Monatliche Kultur, Kunst u. Informations- Zeitung. Jahr/Yýl: 2. Ausgabe/Sayý: 13 1 Mai 02 1,00 EURO. Almanya okullarýnda Alevilik dersleri baþlýyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Monatliche Kultur, Kunst u. Informations- Zeitung. Jahr/Yýl: 2. Ausgabe/Sayý: 13 1 Mai 02 1,00 EURO. Almanya okullarýnda Alevilik dersleri baþlýyor"

Transkript

1 UYUÞTURUCU Acaba çocuðum uyuþturucu kullanýyor mu? Aileler, uyuþturucu kullanan çocuklarýný hangi davranýþ deðiþiklerinden anlayabilirler? sayfa 6 da Monatliche Kultur, Kunst u. Informations- Zeitung Jahr/Yýl: 2 Ausgabe/Sayý: 13 1 Mai 02 1,00 EURO Almanya okullarýnda Alevilik dersleri baþlýyor Berlin Okul Senatörlüðü Berlin AAKM nin, okullarda Alevilik dersleri verme dilekçesini kabul etti. Þimdilik 10 Grundschule de planlanan derslere 200e yakýn öðrenci katýlabilecek. sayfa 3 de DEM GAZETESÝYLE ÇALIÞMAK ÝSTERMÝSÝNÝZ? O halde bizimle iletiþime geçiniz! Tel: GÜL, AÞK VE GÜZELLÝK Ýnsanlýðýn tanýdýðý ilk çiçeklerden biri olan gül, aþký, büyüyü, umudu ve ihtirasý simgeler. Gül, kusursuz güzelliðin ve mükemmelliðin sembolüdür. sayfa 20 de Bavyera Ýçiþleri bakaný Günther Beckstein; H Ý Z M E T Ç Ý L E R D E N B A H S E D Ý Y O R U M Avrupa Irkçý þoku yaþýyor Bavyera içiþleri Bakaný Günther Beckstein, tarihinde, Parlamentoda Göçmen yasasý ile ilgili Yeþiller e hitaben yaptýðý cevabi konuþmasýnda göçmenlere hakaretler yaðdýrdý. Göçmenleri hamallýk ve temizlikten baþka iþe yaramayan hizmetçiler olarak tarif etti. Le Pen in ikinci tura kalmasý Fransýz halkýný sokaklara döktü. Protestolarýn yükseldiði sokalarda Aðlýyorum, Fransýz olmaktan utanýyorum yazýlý pankartlar dikkat çekti. CÝRÝT Cirit, bir diðer deyimle Çavgan, yüzyýllardan beri oynanan bir ata oyunudur. Bir çok yerde olduðu gibi geleneklerimizde At, mukaddes ve vazgeçilmez bir unsurdur. sayfa 2 de sayfa 4 de...münih havaalanýnda bagaj hamallýðý yapabilecek durumda olanlarýn göçünü düþünüyorsunuz. Aile birleþimi hakký olan ve çocuklarýný okula göndermemizin þart olduðu ve genel olarak entegrasyona tabi tutulmasý gereken hizmetçilerden bahsediyorum. Kalifeyeli iþçilerden deðil. dedi. sayfa 3 de Sýr perdesi çözülüyor Bediuzzaman Said-i Nursi, Isparta mezarlýðýnda yatýyor! 27 Mayýs darbesinden sonra Urfa daki mezarlýðýndan çýkarýlarak bilinmeyen bir yere defnedilen Said Nursi nin mezarýnýn Isparta da olduðu ortaya çýktý. sayfa 5 de PKK, KADEK OLDU! Belçika nýn baþkenti Brüksel de 16 Nisan da düzenlenen basýn toplantýsýnda PKK nin ismini deðiþtirerek, Kürdistan Özgürlük ve Demokrasi Kongresi adýný aldýðý resmen açýklandý. sayfa 5 de Doðu Türkistan büyük baský altýnda Günümüzde hala devam eden Doðu Türkistan daki Çin iþgali 1700 lü yýllarýn ortalarýnda baþlamýþtýr. 17 ve 18. yüzyýllarda Doðu Türkistan da yaþanan iç savaþlar hem halkýn birlik ve beraberliðini zedelemiþ, hem de devletin gücünü zayýflatmýþtý. sayfa 8 de Ortadoðu nun solan renkleri; Bedeviler, Çerkezler, Dürziler, Nusayriler, Yezidiler... Ortadoðu kültürleri içinde sönmeye yüz tutmuþ, yanlýþ tanýtýlmýþ, unutulmuþ inançlarý öðrenmek isteyenlerin muhakkak okumasý gereken bir baþucu kitabý. Faik Bulut son yýllarda sönmeye yüz tutmuþ Ortadoðu kültürleriyle ilgili hayli kapsamlý güzel bir kitap hazýrlamýþ. sayfa 13 de Demir eksikliði Anemisi Anemi (kansýzlýk) kan hastalýklarýnda en sýk rastlanýlan belirti olup kandaki Hemoglobin (Hb) düzeyinin beklenenden daha düþük çýkmasýna denir. sayfa 15 de Überzeugung und Toleranz: Wir dürfen nicht selbst zu Taliban und zu Nazis werden. Die meisten von uns würden ohne zu zögern von sich behaupten, sie seien tolerant. Nicht wegzuleugnen ist jedoch, dass die Intoleranz gegen Andersdenkende, Anderslebende, Andersliebende, Anders- oder Fremdartige, Andersglaubende und Andersaussehende Mitmenschen immer noch einer der grundlegendsten Übel der heutigen Zeit ist. sayfa 10 da SULTANS OF THE DANCE IN KURUCUSU VE SANAT YÖNETMENÝ MUSTAFA ERDOÐAN; Dans bizim hayat tarzýmýzdýr. Sahnede eseri yaratmadan, önce kendimizi yarattýk. Figen Genç in ropörtajý sayfa 12 de

2 Cirit Oyunu Cirit, bir diðer deyimle Çavgan, yüzyýllardan beri oynanan bir ata oyunudur. Bir çok yerde olduðu gibi geleneklerimizde At, mukaddes ve vazgeçilmez bir unsurdur. Cirit Oyunu, döneminin en büyük tören ve sportif oyunudur. 16. yüzyýlda Osmanlý tarafýndan bir Savaþ Oyunu olarak kabul edildi. 19. yüzyýlda bütün Osmanlý ülkesi ve saraylarýnýn en büyük gösteri sporu ve oyunu oldu. Cirit, ayný zaman tehlikeli bir oyun olduðundan 1826 yýlýnda II. Mahmut tarafýndan yasak edildi. Fakat daha sonra yine Osmanlý Ülkesi nin baþta gelen meydan ve savaþ oyunu olarak her tarafa yayýldý. Cirit Oyunu, daha yýl öncesine deðin Anadolu ve Mezopotamza da yaygýn bir oyun olduðu halde son yýllarda sadece Balýkesir, Söðüt, Konya, Kars, Erzurum ve Bayburt yörelerinde yaþamaya devam etti yýldan beri Konya ve Balýkesir de tarihe karýþtý. Buna raðmen halen Anadolu nun hemen her köþesinde düðünlerde ve bayramlarda köy delikanlýlarý ve kasaba halký Cirit Oyunu nu oynamaktadýr. Büyük þehirlerimize karþý köy ve kasabalarýmýzda yaþamaktadýr. Sinop köylerinden Gaziantep e, Bursa dan Antalya ya kadar Doðu, Batý, Güney ve Kuzey Anadolu da köylerimizin güreþle beraber baþlýca yiðitlik ve savaþ oyununu teþkil etmektedir. Halkýn ilgisini çekmek için cirit meydanýnda davullar ve zurnalar çalýnýr. Ayrýca Yurtdýþý Ýran, Afganistan ve Türkistan da hâlâ canlýlýðýný ve geleneðini sürdürmektedir yýlý eylül ayýnda Konya Turizm Derneði nin teþebbüsüyle Konya da bir Cirit Oyunlarý Þenliði düzenlenmiþ, bu þenliðe Erzurum ve Bayburt Cirit Takýmlarý katýlmýþ ve büyük baþarý saðlanmýþtýr. Cirit Oyunu Konya da yeniden geleneksel olarak canlandýrýlmaya çalýþýlmaktadýr. Cirit Oyunu nda iki takým bulunur. Bu BÝZÝM SAYFA 2 takýmlar 70 ilâ 120 metre geniþliðindeki bir alanda karþýlýklý olarak alanýn en gerisinde 6 þar, 8 er veya 12 þer kiþi olarak dizilirler. Ciritçiler bölgesel giyimleriyle atlarýna biner. Sað ellerine atacaklarý ilk ciriti, diðer ellerine de yedek Neden acýlarý ve aðrýlarý yaþamak zorunda kalýyoruz. Neden acýlarý ve aðrýlarý yaþamak zorunda kalýyoruz. Yaþamak direnmekse, direnmek için mi yaþamalý yoksa yaþamak için mi direnmeli! Çeliþkiler yumaðýna dönüþen hayatý sorgularken: özeleþtirinin soðuk kýskacýnda yalnýzlýða mi yüklenmeli. Yalnýzlýk anlatýlmaz derken, yaþamak mý; derin yaralar býrakan yalnýzlýðý. Her þeyin içinde birde toplumsal kompleksimiz ve bununla geliþen kendini ispatlama yarýsý... Ülkede çekilen yokluk içinde mutlu olma telaþýyla, yaþadýðýmýz bu ülkede varlýk içinde anlaþýlmaz yokluklar. Doðan günle güneþi selamlarken var olmanýn dayanýlmaz hafifliðini hissetmeli yinede insan. Ders niteliðinde küçük bir öykü... Günlerden bir gün bir yerlerde, yapýþýk iki kardeþ ayný anda gözlerini açarlar dünyaya. Bu kardeþler ne yazýk ki birbirlerine yapýþýktýrlar: doktorlar cesaret edemezler ayýrmaya ve bu ayný yumurta ikizleri sýrtlarýndan yapýþýk þekilde büyürler. Günler aylarý, aylar yýllarý kovalar, bu iki pýrlanta gibi genç belirli yaþa hep birbirini taþýyarak gelirler yani birisi yürürken diðerini taþýmak zorundadýr.yine böyle yolda yürürlerken bir yaþlý adam yanlarýna yanaþýr ve sözcüklere bütün acýlarý yükleyerek sorar... Ahhh yavrularým ne kadar zordur böyle yaþamak deðil mi??? Ýkizlerden biri döner yaþlý amcaya ve der ki düþün bir hele bey amca, Ya diðer yarým ölse... Kýsadan hisse deyip, yaþanýlan ne kadar zor olursa olsun daha çok baðlanmalý mý hayata??? Yoksa bahanelere mi teslim olmalý! Afrika da kaç çocuk daha ilk senesini doldurmadan gözlerini kapýyor açlýktan ve sefaletten...savaþlarýn yaptýðý yýkýmdan öte, açlýða ve sefalete mahkum býrakýlan binlerce insan! Dünyanýn herhangi bir yerinde, su dakikada birilerinin benim bulup beðenmediðim yemeði bulmamaktan öleceðini bilmek... Ne yapabilirim, onlarýn kaderi deme zahmetinden kurtulmak için; bir þeyler yapabileceðimizi düþünüp, harekete geçmelisiniz... Gökyüzü hepimizindir, babalarýmýzdan aldýðýmýz emaneti çocuklarýmýza gönül rahatlýðýyla teslim etmek için; herkesin yapacak bir þeyi olmalý... Sadýk Karslý ve yetecek miktarda cirit alýrlar. Ýki tarafýn birinden bir atlý öne fýrlar, karþý dizinin önüne metre kadar yaklaþýr. Karþý tarafýn oyuncularýndan birisinin adýný seslenerek meydana davet eder. Sað elindeki ciriti ona doðru savurur, sonra geri döner, atýný kendi dizisine doðru mahmuzlar. Karþý tarafýn davet edilen oyuncusu hýzla onu takip eder, elindeki ciriti geri dönüp kaçan karþý taraf elemanýna fýrlatýr. Bu kez ilk oyuncunun çýktýðý sýradan diðer bir ciritçi onu karþýlar. Ýkinci diziden çýkan, sýrasýndaki yerini almak için süratle yerine dönmeye çalýþýr. Bu defa rakibi onu kovalar ve ciritini atar. Oyun böylece sürer. Cirit isabet ettiren ciritçi takýmýna bir sayý kazandýrýr. Eðer ciritçi attýðý çavganý rakibine deðil de ata isabet ettirmiþse bir sayý kaybeder. Ciritçi karþý taraf oyuncusundan kendisini sakýnmak için çeþitli hareketler yapar, atýn saðýna soluna, karnýnýn altýna, boynuna aðar. Bazý ciritçiler rakibi kaçýp dizisine ulaþana kadar üç-dört cirit savurarak isabet ettirmek suretiyle sayý toplar. Bu arada baþýna, gözüne, kulaðýna cirit isabet eden bazý oyuncularýn yaralandýðý olur. Bu türlü isabetler neticesinde ölenlerin olduðu bile vakidir. Bu durumda ölen, er meydanýnda ölmüþ sayýlýr, yakýnlarý þikâyetçi ve dâvacý olmaz. Babalarý ölen çocuklarýyla öðünürler. Öte yandan cirit oyununda ölüm olmamasý için, daha evvelleri hurma ve meþe aðacýndan santim uzunluðunda, 2-3 cm. kutrunda yapýlan ciritler, daha sonralarý kavak aðacýndan yapýlmaya baþlanmýþtýr. Sopalarýn uçlarý silindir þeklinde kesilerek yuvarlatýlýr. Kabuklarý yontulur. Bu isabet halinde bir yara açýlmasýný ve ölüm tehlikesini yok etmek için alýnan bir tedbirdir. Seyredenler ciritçileri ve atlarý teþvik için çeþitli þekilde baðýrýr, onlarý heyecana getirirler. Ciritçiler arasýnda birbirine hasým olanlar varsa, bunlarýn karþý tarafta yer almamasýna dikkat edilir, ayný dizi içine dahil edilirler. Gençler büyüklerinin bu görüþüne boyun eðer. Büyükler de bu töreye uyarlar. Eski ciritçilerden bir kurul, oyunun sonucunu ilân eder. Cirit sona erince, cirit oyununu düzenleyenler baþarýlý olanlara ödüller, ziyafetler verir. Cirit Oyunu daha sonra Avrupa ya ve Arabistan ülkelerine sýçramýþtýr. 17. yüzyýlda Fransa da, Almanya da ve diðer SÝZDEN GELENLER ülkelerde de Cirit Oyunu yayýlmýþtýr. Konya Turizm Derneði nin 1972 eylülünde düzenlediði Cirit Oyunlarý Þenliði dikkatleri tekrar bu ulusal sportif savaþ oyununun üstüne çekmiþ bulunmaktadýr. Bütün Yurt da ilgi görmesi ve canlanmasý bu tür oyunlarýmýz için bir kazanç olacaktýr. CÝRÝT OYUNUNDA KULLANILAN TERÝMLER Deðnek; Diðnek, Deynek: Çeþitli yörelerde cirit oyununa verilen ad. Cirit Havasý: Cirit oynanýrken davul ve zurna ile özel ritimlerde çalýnan ezgilerin tümü ya da bir tanesi. At Oyunu: Ciritin Tunceli ve Muþ yöresindeki adý. At Oynatma Havasý: Tunceli ve Muþ yörelerinde ciritten önce at oynatma için özel ritimlerde çalýnan ezgi ve ritimlere verilen ad. Rahvan: Atýn iki ayakla koþar gibi ayný yanda bulunan ayaklarýný ayný anda atarak yaptýðý, biniciyi sarsmayan bir yürüyüþ þeklidir. Rahvan At: Biniciyi sarsmadan yürüyen at. Týrýsa Kalkmak: Atýn çaprazlama ayak atarak hýzlý ve sarsýntýlý yürüyüþüne denir. Dörtnal: Atýn en hýzlý koþuþu. Hücum Dörtnal: Atýn en hýzlý koþuþunun daha ilerisinde bir süratle hedefe at sürme. Adeta: Atýn düz yürüyüþü. Aheste: Atýn aðýr aðýr, arka kalçalara yüklenerek yürüyüþü. At Baþý: Ýki atýn bir hizada oluþu. At Cambazý: Ciritte at üzerinde beceri ve hüner gösteren binici. At Oynatmak: Ciritte hüner göstermek. Sipahi, Sipah, Ýspahi: Eskiden Yeniçeriler zamanýnda bir sýnýf atlý askere denirdi. Fakat iyi at binen kiþilere de at oyunlarýnda becerisi olan oyunculara da çeþitli yörelerde bu adlar kullanýlmaktadýr. Seymen Olmak: Ulusal giysilerin yöreye ait olanlarýnýn düðün nedeni ile Ankara dolaylarýnda giyilmesine denir. Menzil: Ciritte at üzerinde sýra biçiminde duranlara verilen ad. Alan: Cirit meydanýna verilen ad. Cirit oynanan yer. Þehit: Ciritte isabet alýp ölenlere verilen ad. Acemi: Savurduðu ciriti ata deðen oyuncuya denir. Avrupanýn Türkiye Oyunu Türkiye coðrafyasý, tarihi ve kültürüyle Avrupa ve Asya arasýnda bir köprü vazifesinde bulunmaktadýr. Türkiye kuruluþundan bugüne kadar da siyasi, ekonomik ve toplumsal yapýsýyla Avrupalý dostlarýyla birlikte hareket etmektedir. Fakat ne acýdýr ki devlet Politikasý sürdüren Dýþiþleri Bakanlýðý ve Ýdarecilerimiz Avrupalýlarýn Türklere sadece ümit verdiklerinin bilinci ve tahlili içerisinde deðillerdir. Avrupa Ortak Topluluðu ülkelerinin çýkarlarý Avrupa nýn Ýran ve Irak sýnýrlarýna kadar dayanan bir coðrafyaya kadar uzanmasýný doðru bulmaz, çünkü Avrupalýlar Ortadoðu da yaþanan Problemlerin içerisine düþmek istemezler. Bu nedenden de anlaþýldýðý gibi, Türkiye yi Avrupa Ortak Topluluðu nun içerisine bir türlü almak istemezler. Fakat AT nu doðuya doðru büyütmek isterler. Yani Polonya yý, Bulgaristan ý Çekoslovakya ve benzeri ülkeleri ise yakýn bir süre içerisinde Avrupa Ortak Topluluðu içerisine alacaklardýr, çünkü Almanya ve Fransa bunun gerçekleþtirilmesinden yanadýr, çýkarlarýna ve Devlet Politikalarýna uygundur. Türkiye nin Baþbakaný Sayýn Bülent Ecevit yetmiþli yýllarda, da Baþbakanlýk yaptý. O dönemde Soðuk savaþ çok etkin olduðu, ve bundan kaynaklanan Stratejik deðeri askeri açýdan çok önemli olan, Türkiye ve Yunanistan a Avrupalýlar resmi bir yazý ile Müracaat ederek, bu iki devletinde 1981 yýlýna kadar Avrupa Ortak Topluluðuna Tam üyelik yapmak için resmi baþvurularýný yapmalarýnýn önemi vurgularlar. Ne yazýktýr ki zamanýn Baþbakaný, Robert Lisesi Mezunu, Þair, Sayýn Bülent Ecevit þu deðerlendirmeyi yapacaktýr. Avrupalýlar kendi ekonomik çýkarlarýndan dolayý Türkiye yi Ortak Topluluða çaðýrmaktadýrlar. Bu bizim çýkarlarýmýza uygun deðildir diyerek. Avrupalýlarýn isteklerini reddeder, çünkü kendisini yönlendiren Bürokrat kesim doksanlý yýllardaki siyasi geliþmeleri görecek tahlilleri yapamadýklarý ortadadýr. Sovyetler ve Real-sosyalizm yýkýldýktan sonra, Türkiye de Avrupalýlar Açýsýndan Askeri Stratejik önemini yitirmiþtir. Bunun bilincinde Olan AT uzun bir süre içerisinde Avrupa nýn güvenlik yapýsýný koruya bilmek için AT nun Askeri bir gücünün kurulmasý gereðini görmektedir. Bu Gücün kurulmasý içinde NATO ve ABD nin ister istemez onayý gerekiyor. NATO içerisinde halen güvenlik politikasýndan dolayý Stratejik önemi büyük olan Türkiye AT na tam üye olamamaktadýr. ABD ve Ýngiltere her ne kadar Türkiye ye destek vermekteyse de bu destek Avrupalýlarý ikna edememektedir. AT 1999 Yýlýnda vermiþ olduðu karar ile, Türkiye nin tam üyelik alabilmesi için, çok önemli deðiþikliklerin yapýlmasýný Türkiye den beklemektedir. Türkiye nin bu istekleri kýsa bir süre içerisinde gerçekleþtirmesi zordur. Zorlada güzellik olmaz. Ekonomik açýdan deðerlendirme yaptýðýmýzda Türkiye nin durumu iyi deðildir. Siyasi duruma gelince Türkiye den istenilen Reformlar gerçekleþtirilememektedir. Türkiye içerisinde Halen Ýnsan haklarý ihlalleri ve benzeri Problemler bulunmaktadýr. Anayasa deðiþiklikleri Problemleri çözmemektedir. Problemlerin çözümü pratikleþtirilmelidir. Halkýn büyük bir çoðunluðu ilkel þartlarda hayat mücadelesi vermektedir. Memur ve iþçi almýþ olduðu Maaþla idare edememektedir. Ülkenin zenginlik kaynaklarý halka eþit olarak daðýtýlmadýðý sürece, fýrsat eþitliði gerçekleþtirilmediði sürece, ülkenin problemlerinin çözümünden bahsetmek mümkün deðildir. Kýbrýs ve Kürt Sorunu Avrupalýlar tarafýndan devamlý olarak dile getirilen Sorunlarýn baþýnda gelmektedir. Kürt Lideri Celal Talabani ile derin bir Diplomasi irmiði Dokuyan Dýþ Ýþleri bakanlýðý bürokratlarý, her ne kadarsa içteki problemlerin çözümü için politikalar üretememektedir. Avrupa Ortak Topluluðuna girebilmek için Devlet Ýdaresinin Modernleþtirilmesi, Liderler Sultanlýðýnýn ve Torpilin kaldýrýlmasý, Ýnsan haklarýnýn korunmasý, uluslararasý Politikalarýn, kalýcý ve inandýrýcý olmasý gerekir. Aksi halde yapýlan bazý deðiþikliklerin sonuç vermeyeceði bellidir. Dr. Ümit Yazýcýoðlu/ Berlin HATÝCE ELDENÝZ Ýnsan kendi yaþadýklarýyla edindiði bilgiye dayanýrsa insan olur Bir meraktýr almýþ baþýný gidiyor. Onu merak ediyorum, bunu merak ediyorum. Kýsacasý ilgi alanýma giren her þeyi merak ediyorum. Okuyorum, dinliyorum, sorulara cevap aramak için çeþitli kaynaklar karýþtýrýp duruyorum. Ama nedense bir türlü sorularýma bir cevap bulamýyorum. Yazýlanlar da, söylenenler de ne doyurucu ne de aydýnlatýcý oluyor. Kuskusuz ilgi alanýma giren konular hakkýnda sayýsýz kitap, makale, araþtýrmalar yazýlmýþ ve insanlara bilgi olsun diye sunulmuþtur. Her ne kadar da doðru olsa yazýlanlar ve gerçek yaþananlarý anlatsalar da, beni ne aydýnlatýyor, nede beni ilerletebiliyor. Okuduðum, öðrendiðim konular, aldýðým bilgiler ancak kendimi uluorta ya müdafaaya, ya kanýtlamaya, yada bilgiçlik taslamaya yarýyor. Bunun ötesine de gitmiyor. Eh ben otururda sadece baþkalarýna karþý iyi bir imaj býrakayým ve ne denli bilgili olduðumu göstereyim de beni tepeden görsünler havalarýna girerek kitap okursam elbette hiç bir soruma cevap bulamam. Hatýrlýyorum da geçmiþte birileri ile sohbetlere girdiðimde, ard arda isimler ve alýþýlmamýþ terimler dizilirdi. Yani yazarlar, Araþtýrmacýlar, filozoflar, psikologlar ve bu konulara özel olan terimler kullanýlarak aralarýna da bir kaç anlaþýlabilecek kelimelerde katýlarak bir konu anlatýlýrdý. Aðzým açýk bakardým bunlarý söyleyenlere.. vay be ne kadar da çok biliyor ya derdim kendi kendime. Bu isimleri bu terimleri bende kullanmaya baþladým. Nede olsa gündem ve gündemi takip etme zorunluluðu var. Hani gündemi takip etmesen geri kalýrsýn, gelir kalýrsan da gündemi takip edenlere yetkin cevap veremesin. Yetkin cevap ise az buçuk bilgili olduðunu kanýtlar. Kanýtladýktan sonrada bulunduðun çevrede kabul görürsün, kabul gördüðün içinde sahte bir gurur oluþturup, bir maske deðil, 10 maskeye bürünürsün. Bu durumun kalýcý olmasý içinde elinde ne gelirse onu yaparsýn. Nede olsa böylelikle hem kabul görüyorsun, hem insanlar sana önem veriyor, hem de kendine olan güvenini kazanmýþ oluyorsun. Benim gibi evin yarýsýný hiç okumadýðý kitaplarla doldurmuþ ve onlarý okumuþ gibi yapýp ne denli bilgili olduðunu savunur. Birileri gibi borç etmiþ harç etmiþ ama son model bir arabaya binmiþ, ortalýkta fýr dolanýr misali nede baþarýlý bir iþ adamý olduðunu veya diðer birileri gibi hayatý anlamýþ ve üstün akýla sahip, her insaný çözecek kadar güçlü sanarak alim, bilim adamý olduðunu savunur. Birileri de bir kitap çýkarmýþ, bir roman yazmýþ, bir medya kurumunda bir parçasý görünmüþ, aydýným, ünlüyüm pozisyonunda görür kendini. Fakat bu tarzýn ne derece boþ olduðunu, bu sözde edinilen bilgilerin aslýnda hiçte bilgi kategorisine girmediðini, insanlarýn yaþayarak bu bilgileri elde ettiðini daha sonradan fark ettim. Eh sonuçta bende bir insaným ve belirli evrelerde geçiyorum. Yaþadýðým yerin ne olduðu konusunda, kim olduðum konusunda, nasýl olduðum konusunda þu veya bu þekilde bir arayýþ içerisine giriyorum herkes gibi. Bir o yola gidiyorum bir bu yola. Bazen þaþkýn bir ördek gibi saða sola kayýyorum, bazen de kararlý bir þekilde düz yürüyorum. Ýþte bu esnada bana ait olmayan ve beni hiç anlatmayan biçimlere girip bana ait olmayan bir ben liði sergilemeye kalkýþýyorum. Anlatým tarzýmý alabildiðince karmaþýk bir hale getiriyor, kimsenin anlamadýðý terimleri kullanarak sözde diðer insanlara bir fark atýyorum. Giderek basit ifade etmekten yoksun bir biçimde ne kendimi anlýyorum nede dünyadaki geliþmeleri anlýyorum. Bu tarz beni yanlýþ yola götürdüðü gibi, beni özümden uzaklaþtýrýyor da, beni insan olma yolunda yavaþlatýlýyor ayný zamanda. Çocuk düþe kalka büyür diye bir söz var. Evet insan kendi tecrübeleri ile vardýr, insan kendi hayatýnda yaþadýklarý ile bir bilgi bir düþünce oluþturmuþtur. Belki dýþarýda aldýklarý bilgiler ona bir ön bilgi olmuþtur. ama sonuçta insan kendi yaþadýklarýyla edindiði bilgiye dayanýrsa insan olmaya bir adým daha yaklaþacaktýr. DEM NACHRICHTEN UND WERBEAGENTUR Hack str Stuttgart Tel: / 12 Fax: Hatice Eldeniz Herausgeber/ Geschäftsführerin Þükrü Yýldýz Chefredakteur Der Verlag übernimmt keine Haftung für den Inhalt der Anzeigen und Anzeigentexte. Die von Verlag gestalteten Anzeigen sind urheberrechtlich geschützt.

3 HABER 3 Bavyera Ýçiþleri bakaný Günther Beckstein; HÝZMETÇÝLERDEN eflatunî Dirimizin bereketinden nasiplenmediði topraklara ölümüz gitsin... ÞÜKRÜ YILDIZ Bavyera içiþleri Bakaný Günther Beckstein, tarihinde, Parlamentoda Göçmen yasasý ile ilgili Yeþiller e hitaben yaptýðý cevabi konuþmasýnda göçmenlere hakaretler yaðdýrdý. Göçmenleri hamallýk ve temizlikten baþka iþe yaramayan hizmetçiler olarak tarif etti. Göçmenlere bakmak yetmiyormuþ gibi bunlarýn çocuklarýný da entegre etmenin büyük masrafa mal olduðunu söyleyen Günter Beckstein, yýllarýný Almanya nýn inþasýna vermiþ insanlara hakaretler yaðdýrdý. Yeni göçmenler gelecek Yeþillerin Münihte iþgücüne ihtiyaç var, göçmen yasasýnýn 19 maddesi iþçi açýðýný kapatmak için düzenlenmiþtir açýklamasýna verdiði yanýtta 19. madde ye göre kalifiyelilerin göçmenliði deðil, Münih havaalanýnda bagaj hamallýðý yapabilecek durumda olanlarýn göçü düþünülüyor. Siz, iþ piyasasýný, hizmet sektöründe çalýþabilecek isçilerle doldurmayý düþünüyorsunuz. Aile birleþimi hakký olan ve çocuklarýný okula göndermemizin þart olduðu ve genel olarak entegrasyona tabi tutulmasý gereken hizmetçilerden bahsediyorum. Kalife iþçilerden deðil. Bu büyük bir sorumsuzluktur dedi. Göçmenlerin kalifiyesinin Münih Havanalýnda bagaj hamallýðý ve temizlik iþlerinde çalýþmakla sýnýrlý olduðunu söyleyen Beckstein, yeni yasayla yeni göçlerin geleceðini, BAHSEDÝYORUM belirtti. Berlin Okul Senatörlüðü Berlin Anadolu Alevileri Kültür Merkezi nin, okullarda Alevilik dersleri verme dilekçesini kabul etti. Böylelikle Anadolu Alevileri Kültür Merkezi, Berlin Okul Yasasýna göre dini bir kurum olma statüsü kazanmýþ oldu. Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu nun üç yýldan beri Alevilik Dersleri ile ilgili yoðun çalýþmalarý ve Anadolu Alevileri Kültür Merkezi nin Berlin Eyaletindeki taban çalýþmalarý meyvesini verdi ve ilk defa okullarda Aleviliðin ders olarak okutma olanaðý doðdu. Alevilik Dersleri için tarihinde AABF nin desteði ile Berlin Okul Senatörlüðüne dilekçe veren Anadolu Alevileri Kültür Merkezi, Milli çýkarlar tehlikede Yasanýn karar altýna alýnmasý öncesi ve sonrasý tartýþmalarda, muhafazakarlar göçmenlik yasasýnýn tamamen Almanya nýn sosyo-ekonomik yapýsýna ters düþtüðünü ve milli çýkarlarýn tehlikede olduðu düþüncesini savunmakta. Parlamentonun muhafazakar kanadý, göçmenlik yasasý ile birlikte, entegrasyonda daha çok çaba harcamalarý gerektiðini, sosyal devletin sýrtýnda göçmenlik yasasýnýn meydana getirdiði açýlma ile birlikte gelecek olan kalifiyesiz insanlarýn, topluma adapte edilmelerinin büyük masraf gerektirdiðini savunurken, soruna tamamen ekonomik çýkarlar doðrultusunda yaklaþmaktalar. Yasada neler var? Yasanýn birinci paragrafýnda göçmenlerin yönlendirilmesi ve sýnýrlanmasý açýklanýyor. Paragraf, göç yasasýnýn göç imkanýný ancak entegrasyon ve ekonomik imkanlarý da dikkate alarak saðlayabilecek. Göç Yasasý nýn temel hedefi geniþ kapsamlý bir yabancýlar hukuku oluþturmak. Böylece bugüne kadar geçerli olan beþ oturma sýfatý ikiye düþürülerek, yalnýzca sýnýrlý ve sýnýrsýz oturma izni verilecek. Tahammül (Duldung) kalkacak. Uzman iþçilerin göçü kolaylaþacak. Yabancý iþçiler iþ ve iþçi bulma kurumu tarafýndan, iþ piyasasý olumsuz etkilenmediði sürece izin alabilecek. Ýþ Almanya okullarýnda Alevilik dersleri baþlýyor idaresi tarafýndan bir engel çýkmadýðý sürece, yüksek okul mezunlarý Almanya da çalýþabilecek. Almanya da serbest meslek dalýnda çalýþmak isteyen yabancýlar, olaðanüstü ekonomik talep olduðunda, engelsiz çalýþabilecek. Özel kurslar Sürekli olarak Almanya da kalan yabancýlar entegrasyon adýna özel kurslara katýlým hakkýna ve ayný zamanda görevine sahip olacaklar. Kurslarda lisan ve yasalarýn yaný sýra, Alman toplumu ve medeniyetiyle ilgili ders verilecek. Kurslarýn faturalarý birlik ve eyaletler tarafýndan karþýlanacakken, kurslara katýlanlar tarafýndan da uygun görülen bir miktar ödenmesi öngörülüyor. Tiyatro bitrmedi Muhalefet partileri yeni yasanýn anayasa krizine yol açtýðýný iddia ederken, Cumhurbaþkaný Johannes Rau tarafýndan imzalandýðý takdirde 1 Ocak 2003 te yürürlüðe girecek. Göçmenlik yasasýnýn federal Almanya hükümetin de karara alýnmasýnýn ardýnda gerek Alman basýnýnda, gerekse Almanya nýn hak ve hukuk savunucusu olarak tanýnmýþ simalarý, hükümet de yapýlan bu oylamanýn iyi sergilenen bir tiyatro sahnesinden öte gitmediði deðerlendirmesinden bulundular. derslerin amaçlarýný ve içeriðini, AABF Ders Plan K o m i s y o n u n u n hazýrlamýþ olduðu Alevilik Dersleri Ders Planý Taslaðý na dayandýrdý. Ders planýnda; Allah- Muhammed-Ali, Bektaþilik, Dört Kapý Kýrk Makam, önemli günler, rýzalýk, semah gibi Alevi öðretisi konularýn yanýnda, kardeþlik, hoþgörü, kadýn erkek eþitliði, dinler arasý diyalog gibi Berlin okullarýnýn eðitim amaçlarý ile örtüþen deðerlerin verilmesi de öngörülmekte. Alevilik Dersleri, Aðustos 2002 den itibaren Berlin in Kreuzberg, Mitte, Neuköln ve Charlottenburg semtlerinde yaklaþýk 10 Ýlkokulda (Grundschule) planlandý. Derslere tahminen 200e Alevilik derslerine ilgisi olan velilelir Tel: dan bilgi alabilirler yada bizzat Anadolu Alevileri Kültür Merkezi-Cemevi, Waldemar Str. 20, Berlin-Kreuzberg e gelip ilkokul çaðýndaki çocuklarýný kayýt yapabilirler. yakýn öðrenci katýlabilecek. Alevilik derslerini verecek öðretmenler, AABF bünyesinde hýzlandýrýlmýþ meslek içi kurslara tabi tutuluyorlar. Alevilik dersleri, okullarla ve Okul Senatörlüðü ile ortaklaþa organize edilecek. Almanca olarak verilecek. Konu hakýnda basýna bir yazýlý açýklamada bulunan AABF Genel Baþkaný Turgut Öker ve Berlin Anadolu Alevi Kültür Merkezi Baþkaný Metin Küçük, Aleviliðin ilk kez okullarda ders olarak verildiðine dikkat çekerek, diðer eyaletlerde de Alevilik derslerinin verilme olanaklarýnýn saðlanacaðýný kaydettiler. Açýklamada Alevilik derslerinin herkesi memnun edecek bir seviyede verilmesi, bizim için çok onurlu bir toplumsal görevdir. Bu görevin sorumluluðunun bilincindeyiz. Bu konuda Senatörlüðün ve diðer kurumlarýn bize destek olacaðýna inancýmýzý belirtiyor, Alevilik derslerinin hepimize hayýrlý olmasýný diliyoruz. Dendi. Yeni bir þiddet dalgasý geliyor... Hani unutmak istediðimiz, olmasýn diye dileklerde bulunduðumuz, göz yaþlarýnýn ve kýlýçlarýn topraða gömdüðünü düþündüðümüz þu günlerde... Filistin 80 li yýllarýn havasýna döndü... Afganistan tanýnmaz bir hale gelmiþlerin ülkesini oynuyor. Yaðmurdan kaçanlarýn doluya tutulmasý gibi... Avrupa da ýrkçý partilerin bir biri ardýna zafer haberleri geliyor... Irak bombalanacaðý günleri sayýyor... Zaman tekrar þiddetten yana yol alýyor... Korktuðum yýllarý geride býrakmýþken, bizden sonrakilerin korkusunu þimdiden iliklerimde hissetmenin kötü ruh hali içerisindeyim... Hani biz kurbanlarýyýz bu çýkmazlarýn, bizden sonrakiler olmasýn dileði var ya, dilek iþte.. Sosyal-ekonomik çýkmazlar Avrupa ya savrulmuþ bizleri kurban gibi. Topraklarýmýzda binlerce kilometrelerce uzakta, hayaller kuruyoruz. Dirimizin bereketinden nasiplenmediði topraklara ölümüzün gitmesi için... Bedenimizin kendi topraðýmýzda filizlenmesi için... Bu isteðin benden öteye gitmediðini bilmek ne kötü. Çocuklarýmýz, her gün bizden bir parça olmaktan ayrýlan ve yaþadýðýmýz bu vatanýn unsurlarý haline gelenlerimiz... Kýrmýzý topraðýn bereketinden mahrum býraktýklarýmýz... Onlarý bu memleketlerde neler bekliyor... Anamýn benim için istemedikleri... Ýstemeyeceði... Bu konuda ne kadar sorumluluk taþýyoruz. Kendimiz olmak için neler yapýyoruz. Entegrasyon ne anlama geliyor? Beni benden almak mý uyum oluyor? Yaþamak istediklerimi, kimsenin yaþam alanýna müdahale etmeden sürdürmek, topraðýmdan aldýklarýmý yaþamak istiyorum. Binlerce yýllýk mirasýn bana býraktýklarýný çocuklarýma devretmek istiyorum... Sadece isteyebiliyorum, biliyorum, yükümlülüklerini en az kendim yerine getiriyorum. Kimseye de bu konuda sorumlu davranmalýsýn diyemiyorum.. Korkularýmý yazýyorum iki sayýdýr. Bana ait korkularý... Sizde korksanýz diye düþünüyorum... Sadece kendimle sesli konuþuyorum... Bayilerdeki sizin gazeteniz DEM Bir yýllýk bir çalýþmadan sonra 12. sayýmýzý siz deðerli okuyucularýmýza olan güvenimizle bayilere teslim ettik. Beklediðimiz gibi ilgi büyük oldu. Tabi bunun çeþitli nedenleri var. Bunlara deðinmeden bayilerdeki ilk sayýmýz -erken olmakla birlikte- gönül rahatlýðýyla söyleyebiliriz ki, hýzla tükendi. Avrupa da doðmuþ ve burada yaþayan bir nesillerin sorunlarý baþta olmak üzere, yeteneklerini yansýtmak isteyen gazetemizde insanlarýmýz kendisini buldu. Bu sayýmýzdan itibaren Mehmet Eldeniz de aramýzda. DEM ailesine hoþ geldin diyoruz. REKLAM VE TANITIMDA EN YAKININIZDAKÝ ADRES 0711 / AVUKAT MUSTAFA DOGAN ALMANYADA Emlak Bankasý maðdurlarýnýn Avukatý olarak bilinen Av. Mustafa Doðan Mayýs 2002 tarihleri arasýnda Almanya ya gelerek, Almanya da yaþayan Türk vatandaþlarýnýn hukuki sorunlarýyla ilgilenecek. Aðýrlýk olarak Aile- Miras Hukuku ile ilgilenen Av. Doðan, Türkiye yeni medeni kanunu konusunda ve yurtdýþýnda yaþayan vatandaþlarýn diðer sorularýna cevap verecek. Doðan ýn çalýþma bürosundan yapýlanan açýklamada, Av. Doðan la iliþkiye geçmek için Almanya da þu numaralar kunllanýlabilinmekte: Tel: / è è è FÝNANZBERATER SERVÝCBÜRO Inh. Hüseyin UÇURUM PRÝVAT KREDÝ EV KREDÝSÝ SATLIK DAÝRELER Almanya nýn her yerinde Bütün krediler birleþtirilerek tek kredi haline getirilerek eizene kredi verilir! STUTTGARTER STR. 6, BAKNANG Tel: Fax: Mobil:

4 Türkiye den gelen biberlerde sakýncalý madde bulundu Stuttgart Halinde Türkiye den gelen biberlerin satýþý yasaklandý. Gýda Kontrol Dairesi tarafýndan Stuttgart halinde satýlan sebze ve meyvelerde düzenli yapýlan kontrollerde Türk biberlerinde bitki ilacý Methamidophos maddesinin oranýnýn en çok 0.01 mg/kg olmasý gerekirken 0.51mg/kg olduðu tespit edildi. Kanser, astým, alerji ve birçok hastalýða neden olan bu maddenin saðlýk açýsýndan son derece zararlý olmasý nedeniyle Stuttgart Halinde Türk biberlerinin satýþý yasaklandý. Türkiye den ihraç edilen tonlarca biber imha edildi. Stuttgart Þehir Ýdaresi Kamu Dairesinden yapýlan açýklamaya göre daha önce Ýtalyan havucunda, Ýspanyol biberinde tespit edilen bu maddenin 2001 Aralýk ayýndan itibaren Türkiye den gelen dolmalýk, kýrmýzý ve yeþil biberlerde görülmeye baþlandýðý en son yapýlan kontrollerde tüm biberlerde yaygýn olarak kullanýldýðýnýn tespit edildiði açýklandý. Almanya daki diðer hallere gelen Türk biberlerinde ayný maddenin olabileceði belirtilerek vatandaþlarýn uyarýlmasý bildirildi. Bu maddeyi bilinçsizce kullanan Türk üreticisinin büyük zarar görebileceði, Türk ekonomisini olumsuz etkilemesinden endiþe ediliyor. Açýk Öðretim sýnavlarý yapýldý! Anadolu Üniversitesi Açýk öðretim Fakültesi nin birinci basamak ara sýnavlarý Avrupa nýn 11 deðiþik þehirlerinde Köln, Hamburg, Frankfurt,Münich, Berlin, Brüksel, Paris, Viyana, Bern, Eskiþehir, Burdur ve Stuttgart da yapýldý. STUTTGART a baðlý Ludwigsburg, Pedagogische Hochschule de yapýlan sýnava 150 öðrenci katýlýmýyla, Sýnav Ýþletme, Ýktisat ve Dýþ ticaret olmak üzere Üç daldan sýnava giren öðrenciler 2,5 saat ter döktürdü. Sýnavda Stuttgart Eðitim Ataþesi Rafet Okutan hazýr bulunurken,konuþmasýnda öðrencilerin her türlü sorunlarýný direk bizlere veya Anadolu üniversitesine bildirmelerinin doðru olacaðý kanaatindeyim dedý. Yanlýþ bilgilendirilmeleri öðrencinin aleyhine olacaðýný söyledi ve Anadolu Üniversitesi Açýk öðretim Fakültesi düzeyinde mastýr yapma hazýrlýklarýnda olduklarý müjdesini de vermiþ oldu. Muharrem ayýnýn Aþuresi yapýldý Alevi lerin Kerbala þehitlerini anmak için, yapmýþ olduklarý mahtem ayýnýn son günü yapýlan aþureyi Heilbronn Cem vakfýnda dede Hüseyin Güler in dualarý ile tüm Alevi canlara daðýtýlýp yenildi. Dede Hüseyin Güler Kerbela vakkasýnýn tarihçesi hakkýnda konuþurken, gözlerinde yaþlar aktýðý görüldü. Tarih boyunca Kerbal da þehit düþen Hz Ali nin oðlu Hz. Hüseyin in acýmasýzca þehit edilmesinin anýsýna yüzyýllardýr Muharrem ayýnda oruç tutulur. Muharremin birinci günü baþlanan oruç on iki Ýmamlar aþkýna on iki gün tutulur. HABER 4 Avrupa Irkçý þoku yaþýyor Le Pen in ikinci tura kalmasý Fransýz halkýný sokaklara döktü. Protestolarýn yükseldiði sokalarda Aðlýyorum, Fransýz olmaktan utanýyorum yazýlý pankartlar dikkat çekti. Fransa da dün yapýlan cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin ilk turunda, aþýrý milliyetçi Jean- Marie Le Pen in ikinci tura kalarak elde ettiði baþarý Avrupa da tepki ile karþýlandý. Ýsveç Baþbakaný Goeran Persson ise aþýrý saðcý politikacýlara ve yabancý düþmanlýðýna karþý birlikte mücadele çaðrýsýnda bulundu. Avrupa genelinde gazetelerin baþ sayfalarýndaki manþetlerde, Le Pen in, seçimin birinci turunu ikinci sýrada tamamlamasý þok olarak duyuruldu. Almanya Dýþiþleri Bakaný Asýrlýk 1 Mayýs bayramý kutlu olsun! Hasan Aydýn/Köln Bundan 115 yýl önce Amerika nýn Þikago kentinde iþçiler,emeðin kurtuluþu ve özgürlüðü uðruna büyük bedeller ödeyerek, zulme ve sömürüye karþý direniþ bayraðýný sembolleþtirdiler. Kaný ve caný bahasýna verilen hak mücadelesi sýnýrlarý aþarak, bugün tüm dünyada emekçi ve yoksul kesimler tarafýndan sürdürülmektedir. O gün Þikago da boðulmak istenen ses, bugün dünyanýn dört bir yanýnda daha fazla özgürlük,daha fazla sosyal refah biçiminde biçimin de yankýlanarak devam etmektedir. En zayýf haliyle bile sermayedarlarýn uykularýný kaçýrabilmektedirler. Bugünün anlamý dejenere edilerek, ideolojik kimliðinden uzak bir biçime sokulmak istenilse de (bahar bayramý vb) emek üzerindeki baský kalkmadýkça, fakir, zengin, biçimindeki I.C.B.O Federasyonu bünyesi altýnda Köln- Chorweiler da Nihat Atamtürk tarafýndan düzenlenen CHAMPIONS FIGHT NIGHT II profesyonel dövüþ galasý toplam 4 Almanya ünvan þampiyonu maçý, iki þov gösterisi ve 6 tane maç oynanarak sonuçlandý. Birinci Almanya Kik boks unvan Joschka Fischer, Fransa daki aþýrý milliyetçi kesimdeki artýþýn endiþe verici olduðunu belirtti. Almanya Dýþiþleri Bakaný Joschka Fischer, Fransa daki seçim sonucunun çok düþündürücü o l d u ð u n u, ancak bu g e l i þ - m e y e karþý ne tür tedbirler alýnmasý gerektiðini düþünmek için henüz erken olduðunu, bunun için 2. tur seçimlerin beklenilmesi gerektiðini söyledi. Birlik 90/Yeþiller Partisi Federal Meclis Grubu Eþbaþkaný Rezzo Schlauch da Fransa daki seçim sonuçlarýnda görülen geliþmenin, Ýtalya, Danimarka ve Hollanda da da yaþandýðýný kaydederek, Bu durum Avrupa nýn birleþme sürecini daha da zorlaþtýracaktýr dedi. AB Komisyonu Sözcüsü Jonathan Faull, Fransa cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin ilk tur sonuçlarýnda sýnýflaþma var oldukça bu kavga devam edecektir. Ýki bin yýllarýnda sermaye sýnýfýna karþý mücadele hiç de kolay olmamaktadýr, çünkü günümüz yoksul ve emekçi kesimlerinin kafalarýndaki gizli prangalarý çözmek ve I.C.B.O Kupasýný Nihat Atamtürk aldý m a ç ý n d a Gelnhausen den Kenan Aydaþ ile Hagen den Jürgen Hemke karsýlaþýrken, ikinci unvan maçýnda Erwitten den Rus Eugen Puschkarov ile Wuppertal den Faslý Monir Elmajdub karsýlaþtýlar. Üçüncü Almanya Kik Boks unvan macýnda Hagen den Polonyali Franek Lukanowski ile N ü r t i n g e n d e n Jugoslav Goran V i d a c o v i c AB nin sorumluluðu olduðu görüþünü reddetmedi ve Avrupa kamuoyunun AB konusunda yeteri ve gereði kadar aydýnlatýlmadýðý bir gerçek. Bu yönde daha fazla çaba harcamak zorundayýz. Bunun bilincindeyiz dedi. Sözcü Faull, AB Komisyonu`nun üye ülkelerde yapýlan seçim sonuçlarýný yorumlamadýðýný söyledikten sonra, Bununla birlikte, Fransa`nýn AB bünyesinde tarihi ve çok önemli bir rolü vardýr. Fransa`nýn, temel deðerlerimize sadýk kalmasý beklentisindeyiz dedi. Fransa seçimlerinden alýnacak dersler olduðunu belirten, diðer AB ülkelerindeki siyasi geliþmeler ile mukayeseler yapma ihtiyacýndan söz eden Faull, Avrupa genelinde aþýrý saðýn týrmanýþý karþýsýnda hassas olmak gerektiðini ima etti. Sözcü, Jean-Marie Le Pen`in programý, AB ilke ve kurallarýna uygun deðil ifadelerini kullandý. AB Komisyonu üyesi Neil Kinnock da, hayretler içinde kaldýðý ve dehþete düþtüðü ifadesini kullanýrken, seçim sonucunun Avrupa havuzuna büyük kirli bir kayanýn fýrlatýlmasý olduðunu söyledi. görmek hiç de kolay deðildir. Ama zengin, bizi yöneten ve azýnlýkta olan kesiminde iþi tüm güçlerine raðmen kolay deðildir. Ýnsanoðlu her zaman daha rahat, mutlu ve özgür bir yaþamýn uðraþý içinde olmayý amaçlamaktadýr. karþýlaþýrken, dördüncü ve galanýn en önemli maçý olan Köln den Nihat Atamtürk ile Augusburg dan Akif Karataþ, Almanya Çin Boksu unvan þampiyonasý maçýnda karþýlaþtýlar. Birinci maçta Alman Jürgen Henke, ikinci maçta Rus Eugen Puschkarov, üçüncü maçta Polonyalý Franek Lukanowski ve dördüncü maçta Nihat Atamtürk kendi klaslarýnda dereceye girdiler. Toplam 500 seyirci tarafýndan izlenen Gala Köln çevresinde büyük bir ilgi gördü. ALÝ KÖYLÜCE AY IÞIÐINDA DEMOKRASÝ Türkiye son dönemlerde yürütülen tartýþmalarda Kürtçe yayýn ve eðitim talepleri farklý mecralarda gündeme gelmektedir. Çeþitli gazete köþelerinde, televizyon programlarýnda ve hatta devletin resmi kurumlarýnda bu konu iþleniyor. Tartýþýlýyor ve adeta bir çaresizlik içinde çare aranýyor. Paranoya haline gelen temel karþýtlýk gerekçeleri ipe sapa gelmeyen mantýðýn kabul edemediði, bölünme kuþkusu ve kendine duyulan güvensizlik gibi etkenlerle sorunlar çözüm mecrasýna bir türlü giremiyor. Ýþin aslý bu ve buna benzer konularda hangi kýstaslarla çözüm aranmasýdýr. Demokrasiyi ne kadar istediði için uyguluyor nede baþkalarýnýn talebi doðrultusunda uymak istiyor. Türkiye nin bugüne kadar üzeri örtülmüþ tüm sorunlarý þimdi Avrupa Birliði projesi içinde zuhur ediyor. Türkiye AB ye girmeyi çok istiyor ama nasýl yararlanacaðýný tek taraflý ve birazda kurnazlýk yaparak istiyor. AB ye karþý gelen kesimler eðer þunu daha net söyleseler belki fikirlerinden dolayý daha çok saygý görürler. Derler ki; biz AB ye girmek istiyoruz ama ülkemizdeki bütün sorunlarýnda toplumumuz için çaðýn gereði olarak çözeceðiz. Bu dil sorunu, din sorunu, ekonomik dengesizlik, bölgeler arasý geliþim sorunu, iþsizlik, örgütlenme ve ifade özgürlüðü, doðayý koruma sorunu vs. Halbuki çete kabadayýlýðý ve mantýðýyla kendine göre bir demokrasi anlayýþý geliþtirip herkese bunu dikte ettirebileceðini ve sorunlarý da hala bu çað ve süreçte böyle çözeceðini düþünmek, hem büyük bir gaflet, hem de ülke ve toplum açýsýndan büyük bir yaman ve imkan kaybýdýr lü yýllarýn baþýnda demokrasi kavþaðýna giren bir çok ülke yýkýla, kalka arayarak, yaratarak ve yaþayarak bir yön çizip adeta düz karda çýðýr açýp yol yapmýþlardýr. Demokrasi kavþaðýnda yönünü bulmak bir çok ülke için zor ve soru iþareti olmuþtur. Hangi yöne giderlerse ne olur endiþesi ile iðne ucu ile kazarcasýna bu günkü ölçü ve standartlar yaratýlmýþtýr. Bu en çok Batý Avrupa da geliþtirilen bir süreçtir. Hala kusursuz bir demokrasiye ulaþmýþlar mýdýr? Hayýr. Ama kaba hatlarý ile yaþanýla bilinir bir ortam ve standartta oluþmuþtur. Bundan sonrasý daha da kolaylaþmýþtýr. En basit örnek AB bünyesindeki devletlerin yaptýklarýndan dolayý bir birilerine hesap verme ve sorgulama mekanizmalarýdýr. Ýnsanoðlunu yaþam mücadelesi var oldukça en onurlu ve anlamlý yaþam için arayýþýný sürdürecektir. Bu Avrupa da olabilir, baþka yerde olabilir. Önemli olan insanlarýn dünyamýzýn her hangi bir yerinde insanca yaþama ve paylaþma mücadelesi vermeleridir. Çünkü her kazaným ve geliþme insanlýðýn ortak kullanýmý haline gelmektedir. O halde Türkiye sözle bir etrafýna bakmalý, yönünü bulmuþ ve toplumlarýn eriþtikleri ve geliþtirdikleri imkan ve avantajlarla nasýl daha rahat ve barýþ ortamýnda yaþamdan tad alarak ve yaþamayý daha da anlamlý hale getirdiklerinin sonucunu görmeli. Türkiye 1900 lü yýllarýn baþýnda girdiði demokrasi kavþaðýnda, 80 yýl boyunca dönmekten vazgeçmeli ve yönünü korkmadan demokrasi çýkýþýna döndürmelidir. 80 yýldýr kendi etrafýnda -ekseninde- dönmekten baþý dönen ve kendi etrafýnda yaratýp artýk çýkýþýný kaybettiði labirentten kurutulmak için önce durup etrafýna rahatça bakmalý ve baþkalarýnýn tecrübe ve yaþadýklarýndan bedavadan da olsa dersler çýkarmalýdýr. Yani geliþen dünyamýzýn, geliþen bir ülkesi olacaksa, insani tüm deðerler kapý açýlmalýdýr. Geleneksel anlayýþla kendisinin yapmak istemediðini zaten sonunda yaptýrmaktadýrlar. En iyisi bu kez kendisi erken davranýp olmasý gerekene öncülük edip daha saygýn ve büyük bir ülke olduðunu kanýtlamalýdýr. Aksi halde dünya küçülmüþtür, hiç bir þey kimsenin gözünden kaçmamaktadýr. Sonuç olarak Türkiye de geleneksel hale gelen politika ve uygulamalar yamalý bohça gibi artýk tanýnmaz hale gelmiþtir. Buna demokrasi mi, teokrasimi, oligarþimi, monarþimi, çete baþýmý diyeceðiz. Çaðýmýzda yani 2000 li yýllarda bütün sorunlarýn çözümü ve çaresi demokrasidir. Eðer eksik bir demokrasi oluþturup, herkese de eþit uygularsanýz toplumsal barýþ da olur, geliþmiþ ülkede oluþur, bölünmez vatanda saðlamlaþýr. Ýnsaný insan eden deðerler tüm insanlar için haktýr. Her insan kendi hakkýna sahip olma bilincini taþýdýðý sürece kavuþacaktýr. On dört Masumlar için fazladan oruç tutanlar da vardýr. Muharrem Orucu sýrasýnda Hz. Hüseyin in susuz þehit olmasý anýsýna su içilmez, kurban kesilmez, týraþ olunmazdý. Akþamlarý Kerbela olayýný anlatan kitaplar okunur dualar yapýlýr. Maraþlýlar bir araya geliyor Son Yýllarda yöresel bazda bir araya gelerek sosyal iliþkilerin kalýcý kýlýnmasý ve kültürleri geliþtirme ve birbirleriyle dayanýþma amacýyla düzenlenen gecelere Maraþlý larda eklendi. Nisan ayýnýn sonunda Stuttgart Mezopotamya kültür Derneðinde bir araya gelecek olan Maraþlýlar, bir arada kutlamanýn heyecaný içerisindeler. Maraþlýlar gecesine çeþitli konuþmacýlarýn yaný sýra kültürel ve sanatsal aðýrlýðý olan programda, Koma Nurhak, Zeynep Enhas, Emekçi, Ozan Þah Sultan, Grup Nergiz, Ozan Iren Can ve Grubu, Þair Ahmet Dümrül ve sürpriz sanatçýlar yer alacak.

Avrupa Birliðine girme

Avrupa Birliðine girme DEM GAZETESÝYLE ÇALIÞMAK ÝSTERMÝSÝNÝZ? O halde bizimle iletiþime geçiniz! Monatliche Kultur, Kunst u. Informations-Zeitung Jahr/Yýl: 2 Ausgabe/Sayý:15 1 Juli 02 1,00 Є Tel: 0711 3000 711 E-mail redaktion@dem-jans.de

Detaylı

YA SEV, YA TERK ET! Almanya Baþbakaný Gerhard

YA SEV, YA TERK ET! Almanya Baþbakaný Gerhard AYLIK KÜLTÜR SANAT VE ENFORMASYON GAZETESÝ YIL: 2 SAYI: 12 1 Nisan 02 1,00 EURO Kýþ uykusunda uyandýðýnda, aklýna 8 Mart kadýnlar günü geldi misali Hatice Eldeniz in 8 Mart a iliþkin derlemesi Sayfa 9

Detaylı

ALMANYA VE TÜRKÝYE SEÇÝME KÝLÝTLENDÝ

ALMANYA VE TÜRKÝYE SEÇÝME KÝLÝTLENDÝ Deutschland Österrich Holland Belgien Luxemburg Frankreich 1,50 E 1,60 E 1,75 E 1,50 E 1,50 E 1,50 E England 1,20 GBR Danemark 14,- DKR Norwegen 14 NKR Schweden 17 SEK Schweiz 2,8 CHF Ausgabe:17 Monatliche

Detaylı

Kansere çare. bulundu mu?

Kansere çare. bulundu mu? Kostenlos - Üçretsiz AYLIK KÜLTÜR-SANAT VE ENFORMASYON GAZETESÝ YIL: 1/ SAYI: 3 / 1 MAYIS 01 Prof.Dr. Süleyman Ergün anlatýyor; Kansere çare DEM Nachrichten und Werbeagentur g e l e c e ð e i l i þ k i

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

sosyalist isci HEPÝMÝZ ERMENÝYÝZ MENK POLORYS HAY ENK 301 derhal kaldýrýlsýn G8 e hayýr PROTESTOSU DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE Orhan Pamuk :

sosyalist isci HEPÝMÝZ ERMENÝYÝZ MENK POLORYS HAY ENK 301 derhal kaldýrýlsýn G8 e hayýr PROTESTOSU DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE Orhan Pamuk : sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE MENK POLORYS HAY ENK SAYI: 269 27 Ocak 2007 1 YTL Orhan Pamuk : "301'i savunanlar, Hrant Dink'in ölümünden sorumludur" Onun ölümünden

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 26 Nisan 2006 http://iscicephesi.org Sözde Vatandaþ tan Þemdinli ye ve þimdi yeniden... Baþbakan çocuklarýn katlini

Detaylı

sosyalist isci Hükümet Kyoto yu imzalýyor Aþaðýdan mücadelenin zaferi: KEG kazandý 27 ler ve 12 ler

sosyalist isci Hükümet Kyoto yu imzalýyor Aþaðýdan mücadelenin zaferi: KEG kazandý 27 ler ve 12 ler sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 326 6 Haziran 2008 2 YTL Aþaðýdan mücadelenin zaferi: KEG kazandý Hükümet Kyoto yu imzalýyor 3 yýldýr iklim deðiþimine

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri 16 sene sonra 1989 Devrimleri Sosyalizm kötü birþey olamaz 1989 yýlýnda o zamanlar sosyalist blok olarak tanýmlanan Doðu Bloku ülkelerinde ard arda halk ayaklanmalarý oldu. Baskýcý, zorba rejimler birer

Detaylı

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21 Kaya: Gelin icat çýkartalým Abdullah Orkun Kaya TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya, Bizlere hep, Baþýmýza icat çýkarma dendi. Biz ise tam tersini söylüyoruz. Buyrun gelin icat çýkartalým

Detaylı

Irmak Can Ýnanýr sayfa: 9. sosyalist isci. Ergenekon Çetesi nin hazýrladýðý darbeyi gene ayný hiyerarþi mi yoksa baþka birileri mi gerçekleþtirecek?

Irmak Can Ýnanýr sayfa: 9. sosyalist isci. Ergenekon Çetesi nin hazýrladýðý darbeyi gene ayný hiyerarþi mi yoksa baþka birileri mi gerçekleþtirecek? Simone de Beauvoir Deðiþim için mücadele sayfa: 10 Yaktýn bizi benz Irmak Can Ýnanýr sayfa: 9 sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE Ergenekon YETMEZ BÜTÜN DARBECÝLERÝ ÝSTÝYORUZ

Detaylı

Þiir 3 DE 7 DE 3 DE. M.Ö. 2'nci Yüzyýl'da inþa edilen Likya Birliði Meclisi Binasý, dünyadaki ilk demokratik yönetim binasý olma özelliðiyle önem

Þiir 3 DE 7 DE 3 DE. M.Ö. 2'nci Yüzyýl'da inþa edilen Likya Birliði Meclisi Binasý, dünyadaki ilk demokratik yönetim binasý olma özelliðiyle önem Bina dýþýna siyah çelenk koyan TEKEL iþçilerinin baðlý olduðu Tek-Gýda-Ýþ Ýstanbul 2 No'lu Þube Baþkaný Yunus Durdu, 26 Mayýs'ta yapýlacak olan genel grevin içinin boþaltýlarak bir saatlik yemek boykotuna

Detaylı

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR 8 4+4+4 sisteminin ardýndan eðitimlerini sekizinci yýldan sonra býrakan ve herhangi bir liseye kaydolmayan 49 bini aþkýn öðrenci, ilköðretim diplomasý bile alamamakla yüz yüze kaldý. Milli Eðitim Bakanlýðý

Detaylı

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN Diyarbakýr Ýçkale de restorasyon çalýþmalarý sýrasýnda bulunan kafataslarý ve kemiklere iliþkin Adli Týp Kurumu uzmanlarýnýn yaptýðý Ýlk izlenimimize göre, en az 50 yýllýk ve mezarlýk kemikleri þeklindeki

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL. SAYI: 251 25 Mart 2006 1 YTL

KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL. SAYI: 251 25 Mart 2006 1 YTL F. ALOÐLU KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL sayfa: 10-11 Þenol Karakaþ ABD nin yeni ulusal güvenlik strateji belgesi Hem saldýrganlýk hem çöküþ belgesi sayfa: 9 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 251 25 Mart

Detaylı

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ SÝNANLARIN, DENÝZLERÝN MÜCADELESÝ SÜRÜYOR Milletvekili Levent Tüzel, Kürecik halkýnýn 40 yýl önce Sinan Cemgillerin verdiði mücadelenin devamcýsý olduklarýný belirterek, Buradaki

Detaylı

Bahri Ertek ten uluslararasý proje

Bahri Ertek ten uluslararasý proje Bahri Ertek ten uluslararasý proje Hitit Gençlik Topluluðu nun hazýrladýðý Güneþ Gölge Arýyor adlý proje, Avrupa Birliði Bakanlýðý AB Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi Baþkanlýðý tarafýndan kabul edildi.

Detaylı

BENÝ AYNI ÝNANÇ MENSUPLARI YARGILADI

BENÝ AYNI ÝNANÇ MENSUPLARI YARGILADI Sulucakarahöyük/ANKARA Dersim Katliamý tartýþmasý sürüyor. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, partisinin geniþletilmiþ il baþkanlarý toplantýsýnda bir dizi belge açýklayarak CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçtaroðlu'nu

Detaylı

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre Kerküklü soydaþlarý nasýl kurtaracaðýz? - sayfa: 3 Auschwitz tarihte hüzünlü bir sayfa mý? - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 230 2 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL IRAK TA SEÇÝMLER YÝNE ABD YÖNETECEK AMA Demokrasi

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE 14 Nisan'da 15 ilde DTP'ye yönelik baþlatýlan eþzamanlý operasyonlarda aralarýnda DTP'nin üç genel baþkan yardýmcýsýnýn da bulunduðu 53 kiþinin gözaltýndaki sorgusu sürerken dün de 4 ilde DTP'ye, yeni

Detaylı

Açý senerlevent@yahoo.com

Açý senerlevent@yahoo.com Amerika Kýbrýs konusunda baþarý þansý görüyormuþ! Ýlahi Nami kardeþ, Amerika ne zamandan beri kahve falýna bakýp "Size bir yol görünüyor, üçten sonra" diyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Nisan 2014

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı