T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvanat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 7 Ekim 1977 CUMA SAYI : Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Kırıkhan Belediyesinden: Yönetmelikler Hatay İli Kırıkhan Belediyesi ile Belediyeye Bağlı Elektrik ve Su İşletmesi Memurlarına Tanzim Edilecek Gizli Tezkiye Varakalarının Doldurulma Esaslarına Ait Yönetmelik Madde 1 21 Temmuz 1951 tarih ve 3/13417 sayılı Kararname ile yürürlüğe girmiş bulunan (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile İlgili Memur ve Hizmetlilerin Sicilleri Üzerine Emekliye Sevkleri Hakkındaki Tüzük) hükümlerine uygun olarak bu Tüzüğün 5. maddesinde açıklanan durum ve süreler göz önünde bulundurularak her yılın Ocak ayında hazırlanıp Şubat'ın birinci haftasına kadar Belediye Başkanlığına sunulmak üzere her memur ve hizmetli için bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde birer gizli tezkiye varakası tanzim edilecektir. Madde 2 Belediye Memur ve Hizmetlilerin 1 inci, 2 nci ve 3 üncü derecedeki tezkiye amirleri aşağıda gösterilmiştir. Tezkiye Edilecek Birinci Derece İkinci Derece Üçüncü Derece Memurun Görev Unvanı Tezkiye Amiri Tezkiye Amiri Tezkiye Amiri Yazı İşleri Müdürü Hesap İşleri Müdürü Fen İşleri Müdürü Sağlık İşleri Müdürü Veteriner Müdürü İsletme Müdürü Hukuk İşleri Müdürü Zabıta Amiri İtfaiye Amiri Belediye Başkanı Belediye Başkanı Belediye Başkam Belediye Başkanı Belediye Başkam Belediye Başkam Belediye Başkam Belediye Başkam Belediye Başkam Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3283

2 Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 7 Ekim 1977 Sayı: Tezkiye Edilecek Memurun Görev Unvanı Birinci Derece Tezkiye Amiri İkinci Derece Tezkiye Amiri Üçüncü Derece Tezkiye Amiri Temizlik Amiri Yazı İşleri Mensupları Evlendirme Memuru Hesap İşleri Mensupları Fen İşleri Mensupları Sağlık İşleri Mensupları Veteriner İşl. Mensupları Elektrik İşl. Mensupları Su İşleri Mensupları Hukuk İşleri Mensupları Zabıta Mensupları İtfaiye Mensupları Temizlik Mensupları Neşriyat Mensupları Belediye Ebesi Bahçıvan Belediye Başkam Yazı İşleri Müdürü Yazı İşleri Müdürü Hesap İşleri Müdürü Fen İşleri Müdürü Sağlık İşleri Müdürü Veteriner İşi. Müdürü İşletme Müdürü İşletme Müdürü Hukuk İşleri Müdürü Zabıta Amiri İtfaiye Amiri Temizlik Amiri Yazı İşleri Müdürü Sağlık İşleri Müdürü Fen İşleri Müdürü Belediye Belediye Belediye Belediye Belediye Belediye Belediye Belediye Belediye Belediye Belediye Belediye Belediye Belediye Belediye Başkam Başkam Başkanı Başkam Başkam Başkam Başkanı Başkam Başkam Başkam Başkam Başkam Başkam Başkam Başkam Madde 3 Gizli tezkiye varakaları yukarıda yazılı Birinci Tezkiye Amirleri tarafından Ocak ayı başında doldurulup mahsus hanelerine kanaatlerini yazdıktan sonra Şubat ayının ilk haftası içinde İkinci Tezkiye Amirine verilir. İkinci Tezkiye Amiri de mahsus hanelerine kanaatlerini yazıp imzalamak suretiyle İkinci hafta sonuna kadar varsa Üçüncü derecede Tezkiye Amirine verir. Tezkiye Amirleri kanaatleri arasında ihtilaf olması halinde Üçüncü Tezkiye Amirinin kanaatine müracaat edilir ve tezkiyesinde bu esas olarak alınır. Madde 4 Gizli tezkiye varakalarına aynı yıl içinde çekilmiş (4x6) ebadında fotoğraf yapıştırılacaktır. Madde 5 Birinci tezkiye Amirleri gizli tezkiye varakalarındaki sorular üzerinde İlgili memurlar hakkında edindikleri kanaatlerini mahsus hanelerine dikkatle yazıp ayrı ayrı imza ederler. İkinci ve Üçüncü Tezkiye Amirleri eğer varsa muhalif veya tamamlayıcı kanaatlerini ilgili maddenin mahsus sütununa yazarak imza ederler. Madde 6 Tezkiye varakaları tanzimini müteakip Başkâtip'in tezkiye varakası Başkanda diğerleri Sicil Amirliğinde muhafaza edilecektir. Madde 7 İşbu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayınlanmasını müteakip yürürlüğe girer. Madde 8 Bu Yönetmelik Belediye Başkam tarafından yürütülür. Madde 9 İşbu Yönetmelik Belediye Meclisinin 13/6/1975 tarih ve 178 sayılı karariyle hazırlanmıştır. Hatay İli Kırıkhan Belediyesi Memurluğuna Atanacaklar İçin Zorunlu Yeterlik ve Yarışma Özel Yönetmeliği 1. BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, kapsam ve dayanak: Madde sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile değişik ikinci maddesinin 2. fıkrası ve aynı kararnameyle değiştirilen 50. maddesinin 1 inci fıkrasına dayanarak Başbakanlık Devlet Personel Daire- Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 3284

3 7 Ekim 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 since hazırlanan 29 Ocak 1974 tarih ve sayılı Resmi Gazete ile Bakanlar Kurulunun 15/1/1974 tarih ve 7/7734 sayılı karan ekinde yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurluğuna atanacaklar için Zorunlu Yeterlik ve Yarışma Sınavları Yönetmeliğinin 23. maddesi gereğince hazırlanan hu Özel Yönetmelik Belediye Memurluğuna ilk defa atanacaklar için Yeterlik ve Yarışma Sınavlarına ait genel ve çeşitli hükümleri bu sınavların hazırlanmasına ve uygulanmasına ilişkin esaslan düzenlemek ve sınava tabi tutulmadan hangi sınıfa atama yapılabileceğini belirtmek amaciyle hazırlanmıştır. Sınavların açılma zamanı: Madde 2 ihtiyaç duyulduğunda Başkanlığın oluru ile Mart, Temmuz ve Kasım aylarında sınav açılır. Sınav türleri: Madde 3 a) Yeterlik sınavları memuriyete girmek için müracaat edenler yazısının boş kadro sayısı kadar veya boş kadro sayısından az olması halinde yeterlik sınavı yapılır. Baş vuranlar yeterli görülmediği takdirde 30'ar gün ara ile müteakip imtihanlar açılır. b) Memuriyete girmek için başvuranların sayısı boş kadro sayısından fazla ise yeterlik ve yarışma sınavı yapılır. 2. BÖLÜM Yeterlik ve yarışma sınavlarının hazırlanmasına ilişkin esaslar Duyurma: Madde 5 Sınavlar için duyurma mahallî gazete, belediye hoparlörü ile ve lüzumunda Belediye Başkanlığınca uygun görülecek diğer araçlarla yapılır. Duyurmada sınav tarihinden en az 15 gün önce atama yapılacak boş kadronun unvanı, sınıfı, derecesi, sayısı, aylık tutarı, alınacak personelde aranacak genel ve Özel şartları, başvurulacak merci ve en son başvurma tarihinin sınavın yapılacağı-yer ve zaman gösterilir. Sınavsız girilebilecek memuriyetlerde aynı şekilde duyurulur, bu duyuruda bu memuriyetlere ihtiyaçdan fazla istekli çıktığı takdirde onuncu maddedeki esaslara göre seçme yapılacağı bildirilir. Devlet Memurluğuna atanacaklarda aranacak genel ve özel şartları: Madde 6 A) Genel şartlar. 1. Türk Vatandaşı olmak, sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunla değişik 40. maddesi gereğince belirtilen yaşta olmak, 3. Aynı Kanunun değişik 41. maddesindeki öğrenim şartlarım taşımak, 4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak, 5. Ağır hapis, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilaf, irtikaf, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekârlık, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüzkızartıcı bir fiilden dolayı haklarında takibat dava olmamak ve hapis cezasından hükümlü bulunmamak, 6. Askerlik durumu itibariyle, a) Askerlikle ilgilisi bulunmamak, b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, c) Askerlik çağma gelmiş ise eylemli askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı yahut vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, B) Özel şartlar: 1. Hizmet göreceği sınıf için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun deği- Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3285

4 Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 7 Ekim 1977 Sayı: şik 36. maddesi ile 41. maddesinde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak, 2. Görev ve Çalışma Yönetmeliklerinde belirtilen diğer şartlara haiz bulunmamak gerekmektedir. Genel ve özel şartların belgelendirilmesi: Madde S Belediye memurluğuna atanacaklar: A) Genel şartlar: a) Türk vatandaşı olduklarını gösterir nüfus hüviyet cüzdanı veya onaylı örneği, (18 yaşından küçük olanlar kesinleşmiş kazai rüşt karan veya onaylı örneği) ile, b) Diploma asılları veya onaylı örnekleriyle diplomaların düzenlenmemiş olması halinde öğrenim durumlarım belirtmek üzere ilgili kurumlarınca usulüne göre verilecek ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgeler, Öğrenimi yabancı ülkelerde yapmış olanların diplomaları veya örnekleriyle birlikte denkliğin kabul edildiğine dair yetkili merciin vereceği belgelerle, öğrenimini yabancı ülkelerde yapan sağlık ve yardımcı sağlık personelinin diplomalarının 1219 ve 6283 sayılı Kanunlar gereğince onanıp tescil edildiği Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca verilecek belgelerle, e) Sağlık durumlarım, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tespit edilecek örneğe uygun olarak alınacak resmi tabip raporu ile, B) Özel şartlar: Görev ve Çalışma Yönetmeliklerinde belirtilen yerlerden alacakları belgelerle belgelendirilirler. Yukarıdaki fıkralarda yazılı belgelerin hangilerinin sınavlarınca isteneceği Belediye Başkanlığınca tespit edilerek duyuru yapılır. 3. BÖLÜM c) îlgililerin hükümlü veya kamu haklarından yoksun bulunmadıklarını, ikametgâhlarının veya girecekleri kurumların bulunduğu yer mümkün olmadığı takdirde, herhangi bir Cumhuriyet Savcılığından alacakları belgelerle, d) Askerlik durumlarım gereğine göre nüfus hüviyet cüzdanı terhis belgesi asılları veya onaylı örnekleri veya askerlik daire yahut şubelerinden alınacak belgelerle, Sınavların uygulanmasına ilişkin esaslar Başvurma: Madde 9 Belediye memurluğu için sınava girmek isteyenler Belediyenin ilgili servisinden alacakları iş isteme formuna yeni bir vesikalık fotoğraflarım yapıştırıp doldurduktan sonra duyurma tarihinden itibaren 15 gün içinde formu ilgili servsine iade eder. İş isteme formuna: a) Öğrenim belgesi veya noterce alınmış sureti yahut fotokopisi, b) Nüfus hüviyet cüzdanı veya yetkililerce onaylı sureti veyahut fotokopisi, c) Savcılıktan alınacak iyi hâl kâğıdı, d) İki adet vesikalık fotoğraf, e) Üstüne isim ve adres yazılmamış pullu iki adet zarf eklenir. Formların incelenmesi: Madde 10 İş isteme formları başvurma süresinin bitiminden sonra 10 gün İçinde ilgili personel servisince İncelenip ve sınava girebilmek için gerekli şartlan taşıyanlara yazı il, taşıyamıyanlara da yine yazı ile ve gerekçeli olarak bildirilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 3286

5 7 Ekim 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 Sınav kurulları: Madde 11 Belediyenin açacağı sınavların adil ve eşit şartlar altında yapılmasını sağlamak, sınav konularını tespit etmek ve hazırlamak, değerlendirmek ve gerektiğinde itirazları incelemek üzere personel servisi amirinin teklifi ve atamaya yetkili başkanın onayı ile sınav kurulları kurulur. Sınav kurulları bir başkan dört asil ve 2 yedek üyeden oluşur. Sınav kurulları Belediye Başkam tarafından ilgili daire müdürlerinden görevlendireceği 3 daire müdür ve 2 encümen üyesinden teşekkül eder. Kurul içinden bir tanesini ilk toplantıda sınav kurulu başkam olarak seçer. Sınav şekilleri: Madde 12 Yeterlik veya yarışma sınavları, sınıfın özellikleri dikkate alınarak yazılı, sözlü, test ve uygulamalı ve mülakat şekillerinden biri veya birkaçı ile yapılır. Yazılı sınavı veya test uygulamasını kazananlar sözlü veya mülakata alınırlar. Sınav soruları: Madde 13 Sorular; sınava başvuranların girecekleri sınıf ve kadronun gerektirdiği öğretim kurumlarının müfredat programlarındaki konulardan ve o seviyede olmak üzere bilgilerini, yetenek ve becerilerini ölçecek şekilde düzenlenir. Belediye memurluğu için müracaat edenler aynı tahsil seviyesinde sınava tabi tutulurlar ve üst öğrenim seviyesinde müracaat edenlerin olması halinde bir alt seviyede olan kişiler aynı yarışma sınavına tabi tutulur. Ancak, üst öğrenim seviyesine başvuran kişilerin yeterlik sınavında başarılı olmaması halinde bir aşağı derecede ki öğrenim derecesinde bulunanın atanmasının yapılması caizdir. Sınav konuları ve grupları: Madde 14 Belediye, açacağı sınavlarda başvuranların öğrenim durumlarına göre sınav sorularım dört ayrı grupta hazırlar. 1. İlkokul mezunlarına; a) Sosyal bilgiler (Yurttaşlık bilgisine ağırlık verilir) b) Matematik c) Türkçe ve kompozisyon 2. Orta ve dengi okul mezunlarına; a) Sosyal bilgiler (Yurttaşlık bilgisine ağırlık verilir) b) Matematik, c) Türkçe ve kompozisyon 3. Lise ve dengi okul mezunları; a) Türkçe ve kompozisyon b) Matematik (Edebiyat kolu) c) Sosyal bilgiler - Türk devrim tarihi 4. Üniversite ve yüksek okul mezunlarına; a) Türkçe - Kompozisyon b) Kurumların görev özelliklerini gerektirdiği bilgiler, (Mezuniyet bölümünün müfredat programındaki konular «Gerektiğinde»). c) Muhasebe, ekonomi, hukuk, idare gibi gerektiğinde bilgi dallarından biri veya birkaçı. Sınavların yürütülmesi: Madde 15 Yazılı sınavlarda, sorular sınav günü sınav kurulu üyeleri tarafından sınav saatinden önce hazırlanır. Sınavlarda basılı ve köşeli kapalı ve özel imza yeri sınav kurulu üyelerinin imzalamış bulunduğu kağıttan kullanmak zorunludur. Sınavların düzenli bir şekilde yürütülmesinden sınav kurulu başkanı sorumludur. Sınavlarda kopya yapanlar veya kopyaya teşebbüs edenler hakkında tutanak tanzim edilerek ilgilinin sınavları geçersiz sayılır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3287

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 7 Ekim 1977 Sayı: Tutanaklar: Madde 16 Sınavlar ilân edilen saatte baslar. Sınav kurulu tarafından sınavın hangi saatte başladığını ve sınava girenlerin öğrenim durumlarına göre sayısını belirten bir tutanak tanzim edilir. Sınavın bittiğinde, sınavın süresi içinde bitirildiğini, sınava girenlerin kaç kâğıt kullandıkları, sınavın cereyan tarzım gösteren bir tutanak daha tanzim edilerek kurulu tarafından imza edilir. Sınavlarda ilgili evrakların bir yıl süre ile personel servisi ilgililerince saklanması zorunludur. Değerlendirme: Madde 17 Sınavlar sonucunda yapılacak olan değerlendirme sınav kurulu tarafından ve 10 tam not üzerinden yapılır. 10 üzerinden 6 alanlar yeterlik sınavım kazanmış sayılırlar. Sınav notları yazılı ve sözlü sınavlar için yukarıdaki esasa göre tespit edilir ve sınav kurulu üyelerinin her birinin yazılı ve sözlü sınavlara ait verdikleri notların aritmetik ortalaması sınavın kesin notu olarak tespit edilir. Başarı listesi: Madde 18 Sınav kurulu tarafından yapılan sınıf değerlendirme sonuçları en yüksek nottan başlamak üzere sıraya konarak altı suretli bir başarı listesi hazırlanır. Üyeler ve başkan tarafından imzalanır. Her üye bir suret alır ve diğer evrakla birlikte bir sureti Belediye Başkanına teslim edilir. Madde 19 Sınavda basarı gösterenler kurum tarafından ilân edilir ve ayrıca ilgililere yazı ile bildirilir. Sınav sonuçlarına itiraz: Madde 20 Sınava katılanlar sınav sonuçlarına, yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar sınav sonuçlarının ilgiliye tebliğinden itibaren 7 gün içinde bir dilekçe ile Belediye Başkanına bildirirler. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından incelenir, ikinci incelemeden sonra verilen notlar kesindir. Bu itiraz sınav kurulunca en geç 4 gün içerisinde incelenir. 4. BÖLÜM Çeşitli hükümler Madde 21 Bu Yönetmelikte belirtilmiyen hususlar hakkında 29 Ocak 1974 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulunun 15 Ocak 1974 tarih ve 7/7734 sayılı kararı ekinde yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurluğuna Atanacaklar için Zorunlu Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Geçici Madde 1 Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren daha evvel Belediye Memurluğuna Atanacaklar için uygulanan Yönetmelik yürürlükten kalkar. Geçici Madde 2 Kırıkhan Belediyesi Memurluğuna Atanacaklar Zorunlu Yeterlik ve Yarışma Özel Yönetmeliği yürürlüğe girinceye kadar Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır. Yürürlük: Madde 22 Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer, Yürütme : Madde 23 Bu Yönetmelik hükümleri Belediye Başkam tarafından yürütülür. İşbu Yönetmelik Belediye Meclisinin 13/6/1975 tarih ve 179 sayılı kararı ile hazırlanmıştır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 3288

7 7 Ekim 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE SAYFA Sayfa:7 7: HATAY İLİ KIRIKHAN BELEDİYESİ HAL YÖNETMELİĞİ Madde sayılı Belediye Kanununun 15. ımaddes'nin 58 bendine göre Belediye hudutları içerisinde tesis edilmiş bulunan toptancı halinin ne suretle idare edileceği bu hal'de alım satım yapılan bilumum sebze ve meyveler ile faaliyette bulunacak olan kooperatif birlikten müstahsil, komisyoncu ve müstahdemler bu Yönetmelik hükümlerine tabidir. Madde 2 Hal'de toptan satışlar yalnız meyve ve sebze ile mamullerine münhasır olup, bunun dışında icrai faaliyet olunamaz. Madde 3 Meyve ve sebzelerin belediye hudutları içindeki toptan satışları hal'de yapılır. Başka yerlerde yapılması yasaktır. Belediye sınırlan içersinde yetişen sebze ve meyve ile mamullerinin ancak ticaret gayesi takip etmiyenlerin Hal'den geçirilmesi mecburi değildir. Madde 4 Hal'de toptan satışlar kooperatif ve kooperatif birlikleri müstahsiller ve komisyoncu tarafından yapılabilinir. Ancak bunlar birbirlerinden mal alıp satamazlar. Hal'de yer tahsislerinde tercih sırası: Madde 5 Hal'deki satış yerlerinin tahsisleri, Belediye encümeni tarafından aşağıdaki tercih sırası gözönünde bulundurarak yapılır. Bu tahsisler yapılmadan önce Hal'de tahsis edilecek satış yerleri Belediye Reisi tarafından bir hafta içinde en az üç mahalli gazete ile ilân edilir. Tercih sırası: a) Meyve ve sebze satış kooperatifi, b) Meyve ve sebze satış kooperatifi (birliği, c) Meyve ve sebze müstahsili, d) Meyve ve sebze satış komisyoncusu. Hal'de tahsis edilenlerde aranacak şartlar ve belgeler: Madde 6 Hal'de satış yerleri tahsis edilenlerde aşağıda belirtilen şartların mevcut olması ve gerekli belge ile tevsik ettirilmesi şarttır. A) T. C. Vatandaşı olup, reşit ve mümeyiz bulunmak, «Nüfus hüviyet cüzdanı veya tastikli suret ibraz edilir.» Hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanmak, sahtekârlık, karaborsacılık, hileli iflas gibi mali ve ticari suçlardan biri ile hükümlü olmamak, (Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge öle tevsik edilir.) Müflüz veya kongortatoya maruz kalmış olmamak» Ticaret odasından alınacak belge ibraz edilir. B) Hal'de yer tahsis edilecek kooperatif ve kooperatif birliklerinde aranacak şartlar ve istenecek belgeler. a) Meyve ve sebze istihsal ve satış ile meşgul olduğuna dair statüsünün Ticaret sicilinden tastikli bir sureti, b) Halen faaliyette olduklarım bildirir ticaret sicili, ticaret odası veya ziraat odasından tastikli belge, C) Müstahsilin sıfatı ile yer tahsisini isteyenler, kendi mülkü olan veya kira ile işlettiği arazide meyve ve sebze ziraati ile devamlı uğraştığına ve gerek kendisinin bizzat veya başka müstahsillerin istihsal ettiklerinden devamlı olarak Hal'e mal getirip satışa arzedecek yeterli durumda olduğuna dair mesleki kuruluştan alacağı belge ile müstahsil olduğunu belirtir. İlgili teşekkülden alacağı tastikli bir diğer belgeyi ibraz etmelidirler. (507 sayılı Kanunla) D) Komisyoncunun Ticaret Odasından komisyoncu olduğuna dair belge alması mecburidir. Madde 7 Hal dahilindeki dükkânlar kiraya verilemez. Ancak 1580 sayılı Belediye Kanununun 70. maddesinin 8. bendine göre Belediyece tahsis edilen yerlerde tarifeye göre ücret alınır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3289

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 7 Ekim 1977 Sayı: Madde 8 Hal dahilinde toptan satış yapmak yetkisine sahip olanlar Hal'e giren malların muhafazasından sorumlu olup, mal sahibi gibi hareket etmeye mecburdurlar. Hal'de satış müsadesi verilmiş olan müstahsilin malını piyasaya arzetmekten kaçınamazlar. Bu gibi kusurlu eylemleriyle müstahsilin mallarım çürüten, ziyan veren evsaf ve fiyatında düşüklük yaparak zarara uğratanlar hakkında müstahsilin müracaatı aranmaksızın Hal idaresi hemen tahkikat açar. Bu durum bir tutanakla tesbit edilir. İşi hakem heyetine intikal ettirerek alacakları kararı uygular. Hal içerisinde çürüyen veya herhangi bir şekilde gayri sıhhi bir durumda bulunan meyve ve sebze ile mamulleri gıda maddeleri nizamnamesi gereğince muamele görür. Madde 9 Yer tahsis sahipleri Belediyeler toptancı halleri İdaresi hakkındaki 80 sayılı Kanuna ve bu Kanun gereğince hazırlanan Hal Yönetmeliğine, Zabıta Talimatnamesine gıda maddeleri nizamnamesine ve belediye encümeninin kararına ve Belediyece verilecek emir ve bilcümle mevzuata uygun hareket ederler. Madde 10 Mallar satış mahalline muntazam olarak istif edilir. Yollar teretuvarlar hiç bir surette işgal edilemezler. Kapı mahalline mal konulmaz Yollar üzerinde alış veriş yaparak gelip geçmeye mani olunamaz. Satılan mallar taşıyıcıya yol üstünde değil, satış yerlerinde teslim edilir. Madde 11 Her malın alt ve üstünün bir olması esastır. Aynı kabın içine değişik kalitede ve değişik şekilde mal konulması yasaktır. Dökme suretiyle satılan mallarda bu şarta tabidir. Alıcılar altları üstlerine uygun çıkmayan mallar için, malın altkısmnın istifi bozulmaması ve satınaldığı gün hal'in kapanma saati geçmemiş olması şartiyle durumu Hal İdaresine bildirir. Bunun üzerine Hal İdaresi durumu tetkik ve tesbit ederek kararını verir. Madde 12 Hal'e giden malların tamamının boşaltılması lazımdır. Boşaltılmadan çıkartılacak malların cinsi miktarı ve taşıyan vasıtanın plaka numarası mal henüz içeriye girerken, Hal kapısındaki memura kayıt ettirilir. Bu mallar Halden geri çıkarılırken çıkış kapısındaki memur tarafından kontrola tabi tutularak girerken yapılan kayıda uygun olup olmadığı araştırılır. Uygunluğu halinde çıkışa izin verilir. Hal'de satılan mallar için çıkış faturası ibrazı mecburidir. Satış faturası kesme yetkisi: Madde 13 Satış yapmak üzere yetkili olanlar, yetkelerini herhangi bir kimseye veya firmaya devredemezler. Faturalarını başkalarına vermek üzere namlarına dahi olsa başkalarına mal sattıramazlar Ancak yanlarında çalıştırdıkları ve idareye kayıt ettirdikleri yetkili müstahdemleri tarafından satış işleri yapılabilir. Madde 14 Hal'de satış iznine yetkili olanlar müstaihsilden kendilerine satılmak üzere getirilmiş veya gönderilmiş mallardan satılanların bedelini 7 gün içerisinde müstahsile ödemeyi, satılan mal bedellerinin ne suretle kapatıldığını gösterir müstahsil faturasını bu müddet içinde düzenlemeye ve mal gönderenin müracaatında faturalarla var ise mal bedelinden alacaklarını kendisine vermeye mecburdur. Tutulacak defterler - Belgeler ve muhafaza mecburiyeti: Madde 15 Hal'de satış izinine yetkili olanlar aşağıdaki defterleri tutmak zorundadırlar. a) Fatura defteri: Müstahsil fatura defteri ve satış fatura defteri olmak üzere iki çeşittir. Müstahsil fatura defteri 2, satış fatura defteri 3, kopyalı ve numaralı olacaktır. Müstahsil ve satış faturaları birer sureti müstahsile ve satış faturasının bir sureti de satış bordro cetveline kaydedilerek birlikte Hal İdaresine verilir. b) Satış bordro beyanname defteri : 2 nüshadan ibaret kopyalı ve zımbalı cetvellerin bir defter halinde ciltlenmesi halinde meydana gelir. Günlük satışlar, Faturalarının tarih, numaraları ve tutanakları ile bu cetvele kayıt olunur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3290

9 7 Ekim 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 9 Bu cetveller satış iznine yetkili olanlar tarafından imzalanarak ilk suretleri ekleri olan satış faturalarının (birer suretleri ile birlikte her akşam saat de en geç ertesi sabah saat 7,30'a kadar Hal İdaresine verilir. c) Hesabi cari defteri : Hal'e mal gönderen müstahsil isimlerine göre ayrı ayrı açılmış giriş çıkış hesaplarının işlendiği defterdir. Bu defteri herbir müstahsilin gönderdiği mal ile satılan malların miktarları, bedelleri, ödenen paralar ve masraflar kaydedilir. Bu defterlerden fatura, hesabi cari ve ambar defterleri kullanılmadan evvel Hal Müdürlüğü veya Memurluğunun soğuk damgası ile mühürlettirilmesi ve tastik ettirilmesi gerekir. Defterlerin kontrola hazır vaziyette yazıhanede bulundurulması, defter ve faturaların 5 yıl süreyle saklanması mecburidir. Madde 16 Hal dahilinde perakende satış yapılamaz. Şehir dahilinde seyyar esnafın ve sebzecilerin Hal'den mal alabilmeleri için Hal Müdürlüğünden bir karne almaları esastır. Faturaya bu karnedeki isim ve numaralar yazılır. Madde 17 Hal dahilinde komisyoncu ve müstahdemler bir marka seçerek Hal Müdürlüğüne bildirmeye ve mallarımda işaretlemeye mecburdurlar. Marka yerine dükkân numarasıda kullanılabilir. Hangisinin ne marka kullanacağının tesbitine Hal Müdürü yetkilidir. Gelen mallarda 'bu markanın bulunması mecburidir. Madde 18 Hal dahilindeki memur ve müstahdemlerin vazifelerinden dolayı vaki şikayetler varsa Hal Müdürlüğüne, yoksa doğrudan doğruya Belediye Başkanlığına yapılır. Madde 19 Bu Yönetmeliğin tatbikini temin için Hal Müdürlüğü emrine Belediye Zabıtasından lüzumu kadar memur verilir. Toptan satışların ölçüleri : Madde 20 Toptan satışlarda ölçüm birimi malların içine konduğu kaptır. Birçok kaplara konulmuş olan aynı malın bir defada ve hepsinin birden satışı mümkün olduğu gibi en azı bir adet olmak üzere bir kaptan müteşekkil kısımlara bölünerek satılmasıda mümkündür. Bağ ile satışlarda asgari 25 Adet. Dökme ile satışlarda asgari 15 kilo, Adet ile satışlarda asgari 60 Adet toptan satış yapılır. Turfanda sebze ve meyvelerde, Hal İdaresinden izin almak suretiyle tahtide tabi tutulmayabilirler. Madde 21 Ambalaj ve kap içerisinde Hal'e gelen malların Hal İdaresinin muvafakatini almadan Hal'deki satış mahallinde dökme suretiyle satış yapılması yasaktır. Hal'in idaresiyle ilgili hükümler : Madde 22 Hal'in İdaresi Belediye Başkanlığının sevk ve nezaretinde bir Hal Müdürü veya memuru ile lüzumu kadar personel ile yürütülür. Bu Yönetmeliğin tamamen uygulanmasını temin için Başkanlıkça Hal İdaresi emrine yeteri kadar Zabıta Memuru verilir. Hal'in İdare kadrosu ihtiyaç halinde Hal Müdürünün veya memurunun talebi ve Başkanın teklifi üzerine Belediye Encümeni karariyle gerektiği kadar çoğaltılıp azaltılabilir. Madde 23 Hal Müdürünün görevi : Müessesede düzeni sağlamak Hal'de toptan satış yetkisine sahip olanların birbirleriyle, mal gönderenlerle, alıcılar ve nakliyecilerle ve Hal İdaresiyle olan ilişkilerini tanzim, gece malların, muhafazasına ait tedbirleri almak, müstahsillerin veya mal gönderenlerin haklarının korunması ve bu talimat gereğince tanınan hak ve yetkileri kullanmaktır. Hal'de toptan satış yapacak müstahsil, komisyoncu ve bu sıfata haiz olanların Hal İdaresine tastik ettirerek kullanmak mecburiyetinde oldukları defter ve vesikaları tastik ve tetkik etmek ve yine bunların her gün vermeye mecbur oldukları satış Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3291

10 Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE 7 Ekim 1977 Sayı: faturalarım toplayarak birleştirip ortalama bir fiyat bülteni tanzim etmek, icabederse ilan etmek, Hal'in İdare hesaplarım tutmak, İdare alacaklarının tahsilini ve tediyatını temin etmek. Madde 24 Hal hamallarının vazifesi : Hal'e gelen malların dükkânlara mal sahipleri tarafından taşıttırılması esastır. Ancak lüzum görülen hallerde Hal Müdürlüğünün emri ile de mallar taşınabilir. Hamallar bu taktirde, gelen malları vasıtalardan boşaltmak ve dükkâna kadar taşımakla mükelleftir. Madde 25 Gece bekçilerinin vazifesi: Her türlü gece emniyetini sağlamak nöbet sırasında çalman malın suçlusunu yakalayarak emniyete teslim etmek ve sabah Hal'in açılışında Hal Müdürlüğüne malumat vermektir. Hiçbir surette Hal'e kimse alınmayıp şikayet hariç emniyet memuru dahi giremez. Madde 26 Hal Hakem heyeti: Aşağıdaki beş üyeden teşekkül eder. a) Hal Müdürü (İhdas edildiğinde) Hal Müdürü bulunmadığı taktirde Hal Memuru aynı görevi yapar. b) Zabıta Memuru, (Zabıta Amiri veya tefrik edeceği memur yürütür.) c) Belediye Meclisince üyeleri arasından seçilecek bir asil, bir yedek üye. d) Hal'deki esnafın kendi aralarında seçeceği bir asil, bir yedek üye. e) 507 sayılı Kanun ile kurulmuş meyveciler ve sebzeciler derneğince seçilecek bir asil, bir yedek üye (Bakkallar veya Manavlar derneği olabilir.) Heyete kendi aralarında bir başkan ve bir Başkan vekili seçer. Kararlar oyçokluğu ile verilir. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf tercih edilir. Seçilen üyelerin görev müddeti bir yıldır. Hakem heyeti üyeleri her Ocak Ayı başında seçilir. Yeniden seçilmek mümkündür. Seçilen üyelerin bulunmadığı anda yedek üye heyete alınır. Bu üye, yerine geldiği kimsenin kalan müddetini tamamlar. Hakem heyetine seçilen üyeler Belediye Başkanının tastikinden sonra göreve başlarlar. Heyet üyelerinden birini ilgilendiren konuların görüşülmesi sırasında o üye heyete katılamaz. Yerine yedek üye katılarak karar alınır. Hal'de satış izini alanlarla müstahsiller arasında Hal'le ilgili meydana gelecek anlaşmazlıklar, Hal Müdürlüğünce çözülemediği takdirde, durum hakem heyetine intikal ettirilir. Hakem heyetinin kararları kesindir. Hakem heyeti, Kırıkhan Civarından veya taşradan müstahsillerce Hal Komisyoncularına gönderilen meyve, sebzeler ve mamullerinin satış esaslarımda hazırlar. Hal Müdürlüğü, hakem heyetinin kararlarının infazı için veya gerekiyorsa Belediye encümenine intikal ettirilmek üzere Belediye Başkanlığına gönderir. Madde 27 Hal dahilinde dükkânı bulunanlar tespit edilen fiyattan dışarı çıkamazlar. Hal Müdürlüğü ayrıca ilân levhasına fiyatları ilân eder. Madde 28 Belediyece Hal'de kendilerine muayyen, yer tahsis edilenler işgal ettikleri yerler için 1580 sayılı Kanunun 70. maddesinin 8. bendine göre Belediyeye ücret öderler. Bundan başka Hal'de satılan mallardan satış bedelinin % 3 ünü geçmemek şartiyle Belediye Meclisince düzenlenecek tarifeye göre resim alınır. Başkaca herhangi bir nem altında Komisyonculardan ve müstahsilden bir ücret alınmaz. Madde 29 Hal'de icrai faaliyet edecek komisyoncuların, satış bedeli üzerinden alacakları komisyon miktarı, kalbi komisyoncu tarafından temini hali dahil % 8'i geçmemek suretiyle Belediye encümenince tesbit olunur. Madde 30 Bu Kanunun uygulanmasında Belediye görevlileri tarafından işlenen suçlar hakkındaki cezalar iki kat olarak verilir. Hal'in kapılarırın açılış ve kapanış saatleri: Madde 31 Hal'in açılış ve kapanış saatlerini Hal Hakem heyeti mevsime göre tayin eder. Hal'lerin açılış saatlerinden evvel ve kapanma saatlerinden sonra satış yapılamaz. Kapanış saatleri dışında Hal'e gelen mallar Hal Müdürlüğüne malumat verildikten sonra Hal'e girmesine müsaade verilir. Kapanış saatinden sonra Hal'de hiçbir alıcı kalamaz. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3292

11 7 Ekim 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 Bu yasaklar resmi tatil (günlerinde de caridir. Ancak daha evvel satış yapılmış olup da bekletilmesi, malın evsaf ve değer bakımından zararı mucip olacak malların daha önceden Hal Müdürlüğüne haber verilmiş olması şartiyle, gösterilen yerde ambalaj ve yüklemesi yapılarak resmi tatil günlerinde de dışarı çıkartılabilir. Dinî ve Millî Bayram günlerinde ihtiyaç hasıl olduğu takdirde Hal Belediye Başkanlığının müsaadesi ile faaliyete açılabilir. Nakliyecilerle olan ihtilafların halli: Madde 32 Hal'e mal getiren nakliyecilerle satış müsaadesine haiz olanlar arasında çıkacak anlaşmazlıklarda Hal Müdürlüğü hakemlik yapar. Tarafları uzlaştıramadığı taktirde hakem heyetini toplayarak alacağı karan uygular. Kapların darasından ve malların tartısından çıkacak anlaşmazlıklar: Madde 33 Malların konulduğu kapların darasının düşürülmesinde satış müsaadesine haiz olanlarla alıcılar arasında anlaşmazlık çıktığında, alıcıların Hal Müdürlüğüne müracaatları halinde Hal Müdürlüğü nezaretinde boşaltılarak kap tartılır. Bu tartı esastır. Aykırı hareket edenlere cezai müeyyide uygulanır. Müstahdemler ve bunlarda aranacak vasıflar: Madde 34 Satış müsaadesine haiz olanlar İstihdam edecekleri kimseleri Hal İdaresine yazı ile bildirirler. Bu müstahdemlere Hal İdaresince tastikli birer hüviyet kartı verilir. Resimli olacak bu kartlar müstahdemlerin Hal'e girişlerinde Ve istenildiğinde ibraz edilir. a) T. C. vatandaşı olmak, b) Reşit ve mümeyyiz olmak, c) Hırsızlık ve dolandırıcılık, emniyeti suistimal, karaborsacılık gibi suçlarından biri ile mahkûm olmamak, d) Çalışma karnesi bulunmak. İşverinin temizliği : Madde 35 Satış müsaadesi verilenler satış mahallerini, Önlerindeki yol kaldırım kısımlarını ve irtifa mahallerini temiz tutmak, kirlettikleri takdirde temizlemek ve Hal İdersinin göstereceği standart çöp kabı bulundurmak, satışlardan dolayı ambalaj, ot vesair döküntülerini bu çöp kabına koymak mecburiyetindedir. Fena koku yapan, suları sızacak hale gelmiş, çürük raporu verilmiş bulunan malları satışa arz etmek ve bekletmek yasaktır. (Ancak Belediye Temizlik işçisi Hal'i temiz tutmakla mükelleftir.) Cezai Hükümler: Madde sayılı Kanun ile bu yönetmelikte yazılı esaslara uygun hareket etmeyen ve yasaklara uymayanlar hakkında 80 sayılı Kanunun 4. maddesi gereğince yetkili merciler tarafından ceza tayin olunur herhangi bir cezanın verilmesinden sonra aynı suçun tekerrürü halinde evvelce tayin olunan ceza iki katına çıkarılır. Madde , liradan 5000, liraya kadar para cezası alınması ile 3 seneye kadar Hal dahilinde faaliyetten men'ine Belediye encümenince karar verilir. Bir aydan fazla faaliyetten men edilenlerin Hal'deki yerleri geri alınır. İlgililerin vazıh savunmaları alınarak verilecek 1000, liraya kadar para cezalan ile bir aya kadar faaliyetten men kararları kesin olup, aleyhine adli ve idari mercilere müracaat olunamaz ( Maddelerdeki yazılı cezalar verilmeden önce suçlular hakkında Hal hakem heyeti kararının alınması mecburidir.) Bu esasların dışında verilecek cezalar için 1608 sayılı Kanun hükümlerine göre itiraz olunabilir. Ancak bu itiraz icrayı durduramaz. Ve icranın geri bırakılması yoluna gidilemez. 250, liraya kadar para cezaları ile 15 güne kadar faaliyetten men cezası vermeye Belediye Başkanı yetkilidir. Bu suretle verilecek cezalar kesin olup, aleyhine Adli ve İdari ceza mercilerine müracaat olunamaz. Para cezalan 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. Haklarında Hal'deki yerlerinin geri alınmasına karar verilenler bu yerleri, verilen müddet içinde Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3293

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HAL KOMPLEKSİNDE İŞYERİ TAHSİSLERİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HAL KOMPLEKSİNDE İŞYERİ TAHSİSLERİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında; 11 Haziran 1998 tarih ve 4367 sayılı kanun ve 24 06 1995 ve 552 sayılı Yaş

Detaylı

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL YÖNETMELİĞİ Kabul Tarihi: 11/04/2005 Kabul Sayısı: 38 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/06/2005 Tarihli Hakimiyet Gazetesinde Yayınlanmıştır. TARİFLER

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ'NE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN ZORUNLU YETERLİK VE YARIŞMA SINAVLARI

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ'NE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN ZORUNLU YETERLİK VE YARIŞMA SINAVLARI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ'NE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN ZORUNLU YETERLİK VE YARIŞMA SINAVLARI İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1 Bu İç Yönetmelik; 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla

Detaylı

C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T. C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 190 Yönetim ve Yazı işleri í için Başbakanlık Neşriyat al ve Müdevvenal Genel Müdürlüğüne başvurulur. ur. 15 Ağustos 1977 PAZARTESİ Sayı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yöntelim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 8 Kasıım 1977 SALI Sayı : 16107 YÜRÜTME

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği. Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği. Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 20 Nisan 1989 PERŞEMBE KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 20 Nisan 1989 PERŞEMBE KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 20 Nisan 1989 PERŞEMBE Sayı : 20145

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler T.C. Resmî Gazete r Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 25 Ekim 1982 PAZARTESİ Sayı : 17849 Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YÜRÜTME VE İDARE

Detaylı

T.C. NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPTANCI HAL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİGİ

T.C. NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPTANCI HAL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİGİ T.C. NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPTANCI HAL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİGİ Bu yönetmeliğin amacı, Hal Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, belediyemiz sınırları içinde

Detaylı

T.C. Resmî. Gazete Kuruluş tonim : 7 Ekim 1336-192» KANUN. Sayı : 18837 CUMARTESİ 15 MAYIS 1971. Sıkıyönetim Kanunu

T.C. Resmî. Gazete Kuruluş tonim : 7 Ekim 1336-192» KANUN. Sayı : 18837 CUMARTESİ 15 MAYIS 1971. Sıkıyönetim Kanunu T.C. Resmî Gazete Kuruluş tonim : 7 Ekim 1336-192» Yönetim ve yom isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Mûdevv&nat Genel Müdürlüğün» başvurulur 15 MAYIS 1971 CUMARTESİ Sayı : 18837 KANUN Sıkıyönetim Kanunu

Detaylı

T. C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Bakanlar Kurulu Kararları

T. C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Bakanlar Kurulu Kararları T. C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı iğleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 12 Aralık 1977 Genel Müdürlüğün* PAZARTESİ başvurulur. Sayı : 16137 YÜRÜTME

Detaylı

Res mı Gazete KANUNLAR ÇARŞAMBA. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 14257 26 TEMMUZ 1972

Res mı Gazete KANUNLAR ÇARŞAMBA. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 14257 26 TEMMUZ 1972 T.C. Res mı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 r Yönetim ve yası işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 26 TEMMUZ 1972 ÇARŞAMBA Sayı : 14257 J KANUNLAR YükşeK

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 22 MAYIS 1977 PAZAR. Yönetmelikler

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 22 MAYIS 1977 PAZAR. Yönetmelikler T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 Yönetim ve Yazı işleri ıçtn [Jaşbakan'ık /Ve,- v^f ve Mudevvenat Genel Mud.rluğune ba$' uruhır. 22 MAYIS 1977 PAZAR Sayı : 15944 YÜRÜTME

Detaylı

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Telekomünikasyon Kurumundan : Telekomünikasyon Kurumu Personel Yönetmeliği Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Telekomünikasyon Kurumu personelinin işe alınmasında atanma,

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 09/05/2005 Karar No. : 5 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 15 Eylül 1981 SALİ Sayı: 17459 YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Muğla Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

SİYASİ PARTİLER KANUNU

SİYASİ PARTİLER KANUNU 5703 SİYASİ PARTİLER KANUNU Kanun Numarası : 2820 Kabul Tarihi : 22/4/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 24/4/1983 Sayı : 18027 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 290 * * * Bu Kanunun

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel Hükümler BÖLÜM: 1 Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kurulu? Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Ekim 1977 CUMA. Bakanlara vekillik etme işlemleri

T.C. Resmi Gazete. Kurulu? Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Ekim 1977 CUMA. Bakanlara vekillik etme işlemleri T.C. Resmi Gazete Kurulu? Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YönetimveYazıişleri için Başbakalık lık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Ekim 1977 CUMA Sayı : 16084 YÜRÜTME VE

Detaylı

SEBZE VE MEYVE TĠCARETĠNĠN DÜZENLENMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI

SEBZE VE MEYVE TĠCARETĠNĠN DÜZENLENMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI SEBZE VE MEYVE TĠCARETĠNĠN DÜZENLENMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sebze ve meyve ticaretinin kaliteli, standartlara

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü SAYI : B.14.0.ESG.0.11.00.01 KONU : Esnaf ve sanatkâr kuruluşları 14.09.05 1686 ana sözleşmeleri. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONUNA

Detaylı

KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM VE TANIMLAR

KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM VE TANIMLAR KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM VE TANIMLAR Amaç MADDE-1 Bu Yönetmeliğin amacı, Meram Belediyesinin bünyesinde bulunan tüm birimlerin verimli,

Detaylı

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi

Detaylı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve işletilen su ürünleri

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 24 Ekim 1982 PAZAR. Yönetmelikler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 24 Ekim 1982 PAZAR. Yönetmelikler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetlm ve Yazı İsleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Ekim 1982 PAZAR Sayı : 17848 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ Kapsam Madde 1- (1) Bu Kanun hükümleri gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler dışında, merkezi yönetim bütçesine giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 21.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24702

Resmi Gazete Tarihi: 21.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24702 Resmi Gazete Tarihi: 21.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24702 KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

NOTERLİK KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

NOTERLİK KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler NOTERLİK KANUNU Kanun Numarası : 1512 Kabul Tarihi : 18/1/1972 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/2/1972 Sayı : 14090 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 11 Sayfa : 408 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı