ÖDEMELER DENGESĐ NET HATA VE NOKSAN KALEMĐNĐN KAYNAKLARI (FĐNANSMANI) HAKKINDA RAPOR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖDEMELER DENGESĐ NET HATA VE NOKSAN KALEMĐNĐN KAYNAKLARI (FĐNANSMANI) HAKKINDA RAPOR"

Transkript

1 Araştırma ve Yorumlar 2010/02 Temmuz 2010 ÖDEMELER DENGESĐ NET HATA VE NOKSAN KALEMĐNĐN KAYNAKLARI (FĐNANSMANI) HAKKINDA RAPOR Ekomer Müdürü: Prof.Dr. Durmuş DÜNDAR Ekomer Koordinatörü: Öğr.Gör.Raif BAKOVA

2 ĐÇĐNDEKĐLER BĐRĐNCĐ BÖLÜM NET HATA VE NOKSAN Net Hata ve Noksan Konusu Ekonomi Biliminde Net Hata ve Noksan...6 ĐKĐNCĐ BÖLÜM NET HATA VE NOKSANIN KAYNAKLARI (FĐNANSMANI) Genel Olarak Net Hata ve Noksan Net Hata ve Noksan ın Sektörel Kaynakları Irak la Dış Ticaret Bavul Ticareti (Laleli Sektörü) Turizm Gelirleri Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Net Hata ve Noksan ın Özel Kaynakları...19 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM NET HATA VE NOKSAN IN YORUMU...21 YARARLANILAN KAYNAKLAR VE EKLER

3 BĐRĐNCĐ BÖLÜM 1. NET HATA VE NOKSAN 1. 1 Net Hata ve Noksan Konusu Türkiye Ekonomisi son yirmi yıllık dönem içinde 1994 ve 2001 yılları olmak üzere iki büyük kriz yaşadı ve ikinci kriz sonrasında mali sistemini yeniden yapılandırarak bugünkü güçlü yapıyı oluşturdu. Ekonominin ilk krizi 5 Nisan Kararları yla yapısal anlamda geçici rahatlık sağladı fakat ikinci krize de engel olamadı krizinin en olumlu yönü yapılan devalüasyonla döviz kurlarında bir süre denge sağlanmasıydı fakat aynı yıl ekonomi yüzde 6.1 küçüldü krizinin ardından hemen uygulamaya konulan Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı ile finansal yapılanmalarda yeni bir döneme adım atıldı. Ne var ki bu defa da; Bankacılık ve Likidite krizinden dolayı küçülmenin oranı yüzde 9.5 seviyesine geriledi yılından itibaren ekonomi ve finansal sistemde iyileşmenin dünya konjonktürünün de yardımıyla büyümeye etkisi yıllık yüzde 6 ile 7 oranında oldu yılı sonuna gelindiğinde ise GSMH ( Gayri Safi Milli Hasıla) 617 milyar dolara ulaştı. Bu dönemin ödemeler dengesine bakıldığında; ihracat, ithalat, hizmetler ve sermaye hareketlerinde olumlu gelişmeler gözlendi. Öte yandan ihracatta 100 milyar sınırı aşıldı. Ayrıca porföy yatırımı, turizm ve yabancı sermayede de rekor düzeylerde artışlar yaşandı. Ödemeler dengesinin belki de en tartışmalı kalemi kimi zaman artış (+) ve kimi zaman da azalış (-) bakiyesi veren Net Hata Noksan (NHN) kalemi oldu. Ekonomi, kamuouyunun hayli ilgisini çeken NHN nin son yirmi yılın dalgalı seyri ve rakamları üzerine yorumlar ve finansman kaynakları bu araştırmanın konusunu oluşturuyor. NHN kalemi son 20 yılda 11 defa artış (+) ve 9 defa da azalış (-) gösteren bakiye ile ödemeler dengesindeki yerini almıştır. NHN de en yüksek değerli (-) bakiyeler kriz öncesi 1993 ve 2000 yılları döneminde gerçekleşmiştir. Artış gösteren pozitif işaretli (+) bakiyelerin en yüksek olduğu dönem ise 2008 ve 2009 olmak üzere son iki yıldır. Dönemin diğer yüksek değerli NHN yılları ise krizlerde ki devalüasyonlar nedeniyle 1995 ve 2003 yıllarıdır. Genel olarak kriz dönemlerinde döviz kıtlığının olmasının yanında kurlarda da büyük hareketlilik yaşanmaktadır. Bunlara ek olarak güvensiz, istikrarsız, karmaşık siyasi ve ekonomik ortam sebebiyle döviz sahipleri hesaplarını yurt dışına kaydırmaktadırlar. Önlem paketleri devalüasyon içerdiği için hemen yurda giren döviz ivmeyi yükseltmektedir. 3

4 Türkiye ekonomisinin kayıt dışılığı resmi yetkililer tarafından da kabul edilmektedir. Bu durumda döviz hareketlerinde yukarıda belirtilen yönde giriş ve çıkış hareketlerinin açıklanması kolaylaşmaktadır. Ayrıca yapılan araştırmalar, Türk işadamlarının gerek yatırım gerekse finansman varlığı olarak yurt dışında büyük servet ve potansiyele sahip olduğunu gözler önüne sermektedir. Son dönemde Maliye Bakanlığı nın Varlık Barışı isimli uygulamasının sonucu olarak yurda giren dövizler ise bu görüşün ispatıdır. Daha fazla ayrıntıya girmeden NHN deki son 20 yılın 2 yönlü hareketliliğini aşağıdaki tabloda incelemek ve yorumlamak mümkündür: Tablo 1. Yıllar Đtibariyle Net Hata ve Noksan Yıl Net Hata ve Noksan (milyon dolar) Böylece dönemin yarısında azalış (-) bakiyesi veren NHN diğer yarısında artış (+) hareketliliği ile sonuçlanmıştır. Ancak son iki yılın toplamı hemen hemen 11 yılın artış (+) 4

