Mülteci-Der, Çorum çalýþmalarýna baþladý Hitit ve Girne Amerikan Üniversitesi akademik iþbirliði yapacak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mülteci-Der, Çorum çalýþmalarýna baþladý Hitit ve Girne Amerikan Üniversitesi akademik iþbirliði yapacak"

Transkript

1 YEDAÞ ve Orman Ýþletme Futsal'da 8 Kasým'da baþlayacak olan Tek Yýldýz Gazetesi ve Çorum Gazetesi'nin organize ettiði Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar baþlýyor. Turnuvaya katýlma arzularýný dile getiren Çalýk YEDAÞ Çorum Ýl Koordinatörlüðü de kuracaðý takýmla turnuvanýn baþlamasý için sabýrsýzlanýyor. SAYFA DA Futsal Ormaný kuruluyor 8 Kasým'da baþlayacak olan ve tüm zamanlarýn en büyük futsal futbol turnuvasý olarak dikkat çeken Futsal 2'te çevre ve doða duyarlýlýðýna yönelik de etkinlikler yapýlacak. SAYFA DA 24 EYLÜL 2 SALI 4 KURUÞ Mülteci-Der, Çorum çalýþmalarýna baþladý Hitit ve Girne Amerikan Üniversitesi akademik iþbirliði yapacak Hitit Üniversitesi ile Girne Amerikan Üniversitesi arasýnda iþbirliði anlaþmasý imzalandý. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn Girne Amerikan Üniversitesine (GAÜ) gerçekleþtirdiði ziyaret kapsamýnda, iki üniversite arasýnda akademik iþbirliði anlaþmasý imzalandý. GAÜ Kýbrýs Yerleþkesi Girne Kampüs Rektörlük Binasý Toplantý salonunda gerçekleþen imza törenine GAÜ Rektörü Prof.Dr. Yýldýrým SAYFA 2 DE Kur'an Kurslarý yeni dönemi açtý Mülteci-Der 9-2 Eylül 2 tarihleri arasýnda Çorum'da alan çalýþmasý düzenliyor. Mültecilerle Dayanýþma Derneði, yürüttüðü "Uydukentler: Ýzleme ve Raporlama" Projesi kapsamýnda Çorum'da ilgili kamu kurumlarý ve sivil toplum örgütleri (STÖ) ile görüþmelerde bulunacak. Çorum'da ikamet eden mülteci ve sýðýnmacýlarla da birebir mülakatlar gerçekleþtirmeyi planlayan Mülteci-Der ekibi, Çorum'da mültecilerin katýlým göstereceði bir bilgilendirme semineri düzenleyecek. SAYFA 6 DA "Eðitimin dini deðerlerden dolayý engellenmesi cahiliye dönemi davranýþýdýr" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Yýldýz Teknik Üniversitesinde, derse baþörtüsüyle giren öðrencinin notla tehdit edilmesinin kabul edilemez olduðunu belirterek, "Eðitim hakkýnýn dini deðerler nedeniyle engellenmesi cahiliye dönemi davranýþýdýr" dedi. SAYFA TE UMEM kurslarý açýlacak SAYFA TE Çorum Müftülüðü Kur'an Kurslarý 2-24 eðitim öðretim yýlý açýlýþ törenleri yapýldý. Merkez Hýdýrlýk Kur'an Kursu, Mimar Sinan Camii Kur'an Kursu ve Buhara Kur'an Kurslarýnda yeni dönemin baþlamasý nedeniyle açýlýþ törenleri yapýldý. Törenlere öðrenci ve veliler katýldý. Hýdýrlýk Kur'an Kursu bahçesinde yapýlan Kur'an Kurslarý açýlýþýna Ýl Müftü Vekili Tahir Kýlýç, Din Hizmetleri ve Eðitimi Þube Müdürü Abdullah Salman, Müftülük Saymaný Abdullah Sansar, Din Hizmetleri ve Din Eðitimi Kýsým Þefi Kadir Yelken, Hýdýrlýk Kur'an Kursu yöneticisi, Öðreticileri ile öðrenci ve velileri katýldý. SAYFA TE Yücel ve Yalçýnkaya ailelerinin mutlu günü Yazý Ýþleri Müdürümüz Nadir Yücel'in kýzý Kübra, hayatýný Recep-Kevser Yalçýnkaya'nýn oðlu Burak Mustafa ile hayatýný birleþtirdi. Genç çiftin düðünü geçtiðimiz Pazar günü Ýstanbul Çekmeköy Laila Düðün Salonunda yapýldý. SAYFA 5 TE Hitit Üniversitesi Uluslararasý Eðitim Fuarlarýnda tanýtýldý Hitit Üniversitesi Kazakistan'da Uluslararasý Eðitim Fuarlarýna katýldý. Üniversite tanýtým etkinlikleri çerçevesinde Kazakistan'da 2 ülkeden 79 üniversitenin katýlýmýyla... Belediye'den, kitap birden Yayýnladýðý kitaplarla Çorum'un kültürüne önemli katkýlar sunan Çorum Belediyesi, üç yeni kitap daha bastýrdý. Çorum Belediyesi Kültür Yayýnlarý arasýnda yer alan Osmanlý Dönemi... "Karacaoðlan Þelale Þiir Akþamlarý"na Çorum'dan Rýfat Kurtoðlu katýldý Tarsus Belediyesi tarafýndan düzenlenen ve geleneksel hale getirilen 'Uluslararasý 2. Karacaoðlan Þelale Þiir Akþamlarý' sona erdi. SAYFA 7 DE SAYFA 7 DE SAYFA 5 TE

2 Satýlýk Hyundaý Ruhsat sahibinden 27 Model Bin Km. Dizel Hyundai satýlýktýr. Araç Gri Renk de olup Klimalý, Hidrolik Direksiyon, ASR, Sis farý ve 4 Cam Otomatik dir. Müracaat Tel: ELEMAN ARANIYOR Pastanemizde çalýþtýrýlmak üzere bay - bayan garson alýnacaktýr Cevherzade Müracaat: Fatih Caddesi Þubesi Tel: Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý 5. Kat da 9 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat 4 numara 44 de bulunan odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Hitit Ýþ Merkezi 2. Noter Üstü 4. kat No: 44 5 TL ye kiraya verilecektir. Müracaat: Kiralýk Ýþ Yeri Nurettin bey Caddesi üzerinde Melih Mobilya olarak bilinen taban alaný metre kare asma katý ise metrekare olan iþ yeri boþ alan olarak kiraya verilecektir. Müracaat: Kiralýk Ýþ Yeri Kubbeli Caddesi. No 5 (Eski Yimpaþ) olarak bilinen 85 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: EYLÜL 2 SALI HABER Hitit ve Girne Amerikan Üniversitesi akademik iþbirliði yapacak Yýl: 9 Sayý: EYLÜL 2 SALI ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 5 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : TL. Yurtiçi : TL. Yurt Dýþý : 2 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 6 TL. Yurtdýþý : Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Hitit Üniversitesi ile Girne Amerikan Üniversitesi arasýnda iþbirliði anlaþmasý imzalandý. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn Girne Amerikan Üniversitesine (GAÜ) gerçekleþtirdiði ziyaret kapsamýnda, iki üniversite arasýnda akademik iþbirliði anlaþmasý imzalandý. GAÜ Kýbrýs Yerleþkesi Girne Kampüs Rektörlük Binasý Toplantý salonunda gerçekleþen imza törenine GAÜ Rektörü Prof.Dr. Yýldýrým Öner, Rektör Yardýmcýlarý Prof.Dr. Sadýk Ülker, Prof.Dr. Olgun Çiçek ve Doç.Dr. Zafer Aðdelen ile Genel Sekreter Sualp Davut katýlýrken, Hitit Üniversitesi adýna törene Rektör Prof.Dr. Reha Metin Alkan, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Gülen Elmas Aslan, Uluslararasý Ýliþkiler Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Gökçe Merey katýldý. Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yýldýrým Öner imza töreninde yaptýðý konuþmada GAÜ küresel yurtdýþý kampüsleri ile birlikte 'a yakýn üniversite ile akademik iþbirliðinin devam ettiðini belirterek uluslararasý akademik iþbirliði anlaþmalarýnýn öðrenci geliþimine yaptýðý katkýlar yanýnda ülke tanýtýmýnda da önemli rolü bulunduðunun altýný çizdi. Anavatan Türkiye ile KKTC arasýndaki dil, kültür ve din birliðinin Türk üniversiteleri ile imzalanan akademik iþbirliklerinin önemini ve maneviyatýný arttýrdýðýna vurgu yapan Prof.Dr.Öner, anlaþma ile amaçlanan hedeflerin önemli bilimsel üretimleri beraberinde getireceðini ifade etti. Törende konuþan Rektör Prof. Dr. Alkan ise, akademik iþbirliði anlaþmasý dolayýsýyla duyduðu memnuniyeti dile getirerek, eðitimin uluslararasýlaþmasý kavramýnýn artýk çok önemli hale geldiðini, yeni bir üniversite olmalarýna karþýn uluslararasý iþbirliklerine büyük önem verdiklerini ifade etti. Bu anlaþma ile iki kardeþ üniversitenin öðretim elemaný ve öðrenci deðiþim hareketliliðinin saðlanacaðýna inandýðýný vurgulayan Rektör Prof. Dr. Alkan, anlaþma yapmanýn elbette önemli olduðunu ama bu anlaþmalara iþlerlik kazandýrýlmasýnýn daha önemli olduðunu belirterek üniversite öðretim elemanlarý ile öðrencilerinin bu iþbirliklerinden maksimum seviyede yararlanabilmeleri için Rektörlük olarak her türlü teþviki yaparak destek verdiklerini açýkladý. Ýmzalanan anlaþma ile Hitit Üniversitesi ve GAÜ'nün ortak bilimsel çalýþmalara imza atmasý hedeflenirken anlaþma ile bilim insanlarý ve öðrencilerin akademik deðiþim programlarý kapsamýnda dönemsel eðitimlerine GAÜ'nün KKTC haricindeki Ýngiltere, Singapur, ABD ve Türkiye'de bulunan diðer üniversite kampüslerinde de devam edebilecek. Haber Servisi Tuncer Kýlýç'tan Vali Baþköy'e veda ziyareti Çorum Halk Saðýlýðý Müdürlüðü görevini yürütürken, Ankara Yýldýrým Beyazýt Üniversitesi Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Aile Hekimliði Bölümü Yrd.Doç. Dr. kadrosuna atan Tuncer Kýlýç ilden ayrýlýþý öncesinde, Vali Sabri Baþköy'e veda ziyaretinde bulundu. Çorum'a adýna yapmýþ olduðu çalýþmalardan dolayý Yrd.Doç. Dr Kýlýç'a teþekkür ederek, yeni görevinin kendisi ve ailesine hayýrlý olmasýný dileyen Vali Baþköy, bundan sonraki akademik çalýþmalarýnda kendisine baþarýlar, Kýlýç ailesine ise huzur, saðlýk ve mutluluklar diledi. Türk Telekom'dan "Kurumsal Ýletiþim Günleri" TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Türk Telekom A.Þ Genel Müdürlüðü, "Kurumsal Ýletiþim Günleri" etkinliði düzenleyecek. Program bugün Anitta Otelde iki bölümde yapýlacak. Sabah saat.'da baþlayacak programa kamu kurumlarý saat 5.'da gerçekleþtirilecek olan bölüme ise KOBÝ'ler katýlacak. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: TL 5. TL Baský yapýldýðý yer: 5. TL 5. TL 5. TL 25. TL 25. TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 5 KR Ýmsâk : 4:56 Güneþ : 6:22 Öðle : 2:9 Ýkindi : 6: Akþam : 8:44 Yatsý : 2: 2 AJANDA Ay, Gün, 8. Hafta HATIRLATMA: VERGÝ Katma Deðer Vergisi (KDV), beyannâmesi verilip ödenecek. HATIRLATMA: KIBLE SAATÝ VAKTÝ Takvimimizde her þehir için gösterilen Kýble Saati vaktinde, güneþe doðru dönen kimse, Kâbe yönüne dönmüþ ve o yerin kýblesini bulmuþ olur. Günün Þiiri MAVERAÜNNEHÝR DÖKÜLMEZ! Belki Seni Severim Umurumdasýn Yalnýzsýn, Yaralýsýn, Sarýþýnsýn Bir Kedi Yavrusunun Damdan Düþüþü Kadarsýn, Ilýksýn, Suçlusun Çocuklar Kýzmazlar Bana Gidersem Susarlar Derslerde -Bu Ýyi- Denklem Çözmezler Fatih Ýstanbul'u Alýr Mý Bilmem Ama Maveraünnehir Dökülmez! Önce Ben Öperim Gizli Yerlerinden Sýcak Yerlerinden, Buruk Yerlerinden, Korkak Yerlerinden Sonra Bütün Mahalle Öper Umurumdasýn Çocuklar Kýzmazlar Bana Dönersem Nasýlsa Maveraünnehir Dökülmez! Bileyciler, Çingeneler, Teneke Tamircileri... Her Sözcük Bir Mermi Gibidir Bana Bir Kadýný Bir Kadýn Gibi Ýzinsiz Sevemem Belki Umurumdasýn Evet Umurumdasýn Bir Yaprak Düþer Yere; Çýt. Ýþte Sonbahar Gibisin, Islaksýn, Çok Uzaktasýn Altay ÖKTEM HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD,97,986 EUR 2,662 2,68 STERLiN,5,9 JPY YENi,96,2 SAAT: 6. ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER VOLKAN ECZANESÝ TEL: HÜRRÝYET MEYDANI NO:6 - SAAT KULESÝ YANI BULUT ECZANESÝ TEL:22 99 B.EVLER MAH. DUMLUPINAR 7.SOK. NO: -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi...22 () hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat...2 Polis...55 Yangýn... Orman Yangýný Ýhbar...77 Alo Zabýta...5 Alo Jandarma...56 Elektrik Arýza...86 Su Arýza...85 Telefon Arýza...2 Ýþ ve Ýþçi Bulma...8 Özel Elitpark Hastanesi

3 24 EYLÜL 2 SALI HABER Yeni çeltik türleri deneniyor Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Kargý Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürlüðünde görevli targel personeli Ali Kuyulu tarafýndan kurulan çeltik çeþit demonstrasyonu alanýnda incelemelerde bulundu. Ýlk olarak belediye toplantý salonunda Ali Kuyulu tarafýndan brifing verildi. Sonrasýnda demonstrasyon alanýna geçen Ermiþ burada 7' si 2 yýlýnda tescil edilmiþ toplam 8 çeþitle kurulan parselde inceleme yaparak denemeler hakkýnda bilgi aldý. Demonstrasyon hakkýnda bilgi veren Ermiþ "Bu tür çeþit demonstrasyonlarý üreticinin bilgi daðarcýðýnda sadece yazýlý deðil görsel sonuçlar da ekliyor. Çeþitler Bakanlýðýmýza ait tarýmsal araþtýrma enstitüsü tarafýndan üretildi, tescilli ve sertifikalý çeþitlerdir. Zaman zaman tohumluk deðiþtirmek gerekiyor" dedi. Özellikle çeltikte sertifikalý tohumluðun kullanýmýnýn önemli olduðunu ancak tohum kadar bilinçli çiftçiliðin de önemli olduðunun altýný çizen Ermiþ, çiftçilerin üretimlerinde Tarým Müdürlükleri ve targel personelinin daima hizmette olduðunu ve bu genç ve dinamik personelden çiftçilerin teknik anlamda faydalanmalarýnýn gerekliliðini vurguladý. Hasat yapýlan çeltik tavalarýnda da incelemede bulunan Ermiþ makineli hasatta biçerdöverlerin önemine deðinirken özellikle üreticileri dane dökümü yapan ve ayarsýz çalýþarak verim kaybýna sebep olan biçerdöverleri ilçe müdürlüklerine bildirilmesini, yapýlan þikayetlerin deðerlendirileceðini ve gerekli iþlemin yapýlacaðýný söyledi. Kargý'da kurulan kapama meyve bahçelerini de ziyaret eden Ermiþ son olarak Hacýhamza Beldesinde tarým merkezinde incelemelerde bulundu. Yasin YÜCEL "Eðitimin dini deðerlerden dolayý engellenmesi cahiliye dönemi davranýþýdýr" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Yýldýz Teknik Üniversitesinde, derse baþörtüsüyle giren öðrencinin notla tehdit edilmesinin kabul edilemez olduðunu belirterek, "Eðitim hakkýnýn dini deðerler nedeniyle engellenmesi cahiliye dönemi davranýþýdýr" dedi. Toplumun deðer yargýlarýnýn hiçe sayýlmasýnýn asla kabul edilemeyeceðini ifade eden Saatçi, "Toplumun deðer yargýlarýný hiçe sayarak, din kavramý içerisindeki özgürlük boyutumuzu eleþtirmeye kalkanlarýn, ne yazýk ki eðitimciler olmasý ürkütücüdür. Eðitimin dini deðerlerinden dolayý engellenmesi, cahiliye dönemi inanýþlarýndandýr. Cahiliye dönemi figüranlarýnýn günümüz Türkiye'sinde eðitimciyim diye geçinmesi kabul edilir deðildir" ifadelerini kullandý. Toplumu ayrýþtýrmaya çalýþanlara fýrsat verilmemesi gerektiðini belirten Saatçi, "Dünya'da ülkelerin teknolojide, bilimde, sanayide daha nasýl ileriye gidebileceklerinin hesaplarýný yaparken, Türkiye'de hala kiþilerin neci olduklarýnda saplanýp kalýnmasý düþündürücüdür. Bilmemiz gereken bir gerçek þudur ki dünyanýn gerisinde kalmamýz için uðraþan aydýn cahiller, toplumu ayrýþtýrarak, farklýlaþtýrmaya çalýþarak hiçbir yere ulaþamayacaklardýr. Bütün Müslümanlar çok iyi bilirler ki Ebu Cehil, gerçeklere inandýðý halde kabul etmemiþtir. Bu sebeple hükümetimizden, yarýnýmýzýn temennisi olan gençlerimizi emin ellere emanet etmelerini istiyoruz" þeklinde kaydetti. Bahadýr YÜCEL UMEM kurslarý açýlacak ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðý ve Çorum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüðü iþbirliðinde Uzmanlaþmýþ Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi kapsamýnda "Gazaltý Kaynakçýsý", "CNC Torna Tezgah Opr.", "Bilgisayar Destekli Tasarým Elemaný", "Mobilya Ýmalatçýsý" mesleklerinde iþgücü yetiþtirme kursu açacak. Her meslekte 2'þer kiþinin alýnacaðý kurslar hem teorik hem uygulamalý yapýlacak ve kurs sonunda "Ýþbaþý Eðitimi (Staj)" yaptýrýlacak. Kurs süresince kursiyerlere günlük 2 TL cep harçlýðý ödenecek ve Genel Saðlýk Sigortasý kapsamýnda, saðlýk, iþ kazasý ve meslek hastalýðý sigorta primleri karþýlanacak. Baþarýlý olan kursiyerlere kurs sonunda en az bir ay süreyle iþbaþý eðitimi (staj) yaptýrýlacak ve Ticaret Sanayi Odasý Baþkanlýðýnca iþyerlerinde istihdamý saðlanacak...2 tarihinden Endüstri Meslek Lisesi'nden baþlayacak olan kurslara katýlým þartlarý ise þöyle: "ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, 6 yaþýndan gün almýþ bay olmak (Bilgisayar destekli tasarým kursu için6 yaþýndan gün almýþ bay-bayan) olmak, en az ilkokul mezunu olmak, öðrenci olmamak, (açýk öðretimde okuyanlar baþvurabilir) baþvuru tarihi itibarýyla ÝÞKUR'un TYP, Staj (Ýþbaþý Eðitimi) ve Giriþimcilik eðitimlerinden son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, emekli veya aktif sigortalý olmamak." Kurslara katýlmak isteyen ve durumu þartlara uyan müracaatçýlarýn, Cuma gününe kadar veya internet adresindeki "Kurs Listesi ve Baþvuru" kýsmýndan Çorum'u seçerek baþvuru yapmalarý ve ÝÞKUR Ýl Müdürlüðündeki Ýþ ve Meslek Danýþmanlarý ile görüþmeleri gerekiyor. Baþvuru yapanlar arasýnda,.9.2 tarihinde saat.'da ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü'nde mülakat yapýlacak ve kursiyerler belirlenecek. Kur'an Kurslarý yeni dönemi açtý Çorum Müftülüðü Kur'an Kurslarý 2-24 eðitim öðretim yýlý açýlýþ törenleri yapýldý. Merkez Hýdýrlýk Kur'an Kursu, Mimar Sinan Camii Kur'an Kursu ve Buhara Kur'an Kurslarýnda yeni dönemin baþlamasý nedeniyle açýlýþ törenleri yapýldý. Törenlere öðrenci ve veliler katýldý. Hýdýrlýk Kur'an Kursu bahçesinde yapýlan Kur'an Kurslarý açýlýþýna Ýl Müftü Vekili Tahir Kýlýç, Din Hizmetleri ve Eðitimi Þube Müdürü Abdullah Salman, Müftülük Saymaný Abdullah Sansar, Din Hizmetleri ve Din Eðitimi Kýsým Þefi Kadir Yelken, Hýdýrlýk Kur'an Kursu yöneticisi, Öðreticileri ile öðrenci ve velileri katýldý. Sunuculuðunu Hýdýrlýk Kur'an Kursu Öðreticisi Musa Karagöz'ün yaptýðý program, Hýdýrlýk Kur'an Kursu öðrencisi Mehmet Erdal'ýn Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþladý. Okunan Kur'an-ý Kerim'in meali Kur'an Kursu öðrencisi tarafýndan yapýldý. Kur'an Kursu öðrencisi Mevlüt Cihat Özcan'ýn seslendirdiði ilahilerin ardýndan Din Hizmetleri ve Eðitimi Þube Müdürü Abdullah Salman tarafýndan Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez'in Kur'an Kurslarý açýlýþ mesajý okundu. Daha sonra Din Hizmetleri ve Eðitimi Þube Müdürü Abdullah Salman, Çorum'da ki Kur'an Kurslarý ve bugünkü durumu hakkýnda kýsa bilgiler vererek 2-24 eðitim öðretim yýlýnýn hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. Ýl Müftü Vekili Tahir Kýlýç ise konuþmasýnda Hýdýrlýk Kur'an Kursunda düzenlenen programda, öðretici, öðrenci ve velilere hitaben yaptýðý konuþmasýnda, bugünün farklý ve manalý bir gün olduðunu, Yaz Kur'an kurslarý açýlýþýndaki coþku ve heyecaný bir kez daha yaþadýklarýný dile getirerek, "Bu aþk ve heyecanla inþallah 2-24 eðitim öðretim yýlýný baþarýlý bir þekilde geçiririz" dedi. Kýlýç, "Peygamber Efendimizin "Sizin En Hayýrlýnýz Kur'an-ý Öðreten ve Öðreneninizdir" Hadiþ-i Þerifini okuyarak, öðrencilere sizler bu vasfý elde etmek için buradasýnýz, Kur'an-ý Kerim en iyi þekilde öðretilecek ve öðreneceksiniz. Ne mutlu sizlere ki bu kutsal mekâna Kur'an öðrenmeye ve ezberlemeye hafýz olmaya geldiniz. Ben sizleri ve öðretmenlerinizi tebrik ediyorum. Ayrýca ailelerinize ve 45 yýldýr Hýdýrlýk Kur'an Kursunun eðitim öðretime devam etmesinde maddi manevi büyük katký saðlayan Çorum halkýna tebriklerimi sunuyorum. Nice 45 yýllar devam edeceðine inandýðým Hýdýrlýk Kur'an Kursundan bu güne kadar yüzlerce hafýz yetiþti, inþaalah sizlerde Kur'an-ý en iyi þekilde öðrenip hafýz olacaksýnýz ve ailenize, memleketimize, milletimize faydalý birer fert olarak yetiþeceksiniz" ifadelerini kullandý. Kýlýç sözlerini þöyle tamamladý: "Çok kýymetli öðrenciler; size tavsiyem odur ki; bu bir fýrsattýr. Burada geçireceðiniz her dakika, her saat, gün ve ay çok önemlidir. Bizler yöneticiler olarak ve ailelerinizle birlikte sizin için tüm imkânlarý seferber ediyoruz. Bunun kýymetini bilin ki buradan hafýz olarak ayrýlýn. Bundan sonra aklýnýzda ve þuurunuzda hep, iyi bir hafýz olacaðým ve hayatýma tatbik edeceðim, olsun eðitim öðretim yýlýnýn hayýrlý olmasý temennisinde bulunarak tüm öðrencilere yüce Mevla'dan zihin açýklýðý vermesini diliyorum." Konuþmalarýn ardýndan tören sona erdi. Haber Servisi

