BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109"

Transkript

1 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109

2 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:109 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti. Tel: (Pbx) Fax: MART 2009

3 ÖNSÖZ Sevgili gençler; Biz sizleri çok seviyor ve önemsiyoruz. Bu ülkenin sosyal ve ekonomik kalkýnmasýný, huzur ve mutluluðu sizler saðlayacaksýnýz. Sizler bizim için çok önemlisiniz, çok deðerlisiniz. Bu sebeple, sizin eðitiminize ayrý bir önem veriyoruz. Onun içindir ki, siz gençlerimizin eðitimi için yapýlan yatýrým ve harcamalar da bu güne kadar hiçbir fedakarlýktan kaçýnmadýk, bugünden sonrada kaçýnmayacaðýz. Biz bireysel akýldan, ortak akýlýn daha üstün olduðuna inanýrýz. Katýlýmcýlýða ve þeffaflýða büyük önem veririz. Sizin görüþleriniz, fikirleriniz ve önerileriniz bizim için çok önemlidir. Eðitim ve gençlik sorunlarýnýn çözümünde, aktif rol almanýzý, kendi sorunlarýnýza kendinizin sahip çýkmanýzý istiyorum. Bu sebeple gençlik meclisimizi oluþturduk. Bu; demokratik bir uygulamadýr. Siz genç beyinlerin yönetme katýlmasý hususunda atýlmýþ önemli bir adým dýr. Bu mecliste sorunlarýnýzý tartýþacak, çözüm önerileri üreteceksiniz. Bizde; sizlerden gelen önerileri hayata geçirmek için her türlü imkanlarýmýzý seferber edeceðiz. Sevgili gençler; hayatta her birimizin belli hedefleri olmalýdýr. Hepimizin, çok okuyan, çok düþünen ve çok çalýþan insanlar olacaðýnýzý ümit ediyorum. Baðcýlar gençlik meclisimizin Þura sunumlarýný takip ettim, çok güzel geçti. Gençlik meclisimizin önemli projelerinin olduðunu gördüm. Bizler Baðcýlar Belediyesi olarak, gerçekleþtirdiðimiz bütün etkinliklerimizde yapýlan konuþmalarýn, verilen faydalý bilgilerin kitaplaþtýrýlmasýný ve gelecek nesillerimizin istifadesine sunulmasýný istiyoruz. Baðcýlar gençlik meclis þurasýnda sunulan bildiriler, yapýlan konuþmalar, açýklanan görüþ ve düþünceler, gençlik meclisi ile ilgili teklifler, þurayý yansýtan resimler bu kitabýn muhtevasýný oluþturmaktadýr. Baðcýlar gençlik meclisine ve emeði geçen herkese katkýlarýndan dolayý teþekkür ediyor, arzu edilen faydayý saðlamasý dilek ve temennisiyle sevgiler sunuyorum. Lokman Çaðýrýcý Belediye Baþkaný

4

5

6 Melike Yazýcý Gençlik Bir hazinedir. Ne mutlu gençliðine bakarak geleceðine yön verenlere, geleceði uðruna fedakarlýk yapan insandýr genç. Ýþte þu anda geleceði uðruna fedakarlýk yapan biz gençlerle berabersiniz. Her birinize ayrý ayrý hoþ geldiniz diyorum. Bu anlamlý programa, yani biz gençlerin þûrasýna hepiniz hoþ geldiniz þeref verdiniz. Þu anda Baðcýlar Kaymakamýmýz Veysel Yurdakul aramýzda bulunmaktalar, hoþ geldiniz diyoruz. Ak Parti Baðcýlar Ýlçe Baþkanýmýz Necati Karagöz aramýzdalar, hoþ geldiniz diyoruz. Baðcýlar Belediye Baþkanýmýz Sayýn Lokman Çaðýrýcý Beyefendi aramýzdalar, hoþ geldiniz diyoruz. Baðcýlar Ýlçe Milli Eðitim Müdürümüz Kadir Kuþ Bey aramýzdalar, hoþ geldiniz diyoruz. Ak Parti Baðcýlar Ýlçe Gençlik Kolu Baþkaný Abdullah Özdemir aramýzdalar, hoþ geldiniz diyoruz. Sunumlarýný bizlerle paylaþacak olan arkadaþlarýmýz sahnedeki yerlerini aldýlar. Ama biz gönül dünyamýzdan þehitlerimiz, büyüklerimiz,

7 gazilerimiz ve kendimiz için Ýstiklal Marþý'mýzý güçlü bir sesle okuyarak programýmýzý baþlatmak istiyoruz. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý için buyurun lütfen. ÝSTÝKLAL MARÞI Teþekkür ediyorum. Bugün burada Gençlik Þûramýzýn 7.'sini gerçekleþtiriyoruz. Yarýnýn ümidi, geleceðin parýltýsý biz gençlerin, sizlere sorunlarýmýzý daha etkili, daha ayrýntýlý anlatmamýz için, yapýlan konuþmalarýn biraz kýsa tutulmasýný rica ediyorum. Þimdi genç Belediye Baþkanýmýz Sayýn Lokman Çaðýrýcý'yý açýlýþ konuþmasý için kürsüye davet ediyoruz. 7

8 Lokman Çaðýrýcý Belediye Baþkaný Sayýn Kaymakamým, Ýlçe Baþkanýmýz, Milli Eðitim Müdürümüz, Gençlik Kolu Baþkanýmýz, Çok Kýymetli Katýlýmcýlar, Sevgili Gençler öncelikle hepinizi saygý ve sevgiyle selamlýyorum, programýmýza hoþ geldiniz. Yönetiþim, birlikte yönetme bu son zamanlarda özellikle ülkemizde sýkça konuþulan terimler. Ama Baðcýlar bunlara alýþtý ve Çocuk Meclisinden Gençlik Meclisine, Hanýmlar Meclisinden, Ýzci Meclisinden Çevre Meclisine, Özürlüler Meclisine kadar bir çok sosyal meclisleri bünyesinde bulunduran bir Baðcýlar sene önce böyle bir yönetimin, böyle bir oluþum konuþulduðunda kimsenin inanmasý da mümkün deðildi. Çünkü Baðcýlar'ý birileri çok farklý görüyorlardý. "Varoþ" diyorlardý veya Ýstanbul'un kenar semtleri diye addediyorlardý. Ama bugün Baðcýlar gerçekten, gerek Ýstanbul'da, gerekse Türkiye'mizde en güzel nadide yönetimin sergilendiði ve hizmetlerin oluþtuðu bir yerleþim yeri. Ýstanbul'un da en büyük ilçesi olmasý hasebiyle bundan sonra hepimize daha farklý ve daha dikkatli görevler düþtüðünü de özellikle vurgulamak istiyorum.

9 Bugün aslýnda burada gençler konuþacak, bizler dinleyeceðiz. Farklý ve önemli konularda, hep babasýnýn, dedesinin, amcasýnýn söyledikleriyle, yönlendirmesiyle hareket eden bir gençlikten bugün, okuyan, düþünen ve araþtýran bir gençlik. Kendi problemlerine, yine çevresinin problemlerine, ülkesinin problemlerine katký saðlayan bir gençlik. Ýþte okullarýmýz buradalar. Onlar bugün çok güzel sunum yapacaklar. Çünkü geçen yýllarda da ayný güzelliði burada sergilediler. Çocuk Meclisimizden de bunlarýn sinyalini zaten almýþtýk. Biz onlara güveniyoruz. Çünkü birilerinin söylediði gibi, söz de deðil gerçekten özde bu ülkeyi seviyoruz, özde bu gençliði seviyoruz ve sahip çýkýyoruz. Türkiye genç bir nüfusa sahip Baðcýlar da ülkemizin en genç yerleþim yerlerinden biri. 158 bin öðrenci sadece ilk öðretim lise, üniversitesi hariç. Bu bir potansiyeldir. Ýyi de bir potansiyeldir ve ilgilenildiðinde, alaka gösterildiðinde çok güzel projelere de imza atacaklarýný da, attýklarýný da biz gördük. Onun için diyoruz ki yýllar önce de bir sloganýmýz vardý bizim hiçbir dönemde seçim için, dönem için çalýþmadýk. Biz Baðcýlar'da hep gelecek nesil için neler yapýlabilir, gelecek için bu ülkeye nasýl imza atýlabilir, hep bunun gayreti içersinde olduk ve hizmet ederken de yapýlan hizmetin gençliðe yapýlan hizmetin, yatýrýmýn karþýlýðýný da alarak bugünlere geldik. Ýþte her zaman olduðu gibi yine birinci önceliðimiz eðitim diyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Ýþte bazý okullarýmýz da burada vardý. Yine fýrsat buldukça okullarýmýzý da ziyaret ediyoruz. Daha dar mekanlarda onlarla fikir alýþveriþinde bulunuyoruz. O fikirler bize gerçekten ýþýk tutuyor. Küçük görülebilen, ama farklý fikirleri bir araya getirdiðinizde güzel projeler de ortaya çýkýyor. Eðitim yine birinci önceliklerimizin baþýnda. Bu, problemi çözene kadar böyle olacak. Her þeyin temelinde eðitim ve bizim belediyecilik hizmetlerimizde de eðitimin faydasýný ve güzelliðini de gördük. Gerek okullarýmýzýn fiziki mekanlarýnýn iyileþtirilmesi, gerekse yeni okul yapýmýyla tamirat, bakýmýyla ve bilgisayarýndan projeksiyon cihazýna, ki son olarak da Baðcýlar'da tüm okullarýmýzda kamera güvenlik sistemi kuruyoruz. Bu da güvenlikte bayaðý bir iyileþtirme getirdi. Bu da yeterli deðil inþallah o ailelere ulaþarak yine sizler vasýtasýyla okul müdürlerimiz, aile birliklerimiz vasýtasýyla da ailelerin de rehabilitasyonunu mutlaka saðlamamýz lazým. Netice itibariyle; o yöredeki o mahalledeki ailenin çocuklarý, yine onlar bizim çocuklarýmýz. Onlara kimsesiz diyorlar ama kimsesiz deðil, onlarýn kimsesi var ama kimi yok. 9

10 Yani ilgisiz çocuklar onlar. Ýttiðinizde olduðu mekandan belki bir süre uzaklaþtýrmýþ olabilirsiniz, ama kovalamayla, zorbalýkla, veya bu tür þeylerle mümkün deðil ki. Tedavi veya rehabilite olma þansýnýn, ailesi ile birlikte onlarla ilgilenildiðinde çok daha kolay olacaðýna inanýyorum. Emniyet bu konuda gerçekten çok titiz çalýþmalar yapýyor. Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðümüzle birlikte bizler de sosyal olarak buna destek veriyoruz. Yine eðitim yardýmlarýmýzdan, öðrenci ve diðer, okullara yapmýþ olduðumuz yardýmlara kadar amacýmýz; Tamamen eðitim verimliliði için alt yapýnýn iyileþtirilmesidir. Gençlik kampý yaptýk. Gerçekten çok güzel bir kamp oldu baþarýlý öðrencilerimizle birlikte. Bu da diðer belediyelerde olan bir þey deðil. Bizim hem Ýzmit Kefken'de güzel bir yerimiz var hem de Kemerburgaz'daki arazimiz çok güzel. Tamamen sizlerin 12 ay da kullanabileceðiniz. Biz zaten tamamen ücretsiz olarak servislerle taþýyoruz. Yazýn bir çok okulumuz gitti. Ýnþallah bu yýl da hedef Baðcýlar'daki 158 bin öðrencinin tamamýnýn o mekana gidip farklý ortamda, farklý arkadaþlýklarý ve kaynaþmanýn saðlanmasý. Ben bu çalýþmalara katký saðlayan gerçekten Baðcýlar'ýn geleceðine yön veren, gerek eðitim kalitesiyle gerekse tüm çalýþmalarda öncülük eden baþta Sayýn Kaymakamýmýz olmak üzere Ýlçe Milli Eðitim Müdürümüz nezdinde yine Okul Müdürlerimize, Þube Müdürlerimize, öðretmen- 10

11 lerimize ve öðrencilerimize teþekkür ediyorum. Onlar da bu Baðcýlar için Baðcýlar'ýn ve ülkemizin daha uygar, muasýr medeniyetler seviyesine hýzlý bir süreçte kavuþmasý için güzel çalýþmalara imza atýyorlar ve destek oluyorlar. Desteklerinden dolayý tekrar takrar teþekkür ediyorum. Tabii ki Gençlik Meclisi Baþkanýmýza yine yeni oluþumda yeni bir liste oluþacak bunda belki devam eden arkadaþlar olacak ayrýlan arkadaþlar olacak, belki gençliðini doldurup gençlerin sýnýrýný aþan arkadaþlarýmýz olacak, onlar da artýk Çevre Meclisi'ne Ýzci Meclisi'ne doðru hareket edecekler. Emeði geçen herkese ben teþekkür ediyorum. Onlarýn emekleri gerçekten çok büyük ve yeni seçilecek, yeni görev alacak arkadaþlara da baþarýlar diliyorum. Ýnþallah bu ülkenin geleceðinin temel taþlarý ve yarýnlarýmýzýn teminatý onlar. Biz onlara güveniyoruz ve onlara baþarýlar diliyorum. Melike Yazýcý Belediye Baþkanýmýza teþekkür ediyoruz. Þu anda aramýzda Belediye Meclis üyelerimiz, Belediye Baþkan Yardýmcýlarýmýz, Baþkan Müþavirlerimiz, Milli Eðitim Þube Müdürümüz, okul müdürlerimiz ve öðretmenlerimiz bulunmaktalar. Onlara da hoþ geldiniz diyoruz. Þimdi, Baðcýlar Belediyesi Gençlik Meclisi Baþkanýmýzý dönemimizle ilgili çalýþmalarýmýzý paylaþmasý için alkýþlarýnýzla davet edeceðiz. Alkýþlarýmýz Gençlik Meclisi Baþkanýmýz Koray Çakmak için. 11

12 Koray Çakmak Gençlik Meclisi Baþkaný Sayýn Belediye Baþkaným, Sayýn Kaymakamým, Sayýn Ýlçe Milli Eðitim Müdürüm, Sayýn Ak Parti Ýlçe Baþkaným, Sayýn Ak Parti Ýlçe Gençlik Kollarý Baþkaným, Deðerli Meclis Üyeleri, Saygý deðer Öðretmenlerimiz, Deðerli Baðcýlar Gençliði hepinize þûrâmýza hoþ geldiniz diyorum, saygýyla selamlýyorum. Gençlik meclisimiz 2004 yýlýnda kurulan bir meclistir yýlýndan beri süregelen dönem içerisinde deðiþikliklerle faaliyetlerine devam etmiþtir. Gençlik Meclisimizin temel amaçlarýný þimdi size sýralayacaðým. Baðcýlar'da yaþayan gençlerin sorunlarýný tespit edip çözümler üretmek, Yaþadýklarý kentin sorunlarýyla ilgilenmelerini saðlamak, Ýyi bir çevre edinmelerini temin etmek, Çeþitli konulardaki görüþ ve düþüncelerini ifade edecek bir ortam meydana getirmek, Milli ve manevi deðerlerini, gelenek ve göreneklerini ve tüm toplumsal

13 deðerlerine sahip çýkan bir kuþaðýn yetiþmesi için her türlü çalýþmayý yapmaktýr. Bu çalýþmalar yapýlýrken tamamen þeffaf davranýlmaya özen gösterilmiþ baþarýlýya destek, baþarýsýza teþvik, imkaný olmayanlara da imkan saðlanmaya çalýþýlmýþtýr. Meclisimizin diðer amaçlarýndan biri de, gençlerimize demokrasi ve demokratikleþme yolunda daha gençken belli bir alt yapý oluþturarak onlarýn geliþimine katký saðlamak. Meclisimizce oluþturulan yönetim kurulu komisyonlarýmýz birlik içinde çalýþmalarýný yürüterek, bu çalýþmalar içerisinde çeþitli projeler üretmiþ ve bu projeleri faaliyete geçirmiþtir. Bu projelerimizin baþlýcalarý þunlardýr; Gençlik Þûralarý: Artýk geleneksel hale gelen Baðcýlar Belediyesi Gençlik Þûralarý her yýl düzenli olarak düzenlenmektedir. Geçen sene düzenlenen 6. Gençlik Þûramýz kitaplaþtýrýlarak tüm gençlerimize ücretsiz olarak daðýtýlmýþtýr. Gençlik Meclisi Resmi Web Sitesi: Baðcýlar Belediyesi Gençlik Meclisinin yaptýðý faaliyetler hakkýnda halký bilgilendirmek, yapýlacak duyurular sayesinde etki alanlarýmýzý arttýrmak ve Baðcýlar Belediyesi Gençlik Meclisini halka tanýtmak amacýyla meclisimiz basýn- yayýn komisyonu tarafýndan adresinde internet sitemiz oluþturulmuþtur. Geleneksel Gençlik Þöleni ve Ödül Törenleri: Baðcýlar Belediyesi ve Gençlik Meclisi tarafýndan baþarýyý teþvik, baþarýlýyý da ödüllendirmek amacýyla her yýl Gençlik Þöleni ve Ödül Törenleri düzenlenmektedir. Geleneksel hale gelen Gençlik Þöleni ve Ödül Törenlerinde ilçemizde baþarýlý olan, okullarýnda derece yapmýþ, ülke ve dünya çapýnda sportif faaliyetlerde derece almýþ gençlerimiz baþarý yapmýþ gençlerimiz ödüllendirilmektedir. Sýra Bende Seminerlerimiz: Okullarýmýzda yapýlan çalýþmalar doðrultusunda oluþturulan gönüllü Gençlik Meclisi üyelerimizin öncülüðünde okullarýmýzda gençlerin sorunlarýný dile getirebilecekleri, çözüm üretebilecekleri, çeþitli toplumsal konular üzerinde sunum yapabilecekleri ortamlar oluþturularak 13

14 gençlerimize sosyal olma ve kendilerini geliþtirmeleri açýsýndan faydalý ortamlar oluþturulmuþtur. Darülaceze Ziyaretleri: Gençlik Meclisi Yönetim Kurulu ve Üyelerinden oluþan 30 kiþilik grup eþliðinde Okmeydaný'nda bulunan Darülaceze Müessesesi ziyaret edilmiþtir. Yaþlýlarýmýzla birebir ilgilenen ve onlara çiçekler ederek gönüllerini alan Gençlik Meclisi üyelerimiz yaþlýlarýmýza yalnýz olmadýklarý mesajýný vermiþtir. Paneller ve Anma Programlarý: Gençlik meclisimiz Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Gençlik Meclisiyle ortaklaþa yazar ve düþünürlerin katýldýðý çeþitli paneller ve anma programlarý hazýrlamýþlardýr. Kültürel Gezilerimiz: Baðcýlar Belediyesi ve Gençlik Meclisi tarafýndan son iki yýl içerisinde Ankara, Çanakkale ve Kapadokya'ya hava yoluyla geziler düzenlenmiþtir. Bu gezilerimizde baþarýlý olan gençlerimizi ödüllendirmek, maddi imkaný kýsýtlý olan gençlerimize de ülke zenginliklerini yakýndan görme imkanlarý saðlanmýþtýr. Ankara gezimiz Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Gençlik 14

15 Meclisiyle ortaklaþa düzenlenmiþtir. Sportif Faaliyetlerimiz: Gençlik Meclisi bünyesinde yer alan gezi, spor ve izcilik komisyonu tarafýndan geleneksel hale gelen Çevre Haftasý, Liseler Arasý Futbol Turnuvalarý ve 19 Mayýs Gençlik Koþusu düzenlenmiþtir. Dereceye giren liselerimiz ve gençlerimiz ödüllendirilmiþlerdir. Gençlik Tiyatro Gösterisi: Gençlik Meclisi Üyelerinden ve Baðcýlar Orhangazi Lisesi öðrencilerinden oluþan tiyatro grubu, Necip Fazýl Kýsakürek'in 'Reis Bey' adlý tiyatro oyununu Baðcýlar Belediyesi kültür merkezinde halka açýk olarak sahnelemiþlerdir. ÖSS Seminerlerimiz: Her sene düzenli olarak ÖSS seminerlerinde ÖSS'ye girecek öðrencilerimizin motivasyonunu düzeltmek ve sýnav öncesi özgüven kazanmalarýn saðlamak amacýyla çeþitli ç.alýþmalar yapýlmýþtýr. Yaz Kamplarýmýz: Geleneksel olarak düzenlediðimiz yaz kamplarýna derslerinde baþarýlý olmuþ fakat maddi imkansýzlýklar nedeniyle tatile çýkamayan gençlerimiz götürülmüþtür. Bu yaz Ýzmit Kefken'de iki dönem halinde gerçekleþtirilen Gençlik Kamplarýmýza toplam 400 baþarýlý öðrencimiz katýlmýþtýr. Baðcýlar Belediyesi Gençlik Meclisi Dergisi: Gençlik Meclisinin halka tanýtýmýnýn saðlanmasý, yapýlan çalýþmalarýn ve oluþturulan projelerin halka duyurulmasý amacýyla, bunlarýn yaný sýra gençler ile gençler için çeþitli makale, þiir, köþe yazýlarý ve ünlü sanatçýlar, yazarlar, tarihi kiþiler ile röportajlardan oluþan Gençlik Meclisi dergimizin oluþturma çalýþmalarý halen devam etmektedir. Bu projelerimizin yaný sýra yeni dönem itibariyle yapýlmasý planlanan faaliyetler de hali hazýrda bulunmaktadýr. Yeni seçilecek olan arkadaþlarýmýz da inþallah bu projelerimizi gerçekleþtireceklerdir. Gençlik Meclisimizin yapýlan tüm faaliyetlerinde ve gerçekleþtirdiði tüm programlarda her zaman yanýmýzda olan, eðitime ve biz gençlere tam destek veren Sayýn Lokman Çaðýrýcý'ya dolayýsýyla belediyemize, Baðcýlar gençliði olarak teþekkürü bir borç biliyoruz. Yeni dönem çalýþmalarýmýzda da desteklerini inþallah bekliyoruz. Temennimiz odur ki; Türkiye'deki tüm 15

16 belediyeler bizim belediyemiz kadar eðitime ve gençliðe duyarlý hale gelir inþallah. Beni dinlediðiniz için teþekkür eder; saygýlar sunarým. Melike Yazýcý Gençlik Meclisi Baþkanýmýz Koray'a teþekkür ediyoruz. Programýmýz ile ilgili þu dakikalarda bir bilgi vermek istiyorum. Gerçi daha önceki þûrâlarýmýzda bulunan arkadaþlarýmýz hatýrlayacaklar sahnede tebliðci arkadaþlarýmýz tebliðlerini müzakeremize sunduktan sonra, sizlerin de sunulara, hem de Baðcýlar Gençlik Meclisi olarak yapacaðýmýz projelere iliþkin düþüncelerinizi alacaðýz. Dolayýsýyla, lütfen sunumlarý bu merkezden takip ediniz. Tabii günler hatta aylar öncesinden yapýlan hazýrlýklar geleceðin ýþýðý biz gençlerin emek verdiði deðerli çalýþmalarý sizlerle paylaþmaktayýz. Ýþte bu çalýþmalardan biri 'Türkiye Okuyor' projesinin kazanýmlarý "Okumaktan mani ne, Kiþi Hakký bilmektir. Çün okudun bilemedin, Ha bir kuru emektir". Emeði boþa gitmeyenlere ve okuduðunu anlayanlara tek mesajým þudur: Yüce kitabýmýz Kuran-ý Kerim'in ilk ayeti 'Oku'dur. Þimdi 'Türkiye Okuyor' projesinin kazanýmlarý hakkýnda bizi bilgilendirmek için Abdurrahman Nermin Bilimli Teknik Lisesi'nden arkadaþýmýz Dilek Aktaþ ve Serhat Elmas'a sözü býrakýyorum. Teþekkür ederim. 16

17 Dilek Aktaþ, Serhat Elmas Abdurrahman Nermin Birimli Teknik Lisesi Deðerli misafirler, sevgili arkadaþlar öncelikle hepiniz hoþ geldiniz. Ben Nermin Bilimli Anadolu Teknik Lisesi'nden Dilek Aktaþ. Ben Serhat Elmas. Bu sunumumuzda 'Türkiye Okuyor' kampanyasýnýn kazanýmlarýný, Türkiye'nin kitap okumama sorununu ve nasýl okuyan bir toplum olabiliriz? sorusunun cevabýný vermeye çalýþacaðýz. Okumak; insanýn kiþisel geliþimini saðlayan önemli etkenlerden biridir. Ýnsanýn düþünce yapýsýný, hayal dünyasýný geliþtirir. Sözcük daðarcýðýný arttýrýr, insana bilgi ve birikim kazandýrýr. Kitaplar sayesinde bazen uçan bir halýya biner, bilmediðimiz diyarlara yolculuk ederiz. Hiç tanýmadýðýmýz evlere misafir olur, yeni arkadaþlýklar kurar bazen hüzünlerimizi bazen neþemizi bu yeni arkadaþlarla paylaþýrýz. Orhan Pamuk 'Yeni Hayat' kitabýnda der ki:bir kitap okudum; hayatým deðiþti. Özellikle kitap kurdu insanlar bilirler ki, okudukça hayatlarý

18 anlam kazanýr. Hayatý daha iyi algýlar, karþýlaþtýklarý sorunlarý daha kolay çözebilirler. Ýnsanýn hayata anlamlý baþlamasý, kendine erken yaþlarda yeni bir yol haritasý çizmesi, geleceðinde birlikte olduðu insanlarý daha iyi, daha doðru, daha güzel görmesinin yollarýný aramasýný saðlayacak düþünme gücü katacaktýr. Þimdi de Türkiye'nin okuma karnesini birkaç istatistikle vermeye çalýþacaðýz. Bir Japon yýlda ortalama 25 kitap, bir Ýsveçli yýlda ortalama 10 kitap, bir Fransýz yýlda ortalama 6 kitap okurken; Türkiye'de yýlda 6 kiþiye 1 kitap düþmektedir. Japonya'da günlük gazete tirajý 63 milyon iken; Türkiye'de günlük gazete tirajý en iyi olduðu dönemde 3 milyondur yýlýnda Avrupa'da 30 bin küsur kitap basýlýrken; ayný yýl Türkiye'de 6 bin küsur kitap basýlmýþtýr. Türkiye'de 95 kiþiye bir kahvehane düþerken; 65 bin kiþiye 1 kütüphane düþmektedir. Türkiye kütüphanelerinde yaklaþýk 11 milyon kitap varken; Bulgaristan'da 46 milyon Fransa'da 78 milyon Rusya'da 739 milyon kitap vardýr. Kitap okumak için Türk'ün ayýrdýðý zamanýn 300 katýný bir Norveç'li, 210 katýný bir Amerikalý, 87 katýný bir Ýngiliz ve Japon ayýrýyor. Dünya ortalamasý bile bizim ayýrdýðýmýz zamandan 3 kat daha fazladýr. Türkiye'de okuma ve televizyon izleme oranlarý: Dergi okuma oraný %4, gazete okuma oraný %22, radyo dinleme oraný %24, televizyon izleme oraný %95'tir. Günde ortalama 5 saat televizyon izleyen toplumumuz; televizyon izleme oranýnda A.B.D ile maalesef birinciliði paylaþýyor. Þimdi de mart 2008'de Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Abdullah Gül'ün himayelerinde baþlatýlan, 'Türkiye Okuyor' kampanyasý hakkýnda bilgi vermek istiyorum. Kitap okumak alýþkanlýðý kazandýrmak ve bu alýþkanlýðý geliþtirerek okumayý kültür haline getirmek projenin amaçlarýndandýr. Projenin tanýmý: Hedef kitlede okuma alýþkanlýðý kazandýrmak Okuma kültürü kazandýrmak Okuma kültürünün geliþmesi için çözüm sunmak Okumaya engel sebepleri ortadan kaldýrmak 18

19 Okul kütüphanelerinin sürekli güncelliðini saðlamak ve bunlarýn sürekliliðini saðlamak Bireyleri bu konuda bilinçlendirmek, yönlendirmek Projenin Temel Amaç ve Hedefleri: Okumayý bir kültür haline getirebilmek için gerekli alt yapýnýn hazýrlanmasý Öðrencilere okuma, okuduðunu anlama, anladýðýný söz, yazý resim gibi yollarla anlatabilme becerileri kazandýrýlmasý ve kazandýrýlan becerilerin geliþtirilmesi Toplumun her kesimini içine alarak hiç okuma alýþkanlýðýný olmayan veya zayýf okuma alýþkanlýðý olan bireyleri orta düzey okuyucu, orta düzey okuyucu olan bireyleri ise üst düzey okuyucu seviyesine yükseltmek Eðitim birimlerindeki her öðretmenin, her öðrencinin ve her yöneticinin bir ayda en az bir kitap okumasýný saðlamak Okuma alýþkanlýðýný benimsemiþ bireyleri arttýrmak 19

20 Kitap okuyanlarýn çevrelerini de etkilemelerini saðlamak En fazla kitap okuyan bireyleri ödüllendirmek Tüm okullarda okuma kültürünün oluþabilmesi için belirli saatlerde, en az 20 dakika birlikte kitap okuma zamanlarýný belirlemek ve bunun sürekliliði için tedbirler almak Anne ve babalarýn okuma alýþkanlýðýný geliþtirme projesine destek vermeleri için mahalli yazýlý basýn aracýlýðýyla desteklerini alýcý programlar yapmak Yazma kültürünü yaygýnlaþtýrmak (Bu yazma kültürü kitap okuma projesi kapsamýnda okunacak kitaplarýn özetlerinin yazýlmasýyla baþlatýlmalýdýr.) Ýlçe Halk Eðitim Merkezleri Müdürlüðü'nün aracýlýðý ile kitap oku, özet çýkar ve ödül al kampanyasýnýn baþlatýlmasý Okuma alýþkanlýðý bir kültürdür. Okumayý sevmek hayattaki can sýkýcý saatleri güzel saatlerle deðiþtirmektir. Þimdi de nasýl okuyan bir kültür toplum haline gelebiliriz? sorusunun yanýtýný arayacaðýz. Toplumun genelinde kitap okuma alýþkanlýðý bir yaþam biçimine dönüþtürülmelidir. Okuma kültürü ailede baþlamalý anneler babalar kitap okuma konusunda çocuklara örnek olmalýdýr. Ýlerde biz gençler de birer anne baba adayý olarak çocuklarýmýza küçük yaþta örnek olmalý ve okumayý sevdirmeliyiz. Belli bir eðitim seviyesinin üzerine çýkmýþ özellikle yönetici pozisyonundaki insanlarýn bu konuda topluma örnek olma sorumluluklarý vardýr. Kitabýn bir süs eþyasý, vitrinde duracak bir eþya deðil, hayatýmýzýn vazgeçilmez bir deðeri olduðu unutulmamalýdýr. 20

21 'Türkiye Okuyor' gibi kampanyalarýn arttýrýlmasý ve yaygýnlaþtýrýlmasý gerekir. Kütüphanelerimizin sayýsý arttýrýlmalý, þu anda hizmet veren kütüphanelerimiz zenginleþtirilmeli, yapýlacak çalýþmalarla toplumun her kesiminin ilgisini çekebilecek mekanlar haline getirilmelidir. Bu çözüm önerileri çoðaltýlabilir. Akla ilk gelen þeyleri bizler söyledik. Tabi ki burada en büyük görev önce ailede anne babaya, daha sonra da eðitimcilerimize, öðretmenlerimize düþmektedir. 21. yy.' a bilgi çaðýna girerken eðer Türkiye'miz dünya üzerinde iyi güzel bir yer edinmek istiyorsa, okumak, düþünmek ve buna baðlý olarak tartýþmak, sorgulamak, eleþtirmek ve bilim üretmek zorundadýr. Ancak bunlarý gerçekleþtirdiði zaman geliþecek, çaðdaþlaþacak ve yeryüzünde tekrar ecdadýna layýk olduðu yeri alacaktýr. Unutulmamalýdýr ki gençliði kitaplarla beslemeyen uluslarýn sonu acýdýr. Melike Yazýcý Arkadaþlarýmýza bu güzel sunumlarý için teþekkür ediyoruz. 'Türkiye Okuyor' 'Baðcýlar Okuyor' projelerinin ilçedeki ev sahibi olan Baðcýlar Kaymakamýmýz Sayýn Veysel Yurdakul Bey'i konuþmasý için kürsüye davet ediyorum. 21

22 Veysel Yurdakul Baðcýlar Kaymakamý Sayýn Belediye Baþkanýmýz, Milli Eðitim Müdürümüz, Ýlçe Baþkanýmýz, Deðerli Meclis Üyelerimiz, sevgili öðrenciler, sevgili gençler. Gençliðin içinde olmadýðý hiçbir hareketin ister siyasi, ister sosyal, ister ekonomik, baþarýya ulaþmasý mümkün deðildir. Baðcýlar ilçemizde kurucu Belediye Baþkanýmýz Sayýn Feyzullah Kýyýklýk önderliðinde, Baðcýlar Gençlik Þûrâsý yýllarca önce oluþturulmuþ. Bugün de sevinerek gördük ki bu güzel adet, gelenek aratarak devam ettiriliyor. Bizler yönetiþime, yönetimde karar almanýn bütün süreçlerinde gençleri görmeye, her zaman için gerçekten büyük bir ve hasret içersindeydik. Bugün, Baðcýlar'da bu rüyamýzýn bu gençlerimizle gerçekleþtiðini görüyoruz. Bundan dolayý mutluluðumu baþtan ifade etmek istiyorum. Hakikaten bizler de ayný yollardan, ayný sýralardan, ayný devrelerden geçtik. Bugün çok deðiþik yerlerde, Türkiye'nin çok deðiþik yerlerinde konumlarýnda görevler üstlendik. Ama doðrusu bu ve benzeri imkanlarý biz çok yaþayamadýk, kavuþamadýk. Belki ezildik, dayak yedik. Bu güzel

23 salonlarý, bu imkanlarý sizin kadar yaþayamadýk. Bundan dolayý kompleks içerisinde deðilim. Ancak, böyle bir güzel þurada, güzel fikirlerle, güzel beyin fýrtýnalarý ile ülkenin geleceðine, Ýlin geleceðine, ilçenin geleceðine iliþkin projelerin tartýþýlmasý Türkiye'nin geleceði adýna bizi ümitlendiriyor. Ben bugün burada öðrencilerimizin ayný zamanda demokrasi kültürünü, paylaþma kültürünü, dayanýþma kültürünü sadece Baðcýlar ilçesinde deðil, Türkiye'nin diðer yerlerine, diðer bölgelerine, hatta Avrupa'ya örnek olacak þekilde bir çalýþma içersinde olduklarýný görüyorum. Ýlçe Kaymakamý olarak bizler bu çalýþmanýn, bu projenin kurumsallaþtýrýlmasýnýn bir Avrupa Birliði projesiyle, özellikle okul ortaklýklarý ve gençlik projeleri kapsamýnda tescillenmesini bekliyoruz. Ben bu vesileyle burada bulunan Milli Eðitim Müdürümüze rica ediyorum. Ýlçede oluþturduðumuz Avrupa Birliði Gençlik, daha doðrusu Avrupa Birliði Projeleri Merkezi vasýtasýyla süratle ilk çaðrý döneminde gerek gençlik alanýndaki, gerek okul ortaklýðý alanýndaki projelerin içerisine bu þûranýn üreteceði projelerin dahil edilmesini rica ediyorum ve gerçekten bunu yaparken Avrupa'daki benzer deneyimlerin ilçeye transferine ayný zamanda burada oluþan bilgi ve sinerjinin de Avrupa Birliði üyesi ülkelere transferinde yarar bulunduðunu tekrar ifade etmek istiyorum. Gördüðüm kadarýyla, Baðcýlar Belediyesi Milli Eðitime, Milli Eðitim çalýþanlarýna, Milli Eðitimin fiziki yapýsýna, Milli Eðitimin içeriðine ve öðrencilerimize, gençlerimize deðer veriyor. Öðrencilerimize, gençlerimize deðer verenler bizim için deðerlidir. Deðerli genç arkadaþlarým, bizler gerek Ýlçe Kaymakamý, gerek Belediye Baþkaný, gerek Milli Eðitim yöneticileri olarak burada bulunmamýz, buradaki varlýk sebebimiz sizlersiniz. Bizim iþtigal konumuz sizlersiniz. Sizler var olduðunuz müddetçe, sizler bu yolda ülkenin geleceðini omuzlama konusunda çalýþmalar içersinde olduðunuz müddetçe, her zaman yanýnýzda, arkanýzda olmaya devam edeceðiz. Ben bu güzel oluþumu saðlayan Sayýn Belediye Baþkanýmýz Lokman Çaðýrýcý'ya, kurucu Belediye Baþkanýmýza, Milli Eðitim Müdürümüze ve siz sevgili gençlere bu vesileyle tekrar teþekkür etmek istiyorum ve sizleri bu baþarýlý, bu cesur giriþiminizden dolayý tebrik etmek istiyorum. 23

24 Görünen o ki; yarýnýn Türkiye'sinde bugün tartýþtýðýmýz, bugün rahatsýz olduðumuz hiçbir þey ülkenin gündemini iþgal etmeyecek. Yarýn Türkiye'nin gündeminde, ülkeyi nasýl kalkýndýrýrým, kiþi baþýna geliri nasýl arttýrýrým, demokrasiyi tüm kurum kuruluþlarýyla nasýl oturturum, ülkenin geleceðinde nasýl görev alýrým gibi konular Türkiye'nin gündemini iþgal edecek. Daha yaþanabilir bir çevre, daha sürdürülebilir bir kalkýnma, bütün temel hak ve özgürlüklerin kullanýldýðý tam bir demokrasi inþallah Türkiye'nin gündeminde ve geleceðinde olacak. Onun iþaretleri onun pýrýltýlarý bu salonda. Bu bakýmdan bu çalýþmayý gerçekten her boyutuyla, her yönüyle çok önemsiyoruz ve artarak önümüzdeki yýllarda, nice yeni yýllarda, nice Çevre Meclislerimizde, Gençlik Þûralarýnda çalýþmanýn devamýný diliyoruz. Tekrar katýlýmlarýnýz ve katkýlarýnýz için teþekkür ediyor, hepinize en derin sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum. Melike Yazýcý Sayýn kaymakamýmýza bu kampanya, bu program için destek verip, bizi yalnýz býrakmadýðý için, Baðcýlar Gençliði ve Meclisi adýna teþekkür ediyorum. Þimdi bu kampanyanýn ilçedeki uygulayýcýsý olan Milli Eðitim Müdürümüz Sayýn Kadir Kuþ'u konuþmasýný yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. 24

25 Kadir Kuþ Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Sayýn Kaymakamým, Sayýn Belediye Baþkaným, Sayýn Ýlçe Baþkaným, çok deðerli Meclis Üyeleri, Deðerli Protokol ve sevgili gençler hepinizi saygýyla selamlýyorum. Sayýn Kaymakamýmýz Gençlik Þûrasý, Gençlik Meclisi Baþkaný öðrencim Koray Bey gerekli þeyleri ifade ettiler. Ben sadece þu kadarýný söyleyeyim. Sizler bizler hepimiz çok þanslýyýz çünkü biraz önce enerji dolu olan ve bunu etrafýna yansýtan Sayýn Kaymakamýmýzý dinlediniz. Böyle bir Kaymakamýmýz çok çalýþkan, gayretli, genç, dinamik ve eðitime gündeminde birinci maddeyi ortaya koyan bir Belediye Baþkanýmýz ve Belediye Baþkanýmýzýn etrafýnda pervane gibi dönen, þu güzelliklere imza atan bir ekip hep bizimle beraber, bize destek. Bu bakýmdan ben, Kaymakamýmýza, Belediye Baþkanýmýza, þu güzel çalýþmalarý ortaya koymakta yardýmcý olan Belediye Baþkanýmýzýn çok kýymetli ekibine ve burada güzel hazýrlýklarýný sunan çok kýymetli öðrencilerime, ayrýca, bunlarý yetiþtiren Okul Müdürü arkadaþlarýma ve öðretmen arkadaþlarýma gönülden teþekkür etmeyi bir görev biliyorum.

26 Baðcýlar hakikaten çok güzel þeylere imza atýyor. Baðcýlar dünya ile yarýþýyor. Baðcýlar, inþallah hem Türkiye'de, hem dünyada örnek olmaya devam edecek. Ancak; bu kadar güzellikler bize çok büyük sorumluluklar getiriyor. Biraz önce gördünüz. Okullarýmýzýn hepsine kamera sistemi yerleþtiriliyor. Bütün sýnýflarýmýzda bilgisayar, projeksiyon var, belediyenin yapmýþ olduðu destekle. Bize de düþen, hep birinci olmak. Eðitimde, sýnavlarda, kültürel faaliyetlerde, sportif faaliyetlerde, yani, her dalda bizim en önde olmamýz gerekiyor. Çünkü bu fýrsat, bu zaman, bu destek mevcut. Bir öðretmen hemen kesiyorum derse giriyor, gürültü arasýnda derse girdiðinde tahtaya kocaman bir '1' yazýyor. Çocuklar diyor, gençler bu sizin kiþiliðinizdir, yanýna bir '0' koyalým, diyelim ki bu sevgi. Ne oldu bir iken on bir '0' daha koyalým, bu da etik davranýþlar, güzel ahlak. Etti '100'. Plan yapýyorsunuz, yaptýðýnýz planlamaya bir '0'koyalým etti '1000', vesaire sayýyor, sevgi, hoþgörü, ciddiyet, vakar. Rakamlar yükseliyor. Ama diyor, bütün sýfýrlarýn önündeki '1'i kaldýrsak sýfýrlar söz konusu, yani koskoca bir hiç. Kiþilik ortadan kalktý mý her þey hiçe iner. O bakýmdan kiþilik önemli, ciddiyet önemli, planlama önemli, gençlik olarak hakikaten güzel þeylere imza atýldýðýný görüyoruz. Ben bu vesileyle tekrar emeði geçen herkese teþekkür ediyor, saygýlar sunuyorum. Melike Yazýcý Biz de sizlere teþekkür ediyoruz. Ýlçemizdeki ve özellikle de gençlik çalýþmalarýnda bizlerin yanýnda olan, her programda yanýmýzda olan Ak Parti Ýlçe Baþkaný Sayýn Necati Karagöz Bey'i konuþmalarýný yapmak üzere buraya davet ediyorum. 26

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:120

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:120 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:120 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:120 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Kurulu Osman GÜNEÞ-Yavuz SUBAÞI Abdullah ARIDORU-Yalçýn

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107. 7.Hanımlar. Şûrâsı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107. 7.Hanımlar. Şûrâsı BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107 7.Hanımlar Şûrâsı BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107 7.Hanımlar Şûrâsı Tashih Ekrem KAFTAN KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107 Tasarým Ayþe

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 95 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON Ýrfan ÖZER - Hakký ÇÝÇEK Tashih

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:80

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:80 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:80 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:80 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN -

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:93

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:93 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:93 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 93 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON - Kemal GÜLTÜRK Tashih Ekrem

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Þevket SEZER - Yalçýn LÝMON Tashih Ekrem KAFTAN

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103 11. ÇEVRE ÞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Osman GÜNEÞ Yayýn Kurulu Abdullah

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:92 6.ÇOCUK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:92 6.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:2 6.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:2 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON - Kenan GÜLTÜRK Tashih

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:117 8.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:117 8.ÇOCUK ÞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:117 8.ÇOCUK ÞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:117 Yayýn Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Kurulu Osman GÜNEÞ-Yavuz SUBAÞI Abdullah ARIDORU-Yalçýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI. Gündem. 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR

39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI. Gündem. 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR BAĞCILAR BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI DİZİSİ NO:124 39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI Gündem 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 12.ÇEVRE ŞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 12.ÇEVRE ŞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 12.ÇEVRE ŞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Kurulu Osman GÜNEÞ-Yavuz SUBAÞI Abdullah

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7. Çocuk Meclisi Çocuk 7. Şûrâsı KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 106 Tashih Ekrem KAFTAN

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 KENDÝMÝ TANIYORUM... 9

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 KENDÝMÝ TANIYORUM... 9 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE KENDÝMÝ TANIYORUM... 9 BÝREYSEL FARKLILIKLARIMIZ... 10 Ölçme ve Deðerlendirme... 13 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 15 DUYGULARIMIZ ve DÜÞÜNCELERÝMÝZ... 16 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:118 8. HANIMLAR ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:118 8. HANIMLAR ÞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:118 8. HANIMLAR ÞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:118 Yayýn Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Kurulu Osman GÜNEÞ-Yavuz SUBAÞI Abdullah ARIDORU-Yalçýn

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 105

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 105 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 105 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:105 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Kültür

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN -

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı