Sahip ve Mes ul Md. 9 Temmuz 1952 Mecit Hun Yıl: 1 Sayı: 1 Adliye Cad. No:8 Iğdır Günlük Siyasi Gazete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sahip ve Mes ul Md. 9 Temmuz 1952 Mecit Hun Yıl: 1 Sayı: 1 Adliye Cad. No:8 Iğdır Günlük Siyasi Gazete"

Transkript

1 DİL GAZETESĠ DĠL gazetesi Mecit Hun un ilk, Iğdır ın da üçüncü gazetesidir (IĞDIR ve ARAS tan sonra). 9 Temmuz 1952 yılında yayın hayatına giren DĠL gazetesi teksirde tek sayfa olarak basılır. Eldeki en son sayı (Sayı: 130) 17 Nisan 1953 tarihini taģır. Mecit Hun un 16 Mayıs 1953 tarihinde ġarkin DĠLĠ gazetesini pedal makinesinde yayınladığı dikkate alınırsa, DĠL gazetesinin Nisan 1953 yılı içerisinde yayın hayatına son verdiği anlaģılır. DĠL gazetesinin yayın yüzü görmüģ 130 sayısının eldeki toplam 57 nüshasının birer kopyasını değerli abim Nizamettin Onk kendi eliyle, cömert ve kadirģinas bir davranıģla bana teslim etmiģtir. Yarım asra yakın özel arģivinde bulundurduğu, baģka hiçbir yerde bir kopyası olmayan, bir dönemin Iğdır ına ıģık tutan bu kıymetli belgeleri eksiksiz olarak siz okuyucularıma kavuģturmayı görev bildim. DĠL gazetesi 14 sayı boyunca ÇarĢamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada iki gün yayınlanır. 17 Ekim 1952 den itibaren de günlük siyasi gazete olarak okuyucusuyla buluģur. Mecit Hun, DĠL gazetesini çıkardığında Millet Partisi Iğdır Ġlçe BaĢkanıdır. 27 Mayıs 1950 seçimlerinde büyük bir darbe alan CHP, âdeta siyaset sahnesinden silinmiģ gibidir. DP iktidarına karģı en etkin muhalefeti de Millet Partisi organize etmektedir. Bu dönem aynı zamanda DP Ġlçe BaĢkanı Nurettin Kirman ile Millet Parti Ġlçe BaĢkanı Mecit Hun un siyasi görüģ nedeniyle karģı karģıya geldikleri, aralarında sert polemiklerin yaģandığı bir süreçtir. DĠL gazetesi siyasi görüģ ayrımı yapmadan sayfalarını kalem severlere açar. Böylece Hamza Mızrak, Turgut Sungar, Eczacı Cengiz Sümer gibi isimler gazetenin yazı ailesine dahil olurlar.

2 Sahip ve Mes ul Md. 9 Temmuz 1952 Mecit Hun Yıl: 1 Sayı: 1 Adliye Cad. No:8 Iğdır Günlük Siyasi Gazete Ağrı Yasak Bölgesindeki Köyler ĠĢi Ele Alındı 12 Temmuz 1952 DĠL (Mecit Hun) Yıl: 1 Sayı: 2 Memnuniyetle haber aldığımıza göre Ağrı yasak bölgesinde yasaklığı kaldırılan köylerin idari Ģekilde teģekkül edebilmesi için yapılan tetkik ve muhabereler neticelenmiģ ve pek yakında Tarım, Bayındırlık ve Sağlık bakanlıklarıyla Toprak ve Ġskan iģleri genel müdürlüğünden birer kiģinin iģtirakiyle teģekkül edecek heyet ilçemize gelerek son tetkiklerini yapacaklardır. Bu heyet marifetiyle köy kurulmasına karar verilecek yerlerin yol, toprak ve sıhhi durumları tespit edildikten sonra sayısı bir hayli kabarık olan meskun yerler birleģtirilerek mahdut miktarda ve idari mevzuata uygun köy kurulması temin edilecektir. Vilayet adına gelecek heyete katılması tensip edilen il iskan memurlarından sayın Ahmet Tekirdağ da birkaç gün evvel ilçeye gelerek tetkiklerine ve gerekli hazırlıklara baģlamıģ bulunmaktadır. Gelecek heyete muvaffakiyetler temenni eder çok yerinde olan bu teģebbüsten dolayı yakın ilgi göstererek bu mühim davayı halleden sayın valimiz Niyazi Akı yı tebrik ederiz. Hazım ve Tahammül Meselesi 12 Temmuz 1952 DĠL (Mecit Hun) Yıl: 1 Sayı: 2 Kudretimiz dahilinde IĞDIR a hizmet gayesiyle teksir ettiğimiz DĠL gazetesinin intiģarını öfkelenmiģ ve canı sıkılmıģ olacak ki muhterem DP baģkanı sayın Nurettin Kirman resmi makamlara ihbar ve müracaatla gazete çıkarmaya ehliyetli ve gerekli müsaadeyi de istihsal etmediğimize beyan buyurmuģlar. BaĢvurduğu yerden kendisini tatmin edebilecek cevap aldığı muhakkaktır. Fakat merak ettiğimiz birkaç husus var: Evvela bizim gazete çıkarmaya ehliyetli olmadığımızı iddia ederken kendisinin malum vaziyeti dolayısıyla Ģu anda partisini temsil edebilecek ehliyete haiz olduğuna ve DP baģkanlığı yapabileceğine kanaati var mıydı?

3 Saniyen müsaade babında mütalaa beyan buyurmadan evvel iki sayfacık basın kanununu gözden geçirmeye lüzum gördüler mi? Tabiidir ki iki suale de verilecek cevap Hayır dır. Zaten Nurettinciğimin böyle hareket edeceğini önceden tahmin ettiğimiz için hayret etmedik sadece üzüldük. Çünkü gazetemize gelen tebrik mektuplarının yanı baģında bu satırları neģretmek hiçte hoģa gitmeyecektir. Tahammül ve itidal tavsiye ederiz... DĠL den DĠL den 12 Temmuz 1952 DĠL (Mecit Hun) Yıl: 1 Sayı: 2 Tuhafınıza gitmesin. Haber aldığımıza göre sevimli kaymakamımız Hakkı Albayrakoğlu tamim buyurdukları bir emirle iskan iģlerini durdurmak suretiyle ilgili memurları bu hususla alakalı kanunları tatbikten alıkoymuģtur: Tuhafınıza gitmesin... Gerçi kanunun hakim olduğu bir memlekette veya bizim gibi hukuk devletlerinde böyle Ģey olmaz ama, madem ki demokrasi var ve madem ki kanunları çıkaranlarda nihayet bizim gibi insandır. O halde bir kaymakamında 6000 e yakın kanun içinden birkaç tanesini yürürlükten kaldırması mümkün ve tabii olmalıdır. Hem Iğdır gibi iskan iģlerinin yolunda gittiği bir yerde iskân kanunlarını tatbike ne lüzum var ki... Ġlahi kaymakam bey... VEFAT Teessürle haber aldığımıza göre kasabamızın maruf tüccarlarından Hacı Hüseyin Vural, 10 Temmuz 1952 ÇarĢamba günü hayata gözlerini yummuģtur. Kendisine Allah tan rahmet ve ailesine baģsağlığı dileriz. DĠL mıntıkası açılıyor 12 Temmuz 1952 Mecit Hun Sayı: 2 Birçok köyleri içine alan ilçenin BaĢköy bucağına bağlı DĠL mıntıkasında bir üretme çiftliği açılması hususunda ki tetkikler sona ermiģ ve keyfiyet Bakanlar Kuruluna arz edilmiģtir. Kararın çıkmasını müteakip derhal faaliyete baģlanacağını memnuniyetle haber almıģ bulunmaktayız. Iğdır ın zirai inkiģafında çok büyük rolü muhakkak addedilen DĠL üretme çiftliğinin açılmasıyla Iğdır ın her sahada inkiģaf edeceği ümit edilmektedir.

4 Bitmeyen Cami ĠnĢaatı 12 Temmuz 1952 Mecit Hun Sayı:2 ġarkın incisi diye vasıflandırılan Iğdır ımız gavur idaresinden kurtulduktan sonra bu yana bir Müslüman diyarı olduğunu ispat edebilmek için maalesef arzu edilir Ģekilde bir camiye kavuģmadı. Yıllardan beri Iğdır da bir cami inģası için teģekkül etmiģ dernekler, Ģahsi teģebbüs veya rehberlikle yapılmıģ toplantılar hatırlıyorum. Fakat bütün faaliyetlerin vücuda getirdiği yegâne eser yıkılan bir kilisenin temelleri üzerinde inģa edilen bir metrelik temel duvarı ve dosyasında hıfzedilen bir projeden baģka bir Ģey değildir. Bilhassa Iğdır gibi zengin bir yerde ve daha doğrusu bir Müslüman diyarında bu vaziyet affedilemez ve halkımızla yakıģık almaz hallerdendir. Ferdi teģebbüsle muazzam fabrika ve tesislerin yapıldığı Iğdır da cami inģaatımız çoktan bitmeli ve baģka yerlere örnek olmalıydık. Temennimiz bu iģle ilgili arkadaģların gayret ve mesai ve sayın halkımızın da kıymetli himmetlerini esirgemeden elbirliğiyle bu iģi neticelendirmesidir. Sayın Çiftçilerimize 12 Temmuz 1952 DĠL Sayı: 2 Çift ile ziraat devri çoktan kapanmıģtır. Makineli ziraat seni yükseltecektir. Traktör almak istersen Normak ve Schüluter markalarını tercih et. Gayet ihtisaslı ve elveriģli ola bu malları Iğdır da KADĠR PARLAK acentesinde bulabilirsin. Ayrıca 3 tonluk VĠDAL römorklarıyla her cinste su motorları ve tulumbalar emrinize amadedir. FIRILDAK KÖġESĠ 12 Temmuz 1952 Fırıldakçı (Mecit Hun un kaleminden) Sayı: 2 KEġĠġOĞLU BAĞINDA Birkaç gün evvel Ģöyle bir dinlenmek için KeĢiĢoğlu bağına doğru dalgın giderken elektrik santralı önünde çalıģan ameleleri sıkı bir kontrol altında bulunduran muhterem reisimize rastladım. Ahbaplık ediyordum. Bu sırada çarģı istikametinden avaz avaz reisi çağırarak arayan bir belediye mensubu geldi. Reis heyecanlanmıģtı: Ne var balam.. ne oldu?

5 Ne olacağ... bir kamyonçu kamyonunu ılığtır direğine vurup direk eğilipti Reis geniģ bir nefes alarak: Men de dedim gör ne yeke iģ olup! Kanan adamsan balam... bele Ģeyin üstüne vurmazlar. Bir baģkasına da tapģırarığ o da kamyonuynan dalın dalın geler daldan vurar direk özözüne düzeler. Bele Ģey içinde adam reise geler mi? Ay sarsağ kozmel, çığ get iģine, görürsen ki iģler kaydasıncağ yeriyir... diyerek adamını savdıktan sonra bana döndü: Eledimmi ay fırılllağçı? Beli eledi reis Reis yaptığından ve kendisine hak vermemden memnun olacak ki, tevekkül Allah a deyip vedalaģtı. Millet Partisi Ġlçe BaĢkanlığından 12 Temmuz 1952 DĠL Sayı: 2 Partimize üye kaydı iģine her gün saat 14 ten 17 ye kadar parti binasında devam edilmektedir. DıĢarıda müracaat eden arkadaģların Adliye caddesi 8 numaralı parti binasına teģrifleri rica ve ilan olunur. Sporcularımız Ağrı da 12 Temmuz 1952 DĠL Sayı: 2 Vaki anlaģma üzerine ilçemiz Sürmeli Spor Kulübü, Ağrı gençlik kulübü ile futbol ve voleybol karģılaģmaları yapmak üzere dün saat 6 da 23 kiģilik bir kafile halinde Ağrı ya hareket etmiģlerdir. Kendilerine muvaffakiyetler temenni ederiz. ĠLÂN: Pek yakında Aras Sinemasında Dağların Kızı filmi oynayacaktır. Açık sinemamız emrinize açılmıģtır. Millet Partisinin Söğütlü Ocağı AçılıĢı 12 Temmuz 1952 Mecit Hun Sayı: 2 (Sayfa 3-4) Millet Partisi Iğdır ilçe yürütme kurulu Söğütlü mahallesi ocağının açılması münasebetiyle 9 Temmuz 1952 ÇarĢamba günü saat 17 de belediye önündeki meydanda açık bir toplantı ve konuģma tertip etmiģtir. Toplantı Iğdır ın yaz mevsimi hususiyetleri nazarı alınarak günün en hareketsiz saatine isabet ettirildiği halde büyük bir dinleyici kitlesi tarafından sonuna kadar takip edildi. Ġlk konuģmayı yapan Millet Partisi ilçe idare kurulu baģkanı Mecit Hun, Millet Partisi gayeleriyle muhalefetteki çalıģmalarının müspet

6 neticelerini izah ettikten sonra, DP iktidarının samimi hareket etmediğini belirtmiģ ve sözlerine Ģöyle devam etmiģtir: Memleketimizde tek parti yerine çok parti idaresinin kaim olmasıyla millet ve memleket hesabına daha hayırlı neticeler umulurken, Demokrat Partinin bugün tesis ettiği idare ile takip ettiği siyaset bizi ümitsizliğe sevk etmiģtir. Mütereddit siyasi partiler arasından iktidara gelenler çok parti siyasetinin icap ettirdiği Ģeklide hareket etmediği müddetçe teessüs eden idare tek parti rejiminden daha kötü neticeler doğurur. Maalesef, DP takip ettiği hattı hareketle muhalefeti ezmek ve hatta bertaraf etmek emelindedir. Muhalif partilerle halk huzur ve teminat altında faaliyetten mahrum bulunmaktadır. Parti kademeleri, memurları daimi surette baskı altında tutmak ve onları partinin memuru olarak arzusuna göre harekete mecbur etmek suretiyle partizan bir idarenin temellerini atmakla memurlarımızın huzur içinde çalıģmalarına mani olmaktan baģka bir netice istihsal edemeyeceklerdir. Bundan sonra Mecit Hun sözü Iğdır DP teģkilatına intikal ettirerek DP idarecilerini kendi partilileriyle alelumum halk arasına nifak sokmakla itham etmiģ ve. Muhterem halkımızın müzaheretine istinat eden partimiz daime milletin emrinde çalıģacaktır dedikten sonra kürsüden inmiģ ve Ģimdiye kadar DP de olduğu zannedilen ve DP nin BaĢköy bucağı kurucularından Gödekli kürsüye çıkınca, evvela neye uğradıklarını ĢaĢıran DP liler hadisenin ehemmiyetini derhal kavrayamamıģ fakat iģin ciddiyetine kanaat getirince nahoģ hadiseler çıkarmaya teģebbüs ederek zaman zaman hatibin sözlerini kesmeye çalıģmıģlarsa da alkıģlar ve halkın tezahüratı arasında nutkunu sonuna kadar tam bir ciddiyetle okumuģ ve toplantı sona ermiģtir. Ġsmail Gödekli konuģmasının metni aģağıdadır: Sayın hemģehrilerim; bugün Millet Partisinin Söğütlü ocağının açılıģ törenine Ģeref verdiğinizden dolayı hepinize partim adına candan teģekkür ederim. ArkadaĢlar, 1947 yılında BaĢköy bucağında DP yi saffet ve samimiyetle, sarsılmayan azim ve iradelerine ve medeni cesaretlerine çok iyi güvendiğim ve itimat ettiğim aziz BaĢköylü kardeģlerimle el ele vererek bütün hürriyet cesaretinin karargahı olan DĠL mıntıkasında kurduk. Kurduğumuz günden 1952 kongresine kadar bu partide gayet samimi ve ahenkaver bir Ģekilde çalıģtık. Hakikaten DP nin ana akidelerine, tüzük ve programına hayranım. Gerek Halk Partisi gerek DP ve gerekse Millet

7 Partileri benim için mukaddestir. Bu partilerin üçüne de, kurucularına da hürmetim vardır. Madem ki memleketimizde bugünkü bünyemize göre bir parti hızı ve havası yaģamakta ve yükselmektedir. Binaenaleyh bu hız muhakkaktır ki çok kuvvetli temellere dayanarak yurdumuzda milletimizin selamet ve inkiģafı yolunda göğüs gererek yürümelerini icap ettiriyor. ġu halde en kutsi hizmeti partiler yapmıģ oluyor demektir. Fakat, maalesef yeni iktidar bu zihniyet ve gayeyi taģımadı, bu varlığı göstermedi. Tüzük ve programındaki vaatleri yerine getiremedi. Yaldızlı sözlerle bizi aldattı. Memlekete irtica, iftira, nifak ve huzursuzluk soktu. Bugün millet büyük bir hayal kırıklığı içinde ümitsiz yaģamaktadır. Bu merhametsizlik ve haksızlığı yapan yeni iktidarın kademe teģkilatı baģında olan nâ ehil (ehil olmayan) insanları memleket ve millet menfaatlerini gasp emek sevdasını güden kimseler ve hiçlerdir. Bu hiçler ki, tüzük ahkamına uymayarak o güzelim bakire tüzüğün bikriyle oynayıp lekelediler ilçe kongresinde bir bozbaģa oy aldılar. O hiçler ki, Nasrettin Hocanın yeminini bölemedikleri halde Ankara yı su yolu yaparak iktidardan pay ve hisse davasında bulundular ve bulunmaktadırlar. O hiçler ki Ankara ya yaranmak sevdasıyla gazetelerde bir çok hercailik ettiler ve iktidarı bu Ģekilde oynattılar. O hiçler ki 1950 seçimlerinde iki kardeģi birbirine saldırdılar, particiliği ortadan kaldırarak partizanlık ve mahalli particilik yaptırıp bu temiz milletten bu suretle istifade ederek mevki kazandılar. Ve bu milletin emeklerini sonradan heder ederek iktidarın murassa koltuklarına imrenerek itimadımızı suiistimal ettiler. Ġktidar partisi 14 Mayıs ta yapmıģ olduğu konuģmalarında, ben ve benimle birlikte Millet Partisine intisap eden arkadaģlar güya DP den ihraç edilen kimseler imiģiz. Bu cümleyi dudakları arasına alarak efkarı umumiyeye yayan ve yakıģtıranlar hakikaten Ģerefsiz ve karaktersiz kimselerdir. Benim ve arkadaģlarımın partiden ihraçlarına dair hangi kararları mevcuttur ve sebep nedir, lütfen açıklasınlar. Ben, ne fabrika satmıģ ve bu masum milletin günahına girmiģ ve ne de iktidarı kandırarak baskı ile fabrika almıģım. Ve ne de iktidarlarına güvenerek hükümet koridorlarında vasıtacılık yaparak iktidar sayesinde milleti soymuģumdur. Ben bu davayı Ģerefli bir dava bilerek girdim. Bu davanın baģında bulunan kimseler ve hiçleri gördüğüm içindir ki yeni iktidardaki bu haksızlıklara tahammül edemeyerek 6 sene bilafasıla çalıģtığım partiden ayrılır, huzurunuzda Millet Partisine intisap ediyorum. Memlekette bu ana davaları baģarmak için muhakkak mücadele Ģarttır. Millet Partisinin tüzüğünü bir defa gözden geçirirseniz eminim ki siz de benim gibi iktidarın hareketlerine

8 nefret edip memlekette kuvvetli bir muhalefet yaratmak için Millet Partisine geçmeyi vicdani bir borç bileceksiniz. Sizlerinde Millet Partisine geçmesini candan dilerim. Ġsmail Gödekli nin bu konuģması sırasında o sırada dinleyiciler meyanında bulunan DP Ġç Bucak Ġdare Heyetinden Mehmet Gülten hatip için hakaret ve isnatta bulunmuģsa da Ģahsi Ģikayete taalluk ettiğinden taraflar mahkemeye müracaat etmeden hadise kapanmıģtır. Fakat Millet Partisinin gördüğü alaka ve müzaheretle Ġsmail Gödekli nin konuģmasından sinirlenerek kendilerini savcılığa müracaatla Gödekli tarafından hükümet ve partinin Ģahsiyeti maneviyesine hakarette bulunulduğu iddiasıyla takibat icrasını talep etmiģlerdir. Hükümet tarafından toplantıda bulundurulan siyasi mümessilin de teyit ve beyan ettiği gibi böyle bir hal varit olmadığı halde Demokratlar uğradıkları hezimetten ne yapacaklarını ĢaĢırarak sümme tedarik temin ettikleri birkaç DP li Ģahitle tertip ve isnatlara baģvurmuģsa da bizzat sayın savcı ve emniyet amirimiz tarafından yapılan inceleme neticesinde iddia varit görülmeyerek takipsizlik kararı verilmiģtir. Ġyi düģünen DP lilerle bitaraf halk ve CHP liler, Demokrat Partinin uğradığı bu vaziyeti hezimet telakki etmekte ve zaten sayısı pek az ola Demokrat Partililerin bu hadiselerden sonra Iğdır muhitinde asla tutunamayacağını beyan etmektedirler. Toplantı günü akģam saati 21 sıralarında DP idarecilerinden Latif Polat la CHP müfritlerinden hamallıkla geçinen Ahmet Kumtepe arasında Fazıl Baykal gazinosu önünde bir kavga olmuģ ve kahvenin camları kırılmıģsa da hadise mahkemeye intikal etmeden yatıģtırılmıģtır. DĠL e gelen tebrik mektupları: DĠL Gazetesi yazı iģleri Md. DĠL in intiģarını gayet müsait karģıladım, sizi ve yazı ailenizi tebrik eder, feyizli baģarılar temennisiyle, gazetenizin uzun ömürlü olmasını yürekten dilerim. Kredi Kooperatifi Muhasibi TURGUT SUNGAR DĠL Gazetesi Müdürlüğüne Bugün intiģar eden DĠL gazetesinin feyizli ve hayırlı olmasını temenni eder, muvaffakiyetler dileğiyle candan tebrik ederim. KARS Gazetesi Muhabiri M. Ali Kutlay

9 Meyveciliğimiz 16 Temmuz 1952 Mecit Hun Yıl: 1 Sayı: 3 Her türlü zirai mahsul yetiģtirmeye müsait olan Iğdır ovasının pamukçuluk, hububat, sebzecilik ve hatta hayvancılığı kadar meyve yetiģtiriciliğinin de ön planda gelen bir dava olduğunu bilmeyen kalmamıģtır. Fakat, meyvecilik ve bağcılığımızın bugüne kadar Ģahsi teģebbüsten baģka bir teģvik ve himaye görmemesi bu önemli davanın esaslı bir Ģekilde tahakkukuna engel olmuģtur. Kars, Ağrı ve Erzurum illerinin meyve ve sebze ihtiyacını temin gibi avantajlı bir durum taģıyan Iğdırımız, meyveciliği ve sebzeciliği teģvik yönünden bir parça himmet ve yardıma layık görüldüğü andan itibaren geçecek çok kısa bir müddet içerisinde geniģ ölçüde geliģmelere sahne olacaktır. Iğdır ın müsait durumunu göz önünde tutan hükümetimiz, hükümet eli ile yapılması lüzumlu olan yardımların nelerden ibaret olacağını tespit etmek ve mahallinde incelemeler yapmak üzere meyvecilik sahasında değerli ve geniģ bilgiye sahip bir eleman olan Erzincan fidanlık müdürü ve meyvecilik mütehassısı Bay Kemal i Iğdır a göndermiģtir. Adı geçen zatın yaptığı incelemeler müspet neticeler vermiģtir. Ayrıca öğrendiğimize göre mütehassıs tarafından düzenlenip bakanlığa sunulacak raporda Iğdır da Iğdır çiftçisinin fidan ihtiyacını mahallinde ve geniģ ölçüde karģılayabilmek üzere bir meyve fidanlığının çok lüzumlu olacağı hususu da belirtilecektir. Pek yakında Iğdır da bir fidanlık kurmak, geniģ ölçüde bağ ve bahçe kredisi tahsis edilmek suretiyle bağcılığın, meyvecilik ve sebzeciliğin geniģ ölçüde inkiģafına imkan verileceğini ümit ediyoruz. Arama Tarama 16 Temmuz 1952 DĠL Yıl: 1 Sayı: 3 Iğdır emniyet makamları tarafından 1 ve 12 Temmuz günleri saat 20 sıralarında yapılan umumi bir arama neticesinde iki tabanca ile iki bıçak elde edilmiģ ve savcılığa teslim edilmiģtir. IĞDIR-KARAKÖSE SPOR KARġILAġMASI 16 Temmuz 1952 ArkadaĢımız HAMZA MIZRAK maçların kritiğini veriyor Yıl: 1 Sayı: 3 Hakemin haksız hareketi futbol maçını neticesiz bıraktı. Voleybol Maçı: Takımımız tam bir itimat havası içinde idi. SAHĠR- TURGUT-PAġA-ERDOĞAN-CENGĠZ-AYDIN Ģeklindeki kadromuz, sahada yer alınca hayli alkıģ topladı. Birinci devreyi kolaylıkla 15-5 kazanan

10 takımımız ikinci devrede gevģedi. Bu devreyi de Cengiz in güzel bir vuruģu ile sona erdirdi. Sürmeli Spor voleybolcuları güzel bir oyun çıkardı. Bunun için galibiyet hakları idi ve Karaköselilere çok faiktiler. Futbol: Karaköseliler bu maç için oldukça hazırlanmıģlardı. Bu maksatla Erzurum karmasında rakipsiz solaçık Erdoğan ile sağ açık Erdinç i ve bek Muammer i; Askeri Güçten de oyuncu alan Ağrı Gençlik Kulübü maçı en az 4-5 sayı farkla kazanacaklarını iddia ediyorlardı. Bu durum karģısında baģta Kâmil Taner olmak üzere bazı arkadaģlar, takımımızı ezdirmemek amacıyla bu oyunculara itiraz ettiler. Hatta, Karaköselileri ayak diremesi karģısında maçtan sarfınazar edilmek üzere iken, kafileyle beraber gelen bazı arkadaģların ısrarı ve bütün oyuncuların isteği üzerine maçın yapılmasına karar verildi. Saat de evvela Sürmeli Sporlular sahaya çıktılar. Arkasından Ağrılı gençler sahada yer aldılar. Mutat seremoni yapıldı. Bu arada sayın Ağrı valisi teker teker bütün oyuncuların elini sıkmak suretiyle iltifatta bulundular. Kurada takımımız rüzgar altına düģtü. Ve takımlar Ģu tertipte sıralandı. Iğdır Sürmeli Spor: Fikret, Cengiz, PaĢa, Ali Rıza, Sahir, Turgut, Mecit, Aydın, Erdoğan, Fikret, Hayri Ağırlı Gençler: Nuri, Ġhsan, Muammer, Yavuz, Nihat, Yıldırım, Melih, Mehmet, Erdinç, Erdoğan, Hüsamettin Ġlk vuruģu bizim takım yaptı. Topu kapan Ağrılılar neticesiz bir akın yaptılar. BaĢlangıçta, kalemizi Erdinç ve Erdoğan vasıtasıyla hayli tehdit eden Ağrılılar nihayet oyunun 8nci dakikasında Erdinç in yakın mesafeden çektiği Ģutla bir gol kazandılar. Orta yapıldıktan sonra sol açık Hayri nefis bir ilerleyiģten sonra topu Fikret e geçirdi. Bu oyuncumuz da dokuzuncu dakikada bizim beraberliğimizi sağladı. Maçın mütebaki kısmı tamamen baskımız altında geçti. Hatta Fikret, esaslı bir fırsatı toyluğu yüzünden heba etti. Aydın ın nefis bir Ģutu da soldan direği yalayarak geçti. Oyunun devamı esnasında Erdinç in bahane dalıģlarına ve kalecimizin mukabil kurtarıģlarına Ģahit oldum. Karaköseliler, ferden iyi ve Ģöhretli olmalarına rağmen antrenmansızdılar. Asla anlaģamıyorlardı. Çok zevkli bir oyun seyrettiğimiz bu maçta hakemin idaresi fevkalade idi. Ancak 44ncü dakikada aleyhimize verdiği penaltı haksızdı. Topun PaĢa nın eline çarptığını kabul dahi etsek, bu Ģerait altında penaltı verilemezdi. BaĢka bir ceza tatbik edilmeli idi. Oyun berabere idi. Kasti hareket yoktu. Bunun için penaltılık bir durum mevcut değildi. Bu suretle gerilen sinirler maalesef hiç arzu edilmediği halde oyunun devamına mani oldu.

11 Takımımız iyi anlaģılıyordu. Erdoğan ve Fikret deplasman yaparak Nihad ı aģmakta güçlük çekmiyorlardı. Maçın cereyanı bir galibiyetle dönmemizi mümkün kılmıģtı. Oyunun yarıda kalmasından dolayı duyduğumuz teessür pek büyüktür. Maçtan önce ve maçtan sonra gördüğümüz sıcak alakayı Ģükranla karģılarız. Ağrılıarın misafirperverlikleri hepimizi teshir etti. Bu kardeģ temasların daha iyi Ģartlar altında devam etmesi yegane arzumuzdur. Kendilerini Iğdır da bekler, saygı ve muhabbetle selamlarız. AÇIK TEġEKKÜR Asil ve yiğit Ağrılılarla beraber bulunduğumuz günler, bizim için zevkle anılacak birer hatıra olmuģtur. Ağrılı kardeģlerimizin canlı alaka ve unutulmaz samimiyetleri her türlü taktirin fevkinde idi. Kendilerini Iğdır Gençliği ve Kulübün namına selamlar teģekkürlerimi saygılarımı sunarım. Sürmeli Spor Kulübü BaĢkanı Kamil Taner SÜRMELĠ SPOR KULÜBÜNÜN YENĠ DAVETĠ Memnuniyetle haber aldığımıza göre Sürmeli Spor Gençlik Kulübü ELAZIĞLILARI karģılamak üzere Elazığ Merkez Gençlik Kulübü ile temasa geçmiģtir. Muvaffakiyetler dileriz. SPORCULARIMIZ GELDĠ Bir spor karģılaģması yapmak üzere Karaköse ye giden kafile 14 Temmuz günü Iğdır a avdet etmiģtir. DOĞUBEYAZIT TA BĠR SPOR KULÜBÜ KURULDU Memnuniyetle haber aldığımıza göre komģu Doğubeyazıt ilçesinde bir spor kulübü kurulmuģ ve çalıģmalarına baģlamıģtıri Muvaffakiyetler dileriz. Belediyemizin Faaliyetleri 16 Temmuz 1952 Mecit Hun Yıl: 1 Sayı: 3 Son günlerde hakikaten taktire değer çalıģmalarda bulunan sayın belediyemizin hummalı faaliyetlerini yaptığımız tetkiklerle tespit etmiģ bulunmaktayız. Evvelemirde, 1nci nüshamızda iģaret ettiğiniz yolların kumla örtülmesi iģini ön plana alan belediye Kars ta Muhittin TekbaĢ acentesinde mübaya ettiği romorklu bir ferguson traktörle iģe baģlamak üzeredir. Kasabanın intizamını temin ve çarģı içindeki yolları muhafaza için nakil vasıtalarının hareket caddeleri tefrik edilmiģ ve diğer caddelerin baģlangıcıyla bitim noktalarına kazıklar çakılmak suretiyle nizam temin edilmiģtir.

12 Halkın sinema ihtiyacını de ele alan belediye sinema binası arkasındaki boģluğu duvarla çevirmek ve inģa etmek suretiyle beldeye bir yazlık sinema kazandırmıģtır. Daha bir çok hususlarda faaliyet gösteren sayın belediye baģkanımıza muvaffakiyetler temin ederiz. ĠLAN: KAYNAK YAPTIRACAKLARA Karadeniz garajı yanındaki atölyesinde Hüsnü Alacaoğlu oksijen kaynağı iģlerine baģlamıģ bulunmaktadır. Sayın traktör ve kamyon sahiplerine duyurulur. DUYURU: Millet Partisi ilçe yürütme kurulu parti binasında üye kayıt iģlerine devam etmektedir. ĠLMĠ ġumâ MALUM ġüt 16 Temmuz 1952 M. H. (Mecit Hun) Yıl: 1 Sayı: 3 Geçen gün DP müritlerinden Latif Polat la bizim Kel Ahmet arasında vuku bulan kavga ve münakaģa bize Ģu fıkrayı hatırlattı: Havada bulup tavada yiyenlerden birisi, bir gün fırıncıdan veresiye aldığı ekmeği evine göndermek ister. Etrafı arar, bir hammal bulur. Balam bu çöreği al bizim dövlethaniye apar Çörek sahibinin ne mal olduğunu bilen hamal, Ne dövlethanesi, bari kâsıphane de! Çöreği de nisye alıpsan Bedavacı bu cevaptan öfkelenir. Ay kiģi özüne gel, senin baģının tüyü kadar menim pulum, dövletim var Tesadüfe bakın ki hammalın baģı kabak gibi kel, tüy arasan bulamazsın. Derhal baģından küllahını kaldırır ve, Dövlet Ģumâ Malum Ģüt (Devletinizin derecesi malum oldu) diye cevapta bulunur. Sayın Latif Polat da Ahmet e öfkelenmiģ olacak ki, Çek buradan arabanı; yoksa bizim demokratlar senin illahını keserler demiģ. Her halde Polat ın demokratları da Ahmet in baģındaki tüy kadar olsa gerek.

13 Ticari Miting 16 Temmuz 1952 DĠLSĠZ (Mecit Hun) Yıl: 1 Sayı: 3 Sayfa:3 Millet Partisi toplantısından cesaret alan tüccarlarımızdan sayın Hüseyin Yaycılı tarafından 12 Temmuz günü belediye meydanında ticari mahiyet arz eden bir miting tertiplenmiģtir. Vedat Pınar firması adına söz alan hatip sayın Rıza Özmen, Stiyer marka bir kürsüye çıkarak evvelemirde Zirai Donatım kurumu iktidarı ile Kadir Parlak muhalefetini Ģiddetli bir lisanla tenkit ettikten sonra, devamla, 30 senelik Ģoförüm. Emin olunuz ki, böyle motor görmedim. Bizimde tuhafımıza gidiyor. Sayın Iğdır çiftçisi zengin ve kadirģinastır, lütfen bizden de biraz traktör alıp tecrübe edin, biz de malımızın kıymet derecesini anlayalım, demiģ ve ilaveten, 744 D Masseyharris traktörleri çok Ģerefsiz mallardır demesi üzerine baģlangıçtan beri mitingi takip eden Ġsmail Gödekli dayanamayarak, Stiyer ve ġtayir traktörleri Ģerefsizdir, diye müdahale etmiģ ve kavga derhal yatıģtırılmıģtır. Not: Millet Partilileri cevaplandırmayan Demokratların YAYCILI mitingini cevaplandıracakları istihbar edilmiģtir. Mitinge Demokratlar tarafından müdahale edilmemiģtir. FIRILDAK KÖġESĠ 16 Temmuz 1952 Fırıldakçı (Kaleme alan Mecit Hun) Yıl: 1 Sayı: 3 Kasabada huzur ve sükunu temin ve kasaba sakinleri arasında daima sulh tesis etmek için faaliyet gösteren hemģehrilerinize FIRILDAKÇI tarafından muhtelif hediyeler verilmektedir. ĠLK LĠSTEYĠ neģrediyoruz: ĠBRAHĠM KĠRMAN: Sadık Tezel le birlikte bir Kars seyahati BĠTLĠSLĠ MEMET: HÜSEYĠNALĠ BAġKENTLĠ: Ġskan yoluyla bir ev YavaĢ yürüdüğü içini üç tekerlekli bir bisiklet ve Halfeli caddesinde bir pansiyon. ġefġ ÖCAL: Pristaf muavinliği HÜSEYĠN YAYCILI: Orgof süvari grubu levazım müdürlüğü CEMAL TOKSÖZLÜ: Hamit Ünver den muhtasar bir telgraf PULURLU AHMET: 7 adet hasta deve ĠSMAĠL ÖZGÜR: Kooperatif ihaleleri için bir banka mektubu AZĠZ ÇĠFTLĠK: Bir çeltik ihtisas diploması MEġEDĠ LATĠF: 14 Mayıs günlerinde takmak üzere, Oltu taģından mamul 10 santim

14 uzunluğu, 5 santim kalınlığında ve 7.5 santimetre geniģliğinde ortası üç buçuk bir tırnak ayarında altına iģlemeli bir adet DP rozeti NURETTĠN KĠRMAN: Protokolde kaymakam refikliği MECĠT HUN: Hasanhan köyünde Nurettin Kirman la muazzam bir pamuk ortaklığı HAMĠT ÇĠFTLĠK: SatıĢ kooperatiflerinden birisine müdür tayin edildiğine dair ticaret bakanlığından bir telgraf HASAN ÇETĠNEL: Iğdır ovasını sulama imtiyazı Fırıldağınız tutarsa devam edeceğiz. FIRILDAKÇI HUSUMET 16 Temmuz 1952 Mecit Hun Yıl: 1 Sayı: 3 Bir zamanlar Ulus gazetesinde sayın H. Cahit Yalçın, Hasankale nin bilmem hangi köyünce falancadan aldıkları imzasız bir mektuba istinaden Ağrı, Erzurum ve Kars vilayetleri halkının endiģe verici bir Ģekilde silahlandığını bir baģmakale mevzuu yapmıģtı. Ġki gün evvel ki Kars gazetelerinden birisinde de, Karaköse hayvan pazarında vuku bulan bir katil hadisesiyle yakalanan birkaç tüfeği mevzu yapan sayın Fuat Araslı, durumu kendi Ģahsi görüģüne istinaden kısaca tahlil ettikten sonra bu iki mücerret hadiseden ġarkın silahlanmakta bulunduğu neticesini istihraç ediyordu. Eminim ki gerek Ulus ve gerekse Kars gazetelerinin bu neģriyatı, sırf iktidar partisini hedef tutarak bu kadar basit hadiselerle sözüm ona muhalefet yapmaktır. Ġktidar hükümetinin ihmalinden dolayı yalnız ġarkta değil Türkiye nin her tarafında her türlü silah yasaklığının hemen hemen ortadan kalktığını ve bu sebeple de halk arasında silaha karģı Ģiddetli bir temayülün mevcut bulunduğunu hepimiz biliyoruz. Bu durumu iktidar aleyhinde mütalaa etmek gayretiyle milyonlarca vatandaģı isyanla itham etmek her halde tecrübeli gazetecilere yakıģmayan hallerdendir. Her gün büyük, partili veya partisiz gazetelerde bir sürü havadis arasında bu mevzu ile ilgili haberler de okumaktayız. Falan vapurda Ģu kadar tabanca ve mermi yakalandı, Ankara da silah kaçakçılığı yapan bir

15 Ģebeke yakayı ele verdi, Ankara da iki köy halkı tüfekle birbirine girdi ve bu silahlı kavgada bilmem kaç kiģi öldü veya yaralandı vs vs Bütün bu hadiseler tabii karģılanmakta olup bu muazzam vakalardan Ġstanbul, Ankara veya herhangi bir yerin silahlanması veya ayaklanması neticesi istihraç edilmiyor da Karaköse de vuku bulan alelade ve münferit bir iki hadise bütün ġark vilayetlerini ağır bir itham altında bırakıyor. Zavallı ġark, senelerden beri sana tevcih edilen husumet bitmedi mi? Ehliyet Babından 16 Temmuz 1952 DĠL (Mecit Hun) Yıl: 1 Sayı: 3 Gazetemizin teksir edileceği sırada fabrikatör sayın Osman Ataman a ait traktörün askeri evler civarında devrildiğini üzülerek haber aldık. Zannedersek Iğdır da devrilmeyen veya bu beladan nasibini almayan traktör hemen hemen yok gibidir. Bu sebeple bir çok vatandaģların hayatına kıyıldığı gibi bu traktörlere bağlanan yüz binlerce servette heba olup gitmektedir. Kanaatimize göre, bütün bu müessif hallerin biricik sebebi makinelerin ehliyetsiz Ģoförler eline terk edilmesidir. Bu hususta mal sahipleri kadar belediyemizin de kabahatli olduğu tabiidir. Her gün sayısı bir miktar artan traktör ve emsali zirai makineleri kullananların ehliyetli kimseler olmasına azami dikkat ve itina gösterilmedikçe netice daha fenaya gidecektir. GENÇLERĠMĠZ IĞDIRDA Yüksek tahsilde ve lisede buluna gençlerimiz tatil münasebetiyle gelmiģ bulunmaktadırlar. Kendilerine Ģen günler temenni ederiz. MĠLLETVEKĠLLERĠMĠZ Seçildiklerinin akabinde CHP den istifa ederek iktidarı seçen üç milletvekilimizin seçmenlerle yeniden yüz göz olmak üzere yakında kasabamıza gelecekleri haber alınmıģtır. ZĠRAAT MÜDÜRÜ Haberimiz olmadan iki gün evvel Iğdır a gelen Ziraat Müdürümüz sayın Ziya Ayrım ın gazetemizi tebrik etmeden Kars a avdet ettiğini haber aldık. Tebriklerini bekleriz.

16 AÇIK MEKTUP Cengizciğim. (Cengiz Ekinci) DĠL gazetelerini zatı alinize bedava göndermeye mecbur değilim. Ya 5 papelimizi veya Ekinci gazetesi için bekçi parası makbuzuyla toka ettiğimiz abone bedellerini isteriz. Bilirsin ki KATIĞ AġI EYĠDĠR AMMA GEH MENDE GEH SENDE KAYMAKAMLIK TEKZĠP EDEMĠYOR 1 Eylül 1952 Mecit Hun Yıl: 1 Sayı: 11 Ġdaresizlik ve beceriksizliği dolayısıyla kaymakam hakkındaki neģriyatımız cevapsız kaldıkça bir çok okuyucularımız bunun sebeplerini öğrenmek maksadıyla gazetemize müracaat etmektedirler. Sükut ikrardan gelir diye bir atasözü vardır. NeĢriyatımız vesikalara istinat ettiğinden yalanlanmasına ve hatta tavzihine dahi cevaz bulunamayacağı tabiidir. Saniyen mes eke körüklendiği taktirde neģri sıra bekleyen nice haksız ve kanunsuz icraatının mevcut olduğunu muhatabımız bildiği içindir ki susmayı tercih etmektedir. Geçen gün Evci köylü bir hemģehrimiz, bir arazi mevzuunda kendisine yapılan haksızlıktan dolayı yanında misafirleri bulunduğu bir sırada muhteremi makamında ziyaret etmiģ ve kendisine Ģöyle hitapta bulunmuģ. Size kaymakam diyemeyeceğim; zira yaptığınız usulsüz ve haksız muameleyle bu makama layık olmadığınızı gösterdiniz Bu köylü vatandaģımızın iddiasının samimiyetine Ģüphemiz yoktur. Fakat, asıl mesele sayın kaymakamında bunu idrak ederek memleket hizmetinde faydalı olmaya çalıģması ve kendisini ıslah etmesidir. Gazeteciğimiz bu sebeple tekzip yerine sayın kaymakamdan içinde bulunduğumuz kötü gidiģin ıslahını beklemektedir. MAZLUM ARAS GELDĠ Birkaç seneden beri Amerika da tahsilini ikmal etmek üzere bulunan kıymetli gençlerimizden Mazlum Aras ile eģi, dost ve yakınlarını ziyaret etmek üzere birkaç gün evvel gelmiģlerdir. Aras, ticaret mevzunda antant (anlaģma sağladığı) bir firmayla temas etmek üzere yakında Ankara ya gidecektir.

17 HACILARIMIZ GELĠYOR Hicaza giden muhterem hacılarımız peyderpey gelmektedirler. Ġlk teģrif eden Hacı Mehmet Günde den sonra ikinci kafilede iki gün evvel gelmiģtir. MĠZAH... MĠZAH... MĠZAH... GEÇMĠġ OLSUN GeçmiĢ olsun BeĢir, baģına ne oldu? TeĢekkür ederim, baģkan geçerken selamlamadım, baģım kaldırım taģına değdi ġeyh HÜSEYĠNE SU VERĠLDĠ Ġki gün evvel Hüseyin Balamir e kaymakamlıktan yapılan bir tebligata göre, hapsedilmeden birkaç gün evvel Hafız ın dükkanı önünde yaptığı su talebi makamca incelenmiģ ve pamuklarıyla buğday tarlasının susuz oluğu neticesine varıldığından kendisine ilkbahara kadar istediği kanaldan ekinlerini sulama müsaadesi verilmiģtir. SOPA Kızım ham dolsun okulu bitirdin, ne iģ yapacaksın? Öğretmen vekili olmak istiyorum Iğdır hastanesinde münhalat varmıģ, hemģire olsan daha iyi olur Değil ki hemģire hasta olsam dahi gitmem. Bana Ģimdiye kadar attığın dayak yeter. Operatörden sopa yemeye vaktim yoktur. YILDIRIM MÜVEZZĠ Ağabey, seni arıyorum, iki gün evvel bir yıldırımın (telgraf) vardı. Ġsmini bilmiyorum, dün seninle tavla oynayan arkadaģın kardeģine verdim, aldın mı? BALIKÇIL Reis, al kargayı ver çeyreği! Ay kozmel görürsen ki senden yekedir, belede karğa mı olar? Ağ karğa protokola girmez, sefeklenme özüne iģ tap TENEKE Reis Ģu köpeğin kuyruğuna teneke bağlamıģlar, nedir bu rezalet SağolmuĢ, imdi adamın kuyruğuna teneke bağliyılar. Kaldı ki it!

18 FIRILDAK KÖġESĠ 1 Eylül 1952 Mecit Hun Yıl: 1 Sayı: 11 Kirman ın (Nurettin) protokol defterinde ismi olmadığı için, pasaport kanununa muhalif ederek sayın bakanla protokol erkanının konuģmalarını tespit maksadıyla kaģla göz arasında belediyeye girmiģ ve sofranın altında gizlenmiģtim. Yemek faslı sırasında iki zat konuģuyordu: Galiba bakan iyi bir adamdır Ġyidir amma bizim kaymakam kadar iyi olamaz. Çünkü bakan herkese aynı muameleyi yapıyor. Halbuki kaymakamımız adamına göre icap ederse kanun icat eder veya kanunu dahi dinlemez. Sonra ve asıl mühim tarafı, bakan sabah saat 6 da vazifeye çıkacak buna rağmen kaymakamımız vazifeye her gün saat 11:30 da gelir ve oturmadan gider. Bu kadarcık farkı göremiyor musun? Haklısın amma, bakanın Iğdır a, kaymakamında dairesine geliģi ve dönüģü arasında zaman bakımından fark göremiyorum. Bu sebeple birbirlerine çok benziyorlar Evet, orası doğru, amma kaymakamımızın iyi bir tarafı var. Refiksiz iģ görmez, saniyen koltukları geniģtir. Bir araba karpuz sığar. YerleĢtirebilirsen iģini yürütürsün. Peki muhaliflerden kimseyi göremiyorum. Acaba davet edilmediler mi? TeĢrifatçılık yapan zatı muhterem kooperatifte çiftlik kahyası bulunduğu sırada çırptığı taksimata uğramıģtı. Bu defa belediyeyi kendisine çiftlik yapmak niyetinde olduğundan ipinin ucunu baģkasının eline vermekten çekiniyor. Peki o halde EĢref ten korkmuyor mu? O Ģimdilik Ģahsi çiftliği ile meģguldür Bu sırada yemek faslı bitmiģ ve kahve sohbeti baģlamıģtı. Merhum iskan kanunlarını bir defa da kendisi için hortlatmak gayesiyle kaymakamı koltuklamaya ve kafeslemeye çalıģan bir DP li, Sayın bakanım, bütün ġarkta ve bilhassa Iğdır da asayiģ berkemaldir. Gazeteler yalan söylüyor. DıĢarıdan sesler: Halimizden memnunuz. Allah a Ģükürler olsun ki silahı olmayanımız yoktur. Allah kısmet ederse iktidar sayesinde polis ve jandarmaya lüzum kalmayacaktır. Mevzu sayın bakanın hoģuna gitmediğinden o zamana kadar görüģmedikleri belediye baģkanının kim olduğunu sordular. Cemaatten birisi EĢref i takdim etti. EĢref, bakana söz sırası vermeden,

19 Bey, ben Samet Bey in halası oğluyum. Tezer Hanım buraya geldiği zamanlar bizde kalır. Ticaret Bakanlığında beni tanımayan yoktur. Kooperatifçilik mütehassısıyım. Sizin Iğdır da hangi cins hayvanlar yetiģir? Bizde her cur heyvan olar, arvana, köģek, bızoy, balağ, kidik, toyuğ... Bakan bu isimlerden bir Ģey anlamamıģtı. Kaymakam beyin gözüne baktı. EĢref devam ediyordu: Efendim, hayvanımız Allah a Ģükür çoğtur. Oğru, canavar bize eziyet verir. Hammımızın tüfengi var emma hökümet bize biraz da ağır silah verse çoğ eyi olur Vakit gecikiyordu. Bakanın kuģlar uyanmadan Iğdır dan çıkması lazımdı. EĢref e cevap verilmeden toplantıya son verildi. Ben de teksirhanede soluğu aldım. DĠL den DĠL e 1 Eylül 1952 DĠL (Mecit Hun) Yıl: 1 Sayı: 11 BAKAN GELDĠ, BAKAN GĠTTĠ Rüya gördüğümü veya Ģaka yaptığımızı zannetmeyiniz. Refakatinde ki zevatla birlikte Doğu illerinde bir tetkik (!) gezisine çıkan sayın içiģleri bakanımız meğer iki gün evvel ilçemize de uğramıģtı!... Iğdırlılar muhterem bakanı görme Ģerefine nail olmadılar. Amma, Anadolu Ajansının uçurduğu bir balona göre muhterem ilçemizde coģkun bir tezahürle karģılanmıģmıģ... Tahkik ettik aldığımız sahih malumata göre Mısır kralının gece yaģamasından mülhem olarak gece tetkiklerini prensip addeden sayın bakan ġeyh Hüseyin le arkadaģlarını uyuttuktan sonra kuģ cıvıltılarının kesildiği bir sırada, Kirman ın protokol listesine dahil üç buçuk kiģi tarafından yedirilip içtirildikten sonra muhteremin baģına sihirli bir küllah geçirilerek kasabadan çıkarılmıģ ve yolcu edilmiģlerdir. Tabii Doğunun tehlikeli ve ıssız yollarında muhteremler soyulmadığına göre, asayiģin de berkemal olduğu neticesine varılmıģ!.. Allah iktidara zeval vermesin. Sureti neģrediyoruz 1 Eylül 1952 Mecit Hun Yıl: 1 Sayı: 11 ĠçiĢleri Bakanının ilçemize teģriflerinde halkla temas etmeden ayrılmasını bazı vatandaģlarımız efkârı umumiyeye duyurulmak üzere

20 Ankara ve Ġstanbul gazetelerine bildirmiģlerdir. Gazetemize gönderilen suretini neģrediyoruz: Son zamanlarda muhtelif bakanlar ve sayın meclis baģkanı tarafından Doğu bölgelerine yapılan tetkik seyahatlerinde halk ile temastan kaçınılarak birkaç kiģiden mürekkep tertipçiler marifetiyle söylenen methiyelerden sonra merkeze avdet edilmektedir. Ġlçemizde ki çaresizlik ve asayiģ noksanlığından dolayı sayısız Ģikayetlerimizi dün teģrifini beklediğimiz sayın içiģleri bakanına arz etmek niyetiyle intizarda iken, gece yarısına doğru ilçemizi Ģereflendiren bakan Kars a teģrif etmekte bulunan sayın cumhurbaģkanımızla görüģmek bahanesiyle dertlerimiz ve Ģikayetlerimizi bir tarafa bırakarak sabaha karģı ilçeyi terk etmiģlerdir. Ġdaresizliğin son haddini bulduğu Iğdır dan aksettirecek dertlerimiz çok fazladır. Sayın bakanla muhterem cumhurbaģkanımızın her an Ankara da görüģmeleri mümkündür. Ġktidar partisi mensupları halkla devlet arasına girmek suretiyle Ģikayetlerimize mani oldukça durumumuz kötüye gitmektedir. GÜNAHKAR BĠZLER 4 Ekim 1952 Mecit Hun Yıl: 1 Sayı: 12 Samimiyetine hiçte güvenmediğimiz Nurettinciğim, DĠL imizin intiģarını müteakip bize amansız düģman kesilmektedir. Sabık dostumuz nihayet sayın ĠçiĢleri Bakanının Iğdır a teģrifleri sırasında karakteriyle tebessümlerinin sahteliğini ortaya koydu. Her yere burun sokmaya alıģık tavrıyla sayın belediye baģkanının rahatsızlığında istifade eden hazret, teģrifatta bizimle beraber yer almayacağını ilan etti. Kendisinin bu küstahça hareketine layık olduğu cevabı verebilirdik. Fakat bizler iģlediğimiz günahın cezasını çekmekle mükellef olduğumuz için sadece yapılanlara seyirci kalacağız. MeĢhur bir hikaye vardır. Ġsmini hatırlayamadığım gayet çirkin bir Arap alimi varmıģ. Bu adamcağız, ömründe bir defa olsun kadın türüne mahzar olamadığından bedbaht bir hayat geçirmekte imiģ. Bir gün ġam parklarından birisinde istirahat etmekte olan meģhur alim, gayet güzel bir hanımın kendisini inceden inceye tetkik ettiğini sezince pür ümit ve neģe içinde hanıma hitaben, Her halde hoģunuza gitmiģ olacağım ki beni dikkatle tetkik buyuruyorsunuz. Lütfünüze çok teģekkür ederim. Arzu ederseniz hayat

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır.

Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır. Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır. / /20 YAZI ARKASINDA SİZİN FOTOĞRAFINIZ KULLANILMAKTADIR En Kıymetlim, Sonsuz AĢkım Gözlerinde sevdayı bulduğum, ellerinde

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

Bilmem daha önce adını duymuģ muydunuz : Dr. DerviĢ Özer, hem tıp doktoru, hem de heykeltıraģ Hikayesi de Ģöyle (Google dan alıntıdır):

Bilmem daha önce adını duymuģ muydunuz : Dr. DerviĢ Özer, hem tıp doktoru, hem de heykeltıraģ Hikayesi de Ģöyle (Google dan alıntıdır): Değerli Dostlar, Sizlere, karlı ve güzel kıģ manzaraları çekmek için yola çıkmıģtım. Mola vermek için uğradığım Kızılcahamam dan ileriye gidemedim. Nedenini bu resimlerde göreceksiniz Bir kasabanın, basit

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin veya Tescili Yönetmelik 8.1.2005 25694 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu hangi maddelerin ticaret ve zorunlu en az tespitine ve borsaya

Detaylı

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU A-KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM-ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE PARK YAPIMI HİZMETLERİ : 1- Ġlçemize bağlı Kalabak mahallesi 61.65.71.117.125.136.140

Detaylı

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 15. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 15. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar No : Konu : 2014 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısı 2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 15. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine istinaden Eylül Ayı

Detaylı

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 Sayılı Kanun; Çiftçi mallarının korunması esaslarını düzenlemek üzere 10.07.1941 tarihinde yayımlanmıştır. Kanun Hükümleri; -Köy sınırları

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

TORTUM ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ 2008 FAALĠYETLERĠ

TORTUM ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ 2008 FAALĠYETLERĠ TORTUM ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ 2008 FAALĠYETLERĠ KÖYDES FAALĠYETLERĠ: Tortum Ġlçesine bağlı (47) köy bulunduğu, bu köylerin muhtelif alt yapı sorunları için; (2008) yılı içinde ( 11) adet

Detaylı

KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN

KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN 6.Spor ġenlikleri kapsamında gerçekleģtirilen Futbol Turnuvası Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun zaferi ile sona erdi. Yapılan maçlar sonucunda Ünye ĠĠBF

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :164 KARAR 164 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 08 Mayıs 2015 Cuma günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :163 KARAR 163 : Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R 2007 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI İLE 2005 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESİNHESAP KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAġKAN: Sait AÇBA BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR Ġġ BAġVURU FORMU ĠSHAKOL Boya Sanayi A.ġ. No:.. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız ÖNEMLĠ NOTLAR 1. BaĢvuru formunu kendi el yazınızla ve bütün soruları dikkatli ve eksiksiz olarak doldurup, imzalayınız. ĠĢ

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

Celal TURAN Fatma EVCĠMĠK Sayim FERSAK Meclis BaĢkanı Meclis Katibi Meclis Katibi Meclis 1.BaĢkanvekili

Celal TURAN Fatma EVCĠMĠK Sayim FERSAK Meclis BaĢkanı Meclis Katibi Meclis Katibi Meclis 1.BaĢkanvekili TOPLANTI TARĠHĠ : 01.06.2015 TOPLANTI GÜN VE SAAT : PAZARTESĠ 16.00'da KATILANLAR : 37 MAZERETLĠ : - Belediye Meclisinin 01 HAZĠRAN PAZARTESĠ günü saat 16.00 da olağan olarak yapılan toplantısında Meclis

Detaylı

ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI?

ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI? ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI? Erzurum, COĞRAFİ VE İDARİ KÜÇÜLMEYİ EKONOMİK BÜYÜMEYE dönüştürebilir mi? TARTIŞMA ÖNERİSİNİN GEREKÇESİ Kamu hizmetlerinin ülke seviyesinde daha verimli

Detaylı

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı.

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı. KAPAKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR ÖZETLERĠ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 06.11.2013 Toplantı No:

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK GAZĠANTEP-2011 GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM,

Detaylı

Osmaniye Belediyesi Osmaniye Kent Konseyi Eğitim, Kültür ve Sağlık Meclisi Sayfa 44

Osmaniye Belediyesi Osmaniye Kent Konseyi Eğitim, Kültür ve Sağlık Meclisi Sayfa 44 9- ATATÜRK OSMANİYE DE İKEN ÇEKİLEN RESİMLERİ BULMA YARIŞMASI PROJESİ Osmaniye Belediyesi Osmaniye Kent Konseyi Eğitim, Kültür ve Sağlık Meclisi Sayfa 44 ATATÜRK ÜN OSMANİYE DE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARINI BULMA

Detaylı

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Tarih 29 Ocak 2009 Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı No:3 34788-TaĢdelen ĠSTANBUL Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00

Detaylı

HER YAKAYA BİR ROZET HER ARACA BİR ÇIKARTMA

HER YAKAYA BİR ROZET HER ARACA BİR ÇIKARTMA HER YAKAYA BİR ROZET 1 HER ARACA BİR ÇIKARTMA SUNUŞ 2011 Unıversıade kıģ oyunları Uluslar arası nitelik taģımaktadır. Bu nedenle organizasyonunla ilgili tanıtım çalıģmalarının sadece yerel ölçekte değil,

Detaylı

Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin Ne Þekilde Vergilendirileceðine Ýliþk Cuma, 20 Þubat 2009

Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin Ne Þekilde Vergilendirileceðine Ýliþk Cuma, 20 Þubat 2009 Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin Ne Þekilde Vergilendirileceðine Ýliþk Cuma, 20 Þubat 2009 Taþpýnar Muhasebe Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin

Detaylı

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Eylül 26, 2014-2:33:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yine böyle bir şölenle inşallah, bir gün biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bana tevdi ettiği bu görevi bir başka kardeşimize

Detaylı

[(13.10.1988 R.G. 94 EK III A.E. 441 Sayılı Tüzüğün), (10.2.1989 R.G. 15 EK III A.E.

[(13.10.1988 R.G. 94 EK III A.E. 441 Sayılı Tüzüğün), (10.2.1989 R.G. 15 EK III A.E. ARAZİ YANGINLARI İLE MÜCADELE VE ÖNLEMLER TÜZÜĞÜ [(13.10.1988 R.G. 94 EK III A.E. 441 Sayılı Tüzüğün), (10.2.1989 R.G. 15 EK III A.E. 62), (1.9.1989 R.G. 90 EK III A.E. 399), (6.8.2004 R.G. 114 EK III

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

2014 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2014 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar No : Konu : 2014 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı TeĢkil edenlerin 2014 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine istinaden

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Kasım 2007, Cuma günü saat 10:00

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

Mezarların açılması, ölülerin çıkarılması, ölülerin tahniti, tabutlanması ve nakli fert, toplum ve çevre sağlığı açısından önem arz etmektedir.

Mezarların açılması, ölülerin çıkarılması, ölülerin tahniti, tabutlanması ve nakli fert, toplum ve çevre sağlığı açısından önem arz etmektedir. Ölülerin Nakli Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5854-2000/43 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005/ 5854 KONU : Ölülerin Nakli ANKARA 01.05.2000 GENELGE

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti.

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Odamız tarafından Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu na Fethiye sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili; Fethiye Körfezi nin Temizlenmesi,

Detaylı

2014 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 20. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2014 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 20. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar Tarihi : 02.12.2014 Karar No : Konu :2014 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı 2014 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 20. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine

Detaylı

M.Ali ZEREN Sibel ÇAKIN BAYHAN Cengiz DEMĠRALP Mali Hiz.Müd.V. Kültür ve Sos.ĠĢl.Müd.V. Özel Kalem Müd.V. (Ġzinli)

M.Ali ZEREN Sibel ÇAKIN BAYHAN Cengiz DEMĠRALP Mali Hiz.Müd.V. Kültür ve Sos.ĠĢl.Müd.V. Özel Kalem Müd.V. (Ġzinli) Karar Tarihi : 17/04/2014 Karar No : 2014/1 Karar Konusu : Encümen Toplantı Günleri KONU : Yazı ĠĢleri Müdürlüğünün,17/04/2014 tarih ve 141 sayılı yazısında;30 Mart Mahalli Ġdareler Genel Seçimleri yapılmasından

Detaylı

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir. Meskenler ve Umuma Mahsus Binalar Sağlığı Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5844-2000/33 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005-5844 KONU : Meskenler

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar

EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi 29 Ekim 1923, saat 20.30 Tarih : 28.10.2011 29 Ekim 1923, Türkiye tarihinin dönüm noktalarından biriydi. TBMM de saat 20.30 u gösterirken Anayasa da gerekli değişiklikler yapıldı,

Detaylı

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME 34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME Aynı konudaki 96 sayılı sözleşmenin onaylanması sonucu yürürlükten kalkmıştır ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1933 Kanun Tarih ve

Detaylı

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ OCAK - 2012 Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Sayı : B.05.4.VLK.0.60.43.00-010.04-10 02/01/2012 Konu : Hükümet Konağı Amirliği Uygulama Yönergesi ile imzalanmıģtır. ERBAA

Detaylı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu -KAPANIŞ KONUŞMASI- M. Recai KUTAN 7 Kasım 2014 I. DÜNYA SAVAŞININ 100. YILDÖNÜMÜ ULUSLARARASI

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI- 20 : Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi.

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI- 20 : Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI- 20 : Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. KARAR SAYISI- 21 : 2011 Yılı Mart ayı Meclis Karar Özetlerinin

Detaylı

İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi

İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi Hale TOSUN* Balkan SavaĢları sırasında profesyonel anlamda yetiģmiģ hemģirelere olan ihtiyaç kaçınılmaz olarak kendini

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Özel Kalem Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ BAKİ SARISAKAL SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ 1880 yılının başında Samsun da açıldı. Üçüncü Ordu nun sorumluluğu altındaydı. Okulun öğretmenleri subay ve sivillerdi. Bu okula öğrenciler

Detaylı

Yayınlanan Resmi Gazetenin Tarihi :9.8.1984 No su:18484

Yayınlanan Resmi Gazetenin Tarihi :9.8.1984 No su:18484 Yayınlanan Resmi Gazetenin Tarihi :9.8.1984 No su:18484 ORMAN KANUNUNUN 35 NCİ MADDESİNDEKİ YAPI SİSTEMLERİNİN TESPİTİ VE UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK Amaç: Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı, 6831 Sayılı Orman

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Ekim 01, 2016-1:20:00 Başbakan Binali Yıldırım, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Seyranbağları Huzurevi

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)...

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)... İÇİNDEKİLER KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)... 13 13 İKİNCİ BÖLÜM Suç Teşkil Eden Fiiller Kaçakçılık fiilleri (Madde 3)... Genel ceza hükümleri

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İller İdaresi Genel Müdürlüğü

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İller İdaresi Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.İLİ.0.02.02.00-877/3615 29/06/2012 Konu: Başkent Dışında Tören, Kutlama ve Karşılamalar Genelge: 2012/25 Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi

Detaylı

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Bilgi İşlem Müdürlüğünün teşkilat

Detaylı

Tebliğ. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2

Tebliğ. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2 Gümrük Müsteşarlığından: Tebliğ Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2 Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu tebliğ, işlenmiş tarım ürünlerinin tahlili ve vergilendirilmesi ile bu ürünlerin

Detaylı

BASINDA KONDA seçimler

BASINDA KONDA seçimler BASINDA KONDA Haziran 2011 Bu dosya 15 yıla aģkın bir süredir gerçekleģen öncesinde, KONDA AraĢtırma ġirketi tarafından açıklanan anket sonuçları, bu sonuçlar üzerine yazılan yorumlar ve sonucunda bu çalıģmaların

Detaylı

T.C. ÇEKMEKÖY KENT KONSEYĠ BAġKANLIĞI 2009 YILI KASIM AYI ÇEKMEKÖY ĠLÇESĠ KENT KONSEYĠ TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. ÇEKMEKÖY KENT KONSEYĠ BAġKANLIĞI 2009 YILI KASIM AYI ÇEKMEKÖY ĠLÇESĠ KENT KONSEYĠ TOPLANTI TUTANAĞI T.C. ÇEKMEKÖY KENT KONSEYĠ BAġKANLIĞI 2009 YILI KASIM AYI ÇEKMEKÖY ĠLÇESĠ KENT KONSEYĠ TOPLANTI TUTANAĞI 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak ĠçiĢleri Bakanlığı nca hazırlanan ve

Detaylı

Kendini rezil etmekte ve bunun hesabını vermek yerine de umursamamakta başarılı bir ülkeyiz.

Kendini rezil etmekte ve bunun hesabını vermek yerine de umursamamakta başarılı bir ülkeyiz. Kendini rezil etmekte ve bunun hesabını vermek yerine de umursamamakta başarılı bir ülkeyiz. Türkiye Cumhuriyeti sürekli olarak gücünün oldukça üzerinde işlere girişir. Kendisini büyük Türk olarak gördüğü

Detaylı

İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YASAL DAYANAĞI. Ġlçe Milli Eğitim Müdürü

İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YASAL DAYANAĞI. Ġlçe Milli Eğitim Müdürü T.C ERFELEK KAYMAKAMLIĞI 2013 YILI TOPLANTILAR TAKVİMİ İLÇE İDARE KURULU 5442 Sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu KOORDİNATÖR KURULUŞ Ġlçe Yazı ĠĢleri Müdürlüğü lık Makam Odası Her Haftanın ÇarĢamba Günleri(Gündemde

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ

MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, ilçede görev yapan 128 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek 2014 ün değerlendirmesini yaptı. Geride kalan yılı birbirinden güzel

Detaylı

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI, ĠETT ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAV DUYURUSU:

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI, ĠETT ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAV DUYURUSU: ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI, ĠETT ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAV DUYURUSU: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş

Detaylı

------------O---------- 15.11.2007

------------O---------- 15.11.2007 2008 MALÎ YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2006 MALÎ YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİNHESAP KANUNU TASARISI NIN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAġKAN: Sait AÇBA (Afyonkarahisar) BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

Ölülerin muayenesi ve defin ruhsatlarının verilmesi, fert. toplum ve çevre sağlığının açısından önem arz etmektedir.

Ölülerin muayenesi ve defin ruhsatlarının verilmesi, fert. toplum ve çevre sağlığının açısından önem arz etmektedir. Ölü Defin Ruhsatları Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5852-2000/41 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005/5852 KONU : Ölü Defin Ruhsatları ANKARA 01.05.2000

Detaylı

HER YÖNÜYLE MAHMUT GOLOĞLU SEMPOZYUMU MAYIS 2014 TRABZON PROGRAM

HER YÖNÜYLE MAHMUT GOLOĞLU SEMPOZYUMU MAYIS 2014 TRABZON PROGRAM HER YÖNÜYLE MAHMUT GOLOĞLU SEMPOZYUMU 08-10 MAYIS 2014 TRABZON PROGRAM HER YÖNÜYLE MAHMUT GOLOĞLU SEMPOZYUMU AÇILIġ 08 Mayıs 2014 / Saat: 09.30 Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kongre ve Kültür

Detaylı

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur.

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 7478 Kanun Kabul Tarihi: 09/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10506 KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Köylerin

Detaylı

MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 12 Mayıs 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27932 YÖNETMELİK Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden: MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 T U T A N A K Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 Gündemin 1. maddesinde yer alan yoklama yapıldı. 34 üyeden müteşekkil İl Genel Meclisinin

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA Dr. Ahmet OZANSOY 1. Giriş İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu na 1 göre uygulanmaktadır. Belediyelerde uygulayıcılar arasında genellikle encümen para cezası

Detaylı

Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI. 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir.

Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI. 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir. Sayın MeslektaĢımız; 08.01.2010 Sirküler, 2010/1 Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir. Ücretlerde

Detaylı

yargýtay kararlarý T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ YARGITAY ÝLAMI ESAS NO : 2002/6042 KARAR NO : 2002/6339 KARAR TARÝHÝ : 17.04.

yargýtay kararlarý T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ YARGITAY ÝLAMI ESAS NO : 2002/6042 KARAR NO : 2002/6339 KARAR TARÝHÝ : 17.04. yargýtay kararlarý ESAS NO : 2002/6042 KARAR NO : 2002/6339 KARAR TARÝHÝ : 17.04.2002 : ÝÞVERENÝN HÝZMET AKDÝNÝ HAKLI NEDENLE FESHÝ Grev devam ettiði sýrada davacýnýn iþyerine gelen servis aracýna girerek,

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF Türk Spor TeĢkilatını Meydana Getiren Kurum ve KuruluĢlar Ülkemizdeki spor kuruluşlarını hizmet ve faaliyetleri

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 20 HUKUK KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 20 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIĞI Tarih. 08.06.2010 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 20 KONU : İptal-İhdas. edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 26/05/2010 tarih ve 405 sayılı teklifi üzerinde komisyonumuzca inceleme

Detaylı

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ.

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. Osmaniye de yaşayan Kahramanmaraş lılar tarafından kurulan Osmaniye Kahramanmaraşlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği nin

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI HAZİRANAYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI HAZİRANAYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI HAZİRANAYI FAALİYET RAPORU A-KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM-ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE PARK YAPIMI HİZMETLERİ : 1- İlçemize bağlı Sarnıç Mahallesi meydanında bulunan kapalı

Detaylı

YAŞAM ÖYKÜSÜ. Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı:

YAŞAM ÖYKÜSÜ. Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı: YAŞAM ÖYKÜSÜ ADI: TARĠH: Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı: Mesleği: Sağlığı: Eğer vefat etmiģse ölüm yaģı: O zaman siz kaç yaģındaydınız: Ölüm Nedeni: Anne: Adı: YaĢı: Mesleği:

Detaylı

27 NĠSAN 2016 HĠTĠT 2016

27 NĠSAN 2016 HĠTĠT 2016 27 NĠSAN 2016 1 SUNUM PLANI TANIMLAR HARCIRAH VERĠLECEK KĠMSELER YURT ĠÇĠ/YURT DIġI HARCIRAHLARI ÖRNEKLER KAPSAM Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, -Genel bütçeli idareler -Özel bütçeli idareler

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2014/5-1 (40) Gündem maddesi gereğince; Belediye Başkanlığı nın 15/04/2014 tarih ve 10949 sayılı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince Belediye Meclisi, Üyeleri arasında en az

Detaylı

Biz yeni anayasa diyoruz

Biz yeni anayasa diyoruz Biz yeni anayasa diyoruz Ocak 05, 2015-9:32:00 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, "Biz 'anayasa değişikliği' demiyoruz, 'yeni anayasa' diyoruz. Türkiye'nin anayasayla ilgili sorunu ancak

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü

Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü http://www.iha.com.tr/balikesir-haberleri/mesleki-egitim-tanitim-ve-isbirligi-protokolu-balikesir- 1685591/ Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü Meslek lisesi Organize Sanayi Bölgesi ile İl Milli

Detaylı

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 18 Haziran 1949 Kanun Tarih

Detaylı

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir BÜLTEN MÜTEAHHİTLİK KARNESİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER Sayı: 2007/003 Tarih: 25 / 10 / 2007 Değerli müşterimiz, Müteahhitlik belgesi çıkarmak için istenen belgelerin listesi aşağıda açıklanmış olduğu gibidir.

Detaylı

Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor

Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon un davetiyle Bodrum a gelen Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor. Van Mustafa Cengiz Ortaokulu Mor Menekşeler

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU Nereden geliyor bitmek tükenmek bilmeyen öğrenme isteğim? Kim verdi düşünce deryalarında özgürce dolaşmamı sağlayacak özgüven küreklerimi? Bazen,

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/04/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) İÇİNDEKİLER 1- SORU ÖNERGELERĠ... 3 1.1- BAKANLIĞIMIZA YÖNELTĠLEN... 3 1.1.1- Ankara Milletvekili

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

Şerif Kocadon için mevlit

Şerif Kocadon için mevlit Şerif Kocadon için mevlit 85 yaşında aramızdan ayrılan Bekir Şerif Kocadon için evinde mevlit okundu. Bodrum eşrafından merhum Mehmet Kocadon un oğlu, Fatma Kocadon un eşi; Bodrum Belediye Başkanı Mehmet

Detaylı

B.M.M. Yüksek Reisliğine

B.M.M. Yüksek Reisliğine SıraNQ 139 Askerî hastanelerde bulunan hasta bakıcıları ile hemşirelere bir nefer tayını verilmesi hakkında m numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları T.C. Başvekâlet Muamelat

Detaylı

Makine Mühendisi- Doğalgaz, (iç tesisat, endüstriyel), Isıtmasoğutma, , ĠĢ güvenliği uzmanı vb. Ziraat Mühendisi-Zootekni Bölümü

Makine Mühendisi- Doğalgaz, (iç tesisat, endüstriyel), Isıtmasoğutma, , ĠĢ güvenliği uzmanı vb. Ziraat Mühendisi-Zootekni Bölümü T.C. MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI KARAR NO:2014/898 BAŞKAN : Taner ATALAY - Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı ÜYE : Durdu KAVAK - Cumhuriyet BaĢsavcısı ÜYE YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığına Genel Ġdari Hizmetleri sınıfından münhal

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığına Genel Ġdari Hizmetleri sınıfından münhal Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığına Genel Ġdari Hizmetleri sınıfından münhal 7 ve 8. dereceli

Detaylı