HEDEF BELLÝ... KENDÝ KENDÝNÝN KAHRAMANI. Elvan Levent. Ali Osman. Müzakere sürecinde Erdoðan'ýn BM'ye önerisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HEDEF BELLÝ... KENDÝ KENDÝNÝN KAHRAMANI. Elvan Levent. Ali Osman. Müzakere sürecinde Erdoðan'ýn BM'ye önerisi"

Transkript

1 Önümüzdeki haftadan itibaren Türkiye'deki ilkokullarda andýmýz kalkýyormuþ... Onunki kalkýnca, bizimki de kalkar herhalde... Bundan sonra andla baþlanmayacak derslere, besmeleyle baþlanacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Ekim 2013 Pazar YIL: 12 SAYI: 4304 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý EÐER 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... TOMA'dan niye korktuk anlamadým daha! Erdoðan Baybars HEDEF BELLÝ... Ali Osman KENDÝ KENDÝNÝN KAHRAMANI Elvan Levent ÇÖZÜM MASALLARI Mehmet Levent YOKSA SÝZ ÝNSAN DEÐÝL MÝSÝNÝZ? Afrika dan Mektup AKP'ye yakýn 'Sabah' gazetesi Recep Tayyip Erdoðan'ýn St. Petersburg'taki G-20 zirvesinde Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon'a Kýbrýs konusunda teklif götürdüðünü açýkladý... Talat'tan ilginç deðerlendirme... Emperyalistlerin müdahalesi þart Mehmet Ali Talat Kýbrýs sorununa uluslararasý ilginin þart olduðunu öne sürdü ve buna 'emperyalist müdahale' diyerek karþý çýkan kesimleri çözüm istememekle suçladý... Talat: Kapitalizmin egemen olduðu bir dünyada yaþýyoruz. Çözüm için tüm uluslararasý kapasiteden yararlanýlmasý gerekir sayfada Müzakere sürecinde Erdoðan'ýn BM'ye önerisi 3 aylýk takvim Aleksander Downer'in, Anastasiadis ve Eroðlu ile önceki gün ayrý ayrý görüþmesinin arifesinde Erdoðan'ýn Ban'a sunduðu teklifin açýklanmasýný Rum tarafý kuþkuyla karþýladý ve Türkiye'nin yeni oyunlar tezgahladýðýný öne sürdü... Güneydeki deðerlendirmelere göre, Türkiye yeni süreçte de kendi þartlarýný dikte ettirme peþinde... Erdoðan'ýn Ban'a yönelik mektubunda, Kýbrýs sorununda anlaþmaya varýlmasý için üç aylýk bir zaman takvimi belirlenmesi isteniyor. Erdoðan'ýn takvim önerisi Kýbrýslý Türk liderler tarafýndan da sýk sýk dile getirilmeye baþlandý... Eroðlu'ndan sonra Mehmet Ali Talat da takvimi destekledi... Takvim konusunda Türk tarafýnýn son derece haklý olduðunu söyleyen Talat, istenen zaman limitinin çözüm sürecinin takvime baðlanmasý ile ilgili olmasý gerektiðini belirtti... 4 ve 19. sayfalarda Yayýnýmýz etkili oldu... Tutuklu krupiyer serbest Afrika (Özel)- 'Savoy' otelde uðradýðý býçaklý saldýrýdan sonra polise þikayette bulunan, ancak þikayetini geri çekmediði için gözaltýna alýnan ve kendisine dava okunan krupiyer Nihat Özküsen dün mahkemeye çýkarýlmadan ve herhangi bir teminata baðlanmadan serbest býrakýldý. Bilindiði gibi daha önce polis Özküsen'e 'itale-i lisan ve darp' suçundan dava okumuþtu. Bu arada hakkýnda þikayet bulunan otel görevlisi Sinan isimli þahýsa 'tasarrufunda kanunsuz býçak' suçlamasýyla dava okundu ve teminatla o da serbest býrakýldý... Bugün gazetemizle birlikte 'Hürriyet'e haber oldu 'Hürriyet' gazetesi KKTC'de ezan sesinin susmasýna Erdoðan'ýn dikkatini çekti 3. sayfada

2 MAÐUSA'DA HIRSIZLIK Þener LEVENT Gazimaðusa'da Serbest Liman Müdürlüðü'ne ait ambarýn giriþ kapýsýnda bulunan kilit 2-4 Ekim tarihleri, saatleri arasýnda, meçhul þahýslar tarafýndan kesilerek hasara uðratýldýktan sonra içerisindeki bir þahsa ait çeþitli markalarda sigara ve tütün çalýndý. Polsiten yapýlan açýklamaya göre, çalýnan sigaralardan 92 karton ve 30 paket tütün hendek içerisinde bulunarak emare olarak alýnýrken, olayla ilgili soruþturma devam ediyor. Açý EÐER... ANÝ VE GAYRÝ TABÝ ÖLÜM Lefkoþa Dr Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde yaklaþýk 1 yýldan beri akciðer rahatsýzlýðý sebebi ile tedavi görmekte olan Suzan Akman (K-14) 3 Ekim'de yaþamýný yitirdi. Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre konuyla ilgili soruþturma sürüyor. KANUNSUZ ATEÞLÝ SÝLAH TASARRUFUNDAN 2 TUTUKLAMA Alayköy Çemberi'nde dün sabah M.A.'nýn (E-43) kullanmakta olduðu araçta polis tarafýndan yapýlan kontrolde, aracýn bagaj kýsmýnda, adýna kayýtlý bir adet av tüfeðini yetkili makamdan izinsiz kapalý mevsimde taþýyýp tasarrufunda bulundurduðu tespit edilerek tutuklandý. Öte yandan, Demirhan'da faaliyet gösteren bir iþ yerinin önünde, L.E.'nin (E-22) yönetiminde bulunan araçta polis tarafýndan yapýlan kontrolde, aracýn bagaj kýsmýnda, adýna kayýtlý bulunan bir adet av tüfeðini yetkili makamdan izinsiz kapalý mevsiminde taþýyýp tasarrufunda bulundurduðu tespit edildi. L.E tutuklandý. Olaylarla ilgili polis soruþturmasý sürüyor. KIZ ARKADAÞINI VE ONUN EV ARKADAÞINI DARP EDEN KÝÞÝ TUTUKLANDI Lefkoþa'da bir evde, M.Ç. (E31), aralarýnda çýkan tartýþma sonucunda kýz arkadaþýný ve olaya müdahale etmeye çalýþan ev arkadaþýný darp edip, balkon kapýsýný kýrdý. Polisten yapýlan açýklamaya göre, 4 Ekim tarihinde meydana gelen olayda M.Ç. tutuklandý. Öðretmenlerin 5 Ekim dayanýþmasý Kýbrýslý Türk ve Rum öðretmen sendikalarý "Dünya Öðretmenler Günü"nü ara bölgede düzenledikleri etkinlikle birlikte kutladýlar. Lefkoþa ara bölgedeki Dayanýþma Evi'nde (Home for Coorperation) dün akþam yer alan etkinliðe KKTC'den KTÖS - KTOEÖS DAÜ-SEN, Güney Kýbrýs'tan POED OLTEK ve OELMEK sendikalarýnýn yönetici ve üyeleri katýldýlar. Güney Kýbrýs'tan milletvekili Kate Klerides'in de katýldýðý etkinlikte söz alan KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil dünyanýn kabul ettiði öðretmenlerin anlamlý gününü bu yýl " Parasýz - Bilimsel - Demokratik ve Eþit Eðitim için Mücadele" sloganýyla 3 gün sürecek etkinliklerle kutlayacaklarýný belirtti. Elcil, tek bir Kýbrýs'ta ortak bir cumhuriyet için öðretmenlerin ortak mücadelesine emek veren katký koyanlara teþekkür etti. Kýbrýs Öðretmenler Birliði (POED) Genel Sekreteri Constantinos Constantinou da ortak etkinliðe katýlanlarý kutlarken, ortak bir vatan için el ve gönül birliði ile mücadele etmenin önemine vurgu yaparak sözlerini tamamladý. Son konuþmayý yapan KTOEÖS (Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý) baþkaný Tahir Gökçebel, öðretmenin nerede olursa olsun toplumun aynasý olduðunu, öðretmenlerin dün olduðu gibi bugün de ülkenin daha güzel yarýnlara ulaþmasý, barýþ ve demokrasi yolunda ilerlemesi için birlikte mücadele etmekten geri durmamasý gerektiðine inandýklarýný belirtti. Gökçebel ortak etkinliðe varlýklarýyla anlam katan öðretmenlere sendika olarak teþekkür etti. Konuþmalardan sonra etkinlik kokteyl parti ile noktalandý. ABD'DE BÝR KÝÞÝ PARKTA KENDÝNÝ YAKTI ABD'nin baþkenti Washington'da Kongre ile Washington Anýtý arasýndaki "National Mall" adý verilen parkta bir kiþi kendini ateþe verdi. Polis ve itfaiye yetkilileri, baþýndan aþaðýya benzin dökerek kendini ateþe veren kiþinin, çevredekilerin müdahalesinin ardýndan havayoluyla hastaneye kaldýrýldýðýný bildirdi. Kimliði belirsiz kiþinin vücudunda aðýr yanýklar oluþtuðu ve hayati tehlikesinin bulunduðu belirtiliyor. Görgü tanýklarýnýn aktardýðýna göre, National Mall'da yaþanan olayda, yalnýz baþýna duran bir kiþi, içi benzin dolu tenekeyi üzerine boþalttý ve hemen ardýndan kendini ateþe verdi. Etraftan geçenlerin, tiþörtleriyle alevlere müdahale ettiði, o sýrada kiþinin bilincinin yerinde olduðu ifade ediliyor. Olay yeri, dün bir kadýn sürücü ile Gizli Servis ve polis ekipleri arasýnda Beyaz Saray'dan Kongre'ye kadar uzanan kovalamacada sürücünün vurularak öldürüldüðü noktanýn birkaç blok ötesinde bulunuyor. KAMA BULUNDURMAYA YASAL ÝÞLEM Lefkoþa'da önceki gün H.K.'nin (E-42) aracý içinde yapýlan aramada 1 adet kama tespit edildi. Polisten yapýlan açýklamaya göre, H.K. hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. DEÐÝRMENLÝK VE YEÞÝLIRMAK'TA YANGIN Deðirmenlik Baþpýnar'da önceki gün üç dönümlük bir arazi içerisinde tespit edilemeyen bir sebepten dolayý yangýn meydana geldi. Polisten yapýlan açýklamaya göre, yangýn itfaiye ekipleri tarafýndan söndürülürken, 30 adet zeytin aðacý ve kuru otlar kýsmen yandý. Öte yandan Yeþilýrmak köyünün batýsýnda önceki gün bir þahsa ait arazi içerisinde, rüzgarýn etkisi ile birbirine çarpan elektrik tellerinden düþen kývýlcým sonucu bir yangýn meydana geldi. Yangýn itfaiye ekipleri tarafýndan söndürülürken, 10 adet badem aðacý kýsmen yandý. Kazým Denizci belediyeye süpürge baðýþýnda bulundu... LTB'ye yardýmlar sürüyor Özel sektör zor bir süreçten geçen Lefkoþa Türk Belediyesi'ne (LTB) hem hizmet hem de yedek parça ve malzeme yardýmý yapmayý sürdürüyor. Son olarak Lefkoþa sevdalýsý iþ insaný Kazým Denizci temizlik hizmetlerinde kullanýlmak üzere belediyeye süpürge baðýþýnda bulundu. LTB Baþkaný Kadri Fellahoðlu gerek küçük ve orta gerekse büyük ölçekli iþletmeler olsun LTB'ye katký yapan tüm duyarlý iþadamlarýna ve iþletmelere teþekkür ederek Lefkoþa'nýn ve LTB'nin tüm halkýn malý olduðunu ve bu yardýmlarýn sürmesini arzuladýklarýný ifade etti. Özellikle temizlik hizmetlerine yönelik yapýlan katkýnýn çok önemli olduðunun altýný çizen Fellahoðlu bu yüzden de Kazým Denizci'ye bu duyarlý davranýþýndan dolayý teþekkür etti. Eðer Kýbrýs'ta toplumsal çatýþmalarýn 1974'te baþladýðýný kabul eder ve 1963'ten söz etmezseniz, hele 63'ten sonra adaya taþýnan yirmi bin yasadýþý Yunan ordusunu hiç anmazsanýz... Eðer 1950 enosis plebisitini hiç hatýrlatmazsanýz ve Cumhurbaþkaný Makarios'un enosis nutuklarýndan hiç bahsetmezseniz ve bir komünist partisi olan AKEL'in enosis talebini hiç yüzüne vurmazsanýz... Eðer 15 Temmuz 1974 faþist darbesini es geçer ve doðrudan 20 Temmuz Türkiye askeri müdahalesi ile tarihi anlatýrsanýz... Eðer yalnýz Türk katliamlarýndan söz eder ve Rum katliamlarýndan hiç söz etmezseniz... Dohni'yi, Murataða'yý, Atlýlar'ý ve Sandallar'ý hiç aðzýnýza almazsanýz... Eðer Akritas Planý'ný Kýbrýslýtürkleri toplu bir imha planý deðil, Rumlarýn sadece bir savunma planý olarak kabul ederseniz... Eðer ada nüfusunun yüzde yirmisini oluþturan Kýbrýslýtürklerin Rumlar karþýsýnda siyasi eþitlik hakký talep edemeyeceðini ve bu adada eþit bir toplum olarak deðil, ancak eþit bir vatandaþ olarak yaþayabileceðini teslim ederseniz... Yani Kýbrýslý bir Türk olarak siyasi eþitlik talep etmezseniz... Eðer EOKA'nýn ulusal bir kurtuluþ örgütü, TMT'nin ise bir tedhiþ örgütü olduðunu söylerseniz... Eðer kuzeydeki devleti sahte bir devlet, güneydeki devleti ise tüm Kýbrýs'ýn tek yasal devleti sayarsanýz... Eðer hiçbir örgütte tüm Kýbrýs'ý uluslararasý arenada temsil eden bir Kýbrýslýtürk olmazsanýz... Eðer Kýbrýs sorununun bir iþgal sorunu olduðunu kabul eder ve Türk askerinin adadan gitmesi için mücadele ederseniz... Eðer Kýbrýs'ýn bir Yunan adasý olduðu ve ilk ahalisinin de Rumlar olduðu tezi ile uyuþursanýz... Eðer 1963'ten sonraki yýllarda Kýbrýslýtürklerin Rum barikatlarýndan nasýl alýnýp götürüldüðünü ve nasýl yargýsýz infaz edildiðini, Türk köylerinin Grivas kumandasýndaki ordular tarafýndan nasýl basýldýðýný kimseye anlatmazsanýz, hele Ayvasýl'da katledilip toplu olarak gömülenlerden ve Köfünye, Aytotoro ve Tatlýsu'da yaþanan barbarlýktan hiç bahsetmezseniz... Eðer güneyde istimlak edilen mallarýnýzýn bedellerinin çözümden sonra size ödenmesine itiraz etmezseniz... Eðer Kýbrýslýtürklerin güneyde bedava saðlýk hizmeti almasýnýn durdurulmasýný haklý bir karar sayarsanýz... Eðer Türk toplumunun Kýbrýs Cumhuriyeti'ne yamalanmasýna karþý çýkmazsanýz... Eðer bulunacak olan yeni bir çözümde Kýbrýs Cumhurbaþkanýnýn yalnýz Rum olmasýný kabul ederseniz... Eðer Kýbrýs Cumhuriyeti'ndeki 1960 ortaklýðýna dönülmesini savunmazsanýz ve Rum tarafýndan bunu talep etmeye kalkýþmazsanýz... Eðer Kýbrýs'ta iki toplumun ayrý ayrý selfdeterminasyon hakký olduðunu savunmaz ve yalnýz Kýbrýs halkýnýn tek bir self-determinasyon hakký olduðunu benimserseniz... Eðer Kýbrýs'ta iki halk deðil, yalnýz tek bir halk olduðunu söylerseniz... Eðer ebeveyinlerinden biri Kýbrýslýtürk olmayan çocuklara Kýbrýs'ta doðmuþ olsalar da Kýbrýs Cumhuriyeti pasaportu verilmemesini normal karþýlarsanýz... Eðer enosisi bir hedef olarak seçmekle AKEL'in Derviþ Kavazoðlu ile arkadaþlarýný çok zor duruma düþürdüðünü ve böylelikle onlarý daha da büyük bir tehlikenin içine attýðýný yazýp söylemezseniz... Eðer çözüm olana kadar bir Kýbrýs Cumhuriyeti vatandaþý olarak güneyden pasaport dýþýnda baþka haklar talep etmezseniz... Eðer Þener Elcil'in Ýngiliz Okulu Yönetim Kurulu'na atanmasýný, ayrýca Avrupa'da tüm Kýbrýslý öðretmenleri temsil etmesini Kýbrýs'ýn çýkarlarý açýsýndan zararlý sayarsanýz... Eðer Murataða katliamýnýn belgesel filmini yapan Tony Angastiniodis'e ve 'Akamas' filmini çeken Panikos Hrisantu'ya iyi gözle bakmazsanýz... Eðer yalnýz kuzeydeki Rum mezarlýklarýnýn talan edildiðini söylerseniz ve güneydeki Türk mezarlýklarýnýn da baþýna ayný þeyin geldiðini söylemezseniz... Eðer Beþparmaklardaki bayraðýn kaldýrýlmasýný isterseniz, ama güneydeki Yunan bayraklarýndan hiç þikayet etmezseniz... Ýþte o zaman Rum toplumunda 'makbul' bir Türk olursunuz!

3 AFRÝKA dan mektup... YOKSA SÝZ ÝNSAN DEÐÝL MÝSÝNÝZ? Ey ilahlar! Ey yeryüzü tanrýlarý! Söyleyin... Yaþamýnýzda þöyle bir kere olsun yalan söylemediniz mi? Bir kere olsun aldatmadýnýz mý kimseyi? Ýçkiyi fazla kaçýrdýðýnýz, hatta kustuðunuz olmadý mý hiç? Hiçbir parkta, hiçbir karanlýk sokakta hiç kimseyle öpüþmediniz mi? Geceleri seviþmediniz mi? Seviþtiyseniz hep 'ahlaklý' mý seviþtiniz? Fantazmalarýnýz olmadý mý hiç? Yolda sýkýþýp da tuvalet bulamadýðýnýz zaman bir tarlaya, bir duvar dibine, bir aðacýn köküne iþemediniz mi? Söyleyin ey ilahlar! Yabancý bahçeden bir kere olsun bir erik, ya da bir çiçek koparmadýnýz mý? Gizlediðiniz, utandýðýnýz, vicdan azabý duyduðunuz þeyler olmadý mý hiç? Konuþurken hiç heyecanlanmadýnýz, hiç þaþýrmadýnýz ve asla kekelemediniz deðil mi? Hastalanmadýnýz mý hiç? Paçavraya yakalanmadýnýz mý? Kýzamýk geçirmediniz mi? Sararmýþ bir gazete kaðýdýný veya kalýn bir yapraðý tuvalet kaðýdý yerine kullanmak zorunda kalmadýnýz mý hiç? Söyleyin, herþeyi vaktinde mi yaptýnýz? Hiç ihmalkar olmadýnýz mý? Yaþamýnýzda bir kere olsun korkmadýnýz mý? Hiç duygulanmadýnýz ve hiç aðlamadýnýz mý? Tüm sorularý bildiniz ve hiç bilmediðiniz bir soru olmadý mý? Pýrýl pýrýl elbiselerinizde hiçbir zaman küçük bir leke olsun bulunmadý mý? Vazolarýnýzda çiçekler hep böyle güzel mi durdu? Hep böyle güzel mi gülümsediniz? Aðzýnýz soðan ve sarmýsak kokmadý mý bir kere olsun? Koltuk altlarýnýz terlemedi mi? Ayaklarýnýz kokmadý mý hiç? Bahar günleri gözünüze sinek kaçmadý mý? Söyleyin, hiç iþemediniz mi denize? Ereksiyon olmak isteyip de olamadýðýnýz olmadý mý hiç? Yemek yerken diþinizin arasýna kaçan bir et parçacýðýný bir elinizle aðzýnýzý kapatarak çýkarmaya çalýþmadýnýz mý? Kahve içerken burnunuzun üstünde kahvenin izi kalmadý mý? Býyýklarýnýza yoðurt, ya da sümük bulaþmadý mý? Arkanýz da kaþýnmadý, burnunuzu da hiç karýþtýrmadýnýz, öyle mi? Hiç mastürbasyon da yapmadýnýz! Kimse bükemedi bileðinizi, kimse size numara yapamadý, hatta Nisanbirlerde bile oyuna gelediniz deðil mi? Açamayacaðýnýz kapý, yapamayacaðýnýz iþ olmadý mý? Hiçbir kadýnýn arkasýndan kalçalarýna bakmadýnýz, hiçbir kadýna yalvarmadýnýz, kimse reddetmedi sizi, iliþkiye son verdiyseniz hep siz son verdiniz, öyle mi? Tüm sevgililerinizi hep siz terkettiniz, sizi hiç terkeden olmadý mý? Portokalý aðzýnýzla soymadýnýz mý, þiþenin kapaðýný diþlerinizle açmadýnýz mý? Mideniz hiç gaz yapmadý ve hiç osurmadýnýz deðil mi? Acayip þeyler girmedi mi hiç rüyalarýnýza? Hiç altýnýz ýslak uyanmadýnýz mý cinsel düþlerden sonra? Aklýnýzdan kötü þeyler geçmedi mi hiç? Hiç herkes gibi olduðunuzu düþünmediniz mi? Ey ilahlar! Ey yeryüzü tanrýlarý! Yoksa siz insan deðil misiniz? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Türkiye de Hürriyet e haber oldu... KKTC'de Ezan sesi sustu! Hürriyet Gazetesi KKTC'deki camilerin elektriðinin kesilmesini geniþ haber yaptý. Büyük puntolar ile "KKTC'de EZAN SESÝ SUSTU" baþlýðýný kullanan gazete camilerin 1995 yýlýndan bu yana ödenmeyen 7 milyon liralýk borcu olduðunu yazdý... Ýþte o haber: KKTC'de elektrik sendikasý, Ada'daki 190 camiden kent içlerinde bulunan 80'inin elektriðini borcundan dolayý kesti. Geçen yýl bakanlýklarý karartarak gündeme gelen sendika, camilerin 1995 yýlýndan bu yana ödenmeyen 7 milyon liralýk borcunu tahsil etmeye çalýþýyor. Diyanet Ýþleri Baþkaný Doç. Dr. Talip Atalay, sendikanýn yetkisi olmadýðý halde hukuk dýþý bir þekilde kesinti yaptýðýný belirterek, "Bütçemizde para yok. Sendika yeniden yapýlandýrmaya yanaþmýyor. Camilerde elektrikler kesilince pratikte ezan okunmasý, aydýnlatma, ýsýnma ve soðutma yapýlamýyor" dedi. 'HEDEF SEÇÝLDÝK' Ýbadethanelerin bu tür müdahalelere uygun alanlar olmadýðý uyarýsýnda bulunan Diyanet Ýþleri Baþkaný Atalay, Hürriyet'e elektrik kriziyle ilgili yaptýðý açýklamada, "Kamunun elektrik dairesine olan borç sýralamasýnda kurumlar arasýnda 20'inci sýradayýz. Elektrik dairesinin haklý olarak görünen bu mücadelesinde hedef seçilmemiz içimizde burukluk yarattý" diye konuþtu. (Hürriyet) Çiziktirdi existence Elvan Levent KENDÝ KENDÝNÝN KAHRAMANI Lefkoþa'da kafenin birinde oturuyorum. Karþýmda lise öðrencisi olduklarýný düþündüðüm üç kýz oturuyor. Ýçlerinden biri cep telefonuyla kedi fotoðrafýný çekiyor, diðer ikisi de fondaki dekor modeli gibi gülümsüyorlar. Bir fotoðraf, iki, beþ, yirminci fotoðrafta arka fondaki kýzlar isyan ediyorlar; gülümsemekten yanaklarý uyuþmuþ. Filmlik bir sahne. Modern zamanlarýn narsist portreleri... Onlar kaçýyor, üç kiþilik genç bir aile geliyor. Adam, kadýn ve yedi yaþlarýnda olduðunu düþündüðüm bir kýz. Masaya oturuyorlar ve oturur oturmaz kadýnla adam cep telefonlarýný çýkarýyorlar, çocuðun elinde de ipad var, onu açýyor. Bu noktadan sonra kimse baþýný kaldýrmýyor. Yan tarafýmdaki kýzla oðlan cep telefonlarýyla birbirlerinin fotoðraflarýný çekiyorlar durmadan. Sonra tek kelime etmeden kalkýp gidiyorlar. Beþ altý yaþlarýnda iki küçük kýzla bir kadýn geliyor sonra, kýzlarýn elinde de birer ipad, kadýn dalgýn dalgýn kahvesini içerken çocuklar birþeyler izliyorlar. Rollo May, bir psikolog olarak neredeyse tüm kariyeri boyunca, insanlýðýn içine girdiði kriz hallerini anlayabilmek için insanýn varoluþsal yapýsýný inceledi. Ve sonuç olarak narsizmi çaðýmýzýn tipik bir hastalýðý olarak tanýmladý ki, May, 2000'li yýllarý, yani benim yukarýda sýraladýðým türde sahneleri göremeden öldü. Buna karþýn, modern insanýn kendinden baþka birþeyle ilgilenmekten vazgeçtiði kanýsýndaydý. Bunun nedenini ise Amerikan efsanesinin tüm dünyada yaygýnlýk kazanmasýna baðlýyordu. "Ýdeal Amerikan kahramanýnýn kimseye ihtiyacý yok", diyordu May, "Hollywood filmleri ise bu kahramanýn özelliklerini hayata geçirdi". Süpermen... Yalnýz mý yalnýz, kostümüne bürünüyor ve tek baþýna mucizevi kahramanlýklar yapýyor. Olaðanüstü güçleri var, yenilmez bir kahraman... Son çýkan Hollywood filmlerine bakýn, efsanenin devam ettiðini göreceksiniz. Süpermen gibi daha çok karakter sayabiliriz Amerikan sinemasýndan... Son olarak bu yýl gösterime giren ve Türkçe'ye Maskeli Süvari, olarak çevrilen The Lone Ranger filmi var mesela... Teksaslý korkusuz bir kahraman adalet için yolsuzluklarla boðuþuyor. Dünyanýn her yerinde küçük çocuklar bu kahramanlarýn kostümlerini giyiyor ve büyüdüklerinde týpký onlar gibi dünyayý kurtaracaklarýný hayal etmiyorlar mýydý? Ama eðer hepimiz birer Hollywood kurbanýysaydýk ve bugün dünyada kahramandan çok gangster varsaydý, bunun suçunu da Amerikan sinemasýnda mý aramalýydýk? Sonuçta onlarýn da en az kahramanlar kadar cazibeleri yok muydu? Puro ve viski içiyor, tek bir iþaretleriyle insanlarý cehenneme yolluyorlardý. Bir Zamanlar Amerika'da ve 'Baba' filmleri birer sinema klasiði haline gelmiþlerse boþuna deðildi herhalde... Narsizme gelince... Etrafýma baktýðým zaman, Hollywood bir yana, yaþadýðýmýz bu çaðda herkesin kendi kendinin kahramaný haline geldiðini düþünmekten alamýyorum kendimi... Nasýl olsa, Süpermen gerçek deðildi ve Robin Hood da yoktu ortalýkta. Audrey Hepburn, Marylin Monroe ve Greta Garbo birer yýldýzdýlar ama onlar da ölmüþtü. Ne büyük hayal kýrýklýðý deðil mi? Teknoloji sanki karþý konulmaz bir avuntu gibi insanlýðýn imdadýna yetiþmiþ ve aðlamayýn demiþti, siz de birer kahraman, birer yýldýz olabilirsiniz. Kahramansýz bir çaðda, insanlarýn giderek teknolojiye daha da teslim olup yalnýzlaþtýklarý bir çaðda, kendi hayatýnýzýn yýldýzý deðil misiniz artýk siz de?

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Tüpgaza zam gelmiþ okkalý tarafýndan Her kýþ giriþinde oynuyorlar bu oyunu Geçilmez "icraat hükümeti" tafralarýndan Bir daha gördünüz bunlarýn da boyunu Ali OSMAN Periyodik HEDEF BELLÝ... Uzun yýllardýr CTP'de önemli görevlerde bulundu Hala da devam ediyor Hasbelkader karþýlaþtýk -Selam nasýlsýn, dedi -Selam da, "Selam aleyküm" diye baþlayacaðýný sanýyordum, dedim Dilimin altýndakini anlamýþtý -O kadar da deðil Siz de fazla yüklendiniz, dedi -Az bile, dedim, sen nasýl karþýladýn bunu? Daha düne kadar Kýbrýslýtürklerin yokolacaðýný, eritileceðini ve UBP döneminde baþlayan Sünnileþme hareketi dayatmasýnýn bizim toplumumuza ters olduðunu söylüyordunuz Þimdi ne oldu da kurdeleyi bile siz kestiniz -Baþkanýmýz farkýndaysan cami açýlýþlarýna katýlmadý ama, dedi -Mazeret deðildir Partiniz adýna baþkalarý katýlmadý mý? Onlarýn orada bulunmalarý partinizi baðlamaz mý yoksa? -Baðlar da -Da'sý ne -Biz de eleþtirdik -Eleþtirdiniz de parti yetkilileri nasýl bir mazeret sundular ve sizi ikna ettiler, diye sordum. -KKTC'de Kuran kurslarý yapýlmýyor mu, diye soruma soruyla cevap verdi. -Yapýlýyor, dedim -Ýþte þimdi bu daðýnýk ve kontrolsuz Kuran kurslarý kontrol altýna alýndý, dedi -Þu anda 1200 kapasitesi varmýþ Külliye'nin Yakýnda kapasiteyi artýracaklarmýþ da.. Düþünün buradan çocuk girip genç olarak her yýl binlerce evladýmýz mezun olacak Ekonomik gücü olmayan aileler, ki büyük çoðunluk böyledir, çocuklarýný bu okula gönderecekler. Mezun olduktan sonra istedikleri üniversitelerde okuma haklarý da olacak. Oradan mezun olanlar tüm kurum ve kuruluþlarý ele geçirecek Kýbrýslýtürklerin örf ve adetlerine uygun mudur þeytanlarla goncolozlarla uðraþmak, deyince -Devletten bir kuruþ çýkmadý ama, dikkatini çekerim. -Suudi Arabistan destekli yýllar önce baþlatýlan bu Sünnileþme hareketine Denktaþ ve dönemin hükümetleri bu kadar önem vermedilerdi Parayý aldýlar, ancak iþin minyatürünü yaptýlar. CTP seçimler öncesi karþý çýktý. Koltuða oturduktan sonra topluma ihanet etti dediðimizde haksýz mýyýz? -Burada ne yapabilirler ki, diye sordu... -Sivas'ta neler yaptýklarýný görmedik mi? Örnek mi istersin Gezi Parký eylemleri sýrasýnda Türkiye'nin yüzde ellisiyle geriye kalan laik kesimi tehdit etmedi mi Tayyip Erdoðan? Palalý saldýrganlarý, katilleri de mi izlemedin olaylar sýrasýnda? Suriye'de yaþananlarýn hiç mi farkýnda deðilsin? Müslüman Kardeþler ismini hiç duymadýn mý? Tarih kitaplarýnda da mý okumadýn Menemen'deki Kubilay vakasýný? Sesini çýkarmadý -UBP hazýrladý, açýlýþýný CTP yaptý, dedim Aklýnca beni tongaya düþürecek -DP'den söz etmiyorsun ama, dedi -DP için beklenendi Karþý çýkan sizdiniz, dedim Bir gün gençlerin külliyeden çýkýp Allah adýna cinayetler iþleyebileceklerini de söyleyecektim, ama söylememe fýrsat vermedi ve yürüdü gitti. Kalay DOKTOR VEKÝLLERE VE SAÐLIK BAKANI'NA DUYURULUR Ýç sayfalarýmýzda Türkiye kaynaklý bir haber okuyacaksýnýz bugün. Hormonlarla vücut geliþtirmeye çalýþan gençleri baþta kalp olmak üzere pek çok saðlýk sorununun beklediðinden söz ediyor bu haber. Kimi spor salonlarýnda gençlere önerilen bu hormonlarýn peynir ekmek gibi satýldýðýndan ve denetimsizlikten söz ediyor. Türkiye'de pek çok uzman bu konuyla ilgili uyarýlar yapýyor. Burada da gençler arasýnda yaygýn olan bu vücut geliþtirme hormonlarýyla ilgili, mesela meclisteki doktor milletvekillerinin hiç mi fikri yok? Peki ya Saðlýk Bakaný'nýn? Kýbrýs müzakere süreci Erdoðan Ban'a 3 aylýk takvim önerdi Kýbrýs müzakere sürecinin yeniden baþlamasýna dair geliþmeler hýz kazanmaya devam ederken, Türkiye'de yayýmlanan Sabah gazetesi, Türkiye Cumhuriyeti Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn, kýsa zaman önce St. Petersburg'da gerçekleþen G-20 zirvesinde, BM Genel Sekreteri Ban ki Moon'a "Kýbrýs sorununu 3 ayda çözelim teklifi götürdüðünü" haber verdi. Haber Rum gazetelerinde geniþ yer bulurken, BM Genel Sekreteri Ban'ýn Kýbrýs Özel Danýþmaný Aleksander Downer ise, adadaki temaslarý çerçevesinde, dün Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ve Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis ile ayrý ayrý görüþtü. Fileleftheros gazetesi "Türkiye Oyun Oynamak Ýstiyor" baþlýklý haberinde, Ankara'nýn, müzakerelerin yeniden baþlamasýyla birlikte zaman takvimleri belirleyerek, Kýbrýs sorununda kendi oyununu oynamaya çalýþtýðýný iddia etti. Türkiye hükümetinin, Erdoðan'ýn BM Genel Sekreteri Ban'a yönelik, TÖRE ÝSMAÝL TANSU'YU ZÝYARET ETTÝ - Demokrat Parti-Ulusal Güçler Lefkoþa milletvekili Zorlu Töre Ankara'da Kýbrýs Türk Kültür Derneði ve Kýbrýs Ýstirdat Proje Subayý Ýsamil Tansu'yu ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre, Töre Ankara temaslarý çerçevesinde daha sonra Bozkurt Albay Rýza Vuruþkan'ýn mezarý ziyaret etti. Mormenekþe davasý AKEL li yetkililer için temyiz istendi Kýbrýslý Türk Mustafa Mehmet Mustafa'ya ait, Larnaka'ya baðlý "Dromolaksia" (Mormenekþe) köyünde bulunan arazinin, Rum Telekomünikasyon Dairesi (CYTA) Emeklilik Fonu tarafýndan yasadýþý þekilde satýn alýnmasýyla ilgili olarak CYTA yetkilileri ile AKEL'in ileri gelenlerinin tutuklanmasý olaylarýna iliþkin geliþmeler devam ediyor. Fileleftheros gazetesi, Mormenekþe olayýna iliþkin tutuklanan ve ilgili mahkeme tarafýndan haklarýnda 7 gün tutukluluk emri verilen AKEL yetkilileri Zannetos Venizelos ve Hristos Alekos ile iþadamý Antonis Yoakeim için dün Vatandaþlýk için saðlýk kontrolünü bekliyorlar Akhataylýlar vatandaþlýk için baþvuranlarýn arasýnda sadece saðlýk kontrolü bekleyenlerin de bulunduðunu açýkladý Akhataylýlar Kardeþlik Dayanýþma ve Kültür Derneði, KKTC vatandaþlýðýna baþvuranlarýn arasýnda güvenlik soruþturulmasý tamamlanmýþ, gerekli koþullarý yerine getirmiþ olan ancak saðlýk kontrolünden geçmeyi bekleyenlerin bulunduðunu da belirtti. Dernek Baþkaný Mehmet Ýpek Ýçiþleri Bakanýnýn vatandaþlýk iþlemlerinin durdurulduðunu açýklamasýnýn üzerine "Ankara'nýn Kýbrýs sorununda anlaþmaya varýlmasý için üç aylýk bir zaman takvimi belirlenmesini istediði mektubunu" basýna sýzdýrmak için bu dönemi seçtiði yorumunda bulunan gazete, BM Genel Sekreterinin Kýbrýs Özel Danýþmaný Aleksander Downer'in, þu an iki tarafla müzakerelerin yeniden baþlamasý sürecini görüþmekte olduðunu kaydetti. Gazete, Ankara'nýn, bir önceki dönem savunduðu þeyler temelinde bir zaman takvimi ortaya konulmasý hedefinde olduðunun, bu hareketiyle açýkça görülmekte olduðunu da öne sürdü. Sabah gazetesinin haberine dayanarak, kýsa zaman önce St. Petersburg'da gerçekleþtirilen G-20 zirvesinde, Türkiye Baþbakaný Erdoðan'ýn BM Genel Sekreteri Ban'a "Kýbrýs sorununun 3 ayda çözülmesi teklifi götürdüðünü" yineleyen gazete, Türk tarafýnýn, Kýbrýs Türk ve Rum taraflarýnýn müzakerecilerinin Ankara ve Atina'ya yapacaklarý ziyaretlerin de, bu çerçeveye dahil olduðu iddiasýnda olduklarýný anlattý. temyiz baþvurusunda bulunulduðunu yazdý. Yapýlan temyiz baþvurusu ile AKEL yetkilileri ile iþadamý Antonis Yoakeim için verilen 7 gün tutukluluk emrinin kaldýrýlmasýnýn istendiðini yazan gazete iþin özünde, temyiz baþvurusuyla, tutuklamalarýn AKEL'i yaralamak için ve siyasi amaçlý yapýldýðý tezinin yerleþtirilmeye çalýþýldýðýný belirtti. Gazete temyiz baþvurusunun Salý günü Rum Yüksek Mahkemesi'nde ele alýnacak olmasýyla birlikte, AKEL yetkilileri ile iþadamýnýn tutukluluk süresinin ise Perþembe günü dolacaðýna dikkati çekti. yaptýðý yazýlý açýklamada, yaþam þartlarýnýn zorluðundan 70 binden fazla insanýn KKTC'yi terk ettiðini bunun ekonomiye zararýnýn olup olmadýðýnýn da araþtýrýlmasý gerektiðini kaydetti. Ýpek ayrýca bugün ülkede çalýþan TC vatandaþlarý ile yabancýlarýn 10 yýl çalýþma izinli olduðunu bu nedenle yurttaþlýk yasasýnda deðiþiklik yapýlmak istenmesine anlam vermediklerini kaydetti. Ýpek, "Öncelikle hastane sevki bekleyenlerin iþlemleri yapýlsýn daha sonra yasal düzenleme yapýlsýn ve insanlarýmýz da ne yapacaðýný bilsin" dedi. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent ÇÖZÜM MASALLARI Hiç düþündünüz mü? Kaç BM Genel Sekreteri? Kaç özel temsilci? Kaç ABD Baþkaný? Kaç Ýngiltere, Türkiye, Yunanistan hükümeti yedi bu Kýbrýs sorunu? Da bana mýsýn demedi! Bu konuda BM Genel Sekreteri'nin gelmiþ geçmiþ en sempatik özel danýþmaný De Soto bile pes etmiþti sonunda. Daha doðrusu taraflarýn bir türlü anlaþmaya yanaþmamasý yüzünden pes ettirilmiþti. O meþhur kalemini cebine koyup gitmiþti umutlarýný yitirince. Avustralyalý Downer öyle deðil... Taraflarla geçenlerde yaptýðý son görüþmelerden sonra da... "Þu ana kadar iki taraf arasýnda görüþ ayrýlýðý var" dedi. Demek ki bir yandan çözüm geldi geliyor masallarýyla halk avutulurken... Bir yandan da taraflar arasýndaki görüþ ayrýlýklarý hâlâ devam ediyor! "Önümüzdeki hafta, bu anlaþmazlýklarýn üzerine köprü kurmaya çalýþacaðýz" diyor bay Downer. Anlayacaðýnýz ortada henüz köprü bile yok. 50 yýldýr kurulamayan köprüyü 3-5 ayda kurabileceklermiþ gibi! Erdoðan da coþtu ne hikmetse... "3 ayda çözelim" diyor! E çözsene be efendi... Çözmek istedin de seni tutan mý var? Özay Gönlüm, "Çöz de al Mustafalli" derdi o meþhur türküsünde... Yoksa sen hiç dinlemedin mi o güzelim Anadolu türküsünü? Hem madem ki 3 ayda çözebilirdin... Ýktidarda olduðun son 10 yýlda neden çözmedin? Bir yandan Erdoðan "3 ayda çözelim" diye dalga geçerken... Bir yandan da Egemen Baðýþ, egemenliðini sonuna kadar kullanarak, Kýbrýs Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Anastasiadis'e "Aklýný baþýna topla" mesajlarý uçuruyor! Deðil fasýl açmak, AB'ye üye olmak için bile Kýbrýs'ta toprak vermeleri sözkonusu deðilmiþ! Hade gel de 3 ayda çöz bu kafalarla! Ýyi ki Özdil Nami çýktý da Egemen'in egemenliðinin üstüne turþu suyu sýkarak etrafý rahatlattý. Ne diyor Özdil bey? Türk tarafý için en yakýcý konu yeni toprak düzenlemesi olacakmýþ. Bundan anlaþýlan þu: Al-ver sürecinde, siyasi bazý kazanýmlar karþýlýðýnda toprak verilmesi söz konusudur. Yani Egemen Baðýþ'ýn söylediðinin tam tersi! Baðýþ, "AB üyeliði için bile toprak vermeyiz" diyor... Özdil Nami ise acý da olsa vereceðiz, diyor! Ýþte bu ahval ve þerait içinde, sorunun çözümü için sona yaklaþýldýðýna o kadar inanmýþ ki Özdil Nami, hazýrlanmakta olan formülün Mart ayýnda referanduma götürüleceðini söylüyor. Müzakereler bu ay içinde baþlayacak, Mart ayýnda da referanduma gidilecekmiþ. Nami, "Umarým bu referandumdan evet çýkar" diyerek iyimserlik belirtmekten de geri kalmýyor. 40 yýldýr süren müzakerelerde böyle noktalara çok gelindi aslýnda. Ama tümü de fiyasko ile sonuçlandý. Bu sorunu bu adanýn ve insanlarýnýn baþýna belâ edenler, çözümü samimiyetle isteselerdi, Annan Plânýný TC'li komutanlarýn bile evet dediði bir kýlýða sokup, hayýr diyeceklerini bile bile Rumlarýn önüne koymazlardý! Ýyisi mi, Mart'ta referandum yapýlsa bile, sonuçlarý açýklanmadan yüreðinizi fazla kaldýrmayýn.

5 5 6 Ekim 2013 Pazar Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Ne gariptir ki bugüne kadar yapýlan bütün uyarýlar, ricalar, müezzinlerin bir kulaðýndan girip diðerinden çýkmýþ ve bir tanesi bile ezanýn sesini birazcýk olsun kýsmamýþtýr TOMA'dan niye korktuk anlamadým daha! MÝÞ-MIÞLAR * Asgari ücret kriterleri deðiþtirilecekmiþ. - Bugün adam gibi bir asgari ücret saptamak için hangi kriter eksik acaba? Yok öyle biþey... Maksat biþeyler yapýyor görünmek! * Tüp gaz firmalarý, yaptýklarý zammýn nedenini açýklamýþ. - E vallahi ben hak verdim adamlara Az bile zam yapmýþlar Maþallah çok insaflýymýþlar. * Anastasiadis'e göre Kýbrýs Cumhuriyeti'nin zamaný dolmuþ, yerine yenisinin yapýlmasý gerekiyormuþ. - Annadýnýz ya niyetini. Yeni projeye göre tadilat yapacaðýz diyecek, bizim arkadaki yardýmcý odacýklarý yýkýp yerine yeni bir villa yapacak, bizi de tam olarak sokaða atacak! * BES mucize beklemiyormuþ. - Ýyiye iþaret Ayaklarý yere basmaya baþladý anlaþýlan. * Sendikalar ve üretici birlikleri peþ peþe eylem yapmaya baþlamýþ. - Gözünü seveyim TOMA Ah TOMA ah Gelmiþ olacaktýn da gösterelim þunlara günlerini... * Kanser tedavisinde Güney ile yarýþacak duruma gelmiþiz - Hastalarý iyi etmek görevdir Baþarý, insanýmýzý kanserden korumaktýr. * Dýþiþleri Bakaný Nami "Mart'ta referanduma gidilecek" demiþ. - Ama dikkat ha Evdeki bulgurdan da olmayalým. * KTOEÖS öðretmenlerin statüsünün yükseltilmesini istemiþ. - Bence "caným ciðerim öðretmenim" olsunlar... Yakýþýr. Eskileri yazmak, "ah ne güzeldi o günler" diye yazmak geçmiyor içimden Bugüne haksýzlýk edecekmiþim gibi geliyor bana Bakmasýný bilene bugünler çoook daha güzel inanýn. "TOMA kesinlikle gelmeyecek " Hey gidi günler hey Ne kadar çok sevinmiþtik baþbakanýn bu açýklamasýna. Havalara sýçramýþ, iki bayram arasýna, bir bayram daha sýkýþtýrmýþtýk! Niye sevinmiþtik bu kadar? Çok mu korkmuþtuk TOMA'dan? Yoo! TOMA hedeflerine uygun kitle profiline benzer bir tarafýmýz yok ki. Biz daha çok "Duran adam" profili ile örtüþürüz... Hatta "Oturan adam" bize daha uygun düþer. Þimdi biz; hep birlikte ayaða kalkýp, "TOMA'ya hayýr" diye tavýr koymuþtuk ya Hah TOMA bahane. Biz Devlete sözümüzü geçirdiðimize sevinmiþtik. Biz daha çok ve ne çok, "nihayet adam yerine koydular bizi" duygusunu yaþamýþ olmaya sevinmiþtik. O düþünceyi sevmiþtik. Laf aramýzda, haksýz da sayýlmayýz yani. Neticede biz de insanýz. Bizim de onurumuz, gururumuz biraz okþanmak ister arada bir. Ýþte o "anda arada bir"i yaþadýk TOMA sayesinde! Ama Söylemeden edemeyeceðim... "Ne olacaktý yani TOMA gelse" diye düþünmüyor da deðilim. Ya siz? Canýmýzý yakan, günümüzü zehir eden binbir olumsuzluk yaþýyoruz her an. Kemiðe dayanmýþ býçak ile yaþamaya alýþkýn bir toplum olduðumuzu da inkar etmeyeceksiniz umarým... Aha Tüp gaza zam yaptýlar yine Yollara mý döküldük? Ne olacaktý yani garajda bir TOMA olsa þimdi! BÖYLE BÝR ANDI Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 GÜNLÜK Dýþ Basýn Birliði Baþkaný Arslan Mengüç Dýþ Basýn Birliði Olaðanüstü Genel Kurulu dün yapýldý. Yeni yönetimin belirlendiði kurulda, Arslan Mengüç baþkanlýða seçildi. Birlikten yapýlan açýklamaya göre kurul, Atatürk ve þehitler için saygý duruþunda bulunulmasýnýn ardýndan, Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Genel Kurul'a, UBP Milletvekili Ersin Tatar da katýlarak, dilek ve temenniler bölümünde konuþma yaptý. Bir önceki Baþkan Fevzi Tanpýnar, açýlýþ konuþmasýnda, beþ yýllýk sürede görev alan üyelerle en iyisini yapma gayreti içinde olduklarýný söyledi. Tanpýnar, yönetim olarak deðiþimi istediklerini, Dýþ Basýn Birliði'nin daha iyi bir çalýþma performansýna kavuþmak durumunda olduðunu, bu nedenle hep birlikte olaðanüstü genel Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ahmet Kaþif, camilerin elektrik sorununun çözüldüðünü, görevi Vakýflar Ýdaresi'nin üstlendiðini söyledi. Gazimaðusa Muhtarlar Derneði'nin binasý Maraþ'ta dün düzenlenen törenle açýldý. Açýlýþý, gribal enfeksiyon geçirdiði için katýlamayan Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun adýna Bayýndýrlýk ve kurul kararý alýndýðýný anlattý. Tanpýnar, "Bu derneðin faaliyetlerini hýzlandýralým ve o birlik beraberlik ruhu ile yeniden hýzlý bir þekilde çalýþmalarýmýza devam edelim istedik" dedi. Açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan, Emir Ersoy baþkanlýðýnda, divan oluþturuldu. Divanýn üyeliklerini Akay Cemal ve Omaç Baþat yaptý. Eski Baþkan Fevzi Tanpýnar faaliyet raporunu, Mali Sekreter Taner Gönül de mali raporu üyelerin bilgisine sundu. Faaliyet ve mali raporlar oy birliði ile onaylandý. Devamýnda birlik organlarýnýn seçiminde gidildi. Arslan Mengüç baþkanlýðýnda oluþturulan Dýþ Basýn Birliði yeni yönetim listesi oy birliði ile kabul edildi. Dýþ Basýn Birliði'nin yeni yönetimi þu Ulaþtýrma Bakaný Ahmet Kaþif gerçekleþtirdi. YEÞÝLLEME Törende konuþan Gazimaðusa Muhtarlar Derneði Baþkaný Mustafa Yeþilleme, muhtarlarýn bir çok sorunu bulunduðunu belirtti. Yeþilleme, camilerin elektriksiz kalmasýnýn muhtarlarý çok isimlerden oluþtu: "Baþkan: Arslan Mengüç. Ýkinci Baþkan: Züleyha Karaman. Genel Sekreter: Rasýh Reþat. Dýþ Ýliþkiler Sekreteri: Selim Sayarý. Örgütlenme Sekreteri: Ömer Bilge. Mali Sekreter: Taner Gönül.Eðitim Sekreteri: Fevzi Tanpýnar. Yedek Üyeler: Mesup Günsev ve Burhan Canbaz.Disiplin Kurulu: Teoman Turan ve Raþit Özgür. Denetleme Kurulu: Emir Ersoy ve Yurdagül Beyoðlu. Yüksek Ýstiþare Kurulu Genel Sekreteri: Hüseyin Turan. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Temsilcisi: Hüseyin Turan, Züleyha Karaman. Basýn Kartý Komisyonu Üyesi: Fevzi Tanpýnar" Seçimin ardýndan, üyeler, dilek ve temmenilerini belirten kýsa konuþmalar yaptý. Maðusa Muhtarlar Derneði binasý açýldý Kaþif: Camilerin elektrik sorunu çözüldü üzdüðünü vurgulayarak, buna bir an önce çare bulunmasýný istediklerini kaydetti. BARBET Muhtarlar Birliði Baþkaný Hüseyin Barbet de, muhtarlarýn yasasýnýn 8 aydýr Meclis'ten geçmediðini belirterek, yeni Meclis'ten yasayý geçirmesini beklediklerini belirtti. Barbet, muhtarlara katkýnýn faturaya baðlanmasýný da eleþtirerek, "Biz muhtarlar fatura kolik olduk" dedi. KAÞÝF Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ahmet Kaþif de, camilerin elektrik sorununun çözüldüðünü bildirerek, yetkililerin bir araya gelerek konuyu çözüme kavuþturduklarýný, görevi Vakýflar Ýdaresi'nin üstlendiðini kaydetti.kaþif, "Ne ezan sesi kýsýlacak ne de camiler elektriksiz kalacak. Hepimiz Müslümanýz, din kardeþiyiz, baþka bir niyet aranmasýn, konu baþka yöne çekilmesin" dedi. ARTIK "YETMEZ AMA EVET" YOK, "YETER ARTIK HAYIR" VAR Radikal gazetesi yazarý Cengiz Çandar, Tayyip Erdoðan'ýn açýkladýðý "Demokratikleþme Paketi"ni çok sert eleþtirdi. 12 Eylül 2010 Anayasa referandumunda "Yetmez Ama Evet"çi olan Cengiz Çandar, bakýn neler yazdý: "Baþbakan'ýn, açýkladýðý 'reform paketi'nin 'yetersiz' olduðu konusunda neredeyse bir 'konsensüs' mevcut. Ýktidara destek korosunun farklý seslerinden tek birisi bile, paketi 'mükemmel' bulduðunu ilan etmedi. 'Polis rejimine kayýþ sinyalleri'nin alýndýðý 2013 yýlýnda herhangi bir 'reform paketi'ne 'yetmez ama evet' tavrý almak mecburiyeti yoktur. 'Yetmez ama evet'in Türkiye siyasi gündeminden çýkarýlmasý, 'demokratikleþme'nin selameti açýsýndan þarttýr. Aksi halde, Ak Parti iktidarý, bir 'yetmez ama evet' tiryakiliðine yol açacak ve ülkenin demokrat insanlarý 'daha iyisi'nin gelebileceði hesabýyla, Ak Parti iktidarýnýn 'gönüllü propagandistleri' olarak avare (kimileri açýsýndan ise hayli kazançlý) bir ömür süreceklerdir. Bundan sonra 'yetmez ama evet' olmaz. Adam gibi 'demokratikleþme paketi' çýkartýn, desteklensin. Bu içerikteki bir 'paket'e 'yetmez ama evet' tavrý göstermek, ömür boyu aþaðýlanmayý kabullenmek anlamýna gelir. 'Yetmez ama evet' artýk yok. 'Yeter artýk' var." EZAN SUSMUÞ... Borçlarýndan dolayý elektrikleri kesilen camilerin durumu Türkiye'de 'Hürriyet' gazetesine de manþet oldu nihayet... Erdoðan'ýn gözüne sokulduktan sonra kesenlerin vay haline þimdi! AND VE BESMELE Önümüzdeki haftadan itibaren Türkiye'deki ilkokullarda andýmýz kalkýyormuþ... Onunki kalkýnca, bizimki de kalkar herhalde... Bundan sonra andla baþlanmayacak derslere, besmeleyle baþlanacak! MUHATAP Anastasiadis, "Türk müzakerecinin Atina'da temaslar yapmasý önemli deðil, önemli olan bizim müzakerecinin Ankara'da temas yapmasý" diyor. Türkiye'nin Rumlarý muhatap kabul etmesi Atina'nýn bizi kabul etmesinden daha önemli deðil mi? TALAT Mehmet Ali Talat'a göre, Kýbrýs sorununun çözümü için uluslararasý gücün mutlaka iþin içinde olmasý gerekir. "Emperyalist güçlerin karýþmasýný istemiyoruz" diyenler yanlýþ yoldaymýþ... Bunu söylemek, çözüm istememekle eþdeðermiþ! Madem ki dýþ güçler olmadan çözüm imkansýz, o halde bunca zaman neden Derviþ'i suçlayýp durdun? Týrnak... "Niye 100 konuþuyor, 200 ödüyoruz? Çünkü 'mobil' iletiþimde %35 Özel Ýletiþim Fonu var... Üzerine bir de %15 Hazine Payý... Tümünün üzerinden bir %20 de KDV. Bu kadar çok 'yük' sýrtýmýzda... Niye? Hiç 'ýkýnmaya sýkýnmaya' gerek yok. Maaþlar ödenebilsin diye... Þimdi Ekim ayýndan itinbaren, bir 95 kuruþ daha ödeyeceðiz, üzerinden..." Cenk MUTLUYAKALI (Yenidüzen) "Böyle kahve mi olur?.. Kahve dedik de... O Mehmet Efendi'ye de çekidüzen verseniz artýk. Bizim efendilerin canýna okudunuz. Yetmez mi bu kadar efendi?.." Ahmet OKAN (Havadis) "Böbürlenmeler gerçekleri ortadan kaldýrmýyor. Ýlahiyat Kolejleri, Ýlahiyat Fakülteleri açarak, devasa camilere milyon dolarlar yatýrarak, eðitim kalitesi artmýyor. Dünyaya yaklaþmýyor!" Aysu Basri AKTER (Gazete 360) "Çiftçiler ödenmedikleri için yollarý kesiyor... Narenciyeci kan aðlýyor... Elektrik borçlarý ödenmediði için mabetlerimizde ezanlar susmuþ... Belediyeler borç bataðýnda kývranýyor..." Erhan ARIKLI (Bakýþ) Günün Kahramaný MEHMET BÝRÝNCÝ Maraþ'ýn açýlmasýyla ilgili toplumumuzdan farklý bir ses yükseldi... Hem de sol cepheden... Kýbrýs Sosyalist Partisi bu aþamada Maraþ'ýn yasal sahiplerine iadesine karþý çýktý... Parti Genel Sekreteri Mehmet Birinci böyle bir uygulamanýn iþgali meþrulaþtýracaðýný ve emperyalist burjuva kesimlerinin çýkar çatýþmasýna yol açacaðýný savundu. Mehmet Birinci bu yöndeki görüþlerinin Kýbrýs Sosyalist Partisi Anti-Emperyalist Birleþik Cephe Hükümeti Programý'nda da yer aldýðýný belirtti. "Partimiz bu çýkar dalaþýnda taraf deðildir" diyen Birinci'nin görüþü tartýþmaya açýk...

7 7 6 Ekim 2013 Pazar KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI TARIM VE ÝÇÝÞLERÝ BAKANLARININ DÝKKATÝNE Motivasyon ve kuruma baðlýlýk irdelendi Ýþ dünyasýnýn özel önem verdiði yüksek moral ve motivasyonla çalýþma ve kuruma sadakat konularý, uzman gözüyle masaya yatýrýldý. Ýletiþim, Turizm, Taþýmacýlýk, Gýda, Ýnþaat, Finans, Bankacýlýk alanýnda faaliyet gösteren þirketelerin yönetici ve insan kaynaklarý yetkililerinden oluþan toplam 27 kiþilik bir gruba, Radius Danýþmanlýk Þirketi'nin organizasyonuyla atölye çalýþmasý düzenlendi. Kiþisel Geliþim ve Yönetici Eðitimi konularýnda uluslararasý alanda deneyimli uzman olarak 15 yýldýr çalýþmakta olan Tuðsel Akyol liderliðinde 2 ayrý seans olarak düzenlenen atölye çalýþmasýna katýlanlara aktarýlan ana konu baþlýklarý þöyleydi: " Motivasyon Nedir? Motivasyon Hakýnda Yanlýþ Bilinenler - Herzberg ve Maslow - Para Motivasyon Saðlar mý? - Çalýþan Kurumuna Nasýl Baðlanýr?" Özellikle genç çalýþanlarýn verimliliðini artýrmaya yönelik olarak, Ýnsan Kaynaklarý Günleri programý içinde dün yer alan atölye çalýþmasý, Radius Danýþmanlýðýn bu yýl içinde düzenlediði ikinci sosyal sorumluluk projesi oldu. Lha ENTEGRASYONA SON HIZLA... KSP: MARAÞ'IN AÇILMASI ÝÞGALÝ MEÞRULAÞTIRIR Kýbrýs Sosyalist Partisi (KSP)Genel Sekreteri Mehmet Birinci, Maraþ Ýnisiyatifi'nin Maraþ'in yasal sahiplerine iadesi konusunda baþlattýðý giriþimi desteklemediklerini açýkladý. Birinci yazýlý bir açýklama yaparak, Maraþ'ýn açýlmasýna "iþgali meþrulaþtýracaðý ve emperyalist burjuva kesimlerin çýkar kavgasýna yol açacaðý" gerekçesiyle karþý çýktýklarýný kaydetti. Açýklamada, þöyle denildi: "Bu giriþim, Maraþ'ýn eski yasal sahiplerine iadesini talep etmektedir. Partimize göre Maraþ'ýn günümüz koþullarýnda açýlmasý demek birinci olarak iþgali meþrulaþtýrmak için bir adým daha atmak demektir. Ýkinci olarak, Maraþ'ýn eski yasal sahipleri arasýnda büyük iþletme sahipleri ile bir dizi yabancý þirketler bulunmaktadýr. Maraþ konusu, mevcut haliyle, karþýlýklý çýkar dalaþý içinde olan farklý emperyalist burjuva kesimlerin kavgasýný içermektedir. Partimiz burjuvalar arasýndaki bu çýkar dalaþýnda taraf deðildir" KSP'nin gerek Maraþ'tan, Veteriner Hekim Eray Özer köþemizde yayýnlamamýz için gönderdiði mektupta Ýçiþleri ve Tarým bakanlarýna çaðrýda bulundu. Özer'in çaðrýsý þöyle: "Ben Veteriner Hekim Eray Özer... Tarým ve Ýçiþleri bakanlarýnýn dikkatlerine bir mektup göndermek istiyorum. En uygun yolun da kamunun bilgisi dahilinde bu köþeden olduðunu düþünüyorum. Bu yýl, yani ekim dönemi rezerv arazilerin kiralanmasý için komisyon kurarak çeþitli þartlar öne sürdünüz. Öne sürdüðünüz þartlarý yerine getirmeyenlerin müracaatlarýný da geçersiz sayacaðýnýzý söylüyorsunuz. Bu almýþ olduðunuz kararlarý uygulayabilirseniz sizleri can-ý gönülden kutlayacaðým. Tarým Bakaný'na da seslenmek istiyorum. Sayýn Bakan, bakanlýðýnýz bünyesinde bulunan Devlet Üretme Çiftlikleri her yýl güya hayvancýlara belirli miktarda arazileri yeþil yemö bitkisi üretmek üzere kiralamaktadýr. Araþtýracak olursanýz bu arazilerin büyük miktardaki kýsmý hayvancý olmayan, kamu görevlisi olup da çiftçilik yapan kiþilere kiralanmaktadýr yýlý hasat döneminde kaç kiþi bu arazileri biçip yeþil yem bitkisi olarak deðerlendirmiþtir. Sayýlarý iki elin parmaklarýný geçmeyeceðini ben söyleyebilirim. Geriye kalanlar ise tahýl üretimi yapmaktadýrlar. Bu yýl çýkan yangýnda kimlerin kirasýnda olan araziler yanmýþ ve hangi ürünün ekili olduðunu polisteki raporlarda da bulabilirsiniz. Geçmiþ dönemde Deblet Üretme Çiftlikleri'nde yapýlan bu yanlýþ icraatý düzelteceðinizi umarak çalýþmalarýnýzda baþarýlar dilerim." gerekse adanýn her tarafýndan göçmen olarak küçük mülkünü kaybetmiþ tüm küçük mülk sahiplerine topraklarýnýn derhal iade edilmesini talep ettiðini ifade eden Birinci, kilise ve evkaf mallarý ile büyük iþletmelerin ve çok uluslu þirketlere ait emlakýn kamulaþtýrýlýp ihtiyaçlý kesimlerin kullanýmýna verilmesi gerektiðini iddia etti. Birinci, bu görüþlerinin Kýbrýs Sosyalist Partisi Anti-Emperyalist Birleþik Cephe Hükümeti Programý'nda da yer aldýðýný bildirdi. Gazetemize elektronik posta gönderen bir vatandaþýmýzýn mektubu þöyle: "Ben bir vatandaþ ve Kýbrýslý olarak Yakýn Doðu Hastanesi ile ilgili konuþmak istiyorum. Yakýn Doðu Hastanesi'nin TC Sosyal Güvenlik kapsamýna alýndýðýný basýndan okudum. Baktým pek ses çýkaran yok. Þimdi bu hastane neden Sosyal Güvenlik kapsamýna alýndý? Bu hastanenin Fethullah'a ait olduðu halk arasýnda söyleniyor. Buradaki TC'li din kardeþlerinin saðlýðý için kurulduðu söylentilerine ve dedikodularýna uygun hareket deðil midir yapýlanlar? Özelleþtirmeye karþý çýkarýz ama bu bize olacaðýný gösteren birt haritadýr. Yakýnda buradaki kurum ve kuruluþlarýn da YDÜ Hastanesi gibi Türkiye'deki bilmem hangi güvenlik kapsamýna alýnmayacaðýný kim söyleyebilir? Özel þahsa ait olduðu bilinen hastane buradaki TC'lilere bakacak. Parasýný da TC Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alacak... Altýndakilerdir önemli olan..." ÇAM KESE BÖCEÐÝ MÜCADELE ARACI Telefonla gazetemizi arayan bir vatandaþýmýzýn önerisi þöyle: "Bir vatandaþ olarak iptal edildiði söylenen TOMA hakkýnda düþüncemi söylemek isterim. Boþuna tazminat BÝZÝM DUVAR vermesinler, bazý aksamlarýný düzelttikten sonra TÝLKÝ KÜRKÇÜ getirsinler ve çam kese böceðine karþý ormanlarýmýzýn DÜKKANINA GELMEDÝ kurtarýlmasý için Orman Dairesi'ne KAÇAK SÝGARA versinler. Çam kese böceðine karþý DAHA CAZÝP! mücadele aracý olsun adý da..." Bizim Mandra AVCILAR KAN BAÐIÞINDA BULUNDU- Avcýlýk Federasyonu kan baðýþý kampanyasýna katký koydu. Federasyon binasýnda yapýlan kan baðýþý etkinliðine Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle de katýldý. Avcýlýk Federasyonu Baþkaný Aysýn Karaderi etkinlikte yaptýðý konuþmada, federasyonun sosyal sorumluluk projelerine her zaman katký koyacaðýný aktardý. Avcýlarýn duyarlý bir camia olduðunun altýný çizen Karaderi, avcýlarýn kampanyaya yaptýðý katkýnýn tüm sivil toplum örgütlerine örnek olmasýný diledi. Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle de avcýlarýn kampanyaya verdiði desteðin önemine deðinerek, yapýlan baðýþýn doðaya, insana, çevreye duyarlý bir anlayýþýn göstergesi olduðunu kaydetti. Sivil toplum örgütlerinin her alanda daha çok sorumluluk sahibi olmasý gerektiðini kaydeden Bakan Gülle, bu tür projelerin sürekli hale getirilmesi için çalýþtýklarýný aktardý. Gelenek bozulmaz ve her kýþ giriþi tüpgaza yapýlan okkalý zam, bu kez CTP-DP hükümeti tarafýndan tam zamanýnda gerçekleþtirilir. Vatandaþlar UBP'nin gidiþi ve CTP'nin geliþiyle hiçbir þeyin deðiþmediðini, akaryakýt ve tüpgaz zamlarýna bakarak yavaþ yavaþ anlamaya baþlarken daha ne kadar bu hataya düþüp yanlýþa yürüyeceklerini de kara kara düþünmeye baþlamýþlardýr. Sokaktaki adam, "Biz bu kavgayý yok sokakta, sandýkta bile veremiyoruz" diye acý ve kahýrla söylenir.

8 8 6 Ekim 2013 Pazar DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Gençlerin saðlýðý tehlikede! Spor salonlarýnda vücut geliþtirmek isteyenlerin bilinçsizce kullandýklarý hormonlar, baþta kalp olmak üzere birçok hastalýða neden oluyor, lösemiyi tetikliyor Türkiye'de yeterince denetlenmeyen spor salonlarýnda vücut geliþtirmek isteyen gençlere önerilen bu hormonlar, Kýbrýs'ta da denetimsiz bir biçimde kullanýlýyor. Prof. Dr. Ramazan Akdemir de, bilinçsizce alýnan sentetik türevli ilaçlarýn kalbin bütün fonksiyonlarýný bozduðuna dikkat çekiyor. T24 - Vücut geliþtirme için kullanýlan sentetik hormon ilaçlarý gençlerin hayatýný karartýyor. Ýnternetten, sokak satýcýlarýndan, spor salonlarýndan ve bazý eczanelerden çok kolay temin edilebilen ve bilinçsizce tüketilen bu ilaçlar organ kayýplarý ve ölümlere sebep oluyor. Duran Savaþ'ýn Zaman'daki haberine göre, anabolik androjen ve büyüme hormonu içeren testesteron, trenbolon, metadienon, boldenon ve multipower gibi hormonlar, vücut geliþtirmede kullanýlan ilaçlarýn baþýnda geliyor. Spor salonu sahibi Y.A.'nýn itiraflarý denetim yetersizliðini ve tehlikenin boyutlarýný gözler önüne seriyor. Gençlerin bir an önce kaslý bir vücuda sahip olabilmek için bazý salon sahiplerinin telkinleriyle hormon kullanmaya baþladýðýný söyleyen Y.A., "Hormon ilaçlarý peynir ekmek gibi satýlýyor. Hiçbir denetim yok. Kurbanlýklara verilen hormon haplarýný kullanan bile gördüm" diye konuþuyor. 6 yýldýr hormon alarak vücut geliþtirme sporu yapan M.S. ise kalbinin büyüdüðünü, doktorlarýn bunu hormon ilacýna baðladýðýný anlatýyor. M.S ilacý býraktýðýnda vücudunun sarktýðýný dile getiriyor. Tepkilerden çekinerek açýk ismini vermek istemeyen ve halen bir vücut geliþtirme salonu iþleten Y.A.'nýn itiraflarý ise tehlikenin boyutlarýný gözler önüne seriyor. "DENETÝM YAPILMIYOR" Bu salonlarda 'Kuru fasulye ve pilavla bir yere kadar' deyip gençlerin hormon ilaçlarýna yönlendirildiðini iddia eden Y.A.'nýn korkutan itiraflarý þöyle: "Gençler, bir an önce kaslý bir vücuda sahip olmak istiyor. Bazý salon sahipleri ve arkadaþ telkinleriyle hormon kullanmaya baþlýyor. Hormon ilaçlarý peynir ekmek gibi satýlýyor. Denetim diye bir þey yok. Kurbanlýklara verilen hormon haplarýndan kullananý bile gördüm. Birkaç ayda vücut doðal olarak geliþir mi? Gencecik bedenler sadece dýþ görünüm için mahvoluyor. Hormon kullanmayý tavsiye etmeyen, doðal yollardan vücut geliþtirme çalýþmasý yaptýrýlan salonlar ise raðbet görmüyor." Spor salonlarýnýn denetimsiz olduðunu öne süren Y.A. sözlerine þöyle devam ediyor: "Epeydir bu salonu iþletiyorum. Þu ana kadar saðlýkla ilgili bir denetim yapýlmadý. Belli periyotlarda uzmanlar gelip vücut geliþtiren gençlere bu ilaçlarýn zararlarýný anlatmalý. Ancak bu þekilde tedbir alýnabilir. Gerekirse belli aralýklarla hormon tahlilleri istenmeli. Ama bir an önce bir þeyler yapýlmalý. Gençlerin saðlýðý tehlikede. Bu salonlarda hormon kullanýlmadan vücut geliþtirme teþvik edilmeli. Ortaya çýkan garip vücutlardan ben bile iðreniyorum." 19 yaþýndaki A.K. 2 yýldýr vücut geliþtirme sporuyla uðraþtýðýný, günde 3 adet takviye ve hormon ilacý aldýðýný söylüyor. 27 yaþýndaki M.S. ise özenti sonucu vücut geliþtirdiðini ve 6 yýldýr hormon aldýðýný dile getirerek þunlarý anlatýyor: "Son zamanlarda sürekli yorgunluk çekiyordum. Doktora gittim, kalbimin biraz büyüdüðünü, karaciðer tahlillerimin de yükseldiðini öðrendim. Doktorlar kullandýðým hormonlardan olabileceðini söylediler. Bir süre hormonu býraktým, sarkmalar oldu. Tekrar hormon almaya baþladým." "KALPTE BÜYÜMEYE SEBEP OLUYOR" Sakarya Üniversitesi Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ramazan Akdemir, bilinçsizce kullanýlan sentetik türevli hormon ilaçlarýnýn kalbin bütün fonksiyonunu bozduðuna dikkat çekiyor. Bu ilaçlarýn aþýrý oranda kalpte büyümeye neden olduðunu ifade eden Akdemir, "Sadece büyüme kas adalesinde olmaz, damarlarda, aort damarlarýnda hasarlar olur. Bu durum bir süre sonra da kaçýnýlmaz bir þekilde kalp krizine ve kalp yetmezliðine sebep olur. Ayrýca yaygýn olarak hipertansiyona sebep olur ve bu tansiyon kalýcý olabilir" dedi. Ýç Hastalýklarý Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalýklarý Uzmaný Doç. Dr. Mehmet Çölbay da, anabolik androjen içeren ilaçlarýn baþta üreme sistemi olmak üzere vücudun tüm dengesini bozduðunun altýný çiziyor. Daha önce bu ilaçlarý kullanan bir hastasý olduðunu belirten Çölbay "29 yaþýnda erkek vücut geliþtirme sporcusuydu. Bir ay devam eden halsizlik kilo kaybý, ateþ, öksürük ve diþeti kanamasý þikayetleri ile geldi. 3 yýldýr belli aralýklarla anabolik androjenler kullandýðýný öðrendik. Kemik iliði tahlili ile hastamýza akut myeloid lösemi tanýsý kondu" dedi. Bazý firmalarýn hormon içeren bazý ilaçlarý yurtdýþýndan Türkiye'ye getirip bir þekilde Tarým Bakanlýðý'ndan onay aldýklarýnýn altýný çizen Çölbay, "Bunun onaylý olmasý zararlý olmadýðý manasýna gelmiyor" ifadesini kullanýyor. OTOPSÝDE GERÇEK ORTAYA ÇIKMIÞTI Vücut geliþtirme ilaçlarýnýn insan bedenine ne denli zarar verdiði Kocaeli Büyükþehir Belediyesi Saðlýk Daire Baþkanlýðý'nda görevli veteriner hekim Batuhan Tayfun'a (33) yapýlan otopsiyle ortaya çýkmýþtý. Hormon alarak vücut geliþtirmeye çalýþan Tayfun, kalp krizi sonucu 2007 yýlýnda hayatýný kaybetmiþ, otopside hormona baðlý olarak kalbinin normalden 3 kat fazla büyüdüðü, akciðer, karaciðer ve böbreklerinin tahrip olduðu tespit edilmiþti. KIBRIS'A YATIRIM ÝÇÝN SEFERBERLÝK Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in, yabancý yatýrýmlarýn Güney Kýbrýs'a çekilmesi için yurtdýþýndaki seferberliðe önderlik edeceði haber verildi. Politis gazetesinin "Ýçe Yatýrýmlar Ýçin Dýþarý... Yabancý Yatýrýmcýlarýn Çekilmesi Ýçin Anastasiadis'in Seferberliði" baþlýklý haberine göre, Güney Kýbrýs'ta bu yýl 38'incisi düzenlenen "Kýbrýs Uluslararasý Fuarý"nýn açýlýþ töreninde konuþan Anastasiadis, ekonomik faktörler ve iþadamlarý heyetinin lideri olarak ilk ziyaretini 8-9 Ekim tarihlerinde Kuveyt'e gerçekleþtireceðini ifade etti. Ardýndan Katar ve Arap körfezindeki diðer ülkelere gidileceðini söyleyen Anastasiadis, Kasým ayý içerisinde de Çin'e gidilmesini arzuladýðýný, ayrýca Rusya, Ýsrail ve Ýngiltere ziyaretlerinin planlanmakta olduðunu söyledi. Yabancý yatýrýmcýlarýn Güney Kýbrýs'a çekilmesinin Rum Hükümetinin önceliklerinde ilk sýrada yer aldýðýný belirten Anastasiadis, Yatýrýmlarýn Cezbedilmesi Örgütü'nün (CIPA) de ödeneklerin artýrýlmasýyla destekleneceðini ifade etti. Anastasiadis konuþmasýnda, ekonomide ve bilhassa çalýþma piyasasýnda devam eden zorlularý göz ardý etmeksizin, Güney Kýbrýs'ýn iflas tehlikesinin geçtiðini de vurguladý. Habere göre bu yýlki "Kýbrýs Uluslararasý Fuarý" 9 Ekim'e kadar hafta içi ve Cumartesi günü ; Pazar günü de saatlerinde açýk olacak. Fuara giriþ ücreti ise 5 Euro'dan 3 Euro'ya düþürüldü. HRÝSTOFYAS'TAN EKONOMÝ ARAÞTIRMA KOMÝSYONU'NA SERT YANIT Rum Yönetimi eski Baþkaný Dimitris Hristofyas, Güney Kýbrýs'ýn içerisinde bulunduðu ekonomik krizin baþ sorumlusu olarak kendisini gösteren araþtýrma komitesine sert yanýt verdi. Alithia ve diðer gazeteler, Hristofyas'ýn dün yaptýðý açýklamada, "seçilmiþ bir devlet baþkanýnýn aldýðý siyasi kararlarýn bazý yargýçlar tarafýndan deðerlendirilmesinin, Güney Kýbrýs'ý uluslararasý alanda rezil eden, ilk kez duyulmuþ bir olay" olduðunu belirterek Rum baþsavcýsýný, "yasadýþý komitenin raporunun yaný sýra kendi ifadesini de inceleme" çaðrýsýnda bulunduðunu yazdýlar. Hristofyas ayrýca, söz konusu komitenin demokratik olmadýðýný ve savunmasýný okumasýna müsaade edilmediðini de öne sürdü. Gazete, AKEL'in de komitenin kararýný eleþtirerek, bankacýlar ve Rum Merkez Bankasý Baþkaný'nýn krizdeki sorumluluðunun yok sayýlarak tüm suçun Hristofyas'a yüklenmeye çalýþýldýðýný deðerlendirmesinde bulunduðunu da yazdý. DÝSÝ partisinde yapýlan açýklamada ise, raporun parti içerisinde oluþturulacak bir komite tarafýndan inceleneceði belirtilirken DÝKO'nun açýklamasýnda, komitenin "az çok beklenen kararý aldýðý" ifade edildi. Rum Ekologlar ve Çevreciler Hareketi ise, ülkenin içerisinde bulunduðu ekonomik yýkýmdan sadece Hristofyas'ýn deðil þimdiki Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis, Merkez Bankasý Baþkaný, diðer partiler ve birçok yetkilinin sorumlu olduðu açýklamasýný yaptý. OLLÝ REHN'ÝN SÖZCÜSÜ: HÜKÜMETLER ÝLE MERKEZ BANKALARI ÝÞBÝRLÝÐÝ YAPMALI Avrupa Birliði'nin Ekonomik ve Parasal iþlerinden Sorumlu Komiseri Olli Rehn'in sözcüsü Simon O'Connor, her hükümet ve merkez bankasýnýn, finansal istikrar açýsýndan iþbirliði içerisinde olmasý gerektiðini, Güney Kýbrýs'ýn da buna dahil olduðunu söyledi. Politis gazetesi ekonomi ekine göre O'Connor bu açýklamayý, Rum Haber Ajansý'nýn, Olli Rehn'in, Rum Yönetimi'ne gönderdiði mektuba iliþkin sorusu üzerine, yazýlý olarak yaptýðýný yazdý. Gazete Olli Rehn'nin, Rum Yönetimi'nin, Merkez Bankasý Baþkaný Panikos Dimitriadis'i görevinden alma niyetinin ardýndan, Rum Maliye Bakaný Haris Yeorgiadis'e mektup gönderdiðini anýmsattý. MUTALLO'YA YEÞÝL NOKTA SÝSTEMÝNÝN GETÝRÝLMESÝ KONUSUNDA HASÝKOS'UN MÜDAHALESÝ ÝSTENDÝ Baf yetkililerinin, Türk mahallesi Mutallo'ya "Yeþil Nokta sisteminin" getirilmesi düþüncesinin iptal edilmesi amacýyla Rum Ýçiþleri Bakaný Sokratis Hasikos'un müdahalesini talep ettiði belirtildi. Politis gazetesi, bölge sakinlerinin ambalajlarýn geri kazanýmýyla ilgili Yeþil Nokta sistemine çevresel ve ekonomik açýdan karþý çýktýðýný anýmsattý. Yeþil Nokta sistemi için seçilen alanýn Rum Çevreciler Hareketi tarafýndan da uygunsuz olarak nitelendirildiðini yazan gazete Rum Ýçiþleri Bakaný Sokratis Hasikos'un, geçtiðimiz gün Mutallo Muhtarýna bir mektup göndererek söz konusu alana tehlikeli maddeler, eski eþyalar, alüminyum v.b gibi çöplerin konulmasýna izin verilmeyeceðini belirttiðini yazdý. Harbe göre Hasikos mektubunda ayrýca Yeþil Nokta alanýnýn etrafýnýn çitlerle çevrili olacaðýný, ayný zamanda kontrollü ve aðaçlý bir alan olacaðýný da belirtti. ULUSLARARASI ÇAPTA SÝLAHLI KUVVETLER SPOR YARIÞMALARI Rum Savunma Baþkaný Fotis Fotiu'nun dün, Kýbrýs Rum Spor Örgütü (KOA) baþkan ve üyeleriyle gerçekleþtirdiði görüþmede, Güney Kýbrýs'ta uluslararasý spor yarýþmalarýnýn gerçekleþtirilmesine karar verildiði bildirildi. Fileleftheros konuyla ilgili incelemelerde bulunmasý için RMMO Spor Teknik Komitesi'ne emir verildiðini yazdý. RUM HAVAYOLLARI ÜÇÜNCÜ EN ÝYÝ HAVAYOLU Rum "Kýbrýs Havayollarý", "Dünya Profesyonel Havayolu Þirketleri Temsilcileri" (APG World Connect) tarafýndan düzenlenen yarýþmada en iyi üçüncü havayolu þirketi seçildi. Alithia ve diðer gazeteler, dünyadan birçok turizm acentesi ve organizatörü tarafýndan en iyi, dostane ve cezp edici havayolu için gerçekleþtirilen oylama sonucunda, ekonomik açýdan zor günler geçiren Rum "Kýbrýs Havayollarýnýn" üçüncü sýrayý aldýðýný yazdýlar. Gazete, söz konusu oylamada Türk Hava Yollarý'nýn ise birinciliði aldýðýný vurguladý. TIRAÞ MAÐDURÝYETÝYLE ÝLGÝLÝ DAVALAR 3 BÝNE ÇIKIYOR Güney Kýbrýs'ta ekonomik kriz nedeniyle alýnan önlemler çerçevesinde mevduatlarý týraþlanýp mahkemeye baþvuranlarýn sayýsýnýn 3 bine çýktýðý haber verildi. Haravgi gazetesi "Týraþla Ýlgili Baþvurular 3 Bine Çýkýyor... Baþvuru Sayýsý 9 Aralýk'a Kadar Netleþecek" baþlýklarýyla verdiði haberinde, Rum Yüksek Mahkemesi'nin, mevduatlarýn týraþlanmasýný öngören kararnameyle ilgili olan ve mahkeme tarafýndan görülmesi gereken baþvurularýn sayýsýnýn 9 Aralýk'a kadar kesinleþmesi gerektiðini açýkladýðýný aktardý. Dava sayýsýnýn bugün 3 bine yaklaþtýðýný kaydeden gazete, öte yandan bazý mevduat sahiplerinin baþvurularýný geri çekme niyetlerini dile getirdiðini yazdý. CPT'DEN TUTUKLULARA ÝLÝÞKÝN CÝDDÝ GÖZLEMLER Güney Kýbrýs'ý ziyaret ederek tutuklularýn bulunduðu alanlarý inceleyen Avrupa Konseyi'nin Ýþkence Karþýtý Komitesi'nin(CPT), tutuklulara iliþkin ciddi gözlemlerde bulunmakla birlikte olumlu noktalara da iþaret ettiði belirtildi. Fileleftheros gazetesi, CPT'nin, gözlemlerini, personelin tutuklulara karþý davranýþ þekillerine yönelik olarak Menoya Tutukevi'ne yoðunlaþtýrdýðýný yazdý. Rum Merkezi Cezaevinde de incelemelerde bulunan CPT'nin, burada da, hapishanenin doluluk oranýn fazla olmasý gibi ciddi gözlemlerde bulunduðunu ayrýca mahkumlarýn, CPT'ye, hapishanede yaþanan intihar olaylarýný protesto ettikleri gerekçesiyle dövüldükleri þikayetinde bulunduðunu da belirtti.

9 6 Ekim 2013 Pazar Tünel ALINTI DEVLETÝN SANATÇISI MI, HÜKÜMETÝN SANATÇISI MI? Rus devlet sanatçýsý, piyanist Dimitri Teterin yakýn dostum. Rus devlet sanatçýsý kemancý Anastasya Çebaterova yakýn dostum. Dünyanýn en iyi keman sanatçýlarýndan devlet sanatçýsý Çek Vaclav Hudaçek keza. Varþova Paktý'na baðlý ülkelerde devlet sanatçýsý vardý, hala var. Hudaçek'in yanýndan ayýrmadýðý Stradivaryus kemaný 1 milyon dolar deðerinde. Devlete ait. Çaldýðý sürece Hudaçek'in, býraktýðýnda bir baþka keman virtiözü alacak onu. Putin'in "benim piyanistim, kemancým" dediði tipler deðil Teterin ve Anastasya. "Benim baþbakaným" dediði tip deðil Medvedev. Erdoðan "benim savcým, benim vekilim, benim valim, benim bakaným, benim polisim" diyebiliyor. Hükümeti "devlet"in önüne koyuyor. Neo liberalsosyalistlerimiz "devletin sanatçýsý mý olurmuþ" diye itirazda bulunuyorlardý. Uzun süre hak verdik. Yanýlgý olduðunu anlayamadýk. Devletin sanatçýsý olurdu. Hükümetlerin sanatçýsý olmaz. Mümtaz ÝDÝL (Odatv.com) DÝPNOT CHP milletvekili Sezgin Tanrýkulu'nun soru önergesini yanýtlayan Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz'ýn açýklamasýna göre, Türkiye'de toprak altýnda döþeli 977 bin 922 adet mayýn var. ESKÝ "EVET"LERDEN "HAYIR" GELÝR MÝ? ARÞÝV TARÝH 5 EYLÜL 2012 Toplumumuzda huzur nuzur kalmadý. Kurþunlama, kundaklama, býçaklama, vurgun, soygun, cinayet, intihar günlük yaþamýmýza damgasýný vurdu. Tanýnmýþ iþadamlarýndan Ali Argüden dairesinde elleri, ayaklarý ve aðzý baðlý bir þekilde ölü olarak bulundu. Gözden kaçmayanlar... GÝDÝLECEK KÖYÜN MÝNARELERÝ Tayyip Erdoðan meydanlarda aileleri çocuklarýna seçmeli din dersleri aldýrmaya çaðýrýnca, okullarda hareket baþladý. Ýþgüzar öðretmenler bu sefer de öðrencileri seçmedikleri halde din dersleri almaya zorlamaya baþladýlar. Karþý çýkan velilerse kimliði belirsiz kiþilerce telefon edilerek "siz komünist misiniz" denilerek tehdit edildiler. SoL gazetesinde yer alan bu haberden bize ne diyebilirsiniz. Bu ve benzeri olaylar size çok uzak görünebilir, "bizde olmaz" da diyebilirsiniz. Biz yine de deriz ki; iyi bakýn ufuklara, görmüyor musunuz gidilecek köyün minarelerini? ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Müzakerelerin baþlamasýyla ilgili bir tarih verecek pozisyonda deðilim. Hazýrlýklar tamamlanýnca tarih belirlenecek." Aleksander DOWNER (BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný) VÝRGÜL... TIRNAK ÝÇÝNDE PESPAYE BÝR "SOL" Talat "bilirkiþi" edalarýnda döktürdükçe, "vizyonum var" diye kabardýkça batýyor. Yine öyle oldu. Önce "Kýbrýs sorununun çözülmesi için uluslararasý güçlerin ilgisi þart" dedi. Sonra hýzýný alamadý ve çözüm isteyenlerin "emperyalistler Kýbrýs sorununun çözümüne karýþmasýn" demelerini, "çözüm istememek"le eþ tuttu. "Solculuk" hiç bu kadar pespaye olmamýþtý. Ama gelin görün ki, Kýbrýslý Türk Solu üzerine yazýlan bütün makalelerde Talat'ýn gölgesi fink atýyor "solcu" diye "DÝSÝ'nin, Annan Planýna 'evet' dediði gerçeði görüþmelere aktarýlýrsa, umutlu olabiliriz." Mehmet Ali TALAT (2.Cumhurbaþkaný) 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Türkiye den manzaralar AKP, Suriye'de baðýmsýz bir Kürt varlýðýndan korkunca, ortaya güdük bir paket çýktý... AK Parti'nin büyük gürültüyle açýkladýðý ''demokrasi paketi'' toplumun geniþ kesiminde büyük hayalkýrýklýðý yarattý. Öncelikle bu paketin neden gündeme geldiðini sorgulamalýyýz. Paket, Gezi olaylarý nedeniyle içeride ve dýþarýda karizmasý çizilen Baþbakan Erdoðan'a itibar kazandýrmak ve silah býrakan PKK'ya somut adýmlar atýldýðýný göstermek için hazýrlandý. AK Partililer'in terörist ilan ettiði Geziciler, toplumun aklý baþýnda temsilcileriydi. Talepleri, çevreyi, yaþadýklarý mekaný, cinsel kimliklerini, yaþam biçimlerini korumaktý. Gezi'de orantýsýz bir polis þiddetine maruz kalmýþlardý. KARÝKATÜR / "TÜRKSOY 20. Yýl Özel Altýn Madalyasý"... Messi ile yarýþýyor... Büyük devrim diye günlerce propagandasýný yaptýðýnýz pakette, bu kesimin kaygýlarýný giderecek tek bir hüküm yer almadýðý gibi, polisin barýþçýl göstericilere ölümcül müdahalesini engelleyecek bir unsur da yoktu. Uluslararasý Af Örgütü Türkiye Sorumlusu Andrew Gardner, bu gerçeðin altýný þöyle çiziyordu: "Baþbakan Erdoðan tarafýndan açýklanan 'Demokrasi Paketi' bu hak ihlallerine deðinmemekte, bu ihlallerin gelecekte tekrar gerçekleþmeyeceðini güvence altýna almamaktadýr." Yani demokrasi paketinde, haklarýna sahip çýkan kentlileri polisin Serhan Gazioðlu þiddetinden ve hatta cinsel tacizinden koruyacak tek bir madde yoktu. Tam aksi vardý: Gösteri yürüyüþleri bir kelime oyunuyla, vali ve kaymakamlarýn iznine baðlanýyordu. Paketin, Gezi'ye katýlan, onlara destek olan, sempati duyan kesimin taleplerini karþýlamasý mümkün deðildi. Bu beklenti, zaten kullanýlmakta olan W,Q harflerinin serbestisinden kat ve kat önemliydi. Paketin diðer ayaðý Kürtlerdi. Erdoðan'ýn talimatýyla bir Akil Adamlar heyeti oluþturulmuþ, bu insanlar Anadolu'yu gezmiþ, binlerce insanla görüþmüþ, kapsamlý raporlar hazýrlamýþtý. Ortaya çýkan paket, Akil denilen kiþilerle resmen alay edildiðini, onlarýn vitrin süsü gibi kullanýldýðýný ortaya koydu. Erdoðan, Kürtler'in taleplerini görmezden gelmeyi tercih etmiþti. Neydi bu talepler? "Anadilde eðitim hakký, seçim barajý, tutuklu milletvekilleri, öðrenciler, gazeteciler ve avukatlarýn ve de hasta tutuklu ve hükümlülerin serbest býrakýlmasý, ifade ve örgütlenme özgürlüðünün önünde engel olan tüm yasalarýn kaldýrýlmasý '' Öcalan ve Kandil, silah býrakýr ve gerillasýný sýnýrdýþýna çekerken bunu tek taraflý bir eylem olarak yapmýyordu. Birinci, ikinci, üçüncü aþamasý olan bir akit sözkonusuydu taraflar arasýnda. AK Parti, sözleþmenin birinci aþamasýnda, Suriye'deki geliþmelerin de etkisiyle frene bastý. Suriye'de baðýmsýz bir Kürt varlýðý oluþmasýndan korktu ve ortaya böyle bir güdük paket çýktý. Kürt meselesi kanayan yara olarak durmaya devam edecek. Toplumun muhalifini, Kürt'ünü, Alevisi'ni memnun etmeyen, hayalkýrýklýðýna uðratan bir düzenleme var karþýmýzda. Mutlu olan tek kesim, kamudaki baþörtüsü düzenlemesi nedeniyle haklý olarak muhafazakarlar. Sadece kendi tabanýna demokrat olan bir demokrasi paketi, yeni gerilimler, huzursuzluklar yaratmaya gebedir. (Bu yazý ERGUN BABAHAN'ýn T24'te yayýmlanan "Kürtlerle niye masaya oturdunuz?" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 6 Ekim 2013 Pazar GELENEKSEL ALEVKAYASI YAYLA ÞENLÝÐÝ BUGÜN Karadeniz Kültür Derneði tarafýndan düzenlenen geleneksel Alevkayasý Yayla Þenliði bugün yapýlýyor. Bu yýl 20'incisi düzenlenecek þenlikte konserler ve halk danslarý gösterileri gibi kültürel ve sosyal etkinlikler yapýlacak. Þenlikte, Mehmet Akyýldýz, Sinan Sami, Emine Genç, Meryem Akyüz ve Kerim Aydýn da sahne alacak. LAÜ'DE ÖZEL EÐÝTÝM ÖÐRETMENLÝÐÝ BÖLÜMÜ AÇILDI "3. ANADOLU HAYAT EMEKLÝLÝK KLASÝK OTOMOBÝL RALLÝSÝ"NDE START VERÝLDÝ Anadolu Emeklilik tarafýndan düzenlenen "3'üncü Anadolu Hayat Emeklilik Klasik Otomobil Rallisi"nin start seremonisi dün Lefkoþa Sarayönü'nde yapýldý. Otomobil rallisine Milli Eðitim Bakaný Mustafa Arabacýoðlu da katýlarak, Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardýmcýsý Orhan Bozkurt ile birlikte yarýþýn startýný verdi. "Üçüncü Anadolu Hayat Emeklilik Klasik Otomobil Rallisi" bugün de devam ederek, Büyükkonuk Eko Gün'de sona erecek. KILIÇDAROÐLU, YORGANCIOÐLU'NU KUTLADI Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Baþkan Kemal Kýlýçdaroðlu, Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu'nu kutladý. CHP'den yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Kýlýçdaroðlu KKTC'de kurulan ve güvenoyu alarak görevine baþlayan yeni Hükümetin Baþbakaný Özkan Yorgancýoðlu'nu telefonla aradý. Türkiye ile KKTC iliþkileriyle, bölgesel sorunlarýn deðerlendirildiði görüþmede Kýlýçdaroðlu, Yorgancýoðlu'nu kutladý. ÝZCAN, ÝSTANBUL'DA AP SOL GRUBU'NUN TOPLANTISINA KATILDI Birleþik Kýbrýs Partisi(BKP) Genel Baþkaný Ýzzet Ýzcan, Avrupa Parlamentosu sol grubu GUE/NGL'nin milletvekillerinin Ýstanbulda'ki özel oturumuna katýlarak konuþma yaptý. Ýstanbul'da 2-4 ekim tarihleri arasýnda yer alan toplantýya Türkiye'den bazý sol parti, sendika ve sivil toplum örgüt temsilcileri de katýldý. Türkiye'de Kürt süreci, Türkiye'de temel özgürlükler, bireysel haklar, ve iþçi haklarý konularýnda oturumlar düzenlenen toplantýda, Ýzzet Ýzcan, "Kýbrýs sorunu ve Türkiye'nin demokratikleþmesi" üzerine konuþma yaptý. BKP'den verilen bigliye göre Ýzzet Ýzcan yaptýðý konuþmada, Türkiye'nin demokratikleþmesi ve Kürt sorununun çözümünün, Kýbrýs sorunu ve bölge barýþýna önemli katký yapacaðýný savundu. "Ayný gemi içerisinde olduðumuzu unutmadan, ulusal veya bölgesel sorunlarý çözmek için yapýcý bir iþbirliðine her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardýr" diyen Ýzcan, Kýbrýs'ta iki halkýn son 50 yýlda ateþ kes altýnda yaþadýðýný, mevcut þartlar altýnda yeni gerginlikler yaþanabileceðini savundu. Türkiye'de iktidardaki Adalet ve Kalkýnma Parti(AK Parti)'sinin sorunlarý çözer gibi yapýp çözmeme ve bir adým önde olma siyasetinin kabul edilemez olduðunu ve sorunlarý içinden çýkýlmaz bir hale soktuðunu savunan Ýzcan, bugünkü statükonun kimsenin yararýna olmadýðýný, yaþananlardan en aðýr bedeli de Kýbrýslý Türklerin ödediðini söyledi. AK Parti hükümetinin Kuzey Kýbrýs'ta sunni islam yaþam tarzýný dayattýðýný, ekonomik antlaþmalarla hayatýn her alanýna müdahale ettiðini de iddia eden izcan, Kýbrýslý Türk toplumunun kendi ülkesinde azýnlýða düþtüðünü de savundu. Lefke Avrupa Üniversitesi(LAÜ) Dr. Fazýl Küçük Eðitim Fakültesi bünyesinde Özel Eðitim Öðretmenliði Bölümü açýldý. Dr. Fazýl Küçük Eðitim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Oðuz Serin LAÜ Basýn ve Halkla Ýliþkiler Birimine yaptýðý yazýlý açýklamada, Özel Eðitim Öðretmenlerine KKTC ve Türkiye'de acil ihtiyaç duyulduðunu kaydetti. Özel Eðitim Öðretmenliði eðitiminin KKTC'de ilk kez LAÜ'de verileceðini kaydeden Serin programdan mezun olacak olanlarýn "Zihin Engelliler Öðretmenliði" yaný sýra "Otistik Çocuklar Öðretmeni" olarak KKTC ve TC Milli Eðitim Bakanlýðý'na baðlý özel ve devlet okullarýnda görev alabileceklerini söyledi. Serin, Eðitim Fakültesi bünyesindeki tüm lisans programlarýnýn Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Yüksek Öðretim Denetleme ve Akreditasyon Kurulu(YÖDAK) ve Türk Cumhuriyeti Yükseköðretim Kurulu (YÖK) onaylý olduðuna iþaret etti. "KIYI KÝRLÝLÝÐÝNÝN ETKÝLERÝ" TARTIÞILACAK TELSÝM AUTO SHOW'DA HEYECAN DOLU ANLAR Sýradýþý otomobillerin heyecan dolu showlarýna sahne olan Telsim Auto Show'un ilk günü yapýldý. Zet Karting Pisti'nde baþlayan Telsim Auto Show'da, adrenalin dolu anlar yaþandý. Modifiye araç tutkunlarýnýn heyecanla beklediði Telsim Auto Show, saat 15.00'den 20.00'ye kadar devam etti. Firts FM'nin canlý yayýn yaptýðý Telsim Auto Show, sýradýþý otomobillerin muhteþem þovlarýna sahne oldu. Otomobil ve motorlarýn gösterisi, izleyenlere heyecan dolu anlar yaþattý. Zet Karting Pisti'nde düzenlenen Telsim Auto Show'da, ilk günde, sýfýr araçlarýn test sürüþü, 1. Raund Time Attack /Drift Battle yarýþý, ödüllü 100 metre koþu yarýþý, güvenli motor sürüþü gösterimi, 2. Raund Time Attack / Drift Battle yarýþý yapýldý. Günün sonunda Studio 21 dans göstersi sundu ve konser yer aldý. GAÜ ÝLE ATLANTÝS SUALTI ARAÞTIRMA MERKEZÝ ARASINDA ANLAÞMA Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Akdeniz Sualtý Araþtýrma Merkezi ile Atlantis Araþtýrma Enstitüsü arasýnda anlaþma imzalandý. GAÜ Yöneticiler Kurulu Baþkaný Serhat Akpýnar, Yöneticiler Kurulu Baþkan Yardýmcýlarý Olgun Üstün, Cemile Esenyel ile Turizm ve Konaklama Uygulamalý Yüksekokul Direktörü Yrd. Doç Dr. Ýsmet Esenyel Amerika'ya gerçekleþtirmiþ olduklarý akademik ziyaretler çerçevesinde GAÜ Akdeniz Sualtý Araþtýrma Merkezi ile Atlantis Araþtýrma Enstitüsü anlaþma imzalandý. Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði (KTTB) 7 Ekim Pazartesi gün "Kýyý Kirliliðinin Etkileri" konulu çalýþtay düzenleyecek. KTTB Yönetim Kurulu'ndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, çalýþtay, saatleri arasýnda birlik binasýnda gerçekleþecek. Çalýþtay, Maðusa Limaný'ndaki sorunlar ve Kalecik petrol sýzýntýsýný irdeleyerek, farkýndalýk yaratmak ve sürdürülebilir bir çevre yapýsý oluþturmayý amaçlýyor. Çalýþtayýn açýlýþ konuþmalarýný, Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakaný Hamit Bakýrcý ve Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle ile KTTB Baþkaný Filiz Besim'in yapacaðý belirtildi. Birinci oturum saatleri arasýnda gerçekleþecek ve "Maðusa Limaný'nýn Kýyý Ve Kent Kirliliðine Etkisi" irdelenecek. Ýkinci oturum ise saatleri arasýnda gerçekleþecek ve "Kalecik Petrol Faciasýnýn Sonuçlarý" tartýþýlacak. Halka açýk olacak çalýþtay sonucunda alýnacak kararlar, sonuç bildirgesi þekline getirilip basýnla paylaþýlacak. KKTB'den yapýlan açýklamada, birliðin, Maðusa Limaný'ndaki sorunlar çözülene kadar çalýþmalarýna devam edeceði belirtildi. Birlik ayrýca Kalecik'te yaþananlarýn bir kez daha yaþanmamasý için gerekli teknik ve yasal düzenlemelerin acilen yürürlüðe konmasý adýna baský unsuru olmayý hedefliyor. DEVREN KREÞ ARANIYOR Avukat aranýyor ARANIYOR Lefkoþa'da acilen saðlýk nedeniyle faal durumda devren satýlýk kreþ Yaþlý bir hastaya yatýlý bakýcý aranýyor. Küçükbaþ hayvan çobaný aranýyor. Tel: Maðusa Dikelya Ýngiliz üssünde avukatlýk iþlerimi yürütebilecek avukat arýyorum. Tel:

11 6 Ekim 2013 Pazar Günün Manisi Emine Hür Hiç inanan olmasýn Çünkü sahtedir yasýn Sürülmemiþ tarlanýn Gara gavulyasýsýn 11 KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý Küçük Ýnsanlardan Büyük Sorular Hayli Mühim Ýnsanlardan Basit Cevaplar Komisyon DOMÝNGO YAYINEVÝ ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK "Güneþin gördüðü bütün insanlar dertlidirler." Solon Ilýk bir su gibidir içimde yalnýzlýðým Yalnýzlýðým ruhumda uzak bir ses gibidir Her sabah ufuklardan mavi þarkýlar gelir Ve her akþam ürperir içimde yalnýzlýðým Fazýl H. Daðlarca "Yalnýzlýðým" adlý þiirinden 'Sanat Engel Tanýmaz'fotoðraf sergisi Maðusa'ya taþýnýyor Kuzey Kýbrýs Turkcell'in "Sanat Engel Tanýmaz" fotoðraf sergisi 8 Ekim Salý gün Maðusa Gençlik Merkezi (MAGEM)'e taþýnýyor... Kuzey Kýbrýs Turkcell'in halkýn yoðun ilgisiyle karþýlanan "Sanat Engel Tanýmaz" fotoðraf sergisi Gazimaðusa'da da açýlýyor. Maðusa halkýnýn beðenisine sunulacak olan sergi 8 Ekim Salý günü saat 18.30'da açýlacak ve 15 gün boyunca gezilebilecek. "Sanat Engel Tanýmaz" fotoðraf sergisinde profesyonel ve gönüllü fotoðraf sanatçýlarýnýn imzalarýný taþýyan birçok fotoðraf engellilerin dünyasýndan kesitler sunuyor. Sergide 2 kategorili ve 3'er ödüllü fotoðraf yarýþmasý sonucu ortaya çýkan fotoðraflarýn yanýnda, yarýþmaya katýlan diðereserler de yer alýyor. Açýlýþa Gazimaðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp ve Kuzey Kýbrýs Turkcell Genel Müdürü Aybars Karaatmaca, Belediye yetkilileri, Turkcell yetkilileri ile katýlacak. Sergi, 23 Ekim tarihine kadar MAGEM'de halka açýk olacak. SERGÝ KUZEY KIBRIS'I GEZECEK Sergi ilk olarak Lefkoþa'daki tarihi Bedesten'de açýlmýþ, geceye sanatçýlar, engelli camiasý, medya temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin yöneticileri ve vatandaþlar yoðun ilgi göstermiþti. Gecede, Kuzey Kýbrýs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takýmý sporcusu Servet Köse ile Ministry of Dance Okulu eðitmeni Bilgen Arýk'ýn muhteþem gösterisi damgasýný vurmuþtu. Ýkinci kez Güzelyurt Portakal Festivali'nde Cumhurbaþkaný'nýn açýlýþýný yaptýðý sergi de Güzelyurtlularýn beðenisine sunulmuþtu. Serginin MAGEM'den sonra da DAÜ'de açýlmasý planlanýyor. Fotoðraf: Panikos Neokleus (Ortak yurdumuzun cennet köþeleri) "Ýnandýðýnýz þeyler için savaþmak istemiyorsanýz, dövüþ ringine girmeyin bile " Dünyaca ünlü þarkýcý Madonna, gençliðinde New York'ta yaþarken tecavüze uðradýðýný açýkladý. Madonna, Harper's Bazaar adlý dergi için kaleme aldýðý 'The Daring Issue' (Cesaret Ýsteyen Konu) adlý makelesinde, býçakla tehdit edilerek bir binanýn çatýsýnda tecavüze uðradýðýný yazdý. Makale, adýndan esinlenerek, Madonna'nýn yaþadýklarýný ve 'cesur' kararlarýný anlatýyor. Þarkýcý, ünlü olma hayalleriyle Michigan'dan New York'a geldiðini ancak hayallerini süsleyen þehrin beklediði gibi olmadýðýný belirtti. Büyük þehre cebinde sadece 35 dolarla gelen Madonna, "New York beni hoþ karþýlamadý. Daha ilk yýlýmda silahla tehdit edildim. Sýrtýmda býçakla zorla bir binanýn çatýsýna çýkarýldým ve orada tecavüze uðradým. Evime defalarca hýrsýz girdi. Radyom çalýndýktan sonra deðerli bir eþyam da yoktu" sözleriyle gençliðinde yaþadýðý zor dönemi anlattý. Madonna sözlerine þöyle devam etti:"geçmiþe dönüp baktýðýmda, o olayýn ben daha güçlendirdiðini biliyorum. Beni yaþamaya zorladý." 55 yaþýndaki þarkýcý, yaþadýklarýndan çok þey öðrendiðini ifade ederek, "Eðer inandýðýnýz þeyler için savaþmak istemiyorsanýz, dövüþ ringine girmeyin bile" dedi. Baþarýlý þarkýcý, tüm yaþadýklarýna raðmen pes etmediðinin altýný çizdi. 'Cesur' kararlarýndan birinin dünyanýn dört bir yanýndan evlat edinmek olduðunu yazan Madonna, çocuklarý tarafýndan kutsandýðýný belirtti. Diva, "Çocuklarýma cesur olmayý öðretiyorum. Film çekmeye baþlamak en zorlayýcý ve deðerli bir iþti. Müslüman ülkelerde kýz çocuklarý için okullar açýyorum ve Kur'an'ý okuyorum. Tüm kutsal kitaplarý okumak çok önemli' ifadelerini kullandý.

12

13

14 14 6 Ekim 2013 Pazar Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Çaðansoy Eczanesi: Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli Ýþ Merkezi No:4 Yenikent (Mirage Rest. Yolu ve Damdelen Petrol Yaný) Tel: Öztekiner Eczanesi: Þht. Ecvet Yusuf Cad. No:33/ C Öztek Apt. Yeniþehir Tel: Yeniþehir de Limasol Bankasý arkasý 40 m2 lik sendeli dükkan. Maðusa Öznergis Eczanesi: Salamis Yolu Þýk Prenses Karþýsý-Kaya Telefon Yaný Tel: Ece Eczanesi: M. Kemal Bulvarý Yaþam Hastanesi Yaný Lefkoþa Yolu Tel: Sahibinden Gönyeli giriþinde Türk malý 145 metrekare daireler. Her dairenin 40 metrekare oto parký bulunmaktadýr. Dairelerin KDV'leri ödenmiþtir fiyatlar Stg.'dir ve sterlin kuru da 2800 TL'de sabit tutulmaktadýr. Tel: Girne Karpuzoðlu Eczanesi: Uður Mumcu Cad. Eren Ýþhaný No:1 Koop Yaný Karakum Tel: Nazým Varýþ Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. Yayla Mahallesi No:149 Alsancak Tel: Güzelyurt Aþar Eczanesi: Ecevit Cad. No:18 B Tel: BULMACA Soldan Saða: KÝRALIK Tel: ÞOK KAMPANYA Yonca kavþaðý yaný, LefkoþaMaðusa anayolu ve Geçitkale'ye giriþ-çýkýþý var. SAHÝBÝNDEN DEVREN ARTEZYEN SU KUYUSU Derinlik: 110 metre, saatte 100 ton. Tuz ve kireci az, içme suyundan az bir geriliði var Stg. Tel: GRAFÝK VE CÝLTLEME YAPILIR Gazete, kitap, dergi, okul tezleri, grafik, sýcak baský ve ciltleme yapýlýr. Tel: SATILIK ARSALAR HEMÞÝRELÝK HÝZMETLERÝ Lefke Avrupa Üniversitesi'ne bitiþik Türk koçanlý, altyapýsý hazýr, deniz manzaralý, yurt, site veya villa yapýmý için müsait. Müracaat: Cemal Kuvvetlioðlu Tel: Evde bakým, refakatçi kalýnmasý, serum ve sonda takýlmasý, pansuman yapýlmasý, enjeksiyon iþlemleri, TA þeker ölçülmesi, hemþirelik hizmetleri deneyimli hemþireler tarafýndan yapýlýr. Tel: KÝRALIK SATILIK BATERÝ Lefkoþa'da kiralýk dükkan ve büyük bodrum Pearl marka bateri. Ziller dahil (crahs - ride hi hat), çok iyi durumda ARANIYOR EMÝNE OTOBÜS TURU Ev iþlerinde part time çalýþabilecek sürüþ ehliyetli bayan aranýyor. Marmara bölgesi. Tel: Ekim Cumartesi muhteþem bir güne hazýr mýsýnýz? Hazýrlayan: Osman Levent 1-Argoda "Öbür 1 2 dünya" (iki kelime). 2Metal paranýn resimli 1 yaný. Birine, görevi karþýlýðý olarak veya 2 geçimi için her ay ödenen para, aylýk. 33 Bir tür baþ örtüsü. Örülerek dokunan bir 4 cins yün kumaþ. 4Geminin zincirini 5 toplayýp demirini kaldýrmaya hazýr 6 bulunmasý. Lityum'un kýsaltmasý. 5-Bilim, 7 fen konularýyla, 8 siyasi, ekonomik ve toplumsal konularý 9 açýklayýcý veya yorumlayýcý niteliði 10 olan gazete veya dergi yazýsý. Ters 11 okunuþu "Evlenen veya niþanlanan birine armaðan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük gibi þeylerin tümü". 6Bir gýda maddesi. Manzum olmayan söz ve yazý, düz yazý. 7-Dünyaya en yakýn gezegen. Korunmak için birine veya bir yere býrakýlan eþya veya kimse. 8-Eski dilde "Gelir". Usanç ve öfke anlatýr. 9-Beraber. Suçsuz veya borçsuz olduðu yargýsýna vararak birini temize çýkarmak, ibra etmek. 10-Açýk sarý renginde olan. Büyük ve sert taþ kütlesi. 11-Bir ülkede büyük þehirlerden herhangi biri. Bir çan ile bu çana vuran bir tokmaktan oluþan araç. Dünün çözümü Yukarýdan Aþaðýya: 1-Vejetaryen (iki kelime). Hristiyanlarýn peygamberi. 2-Iþýn. Binek hayvaný. Duyuru. 3-Uzun süre saklanabilen yiyeceklerin genel adý. Bir þeyi bulmaya çalýþma. 4-Politika, ekomomi, kültür gibi alanlarda, belirli bir süredeki etkinlik dönemi. Beyaz. 5-Toplum içindeki en küçük birlik. Herhangi bir sayýda olan þey, adet. 6-Ýlâç, merhem. Cepte taþýnan, içine para konulan, kumaþtan veya örgüden küçük torba. Öç almayý amaçlayan gizli düþmanlýk. 7Kuzey Atlantik Paktý Teþkilatý'nýn uluslararasý kýsa yazýlýþý. Hammaddeyi iþleyip mal üretme. 8-Çok taneli bir sonbahar meyvesi. Halk dilinde "Uzaklaþmak". 9-Ters okunuþu "Baskýda kullanýlmak amacýyla, üzerine kabartma resim, þekil, yazý çýkarýlmýþ metal levha". Müslümanlarýn günde beþ kez yaptýklarý ibadet. 10-Bir araba markasý. Fazla bön, avanak. 11Ýbrahim isminin halk dilinde kýsaltýlmýþý. Lezzet. Bir emir. MELÝ EMLAK SATILIK * Karaaðaç ta müstakil bahçeli ev stg. * Hamitköy'de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa, Stg. * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. * Haspolat'ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer, Stg Jumbo alýþveriþ / Solomun Bahçelerinde kahve ve gezi / Pirga / Ayanna / Vuda Türk köyleri / Hala Sultan / Larnaka Ücret 30 TL. Müracaat: AYZER EMLAK Kiralýk Hamitköy'de 3+1 yeni daire * Dumlupýnar'da kat full eþyalý daire * Yenikent'te 3+1 full yeni eþyalý daire * K. Kaymaklý'da 3+1 full eþyalý daire 900 TL * Ortaköy'de 3+1 zemin kat daire Satýlýk K. Kaymaklý'da 2+1 zemin kat daire Türk malý * Ortaköy'de 2+1 zemin kat daire Türk malý * Yaman bölgesi metrekare 2. kat daire Türk malý * Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 zemin kat daire * Çaðlayan'da 3+1 asansörlü 130 metrekare daire Türk malý * Çatalköy'de 1 dönüm 1 evlek içerisinde yeni bitmiþ müstakil ev eþdeðer

15 6 Ekim 2013 Pazar 15 KURAL Fevzi BEYAR Ayýp olmuyor mu beyler? Dün Þht. Hüseyin Ruso Stadýnda gördüðüm 2 enstantane beni üzdü. Birincisi TV kameralarýnýn stant üzerine çýkarak Protokol ve basýn tribününün düzenini bozmasý, görüntü kirliliði yaratmasý; diðeri ise Doðan Türk Birliði'nin kaydettiði nizami golün iptal edilerek Sarý lacivertlilerin 'mahkûm' edilmesi. Protokol-Basýn tribününde yaratýlan kargaþanýn sorumlusu yayýncý kuruluþ mu, Spor veya Futbol Federasyonu yetkilileri mi, bilemiyorum ama özellikle K.Kaymaklý stadýnda yaþanan bu baþýbozukluk, daha büyük maçlarda büyük sýkýntý yaratýr. Gerçekten bu Statta yetkili kim, sorumluluk kime ait? Fazla bir þey söylemek istemiyorum ama gerçekten ayýp oluyor beyler. Lütfen sorumlular gereðini yapsýnlar Locanýn tam orta yerine 2 kamera yerleþtirerek 4 basamak oturma yerini kullanýlmaz hale getirmek kabul edilir bir tavýr olamaz! Olmamasý gerekir. Basýn mensuplarýný es geçseniz bile makam sahibi ve 'yetkilileri' es geçemezsiniz beyler! Hakemin yürek sýzlatan iptal kararýn 'hata' olarak deðerlendirerek hoþ görülebilir. Ne var ki maçýn havasýný o kadar deðiþtirdi ki bu gol iptali, müsabakanýn heyecanýný yok etti! K.Kaymaklý - Doðan Türk Birliði karþýlaþmasýnýn can alýcý noktasý, Yeþil siyahlý futbolcularýn usta ve golcü niteliklere sahip oluþuna karþýn Doðan Türk Birliði savunmasýnda yer alan Sarý lacivertli futbolcularýn, yumuþak ve dengesiz oluþlarýydý Esin'in golcülüðüne þapka çýkarýp herhangi bir þey söylemek istemesem de rakibe bu kadar pozisyon da verilmez sevgili Doðanlýlar! Sarý lacivertlilerin defansýný bir kenara korsak orta alan ve hücum hatlarý mükemmele yakýn konumda, yetenekli olmalarý yanýnda kolektif bir oyun anlayýþlarý var. Kenan, Emin, Ahmet Saygý gibi genç yeteneklerine kattýklarý 2 yabancý oyuncu Ako ve Makusa gerçekten topa yatkýn yetenekli futbolcular. Doðan Türk Birliði savunma zaaflarý çözdüðü takdirde çok takýmýn korkulu rüyasý olur. Aksi durumda korkulu anlar yaþarlar. K.Kaymaklý, yetenekli futbolculardan kurulu bir takým. Ne var ki oyun düzenlerini oturtabilmiþ deðildir. Özellikle kenarlarda oynayan Yasin ve Sabri'nin savunmaya yardým etmemeleri, kenar beklerin zor anlar yaþamasýna neden olmaktadýr. Bu zaaf giderilmelidir. Yoksa kötü rüya görüler. Hamitköy de kazanan olmadý Vasatýn altýnda bir futbolun oynandýðý Hamitköy Maðusa T.Gücü maçýnda konuk ekip Conteh ile bir penaltý atýþýndan yararlanamadý YER: Hamitköy Stadý HAKEMLER: Osman Özpaþa, Mustafa Öztugay, Niyazi Nizam HAMÝTKÖY: Özgür, Hamza, M.Özkasnak(H.Sarýoðlu), Kenan, Serkan, Hamdi, Zeka, Yaðýþ(Ender)(M.Tatlý), Halil, Allen, Kingsley, MTG: Fikri, Sami, Mike, Reþat, Cemal, Nasuh, M.Göktaþ, Nurettin, Uður(Erol), Conteh, Osman(Hakan) K-PET Süper Liginde ilk haftayý puansýz kapatan iki takýmýn mücadelesinde Hamitköy ile Maðusa T.Gücü golsüz berabere kaldý. Fazla gol pozisyonunun olmadýðý ve vasatýn altýnda bir futbolun oynandýðý karþýlaþmada konuk ekip Conteh in ayaðýndan bir penaltý kaçýrdý. 19. dakikada sol taraftan kazandýðý topla GG son dakika 3 puaný kaptý Gençlik Gücü 2 Mormenekþe 1 YER: Atatürk Stadý HAKEMLER: Hakan Muhtaroðlu, Fatih Bardakçýoðlu, Sertan Alkýn GENÇLÝK GÜCÜ: Zihni, H.Göksun(Orhan), Emrah, Ahmet, Erkan(Niyazi), Boris, Volkan(Çaðýn), Hakan, M.Ayker, Zokou, Özgür MORMENEKÞE: Devrim, Yusuf, Kaan, Pedro, H.Mani, Fevzi, Cemil(Burak), Sami(Serhan), Ahmet(M.Fuat), H.Ankaralý, Tagoe GOLLER: dk. 12 Özgür, dk Çaðýn (GG); dk. 69 Ahmet (Mormenekþe) Atatürk Stadýnda oynanan K-PET 2 inci hafta karþýlaþmasýnda Gençlik Gücü ile Mormenekþe karþýlaþtý. Çok zevkli ve bol gol pozisyonu yaþanan karþýlaþmayý ev sahibi ekip uzatmalarda bulduðu gol ile 2-1 kazanarak bu sezonki ilk galibiyetini aldý. 12. dakikada Hakan ýn çizgiye kadar inerek yaptýðý ortada Özgür topu boþ kaleye göndererek Gençlik Gücü nü 1-0 öne geçirdi. 26. dakikada atýlan uzun topla rakip ceza alanýna giren Cemil in sert vuruþu yandan dýþarýya gitti. Hamitköy ceza alanýna giren Sami nin sert þutunu kaleci Özgür zorlukla önledi. 32. dakikada Yaðýþ ýn güzel ara pasý ile rakip ceza alanýna giren Kingsley kötü bir vuruþla topu dýþarýya gönderdi. 41. dakikada Zeka nýn ceza alanýna gönderdiði topa Kingsley vurdu ancak top kaleci Fikri de kaldý. 54. dakikada ani geliþen Maðusa T.Gücü ataðýnda Uður un yaptýðý vuruþ yandan dýþarýya gitti. 61. dakikada Allen in ara pasýnda ceza alanýnda topla buluþan Kingsley in vuruþuna ayak koyan Reþat önemli bir pozisyonu önledi. 83. dakikada geliþen Maðusa Türk Gücü ataðýnda H.Sarýoðlu rakibi Sami yi düþürünce karþýlaþmanýn hakemi penaltý kararý verdi. Conteh in kullandýðý penaltý atýþýnda iyi yer tutan Özgür topun gol çizgisini geçmesine izin vermedi. Kalan dakikalarda her iki takýmýn çabalarý gol getirmeyince karþýlaþma baþladýðý gibi 0 0 sona erdi. 44. dakikada Boris in sol kanattan son çizgiye kadar inerek yaptýðý ortaya Fevzi sakatlanma pahasýna ayak koyarak mutlak bir gollük pozisyonu önledi. 47. dakikada geliþen Mormenekþe ataðýnda Sami nin çok sert þutu GG kale direðinden geriye geldi. 49. dakikada bu kez Ahmet in çaprazdan vuruþu Mormenekþe kale direðinden döndü, dönen topta Hakan yakýn mesafeden topu aðlara gönderemedi. 65. dakikada saðdan yapýlan ortada Cemil in yaptýðý kafa vuruþu defansa da çarparak az farkla dýþarýya çýktý. Kullanýlan köþe atýþýndan gelen topa H.Mani nin yaptýðý vuruþu Ahmet çizgi üzerinden çýkardý. 69. dakikada Cemil Sami verkacýnda topla en son buluþan Ahmet topu Gençlik Gücü aðlarýna göndererek skoru 1-1 yaptý dakikada Ahmet in yaptýðý ortaya ayak koyan Çaðýn topu Mormenekþe aðlarýna göndererek maçýn skorunu belirleyen golü kaydetti. Gençlik Gücü 2 Mormenekþe 1 DÜNKÜ SONUÇLAR K-Pet Süper Lig'de Hamitköy - Maðusa T.G.: K.Kaymaklý - Doðan T.B.: Cihangir - Lefke: Gençlik Gücü - Mormenekþe: K-Pet 1'inci Lig'de Türk Ocaðý L. - Gönyeli: Binatlý - Düzkaya: Türkmenköy - Ozanköy: Akýncýlar - Deðirmenlik: K-Pet 2'nci Lig'de Girne Halk Evi - Geçitkale: Gaziköy - Denizli: Görneç - Dipkarpaz: Karþýyaka - Çayönü: GÜNÜN PROGRAMI K-Pet Süper Lig'de Yenicami - Bostancý Baðcýl (Mehmet Sezener) Yeni Boðaziçi - Yalova (Serkan Durmaz) Serdarlý - Çetinkaya (Kerem Eran) K-Pet 1'inci Lig'de Esentepe - Baf Ülkü Yurdu (Osman Küçük) Lapta - Dumlupýnar (Ýhsan Payas) Gençler Birliði - Göçmenköy (Ali Özer) K-Pet 2'nci Lig'de Mehmetçik - Ortaköy (Gökçen Öztürk) Çanakkale - Vadili (Hüseyin Eyyüpler) Zümrütköy - Tatlýsu (Emre Öztaþlý) Cihangir ile Lefke yeniþemedi Geçtiðimiz haftanýn iki maðlup takýmýnýn karþýlaþmasýndan galip çýkmadý. Cihangir ile Lefke arasýnda oynanan ve çok fazla gol pozisyonunun yaþanmadýðý karþýlaþmada takýmlar 1'er gol atýp 1'er puan aldýlar. 15. dakikada geliþen Cihangir ataðýnda topla rakip ceza alanýna giren Yannick'in vuruþu Lefke direðinden döndü. 27. dakikada Chibuzor'un pasýnda topla buluþan Celal güzel bir vuruþla topu Lefke aðlarýna göndererek skoru 1-0 yaptý. 43. dakikada Firat'ýn kullandýðý serbest atýþtan gelen topta Nazým boþ pozisyonda topu üstten dýþarýya attý. 58. dakikada Cihangir ceza alaný içerisinde oluþan karambolda topa en son vuran Cahit topu aðlara gönderdi ve skor 1-1 oldu. 71. dakikada sað kanattan ceza alanýna gönderilen ve defanstan seken topla buluþan A.Özbahar'ýn sert vuruþu az farkla dýþarýya gitti. Geriye kalan sürede her iki takýmýn çabasý baþka gol getirmeyince karþýlaþma 1-1 berabere sona erdi. Talat: Emperyalist güçlerin ilgisi þart New York'ta gerçekleþtirilen temaslarla ilgili deðerlendirmelerde bulunan Talat, buradan bir hayal kýrýklýðý çýktýðý görüþüne karþýlýk, New York'ta zaten doðrudan Kýbrýs sorununun çözümü ile ilgili bir giriþimin olmadýðýný, ancak gerek Cumhurbaþkanýnýn gerekse Dýþiþleri Bakanýnýn çeþitli temaslarda bulunduðunu ve Kýbrýs sorununu anlatma fýrsatý yakaladýklarýný kaydetti. New York'ta tek olumsuz þeyin Rum tarafýnýn yapýcý olmayan mesajlar vermesi olduðunu söyleyen Talat, kendi hissiyatýnýn Rum tarafýnýn görüþmelere hazýr olmadýðý ve zemin meselesini öne sürerek, BM tarafýndan da Ekim ayý olarak teyit edilen baþlama tarihinin ileriye atýlmasýna çalýþtýðý þeklinde olduðunu söyledi. EMPERYALÝST GÜÇLER Baþka bir soruyu deðerlendiren Talat, Kýbrýs sorununa uluslararasý ilginin þart olduðunu söyleyerek, çözüm istediðinden kuþku duyulmayan bazý güçlerin "emperyalistlerin Kýbrýs sorununun çözüm çabalarýna girmesini istemiyoruz" þeklinde görüþler ileri sürdüðünü hatýrlattý ve bu yaklaþýmýn çözüm istememekle eþdeðer olduðunu söyledi. Talat, kapitalizmin egemen olduðu bir dünyada yaþandýðýna dikkat çekti ve çözüm için tüm uluslararasý kapasiteden yararlanýlmasý gerektiðini anlattý. Talat, BM'nin rolüne de deðinerek, ABD'nin BM içinde en önemli güç olduðunu söyledi ve "O zaman niye BM'yi istiyoruz" diye sordu. ZAMAN TAKVÝMÝ Baþka bir soru üzerine Talat, Kýbrýs sorunu ile ilgili bir takvim istenmesinde Türk tarafýnýn son derece haklý olduðunu kaydederek ancak,istenen zaman limitinin çözüm sürecinin takvime baðlanmasý ile ilgili olmasý gerektiðini söyledi. Talat, zaman sýnýrý bittikten sonra "herkes yoluna" ifadelerini bu süreçten uzak tutmak, Rum tarafýný ve uluslararasý toplumu iþkillendirmemek gerektiðini vurguladý. MARAÞ KONUSU Maraþ'la ilgili bir soru üzerine Talat, bunun yerine bütünlüklü çözümün ifade edilmesinin nedeninin Maraþ'ýn açýlmasýnýn bütünlüklü çözümün yerini tutamamasýndan ve çok zor olmasýndan kaynaklandýðýný söyledi. Maraþ'ýn açýlmasý ile ilgili olarak iki alternatiften söz edildiðini, birincisinin bizim yönetimimizde açýlmasý olduðunu hatýrlatan Talat, tek tek yapýlarýn birbirinden izole olarak açýlamayacaðýný, en azýndan altyapýsýnýn bizim tarafýmýzdan yapýlmasý gerekeceðini, bunun da bugünkü þartlarda mümkün olmadýðýný belirtti yýllarýnýn Kýbrýslý Türkler lehine esen rüzgarlarýnýn yön deðiþtirdiðini hatýrlatan Talat, "Kaldý ki BM Güvenlik Konseyinin 1984 kararý ile baðdaþýp baðdaþmayacaðý da baþka bir tartýþma konusu olacak ki, BM ile çatýþmayý göze alabilir miyiz, bilemiyorum" þeklinde konuþtu. Ýkinci alternatifin Maraþ'ýn BM Yönetiminde açýlmasý olduðunu söyleyen Talat, bu durumun statükonun devam ettiði koþullarda gerçekleþeceði için son derece zor olacaðýný anlattý. Talat, "Maraþ'ýn açýlmasýna karþý deðilim, ama inanýn Kýbrýs sorununun çözümünden daha zor olacaktýr. Lokmacý ve Yeþilýrmak kapýlarýnýn açýlýþ süreçlerini hatýrlayýn" dedi. SÜREÇ VE ANASTASÝADES Baþka bir soru üzerine Papadopulos'un çözüm istemediðini, hatta Burgenstock'takendisine çözüm olursa bir köþeye çekilip ailesi ile ilgileneceðini söylediðini anlatan Talat, Hristofyas'ýn ise ortaklarýnýn muhalefeti nedeniyle yeterli cesareti ve esnekliði gösteremediðini anlattý ve sürecin 2004'tenitibaren bu þartlar altýndadevam ettiðini belirtti. Þimdi ise Anastasiades'ingöreve geldiðini söyleyen Talat, DÝSÝ'nin Annan Planýna "evet" dediði gerçeðinin görüþmelere aktarýlmasý halinde umutlu olunabileceðini söyledi. ÝYÝ BÝR DÖNEM Bir baþka soru üzerine Talat, yeni hükümetle ortaya çýkaniklimi deðerlendirdi. Talat, çözüm isteyen bir Baþbakan ile Dýþiþleri Bakaný olduðunu kaydederek, bu çerçevede Kýbrýs sorununda daha iyi bir döneme girildiðini düþündüðünü belirtti.

16 GG son dakika 3 puaný kaptý K-PET Süper Liginin ikinci hafta maçýnda Gençlik Gücü Mormenekþe'yi uzatmalarda attýðý golle 2-1 maðlup etti. Çok zevkli ve çekiþmeli geçen karþýlaþmada G. Gücü Mormenekþe'yi uzatmalarda Çaðýn'ýn attýðý golle 2-1 maðlup etti. (Haberi sayfa 15'te) Ruso'da 'Esin'ti devam ediyor n Sezonun ilk maçýnda Esin in golü ile 3 puaný alan Küçük K aymaklý da dün Doðan Tür k Bir liði karþýsýnda Ka ymaklý da Türk Birliði alýnan 5-2 lik galibiyetin 4 golüne yine Esin imza attý YER: Þht. Hüseyin Ruso Stadý HAKEMLER: Serkan Þimþek, Gökçen Öztürk, Evren Karademir KAYMAKLI: Türkkan, Çaðrý, Bilal, M.Kaygýsýz, Y.Kurt, H.Adal, Hamis, Derviþ(Çaðlar), Esin(Y.Kansu), Debola(Çaðan), Sabri DTB: Okyanus, M.Kýlýç, Raif(Aydýn), M.Yýldýz, Onurcan(Beyit), Jose, A.Saygý, Kenan, Emin(Ahmet), Thierry, Koral GOLLER: dk. 8, 13(p), 15, 42 Esin, dk. 67 Bilal (Kaymaklý); dk. 31 Çaðrý(kk), dk. 44 A.Saygý (DTB) Küçük Kaymaklý konuk ettiði Doðan Türk Birliði'ni farklý maðlup etti. Fotoðrafta Debola'nýn 4. gol asistliðini yaptýðý pozisyon görülüyor... Kaymaklý'nýn yeni transferi Esin Sonay Doðan karþýsýnda 4 gole imza attý. Fotoðrafta Esin'in 4. gol sevinci görülüyor. (FOTOÐRAFLAR: NECATÝ ÖZSOY) K-PET Süper Ligi Þampiyonluk adaylarýndan Küçük Kaymaklý evinde konuk ettiði Doðan Türk Birliði ni (DTB) fazla zorlanmadan geçti. Karþýlaþma boyunca birçok gol pozisyonuna giren ev sahibi Kaymaklý attýðý 5 gol yanýnda birçok pozisyonu da cömertçe harcadý. Gençlerden kurulu konuk DTB ekibi ise rakipleri karþýsýnda direnmeye çalýþsa da bunu baþaramadý. 8. dakikada geliþen Kaymaklý ataðýnda Debola nýn verdiði güzel pasla buluþan Esin topu aðlara göndererek takýmýný 1-0 öne geçirdi. 13. dakikada Kaymaklý oyuncusu Sabri rakip ceza alaný içerisinde Thierry tarafýndan düþürülünce hakem penaltý noktasýný gösterdi. Atýþý kullanan Esin topu filelere gönderince skor 2-0 oldu. 15. dakikada Y.Kurt un getirip ceza alanýna gönderdiði topa çok iyi yükselen Esin kafa ile topu DTB aðlarýna gönderdi ve skor 3-0 oldu. 31. dakikada DTB li Kenan ýn kullandýðý serbest atýþta ters bir vuruþ yapan Çaðrý topu kendi aðlarýna gönderdi ve skor 3-1 oldu. 41. dakikada Emin in pasýnda Jose topu boþ kale yerine üst direðe niþanladý. Dönen topa yarým vole vuran ayni futbolcu topu aðlara gönderdi ancak maçýn hakemi bu golü tehlikeli hareket olduðu gerekçesi ile geçerli saymadý. 42. dakikada güzel çalýmlarla ceza alanýna giren Debola topu müsait durumdaki Esin e çýkardý, bu futbolcu da topu aðlara gönderdi ve skor 4-1 oldu. 44. dakikada geliþen konuk DTB ataðýnda topla buluþan Ahmet Saygý güzel bir vuruþla topu Kaymaklý aðlarýna gönderdi ve skor 4-2 oldu. 57. dakikada Derviþ in attýðý ara pasýnda kaleci ile karþý karþýya kalan Esin in vuruþunu Okyanus çýkardý. 67. dakikada Y.Kurt un kullandýðý köþe atýþýna çok iyi yükselen Bilal kafa ile topu aðlara gönderdi ve skor 5-2 oldu. 84. dakikada atýlan ara pasýnda kaleci le karþý karþýya kalan Y.Kansu nun vuruþu az farkla dýþarýya gitti. Kalan sürede baþka gol olmayýnca Kaymaklý DTB yi 5-2 maðlup ederek ikide iki yaptý. Cihangir ve Lefke puanlarý paylaþtý Cihangir Sahasýnýn hazýr olmamasý nedeniyle Serdarlý da oynanan karþýlaþmada Cihangir ile Lefke 1-1 berabere kaldý... YER: 14 Aðustos Stadý HAKEMLER: Fehim Dayý, Hakan Gök, Hüseyin Eyyüpler CÝHANGÝR: Raif, Mikail, Nazým, H.Yaþýnses, Kaan, Mete(Osman), Fýrat(Sezer), Yannick, Celal, Can(A.Küçükoðlu), Chibuzor LEFKE: Mehmet, A.Özbahar, Aykut, Salih, Cahit, Sherman, A.Öztürk, Buðra(Kemal), Yakup, Kasým, Smart GOLLER: dk. 27 Celal (Cihangir); dk. 58 Cahit (Lefke) (Yazýsý sayfa 15 te) ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri KURAL Fevzi BEYAR Ayýp olmuyor mu beyler? Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: SAYFADA Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 5\'inci Lastik Her Zaman Gerekli!! Gönderen : papatya54-04/11/2009 10:45 "Dönen tekerlek zaferi müjdeler"sözünü askerlik yapmýþ olanlarýmýz hatýrlar sanýrým; ulaþtýrma tabur yada bölüklerinde yazýlý geldi

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı