Sahip ve Mes ul Md. 9 Temmuz 1952 Mecit Hun Yıl: 1 Sayı: 1 Adliye Cad. No:8 Iğdır Günlük Siyasi Gazete

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sahip ve Mes ul Md. 9 Temmuz 1952 Mecit Hun Yıl: 1 Sayı: 1 Adliye Cad. No:8 Iğdır Günlük Siyasi Gazete"

Transkript

1 DİL GAZETESĠ DĠL gazetesi Mecit Hun un ilk, Iğdır ın da üçüncü gazetesidir (IĞDIR ve ARAS tan sonra). 9 Temmuz 1952 yılında yayın hayatına giren DĠL gazetesi teksirde tek sayfa olarak basılır. Eldeki en son sayı (Sayı: 130) 17 Nisan 1953 tarihini taģır. Mecit Hun un 16 Mayıs 1953 tarihinde ġarkin DĠLĠ gazetesini pedal makinesinde yayınladığı dikkate alınırsa, DĠL gazetesinin Nisan 1953 yılı içerisinde yayın hayatına son verdiği anlaģılır. DĠL gazetesinin yayın yüzü görmüģ 130 sayısının eldeki toplam 57 nüshasının birer kopyasını değerli abim Nizamettin Onk kendi eliyle, cömert ve kadirģinas bir davranıģla bana teslim etmiģtir. Yarım asra yakın özel arģivinde bulundurduğu, baģka hiçbir yerde bir kopyası olmayan, bir dönemin Iğdır ına ıģık tutan bu kıymetli belgeleri eksiksiz olarak siz okuyucularıma kavuģturmayı görev bildim. DĠL gazetesi 14 sayı boyunca ÇarĢamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada iki gün yayınlanır. 17 Ekim 1952 den itibaren de günlük siyasi gazete olarak okuyucusuyla buluģur. Mecit Hun, DĠL gazetesini çıkardığında Millet Partisi Iğdır Ġlçe BaĢkanıdır. 27 Mayıs 1950 seçimlerinde büyük bir darbe alan CHP, âdeta siyaset sahnesinden silinmiģ gibidir. DP iktidarına karģı en etkin muhalefeti de Millet Partisi organize etmektedir. Bu dönem aynı zamanda DP Ġlçe BaĢkanı Nurettin Kirman ile Millet Parti Ġlçe BaĢkanı Mecit Hun un siyasi görüģ nedeniyle karģı karģıya geldikleri, aralarında sert polemiklerin yaģandığı bir süreçtir. DĠL gazetesi siyasi görüģ ayrımı yapmadan sayfalarını kalem severlere açar. Böylece Hamza Mızrak, Turgut Sungar, Eczacı Cengiz Sümer gibi isimler gazetenin yazı ailesine dahil olurlar.

2 Sahip ve Mes ul Md. 9 Temmuz 1952 Mecit Hun Yıl: 1 Sayı: 1 Adliye Cad. No:8 Iğdır Günlük Siyasi Gazete Ağrı Yasak Bölgesindeki Köyler ĠĢi Ele Alındı 12 Temmuz 1952 DĠL (Mecit Hun) Yıl: 1 Sayı: 2 Memnuniyetle haber aldığımıza göre Ağrı yasak bölgesinde yasaklığı kaldırılan köylerin idari Ģekilde teģekkül edebilmesi için yapılan tetkik ve muhabereler neticelenmiģ ve pek yakında Tarım, Bayındırlık ve Sağlık bakanlıklarıyla Toprak ve Ġskan iģleri genel müdürlüğünden birer kiģinin iģtirakiyle teģekkül edecek heyet ilçemize gelerek son tetkiklerini yapacaklardır. Bu heyet marifetiyle köy kurulmasına karar verilecek yerlerin yol, toprak ve sıhhi durumları tespit edildikten sonra sayısı bir hayli kabarık olan meskun yerler birleģtirilerek mahdut miktarda ve idari mevzuata uygun köy kurulması temin edilecektir. Vilayet adına gelecek heyete katılması tensip edilen il iskan memurlarından sayın Ahmet Tekirdağ da birkaç gün evvel ilçeye gelerek tetkiklerine ve gerekli hazırlıklara baģlamıģ bulunmaktadır. Gelecek heyete muvaffakiyetler temenni eder çok yerinde olan bu teģebbüsten dolayı yakın ilgi göstererek bu mühim davayı halleden sayın valimiz Niyazi Akı yı tebrik ederiz. Hazım ve Tahammül Meselesi 12 Temmuz 1952 DĠL (Mecit Hun) Yıl: 1 Sayı: 2 Kudretimiz dahilinde IĞDIR a hizmet gayesiyle teksir ettiğimiz DĠL gazetesinin intiģarını öfkelenmiģ ve canı sıkılmıģ olacak ki muhterem DP baģkanı sayın Nurettin Kirman resmi makamlara ihbar ve müracaatla gazete çıkarmaya ehliyetli ve gerekli müsaadeyi de istihsal etmediğimize beyan buyurmuģlar. BaĢvurduğu yerden kendisini tatmin edebilecek cevap aldığı muhakkaktır. Fakat merak ettiğimiz birkaç husus var: Evvela bizim gazete çıkarmaya ehliyetli olmadığımızı iddia ederken kendisinin malum vaziyeti dolayısıyla Ģu anda partisini temsil edebilecek ehliyete haiz olduğuna ve DP baģkanlığı yapabileceğine kanaati var mıydı?

3 Saniyen müsaade babında mütalaa beyan buyurmadan evvel iki sayfacık basın kanununu gözden geçirmeye lüzum gördüler mi? Tabiidir ki iki suale de verilecek cevap Hayır dır. Zaten Nurettinciğimin böyle hareket edeceğini önceden tahmin ettiğimiz için hayret etmedik sadece üzüldük. Çünkü gazetemize gelen tebrik mektuplarının yanı baģında bu satırları neģretmek hiçte hoģa gitmeyecektir. Tahammül ve itidal tavsiye ederiz... DĠL den DĠL den 12 Temmuz 1952 DĠL (Mecit Hun) Yıl: 1 Sayı: 2 Tuhafınıza gitmesin. Haber aldığımıza göre sevimli kaymakamımız Hakkı Albayrakoğlu tamim buyurdukları bir emirle iskan iģlerini durdurmak suretiyle ilgili memurları bu hususla alakalı kanunları tatbikten alıkoymuģtur: Tuhafınıza gitmesin... Gerçi kanunun hakim olduğu bir memlekette veya bizim gibi hukuk devletlerinde böyle Ģey olmaz ama, madem ki demokrasi var ve madem ki kanunları çıkaranlarda nihayet bizim gibi insandır. O halde bir kaymakamında 6000 e yakın kanun içinden birkaç tanesini yürürlükten kaldırması mümkün ve tabii olmalıdır. Hem Iğdır gibi iskan iģlerinin yolunda gittiği bir yerde iskân kanunlarını tatbike ne lüzum var ki... Ġlahi kaymakam bey... VEFAT Teessürle haber aldığımıza göre kasabamızın maruf tüccarlarından Hacı Hüseyin Vural, 10 Temmuz 1952 ÇarĢamba günü hayata gözlerini yummuģtur. Kendisine Allah tan rahmet ve ailesine baģsağlığı dileriz. DĠL mıntıkası açılıyor 12 Temmuz 1952 Mecit Hun Sayı: 2 Birçok köyleri içine alan ilçenin BaĢköy bucağına bağlı DĠL mıntıkasında bir üretme çiftliği açılması hususunda ki tetkikler sona ermiģ ve keyfiyet Bakanlar Kuruluna arz edilmiģtir. Kararın çıkmasını müteakip derhal faaliyete baģlanacağını memnuniyetle haber almıģ bulunmaktayız. Iğdır ın zirai inkiģafında çok büyük rolü muhakkak addedilen DĠL üretme çiftliğinin açılmasıyla Iğdır ın her sahada inkiģaf edeceği ümit edilmektedir.

4 Bitmeyen Cami ĠnĢaatı 12 Temmuz 1952 Mecit Hun Sayı:2 ġarkın incisi diye vasıflandırılan Iğdır ımız gavur idaresinden kurtulduktan sonra bu yana bir Müslüman diyarı olduğunu ispat edebilmek için maalesef arzu edilir Ģekilde bir camiye kavuģmadı. Yıllardan beri Iğdır da bir cami inģası için teģekkül etmiģ dernekler, Ģahsi teģebbüs veya rehberlikle yapılmıģ toplantılar hatırlıyorum. Fakat bütün faaliyetlerin vücuda getirdiği yegâne eser yıkılan bir kilisenin temelleri üzerinde inģa edilen bir metrelik temel duvarı ve dosyasında hıfzedilen bir projeden baģka bir Ģey değildir. Bilhassa Iğdır gibi zengin bir yerde ve daha doğrusu bir Müslüman diyarında bu vaziyet affedilemez ve halkımızla yakıģık almaz hallerdendir. Ferdi teģebbüsle muazzam fabrika ve tesislerin yapıldığı Iğdır da cami inģaatımız çoktan bitmeli ve baģka yerlere örnek olmalıydık. Temennimiz bu iģle ilgili arkadaģların gayret ve mesai ve sayın halkımızın da kıymetli himmetlerini esirgemeden elbirliğiyle bu iģi neticelendirmesidir. Sayın Çiftçilerimize 12 Temmuz 1952 DĠL Sayı: 2 Çift ile ziraat devri çoktan kapanmıģtır. Makineli ziraat seni yükseltecektir. Traktör almak istersen Normak ve Schüluter markalarını tercih et. Gayet ihtisaslı ve elveriģli ola bu malları Iğdır da KADĠR PARLAK acentesinde bulabilirsin. Ayrıca 3 tonluk VĠDAL römorklarıyla her cinste su motorları ve tulumbalar emrinize amadedir. FIRILDAK KÖġESĠ 12 Temmuz 1952 Fırıldakçı (Mecit Hun un kaleminden) Sayı: 2 KEġĠġOĞLU BAĞINDA Birkaç gün evvel Ģöyle bir dinlenmek için KeĢiĢoğlu bağına doğru dalgın giderken elektrik santralı önünde çalıģan ameleleri sıkı bir kontrol altında bulunduran muhterem reisimize rastladım. Ahbaplık ediyordum. Bu sırada çarģı istikametinden avaz avaz reisi çağırarak arayan bir belediye mensubu geldi. Reis heyecanlanmıģtı: Ne var balam.. ne oldu?

5 Ne olacağ... bir kamyonçu kamyonunu ılığtır direğine vurup direk eğilipti Reis geniģ bir nefes alarak: Men de dedim gör ne yeke iģ olup! Kanan adamsan balam... bele Ģeyin üstüne vurmazlar. Bir baģkasına da tapģırarığ o da kamyonuynan dalın dalın geler daldan vurar direk özözüne düzeler. Bele Ģey içinde adam reise geler mi? Ay sarsağ kozmel, çığ get iģine, görürsen ki iģler kaydasıncağ yeriyir... diyerek adamını savdıktan sonra bana döndü: Eledimmi ay fırılllağçı? Beli eledi reis Reis yaptığından ve kendisine hak vermemden memnun olacak ki, tevekkül Allah a deyip vedalaģtı. Millet Partisi Ġlçe BaĢkanlığından 12 Temmuz 1952 DĠL Sayı: 2 Partimize üye kaydı iģine her gün saat 14 ten 17 ye kadar parti binasında devam edilmektedir. DıĢarıda müracaat eden arkadaģların Adliye caddesi 8 numaralı parti binasına teģrifleri rica ve ilan olunur. Sporcularımız Ağrı da 12 Temmuz 1952 DĠL Sayı: 2 Vaki anlaģma üzerine ilçemiz Sürmeli Spor Kulübü, Ağrı gençlik kulübü ile futbol ve voleybol karģılaģmaları yapmak üzere dün saat 6 da 23 kiģilik bir kafile halinde Ağrı ya hareket etmiģlerdir. Kendilerine muvaffakiyetler temenni ederiz. ĠLÂN: Pek yakında Aras Sinemasında Dağların Kızı filmi oynayacaktır. Açık sinemamız emrinize açılmıģtır. Millet Partisinin Söğütlü Ocağı AçılıĢı 12 Temmuz 1952 Mecit Hun Sayı: 2 (Sayfa 3-4) Millet Partisi Iğdır ilçe yürütme kurulu Söğütlü mahallesi ocağının açılması münasebetiyle 9 Temmuz 1952 ÇarĢamba günü saat 17 de belediye önündeki meydanda açık bir toplantı ve konuģma tertip etmiģtir. Toplantı Iğdır ın yaz mevsimi hususiyetleri nazarı alınarak günün en hareketsiz saatine isabet ettirildiği halde büyük bir dinleyici kitlesi tarafından sonuna kadar takip edildi. Ġlk konuģmayı yapan Millet Partisi ilçe idare kurulu baģkanı Mecit Hun, Millet Partisi gayeleriyle muhalefetteki çalıģmalarının müspet

6 neticelerini izah ettikten sonra, DP iktidarının samimi hareket etmediğini belirtmiģ ve sözlerine Ģöyle devam etmiģtir: Memleketimizde tek parti yerine çok parti idaresinin kaim olmasıyla millet ve memleket hesabına daha hayırlı neticeler umulurken, Demokrat Partinin bugün tesis ettiği idare ile takip ettiği siyaset bizi ümitsizliğe sevk etmiģtir. Mütereddit siyasi partiler arasından iktidara gelenler çok parti siyasetinin icap ettirdiği Ģeklide hareket etmediği müddetçe teessüs eden idare tek parti rejiminden daha kötü neticeler doğurur. Maalesef, DP takip ettiği hattı hareketle muhalefeti ezmek ve hatta bertaraf etmek emelindedir. Muhalif partilerle halk huzur ve teminat altında faaliyetten mahrum bulunmaktadır. Parti kademeleri, memurları daimi surette baskı altında tutmak ve onları partinin memuru olarak arzusuna göre harekete mecbur etmek suretiyle partizan bir idarenin temellerini atmakla memurlarımızın huzur içinde çalıģmalarına mani olmaktan baģka bir netice istihsal edemeyeceklerdir. Bundan sonra Mecit Hun sözü Iğdır DP teģkilatına intikal ettirerek DP idarecilerini kendi partilileriyle alelumum halk arasına nifak sokmakla itham etmiģ ve. Muhterem halkımızın müzaheretine istinat eden partimiz daime milletin emrinde çalıģacaktır dedikten sonra kürsüden inmiģ ve Ģimdiye kadar DP de olduğu zannedilen ve DP nin BaĢköy bucağı kurucularından Gödekli kürsüye çıkınca, evvela neye uğradıklarını ĢaĢıran DP liler hadisenin ehemmiyetini derhal kavrayamamıģ fakat iģin ciddiyetine kanaat getirince nahoģ hadiseler çıkarmaya teģebbüs ederek zaman zaman hatibin sözlerini kesmeye çalıģmıģlarsa da alkıģlar ve halkın tezahüratı arasında nutkunu sonuna kadar tam bir ciddiyetle okumuģ ve toplantı sona ermiģtir. Ġsmail Gödekli konuģmasının metni aģağıdadır: Sayın hemģehrilerim; bugün Millet Partisinin Söğütlü ocağının açılıģ törenine Ģeref verdiğinizden dolayı hepinize partim adına candan teģekkür ederim. ArkadaĢlar, 1947 yılında BaĢköy bucağında DP yi saffet ve samimiyetle, sarsılmayan azim ve iradelerine ve medeni cesaretlerine çok iyi güvendiğim ve itimat ettiğim aziz BaĢköylü kardeģlerimle el ele vererek bütün hürriyet cesaretinin karargahı olan DĠL mıntıkasında kurduk. Kurduğumuz günden 1952 kongresine kadar bu partide gayet samimi ve ahenkaver bir Ģekilde çalıģtık. Hakikaten DP nin ana akidelerine, tüzük ve programına hayranım. Gerek Halk Partisi gerek DP ve gerekse Millet

7 Partileri benim için mukaddestir. Bu partilerin üçüne de, kurucularına da hürmetim vardır. Madem ki memleketimizde bugünkü bünyemize göre bir parti hızı ve havası yaģamakta ve yükselmektedir. Binaenaleyh bu hız muhakkaktır ki çok kuvvetli temellere dayanarak yurdumuzda milletimizin selamet ve inkiģafı yolunda göğüs gererek yürümelerini icap ettiriyor. ġu halde en kutsi hizmeti partiler yapmıģ oluyor demektir. Fakat, maalesef yeni iktidar bu zihniyet ve gayeyi taģımadı, bu varlığı göstermedi. Tüzük ve programındaki vaatleri yerine getiremedi. Yaldızlı sözlerle bizi aldattı. Memlekete irtica, iftira, nifak ve huzursuzluk soktu. Bugün millet büyük bir hayal kırıklığı içinde ümitsiz yaģamaktadır. Bu merhametsizlik ve haksızlığı yapan yeni iktidarın kademe teģkilatı baģında olan nâ ehil (ehil olmayan) insanları memleket ve millet menfaatlerini gasp emek sevdasını güden kimseler ve hiçlerdir. Bu hiçler ki, tüzük ahkamına uymayarak o güzelim bakire tüzüğün bikriyle oynayıp lekelediler ilçe kongresinde bir bozbaģa oy aldılar. O hiçler ki, Nasrettin Hocanın yeminini bölemedikleri halde Ankara yı su yolu yaparak iktidardan pay ve hisse davasında bulundular ve bulunmaktadırlar. O hiçler ki Ankara ya yaranmak sevdasıyla gazetelerde bir çok hercailik ettiler ve iktidarı bu Ģekilde oynattılar. O hiçler ki 1950 seçimlerinde iki kardeģi birbirine saldırdılar, particiliği ortadan kaldırarak partizanlık ve mahalli particilik yaptırıp bu temiz milletten bu suretle istifade ederek mevki kazandılar. Ve bu milletin emeklerini sonradan heder ederek iktidarın murassa koltuklarına imrenerek itimadımızı suiistimal ettiler. Ġktidar partisi 14 Mayıs ta yapmıģ olduğu konuģmalarında, ben ve benimle birlikte Millet Partisine intisap eden arkadaģlar güya DP den ihraç edilen kimseler imiģiz. Bu cümleyi dudakları arasına alarak efkarı umumiyeye yayan ve yakıģtıranlar hakikaten Ģerefsiz ve karaktersiz kimselerdir. Benim ve arkadaģlarımın partiden ihraçlarına dair hangi kararları mevcuttur ve sebep nedir, lütfen açıklasınlar. Ben, ne fabrika satmıģ ve bu masum milletin günahına girmiģ ve ne de iktidarı kandırarak baskı ile fabrika almıģım. Ve ne de iktidarlarına güvenerek hükümet koridorlarında vasıtacılık yaparak iktidar sayesinde milleti soymuģumdur. Ben bu davayı Ģerefli bir dava bilerek girdim. Bu davanın baģında bulunan kimseler ve hiçleri gördüğüm içindir ki yeni iktidardaki bu haksızlıklara tahammül edemeyerek 6 sene bilafasıla çalıģtığım partiden ayrılır, huzurunuzda Millet Partisine intisap ediyorum. Memlekette bu ana davaları baģarmak için muhakkak mücadele Ģarttır. Millet Partisinin tüzüğünü bir defa gözden geçirirseniz eminim ki siz de benim gibi iktidarın hareketlerine

8 nefret edip memlekette kuvvetli bir muhalefet yaratmak için Millet Partisine geçmeyi vicdani bir borç bileceksiniz. Sizlerinde Millet Partisine geçmesini candan dilerim. Ġsmail Gödekli nin bu konuģması sırasında o sırada dinleyiciler meyanında bulunan DP Ġç Bucak Ġdare Heyetinden Mehmet Gülten hatip için hakaret ve isnatta bulunmuģsa da Ģahsi Ģikayete taalluk ettiğinden taraflar mahkemeye müracaat etmeden hadise kapanmıģtır. Fakat Millet Partisinin gördüğü alaka ve müzaheretle Ġsmail Gödekli nin konuģmasından sinirlenerek kendilerini savcılığa müracaatla Gödekli tarafından hükümet ve partinin Ģahsiyeti maneviyesine hakarette bulunulduğu iddiasıyla takibat icrasını talep etmiģlerdir. Hükümet tarafından toplantıda bulundurulan siyasi mümessilin de teyit ve beyan ettiği gibi böyle bir hal varit olmadığı halde Demokratlar uğradıkları hezimetten ne yapacaklarını ĢaĢırarak sümme tedarik temin ettikleri birkaç DP li Ģahitle tertip ve isnatlara baģvurmuģsa da bizzat sayın savcı ve emniyet amirimiz tarafından yapılan inceleme neticesinde iddia varit görülmeyerek takipsizlik kararı verilmiģtir. Ġyi düģünen DP lilerle bitaraf halk ve CHP liler, Demokrat Partinin uğradığı bu vaziyeti hezimet telakki etmekte ve zaten sayısı pek az ola Demokrat Partililerin bu hadiselerden sonra Iğdır muhitinde asla tutunamayacağını beyan etmektedirler. Toplantı günü akģam saati 21 sıralarında DP idarecilerinden Latif Polat la CHP müfritlerinden hamallıkla geçinen Ahmet Kumtepe arasında Fazıl Baykal gazinosu önünde bir kavga olmuģ ve kahvenin camları kırılmıģsa da hadise mahkemeye intikal etmeden yatıģtırılmıģtır. DĠL e gelen tebrik mektupları: DĠL Gazetesi yazı iģleri Md. DĠL in intiģarını gayet müsait karģıladım, sizi ve yazı ailenizi tebrik eder, feyizli baģarılar temennisiyle, gazetenizin uzun ömürlü olmasını yürekten dilerim. Kredi Kooperatifi Muhasibi TURGUT SUNGAR DĠL Gazetesi Müdürlüğüne Bugün intiģar eden DĠL gazetesinin feyizli ve hayırlı olmasını temenni eder, muvaffakiyetler dileğiyle candan tebrik ederim. KARS Gazetesi Muhabiri M. Ali Kutlay

9 Meyveciliğimiz 16 Temmuz 1952 Mecit Hun Yıl: 1 Sayı: 3 Her türlü zirai mahsul yetiģtirmeye müsait olan Iğdır ovasının pamukçuluk, hububat, sebzecilik ve hatta hayvancılığı kadar meyve yetiģtiriciliğinin de ön planda gelen bir dava olduğunu bilmeyen kalmamıģtır. Fakat, meyvecilik ve bağcılığımızın bugüne kadar Ģahsi teģebbüsten baģka bir teģvik ve himaye görmemesi bu önemli davanın esaslı bir Ģekilde tahakkukuna engel olmuģtur. Kars, Ağrı ve Erzurum illerinin meyve ve sebze ihtiyacını temin gibi avantajlı bir durum taģıyan Iğdırımız, meyveciliği ve sebzeciliği teģvik yönünden bir parça himmet ve yardıma layık görüldüğü andan itibaren geçecek çok kısa bir müddet içerisinde geniģ ölçüde geliģmelere sahne olacaktır. Iğdır ın müsait durumunu göz önünde tutan hükümetimiz, hükümet eli ile yapılması lüzumlu olan yardımların nelerden ibaret olacağını tespit etmek ve mahallinde incelemeler yapmak üzere meyvecilik sahasında değerli ve geniģ bilgiye sahip bir eleman olan Erzincan fidanlık müdürü ve meyvecilik mütehassısı Bay Kemal i Iğdır a göndermiģtir. Adı geçen zatın yaptığı incelemeler müspet neticeler vermiģtir. Ayrıca öğrendiğimize göre mütehassıs tarafından düzenlenip bakanlığa sunulacak raporda Iğdır da Iğdır çiftçisinin fidan ihtiyacını mahallinde ve geniģ ölçüde karģılayabilmek üzere bir meyve fidanlığının çok lüzumlu olacağı hususu da belirtilecektir. Pek yakında Iğdır da bir fidanlık kurmak, geniģ ölçüde bağ ve bahçe kredisi tahsis edilmek suretiyle bağcılığın, meyvecilik ve sebzeciliğin geniģ ölçüde inkiģafına imkan verileceğini ümit ediyoruz. Arama Tarama 16 Temmuz 1952 DĠL Yıl: 1 Sayı: 3 Iğdır emniyet makamları tarafından 1 ve 12 Temmuz günleri saat 20 sıralarında yapılan umumi bir arama neticesinde iki tabanca ile iki bıçak elde edilmiģ ve savcılığa teslim edilmiģtir. IĞDIR-KARAKÖSE SPOR KARġILAġMASI 16 Temmuz 1952 ArkadaĢımız HAMZA MIZRAK maçların kritiğini veriyor Yıl: 1 Sayı: 3 Hakemin haksız hareketi futbol maçını neticesiz bıraktı. Voleybol Maçı: Takımımız tam bir itimat havası içinde idi. SAHĠR- TURGUT-PAġA-ERDOĞAN-CENGĠZ-AYDIN Ģeklindeki kadromuz, sahada yer alınca hayli alkıģ topladı. Birinci devreyi kolaylıkla 15-5 kazanan

10 takımımız ikinci devrede gevģedi. Bu devreyi de Cengiz in güzel bir vuruģu ile sona erdirdi. Sürmeli Spor voleybolcuları güzel bir oyun çıkardı. Bunun için galibiyet hakları idi ve Karaköselilere çok faiktiler. Futbol: Karaköseliler bu maç için oldukça hazırlanmıģlardı. Bu maksatla Erzurum karmasında rakipsiz solaçık Erdoğan ile sağ açık Erdinç i ve bek Muammer i; Askeri Güçten de oyuncu alan Ağrı Gençlik Kulübü maçı en az 4-5 sayı farkla kazanacaklarını iddia ediyorlardı. Bu durum karģısında baģta Kâmil Taner olmak üzere bazı arkadaģlar, takımımızı ezdirmemek amacıyla bu oyunculara itiraz ettiler. Hatta, Karaköselileri ayak diremesi karģısında maçtan sarfınazar edilmek üzere iken, kafileyle beraber gelen bazı arkadaģların ısrarı ve bütün oyuncuların isteği üzerine maçın yapılmasına karar verildi. Saat de evvela Sürmeli Sporlular sahaya çıktılar. Arkasından Ağrılı gençler sahada yer aldılar. Mutat seremoni yapıldı. Bu arada sayın Ağrı valisi teker teker bütün oyuncuların elini sıkmak suretiyle iltifatta bulundular. Kurada takımımız rüzgar altına düģtü. Ve takımlar Ģu tertipte sıralandı. Iğdır Sürmeli Spor: Fikret, Cengiz, PaĢa, Ali Rıza, Sahir, Turgut, Mecit, Aydın, Erdoğan, Fikret, Hayri Ağırlı Gençler: Nuri, Ġhsan, Muammer, Yavuz, Nihat, Yıldırım, Melih, Mehmet, Erdinç, Erdoğan, Hüsamettin Ġlk vuruģu bizim takım yaptı. Topu kapan Ağrılılar neticesiz bir akın yaptılar. BaĢlangıçta, kalemizi Erdinç ve Erdoğan vasıtasıyla hayli tehdit eden Ağrılılar nihayet oyunun 8nci dakikasında Erdinç in yakın mesafeden çektiği Ģutla bir gol kazandılar. Orta yapıldıktan sonra sol açık Hayri nefis bir ilerleyiģten sonra topu Fikret e geçirdi. Bu oyuncumuz da dokuzuncu dakikada bizim beraberliğimizi sağladı. Maçın mütebaki kısmı tamamen baskımız altında geçti. Hatta Fikret, esaslı bir fırsatı toyluğu yüzünden heba etti. Aydın ın nefis bir Ģutu da soldan direği yalayarak geçti. Oyunun devamı esnasında Erdinç in bahane dalıģlarına ve kalecimizin mukabil kurtarıģlarına Ģahit oldum. Karaköseliler, ferden iyi ve Ģöhretli olmalarına rağmen antrenmansızdılar. Asla anlaģamıyorlardı. Çok zevkli bir oyun seyrettiğimiz bu maçta hakemin idaresi fevkalade idi. Ancak 44ncü dakikada aleyhimize verdiği penaltı haksızdı. Topun PaĢa nın eline çarptığını kabul dahi etsek, bu Ģerait altında penaltı verilemezdi. BaĢka bir ceza tatbik edilmeli idi. Oyun berabere idi. Kasti hareket yoktu. Bunun için penaltılık bir durum mevcut değildi. Bu suretle gerilen sinirler maalesef hiç arzu edilmediği halde oyunun devamına mani oldu.

11 Takımımız iyi anlaģılıyordu. Erdoğan ve Fikret deplasman yaparak Nihad ı aģmakta güçlük çekmiyorlardı. Maçın cereyanı bir galibiyetle dönmemizi mümkün kılmıģtı. Oyunun yarıda kalmasından dolayı duyduğumuz teessür pek büyüktür. Maçtan önce ve maçtan sonra gördüğümüz sıcak alakayı Ģükranla karģılarız. Ağrılıarın misafirperverlikleri hepimizi teshir etti. Bu kardeģ temasların daha iyi Ģartlar altında devam etmesi yegane arzumuzdur. Kendilerini Iğdır da bekler, saygı ve muhabbetle selamlarız. AÇIK TEġEKKÜR Asil ve yiğit Ağrılılarla beraber bulunduğumuz günler, bizim için zevkle anılacak birer hatıra olmuģtur. Ağrılı kardeģlerimizin canlı alaka ve unutulmaz samimiyetleri her türlü taktirin fevkinde idi. Kendilerini Iğdır Gençliği ve Kulübün namına selamlar teģekkürlerimi saygılarımı sunarım. Sürmeli Spor Kulübü BaĢkanı Kamil Taner SÜRMELĠ SPOR KULÜBÜNÜN YENĠ DAVETĠ Memnuniyetle haber aldığımıza göre Sürmeli Spor Gençlik Kulübü ELAZIĞLILARI karģılamak üzere Elazığ Merkez Gençlik Kulübü ile temasa geçmiģtir. Muvaffakiyetler dileriz. SPORCULARIMIZ GELDĠ Bir spor karģılaģması yapmak üzere Karaköse ye giden kafile 14 Temmuz günü Iğdır a avdet etmiģtir. DOĞUBEYAZIT TA BĠR SPOR KULÜBÜ KURULDU Memnuniyetle haber aldığımıza göre komģu Doğubeyazıt ilçesinde bir spor kulübü kurulmuģ ve çalıģmalarına baģlamıģtıri Muvaffakiyetler dileriz. Belediyemizin Faaliyetleri 16 Temmuz 1952 Mecit Hun Yıl: 1 Sayı: 3 Son günlerde hakikaten taktire değer çalıģmalarda bulunan sayın belediyemizin hummalı faaliyetlerini yaptığımız tetkiklerle tespit etmiģ bulunmaktayız. Evvelemirde, 1nci nüshamızda iģaret ettiğiniz yolların kumla örtülmesi iģini ön plana alan belediye Kars ta Muhittin TekbaĢ acentesinde mübaya ettiği romorklu bir ferguson traktörle iģe baģlamak üzeredir. Kasabanın intizamını temin ve çarģı içindeki yolları muhafaza için nakil vasıtalarının hareket caddeleri tefrik edilmiģ ve diğer caddelerin baģlangıcıyla bitim noktalarına kazıklar çakılmak suretiyle nizam temin edilmiģtir.

12 Halkın sinema ihtiyacını de ele alan belediye sinema binası arkasındaki boģluğu duvarla çevirmek ve inģa etmek suretiyle beldeye bir yazlık sinema kazandırmıģtır. Daha bir çok hususlarda faaliyet gösteren sayın belediye baģkanımıza muvaffakiyetler temin ederiz. ĠLAN: KAYNAK YAPTIRACAKLARA Karadeniz garajı yanındaki atölyesinde Hüsnü Alacaoğlu oksijen kaynağı iģlerine baģlamıģ bulunmaktadır. Sayın traktör ve kamyon sahiplerine duyurulur. DUYURU: Millet Partisi ilçe yürütme kurulu parti binasında üye kayıt iģlerine devam etmektedir. ĠLMĠ ġumâ MALUM ġüt 16 Temmuz 1952 M. H. (Mecit Hun) Yıl: 1 Sayı: 3 Geçen gün DP müritlerinden Latif Polat la bizim Kel Ahmet arasında vuku bulan kavga ve münakaģa bize Ģu fıkrayı hatırlattı: Havada bulup tavada yiyenlerden birisi, bir gün fırıncıdan veresiye aldığı ekmeği evine göndermek ister. Etrafı arar, bir hammal bulur. Balam bu çöreği al bizim dövlethaniye apar Çörek sahibinin ne mal olduğunu bilen hamal, Ne dövlethanesi, bari kâsıphane de! Çöreği de nisye alıpsan Bedavacı bu cevaptan öfkelenir. Ay kiģi özüne gel, senin baģının tüyü kadar menim pulum, dövletim var Tesadüfe bakın ki hammalın baģı kabak gibi kel, tüy arasan bulamazsın. Derhal baģından küllahını kaldırır ve, Dövlet Ģumâ Malum Ģüt (Devletinizin derecesi malum oldu) diye cevapta bulunur. Sayın Latif Polat da Ahmet e öfkelenmiģ olacak ki, Çek buradan arabanı; yoksa bizim demokratlar senin illahını keserler demiģ. Her halde Polat ın demokratları da Ahmet in baģındaki tüy kadar olsa gerek.

13 Ticari Miting 16 Temmuz 1952 DĠLSĠZ (Mecit Hun) Yıl: 1 Sayı: 3 Sayfa:3 Millet Partisi toplantısından cesaret alan tüccarlarımızdan sayın Hüseyin Yaycılı tarafından 12 Temmuz günü belediye meydanında ticari mahiyet arz eden bir miting tertiplenmiģtir. Vedat Pınar firması adına söz alan hatip sayın Rıza Özmen, Stiyer marka bir kürsüye çıkarak evvelemirde Zirai Donatım kurumu iktidarı ile Kadir Parlak muhalefetini Ģiddetli bir lisanla tenkit ettikten sonra, devamla, 30 senelik Ģoförüm. Emin olunuz ki, böyle motor görmedim. Bizimde tuhafımıza gidiyor. Sayın Iğdır çiftçisi zengin ve kadirģinastır, lütfen bizden de biraz traktör alıp tecrübe edin, biz de malımızın kıymet derecesini anlayalım, demiģ ve ilaveten, 744 D Masseyharris traktörleri çok Ģerefsiz mallardır demesi üzerine baģlangıçtan beri mitingi takip eden Ġsmail Gödekli dayanamayarak, Stiyer ve ġtayir traktörleri Ģerefsizdir, diye müdahale etmiģ ve kavga derhal yatıģtırılmıģtır. Not: Millet Partilileri cevaplandırmayan Demokratların YAYCILI mitingini cevaplandıracakları istihbar edilmiģtir. Mitinge Demokratlar tarafından müdahale edilmemiģtir. FIRILDAK KÖġESĠ 16 Temmuz 1952 Fırıldakçı (Kaleme alan Mecit Hun) Yıl: 1 Sayı: 3 Kasabada huzur ve sükunu temin ve kasaba sakinleri arasında daima sulh tesis etmek için faaliyet gösteren hemģehrilerinize FIRILDAKÇI tarafından muhtelif hediyeler verilmektedir. ĠLK LĠSTEYĠ neģrediyoruz: ĠBRAHĠM KĠRMAN: Sadık Tezel le birlikte bir Kars seyahati BĠTLĠSLĠ MEMET: HÜSEYĠNALĠ BAġKENTLĠ: Ġskan yoluyla bir ev YavaĢ yürüdüğü içini üç tekerlekli bir bisiklet ve Halfeli caddesinde bir pansiyon. ġefġ ÖCAL: Pristaf muavinliği HÜSEYĠN YAYCILI: Orgof süvari grubu levazım müdürlüğü CEMAL TOKSÖZLÜ: Hamit Ünver den muhtasar bir telgraf PULURLU AHMET: 7 adet hasta deve ĠSMAĠL ÖZGÜR: Kooperatif ihaleleri için bir banka mektubu AZĠZ ÇĠFTLĠK: Bir çeltik ihtisas diploması MEġEDĠ LATĠF: 14 Mayıs günlerinde takmak üzere, Oltu taģından mamul 10 santim

14 uzunluğu, 5 santim kalınlığında ve 7.5 santimetre geniģliğinde ortası üç buçuk bir tırnak ayarında altına iģlemeli bir adet DP rozeti NURETTĠN KĠRMAN: Protokolde kaymakam refikliği MECĠT HUN: Hasanhan köyünde Nurettin Kirman la muazzam bir pamuk ortaklığı HAMĠT ÇĠFTLĠK: SatıĢ kooperatiflerinden birisine müdür tayin edildiğine dair ticaret bakanlığından bir telgraf HASAN ÇETĠNEL: Iğdır ovasını sulama imtiyazı Fırıldağınız tutarsa devam edeceğiz. FIRILDAKÇI HUSUMET 16 Temmuz 1952 Mecit Hun Yıl: 1 Sayı: 3 Bir zamanlar Ulus gazetesinde sayın H. Cahit Yalçın, Hasankale nin bilmem hangi köyünce falancadan aldıkları imzasız bir mektuba istinaden Ağrı, Erzurum ve Kars vilayetleri halkının endiģe verici bir Ģekilde silahlandığını bir baģmakale mevzuu yapmıģtı. Ġki gün evvel ki Kars gazetelerinden birisinde de, Karaköse hayvan pazarında vuku bulan bir katil hadisesiyle yakalanan birkaç tüfeği mevzu yapan sayın Fuat Araslı, durumu kendi Ģahsi görüģüne istinaden kısaca tahlil ettikten sonra bu iki mücerret hadiseden ġarkın silahlanmakta bulunduğu neticesini istihraç ediyordu. Eminim ki gerek Ulus ve gerekse Kars gazetelerinin bu neģriyatı, sırf iktidar partisini hedef tutarak bu kadar basit hadiselerle sözüm ona muhalefet yapmaktır. Ġktidar hükümetinin ihmalinden dolayı yalnız ġarkta değil Türkiye nin her tarafında her türlü silah yasaklığının hemen hemen ortadan kalktığını ve bu sebeple de halk arasında silaha karģı Ģiddetli bir temayülün mevcut bulunduğunu hepimiz biliyoruz. Bu durumu iktidar aleyhinde mütalaa etmek gayretiyle milyonlarca vatandaģı isyanla itham etmek her halde tecrübeli gazetecilere yakıģmayan hallerdendir. Her gün büyük, partili veya partisiz gazetelerde bir sürü havadis arasında bu mevzu ile ilgili haberler de okumaktayız. Falan vapurda Ģu kadar tabanca ve mermi yakalandı, Ankara da silah kaçakçılığı yapan bir

15 Ģebeke yakayı ele verdi, Ankara da iki köy halkı tüfekle birbirine girdi ve bu silahlı kavgada bilmem kaç kiģi öldü veya yaralandı vs vs Bütün bu hadiseler tabii karģılanmakta olup bu muazzam vakalardan Ġstanbul, Ankara veya herhangi bir yerin silahlanması veya ayaklanması neticesi istihraç edilmiyor da Karaköse de vuku bulan alelade ve münferit bir iki hadise bütün ġark vilayetlerini ağır bir itham altında bırakıyor. Zavallı ġark, senelerden beri sana tevcih edilen husumet bitmedi mi? Ehliyet Babından 16 Temmuz 1952 DĠL (Mecit Hun) Yıl: 1 Sayı: 3 Gazetemizin teksir edileceği sırada fabrikatör sayın Osman Ataman a ait traktörün askeri evler civarında devrildiğini üzülerek haber aldık. Zannedersek Iğdır da devrilmeyen veya bu beladan nasibini almayan traktör hemen hemen yok gibidir. Bu sebeple bir çok vatandaģların hayatına kıyıldığı gibi bu traktörlere bağlanan yüz binlerce servette heba olup gitmektedir. Kanaatimize göre, bütün bu müessif hallerin biricik sebebi makinelerin ehliyetsiz Ģoförler eline terk edilmesidir. Bu hususta mal sahipleri kadar belediyemizin de kabahatli olduğu tabiidir. Her gün sayısı bir miktar artan traktör ve emsali zirai makineleri kullananların ehliyetli kimseler olmasına azami dikkat ve itina gösterilmedikçe netice daha fenaya gidecektir. GENÇLERĠMĠZ IĞDIRDA Yüksek tahsilde ve lisede buluna gençlerimiz tatil münasebetiyle gelmiģ bulunmaktadırlar. Kendilerine Ģen günler temenni ederiz. MĠLLETVEKĠLLERĠMĠZ Seçildiklerinin akabinde CHP den istifa ederek iktidarı seçen üç milletvekilimizin seçmenlerle yeniden yüz göz olmak üzere yakında kasabamıza gelecekleri haber alınmıģtır. ZĠRAAT MÜDÜRÜ Haberimiz olmadan iki gün evvel Iğdır a gelen Ziraat Müdürümüz sayın Ziya Ayrım ın gazetemizi tebrik etmeden Kars a avdet ettiğini haber aldık. Tebriklerini bekleriz.

16 AÇIK MEKTUP Cengizciğim. (Cengiz Ekinci) DĠL gazetelerini zatı alinize bedava göndermeye mecbur değilim. Ya 5 papelimizi veya Ekinci gazetesi için bekçi parası makbuzuyla toka ettiğimiz abone bedellerini isteriz. Bilirsin ki KATIĞ AġI EYĠDĠR AMMA GEH MENDE GEH SENDE KAYMAKAMLIK TEKZĠP EDEMĠYOR 1 Eylül 1952 Mecit Hun Yıl: 1 Sayı: 11 Ġdaresizlik ve beceriksizliği dolayısıyla kaymakam hakkındaki neģriyatımız cevapsız kaldıkça bir çok okuyucularımız bunun sebeplerini öğrenmek maksadıyla gazetemize müracaat etmektedirler. Sükut ikrardan gelir diye bir atasözü vardır. NeĢriyatımız vesikalara istinat ettiğinden yalanlanmasına ve hatta tavzihine dahi cevaz bulunamayacağı tabiidir. Saniyen mes eke körüklendiği taktirde neģri sıra bekleyen nice haksız ve kanunsuz icraatının mevcut olduğunu muhatabımız bildiği içindir ki susmayı tercih etmektedir. Geçen gün Evci köylü bir hemģehrimiz, bir arazi mevzuunda kendisine yapılan haksızlıktan dolayı yanında misafirleri bulunduğu bir sırada muhteremi makamında ziyaret etmiģ ve kendisine Ģöyle hitapta bulunmuģ. Size kaymakam diyemeyeceğim; zira yaptığınız usulsüz ve haksız muameleyle bu makama layık olmadığınızı gösterdiniz Bu köylü vatandaģımızın iddiasının samimiyetine Ģüphemiz yoktur. Fakat, asıl mesele sayın kaymakamında bunu idrak ederek memleket hizmetinde faydalı olmaya çalıģması ve kendisini ıslah etmesidir. Gazeteciğimiz bu sebeple tekzip yerine sayın kaymakamdan içinde bulunduğumuz kötü gidiģin ıslahını beklemektedir. MAZLUM ARAS GELDĠ Birkaç seneden beri Amerika da tahsilini ikmal etmek üzere bulunan kıymetli gençlerimizden Mazlum Aras ile eģi, dost ve yakınlarını ziyaret etmek üzere birkaç gün evvel gelmiģlerdir. Aras, ticaret mevzunda antant (anlaģma sağladığı) bir firmayla temas etmek üzere yakında Ankara ya gidecektir.

17 HACILARIMIZ GELĠYOR Hicaza giden muhterem hacılarımız peyderpey gelmektedirler. Ġlk teģrif eden Hacı Mehmet Günde den sonra ikinci kafilede iki gün evvel gelmiģtir. MĠZAH... MĠZAH... MĠZAH... GEÇMĠġ OLSUN GeçmiĢ olsun BeĢir, baģına ne oldu? TeĢekkür ederim, baģkan geçerken selamlamadım, baģım kaldırım taģına değdi ġeyh HÜSEYĠNE SU VERĠLDĠ Ġki gün evvel Hüseyin Balamir e kaymakamlıktan yapılan bir tebligata göre, hapsedilmeden birkaç gün evvel Hafız ın dükkanı önünde yaptığı su talebi makamca incelenmiģ ve pamuklarıyla buğday tarlasının susuz oluğu neticesine varıldığından kendisine ilkbahara kadar istediği kanaldan ekinlerini sulama müsaadesi verilmiģtir. SOPA Kızım ham dolsun okulu bitirdin, ne iģ yapacaksın? Öğretmen vekili olmak istiyorum Iğdır hastanesinde münhalat varmıģ, hemģire olsan daha iyi olur Değil ki hemģire hasta olsam dahi gitmem. Bana Ģimdiye kadar attığın dayak yeter. Operatörden sopa yemeye vaktim yoktur. YILDIRIM MÜVEZZĠ Ağabey, seni arıyorum, iki gün evvel bir yıldırımın (telgraf) vardı. Ġsmini bilmiyorum, dün seninle tavla oynayan arkadaģın kardeģine verdim, aldın mı? BALIKÇIL Reis, al kargayı ver çeyreği! Ay kozmel görürsen ki senden yekedir, belede karğa mı olar? Ağ karğa protokola girmez, sefeklenme özüne iģ tap TENEKE Reis Ģu köpeğin kuyruğuna teneke bağlamıģlar, nedir bu rezalet SağolmuĢ, imdi adamın kuyruğuna teneke bağliyılar. Kaldı ki it!

18 FIRILDAK KÖġESĠ 1 Eylül 1952 Mecit Hun Yıl: 1 Sayı: 11 Kirman ın (Nurettin) protokol defterinde ismi olmadığı için, pasaport kanununa muhalif ederek sayın bakanla protokol erkanının konuģmalarını tespit maksadıyla kaģla göz arasında belediyeye girmiģ ve sofranın altında gizlenmiģtim. Yemek faslı sırasında iki zat konuģuyordu: Galiba bakan iyi bir adamdır Ġyidir amma bizim kaymakam kadar iyi olamaz. Çünkü bakan herkese aynı muameleyi yapıyor. Halbuki kaymakamımız adamına göre icap ederse kanun icat eder veya kanunu dahi dinlemez. Sonra ve asıl mühim tarafı, bakan sabah saat 6 da vazifeye çıkacak buna rağmen kaymakamımız vazifeye her gün saat 11:30 da gelir ve oturmadan gider. Bu kadarcık farkı göremiyor musun? Haklısın amma, bakanın Iğdır a, kaymakamında dairesine geliģi ve dönüģü arasında zaman bakımından fark göremiyorum. Bu sebeple birbirlerine çok benziyorlar Evet, orası doğru, amma kaymakamımızın iyi bir tarafı var. Refiksiz iģ görmez, saniyen koltukları geniģtir. Bir araba karpuz sığar. YerleĢtirebilirsen iģini yürütürsün. Peki muhaliflerden kimseyi göremiyorum. Acaba davet edilmediler mi? TeĢrifatçılık yapan zatı muhterem kooperatifte çiftlik kahyası bulunduğu sırada çırptığı taksimata uğramıģtı. Bu defa belediyeyi kendisine çiftlik yapmak niyetinde olduğundan ipinin ucunu baģkasının eline vermekten çekiniyor. Peki o halde EĢref ten korkmuyor mu? O Ģimdilik Ģahsi çiftliği ile meģguldür Bu sırada yemek faslı bitmiģ ve kahve sohbeti baģlamıģtı. Merhum iskan kanunlarını bir defa da kendisi için hortlatmak gayesiyle kaymakamı koltuklamaya ve kafeslemeye çalıģan bir DP li, Sayın bakanım, bütün ġarkta ve bilhassa Iğdır da asayiģ berkemaldir. Gazeteler yalan söylüyor. DıĢarıdan sesler: Halimizden memnunuz. Allah a Ģükürler olsun ki silahı olmayanımız yoktur. Allah kısmet ederse iktidar sayesinde polis ve jandarmaya lüzum kalmayacaktır. Mevzu sayın bakanın hoģuna gitmediğinden o zamana kadar görüģmedikleri belediye baģkanının kim olduğunu sordular. Cemaatten birisi EĢref i takdim etti. EĢref, bakana söz sırası vermeden,

19 Bey, ben Samet Bey in halası oğluyum. Tezer Hanım buraya geldiği zamanlar bizde kalır. Ticaret Bakanlığında beni tanımayan yoktur. Kooperatifçilik mütehassısıyım. Sizin Iğdır da hangi cins hayvanlar yetiģir? Bizde her cur heyvan olar, arvana, köģek, bızoy, balağ, kidik, toyuğ... Bakan bu isimlerden bir Ģey anlamamıģtı. Kaymakam beyin gözüne baktı. EĢref devam ediyordu: Efendim, hayvanımız Allah a Ģükür çoğtur. Oğru, canavar bize eziyet verir. Hammımızın tüfengi var emma hökümet bize biraz da ağır silah verse çoğ eyi olur Vakit gecikiyordu. Bakanın kuģlar uyanmadan Iğdır dan çıkması lazımdı. EĢref e cevap verilmeden toplantıya son verildi. Ben de teksirhanede soluğu aldım. DĠL den DĠL e 1 Eylül 1952 DĠL (Mecit Hun) Yıl: 1 Sayı: 11 BAKAN GELDĠ, BAKAN GĠTTĠ Rüya gördüğümü veya Ģaka yaptığımızı zannetmeyiniz. Refakatinde ki zevatla birlikte Doğu illerinde bir tetkik (!) gezisine çıkan sayın içiģleri bakanımız meğer iki gün evvel ilçemize de uğramıģtı!... Iğdırlılar muhterem bakanı görme Ģerefine nail olmadılar. Amma, Anadolu Ajansının uçurduğu bir balona göre muhterem ilçemizde coģkun bir tezahürle karģılanmıģmıģ... Tahkik ettik aldığımız sahih malumata göre Mısır kralının gece yaģamasından mülhem olarak gece tetkiklerini prensip addeden sayın bakan ġeyh Hüseyin le arkadaģlarını uyuttuktan sonra kuģ cıvıltılarının kesildiği bir sırada, Kirman ın protokol listesine dahil üç buçuk kiģi tarafından yedirilip içtirildikten sonra muhteremin baģına sihirli bir küllah geçirilerek kasabadan çıkarılmıģ ve yolcu edilmiģlerdir. Tabii Doğunun tehlikeli ve ıssız yollarında muhteremler soyulmadığına göre, asayiģin de berkemal olduğu neticesine varılmıģ!.. Allah iktidara zeval vermesin. Sureti neģrediyoruz 1 Eylül 1952 Mecit Hun Yıl: 1 Sayı: 11 ĠçiĢleri Bakanının ilçemize teģriflerinde halkla temas etmeden ayrılmasını bazı vatandaģlarımız efkârı umumiyeye duyurulmak üzere

20 Ankara ve Ġstanbul gazetelerine bildirmiģlerdir. Gazetemize gönderilen suretini neģrediyoruz: Son zamanlarda muhtelif bakanlar ve sayın meclis baģkanı tarafından Doğu bölgelerine yapılan tetkik seyahatlerinde halk ile temastan kaçınılarak birkaç kiģiden mürekkep tertipçiler marifetiyle söylenen methiyelerden sonra merkeze avdet edilmektedir. Ġlçemizde ki çaresizlik ve asayiģ noksanlığından dolayı sayısız Ģikayetlerimizi dün teģrifini beklediğimiz sayın içiģleri bakanına arz etmek niyetiyle intizarda iken, gece yarısına doğru ilçemizi Ģereflendiren bakan Kars a teģrif etmekte bulunan sayın cumhurbaģkanımızla görüģmek bahanesiyle dertlerimiz ve Ģikayetlerimizi bir tarafa bırakarak sabaha karģı ilçeyi terk etmiģlerdir. Ġdaresizliğin son haddini bulduğu Iğdır dan aksettirecek dertlerimiz çok fazladır. Sayın bakanla muhterem cumhurbaģkanımızın her an Ankara da görüģmeleri mümkündür. Ġktidar partisi mensupları halkla devlet arasına girmek suretiyle Ģikayetlerimize mani oldukça durumumuz kötüye gitmektedir. GÜNAHKAR BĠZLER 4 Ekim 1952 Mecit Hun Yıl: 1 Sayı: 12 Samimiyetine hiçte güvenmediğimiz Nurettinciğim, DĠL imizin intiģarını müteakip bize amansız düģman kesilmektedir. Sabık dostumuz nihayet sayın ĠçiĢleri Bakanının Iğdır a teģrifleri sırasında karakteriyle tebessümlerinin sahteliğini ortaya koydu. Her yere burun sokmaya alıģık tavrıyla sayın belediye baģkanının rahatsızlığında istifade eden hazret, teģrifatta bizimle beraber yer almayacağını ilan etti. Kendisinin bu küstahça hareketine layık olduğu cevabı verebilirdik. Fakat bizler iģlediğimiz günahın cezasını çekmekle mükellef olduğumuz için sadece yapılanlara seyirci kalacağız. MeĢhur bir hikaye vardır. Ġsmini hatırlayamadığım gayet çirkin bir Arap alimi varmıģ. Bu adamcağız, ömründe bir defa olsun kadın türüne mahzar olamadığından bedbaht bir hayat geçirmekte imiģ. Bir gün ġam parklarından birisinde istirahat etmekte olan meģhur alim, gayet güzel bir hanımın kendisini inceden inceye tetkik ettiğini sezince pür ümit ve neģe içinde hanıma hitaben, Her halde hoģunuza gitmiģ olacağım ki beni dikkatle tetkik buyuruyorsunuz. Lütfünüze çok teģekkür ederim. Arzu ederseniz hayat

HAMĠDĠYE ZIRHLISI: 1924 KARADENĠZ VE 1938 KIBRIS GEZĠLERĠ

HAMĠDĠYE ZIRHLISI: 1924 KARADENĠZ VE 1938 KIBRIS GEZĠLERĠ HAMĠDĠYE ZIRHLISI: 1924 KARADENĠZ VE 1938 KIBRIS GEZĠLERĠ Ulvi KESER Doç. Dr., Kara Harp Okulu Komutanlığı, e-posta: ulvi.keser@gmail.com Özet Hamidiye savaş gemisi Balkan Harbi ve hemen ardından Birinci

Detaylı

Değerli Kubbealtı Dostları

Değerli Kubbealtı Dostları Değerli Kubbealtı Dostları Y eni bir sayı ile huzûrunuza çıkmıģ bulunuyoruz. Öncelikle önümüzdeki yıl Kubbealtı nın 40. kuruluģ yılını kutlayacağımızı müjdelemek istiyoruz. Bu vesîle ile 2010 yılı boyunca

Detaylı

Sevgili AKİS okuyucuları Ö

Sevgili AKİS okuyucuları Ö AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası B. M. M. arkası Ardıç Sok. Desen Matbaası Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiyatı: 60 kuruş * * * AKİS Ortaklığı adına imtiyaz sahibi ve yazı işlerini fiilen idare eden : Metin

Detaylı

pecya A K İ S Haftalık Aktüalite Mecmuası Kemal Satır Sevgili AKİS okuyucuları,

pecya A K İ S Haftalık Aktüalite Mecmuası Kemal Satır Sevgili AKİS okuyucuları, A K İ S Haftalık Aktüalite Mecmuası Yıl: 5, Cilt: XIV, Sayı: 240 Yazı İşleri: Rüzgârlı Sokak Ovehan Kat 3 Daire 7 Tel: 18992 P. K. 582 - Ankara İdare: Denizciler Caddesi 23/B Rüzgârlı Matbaa Tel: 15221

Detaylı

Sevgili AKİS Okuyucuları

Sevgili AKİS Okuyucuları AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Sene: 2, Cilt: IV, Sayı: 67 Denizciler Caddesi Teni Matbaa Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiatı: 60 Kuruş İmtiyaz Sahibi: Metin TOKER Umumî Neşriyat Müdürü Cüneyt ARCAYÜREK

Detaylı

pecya Kendi Aramızda AKİS Kapak resmimiz Abdullah Caner T. Halulu ve eşi İnönünün evinde Esnaf babası Sevgili AKİS okuyucuları,

pecya Kendi Aramızda AKİS Kapak resmimiz Abdullah Caner T. Halulu ve eşi İnönünün evinde Esnaf babası Sevgili AKİS okuyucuları, AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Yıl: 6, Cilt: XVII, Sayı: 296 Yazı işleri: Rüzgârlı Sokak Ovehan Kat 3 Daire 7 Tel : 18992 P. K. 582 - Ankara * İdare : Denizciler Caddesi 23/B Rüzgârlı Matbaa Tel : 15221

Detaylı

BALIKESİR DE SERBEST CUMHURİYET FIRKASI NINTEŞKİLATLANMASI VE BELEDİYE SEÇİMLERİ (1930) * ÖZET

BALIKESİR DE SERBEST CUMHURİYET FIRKASI NINTEŞKİLATLANMASI VE BELEDİYE SEÇİMLERİ (1930) * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 357-375, ANKARA-TURKEY BALIKESİR DE SERBEST CUMHURİYET FIRKASI NINTEŞKİLATLANMASI VE BELEDİYE SEÇİMLERİ (1930)

Detaylı

Sevgili AKİS Okuyucuları o

Sevgili AKİS Okuyucuları o AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Konya Sk. Bursa Han No 28-Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiyatı: 60 kuruş AKİS Ortaklığı adına imtiyaz sahibi ve yan itlerini fiilen idare eden: Bu Metin TOKER * nüshaya yazı

Detaylı

Kendi. Sevgili AKİS Okuyucuları. Bir yılı ve üç ciltten müteşekkil 52 sayıyı geride bırakmış bulunuyoruz.

Kendi. Sevgili AKİS Okuyucuları. Bir yılı ve üç ciltten müteşekkil 52 sayıyı geride bırakmış bulunuyoruz. AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Yıl: 2, Cilt: IV, Sayı: 53 Denizciler Caddesi Yeni Matbaa - Ankara P. K, 582 Tel: 1 8 9 9 2 Fiatı: 60 Kuruş İmtiyaz Sahibi: Metin TOKER Yazı İslerini fiilen idare eden:

Detaylı

Sevgili AKİS okuyucuları. Devlet Başkanı Celâl Bayar bir defa daha yabancı bir memlekete resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'den

Sevgili AKİS okuyucuları. Devlet Başkanı Celâl Bayar bir defa daha yabancı bir memlekete resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'den AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Sene: 2, Cilt: V, Sayı: 72 Rüzgârlı Sok. Otto Weber Ban, Kat: 2; Daire : 4 P. K. 582 Tel: 18992 Fiatı : 60 Kuruş İmtiyaz Sahibi : Metin TOKER Umumi Neşriyat Müdürü Cüneyt

Detaylı

Sevgili AKİS okuyucuları

Sevgili AKİS okuyucuları AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Sene: 2, Cilt: V, Sayı 74 Rüzgârlı Sok. Otto Weber Han, Kat: 2; Daire : 4 P. K. 583 Tel: 38992 Fiyatı : 60 Kuruş İmtiyaz Sahibi : Metin TOKER Umumi Neşriyat Müdürü Cüneyt

Detaylı

bulunup bulunmadığına dâir zaman zaman münakaşalar cereyan e derse, mücerret olarak basın hürriyeti var demektir. Türkiye'de

bulunup bulunmadığına dâir zaman zaman münakaşalar cereyan e derse, mücerret olarak basın hürriyeti var demektir. Türkiye'de AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası B. M. M. arkası Ardıç Sok. Desen Matbaası Ankara P. K.582 Tel: 18992 Fiyatı: 60 kuruş * * * AKİS Ortaklığı adına imtiyaz sahibi ve yazı islerini Hilen idare eden: Metin

Detaylı

pecya A K İ S Haftalık Akttialite Mecmuası

pecya A K İ S Haftalık Akttialite Mecmuası A K İ S Haftalık Akttialite Mecmuası Yıl: 5. Cilt XV, Sayı: 249 Yazı İşleri : Rüzgârlı Sokak Ovehan Kat 3 Daire 7 Tel: 18992 P. K. 582. Ankara İdare: Denizciler Caddesi 23/B Rüzgârlı Matbaa Tel: 15291

Detaylı

Sevgili AKİS okuyucuları. İ sın hürriyetine dair dost bir ses yükselmiş. ngiltere ve İsviçre'den sonra Amerika'dan da memleketimizdeki ba

Sevgili AKİS okuyucuları. İ sın hürriyetine dair dost bir ses yükselmiş. ngiltere ve İsviçre'den sonra Amerika'dan da memleketimizdeki ba AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası B. M. M. arkası Ardıç Sok. Desen Matbaası Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiyatı: 60 kuruş * * İmtiyaz sahibi : Metin TOKER Yazı işlerini fiilen idare eden : Cüneyt ARCAYÜREK

Detaylı

T.C. ANKARA CUMHURĠYET BAġSAVCILIĞI (CMK 250. MADDE ĠLE YETKĠLĠ VE GÖREVLĠ) SoruĢturma No : 2011/646 Esas No : 2012/2 Ġddianame No : 2012/2

T.C. ANKARA CUMHURĠYET BAġSAVCILIĞI (CMK 250. MADDE ĠLE YETKĠLĠ VE GÖREVLĠ) SoruĢturma No : 2011/646 Esas No : 2012/2 Ġddianame No : 2012/2 T.C. ANKARA CUMHURĠYET BAġSAVCILIĞI (CMK 250. MADDE ĠLE YETKĠLĠ VE GÖREVLĠ) SoruĢturma No : 2011/646 Esas No : 2012/2 Ġddianame No : 2012/2 Ġ D D Ġ A N A M E ANKARA.. AĞIR CEZA MAHKEMESĠNE (CMK 250. MADDE

Detaylı

Sayı: 449 Cilt: XXVII Yıl:9 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI. Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları. pecya

Sayı: 449 Cilt: XXVII Yıl:9 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI. Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları. pecya AKİS Sayı: 449 Cilt: XXVII Yıl:9 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI Sahibi Metin Toker Yazı İşleri Müdürü Kurtul Altuğ Bu sayıda Yazı Kurulu İç Haberler Kısmı: Metin Toker, Atilla Bartınlıoğlu, Güneri Cıvaoğlu.

Detaylı

1929 Polemikleri. Tıp Tarihi Notları

1929 Polemikleri. Tıp Tarihi Notları 1929 Polemikleri Tıp Tarihi Notları 1 1929 POLEMİKLERİ TIP TARİHİ NOTLARI Dr. H. Zafer Kars Mayıs 2003 2 ISBN 975-6984-52-X Türk Tabipleri Birliği Yayını, 2003 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ GMK

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNBM : fin GİLT : 13 TOPLANTI : t T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ Beşinci Birleşim 12. XI. 1948Cuma mmm m İçindekiler Sayfa 1. Geçen tutanak özeti 82 2. Havale edilen kâğıtlar 83 3. Sorular ve cevaplar -

Detaylı

pecya AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Kendi Aramızda Sevgili AKİS okuyucuları Yusuf Ziya ADEMHAN *

pecya AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Kendi Aramızda Sevgili AKİS okuyucuları Yusuf Ziya ADEMHAN * AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Yıl: 5, Cilt: XIII, Sayı: 214 Yazı İşleri: Rüzgârh Sokak Ovehan Kat 3 Daire 7 Tel: 18992 P. K 582 - Ankara İdare: Denizciler Caddesi 23/B Rüzgârlı Matbaa Tel: 15221 Fiatı

Detaylı

Sevgili AKİS Okuyucuları

Sevgili AKİS Okuyucuları AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası P. K. 582 Ankara Fiyatı: 60 kuruş AKİS Ortaklığı adına imtiyaz sahibi ve yazı işlerini fiilen idare eden: Metin TOKER *** Bu nüshaya yazı yazanlar: Samed AĞAOĞLU Fazil

Detaylı

Sevgili AKİS Okuyucuları

Sevgili AKİS Okuyucuları AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Denizciler Caddesi Yeni Matbaa - Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiatı: 60 Kuruş * İmtiyaz Sahibi Metin TOKER * Yazı İşlerini fiilen idare eden: Cüneyt ARCAYÜREK * Ressam:

Detaylı

THE BATTLE FOR FREEDOM IN WESTERN ANATOLIA: THE 1946 1950 ELECTIONS IN MANISA Murat TURAN

THE BATTLE FOR FREEDOM IN WESTERN ANATOLIA: THE 1946 1950 ELECTIONS IN MANISA Murat TURAN Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 29 Volume: 7 Issue: 29 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BATI ANADOLU DA HÜRRİYET MEYDAN SAVAŞI

Detaylı

Sevgili AKİS Okuyucuları nsan cemiyetimizin haline bakın düşünmekten kendini alamı yor: Acaba hürriyetlerimizin müdafaasında

Sevgili AKİS Okuyucuları nsan cemiyetimizin haline bakın düşünmekten kendini alamı yor: Acaba hürriyetlerimizin müdafaasında AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Sene: 3, Cilt: VII, Sayı: 119 Rüzgârlı Sok. Ovehan Kat: S, Daire: 7 P. K. 582 Ankara 18992 (Yazı İşleri) 15221 (İdare) Fiatı : 60 Kuruş Neşriyat Müşaviri : Metin TOKER

Detaylı

MILLI YOL. Türk Umumî Efkârına Bildiri. mm~~ - '-^^^ 1. YIL 13. Savi FİATI 50 KURU? 20 NİSAN 1962 CU.IIA. !lil!ll!il!l ll!!ll!ll!

MILLI YOL. Türk Umumî Efkârına Bildiri. mm~~ - '-^^^ 1. YIL 13. Savi FİATI 50 KURU? 20 NİSAN 1962 CU.IIA. !lil!ll!il!l ll!!ll!ll! MILLI YOL!lil!ll!il!l ll!!ll!ll!lllimiliiiiiiiiium Türk Umumî Efkârına Bildiri mm~~ - '-^^^ '- '.'.:,.:.!,;»* 1. YIL 13. Savi FİATI 50 KURU? 20 NİSAN 1962 CU.IIA LU YOt l. Yü 13. Sa ı 20 Nisan a62 Fiyatı

Detaylı

pecya AKİS İçindekiler Sayı: 442 Cilt: XXVI Yıl: 9 Sahibi

pecya AKİS İçindekiler Sayı: 442 Cilt: XXVI Yıl: 9 Sahibi AKİS Sayı: 442 Cilt: XXVI Yıl: 9 Sahibi Mübin Toker Yazı İşleri Müdürü Kurtul Altuğ Bu sayıda Yazı Kurulu İç Haberler Kısmı: Metin Toker. Atilla Bartınlıoğlu, Güneri Cıva oğ1u, Egemen Bostancı ve Kenan

Detaylı

Sevgili AKİS Okuyucuları

Sevgili AKİS Okuyucuları AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Denizciler Caddesi Yeni Matbaa Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiatı: 60 Kuruş İmtiyaz Sahibi: Metin TOKER Yazı İşlerini fiilen idare edeni Cüneyt ARCAYÜREK Ressam: İzzet ÇETİN

Detaylı

Seçimler hakkında. P. nin son günlerde girişmiş olduğu keşif propaganda faaliyetinin hedefi şüphe yok ki 1958 seçimleridir.

Seçimler hakkında. P. nin son günlerde girişmiş olduğu keşif propaganda faaliyetinin hedefi şüphe yok ki 1958 seçimleridir. AKİS Haftalık Aktüalîte Mecmuası Yıl: 3, Cilt: IX. Sayı: 154 Rüzgârlı Sok. Ovehan Kat : 3 Daire: 7 P. K. 582 Ankara 18992 (Yom İşleri) 15221 (İdare) Fîatı 60 Kuruş Müessisi : Metin TOKER * Neşriyat Müşaviri:

Detaylı

Sevgili AKİS Okuyucuları

Sevgili AKİS Okuyucuları AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Sene: 2, Cilt: IV, Sayı: 68 Denizciler Caddesi Yeni Matbaa - Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiatı: 60 Kuruş İmtiyaz Sahibi : Metin TOKER Umumî Neşriyat Müdürü Cüneyt ARCA

Detaylı

1954 TEN 1957 YE DOĞRU 9 KRONOLOJİ. Refik Koraltan ın Meclis Başkanlığına Seçilmesi. Celâl Bayar ın Cumhurbaşkanı Seçilmesi

1954 TEN 1957 YE DOĞRU 9 KRONOLOJİ. Refik Koraltan ın Meclis Başkanlığına Seçilmesi. Celâl Bayar ın Cumhurbaşkanı Seçilmesi 1954 TEN 1957 YE DOĞRU 9 KRONOLOJİ 2 Mayıs 1954 Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs 1954 Refik Koraltan ın Meclis Başkanlığına Seçilmesi Celâl Bayar ın Cumhurbaşkanı Seçilmesi 17 Mayıs 1954 III. Menderes

Detaylı

Ekim ve Aralık'ta. 280.000 Lira 1 BAHÇELİ VİLLÂ. pecya 1 ÇAMLI APARTMAN

Ekim ve Aralık'ta. 280.000 Lira 1 BAHÇELİ VİLLÂ. pecya 1 ÇAMLI APARTMAN Ekim ve Aralık'ta 280.000 Lira Maltepe Esenyurt'ta 1 BAHÇELİ VİLLÂ Küçük Yalı'da 1 ÇAMLI APARTMAN * Ayrıca muhtelif para ikramiyesi * Ekim ayı çekilişi 31.10.955 de ANKARA şubemizde muhterem halkımızın

Detaylı