suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta"

Transkript

1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜNCELLENMİŞ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL (I) GÜZ YARIYILI (I) Dersin adı: Genel Biyoloji Dersin içeriği: Dünyada yasama giriş, canlıların özellikleri, yasamda Ders yılı 1. yıl Güz suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, vitaminler, enzimler, prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin özellikleri, AKTS kredisi 4 hücrenin fiziksel ve kimyasal özellikleri, hücre membranı yapısı ve fonksiyonu, hücre membranında tasıma, organeller, aerobik, anaerobik solunum ve fermentasyon, fotosentez, kemosentez, ribozomlar ve protein sentezi; sentrioller, DNA replikasyonu ve tamiri hücre bölünmesi. Yasayan organizmaların sınıflandırılması, hücrenin fiziksel ve kimyasal yapısı, biyomoleküller, hücrenin organizasyonu, hücre bölünmesi, bitkisel ve hayvansal dokular hakkında bilgi vermek, ekoloji ye ve çevresel süreçlere giriş Öğretim yöntemleri: Sözlü anlatım, biyoloji laboratuvarında bireysel uygulamalar Değerlendirme yöntemleri: Bir yazılı ara sınav (%40), bir yazılı final sınavı (%50), laboratuvar (%10) Dersin adı: Fizik I Ders yılı 1. yıl Güz Dersin içeriği: Fizikte ölçmenin yeri, vektörler, doğrusal hareket, düzlemde hareket, kuvvet ve hareket, is ve enerji, enerjinin korunumu, parçacıklar sistemi, çarpışmalar, dönme hareketi, kuvvet momenti ve açısal momentum, dengi ve elastisite, titreşimler, kütle çekimi, akışkanlar, dalgalar, sıcaklık ve ısı, termodinamiğin birinci ve ikinci yasaları. Değerlendirme yöntemleri: Bir yazılı ara sınav (%40), bir yazılı final sınavı (%50), laboratuvar (%10)

2 Dersin adı: Kimya Ders yılı 1. yıl Güz Dersin içeriği: Kimyasal hesaplamalar, atomun yapısı, peryotlu dizge, atom çekirdeğinin yapısı, kimyasal bağlar, gazlar, sıvılar, katılar, kimyasal kinetik, kimyasal denge, karışımlar, asitler ve bazlar, sulu çözelti dengeleri, kimyasal termodinamik, elektrokimya, organik kimya. Değerlendirme yöntemleri: Bir yazılı ara sınav (%40), bir yazılı final sınavı (%50), laboratuvar (%10) Dersin adı: Matematik I Ders yılı 1. yıl Güz Dersin içeriği: Fonksiyon, limit, türev ve uygulamaları, Rolle teoremi ve ortalama değer teoremi, ODT nin Taylor formülüne açılımı ve yaklasım hatasının tahmini, belirsizlikler, limitte belirsiz durumlar ve L Hopital kuralı, maksimum ve minimum problemleri, birinci türevin işaretinin incelenmesi, maksimum minimum problemleri ve uygulamaları, konvekslik ve konkavlık; asimptotlar eğri çizimleri. Dersin adı: Ekonomi Dersin içeriği: Ekonominin tanımı ve konusu, ekonomi biliminin Ders yılı 1. yıl Güz çözmeye çalıştığı sorunlar. Temel kavramlar: ihtiyaç, mal ve hizmetler, fayda, üretim, gelir, tasarruf, yatırım, tüketim ve diğer kavramlar. Değer: AKTS kredisi 2 Para, fiyat, piyasa çeşitleri ve ekonomik sistemler. Talep, arz ve piyasa talep, arz, tüketici dengesi, üretim, maliyet, tam rekabet teorileri. Monopol ve oligopol piyasaları, monopolcü rekabet teorisi. Milli gelir, milli gelir hesaplama yöntemleri, gayri safi milli hasıla, safi milli hasıla. İstihdam: Tam istihdam, issizlik ve çeşitleri. Para, paranın fonksiyonları, para arz ve talebi. Para değerindeki değişmeler: Enflasyon, deflasyon, develüasyon ve para politikası Öğretim yöntemleri: Teorik ders 2

3 Dersin adı: Çevre Mühendisliğine Giriş Ders yılı 1. yıl Güz AKTS kredisi 3 Öğretim yöntemleri: Dersin içeriği : Çevre mühendisliğinin tanımı, kapsamı ve tarihi, çevre mühendisliğinin diğer bilim dalları ve mesleklerle ilişkisi, çevresel bileşenlerin yapısı ve fonksiyonu, çevre sorunlarına genel bakış, çevre mühendisinin sorumlulukları ve mesleki örgütlenme, iş sağlığı ve güvenliği Öğrencilere çevre mühendisliği mesleğini tanıtmak, temel kavram ve tanımları kazandırmak, mesleki etik ve örgütlenme konularında genel bilgiler vermek Teorik anlatım, görsel sunu, çevre sorunları ve çözümleri ile ilgili kısa film gösterimleri Dersin adı: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin içeriği: 19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu nda yenileşme Ders yılı 1. yıl Güz hareketleri ve 20. yüzyıl baslarında Osmanlı İmparatorluğu nun genel durumu. I. ve II. Meşrutiyet dönemleri. Trablusgarp ve Balkan Savaşları. AKTS kredisi 1 I. Dünya Savaşı. I. Dünya Savaşı'na genel bakış, savaşta Osmanlı Devleti. Mondros Ateşkes Antlaşması, ateşkes antlaşmasının Osmanlı Devleti üzerindeki etkileri ve sonuçları, ateşkes antlaşmasından 19 Mayıs 1919'a kadar meydana gelen önemli olaylar. Mustafa Kemal'in yetişmesi, çevresi, kişiliği, Kurtuluş Savası hazırlık dönemi. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkısı. Erzurum Kongresi. Sivas Kongresi. Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin açılması, Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin kurulması, 1920 yılındaki iç isyanlar. Öğretim yöntemleri: Teorik ders Dersin adı: Türk I Dersin içeriği: Dil nedir? n sosyal bir kurum olarak millet Ders yılı 1. yıl Güz hayatındaki yeri ve önemi, dil kültür münasebeti, Türk 'nin dünya dilleri arasındaki durumu ve yayılma alanları. 'de sesler ve AKTS kredisi 1 sınıflandırılması. 'nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması. 3

4 Dersin adı: Yabancı Dil I Dersin içeriği: Basic sentence structure, verbs, object, subject. Personel Ders yılı 1. yıl Güz pronouns, object pronouns, possessive pronouns. Possessive adjectives, apostrophe s. Singular plural. Countable -Uncountable nouns. A, An. AKTS kredisi 1 This, That, These, Those. Wh- Qusetions. Also, Too. Either, Many, Much, A lot of, A few, A Little, Some / Any, Can, Adjectives and Adverbs, Comparative and Superlative form of adjectives and adverbs. Imperatives, Verb to be,verb to have, The present continuons tense, The simple present tense. Dersin adı: Mesleki Uygulama I Dersin içeriği: Çevre mühendisliği ile ilgili pratik çalışmalar. Ders yılı 1. yıl Güz AKTS kredisi - Dersin zorunlulukları: Devam (%80) Öğrencilere çevre mühendisliği uygulamaları hakkında bilgi vermek. Değerlendirme yöntemleri: Yazılı rapor sunma. Dersle ilgili kaynaklar: Bölüm Öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ders notu BİRİNCİ YIL (I) BAHAR YARIYILI (II) Dersin adı: Teknik Çizim Ders yılı 1. yıl Bahar AKTS kredisi 4 Dersin içeriği: Teknik resimde kullanılan cihazlar, çizgiler, yazılar, geometrik çizimler; iz düşümler, ön üst ve yan görünüşler, kroki resimler, kesit görünüşler, tam, yarım, kısmi profil, kademeli, döndürülmüş, perspektif resimler; aksonometrik, izometrik, dimetrik, trimetrik, eğik, konik perspektif; ölçülendirme, teknik resimde işaretler; AutoCAD ile çizime giriş. Değerlendirme yöntemleri: Bir yazılı ara sınav (%40), bir yazılı final sınavı (%50), laboratuvar (%10) 4

5 Dersin adı: Ekosistem Ekolojisi Dersin içeriği: Ekolojik sistemlerin tanımı, bilimsel çalışmaların doğası, Ders yılı 1. yıl Bahar ekoloji bilimi, ekosistem yapısı ve fonksiyonu, populasyon dinamiği, biyolojik verimlilik, biyomlar, biyojeokimyasal döngüler, süksesyon, toprak, iklim, su, bitki örtüsü, enerji akışları, besin ağı ve zinciri, taşıma Ön koşullar: Genel Biyoloji kapasitesi, ekosistem istikrarı, ekosistemin dayanıklılığı ve elastikiyeti Öğrencilere ekolojik ilke ve kavramları anlama ve kullanma kabiliyetini kazandırmaktır. Öğretim yöntemleri: Teorik ders kavram pekiştirme sınavları Dersle ilgili kaynaklar: Wali M.K., F. Evrendilek The Environment: Science, Issues and Solutions. CRC Press Taylor & Francis. ISBN: 10: Dersin adı: Çevre Kimyası I Ders yılı 1. yıl Bahar Ön koşullar: Kimya Dersin içeriği: Organik bileşiklerin yapıları ve isimlendirilmeleri, hidrokarbonlar (alkanlar, alkenler, alkinler ve aromatik hidrokarbonlar), organik halojen bileşikleri, alkoller, eterler, aldehitler ve ketonlar, karboksilik asitler, açil bileşikler (asit halojenürler, asit anhidritler, esterler, amidler, nitriller), aminler, stereoizomerlik. Değerlendirme yöntemleri: Bir yazılı ara sınav (%40), bir yazılı final sınavı (%50), laboratuvar (%10) Dersin adı: Matematik II Dersin içeriği: İntegral, diferensiyel, trigonometrik fonksiyonların Ders yılı 1. yıl Bahar integrali: integralde bazı özel trigonometrik değişken değiştirmeler, çift ve tek kuvvetli sinüs ve cosinüs integralleri, alt ve üst Riemann toplamları, bir eğri altındaki alan, iki eğri arasındaki alan, kesit ve kabuk Ön koşullar: Matematik II metodu ile hacim, bir düzlem eğrisinin uzunluğu, bir yüzeyin alanı, bir fonksiyonun ortalama değeri, momentler ve ağırlık merkezi, Laplace ve Fourier dönüşümleri, beta ve gamma fonksiyonları, diziler, sonsuz seriler, Taylor açılımı. 5

6 Dersin adı: Temel Bilişim Teknolojileri Dersin içeriği: Bilişim teknolojilerine giriş, bilişim toplumu, bilgisayar Ders yılı 1. yıl Bahar donanımı, veri ve bilgi, sistem ve uygulama yazılımları, veri saklama ve erişim, bilgi sistemleri, bilgi değişim standartları, bilgisayar ağları, bilişim uygulamaları, bilgisayar ve ağ donanımı, donanım birimleri, sistem yazılımları, işletim sistemi, programlama dili derleyicileri, veri yönetim sistemleri, ofis yazılımları, kelime işlem ve toplama yazılımlarının (Word, Excel, Powerpoint) kullanılması, internet, internete genel bakış, web siteleri, internette arama ve dolaşma, temel internet hizmetlerinin kullanımı. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan temel bilişim teknolojilerinin öğretilmesi. Değerlendirme yöntemleri: Bir yazılı ara sınav (%40), bir yazılı final sınavı (%50), laboratuvar (%10) Dersin adı: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Dersin içeriği: Osmanlı İmparatorluğu nun paylaşılması tasarıları. Paris Ders yılı 1. yıl Bahar Barış Konferansı. İzmir in işgali. Memleketin iç durumu ve azınlıklar. Çerkez Ethem Olayı. I. ve II. İnönü Muharebeleri. Eskişehir ve Kütahya AKTS kredisi 1 Muharebesi. Sakarya Meydan Savası ve sonuçları. Kars ve Ankara Ön koşullar: Atatürk İlkeleri Antlaşmaları. Büyük Taarruz, Mudanya Ateşkes Antlaşması, esasları ve ve İnkılâp Tarihi I önemi. Lozan Konferansı ve önemi. Türk İnkılabı, Siyasal, sosyal, hukuksal, kültürel, eğitim-öğretim alanlarında İnkılaplar. Çok partili sisteme geçiş. Ekonomik alanda gelişmeler. Türk dış politikası. Ermeni sorunu. II. Dünya Savası ve Türkiye. Atatürk İlkeleri. Öğretim yöntemleri: Teorik ders Dersin adı: Türk II Ders yılı 1. yıl Bahar AKTS kredisi 1 Ön koşullar: Türk I Dersin içeriği: 'nin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel kurallar, kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması, 'de isim ve fiil çekimleri. Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması, zarfların ve edatların 'deki kullanış şekilleri. 6

7 Dersin adı: Yabancı Dil II Dersin içeriği: The present perfect tense, the present perfect continuous Ders yılı 1. yıl Bahar tense. Reflexive pronouns. The infinitive, direct/ indirect objects. The simple future tense. May, can, could, be able to, should, ought to, some, AKTS kredisi 1 any, no, every, both, neither, neither...nor, nor, neither, either...or, used to, Ön koşullar: Yabancı Dil I be used to, so, would, would like to, the (the definite article). The past perfect tense. Questions tags and answers. The future perfect tense. Conditional sentences, wish, had better, the passive voice, not only...but also, not only...but also, the gerund. Dersin adı: Mesleki Uygulama II Dersin içeriği: Çevre mühendisliği ile ilgili pratik çalışmalar. Ders yılı 1. yıl Bahar AKTS kredisi - Dersin zorunlulukları: Devam (%80) Öğrencilere çevre mühendisliği uygulamaları hakkında bilgi vermek. Değerlendirme yöntemleri: Yazılı rapor sunma. İKİNCİ YIL (II) GÜZ YARIYILI (I) Dersin adı: Çevre Kimyası II Dersin içeriği: Çevre kimyasında temel kavramlar, gravimetrik ve Ders yılı 2. yıl Güz titrimetrik analiz yöntemleri, sulu çözeltiler ve derişim birimleri, stokiyometrik bağıntılar ve denge hesaplamaları, nötralizasyon titrasyonları ve uygulamaları, kompleks oluşumu, yükseltgenmeindirgenme titrasyonları. Deneysel verilerin grafiğe aktarılması, doğrusal esitlikler ve doğrusal regresyon hesaplamaları, reaksiyon hızı, reaksiyon hız teorileri, reaksiyonların hızı üzerine etki eden faktörler (aktivasyon enerjisi ve Q10 değerleri), reaksiyonlar için kinetik parametrelerin hesaplanması (reaksiyon hız sabitleri ve yarı-ömür süreleri). Değerlendirme yöntemleri: Bir yazılı ara sınav (%40), bir yazılı final sınavı (%50), laboratuvar (%10) Dersle ilgili kaynaklar: Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders not 7

8 Dersin adı: Diferansiyel Eşitlikler Dersin içeriği: Denklemlerin sınıflandırılması, oluşumu, başlangıç ve Ders yılı 2. yıl Güz sınır değer problemleri, birinci basamaktan denklemler, tam diferansiyel denklemler ve integral çarpanı, lineer denklemler, Bernoulli ve Ricalci denklemleri, homojen denklemler, yüksek basamaktan lineer diferansiyel denklemler, sabit katsayılı lineer diferansiyel denklemler, Euler diferansiyel denklemi, Laplace dönüşümleri ve lineer denklemlerin Laplace dönüşümü lineer denklemler ile çözümü, ikinci basamaktan lineer denklemlerin serisel çözümleri, adi nokta komşuluğundan serisel çözümler ve düzgün aykırı nokta komşuluğundan serisel çözümler. Dersin adı: Çevre Sorunları Dersin içeriği: Tarım, orman, mer a, balıkçılık, maden ocakları, ulaşım, Ders yılı 2. yıl Güz kentsel ve endüstriyel arazi kullanımları ve yönetiminden kaynaklanan çevresel sorunlar, küresel iklim değişikliği, asit çökeltileri, ozon tabakasının incelmesi, biyolojik işgalciler, biyolojik çeşitlilik kaybı, toprak-hava-su kirliliği, müşterek kullanılan doğal kaynakların trajedisi Öğrencilere çağdaş çevre sorunlarının çeşitlerini, boyutlarını ve etkilerini kavramlarıyla birlikte anlama kabiliyetini kazandırmaktır. Öğretim yöntemleri: Teorik ders kavram pekiştirme sınavları Dersle ilgili kaynaklar: Wali M.K., F. Evrendilek The Environment: Science, Issues and Solutions. CRC Press Taylor & Francis. ISBN: 10: Evrendilek, F Ekolojik Sistemlerin Analizi, Yönetimi ve Modellenmesi. Papatya Yayıncılık. ISBN Dersin adı: İstatistik Ders yılı 2. yıl Güz Dersin içeriği: İstatistiğin temel kavramları, verilerin toplanması, veri çeşitleri (sürekli ve kesikli veriler) ve özetlenmesi, değişim ölçüleri, istatistik dağılımlar, iki özellik arasındaki ilişki, korelasyon katsayısı, regresyon katsayısı, hipotez kontrolleri, test istatistiği, I. ve II. tip hatalar, çift ve tek taraflı hipotez kontrolleri, güven aralığı, Ki-kare dağılımı, F- dağılımı ve varyans analizi tekniği, çoklu karsılaştırma yöntemleri. 8

9 Dersin adı: Termodinamik Dersin içeriği: Termodinamiğin temel prensipleri, kimyasal denge Ders yılı 2. yıl Güz kavramı, sıcaklık ve tersinirlik, termodinamiğin birinci yasası, ısı ve is kavramları, termodinamiğin ikinci yasası ve entropi, durum eşitlikleri ve saf maddelerin termodinamik özellikleri, kapalı ve açık sistemlerin tasarımı ve analizleri, güç jeneratörleri ve soğutma için döngülü proseslerin termodinamik analizi, çevre mühendisliğinde termodinamik uygulamalar. Kütle ve enerji terimleri ve birimleri, kütle dengesine ilişkin temel ilkeler, boyut ve birimler, problem çözme teknikleri, kütle denklikleri, gaz ve buharların özellikleri, enerji denklikleri, simultane kütle enerji denklikleri. Değerlendirme yöntemleri: Bir yazılı ara sınav (%40), bir yazılı final sınavı (%50), laboratuvar (%10) Dersin adı: Çevre Mikrobiyolojisi Ders yılı 2. yıl Güz AKTS kredisi 4 Dersin içeriği: Mikroorganizmaların genel özellikeri, prokaryotik ve ökaryotik hücre farklılıkları, mikroorganizmaların sınıflandırılması, adlandırılması, mikrobiyel genetik, mikroorganizmaların çoğalması, çoğalmayı etkileyen faktörler ve ölüm, besiyerleri ve sterilizasyon, Değerlendirme yöntemleri: Bir yazılı ara sınav (%40), bir yazılı final sınavı (%50), laboratuvar (%10) Dersin adı: Yabancı Dilde Okuma Konuşma Ders yılı 2. yıl Güz Dersin içeriği: Bu derste yabancı dilde okuma ve konuşma becerilerine yönelik konular ele alınacaktır. AKTS kredisi 1 9

10 Dersin adı: Mesleki Uygulama III Dersin içeriği: Çevre mühendisliği ile ilgili pratik çalışmalar. Ders yılı 2. yıl Güz AKTS kredisi - Dersin zorunlulukları: Devam (%80) Öğrencilere çevre mühendisliği uygulamaları hakkında bilgi vermek. Değerlendirme yöntemleri: Yazılı rapor sunma. Dersle ilgili kaynaklar: İKİNCİ YIL (II) BAHAR YARIYILI (II) Dersin adı: Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik Dersin içeriği: Boyut analizi, aktarım olayları ve akışkanlar mekaniği, Ders yılı 2. yıl Bahar akışkanların özellikleri, viskozite, yoğunluk, yüzey gerilimi, Newton viskozite yasası, akışkanların statiği, manometreler, akışkanların akımı, kütle denkliği, akım karakteristikleri, laminer akım, sınır tabaka teorisi, momentum denkliği, hız profilleri, genel enerji denkliği ve sürtünme, daldırılmış cisimlerin çevresindeki akım, akışkan akımının ölçülmesi, sıvıların karıştırılması. Dersin adı: Çevresel Hidrojeoloji Dersin İçeriği: Su Kaynaklarının Sınıflandırılması (Yüzey Suları: Ders yılı 2. yıl Bahar Akarsu, Göl, Sulak Alan; Yeraltısuları:Taneli, Kırıklı Çatlaklı, Karst ve Jeotermal); Miktar ile İlgili Çevre Sorunları (Kuraklık, Sellenme, Aşırı AKTS kredisi 4 Çekim, Oturma, Madencilik, Su Yapıları, Kentleşme, Jeotermal); Kaliteye İlişkin Çevre Sorunları (Kirletici Türleri, Kaynakları ve Etkileri, Doğal Kirleticiler: Atmosferik, Hidrolojik, Litolojik, Biyolojik; Insan Kaynaklı Kirleticiler: Evsel, Tarımsal, Sanayi, Kentleşme, Jeotermal); Koruma Yöntemleri ve Koruma Alanları Öğrencilere hidrojeolojinin temel ilkelerine ilişkin anlayışı kazandırmaktır. 10

11 Dersin adı: Jeoistatistik Ders yılı 2. yıl Bahar Dersin İçeriği: İnterpolasyon kavramları, çeşitleri ve tanımları, ArcGIS ile spline, IDW, kriging ve co-kriging gibi jeoistatistiksel interpolasyon yöntemlerine giriş, yarı variogram kavramı, yüzey haritalama teknikleri, dijitak yükseklik modelleri, basit ve çoklu doğrusal regresyon yöntemleri Öğrencilere doğal kaynakların durumunu tespit etmede kullanacakları analitik haritalama ve modelleme yöntemlerini kullanma becerisini kazandırmaktır. Dersin adı: Statik ve Mukavemet Dersin İçeriği: Malzemelerin mekanik özelliklerine ilişkin genel bilgiler. Ders yılı 2. yıl Bahar Gerilme kavramı, MNT diyagramlarının çizimi, Mehr Dairesi, taşıyıcı elemanların geometrik özellikleri (atalet momenti, atalet yarıçapı, kutupsal atalet momenti). Taşıyıcı sistemlerin boyutlandırılmasında temel ilkeler (çekme kuvveti, basit Eğimli, birleşik eğilme, burkulma etkisindeki kesitlerin boyutlandırılması). Mekaniğin tanımı ve bölünmesi, statiğin ilkeleri, düzlem kuvvet sistemi, levhaların baglanması ve bağ kuvveti hesabı, kafes sistemler, gerber kirişleri, üç mafsallı sistemler, kablolar, sürtünme, ağırlık merkezi. Dinamiğin tanımı ve bölümlenmesi, maddesel noktanın kinematiği ve kinetiği, atalet çerçevesi, Newton yasaları impuls ve momentum, iş, kuvvet alanı, potansiyel ve kinetik enerji, titreşim. Dersin adı: Temel İşlemler I Dersin İçeriği: Çevre mühendisliğinde reaktör ve reaksiyon Ders yılı 2. yıl Bahar kavramı, reaksiyon kinetiği ve uygulamaları, reaktörler, bekletme süresi ve dağılımı, ideal reaktörler, gerçek reaktörler, reaktör kinetiği, çevre mühendisliği uygulamaları, çökelme, filtrasyon, vakum filtrasyonu, havalandırma, iyon değişimi, adsorpsiyon, flotasyon. 11

12 Dersin adı: Mesleki Yabancı Dil I Ders yılı 2. yıl Bahar AKTS kredisi 1 Ön koşullar: Bir önceki yarıyılda yer alan yabancı dil dersini başarı ile tamamlamak. Dersin zorunlulukları: Devam ( %70) Dersin içeriği: Çevre mühendisliği alanında İngilizce kaynakları anlama, okuma ve yazmaya yönelik inceleme, İngilizce den ye, den İngilizce ye çeviri, bilimsel konularda yazım. Öğrencilere Çevre Mühendisliği ve Bilimi ile ilgili İngilizce terim ve terminolojilerin tanımlarını sağlamak ve öğrencilerin bu alanda İngilizce literatürü takip etmelerini kolaylaştırmaktır. Öğretim yöntemleri: Teorik ders, pratik uygulama Dersin adı: Mesleki Uygulama IV Dersin içeriği: Çevre mühendisliği ile ilgili pratik çalışmalar. Ders yılı 2. yıl Bahar AKTS kredisi - Dersin zorunlulukları: Devam (%80) Öğrencilere çevre mühendisliği uygulamaları hakkında bilgi vermek. Değerlendirme yöntemleri: Yazılı rapor sunma. ÜÇÜNCÜ YIL (III) GÜZ YARIYILI (I) Dersin adı: Çevre Kirlilik Kontrolü Ders yılı 3. yıl Güz Dersin İçeriği: Su, hava, toprak ve gürültü kirliliğinin niceliksel analizleri, tehlikeli atıkların yönetimi, iyonize radyasyon, mesleki ve çevre sağlığı mühendisliği, kirlilik kontrolü Öğrenciler, (1) ekosistemde kirleticilerin davranışını ve akibetini belirlemek için kütle ve enerji dengesi denklemlerinin çıkarılması ve kullanılması; (2) su kalitesinin yönetimi; (3) su, hava, toprak ve gürültü kirliliği, tehlikeli ve radyoaktif atıklar; (4) risk değerlendirme, çevre yönetmelikleri, iç mekan ve çevre sağlığı, kirlilik kontrolü ve sürdürülebilirlik; (5) çağımızda büyük kaygı yaratan çevre sorunlarının çözümü konularında niteliksel ve analitik bilgiye sahip olacaktır. 12

13 Dersin adı: Arıtmanın Temelleri Dersin İçeriği: atıksuların arıtılması için biyolojik süreçlerin teorik ve Ders yılı 3. yıl Güz tasarım ilkeleri, kentsel su çevrimi, arıtma hedefleri, organik maddenin mühendislik ölçümleri, mikrobiyal büyüme stokiyometresi, çürüme ve büyüme kinetiği, oksijen ve besin maddesi gereksinimleri, nitrifikasyon ve denitrifikasyon kinetiği ve stokiyometresi, Ludzack-Ettinger yarı aerobik süreci, Öğrencilere, çevredeki atıksu atıkları, biyoıslah ve kirleticilerin akibeti ile ilgili biyolojik süreçlerin temel ilkeleri ve tasarımları konusunda bilgi ve beceri kazandırmak. Dersin adı: Katı Atıkların Uzaklaştırılması Ders yılı 3. yıl Güz Dersin İçeriği: katı atıkların kaynakları ve tanımı, endüstriyel ve kentsel katı atıkların yönetimi, toplama sistemleri, işleme süreçleri, atıkların uzaklaştırılması, atıkların geri kullanımı ve dönüştürülme sistemleri, atıkların azaltılması stratejileri Öğrencilere, katı atıkların uzaklaştırılması ve geriye dönüştürülmesi konularında temel ilkelerin ve araçların tanıtılması. Dersin adı: Temel İşlemler II Ders yılı 4. yıl Bahar Dersin İçeriği: ph, tuzluluk/alkalinite, sertlik, kimyasal oksijen talebi (COD), biyolojik oksijen talebi (BOD) gibi su kalitesi göstergeleri ile kirlilik değişkenlerinin laboratuvar çalışmaları ile ölçümü ve yorumlanması, içme suyu ve atıksuları için arıtma ilke ve arıtma sistemlerinin tasarımları Öğrencilere, (1) su kalite parametrelerinin labaratuvarda ölçümleri; (2) su örneklerinde baskın kimyasal elementlerin analitik tespiti; (3) su örneklerinin kimyasal kompozisyonunu belirlemek için grafiksel çözüm tekniklerinin kullanımı; (4) laborartuvar kayıt defterinin hazırlanması ve muhafazası; ve (5) temel kimyasal, biyolojik ve fiziksel süreçlere istinaden su kompozisyonununda ölçülen değişikliklerin açıklanması konularında analitik bilgi ve beceriler kazandırmak. Değerlendirme yöntemleri: Bir yazılı ara sınav (%40), bir yazılı final sınavı (%50), laboratuvar (%10) 13

14 Dersin adı: Mesleki Yabancı Dil II Ders yılı 3. yıl Güz AKTS kredisi 1 Ön koşullar: Bir önceki yarıyılda yer alan yabancı dil dersini başarı ile tamamlamak. Dersin zorunlulukları: Devam ( %70) Dersin İçeriği: Çevre mühendisliği alanında İngilizce kaynakları anlama, okuma ve yazmaya yönelik inceleme, İngilizce den ye, den İngilizce ye çeviri, bilimsel konularda yazım. Öğrencilere Çevre Mühendisliği ve Bilimi ile ilgili İngilizce terim ve terminolojilerin tanımlarını sağlamak ve öğrencilerin bu alanda İngilizce literatürü takip etmelerini kolaylaştırmaktır. Dersin adı: Mesleki Uygulama V Dersin İçeriği: Çevre mühendisliği ile ilgili pratik çalışmalar. Ders yılı 3. yıl Güz AKTS kredisi - Dersin zorunlulukları: Devam (%80) Öğrencilere çevre mühendisliği uygulamaları hakkında bilgi vermek. Değerlendirme yöntemleri: Yazılı rapor sunma. ÜÇÜNCÜ YIL (III) BAHAR YARIYILI (II) Dersin adı: Su Kaynakları Mühendisliği Ders yılı 3. yıl Bahar Dersin İçeriği: Su temini sistemleri, temel hidrolojik esaslar, açık kanal akışı, demografik çalışmalar, nüfus projeksiyonları, atıksu akışı ve sistemleri, boru sistemleri, su kullanımı ve kanalizasyon sistemleri, pompa sistemleri Su tedarik sistemleri, su kullanımı ve atıksu uzaklaklaştırılması konularında öğrencilere analitik tasarım bilgi ve becerilerini kazandırmak. 14

15 Dersin adı: Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Dersin İçeriği: Coğrafik koordinatlı veri katmanlarının oluşturulması, Ders yılı 3. yıl Bahar mekansal analizlerin gerçekleştirilmesi, raster ve vektör verileri, veritabanlarının oluşturulması, üstüste bindirme yöntemi, koşullu matematiksel ifadeler ile mekansal analizler ve sorgulamalar. Farklı çözünürlükteki uydu görüntülerinin işlenmesi ve sınıflandırılması, çevre kalitesi ve durumuna ilişkin çevresel izleme ve gözlem faaliyetleri, pasif ve aktif algılayıcılar ve teknolojiler, rektifikasyon, yersel doğrulama. Öğrencilere mekansal analizleri gerçekleştirme bilgi ve becerisini kazandırmak. Değerlendirme yöntemleri: Bir yazılı ara sınav (%40), bir yazılı final sınavı (%50), laboratuvar (%10) Dersin adı: Ekolojik Ekonomi Dersin İçeriği: Doğal kaynaklar ve Çevre ekonomisinin gelişiminin Ders yılı 3. yıl Bahar akabinde ekolojik ekonominin gelişimi ve tanımı. Ekonomik büyüme ve ekosistem hizmetleri-ürünleri. Kalkınma paradigmaları. Serbest piyasanın AKTS kredisi 4 başarısızlıkları; enerji etkinliği ve tasarrufu. Dışsallıklar; maliyet ve fayda analizi; çevresel değerlerin tahmin edilme yöntemleri; çevresel kirliliğin azaltılmasının maliyeti. Ekonomik etkin emisyon seviyesi. Sürdürülebilir kalkınma göstergeleri; komuta-kontrol ve teşvik edici stratejilerin ekonomik analizi. Dersin adı: Çevre Hukuku Ders yılı 3. yıl Bahar AKTS kredisi 4 Dersin İçeriği: Çevre sorunları ve boyutları. Çevre hukukunun temel fonksiyonları. Çevre kirliliği ile ilgili yasal düzenlemeler ve bugünkü çevre yasasının uluslararası boyutları. Çevre politikaları. Çevreci akımlar. Çevre yönetimi ve örgütlenmesi. Kalkınma planlarında çevre ile ilgili güncel tartışmalar. Öğretim yöntemleri: Teorik ders ve Türk Çevre Mevzuatı, TÇV yayın no: 134, Ankara,

16 Dersin adı: İş Hayatı için Yabancı Dil III Ders yılı 3. yıl Bahar AKTS kredisi 1 Ön koşullar: Bir önceki yarıyılda yer alan yabancı dil dersini başarı ile tamamlamak. Dersin İçeriği: Çevre mühendisliği alanında İngilizce kaynakları anlama, okuma ve yazmaya yönelik inceleme, İngilizce den ye, den İngilizce ye çeviri, bilimsel konularda yazım. Öğrencilere, iş hayatına atıldıkları zaman yabancı kişi ve kuruluşlarca olabilecek ilişkilerinde başarılı olmaları için gerekli yazılı ve sözel iletişim becerilerini kazandırmaktır. Dersin adı: Mesleki Uygulama VI Dersin İçeriği: Çevre mühendisliği ile ilgili pratik çalışmalar. Ders yılı 3. yıl Bahar AKTS kredisi Dersin zorunlulukları: Devam (%80) Öğrencilere çevre mühendisliği uygulamaları hakkında bilgi vermek. Değerlendirme yöntemleri: Yazılı rapor sunma. DÖRDÜNCÜ YIL (IV) GÜZ YARIYILI (I) Dersin adı: İnsan Kaynakları Yönetimi Ders yılı 4. yıl Güz Dersin içeriği: İnsan kaynaklarının önemi. İnsan kaynakları fonksiyonunun evrimi. İnsan kaynakları yönetiminde temel kavramlar ve tanımlar. Geleneksel insan kaynakları yönetimindeki temel görev ve sorumluluklar. İnsan kaynakları yönetimindeki yeni yaklaşımlar. Stratejik İnsan Kaynakları yönetimi. İnsan kaynakları yönetimin geleceği. 16

17 Dersin adı: Çevresel Etki Değerlendirme Dersin İçeriği: ÇED Tanımı; tarihçesi ve gelişimi; çevre yönetimi Ders yılı 3. yıl Bahar içindeki yeri ve önemi; uygulama süreci; çevresel etki değerlendirme raporu; uluslararası kuruluşlar ve diğer ülkelerde çevresel etki değerlendirmesi uygulamaları; Çevre Kanunu'nun 10. maddesi ve Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği'nin esasları; Türkiye'den çevresel etki değerlendirmesi uygulamaları. Çeşitli ortamlarda çevresel etkilerin belirlenmesi ve ÇED metotları. Dersin adı: Arazi Kullanımı ve Havza Yönetimi Dersin İçeriği: Arazi kullanım ve arazi örtüsü dinamikleri, biyojeoiklim Ders yılı 4. yıl Güz ve arazi örtüsü sınıflandırılmaları, farklı arazi kullanımlarının (orman, doğa koruma, çayır ve mer`a, tarım, maden ocakları, kentsel ve endüstriyel yerleşimler v.b.) çevrenin biyofiziksel kapasitesi ile diğer kullanımlara göre yer seçimi ve ekolojik uyumluluk analizleri, uyarlanabilir ekosistem yönetimi, farklı arazi kullanımları için en iyi yönetim pratikleri. Havza planlama ve yönetimi kavramının tanımı ve hedefi, havza planlama süreci (analiz-sentez-değerlendirme-karar almaizleme), havza planlamada sürecinde veri toplama ve veri analizi (jeolojik, jeomorfolojik ve hidrolojik yapı; iklim, toprak özellikleri ve bitki örtüsü, sosyodemografik yapı, nüfus ve tüketim deseni, arazi kullanımı ve örtüsü, noktasal ve yayılı kirletici kaynaklar, atık yükleri, su kalite sınıflandırmaları ve değerlendirmeleri, idari ve yasal yapı); çevresel bozulma ve tahriplere karşı önleyici ve iyileştirici yönetim stratejileri için senaryolar (sel ve taşkınların, erozyonun önlenmesi, su kirliliğinin kontrolü ve takibi, mer`aların ıslahı, orman alanlarının belirlenmesi ve takibi, şehirleşme ve sanayileşmenin kontrolü ve planlı gelişme); havza planlama örnekleri; halkın katılımının ve kurumlar arası eşgüdümün sağlanması; performansın çevresel izleme araçları ile ölçülmesi. Öğrencilere, arazi kullanımı ve örtü değişimlerinin çevresel etkileri ile alınması gereken iyileştirici ve önleyici tedbirler konusunda analitik bilgi ve beceri kazandırmak. 17

18 Dersin adı: Sistem Dinamiği Modelleme Ders yılı 4. yıl Güz Dersin İçeriği: Ekosistem, populasyon, kommünite ve sosyo-ekonomik sistemlerin zamansal ve mekansal değişimlerinin STELLA dili ile simülasyonu, coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama teknolojilerinin istatistiksel ve matematiksel modeller ile bütünleştirilmesi, modelleme tipleri, hassasiyet analizleri Öğrencilere sistem düşüncesi anlayışını ve çevresel süreçlerin mekansal ve zamansal değişimlerini simüle etme bilgi ve becerisini kazandırmak., laboratuvar (%10) Dersin adı: İleri Mesleki Yabancı Dil I Ders yılı 4. yıl Güz Dersin içeriği: Çevre mühendisliği alanında bilimsel araştırma sonuçlarının yorumlanması, yazılması ve sunulması, etkili sunum teknikleri, eşzamanlı çeviri, ise başvuru özgeçmiş hazırlama yöntemleri. AKTS kredisi 1 Dersin adı: Mezuniyet Projesi I Ders yılı 4. yıl Güz AKTS kredisi - Dersin zorunlulukları: Devam (%80) Öğretim yöntemleri: Dersin içeriği: Bir öğretim üyesi danışmanlığında, öğrenciler tarafından, çevre mühendisliği alanında belirlenen bir konu üzerine hazırlanan bir laboratuar, simülasyon, modelleme, anket veya literatür derlemesi gibi küçük ölçekli bir projedir. Bu dersin amacı, öğrenciye konu ile ilgili planlama, araştırma, uygulama ve değerlendirme yeteneği kazandırmak olup, dönem sonunda hazırlanan rapor sunulur. Laboratuvar veya saha çalışması ve/veya proje raporu hazırlama ve sunum yapma. 18

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

ÇEV-402/A DERS TANITIM FORMU

ÇEV-402/A DERS TANITIM FORMU İht. Seçmeli 4 : A Paketi : - S.S. A. Sis. Projelendirilmesi - Hava Kirliliği Kontrolü - Paket Arıtma Sistemleri B Paketi : - Ç. Plan. Yönetimi ve Politikaları - Ç. M. Bilgisayar Programlama - Atıksu Arıtma

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ A.Amaçlar Reklam ajanslarında sadece kaliteli mal ve hizmet üretmenin ötesinde tasarıma yönelik kalite anlayışı ve hedef kitleler kurulan

Detaylı

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ ii iii 1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ PLANLAMA YAKLAŞIMI Bu Plan, 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı doğrultusunda İl bütününde

Detaylı

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI 1. Genel Şekil ve Yazım Planı 1.1. Kâğıt Boyu Güvenlik raporları, A4 (21 x 29,7 cm) standardında ve birinci hamur beyaz kâğıda yazılır. 1.2. Yazı Karakteri

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ)

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) SOH101 Sosyal hizmette Halkla İlişkiler ve İletişim T:3 U:0 K:3 AKTS: 4 Bu dili arasındaki

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2013 AÇIKLAMA İlk "İl Çevre Durum Raporları Formatı"

Detaylı

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Doç. Dr. Şeyda KORKUT ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan biri sudur. 20. yüzyılda dünya nüfusu 19.yüzyıla oranla üç kat artmasına rağmen, su kaynaklarının

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

Dönemi Kodu 2803101 Teorik Saati 2 Uygulama Saati 0 Dersin AKTS (ECTS) 3. Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze

Dönemi Kodu 2803101 Teorik Saati 2 Uygulama Saati 0 Dersin AKTS (ECTS) 3. Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze Genel Turizm Bilgisi I Kodu 2803101 Teorik Saati 2 Uygulama Saati 0 Dersin AKTS (ECTS) 3 Türkçe Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze Öğr.Gör.Çetin TOPUZ Koordinatörün E-Posta Adresi ctopuz@selcuk.edu.tr Öğr.Gör.Çetin

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Nihai Taslak ÇSED Raporu Haziran 2014 ADN PPP SAĞLIK YATIRIM A.Ş. Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ T.C. Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde lisans düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetini sürdüren yüksekokullarından birisi olan Turizm İşletmeciliği

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 Resmi Gazete Tarihi: 3.2.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KĐRLĐLĐĞĐ KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin yeraltı

Detaylı

Ekolojist olmak istiyorum!

Ekolojist olmak istiyorum! Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projesi 2011-1-TR1-LEO05-27987 Ekolojist olmak istiyorum! Ekoloji bağlamında Kimya, Mühendislik, Biyoloji ve Mimari www.eco-matrix.com Bu yayın, Hayat Boyu Öğrenme

Detaylı

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

ÇEVRE JEOLOJİSİ NE GİRİŞ

ÇEVRE JEOLOJİSİ NE GİRİŞ ÇEVRE JEOLOJİSİ NE GİRİŞ Doç. Dr. İrfan Yolcubal Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ÇEVRE JEOLOJiSİ DERSİ ile İLGİLİ AYRINTILAR Ders Kitabı: Environmental Geology (Edward Keller) Environmental

Detaylı

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar SU KİRLİLİĞİ KONTROLU YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 4 Eylül 1988 tarih ve 19919 sayı BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM ALTINCI BÖLÜM YEDİNCİ BÖLÜM SEKİZİNCİ BÖLÜM - Amaç,

Detaylı

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*)

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*) (*) Türkeş, M. 2003. Sera gazı salımlarının azaltılması için sürdürülebilir teknolojik ve davranışsal seçenekler SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER

Detaylı

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ TANAP DOĞALGAZ İLETİM A.Ş TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESİ ÇED RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i ŞEKİLLER... ii TABLOLAR...

Detaylı

Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu

Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu Ankara 1997 Toprak yeryüzünün yaşam dolu yumuşak derisidir Helmut Stremme 1.Basım: 3500 Adet-1997 ISBN 975-8088-42-4

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kanunu

Yenilenebilir Enerji Kanunu I II Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU

SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 2015 YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ UYARINCA SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU Yükseköğretim Kurulu Ankara Bu kılavuz 09/04/2015 tarihinde kurulumuz web sitesinde

Detaylı

TASLAK AFET YÖNETİMİ İLE İLGİLİ TERİMLER Açıklamalı Sözlük

TASLAK AFET YÖNETİMİ İLE İLGİLİ TERİMLER Açıklamalı Sözlük AFET YÖNETİMİ İLE İLGİLİ TERİMLER Açıklamalı Sözlük Hazırlayanlar: Oktay ERGÜNAY Gazi Üniversitesi, Deprem Araştırma Merkezi, Ankara E-posta: oktayergunay@yahoo.com Polat GÜLKAN ODTÜ, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI A.Amaçlar Programın amacı hastane öncesi dönemde hasta ve kazazedelere temel ve ileri yaşam desteği verebilen ve muhtemel kritik durumları

Detaylı