Santrifüj Pompalarda Kavitasyon - Tan mlar, Kriterler ve Önemleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Santrifüj Pompalarda Kavitasyon - Tan mlar, Kriterler ve Önemleri"

Transkript

1 Santrfüj Pmalarda Kavtasyn - Tan mlar, Krterler ve Önemler Snan Özgür; Mak. Yük. Müh. ÖZET Kavtasyn, malarda çal flma ömrünün azalmas, kaaste düflümü, vbrasyn ve ses gb baz srunlar yaratan stenmeyen br durumdur. Pmalarda emfl bas nc le lgl larak rtaya ç kablen kavtasyn, NPSH (NPEY) le de çk alakal d r. NPSH genelde yanl fl anlafl lan ve yrumlan br kavram lu, NPSH gerekl ve NPSH mevcut ç u kez brbrne kar flt r lmaktad r. Bu yaz da knu hakk nda detayl blg vermey amaçlamaktad r. Cavtatn n Centrfugal Pums; Defntn, Crteras and Precautnary Measures ABSTRACT Cavtatn s ne f the undesrable stuatn that causes reductn f the eratn lfe and caacty f the ums, vbratn and nse. Cavtatn s related wth the NPSH (NPEY) whch ccurs deendng n the suctn ressure n the ums. n general NPSH s a cncet that s msunderstd and exlaned, NPSH requred and NPSH avalable are usually cnfused n eachther Ths artcle s ntended t gve detaled nfrmatn abut the subject. 1. Temel Blgler Blnd gb, mekank enerjnn bas lan s v - ya transfer yan s v ya bas nç kazand r lmas (H m ) snucu ster stemez ma fan n n ç k sm nda lkal statk bas nç düflmeler meydana gelr. Bas nç an larak P 0 bas nç düzeynn alt na düfler. Mnmum bas nç mn, her zaman fzksel ak fl s n rlar çnde luflur. Bu durumda s n r fan kanatlar d r. Fan n dzayn nktas nda, örne n flekl1'dek tan mlamalara göre, fekl'de görüldü ü gb fan kanad byunca br bas nç da l m elde edlr. Kanattak ak fl yönü ak fl h z yla de flr, bu fleklde kanattak bas nç da l m de flm fekl 'te gösterlmfltr. Yukar da belrtlenler le afla dak snuçlar ç kartablrz: - Fandak sürekl bas nç P 0, mnmum bas nç mn ve kanatlardak bas nç düflüflü ( 0 - mn ) çal flma nktas na ba l d r. - Bas nç düflüflü ( 0 - mn ) Q dzayn alan nda en düflük sevyededr. - Dzayn nktas n n üzerndek ak fllar çn mnmum bas nç nktas kanat emme taraf ndan bas nç taraf na ötelenr. E er P 0 bas nç sevyes man n dzayn nktas nda mevcut se, mn bas nc hala çal flma s cakl nda (fekl 4a) buharlaflma bas nc n n P D üzerndedr, bu durumda buhar balnlar lmaz. E er bas nç P 'ye düflerse, böylece mn D 'ye eflt lur (fekl 4b), mn'e ulafl ld nda lk buhar balncuklar luflmaya bafllar. Bu fekl 1. Fan üzerndek tan mlamalar., 0 "C ÿ Tw > fekl. Kanat byunca bas nç da l m. balncuklar, ak fl le daha yüksek bas nçl bölgelere tafl nd ndan yenden kayblurlar. Bu rseste, yan buhar balnlar n n luflumunda, s v bas nc n n buharlaflma bas nc na düfltü ü bölgeden ç kan balncuklar bas nc n daha yüksek ldu u bölgeye grdklernde kayblurlar. Buna kavtasyn luflumu denr. fekl 4b'de gösterlen rses, özel larak yen bafllam fl kavtasyn larak adland r l r. 1) Ayr ca gaz kavtasynu da mevcuttur, bu da bas lan s v ya gaz kar fl m na man n gösterd davran fl snucu luflur. Bunu önlemek çn de uygun NPSH de erler sa lanmal d r. E er, 'e (fekl 4c) düflerse, luflum bölgesnde buhar balncuklar artacakt r. Bas nç, buharlaflma bas nc n n alt na düflemezken, kanad n emme k sm byunca luflan bas nç da l m de flr. >P0 ET Q- QDİZAYN M= sabt h > 1 f > «v 4 j A UJ 1 E er bu de flm ve belrl br sevyey aflan balncuklardan dlay luflan ak fl n bzulmas le man n davran fl genellkle arzu edlmeyen fleklde (bak n z k s m ) de flecektr. (Bu de flm çal flma nktas na ve fan tne ba l d r). Bundan dlay, rblemsz br çal flmay baflarmak çn kanatlarda mnmum br statk bas nç mevcut lmak zrundad r.. NPSH (ENPY) Tan m Buraya kadar, referans bas nc larak fan n ters yönünde luflan 0 bas nc seçld. Fakat genel larak, krtk geçfl kestnde (yan fan grflnde) stenlen mnmum bas nç fark n ölçmek eknmk larak da uygun de ldr. Bu nedenle ölçümlern daha klay larak zn verlen ak fl kestlernde ya lmas terch edlr, yan bas lan bru kest gb. Bu bölüm uygulanablr standartlarda özetlenmfltr. Kest ölçümünün sstem ayarlamas le de flt n varsayablrz ve genel larak krtk kestten farkl l k gösterr, ölçüm kest byunca stenlen mnmum statk bas nç fark n n gösterges yeterl blgy sa lamayablr. Bu rblem çözmek çn referans de flken larak NPSH (ENPY) seçlmfltr. Yan ölçülen kesttek tlam mevcut enerj aras ndak fark (knetk enerj de dahl) le buharlaflma bas nc, Bernull kanununa göre, ölçüm genel larak böyle ya l r ve geçfl kestnde ba ms zd r. Bununla brlkte lay fzk larak de erlendrrsek, lay ölçülen kesttek tlam bas nç le buharlaflma bas nc aras ndak fark de ldr, fakat fark fan n ters yönünde luflan 0 statk bas nc le buharlaflma bas nc D aras ndad r. NPSH(ENPY) = (P s,tt -P D ) ρ.g = (P s + ρ c s ) - D ρ.g (1) Br man n veya br sstemn NPSH'nn de er, mnmum zn verlen NPSH' tan mlamak çn hang krterlern gerekl ldu una karar verlmesne kadar, özel br öneme sah de ldr.

2 fekl. Ak fl h z n n kanattak bas nç da l m üzerndek etks. fekl 4. Buhar balnlar n n luflumu.. Kavtasynun Snuçlar.1 Yen bafllam fl kavtasyn ve basma yüksekl azalmas (NPSH ; NPSH x ; NPSH tt ) Afla da, mevcut sstem NPSH' n n man n basma özellklern nas l etkled detayl br fleklde gösterlmektedr. fekl 5, basma yüksekl H gelflmn ve baln luflum uzunlu unu lb NPSHav ' n fnk-synu larak göstermektedr. Yüksek de erden bafllayarak NPSH av de ern azalt rsak, lk balncuklar bell br de erde luflacakt r. (NPSH ). Basma yüksekl henüz etklenmemfltr. NPSH av daha fazla azalt ld nda, balncuk luflum uzunlu u daha h zl artar. Bell br de ere ulaflt nda, kanatlar etraf nda ak fl cdd fleklde zarar görür ve NPSH 0 larak blnen NPSH av de ernde basma yüksekl düflmeye bafllar. H, basma yüksekl düflüfl yüzdes x%, NPSH de erne tekabül eder; örn: H = % NPSH 'ü verr. Snuç larak NPSH tt de erne erfllecek ve bu da basma yüksekl nde keskn br düflüfle sebe lacakt r. Verlen deb de er çn NPSH av bu de ern alt na düflmemeldr. Anlat lan NPSH de erlernn ranlar çal flma nktas ndan baflka d er faktörlere ba l d r; örne n, ma t, özgül h z ve fan dzayn. Afla dak de erler dzayn nktas çn standart de erlerdr: NPSH NPSH =.5-6 (s n r kflullar çn 10) #!Pn Pl Pl ET P P P NPSH 0 NPSH = NPSH NPSH tt = V.- fpmn 5 Pmn JPmn a) Q < QZAYN k t ' T b) Q-QDİZAYN c) Q > QDİZAYN ET T, $ cv V V 'öf Pÿ-= Pı nr Pmn YTTT yıı D a) 4 b) ı l -jysj" Ak fl aral üzerndek durumlar ncelend nde, k sm yük aral na d ru düzgün br fleklde azalan NPSH de ernn (en az ndan düflük h zl fanlarla), NPSH le sabt br ran luflturmad n görürüz. Fan dzayn nktas ndan bafllayarak (Q DES ), NPSH hem yüksek hem de düflük ak fllara d ru devaml fleklde artar, ve sabt balncuk luflum uzunlu u l B çn e r luflturur. Bu gerçek, özgül krtern deb'ye karfl tan mlanm fl NPSH de erlernn da l m çn büyük önem tafl maktad r (bak n z k s m 4). Düflük özgül h zl malar çn, ak fla karfl çzlen NPSH 0 ve NPSH tt, NPSH le hemen hemen aralel gder (Bkz. fekl a). Artan özgül h z le, Q'ya göre çzlen NPSH 0, NPSH ve sn larak NPSH tt da l m NPSH 'ye düzgün br yaklafl m göstermektedr (fekl b)... Kavtasyndan Kaynaklanan Erzyn (NPSH m ) Kavtasynun bu stenmeyen etksnn sebeb, buhar balncuklar n n ak fl taraf ndan, bas nc > D lan br bölgeye tafl nmas ndan d an laylard r. Balncuklar, belk tahmn edleblece gb tamamen kayblana kadar bas nç art fl yla küçülmezler, ama böbrek fleklnde br görünüm al rlar. Bu arada, mkrskbk s v f flk rmas (mkrjet) duvarlara çk h zl br fleklde lur. T JBİ 4 c) Pl 1 W Bu knuyla lgl htezlerden br bu f flk rmalar n malzeme yüzeynde düzenl br yrulmaya yl açt, dlay s yla arçac klar n bzuldu udur. Bu htez yüksekh zl kameralarla çeklen resmlerle desteklenmfltr. Baflka br varsay m da, balncuklar n varl n n, malzemenn bzulmas na yl açan afl r derecede yüksek lkal bas nçlar n luflumuna sebe lmas d r. Hesalamalar ve ölçümlerle 105 bara kadar lan bas nçlar araflt r lm flt r. Pratk tecrübelerden dlay flu barzdr k, kavtasyn zarar n n byutlar (erzyn dernl veya afl nm fl maddenn kütles ölçüt kabul edleblr) 4 faktöre ba l d r; - Süre, - Kavtasyn y unlu u, - Ak flkan özellkler, - Malzemenn kavtasyn erzynuna lan drenc. Süre faktörünü ele alacak lursak, genel larak t zaman na (kuluçka zaman da denr) kadar erzyn h z düzgün br art fl gösterrken, bu süreden tbaren daha h zl artmaya bafllar yan bu nktadan tbaren erzynda kaybedlen madde mktar, süreyle rant l d r. Fakat bu, yüzeyn daha önceden erzyn sebebyle de flme u ramad kflullar çn geçerldr. Mesela, e er fanlar n ön kenar kavtasyn dlay s le de flme u rad ysa, zarar daha h zl lerleyeblr. Çk nadren bunun z tt br e lm gözlenr, muhtemelen krzyndan dlay luflan bflluklar s v yla dlar ve mkrjetler daha fazla malzemeye çaramaz. Ak flkan cnsnn ynad rl hakk nda az fley blnyr. Hdrkarbnlar, s uk suya göre ayn flletme kflulunda ele al nd nda daha az tehlkel gözüküyr. Ayn fley s cak su çn de söyleneblr (t > 150 C). Bell kavtasyn kflullar na karfl malzemenn drenc malzemeye has br özellktr, benzer fleklde mesela çekme mukavemet. Bu malzeme özell n d er özellklerle lflklendrmek çn br çk çal flma ya lm flt r. Burada sürekl kullan lan de flken nha esneklk tr. UR = σ B. E [Nm ] () σ B = en büyük stres [Nm ] E = esneklk mdülü [Nm ] Bu deneylern snuçlar n bu de flkenn ya da d erlernn fnksynu larak sunablmek çn henüz tatmn edc snuçlar bulunamam flt r. Baz, kavtasyn erzynuna karfl y ldu u satlanan malzemeler, artan kavtasyn drencne göre s ralanm fl halde; - Almnyum, - Dökme demr, - Brnz, - Krm çelk (1.40), - Paslanmaz çelk (1.4408). Malzemelern drenç bak m ndan de flklk gösterdkler s kça belrtlr ve afla da gösterld gb dkkate al nmal d r.

3 fekl 8. Balncuklar n da lma s ras. N G e M fekl a. Basma yüksekl krter dkkate al narak ak fla karfl çzlen NPSH de erler (küçük nq). z e c E ÛT = x 1 s r' ' = f A H! a = > l 5g.-- cn u» s" _ s. c ı H «F 5 '!kv ' fekl 5. Baln luflum uzunlu u ve basma yüksekl (NPSHav fnksynu cnsnden). fekl 6. NPSH; NPSH ve sabt balncuk luflum uzunlu u (lb, çal flma nktas n n fnksynu cnsnden). fekl b. Basma yüksekl krterne göre, ak fla karfl çzlmfl NPSH de erler (ervane fanl ma). ı 5 V A _= ı ÿÿ S 1 < W Y' u lwî H c..= v,, jr, = S «ÿ (» < rr s C ç ~c v N N 5 Pratkte genellkle α = 6 üstü de er kullan l r. Dlay s yla bu genfl aral kta belrszlklern öneml ldu u bu durumda en y rtalama de er larak kabul edleblr. Elde edlen snuçlar n d ru ldu unu varsaymak gerek- - Ventur tüü 1. α 8 - döner dsk 1 α 1 - ak fl kanal α 10 m ~ v α. t lflksnde afla dak α üsler hesalanm flt r. Bütün bu ekmanlar n k sa sürede snuç verme avantaj vard r ve testler çn gerekl yat r m ve enerj malyetler düflüktür. Testlern temel amac de flk malzemelern kavtasyn drencn hesalamakt r. Baz testlerde ayr ca ekmanlarda farkl l k gösteren arametlern etkler de araflt r l r. Özellkle sn üç ekmanda düflük h z faktörü vard r k yukar da belrtld gb gerçek maknalarda öneml br rle sahtr. De flk yazarlar taraf ndan efl ekmanlar kullan larak bulunan kavtasyn erzynunun h za ba l - l n k yaslayacak lursak, dkkate de er farkl l klar ldu u görüleblr. Tk deney ekmanlar flunlard r: - Pezelektrk yada magnetstrctn slatör (fekl 11), - Ventur tüü, - Döner dskl kavtasyn çember (fekl 1), - Engell ak fl kanal (fekl 1). kavtasyn y unlu unu etkler, fakat kesn lflkler henüz blnmyr. Santrfüj ma kullan larak, mesela kavtasyn erzynunda bu arametrelern etklern araflt rmak çn, br çk deneyn fl alt nda söyleneblr k, çk say da kar fl k ve ahal testler gerektrr. Dlay s yla flu anlafl lablr k, kmleks ak flkan maknas ndan zyade daha bast ekmanlarda temel etklern araflt rmak daha mant kl d r. - Ak fl h z, - Balncuk luflum hacm ya da luflum uzunlu u, - Ak flkan mekan yönünden çal flma nktas, - Mdeln byutlar, Kavtasyn y unlu unun etklernn tahmn edlmes zrdur, çünkü y unlu un ak fl arametreler le lflks blnmemektedr. fekl 10, üç malzemenn, zaman n fnksynu cnsnden kütle erzyn e rlern göstermektedr. Erzyn h zlar n n test süresne ba l ldu u görüleblr. D er arametrelern de (afla ya bak n z), benzer etkler vard r. Kavtasynun çerd rsesler, krzyn etkler le çak flt zaman anlafl lmas güç hale gelr. Bunlar özellkle, kavtasyn yüzey tabaka luflumunu engelled zaman, belrgndr. Erzyn h zlar n n ranlar n lufltururken, örn: 5. ms'de ve 9.4 ms'de, h z n etksn anlamak çn, α'n n fnksynu lan ± katsay lar kullan l r. fekl 16, döner dskl test chaz ndak örnek br knumda farkl α de erlernde ve çevresel h zlarda dökme demr örneklernn erzyn h z n göstermektedr. U = 5. m s (--0--) ve U = 9.4 m s (--+--) brmsz kavtasyn katsay s α'n n fnksynudur. Fakat, fekl 14'dek k malzemenn erzyn h zlar ran n ç kar rken fekl 15'de görüldü ü gb, bu ran kavtasyn katsay s n n fnksynu cnsndendr. (NPSH de ernn) D er yazarlar n snuçlar ndan yla ç karak, azald kça erzyn h z artar (artan kavtasynla). Bu tür deneylern snucunda, ncelemedek malzemelern zaman cnsnden tan mlanan erzyn h zlar genellkle kavtasyn drençlernn br ölçüsü larak kullan l r. Buna laveten, k malzemenn erzyn h zlar n n ters ran ak flkan maknas nda kullan lan malzemelern servs ömürlerndek de flm ran larak uygulan r. α = v 0.5. u (4) Burada kavtasyn katsay s standart tan mlamadak NPSH (ENPY) de erne denktr ve örnektek knumdak çevresel h z kullan larak brmsz hale getrlmfltr. V = Syst - D () VA = m (ρm.a. t) (A = afl nm fl alan) Bu snuçlar farkl araçlarda kavtasyn t ve y unlu unun de flt n ve malzemelern bu tlerle lflksnn de de flt n gösterr. fekl 14, döner dskl br ekmandak k malzemenn erzyn h zlar aras ndak br k yaslamay kavtasyn katsay s n n fnksynu larak gösteryr. Steller' n br tez br mayla benzerlk gösteren ak fl kanal ndak farkl l klar n byutunu gösterr. sslatörde kavtasyn drençlerne göre 1'den 6'ya ard fl k s ralanm fl malzemeler, ak fl kanal nda flu fleklde s ralan r: t çn, flu snuca var lmal d r k; kavtasyn erzynunu etkleyen ve henüz rtaya ç kmam fl bell arametreler ayr test serlernde ayn de ldr. Bu tür arametrelern ldu unu varsayarsak, bastlefltrlmfl deneylerde elde edlen snuçlar ak flkan maknas na uygulamak rbleml lacakt r. Bu, renste farkl malzemelern sslatörle elde edlen kavtasyn drençlernn brbryle lflklendrlmesdr. Bu durumda erzyna yl açan rseslern br ak flkan maknas yla balncuk luflumu d fl nda hçbr rtak nktas yktur.

4 a ZJ :=. C9».Am s - C fekl 9. Kütle erzynu m, zaman n fnksynu larak. Am 0, g 0,6 0,5 0,4 0, 0, fekl 10. Ayn kavtasyn kflullar nda de flk malzemelern erzyn e rler. fekl 11. Pezelektrk slatör. t = 41CrM5l = 1,40 G A =1,44 8 >> fekl 1. Döner dskl kavtasyn çember. r 1 zaman 0,1 s- -A A h dca ty Kavtasyn delğ ax - Pezelektrk krstal Termeleman M -Gövde Test sıvısı Yukar dak ekmanla elde edlen, malzeme drenc le erzyna sebe lan de flkenler say sal larak lflklendren bulgular santrfüj malara uygulamak klay lmasa da bunlar en az ndan br e lm gösterr. fekl 14 ve 16'ya bakacak lursak, erzyn h z VA afla dak gb fade edleblr: V A ~ (α - α) a. (u - u) b.1 W (5) α ve u bell br malzemenn bzulma göstermeye bafllad de erlerdr, W malzemenn kend drencdr. α ve balncuk luflum hacm ya da balncuk luflum uzunlu u lb aras nda bell br lflk ldu u çn, malara uyarland nda, mdel ekmandak döner dsk h z u yerne fan grflndek görel h z kyulmal d r. Fakat, k h z aras nda fazla br fark lmad ndan, yukar dak denklemdek u fan grfl ça ndak çevresel h z larak düflünüleblr, u 11a. Pmalara uyarland nda gözlenmes gereken rensler daha aç k br fleklde tan mlayacak lursak, yukar dak denklem nce u 11a = sabt kabul ederek ve bell malzemey temel kabul ederek bastlefltrelm. Bu durumda: V A ~ (l B - l B ) c yaz lablr. fekl 1'de bu lflk NPSH de er αu'nun fnkynu larak gösterlmfltr. Buradak NPSH de er fan grflndek çevresel h z kullan larak brmsz hale getrlmfltr. Azalan αu de er le lk rtaya ç kan VA'dak art fl tlam kavtasyn durumunun karfl l larak keskn br düflüfl tak eder (ratkte uygulanamaz), burada tüm fan buharla dlar ve fan çnde balncuklar daha fazla da lamaz. Fakat yard mc arçalar zarar göreblr. Bunun tersne, balncuk luflum uzunlu u lb sabt tutuldu unda, αu = sabt, ve çevresel h z ve malzemeler de fltrld nde, flu snuç taya ç kar; burada V A ~ (u - u) b, u malzemenn fnksynudur. Anlat lan lflklern ntelksel br özet malzeme W 1 ve W çn flekl 19'da gösterlmfltr. (l B ) > (l B ) ve α ul > α ull. Çevresel h z u 11a le, nkta A çn, malzemelern hçbr α ul 'de kavtasyn erzynuna maruz kalm yr. α ull 'de (daha küçük NPSH) sadece W az br zarar görüyr. E er çevresel h z B nkatas na kadar artt - r rsak (u 11a ) ve α ull 'dek kflullar yukar dak gb düflünürsek, malzemelerden hçbr hasars z kalmaz. Ya da ters düflünüleblr. E er deb ve h z belrtlrse, u 11a dar lmtler aras nda sabtlenecektr. Hasardan kaç nmak çn, mevcut NPSH, e er malzeme kullan - l yrsa, α ul lmal d r (yüksek lmal ). E er α ull 'ya tekabül eden mevcut NPSH daha küçükse, (basma yüksekl düflüflüne sebe lmak zrunda de l) her k malzeme de zarar görür. Bell br çal flma nktas le lgl lan bu husus, sadece tüm ak fl aral çnde ncel de flklkler le uygulanablr. Ak flkan özellklernn yan s ra, man n srunsuz çal flablmes çn gerekl NPSH flunlara ba l d r: - Dzayn nktas ndak deb de er Q, n ( u 11a ) - Çal flma aral ve - Kullan lan malzeme. Kavtasyna Ba l Ses ve Ttreflmler Genellkle çak l malamaya benzetlen tk kavtasyn ses buhar balncuklar da ld zaman rtaya ç kar. Ses sektrumundak de flm, brkaç yüz Hz'den ultrasnk bölgeye kadar (100 khz), genellkle ma dzayn na ba l karakterstk kler luflturur. (reznans) Pma taraf ndan yay lan ses y unlu u, NPSH azald kça artar. Örn: kavtasyn luflumundak art fl le. (fekl 0) fekl 0'de gösterld gb, ses sevyes 5 db'den 8 db'e kadar artar. Bu bjectf larak ses enerjsnn üçe katlanmas na subjektf larak da kye katlanmas na karfl l k gelr. Küçük NPSH de erlernde sestek azalma, fan n daha az yada çk sabt fleklde buharla dldu u ful kavtasynun durumu le lgldr. Bu durumda e er belrtecek lursak, mesela, ma 8 db'den daha fazlas na sah lmamal d r, bu yaklafl k larak 9 m'lk br NPSH de er le snuçlan r, bu durumda da basma yüksekl nde br düflme lmaz. Kavtasyna ba l ttreflmler, etknn brleflmnden dlay d r: a) Kanatlardak kaç n lmaz farklardan dlay, kavtasyn luflumlar genellkle tüm kanatlarda ayn lmaz. Snuç larak, kanatlar etraf ndak ak fl de flr ve senkrnk sal n mlara yl açan dengeszlk rtaya ç kar. 'JSS0S&l b y==. fekl 1. Engell ak fl kanal a = slndr, b=malzeme örne <> a.10 E Hdrdnamk cnta %.10 5! 1 s JTİMU"? S Q. s? Döner dsk 0 6 a R 0 0,05 0,1 Buharlaşma basıncından, brmsz fark 0 fekl 14. Krm çelk 1.40 (--0--) ve aslanmaz çel n (--+--) erzyn h zlar V A (ms), brmsz kavtasyn katsay s n n fnksynu cnsnden. b b

5 Erzyn nüfuz etme hızı g Nüfuza geçme hızı V VA 1,4408 s"? VA 1,40 -» s» <1 s M > = KJ UJ _ c B S î =T S E c S' 5 > s 65 C>J a. S» u '>1 ÎT Vı 5 P S s x> 5. M a 65 N? S ( ; U) -,P - P fekl 15. Paslanmaz çelk (1.4408) + krm çelk (1.40) çn erzyn h zlar ran, brmsz kavtasyn katsay s n n fnksynu cnsnden. fekl 16. Dökme demr erzyn h z.. +; S = S- H S '» <r cr? c- S U P -4 Q P s fekl 1. Baln luflum uzunlu u l B, basma yüksekl kayb H ve erzyn nüfuz etme h z V A, NPSH de ernn fnksynu. fekl 18. Çevresel h z n fnksynu larak erzyn h z. b) Kavtasyn luflumlar n n uzunluklar sabt de ldr. Bu yüksek ve de flken frekanslarda ttreflmlere yl açar. c) E er kavtasyn luflumlar n n uzunlu u ak fl dkkat çekecek ölçüde bzacak durumdaysa (basma yüksekl düflüflü), fan terkeden ak fl da düzensz hale gelr, bu da her kanat kanal n n arka taraf nda da lmaya yl açar. Kavtasyn taraf ndan fandak ak fl daha fazla bzuldukça, sral c gövdel man n a z na yaklaflan ak fl daha fazla dalgalanacakt r. Bu durumda frekans flöyle hesalanablr: döner frekans fan kanatlar n n say s d r. fekl 1, rtrdak düzensz kuvvetlern nas l de flme u rad n NPSH de ernn fnksynu larak gösteryr. Ttreflm genlkler ma kstrüksüynunun sa laml na ba l d r..4. Verm Kayb Santrfüj ma mühendsl nde verm kayb krter genellkle uygulanmaz. Prenste verm - NPSH e rs basma yüksekl e rsne benzer (fekl 5). Basma yüksekl düflüflü le k yasland nda, verm kayb daha yüksek, ayn veya daha düflük NPSH de ernde gerçeklefleblr. Düflüfle geçmeden önce vermn asl nda artt da gözlenmfltr. 4. NPSH (ENPY) Krter Kavtasynun snuçlar bak m ndan ve bak fl aç s na ba l larak, mnmum NPSHmev de erler baz rblemler önlemek çn flöyle tan mlanablr 4.1. Terk Krter Terde, sadece ak fl rsesler düflünüldü ünde ma fllevnde kavtasyndan etklenen k d al lmt vard r. a. Yen bafllam fl kavtasyn durumu, NPSH taraf ndan belrtlr, burada buhar bas nc en düflük mutlak statk bas nca yen ulaflm flt r ve lk buhar balncuklar görünür. b. Ak fl n ttan çöktü ü durum, NPSHtt larak belrtlr. Burada, tüm fan alan, fan n yukar ve afla kesmler de dahl lmak üzere buharla dlmufltur. Pman n de erlendrlmes terk krterler baz al narak ya lablr, (örn, tlam çöküfl durumunun özel lg alan ldu u bu lmtlern knumuna göre,) çünkü bunlar klayca hesalanablr ve bu lmt e rsnn d fl nda ma erasynu mümkün de ldr. Terk larak arada belrgn nktalar yktur. 4.. Krterlern Pratkte Uygulamas Büyük ya da yüksek h zl malarda yen bafllam fl kavtasyn krter üst lmt lmas bak m ndan önemldr, çünkü NPSH : NPSH de erlernn ran yararl br rehberdr. < > N> t 4 NPSH krternn uygulamas eknmk sebelerden dlay genellkle mümkün de- ldr çünkü gereksz derecede kmleks ve ahal malar rtaya ç kar. Baz uygulamalarda ful kavtasyn krter alt lmt lmas bak m ndan önemldr. Bu krtern kend bafl na uygulamas sadece bell durumlar çn savunulablr çünkü basma yüksekl düflüfl lmtnde uzun sürel çal flt rma durumunda hasar meydana geleblr (bak n z k s m.). Pratkte, amaç verml ve güvenlr br tesstr, böylece rtalama aral kta çal flma de erlernn kavtasyndan nas l etklend, ve ses, afl nma ve erfrmans düzenszlkler gb snuçlar n göstermek önem tafl maktad r. Gerekl NPSH (NPSHreq) (ENPYstenlen) de ernn nas l hesaland na dar krterler afla dak gb s ralanablr: 4..1 Yen Bafllam fl Kavtasyn : NPSH 4... Bell Br randa Basma Yüksekl Düflüflü 0% NPSH 0 1% NPSH 1 % NPSH % NPSH.... x% NPSH x 4... Bell Br randa Verm Kayb NPSH η Brm zamanda bell malzeme mktar n n erzynu NPSH µ Bell br ses sevyesn geçme NPSH Phn Bell br ttreflm sevyesnn tamr NPSH Vbr Ak fl n çökmes, tlam kavtasyn NPSH tt. 5. Gerekl NPSH (ENPY stenlen ) Gerekl NPSH de er le (NPSH req ) anlafl lan, yukar dak krterlerden brn tamamen karfl lamak çn ma grflnde mevcut lmas gereken mnmum NPSH-de erdr. Afla dak ba nt her zaman geçerl lmal d r NPSH av NPSH req (ENPY mev ENPY st ) S radak sru, her özel durum çn krterlerden hangsnn kullan laca d r. fekl 19. Erzyn nüfuz etme h z, verlen fan gemetrs ve çal flma nktas çn çevresel h z u 11a, baln luflum uzunlu u l B yada kavtasyn katsay s σu, ve malzeme W'nun fnksynu larak. T 0 et M l> =q l> q cc > c q v>

6 db H m H fekl 0. Basma yüksekl ve ses e rler (NPSH fnksynu cnsnden). AF fekl 1. Güç sal n mlar ndak de flmlern îf, (ENPY) NPSH' n fnksynu cnsnden gösterm. u 8 1 ( 6 l 5 a. Z a fekl. σ u, req (u 11a 'n n fnksynu cnsnden). Krterlern de erlendrmelernn geçerl lmas çn her kullan c man n kullan m süresn (ma ömrü) dkkate almal d r. Kavtasyn yönünden bakarsak, bu, erzyn lay rtaya ç kmayacak ya da sadece bell eryd çnde ma çal flmas n tehlye skmayacak sevyede lacak demektr. Fakat, bell çal flma erfrmanslar karfl - lanmak zrunda ldu undan, basma yüksekl düflüflü ve verm kayb bell s n rlar geçmemeldr. Ses luflumu ya da tlam kavtasyn gb d er krterlern uygulanmas çk nadrdr. Yan, ma hakk nda karar vermek çn kullan lan de erler temel larak NPSH x ve NPSH m de erlerdr ve daha yüksek de er veren krter öncelk kazan r. Eflt ya da gemetrk larak benzer fanlar çn gazs z rtamda NPSH de er çn çekm kanunu geçerlyken, NPSH n D u u 11a () Ve snuç tbar le, 15 NPSHj 0 db NPSH (ENPY) m (ENPY)(m) U CTU İla Snuç larak, σu m = g. NPSH m u 11 = f(u 11a ) sabt Pratk tecrübeler gösterr k,.'de anlat ld gb gerçekten krtk h zlar u 11a vard r, bu h zlar n alt nda ma azalt lm fl basma yüksekl nde çal flt r lsa ble fanlar çn kullan lan malzemelerde zn verleblr ölçüde kavtasyn erzynu vard r, ya da hç yktur. Bu aral kta afla dak uygulan r: NPSH > NPSH m Snuç larak: σ u > σ u m ve σ u,req = σ u Yukar da u 11a, σ u m u 11a gb artt kça daha fazla artar ve yaklafl k u 11a H 80 ms ken u de erne erflr. (örn: kavtasyn bafllang c çn br de er, en y kaltede malzemeler çn ble, fekl ) Yan; σ u < σ u, req σ u m σ u σ u deneylerle klayca hesalanablrken, σ u m de erler sadece dkkatle de erlendrlmfl çal flma laylar baz al narak belrleneblr. Burada ekstralasynlar cdd rskler tafl r. Fanlar n gelfltrlmesnde güdülen amaçlar krtere göre de flr. (σ u ya da σ u m ) Basma yüksekl krternn uygulanmas, fan tasar mlar n n basma yüksekl düflüflünün sadece küçük NPSH A de erlernde lmas n gerektrecek fleklde lmas demektr. E er, kavtasyn erzynu bask n br faktör se, bell br NPSH A de erndek kavtasyn luflumlar V A ~ l c B (c ) ken mümkün ldu unca k sa lmal d r. Bu k gereksnmden d an gemetrler net br fleklde farkl d r. 6. Sembller ve Tan mlamalar A [m ] afl nm fl alan a,b,c [-] üsler c s [ms] emme brusundak h z H [m] basma yüksekl l B [m] baln luflum uzunlu u n [ddak] devr h z NPSH [m] net ztf emme yüksekl (ENPY) NPSH av [m] mevcut NPSH (ENPY) [bar] statk bas nç mn [bar] fandak mnmum bas nç D [bar] buhar bas nc tt [bar] tlam bas nç Q [m s] deb t [sn] zaman t [sn] kuluçka zaman u [msn] çevresel h z u 11a [msn] d fl fan ç ça ndak çevresel h z V A [msn] erzynun nüfuz etme h z W [-] malzemenn kavtasyn drenc [m] kanat byunca krdnat m [kg] afl nm fl malzemenn kütles ρ [kgm ] y unluk σ, σ u [-] kavtasyn katsay lar ω [1sn] aç sal h z F [N] kuvvet nfl ç k fl Q DES [m h] dzayn debs (Q dzayn ). Kaynakça [1] DPL.-NG PETER HERGT Cavtatn n Centrfugal Pums. [] KNAPP, DALY ve HAMMTT Cavtatn Mc Graw- Hll Bk Cmany, 190. [] HAMMTT, F.G Cavtatn and Multhase Flw Phenmena Mc Graw- Hll nternatnal Bk Cmany, [4] THRUVENGADAM, A Scalng Laws fr Cavtatn Ersn, Prceedngs f UTAM symsum n Nn-steady Flw f Water at Hgh Seed, 191, [5] KUTNY, A Cavtatn Ersn Resstance f Materals n Labratry and eratng Cndtns, Prceedngs f the 5 th Cnference n Flud Machnery, Budaest, 195. [6] STELLER, K Change f the Relatve Materal Resstance Due t the Change f Cavtatn Cndtns, Prceedngs f the 6 th Cnference n Flud Machnery, Budaest, 199. []RAMAMURTHY, A. S., BHASKARAN, P. Velcty Exnent fr Ersn and Nse Due t Cavtatn, Jurnal f Fluds Engneerng, ASME, Vl. 101, March, 199, 05-. [8] KAT, H. A Cnsderatn n Scalng Laws f Cavtatn Ersn, nternatnal Shbuldng Prgress, Vl., March, 195, 05-. [9] Wear Cntrl Handbk, ASME, 1980, Cavtatn and Lqud mact Ersn, σ u = g. NPSH u 11a sabt (8) NPSH u kabul edleblr erzyn ran na VA ba l d r. Bu da.'de gösterld gb lk tahmnde u 6 11a ve l B le rant l d r. Yan, NPSH 'ün aksne NPSH m çevresel h z n kares fleklnde de l daha yüksek br kuvvetyle rant l d r. Yazar, Snan Özgür, 1964 y l nda d du y l nda.t.ü. Makna Fakültes'nden mezun ldu. Yüksek Lsans n Manchester Busness Schl'da Eknm ve Fnans knusunda yat y l ndan ber KSB Pma Armatür San. ve Tc. A.f.'de Genel Müdür larak görev yamaktad r.

2 Mayıs 1995. ELEKTRONİK DEVRELERİ I Kontrol ve Bilgisayar Bölümü Yıl içi Sınavı Not: Not ve kitap kullanılabilir. Süre İKİ saattir. Soru 1.

2 Mayıs 1995. ELEKTRONİK DEVRELERİ I Kontrol ve Bilgisayar Bölümü Yıl içi Sınavı Not: Not ve kitap kullanılabilir. Süre İKİ saattir. Soru 1. ELEKONİK DEELEİ I Kntrl ve Blgsayar Bölümü Yıl ç Sınavı Nt: Nt ve ktap kullanılablr. Süre İKİ saattr. Sru.- r 00k 5k 5k 00Ω 5 6 k8 k6 7 k 8 y k5 0kΩ Mayıs 995 Şekl. Şekl-. de kullanılan tranzstrlar çn

Detaylı

VANTİLATÖR TASARIMI. Şekil 1. Merkezkaç vantilatör tipleri

VANTİLATÖR TASARIMI. Şekil 1. Merkezkaç vantilatör tipleri 563 VANTİLATÖR TASARIMI Fuat Hakan DOLAY Cem PARMAKSIZOĞLU ÖZET Bu çalışmada merkezkaç ve eksenel vantlatör tpler çn gelştrlmş olan matematksel modeln çözümünü sağlayan br blgsayar programı hazırlanmıştır.

Detaylı

Belirtilen kapasitede son kata aittir

Belirtilen kapasitede son kata aittir TE Sers Elektrkl Vnçler 00 kg le, ton aras kapastelerde Her türlü kald rma, çekme uygulamas çn, tona kadar standart modeller mevcuttur. Dayan kl l k ve büyük sar m kapastes le genfl br uygulama alan nda

Detaylı

BETA/MEGA. Spiral Gövdeli Santrifüj Pompa. MEGA : TS EN Class II BETA : TS EN ISO 9908 Class III. Kullan m Alanlar

BETA/MEGA. Spiral Gövdeli Santrifüj Pompa. MEGA : TS EN Class II BETA : TS EN ISO 9908 Class III. Kullan m Alanlar Tp Ktapç E/E-- BETA/MEGA Spral Gövdel Santrfüj Pompa MEGA : TS EN Class II BETA : TS EN ISO Class III Kullan m Alanlar Su te Ya murlama-tar m Havaland rma S cak su Denz suyu Az krl sular Ya lar flletme

Detaylı

TALEP TAHMİNLERİ. Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ

TALEP TAHMİNLERİ. Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ TALEP TAHMİNLERİ Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ Yöetm e temel foksyolarıda br ola plalama, e kaba taımıyla, şletme geleceğe yöelk alıa kararları br bleşkesdr. Geleceğe yöelk alıa kararları başarısı yöetcler yaptıkları

Detaylı

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır.

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır. 4. KOLON ŞEMASI VE BORU ÇAPI HESABI Tesisatı oluşturan kazan, kollektörler, borular,,vanalar, ısıtıcılar,genleşme deposu ile diğer donanım ve armatürlerin tümünün düşey görünüşünü iki boyutlu olarak gösteren

Detaylı

Konsol mesnetleri. 2M-Pratik duvar pergel vinci. Max. Aç kl k. Tafl ma Kapasitesi. Siparifl Numaras. [mt] [kg]

Konsol mesnetleri. 2M-Pratik duvar pergel vinci. Max. Aç kl k. Tafl ma Kapasitesi. Siparifl Numaras. [mt] [kg] Vnç Tekn Pergel Vnçler Duvar Pergel Ekonomk Kald rma Yöntem Do ru yük da l m le sa lan r Tarama alan 180 genfll F Vnç Tekn Konsol mesnetler Maksmum ç kl k yüksekl MPratk, duvar pergel vnc: En yen DIN 18

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

DENEY NO: 9 ĐŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER (OP-AMP) VE UYGULAMALARI GĐRĐŞ:

DENEY NO: 9 ĐŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER (OP-AMP) VE UYGULAMALARI GĐRĐŞ: DENEY NO: 9 ĐŞLEMSEL YÜKSELTEÇLE (OP-MP) E UYGULMLI GĐĐŞ: Lneer entere devre sınıında lan şlemsel yükselteçler kısaca Op- mp dye adlandırılırlar. Güç saryatlarının az, kararlılıklarının yüksek lması nedenyle

Detaylı

BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI

BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI Cafer ÜNLÜ Makina Mühendisi 1952 yılında doğdu. 1975 yılında Makina Mühendisi oldu. 1976-1980 yılları arasında Türkiye Halk Bankası

Detaylı

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta,

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta, K MYA GAZLAR ÖRNEK 1 : deal davran fltaki X H ve YO gazlar ndan oluflan bir kar fl m, 4,8 mol H ve 1,8 mol O atomu 4 8 içermektedir. Bu kar fl m n, 0 C ve 1 atm deki yo unlu u,0 g/l oldu una göre, kütlesi

Detaylı

flletmeye Almada Bir Araç: Bina Otomasyon Sistemi

flletmeye Almada Bir Araç: Bina Otomasyon Sistemi flletmeye Almada Br Araç: Bna Otmasyn Sstem Selçuk Ercan; Elektrnk ühends ÖZET Bnalardak mekank sstemlern ve kntrllernn gttkçe artan karmafl kl mühendslern flmdye kadar karfl laflt en büyük zrluklardan

Detaylı

ALTERNATİF AKIM DEVRE YÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ

ALTERNATİF AKIM DEVRE YÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ BÖLÜM 6 ALTERNATİF AKIM DEVRE ÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ 6. ÇEVRE AKIMLAR ÖNTEMİ 6. SÜPERPOZİSON TEOREMİ 6. DÜĞÜM GERİLİMLER ÖNTEMİ 6.4 THEVENİN TEOREMİ 6.5 NORTON TEOREMİ Tpak GİRİŞ Alternatf akımın

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

TEST - 1 ELEKTR K AKIMI. ε X = 2V. ε Y = 4V. K anahtar kapal iken: 4R R. i = R R CEVAP B. = 4 Ω dur. R x. I. yarg do rudur.

TEST - 1 ELEKTR K AKIMI. ε X = 2V. ε Y = 4V. K anahtar kapal iken: 4R R. i = R R CEVAP B. = 4 Ω dur. R x. I. yarg do rudur. EET M TEST - 1 1. 6 1 x Ω dur. 1 1 X anahtar kapal ken: Σ 8. 8. 1 CEP B. yarg do rudur.. 8 voltu gösterr.. yarg yanl flt r. mpermetre 1 amper gösterr.. yarg do rudur. CEP C. X + X 1 1Ω Y Y P. M N P ESEN

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D AZ BASINCI ES - 1 1. Balona etki eden toplam bas nç; aç k ava bas nc - na, yüksekli ine ve un a rl na ba l - d r. Bu büyüklükler kald rma kuvvetini etkiledi inden, gerilme kuvvetini de etkiler. areketli

Detaylı

Her inkübatördeki s cakl ölçmek için ayn ekipman kullan n ve test termometrelerinin uygun ekilde kalibre edildi inden emin olun.

Her inkübatördeki s cakl ölçmek için ayn ekipman kullan n ve test termometrelerinin uygun ekilde kalibre edildi inden emin olun. NKÜBATÖR SICAKLI I DE KENL KLER NEDEN ZLENMEL D R? nkübatörler aras farkl l klar ve içerideki s cakl klar n izlenmesi, kuluçkahane bak m programlar n n kontrol edilmesi aç s ndan güçlü bir araçt r. Bir

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ ALES İlkbahar 007 SAY DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL- TESTİ Sınavın bu testinden alacağınız standart puan, Sayısal Ağırlıklı

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI

JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI makale JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI Bekir NARĐN *, Yalçın A. GÖĞÜŞ ** * Y.Müh., TÜBĐTAK-SAGE ** Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞLARI. Turgut GÜLMEZ

MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞLARI. Turgut GÜLMEZ MZEMEERİN MEKNİK DVRNIŞRI Turgut GÜMEZ ÖN BİGİ Vze:%40 nal:%60 Geçme ntu:70 KYNKR Deter, Mechancal Metallurgy Thmas H.Curtney, Mechancal Behavr f Materals Demrkl, Malzemelern Mekank Davranışı, (Ders ntu)

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

DENEY 2. Şekil 1. Çalışma bölümünün şematik olarak görünümü

DENEY 2. Şekil 1. Çalışma bölümünün şematik olarak görünümü Deney-2 /5 DENEY 2 SĐLĐNDĐR ÜZERĐNE ETKĐ EDEN SÜRÜKLEME KUVVETĐNĐN BELĐRLENMESĐ AMAÇ Bu deneyin amacı, silindir üzerindeki statik basınç dağılımını, akışkan tarafından silindir üzerine uygulanan kuvveti

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ i AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ TRAKTÖR AKS MİLİNİN YORULMA ANALİZİ MUSTAFA PERÇİN 120712010 YALÇIN DEMİRER 120712021 DANIŞMAN PROF. DR. SÜLEYMAN TAŞGETİREN Afyon

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler i Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler Refrattari Seramik Roller SIC plaka ve Beam ler GÜVEN SA LAMANIN EN Y YOLU B R fi

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

Tanımlayıcı İstatistikler

Tanımlayıcı İstatistikler Taımlayıcı İstatstkler Br veya brde azla dağılışı karşılaştırmak ç kullaıla ve ayrıca örek verlerde hareket le rekas dağılışlarıı sayısal olarak özetleye değerlere taımlayıcı statstkler der. Aalzlerde

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42 F Z BASINÇ ÖRNE : ÇÖZÜ : Özdefl iki tu lan n I, II, III konumlar ndayken yere uygulad klar toplam bas nç kuvvetleri, iki tu lan n a rl klar toplamlar na eflittir. Bu nedenle F = F = F olur. yer I II III

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007 Yrd. Doç. Dr. Atlla EVİN Afyon Kocatepe Ünverstes 007 ENERJİ Maddenn fzksel ve kmyasal hal değşm m le brlkte dama enerj değşm m de söz s z konusudur. Enerj değşmler mler lke olarak Termodnamğn Brnc Yasasına

Detaylı

ARAŞTIRMA RAPORU. Rapor No: 2012.03.08.XX.XX.XX. : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33 e-posta: gurbuz@metu.edu.tr

ARAŞTIRMA RAPORU. Rapor No: 2012.03.08.XX.XX.XX. : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33 e-posta: gurbuz@metu.edu.tr ARAŞTIRMA RAPORU (Kod No: 2012.03.08.XX.XX.XX) Raporu İsteyen : Raporu Hazırlayanlar: Prof. Dr. Bilgehan Ögel Tel: 0.312.210 41 24 e-posta: bogel@metu.edu.tr : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

EK III POTANSİYELİN TANIMLANMASI

EK III POTANSİYELİN TANIMLANMASI EK III POTANSİYELİN TANIMLANMASI İki vektörün basamaklı (kademeli) çarpımı: Büyüklükte A ve B olan iki vektörünü ele alalım Bunların T= A.B cosθ çarpımı, tanımlama gereğince basamaklıdır. Bu vektörlerden

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI:

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI A 1. Plastik bir tarak saça sürtüldü ünde tara n elektrikle yüklü hale gelmesinin 3 sonucunu yaz n z. 2. Katot fl nlar nedir? Katot fl

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

-e-: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ. AiLE VE. SOSYAL ~OLiTiKALAR BAKANllGI. 2012 Ankara ~.

-e-: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ. AiLE VE. SOSYAL ~OLiTiKALAR BAKANllGI. 2012 Ankara ~. ~, -e-: ALE VE ~. I H. SOSYAL ~OLTKALAR BAKANllGI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIGI ÇOCUK HİzMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ 2012 Ankara KAPSAM MADDE

Detaylı

Calculating the Index of Refraction of Air

Calculating the Index of Refraction of Air Ankara Unversty Faculty o Engneerng Optcs Lab IV Sprng 2009 Calculatng the Index o Reracton o Ar Lab Group: 1 Teoman Soygül Snan Tarakçı Seval Cbcel Muhammed Karakaya March 3, 2009 Havanın Kırılma Đndsnn

Detaylı

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MM 410 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ 1. AMAÇ Soğutma kulesi performansının

Detaylı

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi Fumonc 3 rado net kablosuz duman dedektörü Kracılar ve mülk sahpler çn blg Tebrk ederz! Darenze akıllı fumonc 3 rado net duman dedektörler monte edlmştr. Bu şeklde ev sahbnz yasal donanım yükümlülüğünü

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

seramikler Afl nma de erlerine göre alfabesi 22

seramikler Afl nma de erlerine göre alfabesi 22 Seramik in alfabesi 22 Afl nma de erlerine göre seramikler Seramikler, afl nma de erlerine göre 5 e ayr l r. Seramik karolar n afl nma dayan m s n f PEI yöntemi kullan larak belirlenir. Bu kategoriler

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

ÖRNEK SET 5 - MBM 211 Malzeme Termodinamiği I

ÖRNEK SET 5 - MBM 211 Malzeme Termodinamiği I ÖRNE SE 5 - MBM Malzeme ermdnamğ I 5 ºC de ve sabt basınç altında, metan gazının su buharı le reaksynunun standart Gbbs serbest enerjs değşmn hesaplayın. Çözüm C O( ( ( G S S S g 98 98 98 98 98 98 98 Madde

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / Nisan 007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 3,15 sayısının aşağıdaki sayılardan hangisiyle çarpımının sonucu bir tam

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S. Psikrometri. Derleyen; E. Aybars Özer, Mak. Müh; TTMD Üyesi

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S. Psikrometri. Derleyen; E. Aybars Özer, Mak. Müh; TTMD Üyesi TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S Temel Blgler, Tasar m ve Uygulama Ek Pskrometr TTMD Ad na Sahb Bekr Erdnç Boz Yaz fller Müdürü Abdullah Blgn Pskrometr Derleyen; E. Aybars Özer, Mak. Müh; TTMD Üyes

Detaylı

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler MTEMT K ç ve ç Ölçüsü Üçgen, Kare ve ikdörtgen Geometrik Cisimler Simetri Örüntü ve Süslemeler Temel Kaynak 4 ç ve ç Ölçüsü ÇI VE ÇI ÖLÇÜSÜ ç lar n dland r lmas C Resimde aç oluflturulan yerlerin baz lar

Detaylı

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet BOYA FİLTRASYON BESLEYİCİ SİSTEMLERİ OCAK VE POTA ASTARLARI METALURJIK VE DÖKÜM KONTROL SISTEMLERI REÇİNELER POTALAR INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI Kolay astarlama Yüksek

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

Olas l k Hesaplar (II)

Olas l k Hesaplar (II) Olas l k Hesaplar (II) B ir önceki yaz daki örneklerde olay say s sonluydu. Örne in, iki zarla 21 olay vard. fiimdi olay say m z sonsuz yapaca z. Kolay bir soruyla bafllayal m: [0, 1] aral nda rastgele

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Kılavuz Çekmek. Üretim Yöntemleri 15

Kılavuz Çekmek. Üretim Yöntemleri 15 Kılavuz Çekmek Kılavuz çekme işlemlerinde kullanılan takımlar genellikle Yüksek Hız Çeliklerinden (HSS) yapılırlar. Bununla birlikte son zamanlarda kaplamalı(tin) kılavuz takımları da üretilmeye başlanmıştır.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BULUġ BĠLDĠRĠM FORMU/ GIDA

BULUġ BĠLDĠRĠM FORMU/ GIDA Sayfa 1/ 7 / GIDA Bu forma uygun olarak yapacağınız çalışma, Buluşunuzun tarafımızdan en iyi şekilde tanımlanabilmesi ve İleride hukuk önünde istenen korumanın elde edebilmesi için temel teşkil edecektir.

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

Fotovoltaj Güneş Pilleri : Uygulama Örnekleri

Fotovoltaj Güneş Pilleri : Uygulama Örnekleri Ftvltaj Güneş Pilleri : Uygulama Örnekleri Dç. Dr. İsmail H. ALTAŞ Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektrnik Mühendisliği Bölümü 618 Trabzn FAX : (46) 35 745 E-POSTA : altas@eedec.ktu.edu.tr INTERNET

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

C VC VLER N KONFORU NEDEN ÖNEML D R?

C VC VLER N KONFORU NEDEN ÖNEML D R? Civciv Konforunun Kontrolü C VC V KONFORU NEDEN ÖNEML D R? Civcivler yumurtadan ç karken, vücut s lar n kontrol etme yetisine sahip de ildir. Civcivler için do ru bekletme s cakl, hava h z na ve neme ba

Detaylı

YERİNDE BALANS ALMA İŞLEMİ: EKONOMİK ve TEKNİK YÖNDEN BİR İNCELEME. Dr. İbrahim H. Çağlayan VibraTek Ltd Şti

YERİNDE BALANS ALMA İŞLEMİ: EKONOMİK ve TEKNİK YÖNDEN BİR İNCELEME. Dr. İbrahim H. Çağlayan VibraTek Ltd Şti Bakım Mühendisliğinde En Son Teknolojiler : İşin Uzmanından! VibraTek 02/2016 Teknik Bülten 6 1.0 Giriş YERİNDE BALANS ALMA İŞLEMİ: EKONOMİK ve TEKNİK YÖNDEN BİR İNCELEME Dr. İbrahim H. Çağlayan Uyarıcı

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No: 5398-1 Karar Tarihi: 30/12/2014

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No: 5398-1 Karar Tarihi: 30/12/2014 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Enerj Pyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No: 5398-1 Karar Tarh: 30/12/2014 Enerj Pyasası Düzenleme Kurulunun 30/12/2014 tarhl

Detaylı

MasterFlow 916 AN. Polyester Esaslı, Ankraj Harcı. Tanımı

MasterFlow 916 AN. Polyester Esaslı, Ankraj Harcı. Tanımı Polyester Esaslı, Ankraj Harcı Tanımı MasterFlow 916 AN, polyester esaslı, iki bileșenli, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. Test & Standartlar n

Detaylı

Dr. Erdener ILDIZ Yönetim Kurulu Başkanı ILDIZ DONATIM SAN. ve TİC. A.Ş.

Dr. Erdener ILDIZ Yönetim Kurulu Başkanı ILDIZ DONATIM SAN. ve TİC. A.Ş. UÇAK SIĞINAKLARININ DIŞ KABUĞUNU EPDM SU YALITICISI İLE KAPLARKEN KABUK ÜZERİNDE MEYDANA GELEN RÜZGAR YÜKLERİVE BU YÜKLERE KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN İNCELENMESİ Dr. Erdener ILDIZ Yönetim Kurulu

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı