TÜRK HEDYELEME GELENE VE MEDYA TURKISH PRESENT TRADITION AND MEDIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK HEDYELEME GELENE VE MEDYA TURKISH PRESENT TRADITION AND MEDIA"

Transkript

1 TÜRK HEDYELEME GELENE VE MEDYA TURKISH PRESENT TRADITION AND MEDIA Doç. Dr. Nebi ÖZDEMR Özet Bu makalede Türk hediyeleme gelenei ile medya arasındaki iliki belirlenmeye ve açıklanmaya çalıılmaktadır. Giri bölümünde hediye kavramı kısaca açıklandıktan sonra, Türk hediyeleme gelenei üzerinde medyanın etkileri çözümlenmektedir. Gazete ve dergilerin, radyo ve televizyon yayınları ile internetin Türk toplumunun hediyeleme geleneini dönütürmesi örneklerden hareketle açıklanmaktadır. Anahtar Sözcükler: Hediye, medya, Türk hediyeleme gelenei. Abstract The aim of this article is to clarify the relation of Turkish present tradition and the media. The effects of the media to Turkish present tradition are debated, after giving some informations about the term of gift. This case is exampled and commented within the scope of Turkish newspapers, jurnals, radio and television canals and internet. Key Words: Gift, the media, Turkish present tradition. Hacettepe Üniversitesi, Türk Halkbilimi Öretim Üyesi.

2 468 Doç. Dr. Nebi ÖZDEMR Giri: Türk toplumunda ihsan, lutuf, inayet, hibe, bah, baı, behiyye, yadigar, hörmet, bahi, eantiyon, çorba parası, çay puli ve benzeri sözcüklerle de ifade edilen armaan ya da hediye, ve dolayısıyla hediyeleme, kültürü oluturan bir gelenek, sosyal yaamı meydana getiren ve ayakta tutan karmaık bir sistem olarak kabul edilmelidir. Armaan, bütünsel bir toplumsal iliki sistemi; kiisel ilikilerin bir simgesi ve bir anlamda harekete geçiricisi, seçilmi akrabalıkların katalizörü ve belirleyicisi; yükümlülükler dayatıcısı; ilikilerin pekitiricisi; geleneksel toplumlarda yardımın, hayır ilerinin, cömertliin, sosyallemenin simgesi, toplumsal ilikilerin temeli; modern toplumlarda her yerde hazır ve nazır olan, alanı ve vereni nesnelletiren bir ayartıcı, souk çıkar hesaplarının aracısı; piyasa ve devletin ardındaki görünmeyen sistem; sosyal dei toku sistemi; kiiler arası sosyal ilikiler sisteminin somutlatırılması; sosyal ilikilerin kurucusu, yenileyicisi, güçlendiricisi ve pekitiricisi; sosyal baları tevik eden bir mal ve hizmet dolaımı; vermek, almak ve karılıında vermekten oluan bir dolaım, çevrim biçimi/türü; balama göre bir araç ya da amaç; mahremlik, güven yakınlık ve sevgi üzerine kurulu bir sistem; kendiliindenlik, özgürlük, karılıksızlık, koulsuzluk, zımnilik, mulaklık/belirsizlik, denge gözetmezlik, balamsallık, çıkarsızlık, verme hazzı, deiken bir eitsizlik, özgecilik, döngüsellik, ilkeleriyle ileyen bir sistem; gündelik ileyiin bir istisnası; gönüllü olarak sürdürülen bir borçluluk durumu; elden ele dolatırmak, bir kaynaktan çok bir kanal; modernitenin atalarla kopardıı baı soy zinciriyle yeniden kuran; zaman dolayımlı bir zincir, piyasa uzamı içinde bir zincir; geçmile bir ba kuran akrabalıın bir parçası; eyleri dolaımda tutma istei; duygusal alı veri ve destek dünyası; iletmelerin hizmetkarı; bir görgü meselesi; kurumsallamı bir alıkanlık; i hayatında enformel ilikilerin temel aracı; baka bir eyin maskeleyicisi; ritüelistik bir eylem; piyasa alanında bir araç; ekonomik yorumuyla görünüte serbest, karılıksız, aslında zorlayıcı ve özyararcı; almak, daimi olarak borcu yeniden üretmek; birincil ve toplumsal alan kurucusu ve yapı taı; toplumsal bireyselletirme aracı;modern toplumda kadınların bir tarihi; modernitede eyalara anlamlarını geri veren aların yaratıcısı; kendini izleyeni yetkilendiren bir edim; üretilenin satılmasını salayan ya da bireyi tüketime yönlendiren bir araç; verenin bazı özelliklerinin iaretleri; sosyal ve duygusal ba oluturan insanlar arası iletiimin bir parçası; piyasada daha fazla elde etme aracı; özne-nesne ayrımının reddedicisi; nesnelerin ve hizmetlerin dolaımının, dolayısıyla piyasa ve devletin olumasının temel aracı; karmaık balantı ve hiyerarilerin oluturduu bir sistem; bireyi ve toplumu dünyaya balayan evrensel bir dei toku kuramı; cömertlik ve minnet dourucusu; hayatın ve evrensel enerjinin kaynaıyla balantının yenilenmesi gibi farklı açılardan deerlendirilmektedir (Godbout 2000). 19.asırdan itibaren sosyo-kültürel deimelerin ivmesini artıran teknolojik gelimeler daha çok haberleme ve kitle iletiim alanında meydana gelmitir. Kitle iletiimi alanındaki teknolojik gelimeler, dier teknolojik yeniliklerin de tanıtılmasını ve benimsenmesini salayarak toplumları daha hızlı ve çok boyutlu

3 Türk Hediyeleme Gelenei ve Medya 469 olarak etkilemeye ve deitirmeye balamıtır lı yıllardan sonra gazete ve dergiler, lı yıllardan itibaren radyo ve 1970 li yıllardan itibaren de televizyon Türk toplumsal yaamını dönütüren temel dinamikler olarak ortaya çıkmıtır (Sosyo-kültürel deimede ve yeniliklerin benimsenmesinde kitle iletiim araçlarının etkisi hk.bkz. Yüksel 1996: ). lk dönemde yazılı medya, birincil sözlü kültüre karı, toplumun yazılı kültür temelinde yeniden kurgulanması ve iletilmesi amacına sahiptir. 20. asrın ikinci yarısından sonra yazılı medya, bulvar basını kapsamındaki yayınlarıyla içten içe toplumun sözlü ve de görsel kültürde yaamasında ısrar etmitir. Yazılı kültürden- sözlü kültüre dönüüm projesinde medya, daha çok görsel ve iitsel araçlarıyla, ilk dönemdeki ilkesinden farklı bir tavır sergilemitir. Türk toplumsal yaamın dier alanları gibi, sosyo-kültürel alanda da medya merkezli ya da medya aracılııyla deimeler, farklılamalar ve yok olmalar meydana gelmitir. Medyanın bu etkinlii giderek artmaktadır. Bu makalede, kültürü oluturan dier geleneklerle birlikte hediyeleme gelenei üzerindeki medyanın etkisi belirlenmeye ve açıklanmaya çalıılacaktır. Geleneksel kültürde hediyeleme, sosyal ba yaratan (Godmann), kültürü yaatan ve aktaran, farklılatıran bir ara sistem olarak ilev görmütür. Medya bir bakıma bu sistemin yerine talip olmutur. Balı baına bir üretim alanı olan ve özgün ürünlere sahip medya, farklı mal ve hizmet sektörleri için tüketicilerin yaratılmasına da katkıda bulunur. Bu nedenle hediyeleme gelenei üzerinde medyanın etkisi çok boyutludur. Bu da hediyeleme gelenei üzerinde medyanın kendi balamındaki yaratımlarının ya da farklı alanların yaratımlarının etkilerinin tartıılması daha yerinde olacaktır. Modern yada geç-modern toplumlarda üretim ve de tüketim etkinlii, doal olarak da üretici ile tüketici birbirlerinden kesin olarak ayrılmıtır. Üretici, sürekli üretmek, tüketici de sürekli tüketmekle yükümlüdür. Bu iki unsur arasında yer alan balantı, tüccar, reklamcı, komisyoncu vb. yanında medya aktörünün de içinde bulunduu aracılar tarafından salanır. Bu aracılar, sadece üretilen deil üretilmemi olanın da taliplisini/tüketicisini yaratma peindedirler. Dier aracılarla birlikte medya da bu amaçla yaamı farklılatırmaya çalıır. Bu medyanın toplumda yerleik hediyeleme geleneini deitirme, en azından zenginletirme arzusunda olduunu ortaya koymaktadır. Medyanın Türk Hediyeleme Gelenei Üzerindeki Etkisi: 1.Gazete ve Dergilerin Türk Hediyeleme Gelenei Üzerindeki Etkisi: Tanzimat ın ilk dönemindeki resmi ve yarı resmi gazeteleri sayılmazsa, Türk toplumsal yaamında gazete ve dergilerin 1860 lı yıllardan itibaren sosyokültürel alanı dönütüren etkin bir dinamik olarak ortaya çıktıı görülür(basın aracııyla Osmanlı da tüketim toplumunun yaratılması hk.bkz. Çakır 1999: 41-49).

4 470 Doç. Dr. Nebi ÖZDEMR Burada amaç, çounluu sözlü kültürde yaayan bir toplumu, yazılı kültür, bir yanıyla da tüketim kültürü temelinde yeniden kurgulamak ve iletmektir (Özdemir 2004). Dier pek çok ürün gibi, ilk gazeteler de topluma bir hediye (teknolojinin bir armaanı) olarak sunulmutur. Magazin ve bulvar basınının gelimesinden, gazetelerin renkli, fotoraflarla bezeli hale gelmesinden sonra, bu armaanların çekici ambalajlara kavutukları da söylenebilir. Sözel kültür ile yazılı kültürün hediyeleme gelenekleri arasında çeitli farklılıklar bulunmaktadır. Yazılı kültür, bir yandan sözlü kültürün hediyeleme geleneini devam ettirirken, dier taraftan da bu gelenee yeni unsurlar katar, bazı eski unsurları dılar, bazı unsurları biçim yada anlam bakımından farklılatırır. Türk toplumunda gelien gazete ve dergicilik köken/model itibariyle Batılıdır. Bu nedenle yazılı medyanın Türk hediyeleme gelenei üzerindeki etkilerinin de aynı nitelikte olması doaldır. lk gazeteler, öncelikle kendi okur kitlesini oluturmak ve geniletmek amacıyla çeitli yöntemler uygulamılardır. Bu yöntemlerin baında hayır ve eitim amaçlı çalımalara destek gelmektedir. Örnein ilk haber, fikir, sanat ve edebiyat gazetelerinden Tasvir-i Efkar (1861) eitim ve hayır amaçlı ilanları ücretsiz yayımlamı, Muhbir (1866) de Girit felaketiyle ilgili olarak bir yardım kampanyası balatmı ve bu amaçla gazete yarı fiyatına satılmıtır. Gazetecilik alanında satı artırıcı yöntem olarak çok eski dönemden beri okura ücretsiz ek daıttıı görülür. Nitekim Türk yazılı basınının öncülerinden Terakki (1868) ilk kez kadınlara yönelik, Sadakat de çocuklara yönelik ekler daıtmılardır. lk mizah gazetesi ise Letâif-i Asar adını taır. Bu yayın da, yine Terakki adlı gazetenin ekidir. Bu ekler sayesinde Türk yazılı basını okur kitlesini tüm kesimleri de kapsayacak ekilde geniletmeye çalımıtır. Burada eklerin kadınlara ve çocuklara yönelik olması dikkat çekicidir. Nitekim ilerde kitle kültürünün, medyanın ve de hediye sektörünün hedef kitlesini kadınların ve çocukların oluturduu görülür. Yine burada mizah basınının okur kitlesi (özellikle yaları aralıındaki gençler) oluturmadaki öncül ilevi vurgulanmalıdır. Ücretsiz daıtılan bu ekler, Türk yazılı basınının okura verdii ilk hediyelerdir (nuur 1992). Bu türden genellikle hafta sonunda matbu ek daıtımı, Cumhuriyet dönemi yazılı basını tarafından da sürdürülmütür lerde Arif Bey in Medeniyeti ile balayan magazin basını ve daha sonra özellikle Haldun Simavi nin Günaydın ı yayımlamasıyla (1968) gelien bulvar basını bu türden uygulamalara sıklıkla bavurmutur. Bu ekler genellikle bulmaca, örgü ve diki modelleri, fotoroman, çizgi roman, fal, sosyete ve moda haberleri, seyahat yazıları, anılar, rüya tabirleri, spor, gezi notları, anılar gibi okurun ilgisini çekecek unsurlarla doludur. Bu ekler okurun ilgisine göre bazen müstakil gazeteler olarak yayımlanmıtır. Nitekim spor gazeteleri, daha önce ek olarak okura ücretsiz olarak daıtılmıtır, yani hediye edilmitir. Buna karın bazı gazetelerin de zamanla tekrar ek haline geldii görülmütür. Bu ek daıtma bazen gazeteler arası rekabetin temel öesi durumuna getirilmitir. Bu rekabet özellikle hafta sonu yayınlarında hala sürmektedir. Yine bu eklerde yer alan bulmaca, matematik problemleri, satranç

5 Türk Hediyeleme Gelenei ve Medya 471 çözümlerine yönelik çeitli hediyeler de daıtılmaktadır (Türk basını hk.bkz. Selim Nüzhet 1931; nuur 1992: ). Özellikle 20.asrın son çeyreinde (ki bu tür yazılı medya etkinlii Tanzimat tan beri farklı biçimlerde uygulanmıtır; Günaydın gazetesinin bu türden faaliyetler kapsamında kupon daıtmasıyla younluk kazanmıtır), önceleri sayfalarını artırmak, ekler ve ilginç moda-magazin haberleri vermek suretiyle okur çekmeye çalıan gazetelerin promosyon daıtma yarıına girdikleri, daha yerinde bir deyile çılgınlıına kapıldıkları gözlenmitir (Selıık Tamar 1996: ). Tahrik etmek anlamındaki pro ile yazılı ve görüntülü anlamına gelen mosyon sözcüklerinden oluan promosyon, yazılı ve görsel basında satı artırıcı, tevik edici eklinde tanımlanmaktadır (Tutar 1996: 415). Dünyanın gelimi ülkelerinde asıl ürünün yanında ücretsiz olarak çeitli (kalem, tiyatro bileti,sergi davetiyesi, hobi kitabı, abonelik, video kaset, cd vb.) ürünlerin okur ya da izleyiciye daıtılması eklinde algılanan ve uygulanan promosyon, Türk medyasında bir malın ya da malların pazarlanması, satıı eklinde deerlendirilmitir. Medya, farklı sektörler için tüketici yaratmaktan çok, kendisi için müteri bulma arayıına girmitir. Türkiye de promosyon, okur yada izler kitleyi artırıcı etkinlikten çok, mal yada hediyelik pazarlayan medya sektörü nü belirtmektedir. Medya, bu balamda yaamdaki her türlü unsuru(ev, araba, beyaz eya, tencere, muayene ücreti vb.) hediyeye dönütüren (nesneye hediye anlamı ve ilevi kazandıran) bir dinamiktir. Araçların nesnelere farklı anlam ve ilev kazandırma güçleri, biçimde takılıp kalan sosyal bilimcilerce pek fark edilememitir. Bu yarı kapsamında kadın, erkek, çocuk her kesimden okura, çeitli yöntemlerle (kupon, çekili/lotarya, ek vb.) ansiklopedi, kitap, ev, araba, seyahat bileti, top, fırın, kuma, televizyon, oyuncak, altın, bilgisayar, televizyon, tabak, tencere, eitim seti, peynir, süt, bilgisayar, çamaır ve bulaık makinesi, buzdolabı, çeyizlik eya, bardak vb., yaklaık 350 ye yakın(tutar 1996: 415) eya daıtılmı, daha doru bir deyile pazarlanmıtır. Aileler, karton- plastik- tahtadan yapılan modüler oyuncakları yapabilmek için saatlerini harcamılar ve ortaya çıkardıkları eserlerini(!) evlerinin en deerli köelerinde sergilemilerdir. Bu tür faaliyetlerde, ilgili hediyenin elde edilmesi okurun belirtilen gazeteyi günlerce satın alması salanmıtır. Çok kere gazetenin verdii ödülün arkasında kaldıı ve önemsizletii ve dolayısıyla istenen sadık okur kitlesinin geniletilemedii görülmütür. Pek çok tüketicinin zarara uratıldıı bu promosyon faaliyetlerindeki çılgınlık, yozlama, kargaa, Tüketicinin Korunmasına Hakkındaki 4077 Sayılı Kanun kapsamında çıkarılan teblilerle ortadan kaldırılmaya çalıılmıtır. Bu yıkıcı, yok edici çılgınlıın bedeli okura, alınamayan armaanlar yada alınan kalitesiz armaanlar ve dü kırıklıı eklinde ödetilmitir. Var olan okur kitlesi de oluan güvensizlik nedeniyle azalmıtır. Ayrıca bu yıkıcı promosyon çılgınlıı geride, kapanan pek çok gazete ve dolayısıyla isiz kalan basın mensupları bırakmıtır (Promosyon kültürü hk.bkz. Wernick 1996; Selıık Tamar 1996; Tutar 1996).

6 472 Doç. Dr. Nebi ÖZDEMR Yazılı medya bütün bu uygulamalarında, her zaman okura bir hediyemiz, her ey okur için söylemini kullanmı ve kullanmaktadır. Gerçekte ise bu satın alınan bir hediyedir. Bu türden, deeri belirlenen ve bu deer üzerinden alınan yada verilen bir nesne de hiçbir zaman bir hediye deildir. Ancak okur, genellikle bu gerçein deil, yaratılan yanılsamanın etkisi altındadır. Yazılı medyanın kendi balamındaki sözde hediye verme uygulamalarının yanında çeitli sektörlerin yazılı medyadaki benzer faaliyetlerine de dikkat çekilmelidir. Bunlar daha çok reklamı yayımlanan bir ürünün numulerinin ilgili gazete yada dergi ile birlikte daıtılması eklinde gerçekleir. Özellikle kadın ve çocuk dergileriyle birlikte yayımlanan bakım ürünleri (krem, ampuan, sabun vb.) ile bu türden hediyelerdir. Kendileri, deeri ölçülemeyen armaanlar olan çocuklar, hediye profesyonellerince hedef kitleye dönütürülerek nesneletirilmektedir. Aynı durum kadınlar için de söz konusudur. Hediye ile kadın arasında özel bir ba oluturulmutur. Dier bir ifadeyle, hediye, kadın dünyasına özgü hale getirilmitir. Nitekim Godbout (2000:66-67) armaan dünyası kadınların özel alanıdır; kadınlar hediyelerden, hediye ambalajlamaktan sorumludur; kadının kendisi armaandır; hediye özel alana özgüdür, bu alanın merkezinde de kadın vardır derken, kadınla hediye arasındaki baa vurgu yapıyordu. Kadınlar, hediye dünyasının tanrıçalarıdır. Burada kadınların daha çok hediye alan, buna karılık hediyelerin seçilmesi, anlamlandırılması ve sunulması konusunda da uzman olmaları, görünüte bir karıtlık gibi algılansa da, özünde kadınsı hakimiyetin göstergesidir. Bu nedenle özellikle gençlerin egemen olduu çada kadın ve çocuk hediyeleme geleneinin merkezinde yer alırlar, doal olarak da bu sektörün hedef kitlesi durumundadırlar. Bu uygulamada medyanın, sözlük anlamına uygun olarak, aracılık ilevini istendik bir ekilde yerine getirdii görülür. Keza burada hem ilgili ürünün reklamı yapılmakta, bu arada bedava yanılsaması içinde yeni okurlar kazanılmaktadır. Hediyenin temel özelliklerinden biri de karılıksızlıktır. Gizli de olsa bir karılıın ima edilmesi, ilgili unsuru hediye olmaktan çıkarmaktadır. Son dönemde gazetelerin özellikle hafta sonu eklerinde yer alan çeitli haber, röportaj ve in-out, bu hafta sona ermeden unları mutlaka yapın, top ten türünden deerlendirme ve reklamlar, Türk hediyeleme gelenei üzerinde yönlendirici ve etkin hale gelmitir. Moda adı altındaki bu yönlendirmeler, kent tutsaklarının temel var olu eylemleri olarak gösterilmektedir. In-out formatı altında kurgulanan kimliklere sahip olmaya zorlanan bireyler, hediyeletikleri yada hediye tükettikleri oranda var olabilme döngüsü içinde nesneletirilmektedir. Var olmak, hediye almak ve vermekle hissedilebilir, hediyesiz yaam, anlamsızdır(!) söylemleri içten içe bireysel ve toplumsal bilinçaltına yerletirilmeye çalıılmıtır. Çada ve modern, dahası var olabilmenin temel ölçütleri (u kitabı oku, burayı gör, urada yemek ye, unu dinle, u filmi izle vb.) önce yazılı daha sonra da görsel iitsel medyanın aktörlerince belirlenip kitleye ve de tüketiciye ezberletilmeye çalıılmaktadır. maj, kimlik, karizma, itibar, vizyon, seçkinlik biraz da verilen hediyelerle olumaktadır. likiler in-out lar üzerinde iletilmeye çalıılmaktadır. Kii, in-out ların deiim hızını yakalayabilme çabası içinde, sahte tavanı izleyen

7 Türk Hediyeleme Gelenei ve Medya 473 yarı tazılarına döndürülmütür. Tüketici, tatsız elmaları yiyerek ve çok kere dıı cilalı içi bo ve ilevsiz eya ve hediyelerle avunmak durumunda bırakılmıtır. deal insan kalıplarının sunulduu bu in-out yönlendirmelerinin peindekiler, öznel kimlik oluumlarına gereken önemi verememektedir. Bunlarla okurun ne zaman, hangi hediyeyi, nerede, kime, nasıl verecei açıkça belirtilir. Bireye sadece tüketmek kalır. Bu balamda geçerli söylem, tüket, var ol dur (Akbulut 1997: 219). Böylelikle yerleik hediyeleme geleneine büyük bölümü Batı kökenli ya da küresel nitelikli yeni unsur ve uygulamalar yerletirilmekte, yerel ve ulusal hediyeleme ritüellerine yenileri eklenmektedir. Özellikle birer anlam çoaltıcısı olarak tanımlanan (Yazıcı 1996: ) fotoraflarla süslü hediye reklamları ve haberlerinin ayartıcı ve dolayısıyla gelenei deitirici etkisi oldukça fazladır. Bu tür yayınlarda yer alan moda haberleri de benzer ilevlere sahiptir. Keza in-out uygulaması balı baına bir moda yaklaımı olduu unutulmamalıdır. Hangi hediyenin yada hediyeleme vesilesinin ya da ritüelinin eskidii yada tutulduu, okura medyacılar tarafından empoze edilir. Özetle bir armaan modası ve dolayısıyla da bir armaan sektörü/ekonomisi bulunmaktadır. Bu hediyenin dier temel özellii olan özgünlüün, özgüllüün ortadan kalkmasıdır. Böylelikle küresel anlamda vesileler, ritüeller ve hediyeler, gerçekte de birey tektürletirilmi olmaktadır. Bu anlamda hediye sektörü ve küresel hediyeleme gelenei, kitle kültürünü yaygınlatıran, bir tektürletirme alanına dönütürülmütür. Özellikle halkın adına yayın yaptıklarını vurgulayan gazetelerde bazı okurların deerlendirmeleri de yer almaktadır. Okur köesi nde yayımlanan bu yazılar,bir bakıma gazetenin hediyesi olarak da nitelenebilir. Yine gazete ve dergilerle birlikte daıtılan irketlerin tanıtım broür ve katalogları, pek çok hediye unsurunu içermektedir. Prospektüslü yaamdaki hediyeleme gelenei de, doal olarak sunulan ve kurgulanandan ibaret olacaktır. 2. Radyonun Türk Hediyeleme Gelenei Üzerine Etkisi: lı yıllarda bölgesel yayına balayan ve 1950 li yıllarda yaygınlaan radyo, ikincil sözlü kültür ortamının en temel aracı olarak tanımlanabilir. Okuma ve dolayısıyla yazmanın esas oluturduu kültüre geçi sürecindeki Türk toplumu, radyo ile elektronik ortamıyla, dahası ikincil sözlü kültür ortamıyla tanımıtır. Sözlü nitelik taıyan kültür deimelerine yatkın olan Türk toplumunda, radyonun dönütürücü gücü, yazılı medyaya göre, daha fazla olmutur. Nitekim, televizyonun yaygınlatıı 1970 li yıllara kadar, radyo bu gücünü korumutur. Buna karılık hediyeleme gelenei kapsamında radyonun, yazılı basına göre fazla etkili olmadıı görülür. lk dönemlerde radyonun kendisi, balı baına bir armaan olarak algılanmıtır. Gündelik yaamdaki pek çok yeni araç ve gereç, genellikle armaan olarak tüketiciye sunulmaktadır. Önceleri tek yanlı yayın ilkesini benimseyen radyo aktörleri, zamanla dinleyicilerle diyalogun büyüsünü kefetmilerdir. Böylelikle daha önce çeitli programlarda farklı

8 474 Doç. Dr. Nebi ÖZDEMR milletlerin hediyeleme gelenekleri hakkında bilgi vermekle yetinen iitsel medya kurgulayıcıları ve ileticileri, zamanla kendi hediye verme vesileleri yaratmılardır. Bu türden ilk uygulama dinleyici istekleri ne yönelik olarak arkı, türkü armaan edilmesidir. Daha sonra özellikle hafta sonu programlarında stüdyo içi ve dıı izleyici ve dinleyicilere, çeitli uygulamalarla (soru sorma, yarıma, kura vb.) hediyeler daıtılmaya balanmıtır lı yıllardan itibaren ulusal veya yerel yayın yapan pek çok özel radyo kanalı ortaya çıkmıtır. Daha fazla dinleyicisi kitlesine ulamak gayreti içindeki radyo kanalları arasında acımasız bir rekabet balamıtır. Bu rekabette kullanılan en önemli yöntem ise dinleyiciye hediye daıtmaktır. Bu kapsamda, yayın akıı içinde çeitli ifreler verilerek yada programla ilgili, ilgisiz sorular sorularak dinleyicilere konser bileti, tıra takımı, bakım seti, akam yemei, güne gözlüü, kitap vb. hediyeler verilmitir. Bu hediyelerin bazıları çeitli irketler tarafından reklam amaçlı promosyon ürünleridir. Bir bakıma, medya aracılııyla promosyonlarla tüketici bir kitle yaratılmaktadır. 3. Televizyonun Türk Hediyeleme Gelenei Üzerindeki Etkisi: Türk toplumsal yaamının son otuz be yıllık dönemine damgasını vuran temel dinamiklerden biri de televizyondur. Yazılı basının aksine, radyo gibi televizyon da dünyada kullanılmaya balanmasından kısa bir süre sonra Türkiye de görülmeye balanmıtır. Türkiye de ikincil sözlü kültürün, görsel kültürün, sanal kültürün, elektronik kültürün olumasında, yerlemesinde ve sürdürülmesinde televizyon baat bir rol üstlenmitir. Televizyon, sosyo-kültürel deimelerin temel aracı ve ortamı olarak hizmet görmü ve yaamı farklılatırmıtır. Zamanla yaamın temel kültür dinamii/aktörü haline gelen televizyon, kitle kültürünün bütün cepheleriyle Türk toplumuna yerlemesini salamıtır. Televizyon, öncelikle farklı alanların ve dinamiklerin temel aktarım ortamları olarak ilev görmektedir. Dier bir ifadeyle toplumsal yaamı dönütürmek amacındaki her türlü ticari, idari, yerel, küresel, resmi yada özel dinamik, televizyondan yararlanmak zorundadır. Yaygınlamanın temel aracı, televizyondur. Televizyon sadece kendi ürünlerini deil, her türlü mal ve hizmet üretiminin ve dolayısıyla ilgili ürünlerin tüketiciye ulamasını, çok kere de ilgili tüketici kitlenin yaratılmasını salamaktadır. Özetle televizyon sadece görsel iitsel medyanın deil, farklı alanların aktörlerinin faaliyet gösterdii sanal bir ortam/dünyadır. Televizyon son yıllarda yaamın dier gelenekleri gibi, Türk hediyeleme geleneini de deitiren temel dinamiktir. Bu etki, daha çok reklam, dizi, film, klip, haber, belgesel, yarıma, sohbet, açık oturum, röportaj ve benzeri adlarla yayımlanan ürünler aracııyla yaratılmaktadır. Bu ürünlerin bazıları, tamamen hediyeleme gelenei ile ilgilidir. Ulusal ya da küresel özel gün ve bayramlarla (Ramazan Bayramı, Anneler Günü, Babalar Günü, Sevgililer Günü, Yılbaı vb.)

9 Türk Hediyeleme Gelenei ve Medya 475 ilgili özel programlarda(haber, magazin, reklam vb.) kimin, hangi armaanı, kime, nasıl(biçim, içerik, anlam, tören, söz kalıpları, bakıla) ve nerede verecei, dahası vermesi gerektii açıkça ezberletilmektedir. Modernite, geç modernite, tüketim, kitle, siber uzay çaının aktörleri, yılın her gününü bir kutlama, dolayısıyla hediyeleme günü haline getirmeye çalımaktadırlar. Böyle bir durum, dünyanın en verimli ve yaygın sektörlerinden biri haline gelen hediye sektörünün etkinliini de ortaya koymaktadır. Temelde elence kültürünün ve endüstrisinin aracı olan televizyonun da bu ilevi üstlenmesi doaldır. Burada hediye ve hediyelemenin, gelenekler bilekesi olan elence içinde de yer aldıı hatırlanmalıdır (Elencehediye ilikisi hk. bkz. Özdemir 2005) lı yıllardan itibaren özelleen ve sayıları gittikçe artan televizyon kanalları, evlerin ba köesinde sosyo-kültürel yaamı hızla farklılatırmaya balamıtır. Kablolu yada uydu yayınları aracılııyla Türk toplumu farklı hediyeleme gelenekleri ve hediyelerle tanımaktadır. Ulusal ve küresel balamdaki yerli ya da yabancı pek çok televizyon kanalında yayımlanan özellikle film ve diziler, Noel, Paskalya örneklerinde olduu gibi, Türk hediyeleme geleneinde deimelere neden olmaktadır. Bu tür ürünlerin bazıları, tamamen bu kutlamaları ve dolayısıyla hediyeleme geleneklerini ilemektedir. Ayrıca, Batı kökenli her film, dizi ve benzeri yapımda, mutlaka hediyeleme imgelerine yer verildii görülmektedir. Bu genel anlamda elence, kutlama, özel anlamda da hediyeleme alanı kullanılarak gerçekletirilen kültür aktarımını belirtmektedir. Küreselleme balamında ise televizyon kanalları, tıpkı dier medyalar gibi, milletlerin hediyeleme geleneklerinin çözülmesine ve dolayısıyla tek tür bir hediyeleme geleneinin yerlemesine, yaygınlamasına neden olmaktadırlar. Türkiye deki televizyon kanalları, izlenme oranlarını yükseltmek ve daha geni bir izler kitleye sahip olmak amacıyla farklı türdeki yapımlar kapsamında hediyeler daıtmı ve daıtmaya da devam etmektedir. Basit yada karmaık nitelik taıyan bilgi, beceri ve ans oyunlarına dayalı yarıma programları aracılııyla katılımcılara para, araba, beyaz eya, mücevher, spor eyası, giyim- kuam, yemek, konser bileti, maç bileti, mutfak eyası, mobilya, daire vb. daıtılmaktadır. Bunlar, reklam amacıyla programı destekleyen özel sektör kurulularının ürünlerinden meydana gelmektedir. Buradaki verme eylemi ve verilenler, bir amaç deil kar elde etmeye yönelik bir araçtır. Böyle bir durumda da hediyeden söz edilemez. Nitekim piyasada mal ve hizmetlerin, ticari deerlerin, hediyeleme geleneinde ise duygusal deerlerin dolaımı, söz konusudur ve armaan ekonomisinin (Cheal 1988 e atfen Godbout 2000: 53) ilkeleri geçerlidir. Ticari anlamda bir deerlendirme ve alı veri varsa, orada armaan yoktur. Ticari sistem, armaanın karıtıdır. Piyasa, armaanın aksine, özgecilii reddeder. Bir bakıma piyasanın, tüccarın ortaya çıkııyla armaan, kapı dıarı edilmitir Özetle ticari anlamda armaan genellikle nesnelerin dolaımının, ürünlerin daıtımının, satıların bir aracıdır (Godbout 2000: 73, 87, 123 v.d.). Bu balamda televizyon bir taraftan imalat ve ticaret alanlarına hizmet ederken, dier taraftan daha fazla izler kitleye, daha uzun sürede ulamak istemektedir. Bir bakıma televizyon kanalları,

10 476 Doç. Dr. Nebi ÖZDEMR elence ve armaan sunumlarıyla üreticiye, tüketici yaratma araçlarıdır. ngilizce deki gift kelimesinin dier anlamı zehirdir. Bu balamda hediye uygulamasıyla izler kitle zehirlenmekte ve ilgili ürün yada hizmeti tüketmesi salanmaktadır. Televizyon kanallarının özel gün yayınlarında (çeitli haber ve magazin programlarıyla) hediyeleme geleneine vurgu yapılmaktadır. Bu yayınlarda bazen bir hediye fuarı tanıtılır, bazen bir sokak röportajı sunulur, mutlaka da görüntülerle birlikte izleyiciye hediyesini seçip seçmedii sorulur. Tüketim cennetine davet (Yazıcı 1996: ) olarak reklamlar, televizyon yayınlarının büyük bir bölümünü kapsamaktadır. Bir mal ya da hizmeti, kitle iletiim araçları yardımıyla bir bedel karılıı geni halk kitlelerine duyurarak satıları artırmayı amaçlayan faaliyetlerin tümü; bilgilendirmek, ikna etmek, inandırmak için para karılıı kitle iletiim araçlarının kullanılmasıdır eklindeki deerlendirmeler, reklam-televizyon balantısını ortaya koymaktadır (Akbulut 1997: 219). Reklamlar aracııyla tüketiciye pek çok seçenek sunuluyor izlenimi verilerek, belirli bir seçenein artlandırma yapılmaktadır. Burada seçen, tüketici deil, reklamcıdır. Televizyonda pek çok ürünün reklamı yer almaktadır. Bununla birlikte müstakil hediye reklamlarına televizyon yayınlarında pek rastlanmamaktadır. Reklamcılar daha çok ürünlere hediye balamı, anlamı ve imajı kazandırmaya çalıırlar. Daha çok çikolata ve ekerleme, kuyum, konfeksiyon, mutfak eyası, otomobil, cam, kozmetik alanlarıyla ilgili reklamlar yayımlanmaktadır. Bu reklamlarda çok kere geleneksel hediyeleme balamları kullanılmaktadır. Modernite çaında piyasa ve medya, öncelikle gelenekseli, önceden var olanı reddeder.yeninin yerletirilmesi sürecinde,eskiden, gelenekselden de yararlanılmaktadır. Ancak televizyonda yer alan geleneksel, yeniden kurgulanan, dahası yaratılan gelenekseldir (Televizyon reklamcılıı için bkz. Rutherford 1996; Geleneksel kültürün medyada kullanımı hk. bkz. Özdemir 2001 a, b). Moda, müzik ve spor kanalları, ikincil anlamda hediye alanıyla ilgili çarıımlar, iletiler ve imgeler içermektedir. Bu türden küresel yayın yapan televizyon kanalları, dorudan hediye ile ilgili yayın yapmasalar bile, beeni örnekleri, seçenekler sunarak bireyi ve toplumu artlandırmakta ve etkilemektedir. Hediyelerin büyük bir bölümünün giyim-kuam ve aksesuar, takı, kaset, cd, spor malzemeleri olduu düünüldüünde, etkinin gücü daha iyi anlaılmaktadır. 3. nternetin Türk Hediyeleme Gelenei Üzerindeki Etkisi: Kitle iletiim araçları bilekesi ve sanal alar aı olan internet, dünyada olduu gibi, Türkiye deki yerleik hediyeleme geleneine farklılatırmaktadır. Yaamın ve dolayısıyla kültürün dier gelenekleri gibi, hediyeleme gelenei de gittikçe sanallamaktadır. Kültür ekonomisini temel sektörlerinin baında hediye sektörü gelmektedir. Dier sektörlerle de kolaylıkla ibirlii yapma yeteneine

11 Türk Hediyeleme Gelenei ve Medya 477 sahip hediye sektörü, yaratıcı sektörlerin en önemlilerindendir. Hediye alanının baımsız bir kültür ekonomisi sektörü haline gelmesinde internet öncesi medyanın önemli ilevleri bulunmaktadır. Hediye sektörü anlam, vesile ve hediye yaratımı temelinde kurgulanmakta ve iletilmektedir. Hediye sektörünün profesyonelleri yaamın her anını hediyelemeyi salayacak ekilde dönütürmek isterler. Bu süreçte ulusal, yöresel ve küresel nitelikteki sosyo-kültürel belleklerden yararlanılmasının yanında, daha önce olmayan vesileler de yaratılmakta yada var olanlar yeni balama göre dönütürülmektedir. Sevgililer günü, anneler günü, babalar günü, doum günü gibi vesileler, bu türdendir. Bu süreçte talep yaratımı önem kazanmaktadır. Yaratılan anlam ve ürünlerin tükettirilmesi, genellikle medya balamında gerçekletirilen dolaylı yada dorudan tanıtımlara (haber, reklam vb.) gerçekletirilmektedir. 21.asrın baında internet, genel anlamda kültür ekonomisini ve özel olarak da hediye sektörünü gelitirmeye balamıtır. Internette yapılan taramalarda(ubat 2008) altı milyonu akın veriye ve çok sayıda müstakil yada dolaylı hediye sitesine rastlanmıtır. Bu göstergeler dahi, internetin hediye sektörü ve dolayısıyla kültür ekonomisi üzerindeki etkisini ortaya koymak için yeterlidir. Hediye ile dolaylı ilikisi bulunan sitelerin genellikle gençlerce ziyaret edilen arkadalık, sohbet, sevgi, iir, mizah, elence/oyun ve müzik siteleri olduu belirlenmitir. Ak iirlerinin, öykülerinin, itiraflarının, tanımlarının, sözlerinin, testlerinin, kanunlarının, türlerinin, belirtilerinin, arkılarının, rüya yorumlarının yer aldıı bu tür sitelerde bir taraftan ak ve sevgi bilgeleri(guruları), yaanmı yada kurgusal deneyimlerini ve deerlendirmelerini paylamakta, dier taraftan da ilikilerin gerçekletirilmesini ve sürdürülmesini salayacaı örtülü olarak benimsetilen çeitli hediyelik eyaların satıı yapılmaktadır. Burada her dönemin kendi sevgi bilgelerini yarattıı, aıkların, yazar ve airlerin de birer yaam ve sevgi bilgeleri olduu hatırlanmalıdır. Internet, bu tür kiilerin ortaya çıkıını kolaylatırmıtır. Sevgi bilgeleri, bir taraftan ak dünyasını yeni imge, anlam ve ifadelerle zenginletirirken, dier yandan kalıplamalara neden olarak akın öznelliini ortadan kaldırdıkları da söylenebilir. Sanal dünyada hediye satıı da yapan genel alıveri sitelerinin yanında müstakil hediye satıı yapan bir bakıma sanal hediye dükkanları olarak ilev gören siteler de bulunmaktadır. Bu türden sitelerde hangi hediyenin ne zaman, kime, hangi ekilde ve sözlerle verilecei, ayrıntılı bir ekilde açıklanmaktadır. Böylelikle tüketicinin kararsızlıı giderilmektedir. Sevgililer günü vesilesiyle erkeklere ayakkabı, kravat, gömlek, saat, kalem, anahtarlık vb., kadınlara da çiçek, dvd, atkı, çanta, oyuncak, kalp eklindeki yastık, takı (pırlanta küpe, kolye, bro vb.) verilebilecei belirtilmektedir. Sevgiliye verilecek çiçein sayısı ve türünün farklı anlamları ifade edebilecei ayrıntılı bir ekilde açıklanmıtır. Örnein alacalı lalenin gözlerin çok güzel, mor leylaın sana ilk görüte aık oldum, kamelyanın kusursuz bir aıksın, mimozanın fazla alıngansın, mavi menekenin sana sadık kalacaım, açalyanın her ey bitti, nergisin de

12 478 Doç. Dr. Nebi ÖZDEMR umutsuz ak anlamına geldiine de dikkat edilmesi gerektii, altında bir çiçekçinin adresinin mutlaka verildii bu sitelerde, tembihlenmektedir. Sanal dünyada doal olarak hediyeler de sanal olmaktadır. E-kartlar (elektronik tebrik kartları) ve iletiler, bu türden hediyelerdir. Tebrik kartlarının ardılı olan e-kartlarda genellikle, küresel nitelikli çiçek demeti, tek gül, yüzük, kalp biçiminde pembe pasta, yastık yada kırmızı balon, at yada motosiklete binmi genç çift, iki ku, yetikin giysileri giymi kız ve erkek çocuk, ayıcık, I love you, birkaç yapraı ak testi için koparılmı papatya, melek, mehtap yada yakamozları seyreden sevgililer gibi imgeler kullanılmaktadır. Bu imgeler kitle kültürünün ak ve sevgi imgeleridir ve Türkiye de kitle kültürün gelimesini salamıtır. Bu kartların bazları animasyon yada slayt eklindeki çeitlemeleri de bulunmaktadır. Bu imgelerin önemli bir bölümünün sanal/dijital kültür çaı öncesine ait tebrik kartlarında da kullanıldıı belirlenmitir. Cep telefonları aracılııyla da atılabilen iletiler, çok kere sanal dünyanın farklı türden hediyeleri olarak sunulmakta ve paylaılmaktadır. Sen güllere özenme, güller sana özensin, üzme tatlı canını, sen güllerden de güzelsin; Sana kanatlarında mutluluk, yüreinde sevgi ve sadakat, tüylerinde umut, gagasında öpücük olan bembeyaz bir güvecin gönderiyorum; Seninle bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaamaya razıyım; ne zaman tutsam ellerini, gözlerimin önünden mevsimler geçer, ne zaman gözlerin gözlerime dese saman yolundan bir yıldız düer; yedi iklimden yedi çeit arı getirseler, yedi çeit arı, yedi ayrı çiçei dolasa, yedi ayrı çiçekten bal yapsa, senin kadar tatlı olamaz; Gökkuaının bittii yerdeki hazine senmisin meer; Seni ne kadar sevdiimi merak ediyorsan, yaan yamurun her damlasını tutmaya çalı, tutamadıkların kadar seviyorum seni; Dünyada iki kör tanırım, biri benden baka herkesi gören sen, dieri senden baka kimseyi görmeyen ben; Seni her gördüümde kalbime bir yıldız koyuyorum, ne kadar özledim diye soruyorsan, kalbimde bir gökyüzü taıyorum türünden pek çok ileti, sanal ve dijital ortamlarda sevgi ifadesi olarak paylaılmaktadır. fade yitiminin yaandıı bu çada, kültür profesyonelleri ifadeyi ticari ürüne dönütürerek isteklilerine sunmaktadırlar. Genelde ücretsiz olarak paylaılmakla birlikte bu tür ürünlerle ilgili siteler reklam aldıkları unutulmamalıdır. Sözün her dönemde kültürel-ekonomik bir vardı ve var olmaya da devam edecektir. Sanal dünya, sözün bu ilevini daha da belirginletirmitir. Dier yandan nice gizli kalmı söz ustaları, her türlü perdenin kalktıı alemde yeteneklerini gösterme olanaına sahip olmutur. Ayrıca söz, hediyenin anlam ve önemini vurguladıı gibi balı baına da bir hediye ilevini görmütür. Yerinde bir iltifat ve övgünün, bütün hediyelerden daha kıymetli olduu her dönemde dile getirilmitir. Internet, kitle kültürü temelinde küresel bir hediye geleneinin ortaya çıkmasına ve dolayısıyla da ulusal ve yöresel özgünlüklerin etkisizlemesine de neden olabilmektedir. Bilinçli olarak hızla akan zaman yanılsaması içine sokulan ve ifade özgünlükleri ellerinden alınan bireyler, kitle kültürü aktörlerinin

13 Türk Hediyeleme Gelenei ve Medya 479 yönlendirmeleri, kalıpları dorultusunda yaamlarını sürdürmekte ve hediyelemektedirler. Çok kere bu kalıp anlam, ürün, söz ve uygulamaların, yeni, özgün, farklı gibi gönderme sunulmasıdır. Bu ortamda neden kalp biçimindeki kocaman yastıklarla oyuncak ayıların hediye olarak verildiini sorgulamaz. Hediye sektörü, ilevler deil, anlamlar üzerine kuruludur. Bu nedenle de hediyeleme geleneindeki sanallamanın doal karılanması gereklidir. Sonuç: Medyanı temel ilevlerinden biri de, üreticilerle tüketiciler arasındaki baın kurulmasını ve sürdürülmesini salamaktır. Medya, bu ilevini gerçekletirmek için yerleik hediyeleme geleneklerinden de yararlanır. Kültür piyasası alanında yer aldıı ve piyasanın gereklerine göre iledii için medya kapsamındaki dier unsurlar gibi, armaanın da ekonomik bir boyutu bulunmaktadır. Son çeyrek asırda yaygınlıı ve etkinlii artan medya, getirdii, çounluu küresel, yeni unsur, kavram, anlayı, görgü, uygulama, imge, yorum, teknik, ritüel, biçim, anlam ve benzerleriyle Türk hediyeleme geleneini biçimlendiren temel dinamik haline gelmitir. Kitle kültürünün ve popüler kültürün oluturucusu, savunucusu ve yaygınlatırıcısı olan medya, hediyelemedeki kentli-kırsal, yerel-küresel, sözlü kültür-elektronik kültür ikilemlerini ortadan kaldırmaktadır. Ulusal, yöresel ve bireysel çeitliliklerin ortadan kaldırılması anlamda da kültürel tektürlemenin de temel dinamiklerinden biridir. Medya, hediyeleme geleneinde markalar dönemini balatmıtır. Hediye, anlam ve ilevinden çok markasıyla deerlendirilir hale gelmitir. Medya sayesinde hediyelik eya sektörü en verimli sektörlerden biri haline gelmitir. Aynı ekilde medyanın gelimesinde hediyelik eya sektörünün katkısı büyüktür. Yaamı yeniden büyüleyen güç olan medya, sıradan mamullerin/ürünlerin yeni anlamlar kazandırılarak sihirli nesnelere/imgelere dönümesini ve deerinin kat kat üzerinde bedel ödenerek tüketilmesini salamaktadır. Çeitli kentlerde düzenlenen ve medyanın da geni bir ekilde duyurduu hediyelik eya fuarları aracılııyla, yabancı unsurların Türk hediyeleme geleneine girdii gözlenmektedir. Dünyanın farklı kültürlerine ait olduu belirtilerek satılan hediyelik eyaların, genelde Çin de üretilmesi ise ilginç ve ironik bir durumdur. Yine kitle tüketim kültürünün, dolayısıyla medyanın etkisiyle hediyeleme alanında bireysellik ve maddiyatın abartılarak anlamsal, geleneksel ve toplumsal boyutların önemsizletirildii gözlenmektedir. Bununla birlikte medyanın kitlesel hediyeleme uygulaması olarak nitelenebilecek ve ülke genelini kapsayan çeitli yardım, baı kampanyaları yürüttüü de vurgulamalıdır. Sonuç olarak medya, Türk hediyeleme geleneini bir taraftan yeni anlam, ritüel ve ürünlerle zenginletirirken dier taraftan da küresel nitelikli anlam ve ürünlerle tektürletirmekte, ulusal ve yöresel özgünlüklerin ortadan kalkmasına neden olmaktadır.

14 480 Doç. Dr. Nebi ÖZDEMR Kaynaklar Çakır, Hamza, (1999), Basın Yoluyla Osmanlıda Tüketim Toplumu Yaratma Çabaları, stanbul Üniversitesi letiim Fakültesi Dergisi, IX: Godbout, Jacques T.(Alain Caille nin katkılarıyla), (2000), Armaan Dünyası, (Çev. D. Hattatolu), letiim Yay., st. nuur, Nuri, (1992), Türk Basın Tarihi ( ), Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, st. Özdemir, Nebi, (2001 a), Türkiye de Halkbilimi/Kültürbilimi- Medya likisi, Türkbilig, 2001/2: s , (2001 b), Halkbilimi/Kültürübilimi- Medya, Milli Folklor, 49, 2001: s , (2006), Türkiye de Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Geçi ve Meddahlık-Medya likisi, Mitten Meddaha Türk Halk Anlatıları Uluslar Arası Sempozyumu, Bildiriler, G.Ü.THBMER Yay., 2006: s , 2005, Cumhuriyet Dönemi Türk Elence Kültürü, Akça Yay., Ank. Rutherford, Paul, (1996), Yeni konalar, Televizyonda Reklam Sanatı, (Çev. M.K. Gerçeker), Yapı Kredi Yay., st. Selıık Tamar, Ayla, (1996), Promosyon Çılgınlıı, Yeni Türkiye, Eylül- Ekim, 11: Selim Nüzhet, 1931, Türk Gazetecilii ( ) Devlet Matbaası, st. Tan Akbulut, Nesrin, (1997), Tüket Varol!, stanbul Üniversitesi letiim Fakültesi Dergisi, V: Tutar, Hilmi, (1996), Türkiye de ve Bazı Ülkelerde Promosyon Uygulamaları, Yeni Türkiye, 11: Wenick, Andrew, (1994), Promosyon Kültürü, Reklam, deoloji ve Sembolik Anlamtım, (Çev. O. Akınhay), Bilim ve Sanat, Ank. Yazıcı, smet, (1996), Kitle letiiminde maj, Kuramsal Bir Yaklaım, Bilim Yay., st. Yüksel, N. Aysun, (1996), Sosyal/Kültürel Deimede ve Yeniliklerin Benimsenmesinde Kitle letiim Araçlarının Etkisi, Yeni Türkiye, 12:

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 çindekiler: Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda örtülü sermaye YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE Bilindii üzere, 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2 Yüzyüze İlişkiler Yüzyüze ilişkilerde, kararların verilmesinde halktan gelen geri bildirimlerin önemli bir işlevi vardır. Bu tür ilişkilerde

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi. (e.t.t.e) Er can Tür kan. (ercan. turkan@tcmb. gov.

Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi. (e.t.t.e) Er can Tür kan. (ercan. turkan@tcmb. gov. Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi (e.t.t.e) Er can Tür kan (ercan. turkan@tcmb. gov. t r) Tür kiye Bankalar Bir lii 28 Kasım 2007 Sunum içerii* Tüketim

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu ette tüketim endeksi, ekonomideki tüketim eilimlerini kartla yapılan tüketimi baz alarak incelemektedir. Bu nedenle, endeks

Detaylı

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BAHÇEEHR ÜNVERSTES GLOBAL LDERLK FORUMU AÇILI KONUMASI 11 Mayıs 2007 Bahçeehir Üniversitesi, stanbul Deerli katılımcılar,

Detaylı

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) Daha samimi, daha şahsi ve nazik bir hitap şekline sahip ve bireysel ziyaretler kadar etkili olan doğrudan postalama reklam aracı Mektup

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

Beykoz Belediyesi Yarışması

Beykoz Belediyesi Yarışması Logo Yarışması Beykoz Belediyesi Logo Yarışması Basın Bülteni Beykoz İçin Tasarla Beykoz Belediyesi logosunu ve kurumsal kimliğini yeniliyor. İlçeyi ve kurumu özgün bir çalışmayla temsil edecek yeni logo

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

$$%$ $ '! '(" )$ *$ +,-. /001 4005 $& 2 3 $! 1 ' (" )$ *$ +,-. ',- - -" % 6%$ % % % %$ o! " # "!!$ o %% %%&! $ " '" "! ( 8',-(1 +*%.

$$%$ $ '! '( )$ *$ +,-. /001 4005 $& 2 3 $! 1 ' ( )$ *$ +,-. ',- - - % 6%$ % % % %$ o! # !!$ o %% %%&! $ ' ! ( 8',-(1 +*%. !"#$%!" #$%%&$ $$%$ $ '! '(" )$ *$ +,-. /001 $&23 $%$ 4005 $& 2 3 $! 1 ' (" )$ *$ +,-. ',- - -" % 6%$ % % % %$ ',-(7 " )$.-%-"- # %$"! " # "!!$ %% %%&! $ " '" "! ( 8',-(1 +*%.-"- % 6%$96% &*%* 66$&$$ %

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA Satış tutundurma, diğer tutundurma etkinliklerini desteklemek üzere veya onların ikamesi olarak kullanılabilen, kısa süreli, hemen sonuç

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 HABER PORTALINIZ www.kibrisgenctv.com Kıbrıs ta Birinci, Akdeniz de bir inci 90.0* 96.6 Mağusa Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 Birinci Medya Reklam Markanıza

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. irket in Merkezi

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

2009 Özel Ekler Listesi

2009 Özel Ekler Listesi Listesi Lig Fikstürü.............................. sayfa 3 Düğün İlavesi............................. sayfa 4 Sevgililer Günü Duyuruları............. sayfa 5 İletişim İlavesi............................

Detaylı

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu Vakum teknolojisi Sistem kılavuzu Yazılım Yazılım aracı: Vakum seçimi Festo, vakum hesaplarına esas tekil eden, hızlı ve kolay bir ekilde uygun vantuz tutucu elemanının seçimini olanaklı kılan 2001 ürünleri

Detaylı

herkesin bir reklamı olmalı

herkesin bir reklamı olmalı bilgi@herkesinreklami.com www.herkesinreklami.com herkesin bir reklamı olmalı herkesin bir reklamı olmalı Günümüzde reklam ve tanıtım gibi faaliyetlerin öneminin herkes farkında. Ancak çok zaman bu işler

Detaylı

Küçük Asya Grubu, elektronik ve beyaz eya sektörüne, bir dünya teknoloji devi olan Three Stars

Küçük Asya Grubu, elektronik ve beyaz eya sektörüne, bir dünya teknoloji devi olan Three Stars KAR BEYAZ LTD. T. Küçük Asya Grubu, elektronik ve beyaz eya sektörüne, bir dünya teknoloji devi olan Three Stars (3 ) 1 ile 2005 yılında imzaladıı distribütörlük anlamasıyla giri yaptı. 2005 yılının ilk

Detaylı

Medya ve Toplumsal Cinsiyet

Medya ve Toplumsal Cinsiyet Medya ve Toplumsal Cinsiyet Medya: Haberleşmenin büyük insan gruplarına aktarımını sağlayan araçlar Televizyon Sinema Radyo Kitaplar Gazeteler, dergiler ve çizgi romanlar Bilgisayar ve internet Televizyon

Detaylı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Reklama maruz kaldığınız mecralar (TV, Radyo, Gazete, Dergi, Sosyal Medya v.s.) En son ne zaman bir reklamdan

Detaylı

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK TELEVZYONLARINDAK GIDA REKLAMLARINDA

Detaylı

GalataMOON Neler Yapar?

GalataMOON Neler Yapar? GalataMOON 2011 yılında farklı bir isimle faaliyete başlayan firmamız, 2014 yılından itibaren yeni bir yapılanmaya girerek GalataMOON ismiyle, hizmet vermeye başlamıştır. Uzun yıllar televizyon, yapım

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:1 Reklam Nedir? ÜNİTE:2 Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3 Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4 1 Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:5 Reklam ve Tüketiciler ÜNİTE:6 Reklam Planlama

Detaylı

ERKEKLER ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri

ERKEKLER ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri ERKEKLER ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri 21 Ekim 2005 A company of ( Kadınlar dan hatırlatma) Pazarlama yönetimini geliştirmek için ilerleyebileceğimiz alanlar Hedef

Detaylı

!" # $%! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! # $%! # $$ $! % % # $ &&& '( % )* '( !"#$%!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+##,#(#-./(01###.#/23 ",#' -(+ 4 5( ( 6)#6(-'(+#)75(#89,9(:

Detaylı

5228 Sayılı Kanunla Yapılan Deiiklikler aaıda detaylandırılmıtır:

5228 Sayılı Kanunla Yapılan Deiiklikler aaıda detaylandırılmıtır: 5228 Sayılı Kanunla (31.7.2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıtır) Kamu Yararına Çalıan Derneklerle Bakanlar Kurulu nca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıfları lgilendiren Deiiklikler: Kamu

Detaylı

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 HABER PORTALINIZ www.kibrisgenctv.com Kıbrıs ta Birinci, Akdeniz de bir inci 90.0* 96.6 Mağusa Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 Birinci Medya Reklam Birinci Medya

Detaylı

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. Ödenmi Sermaye: 11.173.366 YTL. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Sayfa No:

Detaylı

Türkiye Enerji Forumu

Türkiye Enerji Forumu Türkiye Enerji Forumu ULUSAL ENERJ FORUMU 2001-2005 0 / 9 Ulusal Enerji Ödülleri 2001-2050 Sürdürülebilir bir gelecein oluumu için gelecek nesillerin ihtiyacını karılama sorumluluu ile uygar yaamın gereksinimi

Detaylı

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir?

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? 1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? Görsel iletişim Yüz yüze iletişim Sözsüz iletişim Sözlü iletişim Araçlı

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu. T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.tr İÇERİK Yeni Medyanın Özellikleri YENİ MEDYANIN ÖZELLİKLERİ Etkileşim

Detaylı

e.t.t.e tüketim endeksi

e.t.t.e tüketim endeksi Kartlı alıverie dayalı e.t.t.e tüketim endeksi.sayı Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 22 Ocak 09 Özet Aralık 08 itibariyle tüketim endeksi, nominal olarak yıllık bazda yüzde 3,3 oranında artı göstermitir.

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 Amaç MADDE 1- (1) Bu Kılavuz, piyasada bulunan kozmetik ürünlerin tanıtım faaliyetlerinde dikkat edilmesi

Detaylı

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR.

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR. . EVLİLİK HAZIRLIKLARI, EV GEREÇLERİ VE MOBİLYA FUARI 10-14 NİSAN 201 TRABZON DÜNYA TİCARET MERKEZİ BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR.

Detaylı

! " #$! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! #$! # $$ $! % % # $ &&& '( % )* '( !"#$!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+ ##,#(#-.,/0 12#)34 5( 6 7###0# 5 89 ",#' -(+ : ;(

Detaylı

Son vergi düzenlemeleri ile ortaya çıkan fiyat indirimleri tüketiciye yansıtıldı mı?

Son vergi düzenlemeleri ile ortaya çıkan fiyat indirimleri tüketiciye yansıtıldı mı? Son vergi düzenlemeleri ile ortaya çıkan fiyat indirimleri tüketiciye yansıtıldı mı? Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) Mayıs 2009 Özet ç talebin canlandırılabilmesi amacıyla Mart ayında bir dizi

Detaylı

!!! 2000 li Yıllarda Sinemaya Bir Bakı!

!!! 2000 li Yıllarda Sinemaya Bir Bakı! 4 ) ] -. -!!! 2000 li Yıllarda Sinemaya Bir Bakı! Ahmet Gürata 2000 li yıllar Türkiye de sinema açısından bir canlanma dönemi olarak adlandırılabilir. 1990 lı yıllara göre, sinema salonu ve toplam izleyici

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK Genel anlamda imaj, kişilerin bir başka kişi, obje ve kurumlar hakkında düşünceleridir. Kişi ve kuruluşlar ile ilgili görüşler ve düşüncelerin

Detaylı

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com 02.01.2005 KATILIMCI YEREL YÖNETM ANLAYIINDA E-BELEDYECLN YER VE ÖNEM H.Burçin HENDEN Özet 21. yüzyılın yönetim felsefesi Verimlilik,

Detaylı

DİJİTAL KİMYA TEKNOLOJİLERİ GAZETESİ medyakit 2017 / 2018

DİJİTAL KİMYA TEKNOLOJİLERİ GAZETESİ medyakit 2017 / 2018 www.chemlife.com.tr DİJİTAL KİMYA TEKNOLOJİLERİ GAZETESİ medyakit 2017 / ChemLife Kimya Teknolojileri Gazetesi nin amacı; kimya bilimi, sanayisi ve bağlı alt sektörlerin gelişmesine katkıda bulunarak,

Detaylı

2011 Özel Ekler. Ocak 2011 den itibaren bütün baskılar için geçerlidir.

2011 Özel Ekler. Ocak 2011 den itibaren bütün baskılar için geçerlidir. Ocak 2011 den itibaren bütün baskılar için geçerlidir. Lig Fikstürü............................... sayfa 3 Düğün İlavesi............................. sayfa 4 Sevgililer Günü...........................

Detaylı

E-Beyanname* *connectedthinking

E-Beyanname* *connectedthinking E-Beyanname* Neden E-beyanname? Maliye Bakanlıı, Tüm dünyada hızla gelien bilgi ilem teknolojilerinden yararlanmak, Vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin hızlı, kolay bir ekilde beyanını salamak,

Detaylı

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi INTOSAI KAMU KESMÇ KONTROL STANDARTLARI REHBER Özet Çeviri Baran Özeren Sayıtay Uzman Denetiçisi 2 Haziran 2004 Çevirenin Notu Denetim meslei ile ilgili kamu ve özel sektör organizasyonları, son yirmi

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Kitabı Sunusu editör: emine cabı yazarlar filiz kalelioğlu, emine cabı, serpil yalçınalp, halil ersoy, ümmühan avcı

Detaylı

Bilgi savunmasının cepheleri

Bilgi savunmasının cepheleri Bilgi savunmasının cepheleri Fatih Emiral Deloitte. Etkin ve güçlü kurumlar için bilgi varlıkları (halen bilançolarında bu adla görülmeseler de) büyük deerlere ulamı ve vazgeçilmez konuma gelmitir. Bu

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tanıtım Faaliyetleri Standartları Standardı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tanıtım Faaliyetleri Standartları Standardı Dök. No: AUZEF-SS-2.1-10 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 8 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. SORUMLULAR... 3 4. TANIMLAR... 3 5. AUZEF Tanıtım Faaliyetlerin Standartları... 3 5.1.

Detaylı

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

sağlıklı çocuklar, mutlu aileler FOR WOMEN OF STYLE & SUBSTANCE medya kit wwww.parentsturkiye.com

sağlıklı çocuklar, mutlu aileler FOR WOMEN OF STYLE & SUBSTANCE medya kit wwww.parentsturkiye.com FOR WOMEN OF STYLE & SUBSTANCE medya kit wwww.parentsturkiye.com STYLE & SUBSTANCE misyonumuz Sevgi dolu, güvenli bir aile ortamı her çocuğun hakkıdır. Parents, ebeveynlerin karşılaşabileceği her sorunu

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 1. REKLAMIN TANIMI, KAPSAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ... 5 1.1. Reklamın Pazarlamadaki Yeri... 5 1.2. Reklamın Tanımı... 6 1.2.1. Üretici Açısından Reklam... 7 1.2.2. Tüketici Açısından

Detaylı

Havariler Çıkarcılar Sadıklar Eğitimliler Rehineler

Havariler Çıkarcılar Sadıklar Eğitimliler Rehineler İLETİŞİMDE HEDEF KİTLE VİZE 1 ) İletişimin sözlü, sözsüz ve yazılı olarak sınıflandırılmasında esas alınan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir? Alıcı üzerindeki etki Grup içi konum Kullanılan kod sistemi

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-J

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-J www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-J İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ 18 Nisan 2014 Tarihli

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP G6031EM

Kullanım kılavuzunuz HP G6031EM Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP G6031EM için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP G6031EM tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER I-II

HALKLA İLİŞKİLER I-II Editörler Yrd.Doç.Dr. Gonca Yıldırım & Seçil Utma HALKLA İLİŞKİLER I-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Gonca Yıldırım Yrd.Doç.Dr.İlker Özdemir Hasan Çiftçi Hatice Aydoğmuş Özcan Kahraman Koktürk Melis Yalçın Seçil

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Felis Ödülleri ne başvurular 8 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Başvuruda bulunmak

Detaylı

Ticket Compliments. Hediye Kuponları

Ticket Compliments. Hediye Kuponları Ticket Compliments Hediye Kuponları İçerik Ticket Compliments Universal Ticket Compliments Fashion Ticket Compliments Ürün Özellikleri Ticket Compliments Marka Kartları Ticket Gift Club Titre du document

Detaylı

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum PIZZA DONALDO TÜRKYE Pizza Donaldo talya Ltd. (P.D.I) 1 1960 yılında talya da Senyör Donaldo tarafından küçük bir talyan restoranı olarak kurulmutur. 10 çocua sahip olan Senyör Donaldo yıllar içerisinde

Detaylı

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda!

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! SUNUMUMUZA HOŞGELDİNİZ Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! Haber ve bilgi verme amacı başta olmak

Detaylı

Çocukların Medya Tüketimleri ve Yaşam Tarzları. Nobody s Unpredictable

Çocukların Medya Tüketimleri ve Yaşam Tarzları. Nobody s Unpredictable Çocukların Medya Tüketimleri ve Yaşam Tarzları 1 Nobody s Unpredictable Çocukluk Affan Dede ye para saydım,. Havuzda su şırıl şırıldır Zıpzıplarım pırıl pırıldır. Ne güzel güzel dönüyor çemberim; Hiç bitmese

Detaylı

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi 1 2 Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi toplumu ve e- devlet hedeflerinin gerçekleştirilmesi

Detaylı

Kreatif yaklașımımız, profesyonel bakıș açımız, dinamik fikirlerimiz ile emek ve zamanımızı da harmanlayarak sizlere hizmet vermeyi hedefliyoruz.

Kreatif yaklașımımız, profesyonel bakıș açımız, dinamik fikirlerimiz ile emek ve zamanımızı da harmanlayarak sizlere hizmet vermeyi hedefliyoruz. Tanıtım Kataloğu Kreatif yaklașımımız, profesyonel bakıș açımız, dinamik fikirlerimiz ile emek ve zamanımızı da harmanlayarak sizlere hizmet vermeyi hedefliyoruz. www.janrmedya.com 05 07 09 11 13 15 17

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 01 OCAK HAZRAN 2009 DÖNEM FAALYET RAPORU

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 01 OCAK HAZRAN 2009 DÖNEM FAALYET RAPORU BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 01 OCAK 2009-30 HAZRAN 2009 DÖNEM FAALYET RAPORU Raporun dönemi 01 Ocak 2009 30 Haziran 2009 Ortaklıın ünvanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi

Detaylı

!" # $%!" ## #! " $ $ # $ %%%! &' % ()! &'

! # $%! ## #! $ $ # $ %%%! &' % ()! &' !"#$%!" #$ %!" ### $$ %%%!&' ()!&' $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "( *""+"'", -.'/0"""-".123!+"&,'* 4 5' ' 6 (" 6', &'* "(7 5' " 89+

Detaylı

EKONOM!K KATMA DE"ER (EVA) YAKLA#IMI. Doç.Dr.Cemal ÇAKICI Marmara Üniversitesi,!!BF.!"letme Bölümü Ö#retim Üyesi cemal@marmara.edu.

EKONOM!K KATMA DEER (EVA) YAKLA#IMI. Doç.Dr.Cemal ÇAKICI Marmara Üniversitesi,!!BF.!letme Bölümü Ö#retim Üyesi cemal@marmara.edu. EKONOM!K KATMA DE"ER (EVA) YAKLA#IMI Doç.Dr.Cemal ÇAKICI Marmara Üniversitesi,!!BF.!"letme Bölümü Ö#retim Üyesi cemal@marmara.edu.tr!stanbul 2008 Yayın No : 2015!"letme-Ekonomi Dizisi : 273 1. Bası Agustos

Detaylı

Faruk Güllüoğlu nun özenle hazırladığı ve her zevke uygun tatlarla dolu Sevgililer Günü

Faruk Güllüoğlu nun özenle hazırladığı ve her zevke uygun tatlarla dolu Sevgililer Günü Sevgililer Gününde Faruk Güllüoğlu ndan Sıcacık Kalpler! Faruk Güllüoğlu nun özenle hazırladığı ve her zevke uygun tatlarla dolu Sevgililer Günü hediyeleri sevenlerle buluşmayı bekliyor. Faruk Güllüoğlu

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl 8. düzenlenen Felis Ödülleri medya planlama stratejilerini ödüllendirmesinin yanı sıra bu yıl genişleyen

Detaylı

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir?

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Hayatımızın en değerli varlığıdır anneler. O halde onlara verdiğimiz hediyelerinde manevi bir değeri olmalıdır. Anneler için hediyenin maddi değeri değil

Detaylı

16-18 ŞUBAT 2017 İSTANBUL

16-18 ŞUBAT 2017 İSTANBUL GLOBAL MEETING 2017 16-18 ŞUBAT 2017 İSTANBUL SPONSORLUK DOSYASI World Tourism Forum Dünya Turizm Örgütü Üyesidir. WORLD TOURISM FORUM /// 16-18 ŞUBAT 2017 16-18 Şubat 2017 WORLD TOURISM FORUM GLOBAL MEETING

Detaylı

Ürün Fiyatlandırılması

Ürün Fiyatlandırılması Ürün Fiyatlandırılması Ürünümüzün üretilmesi ve paketlenmesi kararı verilirken karşımıza çıkacak satış fiyatı için: Sabit masraflar, form masrafları, değişken masraflar, giderler, kâr göz önünde bulundurulur.

Detaylı

Ürünü tüketmesini/satın almasını/kullanmasını ne tetikledi?

Ürünü tüketmesini/satın almasını/kullanmasını ne tetikledi? Alkollü İçecek: 18.12.2011 Gün içinde ürünü ne zaman satın aldı/tüketti/kullandı? -Akşam yemeğinden sonra saat 20:00 civarında. Ürünü kendisi mi satın aldı, başkası mı? Kim? -Kendim satın almadım. Kız

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A..

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.., 01 Ocak 2009 31 Aralık 2009 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

! " #$!" ## #! " $ $ # $ %%%! &' % ()! &'

! #$! ## #! $ $ # $ %%%! &' % ()! &' !"#$!" #$ %!" ### $$ %%%!&' ()!&' $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "( * ""+"'", - +./ 01"(23 4' 5 6"""/" 4 78 9!+"&,'* : ;'

Detaylı

Şirketinizin çalışma konusunu veya ürününüz ile ilgili çalışmayı MARKANIZI YÖNETMEK olarak algılıyoruz

Şirketinizin çalışma konusunu veya ürününüz ile ilgili çalışmayı MARKANIZI YÖNETMEK olarak algılıyoruz 1 ÖNSÖZ İşimiz; Kurumunuz için gerçekleştirilecek tüm kurumsal yenilenme, reklam, PR, basın ilişkileri, tanıtım materyalleri, strateji oluşturma, yeni müşteri ilişkileri ve marka yönetimi hizmetlerini

Detaylı

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI Tekstil Bankası Anonim irketi nin 2009 yılına ait Olaan Genel Kurul Toplantısı 15 Mart 2010 tarihinde,

Detaylı

Üretim irketleri daıtım irketleri ile itirak ilikisine girebilirler fakat kontrol oluturamazlar (Md. 3.c.1)

Üretim irketleri daıtım irketleri ile itirak ilikisine girebilirler fakat kontrol oluturamazlar (Md. 3.c.1) Elektrik Sektörünün Yeniden Yapılanması Sürecinde Daıtım Faaliyetlerinde Dikey Ayrıtırma zak Atiyas, Sabancı Üniversitesi 1 18 Nisan 2006 Üretim, iletim, daıtım ve perakende satı faaliyetlerinin birbirinden

Detaylı