Geç Kaymakamý kap bilgisayarý. Baþkan Umre yolcusu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Geç Kaymakamý kap bilgisayarý. Baþkan Umre yolcusu"

Transkript

1 Geç aymakamý kap bilgisayarý Ygs öncesi aymakam adir Güntepe den öðrencilere teþvik. Sayfa 5 Þampiyon Saðlýk Baþkan Umre yolcusu 1770 adet ceviz fidaný daðýtýldý SPOR14 GÜNCEL2 GÜNCEL3 aberin Özü 18 MART 2013 PAZARTESÝ Yý: 1 Sayý: 8 Gýda, Tarým ve ayvancýlýk Müdürlüðü uyardý GÜNCEL3 Þap aþýsý çok önemli amamözü Gýda, Tarým ve ayvancýlýk Müdürlüðünden yapýlan açýklamada þap aþýsý yapýlmayan sýðýr türü hayvan- ile koyun-keçi türü hayvanlarýn ilçe dýþýna satýþlarýnýn lar yapýlmayacaðýný söyledi. Bu suretle hayvan sahiplerinin hayvanlarýna mutlaka þap aþýsý yaptýrmalarýný istenildi. Yapýlan açýklamada, "Þap astalýðý; sýðýr, manda, koyun, keçi, domuz ve çift týrnaklý vahþi hayvanlarda görülen, bulaþýcý ve çok hýzlý yayýlan bir hastalýktýr. Yüzde yüz bulaþýcý olmasý nedeniyle þap hastalýðý geniþ hayvan kitlelerini etkiler. Aðýr vakalarda týrnak düþmesi, buzaðý ve kuzularda ölüm görülür. astalýk, süt, et ve iþ verimini düþürerek büyük ekonomik kayýplara yol açar. Þap, aþý ile engellenebilir bir hastalýktýr. En etkili mücadele yöntemi hastalýk görülmeden önce tedbir almak, yani hayvanlarý aþýlatmaktýr" denildi. Çayköy de þap çýktý, Ýlçemiz karantinaya alýndý amamözü ilçe Gýda, Tarým ve ayvancýlýk Müdürü Mahmut Selçuk yaptýðý açýklamada Çayköyde þap çýktý. ayvan saðlýðýný tehdit eden bu unsuru ortadan kaldýrmak için gerekli tedbirleri aldýk. Ýlçemizde çoðu çiftçimiz hayvancýlýkla geçimini temin ediyor. Þap hastalýðýn hayvan saðlýðýný olumsuz etkilediðini ve çiftçilerimizi zarara uðrattýðýný biliyoruz. Bu nedenle hastalýðýn bir an önce ortadan kalkmasý için gerekli hassasiyeti gösteriyoruz, geçtiðimiz günlerde yaptýgýmýz kontollerde bir iþletmede 2 tane genç buzaðý öldü, ölenlerden birinin kadavrasý incelemek üzere Samsun a gönderildi dedi SAYFA 8 Atatürk Ýlkokulu'nda Tatbikat eyecaný Ö ðrenci ve öðretmenlerin katýlýmýyla 6 Mart günü Atatürk Ýlkokulu'nda tatbikat heyecaný yaþandý. Ayný gün hem Deprem Tatbikatý, hem de Ýkâz ve Alarm Tatbikatý gerçekleþtirildi.ýlk tatbikat olan Ýkaz ve Alârm tatbikatýnda öðrenciler siren(zil) sesiyle hýzlý ve dikkatli bir þekilde önceden belirlenen sýðýnaklara girdiler. Sýðýnaktaki öðrencilere Okul Müdürü Duran URT tatbikatýn amacý ile ilgili bilgi verdi. SAYFA 5 Akþamlarý ur'an dersleri tüm hýzýyla devam ediyor ur'an-ý erim okumasýný bilmeyen halkýmýzýn bu ihtiyaçlarýný karþýlamak için. Ýlçe Müftülüðümüzün baþlattýðý ur'an Seferberliði kampanyasý çerçevesinde, Akþam Ýle Yatsý namazlarý arasýnda Merkez ur'an ursumuzda yapýlan ur'an Dersleri tüm güzelliði ile devam ediyor. Ýlçe Müftümüz Cemil LÝV yaptýðý açýklamada: ur'an okunan yerin huzur içinde olacaðýný belirterek, Amacýmýzýn ur'an- erimin herkes tarafýndan öðrenilip,her evde okunmasý olduðunu söyledi. SAYFA 7 Amasya Milletvekili Ramis Topal'dan Ýfagat teyzeye yardým eli amamözü alkýndan kan baðýþýna büyük ilgi pazar günü ilçemize gelen ýzýlay'ýn kan baðýþ otobüsü büyük ilgi gördü.ýlçemize 5 kiþilik bir ekiple gelen ýzýlay çalýþanlarý amamözü Ýlçesinde insanlarýn giderek bilinçlendiklerini her geldiklerinde daha fazla gönüllü kan baðýþçýsýnýn kendilerine müracaat ettiðini söylediler.ekibin Sorumlu Doktoru Nurettin Erol Uyar baðýþçýlarýn içleri rahat olsun alýnan kanlarýn bir damlasý bile boþa gitmiyor.bir ünite kan ayrýþtýrýlýyor ve tam üç hastaya can oluyor.'dedi.an vermenin kiþininsaðlýðý açýsýndan da oldukça yararlý olduðunu ifade eden Dr.Uyar amamözü halkýna ilgileri için teþekkür ediyorum dedi. SAYFA 9 Dolu dolu amamözü Pazartesi gecesi ilçemize bilye büyüklüðünde dolu yaðdý. SAYFA 16 Basýnýn gücü B ir önceki sayýmýzda Arkutbey Mahallesi Stadyum Caddesinde ýþýklandýrma için direklerin dikildiðini ancak lambalarýnýn olmadýðýný yazmýþtýk. SAYFA 16 3 Güncel apýdan þatýþlara dikkat! T üketici akem heyeti Raportörü Eraslan Polat yaptýðý açýklamada vatandaþlarýn aldýklarý ürünle ilgili þikâyetlerini aymakamlýðýmýz Tüketici Sorunlarý akem eyeti Baþkanlýðýna bildirebilirler, akem eyeti olarak gerekli incelemeleri yaptýktan sonra varsa vatandaþlarýmýzýn maðduriyetlerini gidermek için para iadesi, ürün deðiþimi, kredi kartlarýnda yýllýk ücretin geri verilmesi gibi yaptýrýmlarý uygulanmasýna karar veriyoruz. Nitekim 2012 yýlýnda heyetimize yapýlan 18 baþvurunda 16'si tüketici lehine karar verilmiþtir. 4 Þampiyonun mezarý onarýldý 3 Güncel amamözü kabristanlýðýnda bulunan Dünya ve Olimpiyat Þampiyonu güreþçimiz amit aplan'ýn mezarý belediye ekipleri tarafýndan onarýldý.burada yapýlan çalýþmalar ile ilgili bilgiler veren amamözü Belediye Baþkaný Mehmet Canýbek: "1976 yýlýnda elim bir kaza sonucu hayatýný kaybeden amit aplan'ýn mezarýnda yýpranmalar olduðunu gördük"dedi. Güncel Gençlik ve Terörizm A masya Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü tarafýndan, Ýlçemizde lise öðrencilerine Amasya Terörle Mücadele Þube Müdürü Tuncer ocabay tarafýndan "Gençlik ve Terörizm" konulu konferans verildi. alk Eðitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen konferansta, terör örgütlerinin planlarý ve eleman kazanma yöntemleri anlatýldý.

2 GÜNCEL 18 MART 2013 PAZARTESÝ 2 Ç Murat ÇAMA Polis Memuru AYATIMIZIN VAZGEÇÝLMESÝ ÇAY aysýz bir dünya nasýl olurdu acaba, diye düþüneniniz oldu mu hiç? Bir gün çaysýz bir dünyada yaþam düþündüm, sabah kahvaltýsýný mümkün deðil çaysýz yapamam. Yatýlý okuduðum okullarda sabah çýkan çorbaya sadece tebessümle bakar çay olmadan asla derdim. Çalýþmýþ olduðum iþyerlerinde verilen çay molalarýný iple çekerdim, sýcacýk demli bir çay ile birlikte içeceðim bir nefes sigara beni mutlu ederdi. Çay molalarýný özlerdim, otobüs yolculuklarýnda muavinin gelip "ne alýrsýnýz?" diye sorduðunda tereddütsüz ''çay'' diye haykýrmak isterdim, ya otobüs mola verdiðin de, hemen koþarak cafeye oturur otobüs kalkana kadar içebileceðim kadar çay içer keyfini çýkarýrdým. Okul yýllarýmda teneffüslerde çay içebilmek için çok defa derse geç kaldýðýmý, öðretmenlerimin hýþmýna uðradýðýmý bilirim. Yapýlan aile ziyaretlerinde çay ile yapýlan sohbetlere doyum olmazdý, acaba ben mi çayý çok seviyordum, yoksa çay insanlar için bir vazgeçilmez miydi? Çevremdeki gözlemlerim, çayýn insanlar için bir vazgeçilmez olduðunu bana öðretmeye yetmiþti... Peki çayýn nasýl keþfedildiðini hiç bileniniz var mý? Bilmeyenlere hemen kýsa þekilde anlatayým. Çay milattan önce 2737 yýlýnda büyük Çin imparatoru Shen Nung tarafýndan tesadüfen de olsa keþfedilmiþ. Shen Nung bir gün bahçede aðzý açýk bir kapta su kaynatýrken, çalýlýklardan bir kaç yaprak kaynayan suyun içine düþmüþ. Nung yapraklarý suyun içinden toplayamadan yapraklar suda kaynamaya, hoþ bir koku etrafa yayýlmaya baþlamýþ. Ýmparator merak edip suyun tadýna bakýnca çay keþfedilmiþ olmuþ. Ýmparatorun kendi keþfi hakkýndaki düþüncesi çayýn susuzluðu bastýrdýðý, harareti giderdiði ve uykuya olan isteði azalttýðý þeklindeymiþ. Shen Nung, çay severler olarak bu buluþundan ötürü seni seviyoruz. Çay bugün dünyada sudan sonra en çok içilen içecektir, baþlangýçta da ilaç muamelesi görmüþ. albuki o yýllarda çay Orta Asya'da o kadar deðerliydi ki çay balyalarý ticarette para yerine geçebiliyordu. Çayýn Avrupa'ya geldiði ilk yýllarda tüccarlar satýþýný ateþ düþürücü, mide aðrýsý giderici, romatizmayý önleyici bir ilaçmýþ gibi yaparlarken, doktorlar biraz daha ileri giderek çaydan yapýlan iksirin tüm hastalýklara karþý direnç kazandýrdýðýný ve yaþlanmayý geciktirdiðini ileri sürüyorlardý. Ýngiltere'de çay içmek alýþkanlýk haline gelince kadýn dergileri, ev kadýnlarýnýn çay yüzünden ev iþlerine soðuk bakmaya baþladýklarýný, ekonomistler ise çalýþmaya harcanacak zamanýn çay içmekle tüketildiðini bile ileri sürmüþler. iç bir þey çayýn dünyanýn en favori içeceði olmasýný önleyememiþ. Miktar tam olarak bilinemiyor ama dünyada senede 2 milyon ton civarýnda çay tüketildiði tahmin ediliyor. Çay tadýnda güzel ve demli sohbetler diliyorum. Lodos evin çatýsýný uçurdu Cuma günü lodos Ýlçemizde etkili oldu, kopan elektrik telleri nedeniyle bazý mahallelerde ve köylerde elektrik kesintisi yaþandý.özellikle sabah etkisini gösteren lodos Ýsmail Dündar a ait evin çatýsýný uçurdu.maddi hasarýn meydana geldiði olayda ölen yada yaralanan olmadý. amit aplan Ortaokulu öðrencileri tiyatro oyunlarýyla duygusal anlar yaþattý 12 Mart Ýstiklal Marþý nýn kabulü ve Mehmet Akif Ersoy M E ehmet Akif ERSOY ve Ýstiklal Marþý'nýn milli marþ olarak kabul ediliþinin 92.yýl dönümü ve Adil Candemir Çok Programlý Lisesinde düzenlenen programla anýldý.aymakam adir Güntepe, Daire Amirleri ve öðretmenler katýmýyla gerçekleþen programda amit aplan Orta Okulu öðrencileri tarafýndan hazýrlanan Ýstiklal Marþý'nýn ruhuyla ilgili oratoryo gösterisi sunuldu. Ardýndan Ýstiklal Marþý ve Mehmet Akif ERSOY'u anlatan belgesel sunumu yapýldý. Günün anlam ve önemini belirten þiirlerin okunmasýnýn ardýndan Ýlkokullar ve anasýnýflarý arasýnda Ýstiklal Marþý'ný ezbere güzel okuma yarýþmasý yapýldý. Ýlçemizde düzenlenen resim, þiir ve kompozisyon yarýþmalarý ile Ýstiklal Marþý'ný ezbere güzel okuma yarýþmasýnda dereceye giren öðrencilere ödülleri aymakam adir Güntepe Garnizon omutaný Birol Baþtürk ve Belediye Baþkaný Mehmet Canýbek tarafýndan verildi. Dereceye giren öðrenciler; Resim dalýnda birinci olan Atatürk Ýlkokulu öðrencisi Ziþan CANDEMÝR Þiir dalýnda birinci olan amit aplan B elediye Baþkaný Mehmet CANIBE ve Eþi Berrin CANIBE ile birlikte tarihinde ümreye gitmek için ilçemizden ayrýldý. Belediye Baþkaný, öðle namazýnda sonra dua edilerek ümreye uðurlandý.uðurlama törenine aymakammadir GÜNTE- PE, Ak parti ilçe baþkaný Mehmet ARSLAN, Belediye Baþkan vekilimiz Abdullah ARS- LAN,Çevre ilçe ve kasaba belediye Baþkanlarýmýz ve ilçemiz halký katýldý. Belediye Baþkanýmýz Ümrede yaklaþýk 14 gün kalacak.bu süre zarfýnda Belediye Baþkanlýðýna Ak parti Encüme Abdullah ARSLAN vekalet edecek.. ðitim kalitesinin artýrýlmasýna katký saðlamak amacýyla AMAMÖZÜ EÐÝTÝM ALÝTESÝNÝ ARTIR- MA DERNEÐÝ kuruldu.dernek tüzüðü Ýl Dernekler Yeni Doðan Bebekler Tarým, Gýda ve ayvancýlýk Müdürlüðü personeli Göksel Yener in Semiha adýnda kýz çoçuðu dünyaya gelmiþtir.semiha kýzýmýza ve ailesine saðlýklý,mutlu bir ömür diliyoruz... Ortaokulu öðrencisi Esra YILDIZ ompozisyon dalýnda birinci olan Adil Candemir Çok Programlý Lisesi öðrencisi Enes DESTEBAÞ Ýstiklal Marþýný güzel okuma yarýþmasýnda birinci olan Atatürk Ýlkokulu öðrencisi Aleyna Þahin Resim dalýnda ikinci olan Sarayözü Ýlkokulu öðrencisi Ceren ALTUNAY Þiir dalýnda ikinci olan amit aplan Ortaokulu öðrencisi Özlem ARSLAN ompozisyon dalýnda ikinci olan Adil Candemir Çok Programlý Lisesi öðrencisi Þeyda ÞAÝN Ýstiklal Marþýný güzel okuma yarýþmasýnda ikinci olan Alan Ýlkokulu öðrencisi Serkan Akkuþ Resim dalýnda üçüncü olan Atatürk Ýlkokulu öðrencisi Sedef Sabine BALCI Þiir dalýnda üçüncü olan amit aplan Ortaokulu öðrencisi Fatih ARSLAN ompozisyon dalýnda üçüncü olan Adil Candemir Çok Programlý Lisesi öðrencisi Emre ÇELÝ Ýstiklal Marþýný güzel okuma yarýþmasýnda üçüncü olan GÖL Ýlkokulu öðrencisi Ýsa Çelik Belediye Baþkaný umreye gitti Ýlçemizde Eðitim Derneði kuruldu alý Saha Ýçin Ýmar Deðiþikliði Yapýldý amamözü ne yapýlmasý planlanan alý Sahanýn yeri belli oldu.belediye Meclisinin Mart ayý olaðan toplantýsýnda alý Sahanýn spor salonu ile futbol sahasý arasýna yapýlmasý için imar deðiþikliðine gidldi.alýnan kararla Futbol sahasý uþtepe 'ye doðru çekilirken halý saha salon ve saha arasýna yapýlacak.aber: Ayhan DUMAN Müdürlüðünce onaylanýrken dernek geçici yönetim kurulu þu isimlerden oluþtu: adir GÜNTEPE (aymakam) Ercan GÜLTEÝN( Ýlçe Milli Eðitim Müdürü) Duran URT (Atatürk Ýlkokulu Müdürü) Cem ÞANALIR(Adil Candemir ÇPL Muhasebe Öðretmeni) Ayhan DUMAN(Sarayözü Ýlkokulu Öðretmeni) Ender AYRI (amit aplan Ortaokulu Müdürü) Yakup DURSUN(Adil Candemir ÇPL Müdür V.) Geçici yönetim kurulu 6 ay süre zarfýnda yapýlacak Genel urula kadar faaliyetini sürdürecek. aber: Ayhan DUMAN amamözü aymakamlýðý tarafýndan ilçe sýnýrlarý içerisindeki mahalle ve köylerde eðitim gören ihtiyaç sahibi öðrenci ve ailelerine yönelik eðitim yardýmý yapýldý.aber: Ayhan DUMAN Ýletiþim anallarý facebook.com/amamozuaber twitter.com/hamamozu_gov 8383 MEB Mobil Servisi izmete Girdi M SYDV'den Eðitimi Yardýmý illi Eðitim Bakanlýðý, ''8383 Mobil Bilgi Servisi''ni hayata geçirdi.amamözü Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan yapýlan açýklamada :"Milli Eðitim Bakanlýðý, ''8383 Mobil Bilgi Servisi''ni hayata geçirdi. Servisle resmi ve özel okullardaki öðrencilerin e- okul sistemine girilen devamsýzlýk, sýnav tarihleri, sýnav sonuçlarý, karne notlarý, diploma notu, nakil ve okul kaydýyla ilgili veriler, kýsa süre içinde mesajla velilere bildirilecek."denildi Mobil servisten yararlanmak için aþaðýda verilen bilgileri inceleyiniz.aber: Ayhan DUMAN AMAMÖZÜ ABER Ýki aftada Bir Çýkar Yýl :1 Sayý : ************ SAÝBÝ amamözü öylere izmet Götürme Birliði adýna Ýmtiyaz Sahibi Birlik Baþkaný amamözü aymakamý: adir GÜNTEPE Yazý Ýþleri Müdürü ve Genel Yayýn Yönetmeni: Muammer ÞAÝN Sanat Yönetmeni: Ayhan DUMAN ***** ******* Yönetim Yeri: ükümet onaðý at : 2 amamözü Tel: Fax: Posta odu: Banka esap No: T.C. Ziraat Bankasý amamözü Þb ***** ****** Dizgi Tasarým: alil Ýbrahim ARTAL ***** ****** Baský: Gümüþ Basýn Yayýn Matbacýlýk-Promasyon Adres: Çöplü Mah. Osmancýk Cad. No: 27/22 ÇORUM 18 MART 2013 PAZARTESÝ azýrlandýðý Yer: Çorum Gazetesi Tesisleri

3 GÜNCEL 18 MART 2013 PAZARTESÝ 3 24 adet Montofon Irký Gebe düve daðýtýmý yapýlacak amamözü Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý tarafýndan süt sýðýrcýlýðý projesi kapsamýnda, ihtiyaç sahibi 12 aileye daðýtýlmak üzere 24 adet Montofon Irký Gebe düve alýmý açýk ihale usulü ile 06 Mart 2013 saat 10.00'da ihale yapýldý.ýhaleye firma katýldý en iyi teklifi veren Gülsar Limited Amasya Milletvekili Ramis Topal'dan Ýfagat teyzeye yardým eli B G ýda, Tarým ve ayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan çiftçilere %50 ibe destekli ceviz fidaný daðýtýmý yapýldý. Amasya özel idare müdürlüðü ve Ýl gýda tarým ve ayvancýlýk müdürlüðünün "Meyveciliði Geliþtirme Projesi" kapsamýnda A masya Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü tarafýndan, Ýlçemizde lise Montofon ýrký gebe düve ihalesi yapýldý Þirketi ihaleyi kazandý.aymakam adir Güntepe konu ile ilgili yaptýgý açýklamada "Bu proje ile amacýmýz, insanlarýmýzýn sürekli bir gelir elde edebilecekleri bir iþ sahibi olmalarýný saðlamak ve bu vatandaþlarýmýzýn kimseye Muhtaç olmadan daha kaliteli bir yaþam sürdürmelerini temin etmektir".dedi. aber..ýbrahim artal elediye Baþkaný Mehmet Canýbek vatandaþlarýn sorunlarýný yerinde inceleyerek çözmeye çalýþýyor.amit kaplan mahallesinde ikametgah eden Ýfagat Canýbek engelli olduðu için yürümekte ve gezmekte sorun yaþýyordu.baþkan Canýbek Ýlçemizi ziyaret eden CP Amasya Milletvekilimize engelli arabasý almasýný istedi.milletvekilimiz Ramis TOPAL belediye baþkanýmýzýn bu isteðini en kýsa sürede yerine getirerek 25 þubat 2013 tarihinde Belediye Baþkanýmýza, özürlü teyzemize verilmesi için özürlü arabasýný gönderdi.belediye Baþkaný Mehmet Canýbek, CP Ýlçe baþkaný Zeynel Suiçmez ile birlikte engelli arabasýný teslim ettiler.amamözü aber olarak CP Amasya milletvekilimiz Ramis Topal'a teþekkür ederiz. aber..ýbrahim artal Gýda, Tarým ve ayvancýlýk Müdürlüðü Ceviz Fidaný Daðýttý amamözülü çiftçilere %50 devlet destekli olmak 24 çiftçiye üzere toplam bin 770 adet ceviz fidaný daðýtýldý. Ýlçe Gýda, Tarým ve ayvancýlýk Müdürü Mahmut Selçuk yaptýðý açýklamada; "Meyveciliði Geliþtirme Projesi" kapsamýnda daðýtýmý yapýlan ceviz fidanlarýnda ilçemizin iklimine uygun ve yüksek verimli çeþitler olan Þebin ve Bileçik cinsleri tercih edilmiþtir. Fidan daðýtýmý yapýlmadan önce teknik elemanlarýmýzca tüm bahçelere tek tek gidilerek yer seçimi yapýlmýþ, arazisi uygun çiftçilerimiz arasýndan 24 çiftçimize toplam bin 770 adet ceviz fidaný daðýtýmý yapýlmýþtýr. Ayrýca fidan daðýtýmý esnasýnda çiftçilerimize fidanlarýn nasýl dikilmesi gerektiði anlatýlarak, bilinçli bir yetiþtiricilik yapýlmasý için gereken ilk adýmlar anlatýlmýþtýr" dedi.aber..ýbrahim artal Öðrencilere Gençlik ve Terörizm konulu konferans verildi öðrencilerine "Gençlik ve Terörizm" konulu konferans verildi. alk Eðitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen konferansta, terör örgütlerinin planlarý ve eleman kazanma yöntemleri anlatýldý. Amasya Terörle Mücadele Þube Müdürü Tuncer ocabay, terör örgütlerinin, iç ve dýþ kaynaklardan destek alarak eðitim yuvalarýndaki gençleri kendi amaçlarý doðrultusunda insan kaynaðý olarak kullanmaya çalýþtýklarýný vurgulayarak, "Bu nedenle terör örgütlerinin elaman kazanmaya yönelik çalýþmalarýna karþý dikkatli olmanýzda yarar var" diye konuþtu.aber..ýbrahim artal Belediye Baþkaný Canýbek; Emniyet kemerinin hayat kurtarmadaki rolü büyük A 2 masya Ýl Emniyet Müdürlüðü'nün "Amasya emniyet kemeri kullanýmda Türkiye'ye öncülük ediyor" sloganýyla baþlatmýþ olduðu "emniyet kemeriyle hayata baðlanýn" isimli projesine Belediye Baþkaný Mehmet Canýbek "alkýmýza her alanda olduðu gibi Ýlçe Ýdare Þube Baþkanlarý toplantýsý gerçekleþtirildi 013 yýlý 1.Dönem ilçe idare þube baþkanlarý toplantýsý aymakam adir Güntepe Baþkanlýðýnda Jandarma omutaný, Yazý Ýþleri Müdür Vekili, Milli Eðitim Müdürü, Saðlýk Grup Baþkaný, Mal Müdürü, Müftü, Tarým Gýda ve ayvancýlýk Müdürü, Özel Ýdare Müdürü ve Tapu Sicil Müdür Vekili'nin katýlýmýyla yapýldý.toplantýda ilçemizde ki kamu kurumlarýnýn sorunlarý konuþuldu.ayrýca Ýlçemizde görev yapan personelin en kýsa ve seri þekilde vatandaþlara hizmet saðlanmasýný ve ilçemizdeki kamu personelinin memur ciddiyetine uygun davranmasýnýn önemi bir kez daha vurgulandý.aber:.ýbrahim artal yýlýndan elde edilen kira gelirleri vergiden istisna olacak tutar 3.000,00 TL olarak belirlenmiþtir.bu tutar kira bedelinden düþüldükten sonraki meblað üzerinden vergi ödenecektir.örneðin aylýk trafikte de örnek olmalýyýz, emniyet kemerimizi mutlaka takmalýyýz, emniyet kemerinin hayat kurtarmada ki rolü büyük ayrýca trafik terörüne her zaman dikkat çekmek gerekiyor çünkü insanlar kolay yetiþmiyor" sözleri ile destek verdi.aber:.ýbrahim artal Evi kirada olan ev sahipleri dikkat! irada olan gayrimenkulünüz varsa Mart ayýnýn 25'ine kadar bir kira gelirleri beyannamesi doldurmanýz gerekiyor. 500,00 lira kira geliri olan 6.000,00 liralýk yýllýk kazancýn 3.000,00 liralýk kýsmý için vergi ödeyecektir. ira beyannamelerini vatandaþýn yerine Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý otomatik olarak dolduracaktýr. Bankacýlýk sisteminden bilgileri alan Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý ev sahiplerine vergilerini ödemeleri için mektup gönderecek.mükellef idarenin internet sitesine girdiðinde veya vergi dairesine gittiðinde ne kadar vergi ödeyeceðini görecek sistemde herhangi bir yanlýþlýk yoksa taraflar karþýlýklý onay verecektir. Beyanname vermeyen veya eksik bildirenler hem istisna tutarýndan yararlanmayacak hem de idari para cezasý alacak.gayrimenkul niteliðinde olan mal ve haklardan elde edilen bu gelirler için beyanname verilmemesi veya gelirin düþük gösterilerek istisna tutarýnýn altýnda kalmasýnýn önüne geçilmesi hedefleniyor. Beyanda bulunmayanlar banka veya tapudan alýnan bilgilerle tespit edilerek istisnadan yararlanmamalarýnýn yanýsýra cezai yaptýrýmla da karþý karþýya kalacaklardýr. aber:.ýbrahim artal akem eyeti Raportörü Eraslan Polat: apýdan yapýlan satýþlara dikkat! aymakamlýk Tüketici Sorunlarý akem eyeti Baþkanlýðý vatandaþlarýmýzýn þikâyetleri deðerlendirmek amacýyla aymakamlýk toplantý salonunda aymakam adir Güntepe Baþkanlýðýndan toplandý. Raportör Eraslan Polat toplantýyla ilgili olarak yaptýðý açýklamada vatandaþlarýn aldýklarý ürünle ilgili þikâyetlerini aymakamlýðýmýz Tüketici Sorunlarý akem eyeti Baþkanlýðýna bildirebilirler, akem eyeti olarak gerekli incelemeleri yaptýktan sonra varsa vatandaþlarýmýzýn maðduriyetlerini gidermek için para iadesi, ürün deðiþimi, kredi kartlarýnda yýllýk ücretin geri verilmesi gibi yaptýrýmlarý uygulanmasýna karar veriyoruz. Nitekim 2012 yýlýnda heyetimize yapýlan 18 baþvurunda 16'si tüketici lehine karar verilmiþtir. Raportör Polat ayrýca kapýdan yapýlan satýþlarda dikkat edilmesi gerektiðini, bu tür satýþlarda alýnan senet, fatura ve fiþ gibi belgelerin alýnýp saklanmasýnýn, tüketicinin herhangi maðduriyeti durumda ibraz edilmesinin çok önemli olduðunu ve alýnan senetlerin kapalý senet olmasýný, internetten yapýlan alýþveriþlerde uygulanan mesafeli satýþ sözleþmesinin dikkatlice okunmasýnýn gerektiðini belirtti.aber..ýbrahim artal ardeþ aðabeyliðini gösterdi... Belediyemizin araç parký güçleniyor B elediyemize, Merzifon Belediyesiyle kardeþ belediye olmanýn avantajlarýný kullanarak halkýmýza daha iyi hizmet verebilmesi için çift kabinli aracý belediyemize kazandýrýldý. onu hakkýnda açýklama yapan Belediye Baþkaný Mehmet Canýbek; Ýþimiz hizmet etmek, bunun için her türlü fýrsatý deðerlendiriyor, tüm imkanlarý zorluyoruz.ýlçemize hayýrlý olsun.dedi aber:.ýbrahim artal

4 GÜNCEL 18 MART 2013 PAZARTESÝ Dede öy yolunda çalýþmalar devam ediyor aymakam adir Güntepe Ýl Özel Ýdaresi Yol Þube Müdürü Yýlmaz aranfil ve beraberindeki bir heyetle Dede öy yayla yolu çalýþmalarýný yerinde denetledi. aymakam Güntepe yaptýðý açýklamada "Ýl Özel Ýdaremiz ve Orman Bölge Müdürlüðümüz ortak çalýþmalarýyla amamözü için çok büyük bir öneme sahip Dede öy yayla yolu 3 hafta içinde hizmete açýlacak, yapýlacak yol yayla yolu hari- cinde su getirmek ve ayný zamanda olasý orman yangýnlarý içinde kullanýlacaktýr.bundan dolayý çok önemli bir hizmettir"dedi.aymakam adir Güntepe son olarak: "eski yolun yaklaþýk 13 km uzunlukta olduðunu ancak þuan ya- 4 Minibüs sürücülerine seminer verildi pýlan yol ile bu mesafeyi kýsaltarak 3 km'ye indireceklerini bununda vatandaþlarý önemli ölçüde rahatlatacaklarýný vurguladý". E mniyet Amirliði Trafik Denetleme Büro Amirliðinde görevli Polis Memuru Recep UYGUR tarafýndan günü amamözü 26.no'lu Minibüscüler ve Motorlu Taþýyýcýlar kooperatifi üyelerine yönelik yolcu bekleme salonlarýnda Amasya Ýl Em- niyet Müdürlüðünün baþlatmýþ olduðu "Emniyet emeri Ýle ayata Baðlanýn "Projesi kapsamýnda, Trafik kazasý sonrasý yaralanmalarýn ve ölümlerin en aza indirmek için Emniyet emerinin kaza anýndaki önemi, takýlmadýðýnda yaþanacak olumsuzluklarýn önüne geçebilmenin emniyet kemeri ve diðer güvenlik donanýmlarýnýn kullanýmýnýn yaygýnlaþmasý sayesinde gerçekleþeceði; iþisel olarak aldatýcý bir özgürlük duygusu için hayatýn ziyan edilmesi yada kaybedilmesinin kabul edilemeyeceði, hastanede yatmak veya ömür boyu tekerlekli sandalyeye mahkum olmanýn bu basit özgürlük duygusuyla karþýlaþtýrýlamayacaðýnýn anlatýldýðý. Seminerde 26 Nolu kooperatif üyeleri projeye destek verdiklerini ifade ettiler. Þampiyon Güreþcimizin mezarý onarýldý amamözü kabristanlýðýnda bulunan Dünya ve Olimpiyat Þampiyonu güreþçimiz amit aplan'ýn mezarý belediye ekipleri tarafýndan onarýldý.burada yapýlan çalýþmalar ile ilgili bilgiler veren amamözü Belediye Baþkaný Mehmet Canýbek: "1976 yýlýnda elim bir kaza sonucu hayatýný kaybeden amit aplan'ýn mezarýnda yýpranmalar olduðunu gördük.. Buna baðlý olarak belediyemiz ekiplerince þampiyon güreþçimizin mezarýnda bir takým iyileþtirme, bakým ve onarým çalýþmasý yaptýk. Bu kapsamda Mevcut mermerleri yenileyerek mezarýn alt zeminini güçlendirdik." dedi. aber: Ayhan DUMAN Meteoroloji yerinde ölçüm için adým attý M eteroloji 10.Bölge Müdür Yardýmcýsý Mehmet Ýmrenk, Þube Müdürü Erol Çakmak, Amasya Meteoroloji Müdürü Ramazan Baykuþ ve Merzifon avaalaný Meteroloji Müdürü M.Naci ýnacý ilçemize ziyaret gerçekleþtirerek otomatik meteroloji gözlem istasyonu yer tespiti için çalýþmalarda bulundular. onu hakkýnda açýklama yapan Bölge Müdür Yardýmcýsý Mehmet Ýmrenk "bu istasyonun kurulmasýyla birlikte meteorolojik parametrelerin yerinde ölçülüp daha doðru tahmin ve iklim verisi elde edileceðini" belirtti.aber:.ýbrahim ARTAL afkas Derneði Üyeleri kan baðýþýnda bulundu amamözü afkas Derneði,Orta aradeniz Bölgesi ýzýlay an Merkezi tarafýndan yürütülen kan baðýþý kampanyasýna destek verdi. Derneðin yönetim kurulu ve gönüllüleri ilçemize gelen kan baðýþý otobüsünde kan baðýþý yaptýlar. Dernek üyeleri, kan vermenin insan saðlýðýna faydasýna dikkat Çekerek, "an baðýþýnýn tek kaynaðý insanýmýzdýr.an sýkýntýsýný gidermek için bu kaynaðý iyi kullanmak gerekiyor." dedi. Cami inþaatý tam gaz sürüyor Y apýmý devam eden amit aplan Camii Ýnþaatý tam gaz sürüyor..avalarýn ýsýnmasý ile kubbelerin sývanmasý ve sac monte iþlemlerine baþlandý.caminin iç çinisinin yapým iþi için görüþ- melere baþlanýrken cami derneði üyelerinin gelecek hafta çini yapým iþini görüþmek üzere ütahya'ya gideceði,ayrýca cami inþaatý için Amasya genelinde yardým toplanacaðý belirtildi.aber: Ayhan DUMAN adýna Þiddete ayýr alk Eðitim Merkezi koordinesinde her ay düzenlenen seminerlerden ikincisi adýnlar Günü münasebetiyle 8 Mart Günü yapýldý. 8 Mart Dünya adýnlar Günü'nde Ýlçe Jandarma omutanlýðý'nca"adýna Þiddet" konulu seminer düzenlendi. atýlýmcýlara Ýlçe Jandarma omutanlýðý tarafýndan hazýrlanan sunu izletildi. Seminer sonunda "adýna Þiddet Suçtur" temalý afiþ ve broþürler daðýtýldý. Pegasus avayollarý Merzifon-Ýstanbul uçak sefer saatleri belli oldu G eçtiðimiz sayýda Pegasus avayollarý'nýn Merzifon-Ýstanbul(Sabiha Gökçen avalimaný) seferlerinin baþlayacaðýný duyurmuþtuk.aberin ardýndan geçtiðimiz günlerde Pegasus avayollarý, Merzifon-Ýstanbul Uçak seferlerinin uçuþ ve kalkýþ saatleri açýklandý.aber:ayhan DUMAN

5 Ý EÐÝTÝM 18 MART 2013 PAZARTESÝ 5 OUMA(MA) nsan hayatýnda önemli dönüm noktalarý vardýr. Öncelikle doðmak yani bu dünyaya gelmek ve yeni bir yaþama baþlamak, yürümeye baþlayýp dünyayý daha detaylý keþfetmek ve yaþý geldiðinde de okula baþlamak. Bir iþe girip hayatýný kazanmak ve evlenip bir yuva kurmak, kalbinde vatan millet sevgisi taþýyan evlâtlar yetiþtirmek, hayatýnýn sonbaharýnda geriye dönüp baktýðýnda huzurla dolabilmek ve dingin bir ruh haliyle tebessüm edebilmek. ýsaca kendini gerçekleþtirmiþ bir insan olarak hayatýný sonlandýrabilmek. Özellikle insan hayatýnda önemli dönüm noktalarýndan biri olan okuma ve yazma üzerinde durmak istiyorum. Okuma ve yazma genel olarak tüm hayatýmýzý etkiliyor aslýnda. Bir süreç ve ilk öðrendiðimizden beri bu süreci yaþýyoruz. imimiz çok derin kimimiz çok sýð. ýzlý, etkili ve anlamlý okumak ve öðrendikleriyle yeni þeyler yazabilmek dilin önemli temel becerilerindendir. Çok okuyup, iyi yazan insanlarýn hayatlarýný daha kaliteli ve anlamlý yaþadýðýný söyleyebiliriz. ýsacasý okuma ve yazma bizim için altýn bir anahtar gibidir, her kapýyý açabileceðimiz. Üzülerek ifade etmeliyim ki ülkemizde okuma, özellikle de yazma düzeyi çok yetersiz. Zaten okumayan bir toplumun da yazma düzeyinin iyi olmasý beklenemez. Yazma derken her insanýn yazar olmasýný kastetmiyorum, böyle bir beklentim de yok. Ancak üniversite bitiren gençlerimiz bile iki satýr dilekçe yazamýyor, dertlerini anlatacak cümle kurmakta zorlanýyorlar. Bunda bizim eðitim sistemimizin etkileri çok fazla. Sürekli test çözen bir beyin ve sadece doðru þýkký görmeye odaklanmýþ bir çift göz doðal olarak okumaz ve yazmaz. Test mantýðýyla yetiþtiðimiz için ilk tarihî romanýn Namýk emal'in Cezmi'si olduðunu, edebiyatýmýzda ilk kadýn romancýnýn Fatma Aliye olduðunu iyi biliriz ancak bu iki yazarýn bir tek kitabýnýn içeriði hakkýnda bilgimiz yoktur. Edebiyatýmýzda ilk noktalama iþaretini Þinasi'nin "Þair Evlenmesi" adlý eserinde kullandýðýný adýmýz gibi biliriz ama "Þair Evlenmesi" neyi konu edinir hiç fikrimiz yoktur. Ayrýca merak da etmeyiz. Eðitim sistemimiz insanýn en önemli doðal özelliklerinden olan merak yeteneðini de köreltmiþtir ve köreltmeye devam etmektedir. âlbuki bir ülkenin eðitim sistemi bireyine sadece okuma-yazmayý, problem çözme yeteneðini ve merak duygusunu en iyi þekilde aþýlasa baþka bir þey kazandýrmasýna gerek yok kanýmca. Bu en temel ve en önemli özellikler, bireye tüm hayatý boyunca yetecektir. Bir insan ne kadar çok okursa o kadar çok yeni kelime de öðrenir. elime daðarcýðý zenginleþir. Okuduðunu iyi anlar ve anlatýr. Ayrýca iyi okuyan insan iyi de yazar. Duygu ve düþüncelerini karþý tarafa net anlatýr. Sözlü iletiþimi de etkili ve akýcýdýr. Özgüveni yüksektir. epimiz nihaî amacý özgüveni yüksek, etkili iletiþim sahibi bireyler yetiþtirmektir. Bu da çok okuyan ve öðrenen, öðrendiklerini aktarabilen bireylerle mümkün olabilir ancak. Çünkü bilgi güçtür. E.Gibban okumayý hiçbir servetine deðiþmeyeceðini söylüyorsa bir bildiði vardýr. Dinimizde de okumanýn, öðrenmenin önemi çok büyüktür. atta bir ayette "iç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" denilmiþtir. Ülkemizin okuma alýþkanlýðý istatistiklerine hiç girmeyeceðim. Çünkü karþýmýza o zaman utanç verici bir tablo çýkýyor. Pek tahsil görmemiþ insanlarý bir kenara býrakýrsak diploma almýþ birçok insanýn da okumadýðýný görmekteyiz. Aslýnda çevremizde bir sürü de diplomalý okumaz yazmaz insan var. Ülke olarak okumadýðýmýzýn bir göstergesi de kahvehanelerin sayýsýdýr. üçücük amamözü'nde bile on civarýnda kahvehane var. Gerçi bir zamanlarýn kýraathaneleri yani okuma yerleri bile zamanla daha farklý bir anlama bürünüp kahvehane yani kahve evi anlamýný almýþ. Geçenlerde okuduðum bir haberde Anadolu'nun bir köþesindeki bir kahvehane sahibi Salý ve Cuma günlerini kahvehanesinde okuma günleri olarak tertiplemiþ. itap okuyanlara da çayý ikram ediyor. Bu iyi niyetli giriþimi kutlamak gerekir. Ancak benim bazý tereddütlerim var açýkçasý. Umarým oraya gelen insanlarýmýz çay okuyup kitap içmez. Yani kitabý ikinci plâna atýp da sýrf bedava çay içmek için bu iyi niyetli giriþimi suiistimal etmez. Veliler olarak yaptýðýmýz en büyük hatalardan biri de bana göre hadi çocuðum odana git de dersini çalýþ, kitabýný oku þeklindeki cümlelerdir. Bu cümleleri sarf eden anne baba da o akþam TV izliyorsa çocuðuna hiç kýzmasýn okumuyor yazmýyor diye. er akþam fazla deðil tüm aile sadece yarým saat kitap okuma saati yapsýn birçok þey deðiþir. Birçok kiþi de kitap okuyacak vakti olmadýðýndan dert yakýnýyor. Bilmiyorlar ki kitap boþ zamanda okunmaz, kitap okumak için boþ zaman yaratýlýr. Benim kanaatime göre bir insan ne iþ yapýyorsa yapsýn günlük en az yarým saat kitap okuyabilir. Bahane bulanlar kitap okumayý alýþkanlýk hâline getirmemiþ, arada sýrada mecbur olduðu için okuyan tiplerdir bana göre. Özellikle eðitim camiasýnda olanlarýn bu konuda daha hassas olmalarý gerekir. Çok okuyarak öðrencilerimize örnek olmalý ve okumanýn hazzýný varmalýyýz.sözlerimi âtip Çelebi'nin þu veciz sözleriyle bitiriyorum: "Mumlar tükenir, güneþ doðar ve ben hâlâ okurdum." Geç aymakamý kap bilgisayarý aymakam Güntepe, ilçede YGS'ye girecek öðrencileri teþvik etmek amacýyla ilginç bir yönteme baþvurarak, sýnavda kendisini geçecek öðrencilere dizüstü ya da tablet bilgisayar alacak. Güntepe, 24 Mart'ta gerçekleþtirilecek YGS'ye kendisinin de gireceðini belirterek, ''Sýnavda puan olarak beni Ö ðrenci ve öðretmenlerin katýlýmýyla 6 Mart günü Atatürk Ýlkokulu'nda tatbikat heyecaný yaþandý. Ayný gün hem Deprem Tatbikatý, hem de Ýkâz ve Alarm Tatbikatý gerçekleþtirildi.ýlk tatbikat olan Ýkaz ve Alârm tatbikatýnda öðrenciler siren(zil) sesiyle hýzlý ve dikkatli bir þekilde önceden belirlenen sýðýnaklara girdiler. Sýðýnaktaki öðrencilere Okul Müdürü Duran URT tatbikatýn amacý ile ilgili bilgi verdi. Ýkinci tatbikat olan Deprem tatbikatýnda ise öðrenciler ilk siren sesiyle birlikte sýra ve masalarýnýn yanýnda hayat üçgeni oluþturarak kendilerini korumaya aldýlar. Ýkinci siren sesiyle birlikte de okuldan uzakta sýra oldular. Burada da öðrencilere depremle ilgili bilgi veren okul müdürü, öðrencilere herhangi bir arkadaþlarýnýn okul içinde olup olmadýðýný sorarak dikkatli olup olmadýklarýný test etti.tatbikat sonunda okul müdürü Duran URT tüm öðretmen ve öðrencilere teþekkür etti. 7 Mart Perþembe günü Atatürk Ýlkokulu 1/A sýnýfý öðrencileri, velilerin de katýlýmýyla büyük bir kutlama yaptýlar. Sýnýf öðretmeni Orhan DAÐDELEN tüm harfleri bitirdiklerini ve öðrencilerde farkýndalýk yaratma adýna böyle bir kutlama yapmayý uygun gördüðünü bildirdi. Okuma yazmanýn insan hayatýnda önemli dönüm noktalarýndan olduðunu bildiren Orhan DAÐDE- LEN harfleri bitirdiklerini ancak asýl iþlerinin þimdi baþladýðýný belirtti. Bundan sonra bol bol okuma ve yazma çalýþmasý yapacaklarýný, öðrencilerinin okuma hýzlarýnýn ve anlama - anlatma becerilerinin artmasý için gayret göstereceðini anlattý. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde ilçe halk kütüphanesine öðrencileriyle birlikte bir gezi düzenleyeceðini, tüm öðrencilerini kütüphaneye üye yapacaðýný, oradan sýk sýk kitap alýp okuyacaklarýný bildirdi. Buradan velilere de seslenen geçecek öðrenci arkadaþlarýma bilgisayar armaðan edeceðim. Amacýmýz, öðrencilerimizi YGS sýnavýnda daha baþarýlý olmalarý yönünde teþvik etmek'' dedi.ýlçelerinde bu yýl ilk kez YGS'ye girecek 31 öðrenci bulunduðunu bildiren Güntepe, kendisini geçmeleri halinde bu öðrencilerin tümüne bilgisayar hediye edeceðini kaydetti. -aymakamda sýnava hazýrlanýyor- Atatürk Ýlkokulu'nda Tatbikat eyecaný Atatürk Ýlkokulu'nda arf Bayramý A tatürk Ýlkokulu 1A sýnýfý öðrencileri öðretmenleri Orhan DAÐDE- LEN nezaretinde ilçe halk kütüphanesine bir ziyaret gerçekleþtirdi. Ziyarette kütüphane görevlisi ve sýnýf öðretmeni öðrencilerine kütüphane ile ilgili bilgi verdi. ütüphanede uyulmasý gereken kurallar ve kütüphanede ne tür kitaplarýn olduðu anlatýldý. Gezi sýrasýnda öðrencilerin çok meraklý ve ilgili olduklarý gözlendi. Tüm öðrenciler kütüphaneye üye olup ilk kitaplarýný da aldýlar ve büyük bir iþtahla okumaya baþladýlar. Amaçlarý hakkýnda bilgi veren Orhan DAÐDELEN tüm harfleri bitirdiklerini, bundan sonra yapmalarý gerekenin bol okumak ve yeni bilgiler öðrenmek olduðunu kaydetti. Öðrencilerini küçük yaþlarda kitap ve kütüphane ile tanýþtýrmak istediðini, okuma alýþkanlýðýný bu yaþlarda vererek ilerde öðrencilerini kahve köþelerinde görmek istemediðini aktardý. Öðretmen ve öðrenciler kütüphane görevlisine teþekkür ederek ayrýldýlar. Orhan DAÐDELEN, anne babasý okumayan bir öðrencinin de okumaya pek sýcak bakmadýðýný, annesi babasý TV karþýsýnda dizi izleyen çocuklarýn da onlara özendiðini akþamlarý tüm ailenin TV'yi kapatýp kitap okuma saati yapmalarýnýn uygun olacaðýný hatýrlattý. Çocuklarýn tüm okul ihtiyaçlarýný karþýlamanýn baþarýlý bir akademik hayat için gerekli ama yeterli olmadýðýna deðinen Orhan DAÐDELEN, çocuklarla zaman geçirmenin çok daha önemli olduðuna vurgu yaparak, çocuklarýn örnek alacaðý doðru davranýþlarýn sergilenmesi gerektiðini anlattý. 1A sýnýfý velilerinden Öznur AÇIEL bu tarz kutlama ve etkinliklerin önemli olduðuna iþaret ederek, çocuklarýnýn baþarýlý olmasý için her anlamda öðretmene destek olunmasý gerektiðini hatýrlattý. Orhan DAÐDELEN kutlamaya katýlan - katýlmayan tüm velilerine teþekkür etti. 1-A sýnýfý öðrencileri kütüphanede 1 Sýnava kendisinin de hazýrlýk yaptýðýný anlatan Güntepe, ''Sýnava hazýrlýk için cep kitabý aldým. O kitap üzerinden ders çalýþýyorum. Geçmiþ yýllarýn sorularýný da çözüyorum'' ifadelerini kullandý.güntepe, amamözü Eðitimini alkýndýrma Projesi (EAP) kapsamýnda ilçede eðitim altyapýsýnýn geliþmesi yönünde çalýþma yaptýklarýný da anýmsattý. amamözü Adil Candemir Çok Programlý Lisesi 12. sýnýf öðrencilerinden Satu Altun (17) ise aymakam Güntepe'nin YGS sýnavýnda kendisini geçen öðrencilere bilgisayar alma sözünün öðrenciler arasýnda heyecan oluþturduðunu söyledi. Bilgisayarýnýn olmadýðýný dile getiren Altun, ''Üniversite hayatýnda bilgisayarýn önemi daha çok artacak. Babamdan bu yükü kaldýrmak istiyorum. Bunun için daha çok ders çalýþmaya baþladým'' dedi. adir Canýbek de baþta aymakam Güntepe'yi geçemeyeceðini düþündüðünü, ümitsizliðe kapýldýðýný belirterek, ''Ancak deneme sýnavlarýnda baþarý seviyemin arttýðýný görünce umutlandým, daha çok ders çalýþmaya baþladým'' diye konuþtu. Göl Ýlkokulu'nda 12 Mart çoþkusu 2 Mart Ýstiklal Marþýmýzýn abulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Göl Ýlkokulu'nda çoþkuyla kutlandý.okul öðretmenleri tarafýndan hazýrlanan programda öðrenciler tarafýndan þiirler ve M.Akif Ersoy'un yaþamýný anlatan yazýlar okunurken,ýstiklal Marþýmýzýn kabulü süreci sinevizyon eþliðinde gösterildi.aber: Ayhan DUMAN

22-26 Nisan 2011Tarihleri arasında TİF(Türkiye İzcilik Federasyonu) nun Çanakkale'deki

22-26 Nisan 2011Tarihleri arasında TİF(Türkiye İzcilik Federasyonu) nun Çanakkale'deki 22-26 Nisan 2011Tarihleri arasında TİF(Türkiye İzcilik Federasyonu) nun Çanakkale'deki 57. Alay " Dedeciğim Ben Geldim" Milli Bilinç Kampına katılıyoruz. Kampa sadece erkek izci ve liderlerimiz (Tam Üniformalı)

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÇANAKKALE ROTARY KULÜBÜ HAFTALIK RESMİ TOPLANTIMIZDAN GÖRÜNTÜLER

ÇANAKKALE ROTARY KULÜBÜ HAFTALIK RESMİ TOPLANTIMIZDAN GÖRÜNTÜLER HAFTALIK RESMİ TOPLANTIMIZDAN GÖRÜNTÜLER ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE Şu Boğaz Harbi Nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi, Tepeden yol bularak geçmek için Marmara ya Kaç donanmayla

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÖZEL KIRAÇ ANADOLU LİSESİ DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI (MART 2015)

ÖZEL KIRAÇ ANADOLU LİSESİ DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI (MART 2015) ÖZEL KIRAÇ ANADOLU LİSESİ DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI (MART 2015) SINIF DÜZEYİ: Lise ETKİNLİK ADI: Vefa/Çanakkale ve Şehitler ETKİNLİĞİN YAKLAŞIK SÜRESİ: 40 dakika KAZANIM: Vefa kavramını bilir, vefalı olmanın

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR

2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR 2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR Elazığ İl Müftülüğü Aile İrşat ve Dinî Rehberlik Bürosu görevlilerinden İl

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

Müftülüðümüzden Haberler

Müftülüðümüzden Haberler Müftülüðümüzden Haberler Onaylayan Media Station Web Center Thursday, 19 April 2012 Son Güncelleme Tuesday, 24 May 2016...MÜFTÜLÜÐÜMÜZDEN HABERLER...* Alo 190 Personeli Eðitildi * Dünya Kadýnlar Günü Kutlandý

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :6. Syf Sayfası :1-3. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :1. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :1-3. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar da

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

NİSAN 2014. KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan-Mayıs- Haziran) FAALİYET RAPORU

NİSAN 2014. KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan-Mayıs- Haziran) FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan ) FAALİYET RAPORU AY HAFTA 2013 FAALİYET PLANINIZA GÖRE BU HAFTA FAALİYETLERİNİZ İletişim Akademi Projesi 2 (Uygulamalı İletişim, Etkili

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir?

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? 3 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile ve aileyi

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı