DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý"

Transkript

1 DELTA KOBÝ ler Ýçin Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi editörler SBA Sustainable Business Associates TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý gtz Kýlavuzu Life Katkýlarýyla delta.p65 1

2 'Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi' Kýlavuzu'nun geliþtirilmesinde iki ana çýkýþ noktasý vardýr: 1. P3U - Alman Teknik Ýþbirliði Ajansý (German Agency For Technical Cooperation, GTZ) tarafýndan geliþtirilen, Geliþmekte Olan Ülkelerin Özel Sektöründe Çevre Yönetimi'nin Teþviki Ýçin Pilot Program (P3U), karýþýk olmayan, uygulamasý kolay, ucuz ve geliþmekte olan ülkelerin küçük ve orta büyüklükteki iþletmeleri (KOBÝ'ler) için uygun çevre yönetimi araçlarý geliþtirmek amacýyla çalýþmalar yapmaktadýr. Uzmanlarla yapýlan görüþmelerde, KOBÝ'lerde çevresel verimliliðin geliþtirilebilmesi için 'Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi' çalýþmalarýnýn iyi bir baþlangýç noktasý olabileceði ortaya çýkmýþtýr. Elinizdeki kýlavuzun hazýrlanmasýnda çýkýþ noktalarýndan biri budur. 2. P3U/GTZ'nin, Sürdürülebilir Ýþ Örgütü (Sustainable Business Associates, SBA) tarafýndan yürütülen DELTA Programý'na katýlmasýnýn ardýndan, iki kuruluþ, bir 'Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi' Kýlavuzu geliþtirmeye ve bu kýlavuzu Tunus'ta, ülkedeki çevre uzmanlarýnýn teknik desteðiyle denemeye karar verdiler. 'Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi' kavramý ve kýlavuzu, ilk kez, Þubat 1998'de Marakeþ'te yapýlan DELTA Kuzey Afrika Forumu'nda sanayicilere tanýtýldý. P3U/GTZ ve SBA, bu kýlavuzun, 'Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi' ve 'Eko-verimlilik' kavramlarýnýn iþletmelerde uygulanmasý, verimliliðin arttýrýlmasý ve çevresel etkilerin azaltýlmasýnda kullanýlabilecek, yararlý bir yönetim aracý olacaðýný ummaktadýr. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý Sümer-I Sokak No:12/ Kýzýlay/Ankara, Türkiye Tel.: +90 (312) Fax.: +90 (312) E-posta: Internet Sitesi: Editör: Yazanlar: Çeviri: Dr. Edith Kürzinger (GTZ-Programme P3U Baþkaný) Rachid Nafti, Temiz Üretim Merkezi (CP3), Tunus Joyce Miller, Sürdürülebilir Ýþ Örgütü (SBA), Ýsviçre Christof Vosseler, Alman Teknik Ýþbirliði Ajansý (GTZ/P3U) Çevre Mühendisleri Odasý (ÇMO), Türkiye Baskýya Hazýrlayan: Plar +90 (312) Baský: Kardelen Ofset +90 (312) , Sürdürülebilir Ýþ Örgütü (SBA) ISBN: delta.p65 2

3 ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa Önsöz Giriþ Kýlavuz Niçin ve Kimler Ýçin Geliþtirildi? 'Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi' Nedir? 'Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi' Çalýþmalarýnýn Gerçekleþtirilmesi Ýçin Neler Gereklidir? Bu Kýlavuz Nasýl Kullanýlýr? Kontrol Listelerinin Ýçerikleri 'Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi' Uygulamalarýnýn Hayata Geçirilmesi 'Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi' Uygulamalarýnda Kullanýlacak Kontrol Listeleri Hammadde ve Malzemelerin Verimli Kullanýmý Bilinçli Atýk Yönetimi Etkin Atýk Yönetiminde 5R Kuralý Üretim Sýrasýnda Oluþabilecek Tehlikeli/Zararlý Atýklarýn Belirlenmesi Tablo 1: Katý ve Sývý Atýklarýn Ayrýþtýrýlmasý Ýçin Akýþ Çizelgesi Malzeme ve Ürünlerin Taþýnmasý Su Tasarrufu Enerji Tasarrufu Ýþletme Yönetimi Ýþletme Proses ve Yapýlarýnýn Geliþtirilmesi Çevresel Maliyet ve Kazançlarýn Hesaplanmasý Tablo 2: Yatýrým Maliyeti Hesap Tablosu Üretim Sürecindeki Girdi ve Çýktýlarýn Analizi Neden Girdi ve Çýktýlarýn Analizi Yapýlmalýdýr? Girdi ve Çýktýlarý Analiz Etmek Ýçin Kýlavuzdaki Formlar Nasýl Kullanýlýr? Tablo 3: Tüm Üretim Prosesi Ýçin Akýþ Çizelgesi Tablo 4: Üretim Prosesinin Her Basamaðý Ýçin Akýþ Çizelgesi Sonuçlar delta.p65 3

4 ÖNSÖZ Bu kýlavuzun amacý, küçük ve orta büyüklükteki iþletmelerin (KOBÝ'ler) toplam verimliliklerini arttýrmak, çevresel etkilerini ve üretim maliyetlerini azaltmak için uygulayabilecekleri basit ve pratik önlemler geliþtirebilmelerini saðlamaktýr. 'Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi' (Good Housekeeping)* uygulamalarý, hammadde kaybýnýn önlenmesi, atýk miktarýnýn azaltýlmasý, su ve enerji tasarrufu, firmanýn yönetimsel uygulamalarýnýn geliþtirilmesi gibi çalýþmalarý içerir. Bu çalýþmalar, uygulamalarýnýn görece kolay ve düþük maliyetli olmasý nedeni ile özellikle KOBÝ'ler için uygundur. Kýlavuz, özellikle KOBÝ'lerde günlük iþlemlerin yönetiminden sorumlu personel için hazýrlanmýþtýr. günlük iþler Bu kýlavuzun, KOBÝ yöneticilerinin, 'Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi' çalýþmalarýnýn ana hatlarýný kavramalarýna, bu çalýþmalarý firmalarýnýn günlük iþlemlerine dahil edebilecek yöntemler ile çevresel verimliliklerini ve rekabet güçlerini arttýrmaya yönelik daha sistematik yaklaþýmlar geliþtirmelerine yardýmcý olmasý hedeflenmektedir. * 'Good Housekeeping' kavramý ülkemizde oldukça yeni bir kavram olduðundan, üzerinde fikir birliðine varýlmýþ, kavramý karþýlayan Türkçe bir terim henüz yoktur. Biz, uzun olmasýna raðmen kavramý dilimize doðru aktardýðýný düþündüðümüz 'Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi' deyimini kullanmayý tercih ettik. Ayný kavram, TÜBÝTAK-TTGV 'Bilim-Teknoloji-Sanayi Tartýþmalarý Platformu Temiz Üretim-Temiz Ürün Çevre Dostu Teknolojiler Çalýþma Grubu' tarafýndan 1999'da hazýrlanmýþ olan 'Sanayi Sektörü Alt Grubu Raporu'nda 'Üretim Ortamýnýn Ýyileþtirilmesi' olarak çevrilmiþtir. (ÇMO) 4 delta.p65 4

5 1. GÝRÝÞ 5 delta.p65 5

6 1.1. Kýlavuz Niçin ve Kimler Ýçin Geliþtirildi? Bu kýlavuz, Özellikle KOBÝ ler için, Müdürler, Ýþletme Müdürleri ve/veya teknik kadro tarafýndan kullanýlmak üzere, Zaman ve paraya çok fazla gereksinim olmadan (örneðin firmanýn kendi personeliyle gerçekleþtirebileceði ½ -1 gün alacak çalýþmalar halinde) uygulanmasý amacýyla, Üretim maliyetlerinin ve çevresel etkilerin azaltýlmasý amacýyla Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi yaklaþýmýnýn uygulanabileceði uygun alanlarýn ve eylemlerin belirlenebilmesi ve Yapýlmasý planlanan çalýþmalarda öncelik sýralamasý oluþturulmasý için, Elde edilen somut sonuçlarýn izlenmesi amacýyla temel bir yönetim aracý olarak kullanýlmak üzere, Daha geliþmiþ çevre yönetimi araçlarýnýn (çevresel maliyet yönetimi, çevresel kalite yönetim sistemleri gibi) uygulanmasýna zemin hazýrlanabilmesi amacýyla ve Gerekli durumlarda dýþ destek veya danýþmanlýkla uygulanmak üzere geliþtirilmiþtir Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi Nedir? Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi endüstriyel iþletmelerin üretimleri sýrasýnda ortaya çýkabilecek çevresel etkiyi azaltmak, üretim maliyetlerini düþürmek ve iþletmenin verimliliðini arttýrmak için uygulanan çalýþmalarý içerir. Gönüllü çalýþmalarý temel alan Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi uygulamalarýnýn amacý: 3 Hammadde kullanýmý ile su ve enerji girdilerinin kabul edilebilir düzeylere çekilmesi, 3 Üretim sýrasýnda ortaya çýkan katý atýk, atýksu ve emisyon miktarlarýnýn ve/veya olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, 3 Hammaddelerin ve paketleme malzemelerinin en yüksek oranda yeniden kullanýmý ve/veya geri kazanýmýnýn saðlanmasý, 3 Ýþletmenin çalýþma koþullarýnýn ve iþ güvenliðinin iyileþtirilmesi olarak açýklanabilir. 6 delta.p65 6

7 Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi uygulamalarý firmalara, hammadde ve enerji kullanýmý ile atýk miktarýný en aza indirmek yoluyla önemli bir ekonomik kazaným ve avantaj saðlar. Atýk miktarýnýn azaltýlmasý, iþletmenin deðerli hammadde kaybýný önlemesini ve iþletme maliyetini azaltmasýný saðlar. Ayrýca, firmalarýn Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi uygulamalarýný, üretim süreçlerine dahil etmeleri, tüm toplumu etkileyen ve çevre kirliliðine yol açan atýk miktarlarýnda bir azalma saðlayacaðýndan, iþletmenin ve ürünlerinin tüketiciler, kamuoyu ve yasa koyucular gözündeki imajý iyileþecektir. Bu nedenle, düþük maliyetli ve KOBÝ ler için uygulamasý kolay pek çok çalýþma gerçekleþtirilebilir. Konu ile ilgili önemli bir istatistik: Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi uygulamalarýyla yapýlan küçük iþletimsel deðiþikliklerle atýk miktarý %50 oranýnda azaltýlabilir. Kaynak: UNEP (Birleþmiþ Milletler Çevre Programý) 1.3. Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi Çalýþmalarýnýn Gerçekleþtirilmesi Ýçin Neler Gereklidir? a) Kurumsal Kültür Atýðýn azaltýlmasý, en baþta, her düzeydeki iþletme personelinin davranýþ biçiminin deðiþmesine ve yeni bir üretkenlik ve atýk azaltýmý kültürünün oluþturulmasýna baðlýdýr. b) Sorunun Bilincinde Olmak Bu konuda, firmalar, çalýþanlarýnýn dikkatini soruna çekebilmeli ve onlara problemin çözümü için katkýda bulunma olanaðý tanýmalýdýr. c) Bilginin Yayýlmasý ve Bilinçlendirme Bilginin yayýlmasý ve bilinçlendirme, konuyla ilgili bilginin firma içinde yayýlmasý, etkili Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi metotlarýnýn geliþtirilmesi, izlenmesi ve bu yöntemlerin firmanýn günlük iþleyiþinin bir parçasý haline gelmesiyle gerçekleþtirilebilir. 7 delta.p65 7

8 d) Basit Çalýþmalar Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi uygulamalarý özellikle KOBÝ ler için çok pahalý olabilecek temiz teknoloji yatýrýmlarý gerektirmez. Amaç, üretim proseslerini, kaynaklarýn akýlcý kullanýmý ve optimizasyon çalýþmalarýyla geliþtirmektir Bu Kýlavuz Nasýl Kullanýlýr? Kýlavuz, 5 alaný içeren kontrol listelerinden oluþmaktadýr: 1. Hammadde ve Malzemelerin Kullanýmýnýn/Kaybýnýn Azaltýlmasý - Gereksiz atýðýn önlenmesi - Koruyucu bakýmlarýn yapýlmasý - Acil durumlar için etkili prosedür ve planlarýn hazýrlanmasý 2. Bilinçli Atýk Yönetimi - Atýklarýn türlerine göre ayrýlmasý - Atýklarýn hammadde olarak yeniden kullanýlmasý veya geri kazanýlmasý - Çevresel ve ekonomik açýdan verimli yöntemlerle atýðýn bertaraf edilmesi 8 delta.p65 8

9 3. Malzeme ve Ürünlerin Doðru Þekilde Taþýnmasý - Güvenilir taþýma ve depolamanýn saðlanmasý - Etkili envanter kontrolü - Üretimin planlanmasý ve optimizasyonu - Kayýtlarýn iyi tutulmasý 4. Su Tasarrufu - Sýzýntý ve taþmanýn önlenmesi - Suyun yeniden kullanýmýnýn saðlanmasý - Su kullanýmýnýn izlenmesi 5. Enerji Tasarrufu - Uygun izolasyonun saðlanmasý - Enerji kullanýmýnýn izlenmesi - Enerjinin yeniden kazanýlmasýnýn ve yeniden kullanýmýnýn saðlanmasý 9 delta.p65 9

10 1.5. Kontrol Listelerinin Ýçerikleri Her bir Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi çalýþma alaný için hazýrlanan 5 kontrol listesi aþaðýdakileri içerir: - Firmanýzda gerçekleþtirebileceðiniz Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi metodlarýný belirlemenizde yardýmcý olacak Yapýlacak Ýþler Listesi, - Ýþleri takip edecek ve zaman içindeki ilerlemeleri gözlemleyecek sorumlu personeli belirtebileceðiniz bir sütun, - Yapýlacak iþlerin önceliklerinin belirleneceði, iþin bitiþ tarihinin belirtileceði bir sütun, - Elde edilen mali kârýn ve diðer kazanýmlarýn not edilebileceði bir sütun. Bu kýlavuzda anlatýlan her çalýþma alaný için verilen örneklerde gerçek firmalarýn elde ettikleri maliyet tasarrufu ve çevresel kazanýmlar aktarýlmýþtýr Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi Uygulamalarýnýn Hayata Geçirilmesi Kýlavuz, firmanýn günlük iþlemlerine Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi uygulamalarýný dahil edebilmek ve uzun vadede daha yüksek verim elde edebilmek için etkili proses ve yapýlar oluþturmanýzda size yardým edecek 3 alan daha belirlemiþtir: (Detaylar için 3. Bölüm e bakýnýz.) I. Ýþletme Yönetimi - Atýðýn azaltýlmasý için sorumluluklarýn belirlenmesi - Hedeflerin belirlenmesi - Eylem için öncelikli alanlarýn belirlenmesi - Personel için eðitim programlarý düzenlenmesi - Gerekli yöntemlerin geliþtirilmesi ve uygulanmasý - Çalýþmalarýn izlenmesi, sonuçlarýn kontrol edilmesi, yeni hedeflerin belirlenmesi II. Maliyet Tahmini - Kullanýlan kaynaklarýn maliyetinin ve yapýlan tasarrufun hesaplanmasý/tahmin edilmesi - Çevresel maliyetlerin bu etkileri oluþturan iþlemlere fatura edilmesi - Yatýrým ve iþletme maliyetlerinin atýk yönetimi maliyetine eklenmesi III. Üretim Sürecindeki Girdi ve Çýktýlarýn Analizi - Üretim sürecinin optimizasyonu - Kaynaklarýn (hammadde vb.) daha verimli kullanýlmasý - Malzeme ve madde döngüsünün kapatýlmasý (yeniden kullaným/geri kazaným yoluyla) 10 delta.p65 10

11 2. 'ÝÞLETME VERÝMLÝLÝÐÝNÝN ARTTIRILMASINA YÖNELÝK ÇEVRE YÖNETÝMÝ' UYGULAMALARINDA KULLANILACAK KONTROL LÝSTELERÝ 11 delta.p65 11

12 Bölüm 2.1. Hammadde ve Malzemelerin Verimli Kullanýmýna Yönelik Kontrol Listesi Yapýlacak Ýþ Amaç: Hammadde ve Malzeme Kullanýmýný/Kaybýný Azaltmak Boru ve ekipmanlardaki sýzýntýlarý tamir edin. Her bölümde sorunlu bölgeleri belirlemek için görsel bir deðerlendirme yapýn. Evet/ Hayýr Yetkili Kiþi Öncelik ve eylem zamanlamas ý Saðlanan Tasarruf Onarýmlarý uygun malzemeyle yapýn. Sýzýntýlarýn önlendiðinden emin olmak için boru ve ekipmaný yeniden gözden geçirin. Kaza sonucu dökülmeleri önleyin. Üretimde kullanmak amacýyla malzemelerin depolardaki kaplarýndan alýnmasý sýrasýnda yoðun özen gösterin. Ekipman için önleyici bakým programlarý geliþtirin. Üretimde istenmeyen kesintileri önleyin. Düzenli kontroller için sorumlularý ve zaman aralýklarýný belirleyin. Ekipman satýcýlarýndan saðlanan bakým el kitaplarýný uygun bir yerde saklayýn. Bakým el kitabýnda verilen tavsiyeleri izleyin. Personeli gerekli eðitimden geçirin. Günlük ekipman kayýtlarý tutun. Ekipmanýn özelliklerini ve bulunduðu yeri kaydedin ve bir bakým çizelgesi hazýrlayýn. Bakým çizelgesine uyulup uyulmadýðýný düzenli olarak kontrol edin. Üretim planlamasýný optimize edin. Bir ekipmaný belirli bir ürünün üretimine ayýrýn. Bir defada ayný üründen mümkün olduðunca fazla sayýda üretin. Örneðin, 1 günü veya 1 haftayý ayný ürünün üretilmesine ayýrýn. Þartnamelere uymayan ürünleri ve atýk miktarýný belirleyin. Kalite sorunlarýný tanýmlayýn. Islah çalýþmalarý yapýn. 12 delta.p65 12

13 Hammadde kaybýnýn azaltýlmasýna yönelik baþarýlý çalýþmalardan örnekler Gýda Ýmalatýnda Yapýlan çalýþma Çalýþmanýn amacý Tanka otomatik kapama vanasý yerleþtirilmesi Depolama tankýna zeytinyaðý doldurulurken, operatörün tankýn baþýnda bulunmadýðý durumlarda, taþma olabilmektedir. Yýllýk kazanç $ Yatýrým maliyeti $ 40 Otomatik kapama vanasý ürün kaybýný azaltmýþtýr. Amortisman Referans Çok kýsa sürede DELTA Lübnan Envirotech Et Ýþleme Tesisinde Yapýlan çalýþma Su kaçaklarýnýn önlenmesi Giren su borusu üzerine regülatör vana yerleþtirilmesi Su kullanýmýnýn sürekli kontrolü Yýkama prosedürlerinin deðiþtirilmesi Sodyum klorürle kirlenen kaplarýn yýkanmasý sonucu oluþan atýksuyun tekrar kullanýlmasý Kimyasal madde kullanýlan prosedürlerin deðiþtirilmesi Operatörlerin eðitimi Çalýþmanýn amacý Atýk sodyum klorür % 67 oranýnda azaltýldý. Yýllýk kazanç $ Atýksu miktarý yaklaþýk % 30 civarýnda azaltýldý. Yatýrým maliyeti Amortisman Referans Düþük Çok kýsa sürede Databrowna Gornicza Et Ýþleme Tesisi (Polonya) 13 delta.p65 13

14 Bölüm 2.2. Bilinçli Atýk Yönetimine Yönelik Kontrol Listesi Amaç: Çevresel Duyarlýlýk Çerçevesinde, Atýðý Azaltmak, Yeniden Kullanmak, Geri Kazanmak ve Bertaraf Etmek Yapýlacak Ýþ Ana atýk kaynaklarýný bulun. Üretim süreci boyunca oluþan atýk kaynaklarýnýn yerlerini belirleyin. Tehlikeli/zararlý malzeme ve maddeleri tehlikesiz olanlarla deðiþtirme olanaklarýný araþtýrýn. Atýklarý yapýlarý ve zararlarýna göre yeniden kullaným, geri kazaným vb. için ayýrýn. Diðer atýklarýn kirlenmesini önlemek için tehlikeli atýklarý ayrý toplayýn. Katý atýklarý sývý atýklardan ayýrýn. Farklý atýk gruplarýný farklý kaplar içinde toplayýn. Her atýk grubu için farklý kaplar tahsis edin. Çalýþanlara, farklý atýklarýn toplanmasý ve saklanmasý için farklý kaplarýn kullanýldýðýný anlatýn. Uygulamalarý düzenli olarak kontrol edin. Atýklarý yeniden kullanýn/geri kazanýn. Atýklarýn yeniden kullaným ve geri kazaným olanaklarýný araþtýrýn. Geri kazanýlamayan ya da yeniden kullanýlamayan atýklarý yönetmeliklere uygun biçimde bertaraf edin. Artan malzeme ve hammaddeleri yeniden kullanýn/geri kazanýn. Üretim sürecinin deðiþik evrelerindeki malzemelerin yeniden kullanýlma olasýlýklarýný araþtýrýn. Malzemelerin yeniden kullaným için firmanýzýn baþka üretim proseslerine veya diðer iþletmelere satýþ olanaklarýný araþtýrýn. Geri kazanýlamayan ya da yeniden kullanýlamayan malzemeleri uygun yöntemlerle bertaraf edin. Farklý sývý atýk hatlarýný ayýrýn. Farklý sývý atýk hatlarýnýn birbirine karýþmasýný önleyin. Evet/ Hayýr Yetkili Kiþi Öncelik ve eylem zamanlamasý Saðlanan Tasarruf 14 delta.p65 14

15 Atýksuyu yeniden kullanýn/geri kazanýn. Atýksuyun yeniden kullaným/geri kazaným olanaklarýný araþtýrýn. Atýksuyun yeniden kullanýmýnýn ürün kalitesini etkilemediðinden emin olun. Üretim sürecinde kullanýlan çözücüleri ayýrýn. Üretim süreçlerinde yeniden kullanýlmak üzere deðerli malzemelerin geri kazanýlmasý için çözücüleri ayrýþtýrýn. Paketleme malzemelerini yeniden kullanýn. Paketleme malzemelerinin azaltýlmasý olanaklarýný belirleyin. Paketleme malzemelerinin yeniden kullaným olanaklarýný belirleyin. Paketlerin yeniden kazanýmýný kolaylaþtýrmak için depozit sistemi geliþtirme olanaklarýný araþtýrýn. Atýklarýn ayrýþtýrýlmasýna yönelik baþarýlý bir çalýþma örneði Tekstil Ýmalatýnda Yapýlan çalýþma Çalýþmanýn amacý Kimyasal ürünlerin tutulduðu kaplarýn boþaltýlmasý ve temizlenmesi Atýklardan kaynaklanan kirlilik riskinin azaltýlmasý Kimyasal ürünlerin banyolarda yeniden kullanýlmasý Yatýrým maliyeti Amortisman Referans Düþük Çok kýsa sürede EP3 Projesi Tunus/USAID 15 delta.p65 15

16 Etkin Atýk Yönetiminde 5R Kuralý Atýk yönetimi hiyerarþisinde 5R kuralý vardýr. Daha etkili bir atýk yönetimi için, aþaðýdaki kurallarý sýrasýyla uygulamanýz gerekmektedir: 3 AZALT (Reduce): Atýk oluþumunu kaynaðýnda azaltýn. Üretilen atýðýn hacmini ve miktarýný kaynaðýnda azaltarak, atýðýn depolanmasý ve bertarafý için gereksinim duyulan alanýn azaltýlmasýný saðlayýn ve arýtým maliyetini düþürün. 3 TEKRAR KULLAN (Reuse): Atýðý tekrar kullanýn. Deðiþik tipteki atýk malzemeler için, kendi üretim proseslerinizde veya diðer endüstrilerde yeni kullaným alanlarý bulun. 3 GERÝ KAZAN (Recover): Yeniden kendi üretim proseslerinizde kullanabileceðiniz ya da baþka firmalara satabileceðiniz deðerli malzemeleri atýksudan geri kazanýn. 3 DEÐÝÞTÝR (Replace): Kullandýðýnýz malzeme ve prosesleri çevre dostu olanlarla deðiþtirin. 3 GERÝ DÖNÜÞTÜR (Recycle): Ýlk haline çevrilebilecek atýk malzemeleri geri dönüþtürün. Bu iþlem, arýtýlacak ve bertaraf edilecek atýk miktarýný azaltacaktýr. Üretim Sýrasýnda Oluþabilecek Tehlikeli/Zararlý Atýklarýn Belirlenmesi Bertaraf edildiðinde, insan saðlýðý ve doða için tehlike oluþturacak tehlikeli/zararlý atýklarýn azaltýlmasý, olasý ise tamamen ortadan kaldýrýlmasý çok önemlidir. Tehlikeli/zararlý atýklarýn temel özellikleri þunlardýr; yanabilirlik, aþýndýrýcýlýk, kolay tepkimeye girebilme ve/veya zehirlilik. Eðer üretiminizde: Petrol ürünleri, Boyarmadde, boya, baský mürekkebi, inceltici, çözücü veya temizleyici sývýlar, Böcek ilacý ya da benzeri kimyasallar, Metal, odun, kaðýt veya kumaþ için çözücü (asidik ve yakýcý) maddeler, Yanýcý malzemeler, Deri ile temas ettiðinde kaþýndýran ya da yakan malzemeler, Su ile temas ettiðinde köpüren ya da buhar çýkaran malzemeler, Etiketinde zararlý olduðu yazýlan ürünler kullanýyorsanýz Ýþletmenizde tehlikeli/zararlý atýk üretiyorsunuz demektir. 16 delta.p65 16

17 Tehlikeli/Zararlý Atýk Üreten Sektörler: Motorlu araçlarýn tamiri ve bakýmý Metal kaplama ve metal imalatý Baský ve kopyalama Kuru temizleme ve çamaþýrhane Laboratuar çalýþmalarý Bina veya yol inþaatý Evsel veya endüstriyel böcek ilaçlama çalýþmalarý Kimyasal madde üretimi veya iþlenmesi Böcek ilacý üretimi Tekstil üretimi (kumaþ boyama ve apre iþlemleri dahil) Mobilya yapýmý veya tamiri Kozmetik üretimi Çimenlik veya bahçelerin ilaçlanmasý Ahþap koruma iþlemleri Kaðýt ve kaðýt ürünleri üretimi 17 delta.p65 17

18 delta.p Bu akýþ çizelgesi, Bölüm 2.2'deki kontrol listesinde önerilenlerin uygulanmasýnda kullanýlabilecek sistematik yaklaþým hakkýnda genel bir bilgi verir. Tehlikesiz/zararsýz Katý Atýk Gruplarý Ýçin TABLO 1: Katý ve Sývý Atýklarýn Ayrýþtýrýlmasý Ýçin Akýþ Çizelgesi Azaltma Tekrar Kullanma Geri dönüþtürme Arýtma/Bertaraf etme Olanaklarýný Belirleyin Katý Tehlikeli/zararlý Atýk Ayrýþtýr Tehlikesiz/zararsýz Sývý Atýksu Hatlarý Ýçin Azaltma Tekrar Kullanma Geri dönüþtürme Arýtma/Bertaraf etme Olanaklarýný Belirleyin Tehlikeli/zararlý Amaç, atýk azaltma, yeniden kullanma, geri kazanma, geri dönüþtürme ve son olarak arýtma ve bertaraf etme olasýlýklarýný belirlemektir. Bu olasýlýklarýn doðal bir sýralamasý vardýr. Hepsinden önce atýk azaltma olanaklarýný tanýmlamak gerekmektedir. Ýkinci olarak yeniden kullaným olasýlýklarý belirlenmeli ve bu sýrayla devam edilmelidir. 1. Farklý atýklarýn ayrýþtýrýlmasý atýktaki deðerli malzemelerin belirlenmesini kolaylaþtýrýr. 2. Prensip olarak, atýðýn, içeriðindeki deðerli malzemelerin veya suyun belirlenmesi ve ayrýþtýrýlmasýyla yeniden kullanýmý ve geri dönüþümü saðlanabilir. Bu yüzden, yeniden kullanýlan/geri dönüþtürülen atýðýn saflýðýnýn ve kalite standardýnýn tutturulabilmesi için katý ve sývý atýklarýn ayrýþtýrýlmasý gerekmektedir.

19 Bölüm 2.3. Malzeme ve Ürünlerin Taþýnmasýna Yönelik Kontrol Listesi Yapýlacak Ýþ Amaç: Malzeme ve Ürünlerin Etkili Bir Þekilde Taþýnmasý ve Saklanmasý Satýcýdan alýnan hammaddeyi kontrol edin. Paketlemenin iyi yapýlýp yapýlmadýðýný kontrol edin. Malzemenin saðlamlýðýndan emin olun. Yalnýzca iyi kalitedeki hammaddeleri teslim alýn. Hammaddelerin saklanmasýyla ilgili satýcý tarafýndan tavsiye edilen koþullara uyun. Satýcý tarafýndan size aktarýlan veya paketlerin üzerinde tanýmlanan talimatlara uygun depolama yöntemleri geliþtirin. Çalýþma ve depolama alanlarýnda güvenlik kayýtlarý tutun. Tehlikeli ürünleri önceden belirlenen, güvenli alanlarda saklayýn. Bu önlem kaza riskinin ve ek olarak ödenecek sigorta maliyetinin azaltýlmasý için gereklidir. Kazalarý önlemek için personeli eðitin. Hammaddeleri uygun gruplar halinde depolayýn. Depolama alanýný temiz tutun. Olasý kirliliði tespit edebilmek için düzenli olarak depolama alanýný denetleyin. Depolama sýrasýnda oluþabilecek kazalarý önlemek için uygun depolama yöntemleri ve araçlarý kullanýn. Hammaddelerin son kullanma tarihlerini kontrol edin. Düzenli kontroller yapýn ve kayýt tutun. Hammadde stoklarý için ilk giren ilk çýkar prensibini uygulayýn. Stoklamayý gerçek ihtiyacý baz alarak yapýn. Gereðinden fazla hammadde satýn almaktan kaçýnýn. Girdi kaybýný (örneðin saklama kaplarýnýn açýk býrakýlmasýyla oluþan) ve israfýný en aza indirin. Tehlikeli ürünlerin taþýnmasý ve kullanýmýnda gerekli güvenlik önlemlerini alýn. Koruyucu giysiler giyin. Uygun ekipman kullanýn. Personeli gerekli eðitimden geçirin. Tehlikeli ürünleri alternatifleriyle deðiþtirin. Evet/ Hayýr Yetkili Kiþi Öncelik ve eylem zamanlamasý Saðlanan Tasarruf 19 delta.p65 19

20 Hammaddelerin taþýnmasýna yönelik baþarýlý bir çalýþma örneði Þeker Rafinerisinde Yapýlan çalýþma Çalýþmanýn amacý Jüt ve plastik torbalarýn yeniden kullanýmý Katý atýðý azaltmak Paketleme malzemelerini azaltmak Yýllýk kazanç Yatýrým Maliyeti Amortisman Referans Mýsýr paundu Mýsýr paundu 3-4 ay Proje EP 3 Mýsýr/USAID 20 delta.p65 20

21 Bölüm 2.4. Su Tasarrufuna Yönelik Kontrol Listesi Yapýlacak Ýþ Amaç: Suyu Yeniden Kullanmak ve Su Kullanýmýný Azaltmak Su kaçaklarýný önleyin. Eski contalarý deðiþtirin. Su borularýndaki kaçaklarý belirleyin ve gerekli onarýmý yapýn. Üretim proseslerinde kullanýlan su tanklarýný denetleyin ve sýzýntýlarý önleyin. Gereksiz akan musluklarý kapatýn. Su tüketiminin fazla olduðu alanlara su saati (ölçüm cihazý) yerleþtirin. Gerekli yerlere su tasarrufu saðlayan ucuz cihazlar yerleþtirin. Gerekli olmayan yerlerde su kullanýmýný durdurun. Kullanýlmayan musluklarý kaldýrýn. Gereksiz kullanýmý önlemek için belirli musluklarý mühürleyin. Gerekli yerlere su tasarrufu saðlayan ucuz cihazlar yerleþtirin. Su pompa ve borularýný yeniden düzenleyin. Üretim sürecinde sadece gerektiði kadar su kullanýlmasýný saðlayýn. Ýþletmenin çalýþma saatleri dýþýnda endüstriyel suyu kesin. Durulama suyunu tekrar kullanýn. Tekrar kullanýlabilecek suyun miktarýný, kalitesini ve yerini belirleyin. Suyun tekrar kullanýmýnýn ürünün kalitesini etkileyip etkilemeyeceðini araþtýrýn. Sürekli durulamadan kaçýnýn. Su kullanýmýný azaltmak için vanalar yerleþtirin. Durgun suda durulamanýn mümkün olup olmadýðýný araþtýrýn. Yüksek su tüketimi olan ve/veya su tasarrufu saðlanabilecek bölümlerde su saatleri (ölçüm cihazlarý) kullanýn. Özellikle çok fazla su kullanýlan proseslerde suyun verimli kullanýmýný saðlayýn. Gerekli yerlere su tasarrufu saðlayan ucuz cihazlar yerleþtirin. Evet/ Hayýr Yetkili Kiþi Öncelik ve eylem zamanlamasý Saðlanan Tasarruf 21 delta.p65 21

22 Su tasarrufuna yönelik baþarýlý çalýþmalardan örnekler Boya Fabrikasýnda Yapýlan çalýþma Çalýþmanýn amacý Su hortumunun otomatik musluðunun elle çalýþan basýnçlý bir muslukla deðiþtirilmesi Su tasarrufu saðlamak Doldurma sýrasýnda taþma riskini ortadan kaldýrmak Taþmayla oluþacak sývý kaybýný önlemek Kimyasallarla karýþtýrmak üzere suyun tanklara açýk bir musluk aracýlýðýyla eklenmesi yerine, (ki bu yöntemde suyun taþmasý ve karýþýmýn fazla sulandýrýlmasý nedeniyle iþe yaramayacak bir karýþým elde edilmesi riskleri vardýr), operatörün sürekli yerinde durarak su akýþýný kontrol etmesi ve gerekli seviyeye kadar suyun dolmasýný gözlemlemesi su ve malzeme kaybýný önleyecektir. Yýllýk kazanç $ 40 Amortisman Referans Hemen DELTA Lübnan Envirotech Yapýlan çalýþma Çalýþmanýn amacý Amortisman Referans Yað tanklarý ve parçalayýcýlar için kullanýlan soðutma suyunun sirkülasyonu Su tüketimini azaltmak Atýksu oluþumunu azaltmak Sýcak günlerde, yað bazlý boya yapýmýnda kullanýlan çözücü tankýnýn soðuk kalmasý için her iki saatte bir 30 dakika süreyle su püskürtülüyordu. Drenaja akýtýlan bu su diðer amaçlar için biriktirilip yeniden kullanýlabilecektir. Hemen DELTA Lübnan Envirotech 22 delta.p65 22

23 Bölüm 2.5. Enerji Tasarrufuna Yönelik Kontrol Listesi Yapýlacak Ýþ Amaç: Enerjiyi Yeniden Kullanmak ve Kullanýmýný Azaltmak Sýcak boru izolasyonlarýnýn bakýmýný yapýn. Isý kaybýný önlemek için izolasyonu düzenli olarak kontrol edin ve gerekli onarýmlarý yapýn. Soðuk boru izolasyonlarýnýn bakýmýný yapýn. Havalandýrma ve soðutma sistemlerinin gereksiz ýsýnmasýný önleyin. Basýnçlý hava borularýnýn bakýmýný yapýn. Basýnç kaybýný önleyin. Kaçaklar için periyodik kontrolü ve gerekli onarýmlarý yapýn. Enerji kullanan ekipmanýn bakýmýný yapýn. (örn: ýsýtýcýlar, buhar kazanlarý) Düzenli bakýmla yanma veriminin optimizasyonunu saðlayýn. Açýk kapýlar, egzoz vb. aracýlýðýyla oluþan istenmeyen ýsý (soðuk/sýcak) kayýplarýný önleyin. Havalandýrma sistemlerini verimli kullanýn. Havalandýrma sistemlerini kaldýrmanýn olanaklý olup olmadýðýný araþtýrýn. Havalandýrma yapýlan odalarýn izolasyonunu saðlayýn. Gerekli olmadýðýnda havalandýrma sistemini kapatýn (örn. geceleri). Klimayý uygun sýcaklýk derecesinde tutun. Üretim sürecinde enerjiyi yeniden kullanýn. Eðer sýcaklýk 50 0 C den fazla deðiþiyorsa eþanjör kullanýn. Isýnýn en verimli þekilde transferinin saðlanmasý için ýsý deðiþiminin olduðu yüzeyleri düzenli olarak temizleyin. Gerekli enerji miktarýna göre enerji girdisini ayarlayýn. Örneðin, eðer 50 0 C lik bir enerji girdisine ihtiyacýnýz varsa 70 0 C lik enerji kullanmayýn. Evet/ Hayýr Yetkili Kiþi Öncelik ve eylem zamanlamasý Saðlanan Tasarruf 23 delta.p65 23

24 Su kullanýlan proseslerde termostat kullanýn. (örn. yýkama banyolarý) Sýcaklýðýn, çok sýcak veya çok soðuk olmasýný engelleyin. Gerekli jeneratör kapasitesini doðru olarak belirleyin. Transfer seviyesinde bir yoðunlaþtýrma aküsü kullanýn. Alternatif/yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn kullanýlýp kullanýlamayacaðýný araþtýrýn, uygunsa yenilenemeyen enerjiler yerine bunlarý kullanýn. Enerji tasarrufuna yönelik baþarýlý çalýþmalardan örnekler Gýda Ýmalathanesinde Yapýlan çalýþma Çalýþmanýn amacý Yatýrým maliyeti Amortisman Referans Tekstil Fabrikasýnda Yapýlan çalýþma Çalýþmanýn amacý Amortisman Referans Yönetim ve üretim alanlarýndaki koridorlara hizmet veren elektrik kaynaklarýnýn ayrýlmasý, belirlenen zamanlarda ýþýklarý otomatik olarak söndürmek için zaman ayar cihazýnýn yerleþtirilmesi Fabrika sahibi, hýrsýzlýk olaylarýný azaltmak için fabrikanýn tüm ýþýklarýný açýk býrakma alýþkanlýðýndan vazgeçti. Yönetim ve üretim alanlarýndaki koridorlarý aydýnlatan elektrik hatlarýný ayýrarak ve otomatik kapama sistemi kurarak, davetsiz misafirlerden korunmak için bazý bölgelerde uygulanan ýþýklandýrma dýþýnda, iþ saatlerinden sonra tüketilen elektrik en aza indirildi. Çok az Gelecek elektrik faturasý DELTA Lübnan Envirotech Düzenli olarak çatýnýn yýkanmasý Çatýnýn siyah yerine beyaz boya ile boyanmasý Üretim alanýnda sýcaklýðýn azaltýlmasý Gelecek elektrik faturasý DELTA Lübnan Envirotech 24 delta.p65 24

25 3. ÝÞLETME YÖNETÝMÝ 25 delta.p65 25

26 3.1. Ýþletme Proses ve Yapýlarýnýn Geliþtirilmesi Aþaðýdaki önlemler, 'Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi' uygulamalarýnýn, firmanýzýn günlük iþleyiþine dahil edilebilmesini saðlayacak daha etkili proses ve yapýlar oluþturulmasýnda kullanýlabilir: Atýk azaltýmý konusunda gerçekçi ve ölçülebilir hedefler belirleyin. Ýþletmenin her bölümünde, belirli iþleri gerçekleþtirmek ve elde edilecek sonuçlarý gözlemlemek üzere bir kiþiye sorumluluk verin. Su ve enerji tüketiminin fazla olduðu ve yüksek miktarda atýksuyun üretildiði prosesleri belirleyin ve bu alanlarda yapýlacak çalýþmalara öncelik tanýyýn. Ýþletmede üretilen atýk miktarý hakkýnda kesin bir bilgiye sahip olabilmek amacýyla atýk yönetimi sorumlularý belirleyin. Hammaddeler için düzenli envanter tutun. Personelin niteliklerini, üretim süreci boyunca gerçekleþtirilmesi gereken iþlere göre geliþtirin. Aþaðýdaki konularda personelinizi eðitin: - Kayýplarýn en aza indirilmesi, tehlikeli durum ve kazalarýn önlenmesi için malzemelerin doðru taþýnmasý - Ekipmanýn, su, enerji ve hammadde tasarrufu saðlayacak þekilde kullanýmý - Hava, su ve topraða karýþarak yitirilen hammadde miktarýnýn belirlenmesi ve en aza indirilmesi - Kaza sýrasýnda oluþabilecek hammadde kaybýný önlemek amacýyla uygulanabilecek acil durum planlarý hazýrlanmasý Çalýþanlarýn iþ prosedürlerini su, enerji ve hammadde tasarrufu saðlayacak biçimde uyguladýklarýndan emin olabilmek için çalýþmalarýný düzenli olarak gözlemleyin. Çalýþanlarýn, su, enerji ve hammadde tasarrufu ve atýk azaltýmý çalýþmalarýnda gönüllü olarak görev almalarýný saðlayýn. Yýllýk temizlik programlarý düzenleyin. 26 delta.p65 26

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

GÝRÝÞ Ülkemizde katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, geri kazanýlmasý ve bertarafýna iliþkin yükümlülükler 5393 sayýlý Belediyeler Kanunu ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Kanunu ile Belediyeler

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

P R O F E S Y O N E L. Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü

P R O F E S Y O N E L. Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü Klor Bazlý Aðartýcý ve Hijyen Ürünü Endüstriyel çamaþýr yýkama uygulamalarý ve yýkanabilir yüzeyler için genel amaçlý hijyen için üretilmiþ klor bazlý aðartýcý ve hijyen ürünüdür.

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

HPL Laminar Akýþ Ünitesi

HPL Laminar Akýþ Ünitesi HPL Laminar Akýþ Ünitesi H P L Lam i na r Aký þ Ünitesi Taným Ameliyathane tipi Laminar Akýþ Üniteleri, ameliyathane masasý ve üstünde istenen laminar akýþý saðlamak ve bu laminar akýþ sayesinde bulunduklarý

Detaylı

2815 12120 3554 4. 56 / A 625 780 2.8 3.5 25 8.5 28

2815 12120 3554 4. 56 / A 625 780 2.8 3.5 25 8.5 28 9. Atýk gereksinimleri... Ürünün taþýnmasý Ürünü baþka biryere taþýmanýz gerekirse, Yetkili Servis Merkezi ile iletiþim kurun. Enerji verimlilik oraný/seviyesi 9600 2815 12120 3554 4.50 / A 4. 56 / A 625

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

PANEL YAPIÞTIRMA TEKNOLOJÝSÝ SIMSON PANELTACK Simson PanelTack Simson FoamTape Simson Primer PanelTack Panel Yapýþtýrýcýsý Çift Taraflý Yapýþkan Köpük Bant Astar SAYFA NO 174 175 176 Simson PanelTack Panel

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

www.tgdf.org.tr sürdürülebilir çevre Teþekkürler... Çevre ve Orman Bakanlýðý, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý, ABGS-Avrupa Birliði Genel Sekreterliði

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu Kod No: A.9.1.2 Kitap Baský Tarihi: 210512 Revizyon No: 210512 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Doðru ve Güvenli Kullaným için - Genel Uyarýlar - Garanti - Özel Uyarýlar - Taþýma ve Montaj

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit MV 1 geprüfte Sicherheit Teknik Katalog PANEL RADYATÖRLERÝ EN 44 ISO 9001:000 T S E BAG UV PRODUCTO CONFORME A NORMAS Épitésügyi Minóségellenórzó Intézet GÝRÝÞ Bu katalog genelinde siz sayýn müþterilerimize,

Detaylı

Ýçindekiler. EK.1. Çið Süt Üretimine Ýliþkin Yasal Düzenlemeler...15 Ek.2. Çið Sütün Uymasý Gereken Standartlar ve Mikrobiyolojik Kriterler...

Ýçindekiler. EK.1. Çið Süt Üretimine Ýliþkin Yasal Düzenlemeler...15 Ek.2. Çið Sütün Uymasý Gereken Standartlar ve Mikrobiyolojik Kriterler... Ýçindekiler Ön Söz........................................3 Sunuþ.........................................5 01. Amaç.......................................6 02. Kapsam.....................................6

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý,

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý, ARTIPOL Genel Tanitim 1995 yýlýndan itibaren, poliüretan elastomer malzemesi konusunda hizmet veren Artýpol Poliüretan & Kauçuk Ýmalat Ýthalat Ýhracat Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi, 2001 yýlýndan itibaren

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Emniyet ve Konforunuz için Profesyonel Servis Hizmeti Klima Bakým Cihazlarý

Emniyet ve Konforunuz için Profesyonel Servis Hizmeti Klima Bakým Cihazlarý Emniyet ve Konforunuz için Profesyonel Servis Hizmeti Klima Bakým Cihazlarý Bosch-Diagnostik Yaþam için teknoloji ESI[tronic] Yazýlým Test Cihazlarý Servis Eðitimi Teknik Telefon Desteði Profesyonel Klima

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

Metrik Porselen Sýr Pudra pompasý

Metrik Porselen Sýr Pudra pompasý Talimat Sayfasý P/N 73573D Turkish Metrik Porselen Sýr Pudra pompasý. Giriþ Bu talimat sayfasý, Metrik Porselen Sýr Pudra Pompasý. Pompa, verimliliði yüksek venturi tipi pudra pompasý. Akýþkanlaþtýrýlmýþ

Detaylı

U55 C200 18 +% 250Vt U U58 C56 C45 C3 57 48 0 129 1/15 Madde No Bölüm Adý - Giriþ - Þirket Tanýtýmý 1 Kapsam 2 Referans Dokümanlar 3 Terimler ve Tanýmlar 4 Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel Þartlar 4.2

Detaylı

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel:

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel: BD ProbeTec ET Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý 2003/07 Becton, Dickinson and Company Belge Numarasý: L 006357(B) 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA Tel: 800.638.8663 BENEX Limited Bay

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU 1 Maddenin ya da preparatýn özdeþliði ve tedarikçi Ürün Adý: METHANOL Bilgi Formu Numarasý: 661934 4. 0. 0 Madde/Preparat Kullanýmý: Temizleme maddesi, /, Reaktif Ürün Parça Numarasý: 661934 GÜVENLÝK BÝLGÝ

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Vortex Metre Ýçindekiler Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3 Ölçüm tekniði Sayfa 3 Uygulamalar Sayfa 4 Tasarým Sayfa 5 Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Teknik özellikler Sayfa 6 Vortex metre profili Sayfa

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 7 9206941/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik

Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik Ýhsan Çamlýca kurumsal logo uygulamalarý aþaðýdaki gibidir. Baský aþamasý web dizayný vs. için renk kodlarý belirtilmiþtir. 1 CMYK : C100 M0

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Staja Baþlama Deneme Testleri 2 Gönderen : abana - 18/12/ :44

Staja Baþlama Deneme Testleri 2 Gönderen : abana - 18/12/ :44 Staja Baþlama Deneme Testleri 2 Gönderen : abana - 18/12/2008 12:44 1. Ýþletmenin sahip olduðu ekonomik deðerler aþaðýdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? A) Gelirler B) Karlar C Varlýklar D) Sermaye

Detaylı

7575 D 7675 D. Klima Kullanma Kılavuzu

7575 D 7675 D. Klima Kullanma Kılavuzu 7575 D 7675 D Klima Kullanma Kılavuzu Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz. Bunun için,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi KAPAK Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03.

Detaylı