GÖRSEL OKURYAZARL IK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÖRSEL OKURYAZARL IK"

Transkript

1 GÖRSEL OKURYAZARL IK Ar. Gör. M. Sait TÜZEL ÖZ: Ça m zda geleneksel okuryazarl n yan s ra, teknolojik geli meler do rultusunda, görsel okuryazarl k, medya okuryazarl, sinema okuryazarl, televizyon okuryazarl ve bilgisayar okuryazarl gibi okuryazarl k türleri ortaya ç km t r. E itimin, bireyi hayata haz rlama ilkesi göz önüne al nd nda, bireylerin bu okuryazarl k türlerinden haberdar edilmesi ve bu türlere yönelik becerilerinin geli tirilmesi büyük önem arz etmektedir. Yeni ortaya ç kan bu okuryazarl k türlerinden bir tanesi olan görsel okuryazarl k, ülkemizde görsel okuma ve görsel sunu ö renme alan ba l alt nda Türkçe Dersi Ö retim Program ve K lavuzu 1-5 te yer almaktad r. Bu çal mada da bu noktadan hareketle, görsel okuryazarl k kavram ve bu kavram n ana dili derslerindeki yeri, ortaya ç kan yeni teknolojiler do rultusunda aç klanmaya çal lacakt r. Anahtar Kelimeler: 21. Yüzy l Okuryazarl, Görsel Okuryazarl k, Ana Dili E itimi. Visual Literacy ABSTRACT: In our age, some new literacy types such as; visual literacy, media literacy, cinema literacy, TV literacy and computer literacy appeared with technological advancements. Considering the fact that preparing individuals to life is the primary aim of education, it becomes important to inform people about these new literacy types and develop their skills in them. Visual Literacy which is one of them in Turkish Language Curriculum and Guide 1-5 under the learning area of visual reading and visual presentation. In this study, the concept of visual literacy and its place in mother language courses is to be explained in relation to emerging technologies. Key Words: 21 st Century Literacy, Visual Literacy, Mother Language Education. Çanakkale Onsekiz Mart Üni. E t. Fak. Türkçe E t. Böl.

2 692 TÜBAR-XXVII-/2010-Bahar/Ar.Gör. M. Sait TÜZEL Giri çinde ya ad m z dünyada insan varl n n en büyük gereklerinden biri ileti imdir. lk insanlardan bu yana, bu ileti im gereklili i çe itli ekillerde giderilmi tir. Bazen duvar resimleriyle, bazen dumanla, bazen konu mayla Ça m zda ise ileti im araçlar insanl k tarihinin hiçbir döneminde olmad kadar çe itlilik göstermektedir. Ça m z insan özellikle gençler- arkada yla sinemada bulu mak için onlara k sa mesaj göndermekte, ailesine geç kalaca n cep telefonu arac l ile bildirmekte, uzaktaki arkada lar ile MSN vas tas yla ileti im kurmakta, ilkokul arkada n facebook adl sosyal sanal a dan bulmakta, arkada n n do um gününü e-posta ile kutlamaktad r. Durum böyle olunca da, yaz l, görsel ve i itsel tüm kaynaklar n olu turdu u ileti im araçlar yla donat lm bu dünyada ya amak için art k yeni ileti im becerilerine de sahip olmak gerekmektedir. Bu durum dünyay ve bireyin ya am biçimini derinden etkilemi ve elbette özellikle genç ku a n ya am pratiklerini (okuryazarl k, duygusal ikonlar, ya am boyu ö renme zorunlulu u, teknolojik gerekircilik vb.) kökten de i tirmi tir. Gazeteler, dergiler, radyo, televizyon, sinema ve ki isel bilgisayarlar arac l yla yay lan genel a (internet) h zla teknolojik geli im içinde olurken tüm bireylerin de yeni bir kavram olan XXI. yüzy l okuryazarl ile tan mas n zorunlu k lmaktad r. Bu ba lamda geleneksel okuryazarl - n yan s ra, yeni ileti im teknolojilerinin geli imine paralel olarak görsel okuryazarl k (ing. visual literacy), medya okuryazarl (ing. media literacy), sinema okuryazarl (ing. cine-literacy), televizyon okuryazarl (ing. tele-literacy) ve bilgisayar okuryazarl (ing. computer literacy) alanlar n n geli tirilmesi yolunda son y llarda kuramsal olarak yo un çal malar n oldu u gözlemlenmektedir (Parsa 2007: 1). Yeni ortaya ç kan bu okuryazarl k türlerinden bir tanesi olan görsel okuryazarl k, ülkemizde görsel okuma ve görsel sunu ö renme alan ba l alt nda Türkçe Dersi Ö retim Program ve K lavuzu 1-5 te (TDÖP 1-5) yer almaktad r (MEB 2005). Bu çal mada da bu noktadan hareketle görsel okuryazarl k kavram ve bu kavram n ana dili derslerindeki yeri, ortaya ç kan yeni teknolojiler do rultusunda aç klanmaya çal lacakt r. Tam ad Windows Live Massenger olan, görüntülü ve sesli sohbet imkânlar bulunan sohbet program.

3 Görsel Okuryazarl k Nedir? 693 TÜBAR-XXVII-/2010-Bahar/Görsel Okuryazarl k... Görsel okuryazarl k anla laca üzere okuma ve yazma eylemlerini bünyesinde bar nd rmaktad r. Di er bir deyi le görsel okuryazarl k, anlama (okuma) ve anlatma (yazma) becerilerinden olu an bir süreçtir. Ara t r c lar taraf ndan görsel okuryazarl n birçok tan m yap lmakla birlikte, yap lan tan mlarda geçmi ten günümüze kadar bir tak m de i iklikler yap larak, görsel okuryazarl n kavram sahas n n geni letildi i görülür. Örne in önceleri görsel okuma kavram sadece bir anlama becerisi (okuma) olarak ele al n rken daha sonralar görsel okuryazarl k kavram ile anlama becerisinin yan na anlatma becerisi de eklenmi olunur. Görsel okuma kavram ndan ilk kez söz eden John Debes (1968: 961); görsel okuryazarl, insan n görerek ve di er alg lama deneyimleriyle bütünle tirerek geli tirebilece i bir grup görme yetisi olarak tan mlar. Görüldü ü üzere bu ilk tan mda sadece görsellere ili kin alg lama boyutu ele al nm, görselleri üretme boyutuna yer verilmemi tir. Ausburn ve Ausburn un (1978: 293) yapm oldu u, bir bireyin, di er bireyler ile olan ileti iminde görselleri kullanmas n ve kullan lanlar anlamas n sa layan beceriler bütünü tan m ise bünyesinde hem anlama hem de anlatma becerilerini bar nd rmas aç s ndan görsel okuryazarl k kavram n n her iki dayanak noktas na vurgu yapan bir tan mlamad r. Ancak bu tan mda da görsel okuryazarl n bireyler aras ndaki ileti imde olan rolü vurgulanmas na kar n; birey ile kitle ileti im araçlar aras ndaki ileti ak ndaki rolüne yönelik bir aç klaman n yap lmad görülür. Petterson (1993: 135) ise görsel okuryazarl, bilgi, davran ve dikkate de er yeteneklerin ö renilip ö retilebildi i ve de i ik görsel formlarda ileti im becerilerimizi artt rmam z sa layan bir süreç olarak tan mlar. Bu tan mda da görsel okuryazarl k kavram, ö renmeö retme faaliyetleri ile geni letilmi tir. Yukar daki tan mlar do rultusunda, görsel okuryazarl, ileti im sürecinde, görsel mesajlardan anlam üretebilme ve bilinçli görsel mesajlar olu turabilme becerisi olarak tan mlamak mümkündür. Görsel okuma tan mlar incelendi inde henüz üzerinde fikir birli- ine var lm bir tan m bulmak oldukça güçtür. Ancak görsel okuryazarl k ile ilgili alan yaz n tarand nda bu ileti im biçiminin sözlü anlat m biçiminden farkl ve ba ms z bir dil oldu u ve tamam yla görme yetisi ile ilgili oldu u görü ü a rl k kazanmaktad r. Konuyla ilgili ara t rmalar n uzla t nokta ise görsel okuryazarl n kendine özgü kurallar ve i leyi i olan bir dil oldu udur. Mesaj n dili olarak görüntüleri okuma ya da

4 694 TÜBAR-XXVII-/2010-Bahar/Ar.Gör. M. Sait TÜZEL görme ve görsel mesajlar n fark nda olmay kapsayan bu dil, ayr bir ileti- im arac olarak kabul edildi inde ileti im için nas l kullan laca n ö renme ve ö retme gereksinimi gündeme gelmektedir ( ler 2002: 155). Bu ö renme ve ö retme gereksinimi do rultusunda da, son y llarda görsel okuryazarl k konusunda birçok çal ma yap lmakta ve bu alan ile ilgili alan yaz n olu turulmaya çal lmaktad r. Görsel Okuryazarl n Tarihçesi nsanl n ba lang c ndan bu yana, her ça, kendini özgün bir dil ile ifade etmi tir. Antik ça efsanelerin, söylencelerin ve mitsel anlat mlar n ça olmu tur. Bu ça n egemenli inde anlam, söz ve onun kurallar yla olu turulmaktad r. Ortaça da sözün uçuculu una kar n yaz n n kal c l otoritenin ve gücün simgesi haline gelmi ken Ayd nlanma ça- yla geli en edebi anlat m ve matbaan n icad, yaz l dilin özgürlü ünü de beraberinde getirmi tir. Yaz ; o dönemde anlam ve anlat m n kurulmas nda mutlak egemen iken teknolojinin h zla geli mesiyle önce foto raf makinesinin, ard ndan sinema ve televizyon gibi hareketli görüntüleri saptay p yayan araçlar n icad yla, dünya imgelerin ve görsel kültürün kendine özgü kurallar yla aç klanabilecek h zla ak p giden bir sürecin içine girmi tir (Parsa 2004: 59). Görsel okuryazarl k kavram geli mi ülkelerde 1960 lar n sonlar nda duyulmaya ba lam t r. Bu kavram n ad ça da olmakla birlikte, dü ünce olarak yeni do du unu söylemek güçtür. mgeleri kullanmakla ilgili tart malar çok eski tarihlere dayanmaktad r. Zira Eski Ça filozoflar ndan baz lar, ileti im için çe itli imgeleri ye lemi lerdir. T pta, Aristo anatomik resimlemeleri kullanm t r. Matematikte, Phytagoras, Socrates ve Platon geometri ö retmek için görsel ekillerden yararlanm lard r ( Petterson 1993: 136). Görsel okuryazarl k kavram na bu ba lamda bak ld nda XX. yüzy l n ikinci yar s ndan sonra tart lmaya ba lam ve ilk ortaya at ld günden bu yana üzerinde birçok tart ma yap lagelmi tir. Muhakkak ki yaz n n icad ndan önce de görseller arac l ile ileti im kurulmaktayd ve tarih öncesi zamanlardaki insanlar taraf ndan geli tirilen ileti imin ilk kal c ekilleri de görsellerden olu maktayd (Robertson 2007: 64). Ancak, bu tarihlerde görseller vas tas yla sa lanan ileti imin niteli i, ne ekilde ortaya ç kar ld ve hangi unsurlardan meydana geldi i görsel okuma ve görsel okuryazarl k kavramlar n n ortaya ç kmas yla yeni bir tart ma zeminine oturmu tur. Görsel okuma kavram ndan ilk bahseden John Debes tir (1968: 961). Debes, çal mas nda görsel okuma kavram na de inmi, üretme i lemini de beraberinde getiren görsel okuryazarl k kavram ndan, yani

5 695 TÜBAR-XXVII-/2010-Bahar/Görsel Okuryazarl k... görsel mesajlar n üretim boyutundan bahsetmemi tir. Debes in görsel dil dü üncesi ile ilgili fikirleri etraf nda, farkl disiplinlerden birçok bilim adam toplanarak görsellerin yüzy ldaki konumu ile ilgili 1969 y l nda bir konferans tertiplemi lerdir. Bu konferans, gelenekselle erek günümüze kadar devam ettirilmi tir. Bu konferans sayesinde, çe itli ülkelerden birçok akademisyen görsel okuryazarl k konusu ile ilgili yay nlar n birbirleri ile payla ma ve tart ma imkân bulmaktad r. Debes ve arkada lar n n görsel okuryazarl k konusunda att di er önemli bir ad m da, 1969 y l nda Uluslararas Görsel Okuryazarl k Derne i ni ( nternational Visual Literacy Association) kurmalar olmu tur. Bu dernek, bugün genel a (internet) sayfas nda (www.ivla.org) dünyan n her yerinden görsel okuryazarl kla ilgilenen akademisyenleri toplamakta ve onlar n yay nlar n n bir arada bulunmas n sa lamaktad r. (Felten 2008: 61). Görsel okuma ve görsel okuryazarl k çal malar n n öncüleri; John Debes, Clarence Wiliams, Colin Murray Turbanye, Rudolf Arnheim ve Robert McKim olarak gösterilebilir (Petterson 1993: 139). Görsel okuryazarl k kavram, ilk ortaya at ld y llardan itibaren, görsel kültürün ve teknolojinin geli imine paralel do rultuda geli imini sürdürdü. Görsel okuryazarl n temel ilkeleri görsel kültürün geli im evrelerine göre ekil de i tirerek alan yaz nda yer almaya ba lad li y llardan itibaren geli me gösteren televizyon ve sinema kültürü, görselleri anlamak, ele tirmek, onlar de erlendirmek prati ine dayan yordu. Bu pratikler zaten görsel okuryazarl k e iliminin de temel ilkeleri olarak kavramla maktayd ( Lester 2000: ). lk olarak görsel imajlar n öneminin tart lmas nda, Ruesch ve Kees, 1956 y l nda yapt klar çal mada, resimli, hareketli ve nesnel olmak üzere, sözel olmayan dilin üç farkl türünün oldu unu ortaya koymu lard r. Bu çal ma, görsel dili olu turan malzemenin s n flanmas na yönelik ilk çal ma olmas ndan dolay önemlidir (Robertson 2007: 64) y l na gelindi inde Braden ve Hortin taraf ndan, görsel okuryazarl n bilgi alan haritas n yapmak amac yla bir ekip olu turulmu tur. Venn emalar n kullanarak görsel okuryazarl n birbiri ile ilintili olan alanlar n dil ve ekil bak m ndan ortaya koyduklar bu çal ma sayesinde, görsel okuryazarl n dilsel ve ekilsel boyutuna ili kin kavramlar n belirgin ekilde ortaya ç kmas sa lanm t r (Robertson 2007: 27). Breden ve Hortin in çal malar n n hemen akabinde, Levie (1984) taraf ndan geli tirilen resimsel teori ve hayal etme süreci adl çal ma yay mlan r. Bu çal mada Levie, resimlerin zihinde nas l canland na yönelik bir s n flama yapar ve bu sayede de görsel okuryazarl k alan n n

6 696 TÜBAR-XXVII-/2010-Bahar/Ar.Gör. M. Sait TÜZEL alg lama boyutuna ili kin önemli bir mesafe katedilmi olur (Moriarty 1997: 9-23). Box ve Cochenour, 1998 y l nda yay mlad klar çal malar nda modern anlamdaki görsel okuryazarl k kavram yla ilgili derinlemesine bir alan yaz n çal mas yapm lar ve ilgi çekici sonuçlar elde etmi lerdir. Box ve Cochenour a göre; görsel okuryazarl k kavram 1960 lara kadar olan zamanlarda da e itimcilerin dikkatini çekmi ve bu yönde çal malar yap lm t r; ancak görsel okuryazarl n e itim-ö retim ortamlar nda kullan lmas çok s n rl olmu tur. Bu tarihe kadar olan zamanlarda, görsel okuryazarl n teorik ya da politik bir temelinin olmamas nedeni ile e itimde ne ekilde kullan laca, ö retmenler taraf ndan tam olarak kestirilememi tir. Debes in görsel okuryazarl k kavram n ortaya att tarihten itibaren, bir kavram olarak incelenen görsel okuryazarl n e itimsel altyap s ve teorisi de ara t r lmaya ba lanm ve görsel okuryazarl k, e itim-ö retim ortamlar nda yerini daha yo un bir ekilde almaya ba lam t r (Box ve Cochenour, ). Görsel okuryazarl n kavramsal boyutunun olu turulmaya çal ld XX. yüzy l n ikinci yar s n n sonlar na do ru, görsel okuryazarl k tarihi aç s ndan bir dönüm noktas olarak kabul edilebilecek genel a (world wide web) dünya çap nda kullan lmaya ba lanm t r. Genel a n kullan lmaya ba lad 1993 y l nda sadece 130 tane web sitesi bu a n içerisinde yer al rken 9 y l sonra, 2002 Haziran nda, 18 milyona yak n web sitesi bu a n içerisinde yer almaya ba lad. Bu rakamlar da art k dünyada milyarlarca insan n görsel okuryazarl kla kar kar ya kald n gözler önüne serdi (Andersen ve Di erleri 2002: 10). Kültürel ve teknolojik de i meler, XXI. yüzy l n ö renci profilini de etkilemi ve e itim-ö retim ortamlar n ça n gerektirdi i ekilde düzenleme gereklili i ortaya ç km t r. Görsel okuryazarl k e itimi konusuna odaklanan ve bu konuda bir kaynak taramas sunan Peter Felten, Görsel Okuryazarl k (Visual Literacy) ba l kl yaz s nda, 1990 l y llar n ba- ndan itibaren Amerikan e itim sisteminde yer alan görsel okuryazarl - n, art k yüksekö retimde de yo un ekilde yer almas n n gereklili inden bahseder (Felten 2008: 60-63). Avrupa da ve ABD de 1990 l y llarla birlikte okul müfredatlar na giren görsel okuryazarl k, e itim ö retim faaliyetlerinin giderek çekirde- ine yerle meye ba lam t r (Bamford 2008: 2). Ülkemizde ise, Milli E itim Bakanl taraf ndan 2004 y l nda haz rlanan Türkçe Dersi Ö retim Program 1-5. S n flar da (TDÖP 1-5) ilk kez görsel okuma ve görsel sunu ö renme alanlar na yer verilerek; görsel okuryazarl k kavram ilk kez müfredatta kendine yer bulmu tur.

7 697 TÜBAR-XXVII-/2010-Bahar/Görsel Okuryazarl k... Görüldü ü üzere, insan dü ünü ünün temeli olan görsel okuma, bir beceri olarak iki bin be yüz y l kadar eski, bir kavram olarak ise k rk y l kadar yenidir. Geçen yüzy l boyunca h zla yükselen bir de er haline gelen görselleri anlamak, onlar üzerinde dü ünmek ve onlar üretebilmek giderek önem kazanmakta; bu durum da görsel okuryazarl a olan ilgiyi artt rmaktad r. Ancak yap lan çal malar görsel okuryazarl k konusunda birçok geli me sa lasa da özellikle görsellerin beyin taraf ndan nas l alg land konusu tam olarak tespit edilememi tir. Görsel alg laman n fiziksel ve bili sel boyutunu ayd nlatma konusunda çal an beyin bilimciler (ing.: neuroscientist) son dönemde bu konuda önemli geli meler sa lam lard r. Bu alan ile ilgili çal malar bütüncül bir yakla m içerisinde bünyesinde bar nd ran, Dale Purves ve R. Beau Lotto nun (2003) Why We See What We Do: An Emprical Theory Of Vision adl eserine bak labilir (Aktaran: Felten 2008: 63). Görsel Okuryazarl k Neden Önemli? Günümüzde, You-Tube, Facebook ve benzeri siteler, milyonlarca insan taraf ndan ziyaret edilmekte; Google vb. arama motorlar nda bir gün içerisinde yap lan arama say s yüz milyonlar bulabilmektedir. Haziran 2008 rakamlar na göre You-Tube adl video payla m sitesinde 3 y l içerisinde 79 milyondan fazla kullan c n n 3 milyondan fazla video payla t görülmektedir (Felten 2008: 61). Bu durumu bilgisayar kültürünün bir yan lg s olarak da alg lamak art k pek mümkün görünmemektedir. Çok geni bir akademik ar iv olan ve birçok yüksek lisans ve doktora tezini akademisyenlerin kullan m na sunan Ulusal Tez Merkezi (http://tez2.yok.gov.tr) ; katalog taramas yap labilen ve çok say da elektronik kitaba ula m olana sa layan Milli Kütüphane (www.mkutup.gov.tr) ve art k birçok üniversitenin üyesi oldu u ve ö rencilerine ve akademisyenlerine s n rs z eri im olana sa lad evrensel akademik veri tabanlar, ça n de i en bilgi kaynaklar n ve okuma biçimini gözler önüne sermektedir. K sa bir süre önce herkesin kolayca ula amad ve belirli bir ihtisas gerektiren kameralar ve dijital foto raf makineleri, dü ük kalitedeki foto raflar n ve görüntülerin az say da insan taraf ndan görülmesine olanak sa lamaktayd. Oysa günümüzde görüntü saptamaya ve yaymaya yarayan birçok aletten sadece biri olan kameralar, birçok insan için, resimleri basmaktansa daha iyi bir alternatif olu turmaktad r. Durum böyle olunca da bilgi toplumu içerisinde, görsel kültür, tabandan tavana do ru yay l m n sürdürmektedir. Kültür Bilimci W.J.T Mitchell a (1995: 34) göre; XXI. yüzy l n problemini görseller olu turmaktad r. Ça lar boyunca sözcük ve metinlerin (yaz l metinler) hâkim oldu u dünyada art k bu durum sona ermekte-

8 698 TÜBAR-XXVII-/2010-Bahar/Ar.Gör. M. Sait TÜZEL dir. Bu yüzy lda birey art k okumak yerine görmek istemektedir (Kress 2003: 171). Martin Jay, günümüzde geli mi ülkelerde gözmerkezli (ing.: ocularcentrism) bir toplumun ortaya ç kt ndan ve anlam n art k söze gerek kalmadan görsel imgeler arac l ile ta nd ndan bahseder (Akt. Rose 2001: 7). Bu yüzy l n bireyini tan mlayan söz; okuyorum yerine görüyorum olmal d r. Art k ça m zda, s radan bir çocuk alt ya ndan on sekiz ya na gelene kadar, saat televizyon seyretmekte; radyo, CD ve pod dinleyerek saat geçirmekte, saatini bilgisayar kar s nda harcamakta ve birkaç bin saatini de sinemada tüketmektedir. (Sanders 1999: 135). Yani bir çocuk 6-18 ya aras ndaki hayat n n dörtte birinden fazlas n medya araçlar kar s nda geçirmektedir. Dolay s ile asl nda ça m z n çocuklar zaten hayatlar n n büyük bölümünü görsel bir okuyucu olarak sürdürmektedirler. Görsel okuryazarl k dü ünceyi daha belirgin k lmas nedeniyle de günümüzde gerekli olan bir beceridir. Nitekim insanlar n büyük k sm art k okuduklar kitaplar üzerinde konu maktansa gazetede gördükleri foto raf veya televizyonda izledikleri video hakk nda konu may tercih etmektedirler. Belki de bunun böyle olmas nda; sözcüklerin bir insan n kavramlar n, nesnelerin ne oldu unu anlamas n sa layan imgeler olmas na kar n; foto raf n somut olmas nedeniyle gerçekleri yans tmas ndad r (Hoffman 2000: 221). Görüldü ü üzere günümüzde, yaz l sözcüklerin ve yaz l metinlerin anlam n ö renmenin gereklili i nas l zorunluysa görsel dilin bile enlerini okumay ve anlamay ö renmek de zorunluluk haline gelmi tir (Parsa 2007: 45). Bu manada bak ld nda 1960 lardan bu yana tart lan görsel okuma konusu günümüzde ya anan geli melere paralel olarak giderek önemli hale gelmekte ve ortaya ç kan yeni okuma türlerine ili kin e itimlerin de çekirde inde yer almaktad r. Neden Görsel Okuryazarl k E itimi? Son yüzy l içerisinde okuma türlerinde ya anan art tan çal mam z n Giri k sm nda bahsetmi tik. Okuma türlerindeki bu art ve metinler ile imajlar n harmanland yeni teknolojilerin uyar lar, okurluk kavram n n tekrar gözden geçirilmesi için do ru zaman oldu unu göstermektedir. Gunther Kress, Literacy in the New Media Age (2003: 19) adl eserinde, okuma alg s n n dil çekirde inin yenilenmesi gereklili i üzerinde durur. Di er bir deyi le ortaya ç kan yeni okuryazarl kta, kelimeler ve metinlerden daha fazlas n anlamak gerekmektedir. James Paul Gee, What Video Games Have to Teach Us about Learning and Literacy (2004: 210) adl eserinde, art k, metinlerde anlam ve bilginin çe itli modeller aras nda (imajlar, metinler, semboller, etkile imler, soyut tasar m-

9 699 TÜBAR-XXVII-/2010-Bahar/Görsel Okuryazarl k... lar, sesler, vb ) in a edilmesinin gereklili i, sadece kelimeler ile yetinilmemesi gerekti i konusunda uyar r. Görseller hem ö renmenin etkilili i hem de kal c l aç s ndan son derece önemlidir ya çocu u hayat deneyiminin % 83 ünü görme, % 11 ini i itme, % 3,5 ini koklama, % 1,5 ini dokunma, % 1 ini ise tatma duyular arac l yla edinmektedir. Bilgilerin alg lanmas nda ise okuduklar m z n % 10 unu, duyduklar m z n % 20 sini, gördüklerimizin % 30 unu, hem görüp hem duyduklar m z n % 50 sini, söylediklerimizin % 70 ini ve söylerken yap lanlar n % 90 n ak lda tutabiliriz (Sönmez 2005; 122). Böylesi bir bilgiye sahip oldu umuzda, görsellerin ve görme yetisinin hayat m zda ne denli önemli bir yere sahip oldu unu görebiliriz. Zihinde, resimlerin kelimelere oranla kat daha h zl i lendi- i dü ünüldü ünde günümüzde görsel okuryazar olman n önemi ve sa lad avantajlar ortaya ç kmaktad r. Bu çerçevede özellikle genel a n yayg n kullan m n n artmas yla birlikte, i aret, sembol, renk, grafik ve resim kavramlar na odaklanan yeni bir okuryazarl k kavram gündeme gelmektedir (Köksal ve Di erleri 2006: 191). Bu noktada, görsel okuryazarl k e itimi, bu kavramlara yönelmesi ve bu kavramlar alg lama becerisini geli tirmeyi amaçlamas aç s ndan son derece gerekli görülmektedir. Feinstein-Hagerty (1994), görsel okurlu un modern dünyadaki genel e itim için okuma, yazma ve aritmetik ile e de er dördüncü bir ö e oldu unu öne sürmektedirler. Ayr ca görsel okuryazarl n genel e itim için neden çok önemli oldu unu u dört madde ile aç klamaktad rlar: 1. Beynin sa yar küresini kullanmay gerektirdi i için, ö renme faaliyetlerine beynin her iki yar m küresinin kat lmas n sa lar. Dolay s ile ö renme sürecinde bütünsel dü ünmeyi geli tirir. 2. Beynin sol yar küresine ait soyut dü ünceleri canl, inand r c, yo un ve bildik hale getirerek ö renmeyi somutla t r r. 3. Ayn dü ünceyi farkl yollarla i leme yetene i kazand rarak farkl bak aç lar kazand r r. 4. çinde ya an lan do al ve do al olmayan çevreden etkilenerek karar alan bireyler yerine; kendi kararlar n alabilen, görsel çevreyi okuyabilen ve anlayabilen bireylerin ortaya ç kmas n sa lar (Aktaran: ler 2002: 156). Muhakkak, bilgi kaynaklar nda ve bireyi çevreleyen kültürde ya anan de i meler e itim-ö retim faaliyetlerinin merkezinde yer alan ö renci unsurunu da etkilemektedir. Günümüz ö rencileri için dünya bir görüntü kayna haline dönü mektedir. XXI. yüzy l n geli en teknolojileri

10 700 TÜBAR-XXVII-/2010-Bahar/Ar.Gör. M. Sait TÜZEL ve kültürü biraz tart mal da olsa- önceki nesle göre daha çok görsel okuyan görsel bir ö renci üretmektedir. (Oblinger-Oblinger 2005: 2). Ö renci profilindeki bu de i imde, e itimcilerin, e itim-ö retim ortamlar n ö rencilerin dünyalar na hitap edecek ekilde düzenlemeleri gereklili ini beraberinde getirmekte ve görsel okuryazarl k e itimi ile ilgili çal malara bat l kültürlerde h z verilmektedir (Freedman-Hernandez 1998: 171). Günümüzde, görsellerle ku at lm bir dünyada ya ayan ö renciler (ya da ö retmenler, ö retim üyeleri ve yöneticiler), do al bir ekilde sahip olduklar görsel okuma yeteneklerinin anlam n n tam olarak fark nda de illerdir. Oysa görsel okuma, anlama yetene i, yaratma kabiliyeti ve kültürel i aretler ta yan imajlar, nesneleri ve görülebilir hareketleri kullanmay gerektirir. Bu yetenekler metinsel okumayla paralel yollarla ö renilebilir. Al t rma ve çal malar ile insanlar; fark na varma, yorumlama ve di er görsel formlar n anlamsal ve dizimsel ayr m n kullanabilme yeteneklerini geli tirebilirler. Görsel okuma becerisi, imajlar n kullan lmas nda, analizinde ve üretiminde ömür boyu daha kolay ve zevkli bir ö renme yakla m n da beraberinde getirir (Felten 2008: 61). Görseller ve çoklu ortam araçlar (ing. multi-media tools), bize bas l ve tekdüze harflerden olu an metinlerin kullan ld tek ortam olan okullar, ö rencinin ilgisini çekecek ve onlar güdüleyecek ekilde yeniden in a etme ans vermesi aç s ndan oldukça önemlidir (Oring 2000: 58). Görseller ve çoklu ortam araçlar ile donat lan s n flar, günümüz ö rencisinin dünyas na yakla an, ona, hayat oldu u ekli ile sunan bir ortam sa lar ve bu ekilde onu, ait oldu u zaman diliminin gereklerine göre e itme ans n e itimcilere sunar. Görüldü ü üzere, görselleri yorumlamak, do ru alg lay p anlamland rmak bir anlama becerisidir. Giorgis ve arkada lar n n da (1999: 148) ifade etti i üzere bu alana ait becerilerin geli tirilmesi gereken ba l ca ders, ana dili dersleridir. Nitekim ülkemizde de, görsel okuryazarl k e itimine yönelik etkinlikler, görsel okuma ve görsel sunu ö renme alan ba l alt nda biraz gecikmeli olsa da- ana dili derleri çerçevesinde TDÖP 1-5 te de yer alm t r. Ana Dili E itiminde Görsel Okuryazarl n Yeri E itimde, özellikle dil e itiminde, metinlerin yerinin çok önemli oldu u bilinen bir gerçektir. Çünkü dil e itimi, büyük oranda metinler merkezinde gerçekle tirilmektedir (Çeçen ve Çiftçi 2007: 39-49). Bu sebeple hedeflenen kazan mlara ula mada, Türkçe derslerinde kullan lan metinlerin niteli i ve ö renme-ö retme sürecinde nas l kullan ld son derece önemlidir (Duman 2003: 151). Metinlerin dil ö retiminde bu denli önemli bir yere sahip olmas de i en metin kavram yla birlikte dil ö -

11 701 TÜBAR-XXVII-/2010-Bahar/Görsel Okuryazarl k... retiminde de bir tak m geli melerin ya anmas n zorunlu k lmaktad r. Bu noktadan hareketle, bu bölümde metnin en önemli anlamlar gözden geçirilerek, bilgisayar ve sanal gerçeklik ça nda metnin ne ifade etti i üzerinde durulacak ve bunun ana dili e itimine yans malar tart lacakt r. Türkçe Sözlükte (TDK 2005) bir yaz y biçim, anlat m ve noktalama özellikleriyle olu turan kelimelerin bütünü, tekst olarak tan mlanan metni, daha eski ama hâlâ en genel anlam yla yaz l kelimeler bütünü olarak tan mlamak mümkündür. Is There a Text in this Class? adl yaz s nda, Stanley Fish, metin kavram n n her disiplin için farkl anlamlara gelebilece ini söyler. Metin, edebiyat üzerine çal an akademisyenler için edebi bir çal mayken tarihçiler için tarihî bir belge, müzikologlar içinse notaya dökülmü bir müzik eseri olabilir (1980: 312). Rorty e (1991) göre ise metin, insan eliyle yap lm herhangi bir nesnedir. Di er bir deyi le metin kelimelerden olu mak zorunda de ildir; bir resim, bina ya da çanak gibi bir insan yap s, bir ritüel gibi bir eylem ya da olay, hatta bir ya da birden fazla ki i bile metin olabilir (Aktaran: Titon 1995: 64). Bu anlam yla metin, insan taraf ndan olu turulmu, her türlü gösterge sisteminin temel metaforu haline gelir ve bu, bizim sadece kelimeler ile s n rl olmayan, tüm insan evrenini kapsayan bir semiyotik gösterenler dünyas nda ya ad m z anlam na gelir. Metin kavram na bir di er farkl bak aç s ise Clifford Geertz taraf ndan getirilmi tir. Geertz (1980), kelimelerin okunabildi i gibi, olaylar n da, metinlerin de okunabilece ini söyler. Geertz e göre bir metnin anlam n n tam olarak anla labilmesi için, olaylar n yaz l biçime nas l dönü türüldü ünün, bu dönü ümün araçlar n n neler oldu unun ve nas l çal t klar n n, olaylar n ak nda anlam n nas l sabitlendi inin bilinmesi gerekir (1980: ). Geertz, bu fikirleri ile olaylar n harfler arac l ile transkripsiyonunun yap larak metinle tirilmesinin, okuyucu aç s ndan bir tak m s n rl l klar getirdi ini ve olaylar n arkas ndaki ilk nedenleri görmelerinin engellendi ini belirtmi olur. Metin tan m na geni lik getiren di er bir ara t rmac ise Jeff Todd Titon dur. Titon (1995), edebiyat n, bir metin modeli olarak görsel oldu- unu, okuma ve yazma eylemlerinin, sayfan n üzerindeki kelimelere i aret ederek gerçekle tirildi ini; bunun da metnin en dar alg lama biçimi oldu unu belirtir. O, metnin daha geni anlamda ele al nmas gerekti ini ve dokunulan, sözlü olan, jestleri vb. içermesi gerekti ini söyler (1995: 63). Ayn yaz n n devam nda Titon, günümüzde, Kuzey Amerika da bulunan birçok insan n hayat nda edebiyat n i levlerini; televizyonun, filmlerin, videolar n ve bilgisayar oyunlar n n üstlendi ini söyler. Art k, yaln z okullar edebiyat n bas l olarak bulunuyormu ças na alg land yerlerdir (1995: 64).

12 702 TÜBAR-XXVII-/2010-Bahar/Ar.Gör. M. Sait TÜZEL Bilgisayar n ve genel a n her eve girmeye ba lad 1990 l y llarda art k görseller bilgisayarlar arac l bireylere kolay bir ekilde ula maya ba lad ve bu durum art k klasik manada okuma eyleminin en büyük arac s olan metin kavram n n da de i mesine neden oldu. Yo unmetin (ing. hypertext), multimedya (ing. multimedia) ve hipermedya (ing. hypermedia) gibi farkl isimler verilen yeni bir metin kavram ortaya ç kt (Titon 1995: 69). Yo un metinler, kâ t üzerinden de il de bilgisayar ekran ndan okunan elektronik belgelerdir (Bolter vd. 1993: 21). Al lageldik bir kitapta, sayfan n di er bir sayfay tek ve belirli bir hat üzerinden takip etmesine kar n, yo unmetinlerde durum böyle de ildir. Yo unmetinler, okura ço ul bilgi alma yollar sunar ve hangi hatlar n seçildi i, okunanlar ve okunmayanlara göre, okuma eylemi ve kazan mlar her seferinde daha farkl olur. Yo unmetinler sadece harfler ile s n rl de ildir, metin üzerindeki ba lant lar, okuyucuyu bazen bir haritaya, bazen resme, bazen de bir ark ya götürebilir. Bu metinlerin do ru okunmas ve anla lmas da hem resimsel hem yaz nsal hem de duyumsal anlama becerilerinin etkili kullan labilmesine ba l d r. Görüldü ü üzere son otuz y ld r metin kavram ile ilgili olarak birçok tart ma ya anm ve teknolojik geli melere de paralel do rultuda klasik metin anlay de i mi tir. Ancak ülkemizde halen Türkçe derslerinin klasik metinlere dayal olarak i lendi i görülmektedir. Ya anan teknolojik ve bilimsel geli melere ra men ders kitaplar na dayal ders i leme yöntemi sürdürülmekte; bu durum da, günümüzde etraf görseller ile ku at lm ö rencilerin dünyas na hitap edememektedir. Oysa XXI. yüzy l da ana dili e itimi, ö rencilerin klasik metinler ile kar la t klar ölçüde; film, foto raf gibi görsel içerikli materyaller ile de kar la mas n gerektiren ve günlük ya ant içerisinde yo un ekilde iletilerine maruz kald görselleri analiz etme becerisini geli tirmeye dayal bir yap ya sahip olmal d r. Nitekim hem 2004 y l nda yay mlanan TDÖP 1-5 te görsel okuma ve görsel sunu ö renme alan na yer verilmi olmas hem de 2005 y l nda yay nlanan TDÖP 6-8 de dinlemeizleme ö renme alan na yer verilmi olmas art k ana dili derslerinde görsel materyalleri anlamland r p üretmenin önemini ve gereklili ini ortaya koymaktad r. Sonuç Ülkemizde 2005 y l nda uygulamaya konulan TDÖP 1-5 ile müfredata giren görsel okuryazarl k, geli mi ülkelerde kavramsal olarak yar m yüzy la yak n bir zamand r tart lmaktad r. Bu tart malar henüz konuya bütüncül bir bak aç s getirmese de geli en teknolojilerin de yard m yla, konuyu h zla yükselen bir kavram haline getirmi ve e itimö retim müfredatlar n n çekirde ine yerle tirmi tir. Ülkemizde ise son il-

13 703 TÜBAR-XXVII-/2010-Bahar/Görsel Okuryazarl k... kö retim okullar müfredatlar yla birlikte bu yönde ad mlar at lm ve görsel okuryazarl k kavram tart lmaya ba lanm t r. Ancak TDÖP 1-5 incelendi inde, Görsel Okuma ve Görsel Sunu ö renme alan ba l alt nda ele al nan görsel okuryazarl k becerisine ili kin yeterli k lavuzlaman n yap lmad ; dolay s ile ö retmenlerin görsel okuryazarl k konusunda yeterli donan ma sahip olmad klar görülmektedir (Kuru 2008: ). Durumun böyle olmas nda program uygulamaya konulmadan önce, ö retmenlerin yeterli hizmet içi e itime tabi tutulmamalar n n etkili oldu u dü ünülmektedir. Ancak buna ra men e itim fakültelerinin programlar nda halen görsel okuryazarl a ili kin bir ders bulunmamakta; dolay s ile yeni yeti en ö retmenler de ilgili bilgi ve becerilerden yoksun kalmaktad r. Bu nedenle e itim fakültelerinin S n f Ö retmenli i ve Türkçe Ö retmenli i bölümlerinin programlar na görsel okuma ve görsel sunu ö renme alan ile ilgili dersler konulmas n n yararl olaca dü ünülmektedir. TDÖP 6-8 in MEB taraf ndan 2005 y l nda yay mlanan taslak program nda, ö renme alanlar içerisinde Görsel Okuma ve Görsel Sunu ba l na yer verilmesine kar n, 2006 y l nda yay mlanan program n son halinde, ilgili ö renme alan na yer verilmedi i görülmektedir. Ancak ö renme alan n n programdan kald r lm olmas na kar n görsel okuma ve görsel sunu alan na ili kin kazan mlar n programda aynen yer ald görülmektedir (Tüzel 2009: 431). Bu durum da, hem program n bütüncüllükten uzak kalmas na neden olmakta; hem de ilkö retim ikinci kademede Türkçe dersini yürüten ö retmenlerin görsel okuma ve görsel sunu ö renme alan na ili kin becerileri geli tirmekten uzak kalmas na neden olmaktad r. Dolay s ile bu eksikliklerin giderilmesi için TDÖP 6-8 de de görsel okuma ve görsel sunu ö renme alan na yer verilmesinin yararl olaca dü ünülmektedir. KAYNAKÇA ANDERSEN. M. vd (..), Visual Literacy, The Internet And Education (son eri im ). AUSBURN, L.J. ve F. B. Ausburn (1978), Visual Literacy: Background Theory and Practice, Programmed Learning And Educational Technology. BAMFORD, Anne (2008), The Visual Literacy White Paper, (son eri im ). BOLTER, Jay David, Joyce, Michael Smith, John B. (1993), Getting Started with Sroryspace Cambridge, Mass.: Eastgate Systems. BOX C.A. Cochenour. J. (1998), Visual Literacy: What Do Prospective Teachers Need Toknow?, Visual Literacy n Life And Learning, The 19 th

14 704 TÜBAR-XXVII-/2010-Bahar/Ar.Gör. M. Sait TÜZEL Annual Conference of the nternational Visual Literacy Association. Published in Virginia. ÇEÇEN, M. A. Ve Çiftçi, Ö. (2007), lkögretim 6. S n f Türkçe Ders Kitaplar nda Yer Alan Metinlerin Tür ve Tema Aç s ndan nncelenmesi Milli Egitim, 173, DEBES, John (1968), Some Foundations Of Visual Literacy, Audio Visual nstruction, 13, s DUMAN, A. (2003), Türk Soylulara Türkiye Türkçesi Ö retiminde Metin Seçimi, Türklük Bilimi Ara t rmalar (Türkçenin Ö retimi Özel Say s ), 13, s FELTEN, Peter, (2008), Visual Literacy, Change, November-December, s F SH, Stanley (1980), Is There A Text n This Class?, The Authorityof nterpretive Communities, Mass.: Harvard Universty Press, Cambridge. FREEDMAN, K Ve F. Hernandez (1998), Curriculum, Culture And Art Education: Contemporary Perspectives, State University of New York Press, New York. GEE, James Paul (2003), What Video Games Have To Teaching Us About Literacy And Learning, Palgrave Macmillan, New York. GEERTZ, Clifford (1980), Blurred Genres, The American Scholar, 49, s G ORG S, C.-Johnson, N. J.- Bonomo, A.-Colbert, C., (1999) Visual Literacy, Reading Teacher, 53(2), s HOFFMAN, Gregg (2000), Visual Literacy Needed n The 21st Century, Etc., 57 (2), Summ (Ulakbim). LER, inasi (2002), Günümüzde Görsel Okuryazarl k Ve Görsel Okuryazarl k E itimi, Uluda Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi, XV(1), s KÖKSAL, Kemal- Temur, T.- Akçam, H. (2006) lkö retim 1. S n f Ö rencilerinin Görsel Okuma Becerileri Üzerine Bir Ara t rma, Gazi Üniversitesi Ulusal S n f Ö retmenli i Kongresi Bildiri Kitab, s KURU, Arma an (2009), lkö retim Be inci S n f Türkçe Dersi Ö retim Program nda Yer Alan Görsel Okuma ve Görsel Sunu Becerilerinin Ö retmen Görü leri Do rultusunda ncelenmesi, (Çukurova Üniversitesi Yay nlanmam Yüksek Lisans Tezi), Adana. KRESS, Gunther (2003) Literacy n The New Media Age, Routledge, New York. LESTER, Paul Martin (2000), Visual Communication: Images With Messages, 2nd Ed., Wadsworth. MEB (2005), lkö retim Türkçe Dersi Ö retim Program Ve K lavuzu (1-5. S n flar), MEB Yay nlar, Ankara. MEB (2006), lkö retim Türkçe Dersi Ö retim Program Ve K lavuzu (6,7,8. S n flar), MEB Yay nlar, Ankara.

15 705 TÜBAR-XXVII-/2010-Bahar/Görsel Okuryazarl k... M TCHELL, W. J. (1995), Picturetheory: Essays On Verbal And Visual Representation, University Of Chicago Press, Chicago. MOR ARTY, S.E. A Conceptual Map Of Visual Communication, Journal Of Visual Literacy, 17:2, s. 9-24, OR NG, S. (2000), A Call For Visual Literacy, School Arts, April, s OBL NGER, D. G (2005), Educating The Net Generation, Boulder, Educause. PARSA, Alev Fato (2004), mgenin Gücü Ve Görsel Kültürün Yükseli i Ana Dili, 33, s PARSA, Alev Fato (2007), Görsel Okuryazarl k, Fotografya, S. 20 gen.tr/cnd/index.php?id=248,0,0,1,0,0 (son eri im ). PETTERSON, Rune (1993), Visual nformation, Educational Technology, Englewood, Cliffs. PURVES, D., & Lotto, R. B. (2003), Why We See What We Do: An Empirical Theory Of Vision, Sunderland, Ma: Sinauer Associates. ROBERTSON, M.S.M. (2007), Teaching Visual Literacy n The Secondary English/ Language Arts Classroom: An Exploration Of Teachers Attitudes, Understanding And Aplication, krex.kstate.edu/dspace/handle/2097;/269-14k (son eri im ). ROSE, Gillian (2001), Visual Methodologies, Sage Publication, London. SANDERS, Barry (1999), Öküzün A s Elektronik Ça da Yaz l Kültürün Çökü ü Ve iddetin Yükseli i, (çev. Tahir ehnaz), Ayr nt Yay nlar, stanbul-universite de Nantes, Nantes. SÖNMEZ, Özge (2005), L Enseignement de la Culture- Civilisation Française dans les Manuels Scolaries Utilises en Turquie, (Universite de Nantes Yay nlanmam yüksek lisans tezi), Nantes. TDK (2005), Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, Ankara. T TON, Jeff Todd (1995), Text, The Journal Of American Folklore,108, s TÜZEL, Sait (2009), lkö retim Türkçe Dersi Programlar n n Görsel Okuma Ba lam nda De erlendirilmesi, nternational Symposium on Sustainable Development, 9-10 Haziran, Sarajevo.

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

BİLGİSAYAR TABANLI OKURYAZARLIK PROGRAMI. Temelleri, Uygulaması, Geleceği. 16 Mayıs 2012

BİLGİSAYAR TABANLI OKURYAZARLIK PROGRAMI. Temelleri, Uygulaması, Geleceği. 16 Mayıs 2012 BİLGİSAYAR TABANLI OKURYAZARLIK PROGRAMI Temelleri, Uygulaması, Geleceği 16 Mayıs 2012 Türkiye nin yetişkinler için ilk bilgisayar tabanlı okuryazarlık programı www.acevdeokuyaz.org Neden Bilgisayar Tabanlı

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Dr. Ayhan HELVACI Giriş Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan eğitim birçok disiplinlerden

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal K TAP TANITIMI Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal Doç. Dr. Süleyman Akyürek, lkö retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö retmen Adaylar n n Yeterlikleri

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir.

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir. Kök Kavramı Örneklerle Konu Anlatımı 1 TÜRKÇE DERSİNDE ATATÜRKÇÜLÜK 2104 sayılı Tebliğler dergisinde yayımlanan Temel Eğitim ve Orta Öğretim Kurumlarında Atatürk İlke ve İnkılaplarının Öğretim Esasları

Detaylı

Medya ve Basın (ETI201) Ders Detayları

Medya ve Basın (ETI201) Ders Detayları Medya ve Basın (ETI201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medya ve Basın ETI201 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Türkiye de Okutulan Fen ve Teknoloji Kitap Setlerindeki Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre (FTTÇ) Konularının Değerlendirilmesi

Türkiye de Okutulan Fen ve Teknoloji Kitap Setlerindeki Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre (FTTÇ) Konularının Değerlendirilmesi 510 Türkiye de Okutulan Fen ve Teknoloji Kitap Setlerindeki Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre (FTTÇ) Konularının Değerlendirilmesi Dr. Elif Bakar, MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü, elifbakar@gmail.com Özet Fen

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin; Öğretmenlik mesleği ile tanışmalarını, Öğretmenliğin özellikleri

Detaylı

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK DANIġMAN: Faik GÖKALP SOSYOLOJĠ ALANI ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠ ARASI ARAġTIRMA PROJE YARIġMASI BURSA TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda öğrencilere ya da yetişkinlere çocuk eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çocuk gelişimi ile ilgili hangi

Detaylı

GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON DERSİ

GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON DERSİ GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON DERSİ MODÜL ADI SÜRESİ DİKSİYON - 1 40/32 DİKSİYON - 2 40/32 BEDEN DİLİ 40/32 DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK/DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL SÜRE DERSİN AMACI DERSİN

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır?

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır? Nisan, 01.04.2013 OTĠZM, EĞĠTĠM HAKKI VE UYGULAMALARI Nisan ayı otizm farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Gün, ay ve yıl olarak belli amaçlara hasredilen tema lar, toplumda dikkat çekmek, konunun önemini

Detaylı

Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi (ETI303) Ders Detayları

Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi (ETI303) Ders Detayları Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi (ETI303) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi ETI303 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ *

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ * HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ * Doç. Dr. Meral TEKİN ** Son yıllarda halk eğitimi, toplumdaki öneminin giderek artmasına koşut olarak, önemli bir araştırma alanı olarak kabul görmeye

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İçin Grafik Tasarımı II (PR 214) Ders Detayları

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İçin Grafik Tasarımı II (PR 214) Ders Detayları Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İçin Grafik Tasarımı II (PR 214) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İçin Grafik

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı

Medya ve Toplumsal Temsil (PR 437) Ders Detayları

Medya ve Toplumsal Temsil (PR 437) Ders Detayları Medya ve Toplumsal Temsil (PR 437) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medya ve Toplumsal Temsil PR 437 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi)

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi) YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi) YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama), Türk yükseköğretiminde görev yapan akademisyenlere ait kişisel akademik bilgilerin ve bilimsel / akademik

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Tasarım I GRT 207 Her İkisi 1 2 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

Geleceğin Dersliğini Tasarlamak

Geleceğin Dersliğini Tasarlamak Geleceğin Dersliğini Tasarlamak Mehmet MUHARREMOĞL Ulusal Koordinatör mmuharremoglu@meb.gov.tr Zehra SAYIN Teknik Koordinatör zehrasayin@meb.gov.tr Projenin yasal çerçevesi itec Projesi 7. ÇP Bilgi ve

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Tematik Ağ Projesi AEHESIS

Tematik Ağ Projesi AEHESIS Tematik Ağ Projesi AEHESIS Aligning a European Higher Education Structure In Sport Science Spor Bilimleri Eğitimini Avrupa Yükseköğretiminde Uyumlaştırma 3. Yıl Proje Raporu - Özet - 2006 PROJE HAKKINDA

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı...

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı... 0 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı...... 2 2. Proje Yönetimi... 2 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2 4. Projenin Süresi... 2 5. Projenin Kapsamı... 2 6. Projenin Saklanması... 3 7. Proje ve Raporlama... 3

Detaylı

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık

Detaylı

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN SOSYAL ŞİDDET Süheyla Nur ERÇİN Özet: Şiddet kavramı, çeşitli düşüncelerden etkilenerek her geçen gün şekillenip gelişiyor. Eskiden şiddet, sadece fiziksel olarak algılanırken günümüzde sözlü şiddet, psikolojik

Detaylı

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU PAYDAŞLARIMIZ KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU Stratejik Amaç 1: Kurumsal Tanınırlığı Artırmak Hedef 1: 2014 yılı sonuna kadar

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Tasarım Psikolojisi SEÇ356 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ University Grants Committee (UGC) Çeviren : Doç. Dr. M. ÂDEM UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da

Detaylı

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA 1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA Bu bölümde sosyal medya kavramı, gelişimi, özellikleri ve sosyal medya araçları ele alınarak geleneksel medya ve sosyal medya arasındaki farklar incelenmiştir. Ayrıca bu bölümde,

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi :22.02.2011 Karar No :2011/DK-10/91 Gündem Konusu :İnternetin Güvenli Kullanımı. KARAR : 5809 sayılı Kanunun 4 üncü 6 ncı ve 50 inci maddeleri

Detaylı

ULAKBİM Danışma Hizmetlerinde Yeni Uygulamalar: Makale İstek Sistemi ve WOS Atıf İndeksleri Yayın Sayıları Tarama Robotu

ULAKBİM Danışma Hizmetlerinde Yeni Uygulamalar: Makale İstek Sistemi ve WOS Atıf İndeksleri Yayın Sayıları Tarama Robotu ULAKBİM Danışma Hizmetlerinde Yeni Uygulamalar: Makale İstek Sistemi ve WOS Atıf İndeksleri Yayın Sayıları Tarama Robotu Serpil YETGİN * Öz Günümüzde daha fazla bilginin elektronik olarak elde edilmesi,

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI ANKARA 2011 GENEL

Detaylı

Sunum Becerileri (ENG 202) Ders Detayları

Sunum Becerileri (ENG 202) Ders Detayları Sunum Becerileri (ENG 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sunum Becerileri ENG 202 Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i ENG 101, ENG 102,

Detaylı

Cambridge IGCSE Program Tanıtımı

Cambridge IGCSE Program Tanıtımı Cambridge IGCSE Program Tanıtımı Cambridge Uluslararası Sınavları 5-19 yaş grubuna yönelik uluslararası eğitim-öğretim programları ve yeterlilikleri sağlayan dünyanın en büyük kurumu 160 tan fazla ülkede

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Ünite Planı Öğretmenin Adı, Soyadı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mahalle Okulun Bulunduğu İl Emine ÇELİKCİ Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Koyunbaba mahallesi ÇORUM Ünit Bilgisi Ünite Başlığı

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA, 2015 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

Bulunduğu Kaynaştırma

Bulunduğu Kaynaştırma İşitme Engelli Öğrencilerin Bulunduğu Kaynaştırma Ortamlarında Fiziksel Düzenlemeler Araş. Gör. Duygu BÜYÜKKÖSE Araş. Gör. Hüseyin KOÇ Doç. Dr. Hasan GÜRGÜR ÖZEK 2015, Anadolu Üniversitesi Giriş İşitme

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ TANIM İletişim sistemlerinin ve her türlü elektronik aletin tasarımı, üretim teknolojisi, çalışma ilkeleri, yapımı ve işletilmesi ile ilgili alanlarda çalışan kişidir. A- GÖREVLER Elektronik ve haberleşme

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı?

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? *Av.Erdal AKSU 17 Kasım 2008 KONU: Rekabet Kurulu nun 03.07.2008 tarihinde Kablo TV şebekesine entegre

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU OkulNET Kullanım Kılavuzu EKİM 2012 1 İçindekiler GİRİŞ...3 ANASAYFA...3 EĞİTİM...4 SINAVLAR...6 ŞUBEM...9 KİŞİSEL BİLGİLER...10 AJANDA...10

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Fransızca-Türkçe Çeviri II (ETI472) Ders Detayları

Fransızca-Türkçe Çeviri II (ETI472) Ders Detayları Fransızca-Türkçe Çeviri II (ETI472) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Fransızca-Türkçe Çeviri II ETI472 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

Sunum Akışı. EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış

Sunum Akışı. EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış Sunum Akışı EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış EBA nedir? Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş doğru e-içerikleri

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı