ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION"

Transkript

1 ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION Yrd. Doç. Dr. Nazlı GÖKÇE Özet Çevre sorunlarının hızla artıı günümüzde çevre eitimi giderek daha önemli duruma gelmektedir. Çevre eitimi ile çevre sorunlarının arkında, sorunların çözümü için çaba gösteren, sorumluluk sahibi, duyarlı ve bilinçli bireyler yetitirilmesi amaçlanmaktadır. Çevre eitiminin bu amaçlarına ulamada gazetelerden yararlanılabilecei düünülmektedir. Bu aratırmada öretmen adaylarıyla yürütülen çevre eitimi çalımalarında sını içinde gazetelerden nasıl yararlanıldıı açıklanmakta ve öretmen adaylarının çevre eitiminde gazetelerden yararlanılmasına ilikin görülerine yer verilmektedir. Aratırmaya Anadolu Üniversitesi Eitim Fakültesi Sını Öretmenlii ve Sosyal Bilgiler Öretmenliinden 88 öretmen adayı katılmıtır. Aratırmada açık uçlu anket kullanılmıtır. Veriler, tümevarım analizi ile çözümlenmitir. Aratırmanın sonuçlarına göre, örenme-öretme ortamında gazetelerden yararlanılmasının çevre eitimine ve örencilerin kiisel geliimine çeitli katkıları bulunmaktadır. Yaanabilecek sorunların önlenmesinde öretmenin iyi bir danıman olması büyük önem taımaktadır. Anahtar Kelimeler: Gazete, Çevre eitimi, Öretmen Adayları. Abstract Due to rapidly increasing environmental problems, environmental education is becoming more important than ever. With environmental education, it is aimed at training individuals, who are aware o the environmental problems, trying to ind solutions or these problems, responsible, sensitive, and conscious. It is thought that newspapers can be used as teaching aids in order to achieve these goals o environmental education. In this study, how newspapers were used in the classroom regarding environmental education studies conducted with teacher candidates is explained and the views o teacher candidates concerning using newspapers in environmental education. 88 teacher candidates studying at Anadolu University, Faculty o Education, Departments o Primary School Teaching and Social Studies participated in the study. An open-ended survey was employed in the study. The data were analyzed through induction analysis. The results o the study suggest that there are various contributions o using newspapers in environmental education in learning-teaching setting to the environmental education and personal development o students. In prevention o possible problems, it is o great importance that the teacher should be a good advisor. Key Words: Newspaper, Environmental Education, Teacher Candidates. GR Hızlı nüus artıı, plansız kentleme ve yanlı ekonomik uygulamalar gibi çok sayıda neden doal kaynakların hızla yok olmasına neden olmakta ve içinde yaadıımız ortamın giderek bozulmasına yol açmaktadır. Küresel ısınma ile bugün tüm dünya tehdit altındadır. Bugün, yaayabileceimiz baka Anadolu Üniversitesi Eitim Fakültesi Öretim Üyesi,

2 252 bir gezegen bulunmamaktadır. Bu nedenle, içinde bulunduumuz gezegeni korumak, tüm insanlıın temel görevi olmalıdır. Çevre sorunlarının arttıı günümüzde sorunlarla baa çıkabilmede eitime olan gereksinim büyüktür. Yaanabilir ve salıklı bir çevre oluturulabilmesi için okul öncesi dönemden yüksek öretime kadar ve tüm derslerde çevre eitimine yer verilmesi gerekmektedir. Çevre eitiminde öretmenin rolü önemlidir. Öretmenlerden örencilerine iyi model olmaları ve onları çevre sorunlarının arkında, sorunların çözümü için çaba gösteren, sorumluluk sahibi, duyarlı ve bilinçli bireyler olarak yetitirmeleri beklenmektedir. Bunun için öretmenlerin gerek hizmet öncesi gerekse hizmet içi dönemde çevre eitimi konusunda iyi yetitirilmesi gerekmektedir. Çevre eitimi dersi, eitim akültelerinde özellikle Sını Öretmenlii ve Sosyal Bilgiler Öretmenlii Programlarında yer almaktadır. Ancak akademik yılından itibaren uygulamaya giren yeni öretmen yetitirme programlarında bu konuda bazı deiiklikler yapılmıtır. Sını Öretmenlii programında yer alan Çevre Eitimi dersinin akülte yönetimi taraından istenirse arklı bir zorunlu dersle deitirilmesi, Sosyal Bilgiler Öretmenlii programından tamamen kaldırılması gündeme gelmitir. Öretmen yetitirme programlarının güncellenmesinin nedenlerinden biri 2003 yılından beri Türkiye nin Avrupa Yükseköretim Alanı (European Higher Educatıon Area) içinde yer alması ve bu sürece uyum salama gereklilii olarak gösterilmektedir (YÖK, 2008). Avrupa Birlii önümüzdeki günlerde de taviz vermeyecei konular içinde çevre konusunu göstermektedir. Türkiye de öretmen yetitirme programlarında bu konuya verilen önemin artması, hatta arklı programlarda da çevre dersinin önerilmesi beklenirken programlardan kaldırılması olumsuz bir gelime olarak deerlendirilebilir. Çevre eitiminde uygulamalara, görsel öelere ve arklı etkinliklere yer vermek büyük önem taımaktadır. Gazetelerden eitimde yararlanma giderek yaygınlamaktadır. Çevre eitiminde de gazetelerden yararlanmanın önemli olduu düünülmektedir. Gazeteler örencilerin okuma, problem çözme ve eletirel düünme becerilerinin gelimesine katkı salamakta, örencilerin motivasyonunu ve derse katılımını arttırmakta, yaadıkları toplumu ve gezegeni daha iyi anlamlarına yardımcı olmaktadır (Street, 2002; Wolk, 2003; Kabapınar ve Baysal, 2004). Gazetelerin Dil, Coraya, Tarih, Sosyal Bilgiler, Fen derslerinde kullanımına yönelik çeitli bilimsel çalımalar bulunmaktadır (Cohen, 1991; Deveci, 2005; Munck, 2006; Kavak, Tuan ve Demirelli, 2006). Eitimde gazetelerden deiik biçimlerde yararlanılabilir. Farklı derslerde, gazetelerde yer alan makaleler, haritalar, graikler, ilanlar, resimler, karikatürler kullanılabilir. Gazete haberleri tartıılabilir, haber bülteni tahtası ve haber deterleri oluturulabilir. Gazetelerde yer alan makaleler tartımalarda kullanılabilir (Wolk, 2003: ). Haritalar haberin meydana geldii yerle ilgili corai bilgiler sunar (Mooreield, 203:58-60). Graikler olayın etkileri açısından derinlemesine bilgi kazandırır (Paykoç, 1988). lanlar arklı tarihlerdeki toplumsal yaam ve ekonomi ile ilgili bilgiler edinilmesini salar, resimler konuları zenginletirir, yazılı ve sözlü anlatımı destekler, (Carey ve Greenberg, 1991). Karikatürler düünme becerilerini gelitirir (Stockard, 1995:7-27). Örencilerin en iyi görebilecekleri yere haber bülteni tahtası asılabilir. Örenciler için ilginç haber ve resimler sergilenerek etkili bir biçimde kullanılabilir. Ayrıca gazetelerden kesilen yazı, resim, karikatür, graik ve haritalar bir detere yapıtırılıp, kiisel yorum, duygu ve düünceler yazılarak haber deteri oluturulabilir. Bu çalımalar, bireysel ya da grup olarak hazırlanabilir (Paykoç, 1988: 44-60). ABD de Eitimde Gazete (NIE) programı ile öretmenlere gazeteleri nasıl kullanacaklarına ilikin dersler verilmekte ve örnek uygulamalar sunulmaktadır. Örencilere gazeteler daıtılarak öretmenlerin gazetelerden yararlanabilmesi için uygun ortam salanmaktadır (Sunal ve Haas, 2002). Türkiye de gazetelerin sını ortamında kullanımına ilikin çalımalar oldukça sınırlıdır. Milli Eitim Bakanlıı (MEB) taraından 2004 yılı Sosyal Bilgiler öretim programında gazeteye dayalı etkinliklere yer verilmesi, ayrıca eitim-öretim yılından itibaren lköretim 4-8. Sını Öretim Programlarının Öretme-Örenme Süreçlerinde Gazete Kupürlerinden Yararlanma adlı ek bir programın uygulamaya konulması konuya verilen önemin bir göstergesidir. Bu programda Matematik, Fen ve Teknoloji, Türkçe ve Sosyal Bilgiler derslerinde kullanılabilecek gazete etkinliklerine yer verilmektedir (MEB, 2008). Bu programların uygulayıcıları olan öretmenlerin konuyla ilgili bilgilendirilmeleri ve yetitirilmeleri önemlidir.

3 253 Yeni öretim programları etkinlik temellidir. Öretmenlerin hayal güçleri ile derslerde gazeteler kullanılarak çok sayıda etkinlik gerçekletirilebilir. Aaıda çevre eitiminde gazetelerden yararlanarak yapılabilecek etkinliklere bazı örnekler sunulmutur. Bir dünya haritası etraına çevre sorunları ile ilgili haberleri içeren gazete kupürleri ve resimler yapıtırılabilir. Haber ya da resimlerle olayın geçtii yer renkli ipler ya da eritlerle ilikilendirilebilir ve böylece bir haber haritası oluturulabilir. Örencilere dönüümlü olarak haberleri yerletirme ve haritayı hazırlama sorumluluu verilebilir (Paykoç, 1988: 44-60). Örenciler gruplara ayrılır. Farklı gazetelerden çevre konusundaki makaleleri okumaları istenir. Her grup okudukları ile ilgili özet yazar. Ardından gruplar yazdıkları özetleri birbirleriyle paylaarak tartıırlar (Cohen, 1991: 16). Çevre konusu ile ilgili karikatürler bülten tahtasına asılır. Karikatürler hakkında istekli örenciler konuturulur. Dier örencilerden düüncelerini yazmaları istenir. Gönüllü örencilere yazdıkları okutturulur (Stockard, 1995:7-27). Öretmen taraından gazeteden o gün derste ilenecek konuya uygun bir makale seçilir. Makale uygun yerlerden bölünerek örencilere daıtılır. Örencilere ne yapmaları gerektiine ilikin yönerge verilir. Örencilerin birlikte çalıarak parçaları uygun biçimde birletirmeleri istenir (Dycus, 1996). Örenciler ilginç çevre haberlerini keserek arklı renklerdeki büyük kaıtlara yapıtırır ve bülten tahtasına asar. Her gün arklı bir örenci arklı konular için editör görevi üstlenebilir (Rhodas, 2002: 63-64). Gazetelerden çevre konusuyla ilgili örencilerin ilgisini çekebilecek bir makale bulunur. Sınıta örencilere yüksek sesle okunur. Makalenin ana ikri örencilerle tartıılır. Gazeteler örencilere daıtılarak çevre konusunda seçtikleri makalelerin ana ikirlerini kaıtlara yazmaları istenir. Örencilerden yazdıklarını yanındakilerle karılatırmaları istenir. Ayrıca Örencilere, daıtılan gazeteleri evlerine götürmeleri ve aileleri ile birlikte okumaları ve tartımaları istenebilir (Using Newspaper in the Classroom, 2006). Gazetelerden öretme-örenme sürecinde çok arklı biçimde yararlanılabilir. Örenciler haber deteri oluturmaya, albüm hazırlamaya tevik edilmeli, sınıta bülten tahtası bulundurulmalıdır. Etkinlikleri güçletirecek yollara gidilmemeli, en azından uygulamaların baında olabildiince kolay olanlar seçilmelidir. Gazetelerin eitimde kullanımına yönelik ilgili aratırmalar incelendiinde bunlardan biri Munck (2006) taraından gerçekletirilen Tarih Öretiminde Gazete ve Haber Dergilerinin Kullanımı balıklı yüksek lisans tez çalımasındır. Aratırmada deneme modeli kullanılmıtır. Çalıma üç arklı 10. sınıta bulunan 90 örenci ile on hata süreyle yürütülmütür. Ünitenin baında ve sonunda yapılan baarı testi sonucunda sınıta gazete ve haber dergilerinin kullanılmasıyla örencilerin vatandalık haklarını daha iyi örendikleri ve bu yayınları okumaya ilgilerinin arttıı sonuçlarına ulaılmıtır. Arın ın (2006), Sosyal Bilgiler Dersinde Güncel Olayların Kullanımının Örenci Baarısına ve Hatırda Tutma Düzeyine Etkisi balıklı çalımasında, 6. sını örencilerini seçilmi ve deneme modeli kullanılmıtır. Aratırmada, örencilerin güncel olayları gazete, dergi, TV gibi kaynakları kullanarak örendikleri, Sosyal Bilgiler dersindeki baarılarının ve hatırda tutma düzeylerinin arttıı sonuçlarına ulaılmıtır. Ünlüer in (2008), Sosyal Bilgiler Dersinde Gazete Kullanımının Örencilerin Akademik Baarılarına ve Tutumlarına Etkisi balıklı doktora tez çalımasında, ilköretim 4. sını örencileri seçilmi, nicel ve nitel veri toplama yöntemleri birlikte kullanılarak karma yöntem uygulanmıtır. Aratırmanın sonunda, Sosyal Bilgiler dersinde gazete kullanılarak yapılan öretimin, geleneksel öretime göre örencilerin akademik baarılarını arttırdıı ve, tutumlarını olumlu yönde etkiledii sonuçlarına ulaılmıtır. Çevreye daha duyarlı ve bilinçli bireyler yetitirilmesinde çevre eitimi kapsamında yapılan çalımalar önem taımaktadır. Bu balamda, gelecein örencilerini yetitirecek olan öretmen adaylarına hem özel öretim yöntemleri konusunda iyi bir model olmak, hem de iyi yetimelerine katkı salamak gerekmektedir. Bu çalıma bu gereksinimden yola çıkılarak gerçekletirilmitir. Aratırmada, Çevre Eitimi dersi kapsamında gazetelerle sını içinde yapılan çalımaların sonunda öretmen adaylarının çevre eitiminde gazetelerden yararlanılmasına ilikin görülerinin ne olduu sorusuna yanıt aranmaktadır.

4 254 YÖNTEM Aratırmanın Modeli Çevre Eitiminde Gazetelerden Yararlanma konusunda öretmen adaylarının görülerini belirlemeyi amaçlayan bu aratırmada açık uçlu anket kullanılmıtır. Veriler, nitel veri analizleri içinde yer alan tümevarım analizi ile çözümlenmitir. Katılımcılar Aratırmaya eitim-öretim yılı güz döneminde, Anadolu Üniversitesi Eitim Fakültesinden, Çevre Eitimi dersi kapsamında 88 öretmen adayı katılmıtır. Bu öretmen adaylarından 69 u Sını Öretmenlii, 19 u Sosyal Bilgiler Öretmenliindedir. Öretmen adaylarından 58 i kız, 30 u erkektir. Çevre eitimi dersi Sını Öretmenlii programında 2. sınıta bulunmaktadır. Ayrıca Sosyal Bilgiler Öretmenlii yeni programında ikinci sınıta seçimlik ders olarak açılmıtır. Aratırmaya bu öretmen adaylarının tümü dahil edilmitir. Çevre Eitiminde Gazetelerden Yararlanma Süreci Çevre Eitimi dersi kapsamında gazetelerden yararlanılmasında, öncelikle öretmen adaylarına derste gazetelerden nasıl yararlanılabilecei hakkında bilgi verilmitir. Öretmen adaylarından gazete çalıması için grup oluturmaları istenmitir. Gazete etkinlii; hazırlık çalıması, sunu ve tartımadan olumu ve üç hatada tamamlanmıtır. Hazırlık çalımasında örenciler sını içinde arklı gazetelerden çevreyle ilgili konulardaki tüm haber, makale, resim ve karikatürleri keserek renkli on kaıtlarına yapıtırmılardır. Fon kaıdında bırakılan boluklara konularla ilgili kiisel yorumlarını yazmılardır. Hazırlık Çalıması

5 255 Oluturdukları materyale kendileri bir balık vermiler ve sloganlar yazmıladır. Hazırlık çalıması süresince öretmen adayları arasında dolaılarak rehberlik edilmitir. Öretmen adayları çalımalarını tamamladıktan sonra sınıta sunmular ve konuları aralarında tartımıladır. Tüm örencilerin çalımaları akülte yönetiminden istenerek getirtilen bülten tahtasında sergilenmitir. Dönem sonuna kadar gazetelerdeki konuyla ilikili olan haber, makale, karikatür vb. den derslerde yararlanmaya devam edilmitir. Sınıta Sunu ve Tartıma Verilerin Toplanması Aratırmada öretmen adaylarının çevre eitiminde gazete haberlerinden yararlanılmasına ilikin görülerini belirlemek amacıyla açık uçlu anket hazırlanmıtır. Anket ormunun birinci bölümünde cinsiyet, program ve sınılarının sorulduu kiisel bilgiler, ikinci bölümde çevre eitiminde gazetelerden yararlanılmasına yönelik 4 açık uçlu soru yer almaktadır. Anketin geçerlilik çalımalarında uzman görüü alınmı ve 20 örenci ile pilot çalıma yapılmıtır. Pilot çalıma sonunda soruların daha iyi anlaılması için gerekli düzeltmeler yapılmı ve ankete son biçimi verilmitir. Aratırma eitim-öretim yılı güz döneminde gerçekletirilmitir. Öretmen adaylarına ankette u açık uçlu sorular yöneltilmitir: 1. Çevre eitiminde gazetelerden yararlanılmasına ilikin neler düünüyorsunuz? 2. Çevre eitiminde gazetelerden yararlanılmasında yaanan sorunlar nelerdir? 3. Çevre eitiminde gazetelerden yararlanılmasında yaanan sorunların çözümüne yönelik önerileriniz nelerdir?

6 Mesleki yaamınızda eitimde gazetelerden yararlanılmasına ilikin neler düünüyorsunuz? Verilerin Çözümlenmesi Aratırma verileri tümevarım analizi teknii ile çözümlenmitir. Tümevarım analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilikilere ulamaktır. Aratırmada, tümevarım analizi kapsamında verilerin kodlanması, temaların bulunması, verilerin kodlara ve temalara göre düzenlenmesi ve tanımlanması, bulguların yorumlanması aamaları izlenmitir (Yıldırım ve imek 2005: ). Aratırmada tümevarım analizi kapsamında u ilemler yapılmıtır. Öncelikle açık uçlu anketlere saya ve satır numaraları verilmitir. Konuyla ilgili açıklamaların olduu bölümler için betimsel indeks ve aratırmacı yorumu bölümleri oluturulmutur. Bu bölümler, aratırmacı ve bir uzman taraından birbirinden baımsız olarak doldurulmutur. Yapılan bu çalımadan sonra aratırmacılar, betimsel indeks bölümündeki görülerini karılatırmılar, arklı düündükleri konularda uzlaarak ortak bir noktada bulumulardır. Bu aamadan sonra verileri kodlamaya geçilmi, ilgili kodlar kod balıı altında toplanmıtır. Temalar oluturularak temalarla ilgili kodlar bir araya getirilmitir. Bundan sonra ilgili temalar altında bulgular sunulmutur. Temalar belirlenirken aratırmacıların kendisi ve ilgili alan yazında yer alan kaynaklar temel alınmıtır (Merriam, 1998: ). Aratırmanın güvenirliini hesaplanırken veriler iki aratırmacı taraından incelenmi ve P (Uzlama Yüzdesi)=[Na (Görü Birlii) / Na (Görü Birlii) + Nd (Görü Ayrılıı) x 100 (Miles & Huberman, 1994) ormülü kullanılmıtır. Bu hesaplama sonucunda 1.soru için P= 89.4, 2. soru için P= 93.7, 3. soru için P= 87.5, 4. soru için P= 100 ve ortalama P= 92.6 deeri bulunmu ve aratırma güvenilir kabul edilmitir. Bulguların sunumu sırasında rekans deeri en yüksek olanlarla ilgili dorudan alıntılar sunulmutur. BULGULAR VE YORUMLAR Bu bölümde öretmen adaylarının Çevre Eitiminde gazetelerden yararlanılmasına ilikin görüleri ile ilgili bulgular yer almaktadır. Aaıda temalar altında öretmen adaylarının Çevre Eitiminde gazetelerden yararlanılmasına ilikin görüleri dorudan alıntılarla desteklenerek sunulmutur. Çevre Eitiminde Gazetelerden Yararlanılmasına likin Görüler Çevre eitiminde gazetelerden yararlanılmasına ilikin görüler Tablo 1 de sunulmutur. Tablo 1 incelendiinde, gazetelerin çevre eitimine katkıları içinde çevreyle ilgili güncel bilgiler saladıı görüü dikkat çekmektedir. Bu konudaki görüünü bir öretmen adayı öyle dile getirmitir: Gazeteler yaanmı, güncel olayları verdii için dünyanın gidiatını büyük kitlelere duyurur. Kutuplar ya da çöller gibi gidip görme imkanı olmayan yerlerle ilgili çevre elaketlerinin resimlerini görür, bilgi sahibi oluruz. Gazetelerin çevre eitimine çeitli katkılarının yanı sıra örencilerin kiisel geliimine de arklı katkıları olduu görülmektedir. Gazetelerin okuma alıkanlıını gelitirdiine ilikin bir öretmen adayının görüü gazeteler ile hem çevremizde olup bitenleri takip ediyoruz hem de okuma alıkanlıımız geliiyor biçimindedir. Tablo 1. Çevre Eitiminde Gazetelerden Yararlanılmasına likin Görüler Gazetelerin Çevre Eitimine Katkıları Çevreyle ilgili güncel bilgiler salar 74 Çevre sorunları ile ilgili önemli bilgiler salar 41 Kalıcı bilgiler salar 19 Ayrıntılı bilgiler edinilir 2 Çevre bilincinin gelimesine katkı salar 41 Çevre eitimi için önemli bir kaynaktır 33 Çevreye duyarlılıı arttırır 23

7 257 Çevre sorunlarının çözümlerinin düünülmesini salar 18 Çevreye karı sorumluluk duygusunu gelitirir 9 Gazeteler ile çevre eitiminde çok kiiye ulaılabilir 6 Çevreye ilikin olumlu tutum gelitirir 2 Gazetelerde çevreyle ilgili haberlere dikkat edilmesini salar 2 Çevreye ilikin deerler kazandırır 2 Çevre eitimi için gazeteler yeterli deil 2 Gazetelerin Örencilerin Kiisel Geliimine Katkıları Okuma alıkanlıını gelitirir 18 Aratırmaya sevk eder 17 Örenmeye ilgiyi arttırır 16 Farklı bakı açıları gelitirir 11 Örenciler arasındaki iletiimi arttırır 2 Bulgular, çevre eitiminde gazetelerden yararlanılmasının öretmen adayları taraından olumlu bulunduunu ve onlara çeitli katkılar saladıını göstermektedir. Sadece iki öretmen adayı çevre eitiminde gazetelerin yeterli olmayacaını belirtmitir. Çevre eitiminde arklı etkinliklerle birlikte gazetelerden yararlanılmasının eitimin etkiliini arttıracaı düünülmektedir. Öretmen adaylarının, çevre eitiminde gazetelerden yararlanılmasında yaanan sorunlara ilikin görüleri Tablo 2 de yer almaktadır. Tablo 2 de çevre eitiminde gazetelerden yararlanılmasında yaanan en önemli sorun, gazetelerin güvenilir bir kaynak olarak görülmemesidir. Bunu, gazetelerin tarasız olmadıı görüü desteklemektedir. Bu konuda bir öretmen adayı görüünü öyle açıklamıtır: bazı gazeteler haberleri yanlı sunabiliyor. Bu yüzden gazetelerin güvenirlilii tartıılır. Baka bir öretmen adayı da gazetelerde yanlı ya da abartılmı haberler yer alabiliyor demitir. Sını içi çalımasına yönelik en önemli sorunu grup çalımasındaki zorluklar oluturmutur. Bir öretmen adayının bu konudaki görüü grup çalıması olduu için bazı sorunlar oldu. Bunlar grup arkadalarıyla yaanan iletiim kopukluu ve herkesin aynı özveride bulunmamasıydı biçimindedir. Tablo 2. Çevre Eitiminde Gazetelerden Yararlanılmasında Yaanan Sorunlar Gazeteler le lgili Sorunlar Gazeteler güvenilir kaynak olmayabilir 38 Gazeteler tarasız deil 5 Gazetelerde çevreyle ilgili yeterince haber olmuyor 27 Gazetelerde görsel öeler yetersiz 12 Gazetelerde sorunların çözümlerine yer verilmiyor 1 Sını çi Çalımasına Yönelik Sorunlar Grup çalımasındaki zorluklar 30 Grup içinde herkes sorumluluunu bilmiyor 19 Grup üyeleri arasındaki anlamazlıklar 11 Gazete okuma alıkanlıımız yok 15

8 258 Sını içinde aynı gazete haberleri ele alındı 13 Zaman sorunu 9 Gazetelere eletirel bakılamıyor 5 Tek bir gazeteye balı kalmak bakı açısını daraltıyor 4 Gazete almada parasal sıkıntı yaadık 1 Sınıta pano yok 1 Gazete yazılarını on kaıdına yerletirmek zor 1 Bulgular, öretmen adaylarının önemli bir kısmının gazeteleri güvenilir bir kaynak olarak görmediklerini göstermektedir. Bu nedenle, derslerde arklı gazetelerden ve kaynaklardan haberlerin incelenmesi hem haberin doruluu ile ilgili karar verme hem de örencilere arklı bakı açıları kazandırma açısından gereklidir. Öretmen adaylarının grup çalımasında yaadıkları zorlukların aılmasının yine grup çalımaları ile olacaı düünülmektedir. Çünkü öretmenin yapacaı danımanlıkla birlikte öretmen adayları yaadıklarından deneyim kazanacak, dersler çıkaracak ve yeni çalımalarda aynı hatalara dümeyecektir. Tablo 3 incelendiinde öretmen adaylarının çevre eitiminde gazetelerden yararlanılmasında yaanan sorunlara ilikin çözüm önerilerinin iki balıkta toplandıı görülür. Bunlar gazeteler ile ilgili öneriler ve sını içi çalımasına yönelik önerilerdir. Tablo 3. Çevre Eitiminde Gazetelerden Yararlanılmasında Yaanan Sorunlara likin Çözüm Önerileri Gazeteler le lgili Öneriler Gazete seçimlerine dikkat edilmeli 27 Gazetelerdeki haberlerin doruluu arklı kaynaklardan aratırılmalı 18 Farklı gazetelerden yararlanılmalı 13 Gazetelerde sorunların çözümlerine yer verilmeli 1 Gazeteler çevreyle ilgili haberlere daha çok yer vermeli 5 Gazetelere kolay ulaılabilmeli 2 Sını çi Çalımasına Yönelik Öneriler Grup üyelerinin sorumluluk bilinci gelitirilmeli 15 Grup üyeleri iyi anlamalı, birbirine saygılı olmalı 6 Gazeteler yoluyla örencilerin okuma alıkanlıı gelitirilmeli 14 Gazetelerden yararlanmaya örenciler tevik edilmelidir 5 Çalımalar için yeterli zaman verilmeli 9 Çevre eitiminde arklı etkinlikler yapılmalı 7 Dier medya araçlarından (TV, radyo, Internet vb.) yararlanılmalı 7 Her hata bir grup gazete etkinlii yapmalı 7 Öretmen iyi danımanlık yapmalıdır 5

9 259 Gazetelere eletirel bakılmalı 5 Haberler arklı bakı açıları ile de yorumlatılmalı 3 Çalımalar planlı olmalı 4 Gazete çalımasında örenciler süreç boyunca deerlendirilmeli 3 Olumlu haberler de ilenmeli 3 Önemli haberler örencilerin görebilecei panoya asılmalı 2 Üretilen materyaller saklanmalı 2 Gazetelerden kesilen yazılar örencilerin çizdii resimlerle zenginletirilebilir 1 Örenci çalımaları ödülle tevik edilmeli 1 Gazeteler ile ilgili öneriler içinde en çok dile getirilenler; gazete seçimlerine dikkat edilmesi, gazetelerdeki haberlerin doruluunun arklı kaynaklardan aratırılması ve arklı gazetelerden yararlanılması gerektiidir. Bu konularda öretmen adaylarının görüleri öyledir: Gazeteleri seçerken güvendiimiz, hep doruları yazdıını düündüümüz gazeteler tercih edilmelidir,...tarasızlıı salamak, bilginin ya da haberin doruluunu anlamak için kaynak aratırması art, sadece gazetelerden deil, dergi, kütüphane, Internet ve arklı bilgi kaynaklarından da yaralanılmalı, tek bir gazeteye balı kalınmaz ve arklı gazeteler okunursa arklı bakı açıları görülür ve bu daha salıklı olur. Sını içi çalımasına yönelik öneriler içinde en aza dikkat çekenler; grup üyelerinin sorumluluk bilinci gelitirilmeli ve gazeteler yoluyla örencilerin okuma alıkanlıı gelitirilmelidir. Bu konularda öretmen adayları unları iade etmitir: tüm örenciler sorumluluklarının bilincinde olmalıdır. Grup üyeleri sorumluluk almak istemeyeni yönlendirebilmeli ve uyum içinde çalıması salanmalıdır, günlük gazete okumak alıkanlık haline getirilmelidir. Çevre bilincini gazetelerden yararlanarak kazandırmak hedelenmelidir. Öretmen adayları yaadıkları sorunlar karısında, bu sorunların aılmasına yönelik en akılcı çözümleri yine kendileri önermilerdir. Ancak öretmen adaylarının sadece küçük bir kısmı bu önerilere katılmıtır. Gazete seçimlerine dikkat edilmesi, haberlerin doruluunun arklı gazete ve kaynaklardan aratırılması, medya okuryazarlıı açısından büyük önem taımaktadır. Öretmen adaylarında eletirel bakı açısına sahip olma, güncel haber ve olayları analiz etme, kendi içinde anlamlandırma ve bir bilince ulama olarak da açıklayabileceimiz medya okuryazarlıının gelitirilmesinde sını içinde gazeteler kullanılarak yapılan etkinliklerin önemi büyüktür. Sını içinde yaanan sorunların aılmasında öretmenin iyi bir danıman olması gerekmektedir. Tablo 4 incelendiinde öretmen adaylarının neredeyse tamamının gelecekte derslerinde gazetelerden yararlanmayı düündükleri görülmektedir. Öretmen adayları gazeteler yoluyla özellikle örencilerin derse ilgilerinin arttırılabileceini, gündemi takip etmelerinin salanabileceini ve akti bir sını ortamı oluturabileceklerini düünmektedirler. Bu konularda öretmen adaylarının görüleri öyledir: Gerçekten bu konuyla ilgiliyim. Çocuklarla beraber mutlaka gazete oluturacaım ve günlük gazete bulunduracaım yanımda. Örencileri elimden geldiince gazete okumaya yönlendireceim ve gazetelerdeki haberleri kesip getirmelerini isteyeceim, gazeteler çocukların çok ilgisini çeker, biz üniversite örencisi olmamıza ramen ilgimizi çekiyorsa çocukların da ilgisini gayet kolay çekilebilir, çocukların dikkatlerini çekmek, örendiklerinin güncel konularla ilikilendirilmesini salamak, arklı görülerin olduunu ve aklılıklarla birlikte yaanması gerektiini öretmek için gazetelerin çok etkili olduunu düünüyorum, gazeteler yapılandırmacı öretim için uygun, örenciler sınıta akti hale getirilebilir.

10 260 Tablo 4. Öretmen Adaylarının Mesleki Yaamlarında Gazetelerden Yararlanma Konusundaki Görüleri Gazetelerden Yararlanma Konusundaki Görüler Derslerimde gazetelerden yararlanmayı düünüyorum 87 Örencilerin derse ilgisini arttırabilirim 22 Örencilerin gündemi takip etmesini salayabilirim 18 Akti bir sını ortamı oluturabilirim 17 Kalıcı örenme gerçekletirilebilir 16 Örencilere somut bilgiler sunarım 7 Örencilerle hatalık çevre gazetesi oluturmayı düünüyorum 6 Gazete çalımasının yapılandırmacı öretim için uygun olduunu düünüyorum Sınıımda günlük gazete bulunduracaım 3 Öretimi zevkli hale getirebilirim 2 Dersin giriinde örencilerin dikkatini çekmek için kullanabilirim 2 Örencilere perormans çalıması yaptırabilirim 1 Özellikle Hayat Bilgisi derslerinde yararlanabilirim 1 Gazete haberlerinin sürekli yenilendii sını panosu yapacaım 1 Sadece gazetelerin çevre eitimi için yeterli kaynak oluturmadıını düünüyorum Örencilerin Kiisel Geliimine Katkılar Gazeteler yokuyla örencilerin çevre bilinci gelitirilebilir 37 Örencilerin aratırma becerileri gelitirilebilir 16 Örencilerde eletirel düünme becerileri gelitirilebilir 11 Örencilerin okuma alıkanlıı gelitirilebilir 7 Örencilerde disiplinli çalıma alıkanlıı kazandırılabilir 5 birlii becerileri gelitirilebilir 5 Örencilerin yaratıcı düünme becerileri gelitirilebilir 4 Örencilerin arklılıklara saygılı olması salanabilir 3 Örencilerin çevre sorunlarının çözümünü düünmesi salanabilir 3 Örencilerde empati becerileri gelitirilebilir 2 Örencilerin sorumluluk bilinci gelitirilebilir Öretmen adaylarının bir bölümü, gelecekte derslerinde gazetelerden yararlanarak örencilerinin kiisel geliimine katkılar getirilebileceini düünmektedir. Gazeteler yoluyla örencilerinin çevre bilincinin, aratırma ve eletirel düünme becerilerinin gelitirilebileceini düünen öretmen adayları bu görülerini öyle açıklamılardır: çevre eitiminde gazetelerin kullanılması örencilerin daha bilinçli ve duyarlı olmasını salar. Çevre kirlilii, doal aetler ve insanların ihmalleriyle oluan kötü olaylara ait

11 261 gazetelerdeki görüntüler örenciler için daha kalıcı olacak ve duyarlılıı arttıracaktır, gazetelerin derslerde kullanılması ile örencilerin aratıran, sorgulayan bireyler olması salanabilir. Bulgular, öretmen adaylarının tamamının mesleki yaamlarında derslerinde gazetelerden yararlanmayı düündüklerini ve örencilerin kiisel geliimlerine katkılar getirdiine inandıklarını göstermektedir. Gelecein öretmenlerinin bu konuda olumlu görüe sahip olması sevindiricidir. Gazete okuyan, sınıında bulunduran ve derslerinde yararlanan öretmenler yetitirecei örencilere hem doru model olacak hem de medya okuryazarı olmalarına yardımcı olacaktır. TARTIMA Öretmen adaylarının büyük bir kısmı, gazetelerden yararlanarak çevreyle ilgili güncel, kalıcı ve ayrıntılı bilgiler edinilebileceini, çevre sorunlarının izlenebileceini, gazetelerin çevre eitimi için önemli bir kaynak olduunu düünmektedir. Erden (t.y.) ve Nas (2003) güncel olayların öretiminde kullanılan materyallerin baında gazetelerin geldiini, Mutshewa (1999), Wilson (2000), Flogaitis, Daskolia ve Liarakou (2005) da gazetelerin çevre eitiminde önemli bir kaynak olduunu ve çevreyle ilgili çeitli bilgiler sunduunu iade etmektedir. Wilson (2000) aratırmasında iklim deiiklii konusundaki bilgilerin çounlukla gazetelerden örenildiini açıklamaktadır. Aratırmada, gazeteler yoluyla örencilerin çevreye karı duyarlılıının arttırılabilecei, sorumluluk duygusunun ve olumlu tutumun gelitirilebilecei tespit edilmitir. Lentnek (1997), Kwak (1999) ve Arın (2006), gazeteler ile örencilerin dünyada neler olup bittiinin arkına vardıklarını, çeitli konular hakkında örenmeye motivasyonlarının arttıını ve tutumlarının olumlu yönde deitiini belirtmektedir. Aratırmada elde edilen gazetelerin örencilerin çevre sorunlarının çözümlerinin düünülmesini saladıı bulgusu, Kabapınar ve Baysal (2004) taraından da desteklenmektedir. Aratırmacılara göre gazeteler kullanılarak örencilerin sorun çözme becerileri gelitirilebilir. Aratırma sonucunda gazetelerin derslerde kullanılması ile örencilerin kiisel geliimlerine çeitli katkılar salanabilecei sonucuna ulaılmıtır. Elde edilen bulgular; örencilerin okuma alıkanlıklarının, aratırma becerilerinin, eletirel düünme, yaratıcı düünme, empatik düünme, problem çözme becerilerinin ve sorumluluk bilincinin gelitirilebilecei, arklı bakı açılarının kazandırılabilecei, örenciler arasındaki iletiim ve ibirliinin arttırılabilecei yönündedir. Bu bulgular, bilimsel çalımalarla desteklenmektedir. Gazeteler kullanılarak yapılan etkinlikler sonucunda: örencilerin okuma alıkanlıı gelimekte ve aklılıklara saygı duymaları salanmaktadır (Cohen, 1991; Street, 2002; Nas, 2003; Using the Newspaper in your Classroom, 2006; Ünlüer, 2008). Aratırma (Binbaıolu, 2004; Gedik ve Altun, 2008; Ünlüer, 2008), eletirel düünme (Lentnek, 1997; Street, 2002) empatik düünme, karar verme ve problem çözme becerileri ve sorumluluk bilinci gelimektedir (Cabe ve dierleri, 1999; Binbaıolu, 2004; Kabapınar ve Baysal, 2004; Deveci, 2005; Ünlüer, 2008). Örencilerin bakalarının düünce ve eylemlerini anlamaları, insan ilikileri ve iletiim becerileri artmaktadır (Demirta ve Barth, 1997). Aratırmada öretmen adayları, çevre eitiminde gazetelerden yararlanılmasında çeitli sorunlar yaadıklarını iade etmilerdir. Öretmen adaylarının yaadıkları sorunların baında; gazeteleri güvenilir bir kaynak olarak görmemeleri, gazetelerde çevreyle ilgili yeterince haber ve görsel öe bulamamaları gelmektedir. Öretmen adaylarının sını içinde yaanan bu sorunlara yönelik arklı önerileri içinde; gazete seçimlerine dikkat edilmeli, haberlerin doruluu arklı kaynaklardan aratırılmalı, arklı gazetelerden, dergiler, televizyon, radyo ve Internet gibi dier medya araçlarından da yararlanılmalı gibi bilgilerin güvenilirliinin arttırılmasına yönelik önerileri dikkat çekmektedir. Bilimsel çalımalar, sınıa getirilen güncel olayların doruluunun, bilgilerin güvenilirliinin çok önemli olduunu (Michaelis ve Garcia, 1996; Erden, tarihsiz; Nas, 2003; Gedik ve Altun, 2008) açıklamaktadır. Kavak, Tuan ve Demirelli (2006) taraından yapılan aratırmada, gazetelerin bilim ve teknoloji haberlerine yeterince yer vermedikleri, çevreyle ilgili haberlerin genellikle olumsuz olduu ve bu olumsuz haberlerin de okuyanların tutumlarını olumsuz etkileyebilecei sonuçlarına ulaılmıtır. Ünlüer (2008) aratırmasında, örencilerin gazetelerde konuyla ilgili haber bulmada zorluk çektikleri sonucuna ulamıtır. Gedik ve Altun (2008) haberlerin doruluunun arklı kaynaklardan da incelenmesi gerektiini belirtmektedir. Farklı kaynaklarla öretimin zenginletirilmesi ve dier medya araçlarından da yararlanılması gerektiine ilikin bulgu, Deveci nin (2007) aratırmasıyla da desteklenmektedir.

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS Yrd. Doç. Dr. Handan DEVEC * Tuba Selanik AY ** Özet Son yıllarda tüm dünyada

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES

OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES Dr. Cevdet EPÇAÇAN** Özet Bu aratırmanın amacı, okuduunu anlamaya katkısı olduu, bilimsel çalımalarla

Detaylı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı MLL ETM BAKANLII MÜFETTLERNN OKUL REHBERLK HZMETLER VE DENETMYLE LGL GÖRÜLER THE OPINIONS OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION INSPECTORS ABOUT SCHOOL GUIDANCE SERVICES AND SUPERVISION OF THESE SERVICES

Detaylı

birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Tutumlarına Etkisinin ncelenmesi

birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Tutumlarına Etkisinin ncelenmesi lköretim-online, 4(2), 32-45, 2005 [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Yard. Doç. Dr. brahim BLGN ABÜ, Eitim Fakültesi, lköretim Böl. Fen

Detaylı

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008)

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008) Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ALMANCA ÖRETMEN ADAYLARININ TEKNOPEDAGOJK

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 VAKA ARATIRMASI: ÖZEL ETM ALANINDA ÇALIAN ÖRETMENLERN SORUNLARI VE HTYAÇLARI A CASE STUDY: THE PROBLEMS AND NEEDS OF TEACHERS WORKING IN THE FIELD OF SPECIAL EDUCATION Yeim GÜLEÇ-ASLAN* Fidan ÖZBEY* Canan

Detaylı

YABANCI DL ÖRETMNDE OTONOM ÖRENME: NEDEN VE NASIL? AUTONOMOUS LEARNING IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING: WHY AND HOW?

YABANCI DL ÖRETMNDE OTONOM ÖRENME: NEDEN VE NASIL? AUTONOMOUS LEARNING IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING: WHY AND HOW? YABANCI DL ÖRETMNDE OTONOM ÖRENME: NEDEN VE NASIL? AUTONOMOUS LEARNING IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING: WHY AND HOW? Cihan AYDODU* Özet Son yıllarda, otonom örenciler yetitirmenin gereklilii eitim/öretim

Detaylı

lköretim Örencilerinin "Birimler" Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları: Kütle ve Aırlık Örnei

lköretim Örencilerinin Birimler Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları: Kütle ve Aırlık Örnei lköretim Örencilerinin "Birimler" Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları: Kütle ve Aırlık Örnei Özlem Koray *, Muhammet Özdemir **, Nilgün Tatar *** ÖZ: Bu çalıma; ilköretim örencilerinin kütle ve

Detaylı

Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesine Yönelik Yönetici, Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi *

Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesine Yönelik Yönetici, Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi * Educational Administration: Theory and Practice 2013, Vol. 19, Issue 3, pp: 391-417 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2013, Cilt 19, Sayı 3, ss: 391-417 w w w. k u e y. n e t Her Öğrenciye Bir Bilgisayar

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract HZMET KALTESNN ÖNEM-PERFORMANS ANALZ LE ÖLÇÜLMES: ÜNVERSTE SOSYAL TESSLERNN KONAKLAMA ÜNTELER ÜZERNDE BR UYGULAMA MEASUREMENT OF SERVICE QUALITY WITH IMPORTANCE-PERFORMANCE ANALYSIS: AN APPLICATION ON

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 4, Sayı, Nisan 03, Sayfa 95-3 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen

Detaylı

Preservice Teachers Perceptions of Group Work

Preservice Teachers Perceptions of Group Work Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,Cilt 11,Sayı 3,Aralık 2010,Sayfa 205-223 Öğretmen Adaylarının Grup Çalışmalarına İlişkin Algıları Gürcü KOÇ ERDAMAR 1 Hüsne DEMİREL 2 ÖZET Bu çalışmada öğretmen

Detaylı

Yüksek Lisans Yapan Öğretmenlerin Bilimsel Süreç Becerileri ve Kazandırılması Hakkındaki Görüşleri

Yüksek Lisans Yapan Öğretmenlerin Bilimsel Süreç Becerileri ve Kazandırılması Hakkındaki Görüşleri Celep & Bacanak / TUSED / 10(1) 2013 56 TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 10, Sayı 1, Mart 2013 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 10, Issue 1, March 2013 http://www.tused.org Yüksek Lisans Yapan Öğretmenlerin

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

TURZM ETM ALAN ÖRENCLERN UMUTSUZLUK VE KAYGI SEVYELER LE ETME YÖNELK TUTUMLARI ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA

TURZM ETM ALAN ÖRENCLERN UMUTSUZLUK VE KAYGI SEVYELER LE ETME YÖNELK TUTUMLARI ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA TURZM ETM ALAN ÖRENCLERN UMUTSUZLUK VE KAYGI SEVYELER LE ETME YÖNELK TUTUMLARI ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA A RESEARCH OF DETERMINATION OF HOPELESSNESS AND ANXIETY LEVELS OF STUDENTS

Detaylı

The Perceptions Of Primary School Students On Studying Lesson

The Perceptions Of Primary School Students On Studying Lesson 169 İlköğretim Öğrencilerinin Ders Çalışma Üzerine Algıları Serpil DEMİREZEN Nadire Emel AKHAN Özet Bu araştırmanın amacı ilköğretim öğrencilerinin ders çalışma algılarını tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda

Detaylı

Lise Tarih Öğretmenlerinin Değerler ve Değerler Eğitimi Konusundaki Görüşleri. High School History Teachers Views on Values and Values Education

Lise Tarih Öğretmenlerinin Değerler ve Değerler Eğitimi Konusundaki Görüşleri. High School History Teachers Views on Values and Values Education KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 13 (20): 117-124, 2011 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Lise Tarih Öğretmenlerinin Değerler ve Değerler Eğitimi Konusundaki Görüşleri Süleyman YİĞİTTİR 1 Adem

Detaylı

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ Özet Bu çalışmanın amacı, dil bilgisi öğretiminde farklı aşamalarda öğretim yazılımı kullanımının başarıya

Detaylı

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Sayıtayın Performans Ölçümüne likin Ön Aratırma Raporu Aratırma Sacit Yörüker (Kom Bakanı) Levent Karabeyli (Kom. Üyesi) Safiye Kaya (Kom. Üyesi) Baran Özeren (Kom. Raportörü)

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 Cilt: Sayı: Volume: Issue: www.sosyalarastirmalar.com Issn: -9 AVRUA BRL UYUM SÜRECNDE TEK NUMARA ACL ÇARI SSTEM UYGULAMASINA AMBULANS ERSONELNN BAKII THE ERSECTIVE OF AMBULANCE STAFF TO THE SINGLE NUMBER

Detaylı

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI Doç. Dr. Firuz D. Yaamı firuz@ttnet.net.tr firuz@sabanciuniv.edu ÖZET Bilgi özgürlüü ya da bilgi edinme hakkı hem çok eski ve bilinen anayasal kavramların

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI 1

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI 1 ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:3, Sayı:9 ARALIK 2012 SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI 1 Prof.Dr. Şefik YAŞAR Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 833 Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi Ahmet SABAN* Öz Son yıllarda ülkemizde çoklu

Detaylı

Tablo 1. Aratırmaya Katılan Memurların Kiisel Özelliklerinin Frekans Daılımı

Tablo 1. Aratırmaya Katılan Memurların Kiisel Özelliklerinin Frekans Daılımı Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 20 30 YA GRUBU BEKAR ERKEKLERN E SEÇMNE

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme Programlarının İngilizce Öğretmen Adaylarını İlköğretimde İngilizce Öğretimine Ne Kadar Hazırladığına Yönelik Nitel Bir Araştırma

Öğretmen Yetiştirme Programlarının İngilizce Öğretmen Adaylarını İlköğretimde İngilizce Öğretimine Ne Kadar Hazırladığına Yönelik Nitel Bir Araştırma Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 32 (Temmuz 2012/II), ss. 77-87 Öğretmen Yetiştirme Programlarının İngilizce Öğretmen Adaylarını İlköğretimde İngilizce Öğretimine Ne Kadar Hazırladığına

Detaylı

THE OCCURRENCE LEVELS OF THE CONCEPTS ON NATURAL RESOURCES IN THE CURRICULUM OF 6TH GRADE SOCIAL SCIENCES COURSE

THE OCCURRENCE LEVELS OF THE CONCEPTS ON NATURAL RESOURCES IN THE CURRICULUM OF 6TH GRADE SOCIAL SCIENCES COURSE www.jedus.net ISSN: 2199-2053 DOĞAL KAYNAKLARLA İLGİLİ KAVRAMLARIN VI. SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA YER ALMA DÜZEYLERİ THE OCCURRENCE LEVELS OF THE CONCEPTS ON NATURAL RESOURCES IN THE CURRICULUM

Detaylı

ÇALIAN ERGENLERN PSKOSOSYAL SORUNLARI VE KEND ÇÖZÜM ÖNERLER THE PSYCHOSOCIAL PROBLEMS OF WORKING ADOLESCENTS AND THEIR SOLUTION SUGGESTIONS

ÇALIAN ERGENLERN PSKOSOSYAL SORUNLARI VE KEND ÇÖZÜM ÖNERLER THE PSYCHOSOCIAL PROBLEMS OF WORKING ADOLESCENTS AND THEIR SOLUTION SUGGESTIONS Ege Tıp Dergisi 43(2) : 105-111, 2004 ÇALIAN ERGENLERN PSKOSOSYAL SORUNLARI VE KEND ÇÖZÜM ÖNERLER THE PSYCHOSOCIAL PROBLEMS OF WORKING ADOLESCENTS AND THEIR SOLUTION SUGGESTIONS Tezan BLDK Nagehan BÜKÜOLU

Detaylı