GAP'l ö renciler, KOZA lar ndan ç kt GAP students come out of their COCOON s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAP'l ö renciler, KOZA lar ndan ç kt GAP students come out of their COCOON s"

Transkript

1 ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ GAP'l ö renciler, KOZA lar ndan ç kt GAP students come out of their COCOON s

2 10 GAP'l ö renciler, KOZA lar ndan ç kt GAP students come out of their COCOON s Türkiye, 2008 y l nda en çok yat r m çeken ülkeler aras nda 20. s rada yer ald 38 YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher Piraye Antika Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 34 In 2008, Turkey ranked 20th among the countries that have attracted the highest investment inflows Genel Yay n Yönetmeni ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü / Chief Editor Mustafa Alper Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul Yay n Kurulu / Publication Board Mete Hüsemo lu, Dilek Yard m, Tamer Haflimo lu, Adnan Nas, Atilla Yerlikaya, Günseli Özen Ocako lu, Necla Zarakol Yay n Türü / Publication type Yayg n Süreli / Periodical Bask Tarihi / Date of publishing Ekim / October 2009 Yönetim Yeri / Head Office YASED Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul Tel: (0212) Yaz flleri / Editors Serpil Kaya, Hande Akkafl, Savafl Batmaz Serpil Ifl ldar (YASED), P nar Karaman (YASED) Görsel Uygulama / Visual Application P nar Gazanfer Müjgân Ero lu Murat Helvac Reklam & Halkla liflkiler / Advertisement & PR Yeliz Dönmez Gülflah Marhan Yap m / Production Rota Yay n Yap m Tan t m Tic. Ltd. fiti. Prof. N. Mazhar Ökten Sok. No.1 Rota Binas fiiflli- stanbul Tel: Bask ve Cilt / Printing Tor Ofset San. Tic. Ltd. fiti. mam Çeflme Caddesi No: 26/2 Ayaza a fiiflli- stanbul Tel: (PBX) letiflim Adresi / Contact Address YASED Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul Tel: (0212) Dergide yer alan yaz ve foto raflar n tamam ya da bir k sm YASED in izni al nmadan hiçbir flekilde kullan lamaz. 22 Türkiye potansiyeli büyük, güzel ve modern bir ülke Türkiye iyilefliyor, al m gücü art yor ve gelecekte gerçekten önemli bir ülke olacak diyen Avusturya Ticari Konsolosu Marco Garcia, Avusturya'n n gözünden Türkiye'yi de erlendirdi. Turkey is a beautiful and modern country with great potential The Trade Consul of Austria Marco Garcia, saying Turkey is improving, its purchasing power is increasing, and will be a really important country in the future, evaluated Turkey from the viewpoint of an Austrian. 28 Kurumsal Yönetim Çal flma Grubu, YASED üyelerine Türkiye'nin kurumsal yönetim standartlar n belirleme f rsat n veriyor The Corporate Governance Working Group gives new opportunities to YASED members to establish Turkey's Corporate Governance Standards YASED Yeni Teflvik Sistemi semineri düzenledi Yeni Teflvik Sistemi Semineri 1 Ekim tarihinde YASED taraf ndan düzenlendi. YASED organized a seminar on the New Incentive System YASED organized a seminar titled The New Incentive System on October 1st. Barometre Araflt rmas, krizin ancak 2010'dan sonra son bulaca na iflaret ediyor YASED, 2009 y l n n ikinci Barometre Araflt rmas 'n n sonuçlar n kamuoyuna aç klad. Barometer Survey indicates that the crisis will end only after 2010 YASED has disclosed the results of its second Barometer Survey of stanbul Modern'de bir Sarkis sergisi: Site stanbul Modern Sanatlar Müzesi, ça dafl sanat sahnesinin önemli isimlerinden biri olan Sarkis Zabunyan' n Site adl sergisine ev sahipli i yap yor. A Sarkis exhibition at Istanbul Modern: Complex Istanbul Modern Art Museum is hosting the exhibition of one of the important names of the contemporary art scene, Sarkis Zabunyan, titled Complex.

3 Değerli Okuyucularımız, Dear Readers, ED TÖR / EDITOR Mustafa ALPER YASED Genel Sekreteri YASED Secretary General Dergimizin 2009 Ekim say s nda YASED olarak gerçeklefltirdi imiz faaliyetlere ve önceki say lar m zda oldu u gibi ekonomi ve ifl dünyas ndaki geliflmelere yer verdik. Yönetim'den bölümümüzde YASED Yönetim Kurulu Üyesi brahim Aybar, otomotiv sektörüne krizin etkileri ve sektörde uluslararas yat r mlar üzerine görüfllerini bizlerle paylaflt. Bu say m z n Yol Haritas bölümünde Avusturya Ticari Konsolosu Marco Garcia ile Avusturya'daki ifl ve yat r m ortam, Avusturyal flirketlerin Türkiye'ye bak fl aç s ve özellikle enerji yat r mlar üzerine gerçeklefltirdi imiz röportaj okuyabilirsiniz. Dergimizin Genifl Aç bölümünde YASED stihdam ve E itim Çal flma Grubu taraf ndan hayata geçirilen ve Dergimizin önceki say lar nda da yer verdi imiz Koza Projesi yer al yor. Staj dönemi olan Temmuz ve A ustos aylar nda yaflananlar keyifle okuyaca n za inan yoruz. Çal flma Gruplar bölümünde ise 2009 y l nda faaliyete geçirilen Kurumsal Yönetim Çal flma Grubu'na yer verdik. Grubun kurulufl amac, faaliyetleri ve üzerinde çal flt konular Çal flma Grubu Baflkan Adnan Akan ile gerçeklefltirdi- imiz söyleflide okuyabilirsiniz. Dergimizin Genifl Aç bölümünde YASED stihdam ve E itim Çal flma Grubu taraf ndan hayata geçirilen ve Dergimizin önceki say lar nda da yer verdi imiz Koza Projesi yer al yor. Staj dönemi olan Temmuz ve A ustos aylar nda yaflananlar keyifle okuyaca n za inan yoruz. In this October 2009 issue of our Magazine you will find, as in our previous issues, the activities we have accomplished as YASED, and the recent developments in the economy and business world. YASED Board Member brahim Aybar shares his views in our 'From the Board' section, on the impacts of the crisis on Turkey's automotive sector and the FDI prospects. In the Road Map section of this issue, we present an interview made with Marco Garcia, the Trade Consul of Austria, on the business and investment environment in Austria, Austrian companies' perspectives towards Turkey, and energy investments in particular. Our Wide Angle section narrates the Koza Project accomplished by YASED's Employment and Training Working Group. Although the earlier phases of the project were featured in our former issues, we believe you will much enjoy reading the summer practice stories experienced in July and August. The guest of this issue's Working Groups section is the Corporate Governance Working Group, which was set up in You will read about the objectives and the activities of the working group and the issues worked on, in the interview made with the chairman of the working group, Adnan Akan. Bu say m z n Büyüteç bölümünde YASED'in Eylül ay ile birlikte h zlanan faaliyetlerini okuyabilirsiniz. Yer verdi imiz ilk etkinlik, 17 Eylül tarihinde dünya ile efl zamanl olarak aç klad m z dünyadaki ve Türkiye'deki yat r mlar konusunda son derece önemli verileri içeren UNCTAD - Dünya Yat r m Raporu Bas n Toplant s. Bir di er etkinli imiz de 29 Eylül tarihinde düzenledi miz bas n toplant s nda aç klad m z alt ayda bir güncellenen, üyelerimizin geçmifl dönem de erlendirmeleri ve gelecek dönem tahminlerini içeren Barometre Anketi. Ve son olarak, yer verdi imiz bir di er etkinli imiz 1 Ekim tarihinde, 2009 y l ortas nda yenilenen teflvik mevzuat na iliflkin olarak, yeni sistemin getirdiklerini tart flmak üzere Hazine Müsteflarl yetkililerinin katk lar yla düzenledi imiz "Yeni Teflvik Sistemi ve Uygulamalar " konulu seminer oldu. Kronometre bölümümüzde de her zaman oldu u gibi Üyelerimizin okuyucular m zla paylaflmak istedi i sosyal sorumluluk projelerine iliflkin flirket haberlerini okuyabilirsiniz.bu saym z n Sosyal Günce bölümünde 11. Uluslararas stanbul Bienali ve Sarkis Zabunyan' n stanbul Modern Sanat Müzesi'nde sergilenen Site adl sergisine yer verdik. Our Wide Angle section narrates the Koza Project accomplished by YASED's Employment and Training Working Group. Although the earlier phases of the project were featured in our former issues, we believe you will much enjoy reading the summer practice stories experienced in July and August. In the Magnifier section of this issue, you will read about YASED activities, which have gained momentum in September. The first one of these is the UNCTAD World Investment Report Press Meeting held on 17 September, where YASED unveiled simultaneously all over the world extremely significant data concerning FDI in the world and in Turkey. Another YASED activity is the Barometer Survey, which reflects the evaluations of our members for the previous term and their expectations for the coming one, the results of which YASED shared with the public by a press meeting held on 29 September. Finally, the last activity we feature in this issue is The New Incentive System and Its Implementation seminar organized on October 1 st, with the contribution of the officials of the Undersecretariat of Treasury, with the objective to discuss the amendments introduced by the new incentive scheme, which was put into effect in the middle of As before, you can find in our Chronometer section, the social responsibility projects our member companies want to share with our readers. In the Social Diary section of this issue, you will read about the 11th International Istanbul Biennial and Sarkis Zabunyan's Site exhibition currently on display at Istanbul Museum of Modern Art. Eylül ay ile birlikte ivme kazanan ifl ve ekonomi dünyas nda, y l n son aylar n daha olumlu bir havada geçirmek dile iyle. Pleased to observe the momentum the business and economy world has gained in September, we now hope that the remaining months of the year will be more promising.

4 6 yönetim den/from the board from the board/yönetim den 7 YÖNET M DEN FROM THE BOARD brahim Aybar YASED Yönetim Kurulu Üyesi YASED Board Member Otomotiv sektörünün önemi Bugün otomotiv sektörü, geliflmifl, hatta geliflmekte olan ülkeler için kilit sektör rolündedir. Güçlü bir otomotiv sektörü, sanayileflmifl ülkelerin ortak özelliklerinden biri olarak dikkat çekmektedir. Otomotiv sektörünün bu kadar büyük bir öneme sahip olmas n n bafll ca nedeni, sektörün di er sektörlerle olan yak n iliflkisidir. Otomotiv sektörü, baflka birçok sektörün ürettiklerinden yararlan r; bunlar n bafl nda otomotiv yan sanayii, demir-çelik, cam, plastik, tekstil, elektronik ve elektrik sektörleri gelir. Türkiye'de otomotiv sanayisinin geliflmesinin en büyük etkenlerinden biri üretim alan ndaki geliflmelerdir. Bugün Türkiye, büyük otomobil üreticilerinin dünya üretim üslerinden biri haline gelmifltir. Türkiye'de üretilen ve ihraç edilen otomobiller üretim kalitesiyle ihraç edildi i ülkelerde be- eni toplamaktad r. leri teknolojinin Türkiye'ye transfer edilmesiyle birlikte, Türk otomotiv sanayisinin üretim kalitesi artm fl, bu da otomotiv sanayisini ve bütün sektörün geliflmesini ve büyümesini sa lam flt r. Firmalar n n ihracat projelerinin bafllamas yla birlikte, ihracat n d fl ticaret içindeki pay artmaya bafllam flt r. çinde bulundu umuz küresel ekonomik kriz Türkiye'de otomotiv sektörünü de olumsuz etkilemifltir. Mart 2009'da al nan bir karar ile binek otomobilde 1600 cc alt binek araçlarda yüzde 37 olan ÖTV yüzde 18'e düflürüldü. 15 Haziran 2009'da ise bu oran 9 puan art r larak deste e devam edildi. ÖTV indirimi boyunca sektörde yaflanan hareketlilik stoklar n azalmas na yard mc oldu, otomotiv sanayiinde çarklar döndü, iflçiler yeniden fabrikalara ça r ld. K sa çal flma ödene i taleplerinden vazgeçildi. Tüketici de fiyat avantaj n görünce talebini öne çek- Bugün Türkiye, büyük otomobil üreticilerinin dünya üretim üslerinden biri haline gelmifltir. Türkiye'de üretilen ve ihraç edilen otomobiller üretim kalitesiyle ihraç edildi i ülkelerde be eni toplamaktad r. leri teknolojinin Türkiye'ye transfer edilmesiyle birlikte, Türk otomotiv sanayisinin üretim kalitesi artm fl, bu da otomotiv sanayisini ve bütün sektörün geliflmesini ve büyümesini sa lam flt r. Turkey today, has become one of the world's production bases of major automotive manufacturers. Cars produced in and exported from Turkey are appreciated in the countries they are marketed to, on account of their production qualities. Thanks to the transfer of developed technologies to the country, the production quality of Turkey's automotive industry has improved, which in turn has paved way for the development and growth of the automotive industry and the entire sector. The importance of the automotive sector The automotive sector plays the role of a key sector today for developed and even developing countries. A strong automotive sector is one of the common features of industrialized countries. The main reason to the importantance of the automotive sector is its close involvement with other economic sectors. The automotive sector makes use of the end products of many other sectors, mainly the automotive parts industry, and iron & steel, glass, plastics, textile, electric and electronic sectors. The development of automotive sector in Turkey has mainly been on the manufacturing side. Turkey today, has become one of the world's production bases of major automotive manufacturers. Cars produced in and exported from Turkey are appreciated in the countries they are marketed to, on account of their production qualities. Thanks to the transfer of developed technologies to the country, the production quality of Turkey's automotive industry has improved, which in turn has paved way for the development and growth of the automotive industry and the entire sector. The share of automotive sector exports within Turkey's foreign trade has increased in line with the initiation of export projects by automotive companies. The ongoing global economic crisis has also influenced the automotive sector in Turkey adversely. The Special Consumption Tax (SCT) rate for passenger cars under 1600 cc was decreased from 37% to 18% by a decree in March The support continued after 15 June 2009 as well, but with an increase of 9 points. The liveliness experienced in the sector during the SCTreduction period helped the stocks to decline, the automotive plants started working again and workers were called back to work. Short-time working compensation requests were withdrawn. Consumers, distinguishing the price advantages available, pulled their demands forward and an intensive buying period was experienced. The SCT-cut also contributed to the

5 8 yönetim den/from the board from the board/yönetim den 9 ti ve yo un bir al m dönemi bafllad. Bunlar n yan s ra ÖTV indirimi kamu maliyesine de yarad, ek vergi geliri elde edildi. Bilindi i gibi ülkemizde kay t ve tescilde al nan vergiler çok yüksek, buna karfl l k al m gücü düflük. Yap lan bir araflt rma, Türkiye'de yeni otomobil sat fl na uygulanan toplam vergi yükü, Danimarka'dan sonra Avrupa'da ikinci en yüksek oran oldu unu ortaya ç kard. Ülkemizde kifli bafl na gelire oranla Avrupa'da en yüksek vergi yükü Türkiye'de bulunuyor. Bu durumda ya vergiler düflecek, fiyat ucuzlayacak ya da al m gücü artt r lacak. Al m gücünün yükseltilmesinin makroekonomik geliflmelere ba l zor ve uzun vadeli bir süreç oldu unu biliyoruz. Oto anahtar teslim fiyatlar n düflürmenin en etkin ve h zl çözümü vergi indirimine dayan yor. Ayr ca Kyoto Anlaflmas 'n imzalam fl, Euro 4 standartlar n uygulamaya bafllam fl bir ülke olarak y lbafl nda Euro 5 standartlar na geçece imizi hat rlatmak istiyorum. Halen Türkiye'de 3 milyon otomobil - hafif ticari ve 1 milyona yak n zirai ve offroad araç dolas y s yla 16 yafl ve üzeri motorlu tafl t say s 4 milyonu buluyor. Bu araçlar n çevre standartlar na uyumlu, trafik güvenli i tam ve yeni teknolojillerle donat lm fl araçlarla de iflimini sa lamak üzere bir deste in var olmas büyük önem tafl maktad r. TÜ K'in en son yay mlad nüfus ve motorlu kara tafl tlar istetiklerine göre, nüfusu 71 milyon 517 bin 100 olan Türkiye'de Mart 2009 itibar yla trafi e kay tl 6 milyon 872 bin 598 adet otomobil bulunuyor. Bir baflka ifadeyle ülkemizde yaklafl k 11 kifliye bir otomobil düflüyor. Türkiye'nin otomobil varl bak m ndan Avrupa Birli i ülkelerinin çok gerisinde oldu unu belirtti. Ülkemizde her kifliye düflen otomobil say s 100 civar ndayken AB ülkelerinde bu rakam 500`ün üzerindedir. Bu rakamlar gösteriyor ki; Türkiye'de hala otomobil al m konusunda ciddi bir potansiyel var. Türkiye'nin, yerli bir otomobil markas na sahip olmamas nedeniyle global markalar n yat r m yapmalar na ihtiyac aç kt r. public finance and additional tax revenues were collected. As you know, the taxes collected in our country during vehicle registration are extremely high although the purchasing power is in general low. A research has demonstrated that Turkey ranks second in Europe after Denmark with regard to the tax burden on new car sales. The highest tax burden per capita income in Europe is in Turkey. So either the tax rates will drop and the prices will subsequently fall, or the purchasing power will be raised. We know that increasing purchasing power is a complicated and long-term process, that is dependent on macroeconomic developments. The most effective and rapid way of decreasing turnkey car prices goes through tax cuts. I would also like to remind that we, as a country having signed the Kyoto Protocol and having started implementing Euro 4 standards, are going to switch to Euro 5 standards at the beginning of next year. The number of motor vehicles aged 16 and over currently amount to 4 million in Turkey. Whereas 3 million of these are passenger cars and light commercial vehicles, the number of agricultural and off-road vehicles in this category is around 1 million. The existence of a support, that would facilitate the replacement of these vehicles with vehicles equipped with new technologies and comprehensive traffic safety equipment, and which conform to environmental standards is extremely important. According to the latest population and registered road motor vehicle figures unveiled by the Turkish Statistical Institute (TURKSTAT); there are 6,872,698 registered cars in Turkey as of March 2009, and the population of the country 71,517,100. In other words, there is approximately 1 car for every 11 persons in our country. This is an indication that Turkey is far behind EU states, regarding the number of cars per capita. Whereas the number of cars per 1,000 people is around 100 in our country, this figure exceeds 500 in EU countries. These figures demonstrate that there is yet a considerable potential in Turkey for car purchases. It is evident that Turkey necessitates global brand investments to ç pazar devaml canl ve geliflir tutarsak bu global markalar Türkiye'nin potansiyeline inan r ve ülkemize yat r m yapar dolay s yla ekonomimize katk sa lan r. KOB 'ler de bu büyük yat r mlar n sonucu ortaya ç kan büyük sanayi faaliyetleri çerçevesinde geliflir ve büyür. Onun için global markalar n Türkiye'ye ilk aflamada ithal edilen araçlar n n sat fl ndan çekinmemek gerekir çünkü ürününü Türkiye'de satabilen bir marka ülkemizde yat r m düflünecektir. Özellikle Avrupa pazarlar nda yeni teflvik tedbirlerinin devreye konmas yla Avrupa'da kurulu fabrikalar n kapasite kullanmalar imkan ortaya ç kt. Bu nedenle bizdeki kapasitelerin daha çok iç pazara yönelmesi ile verimli çal flma imkanlar var. Bu da iç pazar n canl olmas n gerektiriyor. O nedenle otomobil fiyatlar n n ucuzlamas dolay s yla buradaki en önemli faktör olan vergi yükünün azalt lmas hayati önem tafl yor. AB'de motorlu tafl t tescilindeki vergi yükünün araç fiyat na göre yüzde 20'ler mertebesinde kalmas, bizde ise yüzde 62 ila yüzde 17 aras nda de ifliyor olmas konunun hayatiyetini net bir flekilde ortaya koyuyor. brahim Aybar-Renault Mais Genel Müdürü Türkiye'nin, yerli bir otomobil markas na sahip olmamas nedeniyle global markalar n yat r m yapmalar na ihtiyac aç kt r. ç pazar devaml canl ve geliflir tutarsak bu global markalar Türkiye'nin potansiyeline inan r ve ülkemize yat r m yapar dolay s yla ekonomimize katk sa lan r. KOB 'ler de bu büyük yat r mlar n sonucu ortaya ç kan büyük sanayi faaliyetleri çerçevesinde geliflir ve büyür. Onun için global markalar n Türkiye'ye ilk aflamada ithal edilen araçlar n n sat fl ndan çekinmemek gerekir çünkü ürününü Türkiye'de satabilen bir marka ülkemizde yat r m düflünecektir. its automotive sector, since it does not have a domestic car brand. If we keep the domestic market lively and growing, global brands confide in Turkey's potential will invest here and thus contribute to the economy. Consequently SMEs develop and grow in the framework of large industrial operation that comes into being as an outcome of large investments. It is therefore needless to be concerned by the sales made by global brands of the vehicles they import in the beginning, because the brand which can market its products in Turkey will consider investing here. The automotive plants in Europe have found new opportunities to utilize their capacities in European markets, as a result of the recent subsidies put into effect. The plants in our country can therefore work efficiently if they are oriented to the domestic market. This necessitates the domestic market to be lively. Car prices therefore need to drop and this requires the key cost factor, namely the tax burden, to be decreased. Motor vehicle registration fee in the EU amounts to around 20% of a vehicle price. The fact that this fee amounts to 62% - 117% of the vehicle price in Turkey, clearly underlines the significance of the problem. brahim Aybar-Renault Mais, General Manager It is evident that Turkey necessitates global brand investments to its automotive sector, since it does not have a domestic car brand. If we keep the domestic market lively and growing, global brands confide in Turkey's potential will invest here and thus contribute to the economy. Consequently SMEs develop and grow in the framework of large industrial operation that comes into being as an outcome of large investments. It is therefore needless to be concerned by the sales made by global brands of the vehicles they import in the beginning, because the brand which can market its products in Turkey will consider investing here.

6 10 genifl aç /wide angle GAP'l ö renciler, KOZA lar ndan ç kt GAP students come out of their COCOON s wide angle/genifl aç 11 YASED, Koza Projesi yle GAP Bölgesi'nde eğitim gören 124 öğrenciye staj imkanı sağladı. Proje, öğrencilerin uluslararası firmaların iş yapış sistemlerini şirket merkezlerinde öğrenmelerini ve staj dönemi süresince edindikleri deneyimleri, gelecekte bölgeleri ve kişisel gelişimleri için kullanabilmelerini sağlamayı hedefliyor. YASED has provided internship opportunities for 124 students studying in the GAP (Southeastern Anatolia Project) area with its Koza (Cocoon) Project. The project aims to allow students to learn the business systems of international companies at the company headquarters and to apply what they have learned during their internship for their region and their personal development in the future. Koza Projesi ilk dönem staj ö rencileri First group of internship students of Koza Project YASED'in, gençlere yeni olanaklar sa layan Koza Projesi'ni, YASED bünyesinde faaliyetlerini yürüten stihdam ve E itim Çal flma Grubu haz rlad. Prof. Dr. Yeflim Toduk'un liderli- inde oluflturulan alt çal flma grubu taraf ndan haz rlanan projeyle, GAP Bölgesi'nde üniversite e itimi alan 124 ö renciye, 2009 yaz döneminde YASED üyesi flirketlerde 1 ay süreyle staj imkan sa land. Ad yaman, Batman, Diyarbak r, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, fianl urfa ve fi rnak olmak üzere 9 ildeki üniversiteleri kapsayan Koza Projesi, GAP daresi'nden de tam destek ald. Proje kapsam nda staj yapacak ö renciler, YASED üyesi flirketlerin insan kaynaklar sorumlular ndan oluflan profesyonel bir ekip taraf ndan yap lan mülakatlarla seçildi. A rl kl olarak 3. ve 4. s n flardan seçilen ö renciler, bu programlarda, liderlik, giriflimcilik ve kiflisel geliflim gibi konularda e itim alarak, kendi bölgelerinden ifl dünyas n n önemli isimlerinin baflar öykülerini dinlediler. YASED's Koza Project, providing new opportunities for young people, was prepared by the Employment and Education Working Group, active within YASED. With the project prepared by a working subgroup created under the leadership of Prof. Dr. Yeflim Toduk, a 1-month long internship YASED member companies during the summer of 2009 was provided for 124 university students from the GAP-Region. The Koza Project encompassing the universities in 9 provinces, namely Ad yaman, Batman, Diyarbak r, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, fianl urfa and fi rnak, received full support from the GAP Administration. The students to be apprenticed within the scope of the project were chosen through interviews with a professional team made up of the human resources responsibles of the YASED member companies. Students, mainly chosen from 3. and 4. grades, received training on subjects such as leadership, entrepreneurship and personal development, and heard the success stories of important names in the business world that come from their own region.

7 12 genifl aç /wide angle wide angle/genifl aç 13 Kendine güvenen bireyler yetifltirilmesi hedefleniyor Prof. Dr. Yeflim Toduk 29 Haziran 2009 Pazartesi günü stanbul Ticaret Üniversitesi'nde ilk grupta yer alan staj ö rencilerinin e itim program bafllad. E itim program n n aç l fl YASED Genel Sekreteri Mustafa Alper taraf ndan yap ld. Daha sonra YASED stihdam ve E itim Çal flma Grubu Baflkan ve YASED Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Koçak ö rencilerle e itim sistemi üzerine bir sohbet gerçeklefltirdi. Ö renciler interaktif sohbet s ras nda, e itim ald klar üniversitelerde ve flehirlerde karfl laflt klar zorluklar, üniversiteden mezun olduktan sonra neler yapmak istediklerini, hayallerini, flehirlerini gelifltirmeye ve istihdam sa lamaya yönelik projelerini anlatt lar. Ayr ca ö renciler, Koza Projesi sayesinde kendilerini gelifltirmek istediklerini ve bu projeyle hayallerine bir ad m daha yaklaflabileceklerini ifade etti. Koçak'tan sonra ö rencilerle bir araya gelen Amrop International orta Prof. Dr. Yeflim Toduk, yapt sunumla projeyi detayl olarak ö rencilere anlatt. Koza Projesi yle kendine güvenen bireyler yetifltirmeyi hedeflediklerini söyleyen Toduk: Bizler, sizlerin bölgelerinizi gelifltirecek olan giriflimciler olman z istiyoruz. Ekonomimizin gündemlerinden bir tanesi de sürdürülebilir kalk nma. Bulundu unuz bölgede kalk nma sa lamak için hem profesyonellik hem de liderlik vas flar na sahip olmal s n z. Takipçisi olan herkes liderdir. Sizler, Koza Grubu'nun ilk önderleri olacaks n z. Bu yüzden size çok güveniyoruz dedi. Projenin misyonunu; Özgüveni yüksek, iletiflim yetene i güçlü ve bilgili gençler yetifltirmek olarak tan mlayan Toduk, üniversite mezunlar n n, Türkiye'nin en temel sürdürülebilir sermayesi oldu unu ifade etti. Toduk, GAP la ilgili hayallerini ise The aim is to develop individuals with self-confidence. The training program for the apprentice students in the first group started on Monday, 29 June 2009 at the Istanbul University of Commerce. The opening of the training program was executed by YASED Secretary General Mustafa Alper. After that, Erdem Koçak, YASED Employment and Education Working Group Chairman and YASED Board Member, talked to the students about the training system. During the interactive talk, the students told about the difficulties they encounter in the universities they are attending and in the cities where they live, what they want to do after they graduate, their dreams, their projects aimed at developing their cities and creating employment. The students also expressed their wish to develop themselves through the Koza Project, and their belief that this project would bring them a step closer to their dreams. Amrop International partner Prof. Dr. Yeflim Toduk, who spoke to the students after Koçak, explained the project in detail to the students with her presentation. Toduk, pointing out that they aimed developing self-confident individuals, said, We want you to become entrepreneurs that develop your regions. One of the items on the agenda of our economy is sustainable development. In order to achieve development in your region you must have both professionalism and leadership qualities. Every person who has a follower is a leader. You are going to be the first leaders of the Koza Group. That is why we have confidence in you. Defining the mission of the Project as Bringing up highly selfconfident, knowledgeable young people with strong communication abilities, Toduk pointed out that university graduates were the most basic sustainable capital of Turkey. Toduk went on to relate her dreams about GAP: We dream of GAP as a region known for peace among cultures, an example with its development and where investments increase several fold. The young people of GAP will undertake a most important role and flöyle anlatt : GAP', kültürleraras bar flla an lan, geliflimiyle örnek olan ve yat r m n katlanarak artt bir bölge olarak hayal ediyoruz. GAP Bölgesi'ndeki gençlik, son derece önemli bir rol üstlenecek ve sürdürülebilir kalk nmay sa layacak seçimler yapacak. Fark Yaratmak çin Fark Atmal s n z Toduk'un ard ndan, ö rencilerle Fark Yaratmak çin Fark Atmal s n z bafll kl konuflmas yla Bakiye Duran bulufltu. Ultra maratoncu, macera sporcusu ve kimya ö retmeni olan Duran, inan lmaz bir hayat öyküsüyle gelen baflar s n, ö rencilerle paylaflt. E itim program kapsam nda PDR International, Türkiye temsilcisi Ferda Binatl Gümüfl taraf ndan ö rencilere, FISH! e itimi verildi. FISH! Felsefesi, özgüvenimizin ve içimizdeki yarat c ruhun ortaya ç kabilmesi için bir davetiye olarak görülüyor. Binatl, FISH! Felsefesi'nin prensiplerini Fark nda Ol, E len, Mutlu Et ve Tutumunu Seç olarak aktard. Binatl sözlerine flöyle devam etti: FISH! tecrübelerinin yer ald filmler, kitaplar, konuflmac lar, program, dan flmanl k hizmetleri ile kiflilerin e lenerek yeniden motive olabilmeleri için onlara ilham vermeyi hedefliyoruz. Bakiye Duran Kiflisel geliflimin ipuçlar verildi 30 Haziran Sal günü, ö renciler TEM Yönetim Gelifltirme Hizmetleri A.fi.'nin kurucular ndan biri olan Tayfun Çalkamake choices that will achieve sustainable development. To Create A Difference You Must Surpass After Toduk, Bakiye Duran with her speech titled To Create A Difference You Must Surpass met with the students. Duran, ultra marathon runner, adventure sportsperson and chemistry teacher, shared her successes achieved with an incredible life story with the students. Within the scope of the training program, FISH training was given to the students by PDR International, Turkey representative Ferda Binatl Gümüfl. The FISH! Philosophy is seen as an invitation for the emergence of our self-confidence and the creative spirit within us. Binatl explained the FISH! philosophy as, Be Aware, Have Fun, Make Happy and Choose Your Attitude. Binatl went on to say, We aim to inspire people to be re-motivated through films showing FISH! experiences, books, speakers, programs and consultancy services. Clues given for self development On Tuesday, June 30, the students met Tayfun Çalkavur, one of the founders of TEM Management Development Services, Inc.. Çalkavur, speaking on the title of Leader Executives of the Future, explained to the students the qualities that a leader must have and what would be done on the way to becoming a leader to the accompaniment of a slide show. Separating the students into groups of three during the training, Çalkavur chose one of the students in each group to be the leader. A mission to be accomplished was given to each group, and a certain time limit

