Prof.Dr. İBRAHİM GÜNGÖR ün ÖZGEÇMİŞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof.Dr. İBRAHİM GÜNGÖR ün ÖZGEÇMİŞİ"

Transkript

1 Prof.Dr. İBRAHİM GÜNGÖR ün ÖZGEÇMİŞİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı ve Soyadı İBRAHİM GÜNGÖR Doğum Yeri ve Yılı SORKUNCAK KÖYÜ EĞİRDİR/ISPARTA 1959 Adres AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ, ALANYA - ANTALYA, TÜRKİYE E-posta AKADEMİK ÜNVANLAR Lisans: Atatürk Üniversitesi ĠĢletme Fakültesi Üretim Yönetimi Bölümü Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Ekonometri ABD Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Ekonometri ABD Doçentlik: Süleyman Demirel Üniversitesi ĠĠBF ĠĢletme Bölümü 2000 Profesörlük: Süleyman Demirel Üniversitesi ĠĠBF ĠĢletme Bölümü 2006 Profesörlük: Akdeniz Üniversitesi ĠĠBF Ekonometri Bölümü 2009 AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLERİ: a) Süleyman Demirel Üniversitesi ĠĠBF ĠĢletme Bölüm BaĢkanlığı b) Süleyman Demirel Üniversitesi ĠĠBF ĠĢletme Bölümü Sayısal Yöntemler ABD BaĢkanlığı c) Süleyman Demirel Üniversitesi ĠĠBF Turizm ĠĢletmeciliği Bölüm BaĢkanlığı d) Süleyman Demirel Üniversitesi Senatörlüğü e) Akdeniz Üniversitesi ĠĠBF Ekonometri Bölüm BaĢkanlığı 2009 f) Akdeniz Üniversitesi Alanya ĠĢletme Fakültesi Dekanlığı 2009

2 MAKALELER GÜNGÖR, Ġbrahim, Türkiye de Ġl Olması Uygun Olan Ġlçelerin Ahp Yöntemiyle Belirlenmesi, Alanya ĠĢletme Fakültesi Dergisi, 2/2, Alanya, (2010) GÜNGÖR, Ġbrahim, KARAATLI, M.,A., DEMĠR, Yusuf, "BULANIK ORTAMDA PORTFÖY OPTĠMĠZASYONU", Selçuk Üniversitesi ĠĠBF Dergisi, 5/10, Konya, (2005). GÜNGÖR, Ġbrahim, ERGÜLEN, Ahmet, "BULANIK ARAÇ ROTALAMA PROBLEMLERĠNE BĠR MODEL ÖNERĠSĠ VE BĠR UYGULAMA", Celal Bayar Üniversitesi ĠĠBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Manisa, (2005). GÜNGÖR, Ġbrahim ve KAYACAN, Cengiz, ÇANKIRAN, Osman, "Betonarme Yapılarda AhĢap Kalıp Malzemesinin Optimizasyonu", Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 1/12, Denizli, (2006) GÜNGÖR, Ġbrahim ve ÇUHADAR, Murat, "Antalya Ġline Yönelik Alman Turist Talebinin Yapay sinir Ağı Yöntemi Ġle Tahmini", Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, Ankara (2005) GÜNGÖR, Ġbrahim ve ÇETĠN, A. Cüneyt, "Hisse Senedi Fonlarının Performans Değerlemesine Bir model Önerisi", Selçuk Üniversitesi Karaman Ġktisadi ve Ġdari bilimler Fakültesi Dergisi, 1/5, Karaman, (2005) Hüseyin Akyıldız and Ġbrahim Güngör "Analysis of the Practice of Job Evaluation in the Metal Ġndustry in Turkey", The International Journal of Human Resource Management, Volume: 18, No: 8, Pressend by Roudledge Taylor - Francis Group, August 2007, pp: KORKMAZ, Mehmet, GÜNGÖR, Ġbrahim, "Odun Hammaddesi Üretimine Yönelik Optimum Yıllık Kesim Alanlarının Belirlenmesi", S.Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Sayı:1, Yıl:2008 Kenan Oğuzhan ORUÇ, Ġbrahim GÜNGÖR, Fatih DEMĠRAL Bulanık Veri Zarflama Analizi ve Üniversitelerin Etkinlik Ölçümünde Uygulama, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Ecir Uğur KÜÇÜKSĠLLE, Ġbrahim GÜNGÖR, ĠĢ Yoğunluğu Tahmini ve ĠĢgücü Planlama: Süpermarket Uygulaması, Süleyman Demirel Üniversitesi ĠĠBF Dergisi Göksu, Ali, Güngör, Ġbrahim, "Bulanık Analitik HiyerarĢik Proses ve Üniversite Tercih Sıralamasında Uygulanması", Süleyman Demirel Üniversitesi ĠĠBF Dergisi, Ocak, 2009 AKYILDIZ, Hüseyin, GÜNGÖR, Ġbrahim, "Metal Sektöründe ĠĢ Değerlendirmesi Uygulama Sonuçlarının Analizi: Mercedes-Benz Türk A.ġ. Örneği", Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler EnstitÜsü Dergisi, Ġzmir, (2005) KARAATLI, Meltem, GÜNGÖR, Ġbrahim, DEMĠR, Yusuf, KALAYCI, ġeref, "Hisse Senedi Fiyat Hareketlerinin Yapay Sinir Ağları Yöntemi Ġle Tahmin Edilmesi", Balıkesir Üniversitesi ĠĠBF Dergisi, GÜNGÖR, Ġbrahim ve DEMĠRGĠL, Hakan "Bölgesel Rekabet Yapısının Bulanık Vza Ġle AraĢtırılması" Süleyman Demirel Üniversitesi ĠĠBF Dergisi, 2005

3 GÜNGÖR, Ġbrahim, BÜYÜKER ĠġLER, Didar, "ANALĠTĠK HĠYERARġĠ YAKLAġIMI ĠLE OTOMOBĠL SEÇĠMĠ", Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Zonguldak, (2005) GÜNGÖR, Ġbrahim ve KÜÇÜKSĠLLE, Ecir "Genetik Algoritmayla Küme Bölme Problemlerinin Optimizasyonu: Türkiye Ġkinci Futbol Ligi Uygulaması", Doğu Akdeniz Üniversitesi, Review of Social, Economic and Business Studies, 5/6, Gazimağusa/KKTC, (2005) AKYILDIZ, Hüseyin, GÜNGÖR, Ġbrahim, "ĠĢ Değerlendirmesinde Puan Yönteminin Sorunları ve Bir Model Önerisi", Süleyman Demirel Üniversitesi ĠĠBF Dergisi, 2/9, Isparta, (2004). GÜNGÖR, Ġbrahim ve TÜRKÖZ, N,Filiz, "Ġplik Boyama ĠĢletmelerinde Optimum Üretim Planlaması Ġçin Ġki Model Önerisi", Tekstil Maraton, sayı.74, s:54-57, 5/2004 GÜNGÖR, Ġbrahim, "HemĢire Görevlendirme ve Çizelgeleme sorununa Bir model Önerisi", Süleyman Demirel Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2002). GÜNGÖR, Ġbrahim, "Çok Amaçlı Atama Problemlerine Bir Çözüm Önerisi", Gazi Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2000). BOZKURT, F.YeĢim,...,GÜNGÖR, Ġbrahim, "Florozisin Periodontal Duruma Etkilerinin klinik Olarak Ġncelenmesi", Ankara Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi Dergisi, (1999). GÜNGÖR, Ġbrahim, "Kümeleme Problemlerine Küme Örtüleme Modeli YaklaĢımı ve Bir Uygulama", Dokuz Eylül Üniversitesi ĠĠBF Dergisi, (1999). GÜNGÖR, Ġbrahim, "Verilerin Sınıflandırılmasında Optimizasyon", Marmara Üniversitesi Maliye AraĢtırma ve Uygulama Merkezinin Prof.Dr.Adnan Tezel adına çıkaracağı armağan kitap, Ġstanbul, (1999). GÜNGÖR, Ġbrahim, "Bulanık Çok Amaçlı Aktarma Modeli ve KuruluĢ Yeri Seçiminde Kullanılması", Selçuk Üniversitesi Karaman ĠĠBF Dergisi, 2, (1999). GÜNGÖR, Ġbrahim, "Tam Sayılı Doğrusal Programlama YaklaĢımı Ġle Sınav Planlaması", Süleyman Demirel Üniversitesi ĠĠBF Dergisi, 3, Isparta, (1998). GÜNGÖR, Ġbrahim, ve ÇANKIRAN, Osman, "Bina ĠnĢaatlarında Kullanılan DöĢeme Kalıp Tahtalarının Kalınlığının Optimizasyonu", Celal Bayar Üniversitesi ĠĠBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Manisa, (1998). GÜNGÖR, Ġbrahim, ve EROĞLU, Abdullah, "Küme Örtüleme Problemi ve Bir Uygulama", Süleyman Demirel Üniversitesi ĠĠBF Dergisi, 2, Isparta, (1997). EROĞLU, Abdullah, ve GÜNGÖR, Ġbrahim, "Primal-Dual Doğrusal Programlama Modelleri Arasındaki ĠliĢkiler", Süleyman Demirel Üniversitesi ĠĠBF Dergisi, 2, Isparta, (1997). KAYA, Hakan,...,GÜNGÖR, Ġbrahim, "Klomifen Sitrat ile Ovülasyon Ġndüksiyonununda Endometriyum Kalınlığı ve Gebelik Oranları", Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 3, (1996).

4 GÜNGÖR, Ġbrahim, "Küme Bölme Modeli ve Uygulama Alanları", Marmara Üniversitesi Ekonometri Dergisi, 2, Ġstanbul, (1994) MORALI, Nilgün, ve GÜNGÖR, Ġbrahim, "Bozulabilen Hammaddelerin Fabrikalara TaĢınmasında Üretim Planlaması", Erciyes Üniversitesi, ĠĠBF Dergisi, 10, Kayseri (1993). BİLDİRİLER Güngör Ġbrahim, GüneĢ Mustafa, "Fuzzy Multiplecriteria Assignment Problems For Fusion The Case of Hungarian Algorithm", 3rd International Fusion2000 Conference in Paris-France, Université Paris Sud, (2000). Fatih Demiral, Ġbrahim Güngör,...Optimization at Service Vehicle Routing and a Case Study of Isparta, Turkey\" Konferans ADI :\"First International Conference on Management and Economics:Current Issues in Emerging Economies in Global Perspective(ICME 2008)Tirana, March GÜNGÖR, Ġbrahim, "GÜLBĠRLĠK'e Ait Gülyağı Fabrikalarına Gülçiçeği TaĢınmasında Minimum Maliyetli Dağıtım Planı", Yöneylem AraĢtırması ve Endüstri Mühendisliği XIV. Ulusal Kongresi, ĠTÜ, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Ġstanbul, (1991). GÜNGÖR, Ġbrahim, "Türkiye Futbol liglerinde Alt Grup OluĢumlarının Optimizasyonu ( ve Sezonları Ġçin Ġki Uygulama)", Yöneylem AraĢtırması ve Endüstri Mühendisliği XVIII. Ulusal Kongresi, ODTÜ Endüstri mühendisliği, Ankara, (1995). Ġbrahim Güngör, M.Cengiz Kayacan, Mehmet Korkmaz, "Endüstriyel Odun hammaddesi Talebinin Tahmininde Yapay Sinir Ağlarının Kullanımı ve Bazı Tahmin Yöntemleri Ġle karģılaģtırılması", Yöneylem AraĢtırması ve Endüstri Mühendisliği XXIV. Ulusal Kongresi, Çukurova Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümleri, Adana, (2004). KİTAP ĠġGÜCÜ MALĠYETLERĠNĠN MĠNĠMĠZASYONU VARDĠYA PLANLAMASI (MODELLER ALGORĠTMALAR ve UYGULAMALAR) ASĠL Yayınları, Ankara, 2005 PATENT VE ÖDÜLLER IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri AraĢtırma kongresi, En Ġyi Doktora Tez DanıĢmanlığı baģarı Ödülü, Antalya Belek, 2008 Türk Patent Enstitüsü, "Pratik Örtü Toplama ve Serme Mekanizması", 2006 EDİTÖRLÜK VE HAKEMLİKLER SDÜ ĠĠBF Dergisi Editörlük ÇeĢitli dergilerdeki makaleler için yapılın 15 makale için hakemlik

5 YÜRÜTÜCÜLÜĞÜ SDÜ-BAP, Orman ĠĢletmelerinde Üretim Planlarının Optimizasyon Olanakları ve Bir Uygulama 03D-801, Proje yürütücülüğü, BOTAġ, Isparta ve Burdur Bölgesi, doğal gaz talep tahmini projesi koordinatörlüğü, SDÜ-BAP, "ĠnĢaatlarda Kullanılan Kalıp Malzemesinin Optimizasyonu", proje yürütücülüğü, SDÜ-BAP, Pratik Örtü Serme ve Toplama Mekanizmasının GeliĢtirilmesi ve Pazar Potansiyelinin AraĢtırılması", proje yürütücülüğü. SDÜ-BAP, "ĠnĢaatlarda Kullanılan Kalıp Malzemesinin Optimizasyonu", 2000 SDÜ-BAP, Pratik Örtü Serme ve Toplama Mekanizmasının GeliĢtirilmesi ve Pazar Potansiyelinin AraĢtırılması", 2008 JÜRİ ÜYELİKLERİ VI. Türkiye Finans Eğitimi Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyeliği, 2002 I. Yerel Ekonomiler Kongresi, Bilim Kurulu Üyeliği, 2005 Doçentlik Sınavı Jüri Üyelikleri (beģ Kere) YÖNETİLEN TEZLER Konut Finansman Yöntemleri ve Türkiye KoĢullarında Uygulanabilirlik Analizleri", Doktora Tezi, SDÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002 "Orman ĠĢletmelerinde Üretim Planlarının Optimizasyon Olanakları ve Bir Uygulama" Doktora Tezi, SDÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006 "Turizm Sektöründe Talep Tahmini Ġçin Yapay Sinir Ağları Kullanımı ve Diğer Yöntemlerle KarĢılaĢtırılmalı Analizi (Antalya Ġlinin DıĢ Turizm Talebinde Uygulanması" Doktora Tezi, SDÜ- Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006 "ĠĢ Yoğunluğu Tahmini ve ĠĢgücü Planlama: Süpermarket Uygulaması" Doktora Tezi, SDÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007 "Bulanık Analitik HiyerarĢik Proses ve Üniversite Tercih Sıralamasında Uygulanması", S.Demirel Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, Doktora tezi, Orman ĠĢletmelerinde Üretim Planlarının Optimizasyon Olanakları ve Bir Uygulama", Doktora Tezi, SDÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 "Kamuoyu AraĢtırmalarında Örnekleme Planının belirlenmesi ve Bir Uygulama", Süleyman Dündar, Yüksek Lisans Tezi, Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995 "Göller Bölgesinde Gülçiçeği Üretiminin Ġktisadi Sorunları ve Ekonometrik Analizi", Mesut Albeni, Yüksek lisans Tezi, SDÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996

6 "Soğuk Hava Depolarındaki Elmaların Kalite Seviyelerinin Belirlenmesi ve Bu ÇalıĢmanın Talep ArtıĢına Etkisi: Isparta Örneği, AyĢe ġahin, Yüksek lisans Tezi, SDÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996 "Küme Bölme Problemlerinin Optimizasyonu ve Askeri Sahada Uygulanması", Yüksek Lisans Tezi, SDÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999 "Garenti Belgesinin Tüketicinin Satın Alma DavranıĢları Üzerine Etkilerinin Ġncelenmesi-Bir Uygulama", Yüksek Lisans Tezi, SDÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999 "Kollektif Karar Kabul Etme Mekanizmi: EĢit ve Orantılı Dağıtım ve ĠyaĢ Obelli Mobilya A.ġ. Uygulaması", Yüksek lisans Tezi, SDÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001 "Isparta Ġlinde Çevre sorunlarına Duyanlılık Analizi", Yüksek lisans Tezi, SDÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001 "Doğrusal Programlama Metodu Ġle Üretim Planlaması ve Isparta Mensucat A.ġ. de Bir Uygulama", Yüksek lisans Tezi, SDÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001 "Yapay Sinir Ağları Yöntemi Ġle Tahmin: ĠMKB de Bir Uygulama",Yüksek lisans Tezi, SDÜ- Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003 LİSANS Y.LİSANS VE DOKTORA DÜZEYİNDE VERDİĞİ DERSLER Yöneylem AraĢtırması-I Yöneylem AraĢtırması-II Ġstatistik-I Ġstatistik-II Ekonometri-I Ekonometri-II ĠĢletmelerde Bilgisayar Uygulamaları Matematiksel Programlama Doğrusal Programlama Model Kurma

Doçentlik Finansman Gazi Üniversitesi 2005 Profesörlük Gazetecilik Gazi Üniversitesi 2011

Doçentlik Finansman Gazi Üniversitesi 2005 Profesörlük Gazetecilik Gazi Üniversitesi 2011 Prof. Dr. Ünsal BAN Doğum Yeri : Ankara Doğum Tarihi : 01.04.1970 Medeni Durum : Evli, Ece ve Emre adında iki çocuğu var Yabancı Dil : Ġngilizce ve Almanca AKADEMĠK EĞĠTĠM ve AKADEMĠK GEÇMĠġ: Derece Bölüm/Program

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ġlhan EGE Doğum Tarihi: 16.04.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Çukurova Üniversitesi 1995 Y. Lisans ĠĢletme Çukurova

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Murat EMĠR 2. Doğum Tarihi: 24 ġubat 1983 3. Unvanı: AraĢtırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi Y. Lisans

Detaylı

5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye- İktisat Ankara Üniversitesi SBF 1968 a

5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye- İktisat Ankara Üniversitesi SBF 1968 a KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Karatay/ KONYA 1. Adı Soyadı: Osman Okka 2. Doğum Tarihi: 25 Aralık 1945 3. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: 5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye-

Detaylı

Prof. Dr Hüseyin Öner ESEN

Prof. Dr Hüseyin Öner ESEN Prof. Dr Hüseyin Öner ESEN 1. ADI SOYADI : Prof. Dr. Öner ESEN 2. DOĞUM YERİ : Anadoluhisarı /Beykoz İstanbul 3. DOĞUM TARİHİ : 22/08/1947 4. Yabanci Dili : İngilizce (Advance II) 4. ÖĞRENİM DURUMU: ÜNİVERSİTE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Uysal YENĠPINAR Doğum Tarihi : 8.12.1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Detaylı

OĞUZ ÇETĠN. KiĢisel Bilgi

OĞUZ ÇETĠN. KiĢisel Bilgi OĞUZ ÇETĠN KiĢisel Bilgi Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, NĠĞDE Tel: (388) 211 28 02-72, Cep: (505) 218 78 57 Faks: (388) 211 28 01 E-mail: oguzcetin@nigde.edu.tr oguz.cetin@windowslive.com cetinoguz80@gmail.com

Detaylı

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ Adı-Soyadı H. Mustafa PAKSOY D. Yeri D. Tarihi Andırın/K.Maraş 10.04.1968 Telefon +90 348 813 9334-2064 Faks +90 348 813 9336 E-Posta hmpaksoy@yahoo.com Yabancı

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2010 FAALİYET RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2010 FAALİYET RAPORU YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2010 FAALİYET RAPORU Mart 2011 İçindekiler 1 Rektörün Mesajı...4 2 Dekanın Mesajı...5 3 Bölüm Başkanının Mesajı...6 4 Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi...7 5 Vizyon...8

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erhan BİRGİLİ Doğum Tarihi: Ekim 1960 E-mail: birgili@hotmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Fakültesi, Ege Üniversitesi 198 Pazarlama Bölümü

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Mehmet Ali KÖSEOĞLU 2. Doğum Tarihi: 22/08/1977 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Orman Endüstri İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Bölümü KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam 1997 Üniversitesi ĠĠBF

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Bölümü KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam 1997 Üniversitesi ĠĠBF ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Mahmut YARDIMCIOĞLU Doğum Tarihi : 01.12.1975 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Bölümü KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam 1997

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997).

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997). ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Demet BAYRAKTAR 2. İletişim Bilgileri Adres E.posta : Süleyman Şah Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü 34864 Kartal-İSTANBUL : dbayraktar@ssu.edu.tr

Detaylı

Genel Bilgiler. İletişim Bilgileri. Öğrenim Durumu. Mesleki Deneyimleri. İdari Görev 01/02/2013. Mehmet Fatih Bayramoğlu. Yabancı Dil.

Genel Bilgiler. İletişim Bilgileri. Öğrenim Durumu. Mesleki Deneyimleri. İdari Görev 01/02/2013. Mehmet Fatih Bayramoğlu. Yabancı Dil. Genel Bilgiler Unvanı Adı Soyadı Yabancı Dil Dr. Mehmet Fatih Bayramoğlu İngilizce 01/02/2013 İletişim Bilgileri Telefon Cep (532) 702 38 46 E-mail Twitter LinkedIn Öğrenim Durumu fatihoca2012@gmail.com

Detaylı

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R 1. ÖRGÜTLENME YAPISI 2. GENEL BĠLGĠLER 2.1 Üniversitenin KuruluĢ ve GeliĢmesi 2.2 Akademik Birimler 2.3 AraĢtırma ve Uygulama Merkezleri 2.4 Rektörlüğe Bağlı Bölüm BaĢkanlıkları 2.5

Detaylı

KuruluĢu 29 Mayıs 2007 Rektör

KuruluĢu 29 Mayıs 2007 Rektör 1 KuruluĢu 29 Mayıs 2007 Rektör Prof.Dr. Sabri GÖKMEN IletiĢim Bilgileri Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yunus Emre YerleĢkesi 70100 /KARAMAN Tel: 0338 228 03 20 Fax: 0338 228 10 11 Web Adresi www.kmu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Seviş, Gülcan, Türk ticari bankacılığında kredi pazarlamanın yeri ve önemi, Marmara Üniversitesi, 1995

ÖZGEÇMİŞ. Seviş, Gülcan, Türk ticari bankacılığında kredi pazarlamanın yeri ve önemi, Marmara Üniversitesi, 1995 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kadir Aykut Top 2. Doğum Tarihi : 15.08.195. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uçak Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1978 Y. Lisans

Detaylı

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Kemal ESENGÜN TC Kimlik Numarası 16757014696 Doğum Yeri SİVAS Doğum Tarihi 23.04.1959 Yabancı Dili Uzmanlık Alanı Medeni Durumu İngilizce

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FAALİYET RAPORU (1 Ekim 2010-30 Eylül 2011) İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER KADRO. 1-2 Akademik Personel 1 Tam zamanlı... 1 Yarı zamanlı... 2 Araştırma görevlileri..

Detaylı

Malatya (Merkez) 21/11/1965. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Ekonometri Bölümü Yöneylem Anabilim Dalı

Malatya (Merkez) 21/11/1965. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Ekonometri Bölümü Yöneylem Anabilim Dalı Prof.Dr.V.Tecim 1 / 13 11/05/2010 1211 Adı Soyadı Prof.Dr. Vahap TECİM Doğum Yeri/Tarihi Kadro Ünvanı ve Aldığı Tarih Kadrosunun Bulunduğu Birim Görev Yaptığı Birim Bölüm,Anabilim/Anasanat Dalı Yabancı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Erkan Abdülgaffar AĞAOĞLU. 2. Doğum Tarihi: 21.08.1952. 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Erkan Abdülgaffar AĞAOĞLU. 2. Doğum Tarihi: 21.08.1952. 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Erkan Abdülgaffar AĞAOĞLU 2. Doğum Tarihi: 21.08.1952 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Bölümü Peşaver Üniversitesi, Pakistan 1968 Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm 1. Adı Soyadı : A.Celil ÇAKICI 2. Doğum Tarihi : 01.01.1962 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm Çukurova Üniversitesi 1984 İşletmeciliği İİBF Mersin

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı İsa İPÇİOĞLU Ünvanı Doç. Dr. Birimi İİBF, İşletme Bölümü Doğum Yeri Ünye E-Posta isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derecesi

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ (CV) 1. Adı Soyadı: Mustafa KIRLI 2. Doğum Tarihi: 15.05.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans SİYASAL BİLGİLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1995 FAKÜLTESİ

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makina Bölümü İ.D.M.M.A. (Yıldız Teknik.Ünv.) 1980. Y. Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1983

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makina Bölümü İ.D.M.M.A. (Yıldız Teknik.Ünv.) 1980. Y. Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1983 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Semra BİRGÜN 2. Doğum Tarihi: 10.9.1958 3. Ünvanı: PROF.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makina Bölümü İ.D.M.M.A. (Yıldız Teknik.Ünv.) 1980 Y. Lisans İşletme

Detaylı

YAEM'2011. YÖNEYLEM ARAġTIRMASI ve ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ 31. ULUSAL KONGRESĠ

YAEM'2011. YÖNEYLEM ARAġTIRMASI ve ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ 31. ULUSAL KONGRESĠ YAEM'2011 YÖNEYLEM ARAġTIRMASI ve ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ 31. ULUSAL KONGRESĠ "BiliĢim Çağında Yöneylem AraĢtırması ve Endüstri Mühendisliğinde Yeni Eğilimler" BĠLDĠRĠ ÖZETLERĠ EDĠTÖRLER Doç.Dr. Cemalettin

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST.

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST. ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Adı Soyadı Ünvanı/Mesleği : Mehmet Hanifi AYBOĞA : Prof. Dr. Öğretim Üyesi Doğum Yeri ve Tarihi : Mersin 21.12. 1961 Adres : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Prof. Dr. Ekrem ERDEM

Prof. Dr. Ekrem ERDEM Prof. Dr. Ekrem ERDEM ĠLETĠġĠM BĠLGLERĠ Üniversite Fakülte Bölümü Anabilim Dalı :Erciyes Üniversitesi :İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi :İktisat :İktisat Politikası ĠĢ Telefonu Dekanlık Ofis :0 352

Detaylı