T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvanat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 7 Ekim 1977 CUMA SAYI : Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Kırıkhan Belediyesinden: Yönetmelikler Hatay İli Kırıkhan Belediyesi ile Belediyeye Bağlı Elektrik ve Su İşletmesi Memurlarına Tanzim Edilecek Gizli Tezkiye Varakalarının Doldurulma Esaslarına Ait Yönetmelik Madde 1 21 Temmuz 1951 tarih ve 3/13417 sayılı Kararname ile yürürlüğe girmiş bulunan (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile İlgili Memur ve Hizmetlilerin Sicilleri Üzerine Emekliye Sevkleri Hakkındaki Tüzük) hükümlerine uygun olarak bu Tüzüğün 5. maddesinde açıklanan durum ve süreler göz önünde bulundurularak her yılın Ocak ayında hazırlanıp Şubat'ın birinci haftasına kadar Belediye Başkanlığına sunulmak üzere her memur ve hizmetli için bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde birer gizli tezkiye varakası tanzim edilecektir. Madde 2 Belediye Memur ve Hizmetlilerin 1 inci, 2 nci ve 3 üncü derecedeki tezkiye amirleri aşağıda gösterilmiştir. Tezkiye Edilecek Birinci Derece İkinci Derece Üçüncü Derece Memurun Görev Unvanı Tezkiye Amiri Tezkiye Amiri Tezkiye Amiri Yazı İşleri Müdürü Hesap İşleri Müdürü Fen İşleri Müdürü Sağlık İşleri Müdürü Veteriner Müdürü İsletme Müdürü Hukuk İşleri Müdürü Zabıta Amiri İtfaiye Amiri Belediye Başkanı Belediye Başkanı Belediye Başkam Belediye Başkanı Belediye Başkam Belediye Başkam Belediye Başkam Belediye Başkam Belediye Başkam Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3283

2 Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 7 Ekim 1977 Sayı: Tezkiye Edilecek Memurun Görev Unvanı Birinci Derece Tezkiye Amiri İkinci Derece Tezkiye Amiri Üçüncü Derece Tezkiye Amiri Temizlik Amiri Yazı İşleri Mensupları Evlendirme Memuru Hesap İşleri Mensupları Fen İşleri Mensupları Sağlık İşleri Mensupları Veteriner İşl. Mensupları Elektrik İşl. Mensupları Su İşleri Mensupları Hukuk İşleri Mensupları Zabıta Mensupları İtfaiye Mensupları Temizlik Mensupları Neşriyat Mensupları Belediye Ebesi Bahçıvan Belediye Başkam Yazı İşleri Müdürü Yazı İşleri Müdürü Hesap İşleri Müdürü Fen İşleri Müdürü Sağlık İşleri Müdürü Veteriner İşi. Müdürü İşletme Müdürü İşletme Müdürü Hukuk İşleri Müdürü Zabıta Amiri İtfaiye Amiri Temizlik Amiri Yazı İşleri Müdürü Sağlık İşleri Müdürü Fen İşleri Müdürü Belediye Belediye Belediye Belediye Belediye Belediye Belediye Belediye Belediye Belediye Belediye Belediye Belediye Belediye Belediye Başkam Başkam Başkanı Başkam Başkam Başkam Başkanı Başkam Başkam Başkam Başkam Başkam Başkam Başkam Başkam Madde 3 Gizli tezkiye varakaları yukarıda yazılı Birinci Tezkiye Amirleri tarafından Ocak ayı başında doldurulup mahsus hanelerine kanaatlerini yazdıktan sonra Şubat ayının ilk haftası içinde İkinci Tezkiye Amirine verilir. İkinci Tezkiye Amiri de mahsus hanelerine kanaatlerini yazıp imzalamak suretiyle İkinci hafta sonuna kadar varsa Üçüncü derecede Tezkiye Amirine verir. Tezkiye Amirleri kanaatleri arasında ihtilaf olması halinde Üçüncü Tezkiye Amirinin kanaatine müracaat edilir ve tezkiyesinde bu esas olarak alınır. Madde 4 Gizli tezkiye varakalarına aynı yıl içinde çekilmiş (4x6) ebadında fotoğraf yapıştırılacaktır. Madde 5 Birinci tezkiye Amirleri gizli tezkiye varakalarındaki sorular üzerinde İlgili memurlar hakkında edindikleri kanaatlerini mahsus hanelerine dikkatle yazıp ayrı ayrı imza ederler. İkinci ve Üçüncü Tezkiye Amirleri eğer varsa muhalif veya tamamlayıcı kanaatlerini ilgili maddenin mahsus sütununa yazarak imza ederler. Madde 6 Tezkiye varakaları tanzimini müteakip Başkâtip'in tezkiye varakası Başkanda diğerleri Sicil Amirliğinde muhafaza edilecektir. Madde 7 İşbu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayınlanmasını müteakip yürürlüğe girer. Madde 8 Bu Yönetmelik Belediye Başkam tarafından yürütülür. Madde 9 İşbu Yönetmelik Belediye Meclisinin 13/6/1975 tarih ve 178 sayılı karariyle hazırlanmıştır. Hatay İli Kırıkhan Belediyesi Memurluğuna Atanacaklar İçin Zorunlu Yeterlik ve Yarışma Özel Yönetmeliği 1. BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, kapsam ve dayanak: Madde sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile değişik ikinci maddesinin 2. fıkrası ve aynı kararnameyle değiştirilen 50. maddesinin 1 inci fıkrasına dayanarak Başbakanlık Devlet Personel Daire- Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 3284

3 7 Ekim 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 since hazırlanan 29 Ocak 1974 tarih ve sayılı Resmi Gazete ile Bakanlar Kurulunun 15/1/1974 tarih ve 7/7734 sayılı karan ekinde yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurluğuna atanacaklar için Zorunlu Yeterlik ve Yarışma Sınavları Yönetmeliğinin 23. maddesi gereğince hazırlanan hu Özel Yönetmelik Belediye Memurluğuna ilk defa atanacaklar için Yeterlik ve Yarışma Sınavlarına ait genel ve çeşitli hükümleri bu sınavların hazırlanmasına ve uygulanmasına ilişkin esaslan düzenlemek ve sınava tabi tutulmadan hangi sınıfa atama yapılabileceğini belirtmek amaciyle hazırlanmıştır. Sınavların açılma zamanı: Madde 2 ihtiyaç duyulduğunda Başkanlığın oluru ile Mart, Temmuz ve Kasım aylarında sınav açılır. Sınav türleri: Madde 3 a) Yeterlik sınavları memuriyete girmek için müracaat edenler yazısının boş kadro sayısı kadar veya boş kadro sayısından az olması halinde yeterlik sınavı yapılır. Baş vuranlar yeterli görülmediği takdirde 30'ar gün ara ile müteakip imtihanlar açılır. b) Memuriyete girmek için başvuranların sayısı boş kadro sayısından fazla ise yeterlik ve yarışma sınavı yapılır. 2. BÖLÜM Yeterlik ve yarışma sınavlarının hazırlanmasına ilişkin esaslar Duyurma: Madde 5 Sınavlar için duyurma mahallî gazete, belediye hoparlörü ile ve lüzumunda Belediye Başkanlığınca uygun görülecek diğer araçlarla yapılır. Duyurmada sınav tarihinden en az 15 gün önce atama yapılacak boş kadronun unvanı, sınıfı, derecesi, sayısı, aylık tutarı, alınacak personelde aranacak genel ve Özel şartları, başvurulacak merci ve en son başvurma tarihinin sınavın yapılacağı-yer ve zaman gösterilir. Sınavsız girilebilecek memuriyetlerde aynı şekilde duyurulur, bu duyuruda bu memuriyetlere ihtiyaçdan fazla istekli çıktığı takdirde onuncu maddedeki esaslara göre seçme yapılacağı bildirilir. Devlet Memurluğuna atanacaklarda aranacak genel ve özel şartları: Madde 6 A) Genel şartlar. 1. Türk Vatandaşı olmak, sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunla değişik 40. maddesi gereğince belirtilen yaşta olmak, 3. Aynı Kanunun değişik 41. maddesindeki öğrenim şartlarım taşımak, 4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak, 5. Ağır hapis, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilaf, irtikaf, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekârlık, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüzkızartıcı bir fiilden dolayı haklarında takibat dava olmamak ve hapis cezasından hükümlü bulunmamak, 6. Askerlik durumu itibariyle, a) Askerlikle ilgilisi bulunmamak, b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, c) Askerlik çağma gelmiş ise eylemli askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı yahut vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, B) Özel şartlar: 1. Hizmet göreceği sınıf için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun deği- Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3285

4 Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 7 Ekim 1977 Sayı: şik 36. maddesi ile 41. maddesinde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak, 2. Görev ve Çalışma Yönetmeliklerinde belirtilen diğer şartlara haiz bulunmamak gerekmektedir. Genel ve özel şartların belgelendirilmesi: Madde S Belediye memurluğuna atanacaklar: A) Genel şartlar: a) Türk vatandaşı olduklarını gösterir nüfus hüviyet cüzdanı veya onaylı örneği, (18 yaşından küçük olanlar kesinleşmiş kazai rüşt karan veya onaylı örneği) ile, b) Diploma asılları veya onaylı örnekleriyle diplomaların düzenlenmemiş olması halinde öğrenim durumlarım belirtmek üzere ilgili kurumlarınca usulüne göre verilecek ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgeler, Öğrenimi yabancı ülkelerde yapmış olanların diplomaları veya örnekleriyle birlikte denkliğin kabul edildiğine dair yetkili merciin vereceği belgelerle, öğrenimini yabancı ülkelerde yapan sağlık ve yardımcı sağlık personelinin diplomalarının 1219 ve 6283 sayılı Kanunlar gereğince onanıp tescil edildiği Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca verilecek belgelerle, e) Sağlık durumlarım, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tespit edilecek örneğe uygun olarak alınacak resmi tabip raporu ile, B) Özel şartlar: Görev ve Çalışma Yönetmeliklerinde belirtilen yerlerden alacakları belgelerle belgelendirilirler. Yukarıdaki fıkralarda yazılı belgelerin hangilerinin sınavlarınca isteneceği Belediye Başkanlığınca tespit edilerek duyuru yapılır. 3. BÖLÜM c) îlgililerin hükümlü veya kamu haklarından yoksun bulunmadıklarını, ikametgâhlarının veya girecekleri kurumların bulunduğu yer mümkün olmadığı takdirde, herhangi bir Cumhuriyet Savcılığından alacakları belgelerle, d) Askerlik durumlarım gereğine göre nüfus hüviyet cüzdanı terhis belgesi asılları veya onaylı örnekleri veya askerlik daire yahut şubelerinden alınacak belgelerle, Sınavların uygulanmasına ilişkin esaslar Başvurma: Madde 9 Belediye memurluğu için sınava girmek isteyenler Belediyenin ilgili servisinden alacakları iş isteme formuna yeni bir vesikalık fotoğraflarım yapıştırıp doldurduktan sonra duyurma tarihinden itibaren 15 gün içinde formu ilgili servsine iade eder. İş isteme formuna: a) Öğrenim belgesi veya noterce alınmış sureti yahut fotokopisi, b) Nüfus hüviyet cüzdanı veya yetkililerce onaylı sureti veyahut fotokopisi, c) Savcılıktan alınacak iyi hâl kâğıdı, d) İki adet vesikalık fotoğraf, e) Üstüne isim ve adres yazılmamış pullu iki adet zarf eklenir. Formların incelenmesi: Madde 10 İş isteme formları başvurma süresinin bitiminden sonra 10 gün İçinde ilgili personel servisince İncelenip ve sınava girebilmek için gerekli şartlan taşıyanlara yazı il, taşıyamıyanlara da yine yazı ile ve gerekçeli olarak bildirilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 3286

5 7 Ekim 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 Sınav kurulları: Madde 11 Belediyenin açacağı sınavların adil ve eşit şartlar altında yapılmasını sağlamak, sınav konularını tespit etmek ve hazırlamak, değerlendirmek ve gerektiğinde itirazları incelemek üzere personel servisi amirinin teklifi ve atamaya yetkili başkanın onayı ile sınav kurulları kurulur. Sınav kurulları bir başkan dört asil ve 2 yedek üyeden oluşur. Sınav kurulları Belediye Başkam tarafından ilgili daire müdürlerinden görevlendireceği 3 daire müdür ve 2 encümen üyesinden teşekkül eder. Kurul içinden bir tanesini ilk toplantıda sınav kurulu başkam olarak seçer. Sınav şekilleri: Madde 12 Yeterlik veya yarışma sınavları, sınıfın özellikleri dikkate alınarak yazılı, sözlü, test ve uygulamalı ve mülakat şekillerinden biri veya birkaçı ile yapılır. Yazılı sınavı veya test uygulamasını kazananlar sözlü veya mülakata alınırlar. Sınav soruları: Madde 13 Sorular; sınava başvuranların girecekleri sınıf ve kadronun gerektirdiği öğretim kurumlarının müfredat programlarındaki konulardan ve o seviyede olmak üzere bilgilerini, yetenek ve becerilerini ölçecek şekilde düzenlenir. Belediye memurluğu için müracaat edenler aynı tahsil seviyesinde sınava tabi tutulurlar ve üst öğrenim seviyesinde müracaat edenlerin olması halinde bir alt seviyede olan kişiler aynı yarışma sınavına tabi tutulur. Ancak, üst öğrenim seviyesine başvuran kişilerin yeterlik sınavında başarılı olmaması halinde bir aşağı derecede ki öğrenim derecesinde bulunanın atanmasının yapılması caizdir. Sınav konuları ve grupları: Madde 14 Belediye, açacağı sınavlarda başvuranların öğrenim durumlarına göre sınav sorularım dört ayrı grupta hazırlar. 1. İlkokul mezunlarına; a) Sosyal bilgiler (Yurttaşlık bilgisine ağırlık verilir) b) Matematik c) Türkçe ve kompozisyon 2. Orta ve dengi okul mezunlarına; a) Sosyal bilgiler (Yurttaşlık bilgisine ağırlık verilir) b) Matematik, c) Türkçe ve kompozisyon 3. Lise ve dengi okul mezunları; a) Türkçe ve kompozisyon b) Matematik (Edebiyat kolu) c) Sosyal bilgiler - Türk devrim tarihi 4. Üniversite ve yüksek okul mezunlarına; a) Türkçe - Kompozisyon b) Kurumların görev özelliklerini gerektirdiği bilgiler, (Mezuniyet bölümünün müfredat programındaki konular «Gerektiğinde»). c) Muhasebe, ekonomi, hukuk, idare gibi gerektiğinde bilgi dallarından biri veya birkaçı. Sınavların yürütülmesi: Madde 15 Yazılı sınavlarda, sorular sınav günü sınav kurulu üyeleri tarafından sınav saatinden önce hazırlanır. Sınavlarda basılı ve köşeli kapalı ve özel imza yeri sınav kurulu üyelerinin imzalamış bulunduğu kağıttan kullanmak zorunludur. Sınavların düzenli bir şekilde yürütülmesinden sınav kurulu başkanı sorumludur. Sınavlarda kopya yapanlar veya kopyaya teşebbüs edenler hakkında tutanak tanzim edilerek ilgilinin sınavları geçersiz sayılır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3287

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 7 Ekim 1977 Sayı: Tutanaklar: Madde 16 Sınavlar ilân edilen saatte baslar. Sınav kurulu tarafından sınavın hangi saatte başladığını ve sınava girenlerin öğrenim durumlarına göre sayısını belirten bir tutanak tanzim edilir. Sınavın bittiğinde, sınavın süresi içinde bitirildiğini, sınava girenlerin kaç kâğıt kullandıkları, sınavın cereyan tarzım gösteren bir tutanak daha tanzim edilerek kurulu tarafından imza edilir. Sınavlarda ilgili evrakların bir yıl süre ile personel servisi ilgililerince saklanması zorunludur. Değerlendirme: Madde 17 Sınavlar sonucunda yapılacak olan değerlendirme sınav kurulu tarafından ve 10 tam not üzerinden yapılır. 10 üzerinden 6 alanlar yeterlik sınavım kazanmış sayılırlar. Sınav notları yazılı ve sözlü sınavlar için yukarıdaki esasa göre tespit edilir ve sınav kurulu üyelerinin her birinin yazılı ve sözlü sınavlara ait verdikleri notların aritmetik ortalaması sınavın kesin notu olarak tespit edilir. Başarı listesi: Madde 18 Sınav kurulu tarafından yapılan sınıf değerlendirme sonuçları en yüksek nottan başlamak üzere sıraya konarak altı suretli bir başarı listesi hazırlanır. Üyeler ve başkan tarafından imzalanır. Her üye bir suret alır ve diğer evrakla birlikte bir sureti Belediye Başkanına teslim edilir. Madde 19 Sınavda basarı gösterenler kurum tarafından ilân edilir ve ayrıca ilgililere yazı ile bildirilir. Sınav sonuçlarına itiraz: Madde 20 Sınava katılanlar sınav sonuçlarına, yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar sınav sonuçlarının ilgiliye tebliğinden itibaren 7 gün içinde bir dilekçe ile Belediye Başkanına bildirirler. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından incelenir, ikinci incelemeden sonra verilen notlar kesindir. Bu itiraz sınav kurulunca en geç 4 gün içerisinde incelenir. 4. BÖLÜM Çeşitli hükümler Madde 21 Bu Yönetmelikte belirtilmiyen hususlar hakkında 29 Ocak 1974 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulunun 15 Ocak 1974 tarih ve 7/7734 sayılı kararı ekinde yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurluğuna Atanacaklar için Zorunlu Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Geçici Madde 1 Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren daha evvel Belediye Memurluğuna Atanacaklar için uygulanan Yönetmelik yürürlükten kalkar. Geçici Madde 2 Kırıkhan Belediyesi Memurluğuna Atanacaklar Zorunlu Yeterlik ve Yarışma Özel Yönetmeliği yürürlüğe girinceye kadar Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır. Yürürlük: Madde 22 Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer, Yürütme : Madde 23 Bu Yönetmelik hükümleri Belediye Başkam tarafından yürütülür. İşbu Yönetmelik Belediye Meclisinin 13/6/1975 tarih ve 179 sayılı kararı ile hazırlanmıştır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 3288

7 7 Ekim 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE SAYFA Sayfa:7 7: HATAY İLİ KIRIKHAN BELEDİYESİ HAL YÖNETMELİĞİ Madde sayılı Belediye Kanununun 15. ımaddes'nin 58 bendine göre Belediye hudutları içerisinde tesis edilmiş bulunan toptancı halinin ne suretle idare edileceği bu hal'de alım satım yapılan bilumum sebze ve meyveler ile faaliyette bulunacak olan kooperatif birlikten müstahsil, komisyoncu ve müstahdemler bu Yönetmelik hükümlerine tabidir. Madde 2 Hal'de toptan satışlar yalnız meyve ve sebze ile mamullerine münhasır olup, bunun dışında icrai faaliyet olunamaz. Madde 3 Meyve ve sebzelerin belediye hudutları içindeki toptan satışları hal'de yapılır. Başka yerlerde yapılması yasaktır. Belediye sınırlan içersinde yetişen sebze ve meyve ile mamullerinin ancak ticaret gayesi takip etmiyenlerin Hal'den geçirilmesi mecburi değildir. Madde 4 Hal'de toptan satışlar kooperatif ve kooperatif birlikleri müstahsiller ve komisyoncu tarafından yapılabilinir. Ancak bunlar birbirlerinden mal alıp satamazlar. Hal'de yer tahsislerinde tercih sırası: Madde 5 Hal'deki satış yerlerinin tahsisleri, Belediye encümeni tarafından aşağıdaki tercih sırası gözönünde bulundurarak yapılır. Bu tahsisler yapılmadan önce Hal'de tahsis edilecek satış yerleri Belediye Reisi tarafından bir hafta içinde en az üç mahalli gazete ile ilân edilir. Tercih sırası: a) Meyve ve sebze satış kooperatifi, b) Meyve ve sebze satış kooperatifi (birliği, c) Meyve ve sebze müstahsili, d) Meyve ve sebze satış komisyoncusu. Hal'de tahsis edilenlerde aranacak şartlar ve belgeler: Madde 6 Hal'de satış yerleri tahsis edilenlerde aşağıda belirtilen şartların mevcut olması ve gerekli belge ile tevsik ettirilmesi şarttır. A) T. C. Vatandaşı olup, reşit ve mümeyiz bulunmak, «Nüfus hüviyet cüzdanı veya tastikli suret ibraz edilir.» Hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanmak, sahtekârlık, karaborsacılık, hileli iflas gibi mali ve ticari suçlardan biri ile hükümlü olmamak, (Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge öle tevsik edilir.) Müflüz veya kongortatoya maruz kalmış olmamak» Ticaret odasından alınacak belge ibraz edilir. B) Hal'de yer tahsis edilecek kooperatif ve kooperatif birliklerinde aranacak şartlar ve istenecek belgeler. a) Meyve ve sebze istihsal ve satış ile meşgul olduğuna dair statüsünün Ticaret sicilinden tastikli bir sureti, b) Halen faaliyette olduklarım bildirir ticaret sicili, ticaret odası veya ziraat odasından tastikli belge, C) Müstahsilin sıfatı ile yer tahsisini isteyenler, kendi mülkü olan veya kira ile işlettiği arazide meyve ve sebze ziraati ile devamlı uğraştığına ve gerek kendisinin bizzat veya başka müstahsillerin istihsal ettiklerinden devamlı olarak Hal'e mal getirip satışa arzedecek yeterli durumda olduğuna dair mesleki kuruluştan alacağı belge ile müstahsil olduğunu belirtir. İlgili teşekkülden alacağı tastikli bir diğer belgeyi ibraz etmelidirler. (507 sayılı Kanunla) D) Komisyoncunun Ticaret Odasından komisyoncu olduğuna dair belge alması mecburidir. Madde 7 Hal dahilindeki dükkânlar kiraya verilemez. Ancak 1580 sayılı Belediye Kanununun 70. maddesinin 8. bendine göre Belediyece tahsis edilen yerlerde tarifeye göre ücret alınır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3289

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 7 Ekim 1977 Sayı: Madde 8 Hal dahilinde toptan satış yapmak yetkisine sahip olanlar Hal'e giren malların muhafazasından sorumlu olup, mal sahibi gibi hareket etmeye mecburdurlar. Hal'de satış müsadesi verilmiş olan müstahsilin malını piyasaya arzetmekten kaçınamazlar. Bu gibi kusurlu eylemleriyle müstahsilin mallarım çürüten, ziyan veren evsaf ve fiyatında düşüklük yaparak zarara uğratanlar hakkında müstahsilin müracaatı aranmaksızın Hal idaresi hemen tahkikat açar. Bu durum bir tutanakla tesbit edilir. İşi hakem heyetine intikal ettirerek alacakları kararı uygular. Hal içerisinde çürüyen veya herhangi bir şekilde gayri sıhhi bir durumda bulunan meyve ve sebze ile mamulleri gıda maddeleri nizamnamesi gereğince muamele görür. Madde 9 Yer tahsis sahipleri Belediyeler toptancı halleri İdaresi hakkındaki 80 sayılı Kanuna ve bu Kanun gereğince hazırlanan Hal Yönetmeliğine, Zabıta Talimatnamesine gıda maddeleri nizamnamesine ve belediye encümeninin kararına ve Belediyece verilecek emir ve bilcümle mevzuata uygun hareket ederler. Madde 10 Mallar satış mahalline muntazam olarak istif edilir. Yollar teretuvarlar hiç bir surette işgal edilemezler. Kapı mahalline mal konulmaz Yollar üzerinde alış veriş yaparak gelip geçmeye mani olunamaz. Satılan mallar taşıyıcıya yol üstünde değil, satış yerlerinde teslim edilir. Madde 11 Her malın alt ve üstünün bir olması esastır. Aynı kabın içine değişik kalitede ve değişik şekilde mal konulması yasaktır. Dökme suretiyle satılan mallarda bu şarta tabidir. Alıcılar altları üstlerine uygun çıkmayan mallar için, malın altkısmnın istifi bozulmaması ve satınaldığı gün hal'in kapanma saati geçmemiş olması şartiyle durumu Hal İdaresine bildirir. Bunun üzerine Hal İdaresi durumu tetkik ve tesbit ederek kararını verir. Madde 12 Hal'e giden malların tamamının boşaltılması lazımdır. Boşaltılmadan çıkartılacak malların cinsi miktarı ve taşıyan vasıtanın plaka numarası mal henüz içeriye girerken, Hal kapısındaki memura kayıt ettirilir. Bu mallar Halden geri çıkarılırken çıkış kapısındaki memur tarafından kontrola tabi tutularak girerken yapılan kayıda uygun olup olmadığı araştırılır. Uygunluğu halinde çıkışa izin verilir. Hal'de satılan mallar için çıkış faturası ibrazı mecburidir. Satış faturası kesme yetkisi: Madde 13 Satış yapmak üzere yetkili olanlar, yetkelerini herhangi bir kimseye veya firmaya devredemezler. Faturalarını başkalarına vermek üzere namlarına dahi olsa başkalarına mal sattıramazlar Ancak yanlarında çalıştırdıkları ve idareye kayıt ettirdikleri yetkili müstahdemleri tarafından satış işleri yapılabilir. Madde 14 Hal'de satış iznine yetkili olanlar müstaihsilden kendilerine satılmak üzere getirilmiş veya gönderilmiş mallardan satılanların bedelini 7 gün içerisinde müstahsile ödemeyi, satılan mal bedellerinin ne suretle kapatıldığını gösterir müstahsil faturasını bu müddet içinde düzenlemeye ve mal gönderenin müracaatında faturalarla var ise mal bedelinden alacaklarını kendisine vermeye mecburdur. Tutulacak defterler - Belgeler ve muhafaza mecburiyeti: Madde 15 Hal'de satış izinine yetkili olanlar aşağıdaki defterleri tutmak zorundadırlar. a) Fatura defteri: Müstahsil fatura defteri ve satış fatura defteri olmak üzere iki çeşittir. Müstahsil fatura defteri 2, satış fatura defteri 3, kopyalı ve numaralı olacaktır. Müstahsil ve satış faturaları birer sureti müstahsile ve satış faturasının bir sureti de satış bordro cetveline kaydedilerek birlikte Hal İdaresine verilir. b) Satış bordro beyanname defteri : 2 nüshadan ibaret kopyalı ve zımbalı cetvellerin bir defter halinde ciltlenmesi halinde meydana gelir. Günlük satışlar, Faturalarının tarih, numaraları ve tutanakları ile bu cetvele kayıt olunur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3290

9 7 Ekim 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 9 Bu cetveller satış iznine yetkili olanlar tarafından imzalanarak ilk suretleri ekleri olan satış faturalarının (birer suretleri ile birlikte her akşam saat de en geç ertesi sabah saat 7,30'a kadar Hal İdaresine verilir. c) Hesabi cari defteri : Hal'e mal gönderen müstahsil isimlerine göre ayrı ayrı açılmış giriş çıkış hesaplarının işlendiği defterdir. Bu defteri herbir müstahsilin gönderdiği mal ile satılan malların miktarları, bedelleri, ödenen paralar ve masraflar kaydedilir. Bu defterlerden fatura, hesabi cari ve ambar defterleri kullanılmadan evvel Hal Müdürlüğü veya Memurluğunun soğuk damgası ile mühürlettirilmesi ve tastik ettirilmesi gerekir. Defterlerin kontrola hazır vaziyette yazıhanede bulundurulması, defter ve faturaların 5 yıl süreyle saklanması mecburidir. Madde 16 Hal dahilinde perakende satış yapılamaz. Şehir dahilinde seyyar esnafın ve sebzecilerin Hal'den mal alabilmeleri için Hal Müdürlüğünden bir karne almaları esastır. Faturaya bu karnedeki isim ve numaralar yazılır. Madde 17 Hal dahilinde komisyoncu ve müstahdemler bir marka seçerek Hal Müdürlüğüne bildirmeye ve mallarımda işaretlemeye mecburdurlar. Marka yerine dükkân numarasıda kullanılabilir. Hangisinin ne marka kullanacağının tesbitine Hal Müdürü yetkilidir. Gelen mallarda 'bu markanın bulunması mecburidir. Madde 18 Hal dahilindeki memur ve müstahdemlerin vazifelerinden dolayı vaki şikayetler varsa Hal Müdürlüğüne, yoksa doğrudan doğruya Belediye Başkanlığına yapılır. Madde 19 Bu Yönetmeliğin tatbikini temin için Hal Müdürlüğü emrine Belediye Zabıtasından lüzumu kadar memur verilir. Toptan satışların ölçüleri : Madde 20 Toptan satışlarda ölçüm birimi malların içine konduğu kaptır. Birçok kaplara konulmuş olan aynı malın bir defada ve hepsinin birden satışı mümkün olduğu gibi en azı bir adet olmak üzere bir kaptan müteşekkil kısımlara bölünerek satılmasıda mümkündür. Bağ ile satışlarda asgari 25 Adet. Dökme ile satışlarda asgari 15 kilo, Adet ile satışlarda asgari 60 Adet toptan satış yapılır. Turfanda sebze ve meyvelerde, Hal İdaresinden izin almak suretiyle tahtide tabi tutulmayabilirler. Madde 21 Ambalaj ve kap içerisinde Hal'e gelen malların Hal İdaresinin muvafakatini almadan Hal'deki satış mahallinde dökme suretiyle satış yapılması yasaktır. Hal'in idaresiyle ilgili hükümler : Madde 22 Hal'in İdaresi Belediye Başkanlığının sevk ve nezaretinde bir Hal Müdürü veya memuru ile lüzumu kadar personel ile yürütülür. Bu Yönetmeliğin tamamen uygulanmasını temin için Başkanlıkça Hal İdaresi emrine yeteri kadar Zabıta Memuru verilir. Hal'in İdare kadrosu ihtiyaç halinde Hal Müdürünün veya memurunun talebi ve Başkanın teklifi üzerine Belediye Encümeni karariyle gerektiği kadar çoğaltılıp azaltılabilir. Madde 23 Hal Müdürünün görevi : Müessesede düzeni sağlamak Hal'de toptan satış yetkisine sahip olanların birbirleriyle, mal gönderenlerle, alıcılar ve nakliyecilerle ve Hal İdaresiyle olan ilişkilerini tanzim, gece malların, muhafazasına ait tedbirleri almak, müstahsillerin veya mal gönderenlerin haklarının korunması ve bu talimat gereğince tanınan hak ve yetkileri kullanmaktır. Hal'de toptan satış yapacak müstahsil, komisyoncu ve bu sıfata haiz olanların Hal İdaresine tastik ettirerek kullanmak mecburiyetinde oldukları defter ve vesikaları tastik ve tetkik etmek ve yine bunların her gün vermeye mecbur oldukları satış Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3291

10 Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE 7 Ekim 1977 Sayı: faturalarım toplayarak birleştirip ortalama bir fiyat bülteni tanzim etmek, icabederse ilan etmek, Hal'in İdare hesaplarım tutmak, İdare alacaklarının tahsilini ve tediyatını temin etmek. Madde 24 Hal hamallarının vazifesi : Hal'e gelen malların dükkânlara mal sahipleri tarafından taşıttırılması esastır. Ancak lüzum görülen hallerde Hal Müdürlüğünün emri ile de mallar taşınabilir. Hamallar bu taktirde, gelen malları vasıtalardan boşaltmak ve dükkâna kadar taşımakla mükelleftir. Madde 25 Gece bekçilerinin vazifesi: Her türlü gece emniyetini sağlamak nöbet sırasında çalman malın suçlusunu yakalayarak emniyete teslim etmek ve sabah Hal'in açılışında Hal Müdürlüğüne malumat vermektir. Hiçbir surette Hal'e kimse alınmayıp şikayet hariç emniyet memuru dahi giremez. Madde 26 Hal Hakem heyeti: Aşağıdaki beş üyeden teşekkül eder. a) Hal Müdürü (İhdas edildiğinde) Hal Müdürü bulunmadığı taktirde Hal Memuru aynı görevi yapar. b) Zabıta Memuru, (Zabıta Amiri veya tefrik edeceği memur yürütür.) c) Belediye Meclisince üyeleri arasından seçilecek bir asil, bir yedek üye. d) Hal'deki esnafın kendi aralarında seçeceği bir asil, bir yedek üye. e) 507 sayılı Kanun ile kurulmuş meyveciler ve sebzeciler derneğince seçilecek bir asil, bir yedek üye (Bakkallar veya Manavlar derneği olabilir.) Heyete kendi aralarında bir başkan ve bir Başkan vekili seçer. Kararlar oyçokluğu ile verilir. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf tercih edilir. Seçilen üyelerin görev müddeti bir yıldır. Hakem heyeti üyeleri her Ocak Ayı başında seçilir. Yeniden seçilmek mümkündür. Seçilen üyelerin bulunmadığı anda yedek üye heyete alınır. Bu üye, yerine geldiği kimsenin kalan müddetini tamamlar. Hakem heyetine seçilen üyeler Belediye Başkanının tastikinden sonra göreve başlarlar. Heyet üyelerinden birini ilgilendiren konuların görüşülmesi sırasında o üye heyete katılamaz. Yerine yedek üye katılarak karar alınır. Hal'de satış izini alanlarla müstahsiller arasında Hal'le ilgili meydana gelecek anlaşmazlıklar, Hal Müdürlüğünce çözülemediği takdirde, durum hakem heyetine intikal ettirilir. Hakem heyetinin kararları kesindir. Hakem heyeti, Kırıkhan Civarından veya taşradan müstahsillerce Hal Komisyoncularına gönderilen meyve, sebzeler ve mamullerinin satış esaslarımda hazırlar. Hal Müdürlüğü, hakem heyetinin kararlarının infazı için veya gerekiyorsa Belediye encümenine intikal ettirilmek üzere Belediye Başkanlığına gönderir. Madde 27 Hal dahilinde dükkânı bulunanlar tespit edilen fiyattan dışarı çıkamazlar. Hal Müdürlüğü ayrıca ilân levhasına fiyatları ilân eder. Madde 28 Belediyece Hal'de kendilerine muayyen, yer tahsis edilenler işgal ettikleri yerler için 1580 sayılı Kanunun 70. maddesinin 8. bendine göre Belediyeye ücret öderler. Bundan başka Hal'de satılan mallardan satış bedelinin % 3 ünü geçmemek şartiyle Belediye Meclisince düzenlenecek tarifeye göre resim alınır. Başkaca herhangi bir nem altında Komisyonculardan ve müstahsilden bir ücret alınmaz. Madde 29 Hal'de icrai faaliyet edecek komisyoncuların, satış bedeli üzerinden alacakları komisyon miktarı, kalbi komisyoncu tarafından temini hali dahil % 8'i geçmemek suretiyle Belediye encümenince tesbit olunur. Madde 30 Bu Kanunun uygulanmasında Belediye görevlileri tarafından işlenen suçlar hakkındaki cezalar iki kat olarak verilir. Hal'in kapılarırın açılış ve kapanış saatleri: Madde 31 Hal'in açılış ve kapanış saatlerini Hal Hakem heyeti mevsime göre tayin eder. Hal'lerin açılış saatlerinden evvel ve kapanma saatlerinden sonra satış yapılamaz. Kapanış saatleri dışında Hal'e gelen mallar Hal Müdürlüğüne malumat verildikten sonra Hal'e girmesine müsaade verilir. Kapanış saatinden sonra Hal'de hiçbir alıcı kalamaz. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3292

11 7 Ekim 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 Bu yasaklar resmi tatil (günlerinde de caridir. Ancak daha evvel satış yapılmış olup da bekletilmesi, malın evsaf ve değer bakımından zararı mucip olacak malların daha önceden Hal Müdürlüğüne haber verilmiş olması şartiyle, gösterilen yerde ambalaj ve yüklemesi yapılarak resmi tatil günlerinde de dışarı çıkartılabilir. Dinî ve Millî Bayram günlerinde ihtiyaç hasıl olduğu takdirde Hal Belediye Başkanlığının müsaadesi ile faaliyete açılabilir. Nakliyecilerle olan ihtilafların halli: Madde 32 Hal'e mal getiren nakliyecilerle satış müsaadesine haiz olanlar arasında çıkacak anlaşmazlıklarda Hal Müdürlüğü hakemlik yapar. Tarafları uzlaştıramadığı taktirde hakem heyetini toplayarak alacağı karan uygular. Kapların darasından ve malların tartısından çıkacak anlaşmazlıklar: Madde 33 Malların konulduğu kapların darasının düşürülmesinde satış müsaadesine haiz olanlarla alıcılar arasında anlaşmazlık çıktığında, alıcıların Hal Müdürlüğüne müracaatları halinde Hal Müdürlüğü nezaretinde boşaltılarak kap tartılır. Bu tartı esastır. Aykırı hareket edenlere cezai müeyyide uygulanır. Müstahdemler ve bunlarda aranacak vasıflar: Madde 34 Satış müsaadesine haiz olanlar İstihdam edecekleri kimseleri Hal İdaresine yazı ile bildirirler. Bu müstahdemlere Hal İdaresince tastikli birer hüviyet kartı verilir. Resimli olacak bu kartlar müstahdemlerin Hal'e girişlerinde Ve istenildiğinde ibraz edilir. a) T. C. vatandaşı olmak, b) Reşit ve mümeyyiz olmak, c) Hırsızlık ve dolandırıcılık, emniyeti suistimal, karaborsacılık gibi suçlarından biri ile mahkûm olmamak, d) Çalışma karnesi bulunmak. İşverinin temizliği : Madde 35 Satış müsaadesi verilenler satış mahallerini, Önlerindeki yol kaldırım kısımlarını ve irtifa mahallerini temiz tutmak, kirlettikleri takdirde temizlemek ve Hal İdersinin göstereceği standart çöp kabı bulundurmak, satışlardan dolayı ambalaj, ot vesair döküntülerini bu çöp kabına koymak mecburiyetindedir. Fena koku yapan, suları sızacak hale gelmiş, çürük raporu verilmiş bulunan malları satışa arz etmek ve bekletmek yasaktır. (Ancak Belediye Temizlik işçisi Hal'i temiz tutmakla mükelleftir.) Cezai Hükümler: Madde sayılı Kanun ile bu yönetmelikte yazılı esaslara uygun hareket etmeyen ve yasaklara uymayanlar hakkında 80 sayılı Kanunun 4. maddesi gereğince yetkili merciler tarafından ceza tayin olunur herhangi bir cezanın verilmesinden sonra aynı suçun tekerrürü halinde evvelce tayin olunan ceza iki katına çıkarılır. Madde , liradan 5000, liraya kadar para cezası alınması ile 3 seneye kadar Hal dahilinde faaliyetten men'ine Belediye encümenince karar verilir. Bir aydan fazla faaliyetten men edilenlerin Hal'deki yerleri geri alınır. İlgililerin vazıh savunmaları alınarak verilecek 1000, liraya kadar para cezalan ile bir aya kadar faaliyetten men kararları kesin olup, aleyhine adli ve idari mercilere müracaat olunamaz ( Maddelerdeki yazılı cezalar verilmeden önce suçlular hakkında Hal hakem heyeti kararının alınması mecburidir.) Bu esasların dışında verilecek cezalar için 1608 sayılı Kanun hükümlerine göre itiraz olunabilir. Ancak bu itiraz icrayı durduramaz. Ve icranın geri bırakılması yoluna gidilemez. 250, liraya kadar para cezaları ile 15 güne kadar faaliyetten men cezası vermeye Belediye Başkanı yetkilidir. Bu suretle verilecek cezalar kesin olup, aleyhine Adli ve İdari ceza mercilerine müracaat olunamaz. Para cezalan 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. Haklarında Hal'deki yerlerinin geri alınmasına karar verilenler bu yerleri, verilen müddet içinde Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3293

12 Sayfa: 12 RESMÎ GAZETE 7 Ekim 1977 Sayı: tahliye Ve Belediyeye teslim ederler. Etmedikleri taktirde Belediye Zabıtasınca derhal boşalttırılır. (Hal'de tutalan zabıtlar komisyondan geçtikten sonra direk Belediye Başkanına verilir.) Faaliyetten men kararlan alakalı satış yerlerine herkesin görebileceği şekilde müddetin sonuna kadar asılır, İşyerleri müteakip müddetin sonuna kadar kapalı kalır. Faaliyetten men: Madde 38 Geçici olarak faaliyetten men cezası verilenler hakkındaki encümen kararlan alakalılara bir yazı ile Hal Müdürü tarafından tebliğ olunur. İlgililerin tahsis yerlerindeki mallarım tasfiye edilebilmeleri için verilecek süre, işyerindeki malların miktar ve iş kesafetine göre Hal Müdürü tarafından tayin olunur. Madde 39 Faaliyetten men cezasının infazına başladıktan sonra tahsis sahipleri bu yerleri açamazlar. Buralarda alım satım yapamazlar. Buna başvuranlara para ve faaliyetten men cezalan iki misli olarak tatbik olunur. Hal'deki yerleri cezalı olarak kapatılıpta ellerinden geri atamayanlar, kapama müddetince işgaliye ücretini ödemeye devam ederler. Madde 40 Bir ay içerisinde Belediyenin % 3 resmini ödemeyenler hakkında bu yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Tasfiye Hükümleri: Madde 41 Faaliyetten Men edilenler kararın tebliğ tarihinden itibaren 72 saat içerisinde mallarım tasfiye ile mükelleftirler. 72 saatlik müddetin sonunda mallan tamamen tasfiye edilmiş ise bu müddet zarfında gelen, yola çıkartılan mallara şamil olmak üzere tasfiye için Belediye Başkanının müsaadesi alınarak hakem heyetine tevdi olunur. 72 saatlik müddet içerisinde tasfiye edilmiş olan mallar Hal Müdürlüğü nezaretinde Hal Hakem Heyeti tarafından bir zabıtla tesbit olunarak diğer satış müsaadesi verilenlerden birine tevdi olunur. Tutulan zabıt varakasının bir nüshası Hal idaresine, bir nüshası men karan verilen yer sahibine, bir nüshası da heyet'te kalmak üzere tevdi edilir. Madde 42 Bu Yönetmeliğe, ceza hükümleri yönünden zuhur eden noksanlarını ikmal ve İslahı ile sonradan hüküm ilavesine Belediye encümeni yetkilidir. Madde 43 İşbu Yönetmeliğin usulü İdaresince yayınlanmasını müteakip yürürlüğe girmesinden sonra her komisyoncuya işyerinde bulundurmak üzere bir adet verilir. Madde 44 İşbu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve Belediye Başkam tarafından yürütülür. Madde 45 Toptancı Halleri ne suretle idare edileceğine dair 80 sayılı Kanunun 3. maddesine tevfikan tanzim olunan, işbu Yönetmelik 45 maddeden ibarettir. Bu Yönetmelik Belediye Meclisinin 15/6/1976 tarih ve 276 sayılı karariyle kabul edilmiştir Tebliğ Rize Valiliğinden: VALİLİK YASAKLAMASI Rize İli hudutları dahilinde kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak üzere yollara, duvarlara, direklere ve trafik işaret levhaları üzerine herne şekilde olursa olsun yazı yazılması, resim yapılması veya yapıştırılması, afiş, döviz ve pankart asılması Valiliğimizce kamu ve trafik düzenini bozucu, kişileri küçük düşürücü, afiş asma rekabeti yüzünden şahısların can ve mal emniyetini ihlâl edici ve çevre görünümünü bozucu görüldüğünden; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 9 ncu maddesinin C-Ç-E fıkralariyle, 11. maddesinin A ve C bendi ve 66 ncı maddelerine istinaden yasaklanmıştır. Bu yasaklara uymayanlar hakkında, Türk Ceza Kanununun 1490 sayılı kanunla değişik 526 ncı maddesi gereğince cezai takibat yapılacaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3294

13 T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi : 7 Teşrinievvel Ekim 1920 CUMA 7 EkJm 1977 Sayı : İLÂN BÖLÜMÜ İLANLAR Altındağ 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: Dosya No: 1977/267 Çorum İli Sungurlu İlçesi - Terzili Köyü - nane 4 de kayıtlı Ahmet ve Döndü'- den olma 22/5/1951 doğumlu Mühreli"nin isminin Kamil olarak değiştirildiği ilân olunur Ankara 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: Dosya No : 977/264 Adrtsi meçhul davalı : Mustafa Sertçelük, Başpınar Mah. No. 153, Hendek. Davacı Mejla SertçeMk vekili Av. Yılmaz Onay tarafından davalı Mustafa Sertçehk aleyhine mahkememize ikame olunan boşanma davasının yapılmakta olan açık duruşmasında: Davalıya dava dilekçesi özeti ile davetiyesi ilânen teblğ edildiği halde duruşmaya gelmediğinden hakkında gıyap karan çıkarılın asma ve bu gıyap karannın dahi ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla, karar gereğince davalı Mustafa Sertçelik'in bu defa duruşmanın bırakıldığı 8/11/1977 günü saat de Mahkememizde hazır bulunması veya kendisin: bir vekille temsil ettirmediği takdirde duruşmanın gıyabında ceryan ve intaç ettirileceğine karar verileceği hususu gıyap kararının tebliği yerine kaim olmak üzere keyfiyet ilânen tebliğ olunur Balya Sulh Hukuk Hakimliğinden: 1975/58 Davacı Balya İlçesinin Doğanlar Köyünden Hasan iribaş vekili Avukat İsmail Hakkı Eren tarafından davalılar Mustafa İribaş ve diğer davalılar aleyhine açılmış bulunan tapu iptali ve tescil davasının yapılan duruşmasında adresleri tesbit edilemiyen dahili davalılar Güner Ulus, Ümmügülsüm. Ali Çakır, Meliha Çakır, Yakup Karacubuk, Halil Karacubuk, Hacer Açıkgöz, İbrahim Yıldınm, Ayfer Yıldırım, Ahmet Çakır, Güler Yıldınm, Alime Durmaz, Kadriye Pınar, Osman Yıldıran, Hanile Yıldınm'a ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş duruşma 12/10/1977 Çarşamba günü saat 9.00 a bırakılmıştır. Keyfiyet dava dilekçesi tebliği yerine kaim olmak üzere tebligat kanunu hükümleri gereğince ilânen tebliğ olunur

14 Sayfa: 14 RESMÎ GAZETE 7 Ekim 1977 Sayı: Hatay 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 977/45 Davacı Güner Zülfükâr vekili Avukat Güvenç Esmer tarafından davalı Ülkü Kuseyrili aleyhine açılan alacak davası dolayısıyla,. Davalı adına çıkartılan tebligatın davalının adresi terketmesi sebebiyle yapılamadığı, zabıtaca yaptırılan araştırmada adı geçenin adresinin tespit edilemediğinden, dava dilekçesinin davalıya ilânen yapılmasına karar verilmiş olduğundan, Antakya Atatürk Caddesi Köseoğlu Apartmanı Kat 3 No:41 de oturur Ülkü Kuseyrili'nin duruşma günü olan 28/11/1977 günü saat 9.00 da bizzat hazır bulunması veya kendisini vekü ile temsil ettirmesi, aksi takdirde adına gıyap kararı çıkarılacağı tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur /43 Davacı Güner Zülfükâr vekili Avukat Güvenç Esmer tarafından davalı Ülkü Kuseyrili aleyhine açılan tespit davası dolayısıyla, Davalı adına çıkartılan tebligatın davalının adresi terk etmesi sebebiyle yapılamadığı, zabıtaca yaptırılan araştırmada adı geçenin adresinin tespit edilemediğinden, dava dilekçesinin davalıya ilânen yapılmasına karar verilmiş olduğundan, Antakya Atatürk Caddesi Köseoğlu Apartmanı Kat 3 No. 11 de oturur Ülkü Kuseryrüi'nin duruşma günü olan 28/11/1977 günü saat 9.00 da bizzat hazır bulunması veya kendisini vekil ile temsil ettirmesi, aksi takdirde adına gıyap kararı çıkarılacağı tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur Malatya Asliye 3. Hukuk Hâkimliğinden: Davacı Hüseyin Kanar vekili Avukat Alaattin Ali Kaşifoğlu tarafından davalı Zeynep Timuçun ve müşterekleri aleyhine ikame olunan tapu iptali ve tescil davasının mahkememizde yapılan açık duruşması sırasında: Davalılardan Malatya Bahcebaşı Kasabası Köşebayı Mahallesinden Hasan oğlu Hikmet Demirel acuna usuli veçhile dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ olunmuş davetiye bila tebliğ iade olunduğundan geremi zabıta marifetiyle tebligata saldh aaresi araştırılmış bulunamamış olduğundan adresi meçhul kişi addmilmiştir. Mahkememizce verilen 20/9/1977 tarihinde verilen karar gereğince ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olduğundan tebligat yerine kain olmak üzere işbu ilân tarihinden itibaren 1 ay zarfında mahkememiz 1977/403 Esas sayılı dava dosyası için mahkememize başvurması, tebligat yerine kaim olmak üzere ilânen tebligattır. Duruşma : 15/10/1977 günüdür Manisa Asl-ye 1. Hukuk Hâkimliğinden : 976/599 Davacı Hâl binası kat 2, No. 21, Uşak adresinde ikamet eden Mehmet Yılmaz vekilli Avukat Süruri Kılınçer tarafından, davalı 259 Sokak No. 45, Hatay îzmir adresinde ikamet eden Uğur Kol at vs. aleyhine ikame olunan tazminat davasının görülen duruşmasında: Davalı Uğur Kolat'm hailen adresi meçhul bulunduğundan kendisine 19/9/1977 günü saat 9 da duruşmada hazır bulunması için ilânen tebligat yapıldığı halde duruşmaya gelmediğinden, gıyap kararının da ilânen tebliğine, bu sebeple duruşmanın 31/10/1977 günü saat 9'a bırakılmasına karar verilmiştir. Keyfiyet gıyap kararı makamına kaim olmak üzere ilân olunur

15 7 Ekim 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 istanbul Üçüncü Asliye Ceza Hâkimliğinden: E. No: 1976/1053 K. No: 1976/99«1918 sayılı kan. muhalefet sucundan maznun olup Urfa Şıhçoban Köyü H/68 de nüfusa kayıtlı, ist. Fatih Reşadiye Otelinde yatar kalkar Ahmet oğlu, 1960 da Fatma'dan olma, Abit Demirkan hakkında mahkememizden verilen gıyabi hükmün bütün aramalara rağmen bulunamadığı anlaşılmakla dosya tetkik edilip : İcabı düşünüldü: 1918 say. kan say. kan. muaddel 25/3-son, 1177 say. kan. 88/2, T.C.K. 55/3, 59, 647/4 mad. gereğince, 3 ay 10 gün müddetle hapis 25 lira ağır para cezası, sigaraların müsaderesine, hapis cezası paraya çevrilerek 2000 Ura ağır para cezası ile tecziyesine, 100 lira bilirkişi ücreti üe 550 Kr. posta masrafının kendisinden alınmaıma, dair verilen gıyabi hükmün 7201 say. tebligat kan. 28, 20, 30, 31. maddeleri gereğince ilânen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağı ilânen tebliğ olunur /9 istanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliğinden: Esas No : 1976/209 Karar No : 1976/914 Hâkim : S. Süheyl Deliorman Başkâtip : Mustafa Arıcı 2568 Davacı : K. H. Maznun : Necmi Ünlüçelik, Mehmet oğlu Kiymet'den doğma Kars 6/12/1959 As Tas. doğumlu Kars İli Hasçiftfldk Köyü hanede nüfusa kayıtlı olup, istanbul'da belirli adresi yok. Suç : Hırsızlığa nakıs teşebbüs Suç Tarihi : 18/2/1976 Yukarıda açık hüviyeti yazılı sanık Necmi Ünlüçelik'n sabit olan fiil ve hareketine uyan T. C. K. nun 491/4, 61, 522, 55/3, 647/4-1. maddeleri gereğince 26 gün hapisten 520 Ura ağır para cezasına dair 7/10/1976 tarihli gıyabî karar bunca aramalara rağmen bulunamadığı ve tebliği d:ı mümkün olmadığından 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 31. maddeleri gereğince Resmi Gazete üe ilânen teblğine, ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 26/9/1977 tarihinde karar verildiği ilân olunur /1 Esas No : 1976/1102 Karar No : 1977/162 Hâkim : S. Süheyl Deliorman Başkâtip : Mustafa Arıcı 2668 Davacı : K. H. Maznun : Ahmet Hicri Tekeş, Abdurrahman oğlu Mamde'den doğma 5/7/1959 D. lu Urfa Siverek İlçesinin Hacı Ömer Mahallesi 139-2/11-98 hanede nüfusa kayıtlı olup halen Beyoğlu İstMâl Caddesi BÜyükparmakkabı'da Ahmet Çakır'ın kahvesinde mukim. Suç : Hırsızlığa eksik teşebbüs Suç Tarihi : 13/11/1976 Yukarıda açık hüviyeti yazılı sanık Ahmet Hicri Tekeş'in sabit olan fiil ve hareketine uyan T. C. K. nun 491/Iİlk, 61, 95/3, 647/4-1. maddesi gereğince 13 gün hap'sten 260 lira ağır para cezasına dair 1/3/1977 tarihli gıyabî karar bunca aramalara rağmen bulunamadığı ve tebliği de mümkün olmadığından 7201 sayılı Tebligat K. nun 28, 29, 31. maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen tebliğine, ilânın yapüdığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 26/9/1977 tar hinde karar verildiği ilân olunur /2

16 Sayfa: 16 RESMÎ GAZETE 7 Ekim 1977 Sayı: Tarsus Sulh Ceza Hâkimliğinden : E. No: 1976/1119 K. No : 1976/ /3/1976 tarihinde kumar oynatmak suçundan sanık Pazarcık ilçesinin Tetim lik K. 44 hane numarasında kayıtlı Mehmet oğlu Şeriîe'den olma 1946 D. lu Mehmet Çetin bu suçundan dolayı mahkum olduğu TOK. 567/1 maddesi gereğince sanık bir ay hafif hapis ve 250 lira hafif para cezasına mahkum edilmiş ye bu gıyabi hüküm sanığın bunca aramalara rağmen bulunamadığından gıyabî hüküm sanığa tebliğ edilememiş olduğundn 7201 sayılı Adli Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince sanığa ilânen tebliğine hüküm fıkrasının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur /19 E. No : 1976/2175 K. No : 1976/ /3/1976 tarihinde tehlikeli vasıta kullanmak suçundan sanık Acıpayam İlçesi (Denizli ilçesi Acıpayam) 1 hanede nüfusa kayıtlı Süleyman oğlu Kerime'den olma 1934 D. lu Öze an Gö'ker Ankara Mithatpaşa Caddesi 50/A da ikamet eder olup, sanık bu suçundan dolayı mahkum olduğu TCK. 565/1, 647 Sk. 4/1, TCK. 72 maddeleri gereğince 60 lira hafif para cezasına mahkum edilmiş olup bunca aramalara rağmen bulunamadığından gıyabi hüküm sanığa tebliğ edilememiş olmakla 7201 sayılı Adil Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince sanığa ilânen tebliğine hüküm fıkrasının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur / 20 E. No: 1976/5052 K. No: 1977/449 9/10/1976 tarihinde tehlikeli vasıta kullanmak suçundan sanık Kozan'm Velicanlı K. 22 hanesinde nüfusa kayıtlı olup halen Adana Reşatfoey Mahallesi 241 Sokak 28 sayılı yerde ikamet eder Mehmet oğlu Fatma'dan olma 1955 D. lu Hacı Mevlüt Özcan'm bu suçundan dolayı TCK. 565/1 647 Sk. 4/1, TCK. 565/Son maddesi gereğince 60 lira hafif para cezası ve 7 gün meslekten men cezasına mahkum edilmiş olup sanığın bunca aramalara rağmen bulunamadığından gıyabi hüküm sanığ tebliğ edilememiş olmakla 7201 sayılı Adli Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince sanığa ilânen tebliğine hüküm fıkrasının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur / 21 istanbul Üçüncü Asliye Ceza Hâkimliğinden: E. No: 1977/453 K. No: 1977/ sayılı Kan. muhalefet suçundan maznun olup, Ağrı Sutkıyı Köyü H/220 de nüfusa kayıtlı, Kasımpaşa Çelikpalas Otelinde kalır Ali oğlu, 1945 de Meryem'den olma, Abdullah Gaser hakkında mahkememizden verilen gıyabi hükmün bütün aramalara rağmen bulunamadığı anlaşılmakla dosya tetkik edilip: İcabı düşünüldü: 1918 say. kan say. kan. muaddel 25/3 - son 1177 say. kan. 88/2, T. C. K. 59. mad. gereğince 5 ay hapis 25 lira ağır para cezası ile tecziyesine, sigaraların müsaderesine, 100 lira bilirkişi ücreti ile 550 krş. posta masrafının kendisinden alınmasına dair verilen gıyabi hükmün 7201 say. tebligat kan. 28, 29, 30, 31. mad. gereğince ilânen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağı ilânen tebliğ olunur / 1

17 7 Ekim 1977 Sayı: 16C77 RESMÎ GAZETE Sayfa: 17 Ladik Sulh Ceza Hâkimliğinden: E. No : 1976/282 K. No: 1977/282 Hırsızlık ve hırsızlık malı satımalmak suçundan sanık Ladik Haeıahpınan Mahallesi nüfusuna kayıtlı Mustafa oğlu Safiye'den 1959 doğumlu Dursun Kanlı hakkında mahkememizin 18/7/1977 gün ve 1976/282 esas 1977/282 karar sayılı ilâmı ile TCK 491/llk/ve/son, 65/3, 522, 523/1, '55/3, 647 sa. K. 4-6 maddeleri uyarınca verilen 800 lira tecilli ağır para cezasını havi hüküm sanığın gıyabında verilmiş olup sanığın adresi tesbit edilemediğinden, hüküm tebligat kanununun 28, 29, 30, 31. maddeleri uyarınca ilâ nen tebliğ olunur / 1 E. No: 1975/93 K. No: 1976/64 Vazifeli memura mukavemet suçundan sanık Ladik Daldere Köyü nüfusuna kayıtlı Mustafa oğlu Hanım'dan olma 1952 doğumlu Aslan Şimşek hakkında mahkememizden C. M. U. K. nun 315. maddesi gereğince temyiz dilekçesinin reddine dair verilen karar sanığın gıyabında olup sanığın adresi tesbit edilemediğinden tebliğ edilememiştir. Hüküm tebligat kanunun 28, 29, 30, 31. maddeleri gereğince İlânen tebliğ olunur /2 E. No: 1975/14» K. No: 1976/150 Bıçakla müessir fiil suçundan sanık Ladik İlçesi Hamit Köyü nüfusuna kayıtlı Ahmet oğlu 1955 doğumlu Ziya Altınkaynak hakkında mahkememizin 31/12/1976 tarih ve 1975/148 esas 1976/150 karar sayılı ilâmı ile TCK 456/2, 457/, 51/2 ve TCK 456/4, 457/1, 51/2 maddelerinden neticeten 10 ay 20 gün hapis ve kuruş ağır para cezası ile tecziyesine ve cezasının teciline dair sanığın gıyabında verilen hüküm sanığın adresi tesbit edüemediğinden tebliğ edilememekle, hüküm tebligat kanunun 28, 29, 30, 31. maddeleri uyarınca ilânen tebliğ olunur / 3 E. No: 1975/70 K. No: 1977/9 Görevi ihmal suçundan sanık Sürmene İlçesi Kahraman Köyü nüfusuna kayıtlı Sefer oğlu Emine'den olma 1954 doğumlu Murtaza Peker hakkında mahkememizin 8/2/1977 tarih ve 1975/70 esas 1977/9 karar sayılı ilâmı ile TCK. nun 230/1 ve 647 sa. K. 4 ve 6 maddeleri uyarınca verilen tecilli 700 lira ağır para cezasını havi hüküm sanığın gıyabında verilmiş olup sanığın adresi tesbit edilemediğinden, hüküm tebligat kanunun 2«, 29, 30, 31. maddeleri uyarınca ilânen tebliğ olunur /4 E. No: 1974/51 K. No : 1977/22 Mayubiyeti müstelzim surette ma ile cinsi münasebette bulunma, kaçırma ve alıkoyma suçlarından sanık Ladik ilçesi Karaaptalköyü nüfusuna kayıtlı Dursun oğlu 1948 doğumlu Hamdi Bayri hakkında mahkememizin 8/3/1977 tarih ve 1974/51 esas 1977/22 karar sayılı ilâmı üe TCK. 434/1 maddesi uyarınca verilen tevil kararım havi hüküm sanığın gıyabında verilmiş olup sanığın adresi tesbit edilemediğinden, hüküm tebligat kanunun 28, 29, 30, 31. maddeleri uyarınca ilânen tebliğ olunur

18 Sayfa: İS RESMİ GAZETE 7 Ekim 1977 Sayı: Rize 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 976/374 Davacı Veliköyden Orhan Kopuz tarafından davalılar GüTbahar Mahallesinden Abdulhamit oğlu, Mustafa Topçu ve 61 AN 098 plaka sayılı vasıta sahibi Mehmet Parlak aleyhine acılan tazminat davasının duruşmaları sırasında verilen karar gereğince : Davalılardan Mehmet Parlak'ın adresi belli olmadığından dava dilekçesinin ilânen tebliğine karar verilmiştir. Adı geçenim duruşmaya kendisi veya bir vekille temsil ettirmesi, duruşmanın 26/10/1977 Çarşamba günü saat 9.00 a bırakılmış olduğu davalıya davetiye yerine kain olmak üzere ilânen tebliğ olunur Seydişehir Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 975/681 Davacı Seydişehir İlçesi, incesu Köyünden Niyazi Yalçınkaya tarafından davalılar Seydişehir ilçesinden Kadriye Öz vs. aleyhlerine açılan tespitin iptali ve tescili davasının yapılan muhakemesi sırasında: Davalılar Kadriye öz, özer Çameli, özden Çameli, Leman Esen, Stada Esen, Alpay Esen'in adresleri meçhul olduğundan davetiyenin ilânen yapılmasına karar verilmiş olup bu davalıların 24/1/1978 günü saat 9.00 da Seydişehir Asliye Hukuk Mahkemesinde davalı sıfatıyla bulunmaları, gelmedikleri takdirde gıyap kararı çıkarılacağı davetiye ve dilekçe tebliği yerine kain olmak üzere ilânen tebliğ olunur Vvîıı Asi'ye Hukuk Hâkimliğinden: Esas : 975/428 Karar : 977/591 Davacı Ahmet Ergör tarafından davalı adresi meçhul Ayşe Ergör aleyhine açılan boşanma davasının yapılan yargılaması sonunda : Mahkememizin 7/7/1977 gün ve aynı sayılı kararı ile Urfa'nın Eyyub'ye Mahallesi cilt 007, Sahife 48, Hane 17 de nüfusa kayıtlı davalı Ayşe Ergör İle davacının boşanmalarına 1/1/1965 D. lu Remzi'nin velayetinin davacıya verilmesi ve T. M. K. nünün 142. maddesi gereğince davalının bir sene müddetle evlenmekten memnuiyetine karar verilmiştir. Adresinin meçhul bulunması set».itriyle karar tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebjkğ olunur Vezirköprü Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 977/242 Davacı Vezirköprü Habibfakı Köyünden Veciha Öksüz tarafından davalı öğürlü Köyünden olup izmir Konak Devlet Hastanesinde kapıcı olan Arif Öksüz aleyhine açılan boşanma davasının yapılmakta olan duruşmasında: Yukarıda adı yazılı davalıya çıkarılan davetiyenin adresinde bulunmadığından bilâ tebliğ iade edilmiş ve adı geçen davalının adresi de tespit edilemediğinden davetiyenin Resmî Gazete ile ilânen yapılmasına karar verilmiş olduğundan işbu boşanma davasının dumşmasıı.ın 26/10/1977 günü saat 9.00 a atılı bulunduğu, bu tarihte mahkemede davalının hazır bulunmasının davetiye yerine tebliğ olunur

19 7 Ekim 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 19 Daday Asliye Ceza Hâkimliğinden: Esas No : 1976/18 Görevli memura hakaret ve saldırgan sarhoşluk suçlarından sanık Eynesil İlçesi Aralık Köyü nüfusuna kayıtlı ve Düzce Gümüşova Bucağı Elmacık Köyünde oturur Salim ve Fatma'dan olma 1340 Doğumlu Yusuf Çelikçi hakkındaki kamu davasının yapılan duruşması sonunda: Sanığın sutoult bulan hakaret suçundan T. C. K. ııun 266/1, 72, 647 sayılı K. nıun 4, 5, 6 ncı maddeleri gereğine; netdceten 1450 lira ağrr para cezası ile tecziyesine, sarhoşluktan beraattne, 4/11/1976 tarih, 1976/18 Esas, 1976/37 sayılı Karar ile gıyabında karar verilmiştir. Gıyabî karar sanığın belirli adreslerine tebliğ için çıkarılmış, çadır hayatı yaşadığından ve adresi de tesbdt edilemediğinden bila tebliğ iade edilmişt'r. İşbu ilânın neşrinden itibaren onfoeş gün sonra sanığa tebliğ edilmiş addedilmesine, 7201 sayılı Kanunun 26 ve müteakip maddeleri gereği ilân olunur Maliye Bakanlığı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsası Hazine Komiserliğinden : / İdare merkezi istanbul'da bulunan Kaksaş Kartal Ağaç Kaplama Sanayii A. Ş. tarafından ihraç edilen % 18 faizli 7 yıl vadeli, birlik kupürü lira itibari değerde 500 adet toplam liralık Hâmiline yazılı I. tertip tahviller 29/9/1977 tarihinden itibaren Borsa kotuna alınmıştır / İdare merkezi istanbul'da bulunan, Tamcam Oto Canı Sanayii A. Ş. tarafından ihraç edilen % 18 faizli 7 yıl vadeli, birlik kapürü lira itibari değerde 500 adet lira itibari değerde 750 adet, lira itibari değerde 200 adet toplam liralık Hâmiline yazılı I. tertip tahviller 28/9/1977 tarihinden itibaren Borsa kotuna alınmıştır Boğazlıyan Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1975/893 Davacılar Yamadı Köyünden Kemal ve Elvan Ersoy Davalılar aynı yerden İdris, Rıfat, Mustafa Keziban, Zemze ve Hacer Aydoğan aleyhine açtığı tapu iptali tescil davasının yapılan açık duruşrnasınıda; Davalılar Köylerindeki adreslerini terk edip gittiklerimden adlarına ilânen tebligat yapıldığı halde duruşmaya, gelmemişler haklarında ilânen gıyap kararı tebliğine karar verildiğinden adı geçenlerin 21/12/1977 günlü duruşmaya gelmedikleri takdirde duruşmanın gıyablannda yapılacağı hususu gıyap karan yerine kaim olmak Üzere ilânen tebliğ olunur Kocaeli 2. İş Mahkemesi Hâkimliğinden: 1977/174 Davacı S. S. Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından, davalılar Ali Tezel ile Osman Şahin aleyhine açmış olduğu tazminat davasında, davalılardan Osman Şahin*in adresi aramalara rağmen bulunamadığından Resmî Gazete ile tebligat yapılmasına karar verildiğinden duruşmanın bırakıldığı 1/11/1977 günü saat 9.00 da davalı Osman Şahin'in duruşmaya gelmesi, geîmed'ği takdirde davanın gıyabında devam edeceği davetiye yarine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur

20 Sayfa: 20 RESMÎ GAZETE 7 Ekim 1977 Sayı: Ankara Dördüncü Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığından: 1977/355 Mehmet Çoban, Tonos Oto Cam. A. Ş. Londra Asvaltı Topkapı/Istanbul Davacı Kerin Acarbay tarafından aleyhinize açılmış olan alacak davası nedeniyle adınıza PTT ile tebligat yapılamadığı gibi zabıta marifetiyle tebligata sarih adresiniz bulunamadığından dava dilekçesi ve duruşma günü yerine ilân yoluyla tebliğine karar verilmiştir. Duruşma günü: 24/10/1977 günü saat 10.00'da davalı olarak mahkemede hazır bulunmama veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi takdirde müteakip duruşma günü için adınıza ilânen gıyap karan tebliğ edilecektir. Keyfiyet dava dilekçesi ve duruşma gününün tebliği yerine geçerli olmak üzere üân olunur Yozgat İcra ve 'İflâs Memurluğundan: Dosya No : 976/369 Alacaklı: Mustafa Pelit Vek. Av. Ümit Özkan Borçlu : Mehmet Deırürtaş Eşrefpaşa 636 Ste. No. 34, Daire 13 - İzmir Alacak : ,25 TL. Konu : Yukarıda kayıt edilen borçdan dolayı adınıza çıkarılan ödeme emri bulunmadığından bahisle bila tebliğ iade edilmiş, zabıta aracılığı ile yaptırılan tahkikatda adresinin tesbiti mümkün olamamıştır. Ödeme emrinin bila tebliğ dönmesi nedeniyle Tebligat K. nun 29, 30, 31. Md. leri gereğince ödeme amn'ndn ilânen tebliğine karar verilmiştir. Yukanda belirtilen borç miktarını işbu ödeme emrinin ilânen neşriden it'foaren kanunî ilâve dahil 30 gün içinde öedemeniz, belirtilen süre içerisinde ödemez veya tetkik merci'nden icranın tehirine ilîşkfin karar ibraz etmediğiniz takdirde cebri icraya devam edileceği, keza bu süre içerisinde mal beyanında bulunmadığınız takdirde hapisle cezalandırılacağınız ilânen tebliğ olunur Denizli 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: Davacı S. S. K. Genel Müdürlüğü vekili Avukat Cemil Karakış tarafından davalılar Betonsu Boru Sanayi ve Ticaret Ltd. Şrk. ve Ömer TJlutaş aleyhlerine açılan alacak davasının yapılan açık duruşması sırasında: Davalı Ömer ülutaş adına çıkartılan davetiye tebliğ edinemediği için dava dilekçesi ve duruşma günü Resmî Gazete ile tebliğ olunmuş, gıyap kararının da Resmî Gazete ile ilânen tebliğine karar verildiğinden, davalı Ömer Ulutaş'ın duruşmanın bırakıldığı 16/12/1977 günü saat 9 da bizzat viya bîr vekille temsil ettirmesi için işbu gıyap karan tebl'ğ yerine ilân olunur /939 Davacı Şeref Akar vekili Avukat Cengiz Bozkurt tarafından davalılar Ali Sertoğlu, Mustafa Karaçomak, Yaşar Aybay aleyhlerine açılan tazminat davasının yapılan açık duruşması sırasında: Davalı Yaşar Aybay'ın Santral Garajında taksi şoförü Denizli adresinde mukim Yaşar Aytoar'a çıkartılarak davetiyenin geri döndüğü, soruşturma ile adres bulunamadığı için, davalı Yaşar Ayfbar'ın duruşmanın bırakıldığı 9/12/1977 günü saat 9.00 da duruşmada bizzat veya vekil ile temsil ettirmesi için işbu duruşma gün ve davetiye yerme kaim olmak üzere ilân olunur

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mart 1983 PAZARTESİ Sayı: 18001 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ'NE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN ZORUNLU YETERLİK VE YARIŞMA SINAVLARI

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ'NE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN ZORUNLU YETERLİK VE YARIŞMA SINAVLARI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ'NE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN ZORUNLU YETERLİK VE YARIŞMA SINAVLARI İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1 Bu İç Yönetmelik; 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 16.01.2005 R.G. Sayısı : 25702 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Yeminli Mali

Detaylı

TİCARET BORSALARI AJAN SINAV YÖNETMELİĞİ

TİCARET BORSALARI AJAN SINAV YÖNETMELİĞİ TİCARET BORSALARI AJAN SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç ve Dayanak Madde 1-5590 sayılı Kanuna ilişkin 3/13070 sayılı Tüzüğün 45. maddesinin 3. bendi hükmüne dayanılarak hazırlanan bu Sınav Yönetmeliği, Borsa ajanı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU TARAFINDAN BAKILAN VE KORUNAN ÇOCUKLARDAN MEB TAŞRA TEŞKİLATI PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU

Detaylı

T.C. BATMAN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İLÂN

T.C. BATMAN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İLÂN T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ İLÂN Kanununa Göre İl Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, Batman ili

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: TEKNİSYEN GİRİŞ SINAVI İLANI

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: TEKNİSYEN GİRİŞ SINAVI İLANI TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: TEKNİSYEN GİRİŞ SINAVI İLANI Kurumumuzun merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2014 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı bağımsız denetçilik sınavına

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

T.C. MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İ L Â N

T.C. MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İ L Â N T.C. MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İ L Â N Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü nün 11/04/2012 tarih ve B.03.0.HİG.0.00.00.03-045.02[01]-10-2012/1429/9057

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEMURLUKLARINA ATANACAKLAR İÇİN ÖZEL SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEMURLUKLARINA ATANACAKLAR İÇİN ÖZEL SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 05/02/1992 Karar No : 9 Yayımlandığı R.Gazete Tarihi : 04/05/1992 Sayı : 21218 Makam Oluruyla Değişiklik Tarihi : 31/07/1996 Sayı : 211 Yayımlandığı R.Gazete Tarihi : 02/08/1996

Detaylı

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : 29844 YÖNETMELİK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLK DEFA AÇIKTAN ATANACAK MÜHENDİS PERSONEL HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

Detaylı

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 1- SINAVIN AMAÇ ve KAPSAMI: T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 1.1) İdaremizin ihtiyaç duyduğu Mühendislik branşlarında; 5302 sayılı İl Özel

Detaylı

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki ek ve üç geçici madde eklenmesi hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/237

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI

PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI Şirketimiz Merkez ve Taşra Teşkilatına 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Bakanlar Kurulunca 04/10/2013 tarih ve

Detaylı

T.C. KİLİS VALİLİĞİ GKK ALIMI BAŞVURU SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

T.C. KİLİS VALİLİĞİ GKK ALIMI BAŞVURU SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. KİLİS VALİLİĞİ GKK ALIMI BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2015 BAŞVURULAR 11 ARALIK 21 ARALIK 2015 TARİHLERİ ARASINDA KİLİS VALİLİĞİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VE İL MERKEZ JANDARMA KOMUTANLIĞINA YAPILACAKTIR.

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ HUKUK MAHKEMELERİ İÇİN BİLİRKİŞİ İLAN METNİ 12/01/2011 tarih ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 268 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre hazırlanan 08/04/2012 tarih ve 28258 sayılı resmi gazetede

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ocak 1992 PERŞEMBE. Kanun

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ocak 1992 PERŞEMBE. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 2 Ocak 1992 PERŞEMBE Sayı : 21099 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ Kanun 2972 Sayılı Mahallî İdareler

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SARIÇAM KAYMAKAMLIĞI ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALIM İLANI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SARIÇAM KAYMAKAMLIĞI ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALIM İLANI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SARIÇAM KAYMAKAMLIĞI ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALIM İLANI 1. GENEL HUSUSLAR a) 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri Sınıfında Sarıçam ilçesi mülki

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 14/9/1991-1991/2268 Resmî Gazete : 9.10.1991/21016 Ek ve Değişiklikler: 1) 6/12/1993-1993/5103 B.K.K 14.1.1994/21818 RG 2) 21/8/1996-1996/8518

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Mart 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28935 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı bağımsız denetçilik sınavına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

TEBLİĞ. MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı bağımsız denetçilik sınavına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin veya Tescili Yönetmelik 8.1.2005 25694 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu hangi maddelerin ticaret ve zorunlu en az tespitine ve borsaya

Detaylı

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU Kanun Numarası : 210 Kabul Tarihi : 21/2/1963 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/2/1963 Sayı : 11343 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 2 Sayfa : 828 Değerli kağıtlar: Madde

Detaylı

PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI

PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI Şirketimiz Taşra Teşkilatına, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personel kimlik

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ALINACAK AVUKAT (KADROLU) İLANI (2015 7. DÖNEM)

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ALINACAK AVUKAT (KADROLU) İLANI (2015 7. DÖNEM) 1. GENEL HUSUSLAR T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ALINACAK AVUKAT (KADROLU) İLANI (2015 7. DÖNEM) a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ 1 -> 6 10.08.2011 10:28 T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 İstanbul, 08.04.2014 Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler 8 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28966 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ *TABLODA YER ALAN İLK İTİRAZ VE CEVAP BİLGİLERİ 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NA GÖRE DÜZENLENMİŞTİR. ASLİYE HUKUK ASLİYE TİCARET SULH HUKUK

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 20 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28239 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN TAMİR VE AYARINI YAPACAK KİŞİLERE VERİLECEK YETKİ BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

b) Erkek adayların askerliğini yapmış veya en az 1 yıl tecil ettirmiş olması,

b) Erkek adayların askerliğini yapmış veya en az 1 yıl tecil ettirmiş olması, BİNGÖL VALİLİĞİNDEN KAMUOYUNA DUYURULUR 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI İçişleri Bakanlığı Bingöl Valiliği emrinde çalıştırılmak üzere ekli listede unvanı ve adedi belirtilen Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU (VUK)

VERGİ USUL KANUNU (VUK) 5- Fatura İşlemleri Üniversitemiz birimlerince Döner Sermaye kapsamında yapılacak faaliyetler için belirtilen kararlar alındıktan sonra açılan hesaba ilgili firma/şahıs tarafından yatırılan ücretin faturası

Detaylı

KAHTA KAYMAKAMLIĞININ GEÇĠCĠ KÖY KORUCUSU ALIMI ĠLANI

KAHTA KAYMAKAMLIĞININ GEÇĠCĠ KÖY KORUCUSU ALIMI ĠLANI KAHTA KAYMAKAMLIĞININ GEÇĠCĠ KÖY KORUCUSU ALIMI ĠLANI KAHTA KAYMAKAMLIĞINDAN DUYURULUR ĠçiĢleri Bakanlığı Ġller Ġdaresi Genel Müdürlüğünün 24 Kasım 2015 tarihli, Sayı; 12229819-000-E.6169 sayılı ve Geçici

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2009 TARİH VE 107 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği

Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği Kabul Tarihi : 16.01.2005 R.G. Tarihi : 16.01.2005 R.G. No : 25702 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU

İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU EK - 1 İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU 1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel

Detaylı

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G.:12.01.1983 / 17243) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili

Detaylı

Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Amaç Madde 1 Bu düzenlemenin amacı; BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler a) Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996 PERŞEMBE MÜKERRER

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 200 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ (16.01.2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44)

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Sayı: Vergi/2014.021 Tarih: 09.04.2014 VERGİ SİRKÜLERİ- KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Maliye Bakanlığı nca Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 44) yayımlanmıştır.

Detaylı

(01/09/2004 TARİHLİ MERHABA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

(01/09/2004 TARİHLİ MERHABA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ (01/09/2004 TARİHLİ MERHABA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU

ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda boş bulunan 6 ncı dereceli 10 (on) Avukat kadrosu için giriş sınavı yapılacaktır. İ- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Detaylı

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanan 2014 yılında Yeni

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 2080 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin;

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin; 12 Haziran 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29028 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA TANINAN İSTİHDAM HAKKININ KULLANIMINA

Detaylı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan: TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU FON DENETÇİ YARDIMCILIĞI VE FON UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan: TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU FON DENETÇİ YARDIMCILIĞI VE FON UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan: TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU FON DENETÇİ YARDIMCILIĞI VE FON UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam

Detaylı

Diyanet 1000 Personel Alacak

Diyanet 1000 Personel Alacak On5yirmi5.com Diyanet 1000 Personel Alacak Diyanet İşleri Başkanlığı 1000 adet sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi ve imam hatip alacak. Yayın Tarihi : 24 Mart 2012 Cumartesi (oluşturma : 10/9/2016) 633

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ (16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ (16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ (16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 İş Başvurusu 1-Dilekçe, 2-Özgeçmiş, 3-CV 7 GÜN 2 İlk defa devlet memurluğuna alınma 1-ÖSYM Başkanlığından gelen atanacakların listesi, 3- Nüfus cüzdan sureti 5-Sağlık raporu 7-İkametgah belgesi, 8-Mal

Detaylı

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ Özeti : Mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra

Detaylı

2016 YILI İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI (ECZACI, UZMAN DİŞ TABİBİ VE DİŞ TABİBİ İLE EMEKLİ OLAN TABİP VE UZMAN TABİPLER DÂHİL)

2016 YILI İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI (ECZACI, UZMAN DİŞ TABİBİ VE DİŞ TABİBİ İLE EMEKLİ OLAN TABİP VE UZMAN TABİPLER DÂHİL) 2016 YILI İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI (ECZACI, UZMAN DİŞ TABİBİ VE DİŞ TABİBİ İLE EMEKLİ OLAN TABİP VE UZMAN TABİPLER DÂHİL) Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 1 maddesi ile 10.07.2015 tarihli

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi Yazı

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER - Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı, 30 kişi, - Hukuk,

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

2015 YILI 2. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI. Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 1 maddesi (4924 Sayılı Kanunla eklenen) ile

2015 YILI 2. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI. Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 1 maddesi (4924 Sayılı Kanunla eklenen) ile 2015 YILI 2. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI (ECZACI, UZMAN DİŞ TABİBİ VE DİŞ TABİBİ İLE EMEKLİ OLAN TABİP VE UZMAN TABİPLER DAHİL) Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 1 maddesi (4924 Sayılı

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden :

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden : YMM - Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru 22 Ağustos 2007 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 26621 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden : YEMİNLİ

Detaylı

RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME

RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME 1- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünce lisansüstü öğrenim görmek üzere.üniversitesi Rektörlüğüne gönderileceğimden, aşağıdaki şartların aynen kabulüne ve iş bu

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Şikayet Matbuu şikayet dilekçesi ve varsa ekleri HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Kayıda giriş

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER - Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı, 60 kişi, - Hukuk,

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

nezdinde yeminli mali müşavirlerce yapılacak tespitlere ilişkin açıklamalar

nezdinde yeminli mali müşavirlerce yapılacak tespitlere ilişkin açıklamalar SİRKÜLER TARİH : 24.04.201.2017 SAYI : 2017-04-02 02 KONU : Serbest t Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45) yayımlandı. ÖZETİ : Tebliğde, e-defter uygulaması

Detaylı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı T.C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için 13 Haziran 1979 Sayı: 16665 Başbakanlık Neşriyat ve Müdevrenat Genel Müdürlüğüne ÇARŞAMBA MÜKERRER başvurulur.

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33 Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR 03.02.2012 tarih ve Mükerrer 28193 sayılı Resmi Gazete de 5941 Sayılı Çek Kanunu

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA BÜROKRATİK İŞLEMLERİ AZALTAN 2012/1 NO LU GENELGE YAYIMLANDI

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA BÜROKRATİK İŞLEMLERİ AZALTAN 2012/1 NO LU GENELGE YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.04.2012/77-1 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA BÜROKRATİK İŞLEMLERİ AZALTAN 2012/1 NO LU GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan 2012/1 No lu Genelgede, ticaret

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

PERSONEL ALIMI İLANI ÖZEL BİLGİLERİ Sınav başvuru formu (Bakanlığımız

PERSONEL ALIMI İLANI ÖZEL BİLGİLERİ Sınav başvuru formu (Bakanlığımız ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI PERSONEL VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI haberleşme uzman yardımcısı 2 (iki) havacılık uzay teknolojileri uzman yardımcısı alımı ilanı BİK İlan No : ILN00454084

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 19.03.2013 DUYURU ÖMSS 2013 Yerleştirme Sonuçlarına göre Kurumumuza yerleştirilenler ile ilgili duyuru ve ekleri ilişiktedir. İlgililere

Detaylı

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MADEN MÜHENDİSİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI DUYURUSU

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MADEN MÜHENDİSİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI DUYURUSU EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MADEN MÜHENDİSİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI DUYURUSU 1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde Ege İhracatçı Birlikleri Uzman Yardımcılığı kadrosuna 1 (bir) adet Maden Mühendisi

Detaylı

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 08.04.2014/99-1 44 SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 44 seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde, 6447 sayılı Kanunla değişik 6360 sayılı Kanun

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI, ĠETT ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAV DUYURUSU:

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI, ĠETT ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAV DUYURUSU: ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI, ĠETT ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAV DUYURUSU: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş

Detaylı

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 1- SINAVIN AMAÇ ve KAPSAMI: T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 1.1) İdaremizin ihtiyaç duyduğu Mühendislik branşlarında; 5302 sayılı İl Özel

Detaylı

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNDE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ ÇALIŞAN PERSONELİN KADRO UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNDE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ ÇALIŞAN PERSONELİN KADRO UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNDE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ ÇALIŞAN PERSONELİN KADRO UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 1-AMAÇ Bu Yönetmeliğin amacı, hizmet gerekleri

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yan içleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Madürlüğüne başvurulur 29 Temmuz 1977 CUMA Sayı : 16011 MÜKERRER

Detaylı

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 01.08.2003 Resmi Gazete Sayısı : 25186 MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU

ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda boş bulunan 6 ncı dereceli 10 (on) Avukat kadrosu için giriş sınavı yapılacaktır. İ- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Detaylı