TIPÇIT: TIBBĠ KARAR DESTEK SĠSTEMĠ ÇEKĠRDEĞĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TIPÇIT: TIBBĠ KARAR DESTEK SĠSTEMĠ ÇEKĠRDEĞĠ"

Transkript

1 T.C. BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI TIPÇIT: TIBBĠ KARAR DESTEK SĠSTEMĠ ÇEKĠRDEĞĠ HAZIRLAYAN M. ERDEM ÇORAPÇIOĞLU ANKARA

2 T.C. BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI TIPÇIT: TIBBĠ KARAR DESTEK SĠSTEMĠ ÇEKĠRDEĞĠ HAZIRLAYAN M. ERDEM ÇORAPÇIOĞLU DANIġMAN PROF. DR. HAYRĠ SEVER ANKARA

3 T.C. BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI TIPÇIT: TIBBĠ KARAR DESTEK SĠSTEMĠ ÇEKĠRDEĞĠ M. Erdem Çorapçıoğlu Bu tez, tarihinde aģağıda üye adları yazılı jüri tarafından kabul edilmiģtir. Ünvan Adı Soyadı Ġmza Prof. Dr. Hayri Sever Prof. Dr. Ümit KarakaĢ Prof. Dr. Hadi Gökçen ONAY / / 2006 Fen Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Emin AKATA

4 Teşekkür Tıpçıt: Tıbbi Karar Destek Sistemi Çekirdeği isimli tez çalıģmamın hazırlanmasındaki yardımları ve desteğinden ötürü Prof. Dr. Hayri Sever e teģekkür ederim. ÇalıĢmam süresince yardımları ve önerileri ile bana destek olan Güven Köse ye teģekkür ederim. Tüm eğitim hayatım boyunca destekleri ve yardımları ile her zaman yanımda olan aileme teģekkür ederim.

5 Özet Karar verme süreci incelendiğinde, karar vericinin, karar vermekle yükümlü olduğu probleme iliģkin geçmiģ deneyimleri ve mevcut durumu değerlendirerek seçim yapması gerektiği görülür. Bu süreç sonucu probleme uygulanacak çözüm yolu ile elde edilenler kimi zaman istenmeyen sonuçlar olabilir. Bunun nedeni probleme iliģkin yeterli bilginin olmaması veya karar verme sürecinde yetersizlik olabilir. Karar verme süreci sonunda doğru sonuçlara ulaģabilmek için, probleme iliģkin detaylı bilgiye sahip olunması gerektiği gibi problem üzerinde de deneyime sahip olunması gerekmektedir. Karar verme, genellikle probleme iliģkin çözüm listesinden en uygun olanın seçilmesidir. Bu seçimin baģarılı olmasında, muhtemel çözümlerin bulunduğu listenin oluģturulması ve değerlendirilmesi etkilidir. Çözüm listesi, birim iģlemler içerebileceği gibi, güvenilirlik veya iliģkisellik ifade eden istatistiksel değerler ile iģaretlenmiģ sonuçlar da içerebilir. Hekimler tıbbi problemler ile karģılaģan kiģilere teģhis koymak ve ilgili tedaviyi uygulamak ile görevli kiģilerdir. Hekimlerin karar verme süreci incelendiğinde geçmiģ bilgilerin ve deneyimlerin etkili olduğu görülecektir. Dolayısı ile deneyimsizlik, insani durumlar ve benzeri anlık veya kalıcı problemler nedeniyle kararlar gerektiği yönde verilemeyebilir. Bunun sonucunda da hata toleransı çok düģük olan tıp alanında ölüme kadar varabilen istenmeyen sonuçlar ile karģılaģılabilir. Bu tez çalıģmasında karar destek sistemlerinde kullanılan çıkarsama yaklaģımlarının kullanımına iliģkin bir öneride bulunulmuģtur. Bu çalıģmada, klasik karar destek sistemlerinde kullanılan tek model üzerinden çıkarsama yöntemi yerine, birden fazla yöntemin bir arada kullanılması ile nadir görülen durumlara doğru destek sağlanabileceği önerisine iliģkin bir çalıģma yapılmıģtır. ÇalıĢma, gösteriminin kolay olması ve temelde dayandığı önemli matematiksel modelleme yöntemleri nedeni ile kural tabanlı bir çıkarsama algoritmasının önerilen sisteme uygun bir Ģekilde uygulanması ile gerçekleģtirilmiģtir. Sonuçta, örnek olarak seçilen tiroit hastalıklarının teģhisi problemine, 2800 vaka üzerinde %96,9 doğru sonuç üretilmiģtir. Üretilen sonuçlar ve sisteme girilen gerçekler, önerilen çözümdeki birlikteliğe imkân verecek yapıda hazırlanmıģtır. Anahtar Kelimeler: Karar verme, Klinik karar destek sistemleri, Kural Tabanlı Sistemler i

6 Summary Decision makers should consider the prior information and his/her own experience about the problem in the decision making process. Decision making process may end up with unexpected outcomes. The potential reasons behind these unexpected outcomes can be insufficient information about the problem or become, in general, inadequate in addressing uncertainty perspectives of decision making process. Usually decision making process is the selection of the most coherent solution according to problem variables. The success of this selection is depends on the ability of construction and the evaluation of the list of possible solutions. The solution list may contain probabilistic values per solutions which represents the fitness of solution according to problem and can be used as the key variable of the selection process. A physician is a person who is in charge of identifying diseases and expressing required cure for the patients. During the decision process, a physician uses his/her experience and prior knowledge. This could be advantage as well as disadvantage because medical decision process may be affected by the mood of the physician. Those effects may cause irreversible problems which may even lead to death. On the other hand, the medical decision support could be handy when physicians need them most rather than having them supporting routine diagnostics. In this study, our aim is to provide a better inference mechanism for medical decision support systems, especially in arriving right decisions for rare cases. In this study, we suggest that using more than one inference algorithm in the probabilistic inference engine and combining multiple evidences about a given diagnostic may provide better decisions for the problem. In this study, we created a rule based inference engine because of its strong mathematical background and comprehensibility which is designed to be a part of our suggestion. As a result, our tests showed that our rule based system can diagnose different kind of thyroid illness with the success rate %96.9. Keywords: Decision Making, Medical Decision Support Systems, Rule Based System ii

7 İçindekiler Özet i Summary ii İçindekiler iii Şekiller Listesi vi Tablolar Listesi vii Çizimler Listesi viii GİRİŞ Yapılacak Çalışma Plan Organizasyon 13 GENEL BİLGİLER Muhakeme Tümdengelim Tümevarım Bilimsel Metot Nedensel Muhakeme Tıbbi Karar Verme Adımları Problemin tanımlanması Planlama yapılması Çözümün seçilmesi Belirsizlik ve Tıbbi Karar Verme Bayesian Ağları Bayes Teoremi Bayesian Ağları Hakkında Bilgi Karar Ağaçları Yapay Sinir Ağları Kurala Dayalı Yöntemler İleri Zincirleme Yöntemi Geri Zincirleme Yöntemi 52 iii

8 2.7.3 Uzman Yardımıyla Kural Oluşturma Karar Ağaçları ile Kural Oluşturma RuleML: Kural Saklama Standardı Yöntemlerin Karşılaştırılması 60 VAKA ÇALIŞMASI Tiroit Bezi Hakkında Bilgiler Tiroit Hormonları Hakkında Genel Bilgiler Tiroit Tümörleri İyi Huylu Tümörler Kötü Huylu Tümörler Papiller Kanserler Foliküler Kanserler Anaplastik Kanserler Medüller Karsinomlar Metastatik Tümörler Tiroit in Nonepiteliyal Kötü Huylu Tümörleri Klinik Bilgiler Tiroit Hastalıklarında Belirti ve Bulgular Tirotoksikoz vakalarındaki belirti ve bulgular Hipotiroidizm vakalarındaki belirti ve bulgular Tiroit Hastalıklarının Tanısında Faydalanılan Testler Tiroit Fonksiyon Testleri Görüntüleme Testleri Tiroit İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Oto-Antikor Testleri Diğer Testler Tiroit Hastalıkları Tiroit Fonksiyonlarına Göre Tiroit Hastalıkları Hipotiroidi Hipertiroidi 81 YÖNTEM Oluşturulan Sistem Hasta Bilgilerinin Alınması 83 iv

9 4.1.2 Çıkarsama işleminin yapılması Sonuçların üretilmesi Kullanılan Kurallar Arasonuç ve ek teşhis üreten kurallar Hedef teşhisleri üreten kurallar Örnek Sorgular 105 SONUÇ 110 Kaynaklar 115 Çevrim İçi 119 ÖZGEÇMİŞ 120 v

10 Şekiller Listesi Şekil 1 Karar Destek Sistemi genel yapısı 6 Şekil 2 Uzman Doktor ve Uzman Olmayan Doktor arasındaki destek akış diyagramı 9 Şekil 3 Önerilen çözüme ilişkin hazırlanan sistemin genel yapısı 11 Şekil 4 Farklı muhakeme yöntemleri 17 Şekil 5 Tıbbi karar verme süreci 17 Şekil 6 Brunswick'in lens modeli 19 Şekil 7 Örnek Bayesian Ağ yapısı 25 Şekil 8 Örnek Bayesian Ağ problemi 27 Şekil 9 Gerçek ağaç ve Karar Ağacı arasındaki benzerlik 31 Şekil 10 Örnek Karar Ağacı Çizimi 33 Şekil 11 Entropi ve Kazanç kullanarak Karar Ağacı çizimi örneği 37 Şekil 12 Entropi ve Kazanç kullanarak Karar Ağacı çizimi örneği Şekil 13 Entropi ve Kazanç kullanarak Karar Ağacı çizimi örneği Şekil 14 Sinir Hücresi 41 Şekil 15 Basit bir yapay sinir ağı hücresi 42 Şekil 16 Detaylı bir yapay sinir ağı hücresi 43 Şekil 17 Basit bir yapay sinir ağı çizimi 45 Şekil 18 İleri zincirleme döngüsü 52 Şekil 19 Geri zincirleme döngüsü 55 Şekil 20 Örnek olarak hazırlanmış karar ağacı 57 Şekil 21 Gerçekleştirilen sistem 83 Şekil 22 Endocrine isimli çevirici katman gerçekleştirim programı 88 Şekil 23 Geri serileştirme 89 Şekil 24 Program içi örnek RuleML nesnesi 90 Şekil 25 Kural ve gerçek üretmek üzere hazırlanan RuleML kural editörü 94 Şekil 26 Çıkarsama motorundan üretilen örnek sonuçlar 101 Şekil 27 See5 Uygulaması ana ekranı 103 Şekil 28 See5 Uygulaması örnek karar ağacı 104 Şekil 29 Hasta sonuçlarının görüntülenmesi amacıyla hazırlanmış program 107 vi

11 Tablolar Listesi Tablo 1 Şartlı olasılık tablosu 26 Tablo 2 Örnek TSH ve T3 olasılık tablosu 27 Tablo 3 TSH, T3 ve Hastalık olasılık tablosu 27 Tablo 4 Örnek hasta kayıtları 32 Tablo 5 Mevcut koşullara uyumlu hasta kayıtları 38 Tablo 6 Mevcut koşullara uyumlu hasta kayıtları 2 39 Tablo 7 Biyolojik Sinir Hücresi ve Yapay Sinir Hücresi ilişkilendirilmesi 43 Tablo 8 Aktivasyon Fonksiyonları 44 Tablo 9 Veri kümesinde bulunan özellikler ve bu özellilerin veri tipleri 106 Tablo 10 Örnek vakalara ait veriler ve sonuçlar 109 vii

12 Çizimler Listesi Çizim 1 İleri Zincirleme Testi Çıkarsama Süreleri 112 Çizim 2 Geri Zincirleme Testi Çıkarsama Süreleri 113 viii

13 BÖLÜM 1 GİRİŞ Karar, sözlük anlamı incelendiğinde, bir iģ ya da sorun hakkında düģünerek, ölçüp biçtikten sonra yapılan seçimdir. Verilen tanımda da görülebileceği üzere karar, bir sorun ve bu sorunun çözümü olabilecek yolların üzerine oturmaktadır. Sorun ile çözüm yolları arasındaki bağlantının bulunmasının ardından, karar verici kiģi veya organın uygun gördüğü çözüm yolu, soruna iliģkin karar olarak tanımlanmaktadır. Karar, bir diğer sözlük anlamıyla da değiģmez olma yani istikrar anlamına gelmektedir. Verilen iki tanımın bir arada kullanılması sonucu istikrarlı karar elde edilmektedir. Ġstikrarlı karar, bir sorun için uygulanabilir ve aynı sorun üzerinde tekrar çözüm olarak kullanılabilir seçim anlamındadır. Aristoteles in zihinci görüģüne göre karar, eriģilmek istenen amaçlara yönelik olamaz. Kontrolümüz dıģındaki olaylar hakkında, olayın seyrini değiģtirecek kararlar verilemez. Örnek olarak zorunlu olaylar (dünyanın düzeni gibi), olup olmaması rastlantıya bağlı (kuraklık, yağmur gibi) ya da geçmiģ olaylar hakkında karar verilemez. Ancak bu olaylar göz önünde bulundurularak gelecekte olabilecek olaylar ile ilgili veya geçmiģte yaģanmıģ olayların sonuçları hakkında veya yine bu olayların gözlemlenmesi sonucu elde edilen deneyim ile güncel olaylar ile ilgili kararlar verilebilir. GeçmiĢ olaylar konusunda Aristoteles Ģöyle der: Daha önce gerçekleģmiģ hiçbir Ģey bizim için bir seçim konusu olamaz; örneğin, hiç kimse Illion kentini yağmalamıģ olmayı hedef alamaz; geçmiģ üzerine de karar verilemez; ama, gelecek üzerine, mümkün olan Ģey üzerine karar verilebilir, çünkü geçmiģ olaylar olmamıģ olamaz. [34]. Karar, eylem olarak karar verme süreci Ģeklinde düģünülebilir. Karar verme süreci incelendiğinde üç ana bölüm görülür. Süreç ilk olarak düģünme ile baģlar. Bu aģamada sorun ele alınır ve soruna çözüm olabilecek yollar kümesi oluģturulur. Çözüm kümesinden seçim, destek alarak ve/veya konu üzerindeki deneyimlerden yararlanılarak ve/veya soruna iliģkin çözüm yaklaģımı kullanılarak yapılabilir. Çözüm kümesi oluģturulması ve bu kümeden seçim yapılması, problem üzerinde belli bir birikime sahip olmayı ve/veya probleme iliģkin durumların bilinmesini gerektirir. Problem 1

14 ile ilgili hiçbir bilgi bulunmadığı durumda, problemin, verilen karar ile çözümlenmesini beklemek ancak Ģans etmenin geçerli olduğu problemler için mantıklı olacaktır. Seçimin yapılması, eğer herhangi bir yeniden değerlendirme süreci yok ise, süreç içerisinde ikinci aģama olan uygulamaya geçiģi tetikler ve karar yani çözüm yolu uygulanmaya baģlanır. Seçim sonucu belirlenen çözüm yolu, soruna iliģkin diğer olayların veya soruna çözüm olarak değerlendirilmeye alınmıģ yolların birbirlerine etkileri veya bir arada düģünüldüklerinde sonuca ulaģma ihtimalleri doğrultusunda oluģturulabilir. Ele alınan problem ve probleme çözüm olarak seçilmiģ yolların, problem çözümü olarak düģünülerek doğruluk değerlendirilmesi yapılması, doğru sonuca ulaģılmasında etkili olacaktır. Bu değerlendirme iģleminin yapılabilmesi için çözüm olarak seçilen yolların olurluluğu göz önünde bulundurulmalıdır. Çözüm olarak seçilmiģ yolların uygulanabilirliği ve sorun ile birlikte değerlendirildiğinde çözüm olma olasılığı beraber ele alındılığında en olurlu görülen yol seçim olarak değerlendirilebilir[40]. Soruna iliģkin seçilen çözüm yolunun uygulanmaya baģlanması ile kesim noktası geçilmiģ olur. Bu noktadan itibaren sürecin son aģaması olan sonuç almaya doğru gidilmektedir ve çözüm yolunun sorun üzerindeki etkileri gözlenebilir olmuģtur. Sürecin son aģamasının tamamlanması ile karar süreci sonuçlanır ve soruna iliģkin seçilen çözüm yolunun doğurduğu sonuçlar elde edilmiģ olur[52]. Karar verme iģlemi mevcut bilgiler üzerinden yapılabilir. Bu tip bir çıkarsama iģleminde, kiģinin elinde bulunan bilgiler ıģığında karar vermesi söz konusudur. Bilgi edinme iģlemi, problemin mevcut durumu göz önünde bulundurularak yapılabileceği gibi problem geçmiģi incelenerek de yapılabilir. Karar verilirken sahip olunan bilgiler birleģtirilerek yeni bilgiler elde edilebilir. Elde edilen yeni bilgi, bir teoremin ispatlanmasında veya karara giden yolda çıkarsama iģlemine devam edilmesinde kullanılabilir. Mevcut bir problem üzerinde yine benzeri adımlar izlenerek, elde bulunan bilgiler ile sonuca gitmek mümkündür. Elde edilen bilgilerin veya kararların doğruluğu, değerlendirilen bilgilerin doğruluğu ile doğru orantılıdır. Burada ifade edilen doğruluk sadece olumlu sonuç değildir, çünkü değerlendirme sonucu olumlu veya olumsuz kararlar verilebilir. Karar verme sürecinde, seçilen yol, bu yolun sorun üzerine uygulanması ve elde edilen sonuçlar birbirine sıralı bir Ģekilde bağlıdır. Sıralı bağ ile ifade edilen, sürecin baģında yapılanın, örnek olarak bir hata, süreci tamamen 2

15 etkileyebilecek olmasıdır. Dolayısıyla karar verme sürecinde sorunun yanlıģ bir Ģekilde ele alınması, çözüm olarak yanlıģ veya doğru olarak tanımlanmıģ sonuca ulaģamayacak yolun seçilmesi, doğruluk payı düģük bilgilerin kullanılması, çözümün yanlıģ uygulanması beklenen sonuca ulaģılmasını engelleyebilir. Bu durum karar verme sürecinde etkili kiģinin veya organların konu üzerinde deneyimli ve gerekli bilgi birikimine sahip aynı zamanda da mevcut bilgileri doğru bir Ģekilde kullanabilecek düzeyde olması gerekliliğini doğurmuģtur. Bu gereklilik özellikle önemli, hata toleransı olmayan, karar verme süreçlerinde ön koģul olarak göze çarpmaktadır. Buna ek olarak karar verme sürecinde, doğru olarak ifade edilen sonuca ulaģabilmek için de bu gereklilik karar verme mekanizmasında yer alan kiģide veya organlarda aranmaktadır. Karar verme sürecinde hatalar yapılabilir. Hata, mevcut sorunun yanlıģ değerlendirilmesinin, soruna uygun çözüm yolunun seçilmemesinin ve/veya çözümün yanlıģ uygulanmasının sonucu olabilir. Günlük hayatta bir insan yüzlerce karar vermekte ve bunların sonucunu yaģamaktadır. Verilen kararlar sonucu hatalı fakat yıkıcı olmayan durumlarla karģılaģılabileceği gibi çok yıkıcı sonuçlar ile de karģılaģılabilir. Ġki durumda da bireyin sonucu kabullenmekten baģka Ģansı yoktur. Buna benzer Ģekilde birçok alanda da düģünülmeden alınan kararların yıkıcı sonuçları olabilmektedir. Bu gibi durumları önlemek için kiģilerin karar aģamasında detaylı bir Ģekilde düģünmeleri önerilir. Her ne kadar kiģi veya organ karar verme aģamasında mevcut sorun ve bu soruna çözüm olarak değerlendirilen çözüm yolları üzerinde fikir sahibi olsa da tüm olasılıkları göz önünde bulundurma Ģansı her zaman bulunmayabilir. Değerlendirme süresi süresinin kısa tutulmasından veya ani kararlardan dolayı daha olumlu sonuçlar verebilecek çözüm yolları değerlendirilemeyebilir. Karar veren birey veya organ ne kadar uzman olursa olsun, bireysel nedenlerden dolayı sahip olduğu bilgileri sağlıklı bir Ģekilde değerlendiremeyip yanlıģ karar verebilir. Buna ek olarak yine karar veren birey veya organ sahip olduğu deneyimin tamamını kullanamayabilir. Zaman ilerledikçe, bilgi birikimi ve deneyim, konu üzerinde uzman bir kiģiyi belli konularda özelleģmiģ, deneyimli kiģi haline dönüģtürebilir. Belli konularda özelleģme, ana konu üzerinde uzman görüģü sunmayı engelleyebilir veya kararlar kiģinin özelleģtiği alanlar doğrultusunda verilebilir[44]. Bu kararlar kiģinin özelleģmiģ olduğu alan doğrultusunda veya kiģinin özelleģtiği alan üzerinde bir hedefe, bilinen problem-çözüm 3

16 ikilisine, yönelik çıkarsama yapma giriģimi sonucu verilebilir. Bunun sonucunda da istenmeyen durumlar veya gereksiz iģlemler sonucu zaman kaybı ile karģılaģılabilir. Ġnsanoğlunun doğal hallerinden olan unutkanlık, moral değiģimleri, duygusallık, stratejik düģünme ve/veya kararsızlık nedeniyle uzman olsun olmasın bireyin sağlıklı karar vermesi etkilenebilir. Dolayısıyla, özellikle hayati kararların alındığı karar mekanizmalarında karar destek birimleri gündeme gelmiģtir. Karar destek birimleri, karar verme aģamasında karar veren kiģi veya organa yardımcı olmak amacıyla kullanılmaktadır. Karar desteği, karar veren kiģiye veya organa, sorun ile ilgili konuda uzman bir baģka kiģi veya organ tarafından sağlanabileceği gibi uygun yazılım ve donanım destekli bir bilgisayar sisteminden de verilebilir. Konusunda uzman olarak nitelendirilen kiģiler karar verme süreçlerinde yer almaktadır. Uzman kiģinin sahip olduğu bilginin ve deneyimin konusuyla ilgili problemlerde çözüm üretmesine yardımcı olacağı gerçeği, uzman kiģinin karar verme süreçlerinde yer almasını sağlamıģtır. Bu durumun açıklaması Ģu Ģekilde yapılabilir; uzman kiģinin konusunda çalıģtığı sürede yaģadığı sorunlar, bu sorunlara uyguladığı çözümlerin veya yine konusunda uzman kiģilerin ilgili sorunlara uyguladığı çözümlerin sonuçları, kiģide bir sorun-çözüm bilgi birikimi oluģturmuģtur. Dolayısı ile karģılaģacağı yeni bir soruna yaklaģımında bu birikimden ve geçmiģ deneyimlerinden faydalanarak soruna çözüm üretecektir. Uzmanların sorunlara çözüm üretebilmesindeki anahtar, geçmiģ deneyimleri doğrultusunda oluģturdukları bilgi birikimidir. Bu birikim sayesinde hiç karģılaģmadıkları bir problem karģısında bile doğru sonuca ulaģabilecek kararları verebilme imkânına sahiptirler 3. Uzman olarak nitelendirilen kiģilerin veya organların bilgilerinin elektronik ortamda ifade edilmesi için çeģitli yöntemler bulunmaktadır. Ġlk olarak düģünülecek yöntem kelime iģlemciler ile bilgilerin kayıt altına alınması olacaktır. Bu yöntem, içerisinde uzman tarafından sağlanan bilgilerin bulunduğu muhtemelen sırasız ve düzensiz bir dijital el kitabı olmaktan öteye gidemeyecektir. Elektronik ortama geçirilen bilgilerin kullanılabilir, özellikle karar destek sistemleri tarafından iģlenebilir hale getirilmesi için iki ana iģlem göz önünde bulundurulabilir. Bu iģlemlerden ilki uzman kiģinin, tasarlanan sisteme uygun veri giriģini yapmasıdır. Veri giriģi, karar destek sistemi alt yapısında kullanılan yaklaģımların kullanabileceği bilgi tabanının 4

17 oluģturulması için kullanılır. Genel olarak, tasarlanan sistemin kullanabileceği yapıdaki bilgilerin, uzman tarafından sisteme sunulmasını sağlayan arayüzler tasarlanmakta ve bu sayede sistem, uzman bilgisi ile uzman tarafından eğitilmektedir. Ġkinci yöntem olarak ise yine uzmanların hazırladığı ve/veya probleme iliģkin mevcut bilgilerin, uzman yardımı olmadan sisteme girilmesi söz konusudur. Burada girdi iģlemi uzmanların rapor ettikleri durumlar veya ilgili konuya ait geçmiģ kayıtlar üzerinden yapılmaktadır. Mevcut bilgiler sisteme, sistemin kullanabileceği özellikleri çıkarıldıktan sonra eklenmektedir. Bu iģlem, bilgi tabanının bir deney kümesi olarak algılanıp, yarı otomatik veya tam otomatik makine öğrenme tekniklerinin uygulanması sonucu yapılır. Kullanılan makine öğrenme teknikleri ile deney kümesi üzerinde örnek olarak sınıflandırma ve iliģkilendirme çalıģmaları yapılabilir. Bu ve buna benzer çalıģmalar ile bilgilerin anlamlı parçalara ayrılması, iliģkilendirilmesi sonucu karar destek sistemi tarafından kullanılabilir bilgi tabanı oluģturulabilir. Bilgi giriģi en az sistemde kullanılan çıkarsama alt yapısı kadar önemlidir. Her iki yöntemde de girilen bilgilerin doğruluğu büyük önem taģımaktadır. YanlıĢ bilgiler ile eğitilmiģ veya doğruluk oranı düģük sonuçlarla hazırlanan bir bilgi tabanına sahip karar destek sisteminin doğru sonuçlar üretmesi beklenemez. Kısaca bu iki yöntem özetlenecek olursa; ilk yöntemde uzman desteği ile bilgi tabanı oluģturulurken, ikinci yöntemde kısmen otomatik bir yaklaģım ile makale, rapor ve klinik veriler[11] gibi mevcut çalıģmalardan çıkartılan bilgiler ıģığında bilgi tabanı oluģturulur. Özellikle son yıllarda yaģanan teknoloji ve veri saklama alanındaki geliģmeler bilgisayarlı sistemleri günlük hayatın bir parçası haline getirmiģtir. Ev/ofis bilgisayarları donanım ve yazılım açısından birkaç sene öncesinin laboratuvar bilgisayarlarına yetiģirken, internetin yaygınlaģması ile bilgi paylaģımı ve bilgiye ulaģmak çok kolay bir hale gelmiģtir. Teknolojinin, her alanda hayatımızda önemli bir yer kazanması, yeni ürünlerin de ileri teknoloji ile donatılmasını sağlamıģtır. Bütün bu geliģmeler özellikle bilgisayar teknolojisinin açılımı önündeki bariyerin kalkmasını ve daha ileriye gitmesine imkân vermiģtir. Bu ve bunun gibi geliģmeler bilgisayarlı teknolojilerin bir araç olmasının yanında aktif bir yardımcı olarak kullanılmasını da gündeme getirmiģ, bilgisayarlar karar destek sistemi olarak kullanılmaya baģlanmıģtır. Bilgisayarlı sistemlerin karar destek aracı olarak kullanılmasında, bu sistemlerin, insanoğlu gibi stratejik düģünme ile problemlere çözüm üretme yerine tüm olasılıkları göz önünde bulundurarak iģlem 5

18 Kullanıcı Arayüzü yapma yaklaģımı etkili olmuģtur. Tüm olasılıklar göz önünde bulundurulduğu takdirde ve doğru çözüm yolu ile iģlem yapıldığı durumda hatalı sonuç üretilmesi söz konusu değildir. Dolayısı ile bilgisayarların iģlem yapma gücü ve iģlemlere yaklaģım Ģekli karar destek mekanizmasında kullanılabilirliğini mümkün kılmıģtır. Karar destek sistemleri ve çalıģma yöntemleri incelendiğinde dört ana bölüm görülür. Bu bölümler; çıkarsama mekanizması, bilgi tabanı, açıklama modülü ve aktif hafızadır. Çıkarsama mekanizması, karar destek sistemlerinin temelini oluģturur. Bu bölüm içerisinde mevcut bilgilerden ve/veya sisteme kullanıcı tarafından girilen bilgiler ıģığında sonuçlar üretilir. Üretilen sonuçlar karar olabileceği gibi yönlendirme bilgisi de içeriyor olabilir. Ġkinci bölüm olan bilgi tabanı, karar destek sisteminin çıkarsama yaparken kullanacağı uzman bilgilerinin tutulduğu bölümdür. Bu bölümün hazırlanmasına iliģkin bilgiler daha önceki bölümlerde ifade edilmiģtir. Aktif hafıza bölümünde mevcut çıkarsama iģlemlerine ve/veya kullanıcının sağladığı bilgilere ev sahipliği yapar. Son olarak her karar destek sisteminde bulunmayan açıklama modülü, çıkarsama mekanizmasının ürettiği sonuçlar ve bilgi tabanı ıģığında doğruluk ispatı veya açıklaması hazırlar[14]. Bu bölümler ve bölümlerin iliģkileri Ģekil 1 de gösterilmiģtir. Açıklama Modülü Aktif Hafıza Kullanıcı Karar Modeli Bilgi Tabanı ġekil 1 Karar Destek Sistemi genel yapısı Karar destek sistemlerinin en önemli bölümü olan çıkarsama mekanizmasındaki yaklaģımlar incelendiğinde dört ana yöntem/kategori görülür. Bunlar; karar ağaçları, yapay sinir ağları, istatistiksel yöntem ve kural tabanlı yöntemlerdir. Karar ağaçları ile 6

19 kullanıcı akıģ diyagramları mantığı ile uygun bitim noktasına yönlendirilir. Bu yöntemin kullanıldığı sistemlerin esnekliği çok düģüktür, bilgi tabanında güncelleme yapmak veya bilgi tabanına yeni bilgilerin eklenmesi sistemin baģtan yazılmasını gerektirebilir. Yapay sinir ağlarının uygulanabilmesi için örnek veriler ile sistemin eğitilmesi gerekir. Burada seçilen örneklerin problem geneli üzerindeki bulunma yoğunlukları önemlidir. Problem tanımı üzerinde ne kadar çok farklı alandan örnekle sistem eğitilirse, çözüm üretme baģarısı o kadar yüksek olacaktır. Bu yöntem genellikle algılama problemlerinde kullanılmıģtır. Ġstatistiksel yöntem, matematiksel bir yaklaģım ile mevcut problem ve bu probleme iliģkin olayların iliģkilendirilmesi sonucu muhtemel sonuçların olabilirliğinin incelenmesi üzerine kuruludur. Bu yöntemde genel olarak Bayesian teoremi[13] kullanılır. Kural tabanlı modeller ise eğer-veya-ise bağları ile oluģturulmuģ bilgi tabanı üzerinde kurulur. Bu yapıda bilgi tabanı kurallar ile hazırlanır. Sistemin çalıģma mantığı, girilen bilgiler ıģığında tetiklenebilecek kuralların bulunması, iģletilmesi ve sonuca ulaģana kadar kural arama/tetikleme iģleminin devam etmesi Ģeklindedir. Karar destek sistemlerinde belirtilen çıkarsama yöntemleri tek baģına kullanılabileceği gibi birleģik sistemlerin[51] kullanılması da mümkündür. Bu durumda seçilen yöntemlerin bir arada çalıģabilecekleri bir altyapının hazırlanması gerekir. Mevcut karar destek sistemleri ve kullandıkları çıkarsama mekanizmalarına iliģkin örnekler incelendiğinde ilk ve en bilinen örnek MYCIN[48,49] olacaktır. MYCIN, Stanford Üniversitesi tarafından 1970 lerde geliģtirilmiģ, kan iltihaplarını teģhis etme ve tedavi önerme amacıyla tasarlanmıģ bir karar destek sistemidir. Mycin çalıģma yöntemi olarak kurallar ile değerlendirmeyi esas almıģtır. Bu yapıda sisteme girilen tıbbi test sonuçları ve belirtiler doğrultusunda sonuç üretilmektedir. Sonuç üretimi için sistemi kullanan kiģiye belirli baģlangıç soruları yöneltilir, bu sorulara verilen yanıtlar doğrultusunda bilgi tabanından kullanılmayacak kurallar belirlenir ve bunların dıģında kalanlar, yani kullanılabilecek kurallar ele alınarak kural elemanları göz önünde bulundurulur. Yöneltilen sorular ve verilen cevaplar doğrultusunda bilgi tabanından yüksek güvenilirlik değerlerine sahip kurallar tetiklenir. Sonuçta sistem girilen değerler doğrultusunda kullanan kiģi veya kiģilere elde ettiği karar, sonuç veya öneriyi verir. Mycin ile ilgili bir incelemede, Sistemin vurulmuģ bir kiģiyle ilgili verebileceği en iyi destek, yara çevresindeki bakterilerin durumu hakkında olacaktır. Ģeklinde bir ifade 7

20 bulunmaktadır [ç.1]. Bir baģka örnek olarak RO 2 SE verilebilir[55]. Bu karar destek sistemi Mitral Kapak Rahatsızlığı (MVP) olarak adlandırılmıģ hastalığın teģhisinde yardımcı olacak Ģekilde tasarlanmıģtır. Mycin örneğinde görülen kurallı yapı yerine, RO 2 SE içerisinde karar ağaçları[43] kullanılmıģtır. Bu sistemde kullanılan karar ağaçları eğitilebilir bir yapıda hazırlanmıģtır. ÇalıĢmanın sonuçları incelendiğinde, yaģları 1 ile 18 arasında değiģen 631 gönüllü üzerinde baģarılı olunduğu ifade edilmiģtir. Burada baģarı, karar verme sürecinde destek olabilecek derecede doğru sonuç vermek olarak ifade edilmektedir. Yapılan denemelerde tolerans değeri değiģtirilerek sistemin ürettiği sonuçların gerçek hasta ve gerçek sağlıklı değerlerine yaklaģtığı görülmüģtür. Bu çalıģmanın konusu olan tıbbi karar destek sistemleri bir hekimin doğru tanıya ulaģmak için günlük pratikte hastasını muayene ettiğinde, hastanın Ģikâyetlerinin ve bulgularının (muayene, laboratuar, radyoloji, vb. klinik veriler) değerlendirerek tanı koyma sürecini destekleyen bir yazılım sistemidir. Bu tip bir sistemin geliģtirilmesi ile tanı koyma sürecinde yani karar aģamasında meydana gelebilecek hataların, destek sistemi ile önlenmesi ve oluģabilecek geri dönüģü mümkün olmayan hataların önlenmesi mümkün olabilir. Bu örnek ile karar destek sistemlerinin önemi açıkça görülmektedir. Alanında uzmanlaģmamıģ veya yeterince bilgiye sahip olmayan fakat karar verme yetkisine sahip kiģilerin hatalı kararları nedeniyle istenmeyen durumlar ile karģılaģılabilir. Bunu önlemek veya doğru tanıya yönlendirebilmek amacıyla karar destek sistemleri kullanılabilir. Karar destek sistemleri, uzman olmayan kiģilere, konu hakkında uzman kiģi tarafından sağlanan desteği sağlamak üzere tasarlanır. Genel olarak uzman kiģi ve uzman olmayan kiģi arasındaki destek akıģı incelendiğinde Ģekil 2 de görülen yapının izlendiği görülecektir. Bu Ģekilde, uzman tarafından desteğin, desteğe ihtiyaç duyan kiģiden konuyla ilgili bilgiler alındıktan sonra öneri ve/veya açıklama Ģeklinde olduğu görülmektedir[49]. 8

21 Uzman Doktor Hasta Hakkında Bilgi Fikir veya Destek Açıklama Doktor ġekil 2 Uzman Doktor ve Uzman Olmayan Doktor arasındaki destek akıģ diyagramı Karar destek sistemlerinin bir uzman gibi karar verebilmeleri için çeģitli algoritmalar kullanmaları ve konuyla ilgili bilgi veritabanına sahip olmaları gerekir. Bir karar destek sistemi hazırlanırken, konusunda uzman kiģilerin seçilen algoritmalar ile uyumlu Ģekilde bilgi ve çözüm yöntemi sunmaları gerekir. Tasarlanan yapı ve kullanılan bilgilerin doğruluğu karar destek sistemlerinde büyük önem taģımaktadır. Sağladıkları destek ile karar aģamasında büyük öneme sahip olabilen bu sistemler yanlıģ tasarlandıklarında veya gözden kaçırılan noktalar olduğunda istenilenin aksine performans gösterebilirler[30]. Karar destek sistemleri eğitilebilir[5] bir yapıda tasarlanabileceği gibi statik bir Ģekilde de çalıģabilir. Genel olarak karar destek sistemleri bir algoritma üzerinde yoğunlaģarak çıkarsama yapmaktadır. Yine genel olarak karar destek sistemleri üzerinde yoğunlaģtıkları algoritmaya uygun veritabanları kullanır ve sisteme uygun girdi yapılarına karģı cevap üretirler. 1.1 Yapılacak Çalışma Karar destek sistemleri incelendiğinde temel olarak iki adet bileģen görülür. Bu bileģenler çıkarsama makinesi ve bilgi tabanıdır. Çıkarsama makinesi, alan uzmanı veya uzmanlarından elde edilen bilgiler doğrultusunda probleme uygun çıkarsama yönteminin uygulandığı bileģendir. Bilgi tabanı ise, alan uzmanı veya uzmanlarından elde edilen bilgiler aracılığı ile oluģturulmuģ probleme iliģkin çözüm yöntemlerinin ve bilgilerinin bulunduğu bileģendir. Bu temel karar destek sistemi tanımı ek bileģenler ile 9

22 zenginleģtirilebilir fakat karar destek sistemlerinin çalıģmasının temelinde bulunanan bu iki bileģenin iletiģimde bir fark olmayacaktır. Bu iki bileģen arasındaki iletiģim, çıkarsama makinesinin kullandığı yöntemin gerektirdiği Ģekilde bilgi tabanına eriģmesi ve bilgileri kullanması Ģeklindedir. Bir karar destek sistemi içerisinde bu iletiģimin sağlanabilmesi için, çıkarsama bileģeninde kullanılan yönteme uygun bilgi eriģim sisteminin gerçekleģtirilmesi gerekir. Bilgi eriģim sistemleri temelinde eriģilecek bilginin niteliğine göre hazırlanmıģ eriģim yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemler içerisinde eriģilecek bilginin ifade ediliģ biçimleri ve bu bilginin nasıl değerlendireceği belirgin bir Ģekilde ifade edilmektedir. Bilgi eriģim sistemleri içerisinde bulunan eriģim yöntemlerine örnek olarak istatistiksel yöntemler[6] veya vektör uzayı yöntemleri[47] verilebilir. Bu ve buna benzer eriģim yöntemlerinin geliģtirilmesi beraberinde mevcut yöntemlerin çeģitli durumlar altında denenmesini gündeme getirmiģ, yöntemlerin çözüm üretebilme kapasiteleri sınanmıģtır. Yapılan çalıģmalar sonucu, farklı yöntemler kullanılarak elde edilen sonuçlarda, genel performansların birbirine yakın olduğu durumda bile, ilgi çekici bir Ģekilde az örtüģme olduğu görülmüģtür[6,37]. Benzer çalıģmalar[37,19] birden fazla nitelik üzerinden arama yapmanın daha baģarılı olacağını göstermiģtir. Yapılan çalıģmaların sonucunda eriģilmek istenen tüm bilgilere ulaģılabilmesi için birden fazla eriģim yönteminin kullanılması gerektiği ifade edilmiģ, tek yöntemin veya gösterimin ilgili tüm sonuçları getirebilecek güce sahip olmadığı belirtilmiģtir. Farklı eriģim yöntemlerinin ürettiği sonuçların farklılıkları ve yetersiz örtüģmesi bilgi eriģim sistemlerinde yeni yaklaģımların geliģtirilmesine öncü olmuģtur. Bu yeni yaklaģımlardan biri, üretilen sonuç listesinin oluģturulmasında sistemdeki tüm veriler üzerinde istatistiksel yöntemlerin[46] kullanılması, yapılan sorguya yakınlık oranına göre sonuçların büyükten küçüğe sıralama Ģeklindedir. Bu yaklaģımla geliģtirilen eriģim yöntemleri birden fazla niteliği açık bir Ģekilde değerlendirebilen ve nitelik değerlerini bir arada iģleyebilen yapıda olmaktadır. GeliĢtirilen bir diğer yaklaģım ise, eriģim yöntemi içerisinde birden fazla yöntemi barındıran bir yapı tasarlanması, iç yöntemlerden gelen sonuçların birleģtirilmesi Ģeklindedir. Bu birleģtirme iģlemi tek[7,15] bir sistem içerisinde geliģtirilebileceği gibi dağıtık[35] bir yapıda da yapılabilir. Bu yaklaģımların geliģtirilmesindeki amaç bilgi eriģim baģarısının arttırılmasıdır. 10

23 Bu çalıģmada bir tıbbi karar destek sistemi[41,50] için çıkarsama mekanizmasında birbirinden bağımsız çıkarsama yöntemlerinin bir arada kullanılması önerilecek ve bu önerinin gerçekleģtirilmesi için yapılması gereken çalıģmalar ile örnek bir parça gerçekleģtirilecektir. Bu öneri kısaca açıklanacak olursa; mevcut ve geçmiģ zamanlarda yapılmıģ olan karar destek sistemlerinde kullanılan tek tip algoritma yaklaģımı değiģtirilerek, birden fazla çıkarsama algoritması ile sonuca ulaģılması hedeflenmektedir. Bu öneri ile sağlanmak istenen, tek algoritma ile çıkarsama yapılan sistemlerde algoritmanın kaçırabileceği sonuçların yakalanmasıdır. Tek algoritmanın kaçırabileceği sonuçların, birden fazla farklı algoritmanın ürettiği sonuç kümelerinin en az birinde bulunabilme ihtimali sayesinde muhtemel tüm sonuçların yakalanabileceği düģünülmektedir. Tanısal Sorgu (TS) (Sistem DıĢı) En Uygun TeĢhisler / Kararlar Ara Katman (Çevirici) (Sistem Ġçi) Ara Katman (BirleĢtirici) TS... 1 TS 2 TS n Sonuç Sonuç... Listesi 1 Listesi 2 Sonuç Listesi n Çıkarsama Makinesi 1 Çıkarsama Makinesi 2... Çıkarsama Makinesi n ġekil 3 Önerilen çözüme iliģkin hazırlanan sistemin genel yapısı Yukarıdaki Ģekilde de görülebileceği üzere, önerilen çözüm, çıkarsama mekanizmalarında tek algoritma kullanan mevcut karar destek sistemlerine göre daha farklı bir değerlendirme ve çıkarsama süreci uygulamaktadır. Önerilen çözüm içerisinde 11

24 tek algoritma ile uygulanan çıkarsama yöntemi bir alt iģlem haline getirilmiģ ve birden fazla yöntemin bir arada kullanılması planlanmıģtır. Burada sistemlerin bir arada kullanılabilmesi için gelen tanısal sorgu yardımcı bir ara katman sayesinde sistemde kullanılan çıkarsama algoritmalarının iģleyebileceği sorgulara dönüģtürülmektedir. Ara katmandan gelen sorgular sonucunda her algoritmanın elde ettiği sonuçlar yine bir ara katman içerisinde doğrusal olarak birleģtirilmektedir. Doğrusal birleģtirme iģlemi sonucu birden fazla algoritma içerisinde ulaģılan ortak olarak sonuçlar, sonuç karar/teģhis listesinde üst sıralarda yer alacağından sistemin doğru sonuca, tek algoritma kullanan sistemlerden, daha yakın sonuçlar üreteceği düģünülmektedir. Alt modüller tarafından üretilen sonuçlar birleģtirildikten sonra sorgu cevabını bekleyen kiģi veya kiģilere sıralı bir Ģekilde gösterilecektir. Bu çalıģmada gerçekleģtirilecek bölüm Ģekil 3 içerisinde koyu renkle iģaretli olan alanda gösterilmiģtir. ÇalıĢma dâhilinde önerilen çözüme uygun bir kural tabanlı çıkarsama alt modülü gerçekleģtirilecek ve bu modülün birim testleri yapılacaktır. GerçekleĢtirilen yapının iģleyeceği sorgu yapıları ve çıkarsama sonucu ürettiği liste yapısı detaylı bir Ģekilde anlatılacaktır. 1.2 Plan Tez çalıģması aģağıdaki plan doğrultusunda gerçekleģtirilmiģtir; Karar destek sistemlerinin incelemesi yapıldı, Mevcut karar destek sistemlerinde kullanılan çıkarsama yöntemleri değerlendirildi, Çıkarsama yöntemleri ve bu yöntemlerin karar destek sistemlerinde kullanımına iliģkin araģtırmalar yapıldı, Önerilen çözümün gerçekleģtirilebilmesi için yapılması gereken ön çalıģmalar araģtırıldı, Sistemin ürettiği sonuçların önerilen çözüme uygun bir yapıya dönüģtürülmesi ve bu dönüģüm iģlemlerine iliģkin araģtırma yapıldı, Önerilen çözüm içerisinde gerçekleģtirilecek alan olarak iģaretlenmiģ çıkarsama sistemi gerçekleģtirildi, 12

25 GerçekleĢtirilen karar destek sisteminin destek olabileceği örnek bir problem seçilerek bu alanda uzman kiģilerden adet üretim kuralı (production rule) içeren bir bilgi tabanı (knowledge base) oluģturmak için gerekli bilgilerin alındı ve GerçekleĢtirilen sistemin birim testinin yapıldı. 1.3 Organizasyon Tez çalıģmasına iliģkin hazırlanmıģ bu raporun ilk bölümün tamamlanması ile tez konusu hakkındaki temel bilgiler verilmiģ olmaktadır. Bu bölüm içerisinde konunun geneline ait bilgilere ek olarak yapılacak çalıģmayla ilgili önbilgiler verilmiģtir. Problem tanımı ve problem çözümünde çalıģmanın tam olarak nerede bulunduğunun anlatıldığı bu bölümü, konuyla ilgili detaylı bilgilerin verileceği ikinci bölüm takip edecektir. Ġkinci bölüm içerisinde karar destek sistemlerine iliģkin ön bilgiler verilecektir. Bölüm içerisinde karar destek sistemlerini anlamaya yönelik detaylı bilgiler, bu sistemlerde kullanılan yaklaģımlar ve bu yaklaģımların genel özellikleri karģılaģtırmalı bir Ģekilde verilecektir. Bu bölümde hedeflenen, tez konusu olarak seçilmiģ çalıģma öncesi gerekli altyapının oluģturulmasıdır. Üçüncü bölüm içerisinde ele alınan probleme iliģkin detaylı bilgi verilecektir. Bu bölümde hedeflenen, tez konusu olarak seçilmiģ çalıģmaya iliģkin problemin detaylı bir Ģekilde incelenmesidir. Dördüncü bölüm içerisinde tasarlanan yapının gerçekleģtirimine iliģkin detaylı bilgiler verilecektir. Bu bölümde hedeflenen, tez konusu olarak seçilmiģ çalıģmaya iliģkin önerilen çözümün gerçekleģtiriminin detaylı bir Ģekilde incelenmesidir. Son bölüm içerisinde yapılan çalıģma sonucu elde edilen sonuçların değerlendirilmesi yapılacaktır. Bölüm içerisinde ele alınan probleme iliģkin önerilen çözüm ile elde edilen baģarı incelenecek, gelecek çalıģmalara iliģkin bilgiler verilecektir. Bu bölümde hedeflenen, önerilen çözüm doğrultusunda yapılan çalıģmaların sonucunda ne gibi kazanımlar elde edildiğinin anlatılmasıdır. Yapılan çalıģmaları izleyebilecek gelecek çalıģmalar da bu bölüm içerisinde anlatılacaktır. 13

26 BÖLÜM 2 GENEL BİLGİLER Karar verme bir hekim için zorunlu ve önemli aktivitelerin baģında gelir. Teorik olarak karar verme incelendiğinde süreç, daha önceki bölümde de ifade edildiği gibi, muhtemel çözüm stratejilerinin belirlenmesi, belirlenen çözüm yollarının sonuçlarının değerlendirilmesi ve en uygun çözüm yolunun seçilmesi Ģeklindedir. Fakat bu süreç tıp alanında çoğu zaman uygulanabilir değildir. Genellikle tıbbi bilgiler öznel, yetersiz veya belirsiz olmaktadır. Tek tek değerlendirilmesi gereken çok sayıda hipotez bulunmaktadır. Seçilen çözüm yolunun, kararın, doğurabileceği sonuçlar hakkında kısmi bilgiler bulunmakta, uygulanacak tedavinin sonuçları genellikle sadece tahmin edilebilmektedir. Tıbbi kararlar çoğunlukla belirsizlik içerisinde verilmekte, hekim en uygun tedavi veya çözüm doğrultusunda teģhis ortaya koymaktadır. Tıbbi teģhis, bu kararsızlık durumunun en aza indirilmesi için mümkün olduğu kadar çok tamamlayıcı bilginin ortaya çıkarılmasını gerektirir. Bilgisayar ve bilgisayarlı sistemler tıp alanında karar verme sürecini destekleyebilir. Bu tip bir destek sisteminin hazırlanabilmesi için problem ve probleme iliģkin çözümler üzerinde önemli bir bilgi birikimi olması gereklidir. Bu birikim kullanılarak problem somutlaģtırılabilir. 2.1 Muhakeme Tıbbi karar verme ile ilgili bilgilerden önce muhakeme yöntemlerinin anlatılması karar verme modellerinin anlaģılması açısından gereklidir[10]. Muhakeme yöntemleri çeģitli ana baģlıklar altında toplanabilir; 14

27 2.1.1 Tümdengelim Tümdengelim kullanılarak mevcut bilgilerden sonuca ulaģılabilir. Bu yöntemde öncüllerin birleģtirilip sonuca gidilmesi söz konusudur. Öncüllerin doğruluğu tartıģılmaz fakat sonucun doğruluğu öncüllerin doğruluğuna bağlıdır. Tümdengelim kullanılarak yapılan bir çıkarsamaya örnek verilecek olursa; Tüm insanlar ölümlüdür. Sokrat bir insandır. O halde, Sokrat ölümlüdür. Üretilen sonuçlar, sonuç üretiminden sonra gelecek çıkarsama iģlemlerinde öncül olabilir. Çıkarsama, Eğer A B yi gerektiriyorsa ve eğer B C yi gerektiriyorsa, geçiģkenlik özelliği kullanılarak, A C yi gerektirir önermesi kullanılarak yapılır Tümevarım Tümevarım ile mevcut örneklerden genelleme yapılması söz konusudur. Tümevarım ile üretilen sonuçlar bir dereceye kadar veya belirli bir olasılıkta güvenilir olmaktadır. Eğer a, b ve c ölümlü bir erkek ise, bu yöntem kullanılarak tüm erkeklerin ölümlü olduğu sonucuna ulaģılabilir. Tekrarlanacak çıkarsamalar ile hipotezin doğruluğu ispatlanabilir veya hipotez çürütülebilir. Tıpta tümevarım kullanımı sınırlıdır. Bu, tıpta yaygın olarak görülen durumların yakalanmasının az bilinen durumlara göre daha yüksek bir olasılık olmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla teģhis ile belirtilerin, birbirleri ile iliģkileri bulunmamasına rağmen, birbirlerini etkiledikleri gözlemlenebilir. Bu tip yanlıģ iliģkilendirmeler verilerin güvenilirliğini ve kalitesini düģürmektedir. 15

28 2.1.3 Bilimsel Metot Bilimsel metot, bilimsel araģtırmaların önemli bir parçasıdır. Bilimsel metot kullanılarak sebep ve sonuç arasındaki bağlantı kurulmaya çalıģılır. Hipotezler öncül ve ardıl olguların bağlanması için gerekli yolun oluģturulmasında yardımcı olabilirler veya yeni bir kuralın oluģturulmasını sağlayabilirler. Hipotezlerin doğru olduğu varsayılarak, tümdengelim kullanımı ile yeni olgular üretilebilir ve bunların doğrulanması için ardıl çalıģmalar veya yeni bilimsel araģtırmalar yapılabilir Nedensel Muhakeme Tıpta, parazitsel ve bulaģıcı hastalıklarda, belirtiler sıklıkla belirli bir kronolojik sırada ortaya çıkar. Nedensel muhakeme bu kronolojik sıralamanın detaylı analizini kullanarak neden ile beklenen sonuç arasındaki iliģkiyi kurmaya çalıģır. Örnek olarak bir ilacın yan etkileri belirlenirken kontrol edilenler; Yan etkinin ilacın alınmasının ardından belirdiği; Yan etkinin belirmesi için geçen süre ile ilacın etki etme süresinin birbirine uyumluluğu; ve sonunda Neden olan etmenin kaldırılmasının sonucunda yan etkininde görülmemesi; Etik olarak mümkün ise, ilacın tekrar uygulanması sonucu yan etkinin tekrar görülmesi; ve yan etkinin yoğunluğunun alınan miktar ile orantılı olması. Nedensel muhakeme vakaya göre tümdengelim veya tümevarım kullanılarak yapılır. Farklı muhakeme yöntemlerinin gösterimi Ģekil 4 te bulunmaktadır. 16

29 Tümdengelim Tümevarım Bilimsel metot Önerme, öncül gerçekler Önerme, öncül gerçekler? Önerme, öncül gerçekler Mantıksal Kural? Kural? Kural Sonuç, ardıl gerçekler? Sonuç, ardıl gerçekler Sonuç, ardıl gerçekler 2.2 Tıbbi Karar Verme Adımları ġekil 4 Farklı muhakeme yöntemleri Tıbbi karar verme sürecinde üç adet adım bulunmaktadır. Bu adımlar Ģekil 5 içerisinde gösterilmiģtir; Problemi tanımla Olası seçenekler Olası hasta durumları Elde edilmemiģ olan klinik veriler Planlama yap Bir strateji belirle Hastalıkların bulunma sıklıklarını incele Alakalı verileri araģtır Çözüm seç Farklı hipotezlerin karģılaģtırmalı incelemelerini yap Sentez ve çözüm ġekil 5 Tıbbi karar verme süreci 17

30 2.2.1 Problemin tanımlanması Tıbbi karar verme süreci problemin tanımlanması ile baģlar. Problemin tanımlanması, ilgili alanın seçilmesini sağlar. TeĢhis kararı klinik verilerin ön incelemesi ardından verilebilir. Hekim, baģlangıç verileri içerisinden en önemli olanları seçmelidir. Uygun verilerin seçimindeki baģarı karar vericinin deneyimi ile doğru orantılıdır. Problemin tanımlanmasında bilimsel metot kullanılabilir Planlama yapılması Tıbbi karar verme sürecinde ikinci adım planlama yapılmasıdır. Planlama klinik verilerin ve problemin incelenmesi ile yapılır. Aynı veri veya veri parçası üzerinde birden fazla yorumlama Ģekli bulunabilir. TeĢhis hipotezleri, verilerin yorumlanması sonucu formüle edilebilir. Muhakeme tümdengelim, tümevarım veya bilimsel metot kullanılarak yapılabilir Çözümün seçilmesi Tıbbi karar verme sürecinde son adım probleme iliģkin çözümün seçilmesidir. Problemin çözülebilmesi için genellikle dönüģtürülmesi gerekir. Bu dönüģtürme iģlemi zayıf bir problem tanımıyla ifade edilmiģ problemden tam tanımlı problem tanımı ile ifade edilmiģ probleme doğru olmalıdır. Probleme uygun ve doğrulanabilir bir veya daha fazla hipotez kullanılarak, tümdengelim yardımıyla, gerekiyorsa ek incelemeler yapılarak, beklenen belirtiler ve iģaretler bulunabilir. Hekim tümevarım veya bilimsel metot kullanılarak, bulgular doğrultusunda iliģkili olmayan hipotezleri eleyebilir. Tamamlayıcı muayene ve incelemeler ile belirsizlik/kararsızlık durumu ortadan kaldırılabilir ve bazı hipotezler elenebilir veya yeni hipotezler belirebilir. 18

31 Bu süreç hekimin sahip olduğu bilgi ve deneyime bağlıdır. Hekim, doğrulanamayan bir hipotez ile veya sahip olduğu bilgi ile çeliģen bir durumla karģılaģtığında yeni bir tedaviye yönelecektir. Bu adım hekimin değerlendirilen durumları kavraması sonucu yorumlamasıdır. Hekim, bu adımda aktif olarak rol alır ve problemde veri akıģını kontrol etmelidir. Buna ek olarak hekim uygulanacak değiģik stratejilerin maliyetlerini hesaplamalıdır. 2.3 Belirsizlik ve Tıbbi Karar Verme Aynı problem ile karģılaģan iki hekim çok farklı karar verme stratejileri uygulayabilir. Bu kiģilerin kiģisel deneyimleri sonucu oluģabilen farklılıktır. Bir hekimin karar vermesi Brunswick in genel lens modeli[22] (Ģekil 6) ile gösterilebilir. Brunswick, karar verme iģleminin olasılıksal ve belirsiz bir ortamda yapıldığını ifade eder. Ġncelenen her bilginin, mevcut duruma ve karar vericinin belleğine göre değerlendirilip ağırlık ataması yapılmalıdır. Sonuçta elde edilenler birleģtirilerek sonuca ulaģmak için kullanılabilir. Ortam Mevcut Durum Kriter A B C D E F Karar KiĢisel Karar ġekil 6 Brunswick'in lens modeli Karar verme süreci bize; istatistiksel olarak bağımsız olmayan farklı bilgi kaynaklarını birleģtirme; farklı bilgi kaynaklarının güvenirliliğini değerlendirme; farklı bilgi kaynaklarının tahmin gücünün değerlendirilmesi ve; 19

32 problemin yapısının sürece dahil edilmesi olanağını sağlar. Tıbbi karar verme süreci, karar eğilimi veya benzeri problemler nedeniyle engellenebilir: Verilerin elde ediliģ sırası problem kaynağı olabilir. Çünkü ulaģılan veya elde edilen ilk bilgiler diğerlerine göre baskın olabilir. Ġnsanoğlunun karar verme sürecinde veri güvenilirliği tam olarak sağlanamayabilir. Veriler ve bilgiler beklentiler doğrultusunda toplanıyor, derleniyor veya değerlendiriliyor olabilir. Kararlarda tutuculuk / muhafazakârlık belirli değerlendirme yollarından baģka yolların değerlendirilmesini engelliyor olabilir. Karar verme sürecindeki tutarsızlık, benzer durumlarda farklı kararlara ulaģılmasına neden olabilir. Açıklanabilirlik kullanılarak karar verici tarafından açıklanabilen bir kural, problem ile iliģkili olmasa bile uygulanıyor olabilir. Belirtilen kararsızlık durumu ve karar verme sürecindeki problemler nedeni ile bilimsel bir yapı kurulması gerekliliği ortaya çıkmıģtır. Karar verme sürecinde kullanılacak bu bilimsel yapı aracılığı ile karar destek sistemlerinin nasıl çalıģması gerektiği belirlenmiģtir. Bu çalıģma yöntemi temel alınarak çeģitli yaklaģımlar üretilmiģ ve karar destek sistemleri temelinde kullanılmıģtır. Bölümün devamında bu yaklaģımlara iliģkin detaylı bilgiler ve karģılaģtırma bulunmaktadır. 2.4 Bayesian Ağları Bayesian Ağları ile ilgili detaylı bilgiler verilmeden önce Bayes Teoremi hakkında bilgi verilmesi gereklidir. Bu bölüm öncelikle Bayes Teoremi hakkında genel bilgiler ve teoremin kullanımına iliģkin bir adet örnek verilerek iģlenecektir. Örneklemenin ve genel bilgilerin ardından Bayesian Ağları hakkında bilgiler verilecektir. 20

33 2.4.1 Bayes Teoremi Bayes Teoremi olasılıksal bir yöntemdir. Bu teorem aracılığı ile yeni bilgiler ıģığında olasılıkların nasıl güncelleneceği hesaplanabilir. Teoremin yaklaģımına ulaģmak için iki farklı durum ile baģlanabilir. Eğer elimizde bulunan iki durumun, H ve B olarak adlandırıldığını varsayarsak ve bu iki durum birbirinden bağımsız ise; P( H B) P( H)* P( B) eģitliğini yazabiliriz. Bu eģitlik bize H ve B durumlarının bir arada olma olasılığını vermektedir. Fakat bu iki durum birbirinden bağımsız olmadığı, ki bu bir durumun olduğunu bildiğimiz zaman geçerli olabilir, durumda eģitliğimizi; P( H B) P( H)* P( B H) Ģeklinde yazmamız gerekir. Burada P(B H), H durumu bilindiğinde B in olma olasılığıdır. Bu olasılık ifadelerini daha anlamlı hale getirmek için H durumunu hastalık ve B durumunu da bulgu olarak düģünebiliriz. EĢitliğimiz üzerinde biraz daha düzenleme yaparsak; P( H B) P( H)* P( B H) P( B)* P( H B) P( H B) P( H) * P( B H) P( B) eģitliğini elde ederek Bayes Teoreminin formülüne ulaģmıģ oluruz. Bu formüle biraz daha yakından bakacak olursak; P(B), bulgunun bulunma olasılığıdır. Bu olasılık mevcut hasta kayıtları incelenerek elde edilebilir. P(H), hastalığın bulunma olasılığıdır. Bu olasılık bilgisi de mevcut hasta kayıtları incelenerek elde edilebilir. P(B H), hastalığın bulunduğu durumda, bulgunun bulunma olasılığıdır. Bu olasılık hastalığa iliģkin kayıtlar incelenerek elde edilebilir. P(H B), bulgunun bulunduğu durumda hastalığın olma olasılığıdır ki çıkarsama iģlemi sonucu ulaģılmak istenen bu olasılıktır. Formül içerisinde bulunan P (B) yi P( B H) ve P ( B H) in koģullu olasılığı olarak ifade edebiliriz. Bulgunun bulunma olasılığı, hastalığın bulunduğu durumda 21

34 bulgunun bulunma olasılığı ile hastalığın bulunmadığı durumda bulgunun bulunma olasılığının toplamı Ģeklinde yazılabilir; P( B) P( B H)* P( H) P( B H)* P( H) Bu koģullu olasılığı formülde yerine koyduğumuz takdirde; P( H B) P( H)* P( B H) P( B H) * P( H) P( B H) * P( H) düzenlenmiģ Bayes Teoremi formülünü elde edebiliriz. Genelde hekimler nedensel bir açıdan tıp eğitimi alırlar. Tıp öğrencileri hastalıkların bazı belirtilere neden olduğunu düģünürler, P ( H B). Fakat gerçekte hekimlerin ters yönde bir çıkarsama yapmaları gerekmektedir. Mevcut bulgular doğrultusunda hastalığa ulaģılması gerekmektedir, P ( B H). Bayes Teoremi hekimlere nedensel bir boyuttan klinik boyuta geçiģ yapmaya imkân sağlar. Bir baģka ifadeyle Bayes Teoremi bulgu bulunuyorken hastalığının bulunma olasılığı hesaplar, P ( H B). Bu hesap yapılırken; hastalığın bulunma olasılığı P (H), hastalık bulunuyorken bulgunun bulunma olasılığı P ( B H) ve bulgunun bulunma olasılığı P (B) kullanılır. Hekimler, teģhisi etkileyen az sayıda değiģken olduğu durumda Bayes Teoremini kullanarak hesaplama yapabilirler. Hastalığı etkileyen değiģken sayısının artmasıyla hesaplanması gereken olasılıklar artacak hem zaman kısıtları hem de iģlem yapma sınırlarının zorlanacaktır ve muhtemelen sonuca doğru bir Ģekilde ulaģılamayacaktır[13]. Bayes Teoremi kullanılarak yapılan olasılık hesaplarının anlaģılabilmesi için bir örnek verilmesi yeterli olacaktır. Örnek olarak bir hastalığın bulunma olasılığı ve bu hastalığı teģhis etmekte kullanılan kan testinin baģarı olasılığı değerlendirilerek Bayes Teoremi ile çıkartılabilecek bilgiler incelenecektir. Örnek: Tez çalıģması kapsamında incelenen tiroit hastalıklarına iliģkin bir veri kümesi ( 2123 vaka ) incelenmiģtir. Bu veriler hipertiroit hastalığı teģhisi konmuģ hastaların bulunduğu bir veritabanından[ç.3] alınmıģtır. Ġncelenen bu küme içerisinde hipertiroit hastalığı vakaların %0,0235 inde bulunmaktadır. Bu hastalığa iliģkin TSH testi ise hasta kiģilerde %86 baģarı ile hastalığı tespit etmiģtir. Fakat test, hasta 22

35 olmayan kiģilere uygulandığında %23 lik bir oranda hastalık bulunuyor sonucu üretmiģtir. Hastalığın teģhisinde bir testin (TSH) yeterli olduğu varsayılmıģtır. (Test ve hastalık hakkında bilgi bölüm 3 içerisinde bulunmaktadır.) Bu bilgilerden yola çıkarak; Hastalığın herhangi birinde bulunma olasılığı: P ( H) Hastalığın herhangi birinde bulunmama olasılığı: P (~ H) Hastalığın bulunduğu durumda testin pozitif sonuç üretme olasılığı: P ( K H) 0.86 Hastalığın bulunduğu durumda testin negatif sonuç üretme olasılığı: P (~ K H) Hastalığın bulunmadığı durumda testin pozitif sonuç üretme olasılığı: P ( K ~ H) 0.23 Hastalığın bulunmadığı durumda testin negatif sonuç üretme olasılığı: P (~ K ~ H) Bu olasılıklar yardımıyla Bayes Teoremi kullanılarak; Hastalık durumundan bağımsız olarak pozitif test sonucu üretme olasılığı: P( K) P( K) P( K H) * P( H) P( K ~ H)* P(~ H) 0.86* * Hastalık durumundan bağımsız olarak negatif test sonucu üretme olasılığı: P(~ K) P(~ K) hesaplanabilir. P(~ K H) * P( H) P(~ K ~ H) * P(~ H) 0.14* * Elde edilen bu olasılıklar sayesinde geriye kalan dört durumda bulunabilir; Test sonucunun pozitif olduğu durumda hastalığın bulunma olasılığı: 23

36 P( H K) P( H K) P( K H ) * P( H ) P( K) 0.86* Test sonucunun pozitif olduğu durumda hastalığın bulunmama olasılığı: P(~ H K) P(~ H K) P( K ~ H ) * P(~ H ) P( K) 0.23* Test sonucunun negatif olduğu durumda hastalığın bulunmama olasılığı: P(~ H ~ K) P(~ H ~ K) P(~ K ~ H ) * P(~ H ) P(~ K) 0.97 * Test sonucunun negatif olduğu durumda hastalığın bulunma olasılığı: P( H ~ K) P( H ~ K) P(~ K H ) * P( H ) P(~ K) 0.14* Bu örnekte de görüldüğü gibi Bayes Teoremi yardımıyla mevcut olasılıklar kullanılarak yeni bilgilere veya olasılıklara ulaģmak mümkündür Bayesian Ağları Hakkında Bilgi Bayes Teoremi hakkında detaylı bilgi verildikten sonra Bayesian Ağları hakkındaki bilgiler aktarılabilir. Bayes Teoremi ile ilgili bilgi verilirken incelenen problemler az sayıda değiģken içermekteydi fakat genellikle öğrenme ile ilgili problemlerde çok sayıda değiģken bulunmakta, bu değiģkenler ile ilgili iliģkilerin çıkarılması söz konusu olmaktadır. Bu tip problemlerin çözülebilmesi için Bayesian Ağları kullanılmaktadır. Son zamanlarda, Bayesian Ağları, belirsiz uzman bilgilerinin kodlanması için kullanılan popüler bir yöntem haline gelmiģtir[23]. 24

37 Bayesian Ağları değiģkenler arasındaki iliģkilerin yönlü çevrimsiz çizge düğümleri ile modellendiği bir çizgedir. Düğümler, ana düğümlerden çocuk düğümlere yönelen oklarla ifade edilen nedensel bağlarla birleģtirilir. Bu yapıda çocuk düğümler etkileri, ana düğümler ise nedenleri belirtir. A B C D E ġekil 7 Örnek Bayesian Ağ yapısı ġekil 7 de basit bir Bayesian Ağ yapısı gösterilmektedir. ġekilden de görülebileceği gibi çocuk düğümler aynı zamanda ana düğümlerde olabilir. Bir veya daha fazla ana düğümü olan düğümlerin Ģartlı olasılıkları, bir Ģartlı olasılık tablosu ile hesaplanabilir. Bu tabloda çocuk düğümün verilen bir durumdaki Ģartlı olasılığını ana düğümlerin durumlarına göre; P ( çocuk ana, ana2,..., ana 25 1 N formülü kullanılarak hesaplanır. ġartlandırılmıģ durum, çocuk düğümün olasılık tablosuna bir kayıt girilirken ilgili ana düğümlerin durumlarını belirtmede kullanılır. Ana düğümü olmayan düğümlerin olasılıksal dağılımı ise ile verilir. P (dügüm) ġartlı olasılıklar BirleĢik Olasılık dağılımı ile özetlenebilir. ġartlı olasılık ile BirleĢik Olasılık Dağılımı arasındaki iliģki Ģu eģitlikle verilebilir: N P( X1, X 2,..., X N ) P( X i Parents ( X i )) i1 Burada Parents(X i ) fonksiyonu, X i düğümüne yönelen iliģkisel bağların oluģturduğu düğümler kümesini listeler. ġekil 7 deki C düğümünün )

38 P ( C A, B) formülü ile verilen Ģartlı olasılığını içeren bir Ģartlı olasılık tablosu olmalıdır. Benzer Ģekilde D ve E düğümlerinin Ģartlı olasılıkları sırasıyla P ( D C) P ( E C) olacaktır. A ve B düğümlerinin ana düğümleri olmadığı için bu düğümlerin P (A) P (B) değerlerinin temsil ettiği olasılıksal dağılımlar yeterlidir. Bu bilgiler kullanılarak C düğümü için Ģartlı olasılık tablosu oluģturulacak olursa; C A B c 1 c 2 a 1 b 1 P C c A a, B ) P C c A a, B ) ( 1 1 b1 ( 2 1 b1 a 1 b 2 P C c A a, B ) P C c A a, B ) ( 1 1 b2 ( 2 1 b2 a 2 b 1 P C c A a, B ) P C c A a, B ) ( 1 2 b1 ( 2 2 b1 a 2 b 2 P C c A a, B ) P C c A a, B ) ( 1 2 b2 ( 2 2 b2 Tablo 1 ġartlı olasılık tablosu elde edilecektir. Örnek olarak tablonun ilk hücresinde, A=a 1 ve B=b 1 olduğunda, C nin c 1 olma olasılığının hesaplanması için kullanılacak olasılık formülüdür. Formülün açılımı Ģu Ģekilde olacaktır; P( C c 1 P( C c A a, B b ) B b1 ) * P( A a1 C c1, B b1 ) P( A a B b ) 1 1 Bayesian Ağları kullanılarak yapılabilecek çıkarsamanın anlaģılabilmesi için bir örnek incelemek yeterli olacaktır. Örnek olarak Ģekil 7 de bulunan grafiğin basitleģtirilmiģ bir hali olarak aģağıdaki Ģekli ele alalım; 26

39 A B C ġekil 8 Örnek Bayesian Ağ problemi burada C olayı, A ve B den etkilenebilmektedir. Burada verilen iliģki bayes teoremi örneği ile iliģkilendirilerek incelenebilir. Bayes teoremi örneğinde incelenen probleme konu olan hastalığın teģhisinde iki testin etkili ve yeterli olduğunu varsayalım. Hastalığın teģhisinde kullanılan testlere iliģkin (T 3 ve TSH) yapılan hesaplamalarda örnek olarak incelenen veritabanında aģağıdaki sonuçlar elde edilmiģtir; Hasta Hasta Değil TSH (A) P ( A) P (~ A) T 3 (B) P ( B) P (~ B) Tablo 2 Örnek TSH ve T3 olasılık tablosu Bu sonuçlar TSH ın ve T 3 ün hastalığa iliģkin ürettiği sonuçları göstermektedir. Hipertiroit (C) TSH (A) T 3 (B) Hasta Hasta Değil Hasta Hasta P ( C AB) P (~ C AB) Hasta Hasta Değil P ( C A ~ B) P (~ C A ~ B) Hasta Değil Hasta P ( C ~ AB) P (~ C ~ AB) Hasta Değil Hasta Değil P ( C ~ A ~ B) P (~ C ~ A ~ B) Tablo 3 TSH, T3 ve Hastalık olasılık tablosu Bilinen olasılık değerleri kullanılarak C nin (hastalığın) baģlangıç durumdaki olasılığı hesaplanabilir; 27

40 P (C) = P( CAB) P( C ~ AB) P( CA ~ B) P( C ~ A ~ B) = = P( C AB) * P( AB) P( C ~ AB) * P(~ AB) P( C A ~ B) * P( A ~ B) P( C ~ A ~ B) * P(~ A ~ B) P( C AB) * P( A) * P( B) P( C ~ AB) * P(~ A) * P( B) P( C A ~ B) * P( A) * P(~ B) P( C ~ A ~ B) * P(~ A) * P(~ B) = 0,0202 Burada elde edilen sonuç, C nin (hastalığın) 0,0202 olasılık değeri ile diğer olaylardan bağımsız olarak doğru olma olasılığıdır. C nin (hastalığın) doğru olduğu bilindiği takdirde A nın ve B nin (testlerin) düzenlenmiģ olasılıkları hesaplanabilir. Bu hesaplama ile testlerin, hastalığın teģhis edilmesindeki baģarıları hesaplanabilir. P ( B C) = = = P( C B) * P( B) P( C) P( C AB)* P( A) P( C ~ AB)* P(~ A) P( C) * * * * P( B) = 0,5608 P ( A C) = = = P( C A) * P( A) P( C) P( C AB)* P( B) P( C ~ AB)* P(~ B) P( C) * * * * P( A) = 0,5905 Sonuç olarak; TSH ın, bir vakanın hasta olduğu bilindiği durumda, hastalığı teģhis etme baģarısının T 3 e göre daha yüksek olduğu elde edilmiģtir. Burada elde 28

41 edilen sonuç ile uzmanların belirttiği TSH in tiroit hastalıklarını teģhis etmede en etkili test olduğu bilgisine sayısal olarak mevcut bir vaka veritabanı kullanılarak ulaģılmıģtır. Test ve hastalık hakkında bilgi bölüm 3 içerisinde bulunmaktadır. Bu örnekten de görülebileceği üzere, Bayesian Ağları kullanılarak bir problem üzerindeki değiģkenler ve bunların arasındaki iliģkiler olasılıksal olarak kurulabilir. Kurulan iliģkiler sayesinde bir olayın olmasında etkili olabilecek öncül olaylardan hangisinin daha baskın olduğuna karar verilebilir. Bayesian Ağlarında bulunan her düğüm bir Ģartlı olasılık tablosu ile eģlendirilir. Bu tabloda, düğümün belirttiği durumun alabileceği değerlerin olasılıksal olarak değerleri bulunur. Genellikle ilgilenilen değiģkeni ifade eden bir adet kök düğüm bulunur. Diğer düğümler bu kök düğümün olasılığını etkileyen düğümler olabilir. Tıp söz konusu olduğunda hastalık durumu kök düğüm olacak; bulgular, iģaretler ve test sonuçları bu durumun olasılığını etkileyecek diğer düğümleri oluģturacaktır. Bayesian Ağları içerisinde bulunan düğümlerin birden fazla öncül düğümü olduğu durumda, düğüme iliģkin Ģartlı olasılık tablosu büyüyecektir. Bunun nedeni düğümün ifade ettiği duruma etki eden çok sayıda öncül durum olmasıdır. Ağı oluģturacak düğümlerin olasılık değerlerinin bulunduğu tablolar ağın oluģturulabilmesi için doldurulmalıdır. Bu tabloların doldurulması için, ilk bölüm içerisinde ifade edildiği gibi, iki adet yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerden ilki konusunda uzman kiģiler yardımıyla ve/veya literatür çalıģmaları incelenerek değerlerin çıkarılmasıdır. Diğer yöntem ise probleme iliģkin, çok sayıda farklı vaka içeren veri topluluğuna yarı otomatik ve tam otomatik makine öğrenme teknikleri uygulayarak değerlerin çıkarılmasıdır. ġartlı olasılık tabloları ve düğüm bağlantıları oluģturulduktan sonra hazırlanan Bayesian Ağ üzerinde bulunan herhangi bir düğüme iliģkin olasılık hesabı yapılabilir. Burada çıkarsama, Bayes Teoremini temel alınarak, mevcut koģullu olasılıklar ve bilgilerin değerlendirilmesi sonucu olacaktır. Bayes Teoremini temel alan çıkarsama algoritmaları uygulanarak Bayesian Ağları üzerinde çıkarımlar yapılabilir. OluĢturulan ağın karmaģık olması durumunda çıkarsama iģleminin gerçekleģtirilebilmesi için öbekleme[12], üçgenleģtirme[32], değiģken eleme[8] gibi algoritmalar kullanılabilir. Yapılan çıkarımların doğruluğunun arttırılması için, konu olan probleme iliģkin 29

42 değiģkenlerin tam olarak tanımlanması, alabilecekleri değerlerin ve problem içindeki diğer değiģkenler ile olan iliģkilerinin hem olasılıksal hem de etki yönü göz önünde bulundurularak belirlenmesi gerekir. Bayesian Ağları kullanan güncel uygulamalar incelendiğinde çok çeģitlilik göze çarpmaktadır. Microsoft un ürettiği ofis yazılımlarında kullanılan Clippy isimli ataç Ģeklindeki yardımcının karģılaģtığı durumlara tepkiyi Bayesian Ağları kullanarak[ç.2] verdiği örnek gösterilebilir. Tıp alanında konuya iliģkin örnek olarak Pathfinder projesi[24,25] verilebilir. Bu projenin patoloji alanında konuyla ilgili uzmanlar kadar baģarılı sonuçlar ürettiği ifade edilmektedir[24,25]. 2.5 Karar Ağaçları Karar teorisinde, örnek olarak risk yönetimi, karar ağaçları, kararların ve bu kararların sebeplerinin grafiği olarak ifade edilmektedir. Karar verme aģamasında yardımcı olabilmeleri nedeniyle karar ağaçları oluģturulur. Makine öğrenme teknikleri açısından incelendiğinde ise, karar ağaçları tahminsel bir modeldir ve bu modelde değiģkenlerin hedef değerleri kullanılarak sonuçlara ulaģılan yollar haritalandırılmaktadır. Ağaç içerisindeki her bir düğüm bir değiģkene, her düğümden bir sonraki düğüme giden dallar ile de bir önceki düğümün/değiģkenin alabileceği bir değer ifade edilmektedir. Ağaç üzerinde kullanılan yol sonucu ulaģılan son düğüm/yaprak ise; kökten son düğüme kadar olan yol üzerindeki değiģkenlere atanan değerler sonucu ulaģılan sonuç olacaktır. Kısaca karar ağaçlarına iliģkin bir tanım yapılacak olursa; tam olarak belirlenebilen seçeneklerden en iyi olanının eldeki verilere dayanılarak seçilmesini sağlayan bir problem çözme yöntemidir[ç.4]. Karar ağaçları gerçek hayattaki ağaçların aksine ters yönde büyüme gösterir, büyüme normal hayattaki bir ağaca benzer Ģekilde kökten baģlar fakat dallar ve yapraklar kök altında oluģur. Bu iki ağaç arasındaki benzerlik aģağıdaki Ģekilde (Ģekil 9) eģlenerek ifade edilmiģtir. 30

43 KÖK Kök Değer 1 Yaprak KD 2 Karar Düğümü Karar D. Değer 1 Karar D. Değer 2 Yaprak Yaprak ġekil 9 Gerçek ağaç ve Karar Ağacı arasındaki benzerlik Yukarıdaki Ģekilde de görülebileceği gibi karar ağaçları kökten baģlayarak büyüme gösterirler. Köke yerleģtirilen değiģkenden baģlayarak, üzerinde bulunan düğüme iliģkin alternatif değerlerden biri seçilerek ilerlenir ve yapraklara ulaģılır. Karar ağaçları, karmaģık problemlerde karģılaģılan kararsızlık probleminin çözümü için basitleģtirilmiģ karar aģamaları sağlar. Bu sayede, karar vericinin, problem ile ilgili kararı verebilmesi için karar ağacı üzerindeki karar düğümleri ve kökte belirtilmiģ değiģkenlerin cevaplarına odaklanması yeterli olacaktır. Karar ağaçları gösterimi görünümleri itibariyle rahat okunabilir ve değerlendirilebilir bir yapıya sahiptir. Karar ağaçları kullanılarak sınıflandırma ve tahmin yapılabilir. Karar ağaçlarının kullanıldığı alanlara örnek olarak tıbbi teģhis süreci, bitki sınıflandırma ve pazarlama stratejileri gösterilebilir. Karar ağaçlarının oluģturulmasına iliģkin bir örnek incelenerek konu hakkında daha detaylı bilgi elde edilebilir. Örnek olarak, tez çalıģması kapsamında incelenen tiroit hastalıklarına iliģkin aģağıdaki verilerin elimizde bulunduğunu varsayalım. Bu veriler hipertiroit hastalığı teģhisi konmuģ hastaların bulunduğu bir veritabanından[ç.3] alınmıģtır. Tablo dört test ile bu testlerin sonucunda hastanın durumunu belirten bir sonuç bölümü ile oluģturulmuģtur. 31

T.C BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HİPOKRAT-I: BAYES AĞI TABANLI TIBBİ TEŞHİS DESTEK SİSTEMİ HAZIRLAYAN S. Can YÜCEBAŞ DANIŞMAN

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ VERĠ MADENCĠLĠĞĠNDE APRĠORĠ ALGORĠTMASI VE APRĠORĠ ALGORĠTMASININ FARKLI VERĠ KÜMELERĠNDE UYGULANMASI Ali Cenk GÜLCE Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ MÜHENDĠSLĠK VE FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ MÜHENDĠSLĠK VE FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ MÜHENDĠSLĠK VE FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠNGĠLĠZ ALFABESĠ KULLANILARAK YAZILMIġ TÜRKÇE METĠNLERĠN TÜRK ALFABESĠNE GÖRE YENĠDEN OLUġTURULMASI BURAK ÇAĞRI OKUR YÜKSEK

Detaylı

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS)

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) Karar Destek Sistemleri, yani DSS, yöneticilerin karar vermesine yardımcı olan interaktif ve bilgisayar ortamında olan sistemlerdir. DSS ler yöneticilerin karar vermede yardımcı

Detaylı

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ. Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği. Kamu BiliĢim Platformu. Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ YÖNETĠMĠ. ÇALIġMA GRUBU RAPORU

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ. Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği. Kamu BiliĢim Platformu. Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ YÖNETĠMĠ. ÇALIġMA GRUBU RAPORU TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği Kamu BiliĢim Platformu Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ YÖNETĠMĠ ÇALIġMA GRUBU RAPORU 3. Ara Rapor http://www.tbd.org.tr Nisan 2012 TBD Kamu-BĠB Kamu

Detaylı

KARINCA KOLONĠSĠ OPTĠMĠZASYONU ĠLE ARAÇ ROTALAMA PROBLEMĠNĠN MALĠYETLERĠNĠN KÜMELEME TEKNĠĞĠ ĠLE ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ. KAMĠL ÇALIġKAN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ

KARINCA KOLONĠSĠ OPTĠMĠZASYONU ĠLE ARAÇ ROTALAMA PROBLEMĠNĠN MALĠYETLERĠNĠN KÜMELEME TEKNĠĞĠ ĠLE ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ. KAMĠL ÇALIġKAN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ KARINCA KOLONĠSĠ OPTĠMĠZASYONU ĠLE ARAÇ ROTALAMA PROBLEMĠNĠN MALĠYETLERĠNĠN KÜMELEME TEKNĠĞĠ ĠLE ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ KAMĠL ÇALIġKAN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ TOBB EKONOMĠ VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

YAPAY SĠNĠR AĞLARI KULLANILARAK TÜRKĠYE'DEKĠ ÖZEL BĠR SĠGORTA ġġrketġnde PORTFÖY DEĞERLENDĠRMESĠ

YAPAY SĠNĠR AĞLARI KULLANILARAK TÜRKĠYE'DEKĠ ÖZEL BĠR SĠGORTA ġġrketġnde PORTFÖY DEĞERLENDĠRMESĠ YAPAY SĠNĠR AĞLARI KULLANILARAK TÜRKĠYE'DEKĠ ÖZEL BĠR SĠGORTA ġġrketġnde PORTFÖY DEĞERLENDĠRMESĠ VALUATION OF PORTFOLIO WITH USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AT A INSURANCE COMPANY IN TURKEY GÜLAY DOĞAN

Detaylı

VERĠ AMBARI VE OLAP TEKNOLOJĠLERĠNDEN YARARLANILARAK RAPORLAMA ARACI GERÇEKLEġTĠRĠMĠ

VERĠ AMBARI VE OLAP TEKNOLOJĠLERĠNDEN YARARLANILARAK RAPORLAMA ARACI GERÇEKLEġTĠRĠMĠ VERĠ AMBARI VE OLAP TEKNOLOJĠLERĠNDEN YARARLANILARAK RAPORLAMA ARACI GERÇEKLEġTĠRĠMĠ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Devrim ĠġLĠ

Detaylı

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ. PARKĠNSON HASTALIĞI NIN TEġHĠSĠ ĠÇĠN VERĠ TOPLAMA VE ÖRÜNTÜ TANIMA SĠSTEMĠ

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ. PARKĠNSON HASTALIĞI NIN TEġHĠSĠ ĠÇĠN VERĠ TOPLAMA VE ÖRÜNTÜ TANIMA SĠSTEMĠ ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ PARKĠNSON HASTALIĞI NIN TEġHĠSĠ ĠÇĠN VERĠ TOPLAMA VE ÖRÜNTÜ TANIMA SĠSTEMĠ Bilg.Müh. Muhammed Erdem ĠSENKUL Bilgisayar Mühendisliği Anabilim

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

SAYISAL ELEKTRONĠK ÖĞRETĠMĠNĠN ĠNTERNET ÜZERĠNDEN ĠNTERAKTĠF YÖNTEMLERLE VERĠLMESĠNĠN ÖĞRENCĠ BAġARISINA ETKĠSĠ

SAYISAL ELEKTRONĠK ÖĞRETĠMĠNĠN ĠNTERNET ÜZERĠNDEN ĠNTERAKTĠF YÖNTEMLERLE VERĠLMESĠNĠN ÖĞRENCĠ BAġARISINA ETKĠSĠ T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SAYISAL ELEKTRONĠK ÖĞRETĠMĠNĠN ĠNTERNET ÜZERĠNDEN ĠNTERAKTĠF YÖNTEMLERLE VERĠLMESĠNĠN ÖĞRENCĠ BAġARISINA ETKĠSĠ Yüksek Lisans Tezi Akif GÜDER Ġstanbul, 2011 T.C. BAHÇEġEHĠR

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERİ ÜRÜNLERİNİN KESİMİNDE VERİMLİLİK ARAŞTIRMASI VE YÜKSEK BAŞARIMLI HESAPLAMA KULLANIMI Kenan YAVUZ Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BASKETBOL ĠÇĠN BULANIK MANTIK TEMELLĠ BĠR YETENEK BELĠRLEME UZMAN SĠSTEMĠ GELĠġTĠRĠLMESĠ F.Hakan ÜLKER YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Bilgisayar Mühendisliği Anabilim

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI PROJE YÖNETĠMĠ TEKNĠKLERĠ VE KARA SALYANGOZU ÜRETĠM ÇĠFTLĠĞĠ PROJESĠ ÜZERĠNE BĠR UYGULAMA Murat TEMEL YÜKSEK LĠSANS

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ CEVAP YÜZEYİ TASARIMLARI VE SİNİR AĞLARI YAKLAŞIMI. Cem BAŞ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ CEVAP YÜZEYİ TASARIMLARI VE SİNİR AĞLARI YAKLAŞIMI. Cem BAŞ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ CEVAP YÜZEYİ TASARIMLARI VE SİNİR AĞLARI YAKLAŞIMI Cem BAŞ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 00 Her Hakkı Saklıdır ÖZET Doktora Tezi CEVAP YÜZEYĠ

Detaylı

BĠNA ĠÇĠ KONUMLANDIRMA SĠSTEMĠ. ĠSTEMĠHAN ġakġr KÖK YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ

BĠNA ĠÇĠ KONUMLANDIRMA SĠSTEMĠ. ĠSTEMĠHAN ġakġr KÖK YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BĠNA ĠÇĠ KONUMLANDIRMA SĠSTEMĠ ĠSTEMĠHAN ġakġr KÖK YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ TOBB EKONOMĠ VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ HAZĠRAN 2009 ANKARA i Fen Bilimleri Enstitü

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Genetik Algoritma, Uzman Sistem, Kural Çıkarma

Anahtar Kelimeler: Genetik Algoritma, Uzman Sistem, Kural Çıkarma ÖZET Bu çalıģmanın amacı evrim ve genetiğin doğal sürecine dayalı stokastik bir araģtırma ve kural çıkarma tekniği olan genetik algoritmalar ile Uzman Sistem oluģturmaktır. Klasik programlama teknikleri

Detaylı

MİMARİ MEKANLARDA İÇERİDE OLMA DENEYİMİ: YÖN BULMA VE ORYANTASYON. YÜKSEK LİSANS TEZİ Mimar Ervin GARİP. Anabilim Dalı : MİMARLIK

MİMARİ MEKANLARDA İÇERİDE OLMA DENEYİMİ: YÖN BULMA VE ORYANTASYON. YÜKSEK LİSANS TEZİ Mimar Ervin GARİP. Anabilim Dalı : MİMARLIK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARİ MEKANLARDA İÇERİDE OLMA DENEYİMİ: YÖN BULMA VE ORYANTASYON YÜKSEK LİSANS TEZİ Mimar Ervin GARİP Anabilim Dalı : MİMARLIK Programı : BİNA BİLGİSİ

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi AYġE MELEK TOPALAK ĠSTANBUL, 2014 T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER

Detaylı

Gül BAYRAK Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Doç. Dr. Yüksel GÖKTAġ 2012 Her hakkı saklıdır

Gül BAYRAK Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Doç. Dr. Yüksel GÖKTAġ 2012 Her hakkı saklıdır ÖĞRETMENLERĠN LCD PANELLĠ ETKĠLEġĠMLĠ TAHTALAR HAKKINDAKĠ HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM SONRASI GÖRÜġLERĠ Gül BAYRAK Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Doç. Dr. Yüksel GÖKTAġ

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ HAREKETSĠZ HASTALAR ĠÇĠN GERÇEK ZAMANLI GÖZ KIRPMA ĠLETĠġĠM SĠSTEMĠ TASARIMI VE UYGULAMASI Orhan ÖZYURT YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri

Detaylı

Bölüm Hedefi. Bu bölümde aģağıdaki konuları inceleyeceğiz ;

Bölüm Hedefi. Bu bölümde aģağıdaki konuları inceleyeceğiz ; Bölüm Hedefi Bu bölümde aģağıdaki konuları inceleyeceğiz ; Temel Kavramlar Sorun ve Sorun Bilinci Sorunların Sınıflandırılması Bilim Dalları ve AraĢtırma AraĢtırma Ġlkeleri Objektiflik Doğruluk ve Tekrarlanabilirlik

Detaylı

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARI ĠÇĠN YENĠ BĠR UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE MODELLENMESĠ

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARI ĠÇĠN YENĠ BĠR UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE MODELLENMESĠ T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARI ĠÇĠN YENĠ BĠR UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE MODELLENMESĠ Yusuf YALÇIN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ELEKTRONĠK VE BĠLGĠSAYAR

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI. HOLDĠNG ĠġLETMELERĠNDE ĠÇ DENETĠM SÜRECĠ VE FAYDALARI

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI. HOLDĠNG ĠġLETMELERĠNDE ĠÇ DENETĠM SÜRECĠ VE FAYDALARI T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI HOLDĠNG ĠġLETMELERĠNDE ĠÇ DENETĠM SÜRECĠ VE FAYDALARI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Hazırlayan Alparslan AVġAR Tez DanıĢmanı Yrd.Doç.Dr.Zeki

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ YÜZ TANIMADA ÖZYÜZ VE FĠSHER YÜZ ALGORĠTMALARININ ĠNCELENMESĠ AHMET YILDIRIM ERDOĞAN

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ YÜZ TANIMADA ÖZYÜZ VE FĠSHER YÜZ ALGORĠTMALARININ ĠNCELENMESĠ AHMET YILDIRIM ERDOĞAN ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ YÜZ TANIMADA ÖZYÜZ VE FĠSHER YÜZ ALGORĠTMALARININ ĠNCELENMESĠ AHMET YILDIRIM ERDOĞAN ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI ANKARA 2010 Her

Detaylı

ĠNSAN HESAPLAMA VE BĠLGĠSAYAR OYUNLARI ĠLE RESĠM ETĠKETLEME. ENGĠN ġahġn YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ

ĠNSAN HESAPLAMA VE BĠLGĠSAYAR OYUNLARI ĠLE RESĠM ETĠKETLEME. ENGĠN ġahġn YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ ĠNSAN HESAPLAMA VE BĠLGĠSAYAR OYUNLARI ĠLE RESĠM ETĠKETLEME ENGĠN ġahġn YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ TOBB EKONOMĠ VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MART 2011 ANKARA Fen Bilimleri

Detaylı

YÖNETĠM BĠLĠMĠ DERS NOTLARI

YÖNETĠM BĠLĠMĠ DERS NOTLARI LĠSE DERS PROGRAMLARINA UYGUN YÖNETĠM BĠLĠMĠ DERS NOTLARI Derleyen Ömer YILDIRIM http://www.felsefe.gen.tr ÖN SÖZ 4 GĠRĠġ 5 ÜNĠTE 1: YÖNETĠM BĠLĠMĠNE GĠRĠġ 6 1. YÖNETĠM 6 2. BĠLĠM VE BĠLĠMSEL DÜġÜNME 6

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZĠ YATIRIMI ĠÇĠN BĠR KARAR DESTEK SĠSTEMĠ ÖNERĠSĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Özcan ÇAVUġOĞLU

ÇAĞRI MERKEZĠ YATIRIMI ĠÇĠN BĠR KARAR DESTEK SĠSTEMĠ ÖNERĠSĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Özcan ÇAVUġOĞLU ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ÇAĞRI MERKEZĠ YATIRIMI ĠÇĠN BĠR KARAR DESTEK SĠSTEMĠ ÖNERĠSĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Özcan ÇAVUġOĞLU Anabilim Dalı : ĠĢletme Mühendisliği Programı : ĠĢletme

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu

DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu GüncelleĢtirilmiĢ Sürüm Ağustos 2010 Kılavuzla ilgili sorularınız

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ GÖRME ENGELLĠLER ĠÇĠN YENĠ BĠR ARAYÜZ TASARIMI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ. Sevinç AY (06131104)

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ GÖRME ENGELLĠLER ĠÇĠN YENĠ BĠR ARAYÜZ TASARIMI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ. Sevinç AY (06131104) T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ GÖRME ENGELLĠLER ĠÇĠN YENĠ BĠR ARAYÜZ TASARIMI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Sevinç AY (06131104) Anabilim Dalı: Elektronik Bilgisayar Eğitimi Programı: Bilgisayar

Detaylı