8 14 genifl aç /wide angle wide angle/genifl aç 15 vur'la bulufltu. Gelece in Lider Yöneticileri bafll alt nda bir konuflma yapan Çalkavur, ö rencilere slaytlar eflli inde bir liderde olmas gereken özellikleri ve lider olma yolunda nelerin yap lmas gerekti ini anlatt. E itim s ras nda, ö rencileri üçerli gruba ay ran Çalkavur, her grup için ö rencilerden birini lider olarak seçti. Üç gruba da belli bir süre ve tamamlanmas gereken bir görev verildi. Görevini ilk önce bitiren grup ve grubun lideri birinci olarak seçildi. Daha sonra birinci olan grubun lideri baflar y nas l yakalad n, di erleri ise baflar s z olduklar noktalar anlatt. Oyunun sonunda ise gruplar n liderleri, baflar n n kayna n n tak m çal flmas ndan ve liderin do ru yönlendirmesinden kaynakland n söyledi. E itimin ikinci bölümünde ise Kiflisel Geliflim Uzman ve Yazar Mümin Sekman, Bireysel Motivasyon Nas l Yarat l r? Özgüven Nas l Sa lan r? sorular n gündeme getirdi ve bu sorular n cevaplar n ö rencilerle paylaflt. Sekman Kendinizi çaresiz hissediyorsan z çare sizsiniz. Hayatta neyin mümkün oldu unu bilemeyebiliriz ama olabilecek olan n en iyisini yapmaya karar verebiliriz. Her fley bize ba l dedi. Tahir Tekin Öztan, Erdem Koçak, Aynur Bektafl Giriflimciler baflar öykülerini paylaflt 18 Temmuz Cumartesi günü Pera Müzesi'nde, Hey Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Aynur Bektafl ve Sahan Restaurant Zinciri'nin Sahibi Tahir Tekin Öztan, giriflimci olmaya nas l karar verdiklerini ve baflar öykülerini anlatt. 20 y l boyunca bir bankada görev yapan Bektafl, 27 yafl nda bankan n müdürü olmufl ve 38 yafl nda emekliye ayr lm fl. Onu bir ifl kad n olarak en baflar l lar seviyesine getiren tekstil sektörüne ise emekli olduktan sonra ad m n atm fl. Türkiye'nin en önemli giriflimcilerinden biri olan Bektafl, giriflimci olmaya nas l karar verdi ini ö rencilere flu flekilde anlatt : Tekstil hayat ma 500 m2 lik bir alanda 3 kifliyle bafllad m. Emekli olduktan sonra ald m tazminat bu ifle yat rd m. Bugün 4 tanesi Anadolu'da 4 tanesi ise stanbul'da olmak üzere 8 tane fabrikam var. Fabrikalarda toplam 4 bin kifli çal fl yor. Tekstil sektöründe ihracatta 5. s rada yer al yorum. Batman'da da bir fabrika kurdu unu belirten Bektafl, Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgesi'nin yat r m aç s ndan büyük potansiyele sahip oldu unu vurgulayarak Hem Do u hem de Güneydo u Anadolu Bölgesi'ndeki iflsizlik oran çok yüksek. nimposed. The group and group leader to complete the mission in the shortest time was chosen first. Then, the leader of the group to come in first explained how they were successful, while the other groups told of the points where they were unsuccessful. At the end of the game, the group leaders said that the source of success was teamwork and correct orientation by the group leader. During the second part of the training, Personal Development Expert and Author Mümin Sekman brought the questions, How Can Individual Motivation Be Created? and How Can Self-confidence Be Achieved? to the agenda, and shared the answers with the students. Sekman said, If you are feeling helpless, you are the help. We might not know what is possible in life, but we may decide to the best possible. It is all up to us. Entrepreneurs shared their success stories On Saturday, July 18, at the Pera Museum, Hey Textile Executive Board Member Aynur Bektafl and Tahir Tekin Öztan, the owner of the Sahan Restaurant Chain, told about how they decided to become entrepreneurs and their success stories. Bektafl, who was employed at a bank for 20 years, became the manager of the bank at age 27, and retired when she was 38. She stepped into the textile industry, which brought her to the level of most successful businesswomen, after her retirement. Bektafl, one of the most important entrepreneurs of Turkey, shared with the students how she decided to become an entrepreneur. I started my life in the textile sector on a 500 square meter space with 3 employees. I invested my retirement pay into this. Now, I have 8 factories, 4 in Anatolia and 4 in Istanbul. A total of 4,000 persons are working at the factories. In the textile sector, I rank 5th in exports. sanlar bu bölgelere yat r m yapmaktan kaç n yor. Bence bu durum sizin giriflimci olman z için büyük bir f rsat. Giriflimci olmak istiyorsan z risk almal, f rsatlar görebilmeli ve de erlendirmelisiniz. Kendi lokal giriflimcili inizi yaratmal s n z. Ben, Batman'daki fabrikamda kifliyi çal flt r yorum ve bu rakamlarla o bölgedeki en büyük istihdam yaratt m. Bence o bölgenin sanayicileri bu durumdan utanmal. Siz, bulundu unuz bölgedeki de erleri ortaya ç karmal s n z dedi. Giriflimcilik ve Baflar Öyküleri Paneli'nin di er konu u olan Sahan Restaurant Zinciri'nin sahibi Tahir Tekin Öztan, Gaziantep'te bafllayan ve bugüne kadar uzanan giriflimcilik hikayesini ö rencilerle paylaflt : Ben 5 çocuklu bir ailede do dum. Tek lüksüm ayda bir kere sinemaya gitmek ve bir dilim baklava yemekti. Çünkü cebimdeki parayla sadece 1 dilim baklava alabiliyordum. 1984'te bir dükkan kiralad m. Cebimdeki son paray da oraya verdim. Herkes bu ifli baflaramayaca m düflünüyordu. Ama ben y lmad m. 2 sene boyunca yemekleri kendim yapt m. Dükkan açt m ilk dönem çok fazla müflterim oldu. D flar ya götürdü üm sipariflleri ilk önce yürüyerek, daha sonra bisikletle en sonunda ise motosikletle teslim etmeye bafllad m. Her zaman en iyi hizmeti vermeye çal flt m ve ifllerimi yavafl yavafl büyüttüm. Herkesin eflit do du u ve herkese f rsatlar n verildi i bir dünyada yaflad m z vurgulayan Tekin, bu f rsatlar kullanabilen kiflilerin baflar y yakalad - n söyledi. En kapsaml sosyal sorumluluk giriflimi 30 Temmuz Perflembe günü, Rengin Akkemik ve P nar Dölarslan taraf ndan ö rencilere yönelik Proaktif Ad mlar e itimi verildi. Ard ndan MCT taraf ndan haz rlanan World Cafe tak m çal flmas yla ö renciler staj dönemlerini de erlendirip, staj dönemi sonunda de iflen hedeflerini ilettiler. Ayn günün akflam nda ise, Koza Projesi kapsam nda stajlar n tamamlayan ilk dönem ö rencileri sertifikalar n törenle ald. The Marmara'da düzenlenen törene, YASED Baflkan Piraye Antika, GAP daresi Baflkan Vekili Mustafa Kölmek, projeye destek veren üniversitelerin rektörleri, ö rencilerin staj yapt klar YASED üyesi flirketlerin yöneticileri kat ld. Koza Projesi hakk nda bilgi veren YASED stihdam ve E itim Çal flma Grubu Baflkan ve YASED Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Koçak, pro- Bektafl, pointing out that she had also established a factory in Batman, said that Eastern and Southeastern Anatolia Regions had great potential from the perspective of investments, Bektafl said, The rate of unemployment in both Eastern and Southeastern Anatolia is very high. People avoid investing in these regions. I think this is a great opportunity for you to become entrepreneurs. If you want to be an entrepreneur, you must take risks, identify and evaluate opportunities. You must create your own local entrepreneurship. I have employees working at my Batman factory, and with these numbers I have created the largest employment of the region. I think the industrialists of that region should be ashamed of this. You must bring out the values of your region. The other guest of the Entrepreneurship and Success Stories Panel, the owner of the Sahan Restaurants Chain, Tahir Tekin Öztan, shared the story of his entrepreneurship that started in Gaziantep and reached until today with the students. I was born to a family with five children. My only luxury was to go to the movies once a month, and eat a slice of baklava. One slice of baklava was all I could buy with the money in my pocket. I rented a shop in I gave the last money in my pocket for that. Everybody thought that I wouldn't be able to make it. But I didn't give up. For 2 years I cooked all the food myself. When I first opened the shop, I had many customers. I delivered outside orders first on foot, then with a bicycle, and at the end, with a motorcycle. I always tried to give the best service, and I expanded my business slowly. Tekin, emphasizing that all were born equal, and everyone had opportunities presented to them, said that successful people were those who could grab those opportunities. The most comprehensive social responsibility undertaking On Thursday, July 30, Proactive Steps training was given to the students by Rengin Akkemik and P nar Dölarslan. Then, with the World Cafe teamwork prepared by MTC, the students evaluated their internship periods and shared their targets that have changed after their internships. On the evening of the same day, the first term students that have completed their interships within the scope of the Koza Project received their certificates with a ceremony. YASED Chairman Piraye Antika, GAP Administration Vice President Mustafa Kölmek, the rectors of the universities that supported the project and the executives of the companies where the students completed their apprenticeships attended the ceremony held at The Marmara.

9 16 genifl aç /wide angle wide angle/genifl aç 17 lk dönem staj ö rencileri sertifikalar n ald. / The first term internship students received their certificates. jenin, bugüne kadar gerçeklefltirdikleri en kapsaml ve en anlaml sosyal sorumluluk giriflimi oldu una dikkat çekti. Türkiye'nin en önemli konular ndan biri oldu unu düflündü ümüz e itim ve istihdam alan nda biz de uluslararas yat r mc lar olarak sorumluluk al p, ilk etapta GAP illerini kapsayan bir çal flma bafllatt k diye konuflan Koçak, Koza Projesi'nin, hem ö rencilerin deneyim kazanmas na hem de iflverenlerin gereksinim duydu u kalifiye iflgücünün yetifltirilmesine katk sa layaca n söyledi. Koçak, sözlerini flöyle sürdürdü: lk y l nda projeye, GAP illeri aras nda bulunan Ad yaman, Batman, Diyarbak r, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, fianl urfa ve fi rnak'taki üniversitelerinden 124 ö renci arkadafl m z kat ld. Ö rencilerin yol, konaklama ve oryantasyon giderleri YASED ve YASED üyesi flirketler taraf ndan karfl land. Ayr ca staj yapt klar flirketlerce staj süresince maafllar ve sigortalar ödendi. Haritan z belirleyin Koza Projesi'nin ilkini baflar yla tamamlayan YASED, A ustos ay nda staj projesinin ikinci etab na bafllad. kinci dönem ö rencileri de ilk dönem ö rencileri gibi liderlik, kiflisel geliflim gibi konularda e itim ald lar ve ifladamlar n n baflar öykülerini dinlediler. YASED, ilk dönemden farkl olarak Giriflimcilik ve Baflar Öyküleri Paneli'ne ndex Grup'un CEO'su Erol Bilecik'i konuk etti. stanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli i Bölü- Erdem Koçak, YASED Employment and Education Working Group Chairman and YASED Board Member, giving information about the Koza Project, drew attention to the fact that the Koza Project was the most comprehensive and meaningful social responsibility enterprise they have realized to date. Koçak, saying, In the field of training education and employment, which we think is one of the most important issues of Turkey, we, as international investors, have taken responsibility and launched an undertaking covering the GAP provinces in the first stage, pointed out that the Koza Project will contribute both to the students in gaining experience, and the training of qualified personnel needed by the employers. Koçak went on to say, In the first year, 124 student friends from universities in the provinces of Ad yaman, Batman, Diyarbak r, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, fianl urfa and fi rnak, among the GAP provinces participated in the project. The travel, accommodation and orientation expenses of the students were met by YASED and YASED member companies. Furthermore, for the duration of their internship, their salaries and insurance were paid by the companies where they completed their apprenticeship. Define your road map After successfully completing the first Koza Project, YASED started the second stage of the internship project in August. The second term students, like the first term students, received training in subjects such as leadership and personal development, and listened to the success stories of business persons. kinci dönem staj ö rencileri sertifikalar n ald. The second term internship students received their certificates. mü'nden mezun olan Bilecik, 1989 y l nda üniversiteden 3 arkadafl yla birlikte Index'i kurmufl. Her zaman kendi iflini kurmay hayal etti ini belirten Bilecik, ö rencilere flunlar söyledi: Öncelikle masan n hangi taraf nda olaca n za karar vermelisiniz; profesyonel mi yoksa giriflimci mi olmak istiyorsunuz?. Yol haritan z buna göre belirlemelisiniz. Ben kendi yol haritam belirledim. Bu süreçte çevremdeki insanlara dan flt m ve onlardan destek ald m. E er siz de giriflimci olmay istiyorsan z size yol gösterebilecek insanlardan destek al n. 28 A ustos Cuma günü, ö renciler ilk dönem oldu u gibi Proaktif Ad mlar ve World Cafe e itimlerini ald ktan sonra GAP daresi nsani ve Sosyal Geliflme Genel Koordinatörü Aygül Fazl o lu taraf ndan yap lan GAP bölgesi gençlerine yönelik projeleri anlatan sunumu dinlediler. Ard ndan stajlar n tamamlayan ikinci dönem ö rencileri, Dedeman Otel'de gerçeklefltirilen törende sertifikalar n ald. Törene, YASED Genel Sekreteri Mustafa Alper, GAP daresi Baflkan Sadrettin Karahocagil, GAP daresi nsani ve Sosyal Geliflme Genel Koordinatörü Aygül Fazl o lu, YASED stihdam ve E itim Çal flma Grubu Baflkan ve YASED Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Koçak kat ld. YASED, different to the first term, invited Index Group CEO Erol Bilecik to the Entrepreneurship and Success Stories Panel. Bilecik, a graduate of the Istanbul Technical University, Department of Computer Engineering, established Index in 1989 with three of his friends from the university. Declaring that he had always dreamed of establishing his own business, Bilecik told the students, First you must decide which side of the table you want to be on; do you want to be a professional, or an entrepreneur? You must define your road map accordingly. I defined my own road map. During the process I consulted people around me, and received support from them. If you, too, want to be an entrepreneur, get support from those who can guide you. On Friday, August 28, the students received Proactive Steps and World Cafe training, like during the first term. Then they listened to a presentation explaining the projects directed to the young people of the GAP Region by Aygül Fazl o lu, GAP Administration Humanitarian and Social Development General Coordinator. Afterwards, the second term students who had completed their internships received their certificates at a ceremony held at the Dedeman Hotel. The ceremony was attended by YASED General Secretary Mustafa Alper, GAP Administration President Sadrettin Karahocagil, GAP Administration Humanitarian and Social Development General Coordinator Aygül Fazl o lu and YASED Employment and Education Working Group Chairman and YASED Board Member Erdem Koçak. Erol Bilecik, Yeflim Toduk, Aynur Bektafl

10 18 genifl aç /wide angle wide angle/genifl aç 19 S n rlar zorlayan ultra maratoncu: Bakiye Duran Türkiye'de dört ultra maratoncu arasındaki tek kadın olan Bakiye Duran, 42 km 195 m'lik maraton mesafesini değil, en az 50 km ve üzerini koşuyor. Ultra maratoncu olmanın yanı sıra kimya öğretmenliği de yapan 50 yaşındaki Duran, 20 yıldır maraton, 10 yıldır ultra maraton koşuyor, beş yıldır da macera sporlarına katılıyor. Ultra maratonlara günde 6-8 saat, haftada yaklaşık 500 km koşarak hazırlanıyor. YASED Koza Projesi kapsamında GAP'lı öğrencilerle bir araya gelen Duran, Bu proje Türkiye'de ilk defa yapılıyor. Sonraki gençler bugünküleri takip edecek, bu tür projelere seçilebilmek için çok önceden hazırlık yapacaklar diyor. The ultra marathon runner that pushes the limits: Bakiye Duran The only woman among the four ultra marathon runners in Turkey, Bakiye Duran, runs, not the marathon distance of km marathon distance, but at least 50 km. and more. 50-year old Duran, a chemistry teacher as well as an ultra marathon runner, has been participating in marathon races for the past 20 years, ultra marathons for 10, and has been taking part in adventure sports for last five years. She prepares for the ultra marathons by running 6-8 hours a day, and about 500 km. a week. Duran, who met the students from GAP within the scope of YASED's Koza Project, told them, This project is a first in Turkey. Future generations will follow today's and they will have to start preparing far in advance in order to be chosen for such projects. Bakiye Duran, 1959'da, Samsun'un Hilmiye köyünde, çiftçi Azime ve Kaz m Duran' n sekiz çocu undan beflincisi olarak dünyaya geldi. Samsun 19 May s Üniversitesi E itim Fakültesi Fen Bilimleri Ö retmenli i ve Marmara Üniversitesi E itim Fakültesi Kimya Ö retmenli i Bölümleri'nden mezun oldu. Mardin ve stanbul'da çeflitli okullarda kimya ve beden e itimi ö retmenli i yapt. Halen sözleflmeli olarak dershane ö retmenli i yap yor. lk maraton maceras dokuzuncu Avrasya Maratonu ile bafllad m, m, m, m, m, yar maraton, maraton ile ultra maratonda;pist, kros ve yol yar fllar na kat ld, say s z baflar ya imza att. Duran, dört y ld r yeni bir hedefin peflinde kofluyor. Bisiklet, deniz ve akarsularda sea kayak, kano, rafting, koflu ve trekking gibi etaplardan oluflan ve genellikle befl gün süren macera yar fllar na kat l yor. Team Touareg adl tak m n tek kad n üyesi. Bu dünyadan fark edilmeden geçip gitmek istemiyorum diyen Duran, 'ilklere' nas l sahip oldu unun s rr n bizlerle paylaflt. Türkiye'de ultra maratonu ilk siz kofltunuz. Türkiye'nin ilk ultra maraton koflucusu olmak nas l bir duygu? Tüm spor dallar nda veya baflka konularda 'ilk olmak' en önemli özelliktir. Kitaplarda bu ifli ilk yapandan söz edilir. Spor branfllar nda da ilk yapan daima örnek kifli olur. Ben küçüklü ümden beri ilk olmay seviyorum. nsanlar n mesle i, kariyeri, ekonomisi, mal varl, zekas, becerileri ne olursa olsun be enilmekten, takdir edilmekten ilgi görmekten hofllan rlar. fl böyle olunca da baflar l olmak bir zorunluluk haline gelir. Ultra maratonun yan s ra dünyan n dört bir yan nda düzenlenen macera yar fllar na kat l yorsunuz ve ö retmenlik yapmaya da devam ediyorsunuz. Enerjinizin s rr nedir? Baflar l olmak için uyulmas gereken kurallar vard r. Dünyan n neresine giderseniz gidin insanlar n ihtiyaçlar, istekleri, istemedikleri ayn d r. En ilkel kabilede yaflayan insanlar da severler, sevilirler, ürerler, ço al rlar, nesillerini devam ettirirler, yemek yerler ve çeflitli psikolojik ve sosyal davran fl kal plar sergilerler. Toplu yaflamaya çal fl rlar, ifl paylafl m yaparlar, aile kurarlar. En büyük enerji sevgidir. Ben hayat seviyorum. Dünyan n dört bir taraf nda yaflamak, var olmak, varl m Bakiye Duran was born in 1959 in the Hilmiye village of Samsun, as the fifth of the eight children of a farming couple, Azime and Kaz m Duran. She graduated from the Science Teachers Department of the Samsun 19 May University Education Faculty, and Chemistry Teachers Department of Marmara University Education Faculty. She served as chemistry and gymnastics teacher in various schools in Mardin and stanbul. At the moment she is teaching as a contracted teacher in educational courses. Her marathon adventure started with the 9th Eurasian Marathon. She ran 1,500 m, 3,000 m, 5,000 m, 10,000 m, 15,000 m, half marathon, marathon and ultra marathon races, participated in track, cross and road events, and achieved many victories. For the last four years, Duran is aiming for a new target. She is participating in adventure races which usually last for five days and comprise stages such as cycling, sea and river kayaking, canoeing, rafting, running and trekking. She is the only female member of a group called Team Tuareg. Duran, who says, I do not want to leave this world without being noticed, shared with us the secrets of how to achieve 'firsts'. You ran the first ultra marathon in Turkey. How does being the first ultra marathon runner of Turkey feel? In all sports branches, or in other subjects, 'being the first' is very important. Books talk about the first person to do something. In sports, the first achiever is always the role model. Ever since I was small, I have always loved being first. People enjoy being liked, admired, shown attention, no matter what their profession, careers, economies, wealth, intellect or abilities. In such circumstances, it becomes imperative to be successful. Besides running the ultra marathon, you also participate in adventure races all over the world, and continue teaching. What is the secret of your energy? There are rules to be followed in order to be successful. Wherever you go in the world, people have the same needs, wishes and dislikes. Even the people of the most primitive tribe love, are loved, reproduce, increase, continue their race, eat and display various psychological and social behavior patterns. They try to live as a community, share the work, establish families. The greatest energy is love. I love life. I want to live in all four corners of the world, to exist, and to show my existence, to say, I am also here in this universe, don't forget me, don't leave me behind. I don't want to pass unnoticed from this world.

11 20 genifl aç /wide angle wide angle/genifl aç 21 göstermek, bu evrende ben de var m, beni unutmay n, beni gerilerde b rakmay n demek istiyorum. Bu dünyadan fark edilmeden geçip gitmek istemiyorum. Hayat n za birçok baflar y s d rd n z ve s d rmaya da devam ediyorsunuz. Önünüze ç kan engelleri aflmay nas l baflar yorsunuz? Hiç pes etti iniz ya da baflaramamaktan korktu unuz anlar oldu mu? Hayat çok uzun. steyene yeteri kadar uzun, istemeyene bir gün kadar k sa olabilir. Sa l kl bir kifli bir ömre istemedi i kadar baflar s d rabilir. Bizim toplumumuzda bofl zaman diye bir kavram var. Bu kavram tembel insanlar n savunma mekanizmas d r. Baflkalar ndan bizim için bir fleyler yapmas n beklemek bir çeflit engeldir, baflkalar ifli ö renir ve biz her zaman o baflkalar na muhtaç oluruz. Çevremdeki insanlar n imkans z diye niteledikleri ifller benim için antrenman gibi oldu. En zor iflleri bedenimin güçlenmesi için yapmaya çal flt m. Engelleri baflar ya uzanmak için basamak olarak kulland m. nsanlar yenile yenile yenmeyi ö renirler. Tabii ki baflaramad m ifller var ama defalarca denerim baflarmay ö renirim, geç ö renirim ama asla unutmam. Yak n zamanda kat lmay planlad n z yar fllar ya da gerçeklefltirmeyi düflündü ünüz projeler var m? Team Tuareg ile, 15 Kas m 2009'da, Portekiz'de 1000 km Adventure Challenge Dünya fiampiyonas 'na kat laca m. 2010'da ise Kalahari Çölü'nde 250 km çöl yar fl na, Atina'da, 246 km yol yar fl na, Norveç'te 80 km Kuzey Kutbu buz yar - fl na ve Budapeflte'de 72 saat kapal salon dünya flampiyonas na kat laca m. Yine 2010'da köyüme 1000 tane deveci armudu, 1000 tane yeflil elma fidan dikmek istiyorum. Yerlerini haz rlad m, köye damla sulama teknolojisini getirdim ve bu sistemi yaymak istiyorum. You have fitted many successes into your life, and you keep adding more. How do you manage to overcome the obstacles that get in your way? Have there been times that you gave up or were afraid of not succeeding? Life is very long. It can be long enough if you want it to be, or as short as a day if you don't. A healthy person can fit more success than he wants into a lifetime. In our community there is a concept called 'spare time'. This is the defense mechanism of lazy people. Expecting others to do things for us is a kind of obstacle, others learn how to do things, and we would be beholden to those others all the time. The things considered impossible by the people around me have been a kind of training for me. I tried to do the most difficult jobs in order to strengthen my body. I used obstacles as steps to reach success. People learn how to win by losing. Of course there are things I can't do, but I try and try again until I learn how to do it, it might take a long time, but once I learn I don't forget. Are there races you plan to join or projects you are thinking of realizing in the near future? I will participate in the 1,000 km Adventure Challenge World Championship in Portugal on November 15, 2009, with Team Tuareg. Then in 2010, I participate in the 250 km. desert race in the Kalahari Desert, the 246 km. road race in Athens, the 80 km. North Pole ice race in Norway and the 72-hour indoor world championship in Budapest. Again, in 2010, I want to plant 1,000 Deveci pears and 1,000 green apples in my village. I have the place ready for them, I have introduced the drip watering technology to my village, and I want to expand that system. What do you think the Koza Project will change in the Southeast Anatolian Region? Even the young people who participate in the project won't believe how much will change. Even the fact that these young people were chosen for this project will change a lot of things. Other young people will follow these, they will start preparing far in advance in order to be chosen for such projects. It will take time for the dreams of these young people to come true, sometimes it will seem impossible, but they must not give up. Everything that is wished for with all one's might comes true. I worked for five years in the town of Maz da in the province of Mardin. I supplied the vegetable growers with good tomato seeds cak, bir ara mümkün de il gibi gelecek ama vazgeçmemeleri gerekiyor. Can gönülden arzu edilen her istek mutlaka gerçekleflir. Mardin'in Maz da ilçesinde befl y l çal flt m. lçedeki bahçe sahiplerine iyi bir domates tohumu getirip ürettim ve bir anda tüm ilçe duydu, domates üretmeye bafllad k. Maz da- 'nda kendi bölgemde yapt m ekmek çeflitlerinden yapt m, tüm kad nlar peflime düfltü. K sacas kendinizi göstermeniz kolay olacak ancak ifliniz masrafl, sponsor bulman z imkans z gibiyse iflin getirisinin ne olaca konusunda insanlar ikna etmelisiniz. Hiçbir emek karfl l ks z kalm yor. Al n teri dökülen her çal flma mutlaka kazanç olarak dönüyor. Koza Projesi kapsam nda düzenlenen seminerde siz de konuflmac olarak yer ald n z. Gelecekleri için oldukça önemli bir ad m atan gençlere neler tavsiye edersiniz? Baflar l olmak için sizce neler yapmal lar? Gençlerin özellikle tembellikle mücadele etmesi gerekiyor. Babam, Bir insanda iki insan yaflar. Biri vücudunuzdaki o keyifçi, s cac k yatakta döne döne yatan, yatt yerden her ifli gören, kalkmamak için susuz dereden su bulup getiren, haz ra, rahatl a çabucak al flan insan. Di eri ise kalk, çal flmal s n, para kazanmal s n, koflmal s n, flimdi herkes çal fl yordur, okuman laz m, ö renmen laz m araflt rmal s n, çok kitap okumal s n, d flar s so uk, hava ya fll, afl lacak engeller var, hayat zor, mücadele etmelisin diyen insan derdi. nsan bedeninin iste i ile beyninin iste i aras nda bocalay p kal r. Hangisi güçlü ise onun dedi i olur. Ak ll insanlar, kendilerini çevrelerine adapte ederler. Ak ls z insanlar ise çevrelerini kendilerine adapte ederler. Ben akl n kullanan, çok çal - flan ve güçlü bir iradeye sahip olan insan n di er insanlara kaç n lmaz bir flekilde fark ataca na inan yorum. E er yükselmek ve yeni baflar lar elde etmek istiyorsak, tembelli i ödüllendiren 'eflitlik prensibini' bilincimizden atmam z gerekir. Baflar, karar verdi in hedefe ulaflmakt r. Koza Projesi'nin Güneydo u Anadolu Bölgesi'nde neleri de ifltirece ini düflünüyorsunuz? Ne kadar çok fleyin de iflti ine projeye kat lan gençler bile inanamayacak. Gençlerin böyle bir projeye seçilmifl olmas bile çok fley de ifltirir. Sonraki gençler bugünküleri takip edecek, bu tür projelere seçilebilmek için çok önceden haz rl k yapacaklar. Gençlerin hayallerinin gerçekleflmesi zaman alaand started producing, and immediately the entire town heard about it and we started growing tomatoes. I made the various kinds of bread that I make in my own region in Maz da-, and all the women were after me. In short, it will be easy to draw attention to yourself, but if your business is costly and it looks nearly impossible to find sponsors, you have to convince people on what the revenue will be. No effort goes without payment. Every job that you sweat over comes back as revenue. At the seminar organized within the scope of the Koza Project, you participated as a speaker. What would your advice be to these young people who are taking an important step for their future? What should they do in order to be successful? Young people should particularly fight against laziness. My father used to say, Two persons live in each person. One is the person who seeks comfort, stays in a warm bed, does everything on his back, makes up reasons for not getting up, and gets used to comfort and to having everything provided for him very easily. The other keeps saying, get up, you must work, you must earn money, you must run, everybody's working, you need to read, you need to learn, you must do research, you must read many books, it is cold outside, it is raining, there are obstacles to be surmounted, life is hard, you must fight. A person is caught between the wants of the body and the needs of the brain. Whichever is stronger wins. Wise people adapt themselves to their environment. Unwise people adapt their environment to themselves. I believe that a person who uses his mind, works hard and has a strong will, will inevitably differentiate himself from others. If we want to go forward and gain new successes, we must clear our minds of the concept of equality which awards laziness.

12 22 yol haritas /road map road map/yol haritas 23 Türkiye potansiyeli büyük, güzel ve modern bir ülke Türkiye de özellikle enerji sektöründe yat r mlar bulunan Avusturya, 2009 y l n n ilk 6 ay nda, Türkiye'ye uluslararas do rudan yat r m girifllerinde birinci s rada yer alan kaynak ülke oldu. Türkiye iyilefliyor, al m gücü art yor ve gelecekte gerçekten önemli bir ülke olacak diyen Avusturya Ticari Konsolosu Marco Garcia, Avusturya'n n gözünden Türkiye'yi de erlendirdi. Austria has become the highest ranking source country in FDI inflows into Turkey in the first six months of 2009, especially with joint investments in energy sector. The Trade Consul of Austria Marco Garcia, saying Turkey is improving, its purchasing power is increasing, and will be a really important country in the future, evaluated Turkey from the viewpoint of an Austrian. Turkey is a beautiful and modern country with great potential Sizce Türkiye, Avusturyal yat r mc lar için ne gibi avantajlar veya dezavantajlar sunuyor? Bana göre Türkiye'nin en büyük avantaj, Orta Do u'ya çok yak n, Avrupa'yla Asya'n n tam ortas nda yer alan büyük bir ülke olmas. Ayn zamanda Türkiye, hem perakende sat flta hem de ifl piyasas nda büyük bir potansiyele sahip. Bu da yabanc flirketlerin Türkiye'de olmalar n ve buraya yat r m yapmalar n önemli k l yor. Dezavantaj ise Avusturya flirketlerinin Bulgaristan, Romanya ve Polonya gibi eski Do u Avrupa ülkelerine çok yat r m yapmas. Üretim aflamas nda bu ülkeler, Türkiye'den daha ucuz. Üretim yat r m aç s ndan ise Türkiye komflu ülkelerine oranla daha geliflmifl durumda. Bu noktada yat r m n nedeni üzerine odaklanmal y z. E er Avusturya flirketi, Tamam biz çok pahal üretiyoruz diyorsa, Avusturya Türkiye'yi de erlendirir mi? E er Avusturya'da oturuyorlar ve yeni bir pazara ihtiyac m z var. In your opinion, what advantages and disadvantages does Turkey offer for Austrian investors? From my point of view a big advantage of Turkey is that it is a huge country very close to the Middle East in the very center of Europe and Asia. There is also a huge market for retail and a lot of potential in the labor market. This makes it very important and interesting for international companies to be in Turkey and to make investments here. A disadvantage is that Austrians make a lot of investments in former Eastern European countries like Bulgaria and Romania and Poland. At the production phase these countries are much cheaper than Turkey. For production investment, Turkey is already more developed than its neighboring countries. We have to focus on the reason for the investment. If the Austrian company is saying, ok, we are producing too expensive, will Austria evaluate Turkey? If they are sitting in Austria and say, We need a new market. We already have a production site in Bulgaria and Romania.

13 24 yol haritas /road map road map/yol haritas 25 Bulgaristan ve Romanya'da zaten üretim yerlerimiz var, yeni üretim konumu neresi olsun, Türkiye mi, Kuzey Afrika m? diyorlarsa, yani üretim masraflar çok önemli de il de pazar n yak nl önemliyse, o zaman Türkiye iyi bir fikir. Sadece burada üretti iniz için de il, burada zengin bir pazar oldu u için tercih edilebilir. Türkiye'nin ihracat yapt komflu ülkelerin nüfusu da çok ilginç çünkü Türkiye, Azerbaycan ve Rusya'ya ihracat yap yor. Bu da çok egzotik bir pazar ve Avusturya'dan bu pazar yönetmek de oldukça zor olabilir. Bu yüzden yönetimi, Türkiye'den gerçeklefltirmek gerekiyor. E er temel kriter üretim maliyeti de il, temel kriter pazarsa, o zaman Türkiye'de otomotiv, makine ve turizm gibi sektörlere yat r m yapabilirsiniz. Asl nda flu anda Türkiye'de ilginç olmayan hiçbir sektör yok. Mali krizden sonra neler de iflti? Bir bak ma ifl döngüsünde her zaman düflüfller ve ç k fllar olacak. fiimdiki durumda düflüfl iki veya üç y l daha sürecek. Bat piyasalar ç k flta oldu u zaman ilginç oluyor, çünkü onlar n al m gücü Türkiye'ninkinden daha yüksek. fiu anda Türkiye krizden Bat Avrupa'ya göre daha az etkilenmifl görünüyor. Ancak orta ve uzun vadede sat n alma gücü daha yüksek olan Bat pazar h zl ç k fl yapabilir. Türkiye iyilefliyor, al m gücü art yor ve gelecekte gerçekten önemli bir ülke olacak. lk 6 ayda Avusturya, Türkiye'ye uluslararas do rudan yat r m girifllerinde birinci s rada yer alan kaynak ülke oldu. Girifllerin Avusturyal flirketlerin enerji alan ndaki ortakl klar ndan kaynakland - n biliyoruz. Bu büyük rakamlar n nedeni ise enerji flirketlerinden iki veya üçünün büyük yat r mlar yapmas ndan kaynaklan yor. Türkiye'deki enerji piyasas na girmeye çal flan baz gruplar var. Bunlar da büyük yat r mlar. Büyük hissedarlar var ve hisseleri belki yüzde 100 kadar artt rmay düflündükleriyle ilgili söylentiler var. Türkiye'deki enerji pazar flu anda çok s cak ve di er Avrupa flirketleri de bunun fark nda. Bu Avusturya için de önemli çünkü Türkiye yenilenebilir enerjiyi geniflletmek konusunda çok aç k fikirli ve bu Avusturya'da çok yayg n. Avusturya ile Türkiye aras nda ortak giriflimler var. Bu sadece enerji alan nda de il. Örne in, Türk Havayollar 'yla uçtu unuzda, havayollar yla Avusturya'n n en iyi catering flirketlerinden biri Where should we build the next production site, should it be in Turkey or should it be in North Africa, that is, if the production costs are not very important but the closeness of the market is, then Turkey is a good idea. Not only because you are producing here, but also because there is a rich market here. The population of the neighboring countries which Turkey exports to is also very interesting, because Turkey exports to Azerbaijan and Russia. It is a very exotic market and difficult to handle from Austria. Therefore it is convenient to do it from Turkey. If the production cost is not the basic criteria, if the market is the basic criteria, then you can basically invest in many industries in Turkey. For example, the automotive sector. Or machinery and tourism industries. Actually, there is not a single industry that is not interesting in Turkey right now. What has changed after the financial crisis? In a way there will always be ups and downs in the business cycle. Right now the down will take another 2 or 3 years. When Western markets are up its interesting because the purchasing power is higher than in Turkey. At the moment maybe Turkey suffers less than in Western Europe but in the long term or medium term Western markets, with their higher buying power will be able to rise faster. Turkey is improving and the purchasing power is increasing, and will be a really important country in the future. In the first 6 months, Austria was the top ranking source country in direct investment entries. We know that these entries are the result of Austrian partnerships in the field of energy. The reason for these big figures is two or three big investments from energy companies. There are a bunch of groups trying to venture into the energy market. These are big investments. They have big shareholders, and right now there are rumors that they are going to increase shares maybe up to 100 percent. The energy market in Turkey is very hot right now and other European counties realize that. it is also important for Austria because Turkey is very open minded on expanding renewable energy and that is widespread in Austria. But there are joint ventures between Austria and Turkey. It is not only in the energy area. For example, when you fly Turkish Airlines you eat Austrian food because of a joint venture between the airline and one of the best catering companies in Austria. What do you expect from the government and, in your opinion, what should be done to facilitate Austrian investors to do business in Turkey? To be direct, Turkey has to understand how it is seen in other aras ndaki ortak giriflim nedeniyle Avusturya yemekleri yiyorsunuz. Hükümetten beklentileriniz nelerdir ve sizce Avusturyal yat - r mc lar n Türkiye'de ifl yapmalar n kolaylaflt rmak için neler yap lmal d r? Do rudan söylemek gerekirse, Türkiye Bat Avrupa'da nas l görüldü ünü ve halk taraf ndan nas l alg land n anlamal. Bat Avrupa'da Türkiye ve Türkiye'nin ifl ortakl alan ndaki potansiyeli hakk nda bilgi eksikli i var. nsanlar n Türkiye hakk nda bildikleri, medyada yer alan Irak s n r ndaki çat flma haberleriyle s n rl. nsanlar ço unlukla Türkiye'yi tan m yorlar. Sadece nerede oldu u, ne kadar büyük oldu u gibi temel fleyleri biliyorlar ve bazen de Türkiye'den korkuyorlar. Tabii ben genel halktan söz ediyorum, politikac lar veya yüksek tahsilliler ayn korkuyu yaflam yor. Yak n zamanda Avusturya'da meydana gelen en büyük de ifliklikler nelerdir? Avusturya'da büyük de ifliklikler yok, çünkü Avusturya'n n çok geliflmifl bir ekonomisi var. Ekonominin bütün bileflimi farkl, dinamikler Türkiye'deki gibi de il. Biz Avusturya'da altyap y iyilefltirmeye, çevresel sorunlar gibi meseleleri çözmeye çal fl yoruz. Trafik de Avusturya'da önemli bir sorun. Geliflmifl bir ekonomi trafik üretir. nsanlar güçlü bir çevre bilincine sahip, ama seyahat etmek de istiyorlar. Her ikisini de tatmin edecek bir çözüm bulunmal. Türk yat r mlar hakk nda neler söyleyebilirsiniz? Yak n zamanlarda Avusturya gazetelerinde, Avusturya'da yat r m yapan bir Türk flirketi hakk nda bir haber yer ald. Ayr ca, Türk Havayollar Avusturya Havayollar 'n almak istiyordu. Yani Türk flirketleri de Avrupa'ya yat r m yapmay tercih ediyor. Türkiye'nin flimdiden yat r m piyasalar nda güçlü bir rakip oldu unu söyleyebilirim. stanbul'un kendisi bir marka m d r? Avusturya Ticari Konsolosu Marco Garcia The Trade Consul of Austria, Marco Garcia Benim ana görevlerimden biri, insanlar stanbul'a getirip onlara bu modern Türkiye'yi göstermek. Londra'da ç kan yeni bir dergi var ve onlar flehirlerini marka olarak tan tmak için çal fl yorlar. stanbul bir marka olmak ve tan nmak için var olan potansiyelicountries in Western Europe and how its perceived by the public. There is a lack of information in Western Europe about Turkey and its potential as a business partner. What people know about Turkey is limited to the media and the conflicts at the Iraqi border. They don't know about Turkey, that is, they know where Turkey is, how big it is, only such basic things, and sometimes they are afraid. Of course, I am talking about the general public, not the politicians or people with higher education. What are the biggest changes recently in Austria? There are no big changes in Austria because it has a very developed economy. The whole composition of the economy is different. The dynamics are different than in Turkey. We try in Austria to improve the infrastructure and solve problems like environmental issues. Also traffic is an important problem. A developed economy produces traffic. People are very environmental conscious, but they also want to travel. A solution must be found that satisfies both. What can you say about Turkish investments? Recently in the Austrian papers there are stories about a Turkish company investing in Austria. So, there are also Turkish companies investing in Europe. For example, Turkish Airlines was interested in

14 26 yol haritas /road map road map/yol haritas 27 nin fark nda de il. nsanlar stanbul'u gerçekten be eniyorlar. E er onu markalaflt rmak için çaba harcarsan z baflar l olursunuz. Ben iki y ld r buraday m ve bu zaman içerisinde stanbul'un ne kadar geliflti inin fark nday m. Örne in sokaklar daha temiz. stanbul'un do ru yolda oldu unu düflünüyorum ve Bat Avrupa'daki büyük flehirlerle rahatça rekabet edebilir. Türkiye'nin neler yapmas gerekiyor? Ben Türkiye hakk nda oldukça bilgi sahibiyim. Türkiye'nin hem dinamik hem ekonomik aç dan büyük bir ifl orta hem de büyük bir potansiyele sahip olmas n n, benim için derin bir anlam var. Bence Türkiye bir ülkenin sahip olmak isteyece i her fleye sahip: yi flirketler, güzel manzaralar, muhteflem insanlar Burada tatil ve ifl yapabilirsiniz, flahane yemekler yiyebilirsiniz. Türkiye'de eksik olan bir fley yok ve bunun Bat Avrupa'ya flimdi oldu undan daha çok tan t lmas gerekiyor. Benim için buras büyük potansiyeli olan güzel ve modern bir ülke. Türkiye ile Avusturya aras nda ne gibi kültürel farkl l klar ve benzerlikler var? Türkiye ve Avusturya'n n çok ortak yönü var. Avusturyal lar çok sosyaldir, her zaman çok rand manl ve hemen konuya giren Amerikal lar gibi de illerdir. nsanlar sosyalleflmeyi ve bir arada olmay severler. Bazen Türkiye'deki insanlar n sosyalleflmek istedikleri için, ifl toplant lar n iptal ettikleri bilinen bir fleydir. Bu Avusturyal lar için bir sorun de ildir, çünkü kültürel yaklafl m çok benzer. Bu önemli bir fley, çünkü birbirleriyle tan flmaktan korkmazlar. Ama Türkler Avusturya'y çok küçük bir pazar olarak görüyorlar ve Almanya'y düflünüyorlar, Avusturya'y de il. Bu ayn zamanda Almanya'da yo un bir Türk nüfusu olmas ndan ve orada daha rahat hareket edebileceklerini düflünmelerinden kaynaklan yor. Halbuki Avusturya küçük oldu u için onu tan mak ve onunla ifl yapmak daha kolay. Örne in bir Türk flirketi enerji alan nda bir ortak ar yordu ve ilk önce Almanya'ya bakt, sonunda Avusturyal larla anlaflma yapt, çünkü ürünler ayn yd. flin sosyal yönü rol oynad, Almanlar yerine Avusturyal larla ifl yapman n daha uygun ve daha kolay oldu unun fark na var ld. buying Austrian Airlines. Turkey is already a strong competitor in investor markets. Is Istanbul a brand itself? One of my main jobs is to bring people to Istanbul and show them this modern Turkey. There is a new magazine from London and they are really into promoting cities as brands. Istanbul is not aware of the potential it has to brand and promote. People really like Istanbul and if there was effort into branding it would be successful. I have been here for two years and since then I can feel how much it has improved, for example cleaner streets. Istanbul is on the right track I think and it can easily compete with big cities in Western Europe. What does Turkey need to do? I know a lot about Turkey and it means a lot to me as it is a very dynamic country and has a lot of potential also from an economic point of view as a huge business partner. I think Turkey has everything a country could wish for: good companies, beautiful landscapes, great people... You can have holidays here, do business, eat great food There is nothing missing in Turkey and this needs to be promoted in Western Europe more than it is at the moment. For me it's a beautiful and modern country with huge potential. What kind of cultural differences and similarities are there between Austria and Turkey? Turkey and Austria have much in common. Austrian people are very social, not like American sometimes who are always very efficient and to the point. People enjoy socializing and being together. It is commonly known that sometimes you have to cancel business meetings in Turkey because people want to socialize. This is not a problem for Austrians because the cultural approach is similar. This is an important thing because they are not scared to meet each other. But Turkish people see Austria as a very small market and they think of Germany; not Austria. This is also because there is a huge population of Turkish people in Germany and so they think it is easier to get around there. But because Austria is small it is easier to understand and easier to do business. For example, one company was looking for a partner in the energy area and looked first in Germany and finally they made a deal with Austrians because the products were the same. The social aspect played a role and it was more convenient and easier to do business with Austrians rather than Germans.

15 28 çal flma gruplar /working groups working groups/çal flma gruplar 29 Kurumsal Yönetim Çal flma Grubu, YASED üyelerine Türkiye'nin kurumsal yönetim standartlar n belirleme f rsat n veriyor The Corporate Governance Working Group gives new opportunities to YASED members to establish Turkey's Corporate Governance Standards YASED, farkl alanlarda projeler üreten çal flma gruplar yla Türkiye'de istikrarl bir ifl ortam n n oluflturulmas na yönelik önemli ad mlar at yor. YASED çat s alt nda 2009'un Ocak ay nda çal flmalar na bafllayan Kurumsal Yönetim Çal flma Grubu (KYÇG) da, Türkiye'deki borsa d fl flirketlerin finansal olmayan raporlar n n standartlar üzerine çal flmalar n yürütüyor. Çal flma Grubu nun faaliyetlerini, amaçlar n ve hedeflerini grubun baflkan Adnan Akan dan dinledik. YASED takes significant steps oriented on building of a stable business environment in Turkey with its working groups generating diverse projects. The Corporate Governance Working Group (CGWG), which started working under YASED roof in January 2009, is working on nonfinancial report standarts for companies in Turkey. Chairman of CGWG Adnan Akan gave us an account of the works, objectives and the targets of the group. Kurumsal Yönetim Çal flma Grubu Baflkan Adnan Akan The Corporate Governance Working Group s Chairman Adnan Akan Kurumsal Yönetim Çal flma Grubu ne zaman ve hangi amaçla kuruldu? Çal flma grubunu YASED bünyesinde 2009 un Ocak ay nda kurduk. Kurumsal yönetimin temelini oluflturan sac ayaklar ndan bir tanesi olan fleffafl k ve bunu sa layan kurumsal raporlama standardizasyonu misyonunu YASED ad na üzerimize ald k y l nda Türkiye'de Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Reform Program çerçevesinde oluflturulan ve Türkiye'deki yat r mlarla ilgili düzenlemeleri rasyonel hale getirmek, yat r m ortam n n rekabet gücünü art racak gerekli düzenlemeleri tespit ederek politika önerileri gelifltirmek için Yat r m Ortam n yilefltirme Koordinasyon Kurulu (YO KK) bünyesinde Kurumsal Yönetim Teknik Komitesi kuruldu. Komitenin, 2009 y l nda tamamlamay öngördü ü eylemlerden biri de When was the Corporate Governance Working Group set up, and what was its objective? We set up the working group within under YASED early this year, in January. We took up, 'transparency', which is one of the main pillars of corporate governance and the standardization of corporate reporting, which make transparency possible, as our mission, on behalf of YASED. One of the measures set to be completed in 2009 by the Corporate Governance Technical Committee, set up under the Improvement of the Investment Environment Coordination Board (IIECB), which was established compliant with the Improvement of the Investment Environment Reform Program in 2001, with the objective to put in order the legal investment framework, to determine the necessary legislative changes that would enhance the competitiveness of the investment environment, Borsa d fl flirketlerde kurumsal raporlama standartlar n n oluflturulmas olarak belirlenmiflti. Bu kapsamda yap lacak çal flma, grubumuz taraf ndan yürütülüyor. Bu çal flma, fleffafl k ilkelerine hizmet etmesi aç s ndan, Türkiye'deki borsa d fl flirketlerin finansal olmayan raporlamalar n n standartlaflmas n amaçl yor. Kurumsal Raporlama temelde üç ana katmandan olufluyor. Bunlar finansal raporlama, finansal olmayan sektör özelinde raporlama ve yine finansal olmayan flirket özelinde raporlama. Finansal raporlama zaten UFRS vas tas yla standarda ba lanm fl ve uluslararas ifl dünyas nca benimsenmifl durumda. Burada yap lmas gereken finansal olmayan raporlaman n standardize edilmesi, aksi takdirde faaliyet raporlar nda flirketler sadece iyi olduklar alanlarda bilgilere yer vermeye devam edecekler. Öte yandan yeni Türk Ticaret Kanunu and to develop the necessary policy proposals for this purpose, was specified as; to establish corporate reporting standards for companies not listed in the stock market." The work to be carried out in this connection has been assumed by our group. This work aims to standardize the nonfinancial reports of companies not listed in the stock market in Turkey, in order to serve transparency principles. Corporate reporting consists basically of three main layers. These are financial reporting, sector-based nonfinancial reporting and company-based nonfinancial reporting. Financial reporting has already been standardized and adopted by the international business community thanks to the International Financial Reporting Standards (IFRS). Our task here is to standardize the nonfinancial reporting procedure. Companies otherwise will continue to provide only information on the brighter side of the

16 30 çal flma gruplar /working groups working groups/çal flma gruplar 31 (TTK) da kurumsal yönetim ilkelerini ve bu do rultuda gerekli fleffafl tesis edecek olan kurumsal raporlamay 'Y ll k Faaliyet Raporu' arac l yla getiriyor. Grubumuz da iflte yeni TTK'n n tüm flirketler için zorunlu hale getirdi i Y ll k Faaliyet Raporu'nun içeri inde finansal olmayan bilgilerin uluslararas gereklilikleri karfl layacak flekilde yer almas n ve standardizasyonunu sa lamay amaçl yor. Grubunuzun üyeleri kimlerden olufluyor? Üye say m z 47. Bu say n n içerisinde reel sanayiden flirketler, dan flmanl k flirketleri ve sigorta flirketleri gibi flirketler bulunuyor. YASED'in asl nda çok iyi bir yap lanmas var. Ben de YASED'i oldukça iyi temsil eden bir çal flma grubu oluflturdu- umuzu düflünüyorum. Yapt n z çal flmalar n YASED'e ne gibi katk lar oluyor? Amerika, Avrupa ve di er geliflmifl piyasalardaki örneklerine bak ld nda Türkiye'de fleffafl n istenen seviyeden flirket bilgilerinin (gerek finansal gerekse finansal olmayan) eriflilebilirli- i aç s ndan çok uzak oldu unu görüyoruz. fiirketlerin mali tablolar na ve mali olmayan bilgilerine, kurumsal raporlar na ulaflman z flirket halka aç k de ilse halen mümkün de il. Uluslararas ifl aleminin istedi i fleffafl n Türkiye'de tesis edilmesi yabanc yat r mc aç s ndan iki nedenle çok önemli. Çünkü, fleffafl k art nca Türkiye'ye yabanc yat r m n gelmesi daha kolay olacak. Çünkü risk primleri daha düflük olacak ve yat r mc neye yat r m yapt n bilecek. Ayr ca hali haz rda Türkiye'de bulunan yabanc yat r mc aç s ndan yerli rakipleriyle yaflamakta oldu u önemli bir rekabet avantaj ortadan kalkm fl olacak. issues, in their reports. On the other hand, the new Turkish Commercial Code (TCC) is ready to introduce the principles of corporate management and corporate reporting which will maintain the transparency required in this connection, by means of the prerequisites it stipulates for Annual Reports. So, our group aims to ensure that the nonfinancial information which will take place within the new Annual Report configuration to be compelled by the new TTC for all companies, are standardized and conform to the international requirements. What is the membership structure of your group? We have 47 members. There are real industrial companies, consultancy companies and insurance companies within these. YASED has an ideal membership structure, and I believe we are a working group, which represent this characteristic of YASED fairly good. How do your works contribute to YASED? When we look at other developed market models in America and Europe, we see that transparency in Turkey is far from being satisfactory, regarding accessibility to company information (financial and nonfinancial). At present it is not possible to gain access to financial sheets and nonfinancial information and corporate reports if the company is not publicly traded. The importance of establishing the transparency sought by the international business world in Turkey is two-fold for foreign direct investment (FDI). Becouse as transparency increases, it will be easier for FDI to flow to Turkey, since risk premiums will drop, and investors will know where they are investing in. Also, the most important competitive advantage foreign investors have over domestic competitors currently will be eliminated. You said that the Group started working in January. What activities have you accomplished since then? The key activity we have concentrated on, is establishing reporting standards for companies not listed in the stock market. Although we take the new Commercial Code as the basis of this work, we also refer to the internationally accepted literature. The new Commercial Code, which is only a draft now, but which we believe will be enacted, will significantly help the business environment in Turkey to improve to an international scale, because it obliges the issuance of an annual report. We regard this annual report as a surrogate mother and aim to put standa6rds into practice by Kurumsal Yönetim Çal flma Grubu The Corporate Governance Working Group Ocak ay nda çal flmalara bafllad n z söylediniz. O günden bu güne hangi faaliyetleri gerçeklefltirdiniz? As l üzerinde yo unlaflt m z faaliyet, borsa d fl flirketler için kurumsal raporlama standartlar n oluflturmak. Bu noktada yeni Türk Ticaret Kanunu'nu esas almakla birlikte tüm genel kabul görmüfl uluslararas literatüre bak yoruz. fiu anda taslak olan ve kanunlaflmas n bekledi imiz yeni Türk Ticaret Kanunu, Türkiye'deki ifl ortam n n uluslararas ölçe e gelmesinde çok ciddi bir fayda sa layacak. Çünkü yeni Türk Ticaret Kanunu bir faaliyet raporunu zorunlu k l yor. Biz de bu faaliyet raporunu bir tafl y c anne gibi düflünüp, standartlar bu faaliyet raporuyla hayata geçirmeyi hedefliyoruz. KYÇG flu an hali haz rda bir faaliyet raporu ve bunun haz rlanma k lavuzunu taslak halinde haz rlam fl durumda. Amac m z bunu okuyan bir kiflinin (burada tipik bir KOB 'yi düflünüyoruz) kendi flirketinin faaliyet raporunu haz rlayabilmesi, ayr ca ilgilendi i di er flirketlerin faaliyet raporlar n analiz edip bilgi edinebilmesini sa lamak. Bu yüzden haz rlad m z rapora, basite indirgenmifl, bol örnek içeren ve örneklere bak p kolay uygulanabilecek maddeler koyuyoruz. Toplant lar n z n gündemini neler oluflturuyor? Bu seneki çal flma takvimimizi olufltururken, a rl kurumsal raporlama standartlar n oluflturmaya verdik. Sanayi Bakanl - 'n n ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) temsilcileriyle birlikte belli aral klarla toplan p, do ru yolda olup olmad m z belirliyoruz. Buradaki as l hedefimiz, KOB 'lerin kurumsal raporlamaya geçmesini sa lamak. