Geç Kaymakamý kap bilgisayarý. Baþkan Umre yolcusu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Geç Kaymakamý kap bilgisayarý. Baþkan Umre yolcusu"

Transkript

1 Geç aymakamý kap bilgisayarý Ygs öncesi aymakam adir Güntepe den öðrencilere teþvik. Sayfa 5 Þampiyon Saðlýk Baþkan Umre yolcusu 1770 adet ceviz fidaný daðýtýldý SPOR14 GÜNCEL2 GÜNCEL3 aberin Özü 18 MART 2013 PAZARTESÝ Yý: 1 Sayý: 8 Gýda, Tarým ve ayvancýlýk Müdürlüðü uyardý GÜNCEL3 Þap aþýsý çok önemli amamözü Gýda, Tarým ve ayvancýlýk Müdürlüðünden yapýlan açýklamada þap aþýsý yapýlmayan sýðýr türü hayvan- ile koyun-keçi türü hayvanlarýn ilçe dýþýna satýþlarýnýn lar yapýlmayacaðýný söyledi. Bu suretle hayvan sahiplerinin hayvanlarýna mutlaka þap aþýsý yaptýrmalarýný istenildi. Yapýlan açýklamada, "Þap astalýðý; sýðýr, manda, koyun, keçi, domuz ve çift týrnaklý vahþi hayvanlarda görülen, bulaþýcý ve çok hýzlý yayýlan bir hastalýktýr. Yüzde yüz bulaþýcý olmasý nedeniyle þap hastalýðý geniþ hayvan kitlelerini etkiler. Aðýr vakalarda týrnak düþmesi, buzaðý ve kuzularda ölüm görülür. astalýk, süt, et ve iþ verimini düþürerek büyük ekonomik kayýplara yol açar. Þap, aþý ile engellenebilir bir hastalýktýr. En etkili mücadele yöntemi hastalýk görülmeden önce tedbir almak, yani hayvanlarý aþýlatmaktýr" denildi. Çayköy de þap çýktý, Ýlçemiz karantinaya alýndý amamözü ilçe Gýda, Tarým ve ayvancýlýk Müdürü Mahmut Selçuk yaptýðý açýklamada Çayköyde þap çýktý. ayvan saðlýðýný tehdit eden bu unsuru ortadan kaldýrmak için gerekli tedbirleri aldýk. Ýlçemizde çoðu çiftçimiz hayvancýlýkla geçimini temin ediyor. Þap hastalýðýn hayvan saðlýðýný olumsuz etkilediðini ve çiftçilerimizi zarara uðrattýðýný biliyoruz. Bu nedenle hastalýðýn bir an önce ortadan kalkmasý için gerekli hassasiyeti gösteriyoruz, geçtiðimiz günlerde yaptýgýmýz kontollerde bir iþletmede 2 tane genç buzaðý öldü, ölenlerden birinin kadavrasý incelemek üzere Samsun a gönderildi dedi SAYFA 8 Atatürk Ýlkokulu'nda Tatbikat eyecaný Ö ðrenci ve öðretmenlerin katýlýmýyla 6 Mart günü Atatürk Ýlkokulu'nda tatbikat heyecaný yaþandý. Ayný gün hem Deprem Tatbikatý, hem de Ýkâz ve Alarm Tatbikatý gerçekleþtirildi.ýlk tatbikat olan Ýkaz ve Alârm tatbikatýnda öðrenciler siren(zil) sesiyle hýzlý ve dikkatli bir þekilde önceden belirlenen sýðýnaklara girdiler. Sýðýnaktaki öðrencilere Okul Müdürü Duran URT tatbikatýn amacý ile ilgili bilgi verdi. SAYFA 5 Akþamlarý ur'an dersleri tüm hýzýyla devam ediyor ur'an-ý erim okumasýný bilmeyen halkýmýzýn bu ihtiyaçlarýný karþýlamak için. Ýlçe Müftülüðümüzün baþlattýðý ur'an Seferberliði kampanyasý çerçevesinde, Akþam Ýle Yatsý namazlarý arasýnda Merkez ur'an ursumuzda yapýlan ur'an Dersleri tüm güzelliði ile devam ediyor. Ýlçe Müftümüz Cemil LÝV yaptýðý açýklamada: ur'an okunan yerin huzur içinde olacaðýný belirterek, Amacýmýzýn ur'an- erimin herkes tarafýndan öðrenilip,her evde okunmasý olduðunu söyledi. SAYFA 7 Amasya Milletvekili Ramis Topal'dan Ýfagat teyzeye yardým eli amamözü alkýndan kan baðýþýna büyük ilgi pazar günü ilçemize gelen ýzýlay'ýn kan baðýþ otobüsü büyük ilgi gördü.ýlçemize 5 kiþilik bir ekiple gelen ýzýlay çalýþanlarý amamözü Ýlçesinde insanlarýn giderek bilinçlendiklerini her geldiklerinde daha fazla gönüllü kan baðýþçýsýnýn kendilerine müracaat ettiðini söylediler.ekibin Sorumlu Doktoru Nurettin Erol Uyar baðýþçýlarýn içleri rahat olsun alýnan kanlarýn bir damlasý bile boþa gitmiyor.bir ünite kan ayrýþtýrýlýyor ve tam üç hastaya can oluyor.'dedi.an vermenin kiþininsaðlýðý açýsýndan da oldukça yararlý olduðunu ifade eden Dr.Uyar amamözü halkýna ilgileri için teþekkür ediyorum dedi. SAYFA 9 Dolu dolu amamözü Pazartesi gecesi ilçemize bilye büyüklüðünde dolu yaðdý. SAYFA 16 Basýnýn gücü B ir önceki sayýmýzda Arkutbey Mahallesi Stadyum Caddesinde ýþýklandýrma için direklerin dikildiðini ancak lambalarýnýn olmadýðýný yazmýþtýk. SAYFA 16 3 Güncel apýdan þatýþlara dikkat! T üketici akem heyeti Raportörü Eraslan Polat yaptýðý açýklamada vatandaþlarýn aldýklarý ürünle ilgili þikâyetlerini aymakamlýðýmýz Tüketici Sorunlarý akem eyeti Baþkanlýðýna bildirebilirler, akem eyeti olarak gerekli incelemeleri yaptýktan sonra varsa vatandaþlarýmýzýn maðduriyetlerini gidermek için para iadesi, ürün deðiþimi, kredi kartlarýnda yýllýk ücretin geri verilmesi gibi yaptýrýmlarý uygulanmasýna karar veriyoruz. Nitekim 2012 yýlýnda heyetimize yapýlan 18 baþvurunda 16'si tüketici lehine karar verilmiþtir. 4 Þampiyonun mezarý onarýldý 3 Güncel amamözü kabristanlýðýnda bulunan Dünya ve Olimpiyat Þampiyonu güreþçimiz amit aplan'ýn mezarý belediye ekipleri tarafýndan onarýldý.burada yapýlan çalýþmalar ile ilgili bilgiler veren amamözü Belediye Baþkaný Mehmet Canýbek: "1976 yýlýnda elim bir kaza sonucu hayatýný kaybeden amit aplan'ýn mezarýnda yýpranmalar olduðunu gördük"dedi. Güncel Gençlik ve Terörizm A masya Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü tarafýndan, Ýlçemizde lise öðrencilerine Amasya Terörle Mücadele Þube Müdürü Tuncer ocabay tarafýndan "Gençlik ve Terörizm" konulu konferans verildi. alk Eðitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen konferansta, terör örgütlerinin planlarý ve eleman kazanma yöntemleri anlatýldý.

2 GÜNCEL 18 MART 2013 PAZARTESÝ 2 Ç Murat ÇAMA Polis Memuru AYATIMIZIN VAZGEÇÝLMESÝ ÇAY aysýz bir dünya nasýl olurdu acaba, diye düþüneniniz oldu mu hiç? Bir gün çaysýz bir dünyada yaþam düþündüm, sabah kahvaltýsýný mümkün deðil çaysýz yapamam. Yatýlý okuduðum okullarda sabah çýkan çorbaya sadece tebessümle bakar çay olmadan asla derdim. Çalýþmýþ olduðum iþyerlerinde verilen çay molalarýný iple çekerdim, sýcacýk demli bir çay ile birlikte içeceðim bir nefes sigara beni mutlu ederdi. Çay molalarýný özlerdim, otobüs yolculuklarýnda muavinin gelip "ne alýrsýnýz?" diye sorduðunda tereddütsüz ''çay'' diye haykýrmak isterdim, ya otobüs mola verdiðin de, hemen koþarak cafeye oturur otobüs kalkana kadar içebileceðim kadar çay içer keyfini çýkarýrdým. Okul yýllarýmda teneffüslerde çay içebilmek için çok defa derse geç kaldýðýmý, öðretmenlerimin hýþmýna uðradýðýmý bilirim. Yapýlan aile ziyaretlerinde çay ile yapýlan sohbetlere doyum olmazdý, acaba ben mi çayý çok seviyordum, yoksa çay insanlar için bir vazgeçilmez miydi? Çevremdeki gözlemlerim, çayýn insanlar için bir vazgeçilmez olduðunu bana öðretmeye yetmiþti... Peki çayýn nasýl keþfedildiðini hiç bileniniz var mý? Bilmeyenlere hemen kýsa þekilde anlatayým. Çay milattan önce 2737 yýlýnda büyük Çin imparatoru Shen Nung tarafýndan tesadüfen de olsa keþfedilmiþ. Shen Nung bir gün bahçede aðzý açýk bir kapta su kaynatýrken, çalýlýklardan bir kaç yaprak kaynayan suyun içine düþmüþ. Nung yapraklarý suyun içinden toplayamadan yapraklar suda kaynamaya, hoþ bir koku etrafa yayýlmaya baþlamýþ. Ýmparator merak edip suyun tadýna bakýnca çay keþfedilmiþ olmuþ. Ýmparatorun kendi keþfi hakkýndaki düþüncesi çayýn susuzluðu bastýrdýðý, harareti giderdiði ve uykuya olan isteði azalttýðý þeklindeymiþ. Shen Nung, çay severler olarak bu buluþundan ötürü seni seviyoruz. Çay bugün dünyada sudan sonra en çok içilen içecektir, baþlangýçta da ilaç muamelesi görmüþ. albuki o yýllarda çay Orta Asya'da o kadar deðerliydi ki çay balyalarý ticarette para yerine geçebiliyordu. Çayýn Avrupa'ya geldiði ilk yýllarda tüccarlar satýþýný ateþ düþürücü, mide aðrýsý giderici, romatizmayý önleyici bir ilaçmýþ gibi yaparlarken, doktorlar biraz daha ileri giderek çaydan yapýlan iksirin tüm hastalýklara karþý direnç kazandýrdýðýný ve yaþlanmayý geciktirdiðini ileri sürüyorlardý. Ýngiltere'de çay içmek alýþkanlýk haline gelince kadýn dergileri, ev kadýnlarýnýn çay yüzünden ev iþlerine soðuk bakmaya baþladýklarýný, ekonomistler ise çalýþmaya harcanacak zamanýn çay içmekle tüketildiðini bile ileri sürmüþler. iç bir þey çayýn dünyanýn en favori içeceði olmasýný önleyememiþ. Miktar tam olarak bilinemiyor ama dünyada senede 2 milyon ton civarýnda çay tüketildiði tahmin ediliyor. Çay tadýnda güzel ve demli sohbetler diliyorum. Lodos evin çatýsýný uçurdu Cuma günü lodos Ýlçemizde etkili oldu, kopan elektrik telleri nedeniyle bazý mahallelerde ve köylerde elektrik kesintisi yaþandý.özellikle sabah etkisini gösteren lodos Ýsmail Dündar a ait evin çatýsýný uçurdu.maddi hasarýn meydana geldiði olayda ölen yada yaralanan olmadý. amit aplan Ortaokulu öðrencileri tiyatro oyunlarýyla duygusal anlar yaþattý 12 Mart Ýstiklal Marþý nýn kabulü ve Mehmet Akif Ersoy M E ehmet Akif ERSOY ve Ýstiklal Marþý'nýn milli marþ olarak kabul ediliþinin 92.yýl dönümü ve Adil Candemir Çok Programlý Lisesinde düzenlenen programla anýldý.aymakam adir Güntepe, Daire Amirleri ve öðretmenler katýmýyla gerçekleþen programda amit aplan Orta Okulu öðrencileri tarafýndan hazýrlanan Ýstiklal Marþý'nýn ruhuyla ilgili oratoryo gösterisi sunuldu. Ardýndan Ýstiklal Marþý ve Mehmet Akif ERSOY'u anlatan belgesel sunumu yapýldý. Günün anlam ve önemini belirten þiirlerin okunmasýnýn ardýndan Ýlkokullar ve anasýnýflarý arasýnda Ýstiklal Marþý'ný ezbere güzel okuma yarýþmasý yapýldý. Ýlçemizde düzenlenen resim, þiir ve kompozisyon yarýþmalarý ile Ýstiklal Marþý'ný ezbere güzel okuma yarýþmasýnda dereceye giren öðrencilere ödülleri aymakam adir Güntepe Garnizon omutaný Birol Baþtürk ve Belediye Baþkaný Mehmet Canýbek tarafýndan verildi. Dereceye giren öðrenciler; Resim dalýnda birinci olan Atatürk Ýlkokulu öðrencisi Ziþan CANDEMÝR Þiir dalýnda birinci olan amit aplan B elediye Baþkaný Mehmet CANIBE ve Eþi Berrin CANIBE ile birlikte tarihinde ümreye gitmek için ilçemizden ayrýldý. Belediye Baþkaný, öðle namazýnda sonra dua edilerek ümreye uðurlandý.uðurlama törenine aymakammadir GÜNTE- PE, Ak parti ilçe baþkaný Mehmet ARSLAN, Belediye Baþkan vekilimiz Abdullah ARS- LAN,Çevre ilçe ve kasaba belediye Baþkanlarýmýz ve ilçemiz halký katýldý. Belediye Baþkanýmýz Ümrede yaklaþýk 14 gün kalacak.bu süre zarfýnda Belediye Baþkanlýðýna Ak parti Encüme Abdullah ARSLAN vekalet edecek.. ðitim kalitesinin artýrýlmasýna katký saðlamak amacýyla AMAMÖZÜ EÐÝTÝM ALÝTESÝNÝ ARTIR- MA DERNEÐÝ kuruldu.dernek tüzüðü Ýl Dernekler Yeni Doðan Bebekler Tarým, Gýda ve ayvancýlýk Müdürlüðü personeli Göksel Yener in Semiha adýnda kýz çoçuðu dünyaya gelmiþtir.semiha kýzýmýza ve ailesine saðlýklý,mutlu bir ömür diliyoruz... Ortaokulu öðrencisi Esra YILDIZ ompozisyon dalýnda birinci olan Adil Candemir Çok Programlý Lisesi öðrencisi Enes DESTEBAÞ Ýstiklal Marþýný güzel okuma yarýþmasýnda birinci olan Atatürk Ýlkokulu öðrencisi Aleyna Þahin Resim dalýnda ikinci olan Sarayözü Ýlkokulu öðrencisi Ceren ALTUNAY Þiir dalýnda ikinci olan amit aplan Ortaokulu öðrencisi Özlem ARSLAN ompozisyon dalýnda ikinci olan Adil Candemir Çok Programlý Lisesi öðrencisi Þeyda ÞAÝN Ýstiklal Marþýný güzel okuma yarýþmasýnda ikinci olan Alan Ýlkokulu öðrencisi Serkan Akkuþ Resim dalýnda üçüncü olan Atatürk Ýlkokulu öðrencisi Sedef Sabine BALCI Þiir dalýnda üçüncü olan amit aplan Ortaokulu öðrencisi Fatih ARSLAN ompozisyon dalýnda üçüncü olan Adil Candemir Çok Programlý Lisesi öðrencisi Emre ÇELÝ Ýstiklal Marþýný güzel okuma yarýþmasýnda üçüncü olan GÖL Ýlkokulu öðrencisi Ýsa Çelik Belediye Baþkaný umreye gitti Ýlçemizde Eðitim Derneði kuruldu alý Saha Ýçin Ýmar Deðiþikliði Yapýldý amamözü ne yapýlmasý planlanan alý Sahanýn yeri belli oldu.belediye Meclisinin Mart ayý olaðan toplantýsýnda alý Sahanýn spor salonu ile futbol sahasý arasýna yapýlmasý için imar deðiþikliðine gidldi.alýnan kararla Futbol sahasý uþtepe 'ye doðru çekilirken halý saha salon ve saha arasýna yapýlacak.aber: Ayhan DUMAN Müdürlüðünce onaylanýrken dernek geçici yönetim kurulu þu isimlerden oluþtu: adir GÜNTEPE (aymakam) Ercan GÜLTEÝN( Ýlçe Milli Eðitim Müdürü) Duran URT (Atatürk Ýlkokulu Müdürü) Cem ÞANALIR(Adil Candemir ÇPL Muhasebe Öðretmeni) Ayhan DUMAN(Sarayözü Ýlkokulu Öðretmeni) Ender AYRI (amit aplan Ortaokulu Müdürü) Yakup DURSUN(Adil Candemir ÇPL Müdür V.) Geçici yönetim kurulu 6 ay süre zarfýnda yapýlacak Genel urula kadar faaliyetini sürdürecek. aber: Ayhan DUMAN amamözü aymakamlýðý tarafýndan ilçe sýnýrlarý içerisindeki mahalle ve köylerde eðitim gören ihtiyaç sahibi öðrenci ve ailelerine yönelik eðitim yardýmý yapýldý.aber: Ayhan DUMAN Ýletiþim anallarý facebook.com/amamozuaber twitter.com/hamamozu_gov 8383 MEB Mobil Servisi izmete Girdi M SYDV'den Eðitimi Yardýmý illi Eðitim Bakanlýðý, ''8383 Mobil Bilgi Servisi''ni hayata geçirdi.amamözü Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan yapýlan açýklamada :"Milli Eðitim Bakanlýðý, ''8383 Mobil Bilgi Servisi''ni hayata geçirdi. Servisle resmi ve özel okullardaki öðrencilerin e- okul sistemine girilen devamsýzlýk, sýnav tarihleri, sýnav sonuçlarý, karne notlarý, diploma notu, nakil ve okul kaydýyla ilgili veriler, kýsa süre içinde mesajla velilere bildirilecek."denildi Mobil servisten yararlanmak için aþaðýda verilen bilgileri inceleyiniz.aber: Ayhan DUMAN AMAMÖZÜ ABER Ýki aftada Bir Çýkar Yýl :1 Sayý : ************ SAÝBÝ amamözü öylere izmet Götürme Birliði adýna Ýmtiyaz Sahibi Birlik Baþkaný amamözü aymakamý: adir GÜNTEPE Yazý Ýþleri Müdürü ve Genel Yayýn Yönetmeni: Muammer ÞAÝN Sanat Yönetmeni: Ayhan DUMAN ***** ******* Yönetim Yeri: ükümet onaðý at : 2 amamözü Tel: Fax: Posta odu: Banka esap No: T.C. Ziraat Bankasý amamözü Þb ***** ****** Dizgi Tasarým: alil Ýbrahim ARTAL ***** ****** Baský: Gümüþ Basýn Yayýn Matbacýlýk-Promasyon Adres: Çöplü Mah. Osmancýk Cad. No: 27/22 ÇORUM 18 MART 2013 PAZARTESÝ azýrlandýðý Yer: Çorum Gazetesi Tesisleri

3 GÜNCEL 18 MART 2013 PAZARTESÝ 3 24 adet Montofon Irký Gebe düve daðýtýmý yapýlacak amamözü Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý tarafýndan süt sýðýrcýlýðý projesi kapsamýnda, ihtiyaç sahibi 12 aileye daðýtýlmak üzere 24 adet Montofon Irký Gebe düve alýmý açýk ihale usulü ile 06 Mart 2013 saat 10.00'da ihale yapýldý.ýhaleye firma katýldý en iyi teklifi veren Gülsar Limited Amasya Milletvekili Ramis Topal'dan Ýfagat teyzeye yardým eli B G ýda, Tarým ve ayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan çiftçilere %50 ibe destekli ceviz fidaný daðýtýmý yapýldý. Amasya özel idare müdürlüðü ve Ýl gýda tarým ve ayvancýlýk müdürlüðünün "Meyveciliði Geliþtirme Projesi" kapsamýnda A masya Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü tarafýndan, Ýlçemizde lise Montofon ýrký gebe düve ihalesi yapýldý Þirketi ihaleyi kazandý.aymakam adir Güntepe konu ile ilgili yaptýgý açýklamada "Bu proje ile amacýmýz, insanlarýmýzýn sürekli bir gelir elde edebilecekleri bir iþ sahibi olmalarýný saðlamak ve bu vatandaþlarýmýzýn kimseye Muhtaç olmadan daha kaliteli bir yaþam sürdürmelerini temin etmektir".dedi. aber..ýbrahim artal elediye Baþkaný Mehmet Canýbek vatandaþlarýn sorunlarýný yerinde inceleyerek çözmeye çalýþýyor.amit kaplan mahallesinde ikametgah eden Ýfagat Canýbek engelli olduðu için yürümekte ve gezmekte sorun yaþýyordu.baþkan Canýbek Ýlçemizi ziyaret eden CP Amasya Milletvekilimize engelli arabasý almasýný istedi.milletvekilimiz Ramis TOPAL belediye baþkanýmýzýn bu isteðini en kýsa sürede yerine getirerek 25 þubat 2013 tarihinde Belediye Baþkanýmýza, özürlü teyzemize verilmesi için özürlü arabasýný gönderdi.belediye Baþkaný Mehmet Canýbek, CP Ýlçe baþkaný Zeynel Suiçmez ile birlikte engelli arabasýný teslim ettiler.amamözü aber olarak CP Amasya milletvekilimiz Ramis Topal'a teþekkür ederiz. aber..ýbrahim artal Gýda, Tarým ve ayvancýlýk Müdürlüðü Ceviz Fidaný Daðýttý amamözülü çiftçilere %50 devlet destekli olmak 24 çiftçiye üzere toplam bin 770 adet ceviz fidaný daðýtýldý. Ýlçe Gýda, Tarým ve ayvancýlýk Müdürü Mahmut Selçuk yaptýðý açýklamada; "Meyveciliði Geliþtirme Projesi" kapsamýnda daðýtýmý yapýlan ceviz fidanlarýnda ilçemizin iklimine uygun ve yüksek verimli çeþitler olan Þebin ve Bileçik cinsleri tercih edilmiþtir. Fidan daðýtýmý yapýlmadan önce teknik elemanlarýmýzca tüm bahçelere tek tek gidilerek yer seçimi yapýlmýþ, arazisi uygun çiftçilerimiz arasýndan 24 çiftçimize toplam bin 770 adet ceviz fidaný daðýtýmý yapýlmýþtýr. Ayrýca fidan daðýtýmý esnasýnda çiftçilerimize fidanlarýn nasýl dikilmesi gerektiði anlatýlarak, bilinçli bir yetiþtiricilik yapýlmasý için gereken ilk adýmlar anlatýlmýþtýr" dedi.aber..ýbrahim artal Öðrencilere Gençlik ve Terörizm konulu konferans verildi öðrencilerine "Gençlik ve Terörizm" konulu konferans verildi. alk Eðitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen konferansta, terör örgütlerinin planlarý ve eleman kazanma yöntemleri anlatýldý. Amasya Terörle Mücadele Þube Müdürü Tuncer ocabay, terör örgütlerinin, iç ve dýþ kaynaklardan destek alarak eðitim yuvalarýndaki gençleri kendi amaçlarý doðrultusunda insan kaynaðý olarak kullanmaya çalýþtýklarýný vurgulayarak, "Bu nedenle terör örgütlerinin elaman kazanmaya yönelik çalýþmalarýna karþý dikkatli olmanýzda yarar var" diye konuþtu.aber..ýbrahim artal Belediye Baþkaný Canýbek; Emniyet kemerinin hayat kurtarmadaki rolü büyük A 2 masya Ýl Emniyet Müdürlüðü'nün "Amasya emniyet kemeri kullanýmda Türkiye'ye öncülük ediyor" sloganýyla baþlatmýþ olduðu "emniyet kemeriyle hayata baðlanýn" isimli projesine Belediye Baþkaný Mehmet Canýbek "alkýmýza her alanda olduðu gibi Ýlçe Ýdare Þube Baþkanlarý toplantýsý gerçekleþtirildi 013 yýlý 1.Dönem ilçe idare þube baþkanlarý toplantýsý aymakam adir Güntepe Baþkanlýðýnda Jandarma omutaný, Yazý Ýþleri Müdür Vekili, Milli Eðitim Müdürü, Saðlýk Grup Baþkaný, Mal Müdürü, Müftü, Tarým Gýda ve ayvancýlýk Müdürü, Özel Ýdare Müdürü ve Tapu Sicil Müdür Vekili'nin katýlýmýyla yapýldý.toplantýda ilçemizde ki kamu kurumlarýnýn sorunlarý konuþuldu.ayrýca Ýlçemizde görev yapan personelin en kýsa ve seri þekilde vatandaþlara hizmet saðlanmasýný ve ilçemizdeki kamu personelinin memur ciddiyetine uygun davranmasýnýn önemi bir kez daha vurgulandý.aber:.ýbrahim artal yýlýndan elde edilen kira gelirleri vergiden istisna olacak tutar 3.000,00 TL olarak belirlenmiþtir.bu tutar kira bedelinden düþüldükten sonraki meblað üzerinden vergi ödenecektir.örneðin aylýk trafikte de örnek olmalýyýz, emniyet kemerimizi mutlaka takmalýyýz, emniyet kemerinin hayat kurtarmada ki rolü büyük ayrýca trafik terörüne her zaman dikkat çekmek gerekiyor çünkü insanlar kolay yetiþmiyor" sözleri ile destek verdi.aber:.ýbrahim artal Evi kirada olan ev sahipleri dikkat! irada olan gayrimenkulünüz varsa Mart ayýnýn 25'ine kadar bir kira gelirleri beyannamesi doldurmanýz gerekiyor. 500,00 lira kira geliri olan 6.000,00 liralýk yýllýk kazancýn 3.000,00 liralýk kýsmý için vergi ödeyecektir. ira beyannamelerini vatandaþýn yerine Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý otomatik olarak dolduracaktýr. Bankacýlýk sisteminden bilgileri alan Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý ev sahiplerine vergilerini ödemeleri için mektup gönderecek.mükellef idarenin internet sitesine girdiðinde veya vergi dairesine gittiðinde ne kadar vergi ödeyeceðini görecek sistemde herhangi bir yanlýþlýk yoksa taraflar karþýlýklý onay verecektir. Beyanname vermeyen veya eksik bildirenler hem istisna tutarýndan yararlanmayacak hem de idari para cezasý alacak.gayrimenkul niteliðinde olan mal ve haklardan elde edilen bu gelirler için beyanname verilmemesi veya gelirin düþük gösterilerek istisna tutarýnýn altýnda kalmasýnýn önüne geçilmesi hedefleniyor. Beyanda bulunmayanlar banka veya tapudan alýnan bilgilerle tespit edilerek istisnadan yararlanmamalarýnýn yanýsýra cezai yaptýrýmla da karþý karþýya kalacaklardýr. aber:.ýbrahim artal akem eyeti Raportörü Eraslan Polat: apýdan yapýlan satýþlara dikkat! aymakamlýk Tüketici Sorunlarý akem eyeti Baþkanlýðý vatandaþlarýmýzýn þikâyetleri deðerlendirmek amacýyla aymakamlýk toplantý salonunda aymakam adir Güntepe Baþkanlýðýndan toplandý. Raportör Eraslan Polat toplantýyla ilgili olarak yaptýðý açýklamada vatandaþlarýn aldýklarý ürünle ilgili þikâyetlerini aymakamlýðýmýz Tüketici Sorunlarý akem eyeti Baþkanlýðýna bildirebilirler, akem eyeti olarak gerekli incelemeleri yaptýktan sonra varsa vatandaþlarýmýzýn maðduriyetlerini gidermek için para iadesi, ürün deðiþimi, kredi kartlarýnda yýllýk ücretin geri verilmesi gibi yaptýrýmlarý uygulanmasýna karar veriyoruz. Nitekim 2012 yýlýnda heyetimize yapýlan 18 baþvurunda 16'si tüketici lehine karar verilmiþtir. Raportör Polat ayrýca kapýdan yapýlan satýþlarda dikkat edilmesi gerektiðini, bu tür satýþlarda alýnan senet, fatura ve fiþ gibi belgelerin alýnýp saklanmasýnýn, tüketicinin herhangi maðduriyeti durumda ibraz edilmesinin çok önemli olduðunu ve alýnan senetlerin kapalý senet olmasýný, internetten yapýlan alýþveriþlerde uygulanan mesafeli satýþ sözleþmesinin dikkatlice okunmasýnýn gerektiðini belirtti.aber..ýbrahim artal ardeþ aðabeyliðini gösterdi... Belediyemizin araç parký güçleniyor B elediyemize, Merzifon Belediyesiyle kardeþ belediye olmanýn avantajlarýný kullanarak halkýmýza daha iyi hizmet verebilmesi için çift kabinli aracý belediyemize kazandýrýldý. onu hakkýnda açýklama yapan Belediye Baþkaný Mehmet Canýbek; Ýþimiz hizmet etmek, bunun için her türlü fýrsatý deðerlendiriyor, tüm imkanlarý zorluyoruz.ýlçemize hayýrlý olsun.dedi aber:.ýbrahim artal

4 GÜNCEL 18 MART 2013 PAZARTESÝ Dede öy yolunda çalýþmalar devam ediyor aymakam adir Güntepe Ýl Özel Ýdaresi Yol Þube Müdürü Yýlmaz aranfil ve beraberindeki bir heyetle Dede öy yayla yolu çalýþmalarýný yerinde denetledi. aymakam Güntepe yaptýðý açýklamada "Ýl Özel Ýdaremiz ve Orman Bölge Müdürlüðümüz ortak çalýþmalarýyla amamözü için çok büyük bir öneme sahip Dede öy yayla yolu 3 hafta içinde hizmete açýlacak, yapýlacak yol yayla yolu hari- cinde su getirmek ve ayný zamanda olasý orman yangýnlarý içinde kullanýlacaktýr.bundan dolayý çok önemli bir hizmettir"dedi.aymakam adir Güntepe son olarak: "eski yolun yaklaþýk 13 km uzunlukta olduðunu ancak þuan ya- 4 Minibüs sürücülerine seminer verildi pýlan yol ile bu mesafeyi kýsaltarak 3 km'ye indireceklerini bununda vatandaþlarý önemli ölçüde rahatlatacaklarýný vurguladý". E mniyet Amirliði Trafik Denetleme Büro Amirliðinde görevli Polis Memuru Recep UYGUR tarafýndan günü amamözü 26.no'lu Minibüscüler ve Motorlu Taþýyýcýlar kooperatifi üyelerine yönelik yolcu bekleme salonlarýnda Amasya Ýl Em- niyet Müdürlüðünün baþlatmýþ olduðu "Emniyet emeri Ýle ayata Baðlanýn "Projesi kapsamýnda, Trafik kazasý sonrasý yaralanmalarýn ve ölümlerin en aza indirmek için Emniyet emerinin kaza anýndaki önemi, takýlmadýðýnda yaþanacak olumsuzluklarýn önüne geçebilmenin emniyet kemeri ve diðer güvenlik donanýmlarýnýn kullanýmýnýn yaygýnlaþmasý sayesinde gerçekleþeceði; iþisel olarak aldatýcý bir özgürlük duygusu için hayatýn ziyan edilmesi yada kaybedilmesinin kabul edilemeyeceði, hastanede yatmak veya ömür boyu tekerlekli sandalyeye mahkum olmanýn bu basit özgürlük duygusuyla karþýlaþtýrýlamayacaðýnýn anlatýldýðý. Seminerde 26 Nolu kooperatif üyeleri projeye destek verdiklerini ifade ettiler. Þampiyon Güreþcimizin mezarý onarýldý amamözü kabristanlýðýnda bulunan Dünya ve Olimpiyat Þampiyonu güreþçimiz amit aplan'ýn mezarý belediye ekipleri tarafýndan onarýldý.burada yapýlan çalýþmalar ile ilgili bilgiler veren amamözü Belediye Baþkaný Mehmet Canýbek: "1976 yýlýnda elim bir kaza sonucu hayatýný kaybeden amit aplan'ýn mezarýnda yýpranmalar olduðunu gördük.. Buna baðlý olarak belediyemiz ekiplerince þampiyon güreþçimizin mezarýnda bir takým iyileþtirme, bakým ve onarým çalýþmasý yaptýk. Bu kapsamda Mevcut mermerleri yenileyerek mezarýn alt zeminini güçlendirdik." dedi. aber: Ayhan DUMAN Meteoroloji yerinde ölçüm için adým attý M eteroloji 10.Bölge Müdür Yardýmcýsý Mehmet Ýmrenk, Þube Müdürü Erol Çakmak, Amasya Meteoroloji Müdürü Ramazan Baykuþ ve Merzifon avaalaný Meteroloji Müdürü M.Naci ýnacý ilçemize ziyaret gerçekleþtirerek otomatik meteroloji gözlem istasyonu yer tespiti için çalýþmalarda bulundular. onu hakkýnda açýklama yapan Bölge Müdür Yardýmcýsý Mehmet Ýmrenk "bu istasyonun kurulmasýyla birlikte meteorolojik parametrelerin yerinde ölçülüp daha doðru tahmin ve iklim verisi elde edileceðini" belirtti.aber:.ýbrahim ARTAL afkas Derneði Üyeleri kan baðýþýnda bulundu amamözü afkas Derneði,Orta aradeniz Bölgesi ýzýlay an Merkezi tarafýndan yürütülen kan baðýþý kampanyasýna destek verdi. Derneðin yönetim kurulu ve gönüllüleri ilçemize gelen kan baðýþý otobüsünde kan baðýþý yaptýlar. Dernek üyeleri, kan vermenin insan saðlýðýna faydasýna dikkat Çekerek, "an baðýþýnýn tek kaynaðý insanýmýzdýr.an sýkýntýsýný gidermek için bu kaynaðý iyi kullanmak gerekiyor." dedi. Cami inþaatý tam gaz sürüyor Y apýmý devam eden amit aplan Camii Ýnþaatý tam gaz sürüyor..avalarýn ýsýnmasý ile kubbelerin sývanmasý ve sac monte iþlemlerine baþlandý.caminin iç çinisinin yapým iþi için görüþ- melere baþlanýrken cami derneði üyelerinin gelecek hafta çini yapým iþini görüþmek üzere ütahya'ya gideceði,ayrýca cami inþaatý için Amasya genelinde yardým toplanacaðý belirtildi.aber: Ayhan DUMAN adýna Þiddete ayýr alk Eðitim Merkezi koordinesinde her ay düzenlenen seminerlerden ikincisi adýnlar Günü münasebetiyle 8 Mart Günü yapýldý. 8 Mart Dünya adýnlar Günü'nde Ýlçe Jandarma omutanlýðý'nca"adýna Þiddet" konulu seminer düzenlendi. atýlýmcýlara Ýlçe Jandarma omutanlýðý tarafýndan hazýrlanan sunu izletildi. Seminer sonunda "adýna Þiddet Suçtur" temalý afiþ ve broþürler daðýtýldý. Pegasus avayollarý Merzifon-Ýstanbul uçak sefer saatleri belli oldu G eçtiðimiz sayýda Pegasus avayollarý'nýn Merzifon-Ýstanbul(Sabiha Gökçen avalimaný) seferlerinin baþlayacaðýný duyurmuþtuk.aberin ardýndan geçtiðimiz günlerde Pegasus avayollarý, Merzifon-Ýstanbul Uçak seferlerinin uçuþ ve kalkýþ saatleri açýklandý.aber:ayhan DUMAN

5 Ý EÐÝTÝM 18 MART 2013 PAZARTESÝ 5 OUMA(MA) nsan hayatýnda önemli dönüm noktalarý vardýr. Öncelikle doðmak yani bu dünyaya gelmek ve yeni bir yaþama baþlamak, yürümeye baþlayýp dünyayý daha detaylý keþfetmek ve yaþý geldiðinde de okula baþlamak. Bir iþe girip hayatýný kazanmak ve evlenip bir yuva kurmak, kalbinde vatan millet sevgisi taþýyan evlâtlar yetiþtirmek, hayatýnýn sonbaharýnda geriye dönüp baktýðýnda huzurla dolabilmek ve dingin bir ruh haliyle tebessüm edebilmek. ýsaca kendini gerçekleþtirmiþ bir insan olarak hayatýný sonlandýrabilmek. Özellikle insan hayatýnda önemli dönüm noktalarýndan biri olan okuma ve yazma üzerinde durmak istiyorum. Okuma ve yazma genel olarak tüm hayatýmýzý etkiliyor aslýnda. Bir süreç ve ilk öðrendiðimizden beri bu süreci yaþýyoruz. imimiz çok derin kimimiz çok sýð. ýzlý, etkili ve anlamlý okumak ve öðrendikleriyle yeni þeyler yazabilmek dilin önemli temel becerilerindendir. Çok okuyup, iyi yazan insanlarýn hayatlarýný daha kaliteli ve anlamlý yaþadýðýný söyleyebiliriz. ýsacasý okuma ve yazma bizim için altýn bir anahtar gibidir, her kapýyý açabileceðimiz. Üzülerek ifade etmeliyim ki ülkemizde okuma, özellikle de yazma düzeyi çok yetersiz. Zaten okumayan bir toplumun da yazma düzeyinin iyi olmasý beklenemez. Yazma derken her insanýn yazar olmasýný kastetmiyorum, böyle bir beklentim de yok. Ancak üniversite bitiren gençlerimiz bile iki satýr dilekçe yazamýyor, dertlerini anlatacak cümle kurmakta zorlanýyorlar. Bunda bizim eðitim sistemimizin etkileri çok fazla. Sürekli test çözen bir beyin ve sadece doðru þýkký görmeye odaklanmýþ bir çift göz doðal olarak okumaz ve yazmaz. Test mantýðýyla yetiþtiðimiz için ilk tarihî romanýn Namýk emal'in Cezmi'si olduðunu, edebiyatýmýzda ilk kadýn romancýnýn Fatma Aliye olduðunu iyi biliriz ancak bu iki yazarýn bir tek kitabýnýn içeriði hakkýnda bilgimiz yoktur. Edebiyatýmýzda ilk noktalama iþaretini Þinasi'nin "Þair Evlenmesi" adlý eserinde kullandýðýný adýmýz gibi biliriz ama "Þair Evlenmesi" neyi konu edinir hiç fikrimiz yoktur. Ayrýca merak da etmeyiz. Eðitim sistemimiz insanýn en önemli doðal özelliklerinden olan merak yeteneðini de köreltmiþtir ve köreltmeye devam etmektedir. âlbuki bir ülkenin eðitim sistemi bireyine sadece okuma-yazmayý, problem çözme yeteneðini ve merak duygusunu en iyi þekilde aþýlasa baþka bir þey kazandýrmasýna gerek yok kanýmca. Bu en temel ve en önemli özellikler, bireye tüm hayatý boyunca yetecektir. Bir insan ne kadar çok okursa o kadar çok yeni kelime de öðrenir. elime daðarcýðý zenginleþir. Okuduðunu iyi anlar ve anlatýr. Ayrýca iyi okuyan insan iyi de yazar. Duygu ve düþüncelerini karþý tarafa net anlatýr. Sözlü iletiþimi de etkili ve akýcýdýr. Özgüveni yüksektir. epimiz nihaî amacý özgüveni yüksek, etkili iletiþim sahibi bireyler yetiþtirmektir. Bu da çok okuyan ve öðrenen, öðrendiklerini aktarabilen bireylerle mümkün olabilir ancak. Çünkü bilgi güçtür. E.Gibban okumayý hiçbir servetine deðiþmeyeceðini söylüyorsa bir bildiði vardýr. Dinimizde de okumanýn, öðrenmenin önemi çok büyüktür. atta bir ayette "iç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" denilmiþtir. Ülkemizin okuma alýþkanlýðý istatistiklerine hiç girmeyeceðim. Çünkü karþýmýza o zaman utanç verici bir tablo çýkýyor. Pek tahsil görmemiþ insanlarý bir kenara býrakýrsak diploma almýþ birçok insanýn da okumadýðýný görmekteyiz. Aslýnda çevremizde bir sürü de diplomalý okumaz yazmaz insan var. Ülke olarak okumadýðýmýzýn bir göstergesi de kahvehanelerin sayýsýdýr. üçücük amamözü'nde bile on civarýnda kahvehane var. Gerçi bir zamanlarýn kýraathaneleri yani okuma yerleri bile zamanla daha farklý bir anlama bürünüp kahvehane yani kahve evi anlamýný almýþ. Geçenlerde okuduðum bir haberde Anadolu'nun bir köþesindeki bir kahvehane sahibi Salý ve Cuma günlerini kahvehanesinde okuma günleri olarak tertiplemiþ. itap okuyanlara da çayý ikram ediyor. Bu iyi niyetli giriþimi kutlamak gerekir. Ancak benim bazý tereddütlerim var açýkçasý. Umarým oraya gelen insanlarýmýz çay okuyup kitap içmez. Yani kitabý ikinci plâna atýp da sýrf bedava çay içmek için bu iyi niyetli giriþimi suiistimal etmez. Veliler olarak yaptýðýmýz en büyük hatalardan biri de bana göre hadi çocuðum odana git de dersini çalýþ, kitabýný oku þeklindeki cümlelerdir. Bu cümleleri sarf eden anne baba da o akþam TV izliyorsa çocuðuna hiç kýzmasýn okumuyor yazmýyor diye. er akþam fazla deðil tüm aile sadece yarým saat kitap okuma saati yapsýn birçok þey deðiþir. Birçok kiþi de kitap okuyacak vakti olmadýðýndan dert yakýnýyor. Bilmiyorlar ki kitap boþ zamanda okunmaz, kitap okumak için boþ zaman yaratýlýr. Benim kanaatime göre bir insan ne iþ yapýyorsa yapsýn günlük en az yarým saat kitap okuyabilir. Bahane bulanlar kitap okumayý alýþkanlýk hâline getirmemiþ, arada sýrada mecbur olduðu için okuyan tiplerdir bana göre. Özellikle eðitim camiasýnda olanlarýn bu konuda daha hassas olmalarý gerekir. Çok okuyarak öðrencilerimize örnek olmalý ve okumanýn hazzýný varmalýyýz.sözlerimi âtip Çelebi'nin þu veciz sözleriyle bitiriyorum: "Mumlar tükenir, güneþ doðar ve ben hâlâ okurdum." Geç aymakamý kap bilgisayarý aymakam Güntepe, ilçede YGS'ye girecek öðrencileri teþvik etmek amacýyla ilginç bir yönteme baþvurarak, sýnavda kendisini geçecek öðrencilere dizüstü ya da tablet bilgisayar alacak. Güntepe, 24 Mart'ta gerçekleþtirilecek YGS'ye kendisinin de gireceðini belirterek, ''Sýnavda puan olarak beni Ö ðrenci ve öðretmenlerin katýlýmýyla 6 Mart günü Atatürk Ýlkokulu'nda tatbikat heyecaný yaþandý. Ayný gün hem Deprem Tatbikatý, hem de Ýkâz ve Alarm Tatbikatý gerçekleþtirildi.ýlk tatbikat olan Ýkaz ve Alârm tatbikatýnda öðrenciler siren(zil) sesiyle hýzlý ve dikkatli bir þekilde önceden belirlenen sýðýnaklara girdiler. Sýðýnaktaki öðrencilere Okul Müdürü Duran URT tatbikatýn amacý ile ilgili bilgi verdi. Ýkinci tatbikat olan Deprem tatbikatýnda ise öðrenciler ilk siren sesiyle birlikte sýra ve masalarýnýn yanýnda hayat üçgeni oluþturarak kendilerini korumaya aldýlar. Ýkinci siren sesiyle birlikte de okuldan uzakta sýra oldular. Burada da öðrencilere depremle ilgili bilgi veren okul müdürü, öðrencilere herhangi bir arkadaþlarýnýn okul içinde olup olmadýðýný sorarak dikkatli olup olmadýklarýný test etti.tatbikat sonunda okul müdürü Duran URT tüm öðretmen ve öðrencilere teþekkür etti. 7 Mart Perþembe günü Atatürk Ýlkokulu 1/A sýnýfý öðrencileri, velilerin de katýlýmýyla büyük bir kutlama yaptýlar. Sýnýf öðretmeni Orhan DAÐDELEN tüm harfleri bitirdiklerini ve öðrencilerde farkýndalýk yaratma adýna böyle bir kutlama yapmayý uygun gördüðünü bildirdi. Okuma yazmanýn insan hayatýnda önemli dönüm noktalarýndan olduðunu bildiren Orhan DAÐDE- LEN harfleri bitirdiklerini ancak asýl iþlerinin þimdi baþladýðýný belirtti. Bundan sonra bol bol okuma ve yazma çalýþmasý yapacaklarýný, öðrencilerinin okuma hýzlarýnýn ve anlama - anlatma becerilerinin artmasý için gayret göstereceðini anlattý. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde ilçe halk kütüphanesine öðrencileriyle birlikte bir gezi düzenleyeceðini, tüm öðrencilerini kütüphaneye üye yapacaðýný, oradan sýk sýk kitap alýp okuyacaklarýný bildirdi. Buradan velilere de seslenen geçecek öðrenci arkadaþlarýma bilgisayar armaðan edeceðim. Amacýmýz, öðrencilerimizi YGS sýnavýnda daha baþarýlý olmalarý yönünde teþvik etmek'' dedi.ýlçelerinde bu yýl ilk kez YGS'ye girecek 31 öðrenci bulunduðunu bildiren Güntepe, kendisini geçmeleri halinde bu öðrencilerin tümüne bilgisayar hediye edeceðini kaydetti. -aymakamda sýnava hazýrlanýyor- Atatürk Ýlkokulu'nda Tatbikat eyecaný Atatürk Ýlkokulu'nda arf Bayramý A tatürk Ýlkokulu 1A sýnýfý öðrencileri öðretmenleri Orhan DAÐDE- LEN nezaretinde ilçe halk kütüphanesine bir ziyaret gerçekleþtirdi. Ziyarette kütüphane görevlisi ve sýnýf öðretmeni öðrencilerine kütüphane ile ilgili bilgi verdi. ütüphanede uyulmasý gereken kurallar ve kütüphanede ne tür kitaplarýn olduðu anlatýldý. Gezi sýrasýnda öðrencilerin çok meraklý ve ilgili olduklarý gözlendi. Tüm öðrenciler kütüphaneye üye olup ilk kitaplarýný da aldýlar ve büyük bir iþtahla okumaya baþladýlar. Amaçlarý hakkýnda bilgi veren Orhan DAÐDELEN tüm harfleri bitirdiklerini, bundan sonra yapmalarý gerekenin bol okumak ve yeni bilgiler öðrenmek olduðunu kaydetti. Öðrencilerini küçük yaþlarda kitap ve kütüphane ile tanýþtýrmak istediðini, okuma alýþkanlýðýný bu yaþlarda vererek ilerde öðrencilerini kahve köþelerinde görmek istemediðini aktardý. Öðretmen ve öðrenciler kütüphane görevlisine teþekkür ederek ayrýldýlar. Orhan DAÐDELEN, anne babasý okumayan bir öðrencinin de okumaya pek sýcak bakmadýðýný, annesi babasý TV karþýsýnda dizi izleyen çocuklarýn da onlara özendiðini akþamlarý tüm ailenin TV'yi kapatýp kitap okuma saati yapmalarýnýn uygun olacaðýný hatýrlattý. Çocuklarýn tüm okul ihtiyaçlarýný karþýlamanýn baþarýlý bir akademik hayat için gerekli ama yeterli olmadýðýna deðinen Orhan DAÐDELEN, çocuklarla zaman geçirmenin çok daha önemli olduðuna vurgu yaparak, çocuklarýn örnek alacaðý doðru davranýþlarýn sergilenmesi gerektiðini anlattý. 1A sýnýfý velilerinden Öznur AÇIEL bu tarz kutlama ve etkinliklerin önemli olduðuna iþaret ederek, çocuklarýnýn baþarýlý olmasý için her anlamda öðretmene destek olunmasý gerektiðini hatýrlattý. Orhan DAÐDELEN kutlamaya katýlan - katýlmayan tüm velilerine teþekkür etti. 1-A sýnýfý öðrencileri kütüphanede 1 Sýnava kendisinin de hazýrlýk yaptýðýný anlatan Güntepe, ''Sýnava hazýrlýk için cep kitabý aldým. O kitap üzerinden ders çalýþýyorum. Geçmiþ yýllarýn sorularýný da çözüyorum'' ifadelerini kullandý.güntepe, amamözü Eðitimini alkýndýrma Projesi (EAP) kapsamýnda ilçede eðitim altyapýsýnýn geliþmesi yönünde çalýþma yaptýklarýný da anýmsattý. amamözü Adil Candemir Çok Programlý Lisesi 12. sýnýf öðrencilerinden Satu Altun (17) ise aymakam Güntepe'nin YGS sýnavýnda kendisini geçen öðrencilere bilgisayar alma sözünün öðrenciler arasýnda heyecan oluþturduðunu söyledi. Bilgisayarýnýn olmadýðýný dile getiren Altun, ''Üniversite hayatýnda bilgisayarýn önemi daha çok artacak. Babamdan bu yükü kaldýrmak istiyorum. Bunun için daha çok ders çalýþmaya baþladým'' dedi. adir Canýbek de baþta aymakam Güntepe'yi geçemeyeceðini düþündüðünü, ümitsizliðe kapýldýðýný belirterek, ''Ancak deneme sýnavlarýnda baþarý seviyemin arttýðýný görünce umutlandým, daha çok ders çalýþmaya baþladým'' diye konuþtu. Göl Ýlkokulu'nda 12 Mart çoþkusu 2 Mart Ýstiklal Marþýmýzýn abulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Göl Ýlkokulu'nda çoþkuyla kutlandý.okul öðretmenleri tarafýndan hazýrlanan programda öðrenciler tarafýndan þiirler ve M.Akif Ersoy'un yaþamýný anlatan yazýlar okunurken,ýstiklal Marþýmýzýn kabulü süreci sinevizyon eþliðinde gösterildi.aber: Ayhan DUMAN

6 ÖYLERÝMÝZ 18 MART 2013 PAZARTESÝ 6 öyün tarihçesi: ültür: öyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkýnda kýsa bilgiler þöyledir: Gelenek ve göreneklerimiz Anadolu kültürünü yansýtmaktadýr. öyde düðünler 3 gün sürmektedir. 1. gün köy sakinleri toplanýr ve düðün sahibine yardýmcý olunacak konularý, gelecek misafirlerin aðýrlanmasý gibi organizasyonlar yapýlýr. 2. gün akþam kýna gecesi yapýlýr. 3. gün gelin alma iþlemide yapýlarak düðün bitirilir. öyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkýnda bilgi olarak orta karadeniz yöremizde kullanýlan ortak yemekler keþgek, karabaklalý sarma ve yöreye has el yapýmý tarhana gibi ortak yemeklerimiz bulunmaktadýr. Oyunlar olarak yine çorum yöresinde oynanan halaylarý ve oyun havalarý bulunmaktadýr. öyde gelenek haline gelen yaðmur duasý yapýlýr.öyde yaðmur duasýý yapýlmadan 12 ay önceden para toplanýr,gerekli hazýr- Gazetemizin bu sayýsýnda sizlere ilçemize baðlý Alan öyü'nü tanýtacaðýz. Tüm bu bilgiler kaynak kiþilerden,köy halkýndan edinilen bilgilere hazýrlanmýþtýr. lýklar yapýlýr.öy sakinleri tarafýndan bir gün belirlenir. O gün erkenden kalkýlýp Erenler diye tabir edilen yere gidilir.orada kurbanlar kesilir yemekler piþirilir.öðle namazýna doðru herkes oraya gelir,öðle namazý hep beraber orada kýlýnýr.,yaðmur duasý yapýlýr yemekler yenilir. öyün iklimi, aradeniz iklimi etki alaný içerisindedir. baþ hayvan sayýsý yaklaþýk arasý,küçükbaþ hayvan sayýsý koyun( ),keçi( )dür. NÜFUS: Yýllara Göre öy Nüfusu Verileri: 2009 yýlý verilerine göre: 328 kiþi yaþamýþtýr yýlý verilerine göre: 312 kiþi yaþamýþtýr yýlý verilerine göre:288 kiþi yaþamýþtýr yýlý verilerine göre: 286 kiþi köyde yaþamaktadýr. öyün ekonomisi tarým ve hayvancýlýða dayalýdýr.öy arazisinde yetiþtirilen tarým ürünleri:arpa,buðday ve Yem Bitkileri,sebze ve meyvedir.tarým arazilerinin toplamý dekardýr. ayvan türleri arasýnda daha çok sýðýr, koyun ve keçi önemli paya sahiptir.büyük- Yerleþim yerinin köy tüzel kiþiliði almasý ile birlikte köyün tüzel kiþiliðini temsil etmesi için köy muhtarlýk seçimleri de yapýlmaktadýr. Seçildikleri yýllara göre köy muhtarlarý:: Salih Çaylak(halen görevde) sadýk bal Coðrafi konumu: Amasya iline 112 km, amamözü ilçesine 17 km uzaklýktadýr. Ýklimi: Ekonomi: Muhtarlýk: sadýk bal -mustafa güler -ahmet güler -hüseyin karakuþ öyün doðal güzellikleri,tarihi yerleri: öyde "Su Deðirmeni "isminde bir bölge bulunmaktadýr.burada piknik yapýlabilmektedir. öyün karþý tarafýnda halkýn yazý diye tabir ettiði alanda ristiyan,ermeni ve diðer milletlere ait mezarlýklar vardýr. öyde anlatýlan efsaneler: Alan öyü sýnýrlarý içerisinde bulunan ERENLER yatýrý iyi niyetlere fayda saðlayan,kötü niyetler karþýsýnda tepki gösteren bir niteliðe sahiptir.öy içindeki söylentilere göre taþýna topraðýna sahip çýktýðýna inanýlýr..erenler sýnýrýnda bulunan bir aðaca zarar verildiðinde tepki gösterir.öyden bazý insanlar bu duruma þahit olmuþlardýr.topraðýnýn þifalý olduðuna inanýlýr.öy ALAN ÖYÜ öyün adýnýn nereden geldiði ve hakkýnda bilgi yoktur. köyümüzün tarihi hamamözü'nün kuruluþu ile hemen hemen ayný yýllara rastlar ki köyün büyüklerinin anlattýklarýna göre kafkaslardan gelen türkmen kabileleri osmanlý zamanýnda göçebelikten yerleþik hayata geçirilmek için oluþturulan iskan zorunluluðu sonucu hamamözüne yerleþtirilmek üzere yer gösterilir. o yýllarda gümüþlü ibrahim aðanýn bir çiftliði olan hamamözünde 2 veya 4 hane arasý çiftlik aðasýnýn evi ile çiftlik çobanlarýna ait barýnaklar olduðu söylenir. yani bu anlatýlanlar osmanlý rus savaþlarýndan çok öncelerine rastlamaktadýr. Zaten köyümüzde oturanlara ait mernis kayýtlarýna göre gidildiðinde alan köyü doðumlu olan 1830 doðumlu kiþilerin kayýtlarýna bile rastlanmaktadýr. hamamözünde gösterilen yeri beðenmeyen göçebe zihniyetteki dedelerimiz bize daha rahat sivri sineklerin rahatsýz edemeyeceði yerlere gidelim derler ve þimdiki alan köyünün bulunduðu daðýn yamacýna yerleþirler. o zamanlar köyümüz de küçükbaþ hayvancýlýðýn çok yapýldýðý özellikle keçi denilince akla ilk olarak alan köyü keçisi geldiði yine büyüklerin anlatýmý ile sabittir. köyümüzün yaklaþýk olarak tarihi 1700'lü yýllarýn ortalarýna kadar gittiði yine köyde meftun mezarlara göre tesbit edilebilmektedir.ayrýca köylünün konuþma þivesi eskiden kullandýklarý araç ve gereçler incelendiðinde tam bir orta asya kültürü karþýmýza çýkmaktadýr. dýþýndan gelen kiþiler þifa olarak bu topraðý kullanýr.bu toprak karþýlýðýnda kuþlara yiyecek olarak bir avuç kadar buðday býrakýlýr.bu buðdayýn topraðýn etkisini göstermede önemli rolü olduðuna inanýlýr. öyün altyapý bilgileri: öyde, ilköðretim okulu vardýr.anasýnýfýndan 4.sýnýfa kadar eðitim-öðretim devam etmektedir.5.sýnýftan lise çaðýna kadar öðrenciler taþýmalý eðitimden yararlanmaktadýr. öyün içme suyu þebekesi ve kanalizasyon þebekesi vardýr. Saðlýk ocaðý ve saðlýk evi yoktur. öye ulaþýmý saðlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardýr. öye yapýlan yatýrýmlar, kazandýrýlan hizmetler: Son dönemde kamu hizmetleri kapsamýnda köy içine parke döþemesi yapýldý.su deposu yapýldý,köye içme suyu getirildi.öy odasý faaliyete geçirildi.ayýrseverler tarafýndan köy mezarlýðý temizlendi.

7 MÝLLÝ-MANEVÝ DEÐELERÝMÝZ 18 MART 2013 PAZARTESÝ 7 uzur Dolu Bir Yuva Ýçin Tavsiyeler - 1 S Yeliz LÝV Merkez ur'an ursu Öðreticisi evgi dolu iki gönlün bir olmasýyla baþlar aile yuvasý. Sevginin, þefkatin ve huzurun membaý oluverir kalpler birlikte attýkça. Sevgi, þefkat ve karþýlýklý güven ailedeki huzurun sac ayaklarýný oluþturan ilahi formüldür. Þefkat sahibi Yaratan aileyi oluþturan baðýn gönül baðý olduðunu Rum Suresi 21. ayette endileriyle rahatlayýp huzur bulasýnýz diye sizin için türünüzden eþler yaratmasý ve aranýza sevgi, þefkat ve merhamet koymasý Benim ayetlerimdendir ifadesiyle anlatýr. 8 Mart dünya kadýnlar günü ekran baþýnda Türkiyedeki aile hayatýndan kesitler sunulduðunda hayat yolunda kendisine eþlik eden sadýk dostuna, sýrdaþýna karþý þiddeti bir meziyet zanneden vicdani deðerlerden yoksun cehalet ve merhametsizlik kisvesine bürünmüþ bireyler gördüðümüzde çehrelerimizi üzüntü kaplayýveriyor. Sahi Þefkat sahibi Allahýn "Onlar sizin için birer elbise, siz de onlar için birer elbisesiniz" diye tasvir ettiði eþler nasýl oluyor da zulmün, acýnýn fotoðrafý haline gelebiliyor. Galiba nikah töreni esnasýnda atýlan imzalar karý koca olmak için yeterliyse de aile olmak için yeterli olmuyor. Sevgi, þefkat ve karþýlýklý güvenle örülmemiþ aile yuvasý küçük bir artçý þokta daðýlýveriyor. Peygamberini sevdiðini dilleriyle ifade etseler de kalplerdeki sevginin yansýmasý olan davranýþlarda sevginin kýrýntýlarýný bulmak mümkün olmuyor. Sahi Allah Rasûlü (s.a.s.)'in eþlerine olan muhabbeti nasýldý. Birkaç örnekle bir göz atalým. Allah Resulü (s.a.s.) efendimiz "hayatý bir eþle paylaþmanýn gereðine inanmýþ, bunu uygulamýþ ve kendisini örnek göstermek suretiyle insanlarý evliliðe teþvik etmiþ ve iyi huylu bir eþin, dünyada elde edilebilecek en deðerli hazine olduðunu söylemiþ, eþine iyi davrananlarýn ancak iyi birer Müslüman olabileceðini, eþine karþý þiddet uygulayanlarýn ise hayýrlý insan olamayacaklarýný bildirmiþtir. z. Peygamber (s.a.s.) aile yuvasýný sevgi, þefkat ve meveddet formülüyle süslemiþtir. Eþi z. Aiþenin Ya Rasülallah beni nasýl seviyorsun sorusuna verdiði ilk günkü gibi kördüðüm gibi veciz cevabý ailede olmasý gereken muhabbeti çok güzel bir örneðini oluþturur. z. Peygamber'in aile hayatý güzel örneklerle doludur. Bir gün z. Ebu Bekir (r.a.) Peygamber efendimizi ziyarete evine gelir. O sýrada kýzý z. Aiþe r.ah. nýn yüksek sesle Peygamberimizle tartýþtýðýný duyar. z. Ebu Bekir hemen kýzý z. Aiþeyi tutar ve bir daha Rasûlüllaha karþý sesini yükselttiðini görmeyeyim der. Allah Rasulü onun z. Aiþeye vurmasýna engel olur. z. Ebu Bekir öfkeli olarak evden ayrýlýnca z. Peygamber eþi z. Aiþeye hitaben "babanýn elinden seni nasýl kurtardýðýmý gördün mü?" diye takýlýr. z. Ebu Bekir birkaç gün sonra tekrar geldiðinde onlarý barýþmýþ halde bulunca "beni kavganýza dahil ettiðiniz gibi barýþýnýza da dahil edin der. Peygamber efendimiz (s.a.s.) eþiyle birlikte veda haccý için Mekkeye giderken Enceþe isimli genç bir sahabesi eþinin devesinin sevkiyle ilgileniyordu. Enceþenin çoþkuyla okuduðu þiirler devleri ürküterek hýzlandýrýr. Peygamber efendimiz Enceþeye dönerek "ey Enceþe sakin ol! Develerin üzerindeki krýstalleri inciteceksin diye seslenir. z. Peygamber'in eþlerini tasviri ve onlara hitabý da bizim için güzel bir model oluþturur. Allah Rasulü s.a.s. efendimiz kristaller gibi hassas ve deðerli olan kadýnlarýn Allahýn birer emaneti olduðunu ve onlara karþý davranýþlarda dikkatli olunmasýný istemesine raðmen televizyon ekranlarý merhametten, þefkatten, sevgiden vicdani deðerlerden ve dahasý insan oluþtan uzaklaþmýþ toplumun haberleriyle dolmasý düþündürücüdür. Ýsterseniz evinizi huzur kaynaðý haline getirmek için pratik birkaç önerimle bu sayýdaki yazýma nokta koyayým. Birincisi eþinize Allah Rasülünün z. Aiþeye söylediði o güzel sözlerden birisini söyleyin. Ýkincisi, Onun karakterini deðiþtirmeye deðil anlamaya çalýþýn. Üçüncüsü, Yaþadýðýnýz her günü son günmüþ gibi düþünün. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eþini yaratan; ikisinden birçok erkek ve kadýn (meydana getirip) yayan Rabbinize karþý gelmekten sakýnýn. endisi adýna birbirinizden dilekte bulunduðunuz Allah'a karþý gelmekten ve akrabalýk baðlarýný koparmaktan sakýnýn. Þüphesiz Allah, üzerinizde bir gözetleyicidir. (Nisa Suresi 1.Ayet) Ana, baba ve akrabalarýn (miras olarak) býraktýklarýndan erkeklere bir pay vardýr. Ana, baba ve akrabalarýn býraktýklarýndan kadýnlara da bir pay vardýr. Allah, býrakýlanýn azýndan da çoðundan da bunlarý farz kýlýnmýþ birer hisse olarak belirlemiþtir. (Nisa Suresi 7. Ayet) Eðer karý-kocanýn arasýnýn açýlmasýndan endiþe ederseniz, erkeðin ailesinden bir hakem, kadýnýn ailesinden bir hakem gönderin. Ýki taraf (arayý) düzeltmek isterlerse, Allah da onlarý uzlaþtýrýr. Þüphesiz, Allah hakkýyla bilendir, hakkýyla haberdardýr.(nisa Suresi 35.Ayet) Akþamlarý ur'an dersleri tüm hýzýyla devam ediyor ur'an-ý erim okumasýný bilmeyen halkýmýzýn bu ihtiyaçlarýný karþýlamak için. Ýlçe Müftülüðümüzün baþlattýðý ur'an Seferberliði kampanyasý çerçevesinde, Akþam Ýle Yatsý namazlarý arasýnda Merkez ur'an ursumuzda yapýlan ur'an Dersleri tüm güzelliði ile devam ediyor. Ýlçe Müftümüz Cemil LÝV yaptýðý açýklamada: ur'an okunan yerin huzur içinde olacaðýný belirterek, Amacýmýzýn ur'an- erimin herkes tarafýndan öðrenilip,her evde okunmasý olduðunu söyledi. Dünya adýnlar Gününde ilçemizdeki bayanlar unutulmadý 8 Mart Dünya adýnlar Günü olmasý sebebiyle Ýlçemiz Merkez ur'an ursu Öðreticisi Yeliz LÝV Gölköy ur'an ursu Öðreticisi Maide GÜMÜÞ'ün rehberliðinde,merkez ur'an ursu Öðrencileri ilçemiz bayanlarýna gül takdim ettiler. Evlerinde asta ve yalnýz yaþayan bayalarý ziyaret ederek sýkýntýlarýnýn dinleyerek çeþitli hediyeler verdiler. SORU: Vitir Namazýnýn Üçüncü Rekâtýnda Tekbir Almayý Unutan imse Ne Yapmalýdýr? CEVAP: Vitir namazýnda kunut yapmak yani rekat içinde tekbir almak (asani, Bedaiu's-Sanai', II, 229) ve dua okumak vaciptir.bir kimse kunut yapmayý unutur ve rükudan sonra hatýrlarsa ondan kunut düþmüþ olur (asani, Bedaiu's-Sanai', II, 234). Bunun yerine namazýn sonunda sehiv secdesi yaparak namazýný tamamlar (Alauddin Abidin, el-ediyyetu'l-alaiyye, 108). SORU: Namazda aç Rekat ýldýðý onusunda Tereddüt Eden imse Ne Yapmalýdýr? CEVAP: Yapýlan ibadet ve amellerin her türlü þüpheden uzak olmasý gerekir. Þüphe ve tereddütler amelin deðerini düþürür. Bu yüzden kýldýðý namazýn kaç rekat olduðunda ilk defa þüphe eden kimsenin bu namazý yeniden kýlmasý gerekir. Nitekim z. Peygamber (s.a.s.) þöyle buyurmuþtur: "Sizden biri namazýnda kaç rekat kýldýðý hususunda þüpheye düþerse namazý yeniden kýlsýn" (Ýbn Ebi Þeybe, Musannef, III, 435; bkz. Zeylai, Nasbu'r-raye, II, 173). Namazda zaman zaman þüpheye düþüp kaç rekat kýldýðý hususunda kesin bir kanaate varamayan kimse, kýldýðýna emin olduðu en az rekat sayýsýný esas alarak namazýna devam eder. z. Peygamber, (s.a.s.) "Sizden biri namazýnda þüphe eder de üç mü dört mü kýldýðýný bilemezse, þüpheyi býraksýn ve en az rekatý esas alarak namazýna devam etsin" buyurmuþtur (Nesai, Sehv, 24; Ýbn Mace, Ýkame, 132). Buna göre dört rekatlý bir namaza baþlayan kimse, kýldýðý rekatýn birinci rekat mý ikinci rekat mý olduðunda kuþkuya düþüp, bir tarafý tercih edemezse, kendisini bir rekat kýlmýþ sayar ve birinci sayýlan rekatýn ikinci; üçüncü sayýlan rekatýn da dördüncü rekat olma ihtimali bulunduðu için, her bir rekatýn sonunda oturur ve tahiyyatý okur. Böylece dört oturuþ yapmýþ olur ve sonunda sehiv secdesi yaparak namazýný tamamlar (asani, Bedaiu's-Sanai', I, 165, 166). Peygamber dilinden dualar... iþinin öfkesine sahip çýkmasý önemli bir erdemdir ve kolay bir davranýþ deðildir. Öfkesine hâkim olabilenleri Peygamberimiz (s.a.s.):"pehlivan, insanlarý yere çalan deðildir; asýl pehlivan öfke anýnda kendine hâkim olandýr" (Buhârî, Edeb, 76) diyerek övmüþtür.sahabeden Süleyman b. Surad (r.a) anlatýyor: Ben Peygamberimiz (s.a.s)'in yanýnda oturuyordum. Ýki adam birbirlerine sövüyorlardý. Birinin gözü kýzardý, þah damarý þiþti.bunun uzerine Peygamberimiz (s.a.s) þoyle buyurdu:"ben öyle bir söz biliyorum ki, sinirlenen þu kiþi onu söylese, öfkesi yatýþýr:"e'ûzu billahi mine'þ-þeytani'r-racim""ovulmuþ þeytandan Allah'a sýðýnýrým." (Buhari, De'avat, 53) z. Aiþe (r.a.), diyor ki: Peygamberimiz (s.a.s.) yanýma geldi, ben öfkeli idim, bana "Allahummeðfirli zenbi ve ezhib ðayza kalbi ve ecirni min mudýllati'l-fiten."anlamý: "Allah'ým! Günahýmý baðýþla, kalbimdeki öfkeyi dindir ve beni fitnecilerin saptýrmasýndan koru, diye dua et" buyurdu. (Taberani, el-muce'mül-ebir, XXIII, 338, No: 785) Peygamberimiz (s.a.s.), öfkelenen kimsenin abdest almasýný tavsiye etmiþtir:"þüphesiz öfke þeytandandýr. Þeytan ise ateþten yaratýlmýþtýr.ateþ de ancak su ile söndürülür. Binaenaleyh biriniz kýzdýðý zaman abdest alsýn." (Ebu Davud, Edeb, 4; Ahmed, 4/226) Yüce Allah, ur'an-ý erim'de öfkesini yenenleri övmüþ ve cennetin kendileri için yaratýldýðý muttakilerin özellikleri arasýnda zikretmiþtir. (bk. Al-i Ýmran, 3/134; Fussilet, 41/36) Çanakkale Þehitlerine Þu Boðaz arbi nedir? Var mý ki dünyâda eþi? 579 En kesîf ordularýn yükleniyor dördü beþi, -Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya- aç donanmayla sarýlmýþ ufacýk bir karaya. Ne hayâsýzca tehaþþüd ki ufuklar kapalý! Nerde -gösterdiði vahþetle- "bu: bir Avrupalý!" Dedirir -yýrtýcý, his yoksulu, sýrtlan kümesi, Varsa gelmiþ, açýlýp mahbesi, yâhud kafesi! Eski Dünyâ, Yeni Dünyâ, bütün akvâm-ý beþer, aynýyor kum gibi, tûfan gibi, mahþer mahþer. (1) Yedi iklîmi cihânýn duruyor karþýna da, (2) Ostralya'yla berâber bakýyorsun: anada! Çehreler baþka, lisanlar, deriler rengârenk; Sâde bir hâdise var ortada: Vahþetler denk. imi indû, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ... ani, tâ'ûna da züldür bu rezîl istîlâ! Ah o yirminci asýr yok mu, o mahlûk-i asîl, Ne kadar gözdesi mevcûd ise, hakkýyle sefîl, ustu Mehmedciðin aylarca durup karþýsýna; Döktü karnýndaki esrârý hayâsýzcasýna. 580 Maske yýrtýlmasa hâlâ bize âfetti o yüz... Medeniyyet denilen kahbe, hakikat, yüzsüz. Sonra mel'undaki tahrîbe müvekkel esbâb, Öyle müdhiþ ki: Eder her biri bir mülkü harâb. Öteden sâikalar parçalýyor âfâký; Beriden zelzeleler kaldýrýyor a'mâký; Bomba þimþekleri beyninden inip her siperin; Sönüyor göðsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altýnda cehennem gibi binlerce laðam, Atýlan her laðamýn yaktýðý: Yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer; O ne müdhiþ tipidir: Savrulur enkaaz-ý beþer... afa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak, Boþanýr sýrtlara, vâdîlere, saðnak saðnak. Saçýyor zýrha bürünmüþ de o nâmerd eller, Yýldýrým yaylýmý tûfanlar, alevden seller. Veriyor yangýný, durmuþ da açýk sînelere, Sürü hâlinde gezerken sayýsýz tayyâre. 581 Top tüfekten daha sýk, gülle yaðan mermîler... ahraman orduyu seyret ki bu tehdîde güler! Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmýndan; Alýnýr kal'â mý göðsündeki kat kat îman? angi kuvvet onu, hâþâ, edecek kahrýna râm? Çünkü te'sis-i Ýlâhî o metîn istihkâm. Sarýlýr, indirilir mevki'-i müstahkemler, Beþerin azmini tevkîf edemez sun'-i beþer; Bu göðüslerse udâ'nýn ebedî serhaddi; "O benim sun'-i bedî'im, onu çiðnetme" dedi. Âsým'ýn nesli...diyordum ya...nesilmiþ gerçek: Ýþte çiðnetmedi nâmûsunu, çiðnetmeyecek. Þühedâ gövdesi, bir baksana, daðlar, taþlar... O, rükû olmasa, dünyâda eðilmez baþlar, Yaralanmýþ tertemiz alnýndan, uzanmýþ yatýyor, (3) Bir hilâl uðruna, yâ Rab, ne güneþler batýyor! Ey, bu topraklar için topraða düþmüþ asker! 582 Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alný deðer. Ne büyüksün ki kanýn kurtarýyor Tevhîd'i... Bedr'in arslanlarý ancak, bu kadar þanlý idi. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsýn? "Gömelim gel seni târîhe" desem, sýðmazsýn. erc ü merc ettiðin edvâra da yetmez o kitâb... Seni ancak ebediyyetler eder istîâb. "Bu, taþýndýr" diyerek â'be'yi diksem baþýna; Rûhumun vahyini duysam da geçirsem taþýna; Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ namýyle, anayan lâhdine çeksem bütün ecrâmýyle; Mor bulutlarla açýk türbene çatsam da tavan, (4) Yedi kandilli Süreyyâ'yý uzatsam oradan; Sen bu âvîzenin altýnda, bürünmüþ kanýna, Uzanýrken, gece mehtâbý getirsem yanýna, Türbedârýn gibi tâ fecre kadar bekletsem; Gündüzün fecr ile âvîzeni lebriz etsem; Tüllenen maðribi, akþamlarý sarsam yarana... Yine bir þey yapabildim diyemem hâtýrana. 583 Sen ki, son ehl-i salîbin kýrarak savletini, Þarkýn en sevgili sultâný Salâhaddîn'i, ýlýç Arslan gibi iclâline ettin hayran... Sen ki, Ýslâm'ý kuþatmýþ, boðuyorken hüsran, O demir çenberi göðsünde kýrýp parçaladýn; Sen ki, rûhunla beraber gezer ecrâmý adýn; Sen ki, a'sâra gömülsen taþacaksýn...eyhât, Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât... Ey þehîd oðlu þehîd, isteme benden makber, Sana âgûþunu açmýþ duruyor Peygamber.

8 Ç TARIM-AYVANCILI 18 MART 2013 PAZARTESÝ 8 Çayköy de þap çýktý, Ýlçemiz karantinaya alýndý ayköy köyünde büyükbaþ hayvanlarda ortaya çýkan þap hastalýðý nedeniyle ilçe sýnýrlarý dâhilindeki tüm köyler karantina altýna alýnarak hayvan giriþ ve çýkýþlarý yasaklandý.amamözü Ýlçemize baðlý Çayköy köyünde bazý ahýrlarda bulunan hayvanlarda halk arasýnda tabak da denilen þap hastalýðý tespit edilmesi üzerine karantina uygulamasý baþlatýldý. Þap hastalýðýnýn daha fazla yayýlmamasý için Çayköy, Gölköy, Damladere, ýdýrlar köyleri koruma ve Ýlçe merkezi ve baðlý diðer tüm köyler gözetim bölgesi olarak karantina altýna alýndý. arantina bölgesi olan Ýlçemize baðlý tüm köylere hayvan giriþ ve çýkýþý yasaklandý. amamözü ilçe Gýda, Tarým ve ayvancýlýk Müdürü Mahmut Selçuk yaptýðý açýklamada "Çayköyde þap çýktý. ayvan saðlýðýný tehdit eden bu unsuru ortadan kaldýrmak için gerekli tedbirleri aldýk. Ýlçemizde çoðu çiftçimiz hayvancýlýkla geçimini temin ediyor. Þap hastalýðýn hayvan saðlýðýný olumsuz etkilediðini ve çiftçilerimizi zarara uðrattýðýný biliyoruz. Bu nedenle hastalýðýn bir an önce ortadan kalkmasý için gerekli hassasiyeti gösteriyoruz." dedi.astalýðýn ortaya çýktýðý hayvancýlýk iþletmelerinde hemen dezenfeksiyon tedbirlerinin alýndýðýný belirten Selçuk, bu hastalýðýn bütün çift týrnaklý hayvanlarda görülebildiðini belirterek sözlerini þöyle sürdürdü; "þap hastalýðý hayvanlarda et ve süt verimini düþürüyor, gebe hayvanlarda yavru atamalara neden oluyor, genç buzaðýlarýn ölümüne neden oluyor. Bu nedenle hastalýktan korunmak için hayvanlarýmýza mutlaka aþý yaptýralým.". Þap hastalýðýnýn yayýlmasýnýn önlenmesi için gerekli tedbirlerin alýndýðýný bildiren Selçuk karantina tedbirlerine uymayanlara 6 bin 400 lira para cezasý uygulanacaðýný ifade etti. Bahar gübrelemesi zamaný geldi B ahar aylarýnýn gelmesiyle birlikte hububatta ve meyve aðaçlarýnda bahar gübrelemeleri baþladý. Üst gübreleme, bahar mevsiminde tek yýllýk bitkilerden buðday, arpa, haþhaþta tohumun toprakta çimlenip toprak yüzeyine çýktýktan sonra, meyve aðaçlarýnda þubat mart ayýnda ve tütünde fide dikiminden sonra yapýlan gübrelemeye deniliyor. Gübrenin ürünün verim ve kalitesine etkisi önemli olduðundan gübreleme zamaný ve gübre seçimi önem arz ediyor. Bahar gübrelemesinde en çok azotlu gübreler tercih ediliyor. Bunun nedeni azotun bahar ile beraber bitkide yeþil kýsým olan yapraklarý çok hýzlý büyütüyor. Bir bitkide ne kara çok yaprak varsa o kadar fazla fotosentez ve böylece o oranda ürün miktarý artýyor. Bununla beraber uygun bir gübreleme yapýlmasý için toprak tahlilinin yaptýrýlmasý gerekiyor. Yaptýrdýðýmýz toprak tahliline göre bize önerilen gübreleri kullanmalýyýz. Tavsiye edilen gübrenin yeterli ve dengeli bir þekilde topraða verilmesi de önemli. Çünkü gereðinden fazla gübre kullanýlmasý durumunda cebimize zarar olup maddi kayýp oluþtuðu gibi az gübre kullanýmýnda ise ürün verimi düþüyor. Fazla gübre kullanýmýnda bitki süratle büyüyüp, ekinleri yatýrýyor ve ayný zamanda bitki kuraklýða, soðuða, hastalýk ve zararlýlara karþý zayýf hale geliyor. Sadece yeþil kýsým büyüyüp meyveler kalitesiz oluyor. Buðdayda kök, küllenme ve pas hastalýklar oluyor. Peki baharda hangi gübreleri kullanmalýyýz? ububatta (buðday, arpa) bahar gübrelemesi ububat için baharda kullanýlan gübrelerden piyasada en çok %26 CAN (alsiyum Amonyum Nitrat), %33 AN (Amonyum Nitrat), %46 Üre ve %21 AS (Amonyum Sülfat) gübreleri satýlýyor. Ýlçemiz arazileri genelde kireç bakýmýndan zengin olup %26 CAN gübresinde de kireç olduðundan bu gübreyi önermiyoruz. Buðday ve arpada dönüme 20 kilo %21'lik amonyum sülfat veya 15 kilo %33'lük amonyum nitrat verilmesi tavsiye ediyoruz. Tabiî ki bu deðerler toprak tahliline göre deðiþiklik gösterebilir. Meyve aðaçlarýnda gübreleme Bölgemizde meyve aðaçlarýnda bahar mevsiminde azot ve fosforun bir arada bulunduðu , (DAP) veya gibi gübreler kullanýlýyor. Topraða vereceðimiz gübre için öncelikle aðacýn en dýþ dallarýnýn olduðu yerden itibaren bir daire þeklinde ve toprak santimetre kazýlarak açýlan çukurlara gübreyi serpmemiz gerekiyor. Bunun nedeni fosforlu gübrelerin toprakta sabit kalýp hareket etmemesidir. Bu þekilde gübreledikten sonra topraðý tekrar kapatmayý unutmamalýyýz. Bununla beraber haziran ayý ortalarýnda %21'lik amonyum sülfat ile ikinci bir gübreleme yapabiliriz. Azotlu gübrelemeler toprakta hareket ettiðinden topraðýn yüzeyine serpip topraðý hafifçe karýþtýrmamýz yeterli. aþhaþ gübrelemesi aþhaþta gübreleme ekimle beraber taban gübresi ve ikinci gübreleme þeklinde iki defa olur. Ekimle beraber (DAP) gübresinden 15 kilo, baharda ikinci gübrelemede ise sulanmayan hafif bayýr, kýraç tarlalarda dönüme %21 Amonyum Sülfat gübresinden 20 kilo yada %33 Amonyum Nitrat gübresinden 15 kilo atmalýyýz. Baharda taban tarlalarda %21 Amonyum Sülfat gübresinden 25 kilo yada %33 Amonyum Nitrat gübresinden 20 kilo atmamýz gerekiyor. Çiftlik gübresini unutmayalým Bununla beraber her 2-3 yýlda bir tarlamýza ve bahçemize dönüme 2-3 ton hesabýyla çiftlik gübresini vermeyi ihmal etmeyelim. Çünkü çiftlik gübresi bitkilere besin saðlamakla beraber, topraðýn su tutma kapasitesini arttýrýr ve fiziki yapýsýný düzeltir. Çiftlik gübresinin yanmýþ olmasý gereklidir. Yanmamýþ çiftlik gübresi, toprakta zararlý böceklerin çoðalmasýna neden olur. Unutmayalým, biz tarlamýza ne kadar iyi bakarsak, o da zamaný gelir yüksek mahsulle bize güzel cevap verir. Bunun için toprak analizine önem vermeli ve zamanýnda uygun gübre çeþidiyle gübreleme yapmalýyýz. Bu abere Dikkat! Þap aþýsýný yaptýralým amamözü Ýlçe Gýda, Tarým ve ayvancýlýk Müdürlüðünde görevli Veteriner ekim Cahit ATAÞ, yaptýðý açýklamada, þap aþýsý yapýlmayan sýðýr türü hayvanlar ile koyun-keçi türü hayvanlarýn ilçe dýþýna satýþlarýnýn yapýlmayacaðýný söyledi. Bu suretle hayvan sahiplerinin hayvanlarýna mutlaka þap aþýsý yaptýrmalarýný istedi. Yapýlan açýklamada, "Þap astalýðý; sýðýr, manda, koyun, keçi, domuz ve çift týrnaklý vahþi hayvanlarda görülen, bulaþýcý ve çok hýzlý yayýlan bir hastalýktýr. Yüzde yüz bulaþýcý olmasý nedeniyle þap hastalýðý geniþ hayvan kitlelerini etkiler. Aðýr vakalarda týrnak düþmesi, buzaðý ve kuzularda ölüm görülür. astalýk, süt, et ve iþ verimini düþürerek büyük ekonomik kayýplara yol açar. Þap, aþý ile engellenebilir bir hastalýktýr. En etkili mücadele yöntemi hastalýk görülmeden önce tedbir almak, yani hayvanlarý aþýlatmaktýr" denildi. Aktaþ, "hasta hayvanlarda yüksek ateþ, donuk ve cansýz bakýþlar, titreme, salyalý ve þapýrtýlý aðýz, diþ eti, dil ve dudaklarda yaralar, meme ve ayaklarda yaralar, týrnak aralarýnda yaralar, genç hayvanlarda ani ölüm gibi belirtiler görülür." dedi. astalýðý önlemek ve kontrol etmek için, hastalýk çýkmadan önce þap aþýsýnýn düzenli olarak uygulanmasý gerektiðini belirten Aktaþ sözlerini þöyle sürdürdü, "yeni alýnacak hayvanlara þap aþýsýnýn yapýlýp yapýlmadýðýný kontrol etmeli, yeni alýnan hayvanlarý sürüye katmadan önce 20 gün ayrý bir yerde tutup hastalýk belirtilerini gözlemeliyiz. Pazarda satýlacak veya baþka bir yere nakledilecek hayvanlara en az 15 gün önceden þap aþýsý yaptýrýlmalý ve böylece veteriner saðlýk raporu almalýyýz. Ahýrda yabancýlarýn, özellikle hayvan tüccarlarýnýn tedbir almadan girmelerine izin vermemeli, saðýmdan önce ellerimizi ve kullanýlacaðýmýz malzemelerin temizliðine dikkat etmeliyiz. astalýktan þüphe ettiðimiz durumlarda Tarým Müdürlüðünden veya veteriner hekimden bilgi almayý unutmamalýyýz". astalýk çýktýktan sonra mutlaka Tarým Müdürlüðüne haber verilmesi gerektiðini ifade eden Aktaþ, hasta veya hastalýk þüphesi olan hayvanlarýn derhal ayrý bir yere alýnmasýnýn þart olduðunu vurguladý. Aktaþ, ayrýca "ahýra veya çiftliðe izinsiz insan ya da araç giriþ- çýkýþý yasaklanmalý, yem, saman, altlýk gibi malzemelerin giriþ-çýkýþýna izin verilmemeli, karantina süresince, hasta hayvanlara ait ürünlerin izinsiz nakliye ve satýþý yapýlmamalýdýr. asta hayvanýn bulaþtýðý yataklýk ve otlar yakýlmalý, hastalýk sönüþüne kadar hayvan alým ve satýmý yapýlmamalýdýr. asta hayvanlara ait sütler süt toplayýcýlarýna verilmemeli, çevre ahýr ve çiftlikler ziyaret edilmemeli" diye konuþtu. Açýklamada sýðýr ile koyun-keçi türü hayvan sevklerinde þap aþýsý þartý arandýðý, bundan dolayý þap aþýsý yaptýrýlmayan hayvanlara veteriner saðlýk raporu verilmeyeceði yani hayvanlarýn ilçe dýþýna satýþ ve hareketlerinin yasak olduðu belirtildi. Aktaþ "sýðýr ve koyun-keçi türü hayvanlara 2 aylýktan itibaren þap aþýsý yaptýrmalý ve bu aþýyý 6 ayda bir tekrar etmeliyiz. ayvan alým satýmý yapmadan önce mutlaka Tarým Müdürlüðüne gelmeli ve hayvanlarýn aþýlarýný kontrol etmeliyiz" dedi. ayvan sahiplerinin, sehven yapýlan aþý kayýtlarýnýn girilmemesi gibi durumlardan dolayý maðdur olmamalarý için aþýlarý yaptýrdýktan sonra bilgisayar kayýtlarýnýn yapýlýp yapýlmadýðýný takip etmeleri istendi. Yetkililer, bazen hayvan sahiplerinin hayvanlarýný Tarým Müdürlüðüne kadar getirdiklerini, fakat hayvanlarýn aþýlý olmadýðýndan Veteriner Saðlýk Raporu verilmediðini belirterek bu tür maðduriyetlerin yaþanmamasý için yetiþtiricilerin hayvanlarýný Tarým Müdürlüðüne getirmeden önce telefonla arayarak aþý kayýtlarýný öðrenmeleri konusunda uyardý. Memesi aðrýyan ineðin sütünü kullanmak doðru mu? ava sýcaklýklarýnýn artmasýyla birlikte ahýrlarda yeterli temizliðin yapýlmamasý, ahýr havalandýrmasýnýn saðlanamamasý ve yanlýþ hayvan bakýmý durumunda hayvanlarda meme hasmtalýklarý ortaya çýkýyor. Bu hastalýklarýn tedavi sürecinde hayvandan elde edilen sütten peynir ve yoðurt elde edilemiyor. Peki meme hastalýðýnýn oluþmamasý için ne yapmalýyýz? ayvan hastalýða yakalandýðýnda neler yapmalýyýz? alk arasýnda meme aðrýsý, memenin körelmesi olarak bilinen mastitis hastalýðýnýn oluþumunda çeþitli mikroplar rol oynuyor. Ahýr içi ve çevresinin temiz olmadýðý durumlarda bu mikroplar hayvanýmýzý hasta ediyor. Dar alanda hayvan sayýsýnýn fazla ve ahýr zeminin pis olduðu ahýrlarda mikroplar, meme baþý kanalýndan girerek memenin aðrýmasýna neden oluyor. Meme hastalýðýna sadece temizlik deðil vurma ve çarpmalar, bakým ve besleme hatalarý, saðým hatalarý ve memelerin yapýsý gibi faktörler de neden oluyor. Sarkýk meme yapýsýna sahip ve yüksek süt verimli ineklerin bu hastalýða daha kolay yakalandýðýný unutmamak gerekiyor. Ayrýca, saðým sýrasýnda memede süt kalmasý da bu hastalýða zemin oluþturuyor. astalýk memenin tamamýnda görülebildiði gibi sadece memenin bir kýsmýnda da görülebiliyor. Mastitis sütün yapýsýnda deðiþikliklere ve süt veriminde azalmaya neden olup, tedavi edilmezse memelerde körelmeye yol açýyor. Mastitisli memede kýzarýklýk, þiþkinlik, sýcaklýk ve aðrý oluþuyor. asta hayvanlarýn sütü bulanýk renkte ve iltihaplý (cerahatlý) geliyor. Bu belirtiler ile yetiþtiricilerimiz hastalýðý kolayca anlayabilmektedir. Ancak hastalýk her zaman bizim anlayabileceðimiz durumda oluþmuyor bazý durumlarda ise memede belirgin bir deðiþiklik gözlenmeyip, memeyi yavaþ yavaþ köreltiyor. Bu hayvanlar memelerinde hastalýða neden olan mikrobu bulundurup ve sütleri ile etrafa mikrobu saçarak hastalýðýn yayýlmasýna neden oluyorlar. astalýk görüldüðünde ne yapmalýyýz? ayvanýnýn mastitis olduðunu anlayan yetiþtiricimiz hayvanlarýný kendi bildikleri þekilde tedavi etmeye çalýþmamalý, yanlýþ ilaç kullanýmýndan kaçýnarak Veteriner ekime baþvurmalýdýr. Çiftçi, hasta hayvanlarýn tedavisine en kýsa zamanda baþlanmasý gerektiðini asla unutmamalýdýr. Tedavide memenin þiþkinliðini ve kýzarýklýðýný gidermek için memelere dýþtan merhem uygulayabilir ve gerektiðinde kas içi antibiyotikler kullanabiliriz. Antibiyotik kullanýldýðý için hayvanlarýn sütü deðerlendirmemeli, peynir ve yoðurt yapýmýnda kullanýlmamasý gerekir. Zaten böyle süt ile yapýlan peynir ve yoðurt tam þekil almayýp cývýk bir görüntü oluþturur. Antibiyotikli sütün kullanýlmasý durumlarýnda sütte bulunan antibiyotiði eþimize çocuklarýmýza elimizle içiriyoruz. Ayný þekilde bu sütü satmamýz durumunda baþkalarýna zarar vermiþ oluyoruz. Böyle bir yükün altýna nasýl girebileceðimizin hesabýný ilk önce vicdanýmýzda tartmamýz gerekir. Bu sütü buzaðýlarýmýza, beslediðimiz kedi ve köpeklerimize de içirmemeliyiz. Bu sütü hiçbir þekilde kullanmayýp dökmeliyiz. Mastitis hastalýðý ile mücadelede saðýmda memede süt kalmamasýna dikkat edilmeli ve baþarý þansýnýn hastalýðýn erken anlaþýlýp ve uygun tedaviye baþlanmýþ olmasýna baðlý olduðunu unutmamalýyýz. Tedavide gecikme durumunda iyileþme þansý azalýr. Bu nedenle hayvanda hastalýk anlaþýldýðýnda hemen tedaviye baþlanmayarak iyileþme þansýný arttýrmalý, böylece verim kaybýnýn azaltacaðýný aklýmýzdan çýkarmamalýyýz. Mastitisten korunmak için temizlik ve saðým kurallarýna uyarak, ahýrýn temizliðine ve dezenfeksiyonunu ihmal etmeyelim. Saðýmdan önce ve sonra memeleri temiz su ile iyice temizleyelim. Makine ile saðým yapýyorsak saðým baþlýklarýný memeye iyice yerleþtirmeli, memede süt biter bitmez baþlýklarý çýkarmalý ve memede süt kalmamasýna özen gösterilmeliyiz.

9 SAÐLI 18 MART 2013 PAZARTESÝ 9 alktan kan baðýþýna büyük ilgi pazar günü ilçemize gelen ýzýlay'ýn kan baðýþ otobüsü büyük ilgi gördü.ýlçemize 5 kiþilik bir ekiple gelen ýzýlay çalýþanlarý amamözü Ýlçesinde insanlarýn giderek bilinçlendiklerini her geldiklerinde daha fazla gönüllü kan baðýþçýsýnýn kendilerine müracaat ettiðini söylediler.ekibin Sorumlu Doktoru Nurettin Erol Uyar baðýþçýlarýn içleri rahat olsun alýnan kanlarýn bir damlasý bile boþa gitmiyor.bir ünite kan ayrýþtýrýlýyor ve tam üç hastaya can oluyor.'dedi.an vermenin kiþininsaðlýðý açýsýndan da oldukça yararlý olduðunu ifade eden Dr.Uyar amamözü halkýna ilgileri için teþekkür ediyorum dedi. aymakamýmýz adir Güntepe ve Belediye BaþkanýmýzM ehmet Canýbek'te kan baðýþý kampanyasýna destek oldular.an baðýþýnýn týbbi faydalarýnýn yanýnda milletimizin gönül baðlarýnýn güçlenmesinde de büyük önemi olduðunu ifade eden Güntepe tüm baðýþçýlarýmýzý caný gönülden tebrik ediyorum.'dedi. Toplum Saðlýðý Merkezi Sorumlu ekimi Dr.Abdullah Emre Nayman yaþ arasýndaki saðlýklý her insanýn gönüllü kan baðýþçýsý olmasý ve 3 ayda bir kan vermesi gerektiðini söyleyerek kan acil deðil sürekli ihtihaçtýr,herkes gönüllü kan baðýþçýsý olsa hiç kimse hastane koridorlarýnda çaresizce kan bulmak için çýrpýnmaz.'dedi.sabah saat 09:00 de baþlayan kan baðýþ programý akþam saat 7:00'de sona erdi. Yunanistan da ilaç kalmadý aralarýný alamayan ilaç þirketleri Yunanistan'dan çýktýlar. Ülkede he- C ve hipertansiyon ilaçlarý Ppatit ile antibiyotik ka lmadý! Tarihinin en büyük ekonomik krizini yaþayan Yunanistan'da þoklarýn ardý arkasý kesilmiyor. Ülkede faaliyet gösteren dünyaca ünlü ilaç þirketleri, paralarýný alamadýklarý gerekçesiyle, en önemli ilaçlarýný Yunanistan'a göndermekten vazgeçti. Þirketler, ayný zamanda ülkedeki ilaç fiyatlarýnýn Avrupa piyasasýnýn çok altýnda olduðunu öne sürerek, bunun yerine daha kârlý olan Avrupa ülkelerine aðýrlýk vereceklerini ifade ettiler. 50 þirket ilaçlarýný topladý Yunanistan'daki Sosyal Güvenlik urumu, ülkeye ilaç satýþýný durduran ya da durdurmayý planlayan toplam 50 firma olduðunun altýný çiziyor. Pfizer, Roche, Sanofi, GlaxoSmithline ve AstraZeneca bu firmalar arasýnda. Þu an Yunan eczanelerinde bulunamayan ilaçlar arasýnda insan saðlýðý için oldukça önemli olan, epatit C, hipertansiyon, antibiyotikler bulunuyor. Yunanistan Sosyal Güvenlik urumu ve hastanelerin ilaç þirketlerine 2011 yýlýndan kalma toplam 1.9 milyar euroluk borcu bulunuyor. 500 milyon euro ödeme bekliyor Þirketler bu ay içinde 500 milyon euroluk bir ödeme beklerken söz konusu ödemeyi alýp alamayacaklarý ise þüpheli... Bundan ayrý olarak, önceki gün ýzýl aç da yaptýðý açýklamada Yunanistan'ýn borcunu zamananýda ödemediðini gerekçe göstererek, ülkeye olan kan tedariðini durdurmuþtu. Soba ullanýmýnda Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir? avalarýn soðumasý ile soba kullanýmý ve bundan dolayý oluþan zehirlenmeler artmýþtýr. Soba kazalarý önceden tahmin edilemeyen sebeplerden, cehalet ve ihmalden, unutkanlýk ve dikkatsizlikten meydana gelir. Sobadan yayýlan karbon monoksit gazýndan dolayý zehirlenmeler ve ölümler yaþanmaktadýr. Ölümlerin yaþanmamasý için soba kullanýmý konusunda çok dikkatli olmalýyýz. ömür gibi karbon taþýyan yakýtlarýn yeterli oksijenin yokluðu sebebiyle eksik yanmalarý sonucunda açýða çýkan karbon monoksit gazý, kapalý bir ortamda yoðun miktarda solunduðu takdirde zehirlenmelere ve bu nedenden dolayý ölüme sebep olur. avada binde bir oranýnda olsa bile öldürücü bir etkiye sahip olan karbon monoksit (CO) renksiz, kokusuz ve rahatsýz etmeyen bir gaz olduðundan solunum yapýlýrken fark edilmez. Soba ile ýsýtma yapýlan hanelerde, soba yeterli miktarda oksijen barýndýrmadýðýndan verimli çalýþamamasýndan ve yakýlan kömürün kalitesiz olmasý ve yabancý maddeler içermesinden dolayý, tam yanma ortamý oluþmaz ve karbon monoksit gazý ortama yayýlýr. Zehirlenmelere karþý soba kurulumu, yakýlma ve baca temizliði ile ilgili uyulmasý gereken kurallar vardýr. Apartmanlarýn baca yüksekliði metre ve bacanýn yüksekliði çatýnýn en üst noktasýndan 1 metre daha yüksekte olmalý, en yakýn binadan da 6 metre mesafesi olmalýdýr. Özellikle lodoslu havalarda sobayý söndürmeden yatýlmamasý gerekmektedir. Lodosun etkisini azaltan bacalar kullanýlmalý, rüzgâr yönüne göre deðiþen baca kapaklarý taktýrýlmasý gerekmektedir. Lodos için uyarýlarýn etkinliði artýrýlmalý, tüm yazýlý ve görsel kanallardan duyuru yapýlarak ulaþýlmamýþ vatandaþ kalmamalýdýr. Ayrýca linyit kömürü kovalý sobada ve (uçucusu yüksek olduðu için) üstten tutuþturularak yakýlmalý, sobanýn arkasýndaki duman çýkýþ borusundaki krepe sürekli açýk tutulmalý; taþ kömürü ve sabit karbonlu yüksek yakýtlar tuðlalý sobada ve (uçucusu düþük olduðu için) alttan yakýlmalýdýr. Zehirlenmeler; baþ aðrýsý, baþ dönmesi, yüzde pembe renk, terleme, kulak çýnlamasý, bulantý, kusma, solunum zorluðu, siyanoz (oksijen yetersizliði nedeni ile derinin mavimsi bir renk almasý), bayýlma hissi, hipotansiyon (tansiyon düþüklüðü), kaslarda aþýrý gevþeme ve hareket edememe, þuur kaybý gibi belirtiler gösterir, sonucu koma ve ölümdür. Zehirlenme durumlarýnda hasta bulunduðu yerden temiz havalý bir yere taþýnmalý ve hemen suni solunum yaptýrýlmalý. Ardýndan hasta vakit kaybetmeden en yakýn saðlýk kuruluþuna götürülmelidir. Sobalarýn Temizlik ve Bakýmý Sobalarýn düzenli olarak temizlenmesi ve bakýmý bir yandan yakýtýn verimli yanmasýna (yakýt tasarrufuna) öte yandan da çevreye zarar verecek yanmýþ gazlarýn azalmasýna neden olur. Bundan dolayý sobalarýn temiz ve bakýmýna özen gösterilmelidir. " Sobanýn her yanýþtan önce külü, kül silkme kolu kullanýlarak, kül kutusundan toplanmalý ve dýþarý alýnmalýdýr " Yanma için gerekli olan hava geçiþini arttýrmak için, kül kutusu günde en az bir kez boþaltýlmalýdýr. " Izgara üzerinde biriken cüruflar ýzgarayý týkar ve böylece yanma için gerekli olan havanýn ýzgaradan yanma odasýna geçmesini engeller. Izgara üzerinde cüruf olup olmadýðý kontrol edilmeli ve varsa bir maþa ile temizlenmelidir. " Sobanýn emaye olan dýþ yüzeyleri soba sýcakken kesinlikle ýslak bezle silinmemelidir. Aksi halde emaye çatlayabilir. Bu yüzden soba soðuduktan sonra kuru ve yumuþak bir bez kullanýlmalýdýr. " Sobanýn üstünde çaydanlýk veya benzeri su bulunan bir kap konduðunda, bunun taþmamasýna dikkat edilmelidir. Çevre Saðlýðý Teknikeri Yusuf ÞAFA Çoçuklarda aðýz ve diþ saðlýðý-1 S evgili anne ve babalar; Çocuklarda süt diþleri aþaðý yukarý 6-8 aylýkken sürerler. 2,5-3 yaþýnda çocuklarda 20 adet süt diþi vardýr.süt diþlerinin görevi; çocuðun beslenmesinin, konuþmasýnýn, görüntüsünün düzgün olmasýný saðlamaktýr. Ayrýca kalýcý diþlere yer tutmak ve sürerken onlara rehberlik etmektir. Süt diþi erken çekildiði zaman bu doðal yer tutuculuk ve rehberlik ortadan kalkmaktadýr. Süt diþlerinin erken kaybedilmesi çene yapýsýný ve diþ dizimini bozar. Ayrýca çocuk rahat çiðneyemediði için beslenmesi ve geliþimi etkilenebilir. Bu nedenle süt diþleri deðiþme zamanýna kadar çürüksüz olarak korunmalý, çürük varsa mutlaka tedavi ettirilmelidir. Bebeklerde süt diþlerinin sürmesi sýrasýnda genelde salya akýntýsý, iþtahsýzlýk, huzursuzluk, uykusuzluk, ishal, ateþ, çene veya yüzde kýzarýklýk, hafif öksürük gibi sýkýntýlar yaþayabilirler. Bu sýkýntýlar diþler sürmeden 2-3 ay önce baþlayabilir. Bunlarýn ne olduðu ve ne kadar aðrý oluþturacaðý konusu çocuktan çocuða farklýlýk gösterir. Bu dönemde diþlerini kaþýyabileceði bir þeyler vermek en doðrusudur. Çok gerekli ise doktor önerisiyle ilaç verilebilir. Süt diþleri normal diþlere oranla daha çok organik madde içerirler, bu nedenle kolay ve hýzlý çürümeye yatkýnlardýr,"nasýl olsa yerine yenileri gelecek" diye düþünülmemelidir. Süt diþleri 6-7 yaþýnda deðiþmeye baþlar yaþ arasý karýþýk diþlenme dönemidir. Bundan sonra süt diþleri yerini kalýcý diþlere býrakýr. 6 yaþ civarýnda süt diþlerinin en arkasýndan alt-üst çenede, sað-sol olmak üzere dört adet 1. büyük azý diþleri (6 yaþ diþleri) çýkar. Çok erken yaþta çýktýklarý için süt diþleri ile karýþtýrýlabilir. âlbuki ömür boyu aðýzda kalan ve çiðnemenin merkezi olan ilk kalýcý diþlerdir. Bunlarýn korunmasý gereklidir. Bu diþleri korumak için fissür örtücü denilen diþi çürüðe karþý koruyan uygulamalar yapýlmalýdýr. E-Sevk uygulamasý baþladý astalarýn sevk belgesi elden deðil internetten gidecek astalarýn baþka bir ildeki hastaneye sevk edilmesi ile ilgili iþlemlerin elektronik ortama aktarýlmasýný amaçlayan E-sevk sistemi, 1Marttan itibaren tüm Türkiye de uygulanmaya baþlandý. astalarýn baþka bir ildeki hastaneye sevk edilmesi ile ilgili iþlemlerin elektronik ortama aktarýlmasýný amaçlayan Esevk sistemi, dünden itibaren tüm Türkiye de uygulanmaya baþlandý.çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý ndan yapýlan açýklamada, Ýlk olarak Sinop, Samsun, Çankýrý ve Ankara da pilot olarak uygulamaya konulan ve baþarýlý sonuçlar elde edilen E-Sevk Projesi 1 Mart itibarýyla tüm Türkiye de hayata geçti. Projenin uygulanmasýyla kâðýt sevk tarih oldu. denildi. Ayda ortalama 83 bin olmak üzere yýlda yaklaþýk 1 milyon hasta sevki yapýlýyor. Son bir ay içinde 12 bin 57 kiþinin sevki, elektronik olarak yapýldý. astane yazýlýmlarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan TS, saðlýk ocaklarý, aile hekimlerinin bazýlarý hariç sevklerin yüzde 90 ý elektronik olarak yapýlacak. Uygulama ile yol ve gündelik ödemeleri, daha kýsa sürede yapýlacak. Sevk belgesindeki hata ve eksiklikler nedeniyle hastalarýn maðdur olmasýnýn önüne geçilecek ve usulsüzlükler engellenecek.

10 MÝZA-EÐLENCE 18 MART 2013 PAZARTESÝ 10 Özlü Sözler "Sanma ki dert sadece sende var. Sendeki derdi nimet sayanlar da var."(z. Mevlana) "er gün yüzlerce hayal kurarsýn ve hiçbiri gerçek olmaz; ama bir gün bir gerçek yaþarsýn, hiçbir hayale sýðmaz." (Paul Auster) "Eðer çok konuþmak faydalý olsaydý; Allah iki aðýz, bir kulak verirdi... Onun için, çok dinleyip az konuþmak gerek." (z. Þems) "Geçmiþten aldýðýmýz ders þudur; insanlar geçmiþten ders almýyorlar." (egel) "adýnlar kendilerine neler verildiðine deðil, onlar için nelerden vazgeçildiðine bakar. " (Oscar Wilde) Bilmece-Bildirmece Dünyaya geldi bir konuk/konuðun diþi yok (ÇOCU) Allah'tan korkmaz, cennetten çýkmaz. (ÇOCU) Özü bohçada, sesi bahçada. (ÇOCU) am iken tatlý, olmuþu acý. (ÇOCU) Bir paþa geldi dili yok; (ÇOCU) Bir kuzu yedi kemiði yok;(meme) Bir ata bindi caný yok. (BEÞÝ) Fýkra Türkçesi Varken akustik yankýlaným perküsyon vurmalý çalgý remiks bindirim vokalist seslikçi enstrüman çalgý new age çaðcýl müzik Büyüklerin arþýsýnda onuþulmaz Sýnýfta kalmýþ bir öðrencinin annesiyle öðretmen arasýnda: -Oðlum, sabahlara kadar çalýþýr. Sinemaya gitse bile dersini býrakmaz. Çok kere kitaplarýnýn üstünde uyur. Sýnýfta kalmýþ olduðuna çok üzüldüm. Nasýl oldu da kaldý bilmem? -Çocuðunuzun adý, numarasý nedir? -Adý Yýlmaz, numarasý beþ yüz on. -angi sýnýfta? -Birinci sýnýfta ya, ( bir ka ) mý (bir ke) mi? Ýyice bilemiyorum. -aným, çocuðunuzu derse kaldýrdým. Aðzýný açýp bir tek kelime söylemedi. Sanki aðzýna kilit vurulmuþtu. Ne yaptýmsa bir türlü konuþturamadým. -Efendim, çocuðum çok terbiyelidir.büyüklerinin yanýnda asla konuþmaz. Sayfanýn Ýçeriðini azýrlayan Orhan DAÐDELEN Bir deyim ve anlamý:nasip ise gelir int'ten, Yemen'den Bunu Biliyor musunuz??? Dünyanýn pek çok yerinde 1 Nisan'da insanlarýn birbirlerine þaka yapmalarý geleneðinin ortaya çýkýþýyla ilgili deðiþik bilgiler bulunmaktadýr. Efsaneye göre Roma þehrini kuran Romulus ve Remus'un anneleri olan Rhea'nýn þerefine Ýsa'nýn doðumundan yaklaþýk 500 yýl önce Antik Roma'da "ilaria" adý verilen, Mart tarihleri arasýnda üç gün boyunca süren bir þenlik yapýlýrmýþ. Uzak yola gidecek bir kervancý bir gün, þehrin ünlü semer ustalarýndan birinin dükkânýna gider. Usta namaz kýlmak üzere camiye gittiðinden, dükkânda genç bir çýrak vardýr. ervancý, uzak yola gideceðini, develerinden birinin semersiz olduðunu, kaça olursa olsun hemen iyi bir semer istediðini söyler. Semerci çýraðý hazýrda yapýlmýþ iyi bir semer bulunmadýðýný, sipariþ üzerine kervancýya semer yapabileceklerini söyler. Gelgelelim kervancýnýn iþi aceledir. Adam bu sýrada dükkânýn tavanýnda asýlý eski bir semeri görür ve eski de olsa semeri yenisinin fiyatýna satýn alacaðýný, devenin boþ gitmesini istemediðini söyler. Çýrak kârlý bir iþ yaptýðýný düþünerek eski semeri kervancýya verir. Sevinerek anlattýðý bu alýþveriþ ustasýný memnun etmez. Meðer adamcaðýz kýrk yýldýr kazandýðý paralardan arttýrdýklarýný bu semerin içinde saklarmýþ. Zavallý çýrak çok üzülür. Semeri aramak için yollara düþer. Ustanýn: "Oðul gel gitme beyhude Semerkant'a, Buhara'ya, bulur elbet seni bir gün, nasip araya araya" demesine aldýrmaz, semerin arkasýndan birkaç ay dolaþýr. Sonunda bulamadan geri döner. Ustasý çýraðýn geldiðine sevinir, onu teselli eder ve þunlarý söyler: Roma'nýn 1 Nisan'ý denilebilecek bu festivalde, insanlar birbirlerine deðiþik þakalar yaparlarmýþ. Tarihte Romalýlara ait ilaria, intlilere ait uli festivallerinde yapýlan þakalarýn 1564'te Fransa'da yapýlan yeni takvim düzenlemesiyle gelenek haline geldiði sanýlýyor. Fransa kralý IX. Charles 1564 yýlýnda takvimde reform yaparak yýlýn baþlangýcýný 1 Nisan'dan 1 Ocak gününe aldý. Ancak o zamanki OMÝ RESÝM iletiþim koþullarýnýn çok iyi olmamasýndan dolayý IX. Charles'in bu kararý her yere ulaþamadý. Ýnsanlarýn bir bölümü yeni yýl kutlamalarýný 1 Nisan'da yapmayý sürdürdüler. 1 Nisan'ý yýlbaþý olarak kabul etmeyi sürdürenlerle alay etmek amacýyla yapýlan þakalar bir süre sonra yaygýnlaþtý. Bu kiþilere olmadýk hediyeler gönderildi, gerçek olmayan haberler ilettiler, onlarý yapýlmayacak toplantýlara çaðýrdýlar. Fransýzlar -Nasip ise gelir int'ten Yemen'den. Nasip deðilse ne gelir elden? Altý ay kadar sonra bir gün kervancý dükkâna gelir. Çýrak adamý hemen tanýr. Ustasýna da söyler. ervancý: -Oðlum, bu semeri senden alýp gittim ama aklým takýldý, ustasýnýn haberi olmadan çocuk bunu bana sattý. Ya ustasý gelince kýzar, darýlýrsa? diye üzüldüm. Alýn bu semeri aynen geri veriyorum, bana yeni bir semer yapýn, der. Ýþte kiþinin kýsmetinin dönüp dolaþýp kendisine mutlaka ulaþýlacaðýný anlatan nasip ise gelir int'ten, Yemen'den sözü bugüne kadar kullanýlagelmiþtir. bu þakalara "Nisan aldatmacasý, nisanbalýðý" anlamýnda poison d'avril adýný verdiler. Yýllar sonra Ocak ayýnýn yýlýn ilk ayý olmasýna alýþýlýnca 1 Nisan gününü kendi kültürlerinin parçasý görerek sürdürdüler. Bu gelenek 18'nci yüzyýlda Fransa'nýn ardýndan Ýngiltere ve Ýskoçya'ya oradan da diðer ülkelere yayýldý. Ýþte o gün bugündür 1 Nisan, yeni yýlýn ilk günü yerine þaka günü olarak yaþatýlmaya devam edilmektedir arikatür köþesi

11 BÝLÝM ve TEONOLOJÝ 18 MART 2013 PAZARTESÝ 11 Ýsteyen herkes elektriðini kendi üretebilecek A rtýk isteyen herkes kendi elektriðini rüzgâr enerjisi, güneþ enerjisi ve su gibi epimiz bir yandan evrende yalnýz olup olmadýðýný merak ediyor, diðer yandan da kaynaklardan üretip fazlasýný satabiliyor.örnek uygulamalardan biri Ýzmir'de hayata geçirildi. Ýzmir'in Menderes Ýlçesi'ne baðlý Gümüldür Beldesi'nde yer alan Devlet Su Ýþleri Eðitim ve Dinlenme Tesisleri elektriðini, rüzgar ve güneþ enerjisinden kendisi üretiyor. Rüzgâr ve güneþ enerjisinden üretilen elektrik akülerde toplanýyor, gerektiðinde buradan devreye giriyor. Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi hayata geçiyor.yenilenebilir Enerji Uzmaný Yrd. Doç. Dr. Numan Sabit Çetin;"Lisanssýz herkes, þahýs da olabilir, kurumsal kimlik olabilir, kendi tüketmiþ olduðu elektrik enerjisini rahatlýkla güneþ, rüzgâr, biyokütle, jeotermal gibi hangi yenilenebilir enerji kaynaðý varsa bu kaynaktan veya bu kaynaklarýn birlikte olduðu hibrit bir sistemden karþýlayabilir" diye konuþtu. Siteler, tesisler, küçük ve orta büyüklükteki iþletmeler, hatta müstakil evler bile bu uygulamadan yararlanabiliyor.üretilen enerji fazlaysa þebekeye satýlýp gelir elde edilebiliyor.teknoloji yerli olursa teþvik primi de var. Türkiye'nin rüzgar enerjisi potansiyeli Almanya'nýn 7 katý.çetin; "Türkiye'nin milyar kilovat saat elektrik enerjisini rüzgârdan karþýlayabileceðini ama bunun belki yýl sonra gerçekleþebileceðini" söyledi. endi konutu için elektrik üretmek isteyenlerin elektrik daðýtým þirketlerine müracaat etmesi gerekiyor. kaynaklarý sýnýrsýzmýþcasýna tükettiði dünyanýn yerine alternatifler arýyor. Ýþte bu arayýþ sonucunda, yaþam koþullarý oluþabilecek Dünya benzeri bir gezegen daha keþfedildi. Gezegen, Dünya'ya 12 ýþýk yýlý uzaklýkta, güneþ benzeri bir yýldýz olan Tau Ceti sisteminde... Dünya'ya en yakýn sistem olan, Tau Ceti yýldýzý etrafýnda 5 gezegen bulunuyor. Gezegenler, yýldýz çevresindeki turlarýný, 14 ile 640 gün arasýnda sürelerde tamamlýyor.bu gezegenlerden, sistemin orta kesimlerinde yer alan birinin yaþam barýndýrabileceði belirtiliyor.bu gezegen ne çok sýcak, ne de çok soðuk... Dünyanýn yaklaþýk dört buçuk katý... Gezegende su da bulunabileceði tahmin ediliyor. Bilinen yaþam koþullarýnýn bulunup bulunmadýðýný araþtýrmak amacýyla yapýlan çalýþmalarda 200'ü Dünya ile ayný boyutlarda 2 binden fazla gezegen keþfedildi. Dünyanýn kaynaklarýný tüketmede müsrif davranan insanoðlu, hem kendi için alternatif oluþturma çabasýnda, hem de evrende yalnýz olup olmadýðýný anlama arzusunda. Ancak son keþfedilen gezegenin uzaklýðýný hatýrlatmakta fayda var. Yaklaþýk 12 ýþýk yýlý, yani 120 trilyon kilometre. ýsacasý insanoðlu öncelikle dünyaya sahip çýkmak zorunda. Lisansýz elektrik üretiminin önündeki engeller kalktý. Dünya Benzeri, Dünya'nýn tam 4,5 katý büyüklüðünde Yaþanabilir Gezegen eþfedildi Zemzem suyunun sýrrý çözüldü Z emzem suyunun bu özelliði ilk defa keþfedildi. Ezan okunduðunda berraklaþan su, çan sesi geldiðinde kararýyor. Japon ve Alman bilim adamlarý zemzemle ilgili hayrete düþüren açýklamalarda bulundu. Zemzem ezan okunduðunda berraklaþýyor, çan çaldýðýnda ise kararýyor.uzun yýllardýr zemzem suyu ve kristalleri üzerinde araþtýrma yürüten bilim adamlarý kaynaðýn sýrlarýný çözdü. Ren Nehri'nin suyundan içen kiþinin enerjisinin azaldýðýný belirleyenalman bilim adamý Dr. nut Pfeiffer, sular üzerine araþtýrma yaparken bir þekilde bir miktar zemzem bulur ve içer, 35 dakika sonra da rahatladýðýný hisseder. Zemzem bir kova suyu temizliyor Araþtýrmasýný derinleþtiren Alman bilim adamý Dr. Pfeiffer, þaþýrtýcý bir gerçekle karþýlaþýr. Zemzemin mayalama özelliði bulunduðunu, bir bardaðýnýn bir kova þebeke suyunutemizlediðini, bu özelliðiyle bile enerji ve þifa kaynaðý olduðunu tespit eder. Dr. Pfeiffer, "Su her þart atlýnda deðiþmiyor ama deðiþtiriyor. Çok acayip bir deney yaptým. Bir damla zemzem suyuna yüz damla normal su karýþtýrdým. Sonuçta gördüm ki suyun hepsi zemzeme dönüþmüþ. Sonra bir damla zemzeme bin damla normal su karýþtýrdým. Ve yine gördüm ki hepsi zemzeme dönüþmüþ. Bunun sebebi nedir, neden? Zemzem'de öyle bir enerji var ki baþkasýný deðiþtirir ama kendi deðiþmez" diyor. Ezan sesiyle parlýyor, çan sesiyle kararýyor Zemzem kristallerini mikroskop ortamýnda inceleyen Japon bilim adamý Dr. Masura Emot, suyun moleküler (kristal) düzeninin deðiþen frekanslara göre farklýlaþtýðýný görür. Zemzem kristallerinin çan sesinde karardýðýný ur'an-ý erim ve ezan sesinde ise parlaklaþtýðýný fark eder. Ýncelemede her bir kristalin, âbe-i muazzamaya benzeyen bir Tekerlek yeniden keþfedildi A BD'li mühendisler, en aðýr arazilerde bile araçlarýn sorun yaþamadan yol almasýný saðlayacak bir tekerlek geliþtirdi Yýllardýr ATV (her arazide kullanýlmak için tasarlanan araçlar) ve diðer arazi araçlarý için hava ile þiþirilmiþ lastik geliþtiren ABD'nin Polaris Defence firmasý, dayanýklý tekerlek teknolojisini bir adým ileri taþýyarak 'havasýz' tekerlek üretti. Non-Pneumatic Tire (avasýz lastik) olarak adlandýrýlan yeni nesil lastik, içine hava yerine son derece esnek bir að yapýsýna sahip. Standart bir lastiðe hasar vermeye ve patlatmaya yetecek olan nesneler, özel plastik kullanýlarak üretilen bu lastiðe karþý etkisiz kalýyor. Türkiye'de bürosu bulunan hafif zýrhlý araç üreticisi Polaris firmasýnýn sözcüsü Jason Difuccia, Fox News'e yaptýðý açýklamada, "Geliþtirdiðimiz lastik, bisiklet lastiðine benzer bir özelliðe sahip... Tekerin tabaný, kayalara, taþlara ve diðer yüzeylere dayanacak þekilde tasarlandý" dedi. MERMÝLERE BÝLE DAYANILI Gelecek yýl piyasaya sürülmesi beklenen NPT projesini hazýrlayan Resilient Technologies þirketini satýn alan Polaris, lastiði kayalardan, aðaç dallarýndan ve lastiðe zarar verebilecek diðer yüzeylerden zarar görmeyecek þekilde geliþtirdi. NPT lastiði, üç özel bileþik bulunduruyor. Bunlar að yapýsý, dýþ yüzeyini kaplayan lastik kayýþ ve dingile baðlanan çelik jant. Lastiðin kenarlarýnýn açýk olmasý, çamur, aðaç dalý, taþ ve diðer kirlilik oluþturabilecek dýþ etkenlerin lastiðin içinden geçip gitmesini saðlýyor.npt, esnekliði ve özel yapýsý sayesinde darbeleri de standart lastiklere kýyasla çok daha fazla emiyor. Yeni nesil lastik ayrýca, standart lastiklere kýyasla çok daha sessi.mühendisler, NPT'nin saðlamlýðýný test etmek için lastiði 50 kalibrelik mermilerle vurdu, doku oluþturduðu, zemzemin çan sesinde kristallerinin karardýðýný, ur'an-ý erim ve ezan sesinde ise parlaklaþtýðýný ve netleþtiði tespit edildi. Zemzem üzerine kaleme aldýðý kitabý Japonya'da en çok satanlar arasýna giren Dr. Emoto'ya göre zemzem, fiziksel ve kimyasal özellikleri bakýmýndan yeryüzündeki bütün sulardan farklý. Dr. Emoto, "Zemzem, çevresinde cereyan eden bütün deðiþimleri hafýzasýna alýyor. Yapýsý çok farklý. Bu, onu dünyadaki diðer elementlerin efendisi yapýyor. Müslümanlarýn niçin hastalarý tedavi etmek ümediyle ur'an-ý erim'den sûreler okunup, suya üflediðini daha iyi anlýyorum" ifadesini kullanýyor saatlik sürüþe tabi tuttu. Deðiþik arazilerde denenen lastik, bir ray çivisi nedeniyle zarar görse de, 1500 km daha yol almayý baþardý. enüz fiyatý belli olmasa da, Diffuca NPT alan tüketicilerin yolda kalmayacaklarý konusunda kendilerini rahat hissedebileceklerini söyledi. Sayfanýn Ýçeriði azýrlayan Orhan DAÐDELEN Raysýz tren geliþtirdi T ODTÜ'de robot yarýþý G ürk Profesör, raysýz tren projesi geliþtirdi. 4 yýllýk bir çalýþmanýn ürünü olan enç bilim adamlarý geliþtirdikleri robotlarý OD- TÜ'de görücüye çýktý.ro- Škoda Š koda Auto, Çek otomobil üreticisi, en eski otomobil üreticilerinden biridir. 1991'de Volkswagen Grubu tarafýndan satýn alýndý.þirket 1895 yýlýnda Laurin & lement adlý aile þirketinde çalýþan 2 kiþinin bisiklet yapmak üzere ortaklýk kurmalarý ile kuruldu da motosiklet, 6 yýl sonra da araba üretmeye baþladýlar. Fabrikasý Mlada Boleslav kentinde bulunmaktadýr. Skoda Çekçede "hasar" anlamýna gelmektedir. Mladá Boleslav þehri ve otomobil üreticisi Škoda Auto, 100 yýldan uzun bir süredir birlikte geliþme göstermektedirler. Škoda Auto, þehrin yüz ölçümünün üçte birinden fazlasýný kaplamakta ve þehrin bütünleþik bir parçasýdýr. Ana üretim operasyonu Tiptronic Þanzýman T projede, trenler havadan hareket ediyor. aradeniz Teknik Üniversitesi Öðretim Üyelerinden Profesör Ekrem Yanmaz, raysýz tren projesi geliþtirdi. 4 yýllýk bir çalýþmanýn ürünü olan model, gelecekte insan ve yük taþýmadan kýtalar arasý yolculuklara kadar kullanýlabilecek bir yenilik. Birkaç elementin laboratuar ortamýnda birleþtirilmesiyle oluþan kristal, soðutulduðunda belirli bir düzene sahip mýknatýs dizisinin üzerinde havada asýlý kalabiliyor.bunun yaný sýra ilk hareketle uzun bir yol kat edebiliyor. Maketi yapýlan projeyi Yanmaz, "Manyetik alan çizgileri bu kristale giremeyince ne oluyor arkadaþlar bu sefer bir þemsiye düþünün þemsiyenin üzerinde bir malzemenin havada durduðu þeklinde duracaktýr. Bu þekilde yüzme gerçekleþiyor, havada yüzdürülebiliyor. Bu kristallerin her birisi yaklaþýk 9 kilogramý tartabiliyor. Dolayýsýyla kristal büyüdükçe havada tutabileceðin kütlenin miktarýný arttýrabiliyorsun" þeklinde anlattý. Yanmaz, henüz model aþamasýnda olan projeye devlet desteðinin olmasý gerektiðini söylüyor botlar baþkentte sahne aldý. Genç bilim adamlarý geliþtirdikleri robotlarý Ortadoðu Teknik Üniversitesi'nde yarýþtýrdý. 10'uncu Uluslararasý ODTÜ Robot Günleri, teknoloji meraklýlarý ile birbirinden ilginç projeleri bir araya getirdi. ODTÜ'deki etkinlikte Türkiye'nin ve dünyanýn dört bir yanýndan gelen okullar kýyasýya yarýþýyor. edef en baþarýlý robotu yapmak... Öðrencilerin yaptýðý robotlar pistte hünerlerini sergiledi, genç dimaðlarýn çalýþmalarý seyircilerden takdir topladý. Robot günleri birbirinden ilginç projeler de ev sahipliði yapýyor. Bu ilginç projelerden biri de askeri alanla ilgili. Söz konusu sistem 3 boyutlu kamera sayesinde askeri birliklerin kontrolünü saðlýyor kademeli olarak fabrikanýn yeni bölümlerine kaydýrýlmýþ ve orijinal haliyle korunan eski fabrika tesisin uç noktasýnda kalarak otomobil üreticisinin þehre bakan yüzü haline gelmiþtir. Skoda'nýn daire içindeki kanatlý oku, hayal etmeyi, özen göstermeyi, hýz ve ilerlemeyi sembolize ediyor. Firma, kullandýðý amblemle, bütün arabalarýn bu vasýflara sahip olduðunu göstermek istiyor. iptronic þanzýmanlar, otomatik þanzýmanlarýn sahip olduðu tüm avantajlarý ve özellikleri kullanýcýsýna sunar.tiptronic özelliðine sahip otomatik þanzýman, vites üzerinde yer alan ikinci bir seçenek aracýlýðýyla sürücünün manuel vites kontrolüne geçiþ yapmasýný saðlar. Manuel modda vites kolunun ileriye itilmesi ya da geri çekilmesi sayesinde vites deðiþtirilir. Ayrýca vites deðiþtirme iþlemi, direksiyon arkasýnda yer alan vites deðiþtirme butonlarý yardýmýyla da kumanda edilebilir.tiptronic þanzýman, hem otomatik þanzýmanýn sunduðu konforu hem de manuel þanzýmanýn sunduðu sportif sürüþ eðlencesini bir araya getirir. Ayrýca otomatik vites büyültme özelliði, özellikle baþka araçlarý sollama sýrasýnda azami devir sýnýrýna ulaþýldýðýnda vites artýrarak gerekli güvenliði ve desteði sunar. Sportif sürüþü tercih eden sürücüler manuel olarak vites küçülterek ve motor frenini devreye sokarak virajlarda ve yokuþ aþaðý sürüþlerde daha keyfili bir sürüþ imkânýna sahip olur.

12 D AÝLE ve ADIN 18 MART 2013 PAZARTESÝ 12 ýyaslama davranýþý psikolojide genelde olumsuz etkileriyle anýlýr. Özellikle çocuk psikolojisinde, kiþiye geri dönüþü mümkün olmayan zararlar vermesinden dolayý asla tasvip edilmez. ýyaslama konusu bebeklik çaðýnda boy, kilo gibi fiziksel özellikler iken ilerleyen dönemlerde çocuðun sergilediði sosyal davranýþlar (arkadaþlarýyla geçimi, büyüklerini ne derece dinlediði vb.) ve aðýrlýklý olarak okul baþarýsýdýr. Anne - babanýn çocuklarýný kýyasladýklarý kiþiler ise çocukla yaþýt komþu, akraba ve arkadaþlardýr. ýyaslama, çocuðun olumsuz davranýþýna odaklanarak, tercih edilen davranýþý bir kiþi üzerinden örneklendirmek suretiyle yapýlýr. Bu ise çocukta görülmesi arzu edilen davranýþa ulaþmaktan ziyade, odaklanýlan olumsuz davranýþý pekiþtirir. Ders masasýný toplamasýný istediðimiz bir çocuða "Ayþe'nin masasý ne kadar düzenli, bir de kendi masana bak." demek, asla bizi istenilen noktaya götürmeyecek, aksine kýyaslandýðýný hisseden çocuk masasýný daðýnýk býrakmaya devam edecektir. Anne - baba çocuðunu neden kýyaslar? Anne - baba kýyaslama yaparken aslýnda tamamen iyi niyetlidirler. Amaçlarý çocuklarýndaki aksayan yönleri düzeltip, zihinlerinde taþýdýklarý ideal çocuða kavuþmaktýr. Özellikle ders çalýþma hususunda anne - 8 Mart: Mücadele eden kadýnýn günü ünya Emekçi adýnlar Günü, 8 Mart 1857'de ABD'de greve giden dokuma iþçisi kadýnlarýn ve 8 Mart 1917'de Þubat Devrimi'nin kývýlcýmýný çakan Petrogradlý dokuma iþçisi kadýnlarýn anýsýna kutlanýyor. Bugün dünyanýn dört bir yanýnda binlerce kadýn, 156 yýl önce greve giden New Yorklu kadýn dokuma iþçilerinin, 1917'de Þubat Devrimi'nin fitilini ateþleyen kadýn emekçilerin mücadele gününü kutluyor. New York'ta 40 bin yiðit kadýn 8 Mart 1857'de New York'ta bir dokuma fabrikasýnda çalýþan 40 bin iþçi, 16 saatlik iþgününün 10 saate indirilmesi ve ücretlerde artýþ yapýlmasý talebiyle greve baþlamýþtý. 40 bin kadýn iþçinin örgütlediði bu grev o zamana kadar ki en kitlesel kadýn eylemlerinden biriydi. Eylemi durdurmak isteyen polis kadýn iþçilere saldýrmýþ, fabrika yönetiminin de desteðiyle binlerce iþçinin fabrikaya kilitlenmiþti. Bu sýrada çýkan yangýnda içeride kilitli kalan iþçilerden 129'u yanarak can vermiþti. Olaya ABD basýnýnda neredeyse hiç yer verilmemiþ, fabrika yönetiminin ve polisin tavrý halktan gizlenmeye çalýþýlmýþtý. Buna raðmen, iþçilerin cenaze törenine 100 bini aþkýn kiþi katýlmýþtý. Clara Zetkin ve kadýn mücadelesi adýnlar günü ilk olarak 1909 yýlýnda Amerikan Sosyalist Partisi'nin çaðrýsýyla Þubat ayýnýn son Pazar gününde kutlanmýþtý. Bugün düzenlenen gösterilere katýlan kadýnlar, seçme ve seçilme hakkýnýn yaný sýra çalýþma koþullarýnýn iyileþtirilmesini talep etmiþti. Ancak bu gün Amerika'da bazý kentlerde düzenlenen eylemlerle sýnýrlý kalmýþ, uluslararasý bir boyut kazanmamýþtý yýlýnda openhag'da gerçekleþtirilen Ýkinci Enternasyonal'e baðlý Sosyalist adýnlar onferansý'nda kadýn ve emek mücadelesi masaya yatý- Clara Zetkin rýlmýþtý. Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nden Clara Zetkin, bu konferansta yaptýðý konuþmada kadýnlar için bir mücadele günü belirlenmesi gerektiðini söylemiþti. Zetkin'in önerisi kabul edilmiþ, her ülkenin sosyalist kadýnlarýnýn her yýl ayný gün, kendi ülkelerinin iþçi sýnýfý örgütleriyle mutabakat içinde bir kadýnlar günü düzenlemesi kararlaþtýrýlmýþtý. Söz konusu yýllarda neredeyse hiçbir ülkede kadýnlara seçme ve seçilme hakký verilmemiþti. Bu sebeple, pek çok ülkede eþ zamanlý kutlanacak bu günün temel olarak kadýnlara seçme ve seçilme hakký verilmesi için babanýn kýyaslamaya daha sýk baþvurduðu gözlemlenmektedir. Çocuklarýný ders çalýþmaya teþvik etmek akabinde de onlarýn okul baþarý seviyelerini yükseltmek, ebeveynlerin temel düþünceleri arasýnda yer alýr. Bu amaçla sarf edilen kýyaslama cümlelerine örnek verecek olursak "Ahmet'in yazýsý ne güzel, keþke sende onun gibi yazabilsen.", "Ayþe seni yazýlýda geçti mi?" gibi. ýyaslamanýn çocuk üzerindeki etkileri ýyaslamalar çocuðun, kendisini yetersiz hissetmesine ve özgüveninin sarsýlmasýna yol açar. Yetersizlik duygusu ise çocuða öfke, kýskançlýk, mutsuzluk, hýrçýnlýk, küskünlük yaþatýr. Bu olumsuz yaþantýlar neticesinde çocukta içe kapanma, çekingenlik ya da tam tersi saldýrganlýk, uyumsuzluk gibi sosyal davranýþlarý ketleyen birçok yeni durum ortaya çýkar. Özellikle de çocukta oluþan "Beni anlamýyorlar!" düþüncesi, onu yalnýzlýða iter ve anne - babasýndan uzaklaþmasýna sebebiyet verir. ýyaslamanýn okul baþarýsýna yönelik olarak çocukta ne gibi etkiler oluþturabileceðine bakacak olursak, genelde iki tür tepkiyle karþýlaþýrýz. Ýlki; bazý çocuklar kýyaslandýklarý kiþileri geçmek için gerçekten çalýþýrlar ki bu ilk anda olumlu bir geliþme gibi görünür. Ama sürekli birilerini geçme çabasý çocukta hýrs meydana getirir. ýrs bir mücadele günü olarak düzenlenmesi karara baðlanmýþtý. Bu gün, dünyanýn neresinde olursa olsun kadýnlara uygulanan sömürü ve baskýya karþý mücadeleyi yükseltme amacýný taþýyordu. adýnlarýn seçme ve seçilme hakkýný almasý, kadýn-erkek eþitliðinin saðlanmasý ve emperyalist savaþa karþý mücadele, bütün dünya kadýnlarýnýn ortak mücadele ilkelerinin baþýnda yer almaktaydý. Ve kadýn sokaða çýkýyor Uluslararasý anlamda ilk emekçi kadýnlar günü 19 Mart 1911'de düzenlendi. Avusturya, Danimarka, Almanya ve Ýsviçre'de gösterilere katýlan on binlerce kadýn seçme ve seçilme hakkýnýn yaný sýra kadýnlara iþ ve mesleki eðitim verilmesi, çalýþma alanlarýnda kadýn-erkek eþitliði saðlanmasýný talep etti. Bir kadýn yazar 1911'deki gösterileri anlattýðý yazýsýnda þu ifadeleri kullanmýþtý: "Ýlk Uluslararasý adýnlar Günü 1911'de gerçekleþtirildi. Baþarýsý, beklenenin çok üstündeydi. er yerde toplantýlar düzenlendi. üçük yerleþimlerde, hatta köylerde bile salonlar öyle týklým týklýmdý ki kadýnlar toplantýlara katýlan erkeklerden kendilerine yer vermelerini istedi. Erkekler evde çocuklarýyla kalýrken kadýnlar toplantýlara koþtu. atta o gün yaklaþýk 30 bin kiþinin katýldýðý sokak gösterilerinde polis pankartlarý toplamaya karar vermiþti, ancak kadýnlar polise direndi." Sonraki yýl Fransa, ollanda ve Ýsveç de kadýnlarýn mücadele gününü kutlamaya baþladý. Yapýlan gösterilerde kadýnlarýn gündeminde her an patlak vermesi muhtemel olan dünya savaþý vardý. 1913'te 8 Mart'ta düzenlenen kadýnlar günü Rusya'da da kutlandý. Çarlýk Rusyasý þartlarýnda açýk gösteri düzenlemenin neredeyse imkansýz idi. Ancak birkaç yýl sonra devrim saflarýnda savaþacak öncü sosyalistler, kadýnlar gününün gizli etkinliklerle kutlanmasýný, iki yerel iþçi gazetesinde günün anlam ve önemini anlatan yazýlar yayýnlanmasýný saðladýlar. atta bu yazýlarda Clara Zetkin'in dayanýþma duygularýný ilettiði ifadelere yer verdiler. Bir kadýn yazar 1920'de yazdýðý bir yazýda, 1913'te gerçekleþen Rusya'daki ilk kadýnlar günü kutlamasýný þu sözlerle anlattý: "O karanlýk yýllarda toplantý yapmak bile yasaktý. Fakat Petrograd'da partili kadýnlar "adýn Sorunu" baþlýklý bir etkinlik düzenledi Bu illegal bir etkinlikti ama salon týklým týklým doluydu. Parti üyeleri konuþmalar yaptý. Fakat bu gizli toplantý polis baskýný ile yarýda kesildi ve konuþmacýlarýn çoðu tutuklandý. Bu etkinlik Çarlýk baskýsý altýnda yaþayan Rusya'daki kadýnlarýn Uluslararasý adýnlar Günü'ne katýlýmý ve desteði açýsýndan önemliydi. Bu Çarlýk hapishanelerinin, idam sehpalarýnýn Rusya'daki iþçilerin mücadele ruhunu öldüremeyeceðinin, Rusya'da bir þeylerin sarsýlmakta olduðunun ilk iþaretiydi." Neden 8 Mart? Pek çok ülkede kutlanacak bu gün için ortak amaç ve ilkeler ortaya konmuþ olsa da kesin bir tarih belirlenmemiþti. er yýl ilkbahar aylarýnda farklý tarihlerde kutlanan kadýnlar gününün 8 adýnlar onferansý'nda alýndý. Bu kararla 8 Mart 1857'de yaþamýný yitiren 129 kadýn iþçinin ve 8 Mart 1917'de Þubat Devrimi'nin fitilini ateþleyen grevleri baþlatan, "ekmek ve barýþ" sloganýyla sokaklara dökülen Petrogradlý dokuma iþçisi kadýnlarýn anýsýna 8 Mart, Dünya Emekçi adýnlar Günü olarak kutlanmaya baþlandý. ýyaslama ve Çocuklar ise kiþilik özelliði haline gelirse çocuðu (ileride genci ve yetiþkini) yalan baþta olmak üzere birçok hataya düþürür. âlbuki çocuk kimi geçerse geçsin sürekli kendisinden daha baþarýlý kimselerin var olacaðý gerçeðini fark eder. Buna baðlý olarak ebeveynleri tarafýndan sürekli kýyaslanacaðýný düþünür. Bu durum onu içinden çýkamayacaðý bir býkkýnlýða sürükler. Ýkinci ise devamlý kýyaslanmaya maruz kalan çocuk, yaþadýðý mutsuzluðun etkisiyle anne -babasýný cezalandýrmak ister. assas bir nokta olarak niteleyebileceðimiz okul baþarýsýna yönelik olarak öç almayý uygun bulur ve genelde derslerini tamamen boþlar. Neticede kötüleþen ders notlarý, çocukta "Ben ne yaparsam yapayým falancayý geçemem" gibi olumsuz fikirler ortaya çýkarýr. Bu da sadece çocuðun okul baþarý seviyesinde deðil genel manada bir kötüye gidiþ sergilemesine sebep olur. ýyaslama sonucu çocukta oluþan bu iki tepkinin ortak yanlarýný incelersek; öncelikle çocuk kýyaslandýðý kiþilere karþý sevgi duyamaz, hatta onlara kýskançlýk, nefret gibi asla tasvip etmediðimiz duygularla yaklaþýr. Devamlý kýyaslanmaya maruz kalan çocuk, bizzat yaþayarak kýyaslama davranýþýný edinmiþ olur. endisi de pekâlâ anne - babasýný kýyaslar. "Ahmet'in babasý daha çok para kazanýyor!", "Ayþe'nin annesi kýzýna hiç kýzmýyor." gibi. aliyle bu durum anne - babanýn burukluk yaþamasýna sebep olur. Tüm bunlarýn yanýnda çocuk, çevresindeki kiþilere mesafe koymaya baþlar ki bu da onun çevresinden soyutlanmasýna yol açabilir. ýyaslamanýn çocukta býraktýðý en derin iz olarak da ömür boyu içinden atamayacaðý ve her durumda karþýsýna çýkabilecek olan özgüven eksikliðini ve yetersizlik duygusunu söyleyebiliriz. Doðru kýyaslama nasýl yapýlýr? Ýnsanýn kiþilik yapýsý doðum þartlarýndan tutun da kültür, yaþanýlan çevrenin koþullarý, miras alýnan genler, idrak seviyesi, anne - babanýn þahsiyeti gibi daha pek çok sayamadýðýmýz etkenler vesilesiyle inþa edilir. Bu nedenle her çocuðun (genelde her insanýn) biricikliðini, tekliðini kabul etmek zorundayýz. Bu da kardeþ bile olsa, þartlarý birbirinden çok farklý olan çocuklarý kýyaslamanýn ne büyük bir hata olduðunu bize göstermektedir. ýyaslama esasýnda bir ölçü aracýdýr. Doðru kullanýldýðý takdirde bize, çocuðun geliþimine ve deðiþimine dair pek çok ipucu sunar. atta çocukta görmek istediðimiz birçok olumlu özelliðin oluþmasýna dahi yardýmcý olur. Peki nasýl? "Bir çocuk ancak ve ancak kendisiyle kýyaslanabilir." Çocuðunu kendi uzantýsý olarak görmeyen ve onu nevi þahsýna münhasýr bir varlýk olarak kabullenen anne - baba, çocuðunun yetersizlik duygusunu yaþamadan elinden gelenin en iyisini yapmasýna fýrsat verir. Böylece çocuk mutluluðu da üzüntüyü de kendi yapabilecekleri ekseninde yaþar.

13 A BÖLGEDEN ABERLER 18 MART 2013 PAZARTESÝ 13 Yaralý Ördeðe Polis Þefkati T ürk Tabipleri Birliði (TTB), ülkemizde kýzamýk vakalarýnda artýþ olduðu uyarýsýnda bulundu. Ttb'den yapýlan açýklamada, kýzamýk olgularýnýn son aylarda artýþ gösterdiði, Ankara, Gaziantep, Ýstanbul,Adana, Amasya, Batman ve Þanlýurfa'da kýzamýk vakalarýnýn yoðunlaþtýðý belirtildi. Açýklamada, þöyle denildi: "Ülkemiz saðlýk ortamýnýn gündemlerinden biri son aylarda artmaya baþlayan kýzamýk olgularý olmuþtur.dünya Saðlýk Örgütü Avrupa Bölgesi'nin ýzamýk eliminasyon hedefine paralel olarak 2015 yýlý sonuna kadar kýzamýk ve kýzamýkçýðýn eliminasyonu hedef olarak benimsenmiþ masya'da kanadýndan yaralanan yeþil ördeðin imdadýna polisler yetiþti.þeyhcui Mahallesi'nde sokakta baþýboþ halde bir ördek bulunduðu ihbarý alan Amasya Emniyet Müdürlüðü asayiþ ekipleri, uçamayan kuþu ekip otosuna alýp Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý XI. Bölge Amasya Þubesi yetkililerine teslim ettiler. anadýndan yaralanan yeþil baþlý ördeðin göçmen bir kuþ olduðunu belirten veteriner hekim Mehmet Erizgi, "Bu kuþlar kýþ mevsiminde ülkemizin sulak alanlarýnda kýþlar. Yazýn da göç ederler. Bir süre gözetim altýnda tutacaðýz. Yarasý tedavi edilip iyileþince doðaya salacaðýz" dedi. Erizgi, yaralý ördeði kendilerine ulaþtýran polislere teþekkür etti. TTB'den ýzamýk Uyarýsý olan ve bu kapsamda 2002 yýlýndan bu yana ýzamýk Eliminasyonu Programý yürüten Türkiye'de, yaklaþýk 2 yýl önce Ýstanbul'da son 6 aydýr da ülkenin deðiþik bölgelerinde görülen vakalar kýzamýk eliminasyon sürecine yeni bir boyut katmýþtýr. Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan açýklanan verilere göre ülkemizde 1 Ocak Þubat 2013 tarihleri arasýnda, 349 adedi 2012 yýlýnda olmak üzere toplam 1005 adet kýzamýk vakasý görülmüþtür. Uzmanlarýn tahminleri ve deðerlendirmeleri bu sayýnýn çeþitli etkenler nedeniyle daha fazla olabileceði yönündedir. Vakalar 42 ilden bildirilmiþ, Ankara, Gaziantep, Ýstanbul, Adana, Amasya, Batman ve Þanlýurfa'da yoðunlaþmýþtýr. Saðlýk Bakanlýðý kabul etmeme eðiliminde olsa da ülkede bir kýzamýk salgýný yaþanmaktadýr. Bakanlýk verilerine göre, vakalarýn yarýsý 4 yaþýn altýnda, yüzde 26'sý 1-4 yaþ aralýðýndadýr. Bu durum son 6 yýlda kýzamýkta aþýlama tarihinin en yüksek aþý oranýna ulaþýldýðýný savunan Saðlýk Bakanlýðý söyleminin 'içi boþ' bir söylem olduðunu açýkça ortaya koymakta ve ülkemizde koruyucu hekimlik hizmetleri ile ilgili birçok soruyu akla getirmektedir. Özellikle 1-4 yaþ arasý olgular bu açýdan dikkat çekicidir. Yine Bakanlýk verilerinde bu olgularýn kýzamýk aþýlarýnýn olup olmadýðý net olarak belirtilmemektedir." Ttb açýklamasýnda, Türk Tabipleri Birliði'nin tabip odalarýndan gelen bildirimleri izleyip deðerlendirdiði de belirtilerek, "'Saðlýkta Dönüþüm Programý'nýn birinci basamak saðlýk hizmetlerine ve koruyucu hekimlik hizmetlerine etkilerini ortaya koymasý açýsýndan 2013 yýlý kýzamýk salgýný önemli bir göstergedir. Bu salgýnla baþ edilebilmesi etkin bir salgýn yönetimi ile olanaklýdýr. Ülkemizde ne yazýk ki kýzamýk hastalýðý sorun olmayý sürdürmektedir" denildi. Arkutbey aplýcalarý LOANTAMIZ ÝZMETE BAÞLAMIÞTIR Nohut Tas kebabý Yemek çeþitleri arnýyarýk urufasülye Ýzmir köfte astalýklara SON Çorba Çeþitleri * Ýþkembe * Mercimek * Ezogelin * Yayla Aperatifler * Gözleme * Tost * Ekmek arasý köfte * ahvaltý tabaðý FÝYATLAR Erkek ýsmý: 5 Bayan ýsmý: 4 Özel Aile abinleri: 15 (1 saatlik) Tel: Cafaroðlu Ýnþaat Mühendislik, Dekarasyon, Temizlik, Turizm Limited Þirketi amamözü / Amasya Nizamettin AYA 18 MART ÞEÝTLER GÜNÜ VE BUGÜNE ADINI VEREN ÇANAA- LE ZAFERÝNÝN 98. YILDÖNÜMÜN- DE, BAÞTA BÜYÜ ÖNDER GAZÝ MUSTAFA EMAL ATATÜR OL- MA ÜZERE TÜM ÞEÝTLERÝMÝZÝ VE GAZÝLERÝMÝZÝ BÝR EZ DAA MÝNNETLE ANIYOR, BÝRLÝ VE BERABERLÝÐÝMÝZÝN DAA GÜÇLÜ OLMASINI TEMENNÝ EDÝYORUM. RULARI ÞAD OLSUN. adir GÜNTEPE amamözü aymakamý

14 SPOR Voleybol Turnuvasýnda upa sahibini buldu Turnuva Þampiyonu Saðlýk Grup Baþkanlýðý oldu. aymakamlýk Voleybol Turnuvasý sona erdi.10 takýmýn takýlýmýyla baþlayan turnuvada Milli Eðitim ile Saðlýk finalde buluþtu. Muhteþem bir ortamda baþlayan karþýlaþmanýn ilk 2 setini Milli Eðitim aldý ve 2-0 öne geçti. Ama Saðlýk maçý býrakmadý ve 2 seti alarak durumu 2-2 ye getirdi ve maçý Taybrek Setine taþýdý. Son sette de çekiþmeli bir mücadele oldu ve Saðlýk son seti yenerek 1. lik kupasýnýn sahibi oldu. Turnuvada ikinciliði Milli Eðitim alýrken üçüncülüðü amamözü Belediyesi aldý. Turnuva hakkýnda açýklama yapan amamözü aymakamý adir Güntepe ; "amamözü aymakamlýðý olarak ilçemizdeki kurumlar ve halk arasýnda 21 Þubat - 11 Mart tarihleri arasýnda Voleybol Turnuvasý düzenlemiþ bulunuyoruz. Bu yýlda düzenleyerek geleneksel hale getirdiðimiz Bahar upasý Voleybol Turnuvasý için tüm katýlýmcýlara teþekkür ediyorum" dedi. Voley- bol turnuvasýný düzenlemekteki amacýmýz, farklý kurumlarda çalýþan memurlarýmýzý, öðretmenlerimizi ve halkýmýzý çalýþma ortamýndaki stresten biraz olsun uzaklaþtýrmak ve Ýlçe merkezi, belde, köy ve mahalle okullarý arasýnda eðitim çalýþanlarýmýzýn tanýþmalarýný, kaynaþmalarýný saðlamak, aralarýnda iþbirliðinin geliþmesine yardýmcý olmak, sporun içinde var olan birleþtiricilik sayesinde farklý görüþte ve inanýþta olan insanlarýmýzý bir araya getirerek kaynaþmalarýný saðlamaktýr.amamözü aymakamlýðý olarak, tüm kurum çalýþanlarýmýzýn ve halkýmýzýn hem spor yapmalarýný, hem de sporla birlikte eðlenmelerini ve dinlenmelerini, boþ zamanlarýný spor yaparak deðerlendirmelerini saðlamak, oyuncusuyla seyircisiyle insanlarýmýzýn birlik ve beraberliklerini artýrmaktýr diyerek sözlerini bitirdi. Bizde amamözü Gazetesi olarak emeði geçen herkese teþekkür ederiz.aber:ömer araboyun Turnuva 2. Milli Eðitim Müdürlüðü oldu. Turnuva 3. amamözü Belediyesi oldu. AMAM: 5 TL AVUZ: 10 TL 18 MART 2013 PAZARTESÝ 14 Temsilcilerimiz çeyrek finalde U EFA Þampiyonlar Ligi 2. Tur rövanþ karþýlaþmasýnda Galatasaray, Schalke 04 deplasmanýndan 3-2'lik galibiyetle ayrýlarak çeyrek finale yükseldi. UEFA Þampiyonlar Ligi 2. Tur'unda 1-1'in rövanþýnda Schalke 04 ile Galatasaray karþý karþýya geldi. Stadion Gelsenkirchen'de oynanan mücadeleden gülerek ayrýlan taraf, 32'lik skorla temsilcimiz Galatasaray oldu. Bu sonuçla temsilcimiz Galatasaray, Devler Ligi'nde adýný çeyrek finale yazdýrdý. Maçýn ilk yarýsýnda oldukça iyi bir futbol sergileyen Galatasaray, 17. dakikada Roman Neustadter'in golüyle yenik duruma düþse de; 37. dakikada amit Altýntop ve 42. dakikada Burak Yýlmaz'ýn golleriyle devreyi 2-1 önde kapattý. Ýkinci yarýda daha iyi futbol oynayan taraf olan Schalke 04, 63. dakikada Michel Bastos ile eþitliði yakaladý. Schalke 04 bu golden sonra umutlandý. arþýlaþmanýn son dakikalarýnda temsilcimizin kalesini abluka altýna alan Schalke 04 defansýnda açýklar verdi. arþýlaþmanýn dakikasýnda Umut Bulut Galatasaray'ý öne geçiren golü kaydetti. Umut Bulut böylece Schalke 04'ün fiþini çekmiþ oldu. Bekle bizi Amsterdam: 1-1 UEFA Avrupa Ligi 3. tur rövanþ maçýnda Sarý-Lacivertli ekip deplasmanda 1-0 kazanmanýn avantajý ile sahaya çýktý. Ýlk yarýda rolantide giden bir oyun vardý. 44. dakikada Salih takýmýnýn soyunma odasýna 1-0 önde gitmesini saðlayan golü kaydetti: 1-0. Bu gol ayný zamanda Salih Uçan'ýn Fenerbahçe'deki ilk resmi golü oldu. Ýkinci yarýya Victoria Plzen daha etkili baþladý. 61. dakikada sol kanattan ceza sahasýna hareketlenen Jan ovarik topu ceza sahasý dýþýndaki arkadaþý Vladimir Darida'ya aktardý. Darida'nýn sol çaprazdan yaptýðý vuruþu aðlarla buluþtu. Bu golden sonra bir gol daha bulmak için ataklarýný sýklaþtýran Plzen, geriye kalan dakikalarda gol bulamadý ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde adýný çeyrek finale yazdýrdý.

15 TÜRÝYE VE DÜNYA 18 MART 2013 PAZARTESÝ 15 açýrýlan kamu görevlileri aileleriyle buluþtu açýrýlan 8 kamu görevlisi serbest kalmalarýnýn ardýndan aileleriyle buluþtu. Deðiþik yer ve tarihlerde bölücü terör örgütü tarafýndan kaçýrýlan 8 kamu görevlisini almak üzere, bir heyet dün Irak'a gitti. eyette, BDP milletvekilleri ile sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri de bulunuyordu. eyet, Irak'ýn kuzeyinde, kaçýrýlan kamu görevlilerini teslim aldý. imi 15 ay, kimi 2 yýldýr bölücü terör örgütünün elindeydi. Serbest kalan 8 kiþi abur Sýnýr apýsýna ulaþtý. Burada savcýlýk iþlemleri ve saðlýk kontrolünün ardýndan aileleriyle buluþtu. 9 Temmuz 2011'de Diyarbakýr-Lice karayolunda kaçýrýlan Astsubay Abdullah Söpçeler ve uzman çavuþ Zihni oç, 640 gün sonra aileleriyle buluþurken, erler Reþat Çeçan, adi Gizli ve Ramazan Baþaran 613 gün sonra ailesine kavuþtu. aymakam adayý enan Erenoðlu 607 gün, polis memuru Nadir Özgen 579, uzman çavuþ emal Ekinci 559 gün sonra ailesiyle kucaklaþtý. Abdullah Söpçeler, ilk olarak aylardýr özlemini çektiði kýzýnýn fotoðrafýna baktý. Zihni oç'un sevinci ise yarým kaldý. Annesinin öldüðünü bir buçuk yýl sonra öðrendi. Aileleriyle hasret gideren kamu görevlileri daha sonra askeri helikopterlerle abur Gümrük sahasýndan ayrýldý. Güler: "Görevlerine Ýade Edilecekler" Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, serbest Yeni Papa seçildi atoliklerin ruhani lideri seçiminde, ikinci günün öðleden sonraki oturumunda Sistine Þapeli'nin bacasýndan bir papanýn seçildiði anlamýna gelen beyaz duman tüttü. Papa 16. Benediktus'un 28 Þubat'ta görevinden ayrýlmasýnýn ardýndan atolik ilisesi'nin 266'ýncý Papasý'nýn belirlendiði, beyaz dumanýn çýkmasýyla anlaþýldý. Beyaz dumanýn çýkmasýnýn ardýndan meydanda toplanan binlerce kiþi büyük sevinç yaþadý. Yeni Papa Bergoglio Oldu Papa 16. Benediktus'un ardýndan, atolik dünyasýnýn yeni lideri, Arjantinli Jorge Mario Bergoglio oldu. Böylece Amerika kýtasýndan ilk kez bir kardinal, papa seçilmiþ oldu. kalan kamu görevlilerine iliþkin, ''Askeri þahýslar, onlarýn tespitleri yapýldýktan sonra tabii ki görevlerine iadeleri saðlanacak. aymakam adayý için, polis için de benzer bir þey söz konusu'' dedi. Papa seçilerek Francis adýný alan Arjantinli ardinal Jorge Bergoglio, Aziz Peter ilisesi'nin locasýna çýkarak halka hitap etti. afif bir Latin Amerika aksanýyla Ýtalyanca konuþan Papa Francis, "ardinal kardeþlerim papayý neredeyse dünyanýn öbür ucundan seçti." dedi. Francis, Amerika kýtasýndan seçilen ilk papa oldu. Papa Francis, Aziz Peter Meydaný'nda toplanan tüm kadýn ve erkeklerden, atolik ilisesi'ni iyi yönetebilmesi için dua etmelerini istedi. Yeni Papa'nýn locaya çýkmasý öncesinde tahminlerde bulunan atolikler, kim seçilmiþ olursa olsun mutlu olacaklarýný söyledi. Almanya'da Yangýn: 8 Türk ayatýný aybetti lmanya'nýn Backnang kentinde Türk ailelerin de ya- apartmanda Aþadýðý çýkan yangýnda 8 kiþinin öldüðü bildirildi. Ölen anne ve 7 çocuðunun soyadýnýn Soykan olduðu ifade edildi. Yetkililer, 13 kiþinin kayýtlý olduðu apartmanda daha fazla kiþinin yaþýyor olabileceðini kaydetti. Daha önceki açýklamada, biri aðýr, üç kiþinin de yaralandýðý ifade edilmiþti. Bozdað: "Yangýn Açýklýða kavuþturulmalý" Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, sosyal paylaþým sitesi Twitter'da, olayla ilgili alarak þu ifadeleri kullandý: ''Almanya'daki yangýn hadisesinin çýkýþ nedeni, yetkililerin yaptýklarý ve yapacaklarý çalýþmalarý yakýndan takip ediyoruz. Almanya'dan, yangýnýn gerçek nedeninin hiç bir þüpheye yer býrakmayacak þekilde açýklýða kavuþturmasýný ve kamuoyuna açýklamasýný bekliyoruz.'' Ölenlerin isimleri ve yaþlarý ise þöyle Müslüm Gürses'i aybettik D ört aydýr Memorial astanesi'nde tedavi gören ünlü sanatçý Müslüm Gürses yaþam mücadelesini kaybetti. Müslüm Gürses'in doktoru Deniz Þener, sanatçýnýn vefat ettiðini açýkladý. ameralarýn karþýsýna geçen Deniz Þener, acý haberi "Müslüm Baba'yý maalesef kaybettik" sözleriyle duyurdu. Deniz Þener, sabah saat sýralarýnda tansiyonu düþen ve kalbi duran Gürses'in, saat civarýnda vefat ettiðini söyledi. Tüm Türkiye'ye baþsaðlýðý dileyen Þener, þöyle konuþtu: "Bu sabah tansiyonu düþtü, kalbi durdu. Yapýlan müdahalelere açýklandý: Anne Nazlý Özcan Soykan (40), atice Soykan (17), Yýlmaz Soykan (14), Abdülkadir Soykan (8), Ýzzet Soykan (7), Yasin Soykan (6), Ahmet Soykan (3) ve Murat Soykan (6 aylýk). Yangýn sonucu Ýbrahim Soykan'ýn ise aðýr yaralý olduðu öðrenildi raðmen maalesef kendisini kaybettik. Uzun tedavi sürecini birlikte yaþadýk, söyleyecek bir þey yok. Allah sevenlerine sabýr versin, hepimizin baþý saðolsun." Tel: ATON PETROL Adres: Gümüþhacýköy Yolu Üzeri / amamözü/amasya

16 ÖÐRENCÝLERDEN ABERLER 18 MART 2013 PAZARTESÝ 16 Adil Candemir Ç.P.L de kermes A dil Candemir Çok Programlý Lisesi'nde Sivil Savunma ulübü Öðretmenleri Ýsmail YILMAZ ve Cem ÞANALIR öncülüðünde kulüp tarafýndan okul kütüphanesine kitap almak amacýyla Çarþamba günü öðle saatinde kermes düzenlendi.aulübün düzenlemiþ olduðu kermes okulumuz öðrencileri ve öðretmenleri tarafýndan sahiplenildi. Öðrencilerin getirmiþ olduklarý süt, yumurta, bal ve evde hazýrlamýþ olduklarý yiyecekler satýþa sunuldu. amit aplan Ortaokulu öðretmelerinin de katýlýmýyla getirilen bütün ürünler satýlarak TL gelir elde edildi. Elde edilen gelir ile kütüphanecilik kolu öðretmenleri tarafýndan belirlenen kitaplar kütüphanemize kazandýrýlacak. ermes sonrasýnda öðrencilerimiz getirmiþ olduklarý 27 tane kitabý da okulumuza baðýþladýlar.muhabir:yasemin ARÝMAN Adil Candemir Ç. P. L.Çocuk Geliþimi 11. Sýnýf Antikaya büyük ilgi amit aplan Ortaokulu nda kadýnlar günü 8 Odun keserken kolunu da kesti Saðlýk Ocaðý boyandý ayköy'de Durmuþ ATÝ bahçesinde fidanlarýný budarken yanlýþlýkla baltayla kolunu da kesti. astaneye giden köylünün koluna 15 dikiþ atýldýðý ve saðlýk durumunun iyi olduðu belirtildi. endisine acil þifalar diliyoruz.ceyda- SEDA ATÝ ötüköy'deki saðlýk ocaðý köy muhtarý Mehmet Altun ve köylüler yardýmýyla boyandý. Saðlýk ocaðý boyandý ama köylüler saðlýk ocaðýnda çalýþacak personel olmadýðýný ve personel istediklerini söylediler.nermýn YILDIZ Ç G öçeri öyü'nde yaþayan ve antika eþyalara merak saran Sedat Bað, bugüne kadar topladýðý eskiden kullanýlan çok sayýda eþya için evinin bir odasýný ayýrmýþ. Topladýðý eþyalar arasýnda tabaklar, kahve öðütücü, semaver, Çerkezlere ait eþyalar ve daha birçok eþya bulunmakta. Bu eþyalarý biriktiren Sedat Bað bu uðraþý sevdiðini ve hobi haline getirdiðini belirtti.merve GÜRGEN Omarca'da aðaç dikimi O Eski ev yýkýldý yýkýlacak D amladere köyünde bulunan ve 1940'lý yýllardan kalma ev yýkýlmak üzere. öyün ortasýnda olan ev büyük tehlike oluþturuyor ve en küçük bir sarsýntýda yýkýlacakmýþ gibi duruyor. Evin sahipleri yaþlý olduðu için evle ilgilenemiyor. öylüler yetkililerin bu iþle ilgilenmesini istiyor.aticenur uru marca köyünde havalarýn ýsýnmasýný fýrsat bilen köylüler meyve aðaçlarý dikmeye baþladý. Birbirine yardým ederek doðaya da katkýda bulunan köylüler, güzel bir görüntü ortaya çýkardý.aber:yasemin arakaya Etkinlik adýna okul müdürü Ender AYRI: "Eðitim alanýndaki büyük fedakarlýklarýnýn yanýnda öðrencilere örnek insan modeli olan siz bayan öðretmen arkadaþlarýmýzý bu özel günde aðýrlamaktan mutluluk duydum." ifadesini kullandý. Öðrencilere çam fýstýðý daðýtýldý Güneþ enerjisi kullanýmý artýyor ötüköy'de köylülerin çoðunluðu evlerine güneþ enerjisi taktýrmýþ durumda. Neredeyse her evde güneþ enerjisi sistemi var. öylüler güneþ enerjisi sisteminden memnun olduklarýný ve enerji tasarrufu yaptýklarýný söylüyorlar.nermin Yýldýz A dil Candemir Çok Programlý Lisesi 9. Sýnýf öðrencilerine okulumuz öðretmenlerinden Aydýn ESGÝN tarafýndan bahçelerine dikmeleri üzere çam fýstýðý daðýtýldý. Aydýn ESGÝN çevremizi daha da güzelleþtirmek için çam fýstýðý daðýtýldýðýný bunlarýn okulumuzda dikeceðini belirtmiþtir. Okulumuz bahçesine dikmek için çam fýstýðý tohumlarý öðretmenler tarafýndan plastik saksýlara dikildi. 9. Sýnýf öðrencileri olarak böyle bir çalýþma baþlattýðý için öðretmenimize teþekkür ederiz.aber:pervin ÖZTÝRYAÝ Yýllar sonra düþen ilk diþ amamözü'nde yaþayan ve 76 yaþýnda olan Rahmi Türkmen'in 10 yaþýndan sonra ilk kez diþi düþtü. Rahmi Türkmen, bu yaþýna kadar böyle bir þeyin olmadýðýný ve deðiþik bir duygu yaþadýðýný belirtti.aber:gülþen Aktaþ-MelisaTürkmen Basýnýn gücü B amamözü özel erkek öðrenci yurdunu tanýyalým amamözü nde faaliyet gösteren amamözü Özel Erkek Öðrenci Yurdunu daha iyi tanýyabilmek için yurt müdürü Özcan ALAR ile röportaj yaptýk. *** amamözü Özel Erkek Öðrenci Yurdu ne zaman faaliyete baþladý? ALAR: 2004 yýlýnda temeli atýlan yurdumuz Eðitim Öðretim yýlýnda faaliyete baþlamýþtýr. *** Yurdun öðrenci kapasitesi kaç kiþidir? ALAR: Yurdumuz 50 öðrenci kapasitelidir. Þu anda yurdumuzda 17 öðrenci bulunmaktadýr. Bunlardan 9'u ortaokul, 8'i ise lise öðrencisidir. *** Yurdun fiziki özelliklerinden bahseder misiniz? ALAR: Yurdumuz 5 katlýdýr. 1. atta yemekhane, mutfak, kiler, çamaþýrhane, banyolar, lokal, kaloriferhane ve lavabolar mevcuttur. 2. atta müdüriyet, çayhane, çok amaçlý salon, personel odalarý, misafirhane ve lavabolar mevcuttur. 3. atta dershaneler, kütüphane, belletici odasý ve lavabolar mevcuttur. 4. atta öðrenci yatakhaneleri, revir, belletici odasý ve lavabolar mevcuttur. 5. at ise teras katýdýr. Misafir odasý, toplantý salonu, çayhane, balkon ve lavabolar mevcuttur. *** Yurdunuzda kaç personel bulun- Mart Dünya adýnlar Günü'nde amit aplan Ortaokulu müdürü Ender AYRI bayan öðretmenlerin gününü yaþ pasta sürpriziyle kutladý. Etkinliðe daha sonra erkek öðretmenler de davet edilerek birlikte pasta kesildi ve ikram edildi. maktadýr? ALAR: 2 eðitimci, 1 aþçý ve 1 hizmetli olmak üzere 4 personelimiz vardýr. *** Yurdunuzda ne tür eðitim öðretim faaliyetleri yapýlmaktadýr? ALAR: Öncelikle öðrencilerimizin rahat ve huzurlu bir ortamda derslerine çalýþabilmeleri için her türlü imkaný sunma gayretindeyiz. Öðrencilerimize alanýnda uzman eðitimciler ile rehberlik ve etüt faaliyetleri uyguluyoruz. afta sonlarý dershane sistemi uyguluyoruz. Anlaþmalý yayýnlarýmýzla zengin yayýn desteði sunuyoruz. Türkiye ve Amasya geneli deneme sýnavlarý uyguluyoruz. Ýnternet destekli ödev ve araþtýrma çalýþmalarý yapýyoruz. Bunlarýn yanýnda öðrencilerimizin ahlaki geliþimlerine katkýda bulunacak yetiþ- tirici mahiyette ilmi ve dini programlar uyguluyoruz. *** Yurdunuzda ne gibi sosyal aktiviteleriniz mevcut? ALAR: Gün boyu sýcak su ve duþ imkanýmýz mevcut. Binamýzda merkezi ýsýtma sistemi vardýr. Öðrencilerimize temiz ve ferah bir yemekhanede hazýrlanmýþ 3 öðün yemek sunuyoruz. Sosyal aktivite olarak piknik, halý saha turnuvalarý, masa tenisi, geziler, hamam gibi aktiviteler uyguluyoruz. *** Öðrencilerinizin 1. Dönem baþarý durumlarý nasýl? ALAR: Öðrencilerimiz 1. Dönemde 4 Taktir, 5 Teþekkür getirdi. 6 öðrencimiz ise zayýfsýz geldiler. Bu dönem daha iyi olacaklarýna inanýyorum. *** Öðrencilerinizden ücret talep ediyor musunuz? ALAR: Öðrencilerimizden ücret talep etmiyoruz. Tüm masraflarýný hayýrsever vatandaþlarýmýzýn yardýmlarýyla karþýlýyoruz. *** amamözü aber Gazetesini nasýl buluyorsunuz? ALAR: amamözü aber yayýn hayatýna baþlayalýdan bu yana amamözü ilçemize bir canlýlýk getirdi. Baþta aymakamýmýz Sayýn adir GÜNTEPE olmak üzere tüm amamözü aber çalýþanlarýný kutluyor ve baþarýlarýnýn devamýný diliyorum. *** Son olarak ne söylemek istersiniz. ALAR: Biz bir milletin ihyasýnýn iyi yetiþmiþ bir nesille mevcut olacaðýna inanýyoruz ve bu doðrultuda öðrencilerimizi en iyi þekilde yetiþtirmeye gayret ediyoruz. Yurdumuzda son teknolojileri kullanýyoruz. Nöbet sistemi ve güvenlik kameralarýyla öðrencilerimizin huzurlu bir ortamda eðitimlerine devam etmelerini saðlýyoruz. Velilerimiz hiçbir þüpheye düþmeden çocuklarýný yurdumuza gönderebilirler. Unutulmamalýdýr ki en iyi yatýrým insana yapýlan yatýrýmdýr ve biz bunun için çalýþýyoruz. *** Biz de amamözü aber ailesi olarak sizlere baþarýlar diliyoruz.aber:uður CEYLAN ir önceki sayýmýzda Arkutbey Mahallesi Stadyum Caddesinde ýþýklandýrma için direklerin dikildiðini ancak lambalarýnýn olmadýðýný yazmýþtýk. Geçtiðimiz günlerde Çalýk Yedaþ ekipleri tarafýndan o direklere lambalarý takýldý. Artýk mahalle sakinleri daha güvenli bir yola kavuþtu.gülþen ATAÞ Geçmiþ olsun Zeynep Teyze G eçen sayýlarýmýza da haber olan Zeynep Teyze, aymakamýmýz Sayýn adir GÜNTEPE'nin yardýmýyla yerleþtirildiði bakýmevinde kolunu kýrdý. Samsun Devlet astanesine kaldýrýlan Zeynep Teyzenin durumunun aðýr olduðu söylendi. endisine acil þifalar diliyoruz.yasemýn ARAAYA Vergi aftasý 1-7 Mart tarihleri arasý vergi haftasý olarak kutlanmaktadýr Adil Candemir Çok Programlý Lisesinde kýsa bir tören ile vergi vermenin önemi vurgulandý. Vergi aftasý kutlamalarý çerçevesinde þiirler okudu ve vergi ile ilgili sloganlar hazýrladý. azýrlanan afiþler okul içerisinde herkesin görebileceði bir yere yapýþtýrýldý. Bu kýsa töreni ardýndan okulumuz öðretmenlerinden Cem ÞANALIR bir konuþma yaparak öðrencilere vergi ile ilgili bilgi verdi. Dolu dolu amamözü Pazartesi gecesi ilçemize bilye büyüklüðünde dolu yaðdý. Bu yaðýþ 1-2 dakika sürdü. Arabalara zarar vereceðini düþünen araç sahipleri paniðe kapýldý. Ardýndan saðanak þeklinde bir yaðmur baþladý ve amamözü bir kez daha ferahladý.muhabir: Yasemin ARÝMAN Adil Candemir Ç. P. L. Çocuk Geliþimi 11. Sýnýf

22-26 Nisan 2011Tarihleri arasında TİF(Türkiye İzcilik Federasyonu) nun Çanakkale'deki

22-26 Nisan 2011Tarihleri arasında TİF(Türkiye İzcilik Federasyonu) nun Çanakkale'deki 22-26 Nisan 2011Tarihleri arasında TİF(Türkiye İzcilik Federasyonu) nun Çanakkale'deki 57. Alay " Dedeciğim Ben Geldim" Milli Bilinç Kampına katılıyoruz. Kampa sadece erkek izci ve liderlerimiz (Tam Üniformalı)

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÇANAKKALE ZAFERÝ Pazartesi, 16 Mart 2009

ÇANAKKALE ZAFERÝ Pazartesi, 16 Mart 2009 ÇANAKKALE ZAFERÝ Pazartesi, 16 Mart 2009 Taþpýnar Muhasebe ÇANAKKALE ZAFERÝ 18 MART 1915-18 MART 2009 94. YIL ÇANAKKALE ZAFERÝ VE ÇANAKKALE ÞEHÝTLERÝNÝ ANMA GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ... Çanakkale Savaþý yalnýz

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÇANAKKALE ROTARY KULÜBÜ HAFTALIK RESMİ TOPLANTIMIZDAN GÖRÜNTÜLER

ÇANAKKALE ROTARY KULÜBÜ HAFTALIK RESMİ TOPLANTIMIZDAN GÖRÜNTÜLER HAFTALIK RESMİ TOPLANTIMIZDAN GÖRÜNTÜLER ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE Şu Boğaz Harbi Nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi, Tepeden yol bularak geçmek için Marmara ya Kaç donanmayla

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Bir 18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma gününde, şehitlik gezilirken, topluluk içinden biri çıkar ve etrafındakilere yüksek sesle şöyle der:

Bir 18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma gününde, şehitlik gezilirken, topluluk içinden biri çıkar ve etrafındakilere yüksek sesle şöyle der: İki yüz elli bin vatan evladının şehit olması pahasına, tüm dünyaya "Çanakkale Geçilmez!" dedirttiğimiz Çanakkale savaşları, tarihimizin en önemli zaferidir. Müslümanları düşmanlarına karşı bu denlü üstün

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

ÖZEL KIRAÇ ANADOLU LİSESİ DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI (MART 2015)

ÖZEL KIRAÇ ANADOLU LİSESİ DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI (MART 2015) ÖZEL KIRAÇ ANADOLU LİSESİ DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI (MART 2015) SINIF DÜZEYİ: Lise ETKİNLİK ADI: Vefa/Çanakkale ve Şehitler ETKİNLİĞİN YAKLAŞIK SÜRESİ: 40 dakika KAZANIM: Vefa kavramını bilir, vefalı olmanın

Detaylı

2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR

2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR 2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR Elazığ İl Müftülüğü Aile İrşat ve Dinî Rehberlik Bürosu görevlilerinden İl

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Müftülüðümüzden Haberler

Müftülüðümüzden Haberler Müftülüðümüzden Haberler Onaylayan Media Station Web Center Thursday, 19 April 2012 Son Güncelleme Tuesday, 24 May 2016...MÜFTÜLÜÐÜMÜZDEN HABERLER...* Alo 190 Personeli Eðitildi * Dünya Kadýnlar Günü Kutlandý

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :6. Syf Sayfası :1-3. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :1. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :1-3. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar da

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı