BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109"

Transkript

1 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109

2 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:109 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti. Tel: (Pbx) Fax: MART 2009

3 ÖNSÖZ Sevgili gençler; Biz sizleri çok seviyor ve önemsiyoruz. Bu ülkenin sosyal ve ekonomik kalkýnmasýný, huzur ve mutluluðu sizler saðlayacaksýnýz. Sizler bizim için çok önemlisiniz, çok deðerlisiniz. Bu sebeple, sizin eðitiminize ayrý bir önem veriyoruz. Onun içindir ki, siz gençlerimizin eðitimi için yapýlan yatýrým ve harcamalar da bu güne kadar hiçbir fedakarlýktan kaçýnmadýk, bugünden sonrada kaçýnmayacaðýz. Biz bireysel akýldan, ortak akýlýn daha üstün olduðuna inanýrýz. Katýlýmcýlýða ve þeffaflýða büyük önem veririz. Sizin görüþleriniz, fikirleriniz ve önerileriniz bizim için çok önemlidir. Eðitim ve gençlik sorunlarýnýn çözümünde, aktif rol almanýzý, kendi sorunlarýnýza kendinizin sahip çýkmanýzý istiyorum. Bu sebeple gençlik meclisimizi oluþturduk. Bu; demokratik bir uygulamadýr. Siz genç beyinlerin yönetme katýlmasý hususunda atýlmýþ önemli bir adým dýr. Bu mecliste sorunlarýnýzý tartýþacak, çözüm önerileri üreteceksiniz. Bizde; sizlerden gelen önerileri hayata geçirmek için her türlü imkanlarýmýzý seferber edeceðiz. Sevgili gençler; hayatta her birimizin belli hedefleri olmalýdýr. Hepimizin, çok okuyan, çok düþünen ve çok çalýþan insanlar olacaðýnýzý ümit ediyorum. Baðcýlar gençlik meclisimizin Þura sunumlarýný takip ettim, çok güzel geçti. Gençlik meclisimizin önemli projelerinin olduðunu gördüm. Bizler Baðcýlar Belediyesi olarak, gerçekleþtirdiðimiz bütün etkinliklerimizde yapýlan konuþmalarýn, verilen faydalý bilgilerin kitaplaþtýrýlmasýný ve gelecek nesillerimizin istifadesine sunulmasýný istiyoruz. Baðcýlar gençlik meclis þurasýnda sunulan bildiriler, yapýlan konuþmalar, açýklanan görüþ ve düþünceler, gençlik meclisi ile ilgili teklifler, þurayý yansýtan resimler bu kitabýn muhtevasýný oluþturmaktadýr. Baðcýlar gençlik meclisine ve emeði geçen herkese katkýlarýndan dolayý teþekkür ediyor, arzu edilen faydayý saðlamasý dilek ve temennisiyle sevgiler sunuyorum. Lokman Çaðýrýcý Belediye Baþkaný

4

5

6 Melike Yazýcý Gençlik Bir hazinedir. Ne mutlu gençliðine bakarak geleceðine yön verenlere, geleceði uðruna fedakarlýk yapan insandýr genç. Ýþte þu anda geleceði uðruna fedakarlýk yapan biz gençlerle berabersiniz. Her birinize ayrý ayrý hoþ geldiniz diyorum. Bu anlamlý programa, yani biz gençlerin þûrasýna hepiniz hoþ geldiniz þeref verdiniz. Þu anda Baðcýlar Kaymakamýmýz Veysel Yurdakul aramýzda bulunmaktalar, hoþ geldiniz diyoruz. Ak Parti Baðcýlar Ýlçe Baþkanýmýz Necati Karagöz aramýzdalar, hoþ geldiniz diyoruz. Baðcýlar Belediye Baþkanýmýz Sayýn Lokman Çaðýrýcý Beyefendi aramýzdalar, hoþ geldiniz diyoruz. Baðcýlar Ýlçe Milli Eðitim Müdürümüz Kadir Kuþ Bey aramýzdalar, hoþ geldiniz diyoruz. Ak Parti Baðcýlar Ýlçe Gençlik Kolu Baþkaný Abdullah Özdemir aramýzdalar, hoþ geldiniz diyoruz. Sunumlarýný bizlerle paylaþacak olan arkadaþlarýmýz sahnedeki yerlerini aldýlar. Ama biz gönül dünyamýzdan þehitlerimiz, büyüklerimiz,

7 gazilerimiz ve kendimiz için Ýstiklal Marþý'mýzý güçlü bir sesle okuyarak programýmýzý baþlatmak istiyoruz. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý için buyurun lütfen. ÝSTÝKLAL MARÞI Teþekkür ediyorum. Bugün burada Gençlik Þûramýzýn 7.'sini gerçekleþtiriyoruz. Yarýnýn ümidi, geleceðin parýltýsý biz gençlerin, sizlere sorunlarýmýzý daha etkili, daha ayrýntýlý anlatmamýz için, yapýlan konuþmalarýn biraz kýsa tutulmasýný rica ediyorum. Þimdi genç Belediye Baþkanýmýz Sayýn Lokman Çaðýrýcý'yý açýlýþ konuþmasý için kürsüye davet ediyoruz. 7

8 Lokman Çaðýrýcý Belediye Baþkaný Sayýn Kaymakamým, Ýlçe Baþkanýmýz, Milli Eðitim Müdürümüz, Gençlik Kolu Baþkanýmýz, Çok Kýymetli Katýlýmcýlar, Sevgili Gençler öncelikle hepinizi saygý ve sevgiyle selamlýyorum, programýmýza hoþ geldiniz. Yönetiþim, birlikte yönetme bu son zamanlarda özellikle ülkemizde sýkça konuþulan terimler. Ama Baðcýlar bunlara alýþtý ve Çocuk Meclisinden Gençlik Meclisine, Hanýmlar Meclisinden, Ýzci Meclisinden Çevre Meclisine, Özürlüler Meclisine kadar bir çok sosyal meclisleri bünyesinde bulunduran bir Baðcýlar sene önce böyle bir yönetimin, böyle bir oluþum konuþulduðunda kimsenin inanmasý da mümkün deðildi. Çünkü Baðcýlar'ý birileri çok farklý görüyorlardý. "Varoþ" diyorlardý veya Ýstanbul'un kenar semtleri diye addediyorlardý. Ama bugün Baðcýlar gerçekten, gerek Ýstanbul'da, gerekse Türkiye'mizde en güzel nadide yönetimin sergilendiði ve hizmetlerin oluþtuðu bir yerleþim yeri. Ýstanbul'un da en büyük ilçesi olmasý hasebiyle bundan sonra hepimize daha farklý ve daha dikkatli görevler düþtüðünü de özellikle vurgulamak istiyorum.

9 Bugün aslýnda burada gençler konuþacak, bizler dinleyeceðiz. Farklý ve önemli konularda, hep babasýnýn, dedesinin, amcasýnýn söyledikleriyle, yönlendirmesiyle hareket eden bir gençlikten bugün, okuyan, düþünen ve araþtýran bir gençlik. Kendi problemlerine, yine çevresinin problemlerine, ülkesinin problemlerine katký saðlayan bir gençlik. Ýþte okullarýmýz buradalar. Onlar bugün çok güzel sunum yapacaklar. Çünkü geçen yýllarda da ayný güzelliði burada sergilediler. Çocuk Meclisimizden de bunlarýn sinyalini zaten almýþtýk. Biz onlara güveniyoruz. Çünkü birilerinin söylediði gibi, söz de deðil gerçekten özde bu ülkeyi seviyoruz, özde bu gençliði seviyoruz ve sahip çýkýyoruz. Türkiye genç bir nüfusa sahip Baðcýlar da ülkemizin en genç yerleþim yerlerinden biri. 158 bin öðrenci sadece ilk öðretim lise, üniversitesi hariç. Bu bir potansiyeldir. Ýyi de bir potansiyeldir ve ilgilenildiðinde, alaka gösterildiðinde çok güzel projelere de imza atacaklarýný da, attýklarýný da biz gördük. Onun için diyoruz ki yýllar önce de bir sloganýmýz vardý bizim hiçbir dönemde seçim için, dönem için çalýþmadýk. Biz Baðcýlar'da hep gelecek nesil için neler yapýlabilir, gelecek için bu ülkeye nasýl imza atýlabilir, hep bunun gayreti içersinde olduk ve hizmet ederken de yapýlan hizmetin gençliðe yapýlan hizmetin, yatýrýmýn karþýlýðýný da alarak bugünlere geldik. Ýþte her zaman olduðu gibi yine birinci önceliðimiz eðitim diyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Ýþte bazý okullarýmýz da burada vardý. Yine fýrsat buldukça okullarýmýzý da ziyaret ediyoruz. Daha dar mekanlarda onlarla fikir alýþveriþinde bulunuyoruz. O fikirler bize gerçekten ýþýk tutuyor. Küçük görülebilen, ama farklý fikirleri bir araya getirdiðinizde güzel projeler de ortaya çýkýyor. Eðitim yine birinci önceliklerimizin baþýnda. Bu, problemi çözene kadar böyle olacak. Her þeyin temelinde eðitim ve bizim belediyecilik hizmetlerimizde de eðitimin faydasýný ve güzelliðini de gördük. Gerek okullarýmýzýn fiziki mekanlarýnýn iyileþtirilmesi, gerekse yeni okul yapýmýyla tamirat, bakýmýyla ve bilgisayarýndan projeksiyon cihazýna, ki son olarak da Baðcýlar'da tüm okullarýmýzda kamera güvenlik sistemi kuruyoruz. Bu da güvenlikte bayaðý bir iyileþtirme getirdi. Bu da yeterli deðil inþallah o ailelere ulaþarak yine sizler vasýtasýyla okul müdürlerimiz, aile birliklerimiz vasýtasýyla da ailelerin de rehabilitasyonunu mutlaka saðlamamýz lazým. Netice itibariyle; o yöredeki o mahalledeki ailenin çocuklarý, yine onlar bizim çocuklarýmýz. Onlara kimsesiz diyorlar ama kimsesiz deðil, onlarýn kimsesi var ama kimi yok. 9

10 Yani ilgisiz çocuklar onlar. Ýttiðinizde olduðu mekandan belki bir süre uzaklaþtýrmýþ olabilirsiniz, ama kovalamayla, zorbalýkla, veya bu tür þeylerle mümkün deðil ki. Tedavi veya rehabilite olma þansýnýn, ailesi ile birlikte onlarla ilgilenildiðinde çok daha kolay olacaðýna inanýyorum. Emniyet bu konuda gerçekten çok titiz çalýþmalar yapýyor. Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðümüzle birlikte bizler de sosyal olarak buna destek veriyoruz. Yine eðitim yardýmlarýmýzdan, öðrenci ve diðer, okullara yapmýþ olduðumuz yardýmlara kadar amacýmýz; Tamamen eðitim verimliliði için alt yapýnýn iyileþtirilmesidir. Gençlik kampý yaptýk. Gerçekten çok güzel bir kamp oldu baþarýlý öðrencilerimizle birlikte. Bu da diðer belediyelerde olan bir þey deðil. Bizim hem Ýzmit Kefken'de güzel bir yerimiz var hem de Kemerburgaz'daki arazimiz çok güzel. Tamamen sizlerin 12 ay da kullanabileceðiniz. Biz zaten tamamen ücretsiz olarak servislerle taþýyoruz. Yazýn bir çok okulumuz gitti. Ýnþallah bu yýl da hedef Baðcýlar'daki 158 bin öðrencinin tamamýnýn o mekana gidip farklý ortamda, farklý arkadaþlýklarý ve kaynaþmanýn saðlanmasý. Ben bu çalýþmalara katký saðlayan gerçekten Baðcýlar'ýn geleceðine yön veren, gerek eðitim kalitesiyle gerekse tüm çalýþmalarda öncülük eden baþta Sayýn Kaymakamýmýz olmak üzere Ýlçe Milli Eðitim Müdürümüz nezdinde yine Okul Müdürlerimize, Þube Müdürlerimize, öðretmen- 10

11 lerimize ve öðrencilerimize teþekkür ediyorum. Onlar da bu Baðcýlar için Baðcýlar'ýn ve ülkemizin daha uygar, muasýr medeniyetler seviyesine hýzlý bir süreçte kavuþmasý için güzel çalýþmalara imza atýyorlar ve destek oluyorlar. Desteklerinden dolayý tekrar takrar teþekkür ediyorum. Tabii ki Gençlik Meclisi Baþkanýmýza yine yeni oluþumda yeni bir liste oluþacak bunda belki devam eden arkadaþlar olacak ayrýlan arkadaþlar olacak, belki gençliðini doldurup gençlerin sýnýrýný aþan arkadaþlarýmýz olacak, onlar da artýk Çevre Meclisi'ne Ýzci Meclisi'ne doðru hareket edecekler. Emeði geçen herkese ben teþekkür ediyorum. Onlarýn emekleri gerçekten çok büyük ve yeni seçilecek, yeni görev alacak arkadaþlara da baþarýlar diliyorum. Ýnþallah bu ülkenin geleceðinin temel taþlarý ve yarýnlarýmýzýn teminatý onlar. Biz onlara güveniyoruz ve onlara baþarýlar diliyorum. Melike Yazýcý Belediye Baþkanýmýza teþekkür ediyoruz. Þu anda aramýzda Belediye Meclis üyelerimiz, Belediye Baþkan Yardýmcýlarýmýz, Baþkan Müþavirlerimiz, Milli Eðitim Þube Müdürümüz, okul müdürlerimiz ve öðretmenlerimiz bulunmaktalar. Onlara da hoþ geldiniz diyoruz. Þimdi, Baðcýlar Belediyesi Gençlik Meclisi Baþkanýmýzý dönemimizle ilgili çalýþmalarýmýzý paylaþmasý için alkýþlarýnýzla davet edeceðiz. Alkýþlarýmýz Gençlik Meclisi Baþkanýmýz Koray Çakmak için. 11

12 Koray Çakmak Gençlik Meclisi Baþkaný Sayýn Belediye Baþkaným, Sayýn Kaymakamým, Sayýn Ýlçe Milli Eðitim Müdürüm, Sayýn Ak Parti Ýlçe Baþkaným, Sayýn Ak Parti Ýlçe Gençlik Kollarý Baþkaným, Deðerli Meclis Üyeleri, Saygý deðer Öðretmenlerimiz, Deðerli Baðcýlar Gençliði hepinize þûrâmýza hoþ geldiniz diyorum, saygýyla selamlýyorum. Gençlik meclisimiz 2004 yýlýnda kurulan bir meclistir yýlýndan beri süregelen dönem içerisinde deðiþikliklerle faaliyetlerine devam etmiþtir. Gençlik Meclisimizin temel amaçlarýný þimdi size sýralayacaðým. Baðcýlar'da yaþayan gençlerin sorunlarýný tespit edip çözümler üretmek, Yaþadýklarý kentin sorunlarýyla ilgilenmelerini saðlamak, Ýyi bir çevre edinmelerini temin etmek, Çeþitli konulardaki görüþ ve düþüncelerini ifade edecek bir ortam meydana getirmek, Milli ve manevi deðerlerini, gelenek ve göreneklerini ve tüm toplumsal

13 deðerlerine sahip çýkan bir kuþaðýn yetiþmesi için her türlü çalýþmayý yapmaktýr. Bu çalýþmalar yapýlýrken tamamen þeffaf davranýlmaya özen gösterilmiþ baþarýlýya destek, baþarýsýza teþvik, imkaný olmayanlara da imkan saðlanmaya çalýþýlmýþtýr. Meclisimizin diðer amaçlarýndan biri de, gençlerimize demokrasi ve demokratikleþme yolunda daha gençken belli bir alt yapý oluþturarak onlarýn geliþimine katký saðlamak. Meclisimizce oluþturulan yönetim kurulu komisyonlarýmýz birlik içinde çalýþmalarýný yürüterek, bu çalýþmalar içerisinde çeþitli projeler üretmiþ ve bu projeleri faaliyete geçirmiþtir. Bu projelerimizin baþlýcalarý þunlardýr; Gençlik Þûralarý: Artýk geleneksel hale gelen Baðcýlar Belediyesi Gençlik Þûralarý her yýl düzenli olarak düzenlenmektedir. Geçen sene düzenlenen 6. Gençlik Þûramýz kitaplaþtýrýlarak tüm gençlerimize ücretsiz olarak daðýtýlmýþtýr. Gençlik Meclisi Resmi Web Sitesi: Baðcýlar Belediyesi Gençlik Meclisinin yaptýðý faaliyetler hakkýnda halký bilgilendirmek, yapýlacak duyurular sayesinde etki alanlarýmýzý arttýrmak ve Baðcýlar Belediyesi Gençlik Meclisini halka tanýtmak amacýyla meclisimiz basýn- yayýn komisyonu tarafýndan adresinde internet sitemiz oluþturulmuþtur. Geleneksel Gençlik Þöleni ve Ödül Törenleri: Baðcýlar Belediyesi ve Gençlik Meclisi tarafýndan baþarýyý teþvik, baþarýlýyý da ödüllendirmek amacýyla her yýl Gençlik Þöleni ve Ödül Törenleri düzenlenmektedir. Geleneksel hale gelen Gençlik Þöleni ve Ödül Törenlerinde ilçemizde baþarýlý olan, okullarýnda derece yapmýþ, ülke ve dünya çapýnda sportif faaliyetlerde derece almýþ gençlerimiz baþarý yapmýþ gençlerimiz ödüllendirilmektedir. Sýra Bende Seminerlerimiz: Okullarýmýzda yapýlan çalýþmalar doðrultusunda oluþturulan gönüllü Gençlik Meclisi üyelerimizin öncülüðünde okullarýmýzda gençlerin sorunlarýný dile getirebilecekleri, çözüm üretebilecekleri, çeþitli toplumsal konular üzerinde sunum yapabilecekleri ortamlar oluþturularak 13

14 gençlerimize sosyal olma ve kendilerini geliþtirmeleri açýsýndan faydalý ortamlar oluþturulmuþtur. Darülaceze Ziyaretleri: Gençlik Meclisi Yönetim Kurulu ve Üyelerinden oluþan 30 kiþilik grup eþliðinde Okmeydaný'nda bulunan Darülaceze Müessesesi ziyaret edilmiþtir. Yaþlýlarýmýzla birebir ilgilenen ve onlara çiçekler ederek gönüllerini alan Gençlik Meclisi üyelerimiz yaþlýlarýmýza yalnýz olmadýklarý mesajýný vermiþtir. Paneller ve Anma Programlarý: Gençlik meclisimiz Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Gençlik Meclisiyle ortaklaþa yazar ve düþünürlerin katýldýðý çeþitli paneller ve anma programlarý hazýrlamýþlardýr. Kültürel Gezilerimiz: Baðcýlar Belediyesi ve Gençlik Meclisi tarafýndan son iki yýl içerisinde Ankara, Çanakkale ve Kapadokya'ya hava yoluyla geziler düzenlenmiþtir. Bu gezilerimizde baþarýlý olan gençlerimizi ödüllendirmek, maddi imkaný kýsýtlý olan gençlerimize de ülke zenginliklerini yakýndan görme imkanlarý saðlanmýþtýr. Ankara gezimiz Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Gençlik 14

15 Meclisiyle ortaklaþa düzenlenmiþtir. Sportif Faaliyetlerimiz: Gençlik Meclisi bünyesinde yer alan gezi, spor ve izcilik komisyonu tarafýndan geleneksel hale gelen Çevre Haftasý, Liseler Arasý Futbol Turnuvalarý ve 19 Mayýs Gençlik Koþusu düzenlenmiþtir. Dereceye giren liselerimiz ve gençlerimiz ödüllendirilmiþlerdir. Gençlik Tiyatro Gösterisi: Gençlik Meclisi Üyelerinden ve Baðcýlar Orhangazi Lisesi öðrencilerinden oluþan tiyatro grubu, Necip Fazýl Kýsakürek'in 'Reis Bey' adlý tiyatro oyununu Baðcýlar Belediyesi kültür merkezinde halka açýk olarak sahnelemiþlerdir. ÖSS Seminerlerimiz: Her sene düzenli olarak ÖSS seminerlerinde ÖSS'ye girecek öðrencilerimizin motivasyonunu düzeltmek ve sýnav öncesi özgüven kazanmalarýn saðlamak amacýyla çeþitli ç.alýþmalar yapýlmýþtýr. Yaz Kamplarýmýz: Geleneksel olarak düzenlediðimiz yaz kamplarýna derslerinde baþarýlý olmuþ fakat maddi imkansýzlýklar nedeniyle tatile çýkamayan gençlerimiz götürülmüþtür. Bu yaz Ýzmit Kefken'de iki dönem halinde gerçekleþtirilen Gençlik Kamplarýmýza toplam 400 baþarýlý öðrencimiz katýlmýþtýr. Baðcýlar Belediyesi Gençlik Meclisi Dergisi: Gençlik Meclisinin halka tanýtýmýnýn saðlanmasý, yapýlan çalýþmalarýn ve oluþturulan projelerin halka duyurulmasý amacýyla, bunlarýn yaný sýra gençler ile gençler için çeþitli makale, þiir, köþe yazýlarý ve ünlü sanatçýlar, yazarlar, tarihi kiþiler ile röportajlardan oluþan Gençlik Meclisi dergimizin oluþturma çalýþmalarý halen devam etmektedir. Bu projelerimizin yaný sýra yeni dönem itibariyle yapýlmasý planlanan faaliyetler de hali hazýrda bulunmaktadýr. Yeni seçilecek olan arkadaþlarýmýz da inþallah bu projelerimizi gerçekleþtireceklerdir. Gençlik Meclisimizin yapýlan tüm faaliyetlerinde ve gerçekleþtirdiði tüm programlarda her zaman yanýmýzda olan, eðitime ve biz gençlere tam destek veren Sayýn Lokman Çaðýrýcý'ya dolayýsýyla belediyemize, Baðcýlar gençliði olarak teþekkürü bir borç biliyoruz. Yeni dönem çalýþmalarýmýzda da desteklerini inþallah bekliyoruz. Temennimiz odur ki; Türkiye'deki tüm 15

16 belediyeler bizim belediyemiz kadar eðitime ve gençliðe duyarlý hale gelir inþallah. Beni dinlediðiniz için teþekkür eder; saygýlar sunarým. Melike Yazýcý Gençlik Meclisi Baþkanýmýz Koray'a teþekkür ediyoruz. Programýmýz ile ilgili þu dakikalarda bir bilgi vermek istiyorum. Gerçi daha önceki þûrâlarýmýzda bulunan arkadaþlarýmýz hatýrlayacaklar sahnede tebliðci arkadaþlarýmýz tebliðlerini müzakeremize sunduktan sonra, sizlerin de sunulara, hem de Baðcýlar Gençlik Meclisi olarak yapacaðýmýz projelere iliþkin düþüncelerinizi alacaðýz. Dolayýsýyla, lütfen sunumlarý bu merkezden takip ediniz. Tabii günler hatta aylar öncesinden yapýlan hazýrlýklar geleceðin ýþýðý biz gençlerin emek verdiði deðerli çalýþmalarý sizlerle paylaþmaktayýz. Ýþte bu çalýþmalardan biri 'Türkiye Okuyor' projesinin kazanýmlarý "Okumaktan mani ne, Kiþi Hakký bilmektir. Çün okudun bilemedin, Ha bir kuru emektir". Emeði boþa gitmeyenlere ve okuduðunu anlayanlara tek mesajým þudur: Yüce kitabýmýz Kuran-ý Kerim'in ilk ayeti 'Oku'dur. Þimdi 'Türkiye Okuyor' projesinin kazanýmlarý hakkýnda bizi bilgilendirmek için Abdurrahman Nermin Bilimli Teknik Lisesi'nden arkadaþýmýz Dilek Aktaþ ve Serhat Elmas'a sözü býrakýyorum. Teþekkür ederim. 16

17 Dilek Aktaþ, Serhat Elmas Abdurrahman Nermin Birimli Teknik Lisesi Deðerli misafirler, sevgili arkadaþlar öncelikle hepiniz hoþ geldiniz. Ben Nermin Bilimli Anadolu Teknik Lisesi'nden Dilek Aktaþ. Ben Serhat Elmas. Bu sunumumuzda 'Türkiye Okuyor' kampanyasýnýn kazanýmlarýný, Türkiye'nin kitap okumama sorununu ve nasýl okuyan bir toplum olabiliriz? sorusunun cevabýný vermeye çalýþacaðýz. Okumak; insanýn kiþisel geliþimini saðlayan önemli etkenlerden biridir. Ýnsanýn düþünce yapýsýný, hayal dünyasýný geliþtirir. Sözcük daðarcýðýný arttýrýr, insana bilgi ve birikim kazandýrýr. Kitaplar sayesinde bazen uçan bir halýya biner, bilmediðimiz diyarlara yolculuk ederiz. Hiç tanýmadýðýmýz evlere misafir olur, yeni arkadaþlýklar kurar bazen hüzünlerimizi bazen neþemizi bu yeni arkadaþlarla paylaþýrýz. Orhan Pamuk 'Yeni Hayat' kitabýnda der ki:bir kitap okudum; hayatým deðiþti. Özellikle kitap kurdu insanlar bilirler ki, okudukça hayatlarý

18 anlam kazanýr. Hayatý daha iyi algýlar, karþýlaþtýklarý sorunlarý daha kolay çözebilirler. Ýnsanýn hayata anlamlý baþlamasý, kendine erken yaþlarda yeni bir yol haritasý çizmesi, geleceðinde birlikte olduðu insanlarý daha iyi, daha doðru, daha güzel görmesinin yollarýný aramasýný saðlayacak düþünme gücü katacaktýr. Þimdi de Türkiye'nin okuma karnesini birkaç istatistikle vermeye çalýþacaðýz. Bir Japon yýlda ortalama 25 kitap, bir Ýsveçli yýlda ortalama 10 kitap, bir Fransýz yýlda ortalama 6 kitap okurken; Türkiye'de yýlda 6 kiþiye 1 kitap düþmektedir. Japonya'da günlük gazete tirajý 63 milyon iken; Türkiye'de günlük gazete tirajý en iyi olduðu dönemde 3 milyondur yýlýnda Avrupa'da 30 bin küsur kitap basýlýrken; ayný yýl Türkiye'de 6 bin küsur kitap basýlmýþtýr. Türkiye'de 95 kiþiye bir kahvehane düþerken; 65 bin kiþiye 1 kütüphane düþmektedir. Türkiye kütüphanelerinde yaklaþýk 11 milyon kitap varken; Bulgaristan'da 46 milyon Fransa'da 78 milyon Rusya'da 739 milyon kitap vardýr. Kitap okumak için Türk'ün ayýrdýðý zamanýn 300 katýný bir Norveç'li, 210 katýný bir Amerikalý, 87 katýný bir Ýngiliz ve Japon ayýrýyor. Dünya ortalamasý bile bizim ayýrdýðýmýz zamandan 3 kat daha fazladýr. Türkiye'de okuma ve televizyon izleme oranlarý: Dergi okuma oraný %4, gazete okuma oraný %22, radyo dinleme oraný %24, televizyon izleme oraný %95'tir. Günde ortalama 5 saat televizyon izleyen toplumumuz; televizyon izleme oranýnda A.B.D ile maalesef birinciliði paylaþýyor. Þimdi de mart 2008'de Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Abdullah Gül'ün himayelerinde baþlatýlan, 'Türkiye Okuyor' kampanyasý hakkýnda bilgi vermek istiyorum. Kitap okumak alýþkanlýðý kazandýrmak ve bu alýþkanlýðý geliþtirerek okumayý kültür haline getirmek projenin amaçlarýndandýr. Projenin tanýmý: Hedef kitlede okuma alýþkanlýðý kazandýrmak Okuma kültürü kazandýrmak Okuma kültürünün geliþmesi için çözüm sunmak Okumaya engel sebepleri ortadan kaldýrmak 18

19 Okul kütüphanelerinin sürekli güncelliðini saðlamak ve bunlarýn sürekliliðini saðlamak Bireyleri bu konuda bilinçlendirmek, yönlendirmek Projenin Temel Amaç ve Hedefleri: Okumayý bir kültür haline getirebilmek için gerekli alt yapýnýn hazýrlanmasý Öðrencilere okuma, okuduðunu anlama, anladýðýný söz, yazý resim gibi yollarla anlatabilme becerileri kazandýrýlmasý ve kazandýrýlan becerilerin geliþtirilmesi Toplumun her kesimini içine alarak hiç okuma alýþkanlýðýný olmayan veya zayýf okuma alýþkanlýðý olan bireyleri orta düzey okuyucu, orta düzey okuyucu olan bireyleri ise üst düzey okuyucu seviyesine yükseltmek Eðitim birimlerindeki her öðretmenin, her öðrencinin ve her yöneticinin bir ayda en az bir kitap okumasýný saðlamak Okuma alýþkanlýðýný benimsemiþ bireyleri arttýrmak 19

20 Kitap okuyanlarýn çevrelerini de etkilemelerini saðlamak En fazla kitap okuyan bireyleri ödüllendirmek Tüm okullarda okuma kültürünün oluþabilmesi için belirli saatlerde, en az 20 dakika birlikte kitap okuma zamanlarýný belirlemek ve bunun sürekliliði için tedbirler almak Anne ve babalarýn okuma alýþkanlýðýný geliþtirme projesine destek vermeleri için mahalli yazýlý basýn aracýlýðýyla desteklerini alýcý programlar yapmak Yazma kültürünü yaygýnlaþtýrmak (Bu yazma kültürü kitap okuma projesi kapsamýnda okunacak kitaplarýn özetlerinin yazýlmasýyla baþlatýlmalýdýr.) Ýlçe Halk Eðitim Merkezleri Müdürlüðü'nün aracýlýðý ile kitap oku, özet çýkar ve ödül al kampanyasýnýn baþlatýlmasý Okuma alýþkanlýðý bir kültürdür. Okumayý sevmek hayattaki can sýkýcý saatleri güzel saatlerle deðiþtirmektir. Þimdi de nasýl okuyan bir kültür toplum haline gelebiliriz? sorusunun yanýtýný arayacaðýz. Toplumun genelinde kitap okuma alýþkanlýðý bir yaþam biçimine dönüþtürülmelidir. Okuma kültürü ailede baþlamalý anneler babalar kitap okuma konusunda çocuklara örnek olmalýdýr. Ýlerde biz gençler de birer anne baba adayý olarak çocuklarýmýza küçük yaþta örnek olmalý ve okumayý sevdirmeliyiz. Belli bir eðitim seviyesinin üzerine çýkmýþ özellikle yönetici pozisyonundaki insanlarýn bu konuda topluma örnek olma sorumluluklarý vardýr. Kitabýn bir süs eþyasý, vitrinde duracak bir eþya deðil, hayatýmýzýn vazgeçilmez bir deðeri olduðu unutulmamalýdýr. 20

21 'Türkiye Okuyor' gibi kampanyalarýn arttýrýlmasý ve yaygýnlaþtýrýlmasý gerekir. Kütüphanelerimizin sayýsý arttýrýlmalý, þu anda hizmet veren kütüphanelerimiz zenginleþtirilmeli, yapýlacak çalýþmalarla toplumun her kesiminin ilgisini çekebilecek mekanlar haline getirilmelidir. Bu çözüm önerileri çoðaltýlabilir. Akla ilk gelen þeyleri bizler söyledik. Tabi ki burada en büyük görev önce ailede anne babaya, daha sonra da eðitimcilerimize, öðretmenlerimize düþmektedir. 21. yy.' a bilgi çaðýna girerken eðer Türkiye'miz dünya üzerinde iyi güzel bir yer edinmek istiyorsa, okumak, düþünmek ve buna baðlý olarak tartýþmak, sorgulamak, eleþtirmek ve bilim üretmek zorundadýr. Ancak bunlarý gerçekleþtirdiði zaman geliþecek, çaðdaþlaþacak ve yeryüzünde tekrar ecdadýna layýk olduðu yeri alacaktýr. Unutulmamalýdýr ki gençliði kitaplarla beslemeyen uluslarýn sonu acýdýr. Melike Yazýcý Arkadaþlarýmýza bu güzel sunumlarý için teþekkür ediyoruz. 'Türkiye Okuyor' 'Baðcýlar Okuyor' projelerinin ilçedeki ev sahibi olan Baðcýlar Kaymakamýmýz Sayýn Veysel Yurdakul Bey'i konuþmasý için kürsüye davet ediyorum. 21

22 Veysel Yurdakul Baðcýlar Kaymakamý Sayýn Belediye Baþkanýmýz, Milli Eðitim Müdürümüz, Ýlçe Baþkanýmýz, Deðerli Meclis Üyelerimiz, sevgili öðrenciler, sevgili gençler. Gençliðin içinde olmadýðý hiçbir hareketin ister siyasi, ister sosyal, ister ekonomik, baþarýya ulaþmasý mümkün deðildir. Baðcýlar ilçemizde kurucu Belediye Baþkanýmýz Sayýn Feyzullah Kýyýklýk önderliðinde, Baðcýlar Gençlik Þûrâsý yýllarca önce oluþturulmuþ. Bugün de sevinerek gördük ki bu güzel adet, gelenek aratarak devam ettiriliyor. Bizler yönetiþime, yönetimde karar almanýn bütün süreçlerinde gençleri görmeye, her zaman için gerçekten büyük bir ve hasret içersindeydik. Bugün, Baðcýlar'da bu rüyamýzýn bu gençlerimizle gerçekleþtiðini görüyoruz. Bundan dolayý mutluluðumu baþtan ifade etmek istiyorum. Hakikaten bizler de ayný yollardan, ayný sýralardan, ayný devrelerden geçtik. Bugün çok deðiþik yerlerde, Türkiye'nin çok deðiþik yerlerinde konumlarýnda görevler üstlendik. Ama doðrusu bu ve benzeri imkanlarý biz çok yaþayamadýk, kavuþamadýk. Belki ezildik, dayak yedik. Bu güzel

23 salonlarý, bu imkanlarý sizin kadar yaþayamadýk. Bundan dolayý kompleks içerisinde deðilim. Ancak, böyle bir güzel þurada, güzel fikirlerle, güzel beyin fýrtýnalarý ile ülkenin geleceðine, Ýlin geleceðine, ilçenin geleceðine iliþkin projelerin tartýþýlmasý Türkiye'nin geleceði adýna bizi ümitlendiriyor. Ben bugün burada öðrencilerimizin ayný zamanda demokrasi kültürünü, paylaþma kültürünü, dayanýþma kültürünü sadece Baðcýlar ilçesinde deðil, Türkiye'nin diðer yerlerine, diðer bölgelerine, hatta Avrupa'ya örnek olacak þekilde bir çalýþma içersinde olduklarýný görüyorum. Ýlçe Kaymakamý olarak bizler bu çalýþmanýn, bu projenin kurumsallaþtýrýlmasýnýn bir Avrupa Birliði projesiyle, özellikle okul ortaklýklarý ve gençlik projeleri kapsamýnda tescillenmesini bekliyoruz. Ben bu vesileyle burada bulunan Milli Eðitim Müdürümüze rica ediyorum. Ýlçede oluþturduðumuz Avrupa Birliði Gençlik, daha doðrusu Avrupa Birliði Projeleri Merkezi vasýtasýyla süratle ilk çaðrý döneminde gerek gençlik alanýndaki, gerek okul ortaklýðý alanýndaki projelerin içerisine bu þûranýn üreteceði projelerin dahil edilmesini rica ediyorum ve gerçekten bunu yaparken Avrupa'daki benzer deneyimlerin ilçeye transferine ayný zamanda burada oluþan bilgi ve sinerjinin de Avrupa Birliði üyesi ülkelere transferinde yarar bulunduðunu tekrar ifade etmek istiyorum. Gördüðüm kadarýyla, Baðcýlar Belediyesi Milli Eðitime, Milli Eðitim çalýþanlarýna, Milli Eðitimin fiziki yapýsýna, Milli Eðitimin içeriðine ve öðrencilerimize, gençlerimize deðer veriyor. Öðrencilerimize, gençlerimize deðer verenler bizim için deðerlidir. Deðerli genç arkadaþlarým, bizler gerek Ýlçe Kaymakamý, gerek Belediye Baþkaný, gerek Milli Eðitim yöneticileri olarak burada bulunmamýz, buradaki varlýk sebebimiz sizlersiniz. Bizim iþtigal konumuz sizlersiniz. Sizler var olduðunuz müddetçe, sizler bu yolda ülkenin geleceðini omuzlama konusunda çalýþmalar içersinde olduðunuz müddetçe, her zaman yanýnýzda, arkanýzda olmaya devam edeceðiz. Ben bu güzel oluþumu saðlayan Sayýn Belediye Baþkanýmýz Lokman Çaðýrýcý'ya, kurucu Belediye Baþkanýmýza, Milli Eðitim Müdürümüze ve siz sevgili gençlere bu vesileyle tekrar teþekkür etmek istiyorum ve sizleri bu baþarýlý, bu cesur giriþiminizden dolayý tebrik etmek istiyorum. 23

24 Görünen o ki; yarýnýn Türkiye'sinde bugün tartýþtýðýmýz, bugün rahatsýz olduðumuz hiçbir þey ülkenin gündemini iþgal etmeyecek. Yarýn Türkiye'nin gündeminde, ülkeyi nasýl kalkýndýrýrým, kiþi baþýna geliri nasýl arttýrýrým, demokrasiyi tüm kurum kuruluþlarýyla nasýl oturturum, ülkenin geleceðinde nasýl görev alýrým gibi konular Türkiye'nin gündemini iþgal edecek. Daha yaþanabilir bir çevre, daha sürdürülebilir bir kalkýnma, bütün temel hak ve özgürlüklerin kullanýldýðý tam bir demokrasi inþallah Türkiye'nin gündeminde ve geleceðinde olacak. Onun iþaretleri onun pýrýltýlarý bu salonda. Bu bakýmdan bu çalýþmayý gerçekten her boyutuyla, her yönüyle çok önemsiyoruz ve artarak önümüzdeki yýllarda, nice yeni yýllarda, nice Çevre Meclislerimizde, Gençlik Þûralarýnda çalýþmanýn devamýný diliyoruz. Tekrar katýlýmlarýnýz ve katkýlarýnýz için teþekkür ediyor, hepinize en derin sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum. Melike Yazýcý Sayýn kaymakamýmýza bu kampanya, bu program için destek verip, bizi yalnýz býrakmadýðý için, Baðcýlar Gençliði ve Meclisi adýna teþekkür ediyorum. Þimdi bu kampanyanýn ilçedeki uygulayýcýsý olan Milli Eðitim Müdürümüz Sayýn Kadir Kuþ'u konuþmasýný yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. 24

25 Kadir Kuþ Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Sayýn Kaymakamým, Sayýn Belediye Baþkaným, Sayýn Ýlçe Baþkaným, çok deðerli Meclis Üyeleri, Deðerli Protokol ve sevgili gençler hepinizi saygýyla selamlýyorum. Sayýn Kaymakamýmýz Gençlik Þûrasý, Gençlik Meclisi Baþkaný öðrencim Koray Bey gerekli þeyleri ifade ettiler. Ben sadece þu kadarýný söyleyeyim. Sizler bizler hepimiz çok þanslýyýz çünkü biraz önce enerji dolu olan ve bunu etrafýna yansýtan Sayýn Kaymakamýmýzý dinlediniz. Böyle bir Kaymakamýmýz çok çalýþkan, gayretli, genç, dinamik ve eðitime gündeminde birinci maddeyi ortaya koyan bir Belediye Baþkanýmýz ve Belediye Baþkanýmýzýn etrafýnda pervane gibi dönen, þu güzelliklere imza atan bir ekip hep bizimle beraber, bize destek. Bu bakýmdan ben, Kaymakamýmýza, Belediye Baþkanýmýza, þu güzel çalýþmalarý ortaya koymakta yardýmcý olan Belediye Baþkanýmýzýn çok kýymetli ekibine ve burada güzel hazýrlýklarýný sunan çok kýymetli öðrencilerime, ayrýca, bunlarý yetiþtiren Okul Müdürü arkadaþlarýma ve öðretmen arkadaþlarýma gönülden teþekkür etmeyi bir görev biliyorum.

26 Baðcýlar hakikaten çok güzel þeylere imza atýyor. Baðcýlar dünya ile yarýþýyor. Baðcýlar, inþallah hem Türkiye'de, hem dünyada örnek olmaya devam edecek. Ancak; bu kadar güzellikler bize çok büyük sorumluluklar getiriyor. Biraz önce gördünüz. Okullarýmýzýn hepsine kamera sistemi yerleþtiriliyor. Bütün sýnýflarýmýzda bilgisayar, projeksiyon var, belediyenin yapmýþ olduðu destekle. Bize de düþen, hep birinci olmak. Eðitimde, sýnavlarda, kültürel faaliyetlerde, sportif faaliyetlerde, yani, her dalda bizim en önde olmamýz gerekiyor. Çünkü bu fýrsat, bu zaman, bu destek mevcut. Bir öðretmen hemen kesiyorum derse giriyor, gürültü arasýnda derse girdiðinde tahtaya kocaman bir '1' yazýyor. Çocuklar diyor, gençler bu sizin kiþiliðinizdir, yanýna bir '0' koyalým, diyelim ki bu sevgi. Ne oldu bir iken on bir '0' daha koyalým, bu da etik davranýþlar, güzel ahlak. Etti '100'. Plan yapýyorsunuz, yaptýðýnýz planlamaya bir '0'koyalým etti '1000', vesaire sayýyor, sevgi, hoþgörü, ciddiyet, vakar. Rakamlar yükseliyor. Ama diyor, bütün sýfýrlarýn önündeki '1'i kaldýrsak sýfýrlar söz konusu, yani koskoca bir hiç. Kiþilik ortadan kalktý mý her þey hiçe iner. O bakýmdan kiþilik önemli, ciddiyet önemli, planlama önemli, gençlik olarak hakikaten güzel þeylere imza atýldýðýný görüyoruz. Ben bu vesileyle tekrar emeði geçen herkese teþekkür ediyor, saygýlar sunuyorum. Melike Yazýcý Biz de sizlere teþekkür ediyoruz. Ýlçemizdeki ve özellikle de gençlik çalýþmalarýnda bizlerin yanýnda olan, her programda yanýmýzda olan Ak Parti Ýlçe Baþkaný Sayýn Necati Karagöz Bey'i konuþmalarýný yapmak üzere buraya davet ediyorum. 26

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Þevket SEZER - Yalçýn LÝMON Tashih Ekrem KAFTAN

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 95 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON Ýrfan ÖZER - Hakký ÇÝÇEK Tashih

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Kültür

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7. Çocuk Meclisi Çocuk 7. Şûrâsı KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 106 Tashih Ekrem KAFTAN

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

7.Çevre Þûrasý BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88

7.Çevre Þûrasý BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88 7.Çevre Þûrasý BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88 7.Çevre Þûrasý Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON

Detaylı

39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI. Gündem. 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR

39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI. Gündem. 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR BAĞCILAR BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI DİZİSİ NO:124 39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI Gündem 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN -

Detaylı

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 eğitim ve gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 2006-1 Avrupa Gönüllü Hizmeti / Eylem 2 Gönüllü olun... Avrupa yý Keþfedin... Avrupa

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Kayýnda Savaþtepe Öðretmen Okulu nu dýþarýdan bitirdikten sonra Konya Yüksek

Kayýnda Savaþtepe Öðretmen Okulu nu dýþarýdan bitirdikten sonra Konya Yüksek adir Keskin, 1944 Afyon-Dazkýrý-Çiftlik doðumlu. Ýlkokulu kendi köyünde, ortaokulu dýþarýdan bitirdi. Ýzmir Ýmam-Hatip Lisesi ni 1965'te, ayný yýlýn eylül Kayýnda Savaþtepe Öðretmen Okulu nu dýþarýdan

Detaylı

ATAKÖY SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ HASTANEMİZE SAHİP ÇIKALIM. Bakýrköy Tarihini Yazmalý. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a

ATAKÖY SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ HASTANEMİZE SAHİP ÇIKALIM. Bakýrköy Tarihini Yazmalý. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a Bakýrköy Tarihini Yazmalý SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ Babalardan, dedelerden kalan miras bilgi ve dökümanlar ile Bakýrköy ü sonraki kuþaklara devredecek bilgi, fotoðraf, obje, kýyafet, aksesuar malzemelerinin

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 indeks 2 I N D E K S 7 Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71 36 Maariften Yetiþenler Turhan Dökmeci 41 46 Mesaj Gurme/Tike 38 Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 8 Portre Devrim Gürkan 91 48 Kutusu Asým Arar 73 50 52

Detaylı

NÝÇÝN AÝLE ÖNEMLÝDÝR? ÇOCUKLA ÝLETÝÞÝM OKULDA ÇOKLU ZEKA TEORÝSÝNÝN KULLANILMASI. Okul Öncesi Eðitim. Bire bir OKS

NÝÇÝN AÝLE ÖNEMLÝDÝR? ÇOCUKLA ÝLETÝÞÝM OKULDA ÇOKLU ZEKA TEORÝSÝNÝN KULLANILMASI. Okul Öncesi Eðitim. Bire bir OKS ÝÇÝNDEKÝLER ÝHLAS KOLEJÝ BÝREYSEL GELÝÞÝM ve EÐÝTÝM DERGÝSÝ NÝÇÝN AÝLE ÖNEMLÝDÝR? DÝKKAT ANNE VE BABALAR AÝLE MÜHENDÝSLÝÐÝ 4 5 10 12 18 ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ Hami KOÇ Ýhlas Eðitim Kurumlarý Genel Müdürü GENEL

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2015 Sayý: 186 1 Ýçindekiler 9 53 74 18 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ocak-Haziran 2015 Yýl :13 Sayý : 186 Üç ayda bir yayýnlanýr.

Detaylı

ÝSKENDER n LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42

ÝSKENDER n LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42 Þehir Terminali nde satýþý yapýlmayan iþ yerleri için ikinci kez ihale düzenledi. Terminal de ikinci ihale Çorum Belediyesi'nde yapýmý tamamlanan Þehir Terminali nde satýþý yapýlmayan iþ yerleri için ikinci

Detaylı

Beþ de yetmez, Yedi Tane Arýyorum

Beþ de yetmez, Yedi Tane Arýyorum 2 arýyorum arýyorum Beþ de yetmez, Yedi Tane Arýyorum Beþ de yetmedi, yedi tane istedik. O da yetmeyecek, artacak, geliþecek, geniþleyecek, daha fazla öðrenci sesi olacak, daha fazla eleþtirecek, daha

Detaylı

Kültür 'Paylaþým'ý Geleneklerimiz, göreneklerimiz daima iyiyi, doðruyu, güzeli gösterir bize Türkiye Finans da bu toplumun gelenek, göreneklerine saygý duyan, onlarý sizlerle paylaþan, sizlerle yaþayan

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

Devamý 4 DE 6 DA 2 DE Doðu daki kaleler DTP nin Hürriyet 7 DE 8 DE 5 DE 2 DE 8 DE

Devamý 4 DE 6 DA 2 DE Doðu daki kaleler DTP nin Hürriyet 7 DE 8 DE 5 DE 2 DE 8 DE Kesin olmayan seçim sonuçlarýna göre 29 Mart 2009 Yerel Yönetim Seçimine baðýmsýz aday olarak katýlan Hacýbektaþ Belediye baþkaný A.Rýza Selmanpakoðlu ikinci kez belediye baþkaný seçildi. Baðýmsýz aday

Detaylı

Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik

Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik 2 arýyorum Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik Antalya daki Efendilik Keyifli bir geziydi Antalya'daki. Hoþ kent. Keþfedilmeye açýk pek çok yeri var. Gitmeyenlerin düþünebileceði kadar pahalý

Detaylı

KÜTAHYA ANADOLU ÖÐRETMEN LÝSESÝ www.kaol43.com Yýl : 2012 Sayý : 11 ÝÇÝNDEKÝLER 2 Atatürk'ün Öðretmenlere Hitabý 3 Sunuþ - Nihat Çelikten 4 Model Okul Kütahya Anadolu Öðretmen Lisesi - Ali Osman Acar

Detaylı

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ HYGD'den provakasyon uyarýsý! Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, provokasyonlara karþý uyarýda bulundu. Açýklamada, "Demokratik tepkileri amacýndan saptýracak provokasyonlara dikkat" denildi.

Detaylı

Büyükþehir için ortak çalýþma

Büyükþehir için ortak çalýþma Kardeþ kavgasý devletin sonu olur Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Þefkat Çetin, Çorum a geldi. ÇORUM Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Þefkat Çetin, Türkiye'nin birlik

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı