Eyüp ALEMDAR Koop-iş Sendikası Genel Başkanı. Baflkanlar Kurulu Toplant s SEND KAMIZDAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eyüp ALEMDAR Koop-iş Sendikası Genel Başkanı. Baflkanlar Kurulu Toplant s SEND KAMIZDAN"

Transkript

1

2

3 Eyüp ALEMDAR Koop-iş Sendikası Genel Başkanı Dergimizin Bu say s nda "ÜYELER M Z N ÇALIfiTI- I fi YERLER N TANIYALIM" ve "ÜRETT KLER M - Z TÜKETEL M" bafll alt nda sahalar nda öncü olan kurulufllara yer veriyoruz. Bu güzide kurulufllar m zdan biri olan TRAKYA B RL K in çok de erli genel müdürü Say n Cemalettin USLU nun birli i tan tan bir yaz s ile PANKO- B RL K ve KAYISI B RL K gibi ayn derecede önemli ifl yerleri ve ürünlerine ayr lm fl sayfalar m z var. Bu tür yay nlar m za bundan sonra daha s k rastlayacaks n z. Amac m z on binlerce üyemizin Sendikam z n yetkili oldu u iflyerlerini tan mas ve tüketim tercihlerini bu iflyerlerinin üretti i ürünlerden yana yapmas d r. Üyelerimiz sadece kendileri bu tercihi yapmakla kalmamal, bu yüksek tüketim bilincini toplumun tümüne kazand rmaya çaba göstermelidirler. Dünyan n baz ileri ülkelerinde ürün üzerindeki etiketlerde bulunan "çevreye gösterilen duyarl l k", "tüketici haklar na gösterilen sayg " yaz lar yla birlikte ürünün "sendikal iflçiler taraf ndan üretildi i" veya ürünün üretildi i iflyerinde "toplu ifl sözleflmesi uyguland " belirtilmektedir. Bu uygulama firman n prestijini artt rmakla kalmamakta ayn zamanda bilinçli sendika üyeleri sayesinde sat fl kabiliyetini artt rmaktad r. Ülkemizde de böyle bir uygulaman n yasal zemininin oluflturulabilmesi için sendika olarak üst kurulufllar m z nezdinde baz giriflimlerimiz oldu. Bu taleplerimizin takipçisi olmaya devam edece iz. Sendika olarak en son düzenledi imiz e itim seminerine kat lan de erli bilim insanlar ve seçkini konuklar m z n her zaman oldu u gibi bu kez de ifade ettikleri, "Koop- fl Sendikas mensuplar n n yüksek e itim ve kültür seviyesi" bizim için bir k vanç vesilesi olmufltur. Bu e itimde seminerinde iflledi imiz a rl kl konular m zdan biri de, "Teflkilatlanman n Güncel Sorunlar " idi. çinde bulundu umuz dönemde büyük h z verdi imiz teflkilatlanma faaliyetleri sonucunda toplam 25 ayr iflyerinde çal flan yaklafl k dört bin civar nda iflçi sendikam z n çat s alt na girmifltir. Bu vesileyle hem e itim seminerlerimize kat lan ve katk s olan herkese, hem de teflkilatlanmada eme i geçen flube baflkan ve yönetim kurulu üyelerimize, temsilcilerimize, teflkilatlanma uzmanlar m za ve destek veren herkese teflekkür ediyorum ve aram za kat lan yeni üyelerimize hofl geldiniz diyorum. Türk Koop- fl Sendikas olarak, Panko Birlik, Trakya Birlik, Karadeniz Birlik ve di er bütün iflyerlerinde oldu u gibi, sendikam za vücut veren en önemli ifl yerlerimizden biri olan Tar m Kredi Kooperatifleri iflyeri için de T S müzakereleri öncesinde bu iflyerinde çal flan temsilcilerimizle topland k. Toplant ya kat lan yönetici ve temsilciler, üyelerimizin görüfllerini ve taleplerini bize ulaflt rd lar. Bu görüfl ve taleplerin karfl lanmas için sendika olarak elimizden gelen her türlü çaba gösterilmektedir. Ülkemiz nüfusunun yar s ndan daha fazlas olan 36 milyon insana sa l k hizmeti veren, tamamen çal flanlar n ödemifl oldu u primlerle tesis edilen SSK hastaneleri, Sa l k Bakanl na devredilmek isteniyor. Bu konudaki yasa tasar s meclis genel kurulundan da geçti. Bu konu da dergimizde yer alan önemli konu bafll klar ndan biridir. Sigortal lara verilen sa l k hizmetinin kalitesini yükseltmek ve sa l kta varolan sorunlar gidermek için çaba göstermek yerine, Sa l k tesislerini bir bakanl ktan al p bir baflka bakanl devretmek yolu seçiliyor. Hükümetin hedefi uzun vadede sa l özellefltirme ve ömür boyu ödenen yüksek primlere ra men sa l k hizmetini paral hale getirmektir. Bu güne kadar SSK n n 72 milyar dolar, yani 100 katrilyon TL.den daha fazla paras iktidarlar taraf ndan siyasi kararlarla kullan lm flt r. fiimdi ise SSK sa l k hizmeti veremez hale getirilmek isteniyor. Baflta Konfederasyonumuz Türk- fl olmak üzere Sendikalar ve di er önemli Sivil Toplum Kurulufllar ndan oluflan Emek Platformu SSK Hastanelerinin devri konusunu gündemine alm flt r. Uygulanmaya bafllayan miting ve di er eylemlere ra men hükümetin tutumunda herhangi bir de ifliklik olmam flt r. Ancak konunun birde Anayasa Mahkemesi nde görüflülecek hukuki boyutu vard r. SSK Hastanelerinin Sa l k Bakanl na devri ve Genel Sa l k Sigortas konusunun, çal flanlar n lehine bir çözüme kavuflturulaca na olan umudumu muhafaza ediyorum. Yaz ma son vermedin önce üyelerimizden gelen yo un talepler üzerine, dergimizin yay nlanmad aylarda meydana gelebilecek önemli konularda haber bülteni yay nlamay kararlaflt rd m z belirtiyor, 2005 Y l n n Camiam za, Milletimize ve tüm Dünya nsanlar na hay rlar getirmesini diler, Mübarek Kurban Bayram n z tebrik ederim. Bir sonraki yaz da buluflmak üzere hoflça kal n z. Baflkanlar Kurulu Toplant s SEND KAMIZDAN 1

4 Sendika ve Sivil Toplum Kültürü Dergisi KOOP- fi SEND KASI ADINA SAH B Eyüp ALEMDAR GENEL BAfiKAN Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, 2005 yılının, özellikle savaşlar, doğal felaketler, yaşama şartları nedeniyle sıkıntı çeken tüm insanlar için barış ve huzur getirmesini diler, tüm üyelerimize ve çalışma hayatındaki herkese sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz. GENEL YAYIN YÖNETMEN Ergün YURDAKUL GENEL E T M SEKRETER SORUMLU YAZI filer MÜDÜRÜ Seyfi fi R N BASIN MÜfiAV R YAYIN KURULU Eyüp ALEMDAR Mehmet PALA Tuncer GÜRBULAK Metin GÜNEY Hüseyin ÖNER Ergün YURDAKUL ki ayda bir yay nlan r. Dergimize gönderilen yaz lar iade edilmez. Yaz lar yay nlay p yay nlamamak veya bir k sm n yay nlamak derginin tasarrufundad r. Yaz lardaki sorumluluk yazarlar na aittir. Üyelerine ücretsiz da t l r. Dergimiz bas n ahlak yasalar na uyar. YÖNET M YER Fevzi Çakmak Sokak No: 15/11-12 K z lay - ANKARA Tel: (0312) Belge geçer: e-posta: SAYFA DÜZEN - BASKI çindekiler Genel Baflkandan Cumhuriyetimizin 80. Y l Türk- fl 19. Genel Kurulu Tar m ve Tar m Birlikleri Desteklenmelidir Genel Baflkan m z Eyüp Alemdar Türk- fl i Yurtd fl nda Temsil Etti Genel Teflkilatland rma ve E itim Sekreterleri Toplant s Yap ld Sendikac lara Düflen Yeni Görevler Koop- fl Pancar Üreticilerine ve Üretici Birliklerine Destek Veriyor Türk Tar m Sektörü Koop- fl Sendikas Baflkanlar Kurulu Tarifl ten Haberler Küreselleflme T..S. Haberleri Türkiye de Asgari Ücretli Olmak Yeni Dünya Düzeni Kan Kaybediyor Tar m Kredi de Hizmetiçi E itim Hukuk Köflesi Sosyal Haberler vedik Org. San. Bölg. Matbaac lar Sit Sok. No: 27 vedik / ANKARA Tel: Faks: Yay n Hizmetlerimiz

5 ÜYELER M Z N ÇALIfiTI I fi YERLER N TANIYALIM KOOP- fi SEND KASI TRAKYA B RL K Kurulufl y llar ndan günümüze kadar 38 y l içinde h zl ve istikrarl bir geliflme gösteren ve ülkemizde üretilen ay çiçe inin y lda ortalama % 50 - % 60 n mübayaa eder duruma gelen Trakya Birlik kuruluflunda 3 olan kooperatif say s bugün Marmara, Ege ve ç Anadolu bölgelerinde faaliyetlerini sürdürmekte olan 48 kooperatife yükselmifl olup, kuruluflta olan say s günümüzde e ç km flt r. Trakya Birlik taraf ndan kooperatif orta üreticilerin tar msal girdi ihtiyaçlar n n karfl lanmas amac yla, her y l ortalama olarak bin ton kimyevi gübre, ton hibrit tohum ve 120 bin litre zirai ilaç da t m peflin ve kredili olarak gerçeklefltirilmektedir. Ayr ca her ifl y - l nda "Mazot Kredisi" ve "Destekleme Kredisi" ad alt nda ortaklara iki ayr nakdi kredi da t m yap lmakta olup, ortaklar na fl y l kapsam nda; 221 ton hibrit tohum, 131 bin litre zirai ilaç, 13 bin Kg. m s r tohumu ile 121 bin ton fenni yem peflin ve kredili olarak da t lm flt r. Ortaklar m za da t lan ayni ve nakdi kredilerin toplam 82 Trilyon TL y aflm flt r. Trakya Birlik in her iflletmesinde de y ll k toplam 165 bin ton ayçiçe- i iflleme, 45 bin ton rafine ya, 30 bin ton margarin, 216 bin ton fenni yem üretim kapasitesi bulunmakta olup, fason üretimlerle birlikte ortalama ton/ y l rafine ya, 22 bin ton margarin sat fl gerçeklefltiren Trakya Birlik, rafine ya da % margarinde % Pazar pay na sahiptir. Trakya Birlik Entegre Tesisleri nde 200 ton/ gün kapasiteli yeni rafine ünitesi tesisi kurulmas, 240 ton/gün kapasiteli kurutma tesisinin kurulmas, margarin ünitesi kapasitesinin artt r lmas, ekstraksiyon ünitesinin 600/ton gün kapasiteye ç kar lmas, 4 adet ton kapasiteli çelik silo yap lmas ile yem fabrikas na bir adet tonluk kapal depo yap m na iliflkin yat r m çal flmalar ndan 240 ton/gün kapasiteli kurutma tesisi ile ton kapasiteli çelik silo faaliyete geçmifl olup, yat r mlar n önümüzdeki bir içinde tamamlanmas plânlanm flt r. Takribi Trilyon TL tutar ndaki yat - r mlar n tamamlanmas durumunda Trakya Birlik in 165 bin ton/y l olan ayçiçe i iflleme kapasitesi 270 bin ton/y la, 45 bin ton / y l olan rafine ya üretim kapasitesi 88 bin ton/y - la, 30 bin ton / y l olan margarin üretim kapasitesi y ll k 45 bin ton/y la yükselecek olup 270 bin ton ayçiçe- i iflleme kapasitesi ile Trakya Birlik sektöründe ülkemizdeki en yüksek iflleme kapasitesine sahip kurulufl olacakt r. Bu h zl geliflmeyle birlikte 2005 y l nda da yeni ürün çeflitleri ve yat - r mlarla faaliyetlerini gelifltirerek sürdürmeyi hedefleyen Trakya Birlik taraf ndan halin Birya rafine ayçiçek ya, Birya m s r ya, Birya zeytinya, Birma-kahvalt l k margarin. Birma-kâse margarin, Birma- mutfak margarini üretilmektedir. Trakyabirlik ayr ca, Trakyemfenni yem çeflitleri (kuzu, süt-besi) ile ülkemizin en büyük yem üreticileri aras ndad r. Geçti imiz y l May s ay nda kâse ve yumuflak margarin ile devam eden ürün çeflidi artt - r lmas çal flmalar kapsam nda bu y l piyasadaki geliflmeler do rultusunda % 25 ya azalt lm fl margarin çeflidinin üretimine geçilmifltir y l nda ilk kez ortaklar ndan temin edilen ekmeklik bu day kullan larak fason olarak üretimi gerçeklefltirilen Trakya Birlik un çeflidi 25 Cemalettin USLU Trakya Birlik Genel Müdürü ve 50 Kg.l k ambalajlar halinde ba l kooperatifler taraf ndan ortak ve tüketicilerin tercihine sunulmaktad r. Ayr ca Trakya Birlik Entegre Tesisleri ve Karacabey Ya Fabrikalar bünyesinde bulunan yem fabrikalar m zda ilk kez 2004 y l nda % 20 proteinli zenginlefltirilmifl yem çeflidinin üretiminde gereksinim duyulan soyan n ifllenmesine bafllanm flt r. Bilindi i gibi ülkemizde tar msal ürünlerin pazarlanmas nda Tar m Sat fl Kooperatifleri ve Birlikleri önemli rol üstlenmektedir tarihinde yürürlü e giren 4572 Say l Kanun ile birlikte kooperatiflerin mali ba ms zl, ekonomik yap lar n n güçlendirilmesi, piyasa koflullar nda rekabet edebilmeleri, bu sayede üreticiye daha iyi hizmet götürülerek üreticinin sahip oldu u bir yap ya kavuflturulmas hedeflenmifltir. Birli imizin yeni kanun do rultusunda kendisinden beklenen performans gerçeklefltirmek ve serbest piyasa koflullar na uyum sa lamak aç s ndan önemli mesafeler katetmifl olup, y ll k ortalama 400 Trilyon TL. cirosu ile Türk tar m na ve sanayiine hizmet vermektedir. Baflkanlar Kurulu Toplant s SEND KAMIZDAN 3

6 ÜRETT KLER M Z TÜKETEL M KOOP- fi SEND KASI Baflkanlar Kurulu Toplant s 4 SEND KAMIZDAN

7 ÜYELER M Z N ÇALIfiTI I fi YERLER N TANIYALIM KOOP- fi SEND KASI ÜRETT KLER M Z TÜKETEL M KOOP- fi SEND KASI KAYISI B RL K KAYISI BİRLİK YÖNETİM KURULU BAŞKANI Tuncer BULGURLU KAYISI BİRLİK YÖNETİM GENEL MÜDÜRÜ Seyhan BAYHAN Birli imiz Malatya Organize Sanayi Bölgesi nde, Malatya kay s üreticilerinin kurdu u 7 kooperatifin birleflmesi ile oluflmufl, yar resmi bir kurulufltur y l nda özerkleflen birli imiz, bafltan sona yeniden yap lanarak revize olmufl, organizasyondan üretime yenilenerek kay s üreticisi orta, kaliteyi ilke edinen tesisi, disiplinli uzman ifl gücü gibi geliflmifl üstün özellikleriyle, dünyada hakl bir yer edinmifltir. Ayr ca hedef haz rlayan bir yap ya bürünerek yeni ürün gelifltirme, ürün demetine yenilerini kazand rma gibi gelece e dönük stratejiler belirler duruma gelmifltir. Birli imiz dünyan n en iyi kay s s olan Malatya Kay s s n n dünya ölçütlerinde ifllenmesini, paketlenmesini ve sunumunu yapmaktad r. Dünyan n dört bir yan nda muazzam hakl bir üne sahip bu sunum, flüphesiz ki devletimiz ve birli imizin bize sa lam fl oldu u imkanlar n bir sonucudur. Bu sonuç tüketicilere; daha kaliteli ve ciddi ürün, bol çeflit, güvenceli ve garantili mal al m imkan, en uygun fiyat olarak yans makta, bizlere kuru kay s konusunda her türlü siparifle cevap verebilme imkan sa lamaktad r. YÜKSEK ENERJ Y YECE MALATYA KAYISISI Beslenme uzmanlar ve lezzet otoriteleri taraf ndan dünyan n en iyisi kabul edilen Malatya Kay s s, içerdi i organik ve anorganik maddeler yoluyla insan sa l na çok fazla olumlu etkilere sahip bir meyvedir. Kay s, yüksek miktarda fleker, niflasta, protein, potasyum, karoten, pektin, pekmez, selülöz, organik maddeler, vitamin A, B, B2, C, E içermektedir. Aromas ve lezzeti ile hiçbir kay - s da bulunmayan bu özellikler yan nda yüksek enerji kayna olan Malatya Kay s s sa l kl beslenmede önemli yer tutmaktad r. Kay s n n bilim insanlar taraf ndan tespit edilmifl yararlar na bir göz atal m. Kay s beyinin düzenli çal flmas n sa lar, streesi azalt r. Karaci erin tahrip olan k s mlar n n tamirini sa lar, difl ve kemik geliflimine olumlu katk larda bulunur, kan yap c özelli e sahiptir, mide, on iki parmak ba rsa ülserinin oluflmas na engel olur, var olan ülseri de iyilefltirici özelli e sahiptir. Böbreklerde tafl oluflmas n azalt r. Üreme gücünü artt r c özellikleri vard r. Kansere karfl koruyucu bir etkiye sahiptir. Kalp kaslar n kuvvetlendirir ve daha düzenli çal flmas n sa lar. Kay s n n potasyumca zengin, sodyumca fakir ve A vitamininin öz maddesi karotence zengin olmas insan n beslenmesindeki önemini artt rmaktad r. Ba rsak kanserinin oluflumunun en büyük sebeplerinden olan sindirim bozuklu unu önleyerek, sindirim sistemini rahatlatmaktad r. 5

8 KOOP- fi SEND KASI E T M SEM NERLER SÜRÜYOR... Baflkanlar Kurulu Toplant s 6 SEND KAMIZDAN KOOP- fi SEND KASI GENEL BAfiKANI EYÜP ALEMDAR, ARALIK E T M ÇALIfiMALARINI AÇILIfi KONUfiMASININ TAM METN Türk- fl imizin De erli Genel Mali Sekreteri ve Demiryol- fl Genel Baflkan Say n Ergün ATALAY, De erli Konuklar, Sendikam z n De erli Genel Denetim Kurulu ve Genel Disiplin Kurulu Üyeleri, De erli fiube Baflkanlar, fiube Yöneticisi ve Temsilcisi Arkadafllar m, Sendikam z Personeli De erli Dan flman ve Uzman Arkadafllar m, Türkiye Kooperatif ve Büro flçileri Sendikas Genel Yönetim Kurulu ad na ve flahs m ad na, E itim Seminerimize Hofl Geldiniz diyor, Hepinizi Sayg yla, Selaml yorum. De erli arkadafllar m, faaliyet dönemimiz içinde bu salonda kinci E itim Seminerimizi yap yoruz. Daha önce yapt m z lk E itim Seminerinde a rl kl olarak 22 May s 2003 tarihinde yürürlü e giren 4857 Say l yeni fl Yasas n n Koop- fl Sendikas n n Aral k 2004 tarihleri aras nda Ankara Büyük Anadolu Oteli nde düzenlemifl oldu u e itim semineri baflar yla tamamland. Seminer aç l fl na kat lan de erli konuklar aras nda Türk- fl Genel Mali Sekreteri ve Demiryol- fl Genel Baflkan Ergün ATALAY, Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl Eski Müsteflar, Ali TOPTAfi, BASS Sendikas Genel Baflkan Turgut Y lmaz, Demiryol- fl Sendikas Genel Mali Sekreteri Laik Göçmen, Genel Mevzuat Sekreteri Hüseyin Kaya da vard. Koop- fl Genel Baflkan Eyüp ALEMDAR n anlaml konuflmas ndan sonra Türk- fl Genel Mali Sekreteri ve Demiryol- fl Genel Baflkan Ergün ATALAY semineri aç l fl konuflmas yapt. Seminere Koop- fl sendikas genel yönetim, denetim kurullar yla, flube baflkanlar, iflçi temsilcileri tam kadro ile kat ld lar. 15 Aral k Çarflamba günü Çal flma Bakanl Eski Müsteflar Ali Toptafl Toplu fl Sözleflmesi Düzeni bafll kl dersini verdi. Ö leden sonra Tar m Kredi Kooperatifleri Temsilcileri toplant s akflam da Baflkanlar Kurulu Toplant s yap ld. 16 Aral k Perflembe günü Prof. Dr. Fevzi Demir 4857 Say l fl Kanunu ve uygulamadaki güncel meseleler ile ilgili ders verdi dan sonra Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl, Çal flma Genel Müdürü Cengiz DEL BAfi Güncel konular, çal flma hayat ndaki yeni düzenlemeler ile ilgili ders verdi. 17 Aral k 2004 Cuma günü Yrd. Doç. Dr. Say m YORGUN "De iflen Dünyada Sendikalar" "Türkiye de Sendikal Örgütlenmenin Güncel Sorunlar " bafll kl derslerini verdi. Türk- fl Genel Baflkan Salih K - l ç n kapan fl konuflmas ard ndan özel program yap ld. Seminer ve toplant lar 18 Aral k günü son buldu. Koop- fl Sendikas kat l mc lar n sendikal bilinç düzeyi, derslere firesiz kat lma, ilgi ve dikkat konuklar n ve hocalar n takdirini kazand. Koop- fl Sendikas E itim Seminerleri Aç l fl na Teflrif Eden Bass- fl Genel Baflkan Turgut Y lmaz (sa bafltaki Genel Baflkan m z Eyüp Alemdar n yan nda), Türk-ifl Genel Mali Sekreteri ve Demiryol- fl Sen. Genel Baflkan Ergün Atalay, Demiryol- fl Sendikas Genel Mali Sekreteri Laik Göçmen (sa dan sola) getirdi i bafll ca yenilikleri ve fl Güvencesi konusunu Say n Prf.Dr.Fevzi DEM R hocam zla birlikte ifllemifltik. Say n DEM R ve konular nda otorite olan di er hocalar m z, bu seminerimizde de bizlerle beraber olacaklar. Önceki seminerimize kat lan arkadafllar - m z hat rlayacaklard r. (4773 Say l ) fl Güvencesi yasas n da içine alan Yeni (4857 Say l ) fl Yasas na göre verilen, iflçinin ilk fle ade Karar n n Yarg tay taraf ndan onayland haberi, 17 Temmuz 2003 tarihinde bafllayan bu ilk E itim Seminerimiz devam ederken gazetelerde yer alm flt. Bugün bafllayacak olan E itim Seminerimizin de, böyle güzel geliflmelere ve iyi haberlere vesile olmas -

9 Seminerin Aç fl Konuflmas n Türk- fl Genel Mali Sekreteri ve Demiryol- fl Genel Baflkan Ergün Atalay yapt. Türk- fl Gen. Mali Sekr. ve Demiryol- fl Gen. Bflk. Ergün ATALAY Atalay n yapt aç l fl konuflmas ndan bölümler: AB aflamas nda görüyoruz. Yunanistan ve Rum kesiminin istekleri dayat l yor. Hadi bunlar d flar dan. Bir de ülkemizin içinden gazete ilan verenler var. Bir kamyon parayla Avrupa gazetelerine ilan vermeleri kan - m za dokunuyor. ABD Felluce de, srail Filistin de öldürmeye devam ediyor. Dünyada en ucuz kan Müslüman kan... Güçlü durmam z lâz m. Bu ülkenin alt na, dolara de il, adama ihtiyac var. fiural bural, flu kökenden de il, adam dememiz lâz m. Bu ülkede her fley var! Biz insan m z n Avrupa flartlar nda yaflamas n isteriz, ama Aral k 2004 te bu meseleler hallolmayacak gün önce (4 Aral k) Say n Baflbakan a anlatt k. Hükümetin istiflare etme mecburiyeti var. Türk- fl i kimse yok sayamad, sayamaz da Kas m mitinginde sesimizi duyurduk. Müspet ve menfi tepkileri ald k. 3 gün sonra hükümetle bir araya geldik. Konular tart flt k. Türk- fl olarak Petrol- fl, Orman- fl, Tar m- fl kolunda örgütlenme fonu oluflturduk. 3 trilyona yak n param z birikti. Bizim için de teflkilatlanma olmazsa olmaz bir varl k nedenidir. Koop- fl Sendikas örgütlenme konusunda baflar l sendikalar n bafl nda geliyor. Takriben 4300 üye kaydettiler. Demiryol- fl Sendikas - n n 70 çal flan Koop- fl üyesi. Geçen hafta yönetim haz rl k yapt. Koop- fl yönetimi yapm fl ilk alt ay yüz milyon net 2., 6. ay falan... Dedim sendikada para yok, ne yap yorsunuz? Yani almak daha kolay. Veren el alan elden daha üstündür, o do rultuda hareket ederiz. AB ye kilitlenmifl bir ülkede, demokrasinin az geliflti i ülkede, sendikac l k ve siyaset yapmak çok zor. Fakir olmak çok zor... Hata yapacak vaktimiz yok. Dün Naz m Tur rahmetli oldu. Dün cenazesindeydik. Bizler faniyiz, nöbet s ras bizde. Türk- fl sizlerden, sendikalardan ald oyla ald ücretle 53 y ld r devam eden dev bir kurulufl. Üyelerimizden hak ve menfaatlerini korurken ülke menfaatlerini de gözden rak tutmamal y z. Baflkanlar Kurulu Toplant s SEND KAMIZDAN 7 ineceklerdir. Ama ben çok önemli gördü- üm (4447 Say l ) flsizlik Sigortas n n eksik kalan bir yönünü hat rlatmak istiyorum. Y l n belli aylar nda iflsiz kalan Tapu Kadastro gibi baz ifl yerlerimizde çal flan (geçiçi) iflçilere, flsizlik Sigortas ödeme yapm - yor. Bu eksikli in giderilmesi için Sendika olarak yeni baz giriflimlerde bulunmak istiyoruz. Konuyu hocalar m z n dikkatine sunuyor ve yararlanabilece imiz önerilerini heyecanla bekledi imizi belirtiyorum. Önceki seminerimizde ifllenen fi GÜ- VENCES VE 4857 SAYILI fi KANU- NU NUN BAfiLICA YEN L KLER konular na yer veren bir yay n m z, sendikam z E i- n temenni ediyor, de erli hocalar m za ve tüm kat l mc lara flimdiden baflar lar diliyorum. Bilindi i gibi Türk yarg sisteminde haks z yere iflten at lm fl oldu u ispatlansa bile, (sadece temsilciler hariç) flçinin fle adesi ne imkan yoktu. lk fle ade karar n n kesinleflti- i haberinin bu konuyu iflledi imiz E itim Semineri esnas nda gazetelerde yer almas, bizim Koop- fl Sendikas olarak konular ne kadar s cak takip etti imizi göstermesi bak - m ndan çok önemlidir. Konular nda otorite olan de erli hocalar m z bu seminerimizde de, kanunlar m z n aksayan ve eksik kalan yönlerine mutlaka detim Yay nlar aras nda yer ald. Bu ve benzer konulardaki di er yay nlar m zdan temsilcilerimizin ve talep eden üyelerimizin yararlanmaya devam ettiklerini biliyorsunuz. Bu tür faaliyetlerimiz bundan sonra da devam edecektir. Seminerimizin bir bölümünde Tar m Kredi Kooperatifleri Toplu fl Sözleflmesi taslak çal flmas yap laca, önceden ad n za ç kart - lan yaz larla sizlere bildirildi. Bu konuda aram zda bulunan Tar m Kredi çal flan temsilci ve yönetici arkadafllar m z, üyelerimizin görüfllerini ve taleplerini tespite yönelik baz çal flmalar da yapt lar. Yapt n z bu çal flmalar Genel Yönetim

10 Prof. Dr. Fevzi DEM R " fl Güvencesi, 4857 Say l Yeni fl Kanunu ve Uygulamalar " konular n iflledi. Baflkanlar Kurulu Toplant s 8 Prof. Dr. Fevzi Demir in konuflmalar ndan bölümler: Sendikaya üye oldu un, hamile kald n için (han mlar) iflten at l yorsa ifle iade yap l yor. Mahkemelerin uzun sürmesinin kabahati sende de il. Almanya da da davalar uzun sürebiliyor. flveren iflçiyi ifle bafllatsa da bafllatmasa da mahkeme kesinleflinceye kadar 4 aya kadar ücret ve di er haklar n iflçiye ödemek zorunda. flçi bu karar n kendisine itibaren 10 ifl günü içinde iflverene gidip beni ifle bafllat diyecek. 10 günlük süre hak düflürücü süredir. 10 gün içinde gitmezsen ihbar nla ve k deminle kal rs n. Sendikal nedenlerden dolay iflten att ysa 12 aya kadar da tazminat alabilir. Toplam 23 ay tutar nda tazminat al r ki Avrupa ya göre bile ileri haklard r. flçi ayr ca en az 10 ay iflsizlik ödene i kazan r. Demek ki 30 aya varan bir tazminat söz konusu. Sana ihbar ve k demini ödediyse ifle ald nda yeniden bafllar. Bu bana göre Türk iflçileri için sa lanm fl en büyük bir nimettir. flveren istifaya zorlay p "Kurumla ilgili Hukuki bir alaca m yoktur" diye ka t imzalat yorsa bu istifa olmuyor, iflten ç karma oluyor. flverenin doldurdu u belgeye iyi bakacaks n z. flçi istifa etmifltir diye yaz yorsa ihbar tazminat alamazs n z. flçiyi iflten ç karman n ciddi nedenleri olacak? Neden yani? Eskiden 100 kg kald r yordu da flimdi 50 kg m kald r yor. Sendikal nedenlerden Prof. Dr. FEVZİ DEMİR İzmir Şube Başkanı KARAARSLANOĞLU nun sorusunu yanıtlıyor. oldu u ayan beyan ortada. flveren bunlar ispatlamas laz m. flveren sendikal neden demez zaten. fl güvencesi Yasas neden geldi biliyor musunuz? nsanlar namuslu bir flekilde ald paran n hakk n verdi i sürece ifline devam edebilir. Yi idi öldür hakk n yeme! Seni bahaneyle iflten ç kar rsa 2 y la yak n maafl tutar tazminat ödüyor. Geçen derste iflledik. Siyasi kararlar, bizim partiden de ilsin defol git derse geçerli bir sebep olmaz. Siyasi bak mdan ayr c l k yapt ndan dolay 4 ay daha tazminat alabilirsin. Siyasi partiler üzerine bask yapacak bir güce ulafl n ki sizden korksunlar. Yapmasa da, vermese de bir tepkiniz yok ki. Sadece mesleki de il siyasal anlamda da örgütlenme sorununuz var. fiimdi benim a z m açt rmayan (gülerek) Demokrasi böyle çal fl yor. Toplumda iflçi say s % 35 ise hangi partiden olursa olsun meclise yans mas laz m. Oysa Avrupa Parlamentolar nda yüz yüz elli tane iflçi temsilcisi var. Befl tane temsilciye bu haklar çok bile! 75 y l ndan beri otuz y ld r Fransa n n 55 milyon. Refah paylafl yorlar. Biz de üreme h z üretme h z ndan fazla. Refah paylaflam yoruz, arkadan gelenlerle paylafl yoruz. SEND KAMIZDAN Kurulu Üyesi arkadafllar ma teslim etti inizi biliyorum. Öneride bulunan ve görüfl bildiren tüm üyelerimize ve bu konuda gayret gösteren yönetici ve temsilci arkadafllar ma huzurunuzda teflekkür ediyorum. Tar m Kredi Kooperatifleri Toplu fl Sözleflmesi müzakerelerine bafllamadan önce Toplu fl Sözleflmesi Tasla haz rlayabilmek için burada böyle kapsaml bir çal flmay hep birilikte yapaca z. Benzer çal flmalar Panko Birlik için Ankara da, Trakya Birlik için Tekirda da yapt k. Bu tür çal flmalar imkanlar ölçüsünde Toplu Sözleflme müzakerelerinden önce bütün iflyerleri için de yapmaya çal fl - yoruz. De erli Arkadafllar m, Yurdumuzun en ücra köflelerine kadar uzanan binlerce Tar m Kredi Kooperatifinin ba l oldu u Türkiye Tar m Kredi Kooperatifleri Merkez Birli i, hem Ülkemizin bu sektördeki en önemli kurumlar ndan biri, hem de varl k sebebimiz Türk Koop- fl Sendikas na vücut veren en önemli ifl yerlerimizden biridir. Bu gerçe in fark nda olan sorumlu yöneticiler olarak, Tar m Kredilerin yaflamas n ve güçlü olmas n herkesten çok biz istiyoruz. Aral k ay sonunda süresi bitecek olan Tar m Kredi Sözleflmesi nde anlaflmaya vard m zda Genel Yönetim Kurulu üyeleri olarak imzalay p yay nlad m z bildiride; uygulanan IMF politikalar ve borçlar n yeniden yap land r lmas yla öz kaynaklar n azald ve bir çok kooperatifin ödeme güçlü ü çekti- i bir ortamda Toplu fl Sözleflmesi Müzakeresi yapt m z yazm flt k. Ayr ca; iflin ve iflyerinin devam na verdi- imiz önem nedeniyle, üyelerimizi her zaman oldu u gibi özverili bir çal flmaya davet ettik. Kurum yetkililerinin ald klar n söyledikleri yeni tedbirlerin sonuç vermesi için sözleflmeyi bir y ll k olarak ve bildi iniz flartlarla imzalad m z üyelerimize duyurmufltuk. Demokrasisi geliflmifl ve çal flma iliflkilerinin iyi iflledi i geliflmifl ülkelerde oldu u gibi ülkemizde de sendikalar art k Sosyal Partner veya bir baflka ifadeyle Sosyal Ortak olarak adland r l yor. Örnek al nabilecek önemli iflletmelerde Sosyal Ortaklar tart flarak, anlaflarak, s k bir iflbirli i içinde sorunlara birlikte çözüm buluyorlar. Bir önceki Toplu fl Sözleflmesinde Koop-

11 Çal flma Genel Müdürü Cengiz Delibafl Çal flma Hayat ndaki Yeni Düzenlemeleri Anlatt. Hareket noktam z ILO normlar Avrupa sosyal flartlar Sendikal haklar düzenleyen Avrupa sosyal flartlar n n 5 ve 6. Maddelerini Türkiye henüz imzalam fl de il. Bunda baz s k nt lar m z var. flçi sendikalar ndan kaynaklanm yor. Kamu görevlilerinden kaynaklan yor. 5. Maddeyi imzalamamakta s k nt emniyet ve ordu teflkilat d fl nda herkese sendikal haklar veriyor say l kanunla epeyce bir kamu çal flan n sendika kapsam d fl nda tutmufluz. S k nt burada. Sosyal güvenlik sisteminde çok ciddi bir kara delik var. Alt ay genel müdürlük yap nca ömür boyu maafl al yor. K - z da kocas ndan ayr l p ölen babas n n maafl n almaya devam ediyor. Tedbirler almazsak emekliler yak nda bankamatiklerden eli bofl döner. Kay t d fl n n kay t alt na al nmas lâz m. Yoksa sürdürülebilir bir sosyal güvenlik ufukta görünmüyor. Yap lan çal flmalarda kazan lm fl haklara dokunmak düflünülmüyor. AB karfl s nda en büyük avantaj m z genç nüfus fakat dezavantaja dönüflmek üzere çünkü e itememifliz, meslek kazand ramam fl z. Üniversiteler var ama üretimin istedi i insan yetifltirememifliz. Enerjimizi topra a gömmüflüz. Türkiye mesleki e itime gereken önemi vermelidir. Art k herkes kendini yenilemek, meslek içi e itimlerden geçmek zorunda. Bir araflt rmaya göre on y l içinde kendisini yenileyemeyenler iflsiz kalacaklar. Ceza kanunundaki yeni de iflikliklerle sendikal tercihler ve çal flmalar nedeniyle iflten ç karmalarda, iflverene 3 aydan 2 y la kadar hapis cezas getirildi. nflallah bu maddeler sa l kl bir flekilde ifller. Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl Çal flma Genel Müdürü Cengiz DEL BAfi Baflkanlar Kurulu Toplant s SEND KAMIZDAN 9 fl Sendikas olarak biz de bu medeni ve ça dafl anlay fl sergiledik ve di er bütün iflletmelerde oldu u gibi Tar m Kredi Kooperatiflerinde de, Sosyal taraflardan biri olarak üzerimize düflen sorumluluklar yerine getirdik. Sözleflmemizin bu güne kadar ki uygulama süresi içinde de, temsil etmekten Onur Duydu umuz Üyelerimiz ad na yap lmas gereken her fleyi yapt k. Art k bizim de Tar m Kredi Kooperatifleri Merkez Birli i yetkililerinden sorumlu, anlay fll ve üyelerimizin özverili çal flmalar n n karfl l olan makul ve kabul edilebilir bir teklifle gelmelerini beklemek en do al hakk - m zd r. Burada hep birlikte üyelerimizden gelen hakl talepleri dikkate alarak, aya yere basan, gerçekçi ve dikkatli bir çal flma yapaca- z. Yap lacak bu çal flman n sonucunda ortaya ç kacak olan taslakta, üyelerimizin emeklerinin ve özverili çal flmalar n n karfl l olan hakl talepler yer alacakt r. Genel Merkez Yönetimi olarak bu hakl talepleri müzakere masas na getirece imizden ve kararl bir flekilde savunaca m zdan hiç kimsenin en ufak bir flüphesi olmamal d r. Teflkilatlanman n sendikalar için ne kadar hayati bir önem tafl d n her vesile ile söylenmeye çal fl yorum. Türk- fl Genel Kurulunda sendikam za ayr lan süre içinde yapt m konuflmada da, bundan önceki E itim Seminerimizde yapt m konuflmada da, Teflkilatlanmaya verdi imiz önemi vurgulamaya çal flt m. Bu vesile ile bir kez daha hat rlatma ihtiyac duyuyorum. Teflkilatlanma Koop- fl Sendikas n n gündeminden hiç düflmeyecek ve gündemdeki En Önemli Konu olmaya devam edecektir. Bu kadar önem verdi imiz bir konuda, bu güne kadar somut olarak hangi sonuçlar elde ettik, diye sorabilirsiniz. Teflkilatlanma faaliyetleri sonucunda elde etti imiz sonuçlar hiç de küçümsenecek sonuçlar de ildir. Toplam 25 ayr iflyerinde çal flan yaklafl k dört bin civar nda iflçi sendikam z n çat s alt na girmifltir. Y llard r örgütsüz ve korumas z olan binlerce iflçinin flimdi art k, Hak ve Sorumluluklar n belirten bir Toplu fl Sözleflmeleri ve bafllar s k flt nda baflvurup yard m alabilecekleri bir sendikalar vard r. Teflkilatlanmada eme i geçen flube baflkan ve

12 Doç. Dr. Say m Yorgun "De iflen Dünyada Sendikalar" ve Baflkanlar Kurulu Toplant s 10 Dr. Say m Yorgun un konuflmas ndan bölümler. ABD ve Kanada da faaliyet gösteren Hizmet Çal flanlar Sendikas 80 Milyon dolarl k bütçesinin yar s n örgütlenmeye ay rm fl, profesyonel örgütçüler çal flt rm fl, bin kadar gönüllü örgütçüyü harekete geçirmifl, son üç y lda 250 bin yeni üye kazanm fl. Demek ki imkans z de il. Baflar l yor. Dikkat edin ifl yerlerinin küçük oldu u, iflçilerin da n k oldu u, örgütlenmenin zor oldu u sektörde. Avustralya her y l yaklafl k her y l yaklafl k 210 bin yeni üye kazanabiliyor. Güney Afrika son üç y lda 2 milyon üye kazanabiliyor. Sendikalar ça n ihtiyaçlar na göre taktik ve stratejiler gelifltirirlerse baflar l olabiliyor. Ey iflçiler biz size sahip ç kaca z! Sizin güvenceniz biziz! Söylemiyle bafll yorsan z hata yapars n z. S Z N GÜVENCEN Z S Z N ÖRGÜTLÜLÜ ÜNÜZDÜR dedi iniz an sorunu çözersiniz. Sendikalar genifl bir vizyona, toplumda köklü bir de iflime sahip olacak bir anlay fla sahip olmal. Yetersiz yönetim standartlar n gündeme getirmeli. Güçlü ve yarat c insanlar saflar na çekebilmeli. ABD de baflar l bir sendika baflkan flöyle diyor : YA ÖRGÜTLEN YA FOS LLEfi Türkiye deki sendikalar n Bat daki sendikalardan farkl bir gündemi var. Olumsuz çevresel faktörler o kadar çok ki insan bazen ümitsizli e kap l yor. Neredeyse ekonominin ve istihdam n yar s kay t d fl. flsizlik önemli bir sorun. Sendikalar n çözece i bir sorun de il. Makro ekonomik sorunlar düzelme e ilimine girdi. Vas fs z iflçi y nlar n n oldu u bir istihdam piyasas nda güçlü sendikac l k olmaz. Tar m, sanayi, hizmetler, tüm dünyada ifl gücü piyasas buna göre geliflmifltir. Sanayi kültürünü almam fl iflçiden örgütlenme olmaz. Hizmetler sektöründe o yüzden zorlan yorsunuz. Sanayi kültürü birlikte hareket etme e itimini veriyor. Bir çiftçi çocu uyla bir iflçi çocu u aras ndaki sendikac l a farkl bak fl aç lar n gözlemleyebilirsiniz. Sendika içi demokrasi, sendikac l n önemli sorunlar ndan birisidir. Kafam zdaki demokrasi Beni iktidarda tutuyorsa do ru beni gönderiyorsa yanl fl. Sendikal SEND KAMIZDAN yönetim kurulu üyelerimize, temsilcilerimize, teflkilatlanma uzmanlar m za ve katk s olan herkese teflekkür ediyorum. Teflkilatlanma konusunda elde edilen bu sonuçlar bizim sendika olarak örgütlenmenin gere ine olan inanc m z pekifltirmifl ve çok ciddi deneyimler elde etmemizi sa lam flt r. Bundan böyle Teflkilatlanma konusunda hiç geri ad m atmayaca z. Kazand m z deneyimlerden ders alarak çal flmalar m z büyük bir kararl l kla ve stikrarl bir flekilde devam ettirece iz. Teflkilaatlanmada elde etti imiz bu sonuçlar hem Genel Merkeze, hem de fiubeler olarak Siz lere yeni ve önemli sorumluluklar da yüklemektedir. flkolumuzun özelli i nedeniyle, az say da iflçinin çal flt bir çok iflyerinde Toplu fl Sözleflmesi yapmak zorunday z. Binlerce iflçinin çal flt en büyük iflyerinde yap lan Toplu fl Sözleflmesinin sendikam za getirdi i ifl yüküyle, on kiflinin çal flt - bir iflyerinde yap lan Toplu fl Sözleflmesinin sendikam za getirdi i ifl yükü ayn d r. Bu sebeple hem sözleflmelerle ilgilenen personel say m z takviye etmek zorunday z, hem de fiube Baflkan ve Yöneticilerinin sözleflme müzakerelerine kat lma mecburiyetleri vard r. Onun için seminerimizin Sözleflme Prosedürü ile ilgili bölümünde fiube Baflkan ve Yöneticilerinin çok dikkatli olmalar n ve özellikle de not almalar n rica ediyorum. Yeni örgütlendi imiz iflyerlerindeki üyelerimizi bir an önce Toplu Sözleflmeye kavuflturmak ve onlara gerekli hizmetleri en iyi bir flekilde götürmek zorunday z. Bu iflyerlerinde çal flan üyelerimizi hayal k r kl na u ratman n çok büyük vebali vard r. Zira onlar memnun edemezsek, bu insanlar yaln z bizim sendikam za karfl küstürmüfl olmay z, genel olarak bütün sendikalardan ve sendikal mücadeleden de so utmufl oluruz. Onun için bu konuda sorumlulu umuz çok büyüktür. Teflkilatlanma çal flmalar esnas nda bize destek veren ve bu sebeple ma dur olan arkadafllar m za -istenilen sonucun elde edilip edilmedi ine bak lmaks z n- elimizden gelen her türlü imkan kullan larak yard m edilmektedir. Yap lan bu yard m ve deste e devam edilecektir. Yard m ve desteklerin önemli bir

13 "Türkiye de Sendikal Teflkilatlanman n Güncel Sorunlar " Konular n flledi. lere karfl açm fl oldu u savafllar sonucu ortaya ç kan gerçekler insanl k ad na yüz k zart - c d r. Bafllang çta söylenen "Terörle mücadele ediyorum" ve "Demokrasi getirece im" sözlerinin de gerçeklerle uzaktan yak ndan ilgisi olmad ortaya ç km flt r. Terör örgütü olduklar n kendilerinin de kabul ve ilan etti i PKK veya yeni ismiyle Kongra-Gel, Kuzey Irak ta ABD nin korumas alt nda ülkemize yönelik terör eylemlerine devam etmektedir. ABD nin bu davran fl terörle mücadele konusundaki tutars zl ve çifte standard göstermektedir. Ebu Garip cezaevinde eli kolu ba l insanlara yap lan iflkenceler, Felluce de ve Kerkük te sivil halka karfl yap lan silahl sald r - lar sonucu ifllenen cinayetler, Demokrasi gefaaliyet ve hizmetlerin yetersizli i ve sendikal kadrolara duyulan güvenin eksikli i. Rektör de olsan örgütlenme kültürü almam flsan de iflmez. Çünkü iflçi sendikay farkl bir kavram olarak görüyor. Sendika yönetim kurulu de il, iflçinin kendisidir. Sendikalara deste in aidat ödeme ile s n rl olmas. Ben aidat ödüyorum, sorunlar m n tamam n çözsün. Böyle anlay fl olmaz Sendikaya üye olmak demek sorumluluk almak demek. flçi gerekirse kendisini e itecek, bir yar fl at n n sülalesini sayabildi ine göre kendisini de e itebilir. Önemsedi in anda ö renirsin. E er sendikalarda bir sorun varsa sistemi ayakta tutan delegelerdedir. Bir sözleflme yapars n z kahraman, bir sözleflme yapars n z yerin dibine bat r l r. Ö renci iyi not ald ysa ald m der, kötü not ald ysa verdiniz der. Sendikac ya da ne ifl yap yorsunuz? Bofl bofl oturuyorsunuz orada, derler. Baflar s zl k öksüzdür, baflar n n babas çoktur. Temel sorun bu y l nda bayanlar n çal flma oranlar 1995 e göre bayanlarda % 16 dan % 33 e ç kacak. E er siz buna göre Koop- fl Sendikas Genel Denetim Kurulu Baflkan rfan BALCI, Tekirda fiube Baflkan Hüseyin B BERC, Seminere Kat lan Bir Grup Kursiyerle Birlikte Mola An nda bir politika belirlemezseniz baflar s z olursunuz. Bu kadar ekonomik koflullar a r bir ülkede benimle gel deseniz milyonlar sürüklersiniz. Yap sorunlu olunca size ilge artar. Refah n oldu u, adaletin gecikmedi i bir toplumda hassasiyetler zay ft r. Seminere Kat lanlar Hocalar Büyük Bir Dikkatle Dinlediler. Baflkanlar Kurulu Toplant s SEND KAMIZDAN 11 bölümünün hukuki yard m niteli inde oldu- unu belirtmekte yarar görüyorum. Türk- fl in son Genel Kurulunda örgütlenme ma durlar için özel bir Fon oluflturulmufltur. Sendika olarak bu Fon dan yararlanabilmek için Türk- fl e çeflitli baflvurular m z oldu. Ancak bu baflvurular m zdan henüz tatmin edici somut bir sonuç elde edebilmifl de- iliz. Örgütlenme ma durlar n destekleyebilmek için Genel Kurul da Türk- fl aidatlar, kurulacak bu Fon dikkate al narak belirlenmifltir. Türk- fl Yönetiminin Genel Kurul kararlar do rultusunda Teflkilatlanmayla ilgili olarak daha etkin tedbirler almas gerekti ini, bu toplant vesilesiyle hat rlatmakta yarar görüyorum. Bu arada toplant m za kat larak bizleri onurland ran Türk- fl Genel Mali Sekreteri ve Demiryol- fl Genel Baflkan Say n Ergün ATALAY a hepinizin huzurunda teflekkür ederim. Program n ak fl içinde ve yeri geldi inde gündemimizdeki konularla ilgili düflüncelerimi sizlerle paylaflma imkan bulabilece imi san yorum. Onun için ABD ve AB ile ilgili iki önemli konudaki görüfllerimi sizlere aktararak, sözlerime son vermek istiyorum. Amerika Birleflik Devletleri nin "Uluslararas terörle mücadele ediyorum" ve "Demokrasi götürüyorum" gerekçelerini ileri sürerek ve Birleflmifl Milletler Teflkilat n da devre d fl b rakarak, Afganistan gibi Irak gibi kendisinden binlerce kilometre uzaktaki ülke-

14 12 Çal flma Bakanl Eski Müsteflar Ali Toptafl Seminerde "Toplu fl Sözleflmesi Düzeni Konusunu flledi. Genel Teflkilatland rma Sekreteri Hüseyin Öner le Ali Toptafl Ders Esnas nda Toptafl n konuflmalar ndan bölümler: Dayan flma aidat ödedi mi, iflçi ile sendika aras nda bir ba lant kurulacak ve orada örgütlenme flans na sahip olacakt r. flveren belki de hepimizin imzalad sözleflmeden fazlas n veriyor. E er böyle bir uygulama yaparsa T S in d fl nda ayr ca o haklar talep etme hakk m z var. Sendika, iflveren hakk n kötüye kullan yor deme hakk na sahip. Bununla ilgili bir tespit davas açma hakk bile var. Orada sendikay baltalamak, ya da üye say s n azaltmak gibi bir fleyin içine girmifl olabilir. Art k iflveren iflçiyi ald bir gün öncesinden SSK ya bildirmek zorunda. Yoksa gerçekten idari para cezas çok yüksek. Bu maddeyle ilgili kanun de iflikli i de var. %10 baraj n %5 e indirme diye yasa teklifi var. Bu benim pek fazla benimsemedi im bir olay. Bana göre %10 belki yüksek olabilir ama. Sendikal n n % 10 u olabilir. Barajlarla oynay p afla ya çekti imiz anda gerçekten çok büyük s k nt lar yaflayabiliriz. Sizin ifl kolunuzda örgütlenme s - k nt s ndan kaynaklanan bir sorun var, bunu kabul ediyorum. Benim flahsi kanaatim maalesef bu sistemi de alt üst eder. Yarg tay n 2003 y l nda verdi i karar, kapsam d fl personelin iflçi say s nda dikkate al namayaca karar, yani sendika üyesi olamayaca. T S te kapsam d fl diye bir madde var. Ancak bu birkaç gün önce yay nlanan bir makalede Can Tuncer Hoca bunu elefltiriyordu. Kapsam d fl derken yarg tay n karar ndaki ilke flu; Çal flma Bakanl Eski Müsteflar Ali Toptafl Koop- fl Genel Baflkan Yard mc s Mehmet Pala, Genel Sekreter Tuncer Gürbulak ve Seminere Kat lan Kursiyerlerle genel müdür, genel müdür muavinleri, seksiyon müdürleri vs. bunlar say da dikkate almay n, diyor. Üst düzey yöneticilerini kapsam d fl kabul edip say dan düflüp geriye kalan say y % 50+1 i ni dikkate almas gerekir. Holdinglerde de say y çok yüksek tutmamak flart yla kapsam d fl n biraz daraltmak lâz m. Toplu Görüflmeye ça r : Kesin Yetki Belgemizi ald k. Toplu görüflme ile ilgili tasla m z haz rlad k. Bunu 15 gün içersinde iflverene göndermezsek yetki belgemizin hükmü kalmaz. Toplu Görüflmeye ça r yapt k. flveren gelmezse toplu görüflmenin bafllamas için ilgili makamdan, bölge müdürlü ünden, e er iflletmeyse iflletme merkezinin bulundu u yerdeki ilgili bölge müdürlü üne yer, gün ve saat tespiti isteyece iz iflverenden. flveren vermedi, o zaman bölge müdürlü üne baflvuraca z. Diyece iz ki, bize yer ve gün tespitini yap n. Al nan tarihi ilgili taraflara gönderin. Hem iflçi sendikas na, hem de iflverene. Bu da toplu müzakerenin bafllang c. Yani 60 günün bafllang c bu tarihten itibaren bafllar. Kendi aran zda yer günü anlafl rsan z problem yok. Ancak, bafllad n z bölge müdürlü üne bildirmeniz gerekiyor. Ça r y yapan sendikalar 15 gün içerisinde müracaat etmezse yine yetki belgesinin hükmü kalmaz. tirme ve nsan Haklar konusundaki tutars zl göstermektedir. Filistin halk na karfl uygulanan insanl k d fl davran fllara göz yummas ve srail e verdi i destek, ABD nin Orta Do u konusundaki niyetlerini de aç kça ortaya koymaktad r. Irak ve Filistin de ifllenen cinayetler ve yap lan katliamlar baflta olmak üzere, dünyan n neresinde olursa olsun bu tür insanl k d fl uygulamalar, bunlar yapan ve yapt ranlar fliddetle, nefretle k n yorum. Ülkemizin Irak taki ve Filistin dekilere benzer felaketlerle karfl karfl ya kalmamas için devletimizi yönetenleri uyan k olmaya ve tedbir almaya ça r yorum. Say n Baflkan, De erli Hocam, De erli Kat l mc lar, fiu anda yapmakta oldu umuz e itim faaliyeti de, örgütlenme veya toplu sözleflme ile ilgili çal flmalarda, iflyeri de, sendika da, hür ve ba ms z bir ülkede yafl - yorsan z söz konusudur. fiimdi Filistin de, Afganistan da, burnumuzun dibindeki Irak ta, e itim faaliyetinden, sendikadan, Toplu Sözleflme den bahsetmek mümkün mü? Hay r. Çünkü o ülkeler hür ve ba ms z de iller. Biz Koop- fl Sendikas olarak Ülkemizin Birli ini, Ba ms zl n ve Hürriyetlerimizi her fleyin üzerinde tutan bir anlay fla sahibiz. Ne Avrupa Birli i ne girme pahas na, ne de Amerika Birleflik Devletleri ile dostlu umuzu devam ettirme pahas na, Ülkemizin bir çat flma alan haline gelerek bölünmesine, hürriyetlerimizin ve ba ms zl m z n yok edilmesine, kesinlikle r za gösteremeyiz. Son günlerde Avrupa Birli i ad na Ülkemize gelen baz yetkililerinin tak nd klar tav rlar ve kulland klar ifadeler, sömürge ülkelerini teftifle giden müfettifllerin tak nd klar tav r ve kulland klar ifadelere benzemektedir. Avrupa Birli i ad na hareket etti ini söyleyen bu insanlar; Türkiye nin birli ine karfl olan tutumlar tescillenmifl insanlar, sanki resmi yetkililermifl gibi dikkate alarak görüflmeler yapmakta, Türkiye de sanki Ankara n n d fl nda bir baflka baflkent varm fl gibi davranmakta ve Aziz Milleti mizin sabr - n zorlamaktad rlar. Son olarak Patrikhane ile ilgili Eküme-

15 Seminerin Kapan fl Konuflmas n Türk-ifl Genel Baflkan Salih KILIÇ Yapt. Türk- fl Genel Baflkan Salih K l ç konuflmas nda afla daki konular dile getirdi: Sendikal hak ve özgürlüklerin en yüksek oldu u ülkelerde, skandinav ülkelerinde de olumsuzluklar yaflan yor. Bunun için de hem ulusal hem de uluslar aras boyutta erezyona u ram fl sendikal yap n n daha güçlü hale getirilmesi için haz rl klar var. Bu gün en önemli tart flmalardan biri olan AB süreci ile birlikte geçmifl günlerde imzalanan sekizinci stand by anlaflmas konusundaki mutabakat n temeli sendikal hak ve özgürlüklere ve çal flanlar n ekonomik ve sosyal ç karlar na darbe vurmaktad r. S k para politikas yla ödenece i öngörülüyor. Stand by anlaflmas çal flanlara ne istihdam ne sosyal ne ekonomik boyutuyla faydas olmad kanaatini bu vesileyle ifade ederim. Sizleri ve çal flma hayat n ilgilendiren en önemli konulardan biri de Kamu da yap lacak Toplu ifl Sözleflmeleri dir. Zaten Stand by anlaflmalar s nda ücretlerin bast - r lmas, sosyal haklar n k s tlanmas gibi bir tak m öneriler var. flçiden sendikadan korkmuyorlar ama IMF den korkuyorlar. Seminerin kapan fl konuflmas n Türk-ifl Genel Baflkan Salih KILIÇ yapt. Baflkanlar Kurulu Toplant s SEND KAMIZDAN 13 Seminerin Takdimlerini Koop-İş Sendikası Genel Eğitim Sekreteri Ergün YURDAKUL yaptı. Türk-İş Genel Başkanı Salih KILIÇ, Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp ALEMDAR ve Koop-İş yöneticileri tarafından uğurlanıyor. niklik iddialar, Avrupa Birli i ne girifl müzakerelerinin bafllamas için henüz gün bile verilmemiflken, Türkiye Cumhuriyeti nin bir vilayeti oldu unu bilinmiyormuflças na " stanbul çok güzel bir yer, stanbul u Avrupa birli ine alabiliriz" fleklindeki as l niyetlerini aç a ç kartan küstahça ifadeler, barda tafl ran son damlalar olmufl ve hepimizi çileden ç karm flt r. Avrupa Birli i ad na yap lan bu tür davran fl ve ifadeleri fliddetle, nefretle k n yoruz, protesto ediyoruz. Ülkemizi yöneten siyasi iktidar, bu çirkin söz ve davran fllar karfl - s nda, daha kesin ve etkili tav rlar almaya ça r yoruz. Türk- fl in ve genel olarak Türk flçi Hareketinin Avrupa Birli ine karfl olmad n biliyorsunuz. Koop- fl Sendikas olarak bizim de Avrupa Birli ine karfl olmad m z biliniyor. Ancak; Mensubu olmakla fleref duydu umuz büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin Birlik ve Bütünlü ünü tart flmaya açacak bir Avrupa Birli i ne de! Milli haysiyetimizi zedeleyecek " mtiyazl Ortakl k" gibi süslü ambalajlarla takdim edilmeye çal fl lan, " kinci S n f Ülke" Statülerine de! fiahs m, Genel Yönetim Kurulu ve müsaade ederseniz tüm kat l mc lar ad na fliddetle karfl oldu umu aç kça ilan ediyorum Bu arada; 17 Aral k tarihine çok az bir zaman n kald bu günlerde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti nin de, Ana Muhalefet Partisi nin de, bu tür ortakl klar kabul et- meyece ini belli eden ortak aç klamalar yapmalar, hepimizi sevindiren ve milletimizin gururunu okflayan önemli geliflmelerdir. Ayr l kç ve bölücü niyet tafl yan iç ve d fl çevreleri cayd r p, Ülkemizin ve Devletimizin Birli ini Koruyacak bu önemli geliflmeleri bütün gücümüzle ve sonuna kadar destekliyoruz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Gelecek günlerin çal flma hayat - m za ve ülkemize sa l k ve mutluluklar getirmesini diliyorum. Hepinize sevgilerimi ve sayg lar m sunuyorum. Baflar lar diliyorum.

16 ÜYELER M Z N ÇALIfiTI I fi YERLER N TANIYALIM KOOP- fi SEND KASI ÜYELER M Z N fi YERLER : PANKOB RL K Baflkanlar Kurulu Toplant s 14 SEND KAMIZDAN PANCAR EK C LER KO- OPERAT FLER B RL Ülkemizin 64 ilinde, in üzerinde pancar üreticisi orta bulunan, 31 pancar kooperatifi, 285 Sat fl ma azas, 50 nin üzerinde tar msal amaçl ifltiraki bulunan, bir kurumdur. PANKO B RL K Devletten herhangi bir destek alamadan, üyelerinin k s tl imkânlar yla oluflan sermayeleri ile ortaklar n n tar mda kulland klar her türlü girdinin temin ve da t m, denetim ve koordinasyonunu yapan, pancar kooperatiflerinin temsilcisi ve üst birli idir. PANKO B RL K Pancar tar - m n geliflmesi ve üretici eme inin karfl l n hakk yla alabilmesi yolunda önemli görevler üstlenmifltir. PANKOB RL K, tüm ifltirakleri ile beraber önemli bir ifl gücü yaratarak ülke sath nda yaklafl k 10 bin kifliye istihdam imkân yaratmaktad r y llar nda pancar ekicileri kooperatifleri bir araya getirilerek 5 adet fleker fabrikas kuruldu y l nda, 19 adet pancar ekicileri kooperatifi ile Türkiye fieker fabrikalar A.fi y l nda örnek bir birlik olan PANKOB R- L K i kurmufllard r. PANKOB RL K N ÜRET M GÜCÜ Amasya fieker Fabrikas A.fi tarihine kadar 111 gün süren kampanya sonucunda 628.bin ton pancar ifllemifl, 76.bin ton kristal fleker, 24.bin ton melas ve 6.bin ton kuru küspe, litre saf alkol üretilmifltir ton konsantre fllempe elde edilmifltir. Kayseri fieker Fabrikas A.fi. ayn dönemde ton pancar ifllemifl, ton kristal fleker, ton melas ve 8.34l ton kuru küspe üretmifltir. Kayseri fieker Fabrikas A.fi. bünyesindeki Pansu A.fi. toplam adet su sat fl gerçeklefltirmifltir. Konya fieker Fabrikas A.fi. ayn dönemde ton pancar ifllemifl, ton fleker, ton melas ve ton kuru küspe, ton da s r süt yemi üretilmifltir. Pancar Yem Sanayi ve Ticaret A.fi y l nda ton hayvan yemi üretmifltir. Pankobirlik in tarihi itibariyle öz kaynaklar toplam 285 trilyon TL s d r. 12 bin kifliye istihdam sa lamaktad r. Ödenen vergi toplam 165 trilyon, sosyal güvenlik primleri toplam 29 trilyon TL s d r. Çiftçilere da t lan nakdi avans miktar 118 trilyon TL s d r. Öz kaynak toplamlar 357 trilyon TL s d r. Cirolar 1,1 katrilyondur. Net kârlar toplam 109 trilyon TL s d r. BETA Z RAAT VE T - CARET A.fi.Ülkemizin en büyük 7 salça fabrikas ndan biridir. Özel fleker fabrikalar n n bütün pancar tohumu ihtiyac n tafl makta, hibrit üretmektedir. PANCAR MOTOR Z RAAT VE T CARET A.fi y l nda adet pompa ve adet motor üretilmifltir USD $ tutar nda ihracaat gerçeklefltirmifltir. KÖMÜR filetmeler A.fi. Gediz, Ermenek, Mihal çç k ve Manc l k iflletmelerinde toplam 92 bin 425 ton kömür üretilmifltir. KONYA DA fieker SÜT GI- DA MAMULLER SANAY VE T CARET A.fi. Yabanc lar n eline geçmeye bafllayan süt sektöründeki birkaç yerli firmadan biri olan fieker Süt, Konya piyasas nda üretilen sütün %40 n ifllemektedir. fieker Süt ürünleri; günlük pastörize flifle süt, ayran, süzme ve kâse yo urt çeflitleri, tereya, kaymak ve krema, beyaz peyniri, lor peyniri ve kaflar peyniri, dil peyniri çeflitleri olmak üzere toplam 40 çeflit ürünü modern üretim hatlar ndan en sa l kl koflullarda üreterek halk m za sunulmaktad r.

17 ÜRETT KLER M Z TÜKETEL M KOOP- fi SEND KASI Baflkanlar Kurulu Toplant s SEND KAMIZDAN 15

18 Baflkanlar Kurulu Toplant s 16 SEND KAMIZDAN Genel Baflkan Eyüp Alemdar la Gazeteci Bekir KARA n n tarihinde yapt röportaj Anayurt Gazetesinde yay nland. Röportaj n tam metni afla dad r. Kay t D fl stihdam, Eme in Örgütlenmesiyle Önlenir. K sa ad Koop- fl olan Türk- fl e ba l Türkiye Kooperatif ve Büro flçileri Sendikas Genel Baflkan Eyüp ALEMDAR n ay n konusu olarak belirledi imiz "KAYIT DIfiI ST HDAM" konusundaki görüfllerini, kendisine yöneltti imiz sorularla belirlemeye çal flt k. flkollar yönetmeli inin 17. s ras nda yer alan ve Ticaret, Kooperatif, Büro, E itim ve Güzel Sanatlar iflkolunda çal flan iflçilerinin sendikas olan Koop- fl Sendikas Genel Baflkan Eyüp ALEMDAR n, Kay t D fl stihdam ve Çözüm Önerileri konusundaki görüflleri flunlard r; Anayurt - Kay t d fl istihdam nedir? flverenleri kay t d fl istihdama yönlendiren ana faktörler nelerdir? Alemdar - Say n Kara öncelikle Anayurt Gazetesi ni ve Siz i, Kay t D fl stihdam gibi ülkemizin önemli bir sorununu "Ay n Konusu" yapt n z için kutluyorum. Çok önemli bir soruna çözüm önerilerinin ilgililerin bilgisine ve dikkatine sunulmas ve kamuoyunun ayd nlat lmas na imkan vermenizi, taktire de er bir davran fl oldu unu belirterek sözlerime bafllamak istiyorum. Geliflmenin ve gelir da l m nda adaleti sa laman n önündeki en büyük engellerden biri flüphesiz Kay t D fl Ekonomidir. Siz in sordu unuz Kay t D fl stihdam da Kay t D fl Ekonominin bir parças d r. Onun için ben genel olarak Kay t D fl Ekonomi konusundaki görüfllerimi söylemeye çal flaca m. Kay t d fl demek, hazine için vergi kayb demek, ayn ifli yapanlar için haks z rekabet demek, tüketiciler aç s ndan her türlü kontrolden, kaliteden, standarttan, garantiden yoksun mal ve hizmet demek, çal flanlar için her türlü güvenlikten mahrum olmak, gelece ini karartmak demek, sosyal güvenlik kurulufllar aç s ndan prim kayb demektir. Bir ay boyunca bu konudaki görüfllerine yer verece iniz herkese ayn sorular yöneltece iz için daha aç klay c, daha formel ve bilimsel cevaplar alm fl olabilece inizi düflünerek ve okuyucular m z s kmamak için Kay t D fl Ekonomi; toplumdaki adaletsizlikleri meydana getiren, sosyal sorunlar n ve bunal mlar n anas olan en büyük yasa d fl l klar n bafl nda gelir diyorum. Sorunuzun ikinci bölümü iflverenleri kay t d fl istihdama yönlendiren ana faktörlerin neler oldu udur. Kay t d fl ekonominin de, kay t d fl istihdam n da en önemli sebeplerinin bafl nda denetim eksikli i gelmektedir. Yasalardaki baz boflluklar ve cezalar n cayd r c olmamas da kay t d fl n cesaretlendirmektedir. Ekonominin tümüyle kay t alt na al nmas n sa layacak yasal düzenlemelerin eksikli i. Toplumu denetimin tabii bir parças haline gelmesini sa layacak örgütlenmelerin eksikli i, kay t d fl n n önlenmesini güçlefltirmektedir. Anayurt - Kay t d fl istihdam nas l kay t alt na al n r? Kay t d fl istihdam n kay t alt na al nmas ekonomiye ne tür katk lar sa lar? Alemdar - flçi Sendikalar n n hedefi flüphesiz çal flanlar n tamam n n sendikal olmalar n sa lamak ve onlar Toplu fl Sözleflmesine kavuflturmakt r. Bu hedefe ulafl lmas tümüyle Kay t D fl Ekonomiyi de, onun bir parças olan Kay t D fl stihdam da, kay t içine alabilecek en önemli formüldür. Kay t d fl n önlemede samimi olan bir hükümetin hedefinin de farkl olmamas gerekti ini alt n çizerek belirtmek istiyorum. Say n Baflbakan m z Türk- fl in son yap lan genel kurulunda teflkilatlanman n önündeki engellerin kald r lmas n talep eden sendika yöneticilerine cevaben " ben nas l

19 bir siyasi parti olarak Türkiye nin her yerini gezerek teflkilatland ysam sizde gezin dolafl n yerinizde oturmay n ve teflkilatlan n " anlam na gelebilecek sözler söylemiflti. Yap lan bu de erlendirmeye karfl elefltiriye muhatap sendikac lar ve Türk- fl yetkilileri taraf ndan gereken cevap verildi ve sendikal anlamda teflkilatlanma ile Siyasi parti teflkilatlanmas aras nda ki ciddi farklar anlat ld. Say n Baflbakan n ve Hükümetin bu konudaki görüfllerinin geçen zaman içinde de iflmifl olmas umuyorum, Aç kça de iflmesi gerekti ini söylüyorum. Zira kay t d fl ile mücadelede hükümetlerin baflar l olmas n n yolu kesinlikle sendikalarla iflbirli i yap lmas ndan geçiyor. Sorunuzun devam nda istihdam n kay t alt na al nmas n n ekonomiye ne tür katk lar n n olaca n soruyorsunuz. Her fleyden önce kanun hakimiyeti sa lanm fl olacakt r. Yasalara uygun ve kay tl istihdam yaratan iflyerleri haks z bir rekabetten kurtulmufl ve iflyerlerinin Editörlü ünü Gazi Üniversitesi kisadi dari bilimler Fakültesi Ögretim Üyesi Dr. Erdinç YAZICI n n yapt lke Emek yay nlar taraf ndan ç kar lan kitapta Genel Baflkan m z Eyüp ALEMDAR n görüfllerine de dokuz sayfal k yer verildi. Alemdar n Küreselleflmenin Sendikal Hayat m za Etkileri ve 2004 Y l nda Gündemimizdeki Konular bafll kl yaz s ndan küçük bir bölüm: Türkiye küreselleflen dünyadaki konumunu belirlemek için k sa ve uzun dönemli de erlendirmeler yaparak strateji belirleme imkan na sahiptir. Zira ülkeleraras karfl l kl devaml l n sa layabileceklerdir. Sosyal güvenlik kurulufllar n n prim kayb önlenmifl olacak. Y llar içinde sosyal güvenlik ten mahrum devletin korumas n muhtaç milyonlarca insan n ortaya ç kmas önlenmifl olacakt r. Benim pratik olarak söyleyebileceklerim bunlar. Konun Yaln z Sendikalar n de il, Hükümetlerin de Hedefi, Tüm Çal flanlar n Sendikal Olmas n Sa lamak olmal d r. uzmanlar bütün yans malar na da dikkate alarak daha ayr nt l olarak yararlar n s ralayabilirler. Anayurt - Kay t d fl çal flan yabanc lar hakk ndaki düflünceniz ve varsa di er çözüm önerileriniz. Alemdar Resmi yetkililerin beyanlar na göre Ülkemizde bir milyon civar nda yabanc kaçak olarak çal fl yor. Ülkemizde milyonlarca vatandafl m z iflsizken bu kadar yabanc n n hem de kaçak olarak ba ml l n artt böyle bir dönemde, ekonomik bak mdan daha güçlü olsa bile di er ülkelerdeki geliflmelerden ba ms z olarak etkin ve sa l kl politikalar oluflturmas imkans zd r. Türkiye, günümüzde ve önümüzdeki dönemlerde küresel ekonomik sistemin ortaya ç kard imkanlar ülkesinin ve halk n n yarar na en iyi flekilde nas l de erlendirebilece ini belirlemelidir. Bu konuda hangi stratejileri uygulayaca n sivil toplum kurulufllar yla, özellikle üniversiteler ve sendikalarla birlikte oluflturmal d r. çal fl yor olmas n izah edebilmek mümkün de ildir. Devletimiz bu ay ptan bir an önce kurtulmak için ne laz m geliyorsa yapmak zorundad r. fiu anda Türkiye ye neredeyse vize uygulamayan ülke yok. Sivil toplum kuruluflu yöneticileri, fl adamlar m z, hatta hakimlerimiz bile konsolosluklarda ahret suallerine muhatap olurken, bir milyon yabanc ülkemize gelip kaçak olarak çal flacak. Bunun büyük bir ay p oldu unu söylüyorum ve bir an önce önlenmesini istiyorum. Son olarak söyleyece im fludur Kay t D fl stihdam ve Kay t D fl Ekonomi konusunda hükümetler sendikalarla ve sivil toplum kurulufllar yla iflbirli i yapmal d rlar. Sendikal Örgütlenmenin önündeki engeller kald r lmal, istihdama dayal vergi politikas ndan vazgeçilmelidir diyorum. Bize bu f rsat verdi iniz için Türkiye Kooperatif ve Büro flçileri Sendikas ve flahs m ad na teflekkür ediyorum. Anayurt Gazetesi ne yay n hayat nda baflar lar diliyorum. Editörlü ünü Gazi Üniversitesi Ö retim Üyesi Doç. Dr. Erdinç YAZICI n n yapt SEND KAL PERSPEKT F, flçi liderleri konufluyor... adl yeni bir kitap yay nland. Baflkanlar Kurulu Toplant s SEND KAMIZDAN 17

20 TÜRK YE KOOPERAT F VE BÜRO fiç LER SEND KASI Sendikam z Geniflletilmifl m fl, hem de Baflkanlar Kurulu l flmalar, hükümetlerle ve iflveren Baflkanlar Kurulu Genel Denetim Üyeleriyle birlikte baflta Tar m kurulufllar ile olan iliflkiler konu- Kurulu Üyeleri, Genel Disiplin Kredi Toplu fl Sözleflmesi olmak sunda detayl aç klamalar yapm fl- Kurulu Üyeleri, fiube dari Sek- üzere yaklaflmakta olan Toplu fl lard r. reterleri ve fiube Mali Sekreterle- Sözleflmelerinin Taslak çal flma- E itim Seminerimize ve Genifl- ri nin de kat l m ile 17 Aral k lar n n yap lmas na kat lm fllar- letilmifl Baflkanlar Kurulu Toplan tarihinde Büyük Anadolu d r. t m za kat larak bizleri bilgilendi- Oteli Toplant Salonu Ak- Üç gün süren E itim Semine- ren de erli hocalar m za, Say n yurt/ankara adresinde toplanarak rimize panelist olarak kat lan ve Genel Müdürümüze, Türk- fl imi- Teflkilat sorunlar n gözden ge- tebli sunan konular nda otorite zin Say n Genel Mali Sekreterine Baflkanlar Kurulu Toplant s 18 SEND KAMIZDAN çirmifltir. Ayr ca toplant da Ülkemizin gündemindeki önemli sorunlar görüflmüfl, çal flma hayat yla ilgili geliflmeleri de erlendirmifl ve Hükümet taraf ndan de ifltirilmesi için çal flmalar yap lan 2821 Say l Sendikalar Yasas ve 2822 Say l Toplu fl Sözleflmesi Grev ve Lokavt Kanunu ile ilgili çal flmalar de erlendirilmifltir. Geniflletilmifl Baflkanlar Kurulu toplant s ndan önce, ayn otelin bir baflka salonunda üç gün süre ile genifl kat l ml bir e itim de erli hocalar m zdan baflka Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl nda halen Çal flma Genel Müdürü olarak görev yapan Say n Cengiz DEL BAfi da toplant m za kat larak Bakanl k bünyesinde yap lan yasa çal flmalar, yeni düzenlemeler ve güncel konularla ilgili olarak teflkilat m z ayr nt l olarak bilgilendirmifltir. Toplant m z n aç l fl na Türk- fl Genel Mali Sekreteri ve Demiryol- fl Genel Baflkan Say n Ergün ATALAY, toplant m z n kapan fl - na ise Türk- fl Genel Baflkan Say n ve Say n Genel Baflkan na teflrifleri ve katk lar için teflekkür ediyoruz. Geniflletilmifl Baflkanlar Kurulu Toplant s nda yap lan de erlendirmeler sonucunda afla daki hususlar n teflkilat m za ve kamuoyuna duyurulmas kararlaflt r lm flt r. *Son günlerde hükümetin gündemini a rl kl olarak meflgul eden Avrupa Birli i nden müzakere için gün al nmas konusunun bir flekilde sonuçlanm fl olmas n olumlu bir geliflme olarak görmekte, Hükümet yetkilile- semineri gerçeklefltirilmifltir. fiu- Salih KILIÇ kat lm fllard r. Konfe- rinin görüflmelere gitmeden önce belerimizin faaliyet alanlar na gi- derasyonumuz Türk- fl in Say n Ana Muhalefet partisiyle de uzla- ren her ilden en az dört temsilci Genel Mali Sekreteri ve Say n Ge- flarak milli ç karlar m z koruma- hem e itim çal flmalar na kat l- nel Baflkan da konfederasyon ça- da kararl bir tutum sergileyece-

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI?

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES 31 45 SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? Erol GÜNER* I. G R fi: Hafta tatili Türkiye de 1924 y l nda ç kar lan Hafta Tatili Kanunu ile düzenlenmifltir.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

BASINDA TEKS F. TÜRK YE TEKST L, ÖRME VE G Y M SANAY fiç LER SEND KASI ve TEKST L SEKTÖRÜ ( )

BASINDA TEKS F. TÜRK YE TEKST L, ÖRME VE G Y M SANAY fiç LER SEND KASI ve TEKST L SEKTÖRÜ ( ) BASINDA TEKS F TÜRK YE TEKST L, ÖRME VE G Y M SANAY fiç LER SEND KASI ve TEKST L SEKTÖRÜ (2007-2011) TEKS F TÜRK YE TEKST L, ÖRME VE G Y M SANAY fiç LER SEND KASI GENEL MERKEZ Ziya Gökalp Cad. Aydo mufl

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

Beraber biriktirdiklerimiz...

Beraber biriktirdiklerimiz... Haberler SABANCI HOLD NG'TEN YEN YATIRIM Sabanc Holding bünyesinde yer alan Ç MSA Çimento Sanayii ve Tic. A.fi. Kayseri Tesisi'nde gerçeklefltirilmesi planlanan yaklafl k 30 milyon dolar tutar ndaki yat

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

B REYSEL EMEKL L K S STEM

B REYSEL EMEKL L K S STEM B REYSEL EMEKL L K S STEM 1 B REYSEL EMEKL L K S STEM NED R? kinci bir emeklilik geliridir, çal rken sahip oldu unuz hayat standatlar n z koruman z, emeklilik döneminde kendi ayaklar n z üzerinde durman

Detaylı

Mustafa Kumlu: Do algaz Krizi Hatal Enerji Politikalar n n Sonucudur

Mustafa Kumlu: Do algaz Krizi Hatal Enerji Politikalar n n Sonucudur Mustafa Kumlu: Do algaz Krizi Hatal Enerji Politikalar n n Sonucudur TES- fi Genel Baflkan ve TÜRK- fi Genel Sekreteri Mustafa Kumlu, 27 Ocakta yapt bas n aç klamas nda yaflanan do algaz krizinin hatal

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ÜRÜN KATALO U PRODUCT CATALOGUE Vega G da Sanayi A.fi. Çikolatal, fiekerli ve Unlu Mamuller Sektöründe faaliyet göstermekte olup; unlu mamuller, çikolata ve çikolata kaplamal ürünler, flekerli - oyuncakl

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Avrupa Adelet Divanı

Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 22.11.2012 Sayısı : C-385/12 Kısmi süreli çalışan işçilerin diğer işçilere oranla daha uzun süreli emeklilik sigortasına prim

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER Yrd. Doç. Dr. Hediye ERG N* I. GENEL OLARAK Türk vatandafllar yurtd fl nda geçen hizmet sürelerini 8.5.1985 tarihli 3201 say l Yurt D fl nda Bulunan Türk

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı