Mustafa SELÇUK Doç. Dr. istanbul.academia.edu/mustafaselçuk.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mustafa SELÇUK Doç. Dr. istanbul.academia.edu/mustafaselçuk. mustafasell@gmail.com"

Transkript

1 Mustafa SELÇUK Doç. Dr. istanbul.academia.edu/mustafaselçuk İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü T.C. Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İstanbul- Türkiye ÖZGEÇMĠġ/ AUTOBĠOGRAPHY 1978 Balıkesir doğumlu olan yazar, ilköğretimini derece ile bitirdikten sonra Yabancı Dil Ağırlıklı Balıkesir Ticaret Odası Lisesi nden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü nde Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamlamıştır. Mensubu olduğu fakültenin tarihini doktora tezi olarak hazırlamış ve bu çalışması 2012 yılında Atatürk Araştırma Merkezi tarafından yayınlanmıştır. Halen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı nda; Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları, Milli Mücadele Tarihi ve İstiklal Harbi gibi lisans ve lisansüstü derslerini yürütmektedir. Harp Akademilerinde ve Yeşilköy Hava Harp Okulu nda Harp Tarihi derslerini veren Dr. Selçuk; ilgi alanını ve çalışmalarını Milli Mücadele Tarihi, Çanakkale Muharebeleri Tarihi, Türk Eğitim Tarihi, Türk Kültür ve Fikir Hayatı, Türk Modernleşmesi ve Askeri Tarih üzerine yoğunlaştırmaktadır. Türk ve yabancı arşivlerde araştırmalarını devam ettirmektedir. Yayınlanmış makaleleri ve beş kitabı bulunmaktadır. İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

2 YAYIN LĠSTESĠ KĠTAPLAR/BOOKS 1. Dersaadet Murahhaslığı ( ), Türk Hariciyesinin Dünyaya Açılan Kapısı, Alfa Aktüel Yay., Ankara 2013, 111 sf. 2. Türkiye nin İlk ve Tek Kız Üniversitesi-İnas Darülfünunu ( ), İdil Yay., İstanbul 2012, 215 sf. 3. İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi ( ), Atatürk Araştırma Merkezi Yay. Ankara 2012, 560 sf. 4. Hedef Şehir İstanbul- Çanakkale Geçildi mi?, Emre Yay. İstanbul 2005, 236 sf. EDĠTÖRLÜK Birinci Dünya Savaşı nda Osmanlı Devleti, (Ed. M. Selçuk & A. Arslan), Kitabevi Yay., İstanbul 2015, 368 sf. KĠTAP ĠÇĠNDE BÖLÜM ve YAYINA HAZIRLIK 1. Çanakkale ye Denizden İlk Bombardımanlar ve Başkent İstanbul, Çanakkale Muharebeleri nin İdaresi, Komutanlar ve Stratejiler, (Ed. L. Erdemir & K. Solak), Çanakkale Valiliği Yay., Ankara 2015, s Osmanlı Genelkurmayının Gözüyle Devletin Savaşa Girişi, Birinci Dünya Savaşı nda Osmanlı Devleti, (Ed. M. Selçuk & A. Arslan), Kitabevi Yay., İstanbul 2015, s Osmanlı dan Günümüze Türkiye de Cezayir ile İlgili Yapılan Çalışmalar, Osmanlı dan Günümüze Türkiye-Cezayir İlişkileri, (Ed. M. Nam vd.), İstanbul 2012, s Zühdü Efendi, Mirat ül Yemen, (Haz. M. Selçuk), Paraf Yay., İstanbul 2012, 112 sf. MAKALELER/ARTICLES Uluslararası Hakemli (Article in the International Referee Journals) 1. Process of Institutionalization of the Course of Revolution History in Higher Education, Journal of History School (JOHS)/ Tarih Okulu Dergisi, September 2014, Year: 7, Issue: XIX, s

3 2. Kurtuluş Savaşında Ankara-İstanbul Arasında İrtibatı Sağlayan Bir Vatansever: Hamit Bey, Tarih ve Uygarlık İstanbul Dergisi, Sayı: 3, İstanbul 2013, s Falih Rıfkı Atay ın Biyografisine Katkı, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Sayı: 44, Yıl: 2011-I, İstanbul 2012, s Birinci Dünya Savaşı Sürecinde Harbiye Nezareti nin Çanakkale Kahramanlığını Yaşatma Amaçlı Faaliyetleri, İstanbul Üniversitesi Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD), Sayı:2, Yıl: 2012, s Hudeyde Mebusu Zühdü Efendi ve Yemen Layihası, History Studies: Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi, Sayı: Enver Konukçu Armağanı, Yıl: 2012, Samsun 2012, s Ulusal Hakemli (Article in the National Referee Journals) 1. Harb-i Umumi, Eğitim ve Toplum: Bir Neslin Yok Oluşu, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, [Çanakkale Muharebeleri 100. Yıl Özel Sayısı], Yıl: 13, Sayı: 18, Bahar 2015, s Birinci Dünya Savaşı nda İtilaf Devletleri nin İstanbul a Yönelik Hava Taarruzları, Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, Sonbahar 2014, s Dişçilik Âlemi Mecmuası ( ), İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, Sayı: 57, Yıl: 2012-I, İstanbul 2013, s Darülfünun Edebiyat Fakültesinde Yabancı Öğretim Üyelerinin İstihdamı ( ), İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, Sayı: 19, Yıl: 2011, s Üsküdar dan Darülfünun a: Kız Öğrencilerin Eğitimi, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, Sayı: 48, Yıl: 2008-II, İstanbul 2009, s Rus Donanmasının İstanbul Boğazı Önündeki Faaliyetleri, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, Sayı: 47, Yıl: 2008, İstanbul 2009, s Maârif-i Umûmiyye Nezâreti Tarihçe-i Teşkîlât ve İcraatı Üzerine Bir Değerlendirme, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 12, 2008, s Çanakkale Savaşları Sırasında Osmanlı Hükümeti ni ve Padişahı İstanbul dan Taşıma Planları, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: XXIV, Sayı: 70, Mart 2008, Ankara 2009, s Marmara Havzası nda Yaşayan Gayrimüslim Halkın Balkan Savaşlarında Bulgar Ordusuna Yaptığı Yardımlar, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, Sayı: 13, Yıl: 2008, s Popüler Tarih Dergileri

4 Refet Paşa ve 100 Jandarması, İstanbul a İlk O Girdi, Atlas Tarih, Ekim-Kasım 2014, s Osmanlı Propaganda Çalışmaları: Gelibolu Cephesi Nasıl Filme Alındı?, Derin Tarih, Osmanlı nın Cihan Harbi, Casuslar Savaşı ve Teşkilat-ı Mahsusa, Özel Sayı: 1, Kasım 2014, s Izgara Köfte de Vardı, Diş Kıran Peksimet de, Derin Tarih, Çanakkale: Ölüme ve Zafere Yürüyüş, Özel Sayı: 2, Mart 2015, s SEMPOZYUM/SEMĠNER/PANEL Cepheden Cepheye İhtiyat Zabitleri: Birinci Dünya Savaşı nda İhtiyat Zabitlerinin Savaşın İdame ve Komuta Kademesine Katkıları, Uzak Ülkelerin Uzayan Savaşı: Çanakkale 1915, Uluslararası Semineri, İstanbul Üniversitesi, Tarih Araştırma Merkezi, İstanbul, 26 Mayıs Çanakkale Muharebelerinin Osmanlı Eğitimine Etkileri, 100 üncü Yılında Çanakkale Zaferi Sempozyumu, Harp Akademileri Komutanlığı, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, İstanbul, Nisan BASILMIġ TEBLĠĞLER Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Darülfünun, 100. Yılında I. Dünya Savaşı ve Mirası; Savaş Tarihi Araştırmaları Uluslararası Kongresi (6-8 Kasım 2014, Çanakkale), Bildiriler, Cilt. 2, (Ed. H. Çetin- L. Erdemir), Çanakkale 2015, s Darülfünun Öğrencilerinin Milli Mücadeleye Destek Faaliyetleri, 90. Yılında Milli Mücadele Sempozyumu, Atatürk Araştırma Merkezi, 4 5 Haziran 2009, - Bildiriler Kitabı- Ankara 2011, s Darülfünun İlahiyat Fakültesi Meclis Zabıtları, Darülfünun İlahiyat Sempozyumu, Kasım 2009, İ.Ü. İlahiyat Fakültesi- Bildiriler Kitabı, İstanbul 2010, s Birinci Dünya Savaşı Yıllarında İstanbul un Maruz Kaldığı Tehditler, İmparatorluk Başkentinden Kültür Başkentine: İstanbul, (Ed. Feridun M. Emecen), Kitabevi Yay., İstanbul 2010, s Osmanlı Son Döneminde Kızların Yüksek Öğretimi ve Kaynakları Üzerine Bir Değerlendirme, Osmanlı dan Günümüze Kadın Belleğini Oluşturmada Kaynak Sorunu- Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı 20. Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu

5 Bildirileri, (17-19 Nisan 2009), Kadir Has Üniversitesi & Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Yayınları, İstanbul 2009, s KĠTABĠYAT YAZILARI/BOOK REVIEW İttihatçı Aktüaliteden Kitlesel Popülariteye: Şehbal Mecmuası ( ), Libra Yay., İstanbul 2010, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası, Sayı: 2, C. 23/Güz 2013, s Türk Hava Harp Sanayii Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., İstanbul 2013, Journal of History School (JOHS), December 2013, Year: 6, Issue: XVI, s İkinci Meşrutiyet Döneminde Bir Jön Türk Dergisi: Kadın, Libra Yay., İstanbul 2009, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, Sayı: 13, Güz 2012, s YÖNETĠLEN YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA TEZLERĠ Abdurrahman F. ŞENDİL, Osmanlıdan Cumhuriyete Orman Fakültesi,.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Esmer DRKENDA: Avusturya- Macaristan İmparatorluğu Yönetiminde Bosna-Osmanlı İlişkileri ( ), İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Yalçın LÜLECİ: Sanat ve İktidar ( ), İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul VERĠLEN DERSLER/ TEACHĠNG EXPERĠENCE Türk İstiklal Harbi, Milli Mücadele Tarihi Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları Harp Tarihi Türk Eğitim Tarihi ( ) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi DERGĠ HAKEMLĠKLERĠ/ EDĠTORĠAL BOARD Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi History Studies: İnternational Journal of History Journal of History School (JOHS)

6 Studıes of the Ottoman Domaın Dergisi (S.O.T.O.D) Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi FSM İlmî Araştırmalar Dergisi Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi İ.Ü. Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları TV/Belgesel DanıĢmanlığı Osmanlı nın İlk ve Tek Kız Üniversitesi, İnas Darülfünunu , TRT Belgesel, Temmuz Güncelleme: Temmuz 2015

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa MÜJDECİ 2. Doğum Tarihi-Yeri: 30.07.1978 - Yerköy 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. (Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) 4. Medeni Durumu: Evli

Detaylı

Mehmet MERCAN. M. A. Thesis: Harb Ceridesi (1-İtalya ve Osmanlı Muharebesi, 1328 ; 2-Balkan Harbi, 1328), Prof. Dr. Özcan MERT

Mehmet MERCAN. M. A. Thesis: Harb Ceridesi (1-İtalya ve Osmanlı Muharebesi, 1328 ; 2-Balkan Harbi, 1328), Prof. Dr. Özcan MERT Mehmet MERCAN Education: Degree Department University Year B. A. Tarih Atatürk University 1987 M. A. Yakınçağ Tarihi Marmara University 1994 PH. D. Yakınçağ Tarihi Marmara University 1998 M. A. Thesis:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No: 16, 06690 Çankaya/Ankara

ÖZGEÇMİŞ. Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No: 16, 06690 Çankaya/Ankara ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) Kenan OLGUN ( Doç. Dr) Doktora: İstanbul Üniversitesi E-posta: (kurum/özel) kolgun@ybu.edu.tr, kolgun61@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-324 15 55 Dahili No: Fax: 0312-324

Detaylı

Sempozyum Düzenleme Kurulu: M. Cemil Arslan Abdülkadir Yeler Ezgi Küçük

Sempozyum Düzenleme Kurulu: M. Cemil Arslan Abdülkadir Yeler Ezgi Küçük Sempozyum Düzenleme Kurulu: M. Cemil Arslan Abdülkadir Yeler Ezgi Küçük Marmara Belediyeler Birliği Ragıp Gümüşpala cad. No:10 Eminönü Fatih İstanbul web: www.marmara.gov.tr tel: 0212 514 10 00 faks: 0212

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ 1969 yılında Sivas ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivas ta tamamladı. 1989 yılında Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü kazandı. 1993 yılında

Detaylı

ÖZ GEÇMĠġ. Derece Alan Eğitim Kurumu Yıl

ÖZ GEÇMĠġ. Derece Alan Eğitim Kurumu Yıl ÖZ GEÇMĠġ 1. Adı Soyadı: ERHAN METİN 2. Doğum Yeri / Tarihi: Çankırı / 26.04.1982 3. ĠletiĢim adresleri: Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı / Çankırı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Telefon : 386 280 4571 : yozucetin@ahievran.edu.tr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Telefon : 386 280 4571 : yozucetin@ahievran.edu.tr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Yaşar ÖZÜÇETİN İletişim Bilgileri Adres : Telefon : 386 280 4571 Mail : yozucetin@ahievran.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite

Detaylı

MERKEZİMİZDEN HABERLER

MERKEZİMİZDEN HABERLER MERKEZİMİZDEN HABERLER Mukaddes ARSLAN* Merkezimize Başkan Ataması Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığına 07.10.2012 tarihinde, İstanbul Üniversitesi Edebiyat

Detaylı

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU Adı Soyadı İlhami YURDAKUL Ünvanı Doç. Dr. Alanı Tarih Doğum Yeri İspir-Erzurm Doğum 01/08/67 E-Posta ilhami.yurdakul KĠġĠSEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU Derece

Detaylı

Doç. Dr. Tuncay ERGENE Türk PDR-DER Genel BaĢkanı

Doç. Dr. Tuncay ERGENE Türk PDR-DER Genel BaĢkanı Doç. Dr. Tuncay ERGENE Türk PDR-DER Genel BaĢkanı 1964 yılında Ankara da doğmuştur. Lisans eğitimini 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve

Detaylı

TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE ENERJİ POLİTİKALARI PANELİ

TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE ENERJİ POLİTİKALARI PANELİ TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE ENERJİ POLİTİKALARI PANELİ 27 Mayıs 2015, Çarşamba HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI Atatürk Harp Oyunu ve Kültür Merkezi, Maslak-İSTANBUL PANEL PROGRAMI 14:00 14:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI

Detaylı

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE RUSÇA ÖĞRENİMİNİN TARİHİ TEMELLERİ VE EĞİTİM İLİŞKİLERİ

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE RUSÇA ÖĞRENİMİNİN TARİHİ TEMELLERİ VE EĞİTİM İLİŞKİLERİ ISSN: 2158-7051 ==================== INTERNATIONAL JOURNAL OF RUSSIAN STUDIES ==================== ISSUE NO. 4 ( 2015/1 ) GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE RUSÇA ÖĞRENİMİNİN TARİHİ TEMELLERİ VE EĞİTİM İLİŞKİLERİ

Detaylı

Sürgünde BIr Hakan. Aydın Çakmak

Sürgünde BIr Hakan. Aydın Çakmak Sürgünde BIr Hakan Aydın Çakmak Aydın Çakmak; 1981 yılında Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini burada tamamlamasının ardından 2004 yılında Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Fakültemizde bünyesinde: Batı Dilleri ve Edebiyatları, Bilim Tarihi, Bilgi ve Belge Yönetimi, Dil

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ

ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı: Arif KOLAY Doğum Yeri: Kütahya Doğum Tarihi: 17.03.1973 Medeni Hali: Evli Yabancı Dil: İngilizce Yabancı Dil Puanları: ÜDS: 60 KPDS: 61 Bölümü/Anabilim Dalı: Tarih

Detaylı

Prof. Dr. ARZU TERZİ (TOZDUMAN)

Prof. Dr. ARZU TERZİ (TOZDUMAN) Prof. Dr. ARZU TERZİ (TOZDUMAN) ÜNİVERSİTE Lisans: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 1985-1989. Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri

Detaylı

YÖDAK Üyeliği sürecinde yaptığım akademik yayınlar ve faaliyetler ( 2006-2012):

YÖDAK Üyeliği sürecinde yaptığım akademik yayınlar ve faaliyetler ( 2006-2012): 1 Prof. Dr. Umay Türkeş-Günay Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden 1968 yılında mezun oldu. Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Fakültemizde bünyesinde on iki bölüm bulunmaktadır: Batı Dilleri ve Edebiyatları, Bilim Tarihi,

Detaylı

Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini

Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini., S. (1324). "Meşrutiyetten Sonra Maarif Tarihi". Muallim, (19), 654-665, Işıksal, C. (). "Türkiye'de Açılan İlk Yabancı Dil Okulları". Belgelerle Türk Tarihi Dergisi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003 Adı ve Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi 11.09.1962 Unvanı Prof. Dr. Adres Behçet Kemal YEŞİLBURSA Bursa ÖZGEÇMİŞ Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Görükle Yerleşkesi, 16059 Nilüfer-BURSA.

Detaylı

Lise Müfredat Programlarında ve Ders Kitaplarında Çanakkale Savaşı nın Öğretimi Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım

Lise Müfredat Programlarında ve Ders Kitaplarında Çanakkale Savaşı nın Öğretimi Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 28(2), 535-550 [2013] Lise Müfredat Programlarında ve Ders Kitaplarında Çanakkale Savaşı nın Öğretimi Üzerine Eleştirel Bir

Detaylı

BALKAN SAVAŞLARI (1912) KAYNAKÇASI

BALKAN SAVAŞLARI (1912) KAYNAKÇASI 1 BALKAN SAVAŞLARI (1912) KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İSTANBUL, 31.10.2012 2 İÇİNDEKİLER Kitaplar Bildiriler Makaleler Tezler Kısaltmalar Köşeli parantezin sol tarafı ilgili künyenin tespit kaynağını, sağ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : H.Yunus TAŞ Doğum Tarihi : 01.01.1969 e-mail : tasyunus@hotmail.com Gsm : 505 628 72 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sosyoloji İstanbul 2003 Y. Lisans Sosyoloji Selçuk 2007 Doktora Sosyoloji Sakarya 2012

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sosyoloji İstanbul 2003 Y. Lisans Sosyoloji Selçuk 2007 Doktora Sosyoloji Sakarya 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ömer Miraç Yaman 2. Ünvanı: İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi (Yrd. Doç. Dr.) 3. Öğrenim Durumu ve Çalıştığı Kurumlar: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyoloji

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Fakültemizde bünyesinde: Batı Dilleri ve Edebiyatları, Bilim Tarihi, Bilgi ve Belge Yönetimi,

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : EV HALİT. Akademik Unvanı : Prof. Dr.

Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : EV HALİT. Akademik Unvanı : Prof. Dr. Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : EV HALİT Akademik Unvanı : Prof. Dr. 96 yılında Alaşehir de doğdu. İlk ve ortaokulu burada okudu. 976-977 yıllarında Tekirdağ İHL de okudu, 980 yılında Manisa İHL den mezun

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER Prof. Dr. Mehmet Yüksel Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisans Hukuk Hacettepe Üniversitesi Ankara Üniversitesi 1979 1989 Y. Lisans Y. Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.R.Erol DEMİRBATIR Tel: +90 (224) 2940957 e-mail: redemir@uludag.edu.tr

Yrd.Doç.Dr.R.Erol DEMİRBATIR Tel: +90 (224) 2940957 e-mail: redemir@uludag.edu.tr Yrd.Doç.Dr.R.Erol DEMİRBATIR Tel: +90 (224) 2940957 e-mail: redemir@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1998 Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1994

Detaylı