Mülteci-Der, Çorum çalýþmalarýna baþladý Hitit ve Girne Amerikan Üniversitesi akademik iþbirliði yapacak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mülteci-Der, Çorum çalýþmalarýna baþladý Hitit ve Girne Amerikan Üniversitesi akademik iþbirliði yapacak"

Transkript

1 YEDAÞ ve Orman Ýþletme Futsal'da 8 Kasým'da baþlayacak olan Tek Yýldýz Gazetesi ve Çorum Gazetesi'nin organize ettiði Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar baþlýyor. Turnuvaya katýlma arzularýný dile getiren Çalýk YEDAÞ Çorum Ýl Koordinatörlüðü de kuracaðý takýmla turnuvanýn baþlamasý için sabýrsýzlanýyor. SAYFA DA Futsal Ormaný kuruluyor 8 Kasým'da baþlayacak olan ve tüm zamanlarýn en büyük futsal futbol turnuvasý olarak dikkat çeken Futsal 2'te çevre ve doða duyarlýlýðýna yönelik de etkinlikler yapýlacak. SAYFA DA 24 EYLÜL 2 SALI 4 KURUÞ Mülteci-Der, Çorum çalýþmalarýna baþladý Hitit ve Girne Amerikan Üniversitesi akademik iþbirliði yapacak Hitit Üniversitesi ile Girne Amerikan Üniversitesi arasýnda iþbirliði anlaþmasý imzalandý. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn Girne Amerikan Üniversitesine (GAÜ) gerçekleþtirdiði ziyaret kapsamýnda, iki üniversite arasýnda akademik iþbirliði anlaþmasý imzalandý. GAÜ Kýbrýs Yerleþkesi Girne Kampüs Rektörlük Binasý Toplantý salonunda gerçekleþen imza törenine GAÜ Rektörü Prof.Dr. Yýldýrým SAYFA 2 DE Kur'an Kurslarý yeni dönemi açtý Mülteci-Der 9-2 Eylül 2 tarihleri arasýnda Çorum'da alan çalýþmasý düzenliyor. Mültecilerle Dayanýþma Derneði, yürüttüðü "Uydukentler: Ýzleme ve Raporlama" Projesi kapsamýnda Çorum'da ilgili kamu kurumlarý ve sivil toplum örgütleri (STÖ) ile görüþmelerde bulunacak. Çorum'da ikamet eden mülteci ve sýðýnmacýlarla da birebir mülakatlar gerçekleþtirmeyi planlayan Mülteci-Der ekibi, Çorum'da mültecilerin katýlým göstereceði bir bilgilendirme semineri düzenleyecek. SAYFA 6 DA "Eðitimin dini deðerlerden dolayý engellenmesi cahiliye dönemi davranýþýdýr" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Yýldýz Teknik Üniversitesinde, derse baþörtüsüyle giren öðrencinin notla tehdit edilmesinin kabul edilemez olduðunu belirterek, "Eðitim hakkýnýn dini deðerler nedeniyle engellenmesi cahiliye dönemi davranýþýdýr" dedi. SAYFA TE UMEM kurslarý açýlacak SAYFA TE Çorum Müftülüðü Kur'an Kurslarý 2-24 eðitim öðretim yýlý açýlýþ törenleri yapýldý. Merkez Hýdýrlýk Kur'an Kursu, Mimar Sinan Camii Kur'an Kursu ve Buhara Kur'an Kurslarýnda yeni dönemin baþlamasý nedeniyle açýlýþ törenleri yapýldý. Törenlere öðrenci ve veliler katýldý. Hýdýrlýk Kur'an Kursu bahçesinde yapýlan Kur'an Kurslarý açýlýþýna Ýl Müftü Vekili Tahir Kýlýç, Din Hizmetleri ve Eðitimi Þube Müdürü Abdullah Salman, Müftülük Saymaný Abdullah Sansar, Din Hizmetleri ve Din Eðitimi Kýsým Þefi Kadir Yelken, Hýdýrlýk Kur'an Kursu yöneticisi, Öðreticileri ile öðrenci ve velileri katýldý. SAYFA TE Yücel ve Yalçýnkaya ailelerinin mutlu günü Yazý Ýþleri Müdürümüz Nadir Yücel'in kýzý Kübra, hayatýný Recep-Kevser Yalçýnkaya'nýn oðlu Burak Mustafa ile hayatýný birleþtirdi. Genç çiftin düðünü geçtiðimiz Pazar günü Ýstanbul Çekmeköy Laila Düðün Salonunda yapýldý. SAYFA 5 TE Hitit Üniversitesi Uluslararasý Eðitim Fuarlarýnda tanýtýldý Hitit Üniversitesi Kazakistan'da Uluslararasý Eðitim Fuarlarýna katýldý. Üniversite tanýtým etkinlikleri çerçevesinde Kazakistan'da 2 ülkeden 79 üniversitenin katýlýmýyla... Belediye'den, kitap birden Yayýnladýðý kitaplarla Çorum'un kültürüne önemli katkýlar sunan Çorum Belediyesi, üç yeni kitap daha bastýrdý. Çorum Belediyesi Kültür Yayýnlarý arasýnda yer alan Osmanlý Dönemi... "Karacaoðlan Þelale Þiir Akþamlarý"na Çorum'dan Rýfat Kurtoðlu katýldý Tarsus Belediyesi tarafýndan düzenlenen ve geleneksel hale getirilen 'Uluslararasý 2. Karacaoðlan Þelale Þiir Akþamlarý' sona erdi. SAYFA 7 DE SAYFA 7 DE SAYFA 5 TE

2 Satýlýk Hyundaý Ruhsat sahibinden 27 Model Bin Km. Dizel Hyundai satýlýktýr. Araç Gri Renk de olup Klimalý, Hidrolik Direksiyon, ASR, Sis farý ve 4 Cam Otomatik dir. Müracaat Tel: ELEMAN ARANIYOR Pastanemizde çalýþtýrýlmak üzere bay - bayan garson alýnacaktýr Cevherzade Müracaat: Fatih Caddesi Þubesi Tel: Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý 5. Kat da 9 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat 4 numara 44 de bulunan odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Hitit Ýþ Merkezi 2. Noter Üstü 4. kat No: 44 5 TL ye kiraya verilecektir. Müracaat: Kiralýk Ýþ Yeri Nurettin bey Caddesi üzerinde Melih Mobilya olarak bilinen taban alaný metre kare asma katý ise metrekare olan iþ yeri boþ alan olarak kiraya verilecektir. Müracaat: Kiralýk Ýþ Yeri Kubbeli Caddesi. No 5 (Eski Yimpaþ) olarak bilinen 85 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: EYLÜL 2 SALI HABER Hitit ve Girne Amerikan Üniversitesi akademik iþbirliði yapacak Yýl: 9 Sayý: EYLÜL 2 SALI ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 5 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : TL. Yurtiçi : TL. Yurt Dýþý : 2 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 6 TL. Yurtdýþý : Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Hitit Üniversitesi ile Girne Amerikan Üniversitesi arasýnda iþbirliði anlaþmasý imzalandý. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn Girne Amerikan Üniversitesine (GAÜ) gerçekleþtirdiði ziyaret kapsamýnda, iki üniversite arasýnda akademik iþbirliði anlaþmasý imzalandý. GAÜ Kýbrýs Yerleþkesi Girne Kampüs Rektörlük Binasý Toplantý salonunda gerçekleþen imza törenine GAÜ Rektörü Prof.Dr. Yýldýrým Öner, Rektör Yardýmcýlarý Prof.Dr. Sadýk Ülker, Prof.Dr. Olgun Çiçek ve Doç.Dr. Zafer Aðdelen ile Genel Sekreter Sualp Davut katýlýrken, Hitit Üniversitesi adýna törene Rektör Prof.Dr. Reha Metin Alkan, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Gülen Elmas Aslan, Uluslararasý Ýliþkiler Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Gökçe Merey katýldý. Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yýldýrým Öner imza töreninde yaptýðý konuþmada GAÜ küresel yurtdýþý kampüsleri ile birlikte 'a yakýn üniversite ile akademik iþbirliðinin devam ettiðini belirterek uluslararasý akademik iþbirliði anlaþmalarýnýn öðrenci geliþimine yaptýðý katkýlar yanýnda ülke tanýtýmýnda da önemli rolü bulunduðunun altýný çizdi. Anavatan Türkiye ile KKTC arasýndaki dil, kültür ve din birliðinin Türk üniversiteleri ile imzalanan akademik iþbirliklerinin önemini ve maneviyatýný arttýrdýðýna vurgu yapan Prof.Dr.Öner, anlaþma ile amaçlanan hedeflerin önemli bilimsel üretimleri beraberinde getireceðini ifade etti. Törende konuþan Rektör Prof. Dr. Alkan ise, akademik iþbirliði anlaþmasý dolayýsýyla duyduðu memnuniyeti dile getirerek, eðitimin uluslararasýlaþmasý kavramýnýn artýk çok önemli hale geldiðini, yeni bir üniversite olmalarýna karþýn uluslararasý iþbirliklerine büyük önem verdiklerini ifade etti. Bu anlaþma ile iki kardeþ üniversitenin öðretim elemaný ve öðrenci deðiþim hareketliliðinin saðlanacaðýna inandýðýný vurgulayan Rektör Prof. Dr. Alkan, anlaþma yapmanýn elbette önemli olduðunu ama bu anlaþmalara iþlerlik kazandýrýlmasýnýn daha önemli olduðunu belirterek üniversite öðretim elemanlarý ile öðrencilerinin bu iþbirliklerinden maksimum seviyede yararlanabilmeleri için Rektörlük olarak her türlü teþviki yaparak destek verdiklerini açýkladý. Ýmzalanan anlaþma ile Hitit Üniversitesi ve GAÜ'nün ortak bilimsel çalýþmalara imza atmasý hedeflenirken anlaþma ile bilim insanlarý ve öðrencilerin akademik deðiþim programlarý kapsamýnda dönemsel eðitimlerine GAÜ'nün KKTC haricindeki Ýngiltere, Singapur, ABD ve Türkiye'de bulunan diðer üniversite kampüslerinde de devam edebilecek. Haber Servisi Tuncer Kýlýç'tan Vali Baþköy'e veda ziyareti Çorum Halk Saðýlýðý Müdürlüðü görevini yürütürken, Ankara Yýldýrým Beyazýt Üniversitesi Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Aile Hekimliði Bölümü Yrd.Doç. Dr. kadrosuna atan Tuncer Kýlýç ilden ayrýlýþý öncesinde, Vali Sabri Baþköy'e veda ziyaretinde bulundu. Çorum'a adýna yapmýþ olduðu çalýþmalardan dolayý Yrd.Doç. Dr Kýlýç'a teþekkür ederek, yeni görevinin kendisi ve ailesine hayýrlý olmasýný dileyen Vali Baþköy, bundan sonraki akademik çalýþmalarýnda kendisine baþarýlar, Kýlýç ailesine ise huzur, saðlýk ve mutluluklar diledi. Türk Telekom'dan "Kurumsal Ýletiþim Günleri" TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Türk Telekom A.Þ Genel Müdürlüðü, "Kurumsal Ýletiþim Günleri" etkinliði düzenleyecek. Program bugün Anitta Otelde iki bölümde yapýlacak. Sabah saat.'da baþlayacak programa kamu kurumlarý saat 5.'da gerçekleþtirilecek olan bölüme ise KOBÝ'ler katýlacak. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: TL 5. TL Baský yapýldýðý yer: 5. TL 5. TL 5. TL 25. TL 25. TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 5 KR Ýmsâk : 4:56 Güneþ : 6:22 Öðle : 2:9 Ýkindi : 6: Akþam : 8:44 Yatsý : 2: 2 AJANDA Ay, Gün, 8. Hafta HATIRLATMA: VERGÝ Katma Deðer Vergisi (KDV), beyannâmesi verilip ödenecek. HATIRLATMA: KIBLE SAATÝ VAKTÝ Takvimimizde her þehir için gösterilen Kýble Saati vaktinde, güneþe doðru dönen kimse, Kâbe yönüne dönmüþ ve o yerin kýblesini bulmuþ olur. Günün Þiiri MAVERAÜNNEHÝR DÖKÜLMEZ! Belki Seni Severim Umurumdasýn Yalnýzsýn, Yaralýsýn, Sarýþýnsýn Bir Kedi Yavrusunun Damdan Düþüþü Kadarsýn, Ilýksýn, Suçlusun Çocuklar Kýzmazlar Bana Gidersem Susarlar Derslerde -Bu Ýyi- Denklem Çözmezler Fatih Ýstanbul'u Alýr Mý Bilmem Ama Maveraünnehir Dökülmez! Önce Ben Öperim Gizli Yerlerinden Sýcak Yerlerinden, Buruk Yerlerinden, Korkak Yerlerinden Sonra Bütün Mahalle Öper Umurumdasýn Çocuklar Kýzmazlar Bana Dönersem Nasýlsa Maveraünnehir Dökülmez! Bileyciler, Çingeneler, Teneke Tamircileri... Her Sözcük Bir Mermi Gibidir Bana Bir Kadýný Bir Kadýn Gibi Ýzinsiz Sevemem Belki Umurumdasýn Evet Umurumdasýn Bir Yaprak Düþer Yere; Çýt. Ýþte Sonbahar Gibisin, Islaksýn, Çok Uzaktasýn Altay ÖKTEM HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD,97,986 EUR 2,662 2,68 STERLiN,5,9 JPY YENi,96,2 SAAT: 6. ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER VOLKAN ECZANESÝ TEL: HÜRRÝYET MEYDANI NO:6 - SAAT KULESÝ YANI BULUT ECZANESÝ TEL:22 99 B.EVLER MAH. DUMLUPINAR 7.SOK. NO: -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi...22 () hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat...2 Polis...55 Yangýn... Orman Yangýný Ýhbar...77 Alo Zabýta...5 Alo Jandarma...56 Elektrik Arýza...86 Su Arýza...85 Telefon Arýza...2 Ýþ ve Ýþçi Bulma...8 Özel Elitpark Hastanesi

3 24 EYLÜL 2 SALI HABER Yeni çeltik türleri deneniyor Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Kargý Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürlüðünde görevli targel personeli Ali Kuyulu tarafýndan kurulan çeltik çeþit demonstrasyonu alanýnda incelemelerde bulundu. Ýlk olarak belediye toplantý salonunda Ali Kuyulu tarafýndan brifing verildi. Sonrasýnda demonstrasyon alanýna geçen Ermiþ burada 7' si 2 yýlýnda tescil edilmiþ toplam 8 çeþitle kurulan parselde inceleme yaparak denemeler hakkýnda bilgi aldý. Demonstrasyon hakkýnda bilgi veren Ermiþ "Bu tür çeþit demonstrasyonlarý üreticinin bilgi daðarcýðýnda sadece yazýlý deðil görsel sonuçlar da ekliyor. Çeþitler Bakanlýðýmýza ait tarýmsal araþtýrma enstitüsü tarafýndan üretildi, tescilli ve sertifikalý çeþitlerdir. Zaman zaman tohumluk deðiþtirmek gerekiyor" dedi. Özellikle çeltikte sertifikalý tohumluðun kullanýmýnýn önemli olduðunu ancak tohum kadar bilinçli çiftçiliðin de önemli olduðunun altýný çizen Ermiþ, çiftçilerin üretimlerinde Tarým Müdürlükleri ve targel personelinin daima hizmette olduðunu ve bu genç ve dinamik personelden çiftçilerin teknik anlamda faydalanmalarýnýn gerekliliðini vurguladý. Hasat yapýlan çeltik tavalarýnda da incelemede bulunan Ermiþ makineli hasatta biçerdöverlerin önemine deðinirken özellikle üreticileri dane dökümü yapan ve ayarsýz çalýþarak verim kaybýna sebep olan biçerdöverleri ilçe müdürlüklerine bildirilmesini, yapýlan þikayetlerin deðerlendirileceðini ve gerekli iþlemin yapýlacaðýný söyledi. Kargý'da kurulan kapama meyve bahçelerini de ziyaret eden Ermiþ son olarak Hacýhamza Beldesinde tarým merkezinde incelemelerde bulundu. Yasin YÜCEL "Eðitimin dini deðerlerden dolayý engellenmesi cahiliye dönemi davranýþýdýr" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Yýldýz Teknik Üniversitesinde, derse baþörtüsüyle giren öðrencinin notla tehdit edilmesinin kabul edilemez olduðunu belirterek, "Eðitim hakkýnýn dini deðerler nedeniyle engellenmesi cahiliye dönemi davranýþýdýr" dedi. Toplumun deðer yargýlarýnýn hiçe sayýlmasýnýn asla kabul edilemeyeceðini ifade eden Saatçi, "Toplumun deðer yargýlarýný hiçe sayarak, din kavramý içerisindeki özgürlük boyutumuzu eleþtirmeye kalkanlarýn, ne yazýk ki eðitimciler olmasý ürkütücüdür. Eðitimin dini deðerlerinden dolayý engellenmesi, cahiliye dönemi inanýþlarýndandýr. Cahiliye dönemi figüranlarýnýn günümüz Türkiye'sinde eðitimciyim diye geçinmesi kabul edilir deðildir" ifadelerini kullandý. Toplumu ayrýþtýrmaya çalýþanlara fýrsat verilmemesi gerektiðini belirten Saatçi, "Dünya'da ülkelerin teknolojide, bilimde, sanayide daha nasýl ileriye gidebileceklerinin hesaplarýný yaparken, Türkiye'de hala kiþilerin neci olduklarýnda saplanýp kalýnmasý düþündürücüdür. Bilmemiz gereken bir gerçek þudur ki dünyanýn gerisinde kalmamýz için uðraþan aydýn cahiller, toplumu ayrýþtýrarak, farklýlaþtýrmaya çalýþarak hiçbir yere ulaþamayacaklardýr. Bütün Müslümanlar çok iyi bilirler ki Ebu Cehil, gerçeklere inandýðý halde kabul etmemiþtir. Bu sebeple hükümetimizden, yarýnýmýzýn temennisi olan gençlerimizi emin ellere emanet etmelerini istiyoruz" þeklinde kaydetti. Bahadýr YÜCEL UMEM kurslarý açýlacak ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðý ve Çorum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüðü iþbirliðinde Uzmanlaþmýþ Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi kapsamýnda "Gazaltý Kaynakçýsý", "CNC Torna Tezgah Opr.", "Bilgisayar Destekli Tasarým Elemaný", "Mobilya Ýmalatçýsý" mesleklerinde iþgücü yetiþtirme kursu açacak. Her meslekte 2'þer kiþinin alýnacaðý kurslar hem teorik hem uygulamalý yapýlacak ve kurs sonunda "Ýþbaþý Eðitimi (Staj)" yaptýrýlacak. Kurs süresince kursiyerlere günlük 2 TL cep harçlýðý ödenecek ve Genel Saðlýk Sigortasý kapsamýnda, saðlýk, iþ kazasý ve meslek hastalýðý sigorta primleri karþýlanacak. Baþarýlý olan kursiyerlere kurs sonunda en az bir ay süreyle iþbaþý eðitimi (staj) yaptýrýlacak ve Ticaret Sanayi Odasý Baþkanlýðýnca iþyerlerinde istihdamý saðlanacak...2 tarihinden Endüstri Meslek Lisesi'nden baþlayacak olan kurslara katýlým þartlarý ise þöyle: "ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, 6 yaþýndan gün almýþ bay olmak (Bilgisayar destekli tasarým kursu için6 yaþýndan gün almýþ bay-bayan) olmak, en az ilkokul mezunu olmak, öðrenci olmamak, (açýk öðretimde okuyanlar baþvurabilir) baþvuru tarihi itibarýyla ÝÞKUR'un TYP, Staj (Ýþbaþý Eðitimi) ve Giriþimcilik eðitimlerinden son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, emekli veya aktif sigortalý olmamak." Kurslara katýlmak isteyen ve durumu þartlara uyan müracaatçýlarýn, Cuma gününe kadar veya internet adresindeki "Kurs Listesi ve Baþvuru" kýsmýndan Çorum'u seçerek baþvuru yapmalarý ve ÝÞKUR Ýl Müdürlüðündeki Ýþ ve Meslek Danýþmanlarý ile görüþmeleri gerekiyor. Baþvuru yapanlar arasýnda,.9.2 tarihinde saat.'da ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü'nde mülakat yapýlacak ve kursiyerler belirlenecek. Kur'an Kurslarý yeni dönemi açtý Çorum Müftülüðü Kur'an Kurslarý 2-24 eðitim öðretim yýlý açýlýþ törenleri yapýldý. Merkez Hýdýrlýk Kur'an Kursu, Mimar Sinan Camii Kur'an Kursu ve Buhara Kur'an Kurslarýnda yeni dönemin baþlamasý nedeniyle açýlýþ törenleri yapýldý. Törenlere öðrenci ve veliler katýldý. Hýdýrlýk Kur'an Kursu bahçesinde yapýlan Kur'an Kurslarý açýlýþýna Ýl Müftü Vekili Tahir Kýlýç, Din Hizmetleri ve Eðitimi Þube Müdürü Abdullah Salman, Müftülük Saymaný Abdullah Sansar, Din Hizmetleri ve Din Eðitimi Kýsým Þefi Kadir Yelken, Hýdýrlýk Kur'an Kursu yöneticisi, Öðreticileri ile öðrenci ve velileri katýldý. Sunuculuðunu Hýdýrlýk Kur'an Kursu Öðreticisi Musa Karagöz'ün yaptýðý program, Hýdýrlýk Kur'an Kursu öðrencisi Mehmet Erdal'ýn Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþladý. Okunan Kur'an-ý Kerim'in meali Kur'an Kursu öðrencisi tarafýndan yapýldý. Kur'an Kursu öðrencisi Mevlüt Cihat Özcan'ýn seslendirdiði ilahilerin ardýndan Din Hizmetleri ve Eðitimi Þube Müdürü Abdullah Salman tarafýndan Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez'in Kur'an Kurslarý açýlýþ mesajý okundu. Daha sonra Din Hizmetleri ve Eðitimi Þube Müdürü Abdullah Salman, Çorum'da ki Kur'an Kurslarý ve bugünkü durumu hakkýnda kýsa bilgiler vererek 2-24 eðitim öðretim yýlýnýn hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. Ýl Müftü Vekili Tahir Kýlýç ise konuþmasýnda Hýdýrlýk Kur'an Kursunda düzenlenen programda, öðretici, öðrenci ve velilere hitaben yaptýðý konuþmasýnda, bugünün farklý ve manalý bir gün olduðunu, Yaz Kur'an kurslarý açýlýþýndaki coþku ve heyecaný bir kez daha yaþadýklarýný dile getirerek, "Bu aþk ve heyecanla inþallah 2-24 eðitim öðretim yýlýný baþarýlý bir þekilde geçiririz" dedi. Kýlýç, "Peygamber Efendimizin "Sizin En Hayýrlýnýz Kur'an-ý Öðreten ve Öðreneninizdir" Hadiþ-i Þerifini okuyarak, öðrencilere sizler bu vasfý elde etmek için buradasýnýz, Kur'an-ý Kerim en iyi þekilde öðretilecek ve öðreneceksiniz. Ne mutlu sizlere ki bu kutsal mekâna Kur'an öðrenmeye ve ezberlemeye hafýz olmaya geldiniz. Ben sizleri ve öðretmenlerinizi tebrik ediyorum. Ayrýca ailelerinize ve 45 yýldýr Hýdýrlýk Kur'an Kursunun eðitim öðretime devam etmesinde maddi manevi büyük katký saðlayan Çorum halkýna tebriklerimi sunuyorum. Nice 45 yýllar devam edeceðine inandýðým Hýdýrlýk Kur'an Kursundan bu güne kadar yüzlerce hafýz yetiþti, inþaalah sizlerde Kur'an-ý en iyi þekilde öðrenip hafýz olacaksýnýz ve ailenize, memleketimize, milletimize faydalý birer fert olarak yetiþeceksiniz" ifadelerini kullandý. Kýlýç sözlerini þöyle tamamladý: "Çok kýymetli öðrenciler; size tavsiyem odur ki; bu bir fýrsattýr. Burada geçireceðiniz her dakika, her saat, gün ve ay çok önemlidir. Bizler yöneticiler olarak ve ailelerinizle birlikte sizin için tüm imkânlarý seferber ediyoruz. Bunun kýymetini bilin ki buradan hafýz olarak ayrýlýn. Bundan sonra aklýnýzda ve þuurunuzda hep, iyi bir hafýz olacaðým ve hayatýma tatbik edeceðim, olsun eðitim öðretim yýlýnýn hayýrlý olmasý temennisinde bulunarak tüm öðrencilere yüce Mevla'dan zihin açýklýðý vermesini diliyorum." Konuþmalarýn ardýndan tören sona erdi. Haber Servisi

4 24 EYLÜL 2 SALI HABER 4 Deðiþim Etüt Eðitim Merkezi yeni döneme hazýr Mahir ODABAÞI UNUTULMAYAN HÂKÝM AMCA! Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Çorum'da faaliyet gösteren Deðiþim Etüt Eðitim Merkezi, 2-24 eðitim-öðretim döneminde de kaliteli hizmetini sürdürecek. Bahçelievler Mahallesi Yeþilyurt 'üncü Sokakta hizmet veren Deðiþim Etüt Merkezi'nde, ilkokul ve ortaokul öðrencilerine yardýmcý eðitimler veriliyor. Uzman eðitimci kadrosu ile ders tekrarý, ödev kontrolü ve sýnavlara hazýrlýk konularýnda öðrencilere destek veren merkezde, düzenlenen sosyal aktivitelerle de, öðrencilerinin kiþisel becerilerinin geliþtirilmesine de katký yapýlýyor. Deðiþim Etüt Eðitim Merkezi Müdürü Betül Cam, yeni ve dinamik eðitim kadrosuyla 2-24 eðitimöðretim yýlýna girdiklerini söyledi. Kayýtlarýn devam ettiðini belirten Cam, yeni sýnav sistemine uygun eðitim öðretim programlarýnýn, MEB'in yapacaðý sýnavlara hazýrlýk, konu tekrarý ve pekiþtirme, okuma-yazma desteði, bire bir etüt, ödevlerin tamamlanmasý gibi konularda öðrencilere yardýmcý olduklarýný kaydetti. Hafta içi kiþilik sýnýflarda eðitim verildiðini ayrýca gece etütleri de yaptýklarýný dile getiren Cam, seviye deðerlendirme sýnavlarý da düzenlediklerini belirtti. "Deðiþimi fark edin" sloganýyla baþladýklarý eðitim yolculuðunda, çocuklara kaliteli eðitim vererek onlarý baþarýlý birer birey olarak yetiþtirmek için çaba gösterdiklerini vurgulayan Cam, "Eðitimde baþarýnýn kaynaðýnýn, çocuðun mutluluðunda gizli olduðuna ve çocuk eðitimindeki en önemli koþulun sevgi olduðuna inanarak yola çýktýk. Çünkü her zaman her koþulda sevildiðini bilen ve deðerli olduðunu hisseden çocuklar, biliþsel açýdan baþarýlý, sosyal geliþim yönünden özgüvenli bireyler olarak yetiþirler. Hiçbir eðitim kurumu veya eðitimcinin, anne ve babanýn etkin eðitiminin yerini alamayacaðý bilinmektedir. Hedefimiz, ailelerimizle el ele vererek en deðerli varlýðýmýz olan çocuklarýmýz için en iyi eðitimi saðlayabilmektir" ifadelerini kullandý. Deðiþim Etüt Eðitim Merkezi Müdürü Betül Cam, yeni dönem kayýtlarýnýn devam ettiðini, bilgi almak isteyenlerin 22 numaralý telefondan bilgi alabileceklerini kaydetti. Haber Servisi Müsteþar Akça, çalýþmalarý inceledi Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý hemþehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akça, Osmancýk'ta belediye tarafýndan gerçekleþtirilen içme suyu, yaðmur suyu inþaatý ile atýk su arýtma tesisi alanlarýný inceledi. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Prof. Dr. Lütfi Akça geçtiðimiz hafta sonu Osmancýk'ta "Çocuklarýn yaþadýðý her yerde, her çocuða uygun kreþ istiyoruz" incelemelerde bulundu. Müsteþar Akça, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ile birlikte, belediye tarafýndan þehir merkezinde yapýmý devam eden içme suyu, yaðmur suyu inþaatlarýný gezdi. Burada belediye Jeoloji Mühendisi Yüksel Yoludoðru'dan çalýþmalar hakkýnda bilgiler alan Akça, daha sonra yine belediye tarafýndan kanalizasyon alt yapý çalýþmalarý sýrasýnda yapýlan ve büyük bölümü bitirilen atýk su arýtma tesisini inceledi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Bilgener'in de hazýr incelemelerde Baþkan Yazýcý'dan bilgiler alan Akça, yapýlan çalýþmalarýn Osmancýk'ýn önemli alt yapý sorununa neþter vurduðunu ve çözüme kavuþturulduðunu kaydetti. Müsteþar Akça, son olarak Orman Genel Müdürlüðü'ne ait Kent Ormaný ile belediye tarafýndan kullanýma sunulan Arafat Tepesi'ni gezdi. Akça, Kent Ormaný'nýn iç bölümündeki yollarda gerçekleþtirilen asfalt yatýrýmý için Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'ya teþekkür etti. Baþkan Yazýcý ise, "Ýlçemizde gerçekleþtirilen orman yatýrýmlarýnýn yaný sýra gerek diðer yatýrýmlarda gerekse belediyemiz yatýrýmlarýnda destek veren müsteþarýmýza teþekkür ediyoruz" dedi. Müsteþar Akça, çalýþmalarla ilgili duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Yýlmaz MERT KESK Çorum Þubeler Platformu resmi kurumlarda çalýþanlarýn çocuklarýna kreþ açýlmasýný için bakanlýklara faks gönderdi. KESK Çorum Þubeler Platformu adýna konu hakkýnda bilgi veren Evrim Gülez, "Yaþamýn her alanýnda eþitlik, çocuk bakýmýnda ortak sorumluluk diyor ve çocuklarýn yaþadýðý her yerde, her çocuða uygun kreþ istiyoruz" dedi. Aylardýr basýnda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'nýn farklý bakanlýklarla birlikte kreþ ve ebeveyn haklarýný düzenleyen bir paket üzerinde çalýþtýklarý haberlerinin gündeme geldiðini kaydeden Gülez, "Söz konusu paketle ilgili haberler "çalýþan anneye kreþ yardýmý", "devlet çalýþan kadýna TL kreþ yardýmý verecek", "çocuk sayýsýna göre kademeli emeklilik", "doðum yapan memura yarý zamanlý çalýþma" gibi baþlýklarla basýnda yer buluyor. Yýllardýr KESK olarak kreþ ve ebeveyn haklarýna iliþkin taleplerimizle yürüttüðümüz mücadelenin iktidar tarafýndan gündeme alýnýyor olmasýný olumlu bir geliþme olarak deðerlendirmek isterdik. Ancak yine basýna yansýyan haberlere baktýðýmýzda bu hazýrlýklarýn asýl amacýnýn emekçilerin taleplerini karþýlamak olmadýðý gün gibi ortadadýr. yýllýk AKP iktidarýnýn "ben yaptým oldu" mantýðýyla yaptýðý düzenlemelerin yeni bir versiyonu olduðu anlaþýlan pakete yakýndan baktýðýmýzda iktidarýn konuya iliþkin yürüttüðü hazýrlýklarýn iki konuya odaklandýðýný görüyoruz. Birincisi Baþbakanýn "her aileye en az üç çocuk" talimatýný yerine getirmek üzere kadýnlarýn doðurganlýðýný denetlemeyi, diðeri ise "esnek çalýþma" ile kadýn istihdamýný artýrma. Kýsacasý AKP hükümeti bir taþla iki kuþ vurarak, kadýnýn hem bedenini hem de emeðini daha fazla sömürüye açmanýn olanaklarýný yaratmayý hedefliyor. Oysa kreþ ve çocuk bakým hizmeti bir lütuf ya da yardým deðil, temel sosyal haklardýr. Hükümet kreþler ile ilgili bir düzenleme yapacaksa öncelikle kamuda var olan kreþleri kapatmaktan vazgeçmelidir. Çocuk bakýmý hizmetleri ile ilgili genel olarak Türkiye'de kreþ ve diðer çocuk bakým olanaklarý son derece sýnýrlý durumdadýr. Kreþ ve okul öncesi eðitim koþullarýný saðlama oraný sadece %6 düzeyindedir. Türkiye'de, yaþ altý çocuklar için kreþ bulunmamakta, -5 yaþ için çok az sayýda imkân bulunmakta olup, devlet konuyla ilgili 6 haftalýk annelik izni dýþýnda sorumluluk almamaktadýr. Hükümetin izlediði neo-liberal iktisadi politikalar nedeniyle, kamu kurumlarý ve yerel yönetimlere ait kreþler kapatýlmakta ya da hýzla özel sektöre devredilmekte ve ücretleri sürekli arttýrýlmaktadýr. Özel sektöre ait kreþler ise, piyasa koþullarýna terk edilmiþ bir iþletme gibi ele alýnmaktadýr. Çocuk bakým hizmetlerinin niteliði düþük ama ücretler son derece yüksektir. Ýþveren tarafýndan ücrete katký olarak ya da hizmet alýmý yoluyla saðlanan kreþ destekleri de oldukça sorunlu ve yetersizdir. 657 sayýlý kanunun 9. Maddesinde "Devlet Memurlarý için lüzum ve ihtiyaç görülen yerlerde çocuk bakýmevi ve sosyal tesisler kurulabilir" denilmektedir. Buna raðmen kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþanlarýn çocuklarý için açýlan kreþ ve gündüz bakýmevlerinin sayýsý bugün sadece ve sadece 'dur. Bu sayý 24 yýlýnda 49 iken, aradan geçen 9 yýl içerisinde gittikçe düþmüþtür. Son olarak, 2..2 tarihinde Maliye Bakanlýðý'nýn yayýnladýðý "Kamu Sosyal Tesislerine Ýliþkin Teblið'" ile kreþlere kamu bütçesinden harcama yapýlmasý yasaklanmýþ, bu tebliðe dayanarak birçok kamu kurumundaki kreþ kapatýlmýþtýr. Öncelikle çocuk bakýmý sadece kadýnlarýn deðil ebeveynlerin ortak sorumluluðudur. Bu nedenle kreþ ve ebeveyn haklarýnýn düzenlenmesine iliþkin tartýþmalarýn yalnýzca kadýnlar üzerinden yürütülmesine itiraz ediyoruz. Çocuk bakým ve eðitim hizmetleri tüm ebeveyn ve çocuklar için bir haktýr ve hükümet bu hakkýn saðlanmasý için gereðini yapmalýdýr. Mahalle kreþleri, iþyeri kreþleri, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kreþleri gibi birçok kreþ modeli var olmalý, çocuklarýný nasýl bir kreþe göndereceklerinin tercihi ebeveyne býrakýlmalýdýr. Kreþler, kolay ulaþýlabilir, ücretsiz, anadilinde, nitelikli ve özellikle vardiyalý çalýþanlarýn çocuklarý için 24 saat açýk olmalýdýr. Bakým hizmeti veren kurumlarda hem kadýn, hem erkek çalýþtýrýlmalýdýr. Çalýþanlar, çocuk geliþimi ve toplumsal cinsiyet eþitliði eðitimi almýþ olmalý ve her türlü ayrýmcýlýk pratiðinden ve söylemlerinden uzak durmalýdýrlar. Eðer ebeveyn dýþarýda çalýþýyorsa, çalýþma düzenine uygun olarak ve çalýþma biçimi gözetilmeden iþyerinde çalýþan herkes için emzirme odasý ve bakým hizmeti olanaðý saðlanmalýdýr. Ýþyerlerinde emzirme odasý ve çocuk bakým hizmeti verilmesi zorunluluðu kadýn çalýþan sayýsý üzerinden deðil, toplam çalýþan sayýsý üzerinden uygulanmalýdýr. Özellikle ebeveynin evde ya da dýþarýda tam gün çalýþtýðý bir düzende, kreþ hizmeti vermenin yaný sýra, sistemi nedeniyle yarým gün okula giden ilköðretim öðrencilerinin gün içinde ders çalýþýp, sosyalleþebilecekleri merkezler oluþturulmalýdýr. Kreþlerin denetim ilkelerinin belirlendiði bir yönerge çýkarýlmalýdýr ve kreþ denetimleri ebeveynlerin de içinde bulunacaðý, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüðü'ne baðlý çalýþan sosyal çalýþmacýlar ve ilgili uzmanlar ile STK'lardan oluþan bir kurul tarafýndan belirli sürelerde yapýlmalýdýr. Kreþlerle ilgili yönetmelik ve esaslar net ve uluslararasý standartlara uygun olmalý, kreþ politikalarý var olan iktidara göre þekillenmemelidir. Yerel yönetimlerin ve Kooperatiflerin kreþ açabilmeleri için ilgili yasalarda gerekli deðiþiklikler yapýlmalýdýr" ifadelerini kullandý. Bazý amirler, memurlar vardýr insanlara daha samimi davranýr.''burada hizmet erisin, baþka bir yerde sende müþterisin!'' hesabý, devletimizin þefkatli, güler güzünü her zaman hissettirmeye çalýþýr. Resmi daireye bir iþ için gelen vatandaþýn yanýnda küçük çocuðu varsa, onun adýný, okula gidip gitmediðini, gidiyorsa derslerini ve büyüyünce ne olmak istediðini sorgular, derslerim çok iyi, büyüyünce mühendis, hâkim, doktor olacaðým gibi cevaplar alýnca, masasýnýn gözünden çýkardýðý bir çikolatayý, bir þekeri al bakalým aferin, bu senin gibi akýllý çocuklarýn hakký diyerek verir. Veya derslerinde baþarýsýzsa, derslerine çok çalýþ, çok kitap oku, bizden sonra bu koltuklara sizler oturacaksýnýz gibi bir iki cümle ile de olsa öðüt verir. Çocuklara anne- baba dýþýnda, özellikle makam, mevki sahibi kiþiler tarafýndan yapýlan nasihatler daha etkili olur.onu örnek alarak, ben de ileride bu göreve gelebilirim diye düþünür.ayrýca; anne- babadan buna benzer sözleri hep iþitir ve belki zamanla sýradan olarak algýlarlar ve duymak bile istemez. Hani boþa dememiþler ''VATANDAÞ, MEMURUN ÝÞÝNÝ GÖRMESÝNDEN ÇOK, KENDÝSÝYLE ÝLGÝLENÝLME- SÝNDEN MEMNUN OLUR'' diye. Yýllar önce rahmetli babamýn yaþadýðý ve okurken tatilde her köye gittiðimizde anlata anlata bitiremediði, ismini bile bilmediði hâkim amcayý sizlerle paylaþmak istiyorum. Efendim 4-45 yýl önce rahmetli babamýn yolu bir vesile ile Çorum adliyesine düþer. O zaman yanýnda ilkokula giden aðabeyim de vardýr. Adliyede görevli Hakim bey aðabeyime, ''gel bakalým yanýma, senin adýn ne?'' der.o da utanarak ''Muzaffer amca'' der.okula gidiyor musun deyince, ''evet ikinci sýnýfa gidiyorum'' der.hakim bey bir iki soru daha sorar, güzel cevap alýr. Hoþuna gider. Rahmetli babama dönerek, ''AMCA BU ÇOCUÐU MUTLAKA OKUT'' der. Babam ''Hâkim Bey, ben Osmancýk Ýlçesine - 4 saat uzaklýkta olan, Seki köyünde, oranýnda yaylasýnda yaþýyorum, köy hali nasýl okutayým'' der. Hâkim bey, ''amca sen okutamazsan ben okutayým, ama bu çocuk mutlaka okusun. Hem seni hem de kendini kurtarsýn!'' der. Babam, Hâkim beyin mütevazý olmasý ve çocuðuyla ilgilenmesinden çok memnun olup; Allah razý olsun efendim der ve Ýlçenin yolunu tutar. O güne kadar, Ýlkokulu bir an önce bitirsinde, iþ güçte bana yardým etsin düþüncesinde olan babamýn, kafasýnda soru iþaretleri oluþmaya baþlamýþtýr. Kendi kendine bu çocuðu okutmam gerek, kocaman devletin hâkimi okut diye ýsrar ettiðine göre demek ki, bir bildiði var der. Aðabeyim köyde Ýlkokulu bitirir bitirmez, Ýlçede bir göz oda kiralar ve ortaokula yazdýrýr. Annemle beraber her türlü fedakârlýðý omuzlayarak sonuna kadar okutmaya karar verir. Annemde YAVRUM SOÐUKTA ÜÞÜMESÝN DÝYE, ÝL- ÇEDE OKUYAN ÇOCUÐUNA MERKEPLE EN ÇIRALI, KO- LAY TUTUÞABÝLECEK ODUNLARI TAÞIR. Bir elinde yoðurt bakracý, bir elinde yumurta sepeti olduðu halde. Tabi bu arada aðabeyimde, onlarýn bu fedakârlýðýna karþýlýk derslerine çok çalýþýr; takdir, teþekkür getirir. Yazýn tuðla fabrikalarýnda çalýþarak, okul masraflarýný kendi saðlamaya çalýþýr. Nihayet Liseyi bitirerek, Ýstanbul Yýldýz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliðini kazanýr. Köyden Üniversiteye giden ilk kiþidir ve kendinden sonrakilere de örnek teþkil edecektir. Çünkü KÖYLÜ VATANDAÞ ÞEHÝRDEKÝNÝ DEÐÝL, DAHA ÇOK KÖYÜNDEKÝ FÝLANCANIN, FALANCANIN ÇOCUÐUNU ÖRNEK ALIR. Bizim çocuklarda okusun diyenlerin sayýsý çoðalmaya baþlar. Þimdiki gibi, anýnda para gönderme veya telefonla görüþme imkâný olmadýðý için, gurbet ellerde ne olur, ne olmaz hasta sökel olursa bozdurup harcasýn diye, annem aðabeyimin ceketinin cebine bir adet cumhuriyet altýný koyar ve kaybolmasýn diye de cebini iyice diker. Aðabeyim; ZAMAN ZAMAN ÝHTÝYACI OLMASINA RAÐMEN, BU ANNEMÝN HATIRA- SIDIR DÝYE ÜNÝVERSÝTE HAYATI BOYUNCA O ALTINI BOZDURAMAZ, HEP YANINDA TAÞIR. Çocuðunu Ýstanbul'da bir üniversite de okutmanýn sevinciyle babamýn yorgunluðu bir nebze dinmiþtir. Fakat Hâkim beyle bir daha karþýlaþma imkâný olmamýþtýr. Her tatilde köye gittiðimizde babam aðabeyime, senin okumana sebep o Hâkim bey der ve piþmanlýk duyar. KEÞKE OÐLUM; O HÂKÝM BEYÝN ADINI BÝR YERE YAZSAYDIK DA ZÝYARE- TÝNE GÝDÝP, SÝZÝN SAYENÝZDE MÜHENDÝS OLACAÐIM DEYÝP, ELÝNÝ ÖPSEYDÝN' der. O zaman düþünülmediði için, onun eksikliði halen devam etmektedir. Bu arada aðabeyim son sýnýfýn son dönemindeyken, babam amansýz bir hastalýða yakalanýr. Aðabeyimden gelen her mektup da babamýn saðlýðý nasýl sorusuna, iyi sen merak etme diye yazýlýr. Babam, 'BEN ÖLÜRSEM SAKIN MUZAFFER'E HABER VERMEYÝN, ÜZÜLÜP TE OKULUNU, DERSLERÝNÝ AKSATMASIN DÝP- LOMAYI ALINCA ÖÐRENSÝN DÝYE VASÝYET' eder. Babam rahmetli olduktan sonra, mektubunda babamýn saðlýðýný soran ve merak edip gelmek istiyorum diye yazan aðabeyime; cevap olarak babamýn saðlýðý þimdi iyi, merak etme sýnavlarýn bitince gelirsin diye yazýlmýþtýr. Sýnavlar bitmiþ, merakla beklenen diploma alýnmýþ ama babam bunu göremeden hayata veda etmiþtir. Hani demiþler ya, iki mutluluk bir arada yaþanmazmýþ diye Netice olarak; o ismi bile bilinmeyen, fakat yýllar geçmesine raðmen, mütevazý haliyle rahmetli babamýn ve onun anlatmasýyla gýyaben bizlerinde gönlünde taht kuran, köylü bir vatandaþýn küçük çocuðuyla ilgilenen, onun okutulmasý için babasýný teþvik eden HÂKÝM AMCA þimdi emekli Makine Mühendisi olan aðabeyim tarafýndan unutulmuyor. Yaþýyorsa saðlýk, sýhhat dileniyor. Hayatýný kaybetmiþse rahmetle yâd ediliyor Büyüklerimiz,''birinden kötülük gördüðünüzde unutmaya çalýþýnýz. Fakat iyilik gördüðünüzde hiç unutmayýnýz!'' demiþler. Ortak temennimiz, görevimiz ne olursa olsun, bir cümle sözle de olsa, tanýyýp tanýmadýðýmýz insanlara faydalý olabilmek, neticede makamlarý, mekânlarý terk ettiðimizde isimlerimiz bilinmese de, gýyaben güzelliklerle yâd edilebilmek. (Ýletiþim: )

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

Vali Baþköy Almanya'da

Vali Baþköy Almanya'da TOKÝ konutlarýnda kura heyecaný Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðý ile TOKÝ tarafýndan Akkent Mahallesinde özürlü ve yoksul vatandaþlar için yaptýrýlan konutlardan çeþitli sebeplerle boþ kalan

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak Suriye için yardým seferberliði çaðrýsý ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, açlýk ve sefaletin ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye

Detaylı

dijital ortamda buluþtu "Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir"

dijital ortamda buluþtu Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir Sinpaþ Çorum'da 5 bin çocuðun yüzünü güldürecek Birleþmiþ Markalar Derneði'nin (BMD), 'Türkiye'nin markalarý Türkiye'nin çocuklarýný giydiriyor' kampanyasýna destek veren Sinpaþ GYO, 5 bin çocuðu daha

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor 326 adet kaçak telefon ele geçirildi Çorum'da polisin yaptýðý çalýþmalar sonucu Aðrý'dan Ýstanbul'a yolcu taþýmacýlýðý yapan bir firmaya ait otobüste yapýlan aramada; 326 adet gümrük kaçaðý GSM telefon

Detaylı

Üniversite ile Baþsavcýlýk hükümlülerin. Civciv' Ýzmir'den ödülle döndü. "Dünyayý kan gölüne çevirmek isteyenler var"

Üniversite ile Baþsavcýlýk hükümlülerin. Civciv' Ýzmir'den ödülle döndü. Dünyayý kan gölüne çevirmek isteyenler var www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Üniversite ile Baþsavcýlýk hükümlülerin eðitimi için iþbirliði yapacak Hitit Üniversitesi ile Çorum Cumhuriyet Baþsavcýlýðý arasýnda, "Hükümlülerin Eðitim ve Ýyileþtirmelerine

Detaylı

Otomobil çetesi çökertildi

Otomobil çetesi çökertildi AK Partili yöneticinin dükkaný kundaklandý Ýskilip'te meydana gelen olayda AK Parti Ýlçe Yönetim Kurulu üyesinin dükkaný kundaklandý. Olay önceki gece Hamamönü Caddesinde bulunan bir iþyerinde meydana

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Esnaf ve sanatkarlar üretici ile tüketici arasýndaki ahengi saðlar

Esnaf ve sanatkarlar üretici ile tüketici arasýndaki ahengi saðlar Hitit barajý restore edilecek Tarihi Alacahöyük Hitit Barajý Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü tarafýndan yeniden düzenleniyor. Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri

Detaylı

þafak' operasyonu Uyuþturucu tacirlerine Külcü bugün açýklýyor Kitap okudular hediye kazandýlar

þafak' operasyonu Uyuþturucu tacirlerine Külcü bugün açýklýyor Kitap okudular hediye kazandýlar Saat Kulesi Meydanýnda 29 Ekim coþkusu 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Kitap okudular hediye kazandýlar Uyuþturucu tacirlerine þafak' operasyonu Eren Er Dershanesinin öðrencilere okuma bilincini kazandýrmak

Detaylı

"10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk"

10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR SGK yeni hizmet binasý açýldý 7 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "12 Eylül darbesi demokrasi tarihinin kara lekesidir" "10 senede Türkiye'de çok þey

Detaylı

okumayý öðreniyorlar

okumayý öðreniyorlar 10 yýlda 81 can, boðuldu SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Vali Sabri Baþköy düzenlediði basýn toplantýsýnda yaz aylarýnýn gelmesi ile birlikte artan boðulma vakalarýna karþý vatandaþlarý uyardý. SAYFA 10

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

Eserleri, TBMM'de sergilenecek

Eserleri, TBMM'de sergilenecek "Meclis Çorum'a güzel hizmetler yapacaktýr" Vali Sabri Baþköy, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve partilerin grup baþkanlarýna hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde baþarýlar diledi.

Detaylı

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz Hitit Gazeteciler Derneði'nin Federasyon üyeliði onaylandý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði onaylandý. HGYD'nin Çorum'u temsilen Federasyon Üyeliði'ne

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Ankara'da 378 bin, Ýstanbul'da

Ankara'da 378 bin, Ýstanbul'da ÝÞKUR 946 engelliye iþ buldu Çalýþma ve Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) Ýl Müdürlüðü'nde 1439 engellinin iþ arayan kaydýnýn bulunduðu, bunlarýn 946'sýnýn çalýþtýðý, geriye kalan 493 kiþinin ise halen iþsiz olduðu belirtildi.

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

40 KURUÞ. Beþinci duruþmada. çeliþkili ifadeler. Geçici iþçiler kadro istiyor

40 KURUÞ. Beþinci duruþmada. çeliþkili ifadeler. Geçici iþçiler kadro istiyor Çorum, Kore'de tanýtýlýyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Çorum baþta olmak üzere Yeþilýrmak Havzasý Turizm Destinasyonunun tanýtýmý Güney Kore Dünya Seyahat Fuarý'nda yapýlýyor. SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com

Detaylı

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine "Dershanelerin kapatýlmasý yerine bir karar deðildir" SAYFA TE "Dershanelerin kapatýlmasýnýn altýnda nasýl bir hesap var?" Dershanelerin kapatýlmasýna tepkiler çýð gibi büyüyor. Eðitim dünyasý, iþ adamlarý

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

defolarýndan kurtulmaz"

defolarýndan kurtulmaz Sungurlu da Futsal'da Çorum Gazetesi, Tek Yýldýz Gazetesi ve Tetra Ajans tarafýndan düzenlenecek olan Futsal (Salon Futbol) Turnuvasý'na katýlýmlar giderek artarken, hedeflenen 64 takýmýn kýsa sürede yarýsýnýn

Detaylı

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý Büyükelçilerin araç dizaynýnda tercihleri Zorlu Oto Dizayn Katar'ýn Ýspanya Büyükelçisi Abdulrazzak Al-Abdulghani Çorum'a geldi. Dün Zorlu Oto Dizayn'a sipariþ ettiði VÝP Mercedes Sprinter araçta incelemede

Detaylı