IX. Çözüm OrtaklığıPlatformu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IX. Çözüm OrtaklığıPlatformu"

Transkript

1 IX. Çözüm OrtaklığıPlatformu 2010 u kapatırken uyarılar ve öneriler: Vergi incelemeleri, yargıkararları, muktezalar Zeki Gündüz

2 Krizi nasıl yönettik?

3

4 Söz vermenizi istiyorum

5

6 Güncel inceleme konuları

7 İ nceleme ortamı Merak Ar-Ge BA/BS Sektörel uzmanlı k 666 Sı nı rlıincelemeler Kara listeler Afla küçülecek havuz Tek vergi numarası Sürekli inceleme Elektronik beyanlar Deneyci yakla ı m Elektronik veriler Muktezalar 7

8 Sorunlar Yatı rı m indirimi nolu tebliğin sorunları(ileride) 53 seri nolu sirkülerin yarattı ğısorunlar İ ç yazı : Ciro primlerinin KDV si (ileride) Dü ük oranlıkdv iadelerinde yeni hesaplama ekli (ileride) 8

9 İ lk incelenen konu TF oluyor. Çok sayı da inceleme yapı ldı, yapı lı yor. Bir sonraki bölümde üzerinde duracağı z. 9

10 Program bedelleri stopaja tabi midir? IT hizmetleri ile ilgili SS stopaj yükümlülüğü Serbest meslek mi know-how mı? Hizmet var mı? 10

11 Ciro primleri KDV si iade edilemez Sonraki yı l düzenlenen faturadaki KDV indirilemez İ lgili ayda iade sı nı rlı(%18) dikkate alı nmalı 11

12 İ tirak satı kazancıistisnası nı n reddi - Grup içi satı iddiası - Şirket gayri faal iddiası - Para dı arıçı karı ldıiddiası - Zarar varsa %75 i indirilemez (g. menkul) Royalty bedeli yüksek iddiası Royalty bedeli hiç ödenemez iddiası 12

13 Hisse devirleri Katma Değer Vergisi Tarhiyatı : - Senede bağlanmı (geçici ilmuhaber) hisselerinin satı ı nda KDV olmalı dı r iddiasıile cezalıkdv tarhiyatıyapı lmı tı r. - Hisse senedi yoksa en az iki yı l elde tutuyor olmak gerekir denilmi tir. Danı tay YD kararıverdi. 13

14 Örtülü sermaye durumu var ve faiz ödeyen irket zararda ise faizi alan irket i tirak kazançlarıistisnası ndan yararlanamaz. 14

15 Şirketin kredi kullanarak kar payıödemesi halinde ödenen faizin i le ilgili olmadı ğı, gider olarak dikkate alı namayacağıiddia edilmi tir. 15

16 Kı smi bölünme ilemini yok sayan inceleme Ticari i letmelerde bölünme yapı lamayacağı, sadece üretim irketleri ve hizmet i letmelerinde bölünme yapı labileceği, Ticari i letmelerin de hizmet i letmesi olmadı ğıiddia edilmektedir. 16

17 Serbest bölge incelemeleri Serbest bölgedeki irketin yurt dı ı ndan aldı ğıhizmetler için SS KDV yükümlülüğü olduğu iddia edilmektedir. 17

18 İ laç irketi incelemeleri Seri vergi incelemelerinden olan ilaç irketlerine yönelik incelemelerde, ilaç irketlerinin ili kili irketlerinden aldı kları hammaddelerle ilgili, bu hammaddelerin yüksek bedeller üzerinden satı n alı ndı ğıve yurtdı ı ndaki ili kili irketlere örtülü kazanç dağı tı ldı ğı iddia edilmi tir. Gizli emsaller kullanı lmı tı r. İ li ki çok geniyorumlanmı tı r. Bu konu ile ilgili olarak ilk derece mahkemeleri, olumlu ve olumsuz yönde kararlar vermi tir (farklımahkemeler). Yargı lamalar halen Danı tay nezdinde devam etmektedir. İ lk mahkemede olumsuz olan bazıkararlar hakkı nda Danı tay da YD kararıverilmi tir. 18

19 İ nceleme konusu olayda, A Şirketi ne, ortağı n gönderdiği zarar itfa fonu, aslı nda irketin örtülü kazanç dağı tı mınedeniyle zarar ettiği, dolayı sı yla söz konusu tutarı n gelir olarak dikkate alı nmasıgerektiği ve KDV ye tabi olduğu iddia edilmi tir. Türkiye deki dağı tı m irketi karıdikkate almaksı zı n faaliyette bulunarak aslı nda yurt dı ı ndaki irkete hizmet vermektedir. Dolayı sı yla Türkiye de olu an masraflar KDV li olarak bir kar marjı yla yurt dı ı na faturalanmalı dı r. 19

20 Damga vergisi konusundaki incelemeler Yurtdı ı nda imzalanmı sözle meler, Sipariformu, mektubu ve yazı malarla ilgili ya anan sorunlar. 20

21 KDV incelemeleri Değeri dü en mallarıile miadıdolduğu için imha edilmek zorunda kalı nan mallar, zayi mal olarak değerlendirilmi tir. Yüklenilen KDV lerin ise indirim konusu yapı lamayacağıiddia edilmi tir. Bu konu tebliğile de ne yazı k ki aynı ekilde yanlı düzenlenmi tir. Dü ük oranlıkdv ler nedeniyle iade edilecek KDV hesabı nda farklı iddialar ba lamı tı r. Yurtdı ı ndan gönderilen credit note ları n KDV ye tabi olması gerektiği iddia edilmi tir (Söz konusu iddiaya ili kin ilk vergi mahkemesi kararıolumlu sonuçlanmı tı r). Sahte belge iddiaları(kv açı sı ndan tamam, KDV yi cezalıisteriz). 21

22 PE incelemeleri Yurtdı ı nda mukim bir irket (Türkiye de daimi temsilcisi ve ubesi bulunmamaktadı r) Türkiye deki ba ka bir irketle ticari i lem yapmaktadı r. Bu irketin Türkiye de faaliyette bulunan ili kili irketinin, yurtdı ı ndaki irketin kazanç elde etmesinde aracıolduğu ileri sürülerek, elde edilen kazancı n vergilendirmesinde Türkiye deki irketin sorumlu olduğu ileri sürülerek Türkiye deki irket adı na inceleme ve tarhiyatlar yapı lmı tı r. Bu tür yapı larda maliyet + yöntemine dikkat! 22

23 Debt push down (borcu aağı ya itekle) yapı larısorun olabilir mi? 23

24 Otomotiv dağı tı cı ları nı n ithalatçıfirmadan aldı klarıindirimin ÖTV matrahı nda dikkate alı namayacağıiddiaları %05 leri beyanname üzerinden uygulayan irketler ele tiriliyor. 24

25 Ar-Ge indiriminin aktifle tirilmesi gerektiği yönünde ele tiriler getirilmektedir. 25

26 Kooperatiflerde - İ tirakte bulunmak, - Gayrimenkul satı ı ndan elde edilen kazanç, - Araç satı ı, istisnayıortadan kaldı racak isayı lmı tı r. Vakı flarda - DT/HB alı mlarıticari faaliyet sayı lmı tı r. 26

27 Türkiye de kayı t dı ı lı ğı n nedenini kefettik Türk ler neden belge almı yor?

28

29 Soruları nı z? İ letiim bilgilerimiz: Zeki Gündüz, Türkiye Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri Lideri Tel: e-posta: Mutlu ve huzurlu bir yı l diliyorum. [2010] Türkiye. Tüm haklarısaklı dı r. Bu belgede ibaresi, her bir üye irketinin ayrıbirer tüzel kiilik olduğu PricewaterhouseCoopers International Limited in bir üye irketi olan Türkiye yi ifade etmektedir. Türkiye, Baaran Nas Bağı msı z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mü avirlik A. Ş., Baaran Nas Yeminli Mali Müavirlik A.Ş. ve PricewaterhouseCoopers Danı manlı k Hizmetleri Ltd. Şti. ticari unvanlarıile Türkiye'de kurulmutüzel kiiliklerden olu an Türkiye organizasyonunu ifade ve temsil etmektedir.

www.pwc.com/tr Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formu Doldurma Kılavuzu

www.pwc.com/tr Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formu Doldurma Kılavuzu www.pwc.com/tr Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formu Doldurma Kılavuzu Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin

Detaylı

KDV ve ÖTV Uygulamalarında Güncel Konular

KDV ve ÖTV Uygulamalarında Güncel Konular www.pwc.com.tr KDV ve ÖTV Uygulamalarında Güncel Konular. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu İçerik 1. Ciro primleri 2. Etken madde incelemeleri 3. KDV iade risk analiz projesi 4. Credit note KDV düzeltmesi

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

VERGİSEL İŞLEMLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

VERGİSEL İŞLEMLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ ANKARA SERBEST MUHASEBEC MAL MÜfiAV RLER ODASI (CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ANKARA) VERGİSEL İŞLEMLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Hasan ALTUNCU İç Denetçi - E. Vergi Denetmeni Zafer KÜTÜK Vergi

Detaylı

2013 te Neler Yaşadık? 2014 te Bizi Neler Bekliyor?

2013 te Neler Yaşadık? 2014 te Bizi Neler Bekliyor? www.pwc.com.tr 2013 te Neler Yaşadık? 2014 te Bizi Neler Bekliyor?. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu 9 Aralık 2013 İçerik 1. 2013 yılı yasal düzenlemelerine genel bakış 2. 2013 de önemli düzenlemeler 3. 2014

Detaylı

YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU DENET M RAPORU

YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU DENET M RAPORU YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 1 SAYI

Detaylı

GEL R VERG S REHBER. Tuncel ATABEY. Gelirler Kontrolörü

GEL R VERG S REHBER. Tuncel ATABEY. Gelirler Kontrolörü GEL R VERG S REHBER Haz rlayan Tuncel ATABEY Gelirler Kontrolörü Haz rl k ve Bask : KURT ½ MATBAACILIK Tel.: (0.212) 518 11 28-517 40 10 Sultanahmet - STANBUL SUNU½ Son y llarda vergi kanunlar nda yap

Detaylı

VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI

VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI SIRA NO ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi e ba lama/b rakma bildirimi ekinde; 1-Noter onayl imza sirküleri (basit usulde

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI BA IMSIZ NCELEME RAPORU Yönetim Kurulu na Giri EVG Yat r m Ortakl A.. nin ( irket ) ekte yer alan

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 02.03.2012 Sayı: 2012/51 Ref: 4/51

SĐRKÜLER Đstanbul, 02.03.2012 Sayı: 2012/51 Ref: 4/51 SĐRKÜLER Đstanbul, 02.03.2012 Sayı: 2012/51 Ref: 4/51 Konu: GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞ INCA ÜCRET KAZANÇLARI VERGĐ REHBERĐ YAYINLANMIŞTIR Gelir Đdaresi Başkanlığınca yayınlanan rehberde; ücretin tanımı, unsurları,

Detaylı

Vergide Yap lan 100 Önemli Hata. Haz rlayan Zeki Gündüz, Ortak, YMM, Avukat PricewaterhouseCoopers Türkiye Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri

Vergide Yap lan 100 Önemli Hata. Haz rlayan Zeki Gündüz, Ortak, YMM, Avukat PricewaterhouseCoopers Türkiye Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri Vergide Yap lan 100 Önemli Hata Haz rlayan Zeki Gündüz, Ortak, YMM, Avukat PricewaterhouseCoopers Türkiye Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri Yay n tarihindeki geçerli mevzuat ve uygulama göz önüne al narak

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu 22 Aralık 2009

Yeni Türk Ticaret Kanunu 22 Aralık 2009 VIII. Çözüm OrtaklığıPlatformu Yeni Türk Ticaret Kanunu 22 Aralık 2009 PwC Business School Güzel bir ülke... Çağdaşlı k ve gelenekselliğin karı şı mı... Başarı lı İ nsanlar... Dinamik işve yatı rı m ortamı

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

Tek Düzen Muhasebe Sisteminde Özellikli lemler. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

Tek Düzen Muhasebe Sisteminde Özellikli lemler. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net Tek Düzen Muhasebe Sisteminde Özellikli lemler Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Tek Düzen Muhasebe Sisteminde Özellikli lemler VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü SATI MAL YET YÖNTEMLER AMORT SMAN DÖNEM AYIRICI HESAPLAR

Detaylı

Bankacılık Sektöründe

Bankacılık Sektöründe Bankacılık Sektöründe Gü Güncel l Vergi V i Konuları K l Abdulkadir KAHRAMAN KPMG Türkiye Vergi Bölümü Başkanı Hakan GÜZELOĞLU KPMG Türkiye Vergi Direktörü 19 Aralık 2012 Ajanda 08:00-08:30 Kayıt - Karşılama

Detaylı

26.10.2014 GENEL MUHASEBE. Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA HESABI 100-KASA HESABI. Bu hesap, i letmenin elinde bulunan ulusal ve yabanc

26.10.2014 GENEL MUHASEBE. Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA HESABI 100-KASA HESABI. Bu hesap, i letmenin elinde bulunan ulusal ve yabanc GENEL MUHASEBE Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER ER HAZIR DE ERLER SSE SENETLER ALICILAR REESKONT UYGULAMASI SATI MAL YET YÖNTEMLER VARLIKLARDA

Detaylı

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM NANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU stanbul, 2010 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM NANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU NDEK

Detaylı

ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU

ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU Eylül 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 3 SAYI TAYIN SORUMLULU

Detaylı

NO: 2012/20 TAR H: 21.05.2012

NO: 2012/20 TAR H: 21.05.2012 Abide-i Hürriyet Caddesi Bolkan Center C Blok No: 285 Kat: 3 li / STANBUL Eski ehir Yolu No: 6 Armada Merkezi A Blok Kat: 11 Daire: 15 Sö ütözü / ANKARA VERG S RKÜLER NO: 2012/20 TAR H: 21.05.2012 KONU

Detaylı

band rma gübre fabrikalar a.. ÖDENM SERMAYE : 3.000.000.-YTL. MERKEZ : STANBUL

band rma gübre fabrikalar a.. ÖDENM SERMAYE : 3.000.000.-YTL. MERKEZ : STANBUL band rma gübre fabrikalar a.. KAYITLI SERMAYE : 10.000.000.-YTL. ÖDENM SERMAYE : 3.000.000.-YTL. MERKEZ : STANBUL 37. YIL 29 MART 2007 PER EMBE SAAT: 11.00 DE TOPLANAN H SSEDARLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

HRAÇ ED LEN MALIN BÜNYES NE G REN KDV N N HESAPLANMASI

HRAÇ ED LEN MALIN BÜNYES NE G REN KDV N N HESAPLANMASI HRAÇ ED LEN MALIN BÜNYES NE G REN KDV N N HESAPLANMASI Yafes PEHL VAN I- G R 3065 sayılı Katma De er Vergisi Kanunu nun 11/1-a maddesinde ihracat teslimlerinin KDV den istisna olaca ı belirtilmi mezkur

Detaylı

NO: 2012/10 TAR H: 19.01.2012

NO: 2012/10 TAR H: 19.01.2012 VERG S RKÜLER NO: 2012/10 TAR H: 19.01.2012 KONU 89 Seri No lu Gider Vergileri Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay nlanm r. Maliye Bakanl taraf ndan 19.01.2012 tarih ve 28178 say Resmi Gazete de yay mlanan

Detaylı

Know-how mı, danışmanlık mı? (Stopaj var mı, yok mu?)

Know-how mı, danışmanlık mı? (Stopaj var mı, yok mu?) Know-how mı, danışmanlık mı? (Stopaj var mı, yok mu?) Değerli Dünya okurları bugün sizlerle oldukça yeni verilmiş bir muktezayı paylaşacağım. Son yıllarda vergi incelemelerinde eleştirilen bir konuda Mali

Detaylı

www.transferfiyatlamasi.com 10 Soruda Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Yükümlülükleri

www.transferfiyatlamasi.com 10 Soruda Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Yükümlülükleri www.transferfiyatlamasi.com 10 Soruda Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Yükümlülükleri 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 13. maddesinde düzenlenen ve 01.01.2007 tarihinden itibaren yürürlükte

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI S GORTA FONUNA YAPILAN KRAZLAR ZLEME RAPORU (ÖZET)

TASARRUF MEVDUATI S GORTA FONUNA YAPILAN KRAZLAR ZLEME RAPORU (ÖZET) TASARRUF MEVDUATI S GORTA FONUNA YAPILAN KRAZLAR ZLEME RAPORU (ÖZET) Yasal Çerçeve ve Kapsam Ya anan finansal kriz sonucu 2000, 2001 ve 2002 yıllarında birçok banka, Bankalar Kanununun ilgili maddeleri

Detaylı

Akfen Holding Anonim irketi nden

Akfen Holding Anonim irketi nden Akfen Holding Anonim irketi nden Ortaklı ımızın çıkarılmı sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 28.486.110.-TL ve mevcut ortakların sahip oldu u 10.355.890.-TL

Detaylı

KURULU, KURUCULAR, UNVAN, AMAÇ, FAAL YETLER, MERKEZ, SÜRE

KURULU, KURUCULAR, UNVAN, AMAÇ, FAAL YETLER, MERKEZ, SÜRE NC BÖLÜM KURULU, KURUCULAR, UNVAN, AMAÇ, FAAL YETLER, MERKEZ, SÜRE KURULU Madde 1 Bankac k Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Yat m Bankac yapmak üzere Bakanlar Kurulu nun 28/06/1998

Detaylı

GENEL KREDù SÖZLEúMESù 1-TARAFLAR VE KREDù LùMùTù Banka Müûteri Sözleûme

GENEL KREDù SÖZLEúMESù 1-TARAFLAR VE KREDù LùMùTù Banka Müûteri Sözleûme GENEL KRED SÖZLE MES 1-TARAFLAR VE KRED L M T GSD Yat r m Bankas (k saca Banka olarak an lacakt r) ile...... (k saca Mü teri olarak an lacakt r ) aras nda i bu Genel Kredi Sözle mesi (k saca Sözle me olarak

Detaylı

½üpheli alacaklar, nitelik ve

½üpheli alacaklar, nitelik ve YURTDI½INDAN OLAN ALACAKLARDA ½ÜPHEL ALACAK KAR½ILI¼I UYGULAMASI Beytullah YURTTUTAN Gelirler Kontrolörü 1- G R ½: ½üpheli alacaklar, nitelik ve miktar itibariyle ¾üpheli duruma giren, fakat de ersiz hale

Detaylı