TÜRK HEDYELEME GELENE VE MEDYA TURKISH PRESENT TRADITION AND MEDIA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK HEDYELEME GELENE VE MEDYA TURKISH PRESENT TRADITION AND MEDIA"

Transkript

1 TÜRK HEDYELEME GELENE VE MEDYA TURKISH PRESENT TRADITION AND MEDIA Doç. Dr. Nebi ÖZDEMR Özet Bu makalede Türk hediyeleme gelenei ile medya arasındaki iliki belirlenmeye ve açıklanmaya çalıılmaktadır. Giri bölümünde hediye kavramı kısaca açıklandıktan sonra, Türk hediyeleme gelenei üzerinde medyanın etkileri çözümlenmektedir. Gazete ve dergilerin, radyo ve televizyon yayınları ile internetin Türk toplumunun hediyeleme geleneini dönütürmesi örneklerden hareketle açıklanmaktadır. Anahtar Sözcükler: Hediye, medya, Türk hediyeleme gelenei. Abstract The aim of this article is to clarify the relation of Turkish present tradition and the media. The effects of the media to Turkish present tradition are debated, after giving some informations about the term of gift. This case is exampled and commented within the scope of Turkish newspapers, jurnals, radio and television canals and internet. Key Words: Gift, the media, Turkish present tradition. Hacettepe Üniversitesi, Türk Halkbilimi Öretim Üyesi.

2 468 Doç. Dr. Nebi ÖZDEMR Giri: Türk toplumunda ihsan, lutuf, inayet, hibe, bah, baı, behiyye, yadigar, hörmet, bahi, eantiyon, çorba parası, çay puli ve benzeri sözcüklerle de ifade edilen armaan ya da hediye, ve dolayısıyla hediyeleme, kültürü oluturan bir gelenek, sosyal yaamı meydana getiren ve ayakta tutan karmaık bir sistem olarak kabul edilmelidir. Armaan, bütünsel bir toplumsal iliki sistemi; kiisel ilikilerin bir simgesi ve bir anlamda harekete geçiricisi, seçilmi akrabalıkların katalizörü ve belirleyicisi; yükümlülükler dayatıcısı; ilikilerin pekitiricisi; geleneksel toplumlarda yardımın, hayır ilerinin, cömertliin, sosyallemenin simgesi, toplumsal ilikilerin temeli; modern toplumlarda her yerde hazır ve nazır olan, alanı ve vereni nesnelletiren bir ayartıcı, souk çıkar hesaplarının aracısı; piyasa ve devletin ardındaki görünmeyen sistem; sosyal dei toku sistemi; kiiler arası sosyal ilikiler sisteminin somutlatırılması; sosyal ilikilerin kurucusu, yenileyicisi, güçlendiricisi ve pekitiricisi; sosyal baları tevik eden bir mal ve hizmet dolaımı; vermek, almak ve karılıında vermekten oluan bir dolaım, çevrim biçimi/türü; balama göre bir araç ya da amaç; mahremlik, güven yakınlık ve sevgi üzerine kurulu bir sistem; kendiliindenlik, özgürlük, karılıksızlık, koulsuzluk, zımnilik, mulaklık/belirsizlik, denge gözetmezlik, balamsallık, çıkarsızlık, verme hazzı, deiken bir eitsizlik, özgecilik, döngüsellik, ilkeleriyle ileyen bir sistem; gündelik ileyiin bir istisnası; gönüllü olarak sürdürülen bir borçluluk durumu; elden ele dolatırmak, bir kaynaktan çok bir kanal; modernitenin atalarla kopardıı baı soy zinciriyle yeniden kuran; zaman dolayımlı bir zincir, piyasa uzamı içinde bir zincir; geçmile bir ba kuran akrabalıın bir parçası; eyleri dolaımda tutma istei; duygusal alı veri ve destek dünyası; iletmelerin hizmetkarı; bir görgü meselesi; kurumsallamı bir alıkanlık; i hayatında enformel ilikilerin temel aracı; baka bir eyin maskeleyicisi; ritüelistik bir eylem; piyasa alanında bir araç; ekonomik yorumuyla görünüte serbest, karılıksız, aslında zorlayıcı ve özyararcı; almak, daimi olarak borcu yeniden üretmek; birincil ve toplumsal alan kurucusu ve yapı taı; toplumsal bireyselletirme aracı;modern toplumda kadınların bir tarihi; modernitede eyalara anlamlarını geri veren aların yaratıcısı; kendini izleyeni yetkilendiren bir edim; üretilenin satılmasını salayan ya da bireyi tüketime yönlendiren bir araç; verenin bazı özelliklerinin iaretleri; sosyal ve duygusal ba oluturan insanlar arası iletiimin bir parçası; piyasada daha fazla elde etme aracı; özne-nesne ayrımının reddedicisi; nesnelerin ve hizmetlerin dolaımının, dolayısıyla piyasa ve devletin olumasının temel aracı; karmaık balantı ve hiyerarilerin oluturduu bir sistem; bireyi ve toplumu dünyaya balayan evrensel bir dei toku kuramı; cömertlik ve minnet dourucusu; hayatın ve evrensel enerjinin kaynaıyla balantının yenilenmesi gibi farklı açılardan deerlendirilmektedir (Godbout 2000). 19.asırdan itibaren sosyo-kültürel deimelerin ivmesini artıran teknolojik gelimeler daha çok haberleme ve kitle iletiim alanında meydana gelmitir. Kitle iletiimi alanındaki teknolojik gelimeler, dier teknolojik yeniliklerin de tanıtılmasını ve benimsenmesini salayarak toplumları daha hızlı ve çok boyutlu

3 Türk Hediyeleme Gelenei ve Medya 469 olarak etkilemeye ve deitirmeye balamıtır lı yıllardan sonra gazete ve dergiler, lı yıllardan itibaren radyo ve 1970 li yıllardan itibaren de televizyon Türk toplumsal yaamını dönütüren temel dinamikler olarak ortaya çıkmıtır (Sosyo-kültürel deimede ve yeniliklerin benimsenmesinde kitle iletiim araçlarının etkisi hk.bkz. Yüksel 1996: ). lk dönemde yazılı medya, birincil sözlü kültüre karı, toplumun yazılı kültür temelinde yeniden kurgulanması ve iletilmesi amacına sahiptir. 20. asrın ikinci yarısından sonra yazılı medya, bulvar basını kapsamındaki yayınlarıyla içten içe toplumun sözlü ve de görsel kültürde yaamasında ısrar etmitir. Yazılı kültürden- sözlü kültüre dönüüm projesinde medya, daha çok görsel ve iitsel araçlarıyla, ilk dönemdeki ilkesinden farklı bir tavır sergilemitir. Türk toplumsal yaamın dier alanları gibi, sosyo-kültürel alanda da medya merkezli ya da medya aracılııyla deimeler, farklılamalar ve yok olmalar meydana gelmitir. Medyanın bu etkinlii giderek artmaktadır. Bu makalede, kültürü oluturan dier geleneklerle birlikte hediyeleme gelenei üzerindeki medyanın etkisi belirlenmeye ve açıklanmaya çalıılacaktır. Geleneksel kültürde hediyeleme, sosyal ba yaratan (Godmann), kültürü yaatan ve aktaran, farklılatıran bir ara sistem olarak ilev görmütür. Medya bir bakıma bu sistemin yerine talip olmutur. Balı baına bir üretim alanı olan ve özgün ürünlere sahip medya, farklı mal ve hizmet sektörleri için tüketicilerin yaratılmasına da katkıda bulunur. Bu nedenle hediyeleme gelenei üzerinde medyanın etkisi çok boyutludur. Bu da hediyeleme gelenei üzerinde medyanın kendi balamındaki yaratımlarının ya da farklı alanların yaratımlarının etkilerinin tartıılması daha yerinde olacaktır. Modern yada geç-modern toplumlarda üretim ve de tüketim etkinlii, doal olarak da üretici ile tüketici birbirlerinden kesin olarak ayrılmıtır. Üretici, sürekli üretmek, tüketici de sürekli tüketmekle yükümlüdür. Bu iki unsur arasında yer alan balantı, tüccar, reklamcı, komisyoncu vb. yanında medya aktörünün de içinde bulunduu aracılar tarafından salanır. Bu aracılar, sadece üretilen deil üretilmemi olanın da taliplisini/tüketicisini yaratma peindedirler. Dier aracılarla birlikte medya da bu amaçla yaamı farklılatırmaya çalıır. Bu medyanın toplumda yerleik hediyeleme geleneini deitirme, en azından zenginletirme arzusunda olduunu ortaya koymaktadır. Medyanın Türk Hediyeleme Gelenei Üzerindeki Etkisi: 1.Gazete ve Dergilerin Türk Hediyeleme Gelenei Üzerindeki Etkisi: Tanzimat ın ilk dönemindeki resmi ve yarı resmi gazeteleri sayılmazsa, Türk toplumsal yaamında gazete ve dergilerin 1860 lı yıllardan itibaren sosyokültürel alanı dönütüren etkin bir dinamik olarak ortaya çıktıı görülür(basın aracııyla Osmanlı da tüketim toplumunun yaratılması hk.bkz. Çakır 1999: 41-49).

4 470 Doç. Dr. Nebi ÖZDEMR Burada amaç, çounluu sözlü kültürde yaayan bir toplumu, yazılı kültür, bir yanıyla da tüketim kültürü temelinde yeniden kurgulamak ve iletmektir (Özdemir 2004). Dier pek çok ürün gibi, ilk gazeteler de topluma bir hediye (teknolojinin bir armaanı) olarak sunulmutur. Magazin ve bulvar basınının gelimesinden, gazetelerin renkli, fotoraflarla bezeli hale gelmesinden sonra, bu armaanların çekici ambalajlara kavutukları da söylenebilir. Sözel kültür ile yazılı kültürün hediyeleme gelenekleri arasında çeitli farklılıklar bulunmaktadır. Yazılı kültür, bir yandan sözlü kültürün hediyeleme geleneini devam ettirirken, dier taraftan da bu gelenee yeni unsurlar katar, bazı eski unsurları dılar, bazı unsurları biçim yada anlam bakımından farklılatırır. Türk toplumunda gelien gazete ve dergicilik köken/model itibariyle Batılıdır. Bu nedenle yazılı medyanın Türk hediyeleme gelenei üzerindeki etkilerinin de aynı nitelikte olması doaldır. lk gazeteler, öncelikle kendi okur kitlesini oluturmak ve geniletmek amacıyla çeitli yöntemler uygulamılardır. Bu yöntemlerin baında hayır ve eitim amaçlı çalımalara destek gelmektedir. Örnein ilk haber, fikir, sanat ve edebiyat gazetelerinden Tasvir-i Efkar (1861) eitim ve hayır amaçlı ilanları ücretsiz yayımlamı, Muhbir (1866) de Girit felaketiyle ilgili olarak bir yardım kampanyası balatmı ve bu amaçla gazete yarı fiyatına satılmıtır. Gazetecilik alanında satı artırıcı yöntem olarak çok eski dönemden beri okura ücretsiz ek daıttıı görülür. Nitekim Türk yazılı basınının öncülerinden Terakki (1868) ilk kez kadınlara yönelik, Sadakat de çocuklara yönelik ekler daıtmılardır. lk mizah gazetesi ise Letâif-i Asar adını taır. Bu yayın da, yine Terakki adlı gazetenin ekidir. Bu ekler sayesinde Türk yazılı basını okur kitlesini tüm kesimleri de kapsayacak ekilde geniletmeye çalımıtır. Burada eklerin kadınlara ve çocuklara yönelik olması dikkat çekicidir. Nitekim ilerde kitle kültürünün, medyanın ve de hediye sektörünün hedef kitlesini kadınların ve çocukların oluturduu görülür. Yine burada mizah basınının okur kitlesi (özellikle yaları aralıındaki gençler) oluturmadaki öncül ilevi vurgulanmalıdır. Ücretsiz daıtılan bu ekler, Türk yazılı basınının okura verdii ilk hediyelerdir (nuur 1992). Bu türden genellikle hafta sonunda matbu ek daıtımı, Cumhuriyet dönemi yazılı basını tarafından da sürdürülmütür lerde Arif Bey in Medeniyeti ile balayan magazin basını ve daha sonra özellikle Haldun Simavi nin Günaydın ı yayımlamasıyla (1968) gelien bulvar basını bu türden uygulamalara sıklıkla bavurmutur. Bu ekler genellikle bulmaca, örgü ve diki modelleri, fotoroman, çizgi roman, fal, sosyete ve moda haberleri, seyahat yazıları, anılar, rüya tabirleri, spor, gezi notları, anılar gibi okurun ilgisini çekecek unsurlarla doludur. Bu ekler okurun ilgisine göre bazen müstakil gazeteler olarak yayımlanmıtır. Nitekim spor gazeteleri, daha önce ek olarak okura ücretsiz olarak daıtılmıtır, yani hediye edilmitir. Buna karın bazı gazetelerin de zamanla tekrar ek haline geldii görülmütür. Bu ek daıtma bazen gazeteler arası rekabetin temel öesi durumuna getirilmitir. Bu rekabet özellikle hafta sonu yayınlarında hala sürmektedir. Yine bu eklerde yer alan bulmaca, matematik problemleri, satranç

5 Türk Hediyeleme Gelenei ve Medya 471 çözümlerine yönelik çeitli hediyeler de daıtılmaktadır (Türk basını hk.bkz. Selim Nüzhet 1931; nuur 1992: ). Özellikle 20.asrın son çeyreinde (ki bu tür yazılı medya etkinlii Tanzimat tan beri farklı biçimlerde uygulanmıtır; Günaydın gazetesinin bu türden faaliyetler kapsamında kupon daıtmasıyla younluk kazanmıtır), önceleri sayfalarını artırmak, ekler ve ilginç moda-magazin haberleri vermek suretiyle okur çekmeye çalıan gazetelerin promosyon daıtma yarıına girdikleri, daha yerinde bir deyile çılgınlıına kapıldıkları gözlenmitir (Selıık Tamar 1996: ). Tahrik etmek anlamındaki pro ile yazılı ve görüntülü anlamına gelen mosyon sözcüklerinden oluan promosyon, yazılı ve görsel basında satı artırıcı, tevik edici eklinde tanımlanmaktadır (Tutar 1996: 415). Dünyanın gelimi ülkelerinde asıl ürünün yanında ücretsiz olarak çeitli (kalem, tiyatro bileti,sergi davetiyesi, hobi kitabı, abonelik, video kaset, cd vb.) ürünlerin okur ya da izleyiciye daıtılması eklinde algılanan ve uygulanan promosyon, Türk medyasında bir malın ya da malların pazarlanması, satıı eklinde deerlendirilmitir. Medya, farklı sektörler için tüketici yaratmaktan çok, kendisi için müteri bulma arayıına girmitir. Türkiye de promosyon, okur yada izler kitleyi artırıcı etkinlikten çok, mal yada hediyelik pazarlayan medya sektörü nü belirtmektedir. Medya, bu balamda yaamdaki her türlü unsuru(ev, araba, beyaz eya, tencere, muayene ücreti vb.) hediyeye dönütüren (nesneye hediye anlamı ve ilevi kazandıran) bir dinamiktir. Araçların nesnelere farklı anlam ve ilev kazandırma güçleri, biçimde takılıp kalan sosyal bilimcilerce pek fark edilememitir. Bu yarı kapsamında kadın, erkek, çocuk her kesimden okura, çeitli yöntemlerle (kupon, çekili/lotarya, ek vb.) ansiklopedi, kitap, ev, araba, seyahat bileti, top, fırın, kuma, televizyon, oyuncak, altın, bilgisayar, televizyon, tabak, tencere, eitim seti, peynir, süt, bilgisayar, çamaır ve bulaık makinesi, buzdolabı, çeyizlik eya, bardak vb., yaklaık 350 ye yakın(tutar 1996: 415) eya daıtılmı, daha doru bir deyile pazarlanmıtır. Aileler, karton- plastik- tahtadan yapılan modüler oyuncakları yapabilmek için saatlerini harcamılar ve ortaya çıkardıkları eserlerini(!) evlerinin en deerli köelerinde sergilemilerdir. Bu tür faaliyetlerde, ilgili hediyenin elde edilmesi okurun belirtilen gazeteyi günlerce satın alması salanmıtır. Çok kere gazetenin verdii ödülün arkasında kaldıı ve önemsizletii ve dolayısıyla istenen sadık okur kitlesinin geniletilemedii görülmütür. Pek çok tüketicinin zarara uratıldıı bu promosyon faaliyetlerindeki çılgınlık, yozlama, kargaa, Tüketicinin Korunmasına Hakkındaki 4077 Sayılı Kanun kapsamında çıkarılan teblilerle ortadan kaldırılmaya çalıılmıtır. Bu yıkıcı, yok edici çılgınlıın bedeli okura, alınamayan armaanlar yada alınan kalitesiz armaanlar ve dü kırıklıı eklinde ödetilmitir. Var olan okur kitlesi de oluan güvensizlik nedeniyle azalmıtır. Ayrıca bu yıkıcı promosyon çılgınlıı geride, kapanan pek çok gazete ve dolayısıyla isiz kalan basın mensupları bırakmıtır (Promosyon kültürü hk.bkz. Wernick 1996; Selıık Tamar 1996; Tutar 1996).

6 472 Doç. Dr. Nebi ÖZDEMR Yazılı medya bütün bu uygulamalarında, her zaman okura bir hediyemiz, her ey okur için söylemini kullanmı ve kullanmaktadır. Gerçekte ise bu satın alınan bir hediyedir. Bu türden, deeri belirlenen ve bu deer üzerinden alınan yada verilen bir nesne de hiçbir zaman bir hediye deildir. Ancak okur, genellikle bu gerçein deil, yaratılan yanılsamanın etkisi altındadır. Yazılı medyanın kendi balamındaki sözde hediye verme uygulamalarının yanında çeitli sektörlerin yazılı medyadaki benzer faaliyetlerine de dikkat çekilmelidir. Bunlar daha çok reklamı yayımlanan bir ürünün numulerinin ilgili gazete yada dergi ile birlikte daıtılması eklinde gerçekleir. Özellikle kadın ve çocuk dergileriyle birlikte yayımlanan bakım ürünleri (krem, ampuan, sabun vb.) ile bu türden hediyelerdir. Kendileri, deeri ölçülemeyen armaanlar olan çocuklar, hediye profesyonellerince hedef kitleye dönütürülerek nesneletirilmektedir. Aynı durum kadınlar için de söz konusudur. Hediye ile kadın arasında özel bir ba oluturulmutur. Dier bir ifadeyle, hediye, kadın dünyasına özgü hale getirilmitir. Nitekim Godbout (2000:66-67) armaan dünyası kadınların özel alanıdır; kadınlar hediyelerden, hediye ambalajlamaktan sorumludur; kadının kendisi armaandır; hediye özel alana özgüdür, bu alanın merkezinde de kadın vardır derken, kadınla hediye arasındaki baa vurgu yapıyordu. Kadınlar, hediye dünyasının tanrıçalarıdır. Burada kadınların daha çok hediye alan, buna karılık hediyelerin seçilmesi, anlamlandırılması ve sunulması konusunda da uzman olmaları, görünüte bir karıtlık gibi algılansa da, özünde kadınsı hakimiyetin göstergesidir. Bu nedenle özellikle gençlerin egemen olduu çada kadın ve çocuk hediyeleme geleneinin merkezinde yer alırlar, doal olarak da bu sektörün hedef kitlesi durumundadırlar. Bu uygulamada medyanın, sözlük anlamına uygun olarak, aracılık ilevini istendik bir ekilde yerine getirdii görülür. Keza burada hem ilgili ürünün reklamı yapılmakta, bu arada bedava yanılsaması içinde yeni okurlar kazanılmaktadır. Hediyenin temel özelliklerinden biri de karılıksızlıktır. Gizli de olsa bir karılıın ima edilmesi, ilgili unsuru hediye olmaktan çıkarmaktadır. Son dönemde gazetelerin özellikle hafta sonu eklerinde yer alan çeitli haber, röportaj ve in-out, bu hafta sona ermeden unları mutlaka yapın, top ten türünden deerlendirme ve reklamlar, Türk hediyeleme gelenei üzerinde yönlendirici ve etkin hale gelmitir. Moda adı altındaki bu yönlendirmeler, kent tutsaklarının temel var olu eylemleri olarak gösterilmektedir. In-out formatı altında kurgulanan kimliklere sahip olmaya zorlanan bireyler, hediyeletikleri yada hediye tükettikleri oranda var olabilme döngüsü içinde nesneletirilmektedir. Var olmak, hediye almak ve vermekle hissedilebilir, hediyesiz yaam, anlamsızdır(!) söylemleri içten içe bireysel ve toplumsal bilinçaltına yerletirilmeye çalıılmıtır. Çada ve modern, dahası var olabilmenin temel ölçütleri (u kitabı oku, burayı gör, urada yemek ye, unu dinle, u filmi izle vb.) önce yazılı daha sonra da görsel iitsel medyanın aktörlerince belirlenip kitleye ve de tüketiciye ezberletilmeye çalıılmaktadır. maj, kimlik, karizma, itibar, vizyon, seçkinlik biraz da verilen hediyelerle olumaktadır. likiler in-out lar üzerinde iletilmeye çalıılmaktadır. Kii, in-out ların deiim hızını yakalayabilme çabası içinde, sahte tavanı izleyen

7 Türk Hediyeleme Gelenei ve Medya 473 yarı tazılarına döndürülmütür. Tüketici, tatsız elmaları yiyerek ve çok kere dıı cilalı içi bo ve ilevsiz eya ve hediyelerle avunmak durumunda bırakılmıtır. deal insan kalıplarının sunulduu bu in-out yönlendirmelerinin peindekiler, öznel kimlik oluumlarına gereken önemi verememektedir. Bunlarla okurun ne zaman, hangi hediyeyi, nerede, kime, nasıl verecei açıkça belirtilir. Bireye sadece tüketmek kalır. Bu balamda geçerli söylem, tüket, var ol dur (Akbulut 1997: 219). Böylelikle yerleik hediyeleme geleneine büyük bölümü Batı kökenli ya da küresel nitelikli yeni unsur ve uygulamalar yerletirilmekte, yerel ve ulusal hediyeleme ritüellerine yenileri eklenmektedir. Özellikle birer anlam çoaltıcısı olarak tanımlanan (Yazıcı 1996: ) fotoraflarla süslü hediye reklamları ve haberlerinin ayartıcı ve dolayısıyla gelenei deitirici etkisi oldukça fazladır. Bu tür yayınlarda yer alan moda haberleri de benzer ilevlere sahiptir. Keza in-out uygulaması balı baına bir moda yaklaımı olduu unutulmamalıdır. Hangi hediyenin yada hediyeleme vesilesinin ya da ritüelinin eskidii yada tutulduu, okura medyacılar tarafından empoze edilir. Özetle bir armaan modası ve dolayısıyla da bir armaan sektörü/ekonomisi bulunmaktadır. Bu hediyenin dier temel özellii olan özgünlüün, özgüllüün ortadan kalkmasıdır. Böylelikle küresel anlamda vesileler, ritüeller ve hediyeler, gerçekte de birey tektürletirilmi olmaktadır. Bu anlamda hediye sektörü ve küresel hediyeleme gelenei, kitle kültürünü yaygınlatıran, bir tektürletirme alanına dönütürülmütür. Özellikle halkın adına yayın yaptıklarını vurgulayan gazetelerde bazı okurların deerlendirmeleri de yer almaktadır. Okur köesi nde yayımlanan bu yazılar,bir bakıma gazetenin hediyesi olarak da nitelenebilir. Yine gazete ve dergilerle birlikte daıtılan irketlerin tanıtım broür ve katalogları, pek çok hediye unsurunu içermektedir. Prospektüslü yaamdaki hediyeleme gelenei de, doal olarak sunulan ve kurgulanandan ibaret olacaktır. 2. Radyonun Türk Hediyeleme Gelenei Üzerine Etkisi: lı yıllarda bölgesel yayına balayan ve 1950 li yıllarda yaygınlaan radyo, ikincil sözlü kültür ortamının en temel aracı olarak tanımlanabilir. Okuma ve dolayısıyla yazmanın esas oluturduu kültüre geçi sürecindeki Türk toplumu, radyo ile elektronik ortamıyla, dahası ikincil sözlü kültür ortamıyla tanımıtır. Sözlü nitelik taıyan kültür deimelerine yatkın olan Türk toplumunda, radyonun dönütürücü gücü, yazılı medyaya göre, daha fazla olmutur. Nitekim, televizyonun yaygınlatıı 1970 li yıllara kadar, radyo bu gücünü korumutur. Buna karılık hediyeleme gelenei kapsamında radyonun, yazılı basına göre fazla etkili olmadıı görülür. lk dönemlerde radyonun kendisi, balı baına bir armaan olarak algılanmıtır. Gündelik yaamdaki pek çok yeni araç ve gereç, genellikle armaan olarak tüketiciye sunulmaktadır. Önceleri tek yanlı yayın ilkesini benimseyen radyo aktörleri, zamanla dinleyicilerle diyalogun büyüsünü kefetmilerdir. Böylelikle daha önce çeitli programlarda farklı

8 474 Doç. Dr. Nebi ÖZDEMR milletlerin hediyeleme gelenekleri hakkında bilgi vermekle yetinen iitsel medya kurgulayıcıları ve ileticileri, zamanla kendi hediye verme vesileleri yaratmılardır. Bu türden ilk uygulama dinleyici istekleri ne yönelik olarak arkı, türkü armaan edilmesidir. Daha sonra özellikle hafta sonu programlarında stüdyo içi ve dıı izleyici ve dinleyicilere, çeitli uygulamalarla (soru sorma, yarıma, kura vb.) hediyeler daıtılmaya balanmıtır lı yıllardan itibaren ulusal veya yerel yayın yapan pek çok özel radyo kanalı ortaya çıkmıtır. Daha fazla dinleyicisi kitlesine ulamak gayreti içindeki radyo kanalları arasında acımasız bir rekabet balamıtır. Bu rekabette kullanılan en önemli yöntem ise dinleyiciye hediye daıtmaktır. Bu kapsamda, yayın akıı içinde çeitli ifreler verilerek yada programla ilgili, ilgisiz sorular sorularak dinleyicilere konser bileti, tıra takımı, bakım seti, akam yemei, güne gözlüü, kitap vb. hediyeler verilmitir. Bu hediyelerin bazıları çeitli irketler tarafından reklam amaçlı promosyon ürünleridir. Bir bakıma, medya aracılııyla promosyonlarla tüketici bir kitle yaratılmaktadır. 3. Televizyonun Türk Hediyeleme Gelenei Üzerindeki Etkisi: Türk toplumsal yaamının son otuz be yıllık dönemine damgasını vuran temel dinamiklerden biri de televizyondur. Yazılı basının aksine, radyo gibi televizyon da dünyada kullanılmaya balanmasından kısa bir süre sonra Türkiye de görülmeye balanmıtır. Türkiye de ikincil sözlü kültürün, görsel kültürün, sanal kültürün, elektronik kültürün olumasında, yerlemesinde ve sürdürülmesinde televizyon baat bir rol üstlenmitir. Televizyon, sosyo-kültürel deimelerin temel aracı ve ortamı olarak hizmet görmü ve yaamı farklılatırmıtır. Zamanla yaamın temel kültür dinamii/aktörü haline gelen televizyon, kitle kültürünün bütün cepheleriyle Türk toplumuna yerlemesini salamıtır. Televizyon, öncelikle farklı alanların ve dinamiklerin temel aktarım ortamları olarak ilev görmektedir. Dier bir ifadeyle toplumsal yaamı dönütürmek amacındaki her türlü ticari, idari, yerel, küresel, resmi yada özel dinamik, televizyondan yararlanmak zorundadır. Yaygınlamanın temel aracı, televizyondur. Televizyon sadece kendi ürünlerini deil, her türlü mal ve hizmet üretiminin ve dolayısıyla ilgili ürünlerin tüketiciye ulamasını, çok kere de ilgili tüketici kitlenin yaratılmasını salamaktadır. Özetle televizyon sadece görsel iitsel medyanın deil, farklı alanların aktörlerinin faaliyet gösterdii sanal bir ortam/dünyadır. Televizyon son yıllarda yaamın dier gelenekleri gibi, Türk hediyeleme geleneini de deitiren temel dinamiktir. Bu etki, daha çok reklam, dizi, film, klip, haber, belgesel, yarıma, sohbet, açık oturum, röportaj ve benzeri adlarla yayımlanan ürünler aracııyla yaratılmaktadır. Bu ürünlerin bazıları, tamamen hediyeleme gelenei ile ilgilidir. Ulusal ya da küresel özel gün ve bayramlarla (Ramazan Bayramı, Anneler Günü, Babalar Günü, Sevgililer Günü, Yılbaı vb.)

9 Türk Hediyeleme Gelenei ve Medya 475 ilgili özel programlarda(haber, magazin, reklam vb.) kimin, hangi armaanı, kime, nasıl(biçim, içerik, anlam, tören, söz kalıpları, bakıla) ve nerede verecei, dahası vermesi gerektii açıkça ezberletilmektedir. Modernite, geç modernite, tüketim, kitle, siber uzay çaının aktörleri, yılın her gününü bir kutlama, dolayısıyla hediyeleme günü haline getirmeye çalımaktadırlar. Böyle bir durum, dünyanın en verimli ve yaygın sektörlerinden biri haline gelen hediye sektörünün etkinliini de ortaya koymaktadır. Temelde elence kültürünün ve endüstrisinin aracı olan televizyonun da bu ilevi üstlenmesi doaldır. Burada hediye ve hediyelemenin, gelenekler bilekesi olan elence içinde de yer aldıı hatırlanmalıdır (Elencehediye ilikisi hk. bkz. Özdemir 2005) lı yıllardan itibaren özelleen ve sayıları gittikçe artan televizyon kanalları, evlerin ba köesinde sosyo-kültürel yaamı hızla farklılatırmaya balamıtır. Kablolu yada uydu yayınları aracılııyla Türk toplumu farklı hediyeleme gelenekleri ve hediyelerle tanımaktadır. Ulusal ve küresel balamdaki yerli ya da yabancı pek çok televizyon kanalında yayımlanan özellikle film ve diziler, Noel, Paskalya örneklerinde olduu gibi, Türk hediyeleme geleneinde deimelere neden olmaktadır. Bu tür ürünlerin bazıları, tamamen bu kutlamaları ve dolayısıyla hediyeleme geleneklerini ilemektedir. Ayrıca, Batı kökenli her film, dizi ve benzeri yapımda, mutlaka hediyeleme imgelerine yer verildii görülmektedir. Bu genel anlamda elence, kutlama, özel anlamda da hediyeleme alanı kullanılarak gerçekletirilen kültür aktarımını belirtmektedir. Küreselleme balamında ise televizyon kanalları, tıpkı dier medyalar gibi, milletlerin hediyeleme geleneklerinin çözülmesine ve dolayısıyla tek tür bir hediyeleme geleneinin yerlemesine, yaygınlamasına neden olmaktadırlar. Türkiye deki televizyon kanalları, izlenme oranlarını yükseltmek ve daha geni bir izler kitleye sahip olmak amacıyla farklı türdeki yapımlar kapsamında hediyeler daıtmı ve daıtmaya da devam etmektedir. Basit yada karmaık nitelik taıyan bilgi, beceri ve ans oyunlarına dayalı yarıma programları aracılııyla katılımcılara para, araba, beyaz eya, mücevher, spor eyası, giyim- kuam, yemek, konser bileti, maç bileti, mutfak eyası, mobilya, daire vb. daıtılmaktadır. Bunlar, reklam amacıyla programı destekleyen özel sektör kurulularının ürünlerinden meydana gelmektedir. Buradaki verme eylemi ve verilenler, bir amaç deil kar elde etmeye yönelik bir araçtır. Böyle bir durumda da hediyeden söz edilemez. Nitekim piyasada mal ve hizmetlerin, ticari deerlerin, hediyeleme geleneinde ise duygusal deerlerin dolaımı, söz konusudur ve armaan ekonomisinin (Cheal 1988 e atfen Godbout 2000: 53) ilkeleri geçerlidir. Ticari anlamda bir deerlendirme ve alı veri varsa, orada armaan yoktur. Ticari sistem, armaanın karıtıdır. Piyasa, armaanın aksine, özgecilii reddeder. Bir bakıma piyasanın, tüccarın ortaya çıkııyla armaan, kapı dıarı edilmitir Özetle ticari anlamda armaan genellikle nesnelerin dolaımının, ürünlerin daıtımının, satıların bir aracıdır (Godbout 2000: 73, 87, 123 v.d.). Bu balamda televizyon bir taraftan imalat ve ticaret alanlarına hizmet ederken, dier taraftan daha fazla izler kitleye, daha uzun sürede ulamak istemektedir. Bir bakıma televizyon kanalları,

10 476 Doç. Dr. Nebi ÖZDEMR elence ve armaan sunumlarıyla üreticiye, tüketici yaratma araçlarıdır. ngilizce deki gift kelimesinin dier anlamı zehirdir. Bu balamda hediye uygulamasıyla izler kitle zehirlenmekte ve ilgili ürün yada hizmeti tüketmesi salanmaktadır. Televizyon kanallarının özel gün yayınlarında (çeitli haber ve magazin programlarıyla) hediyeleme geleneine vurgu yapılmaktadır. Bu yayınlarda bazen bir hediye fuarı tanıtılır, bazen bir sokak röportajı sunulur, mutlaka da görüntülerle birlikte izleyiciye hediyesini seçip seçmedii sorulur. Tüketim cennetine davet (Yazıcı 1996: ) olarak reklamlar, televizyon yayınlarının büyük bir bölümünü kapsamaktadır. Bir mal ya da hizmeti, kitle iletiim araçları yardımıyla bir bedel karılıı geni halk kitlelerine duyurarak satıları artırmayı amaçlayan faaliyetlerin tümü; bilgilendirmek, ikna etmek, inandırmak için para karılıı kitle iletiim araçlarının kullanılmasıdır eklindeki deerlendirmeler, reklam-televizyon balantısını ortaya koymaktadır (Akbulut 1997: 219). Reklamlar aracııyla tüketiciye pek çok seçenek sunuluyor izlenimi verilerek, belirli bir seçenein artlandırma yapılmaktadır. Burada seçen, tüketici deil, reklamcıdır. Televizyonda pek çok ürünün reklamı yer almaktadır. Bununla birlikte müstakil hediye reklamlarına televizyon yayınlarında pek rastlanmamaktadır. Reklamcılar daha çok ürünlere hediye balamı, anlamı ve imajı kazandırmaya çalıırlar. Daha çok çikolata ve ekerleme, kuyum, konfeksiyon, mutfak eyası, otomobil, cam, kozmetik alanlarıyla ilgili reklamlar yayımlanmaktadır. Bu reklamlarda çok kere geleneksel hediyeleme balamları kullanılmaktadır. Modernite çaında piyasa ve medya, öncelikle gelenekseli, önceden var olanı reddeder.yeninin yerletirilmesi sürecinde,eskiden, gelenekselden de yararlanılmaktadır. Ancak televizyonda yer alan geleneksel, yeniden kurgulanan, dahası yaratılan gelenekseldir (Televizyon reklamcılıı için bkz. Rutherford 1996; Geleneksel kültürün medyada kullanımı hk. bkz. Özdemir 2001 a, b). Moda, müzik ve spor kanalları, ikincil anlamda hediye alanıyla ilgili çarıımlar, iletiler ve imgeler içermektedir. Bu türden küresel yayın yapan televizyon kanalları, dorudan hediye ile ilgili yayın yapmasalar bile, beeni örnekleri, seçenekler sunarak bireyi ve toplumu artlandırmakta ve etkilemektedir. Hediyelerin büyük bir bölümünün giyim-kuam ve aksesuar, takı, kaset, cd, spor malzemeleri olduu düünüldüünde, etkinin gücü daha iyi anlaılmaktadır. 3. nternetin Türk Hediyeleme Gelenei Üzerindeki Etkisi: Kitle iletiim araçları bilekesi ve sanal alar aı olan internet, dünyada olduu gibi, Türkiye deki yerleik hediyeleme geleneine farklılatırmaktadır. Yaamın ve dolayısıyla kültürün dier gelenekleri gibi, hediyeleme gelenei de gittikçe sanallamaktadır. Kültür ekonomisini temel sektörlerinin baında hediye sektörü gelmektedir. Dier sektörlerle de kolaylıkla ibirlii yapma yeteneine

11 Türk Hediyeleme Gelenei ve Medya 477 sahip hediye sektörü, yaratıcı sektörlerin en önemlilerindendir. Hediye alanının baımsız bir kültür ekonomisi sektörü haline gelmesinde internet öncesi medyanın önemli ilevleri bulunmaktadır. Hediye sektörü anlam, vesile ve hediye yaratımı temelinde kurgulanmakta ve iletilmektedir. Hediye sektörünün profesyonelleri yaamın her anını hediyelemeyi salayacak ekilde dönütürmek isterler. Bu süreçte ulusal, yöresel ve küresel nitelikteki sosyo-kültürel belleklerden yararlanılmasının yanında, daha önce olmayan vesileler de yaratılmakta yada var olanlar yeni balama göre dönütürülmektedir. Sevgililer günü, anneler günü, babalar günü, doum günü gibi vesileler, bu türdendir. Bu süreçte talep yaratımı önem kazanmaktadır. Yaratılan anlam ve ürünlerin tükettirilmesi, genellikle medya balamında gerçekletirilen dolaylı yada dorudan tanıtımlara (haber, reklam vb.) gerçekletirilmektedir. 21.asrın baında internet, genel anlamda kültür ekonomisini ve özel olarak da hediye sektörünü gelitirmeye balamıtır. Internette yapılan taramalarda(ubat 2008) altı milyonu akın veriye ve çok sayıda müstakil yada dolaylı hediye sitesine rastlanmıtır. Bu göstergeler dahi, internetin hediye sektörü ve dolayısıyla kültür ekonomisi üzerindeki etkisini ortaya koymak için yeterlidir. Hediye ile dolaylı ilikisi bulunan sitelerin genellikle gençlerce ziyaret edilen arkadalık, sohbet, sevgi, iir, mizah, elence/oyun ve müzik siteleri olduu belirlenmitir. Ak iirlerinin, öykülerinin, itiraflarının, tanımlarının, sözlerinin, testlerinin, kanunlarının, türlerinin, belirtilerinin, arkılarının, rüya yorumlarının yer aldıı bu tür sitelerde bir taraftan ak ve sevgi bilgeleri(guruları), yaanmı yada kurgusal deneyimlerini ve deerlendirmelerini paylamakta, dier taraftan da ilikilerin gerçekletirilmesini ve sürdürülmesini salayacaı örtülü olarak benimsetilen çeitli hediyelik eyaların satıı yapılmaktadır. Burada her dönemin kendi sevgi bilgelerini yarattıı, aıkların, yazar ve airlerin de birer yaam ve sevgi bilgeleri olduu hatırlanmalıdır. Internet, bu tür kiilerin ortaya çıkıını kolaylatırmıtır. Sevgi bilgeleri, bir taraftan ak dünyasını yeni imge, anlam ve ifadelerle zenginletirirken, dier yandan kalıplamalara neden olarak akın öznelliini ortadan kaldırdıkları da söylenebilir. Sanal dünyada hediye satıı da yapan genel alıveri sitelerinin yanında müstakil hediye satıı yapan bir bakıma sanal hediye dükkanları olarak ilev gören siteler de bulunmaktadır. Bu türden sitelerde hangi hediyenin ne zaman, kime, hangi ekilde ve sözlerle verilecei, ayrıntılı bir ekilde açıklanmaktadır. Böylelikle tüketicinin kararsızlıı giderilmektedir. Sevgililer günü vesilesiyle erkeklere ayakkabı, kravat, gömlek, saat, kalem, anahtarlık vb., kadınlara da çiçek, dvd, atkı, çanta, oyuncak, kalp eklindeki yastık, takı (pırlanta küpe, kolye, bro vb.) verilebilecei belirtilmektedir. Sevgiliye verilecek çiçein sayısı ve türünün farklı anlamları ifade edebilecei ayrıntılı bir ekilde açıklanmıtır. Örnein alacalı lalenin gözlerin çok güzel, mor leylaın sana ilk görüte aık oldum, kamelyanın kusursuz bir aıksın, mimozanın fazla alıngansın, mavi menekenin sana sadık kalacaım, açalyanın her ey bitti, nergisin de

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK TELEVZYONLARINDAK GIDA REKLAMLARINDA

Detaylı

Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz

Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz Digital Newspapers and Marketing: An Analysis Related To Marketing Dynamics

Detaylı

zmir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel letiim Tasarımı Bölümü, Güzelyalı, zmir; cem.guzeloglu@izmir.edu.tr

zmir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel letiim Tasarımı Bölümü, Güzelyalı, zmir; cem.guzeloglu@izmir.edu.tr Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKYE DE MODA MARKALARININ GÖSTERGELERLE

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 GAZETE REKLÂMLARINDA MZAH: TÜRK MZAH REKLÂMLARINA LKN TARHSEL BR ANALZ HUMOR AT NEWSPAPER

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr. Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr. Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ULUSLARARASI LETMELERN WEB STELERNN TASARIMINDA KÜLTÜREL BOYUTLARIN

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 KURUM Ç LETMN KALTEYE OLAN ETKS: YEN LETM TEKNOLOJLERNN KURUM Ç LETMN

Detaylı

unsurlar sadece kamu politikasını etkileyen deil, aynı zamanda üretilen kamu politikasından etkilenen taraflar da olabilmektedir (Yıldız ve Sobacı,

unsurlar sadece kamu politikasını etkileyen deil, aynı zamanda üretilen kamu politikasından etkilenen taraflar da olabilmektedir (Yıldız ve Sobacı, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KAMU POLTKASI

Detaylı

YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS

YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ L YL 2006-0006 YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS HAZIRLAYAN: Bengü Emine ÇOLAKOLU DANIMAN: Yrd.Doç.Dr. Mustafa

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi.

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KÜLTÜR PLANLAYICISI OLARAK ÇEVRMENN

Detaylı

STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR VE ZDÜÜMLER STADIUM: SIMILARITIES, PARALLELISMS AND PROJECTIONS

STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR VE ZDÜÜMLER STADIUM: SIMILARITIES, PARALLELISMS AND PROJECTIONS Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 Issn: 1307-9581 E-DEVLET UYGULAMALARI AÇISINDAN TÜRKYE NCELEMES VE BR MODEL ÖNERS

Detaylı

Walter Benjamin in Kavramlarıyla Kültür Endüstrisi: Aura, Öykü Anlatıcısı ve Flâneur

Walter Benjamin in Kavramlarıyla Kültür Endüstrisi: Aura, Öykü Anlatıcısı ve Flâneur Walter Benjamin in Kavramlarıyla Kültür Endüstrisi: Aura, Öykü Anlatıcısı ve Flâneur Culture Industry with the Concepts of Walter Benjamin: Aura, Storyteller and Flâneur Bilgen Aydın SEVM Özet Yirminci

Detaylı

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı.

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 TÜRKYE DE ÖZELLEEN

Detaylı

HALKLA LKLER YÖNETCLER VE DUYGUSAL ZEKA* PUBLIC RELATIONS MANAGERS AND EMOTIONAL INTELLIGENCE Deniz SEZGIN** Sezgin ATE***

HALKLA LKLER YÖNETCLER VE DUYGUSAL ZEKA* PUBLIC RELATIONS MANAGERS AND EMOTIONAL INTELLIGENCE Deniz SEZGIN** Sezgin ATE*** Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 HALKLA LKLER YÖNETCLER VE DUYGUSAL ZEKA*

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 KÜRESELLEME-ULUS DEVLET KARITLIININ GERÇEKLKLER GLOBALISATION-NATIONAL STATE CONTRARISM

Detaylı

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A..

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A.. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FOMBRUN TBAR

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 TOPLAM KALTE YÖNETM UYGULAMALARINA ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ETKS: AMPRK BR ÇALIMA HAZIRLAYAN: BAAK ÇATALOLU DANIMAN: YRD. DOÇ. DR. AL ENDER ALTUNOLU

Detaylı

Sistem Performansının Kontrolü. Verinin Enformasyona Dönüümü. Veri, Model ve Bilgi. Kaynaklarının. Depolanması. ekil 1: Enformasyon Genel leyi Modeli

Sistem Performansının Kontrolü. Verinin Enformasyona Dönüümü. Veri, Model ve Bilgi. Kaynaklarının. Depolanması. ekil 1: Enformasyon Genel leyi Modeli Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ENFORMASYON KURAMI

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 BARI GAZETECL: TÜRK YAZILI BASININDA 2003 IRAK SAVAI HABERLERNN DEERLENDRLMES PEACE JOURNALISM:

Detaylı

ULUSLARARASI GÖÇ VE KÜLTÜRLERARASI LETM INTERNATIONAL MIGRATION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION Zeynep AKSOY

ULUSLARARASI GÖÇ VE KÜLTÜRLERARASI LETM INTERNATIONAL MIGRATION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION Zeynep AKSOY Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ULUSLARARASI GÖÇ

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 TÜRKÇE ÖRETMNDE YAZMA ETM WRITING EDUCATION IN TURKISH TEACHING Ali GÖÇER Özet Örencilerin

Detaylı

DOULU VE BATILI MEDYALARIN TÜKETC PROFL FARKLARININ MARKA KMLNE YANSIMASI: EL CEZRE ÖRNE

DOULU VE BATILI MEDYALARIN TÜKETC PROFL FARKLARININ MARKA KMLNE YANSIMASI: EL CEZRE ÖRNE DOULU VE BATILI MEDYALARIN TÜKETC PROFL FARKLARININ MARKA KMLNE YANSIMASI: EL CEZRE ÖRNE THE REFLECTION OF EASTERN AND WESTERN MEDIAS S CONSUMER PROFILE DIFFERANCES TO BRAND IDENTITY: THE CASE OF AL JAZEERA

Detaylı

N+U$LS9*?NULUQI=Q*D$=9M*KQL+NUN

N+U$LS9*?NULUQI=Q*D$=9M*KQL+NUN N+U$LS9*?NULUQI=Q*D$=9M*KQL+NUN UUU =401/*N6&%H1) QY1*O%4W1)84(184* N01(4X46*?&/.0(184+ "# Bu çalı"manın amacı Türk sinemasında $slami muhafazakâr anlayı"a uygun üretilen filmlerde kadın temsillerini incelemektir.

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AHMET MDHAT EFEND VE FELÂTUN BEY LE RAKIM EFEND ROMANINDA DEERLER ETM AHMET MDHAT EFEND AND VALUES EDUCATION IN THE NOVEL NAMED FELÂTUN BEY ILE RAKIM EFENDI Mehmet ÖZDEMR * Gökçen GÖÇEN ** Öz Bu çalımada

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

1. Kültür Ba kentli i 1.1. Kültür Ba kentlerinde Sosyal Geli me Amaçlı Projeler

1. Kültür Ba kentli i 1.1. Kültür Ba kentlerinde Sosyal Geli me Amaçlı Projeler Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KÜLTÜR BRLETRR: SOSYAL GELME AÇISINDAN

Detaylı

POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZK ÜZERNE ABOUT POPULAR CULTURE AND MUSIC Deniz AYDAR

POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZK ÜZERNE ABOUT POPULAR CULTURE AND MUSIC Deniz AYDAR Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZK ÜZERNE ABOUT

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI HZMET LETMELERNN OLUMSUZ DURUM KARISINDAK TEPKSNN TÜKETCLERN MARKA ÇARIIMINA ETKS

T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI HZMET LETMELERNN OLUMSUZ DURUM KARISINDAK TEPKSNN TÜKETCLERN MARKA ÇARIIMINA ETKS T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI HZMET LETMELERNN OLUMSUZ DURUM KARISINDAK TEPKSNN TÜKETCLERN MARKA ÇARIIMINA ETKS smail Yalım ÖZDNÇ Danıman: Prof. Dr. Serap ÇABUK DOKTORA

Detaylı