SB 108 Sosyolojiye Giriş

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SB 108 Sosyolojiye Giriş"

Transkript

1 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Pazartesi: (Kırmızı Amfi) Cuma: (Kırmızı Amfi) SB 108 Sosyolojiye Giriş Bahar Dönemi Hakan Övünç Ongur Dersin Amacı: Bu dersin hedefi, toplumu ve onu meydana getiren tüm öğeleri araştırmasının merkezinde konuşlandırarak, toplumsal bilimlerde ontolojik, epistemolojik ve metodolojik tartışmalara yön veren sosyoloji disiplinine akademik bir giriş yapabilmektedir. Öğrencilerin yalnızca eğitim hayatlarının geri kalanında değil, aynı zamanda bundan sonraki gündelik hayatlarında da karşılaşabilecekleri kavramsal bulmacaların çözümüne giden yollara, akıllarında yeni soru işaretleri ile birlikte koyulabilmelerini sağlayabilmek, dersin birincil amacı olacaktır. Bu doğrultuda, dersin ilk yarısında klasik sosyolojinin öncü isimlerinin toplumsal çözümlemeleri tartışılarak bir temel oturtulmaya çalışılacak; ikinci yarıda ise kültür, kitle iletişimi, şehirleşme, toplumsal cinsiyet, din, tüketim ve küreselleşme gibi başat kavramların toplumsal hayattaki önemi üzerinde durulacaktır. Değerlendirme 1. Derse katılım (%15) 2. Dönem Ödevi (%20) 3. Ara sınav (%25) 4. Final (%40) Öğrencilerin Yükümlülükleri Sınavlara ve derslere katılamayacak öğrencilerin, söz konusu mazeretlerini öğretim elemanına bildirmeleri gerekmektedir. Bu derste, öğretim elemanının özel izni olmadan ses/görüntü kaydı almak kesinlikle yasaktır. Aksi durumda, hukuki işlem başlatılacak ve bu eylemi gerçekleştirdiği saptanan öğrencilerin hiçbir sınavı/ödevi değerlendirmeye alınmayacaktır. Ders planında sunulmuş olan okumaların bir kısmı zorunlu nitelikte diğer bir kısmı ise tavsiye niteliğindedir. Ders planında zorunlu nitelikteki okumaların yanında (+) işareti bulunmakta ve öğrencilerden, sınavlardan ve derse gelmeden önce bu okumaları yapmaları ve değişikliklerden haberdar olmak amacıyla dersin internet sayfasına üye olmaları beklenmektedir. 1

2 1. Hafta Sosyoloji Nedir? TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Anthony Giddens, Sosyoloji: Kısa Fakat Eleştirel Bir Giriş, Ü. Y. Battal (çev.), Ankara: Siyasal, 1986/2012, ss (+) John Scott (der.), Sociology: Key Concepts, Londra: Routledge, 2006, ss (+) Charles Wright-Mills, Toplumbilimsel Düşün, Ü. Oskay (çev.), İstanbul: Der, 1959/2007, s Herbert J. Gans, Against Culture versus Structure, Identities, 19(2), 2012, ss o Sosyoloji nedir? o Sosyal bilimlerde sosyolojinin önemi nedir? o Neden sosyoloji? o Sosyal bilimler ile doğa bilimleri arasındaki farklar, sosyolojinin araştırma konularına nasıl yansımaktadır? Film: Memento (Yön. Christopher Nolan, 2000) 2. Hafta Modern Toplum, İşbölümü ve Émile Durkheim Émile Durkheim, Toplumsal İşbölümü, Ö. Ozankaya (çev.), İstanbul: Cem, 1893/2006, ss ve (+) John Scott (der.), Sociology: Key Concepts, Londra: Routledge, 2006, ss (+) Ferdinand Tönnies, Gemeinschaft ve Gesellschaft, Şehir ve Cemiyet içinde, A. Aydoğan (çev.), İstanbul: İz, 1887/2005, s Peter Thijssen, From Mechanical to Organic Solidarity, and Back: With Honneth Beyond Durkheim, European Journal of Social Theory, 15(4), 2012, s o Modern toplum içinde toplumsal tabakalaşma ve işbölümü arasındaki ilişkinin niteliği nedir? o Durkheim ın mekanik dayanışma ve organik dayanışma kavramları ile Tönnies in Gemeinschaft ve Gesellscahft kavramları arasında hangi benzerlikler ve farklılıklar vardır? o Anomi nedir? o Modern toplumdaki işbölümü ile kentleşme arasındaki ilişkinin niteliği nedir? o Türkiye nin doğu illerinden batı illerine doğru yaşanan göçler ile günlük hayatın gelişimi arasında ne tür yakınlaşmalar meydana gelmektedir? Film: Blindness (Yön. Fernando Meirelles, 2008) 2

3 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 3. Hafta Modern Toplum, Rasyonalizm ve Max Weber Max Weber, Bürokrasi ve Otorite, H. B. Akın (çev.), İstanbul: Adres, 1922/2014, ss (+) George Ritzer, Toplumun McDonaldlaştırılması: Çağdaş Toplum Yaşamının Değişen Karakteri Üzerine Bir İnceleme, Ş. S. Kaya (çev.), İstanbul: Ayrıntı, 1993/2011, ss (+) John Scott (der.), Sociology: Key Concepts, Londra: Routledge, 2006, ss Aaron Ahuvia ve Elif İzberk-Bilgin, Limits of the McDonaldization Thesis: ebayization and Ascendant Trends in Post-Industrial Consumer Culture, Consumption Markets & Culture, 14(4), 2011, ss o Rasyonalizm nedir? Modern toplumları nasıl etkiler? o Batı Avrupa da Orta Çağ ın dönüşümünü tetikleyen Rönesans, Reform ve Aydınlanma hareketleri ile akıl kavramı arasında ne tür bir ilişki mevcuttur? o Bürokrasi nedir? o Weber e göre demir kafes nedir? Karizma olgusunun demir kafesi kırabilme konusundaki avantajı ne olabilir? o Toplumun McDonaldlaştırılması kavramı neyi ifade eder? Siz de toplumun McDonaldlaştırılan bireylerinden olduğunuzu düşünüyor musunuz? Film: A Clockwork Orange (Yön. Stanley Kubrick, 1971) 4. Hafta Modern Toplum, Kapitalizm ve Karl Marx Fernand Braudel, Kapitalizmin Kısa Tarihi, İ. Yerguz (çev.), İstanbul: Say, 1985/2013, ss (+) Karl Marx ve Friedrich Engels, Komünist Parti Manifestosu, E. Özalp (çev.), İstanbul: NK Yayınları, 1848/2005, ss (+) John Scott (der.), Sociology: Key Concepts, Londra: Routledge, 2006, ss Martin Carnoy, Devlet ve Siyaset Teorisi, M. Yetiş (çev.), Ankara: Dipnot, 1984/2013, ss o Toplumsal sınıf nedir? Bugünkü toplumsal sınıfların ortaya çıkışında modern sanayinin ve sanayi ekonomisinin önemi nedir? o Kapitalizm nedir? Marx ın artı-değer tartışması ile nasıl açıklanabilir? o Marx a göre bireyde yabancılaşma nasıl meydana gelir? o Bir toplumda bir sınıftan diğerine geçiş hangi şartlarda mümkün olabilir? o Antonio Gramsci modern kapitalist devleti nasıl tanımlamaktadır? Bir devletin hegemonyası hangi araçlarla sağlanır? Film: Stranger Than Fiction (Yön. Marc Forster, 2006) 3

4 5. Hafta Birey, Yapı, Sistem TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Bryan S. Turner, Klasik Sosyoloji, İ. Çetin (çev.), İstanbul: İletişim, 1999/2014, ss (+) Kemal H. Karpat, Türkiye'de Siyasal Sistemin Evrimi, , E. Soğancılar (çev.), Ankara: İmge, 2007, ss (+) David Swartz, Kültür ve İktidar: Pierre Bourdieu'nün Sosyolojisi, E. Gen (çev.), İstanbul: İletişim, 1997/2011, ss Marinus Ossewaarde, The Crowd in the Occupy Movement, Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory, 2013, 14(2), ss o Yapılaştırma nedir? Yapan ve yapı arasındaki ilişkinin niteliği nasıl açıklanabilir? o Talcott Parsons a göre eylem sistemi nedir? Kültür, kişilik, davranış ve toplum arasında ne tür bir ilişki vardır? o Homeostasis ve Autopoiesis nedir? Niklas Luhmann ın sistem kuramında nasıl işlevleri vardır? o İnsan davranışını kısıtlayan bir yapı içerisinde, bireyin kendine özel düşüncesinden, inancından, hareketlerinden veya öznelliğinden söz edilebilir mi? Nasıl? Film: One Flew Over the Cuckoo s Nest (Yön. Milos Forman, 1975) 6. Hafta Kültür: Pop ve Kitle İletişimi Theodor W. Adorno ve Max Horkheimer, Aydınlanmanın Diyalektiği, N. Ülner ve E. Ö. Karadoğan (çev.), İstanbul: Kabalcı, 1944/2010, ss (+) Bryan S. Turner, Klasik Sosyoloji, İ. Çetin (çev.), İstanbul: İletişim, 1999/2014, ss (+) Christian Fuchs, Social Media: A Critical Introduction, Londra: Sage, 2014, ss Fernando Lima Neto, Cultural Sociology in Perspective: Linking Culture and Power, Current Sociology Review, 62(6), 2014, ss o Toplumlar mı kültürleri, kültürler mi toplumları inşa eder? o Kitle kültürü ile kitle iletişim araçları arasında yayılma süreçleri dışında ne tür geçişlilikler mevcuttur? o Adorno ve Horkheimer a göre kültür endüstrisi nedir? o Sanat eserleri ile eğlence ürünlerini birbirlerinden ne ayırır? o Kültür ile emperyalizm kavramları nasıl bir araya gelebilir? o Jürgen Habermas a göre iletişimin, toplumsal ve siyasi yapıyı düzenlemedeki önemi nedir? Film: Fight Club (Yön. David Fincher, 1999) 4

5 7. Hafta Toplumsal Cinsiyet TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Jane Pilcher, Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyet Eşitsizlikleri Üzerine Açıklamalar, Sosyoloji: Başlangıç Okumaları içinde, A. Giddens (der.), G. Altaylar (çev.), İstanbul: Say, 2001/2009, ss (+) John Scott (der.), Sociology: Key Concepts, Londra: Routledge, 2006, ss (+) Melek Ö. Sezer, Masallar ve Toplumsal Cinsiyet, İstanbul: Evrensel, 2010/2012, ss Jennifer Musial, From Madonna to Whore : Sexuality, Pregnancy, and Popular Culture, Sexualities, 17(4), 2014, ss o Toplumsal ve biyolojik cinsiyetler arasındaki fark nedir? o Cinsiyet farklılıklarına dayalı toplumsal eşitsizlikler, yapılaştırma teorisi ile nasıl incelenebilir? o Michel Foucault ya göre cinsellik ne zaman modern devletin disiplinkontrol alanına giriş yapmıştır? o 2012 ABD Başkanlık seçimlerinde toplumsal cinsiyet söylemleri ne düzeyde etkili olmuştur? Nasıl? Film: Zenne (Yön. Caner Alper, 2012) 8. Hafta Din, Devlet, Millet ve Sekülerleşme Ahmet Arslan, İbni Haldun, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2009, ss (+) Kemal H. Karpat, Osmanlı dan Günümüze: Ortadoğu da Millet, Milliyet, Milliyetçilik, İstanbul: Timaş, 2011, ss (+) John Scott (der.), Sociology: Key Concepts, Londra: Routledge, 2006, ss ve Alfonso Pérez-Agote, The Notion of Secularization: Drawing the Boundaries of Its Contemporary Scientific Validity, Current Sociology Review, 62(6), 2014, ss o Dinin toplumsal bir araya gelişlerdeki rolü nasıl tanımlanabilir? o Sekülerleşme nedir? Laiklik kavramı ile arasında hangi farklılıklar bulunmaktadır? o İbni Haldun a göre siyasal kurumlar neden canlı organizmalara benzer? Asabiyye nedir? o Toplumsal cinsiyetler, bu cinsiyetlere atfedilen roller ve başat din arasında ne tür bir ilişkinin varlığından söz edilebilir? o Din ile ahlak arasında ne tür bir ilişkiden söz edilebilir? Film: Crash (Yön. Paul Haggis, 2004) 5

6 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 9. Hafta Aile, Sağlık, Eğitim Ivan Illich, Sağlığın Gaspı, S. Sertabiboğlu (çev.), İstanbul: Ayrıntı, 1974/2014, ss (+) Catherine Baker, Zorunlu Eğitime Hayır!, A. Sönmezay (çev.), İstanbul: Ayrıntı, 1985/2013, ss (+) Gavin Mooney, Ulusların Sağlığı: Yeni Bir Ekonomi Politiğe Doğru, C. Terzi (çev.), 2012/2013, ss H. Burcu Baba, The Construction of Heteropartiarchal Family and Dissident Sexualities in Turkey, Fe Dergi: Feminist Eleştiri, 3(1), 2011, ss o Aile kurumunun modern toplumdaki yeri hakkında ne söylenebilir? Bugün aile kurumunun öneminin aynı şekilde korunduğundan söz edilebilir mi? o İlkokula başlama yaşının yükseltilmesi/düşürülmesi hangi toplumsal bağlı olarak düzenlenebilir? o İlaç endüstrisinin dünya ekonomisindeki yeri ile devlet kontrolünden çıkartılan (özelleştirilen) sağlık hizmetleri arasında ne tür bağlantılar kurulabilir? o Kitle iletişim araçları ile sunulan sağlık ve eğitime dayalı bilinçlendirme hizmetleri neden gereklidir? Film: Dead Poets Society (Yön. Peter Weir, 1989) 10. Tüketim Toplumu Jean Baudrillard, Tüketim Toplumu: Söylenceleri/Yapıları, H. Dileçaylı ve F. Keskin (çev.), İstanbul: Ayrıntı, 1970/2008, ss (+) Robert Bocock, Tüketim, İ. Kutluk (çev.), Ankara: Dost, 1993/2009, ss (+) Steven Miles, Spaces For Consumption: Pleasure and Placelessness in the Post-Industrial City, Londra: Sage, 2010, ss Illona Mikkonen, Handan Vicdan ve Annu Markkula, What Not to Wear? Oppositional Ideology, Fashion, and Governmentality in Wardrobe Self-Help, Consumption Markets & Culture, 2013, ss o Sanayi Devrimi nin birer üretici haline getirdiği toplumsal benlikler nasıl birer tüketici haline gelmiştir? o Tüketim nedir? Modern anlamda tüketim ne zaman ve nasıl ortaya çıkmıştır? o Baudrillard a göre kitle iletişiminin günümüz toplumunu tüketim kavramı etrafında inşa etme yolları nelerdir? o Bir ünlünün ölümü nasıl tüketilir? Film: The Truman Show (Yön. Peter Weir, 1998) 6

7 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 11. ve 12. Haftalar Şehir, Küreselleşme, Sosyal Hareketler David Harvey, Asi Şehirler: Şehir Hakkından Kentsel Devrime Doğru, A. D. Temiz (çev.), 2012/2013, İstanbul: Metis, ss (+) Charles Tilly, Toplumsal Hareketler, O. Düz (çev.), İstanbul: Babil, 2008, ss (+) Zygmunt Bauman, Küreselleşme: Toplumsal Sonuçları, A. Yılmaz (çev.), İstanbul: Ayrıntı, 1998/2006, ss (+) Stéphane Hessel, Öfkelenin!, İ. Yerguz (çev.), İstanbul: Cumhuriyet, 2011/2013, ss Jennifer S. Maguire ve Dan Hu, Not A Simple Coffee Shop: Local, Global and Glocal Dimensions of the Consumption of Starbucks in China, Social Identities: Journal For the Study of Race, Nation and Culture, 19(5), 2013, ss Claude Rosental, Toward A Sociology of Public Demonstrations, Sociological Theory, 31(4), 2013, ss Frances F. Piven, Interdependent Power: Strategizing For the Occupy Movement, Current Sociology, 62(2), 2014, ss o Küreselleşme nedir? Ne zaman başlamıştır? Sonu var mıdır? o Modern ile post-modern arasındaki temel farklar nelerdir? o Tüketim, kültür, iletişim, finans, Internet, sosyal medya gibi olguların küreselleştiği bugünün dünyası modernliğe mi post-modernliğe mi daha yakındır? o Bauman ın parçalanmış hayatlar kavramı ne ifade etmektedir? o Şehir hakkı nedir? o Son yıllarda tüm dünyada sayıları artan toplumsal hareketlerin milli, kültürel, sosyolojik farklılıkları nasıl açıklanabilir? Film: Children of Men (Yön. Alfonso Cuarón, 2006) 7

8 DÖNEM ÖDEVLERİ HAKKINDA TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Dersin içeriği dahilinde tüm öğrencilerden ikili bir grup oluşturarak, derste tartışılan herhangi bir konu üzerine yazılmış veya bu konu ile ilişkilendirilebilecek Türkçe veya İngilizce bir şarkı sözü bulmaları ve bu eşleştirme özelinde aşağıdaki soruları yanıtlandırmaları beklenmektedir. - Seçilen şarkının sözleri ne hakkındadır ve bu derste tartışılan hangi kavram çerçevesinde değerlendirilebilir? Nasıl? (puan: 25) - Şarkının ortaya çıktığı zaman dilimi, hangi toplumsal olayların etkisi altındadır ve bu olaylar, şarkının ortaya çıkışında nasıl bir rol oynamış olabilir? (puan: 25) - Seçilen şarkı, Adorno ve Horkheimer'ın sözünü ettiği "kültür endüstrisi"ni hangi yönlerden besler ve/ya hangi yönlerden eleştirir/yıkmaya çalışır? (puan: 25) - Sanat eserleri ile toplumsal hayat veya kültür arasında neden yol gösterici bir bağ aranabilir? Veya bu görüş nasıl eleştirilebilir? (puan: 25) Tüm ödevler için uyulacak kurallar şu şekildedir: - Şarkı seçiminizi en geç dördüncü (4.) haftanın sonuna kadar bildirmiş olmanız gerekmektedir. - Bir şarkıyı yalnızca bir grup alabilir. - Ödevleriniz, toplamda kelime arasında olmalıdır. - Yanıt dosyanızı, formatında, Times New Roman, 12 punto, çift satır aralıklı ve her iki yana dayalı şekilde hazırlayınız. Word dosyanızın başlığı (İsim 1, İsim 2, SB 108, Şarkı Adı) biçiminde yazılmış olmalıdır. - Okuma listesinden veya farklı kaynaklardan referans vermek isterseniz, aşağıdaki formatı kullanabilirsiniz: o Kitap için: Yazarın Adı, Kitap Adı, Basım Yeri: Yayıncı Adı, Yayım Yılı, s. sayfa numarası. o Editörlü Kitap için: Yazarın Adı, "Kitaptaki Bölümün Adı", Kitap Adı içinde, Editörün Adı (der.), Basım Yeri: Yayıncı Adı, Yayım Yılı, s. sayfa numarası. o Dergi için: Yazarın Adı, "Makalenin Adı", Derginin Adı, cilt(sayı), Yayım Yılı, s. sayfa numarası. o Gazete için: Yazarın Adı, "Gazete Haberinin/Makalesinin Adı", Gazete o Adı'nda yayımlanan makale, Yayım Tarihi. Internet Kaynakları için: Yazarın Adı, "Haberin/Makalenin/Yazının Adı", - Ödevleriniz değerlendirilirken, verdiğiniz yanıtların doğruluğundan çok, çalışmanıza getirdiğiniz yorum/eleştiri/fikir dikkate alınacaktır. - Gruptaki öğrenciler, bu ödevden ortak bir not alacaktır; bu nedenle, grup arkadaşınızdan ödevin her aşamasında sorumlu olmanız, herhangi bir sorun çıktığında, ödev tesliminin en az iki hafta öncesinde öğretim elemanına bu sorunu bildirmeniz gerekmektedir. - Ödevlerin teslim tarihi, dersin final günü ve saati olarak belirlenmiştir. - Ödevlerinizin her aşamasında, üniversite düzeyindeki bir öğrencinin sorumluluklarına uymanız beklenmektedir. Doğrudan internetten veya başka kaynaklardan kopyalayapıştır şeklinde verilen ödevleriniz, diğer arkadaşlarınıza haksızlık olmaması adına, değerlendirmeye alınmayacaktır. 8

Toplumun, Kültür Politikaları ve Medyanın Kültürel Süreçlere Etki Algısı Araştırması

Toplumun, Kültür Politikaları ve Medyanın Kültürel Süreçlere Etki Algısı Araştırması Toplumun, Kültür Politikaları ve Medyanın Kültürel Süreçlere Etki Algısı Araştırması Proje Koordinatörü Prof. Dr. Talip KÜÇÜKCAN T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü

Detaylı

IDEOLOGY AS PART OF NEW FORMS OF DISCIPLINE

IDEOLOGY AS PART OF NEW FORMS OF DISCIPLINE Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 14, Haziran 2015, s. 39-51 Gülsüm KAYMAK 1 Nilüfer ÖZTÜRK AYKAÇ 2 YENİ DENETİM BİÇİMLERİ BAĞLAMINDA İDEOLOJİ Özet Bu makale, küreselleşme diye özetlenen

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ GAZETECİLİK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Gazetecilik Bölümü nün temel amacı, basın sektörüne nitelikli ve yetişmiş elemanlar kazandırmaktır. Aynı

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Çağdaş. Yaşam Çağdaş İnsan.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Çağdaş. Yaşam Çağdaş İnsan. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI Çağdaş Yaşam Çağdaş İnsan Ünite 1-10 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1020 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI

Detaylı

İLEM İhtisas Programı 2013 Bahar. dersler. okuma grupları. atölyeler

İLEM İhtisas Programı 2013 Bahar. dersler. okuma grupları. atölyeler İLEM İhtisas Programı 2013 Bahar dersler okuma grupları atölyeler Son Başvuru 24 Şubat 2013 2 Uzunca bir süredir Türkiye de sahih bir ilim ve düşünce geleneğinin tesis edil(e)mediğine şahit olmaktayız.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl Kod Ders Adı Kredi Kod Ders Adı Kredi INRL 101 Uygarlık Tarihi 7(3,0,3)

Detaylı

Dış Politikayı Analiz Etmek: Dış Politika Analizinde Yapan-Yapı Sorunu

Dış Politikayı Analiz Etmek: Dış Politika Analizinde Yapan-Yapı Sorunu Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Dış Politikayı Analiz Etmek: Dış Politika Analizinde Yapan-Yapı Sorunu Fulya EREKER Yrd.

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM İletişim Bilimi HİT 101 Bu derste iletişim biliminin temel kavramları üzerinde durulmaktadır. Teorik

Detaylı

TÜRKİYE DE EMNİYET TEŞKİLATI NDA TEKNOLOJİK YENİDEN YAPILANMA: DENETİM VE GÖZETİMİN DEĞİŞEN DOĞASI. Özgür GÜNAYDIN

TÜRKİYE DE EMNİYET TEŞKİLATI NDA TEKNOLOJİK YENİDEN YAPILANMA: DENETİM VE GÖZETİMİN DEĞİŞEN DOĞASI. Özgür GÜNAYDIN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE EMNİYET TEŞKİLATI NDA TEKNOLOJİK YENİDEN YAPILANMA: DENETİM VE GÖZETİMİN DEĞİŞEN DOĞASI Özgür GÜNAYDIN SİYASET BİLİMİ VE KAMU

Detaylı

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cilt:2, No/Sayı:3, 2015 20. YÜZYIL KENT KURAMLARI

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cilt:2, No/Sayı:3, 2015 20. YÜZYIL KENT KURAMLARI 20. YÜZYIL KENT KURAMLARI Seçil Mine TÜRK Gazi Üniversitesi, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı. e-posta: secilozden@gmail.com Özet Yirminci yüzyılın en öne çıkan özelliklerinden biri, kentleşme sürecinin hızlanmasıdır.

Detaylı

Rafine Beğeniler ya da Sıradan Hazlar? Türkiye de Beğeninin, Ortamın ve Tüketimin Analizine İlişkin Bir Model

Rafine Beğeniler ya da Sıradan Hazlar? Türkiye de Beğeninin, Ortamın ve Tüketimin Analizine İlişkin Bir Model 45 Rafine Beğeniler ya da Sıradan Hazlar? Türkiye de Beğeninin, Ortamın ve Tüketimin Analizine İlişkin Bir Model Özgür Arun Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Özet Bu çalışma çerçevesinde Bourdieu

Detaylı

atölyeler dersler okuma grupları İhtisas Programı 2014 Bahar 23 Şubat 2014 Son Başvuru

atölyeler dersler okuma grupları İhtisas Programı 2014 Bahar 23 Şubat 2014 Son Başvuru İhtisas Programı 2014 Bahar Bilgi ve Başvuru basvuru.ilmietudler.org/ihtisas/ ihtisas@ilmietudler.org 0216 310 43 18 dersler Son Başvuru 23 Şubat 2014 atölyeler okuma grupları Uzunca bir süredir Türkiye

Detaylı

C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2001 Cilt : 25 No: 1 1-14

C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2001 Cilt : 25 No: 1 1-14 C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2001 Cilt : 25 No: 1 1-14 SOSYAL BİLİMLERDEKİ MULTİDİSİPLİNARİTE YÖNELİMLERİ ÇERÇEVESİNDE TARİH İLE SOSYOLOJİNİN YAKINLAŞIMI VE BAYKAN SEZER Sezgin Kızılçelik Öz Bu makalede,

Detaylı

EKONOMİK VE KÜLTÜREL SERMAYE SAHİBİ SINIFIN 1980-2000 ARASI TÜKETİM PRATİKLERİ SİMA HAKKO LODRİK 110611026

EKONOMİK VE KÜLTÜREL SERMAYE SAHİBİ SINIFIN 1980-2000 ARASI TÜKETİM PRATİKLERİ SİMA HAKKO LODRİK 110611026 EKONOMİK VE KÜLTÜREL SERMAYE SAHİBİ SINIFIN 1980-2000 ARASI TÜKETİM PRATİKLERİ SİMA HAKKO LODRİK 110611026 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜLTÜREL İNCELEMELER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Detaylı

BİLGİ NİN DEĞİŞEN ANLAMI VE KAVRAM TARTIŞMALARI

BİLGİ NİN DEĞİŞEN ANLAMI VE KAVRAM TARTIŞMALARI Doç.Dr. Feramuz AYDOĞAN ın Anısına 329 BİLGİ NİN DEĞİŞEN ANLAMI VE KAVRAM TARTIŞMALARI Güney NAİR Cumhuriyet Üniversitesi,Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Özet Çağdaş toplumlarda bilginin yapısı

Detaylı

LaborComm 2014 5. Uluslararası İşçi ve İletişim Konferansı, 3-4 Mayıs, Ankara ISBN: 978-605-64782-1-5

LaborComm 2014 5. Uluslararası İşçi ve İletişim Konferansı, 3-4 Mayıs, Ankara ISBN: 978-605-64782-1-5 LaborComm 2014 5. Uluslararası İşçi ve İletişim Konferansı, 3-4 Mayıs, Ankara ISBN: 978-605-64782-1-5 LaborComm 2014 5. Uluslararası İşçi ve İletişim Konferansı The 5 th International Labor and Communication

Detaylı

TURİZM REKLAMLARINDA YAŞAM TARZLARININ İNŞASI: GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME YÜKSEK LİSANS TEZİ

TURİZM REKLAMLARINDA YAŞAM TARZLARININ İNŞASI: GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TURİZM REKLAMLARINDA YAŞAM TARZLARININ İNŞASI: GÖSTERGEBİLİMSEL

Detaylı

II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı - I

II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı - I II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı - I 6-8 Mayıs 2013, Bursa ilmi etüdler derneği Uludağ Üniversitesi Bursa Büyükşehir Belediyesi İstanbul 2013 II. Türkiye Lisansüstü Çalışmaları

Detaylı

POSTMODERN KÜLTÜRÜN PAZARLAMA İLETİŞİMİNDEKİ ROLÜ VE ÇEVRE ÖRGÜTLERİNİN POSTMODERN PAZARLAMA İLETİŞİMİ UYGULAMALARI: GREENPEACE ÖRNEĞİ KARABIYIK, N *

POSTMODERN KÜLTÜRÜN PAZARLAMA İLETİŞİMİNDEKİ ROLÜ VE ÇEVRE ÖRGÜTLERİNİN POSTMODERN PAZARLAMA İLETİŞİMİ UYGULAMALARI: GREENPEACE ÖRNEĞİ KARABIYIK, N * 1 2 POSTMODERN KÜLTÜRÜN PAZARLAMA İLETİŞİMİNDEKİ ROLÜ VE ÇEVRE ÖRGÜTLERİNİN POSTMODERN PAZARLAMA İLETİŞİMİ UYGULAMALARI: GREENPEACE ÖRNEĞİ KARABIYIK, N * ÖZGÖREN, F 1960 lı yıllarda öncelikle sanatta ve

Detaylı

EMEK VE TEMSİL EKSENİNDE GÜNÜMÜZ MEDYASINDA SEMPOZYUMU K A D I N L A R. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu

EMEK VE TEMSİL EKSENİNDE GÜNÜMÜZ MEDYASINDA SEMPOZYUMU K A D I N L A R. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu EMEK VE TEMSİL EKSENİNDE GÜNÜMÜZ MEDYASINDA K A D I N L A R SEMPOZYUMU Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu 8-9 2014 EMEK VE TEMSİL EKSENİNDE GÜNÜMÜZ MEDYASINDA KADINLAR SEMPOZYUMU SEMPOZYUM

Detaylı

Sayı:35 / Naci BOSTANCI Özel Sayısı - Güz / 2012

Sayı:35 / Naci BOSTANCI Özel Sayısı - Güz / 2012 Hakemli Elektronik Dergi Sayı:35 / Naci BOSTANCI Özel Sayısı - Güz / 2012 Mehmet YÜKSEL Hukuk Kültürü Kavramına Sosyolojik Bir Bakış Aylin AYDOĞAN İletişim Araştırmalarında İnternet Gazeteciliği: Bağlamsal

Detaylı

REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL

REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL COM 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (3+0)3 ECTS:5 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunu, dayandığı temelleri ve

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMUSAL ALAN KAVRAMININ DEĞİŞİMİNİN BÜYÜKDERE AKSI ÜZERİNDEN İNCELENMESİ YÜKSEKLİSANS TEZİ

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMUSAL ALAN KAVRAMININ DEĞİŞİMİNİN BÜYÜKDERE AKSI ÜZERİNDEN İNCELENMESİ YÜKSEKLİSANS TEZİ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMUSAL ALAN KAVRAMININ DEĞİŞİMİNİN BÜYÜKDERE AKSI ÜZERİNDEN İNCELENMESİ YÜKSEKLİSANS TEZİ Fatma Ceyda GÜLSERİN Anabilim Dalı: MİMARLIK FAKÜLTESİ

Detaylı

MEDYA OKURYAZARLIĞI, TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADININ MEDYADA TEMSİLİ

MEDYA OKURYAZARLIĞI, TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADININ MEDYADA TEMSİLİ T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MEDYA OKURYAZARLIĞI, TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADININ

Detaylı

GJEBS. Global Journal of Economics and Business Studies Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi. www.gjebs.com - ISSN: 2147-415X

GJEBS. Global Journal of Economics and Business Studies Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi. www.gjebs.com - ISSN: 2147-415X YENI TOPLUMSAL HAREKET ÇEŞIDI OLARAK ÇEVRECI HAREKETLER Fatih BALKAYA 1 ÖZET Küreselleşme, siyasal, toplumsal, ekonomik, kültürel dönüşümlere neden olmuştur. Sınır ötesi kurumlar ve çok uluslu şirketler

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI 28 ŞUBAT SÜRECİ VE ANA AKIM MEDYANIN SİYASET MÜHENDİSLİĞİNDEKİ ROLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

GENÇLĠK VE POSTMODERN KĠMLĠK ÖRÜNTÜLERĠ- ÜNĠVERSĠTE GENÇLĠĞĠNĠN SOSYOLOJĠK PROFĠLĠ (ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMASI)

GENÇLĠK VE POSTMODERN KĠMLĠK ÖRÜNTÜLERĠ- ÜNĠVERSĠTE GENÇLĠĞĠNĠN SOSYOLOJĠK PROFĠLĠ (ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMASI) GENÇLĠK VE POSTMODERN KĠMLĠK ÖRÜNTÜLERĠ- ÜNĠVERSĠTE GENÇLĠĞĠNĠN SOSYOLOJĠK PROFĠLĠ (ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMASI) Vehbi Bayhan ÖZET Üniversite gençliği, gelecekte üstleneceği görevlerle toplumun üst sosyal

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOS-YL-2006-0001

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOS-YL-2006-0001 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOS-YL-2006-0001 POPÜLER KÜLTÜR-TELEVİZYON İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME HAZIRLAYAN: ALİ ERDEM AKGÜL DANIŞMAN: PROF. DR. GÜLSEN DEMİR AYDIN-2006

Detaylı

Dicle Üniversitesi ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

Dicle Üniversitesi ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ Dicle Üniversitesi ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ İSB105 ARKEOLOJİ Yarıyıl Kodu Adı T+U 1 İSB105 Kredi AKTS 2 2 3 Dersin Dili Türkçe Dersin Düzeyi Fakülte Dersin Staj Durumu Yok Bölümü/Programı Dersin Türü

Detaylı