TJK NIN SES FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TJK NIN SES FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ"

Transkript

1 TJK NIN SES HAZ RAN 2012 SAYI 155 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ D S TAY DENEME GAL B M HR MAHAL

2

3 Bu konuyu iki ay önce bu sütunlarda yazmak istemifltim ama bu güne k smet oldu. Amac m z n bir elefltri olmad n, özellikle e er bir hata varsa düzeltilmesi için kaleme al nm fl bir yaz olarak kabul edilmesini dilerim. Konu atlar m za takt m z aksesuarlarla ilgili, daha do rucas Kapal Gözlük lerle. Dubai TV sinden USD lik World Cup Yar fl n izliyordum. Ambians harika, dünya y ld zlar n n bulufltu u bir hipodrom Meydan... Atlar starttan ç k yor, kofluyor, tüm yar fl en güzel zaviyelerden izliyoruz. fieyh in sevinci, kazanma ve kaybetme karmaflas yaflan yor. Az sonra TV yi t kl yorum ve bizim yar fllar m za dönüyorum. Pefl pefle iki ayr dünyay gözlemliyorum. O anda bizim yar fllar m zda dokuz at koflmakta ve hepsinin de kapal gözlü ü var. Renk, renk, ay y ld zl s, çiçeklisi ile... Atlar m z n yüzünü görmemiz mümkün olmuyordu. Hayret ki hayret, World Cup da koflan atlarda sadece tek bir kapal gözlü e rastlam flt m. Bu tak n n atlar için faydal bir aksesuar oldu unu varsayarsak, Dubai World Cup daki birbirinden de erli atlar n ve cihanflumul antrenörlerinin neden bu avantajdan yararlanmad klar na bir türlü ak l erdiremedi imizi itiraf etmeliyim. Hangi taraf daha bilgi ve deneyimli acaba diye düflünmekten de kendimi alam yorum. Bir ngiliz yar fl yazar n n makalesinde, ngiltere yar flç l nda kapal gözlük (Blinker) kullanan atlar, genellikle zaaf olan ve tercih edilmeyen safkanlard r denmekteydi ve konunun üzerinde titizlikle duruldu unu okumufltum. Birden akl ma geldi, K ssadan hisse... diye bir sözümüz vard r ya, hat rlatmas bizden olsun derim... n AYABAKIS NOT: Bizim yar flç l m zda zaman zaman bacaklar na, kuyruklar na, hatta yar bellerine kadar k na yakt m z atlar m z koflmakta. Geçenlerde USA da Kentucky Derby e favori olarak kat lan Hansen isimli k r erkek tay n kuyru unu, Kentucky Üniversitesi nin mavi beyaz renklerini an msatmas düflüncesiyle maviye boyayan antrenörüne ihtar cezas verilirken, at n kuyru unun y kanarak yar fl pistine kabul edildi ini hat rlatmakta da yarar oldu unu düflünmekteyim... S. B LBAfiAR icindekiler... TJK OLAGANÜSTÜ KONGRES YAPILDI 4. SAYFADA BURASI FAS KAZABLANKA 6. SAYFADA TORBALI ASIM STASYONU 40. SAYFADA DÜNYADAN MEVS M N KLAS K YARISLARI 84. SAYFADA TJK NIN SES AYLIK DERG Haziran 2012 Say 155 Sahibi Türkiye Jokey Kulübü ad na ÖMER FARUK G RG N Genel Yay n Yönetmeni MEHMET B LBAfiAR Sorumlu Yaz flleri Müdürü ERKUT DEL ORMAN Fotograflar ARDA OLGAÇ KAD R Ç V C Reklam / Pazarlama N HAN ULUÇAY Da t m / Abone AL HSAN ERBEY Yönetim Yeri TJK Yay n & Tasar m Grubu Ekrem Kurt Bulvar, Osmaniye, Bak rköy stanbul Yay n Türü Yerel Süreli Yay n Ayl k Bas m Promat Bas m Yay n San. ve Tic. A.fi TJK NIN SES HAZ RAN

4 KULÜBÜMÜZÜN OLAGAN Türkiye Jokey Kulübü Derne i Pansiyon Hara faaliyetiyle ilgili usul ve esaslar n belirlenmesi ve de bu faaliyetlerin daha yararl, daha ekonomik bir çizgiye getirilmesi amac yla düzenlenen genel kurul toplant s, 27 May s 2012 Pazar günü da Veliefendi Hipodromu, Byerley Turk Salonu nda 59 üyenin kat l m yla gerçekleflti. Aç l fltan sonra konuflan Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Baflkan Ömer Faruk Girgin, konunun bütün boyutlar yla konuflulmas gerekti ini söyledi. Sonra flöyle devam etti, Kulüp Pansiyon Hara ve Afl m stasyonlar faaliyetlerini daha düzenli bir flekle sokmak için yönetimce çal flt klar n, özellikle de Karacabey Haras nda sanal bir duvarla pansiyonculu u 4 TJK NIN SES HAZ RAN 2012

5 ÜSTÜ KONGRES YAPILDI hara hizmetlerinden ay rd klar n böylece daha gerçekci bir hizmet anlay fl ile çal flmalar n sürece ini, ancak bugüne kadar tüm yönetim kurullar n n bir çözüme ulaflamak için gösterdikleri gayretlerin yetiflmedi inin göz önüne al nmas gerekti ine dikkat çekti. Problemin çözümünde özel haralar m z n pansiyonculuk faaliyetlerini artt rmalar gerekti ine de de inerek bu yönden kendilerini desteklemenin dahi gündeme gelebilece ini flahsi bir fikir olarak belirterek konuflmas na son verdi. Kongre devam nca söz alan 14 üye kulübün harac l k faaliyetleri hakk nda çeflitli konuflmalar yapt. Toplant ö leden sonra civar nda sona erdi. TJK NIN SES HAZ RAN

6 BURASI fas KAZABLANKA TJK KUPASI FAS TA... n 2012, Türkiye Jokey Kulübü Kupas, 4 May s Cuma günü, Fas n Kazablanka fiehri ndeki Anfa Hipodromu nda 2000m üzerinden kofluldu. 4 + yafll Arap k sraklar n n kat ld yar flta, Jamal Ghizlani Anas n, Tidjani Al Baraq isimli k sra birinci oldu. Yar fl sonras yap lan seremoni ile Türkiye Jokey Kulübü Kupas, Yönetim Kurulu Üyemiz Hücum Tulgar taraf ndan at sahibine verildi. Törende Ekonomi Bakanl Rabat Ticari Dan flman Hilal A ac ko lu da haz r bulundu. Ayn gün, HH Sheik Mansoor Bin Zayed Al Nahyan Global Arabian Flat Racing Festivali kapsam nda 4. ayak olarak koflulan "HH Sheika Fatima Bint Mubarek Ladies World Championship" serisine bayan jokeyimiz Duygu Fatura da kat ld. Duygu Fatura, Boujghad Abdeslam' n sahibi oldu u Naouar Boussafi isimli ata bindi. 12 at n kat ld, 4 + yafll Arap atlar na mahsus, 2000 m kum pistteki kofluda 11 ülkeyi temsilen 1 profesyonel ve 11 amatör olmak üzere toplam 12 bayan binici yar flt. Birincili i Almanya'dan kat lan Nadine Gratz, Chaoui isimli at ile kazand. 6 TJK NIN SES HAZ RAN 2012

7 FAS YARIfiÇILI I HAKKINDA... n SOREC, Société Royale d Encouragement du Cheval / At Yar fllar Teflvik Birli i 1920 y l nda kurulmufl olan Comité Consultatif des Courses / Yar fl Dan flma Komitesi ile 1932 y l nda kurulmufl olan Pari Mutuel Urbain Marocain / Fas Kentsel Müflterek Bahisler Kurumlar n n 2007 y l nda birlefltirilmesiyle oluflturulan ve at yar flç l na hizmet eden bir devlet flirketidir. Daha sonra 2011 y l nda Tar m Bakanl na ba l olan Milli Haralar da SOREC bünyesine dahil edilmifltir. SOREC, yetifltiricilik, yar flç l k ve bahisçilik olmak üzere 3 ana faaliyetle atç l k endüstrisinin ve bu endüstrinin sosyal ve ekonomik etkilerinin ülke çap nda gelifltirilmesini hedeflemektedir. Her y l toplam 6 hipodromda civar nda yar fl düzenlemektedir. Bu hipodromlar, Rabat, Kazablanka, El Jadida, Settat, Khemisset ve Meknes tedir. Bu kurulufl ayn zamanda at yar fl bahisçili i sistemini de yönetmektedir. SOREC, bu y l Kazablanka Anfa Hipodromu nda ilk Arap Uluslararas Yar fl Festivali ne ev sahipli i yapm flt r. Pek çok uluslararas kuruluflun üyesi olan SOREC, At Yar fllar Otoriteleri Uluslararas Federasyonu (IFHA) üyesidir. Ayn zamanda Avrupa ve Akdeniz At Yar fllar Federasyonu (EMHF) nin Yürütme Kurulu Üyesidir. Kurulufl ayr ca, genellikle gösteriler ve fantezi rekabet yar fllar için yetifltirilen ve Fas a özgü olan Barb atlar n n yetifltiricili ini de desteklemektedir. SOREC, kendisi için dönüm noktas olarak nitelendirdi i ve Fas ta ilk kez düzenlenecek olan ngiliz Yar fl Atlar Uluslararas Günü ne 2 Haziran 2012 tarihinde ev sahipli i yapacakt r. 6 kofludan oluflan bu günkü programdaki yar fllarda üçü uluslararas nitelikli olacakt r. Kazablanka - Anfa Hipodromu, 1914 y l nda at yar fllar ile ilgili kanunlar n yürürlü e girmesinden 2 y l önce 1912 y l nda infla edilmifltir. 20 hektar arazi üzerine infla edilen hipodromun pistinin iç k sm nda 9 delikli golf sahas da bulunmaktad r. Kazablanka - Anfa Hipodromu, 700 seyirci kapasitesine sahiptir ve metre uzunlu unda kum pisti vard r. Her y l 39 yar fl günü düzenlenmektedir. TJK NIN SES HAZ RAN

8 KAYSER & NEVSEH R DE ATCILIK SEMPOZYUMU... Türkiye ve dünyadan çok say da konuflmac ve bilim insan n n kat ld sempozyumun, 18 May s Cuma günkü Kayseri oturumunda, Nevflehir Üniversitesi Rektörü Filiz K l ç taraf ndan ülkemiz atç l n n geliflimine ve sempozyuma katk lar ndan dolay Türkiye Jokey Kulübü Baflkan Ömer Faruk Girgin e bir teflekkür plaketi verildi. Rektör Filiz K l ç atç l n geçmifline ait arflivlerin taranmas ve bulunmas için bu tip sempozyumlar n önümüzdeki y llarda da devam etmesi gerekti ine inand klar n söyledi. Rektör K l ç, araflt rmalar n devam nda, Türkiye Jokey Kulübü nün de erli katk lar n n devam n dilediklerini sözlerine ekledi ve teflekkür etti. TJK Baflkan Ömer Faruk Girgin de teflekkür ederek bafllad konuflmas nda flunlar söyledi. Eskiden sadece stanbul Maslak ta, Ankara da ve birkaç ilde Atl spor Kulüpleri vard. Günümüzde Türkiye nin geliflen ekonomisi ve yükselen refah düzeyi ile birlikte art k her ilde atl spor ve pony kulüpleri kuruldu. Böylece herkes bu kulüplere giderek atlara dokunabiliyor, bu asil hayvan rahatça ve yak ndan görebiliyor. Ülkemizde ekonomideki geliflmelere paralel olarak, atç l n da çok ileri seviyelere geldi ini söyleyen Baflkan Ömer Faruk Girgin, çok say daki Veterinerlik Fakülteleri nde e itimli uzman atç lar n yetifltirilmesi için yeni bölümler aç lmas ve bu konuda derslerin koyulmas gerekti ini sözlerine ekledi. Sempozyumun ikinci toplant s Nevflehir de gerçekleflti. Yurtd fl ndan birçok bilim insan n n da kat ld sempozyum sosyal aktivitelerin haricinde 19 May s tarihinde sona erdi. ki ayr üniversitede tek oturumla gerçeklefltirilen sempozyumun sonunda, atç l kla ilgili bildiriler yay nlanm fl bulunmaktad r. Sempozyumda, yurtd fl ndan gelen akademisyenler, atlarda afl lama programlar, atlarda anestezi seçenekleri, atlarda difl hastal klar n n tedavisi ve atlarda stresin üreme üzerine etkisi konular nda sunumlar yaparak çeflitli sorular cevapland rd lar. Erciyes / Nevflehir Üniversiteleri taraf ndan müfltereken tertiplenen ve Türkiye Jokey Kulübü nce desteklenen Birinci Talas ve Kapadokya Atç l k Sempozyumu 17 / 20 May s tarihleri aras nda her iki flehrimizdeki toplant larla gerçekleflti. 8 TJK NIN SES HAZ RAN 2012

9 HABERLER 1. Uluslararas Talas ve Kapadokya Atç l k Sempozyumu na kat lan akademisyenler 20 May s Pazar günü Veliefendi Hipodromu nda bulunan At Hastanesi ni ziyaret etti. Yurtiçi ve yurtd fl ndan çok say da veteriner ve bilim adam n n kat ld ziyarette, fikir al flveriflinde bulunuldu, hastanenin çal flma düzeni hakk nda bilgiler verildi. Konuklar hipodromu gezerek yar fllar da izledi. TJK NIN SES HAZ RAN

10 AVCILAR KAMPÜSÜ NDEK STANBUL ÜN VERS TES Mezuniyet töreninde bir konuflma yapan TJK Baflkan Ömer Faruk Girgin flunlar söyledi: Veteriner Fakültesiyle 35 y ldan bu yana atç l k nedeniyle iliflkim oldu. Dolay s yla bu fakültenin bünyesinde atç l kla ilgili bir Meslek Yüksekokulu nun kurulmas nda katk m z olmas ndan büyük mutluluk duyuyorum. Okulun kuruldu u günlerde 5 dönem ders de verdi ini söyleyen Baflkan Girgin, konunun öneminden bahsederek G da Bölümü ve Atç l k Bölümü ö rencilerine ö ütlerde bulundu. Mezun olmakla ifllerinin bitmeyece ini sürekli araflt rma ve ö renmenin peflinde olmalar n ö ütleyen Baflkan Ömer Faruk Girgin, ö renmenin sonu yoktur diyerek okulunu bitiren ö rencilere ifl yaflamlar nda baflar lar diledi. Baflkan Girgin ayr ca konuflmas nda da kendisinin de bir at afl oldu unu ve Necip Faz l K sakürek in At insanla hayvan aras bir varl kt r sözünü hat rlatarak bugün özellikle otistik çocuklar n tedavisinde kullan lan 2 hayvandan birinin at di erinin ise yunuslar oldu unu söyledi. At n özelliklerinden de bahseden Girgin, at n sosyal bir varl k oldu unu ve atla herkesin biraraya gelmesi gerekti ini ekledi. Daha sonra flöyle devam etti. Bundan sene önce at stanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulu nun E itim - Ö retim y l mezuniyet töreni, 25 May s Cuma günü Avc lar Kampüsü nde yap ld. Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Güven Kafl kç n n ev sahipli ini yapt törene Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Baflkan Ömer Faruk Girgin, Yönetim Kurulu Üyesi Hücum Tulgar, ö retim üyeleri ve ö renci velileri kat ld. 10 TJK NIN SES HAZ RAN 2012

11 MEZUN YET TÖREN görebilecek az say da tesis varken, art k her ilimizde onlarca atl spor ve pony kulüpleri, binicilik tesisleri var. Art k hepimiz atla her yerde temas edebiliyoruz. Türk ordusundan süvari birli i kalk nca at uzmanl da kalkm flt. Günümüzde kulübümüzde çok say da veterineri atç l k konusunda yetifltiriyoruz. Yine ülkemizde cirit ve rahvan konusunda spor alanlar ço almaktad r. Bu sebeple bu okuldan mezun olmufl olan kardefllerimizin ifl bulaca alanlar her geçen gün artmaktad r. Atlar m z bundan sene önce sadece yar fl alan nda varken bugün atla ilgili çok büyük bir sektör oluflmufltur. Bir süre önce stanbul da bir atç l k fuar düzenlenmifl ve onbin ziyaretçi beklenirken k rk bin kifli fuar ziyaret etmiflti. Dünyan n her yerinde at ve atç l k her zaman en üst düzeyde yap lm flt r. Bunun k ymetini bilin at sevin. Ulu Önder Atatürk At yar fllar modern toplumlar n sosyal bir ihtiyac d r demifltir. Peygamber efendimiz de Dünyan n saadeti at n s rt ndad r diyerek at n önemine vurgu yapm fllard r. Bu iki sözü unutmay n ve örnek al n. Bundan sonraki hayat n zda hepinize baflar lar diliyorum. Dereceye girenlere baflar belgeleri da t ld ktan sonra, ö renciler hep birlikte yemin ederek keplerini havaya att. ÖMER FARUK G RG N TJK NIN SES HAZ RAN

12 MEVS M N LK K YAfiLI KOfiUSU, 4 MAYIS CUMA GÜNÜ VEL EFEND SAHNES NDE AÇILIfiINI YAPTI BASLANGIC 4 May s 2012 n Veliefendi Hipodromu n 800m çim 2 yafll ngiliz taylar n TL 1. ÇAYKAfiI 2y de Pardon - Shiero / Castle Rising Sahibi / yetifltiricisi: lyas lbey Jokeyi: Sadettin Boyraz 2. Gazze 2y de Sri Pekan - Angel s Song / Manila Sahibi / yetifltiricisi: Adil Mert Kaya Jokeyi: Mehmet Kaya 3. Village Wind 2y de Sri Pekan - Steel Girl / Shining Steel Sahibi: Ali Ataman Yetifltiricisi: Serpil Ataman Jokeyi: Erhan Yavuz 4. zbatur 2y de Kaneko - Mrs. Lure / Lure Sahibi: Baran Cemilo lu Yetifltiricisi: Dicle Kimya Jokeyi: Ahmet Çelik Bitirifl zaman : Çim pist: 3.3 normal Farklar: 3 boy, burun, 1 boy ÇAYKAfiI stanbul Bahar / Yaz yar fllar çerçevesinde, iki yafll ngiliz taylar n n yar fllar bafllama tarihi olarak belirlenen 4 May s 2012 Cuma günü, Veliefendi çim pisti 800 metre start yerinde 7 tay toplanm flt. Koflacaklar yar fl n ad Bafllang ç Koflusu ydu. Uzun u rafllar sonucu sahaya getirilen taylarla mevsim bafl ndaki bu özel kofluya kat labilmek her yetifltirici ve her at sahibi için özel bir anlam tafl maktad r. Bu amaçla programa konulan yar fl, doru erkek tay Çaykafl (Pardon - Shiero / Castle Rising) kazand. Tay n sahibi ve yetifltiricisi hepimizin yak ndan tan d y llar n atç s, sanat çevrelerinin sevilen ve önemli isimlerinden lyas lbey le, yar fl sonras konufltuk. lbey, bize flunlar söyledi: Haram zdan bu y l yar fl sahalar na dokuz tay intikal ettirdik. Pek do ald r ki baz taylar pistlere çabuk al flmakta ve kolay haz rlanmaktad rlar. Pardon isimli ayg r m z n Çaykafl isimli bu yavrusu da Ekürimiz e bu yönde büyük ümit verdi. Çabuk haz rland ve Bafllang ç Koflusu na kat lmas na karar verdik. Çok heyecanl yd k ve tay m z bizim bu karar m z n ne kadar yerinde oldu unu bizlere gösterdi. Mevsimin bu ilk tay koflusunu kazand m z için çok mutlu olduk, moral kazand k. Pardon da ilk koflusunu birincilikle bitirmiflti. O lu da ayn flekilde kazand... Biz de kendisini tekrar kutlad k ve akl m za flu geldi: Babas n n o lu diyebiliriz Çaykafl na... n Çaykafl, Pardon un o lu, Annesi Shiero. Castle Rising in bir k z. Pardon, ABD de yetiflmifl en önemli ayg rlardan Red Ransom n o lu. Dolay s yla Roberto nun torunu. Castle Rising da ülkemiz yar flç l na bir zamanlar damgas n vurmufl bir isim. ngiltere Derby si galibi Blakeney in o lu. Bu doru erkek tay, pedigri yönünden güçlü bir kan hatt na malik. Bu gücü yar fl sahas na aktarabilirse ileride güzel yar fllar n izleme flans n bulaca z demektir. ÇAYKAfiI GAZZE 12 TJK NIN SES HAZ RAN 2012

13 KOSUSU ÇAYKAfiI Pardon [FR] Shiero [TUR] Red Ransom Limanda Castle Rising Sureya Doru erkek / Yetifltiricisi: lyas lbey Roberto Arabia Astronef Unaria Blakeney Christchurch Sharpen Up Sursum Corda D ER fieh RLERDEK SONUÇLAR 10 May s 2012 / zmir BAY Ç FTÇ O LU, de Divine Light - Emotion / Eagle Eyed 11 May s 2012 / Bursa BO AZKALE, dd West By West - Little Black Dress / B. Tie Affair NEIL, de Luxor - Ranosh / Rahy 12 May s 2012 / Ankara NEW ALEKO, de Aleko - Korza / Emperor Jones NURSU, dd Velociraptor - Baflkentli / Distant Relative B R BAfiARININ MUTLULU U... LYAS LBEY... ZBATUR GAZZE VILLAGE WIND ARAÇ N CANIM KARDEfi M VILLAGE WIND ZBATUR TJK NIN SES HAZ RAN

14 BAKIRKÖY KAYMAKAMLIGI 4 May s 2012 Veliefendi Hipodromu 2000 m sentetik 4+ yafll ngiliz atlar TL KV7 4 + yafll ngiliz atlar na mahsus bir yar fl olan Bak rköy Kaymakaml Koflusu 4 May s Cuma günü yap ld. Az bulutlu bir havada koflulan yar fla 10 safkan kat ld. Üç k srak yar flta start al rken ilk dört dereceye giren iki k sra n varl koflu tarihine yak n dönemde diflilerin mevsimsel bir baflar s olarak yorumlanabilir. Koflunun net bir favorisi olmasa da Lily Of The Valley, Doku, Mister Kermit, Grand Expectations ve Silsüpür yak n oranlarda flans tan nan atlard. Lily Of The Valley için koflu öncesi binicinin Halis Karatafl olmas beklentisi vard. Ancak, Arac Ekürisi nin baflar l at Toruk Macto ya da jokeylik yapan Gökhan Gökçe favori ata bindi. 15 Nisan daki Nimet Üyken Koflusu nda, bu yar flta start alan befl at karfl laflm fl iki difli, Grand Expectations ve Doku ilk iki s ray al rken Mister Kermit bu karfl laflmada üçüncülükte kalm flt. Lavokato ve Silsüpür ün tabela d fl nda bitirdikleri o günkü kofluda mesafe 2100 metreydi. Start ile birlikte toplu bir ç k fl yafland. lk metrelerin lideri kim olacakt... Bu Santo Domingo nun öne ç kmas ile belli oldu. Memphis, Lavokato, Lachyn Khan, Doku, Kafkas, Mister Kermit, Silsüpür, Lily Of the Valley ve Grand Expectations bu at n arkas nda sayd m s ra ile kofluyu sürdürdüler. Viraja kadar çok az de ifliklikle gidilirken düzlükte süratli atlar n yerini geriden gelen bekleme atlar almaya bafllad. Doku, pistin ortas ndan gelip liderli i yakalarken geriden gelenlerin kendisine ulaflmalar mümkün olmad. Silsüpür ikincili e, Lily Of The Valley üçüncülü e raz olurken Mister Kermit ikincilik kovalad son metrelerde dördüncülükte kald. YARIfi YAZILARI : fia R GENÇERO ESK ZAMANLARDA BAKIRKÖY SAH L LAVOKATO MISTER KERMIT DOKU SANTO DOMINGO GRAND EXPECTATIONS S LSÜPÜR LILY OF THE VALLEY DOKU MISTER KERMIT S LSÜPÜR 14 TJK NIN SES HAZ RAN 2012

15 KOSUSU 1. DOKU 6y dk Ocean Crest - Irish Victory / Danehill Sahibi / yetifltiricisi: Cengizhan Gödek Jokeyi: Sadettin Boyraz 2. Silsüpür 4y aa Strike The Gold - Mlle Anna / Shinko Forest Sahibi: Baran Cemilo lu Yetifltiricisi: Dicle Kimya Jokeyi: Ahmet Çelik 3. Lily Of The Valley 4y dk Haafhd - Enhance / Entrepreneur Sahibi / yetifltiricisi: brahim Arac Jokeyi: Gökhan Gökçe 4. Mister Kermit 4y aa Luxor - Blue Bay / Niniski Sahibi: Mehmet Akdeniz Yetifltiricisi: Y. Tunç Jokeyi: Mehmet Kaya BAKIRKÖY KAYMAKAMI YAKUP VATAN ÖMER FARUK G RG N CENG ZHAN GÖDEK Bitirifl zaman : Sentetik pist: Normal Farklar: Yar m boy, burun, 1.5 boy LILY OF THE VALLEY S LSÜPÜR TJK NIN SES HAZ RAN

16 VEL EFEND DE ÖZEL B R GÜN.. FOTOGRAF : KAD R Ç V C Anneler Günü Koflusu, May s ay içinde gerçekleflen yar fllar n en önemlilerinden biridir. Bizleri yetifltiren, her türlü tehlikeden korumaya çal flan, hayatlar n adeta çocuklar na adayan bütün anneler için tüm dünyada kutlanan Anneler Günü an s na, tarihi Veliefendi Hipodromu nda özel bir yar fl düzenlenmiflti. fieref Tribünü nde pek çok han m izleyici, han m at sahibi ve üye eflleri bulunuyordu. Yar fltan sonra, kupa töreni bu özel akflam n flan na yak fl r flekilde gerçekleflti. 16 TJK NIN SES HAZ RAN 2012

17 . ANNELER GÜNÜ... YASEMEN G RG N GÜLSÜM EL YEfi L LHAM AKD KMEN TJK NIN SES HAZ RAN

18 ANNELER GÜNÜ KOSUSU 6 May s 2012 Veliefendi Hipodromu 1600 m çim 4+ yafll Arap k sraklar TL G3 Her y l ilgi çeken bir koflu olarak programda yer alan Anneler Günü yar fl 6 May s Pazar günü Veliefendi çim pistinde gerçekleflti. 4 + yafll Arap k sraklar na mahsus olan yar fla bu y l 14 k srak kat ld. Mesafesi 1600 metre ve çim pistte koflulan yar fl az bulutlu güzel bir havada yap l rken pistin ölçüm de eri de 3,3 dü. Kofluya ilgi gösteren bu gruptaki atlar içinde sekiz yafl na gelmifl üç k srak bulunmaktayd. Genç nesilden ise sadece bir k srak Nedimem yar fla kat lmaktayd ki, bu dört yafll k srak kofluyu da lik derece ile kazand. Koflu öncesi atlarla ilgili genel görüfl, kariyeri belli bir at olan Yücelay n öne ç kabilece i, Sevdacan, Nedimem, Sevgiba m üçlüsünün ise ona rakip olaca fleklindeydi. Yücelay bu koflu öncesinde zmir de 1400 metre kum koflusunda 3. olmufltu. Sevdacan bu grup koflu öncesinde flartl koflularda 2. ve 5. olarak beklentilerin alt nda kalm flt. Nedimem ise 22 Nisan da 1600 çimde KV6 kofluda Kurtel in ard nda ikinci olmufl bu kofluya formda gelmiflti. Startla birlikte toplu bir ç k fl yafland. Seri k srak Sevgiba m ve ayn karakterdeki Mor fl k öne ç kan di er atlar oldu. Bir ara Sevgiba m 2,5 boy kadar öne ç k p yar fl sürdürmüflken viraj sonras rakiplerinin bask s artt. Son 300 metrede Eseryel, Sevdacan, iç kulvarda Nedimem, Yücelay, Gülzeycan isimli k sraklar atak yapt lar. Bunlardan en iç kulvar tercih eden Nedimem daha güçlüydü ve yar fl yar m boy arayla kazand. Ciddi bir sürpriz isim Gülzeycan, ikinci olurken Sevdacan üçüncü, Yücelay ise dördüncü geldiler. Nedimem, lhami Akdikmen in sahibi oldu u bir safkand r. Yetifltiricisi ise Serdar Özçolak. K srak, Serk z m ile ayg r Toflur dan üretilmifltir. Serk z m harada K rprens, Cariyem, Pafla Gülü gibi parlak denmeyecek koflular yapan yavrular vermifltir. fiüphesiz Nedimem bu k sra n en iyi yavrusudur. NURETT N fien / NED MEM NED MEM TUMBUL ANZELHA ÖZF DAN MORIfiIK NURCA 18 TJK NIN SES HAZ RAN 2012

19 YASEMEN G RG N fiükran ÇINARYILMAZ GÜLER ÇIKILLI TÜL N TULGAR LHAM AKD KMEN SEMA YÜCEL NESL HAN YAZICILAR ÖMER FARUK G RG N AYTEN GÜNAY BELMA G RG N 1. NED MEM 4y ak, Toflur - Serk z m / Vardar Sahibi: lhami Akdikmen, Yetifltiricisi: Serdar Özçolak, Jokeyi: Nurettin fien 2. Gülzeycan 7y kk, Tiki Tork Ku - fierzetülhavva 48 / Hilalüzzaman 25 Sahibi: Dilan Atik, Yetifltiricisi: Anadolu Tar m flletmesi, Jokeyi: Gökhan Y ld z 3. Sevdacan 7y ak, bocan - Mesrure 54 / Sava Sahibi: Kostantinos Makri, Yetifltiricisi: Karacabey Tar m flletmesi, Jokeyi: Ahmet Çelik 4. Yücelay 8y kk, Bilgin - Mebruke 91 / Rüzgar 30 Sahibi: Sema Ulafl, Yetifltiricisi: Karacabey Tar m flletmesi, Jokeyi: Selim Kaya Bitirifl zaman : , Çim pist: 3.3 normal, Farklar: Yar m boy, 1 boy, 1 boy SEVG BA IM ESERYEL SEVDACAN FEYZAGÜLÜ GÜLZEYCAN YÜCELAY FAH KA TJK NIN SES HAZ RAN

20 FEYYAZ YÜZATLI ÖMER FARUK G RG N YASEMEN G RG N LALE ATMAN TULGA YÜZATLI F KRET YÜZATLI KOSUSU Hemen her y l ilgi ile takip etti imiz Fikret Yüzatl Koflusu 6 May s Pazar günü kofluldu. Bu y l kofluya sadece 4 at kat ld. Bunlar aras nda Astrakhan ciddi favori olarak piste ç karken Azaraks rakibi olarak görülmekteydi. Parkurun 1200 metrede olmas yla sprinter kabiliyetteki atlar n daha çok baflar kazanaca bu yar fl ne zaman konuflulsa akl ma Sab rl gelir. Bu koflunun geçmiflinde derin izler b rakan Sab rl 2005, 2006, 2007 y llar nda bu kupay kazanm flt. Her at n orijini, kas geliflimi ve idman ile ideal bir mesafesi vard r. Sab rl ve benzeri çok özel atlar ise farkl mesafelerde de iyi koflabilmektedir. Bu yetenekteki di er bir isim olan Astrakhan, 2011 deki gibi bu y lda yar fl birincilikle bitirdi. Geçen y l derece ile farkl kazanan Astrakhan n bu y l ise dirençli bir rakibi vard. Azaraks n startta tak lmas ile rakiplerine göre dezavantajl bafllad yar flta Steel Cat liderli i ald. Hem iyi ç k fl yapmas hem de seri özellikleri ile k sra n bu k sa mesafede fark artt rd n gördük. 6 May s 2012 Veliefendi Hipodromu 1200 m çim 4+ yafll ngiliz atlar TL G3 Düzlükte Steel Cat in aray açmas sonras kendisine tek rakip Astrakhan olarak gözüktü. Yorgunluk belirtileri son 100 metrede artan Steel Cat, potoda Astrakhan a yakaland. Bafl fark ile Astrakhan kofluyu kazan rken, Steel Cat ikinci, El Kaflgar üçüncü ve Azaraks dördüncü oldular. Astrakhan, Sri Pekan ile Primelta isimli k sraktan yetifltirilmifltir. Faruk Binbafl o lu nun yetifltirdi i flampiyon safkan n annesi Primelta ünlü sprinter ayg r Primo Dominie nin k z d r. Primelta n n verdi i taylardan Momentum, Kiss n Türkiye de modern yar flç l n ilk temsilcilerinden olan Fikret Yüzatl, Türkiye Jokey Kulübü nde 2 dönem baflkanl k yapm flt r. At yetifltiricili ine bafllad y llarda Yar fl ve Islah Encümenli i nde de görev yapan Yüzatl, ayn zamanda Türkiye Yar fl At Yetifltiricileri ve Sahipleri Derne i nin kurucular aras ndayd y l nda stanbul da vefat eden Fikret Yüzatl y bu kofluyla vesilesiyle sayg yla an yoruz. Of Steps, Pozitron baflar l yar fllar ile bilinen atlar d r. Ancak merakla bekledi imiz bir taya dikkat çekelim. Primelta n n k z Quantum (Sun Music), Sri Pekan dan 2011 y l nda erkek bir tay do urdu. Acaba Primelta n n gösterdi i uyumu k z nda da görebilecek miyiz? F KRET YÜZATLI 20 TJK NIN SES HAZ RAN 2012

21 1. ASTRAKHAN 5y da Sri Pekan - Primelta / Primo Dominie Sahibi: Zeynep Atman Yetifltiricisi: Faruk Binbafl o lu Jokeyi: Selim Kaya 2. Steel Cat 4y dk Mountain Cat - Steel Girl / Shining Steel Sahibi: Erin Ataman Yetifltiricisi: Serpil Ataman Jokeyi: Erhan Yavuz 3. El Kaflgar 4y da Elixir - Kaflgar / Progay Sahibi / yetifltiricisi: Necdet Narin Jokeyi: Nurettin fien 4. Azaraks 5y da Unaccounted For - Lil Red / Mujtahid Sahibi / yetifltiricisi: Hulusi Çil Jokeyi: Ahmet Çelik Bitirifl zaman : Çim pist: 3.3 normal Farklar: Bafl, 5 boy, uzak KOfiUNUN B T fi SIKI B R MÜCADELEYE SAHNE OLDU... ASTRAKHAN / STEEL CAT STEEL CAT EL KAfiGAR ASTRAKHAN AZARAKS SEL M KAYA / ASTRAKHAN ERHAN YAVUZ / STEEL CAT TJK NIN SES HAZ RAN

22 1. KURTEL 4y da Bilgin - Mebruke 91 / Rüzgar 30 Sahibi: Gülnur Gülerce Yetifltiricisi: Karacabey Tar m flletmesi Jokeyi: Selim Kaya 2. Lidertay 4y da Bozok - Nazl flan / Emael Sahibi: Semra Ulusoy Yetifltiricisi: Anadolu Tar m flletmesi Jokeyi: Kadir Tokaço lu 3. Yürekkaya 4y ka Bilgin - Gözdenur / Genuine Ruler Sahibi: Remazan Kaya Yetifltiricisi: Karacabey Tar m flletmesi Jokeyi: Ömer Kaya 4. Karabedir 4y aa Altaha - Mebruke 87 / Havuçerol Sahibi: Mustafa Karatoprak Yetifltiricisi: Anadolu tar m flletmesi Jokeyi: Mehmet Kaya Bitirifl zaman : Çim pist: 3.3 normal Farklar: Boyun, 3.5 boy, boyun HAZIM GÖZLÜKCÜ 6 May s 2012 Veliefendi Hipodromu 1400 m çim KARABED R YÜREKKAYA KURTEL KURTEL L DERTAY 6 May s Pazar program nda koflulan yar fla Alzengino lum isimli at n ç k fl ile birlikte 8 at kat ld. Yar flta 4 yafll Arap atlar mücadele yapacakt. Kofluya ekürisi K rmanflah ile gelen Kurtel en flansl atlar aras nda yer al yordu. Gülerce Ekürisi nin bu at son kez 1600 metre çim pistte Bülent Koçak Koflusu nu kazanm flt. Baflar l safkan n devam eden birincilik serisi bu yar flta da tekrar edecek miydi bu merak m z Kurtel in kazanmas ile cevap buldu. Koflu öncesi rakipler içinde öne ç kan safkan ise Lidertay d. Yak n zaman öncesinde koflarken izledi imiz Bozok un ayg rl k kariyerinde flu ana kadar verdi i en parlak yavrusu olan Lidertay bu y l ad ndan çokça bahsettirecek bir safkand r. Geçen y l tayl nda 6 kofluda 5 birincilik alan Lidertay bu y l ise yeni sahibinde üç kez kazand ve en önemli birincili i Adana daki Ergenekon Koflusu G3 oldu. Start verildi inde Karabedir öne ç kt. Liderli i yapan safkan son dönemde çok iyi koflular yapt ndan önde bofl b rak lmayacak bir rakipti. Yürekkaya ilk metrelerde numaray bu rakibe vermekten çekinmedi. Ekürilerden K rmanflah ise rakibinin hemen d fl na gelerek onu rahat b rakmad. Viraja kadar bu üçlünün yeri de iflmezken son 400 metrede içe geçen Karabedir i yakalayan Yürekkaya liderli i ald. Ancak son 200 metreye geldi imizde koflu boyunca ad geçmeyen favori atlar Kurtel ve Lidertay ikilisi lüt yaparak d fltan ilerlemeye bafllad lar. ç taraftaki atlar geçmesi zor olmayan bu ikiliden Kurtel kofluyu kazan rken Lidertay ise ikincilikte kald. Yar fl Yürekkaya üçüncü ve Karabedir dördüncü bitirdiler. 22 TJK NIN SES HAZ RAN 2012

23 KOSUSU 4yafll Arap atlar TL G3 HAZIM GÖZLÜKÇÜ 1922 y l nda Ankara da do an Haz m R za Gözlükçü, Hukuk Fakültesi ni bitirip avukatl k mesle ine bafllad y l nda Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi seçildi. At yetifltiricili i ve yar fll c l yla u raflt. ki dönem Türkiye Jokey Kulübü Baflkanl yapt y l nda vefat eden Haz m R za Gözlükçü yü bu koflu nedeniyle sayg yla an yoruz. KARAESER L DERTAY KIRMANfiAH L DER HAZIM RIZA GÖZLÜKÇÜ KOfiUSU NUN KUPA TÖREN NDEN B R GÖRÜNÜM... TJK NIN SES HAZ RAN

24 D NCER CEBEC KOSUSU 6 May s 2012 Veliefendi Hipodromu 2000 m sentetik 3 yafll ngiliz taylar TL KV8 6 May s Pazar program n n önemli koflular ndan biri de KV8 Listed Dinçer Cebeci Yar fl yd. 3 yafll taylar n bu koflusu Erkek Tay Deneme öncesinde 7 erkek tay bir araya getirdi. Özellikle erkek tay koflusu ile ba lant l girifl yapt m çünkü bu taylardan en az ikisi Gazi mitinginde yer alacaklar ve hangi kofluyu hedef olarak görecekleri bu yar fl sonras nda belli olacakt metre sentetik pistte koflulan yar flta, Gazi ikincili i bulunan baflar l ayg r Native Procida n n tay Matador Yaflar favori gösterilmekteydi. K fl sezonunu iyi geçiren Green Gönen tay Kafkasl ve 2100 metre çimde son yar fl n kazanm fl olan Strike The Gold tay Goldancer ise favoriye rakip gösterilen üçlüler oldular. Kofluda startla birlikte Cash Point bafla geçti. Divine Light n bu tay n çok iyi tan maktay m çünkü eflleflmesi, di er 4 kardefli gibi benim tavsiyemdi. Cash Point in annesi Silent Princess bir Dynaformer k z olup flu ana kadar Dynaformer n özelliklerini hep taylar na intikal ettirdi inin gördük. Cash Point liderli i al p karfl düzlükte devam ettirirken 1200 geçiflinde Kafkasl gelip tempoyu artt rd. Bu metrelerde rakibine uymayan Cash Point dengeli giden temposunu bozmamakla kofludaki flans n art rm flt. Düzlü e en içten ç kan Cash Point bu nedenle biraz diri kald ve gücünü rakiplerine kabul ettirebildi. Bitifl derecesi üzerinden gidilecek olursa tüm grubun öndeki tempoya uymas sonucu gerek Cash Point gerekse de Kafkasl yar fl boyu fazla zorlanmad lar. Matador Yaflar ve di erlerinin son metrelerde iyi sprint yapmalar na ra men öndeki ikiliyi geçememesi bundan dolay d r diye düflünmekteyim. CASH POINT KAFKASLI EVR M CEBEC VE Efi SELMA CEBEC n Hukuk Fakültesi mezunu, avukat Dinçer Cebeci, hem camiam z n at sahibi mensuplar ndand, hem de çeflitli zamanlarda kulübümüzün yönetim kadrolar nda, genel sekreter, muhasip üye ve bas n sözcüsü olarak görev yapm flt. fl hayat d fl nda atç l k, resim sanat ve fliirler Dinçer Cebeci nin u rafllar olmufltu. Kendisini 2004 y l nda kaybetmifltik, her y l ad na düzenlenen yar flla hat ras n yaflat yoruz. CASH POINT KAFKASLI 24 TJK NIN SES HAZ RAN 2012

TJK NIN SES FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ NEJAT EVL YAZADE KOSUSU GAL B SAHPAZLI

TJK NIN SES FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ NEJAT EVL YAZADE KOSUSU GAL B SAHPAZLI TJK NIN SES fiubat 2012 SAYI 151 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ NEJAT EVL YAZADE KOSUSU GAL B SAHPAZLI TJK NIN SES AYLIK DERG fiubat 2012 Say 151 Sahibi Türkiye Jokey

Detaylı

TJK NIN SES. Behçet HOMURLU. Esat YILMAER Erkut DEL ORMAN erkutd@tjk.org Mehmet B LBAfiAR mbilbasar@tjk.org Sonnur KARAKURT skarakurt@tjk.

TJK NIN SES. Behçet HOMURLU. Esat YILMAER Erkut DEL ORMAN erkutd@tjk.org Mehmet B LBAfiAR mbilbasar@tjk.org Sonnur KARAKURT skarakurt@tjk. Ekim ay nda, Cumhurbaflkanl ve Cumhuriyet Koflular yla, Türkiye Jokey Kulübü ve Yar flseverlerimiz olarak Cumhuriyetimizin 87. y l kutlamalar coflkusuna ortak olduk. Cumhurbaflkanl Koflusu nu kazanan flampiyon

Detaylı

TJ K N I N S E S. Yeni Ayg rl a r m z d a n Divine Light. Ocak 2008 3. SAYFADA

TJ K N I N S E S. Yeni Ayg rl a r m z d a n Divine Light. Ocak 2008 3. SAYFADA TJ K N I N S E S Ocak 008 Yeni Ayg rl a r m z d a n Divine Light 3. SAYFADA A L W A Y S A CLASSIC BIJOU D INDE BIN AJWAAD COMMON G R O U N D S D I V I N E LIGHT E A G L E E Y E D F A N T A S T I C FELLOW

Detaylı

TJK NIN SES B R YILIN ARDINDAN. DÜfi SOKAKLARINDA M TOLOJ DEN GÜNÜMÜZE. 2009 A BAKIfi SARTIGLIA FEST VAL. TAR H SIRTINDA TAfiIYANLAR

TJK NIN SES B R YILIN ARDINDAN. DÜfi SOKAKLARINDA M TOLOJ DEN GÜNÜMÜZE. 2009 A BAKIfi SARTIGLIA FEST VAL. TAR H SIRTINDA TAfiIYANLAR TJK NIN SES KASIM / ARALIK 2009 n SAYI 125 n TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S Yeni sezonlar yeni heyecanlar ADANA / fianliurfa Kariyerinde artık Breeders Cup Classic de var ZENYATTA Veliefendi

Detaylı

TJK NIN SES AS L JEST S YAH ATLI PRENS NAL VE KRAMPONUN REKABET CEMAL HÜNAL SEA THE STARS / C. RONALDO KRAL ÇE N N ATI TÜRK YE YOLUNDA ÖZEL SAYI

TJK NIN SES AS L JEST S YAH ATLI PRENS NAL VE KRAMPONUN REKABET CEMAL HÜNAL SEA THE STARS / C. RONALDO KRAL ÇE N N ATI TÜRK YE YOLUNDA ÖZEL SAYI TJK NIN SES EYLÜL / EK M 2009 SAYI 124 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S ÖZEL SAYI Enternasyonal Yarışlar TURBO M LL GURURUMUZ OLDU Büyük kupalar sahiplerini buldu CUMHUR YET ve CUMHURBAfiKANLI

Detaylı

TJK NIN SES. Aral k 2007. Yeni Y l n z Kutlu Olsun

TJK NIN SES. Aral k 2007. Yeni Y l n z Kutlu Olsun TJK NIN SES Aral k 2007 Yeni Y l n z Kutlu Olsun Antalya da Sat l k Çiftlik Antalya / stanbul yolu üzerinde Antalya dan 120km uzakl kta. 2 Toplam 8 dönüm alanda 170m siding kaplamal... 2 2 yatak odas...

Detaylı

Gazi Kupas özel say s HAZ RAN 2006. Yeni Sampiyon HIZEL BEY

Gazi Kupas özel say s HAZ RAN 2006. Yeni Sampiyon HIZEL BEY Gazi Kupas özel say s HAZ RAN 2006 Yeni Sampiyon HIZEL BEY n 80 inci Gazi Koflusu nun bütün ayr nt lar n Dolmabahçe Saray ndaki muhteflem gala n 2 ayl k ikizleri Kadri Daflkan a flans getirdi. n Chip uygulamas

Detaylı

MART 2007. Alt l ganyanda rekor ikramiye 1.306.522 YTL. Dubai kazand. 91 yar fl günü 639 koflu program

MART 2007. Alt l ganyanda rekor ikramiye 1.306.522 YTL. Dubai kazand. 91 yar fl günü 639 koflu program MART 2007 Alt l ganyanda rekor ikramiye 1.306.522 YTL 91 yar fl günü 639 koflu program Haberi 3 üncü sayfada Dubai kazand Haberi 12 nci sayfada Haberi 2 nci sayfada Rekor ikramiyenin sahibi: Alt l bulmak

Detaylı

Gö sümüzü kabartt. Tamer den 2006 ya bak fl n 2 nci sayfada. Antrenörlü e kad n eli de di n 18 inci sayfada

Gö sümüzü kabartt. Tamer den 2006 ya bak fl n 2 nci sayfada. Antrenörlü e kad n eli de di n 18 inci sayfada OCAK 2006 Gö sümüzü kabartt Tamer den 2006 ya bak fl n 2 nci sayfada Antrenörlü e kad n eli de di n 18 inci sayfada U runa türkü yak lan at DELFINA n 12 nci sayfada WIN RIVER WIN Dubai de güçlü rakiplerini

Detaylı

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007 Müjde! Yasa ç kt fiubat 2007 2 de TJK da yeni yönetim Haberi 3 üncü sayfada Gece yar fllar Haberi sayfa 10 da Yaflar Çall Röportaj sayfa 30 da Müjde! Beklenen yasa ç kt Uzun zamand r camiam z taraf ndan

Detaylı

Nazar de mesin. Bakan: Bahar müjdesini verdi Haberi 4 de. TJK Baflkan : Çok önemli bir yar fl Haberi 3 de. Win River Win tarihe geçti Haberi 2 de

Nazar de mesin. Bakan: Bahar müjdesini verdi Haberi 4 de. TJK Baflkan : Çok önemli bir yar fl Haberi 3 de. Win River Win tarihe geçti Haberi 2 de MART 2006 Nazar de mesin Önce yasan n kabulü, ard ndan da Dubai zaferlerimiz büyük sevinç yaflatt. nand k, çal flt k ve baflard k. Herkesin ortak görüflü: Özlenen günler yak nda! Bakan: Bahar müjdesini

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Baflar, Gurur ve Gelecek

Baflar, Gurur ve Gelecek ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Koç Üniversitesi 10 Yafl nda Teknolojik Geliflim ve AB Continental AG Yönetim Kurulu Üyesi Hans-Joachim Nikolin DemirDöküm 50. Kurulufl Y ldönümü nü kutlad Oltafl:

Detaylı

BASBAKANLIK KOSUSU NDA PERFECT WARRIOR BİRİNCİ OLDU FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ

BASBAKANLIK KOSUSU NDA PERFECT WARRIOR BİRİNCİ OLDU FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ BASBAKANLIK KOSUSU NDA PERFECT WARRIOR BİRİNCİ OLDU AYA BAKIS VELİEFENDİ NİN SENTEKADİFE PİSTİ... Geçenlerde bir sabah, çoktandır gitmediğim Veliefendi nin orta sahasına geçtim. Hem

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

Koç Toplulu u yine Türkiye gündeminde

Koç Toplulu u yine Türkiye gündeminde İ ç i n d e k i l e r Koç Toplulu u yine Türkiye gündeminde Küresel Vizyon 4 ABD finans çevrelerinin sayg n dergilerinden Fortune, Küresel 500 listesini aç klad. Listeye giren tek Türk flirketi Koç Holding

Detaylı

kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu

kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu Sunufl Boydak Holding in 2006 faaliyetlerini düflündü ümde, 80 milyon dolar yat r m ile üç üretim tesisimizin

Detaylı

Bayilerimizden ald m z güçle büyüyoruz

Bayilerimizden ald m z güçle büyüyoruz ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Anadolu Buluflmalar n n yedincisini Kayseri de yapt k Vehbi Koç Vakf Ad yaman da Mesleki E itim ve Teknik E itim Fakültesi binas n n temelini att Mustafa V. Koç, Bo

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010 Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n Kurulu Üyeleri Hulûsi Turgut Deniz Bayrakdar

Detaylı

yeme e Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman n

yeme e Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman n SAYFA 01 G R fi MC LER DERNE teknik heyetimizi a rlad Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman Manisa Giriflimciler Derne i üyeleriyle 29 Eylül Perflembe günü akflam yeme inde bir araya geldi. Manisa Giriflimciler

Detaylı

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m,

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m, baflkandan De erli Dostlar m, Yerli perakende sektörünün etkin ve öncü kurulufllar ndan olan federasyonumuz, Aral k ay nda gerçeklefltirilen 3. Ola an Genel Kurul da yeni yönetimini belirledi. Ülkemizin

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

fiiflecam Çevre Politikas

fiiflecam Çevre Politikas Temmuz - A ustos 2005 Y l 46 Say 245 fiiflecam Çevre Politikas Ç NDEK LER fiiflecam, çevresel de erlere karfl sorumlulu unun bilincinde bir kurum olarak, gelecek kuflaklara yaflanabilir bir dünya b rakman

Detaylı

BEKLIYORUZ. 45 milyon turist

BEKLIYORUZ. 45 milyon turist 13 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13959 ISSN 1308-7614 45 milyon turist Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada ÇANKAYA Çankaya da toplu temizlik

Detaylı

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti EK M 2007 SAYI: 05 Formula 1 TM rüzgar gibi geçti Bridgestone un tek lastik sa lay c s oldu u Formula 1 TM Dünya fiampiyonas 'nda sezonun 12. yar fl Ferrari pilotu Brezilyal Felipe Massa n n birincili

Detaylı

En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü!

En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü! bir Ömer Faruk Özcan Ödül En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü! Kadir Has Üniversitesi Cibali Merkez Binas "özenli ve kapsaml restorasyonu ile içinde bulundu u tarihi dokunun geliflimine katk da bulunmas

Detaylı

KHAS33 KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... EYLÜL - EK M 08. BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA

KHAS33 KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... EYLÜL - EK M 08. BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA KHAS33 EYLÜL - EK M 08 BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n

Detaylı