İÇİNDEKİLER. İÇİNDEKİLER... i. KISALTMALAR... iv. ŞEKİLLER... vi. TABLOLAR... vii. GİRİŞ... viii 1. FİNANSAL KRİZLER... 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER. İÇİNDEKİLER... i. KISALTMALAR... iv. ŞEKİLLER... vi. TABLOLAR... vii. GİRİŞ... viii 1. FİNANSAL KRİZLER... 1"

Transkript

1 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i KISALTMALAR... iv ŞEKİLLER... vi TABLOLAR... vii GİRİŞ... viii 1. FİNANSAL KRİZLER FİNANSAL KRİZLER VE KRİZ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Kriz İstikrarsõzlõk Kaos Belirsizlik Durgunluk FİNANSAL KRİZLERİN NEDENLERİ Ekonomik Nedenler Kamusal Nedenler Devlet Özel Sektör İlişkisinden Doğan Nedenler Siyasal Nedenler Siyasi Partiler Bakanlõk Sayõsõnõn Fazla Olmasõ Seçim Ekonomileri Baskõ Gruplarõ Uluslararasõ Kuruluşlar ve Spekülatif Saldõrõlardan Doğan Nedenler Uluslararasõ Kuruluşlar Spekülatif Saldõrõlar FİNANSAL KRİZLERİN ETKİLERİ Finansal Krizlerin Olumlu Etkileri Finansal Krizlerin Olumsuz Etkileri FİNANSAL KRİZLER VE TÜRKİYE YE ETKİSİ Körfez Savaşõ Krizi ve Türkiye ye Etkisi Meksika Krizi ve Türkiye ye Etkisi Güneydoğu Asya Krizi ve Türkiye ye Etkisi Rusya Krizi ve Türkiye ye Etkisi Arjantin Krizi ve Türkiye ye Etkisi TÜRKİYE DEKİ FİNANSAL KRİZLER VE ETKİLERİ Yõlõna Kadar Olan Finansal Krizler ve Etkileri Finansal Krizi Krizin Nedenleri Krizin Etkileri Kasõm 2000 Finansal Krizi Krizin Nedenleri Krizin Etkileri Şubat 2001 Finansal Krizi Krizin Nedenleri... 32

2 ii Krizin Etkileri İŞLETMELERDE HİSSE YAPISI VE YOĞUNLUĞU TEMEL KAVRAMLAR Hisse (Mülkiyet) Kavramõ Hisse Yoğunluğu (mülkiyet yoğunluğu) Kavramõ Hisse Yoğunluğunu Etkileyen Temel Etkenler TÜRKİYE DEKİ VE DÜNYADAKİ İŞLETMELERİN HİSSE YOĞUNLUĞU Türkiye deki İşletmelerin Hisse Yoğunluğu Halka Açõk Olmayan İşletmelerin Hisse Yoğunluğu Halka Açõk İşletmelerin Hisse Yoğunluğu ABD deki İşletmelerin Hisse Yoğunluğu Avrupa daki İşletmelerin Hisse Yoğunluğu İngiltere deki İşletmelerin Hisse Yoğunluğu Almanya daki İşletmelerin Hisse Yoğunluğu Belçika daki İşletmelerin Hisse Yoğunluğu Asya daki İşletmelerin Hisse Yoğunluğu Kore deki İşletmelerin Hisse Yoğunluğu Çin deki İşletmelerin Hisse Yoğunluğu Güney Doğu Asya Ülkelerindeki İşletmelerin Hisse Yoğunluğu Türkiye İle ABD, Avrupa ve Asya Ülkelerindeki İşletmelerin Hisse Yoğunluklarõnõn Karşõlaştõrmasõ HİSSE YOĞUNLUĞUNUN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİLERİ Hisse Yoğunluğunun İşletme Performansõna Etkisi Çoğunluk Hisselerin Bir Hissedara Ait Olmasõnõn İşletme Performansõna Etkisi Hisselerin Kamuya Ait Olmasõnõn İşletme Performansõna Etkisi Hisselerinin Bir Aileye Ait Olmasõnõn İşletme Performansõna Etkisi Şirket Yönetiminin İşletme Performansõna Etkisi Şirket Yöneticilerinin Davranõşlarõnõn İşletme performansõna Etkisi Dõşardan Yönetici Atanmasõnõn İşletme Performansõna Etkisi Yöneticilere Hisse Verilmesinin İşletme Performansõna Etkisi Yasal Kaynağõn İşletme Performansõna Etkisi Şirket Portföyünü Çeşitlendirmenin İşletme Performansõna Etkisi İçeriden Öğrenenler Ticaretinin İşletme Performansõna Etkisi Manipülasyonlarõn İşletme Performansõna Etkisi UYGULAMADA KULLANILAN YÖNTEM VE MODELLERİN KURULMASI UYGULAMADA KULLANILAN YÖNTEM Uygulamanõn Konusu Uygulamanõn Amacõ Uygulamanõn Kapsamõ Uygulamada Kullanõlan Veriler Performans Ölçütleri Hisse Yoğunluğu Ölçütleri MODELİN KURULMASI Kriz Dönemine Göre Modelin Kurulmasõ Krizsiz Döneme Göre Modelin Kurulmasõ UYGULAMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VERİ SETİNİN HAZIRLANMASI

3 iii 4.2. UYGULAMADA KULLANILAN DEĞİŞKENLERİN TANIMLAYICI İSTATİSTİKLERİ Kriz Dönemine Ait Tanõmlayõcõ İstatistiklerin Değerlendirilmesi Krizsiz Döneme Ait Tanõmlayõcõ İstatistiklerin Değerlendirilmesi UYGULAMA SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRME Kriz Dönemi İçin Hisse Yoğunluğunun Şirket Performansõna Etkisinin Değerlendirilmesi Kriz Döneminde Hisse Yoğunluğunun Şirketin Net Kar Marjõna Etkisi Kriz Döneminde Hisse Yoğunluğunun Şirketin Aktif Karlõlõk Oranõna Etkisi Kriz Döneminde Hisse Yoğunluğunun Şirketin Öz Sermaye Karlõlõk Oranõna Etkisi Kriz Döneminde Hisse Yoğunluğunun Şirketin Piyasa Değeri Oranõna Etkisi Kriz Döneminde Hisse Yoğunluğunun Şirketin Satõşlarõn Büyüme Hõzõ Oranõna Etkisi Kriz Döneminde Hisse Yoğunluğunun Şirketin Aktif Büyüme Hõzõ Oranõna Etkisi Krizsiz Dönem İçin Hisse Yoğunluğunun Şirket Performansõna Etkisinin Değerlendirilmesi Krizsiz Dönemde Hisse Yoğunluğunun Şirketin Net Kar Marjõna Etkisi Krizsiz Dönemde Hisse Yoğunluğunun Şirketin Aktif Karlõlõk Oranõna Etkisi Krizsiz Dönemde Hisse Yoğunluğunun Şirketin Öz Sermaye Karlõlõk Oranõna Etkisi Krizsiz Dönemde Hisse Yoğunluğunun Şirketin Piyasa Değeri Oranõna Etkisi Krizsiz Dönemde Hisse Yoğunluğunun Şirketin Satõşlarõn Büyüme Hõzõ Oranõna Etkisi Krizsiz Dönemde Hisse Yoğunluğunun Şirketin Aktif Büyüme Hõzõ Oranõna Etkisi Kriz Dönemi İle Krizsiz Dönem İçin Hisse Yoğunluklarõnõn Şirket Performansõna Etkisinin Karşõlaştõrõlmasõ SONUÇ KAYNAKÇA EKLER

4 iv a.g.e. a.g.m. a.g.t. A.B. A.B.D. A.Ş. β Bkz. B.M. BO1 BO3 BR5 C.O.B. Çev. D D.İ.E. EBHP EBÜHP E.S.İ.A.D. F G.S.M.H. H HAO İ.İ.B.F. İ.M.F. İ.M.K.B. İ.T.İ.A. K.İ.T. KR2 KR3 KR4 KISALTMALAR : Adõ geçen eser : Adõ geçen makale : Adõ Geçen Tez : Avrupa Birliği : Amerika Birleşik Devletleri : Anonim Şirket : Beta : Bakõnõz : Birleşmiş Milletler : Satõşlarõn Büyüme Hõzõ : Aktif Büyüme Hõzõ : Piyasa Değeri/Defter Değeri : Commission des Operation de Bourse (Borsa İşlemleri Komisyonu) : Çeviren : Devlet : Devlet İstatistik Enstitüsü : En Büyük Hissedarõn Payõ : En Büyük Üç Hissedarõn Payõ : Ege Sanayicileri ve İş Adamlarõ Derneği : F İstatistiği : Gayri Safi Milli Hasõla : Holding : Halka Açõklõk Oranõ : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi : International Monetary Fund (Uluslararasõ Para Fonu) : İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ : İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi : Kamu İktisadi Kuruluşlarõ : Net Kar Marjõ : Aktiflerin Karlõlõğõ : Öz Sermaye Karlõlõğõ

5 v No. : Numara P : Probability (Olasõlõk Değeri) R 2 ROA ROE : Belirtme Katsayõsõ : Net Kar/Toplam Aktifler : Net Gelir/Ortalama Sermaye s. : Sayfa s.s. : Sayfa Sayõsõ S.B.E. : Sosyal Bilimler Enstitüsü S.D.Ü. : Süleyman Demirel Üniversitesi S.P.K. : Sermaye Piyasasõ Kurulu S.P.S.S. : Statistical Package for Social Seciences (Sosyal Bilimler İstatistik Paket Programõ) t : t testi T.C.M.B. : Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasõ T.O.B.B. : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği T.T.K. : Türk Ticaret Kanunu v.b. : ve benzeri Y :Yabancõ Y1 :Yönetici yy. :Yüzyõl α : Sabit

6 vi ŞEKİLLER Şekil 1: Piramitsel Mülkiyet Yapõsõ (Hürriyet Gazetesi Örneği) Şekil 2: Kompleks Mülkiyet Yapõsõ (Eczacõbaşõ İlaç Sanayi Örneği)... 48

7 vii TABLOLAR Tablo 1: Hissedar Gruplarõna Göre Hisse Paylarõ (Doğrudan)...47 Tablo 2: İMKB de İşlem Gören Şirketlerde Hisse Yapõlarõ (2000 Yõlõ)...51 Tablo 3: Holdinglerin Hissedar Olduğu ve Olmadõğõ Şirketlerde Hisse Yapõsõ...53 Tablo 4: Devletin Hissedar Olduğu ve Olmadõğõ Şirketlerde Hisse Yapõsõ...53 Tablo 5:Yabancõlarõn Hissedar Olduğu ve Olmadõğõ Şirketlerde Hisse Yapõsõ...54 Tablo 6: Yöneticilerin Hissedar Olduğu ve Olmadõğõ Şirketlerde Hisse Yapõsõ...55 Tablo 7: ABD deki İşletmelerin Hisse Yapõsõ ( )...56 Tablo 8: Almanya daki İşletmelerinin Hisse Yapõsõ ( ), (Borsaya Kayõtlõ Şirketlerdeki Hisse Oranlarõ)...63 Tablo 9: Kore deki İşletmelerin Hisse Yapõsõ...66 Tablo 10: Çin deki İşletmelerin Hisse Yapõsõ (289 Firma ve 1996 Yõlõ )...70 Tablo 11: Güney Doğu Asya Ülkelerin deki İşletmelerin Hisse Yapõlarõ (1996), (A:Tüm şirketler, B: En büyük 20 firma, C: Normal büyüklükte 50 firma, D: En küçük 50 firma.)...72 Tablo 12: Araştõrmada Kullanõlan Değişkenlerin Tanõmlayõcõ İstatistikleri (Kriz Dönemi) Tablo 13: Araştõrmada Kullanõlan Değişkenlerin Tanõmlayõcõ İstatistikleri (Krizsiz Dönem) Tablo 14: Kriz Döneminde Hisse yoğunluğunun Şirketin Net Kar Marjõna Etkisi Tablo 15: Kriz Döneminde Hisse yoğunluğunun Şirketin Aktif Karlõlõk Oranõna Etkisi Tablo 16: Kriz Döneminde Hisse yoğunluğunun Şirketin Öz Sermaye Karlõlõk Oranõna Etkisi Tablo 17: Kriz Döneminde Hisse yoğunluğunun Şirketin Piyasa Değeri Oranõna Etkisi Tablo 18: Kriz Döneminde Hisse yoğunluğunun Şirketin Satõşlarõn Büyüme Hõzõ Oranõna Etkisi.113 Tablo 19: Kriz Döneminde Hisse yoğunluğunun Şirketin Aktif Büyüme Hõzõ Oranõna Etkisi Tablo 20: Krizsiz Dönemde Hisse yoğunluğunun Şirketin Net Kar Marjõna Etkisi Tablo 21: Krizsiz Dönemde Hisse yoğunluğunun Şirketin Aktif Karlõlõk Oranõna Etkisi Tablo 22: Krizsiz Dönemde Hisse yoğunluğunun Şirketin Öz Sermaye Karlõlõk Oranõna Etkisi Tablo 23: Krizsiz Dönemde Hisse yoğunluğunun Şirketin Piyasa Değeri Oranõna Etkisi Tablo 24: Krizsiz Dönemde Hisse yoğunluğunun Şirketin Satõşlarõn Büyüme Hõzõ Oranõna Etkisi117 Tablo 25: Krizsiz Dönemde Hisse yoğunluğunun Şirketin Aktif Büyüme Hõzõ Oranõna Etkisi...117

8 viii GİRİŞ Globalleşme hareketiyle birlikte, finans piyasalarõ globalleşme sürecine girmiş ve uluslararasõ sermaye hareketleri, gelişmekte olan ülkelerin finans piyasalarõnõn gelişmesini sağlamõştõr. Fakat, özellikle spekülatif amaçlõ sermaye hareketleri, gelişmekte olan ülkelerde finansal krizlerin oluşmasõna neden olmuştur. Bu ülkelerde yaşanan finansal krizler, diğer ülke ekonomilerinde olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de etkili olmuştur. Gelişmekte olan ülkeler içerisinde yer alan Türkiye de de finansal krizler yaşanmaktadõr. Bu krizlerin bir kõsmõ global krizlerin etkisiyle meydana gelmiş olmasõna rağmen, özellikle son dönemde yaşanan 1994 finansal krizi, Kasõm 2000 finansal krizi ve Şubat 2001 finansal krizleri Türkiye nin ekonomik ve siyasi politikalarõndan kaynaklanan ve olumsuz etkileri hala süren finansal krizlerdir. Yaşanan finansal krizler; ülkenin gelişmesinde aktif rol oynayan sermaye piyasalarõnõn etkinliğini azaltarak, yerli ve yabancõ yatõrõmcõlarõn piyasayõ terketmelerine neden olmaktadõr. Bu durum sermaye piyasasõnõn elemanlarõndan biri olan ve fon talep eden şirketlerin performansõnõ da olumsuz olarak etkilemektedir. Şirketlerin performanslarõnõ etkileyen unsurlardan bir diğeri de şirketlerin hisse yapõlarõdõr. Şirketlerin yönetimini ve kontrolünü hisse yapõlarõ belirler. Bir şirketi yönetmek ve kontrol etmek önemlidir. Çünkü yönetimde bulunan ve kontrol yetkisine sahip olan taraflar maddi veya gayri maddi bir çok özel menfaatlerden faydalanabilirler. Anonim şirketler çoğunluk ilkesine göre yönetildiği için hisselerin büyük bir kõsmõnõ elinde bulunduran hissedarlar şirketin yönetimini ve kontrolünü de elde etmiş olurlar. Bu durum; şirketin hisselerinin küçük bir kõsmõna sahip olan azõnlõk hissedarlarõn, çoğunluğun baskõsõndan kurtulmalarõnõ ve haklarõnõ korumalarõnõ zorlaştõrmaktadõr. Azõnlõk hissedarlarõnõn, haklarõnõ korumalarõ ve şirketi denetleyebilmeleri için kendilerine yasalar tarafõndan sağlanan bir takõm azõnlõk haklarõndan faydalanmalarõ mümkün olmaktadõr. Türkiye de halka açõk şirketlerde küçük yatõrõmcõnõn korunmasõ amacõyla şirket sermayesinin yirmide birine sahip olanlar azõnlõk olarak kabul edilmiştir. Fakat, şirket hisselerinin büyük bir kõsmõna belirli bir grup sahip olduğu zaman azõnlõk haklarõnõn çok az değeri olmaktadõr.

9 ix Şirket hisselerinin büyük bir kõsmõna sahip olan hissedar yönetim ve kontrol yetkisini elinde tuttuğu için şirketin kaynaklarõnõ kendine veya sahip olduğu diğer şirketlerin çõkarlarõ doğrultusunda kullanabilirler. Bu durum şirketin performansõnõ olumsuz etkileyerek şirketten gelir elde etmeyi bekleyen azõnlõk hissedarlarõn, bu beklentilerinin gerçekleşmesini engellemektedir. Eğer; şirket hisselerinin büyük bir kõsmõ belirli bir grup elinde toplanmaz ve küçük oranlarda bir çok hissedar arasõnda dağõlõrsa, şirketin yönetim ve kontrolü şirket dõşõndan atanan yöneticilere bõrakõlõr. Bu durumda şirketin hissesine sahip olmayan yöneticiler tarafõndan idare edilen şirketlerde de temsil (agency) sorunlarõ yaşanabilir. Çünkü bu şirketlerde hissedarlar kontrollerini kaybetmekte ve kontrolü elinde tutan yöneticiler kendi menfaatlerini, hissedarlarõn menfaatlerinden daha üstün tutabilirler. Yöneticiler kendi çõkarlarõndan (maaş, ikramiye, rüçhan hakkõ, prestij vs.) sonra geriye kalan bir çõkar elde edeceklerse hissedarlarõn menfaatlerini düşünürler. Eğer kendi çõkarlarõndan sonra geriye kalan fayda az olursa yöneticiler hissedarlarõn menfaatleri yerine kendi menfaatlerini ön planda tutabilirler. Türkiye de sermayenin tabana yayõlmasõ için çalõşmalar yapõlmasõna rağmen şirketlerin büyük bir kõsmõnda hisselerin belirli kişiler elinde yoğunlaştõğõ görülmektedir. Şirketlerin halka açõlmalarõ teşvik edilmesine rağmen İMKB de işlem gören halka açõk şirket sayõsõ azdõr. Türkiye de halka açõlma için gerekli olan minimum halka açõklõk oranõ 5 ile 15 arasõnda değişmektedir. Bu durum; İMKB de işlem gören şirketlerin halka açõklõk oranlarõnõn, halka açõlma için gerekli olan minimum oranlarda oluşmasõna sebep olmaktadõr. Bu çalõşmanõn temel amacõ, İMKB de işlem gören şirketlerin hisse yoğunluklarõnõ belirleyerek, şirketlerin performanslarõnõ belirleyen kriterler ile hisse yoğunluklarõ arasõnda ilişki olup olmadõğõnõn incelenmesi ve hisse yoğunluğu ile performans arasõndaki ilişkinin, 1994 finansal krizinin yaşandõğõ kriz dönemindeki ve krizsiz dönemdeki etkilerinin belirlenmesidir. Bu amaçla çalõşmamõz dört bölümden oluşmaktadõr. Birinci bölümde genel olarak kriz kavramõ tanõmlanarak, krizlerin nedenleri, krizlerin olumlu ve olumsuz sonuçlarõnõn neler olduğu açõklanarak Türkiye yi etkileyen

10 x global krizler ve Türkiye de yaşanan finansal krizler ile bu krizlerin nedenleri ve etkileri açõklanmaya çalõşõlmõştõr. Çalõşmamõzõn ikinci bölümünde, hisse kavramõ açõklanarak hisse yoğunluğu hakkõnda ve hisse yoğunluğuna etki eden hususlar hakkõnda açõklayõcõ bilgiler verilmektedir. Ayrõca, bu bölümde ABD deki, Avrupa Birliği Ülkelerindeki, Asya Ülkelerindeki ve Türkiye deki işletmelerin hisse yapõlarõ hakkõnda ayrõntõlõ bilgiler verilerek şirketlerin performanslarõnõn hisse yoğunluğundan ne şekilde etkilendiği belirtilmektedir. Üçüncü bölümde, 1993 ve 1997 yõllarõ arasõnda İMKB de sürekli olarak işlem gören 112 şirketin hisse yapõlarõnõn şirket performansõna olan etkisinin belirlenmesi ve özellikle 1994 finansal krizinin yaşandõğõ dönemde ne şekilde etkilediğinin belirlenmesi amacõyla regresyon analizinde kullanõlacak bir model önerilmektedir. Şirket performansõnõ etkileyen en anlamlõ bağõmsõz değişkenlerin belirlenebilmesi amacõyla önerilen model, backward yöntemi ile regresyon analizine tabi tutulacaktõr. Dolayõsõyla finansal krizin yaşandõğõ ve krizin yaşanmadõğõ dönemlerde, şirketlerin performansõna etki eden en anlamlõ bağõmsõz değişkenler belirlenmeye çalõşõlacaktõr. Çalõşmamõzõn dördüncü bölümünde, önerilen regresyon modeli ile şirket performansõna etki eden en anlamlõ değişkenlerin belirlenmesine ve kriz dönemleri ile krizsiz dönemlerdeki farklõlõklar belirtilmeye çalõşõlacaktõr. Bunun için 1993 yõlõ, 1994 yõlõ, 1995 yõlõ, 1996 yõlõ ve 1997 yõlõnda İMKB de işlem gören 112 şirketin hisse yapõlarõ ve performans ölçütleri değerlendirmeye alõnarak yõllar itibariyle belirtilen ölçütlerdeki değişmeler belirtilmeye çalõşõlarak bu ölçütlerin şirket performansõna olan etkileri dönemler itibariyle incelenmeye çalõşõlacaktõr. Daha sonra bu dönemler itibariyle elde edilen bulgular karşõlaştõrõlarak kriz dönemlerindeki etkisi belirtilmeye çalõşõlacaktõr.

11 1 BİRİNCİ BÖLÜM 1. FİNANSAL KRİZLER 18. yy a kadar uzanan finansal krizler, bir birimin normal işleyiş sistemini bozan, aniden ortaya çõkarak birimin sürekliliğini tehikeye sokan ve acil olarak önlenmesi gereken olumsuz durumdur. Türkiye, gerek global krizleri gerekse siyasi ve ekonomik istikrarsõzlõk nedeniyle ortaya çõkan finansal krizleri yaşamaktadõr. Çalõşmanõn bu bölümünde finansal kriz ile ilgili temel kavramlar açõklanarak, finansal krizlerin nedenleri ve etkileri açõklanmaya çalõşõlacaktõr. Ayrõca bu bölümde, Türkiye nin global olarak etkilendiği global krizler ile Türkiye de yaşanan finansal krizler ve etkileri hakkõnda bilgiler verilecektir FİNANSAL KRİZLER VE KRİZ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1990 lõ yõllarda finans piyasalarõnõn globalleşmesi ve bu piyasalarda oluşturulan yeniden yapõlanma hareketi uluslararasõ sermaye hareketlerinin hõzlõ bir şekilde artmasõna neden olmuştur. Sermaye önündeki pürüzlerin kaldõrõlmasõ bir taraftan kalkõnmada sermaye yetersizliği çeken ve özellikle gelişmekte olan ülkeler için bir fõrsat sunarken; diğer taraftan da kõsa sürede ulusal sõnõrlarõ aşan spekülatif amaçlõ kõsa vadeli sermaye hareketleri, ekonomik krizlerin hõzlõ bir şekilde dünyaya yayõlmasõna yol açmõştõr. Küreselleşme ile mobilitesi hõzla değişen uluslararasõ sermaye, gittiği ülkelere fõrsat ve riski aynõ sepette getirmektedir. 1 Globalleşme ile başlayan değişim süreci içerisinde işletmeler hem iç hem de dõş çevrelerden gelen krizler ve bunalõmlarõn etkisi içerisine girebilmekte ve krizden en az etki ile kurtulacak ve hemen tepki verebilecek önlemleri almak zorunda kalmaktadõrlar. Kriz ile ilgili olarak diğer kavramlarda olduğu gibi tek bir tanõm bulunmamakta ve kriz kavramõ ile aynõ anlamda kullanõlan fakat farklõ manalara da gelen; kaos, belirsizlik, durgunluk ve istikrarsõzlõk kavramlarõnõn tanõmlarõ aşağõda açõklanmõştõr. 1 İsmail AYDOĞUŞ, Global Büyüme ve Kriz, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt:2, Sayõ:1, Temmuz 2000, s.29.

12 Kriz Kriz, genel anlamda düzgün olmayan, reform gerektiren istikrarsõz bir durumdur. Krizi, bir birimin normal işleyiş sistemini bozan ve aniden ortaya çõkan herhangi bir acil durum olarak açõklamak mümkündür. 2 Genellikle kriz; buhran, bunalõm kelimeleri ile eş anlamlõ olarak kullanõlmõştõr. Başka bir tanõma göre kriz, bir örgütün üst düzey hedeflerini ve işleyiş düzenini etkileyebilecek olan, sürekliliğini tehlikeye sokan ve acil olarak önlem alõnmasõnõ gerektiren, örgütün krizi sezme ve önleme elemanlarõnõn etkisiz kalmasõna yol açan, örgütte gerilim meydana getiren bir durumdur. 3 Ticaret alanõnda kriz; ekonominin yavaşlamasõ, ihracatõn zorlaşmasõ veya azalmasõ, kredi maliyetlerinin artõşõ ve kredi kaynaklarõnõn kurumaya başlamasõ, stoklarõn artmaya başlamasõ nedeniyle üretimin azaltõlmasõ zorunluluğu ve bunlarõn bir sonucu olarak işgücünün azaltõlmasõ demektir. 4 İşletme alanõnda kriz; işletmenin faaliyetlerini engelleyici, bozucu ve yõkõcõ faaliyetlerin bütünüdür. 5 Finans alanõnda kriz ise; açõk ya da gizli bir şekilde spekülatif saldõrõlar sonucunda ülke parasõnõn değerinin hõzla düşmesi, ülkenin uluslararasõ rezervlerinde hõzlõ bir gerilemenin oluşmasõ veya bu iki durumun aynõ anda gelişmesidir. 6 Kriz ile ilgili gözlemler ilk ticari krizlerin yaşanmaya başlandõğõ 18.yy.a kadar uzanmaktadõr. Kriz hakkõnda iki farklõ görüş bulunmaktadõr. Birinci görüşe göre kriz bir anormalliktir. Kapitalizmin genel eğilimi dengeye ulaşmaktõr ve kapitalizm esas olarak istikrarlõdõr. Krizler ise ya dõşsal ya da tesadüfi olgularõn etkisi ile ortaya çõkarlar. 2 Melek VERGİLİEL TÜZ, Kriz ve İşletme Yönetimi, Alfa Yayõnlarõ, 2001, s.3. 3 Hasan TUTAR, Kriz ve Stres Ortamõnda Yönetim, Hayat Yayõnlarõ, 2000, s Atilla KARAOSMANOĞLU, Krizin Tarifindeki Kriz, İstanbul Sanayi Odasõ Dergisi, Sayõ:23, Mart,1999, s M. Şerif ŞİMŞEK, Enver AYDOĞAN, Kriz Ortamlarõnda Stratejik İnsan Kaynaklarõ Yönetimi Stratejisi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:14, Sayõ:1, 2000, s Kamuran MALATYALI, Türkiye de Ekonomik Kriz Koşullarõna Etki Eden Unsurlar Hakkõnda Bir Araştõrma, İMKB Dergisi, Yõl:4, Sayõ:15, Temmuz-Ağustos-Eylül 2000, s.s

13 3 Dolayõsõyla kriz bir anormalliktir. İkinci görüşe göre kriz, normal bir varoluş tarzõdõr. Krizler toparlanma veya istikrar dönemleri kadar kapitalizmin normal varoluşlarõdõr. 7 Krizler; düzenleme krizleri ve teknoloji krizleri olarak başlõca iki gruba ayrõlabilir. Düzenleme krizleri, üretim ile tüketim arasõndaki dengeyi sağlayan mevcut kurumlarõn işlevlerini kaybetmeleri sonucu oluşan krizlerdir. Teknoloji krizleri ise, ülkelerin içinden geçmekte olduklarõ dönemin teknolojik değişmelerin ve gelişme yönünün belirsiz olmasõndan kaynaklanan krizlerdir. 8 Kriz, büyümenin oldukça uzun bir süre sõfõra veya eksiye inmesi ve gerek makro dengesizliklerin oluşmasõ gerekse mikro ekonominin yapõsal uyumsuzluğunun kötüleşmesi gibi çeşitli sebepleri de beraberinde getirir. Krizin çeşitli boyutlarõ zaman içerisinde birbirlerinin etkisini artõrmaktadõrlar. Örneğin, süregelen yüksek enflasyon ekonomideki mikro çarpõklõklarõ artõrmakta buna karşõlõk işgücü ve mal piyasalarõyla mali piyasalardaki düzensiz yapõlar, ekonomideki makro dengesizliğin boyutlarõnõ daha da büyütmektedir İstikrarsõzlõk İstikrarsõzlõk ile genellikle kriz ifade edilmektedir. Fakat istikrarsõzlõk krizlerin bir nedeni olarak ortaya çõkar. İstikrarsõzlõk; istikrarlõ durumun ortadan kalkmasõ, fiyat istikrarõnõn bozulmasõ, işsizliğin artmasõ, ödemeler dengesinin bozulmasõ, faiz oranlarõ ve döviz kurlarõnõn kararsõz hale gelmesi durumudur. 10 İstikrar ise; istikrarlõ, dengeli, kararlõ demektir. 11 Ekonomik istikrar ise; bir ekonomideki fiyatlar genel düzeyi, istihdam hacmi, döviz kurlarõ ve faiz oranlarõ gibi unsurlarõn kararlõ bir dengede olduğu, iç veya dõş faktörler nedeniyle ekonomide önemli değişikliklerin gerçekleşmesinin beklenmediği bir durum olarak açõklanmõştõr. İstikrar dendiği zaman makro anlamda sadece ekonomik değil siyasi istikrarda kastedilmektedir. 7 Ergin YILDIZOĞLU, Kriz Üzerine Bir Araştõrma Projesi Önerisi-1, İktisat Dergisi, Yõl:30, Sayõ:346, Şubat, 1994, s.s Kurtar TANYILMAZ, Kriz ve Post-Fordizm Teorileri: İstikrarlõ Bir Kapitalizm Mümkün (mü) dür (?) Karşõlaştõrmalõ ve Eleştirisel Bir Değerlendirme, İktisat Dergisi, Temmuz, 2000, Yõl:36, Sayõ.403, s Michael BRUNO, Kriz, İstikrar Programlarõ ve Ekonomik Reform, (Çev: Zülfü DİCLELİ), Türk Henkel Dergisi Yayõnlarõ, İstanbul, 1994, s Gazi ERÇEL, 99 İlkbaharõnda Türkiye Ekonomisinde İstikrar Arayõşlarõ, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Yõl:14, Sayõ:157, Nisan, 1999, s.s Ansiklopedik Ekonomi Sözlüğü, Dünya Yayõncõlõk, Genişletilmiş Altõncõ Baskõ, Globus Dünya Basõnevi, s.168.

14 4 Örneğin; AB Ülkelerinde istikrar, enflasyonu en düşük seviyeye indirmek ve bu düşük seviye çerçevesinde oluşturulan ekonomik ortamda büyümeyi ve istihdamõ uzun dönemde sağlamaktõr. 12 Türkiye de istikrarsõzlõğõn nedeni siyasi istikrarsõzlõkdõr ve istikrar arayõşõ ile ilgili karar ve programlarõn başarõsõz olmasõna neden olmaktadõr. 13 Siyasi istikrarsõzlõk sebebiyle gerçekleştirilen seçim ekonomisi politikalarõ ekonomik, sosyal ve siyasi dengelerin daha da bozularak olumsuzlaşmasõna sebep olmaktadõr. Siyasi istikrarsõzlõğõn göstergelerinden birisi de hükümetlerin ortalama görevde kalma süreleridir. Türkiye de ortalama olarak bir hükümetin görevde kalma süresi yaklaşõk olarak 1.3 yõldõr Kaos Eski yunan kozmolojisinde khaos, evrende nesneler var olmadan önceki boşluğu, Tartaros un cehennemini veya yeraltõ dünyasõnõ ifade etmek için kullanõlmõştõr. Kaos sözlük anlamõ olarak; 15 Uçurum, dipsiz derinlik, genel karõşõklõk, büyük düzensizlik, kargaşa, Dünyanõn oluşumundan önce maddenin, nesnelerin genel karõşõklõğõ, Fiziksel etkileşimler sonucunda ortaya çõkan ve bazõ doğa olaylarõnõn önceden tahmin edilmesini engelleyen karmaşa, düzensizlik anlamõnda kullanõlmaktadõr. Ekonomi biliminde kaos, parasal birimlerin aşõrõ dalgalanma gösterdiği ve rakiplerin kimler olabileceğinin kestirilemediği bir ortam olarak anlatõlmaktadõr. Yani ekonomik buhran dönemlerindeki panik ve düzensizlik anlamõnda kullanõlmaktadõr Gazi ERÇEL, 99 İlkbaharõnda..., a.g.m., s.s A.g.m., s Nebiye Rahmi YAMAK, Türkiye de Genel Milletvekili Seçimleri ve Ekonomi, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Yõl:14, Şubat, 1999, Sayõ:155, s AnaBritannica, Genel Kültür Ansiklopedisi, Cilt: 13, Ana Yayõncõlõk A.Ş., 1992, s E. Abdülgaffar AĞAOĞLU, Kaos Kuramõ, İşletme ve Finans Dergisi, Sayõ: , Ağustos- Eylül, 1994, s.s.5-14.

15 krizi sonrasõ İMKB deki yatõrõmcõ kararlarõnõn incelenmesi amacõyla fizikteki kaos teorisinin, ekonometri modelleri ile oluşturulan bir uygulamada kullanõlmasõyla kaos bir teori olarak finans alanõnda kullanõlmaya başlanmõştõr Belirsizlik Belirsizlik, genellikle istikrarsõzlõk kavramõ ile birlikte ele alõnmõş, bazen aynõ anlamda kullanõlmõş ve bazen de istikrarsõzlõğõn, belirsizliğin bir sonucu olarak ortaya çõktõğõ kabul edilmiştir. Dolayõsõyla belirsizlik, ani değişimlerin yüksek oranda yaşandõğõ ortamlar olarak tanõmlanabilir. 18 Keynes e göre belirsizlik; artan işsizlik oranõ ve dengesiz gelir dağõlõmõ ile birlikte krizi oluşturan üç ana unsurdan birisidir Durgunluk Durgunluk; ekonomide sermayenin marjinal etkinliğinin, ekonominin tüm kesimlerinde cari faiz oranõnõn düşebileceği en alt sõnõrõn altõnda kalmasõdõr. Bu durumda gerçekleştirilecek bir yatõrõmõn getirisi çok düşük seviyelerde kalabilecektir. Ekonomik anlamda durgunluk, durgunluğun ve enflasyonun aynõ anda yaşandõğõ durum olarak açõklanmõştõr. Ekonomik durgunluk firmalarõn tedarik, üretim ve satõş aşamalarõnda kendini hissettirmektedir. Bu durum işletmelerin finansal sõkõntõ yaşamasõna ve bunun sonucunda da işletmelerin faaliyetlerine son vermeleri veya başka işletmelerle birleşmeleri söz konusu olmaktadõr. 20 Kelime anlamõ olarak durgunluk, sessizlik hareketsizlik anlamõnda kullanõlmaktadõr FİNANSAL KRİZLERİN NEDENLERİ Uluslararasõ rezervlerdeki gerilemenin yanõ sõra son dönemlerde kamu kesimi borç stoku, bankacõlõk sektöründeki kötü yönetimler, uluslararasõ sermayenin hõzlõ hareketi, 17 Alper ÖZÜN, Kaos Teorisi, Hisse Senedi Getirilerindeki Doğrusal Olmayan Davranõşlar, Zayõf İşlem ve Gelişen Piyasalarda Piyasa Etkinliği: İMKB Örneği, İMKB Dergisi, Cilt:3, Sayõ:9, Ocak-Şubat-Mart, 1999, s Rosenthal URİEL, Crises and Crisis Management: Toward Comprehensive Goverment Decision Making, Journal of Public Administration Research & Theory, Volume: 7, Issue: 2, April, 1997, s Gazi ERÇEL, 99 İlkbaharõnda, a.g.m., s.s Rona TURANLI, Tamer İŞGÜDEN, Ansiklopedik Ekonomi Sözlüğü, Bilim Teknik Yayõnevi, İstanbul, 1987, s Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayõnlarõ, Türk Tarih Dil Kurumu Basõn Evi, Cilt:I., Ankara, 1998, s.644.

16 6 yapõsal problemler, faiz oranlarõndaki gelişmeler ve diğer ülkelerde ortaya çõkan krizler gibi unsurlar finansal krizlerin makro nedenleri olarak ortaya çõkmaktadõr. 22 Finansal krizlerin mikro nedenleri ise; işletme içi zayõflõklar, değişimi görememe, uyum sağlayamama ve en önemlisi yönetimin yetersiz kalmasõdõr. 23 Türkiye deki finansal krizlerin nedenlerini ekonomik, siyasal, uluslararasõ kuruluşlar ve spekülatif saldõrõlar başlõklarõ altõnda incelemek mümkündür Ekonomik Nedenler Ekonomik nedenler, kamusal nedenler ve ekonomik kalkõnmada devlet özel sektör ilişkisi altõnda açõklanabilir Kamusal Nedenler Ekonomik nedenler arasõnda yer alan kamusal nedenleri aşağõdaki gibi maddeler halinde özetlemek mümkündür. 24 Siyasi karar alõcõlarõn davranõşlarõndan kaynaklanan kamunun gelir ve gider dengesizlikleri ile konsolide bütçe, K.İ.T., yerel yönetimler, döner sermaye, sosyal güvenlik kuruluşlarõ ve fon açõklarõndan kaynaklanan kamu açõklarõ, İstihdam politikalarõnda ekonomik kriterler yerine politik kriterlerin ön plana çõkmasõ, Harcamalarda bütçenin dõşõnda fon lar oluşturarak, kamudaki harcama kolaylõklarõnõn artõrõlmasõ ve kamuda harcamalar sürekli artarken kamu gelirlerini artõrõcõ tedbirler alõnmamasõ, Tarõmsal destekleme politikalarõnõn kõsa dönemli siyasi çõkarlar için kullanõlmasõ, 22 Barry EİCHENGREEN, Predicting, Preventing and Managing International Financial Crises, 1998, s Aypar TOPKARA USLU, Ekonomik Kriz Dönemlerinde Stratejik Pazarlama Yönetimi ve Tüketici Davranõşlarõ, Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yõl:1999, Cilt:XV, Sayõ:1, s Emin ÖZTÜRK, Kriz Ne Zaman, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Yõl:11, Sayõ:125, Ağustos, 1996, s.18.

17 7 Vergilemede kabul edilen ödeme gücü ilkesinin kağõt üzerinde kalmasõ ve vergilerin sabit gelmesi. Bütçe açõklarõnõn finansmanõnda devletin borçlanma veya merkez bankasõ kaynaklarõna başvurmasõ şeklinde ortaya çõkar Devlet Özel Sektör İlişkisinden Doğan Nedenler Ekonomik kalkõnmada devlet özel sektör ilişkisini, aşağõdaki gibi özetlemek mümkündür. 25 Ekonomide kõsõtlama, sõnõrlama ve fiyat kontrollerinin kalkmasõ ile fiyatlarõn yükselmesi, Talep fazlalõğõ sebebi ile kartellerin oluşmasõ ve enflasyonist basõnç oluşmasõ yapõsal değişime gitmeden yapõlan ithalat liberasyonu ile ülkenin açõk pazar haline gelmesi, İhracat teşviklerinde vergi iadelerinin kalkmasõ ile birlikte özel sektörün dõş piyasalarda rekabet edemez hale gelmesi, Gümrük koruma oranlarõnõn azaltõlmasõ ile birlikte yerli sanayinin korumasõz kalmasõdõr Siyasal Nedenler Siyasal kararlar almada etkinliği azaltan nedenler mevcuttur. Bu nedenler, siyasi partiler, bakanlõk sayõsõnõn fazla olmasõ, seçim ekonomileri ve baskõ gruplarõ olarak dört kategori içerisinde incelenmiştir Siyasi Partiler Politikacõlarõn ekonomik yönetime egemen olmasõ ve siyasi çekişmelere girmesi, ülke ekonomisinde bir takõm olumsuzluklara neden olabilmektedir. 26 Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar siyasette istikrarõn yakalanamayõşõ, istikrarsõzlõğõn yaşanmasõna neden olmuştur A.g.m., s Nihal YILDIRIM MIZRAK, Ömer EROĞLU, Türkiye de Ekonomik Yönetimde Patron Kim?: Ekonomi ve Siyaset Çekişmesi, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Yõl:12, Sayõ:132, Mart, 1997, s Mustafa Yaşar TINAR, İstikrar Peşinde, İzmir Ticaret Borsasõ Dergisi, Sayõ:24, Ekim-Aralõk, 1998, s.s

18 8 İktidar partilerinin iktidar sürelerinin çok kõsa olmasõ ve seçim ekonomilerinin uygulanmasõ ve kõsa aralõklarla tekrarlanan askeri müdahaleler ile partilerin parçalanmasõ veya yapay partilerin oluşmasõ krizlerin zeminini hazõrlamõştõr Bakanlõk Sayõsõnõn Fazla Olmasõ Bakanlõk sayõsõnõn fazla olmasõ neticesinde aynõ kamu hizmetinin birden çok kamu kuruluşunca sunulmasõna neden olmaktadõr. Bunun neticesinde kamu yönetim işlemlerinde yetki ve sorumluluk yönünden karõşõklõk meydana gelmektedir. Bu durum aynõ zamanda, kamu kaynaklarõnõn siyasi nedenlerden dolayõ verimsiz alanlara kaymasõna da sebep olmaktadõr Seçim Ekonomileri Seçim ekonomilerinde maliye ve para politikasõ araçlarõ oy maksimizasyonu sağlayacak şekilde kullanõlmaktadõr. Oy toplama amacõyla yapõlan verimsiz harcamalar ve düşünülmeden alõnan yatõrõm kararlarõ ekonomileri güç duruma sokmaktadõr. Seçim ekonomileri enflasyon ve devalüasyon oranlarõnõn daha yüksek düzeylerde çõkmasõnõ sağlamaktadõr Baskõ Gruplarõ Çõkar gruplarõ, siyasi bürokrat ve politikacõlar dõşõnda üretici ve tüketicilerin egemen hale gelmesi devleti kõsa dönemli politikalara yöneltmekte ve uzun dönemdeki amaçlarõn ihmal edilmesine sebep olmaktadõr Uluslararasõ Kuruluşlar ve Spekülatif Saldõrõlardan Doğan Nedenler Krizin diğer nedenleri arasõnda uluslararasõ kuruluşlar ile spekülatif saldõrõlarõn da önemli bir yeri vardõr Uluslararasõ Kuruluşlar IMF ve Dünya Bankasõ, günümüz dünya ekonomisinde çok önemli bir yere sahiptir. Dünya Bankasõ nõn görevi gelişmekte olan ülkelerin alt yapõ sorunlarõnõn çözümlenmesidir. 28 Emin ÖZTÜRK, Kriz Ne Zaman, a.g.m., s A.g.m., s A.g.m., s A.g.m., s. 19.

19 9 IMF nin görevi ise, uluslararasõ para sisteminin gözeticisi olarak tanõmlanabilir. Ülkeler, bu uluslararasõ kurumlardan kredi kullanma ve döviz kurlarõnõn istikrarõnõn sağlanmasõ amacõyla yardõm alõrlar. 32 Ekonomik krizlerden çõkmak için pek çok dünya ülkesi dõş kaynaklõ kredilere başvurmuştur. Bu kredilerin uluslararasõ finans kuruluşlarõ olan IMF, Dünya Bankasõ gibi kurumlardan alõnmasõ ile bu kurumlarõn isteklerine göre bir program uygulamaya konulmaktadõr. Bu kuruluşlarõn önerdikleri programõn standart bir niteliğe sahip olmasõ ülkeleri krize sürükleyebilmektedir. 33 Uluslararasõ derecelendirme kuruluşlarõnõn, ülkelerin kredi riski ile ilgili olarak verdikleri düşük notlar ile olumsuz haberler ve dõşsal şoklar da ekonomiyi krize sürükleyen sebeplerdendir Spekülatif Saldõrõlar Bir ekonomide yapõsal sorunlar olmasa bile spekülatif saldõrõlar krizleri ortaya çõkarabilir. İktisatçõlar tarafõndan sunspot adõ verilen ve beklentileri etkileyen spekülatif bazõ haberler dengeleri bozabilmekte ve ekonomileri krize sürükleyebilmektedir FİNANSAL KRİZLERİN ETKİLERİ Kriz her şeyin sona erdiği bir dönem değildir. Tersine yeniden uyum sağlama olanaklarõnõn araştõrõldõğõ ve bitişin önlenmeye çalõşõldõğõ bir dönemdir. Krizler olumsuz olarak görülmekte olsa bile sunduğu bilgiler ve deneyimler krizlerin olumlu etkilere de sahip olduğunu göstermiştir Finansal Krizlerin Olumlu Etkileri Belirli dönemlerde çeşitli krizleri yaşamõş yönetimler, oluşacak yeni krizler karşõsõnda kõsa sürede olaylarõ sezerek, gelişmeleri rasyonel biçimde ele alõp çözüme gidebilirler. Genellikle krizlerde belirli ortak planlar ve izlenecek bir süreç vardõr. Krizi 32 İsmail MAZGİRT, Yaşar UYSAL, 47 Yõllõk Macera, IMF ve Türkiye, İzmir Ticaret Odasõ Dergisi, Sayõ:7, Temmuz, 1994, s M. Sena EKİCİ, Erşan SEVER, Türkiye deki Ekonomik İstikrarsõzlõğõn Nedenleri ve Buna Bağlõ Olarak Alõnmasõ Gereken Önlemler, İktisat Dergisi, Yõl:36, Sayõ: , Ocak-Şubat, 2000, s.s Emin ÖZTÜRK, Kriz Ne Zaman, a.g.m., s Sevgi GEREK, Finansal Küreselleşme ve Türkiye, Anadolu Üniversitesi Yayõnlarõ, No:1095, Eskişehir, 1999, Yõl:11, Sayõ.125, s.66

20 10 yaşamõş yönetimler uygulama sürecini ve hangi kararlarõn alõnmasõ gerektiğini bildikleri için daha rasyonel davranõrlar. 36 Ekonomik ve sosyal etkisi çok ağõr olmasõna karşõlõk kriz, küresel ekonomiyi güçlendirmek ve bu boyutta gelecekte ortaya çõkmasõ muhtemel krizleri önlemek açõsõndan önemli dersler vermektedir. Ülkeler özellikle uluslararasõ finans piyasalarõ ile ilgilendiklerinde, güvenli ve dengeli finansal sistemlere sahip olabilmek için düzenleyici ve kurumsal yapõlar kurarak bunlarõ güçlendirmelidir. 37 Krizler değişimleri doğurur ve her kriz yeniden başlamak için bir umuttur. Krizler atlatõlamaz ancak yönetilerek başarõya dönüştürülebilir. 38 Yaşanan krizler sonrasõnda ortaya çõkan genel kabul gören olgu ve yaklaşõmlar sayesinde krizlere karşõ hazõrlõklõ olabilme ve etkilerini olumlu yöne çevirebilme imkanõ olabilmektedir. Geçmiş krizlerden çõkan sonuçlar yeni krizlere karşõ belirtilen hususlarda yol gösterici olmaktadõr. Bu kriterler şunlardõr: 39 Krizleri tedavi yerine krizleri önleyici önlemler üzerinde odaklanõlmasõ gündeme gelmiştir. Krizsiz bir dünya düşünmenin gerçekçi olmadõğõ kabul edilmekle birlikte olasõ krizlerin etkilerinin minimize edilmesi için gerekli yaklaşõmlarõn belirlenmesi gerekliliği ortaya çõkmõştõr, Ülkelerin uluslararasõ standartlara uyumunun önemi daha iyi anlaşõlmõş ve ülkelerin gerekli reformlarõ yapõp altyapõlarõnõ oluşturmalarõnõn sadece kendilerinin değil, bütün uluslarõ ilgilendiren bir konu olduğu iyice belirginleşmiştir. Ülkelerin mali sistemlerinin çok daha sõkõ denetlenmesi ve gözetlenmesi önem kazanmõştõr, Temel verileri sağlam olup tutarlõ makro ekonomik politikalar izleyen ülkelerin küresel krizlerin bulaşõcõ etkilerini daha çabuk atlattõğõ görülmüştür, 36 Ian I. MİTROFF, When at Crisis Management, Organizational Dynamics, Autumn, 1997, s Küresel Ekonomik Beklentiler ve Gelişmekte Olan Ülkeler, İktisat ve İşletme Dergisi, Yõl:13, Sayõ:153, Aralõk, 1998, s Cem BOYNER, Zamanõ Gelmiş Bir Fikir Kadar Güçlü Bir Silah Yoktur, İktisat Dergisi, Yõl:30, Sayõ:349, Mayõs-Haziran, 1994, s Pelin Ataman ERDÖNMEZ, Burçak TÜLAY, Küresel Krizlere Yeni Yaklaşõmlar, Bankacõlar Dergisi, Yõl: 10, Sayõ:31, Aralõk, 1999, s.75.

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer.

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer. I. ÜRÜN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ Sõhhi Tesisat ürünleri genellikle banyo ve mutfaklarda kullanõlan ve hijyenik yönüyle öne çõkan küvvet, lavabo, klozet, rezervuar, musluk gibi sürekli suyla temas halindeki

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Eylül 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Ağustos 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran ayõnda

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

Finansal İstikrar ve Finansal İstikrara Yönelik Kamusal Sorumluluk Çerçevesinde Para Politikasõ: Türkiye Analizi

Finansal İstikrar ve Finansal İstikrara Yönelik Kamusal Sorumluluk Çerçevesinde Para Politikasõ: Türkiye Analizi Finansal İstikrar ve Finansal İstikrara Yönelik Kamusal Sorumluluk Çerçevesinde Para Politikasõ: Türkiye Analizi Yrd. Doç. Dr. Burak Darõcõ ÖZET 2008 Global Finansal Kriz sürecinde finansal istikrarõn

Detaylı

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr.

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 07 Temmuz 2005 Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 01 Günlük Bülten 07 Temmuz 2005! Cari açõk artmaya devam ediyor; parasal ve mali disiplinin, yapõsal

Detaylı

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Genel olarak pompalar, sõvõlara hidrolik enerji kazandõrarak bir yerden bir yere naklini sağlamak ve akõşkanlarõn enerji

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE SİAD PLATFORMU 7. SİAD ZİRVESİ AÇILIŞ KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE SİAD PLATFORMU 7. SİAD ZİRVESİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE SİAD PLATFORMU 7. SİAD ZİRVESİ AÇILIŞ KONUŞMASI 19 Aralõk 2003 İzmir Sayõn Bakan, sayõn milletvekilleri,

Detaylı

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama Giriş Borsada kullanõlan elektronik alõm satõm sisteminde (VOBİS) tüm emirler hesap bazõnda girilmekte, dolayõsõyla işlemler hesap bazõnda gerçekleşmektedir. Buna paralel olarak teminatlandõrma da hesap

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK

Detaylı

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor ALAN YATIRIM 18 Temmuz 2006 Migros 1Ç 2006 Sonuçları AL Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor Migros un 1Ç 2006 net satõşlarõ 719 milyon US$ olarak gerçekleşmiş ve şirketin cirosu geçen senenin

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM

Türkiye Cumhuriyeti KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM Türkiye Cumhuriyeti KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM ANKARA EKİM 2001 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. EKONOMİK GELİŞMELER... 3 1.1. Reel Ekonomi... 4 1.2. Enflasyon ve Ücretler... 5 1.3. Cari İşlemler Dengesi...

Detaylı

Önemli Finansallar. Önemli Rasyolar T 2004T F/K F/DD

Önemli Finansallar. Önemli Rasyolar T 2004T F/K F/DD Şirket Raporu 12 Mayõs 2003 % 130 120 110 100 Enka İnşaat Holding ENKAI.IS / 9 Mayõs 2003 Fiyat (TL) 52,500 Piyasa Değeri (mn $) 1,766 Hedef Piyasa Değeri (mn $) 1,777 Artõş Potansiyeli (%) %1 İşlem Hacmi

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI I Gİ R İŞ Bilgi, geleneksel faktörlerin yanõ sõra üretimin en temel girdisi haline gelmiştir. Dünya ekonomisindeki küreselleşme ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki

Detaylı

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Özet Bulgular 09 Ekim 2002 TS/BAS/02-83 TÜSİAD tarafõndan hazõrlanan Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 31.03.2008 Tarihinde Sona Eren Üç Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. İdari Yapõ 2.4. Başlõca

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirasõ olarak Türk Lirasõnõn tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI 27 ŞUBAT BEYLİKDÜZÜ FUAR VE KONGRE MERKEZİ Sayõn konuklar, değerli basõn mensuplarõ, Türk Sanayicileri

Detaylı

ORTA ÖLÇEKLİ BANKALAR Finansbank, TEB, Dõşbank

ORTA ÖLÇEKLİ BANKALAR Finansbank, TEB, Dõşbank Şirket Raporu 17 Nisan 2003 ORTA ÖLÇEKLİ BANKALAR Finansbank, TEB, Dõşbank TUT Bir alanda uzman olmak ya da büyük oyunculuğa sõçramak Geçmiş krizler dönemini başarõyla atlatan Finansbank, TEB ve Dõşbank

Detaylı

İSTANBUL BOĞAZI NDAKİ KÖPRÜLERİN ETKİLERİ

İSTANBUL BOĞAZI NDAKİ KÖPRÜLERİN ETKİLERİ İSTANBUL BOĞAZI NDAKİ KÖPRÜLERİN ETKİLERİ ÜZERİNE İsmail ŞAHİN 1 ve Demet ERSOY 2 SUMMARY (On the Effects of Bridges Crossing the Bosporus Strait in İstanbul) The Bosporus strait in İstanbul is a natural

Detaylı

2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI

2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI ANKARA AĞUSTOS 2002 (Yüksek Planlama Kurulu nun 14 Ağustos 2002 tarih ve 2002/76 sayõlõ Kararõyla kabul edilmiştir) 2002 Yõlõ Katõlõm Öncesi

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Enerji tasarrufunun temelde üç önemli faydasõ bulunmaktadõr.en kõsa vadede şahõs veya firmalar için görünen faydasõ maliyetlerin

Detaylı

Makroskop. Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu. Mart İçeri, Pire Dõşarõ... Kurumsal Bankacõlõk Küresel Piyasalar Ekonomik Araştõrmalar ve Strateji

Makroskop. Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu. Mart İçeri, Pire Dõşarõ... Kurumsal Bankacõlõk Küresel Piyasalar Ekonomik Araştõrmalar ve Strateji Kurumsal Bankacõlõk Küresel Piyasalar Ekonomik Araştõrmalar ve Strateji Makroskop 24-3 Mayõs 21 Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu Haluk Bürümcekçi (Yönetici Direktör) Tel: 212 318 34 49 Email: haluk.burumcekci@fortis.com.tr

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 30.06.2008 Tarihinde Sona Eren Altõ Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. Denetleme Kurulu

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

KARSAN (KARSN.IS) 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.68 Aylin Çorman 12/02/2004 1.3 1.1 0.9 0.7. ! Yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle kapasite

KARSAN (KARSN.IS) 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.68 Aylin Çorman 12/02/2004 1.3 1.1 0.9 0.7. ! Yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle kapasite KARSAN (KARSN.IS) (TL6,400/ABDc0.48) Risk: Orta Otomotiv 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.68 Aylin Çorman 12/02/2004 AL ABDc 0.55 0.45 0.35 0.25 0.15 01/03 01/03 03/03 04/03 KARSN KARSAN (2003-2004) 05/03 06/03

Detaylı

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr.

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 13 Temmuz 2005 Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 01 Günlük Bülten 13 Temmuz 2005! Hükümet ten sosyal güvenlik yasasõ ile ilgili çelişkili açõklamalar

Detaylı

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık Ekonomide Değişim www.pwc.com.tr 15. ÇözümOrtaklığı Platformu Temel göstergelerde neler değişti? Ortalama Büyüme, % Milli gelir hesaplama yönteminde revizyon Ekonomik Büyüme Oranları % 12.0 10.0 8.0 6.0

Detaylı

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları. 5 Haziran Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları. 5 Haziran Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan ALAN YATIRIM 5 Haziran 2006 < Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları AL Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan Karlõlõk Hürriyet in 1Ç 2006 dönemi net karõ bir önceki yõlõn aynõ dönemine göre dolar bazõnda

Detaylı

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Y 2006 Sonuçları Hedef PD: 1,399 Mn US$ 6 Eylül Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Y 2006 Sonuçları Hedef PD: 1,399 Mn US$ 6 Eylül Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak ALAN YATIRIM 6 Eylül 2006 Hürriyet 1Y 2006 Sonuçları AL Hedef PD: 1,399 Mn US$ Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Karlõlõk Artõşõ Sürüyor Hürriyet in 1Y 2006 dönemi net karõ bir önceki yõlõn aynõ

Detaylı

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi,

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi, GENEL TANIM Hepimizin bildiği üzere Endüstri Mühendisliği, insan, makine, malzeme ve benzeri elemanlardan oluşan üretim ve hizmet sektöründeki bu bütünleşik sistemlerin incelenmesi, planlamasõ, örgütlenmesi,

Detaylı

DPT Bünyesindeki Kurullar:

DPT Bünyesindeki Kurullar: DPT Bünyesindeki Kurullar: Yüksek Planlama Kurulu ve Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Mustafa Ateş Nisan 2001 Sayfada yer alan bilgiler Kurullar Sekreteryasõ Uzmanõ Mustafa Ateş in, 1999 yõlõnda Teşkilatça

Detaylı

Şubat 2007. Ankara Ticaret Odasõ. Editör Önder DOĞAN onderdogan@atonet.org.tr Tel:0312 285 95 02

Şubat 2007. Ankara Ticaret Odasõ. Editör Önder DOĞAN onderdogan@atonet.org.tr Tel:0312 285 95 02 AYLIK EKONOMİK GÖRÜNÜM Şubat 2007 Ankara Ticaret Odasõ Editör Önder DOĞAN onderdogan@atonet.org.tr Tel:0312 285 95 02 TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ Türkiye, 2007 yõlõna, 2006 yõlõnda da çözümleyemediği

Detaylı

1994 yõlõnda yaşanan derin bir ekonomik krizin en önemli nedenlerinden

1994 yõlõnda yaşanan derin bir ekonomik krizin en önemli nedenlerinden ÖNSÖZ 1994 yõlõnda yaşanan derin bir ekonomik krizin en önemli nedenlerinden birisi kamu açõklarõ ve bu açõklarõn finansman gereksiniminin yeterince derinleşememiş olan mali sektör içindeki payõnõn oldukça

Detaylı

Kõrgõzistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türk Cumhuriyetleri hakkõnda genel bilgiler veren yayõndõr.

Kõrgõzistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türk Cumhuriyetleri hakkõnda genel bilgiler veren yayõndõr. HAZİRAN 2007 İÇİNDEKİLER! Bilgi Merkezimize Gelen Yeni Yayõnlar 1! Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri 2! Bilgi Kaynaklarõnõn Tanõtõmõ 3! Bilgi Merkezi nden Önemli Hizmetler 4! Veri Tabanlarõ 5! Süreli

Detaylı

1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn yönetime katõlõmõ, serbest seçimler, partiler)

1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn yönetime katõlõmõ, serbest seçimler, partiler) Walter Bajohr 1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Düşünce özgürlüğü, basõn-yayõn özgürlüğü - Hukuk devleti (İnsan haklarõ, bağõmsõz yargõ) - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn

Detaylı

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr.

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 14 Temmuz 2005 Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 01 Günlük Bülten 14 Temmuz 2005! Birinci ve ikinci stand-by gözden geçirmeleri birleştirilebilir!

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

DOĞUŞ OTOMOTİV. 4 Nisan 2006 DOAS

DOĞUŞ OTOMOTİV. 4 Nisan 2006 DOAS DOAS 4 Nisan 2006 DOĞUŞ OTOMOTİV AL Fiyat (US$) 7,36 Fiyat (YTL) 9,80 Hedef Fiyat (US$) 8,71 Hedef Fiyat (YTL) 11,60 Prim Potansiyeli %18 Piyasa Bilgileri Kur (TL / US$) 1,3319 Yõllõk Enflasyon Oranõ (ÜFE)

Detaylı

SAYILARLA TÜRKİYE EKONOMİSİ

SAYILARLA TÜRKİYE EKONOMİSİ T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI SAYILARLA TÜRKİYE EKONOMİSİ GELİŞMELER (1980-2001) TAHMİNLER (2002-2005) AĞUSTOS 2002 Yayõn ve referans olarak kullanõlmasõ Devlet Planlama Teşkilatõnõn

Detaylı

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ Bankacõlõk Krizlerinin Çözümü ve Banka Yeniden Yapõlandõrmasõnda İzlenen Temel Politika ve Uygulamalar Meksika ve Kore Deneyimlerinin Karşõlaştõrmasõ Nisan 2001 Türkiye Bankalar

Detaylı

(Borusan Yat. Paz. BRYAT.IS) (4.58YTL / 3.39 ABD$)

(Borusan Yat. Paz. BRYAT.IS) (4.58YTL / 3.39 ABD$) (Borusan Yat. Paz. BRYAT.IS) (4.58YTL / 3.39 ABD$) ABD$ 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 BRYAT (2004-2005) 10.05 10.05 09.05 08.05 07.05 06.05 05.05 04.05 03.05 02.05 01.05 12.04 11.04 10.04 09.04 08.04 07.04 06.04

Detaylı

24 OCAK 1980 ve 5 NİSAN 1994 İSTİKRAR PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

24 OCAK 1980 ve 5 NİSAN 1994 İSTİKRAR PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 24 OCAK 1980 ve 5 NİSAN 1994 İSTİKRAR PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Salih KÖSE(*) Özet: 24 Ocak 1980 ile 5 Nisan 1994 İstikrar Programlarõ öncesinde ekonomik yapõnõn birbirine benzememesi gerek ekonomik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/48 HAFTALIK BÜLTEN 29/09/2003 03/10/2003 A. 1.1.2003 03.10.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 03.10.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

Makroskop. Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu. Tencere Dibin Kara, Seninki Benden Kara...

Makroskop. Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu. Tencere Dibin Kara, Seninki Benden Kara... Kurumsal Bankacõlõk Küresel Piyasalar Ekonomik Araştõrmalar ve Strateji Makroskop 29 Kasõm - 5 Aralõk 2010 Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu Haluk Bürümcekçi (Yönetici Direktör) Tel: 0212 318 34 49 Email:

Detaylı

Haftalık Ekonomi ve Dış Ticaret Görünümü

Haftalık Ekonomi ve Dış Ticaret Görünümü EYLÜL TÜRKİYE Geçtiğimiz haftada yurtiçinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla II. Çeyrek verileri ile Temmuz ayı sanayi üretimi ve cari işlemler açığı verileri takip edildi. Tüik verilerine göre gayrisafi yurtiçi

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI EKONOMİK KRİZLER AÇISINDAN KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE EKONOMİLERİNE ETKİLERİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ YÜKSEK

Detaylı

Daha yeşil bir gelecek için suyun

Daha yeşil bir gelecek için suyun Daha yeşil bir gelecek için suyun dönüşümü Yağmur sularõ, sel sularõ, arõndõrõlmõş sularõn tamamõ, istenildiği şekilde arõtõldõğõ durumda, sulama, meracõlõk, sebze ve meyvecilik, endüstriyel üretim alanõ

Detaylı

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 1 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 12.0 Türkiye GSYİH Büyüme Oranları(%) 10.0 9.4 8.4 9.2 8.8 8.0 6.0 4.0 6.8 6.2 5.3 6.9 4.7 4.0 4.0 5.0 2.0 0.7 2.1 0.0-2.0-4.0-6.0-8.0-5.7-4.8 Tahmin(%) 2014

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 30.09.2008 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. Denetleme Kurulu

Detaylı

The Consequences of IMF s Policies in the Globalization Process: The Case of Azerbaijan

The Consequences of IMF s Policies in the Globalization Process: The Case of Azerbaijan MPRA Munich Personal RePEc Archive The Consequences of IMF s Policies in the Globalization Process: The Case of Azerbaijan Alkan Soyak and Zenfira Nesirova Qafqaz University 2003 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/2909/

Detaylı

TUT Önceki tavsiye: TUT

TUT Önceki tavsiye: TUT Şirket Raporu AKÇANSA Çimento AKCNS.IS / 29 Nisan 2003 Fiyat (TL) 4,300 Piyasa Değeri (mn $) 259 Hedef Piy. Değ.(mn $) 311 Artõş Potansiyeli (%) %20 İşlem Hacmi (mn $) 0.54 Hisse Sayõsõ (mn) 95,129 Halka

Detaylı

ANADOLU EFES (AEFES.IS)

ANADOLU EFES (AEFES.IS) ANADOLU EFES (AEFES.IS) TUT (TL18,100/ABDc1.25) Risk: Düşük Bira, Meşrubat 12 aylõk hedef fiyat: ABDc1.3 Aylin Çorman 05.12.2003 ABDc 1.65 1.45 1.25 1.05 0.85 0.65 0.45 0.25 0.05 01.01 02.01 05.01 06.01

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Çin Ekonomisi Nisan-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı

Detaylı

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ)

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) Turgut ÖZDEMİR 1, Ayşe TURABİ 2, Füsun ÜÇER 3, Ayhan ARIK 4 SUMMARY The present transportation infrastructures couldn t enough

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 44 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

27 Şubat 2003 TS/BAS/03-018 TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK ÖZET BULGULAR

27 Şubat 2003 TS/BAS/03-018 TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK ÖZET BULGULAR 27 Şubat 2003 TS/BAS/03-018 TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK ÖZET BULGULAR Türk Sanayicileri ve İşadamlarõ Derneği (TÜSİAD) nin Türkiye de Girişimcilik raporu Sabancõ Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Dilek Çetindamar

Detaylı

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Madde 1 27/10/1993 tarihli ve

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER SABANCI NIN ADANA SİAD KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER SABANCI NIN ADANA SİAD KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER SABANCI NIN ADANA SİAD KONUŞMASI 06 Eylül 2004 Adana Adana ilinin değerli yöneticileri, sevgili Adanalõ dostlar, sayõn basõn mensuplarõ Aile köklerimizin bulunduğu kentte,

Detaylı

Makroskop. Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu. İlgi, Bilgiyi Döver mi?... Kurumsal Bankacõlõk Küresel Piyasalar Ekonomik Araştõrmalar ve Strateji

Makroskop. Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu. İlgi, Bilgiyi Döver mi?... Kurumsal Bankacõlõk Küresel Piyasalar Ekonomik Araştõrmalar ve Strateji Kurumsal Bankacõlõk Küresel Piyasalar Ekonomik Araştõrmalar ve Strateji Makroskop 23-29 Ağustos 2010 Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu Haluk Bürümcekçi (Yönetici Direktör) Tel: 0212 318 34 49 Email:

Detaylı

ALAN YATIRIM. 07 Aralık Hedef PD: 3,703 Mn US$ Cari PD: 3,016 Mn US$

ALAN YATIRIM. 07 Aralık Hedef PD: 3,703 Mn US$ Cari PD: 3,016 Mn US$ ALAN YATIRIM 07 Aralık 2006 Ereğli Demir Çelik 3Ç 2006 Sonuçlarõ AL Hedef PD: 3,703 Mn US$ Cari PD: 3,016 Mn US$ Marjlardaki Düzelme Karlõlõğõ Arttõrdõ Ereğli Demir Çelik in Oyak a devri sonrasõnda yeniden

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 32 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar

Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ DERS NOTLARI 1 1999 17 Ağustos 1999 depremi Marmara bölgesinde Üretim,

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI

DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI 1 DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI Durgunluk Tanımı Toplam arz ile toplam talep arasındaki dengesizlik talep eksikliği şeklinde ortaya çıkmakta, toplam talebin uyardığı üretim düzeyinin o ekonominin üretim

Detaylı

... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1

... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1 ... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1 A.Ş. yönetim kurulu bu bilgi formunun ilan tarihi itibarõ ile aracõ kurumun cari hukuki ve mali durumunu tam ve doğru olarak yansõttõğõnõ tasdik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 0200/25 HAFTALIK BÜLTEN 8/6/200 22/6/200 A...200 22.6.200 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:..200 22.6.200 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ Kurulu

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ Ercan ÖZGAN *, Tuncay KAP* Özet - Karayollarõnda, esnek üst yapõ tabakalarõndan olan binder ve aşõnma tabakalarõ trafik etkisi

Detaylı

SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!! SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!!

SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!! SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!! SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!! TEMMUZ 2007 İÇİNDEKİLER! Bilgi Merkezimize Gelen Yeni Yayõnlar 1! Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri 2! Bilgi Kaynaklarõnõn Tanõtõmõ 3! Veri Tabanlarõ 4! Süreli Yayõnlar

Detaylı

üçüncü değerlendirme raporu

üçüncü değerlendirme raporu Avrupa nõn Çevre sorunlarõ: üçüncü değerlendirme raporu Özet Avrupa Çevre Ajansi Mizanpaj: Brandenborg a/s Yasal uyarõ Bu yayõnõn içeriği Avrupa Komisyonu ya da diğer Avrupa Topluluklarõ kurumlarõnõn resmi

Detaylı

Ödemeler Dengesi Doç. Dr. Dilek Seymen Araş. Gör. Aslı Seda Bilman 1 Plan Ödemeler Dengesi, tanım, kapsamı Ana Hesap Grupları Cari Denge, Sermaye Hesabı Dengesi Farklı Ödemeler Dengesi Tanımları Otonom

Detaylı

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20)

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan: Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Madde 1 4/3/1996 tarihli ve 22570 sayõlõ Resmi Gazete de

Detaylı

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon VİRTUS Serbest Yatırım Fonu Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon Bosphorus Capital Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Türk finans piyasalarında aktif varlık yönetimine odaklı Türkiye

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR (BDDK)

KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR (BDDK) KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (BDDK) KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇİNDE TÜRK FİNANSAL

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2514 ÖİK: 532 DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA Mayõs 2000 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri

Detaylı

Makroskop. Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu. Temel Ne Derse O... Kurumsal Bankacõlõk Küresel Piyasalar Ekonomik Araştõrmalar ve Strateji

Makroskop. Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu. Temel Ne Derse O... Kurumsal Bankacõlõk Küresel Piyasalar Ekonomik Araştõrmalar ve Strateji Kurumsal Bankacõlõk Küresel Piyasalar Ekonomik Araştõrmalar ve Strateji Makroskop 5-11 Nisan 2010 Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu Haluk Bürümcekçi (Yönetici Direktör) Tel: 0212 318 34 49 Email: haluk.burumcekci@fortis.com.tr

Detaylı

ALAN YATIRIM. Ford Otosan YS 2006 Sonuçları Hedef PD: 3,419 Mn US$ Cari PD: 2,904 Mn US$ 12 Mart İç talepteki daralma karlõlõğõ etkilemedi...

ALAN YATIRIM. Ford Otosan YS 2006 Sonuçları Hedef PD: 3,419 Mn US$ Cari PD: 2,904 Mn US$ 12 Mart İç talepteki daralma karlõlõğõ etkilemedi... ALAN YATIRIM 12 Mart 2007 Ford Otosan YS 2006 Sonuçları AL Hedef PD: 3,419 Mn US$ Cari PD: 2,904 Mn US$ İç talepteki daralma karlõlõğõ etkilemedi... Ford Otosan õn 2006 yõlõ net satõşlarõ 4,566 milyon

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 3 Ekim 2016, Sayı: 38. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 3 Ekim 2016, Sayı: 38. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 38 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi HALI SEKTÖRÜ 2014 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ EKİİM 2014 1 2014 YILI EYLÜL AYINDA HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemizin halı ihracatı

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 25 Mayıs 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

Haziran 2007. Ankara Ticaret Odasõ. Editör Önder DOĞAN onderdogan@atonet.org.tr Tel:0312 285 95 02

Haziran 2007. Ankara Ticaret Odasõ. Editör Önder DOĞAN onderdogan@atonet.org.tr Tel:0312 285 95 02 AYLIK EKONOMİK GÖRÜNÜM Haziran 2007 Ankara Ticaret Odasõ Editör Önder DOĞAN onderdogan@atonet.org.tr Tel:0312 285 95 02 İÇİNDEKİLER 2 EKONOMİNİN GÖRÜNÜMÜ.. 3 BÜYÜME VE İSTİHDAM... 6 -Üretimde artõş hõzõ

Detaylı

Original Sin olgusu ve BRIC-T ülkelerinin Dış finansmana Dayalı Kalkınması. Tahsin BAKIRTAŞ

Original Sin olgusu ve BRIC-T ülkelerinin Dış finansmana Dayalı Kalkınması. Tahsin BAKIRTAŞ 5 inci İSTANBUL EKONOMİ ve FİNANS KONFERANSI 26-27 Kasım 215 Original Sin olgusu ve BRIC-T ülkelerinin Dış finansmana Dayalı Kalkınması Tahsin BAKIRTAŞ Original Sin olgusu Bugünün dünya finans düzeninde,

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

ÜLKEMİZDEKİ HUZUREVLERİNİN DAĞILIMI VE BU DAĞILIMIN

ÜLKEMİZDEKİ HUZUREVLERİNİN DAĞILIMI VE BU DAĞILIMIN Ekim-Aralõk 2000 ÜLKEMİZDE HUZUREVLERİ; VEHİD 239 ÜLKEMİZDEKİ HUZUREVLERİNİN DAĞILIMI VE BU DAĞILIMIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ* Suphi VEHİD Background.- The problems of the community are like skins of an onion.

Detaylı

27,000 25,000 23,000 21,000 19, İş Bankasõ 2004 yõlõ BDDK bazõnda konsolide. - Hafif ticari araçlarõn ÖTV lerinde artõş

27,000 25,000 23,000 21,000 19, İş Bankasõ 2004 yõlõ BDDK bazõnda konsolide. - Hafif ticari araçlarõn ÖTV lerinde artõş PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 24,731 %1.3 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 18,320 -%0.8 $/YTL 1.3499 -%0.4 Bono Faizi (8 Kasõm 2006) 17.61 -%0.3 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 8.87

Detaylı

ALAN YATIRIM. Alarko Carrier 3Ç 2006 Sonuçları. 22 Aralık Hedef PD: 174 Mn US$ Cari PD: 123 Mn US$ Artõşõn Sürmesini Bekliyoruz

ALAN YATIRIM. Alarko Carrier 3Ç 2006 Sonuçları. 22 Aralık Hedef PD: 174 Mn US$ Cari PD: 123 Mn US$ Artõşõn Sürmesini Bekliyoruz ALAN YATIRIM 22 Aralık 2006 Alarko Carrier 3Ç 2006 Sonuçları Doğalgaz Kullanõmõnõn Yaygõnlaşmasõyla Birlikte Önümüzdeki Dönemde İç Piyasa Satõşlarõndaki Artõşõn Sürmesini Bekliyoruz Alarko Carrier õn 3Ç

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 40 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm OECD 6 Mayıs ta yaptığı değerlendirmede 2014 yılı için yaptığı

Detaylı