TJK NIN SES FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TJK NIN SES FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ"

Transkript

1 TJK NIN SES HAZ RAN 2012 SAYI 155 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ D S TAY DENEME GAL B M HR MAHAL

2

3 Bu konuyu iki ay önce bu sütunlarda yazmak istemifltim ama bu güne k smet oldu. Amac m z n bir elefltri olmad n, özellikle e er bir hata varsa düzeltilmesi için kaleme al nm fl bir yaz olarak kabul edilmesini dilerim. Konu atlar m za takt m z aksesuarlarla ilgili, daha do rucas Kapal Gözlük lerle. Dubai TV sinden USD lik World Cup Yar fl n izliyordum. Ambians harika, dünya y ld zlar n n bulufltu u bir hipodrom Meydan... Atlar starttan ç k yor, kofluyor, tüm yar fl en güzel zaviyelerden izliyoruz. fieyh in sevinci, kazanma ve kaybetme karmaflas yaflan yor. Az sonra TV yi t kl yorum ve bizim yar fllar m za dönüyorum. Pefl pefle iki ayr dünyay gözlemliyorum. O anda bizim yar fllar m zda dokuz at koflmakta ve hepsinin de kapal gözlü ü var. Renk, renk, ay y ld zl s, çiçeklisi ile... Atlar m z n yüzünü görmemiz mümkün olmuyordu. Hayret ki hayret, World Cup da koflan atlarda sadece tek bir kapal gözlü e rastlam flt m. Bu tak n n atlar için faydal bir aksesuar oldu unu varsayarsak, Dubai World Cup daki birbirinden de erli atlar n ve cihanflumul antrenörlerinin neden bu avantajdan yararlanmad klar na bir türlü ak l erdiremedi imizi itiraf etmeliyim. Hangi taraf daha bilgi ve deneyimli acaba diye düflünmekten de kendimi alam yorum. Bir ngiliz yar fl yazar n n makalesinde, ngiltere yar flç l nda kapal gözlük (Blinker) kullanan atlar, genellikle zaaf olan ve tercih edilmeyen safkanlard r denmekteydi ve konunun üzerinde titizlikle duruldu unu okumufltum. Birden akl ma geldi, K ssadan hisse... diye bir sözümüz vard r ya, hat rlatmas bizden olsun derim... n AYABAKIS NOT: Bizim yar flç l m zda zaman zaman bacaklar na, kuyruklar na, hatta yar bellerine kadar k na yakt m z atlar m z koflmakta. Geçenlerde USA da Kentucky Derby e favori olarak kat lan Hansen isimli k r erkek tay n kuyru unu, Kentucky Üniversitesi nin mavi beyaz renklerini an msatmas düflüncesiyle maviye boyayan antrenörüne ihtar cezas verilirken, at n kuyru unun y kanarak yar fl pistine kabul edildi ini hat rlatmakta da yarar oldu unu düflünmekteyim... S. B LBAfiAR icindekiler... TJK OLAGANÜSTÜ KONGRES YAPILDI 4. SAYFADA BURASI FAS KAZABLANKA 6. SAYFADA TORBALI ASIM STASYONU 40. SAYFADA DÜNYADAN MEVS M N KLAS K YARISLARI 84. SAYFADA TJK NIN SES AYLIK DERG Haziran 2012 Say 155 Sahibi Türkiye Jokey Kulübü ad na ÖMER FARUK G RG N Genel Yay n Yönetmeni MEHMET B LBAfiAR Sorumlu Yaz flleri Müdürü ERKUT DEL ORMAN Fotograflar ARDA OLGAÇ KAD R Ç V C Reklam / Pazarlama N HAN ULUÇAY Da t m / Abone AL HSAN ERBEY Yönetim Yeri TJK Yay n & Tasar m Grubu Ekrem Kurt Bulvar, Osmaniye, Bak rköy stanbul Yay n Türü Yerel Süreli Yay n Ayl k Bas m Promat Bas m Yay n San. ve Tic. A.fi TJK NIN SES HAZ RAN

4 KULÜBÜMÜZÜN OLAGAN Türkiye Jokey Kulübü Derne i Pansiyon Hara faaliyetiyle ilgili usul ve esaslar n belirlenmesi ve de bu faaliyetlerin daha yararl, daha ekonomik bir çizgiye getirilmesi amac yla düzenlenen genel kurul toplant s, 27 May s 2012 Pazar günü da Veliefendi Hipodromu, Byerley Turk Salonu nda 59 üyenin kat l m yla gerçekleflti. Aç l fltan sonra konuflan Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Baflkan Ömer Faruk Girgin, konunun bütün boyutlar yla konuflulmas gerekti ini söyledi. Sonra flöyle devam etti, Kulüp Pansiyon Hara ve Afl m stasyonlar faaliyetlerini daha düzenli bir flekle sokmak için yönetimce çal flt klar n, özellikle de Karacabey Haras nda sanal bir duvarla pansiyonculu u 4 TJK NIN SES HAZ RAN 2012

5 ÜSTÜ KONGRES YAPILDI hara hizmetlerinden ay rd klar n böylece daha gerçekci bir hizmet anlay fl ile çal flmalar n sürece ini, ancak bugüne kadar tüm yönetim kurullar n n bir çözüme ulaflamak için gösterdikleri gayretlerin yetiflmedi inin göz önüne al nmas gerekti ine dikkat çekti. Problemin çözümünde özel haralar m z n pansiyonculuk faaliyetlerini artt rmalar gerekti ine de de inerek bu yönden kendilerini desteklemenin dahi gündeme gelebilece ini flahsi bir fikir olarak belirterek konuflmas na son verdi. Kongre devam nca söz alan 14 üye kulübün harac l k faaliyetleri hakk nda çeflitli konuflmalar yapt. Toplant ö leden sonra civar nda sona erdi. TJK NIN SES HAZ RAN

6 BURASI fas KAZABLANKA TJK KUPASI FAS TA... n 2012, Türkiye Jokey Kulübü Kupas, 4 May s Cuma günü, Fas n Kazablanka fiehri ndeki Anfa Hipodromu nda 2000m üzerinden kofluldu. 4 + yafll Arap k sraklar n n kat ld yar flta, Jamal Ghizlani Anas n, Tidjani Al Baraq isimli k sra birinci oldu. Yar fl sonras yap lan seremoni ile Türkiye Jokey Kulübü Kupas, Yönetim Kurulu Üyemiz Hücum Tulgar taraf ndan at sahibine verildi. Törende Ekonomi Bakanl Rabat Ticari Dan flman Hilal A ac ko lu da haz r bulundu. Ayn gün, HH Sheik Mansoor Bin Zayed Al Nahyan Global Arabian Flat Racing Festivali kapsam nda 4. ayak olarak koflulan "HH Sheika Fatima Bint Mubarek Ladies World Championship" serisine bayan jokeyimiz Duygu Fatura da kat ld. Duygu Fatura, Boujghad Abdeslam' n sahibi oldu u Naouar Boussafi isimli ata bindi. 12 at n kat ld, 4 + yafll Arap atlar na mahsus, 2000 m kum pistteki kofluda 11 ülkeyi temsilen 1 profesyonel ve 11 amatör olmak üzere toplam 12 bayan binici yar flt. Birincili i Almanya'dan kat lan Nadine Gratz, Chaoui isimli at ile kazand. 6 TJK NIN SES HAZ RAN 2012

7 FAS YARIfiÇILI I HAKKINDA... n SOREC, Société Royale d Encouragement du Cheval / At Yar fllar Teflvik Birli i 1920 y l nda kurulmufl olan Comité Consultatif des Courses / Yar fl Dan flma Komitesi ile 1932 y l nda kurulmufl olan Pari Mutuel Urbain Marocain / Fas Kentsel Müflterek Bahisler Kurumlar n n 2007 y l nda birlefltirilmesiyle oluflturulan ve at yar flç l na hizmet eden bir devlet flirketidir. Daha sonra 2011 y l nda Tar m Bakanl na ba l olan Milli Haralar da SOREC bünyesine dahil edilmifltir. SOREC, yetifltiricilik, yar flç l k ve bahisçilik olmak üzere 3 ana faaliyetle atç l k endüstrisinin ve bu endüstrinin sosyal ve ekonomik etkilerinin ülke çap nda gelifltirilmesini hedeflemektedir. Her y l toplam 6 hipodromda civar nda yar fl düzenlemektedir. Bu hipodromlar, Rabat, Kazablanka, El Jadida, Settat, Khemisset ve Meknes tedir. Bu kurulufl ayn zamanda at yar fl bahisçili i sistemini de yönetmektedir. SOREC, bu y l Kazablanka Anfa Hipodromu nda ilk Arap Uluslararas Yar fl Festivali ne ev sahipli i yapm flt r. Pek çok uluslararas kuruluflun üyesi olan SOREC, At Yar fllar Otoriteleri Uluslararas Federasyonu (IFHA) üyesidir. Ayn zamanda Avrupa ve Akdeniz At Yar fllar Federasyonu (EMHF) nin Yürütme Kurulu Üyesidir. Kurulufl ayr ca, genellikle gösteriler ve fantezi rekabet yar fllar için yetifltirilen ve Fas a özgü olan Barb atlar n n yetifltiricili ini de desteklemektedir. SOREC, kendisi için dönüm noktas olarak nitelendirdi i ve Fas ta ilk kez düzenlenecek olan ngiliz Yar fl Atlar Uluslararas Günü ne 2 Haziran 2012 tarihinde ev sahipli i yapacakt r. 6 kofludan oluflan bu günkü programdaki yar fllarda üçü uluslararas nitelikli olacakt r. Kazablanka - Anfa Hipodromu, 1914 y l nda at yar fllar ile ilgili kanunlar n yürürlü e girmesinden 2 y l önce 1912 y l nda infla edilmifltir. 20 hektar arazi üzerine infla edilen hipodromun pistinin iç k sm nda 9 delikli golf sahas da bulunmaktad r. Kazablanka - Anfa Hipodromu, 700 seyirci kapasitesine sahiptir ve metre uzunlu unda kum pisti vard r. Her y l 39 yar fl günü düzenlenmektedir. TJK NIN SES HAZ RAN

8 KAYSER & NEVSEH R DE ATCILIK SEMPOZYUMU... Türkiye ve dünyadan çok say da konuflmac ve bilim insan n n kat ld sempozyumun, 18 May s Cuma günkü Kayseri oturumunda, Nevflehir Üniversitesi Rektörü Filiz K l ç taraf ndan ülkemiz atç l n n geliflimine ve sempozyuma katk lar ndan dolay Türkiye Jokey Kulübü Baflkan Ömer Faruk Girgin e bir teflekkür plaketi verildi. Rektör Filiz K l ç atç l n geçmifline ait arflivlerin taranmas ve bulunmas için bu tip sempozyumlar n önümüzdeki y llarda da devam etmesi gerekti ine inand klar n söyledi. Rektör K l ç, araflt rmalar n devam nda, Türkiye Jokey Kulübü nün de erli katk lar n n devam n dilediklerini sözlerine ekledi ve teflekkür etti. TJK Baflkan Ömer Faruk Girgin de teflekkür ederek bafllad konuflmas nda flunlar söyledi. Eskiden sadece stanbul Maslak ta, Ankara da ve birkaç ilde Atl spor Kulüpleri vard. Günümüzde Türkiye nin geliflen ekonomisi ve yükselen refah düzeyi ile birlikte art k her ilde atl spor ve pony kulüpleri kuruldu. Böylece herkes bu kulüplere giderek atlara dokunabiliyor, bu asil hayvan rahatça ve yak ndan görebiliyor. Ülkemizde ekonomideki geliflmelere paralel olarak, atç l n da çok ileri seviyelere geldi ini söyleyen Baflkan Ömer Faruk Girgin, çok say daki Veterinerlik Fakülteleri nde e itimli uzman atç lar n yetifltirilmesi için yeni bölümler aç lmas ve bu konuda derslerin koyulmas gerekti ini sözlerine ekledi. Sempozyumun ikinci toplant s Nevflehir de gerçekleflti. Yurtd fl ndan birçok bilim insan n n da kat ld sempozyum sosyal aktivitelerin haricinde 19 May s tarihinde sona erdi. ki ayr üniversitede tek oturumla gerçeklefltirilen sempozyumun sonunda, atç l kla ilgili bildiriler yay nlanm fl bulunmaktad r. Sempozyumda, yurtd fl ndan gelen akademisyenler, atlarda afl lama programlar, atlarda anestezi seçenekleri, atlarda difl hastal klar n n tedavisi ve atlarda stresin üreme üzerine etkisi konular nda sunumlar yaparak çeflitli sorular cevapland rd lar. Erciyes / Nevflehir Üniversiteleri taraf ndan müfltereken tertiplenen ve Türkiye Jokey Kulübü nce desteklenen Birinci Talas ve Kapadokya Atç l k Sempozyumu 17 / 20 May s tarihleri aras nda her iki flehrimizdeki toplant larla gerçekleflti. 8 TJK NIN SES HAZ RAN 2012

9 HABERLER 1. Uluslararas Talas ve Kapadokya Atç l k Sempozyumu na kat lan akademisyenler 20 May s Pazar günü Veliefendi Hipodromu nda bulunan At Hastanesi ni ziyaret etti. Yurtiçi ve yurtd fl ndan çok say da veteriner ve bilim adam n n kat ld ziyarette, fikir al flveriflinde bulunuldu, hastanenin çal flma düzeni hakk nda bilgiler verildi. Konuklar hipodromu gezerek yar fllar da izledi. TJK NIN SES HAZ RAN

10 AVCILAR KAMPÜSÜ NDEK STANBUL ÜN VERS TES Mezuniyet töreninde bir konuflma yapan TJK Baflkan Ömer Faruk Girgin flunlar söyledi: Veteriner Fakültesiyle 35 y ldan bu yana atç l k nedeniyle iliflkim oldu. Dolay s yla bu fakültenin bünyesinde atç l kla ilgili bir Meslek Yüksekokulu nun kurulmas nda katk m z olmas ndan büyük mutluluk duyuyorum. Okulun kuruldu u günlerde 5 dönem ders de verdi ini söyleyen Baflkan Girgin, konunun öneminden bahsederek G da Bölümü ve Atç l k Bölümü ö rencilerine ö ütlerde bulundu. Mezun olmakla ifllerinin bitmeyece ini sürekli araflt rma ve ö renmenin peflinde olmalar n ö ütleyen Baflkan Ömer Faruk Girgin, ö renmenin sonu yoktur diyerek okulunu bitiren ö rencilere ifl yaflamlar nda baflar lar diledi. Baflkan Girgin ayr ca konuflmas nda da kendisinin de bir at afl oldu unu ve Necip Faz l K sakürek in At insanla hayvan aras bir varl kt r sözünü hat rlatarak bugün özellikle otistik çocuklar n tedavisinde kullan lan 2 hayvandan birinin at di erinin ise yunuslar oldu unu söyledi. At n özelliklerinden de bahseden Girgin, at n sosyal bir varl k oldu unu ve atla herkesin biraraya gelmesi gerekti ini ekledi. Daha sonra flöyle devam etti. Bundan sene önce at stanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulu nun E itim - Ö retim y l mezuniyet töreni, 25 May s Cuma günü Avc lar Kampüsü nde yap ld. Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Güven Kafl kç n n ev sahipli ini yapt törene Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Baflkan Ömer Faruk Girgin, Yönetim Kurulu Üyesi Hücum Tulgar, ö retim üyeleri ve ö renci velileri kat ld. 10 TJK NIN SES HAZ RAN 2012

11 MEZUN YET TÖREN görebilecek az say da tesis varken, art k her ilimizde onlarca atl spor ve pony kulüpleri, binicilik tesisleri var. Art k hepimiz atla her yerde temas edebiliyoruz. Türk ordusundan süvari birli i kalk nca at uzmanl da kalkm flt. Günümüzde kulübümüzde çok say da veterineri atç l k konusunda yetifltiriyoruz. Yine ülkemizde cirit ve rahvan konusunda spor alanlar ço almaktad r. Bu sebeple bu okuldan mezun olmufl olan kardefllerimizin ifl bulaca alanlar her geçen gün artmaktad r. Atlar m z bundan sene önce sadece yar fl alan nda varken bugün atla ilgili çok büyük bir sektör oluflmufltur. Bir süre önce stanbul da bir atç l k fuar düzenlenmifl ve onbin ziyaretçi beklenirken k rk bin kifli fuar ziyaret etmiflti. Dünyan n her yerinde at ve atç l k her zaman en üst düzeyde yap lm flt r. Bunun k ymetini bilin at sevin. Ulu Önder Atatürk At yar fllar modern toplumlar n sosyal bir ihtiyac d r demifltir. Peygamber efendimiz de Dünyan n saadeti at n s rt ndad r diyerek at n önemine vurgu yapm fllard r. Bu iki sözü unutmay n ve örnek al n. Bundan sonraki hayat n zda hepinize baflar lar diliyorum. Dereceye girenlere baflar belgeleri da t ld ktan sonra, ö renciler hep birlikte yemin ederek keplerini havaya att. ÖMER FARUK G RG N TJK NIN SES HAZ RAN

12 MEVS M N LK K YAfiLI KOfiUSU, 4 MAYIS CUMA GÜNÜ VEL EFEND SAHNES NDE AÇILIfiINI YAPTI BASLANGIC 4 May s 2012 n Veliefendi Hipodromu n 800m çim 2 yafll ngiliz taylar n TL 1. ÇAYKAfiI 2y de Pardon - Shiero / Castle Rising Sahibi / yetifltiricisi: lyas lbey Jokeyi: Sadettin Boyraz 2. Gazze 2y de Sri Pekan - Angel s Song / Manila Sahibi / yetifltiricisi: Adil Mert Kaya Jokeyi: Mehmet Kaya 3. Village Wind 2y de Sri Pekan - Steel Girl / Shining Steel Sahibi: Ali Ataman Yetifltiricisi: Serpil Ataman Jokeyi: Erhan Yavuz 4. zbatur 2y de Kaneko - Mrs. Lure / Lure Sahibi: Baran Cemilo lu Yetifltiricisi: Dicle Kimya Jokeyi: Ahmet Çelik Bitirifl zaman : Çim pist: 3.3 normal Farklar: 3 boy, burun, 1 boy ÇAYKAfiI stanbul Bahar / Yaz yar fllar çerçevesinde, iki yafll ngiliz taylar n n yar fllar bafllama tarihi olarak belirlenen 4 May s 2012 Cuma günü, Veliefendi çim pisti 800 metre start yerinde 7 tay toplanm flt. Koflacaklar yar fl n ad Bafllang ç Koflusu ydu. Uzun u rafllar sonucu sahaya getirilen taylarla mevsim bafl ndaki bu özel kofluya kat labilmek her yetifltirici ve her at sahibi için özel bir anlam tafl maktad r. Bu amaçla programa konulan yar fl, doru erkek tay Çaykafl (Pardon - Shiero / Castle Rising) kazand. Tay n sahibi ve yetifltiricisi hepimizin yak ndan tan d y llar n atç s, sanat çevrelerinin sevilen ve önemli isimlerinden lyas lbey le, yar fl sonras konufltuk. lbey, bize flunlar söyledi: Haram zdan bu y l yar fl sahalar na dokuz tay intikal ettirdik. Pek do ald r ki baz taylar pistlere çabuk al flmakta ve kolay haz rlanmaktad rlar. Pardon isimli ayg r m z n Çaykafl isimli bu yavrusu da Ekürimiz e bu yönde büyük ümit verdi. Çabuk haz rland ve Bafllang ç Koflusu na kat lmas na karar verdik. Çok heyecanl yd k ve tay m z bizim bu karar m z n ne kadar yerinde oldu unu bizlere gösterdi. Mevsimin bu ilk tay koflusunu kazand m z için çok mutlu olduk, moral kazand k. Pardon da ilk koflusunu birincilikle bitirmiflti. O lu da ayn flekilde kazand... Biz de kendisini tekrar kutlad k ve akl m za flu geldi: Babas n n o lu diyebiliriz Çaykafl na... n Çaykafl, Pardon un o lu, Annesi Shiero. Castle Rising in bir k z. Pardon, ABD de yetiflmifl en önemli ayg rlardan Red Ransom n o lu. Dolay s yla Roberto nun torunu. Castle Rising da ülkemiz yar flç l na bir zamanlar damgas n vurmufl bir isim. ngiltere Derby si galibi Blakeney in o lu. Bu doru erkek tay, pedigri yönünden güçlü bir kan hatt na malik. Bu gücü yar fl sahas na aktarabilirse ileride güzel yar fllar n izleme flans n bulaca z demektir. ÇAYKAfiI GAZZE 12 TJK NIN SES HAZ RAN 2012

13 KOSUSU ÇAYKAfiI Pardon [FR] Shiero [TUR] Red Ransom Limanda Castle Rising Sureya Doru erkek / Yetifltiricisi: lyas lbey Roberto Arabia Astronef Unaria Blakeney Christchurch Sharpen Up Sursum Corda D ER fieh RLERDEK SONUÇLAR 10 May s 2012 / zmir BAY Ç FTÇ O LU, de Divine Light - Emotion / Eagle Eyed 11 May s 2012 / Bursa BO AZKALE, dd West By West - Little Black Dress / B. Tie Affair NEIL, de Luxor - Ranosh / Rahy 12 May s 2012 / Ankara NEW ALEKO, de Aleko - Korza / Emperor Jones NURSU, dd Velociraptor - Baflkentli / Distant Relative B R BAfiARININ MUTLULU U... LYAS LBEY... ZBATUR GAZZE VILLAGE WIND ARAÇ N CANIM KARDEfi M VILLAGE WIND ZBATUR TJK NIN SES HAZ RAN

14 BAKIRKÖY KAYMAKAMLIGI 4 May s 2012 Veliefendi Hipodromu 2000 m sentetik 4+ yafll ngiliz atlar TL KV7 4 + yafll ngiliz atlar na mahsus bir yar fl olan Bak rköy Kaymakaml Koflusu 4 May s Cuma günü yap ld. Az bulutlu bir havada koflulan yar fla 10 safkan kat ld. Üç k srak yar flta start al rken ilk dört dereceye giren iki k sra n varl koflu tarihine yak n dönemde diflilerin mevsimsel bir baflar s olarak yorumlanabilir. Koflunun net bir favorisi olmasa da Lily Of The Valley, Doku, Mister Kermit, Grand Expectations ve Silsüpür yak n oranlarda flans tan nan atlard. Lily Of The Valley için koflu öncesi binicinin Halis Karatafl olmas beklentisi vard. Ancak, Arac Ekürisi nin baflar l at Toruk Macto ya da jokeylik yapan Gökhan Gökçe favori ata bindi. 15 Nisan daki Nimet Üyken Koflusu nda, bu yar flta start alan befl at karfl laflm fl iki difli, Grand Expectations ve Doku ilk iki s ray al rken Mister Kermit bu karfl laflmada üçüncülükte kalm flt. Lavokato ve Silsüpür ün tabela d fl nda bitirdikleri o günkü kofluda mesafe 2100 metreydi. Start ile birlikte toplu bir ç k fl yafland. lk metrelerin lideri kim olacakt... Bu Santo Domingo nun öne ç kmas ile belli oldu. Memphis, Lavokato, Lachyn Khan, Doku, Kafkas, Mister Kermit, Silsüpür, Lily Of the Valley ve Grand Expectations bu at n arkas nda sayd m s ra ile kofluyu sürdürdüler. Viraja kadar çok az de ifliklikle gidilirken düzlükte süratli atlar n yerini geriden gelen bekleme atlar almaya bafllad. Doku, pistin ortas ndan gelip liderli i yakalarken geriden gelenlerin kendisine ulaflmalar mümkün olmad. Silsüpür ikincili e, Lily Of The Valley üçüncülü e raz olurken Mister Kermit ikincilik kovalad son metrelerde dördüncülükte kald. YARIfi YAZILARI : fia R GENÇERO ESK ZAMANLARDA BAKIRKÖY SAH L LAVOKATO MISTER KERMIT DOKU SANTO DOMINGO GRAND EXPECTATIONS S LSÜPÜR LILY OF THE VALLEY DOKU MISTER KERMIT S LSÜPÜR 14 TJK NIN SES HAZ RAN 2012

15 KOSUSU 1. DOKU 6y dk Ocean Crest - Irish Victory / Danehill Sahibi / yetifltiricisi: Cengizhan Gödek Jokeyi: Sadettin Boyraz 2. Silsüpür 4y aa Strike The Gold - Mlle Anna / Shinko Forest Sahibi: Baran Cemilo lu Yetifltiricisi: Dicle Kimya Jokeyi: Ahmet Çelik 3. Lily Of The Valley 4y dk Haafhd - Enhance / Entrepreneur Sahibi / yetifltiricisi: brahim Arac Jokeyi: Gökhan Gökçe 4. Mister Kermit 4y aa Luxor - Blue Bay / Niniski Sahibi: Mehmet Akdeniz Yetifltiricisi: Y. Tunç Jokeyi: Mehmet Kaya BAKIRKÖY KAYMAKAMI YAKUP VATAN ÖMER FARUK G RG N CENG ZHAN GÖDEK Bitirifl zaman : Sentetik pist: Normal Farklar: Yar m boy, burun, 1.5 boy LILY OF THE VALLEY S LSÜPÜR TJK NIN SES HAZ RAN

16 VEL EFEND DE ÖZEL B R GÜN.. FOTOGRAF : KAD R Ç V C Anneler Günü Koflusu, May s ay içinde gerçekleflen yar fllar n en önemlilerinden biridir. Bizleri yetifltiren, her türlü tehlikeden korumaya çal flan, hayatlar n adeta çocuklar na adayan bütün anneler için tüm dünyada kutlanan Anneler Günü an s na, tarihi Veliefendi Hipodromu nda özel bir yar fl düzenlenmiflti. fieref Tribünü nde pek çok han m izleyici, han m at sahibi ve üye eflleri bulunuyordu. Yar fltan sonra, kupa töreni bu özel akflam n flan na yak fl r flekilde gerçekleflti. 16 TJK NIN SES HAZ RAN 2012

17 . ANNELER GÜNÜ... YASEMEN G RG N GÜLSÜM EL YEfi L LHAM AKD KMEN TJK NIN SES HAZ RAN

18 ANNELER GÜNÜ KOSUSU 6 May s 2012 Veliefendi Hipodromu 1600 m çim 4+ yafll Arap k sraklar TL G3 Her y l ilgi çeken bir koflu olarak programda yer alan Anneler Günü yar fl 6 May s Pazar günü Veliefendi çim pistinde gerçekleflti. 4 + yafll Arap k sraklar na mahsus olan yar fla bu y l 14 k srak kat ld. Mesafesi 1600 metre ve çim pistte koflulan yar fl az bulutlu güzel bir havada yap l rken pistin ölçüm de eri de 3,3 dü. Kofluya ilgi gösteren bu gruptaki atlar içinde sekiz yafl na gelmifl üç k srak bulunmaktayd. Genç nesilden ise sadece bir k srak Nedimem yar fla kat lmaktayd ki, bu dört yafll k srak kofluyu da lik derece ile kazand. Koflu öncesi atlarla ilgili genel görüfl, kariyeri belli bir at olan Yücelay n öne ç kabilece i, Sevdacan, Nedimem, Sevgiba m üçlüsünün ise ona rakip olaca fleklindeydi. Yücelay bu koflu öncesinde zmir de 1400 metre kum koflusunda 3. olmufltu. Sevdacan bu grup koflu öncesinde flartl koflularda 2. ve 5. olarak beklentilerin alt nda kalm flt. Nedimem ise 22 Nisan da 1600 çimde KV6 kofluda Kurtel in ard nda ikinci olmufl bu kofluya formda gelmiflti. Startla birlikte toplu bir ç k fl yafland. Seri k srak Sevgiba m ve ayn karakterdeki Mor fl k öne ç kan di er atlar oldu. Bir ara Sevgiba m 2,5 boy kadar öne ç k p yar fl sürdürmüflken viraj sonras rakiplerinin bask s artt. Son 300 metrede Eseryel, Sevdacan, iç kulvarda Nedimem, Yücelay, Gülzeycan isimli k sraklar atak yapt lar. Bunlardan en iç kulvar tercih eden Nedimem daha güçlüydü ve yar fl yar m boy arayla kazand. Ciddi bir sürpriz isim Gülzeycan, ikinci olurken Sevdacan üçüncü, Yücelay ise dördüncü geldiler. Nedimem, lhami Akdikmen in sahibi oldu u bir safkand r. Yetifltiricisi ise Serdar Özçolak. K srak, Serk z m ile ayg r Toflur dan üretilmifltir. Serk z m harada K rprens, Cariyem, Pafla Gülü gibi parlak denmeyecek koflular yapan yavrular vermifltir. fiüphesiz Nedimem bu k sra n en iyi yavrusudur. NURETT N fien / NED MEM NED MEM TUMBUL ANZELHA ÖZF DAN MORIfiIK NURCA 18 TJK NIN SES HAZ RAN 2012

19 YASEMEN G RG N fiükran ÇINARYILMAZ GÜLER ÇIKILLI TÜL N TULGAR LHAM AKD KMEN SEMA YÜCEL NESL HAN YAZICILAR ÖMER FARUK G RG N AYTEN GÜNAY BELMA G RG N 1. NED MEM 4y ak, Toflur - Serk z m / Vardar Sahibi: lhami Akdikmen, Yetifltiricisi: Serdar Özçolak, Jokeyi: Nurettin fien 2. Gülzeycan 7y kk, Tiki Tork Ku - fierzetülhavva 48 / Hilalüzzaman 25 Sahibi: Dilan Atik, Yetifltiricisi: Anadolu Tar m flletmesi, Jokeyi: Gökhan Y ld z 3. Sevdacan 7y ak, bocan - Mesrure 54 / Sava Sahibi: Kostantinos Makri, Yetifltiricisi: Karacabey Tar m flletmesi, Jokeyi: Ahmet Çelik 4. Yücelay 8y kk, Bilgin - Mebruke 91 / Rüzgar 30 Sahibi: Sema Ulafl, Yetifltiricisi: Karacabey Tar m flletmesi, Jokeyi: Selim Kaya Bitirifl zaman : , Çim pist: 3.3 normal, Farklar: Yar m boy, 1 boy, 1 boy SEVG BA IM ESERYEL SEVDACAN FEYZAGÜLÜ GÜLZEYCAN YÜCELAY FAH KA TJK NIN SES HAZ RAN

20 FEYYAZ YÜZATLI ÖMER FARUK G RG N YASEMEN G RG N LALE ATMAN TULGA YÜZATLI F KRET YÜZATLI KOSUSU Hemen her y l ilgi ile takip etti imiz Fikret Yüzatl Koflusu 6 May s Pazar günü kofluldu. Bu y l kofluya sadece 4 at kat ld. Bunlar aras nda Astrakhan ciddi favori olarak piste ç karken Azaraks rakibi olarak görülmekteydi. Parkurun 1200 metrede olmas yla sprinter kabiliyetteki atlar n daha çok baflar kazanaca bu yar fl ne zaman konuflulsa akl ma Sab rl gelir. Bu koflunun geçmiflinde derin izler b rakan Sab rl 2005, 2006, 2007 y llar nda bu kupay kazanm flt. Her at n orijini, kas geliflimi ve idman ile ideal bir mesafesi vard r. Sab rl ve benzeri çok özel atlar ise farkl mesafelerde de iyi koflabilmektedir. Bu yetenekteki di er bir isim olan Astrakhan, 2011 deki gibi bu y lda yar fl birincilikle bitirdi. Geçen y l derece ile farkl kazanan Astrakhan n bu y l ise dirençli bir rakibi vard. Azaraks n startta tak lmas ile rakiplerine göre dezavantajl bafllad yar flta Steel Cat liderli i ald. Hem iyi ç k fl yapmas hem de seri özellikleri ile k sra n bu k sa mesafede fark artt rd n gördük. 6 May s 2012 Veliefendi Hipodromu 1200 m çim 4+ yafll ngiliz atlar TL G3 Düzlükte Steel Cat in aray açmas sonras kendisine tek rakip Astrakhan olarak gözüktü. Yorgunluk belirtileri son 100 metrede artan Steel Cat, potoda Astrakhan a yakaland. Bafl fark ile Astrakhan kofluyu kazan rken, Steel Cat ikinci, El Kaflgar üçüncü ve Azaraks dördüncü oldular. Astrakhan, Sri Pekan ile Primelta isimli k sraktan yetifltirilmifltir. Faruk Binbafl o lu nun yetifltirdi i flampiyon safkan n annesi Primelta ünlü sprinter ayg r Primo Dominie nin k z d r. Primelta n n verdi i taylardan Momentum, Kiss n Türkiye de modern yar flç l n ilk temsilcilerinden olan Fikret Yüzatl, Türkiye Jokey Kulübü nde 2 dönem baflkanl k yapm flt r. At yetifltiricili ine bafllad y llarda Yar fl ve Islah Encümenli i nde de görev yapan Yüzatl, ayn zamanda Türkiye Yar fl At Yetifltiricileri ve Sahipleri Derne i nin kurucular aras ndayd y l nda stanbul da vefat eden Fikret Yüzatl y bu kofluyla vesilesiyle sayg yla an yoruz. Of Steps, Pozitron baflar l yar fllar ile bilinen atlar d r. Ancak merakla bekledi imiz bir taya dikkat çekelim. Primelta n n k z Quantum (Sun Music), Sri Pekan dan 2011 y l nda erkek bir tay do urdu. Acaba Primelta n n gösterdi i uyumu k z nda da görebilecek miyiz? F KRET YÜZATLI 20 TJK NIN SES HAZ RAN 2012

21 1. ASTRAKHAN 5y da Sri Pekan - Primelta / Primo Dominie Sahibi: Zeynep Atman Yetifltiricisi: Faruk Binbafl o lu Jokeyi: Selim Kaya 2. Steel Cat 4y dk Mountain Cat - Steel Girl / Shining Steel Sahibi: Erin Ataman Yetifltiricisi: Serpil Ataman Jokeyi: Erhan Yavuz 3. El Kaflgar 4y da Elixir - Kaflgar / Progay Sahibi / yetifltiricisi: Necdet Narin Jokeyi: Nurettin fien 4. Azaraks 5y da Unaccounted For - Lil Red / Mujtahid Sahibi / yetifltiricisi: Hulusi Çil Jokeyi: Ahmet Çelik Bitirifl zaman : Çim pist: 3.3 normal Farklar: Bafl, 5 boy, uzak KOfiUNUN B T fi SIKI B R MÜCADELEYE SAHNE OLDU... ASTRAKHAN / STEEL CAT STEEL CAT EL KAfiGAR ASTRAKHAN AZARAKS SEL M KAYA / ASTRAKHAN ERHAN YAVUZ / STEEL CAT TJK NIN SES HAZ RAN

22 1. KURTEL 4y da Bilgin - Mebruke 91 / Rüzgar 30 Sahibi: Gülnur Gülerce Yetifltiricisi: Karacabey Tar m flletmesi Jokeyi: Selim Kaya 2. Lidertay 4y da Bozok - Nazl flan / Emael Sahibi: Semra Ulusoy Yetifltiricisi: Anadolu Tar m flletmesi Jokeyi: Kadir Tokaço lu 3. Yürekkaya 4y ka Bilgin - Gözdenur / Genuine Ruler Sahibi: Remazan Kaya Yetifltiricisi: Karacabey Tar m flletmesi Jokeyi: Ömer Kaya 4. Karabedir 4y aa Altaha - Mebruke 87 / Havuçerol Sahibi: Mustafa Karatoprak Yetifltiricisi: Anadolu tar m flletmesi Jokeyi: Mehmet Kaya Bitirifl zaman : Çim pist: 3.3 normal Farklar: Boyun, 3.5 boy, boyun HAZIM GÖZLÜKCÜ 6 May s 2012 Veliefendi Hipodromu 1400 m çim KARABED R YÜREKKAYA KURTEL KURTEL L DERTAY 6 May s Pazar program nda koflulan yar fla Alzengino lum isimli at n ç k fl ile birlikte 8 at kat ld. Yar flta 4 yafll Arap atlar mücadele yapacakt. Kofluya ekürisi K rmanflah ile gelen Kurtel en flansl atlar aras nda yer al yordu. Gülerce Ekürisi nin bu at son kez 1600 metre çim pistte Bülent Koçak Koflusu nu kazanm flt. Baflar l safkan n devam eden birincilik serisi bu yar flta da tekrar edecek miydi bu merak m z Kurtel in kazanmas ile cevap buldu. Koflu öncesi rakipler içinde öne ç kan safkan ise Lidertay d. Yak n zaman öncesinde koflarken izledi imiz Bozok un ayg rl k kariyerinde flu ana kadar verdi i en parlak yavrusu olan Lidertay bu y l ad ndan çokça bahsettirecek bir safkand r. Geçen y l tayl nda 6 kofluda 5 birincilik alan Lidertay bu y l ise yeni sahibinde üç kez kazand ve en önemli birincili i Adana daki Ergenekon Koflusu G3 oldu. Start verildi inde Karabedir öne ç kt. Liderli i yapan safkan son dönemde çok iyi koflular yapt ndan önde bofl b rak lmayacak bir rakipti. Yürekkaya ilk metrelerde numaray bu rakibe vermekten çekinmedi. Ekürilerden K rmanflah ise rakibinin hemen d fl na gelerek onu rahat b rakmad. Viraja kadar bu üçlünün yeri de iflmezken son 400 metrede içe geçen Karabedir i yakalayan Yürekkaya liderli i ald. Ancak son 200 metreye geldi imizde koflu boyunca ad geçmeyen favori atlar Kurtel ve Lidertay ikilisi lüt yaparak d fltan ilerlemeye bafllad lar. ç taraftaki atlar geçmesi zor olmayan bu ikiliden Kurtel kofluyu kazan rken Lidertay ise ikincilikte kald. Yar fl Yürekkaya üçüncü ve Karabedir dördüncü bitirdiler. 22 TJK NIN SES HAZ RAN 2012

23 KOSUSU 4yafll Arap atlar TL G3 HAZIM GÖZLÜKÇÜ 1922 y l nda Ankara da do an Haz m R za Gözlükçü, Hukuk Fakültesi ni bitirip avukatl k mesle ine bafllad y l nda Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi seçildi. At yetifltiricili i ve yar fll c l yla u raflt. ki dönem Türkiye Jokey Kulübü Baflkanl yapt y l nda vefat eden Haz m R za Gözlükçü yü bu koflu nedeniyle sayg yla an yoruz. KARAESER L DERTAY KIRMANfiAH L DER HAZIM RIZA GÖZLÜKÇÜ KOfiUSU NUN KUPA TÖREN NDEN B R GÖRÜNÜM... TJK NIN SES HAZ RAN

24 D NCER CEBEC KOSUSU 6 May s 2012 Veliefendi Hipodromu 2000 m sentetik 3 yafll ngiliz taylar TL KV8 6 May s Pazar program n n önemli koflular ndan biri de KV8 Listed Dinçer Cebeci Yar fl yd. 3 yafll taylar n bu koflusu Erkek Tay Deneme öncesinde 7 erkek tay bir araya getirdi. Özellikle erkek tay koflusu ile ba lant l girifl yapt m çünkü bu taylardan en az ikisi Gazi mitinginde yer alacaklar ve hangi kofluyu hedef olarak görecekleri bu yar fl sonras nda belli olacakt metre sentetik pistte koflulan yar flta, Gazi ikincili i bulunan baflar l ayg r Native Procida n n tay Matador Yaflar favori gösterilmekteydi. K fl sezonunu iyi geçiren Green Gönen tay Kafkasl ve 2100 metre çimde son yar fl n kazanm fl olan Strike The Gold tay Goldancer ise favoriye rakip gösterilen üçlüler oldular. Kofluda startla birlikte Cash Point bafla geçti. Divine Light n bu tay n çok iyi tan maktay m çünkü eflleflmesi, di er 4 kardefli gibi benim tavsiyemdi. Cash Point in annesi Silent Princess bir Dynaformer k z olup flu ana kadar Dynaformer n özelliklerini hep taylar na intikal ettirdi inin gördük. Cash Point liderli i al p karfl düzlükte devam ettirirken 1200 geçiflinde Kafkasl gelip tempoyu artt rd. Bu metrelerde rakibine uymayan Cash Point dengeli giden temposunu bozmamakla kofludaki flans n art rm flt. Düzlü e en içten ç kan Cash Point bu nedenle biraz diri kald ve gücünü rakiplerine kabul ettirebildi. Bitifl derecesi üzerinden gidilecek olursa tüm grubun öndeki tempoya uymas sonucu gerek Cash Point gerekse de Kafkasl yar fl boyu fazla zorlanmad lar. Matador Yaflar ve di erlerinin son metrelerde iyi sprint yapmalar na ra men öndeki ikiliyi geçememesi bundan dolay d r diye düflünmekteyim. CASH POINT KAFKASLI EVR M CEBEC VE Efi SELMA CEBEC n Hukuk Fakültesi mezunu, avukat Dinçer Cebeci, hem camiam z n at sahibi mensuplar ndand, hem de çeflitli zamanlarda kulübümüzün yönetim kadrolar nda, genel sekreter, muhasip üye ve bas n sözcüsü olarak görev yapm flt. fl hayat d fl nda atç l k, resim sanat ve fliirler Dinçer Cebeci nin u rafllar olmufltu. Kendisini 2004 y l nda kaybetmifltik, her y l ad na düzenlenen yar flla hat ras n yaflat yoruz. CASH POINT KAFKASLI 24 TJK NIN SES HAZ RAN 2012

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

86. Gazi Koşusu nda Coşku Sel Olup Aktı

86. Gazi Koşusu nda Coşku Sel Olup Aktı 86. Gazi Koşusu nda Coşku Sel Olup Aktı Fotograflar: Yurdakul Kayacan ŞAMPİYON MATADOR YAŞAR 86.Gazi Koşusu nda MATADOR YAŞAR 2.30.73 lük Derecesiyle Jokey Halis Karataş ile Zafere Ulaştı Halis

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Yasin Kadri Ekinci farkı Vehbi Koç Koşusu nda hissedildi

Yasin Kadri Ekinci farkı Vehbi Koç Koşusu nda hissedildi Yasin Kadri Ekinci farkı Vehbi Koç Koşusu nda hissedildi Koç Ailesi, Vehbi Koç Koşuları kupa törenlerine çoğunlukla şirket müdürlerini göndermekteydi. Yasin Kadri Ekinci, TJK ya başkan olduğu ilk dönemde

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

TJK NIN SES STANBUL SEZONU ACILDI GEC LEMEYEN AT ASTRAKHAN PERFORMANSI : 1 1 1 1 1 1 FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ

TJK NIN SES STANBUL SEZONU ACILDI GEC LEMEYEN AT ASTRAKHAN PERFORMANSI : 1 1 1 1 1 1 FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ TJK NIN SES i GEC LEMEYEN AT ASTRAKHAN PERFORMANSI : 1 1 1 1 1 1 MAYIS 2011 SAYI 142 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S TJK NIN SES FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ 2011 / 142 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ STANBUL

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

TJK NIN SES LEE VALLEY BRENO FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ

TJK NIN SES LEE VALLEY BRENO FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ TJK NIN SES HAZ RAN 2013 SAYI 167 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S LEE VALLEY & BRENO FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ TJK NIN SES AYLIK DERG Haziran 2013 Say 167 Sahibi Türkiye Jokey Kulübü ad na SERDAL

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİDİR

ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİDİR ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİDİR Biz aşağıda adı, soyadı, adresi, mail adresi, kimlik bilgileri, banka hesap numaraları ve imzaları bulunan kişiler işbu sözleşmeyi aşağıdaki şartlarla imzalamış bulunmaktayız.

Detaylı

Fotograflar Yurdakul Kayacan 89. Gazi Koşusu nu RENK jokeyi A.Çelik ile 2.30.82 yaparak kazandı

Fotograflar Yurdakul Kayacan 89. Gazi Koşusu nu RENK jokeyi A.Çelik ile 2.30.82 yaparak kazandı Fotograflar Yurdakul Kayacan 89. Gazi Koşusu nu RENK jokeyi A.Çelik ile 2.30.82 yaparak kazandı 89 uncu Gazi Koşusu nu Gülçin Kundakçı nın sahibi olduğu Cengiz Aydoğan ın antrene ettiği ve jokey Ahmet

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 25.11.2010 2010/16 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 25.11.2010 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

2014 KARAYEL ÖDÜL TÖRENİ NDE GELECEĞE DİKKAT ÇEKİLDİ

2014 KARAYEL ÖDÜL TÖRENİ NDE GELECEĞE DİKKAT ÇEKİLDİ 2014 KARAYEL ÖDÜL TÖRENİ NDE GELECEĞE DİKKAT ÇEKİLDİ Fotograflar Yurdakul Kayacan SİAYSD (Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği) ve AYYD (At Yarışı Yazarları Derneği) nin birlikte düzenledikleri,

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Faaliyet Onayı Alma Koşulları Hayvansal üretimin geliştirilmesine katkıda bulunacak

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

SATILIK İYİ KANA SAHİP TAYLI GEBE KISRAK

SATILIK İYİ KANA SAHİP TAYLI GEBE KISRAK DARGA SATILIK İYİ KANA SAHİP TAYLI GEBE KISRAK D.D 5Yş MOUNTAIN CAT-CUT CLEAR Kris GLADYATÖR ile ana-baba bir kardeştir. YOANAGUSKA dan 2012 doğumlu Dişi Tayı ile birlikte SRI PEKAN a çekildi Müracaat:

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

TJK NIN SES FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ NEJAT EVL YAZADE KOSUSU GAL B SAHPAZLI

TJK NIN SES FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ NEJAT EVL YAZADE KOSUSU GAL B SAHPAZLI TJK NIN SES fiubat 2012 SAYI 151 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ NEJAT EVL YAZADE KOSUSU GAL B SAHPAZLI TJK NIN SES AYLIK DERG fiubat 2012 Say 151 Sahibi Türkiye Jokey

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 24/12/2015 2015/20

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 24/12/2015 2015/20 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 24/12/2015 2015/20 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 24/12/2015 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

TJK NIN SES CUMHURBASKANLIGI KOSUSU NUN B R NC S M T CO FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ

TJK NIN SES CUMHURBASKANLIGI KOSUSU NUN B R NC S M T CO FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ TJK NIN SES KASIM 2011 SAYI 148 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S CUMHURBASKANLIGI KOSUSU NUN B R NC S M T CO FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ Tarih : 11 / 12 Aral k 2011 Yer : Veliefendi Hipodromu, sat

Detaylı

FOTOGRAF : CUMAL DEM RKIRAN KULOGLU NUN DÖNÜSÜ...

FOTOGRAF : CUMAL DEM RKIRAN KULOGLU NUN DÖNÜSÜ... FOTOGRAF : CUMAL DEM RKIRAN KULOGLU NUN DÖNÜSÜ... AYLIK DERG MAYIS 2014 Say 178 Sahibi Türkiye Jokey Kulübü ad na SERDAL ADALI AT Nisan ay n n son haftas, Türkmenistan da geleneksel At Bayram n n kutland

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

TJK NIN SES. Behçet HOMURLU. Esat YILMAER Erkut DEL ORMAN erkutd@tjk.org Mehmet B LBAfiAR mbilbasar@tjk.org Sonnur KARAKURT skarakurt@tjk.

TJK NIN SES. Behçet HOMURLU. Esat YILMAER Erkut DEL ORMAN erkutd@tjk.org Mehmet B LBAfiAR mbilbasar@tjk.org Sonnur KARAKURT skarakurt@tjk. Ekim ay nda, Cumhurbaflkanl ve Cumhuriyet Koflular yla, Türkiye Jokey Kulübü ve Yar flseverlerimiz olarak Cumhuriyetimizin 87. y l kutlamalar coflkusuna ortak olduk. Cumhurbaflkanl Koflusu nu kazanan flampiyon

Detaylı

FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ SUZI GOLD D S TAY DENEME DE SAHNE ALDI...

FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ SUZI GOLD D S TAY DENEME DE SAHNE ALDI... FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ SUZI GOLD D S TAY DENEME DE SAHNE ALDI... AYLIK DERG HAZ RAN 2014 Say 179 Sahibi Türkiye Jokey Kulübü ad na SERDAL ADALI Genel Yay n Yönetmeni MEHMET B LBAfiAR mbilbasar@tjk.org 0212

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı