ARALIK Merhaba dünya...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARALIK 2006. Merhaba dünya..."

Transkript

1 ARALIK 2006 Merhaba dünya de fiirinyer de dev ad mlar Haberi 4 üncü sayfada 2006 n n flampiyonlar Haberi 8 inci sayfada Sam : Atlarla dinleniyorum Haberi 10 uncu sayfada

2 TJK n n yeni Tüzü ü oybirli iyle kabul edildi Yeni tüzük hay rl olsun Dernekler kanununda yap lan de ifliklik sebebiyle yeniden tadil edilmesi gereken Türkiye Jokey Kulübü tüzü ünün yeni hali, 17 Aral k 2006 Pazar günü Veliefendi Hipodromu fieref Salonu nda yap lan ola anüstü genel kurulda oybirli i ile kabul edildi. oplant ya toplam T73 Asli üye kat ld. Genel Kurul saat 10:00 da TJK Baflkan Umur Tamer in aç l fl konuflmas ve ard ndan Divan Baflkan ve üyelerinin seçimi için davetiyle bafllad. Yap lan önerilerin ard ndan Divan Baflkanl - na eski baflkanlardan Ali Do an Ünlü üyeliklerine de Asli üyeler fiükrü Dinçel, Selman Taflbek ve Cengizhan Gödek seçildi. Asli üyeler A.Hücum Tulgar, Y.Cahit Aybek, Ali Do an Ünlü, Ercan Emre, Ömer Faruk Girgin ve Dr. Ender Ayd ner den oluflan Tüzük tadil komisyonu üyelerince 13 Ekim 2006 tarihinde gözden geçirilip 31 Ekim 2006 tarihinde metin haline getirilen tüzük de iflikli inin toplam 48 maddesi maddeler üzerinde tek tek yap lan görüflmelerin neticesinde yeni halini alarak oyland ve yeni tüzü ün tamam oybirli iyle kabul edildi. Genel kurula davet edilen Tar m ve Köyiflleri Bakan Mehmet Mehdi Eker program dolay s yla genel kurula kat lamad n bildirerek teflekkür eden ve Genel Kurula baflar lar diledi ini belirten bir telgraf gönderdi. 2

3 (yukar da) Divan Kurulu soldan,sa a: Cengizhan Gödek,Baflkan Ali Do an Ünlü,Selman Taflbek,fiükrü Dinçel. Tüzük tadil komisyonu,kongre üyelerine yeni tüzük hakk nda bilgi verdi. (yanda) Soldan,sa a: Ömer Faruk Girgin,Dr.Ender Ayd ner,y.cahit Aybek,Ercan Emre. 3

4 fiirinyer Hipodrom 4

5 u nda dev ad mlar 5

6 zmir, at yar fllar n n vazgeçilmez flehirlerinden yaln zca biri. 3 Milyon nüfusu ve ekonomik etkinli i ile ülkemizin en büyük illeri aras nda yer al yor. Ege nin bu flirin co rafyas nda atlar n ve at yar fllar n n ayr bir yeri var. Öyle ki sokakta gezerken bile insanlar at yar fllar ndan bahsediyor ve hafta sonu planlar n buna göre yap yor. G üzel bir Pazar gününde zmir fiirinyer Hipodromu nday z. Daha hipodroma girmeden kavflakta belediye taraf ndan yapt r - lan at yla jokey heykeli karfl l yor bizi. Hemen ard nda ise zmir in en görkemli tesislerinden olan hipodromun kap - s görünüyor. çeri girer girmez bir hareketlilik çarp yor gözümüze. Sabah n ilk saatleri olmas na ra men, belki de o an zmir in en kalabal k yerinde oldu umuzu anl yoruz. Yar fllara haz rlanan atlar birer ikifler ç k yor antrenman pistine. Kufl sesleri, at kiflnemeleri ve sabah n alaca karanl hakim hipodromun atmosferine. Y l n her sabah yerlerini alan kronometreciler baflka bir tabirle saatçiler, kalem ka tlar n haz rl yor, yar flsevere en do ru bilgiyi verebilmek için Bir tarafta at n n performans n izlemek için gelen at sahipleri yudumluyor çaylar n. Ne geçim, ne s k nt, ne ekonomik durum ne de her hangi s radan fley de il, sohbet konular yaln zca atlar. Ço u sabah uykusu nedir bilmez. Onlar 6 için en iyi gün sahibi ya da sorumlusu olduklar at n sa l kl ve zinde olmas. Atlar ah rlar ndan ç kar l yor ve küçük ad mlarla gezdiriliyor yürüyüfl parkurunda. Yeni bir gün yeni umutlarla bafll yor. K sa bir s nma turu atan solu u idman pistinde al yor. Antrenöründen jokeyine, aprantisinden seyisine, saatçisinden at sahibine, çayc s ndan boyac s na, ünlüsünden ünsüzüne camian n her ferdi bir arada. Ne bir s n f fark var ne de cinsiyet ayr m. Her birinin bulufltu u ortak nokta tabiat n muhteflem yarat klar atlar. Kimi t r s gidiyor, kimi galop yap yor. 200 bin kiflinin karn n doyurdu u sektörde bir yar fl günü daha umutlarla karfl lan yor. Sabah 05,00 de bafllayan idmanlar saat a kadar devam ediyor. dman n tamamlayan atlar itina ile kurulan p üzeri örtülüyor ve bu kez de terlerinin so umas için bir yürüyüfl daha yapt r l yor. Ö le saatlerine do ru hipodroma insan seli bafll yor. Özellikle de ailelerin ilk dura ponylerden oluflan Midilli Park. Çocuklar hem ata biniyor hem de atlar minik elleriyle besliyor. Yar fl saati yaklaflt kça da ayr bir heyecan hakim oluyor hipodroma. Atlar padokta gezerken yar flseverler de bu muhteflem varl klar izlemekten büyük keyif al yor. Yar fl bafllar bafllamaz, Yürü be k z m naralar yükseliyor kalabal klardan..ve fotofiniflte adrenalin doru a ç k yor. Yar fl gününün sonunda ise bu kez de toplu bir terk edifl bafll yor hipodromu. Kimi mutlu, kimi umutlu.

7 zmir yenilikleri Gece yar fllar Yar flsever potansiyelini yerinde tespit eden Türkiye Jokey Kulübü zmir at yar fllar na gereken önemi vererek bir dizi yeniliklere imza att. Çal flmalar na bafllanan gece yar fllar projesi ile zmirliler 2007 yaz nda at yar fllar n geceleri de izleyebilecek. TJK n n açt ihaleyi kazanan Anel Grup Taahhüt fiirketi yöneticisi Mustafa Yazl kiçi yapt - aç klamada gece yar fllar projesinin 3 ay sürecek çal flmalar sonunda koflu pistleriyle padoklar n, yar fl, antrenman ve televizyon çekimleri için uygun ortam sa lanacak flekilde ayd nlat laca n belirtti. Yazl kiçi, verdi i bilgilerde flunlar söyledi, Bu proje Türkiye de bir ilk olacak. Ayd nlatma sistemi için 5800 kilovat tüketimi karfl layabilecek bir yedek güç kayna na sahip olacak ve sistem otomasyondan kumanda edilecek. 8 futbol sahas - na denk gelen büyüklükteki hipodrom alan n n 1500 adet projöktörle ayd nlat lacak. Yaklafl k 30 bin metrekare kablo kullan lacak olan çal flmalarda 40 metre yüksekli e ulaflan 30 direkle fl kland rma desteklenecek. Dünyadaki ileri teknolojiyi kullan yoruz. Merkezi otomasyon sistemi ile ar zan n bulunmas kolaylaflacak. Uzaktan kumanda yöntemiyle de ekonomik bir özelli e sahip olacak. Midilli Park zmirliler için yap lan bir di er yenilik de Midilli Park projesi. K sa zaman önce hayata geçirilen proje ile 7 10 yafl aras çocuklar hipodromda ücretsiz at binme keyfi yafl - yor. Ailelerin yo un ilgi gösterdi i midilliler de konuklara sevgi gösterisi sunuyor. Minikler fleker ve havuçlarla küçük atlar beslerken onlara dokunman n heyecan n da yafl yor. Hülya fiahin, her Pazar günü aksatmadan sevimli atlar görmeye gelenlerden yaln zca biri. Çiftli im olsa bunlardan birkaç tane al r m diyen fiahin, TJK n n böyle bir hizmeti sunmas son derece iyi bir çal flma. Çocuklar m Pazar günlerini iple çekiyor. Çünkü hem atlara biniyor hem de onlar elleriyle besliyorlar. Hipodroma ilk defa geldi ini belirten Saliha Gürel, çocuklar için atlara dokunman n onlar yak ndan görmenin mutluluk verici oldu unu söylüyor. fiirinyer Hipodromu içersindeki modern Midilli Park n sorumlulu- unu eski jokeylerden Sedat Okumufl yap yor. LED ekran yolda stanbul ve Ankara da infla edilen dev ekranlar flimdi de zmirli yar flseverlerin hizmetine sunuluyor. 48 metrekare ebad ndaki dev ekran için imzalar at ld. H zl tren fiirinyer Hipodromu na ulafl m kolaylaflt racak olan H zl Tren projesi de 2007 Haziran ay nda bitiyor. Alia a dan Menderes e uzanan tren hatt ile yar flseverler hipodroma zmir in her noktas ndan sorunsuzca ulaflabilecekler. Bir ucu metro ba lant l olan h zl tren çal flmalar h zla devam ediyor. Bir yar fl gününü yerinde izlemek isteyen yar flseverler zmir in herhangi bir noktas ndan binip hipodrom kap s nda inebilecek. Seferler 15 dakika aral klarla gün boyu sürecek. 7

8 2006 böyle geçti... Koskoca bir y l daha geride b rakt k. Birçok ilkin yafland 2006 y l na damgas n vuranlar sizler için araflt rd k 2005 y l nda 296 birincilikle en fazla kazanan jokey olan Halis Karatafl bu y lda 295 birincilikle bu unvan n b rakmad. Aprantilerde ise geçti imiz y l jokey olan Ak n Sözen aprantilik döneminde ald 77 birincilikle (10 Temmuz da jokey oldu) bu unvan elde etti. Onu 60 birincilikle Ahmet Çelik takip etti. At sahiplerinde ise Remazan Kaya hem elde etti i 38 birincilikle hemde kazanç olarak 1 inci oldu. ngiliz atlar nda en fazla kazanan s ralamas nda bu senenin flafl safkan Hücum birinci olurken, onu son Gazi fiampiyonu H zelbeyi takip etti. Arap atlar nda ise 2005 senesinde 12 birincilik kazanan Kafkasl bu y lda 17 birincilikle bu unvan n korumay baflard. 3 Yafll Araplarda ise Zigana 7 kez birinci geldi. AT KAZANÇ L STES (ilk 5) Irk: Grup: ngiliz 2 Yafll ngilizler At smi...kazanc...birincilik Adedi...Yafl S GAR , MY LADY , KING ALEX , OCEAN BLUE , SELEN SULTAN , My Lady Zigana AT KAZANÇ L STES (ilk 5) Irk : Arap Grup : 3 Yafll Araplar At smi...kazanc...birincilik Adedi...Yafl Z GANA , ANKA , MERKÜR , UFUKB R , ZBATUR , ANTRENÖR L STES (ilk 5) Koflu Tarih Aral...01-Ocak Aral k-2006 ADI SOYADI...1.'lik...2.'lik...3.'lük...4.'lük A.R.AYDIN E.ÇEfiME A.ÇEL K EN.B.O ULLARI HAL.fi MfiEK H zelbeyi 8

9 JOKEY L STES (ilk 5) Koflu Tarih Aral...01-Ocak Aral k-2006 Jokey Ad...Kat ld Koflu...1.'lik...2.'lik...3.'lük...4.'lük H.KARATAfi M.KAYA N.fiEN S.KAYA S.BOYRAZ Halis Karatafl AT KAZANÇ L STES (ilk 5) Irk : ngiliz Hücum At smi...kazanc...birincilik Adedi...Yafl HÜCUM , HIZEL BEY , WIN RIVER WIN , FAIRSON , RIBELLA , AT KAZANÇ L STES (ilk 5) Irk: Arap At smi...kazanc...birincilik Adedi...Yafl KAFKASLI , ATEfiTOPU , ALPAK , Z GANA , fi LAN , AT SAH B KAZANÇ L STES (ilk 5) Koflu Tarih Aral 01-Ocak Aral k-2006 At Sahibi...Koflan At Adedi...Girdi i Koflu Adedi...1.'lik...2.'lik...3.'lük...4.'lük REMAZAN KAYA KEMAL KURT SÜLEYMAN SELMAN TAfiBEK ALAATT N KARACA YILDIRIM GELG N Remazan Kaya - Kafkasl Ak n Sözen APRANT L STES (ilk 5) Koflu Tarih Aral...01-Ocak Aral k-2006 Jokey Ad...Kat ld Koflu...1.'lik...2.'lik...3.'lük...4.'lük A.SÖZEN AHMET ÇEL K Ç.OK G.KILIÇ AHMET GÖKÇE

10 Atlarla dinleniyorum Sinan fiamil SAM amatör boks yaflam nda bir çok Türkiye fiampiyonlu unun yan s ra Dünya ve Avrupa fiampiyonluklar kazand y l nda bafllayan profesyonel boks yaflam nda WBC klasman nda Dünya K talararas A r siklet Boks fiampiyonlu unu ülkemize yaflatt. fiampiyon boksörümüz kald rmaya al flt kupalar n, kendisini dinlendirdi ini söyledi i atlar sayesinde kazanman n gururunu yafl yor. Sinan fiamil Sam kimdir? bize kendinizden bahseder misiniz? Öncelikle at sahibiyim.yaklafl k 18 senedir boksla ilgileniyorum.1992'de Gençler Dünya fiampiyonu oldum. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk Dünya fiampiyonlu u idi bu. 1999'da da büyüklerde Dünya fiampiyonu oldum. Bu da bir ilkti... Sonra Almanlar la anlaflt k. Çünkü ülkemizde amatör spor oldu- u için belki de, ilgi g ö s t e r i l m e m i fl t i. Bende Almanya'ya gidip spor hayat - m orada sürdürmeye karar verdim. Daha sonra Avrupa fiampiyonuol - dum.fiimdi Dünyan n en iyi ilk 4 boksöründen biri oldu um söyleniyor, öyleyim yani... Atç l kla nas l tan flt n z? Bu merak nereden geliyor? Tesadüfen ganyan bayiine girdim bir gün. O zamanlar Bold Pilot ad nda bir safkan vard. Rahmetli Özdemir Atman' n at. Onu seyrederken, ne güzel at, h rsl, çok güçlü derken tan flm fl oldum bu camia ile.daha sonra Mehmet Günefl ile tan flt k.yaklafl k 3 y l önce Ekenler'den Otsukarc 'n (yar fl oynayanlar çok iyi bilir bu at ) ald m. Atlar çok seviyorum. K zd m, kendimi kaybetti im zamanlar oluyor ama Lokman Hekim ölüme çare aram fl belki de bulmufl ya, ben de onun gibi mutlulu un yolunu buldum, onlarla mutluyum. Kaç at n z var? At n z n koflusunu izlerken neler hissediyorsunuz? Üzerime kay tl 11 at m var. Ayr ca ortak oldu um baflka atlarda var. 2 kere dünya flampiyonu oldum, ancak bu kadar heyecanlanmam flt m. Bunu söylüyorum, baflka bir fley demiyorum:) Runner Boy 2006 Fevzi Çakmak Kupas Koflusu 10

11 Ailenizde atç olan var m? Birebir, profesyonel olarak ilgilenen yok ama, ganyan bayiimiz var. Amcalar m ve kardeflim oynar. Biz ailece atç y z asl nda, hayvanlar çok seviyoruz. Erkek kardeflim de köpek e itimcisi. Beni zaten biliyorsunuz. Geçenlerde Mersin'de bal kç lar n yan ndan geçiyoruz k z mla. Kocaman bir kefal bal ald kuca na, öpe öpe devam etti yola. Bizi gören herkes flaflk n flaflk n ve gülümseyerek bak yordu... Bu zamana kadar atlar n z kaç yar fl kazand? Aç k ve grup yar fllar kazand k ama say s n tam olarak bilemiyorum. Geçen y l Yeni Mahalle Bld. Bflk., Veteriner Hekimler Kurulu koflusu. Önceki sene de Anafartalar'da kaybedip 2. olduk. yi atlar m var yani, bana göre iyiler... Boks benim herşeyim diyen Şampiyon canım dediği kızı Defne ile (solda). Sam atların yanı sıra güvercinleri de çok seviyor. Atç l kla ilgili düflünceleriniz neler? Projeleriniz var m? Benim özel bir projem yok. Bütün atç lar gibi ben de fleyi düflünüyorum. Herkeste bir korku var, at alma korkusu. Eskiden alabiliyorduk. kramiyeler güzeldi. Kesintiler bu kadar zarar vermiyordu. fiimdi korku var insanlarda... Bu saatten sonra sonra at alm yorum mesela. Kesintiler düzene girmezse almam. Unutamad n z bir an n z var m, bizimle paylafl r m s n z? An çok bizde. yi bir 6'l oynay c s y m. Ama ölçüyü iyi ayarlamak gerekiyor.bir keresinde maça ç kaca m. Maçtan bir gün önce atlar m n koflusu var (Otsukarc ve Gaygana). Mehmet Günefl heyecan olur, etkilenirim diye sonucu söylememifl. Ancak yar fltan sonra Jokey Orhan Sezik arad, "Abi senin at geçtim " dedi. yi ettin Orhan dedim,iyi ettin... Bir keresinde de Çilekefl'in antrenörü Mehmet Günefl iken, güzel bir oyun oynayal m dedim. Olur mu a abey dedi, Gelmez bu at. Ne oldu biliyor musunuz? At, geldi...atç l kta an çok, bitmez... Bir yar fl gününüz nas l geçiyor? Maç m oldu unda son 2-3 gün her fley ile irtibat kopar yorum. Stres ve benzeri s k nt lardan Kazan rsak dünyan n en mutlu insanlar oluyoruz.boks maç nda bile bu kadar heyecanlan p mutlu olmam flt m ben. Almanya'da yaflad - m için atlar mla çok ilgilenemiyorum. Mesela Almanya'da 4 ay kal yorum, gelip 1 ay atlarla ilgileniyorum. uzaklafl yorum.yar fl günü, sabah erkenden kalkar, Mehmet Günefl'i arar, gelirim sahaya. Bazen de at m n yar fl saatine yak n vakitte geliyorum hipodroma. E er mahaline giderim, seyislerimle sohbet ederim. Bana zevk veriyor bu ifl. Yar fl kazanamazsak zaman ölü geçiyor ama kazan rsak dünyan n en mutlu insanlar oluyoruz.boks maç nda bile bu kadar heyecanlan p mutlu olmam flt m ben. Son zamanlarda Almanya'da yaflad - m için atlar mla çok ilgilenemi - y o r u m. Mesela. A l m a n - ya'da 4 ay kal - y o r u m, gelip 1 ay atlarla ilgileniyorum. Bu zamanlar beni dinlendiriyor, mümkün oldu unca atlar mla geçirdi- im zaman art rmaya çal fl - yorum. Bu ifl mutluluk anlam n tafl yor benim için... Atç l k camias na bir mesaj n z var m? At yar fl n kumar olarak görmüyorum. Kumar oynamak isteyen insan yoldan geçen arabalar üzerine bile bahse girebilir.at yar fl ölçüyü bilirseniz dünyan n en keyifli olay. Röportaj: Songül AKSAY 11

12 12 White Turf

13 100 yafl nda 13

14 14 Turf denince akla çim pistler gelir. Oysa sviçre nin bu ünlü kayak merkezindeki 2700 metrelik piste verilen isim White Turf. Donmufl St. Moritz gölü üzerinde dünyada efli benzeri görülmeyen at yar fllar düzenleniyor fiubat ay n n Pazar günlerine denk gelen 4,11 ve 18 inde düz koflu Flatrace, k zakl koflu Trabrennen ve atl ski Skikjöring dallar nda yar fllar yap lacak. White Turf 2007 yar fllar n n kalbi ise ünlü atlar n ve jokeylerin kay ld sviçre Frang ( YTL) ödüllü yar flta atacak.

15 St. Moritz Hipodromu St. Moritz deki at yar fllar n n bafllang c 1 Mart 1907 günü 11 erke in atlar n n çekti i kayaklar yla 9950 metrelik parkurda yapt klar yar flla bafll yor. Yar fl n büyük ilgi görmesi üzerine ertesi y l yar fllar resmi hüviyet kazan yor. kinci Dünya Savafl nda verilen aradan sonra, 1952 de yeniden bafllayan yar fllar, aral ks z günümüze kadar süregeliyor. Buz üzerinde koflmalar için özel olarak e itilen atlar, o n çok alt ndaki s da saatte 60 kilometre h zla uçarken, üzerlerindeki ya da arkalar ndaki jokeyler de büyük cesaret örne i sergiliyorlar. 15

16 16 Birer hafta arayla düzenlenen yar fllar, 1100 ile 2700 metre aras ndaki mesafelerde kofluluyor. En düflük yar fl ikramiyesi sviçre Frang..Atl ski yar fllar n n tümüne kat lan ve en iyi dereceleri yapan jokey-kayakç ise ald - ödüllerin yan s ra St. Moritz in Kral olarak ilan ediliyor. sviçre nin en büyük arzusu, White Turf yar fllar n K fl Olimpiyatlar kapsam na ald rmak ve flimdilik sadece bu ülkede yap lan yar fllarla bu dalda bütün madalyalar toplamak.

17 17

18 BMW burada da sponsor Dünyadaki bir çok at yar fllar nda oldu u gibi White Turf da sporsorluktan önemli ölçüde yararlan yor. Bir çok ülkede at yar fllar na sponsor oldu u halde Türkiye deki yar fllara ilgisiz kalan BMW, St. Moritz de bafl sponsor. Bundan baflka Davidoff, Diners Club, flampanya üreticisi Nicolas Feuillette, bira üreticisi Heineken, mutfak ve banyo üreticisi Gaggenau ve Credit Suisse di er sponsorlar aras nda. 18

19 Dünyan n en ünlü kayak merkezlerinden St. Moritz donmufl göl üzerinde yap lan ve White Turf ad verilen at yar fllar n n 100 üncü y l n kutlamaya haz rlan yor. lk kez 1907 y l nda düzenlenen ve günümüze kadar giderek daha fazla ilgi çeken yar fllara dünyan n dört bir köflesindan 30 bin yar flseverin kat lmas bekleniyor. 4,11 ve 18 fiubat 2007 de denizden 1800 metre yüksekteki buz pistte atlar ve jokeyler k yas ya yar flacak. 19

20 Merhaba dünya nin ilk tay Odinhan n o lu Her at sahibinin gönlünde yatmaz m fiampiyon bir at a sahip olmak,türk Yar fl ve Yetifltiricili i ne ad n yazd rmak? unun yolu k sraklar n hangi ay- afl m yapt r laca n dü- Bg rlara flünmekle bafllar. Ancak, bu iflin olmazsa olmaz bir unsurunu da gözard etmememiz gerekiyor Bunun ad da, hepimizin bildi i gibi fians t r Yeni y l n gelmesiyle birlikte, Türkiye Jokey Kulübü nün Hara ve Afl m stasyonlar nda taylar da do maya bafllad. lk do an yeni tay haberi, Mahmudiye Arap At Pansiyon Hara m zdan geldi. Y l n ilk tay ; 1 Ocak günü saat 23:00 te hayata merhaba diyen Odinhan Mesadet ten olma Al Erkek tay oldu. fieref Atl n n sahibi oldu u tay 43 kg. a rl nda do du. Baba OD NHAN n yar fl hayat baflar larla dolu 20 lk start n 1 Nisan 2000 tarihinde alan Odinhan, yaflad talihsizlik sonucu 4 yafl nda yar fl pistlerinden uzaklaflt. Gürbüz Refio lu nun sahibi oldu u safkan, yar fl yaflam boyunca hiçbir koflusunda tabela d fl kalmad. Ald 23 start n 13 ünde potoyu önde geçmeyi baflaran Odinhan n 5 ikincili i, 4 üçüncülü ü ve 1 kez de dördüncülü ü bulunuyor. lk start n n ard ndan Çanakkale Zaferi Koflusu nu da kazanmay baflaran safkan, yar fl otoritelerince ileriki y llarda ad ndan s kça bahsettirece i belirtiliyordu. Ve nitekim de öyle oldu. Safkan, bir sonraki y l Türkiye Büyük Millet Meclisi, Tar m ve Köyiflleri Bakanl ile Enternasyonal Ali R za Bey Kupas Koflular n kazanarak otoriteleri de yan ltmam fl oldu ama 7 Ekim 2001 günü Ankara 75. Y l Hipodromu nda düzenlenen Türk Silahl Kuvvetleri Koflusu ndaki ciddi sakatl, Odinhan yar fl pistlerinden uzaklaflt rd. Safkan, bir sonraki y l Türkiye Büyük Millet Meclisi, Tar m ve Köyiflleri Bakanl ile Enternasyonal Ali R za Bey Kupas Koflular n kazanarak otoriteleri de yan ltmam fl oldu. Ama, 7 Ekim 2001 günü Ankara 75. Y l Hipodromu nda düzenlenen Türk Silahl Kuvvetleri Koflusu nda yaflad talihsizlik sonucu baflar l safkan bir kez daha start alamad. 2003, 2004 ve 2006 y llar nda Mahmudiye Arap At Pansiyon

21 Hara da yar fl ve yetifltiricili imizin hizmetine sunulan Odinhan, 2005 y l nda fianl urfa Arap At Pansiyon Hara da hizmet verdi. Odinhan bu y lki afl m sezonunu yine burada geçirecek. Türkiye Jokey Kulübü olarak, bu y l da hayata merhaba diyecek olan yar n n flampiyonlar na, ayaklar n n düz basmas n diliyoruz Cengiz Han zmir de ürkiye Jokey Kulübü, bafllang - Tc ndan bu yana tarihin kaydetti i en büyük, en güçlü, topraklar en genifl alana yay lan devlet, Büyük Mo ol mparatorlu u nun kurucusu Cengiz Han n an s na bir koflu düzenledi. Tar m ve Köyiflleri Bakanl - Yüksek Komiserler Kurulu Baflkanl n n 15 Aral k 2006 tarih ve 597/Y-17 say l toplant s nda al nan karar gere i; 28 Ocak 2007 Pazar günü zmir Hipodromu'nda koflulacak olan Befl ve daha yukar yafll Safkan Arap atlar na mahsus (GR III/DHÖ) 1600 metre mesafeli kum pist koflusuna CENG Z HAN ismi verildi. Göçebe bir toplumun içinden bu y l kuruluflunun 800 üncü y l n yaflad m z Büyük Mo ol mparatorlu u nu kuran efsanevi lider, 13 üncü yüzy l bafllar nda Orta Asya bozk rlar nda alevlenen ve elli altm fl y l içinde Do- u'dan Bat 'ya dünyan n büyük bir bölümünü tutuflturan bu ateflin ilk k v lc mlar n yaratan kiflidir. Büyük Mo ol mparatorlu u, 13. ve 14. yüzy llardaki alt n ça nda Pasifik Okyanusu'ndan Orta Avrupa'ya kadar yay l rken, iliflkiye geçti i her kültür ve topluluk üstünde de kal c izler b rakt. Mo ollar yaln zca çok iyi askerler de ildi; ele geçirdikleri topraklar ve egemenlikleri alt ndaki insanlar da son derece iyi yönetiyorlard. Yetkin bir yönetim modeli, ticaretin teflvik edilmesi, ileri bir haberleflme ve ulafl m sistemiyle yayg n bir kültürel ve dinsel hoflgörü, "Mo ol Bar fl " olgusunun önemli yap tafllar yd. Bütün bunlar n sonucunda Asya'yla Avrupa aras nda bafllayan ticari ürün, düflünce ve kültür ürünleri de iflimi, 16. yüzy la kadar sürüp gidecekti. Cengiz Han Kimdir? Cengiz Han 1155 y l nda dünyaya geldi, 13 yafl nda iken Kitay Kabilesi taraf ndan babas Yesügey Bahad r öldürüldü. Kahramanl ve müthifl zekas yla k sa zamanda sivrilen Temüçin, 20 yafl ndayken, bölgede önemli bir güce sahip Kerayitlerin (KaraKitay) beyi Tu rul'un himayesini kabul edip, Cacirat beyi Camuka ile de kan kardefllik kurarak nüfuzunu ve gücünü art rm flt r. Kongra kabilesi beyinin k z Börte ile yapt evlilik ise mücadelesinde ona büyük bir üstünlük sa lam flt r. Nitekim kar s n kaç ran Merkitleri, Kerayit ve Caciratlar n yard - m yla yenilgiye u ratm fl, ard ndan Buirnor Tatarlar n ezmifltir (1198). Cengiz'in, Tu rul Han ile birlikte Mo olistan'da hakimiyet kurmaya çal flmas na Camuka karfl ç km flsa da, 1201'de yap lan savaflta Cengiz galip gelmifltir Ard ndan Cengiz, Çagan ve Alçi Tatarlar üzerine yürümüfl, yenilgiye u rayan Tatarlar n ço u katledilmifltir (1202). Temuçin'in gittikçe güçlenmesini kendi hakimiyeti için tehlikeli bulan Kerayit han Tu rul, ittifak bozarak Temuçin'e karfl harekete geçmifl fakat yenilerek itaat alt na al nm flt r (1203). Ayn y l içinde Camuka'n n da kat ld Naymanlar n öncülü- ündeki, Merkit, Oyrat, Tatar, gibi kabilelerin oluflturdu u ittifakla mücadeleye giriflen Temuçin, uzun mücadelelerden sonra galip gelip, bütün Mo ol kabilelerine hakimiyetini kabul ettirmifltir(1206) ilkbahar nda, Türk ve Mo ol kabilelerinin kat ld bir kurultayda Temuçin, Cengiz (Çingiz) ad n alarak büyük ka an ilan edildi. Bu tarihten itibaren Cengiz, s radan bir Mo ol kabile lideri olmaktan ç karak, dünyaya yay lm fl bir devletin kurucusu ve hakan olmufltur. Bir çivi kayboldu u için bir nal kayboldu Bir nal kayboldu u için bir at kayboldu bir at kayboldu u icin bir atl kayboldu bir atl kayboldu u için bir haber kayboldu bir haber kayboldu u için bir savafl kaybedildi ve bir savafl kaybedildi i için bir krall k yok oldu... 21

22 Russel Baze in hedefi nceki dünya rekortmeni, rak Amerika Birleflik Devletleri nde 7 kez Y l n Jokeyi ÖPanama do umlu jokey Laffit Pincay Jr. Kendisine 10 bin birincilik hedefi koymufl, ancak bu hedefine ulaflamadan, 2003 y l nda geçirdi i ünvan n kazanan Baze, 18 A ustos 2006 günü San Mateo da koflulan 7 koflunun 7 sini de kazanma baflar s n a r bir kazan n ard n- göstererek yar fl tarihine Rekortmen jokeyi rakibi eski rekortmen Laffit Pincay Jr. da kutlad. dan 56 yafl nda jokeylik yaflam na nokta koymak zorunda kalm flt.. 49 yafl ndaki Russel Baze ise yar fl hayat na bafllad 1973 y l ndan bugüne kadar baflar dan baflar ya kofltu. Y l içinde en çok koflu kazanan jokey ola- geçti. Baze, dünya rekorunu k rd s rada Meadows da bulunan Pancay, ünlü jokeyi kutlayanlar aras nda ilk s radayd. Otoriteler, Baze in 10 binlik birincilik hedefini kolayl kla aflaca konusunda fikir birli i içinde. 22

23 Baze inci birincili ine yani rekora kofluyor Kanada do umlu jokey Russel Baze Kaliforniya da düzenlenen Bay Meadows koflular ndaki son birincili iyle meslek yaflam ndaki 9 bin 531 inci zaferini kazand. Baze, böylece Laffit Pincay Jr. a ait olan dünya rekorunu egale etmifl oldu. K rd rekor sonras nda Baze i ilk kutlayan k zlar Cassie (en solda), Trinity ve efli Tami oldu. Russel Baze törende yapt konuflmada hedefinin birincilik oldu unu ifade etti. 23

24 H.Basri Karabucak Koflusu FAIRSON dana Yefliloba Hipodro- 16 Aral k 2006 Cu- Amu'nda martesi günü düzenlenen kofluyu, B. Balkar Balkaro lu'nun sahibi oldu u FAIRSON (d.e. Royal Abjar - Fair Tail) isimli safkan jokey Selim Kaya'yla 'luk bir derece yaparak kazanmay baflard. Üç ve daha yukar yafll safkan ngiliz atlar na mahsus kum pistteki 1900 metre mesafeli kofluyu (Aç k - GR III) ERENKO ikinci olarak tamamlarken MUMMY'S LOVE ve KING'S PLEASURE tabelan n di er s - ralar n paylaflt lar. (Farklar, 1 boy - 2 boy - 3,5 boy) Kofluyu kazanan at n sahibine kupay, merhum H. Basri Karabucak' n efli Ganime Karabucak verdi. Ayr ca Adnan Karabucak da jokey Selim Kaya'ya bir plaket vererek tebrik etti. Törene, Türkiye Jokey Kulübü Baflkan Umur Tamer ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Karabucak ve Balkaro lu Aileleri de kat ld. Kulübümüz eski baflkanlar ndan ( y llar aras ) ve çeflitli dönemlerde TJK Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunan atç ve yetifltirici H.Basri KARABU- CAK, birçok flampiyon Arap ve ngiliz safkan n da sahibi olmufltur. Örne in; 1987 y l Gazi Koflusu birincisi I. MEHTER, 50 li y llar n unutulmaz Arap at ve flampiyon ayg r I.SEZG N ve yine flampiyon Arap atlar m zdan SAFDER bu ekürinin sahibi oldu u safkanlard r. Bugün an s na düzenlenen bu koflu vesilesi ile ülkemizin tan nm fl atç lar ndan ve de erli insan H.Basri KARABU- CAK sayg yla and k. Münci Giz Koflusu MISTY MOUNTAIN/DOBRA DOBRA zmir fiirinyer Hipodromu'nda 10 Aral k 2006 Pazar günü düzenlenen kofluyu, Mehmet E. Derviflo lu'nun MISTY MOUNTAIN (d.e. Mountain Cat - Lupetta) ile Erdo an fienocakl 'n n DOBRA DOBRA (d.e. Strike The Gold - Desert Rose) isimli safkanlar AT- BAfiI olarak tamamlad. Üç yafll safkan ngiliz taylar n n kat ld kum pistteki 1400 metre mesafeli koflunun (KV - 7) di er s ralar n ise BATUR ile BALAK BABA tamamlad. (Farklar; atbafl - 1,5 boy - 1/2 boy) Kofluyu kazanan atlar n sahipleri ad na TJK Yönetim Kurulu Üyesi Muhittin Ekiz ile Kenan Kayal k'a plaketini, M. Ali Giz verdi. Törene, Giz Ailesi ile zmir Hipodrom Müdürü Orhan Karab y k da kat ld. Kulübümüz Asli Üyesi Münci Giz, 1942 y l nda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Çeflitli illerde yarg ç yard mc l, Ziraat ve Vak flar Bankas 'nda Yönetim Kurulu Üyeli inde bulundu. Bas n Yay n ve Enformasyon Genel Müdürlü ü'nde de görev alan Münci Giz, Londra ve Washington'da Bas n Atefleli i ve TJK Yönetim Kurulu Üyeli i yapt. Merhum Münci Giz'i, an s na düzenlen bu koflu vesilesiyle sayg yla and k. 24

25 brahim Özekici Koflusu OYUNBOZAN S ahalar m zda uzun y llar at koflan merhum brahim Özekici'yi an s na düzenlenen koflu vesilesiyle sayg ve rahmetle and k. Merhum brahim Özekici ad - na düzenlenen koflu (KV 6) 6 Aral k Çarflamba günü Adana Yefliloba Hipodromu nda kofluldu. Dört ve yukar yafll safkan ngiliz atlar na mahsus kofluya 9 at kat ld. Birincilik ikramiyesi YTL. olan, çim pistteki 1700 metrelik kofluyu Baran D. Cemilo lu nun OYUNBOZAN (Almutawakel-Silent Night) isimli safkan jokey Selim Kaya ile luk derece yaparak kazanmay baflard. Kofluda MAHALLE ÇOCU- U ikinci, ASLANLAR ASLANI üçüncü, MY GINETTA da dördüncü olurken, farklar Burun Boyun 1,5 Boy fleklinde oldu. Koflu sonras nda kazanan at n sahibi Baran D. Cemilo lu na kupas n Selim Özekici verdi. Kupa törenine Kemal Özekici, Yüksek Komiserler Kurulu ve TJK Asli üyesi Behçet Homurlu, Adana Hipodrom Müdürü Serdar Ayd n ile antrenör Tuncay Kantarmac da kat ld lar Günefl gazetesi Ac Kayb m z JK Asli üyesi fiükrü YURTER T29 Aral k Cuma günü vefat etti y l nda stanbul da do an Yurteri 1940 y l nda Ankara Atl Spor a üye oldu ve atç l a ad m att. At yar fllar n n Özel dare taraf ndan tertip edildi i y llar nda lisansl antrenör olarak yar flç l a bafllayan fiükrü Yurteri, Sait Akson un teflvikleri ile ngiltere de antrenörlük e itimi alarak Zühtü Eriflen ekürisinde antrenörlük yaflam na bafllad y l nda Gazi Koflusu nda Flaying Star ile elde edilen baflar s hala hat rlarda olan Yurteri, Eliyeflil ekürisi ile Kayarl, Melikflah, Ayizi ile devam eden zaferler ve William Giraud ekürisi ile To son Dor, Çak m ekürisi Levano ile 1980 Gazisi, Tüten ile ve de Ataman ekürilerinde Playboy, Hasan Saydam ekürisinde Bankocu ile unutulmaz bir çok baflar - ya imza att y l nda Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi olan fiükrü Yurteri atç l m za at sahibi, yetifltirici, antrenör ve menajer olarak çok büyük hizmetler vermifl ve bir çok jokey ile antrenörün yetiflmesinde eme i geçmifltir. Merhumun cenazesi için 29 Aral k 2006 Cuma günü saat de stanbul Veliefendi Hipodromu fieref Tribünü nün önünde tören düzenlendi. Törende TJK Baflkan Umur Tamer yapt konuflmada Çok de erli bir büyü ümüzü daha kaybettik. Hepimizin bafl sa olsun dedi. Merhum fiükrü Yurteri nin cenazesi Ataköy 5.K s m Camii nde k l nan ö le namaz n müteakiben Topkap Çaml k Mezarl na defnedildi. Merhuma,Tanr dan rahmet, kederli Ailesine ve Atç l k Camias na baflsa l dileriz. 25

26 Midilli Park c v l c v l ürkiye Jokey Kulübü nün zmir Tfiirinyer de Hipodrom Müdürlü ü içerisinde yer alan Midilli Park Alan, havalar n güzelli ini f rsat bilen anas n f ö rencileri taraf ndan s k s k ziyaret ediliyor. Hipodromun bulundu u ilçe olan Buca' da birçok anaokulu Midilli Atlarla küçükleri tan flt rabilmek ve at sevgisini çocuklara afl layabilmek için s raya girdi. zmir Hipodrom Müdürlü ü'nde flu anda 4 midilli cinsi atla, çocuklara ücretsiz binifl yapt r l yor yafl aras tüm çocuklar midillilere, yetkililer nezaretinde yelek ve kask kullanarak binifl yapabiliyor. Küçük yaflta at sevgisini pekifltirebilmek amac yla hipodromlara getirilen ve özel gezinti pado unda binifl yapt r labilen midillilere halk n ilgisi oldukça fazla. Yar fl günlerinde sabah saatlerinden, koflular n bitifl saatine kadar çocuklara hizmet veren midillilere zmir yar fl günleri haricinde de binifl yapmak için hipodrom yetkililerinden izin almak gerekiyor. 26

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

86. Gazi Koşusu nda Coşku Sel Olup Aktı

86. Gazi Koşusu nda Coşku Sel Olup Aktı 86. Gazi Koşusu nda Coşku Sel Olup Aktı Fotograflar: Yurdakul Kayacan ŞAMPİYON MATADOR YAŞAR 86.Gazi Koşusu nda MATADOR YAŞAR 2.30.73 lük Derecesiyle Jokey Halis Karataş ile Zafere Ulaştı Halis

Detaylı

Maraton Da. Görme engelli sporcumuz Necdet Turhan n "5 K tada 5 Maraton-5 Zirve" projesi tamamlanmak üzere:

Maraton Da. Görme engelli sporcumuz Necdet Turhan n 5 K tada 5 Maraton-5 Zirve projesi tamamlanmak üzere: BD EK M 2014 Görme engelli sporcumuz Necdet Turhan n "5 K tada 5 Maraton-5 Zirve" projesi tamamlanmak üzere: 5 4 Maraton Da 68 Bütün Dünya YAZI fiLER 957 y l nda Bal kesir'de do an görme engelli Necdet

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

TurkSail - Yelkencilerin Evi Çarşamba, 17 Haziran 2009 13:28 - Son Güncelleme Çarşamba, 17 Haziran 2009 13:40

TurkSail - Yelkencilerin Evi Çarşamba, 17 Haziran 2009 13:28 - Son Güncelleme Çarşamba, 17 Haziran 2009 13:40 Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü tarafından bu yıl 13-14 Haziran tarihlerinde 34. kez düzenlenen Denizbank Marmara Kupası yat yarışında dereceye giren ekiplere ödülleri Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri nde

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU IZMIT was the capital city of Roman Empire in 286 was called NIKOMEDIA Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter:

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

Tavla ve Bilimsel Düflünce

Tavla ve Bilimsel Düflünce Tavla ve Bilimsel Düflünce Y llar önce çok satan bir gazetemiz Türkiye Tavla fiampiyonas düzenlemiflti. Bizde tavlac çok. fl yerlerinde bile tavla oynan r ülkemizde. Bile ine güvenen kat ld flampiyonaya.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

PALANDÖKEN'E KATKILARIM

PALANDÖKEN'E KATKILARIM nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver PALANDÖKEN'E K fi SEL KATKILARIM lk kez seksenli y llar n ortas nda gitmifltim Palandöken Kayak Merkezi'ne. Da da özel sektöre ait küçük bir otel vard o zamanlar. Telesiyej

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

5. OTURUM. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi)

5. OTURUM. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi) 5. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi) İstanbul Boğazı'ndaki Köprülerin Etkileri Üzerine İsmail ŞAHİN, Demet ERSOY Boğaziçi Köprüsü nden Sabah Geçişlerinin Düzenlenmesi:

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu Bir Tavla Sorusu Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu tavla maç n kazan r. Kimi tavlac lar maç n 5-4 bitmesine raz olmazlar, aradaki fark n en az 2 olmas n isterler, 6-4, 7-5, 8-6 gibi...

Detaylı

ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİDİR

ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİDİR ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİDİR Biz aşağıda adı, soyadı, adresi, mail adresi, kimlik bilgileri, banka hesap numaraları ve imzaları bulunan kişiler işbu sözleşmeyi aşağıdaki şartlarla imzalamış bulunmaktayız.

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Zaman Durdurmak. ne Deli inden S zan Ifl kla. (Pinhole) Yaflamdan Kesitler

Zaman Durdurmak. ne Deli inden S zan Ifl kla. (Pinhole) Yaflamdan Kesitler Yaflamdan Kesitler Sema Erdo an BD MART 2016 ne Deli inden S zan Ifl kla Zaman Durdurmak (Pinhole) Foto raf çekmek için milyon pikselli makinelere, gövdesinden daha pahal objektiflere ihtiyac n z yok.

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi Bu Ne Biçim Seçim 1 Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi bulmufl 2. Demek ki ngilizler o zamanlar bir yandan sömürüyor, öte yandan demokrasi üzerine araflt rma yap yorlarm fl.

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

sar lmak için tek kol da yeterlidir!

sar lmak için tek kol da yeterlidir! Dünya Döndükçe Sabriye Afl r Yaflama sar lmak için tek kol da yeterlidir! azalar bir çok engelli için hayatlar n n dönüm noktas d r. Kemal Özdemir geçirdi i kazay de il, onun izlerini silmeye bafllad an yaflam

Detaylı

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS Doç. Dr. Haydar Karabey MSGSÜ Mimarl k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS 1972 de (yani k rk y l önce ) Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarl k

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Dünyan n En Büyük Atatürk Heykeli

Dünyan n En Büyük Atatürk Heykeli Artvin Atatepe de, 22 metre yüksekli inde 60 ton a rl ndaki Dünyan n En Büyük Atatürk Heykeli Yazan: SABRİYE AŞIR 18 Gazi Mustafa Kemal Atatürk ün Kocatepe de kayalar n üzerinde yürüdü ü vakur sureti bugün

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

ortopedist röportaj RÖPORTAJ: DR. NADİR ŞENER

ortopedist röportaj RÖPORTAJ: DR. NADİR ŞENER röportaj ortopedist YARATIYOR.Bursalı 60 61 SONBAHAR 2013 SAYI: 301 İSMAİL AYGAN, TAYFUN AÇIKGÖZ, ERTUĞRUL AYDIN, MURAT GÜRÜN VE ENGİN AKGÜN. ONLAR, BURSALI BEŞ ORTOPEDİST. BEŞ MESLEKTAŞI, UZMANLIK ALANLARI

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı