BAfiKAN dan. Sevgili Meslekdafllar m,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAfiKAN dan. Sevgili Meslekdafllar m,"

Transkript

1 BAfiKAN dan Sevgili Meslekdafllar m, 2008 y l n n sonuçlar ortaya ç kmaya bafllad. Kesin olmamakla birlikte, rakamsal veriler sektörümüzdeki sat fl geliflmesinin uzun zaman sonra ilk kez enflasyon oran n n alt nda kald n göstermekte. Daha önceleri 1994 ve 2002 y llar nda karfl laflt m z bu durum, özellikle sat fllardaki gerilemenin geliflmesini inceledi imizde daha da dikkat çekici y l nda, her üç ayl k dönem bir öncekine göre daha karamsar bir tablo çizmekte ve son üç aydaki küçülme % 15 lere dayanm fl durumda. Geride b rakt m z Ocak ve fiubat ay nda da sat fllardaki gerileme devam ediyor. Genel ekonomik hedefler ve beklentiler dikkate al nd nda, sektörün 2009 da konumunu devam ettirebiliyor olmas flahsi kan mca baflar say lmal d r. Lakin bu konuda bile iyimser olabildi imi söyleyemiyorum. Özellikle, teknik sonuçlar n ard m zda b rakt m z 2008 y l n arataca n sanmaktay m. Zincir merdiven metodunun, trafik branfl nda geçti imiz y l muallâk hasarlar n kesinlefltirilmesi aç s ndan ilk kez uygulanmaya konulmas ve dolay s yla 2009 da bu etkinin tekrarlanmayaca düflünüldü ünde, y llard r kanayan yaram z olan trafik branfl, belki de bu sene bozulmayan sonuçlara sahip tek sigorta dal olabilir. Sigorta pastas n n küçüldü ü bir ortamda, rekabetin artmas, özellikle fiyat rekabetinin daha da sert yaflanmas fazlas yla muhtemel. Zaten bu gerçe i, son aylarda tüm ç plakl yla görmeye bafllad k. Ancak, aritmeti in basit ama yaflamsal gerçeklerini göz ard etmenin gerek sektöre, gerek flirketlerin faaliyet sonuçlar na ve finansal yap lar na getirece i olumsuz etkilerini akl m zdan hiç ç karmamal y z diye düflünüyorum. Benzeri kriz dönemlerinde daha önce kazan lan tecrübelerimizi de erlendirmenin zaman d r. Ayr ca, o krizler bir global etkiden de il, memleketimizdeki ekonomik problemlerin yaratt krizlerdi ve o zamanlar operasyon zararlar m z telafi edecek yat r m geliri imkan söz konusuydu. Bugün ise tam aksine, belki de son y llarda enflasyon ile faiz oranlar aras ndaki makas n en fazla kapanaca bir dönemdeyiz. Di er bir deyiflle, operasyon hatalar n n mali gelirle telafi edilebilmesi de mümkün de il. Oldukça karamsar bir tablo yaratt m n fark nday m ve bundan dolay hepinizden özür dilerim. Ancak Birlik Baflkan olarak, gördüklerimi ve hissettiklerimi sizler ile bütün samimiyetim ile paylaflmak zorunlulu unda oldu umu da anlayaca n umuyorum. Sa duyu ve sabra fazlas yla ihtiyaç duyaca m za inand m bu dönemde, hepinize baflar lar diler, sayg ve sevgilerimi sunar m. Hulusi TAfiKIRAN Baflkan

2 B ZE GÖRE 2009 a Girerken... Türkiye nin y l içersinde ki sosyo- ekonomik seyrine bakt m zda global krizin y l n sonlar na do ru olumsuz etkileri hiç flüphesiz sektörümüze de prim büyüklü ü olarak yans yacakt r. Bu nedenle Türk sigorta sektörü 2008 y l n primsel olarak istenilen anlamda bir büyümeyle gerçeklefltirememifltir. Ekonomideki döngünün yavafllamas, yat r mlardaki durgunluk, iflsizlik, otomotiv sektöründe yaflanan talep düflüflü, nakliyat sigortalar na yans yan boyutu, bankalar n kredilerini daha temkinli vermesi veya vermemesi gibi nedenlerle hayat sigortalar na, konut sigortalar na olan etkiler sigorta sektöründe iyimser bir tablonun ortaya ç k fl n engellemektedir. Ancak yine de bu dönemde baz branfllarda bireysel bazda art fllar sa lanmas mümkün olabilir. Nitekim son rakamlarda prime olumsuz, ama poliçe adetlerine pozitif yans yan bir durum gözlenmektedir. Bireylerin aktiflerini korumak anlam nda sigortay önemsemeleri kriz ortam n n yaratt risklere karfl veya bir hasar an nda eldeki de eri yerine koyman n daha da güç olaca gerçe i ile güvence sa laman n en etkin yolu flüphesiz sigorta olacakt r. Teknik aç dan 2008 in ilk dokuz ay n geçen seneki ilk dokuz ayla k yaslad m zda teknik ve mali kar aç s ndan olumlu bir tablo görmekteyiz. Ancak y lsonu sonuçlar n n önümüzdeki günlerde belli olmas ile 9 ayl k olumlu tablonun bozulaca n da söyleyebiliriz y l içinde kurulan Sigortac l k E itim Merkezi ile ilgili geliflmeleri bu say m zdan itibaren açt m z yeni bölümümüz SEGEM de dergimize tafl yaca z. Di er taraftan son 3 ay içerisinde, gerçeklefltirdi imiz CEA Komite Toplant s, OECD Sigorta ve Bireysel Emeklilik Komitesi 82. Oturumu, OECD Endonezya Merkez Bankas iflbirli i ile yap lan Uluslararas Finansal E itim Konferans, Çek Cumhuriyeti ve Polonya Sigorta Sektörlerine iliflkin yay mlanan rapor, çeflitli panel, toplant ve e itim seminerleri, AB ve Dünya sigorta sektöründe yaflanan son geliflmeleri, DASK Kurumu ile TSEV na ait aktivite ve çal flmalar dergimiz kanal ile takip edebilirsiniz. Son olarak bilgisini vermek istedi im konu ise, Birli imiz çat s alt nda sigorta sektörüne yönelik gerçeklefltirilecek olan Reklam ve Tan t m faaliyetleri. fle ilk olarak Türkiye de ülkemizi temsil eden 17 il üzerinde eflit kad n erkek profili ile ve yafl grubu aras nda sigorta kavram na yönelik bir araflt rma yaparak bafllad k. Amac m z ülkemiz insan n n sigorta kavram na bak fl, yaklafl m, bilgi düzeyi k saca sigorta alg s n n foto raf n bilimsel dayanaklar ile net olarak görebilmekti. Buradan hareket ile kamuoyunda sigorta bilinci oluflturma / art rma / de ifltirme odakl bir strateji ile iletiflim ve tan t m kampanyas n B RL K olarak sigorta sektörü ad na bafllataca z. Çabam z genifl bir yelpazede birçok proje ile sigorta kavram n kamuoyunun alg s n art rmaya yönelik oluflturmak. Bu konuda yat m z çal flmalar son aflamaya gelmifl durumda. Umutlar yar na b rakmadan gelecek günlerin güzellikler getirmesi dile i ile Erhan TUNÇAY Genel Sekreter 02

3 B RL K TEN HABERLER OECD Sigorta ve Bireysel Emeklilik Komitesi nin 82. Oturum Gerçeklefltirildi irlik, 4-5 Aral k 2008 tarihlerinde B OECD'nin Paris'teki merkezinde düzenlenen OECD Sigorta ve Bireysel Emeklilik Komitesi'nin (IPPC) 82. Oturumu'na kat ld. Birli i temsilen AB ve Uluslararas liflkiler Sorumlusu Berna Özflar Kumcu ile Teknik Birim Yöneticisi Atilla Oksay' n kat ld oturumlarda Hazine Müsteflarl 'ndan yetkililer de yer ald. Toplant n n ilk gününde sabah gerçeklefltirilen oturumda finansal kriz ve krizin sigorta sektörüne etkileri kapsaml bir biçimde tart fl ld. Oturumda Birlik taraf ndan da finansal krizin Türk sigorta sektörüne etkisi ve gelecek döneme iliflkin beklentiler hakk nda kat l mc lara bilgi verildi. Oturumda ABD ve ngiltere d fl ndaki ülkelerde sigortac l k sektörlerinin finansal krizden do rudan etkilenmedi i; ancak derinleflmesi halinde krizin sigorta flirketleri üzerinde de olumsuz etkileri olabilece i ifade edildi. Ö leden sonraki oturumda ise büyük ölçekli afetler, finansal e itim ve IPPC taraf ndan gerçeklefltirilen çal flmalar ele al nd. Toplant n n ikinci gününde ise IAIS ve OECD iflbirli iyle sigortac lar n kurumsal yönetimine iliflkin bir yuvarlak masa toplant s gerçeklefltirildi. Toplant da üst düzey yönetici, akademisyen, dan flman ve düzenleyiciler taraf ndan sunumlar yap ld. ki gün süren oturumlara OECD üyesi ülkelerden delegeler ile konu ile ilgili kurum ve kurulufllardan birçok uzman ve konuflmac kat ld. TSRfiB nin Çek Cumhuriyeti ve Polonya Sigorta Sektörleri Raporu irlik, 2008 y l içerisinde Çek B Cumhuriyeti ve Polonya sigorta birliklerine gerçeklefltirdi i çal flma ziyaretleri sonras nda söz konusu sigorta sektörlerine iliflkin bir rapor yay nlad. Birlik taraf ndan 2007 Faaliyet raporlar ve görüflmelerde edinilen veriler fl nda haz rlanan rapor, Çek Cumhuriyeti ve Polonya sigorta sektörlerine iliflkin genel bir çerçeve sunmay amaçl yor. 03

4 B RL K TEN HABERLER CEA Tek Pazar Komite Toplant s Yap ld irlik, 3 Aral k 2008 tarihinde, Avrupa B Sigorta ve Reasürans Federasyonu'nun (CEA) Tek Pazar Komite toplant s na kat ld. CEA üyesi ulusal sigorta birliklerinin temsilcileri, CEA Genel Sekreteri ve CEA Tek Pazar Komitesi Sekretaryas n n kat ld toplant da Birli i AB ve Uluslararas liflkiler Uzman Berna Özflar Kumcu temsil etti. Toplant n n ilk bölümünde Çek Cumhuriyeti Maliye Bakanl Finansal Piyasalar Analiz ve Kalk nma Direktörü Ji_í Król taraf ndan Ocak- Haziran 2009 döneminde Avrupa Birli i Dönem Baflkanl n devralacak olan Çek Cumhuriyeti'nin finansal hizmetler alan ndaki önceliklerine iliflkin bir sunum gerçeklefltirildi. Bu öncelikler aras nda daha rekabetçi ve aç k bir Avrupa yarat lmas, sürdürülebilir ve güvenli enerji politikalar oluflturulmas, finansal krize yönelik tedbirler al nmas, Solvency II çal flmalar n n sürdürülmesi ve mevzuat çal flmalar n n tamamlanmas na iliflkin konular bulunuyor. Toplant da ele al nan di er konular ise CEA' n n Avrupa Komisyonu nezdinde blok muafiyet yönetmeli inin yenilenmesine yönelik olarak gerçeklefltirdi i çal flmalar, sigorta garanti tablolar, tüketici haklar n n korunmas na iliflkin Direktif teklifi ve Tek Pazar Komitesi'nin 2009 y l öncelikleri oldu. Ankara Anlaflmas n n 45. Y l irlik, 12 Eylül 2008 tarihinde Ankara B Anlaflmas 'n n imzalanmas n n 45. y ldönümü nedeniyle KV( ktisadi Kalk nma Vakf ) taraf ndan düzenlenen panele kat ld. Aç l fl konuflmalar n n KV Baflkan Prof. Dr. Halûk Kabaalio lu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Baflkan M. Rifat Hisarc kl o lu taraf ndan yap ld panelde Birli i AB ve Uluslararas liflkiler Uzman Yard mc s Müge Soysal temsil etti. Türkiye ile AB aras ndaki ortakl bafllatan Ankara Anlaflmas 'n n 45. y ldönümünde düzenlenen panelde Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Avrupa Birli i Genel Sekreterli i, Avrupa Parlamentosu, TOBB ile yerli ve yabanc üniversitelerden kat lan yetkililer taraf ndan Türkiye-AB iliflkilerinin tarihi, mevcut durumu ile söz konusu iliflkilerde gelece e iliflkin beklentiler ele al nd. Panel boyunca konuflmac lar taraf ndan Türkiye'nin kat l m müzakerelerinde daha kararl davranmas gerekti i belirtilerek Avrupa Birli i'nin de Türkiye'ye karfl verdi i taahhütlere ba l kalmas gerekti i vurguland. Ankara Antlaflmas 'n n 45. Y l nda Türkiye-AB liflkilerinin Durumu ve Türkiye'nin AB'ye Kat l m : Ekonomik ve Siyasi Analiz konulu iki oturumun düzenlendi i panele ifl dünyas, sivil toplum kurulufllar ve üniversitelerden temsilciler kat ld. 04

5 Sigorta Alg s na Yönelik Araflt rma Sonuçlar irli imizin 22 B Nisan 2008 tarihli Ola an Genel Kurul Toplant s nda al nan karar uyar nca; 2008 y l nda Birlik nezdinde sigorta tan t m, bilinçlendirme ve sektöre pozitif katk sa lamak amac yla bir tan t m fonu kurulmas na karar verildi. Bu karar sonras bafllanan çal flmalarda Türkiye çap nda tüketici üzerinden Sigorta Sektörünün Bugünkü Konumunu Tespit Etmek, Sigorta Bilinirli i ve E ilimi ne yönelik piyasa araflt rmas NIELSEN Firmas nca tamamland. Bu amaçla araflt rma sonuçlar Dr. Tunç Evcimen Moderatörlü ünde, 17 Ekim - 18 Ekim 2008 tarihleri aras nda fiile Dedeman Resort Otel'de yap lan bir de erlendirme toplant s ile sektörün yöneticileri ile paylafl ld. Toplant n n aç l fl konuflmas n yapan TSRfiB Baflkan Hulusi Taflk ran'dan sonra söz alan NIELSEN Araflt rma fiirketi yetkililerinin sonuçlar yorumlayarak detayl bir sunum gerçeklefltirmesi ve kat l mc lar n da raporu de erlendirmesinin ard ndan sektörün genel müdür ve genel müdür yard mc lar ndan oluflan üst yöneticilerinin kat ld grup çal flmas yla çeflitli öneriler oluflturuldu ve bu öneriler toplant sonunda tüm gruplara duyuruldu. Toplant n n kapan fl nda T.C. Baflbakanl k Hazine Müsteflarl Sigortac l k Genel Müdürü Dr. Ahmet Genç ve TSRfiB Baflkan Hulusi Taflk ran genel bir de erlendirmede bulunarak dilek ve temennilerini ilettiler. Sigorta tan t m, bilinçlendirme ve yayg nlaflmas n hedef alan öneriler daha sonra TSRfiB Yönetim Kurulu'nda görüflülerek de erlendirilecek, aksiyon tarih ve flekilleri saptanarak çal flmalara bafllanacak. TSRfiB ve MASAK flbirli inde Kara Para Aklama ile Mücadeleye Yönelik E itimi Program irlik, Ekim 2008 tarihlerinde suç B gelirlerinin aklanmas ve terörün finansman ile mücadele konusunda sigorta flirketlerinin kendi bünyelerinde hizmet içi e itim programlar düzenleyebilmelerini sa lamak üzere MASAK (Mali Suçlar Araflt rma Kurulu) ile iflbirli inde E iticilerin E itimi Program n düzenledi. Sigorta ve reasürans flirketlerine yönelik olarak Birlik merkezinde düzenlenen üç günlük e itimde MASAK yetkilileri taraf ndan kimlik tespiti, flüpheli ifllem bildirimi ve yükümlülerce oluflturulacak uyum program na iliflkin sunumlar gerçeklefltirildi. 05

6 B RL K TEN HABERLER OECD - Endonezya Merkez Bankas flbirli inde Uluslararas Finansal E itim Konferans irlik, OECD'nin davetlisi olarak B Ekim 2008 tarihlerinde OECD- Endonezya Merkez Bankas iflbirli inde Endonezya'da gerçeklefltirilen Uluslararas Finansal E itim Konferans 'na kat ld. Konferansta Birli i AB ve Uluslararas liflkiler Sorumlusu Berna Özflar Kumcu temsil etti. Kumcu, konferans n Risk Bilincinin Artt r lmas ve Do al Afetler Konusunda Risk Azalt c E itim Programlar bafll kl oturumunda Deprem Riskine liflkin Bilinç Artt r c Faaliyetler ve E itim Programlar Oluflturulmas Konusunda Türkiye Deneyimleri konulu bir sunum gerçeklefltirdi. Sunumda Türkiye'nin karfl karfl ya bulundu u deprem riski, DASK' n yap s ve iflleyifli, DASK' n ve Türk sigorta sektörünün risk bilincinin artt r lmas ve risk azalt c e itim programlar gelifltirilmesi konusundaki faaliyetleri ve karfl lafl lan temel sorunlar hakk nda kat l mc lara kapsaml bilgiler sunulurken politika yap c lar ve özel sektör yöneticilerine Türkiye'nin deneyimleri fl nda önerilerde bulunuldu. Konferansta ayr ca Asya'da Finansal E itim Stratejileri, Finansal Kat l m n Artt r lmas ve Daha Genifl Kitlelere Eriflim Sa lanmas, Ekonomik De iflimde Gençli in Rolü, Finansal E itimde Finansal E itim Kurumlar n n Rolü ve Emeklilik ve Uzun Dönemli Tasarruflara liflkin Bilincin Artt r lmas bafll kl oturumlar da düzenlendi. 06

7 TTK ve Muhasebe Standartlar Semineri irlik, 23 Ekim 2008 tarihinde stanbul B Ticaret Odas (ITO) taraf ndan düzenlenen "Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Muhasebe Standartlar ile lgili Düzenlemeler" konulu seminere kat ld. Seminere Birli i temsilen Mali ve Finansal Düzenlemeler Uzman Onur Acar ile Hukuk ve Mevzuat Uzman Hüseyin Arslan kat ld. Seminerin sabahki oturumunda söz alan ITO Müflaviri Veysi Sevi, TTK Tasar s n n son olarak 2009 y l nda yasalaflaca bilgisinin al nd n belirtirken Hesap Uzmanlar Kurulu temsilcisi Hakan Gürsoy ise vergi kanunlar ile TMS/TFRS aras nda de erleme ölçütleri aç s ndan mevcut olan farklar aç klad. Seminerin ö leden sonraki oturumunda konuflan Doç. Dr. Orhan Çelik ve Prof. Dr. Cemal bifl ise uluslararas muhasebe standartlar ile vergi aras ndaki iliflkiye de inerek Avrupa Birli i ve ABD'deki uygulamalar hakk nda bilgiler verdi. Eureko Holding yetkilileri Birli i Ziyaret Etti ureko Holding Avrupa Masas Müdürü E Richard Leussink ile Eureko Group'a ba l Achmea Holding D fl liflkiler Müdür Yard mc s Silja de Graaf-Dubbelaar 25 Kas m 2008 tarihinde Birli e bir ziyaret gerçeklefltirdi. Görüflmede Birli i Genel Sekreter Erhan Tunçay, Genel Sekreter Yard mc s Erdinç Yurtseven ve Avrupa Birli i Sorumlusu Berna Özflar Kumcu temsil etti. Eureko Holding yetkililerine Birlik, Birli in yap s, faaliyetleri, Türk sigorta sektörü ve sektörün AB'ye uyum çal flmalar konusunda bilgi verildi. Aktüeryal Zincirleme Merdiven Metodu Çal flma Grubu Kuruldu ktüeryal zincirleme merdiven A metodu hesaplama yöntemiyle ilgili çal flmalar yapmak üzere Birlik nezdinde aktüerlerden oluflan bir çal flma grubu kuruldu. 22 Ekim 2008 tarihinde ilk toplant s n gerçeklefltiren çal flma grubu taraf ndan öncelikle s ra d fl hasarlar n hesaplamaya etkisini asgari düzeye indirecek bir formülasyon ortaya ç kar larak Hazine Müsteflarl 'na sunulmas ve sene sonundan önce uygulanmas n n sa lanmas hedeflendi. 07

8 B RL K TEN HABERLER Resmi statistik Program Bilgilendirme Toplant s irli in Resmi statistik Program 'n n B Sa l k Harcamalar statistikleri bölümünde sorumlu kurulufl olmas nedeniyle Birlik 12 Kas m 2008 tarihinde Ankara'da statistik Kurumu'nda gerçeklefltirilen Çal flma Grubu toplant s na kat ld. Toplant da Birli i, Teknik Birim Yöneticisi Atilla Oksay temsil etti. Toplant da Resmi statistik Program çerçevesinde Sa l k Harcamalar statistikleri Grubu'nun çal flmalar konusunda kat l mc lara bilgi verilerek sorumlu kurulufllardan beklentiler dile getirildi. Bu kapsamda, Birli in de sorumlu oldu u istatistiklerin 2007 y l sonuçlar n n milli gelir hesaplar nda yap lan de ifliklik nedeniyle revize edildi i belirtilerek söz konusu grup istatistikleri için AB'ye 2009 y l nda tam uyum sa lanaca na dair taahhütte bulunuldu u bilgisi verildi. Toplant da ayr ca 2009 y l nda sorumlu kurumlar taraf ndan gerçeklefltirilen tüm sa l k harcamalar n n (kamu, özel sigorta, cepten) hangi kurumlara (kamu, üniversite, vak f hastaneler ile özel hastaneler ile özel muayenehaneler vb) ve hangi fonksiyon baz nda (ayakta/yatarak) yap ld n n bildirilmesinin bir zorunluluk oldu u da belirtildi. CEA Finansal Krize liflkin Sekiz Temel Mesaj Bafll kl Raporun Türkçe Özeti Yay nland irlik, Amerika'da bankac l k sektöründe B bafllayan finansal krizi takiben Avrupa Sigorta ve Reasürans Federasyonu (CEA) taraf ndan haz rlanan Finansal Krize liflkin Sekiz Temel Mesaj bafll kl raporun Türkçe özetini yay nlad. Finansal krizin Avrupa sigorta ve reasürans piyasas na etkilerine dair de erlendirmelerin bulundu u raporda sigorta ve reasürans piyasas n n genel durumu sekiz bafll k alt nda inceleniyor. 08

9 NCELEME ARAfiTIRMA Korsan Sald r lar ve Sigorta Kaptan Murat IfiIKLI Anadolu Anonim Türk Sigorta fiirketi Nakliyat ve Sorumluluk Sigortalar Müdürü luslararas Ticaret Odas 'n n Denizcilik U Faaliyetleri konusunda uzman alt kuruluflu olan International Maritime Bureau (IMB) deniz korsanl n n tan m n flu flekilde yapmaktad r: H rs zl k veya suç teflkil edecek herhangi bir di er amaç için bir gemiye ç kmak veya ç kmaya teflebbüs etmek ve bu amaca varmak için güç kullanma e iliminde olmak. Bu tan mdan da görüldü ü gibi deniz korsanl n n iki temel boyutu vard r: Ekonomik bir ç kar. Güç kullanma. En ciddi korsanl k uygulamas aç k denizde ya da belirli bir bölgede seyir halinde bulunan bir gemiye yönelik soygunlar fleklinde kendini göstermektedir. Bu korsanl k faaliyeti yüksek bir örgütlenme seviyesi gerektirmekte, mürettebat n esir al nmas ve geminin kaç r lmas söz konusu olabilmektedir. Son dönemde ise korsanlar, bir gemiyi mürettebat ile birlikte al koyup kendileri için uygun ve güvenli bir bölgeye kaç rmay tercih etmektedirler. Ard ndan gemi ve yük sahibiyle temasa geçerek bir fidye talebinde bulunmaktad rlar. Bu uygulama kaçak mallar n sat lmas veya geminin elden ç kar lmas gibi uzun ve s k nt l uygulamalar gerektirmedi i için daha çok tercih edilmektedir. Deniz tafl mac l nda dar geçitlere s kça rastlanmaktad r. Aden Körfezi ve onu takip eden Süveyfl Kanal, Panama Kanal, Malacca Bo az ve Hürmüz Bo az gibi dar geçitlerde gemiler h zlar n düflürmek ve bu geçitlerden oldukça kontrollü geçmek zorunda kalmakta ve bu sayede korsanlar n sald r lar na aç k hale gelmektedirler. Sigorta flirketlerinin bu riske karfl yaklafl mlar n üç bölümde incelemek gerekmektedir: 1- Gemi kaç r l rken korsanlar taraf ndan gemiye verilen hasarlar hususi avarya olarak de erlendirilmektedir ve poliçede aksine bir hüküm yoksa poliçe flartlar dahilinde tazmin edilmektedir. Poliçe flartlar ndan kas t söz konusu risk nedeniyle ödenecek tazminat n poliçe muafiyetine tabi oldu unu hususudur. 2- Geminin kaç r lmas na karfl l k gemi personeli taraf ndan karfl konulurken gemiye verilen zararlar ve geminin yüküyle beraber kaç r lmas durumunda korsanlar taraf ndan gemi ve yükün serbest b rak lmas için istenen fidye tutar TTK 1193* ve 1194'te** de aç kland gibi müflterek avarya teflkil etmektedirler. Bu nedenle söz konusu fidye tutar ndan gemiye düflen pay tekne makine sigortac s taraf ndan yine poliçe flartlar dahilinde (poliçe muafiyetine tabi olarak) ödenecektir. 09

10 NCELEME ARAfiTIRMA 3- Geminin bofl olarak kaç r lmas durumunda korsanlar taraf ndan istenen fidye ücreti müflterek avarya teflkil etmeyece inden tekne makine sigortac s taraf ndan da ödeme yap lmas mümkün olmayacakt r. Ancak bu halin teminat alt na al nmas için tekne makine poliçesi haricinde bir baflka poliçe düzenlenmelidir. Bu poliçe, fidye bedelinin (ransom) karfl lanmas n ve fidye konusunda anlaflma yap l rken harcanan masraflar n da teminini sa lamaktad r. Geminin yüklü iken müflterek avarya olmas buna karfl l k bofl iken teminata girmemesinin nedeni enstitü klozlar nda yer almaktad r. ITCH klozunun maddesinde 1994 York Antwerp Kurallar 'na, ITCH klozunun maddesinde 1974 York Antwerp Kurallar 'na at f yap lmaktad r. Buna göre gemi bofl olsa dahi müflterek avarya hükümlerinin York Antwerp Kurallar 'nda belirtildi i flekilde geçerli olaca belirtilmektedir. Fakat York Antwerp Kurallar 'nda korsanl k riski ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktad r. Bu nedenle gemi bofl ise ITCH hükümleri dahilinde fidye ücreti karfl lanamamaktad r. Söz konusu teminatlar belirli bir süre için sa lanmakla birlikte, sefer bafl na da sa lanmaktad rlar. Bu teminat tekne makine ve grev harp poliçelerinin sa lam fl oldu u teminatlar ndan ba ms z olarak çal flmakta oldu undan, her iki poliçenin düzenlenmifl olmas flart aranmamaktad r. Dolay s yla bu poliçelere de rücu etmemektedir. Sigortal aç s ndan en do ru yol, her üç poliçenin de ayn sigorta flirketinden düzenlenmesidir. Risk meydana geldikten sonra sigortac n n müdahalede bulunmas söz konusu de ildir. Bu konu, ilgili devletlerin ve BM'in çözüme ba lamas gereken bir konudur. Yaln z kamu gücü kullan larak korsanlar n verdi i zararlar n önlenmesinin söz konusu olmad hallerde ise sigorta flirketleri zarar n en düflük seviyede tutulabilmesi için korsanlarla yap lan temaslar izler ve bilgi edinirler. Nihayetinde mali yük sigorta flirketine ait olacak, verilen zararlar ve fidyeyi sigortac lar ödeyecektir. Korsanlarla temas edilmesi hususu da öyle kolay bir husus de ildir. Bu alanda tecrübe sahibi olan ve korsanlar n güvendi i arac lar taraf ndan görüflmeler yürütülmektedir. Baflta ngiltere olmak üzere deniz tafl mac l nda önde gelen ülkelerde baz güvenlik flirketleri ve sigorta flirketleri korsanlarla pazarl k etme iflinde önemli bir bilgi birikimine sahiptirler. Ço u zaman korsanlar ele geçirdikleri gemilerin sahiplerini arayarak fidye talep ederler. Pazarl k genellikle Londra'da konumlanm fl arac lar üzerinden yap l r ve bu arac lar, güvenlik flirketleri ile bu güvenlik flirketlerinin sahiplerinden oluflmaktad r. Ayr ca çal flanlar eski SAS komandolar gibi güvenlik formasyonu oldukça yüksek kiflilerdir. Belirlenen miktar bu flirketlere gemi sahipleri taraf ndan gönderilir ve bu arac lar, paray ço unlukla Somali veya Yemen'de belirlenen bir yere nakit olarak götürüp teslim ederler. Daha sonra bu para flebeke içerisinde paylafl lmakta ve gemi serbest b rak lmaktad r. 10

11 Sald r lan gemilerden çal nan kargonun sat lmas da bir di er gelir kalemini oluflturmaktad r. Fakat ele geçirilen mal n yasad fl biçimde elden ç kar lmas kolay de ildir ve çok daha organize yap gerektiren uzun ve s k nt l bir süreci gerektirmektedir. Uluslararas pazarlarda çal nt mallara karfl artt r lan güvenlik önlemleri nedeniyle de bu tür uygulamalar n say s giderek azalmakta ve korsanlar daha çok fidye isteme amaçl eylemlere yönelmektedirler. Ödenen her fidye gemi sahibi flirket için ilave bir maliyet olufltururken sigorta giderleri de önemli bir boyuta varmaktad r. Sigortac lar aç s ndan merkezi Londra'da bulunan Joint War Committee taraf ndan yay nlanan ve dünya üzerinde riskli bölgelerin belirlendi i yay n konuya fl k tutmaktad r. Sigorta flirketleri bu yay n dikkate alarak bu bölgelere gidecek tekneleri ya da yükleri sigortalay p sigortalamamaya ya da hangi fiyat ve teminat ile sigortalay p sigortalamayacaklar na karar verirler. fiu s ralar baflta Aden Körfezi'nin Somali aç klar olmak üzere korsanl k faaliyetlerinin yo un olarak görüldü ü birkaç bölge sigorta flirketleri taraf ndan ''savafl bölgesi'' risk kategorisine sokulmufl durumdad r. Bunun anlam sigorta risklerinin artmas ve sigorta maliyetlerinin önemli biçimde yükselmesidir. * TTK 1193: Geminin düflman veya deniz haydutlar na karfl müdafaas halinde müdafaa s ras nda gemiye veya yüke yap lan hasar, bu s rada sarf olunan cephane, gemi adamlar ndan biri müdafaa s ras nda yaraland veya öldü ü takdirde tedavi ve cenaze masraflar, 1013 ve 1014'üncü maddelerle di er mevzuat gere ince verilmesi laz m gelen tazminat ve mükafat müflterek avarya olarak kabul olunur. ** TTK 1194: Geminin düflman veya deniz haydutlar taraf ndan durdurulup da fideye verilerek geminin ve yükün kurtar lmas halinde rehinelerin geçim ve kurtarma masraflar yla birlikte, verilen fidye müflterek avarya olarak kabul olunur. 11

12 KAPAK KONUSU Yeni Hayat Sigortalar Yönetmeli i Çerçevesinde Genel Bir De erlendirme ve Temel Beklentiler Olgun KÜNTAY Axa Hayat Sigorta Genel Müdür Yard mc s TSRfiB Hayat Sigortalar nceleme Araflt rma Komitesi Baflkan ayat sigortalar n n dünya toplam H sigorta portföyü içindeki pay yüzde 60 düzeyine yaklafl rken ülkemizde bu oran 2007 y l sonu itibariyle yüzde 13'dür. Bireysel emeklilik sistemi katk paylar da eklendi inde de ancak yüzde 22 düzeyine eriflilmektedir. Bu oranlar, ülkemizde hayat sigortac l alan nda at labilecek önemli ad mlar oldu unu göstermektedir. Hayat sigortac l, tasarruf ve koruma amaçl birikimli sigortalar, koruma amaçl vefat/maluliyet sigortalar ve gelir amaçl annüite sigortalar olmak üzere üç ana bafll k alt nda toplanabilir. Buna karfl n ülkemizde hayat sigortac l n n cari durumuna bak ld nda yeni ifl üretim yap s n n, hemen hemen tamamen finans sisteminin sa lad tüketici ve konut kredileri ile iliflkili olmak üzere koruma amaçl sigortalardan kaynakland görülmektedir y l n n son çeyre inden itibaren global ekonomik belirsizlik ortam ndan olumsuz yönde etkilenmesine karfl n, koruma amaçl vefat ve maluliyet sigortalar son befl y lda parlak bir dönem geçirmifl ve hayat sigortac l n n itici gücü haline gelmifltir. Son verilere göre ülkemizin nüfusu yaklafl k 70 milyon kiflidir ve en dikkat çekici husus ortalama yafl n 28.3 olmas d r. Dünya ortalamalar ile k yasland nda Türkiye hayat sigortac l aç s ndan ciddi bir potansiyele sahiptir. Di er yandan bankalar ve di er finansman kurulufllar n n sa lad kredilerin genel ekonomik konjonktür ile yak n iliflkisi göz önünde bulunduruldu unda, hayat sigortas flirketlerinin ve genel olarak hayat sigortac l n n nas l bir risk ile karfl karfl ya oldu u da anlafl lmaktad r. Befl y l öncesine dek, hayat sigortac l neredeyse tamamen, tasarruf ve koruma amaçl birikimli sigortalar alan nda faaliyet gösterirken, geçmiflte yap lan hatalar önemli ölçüde sigortal memnuniyetsizli ine neden olmufl, yaflanan yüksek enflasyonlu dönem- 12

13 lerin de etkisiyle sigortal beklentileri karfl lanamam flt r. Bireysel emeklilik sistemine iliflkin mevzuat düzenlenirken, önemli ölçüde, birikimli hayat sigortac l nda yap lan hatalar n tekrar edilmemesi üzerine bir yap getirilmeye çal fl lm fl, günümüz itibariyle ülkemizde birikimli hayat sigortac l n n yerini tamamen bireysel emeklilik planlar alm flt r. Di er yandan, 18 Temmuz.2007 tarihinde yürürlü e giren ve mevcut vergi dezavantajlar na ek olarak, komisyonlar, poliçe üzerinden yap lan kesintiler ve birikimli hayat sigortalar ndan ayr lma koflullar na iliflkin de ifliklikleri içeren Hayat Sigortalar Yönetmeli i ile söz konusu sigortalar n adeta yürürlükten kald r lm fl oldu u düflünülürken 1 Mart 2009 tarihinde yürürlü e girecek olan Hayat Sigortalar Yönetmeli inde de ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik ile hayat sigortac l alan nda önemli bir aç l m f rsatlar yarat lm flt r. Yeni yönetmelik ile tarife onay sisteminin serbestlik yönünde radikal bir biçimde revize edildi i ve flirketlere ürün tasar m nda esneklik tan nd bununla birlikte sigortal lar n ürün hakk nda bilgilendirmeleri konusunda daha kat esaslar getirildi i izlenmektedir. Bu yönetmelik de iflikli i öncesine kadar ülkemizde hayat sigortalar nda uygulanan tarife onay sisteminin flirketlerin rekabet ortam n s n rlad de erlendirilmektedir. Standart bir hayat ürününün dahi Hazine Müsteflarl 'na onay için gönderilmesi ve bu onay için bazen kayda de er bir süre bekleniliyor olunmas, flirketlerin piyasa koflullar n n gerektirdi i h zda çal flmas n ve hareket kabiliyetlerini k s tlam flt r. Hayat sigortas flirketlerinin, Hazine Müsteflarl Sigorta Denetleme Kurulu taraf ndan her y l titizlikle denetlendi i, kar/zarar ve bilançoya konu kay tlar n gerçe e uygunlu unun, flirket aktüerleri ve ba ms z denetim flirketleri taraf ndan kontrol edildi i, ayr ca yabanc ortakl flirketlerin merkezi aktüerya ofislerinin düzenli olarak denetim çal flmas yürüttü ü bir çerçevede tarife onay sisteminin kald r lmas ya da esnetilmesi, esas olarak, rekabet ortam nda flirketlerin sat fl faaliyetlerine h zl bir flekilde bafllayabilmesini sa layacakt r. Ek olarak Hayat Sigortalar Yönetmeli i haricinde 1 Mart 2008 tarihinde Sigorta Sözleflmelerinde Bilgilendirmeye liflkin Yönetmelik yürürlü e girmifltir. Yönetmelikle birlikte, di er sigorta branfllar yan nda hayat sigortalar n n da daha fleffaf ve sigortal y ald teminat konusunda bilgilendiren bir yap ya kavuflmalar amaçlanm flt r. Söz konusu Yönetmelik ile sigorta flirketlerine internet sitesi kurma zorunlulu u getirilmifl, di er bilgileri ek olarak hayat sigortas sözleflmelerinde; tahakkuk eden ve tahsil edilen primlere, verilen teminatlara ve her bir teminata iliflkin tutarlara, kesintilere (komisyonlar, idari ve tahsil masraflar ile di er giderler), varsa birikim ve kâr pay tutar na, kâr pay oranlar na, ifltira, ikraz ve tenzil de erlerine, ikraz ve tenzildeki sözleflmelerin durumuna iliflkin bilgilerin sigortal lar n erifliminin sa lanmas na yönelik düzenleme hayata geçirilmifltir. Tarife sisteminde serbestlik çerçevesinde, uygulamalar n, teorik anlamda bir risk içerebilece i hususu kabul edilmekle birlikte teknik esaslarda bir ayk r l k tespit edilmesi halinde bu hususlar n de ifltirilmesi her zaman mümkün olabilecektir. Bununla birlikte ticari iflletmeler olarak flirketlerin, kendilerini, müflterileri ve piyasa karfl s nda zor durumda b rakacak uygulamalar içinde bulunmas do al görünmemektedir. Bu nedenle, söz konusu serbest tarife sisteminde flirketlerin ve flirket aktüerlerinin daha fazla sorumluluk hissedecekleri de tabiidir. Bu aç lardan bak ld nda yeni yönetmeli in sigorta sektöründe önemli bir memnuniyet yarat gözlenmektedir. Hazine Müsteflarl 'n n, s k bir tarife onay sistemi yerine, flirketlerin aktüeryal dengeler aç s ndan denetim ve gözetimini içeren bir 13

ten TEMMUZ-EYLÜL 2013 SAYI: 33 Yeni Yönetmelik Yay nland

ten TEMMUZ-EYLÜL 2013 SAYI: 33 Yeni Yönetmelik Yay nland ten TEMMUZ-EYLÜL 2013 SAYI: 33 Yeni Yönetmelik Yay nland Özel Sa l k Sigortalar Hastal k-sa l k branfl nda uygulama alan bulan ömür boyu yenileme garantisi gibi baz teminatlar için standartlar getiriliyor,

Detaylı

BIRLIK ten. Trafik Hasar nda 'Do rudan Tazmin' Sistemi

BIRLIK ten. Trafik Hasar nda 'Do rudan Tazmin' Sistemi ISSN: 13057839 Ekim - Aral k 2010 SAYI: 22 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Trafik Hasar nda 'Do rudan Tazmin' Sistemi Do rudan Tazmin, iki arac n kaza yapmas sonucu kusursuz

Detaylı

BES, 10 YAfiINDA. ten

BES, 10 YAfiINDA. ten Birlik 34 kapak 2/19/14 4:43 PM Page 1 ten EK M-ARALIK 2013 SAYI: 34 BES, 10 YAfiINDA 10. y l n geride b rakan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde, özellikle Devlet Katk s uygulamas n n yürürlü e girmesi ile

Detaylı

BAfiKAN dan. Sevgili Meslektafllar m,

BAfiKAN dan. Sevgili Meslektafllar m, BAfiKAN dan Sevgili Meslektafllar m, Sigortac l k Kanunu ad ile haz rlanan Kanun tasar s n n Baflbakanl a sevk edilmifl oldu unu memnuniyetle ö renmifl bulunuyoruz. Y llard r kanuni dayanaktan yoksun olan

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

SUNUM Dünden Bugüne Aksigorta...4 Aksigorta Vizyonu...5 Aksigorta Misyonu...5 Aksigorta De erleri...5 Aksigorta Kalite Politikas...

SUNUM Dünden Bugüne Aksigorta...4 Aksigorta Vizyonu...5 Aksigorta Misyonu...5 Aksigorta De erleri...5 Aksigorta Kalite Politikas... İ Ç İ N D E K İ L E R SUNUM Dünden Bugüne Aksigorta...4 Aksigorta Vizyonu...5 Aksigorta Misyonu...5 Aksigorta De erleri...5 Aksigorta Kalite Politikas...5 Özet Finansal Göstergeler...6 Sermaye Hareketleri...8

Detaylı

kinci say ile Merhaba...

kinci say ile Merhaba... BAfiKAN DAN kinci say ile Merhaba... De erli Okurlar m z, Türkiye Kurumsal Yat r mc Yöneticileri Derne i nin sektörel yay n Kurumsal Yat r mc n n 2.say s ile sizlere tekrar merhaba derken, öncelikle ilk

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi.

Vergide Gündem. Tax Agenda. flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi. Vergide Gündem Tax Agenda Haziran/June 2008 flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi. Mehmet Korkusuz 5684 Say l Yeni Sigortac l k Kanunu na genel bak

Detaylı

Ç NDEK LER 2 3 5 6 1 11 12 14 23 24 29 35 38 39 42 43 48 5 67 7 Genel Kurul Gündemi Bafll ca Finansal Göstergeler Aksigorta A.fi.'nin, Vizyon'u, Misyon'u, Temel De erleri ve Kalite Politikas Yönetim Kurulu

Detaylı

FAAL YET RAPORU çindekiler

FAAL YET RAPORU çindekiler çindekiler Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk 4 Yönetim Kurul Baflkan Mesaj 5 Genel Müdür Mesaj 6 Yönetim Kurulu 7-8 Yönetim ve Denetim Kadrosuna Ait Bilgiler 9 Tarihimiz 11 Kalite Politikam z 11 Vizyonumuz

Detaylı

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382)

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2004, TÜS AD Tüm

Detaylı

GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Befliktafl/ STANBUL T: (0212) 310 37 00 F: (0212) 310 39 99 Ça r Merkezi: (0212) 310 3 724 444 0

GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Befliktafl/ STANBUL T: (0212) 310 37 00 F: (0212) 310 39 99 Ça r Merkezi: (0212) 310 3 724 444 0 GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Befliktafl/ STANBUL T: (0212) 310 37 00 F: (0212) 310 39 99 Ça r Merkezi: (0212) 310 3 724 444 0 724 www.vakifemeklilik.com.tr vakifemeklilik@vakifemeklilik.com.tr

Detaylı

07 7 07 0 FAAL YET RAPORU

07 7 07 0 FAAL YET RAPORU 7 7FAAL YET RAPORU çindekiler Sunufl 3 TAR HSEL GEL fi M 4 F NANSAL GÖSTERGELER 5 fi RKET N ORTAKLIK YAPISI VE ORTAKLAR 6 YÖNET M KURULU BAfiKANI'NIN MESAJI 8 GENEL MÜDÜR'ÜN MESAJI 11 27 FAAL YETLER VE

Detaylı

Konfederasyonumuzun üyesi bulundu u Avrupa fl Dünyas Konfederasyonu BUSINESSEUROPE, Avrupa Birli i ne yeni üye olan veya kat l m sürecinde bulunan

Konfederasyonumuzun üyesi bulundu u Avrupa fl Dünyas Konfederasyonu BUSINESSEUROPE, Avrupa Birli i ne yeni üye olan veya kat l m sürecinde bulunan Konfederasyonumuzun üyesi bulundu u Avrupa fl Dünyas Konfederasyonu BUSINESSEUROPE, Avrupa Birli i ne yeni üye olan veya kat l m sürecinde bulunan ülkelerdeki üye iflveren ve sanayi teflkilatlar na yönelik

Detaylı

ve DEVRALMALARI* *connectedthinking

ve DEVRALMALARI* *connectedthinking fiirket BiRLEfiMELERi ve DEVRALMALARI* *connectedthinking fiirket BiRLEfiMELERi ve DEVRALMALARI Haz rlayan: PricewaterhouseCoopers Türkiye Dan flmanl k Hizmetleri Bas m Tarihi Mart, 2006 Yap m nfomag Yay

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

2004 Faaliyet Raporu. Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük. Hizmet Merkezi 444 27 27. Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul

2004 Faaliyet Raporu. Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük. Hizmet Merkezi 444 27 27. Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul Tel: (212) 251 94 (Pbx) Faks: (212) 243 8 61 info@aksigorta.com.tr www.aksigorta.com.tr Hizmet Merkezi 444 27 27 24 Faaliyet

Detaylı

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/347)

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/347) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/347) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2002, TÜS AD Tüm

Detaylı

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm Baflkan dan Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm DR. Ömer BOLAT MÜS AD Genel Baflkan Dünyam z n her alanda yaflad de iflim insanlar n hayatlar n, yaflama biçimlerini ve hayata bak fl aç - lar n etkilemektedir.

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hüseyin Erkan: AVRASYA P YASALARININ YILDIZI MKB Ergun Özen: GÜVEN DO RU LET fi MLE SA LANIR Ian Matheson: YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu. Yönetim Kurulu Raporu. Denetçi Raporu. Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu. Yönetim Kurulu Raporu. Denetçi Raporu. Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Yönetim Kurulu Raporu Denetçi Raporu Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI 1.1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum

Detaylı

Kurumsal Yönetim. 19Yüzy ll k 34. 38 Bir suistimalcinin. Dergisi. Hedef 100 notunu. baflar hikayesi: Vehbi Koç. Ölçülemeyen performans

Kurumsal Yönetim. 19Yüzy ll k 34. 38 Bir suistimalcinin. Dergisi. Hedef 100 notunu. baflar hikayesi: Vehbi Koç. Ölçülemeyen performans Kurumsal Yönetim Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği yayınıdır. 3 ayda bir yayımlanır. Sayı:2 Nisan 2008 bir baflar hikayesi: Vehbi Koç 19Yüzy ll k 34 Kurumsal yönetim ve sosyal sorumluluk profili 38 Bir

Detaylı

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

ÖZEL EMEKL L K TÜRLER VE B REYSEL EMEKL L K

ÖZEL EMEKL L K TÜRLER VE B REYSEL EMEKL L K Makale - 2 ÖZEL EMEKL L K TÜRLER VE B REYSEL EMEKL L K 14 I. Girifl Çeyrek as rdan beri emeklilik sistemlerinde çok ayakl yap lanma yayg nl k kazanmaktad r. Do um art fl h z n n azalmas n n sonucu olarak

Detaylı

zora dayal d r. Bu süreç, demokratik kat l mc l a ve birlikte yönetme ilkesine ayk r d r.

zora dayal d r. Bu süreç, demokratik kat l mc l a ve birlikte yönetme ilkesine ayk r d r. ller Bankas gibi bir kurumun tasfiyesi, salt bir örgütlenmenin son bulmas anlam na gelmemekte; yerel yönetim mali sisteminin dönüflümüne, yerel yönetim hizmetlerinin merkezi planlama d fl na ç kar larak

Detaylı

GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU

GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU 13

Detaylı

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi çindekiler 03 04 05 06 08 10 12 14 20 20 23 24 26 27 28 28 29 30 31 33 58 60 61 fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı