Geç Kaymakamý kap bilgisayarý. Baþkan Umre yolcusu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Geç Kaymakamý kap bilgisayarý. Baþkan Umre yolcusu"

Transkript

1 Geç aymakamý kap bilgisayarý Ygs öncesi aymakam adir Güntepe den öðrencilere teþvik. Sayfa 5 Þampiyon Saðlýk Baþkan Umre yolcusu 1770 adet ceviz fidaný daðýtýldý SPOR14 GÜNCEL2 GÜNCEL3 aberin Özü 18 MART 2013 PAZARTESÝ Yý: 1 Sayý: 8 Gýda, Tarým ve ayvancýlýk Müdürlüðü uyardý GÜNCEL3 Þap aþýsý çok önemli amamözü Gýda, Tarým ve ayvancýlýk Müdürlüðünden yapýlan açýklamada þap aþýsý yapýlmayan sýðýr türü hayvan- ile koyun-keçi türü hayvanlarýn ilçe dýþýna satýþlarýnýn lar yapýlmayacaðýný söyledi. Bu suretle hayvan sahiplerinin hayvanlarýna mutlaka þap aþýsý yaptýrmalarýný istenildi. Yapýlan açýklamada, "Þap astalýðý; sýðýr, manda, koyun, keçi, domuz ve çift týrnaklý vahþi hayvanlarda görülen, bulaþýcý ve çok hýzlý yayýlan bir hastalýktýr. Yüzde yüz bulaþýcý olmasý nedeniyle þap hastalýðý geniþ hayvan kitlelerini etkiler. Aðýr vakalarda týrnak düþmesi, buzaðý ve kuzularda ölüm görülür. astalýk, süt, et ve iþ verimini düþürerek büyük ekonomik kayýplara yol açar. Þap, aþý ile engellenebilir bir hastalýktýr. En etkili mücadele yöntemi hastalýk görülmeden önce tedbir almak, yani hayvanlarý aþýlatmaktýr" denildi. Çayköy de þap çýktý, Ýlçemiz karantinaya alýndý amamözü ilçe Gýda, Tarým ve ayvancýlýk Müdürü Mahmut Selçuk yaptýðý açýklamada Çayköyde þap çýktý. ayvan saðlýðýný tehdit eden bu unsuru ortadan kaldýrmak için gerekli tedbirleri aldýk. Ýlçemizde çoðu çiftçimiz hayvancýlýkla geçimini temin ediyor. Þap hastalýðýn hayvan saðlýðýný olumsuz etkilediðini ve çiftçilerimizi zarara uðrattýðýný biliyoruz. Bu nedenle hastalýðýn bir an önce ortadan kalkmasý için gerekli hassasiyeti gösteriyoruz, geçtiðimiz günlerde yaptýgýmýz kontollerde bir iþletmede 2 tane genç buzaðý öldü, ölenlerden birinin kadavrasý incelemek üzere Samsun a gönderildi dedi SAYFA 8 Atatürk Ýlkokulu'nda Tatbikat eyecaný Ö ðrenci ve öðretmenlerin katýlýmýyla 6 Mart günü Atatürk Ýlkokulu'nda tatbikat heyecaný yaþandý. Ayný gün hem Deprem Tatbikatý, hem de Ýkâz ve Alarm Tatbikatý gerçekleþtirildi.ýlk tatbikat olan Ýkaz ve Alârm tatbikatýnda öðrenciler siren(zil) sesiyle hýzlý ve dikkatli bir þekilde önceden belirlenen sýðýnaklara girdiler. Sýðýnaktaki öðrencilere Okul Müdürü Duran URT tatbikatýn amacý ile ilgili bilgi verdi. SAYFA 5 Akþamlarý ur'an dersleri tüm hýzýyla devam ediyor ur'an-ý erim okumasýný bilmeyen halkýmýzýn bu ihtiyaçlarýný karþýlamak için. Ýlçe Müftülüðümüzün baþlattýðý ur'an Seferberliði kampanyasý çerçevesinde, Akþam Ýle Yatsý namazlarý arasýnda Merkez ur'an ursumuzda yapýlan ur'an Dersleri tüm güzelliði ile devam ediyor. Ýlçe Müftümüz Cemil LÝV yaptýðý açýklamada: ur'an okunan yerin huzur içinde olacaðýný belirterek, Amacýmýzýn ur'an- erimin herkes tarafýndan öðrenilip,her evde okunmasý olduðunu söyledi. SAYFA 7 Amasya Milletvekili Ramis Topal'dan Ýfagat teyzeye yardým eli amamözü alkýndan kan baðýþýna büyük ilgi pazar günü ilçemize gelen ýzýlay'ýn kan baðýþ otobüsü büyük ilgi gördü.ýlçemize 5 kiþilik bir ekiple gelen ýzýlay çalýþanlarý amamözü Ýlçesinde insanlarýn giderek bilinçlendiklerini her geldiklerinde daha fazla gönüllü kan baðýþçýsýnýn kendilerine müracaat ettiðini söylediler.ekibin Sorumlu Doktoru Nurettin Erol Uyar baðýþçýlarýn içleri rahat olsun alýnan kanlarýn bir damlasý bile boþa gitmiyor.bir ünite kan ayrýþtýrýlýyor ve tam üç hastaya can oluyor.'dedi.an vermenin kiþininsaðlýðý açýsýndan da oldukça yararlý olduðunu ifade eden Dr.Uyar amamözü halkýna ilgileri için teþekkür ediyorum dedi. SAYFA 9 Dolu dolu amamözü Pazartesi gecesi ilçemize bilye büyüklüðünde dolu yaðdý. SAYFA 16 Basýnýn gücü B ir önceki sayýmýzda Arkutbey Mahallesi Stadyum Caddesinde ýþýklandýrma için direklerin dikildiðini ancak lambalarýnýn olmadýðýný yazmýþtýk. SAYFA 16 3 Güncel apýdan þatýþlara dikkat! T üketici akem heyeti Raportörü Eraslan Polat yaptýðý açýklamada vatandaþlarýn aldýklarý ürünle ilgili þikâyetlerini aymakamlýðýmýz Tüketici Sorunlarý akem eyeti Baþkanlýðýna bildirebilirler, akem eyeti olarak gerekli incelemeleri yaptýktan sonra varsa vatandaþlarýmýzýn maðduriyetlerini gidermek için para iadesi, ürün deðiþimi, kredi kartlarýnda yýllýk ücretin geri verilmesi gibi yaptýrýmlarý uygulanmasýna karar veriyoruz. Nitekim 2012 yýlýnda heyetimize yapýlan 18 baþvurunda 16'si tüketici lehine karar verilmiþtir. 4 Þampiyonun mezarý onarýldý 3 Güncel amamözü kabristanlýðýnda bulunan Dünya ve Olimpiyat Þampiyonu güreþçimiz amit aplan'ýn mezarý belediye ekipleri tarafýndan onarýldý.burada yapýlan çalýþmalar ile ilgili bilgiler veren amamözü Belediye Baþkaný Mehmet Canýbek: "1976 yýlýnda elim bir kaza sonucu hayatýný kaybeden amit aplan'ýn mezarýnda yýpranmalar olduðunu gördük"dedi. Güncel Gençlik ve Terörizm A masya Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü tarafýndan, Ýlçemizde lise öðrencilerine Amasya Terörle Mücadele Þube Müdürü Tuncer ocabay tarafýndan "Gençlik ve Terörizm" konulu konferans verildi. alk Eðitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen konferansta, terör örgütlerinin planlarý ve eleman kazanma yöntemleri anlatýldý.

2 GÜNCEL 18 MART 2013 PAZARTESÝ 2 Ç Murat ÇAMA Polis Memuru AYATIMIZIN VAZGEÇÝLMESÝ ÇAY aysýz bir dünya nasýl olurdu acaba, diye düþüneniniz oldu mu hiç? Bir gün çaysýz bir dünyada yaþam düþündüm, sabah kahvaltýsýný mümkün deðil çaysýz yapamam. Yatýlý okuduðum okullarda sabah çýkan çorbaya sadece tebessümle bakar çay olmadan asla derdim. Çalýþmýþ olduðum iþyerlerinde verilen çay molalarýný iple çekerdim, sýcacýk demli bir çay ile birlikte içeceðim bir nefes sigara beni mutlu ederdi. Çay molalarýný özlerdim, otobüs yolculuklarýnda muavinin gelip "ne alýrsýnýz?" diye sorduðunda tereddütsüz ''çay'' diye haykýrmak isterdim, ya otobüs mola verdiðin de, hemen koþarak cafeye oturur otobüs kalkana kadar içebileceðim kadar çay içer keyfini çýkarýrdým. Okul yýllarýmda teneffüslerde çay içebilmek için çok defa derse geç kaldýðýmý, öðretmenlerimin hýþmýna uðradýðýmý bilirim. Yapýlan aile ziyaretlerinde çay ile yapýlan sohbetlere doyum olmazdý, acaba ben mi çayý çok seviyordum, yoksa çay insanlar için bir vazgeçilmez miydi? Çevremdeki gözlemlerim, çayýn insanlar için bir vazgeçilmez olduðunu bana öðretmeye yetmiþti... Peki çayýn nasýl keþfedildiðini hiç bileniniz var mý? Bilmeyenlere hemen kýsa þekilde anlatayým. Çay milattan önce 2737 yýlýnda büyük Çin imparatoru Shen Nung tarafýndan tesadüfen de olsa keþfedilmiþ. Shen Nung bir gün bahçede aðzý açýk bir kapta su kaynatýrken, çalýlýklardan bir kaç yaprak kaynayan suyun içine düþmüþ. Nung yapraklarý suyun içinden toplayamadan yapraklar suda kaynamaya, hoþ bir koku etrafa yayýlmaya baþlamýþ. Ýmparator merak edip suyun tadýna bakýnca çay keþfedilmiþ olmuþ. Ýmparatorun kendi keþfi hakkýndaki düþüncesi çayýn susuzluðu bastýrdýðý, harareti giderdiði ve uykuya olan isteði azalttýðý þeklindeymiþ. Shen Nung, çay severler olarak bu buluþundan ötürü seni seviyoruz. Çay bugün dünyada sudan sonra en çok içilen içecektir, baþlangýçta da ilaç muamelesi görmüþ. albuki o yýllarda çay Orta Asya'da o kadar deðerliydi ki çay balyalarý ticarette para yerine geçebiliyordu. Çayýn Avrupa'ya geldiði ilk yýllarda tüccarlar satýþýný ateþ düþürücü, mide aðrýsý giderici, romatizmayý önleyici bir ilaçmýþ gibi yaparlarken, doktorlar biraz daha ileri giderek çaydan yapýlan iksirin tüm hastalýklara karþý direnç kazandýrdýðýný ve yaþlanmayý geciktirdiðini ileri sürüyorlardý. Ýngiltere'de çay içmek alýþkanlýk haline gelince kadýn dergileri, ev kadýnlarýnýn çay yüzünden ev iþlerine soðuk bakmaya baþladýklarýný, ekonomistler ise çalýþmaya harcanacak zamanýn çay içmekle tüketildiðini bile ileri sürmüþler. iç bir þey çayýn dünyanýn en favori içeceði olmasýný önleyememiþ. Miktar tam olarak bilinemiyor ama dünyada senede 2 milyon ton civarýnda çay tüketildiði tahmin ediliyor. Çay tadýnda güzel ve demli sohbetler diliyorum. Lodos evin çatýsýný uçurdu Cuma günü lodos Ýlçemizde etkili oldu, kopan elektrik telleri nedeniyle bazý mahallelerde ve köylerde elektrik kesintisi yaþandý.özellikle sabah etkisini gösteren lodos Ýsmail Dündar a ait evin çatýsýný uçurdu.maddi hasarýn meydana geldiði olayda ölen yada yaralanan olmadý. amit aplan Ortaokulu öðrencileri tiyatro oyunlarýyla duygusal anlar yaþattý 12 Mart Ýstiklal Marþý nýn kabulü ve Mehmet Akif Ersoy M E ehmet Akif ERSOY ve Ýstiklal Marþý'nýn milli marþ olarak kabul ediliþinin 92.yýl dönümü ve Adil Candemir Çok Programlý Lisesinde düzenlenen programla anýldý.aymakam adir Güntepe, Daire Amirleri ve öðretmenler katýmýyla gerçekleþen programda amit aplan Orta Okulu öðrencileri tarafýndan hazýrlanan Ýstiklal Marþý'nýn ruhuyla ilgili oratoryo gösterisi sunuldu. Ardýndan Ýstiklal Marþý ve Mehmet Akif ERSOY'u anlatan belgesel sunumu yapýldý. Günün anlam ve önemini belirten þiirlerin okunmasýnýn ardýndan Ýlkokullar ve anasýnýflarý arasýnda Ýstiklal Marþý'ný ezbere güzel okuma yarýþmasý yapýldý. Ýlçemizde düzenlenen resim, þiir ve kompozisyon yarýþmalarý ile Ýstiklal Marþý'ný ezbere güzel okuma yarýþmasýnda dereceye giren öðrencilere ödülleri aymakam adir Güntepe Garnizon omutaný Birol Baþtürk ve Belediye Baþkaný Mehmet Canýbek tarafýndan verildi. Dereceye giren öðrenciler; Resim dalýnda birinci olan Atatürk Ýlkokulu öðrencisi Ziþan CANDEMÝR Þiir dalýnda birinci olan amit aplan B elediye Baþkaný Mehmet CANIBE ve Eþi Berrin CANIBE ile birlikte tarihinde ümreye gitmek için ilçemizden ayrýldý. Belediye Baþkaný, öðle namazýnda sonra dua edilerek ümreye uðurlandý.uðurlama törenine aymakammadir GÜNTE- PE, Ak parti ilçe baþkaný Mehmet ARSLAN, Belediye Baþkan vekilimiz Abdullah ARS- LAN,Çevre ilçe ve kasaba belediye Baþkanlarýmýz ve ilçemiz halký katýldý. Belediye Baþkanýmýz Ümrede yaklaþýk 14 gün kalacak.bu süre zarfýnda Belediye Baþkanlýðýna Ak parti Encüme Abdullah ARSLAN vekalet edecek.. ðitim kalitesinin artýrýlmasýna katký saðlamak amacýyla AMAMÖZÜ EÐÝTÝM ALÝTESÝNÝ ARTIR- MA DERNEÐÝ kuruldu.dernek tüzüðü Ýl Dernekler Yeni Doðan Bebekler Tarým, Gýda ve ayvancýlýk Müdürlüðü personeli Göksel Yener in Semiha adýnda kýz çoçuðu dünyaya gelmiþtir.semiha kýzýmýza ve ailesine saðlýklý,mutlu bir ömür diliyoruz... Ortaokulu öðrencisi Esra YILDIZ ompozisyon dalýnda birinci olan Adil Candemir Çok Programlý Lisesi öðrencisi Enes DESTEBAÞ Ýstiklal Marþýný güzel okuma yarýþmasýnda birinci olan Atatürk Ýlkokulu öðrencisi Aleyna Þahin Resim dalýnda ikinci olan Sarayözü Ýlkokulu öðrencisi Ceren ALTUNAY Þiir dalýnda ikinci olan amit aplan Ortaokulu öðrencisi Özlem ARSLAN ompozisyon dalýnda ikinci olan Adil Candemir Çok Programlý Lisesi öðrencisi Þeyda ÞAÝN Ýstiklal Marþýný güzel okuma yarýþmasýnda ikinci olan Alan Ýlkokulu öðrencisi Serkan Akkuþ Resim dalýnda üçüncü olan Atatürk Ýlkokulu öðrencisi Sedef Sabine BALCI Þiir dalýnda üçüncü olan amit aplan Ortaokulu öðrencisi Fatih ARSLAN ompozisyon dalýnda üçüncü olan Adil Candemir Çok Programlý Lisesi öðrencisi Emre ÇELÝ Ýstiklal Marþýný güzel okuma yarýþmasýnda üçüncü olan GÖL Ýlkokulu öðrencisi Ýsa Çelik Belediye Baþkaný umreye gitti Ýlçemizde Eðitim Derneði kuruldu alý Saha Ýçin Ýmar Deðiþikliði Yapýldý amamözü ne yapýlmasý planlanan alý Sahanýn yeri belli oldu.belediye Meclisinin Mart ayý olaðan toplantýsýnda alý Sahanýn spor salonu ile futbol sahasý arasýna yapýlmasý için imar deðiþikliðine gidldi.alýnan kararla Futbol sahasý uþtepe 'ye doðru çekilirken halý saha salon ve saha arasýna yapýlacak.aber: Ayhan DUMAN Müdürlüðünce onaylanýrken dernek geçici yönetim kurulu þu isimlerden oluþtu: adir GÜNTEPE (aymakam) Ercan GÜLTEÝN( Ýlçe Milli Eðitim Müdürü) Duran URT (Atatürk Ýlkokulu Müdürü) Cem ÞANALIR(Adil Candemir ÇPL Muhasebe Öðretmeni) Ayhan DUMAN(Sarayözü Ýlkokulu Öðretmeni) Ender AYRI (amit aplan Ortaokulu Müdürü) Yakup DURSUN(Adil Candemir ÇPL Müdür V.) Geçici yönetim kurulu 6 ay süre zarfýnda yapýlacak Genel urula kadar faaliyetini sürdürecek. aber: Ayhan DUMAN amamözü aymakamlýðý tarafýndan ilçe sýnýrlarý içerisindeki mahalle ve köylerde eðitim gören ihtiyaç sahibi öðrenci ve ailelerine yönelik eðitim yardýmý yapýldý.aber: Ayhan DUMAN Ýletiþim anallarý facebook.com/amamozuaber twitter.com/hamamozu_gov 8383 MEB Mobil Servisi izmete Girdi M SYDV'den Eðitimi Yardýmý illi Eðitim Bakanlýðý, ''8383 Mobil Bilgi Servisi''ni hayata geçirdi.amamözü Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan yapýlan açýklamada :"Milli Eðitim Bakanlýðý, ''8383 Mobil Bilgi Servisi''ni hayata geçirdi. Servisle resmi ve özel okullardaki öðrencilerin e- okul sistemine girilen devamsýzlýk, sýnav tarihleri, sýnav sonuçlarý, karne notlarý, diploma notu, nakil ve okul kaydýyla ilgili veriler, kýsa süre içinde mesajla velilere bildirilecek."denildi Mobil servisten yararlanmak için aþaðýda verilen bilgileri inceleyiniz.aber: Ayhan DUMAN AMAMÖZÜ ABER Ýki aftada Bir Çýkar Yýl :1 Sayý : ************ SAÝBÝ amamözü öylere izmet Götürme Birliði adýna Ýmtiyaz Sahibi Birlik Baþkaný amamözü aymakamý: adir GÜNTEPE Yazý Ýþleri Müdürü ve Genel Yayýn Yönetmeni: Muammer ÞAÝN Sanat Yönetmeni: Ayhan DUMAN ***** ******* Yönetim Yeri: ükümet onaðý at : 2 amamözü Tel: Fax: Posta odu: Banka esap No: T.C. Ziraat Bankasý amamözü Þb ***** ****** Dizgi Tasarým: alil Ýbrahim ARTAL ***** ****** Baský: Gümüþ Basýn Yayýn Matbacýlýk-Promasyon Adres: Çöplü Mah. Osmancýk Cad. No: 27/22 ÇORUM 18 MART 2013 PAZARTESÝ azýrlandýðý Yer: Çorum Gazetesi Tesisleri

3 GÜNCEL 18 MART 2013 PAZARTESÝ 3 24 adet Montofon Irký Gebe düve daðýtýmý yapýlacak amamözü Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý tarafýndan süt sýðýrcýlýðý projesi kapsamýnda, ihtiyaç sahibi 12 aileye daðýtýlmak üzere 24 adet Montofon Irký Gebe düve alýmý açýk ihale usulü ile 06 Mart 2013 saat 10.00'da ihale yapýldý.ýhaleye firma katýldý en iyi teklifi veren Gülsar Limited Amasya Milletvekili Ramis Topal'dan Ýfagat teyzeye yardým eli B G ýda, Tarým ve ayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan çiftçilere %50 ibe destekli ceviz fidaný daðýtýmý yapýldý. Amasya özel idare müdürlüðü ve Ýl gýda tarým ve ayvancýlýk müdürlüðünün "Meyveciliði Geliþtirme Projesi" kapsamýnda A masya Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü tarafýndan, Ýlçemizde lise Montofon ýrký gebe düve ihalesi yapýldý Þirketi ihaleyi kazandý.aymakam adir Güntepe konu ile ilgili yaptýgý açýklamada "Bu proje ile amacýmýz, insanlarýmýzýn sürekli bir gelir elde edebilecekleri bir iþ sahibi olmalarýný saðlamak ve bu vatandaþlarýmýzýn kimseye Muhtaç olmadan daha kaliteli bir yaþam sürdürmelerini temin etmektir".dedi. aber..ýbrahim artal elediye Baþkaný Mehmet Canýbek vatandaþlarýn sorunlarýný yerinde inceleyerek çözmeye çalýþýyor.amit kaplan mahallesinde ikametgah eden Ýfagat Canýbek engelli olduðu için yürümekte ve gezmekte sorun yaþýyordu.baþkan Canýbek Ýlçemizi ziyaret eden CP Amasya Milletvekilimize engelli arabasý almasýný istedi.milletvekilimiz Ramis TOPAL belediye baþkanýmýzýn bu isteðini en kýsa sürede yerine getirerek 25 þubat 2013 tarihinde Belediye Baþkanýmýza, özürlü teyzemize verilmesi için özürlü arabasýný gönderdi.belediye Baþkaný Mehmet Canýbek, CP Ýlçe baþkaný Zeynel Suiçmez ile birlikte engelli arabasýný teslim ettiler.amamözü aber olarak CP Amasya milletvekilimiz Ramis Topal'a teþekkür ederiz. aber..ýbrahim artal Gýda, Tarým ve ayvancýlýk Müdürlüðü Ceviz Fidaný Daðýttý amamözülü çiftçilere %50 devlet destekli olmak 24 çiftçiye üzere toplam bin 770 adet ceviz fidaný daðýtýldý. Ýlçe Gýda, Tarým ve ayvancýlýk Müdürü Mahmut Selçuk yaptýðý açýklamada; "Meyveciliði Geliþtirme Projesi" kapsamýnda daðýtýmý yapýlan ceviz fidanlarýnda ilçemizin iklimine uygun ve yüksek verimli çeþitler olan Þebin ve Bileçik cinsleri tercih edilmiþtir. Fidan daðýtýmý yapýlmadan önce teknik elemanlarýmýzca tüm bahçelere tek tek gidilerek yer seçimi yapýlmýþ, arazisi uygun çiftçilerimiz arasýndan 24 çiftçimize toplam bin 770 adet ceviz fidaný daðýtýmý yapýlmýþtýr. Ayrýca fidan daðýtýmý esnasýnda çiftçilerimize fidanlarýn nasýl dikilmesi gerektiði anlatýlarak, bilinçli bir yetiþtiricilik yapýlmasý için gereken ilk adýmlar anlatýlmýþtýr" dedi.aber..ýbrahim artal Öðrencilere Gençlik ve Terörizm konulu konferans verildi öðrencilerine "Gençlik ve Terörizm" konulu konferans verildi. alk Eðitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen konferansta, terör örgütlerinin planlarý ve eleman kazanma yöntemleri anlatýldý. Amasya Terörle Mücadele Þube Müdürü Tuncer ocabay, terör örgütlerinin, iç ve dýþ kaynaklardan destek alarak eðitim yuvalarýndaki gençleri kendi amaçlarý doðrultusunda insan kaynaðý olarak kullanmaya çalýþtýklarýný vurgulayarak, "Bu nedenle terör örgütlerinin elaman kazanmaya yönelik çalýþmalarýna karþý dikkatli olmanýzda yarar var" diye konuþtu.aber..ýbrahim artal Belediye Baþkaný Canýbek; Emniyet kemerinin hayat kurtarmadaki rolü büyük A 2 masya Ýl Emniyet Müdürlüðü'nün "Amasya emniyet kemeri kullanýmda Türkiye'ye öncülük ediyor" sloganýyla baþlatmýþ olduðu "emniyet kemeriyle hayata baðlanýn" isimli projesine Belediye Baþkaný Mehmet Canýbek "alkýmýza her alanda olduðu gibi Ýlçe Ýdare Þube Baþkanlarý toplantýsý gerçekleþtirildi 013 yýlý 1.Dönem ilçe idare þube baþkanlarý toplantýsý aymakam adir Güntepe Baþkanlýðýnda Jandarma omutaný, Yazý Ýþleri Müdür Vekili, Milli Eðitim Müdürü, Saðlýk Grup Baþkaný, Mal Müdürü, Müftü, Tarým Gýda ve ayvancýlýk Müdürü, Özel Ýdare Müdürü ve Tapu Sicil Müdür Vekili'nin katýlýmýyla yapýldý.toplantýda ilçemizde ki kamu kurumlarýnýn sorunlarý konuþuldu.ayrýca Ýlçemizde görev yapan personelin en kýsa ve seri þekilde vatandaþlara hizmet saðlanmasýný ve ilçemizdeki kamu personelinin memur ciddiyetine uygun davranmasýnýn önemi bir kez daha vurgulandý.aber:.ýbrahim artal yýlýndan elde edilen kira gelirleri vergiden istisna olacak tutar 3.000,00 TL olarak belirlenmiþtir.bu tutar kira bedelinden düþüldükten sonraki meblað üzerinden vergi ödenecektir.örneðin aylýk trafikte de örnek olmalýyýz, emniyet kemerimizi mutlaka takmalýyýz, emniyet kemerinin hayat kurtarmada ki rolü büyük ayrýca trafik terörüne her zaman dikkat çekmek gerekiyor çünkü insanlar kolay yetiþmiyor" sözleri ile destek verdi.aber:.ýbrahim artal Evi kirada olan ev sahipleri dikkat! irada olan gayrimenkulünüz varsa Mart ayýnýn 25'ine kadar bir kira gelirleri beyannamesi doldurmanýz gerekiyor. 500,00 lira kira geliri olan 6.000,00 liralýk yýllýk kazancýn 3.000,00 liralýk kýsmý için vergi ödeyecektir. ira beyannamelerini vatandaþýn yerine Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý otomatik olarak dolduracaktýr. Bankacýlýk sisteminden bilgileri alan Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý ev sahiplerine vergilerini ödemeleri için mektup gönderecek.mükellef idarenin internet sitesine girdiðinde veya vergi dairesine gittiðinde ne kadar vergi ödeyeceðini görecek sistemde herhangi bir yanlýþlýk yoksa taraflar karþýlýklý onay verecektir. Beyanname vermeyen veya eksik bildirenler hem istisna tutarýndan yararlanmayacak hem de idari para cezasý alacak.gayrimenkul niteliðinde olan mal ve haklardan elde edilen bu gelirler için beyanname verilmemesi veya gelirin düþük gösterilerek istisna tutarýnýn altýnda kalmasýnýn önüne geçilmesi hedefleniyor. Beyanda bulunmayanlar banka veya tapudan alýnan bilgilerle tespit edilerek istisnadan yararlanmamalarýnýn yanýsýra cezai yaptýrýmla da karþý karþýya kalacaklardýr. aber:.ýbrahim artal akem eyeti Raportörü Eraslan Polat: apýdan yapýlan satýþlara dikkat! aymakamlýk Tüketici Sorunlarý akem eyeti Baþkanlýðý vatandaþlarýmýzýn þikâyetleri deðerlendirmek amacýyla aymakamlýk toplantý salonunda aymakam adir Güntepe Baþkanlýðýndan toplandý. Raportör Eraslan Polat toplantýyla ilgili olarak yaptýðý açýklamada vatandaþlarýn aldýklarý ürünle ilgili þikâyetlerini aymakamlýðýmýz Tüketici Sorunlarý akem eyeti Baþkanlýðýna bildirebilirler, akem eyeti olarak gerekli incelemeleri yaptýktan sonra varsa vatandaþlarýmýzýn maðduriyetlerini gidermek için para iadesi, ürün deðiþimi, kredi kartlarýnda yýllýk ücretin geri verilmesi gibi yaptýrýmlarý uygulanmasýna karar veriyoruz. Nitekim 2012 yýlýnda heyetimize yapýlan 18 baþvurunda 16'si tüketici lehine karar verilmiþtir. Raportör Polat ayrýca kapýdan yapýlan satýþlarda dikkat edilmesi gerektiðini, bu tür satýþlarda alýnan senet, fatura ve fiþ gibi belgelerin alýnýp saklanmasýnýn, tüketicinin herhangi maðduriyeti durumda ibraz edilmesinin çok önemli olduðunu ve alýnan senetlerin kapalý senet olmasýný, internetten yapýlan alýþveriþlerde uygulanan mesafeli satýþ sözleþmesinin dikkatlice okunmasýnýn gerektiðini belirtti.aber..ýbrahim artal ardeþ aðabeyliðini gösterdi... Belediyemizin araç parký güçleniyor B elediyemize, Merzifon Belediyesiyle kardeþ belediye olmanýn avantajlarýný kullanarak halkýmýza daha iyi hizmet verebilmesi için çift kabinli aracý belediyemize kazandýrýldý. onu hakkýnda açýklama yapan Belediye Baþkaný Mehmet Canýbek; Ýþimiz hizmet etmek, bunun için her türlü fýrsatý deðerlendiriyor, tüm imkanlarý zorluyoruz.ýlçemize hayýrlý olsun.dedi aber:.ýbrahim artal

4 GÜNCEL 18 MART 2013 PAZARTESÝ Dede öy yolunda çalýþmalar devam ediyor aymakam adir Güntepe Ýl Özel Ýdaresi Yol Þube Müdürü Yýlmaz aranfil ve beraberindeki bir heyetle Dede öy yayla yolu çalýþmalarýný yerinde denetledi. aymakam Güntepe yaptýðý açýklamada "Ýl Özel Ýdaremiz ve Orman Bölge Müdürlüðümüz ortak çalýþmalarýyla amamözü için çok büyük bir öneme sahip Dede öy yayla yolu 3 hafta içinde hizmete açýlacak, yapýlacak yol yayla yolu hari- cinde su getirmek ve ayný zamanda olasý orman yangýnlarý içinde kullanýlacaktýr.bundan dolayý çok önemli bir hizmettir"dedi.aymakam adir Güntepe son olarak: "eski yolun yaklaþýk 13 km uzunlukta olduðunu ancak þuan ya- 4 Minibüs sürücülerine seminer verildi pýlan yol ile bu mesafeyi kýsaltarak 3 km'ye indireceklerini bununda vatandaþlarý önemli ölçüde rahatlatacaklarýný vurguladý". E mniyet Amirliði Trafik Denetleme Büro Amirliðinde görevli Polis Memuru Recep UYGUR tarafýndan günü amamözü 26.no'lu Minibüscüler ve Motorlu Taþýyýcýlar kooperatifi üyelerine yönelik yolcu bekleme salonlarýnda Amasya Ýl Em- niyet Müdürlüðünün baþlatmýþ olduðu "Emniyet emeri Ýle ayata Baðlanýn "Projesi kapsamýnda, Trafik kazasý sonrasý yaralanmalarýn ve ölümlerin en aza indirmek için Emniyet emerinin kaza anýndaki önemi, takýlmadýðýnda yaþanacak olumsuzluklarýn önüne geçebilmenin emniyet kemeri ve diðer güvenlik donanýmlarýnýn kullanýmýnýn yaygýnlaþmasý sayesinde gerçekleþeceði; iþisel olarak aldatýcý bir özgürlük duygusu için hayatýn ziyan edilmesi yada kaybedilmesinin kabul edilemeyeceði, hastanede yatmak veya ömür boyu tekerlekli sandalyeye mahkum olmanýn bu basit özgürlük duygusuyla karþýlaþtýrýlamayacaðýnýn anlatýldýðý. Seminerde 26 Nolu kooperatif üyeleri projeye destek verdiklerini ifade ettiler. Þampiyon Güreþcimizin mezarý onarýldý amamözü kabristanlýðýnda bulunan Dünya ve Olimpiyat Þampiyonu güreþçimiz amit aplan'ýn mezarý belediye ekipleri tarafýndan onarýldý.burada yapýlan çalýþmalar ile ilgili bilgiler veren amamözü Belediye Baþkaný Mehmet Canýbek: "1976 yýlýnda elim bir kaza sonucu hayatýný kaybeden amit aplan'ýn mezarýnda yýpranmalar olduðunu gördük.. Buna baðlý olarak belediyemiz ekiplerince þampiyon güreþçimizin mezarýnda bir takým iyileþtirme, bakým ve onarým çalýþmasý yaptýk. Bu kapsamda Mevcut mermerleri yenileyerek mezarýn alt zeminini güçlendirdik." dedi. aber: Ayhan DUMAN Meteoroloji yerinde ölçüm için adým attý M eteroloji 10.Bölge Müdür Yardýmcýsý Mehmet Ýmrenk, Þube Müdürü Erol Çakmak, Amasya Meteoroloji Müdürü Ramazan Baykuþ ve Merzifon avaalaný Meteroloji Müdürü M.Naci ýnacý ilçemize ziyaret gerçekleþtirerek otomatik meteroloji gözlem istasyonu yer tespiti için çalýþmalarda bulundular. onu hakkýnda açýklama yapan Bölge Müdür Yardýmcýsý Mehmet Ýmrenk "bu istasyonun kurulmasýyla birlikte meteorolojik parametrelerin yerinde ölçülüp daha doðru tahmin ve iklim verisi elde edileceðini" belirtti.aber:.ýbrahim ARTAL afkas Derneði Üyeleri kan baðýþýnda bulundu amamözü afkas Derneði,Orta aradeniz Bölgesi ýzýlay an Merkezi tarafýndan yürütülen kan baðýþý kampanyasýna destek verdi. Derneðin yönetim kurulu ve gönüllüleri ilçemize gelen kan baðýþý otobüsünde kan baðýþý yaptýlar. Dernek üyeleri, kan vermenin insan saðlýðýna faydasýna dikkat Çekerek, "an baðýþýnýn tek kaynaðý insanýmýzdýr.an sýkýntýsýný gidermek için bu kaynaðý iyi kullanmak gerekiyor." dedi. Cami inþaatý tam gaz sürüyor Y apýmý devam eden amit aplan Camii Ýnþaatý tam gaz sürüyor..avalarýn ýsýnmasý ile kubbelerin sývanmasý ve sac monte iþlemlerine baþlandý.caminin iç çinisinin yapým iþi için görüþ- melere baþlanýrken cami derneði üyelerinin gelecek hafta çini yapým iþini görüþmek üzere ütahya'ya gideceði,ayrýca cami inþaatý için Amasya genelinde yardým toplanacaðý belirtildi.aber: Ayhan DUMAN adýna Þiddete ayýr alk Eðitim Merkezi koordinesinde her ay düzenlenen seminerlerden ikincisi adýnlar Günü münasebetiyle 8 Mart Günü yapýldý. 8 Mart Dünya adýnlar Günü'nde Ýlçe Jandarma omutanlýðý'nca"adýna Þiddet" konulu seminer düzenlendi. atýlýmcýlara Ýlçe Jandarma omutanlýðý tarafýndan hazýrlanan sunu izletildi. Seminer sonunda "adýna Þiddet Suçtur" temalý afiþ ve broþürler daðýtýldý. Pegasus avayollarý Merzifon-Ýstanbul uçak sefer saatleri belli oldu G eçtiðimiz sayýda Pegasus avayollarý'nýn Merzifon-Ýstanbul(Sabiha Gökçen avalimaný) seferlerinin baþlayacaðýný duyurmuþtuk.aberin ardýndan geçtiðimiz günlerde Pegasus avayollarý, Merzifon-Ýstanbul Uçak seferlerinin uçuþ ve kalkýþ saatleri açýklandý.aber:ayhan DUMAN

5 Ý EÐÝTÝM 18 MART 2013 PAZARTESÝ 5 OUMA(MA) nsan hayatýnda önemli dönüm noktalarý vardýr. Öncelikle doðmak yani bu dünyaya gelmek ve yeni bir yaþama baþlamak, yürümeye baþlayýp dünyayý daha detaylý keþfetmek ve yaþý geldiðinde de okula baþlamak. Bir iþe girip hayatýný kazanmak ve evlenip bir yuva kurmak, kalbinde vatan millet sevgisi taþýyan evlâtlar yetiþtirmek, hayatýnýn sonbaharýnda geriye dönüp baktýðýnda huzurla dolabilmek ve dingin bir ruh haliyle tebessüm edebilmek. ýsaca kendini gerçekleþtirmiþ bir insan olarak hayatýný sonlandýrabilmek. Özellikle insan hayatýnda önemli dönüm noktalarýndan biri olan okuma ve yazma üzerinde durmak istiyorum. Okuma ve yazma genel olarak tüm hayatýmýzý etkiliyor aslýnda. Bir süreç ve ilk öðrendiðimizden beri bu süreci yaþýyoruz. imimiz çok derin kimimiz çok sýð. ýzlý, etkili ve anlamlý okumak ve öðrendikleriyle yeni þeyler yazabilmek dilin önemli temel becerilerindendir. Çok okuyup, iyi yazan insanlarýn hayatlarýný daha kaliteli ve anlamlý yaþadýðýný söyleyebiliriz. ýsacasý okuma ve yazma bizim için altýn bir anahtar gibidir, her kapýyý açabileceðimiz. Üzülerek ifade etmeliyim ki ülkemizde okuma, özellikle de yazma düzeyi çok yetersiz. Zaten okumayan bir toplumun da yazma düzeyinin iyi olmasý beklenemez. Yazma derken her insanýn yazar olmasýný kastetmiyorum, böyle bir beklentim de yok. Ancak üniversite bitiren gençlerimiz bile iki satýr dilekçe yazamýyor, dertlerini anlatacak cümle kurmakta zorlanýyorlar. Bunda bizim eðitim sistemimizin etkileri çok fazla. Sürekli test çözen bir beyin ve sadece doðru þýkký görmeye odaklanmýþ bir çift göz doðal olarak okumaz ve yazmaz. Test mantýðýyla yetiþtiðimiz için ilk tarihî romanýn Namýk emal'in Cezmi'si olduðunu, edebiyatýmýzda ilk kadýn romancýnýn Fatma Aliye olduðunu iyi biliriz ancak bu iki yazarýn bir tek kitabýnýn içeriði hakkýnda bilgimiz yoktur. Edebiyatýmýzda ilk noktalama iþaretini Þinasi'nin "Þair Evlenmesi" adlý eserinde kullandýðýný adýmýz gibi biliriz ama "Þair Evlenmesi" neyi konu edinir hiç fikrimiz yoktur. Ayrýca merak da etmeyiz. Eðitim sistemimiz insanýn en önemli doðal özelliklerinden olan merak yeteneðini de köreltmiþtir ve köreltmeye devam etmektedir. âlbuki bir ülkenin eðitim sistemi bireyine sadece okuma-yazmayý, problem çözme yeteneðini ve merak duygusunu en iyi þekilde aþýlasa baþka bir þey kazandýrmasýna gerek yok kanýmca. Bu en temel ve en önemli özellikler, bireye tüm hayatý boyunca yetecektir. Bir insan ne kadar çok okursa o kadar çok yeni kelime de öðrenir. elime daðarcýðý zenginleþir. Okuduðunu iyi anlar ve anlatýr. Ayrýca iyi okuyan insan iyi de yazar. Duygu ve düþüncelerini karþý tarafa net anlatýr. Sözlü iletiþimi de etkili ve akýcýdýr. Özgüveni yüksektir. epimiz nihaî amacý özgüveni yüksek, etkili iletiþim sahibi bireyler yetiþtirmektir. Bu da çok okuyan ve öðrenen, öðrendiklerini aktarabilen bireylerle mümkün olabilir ancak. Çünkü bilgi güçtür. E.Gibban okumayý hiçbir servetine deðiþmeyeceðini söylüyorsa bir bildiði vardýr. Dinimizde de okumanýn, öðrenmenin önemi çok büyüktür. atta bir ayette "iç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" denilmiþtir. Ülkemizin okuma alýþkanlýðý istatistiklerine hiç girmeyeceðim. Çünkü karþýmýza o zaman utanç verici bir tablo çýkýyor. Pek tahsil görmemiþ insanlarý bir kenara býrakýrsak diploma almýþ birçok insanýn da okumadýðýný görmekteyiz. Aslýnda çevremizde bir sürü de diplomalý okumaz yazmaz insan var. Ülke olarak okumadýðýmýzýn bir göstergesi de kahvehanelerin sayýsýdýr. üçücük amamözü'nde bile on civarýnda kahvehane var. Gerçi bir zamanlarýn kýraathaneleri yani okuma yerleri bile zamanla daha farklý bir anlama bürünüp kahvehane yani kahve evi anlamýný almýþ. Geçenlerde okuduðum bir haberde Anadolu'nun bir köþesindeki bir kahvehane sahibi Salý ve Cuma günlerini kahvehanesinde okuma günleri olarak tertiplemiþ. itap okuyanlara da çayý ikram ediyor. Bu iyi niyetli giriþimi kutlamak gerekir. Ancak benim bazý tereddütlerim var açýkçasý. Umarým oraya gelen insanlarýmýz çay okuyup kitap içmez. Yani kitabý ikinci plâna atýp da sýrf bedava çay içmek için bu iyi niyetli giriþimi suiistimal etmez. Veliler olarak yaptýðýmýz en büyük hatalardan biri de bana göre hadi çocuðum odana git de dersini çalýþ, kitabýný oku þeklindeki cümlelerdir. Bu cümleleri sarf eden anne baba da o akþam TV izliyorsa çocuðuna hiç kýzmasýn okumuyor yazmýyor diye. er akþam fazla deðil tüm aile sadece yarým saat kitap okuma saati yapsýn birçok þey deðiþir. Birçok kiþi de kitap okuyacak vakti olmadýðýndan dert yakýnýyor. Bilmiyorlar ki kitap boþ zamanda okunmaz, kitap okumak için boþ zaman yaratýlýr. Benim kanaatime göre bir insan ne iþ yapýyorsa yapsýn günlük en az yarým saat kitap okuyabilir. Bahane bulanlar kitap okumayý alýþkanlýk hâline getirmemiþ, arada sýrada mecbur olduðu için okuyan tiplerdir bana göre. Özellikle eðitim camiasýnda olanlarýn bu konuda daha hassas olmalarý gerekir. Çok okuyarak öðrencilerimize örnek olmalý ve okumanýn hazzýný varmalýyýz.sözlerimi âtip Çelebi'nin þu veciz sözleriyle bitiriyorum: "Mumlar tükenir, güneþ doðar ve ben hâlâ okurdum." Geç aymakamý kap bilgisayarý aymakam Güntepe, ilçede YGS'ye girecek öðrencileri teþvik etmek amacýyla ilginç bir yönteme baþvurarak, sýnavda kendisini geçecek öðrencilere dizüstü ya da tablet bilgisayar alacak. Güntepe, 24 Mart'ta gerçekleþtirilecek YGS'ye kendisinin de gireceðini belirterek, ''Sýnavda puan olarak beni Ö ðrenci ve öðretmenlerin katýlýmýyla 6 Mart günü Atatürk Ýlkokulu'nda tatbikat heyecaný yaþandý. Ayný gün hem Deprem Tatbikatý, hem de Ýkâz ve Alarm Tatbikatý gerçekleþtirildi.ýlk tatbikat olan Ýkaz ve Alârm tatbikatýnda öðrenciler siren(zil) sesiyle hýzlý ve dikkatli bir þekilde önceden belirlenen sýðýnaklara girdiler. Sýðýnaktaki öðrencilere Okul Müdürü Duran URT tatbikatýn amacý ile ilgili bilgi verdi. Ýkinci tatbikat olan Deprem tatbikatýnda ise öðrenciler ilk siren sesiyle birlikte sýra ve masalarýnýn yanýnda hayat üçgeni oluþturarak kendilerini korumaya aldýlar. Ýkinci siren sesiyle birlikte de okuldan uzakta sýra oldular. Burada da öðrencilere depremle ilgili bilgi veren okul müdürü, öðrencilere herhangi bir arkadaþlarýnýn okul içinde olup olmadýðýný sorarak dikkatli olup olmadýklarýný test etti.tatbikat sonunda okul müdürü Duran URT tüm öðretmen ve öðrencilere teþekkür etti. 7 Mart Perþembe günü Atatürk Ýlkokulu 1/A sýnýfý öðrencileri, velilerin de katýlýmýyla büyük bir kutlama yaptýlar. Sýnýf öðretmeni Orhan DAÐDELEN tüm harfleri bitirdiklerini ve öðrencilerde farkýndalýk yaratma adýna böyle bir kutlama yapmayý uygun gördüðünü bildirdi. Okuma yazmanýn insan hayatýnda önemli dönüm noktalarýndan olduðunu bildiren Orhan DAÐDE- LEN harfleri bitirdiklerini ancak asýl iþlerinin þimdi baþladýðýný belirtti. Bundan sonra bol bol okuma ve yazma çalýþmasý yapacaklarýný, öðrencilerinin okuma hýzlarýnýn ve anlama - anlatma becerilerinin artmasý için gayret göstereceðini anlattý. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde ilçe halk kütüphanesine öðrencileriyle birlikte bir gezi düzenleyeceðini, tüm öðrencilerini kütüphaneye üye yapacaðýný, oradan sýk sýk kitap alýp okuyacaklarýný bildirdi. Buradan velilere de seslenen geçecek öðrenci arkadaþlarýma bilgisayar armaðan edeceðim. Amacýmýz, öðrencilerimizi YGS sýnavýnda daha baþarýlý olmalarý yönünde teþvik etmek'' dedi.ýlçelerinde bu yýl ilk kez YGS'ye girecek 31 öðrenci bulunduðunu bildiren Güntepe, kendisini geçmeleri halinde bu öðrencilerin tümüne bilgisayar hediye edeceðini kaydetti. -aymakamda sýnava hazýrlanýyor- Atatürk Ýlkokulu'nda Tatbikat eyecaný Atatürk Ýlkokulu'nda arf Bayramý A tatürk Ýlkokulu 1A sýnýfý öðrencileri öðretmenleri Orhan DAÐDE- LEN nezaretinde ilçe halk kütüphanesine bir ziyaret gerçekleþtirdi. Ziyarette kütüphane görevlisi ve sýnýf öðretmeni öðrencilerine kütüphane ile ilgili bilgi verdi. ütüphanede uyulmasý gereken kurallar ve kütüphanede ne tür kitaplarýn olduðu anlatýldý. Gezi sýrasýnda öðrencilerin çok meraklý ve ilgili olduklarý gözlendi. Tüm öðrenciler kütüphaneye üye olup ilk kitaplarýný da aldýlar ve büyük bir iþtahla okumaya baþladýlar. Amaçlarý hakkýnda bilgi veren Orhan DAÐDELEN tüm harfleri bitirdiklerini, bundan sonra yapmalarý gerekenin bol okumak ve yeni bilgiler öðrenmek olduðunu kaydetti. Öðrencilerini küçük yaþlarda kitap ve kütüphane ile tanýþtýrmak istediðini, okuma alýþkanlýðýný bu yaþlarda vererek ilerde öðrencilerini kahve köþelerinde görmek istemediðini aktardý. Öðretmen ve öðrenciler kütüphane görevlisine teþekkür ederek ayrýldýlar. Orhan DAÐDELEN, anne babasý okumayan bir öðrencinin de okumaya pek sýcak bakmadýðýný, annesi babasý TV karþýsýnda dizi izleyen çocuklarýn da onlara özendiðini akþamlarý tüm ailenin TV'yi kapatýp kitap okuma saati yapmalarýnýn uygun olacaðýný hatýrlattý. Çocuklarýn tüm okul ihtiyaçlarýný karþýlamanýn baþarýlý bir akademik hayat için gerekli ama yeterli olmadýðýna deðinen Orhan DAÐDELEN, çocuklarla zaman geçirmenin çok daha önemli olduðuna vurgu yaparak, çocuklarýn örnek alacaðý doðru davranýþlarýn sergilenmesi gerektiðini anlattý. 1A sýnýfý velilerinden Öznur AÇIEL bu tarz kutlama ve etkinliklerin önemli olduðuna iþaret ederek, çocuklarýnýn baþarýlý olmasý için her anlamda öðretmene destek olunmasý gerektiðini hatýrlattý. Orhan DAÐDELEN kutlamaya katýlan - katýlmayan tüm velilerine teþekkür etti. 1-A sýnýfý öðrencileri kütüphanede 1 Sýnava kendisinin de hazýrlýk yaptýðýný anlatan Güntepe, ''Sýnava hazýrlýk için cep kitabý aldým. O kitap üzerinden ders çalýþýyorum. Geçmiþ yýllarýn sorularýný da çözüyorum'' ifadelerini kullandý.güntepe, amamözü Eðitimini alkýndýrma Projesi (EAP) kapsamýnda ilçede eðitim altyapýsýnýn geliþmesi yönünde çalýþma yaptýklarýný da anýmsattý. amamözü Adil Candemir Çok Programlý Lisesi 12. sýnýf öðrencilerinden Satu Altun (17) ise aymakam Güntepe'nin YGS sýnavýnda kendisini geçen öðrencilere bilgisayar alma sözünün öðrenciler arasýnda heyecan oluþturduðunu söyledi. Bilgisayarýnýn olmadýðýný dile getiren Altun, ''Üniversite hayatýnda bilgisayarýn önemi daha çok artacak. Babamdan bu yükü kaldýrmak istiyorum. Bunun için daha çok ders çalýþmaya baþladým'' dedi. adir Canýbek de baþta aymakam Güntepe'yi geçemeyeceðini düþündüðünü, ümitsizliðe kapýldýðýný belirterek, ''Ancak deneme sýnavlarýnda baþarý seviyemin arttýðýný görünce umutlandým, daha çok ders çalýþmaya baþladým'' diye konuþtu. Göl Ýlkokulu'nda 12 Mart çoþkusu 2 Mart Ýstiklal Marþýmýzýn abulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Göl Ýlkokulu'nda çoþkuyla kutlandý.okul öðretmenleri tarafýndan hazýrlanan programda öðrenciler tarafýndan þiirler ve M.Akif Ersoy'un yaþamýný anlatan yazýlar okunurken,ýstiklal Marþýmýzýn kabulü süreci sinevizyon eþliðinde gösterildi.aber: Ayhan DUMAN

Ekmek israfýna hayýr

Ekmek israfýna hayýr Keneye Dikkat! 18 Mart ta duygu seli Bu ikaz artýk yok! SAÐLIK9 GÜNCEL4 SAYFA15 Nevruz ateþi iki ayrý yerde yandý Haberin Özü 1 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ Yý: 1 Sayý: 9 Hamit Kaplan Ý.O Kutlamalar SAYFA 16 Adil

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek

Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek Kaptanlar Grup Metropol Alýþveriþ Merkezini satýn aldý. Dün gerçekleþtirilen devir teslim törenine Kaptan Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Yakup Kaptan,

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

Barýþa katký bildirisine imza

Barýþa katký bildirisine imza Barýþa katký bildirisine imza Türkiye Barolar Birliðinin (TTB) seçimlerine yaklaþýk 1 ay kala, Orta Anadolu Bölge Barolarýnýn baþkanlarý 'birlik' çaðrýsýnda bulundu. Av. Ýbrahim Özyýlmaz * HABERÝ 3 DE

Detaylı

SMMMO sandýk baþýna gidecek

SMMMO sandýk baþýna gidecek SMMMO sandýk baþýna gidecek KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Muzaffer Yýldýrým Murat Metin Ali Can Doðan Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý'nýn 21. Olaðan Genel Kurulu bugün ve yarýn yapýlacak.

Detaylı

Vali A. Celil Öz Ýlçemizi ziyaret etti

Vali A. Celil Öz Ýlçemizi ziyaret etti Köy okuluna laminat parke Ý lçemize baðlý Sarayözü Köyü Ýlkokulu nasýnýfý'nýn zeminine, amamözü Kaymakamlýðýnca ahþap laminant parke döþendi. Binanýn yapýlýþýnýn çok eski yýllara dayanmasýndan dolayý binada

Detaylı

TSO'da bol polemikli meclis toplantýsý

TSO'da bol polemikli meclis toplantýsý Duygulandýran madalya töreni 18 Mart Þehitler Gününde 5 þehit ailesine Devlet Övünç Madalyasý verildi.cumhurbaþkaný Abdullah Gül tarafýndan gönderilen madalya ve beratlar, Vali Sabri Baþköy tarafýndan

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı

MUTSUZ SON. Genç MÝSÝAD ýn Kosova çýkarmasý ÞOK... ÞOK... ÞOK... LAMÝNAT PARKE DE ÞOK... Baðcý, Sandýksýz demokrasi olmaz

MUTSUZ SON. Genç MÝSÝAD ýn Kosova çýkarmasý ÞOK... ÞOK... ÞOK... LAMÝNAT PARKE DE ÞOK... Baðcý, Sandýksýz demokrasi olmaz MUTSUZ SON Çorum Belediyespor. lig için dün Eskiþehir de Ýstanbulspor a - maðlup olarak umutlarýný önümüzdeki sezona býraktý. Kýrmýzý Siyahlýlar ilk yarýnýn son dakikalýk bölümünde rakibi önünde etkili

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

YGS'ye 14 bin 085 aday girecek

YGS'ye 14 bin 085 aday girecek "ÝHL ile her zaman iþbirliðine hazýrýz" Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde öðrenim gören yabancý uyruklu öðrenciler, Okul Müdürü Hüseyin Kýr ve meslek dersleri öðretmeni Fatih Güney ile birlikte Rektör

Detaylı

Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. SAYFA 3 TE Ýnaltekin, THY'nin Merzifon'dan uçuþlarýný

Detaylı

Vali Baþköy Almanya'da

Vali Baþköy Almanya'da TOKÝ konutlarýnda kura heyecaný Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðý ile TOKÝ tarafýndan Akkent Mahallesinde özürlü ve yoksul vatandaþlar için yaptýrýlan konutlardan çeþitli sebeplerle boþ kalan

Detaylı

SGK DAN SÜRE UZATIMI BELEDÝYE OTOBÜSLERÝ YÝNE O HAL YÝNE KAVGA ORTACA VE DALAMAN DA

SGK DAN SÜRE UZATIMI BELEDÝYE OTOBÜSLERÝ YÝNE O HAL YÝNE KAVGA ORTACA VE DALAMAN DA Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3447 SGK DAN SÜRE UZATIMI Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý elektrik kesintisi ile ilgili tahsilatta yaþanan aksaklýklarý gidermek

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

"10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk"

10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR SGK yeni hizmet binasý açýldý 7 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "12 Eylül darbesi demokrasi tarihinin kara lekesidir" "10 senede Türkiye'de çok þey

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

"Çorumla ticareti geliþtirmeyi hedefliyoruz"

Çorumla ticareti geliþtirmeyi hedefliyoruz Üniversite gençliðine Gripin iyi geldi KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hitit Üniversitesi 7. Geleneksel Bahar Þenlikleri önceki gün baþladý. Fen Edebiyat Fakültesi bahçesinde gündüz yapýlan þenlikler

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE Defterdar Özbay görevine baþladý Ensar Vakfý'ndan bir günde iki seminer Eskiþehir Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðýna atanan Ýhsan Özbay görevine baþladý. SAYFA 2 DE Münir Arýkan Halil

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

Çocuklar Kur'an'a koþtu

Çocuklar Kur'an'a koþtu Soðucak kan gölü, 3 ölü Çorum un Ýskilip ilçesinde düzenlenen silahlý saldýrýda ayný aileden 3 kiþi hayatýný kaybederken 1 kiþi yaralandý. * HABERÝ 2 DE Silahlý saldýrýda ayný aileden 3 kiþi hayatýný kaybederken

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı