Eyüp ALEMDAR Koop-iş Sendikası Genel Başkanı. Baflkanlar Kurulu Toplant s SEND KAMIZDAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eyüp ALEMDAR Koop-iş Sendikası Genel Başkanı. Baflkanlar Kurulu Toplant s SEND KAMIZDAN"

Transkript

1

2

3 Eyüp ALEMDAR Koop-iş Sendikası Genel Başkanı Dergimizin Bu say s nda "ÜYELER M Z N ÇALIfiTI- I fi YERLER N TANIYALIM" ve "ÜRETT KLER M - Z TÜKETEL M" bafll alt nda sahalar nda öncü olan kurulufllara yer veriyoruz. Bu güzide kurulufllar m zdan biri olan TRAKYA B RL K in çok de erli genel müdürü Say n Cemalettin USLU nun birli i tan tan bir yaz s ile PANKO- B RL K ve KAYISI B RL K gibi ayn derecede önemli ifl yerleri ve ürünlerine ayr lm fl sayfalar m z var. Bu tür yay nlar m za bundan sonra daha s k rastlayacaks n z. Amac m z on binlerce üyemizin Sendikam z n yetkili oldu u iflyerlerini tan mas ve tüketim tercihlerini bu iflyerlerinin üretti i ürünlerden yana yapmas d r. Üyelerimiz sadece kendileri bu tercihi yapmakla kalmamal, bu yüksek tüketim bilincini toplumun tümüne kazand rmaya çaba göstermelidirler. Dünyan n baz ileri ülkelerinde ürün üzerindeki etiketlerde bulunan "çevreye gösterilen duyarl l k", "tüketici haklar na gösterilen sayg " yaz lar yla birlikte ürünün "sendikal iflçiler taraf ndan üretildi i" veya ürünün üretildi i iflyerinde "toplu ifl sözleflmesi uyguland " belirtilmektedir. Bu uygulama firman n prestijini artt rmakla kalmamakta ayn zamanda bilinçli sendika üyeleri sayesinde sat fl kabiliyetini artt rmaktad r. Ülkemizde de böyle bir uygulaman n yasal zemininin oluflturulabilmesi için sendika olarak üst kurulufllar m z nezdinde baz giriflimlerimiz oldu. Bu taleplerimizin takipçisi olmaya devam edece iz. Sendika olarak en son düzenledi imiz e itim seminerine kat lan de erli bilim insanlar ve seçkini konuklar m z n her zaman oldu u gibi bu kez de ifade ettikleri, "Koop- fl Sendikas mensuplar n n yüksek e itim ve kültür seviyesi" bizim için bir k vanç vesilesi olmufltur. Bu e itimde seminerinde iflledi imiz a rl kl konular m zdan biri de, "Teflkilatlanman n Güncel Sorunlar " idi. çinde bulundu umuz dönemde büyük h z verdi imiz teflkilatlanma faaliyetleri sonucunda toplam 25 ayr iflyerinde çal flan yaklafl k dört bin civar nda iflçi sendikam z n çat s alt na girmifltir. Bu vesileyle hem e itim seminerlerimize kat lan ve katk s olan herkese, hem de teflkilatlanmada eme i geçen flube baflkan ve yönetim kurulu üyelerimize, temsilcilerimize, teflkilatlanma uzmanlar m za ve destek veren herkese teflekkür ediyorum ve aram za kat lan yeni üyelerimize hofl geldiniz diyorum. Türk Koop- fl Sendikas olarak, Panko Birlik, Trakya Birlik, Karadeniz Birlik ve di er bütün iflyerlerinde oldu u gibi, sendikam za vücut veren en önemli ifl yerlerimizden biri olan Tar m Kredi Kooperatifleri iflyeri için de T S müzakereleri öncesinde bu iflyerinde çal flan temsilcilerimizle topland k. Toplant ya kat lan yönetici ve temsilciler, üyelerimizin görüfllerini ve taleplerini bize ulaflt rd lar. Bu görüfl ve taleplerin karfl lanmas için sendika olarak elimizden gelen her türlü çaba gösterilmektedir. Ülkemiz nüfusunun yar s ndan daha fazlas olan 36 milyon insana sa l k hizmeti veren, tamamen çal flanlar n ödemifl oldu u primlerle tesis edilen SSK hastaneleri, Sa l k Bakanl na devredilmek isteniyor. Bu konudaki yasa tasar s meclis genel kurulundan da geçti. Bu konu da dergimizde yer alan önemli konu bafll klar ndan biridir. Sigortal lara verilen sa l k hizmetinin kalitesini yükseltmek ve sa l kta varolan sorunlar gidermek için çaba göstermek yerine, Sa l k tesislerini bir bakanl ktan al p bir baflka bakanl devretmek yolu seçiliyor. Hükümetin hedefi uzun vadede sa l özellefltirme ve ömür boyu ödenen yüksek primlere ra men sa l k hizmetini paral hale getirmektir. Bu güne kadar SSK n n 72 milyar dolar, yani 100 katrilyon TL.den daha fazla paras iktidarlar taraf ndan siyasi kararlarla kullan lm flt r. fiimdi ise SSK sa l k hizmeti veremez hale getirilmek isteniyor. Baflta Konfederasyonumuz Türk- fl olmak üzere Sendikalar ve di er önemli Sivil Toplum Kurulufllar ndan oluflan Emek Platformu SSK Hastanelerinin devri konusunu gündemine alm flt r. Uygulanmaya bafllayan miting ve di er eylemlere ra men hükümetin tutumunda herhangi bir de ifliklik olmam flt r. Ancak konunun birde Anayasa Mahkemesi nde görüflülecek hukuki boyutu vard r. SSK Hastanelerinin Sa l k Bakanl na devri ve Genel Sa l k Sigortas konusunun, çal flanlar n lehine bir çözüme kavuflturulaca na olan umudumu muhafaza ediyorum. Yaz ma son vermedin önce üyelerimizden gelen yo un talepler üzerine, dergimizin yay nlanmad aylarda meydana gelebilecek önemli konularda haber bülteni yay nlamay kararlaflt rd m z belirtiyor, 2005 Y l n n Camiam za, Milletimize ve tüm Dünya nsanlar na hay rlar getirmesini diler, Mübarek Kurban Bayram n z tebrik ederim. Bir sonraki yaz da buluflmak üzere hoflça kal n z. Baflkanlar Kurulu Toplant s SEND KAMIZDAN 1

4 Sendika ve Sivil Toplum Kültürü Dergisi KOOP- fi SEND KASI ADINA SAH B Eyüp ALEMDAR GENEL BAfiKAN Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, 2005 yılının, özellikle savaşlar, doğal felaketler, yaşama şartları nedeniyle sıkıntı çeken tüm insanlar için barış ve huzur getirmesini diler, tüm üyelerimize ve çalışma hayatındaki herkese sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz. GENEL YAYIN YÖNETMEN Ergün YURDAKUL GENEL E T M SEKRETER SORUMLU YAZI filer MÜDÜRÜ Seyfi fi R N BASIN MÜfiAV R YAYIN KURULU Eyüp ALEMDAR Mehmet PALA Tuncer GÜRBULAK Metin GÜNEY Hüseyin ÖNER Ergün YURDAKUL ki ayda bir yay nlan r. Dergimize gönderilen yaz lar iade edilmez. Yaz lar yay nlay p yay nlamamak veya bir k sm n yay nlamak derginin tasarrufundad r. Yaz lardaki sorumluluk yazarlar na aittir. Üyelerine ücretsiz da t l r. Dergimiz bas n ahlak yasalar na uyar. YÖNET M YER Fevzi Çakmak Sokak No: 15/11-12 K z lay - ANKARA Tel: (0312) Belge geçer: e-posta: SAYFA DÜZEN - BASKI çindekiler Genel Baflkandan Cumhuriyetimizin 80. Y l Türk- fl 19. Genel Kurulu Tar m ve Tar m Birlikleri Desteklenmelidir Genel Baflkan m z Eyüp Alemdar Türk- fl i Yurtd fl nda Temsil Etti Genel Teflkilatland rma ve E itim Sekreterleri Toplant s Yap ld Sendikac lara Düflen Yeni Görevler Koop- fl Pancar Üreticilerine ve Üretici Birliklerine Destek Veriyor Türk Tar m Sektörü Koop- fl Sendikas Baflkanlar Kurulu Tarifl ten Haberler Küreselleflme T..S. Haberleri Türkiye de Asgari Ücretli Olmak Yeni Dünya Düzeni Kan Kaybediyor Tar m Kredi de Hizmetiçi E itim Hukuk Köflesi Sosyal Haberler vedik Org. San. Bölg. Matbaac lar Sit Sok. No: 27 vedik / ANKARA Tel: Faks: Yay n Hizmetlerimiz

5 ÜYELER M Z N ÇALIfiTI I fi YERLER N TANIYALIM KOOP- fi SEND KASI TRAKYA B RL K Kurulufl y llar ndan günümüze kadar 38 y l içinde h zl ve istikrarl bir geliflme gösteren ve ülkemizde üretilen ay çiçe inin y lda ortalama % 50 - % 60 n mübayaa eder duruma gelen Trakya Birlik kuruluflunda 3 olan kooperatif say s bugün Marmara, Ege ve ç Anadolu bölgelerinde faaliyetlerini sürdürmekte olan 48 kooperatife yükselmifl olup, kuruluflta olan say s günümüzde e ç km flt r. Trakya Birlik taraf ndan kooperatif orta üreticilerin tar msal girdi ihtiyaçlar n n karfl lanmas amac yla, her y l ortalama olarak bin ton kimyevi gübre, ton hibrit tohum ve 120 bin litre zirai ilaç da t m peflin ve kredili olarak gerçeklefltirilmektedir. Ayr ca her ifl y - l nda "Mazot Kredisi" ve "Destekleme Kredisi" ad alt nda ortaklara iki ayr nakdi kredi da t m yap lmakta olup, ortaklar na fl y l kapsam nda; 221 ton hibrit tohum, 131 bin litre zirai ilaç, 13 bin Kg. m s r tohumu ile 121 bin ton fenni yem peflin ve kredili olarak da t lm flt r. Ortaklar m za da t lan ayni ve nakdi kredilerin toplam 82 Trilyon TL y aflm flt r. Trakya Birlik in her iflletmesinde de y ll k toplam 165 bin ton ayçiçe- i iflleme, 45 bin ton rafine ya, 30 bin ton margarin, 216 bin ton fenni yem üretim kapasitesi bulunmakta olup, fason üretimlerle birlikte ortalama ton/ y l rafine ya, 22 bin ton margarin sat fl gerçeklefltiren Trakya Birlik, rafine ya da % margarinde % Pazar pay na sahiptir. Trakya Birlik Entegre Tesisleri nde 200 ton/ gün kapasiteli yeni rafine ünitesi tesisi kurulmas, 240 ton/gün kapasiteli kurutma tesisinin kurulmas, margarin ünitesi kapasitesinin artt r lmas, ekstraksiyon ünitesinin 600/ton gün kapasiteye ç kar lmas, 4 adet ton kapasiteli çelik silo yap lmas ile yem fabrikas na bir adet tonluk kapal depo yap m na iliflkin yat r m çal flmalar ndan 240 ton/gün kapasiteli kurutma tesisi ile ton kapasiteli çelik silo faaliyete geçmifl olup, yat r mlar n önümüzdeki bir içinde tamamlanmas plânlanm flt r. Takribi Trilyon TL tutar ndaki yat - r mlar n tamamlanmas durumunda Trakya Birlik in 165 bin ton/y l olan ayçiçe i iflleme kapasitesi 270 bin ton/y la, 45 bin ton / y l olan rafine ya üretim kapasitesi 88 bin ton/y - la, 30 bin ton / y l olan margarin üretim kapasitesi y ll k 45 bin ton/y la yükselecek olup 270 bin ton ayçiçe- i iflleme kapasitesi ile Trakya Birlik sektöründe ülkemizdeki en yüksek iflleme kapasitesine sahip kurulufl olacakt r. Bu h zl geliflmeyle birlikte 2005 y l nda da yeni ürün çeflitleri ve yat - r mlarla faaliyetlerini gelifltirerek sürdürmeyi hedefleyen Trakya Birlik taraf ndan halin Birya rafine ayçiçek ya, Birya m s r ya, Birya zeytinya, Birma-kahvalt l k margarin. Birma-kâse margarin, Birma- mutfak margarini üretilmektedir. Trakyabirlik ayr ca, Trakyemfenni yem çeflitleri (kuzu, süt-besi) ile ülkemizin en büyük yem üreticileri aras ndad r. Geçti imiz y l May s ay nda kâse ve yumuflak margarin ile devam eden ürün çeflidi artt - r lmas çal flmalar kapsam nda bu y l piyasadaki geliflmeler do rultusunda % 25 ya azalt lm fl margarin çeflidinin üretimine geçilmifltir y l nda ilk kez ortaklar ndan temin edilen ekmeklik bu day kullan larak fason olarak üretimi gerçeklefltirilen Trakya Birlik un çeflidi 25 Cemalettin USLU Trakya Birlik Genel Müdürü ve 50 Kg.l k ambalajlar halinde ba l kooperatifler taraf ndan ortak ve tüketicilerin tercihine sunulmaktad r. Ayr ca Trakya Birlik Entegre Tesisleri ve Karacabey Ya Fabrikalar bünyesinde bulunan yem fabrikalar m zda ilk kez 2004 y l nda % 20 proteinli zenginlefltirilmifl yem çeflidinin üretiminde gereksinim duyulan soyan n ifllenmesine bafllanm flt r. Bilindi i gibi ülkemizde tar msal ürünlerin pazarlanmas nda Tar m Sat fl Kooperatifleri ve Birlikleri önemli rol üstlenmektedir tarihinde yürürlü e giren 4572 Say l Kanun ile birlikte kooperatiflerin mali ba ms zl, ekonomik yap lar n n güçlendirilmesi, piyasa koflullar nda rekabet edebilmeleri, bu sayede üreticiye daha iyi hizmet götürülerek üreticinin sahip oldu u bir yap ya kavuflturulmas hedeflenmifltir. Birli imizin yeni kanun do rultusunda kendisinden beklenen performans gerçeklefltirmek ve serbest piyasa koflullar na uyum sa lamak aç s ndan önemli mesafeler katetmifl olup, y ll k ortalama 400 Trilyon TL. cirosu ile Türk tar m na ve sanayiine hizmet vermektedir. Baflkanlar Kurulu Toplant s SEND KAMIZDAN 3

6 ÜRETT KLER M Z TÜKETEL M KOOP- fi SEND KASI Baflkanlar Kurulu Toplant s 4 SEND KAMIZDAN

7 ÜYELER M Z N ÇALIfiTI I fi YERLER N TANIYALIM KOOP- fi SEND KASI ÜRETT KLER M Z TÜKETEL M KOOP- fi SEND KASI KAYISI B RL K KAYISI BİRLİK YÖNETİM KURULU BAŞKANI Tuncer BULGURLU KAYISI BİRLİK YÖNETİM GENEL MÜDÜRÜ Seyhan BAYHAN Birli imiz Malatya Organize Sanayi Bölgesi nde, Malatya kay s üreticilerinin kurdu u 7 kooperatifin birleflmesi ile oluflmufl, yar resmi bir kurulufltur y l nda özerkleflen birli imiz, bafltan sona yeniden yap lanarak revize olmufl, organizasyondan üretime yenilenerek kay s üreticisi orta, kaliteyi ilke edinen tesisi, disiplinli uzman ifl gücü gibi geliflmifl üstün özellikleriyle, dünyada hakl bir yer edinmifltir. Ayr ca hedef haz rlayan bir yap ya bürünerek yeni ürün gelifltirme, ürün demetine yenilerini kazand rma gibi gelece e dönük stratejiler belirler duruma gelmifltir. Birli imiz dünyan n en iyi kay s s olan Malatya Kay s s n n dünya ölçütlerinde ifllenmesini, paketlenmesini ve sunumunu yapmaktad r. Dünyan n dört bir yan nda muazzam hakl bir üne sahip bu sunum, flüphesiz ki devletimiz ve birli imizin bize sa lam fl oldu u imkanlar n bir sonucudur. Bu sonuç tüketicilere; daha kaliteli ve ciddi ürün, bol çeflit, güvenceli ve garantili mal al m imkan, en uygun fiyat olarak yans makta, bizlere kuru kay s konusunda her türlü siparifle cevap verebilme imkan sa lamaktad r. YÜKSEK ENERJ Y YECE MALATYA KAYISISI Beslenme uzmanlar ve lezzet otoriteleri taraf ndan dünyan n en iyisi kabul edilen Malatya Kay s s, içerdi i organik ve anorganik maddeler yoluyla insan sa l na çok fazla olumlu etkilere sahip bir meyvedir. Kay s, yüksek miktarda fleker, niflasta, protein, potasyum, karoten, pektin, pekmez, selülöz, organik maddeler, vitamin A, B, B2, C, E içermektedir. Aromas ve lezzeti ile hiçbir kay - s da bulunmayan bu özellikler yan nda yüksek enerji kayna olan Malatya Kay s s sa l kl beslenmede önemli yer tutmaktad r. Kay s n n bilim insanlar taraf ndan tespit edilmifl yararlar na bir göz atal m. Kay s beyinin düzenli çal flmas n sa lar, streesi azalt r. Karaci erin tahrip olan k s mlar n n tamirini sa lar, difl ve kemik geliflimine olumlu katk larda bulunur, kan yap c özelli e sahiptir, mide, on iki parmak ba rsa ülserinin oluflmas na engel olur, var olan ülseri de iyilefltirici özelli e sahiptir. Böbreklerde tafl oluflmas n azalt r. Üreme gücünü artt r c özellikleri vard r. Kansere karfl koruyucu bir etkiye sahiptir. Kalp kaslar n kuvvetlendirir ve daha düzenli çal flmas n sa lar. Kay s n n potasyumca zengin, sodyumca fakir ve A vitamininin öz maddesi karotence zengin olmas insan n beslenmesindeki önemini artt rmaktad r. Ba rsak kanserinin oluflumunun en büyük sebeplerinden olan sindirim bozuklu unu önleyerek, sindirim sistemini rahatlatmaktad r. 5

8 KOOP- fi SEND KASI E T M SEM NERLER SÜRÜYOR... Baflkanlar Kurulu Toplant s 6 SEND KAMIZDAN KOOP- fi SEND KASI GENEL BAfiKANI EYÜP ALEMDAR, ARALIK E T M ÇALIfiMALARINI AÇILIfi KONUfiMASININ TAM METN Türk- fl imizin De erli Genel Mali Sekreteri ve Demiryol- fl Genel Baflkan Say n Ergün ATALAY, De erli Konuklar, Sendikam z n De erli Genel Denetim Kurulu ve Genel Disiplin Kurulu Üyeleri, De erli fiube Baflkanlar, fiube Yöneticisi ve Temsilcisi Arkadafllar m, Sendikam z Personeli De erli Dan flman ve Uzman Arkadafllar m, Türkiye Kooperatif ve Büro flçileri Sendikas Genel Yönetim Kurulu ad na ve flahs m ad na, E itim Seminerimize Hofl Geldiniz diyor, Hepinizi Sayg yla, Selaml yorum. De erli arkadafllar m, faaliyet dönemimiz içinde bu salonda kinci E itim Seminerimizi yap yoruz. Daha önce yapt m z lk E itim Seminerinde a rl kl olarak 22 May s 2003 tarihinde yürürlü e giren 4857 Say l yeni fl Yasas n n Koop- fl Sendikas n n Aral k 2004 tarihleri aras nda Ankara Büyük Anadolu Oteli nde düzenlemifl oldu u e itim semineri baflar yla tamamland. Seminer aç l fl na kat lan de erli konuklar aras nda Türk- fl Genel Mali Sekreteri ve Demiryol- fl Genel Baflkan Ergün ATALAY, Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl Eski Müsteflar, Ali TOPTAfi, BASS Sendikas Genel Baflkan Turgut Y lmaz, Demiryol- fl Sendikas Genel Mali Sekreteri Laik Göçmen, Genel Mevzuat Sekreteri Hüseyin Kaya da vard. Koop- fl Genel Baflkan Eyüp ALEMDAR n anlaml konuflmas ndan sonra Türk- fl Genel Mali Sekreteri ve Demiryol- fl Genel Baflkan Ergün ATALAY semineri aç l fl konuflmas yapt. Seminere Koop- fl sendikas genel yönetim, denetim kurullar yla, flube baflkanlar, iflçi temsilcileri tam kadro ile kat ld lar. 15 Aral k Çarflamba günü Çal flma Bakanl Eski Müsteflar Ali Toptafl Toplu fl Sözleflmesi Düzeni bafll kl dersini verdi. Ö leden sonra Tar m Kredi Kooperatifleri Temsilcileri toplant s akflam da Baflkanlar Kurulu Toplant s yap ld. 16 Aral k Perflembe günü Prof. Dr. Fevzi Demir 4857 Say l fl Kanunu ve uygulamadaki güncel meseleler ile ilgili ders verdi dan sonra Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl, Çal flma Genel Müdürü Cengiz DEL BAfi Güncel konular, çal flma hayat ndaki yeni düzenlemeler ile ilgili ders verdi. 17 Aral k 2004 Cuma günü Yrd. Doç. Dr. Say m YORGUN "De iflen Dünyada Sendikalar" "Türkiye de Sendikal Örgütlenmenin Güncel Sorunlar " bafll kl derslerini verdi. Türk- fl Genel Baflkan Salih K - l ç n kapan fl konuflmas ard ndan özel program yap ld. Seminer ve toplant lar 18 Aral k günü son buldu. Koop- fl Sendikas kat l mc lar n sendikal bilinç düzeyi, derslere firesiz kat lma, ilgi ve dikkat konuklar n ve hocalar n takdirini kazand. Koop- fl Sendikas E itim Seminerleri Aç l fl na Teflrif Eden Bass- fl Genel Baflkan Turgut Y lmaz (sa bafltaki Genel Baflkan m z Eyüp Alemdar n yan nda), Türk-ifl Genel Mali Sekreteri ve Demiryol- fl Sen. Genel Baflkan Ergün Atalay, Demiryol- fl Sendikas Genel Mali Sekreteri Laik Göçmen (sa dan sola) getirdi i bafll ca yenilikleri ve fl Güvencesi konusunu Say n Prf.Dr.Fevzi DEM R hocam zla birlikte ifllemifltik. Say n DEM R ve konular nda otorite olan di er hocalar m z, bu seminerimizde de bizlerle beraber olacaklar. Önceki seminerimize kat lan arkadafllar - m z hat rlayacaklard r. (4773 Say l ) fl Güvencesi yasas n da içine alan Yeni (4857 Say l ) fl Yasas na göre verilen, iflçinin ilk fle ade Karar n n Yarg tay taraf ndan onayland haberi, 17 Temmuz 2003 tarihinde bafllayan bu ilk E itim Seminerimiz devam ederken gazetelerde yer alm flt. Bugün bafllayacak olan E itim Seminerimizin de, böyle güzel geliflmelere ve iyi haberlere vesile olmas -

9 Seminerin Aç fl Konuflmas n Türk- fl Genel Mali Sekreteri ve Demiryol- fl Genel Baflkan Ergün Atalay yapt. Türk- fl Gen. Mali Sekr. ve Demiryol- fl Gen. Bflk. Ergün ATALAY Atalay n yapt aç l fl konuflmas ndan bölümler: AB aflamas nda görüyoruz. Yunanistan ve Rum kesiminin istekleri dayat l yor. Hadi bunlar d flar dan. Bir de ülkemizin içinden gazete ilan verenler var. Bir kamyon parayla Avrupa gazetelerine ilan vermeleri kan - m za dokunuyor. ABD Felluce de, srail Filistin de öldürmeye devam ediyor. Dünyada en ucuz kan Müslüman kan... Güçlü durmam z lâz m. Bu ülkenin alt na, dolara de il, adama ihtiyac var. fiural bural, flu kökenden de il, adam dememiz lâz m. Bu ülkede her fley var! Biz insan m z n Avrupa flartlar nda yaflamas n isteriz, ama Aral k 2004 te bu meseleler hallolmayacak gün önce (4 Aral k) Say n Baflbakan a anlatt k. Hükümetin istiflare etme mecburiyeti var. Türk- fl i kimse yok sayamad, sayamaz da Kas m mitinginde sesimizi duyurduk. Müspet ve menfi tepkileri ald k. 3 gün sonra hükümetle bir araya geldik. Konular tart flt k. Türk- fl olarak Petrol- fl, Orman- fl, Tar m- fl kolunda örgütlenme fonu oluflturduk. 3 trilyona yak n param z birikti. Bizim için de teflkilatlanma olmazsa olmaz bir varl k nedenidir. Koop- fl Sendikas örgütlenme konusunda baflar l sendikalar n bafl nda geliyor. Takriben 4300 üye kaydettiler. Demiryol- fl Sendikas - n n 70 çal flan Koop- fl üyesi. Geçen hafta yönetim haz rl k yapt. Koop- fl yönetimi yapm fl ilk alt ay yüz milyon net 2., 6. ay falan... Dedim sendikada para yok, ne yap yorsunuz? Yani almak daha kolay. Veren el alan elden daha üstündür, o do rultuda hareket ederiz. AB ye kilitlenmifl bir ülkede, demokrasinin az geliflti i ülkede, sendikac l k ve siyaset yapmak çok zor. Fakir olmak çok zor... Hata yapacak vaktimiz yok. Dün Naz m Tur rahmetli oldu. Dün cenazesindeydik. Bizler faniyiz, nöbet s ras bizde. Türk- fl sizlerden, sendikalardan ald oyla ald ücretle 53 y ld r devam eden dev bir kurulufl. Üyelerimizden hak ve menfaatlerini korurken ülke menfaatlerini de gözden rak tutmamal y z. Baflkanlar Kurulu Toplant s SEND KAMIZDAN 7 ineceklerdir. Ama ben çok önemli gördü- üm (4447 Say l ) flsizlik Sigortas n n eksik kalan bir yönünü hat rlatmak istiyorum. Y l n belli aylar nda iflsiz kalan Tapu Kadastro gibi baz ifl yerlerimizde çal flan (geçiçi) iflçilere, flsizlik Sigortas ödeme yapm - yor. Bu eksikli in giderilmesi için Sendika olarak yeni baz giriflimlerde bulunmak istiyoruz. Konuyu hocalar m z n dikkatine sunuyor ve yararlanabilece imiz önerilerini heyecanla bekledi imizi belirtiyorum. Önceki seminerimizde ifllenen fi GÜ- VENCES VE 4857 SAYILI fi KANU- NU NUN BAfiLICA YEN L KLER konular na yer veren bir yay n m z, sendikam z E i- n temenni ediyor, de erli hocalar m za ve tüm kat l mc lara flimdiden baflar lar diliyorum. Bilindi i gibi Türk yarg sisteminde haks z yere iflten at lm fl oldu u ispatlansa bile, (sadece temsilciler hariç) flçinin fle adesi ne imkan yoktu. lk fle ade karar n n kesinleflti- i haberinin bu konuyu iflledi imiz E itim Semineri esnas nda gazetelerde yer almas, bizim Koop- fl Sendikas olarak konular ne kadar s cak takip etti imizi göstermesi bak - m ndan çok önemlidir. Konular nda otorite olan de erli hocalar m z bu seminerimizde de, kanunlar m z n aksayan ve eksik kalan yönlerine mutlaka detim Yay nlar aras nda yer ald. Bu ve benzer konulardaki di er yay nlar m zdan temsilcilerimizin ve talep eden üyelerimizin yararlanmaya devam ettiklerini biliyorsunuz. Bu tür faaliyetlerimiz bundan sonra da devam edecektir. Seminerimizin bir bölümünde Tar m Kredi Kooperatifleri Toplu fl Sözleflmesi taslak çal flmas yap laca, önceden ad n za ç kart - lan yaz larla sizlere bildirildi. Bu konuda aram zda bulunan Tar m Kredi çal flan temsilci ve yönetici arkadafllar m z, üyelerimizin görüfllerini ve taleplerini tespite yönelik baz çal flmalar da yapt lar. Yapt n z bu çal flmalar Genel Yönetim

10 Prof. Dr. Fevzi DEM R " fl Güvencesi, 4857 Say l Yeni fl Kanunu ve Uygulamalar " konular n iflledi. Baflkanlar Kurulu Toplant s 8 Prof. Dr. Fevzi Demir in konuflmalar ndan bölümler: Sendikaya üye oldu un, hamile kald n için (han mlar) iflten at l yorsa ifle iade yap l yor. Mahkemelerin uzun sürmesinin kabahati sende de il. Almanya da da davalar uzun sürebiliyor. flveren iflçiyi ifle bafllatsa da bafllatmasa da mahkeme kesinleflinceye kadar 4 aya kadar ücret ve di er haklar n iflçiye ödemek zorunda. flçi bu karar n kendisine itibaren 10 ifl günü içinde iflverene gidip beni ifle bafllat diyecek. 10 günlük süre hak düflürücü süredir. 10 gün içinde gitmezsen ihbar nla ve k deminle kal rs n. Sendikal nedenlerden dolay iflten att ysa 12 aya kadar da tazminat alabilir. Toplam 23 ay tutar nda tazminat al r ki Avrupa ya göre bile ileri haklard r. flçi ayr ca en az 10 ay iflsizlik ödene i kazan r. Demek ki 30 aya varan bir tazminat söz konusu. Sana ihbar ve k demini ödediyse ifle ald nda yeniden bafllar. Bu bana göre Türk iflçileri için sa lanm fl en büyük bir nimettir. flveren istifaya zorlay p "Kurumla ilgili Hukuki bir alaca m yoktur" diye ka t imzalat yorsa bu istifa olmuyor, iflten ç karma oluyor. flverenin doldurdu u belgeye iyi bakacaks n z. flçi istifa etmifltir diye yaz yorsa ihbar tazminat alamazs n z. flçiyi iflten ç karman n ciddi nedenleri olacak? Neden yani? Eskiden 100 kg kald r yordu da flimdi 50 kg m kald r yor. Sendikal nedenlerden Prof. Dr. FEVZİ DEMİR İzmir Şube Başkanı KARAARSLANOĞLU nun sorusunu yanıtlıyor. oldu u ayan beyan ortada. flveren bunlar ispatlamas laz m. flveren sendikal neden demez zaten. fl güvencesi Yasas neden geldi biliyor musunuz? nsanlar namuslu bir flekilde ald paran n hakk n verdi i sürece ifline devam edebilir. Yi idi öldür hakk n yeme! Seni bahaneyle iflten ç kar rsa 2 y la yak n maafl tutar tazminat ödüyor. Geçen derste iflledik. Siyasi kararlar, bizim partiden de ilsin defol git derse geçerli bir sebep olmaz. Siyasi bak mdan ayr c l k yapt ndan dolay 4 ay daha tazminat alabilirsin. Siyasi partiler üzerine bask yapacak bir güce ulafl n ki sizden korksunlar. Yapmasa da, vermese de bir tepkiniz yok ki. Sadece mesleki de il siyasal anlamda da örgütlenme sorununuz var. fiimdi benim a z m açt rmayan (gülerek) Demokrasi böyle çal fl yor. Toplumda iflçi say s % 35 ise hangi partiden olursa olsun meclise yans mas laz m. Oysa Avrupa Parlamentolar nda yüz yüz elli tane iflçi temsilcisi var. Befl tane temsilciye bu haklar çok bile! 75 y l ndan beri otuz y ld r Fransa n n 55 milyon. Refah paylafl yorlar. Biz de üreme h z üretme h z ndan fazla. Refah paylaflam yoruz, arkadan gelenlerle paylafl yoruz. SEND KAMIZDAN Kurulu Üyesi arkadafllar ma teslim etti inizi biliyorum. Öneride bulunan ve görüfl bildiren tüm üyelerimize ve bu konuda gayret gösteren yönetici ve temsilci arkadafllar ma huzurunuzda teflekkür ediyorum. Tar m Kredi Kooperatifleri Toplu fl Sözleflmesi müzakerelerine bafllamadan önce Toplu fl Sözleflmesi Tasla haz rlayabilmek için burada böyle kapsaml bir çal flmay hep birilikte yapaca z. Benzer çal flmalar Panko Birlik için Ankara da, Trakya Birlik için Tekirda da yapt k. Bu tür çal flmalar imkanlar ölçüsünde Toplu Sözleflme müzakerelerinden önce bütün iflyerleri için de yapmaya çal fl - yoruz. De erli Arkadafllar m, Yurdumuzun en ücra köflelerine kadar uzanan binlerce Tar m Kredi Kooperatifinin ba l oldu u Türkiye Tar m Kredi Kooperatifleri Merkez Birli i, hem Ülkemizin bu sektördeki en önemli kurumlar ndan biri, hem de varl k sebebimiz Türk Koop- fl Sendikas na vücut veren en önemli ifl yerlerimizden biridir. Bu gerçe in fark nda olan sorumlu yöneticiler olarak, Tar m Kredilerin yaflamas n ve güçlü olmas n herkesten çok biz istiyoruz. Aral k ay sonunda süresi bitecek olan Tar m Kredi Sözleflmesi nde anlaflmaya vard m zda Genel Yönetim Kurulu üyeleri olarak imzalay p yay nlad m z bildiride; uygulanan IMF politikalar ve borçlar n yeniden yap land r lmas yla öz kaynaklar n azald ve bir çok kooperatifin ödeme güçlü ü çekti- i bir ortamda Toplu fl Sözleflmesi Müzakeresi yapt m z yazm flt k. Ayr ca; iflin ve iflyerinin devam na verdi- imiz önem nedeniyle, üyelerimizi her zaman oldu u gibi özverili bir çal flmaya davet ettik. Kurum yetkililerinin ald klar n söyledikleri yeni tedbirlerin sonuç vermesi için sözleflmeyi bir y ll k olarak ve bildi iniz flartlarla imzalad m z üyelerimize duyurmufltuk. Demokrasisi geliflmifl ve çal flma iliflkilerinin iyi iflledi i geliflmifl ülkelerde oldu u gibi ülkemizde de sendikalar art k Sosyal Partner veya bir baflka ifadeyle Sosyal Ortak olarak adland r l yor. Örnek al nabilecek önemli iflletmelerde Sosyal Ortaklar tart flarak, anlaflarak, s k bir iflbirli i içinde sorunlara birlikte çözüm buluyorlar. Bir önceki Toplu fl Sözleflmesinde Koop-

11 Çal flma Genel Müdürü Cengiz Delibafl Çal flma Hayat ndaki Yeni Düzenlemeleri Anlatt. Hareket noktam z ILO normlar Avrupa sosyal flartlar Sendikal haklar düzenleyen Avrupa sosyal flartlar n n 5 ve 6. Maddelerini Türkiye henüz imzalam fl de il. Bunda baz s k nt lar m z var. flçi sendikalar ndan kaynaklanm yor. Kamu görevlilerinden kaynaklan yor. 5. Maddeyi imzalamamakta s k nt emniyet ve ordu teflkilat d fl nda herkese sendikal haklar veriyor say l kanunla epeyce bir kamu çal flan n sendika kapsam d fl nda tutmufluz. S k nt burada. Sosyal güvenlik sisteminde çok ciddi bir kara delik var. Alt ay genel müdürlük yap nca ömür boyu maafl al yor. K - z da kocas ndan ayr l p ölen babas n n maafl n almaya devam ediyor. Tedbirler almazsak emekliler yak nda bankamatiklerden eli bofl döner. Kay t d fl n n kay t alt na al nmas lâz m. Yoksa sürdürülebilir bir sosyal güvenlik ufukta görünmüyor. Yap lan çal flmalarda kazan lm fl haklara dokunmak düflünülmüyor. AB karfl s nda en büyük avantaj m z genç nüfus fakat dezavantaja dönüflmek üzere çünkü e itememifliz, meslek kazand ramam fl z. Üniversiteler var ama üretimin istedi i insan yetifltirememifliz. Enerjimizi topra a gömmüflüz. Türkiye mesleki e itime gereken önemi vermelidir. Art k herkes kendini yenilemek, meslek içi e itimlerden geçmek zorunda. Bir araflt rmaya göre on y l içinde kendisini yenileyemeyenler iflsiz kalacaklar. Ceza kanunundaki yeni de iflikliklerle sendikal tercihler ve çal flmalar nedeniyle iflten ç karmalarda, iflverene 3 aydan 2 y la kadar hapis cezas getirildi. nflallah bu maddeler sa l kl bir flekilde ifller. Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl Çal flma Genel Müdürü Cengiz DEL BAfi Baflkanlar Kurulu Toplant s SEND KAMIZDAN 9 fl Sendikas olarak biz de bu medeni ve ça dafl anlay fl sergiledik ve di er bütün iflletmelerde oldu u gibi Tar m Kredi Kooperatiflerinde de, Sosyal taraflardan biri olarak üzerimize düflen sorumluluklar yerine getirdik. Sözleflmemizin bu güne kadar ki uygulama süresi içinde de, temsil etmekten Onur Duydu umuz Üyelerimiz ad na yap lmas gereken her fleyi yapt k. Art k bizim de Tar m Kredi Kooperatifleri Merkez Birli i yetkililerinden sorumlu, anlay fll ve üyelerimizin özverili çal flmalar n n karfl l olan makul ve kabul edilebilir bir teklifle gelmelerini beklemek en do al hakk - m zd r. Burada hep birlikte üyelerimizden gelen hakl talepleri dikkate alarak, aya yere basan, gerçekçi ve dikkatli bir çal flma yapaca- z. Yap lacak bu çal flman n sonucunda ortaya ç kacak olan taslakta, üyelerimizin emeklerinin ve özverili çal flmalar n n karfl l olan hakl talepler yer alacakt r. Genel Merkez Yönetimi olarak bu hakl talepleri müzakere masas na getirece imizden ve kararl bir flekilde savunaca m zdan hiç kimsenin en ufak bir flüphesi olmamal d r. Teflkilatlanman n sendikalar için ne kadar hayati bir önem tafl d n her vesile ile söylenmeye çal fl yorum. Türk- fl Genel Kurulunda sendikam za ayr lan süre içinde yapt m konuflmada da, bundan önceki E itim Seminerimizde yapt m konuflmada da, Teflkilatlanmaya verdi imiz önemi vurgulamaya çal flt m. Bu vesile ile bir kez daha hat rlatma ihtiyac duyuyorum. Teflkilatlanma Koop- fl Sendikas n n gündeminden hiç düflmeyecek ve gündemdeki En Önemli Konu olmaya devam edecektir. Bu kadar önem verdi imiz bir konuda, bu güne kadar somut olarak hangi sonuçlar elde ettik, diye sorabilirsiniz. Teflkilatlanma faaliyetleri sonucunda elde etti imiz sonuçlar hiç de küçümsenecek sonuçlar de ildir. Toplam 25 ayr iflyerinde çal flan yaklafl k dört bin civar nda iflçi sendikam z n çat s alt na girmifltir. Y llard r örgütsüz ve korumas z olan binlerce iflçinin flimdi art k, Hak ve Sorumluluklar n belirten bir Toplu fl Sözleflmeleri ve bafllar s k flt nda baflvurup yard m alabilecekleri bir sendikalar vard r. Teflkilatlanmada eme i geçen flube baflkan ve

çindekiler Ramazan Bayram n z En çten Duygularla Kutlar; Sa l k, Mutluluk ve Baflar lar Dileriz Genel Baflkan Genel Baflkan Yard mc s Genel Sekreter

çindekiler Ramazan Bayram n z En çten Duygularla Kutlar; Sa l k, Mutluluk ve Baflar lar Dileriz Genel Baflkan Genel Baflkan Yard mc s Genel Sekreter KOOP- fi SEND KASI GENEL YÖNET M KURULU Eyüp ALEMDAR Genel Baflkan Mehmet PALA Genel Baflkan Yard mc s Tuncer GÜRBULAK Genel Sekreter Metin GÜNEY Genel Mali Sekreter Hüseyin ÖNER Genel Teflkilatland rma

Detaylı

Konfederasyonumuzun üyesi bulundu u Avrupa fl Dünyas Konfederasyonu BUSINESSEUROPE, Avrupa Birli i ne yeni üye olan veya kat l m sürecinde bulunan

Konfederasyonumuzun üyesi bulundu u Avrupa fl Dünyas Konfederasyonu BUSINESSEUROPE, Avrupa Birli i ne yeni üye olan veya kat l m sürecinde bulunan Konfederasyonumuzun üyesi bulundu u Avrupa fl Dünyas Konfederasyonu BUSINESSEUROPE, Avrupa Birli i ne yeni üye olan veya kat l m sürecinde bulunan ülkelerdeki üye iflveren ve sanayi teflkilatlar na yönelik

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE?

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? PANEL NOTLARI 25 Mart 2008 Orhan Apayd n Konferans Salonu 2008 stanbul Barosu Yay nlar stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 6 Baflbakan Erdo an Washington da 2. Ola an Büyük Kongre de yeni bir bafllang ç Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Baflkan George W. 11

Detaylı

UYAN TÜRK YEM. DENKTAfi KES N KONUfiTU: Bu plan asla kabul edilemez

UYAN TÜRK YEM. DENKTAfi KES N KONUfiTU: Bu plan asla kabul edilemez Kamu Çal flanlar n n Sesi AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRES ZD R Y l:1 Say : 5 N SAN 2004 Büyük bir sevdan n, büyük bir mücadelenin ad... UYAN ÜRK YEM ürkiye Kamu-Sen Genel Baflkan Bircan Aky ld z dan tarihi ça

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 26 36 Avrupa Baflbakan n Birli i Çal flma hayat Baflbakan Erdo an n 2003 y l de erlendirmesi... 4 Baflbakan Erdo an n Türkiye Büyük Millet

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI 4 BAfiYAZI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / fiubat 2005 / SAYI:205 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK

Detaylı

Türk milletinin yüre inin sesi: Yan nday z Denktafl

Türk milletinin yüre inin sesi: Yan nday z Denktafl Kamu Çal flanlar n n Sesi AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRES ZD R Y l:1 Say : 4 MAR 2004 Büyük bir sevdan n, büyük bir mücadelenin ad... ürk milletinin yüre inin sesi: Yan nday z Denktafl Denktafl, AO da düzenlenen

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

Sevkuthan Nevsuhan. iflçilerin örgütlenmesini zorlaflt r c ve zay flat c etkileri oldu.

Sevkuthan Nevsuhan. iflçilerin örgütlenmesini zorlaflt r c ve zay flat c etkileri oldu. SUNUÞ Sevkuthan Nevsuhan Örgütlenme ile ilgili ilk dosyam za geçen say m zda yer verdik. Geçen say m zda, örgütlenme önündeki engelleri, sendikalar m z n s cak deneyimlerini içeren yaz lar yla yorumlad

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Panel Session Panel Oturumu

Panel Session Panel Oturumu 378 Panel Session - Panel Oturumu Panel Session Panel Oturumu Panel Keynote Speaker Panel Sunufl Bildirisi: Doç.Dr.Adem fiah N, Undersecretary, Ministry of Industry and Commerce of Turkey / Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Fabrikas n Anadolu ya tafl yana teflvik UNAKITAN 49 ilde uygulanan teflviklerin ülke kalk nmas ve bölgesel

Fabrikas n Anadolu ya tafl yana teflvik UNAKITAN 49 ilde uygulanan teflviklerin ülke kalk nmas ve bölgesel Fabrikas n Anadolu ya tafl yana teflvik UNAKITAN 49 ilde uygulanan teflviklerin ülke kalk nmas ve bölgesel dengesizli in giderilmesi konusunda büyük öneme sahip oldu unu belirterek, stanbul daki fabrikas

Detaylı

TÜRK E T M-SEN www.turkegitimsen.org.tr / tes@turkegitimsen.org.tr Biz farkl y z..!

TÜRK E T M-SEN www.turkegitimsen.org.tr / tes@turkegitimsen.org.tr Biz farkl y z..! Çal flanlara da ücretsiz da t n Milli E itim Bakanl n n çal flanlar na yönelik düzenledi i hizmetiçi e itim seminerleri çok yetersiz kalmaktad r.. Çal flanlar n eksik ve ihtiyaçlar tespit edilerek haz

Detaylı

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8 Bankalar Baflkent i terk ediyor Türkiye Cumhuriyeti nin ilk kurulufllar ndan biri olan fl Bankas ile fiekerbank n stanbul

Detaylı

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 Sunufl Sanayi Kongrelerimizin sekizincisini, 15-16 Aral k 2009 tarihlerinde Sürdürülebilir Rekabet Gücü: Kriz Sonras Yeni Yön temas ile gerçeklefltirdik.

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı

Baflar, Gurur ve Gelecek

Baflar, Gurur ve Gelecek ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Koç Üniversitesi 10 Yafl nda Teknolojik Geliflim ve AB Continental AG Yönetim Kurulu Üyesi Hans-Joachim Nikolin DemirDöküm 50. Kurulufl Y ldönümü nü kutlad Oltafl:

Detaylı

2011 yılında daha büyük hedefler belirlendi

2011 yılında daha büyük hedefler belirlendi 2010 da baflar l olan bayilere 11 bin GÜBRETAfi Hat ra Alt n hediye edildi Maz da Fosfat Tesisleri ihalesi için teklif verildi GÜBRETAfi E itim Bursu alan ziraat fakültesi ö rencileri Yalova da bulufltu

Detaylı

GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU

GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU 13

Detaylı

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz.

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. ASYA A LIYOR Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 21 fiubat 2005 12 Moskova ziyareti 22 Baflbakan Erdo an dan çiftçiye müjde

Detaylı

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES F YATI : 1 TL. fiç - K TLE GAZETES YIL: 1 SAYI: 2 ARALIK 2009 HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü Türkiye nin de iflik illerinden fabrikalar kapat larak iflsiz b rak

Detaylı

MaliyeKulübü. aktif gençlerin dergisi. MART 2011 Say 01. 2010-2011 - İstanbul Üniversitesi. www.istanbulmaliye.org

MaliyeKulübü. aktif gençlerin dergisi. MART 2011 Say 01. 2010-2011 - İstanbul Üniversitesi. www.istanbulmaliye.org MART 2011 Say 01 2010-2011 - İstanbul Üniversitesi www.istanbulmaliye.org 0 050408 001453 Kurul çindekiler MT YAZ SAH B.Ü ktisat Fakültesi ad na Prof.Dr. Salim Atefl OKTAR Kurucu Maliye Kulübü ad na Mustafa

Detaylı

Hedef, yetkili sendika olmakt r

Hedef, yetkili sendika olmakt r E itimciler Birli i Sendikas Haber Bülteni Say : 30 Y l: 5 Eylül 2005 Hedef, yetkili sendika olmakt r Sendikam z n zmir deki Baflkanlar Kurulu toplant - s ndan Yetkili Sendika olma hedefi ç kt. zmir Yenifoça

Detaylı

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 TÜRK YE B YOET K DERNE Birinci Bask, Mart 2008, Ankara kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 Bask Haz rl k: Mucize Reklam Matbaac l k Tasar m Hizmetleri Tel: (0312) 417 10 56 Bask : Rulo

Detaylı

T Ü R K Y E D E TEOR VE UYGULAMA

T Ü R K Y E D E TEOR VE UYGULAMA T Ü R K Y E D E ÖZEL F NANS KURUMLARI TEOR VE UYGULAMA TÜRK YE DE ÖZEL F NANS KURUMLARI TEOR VE UYGULAMA ALBARAKA TÜRK ALBARAKA TÜRK YAYINLARI: 17 KÜLTÜR K TAPLARI: 2 stanbul 2000 Dizi Editörü brahim USUL

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı