ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION"

Transkript

1 ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION Yrd. Doç. Dr. Nazlı GÖKÇE Özet Çevre sorunlarının hızla artıı günümüzde çevre eitimi giderek daha önemli duruma gelmektedir. Çevre eitimi ile çevre sorunlarının arkında, sorunların çözümü için çaba gösteren, sorumluluk sahibi, duyarlı ve bilinçli bireyler yetitirilmesi amaçlanmaktadır. Çevre eitiminin bu amaçlarına ulamada gazetelerden yararlanılabilecei düünülmektedir. Bu aratırmada öretmen adaylarıyla yürütülen çevre eitimi çalımalarında sını içinde gazetelerden nasıl yararlanıldıı açıklanmakta ve öretmen adaylarının çevre eitiminde gazetelerden yararlanılmasına ilikin görülerine yer verilmektedir. Aratırmaya Anadolu Üniversitesi Eitim Fakültesi Sını Öretmenlii ve Sosyal Bilgiler Öretmenliinden 88 öretmen adayı katılmıtır. Aratırmada açık uçlu anket kullanılmıtır. Veriler, tümevarım analizi ile çözümlenmitir. Aratırmanın sonuçlarına göre, örenme-öretme ortamında gazetelerden yararlanılmasının çevre eitimine ve örencilerin kiisel geliimine çeitli katkıları bulunmaktadır. Yaanabilecek sorunların önlenmesinde öretmenin iyi bir danıman olması büyük önem taımaktadır. Anahtar Kelimeler: Gazete, Çevre eitimi, Öretmen Adayları. Abstract Due to rapidly increasing environmental problems, environmental education is becoming more important than ever. With environmental education, it is aimed at training individuals, who are aware o the environmental problems, trying to ind solutions or these problems, responsible, sensitive, and conscious. It is thought that newspapers can be used as teaching aids in order to achieve these goals o environmental education. In this study, how newspapers were used in the classroom regarding environmental education studies conducted with teacher candidates is explained and the views o teacher candidates concerning using newspapers in environmental education. 88 teacher candidates studying at Anadolu University, Faculty o Education, Departments o Primary School Teaching and Social Studies participated in the study. An open-ended survey was employed in the study. The data were analyzed through induction analysis. The results o the study suggest that there are various contributions o using newspapers in environmental education in learning-teaching setting to the environmental education and personal development o students. In prevention o possible problems, it is o great importance that the teacher should be a good advisor. Key Words: Newspaper, Environmental Education, Teacher Candidates. GR Hızlı nüus artıı, plansız kentleme ve yanlı ekonomik uygulamalar gibi çok sayıda neden doal kaynakların hızla yok olmasına neden olmakta ve içinde yaadıımız ortamın giderek bozulmasına yol açmaktadır. Küresel ısınma ile bugün tüm dünya tehdit altındadır. Bugün, yaayabileceimiz baka Anadolu Üniversitesi Eitim Fakültesi Öretim Üyesi,

2 252 bir gezegen bulunmamaktadır. Bu nedenle, içinde bulunduumuz gezegeni korumak, tüm insanlıın temel görevi olmalıdır. Çevre sorunlarının arttıı günümüzde sorunlarla baa çıkabilmede eitime olan gereksinim büyüktür. Yaanabilir ve salıklı bir çevre oluturulabilmesi için okul öncesi dönemden yüksek öretime kadar ve tüm derslerde çevre eitimine yer verilmesi gerekmektedir. Çevre eitiminde öretmenin rolü önemlidir. Öretmenlerden örencilerine iyi model olmaları ve onları çevre sorunlarının arkında, sorunların çözümü için çaba gösteren, sorumluluk sahibi, duyarlı ve bilinçli bireyler olarak yetitirmeleri beklenmektedir. Bunun için öretmenlerin gerek hizmet öncesi gerekse hizmet içi dönemde çevre eitimi konusunda iyi yetitirilmesi gerekmektedir. Çevre eitimi dersi, eitim akültelerinde özellikle Sını Öretmenlii ve Sosyal Bilgiler Öretmenlii Programlarında yer almaktadır. Ancak akademik yılından itibaren uygulamaya giren yeni öretmen yetitirme programlarında bu konuda bazı deiiklikler yapılmıtır. Sını Öretmenlii programında yer alan Çevre Eitimi dersinin akülte yönetimi taraından istenirse arklı bir zorunlu dersle deitirilmesi, Sosyal Bilgiler Öretmenlii programından tamamen kaldırılması gündeme gelmitir. Öretmen yetitirme programlarının güncellenmesinin nedenlerinden biri 2003 yılından beri Türkiye nin Avrupa Yükseköretim Alanı (European Higher Educatıon Area) içinde yer alması ve bu sürece uyum salama gereklilii olarak gösterilmektedir (YÖK, 2008). Avrupa Birlii önümüzdeki günlerde de taviz vermeyecei konular içinde çevre konusunu göstermektedir. Türkiye de öretmen yetitirme programlarında bu konuya verilen önemin artması, hatta arklı programlarda da çevre dersinin önerilmesi beklenirken programlardan kaldırılması olumsuz bir gelime olarak deerlendirilebilir. Çevre eitiminde uygulamalara, görsel öelere ve arklı etkinliklere yer vermek büyük önem taımaktadır. Gazetelerden eitimde yararlanma giderek yaygınlamaktadır. Çevre eitiminde de gazetelerden yararlanmanın önemli olduu düünülmektedir. Gazeteler örencilerin okuma, problem çözme ve eletirel düünme becerilerinin gelimesine katkı salamakta, örencilerin motivasyonunu ve derse katılımını arttırmakta, yaadıkları toplumu ve gezegeni daha iyi anlamlarına yardımcı olmaktadır (Street, 2002; Wolk, 2003; Kabapınar ve Baysal, 2004). Gazetelerin Dil, Coraya, Tarih, Sosyal Bilgiler, Fen derslerinde kullanımına yönelik çeitli bilimsel çalımalar bulunmaktadır (Cohen, 1991; Deveci, 2005; Munck, 2006; Kavak, Tuan ve Demirelli, 2006). Eitimde gazetelerden deiik biçimlerde yararlanılabilir. Farklı derslerde, gazetelerde yer alan makaleler, haritalar, graikler, ilanlar, resimler, karikatürler kullanılabilir. Gazete haberleri tartıılabilir, haber bülteni tahtası ve haber deterleri oluturulabilir. Gazetelerde yer alan makaleler tartımalarda kullanılabilir (Wolk, 2003: ). Haritalar haberin meydana geldii yerle ilgili corai bilgiler sunar (Mooreield, 203:58-60). Graikler olayın etkileri açısından derinlemesine bilgi kazandırır (Paykoç, 1988). lanlar arklı tarihlerdeki toplumsal yaam ve ekonomi ile ilgili bilgiler edinilmesini salar, resimler konuları zenginletirir, yazılı ve sözlü anlatımı destekler, (Carey ve Greenberg, 1991). Karikatürler düünme becerilerini gelitirir (Stockard, 1995:7-27). Örencilerin en iyi görebilecekleri yere haber bülteni tahtası asılabilir. Örenciler için ilginç haber ve resimler sergilenerek etkili bir biçimde kullanılabilir. Ayrıca gazetelerden kesilen yazı, resim, karikatür, graik ve haritalar bir detere yapıtırılıp, kiisel yorum, duygu ve düünceler yazılarak haber deteri oluturulabilir. Bu çalımalar, bireysel ya da grup olarak hazırlanabilir (Paykoç, 1988: 44-60). ABD de Eitimde Gazete (NIE) programı ile öretmenlere gazeteleri nasıl kullanacaklarına ilikin dersler verilmekte ve örnek uygulamalar sunulmaktadır. Örencilere gazeteler daıtılarak öretmenlerin gazetelerden yararlanabilmesi için uygun ortam salanmaktadır (Sunal ve Haas, 2002). Türkiye de gazetelerin sını ortamında kullanımına ilikin çalımalar oldukça sınırlıdır. Milli Eitim Bakanlıı (MEB) taraından 2004 yılı Sosyal Bilgiler öretim programında gazeteye dayalı etkinliklere yer verilmesi, ayrıca eitim-öretim yılından itibaren lköretim 4-8. Sını Öretim Programlarının Öretme-Örenme Süreçlerinde Gazete Kupürlerinden Yararlanma adlı ek bir programın uygulamaya konulması konuya verilen önemin bir göstergesidir. Bu programda Matematik, Fen ve Teknoloji, Türkçe ve Sosyal Bilgiler derslerinde kullanılabilecek gazete etkinliklerine yer verilmektedir (MEB, 2008). Bu programların uygulayıcıları olan öretmenlerin konuyla ilgili bilgilendirilmeleri ve yetitirilmeleri önemlidir.

3 253 Yeni öretim programları etkinlik temellidir. Öretmenlerin hayal güçleri ile derslerde gazeteler kullanılarak çok sayıda etkinlik gerçekletirilebilir. Aaıda çevre eitiminde gazetelerden yararlanarak yapılabilecek etkinliklere bazı örnekler sunulmutur. Bir dünya haritası etraına çevre sorunları ile ilgili haberleri içeren gazete kupürleri ve resimler yapıtırılabilir. Haber ya da resimlerle olayın geçtii yer renkli ipler ya da eritlerle ilikilendirilebilir ve böylece bir haber haritası oluturulabilir. Örencilere dönüümlü olarak haberleri yerletirme ve haritayı hazırlama sorumluluu verilebilir (Paykoç, 1988: 44-60). Örenciler gruplara ayrılır. Farklı gazetelerden çevre konusundaki makaleleri okumaları istenir. Her grup okudukları ile ilgili özet yazar. Ardından gruplar yazdıkları özetleri birbirleriyle paylaarak tartıırlar (Cohen, 1991: 16). Çevre konusu ile ilgili karikatürler bülten tahtasına asılır. Karikatürler hakkında istekli örenciler konuturulur. Dier örencilerden düüncelerini yazmaları istenir. Gönüllü örencilere yazdıkları okutturulur (Stockard, 1995:7-27). Öretmen taraından gazeteden o gün derste ilenecek konuya uygun bir makale seçilir. Makale uygun yerlerden bölünerek örencilere daıtılır. Örencilere ne yapmaları gerektiine ilikin yönerge verilir. Örencilerin birlikte çalıarak parçaları uygun biçimde birletirmeleri istenir (Dycus, 1996). Örenciler ilginç çevre haberlerini keserek arklı renklerdeki büyük kaıtlara yapıtırır ve bülten tahtasına asar. Her gün arklı bir örenci arklı konular için editör görevi üstlenebilir (Rhodas, 2002: 63-64). Gazetelerden çevre konusuyla ilgili örencilerin ilgisini çekebilecek bir makale bulunur. Sınıta örencilere yüksek sesle okunur. Makalenin ana ikri örencilerle tartıılır. Gazeteler örencilere daıtılarak çevre konusunda seçtikleri makalelerin ana ikirlerini kaıtlara yazmaları istenir. Örencilerden yazdıklarını yanındakilerle karılatırmaları istenir. Ayrıca Örencilere, daıtılan gazeteleri evlerine götürmeleri ve aileleri ile birlikte okumaları ve tartımaları istenebilir (Using Newspaper in the Classroom, 2006). Gazetelerden öretme-örenme sürecinde çok arklı biçimde yararlanılabilir. Örenciler haber deteri oluturmaya, albüm hazırlamaya tevik edilmeli, sınıta bülten tahtası bulundurulmalıdır. Etkinlikleri güçletirecek yollara gidilmemeli, en azından uygulamaların baında olabildiince kolay olanlar seçilmelidir. Gazetelerin eitimde kullanımına yönelik ilgili aratırmalar incelendiinde bunlardan biri Munck (2006) taraından gerçekletirilen Tarih Öretiminde Gazete ve Haber Dergilerinin Kullanımı balıklı yüksek lisans tez çalımasındır. Aratırmada deneme modeli kullanılmıtır. Çalıma üç arklı 10. sınıta bulunan 90 örenci ile on hata süreyle yürütülmütür. Ünitenin baında ve sonunda yapılan baarı testi sonucunda sınıta gazete ve haber dergilerinin kullanılmasıyla örencilerin vatandalık haklarını daha iyi örendikleri ve bu yayınları okumaya ilgilerinin arttıı sonuçlarına ulaılmıtır. Arın ın (2006), Sosyal Bilgiler Dersinde Güncel Olayların Kullanımının Örenci Baarısına ve Hatırda Tutma Düzeyine Etkisi balıklı çalımasında, 6. sını örencilerini seçilmi ve deneme modeli kullanılmıtır. Aratırmada, örencilerin güncel olayları gazete, dergi, TV gibi kaynakları kullanarak örendikleri, Sosyal Bilgiler dersindeki baarılarının ve hatırda tutma düzeylerinin arttıı sonuçlarına ulaılmıtır. Ünlüer in (2008), Sosyal Bilgiler Dersinde Gazete Kullanımının Örencilerin Akademik Baarılarına ve Tutumlarına Etkisi balıklı doktora tez çalımasında, ilköretim 4. sını örencileri seçilmi, nicel ve nitel veri toplama yöntemleri birlikte kullanılarak karma yöntem uygulanmıtır. Aratırmanın sonunda, Sosyal Bilgiler dersinde gazete kullanılarak yapılan öretimin, geleneksel öretime göre örencilerin akademik baarılarını arttırdıı ve, tutumlarını olumlu yönde etkiledii sonuçlarına ulaılmıtır. Çevreye daha duyarlı ve bilinçli bireyler yetitirilmesinde çevre eitimi kapsamında yapılan çalımalar önem taımaktadır. Bu balamda, gelecein örencilerini yetitirecek olan öretmen adaylarına hem özel öretim yöntemleri konusunda iyi bir model olmak, hem de iyi yetimelerine katkı salamak gerekmektedir. Bu çalıma bu gereksinimden yola çıkılarak gerçekletirilmitir. Aratırmada, Çevre Eitimi dersi kapsamında gazetelerle sını içinde yapılan çalımaların sonunda öretmen adaylarının çevre eitiminde gazetelerden yararlanılmasına ilikin görülerinin ne olduu sorusuna yanıt aranmaktadır.

4 254 YÖNTEM Aratırmanın Modeli Çevre Eitiminde Gazetelerden Yararlanma konusunda öretmen adaylarının görülerini belirlemeyi amaçlayan bu aratırmada açık uçlu anket kullanılmıtır. Veriler, nitel veri analizleri içinde yer alan tümevarım analizi ile çözümlenmitir. Katılımcılar Aratırmaya eitim-öretim yılı güz döneminde, Anadolu Üniversitesi Eitim Fakültesinden, Çevre Eitimi dersi kapsamında 88 öretmen adayı katılmıtır. Bu öretmen adaylarından 69 u Sını Öretmenlii, 19 u Sosyal Bilgiler Öretmenliindedir. Öretmen adaylarından 58 i kız, 30 u erkektir. Çevre eitimi dersi Sını Öretmenlii programında 2. sınıta bulunmaktadır. Ayrıca Sosyal Bilgiler Öretmenlii yeni programında ikinci sınıta seçimlik ders olarak açılmıtır. Aratırmaya bu öretmen adaylarının tümü dahil edilmitir. Çevre Eitiminde Gazetelerden Yararlanma Süreci Çevre Eitimi dersi kapsamında gazetelerden yararlanılmasında, öncelikle öretmen adaylarına derste gazetelerden nasıl yararlanılabilecei hakkında bilgi verilmitir. Öretmen adaylarından gazete çalıması için grup oluturmaları istenmitir. Gazete etkinlii; hazırlık çalıması, sunu ve tartımadan olumu ve üç hatada tamamlanmıtır. Hazırlık çalımasında örenciler sını içinde arklı gazetelerden çevreyle ilgili konulardaki tüm haber, makale, resim ve karikatürleri keserek renkli on kaıtlarına yapıtırmılardır. Fon kaıdında bırakılan boluklara konularla ilgili kiisel yorumlarını yazmılardır. Hazırlık Çalıması

5 255 Oluturdukları materyale kendileri bir balık vermiler ve sloganlar yazmıladır. Hazırlık çalıması süresince öretmen adayları arasında dolaılarak rehberlik edilmitir. Öretmen adayları çalımalarını tamamladıktan sonra sınıta sunmular ve konuları aralarında tartımıladır. Tüm örencilerin çalımaları akülte yönetiminden istenerek getirtilen bülten tahtasında sergilenmitir. Dönem sonuna kadar gazetelerdeki konuyla ilikili olan haber, makale, karikatür vb. den derslerde yararlanmaya devam edilmitir. Sınıta Sunu ve Tartıma Verilerin Toplanması Aratırmada öretmen adaylarının çevre eitiminde gazete haberlerinden yararlanılmasına ilikin görülerini belirlemek amacıyla açık uçlu anket hazırlanmıtır. Anket ormunun birinci bölümünde cinsiyet, program ve sınılarının sorulduu kiisel bilgiler, ikinci bölümde çevre eitiminde gazetelerden yararlanılmasına yönelik 4 açık uçlu soru yer almaktadır. Anketin geçerlilik çalımalarında uzman görüü alınmı ve 20 örenci ile pilot çalıma yapılmıtır. Pilot çalıma sonunda soruların daha iyi anlaılması için gerekli düzeltmeler yapılmı ve ankete son biçimi verilmitir. Aratırma eitim-öretim yılı güz döneminde gerçekletirilmitir. Öretmen adaylarına ankette u açık uçlu sorular yöneltilmitir: 1. Çevre eitiminde gazetelerden yararlanılmasına ilikin neler düünüyorsunuz? 2. Çevre eitiminde gazetelerden yararlanılmasında yaanan sorunlar nelerdir? 3. Çevre eitiminde gazetelerden yararlanılmasında yaanan sorunların çözümüne yönelik önerileriniz nelerdir?

6 Mesleki yaamınızda eitimde gazetelerden yararlanılmasına ilikin neler düünüyorsunuz? Verilerin Çözümlenmesi Aratırma verileri tümevarım analizi teknii ile çözümlenmitir. Tümevarım analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilikilere ulamaktır. Aratırmada, tümevarım analizi kapsamında verilerin kodlanması, temaların bulunması, verilerin kodlara ve temalara göre düzenlenmesi ve tanımlanması, bulguların yorumlanması aamaları izlenmitir (Yıldırım ve imek 2005: ). Aratırmada tümevarım analizi kapsamında u ilemler yapılmıtır. Öncelikle açık uçlu anketlere saya ve satır numaraları verilmitir. Konuyla ilgili açıklamaların olduu bölümler için betimsel indeks ve aratırmacı yorumu bölümleri oluturulmutur. Bu bölümler, aratırmacı ve bir uzman taraından birbirinden baımsız olarak doldurulmutur. Yapılan bu çalımadan sonra aratırmacılar, betimsel indeks bölümündeki görülerini karılatırmılar, arklı düündükleri konularda uzlaarak ortak bir noktada bulumulardır. Bu aamadan sonra verileri kodlamaya geçilmi, ilgili kodlar kod balıı altında toplanmıtır. Temalar oluturularak temalarla ilgili kodlar bir araya getirilmitir. Bundan sonra ilgili temalar altında bulgular sunulmutur. Temalar belirlenirken aratırmacıların kendisi ve ilgili alan yazında yer alan kaynaklar temel alınmıtır (Merriam, 1998: ). Aratırmanın güvenirliini hesaplanırken veriler iki aratırmacı taraından incelenmi ve P (Uzlama Yüzdesi)=[Na (Görü Birlii) / Na (Görü Birlii) + Nd (Görü Ayrılıı) x 100 (Miles & Huberman, 1994) ormülü kullanılmıtır. Bu hesaplama sonucunda 1.soru için P= 89.4, 2. soru için P= 93.7, 3. soru için P= 87.5, 4. soru için P= 100 ve ortalama P= 92.6 deeri bulunmu ve aratırma güvenilir kabul edilmitir. Bulguların sunumu sırasında rekans deeri en yüksek olanlarla ilgili dorudan alıntılar sunulmutur. BULGULAR VE YORUMLAR Bu bölümde öretmen adaylarının Çevre Eitiminde gazetelerden yararlanılmasına ilikin görüleri ile ilgili bulgular yer almaktadır. Aaıda temalar altında öretmen adaylarının Çevre Eitiminde gazetelerden yararlanılmasına ilikin görüleri dorudan alıntılarla desteklenerek sunulmutur. Çevre Eitiminde Gazetelerden Yararlanılmasına likin Görüler Çevre eitiminde gazetelerden yararlanılmasına ilikin görüler Tablo 1 de sunulmutur. Tablo 1 incelendiinde, gazetelerin çevre eitimine katkıları içinde çevreyle ilgili güncel bilgiler saladıı görüü dikkat çekmektedir. Bu konudaki görüünü bir öretmen adayı öyle dile getirmitir: Gazeteler yaanmı, güncel olayları verdii için dünyanın gidiatını büyük kitlelere duyurur. Kutuplar ya da çöller gibi gidip görme imkanı olmayan yerlerle ilgili çevre elaketlerinin resimlerini görür, bilgi sahibi oluruz. Gazetelerin çevre eitimine çeitli katkılarının yanı sıra örencilerin kiisel geliimine de arklı katkıları olduu görülmektedir. Gazetelerin okuma alıkanlıını gelitirdiine ilikin bir öretmen adayının görüü gazeteler ile hem çevremizde olup bitenleri takip ediyoruz hem de okuma alıkanlıımız geliiyor biçimindedir. Tablo 1. Çevre Eitiminde Gazetelerden Yararlanılmasına likin Görüler Gazetelerin Çevre Eitimine Katkıları Çevreyle ilgili güncel bilgiler salar 74 Çevre sorunları ile ilgili önemli bilgiler salar 41 Kalıcı bilgiler salar 19 Ayrıntılı bilgiler edinilir 2 Çevre bilincinin gelimesine katkı salar 41 Çevre eitimi için önemli bir kaynaktır 33 Çevreye duyarlılıı arttırır 23

7 257 Çevre sorunlarının çözümlerinin düünülmesini salar 18 Çevreye karı sorumluluk duygusunu gelitirir 9 Gazeteler ile çevre eitiminde çok kiiye ulaılabilir 6 Çevreye ilikin olumlu tutum gelitirir 2 Gazetelerde çevreyle ilgili haberlere dikkat edilmesini salar 2 Çevreye ilikin deerler kazandırır 2 Çevre eitimi için gazeteler yeterli deil 2 Gazetelerin Örencilerin Kiisel Geliimine Katkıları Okuma alıkanlıını gelitirir 18 Aratırmaya sevk eder 17 Örenmeye ilgiyi arttırır 16 Farklı bakı açıları gelitirir 11 Örenciler arasındaki iletiimi arttırır 2 Bulgular, çevre eitiminde gazetelerden yararlanılmasının öretmen adayları taraından olumlu bulunduunu ve onlara çeitli katkılar saladıını göstermektedir. Sadece iki öretmen adayı çevre eitiminde gazetelerin yeterli olmayacaını belirtmitir. Çevre eitiminde arklı etkinliklerle birlikte gazetelerden yararlanılmasının eitimin etkiliini arttıracaı düünülmektedir. Öretmen adaylarının, çevre eitiminde gazetelerden yararlanılmasında yaanan sorunlara ilikin görüleri Tablo 2 de yer almaktadır. Tablo 2 de çevre eitiminde gazetelerden yararlanılmasında yaanan en önemli sorun, gazetelerin güvenilir bir kaynak olarak görülmemesidir. Bunu, gazetelerin tarasız olmadıı görüü desteklemektedir. Bu konuda bir öretmen adayı görüünü öyle açıklamıtır: bazı gazeteler haberleri yanlı sunabiliyor. Bu yüzden gazetelerin güvenirlilii tartıılır. Baka bir öretmen adayı da gazetelerde yanlı ya da abartılmı haberler yer alabiliyor demitir. Sını içi çalımasına yönelik en önemli sorunu grup çalımasındaki zorluklar oluturmutur. Bir öretmen adayının bu konudaki görüü grup çalıması olduu için bazı sorunlar oldu. Bunlar grup arkadalarıyla yaanan iletiim kopukluu ve herkesin aynı özveride bulunmamasıydı biçimindedir. Tablo 2. Çevre Eitiminde Gazetelerden Yararlanılmasında Yaanan Sorunlar Gazeteler le lgili Sorunlar Gazeteler güvenilir kaynak olmayabilir 38 Gazeteler tarasız deil 5 Gazetelerde çevreyle ilgili yeterince haber olmuyor 27 Gazetelerde görsel öeler yetersiz 12 Gazetelerde sorunların çözümlerine yer verilmiyor 1 Sını çi Çalımasına Yönelik Sorunlar Grup çalımasındaki zorluklar 30 Grup içinde herkes sorumluluunu bilmiyor 19 Grup üyeleri arasındaki anlamazlıklar 11 Gazete okuma alıkanlıımız yok 15

8 258 Sını içinde aynı gazete haberleri ele alındı 13 Zaman sorunu 9 Gazetelere eletirel bakılamıyor 5 Tek bir gazeteye balı kalmak bakı açısını daraltıyor 4 Gazete almada parasal sıkıntı yaadık 1 Sınıta pano yok 1 Gazete yazılarını on kaıdına yerletirmek zor 1 Bulgular, öretmen adaylarının önemli bir kısmının gazeteleri güvenilir bir kaynak olarak görmediklerini göstermektedir. Bu nedenle, derslerde arklı gazetelerden ve kaynaklardan haberlerin incelenmesi hem haberin doruluu ile ilgili karar verme hem de örencilere arklı bakı açıları kazandırma açısından gereklidir. Öretmen adaylarının grup çalımasında yaadıkları zorlukların aılmasının yine grup çalımaları ile olacaı düünülmektedir. Çünkü öretmenin yapacaı danımanlıkla birlikte öretmen adayları yaadıklarından deneyim kazanacak, dersler çıkaracak ve yeni çalımalarda aynı hatalara dümeyecektir. Tablo 3 incelendiinde öretmen adaylarının çevre eitiminde gazetelerden yararlanılmasında yaanan sorunlara ilikin çözüm önerilerinin iki balıkta toplandıı görülür. Bunlar gazeteler ile ilgili öneriler ve sını içi çalımasına yönelik önerilerdir. Tablo 3. Çevre Eitiminde Gazetelerden Yararlanılmasında Yaanan Sorunlara likin Çözüm Önerileri Gazeteler le lgili Öneriler Gazete seçimlerine dikkat edilmeli 27 Gazetelerdeki haberlerin doruluu arklı kaynaklardan aratırılmalı 18 Farklı gazetelerden yararlanılmalı 13 Gazetelerde sorunların çözümlerine yer verilmeli 1 Gazeteler çevreyle ilgili haberlere daha çok yer vermeli 5 Gazetelere kolay ulaılabilmeli 2 Sını çi Çalımasına Yönelik Öneriler Grup üyelerinin sorumluluk bilinci gelitirilmeli 15 Grup üyeleri iyi anlamalı, birbirine saygılı olmalı 6 Gazeteler yoluyla örencilerin okuma alıkanlıı gelitirilmeli 14 Gazetelerden yararlanmaya örenciler tevik edilmelidir 5 Çalımalar için yeterli zaman verilmeli 9 Çevre eitiminde arklı etkinlikler yapılmalı 7 Dier medya araçlarından (TV, radyo, Internet vb.) yararlanılmalı 7 Her hata bir grup gazete etkinlii yapmalı 7 Öretmen iyi danımanlık yapmalıdır 5

9 259 Gazetelere eletirel bakılmalı 5 Haberler arklı bakı açıları ile de yorumlatılmalı 3 Çalımalar planlı olmalı 4 Gazete çalımasında örenciler süreç boyunca deerlendirilmeli 3 Olumlu haberler de ilenmeli 3 Önemli haberler örencilerin görebilecei panoya asılmalı 2 Üretilen materyaller saklanmalı 2 Gazetelerden kesilen yazılar örencilerin çizdii resimlerle zenginletirilebilir 1 Örenci çalımaları ödülle tevik edilmeli 1 Gazeteler ile ilgili öneriler içinde en çok dile getirilenler; gazete seçimlerine dikkat edilmesi, gazetelerdeki haberlerin doruluunun arklı kaynaklardan aratırılması ve arklı gazetelerden yararlanılması gerektiidir. Bu konularda öretmen adaylarının görüleri öyledir: Gazeteleri seçerken güvendiimiz, hep doruları yazdıını düündüümüz gazeteler tercih edilmelidir,...tarasızlıı salamak, bilginin ya da haberin doruluunu anlamak için kaynak aratırması art, sadece gazetelerden deil, dergi, kütüphane, Internet ve arklı bilgi kaynaklarından da yaralanılmalı, tek bir gazeteye balı kalınmaz ve arklı gazeteler okunursa arklı bakı açıları görülür ve bu daha salıklı olur. Sını içi çalımasına yönelik öneriler içinde en aza dikkat çekenler; grup üyelerinin sorumluluk bilinci gelitirilmeli ve gazeteler yoluyla örencilerin okuma alıkanlıı gelitirilmelidir. Bu konularda öretmen adayları unları iade etmitir: tüm örenciler sorumluluklarının bilincinde olmalıdır. Grup üyeleri sorumluluk almak istemeyeni yönlendirebilmeli ve uyum içinde çalıması salanmalıdır, günlük gazete okumak alıkanlık haline getirilmelidir. Çevre bilincini gazetelerden yararlanarak kazandırmak hedelenmelidir. Öretmen adayları yaadıkları sorunlar karısında, bu sorunların aılmasına yönelik en akılcı çözümleri yine kendileri önermilerdir. Ancak öretmen adaylarının sadece küçük bir kısmı bu önerilere katılmıtır. Gazete seçimlerine dikkat edilmesi, haberlerin doruluunun arklı gazete ve kaynaklardan aratırılması, medya okuryazarlıı açısından büyük önem taımaktadır. Öretmen adaylarında eletirel bakı açısına sahip olma, güncel haber ve olayları analiz etme, kendi içinde anlamlandırma ve bir bilince ulama olarak da açıklayabileceimiz medya okuryazarlıının gelitirilmesinde sını içinde gazeteler kullanılarak yapılan etkinliklerin önemi büyüktür. Sını içinde yaanan sorunların aılmasında öretmenin iyi bir danıman olması gerekmektedir. Tablo 4 incelendiinde öretmen adaylarının neredeyse tamamının gelecekte derslerinde gazetelerden yararlanmayı düündükleri görülmektedir. Öretmen adayları gazeteler yoluyla özellikle örencilerin derse ilgilerinin arttırılabileceini, gündemi takip etmelerinin salanabileceini ve akti bir sını ortamı oluturabileceklerini düünmektedirler. Bu konularda öretmen adaylarının görüleri öyledir: Gerçekten bu konuyla ilgiliyim. Çocuklarla beraber mutlaka gazete oluturacaım ve günlük gazete bulunduracaım yanımda. Örencileri elimden geldiince gazete okumaya yönlendireceim ve gazetelerdeki haberleri kesip getirmelerini isteyeceim, gazeteler çocukların çok ilgisini çeker, biz üniversite örencisi olmamıza ramen ilgimizi çekiyorsa çocukların da ilgisini gayet kolay çekilebilir, çocukların dikkatlerini çekmek, örendiklerinin güncel konularla ilikilendirilmesini salamak, arklı görülerin olduunu ve aklılıklarla birlikte yaanması gerektiini öretmek için gazetelerin çok etkili olduunu düünüyorum, gazeteler yapılandırmacı öretim için uygun, örenciler sınıta akti hale getirilebilir.

10 260 Tablo 4. Öretmen Adaylarının Mesleki Yaamlarında Gazetelerden Yararlanma Konusundaki Görüleri Gazetelerden Yararlanma Konusundaki Görüler Derslerimde gazetelerden yararlanmayı düünüyorum 87 Örencilerin derse ilgisini arttırabilirim 22 Örencilerin gündemi takip etmesini salayabilirim 18 Akti bir sını ortamı oluturabilirim 17 Kalıcı örenme gerçekletirilebilir 16 Örencilere somut bilgiler sunarım 7 Örencilerle hatalık çevre gazetesi oluturmayı düünüyorum 6 Gazete çalımasının yapılandırmacı öretim için uygun olduunu düünüyorum Sınıımda günlük gazete bulunduracaım 3 Öretimi zevkli hale getirebilirim 2 Dersin giriinde örencilerin dikkatini çekmek için kullanabilirim 2 Örencilere perormans çalıması yaptırabilirim 1 Özellikle Hayat Bilgisi derslerinde yararlanabilirim 1 Gazete haberlerinin sürekli yenilendii sını panosu yapacaım 1 Sadece gazetelerin çevre eitimi için yeterli kaynak oluturmadıını düünüyorum Örencilerin Kiisel Geliimine Katkılar Gazeteler yokuyla örencilerin çevre bilinci gelitirilebilir 37 Örencilerin aratırma becerileri gelitirilebilir 16 Örencilerde eletirel düünme becerileri gelitirilebilir 11 Örencilerin okuma alıkanlıı gelitirilebilir 7 Örencilerde disiplinli çalıma alıkanlıı kazandırılabilir 5 birlii becerileri gelitirilebilir 5 Örencilerin yaratıcı düünme becerileri gelitirilebilir 4 Örencilerin arklılıklara saygılı olması salanabilir 3 Örencilerin çevre sorunlarının çözümünü düünmesi salanabilir 3 Örencilerde empati becerileri gelitirilebilir 2 Örencilerin sorumluluk bilinci gelitirilebilir Öretmen adaylarının bir bölümü, gelecekte derslerinde gazetelerden yararlanarak örencilerinin kiisel geliimine katkılar getirilebileceini düünmektedir. Gazeteler yoluyla örencilerinin çevre bilincinin, aratırma ve eletirel düünme becerilerinin gelitirilebileceini düünen öretmen adayları bu görülerini öyle açıklamılardır: çevre eitiminde gazetelerin kullanılması örencilerin daha bilinçli ve duyarlı olmasını salar. Çevre kirlilii, doal aetler ve insanların ihmalleriyle oluan kötü olaylara ait

11 261 gazetelerdeki görüntüler örenciler için daha kalıcı olacak ve duyarlılıı arttıracaktır, gazetelerin derslerde kullanılması ile örencilerin aratıran, sorgulayan bireyler olması salanabilir. Bulgular, öretmen adaylarının tamamının mesleki yaamlarında derslerinde gazetelerden yararlanmayı düündüklerini ve örencilerin kiisel geliimlerine katkılar getirdiine inandıklarını göstermektedir. Gelecein öretmenlerinin bu konuda olumlu görüe sahip olması sevindiricidir. Gazete okuyan, sınıında bulunduran ve derslerinde yararlanan öretmenler yetitirecei örencilere hem doru model olacak hem de medya okuryazarı olmalarına yardımcı olacaktır. TARTIMA Öretmen adaylarının büyük bir kısmı, gazetelerden yararlanarak çevreyle ilgili güncel, kalıcı ve ayrıntılı bilgiler edinilebileceini, çevre sorunlarının izlenebileceini, gazetelerin çevre eitimi için önemli bir kaynak olduunu düünmektedir. Erden (t.y.) ve Nas (2003) güncel olayların öretiminde kullanılan materyallerin baında gazetelerin geldiini, Mutshewa (1999), Wilson (2000), Flogaitis, Daskolia ve Liarakou (2005) da gazetelerin çevre eitiminde önemli bir kaynak olduunu ve çevreyle ilgili çeitli bilgiler sunduunu iade etmektedir. Wilson (2000) aratırmasında iklim deiiklii konusundaki bilgilerin çounlukla gazetelerden örenildiini açıklamaktadır. Aratırmada, gazeteler yoluyla örencilerin çevreye karı duyarlılıının arttırılabilecei, sorumluluk duygusunun ve olumlu tutumun gelitirilebilecei tespit edilmitir. Lentnek (1997), Kwak (1999) ve Arın (2006), gazeteler ile örencilerin dünyada neler olup bittiinin arkına vardıklarını, çeitli konular hakkında örenmeye motivasyonlarının arttıını ve tutumlarının olumlu yönde deitiini belirtmektedir. Aratırmada elde edilen gazetelerin örencilerin çevre sorunlarının çözümlerinin düünülmesini saladıı bulgusu, Kabapınar ve Baysal (2004) taraından da desteklenmektedir. Aratırmacılara göre gazeteler kullanılarak örencilerin sorun çözme becerileri gelitirilebilir. Aratırma sonucunda gazetelerin derslerde kullanılması ile örencilerin kiisel geliimlerine çeitli katkılar salanabilecei sonucuna ulaılmıtır. Elde edilen bulgular; örencilerin okuma alıkanlıklarının, aratırma becerilerinin, eletirel düünme, yaratıcı düünme, empatik düünme, problem çözme becerilerinin ve sorumluluk bilincinin gelitirilebilecei, arklı bakı açılarının kazandırılabilecei, örenciler arasındaki iletiim ve ibirliinin arttırılabilecei yönündedir. Bu bulgular, bilimsel çalımalarla desteklenmektedir. Gazeteler kullanılarak yapılan etkinlikler sonucunda: örencilerin okuma alıkanlıı gelimekte ve aklılıklara saygı duymaları salanmaktadır (Cohen, 1991; Street, 2002; Nas, 2003; Using the Newspaper in your Classroom, 2006; Ünlüer, 2008). Aratırma (Binbaıolu, 2004; Gedik ve Altun, 2008; Ünlüer, 2008), eletirel düünme (Lentnek, 1997; Street, 2002) empatik düünme, karar verme ve problem çözme becerileri ve sorumluluk bilinci gelimektedir (Cabe ve dierleri, 1999; Binbaıolu, 2004; Kabapınar ve Baysal, 2004; Deveci, 2005; Ünlüer, 2008). Örencilerin bakalarının düünce ve eylemlerini anlamaları, insan ilikileri ve iletiim becerileri artmaktadır (Demirta ve Barth, 1997). Aratırmada öretmen adayları, çevre eitiminde gazetelerden yararlanılmasında çeitli sorunlar yaadıklarını iade etmilerdir. Öretmen adaylarının yaadıkları sorunların baında; gazeteleri güvenilir bir kaynak olarak görmemeleri, gazetelerde çevreyle ilgili yeterince haber ve görsel öe bulamamaları gelmektedir. Öretmen adaylarının sını içinde yaanan bu sorunlara yönelik arklı önerileri içinde; gazete seçimlerine dikkat edilmeli, haberlerin doruluu arklı kaynaklardan aratırılmalı, arklı gazetelerden, dergiler, televizyon, radyo ve Internet gibi dier medya araçlarından da yararlanılmalı gibi bilgilerin güvenilirliinin arttırılmasına yönelik önerileri dikkat çekmektedir. Bilimsel çalımalar, sınıa getirilen güncel olayların doruluunun, bilgilerin güvenilirliinin çok önemli olduunu (Michaelis ve Garcia, 1996; Erden, tarihsiz; Nas, 2003; Gedik ve Altun, 2008) açıklamaktadır. Kavak, Tuan ve Demirelli (2006) taraından yapılan aratırmada, gazetelerin bilim ve teknoloji haberlerine yeterince yer vermedikleri, çevreyle ilgili haberlerin genellikle olumsuz olduu ve bu olumsuz haberlerin de okuyanların tutumlarını olumsuz etkileyebilecei sonuçlarına ulaılmıtır. Ünlüer (2008) aratırmasında, örencilerin gazetelerde konuyla ilgili haber bulmada zorluk çektikleri sonucuna ulamıtır. Gedik ve Altun (2008) haberlerin doruluunun arklı kaynaklardan da incelenmesi gerektiini belirtmektedir. Farklı kaynaklarla öretimin zenginletirilmesi ve dier medya araçlarından da yararlanılması gerektiine ilikin bulgu, Deveci nin (2007) aratırmasıyla da desteklenmektedir.

12 262 Öretmen adaylarının yaadıkları dier sorunlar; grup çalımalarında yaadıkları çeitli zorluklar, gazete okuma alıkanlıklarının olmaması, sını içinde aynı gazete haberlerinin ele alınması ve zaman sorunu olarak sayılabilir. Ünlüer (2008), grup çalımasında zorluklar yaanabildiini, Wilson ve dierleri (1999), Haas ve Laughin (2000) ve Deveci (2007) örencilerin gazeteyle ilgili çalımalara ilgisiz olduklarını ve çalımalarda zamanın yetersiz olduunu belirterek aratırma sonuçlarını desteklemektedirler. Öretmen adaylarının sorunlara yönelik çözüm önerileri; grup üyelerinin sorumluluk bilincinin gelitirilmesi, gazete okumaya örencilerin tevik edilmesi, çalımalara yeterli zaman verilmesi biçimindedir. Ünlüer (2008), gazetelerle ilgili örencilere perormans ödevleri verilebileceini belirtmektedir. Böylece örenciler gazete okumaya tevik edilecektir. Ayrıca Segall ve Schmidt e (2005) göre derslerde gazete kullanımı örencilerin gazetelere ilgisini arttırılabilir. Erden (t.y.), Nas (2003), Gedik ve Altun (2008), çalımalarda örencilere yeterli zaman verilmesi gerektiini açıklamaktadırlar. Aratırmada dile getirilen önerilerden biri de örenci çalımalarının ödülle tevik edilmesidir. Deveci (2005) taraından da aynı öneri dile getirilmekte ve örencilerin böylece gazete etkinliine katılma isteinin arttırılabilecei belirtilmektedir. Aratırmanın sonunda, öretmen adaylarının mesleki yaamlarında gazetelerden yararlanma konusundaki görüleri incelendiinde tamamının derslerinde gazetelerden yararlanmayı düündükleri görülmektedir. Deveci nin (2007) aratırması da öretmenlerin tamamının güncel olayların öretiminde en çok gazeteleri tercih ettiklerini göstermektedir. Binbaıolu (2004), öretmenlerin gazetelerden kestikleri haber ve resimleri belge olarak kullanabileceklerini açıklamaktadır. Öretmen adaylarının gelecekte derslerinde gazetelerden yararlanma amaçları arklılamaktadır. Bunlar içinde; örencilerin derse ilgisini arttırmak, gündemi takip etmelerini salamak, akti bir sını ortamı oluturmak, kalıcı ve somut bilgiler sunmak dikkat çekmektedir. Bilimsel çalımalar bu bulguları desteklemektedir. Gazete kullanımı ile örencilerin bilgi birikimi artmakta (Rajaretnam, 2002), örencilerin güncel bilgileri örenmeleri ve gündemi takip etmeleri salanabilmektedir. Dersler canlı ve zevkli kılınabilmekte, örencilerin örenmeye ilgileri arttırılabilmektedir (Segal ve Schmidt, 2005; Arın, 2006; Gedik ve Altun, 2008; Ünlüer, 2008). Ayrıca konular somutlatırılmakta (Ünlüer, 2008), örencilerin bilgileri hatırlarında tutma düzeyleri arttırılabilmekte, bilginin kalıcı olması (Arın, 2006; Gedik ve Altun, 2008) ve dersin daha iyi örenilmesi salanmaktadır (Hicks, 2001). Aratırmadan elde edilen sonuçlarından biri de gazete çalımalarında sını panosunun önemli olduudur. Sını panosu öretmen adaylarının hem önerileri içinde görülmekte hem de mesleki yaamlarında yapmayı düündükleri çalımaları içinde bulunmaktadır. Kaltsounis (1987), Demirta ve Barth (1997), Erden (t.y) haber bülteni panosunun, haber haritaları ve haber deterlerinin öretimin etkililiini arttıracaını belirtmitir. Welton ve Mallan (1999) da örencilerin gazete haberlerini asabilecekleri bir panonun sınıta bulundurulması gerektiini belirtmitir. Aratırmadan elde edilen sonuçlar, gazete çalımalarında öretmenin iyi bir danıman olması gerektiini göstermektedir. Carey ve Greenberg (1991) ve Deveci (2005) çalımalarında, öretmenlerin sınılarında gazete kullanımında nelere dikkat etmesi gerektiini açıklayarak iyi bir danıman olmaları gerektiini belirtmektedirler. Demirta ve Barth (1997) öretmenlerin güncel olayların öretimi konusunda yetitirilmeleri gerektiini iade ederek güncel olayların sınıa getirilmesinin önemini vurgulamakta, Haas ve Lauglin (2000) de her öretmenin düzenli olarak gazete okuması ve örencileri için gazete hazırlaması gerektiini belirtmektedir. Aratırmanın sonunda, çevre eitiminde gazetelerden yararlanmanın önemli olduu söylenebilir. Gazetelerden yararlanılarak yaanan çevre elaketleri ve sonuçları somut bir biçimde gösterilebilir. Böylece daha duyarlı ve sorumlu bireyler yetitirilebilir. Aratırmanın sonuçlarına dayalı u öneriler getirilebilir: Çevre eitiminde gazetelerden yararlanma sürecinde yaanabilecek sorunları en aza indirmede, öretim elemanı daha etkili bir danımanlık yapabilir. Fakülte yönetimince derslerde yararlanmak üzere düzenli olarak arklı gazeteler satın alınabilir ve akülte kütüphanesinde arivlenebilir. Öretmen adaylarından haber haritaları, haber deterleri ve haber dosyaları gibi gazetelerle ilgili arklı etkinlikler yapmaları istenebilir.

13 263 Öretmen adaylarının gazetelerle ilgili yaptıkları çalımaların yer aldıı ürün dosyaları deerlendirilebilir. Çevre eitiminde gazetelerden yararlanılmasına yönelik deneysel aratırmalar yapılabilir. Çevre eitiminde gazetelerden yararlanılması konusunda ilköretim ve orta öretim örencilerine yönelik aratırmalar yapılabilir. KAYNAKÇA Arın, D. Sosyal bilgiler dersinde güncel olayların kullanımının örenci baarısına ve hatırda tutma düzeyine etkisi. Yayımlanmamı yüksek lisans tezi, 2006, Anadolu Üniversitesi Eitim Bilimleri Enstitüsü. Binbaıolu, C. Eitimde günlük olaylar ve öretimi, Çada Eitim Dergisi, 29 (315). Yayıncılık. Ankara, Evren Cabe, P. A., Walker, M. H., & Williams, M. Newspaper advice column letters as teaching cases or developmental psychology. Teaching o Psychology, 26(2), Washington, DC: American Psychological Association, Carey, H. H., & Greenberg, J. E. How to read a newspaper. (A social studies skills book). Library o Congress Cataloging in Publication Data. Newyork, Cohen, R. P. The use o newspapers with underprepared community college students as a means o improving reading and writing, Ed. D. Thesis, 1991, HostraUniversity. Demirta, A. & Barth, J. L. lköretim sosyal bilgiler öretimi: örenci kılavuzu. Ankara: YÖK/Dünya Bankası Milli Eitimi Gelitirme Projesi Hizmet Öncesi Öretmen Eitimi, Deveci, H. Sosyal bilgiler dersinde gazete kullanımı. The Turkish Online Journal o Educational Technology-TOJET, 4(3). Sakarya Üniversitesi Online Dergi, Deveci, H. Sosyal bilgiler dersinde güncel olayların öretimine ilikin öretmen görüleri. Kuram ve Uygulamada Eitim Bilimleri, 7(1). EDAM. stanbul, Dycus, D. Making jigsaw activities using newspaper articles, The Internet TESL Journal, 1996, 2. adresinden tarihinde alınmıtır. Erden, M. Sosyal bilgiler öretimi. Alkım Yayınları. Ankara, Tarihsiz. Flogaitis, E. Daskolia, M., & Liarakou, G. Greek kindergarten teachers'practice in environmental education: an exploratory study. Journal o early childhood research, 3(3). SAGE Publications Online, Gedik H. D., & Altun, A. Sosyal bilgilerde güncel olaylar ve medya okuryazarlıı. B. Tay, & A. Öcal, (Ed.), Özel öretim yöntemleriyle sosyal bilgiler öretimi. Pegem Akademi. Ankara, Haas, E., & Laughlin, M. Teaching Current Events: Its Status in Social Studies Today / b/80/16/33/43.pd adresinden 15 Mart 2007 tarihinde alınmıtır. Hicks, A. J. Teaching about newspapers. PhD. Thesis, 2001, University o Southampton. Kabapınar, Y., & Baysal, N. lköretim hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öretimine yaamın kendisini taımak: Gazete haberinin kullanıldıı bir öretimin tasarlanması ve deerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eitim Yönetimi, 39. EDAM. stanbul,

14 264 Kavak, N., Tuan, Y., & Demirelli, H. Fen-teknoloji okuryazarlıı ve inormal en eitimi: gazetelerin potansiyel rolü. Gazi Üniversitesi Gazi Eitim Fakültesi Dergisi, 26(3). Ankara, Kwak, N. Revisiting the knowledge gap hypothesis: education, motivation and media use. Communication Research, 26. SAGE Publications Online, 1999, Lentnek, R. L. Turning the newspaper into a teaching tool: a study o the eects o newspapers incorporated into the curriculum o a ith-grade class, Master o Arts Thesis, 1997, Georgia State University. MEB TTKB. lköretim 4-8. sını öretim programlarının örenme-öretme süreçlerinde gazete kupürlerinden yararlanma Ankara: adresinden 25 Mart 2008 tarihinde alınmıtır. Merriam, S. B. Qualitative Research and Case Study Applications in Education. Jossey-Bass Publishers. San Francisco, Michaelis, J. U., & Garcia, J. Social studies or children. a guide to basic instruction.. Allyn and Bacon. Boston, Miles, M., & Huberman A. M. Qualitative data analysis. Second edition. Sage Publications. London, Munck, S. Using newspapers and news magazines to teach history. Master s o Art Thesis, 2006, Wayne State University. Mutshewa, A. Disseminating environmental ınormation in rural botswana: the case o nata village. Inormation Development, 15( 2). SAGE Publications Online Mooreield,L. A. What s in a newspaper? Teaching PreK-8, 33(6). BNET, Nas, R. Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öretimi (program, yöntem ve etkinlikler), (2. Baskı). Ezgi Kitabevi Yayınları. Bursa, Paykoç, F. Güncel olaylarla belirli gün ve hataların öretimi. B. Özer, (Ed.). Fen bilgisi öretimi (72-94). Anadolu Üniversitesi Açıköretim Fakültesi Yayınları. Eskiehir, Rajaretnam, T. Using newspapers in the classroom: a personal experience adresinden 10 Aralık 2007 tarihinde alınmıtır. Segall, A., & Schmidt, S. Reading the newspaper as a social text. Social Studies, Sociology, 35(2) Stockard, W. J. Activities or elemantary school social studies. Waveland Pres Inc. USA, Street, C. Teaching with the newspaper. Social Studies, 93(3). Heldre Publications. Washington, Sunal, C. S. & Haas, M. E. Social studies or the elementary and middle grades. A constructivist approach. Allyn and Bacon. Boston, Using the Newspaper in your Classroom adresinden 15 Aralık 2008 tarihinde alınmıtır. Ünlüer, G. Sosyal bilgiler dersinde gazete kullanımının örencilerin akademik baarılarına ve tutumlarına etkisi. Yayımlanmamı doktora tezi, 2008, Anadolu Üniversitesi Eitim Bilimleri Enstitüsü. Yıldırım, A. & imek, H. Sosyal Bilimlerde Nitel Aratırma Yöntemleri (Geniletilmi 5. Baskı). Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2005.

15 265 YÖK. Eitim Fakültelerinde Uygulanacak Yeni Programlar Hakkında Açıklama adresinden tarihinde alınmıtır. Welton, D. A., & Mallan, T. M. Children and their world: strategies or teaching social studies. Houghton Milin Company. Newyork, Wilson, K. M. Drought, debate, and uncertainty: measuring reporters knowledge and ignorance about climate change. Public Understanding o Science, 9. Sage Publications, Wolk, S. Teaching or critical literacy in social studies. Social Studies, 94(3), Heldre Publications. Washington,

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates *

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Elementary Education Online, 5(1), 1-6, 2006. lköretim Online, 5(1), 1-6, 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Zeynep Aydin Yilmaz

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

düüncelerle sıklıkla fen örenme ortamlarına gelen örencilerin, kavramsal deiim süreci yoluyla söz konusu düüncelerini deitirmelerinde öretmenler de

düüncelerle sıklıkla fen örenme ortamlarına gelen örencilerin, kavramsal deiim süreci yoluyla söz konusu düüncelerini deitirmelerinde öretmenler de Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi TheJournal of International SocialResearch Cilt: 8 Sayı: 39 Volume: 8 Issue: 39 Austos 2015 August 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 SINIF ÖRETMEN ADAYLARIYLA

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET lköretim Sınıf Ve Matematik Öretmenlerinin Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER Kürat YENLMEZ * Özge KARAKU ** ÖZET Bu aratırmanın

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

( $!)'&! * $&( $( %& ( '+ #$( $ ' #$%$&' '$- # $$ " $&( $( % & ( '+#$''' $"! $$#

( $!)'&! * $&( $( %& ( '+ #$( $ ' #$%$&' '$- # $$  $&( $( % & ( '+#$''' $! $$# Elementary Education Online, 7(3), 769-784, 2008. lköretim Online, 7(3), 769-784, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr! " # #$%$&''$'$"' ( $!)'&! * $&( $( %& ( '+ '!##'$ (#$!(' $#$ ', #$( $

Detaylı

ÖRETMEN YETTRME VE MESLEK GELMDE EYLEM ARATIRMASI 1 ACTION RESEARCH IN TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

ÖRETMEN YETTRME VE MESLEK GELMDE EYLEM ARATIRMASI 1 ACTION RESEARCH IN TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT ÖRETMEN YETTRME VE MESLEK GELMDE EYLEM ARATIRMASI 1 ACTION RESEARCH IN TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT Yrd. Doç. Dr. Abdullah KUZU 2 Özet Son yıllarda eitim alanında sıklıkla karılaılan bilimsel

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

Opinions of Teacher Candidates as to the Portfolio Assessment

Opinions of Teacher Candidates as to the Portfolio Assessment !"#$%#&&'' Opinions of Teacher Candidates as to the Portfolio Assessment A. Figen ERSOY * ABSTRACT. The study aims to determine the opinions of teacher candidates as to the portfolio assessment. The study

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY ! "#$#%$#%&$#' #$$ LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY Yrd. Doç. Dr. Erten GÖKÇE Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

Intel Ö!renci Programı

Intel Ö!renci Programı Intel Ö!renci Programı De!erlendirme Raporu Eylül 2009 - A!ustos 2010 Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALI"KAN Murat ATA#Z# Giri! Intel Ö!renci Programı, özellikle teknolojiye eri$imin sınırlı oldu!u bölgelerdeki

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011 YEREL TARH UYGULAMALARININ BAARIYA VE ÖRENC ÜRÜNLERNE ETKS

Detaylı

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills Elementary Education Online, 6(3), 377-389, 2007. lköretim Online, 6(3), 377-389, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of creative and critical thinking based laboratory applications

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

edilmesi öngörülmütür. Bu çerçevede kariyer basamaklarında yükselmesi öngörülen öretmen sayısı uzman öretmenlik için 124 bin, baöretmenlik için de 62

edilmesi öngörülmütür. Bu çerçevede kariyer basamaklarında yükselmesi öngörülen öretmen sayısı uzman öretmenlik için 124 bin, baöretmenlik için de 62 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK KARYER

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara,

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com 7. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRENC ÇALIMA

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi

lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi Ocak, G. (2004). lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi, lköretim-online, 3(2), 19-25, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin

Detaylı

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Okul öncesi eitim kurumlarından yüksek

Detaylı

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü.

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü. SAMET BEHREG KTAPLARIYLA KURGULAA YARATICI DRAMA ETKLKLER ÖRECLER YAZMA BECERS VE TUTUMLARIA ETKS THE EFFECTS OF CREATIVE DRAMA ACTIVITIES COSTRUCTED WITH SAMED BEHREGI BOOKS O THE WRITIG SKILLS AD ATTITUDES

Detaylı

BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI ***

BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI *** BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI *** Yrd. Doç. Dr. Nilgün SAZAK* Yrd. Doç. Dr. A. Serkan ECE** ***1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 25, Sayfa 159-178, 2008 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ Özcan Özgür

Detaylı

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER Yüksel DEDE * ÖZET Öretmenler, öretim sürecinin en önemli unsurlarıdır. Bu nedenle, matematik öretmenlerinin kendilerini sürekli yenileme peinde olmaları gerekmektedir.

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr

Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr * Why do teacher candidates cheat? Aykut Emre Bozdoan* Çarı Öztürk** ABSTRACT.

Detaylı

SOSYAL BLGLER ÖRETMENLERNN PROJE ÇALIMALARIYLA LGL GÖRÜLER SOCIAL STUDIES TEACHERS OPINIONS REGARDING PROJECT WORKS

SOSYAL BLGLER ÖRETMENLERNN PROJE ÇALIMALARIYLA LGL GÖRÜLER SOCIAL STUDIES TEACHERS OPINIONS REGARDING PROJECT WORKS ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 3 Haziran 2011 SOSYAL BLGLER ÖRETMENLERNN PROJE ÇALIMALARIYLA LGL GÖRÜLER SOCIAL

Detaylı

TÜRK DL VE EDEBYATI ÖRETMENLERNN ETMDE AKILLI TAHTA VE TABLET BLGSAYAR KULLANIMINA LKN GÖRÜLER (RZE L ÖRNE

TÜRK DL VE EDEBYATI ÖRETMENLERNN ETMDE AKILLI TAHTA VE TABLET BLGSAYAR KULLANIMINA LKN GÖRÜLER (RZE L ÖRNE Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK DL VE EDEBYATI

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching lesson and opinions about science

Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching lesson and opinions about science Elementary Education Online, 7(2), 456-467, 2008. lköretim Online, 7(2), 456-467, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Ör.Gör.Dr. Hatice Ekinci GR Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin Gelitirilme Sürecinde Alıtırmaların Önemi *1924-2004

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

The Effect of Brain- Based Learning to Success and Retention in Social Studies

The Effect of Brain- Based Learning to Success and Retention in Social Studies Elementary Education Online, 6(1), 62-75, 2007. lköretim Online, 6(1), 62-75, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Brain- Based Learning to Success and Retention in Social Studies

Detaylı

The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Students Mathematics Achievement and Cooperative Study Skills

The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Students Mathematics Achievement and Cooperative Study Skills Elementary Education Online, 6(3), 323-332, 2007. lköretim Online, 6(3), 323-332, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method

Detaylı

Investigation of The Effect of Teacher and Class Characteristics on Mathematics Achievement in Turkey and European Union Countries

Investigation of The Effect of Teacher and Class Characteristics on Mathematics Achievement in Turkey and European Union Countries Elementary Education Online, 5(2), 75-86, 2006. lköretim Online, 5(2), 61-74 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Investigation of The Effect of Teacher and Class Characteristics on Mathematics

Detaylı

LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR

LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 21-29 21 LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

* International Burch University, Doktora Örencisi, samira_osmanbegovic@yahoo.com

* International Burch University, Doktora Örencisi, samira_osmanbegovic@yahoo.com BOSNA HERSEK TE TÜRKÇE ÖRETM VE ÖRENCLER AÇISINDAN PROBLEMLER TURKISH TEACHING AND PROBLEMS OF TURKISH TEACHING IN BOSNIA-HERZEGOVINA BY STUDENTS Samira OSMANBEGOVÇ-BAKÇ * Mustafa ARSLAN ** Öz Bu çalımanın

Detaylı

A research on preschool and primary student-teachers use of online homework sites

A research on preschool and primary student-teachers use of online homework sites Elementary Education Online, 6(3), 366-376, 2007. lköretim Online, 6(3), 366-376, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr A research on preschool and primary student-teachers use of online homework

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA *

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * Dr. Belir Tecimer Kasap GR *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKYE DE DEERLER

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER Cansevil TEB * ÖZET Günümüzde daha popüler bir yer edinen müzik öretmenlii giderek bireylerin kendilerini daha iyi ifade edebildikleri bir alan olmaktadır. Müzik

Detaylı

(f) Cinsiyet 1 Kız öretmen adayı 130 2 Erkek öretmen adayı 120 Toplam 250 Örenim gördüü sınıf 3 Üçüncü Sınıf 98 4 Dördüncü Sınıf 152 Toplam 250

(f) Cinsiyet 1 Kız öretmen adayı 130 2 Erkek öretmen adayı 120 Toplam 250 Örenim gördüü sınıf 3 Üçüncü Sınıf 98 4 Dördüncü Sınıf 152 Toplam 250 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ YAPILANDIRMACI

Detaylı

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES A STUDY ON THE DIFFICULTIES FACED BY PRESCHOOL TEACHERS IN THE PLANNING AND IMPLEMENTATION Doç. Dr.

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES *

LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES * LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES * DEVELOPMENT OF A MUSICAL AUDITION TEST TOWARD ELEMENTARY STUDENTS Dr. Elif TEKN GÜRGEN** Özet Bu aratırmanın amacı ilköretim 3. ve 4. sınıf örencilerinin

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Kevser Baykara Pehlivan Mula Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü E-posta: baykara@mu.edu.tr ÖZ: Bu çalımada, Hacettepe

Detaylı

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır:

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: Return to Study A Guide to VCE and VCAL / Turkish OKULA GER_ DÖNÜ_ VCE ve VCAL REHBER_ Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: 18 ya_ından büyükler ve Orta dereceli okulların

Detaylı

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Y. Doç. Dr. Ahmet. Özdemir M.Ü. A.E.F. lköretim Bölümü Matematik Eitimi

Detaylı

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching Elementary Education Online, 7(2), 384-400, 2008. lköretim Online, 7(2), 384-400, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies *

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies * Elementary Education Online, 7(2), 401-420, 2008. lköretim Online, 7(2), 401-420, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory

Detaylı

Avrupa Konseyi Proje No EC/1062

Avrupa Konseyi Proje No EC/1062 Avrupa Konseyi Proje No EC/1062!"#$ Projenin Adı Proje Alanı Türkiye de Yolsuzluun Önlenmesi çin Etik (TYEC) Türkiye Projenin Balangıç Tarihi 30 Kasım 2007 Finansman Avrupa Komisyonu (%90) ve Avrupa Konseyi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETM FAKÜLTES

Detaylı

MATEMATK ETMNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA YÖNELK ÖRETMEN DÜÜNCELER

MATEMATK ETMNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA YÖNELK ÖRETMEN DÜÜNCELER Kürat YENLMEZ ve Erhan BOZKURT Matematik Eitiminde Çoklu Zeka MATEMATK ETMNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA YÖNELK ÖRETMEN DÜÜNCELER Kürat Yenilmez ve Erhan Bozkurt ÖZET Bu aratırmanın amacı, Matematik ve Sınıf

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı MLL ETM BAKANLII MÜFETTLERNN OKUL REHBERLK HZMETLER VE DENETMYLE LGL GÖRÜLER THE OPINIONS OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION INSPECTORS ABOUT SCHOOL GUIDANCE SERVICES AND SUPERVISION OF THESE SERVICES

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

Geometri Öretiminde Sınıfta Yapılan Etkinlikler ile Öretme- Örenme Sürecinin ncelenmesi

Geometri Öretiminde Sınıfta Yapılan Etkinlikler ile Öretme- Örenme Sürecinin ncelenmesi Elementary Education Online, 7(1), 91-110, 2008. lköretim Online, 7(1), 91-110, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Geometri Öretiminde Sınıfta Yapılan Etkinlikler ile Öretme- Örenme Sürecinin

Detaylı

Bilgi Okuryazarlıı. Prof. Dr. Serap Kurbanolu Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Bilgi Okuryazarlıı. Prof. Dr. Serap Kurbanolu Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Bilgi Okuryazarlıı Prof. Dr. Serap Kurbanolu Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü The illiterate of the twenty-first century will not be those who can not read and write, but those who

Detaylı