Santrifüj Pompalarda Kavitasyon - Tan mlar, Kriterler ve Önemleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Santrifüj Pompalarda Kavitasyon - Tan mlar, Kriterler ve Önemleri"

Transkript

1 Santrfüj Pmalarda Kavtasyn - Tan mlar, Krterler ve Önemler Snan Özgür; Mak. Yük. Müh. ÖZET Kavtasyn, malarda çal flma ömrünün azalmas, kaaste düflümü, vbrasyn ve ses gb baz srunlar yaratan stenmeyen br durumdur. Pmalarda emfl bas nc le lgl larak rtaya ç kablen kavtasyn, NPSH (NPEY) le de çk alakal d r. NPSH genelde yanl fl anlafl lan ve yrumlan br kavram lu, NPSH gerekl ve NPSH mevcut ç u kez brbrne kar flt r lmaktad r. Bu yaz da knu hakk nda detayl blg vermey amaçlamaktad r. Cavtatn n Centrfugal Pums; Defntn, Crteras and Precautnary Measures ABSTRACT Cavtatn s ne f the undesrable stuatn that causes reductn f the eratn lfe and caacty f the ums, vbratn and nse. Cavtatn s related wth the NPSH (NPEY) whch ccurs deendng n the suctn ressure n the ums. n general NPSH s a cncet that s msunderstd and exlaned, NPSH requred and NPSH avalable are usually cnfused n eachther Ths artcle s ntended t gve detaled nfrmatn abut the subject. 1. Temel Blgler Blnd gb, mekank enerjnn bas lan s v - ya transfer yan s v ya bas nç kazand r lmas (H m ) snucu ster stemez ma fan n n ç k sm nda lkal statk bas nç düflmeler meydana gelr. Bas nç an larak P 0 bas nç düzeynn alt na düfler. Mnmum bas nç mn, her zaman fzksel ak fl s n rlar çnde luflur. Bu durumda s n r fan kanatlar d r. Fan n dzayn nktas nda, örne n flekl1'dek tan mlamalara göre, fekl'de görüldü ü gb fan kanad byunca br bas nç da l m elde edlr. Kanattak ak fl yönü ak fl h z yla de flr, bu fleklde kanattak bas nç da l m de flm fekl 'te gösterlmfltr. Yukar da belrtlenler le afla dak snuçlar ç kartablrz: - Fandak sürekl bas nç P 0, mnmum bas nç mn ve kanatlardak bas nç düflüflü ( 0 - mn ) çal flma nktas na ba l d r. - Bas nç düflüflü ( 0 - mn ) Q dzayn alan nda en düflük sevyededr. - Dzayn nktas n n üzerndek ak fllar çn mnmum bas nç nktas kanat emme taraf ndan bas nç taraf na ötelenr. E er P 0 bas nç sevyes man n dzayn nktas nda mevcut se, mn bas nc hala çal flma s cakl nda (fekl 4a) buharlaflma bas nc n n P D üzerndedr, bu durumda buhar balnlar lmaz. E er bas nç P 'ye düflerse, böylece mn D 'ye eflt lur (fekl 4b), mn'e ulafl ld nda lk buhar balncuklar luflmaya bafllar. Bu fekl 1. Fan üzerndek tan mlamalar., 0 "C ÿ Tw > fekl. Kanat byunca bas nç da l m. balncuklar, ak fl le daha yüksek bas nçl bölgelere tafl nd ndan yenden kayblurlar. Bu rseste, yan buhar balnlar n n luflumunda, s v bas nc n n buharlaflma bas nc na düfltü ü bölgeden ç kan balncuklar bas nc n daha yüksek ldu u bölgeye grdklernde kayblurlar. Buna kavtasyn luflumu denr. fekl 4b'de gösterlen rses, özel larak yen bafllam fl kavtasyn larak adland r l r. 1) Ayr ca gaz kavtasynu da mevcuttur, bu da bas lan s v ya gaz kar fl m na man n gösterd davran fl snucu luflur. Bunu önlemek çn de uygun NPSH de erler sa lanmal d r. E er, 'e (fekl 4c) düflerse, luflum bölgesnde buhar balncuklar artacakt r. Bas nç, buharlaflma bas nc n n alt na düflemezken, kanad n emme k sm byunca luflan bas nç da l m de flr. >P0 ET Q- QDİZAYN M= sabt h > 1 f > «v 4 j A UJ 1 E er bu de flm ve belrl br sevyey aflan balncuklardan dlay luflan ak fl n bzulmas le man n davran fl genellkle arzu edlmeyen fleklde (bak n z k s m ) de flecektr. (Bu de flm çal flma nktas na ve fan tne ba l d r). Bundan dlay, rblemsz br çal flmay baflarmak çn kanatlarda mnmum br statk bas nç mevcut lmak zrundad r.. NPSH (ENPY) Tan m Buraya kadar, referans bas nc larak fan n ters yönünde luflan 0 bas nc seçld. Fakat genel larak, krtk geçfl kestnde (yan fan grflnde) stenlen mnmum bas nç fark n ölçmek eknmk larak da uygun de ldr. Bu nedenle ölçümlern daha klay larak zn verlen ak fl kestlernde ya lmas terch edlr, yan bas lan bru kest gb. Bu bölüm uygulanablr standartlarda özetlenmfltr. Kest ölçümünün sstem ayarlamas le de flt n varsayablrz ve genel larak krtk kestten farkl l k gösterr, ölçüm kest byunca stenlen mnmum statk bas nç fark n n gösterges yeterl blgy sa lamayablr. Bu rblem çözmek çn referans de flken larak NPSH (ENPY) seçlmfltr. Yan ölçülen kesttek tlam mevcut enerj aras ndak fark (knetk enerj de dahl) le buharlaflma bas nc, Bernull kanununa göre, ölçüm genel larak böyle ya l r ve geçfl kestnde ba ms zd r. Bununla brlkte lay fzk larak de erlendrrsek, lay ölçülen kesttek tlam bas nç le buharlaflma bas nc aras ndak fark de ldr, fakat fark fan n ters yönünde luflan 0 statk bas nc le buharlaflma bas nc D aras ndad r. NPSH(ENPY) = (P s,tt -P D ) ρ.g = (P s + ρ c s ) - D ρ.g (1) Br man n veya br sstemn NPSH'nn de er, mnmum zn verlen NPSH' tan mlamak çn hang krterlern gerekl ldu una karar verlmesne kadar, özel br öneme sah de ldr.

2 fekl. Ak fl h z n n kanattak bas nç da l m üzerndek etks. fekl 4. Buhar balnlar n n luflumu.. Kavtasynun Snuçlar.1 Yen bafllam fl kavtasyn ve basma yüksekl azalmas (NPSH ; NPSH x ; NPSH tt ) Afla da, mevcut sstem NPSH' n n man n basma özellklern nas l etkled detayl br fleklde gösterlmektedr. fekl 5, basma yüksekl H gelflmn ve baln luflum uzunlu unu lb NPSHav ' n fnk-synu larak göstermektedr. Yüksek de erden bafllayarak NPSH av de ern azalt rsak, lk balncuklar bell br de erde luflacakt r. (NPSH ). Basma yüksekl henüz etklenmemfltr. NPSH av daha fazla azalt ld nda, balncuk luflum uzunlu u daha h zl artar. Bell br de ere ulaflt nda, kanatlar etraf nda ak fl cdd fleklde zarar görür ve NPSH 0 larak blnen NPSH av de ernde basma yüksekl düflmeye bafllar. H, basma yüksekl düflüfl yüzdes x%, NPSH de erne tekabül eder; örn: H = % NPSH 'ü verr. Snuç larak NPSH tt de erne erfllecek ve bu da basma yüksekl nde keskn br düflüfle sebe lacakt r. Verlen deb de er çn NPSH av bu de ern alt na düflmemeldr. Anlat lan NPSH de erlernn ranlar çal flma nktas ndan baflka d er faktörlere ba l d r; örne n, ma t, özgül h z ve fan dzayn. Afla dak de erler dzayn nktas çn standart de erlerdr: NPSH NPSH =.5-6 (s n r kflullar çn 10) #!Pn Pl Pl ET P P P NPSH 0 NPSH = NPSH NPSH tt = V.- fpmn 5 Pmn JPmn a) Q < QZAYN k t ' T b) Q-QDİZAYN c) Q > QDİZAYN ET T, $ cv V V 'öf Pÿ-= Pı nr Pmn YTTT yıı D a) 4 b) ı l -jysj" Ak fl aral üzerndek durumlar ncelend nde, k sm yük aral na d ru düzgün br fleklde azalan NPSH de ernn (en az ndan düflük h zl fanlarla), NPSH le sabt br ran luflturmad n görürüz. Fan dzayn nktas ndan bafllayarak (Q DES ), NPSH hem yüksek hem de düflük ak fllara d ru devaml fleklde artar, ve sabt balncuk luflum uzunlu u l B çn e r luflturur. Bu gerçek, özgül krtern deb'ye karfl tan mlanm fl NPSH de erlernn da l m çn büyük önem tafl maktad r (bak n z k s m 4). Düflük özgül h zl malar çn, ak fla karfl çzlen NPSH 0 ve NPSH tt, NPSH le hemen hemen aralel gder (Bkz. fekl a). Artan özgül h z le, Q'ya göre çzlen NPSH 0, NPSH ve sn larak NPSH tt da l m NPSH 'ye düzgün br yaklafl m göstermektedr (fekl b)... Kavtasyndan Kaynaklanan Erzyn (NPSH m ) Kavtasynun bu stenmeyen etksnn sebeb, buhar balncuklar n n ak fl taraf ndan, bas nc > D lan br bölgeye tafl nmas ndan d an laylard r. Balncuklar, belk tahmn edleblece gb tamamen kayblana kadar bas nç art fl yla küçülmezler, ama böbrek fleklnde br görünüm al rlar. Bu arada, mkrskbk s v f flk rmas (mkrjet) duvarlara çk h zl br fleklde lur. T JBİ 4 c) Pl 1 W Bu knuyla lgl htezlerden br bu f flk rmalar n malzeme yüzeynde düzenl br yrulmaya yl açt, dlay s yla arçac klar n bzuldu udur. Bu htez yüksekh zl kameralarla çeklen resmlerle desteklenmfltr. Baflka br varsay m da, balncuklar n varl n n, malzemenn bzulmas na yl açan afl r derecede yüksek lkal bas nçlar n luflumuna sebe lmas d r. Hesalamalar ve ölçümlerle 105 bara kadar lan bas nçlar araflt r lm flt r. Pratk tecrübelerden dlay flu barzdr k, kavtasyn zarar n n byutlar (erzyn dernl veya afl nm fl maddenn kütles ölçüt kabul edleblr) 4 faktöre ba l d r; - Süre, - Kavtasyn y unlu u, - Ak flkan özellkler, - Malzemenn kavtasyn erzynuna lan drenc. Süre faktörünü ele alacak lursak, genel larak t zaman na (kuluçka zaman da denr) kadar erzyn h z düzgün br art fl gösterrken, bu süreden tbaren daha h zl artmaya bafllar yan bu nktadan tbaren erzynda kaybedlen madde mktar, süreyle rant l d r. Fakat bu, yüzeyn daha önceden erzyn sebebyle de flme u ramad kflullar çn geçerldr. Mesela, e er fanlar n ön kenar kavtasyn dlay s le de flme u rad ysa, zarar daha h zl lerleyeblr. Çk nadren bunun z tt br e lm gözlenr, muhtemelen krzyndan dlay luflan bflluklar s v yla dlar ve mkrjetler daha fazla malzemeye çaramaz. Ak flkan cnsnn ynad rl hakk nda az fley blnyr. Hdrkarbnlar, s uk suya göre ayn flletme kflulunda ele al nd nda daha az tehlkel gözüküyr. Ayn fley s cak su çn de söyleneblr (t > 150 C). Bell kavtasyn kflullar na karfl malzemenn drenc malzemeye has br özellktr, benzer fleklde mesela çekme mukavemet. Bu malzeme özell n d er özellklerle lflklendrmek çn br çk çal flma ya lm flt r. Burada sürekl kullan lan de flken nha esneklk tr. UR = σ B. E [Nm ] () σ B = en büyük stres [Nm ] E = esneklk mdülü [Nm ] Bu deneylern snuçlar n bu de flkenn ya da d erlernn fnksynu larak sunablmek çn henüz tatmn edc snuçlar bulunamam flt r. Baz, kavtasyn erzynuna karfl y ldu u satlanan malzemeler, artan kavtasyn drencne göre s ralanm fl halde; - Almnyum, - Dökme demr, - Brnz, - Krm çelk (1.40), - Paslanmaz çelk (1.4408). Malzemelern drenç bak m ndan de flklk gösterdkler s kça belrtlr ve afla da gösterld gb dkkate al nmal d r.

3 fekl 8. Balncuklar n da lma s ras. N G e M fekl a. Basma yüksekl krter dkkate al narak ak fla karfl çzlen NPSH de erler (küçük nq). z e c E ÛT = x 1 s r' ' = f A H! a = > l 5g.-- cn u» s" _ s. c ı H «F 5 '!kv ' fekl 5. Baln luflum uzunlu u ve basma yüksekl (NPSHav fnksynu cnsnden). fekl 6. NPSH; NPSH ve sabt balncuk luflum uzunlu u (lb, çal flma nktas n n fnksynu cnsnden). fekl b. Basma yüksekl krterne göre, ak fla karfl çzlmfl NPSH de erler (ervane fanl ma). ı 5 V A _= ı ÿÿ S 1 < W Y' u lwî H c..= v,, jr, = S «ÿ (» < rr s C ç ~c v N N 5 Pratkte genellkle α = 6 üstü de er kullan l r. Dlay s yla bu genfl aral kta belrszlklern öneml ldu u bu durumda en y rtalama de er larak kabul edleblr. Elde edlen snuçlar n d ru ldu unu varsaymak gerek- - Ventur tüü 1. α 8 - döner dsk 1 α 1 - ak fl kanal α 10 m ~ v α. t lflksnde afla dak α üsler hesalanm flt r. Bütün bu ekmanlar n k sa sürede snuç verme avantaj vard r ve testler çn gerekl yat r m ve enerj malyetler düflüktür. Testlern temel amac de flk malzemelern kavtasyn drencn hesalamakt r. Baz testlerde ayr ca ekmanlarda farkl l k gösteren arametlern etkler de araflt r l r. Özellkle sn üç ekmanda düflük h z faktörü vard r k yukar da belrtld gb gerçek maknalarda öneml br rle sahtr. De flk yazarlar taraf ndan efl ekmanlar kullan larak bulunan kavtasyn erzynunun h za ba l - l n k yaslayacak lursak, dkkate de er farkl l klar ldu u görüleblr. Tk deney ekmanlar flunlard r: - Pezelektrk yada magnetstrctn slatör (fekl 11), - Ventur tüü, - Döner dskl kavtasyn çember (fekl 1), - Engell ak fl kanal (fekl 1). kavtasyn y unlu unu etkler, fakat kesn lflkler henüz blnmyr. Santrfüj ma kullan larak, mesela kavtasyn erzynunda bu arametrelern etklern araflt rmak çn, br çk deneyn fl alt nda söyleneblr k, çk say da kar fl k ve ahal testler gerektrr. Dlay s yla flu anlafl lablr k, kmleks ak flkan maknas ndan zyade daha bast ekmanlarda temel etklern araflt rmak daha mant kl d r. - Ak fl h z, - Balncuk luflum hacm ya da luflum uzunlu u, - Ak flkan mekan yönünden çal flma nktas, - Mdeln byutlar, Kavtasyn y unlu unun etklernn tahmn edlmes zrdur, çünkü y unlu un ak fl arametreler le lflks blnmemektedr. fekl 10, üç malzemenn, zaman n fnksynu cnsnden kütle erzyn e rlern göstermektedr. Erzyn h zlar n n test süresne ba l ldu u görüleblr. D er arametrelern de (afla ya bak n z), benzer etkler vard r. Kavtasynun çerd rsesler, krzyn etkler le çak flt zaman anlafl lmas güç hale gelr. Bunlar özellkle, kavtasyn yüzey tabaka luflumunu engelled zaman, belrgndr. Erzyn h zlar n n ranlar n lufltururken, örn: 5. ms'de ve 9.4 ms'de, h z n etksn anlamak çn, α'n n fnksynu lan ± katsay lar kullan l r. fekl 16, döner dskl test chaz ndak örnek br knumda farkl α de erlernde ve çevresel h zlarda dökme demr örneklernn erzyn h z n göstermektedr. U = 5. m s (--0--) ve U = 9.4 m s (--+--) brmsz kavtasyn katsay s α'n n fnksynudur. Fakat, fekl 14'dek k malzemenn erzyn h zlar ran n ç kar rken fekl 15'de görüldü ü gb, bu ran kavtasyn katsay s n n fnksynu cnsndendr. (NPSH de ernn) D er yazarlar n snuçlar ndan yla ç karak, azald kça erzyn h z artar (artan kavtasynla). Bu tür deneylern snucunda, ncelemedek malzemelern zaman cnsnden tan mlanan erzyn h zlar genellkle kavtasyn drençlernn br ölçüsü larak kullan l r. Buna laveten, k malzemenn erzyn h zlar n n ters ran ak flkan maknas nda kullan lan malzemelern servs ömürlerndek de flm ran larak uygulan r. α = v 0.5. u (4) Burada kavtasyn katsay s standart tan mlamadak NPSH (ENPY) de erne denktr ve örnektek knumdak çevresel h z kullan larak brmsz hale getrlmfltr. V = Syst - D () VA = m (ρm.a. t) (A = afl nm fl alan) Bu snuçlar farkl araçlarda kavtasyn t ve y unlu unun de flt n ve malzemelern bu tlerle lflksnn de de flt n gösterr. fekl 14, döner dskl br ekmandak k malzemenn erzyn h zlar aras ndak br k yaslamay kavtasyn katsay s n n fnksynu larak gösteryr. Steller' n br tez br mayla benzerlk gösteren ak fl kanal ndak farkl l klar n byutunu gösterr. sslatörde kavtasyn drençlerne göre 1'den 6'ya ard fl k s ralanm fl malzemeler, ak fl kanal nda flu fleklde s ralan r: t çn, flu snuca var lmal d r k; kavtasyn erzynunu etkleyen ve henüz rtaya ç kmam fl bell arametreler ayr test serlernde ayn de ldr. Bu tür arametrelern ldu unu varsayarsak, bastlefltrlmfl deneylerde elde edlen snuçlar ak flkan maknas na uygulamak rbleml lacakt r. Bu, renste farkl malzemelern sslatörle elde edlen kavtasyn drençlernn brbryle lflklendrlmesdr. Bu durumda erzyna yl açan rseslern br ak flkan maknas yla balncuk luflumu d fl nda hçbr rtak nktas yktur.

4 a ZJ :=. C9».Am s - C fekl 9. Kütle erzynu m, zaman n fnksynu larak. Am 0, g 0,6 0,5 0,4 0, 0, fekl 10. Ayn kavtasyn kflullar nda de flk malzemelern erzyn e rler. fekl 11. Pezelektrk slatör. t = 41CrM5l = 1,40 G A =1,44 8 >> fekl 1. Döner dskl kavtasyn çember. r 1 zaman 0,1 s- -A A h dca ty Kavtasyn delğ ax - Pezelektrk krstal Termeleman M -Gövde Test sıvısı Yukar dak ekmanla elde edlen, malzeme drenc le erzyna sebe lan de flkenler say sal larak lflklendren bulgular santrfüj malara uygulamak klay lmasa da bunlar en az ndan br e lm gösterr. fekl 14 ve 16'ya bakacak lursak, erzyn h z VA afla dak gb fade edleblr: V A ~ (α - α) a. (u - u) b.1 W (5) α ve u bell br malzemenn bzulma göstermeye bafllad de erlerdr, W malzemenn kend drencdr. α ve balncuk luflum hacm ya da balncuk luflum uzunlu u lb aras nda bell br lflk ldu u çn, malara uyarland nda, mdel ekmandak döner dsk h z u yerne fan grflndek görel h z kyulmal d r. Fakat, k h z aras nda fazla br fark lmad ndan, yukar dak denklemdek u fan grfl ça ndak çevresel h z larak düflünüleblr, u 11a. Pmalara uyarland nda gözlenmes gereken rensler daha aç k br fleklde tan mlayacak lursak, yukar dak denklem nce u 11a = sabt kabul ederek ve bell malzemey temel kabul ederek bastlefltrelm. Bu durumda: V A ~ (l B - l B ) c yaz lablr. fekl 1'de bu lflk NPSH de er αu'nun fnkynu larak gösterlmfltr. Buradak NPSH de er fan grflndek çevresel h z kullan larak brmsz hale getrlmfltr. Azalan αu de er le lk rtaya ç kan VA'dak art fl tlam kavtasyn durumunun karfl l larak keskn br düflüfl tak eder (ratkte uygulanamaz), burada tüm fan buharla dlar ve fan çnde balncuklar daha fazla da lamaz. Fakat yard mc arçalar zarar göreblr. Bunun tersne, balncuk luflum uzunlu u lb sabt tutuldu unda, αu = sabt, ve çevresel h z ve malzemeler de fltrld nde, flu snuç taya ç kar; burada V A ~ (u - u) b, u malzemenn fnksynudur. Anlat lan lflklern ntelksel br özet malzeme W 1 ve W çn flekl 19'da gösterlmfltr. (l B ) > (l B ) ve α ul > α ull. Çevresel h z u 11a le, nkta A çn, malzemelern hçbr α ul 'de kavtasyn erzynuna maruz kalm yr. α ull 'de (daha küçük NPSH) sadece W az br zarar görüyr. E er çevresel h z B nkatas na kadar artt - r rsak (u 11a ) ve α ull 'dek kflullar yukar dak gb düflünürsek, malzemelerden hçbr hasars z kalmaz. Ya da ters düflünüleblr. E er deb ve h z belrtlrse, u 11a dar lmtler aras nda sabtlenecektr. Hasardan kaç nmak çn, mevcut NPSH, e er malzeme kullan - l yrsa, α ul lmal d r (yüksek lmal ). E er α ull 'ya tekabül eden mevcut NPSH daha küçükse, (basma yüksekl düflüflüne sebe lmak zrunda de l) her k malzeme de zarar görür. Bell br çal flma nktas le lgl lan bu husus, sadece tüm ak fl aral çnde ncel de flklkler le uygulanablr. Ak flkan özellklernn yan s ra, man n srunsuz çal flablmes çn gerekl NPSH flunlara ba l d r: - Dzayn nktas ndak deb de er Q, n ( u 11a ) - Çal flma aral ve - Kullan lan malzeme. Kavtasyna Ba l Ses ve Ttreflmler Genellkle çak l malamaya benzetlen tk kavtasyn ses buhar balncuklar da ld zaman rtaya ç kar. Ses sektrumundak de flm, brkaç yüz Hz'den ultrasnk bölgeye kadar (100 khz), genellkle ma dzayn na ba l karakterstk kler luflturur. (reznans) Pma taraf ndan yay lan ses y unlu u, NPSH azald kça artar. Örn: kavtasyn luflumundak art fl le. (fekl 0) fekl 0'de gösterld gb, ses sevyes 5 db'den 8 db'e kadar artar. Bu bjectf larak ses enerjsnn üçe katlanmas na subjektf larak da kye katlanmas na karfl l k gelr. Küçük NPSH de erlernde sestek azalma, fan n daha az yada çk sabt fleklde buharla dldu u ful kavtasynun durumu le lgldr. Bu durumda e er belrtecek lursak, mesela, ma 8 db'den daha fazlas na sah lmamal d r, bu yaklafl k larak 9 m'lk br NPSH de er le snuçlan r, bu durumda da basma yüksekl nde br düflme lmaz. Kavtasyna ba l ttreflmler, etknn brleflmnden dlay d r: a) Kanatlardak kaç n lmaz farklardan dlay, kavtasyn luflumlar genellkle tüm kanatlarda ayn lmaz. Snuç larak, kanatlar etraf ndak ak fl de flr ve senkrnk sal n mlara yl açan dengeszlk rtaya ç kar. 'JSS0S&l b y==. fekl 1. Engell ak fl kanal a = slndr, b=malzeme örne <> a.10 E Hdrdnamk cnta %.10 5! 1 s JTİMU"? S Q. s? Döner dsk 0 6 a R 0 0,05 0,1 Buharlaşma basıncından, brmsz fark 0 fekl 14. Krm çelk 1.40 (--0--) ve aslanmaz çel n (--+--) erzyn h zlar V A (ms), brmsz kavtasyn katsay s n n fnksynu cnsnden. b b

5 Erzyn nüfuz etme hızı g Nüfuza geçme hızı V VA 1,4408 s"? VA 1,40 -» s» <1 s M > = KJ UJ _ c B S î =T S E c S' 5 > s 65 C>J a. S» u '>1 ÎT Vı 5 P S s x> 5. M a 65 N? S ( ; U) -,P - P fekl 15. Paslanmaz çelk (1.4408) + krm çelk (1.40) çn erzyn h zlar ran, brmsz kavtasyn katsay s n n fnksynu cnsnden. fekl 16. Dökme demr erzyn h z.. +; S = S- H S '» <r cr? c- S U P -4 Q P s fekl 1. Baln luflum uzunlu u l B, basma yüksekl kayb H ve erzyn nüfuz etme h z V A, NPSH de ernn fnksynu. fekl 18. Çevresel h z n fnksynu larak erzyn h z. b) Kavtasyn luflumlar n n uzunluklar sabt de ldr. Bu yüksek ve de flken frekanslarda ttreflmlere yl açar. c) E er kavtasyn luflumlar n n uzunlu u ak fl dkkat çekecek ölçüde bzacak durumdaysa (basma yüksekl düflüflü), fan terkeden ak fl da düzensz hale gelr, bu da her kanat kanal n n arka taraf nda da lmaya yl açar. Kavtasyn taraf ndan fandak ak fl daha fazla bzuldukça, sral c gövdel man n a z na yaklaflan ak fl daha fazla dalgalanacakt r. Bu durumda frekans flöyle hesalanablr: döner frekans fan kanatlar n n say s d r. fekl 1, rtrdak düzensz kuvvetlern nas l de flme u rad n NPSH de ernn fnksynu larak gösteryr. Ttreflm genlkler ma kstrüksüynunun sa laml na ba l d r..4. Verm Kayb Santrfüj ma mühendsl nde verm kayb krter genellkle uygulanmaz. Prenste verm - NPSH e rs basma yüksekl e rsne benzer (fekl 5). Basma yüksekl düflüflü le k yasland nda, verm kayb daha yüksek, ayn veya daha düflük NPSH de ernde gerçeklefleblr. Düflüfle geçmeden önce vermn asl nda artt da gözlenmfltr. 4. NPSH (ENPY) Krter Kavtasynun snuçlar bak m ndan ve bak fl aç s na ba l larak, mnmum NPSHmev de erler baz rblemler önlemek çn flöyle tan mlanablr 4.1. Terk Krter Terde, sadece ak fl rsesler düflünüldü ünde ma fllevnde kavtasyndan etklenen k d al lmt vard r. a. Yen bafllam fl kavtasyn durumu, NPSH taraf ndan belrtlr, burada buhar bas nc en düflük mutlak statk bas nca yen ulaflm flt r ve lk buhar balncuklar görünür. b. Ak fl n ttan çöktü ü durum, NPSHtt larak belrtlr. Burada, tüm fan alan, fan n yukar ve afla kesmler de dahl lmak üzere buharla dlmufltur. Pman n de erlendrlmes terk krterler baz al narak ya lablr, (örn, tlam çöküfl durumunun özel lg alan ldu u bu lmtlern knumuna göre,) çünkü bunlar klayca hesalanablr ve bu lmt e rsnn d fl nda ma erasynu mümkün de ldr. Terk larak arada belrgn nktalar yktur. 4.. Krterlern Pratkte Uygulamas Büyük ya da yüksek h zl malarda yen bafllam fl kavtasyn krter üst lmt lmas bak m ndan önemldr, çünkü NPSH : NPSH de erlernn ran yararl br rehberdr. < > N> t 4 NPSH krternn uygulamas eknmk sebelerden dlay genellkle mümkün de- ldr çünkü gereksz derecede kmleks ve ahal malar rtaya ç kar. Baz uygulamalarda ful kavtasyn krter alt lmt lmas bak m ndan önemldr. Bu krtern kend bafl na uygulamas sadece bell durumlar çn savunulablr çünkü basma yüksekl düflüfl lmtnde uzun sürel çal flt rma durumunda hasar meydana geleblr (bak n z k s m.). Pratkte, amaç verml ve güvenlr br tesstr, böylece rtalama aral kta çal flma de erlernn kavtasyndan nas l etklend, ve ses, afl nma ve erfrmans düzenszlkler gb snuçlar n göstermek önem tafl maktad r. Gerekl NPSH (NPSHreq) (ENPYstenlen) de ernn nas l hesaland na dar krterler afla dak gb s ralanablr: 4..1 Yen Bafllam fl Kavtasyn : NPSH 4... Bell Br randa Basma Yüksekl Düflüflü 0% NPSH 0 1% NPSH 1 % NPSH % NPSH.... x% NPSH x 4... Bell Br randa Verm Kayb NPSH η Brm zamanda bell malzeme mktar n n erzynu NPSH µ Bell br ses sevyesn geçme NPSH Phn Bell br ttreflm sevyesnn tamr NPSH Vbr Ak fl n çökmes, tlam kavtasyn NPSH tt. 5. Gerekl NPSH (ENPY stenlen ) Gerekl NPSH de er le (NPSH req ) anlafl lan, yukar dak krterlerden brn tamamen karfl lamak çn ma grflnde mevcut lmas gereken mnmum NPSH-de erdr. Afla dak ba nt her zaman geçerl lmal d r NPSH av NPSH req (ENPY mev ENPY st ) S radak sru, her özel durum çn krterlerden hangsnn kullan laca d r. fekl 19. Erzyn nüfuz etme h z, verlen fan gemetrs ve çal flma nktas çn çevresel h z u 11a, baln luflum uzunlu u l B yada kavtasyn katsay s σu, ve malzeme W'nun fnksynu larak. T 0 et M l> =q l> q cc > c q v>

6 db H m H fekl 0. Basma yüksekl ve ses e rler (NPSH fnksynu cnsnden). AF fekl 1. Güç sal n mlar ndak de flmlern îf, (ENPY) NPSH' n fnksynu cnsnden gösterm. u 8 1 ( 6 l 5 a. Z a fekl. σ u, req (u 11a 'n n fnksynu cnsnden). Krterlern de erlendrmelernn geçerl lmas çn her kullan c man n kullan m süresn (ma ömrü) dkkate almal d r. Kavtasyn yönünden bakarsak, bu, erzyn lay rtaya ç kmayacak ya da sadece bell eryd çnde ma çal flmas n tehlye skmayacak sevyede lacak demektr. Fakat, bell çal flma erfrmanslar karfl - lanmak zrunda ldu undan, basma yüksekl düflüflü ve verm kayb bell s n rlar geçmemeldr. Ses luflumu ya da tlam kavtasyn gb d er krterlern uygulanmas çk nadrdr. Yan, ma hakk nda karar vermek çn kullan lan de erler temel larak NPSH x ve NPSH m de erlerdr ve daha yüksek de er veren krter öncelk kazan r. Eflt ya da gemetrk larak benzer fanlar çn gazs z rtamda NPSH de er çn çekm kanunu geçerlyken, NPSH n D u u 11a () Ve snuç tbar le, 15 NPSHj 0 db NPSH (ENPY) m (ENPY)(m) U CTU İla Snuç larak, σu m = g. NPSH m u 11 = f(u 11a ) sabt Pratk tecrübeler gösterr k,.'de anlat ld gb gerçekten krtk h zlar u 11a vard r, bu h zlar n alt nda ma azalt lm fl basma yüksekl nde çal flt r lsa ble fanlar çn kullan lan malzemelerde zn verleblr ölçüde kavtasyn erzynu vard r, ya da hç yktur. Bu aral kta afla dak uygulan r: NPSH > NPSH m Snuç larak: σ u > σ u m ve σ u,req = σ u Yukar da u 11a, σ u m u 11a gb artt kça daha fazla artar ve yaklafl k u 11a H 80 ms ken u de erne erflr. (örn: kavtasyn bafllang c çn br de er, en y kaltede malzemeler çn ble, fekl ) Yan; σ u < σ u, req σ u m σ u σ u deneylerle klayca hesalanablrken, σ u m de erler sadece dkkatle de erlendrlmfl çal flma laylar baz al narak belrleneblr. Burada ekstralasynlar cdd rskler tafl r. Fanlar n gelfltrlmesnde güdülen amaçlar krtere göre de flr. (σ u ya da σ u m ) Basma yüksekl krternn uygulanmas, fan tasar mlar n n basma yüksekl düflüflünün sadece küçük NPSH A de erlernde lmas n gerektrecek fleklde lmas demektr. E er, kavtasyn erzynu bask n br faktör se, bell br NPSH A de erndek kavtasyn luflumlar V A ~ l c B (c ) ken mümkün ldu unca k sa lmal d r. Bu k gereksnmden d an gemetrler net br fleklde farkl d r. 6. Sembller ve Tan mlamalar A [m ] afl nm fl alan a,b,c [-] üsler c s [ms] emme brusundak h z H [m] basma yüksekl l B [m] baln luflum uzunlu u n [ddak] devr h z NPSH [m] net ztf emme yüksekl (ENPY) NPSH av [m] mevcut NPSH (ENPY) [bar] statk bas nç mn [bar] fandak mnmum bas nç D [bar] buhar bas nc tt [bar] tlam bas nç Q [m s] deb t [sn] zaman t [sn] kuluçka zaman u [msn] çevresel h z u 11a [msn] d fl fan ç ça ndak çevresel h z V A [msn] erzynun nüfuz etme h z W [-] malzemenn kavtasyn drenc [m] kanat byunca krdnat m [kg] afl nm fl malzemenn kütles ρ [kgm ] y unluk σ, σ u [-] kavtasyn katsay lar ω [1sn] aç sal h z F [N] kuvvet nfl ç k fl Q DES [m h] dzayn debs (Q dzayn ). Kaynakça [1] DPL.-NG PETER HERGT Cavtatn n Centrfugal Pums. [] KNAPP, DALY ve HAMMTT Cavtatn Mc Graw- Hll Bk Cmany, 190. [] HAMMTT, F.G Cavtatn and Multhase Flw Phenmena Mc Graw- Hll nternatnal Bk Cmany, [4] THRUVENGADAM, A Scalng Laws fr Cavtatn Ersn, Prceedngs f UTAM symsum n Nn-steady Flw f Water at Hgh Seed, 191, [5] KUTNY, A Cavtatn Ersn Resstance f Materals n Labratry and eratng Cndtns, Prceedngs f the 5 th Cnference n Flud Machnery, Budaest, 195. [6] STELLER, K Change f the Relatve Materal Resstance Due t the Change f Cavtatn Cndtns, Prceedngs f the 6 th Cnference n Flud Machnery, Budaest, 199. []RAMAMURTHY, A. S., BHASKARAN, P. Velcty Exnent fr Ersn and Nse Due t Cavtatn, Jurnal f Fluds Engneerng, ASME, Vl. 101, March, 199, 05-. [8] KAT, H. A Cnsderatn n Scalng Laws f Cavtatn Ersn, nternatnal Shbuldng Prgress, Vl., March, 195, 05-. [9] Wear Cntrl Handbk, ASME, 1980, Cavtatn and Lqud mact Ersn, σ u = g. NPSH u 11a sabt (8) NPSH u kabul edleblr erzyn ran na VA ba l d r. Bu da.'de gösterld gb lk tahmnde u 6 11a ve l B le rant l d r. Yan, NPSH 'ün aksne NPSH m çevresel h z n kares fleklnde de l daha yüksek br kuvvetyle rant l d r. Yazar, Snan Özgür, 1964 y l nda d du y l nda.t.ü. Makna Fakültes'nden mezun ldu. Yüksek Lsans n Manchester Busness Schl'da Eknm ve Fnans knusunda yat y l ndan ber KSB Pma Armatür San. ve Tc. A.f.'de Genel Müdür larak görev yamaktad r.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S. Psikrometri. Derleyen; E. Aybars Özer, Mak. Müh; TTMD Üyesi

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S. Psikrometri. Derleyen; E. Aybars Özer, Mak. Müh; TTMD Üyesi TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S Temel Blgler, Tasar m ve Uygulama Ek Pskrometr TTMD Ad na Sahb Bekr Erdnç Boz Yaz fller Müdürü Abdullah Blgn Pskrometr Derleyen; E. Aybars Özer, Mak. Müh; TTMD Üyes

Detaylı

1. KANAL S STEM TASARIMINA GENEL YAKLAfiIM

1. KANAL S STEM TASARIMINA GENEL YAKLAfiIM . KANAL S STEM TASARIMINA GENEL YAKLAfiIM.. STANDART KANALLAR VE ELEMANLARI Yuvarlak kanal sistemlerinin elemanlar standartlaflt r lm flt r. Böylece kolayca standart seri üretim yapmak, üretimi stoklamak

Detaylı

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri.

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri. S hhi Tesisat Sarven Çilingiro lu; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi Tarihçe Temiz hava ve su, az miktardaki pislikleri temizleyebilir. Buna karfl n at k ve art klar çok oldu u takdirde bununla kar flan hava ve

Detaylı

Steiner Üçlü Sistemleri ve Çizgeler Selda Küçükçifçi* / skucukcifci@ku.edu.tr

Steiner Üçlü Sistemleri ve Çizgeler Selda Küçükçifçi* / skucukcifci@ku.edu.tr Matematk Dünyas, 00 K fl Kapak Konusu: Geometrk Kombnatork Tasar m kuram n n geçmfl 8 ye, Euler n subay problem ne dayan r. Problem blyoruz. An msatal m: farkl alay ve farkl rütbeden subay sat r ve sütunluk

Detaylı

04-C-PREVIEW-TU 10/12/03 18:06 Pagina 1. Araç-içi Eπlence K lavuzu-2004

04-C-PREVIEW-TU 10/12/03 18:06 Pagina 1. Araç-içi Eπlence K lavuzu-2004 04-C-PREVIEW-TU 10/1/03 :06 Pagna 1 Araç-ç Eπlence K lavuzu-004 04-C-PREVIEW-TU 10/1/03 :06 Pagna HEYECAN VER C BULUΩLAR Poneer araç-ç eπlence chazlar n n canl ses le araç sürme tamamen farkl br perspektf

Detaylı

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2977 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1931 ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S Yazarlar Fatih ÖNER (Ünite 1, 2) Serkan ÜREN (Ünite 2-5, 7) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE. Is tma, So utma, Havaland rma, Klima, Yang n ve S hhi Tesisat Dergisi. Su So utma Kuleleri

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE. Is tma, So utma, Havaland rma, Klima, Yang n ve S hhi Tesisat Dergisi. Su So utma Kuleleri TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE Is tma, So utma, Havaland rma, Klima, Yang n ve S hhi Tesisat Dergisi Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Say : 18 TTMD Ad na Sahibi Hüseyin Erdem Sorumlu Yaz flleri

Detaylı

El Kald raçlar 260... 261... 262... 265... Sayfa. Sayfa. Sayfa. Sayfa. Zincirli Mekanik Ceraskallar. Zincirli Çektirmeler

El Kald raçlar 260... 261... 262... 265... Sayfa. Sayfa. Sayfa. Sayfa. Zincirli Mekanik Ceraskallar. Zincirli Çektirmeler l Mekank Ceraskallar Sayfa 0... l Çektrmeler Sayfa... faryo Kombnel Mekank Ceraskallar Sayfa... Ray Arabalar ve Kancalar Sayfa... Tavz Vermeden Emnyet Ask Sapanlar Manuel Irgatlar Ask Sapanlar Sayfa...

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Buhar Kazanlar nda ve Tesisat nda Enerji Tasarrufu

Buhar Kazanlar nda ve Tesisat nda Enerji Tasarrufu Buhar Kazanlar nda ve Tesisat nda Enerji Tasarrufu Prof. Dr. Ahmet Ar soy; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Buhar sistemlerinde çeflitli kay plar dolay - s yla toplam sistem verimi çok düflüktür. Bu kay

Detaylı

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Rüknettin Küçükçal ; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Binalarda enerji ekonomisi kavram y llar içinde geliflmifltir. Yönetmeliklerde konunun ele al nmas da buna

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

Endüstriyel Kurutma Sistemleri

Endüstriyel Kurutma Sistemleri Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Say : 13 TTMD Ad na Sahibi Hüseyin Erdem Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel Yay n Yönetmeni Prof. Dr. T. Hikmet Karakoç Yay n Kurulu Gürkan Ar. Zeki Aksu Abdullah

Detaylı

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Rüknettin Küçükçal ; Mak.Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Buhar sistemlerinde çeflitli kay plar dolay - s yla toplam sistem verimi çok düflüktür. Bu kay plar aras nda baca

Detaylı

Gürültü: Temel Kavramlar

Gürültü: Temel Kavramlar Gürültü: Temel Kavramlar Prof. Dr. Mehmet Çal flkan; Mak. Yük. Müh. ÖZET Tesisat Mühendisli i uygulamalar nda akustik konfor koflullar n n yeri ve önemi yads namaz. Bu çal flmada ses ve gürültü ile ilgili

Detaylı

Yer Kaynakl Is Pompas Sistemlerinde Maliyet Azalt c Tasar m Stratejileri ve Teknikleri SICAKLIK DALGALANMASI C 10 20 I. 20 10 T m

Yer Kaynakl Is Pompas Sistemlerinde Maliyet Azalt c Tasar m Stratejileri ve Teknikleri SICAKLIK DALGALANMASI C 10 20 I. 20 10 T m Yer Kaynakl s Pompas Ssemlernde Malye zal c Tasar m Sraejler ve Teknkler Eren Kalafa; Mak. Yük. Müh., TTMD Üyes Mükremn maca; Mak. Müh. ÖZET Bu çal flma, Dünya da kullan m gderek yayg nlaflan YKP (Yer

Detaylı

depreme karfl yap sal bilinç e itimi el kitab

depreme karfl yap sal bilinç e itimi el kitab dkyb2 5/11/06 12:47 AM Page a2 dkyb depreme karfl yap sal bilinç e itimi el kitab dkyb2 5/11/06 12:47 AM Page a3 Depreme Karfl Yap sal Bilinç El Kitab Bu e itim pro ram Bo aziçi Üniversitesi, Kandilli

Detaylı

i ç i n d e k i l e r

i ç i n d e k i l e r fl Makinalar Mühendisleri Birli i Dergisi fl Makinalar Mühendisleri Birli i yay n organ d r. Üç ayda bir yay nlan r. i ç i n d e k i l e r ISSN 1306-6943 2007 Kas m Say : 20 MMB Ad na Sahibi Muzaffer KÖYLÜ

Detaylı

Bina Otomasyon Sistemlerinde Entegrasyon ve BACnet

Bina Otomasyon Sistemlerinde Entegrasyon ve BACnet Bina Otomasyon Sistemlerinde Entegrasyon ve BACnet Elk. Müh. Aynur Mete TTMD Üyesi ÖZET: Bilindi i gibi; günümüzde binalar n büyük bir bölümünde bina sahibi ve yöneticileri için tüm elektromekanik sistemlerin

Detaylı

ÖNSÖZ. ifl makinalar mühendisleri birli i. Hidrolik Sistemlerde Enerji Tasarrufu

ÖNSÖZ. ifl makinalar mühendisleri birli i. Hidrolik Sistemlerde Enerji Tasarrufu ifl makinalar mühendisleri birli i fi MAK NALARI MÜHEND SLER B RL DERG S fl Makinalar Mühendisleri Birli i yay n organ d r. Üç ayda bir yay nlan r. ISSN 1306-6943 2008 A ustos Say : 23 IMMB Ad na Sahibi

Detaylı

Sinem ASLAN. Uluslararası Bilgisayar Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu : 619.02.04 Sunu Tarihi : 08.08.2007 BORNOVA - ZM R

Sinem ASLAN. Uluslararası Bilgisayar Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu : 619.02.04 Sunu Tarihi : 08.08.2007 BORNOVA - ZM R EGE ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ (YÜKSEK L SANS TEZ ) VES KALIK FOTO RAFLARIN SINIFLANDIRILMASI Ç N ÖZELL K ÖLÇÜTLER ÜZER NE KIYASLAMALI B R ÇALI MA Snem ASLAN Uluslararası Blgsayar Anablm Dalı Blm

Detaylı

Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER

Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER SARITAfi TEKN K YAYIN NO: 1 2. BASKI Yay ma Haz rlayan Prof.Dr. Ahmet ARAN, Mehmet Ali TEMEL Tasar m/uygulama Göze Reklam Ltd. Bask Acar Matbaac l k A.fi. stanbul, A ustos

Detaylı

~. ŞEHiR VE KASABA IÇMESUYU

~. ŞEHiR VE KASABA IÇMESUYU "'0 _" '.:. e ; ae.1çmesuyu

Detaylı

Merkezi S cak Su ve Sirkülasyon Tesisat

Merkezi S cak Su ve Sirkülasyon Tesisat Merkezi S cak Su ve Sirkülasyon Tesisat Kaz m K z lca, Mak. Müh. TTMD Üyesi ÖZET S cak su ve sirkülasyon tesisat sa l m z ve bütçemizi çok ilgilendirmektedir. nsan n yaflam seviyesi ve al flkanl klar ile

Detaylı

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Prof. Dr. Mehmet Çal flkan Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Erkan fiahmal Levent Tosun Editör: Prof. Dr. Mehmet Çal

Detaylı

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Kullan lan Borular

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Kullan lan Borular Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Say : 10 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel Yay n Yönetmeni Prof. Dr. T. Hikmet Karakoç Yay n Kurulu Gürkan Ar. Zeki Aksu

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 10 ISITMA TES SATI ELEMANLARI 10.1. SICAK SU KAZANLARI 10.1.1. Döküm Kazanlar 10.1.2. Çelik Kazanlar 10.1.3. Standart Do al Gaz Kazanlar 10.1.4. Modern Düflük S cakl k Kazanlar

Detaylı

Sprinkler Sistemlerinde Hidrolik Hesap Yöntemi

Sprinkler Sistemlerinde Hidrolik Hesap Yöntemi Sprinkler Sistemlerinde Hidrolik Hesap Yöntemi Okan Toker; Mak. Müh TTMD Üyesi ÖZET Sprinkler sistemlerinde gerekli debi ve basınçta suyun sa lanabilmesi, sistemin ifllevselli i açısından önemli bir konudur.

Detaylı

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 16 BÜYÜK KAYIP VE TEE (OEE) 12 ADIMLI TPM UYGULAMA PLANI TPM YAPI TAfiLARI (P LLARLAR) TPM YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Toplam

Detaylı

Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar

Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar Hakan Kaplan; Çevre Müh. TTMD Üyesi ÖZET H zl teknolojik ve endüstriyel geliflme,çarp k kentleflme, geleneksel yaflam tarz n n de iflmesi gibi faktörler

Detaylı