4 24 EYLÜL 2 SALI HABER 4 Deðiþim Etüt Eðitim Merkezi yeni döneme hazýr Mahir ODABAÞI UNUTULMAYAN HÂKÝM AMCA! Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Çorum'da faaliyet gösteren Deðiþim Etüt Eðitim Merkezi, 2-24 eðitim-öðretim döneminde de kaliteli hizmetini sürdürecek. Bahçelievler Mahallesi Yeþilyurt 'üncü Sokakta hizmet veren Deðiþim Etüt Merkezi'nde, ilkokul ve ortaokul öðrencilerine yardýmcý eðitimler veriliyor. Uzman eðitimci kadrosu ile ders tekrarý, ödev kontrolü ve sýnavlara hazýrlýk konularýnda öðrencilere destek veren merkezde, düzenlenen sosyal aktivitelerle de, öðrencilerinin kiþisel becerilerinin geliþtirilmesine de katký yapýlýyor. Deðiþim Etüt Eðitim Merkezi Müdürü Betül Cam, yeni ve dinamik eðitim kadrosuyla 2-24 eðitimöðretim yýlýna girdiklerini söyledi. Kayýtlarýn devam ettiðini belirten Cam, yeni sýnav sistemine uygun eðitim öðretim programlarýnýn, MEB'in yapacaðý sýnavlara hazýrlýk, konu tekrarý ve pekiþtirme, okuma-yazma desteði, bire bir etüt, ödevlerin tamamlanmasý gibi konularda öðrencilere yardýmcý olduklarýný kaydetti. Hafta içi kiþilik sýnýflarda eðitim verildiðini ayrýca gece etütleri de yaptýklarýný dile getiren Cam, seviye deðerlendirme sýnavlarý da düzenlediklerini belirtti. "Deðiþimi fark edin" sloganýyla baþladýklarý eðitim yolculuðunda, çocuklara kaliteli eðitim vererek onlarý baþarýlý birer birey olarak yetiþtirmek için çaba gösterdiklerini vurgulayan Cam, "Eðitimde baþarýnýn kaynaðýnýn, çocuðun mutluluðunda gizli olduðuna ve çocuk eðitimindeki en önemli koþulun sevgi olduðuna inanarak yola çýktýk. Çünkü her zaman her koþulda sevildiðini bilen ve deðerli olduðunu hisseden çocuklar, biliþsel açýdan baþarýlý, sosyal geliþim yönünden özgüvenli bireyler olarak yetiþirler. Hiçbir eðitim kurumu veya eðitimcinin, anne ve babanýn etkin eðitiminin yerini alamayacaðý bilinmektedir. Hedefimiz, ailelerimizle el ele vererek en deðerli varlýðýmýz olan çocuklarýmýz için en iyi eðitimi saðlayabilmektir" ifadelerini kullandý. Deðiþim Etüt Eðitim Merkezi Müdürü Betül Cam, yeni dönem kayýtlarýnýn devam ettiðini, bilgi almak isteyenlerin 22 numaralý telefondan bilgi alabileceklerini kaydetti. Haber Servisi Müsteþar Akça, çalýþmalarý inceledi Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý hemþehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akça, Osmancýk'ta belediye tarafýndan gerçekleþtirilen içme suyu, yaðmur suyu inþaatý ile atýk su arýtma tesisi alanlarýný inceledi. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Prof. Dr. Lütfi Akça geçtiðimiz hafta sonu Osmancýk'ta "Çocuklarýn yaþadýðý her yerde, her çocuða uygun kreþ istiyoruz" incelemelerde bulundu. Müsteþar Akça, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ile birlikte, belediye tarafýndan þehir merkezinde yapýmý devam eden içme suyu, yaðmur suyu inþaatlarýný gezdi. Burada belediye Jeoloji Mühendisi Yüksel Yoludoðru'dan çalýþmalar hakkýnda bilgiler alan Akça, daha sonra yine belediye tarafýndan kanalizasyon alt yapý çalýþmalarý sýrasýnda yapýlan ve büyük bölümü bitirilen atýk su arýtma tesisini inceledi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Bilgener'in de hazýr incelemelerde Baþkan Yazýcý'dan bilgiler alan Akça, yapýlan çalýþmalarýn Osmancýk'ýn önemli alt yapý sorununa neþter vurduðunu ve çözüme kavuþturulduðunu kaydetti. Müsteþar Akça, son olarak Orman Genel Müdürlüðü'ne ait Kent Ormaný ile belediye tarafýndan kullanýma sunulan Arafat Tepesi'ni gezdi. Akça, Kent Ormaný'nýn iç bölümündeki yollarda gerçekleþtirilen asfalt yatýrýmý için Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'ya teþekkür etti. Baþkan Yazýcý ise, "Ýlçemizde gerçekleþtirilen orman yatýrýmlarýnýn yaný sýra gerek diðer yatýrýmlarda gerekse belediyemiz yatýrýmlarýnda destek veren müsteþarýmýza teþekkür ediyoruz" dedi. Müsteþar Akça, çalýþmalarla ilgili duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Yýlmaz MERT KESK Çorum Þubeler Platformu resmi kurumlarda çalýþanlarýn çocuklarýna kreþ açýlmasýný için bakanlýklara faks gönderdi. KESK Çorum Þubeler Platformu adýna konu hakkýnda bilgi veren Evrim Gülez, "Yaþamýn her alanýnda eþitlik, çocuk bakýmýnda ortak sorumluluk diyor ve çocuklarýn yaþadýðý her yerde, her çocuða uygun kreþ istiyoruz" dedi. Aylardýr basýnda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'nýn farklý bakanlýklarla birlikte kreþ ve ebeveyn haklarýný düzenleyen bir paket üzerinde çalýþtýklarý haberlerinin gündeme geldiðini kaydeden Gülez, "Söz konusu paketle ilgili haberler "çalýþan anneye kreþ yardýmý", "devlet çalýþan kadýna TL kreþ yardýmý verecek", "çocuk sayýsýna göre kademeli emeklilik", "doðum yapan memura yarý zamanlý çalýþma" gibi baþlýklarla basýnda yer buluyor. Yýllardýr KESK olarak kreþ ve ebeveyn haklarýna iliþkin taleplerimizle yürüttüðümüz mücadelenin iktidar tarafýndan gündeme alýnýyor olmasýný olumlu bir geliþme olarak deðerlendirmek isterdik. Ancak yine basýna yansýyan haberlere baktýðýmýzda bu hazýrlýklarýn asýl amacýnýn emekçilerin taleplerini karþýlamak olmadýðý gün gibi ortadadýr. yýllýk AKP iktidarýnýn "ben yaptým oldu" mantýðýyla yaptýðý düzenlemelerin yeni bir versiyonu olduðu anlaþýlan pakete yakýndan baktýðýmýzda iktidarýn konuya iliþkin yürüttüðü hazýrlýklarýn iki konuya odaklandýðýný görüyoruz. Birincisi Baþbakanýn "her aileye en az üç çocuk" talimatýný yerine getirmek üzere kadýnlarýn doðurganlýðýný denetlemeyi, diðeri ise "esnek çalýþma" ile kadýn istihdamýný artýrma. Kýsacasý AKP hükümeti bir taþla iki kuþ vurarak, kadýnýn hem bedenini hem de emeðini daha fazla sömürüye açmanýn olanaklarýný yaratmayý hedefliyor. Oysa kreþ ve çocuk bakým hizmeti bir lütuf ya da yardým deðil, temel sosyal haklardýr. Hükümet kreþler ile ilgili bir düzenleme yapacaksa öncelikle kamuda var olan kreþleri kapatmaktan vazgeçmelidir. Çocuk bakýmý hizmetleri ile ilgili genel olarak Türkiye'de kreþ ve diðer çocuk bakým olanaklarý son derece sýnýrlý durumdadýr. Kreþ ve okul öncesi eðitim koþullarýný saðlama oraný sadece %6 düzeyindedir. Türkiye'de, yaþ altý çocuklar için kreþ bulunmamakta, -5 yaþ için çok az sayýda imkân bulunmakta olup, devlet konuyla ilgili 6 haftalýk annelik izni dýþýnda sorumluluk almamaktadýr. Hükümetin izlediði neo-liberal iktisadi politikalar nedeniyle, kamu kurumlarý ve yerel yönetimlere ait kreþler kapatýlmakta ya da hýzla özel sektöre devredilmekte ve ücretleri sürekli arttýrýlmaktadýr. Özel sektöre ait kreþler ise, piyasa koþullarýna terk edilmiþ bir iþletme gibi ele alýnmaktadýr. Çocuk bakým hizmetlerinin niteliði düþük ama ücretler son derece yüksektir. Ýþveren tarafýndan ücrete katký olarak ya da hizmet alýmý yoluyla saðlanan kreþ destekleri de oldukça sorunlu ve yetersizdir. 657 sayýlý kanunun 9. Maddesinde "Devlet Memurlarý için lüzum ve ihtiyaç görülen yerlerde çocuk bakýmevi ve sosyal tesisler kurulabilir" denilmektedir. Buna raðmen kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþanlarýn çocuklarý için açýlan kreþ ve gündüz bakýmevlerinin sayýsý bugün sadece ve sadece 'dur. Bu sayý 24 yýlýnda 49 iken, aradan geçen 9 yýl içerisinde gittikçe düþmüþtür. Son olarak, 2..2 tarihinde Maliye Bakanlýðý'nýn yayýnladýðý "Kamu Sosyal Tesislerine Ýliþkin Teblið'" ile kreþlere kamu bütçesinden harcama yapýlmasý yasaklanmýþ, bu tebliðe dayanarak birçok kamu kurumundaki kreþ kapatýlmýþtýr. Öncelikle çocuk bakýmý sadece kadýnlarýn deðil ebeveynlerin ortak sorumluluðudur. Bu nedenle kreþ ve ebeveyn haklarýnýn düzenlenmesine iliþkin tartýþmalarýn yalnýzca kadýnlar üzerinden yürütülmesine itiraz ediyoruz. Çocuk bakým ve eðitim hizmetleri tüm ebeveyn ve çocuklar için bir haktýr ve hükümet bu hakkýn saðlanmasý için gereðini yapmalýdýr. Mahalle kreþleri, iþyeri kreþleri, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kreþleri gibi birçok kreþ modeli var olmalý, çocuklarýný nasýl bir kreþe göndereceklerinin tercihi ebeveyne býrakýlmalýdýr. Kreþler, kolay ulaþýlabilir, ücretsiz, anadilinde, nitelikli ve özellikle vardiyalý çalýþanlarýn çocuklarý için 24 saat açýk olmalýdýr. Bakým hizmeti veren kurumlarda hem kadýn, hem erkek çalýþtýrýlmalýdýr. Çalýþanlar, çocuk geliþimi ve toplumsal cinsiyet eþitliði eðitimi almýþ olmalý ve her türlü ayrýmcýlýk pratiðinden ve söylemlerinden uzak durmalýdýrlar. Eðer ebeveyn dýþarýda çalýþýyorsa, çalýþma düzenine uygun olarak ve çalýþma biçimi gözetilmeden iþyerinde çalýþan herkes için emzirme odasý ve bakým hizmeti olanaðý saðlanmalýdýr. Ýþyerlerinde emzirme odasý ve çocuk bakým hizmeti verilmesi zorunluluðu kadýn çalýþan sayýsý üzerinden deðil, toplam çalýþan sayýsý üzerinden uygulanmalýdýr. Özellikle ebeveynin evde ya da dýþarýda tam gün çalýþtýðý bir düzende, kreþ hizmeti vermenin yaný sýra, sistemi nedeniyle yarým gün okula giden ilköðretim öðrencilerinin gün içinde ders çalýþýp, sosyalleþebilecekleri merkezler oluþturulmalýdýr. Kreþlerin denetim ilkelerinin belirlendiði bir yönerge çýkarýlmalýdýr ve kreþ denetimleri ebeveynlerin de içinde bulunacaðý, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüðü'ne baðlý çalýþan sosyal çalýþmacýlar ve ilgili uzmanlar ile STK'lardan oluþan bir kurul tarafýndan belirli sürelerde yapýlmalýdýr. Kreþlerle ilgili yönetmelik ve esaslar net ve uluslararasý standartlara uygun olmalý, kreþ politikalarý var olan iktidara göre þekillenmemelidir. Yerel yönetimlerin ve Kooperatiflerin kreþ açabilmeleri için ilgili yasalarda gerekli deðiþiklikler yapýlmalýdýr" ifadelerini kullandý. Bazý amirler, memurlar vardýr insanlara daha samimi davranýr.''burada hizmet erisin, baþka bir yerde sende müþterisin!'' hesabý, devletimizin þefkatli, güler güzünü her zaman hissettirmeye çalýþýr. Resmi daireye bir iþ için gelen vatandaþýn yanýnda küçük çocuðu varsa, onun adýný, okula gidip gitmediðini, gidiyorsa derslerini ve büyüyünce ne olmak istediðini sorgular, derslerim çok iyi, büyüyünce mühendis, hâkim, doktor olacaðým gibi cevaplar alýnca, masasýnýn gözünden çýkardýðý bir çikolatayý, bir þekeri al bakalým aferin, bu senin gibi akýllý çocuklarýn hakký diyerek verir. Veya derslerinde baþarýsýzsa, derslerine çok çalýþ, çok kitap oku, bizden sonra bu koltuklara sizler oturacaksýnýz gibi bir iki cümle ile de olsa öðüt verir. Çocuklara anne- baba dýþýnda, özellikle makam, mevki sahibi kiþiler tarafýndan yapýlan nasihatler daha etkili olur.onu örnek alarak, ben de ileride bu göreve gelebilirim diye düþünür.ayrýca; anne- babadan buna benzer sözleri hep iþitir ve belki zamanla sýradan olarak algýlarlar ve duymak bile istemez. Hani boþa dememiþler ''VATANDAÞ, MEMURUN ÝÞÝNÝ GÖRMESÝNDEN ÇOK, KENDÝSÝYLE ÝLGÝLENÝLME- SÝNDEN MEMNUN OLUR'' diye. Yýllar önce rahmetli babamýn yaþadýðý ve okurken tatilde her köye gittiðimizde anlata anlata bitiremediði, ismini bile bilmediði hâkim amcayý sizlerle paylaþmak istiyorum. Efendim 4-45 yýl önce rahmetli babamýn yolu bir vesile ile Çorum adliyesine düþer. O zaman yanýnda ilkokula giden aðabeyim de vardýr. Adliyede görevli Hakim bey aðabeyime, ''gel bakalým yanýma, senin adýn ne?'' der.o da utanarak ''Muzaffer amca'' der.okula gidiyor musun deyince, ''evet ikinci sýnýfa gidiyorum'' der.hakim bey bir iki soru daha sorar, güzel cevap alýr. Hoþuna gider. Rahmetli babama dönerek, ''AMCA BU ÇOCUÐU MUTLAKA OKUT'' der. Babam ''Hâkim Bey, ben Osmancýk Ýlçesine - 4 saat uzaklýkta olan, Seki köyünde, oranýnda yaylasýnda yaþýyorum, köy hali nasýl okutayým'' der. Hâkim bey, ''amca sen okutamazsan ben okutayým, ama bu çocuk mutlaka okusun. Hem seni hem de kendini kurtarsýn!'' der. Babam, Hâkim beyin mütevazý olmasý ve çocuðuyla ilgilenmesinden çok memnun olup; Allah razý olsun efendim der ve Ýlçenin yolunu tutar. O güne kadar, Ýlkokulu bir an önce bitirsinde, iþ güçte bana yardým etsin düþüncesinde olan babamýn, kafasýnda soru iþaretleri oluþmaya baþlamýþtýr. Kendi kendine bu çocuðu okutmam gerek, kocaman devletin hâkimi okut diye ýsrar ettiðine göre demek ki, bir bildiði var der. Aðabeyim köyde Ýlkokulu bitirir bitirmez, Ýlçede bir göz oda kiralar ve ortaokula yazdýrýr. Annemle beraber her türlü fedakârlýðý omuzlayarak sonuna kadar okutmaya karar verir. Annemde YAVRUM SOÐUKTA ÜÞÜMESÝN DÝYE, ÝL- ÇEDE OKUYAN ÇOCUÐUNA MERKEPLE EN ÇIRALI, KO- LAY TUTUÞABÝLECEK ODUNLARI TAÞIR. Bir elinde yoðurt bakracý, bir elinde yumurta sepeti olduðu halde. Tabi bu arada aðabeyimde, onlarýn bu fedakârlýðýna karþýlýk derslerine çok çalýþýr; takdir, teþekkür getirir. Yazýn tuðla fabrikalarýnda çalýþarak, okul masraflarýný kendi saðlamaya çalýþýr. Nihayet Liseyi bitirerek, Ýstanbul Yýldýz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliðini kazanýr. Köyden Üniversiteye giden ilk kiþidir ve kendinden sonrakilere de örnek teþkil edecektir. Çünkü KÖYLÜ VATANDAÞ ÞEHÝRDEKÝNÝ DEÐÝL, DAHA ÇOK KÖYÜNDEKÝ FÝLANCANIN, FALANCANIN ÇOCUÐUNU ÖRNEK ALIR. Bizim çocuklarda okusun diyenlerin sayýsý çoðalmaya baþlar. Þimdiki gibi, anýnda para gönderme veya telefonla görüþme imkâný olmadýðý için, gurbet ellerde ne olur, ne olmaz hasta sökel olursa bozdurup harcasýn diye, annem aðabeyimin ceketinin cebine bir adet cumhuriyet altýný koyar ve kaybolmasýn diye de cebini iyice diker. Aðabeyim; ZAMAN ZAMAN ÝHTÝYACI OLMASINA RAÐMEN, BU ANNEMÝN HATIRA- SIDIR DÝYE ÜNÝVERSÝTE HAYATI BOYUNCA O ALTINI BOZDURAMAZ, HEP YANINDA TAÞIR. Çocuðunu Ýstanbul'da bir üniversite de okutmanýn sevinciyle babamýn yorgunluðu bir nebze dinmiþtir. Fakat Hâkim beyle bir daha karþýlaþma imkâný olmamýþtýr. Her tatilde köye gittiðimizde babam aðabeyime, senin okumana sebep o Hâkim bey der ve piþmanlýk duyar. KEÞKE OÐLUM; O HÂKÝM BEYÝN ADINI BÝR YERE YAZSAYDIK DA ZÝYARE- TÝNE GÝDÝP, SÝZÝN SAYENÝZDE MÜHENDÝS OLACAÐIM DEYÝP, ELÝNÝ ÖPSEYDÝN' der. O zaman düþünülmediði için, onun eksikliði halen devam etmektedir. Bu arada aðabeyim son sýnýfýn son dönemindeyken, babam amansýz bir hastalýða yakalanýr. Aðabeyimden gelen her mektup da babamýn saðlýðý nasýl sorusuna, iyi sen merak etme diye yazýlýr. Babam, 'BEN ÖLÜRSEM SAKIN MUZAFFER'E HABER VERMEYÝN, ÜZÜLÜP TE OKULUNU, DERSLERÝNÝ AKSATMASIN DÝP- LOMAYI ALINCA ÖÐRENSÝN DÝYE VASÝYET' eder. Babam rahmetli olduktan sonra, mektubunda babamýn saðlýðýný soran ve merak edip gelmek istiyorum diye yazan aðabeyime; cevap olarak babamýn saðlýðý þimdi iyi, merak etme sýnavlarýn bitince gelirsin diye yazýlmýþtýr. Sýnavlar bitmiþ, merakla beklenen diploma alýnmýþ ama babam bunu göremeden hayata veda etmiþtir. Hani demiþler ya, iki mutluluk bir arada yaþanmazmýþ diye Netice olarak; o ismi bile bilinmeyen, fakat yýllar geçmesine raðmen, mütevazý haliyle rahmetli babamýn ve onun anlatmasýyla gýyaben bizlerinde gönlünde taht kuran, köylü bir vatandaþýn küçük çocuðuyla ilgilenen, onun okutulmasý için babasýný teþvik eden HÂKÝM AMCA þimdi emekli Makine Mühendisi olan aðabeyim tarafýndan unutulmuyor. Yaþýyorsa saðlýk, sýhhat dileniyor. Hayatýný kaybetmiþse rahmetle yâd ediliyor Büyüklerimiz,''birinden kötülük gördüðünüzde unutmaya çalýþýnýz. Fakat iyilik gördüðünüzde hiç unutmayýnýz!'' demiþler. Ortak temennimiz, görevimiz ne olursa olsun, bir cümle sözle de olsa, tanýyýp tanýmadýðýmýz insanlara faydalý olabilmek, neticede makamlarý, mekânlarý terk ettiðimizde isimlerimiz bilinmese de, gýyaben güzelliklerle yâd edilebilmek. (Ýletiþim: )

5 24 EYLÜL 2 SALI HABER "Karacaoðlan Þelale Þiir Akþamlarý"na Çorum'dan Rýfat Kurtoðlu katýldý 5 Yücel ve Yalçýnkaya ailelerinin mutlu günü Yazý Ýþleri Müdürümüz Nadir Yücel'in kýzý Kübra, hayatýný Recep-Kevser Yalçýnkaya'nýn oðlu Burak Mustafa ile hayatýný birleþtirdi. Genç çiftin düðünü geçtiðimiz Pazar günü Ýstanbul Çekmeköy Laila Düðün Salonunda yapýldý. Düðüne Çorum'dan Zekeriya ve Zekiye Yurttaþ, Yýlmaz ve Gülsüm Mert, Elvan ve Beyhan Eker çiftleri, Bartýn SGK Müdür Yardýmcýsý Ýsmail Köseoðlu ve eþi Nurten Köseoðlu, Baþbakanýn Ýstanbul yakýn korumalarýndan Levent Þentürk ve eþi Çiðdem Þentürk ile Tek Yýldýz Gazetesi personeli ile her iki ailenin yakýnlarý katýldý. Düðünde Çorumlu udi sanatçý Cemalettin Kurtoðlu'da sahne alarak gençlerin mutlu gününe coþkulu bir þekilde renk kattý. Cemalettin Kurtoðlu þarkýlarýyla renk kattý Tarsus Belediyesi tarafýndan düzenlenen ve geleneksel hale getirilen 'Uluslararasý 2. Karacaoðlan Þelale Þiir Akþamlarý' sona erdi. Dolu dolu geçen 4 gecenin ardýndan yurt dýþýnda ve yurt içinde gelen konuklar Tarsus'ta unutulmaz günler yaþadýlar. Þelale Karacaoðlan Parký'nda gerçekleþen ve 4 gün süren programýn son gününde yurt dýþýndan davet edilen þair ve aþýklar sahne aldý. Ýlk olarak Ukrayna'dan Sherlan Alhev, Kazakistan'dan Kalkaman Sarin, Kýrým'dan Seyran Süleyman, Gagauz'dan Lýubovi Cýmpoes, Türkmenistan'dan Sarýya Valeeva, Altay'dan Alexey Tadykýn, Bulgaristan'dan Galip Sertel, Kosova'dan Zeynel Beksaç ve Azerbaycan'dan Ilgar Ýlkin þiirleriyle, Azerbaycan'dan Aýda Gülzar, Kýrgýzistan'dan Atýnay Ebaeva, Kýrgýzistan'dan Zaktomurat Osmanaliev, Ýran'dan Prof.Dr. Ali Daþkýn, Ýran'dan Rýza Kasimi, Irak'tan Ahmet Rýza, Irak'tan Galip Kasap, Balkar'dan milletvekili Khochiyeva Lyudmila, Kazakistan'dan Mussatayev Tuleubek, Kazakistan'dan Alkhozhayeva Nurgül, Uygur'dan Raziyeva Guver,K.K.T.C.'den Mehmet Ýslamoðlu ve Kazakistan'dan Taþgül Ýziyarova sazlarýyla, türküleriyle ve þiirleriyle doyumsuz bir gece yaþattýlar. Gecede ayrýca 'Karacaoðlan Þelale Halk Þiiri Ödülü' Yaðmur Tunalý'ya verilirken, onur konuðu olarak katýlan Baþbakan Danýþmaný Hürriyet Ersoy, Türksoy Baþkurdistan temsilcisi Ahat Salihoðlu, Türk Halklarý Medeniyet Vakfý Baþkaný Ahmet Daðduran, Celalabat Belediye Baþkaný Muhtar Arapbaev ve Essik Þehri Milletvekili Erkin Canbeyeva'ya plaket verildi. Programýn ikinci gününde Türkiye'den davet edilen aþýklardan Þeref Taþlýova, Fikret Ünal, Muhlis Denizer, Ali Rýza Ezgi, Ýlkin Manya, Ayten Gülçýnar, Nurettin Sinan, Nihat Sönmez, Selahattin Kozanoðlu, Rýfat Kurtoðlu ve Taner Öztürkoðlu türkülerini seslendirdiler.üçüncü günde ise yurt içinden davet edilen þairlerden Ahmet Özdemir, Yusuf Bilgi, Ali Hakkoymaz, Latif Mahmat, Zübeyde Gökbulut, Mustafa Ceylan, Ahmet Otman, Bestami Yazgan, Mehmet Çiçek, Tekin Gönenç, M.Ali Kalkan ve Yaðmur Tunalý þiirlerini okudular. Konuklara teþekkür eden Belediye Baþkaný Burhanettin Kocamaz, Uluslararasý Karacaoðlan Þelale Þiir Akþamlarý'nýn hem bölgede hem de yurt çapýnda Tarsus'un tanýtýmýna vesile olduðunu söyledi. Gecenin finalinde ise þair ve ozanlara plaket ve teþekkür belgesi verilirken, hatýra fotoðrafý çekildi. KKSM'de "psiko terapi" seanslarý devam ediyor AK Parti Ýl Kadýn Kollarýndan seçim startý AK Parti Ýl Kadýn Kollarý yönetim kurulu üyeleri Veli Paþa Konaðýnda bir toplantý düzenleyerek Mart 24 Pazar günü yapýlacak Mahalli ve Ýdari Seçimlerine yönelik çalýþmalar hakkýnda stratejileri masaya yatýrdýlar. AK Parti Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün toplantý da yaptýðý konuþmada, kadýnlarýn bu seçimlerde her anlamda daha çok söz sahibi olmalarý için çalýþmalarýný büyük bir hýzla sürdürmelerini belirterek, baþarýlý bir seçim dönemi geçirmek için var güçleriyle çalýþacaklarýný söyledi. Çorum Belediye Aile Eðitim Merkezi bünyesinde baþlayan psikolojik terapi seanslarý devam ediyor. Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi psikiyatristlerinden Dr. M.Emrah Karadere ve psikolog Esra Gül tarafýndan verilen terapilerde kadýnlar kendilerini ifade etmeyi öðreniyor.ýlki geçtiðimiz ay düzenlenen terapi seanslarýna hanýmlarýn ilgisi de hayli yoðun oluyor. Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki seminerler tüm bayanlarýn katýlýmýna açýk tutuluyor.

6 HABER TEK 24 EYLÜL 2 SALI 6 Mülteci-Der, Çorum çalýþmalarýna baþladý Mülteci-Der 9-2 Eylül 2 tarihleri arasýnda Çorum'da alan çalýþmasý düzenliyor. Mültecilerle Dayanýþma Derneði, yürüttüðü "Uydukentler: Ýzleme ve Raporlama" Projesi kapsamýnda Çorum'da ilgili kamu kurumlarý ve sivil toplum örgütleri (STÖ) ile görüþmelerde bulunacak. Çorum'da ikamet eden mülteci ve sýðýnmacýlarla da birebir mülakatlar gerçekleþtirmeyi planlayan Mülteci-Der ekibi, Çorum'da mültecilerin katýlým göstereceði bir bilgilendirme semineri düzenleyecek. Mültecilerle Dayanýþma Derneði tarafýndan yürütülen "Uydukentler: Ýzleme ve Raporlama" Projesi Mart 2 tarihinde baþladý. Proje, Demokrasi ve Ýnsan Haklarý için Avrupa Aracý (DÝHAA - EIDHR) hibe programý altýnda, Avrupa Birliði Türkiye Delegasyonu'nun finansal desteði ile yürütülüyor. 8 ay sürecek projenin temel hedefinin, mülteci, sýðýnmacý ve uluslararasý koruma ihtiyacý olan insanlarýn temel hak ve özgürlüklerine ve insan onuruna yakýþýr bir yaþama sahip olabilmeleri için alan araþtýrmasý, savunuculuk, lobicilik, farkýndalýk oluþturma, raporlama faaliyetleri gerçekleþtirmek olduðunu bildirildi. Bu amaç doðrultusunda ise Ýzmir, Erzurum, Gaziantep, Çorum, Manisa, Çanakkale, Adana illeri, projenin hedef þehirleri olarak belirlendi. Proje kapsamýnda Manisa, Çanakkale, Adana'da birer kez, Erzurum, Gaziantep, Çorum'da ise ikiþer kez ziyaret gerçekleþtirilecek. Ýlk ziyarette ilgili kamu kurumlarý ve sivil toplum örgütleri (STÖ) ile mültecilerle görüþmeler yapýlacak ve mevcut durum rapor haline getirilecek. Bu þehirlerde mültecilerin katýlým göstereceði bilgilendirme seminerleri düzenlenecek. Gaziantep, Erzurum, Çorum illerine yapýlacak olan ikinci ziyaretlerde ise kamu kurumu ve STÖ temsilcileri ile akademisyenlere yönelik mülteci haklarý hakkýnda bilgilendirme semineri düzenlenecek. Ayrýca STÖ'ler için kapasite geliþtirme eðitimi organize edilecek. Bu seminerler sonrasýnda STÖlerle bir að oluþturarak, illerindeki mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik hizmetlerin geliþimine katký sunulmasý planlanýyor. Haber Servisi KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Sýroðlu Ýletiþim'den kan baðýþý Sýroðlu Ýletiþim, Kýzýlay ile yaptýðý anlaþma ile kan baðýþý kampanyasý baþlattý. Kýzýlay tarafýndan kamu kurum ve kuruluþlarda yapýlan kan baðýþý kampanyalarýna bir yenisi daha eklendi. Kýzýlay bu sefer de Sýroðlu Ýletiþim tarafýndan yapýlan anlaþma gereði kan baðýþý kampanyasý baþlattý. Askerlik Þubesi Milönü kavþaðý karþýsýnda bulunan Sýoðlu Ýletiþim önünde yapýlan kan baðýþýna vatandaþlar yoðun ilgi gösterdi. Kýzýlay Derneði Kan Baðýþcý Uzmaný Yasemin Çal, Kýzýlay ile Turkcell'in el ele vererek kan baðýþý baþlattýðýný belirterek, vatandaþlarýn kan baðýþýna yoðun ilgi gösterdiklerini söyledi. Kýzýlay'ýn "Küçük bahaneler büyük iyiliklere engel olmasýn. Türk Kýzýlayýna kan baðýþý yapan kiþiye umut ýþýðý olun" sloganýný hatýrlatan Çal, tüm Çorum halkýný kan baðýþý yapmak üzere Kýzýlay'a beklediklerini söyledi. Kýzýlay Derneði Kan Baðýþcý Uzmaný Yasemin Çal, kan baðýþý için bugün de Emniyet Müdürlüðü'nde olacaklarýný sözlerine ekledi. Haber Servisi YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle il merkezi ile kýrsalda elektrik kesintisi yapacak.yedaþ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarihler saatleri ve etkilenecek bölgeler þöyle: tarihlerinde saatleri arasýnda: Mimar Sinan Cadde ve Sokaklarýn tamamý, Fevzi Çakmak Sokaklarýn bir kýsmý tarihlerinde saatleri arasýnda: Ýkikise köyü, Yalýnkise Mah. ve Dereseki köyü tarihlerinde saatleri arasýnda: Tuðcu köyü, Boztepe köyü, Kýþla köyü. Karakaþlar Fiat'ta sonbahara özel kampanya Çorum'da Fiat'ýn ev sahibi Karakaþlar Otomotiv de kampanyalar hýz kesmeden devam ediyor. Fiat'ta sonbahar, fýrsatlarla birlikte geldi. Karakaþlar Fiat servislerinde, sonbahar mevsimine özel olarak Fiat marka araç sahiplerinin, araçlarýný zorlu kýþ þartlarýna hazýrlayabilmeleri amacýyla çeþitli çok cazip kampanyalara yer vererek müþterilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. "Karakaþlar Fiat yetkili servislerinde, sonbaharýn en büyük kampanyasý müþterilerini bekliyor" diyen Karakaþlar Otomotiv Servis Müdürü Cengiz Çifçi, kampanya hakkýnda þu bilgileri verdi: "4 Ekim 2 tarihine kadar Karakaþlar Fiat Servislerinden yapýlacak 499 TL (KDV dahil ) ve üzeri servis iþlemi (boya-kaporta iþlemleri ve lastik satýþlarý hariç) karþýlýðýnda 8888KM iþçilik koduna tanýmlý kampanya kapsamýnda TL world puan hediye edilecektir. Fiat, servis kampanyasýyla dikkat çekmeye devam ediyor, sonbahar mevsimine özel olarak düzenlenen Fiat servis kampanyasý kapsamýnda 499 TL ve Üzeri Mekanik Ýþlemlerde TL World Puan Kazandýran Fýat'ýn Sonbahar kampanyasý, yalnýzca þahýs servis müþterileri için geçerlidir." Kampanya katýlým koþullarý hakkýnda detaylý bilgi veren Servis Teknik Uzmaný Murat Hasdemir, "World ile TL, World puan kampanyasý, 2 Eylül - 4 Ekim 2 tarihleri arasýnda tek seferde veya taksit ile yapýlacak 499 TL ve üzeri iþlemlerde geçerli olup, kampanyadan kazanýlacak World puan Murat Hasdemir tutarý en fazla TL olacaktýr" dedi. TL World puan kampanyasýndan her müþteri sadece bir kez faydalanabiliceðini vurgulayan Hasdemir, bunun yaný sýra kampanya hakkýnda bir diðer önemli konuya deðinerek, "Müþteriye kesilen fatura üzerinde 8888KM numaralý fayda "2 Sonbahar YKB World Kampanyasý" açýklamasý ile yer alacak olup, bedelsiz olarak faturaya yansýyacaktýr ve kampanyanýn tüm detaylarýnýn servislerimizde müþterilerimize veriyor olacaðýz" þeklinde kaydetti. Fiat'ýn sunduðu bu fýrsatýn kaçýrýlmamasýnýn gerektiðini belirten Servis Müdürü Cengiz Çiftçi, 4 Ekim 2 tarihine kadar Karakaþlar Otomotiv Fiat yetkili servislerinde geçerli olacak olan kampanyanýn sunduðunu dile getirerek olanaklarýn yaný sýra fýrsat yaðmuruna bir yenisinin daha eklendiðini belirtti.

7 24 EYLÜL 2 SALI Hitit Üniversitesi Uluslararasý Eðitim Fuarlarýnda tanýtýldý Hitit Üniversitesi Kazakistan'da Uluslararasý Eðitim Fuarlarýna katýldý. Üniversite tanýtým etkinlikleri çerçevesinde Kazakistan'da 2 ülkeden 79 üniversitenin katýlýmýyla Astana ve Almatý þehirlerinde düzenlenen eðitim fuarlarýna katýldý. 6-9 Eylül 2 tarihleri arasýnda gerçekleþen organizasyonun ilki Radison Otel'de, ikincisi ise 2-22 Eylül 2 tarihlerinde Almati Rixos Otel'de gerçekleþtirildi. Hitit Üniversitesi tanýtým etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen eðitim fuarýna, Mevlana Deðiþim Programý Koordinatörü Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliði bölümü öðretim üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Asan ile Basýn ve Halkla Ýliþkiler Koordinatörü Ýsmail Eker katýldý. Dünyanýn lider üniversite ve dil okullarýnýn katýldýðý, yurtdýþýnda üniversite, master, sertifika, lise veya dil eðitimi almak isteyenler için düzenlenen fuarda, Hitit Üniversitesiyle ilgili tanýtým yapýlýrken Kazakistan'dan öðrenci gelmesi yolundaki bütün anlaþmalara ve iþbirliklerine açýk olunduðu bilgisi verildi. Birçok üniversitenin yoðun katýlýmýyla gerçekleþen organizasyon sayesinde, yurtdýþýnda eðitim görmek isteyenler okul yetkilileri ile yüz yüze görüþme ve direkt kayýt imkaný buluyor. Uluslararasý ve ulusal düzeyde tanýtým etkinliklerine önem veren Üniversite Kazakistan ile baþlatmýþ olduðu yurtdýþý eðitim fuarlarýnýn ikincisi ise 4-7 Ekim 2 tarihlerinde Azerbaycan'ýn baþkenti Bakü'de gerçekleþtirilecek. Haber Servisi Gölbaþý Çorumlular Derneði "Sevgi Çiçeði Þenliði"ne katýldý HABER 7 BÝLGÝ ÝÞLEM PERSONEL HÝZMETÝ ALINACAKTIR ÇORUM BELEDÝYESÝ Bilgi Ýþlem Personel Hizmet Alýmý 474 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 9 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2/294 -Ýdarenin a) Adresi : Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 Merkez/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : / c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elek tronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Çorum Belediyesi Bilgi Ýþlem Müdürlüðü c) Süresi : Ýþe baþlama tarihi..24, iþin bitiþ tarihi Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Belediye Hizmet Binasý Kat:5 Ýhale Odasý Yeniyol Mah.Gazi Cad.No:2 ÇORUM b) Tarihi ve saati : : 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4... Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; 4... Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklan, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4... Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4... Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Kamu veya Özel Sektörde Yapýlmýþ her türlü personel hizmeti yapmýþ olmak benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 5 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Belediye Baþkanlýðý Destek Hizmetleri Müdürlüðü Yeniyol Mah. Gazi Cd. No:2 Çorum adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satm almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Belediye Hizmet Binasý Kat:5 Ýhale Odasý Yeniyol Mah.Gazi Cad.No:2 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 6 (Altmýþ) takvim günüdür. 2. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn: Resmi ilanlar de Belediye'den, kitap birden. Uluslararasý Gölbaþý Göller, Andezit ve Sevgi Çiçeði Þenliði Mogan Gölü kenarýnda gerçekleþti. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, etkinlikler kapsamýnda Gölbaþý Çorumlular Birliði Derneðinin standýný ziyaret etti. Ziyarette, Çorumlu Dernekler Federasyonu Baþkaný Hayri Çaðýr, Gölbaþý Çorumlular Birliði Dernek Baþkaný Osman Ulunç, Yönetim Kurulu üyeleri ve dernek baþkanlarý da bulundu. Çorum'u yansýtan figürlerin ön plana çýkartýldýðý Gölbaþý Çorumlular Birliði Derneði standýndan konuþan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Hemþehrilerin kendi kültürlerini unutmamak ve dayanýþmayý Çimento giriþine yeni asfalt güçlendirmek adýna yaptýklarý bu tür etkinlikleri çok önemli buluyorum ve bu sevinçli günlerinizde aranýzda bulunmaktan da memnuniyet duyduðumu belirtmek istiyorum. Bu tür günler vesilesi ile bir araya gelen hemþehrilerin büyükþehrin yoðunluðunda birbirleriyle dayanýþma içerisinde olmalarý, birbirlerine güven duymalarý ve bunu da dernekler, birlikler, platformlar eliyle yürütmeleri son derece önemlidir. Bu derneklerin iþlevlerine, rollerine yeni yaklaþýmlar, yeni hizmet alanlarý eklemek gerekiyor. Büyükþehirde sorunlar çeþitlenerek arttýðýna göre derneklerinde faaliyetlerini çeþitlendirmesinde yarar var. Bu tür derneklerin siyasi, etnik ya da mezhepsel bir oluþum olmanýn ötesinde ayný kültürü paylaþan, ayný coðrafyada yaþamýþ, ayný geleneklerden kültürlerden gelen insanlarýn güç kazandýrýlmasý amacýyla faaliyet gösteriyor olmasýný elbette önemsemek gerekiyor. Fakat bu tür derneklerin kendi köyleri ya da kasabalarýyla ilgilenmekten ziyade yaþadýklarý toplumla entegrasyona, oradaki ekonomik, siyasal, kültürel, eðitsel faaliyetlere daha fazla önemle aðýrlýk vermeleri gerektiðini düþünüyorum" dedi. Uslu daha sonra Çorumlu Dernekler Federasyonu Baþkaný Hayri Çaðýr ile birlikte, Çorum, Yozgat, Çankýrý, Bayburt, Gümüþhane, Kars, Ardahan, Iðdýr, Aðrý, Ankara, Kýrþehir illerinin stantlarý ziyaret etti. Yasin YÜCEL Yayýnladýðý kitaplarla Çorum'un kültürüne önemli katkýlar sunan Çorum Belediyesi, üç yeni kitap daha bastýrdý. Çorum Belediyesi Kültür Yayýnlarý arasýnda yer alan Osmanlý Dönemi Nüfus Defterlerinde Çorum Bölgesi Aþiretleri adlý kitabý Osmanlý Arþivleri Genel Müdürlüðü uzmanlarýndan Hacý Haldun Þahin, Çorum Yöresi Sözlü Kültürü adlý kitabý Can Yoksul, Tasavvuf Geleneði ve Çorum'da Son Derviþ Meþayýhý adlý kitabý ise eðitimci yazar Ethem Erkoç hazýrladý. Bu üç kitabý birden kitaplaþtýrýp Çorum kültürüne katký saðlayan Çorum Belediyesi Ýlahi Anadolu Çorum Ýlahileri CD'sinin de üçüncüsünü hazýrlayarak bir kültür hizmeti olarak Çorum kamuoyuna sundu. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, yaptýklarý kültür ve sanat çalýþmalarý, bastýrdýklarý eserlerle Çorum'un kültür hayatýný hep diri tutmaya çalýþtýklarýný söyledi. Çorum halkýnýn eðitime, sanata, kültüre ve þehrin tarihine olan ilgisini artýrmak ve bu alanda çalýþma yapan araþtýrmacýlara ýþýk tutmasý amacýyla bu alanda yapýlan çalýþmalarý kitap haline getirdiklerini kaydeden Baþkan Külcü, son dört yýlda 5'den fazla Çorum Belediyesi yol ve asfalt çalýþmalarýný hýz kesmeden sürdürüyor. Þehrin deðiþik bölgelerinde devam eden çalýþmalarýna bir yenisini daha ekleyen Çorum Belediyesi, Gazi Caddesi'nin çimento fabrikasý önündeki bölümünü asfaltlýyor. Ýl Jandarma Komutanlýðý önünden Samsun yolu kavþaðýna kadar asfaltlama çalýþmasý yapan Çorum Belediyesi, kýsa zamanda yolun diðer tarafýný da asfaltlayacak. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir,.2 metre uzunluðundaki yola 2. ton asfalt döktüklerini söyledi. Zahir, son dört yýlda olduðu gibi bu yýl da asfalt çalýþmalarýna hýzla devam ettiklerini, sezon baþýnda yaptýklarý asfalt planý çerçevesinde ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde asfalt çalýþmalarý yaptýklarýnýn altýný çizdi. Yolun diðer kýsmýnýn da asfaltlanmasý için çalýþmalarýn baþladýðýný sözlerine ekleyen Alper Zahir, en kýsa zamanda Samsun yolu istikametinden þehir merkezine gelen yolu da asfaltlayacaklarýný dile getirdi. Haber Servisi eseri Çorum'un kültür hayatýna kazýndýrdýklarýný ifade etti. Külcü, "Kendi kültür ve medeniyet tarihimize ait deðerlerimizin gün ýþýðýna çýkarýlarak aziz milletimizin hizmetine sunulmasý fikrini, belediyemiz kendisine bir vazife telakki etmiþtir. Gayemiz milletimizi milli tarihiyle yüzleþtirerek, milli bir tarih bilincinin inþasý yanýnda onlarý kökleriyle buluþturmaktýr. Geçmiþ tecrübelerimiz, her alanda yaptýðýmýz hamlelerin ivmesi ve itici gücü olmuþtur" dedi. Çorum Belediyesi tarafýndan bastýrýlan kitaplardan almak isteyenler Turgut Özal Ýþ Merkezi 4. Katta yer alan Kent Arþivi'nde bu kitaplarý temin edilirler. Haber Servisi

8 24 EYLÜL 2 SALI YAÞAM Ýlk 6 saat çok önemli 8 Bakan Yüzme Bilmiyor Ülkede bir bakan, kendisini gazetecilere hiç sevdirememiþti. Ne yapsa makbule geçmiyor, basýn hergün kendisiyle uðraþýyordu. Nihayet : -Öyle bir þey yapayým ki, gazeteciler mat olsun, diye düþündü ve ilan etti : -Pazar günü saat 'da bakan denizin üzerinden Kelime Avý yürüyerek geçeceðim. Pazar sabahý saat 'da tüm basýn mensuplarý toplandýlar orada. Bakan geldi ve elinde bastonuyla denizin üzerinde yürümeye baþladý. Karþý kýyýya kadar da yürüdü geçti. Herkesin gözleri dehþetle açýlmýþtý.fakat ertesi günü tüm gazetelerde þu baþlýk okundu : -Bakan yüzme bilmiyor! Günün Sudoku Bulmacasý Kalýcý sakatlýklara ve hayati tehlikeye yol açan bu hastalýktan korunmak için genç yaþlardan itibaren uygulanacak yaþam tarzý deðiþiklikleri büyük önem taþýyor. Memorial Þiþli Hastanesi Ýnme Rehabilitasyon ve Araþtýrma Ünitesi Baþkaný Doç. Dr. Yakup Krespi, inmeden korunmanýn yollarý hakkýnda bilgi verdi. KONUÞMA ZORLUÐU, KUSMA, BULANTI VE KARINALANMA ÝNME BELÝRTÝSÝ Ülkemizde her yýl binde 2- kiþi inme sorunu ile karþý karþýya kalmaktadýr. Yaþ ilerledikçe, özellikle 6-65 yaþýndan itibaren inme sýklýðý artmaktadýr. Batýlý ülkelerde ve dünya genelinde birinci, ülkemizde ise üçüncü sakatlýk nedeni olarak bilinen bu rahatsýzlýk, kalp hastalýklarýndan sonra ikinci ölüm nedeni olarak karþýmýza çýkmaktadýr.vücudun bir tarafýnda aniden meydana gelen güçsüzlük, uyuþma, karýncalanma, konuþma zorluðu, görme kaybý veya çift görme, bulantý, kusma, dengesizlik gibi þikayetler inmenin en önemli belirtileridir. Ýnme sýrasýnda hastalar o güne kadar hiç deneyimlemedikleri þiddette bir baþ aðrýsý ile karþýlaþabilmektedir. SÝGARA ÖNEMLÝ BÝR RÝSK FAKTÖRÜ Atardamarlarýn bazý faktörlerin etkisiyle erken yaþlanmasýna baðlý olarak da inme ortaya çýkabilmektedir. Ýnmenin beþ temel risk faktörü bulunaktadýr. Bu hastalýk; diyabet, sigara, yüksek kolesterol, þiþmanlýk ve bel yaðlanmasý ile birlikte ortaya çýkabilmektedir. Yaþlý hastalarda atrial fibrilasyon denilen kalp ritim bozukluklarý, genç hastalarda ise kalp kapakçýðýyla ilgili sorunlar çok sýk görülmektedir. Gençlerde hiçbir risk faktörü bulunmasa bile, sigaranýn tek baþýna inmede önemli bir risk faktörü olduðu bilinmektedir. ÝLK 6 SAAT HAYATÝ ÖNEM TAÞIYOR Ýnme belirtilerinin görüldüðü hastalarýn yüzde 8 inde sorun bir damarýn týkanmasýndan kaynaklanmaktadýr ve yüzde 2 lik bir grupta ise bir damarýn çatlamasýna baðlý olarak beyin kanamalarý ortaya çýkmaktadýr. Günümüzde beyin damar týkanýklýklarýnýn özel tedavileri bulunmaktadýr. Bu tedavilerde sakatlýk riskinin kalkmasýnda en etkili faktör zamandýr. Damarýn açýlmasýný saðlayacak ve yeniden beynin kan dolaþýmýný sürdürecek olan tedavilerin ilk 6 saatte baþlatýlmasý çok önemlidir. Bu süre içinde introvenöz yani damarsal tedavinin yaný sýra; anjiyografik yöntemle, týkalý damara bir kateter ile ulaþýlarak pýhtý damarýn içinde eritilebilir veya damarýn içinden çekip çýkarýlabilir. Buna da endovasküler tedavi adý verilmektedir. Bu iki tedavi bir hastada birlikte veya ayrý ayrý olarak uygulanabilmektedir TAM DONANIMLI BÝR ÝNME MERKEZÝNE BAÞVURUN Ýnme geçiren bir hastaya, ilgili tüm birimleri bünyesinde barýndýran, donanýmlý bir merkezde tedavi uygulanmasý gerekmektedir. Ýnme tedavisine birçok branþýn bir araya gelerek karar vermesi ve hasta rehabilitasyonunun saðlanmasý önem kazanmaktadýr. Ýnme merkezlerindeki organize tedavi ile hastanýn erken dönemde ölüm ve sakatlýk riskinin en aza indirilmesi saðlanmaktadýr. Ýnme geçiren bir hastada nelere dikkat edilmeli? Hastanýn en acil þekilde uygun tedaviyi alabileceði bir hastaneye götürülmesi gerekir. Hastayý hastaneye götürecek kiþiler evde zaman kaybetmemelidir. Hastane yerine polikliniðe gitmek, eve doktor çaðýrmak veya geçmesini beklemek zaman kaybettirici durumlara yol açabilir. Ýnme geçiren hastanýn tansiyonu düþürülmeye çalýþýlmamalýdýr. Hastaya tansiyon hapý, dil altý hap verilmemelidir. Ýnme, hem kanayan hem de damar týkanýklýðý türünde olabileceðinden, hastaya kan sulandýrýcý ilaçlar verilmemelidir. 9:5 Klasik bir Türk ailesinin yaþamýný konu alan eðlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki deðiþim, hayatýmýza giren yeniliklerin bizleri nasýl etkilediði gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi bize kaybettiðimiz insani deðerleri yeni nesillere tekrar kazandýrmak amacýyla geçmiþe yapýlmýþ eðlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayý, merdaneli makineyi, pul yapýþtýrýp yolladýðýmýz mektuplarý, anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalý yakalarý, sokaklarda koþturarak sürdüðümüz telli arabalarý, misket dolu torbalarý ilk defa bu dizide görecek.oyuncular : Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Þoray Uzun, Vural Çelik Yönetmen : Müfit Can Saçýntý 2: Seksenler Benim Ýçin Üzülme Sinan, Bahar'ý Þahin'in hapsettiði evden kurtarýr. Þahin'in adamlarý Sinan ve Bahar'ýn peþindedir. Niyazi, Ýsmail'i takip ederek Harun'un izini bulur. Niyazi, Buke'ye yaþattýklarýndan dolayý Harun'u vurmakta kararlýdýr. Buke, tüm olanlardan habersiz, iyileþmek için çabalar. Þahin, Bahar'ý evden kurtaranýn Sinan olduðunu öðrenir. Buke, kendisini vuranýn Harun olduðunu öðrenir ve yýkýlýr. Ailesini terk eden Yaþar, geri döner ve Fehime'den onu affetmesini ister.saat : 2: - : ( dakika) Tür : Dizi (Dram) Oyuncular : Fulya Zenginer, Öykü Çelik, Tansel Öngel, Çaðlar Ertuðrul Yönetmen : Serkan Birinci 22: Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Beyazlatmak isterken sarartmayýn Doç. Dr. Aladað, diþ estetiðinin son yýllarda giderek önem kazandýðýný, insanlarýn daha parlak diþ sahibi olmak için gayret gösterdiðini söyledi.diþ estetiðinde en temel tedavinin diþ taþlarýnýn temizlenerek özel aparatlar yardýmýyla yüzeydeki lekelerin uzaklaþtýrýlmasý olduðuna dikkati çeken Aladað, "Kiþi, diþin renginden memnun malzemelerin kullanýlmamasý gerektiðini vurguladý.doç. Dr. Aladað, þöyle konuþtu: "Kýsa yoldan diþleri parlatmak isterken çok dikkatli olmak gerekiyor. Diþ parlatmak için kullanýlan karbonat, tuz ya da parlatma tozlarý geçici beyazlýk verir. Bunlar diþ yüzeyini çizer ve daha çabuk sararmaya neden olur. Mikroskopik olarak deðerlendirildiðinde deðilse bazý yardýmcý malzemelerle rengi o çizikler çok rahat açýyoruz ve beyazlatýyoruz" diye konuþtu. "AYNANIN ZIMPARAYLA TEMÝZLENMESÝ GÝBÝ" En temel hijyen aracýnýn diþ fýrçasý ve macunu olduðunu, diþlerin günde en az 2- kez fýrçalanmasý gerektiðini vurgulayan Aladað, piyasada satýlan ya da karbonat, tuz görülebilir. Ýlk etapta diþler beyazmýþ gibi görünse de eskisine nazaran çok çabuk sararýr. Çizikler, plak oluþumunu ve renklenmeyi hýzlandýrýr. Bu aynanýn zýmparayla temizlenmesi gibi bir þey. Bu tür ürünlere itibar edilmemeli, bir diþ hekimine baþvurarak profesyonel malzemelerle bu iþlem gibi diþleri parlattýðýna inanýlan yapýlmalý." Ben Onu Çok Sevdim Ayhan Aydan, Roma'ya yerleþmeye kararlýdýr. Adnan Menderes onu durdurmak için harekete geçer. Ayhan'a bir hediyesi vardýr. Bu arada orduda cunta faaliyetleri bir darbe tehdidine evrilmekte, Ankara'da çanlar Demokratlar için çalmaktadýr. Bu kargaþanýn ortasýnda bir gece Baþvekil Adnan Menderes ortadan kaybolur. Herkes nerede olduðunu merak ederken, eþi Berin Menderes'in sürpriz bir konuðu vardýr: Celal Bayar... Herkes Menderes'in ne yapacaðýný anlamaya çalýþmaktadýr. Yüksel Menderes ise kýz arkadaþý Sinem'den büyük bir devlet sýrrýný öðrenecek ve kendisini Cunta meselesinin tam göbeðinde bulacaktýr. Nasreddin Hoca Yakýn Doðu, Orta Doðu ve Orta Asya'nýn birçok ulusu Nasreddin Hoca'yý sahiplenir. Nasreddin Hoca çeþitli kültürlerde adý daha farklý yazýlýr, Nasreddin'i genellikle "Hoca", "Molla" ya da "Efendi" isimleri izler. Ýtalya'da Sicilya adasýnda halk arasýndaki ufak fýkralarda devamlý ismi geçen "Giufà" da Nasreddin Hoca hikayelerinden alýnmýþ olduðu bilinmektedir UNESCO tarafýndan Uluslararasý Nasreddin Yýlý ilan edilmiþtir.[]akþehir'de büyük din adamý ve deðerli zat "El-Mevla Hazret Þeyh Hoca Nasreddin"'in kabri vardýr. Kendisi Akþehirlidir. Gazi Hüdavendigar[4]'a yetiþip, Yýldýrým Han zamanýnda þöhret bulmuþtur. Fazilet sahibi olup, hazýrcevap, keramet sahibi, filozof, din ve dünya iþlerini birlikte ve eksiksiz yürüten büyük bir zat idi. Timurlenk ile bir toplantýda bulunmuþtur. Timur Han, O'nun þerefli sohbetlerinden hoþlanýrdý. Bu sebeple, o büyük bilginin hatýrý için Akþehir'i yaðma ettirmemiþtir. Büyük hocanýn sözleri ve latifeleri, bütün lisanlarda atasözü olarak söylenir.(...) Yýldýrým Han'ýn vefatýndan sonra, Çelebi Sultan Mehmed zamanýnda dünyadan göç etmiþtir. Akþehir dýþýndaki kubbeli türbesine defnolunmuþtur. Dört tarafý parmaklýkla çevrilidir. Allah rahmet eylesin.yazýya geçirilmiþ ilk Nasreddin Hoca hikâyesi 48 tarihli Sarý Saltuk'un hayatýný anlatan Ebu l Hayr Rumi nin Saltukname'sinde bulunmaktadýr. "Saltukname", Fatih Sultan Mehmet'in oðlu Cem Sultan'ýn þehzadeliði esnasýnda verdiði talimat üzerine Ebül hayr Rumi tarafýndan yedi senelik bir çalýþma sonucunda Türk sözlü geleneðinden toplanarak 48 yýlýnda tamamlanmýþ ve kitaplaþtýrýlmýþtýr. Tahsiline Abdullah Efendi'de baþladýðý ve tahsilinin sonunda babasýnýn yerine köyünde imamlýk yaptýðý dönemde vefat ettiði þeklindeki rivayet göz önüne alýnýrsa, onun, Selçuklular devrinde yaþadýðýný ve Timur Han ile görüþmediðini dikkate almak gerekir.nasreddin Hoca, insanlara doðru yolu gösteren, iyilikleri bildiren, doðruya sevk eden ve kötülüklerden sakýndýran bir veli idi. Bu iþi yaparken tabiatý icabý kendisine has bir yol tutmuþtur. Böylece Hakk'ýn anlatýlmasý ve cemiyetteki bozuk yönlerin düzeltilmesi için, meseleyi halkýn anlayacaðý bir dil ve üslub ile gayet manidar latifeler halinde kýsa ve öz olarak dile getirmiþtir. Kuþbaþý Ýçi Günümüzde insanlar, yalnýzca Fiyatý biliyorlar, deðeri deðil. (Oscar Wilde) Malzemeler /2 kg. Kuþbaþý Kuzu Eti 2 Baþ Soðan 4 Diþ Sarmýsak 2 Domates Sivribiber 2/ Su Bardaðý Süt 5 Çorba Kaþýðý Un Yumurta Tuz, Karabiber Kekik Dilim Taze Kaþar Ketçap ya da Salça Yemeðin Tarifi Öncelýkle kuþbaþý kuzu etini; soðan, sarmýsak, domates, biber ile su, tuz ve yaðýný ekleyerek piþirin. Piþen etleri süzerek baþka bir kaba alýn ve kekikleyin.unu, yumurtayý ve sütü iyice çýrpýn. Un topaklarý kalmamasýna dikkat edin. Krep hamurundan bir kepçe alarak az yaðlanmýþ teflon tavada dakika bir tarafýný, dakika diðer tarafýný olmak üzere piþirin. Tarifler dört kiþilik verildiðinden 4 krep yeterli olacaktýr.krebi bir kaseye koyarak piþen etleri içine yerleþtirin. Kasenin dýþýnda kalan krep hamuruyla aðzýný kaptýn. Kaseyi ters çevirerek tepsiye yerleþtirin.kreplerin üzerine krep bohçasýnýn büyüklüðünde bir dilim taze kaþar koyun. Peynirin üzerine bir miktar salça ya da ketçap koyarak 5 derece fýrýnda peynir eriyene kadar piþirin. 6: Avrupa Yakasý 9: Selena : Yahþi Cazibe : Maðazýn :2 adanalý 5:5 Çocuklar Duymasýn 6. Esra Erol da Evlen Benimle 9: Ana haber 2: Kaçak 22: Ben Onu Çok Sevdim 8. Zeynep. Kýz Taþý. Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli. Nil in Dünyasý Gezi 4. Ankara da Yedim Taze Meyveyi 6. Kader Baðlayýnca 9: Yasemince 22: Battal Gazi nin Oðlu 2:4 Ýhtiras 9. Hayata Gülümse 9. Show Kulüp Magazin Proðramý. Doktorlar 4. Adýný Feriha Koydum 6. Eve Düþen Yýldýrým 8.5 Kelime Oyunu 9.45 Spor Sayfasý 2: Benim Ýçin üzülme 9: Doktorum. Umutsuz Ev Kadýnlarý 2.45 Bana Her Þey Yakýþýr 4.4 Evim Þahane 6. Arka Sokaklar 8:5 Koca Kafalar 9. Ana Haber Bülteni 9:5 Spor 2: Çalýkuþu 2:5 Þans Kapýda Yarýþma Programý 9: Seksenler : Ýyi Fikir 2:5 Dakika :2 Hava Durumu : Avrupa Avrupa 4: Aileler Yarýþýyor 6:5 6 Mantý 7:2 Cevap Soruda 9: Ana Haber 9:4 Hava Durumu 9:5 Seksenler 22:55 Süper Dadý 8. Hayatýn Nabzý. Türk Sinemasý 2. Kendimize Doðru. Ýki Dünya Arasýnda 6. Sýrlar Dünyasý 4. Yeþil Elma 8.5 Ana Haber 8:5 Þefkat Tepe 9:45 Ýki Dünya Arasýnda 2:5 Nizama Adanmýþ Ruhlar 2: Yabancý Sinema

9 24 EYLÜL 2 SALI HABER 9 "Bayraklarý iki ayda bir deðiþtiriyoruz" "Engelli vatandaþlarýmýzý mutlu gördükçe bizde mutlu oluyoruz" Yerel bir gazetede çýkan ve Valilik ek bina önünde ki Türk bayraðý konu edinildiði haber ile ilgili Ýl Defterdarlýðý Milli Emlak Müdürlüðü yaptý. Açýklamada bayraðýn iki ayda bir deðiþtirildiði ifade edildi. Konu hakkýnda yapýlan açýklamada þu ifadeler yer aldý: "Valiliðimiz Hükümet Konaðý ek blok binasýnýn idare Müdürlüðü Milli Emlak Müdürlüðü tarafýndan yürütülmektedir. Bahsi geçen haberde Hükümet Konaðý Ek Blok binasý önündeki bayraðýn yýrtýk ve kirli halde asýlý olduðu haber yapýlmýþ ise de bayraðýmýzýn Cumartesi günü ilimizdeki yaðýþlý ve rüzgarlý havada zedelenmiþ olduðu, Pazartesi sabahý derhal yenisi ile deðiþtirildiði, ayrýca bayrak yenileme iþleminin ilimizin mevsim þartlarý nedeniyle ortalama 2 ayda bir yapýldýðý, haber de zikredildiði gibi bayraðýmýza herhangi bir saygýsýzlýðýn söz konusu olmadýðý hususu kamuoyunun bilgisine saygý ile sunulur." Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, Alaca Engelliler Derneði'ni ziyaret etti. Ziyaret sýrasýnda Engelliler Derneði Baþkaný Ahmet Görür ve dernek üyeleriyle bir araya gelen Baþkan Eyvaz, çalýþmalar hakkýnda bilgiler aldý. Engelliler Derneði'nin çalýþmalarýndan oldukça memnun olduklarýný dile getiren Baþkan Eyvaz, "Engelliler ile ilgili önemli yardým ve çalýþmalara imza atan derneðimiz Alaca'nýn tanýtýlmasý adýna da önemli iþler yapýyor. Kendilerine çalýþmalarýnda baþarýlar diliyoruz. Þehir dýþýna çýktýðýmýzda da bizlere derneðin ne kadar faal olduðunu söylüyorlar. Bizlerde bunlarý duydukça mutlu oluyoruz" dedi. Engelliler Derneði'ni kendi birimleri gibi gördüklerini kaydeden Baþkan Eyvaz, "Sizleri burada mutlu gördükçe bizlerde mutlu oluyoruz" diye konuþtu. Engelliler Derneði Baþkaný Ahmet Görür ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, Baþkan Eyvaz'da verdiði desteklerden ötürü teþekkür etti. Görür, Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz'ýn engellilere büyük önem verdiðinin altýný çizerek, engelli bir vatandaþ ile çekilen fotoðrafý çerçeveleterek Baþkan Eyvaz'a hediye etti. Ziyaret ardýndan Baþkan Eyvaz ve Engelliler Derneði üyeleri Belediye tarafýndan yeniden dizayn edilen halin içinde hatýra fotoðrafý çektirdiler. Haber Servisi Alacalý çiftçilerin makineleri teslim edildi Engelli Eðitim Merkezi meslek öðretecek Çorum Belediyesi, engellilerin kamu hizmetlerine eriþiminin kolaylaþtýrýlmasý için altyapý yatýrýmlarý programý çerçevesinde çalýþmalarýný sürdürüyor. "Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi" adlý projeyi hazýrlayýp Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý'na (OKA) sunan Çorum Belediyesi'nin bu projesi mayýs ayý içerisinde desteklenmesi gerekli projelerden birisi olmuþtu. Projenin uygulanabilmesi amacýyla Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðü'nde Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül baþkanlýðýnda yapýlan toplantýya Sosyal Yardým Ýþleri Müdürü Cengiz Özkader ile birlikte Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Ýþ Kur, Halk Eðitim Müdürlüðü, Kale Uygulama Okulu, Zübeyde Haným Uygulama Okulu, Anadolu Özel Eðitim Mesleki Eðitim Merkezi, Çekoder, Sizder ve Türkiye Sakatlar Derneði temsilcileri katýldý. Toplantýda konuþan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, hazýrlanan proje ile engellileri istihdam edilerek kendi kendilerine yeten, ekonomik baðýmsýzlýðýný elde etmiþ, saðlýklý iletiþim kurabilen, üreterek ülke ekonomisindeki yerini almýþ, özgüveni tam bireyler haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Gül, projenin ayrýca atýl durumda bulunan engelli iþgücünü ülke ekonomisine kazandýrmak, toplumsal engelli bilinçlenmesini saðlamak, engellilerin istihdam özgüveni öngören yasaya iþlerlik kazandýrmak gibi çok yönlü bir proje olduðunu ifade ederek "Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi'nin yapýmýna Namazgâh civarýnda yapýmýna devam edilmektedir. Engelli Eðitim Merkezi, Çorum Blediyesi'nin öz kaynaklarý ile yapýlmakta olup, engelli eðitimi için iç tefriþatýn bir bölümü OKA tarafýndan desteklenecek. Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi tamamlandýðýnda ilk etapta çanta, kýlýf, hurç, çarþaf, pike dikiciliði, çinicilik eðitimi ve seramik biçimlendiriciliðinde toplam 6 engelli eðitim görecek" dedi. Yasin YÜCEL Alaca' da kýrsal kalkýnma yatýrýmlarýnýn desteklenmesi programý kapsamýnda alet makine desteklemesinden yüzde 5 hibe ile alet makine almaya hak kazanan üreticilere alet makineleri törenle teslim edildi. Törene Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Alaca Belediye Baþkaný Av. Muhammet Esat Eyvaz, Kýrsal Kalkýnma ve Örgütlenme Þube Müdürü Türkay Tufan, Ýlçe Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Ýsmail Altunoðlu katýldý. Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ yaptýðý konuþmada Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi programý kapsamýnda 27 yýlýndan beri alet makine alýmlarýnýn desteklendiðini ifade ederek, yapýlan bu destek sayesinde tarýmsal faaliyetler için geliþtirilen teknolojik alet makinelerin üreticiler tarafýndan kullanýlmasýnýn yaygýnlaþmasý sayesinde iþ gücü ve maliyetlerin düþtüðünü daha kaliteli ve bol ürün alýnabileceðini ayrýca tarýmda kullanýlan birçok alet makinenin Çorum'a tahsis edilen bütçe imkanlarý çerçevesinde karþýlanmakta olduðunu belirtti. Konuþmalarýn ardýndan alet makine almaya hak kazanan üreticiler yapýlan alet makinelerine kavuþtu. Uslu, Bakan Faruk Çelik'i ziyaret etti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik'i makamýnda ziyaret etti. Ziyarette gündemdeki konular ile Eylül tarihlerinde, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn da katýlýmý ile gerçekleþtirilecek olan ". Çalýþma Meclisi" toplantýsýna iliþkin görüþ ve düþüncelerini paylaþtý. Çalýþma Meclisi toplantýsýnda düzenlenecek panellerde "Kýdem tazminatý, Alt Ýþverenlik ve Özel Ýstihdam Bürolarý Aracýlýðý ile Geçici Ýþ Ýliþkisi" konularý deðerlendirilecek.görüþmede Çelik-Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Cengiz Gül'de bulundu. Bahadýr YÜCEL

10 HABER 24 EYLÜL 2 SALI Futsal Ormaný kuruluyor 8 Kasým'da baþlayacak olan ve tüm zamanlarýn en büyük futsal futbol turnuvasý olarak dikkat çeken Futsal 2'te çevre ve doða duyarlýlýðýna yönelik de etkinlikler yapýlacak. Tek Yýldýz Gazetesi, Çorum Gazetesi ve Tetra Ajans'ýn ortaklaþa organize ettiði Futsal Salon Futbol Turnuvasý Genel Koordinatörü Mustafa Sadýç konu hakkýnda bilgi verirken, turnuvanýn baþlangýcýndan önce turnuvaya katýlacak sporcu sayýsý kadar belirli bir bölgede fidan dikimi yapýlacaðýný söyledi. 'Futsal Orman Kuruyor' sloganýyla yola çýkýldýðýný belirten Sadýç, yaklaþýk adet fidan dikimi yapýlacaðýna ve turnuvaya katýlacak olan tüm sporcularýn bir aðacý olacaðýna dikkat çekti. Turnuvanýn hemen öncesinde yapýlacak ödül töreniyle fidan dikimi gerçekleþtirilecek. Yapýlacak fidan dikimi törenine yoðun katýlýmýn olmasý bekleniyor. Göz tembelliðinde erken teþhis okul baþarýsýný iki kat artýrýyor Bazý çocuklar rahatsýzlýklarýný dile getirmiyor, aileler de fark edemediði zaman çocuklarýn derse ilgisi azalýyor. Zekâsýnda bir sorun olmadýðý halde göstermesi gereken baþarýsýnýn çok arkasýnda kalýyor. Ýlkokul çaðýna gelen her çocuðun mutlaka göz hekimine götürülmesi gerektiðini belirten Acýbadem Bursa Hastanesi Göz Hastalýklarý ve Cerrahisi Uzmaný Dr. Murat Moray, bu muayenede her iki gözün ayrý ayrý kontrol edilmesi gerektiðini belirtiyor. Göz tembelliði (ambliyopi), toplumda çokça rastlanan, adý çok geçen, fakat az bilinen bir problem. Fark edilmesi oldukça güç ve fark edildiði zaman da genellikle tedavi için geç kalýnmýþ oluyor. Göz tembelliði zamanýnda taný konulduðunda tedavisi en kolay hastalýklardan biri. Göz tembelliði gözün sinir tabakasýný ve sinir yollarýný ilgilendirmeyen bir hastalýktan kaynaklanýyor. Göz tembelliði kiþinin görmesini herhangi bir þekilde artýramamasý olarak tanýmlanýyor. Yani gözün öndeki kýrýcý ortamlarýndan görüntü bir þekilde sinir tabakasýna ulaþamýyor ya da bulanýk olarak oluþuyorsa kiþi de göz tembelliði meydana geliyor. Göz tembelliðine sebep olan durumlarýn bir an önce ortadan kaldýrýlmasý ve görme sinirinin uyarýlmaya baþlanmasý büyük önem taþýyor. Dr. Murat Moray, göz tembelliðinin baþlýca nedenlerini þöyle sýralýyor: "Þaþýlýk olmasý, doðuþtan katarakt bulunmasý, iki göz arasýnda bir numaradan fazla fark ya da her bir gözde ayrý ayrý yüksek astigmat, miyop veya hipermetrop olmasý, kornea, iris, lens ve vitreus gibi gözün kýrýcý ortamlarýnýn anormal pozisyonda olmalarý ile ilgili diðer hastalýklarýn varlýðý, göz kapaðý hastalýklarý da görme eksenini kapayarak göz tembelliðini oluþturuyor." EN BAÞARILI SONUÇ 6 YAÞINA KADAR ALINIYOR "Göz tembelliðinin tedavisine ne kadar erken baþlanýrsa sonuç o denli baþarýlý oluyor." diyen Dr. Moray, þu bilgileri veriyor: "En baþarýlý sonuçlar 6 yaþýna kadar alýnýyor. Göz tembelliði tanýsý zamanýnda konulduðu takdirde saðlam göz kapatýlarak beyne bulanýk gören gözün de gördüðü sinyali veriliyor ve kademeli olarak gözdeki görme yeteneðinin düzeltilmesi hedefleniyor. Daha sonra gözlük verilerek iki gözün de saðlýklý olarak kullanýlmasý saðlanýyor. Göz tembelliðinde görme potansiyeli olmasýna raðmen görme sistemi çeþitli nedenlerden dolayý normal geliþimini saðlayamýyor. Özellikle tek gözdeki göz tembelliði belirti vermediði için bu sorunun aile tarafýndan fark edilmesi genellikle mümkün olmuyor. Ancak detaylý göz muayenesinde göz doktoru tarafýndan tespit edilebiliyor." GÖZ TEMBELLÝÐÝ HER YAÞTA GÖRÜLEBÝLÝYOR Göz muayenesinin belli bir yaþýnýn bulunmadýðýnýn altýný çizen Moray, þöyle devam ediyor: "Þikâyeti olan çocuk hangi yaþta olursa olsun muayene edilebiliyor. Çocuklarýn hiçbir þikâyeti olmasa bile - yaþlarýna kadar en az bir defa göz muayenesinden geçmiþ olmalarý gerekiyor. Erken tespit edilen göz tembelliðinde baþarý oraný iki kat artýyor. Göz tembelliðinin tedavisi iyi gören gözün belirli zamanlarda kapatýlýp tembel gözün görme seviyesinin artýrýlmasý esasýna dayanýyor. Göz tembelliðinin tedavisinde cerrahi yöntem kullanýlmýyor. Tüm bunlarýn yaný sýra ortoptik tedavi adý verilen ve özel cihazlarla yapýlan göz egzersizleriyle de göz tembelliði kýsmi de olsa tedavi edilebiliyor." Ýþverenler eleman temininde ÝÞKUR'a güveniyor Türkiye'de iþverenlerin eleman temini için en çok baþvurduðu kurum ÝÞKUR oldu. ÝÞKUR Genel Müdürü Nusret Yazýcý, "Açýk iþi olan iþverenlerin yüzde 59,5'i eleman temininde ilk olarak akraba, eþ ve dostlarýna baþvuruyor. Bunu sýrayla yüzde 47,7 ile ÝÞKUR, yüzde 5,4 ile gazete ilanlarý, yüzde 26,7 ile internet siteleri ve son olarak yüzde 7 ile özel istihdam bürolarý izliyor." dedi. 2 yýlýnýn Mayýs-Haziran döneminde yapýlan iþgücü piyasasý talep araþtýrmasýna göre eleman temininde ÝÞKUR'u tercih eden iþverenlerin sayýsý her geçen gün artýyor. Araþtýrmanýn sonuçlarýný deðerlendiren Yazýcý, iþverenlerin eleman temininde en çok akraba, eþ ve dostlarýna baþvurduðunu daha sonra ise ÝÞ- KUR'u tercih ettiðine dikkat çekti. Ýþverenlerin ÝÞKUR'u tercih etme oranlarýnýn 2'de yüzde 28,6, 22'de yüzde 42 olduðunun altýný çizen Yazýcý, 2 yýlýnda ise artýþýn devam ederek neredeyse her 2 iþverenden birisinin ÝÞKUR'u tercih ettiðini kaydetti. ÝÞKUR'u birinci sýraya yükseltmek için iþyeri ziyaretlerinin devam edeceðini belirten Yazýcý, 8 ilde yaklaþýk 4 bin iþ ve meslek danýþmanýnýn iþverenleri kurum hizmetleriyle ilgili düzenli bilgilendirerek eleman temininde yardýmcý olacaðýný vurguladý. YEDAÞ ve Orman Ýþletme Futsal'da 8 Kasým'da baþlayacak olan Tek Yýldýz Gazetesi ve Çorum Gazetesi'nin organize ettiði Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar baþlýyor. Turnuvaya katýlma arzularýný dile getiren Çalýk YEDAÞ Çorum Ýl Koordinatörlüðü de kuracaðý takýmla turnuvanýn baþlamasý için sabýrsýzlanýyor. Futsal Turnuvasýnýn Genel Koordinatörü Mustafa Sadýç, dün Çalýk YEDAÞ Çorum Ýl Koordinatörü Ýlyas Akyol'a bir ziyaret gerçekleþtirirken, organizasyon hakkýnda da kendisine bilgi verdi. Sadýç, spor yapmanýn yanýsýra turnuvanýn insanlarý birleþtirici bir organizasyon olacaðýný ve ayrýca çevre ve doða adýna da etkinlikler yapýlacaðýný aktardý. Sadýç'ýn ziyaretinden dolayý memnuniyetini dile getiren Çalýk YEDAÞ Çorum Ýl Koordinatörü Ýlyas Akyol da çevre ve doðaya faydasý olacak Futsal 2'te yer almaktan memnuniyet duyacaklarýný ayrýca bunun yanýsýra spor yapmanýn da saðlýklý yaþam açýsýndan önemli olacaðýna vurgu yaptý. YEDAÞ olarak turnuvaya katýlacaklarýný belirten Akyol, organizasyon yetkilisi Mustafa Sadýç'a da böyle güzel bir turnuvayý yapacaklarý için teþekkür etti. Futsal Futbol Turnuvasýna katýlým gösterecek olan bir diðer kurum da Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü olarak dikkat çekti. Orman Ýþletme Müdürlüðü de kuracaðý takýmla Futsal Turnuvasýnda dereceye girmek için mücadele edecek. Futsal Turnuvasý Genel Koordinatörü Mustafa Sadýç, dün Orman Ýþletme Müdürü Osman Eriþen'e bir ziyaret gerçekleþtirdi. Sadýç, Müdür Eriþen'e turnuva hakkýnda bilgiler verirken, Eriþen ise daha þimdiden takýmlarýnýn hazýr olduðunu ve Futsal Turnuvasý'nda yer almaktan mutluluk duyacaklarýný dile getirdi. Belediyespor güreþ takýmý Ankara'ya gidecek Türkiye Güreþ Federasyonu 2 Yýlý Faaliyet Programýnda yer alan; 22-2 Sezonu Büyükler Serbest Güreþ 2.Lig yarý final ve final müsabakalarý 28 Eylül 2 Cumartesi günü Ankara'da Ankara Yaþar Doðu Spor Salonu'nda yapýlacak. Üç grupta yapýlan maçlar sonunda ilk iki sýrayý alan Çorum Belediyespor, Erzurum Pasinler Spor, Kahramanmaraþ Güreþ Ýhtisas Spor, Sivas Zara Belediyespor, Ýznikspor ve Trakya Birlikspor olmak üzere toplam altý takým final grubuna yükseldi. 28 Eylül'de Ankara'da yapýlacak final grubunda altý takýmdan maçlar sonunda ilk iki sýrayý alan takýmlar Güreþ. ligine yükselecekler. Serbest Güreþ 2. Lig müsabakalarýnda Çorum Belediyespor Güreþ takýmý da Serbest Güreþ. Lig'ine yükselmek için mücadele edecek. Ekibimiz final ilk maçýnda Erzurum Pasinler Spor Kulübü ile karþýlaþacak. Çorum Belediyespor güreþ takýmý 2. Lig mücadelesinde ilk etapta Çorum'da birinci olmuþ ardýndan ikinci etabýný da Kayseri'de yapýlan müsabakalarda kayýpsýz kapatarak namaglup final grubuna yükselmiþti. Çorum Belediyespor güreþ takýmý Ankara'da yapýlacak final karþýlaþmalarýnda Ýl Temsilcisi Hüseyin Teke'nin kafile baþkanlýðýnda antrenörler Ruþen Çetin ve Hüseyin Karakuþ ile þu sporcular mücadele edecek: 55 Kg'da Ali Müslim Hin, 6 Kg'da Selim Kozan, Bünyamin Coþkun, 66 Kg'da Hamza Çaylan, Mehmet Geçgel ve Ömer Akbýyýk, 74 Kg'da Ramazan Kargi, 84 Kg'da Fatih Erdin, Ramazan Tanrýkol, 96 Kg Rasim Saraç ve 2 Kg Yalçýn Sözen. SPOR SERVÝSÝ

11 24 EYLÜL 2 SALI SPOR Kupa maçýna Ýstanbullu hakem Çorum Belediyespor'un bugün Gaziantepsor ile deplasmanda Ziraat Türkiye Kupasý 2. Tur eleme maçýný Ýstanbul bölgesi hakemleri yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan(TFF) yapýlan açýklamaya göre bugün Gaziantep Kamil Ocak Stadý'nda oynanacak olan karþýlaþmayý Ýstanbul bölgesel hakemi Serkan Ergün yönetecek. Bu karþýlaþmada Ergün'ün yardýmcýlýklarýný ise yine Ýstanbul bölgesi hakemlerinden Oktay Önge, Fettan Yiðit yapacak. Karþýlaþmanýn dördüncü hakemi ise Mert Güzenge. Kupa maçýnýn galibiyet primi. TL Kupada yarýn Süper Lig takýmlarýndan yet primini ise yönetim olarak. TL olarak Gaziantepspor ile Kamil Ocak Stadý'nda belirlediklerini söyledi. Özbayram, ayrýca cumartesi günü oynanan lig maçýnda Balçova Beledi- karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor'da galibiyet primi açýklandý. yespor'u 4- yenen futbolculara galibiyet primi Mali As Baþkan ve Basýn Sözcüsü Mustafa olarak. TL ödeyeceklerini, daha önce iç saha galibiyet primi olarak belirledikleri 75 TL'yi Özbayram, yaptýðý açýklamada kupada galip gelmeleri halinde tur atlayacaklarýný ve büyük bir bu maça özel. TL olarak belirlediklerini dile baþarý yakalayabileceklerini kaydederken, galibi- getirdi. BAL Ligi 6 Grup'ta puan durumu Armutçu: Çorumspor ve Ýskilip Belediyespor'un yer aldýðý Bölgesel Amatör Küme(BAL)6. Grup'ta ilk haftanýn ilk iki sýrasýna Bartýnspor ile MKE Kýrýkkalespor oturdu. Ýlk hafta karþýlaþmalarýnda 2 karþýlaþma Safranboluspor ve Kastamonuspor'un maçlara çýkmamasý nedeniyle oynanamazken, Safranboluspor önünde - hükmen galip ilan edilen Bartýnspor ve Kastamonuspor önünde hükmen galip ilan edilen MKE Kýrýkkalespor ilk haftayý hükmen galibiyetlerle ilk iki sýrada tamamladýlar.temsilcilerimizin karþý karþýya geldiði ligin ilk haftasýnda Çorumspor'u - maðlup eden Ýskilip Belediyespor'da ilk haftayý puanla kapatarak haftayý. Sýrada kapattý. Çorumspor ise haftayý -2 averajla. Sýrada kapattý. Toplu Sonuçlar Ýskilip Bld - Çorumspor : - Aksaray Bld - Yeþil Kýrþehir : 2- Bartýn - Safranbolu : -(H) Gölbaþý Bld - Etimesgut : -2 Nevþehir - Tosya Bld : - Kastamonu - Kýrýkkale :-(H) K. Baðlum - Sincan Bld :- Takýmlar Bartýnspor MKE Kýrýkkalespor Ýskilip Belediyespor Tosya Belediyespor Gölbaþý Belediye Aksaray Belediyespor Baðlum Bld. Sincan Belediyespor Etimesgut Belediyespor Yeþil Kýrþehirspor Çorumspor Nevþehir Spor Gençlik Kastamonuspor Safranboluspor Puan Durumu O G B M A Y AV P GELECEK HAFTA MAÇ PROGRAMI Çorumspor - Kastamonu Tosya Bld - Ýskilip Bld Sincan Bld - Yeþil Kýrþehir Kýrýkkale - K.Baðlum Etimesgut - Nevþehir Safranbolu - Gölbaþý Bartýn - Aksaray Bld Çorumspor ile oynadýklarý ilk maçta takým olarak iyi bir futbol ortaya koyduklarýný belirten Armutçu "Maça iyi baþlayan taraftýk, ilk dakikalarda hem penaltýdan golü bulmamýz ve rakibin kýrmýzý kart görerek on kiþi kalmasýný iyi deðerlendirdik. Bu maçta alýnan galibiyet hem direk rakibimiz önünde puan hemde ikili averajda üstünlük ele geçirdiðimiz için mutluyuz. Futbolcularýmý maç boyunca ortaya koyduðu performanstan dolayý kutluyorum. Takýmýmýn yaný sýra Çorumspor'u da kutlamak gerekir. Tüm olumsuzluklara raðmen kýrmýzý siyahlý futbolcular maç boyunca verdiði mücadele ile alkýþý hak etti. Ýki takýmý da kutluyorum Statü gereði öncelikli rakipleri olan Çorumspor'dan alýnan puanýn sevincini yaþadýklarýný belirterek maç deðerlendirmesine baþlayan Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu bu galibiyetin kendilerine büyük moral verdiðini söyledi. Biz kazandýðýmýz için mutluyuz, Çorumspor'a bundan sonraki maçlarýnda baþarýlýr diliyorum. Birde ilin iki takýmýnýn maçýnda gerek taraftarlarýn gerekse futbolcularýn sahadaki centilmence mücadelesi nedeniyle herkesi kutluyorum. Çorumspor maçýný unutarak artýk önümüzdeki haftaya bakmamýz gerek. Bu hafta sonu deplasmanda oynayacaðýmýz Tosya Belediyespor maçýný düþünüyoruz. En büyük düþüncemiz kýrmýzý kart gören Salih ile bileðinden sakatlanan Turgay. Bu iki futbolcunun oynamamasý halinde savunmada büyük sýkýntý yaþayacaðýz" dedi. ADNAN YALÇIN Güneþ: Biz bu sýkýntýlarýn altýndan kalkacaðýz Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta ilk haftanýn derbi mücadelesinde Ýskilip Belediyespor'a - maðlup olan Çorumspor Teknik Direktörü Sunay Güneþ verdiði demecinde þansýzlýktan yakýnýrken, bu sýkýntýlarýn altýndan kalkacaklarýný söyledi. Çorumspor'un teknik patronu Ýskilip Belediyespor maçýnýn deðerlendirmesinde þunlarý söyledi. Güneþ " Karþýlaþmaya þansýzlýklarla baþladýk. Aleyhimize verilen bir penaltý ve kýrmýzý kart ardýndan takýmýn önemli isimlerinden Batuhan'ýn da sakatlanarak oyundan çýkmasý tüm oyun planýmýzý bozdu. Ýkinci yarýya kaleci hatasýndan yediðimiz golle baþlamamýz ortak olabileceðimiz bir oyunda bizi tamamen bozdu.. Golünde hemen ikinci golün peþinden gelmesi tamamen oyunda demoralize olmamýza neden oldu. Ancak -'dan sonra oyuncularým gerçek karakterlerini sahaya yansýttýlar. Oyunun son yarým saatinde skoru -'de yapabilirdik ancak olmadý. Son yarým saatte verilen mücadeleden dolayý tüm futbolcularýmý kutluyorum. Biz Çorumsporuz çok çalýþarak tüm bu sýkýntýlarýn üstesinden geleceðiz.son olarak taraftarýmýza seslenmek istiyorum. - maðlubiyete raðmen futbolcularý tribüne çaðýran tüm taraftarýmýza teþekkür ediyorum Üzüntüm onlara bu karþýlaþmada galibiyet hediye edemeyiþimizdir. Ancak onlardan þunu istiyorum. Bizi desteklemeye devam etsinler. Çorumspor olarak onlar için sahada mücadelemizi vereceðiz" dedi. Ýskilip'te maça ilgi yoðundu Ýskilip'te oynanan Ýskilip Belediyespor-Çorumspor karþýlaþmasýna seyirci ilgisi yoðundu. Spor Toto. Lig karþýlaþmalarýnda seyirci ve protokol ilgisi istenilen seviyeyi çoðu zaman yakalayamasa da temsilcilerimizi karþý karþýya geldiði BAL ligi karþýlaþmasýnda seyircinin ilgisi. Lig temsilcimizi kýskandýracak düzeydeydi.ýlçe olarak Çorumspor maçýna ayrý bir atmosferde hazýrlanan Ýskilip seyircisinin hiçbir taþkýnlýk yapmadan karþýlaþmayý izlemesi karþýlaþmanýn izlenme keyfine ayrý bir katký saðladý. ADNAN YALÇIN Çorumspor'da hazýrlýklar bugün baþlýyor Ýlk kez mücadele ettiði Bölgesel Amatör Lig(BAL) mücadelesine Ýskilip Belediyespor karþýlaþmasýnda alýnan maðlubiyetle kötü bir giriþ yapan Çorumspor bugün yapacaðý tek antrenman ile Kastamonuspor hazýrlýklarýna baþlayacak. Teknik Direktör Sunay Güneþ ve yardýmcý antrenör Gökhan Karakuþ idaresinde yapýlacak antrenmana Ýskilip Belediyespor karþýlaþmasýnda sakatlanan Batuhan'ýn dýþýnda tüm futbolcularýn katýlmasý bekleniliyor. ADNAN YALÇIN

12 24 EYLÜL 2 SALI Belediyespor maçý bugün A haber'de "Ziraat Türkiye Kupasý Türkiye'yi Kucaklýyor" sloganý ile bu yýl 52.'si düzenlenen Ziraat Türkiye Kupasý'nda 2. Tur Müsabakalarý yarýn oynanacak karþýlaþmalarla baþlýyor. Bugün saat 8.'de oynanacak Gaziantespor-Çorum Belediyespor karþýlaþmasý uyduda yayýn yapan A Haber'den canlý olarak yayýnlanacak. Çorum Belediyespor'un rakibi Gaziantepspor kupaya ikinci turda dahil olurken temsilcimiz kupanýn ilk tur mücadelesinde Ünyespor'u elemiþti. Emrah Kuþ'tan Dünya üçüncülüðü Budapeþte'de yapýlan Budapeþte 2 Büyükler Dünya Güreþ Þampiyonasý'nýn son gününde Çorumlu Güreþçi Emrah Kuþ büyük bir baþarýya daha imza attý. Son olarak Akdeniz Oyunlarý'nda da dereceye giren Emrah Kuþ önce ki gün grekoromen stilde 74 kg.'da mindere çýkarken, son rakibini 7- yenerek bronz madalyanýn sahibi oldu. 74 kiloda Emrah Kuþ, ilk turda Belarus'tan Aliaksandr Dtemyanovich karþýsýnda 5- öndeyken hakem tarafýndan maçýn galibi ilan edildi ve tur atladý. 2. turda ABD'li Andrew Thomas Bisek ile karþý karþýya gelen Kuþ, ilk dakikalýk bölümü - biten müsabakayý - kazanarak,. turda Azeri rakibi Rafig Huseynov'u da ayný skorla maðlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Mykola Daragan'ý 4- yenerek son 4'e kalmayý baþaran Emrah Kuþ, yarý final mücadelesinde Kuzey Koreli Kim Hyeonwod'a sayý tuþuyla yenildi. Daha sonra üçüncülük maçýna çýkan Çorumlu güreþçi son rakibini de 7- yenerek Dünya Üçüncüsü oldu ve bronz madalyanýn sahibi oldu. SPOR SERVÝSÝ Belediyespor bugün kupa mesaisinde Ziraat Türkiye Kupasý 2. Tur karþýlaþmasýnda Çorum Belediyespor bugün Gaziantep'te Süper Lig ekibi Gaziantepspor ile karþý karþýya gelecek. Ýstanbul bölgesi ulusal hakemi Serkan Ergün'ün yöneteceði karþýlaþma bugün saat 8.'de baþlayacak. Ligde Cumartesi günü Balçova Belediyespor galibiyeti ile moral depolayan temsilcimiz Gaziantep Kamil Ocak Stadý'nda güçlü rakibi karþýsýnda sürprizi gerçekleþtirmek için sahaya çýkacak. Temsilcimiz ilk turda ayný grupta mücadele ettiði Ünyespor'u Çorum'da 2- maðlup etmiþti. Kýrmýzý siyahlýlarda hedef geçtiðimiz yýl Ziraat Türkiye Kupasý'nda Süper Lig ekibini eleyerek ses getirmek. Çorum Belediyespor'da Gaziantepspor maçý için 8 kiþilik kadroda þu isimler yer aldý: Osman Kaç, Çaðrý, Nedim, Bilal, Yakup, Murathan, Ender, Mehmet, Oðuzhan Yalçýn, Kadir, M.Akif, Emir, Erol, Kývanç, Osman Bodur, Ýmam, Furkan, Vedat. ADNAN YALÇIN Özbað: Bizim için hazýrlýk maçý deðil Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Sedat Özbað bugün Gaziantepspor ile karþýlaþacaklarý kupa maçýnda maç konuþmasýnda ilginç bir noktaya temas ederek futbolcularý maça motive edeceðini söyledi. Özbað, eþleþme sonrasýnda Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un kupa maçý için " Ciddi bir hazýrlýk maçý yapacaðýz" sözlerini unutmadýklarýnýn altýný çizdi. Belediyespor teknik patronu Özbað, Uygun'un sözlerine cevaben futbolun dille deðil ayakla oynanan bir spor dalý olduðunu belirterek "Biz gücümüzü biliyoruz. Rakibimizin Süper Lig ekibi olduðunun da farkýndayýz. Ancak futbol favorisi olan ancak kazananýn maçtan sonra belli olduðu bir oyun olduðunu da unutmuyoruz. Biz genç ve tecrübeli oyuncusu az bir kadroya ile sahaya çýkacaðýz. Gaziantepspor Rakibimiz ise Türk futbolunda ismi olan bir kulüp elbette maç öncesinde onlar favoriler ve kazanmaya yakýnlar. Ancak Bülent hocanýn yaptýðý açýklama bizim için önemli bir motive kaynaðý olacak. Biz hazýrlýk maçý oynamayacaðýz bir kupa maçý oynayacaðýz ve kupada hedefimiz tur atlamak. Bunu baþarmak içinde sahada gereken mücadeleyi vereceðiz. Ayrýca maçýn naklen yayýnlanmasý, futbolcularýn kendilerini gösterme çabalarý da bizim adýmýza motivasyon sebebi olacaktýr. Hedefimiz sahaya çýkýp elimizden gelen mücadeleyi vermek ve tur atlamak. Sonuçta kazanýrýz kaybederek ancak Belediyespor'a yakýþan bir mücadele vereceðimizden kimsenin kuþkusu olmasýn" dedi. ADNAN YALÇIN

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) İŞ ZEKÂSINA AİT DONANIM VE LİSANSLARI İLE VERİ AMBARI KURULUMUNUN YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri Sayfa 1 / 5 Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri lan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilan n elektronik araçlarla haz rlanmas ve gönderilmesinden dolay 7 gün, ilan ve ihale doküman na EKAP üzerinden do rudan

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. Güngören, Gaziosmanpaşa, Beyazıt, Bakırköy İşletme Müdürlükleri ile

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ Kreş ve Anaokulunda 2016-2019 eğitim döneminde eğitim görecek çocukların eğitimi, bakımı, beslenmesi ve sağlık faaliyetlerini içeren kreş

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR KAYSERİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU SONUÇ PUAN KARŞILIĞI BİYOKİMYA LABORATUVARLARI KAN SAYIM CİHAZLARI GEÇİCİ TEMİN İŞİ hizmet

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin AKARÇAY HAVZASI KURAKLIK YÖNETİM PLANI HAZIRLANMASI DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planı Hazırlanması

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı