Yeni Teknolojiler/Yeni Okur- Yazarl klar: Yeni Biny lda E itimin Yeniden Yap land r lmas

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni Teknolojiler/Yeni Okur- Yazarl klar: Yeni Biny lda E itimin Yeniden Yap land r lmas"

Transkript

1 Yeni Teknolojiler/Yeni Okur- Yazarl klar: Yeni Biny lda E itimin Yeniden Yap land r lmas Douglas Kellner* Özet Üçüncü biny la girerken insanl k, tarihteki en dramatik teknolojik de iflimlerden birini yafl yor. Bu, insanlar n çal flma tarzlar ndan birbirleriyle iletiflimine ve bofl zamanlar n de erlendirme biçimlerine kadar herfleyi de ifltiriyor. Bu inan lmaz dönüflüm, e itimcileri kendi temel ilkelerini yeniden düflünmeye, yarat c ve üretici yollar içinde bu yeni teknolojileri yeniden planlamaya yönlendirmifltir. Ancak yaflan lan teknolojik ve sosyal de iflikliklere gelifltirici ve yap c bir karfl l k veren e itimin yeniden inflas büyük zorluklar da bünyesinde bar nd rmaktad r. Ben, geleneksel olarak d fllanm fl bireylerin ve gruplar n güçlendirilmesi için gelifltirilecek yeni okur-yazarl klar n, demokratik ve çokkültürlü toplumda afl lmas güç zorluklara daha iyi yan t verebilen yeni bir e itim anlay fl yla gerçeklefltirilebilece ini ileri sürece im. E itimin yeniden yap land r lmas sonucunda elde edilecek medya, bilgisayar ve enformasyon okur-yazarl n n ve World Wide Web gibi yeni multimedyay okumak ve yarat c tepkiler vermek için çoklu okur-yazarl n, geleneksel bas l -yaz l okur-yazarl zenginlefltirece ini düflünüyorum. Anahtar Kelimeler Teknolojik Devrim, Bilgi ve Multimedya Teknolojileri, E itim ve Demokrasi, Çoklu Okur-Yazarl klar. Abstract As the third millennium unfolds, the human species is undergoing one of the most dramatic technological revolutions in history, that is changing everything from the ways that people work, to the ways that they communicate with each other and spend their leisure time. This Great Transformation poses tremendous challenges to educators to rethink their basic tenets, to deploy the new technologies in creative and productive ways, and to restructure schooling to respond constructively and progressively to the technological and social changes that we are now experiencing. I argue that introducing new literacies to empower individuals and groups traditionally excluded would require a reconstruction of education to make it more responsive to the challenges of a democratic and multicultural society. This reconstruction of education would supplement traditional print literacy with media literacy, computer and information literacy, and multiple literacies to read and creatively respond to new multimedia such as the worldwide web. Key Words Technological Revolution, Information and Multimedia Technologies, Education And Democracy, Multiple Literacies. * Prof. Dr., Graduate School of Education, University of California at Los Angeles Kuram ve Uygulamada E itim Bilimleri/Educational Sciences: Theory & Practice 2 (1) May s/may

2 Prof. Dr. DOUGLAS KELLNER UCLA Graduate School of Education Moore Hall Mailbox Los Angeles, CA USA Elektronik Posta: Yazar Hakk nda Douglas Kellner; UCLA da George F. Kneller Kürsüsü Felsefe E itimi Baflkan ve sosyal teori, politika, tarih ve kültür konusunda pek çok kitab n yazar d r. Bunlardan baz lar flunlard r: Camera Politica: The Politics and Ideology of Contemporary Hollywood Film; Jean Baudrillard: From Marxism to Postmodernism and Beyond (Michael Ryan ile); Postmodern Theory: Critical Interrogations (Steven Best ile), Television and the Crisis of Democracy; The Persian Gulf TV War; Media Culture The Postmodern Turn (Steven Best ile) ve The Postmodern Adventure: Science, Technology, and Cultural Studies at the Third Millennium (Steven Best ile). Kellner, 2000 de baflkanl k seçimleri üzerine bir kitap da yay nlad : Grand Theft 2000: Media Spectacle and the Theft of an Election. Media Spectacle and September 11, Terror War, and the New Barbarism yay ma haz rlanan kitaplar d r. Yazar n Türk Okuruna Notu Yeni teknolojiler ve okur-yazarl klar konusundaki düflüncelerimin küresel okura sunuluflunda -tart flt m konunun temel do as gere i- benim Amerika daki durumuma iflaret etmem gerekiyor. Ben Austin daki Texas Üniversite sinin son on y ll k objektifinden ve Los Angeles deki Kaliforniya Üniversitesi nin panoramas ndan dünyay yorumluyorum. fiimdi odam n Bat Hollywood a aç lan penceresinden, Los Angeles flehir merkezine ve Hollywood un tepelerine bakarak yaz yorum. Belki de buras, zaman m zdaki ça dafl medya manzaras n n en temel noktas d r ve burada bölgesel bir fenomenden ziyade, küreselleflme ça na ait bir süreç yaflanmaktad r. Elbette de iflik s n fsal, etnik ve dinî durumlardaki fleyler birbirinden farkl görünür. Çal flmama odaklanma sürecinde, Amerikan kültürü en göze çarpan fenomen haline gelmifltir ve bu fenomenin etraf nda flekillenen fleyler; küreselleflen dünya, teknolojiler, fleyler, kültürler, düflünceler ve bu konular etraf nda h zla ço alan tecrübelerdir. Dolay s yla ben, Amerika d fl nda yaflayanlar için, Marx n ngiltere deki kapitalizmin analizine dair sarfetti i sözleri yeniden hat rlatmak istiyorum: De te fabula narratur! (Anlat lan senin hikâyendir).

3 Yeni Teknolojiler/Yeni Okur- Yazarl klar: Yeni Biny lda E itimin Yeniden Yap land r lmas * Douglas Kellner Üçüncü bin y l n efli inde, tarihteki en belirgin/dramatik teknolojik de iflimlerden birini yafl yoruz. Bu ise insanlar n çal flma tarzlar ndan, birbirleriyle iletiflimine ve bofl zamanlar n de erlendirme biçimlerine kadar her fleyi de ifltiriyor. Teknolojik de iflimin merkezinde, yaflad m z toplumun art k bilgi toplumu oldu unun iflareti olan bilgisayar, bilgi, haberleflme ve multimedya teknolojileri bulunmakta; bu sebeple de bu konuda al nan e itim, hayat n her safhas için merkezî bir rol oynamaktad r. Bu inan lmaz dönüflüm, e itimcileri kendi temel ilkelerini yeniden düflünmeye, yarat c ve üretici yollar içinde bu yeni teknolojileri yeniden planlamaya yönlendirmektedir. Okul ve e itim anlay fl n n, yeni teknolojik ve sosyal de ifliklikleri gelifltirici ve yap c bir karfl l k verecek flekilde yeniden infla edilmesi ise büyük zorluklar bünyesinde bar nd rmaktad r. Ortaya ç kan bu teknolojik de iflimler, ayn zamanda, Amerika da ve dünyan n her yerinde önemli demografik ve politik de iflikliklere sebep olmufltur. Farkl ülkelerden al nan göçler, son on y l içerisinde Amerika da yeni uluslar n h zla ço almas na sebep olmufl ve ülke flu anda, öncekinden daha fazla rksal ve etnik farkl l klar ve çokkültürlü bir yap y bünyesinde bar nd r r hale gelmifltir. Bu durum, farkl * Bu çal flman n farkl ve daha erken versiyonlar Educational Theory adl dergi (Kellner, 1998) içinde ortaya konulmufltur. Ben düflüncelerimin geliflmesine yard mc olan tart flmalar için çal flmam n editörü Nicholas Burbules e teflekkürü bir borç bilirim. Bu çal flman n daha sonraki bir versiyonu; George Katsiaficas ve Teodros Kiros taraf ndan editörlü ü yap lan, çokkültürlülü e dair (Kellner, 1999) Routledge yay nevi taraf ndan yay mlanan bir kitapta bas ld. Ben ad geçen bu editörlere çokkültürlülük ve e itim konusunda düflüncelerimi netlefltirmeye yard m eden tart flmalar için minnettar m. Baflka bir versiyon 26 fiubat 1998 de Knellner kürsüsü konferans m n aç l fl konuflmas nda UCLA da sunuldu ve ben ayn zamanda ilgilendi im bu meseleleri tart flan dinleyicilere de teflekkür ederim. Son olarak elinizdeki versiyona kaynakl k eden metin 1 Nisan 2000 de Toronto da Toplumun Felsefe E itimi toplant s nda sunuldu. Ben bu toplant da haz r bulunan, etkin tart flmac ve elefltirmen Nicholas Burbules e bu metni üretmeme yard mc olan yap c elefltiri ve katk lar ndan dolay teflekkür ederim. Son olarak bu yaz içindeki meselelerin devam eden tart flmalar için özellikle Rhonda Hammer ile Allan ve Carmen Luke a da teflekkürlerimi sunuyorum.

4 108 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER rklara, s n flara, öz-geçmifle ve yeteneklere sahip insanlar n, daha karmafl k ve de iflen dünyaya kat lmalar n ve baflar l olmalar n mümkün k lan, afl lmas güç büyük zorluklar yaratmaktad r. 1 Ben bu yaz çerçevesinde; e itimcilerin, çokkültürlü toplumumuz için yeni ve çok yönlü e itim -yeni okur-yazarl k- flekilleri gelifltirmeleri gerekti i tezini ileri sürece im. leri teknoloji, çokkültürlü toplum ve küresel kültür için yeniden yap lanan e itimin güçlüklerini aflmak için, yaz l /kitapl e itim için de çok önemli temel hususlar içeren, yeni e itim flekilleri gelifltirmeye ihtiyac m z vard r. Bu önemli teknolojik ve sosyal de iflim sürecinde, modern ça n gereksinimlerine uyan okur-yazarl klar oluflturmak için çok çeflitli yeni e itim tarzlar gelifltirmek gerekmektedir. Yeni teknoloji süreci, toplumumuz ve kültürümüzün her veçhesini de ifltiriyor; biz ise dünyam z hem anlamak hem de dönüfltürmek için onlardan yararlanmaya ve onlar kavramaya ihtiyaç duyuyoruz. Yeni okur-yazarl klar yoluyla, geleneksel olarak d fllanm fl birey ve gruplar güçlendirilebilir ve böylece e itim, demokratik ve çokkültürlü toplum tart flmalar na daha iyi yan t verecek flekilde yeniden yap land r labilir. Teknoloji ve E itimin Yeniden Yap land r lmas Bu riskli konuyu ortaya koymak için, sözlü ö retimden yaz l ve kitab temel alan ö retim sürecine geçiflimizden beri, e itim konusunda en önemli teknolojik de iflimlerden birini yaflamakta oldu umuz iddias üzerinde durmam z gerekir. 2 Marshall McLuhan (1961, 1964), Walter Ong (1988) ve di erlerinin daha önce tart flt klar gibi, yaz - l e itime ve kitap kültürüne geçifl, e itimde belirgin bir dönüflümü içermifltir. Günümüzdeki teknolojik de iflim de yeni müfredat program, pedagoji, okur-yazarl klar, pratikler ve hedefler çerçevesinde, e itimin yeniden yap lanmas n gerektirmektedir. Bunun yan s ra 1 Araflt rmalar kad nlar n, az nl klar n ve göçmenlerin artan ifl gücü içinde ortalama olarak % 85 i oluflturdu unu göstermektedir. Ad geçen bu gruplar çal flanlar n yaklafl k % 60 n temsil eder (Duderstandt, 1999). Geçen on y l içerisinde Amerika da spanyol uyruklu vatandafl %35 oran nda artm flt r; bu say Asyal vatandafllarda % 40 n üstüne ç km flt r den itibaren Kaliforniya etnik ya da rksal az nl k bak m ndan çok renkli bir yap ya bürünmüfltür ve flehirdeki lise ö rencilerinin neredeyse yar s n Afro-Amerikan ya da Latin uyruklular oluflturmaktad r. Bunun yan s ra 1946 ile 1965 aras nda do an bebek ve çocuklar n say s ndaki art fl, yüksek ö retime bafllayan ö rencilerin say s n da liselerdekine yak n bir oranda art rm flt r (Atkinson, 1999). Ben bu çal flmay aç kça Amerikan dünyas n n bak fl aç s ndan yaz yorum; fakat örgütlenmifl ekonomi, göçlerin artmas, çokkültürlülük ve interneti temel alan sanal kültür yoluyla belirginleflen ve gittikçe artan küresel toplum içinde benim argümanlar m daha genifl referanslar ile zenginlefltirilebilir. 2 Bugün geliflen ekonomi, teknolojik dönüflüm, yeni kültürel alanlar ve e itimden savafla kadar hayat n her yönüne uzanan fleyler hakk nda muazzam miktarda kitap ve makaleler mevcuttur (bkz. Best & Kellner, 2001).

5 KELLNER / Yeni Teknolojiler/Yeni Okur-Yazarl klar: Yeni Biny lda E timin Yeniden ça m zdaki teknolojik de iflim, radikal e itim ve sosyal reformu araflt ran Dewey in ve 1960 ve 1970 ler içerisinde Ivan lllich, Paolo Fréire ve di er düflünürlerin gelecek ça lar için tart flm fl oldu u gibi e itimin ve toplumun köklü bir yeniden yap lanmas n mümkün hale getirmektedir. 3 Tarihsel perspektif içerisinde, modern e itimi, sanayi uygarl n n ve pasif bir temsilî demokraside asgarî düzeydeki vatandafll n haz rlay c s olarak görmek mümkündür. Ancak yeni küresel ekonomi, kültür ve idare flekilleri daha bilgili, kat l mc ve aktif vatandafll gerektirmektedir; bu noktada e itimin rolü artmaktad r. Modern e itim ise k saca otoriteye boyun e meyi, ezber yapmay vurgular. Fréire in bankac e itim modeli olarak adland rd modern e itimde ö retmenler, pasif konumdaki ö rencilere ikincil/önemsiz, basitlefltirilmifl ve konformist bilgileri depolarlar. Bu özellikler, ifl hayat için yeni beceriler gerektiren, yeni kültür formlar bar nd ran, günlük yaflam içindeki etkileflimlere aç k olan ve birbirleriyle iliflki içinde olan günümüz küresel sanayi sonras toplumlar için eskimeye bafllam flt r. K saca teknolojik de iflim, geçen yüzy l boyunca radikallerin istemifl olduklar gibi, e itimin tam ve eksiksiz yeniden yap lanmas n bir çeflit zorunluluk haline getirmifltir. Gerçekten Rousseau ve Wollstonecraft içine alan Ayd nlanma Ça na göz gezdirildi inde onlar n da e itimin yeniden yap land r lmas n, ayd nlanmas n demokrasinin bir anahtar olarak görmüfl olduklar fark edilir. Fakat bugün de iflim için büyük bask lar; hem do rudan do ruya yeni beceriler, yetenekler, okur-yazarl klar ve pratikler gerektiren yeni teknolojilerden ve yeni küresel ekonomilerden hem de teknolojiden, ekonomiden ve ideolojiden ba ms z e itsel reformist düflüncelerden gelmektedir. Bu teknolojik de iflim süreci çok belirsiz etkilere sahip olmakla beraber e itimle ilgilenen reformculara e itimin, demokrasinin gelifltirilmesi ve insan ihtiyaçlar n n giderilmesi için yeniden yap land r l p yap - land r lamayaca ya da e itimin, ifl ihtiyac na yahut küresel ekonomiye hizmet için temelli bir dönüflüm geçirip geçirmeyece i gibi afl lmas güç büyük zorluklar da ç karmaktad r. Çözüm bekleyen sorun, ortaya konulacak olan yeni yap lanman n ne tür bir yap lanma olaca, bununla kimlerin ilgilenece i ve sonucunun nas l olaca d r. Bunlar n da ötesinde, e itimin hedefleri ve so- 3 Dewey ve Fréire taraf ndan önerilen e itim reformlar na ait materyaller ve Platon, Rousseau, Wollstonecraft ve di er düflünürler taraf ndan gelifltirilen iyi hayat ve iyi toplumu yaratmak için e itim ile iliflkilendiren daha genifl düflüncelere bu yaz da yer verilmifltir. bkz. benim e itim felsefesi ile alakal web siteme:

6 110 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER nuçlar na dair, e itim prati imiz ve geleneklerimiz içinde baflar ya ulaflmak için ne yapmam z gerekti i konusunda bize yol gösterecek felsefî düflüncelere ihtiyac m z var. Bu durumda Dewey e geri dönmek ve demokrasiyle e itim aras ndaki iliflkiyi, e itimin ve toplumun yeniden yap lanmas n n gereklili ini ve günümüzdeki problemlerin çözümlerini araflt rmak için deneysel pedagojinin de erlerini görmek ö retici olabilir. Yeniden yap lanan e itimin geliflimi, demokratikleflmeye olan ilginin artmas na, herkesin yeni teknolojileri kullanmas na ve dijital bölünme (digital divide) olarak an lan hususlar n üstesinden gelinmesine yard mc olacakt r ve bilgi teknolojisine sahip olanlar ile olmayanlar aras ndaki uzlaflmazl klar n ve bölünmelerin giderilmesini teflvik edecektir. Öyleyse bu e itim, Dewey (1916/1997) ve Fréire (1972, 1998) taraf ndan ortaya konan demokrasi ve sosyal adaletin ifllevi içerisinde de erlendirilebilir. Ancak biz çokkültürlü demokrasi ve e itim için Dewey in kat s n f, tür ve rk bölünmelerine dair söylediklerinin ötesine geçmek durumunday z. Bu, bir yandan farkl l klar ve kültürel özellikleri vurgulamay, di er yandan eflitlik ve özgürlük, eflitlik, bireycilik ve kat l m gibi Deweyci evrensel de erleri öne ç karmay gerektiren bir ifltir. Demokratik ve çokkültürlü e itimin yeniden yap lanmas konusunda kuram oluflturmak bizi bilgi ve teknolojiye sahip olanlar ile olmayanlar aras nda varolan uyuflmazl klara, dijital bölünmeye ve ayn zamanda sosyal ve kültürel gruplar n her katman nda ortaya ç kan s n f, cins ve rk bölünmelerine karfl koymaya zorlar. Dijital bölünme üzerine yap lan son incelemeler anahtar göstergelerin rk ve cins de il, s n f ve e itim oldu unu göstermifltir. Bu sebeple yeni teknolojilerin, yaln zca üst s n f beyaz erkek hegemonyas n güçlendirdi i fleklindeki yayg n argüman sorgulanmal d r. 4 4 Dijital bölünme (digital divide), modern ekonomi ve toplum içinde, bilgi teknolojisine sahip olanlar ve olmayanlar aras ndaki bölünmeleri ifade etmek için, bu konuyla iliflkili olarak ortaya konmufl bir terimdir. ABD Ticaret Bakanl, Temmuz 1999 içinde dijital bölünmenin belirgin bir biçimde artan rekabet ile iliflkili oldu unu iddia eden raporlar sunmufltur. Clinton hükümeti ve medya bu temay ele alm flt r (bkz. Bilgi ça nda Amerikal lar: A n (net in) a na düflmüfl/ baflar s z olmufllard r adl raporlara; gov/ntiahome/digitaldivide/). Veri elefltirisi, ortaya konan raporlar ve onlar n geçersiz k l nmas na dair iddialar n kapsar. Stanford Üniversitesi, Cheskin Araflt rmalar ve Forester Enstitüsü nün iddialar yla ortaya konan son çal flmalar e itim ve s n f n, rk bölünmelerinin yap lanmas ndan daha önemli bir faktör oldu unu ortaya koymufltur (bkz. Raporlar n toplanmas ve bölünme üzerine yap lan istatistikler için Her halükârda bilgi teknolojisine sahip olanlar ve olmayanlar aras nda farkl bir bölünmenin varl - aç kt r. Bu ise siyasal ve sosyal eflitli i ve demokratik toplumu gelifltirmenin önündeki en büyük engeldir. Bu problemin çözülmesine dair bir fleylerin yap lmas zorunludur. Benim katk m sahip olmayanlar n, yeni e itimlerin yayg nlaflt r lmas na dair taleplerinin güçlendirilmesi argüman n içeriyor ve böylece grup ve bireylerin, öncelikle ekonomik f rsat ve sosyo-politik kat l mlar n d fl nda tutulmas önlenebilir.

7 KELLNER / Yeni Teknolojiler/Yeni Okur-Yazarl klar: Yeni Biny lda E timin Yeniden Her ne kadar teknoloji, e itimin yeniden yap land r lmas ve demokratiklefltirilmesi için tek bafl na yeterli olmayacaksa da uygun kaynaklar, politikalar, pedagoji ve pratikler ile sahip olanlar ve olmayanlar aras ndaki -maalesef gittikçe büyüyen- mesafeyi azaltmaya çal flabiliriz. Teknolojinin kendisi, ö renim ve ö retimi gelifltirmek için yeterli de ildir ve güçlü sosyo-ekonomik bölünmelerin üstesinden kendi bafl na gelemeyecektir. Uygun kaynaklar, pedagoji ve e itsel pratikler olmadan teknoloji, e itimin önünde bir engel olabilir ve belki de varolan güçlü bölünmeler, kültürel sermayenin ve servetin üstesinden gelmekten ziyade, bunlar art rabilir. Okullarda teknolojinin uygulanmas konusundaki çal flmalar, uygun ö retim teknikleri ve teknoloji politikalar olmadan e itimde bilgisayarlar ve yeni teknoloji kullan m n n sonuçlar n n belirsiz oldu unu gösteriyor. 5 Bu çal flma içerisinde ben, modern e itimdeki bilgi teknolojileri ve bilgisayarlar n rolüne, yeni e itimbilimlerine olan ihtiyaca ve hayat n her safhas nda yeni teknolojilerin önemine dair cevaplar arayan geniflletilmifl e itim düflüncesi üzerinde yo unlaflt m. stenen sonuçlara ulaflt ran, ö renim araçlar na yard m edebilen yeni e itim ve yeni teknolojiler için baz yollar öneriyorum. Önerilen bu yaklafl mlar daha demokratik ve eflitlikçi toplumun oluflmas na katk da bulunacakt r. Böylece e itim sadece ayr cal kl bireyler ve gruplar için gerekli beceri ve araçlar sa layan ve di er gruplar n zarar na onlar n kültürel sermaye ve sosyal gücünü art ran bir araç olmaktan ç kacakt r. Gerçekte as l sorun, toplumu ikiye ay ran s n fsal, cins ve rksal bölünmelerin üstesinden gelmek için e itimi yeni araçlar ve okur-yazarl klarla yeniden nas l yap land raca m zd r. Ancak öncelikle yeni teknoloji örneklerine karfl teknoloji korkusunu içeren (technophobic) argümanlar tart flmak istiyorum. Ben, teknolojinin bask arac olarak kullan m na dikkat çeken elefltirel teknoloji teorisi gelifltirmekteyim. Teknoloji üzerine elefltirel bir teori, uygun pedagoji, ö retmen ve ö rencinin güçlendirilmesi gibi konulara e ilmeksizin 5 bkz. Benim UCLA daki iki ö rencimin (Rawls, 2000; Zimmermann, 2000), benim yapt rm fl oldu um doktora tezlerine. Ayr ca bkz. Bernard Warner n Gençler çin Bilgisayarlar: Net in Yayg nlaflmas, Standard 27 Mart 2000 de rapor: Nitelikli bilgi (data) e itimini temel alan Denver taraf ndan yürütülen son çal flmalar; ders y l nda, okullar için ülkenin teknolojiye 6,7 milyar dolar harcam fl oldu unu gösterir. Bu ise bunun önceki y la göre % 25 oran nda artt n gösterir. Ayn çal flmada önemli bir parasal kayna n varl n da -ö retmenler için bilgisayar e itimine ayr ld n - gösterir. Bu oran ans z n düflüp ayn zaman içerisinde % 5.2 oran nda artabilir de. Haziran 2000 de dönemin baflbakan Bill Clinton yeni teknolojiler için ö retmenlerin e itimine ayr lan parasal kayna n art r lmas n da tart flm fl ve böylece bu problemlerin ortaya konularak görünür hale gelmesi sa lanm flt r.

8 112 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER sadece teknolojiyi temel alan e itimi s n rl olarak görür. Bu teori, çokkültürlü demokrasinin geliflmesine katk da bulunmak için e itimin yeniden yap land r lmas konusunda srar eder. Ayr ca demokratik e itim ve toplum için teknolojinin uygun bir tarzda yeniden yap - lanmas n da talep eder. Dolay s yla elefltirel teori, teknolojinin nas l yeniden yap land r lmas gerekti ine, demokrasinin ve sahip olanlar ile olmayanlar aras ndaki uçurumun kapanmas için nas l yeniden düzenlenmesi gerekti ine dair ç kar mlar yapar. Sonuçta bireylerin yeni ekonomi, toplum ve kültüre demokratik ve yarat c kat l mlar n sa lamaya çal r. 6 Elefltirel teknoloji teorisi, teknoloji korkusu ve teknoloji hayranl n n her ikisinden de uzak durur; teknolojik determinizmi de reddeder, yeni teknolojilerin s n rl l klar na, olumsuz yanlar na da elefltiriler getirir. Fakat bu teori, teknolojilerin, e itim, demokrasi ve sosyal adalet için toplumun yeniden yap land r lmas ve yeniden düzenlenmesinde kullan lmas n ister. Deweyci ruh, pragmatizm ve deneyselli i içinde; yeni teknolojilerin, e itim de erinin yükseltilmesi ve demokratiklefltirilmesinin yayg nlaflt r lmas için üzerinde ittifak edilmifl bir tarz olmad n n fark ndad r. Teknolojiyi, e itim için kullanma teflebbüslerimizden bir k sm n n baflar s zl kla sonuçlanabilece ini kabul etmeye haz rl kl olmal y z. Elefltirel teknoloji teorisi, teknolojilerin beklenmedik sonuçlar n n ve görünüflteki iyi hedef ve projelerinin aynen hayatta oldu u gibi olumsuz ya da arzu edilmeyen sonuçlar do urabilece inin fark ndad r. Ancak yeni teknolojileri e itsel pratik ve pedagojiler do rultusunda kullanman n zaman gelmifltir ve bunun için e itimin ve teknolojinin yeniden yap land r lmas konusunda yürekli ve yeniliklere aç k olmam z gerekir. Sonuç olarak sorun, bilgisayarlar n s n f içindeki kullan m n n iyi ya da kötü olup olmamas ya da e itim için daha elzem olup olmamas de ildir. Bunlardan daha önemlisi, onlar nas l kullanaca m zd r. Düflünülmesi gereken sorular flunlard r: Bilgisayar faydal amaçlara nas l hizmet edebilir; bilgi teknolojisi ve bilgisayarlar etkili bir flekilde kullanmalar için ö retmen ve ö rencilere ne tür beceriler kazand rabilir; bilgisayar ve bilgi teknolojisi, ö renme konusunda ne tür bir etki yapabilir ve toplumu demokratiklefltirmek ve e itimi yeniden 6 Teknoloji korkusu ve teknoloji hayranl n n üstesinden gelmek için elefltirel teknoloji teorilerine ihtiyaç vard r (Kellner, 1999; Best & Kellner, 2001). Verilen demokratikleflmeye olan ihtiyaçla yüzleflmek için teknolojin yeniden yap lanmas - n öngörmektedir (bkz. Feenberg, 1991, 1995, 1999)

9 KELLNER / Yeni Teknolojiler/Yeni Okur-Yazarl klar: Yeni Biny lda E timin Yeniden yap land rmak için ne tür okur-yazarl klara, e itim ve sosyal iliflkiler perspektifine ihtiyac m z var? 7 E itim ve Okur-Yazarl k Hem gelenekçiler hem de yenilikçiler e itim ve okur-yazarl k yetene- inin yak n bir iliflki içinde oldu u konusunda mutab kt rlar. Okuryazarl k, toplumca kurgulanm fl iletiflim biçimlerini etkili bir biçimde kullanmay içeren yetenekler kazanmay ihtiva eder. Yeni okur-yazarl klar ö renmek, kurallar ve düzenlemeler ile idare edilen bir ba lamda farkl pratiklerde beceriler gelifltirmeyi içerir. Okur-yazarl klar, de iflik kurumsal söylemler temelinde e itim ve kültürel pratiklerde toplumsal olarak kurgulan r. Okuma-yazma yetene i, dünya metinlerini okumak ve yorumlamak için gereken bilgi ve beceriler kazanmay ve bu metinlerin güçlüklerinin ve çeliflkilerinin üstesinden gelebilecek baflar l de erlendirme ve incelemeler yapmay içerir. Dolay s yla okur-yazarl k; yerel, ulusal ve küresel ekonomi, kültür ve politikaya kat lmak için insanlar teçhizatland rman n temel flart d r. Dewey in de (1916/1997) tart flm fl oldu u gibi insanlar n demokrasiye kat l m n mümkün k lacak en önemli fley e itimdir. E itimli, bilgili ve tahsilli vatandafllar olmaks - z n güçlü demokrasi infla etmek imkâns zd r. Bunlara ilaveten e itim, demokrasi, otorite ve kat l m aras nda önemli iliflkiler söz konusudur. Bilgi teknolojisine sahip olanlar ve olmayanlar aras ndaki e itim farklar ortadan kald r lmad kça demokratik de erlere ulaflmak imkâns zlaflacak ve bireyler ve gruplar, ortaya ç kan ekonomik ve örgütlü (network) toplum ve kültüre dahil olamayacaklard r. Okuma-yazma ve geleneksel yaz l (kitab temel alan) e itimin yan nda, teknolojik de iflim ça nda yeni medya okur-yazarl, bilgisayar okur-yazarl ve multimedya okur-yazarl biçimleri ya da benim ve baflka teorisyenlerin kulland gibi çoklu okur-yazarl klar (multiliteraciesmultiple literacies) biçimlerinin gelifltirilmesi gerekti i konusunun tart - 7 Demokratikleflme ve sosyal yeniden yap lanma için medya ve bilgi teknolojilerinin kullan m n n desteklenmesini önerdi im zaman s kl kla iyimserlikle giriflimde bulunuyorum. Bizim iyimserlik ve kötümserlik fleklindeki ikiye bölünmeleri aflmam z gerekti ini tart flaca m ve söz edilen s k nt l kötümserli in bizi hiçbir yere götürmeyece ini de tart flaca m. Bu tart flmalar kritik etmek pek çok s k nt y da beraberinde getirecektir. Gramsci nin zihindeki kötümserli in iyimserli e dönüfltürülmesi projesi, bu problemleri ve modern ça n tehlikelerini aflmak için önemlidir. Yeniden yap lanma ve dönüflüm için olumlu öneriler kötümser kritiklerinden çok daha yarat c bir yoldur. Böylece demokrasi, küresel ekonomi ve teknolojik dönüflümün gelifltirilmesi hususundaki ciddi ilginin önemli zorluklar da oldu- unu gösterece im. Fakat bu çal flma içerisinde olumlu bir yeniden yap land rmac bir gündem oluflturmaya çal flt m (Bu konularla alakal daha elefltirel yaklafl mlar için bkz. Best & Kellner, 2001).

10 114 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER fl lmas gerekmektedir. Yeni teknolojiler ve kültürel formlar, al fl lmam fl ve yeni olan beceriler gerektirir. E er e itim, modern hayat n bu problem ve zorluklar ile iliflkilendirilirse okur-yazarl k kavram n geniflletmek zorunda kal nacak ve yeni müfredat ve pedagojiler gelifltirmek gerekecektir. 8 Bununla beraber kitap ve yaz l -bas l okur-yazarl k n bitti ine dair afl r yorumlara karfl y m. Günümüzdeki geliflmeler birçok yenilik ve süreksizlik bar nd rmas na ra men geçmiflle olan süreklili i de göz ard etmemek gerekir. Gerçekte yeni bilgi-iletiflim teknolojisi ortam nda, inan lmaz büyüklükteki enformasyonu takip etmek için insanlar n okuma-yazma yetileri daha da öne ç km flt r ve bu da geleneksel kitapl /yaz l okur-yazarl n önemini daha da art rm flt r. Örne in internet tart flma gruplar, sohbet (chat) odalar, elektronik posta ( ) ve çeflitli forumlar daha aç k ve net yazma becerisi gerektirmektedir. Bu enformasyon fazlal /doygunlu u ortam nda, afl r kültürel ve enformasyonel yüklemeye katk da bulunmak de il, insan n kendi duygu ve düflüncelerinin daha berrak biçimde oluflturulmas ve ifadesi etik bir zorunluluk haline gelmifltir. Medya Okur-Yazarl : Afl lamayan Güçlük Yeni multimedya ortamlar içerisinde medya e itimi, öncesinden daha önemlidir. Kültürel çal flmalar ve elefltirel pedagoji, dikkatimizi modern toplumda yayg n medya kültürüne, çokkültürlü e itime do ru artan e ilime ve toplumsal fakl l klar sorununa e ilen medya okuryazarl ihtiyac na çekmektedir. 9 Medya ürünlerinin, dünyay anla- 8 Yeni Londra Grubu yeni multimedya teknolojisi için talep edilen e itim/okuma-yazma tarzlar n tan mlamak için çoklu okur-yazarl k (multiliteracy) kavram n üretmifltir. Semali ve Watts- Pailliotet (999) medya ve yeni multimedya aras nda karfl - l kl iliflkiye izin veren e itimlerin üretilmesine ihtiyaç oldu una dikkat çeken intermediality kavram n önermifllerdir. Bu demokratik sosyal de iflimi kolaylaflt ran e itimin yarat lmas na yard m eden teflebbüsler etkileflimli ve disiplinleraras e itimi sa lar. Ben sonraki sayfalarda çoklu e itim kavram n gelifltirece im. 9 Daha önceki ve geniflletilmifl medya e itimi için bkz. Kellner, Carson ve Friedman in de (1995) içinde oldu u çal flmalar çokkültürlü e itimle ilgili medya kullan m na dikkat çeker. Medya e itiminin ö retimine dair örneklere Mastermen, 1985 de dikkat çekmifltim; Kellner & Ryan, 1988; Schwoch, White & Reilly, 1992; Fleming 1993; Giroux 1992, 1993, 1994, 1996; Giroux & McLaren, 1994; Sholle & Densky, 1994; McLaren, Hammer, Sholle &Reilly 1995; Kellner, 1995a & 1995b; Luke 1996, 1997a, 1997b; Giroux & Shannon 1997; Semali & Watts Pailliotet, Ayn zaman da bkz. Barry Duncan n çal flmalar na ve Medya E itimi Kanada Birli i ne (web sitesi: ve Los Angeles Medya E itimi Ana Merkezi ne (www.medialit.org). Üniversitelerde ve K-12 okul sisteminin bütününde, medya e itimine dair ortaya konmas gereken daha güçlü gayretlerin olmamas flafl rt c d r. Belki her yere yay lm fl olan bilgisayar ve medya kültürü, modern medya ve sanal kültürle ak ll ca ilgilenen, okuyan, yorumlayan ve elefltirebilen bireyler ve e itimciler yaratmak için medya e itimini gelifltirmeye önem veren vatandafllara ihtiyaç duyar.

11 KELLNER / Yeni Teknolojiler/Yeni Okur-Yazarl klar: Yeni Biny lda E timin Yeniden ma ve anlamland rma gücümüzü art rd gittikçe kabul edilmektedir. Bu perspektiften bak l rsa e itimin flu iki rolü yerine getirmesi gereklidir: çokkültürlü bir toplum içerisinde medya okur-yazarl n n ö retilmesi ve ö rencileri ve halk cins, rk ve s n f ayr mlar ve eflitliksizlikleri üzerinde temellenen sosyal adaletsizlikler ve eflitsizlikler konusunda duyarl hale getirmesi. Yak n zamanlardaki elefltirel çal flmalar, merkez medyan n bu eflitsizlikleri azaltma ya da art rma konusundaki rolüne daha fazla ve medya e itimi ve alternatif medyalar n sa l kl bir çokkültürlü toplum yaratabilme yollar na dikkat çekmektedir. Bu elefltirel çal flmalar ve teoriler, e itimciler ve vatandafllar olarak karfl laflt m z çok ciddi zorluklar üzerinde çözüm aray fl içerisindedir. Ancak modern toplum ve günlük hayat içinde yayg n medya kültürüne ve medyan n kendisinin bir e itim flekli oldu unun fark edilmesine, medya kültürünce çarp t lan de erler ve ideallerin elefltirisine ra men, K-12 okullaflmas ndaki medya e itimi hiçbir zaman tesis edilmemifl ve gelifltirilmemifltir. Bugünkü teknolojik de iflim, insanlara televizyon, popüler müzik, film ve reklâmlar gibi medyan n kimi fonksiyonlar ndan daha fazlas n getirdi. nternette oldu u gibi bu kültürel formlar h zla kabul edilerek yeni sanal alanlar ve kültür formlar ve pedagojileri yaratt. nternet ve medya kültürü ile sindirilen insanlar için önerilen sosyalleflme ve e itim formlar n n görmezden gelinmesi büyük bir sorumsuzluktur; sonuç olarak e itimin elefltirel bir tarzda yeniden yap land r lmas ; medya okur-yazarl k yetisi sa layan, ö rencilere, ö retmenlere ve vatandafllara medya kültürünün do as ve etkilerini fark etmelerini mümkün k lan pedagojiler üretecektir. Medya kültürü, uygun ve uygunsuz davran fl biçimlerini, toplumsal cinsiyet rollerini ve dünya bilgisini ö retir. Bireyler, genellikle medya kültürü taraf ndan yap land r l yor ve e itiliyor olduklar n n fark nda de ildir. Çünkü medyan n pedagojisi genelde aç k seçik görülür de ildir. Bu durum, medyan n anlamlar nas l kurgulad, izleyicileri nas l etkiledi i ve onlara kendi mesaj ve de erlerini nas l empoze etti i konusunda elefltirel yaklafl mlar gelifltirmemizi gerektirir. Medya okur-yazar olan bir kifli, medya kod ve geleneklerini analiz etme ve klifleleflmifl örnek, de er ve ideolojilerini elefltirebilme konusunda ve ayn zamanda medya metinleri taraf ndan üretilen çok yönlü mana ve mesajlar yorumlamada yeteneklidir. Medya okur-yazarl, insanlara medyay ak ll ca kullanmada, medyan n içeri ini de erlendirmede ve seçici olmada, medya formlar n elefltirel bir tarzda dikkatle incelemede ve medyan n etki ve faydalar n araflt rmada yard m eder (bkz. Kellner 1995a, 1995b).

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme Hasan Hüseyin AKSOY (*) ÖZET Bu çal flmada toplum ve teknoloji iliflkilerinden hareketle e itim kurumlar n n teknoloji ile iliflkilerini

Detaylı

Haziran 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-06/301)

Haziran 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-06/301) T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ Haziran 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-06/301) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Te p e b a fl / s t a n b u l Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2203 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1211 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES NG L ZCE Ö RETMENL L SANS PROGRAMI NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

Detaylı

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme 1 Kültürleraras Ö renme E itim K lavuzlar dizisine hofl geldiniz Gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirmeyi hedefleyen eğitim programları ve kılavuz yayınlar konusunda ülkemizde

Detaylı

Ö retmenlerin Toplumsal/Mesleki Kimliklerine. ve Rollerine liflkin De erlendirmeleri: Sosyal Bilgiler Ö retmenleri Üzerinde Yap lm fl Bir Araflt rma

Ö retmenlerin Toplumsal/Mesleki Kimliklerine. ve Rollerine liflkin De erlendirmeleri: Sosyal Bilgiler Ö retmenleri Üzerinde Yap lm fl Bir Araflt rma Ö retmenlerin Toplumsal/Mesleki Kimliklerine ve Rollerine liflkin De erlendirmeleri: Sosyal Bilgiler Ö retmenleri Üzerinde Yap lm fl Bir Araflt rma Yasemin ESEN (*) Özet Bu araflt rman n amac, sosyal bilgiler

Detaylı

Bilgi Okuryazarl Becerilerinin Gelifltirilmesinde Kütüphanelerin Rolü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulamas

Bilgi Okuryazarl Becerilerinin Gelifltirilmesinde Kütüphanelerin Rolü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulamas Bilgi Okuryazarl Becerilerinin Gelifltirilmesinde Kütüphanelerin Rolü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulamas The Role of Libraries in the Development Information Literacy Skills and Application of Dokuz

Detaylı

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI Aral k 2007- Kas m 2008 Sunum Hans Koechler Saied Reza Ameli Shenaz Bunglawala Haz rlayan Sevinç Alkan Özcan Tercüme Melahat Yalç n Talha Üstünda Gülnur K l ço lu Seyyid Hüseyin

Detaylı

ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 07 Entelektüel Sermaye. Yazan ve Derleyen. Dr. Y lmaz Argüden

ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 07 Entelektüel Sermaye. Yazan ve Derleyen. Dr. Y lmaz Argüden Entelektüel Sermaye ARGE Dan flmanl k 14. Ulusal Kalite Kongresi Entelektüel Sermaye Oluflturma, Etkili Yararlanma oturumu sponsoru ARGE Dan flmanl k n kongre kat l mc lar na arma an d r. ARGE Dan flmanl

Detaylı

KPSS. PROGRAM GEL fit RME PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL

KPSS. PROGRAM GEL fit RME PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL KPSS E T M B L MLER PROGRAM GEL fit RME O uzhan ÜNAL PRAT K E T M SER S AÇI AKADEMİ YAYINLARI Yeşilırmak Sokak Nu.: 15 Kızılay / ANKARA Tel : (312) 231 75 41 (pbx) Faks : (312) 230 75 40 DİZGİ GRAFİK MİZANPAJ

Detaylı

Editör den. Bu Say da KAPAK LERLEME RAPORU MEDYA RAKAMLARLA

Editör den. Bu Say da KAPAK LERLEME RAPORU MEDYA RAKAMLARLA Bu Say da KAPAK De iflen rol 3-6 UNICEF Temsilcisi Eddie McLoughney, Türkiye de görev yapt alt y l içinde UNICEF in çocuk sa l ve e itim alan ndaki ilerlemelere katk da bulundu una inan yor. Bununla birlikte,

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Tepe yöneticilerden gençlere mektup Cazip ifl alanlar Özgeçmifl ve baflvuru hatalar ISSN 1308-5689 2011 fiirketler ve dahas Yeni Mezunun fl Rehberi 2011 Yeni Mezunun fl Rehberi

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı

DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI PROJES : NSAN HAKLARI HUKUKU AÇISINDAN GENEL B R DE ERLEND RME

DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI PROJES : NSAN HAKLARI HUKUKU AÇISINDAN GENEL B R DE ERLEND RME 24 Ders Kitaplar nda nsan Haklar II 25 DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI PROJES : NSAN HAKLARI HUKUKU AÇISINDAN GENEL B R DE ERLEND RME Turgut Tarhanl 1 Girifl Türkiye deki ders kitaplar n n, farkl ders alanlar

Detaylı

Hilary COOPER*, Dursun D LEK**

Hilary COOPER*, Dursun D LEK** - Türkiye ve ngiltere de lkö retim Ö rencilerinin Tarihsel Sorgulama Süreçleri Üzerine Karfl laflt rmal Bir Çal flma: Empatik, Elefltirel ve Yarat c Düflünme Hilary COOPER*, Dursun D LEK** Özet Bu çal

Detaylı

ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI

ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI TMMOB M MARLAR ODASI ULUSAL M MARLIK POL T KALARI Yay nlayan Derleyen Tasar m Bask TMMOB Mimarlar Odas Tu çe Selin Ta mat Nilgün Kara Babacan Yalç n Matbaac l k Ltd. fiti,

Detaylı

KPSS Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL

KPSS Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL KPSS E T M B L MLER Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER O uzhan ÜNAL PRAT K E T M SER S AÇI AKADEMİ YAYINLARI Yeşilırmak Sokak Nu.: 15 Kızılay / ANKARA Tel : (312) 231 75 41 (pbx) Faks : (312) 230 75 40 DİZGİ

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

Hak Mücadeleleri çin Medya K lavuzu

Hak Mücadeleleri çin Medya K lavuzu Hak Mücadeleleri çin Medya K lavuzu Halkevleri letiflim Hakk Atölyesi Önsöz 1. Medya ve toplumsal mücadele 1. 1. Medya nedir? 1. 2. Haklar Mücadelesinde Habercilik 2. Haber 2. 1. Haber De eri 2. 2. Haber

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

Türkiye nin 2023 Y l Hizmet hracat Vizyonu. BAfiKANDAN

Türkiye nin 2023 Y l Hizmet hracat Vizyonu. BAfiKANDAN BAfiKANDAN Son y llarda hemen her alanda h zl bir dönüflümü gerçeklefltiren ve küresel ekonomiye entegrasyon konusunda baflar l bir geliflme kaydeden Türkiye nin, bölgesinde her aç dan etkin ve belirleyici

Detaylı

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE M LLETLERARASI T CARET ODASI Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular fl Dünyas çin Yol Haritas Fifth Edition - 2004 2004 A r a l k 2 0 04 (Yay n No. TÜS AD-T/2004/1

Detaylı

YEN REKABET STRA TEJ LER VE TÜRK SANA Y S

YEN REKABET STRA TEJ LER VE TÜRK SANA Y S T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E YEN REKABET STRA TEJ LER VE TÜRK SANA Y S Temmuz 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-07/322) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Te p e b a fl / s t a

Detaylı

Do u ve Güneydo u. Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri

Do u ve Güneydo u. Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri 53 Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri MÜS AD Araflt rma Raporlar : 53 Bu rapor,

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI YAZARLAR M. Sadık ARSLAN Emine GENÇ Niyazi KAYA Hikmet AZER DEVLET K TAPLARI B R NC BASKI Devlet Kitaplar Müdürlü ü - Ankara, 2008 M LLÎ E T M BAKANLI I

Detaylı

KADIN ODAKLI HABERC L K

KADIN ODAKLI HABERC L K IPS letiflim Vakf Yay nlar : 10 Hak Habercili i Dizisi: 2 KADIN ODAKLI HABERC L K Haz rlayan: SEVDA ALANKUfi IPS letiflim Vakf Yay nlar : 10 Hak Habercili i Dizisi: 2 KADIN ODAKLI HABERC L K IPS letiflim

Detaylı

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396)

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) TÜRK SANAY C LER VE fi ADAMLARI DERNE May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2005, TÜS AD Tüm

Detaylı

Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof. Robert S. KAPLAN & David P. NORTON

Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof. Robert S. KAPLAN & David P. NORTON Balanced Scorecard Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof. Robert S. KAPLAN & David P. NORTON ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 01 Balanced Scorecard Yazarlar Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof.

Detaylı

Neden Yeni Bir Yüksek Ö retim Vizyonu

Neden Yeni Bir Yüksek Ö retim Vizyonu Neden Yeni Bir Yüksek Ö retim Vizyonu PROF. DR. ÜSTÜN ERGÜDER PROF. DR. MEHMET fiah N PROF. DR. TOSUN TERZ O LU PROF. DR. ÖKTEM VARDAR İÇİNDEKİLER SAYFALAR 4-9 G R fi Neden Yeni Bir Yüksekö retim Vizyonu?

Detaylı

DIfi POL T KA ANAL Z

DIfi POL T KA ANAL Z T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2947 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1903 DIfi POL T KA ANAL Z Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Cengiz ER fien (Ünite 1-5, 7) Yrd.Doç.Dr. Bar fl KESG N (Ünite 6) Doç.Dr. Ertan EFEG

Detaylı