PVC UYGULAMALARINDA PLASTİKLEŞTİRİCİLERİN GÖÇ DAVRANIŞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PVC UYGULAMALARINDA PLASTİKLEŞTİRİCİLERİN GÖÇ DAVRANIŞI"

Transkript

1 PVC UYGULAMALARINDA PLASTİKLEŞTİRİCİLERİN GÖÇ DAVRANIŞI Pınar TÜZÜM DEMİR, Sevgi ULUTAN Ege Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 35100, Bornova-İzmir ÖZET Poli vinil klorür (PVC) e plastikleştirici eklenerek uygulama alanları arttırılabilir. Ancak, plastikleştiriciler ürünlere kimyasal olarak bağlanmadıkları için içinde bulundukları ortamlara göç ederek kirliliğe ve özelliklerin zayıflaması ile hizmet ömründe kısalmaya yol açarlar. PVC uygulamalarında en çok kullanılan plastikleştirici dioktil ftalat (DOP) olup, son yıllarda DOP kullanımına çeşitli çevre ve sağlık örgütleri karşı çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, kablo endüstrisinde kullanılabilecek plastikleştiricilerin göç davranışını değerlendirmektir. Sonuçların, ülkemiz ve dünya için çevresel kirlilik problemini hafifleten, AB nin çevresel ve sağlık düzenlemelerine uygun, düşük göç eden plastikleştiriciler hakkında bilgi sağlaması amaçlanmaktadır. Bu çalışmada, plastikleştirici ve ısıl kararlı kılıcı karışımı içeren PVC plastisollerden filmler üretilmiş, farklı sıcaklıklarda uygulanan ısıl işlemlerle oluşan değişimler ve havaya plastikleştirici göçü izlenmiştir. Isıtma sürecinde yaşanan değişikliklerde, ağırlık kaybı sıralamasının maleat>adipat>ftalat olduğu, ağırlık kayıplarının sıcaklık ve ısıl işlem süresi ile arttığı gözlenmiştir. Isıtma sürecinde ve kızıl ötesi spektroskopisi (IR) spektrumlarında, ester gruplarına ilişkin incelemede de paralel sonuçlar elde edilmiştir. Anahtar Kelimeler: PVC, plastikleştirici, ftalat, plastikleştirici göçü, kablo kılıfı GİRİŞ PVC, geniş uygulama alanı ve düşük maliyeti ile en çok kullanılan polimerdir [1, 2]. Toz PVC polimeri işlenirken, sıcaklık artışı ile PVC den hidrojen klorür ayrılması ve polienlerin oluşumu yoluyla süreç sırasında bozunur [3]. Son ürün özelliklerinin iyileştirilmesi için PVC ye plastikleştirici ve diğer katkı maddeleri ilavesi ile plastisol elde edilir. Plastisollerin uygun sıcaklıkta jelleşmesi sırasında moleküler bir polimer-plastikleştirici karışımı vermek üzere plastikleştiricinin polimer içinde yayınması ile kauçuksu, sağlam ürünler elde edilir. İşleme sürecinde PVC nin bozunmasını önlemede kullanılan Ca 2+ ve Zn 2+ esaslı, sinerjik etkili ısıl kararlı kılıcı karışımları sağlığa zararlı değildir [4]. Plastikleştiriciler, polimer reçinesine eklendiğinde polimerin esneklik, işlenilebilirlik gibi bazı özelliklerini iyileştiren düşük molekül ağırlıklı, sentetik organik moleküllerdir [1]. Düşük molekül ağırlıklarından dolayı, bulundukları ortamlara (hava, gıda, çözücü v.b.) kolaylıkla göç ederek kirliliğe neden olurlar. Plastikleştirici göçünü etkileyen en önemli faktörler; polimerin türü, molekül ağırlığı ve plastikleştirici ile uyumu, plastikleştirici türü, molekül ağırlığı ve derişimi, plastikleştirme süreci ve göç koşullarıdır. Plastikleştiricinin yayınırlığı göç sürecinde önemli bir parametredir [1, 5]. Plastikleştirici göçü incelenirken, yayınmanın Fick Yasası na uyduğu polimer filmlerinde Eşitlik.1 de tabaka yapısı için verilen yayınma denkleminden yararlanılır. Bu eşitlikte D e etkin yayınırlık, C plastikleştirici derişimi, t zaman, x tabaka kalınlığı olarak alınır. Eşitlik.1 in kısa zaman çözümü Eşitlik.2 ile, yayınırlığın hesaplanması ise Eşitlik.3 ile verilmiştir. Eşitlik.3 de, M t ve M, sırasıyla t ve t zamanlarında l kalınlığındaki filmden yayınan kütle miktarlarını göstermektedir [4]. Plastikleştiricinin filmden yayınırlığı, D e, M t /M a karşı t 0.5 grafiğinin doğrusal kısmının eğiminden hesaplanır.

2 DOP en çok kullanılan, ancak toksik etkilerinden dolayı son 20 yıldır çeşitli çevre ve sağlık örgütleri tarafından en çok karşı çıkılan plastikleştiricilerden biridir [1, 6, 7]. AB risk değerlendirmeleri sonucunda di-izodesil ftalat (DIDP) ve di-izononil ftalat (DIDP) ın mevcut uygulamalarında çevre veya insan sağlığı için herhangi bir risk oluşturmadığı belirtilmiştir (AB Direktifleri, 2007) [8]. Ancak DOP, Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA) Üye Ülkeler Komitesi (MSC) nin Ekim 2008 deki toplantısında kullanımı izin gerektiren, SVHC (Yüksek Önem Arz Eden Maddeler) listesine alınmıştır [9]. Bu çalışmada, kablo endüstrisinde DOP a karşı seçenek oluşturabilecek plastikleştiricilerin havaya göç davranışını değerlendirerek çevresel ve sağlık düzenlemelerine uygun plastikleştiriciler hakkında bilgi sağlamak amaçlanmaktadır. DENEYSEL YÖNTEM Plastisol hazırlanmasında kullanılan PVC (emülsiyon tipi, tane boyutu < 63μm, yoğunluğu 1,4 kg/dm 3 ) Petkim A.Ş. den, plastikleştiriciler, epoksidize soya yağı (EPSO) ve sıvı stearat esaslı ısıl kararlı kılıcı karışımı (CaSt 2 -ZnSt 2 ) ise Plastifay Kimya Endüstrisi nden sağlanmıştır. Kullanılan plastikleştiriciler ve bazı özellikleri Tablo.1 de verilmiştir. Tablo.1 Plastisol hazırlamada kullanılan plastikleştiriciler ve özellikleri Molekül Özgül yoğunluk Plastikleştirici Kısaltma Kimyasal formül Ağırlığı [g/mol] (20 o C, g/cm 3 ) Dioktil ftalat DOP C 24 H 38 O ,983 Diizononil ftalat DINP C 26 H 42 O ,975 Diizodesil ftalat DIDP C 28 H 46 O ,968 Dioktil maleat DOA C 20 H 36 O ,927 Dioktil adipat DOM C 22 H 42 O ,940 Plastisoller, önceden kurutulmuş ağırlıkça 100 kısım PVC ye 60 kısım plastikleştirici, 5 kısım EPSO ve 3 kısım CaSt 2 -ZnSt 2 karışımı bir karıştırıcıda eklenerek hazırlanmıştır. Hazırlanan plastisollerin içinde hapsolan hava vakumla uzaklaştırılıp cam üzerine 120 μm kalınlığında filmler çekilmiştir. Plastisol filmleri 160 C de hava dolaşımlı etüvde 15 dakika jelleştirilmiştir. Elde edilen plastikleştirilmiş PVC (p-pvc) filmlere farklı sıcaklıklarda ( o C) uygulanan ısıl işlem sürecinde havaya plastikleştirici göçü ağırlık azalması ölçümleri ile izlenmiştir. ısıl işlemlerle oluşan değişimler filmlerin kızıl ötesi (IR) spektrofotometresi (Shimadzu IR 470 model) ile cm -1 aralığında IR spektrumları alınarak incelenmiştir.

3 SONUÇLAR VE TARTIŞMA Farklı sıcaklıklarda (85, 100, 130 ve 160 o C) uygulanan ısıl işlem sürecinde ağırlık azalması ile p-pvc filmlerden havaya plastikleştirici göçü izlenmiştir. Başlıca ağırlık kaybının yüksek uçuculuğu nedeniyle plastikleştirici göçünden kaynaklandığı, PVC nin bozunmasından ve stearatların harcanmasından doğan ağırlık kaybının ihmal edilebileceği öngörülmüştür. Farklı sıcaklıklarda göç nedeniyle oluşan ağırlık kaybı, her bir plastikleştirici için zamana karşı izlenerek grafiğe alınmıştır (Şekil.1) Şekil 1. p-pvc filmlerin ısıl işlem sürecinde (a) 85, (b) 100, (c) 130 ve (d) 160 o C sıcaklıklarda % ağırlık kayıpları. M t /M a karşı t 1/2 grafiğinin M t /M <0,5 bölgesinde doğrusallığı, Fick yayınma kinetiğinin incelenmesinde Eşitlik.2 nin uygulanabilirliğini göstermiştir. Sonsuz zamanda plastikleştirici kaybı plastikleştiricinin tümünün uzaklaşacağı varsayılarak hesaplanmıştır. Çalışılan plastikleştiricilerin farklı sıcaklıklarda filmlerden havaya yayınırlık değerleri, D e, Tablo.2 de verilmiştir. Isıl işlem sürecinde gerçekleşen ağırlık kaybı ve yayınırlık sıralamasının maleat>adipat>ftalat olduğu görülmüştür. Ayrıca, ağırlık kayıplarının sıcaklık ve ısıl işlem süresi ile artması beklenen bir sonuçtur. Gerek ağırlık kaybı, gerekse yayınırlık değeri ile en az miktarda göç eden plastikleştiricilerin DINP ve DIDP olduğu bulunmuştur. P-PVC filmlerin ısıl işlem sürecinde IR spektrumları Şekil.2 de verilmiştir. Tablo.2 Plastikleştiricilerin p-pvc den havaya etkin yayınırlık değerleri, D e (x10 15 m 2 /s) T, o C DOP DINP DIDP DOM DOA 85 10,20 4,78 2,83 25,40 5, ,02 0,25 1,02 22,20 1, ,50 2,83 1,39 266,00 76, ,00 11,30 29,00 485,00 394,00

4 Şekil.2 P-PVC filmlerin IR spektrumları (%T:Işık geçirgenliği-dalga sayısı) Isıtma sürecinde filmlerin IR spektrumlarında karbonil gruplarına ve plastikleştiricinin ester gruplarına ilişkin 1720 cm -1 piki incelendiğinde, biri PVC nin bozunmasından dolayı karbonil oluşumu diğeri plastikleştirici uzaklaşması şeklinde yarışan süreçte, düşük sıcaklıklarda plastikleştirici göçü, yüksek sıcaklıklarda ise PVC nin de bozunmasından dolayı karbonil oluşumu öne çıkmaktadır. Plastikleştiricinin tipi malzemenin bozunmasında ve plastikleştirici göçünde önemli rol oynamaktadır. Ftalatlar; özellikle DOP, bu çalışmada kullanılan adipat ve maleat türü plastikleştiricilere göre daha yüksek karbonil oluşumu göstermiştir. Bu durumda, ısıl etkilere maruz kalınan kablo kılıfı uygulamasında DOP a karşı, uçuculuğu daha fazla olmakla birlikte, bozunurluğu daha düşük olan DOA ve DOM plastiricilerinin seçenek oluşturabileceği sonucuna varılmıştır.

5 BİLGİLENDİRME: Bu proje 09 MÜH 062 No ile Ege Üniversitesi BAP kapsamında desteklenmektedir. KAYNAKLAR [1] Marcilla, A., Garc, S., Garcia-Quesada, J.C., 2008, Migrability of PVC plasticizers, Polymer Testing, 27, p [2] Xu Z. P., Saha S. K., Braterman P. S., D Souza N., 2006, The effect of Zn, Al layered double hydroxide on thermal decomposition of poly(vinyl chloride), Polymer Degradation and Stability, 91, p [3] Egbuchunam T. O., Balköse D., Okieimen F. E., 2007, Effect of zinc soaps of rubber seed oil (RSO) and/or epoxidised rubber seed oil (ERSO) on the thermal stability of PVC plastigels, Polymer Degradation and Stability, 92, p [4] Ulutan S., Yapar S., Kocagül, A.Ş., Tüzüm-Demir, P., PVC/DOP Nanokil kompozitlerinin ısıl davranışı, I. Polimerik Kompozitler Sempozyumu, Bildiri kitabı , Kasım 2006, KMO Ege Bölge Şb., İzmir. [5] Zygoura P. D., Goulas A. E., Riganakos K. A., Kontominas M. G., 2007, Migration of di-(2- ethylhexyl) adipate and acetyltributyl citrate plasticizers from food-grade PVC film into isooctane: Effect of gamma radiation, Journal of Food Engineering, 78, p [6] Pant N., Shukla M., Patel D.K., Shukla Y., Mathur N., Gupta Y. K., Saxena D. K., 2008, Correlation of phthalate exposures with semen quality, Toxicology and Applied Pharmacology, 231, p [7] Heudorf, U., Mersch-Sundermann, V., Angerer, J., 2007, Phthalates: Toxicology and exposure, Int. J. Hyg. Environ. Health, 210, p [8] AB Direktifleri, 2007 (www.vinyl2010.org). [9] Karmalm P., Hjertberg T., Jansson A., Dahl R., 2009, Thermal stability of poly(vinyl chloride) with epoxidised soybean oil as primary plasticizer, Polymer Degradation and Stability, 94, p

PET FİLMLERİN SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİNE ISIL İŞLEM ETKİSİ

PET FİLMLERİN SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİNE ISIL İŞLEM ETKİSİ PET FİLMLERİN SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİNE ISIL İŞLEM ETKİSİ Göksenin Kurt Çömlekçi*, Pınar Tüzüm Demir, Sevgi Ulutan EGE Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü, Bornova, İZMİR 35100

Detaylı

KLORLU PARAFİN ve KLORLU POLİETİLENİN DEHİDROKLORİNASYONU

KLORLU PARAFİN ve KLORLU POLİETİLENİN DEHİDROKLORİNASYONU KLORLU PARAFİN ve KLORLU POLİETİLENİN DEHİDROKLORİNASYONU A. DURMUŞ, H. KAŞGÖZ, A. KAŞGÖZ İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 34320, Avcılar, İSTANBUL durmus@istanbul.edu.tr

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ REMAZOL BRİLLANT BLUE R BOYASININ SULU ÇÖZELTİDEN UZAKLAŞTIRILMASI İÇİN ZEYTİN POSASININ (PİRİNA) ADSORBENT OLARAK KULLANIMININ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ POLİSTİREN ATIKLARIN ISIL-KATALİTİK PİROLİZİ Çiğdem ÇELİKGÖĞÜS KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2010 Her hakkı saklıdır ÖZET Yüksek

Detaylı

BİNALARDA ISIL ENERJİ DEPOLAMA İÇİN YAĞ ASİDİ/VERMİKÜLİT KOMPOZİT KARIŞIMLARININ HAZIRLANMASI VE ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

BİNALARDA ISIL ENERJİ DEPOLAMA İÇİN YAĞ ASİDİ/VERMİKÜLİT KOMPOZİT KARIŞIMLARININ HAZIRLANMASI VE ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ BİNALARDA ISIL ENERJİ DEPOLAMA İÇİN YAĞ ASİDİ/VERMİKÜLİT KOMPOZİT KARIŞIMLARININ HAZIRLANMASI VE ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Ali KARAİPEKLİ a*, Ahmet SARI a, Alper BİÇER a a Gaziosmanpaşa

Detaylı

KALSİT KAPLAMASININ PVC KAPI VE PENCERE PROFİLLERİNİN BEYAZLIĞINA VE PARLAKLIĞINA ETKİSİ

KALSİT KAPLAMASININ PVC KAPI VE PENCERE PROFİLLERİNİN BEYAZLIĞINA VE PARLAKLIĞINA ETKİSİ KALSİT KAPLAMASININ PVC KAPI VE PENCERE PROFİLLERİNİN BEYAZLIĞINA VE PARLAKLIĞINA ETKİSİ Fethi KAMIŞLI *, Cem TURAN + ÖZET Gerek estetik açıdan gerekse degradasyonun geçiktirilmesi açısından profillerin

Detaylı

POLĠESTER PERDELĠK KUMAġTA ISIL REGÜLASYON SAĞLAMAYA YÖNELĠK MĠKROKAPSÜL HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI

POLĠESTER PERDELĠK KUMAġTA ISIL REGÜLASYON SAĞLAMAYA YÖNELĠK MĠKROKAPSÜL HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, 2011 POLĠESTER PERDELĠK KUMAġTA ISIL REGÜLASYON SAĞLAMAYA YÖNELĠK MĠKROKAPSÜL HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI Zeliha GÜLER * Dilek

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 30, 120-132, 2012 Research Article / Araştırma Makalesi PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF CONTINUOUS E-GLASS FIBER

Detaylı

Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonla Bertaraf Alternatifleri: İstanbul Örneği

Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonla Bertaraf Alternatifleri: İstanbul Örneği Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonla Bertaraf Alternatifleri: İstanbul Örneği Şenol Yıldız, Elif Yılmaz, Esra Ölmez İstaç A.Ş., Piyalepaşa Bulvarı No.74, Şişli,34379,İstanbul. Özet İstanbulda

Detaylı

Poliamid 6,6 Şekil-1 de gösterildiği gibi hegzametilen diamin ve adipik asidin polimerizasyonuyla oluşur

Poliamid 6,6 Şekil-1 de gösterildiği gibi hegzametilen diamin ve adipik asidin polimerizasyonuyla oluşur BASINÇLI VE SICAK SU ŞARTLARINDAKİ PA 6,6 (POLİAMİD) GF 30 KOMPONENTLERİN YAŞLANMA ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI 1. Nur KARAŞAHİN *, 2. Doç. Dr. Serap CESUR**, 3. Prof. Dr. Mesut YENİGÜL** *Ege Üniversitesi,

Detaylı

PVC ve PET Atıkların Seçimli Flotasyonu Bölüm 2: Laboratuar ve Pilot Ölçekli Kolon Testleri

PVC ve PET Atıkların Seçimli Flotasyonu Bölüm 2: Laboratuar ve Pilot Ölçekli Kolon Testleri Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 29(2), 95-113 ss., Aralık 2014 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 29(2), pp. 95-113, December 2014

Detaylı

POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI

POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Ardalan ZARRABİ AHRABİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2009 Her

Detaylı

ATIK LASTİK KATKISININ SICAK ASFALT ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF WASTE TIRE ADDITIVES ON HOT MIX ASPHALT PROPERTIES

ATIK LASTİK KATKISININ SICAK ASFALT ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF WASTE TIRE ADDITIVES ON HOT MIX ASPHALT PROPERTIES Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXII, Sayı:2, 2009 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Vol: XXII, No:2, 2009

Detaylı

KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ

KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ EFFECTS OF CURING CONDITIONS AND PERIOD ON COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS Yasin Engin, Muhittin Tarhan, Doğan Yaşar Aydıner

Detaylı

İki Farklı Çimento İle Üretilen Betonların Basınç Dayanımına Değişik Buhar Kürü Uygulama Sürelerinin Etkileri

İki Farklı Çimento İle Üretilen Betonların Basınç Dayanımına Değişik Buhar Kürü Uygulama Sürelerinin Etkileri ECAS2002 Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, 14 Ekim 2002, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye İki Farklı Çimento İle Üretilen Betonların Basınç Dayanımına Değişik Buhar Kürü

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi SOL-GEL YÖNTEMİYLE HAZIRLANAN BAKIR OKSİT İNCE FİLMLERİN ELEKTRİKSEL, YAPISAL VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Özge HASANÇEBİ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik

Detaylı

Kireçtaşı ve Cam Tozunun Briket Yapımında Kullanılması

Kireçtaşı ve Cam Tozunun Briket Yapımında Kullanılması Kireçtaşı ve Cam Tozunun Briket Yapımında Kullanılması Paki Turgut HR.Ü. Mühendislik Fakültesi Osmanbey Kampusu-Şanlıurfa Tel: (414)3440020/1109 turgutpaki@yahoo.com Öz Atık kireçtaşı tozu, cam tozu ve

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ POLİVİNİL BORAT SENTEZİ ; ELEKTROSPİN YÖNTEMİYLE NANOFİBER HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU Havva Dinç YÜKSEK LİSANS Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Ocak-2013

Detaylı

POLİAKRİLONİTRİL LİF ÜRETİMİNDE KOAGÜLASYON BANYO SICAKLIĞININ LİF İÇYAPISINA ETKİSİNİN GENİŞ AÇI X-IŞINLARI DİFRAKSİYONU İLE İNCELENMESİ

POLİAKRİLONİTRİL LİF ÜRETİMİNDE KOAGÜLASYON BANYO SICAKLIĞININ LİF İÇYAPISINA ETKİSİNİN GENİŞ AÇI X-IŞINLARI DİFRAKSİYONU İLE İNCELENMESİ (REFEREED RESEARCH) POLİAKRİLONİTRİL LİF ÜRETİMİNDE KOAGÜLASYON BANYO SICAKLIĞININ LİF İÇYAPISINA ETKİSİNİN GENİŞ AÇI X-IŞINLARI DİFRAKSİYONU İLE İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF COAGULATION

Detaylı

BİYOMEDİKAL UYGULAMALARINDA AKILLI POLİMER KULLANILMASI VE KARAKTERİZASYON YÖNTEMİNİN KUARTZ KRİSTAL MİKRO DENGELEYİCİ SİSTEMLER İLE GELİŞTİRİLMESİ

BİYOMEDİKAL UYGULAMALARINDA AKILLI POLİMER KULLANILMASI VE KARAKTERİZASYON YÖNTEMİNİN KUARTZ KRİSTAL MİKRO DENGELEYİCİ SİSTEMLER İLE GELİŞTİRİLMESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOMEDİKAL UYGULAMALARINDA AKILLI POLİMER KULLANILMASI VE KARAKTERİZASYON YÖNTEMİNİN KUARTZ KRİSTAL MİKRO DENGELEYİCİ SİSTEMLER İLE GELİŞTİRİLMESİ NAZLI NADİRE

Detaylı

Farklı Kimyasal Yapıdaki Kür Malzemelerinin Su Kaybını Önleme ve Yapışma Davranışlarının İncelenmesi

Farklı Kimyasal Yapıdaki Kür Malzemelerinin Su Kaybını Önleme ve Yapışma Davranışlarının İncelenmesi Farklı Kimyasal Yapıdaki Kür Malzemelerinin Su Kaybını Önleme ve Yapışma Davranışlarının İncelenmesi Barış Özer, Nazmiye Parlak, A.Raif Sağlam Sika Yapı Kimyasalları, İstanbul M.Hulusi Özkul İstanbul Teknik

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:134-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 27 (2) 15-24 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Fındık Yağının Dizel Motorlarda Alternatif Yakıt Olarak Kullanılması Ve

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 1 s. 87-97 Ocak 2005

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 1 s. 87-97 Ocak 2005 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: s. 87-97 Ocak 005 BİNA DUVARLARINA UYGULANAN YALITIMIN FARKLI KONUMLARININ ISI KAZANÇ VE KAYIPLARINA OLAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI (AN

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GAZİANTEP TE ATIK SULARDAN ETKİLENEN TOPRAK VE BİTKİLERDE ESER ELEMENT (Cu, Co, Mn ve Zn) VE Fe KONSANTRASYONLARININ ICP-MS İLE TAYİNİ TUĞRUL DEVECİ

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK Anabilim Dalı: ĠnĢaat Mühendisliği Programı: UlaĢtırma Tez DanıĢmanı:

Detaylı

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: F. Demir 1, K.T. Erkan 2, H. Dilmaç 3 ve H. Tekeli 4 1 Doçent Doktor,

Detaylı

POLİ(AKRİLAMİD-KO-SODYUM AKRİLAT)/BENTONİT NANOKOMPOZİT HİDROJELLERİN SENTEZİ VE ŞİŞME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

POLİ(AKRİLAMİD-KO-SODYUM AKRİLAT)/BENTONİT NANOKOMPOZİT HİDROJELLERİN SENTEZİ VE ŞİŞME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Özet POLİ(AKRİLAMİD-KO-SODYUM AKRİLAT/BENTONİT NANOKOMPOZİT HİDROJELLERİN SENTEZİ VE ŞİŞME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Gülşah Yaşar a, Selva Çavuş*, İsmail Aydın a a Reoloji Laboratuvarı *İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

T.C. TRAKYA Ü ĐVERSĐTESĐ FE BĐLĐMLERĐ E STĐTÜSÜ

T.C. TRAKYA Ü ĐVERSĐTESĐ FE BĐLĐMLERĐ E STĐTÜSÜ T.C. TRAKYA Ü ĐVERSĐTESĐ FE BĐLĐMLERĐ E STĐTÜSÜ GÜ EŞ MĐMARĐSĐ ELEMA LARI I ISIL VERĐMLERĐ Đ TÜRKĐYE ĐKLĐM ŞARTLARI VE YAPI KO STRÜKSĐYO LARI ĐÇĐ HESAPLA MASI SEMĐHA KARTAL DOKTORA TEZĐ Danışman: Doç.

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ POLİ(METİL METAKRİLAT)/NEVŞEHİR POMZASI KOMPOZİTLERİNİN ELEKTROREOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Tezi Hazırlayan Abdullah ÇALIŞKAN

Detaylı