2009 YAZI ĐŞLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2009 YAZI ĐŞLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 Nisan 2009 YAZI ĐŞLERĐ

2 SUNUŞ Yalova da hayat güzeldir parolasıyla başladığımız hizmet yolculuğu dördüncü yılını doldurdu. 28 Mart 2004 tarihinde milletimizin sırtımıza yüklediği ağır sorumluluğun farkında olarak görevi devraldık. Amacımız Yalova yı daha yaşanabilir kılacak ve Türkiye nin en prestijli şehirlerinden biri yapacak aynı zamanda bu kentin sakinlerine daha müreffeh bir geleceği temin edecek hayallerimizi ve projelerimizi uygulamaya koymaktı. Bugüne kadar da Yalova da hayat daha güzel olsun diye var gücümüzle çalıştık. Aşama aşama uygulamaya koyduğumuz tüm projeler daha önce zihnimizde oluşturduğumuz bir resmin parçalarıydı. Parçalara tek tek bakanlar bazen bunların ne işe yaradığını dahi anlayamadılar. Ancak bugün karşısında durarak gururla izlediğimiz büyük Yalova resmi ana hatlarıyla tamamlanmak üzeredir. Alt yapı, üst yapı, eğitim, sağlık, kültür - sanat, sosyal destek, uluslararası ilişkiler, kent ekonomisi, çevre, temizlik, kadın, gençlik, ve benzeri bir çok alanda çeşitli projeleri ve yatırımları hayata geçirdik. Tüm bunları yaparken Milletimizin koltuğunda oturduğumuzun, Milletimizin zamanını kullandığımızın ve Milletimizin parasını harcadığımızın bilincinde olduk. Belediye Meclisimizin bilgisine ve onayına sunulan 2008 Yılı Faaliyet Raporu nda geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz faaliyetler ve Belediyemiz ile ilgili diğer bilgiler yer almaktadır. Saygılarımla... Barbaros H. BĐNĐCĐOĞLU Belediye Başkanı 1

3 ĐÇĐNDEKĐLER I- GENEL BĐLGĐLER 04 A- Misyon ve Vizyon Misyon Vizyon 05 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 05 C- Đdareye Đlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknoloji Kaynakları Đnsan Kaynakları Çalışanların Analizi Çalışanların Unvanı, Görev, Hiz. Yılı ve Eğ. Dur Hizmet Đçi Eğitim Sunulan Hizmetler Yönetim ve Đç Kontrol Sistemi 66 II- AMAÇ ve HEDEFLER 67 A- Đdarenin Amaç ve Hedefleri 68 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 69 III- FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE DEĞERLENDĐRMELER 70 A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Gelir Bütçesi Uygulama Sonuçları Gider Bütçesi Uygulaması Ek Bütçe Temel Mali Tablolara Đlişkin Açıklamalar Gelir Bütçesi Gider Bütçesi Mali Tablolara ilişkin Değerlendirmeler Satın Alma ve Đhaleler Mali Denetim Sonuçları Sayıştay Denetimi Belediye Meclis Denetimi 153 B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Fen Đşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi Makine Đkmal Birimi Temizlik Đşleri Müdürlüğü Çevre Koruma Birimi Veteriner Đşleri Müdürlüğü Đtfaiye Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Đktisat Küşat Servisi 192 2

4 Trafik Birimi Đmar ve Şehircilik Müdürlüğü Đmar Servisi Planlama Servisi Emlak Đstimlak Servisi Sağlık Đşleri Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Su Kısım Şefliği Kanalizasyon Kısım Şefliği Su Tahakkuk Şefliği Diğer Hizmetler Kültür ve Sosyal Đşler Müdürlüğü Yazı Đşleri Müdürlüğü Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Memur Hizmetleri Şefliği Đşçi Hizmetleri Şefliği Eğitim Şefliği Mali Hizmetler Müdürlüğü Gider Servisi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satınalma Şefliği Bilgi Đşlem Servisi Ambar-Ayniyat Servisi Hukuk Đşleri Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü Đşletme ve Đştirakler Müdürlüğü Gelir- Emlak Servisi Hal Şefliği Tahsilat Şefliği Mezarlık Şefliği Özel Kalem Müdürlüğü Basın Yayın Servisi Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 307 IV- KURUMSAL KABĐLĐYET ve KAPASĐTE 308 A- Üstünlükler 309 B- Zayıflıklar 309 C- Değerlendirme 309 V- ÖNERĐ ve TEDBĐRLER 310 A. Öneri ve Tedbirler 311 VI-EKLER 312 3

5 I- GENEL BĐLGĐLER 4

6 A- Misyon ve Vizyon 1- Misyon Yalova Belediyesinin Misyonu, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yalova Halkının yerel ve ortak nitelikteki ihtiyaçlarını; en uygun yöntemlerle ve en uygun sürede kaliteli bir biçimde karşılamaktır. 2- Vizyon Yalova Belediyesi nin vizyonu, kentlilik bilinci ile doğal zenginlikleri ve çevreyi koruyan, yapılaşmada çağdaş kentsel görünümü ön plana çıkaran, sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla tüm sektörlerin önünü açan, sağlıklı ve eğitimli toplumu amaçlayan, kültürel mirasımıza sahip çıkan, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetişim anlayışına sahip olmaktır. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümleri uyarınca Yalova Belediyesi nin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir: Yalova Belediyesi, Đmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. Yalova Belediyesi, Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Yalova Belediyesi, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapmak veya yaptırmakla görevli ve sorumludur. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Yalova Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Yalova Belediyesi meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 5

7 C- Đdareye Đlişkin Bilgiler o Fiziksel Yapı Belediye hizmetlerinin yürütüldüğü kapalı alanlar aşağıdaki gibidir BELEDĐYE GAYRĐMENKULLERĐ YÜZ ÖLÇÜMÜ GAYRĐMENKULÜN SIRA NO MAHALLESĐ SOKAĞI-MEVKĐĐ PAFTA NO ADA NO PARSEL NO HEKTAR M² DM² VASFI TARĐHĐ HĐSSE GAYRĐ MENKULÜN KULLANMA TARZI ĐMAR PLANI 1 BAĞLARBAŞI Arsa Tam Yol-konut 2 BAĞLARBAŞI Arsa Tam Muhtarlık binası Resmi kurum 3 BAĞLARBAŞI Arsa Tam Yol + Konut 4 BAĞLARBAŞI Safran Yolu K.Su Dep Tam Konut 5 BAĞLARBAŞI Safran Yolu Çeşme Tam Yol 6 BAĞLARBAŞI G22c06d3c Bah.Kar.Ev /2400 Konut 7 BAĞLARBAŞI G22c06d3c Arsa /600 Konut 8 BAĞLARBAŞI G22c06d3c Bah.Kar.Ev /600 Konut 9 BAĞLARBAŞI G22c06d3c Arsa /150 Konut 10 BAĞLARBAŞI G22c06d3c Bah.Kar.Ev /75 Konut 11 BAĞLARBAŞI Bursa Caddesi Ah.Ev Tarla /14542 Yol + Konut 6

8 12 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2399 Konut 13 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 14 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 15 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 16 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 17 BAĞLARBAŞI Bursa Caddesi Tarla Tam Đlköğretim Tesis Alanı 18 BAĞLARBAŞI G22c11a2b Arsa /400 Konut 19 BAĞLARBAŞI G22c06c4d Arsa /400 Konut 20 BAĞLARBAŞI Arsa Tam Konut 21 BAĞLARBAŞI Yol /8 Yol 22 BAĞLARBAŞI Yol Tam Yol 23 BAĞLARBAŞI Yol Tam Yol 24 BAĞLARBAŞI Yol Tam Yol 25 BAĞLARBAŞI Yol Tam Yol 26 BAĞLARBAŞI Arsa Tam Yol-dere 27 BAĞLARBAŞI Yol /4 Yol 28 BAĞLARBAŞI G22c06d3c Arsa /2400 Konut 29 BAĞLARBAŞI G22c06d3c Arsa /2400 Konut 30 BAĞLARBAŞI G22c06d3c Arsa /2400 Konut 31 BAĞLARBAŞI G22c06d3c Arsa /400 Konut 32 BAĞLARBAŞI G22c06d3c Bah.Kar.Ev /1200 Konut 7

9 33 BAĞLARBAŞI G22c06d3c Arsa /2400 Konut 34 BAĞLARBAŞI G22c06d3c Arsa /75 Konut 35 BAĞLARBAŞI G22c06d3c Arsa /80 Konut 36 BAĞLARBAŞI G22c06d3c K.Soğ.H.Dep /600 Konut 37 BAĞLARBAŞI G22c06d3c Bah.Kar.Ev /800 Konut 38 BAĞLARBAŞI G22c06d3c Bah.Kar.Ev /1200 Konut 39 BAĞLARBAŞI G22c06d3c Bah.Kar.Ev /80 Konut 40 BAĞLARBAŞI G22c06d3c Bah.Kar.Ev /1200 Konut 41 BAĞLARBAŞI G22c06d3c Bah.Kar.Ev /80 Konut 42 BAĞLARBAŞI G22c11a2a Bah.Kar.Ev /480 Konut 43 BAĞLARBAŞI G22c11a2a Bah.Kar.Ev /600 Konut 44 BAĞLARBAŞI G22c11a2a Arsa /400 Konut 45 BAĞLARBAŞI G22c11a2b Arsa /600 Konut 46 BAĞLARBAŞI G22c11a2b Arsa /800 Konut 47 BAĞLARBAŞI G22c11a2b Bah.Kar.Ev /300 Konut 48 BAĞLARBAŞI G22c11a2b Arsa /1200 Konut 49 BAĞLARBAŞI Arsa Tam Yol + Konut 50 BAĞLARBAŞI Yol Tam Yol 51 BAĞLARBAŞI Yol Tam Yol 52 BAĞLARBAŞI 45/ Arsa Tam Konut 53 BAĞLARBAŞI Arsa Tam Belediye Hizmet Alanı 8

10 54 BAĞLARBAŞI Safran Yolu Bahçe Tam Đlköğretim Tesis Alanı 55 BAĞLARBAŞI G22c11a2a Arsa /96 Konut 56 BAĞLARBAŞI G22c11a2b Bah.Kar.Ev /80 Konut 57 BAĞLARBAŞI G22c11a2b Bah.Kar.Ev /50 Konut 58 BAĞLARBAŞI G22c11a2b Bah.Kar.Ev /1200 Konut 59 BAĞLARBAŞI G22c11a2a Arsa /800 Konut 60 BAĞLARBAŞI G22c11a2a Arsa /1200 Konut 61 BAĞLARBAŞI G22c11a2c Arsa Tam Konut 62 BAĞLARBAŞI G22c11a2a Bah.Kar.Ev /240 Konut 63 BAĞLARBAŞI G22c11a2a Arsa /2400 Konut 64 BAĞLARBAŞI G22c11a2a Bah.Kar.Ev /240 Konut 65 BAĞLARBAŞI G22c11a2b Bah.Kar.Ev /300 Konut 66 BAĞLARBAŞI G22c11a2b Arsa /2400 Konut 67 BAĞLARBAŞI G22c11a2b Arsa /1200 Konut 68 BAĞLARBAŞI G22c06d3c Arsa /2400 Konut 69 BAĞLARBAŞI G22c06d3c Arsa /300 Konut 70 BAĞLARBAŞI G22c11a2a Arsa /600 Konut 71 BAĞLARBAŞI G22c11a2a Arsa /2400 Konut 72 BAĞLARBAŞI G22c11a2a Arsa /2400 Konut 73 BAĞLARBAŞI G22c11a2a Arsa /2400 Konut 74 BAĞLARBAŞI G22c11a2a Arsa /75 Konut 9

11 75 BAĞLARBAŞI G22c11a2a Arsa /96 Konut 76 BAĞLARBAŞI G22c11a2a Arsa /400 Konut 77 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa Tam Konut 78 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc-d Arsa Tam Konut 79 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc-d Arsa /2400 Konut 80 BAĞLARBAŞI G22c11a2a Arsa /2400 Konut 81 BAĞLARBAŞI G22c11a2a Arsa /2400 Konut 82 BAĞLARBAŞI G22c11a1b Arsa Tam Konut 83 BAĞLARBAŞI G22c11a2a Arsa /32 Konut 84 BAĞLARBAŞI G22c11a2a Arsa /32 Konut 85 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /1200 Konut 86 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /2400 Konut 87 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /800 Konut 88 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /160 Konut 89 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /1200 Konut 90 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /160 Konut 91 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /400 Konut 92 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /800 Konut 93 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /600 Konut 94 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /800 Konut 95 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /120 Konut 10

12 96 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /100 Konut 97 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /1200 Konut 98 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /1200 Konut 99 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /400 Konut 100 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /16440 Konut 101 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /2400 Konut 102 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /2400 Konut 103 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /2400 Konut 104 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /400 Konut 105 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /200 Konut 106 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa Tam Konut 107 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /800 Konut 108 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /800 Konut 109 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /75 Konut 110 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /800 Konut 111 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /800 Konut 112 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /300 Konut 113 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /400 Konut 114 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /600 Konut 115 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /400 Konut 116 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /96 Konut 11

13 117 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /240 Konut 118 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /2400 Konut 119 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /600 Konut 120 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /1200 Konut 121 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa Tam Konut 122 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /800 Konut 123 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /1200 Konut 124 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /50 Konut 125 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /800 Konut 126 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /2400 Konut 127 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /800 Konut 128 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /400 Konut 129 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /800 Konut 130 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /2400 Konut 131 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /300 Konut 132 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /400 Konut 133 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /1200 Konut 134 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /1200 Konut 135 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /800 Konut 136 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /600 Konut 137 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /1200 Konut 12

14 138 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /2400 Konut 139 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /400 Konut 140 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /400 Konut 141 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /2400 Konut 142 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /240 Konut 143 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /600 Konut 144 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /25 Konut 145 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /30 Konut 146 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /300 Konut 147 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /1200 Konut 148 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /600 Konut 149 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /800 Konut 150 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /160 Konut 151 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /48 Konut 152 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /6 Konut 153 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /120 Konut 154 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /150 Konut 155 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /1200 Konut 156 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /800 Konut 157 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /800 Konut 158 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /2400 Konut 13

15 159 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /800 Konut 160 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /400 Konut 161 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /400 Konut 162 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa Tam Konut 163 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /2400 Konut 164 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /480 Konut 165 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /800 Konut 166 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /2400 Konut 167 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /240 Konut 168 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /100 Konut 169 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /2400 Konut 170 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /600 Konut 171 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /300 Konut 172 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa /80 Konut 173 BAĞLARBAŞI G22c11a2d Arsa / Spor Tesis Alanı 174 BAĞLARBAŞI G22c11a3b Yol Tam Yol 175 BAĞLARBAŞI G22c11a3b Yol Tam Yol 176 BAĞLARBAŞI Arsa Tam Konut 177 BAĞLARBAŞI Tarla Tam Bel. Hizmet Alanı Bel. Hizmet Alanı 178 BAĞLARBAŞI Arsa Tam 179 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa Tam Konut 14

16 180 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 181 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc K.Ev ve Tarla /2400 Konut 182 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc K.Ev ve Tarla /2400 Konut 183 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Tarla /2400 Konut 184 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Tarla /2400 Konut 185 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc K.Ev ve Tarla /2400 Konut 186 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc K.Ev ve Tarla /2400 Konut 187 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc K.Ev ve Tarla /2400 Konut 188 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc K.Ev ve Tarla /2400 Konut 189 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Bah.Kar.Ev /2400 Konut 190 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Bah.Kar.Ev /2400 Konut 191 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Bah.Kar.Ev /2400 Konut 192 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Bah.Kar.Ev /2400 Konut 193 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Bah.Kar.Ev /2400 Konut 194 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Bah.Kar.Ev /2400 Konut 195 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Bah.Kar.Ev /2400 Konut 196 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Bahçe /2400 Konut 197 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Bah.Kar.Ev /2400 Konut 198 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Bah.Kar.Ev /2400 Konut 199 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Bah.Kar.Ev /2400 Konut 200 BAĞLARBAŞI 30Ö IIIa Arsa Tam Trafo Trafo 15

17 201 BAĞLARBAŞI 30Ö Iıd-IIIa Arsa Tam Trafo Trafo 202 BAĞLARBAŞI 30P Id Arsa /600 Konut 203 BAĞLARBAŞI G22c11b1a Arsa /600 Konut 204 BAĞLARBAŞI 30P Id Arsa /289 Konut 205 BAĞLARBAŞI 30Ö IIb Arsa Tam Konut 206 BAĞLARBAŞI 30Ö IIb Arsa /2400 Konut 207 BAĞLARBAŞI 30Ö IIb Arsa /2400 Konut 208 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 209 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 210 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 211 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 212 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 213 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 214 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 215 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 216 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 217 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 218 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 219 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 220 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 221 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 16

18 222 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 223 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 224 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 225 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 226 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 227 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 228 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 229 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 230 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 231 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 232 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 233 BAĞLARBAŞI G22c11a2c Arsa /300 Konut 234 BAĞLARBAŞI G22c11a2c Arsa /600 Konut 235 BAĞLARBAŞI G22c11a2c Arsa /400 Konut 236 BAĞLARBAŞI Kocaçayır 30Ö IIIa Arsa /15246 Kreş 237 BAĞLARBAŞI G22c11a2a Arsa /10901 Bel. Hizmet Alanı 238 BAHÇELĐEVLER Baltacı Çiftliği Arsa Tam Ç.A.K.A + Yol 239 BAHÇELĐEVLER Arsa Tam Belediye Hizmet Alanı 240 BAHÇELĐEVLER Kumsal Tam Ç.A.K.A Kargir depoisk. 241 BAHÇELĐEVLER Tam Ç.A.K.A 242 BAHÇELĐEVLER Arsa Tam Spor Tesis Alanı 17

19 243 BAHÇELĐEVLER Arsa Tam K.Sığ.Evi Belediye Hizmet Alanı 244 BAHÇELĐEVLER Gazipaşa Cad B.K.Konak Tam Park 245 BAHÇELĐEVLER Gazipaşa Cad B.K.Gazino Tam Yeşil Alan Park 246 BAHÇELĐEVLER Gazipaşa Cad Plaj ve Bah Tam Yeşil Alan Park 247 BAHÇELĐEVLER Gazipaşa Cad Bah.K.Ev Tam Yeşil Alan Park 248 BAHÇELĐEVLER Gazipaşa Cad B.K.Ortaokul Tam Yeşil Alan Park 249 BAHÇELĐEVLER 30Ö Ib Arsa Tam Konut 250 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı Arsa Tam Yol Yol 251 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı Arsa Tam Yeşil Alan Park 252 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı Arsa Tam Belediye Hizmet Alanı 253 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı Arsa Tam Halk Eğitim Merkezi 254 BAHÇELĐEVLER Arsa Tam 255 BAHÇELĐEVLER Arsa Tam 256 BAHÇELĐEVLER Arsa Tam 257 BAHÇELĐEVLER Fatih Caddesi Arsa Tam Yol 258 BAHÇELĐEVLER Arsa Tam Muht.Binası Park 259 BAHÇELĐEVLER Fatih Caddesi Arsa Tam Yeşil Alan Park 260 BAHÇELĐEVLER Fatih Caddesi Bahçe Tam Yeşil Alan Park 261 BAHÇELĐEVLER Fatih Caddesi Arsa Tam Park 262 BAHÇELĐEVLER Fatih Caddesi Bahçe Tam Otapark Yol + Otopark 263 BAHÇELĐEVLER Arsa Tam Đlköğretim Tesis Alanı 18

20 264 BAHÇELĐEVLER Fatih Caddesi Bah.K.Ev Tam Yol 265 BAHÇELĐEVLER G22c06d3d Arsa /2400 Konut 266 BAHÇELĐEVLER Hastane civarı 31Ö IIIc Arsa Tam Minübüs Terminal Al. B.H.A. Kültür Tesis 267 BAHÇELĐEVLER Spor sah.hast. G22c06d3d Arsa Tam Alanı 268 BAHÇELĐEVLER G22c06d3d Arsa Tam B.H.A. Kültür Tesis Alanı 269 BAHÇELĐEVLER G22c06d3d Arsa Tam B.H.A. Kültür Tesis Alanı 270 BAHÇELĐEVLER Spor Sahası 30Ö IIa Arsa /2982 Açık Pazar Alanı 271 BAHÇELĐEVLER 30Ö IIa Kargir bina / BAHÇELĐEVLER Gebeçınar 30Ö IIa Arsa /589 Konut 273 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı G22c06c4c Arsa Tam Belediye Hizmet Alanı 274 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı G22c06c4c Arsa Tam Park + Resmi Kurum 275 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 276 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 277 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 278 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 279 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 280 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 281 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 282 BAHÇELĐEVLER G22c06d4d Arsa /600 Konut 283 BAHÇELĐEVLER G22c06d4d Arsa /400 Konut 284 BAHÇELĐEVLER G22c06d4d Arsa /2400 Konut 19

21 285 BAHÇELĐEVLER G22c06d4d Arsa /2400 Konut 286 BAHÇELĐEVLER G22c06d4d Arsa /300 Konut 287 BAHÇELĐEVLER G22c06d4d Arsa /480 Konut 288 BAHÇELĐEVLER G22c06d4d Arsa /240 Konut 289 BAHÇELĐEVLER G22c06d4d Arsa /2400 Konut 290 BAHÇELĐEVLER G22c06d4d Arsa /800 hazine ile hisseli ttb var... Konut 291 BAHÇELĐEVLER G22c06d4d Arsa /2400 Konut 292 BAHÇELĐEVLER G22c06d4d Arsa /48 Konut 293 BAHÇELĐEVLER G22c06d4d Arsa /1200 Konut 294 BAHÇELĐEVLER G22c06d4d Arsa /2400 Konut 295 BAHÇELĐEVLER G22c06d4d Arsa /300 Konut 296 BAHÇELĐEVLER G22c06d4d Arsa /800 Konut 297 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 298 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 299 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 300 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa Tam Konut + Resmi Kurum 301 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 31Ö IVc Arsa /2400 Konut 302 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 31Ö IVc Arsa /2400 Konut 303 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 31Ö IVc Arsa /2400 Konut 304 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 31Ö IVc Arsa /2400 Konut 305 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 31Ö IVc Arsa /2400 Konut 20

22 306 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 31Ö IVc Arsa /2400 Konut 307 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 31Ö IVc Arsa /2400 Konut 308 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 309 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 310 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 311 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 312 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 313 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 31Ö IVc Arsa /2400 Konut 314 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 31Ö IVc Arsa /2400 Konut 315 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 31Ö IVc Arsa /2400 Konut 316 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 31Ö IVc Arsa /2400 Konut 317 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 31Ö IVc Arsa /2400 Konut 318 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı G22c06c4c Arsa /2400 Konut 319 BAHÇELĐEVLER G22c06d4d Arsa Tam Trafo 320 BAHÇELĐEVLER Arsa Tam Arb. Arboretum. 321 BAHÇELĐEVLER Arsa Tam Arb.Kütp. Kültür Tesis Alanı 322 BAHÇELĐEVLER Fatih Caddesi Arsa Tam Arb.Đlk. Đlköğretim Tesis Alanı 323 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 31Ö IVc Arsa /2400 Konut 324 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 31Ö IVc Arsa /2400 Konut 325 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 31Ö IVc Arsa /2400 Konut 326 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 31Ö IVc Arsa /2400 Konut 21

Nisan 2008 YAZI ĐŞLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ & STRATEJĐ GELĐŞTĐRME MÜDÜRLÜĞÜ

Nisan 2008 YAZI ĐŞLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ & STRATEJĐ GELĐŞTĐRME MÜDÜRLÜĞÜ Nisan 2008 YAZI ĐŞLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ & STRATEJĐ GELĐŞTĐRME MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Yalova da hayat güzeldir parolasıyla başladığımız hizmet yolculuğu dördüncü yılını doldurdu. 28 Mart 2004 tarihinde milletimizin sırtımıza

Detaylı

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2014 ...bu ulusa ve ülkeye hizmet bitmeyecektir. EKREM İMAMOĞLU Beylikdüzü Belediye Başkanı Beylikdüzü Belediyesi Faaliyet Raporu 2014 İçindekiler I- Genel Bilgiler

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

2010 MALĐ HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2010 MALĐ HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Nisan 2010 MALĐ HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Başkanın Sunuşu Ölçülebileni ölç, ölçülenmeyeni ölçülebilir yap. Doğanın kitabı matematiksel bir dille yapılmıştır. Galileo Elinizde tuttuğunuz Yalova Belediyesi Faaliyet

Detaylı

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. - 1 - I-GENEL BĐLGĐLER A- Misyon ve Vizyon Stratejik plan yapılmadığından yer verilmemiştir. B- Yetki ve Sorumluluklar 1- Görevleri a) Đmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

BAYRAMPAfiA BELED YES

BAYRAMPAfiA BELED YES BAYRAMPAfiA BELED YES Đçindekiler BAŞKAN DAN... 25 I. GENEL BĐLGĐLER... 27 A. VĐZYONUMUZ... 27 B. MĐSYONUMUZ... 27 C. ĐLKELERĐMĐZ... 27 D. YETKĐ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 28 1. Üst Yönetimin Yetkileri...

Detaylı

EVRENSEKİZ. Değerli Meclis Üyeleri;

EVRENSEKİZ. Değerli Meclis Üyeleri; SAYFA-1 EVRENSEKİZ Değerli Meclis Üyeleri; 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesine istinaden Belediyemiz çalışmalarına ait mesai raporlarının Başkanlıkça hazırlanmış ve huzurlarınıza getirilmiş bulunan

Detaylı

ODUNPAZARI 2013 PERFORMANS PROGRAMI

ODUNPAZARI 2013 PERFORMANS PROGRAMI ODUNPAZARI 013 PERFORMANS PROGRAMI 1 SUNUŞ 013 yılı performans programımız ekonomik iyileşmeye paralel olarak daha çok hizmet üretmeye odaklı ve hemen- şimdi- acilen hizmet politikasıyla 01 yılı bütçesine

Detaylı

ÇORUM BELEDĐYESĐ 2008 YILI FAALĐYET RAPORU

ÇORUM BELEDĐYESĐ 2008 YILI FAALĐYET RAPORU ÇORUM BELEDĐYESĐ 2008 YILI FAALĐYET RAPORU MART 2009 SUNUŞ 2 I.GENEL BĐLGĐLER A.Misyon ve Vizyon 3 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C.Đdareye Đlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 6 2. Örgüt Yapısı 6 3. Bilgi

Detaylı

Zafer, Zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise, Başaracağım diye başlayarak sonunda Başardım diyebilenindir.

Zafer, Zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise, Başaracağım diye başlayarak sonunda Başardım diyebilenindir. Zafer, Zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise, Başaracağım diye başlayarak sonunda Başardım diyebilenindir. Başkandan Sevgili hemşehrilerim, Sizlerin teveccühü ile belediye başkanlığı görevine gelişimizin

Detaylı

ODUNPAZARI 2014 PERFORMANS PROGRAMI

ODUNPAZARI 2014 PERFORMANS PROGRAMI ODUNPAZARI 204 PERFORMANS PROGRAMI * 05/09/203 tarih 8/225 sayılı kararıyla Odunpazarı Belediyesi Meclisi nde kabul edilmiştir. 0 S a y f a SUNUŞ SUNUŞ Günümüzün stratejik yönetim anlayışında kendimiz,

Detaylı

A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... A- Temel Politika ve Öncelikler...

A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... A- Temel Politika ve Öncelikler... İÇİNDEKİLER Başkan Sunumu I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Teşkilat Yapısı... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... F- Diğer Hususlar... II- PERFORMANS

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 SUNUŞ Odunpazarı Belediyesi olarak üstümüze düşenleri başarmada mevcut performansımız ve izleyen yılda gerçekleşecek hedeflerimizi sizlerle paylaşmak üzere bu raporu hazırladık.

Detaylı

2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI ĠZMĠR KARABAĞLAR BELEDĠYESĠ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI K. SITKI KÜRÜM KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Değerli Karabağlar Halkı! 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği

Detaylı

T.C. 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI www.akyurt.bel.tr (0312) 844 1 844 1 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Çalışmadan, öğrenmeden,

Detaylı

BELEDİYEMİZİN 2013 FAALİYETLERİ

BELEDİYEMİZİN 2013 FAALİYETLERİ 2 BELEDİYEMİZİN 2013 FAALİYETLERİ Tarihi ve doğal güzellikleriyle çevreyi koruyan ve değişen dünya şartlarına uyum sağlayabilen yaşam standardı yüksek çağdaş bir kent belediyesi olmayı vizyon edinmiş olduğumuz,

Detaylı

Soma Belediyesi HERŞEYİN EN İYİSİNE LAYIK OLAN SOMA VE HALKIMIZ İÇİN HİZMETLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEKTİR. ÜST YÖNETİCİNİN SUNUMU

Soma Belediyesi HERŞEYİN EN İYİSİNE LAYIK OLAN SOMA VE HALKIMIZ İÇİN HİZMETLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEKTİR. ÜST YÖNETİCİNİN SUNUMU HERŞEYİN EN İYİSİNE LAYIK OLAN SOMA VE HALKIMIZ İÇİN HİZMETLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEKTİR. ÜST YÖNETİCİNİN SUNUMU Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Sisteminin daha etkin yürütülmesi amacıyla hazırlanan 5018

Detaylı

ERDEMLİ BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERDEMLİ BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 A. SUNUŞ Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformlar neticesinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli

Detaylı

GÖLCÜK BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0

GÖLCÜK BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0 Strateji Geliştirme Müdürlüğü İLETİŞİM BİLGİLERİ Atatürk Bulvarı No:121 PK: 41650 Gölcük KOCAELİ Tel: +90262-414 45 85 Dahili 281 Fax : 262-414 45 00 E-posta : strateji@golcuk.bel.tr

Detaylı

1 2 3 4 5 BAŞKANIN SUNUŞU Saygıdeğer Hemşerilerim; Kentimize ve sizlere hizmette dokuzuncu yılımızdayız. Ve hala aynı şevkle, aynı azim ve gururla halkımızın hizmetindeyiz. Rize için gerçekleştirdiğimiz

Detaylı

BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 İÇİNDEKİLER SAYFA BAŞKANIN SUNUŞU 3 I. GENEL BİLGİLER 4 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4 B. Teşkilat Yapısı 9 C. Fiziksel Kaynaklar 10 D. İnsan

Detaylı

1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli Hemşerilerim; Güzel Rize mizi cazibe merkezi haline getirme arzumuzla 2014 yıllını kapsayan plan, program, yatırım ve kaynaklarımızı içeren performans programımızı siz değerli

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

2014 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2015 2014 MALİ YILI İDARE FALİYET RAPORU Sayfa 1 T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ Düz Mah. Kültür Cad. No:14 52100 -ORDU Tel: +90 452 225 01 04-225 01 12

Detaylı

T.C DENĐZLĐ BELEDĐYESĐ 2008 PERFORMANS PROGRAMI

T.C DENĐZLĐ BELEDĐYESĐ 2008 PERFORMANS PROGRAMI T.C DENĐZLĐ BELEDĐYESĐ PERFORMANS PROGRAMI 1 ĐÇĐNDEKĐLER I-BAŞKANIN SUNUMU 2 II- PERFORMANS BĐLGĐSĐ 3 A. TEMEL KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR 3 B. YASAL DAYANAK 5 C. BELEDĐYELERDE PERFORMANS YÖNETĐMĐNĐN ÖNEMĐ 7

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 6 1- Fiziksel

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli hemşerilerim; kendine has orman dokusu yeşilin maviyle kardeş olduğu, güzel şehir Rize, Karadeniz in gözbebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir

Detaylı