Belediyelerimizde Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi Uygulamaları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Belediyelerimizde Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi Uygulamaları"

Transkript

1 Belediyelerimizde Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi Uygulamaları M. Cemal Özyardımcı * Belediyelerimiz, beldenin ve belde halkının yerel nitelikte, ortak ve medeni ihtiyaçlarını kendi karar ve yürütme organlarıyla düzenleyerek, kamu tüzel kişiliği olarak kanunların kendilerine verdiği yetkileri kullanmak suretiyle, kendilerine yine kanunlarla verilmiş olan görevleri yerine getirmektedirler. Belediyelerimiz, kendilerine kanunlarla verilen görevleri, etkin, süratli ve aksatmadan yerine getirebilmek, hizmet ve faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirebilmek için yine kanunların kendilerine verdiği hak, yetki ve imtiyazlarını sorumlulukları idrakinde kullanmaktadırlar. Belediyelerimize Anayasa'nın tanıdığı imkanlar çerçevesinde, özellikle Anayasa'nın ı 27. maddesinde ifade edildiği gibi, görevleri ile ilgili orantılı gelir kaynakları sağlanması önemli bir husustur. Yine Anayasa'nın 73. maddesinde, herkesin kamu giderinin karşılanması için mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlü olduğu, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin de kanunla konulacağı emredilmiştir. Ayrıca yasal dayanak bulunmadıkça hiçbir vergi, resim ve harcın tahakkuk ettirilemeyeceği ve tahsil olunamayacağı da hüküm altına alınmıştır. Belediyelere yukarıda da ifade edildiği gibi yasalarla birçok görevler verilmiştir. Özellikle 1580 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddesinde 77 fıkra halinde sayılan görevleri; sağlık, sosyal, bayındırlık, imar, veterineri ik, kültür, turizm, spor, ulaştırma, yol, su, kanalizasyon, temizlik, zabıta vb. şeklinde gruplandırmamız mümkündür. Görüldüğü gibi beldenin düzenlenmesi, ekonomik, sosyal, kültürel, sağlık, temizlik, imar, zabıta gibi birçok alanlarda belediyelere verilmiş bunca görevin yerine getirilebilmesi için belediyelerin de bunları yapmak veya yaptırmak için birtakım gelirlere, araç, gereç, personel ve diğer İstihdain unsurlarına ihtiyaçları olacaktır. Bunların sağlanması için de belediyelerimize kanunlarla vergi, harç * İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube MüdOrü. Çağdaş Yerel Yönetimler. Cilt 7 Sayı 3 Temmuz /998..l. R/-93.

2 82 Çağdaş Yerel Yönetimler. 7 (3) Temmıı= J998 ve katılma payı tahsiline imkan veren yasal düzenlemeler yapılmış ve başta 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu olmak üzere 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve daha birçok kanunlarla gelir toplamalarına imkan verilmiştir. Böylelikle, belediyelerimizin hizmet ve etkinlikleri, görevleriyle, özellikle görevlerinin yerine getirilebilmesi için yapılacak giderleriyle orantılı bir şekilde elde edilmeye çalışılan gelirleriyle, sağlıklı kentlerde ve temiz bir çevrede yaşamak için gereken çaba gösterilmektedir. Belediyelerimizde Emlak Vergisi Uygulamaları Emlak Vergisi Mevzuatı Bilindiği gibi Türkiye sınırları içinde bulunan binalarla, arazi ve arsalar 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu (EMK) hükümlerine göre bina, arazi ve arsa vergisine tabidir.(m. 1, 12 ). Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre, belediyeler emlak vergisi uygulamasında vergi dairesi durumundadırlar. Bina, arsa veya a razinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya, arsaya ve a raziye malik gibi tasarruf edenler bina, arsa veya arazi vergisi beyannamesi verecektir. Beyanname, belediyeye elden verilebileceği gibi posta ile taahhütlü olarak da gönderilebilir. Emlak vergisi beyannamesi vekaletname ile de verilebilir. Bu takdirde vekaletnamenin bir örneğinin beyannameye eklenmesi gerekmektedir. Emlak Vergisinin Tarh ve Tahakkuku Bina, arazi ve arsa vergisi, ilgili belediye tarafından mükellefin beyanı üzerine yıllık olarak tarh ve tahakkuk ettirilir. Şu kadar ki, bir il veya ilçe hududu i çerisinde birden fazla belediye olması halinde belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan bina, arazi ve arsalara ait vergiyi tarha yetkili olacak belediye, ilgili valiler tarafından belirlenir (EMK, m. II ve 21). Emlak Vergisinin Beyan Esası Bina, arazi ve arsa vergisi, mükelleflerin yazılı beyanı üzerine tarh ve tahakkuk ettirilir. MlikelJeflerin beyan edecekleri değerleri, Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ile arsa veya arsa payı değeri esas alınarak hesaplanacak maliyet bedelinden düşük olamaz. Düşük beyanda bulunulması halinde, mükellefin beyanı, vergi dairesince maliyet bedeline yükseltilerek tahakkuka esas alınır ve mükellefe bildirilir. Vergi dairesince hesaplanan miktar ile mükellefin beyam arasındaki farka kusur cezası uygulanır. Geçici ve daimi muafiyetten faydalanacak olanların da beyanname vermeleri zorunludur.

3 Emlak ve Çevre Temdik Vergisi Uygulamaları 83 Bir vergi dairesi faaliyet bölgesi içindeki bir mükellefe ait binalar aynı beyannamede birleştiri lerek beyan olunur (EMK, m. 10). Keza, mükelleflerin arsa ve arazi ile ilgili olarak beyan edecekleri değerler, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin hükümlerine göre takdir komisyonlarınca her mahalle ve arsa sayılacak parseilenmemiş arazide her köy i çin cadde, sokak veya değer bakımından farklı bilgiler, arazide her il veya ilçe için arazinin cinsi (kıraç, taban ve sulak) itibariyle takdir olunan birim değerlere göre hesaplanan miktardan düşük olamaz. Düşük beyanda bulunulması halinde, mükellefin beyanı, vergi dairesince birim değere göre hesaplanan miktara yükseltilerek tahakkuka esas alınır ve mükellefe bildirilir. Vergi dairesince hesaplanan miktar ile mükellefin beyanı arasındaki farka kusur cezası uygulanır (EMK, m. 20). Emlak Vergisi Ödeme Şekli Beyanname üzerinde tahakkuk ettirilen bina, arsa ve arazi vergisi birinci taksidi Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksidi Kasım ayı içinde olmak üzere iki eşit taksit halinde ödenmektedir. Beyannamelerin Şekli ve Muhtevası Belediyelere verilecek emlak vergisi beyannamelerinin şekli ve muhtevası Maliye Bakan1ığl'nca tertip ve tanzim olunur. Beyannamelerde mükellefin adı, soyadı (tüzel kişilerde unvanı), adresi, mükellefıyete giriş sebebi ve yılı ile birlikte asgari aşağıdaki bilgiler gösterilir: Bina vergisi beyannamesinde; binanın yeri, inşaatın nevi, inşa tarihi, arsanın buyükiiiğu, kullanış tarzı, getirebileceği yıllık gayrisafi kirası ve rayiç bedeli (vergi değeri) (bir çatı altında bulunan ama kullanış tarzı veya kapıları ayrı ayrı olan konut ve işyerleri birimlerinin vergi değerleri ayrı ayrı gösterilir). Araziye ait beyannamelerde; arazinin yeri, cinsi, büyüklüğü (dönüm, metrekare), yapılan tarımın nevi, getirebileceği yıllık gayrisafi hasılat tutarı ve rayiç bedeli (vergi değeri). Arsalara ait beyannamelerde; arsanın yeri, büyüklüğü (metrekare) ve rayiç bedeli (vergi değeri) (EMK, m. 24). Beyannamelerin Bilgisayar Çıktısı ile Verilip Verilemeyeceği Beyanname düzenlemenin mükellefler üzerinde yarattığı külfeti azaltmak ve kolaylık sağlamak amacıyla, mükelleflere ait emlak vergisi beyannamelerinin bilgisayarda doldurlılarak çıktısının verilip verilmeyeceği, birçok belediyemizde tereddüt konusu olmuştur.

4 84 Çağdaş Yerel Yönetimler, 7 (3) Temmuz /998 Belediyelerin mükelleflere ait emlak vergisi beyannamelerinin bilgisayarda doldurulması ve çıktı olarak alınan beyannamelerin mükelleflerce imzalanarak verilmesi, bazı şartlara uyulması kaydıyla mümkün bulunmaktadır.i Belediyelerimizde Çevre Temizlik Vergisi Uygulamaları Çevre Temizlik Vergisi Mevzuatı 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nda değişiklik yapan tarih ve 3914 sayılı kanunla uygulamaya konulan çevre temizlik vergisi, belediye sınırları ve mücavir alanları içinde bulunan ve belediyelerin katı atık toplama ve kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalardan alınmaktadır. Vergi kapsamı içerisinde yer alan bazı kavramların açıklanması gerekirse, belediye sınırları, belediyelerin görev ve yetki alanlarını belirlemek üzere çızilen ve yetkili organlarca onaylanan sınırı ifade eder (I 580 sayılı kanun, m. 4 ve 5). Mücavir alan ise belediyelerin yetki ve kontrolü altında bulunan alanları ifade eder ( 3194 sayılı kanun, m. 45). Katı atık (çöp), yeme, içme ve kullanma sonucu oluşan, tehlikel i ve zararlı niteliği olmayan ancak çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin önlenmesi için toplanması, taşınması ve depolanması gereken birikintilerdir. Verginin Konusu Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin katı atık toplama hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabidir. Verginin Mükellefi Çevre temizlik vergisinin mükellefi, her ne şekilde olursa olsun binayı kullanandır. Boş olan binalarda ise malik veya malik gibi tasarruf edenlerdir. Yıl i çinde mükellefiyette değişiklik olması halinde değişikliklere ait bildirimler, takip eden taksit ayı içinde verilir ve vergilendirmeye esas teşkil eder. Yanan, yıkılan ve benzeri nedenlerle tamamen kullanılmaz hale gelen binalarla, kanuniarın verdiği yetkiye dayanılarak kullanılması yasak edilen binalarda mükellefiyet, bu durumların meydana geldiği tarihte sona erer. Verginin Miktarı Katı atıkların toplanması hizmeti karşılığında, kanunla belirtilen tarifeye göre, aylık olarak çevre temizlik vergisi alınır. Bina gruplarıyla hangi gruptan ne i Bu konuda bkz. Maliye Bakanlığı'nın 21 seri nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete, i 988/23349.

5 Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi Uygulamalan 85 miktarda aylık çevre temizlik vergisi alınacağı, gün ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 93/5105 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilmiştir. Verginin Tarh ve Tahakkuku Katı atıklardan alınacak çevre temizlik vergisine ilişkin bildirimler mükejlefler tarafından verilir. Bildirim örnekleri Maliye Bakanlığı'nın 14 seri nolu Belediye Gelirleri Genel Tebliği ile yayımlanmıştır. Belediyeler tarafından çoğaltıian bildirimler, mükeııefler tarafından doldurulup ilgili belediyeye verilir ve vergi yıllık olarak tarh ve tahakkuk ettirilir. Atık sularla ilgili çevre temizlik vergisi, su tüketim bedeli ile birlikte tarh ve tahakkuk ettirilir. Su ve kanalizasyon hizmetleri ayrı bir kanunla düzenlenmiş bulunan (iski vb.) belediyelerde ise, atık su bedellerinin tahsiline ilişkin uygulama kendi kanunlardaki hükümlere tabidir. Verginin Tahsilatı Katı atıklardan alınacak çevre temizlik vergisi, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit halinde tahsil edilmektedir. Atık sulardan dolayı alınan çevre temizlik vergisi, su tüketim bedeli ile birlikte tahsil edilmektedir. Verginin Gelecek Y"lar İçin Hesaplanması Aylık vergi tutarları, müteakip yıllarda, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı kadar a111 rılmaktadır. Konuya ilişkin yeterli açıklama, 14 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinde yer almaktadır yılı uygulamasına esas olan yeniden değerleme oranı Maliye Bakanlığı'nın 259 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde % 80,4 olarak belirlenmiştir sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun mükerrer 44. maddesine göre bu miktarın % 50'si uygulanmak suretiyle 1998 yılında çevre temizlik vergisinin artış oranf% 40,2' dir. 2 Çevre Temizlik Vergisi Bildirimlerinin Emlak Vergisi Beyannanıeleri ile Birleştirilmesi Mükellefler tarafından emlakin bulunduğu yer belediyesine verilen bildirimler, sicil defterine kaydedildikten sonra ait oldukları binalara ilişkin emlak vergisi dosyası ile birleştirilir ve takip işlemleri bu dosya üzerinden yürütülür. 2 Bu konuda bkz. Maliye Bakanlığı'nın 259 sayılı Vergi Usul Kanunu Tebliği iii: 23 sayılı Belediye Gelirleri!\.anunu Genel Tebliği.

6 86 Çağdaş Yerel Yönetimler. 7 (3) Temmuz 1998 Boş Tutulan Binalarda Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması Boş tutulan binalar da 2464 sayılı yasanın mükerrer 44. maddesi gereğince çevre temizlik vergisine tabidir. Ancak, boş bulunan binalar vergilendirilirken, ilgili belediyelerine durumlarının belgelendirilmesi şartıyla, 93/5105 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 4. maddesine göre iki alt grupta değerlendirilecektir. Bildirimler Üzerinde 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Ceza Hükümlerinin Uygulanması Çevre temizlik vergisi bildiriminde bulunmayanlarla geç bildirimde bulunanlardan vergilerini süresinde vermemelerinden dolayı veya eksik bildirimde bulunanlardan 213 sayılı yasanın 352-II17. maddesine göre ve kanuna bağlı cetvelin ihtar bölümünün 5. bendi dikkate alınarak, bu cetvelin mükellefin grupları sütununun dördüncü sırasına göre ikinci derecede usulsüzlük cezası kesilmesi gerekir. Bu cezanın uygulanmasında ise, bildirimin yapılması gereken tarih itibariyle uygulanmakta olan usulsüzluk cezasının dikkate alınması gerekmektedir. Çevre temizlik vergisi bildirimini vermeyen veya eksik bildirimde bulunan mükellefler hakkında yukarıda belirtilen usulsüzlük cezası dışında, kusur, ağır kusur veya kaçakçılık cezası uygulanmayacaktır Bu konuda Maliye Bakanlığı'nın gün ve sayılı görüş yazısı da bulunmaktadır Çevre Temizlik Vergisinde 6183 Sayılı Kanunun SI. Maddesine Göre Gecikme Zammı Uygulaması 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil i Usulü Hakkında Kanun'un i. maddesinde, devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait Illuhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli; gecikme zammı, faiz gibi fer'i amme alacakları ve aynı idarelerin a kitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacaklar ile bunların takip masrafları hakkında bu kanlin hükümlerinin uygulanacağı öngörülmektedir. Söz konusu hüklim uyarınca belediyeler tarafından takip ve tahsil edilmesi gereken ve bu kanuıı kapsamına giren amme alacaklarının da anılan kanun hükümlerine göre tahsili zorunludur. Belediyeler tarafından takip ve tahsil edilmesi kanunla öngörülmüş olmakla beraber bu işlemin yapılmaması durumunda belediye başkanı ve diğer ilgililcr sorumlu olacaktır. Ancak 6183 sayılı kanunda söz konusu görevleri yerine getirmeyenler hakkında uygulanacak müeyyidelere ilişkin herhangi bir hüküm

7 Emlak ve Çevre Teıııi=/ik Vergisi [)). gıı/amalart 87 bulunmamakla birlikte, bu durumdaki sorumlular hakkında Türk Ceza Kanunu'na ve ilgili genel hükümlere göre işlem yapılacağı açıktır. Madde hükmünde de ifade edildiği gibi, 2 ı 3 sayılı kanuna göre uygulanan kaçakçılık, ağır kusur ve kusur cezaları hariç olmak üzere ceza mahiyetinde o lan amme alacaklarına gecikme zammı tatbik edilmeyecektir. Ancak, tahakkuk eden verginin zamanında ödenmemesinden dolayı 6183 sayılı kanunun Sı' maddesine göre işlem yapılarak, vadesinde ödenmeyen vergi, her ay için % 12 gecikme zammı ilavesiyle tahsil edilecektir. Çevre Temizlik Vergisi Tahsilat. Üzerinden Ayrılacak Paylar Çevre temizlik vergisi tahsilatından % 10'unun, tahsilatı takip eden ayın on beşinci glinü akşamına kadar Çevre Kirliliğini Önleme Fonıına aktarılacağı hükme bağlanmıştır. Bu nedenle belediyelerin çevre temizlik vergisinin tahsilatı üzerinden % 1O'luk bir payı ayırarak Çevre Kirliliğini Önleme Fonunun Vakıflar Bankası Ankara şubesindeki 200S837 nolu hesabına yatırmaları gerekir. Ayrıca, büyükşehir belediye sınırları içerisinde bulunan belediyeler tarafından tahsil edilen katı atıklara iiişkin çevre temizlik vergisinin % 20'sinin, münhasıran çöp imha tesislerinin kuruluş ve işletmelerinde kuııanılmak üzere, tahsilatı takip eden ayın on beşinci glinü akşamına kadar büyükşehir belediyelerine aktarılacağı hükmü yer almaktadır. Büyükşehir belediye sınırları içinde bulunan ilçe ve alt kademe belediyelerince tahsil edilen katı atıklara ilişkin çevre temizlik vergisinin % 20'sinin tahsilatı takip eden ayın on beşinci günü akşamına kadar ilgili büyükşehir belediyesine yatırılması gerekmektedir sayılı kanunun mükerrer 44. maddesi hükmü uyarınca yukarıda belirtilen payların zamanında ödemnemesi halinde, bu paylar, 6183 sayılı kanunun Si. maddesine göre gecikme zammı ile birlikte yatırılacaktır. Kullanılmaz Halde Bulunan Binalardan Çevre Temizlik Vergisinin Alınıp Ahnamayac~ığı 2464 sayılı kanunun mükerrer 44. maddesine göre boş bulunan binalardan çevre temizlik vergisi alınmaktadır. Ancak, aynı madde hiikmüne göre de yanan, yıkılan ve benzeri nedenlerle tamamen kuııanılamaz hale gelen binatarla, kanunlarm verdiği yetkiye dayanılarak kullanılması yasak edilen binalardan vergi alınmayacaktır. Bu nedenle yanan, yıkılan ve benzer nedenlerle tamamen kullanılamaz hale gelen binalarla, kanunlarm verdiği yetkiye dayanılarak kullanılması yasak edilen binalardan vergi alınamayacaktır. Ancak mükellef sıfatıyla maliklerinin veya malik gibi tasarruf eden kimselerin ilgili belediyeye durumu belgelendirilmek şartıyla müracaatta bulunmaları gerekmektedir. Belediyeye

8 88 Çağdaş Yerel Yönetimler, 7 (3) Temmıı:: /998 müracaat edilmemesi veya durumun belgelendirilememesi halinde mükelleflerin muafiyetten faydalanabilmelerine imkan bulunmamaktadır. Ancak, daha önceden tahsil edilen vergiler ret ve iade edilmez. Yılı içindeki Değişikliklere ilişkin Yapılacak işlemler Yılı içinde yapılan değişikliklere ait bildirimler takip eden taksit ayı içinde verilerek takip eden taksit değişiklik üzerinden tahsil edilecektir. İşyeri iken konuta çevrilmiş veya konut iken işyerine çevrilmiş binalarla, işyeri niteliğinde olan yerlerin grup ve derecelendirilmelerinde roloynayan personel artış ve eksilişleri, yatak, kapasite, kullanım alanları, koltuk sayısı ve diğer sayısal artış ve eksilişlerin olduğu dönemi takip eden dönem için bildirimde bulunulması halinde vergi durumunda değişiklik yapılabilecektir. Bilindiği gibi, çevre temizlik vergisinin uygulanması ile ilgili olarak yayımlanan 14 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinin, "Bildirim, Tahakkuk ve Ödeme" başlıklı kısmının altıncı fıkrasında grup, derece veya I11Ükellefiyette değişiklik olmadığı sürece yeniden bildirimde bulul1ulmayacağl ve verginin her yılın Ocak ayında kendiliğinden tahakkuk etmiş sayılacağı belirtihnektedir. Tebliğin sekizinci fıkrasında ise, "yılı içinde işyerinin konuta veya konutun işyerine döniişmesi, işyerinin faaliyet konusu ya da personel sayısında değişiklik olması, ayrıca yılı içinde mükellefin şahsında meydana gelen değişiklikler gibi grup ve derecelerde meydana gelebilecek değişikliklere ait bildirim, takip eden taksit ayı içinde verilir ve vergilendirmeye esas teşkil eder, taksit tutarı bu dönem içinde ödenir" denilmektedir. Diğer taraftan, söz konusu tebliğin "Vergi Kapsamına Dahil Edilmeyen Binalar" başlıklı kısmınııı 2. fıkrasına göre, yıl içinde vergi kapsamına giren veya verginin kapsamından çıkan binalar için mükeııefiyet, bu durumların meydana geldiği tarihi takip eden taksit döneminin başlangıcından itibaren tesis edilecek veya sona erecektir. Ocak ve Temmuz aylarında binaların kullanımı nedeniyle her taksit dönemi itibariyle her bir bina için bir defa vergi alınacağından, dönem içindeki değişikliklerden dolayı mükerrer vergi alınmamasına özen gösterilmelidir. Çevre Temizlik Vergisinin indirimli Olarak Uygulanması 8.I.J994 gün ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 14 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinin 11. maddesindeki diğer hususlar başlığı altında belirtilen hükmüne göre; tarifedeki vergi miktarları sll1lrları içinde bulunanlar hariç olmak üzere, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu S.OOOlden aşağı olan belediyelerde % 50 indirimli uygu biiyükşehir belediye

9 Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi Uygulamaları 8Y lanacak, bu indirirnin uygulanmasında ı. yapılmayacaktır. ve 2. derecede öncelikli yöre ayırımı Çevre Temizlik Vergisi Bildiriminin Damga Vergisine Tabi Olup Olmadığı 2464 sayılı kanuna 3914 sayılı kanunla eklenen mükerrer 44. maddede, çevre temizlik vergisinin mükelleflerce bir beyanname ile bildirileceğine dair bir hüküm bulunmamaktadır. Çevre temizlik vergisi bildiriminin damga vergisine tabi olmaması gerekir. Maliye Bakanlığı 'nın gün ve sayılı yazısında da "Çevre Temizlik Vergisi Bildirimi" başlıklı kağıdın damga vergisine tabi olmayacağı görüşü belirtilmiştir. Bu nedenle, mükelleflerin belediyeye verdikleri çevre temizlik vergisi bildirim kağıdına damga pulu yapıştırılmayacaktır. Çevre Temizlik Vergisi Bildirimlerinden Eğitime Katkı Payı Alınıp Alınmayacağı Bilindiği gibi gün ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4306 sayılı kanunun geçici 1. maddesinin (A) fıkrasının ]. bendi ile vergilerin tarh ve tahakkuku ile ilgili olarak mükellef ve sorumlularca vergi dairelerine ve belediyelere verilen beyannameler ile Sosyal Sigortalar Kurumu'na verilen sigorta prim bildirgelerinden TL eğitime katkı payı a lınacağı hükme bağlanmıştır. Ayrıca, Maliye Bakanlığı'nca i 997 gün ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 seri nolu Eğitime Katkı Payı Genel Tebliğinin (b) fıkrasında beyanname türleri sayılmıştır. Gerek 4306 sayılı kanunun geçici 1. maddesinde gerekse Maliye Bakanhğı'nın anılan tebliğinde, çevre temizlik vergisinin tarh ve tahakkuk ettirilmesi İ çin alınan bildirimler üzerinden eğitime katkı payının alınacağına ilişkin bir hüküm yer almamıştır. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'nUn konu ile ilgili görüş yazılarında şöyle denilmektedir: '''... i seri No.lu Eğitime Katkı Payı Genel Tebliğinin A-lIb 'Belediyelere verilen beyannamelerde... ' başlıklı bölümünde, belediyelere verilen beyannamelerin hangilerinden eğitime katkı payı alınacağı sayılmış olup, çevre temizlik vergisi bildirimi bunlar arasında sayılmamıştır. Ayrıca, beyannamelerin ekleri ile her türlü bildirimler ve herhangi bir verginin tarh ve tahakkukıı ile ilgili olmayan beyannameler için katkı payı ödenmesinin söz konusu olmadığı belirtilmektedir. "Buna göre, çevre temizlik vergisi bildirimlerinden eğitime katkı payı alınmaması gerekmektedir..." Maliye Bakanlığı'nca da belirtildiği gibi çevre temizlik vergisi bildirimlerinden eğitime katkı payı alınmayacaktır.

10 90 Çağdaş Yerel Yönetimler. 7 (3) Temmıı:: /998 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Lojmanların Vergiye Tabi Olup Olmadığı Yasaya göre genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köy tüzel kişiliğine ve bunların kuracakları birliklere, kanunla kurulan üniversitelere ait ve münhasıran bunların hizmetlerinde kullanılan binalar ile dini hizmetlere ait umuma açık ibadethaneler, Kızılay genel merkezi, şubeleri ve kampları, karşılıklı olmak şartıyla yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk hizmetlerinde kuııanılanlarla elçilerin ikametine mahsus olan binalar, merkezi Türkiye'de bulunan uluslararası kuruluşlara, uluslararası kuruluşların Türkiye'deki temsilciliklerine ait binalar ve bunların müştemilatı, bu verginin kapsam ına dah i i deği Id ir. Vergi kapsamına dahil edilmeyen binalar içinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait lojmanlar yer almamaktadır. Bu nedenle kamu kurum ve kuruluşlarına ait lojmanların vergiye tabi tutulması gerekmektedir. Atıklarını Kendi Tesislerinde İmha Edenler ile Arıtma ve Geri Kazanma Tesisi Bulunanlardan Çevre Temizlik Vergisinin Tahsili 93/5105 sayılı Bakanlar Kurulu kararında, atıkları arıtma, geri kazanma veya imha tesisi olan ve bu tesisleri faaliyette bulunan binalar ile boş tutulan binaların, bu durumlarının belgelendirilmeleri şartıyla iki alt grupta değerlendirileceği belirtilmiştir. Bu tür yerlerin altıncı ve yedinci grupta yer alması halinde en son grup dikkate alınacaktır. Buna göre atıklarını arıtma, geri kazanma veya imha tesisi olan ve bu tesisleri faaliyette bulunan binaların durumlarının ilgili belediyeye belgelendirilmesi şartıyla müracaatta bulundukları takdirde, vergilendirmeleri iki alt grupta değerlendirilecektir. Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Binalarından Çevre Temizlik Vergisi Alınıp Alınmayacağı 2464 sayılı kanunun mükerrer 44. maddesinin 2. fıkrasında çevre temizlik vergisi kapsamına dahil edilmeyen binalar sayılmış olup, bunların arasındcı Bağ-Kur Genel MüdürHiğü'ne ait binalar yer almamaktadır. Ancak, 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu'nun vergi, resim ve harçlara ilişkin n1l1ufıyetleri düzenleyen 20. maddesinin (c) fıkrasında; kuruma ait taşınır ve taşınmaz mallar, bunların alım ve satım işlemleri ile kurunuııı hizmet gereği ihtiyaç duyduğu Türkiye'de temini mümkün olmayan malların ithalinin ve kiralanmasın ın her türlü vergi, resim ve harçlardan muaf tutu lacağı belirti Imektedir. Bu nedenle, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü'ne ait olup, bizzat resmi hizmetlerinde kulla

11 Em/ak ve Çevre Temizlik Vergisi Uygıılama/arı 91 nılan binalardan (lojmanlar hariç), 1479 sayılı kanunun 20. maddesi hükmüne göre çevre temizlik vergisi alınmayacaktır. Sosyal Sigortalar Kurumu Binalarından Çevre Temizlik Vergisinin Alınıp Alınmayacağı 2464 sayılı kanunda, çevre temizlik vergisinin kapsamına dahil edilmeyen binalar arasında Sosyal Sigortalar Kurumu'na (SSK) ait binalar yer a.lmamaktadır. Ancak, 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu'nun vergi, harç ve resimlere ilişkin istisnaları düzenleyen 24. maddesinin (a) fıkrasında, kuruma ait taşınır ve taşınmaz mallar ile bunlardan elde edilen hak ve gelirlerin her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftutulacağı belirtilmektedir. Bu nedenle, SSK'ya ait hizmet binaları ile hastanelerden 4792 sayılı kanununun 24. maddesi hükmüne göre çevre temizlik vergisi alınmayacaktır. Ancak, SSK'ya ait olup başkaları tarafından kullanı lan binalardan çevre temizlik vergisi al ınacaktır. T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Binahırından Çevre Temizlik Vergisinin Alınıp Alınmayacağı 2464 sayılı kanun, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'ne ait binaları vergı kapsamı dışında bırakmamıştır. Ancak, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 21. maddesinde, sandığın her çeşit menkul ve gayrimenkul malları ile hak, gelir ve alacakları ve muameleleri ve bunların tahakkuk, tahsil ve ödemelerine ait kağıt, makbuz ve ilanlarm her çeşit vergi, resim ve harçlardan muaf tutulacağı belirtilmektedir. Bu nedenle, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'ne ait olup, bizzat kurunhill hizmetlerinde kullanılan binalardan (lojmanlar hariç), 5434 sayılı kanunun 21. maddesine göre çevre temizlik vergisi alınmayacaktır. Ancak, kuruma ait olmakla beraber başkaları tarafından kullanılan binalardan çevre temizlik vergisi alınacaktır. Devre Mülk Binalarından Çevre Temizlik Vergisi Alınıp Alınmayacağı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğine göre, belediye sınırları dahilinde verginin alınabilmesi için temizlik hizmetlerinin belediye bünyesinde tesis e dilmesi gerekmektedir. Belediye ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin katı atık toplama ve kanalizasyon hizmetlerinden yararlandırılan devre mülk binaları da çevre temizlik vergisine tabidirler. Devre mülk binalarının vergi mükeııefleri, binayı kullanan malikleri veya malik gibi tasarruf edenlerdir.

12 92 Çağdaş Yerel Yönelimler, 7 (3) Temmuz /998 Söz konusu tebliğ gereğince, yıl içinde mükellefin şahsında meydana gelen değişiklikler gibi grup ve derecelerde meydana gelebilecek değişikliklere ait bildirim, takip eden taksit ayı içinde verilecek ve vergilendirıneye esas teşkil e deceğinden taksit tutarı bu dönem içinde ödenecektir. Yıliçinde vergi kapsamına giren veya verginin kapsamından çıkan binalar için ml\kellefiyet, bu durumların meydana geldiği tarihi takip eden taksit döneminin başlangıcından itibaren tesis edilecek veya sona erecektir. Ocak ve Temmuz aylarında binaların kullanımı nedeniyle her taksit dönemi itibariyle her bir bina için bir defa vergi alınıp, dönem içindeki değişikliklerden dolayı mükerrer vergi alınmayacaktır. Dernek Binaları ile Yurt Binalarından Çevre Temizlik Vergisi Alınıp Alınmayacağı 2464 sayılı kanunun çevre temizlik vergisi kapsamı dışında tuttuğu binalar a rasında dernek ve yurt binaları bulunmadığından derneklere ait binalarla yurt binalarından çevre temizlik vergisinin alınması gerekmektedir. Emekliler İçin Çevre Temizlik Vergisinin İndirimli Olarak Uygulanıp Uygulanamayacağı Bilindiği gibi tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 98/ sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye sınırları içinde tek meskeni olup, bu meskenlerinde bizzat oturan ve münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıklardan başka geliri olmayanların bu meskenlerine ait binde 4 olan bina vergisi oranı % 50 indirim sağlanmak suretiyle 1998 yılı için binde 2 'ye indirilmiştir. Buna göre bu mükellefler emlak vergilerini binde 2 oranında ödeyebilmektedirler. Ancak 2464 sayılı kanunda çevre temizlik vergisi için emeklilere bu tür bir muafiyet getirilmemiştir. Bu nedenle çevre temizlik vergisinin emeklilerden indirimli alınabilmesine imkan bulunmamaktadır. Ayrıca, hiçbir yerden geliri olmayan, yoksul durumda bulunan ve aceze halde bulunması nedeniyle bedelsiz olarak bir konutta iskan edjjen fakir, muhtaç ve aceze durumda olanlara mevzuatımızda vergi istisnası uygulanabilmesine dair bir hüküm yer almamaktadır. Bu nedenle, çevre temizlik vergisinin bu kişilere de bila istisna uygulanması ve kendilerinden vergilerinin tahsil edilmesi gerekmektedir. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Binalarından Çevre Temizlik Vergisinin Alınıp Alınmayacağı 2464 sayılı kanunda çevre temizlik vergisinin kapsamıııa dahil edilmeyen binaların içinde Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'na bağlı binalar yer almamaktadır.

13 Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi Uygu/ama/arı 93 Ancak, 507 sayılj Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunu'nun vergi, resim ve harçlara ilişkin muafiyetleri düzenleyen ek 11. maddesinde, "Dernek, birlik Federasyon ve Konfederasyonun kuruluş amaçlarına uygun olarak kuııanılmak ü zere iktisap ettikleri ve edecekleri gayrimenkuller ile gelirleri her tür1ü vergi, resim ve harçlardan muaftır" denilmektedir. Bu nedenle 507 sayıh kanun kapsamına giren dernek, birlik, federasyon ve konfederasyonun kuruluş amaçlarına uygun olarak kuııanılmak üzere iktisap ettiği gayrimenkullerden hizmetlerinde kullandığı binaların, çevre temizlik vergisine tabi olmaması gerekmektedir. Ancak, kuruluş amaçları dışında kuııanılan gayrimenkuller ile başkalarına ait gayrimenkullerin kiralanarak kullanılması halinde, bu binalara ait çevre temizlik vergisi ödenecektir. Posta İşletmeleri Genel Müdürlüğü Binalarından Çevre Temizlik Vergisi Alınıp Alınmayacağı Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü katma bütçeli idarelerden olmayıp 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi bir kamu iktisadi teşebbüsü olduğundan, adı geçen genel müdürlüğe ait hizmet binalarının çevre temizlik vergisinden istisna tutulması mümkün değildir (Maliye Bakanlığı'nın tarih ve B.07.0.GEL.0.66/660l-4l9-l6590 sayıjı görüş yazısı). Bu durumda, Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün, kullandığı binalar için çevre temizlik vergisi ödemesi gerekmektedir.

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU 2017-005 Konu : Belediye Gelirleri Kanunu nda yer alan çevre temizlik vergisi ile ilgili maktu tutarlar yeniden değerleme oranında artırılması ve 2017 yılında uygulanacak emlak

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/102 İstanbul, 26 Aralık 2005 KONU : Çevre Temizlik Vergisi

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:30) HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO:2004/16

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:30) HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO:2004/16 1 İstanbul,13.01.2004 Çevre Temizlik Vergisi nin ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 30 seri no lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği 10.01.2004 tarih ve 25342 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmış

Detaylı

2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR

2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR Sirküler Rapor 27.05.2013/117-1 2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR ÖZET : 2013 yılı Emlak Vergisi ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı

Detaylı

41 seri No lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

41 seri No lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. BAKIŞ MEVZUAT KONU 41 seri No lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. Sayı 2012/ 35 ÖZET 41 seri No lu Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliğinde, belediyelerin ilan ve reklâm vergisi ve

Detaylı

/ YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2006 DA BİTİYOR

/ YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2006 DA BİTİYOR 24.04.2006 / 92 2006 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2006 DA BİTİYOR 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda 4751 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, genel beyan esasına göre dört

Detaylı

1. İlan ve Reklâm Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi İşlemlerinde Mükelleflerin Beyanlarının Esas Alınması

1. İlan ve Reklâm Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi İşlemlerinde Mükelleflerin Beyanlarının Esas Alınması No: 2012/38 Tarih: 28.02.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

: 47 seri No lu Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliği. : Tebliğde 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanacak çevre temizlik vergisi

: 47 seri No lu Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliği. : Tebliğde 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanacak çevre temizlik vergisi SİRKÜLER TARİH : 28.12.2015 SAYI : 2015-12-8 KONU : 47 seri No lu Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliği ÖZETİ : Tebliğde 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları yer

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat / YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor Mevzuat / YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 28.12.2015/170-1 2016 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 2016 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. ÖZET : Konutlara ait çevre temizlik vergisi;

Detaylı

A) 2016 Yılı ve Önceki Yıllarda Mükellef Olanların 2017 Yılına Ait Emlak Vergi Değerlerinin Hesabı

A) 2016 Yılı ve Önceki Yıllarda Mükellef Olanların 2017 Yılına Ait Emlak Vergi Değerlerinin Hesabı İHSAN AKAR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ULUDAĞ BAĞIMSIZ DENETİM VE Y.M.M A.Ş 23 Nisan Mh. 242 Sk. Rızvanoğlu-Paçacı Sit. No:12/A Blok Kat: 2 D: 3 Nilüfer/Bursa Tel: 0 541 3966882-0 224 2401329(pbx.) 0224 2401329

Detaylı

31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR

31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR 27.05.2016/Cuma ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./51 Konu: 2016 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda

Detaylı

Sirküler Rapor 31.12.2014/230-1 2015 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor 31.12.2014/230-1 2015 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 31.12.2014/230-1 2015 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2015 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. Belediyelerce alınmakta olan çevre temizlik vergisi

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2016/155 27 /Aralık/2016 İçindekiler: * 2017 Yılında ödenecek Emlak Vergisi hakkında genel tebliğ yayımlandı. 2017 YILINDA ÖDENECEK EMLAK VERGİSİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: 27 Aralık

Detaylı

2018 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2018 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 02.01.2018/1-1 2018 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2018 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırıldı. Verginin mükellefi, binaları kullananlardır. Konutlara ait çevre temizlik

Detaylı

Sirküler Rapor 27.05.2014/128-1 2014 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2014 DE SONA ERİYOR

Sirküler Rapor 27.05.2014/128-1 2014 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2014 DE SONA ERİYOR Sirküler Rapor 27.05.2014/128-1 2014 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2014 DE SONA ERİYOR ÖZET : 2014 yılı Emlak Vergisi ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2004/ 6 İst. 2 Ocak 2004 KONU : Emekliler İle Şehitlerin Dul

Detaylı

2017 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ARTTIRILDI

2017 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ARTTIRILDI 02.01.2017/3-1 2017 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ARTTIRILDI ÖZET : 70 Seri No lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde 2017 yılında uygulanacak ait emlak vergisine esas değerler yeniden

Detaylı

2017 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2017 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 02.01.2017/2-1 2017 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2017 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas

Detaylı

2008 YILI EMLAK VERGĐSĐ BĐRĐNCĐ TAKSĐDĐ ÖDEME SÜRESĐ 31 MAYIS 2008 DE SONA ERĐYOR

2008 YILI EMLAK VERGĐSĐ BĐRĐNCĐ TAKSĐDĐ ÖDEME SÜRESĐ 31 MAYIS 2008 DE SONA ERĐYOR 05.05.2008/81 2008 YILI EMLAK VERGĐSĐ BĐRĐNCĐ TAKSĐDĐ ÖDEME SÜRESĐ 31 MAYIS 2008 DE SONA ERĐYOR 2008 yılı Emlak Vergisi I. Taksidinin 31 Mayıs 2008 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. ÖZET : Ancak 31 Mayıs

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/8-1 2015 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ARTIRILMIŞTIR

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/8-1 2015 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ARTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/8-1 2015 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ARTIRILMIŞTIR ÖZET : 2015 yılına emlak vergisine esas değerler yeniden değerleme oranın yarısı nispetinde artırılmıştır.

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7020 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 2)

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7020 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 2) BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7020 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 2) Resmi Gazete No: 30085 Resmi Gazete Tarihi: 03/06/2017 Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 27/5/2017

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

2016 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR

2016 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR Sirküler Rapor Mevzuat 26.05.2016/73-1 ÖZEL SİRKÜLER: 2016 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR ÖZET : 2016 yılı Emlak Vergisi ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının

Detaylı

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere)

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) B.G.K. Mük. Mad.: 44 (Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 46) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik

Detaylı

2016 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ARTTIRILMIŞTIR

2016 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 2.2.205/73-206 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : 206 yılına ait emlak vergisine esas değerler yeniden değerleme oranın yarısı nispetinde artırılmıştır.

Detaylı

49 SERİ NO'LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

49 SERİ NO'LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ 49 SERİ NO'LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No: 26340 Resmi Gazete Tarihi: 08/11/2006 1. Kapsam 5538 sayılı Kanunun(1) 7 nci maddesi ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa(2) eklenen

Detaylı

2010 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2010 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 05.01.2010 / 13-1 2010 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2010 yılında uygulanacak Belediye Gelirleri Kanununda yer alan had ve tarifelerin belirlendiği 38 seri No lu Belediye

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/003 Ref: 4/003

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/003 Ref: 4/003 SİRKÜLER İstanbul, 02.01.2017 Sayı: 2017/003 Ref: 4/003 Konu: 1/1/2017 TARİHİNDEN İTİBAREN KONUTLAR İLE İŞYERLERİ VE DİĞER ŞEKİLDE KULLANILAN BİNALARA AİT ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARINI BELİRLEYEN

Detaylı

SİRKÜLER 2017/ yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitler 4 er ay ertelenmiştir.

SİRKÜLER 2017/ yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitler 4 er ay ertelenmiştir. SİRKÜLER 2017/17 30/01/2017 Sayın Yetkili; 6736 sayılı Kanun (Af Kanunu) kapsamında yapılandırılan borçların taksit ödeme süreleri 4 er ay uzatıldı. Ayrıca Kanun dan yararlanma hakkını kaybedenler için

Detaylı

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 49)

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 49) Maliye Bakanlığından: 1. Kapsam EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 49) 5538 Sayılı Kanunun (1) 7 nci maddesi ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa (2) eklenen geçici 22 nci madde ile takdir

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

kullanılacak bina inşaat metrekare maliyet bedelleri açıklandı.

kullanılacak bina inşaat metrekare maliyet bedelleri açıklandı. SİRKÜLER TARİH : 25.08.201.2017 SAYI : 2017-08-01 KONU : Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 71) yayımlandı. ÖZETİ : Tebliğde, 2018 yılında binaların emlak vergisi değerinin hesaplamalarında kullanılacak

Detaylı

BİNA VERGİSİ HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/24

BİNA VERGİSİ HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/24 1 İstanbul,20.01.2004 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2003/6576 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

57 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2011/44

57 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2011/44 İstanbul,.0.0 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:0/.0.0 Tarih ve 0 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği nde; emlak vergisi işlemleri

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/225 Ref: 4/225

SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/225 Ref: 4/225 SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/225 Ref: 4/225 Konu: 2015 YILINDA UYGULANACAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI HAKKINDA 46 SERİ NUMARALI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

Sirküler Rapor /101-1 ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARINA İLİŞKİN HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor /101-1 ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARINA İLİŞKİN HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 10.04.2014/101-1 ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARINA İLİŞKİN HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : 13 No lu Harçlar Kanunu Sirkülerinde; elektrik üretim lisansına sahip firmalarca her

Detaylı

Ayrıca, kanunun 29. maddesinin dördüncü fıkrasında, vergi değerinin hesabında bin liraya kadar olan kesirlerin dikkate alınmayacağı belirtilmiştir.

Ayrıca, kanunun 29. maddesinin dördüncü fıkrasında, vergi değerinin hesabında bin liraya kadar olan kesirlerin dikkate alınmayacağı belirtilmiştir. DUYURU Sayı: 2017/003 BURSA, 10.01.2017 Konu: 2017 Yilinda Emlak Vergisi Hesabina Esas Vergi Değerinin (Vergi Matrahinin) Nasil Belirleneceğine Dair Açiklamalar İçeren Genel Tebliğ Yayinlanmiştir. 27.12.2016

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN Olağanüstü Hal bölgesinde ve kalkınmada öncelikli yörelerde istihdam yaratılması ve yatırımların teşvik edilmesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanunu, yasası 4325

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI KAPSAMA GİREN İDARELER Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri ve Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri

Detaylı

GECİKME ZAMMI VE TECİL FAİZİ ORANI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2005/19

GECİKME ZAMMI VE TECİL FAİZİ ORANI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2005/19 1 İstanbul, 18.03.2005 GECİKME ZAMMI : 02.03.2005 gün ve 25743 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan, 23.02.2005 tarih ve 2005/8551 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile gecikme zammı oranı aylık % 3 olarak yeniden

Detaylı

2017 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2017 ÇARŞAMBA GÜNÜ SONA ERİYOR

2017 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2017 ÇARŞAMBA GÜNÜ SONA ERİYOR 24.05.2017/66-1 2017 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2017 ÇARŞAMBA GÜNÜ SONA ERİYOR ÖZET : 2017 yılı Emlak Vergisi ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı I. Taksitinin

Detaylı

ÖZEL BÜLTEN 16. Abonelerimize 28 TEMMUZ 2011 SÜRYAY AŞ SICAK HABER

ÖZEL BÜLTEN 16. Abonelerimize 28 TEMMUZ 2011 SÜRYAY AŞ SICAK HABER SICAK HABER Abonelerimize ÖZEL BÜLTEN 16 28 TEMMUZ 2011 SÜRYAY AŞ 28.07.2011 Tarih ve 28007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 57 sayılı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde uygulamaları kolaylaştırıcı

Detaylı

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, VERGİ SİRKÜLERİ Tarih :31.05.2017 Sayı : 2017/39 Konu : Soru-Cevaplarla 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğegiren 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-25

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-25 VARLIK BARIŞI 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun Bazı vergi kanunlarında da değişiklik yapan 25.06.2009 tarih ve 5917 sayılı Bütçe Kanunlarında yer Alan Bazı Hükümlerin

Detaylı

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete 6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

- Üreticilerin kendi ihtiyaçları için kullandıkları elektrik bedeli gayrisafi iş hasılatına dahil olmayacağı,

- Üreticilerin kendi ihtiyaçları için kullandıkları elektrik bedeli gayrisafi iş hasılatına dahil olmayacağı, 09.04.20114 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/57 KONU: 492 Sayılı Harçlar Kanuna bağlı 8 sayılı tarifenin "XV-Elektrik üretimi lisans harçları" Tahakkuk ve Tahsilatı

Detaylı

ÖZETİ : 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları

ÖZETİ : 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları SİRKÜLER TARİH : 30.12 12.201.2016 SAYI : 2016-12 12-3 KONU : 49 seri No lu Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliği ÖZETİ : 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları Maliye

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nın Artvin Valiliğine hitaben yazdığı 25/11/2015 tarih ve 80100189-105[13-1227]-111814

Detaylı

Vezin Sirküler

Vezin Sirküler Vezin Sirküler 2016-020 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ DE (SIRA NO: 1) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2) OLUŞTURMAKTADIR. 10.04.2016 tarih ve 29680 sayılı

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

2014 Yılına Ait Yeniden Değerleme Oranının Tespiti

2014 Yılına Ait Yeniden Değerleme Oranının Tespiti 30.12.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/149 KONU: 2015 Yılı Emlak Vergisi Değerleri Hk. 30 Aralık 2014 tarih ve 29221 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 65 seri

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/31 İstanbul, 4 Mart 2005 KONU : Gecikme Zammı ve Tecil

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Sayı : 2016-017 Tarih : 11.04.2016 Konu : Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) 10.04.2016 tarih ve 29680 sayılı Resmi Gazete yayımlanan

Detaylı

2017 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2017 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 2017 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 1 - Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde

Detaylı

Tarih : Sayı : Konu : Mali Tatil Uygulaması

Tarih : Sayı : Konu : Mali Tatil Uygulaması Tarih : 14.07.2016 Sayı : 2016-32 Konu : Mali Tatil Uygulaması MALİ TATİL UYGULAMASI VE DEĞİŞİKLER SONUCUNDA BEYAN VE BİLDİRİM SÜRELERİ 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak mali

Detaylı

SAYI : 2016 / 08 İstanbul, CEP TELEFONU ABONELİK TESİSİNDE ALINAN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI:

SAYI : 2016 / 08 İstanbul, CEP TELEFONU ABONELİK TESİSİNDE ALINAN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI: SİRKÜLER SAYI : 2016 / 08 İstanbul,05.01.2016 KONU : Diğer Vergilerdeki Artışlar 1. CEP TELEFONU ABONELİK TESİSİNDE ALINAN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI: Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve

Detaylı

KONU: ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARI İLE İLGİLİ HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ H K.

KONU: ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARI İLE İLGİLİ HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ H K. ANKARAS-Sirküler/2014-13 11.04.2014, ANKARA KONU: ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARI İLE İLGİLİ HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ H K. 18.04.2013 tarih ve 28622 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6456 sayılı Kamu

Detaylı

SİRKÜLER. : 67 Seri No lu Emlak Vergisi Kanununu Genel Tebliği

SİRKÜLER. : 67 Seri No lu Emlak Vergisi Kanununu Genel Tebliği SİRKÜLER TARİH : 28.12.2015 SAYI : 2015-12-9 KONU : 67 Seri No lu Emlak Vergisi Kanununu Genel Tebliği ÖZETİ : Tebliğde 2016 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2016 yılında mükellef

Detaylı

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun;

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun; Sn. ÜYEMİZ Bildiğiniz üzere; 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5604 sayılı kanun mali tatili düzenleyen hükümler içermekteydi. Ancak, 27/01/2016 tarih ve 29606

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 61 )

SİRKÜLER RAPOR EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 61 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 02.01.2013 Sirküler No : 2013 / 2-5 EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 61 ) 01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 61 Seri No.lu Emlak

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No: 59)

SİRKÜLER RAPOR EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No: 59) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 09.0.202 Sirküler No : 202 / 6 EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No: 9) 3.2.20 tarih ve 289 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 9 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Taslağı. (Seri No: 59)

Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Taslağı. (Seri No: 59) Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Taslağı (Seri No: 59) Kapsam Bu Tebliğde, 28/02/2009 tarihli ve 27155 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 02.03.2012 Sayı: 2012/50 Ref: 4/50

SĐRKÜLER Đstanbul, 02.03.2012 Sayı: 2012/50 Ref: 4/50 SĐRKÜLER Đstanbul, 0.03.0 Sayı: 0/50 Ref: 4/50 Konu: ÇEVRE TEMĐZLĐK VERGĐSĐ BĐLDĐRĐMĐ ĐLE ĐLAN VE REKLAM VERGĐSĐ BEYANNAMESĐNDE DEĞĐŞĐKLĐKLERĐ DE ĐÇEREN 4 SERĐ NO.LI BELEDĐYE GELĐRLERĐ KANUNU GENEL TEBLĐĞĐ

Detaylı

Sirküler No: 2015/83. Sirküler Tarihi: Konu: 2016 Yılında Geçerli Emlak Vergi Değerleri

Sirküler No: 2015/83. Sirküler Tarihi: Konu: 2016 Yılında Geçerli Emlak Vergi Değerleri Sirküler No: 2015/83 Sirküler Tarihi: 25.12.2015 Konu: 2016 Yılında Geçerli Emlak Vergi Değerleri 25.12.2015 tarih ve 29573 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 67 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2010-65)

SİRKÜLER RAPOR (2010-65) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya T: 0.312.428

Detaylı

BİLGİ NOTU /

BİLGİ NOTU / BİLGİ NOTU 18.05.2016/2016-08 MALİ TATİL UYGULAMASI 5604 Sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile mali mevzuatta belirtilen sürelerden mali tatil içinde işlemeyenler ile ilgili yeni düzenlemeler

Detaylı

Sirküler Rapor /205-1

Sirküler Rapor /205-1 Sirküler Rapor 25.11.2014/205-1 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN BAŞVURU SÜRESİ 1 ARALIK 2014 PAZARTESİ GÜNÜ SONA ERİYOR ÖZET : 6552 sayılı Kanunun 73 üncü

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.10.2016/114-1 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ de 28/2/2008 tarihli

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 016 Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. KAPSAM : 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

SAYI : 2015 / 12 İstanbul,05.01.2015 1. CEP TELEFONU ABONELİK TESİSİNDE ALINAN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI:

SAYI : 2015 / 12 İstanbul,05.01.2015 1. CEP TELEFONU ABONELİK TESİSİNDE ALINAN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI: SİRKÜLER SAYI : 2015 / 12 İstanbul,05.01.2015 KONU : Diğer Vergilerdeki Artışlar 1. CEP TELEFONU ABONELİK TESİSİNDE ALINAN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI: Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve

Detaylı

2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 1 - Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde

Detaylı

Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır. No: 2011/25 Tarih: 02.05.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2)

MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2) İstanbul,19.04.2016 Sirküler No: 2016/010 MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2) 27 Ocak 2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete'de

Detaylı

VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ HATIRLATMALAR

VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ HATIRLATMALAR Sirküler Tarihi : 17.08.2009 Sirküler No : 2009/099 Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL

Detaylı

Belediye Gelirleri Kanunu

Belediye Gelirleri Kanunu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği, Çevre Temizlik Vergisine İlişkin Seri, Sıra Numarası, No: 32 Sayılı Tebliğ Maliye Bakanlığından: Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 32) 2464 sayılı

Detaylı

2017 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI:

2017 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI: TARİH : 28/12/2016 SİRKÜLER NO : 2016/158 2017 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI: 27 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 47 Seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

68 SERİ NO.LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

68 SERİ NO.LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI T Ü R M O B Sirküler Rapor Mevzuat 29.08.2016/105-1 68 SERİ NO.LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 2017 yılında binaların emlak vergisi değerinin hesaplamalarında kullanılacak bina

Detaylı

2012 Yılı Bina Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerler ( Emlak Ver. Gen Teb. / 59 ) Salı, 06 Mart :51

2012 Yılı Bina Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerler ( Emlak Ver. Gen Teb. / 59 ) Salı, 06 Mart :51 2012 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2012 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin

Detaylı

SİRKÜLER 2014/71. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yayınlanan Tebliğ Taslağındaki Açıklamalar

SİRKÜLER 2014/71. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yayınlanan Tebliğ Taslağındaki Açıklamalar ALİ YERLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Adres : İşçi Blokları Mah. Mevlana Bulvarı No.182 Ege Plaza B Blok Kat.20 D.88 Balgat-Çankaya / ANKARA Telefon : 0 312 472 02 37-38 Mersis No

Detaylı

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Sayın Üyemiz, 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU 6891 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU Kanun Numarası : 3294 Kabul Tarihi : 29/5/1986 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/6/1986 Sayı : 19134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa

Detaylı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: GENEL BİLGİ : Vergiye uyum maliyetinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla; vergi

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

27 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6661 sayılı Kanun ile mali tatil uygulamasında bazı değişiklikler yapılmıştı.

27 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6661 sayılı Kanun ile mali tatil uygulamasında bazı değişiklikler yapılmıştı. AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,12/04/2016 Sayı:2016/22

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH: 12.07.2010 KONU 19 No lu ÖTV Genel Tebliği Yayımlandı. 9 Temmuz 2010 tarih ve 27636 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 19 sıra numaralı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2016/52 12/Nisan/2016 İçindekiler: * Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğde değişiklik yapıldı. MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI: 27 Ocak 2016 tarihli

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 30 Eylül 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29843 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ

Detaylı

Sayı : 69358343-010.06[38-1]-61770 26/06/2015 TAHSİLAT İÇ GENELGESİ. (Seri No: 2015/4)

Sayı : 69358343-010.06[38-1]-61770 26/06/2015 TAHSİLAT İÇ GENELGESİ. (Seri No: 2015/4) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : 69358343-010.06[38-1]-61770 26/06/2015 Konu : Tahsilat İç Genelgesi (Seri No: 2015/4) TAHSİLAT İÇ GENELGESİ (Seri No: 2015/4)...VALİLİĞİNE (Defterdarlık

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU 1- Mükellefler İçin UYGULANACAK CEZANIN TUTARI (*) YÜRÜRLÜK TARİHİ ASGARİ TUTAR UYGULANACAK CEZANIN NEVİ Serbest Meslek

Detaylı

7020 SAYILI KANUN İLE YENİDEN YAPILANDIRMA İMKANI E-BÜLTEN

7020 SAYILI KANUN İLE YENİDEN YAPILANDIRMA İMKANI E-BÜLTEN E-BÜLTEN İLE YENİDEN 7020 SAYILI KANUN YAPILANDIRMA İMKANI 2016 yılında yapılan taksitlendirmeler ile ilgili ödeme süreleri de dörder ay uzatılmış ve Mayıs 2017 sonuna kadar süre tanınmıştır. Söz konusu

Detaylı