5 toplamına yakındır. Bu nedenle 2009 yılının NHN gerçekleşmeleri ekonomi kamuoyunun gündemine taşınmıştır. Ekonomi köşe yazarları NHN deki artışın kaynakları konusunda yorum ve değerlendirmelerden kaçınarak hesabı yürüten TC Merkez Bankası ndan açıklama beklemişlerdir. Merkez Bankası ise NHN yi hesaplayan kurum olduğu halde geleneksel tutumuna ayak uydurarak bu konuda açıklama yapmamıştır. NHN deki dövizlere kimse sahip çıkmamakla beraber ve ödemeler dengesinde yer alan kaynağı belirsiz dövizlere de şaibeli denilmiştir. Ortaya sürülen bu şaibe tezini çürütmek için örnekler verecek olursak; Bir Türk işadamının Rusya da gayrimenkul gelir birincisi olması yine bir diğerinin de 40 bin dolarla ayrıldığı Türkiye den dünya dolar milyarderi olarak geri dönmesi övgüyü hak ederken, NHN deki dövizlerden şaibeli diye söz etmek büyük haksızlıktır. Bununla beraber bu konuda tarihli Merkez şaibeli dövizi açıklamalı başlıklı bir ekonomi köşe yazısında o günlerde 19.3 milyar dolar olarak hesaplanan NHN kaleminin sorumlusu olarak Merkez Bankası gösterilmişti. Ekonomist Mustafa Sönmez 1 : Ödemeler dengesinin hesabı Merkez Bankası ndan sorulur. O halde bu yüksek ve esrarengiz sermaye girişine ışık tutmak da Merkez Bankası nın görevidir derken görüşlerini şöyle devam ettirmiştir: Merkez Bankası nın, bu türden tatmin edici olmayan açıklamaları bir kenara bırakarak bu Can Simidi nin nereden geldiğini, hangi mekanizmalardan oluştuğunu araştırması beklenirdi ama yapılmadı. Şimdi Türkiye bu tuhaf, esrarengiz döviz girişinin soru işareti ile yol alıyor, ama kocaman bir şaibe ile Bu durum Merkez Bankası nı rahatsız etmelidir ve kamuoyuna tatmin edici bir açıklama borçları olduklarını bilmelidirler. EKOMER, NHN konusunda belirsizlikleri netleştirmek ve bu kalemde oluşan dövizlerin şaibeli olmayıp gerçek mal ve hizmet satışları ile gerçek gelirlerden kaynaklandığını belgelemek üzere bu raporu hazırlamıştır. EKOMER, bir bilim kuruluşunun araştırma merkezi olarak tüm belge toplama, değerlendirme ve yorumlarda yansız bir anlayışla hareket etmektedir. 1 Bakınız Ek: 2 5

6 1.2 Ekonomi Biliminde Net Hata ve Noksan Ödemeler dengesi tablosu, yurtiçi ve yurtdışında yerleşik ekonomik birimler arasındaki mal ve hizmet ticaretiyle ekonomik birimler arasında ki faaliyetleri gösteren bir bilanço dur. Her bilançoda olduğu gibi ödemeler dengesinde de varlıklarla yükümlülükler birbirlerine eşittir. Aslında muhasebedeki bilanço, stok verilerini göstermekte ödemeler bilançosu ise belli bir zaman diliminde gerçekleşen akımları göstermekte olduğundan ödemeler dengesi ifadesini kullanmak daha doğrudur. Ödemeler dengesi tablosu; cari işlemler dengesi, sermaye hareketleri dengesi ve uluslararası resmi olan rezerv hareketlerinden oluşmaktadır. Bu tablonun eşitlik kuralını ise NHN kalemi sağlamaktadır. NHN, ülke ekonomisinin cari işlemler ve sermaye hareketleri kalemlerinin eşitliğini sağlayan bir ödemeler dengesi kalemidir. Mal ihracatı ve mal ithalatının hareketleri belgelere dayalı işlemlerdir. Doğruluğu da yüzde yüze yakındır çünkü gümrük belgeleri ile doğruluk sağlamaktadır. Yürürlükte ki kambiyo rejimi uyarınca zorunlu döviz beyanı varsa, sapma yok denecek kadar azdır. Ancak ödemeler dengesinin cari işlemler bölümünün görünmeyen işlemlerle ilgili alt kalemlerini sağlıklı izlemek pek mümkün olmayabilir. Gerek döviz beyan zorunluluğu olmaması ve gerekse de spekülatif amaçlı işlemler nedeniyle verilerin tamamı kayıtlarda tümüyle yer almamaktadır. Bazı görünmeyen işlemler alt kalemlerinde veri eksikliği nedeniyle de gerçek rakamlara ulaşılamayabilir. Ayrıca döviz gelirlerinin tahminlerle hesaplandığı turizm ve bavul ticareti gibi sektörlerde sapmaların görülmesi olağandır. Yukarıda sayılan nedenlerle iktisat biliminsanları, Uygulamada bazı verilerin yokluğu ya da yanlış tahmininden dolayı ödemeler bilançosunun alacaklı (+) ve borçlu (-) tarafları genelde birbirine eşit olmayabilir görüşündedirler. Özellikle de görünmeyen kalemlerin takibinin zorluğu ve spekülatif işlemler nedeniyle ortaya fazlalık ve eksiklikler çıkabileceğini kabul etmektedirler. Bundan dolayı ödemeler dengesi tablosunda bu farklılığın NHN kalemine kaydı ile eşitliğin sağlanması bir bilimsel kural sayılmaktadır. 6

7 Eğilmez ve Kumcu (2008) 2 kitaplarında NHN hakkında daha ayrıntılı analize yer vermişler ve şu tespitlerde bulunmuşlardır: TÜĐK in yayınladığı ihracat rakamları belli bir süre içinde Türkiye gümrüklerinden çıkan malların parasal değerini içerir. Buna karşılık ihracatçı ihraç ettiği bu malların parasının tümünü aynı dönemde Türkiye ye getirmek zorunda değildir. ( Kambiyo Mevzuatı nda 2006 yılında yapılan yeni düzenleme ile ihraç bedeli dövizlerin yurda getirilmesi zorunluluğu kaldırıldı). Đhracat rakamlarına bakarak ülkeye döviz giriyor gibi bir izlenim alınsa bile döviz ülkeye gelmemiş ve bankacılık kesiminin döviz pozisyonuna ya da resmi rezervlere bir etkisi olmamış olabilir. Bu nedenlerin dışında mevzuata uymayan nedenle de söz konusu eşitlik tutmayabilir. Örneğin, yurtiçindeki vatandaşların dövizlerini sistem içinde bankalarda ya da döviz büfelerinde bozdurmaları bankaların veya Merkez Bankası nın döviz rezervlerini artırırken ödemeler dengesinin bir başka kalemini değiştirmez. Bütün bu nedenlerle ödemeler dengesinin teorik eşitliği tutmayacaktır. Bu eşitliğin tutması için NHN kalemi bir dengeleme kalemi olarak ödemeler dengesinde yer alır. NHN kalemi ekonomik gelişmelere ve nedenlerine göre eksi (-) ya da artı (+) işaretli olabilir. Gerçekleşen döviz hareketleriyle söz konusu dengelerin ima ettiği rezerv hareketi arasındaki fark NHN kalemini oluşturur. NHN kalemi artı (+) olduğunda cari işlemler ya da sermaye hareketlerinde kapsanmayan bir faaliyetten dolayı ülkeye döviz girişi olmuş demektir. Ya da döviz girişine neden olan ve cari işlemler veya sermaye hareketleri dengesinde kapsanan bir işlem eksik olarak hesaba katılmıştır. NHN kalemi eksi (-) olduğunda cari işlemler ya da sermaye hareketleri dengelerinde kapsanmayan bir kalem yoluyla ülkeden döviz çıkışı olmuş demektir. Ya da döviz çıkışına neden olan ve cari işlemler veya sermaye hareketleri dengesinde kapsanan bir işlem fazla olarak hesaba katılmış demektir. Böylece NHN kaleminin ödemeler dengesi tablosunda eşitlik sağlayan bir hesap olduğu anlaşılmaktadır. NHN kaleminde yer alan eksi (-) ya da artı (+) bakiyeler kapsam ve kayıt dışılıktan ileri gelmektedir. Rakamların kaynağı birçok farklı sektörün finansal işlemlerinden kaynaklanmış olabilir. Hatta spekülatif amaçlı işlemlere rastlamak mümkündür. Kimi kaynaklar vergi mevzuatından kaçınmak amacıyla devreye sokulabilir. Merkez Bankası nca 2005 yılında yapılan araştırmaya göre bankacılık dışı özel sektörün döviz 2 Bakınız Ek: 16 7

8 varlıklarındaki değişiminin büyük ölçüde NHN ye yansıdığı düşünülmektedir. Döviz gelirlerinin hesabında tahmin yönetiminin kullanılması da verilerin sapmasında etkendir. Sonuç olarak bir denge hesabı olan NHN, belirsizlik ve sapmaları kayda alarak ortaya çıkaran bir ödemeler dengesi kalemidir. NHN nin fazla verdiği dönemler ekonominin dışsal sektörlerinin birçok kaleminden kaynaklanmaktadır. Raporumuzun ikinci bölümünde Türkiye ekonomisi ödemeler dengesinin NHN yi finanse eden mal ve hizmet sektörleriyle sermaye hareketlerini araştırma konusu yapılacaktır. ĐKĐNCĐ BÖLÜM 2. NET HATA VE NOKSANIN KAYNAKLARI (FĐNANSMANI) 2.1 Genel Olarak Net Hata ve Noksan Đktisat biliminin onayladığı ödemeler dengesi denkleştirme kalemi NHN nin varlığını kabul etmekle birlikte büyüklüğüne de dikkat çekmektedir. Ödemeler dengesi kalemlerinin hesaplanmasında hata olabilir ya da noksan hesaplanabilir. Tablonun, ödemeler dengesini sağlamak üzere bunun miktarı NHN başlığı altına yazılır. Açıkça gösteriyor ki bu kalemin çok büyük olmaması gerekir. Çünkü bu takdirde öteki kalemler için verilmiş olan rakamların pek kıymeti kalmaz 3. Türkiye ekonomisi son yıllarda giderek büyüyen ödemeler dengesi rakamlarının yanısıra son iki yılda NHN kaleminde 14 milyar dolar fazla vermiştir. Bu rakam 1992 yılının toplam ihracatına eşittir ve 2009 yılı ihracatının yaklaşık yüzde 15 ini oluşturmaktadır. Araştırmamızın konusu, şaibeli olarak nitelendirilen bu döviz varlığının kaynağını araştırmak ve finansmanını sağlayan sektörleri belirlemektir. NHN ile ilgili tespit ve yorumlarda önce ödemeler dengesi işlemlerini düzenleyen ve dayanak olan mevzuatı hatırlatmakta yarar bulunmaktadır. Dünya da ve Türkiye de dış ekonomik ilişki ve işlemlerle döviz hareketleri kambiyo mevzuatına göre düzenlenmekte, yürütülmekte ve denetlenmektedir. Küresel ekonomide 1980 li yıllarda uygulanmaya başlayan liberal düzenlemeler ülkemizde 1983 yılında yürürlüğe konulmuştur. Önce döviz bulundurmak suç olmaktan çıkarıldı ardından da Ekonomi Dersleri, Sadun Aren, Đmge Yayınevi, 3.Baskı, Eylül 2009, Ankara. 8

9 yılında hapis cezaları kaldırıldı. Görünmeyen işlemlerden kazanılan dövizlerin yurda getirilmesi serbest bırakıldı. Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatı nda (Kambiyo) son yapılan radikal değişiklikle 1989 yılında sermaye hareketlerine serbesti getirildi ve 1990 yılında da Türk Lirası nın konvertibilitesi kabul edildi. Son olarak da 2008 yılında ihracattan elde edilen dövizlerin yurda getirilmesi zorunluluğu kaldırıldı. Kambiyo Takibi olarak adlandırılan bu yaptırımın karşıtı ithalat bedelleri takibi de kaldırılarak bu konuda iki yönlü serbesti sağlandı 4. Yani ihracatın dövizinin yurda getirilmesi zorunlu olmaktan çıkarıldı ve ithalat bedelinin transferi için zorlama yapılmayacağı hükme bağlandı. Bu durum daha sonraları kayıt dışı işlemleri özendirmiş şeklinde yorumlandı. Kambiyo mevzuatında serbestlik yönünde ki tüm bu düzenlemeler NHN kaleminin kaynağını oluşturmaktadır. Ancak bunun anlamı her yıl NHN nin artış (+) vermesi demek değildir. Ekonominin genel koşulları ve sektörlerde ki gelişmelere göre NHN de artış (+) ya da azalış (-) bakiyesi oluşmaktadır. Son 20 yılın rakamları da bunu doğrulamaktadır. Hatta dünya ekonomisinde gelişmeler de bu konuda etkilidir. Küresel kriz sonrası neden vergi cennetlerinin masaya yatırıldığı da bu çerçevede sorgulanabilir. 2.2 Net Hata ve Noksan ın Sektörel Kaynakları Ödemeler dengesinin cari işlemler ve sermaye hareketlerinin alt kalemlerini oluşturan konular NHN deki son dönem fazlalıklarının kaynağıdır ve öncelikle de mal ve hizmet hareketlerinin fiili sonuçlarıdır. NHN de yer alan dövizler görünmeyen işlemlerden ya da sermaye hareketlerinden kaynaklansada ticari işlem sonucunda elde edilen kazançlardır ve bu sebepten şaibeli olarak nitelendirilmesi de son derece yanlıştır. Bu bağlamda NHN kalemini oluşturan mal ve hizmet sektörlerini ayrıntılı olarak ele almak gerekir. Ayrıca kayıt dışılığın var olduğu devlet ve STK (Sivil Toplum Kuruluşları) tarafından kabul edilen bir ülkenin ödemeler dengesinde bazı yansımaları peşinen kabul etmek en doğru yaklaşımdır. NHN nin finansmanında yer alan sektör ve olayları şu genel başlıklar altında toplayabiliriz: 1. Kuzey Irak la yapılan dış ticaret, (Ek:4) 2. Bavul ticareti, (Ek:5) 3. Turizm gelirleri, (Ek:6) 4. Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, (Ek:7) 4 Bakınız Ek:3 9

10 5. Özel döviz gelirleri, (Ek:8) NHN kaleminin finansmanında rakamsal olarak yukarıdaki sektörler etkisini göstermektedir. Bununla beraber, 3 kuşaktır Almanya da yaşayan Türklerin yatırım ve gelirlerinin yanısıra 513 adet geminin yabancı bayrak altında deniz taşımacılığı faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlerde çok etkilidir (Ek:9). Özellikle Rusya da kira geliriyle Rus gayrimenkul yatırımcılarını geride bırakan, aynı zamanda da Varşova Metrosu nun yapımını üstlenmesiyle adından söz ettiren Şarık Tara (ENKA) ve yurtdışında iş yapan, Dünya zenginler listesine girmeyi başaran işadamı Erman Ilıcak (Rönesans Đnşaat) iki çarpıcı ve şaşırtıcı örnek olarak karşımıza çıkmaktadır Irak la Dış Ticaret Komşularımızdan Irak ihracat yaptığımız ülkelerin listesinde ilk sırada yer alan bir ülkedir. Yazılı ve görsel medyada yer alan reklamların yanısıra Türk ürünleri orijinal ambalajlarında Irak ın kentlerinde bulunan bakkallarda, marketlerde satışa sunulmaktadır. Başta tüketim malzemeleri yanısıra inşaatlarda kullanılan dayanıklı mallarda Irak a ülkemizden gönderilmektedir. Irak a yapılan ihracat resmi kayıtlara göre 2008 yılında 3.9 ve 2009 yılında ise 2.5 milyar dolara ulaşmış bulunmaktadır. Bu potansiyel ticaret hacmi nedeniyle birçok Türk Bankası Irak ın kuzey bölgesinde şube açma girişimlerini sürdürmektedir. Irak yönetiminde devam eden kargaşa ve siyasal belirsizlik Türkiye ile olan dış ticaret faaliyetlerine yansımıştır. Bu konuda en çarpıcı bilgi 26 Haziran 2009 tarihli Hürriyet Gazetesi nde Milyon dolarlar bavullarla taşınıyor başlıklı haberinde yer almıştır. Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adnan Elçi nin tespiti ise basında şöyle yer almıştır: Đş adamları paralarını her türlü riski göze alarak TIR veya diğer araçlarla getirmek zorunda kalıyor. Hemen her gün yaklaşık 2 milyon dolar para risk altında Türkiye ye getiriliyor Geçen yıl 3 milyar dolarlık ihracat yaptık 6. Adana Ticaret Odası nın şikayeti de aynı haber içinde yer alarak konuya geniş yer verilmesi iş dünyasının gündeminde Irak ticaretinin olduğunu göstermektedir. Kısacası, 5 Bakınız: Ek:10 6 Bakınız Ek:4 10

11 bölgenin özel koşulları sebebiyle ve Irak ın kuzey kesiminde Türk bankasının bulunmamasından dolayı para transferleri elden yapılmaktadır. Irak a yapılan resmi ya da sınır ticareti kapsamındaki dış ticaret kayıtlarının doğruluğu konusunda net bir şey söylemek mümkün değildir. Gerçek olan mal bedeli olan dövizlerin bankacılık sistemi dışında yurda getirilmiş olmasıdır. Đhracatçılar yurda getirdikleri dövizleri bankalarda ya da döviz bürolarında bozdurabilmektedirler. Kambiyo mevzuatında 2006 yılında yapılan bir düzenleme ile ihracatçının döviz getirme zorunluluğu kaldırılmıştır. Bu durumda Güneydoğulu ihracatçının zorluk ve riskle getirdiği dövizleri bankada bozdurmak yerine tasarrufa ayırmada daha istekli olması çok doğaldır. Çünkü kambiyo takibi artık uygulanmamaktadır. Yine basına yansıyan haberlere göre söz konusu bölgede döviz bolluğu yaşanmaktadır. Bu nedenle de gerek döviz bürolarında ve gerekse ihtiyaç duyulduğunda Muhtelif Kaydı ile bankalara bozdurulan dövizlerin NHN yi finanse ettiğini düşünmek hiç de yanlış olmayacaktır. Güneydoğu illerinin banka ve döviz büroları kayıtlarında yerinde yapılacak incelemelerde bu konuda kesin rakama ulaşmak mümkündür. Bununla beraber oda temsilcilerinin kamuoyuna yansıyan beyanları bize göre yeterli bulunmuştur. Bölgenin kayıt dışına bakış açısı da çok önemlidir. Bundan dolayı sözlü ifadelerle yetinilmiştir. Ayrıca yörenin banka şubelerinde; Hazine kontrolörleri tarafından kapsamlı inceleme ve tespit yapılması da mümkündür ve yasaldır. Ne var ki ülkemizin döviz varlığını artıran bu sistemde yapılacak incelemelerle tümüyle kayıt dışılığına kayması söz konusudur. Bundan ötürü bu sistemin bozulmaması için müdahale edilmemelidir. Güneydoğu Bölgesi nin dış ticareti Türkiye nin döviz girdilerine olumlu katkısını sürdürmelidir. Ayrıca dövizlerin bir bölümünün NHN de yer almasıda olağan ve normal karşılanmalıdır. Bu durumda NHN kaleminin dövizleri içinde Irak la yapılan dış ticaret faaliyetleri birinci sırada yer almaktadır. 2.4 Bavul Ticareti (Laleli Sektörü) Türkiye nin ödemeler dengesi tablosunda 1996 yılından günümüze dek genel ihracattan ayrı bir döviz geliri sağlayan mal ticareti yer almaktadır. Bavul Ticareti; Rusya ve ayrılan Cumhuriyetlerin yanısıra Doğu Avrupalı turistlere doğrudan mal satışı şeklinde yapılmaktadır. Bu işlemlerde mallar ilk yıllarda Kapalıçarşı dan satın alınır ve bavullarla 11

12 otobüsle yanlarında taşınırdı. Bu sebepten bu ticaretin adına bavul ticareti denilmiştir. Günümüzde ise bu operasyon kargo taşımacılığı ile yoğun şekilde sürdürülmektedir. Bavul ticaretinin ödemeler dengesinde yer aldığı ilk yıl rakamı 8.8 milyar dolardır. Sektörün eskileri ile yaptığımız görüşmelerde, yıllarında ortalama döviz gelirinin 10 milyar olduğu söylenmektedir yılında gerçekleşen toplam mal ihracatının 14.7 milyar dolar olduğu göz önüne alınırsa bavul ticareti, ihracatın yarısından fazla değerde başlamış ve zamanla oran ve değer olarak azalma göstermiştir yılı kayıtlarında ise 4.7 milyar dolar olarak yer almaktadır 7 (OECD raporunda 6.2 milyar dolar). Ödemeler dengesinde kayıtlı bavul ticareti gelirleri sürekli azalmaktadır. Oysa bavul ticareti nasıl Kapalıçarşı dan Laleli ye taşınmışsa, oradan da Đstanbul un diğer sanayi bölgelerine yayılmıştır. Tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin ticareti Osmanbey ve Merter de yoğunlaşmıştır. Deri ürünleri satışı da tabakhaneler Gebze Organize Sanayi Bölgesi ne taşınsa da üretim ve ticaret bölgesi olarak Zeytinburnu Đlçesi nde faaliyetine eski gibi devam etmektedir. Laleli nin kalabalık nüfusu ve kargaşasından bıkan yabancı alıcılar bu bölgeleri daha düzgün, disiplinli ve kaliteli bulduklarından satın alma işlemlerini buralarda gerçekleştirmektedirler. Bavul ticareti kriz dönemleri dışında devam etmektedir ve bu yoldan da ülkemize döviz girişi sağlamaktadır. Bu sektörün döviz gelir rakamları, bu tür ticarette gümrük çıkış beyannamesi düzenlenmediği için tahmini olarak hesaplanmaktadır. Benzer şekilde de Türkiye Đhracatçılar Meclisi nin (TĐM) hergün açıkladığı rakamlar gümrük beyannamelerine göre belirlendiğinden bavul ticaretini içermemektedir. EKOMER in bavul ticareti sektörü ve ticaretin yapıldığı yörelerdeki banka şubelerinde yaptığı araştırmaya göre ilan edilen rakamlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu görüşü destekleyen araştırma sonuçları şu yöndedir: 1- Her ne kadar Laleli de faaliyet gösteren firmaların yöneticileri, satışlar düştü deselerde bu sektör kayıt dışılığı sevmektedir. Ayrıca diğer semtlerde satışlar devam etmekte ve bağlı oldukları Vergi Daireleri nin KDV gelirleri her yıl artmaktadır (Bu konudaki araştırmalarımıza Vergi Dairesi Başkanlıkları olumlu yanıt vermemişlerdir) Bavul ticaretinden kazanılan dövizlerin bankalarda bozdurulma zorunluluğu bulunmamaktadır, alıcı genelde elden ve nakit ödeme yapmaktadır. Bundan 7 Bakınız: Ek:5 8 Bakınız: Ek:21 12

13 dolayı da dövizlerini döviz bürolarında bozdurmaktadırlar. Laleli de bulunan bir döviz bürosu sahibi; 2007 yılında döviz satışlarında süper bir yıl olduğunu ve bunun 2008 yılının ilk yarısında da sürdüğünü, ticarethane sahibi arkadaşlarının en çok deri, tekstil, ayakkabı ve perde ürünlerini sattığını ifade etmiştir yılında ki krizin sebep olduğu gerilemeye rağmen aynı döviz bürosunun alımları 13 milyon dolardan 19 milyon dolara yükselmiştir. Bu rakamları, global çerçevede döviz bürolarının Hazine Müsteşarlığı na gönderdikleri yıllık raporlarda görmek mümkündür. 3- Laleli bölgesindeki yapılan araştırmalarda, turist ağırlayan otel yöneticilerininde görüşleri alınmıştır. Bu çerçevede esnafın yakınmasına karşın 5 yıldızlı otelin yöneticisi; Doluluklarının yüzde yüze yakın olduğunu, otelin bodrumunda bavul ticareti balyalarını paketlemek için özel düzenek bulunduğunu, her türlü esnaf provokasyonuna karşın bavul ticaretinin sürdürüldüğünü ifade etmiştir. Bir başka kaynak ise sadece Laleli de yer alan, rakamları iki bin civarında bulunan kargo temsilciliğinin, bavul balyalarını taşımak üzere kurulduğunu belirtmiştir. Ayrıca başta Rus kargo uçakları başta olmak üzere Sabiha Gökçen ve Çorlu havaalanlarında, kargo taşımacılığı da eskiden olduğu gibi şimdi de son sürat devam devam etmektedir. Bu durum karşısında esnafın yakınmasını anlamak mümkün değildir. Aslında kimi zaman görülen gerilemenin doğruluk payı vardır. Bunun nedenleri arasında esnafın kalitesiz ürünleri pahalıya satması da yer almaktadır. Çünkü esnaf kendi deyimiyle: Müşterileri sonsuza kadar kazıklama, düşüncesiyle hareket etmektedir. 4- Bavul ticaretinin doğuşu ve ekonomik değeri üzerine 3 Aralık 2006 tarihinde Hürriyet Gazetesi ne bir demeç veren deri sektörünün önde gelen yöneticilerinden Ümit Zaim şu önemli tespitlerde bulunmuştur : Rusya daki burjuva sınıfı Türk dericileri yarattı Türk dericileri yıllarında Rusya daki toptancılara her yıl milyar dolarlık deri sattık Bunlar perakendede 50 milyar dolarlık cirodur. 9 9 Bakınız Ek: 10 13

14 Bavul ticaretine ilişkin örnekleri çoğaltmak mümkündür ama söylemek yanlış bir değerlendirmedir. Çünkü; gerilediğini 1-) Bavul ticareti rakamı tahmini hesaplanmaktadır. 2-) Sadece Laleli bavul ticareti bölgesi değildir. Osmanbey, Merter ve Zeytinburnu da deri sektörünün yoğun olduğu bölgelerdir. 3-) Laleli de esnafın yakınmasına karşın oteller tamamıyla dolmakta ve döviz bürolarının, yabancı para satın alma ve satma işlemleri artmaktadır. 4-) Bavul ticareti taşımacılığında gerileme söz konusu değildir. Sayıları 2000 e varan kargo taşıma temsilciliği önemli bir göstergedir. 5-) Türkiye genelinde olduğu gibi KDV gelirleri arttığına göre bavul ticareti işleyişinin sürdüğü anlaşılmaktadır (Vergi dairelerinden gerçek bilgi alınabilir). 6-) Sektörün yanlış ticari bilgi anlayışı ve diğer ülkelerin kendilerine münhasır ekonomik krizlerinden kaynaklanan krizi ve gerilemeleri olağan karşılamak gerekir. Bavul ticaretine ilişkin tahmini hesaplamalarda birçok yan etkenin göz önüne alınması halinde daha sağlıklı sonuçlar alınabilecektir. Faaliyetlerini sürdürdükleri orta büyüklükteki bir binanın satış fiyatının milyon dolar olduğu bir sektörde gerileme söz konusu olamaz. 2.5 Turizm Gelirleri NHN kaleminin gizli finansörlerinden birisi de turizm sektöründen kazanılan döviz gelirleridir. Türkiye ye gelen turistlerin kişi başına tahmini harcamaları esas alınarak yapılan bu harcamarla bulunan döviz gelirinin gerçekleri yansıttığını söylemek çok güçtür. Çünkü harcamaları fazla olan turistlerin (kruvaziyer turist) alışverişleri daha fazladır ve bazı alternatif turizm harcamaları kayıtlara girmemektedir. Bu farklılığın üzerinde durmak gerekmektedir. Turizm sektörü 1990 lı yıllarda ödemeler dengesine her yıl 28 milyon dolarla 5 milyar arasında döviz geliri sağlamıştır. Sektör 2003 yılından bu yana gerek altyapı gerekse lüks turizm ile kültür turizmine yönelik yatırımlarıyla 10 milyar doları aşan gelir 14

15 getirmektedir. Böylece mal ihracatından kazanılan dövizin sektörlerden elde edilmektedir. yüzde 20 si turizm ve diğer Tablo 2. Son Beş Yılda Turizm Gelirleri 10 Yıllar Turist Sayısı Gelir (milyar $) Toplam Son 5 yılda milyon kişinin yaptığı turistik ziyaretler sonucu ortalama hesaba göre toplam 98.5 milyar dolar turizm geliri elde edilmiştir. Hesaplamada 2008 yılında kişi başına 709 dolar, 2009 yılında ise 664 dolar düşmüştür. Ayrıca bunun üzerinde harcama yapılan başka turizm dallarının mevcut olduğu görüşlerimiz arasındadır. Bunun turizm literatüründeki adı Alternatif Turizm gelirleridir. Alternatif turizm alanlarının neler olduğuna, potansiyellerine ve parasal değerlerine bakmak gerekmektedir. Dünyada 2003 yılı itibariyle 549 milyar dolar büyüklüğe erişen alternatif ve geleneksel turizm, kitle turizminden ayrıdır. Alternatif turizm katılımcıları; Kültürlü, bir kesimi de zengin olan elit gezginlerdir. Hizmet sunulan ülkelere döviz katkısı kitlesel turizmin üzerindedir. Alternatif Turizm Alanları 1-Kruvaziyer turizm, 2-Yat turizmi, 3-Kongre turizmi, 4-Golf turizmi, 5-Sağlık turizmi, 6-Kültür turizmi, 10 Bakınız Ek: 6 15

16 7-Đnanç turizmi, 8-Botanik,yayla turizmi, 9-Av,sualtı,rafting turizmi, 10-Gurme(gastronomi) turizmi vs. Turizm sektöründe en fazla harcamaları yapan ve işletmelerine kazanç sağlayan alternatif turizm alanları ise kruvaziyer, yat, kongre, golf ve sağlık turizmidir. Kruvaziyer turistler dünyanın elit ve yaşlı kesimi olmakla beraber gemilerimizin liman harcamalarının yanısıra döviz gelirine katkı sağlamaktadır fakat istatistiklerde yer almamaktadırlar. Bir kruvaziyer gemisinin liman ücreti 100 bin dolardır 11. Efes gibi tarihi yerlere olan talepler doğrultusunda gün geçtikçe gelişen inanç turizmini de kapsayan bu alanda turistlerin; Halı, mücevher gibi tematik ürün alışverişinden kazanılan doların rakamı küçümsenecek kadar az değildir. Yat sahipleri tercihlerini Türkiye de hizmete sokulan marinalardan yana kullanmaktadır ve ortalamanın üzerinde döviz geliri elde edilmektedir. Keza kongre vesilesiyle gelen turistler, üst seviyede geliri olan kişilerdir. IMF Dünya Bankası nın Ekim 2009 yılı toplantısı Đstanbul da gerçekleşmiştir. Toplantıya iştirak edenler, hem lüks otellerde konakladılar hem de özel sipariş üzerine üretilen kıyafetleri satın aldılar. Bu kişileri, ortalama kişi başı 664 dolar harcama yapan turistler kategorisine koymak mümkün değildir. Diğer taraftan sağlık turizminde 21 ve 25 Şubat 2010 tarihinde gazetelerde yer alan haberler müthiş potansiyelin varlığını belgelemektedir. Türkiye nin 8 milyar dolarlık sağlık turizminden gelir sağlayabileceği hakkındaki DEĐK raporundan ayrı olan bu haberler finansal desteği de yolda olduğunun göstergesi sayılmalıdır. Amerikalı hastaların Türkiye de tedavi edilmesine olanak veren projeyi Citibank, Türk Eximbank ve THY desteklemektedir. Bu proje kapsamında 1.3 milyon hasta Türkiye de tedavi edilecek ve Citibank tarafından da kredilendirilecektir. Sağlık hizmetlerinin çok pahalı olduğu ABD de ise yapılan tasarruf milyar doları bulmaktadır 12. Türkiye nin halen sağlık turizminden elde edilen döviz gelirinin ise 500 milyon dolar olduğu ileri sürülmektedir. Fakat gerek ileri teknoloji uygulayan göz hastanelerin yaptığı ameliyatlar gerekse SPA türünden sağlık hizmetlerinin çok daha fazla gelir elde etmesi mümkün görünmektedir Bakınız Ek: Bakınız: Ek: Bakınız Ek: 13/1 ve 13/2 16

17 Turizm tesislerinde fazla yaygın olmasa da golf sporu turizmi de potansiyeli olan alanlardandır. Dünya zenginlerinin tutkusu haline gelen golf sporundan 2010 yılında beklenen döviz gelirinin 200 milyon dolar olması beklenmektedir. Alternatif turizmin yeni ve ilgi çeken alanlarının da (Gurme Turizmi) devreye sokulmasıyla döviz gelirlerinin artması olasıdır. Bu hizmetlerden elde edilen dövizlerin beyan edilmesi zorunluluğu olmadığı için de ödemeler dengesi NHN kalemi arasında yer alacaktır. Kongre turizminin ekstra harcamalarına en son örnek 17 Mayıs 2010 tarihli Milliyet Gazetesi nin Đstanbul gezisi Danimarka da kriz yarattı 14 manşetli haberinde rastlanılmaktadır. Kopenhag kaynaklı haberde; Danimarka Merkez Bankası Başkanı Nils Bernstein ile müdürü Jens Thomsen in eşleriyle birlikte geçen yıl Đstanbul da katıldığı IMF toplantısında yaptığı aşırı lüks otel harcaması başına dert oldu. Ülkenin önde gelen tabloid gazetelerinden Ekstra Bladet in ele geçirdiği seyahat harcamaları belgelerine göre, The Marmara da 5 gece konaklayan Berstein ve Thomsen otele oda servisiyle birlikte 50 bin 44 Danimarka kronu (yaklaşık 13 bin TL) ödedi.đstanbul da geçirdikleri 5 günün toplam faturasının ise 90 bin Danimarka Kronu (yaklaşık 23 bin TL) olduğu belirtildi. Bu harcamalarından ötürü eleştiri oklarına hedef olmuşlardı. Bu örneği de turist başına düşen 664 dolar ortalama hesaplama ile açıklamak mümkün değildir. Tüm bu örnekler turizm gelirinin ilan edilenden çok daha fazla olduğu görüşünü doğrular niteliktedir. 2.6 Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Dünyada inşaat sektörünün büyüklüğü 3.5 trilyon dolar olarak tahmin ediliyor. Türkiye gerek kullandığı inşaat teknolojisi gerekse proje hizmetleriyle dünya standartlarında yapı üretmektedir. Konuya ilişkin örnek verilecek olursa; Ukrayna nın en büyük stat projesi bir Türk firması tarafından yaptırılmıştır. Almanya da ENKA Đnşaat ın siparişi üzerine tasarlanan, Sofya metrosunun yapımında kullanılan makine, teknoloji harikası olarak adını duyurmuştur. Türk firmaları dünyadaki iş hacimlerini 2010 yılından itibaren yıllık 50 milyar dolara çıkarmayı hedeflemiş bulunmaktadır. Dünya genelinde 2007 yılında 19.5 milyar dolar olan iş hacimleri 2008 yılı sonunda krize rağmen 23.5 milyar dolara çıkmıştır. Türk müteahhitlik firmasının yurt dışında çalıştırdığı işçi sayısı onbinlerle ifade edilmektedir Bakınız Ek: 20 17

ÖDEMELER DENGESĐ NET HATA VE NOKSAN KALEMĐNĐN KAYNAKLARI (FĐNANSMANI) HAKKINDA RAPOR

ÖDEMELER DENGESĐ NET HATA VE NOKSAN KALEMĐNĐN KAYNAKLARI (FĐNANSMANI) HAKKINDA RAPOR Araştırma ve Yorumlar 2010/02 04 Ağustos 2010 ÖDEMELER DENGESĐ NET HATA VE NOKSAN KALEMĐNĐN KAYNAKLARI (FĐNANSMANI) HAKKINDA RAPOR Ekomer Müdürü: Prof.Dr. Durmuş DÜNDAR Ekomer Koordinatörü: Öğr.Gör.Raif

Detaylı

İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ NİSAN

İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ NİSAN ASLI GÖKSUN ŞAT SEZGİN Uzman AHMET AŞARKAYA Uzman Yardımcısı İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ NİSAN 2015 İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ II. İNŞAAT SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ III. TÜRKİYE DE KONUT SEKTÖRÜ IV. TÜRKİYE

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU

2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 1 Çarklar dönüyor, hayat devam ediyor Bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak etki oluşturmak için kullanılan çarklar ve dişliler planlanan

Detaylı

GAYRİMENKUL VE KONUT SEKTÖRÜNE BAKIŞ

GAYRİMENKUL VE KONUT SEKTÖRÜNE BAKIŞ GAYRİMENKUL VE KONUT SEKTÖRÜNE BAKIŞ MAYIS 215 Atatürk Mah. Çitlenbik Cad. No: 4 Ataşehir / İstanbul Tel: 444 36 55 Faks: 216 456 48 75 www.emlakkonut.com.tr YAZARLAR Bahadır Dalkılıç Mustafa Aşkın Dalfin

Detaylı

TÜRK YAPI SEKTÖRÜ RAPORU 3 AYLIK BÜLTEN Temmuz 2009

TÜRK YAPI SEKTÖRÜ RAPORU 3 AYLIK BÜLTEN Temmuz 2009 İÇİNDEKİLER ÖZET EKONOMİ a. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) b. Sabit Sermaye Yatırımları c. Sektörel Gelişmeler d. Dış Ticaret e. Uluslararası Doğrudan Yatırımlar f. İstihdam İNŞAAT a. İnşaat Sektörünün

Detaylı

BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU

BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU 1. Dünya Ekonomisinde Oyunun Kuralları Yeniden Belirleniyor 2008 yılında dünya geneline yayılan küresel ekonomik

Detaylı

DÜNYADAKĐ GELĐŞMELER VE MAKRO EKONOMĐK VERĐLER EŞLĐĞĐNDE TÜRKĐYE EKONOMĐSĐ (DURUM TESPĐTĐ VE ÖNERĐLER) Prof. Dr. Şükrü Kızılot. Prof. Dr.

DÜNYADAKĐ GELĐŞMELER VE MAKRO EKONOMĐK VERĐLER EŞLĐĞĐNDE TÜRKĐYE EKONOMĐSĐ (DURUM TESPĐTĐ VE ÖNERĐLER) Prof. Dr. Şükrü Kızılot. Prof. Dr. DÜNYADAKĐ GELĐŞMELER VE MAKRO EKONOMĐK VERĐLER EŞLĐĞĐNDE TÜRKĐYE EKONOMĐSĐ (DURUM TESPĐTĐ VE ÖNERĐLER) Prof. Dr. Şükrü Kızılot Prof. Dr. Metin Taş Arş. Gör. Özgür Şahan Gazi Üniversitesi I. Dünya Ekonomisindeki

Detaylı

sürdürülebilir rekabet gücü için

sürdürülebilir rekabet gücü için sürdürülebilir rekabet gücü için FAALİYET RAPORU 2013 Faaliyet Raporu 2013 Türk Eximbank etkinliği artıran uygun koşullar güçlü vizyon uzmanlıkla tasarlanmış ihracata ve ihracatçıların finansmanına desteği

Detaylı

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Eylül 2012 İçindekiler KISALTMALAR... 3 SUNUŞ... 4 1. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER... 6 2. TÜRKİYE EKONOMİSİ NE GENEL BAKIŞ... 11 2.1. Büyüme

Detaylı

Türkiye Sermaye Piyasası

Türkiye Sermaye Piyasası SERPAM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Eylül 2012 İçindekiler KISALTMALAR... 3 SUNUŞ... 4 1. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011

FAALİYET RAPORU 2011 FAALİYET RAPORU 2011 Türk Eximbank, kurulduğundan beri ihracat sektörünün finansman gereksinimlerini karşılayarak Türkiye nin sürdürülebilir büyümesine artı değer sağlamaya odaklanmıştır. bu raporun pdf

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU 63 29 HİZMET SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU MÜSİAD Araştırma Raporları: 63 ISBN-978-975-7215-93-6 İstanbul, Şubat 21 Yayına Hazırlık www.prwwestij.com.tr Baskı Atatürk Cd. Göl Sk. No:1 Yenibosna/İST.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2563 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1533 KAMBİYO MEVZUATI. Yazar Öğr.Gör. Raif BAKOVA

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2563 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1533 KAMBİYO MEVZUATI. Yazar Öğr.Gör. Raif BAKOVA T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2563 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1533 KAMBİYO MEVZUATI Yazar Öğr.Gör. Raif BAKOVA Editör Prof.Dr. Nüvit OKTAY ANADOLU ÜNİVERSİTESİ i Bu kitabın basım, yayım ve

Detaylı

TÜRKİYE PERAKENDECİLİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU

TÜRKİYE PERAKENDECİLİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU Aralık 2012 TÜRKİYE PERAKENDECİLİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU Aralık 2012 ISBN: 978-605-137-211-2 TOBB Yayın Sıra No: 2012/179 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : +90 (312)

Detaylı

Bu metin 28 29 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir.

Bu metin 28 29 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir. Bu metin 28 29 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir. This paper was presented in International Balkan Congress

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 31 Aralık 2011 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 31 Aralık 2011 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 31 Aralık 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE... 5 DÜNYADA İLAÇ SEKTÖRÜ... 10 TÜRKİYEDE İLAÇ SEKTÖRÜ... 11 İLAÇ HARCAMALARI...

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013

İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013 İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013 1 KALİTE POLİTİKASI Amacımız üyelerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini tatmin edecek kalitede hizmet sunmak, ülkemizin ticari ve ekonomik hayatının

Detaylı

30 NİSAN 2015. Başlarken. Küresel Ekonomik Gelişmeler. Türkiye Ekonomisi ve Gelişmeler. Turizm Sektör Analizi. Sağlık Turizmi.

30 NİSAN 2015. Başlarken. Küresel Ekonomik Gelişmeler. Türkiye Ekonomisi ve Gelişmeler. Turizm Sektör Analizi. Sağlık Turizmi. 30 NİSAN 2015 Başlarken Bulut Bağcı 6 Küresel Ekonomik Gelişmeler 8 Üç Büyük Merkez Bankası Politika Etkileşimi Dünya Ekonomisine Büyüme ve Bağlı Makro Ekonomik Gelişmeler Petrol Fiyatları ve Ekonomi Dengesi

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımların Dünya daki ve Türkiye deki Gelişimi

Doğrudan Yabancı Yatırımların Dünya daki ve Türkiye deki Gelişimi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23, 2012, 69-104 Cahit AYDEMİR* * İbrahim ARSLAN** Funda UNCU*** Doğrudan Yabancı Yatırımların Dünya daki ve Türkiye deki Gelişimi Development of

Detaylı

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com GİRİŞ

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com GİRİŞ GİRİŞ Sanayi devrimi ile birlikte insanların gelir seviyelerindeki artışlar, ulaşım imkanlarının giderek çoğalması, yoğun iş temposunun yüklediği stresten uzaklaşmak, dinlenme-eğlenme, gezme-görme amaçlı

Detaylı

2008-2009 Dönemi Çalışmalarına İlişkin Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2009 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu 2009-2010

2008-2009 Dönemi Çalışmalarına İlişkin Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2009 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu 2009-2010 2008-2009 Dönemi Çalışmalarına İlişkin Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2009 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu 2009-2010 Dönemi Bütçe Tasarısı Mayıs 2009 Türkiye Bankalar

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz,

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız bir tek şeye ihtiyacımız var: Çalışkan olmak!

Detaylı

TÜRKİYE ULUSLARARASI TA IMACILIK ve LOJİSTİK SEKTÖR RAPORU

TÜRKİYE ULUSLARARASI TA IMACILIK ve LOJİSTİK SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE ULUSLARARASI TA IMACILIK ve LOJİSTİK SEKTÖR RAPORU 2007 ULUSLARARASI TA IMACILIK VE LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1 1. 2007 Yılı Genel Değerlendirmesi 5 1.1. Başlıca Siyasi

Detaylı

2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU. 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi

2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU. 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi 2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi Türkiye Ekonomisi, 82 yıllık Cumhuriyet tarihinde, en zorlu süreçlerden birisini 2001 Krizi esnasında

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

TURAD Turizm Araştırmaları Derneği. 2008-2009 Turizm Sektörü Araştırması

TURAD Turizm Araştırmaları Derneği. 2008-2009 Turizm Sektörü Araştırması TURAD Turizm Araştırmaları Derneği 2008-2009 Turizm Sektörü Araştırması Aralık 2008 - Nisan 2009 1 ĐÇĐNDEKĐLER AMAÇ VE KAPSAM YÖNTEM VE ÖRNEK YAPISI ZAMAN PLANI YÖNETĐCĐ/BASIN ÖZETĐ BULGULAR o BÖLÜM 1:

Detaylı

>> Faaliyet Raporu 2010. büyük hedefe güçlü destek. 2023 yılında ihracat hedefi 500 milyar dolar

>> Faaliyet Raporu 2010. büyük hedefe güçlü destek. 2023 yılında ihracat hedefi 500 milyar dolar >> Faaliyet Raporu 2010 büyük hedefe güçlü destek 2023 yılında ihracat hedefi 500 milyar dolar >> İçindekiler 1. Sunuş 2 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3 Kurumsal Profil 4 Özet Finansal Bilgiler

Detaylı

4749 SAYILI KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER, ÖNCEKİ MEVZUAT İLE KARŞILAŞTIRILMASI

4749 SAYILI KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER, ÖNCEKİ MEVZUAT İLE KARŞILAŞTIRILMASI DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU 4749 SAYILI KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER, ÖNCEKİ MEVZUAT İLE KARŞILAŞTIRILMASI Meral VURUCU DEMİR Ankara

Detaylı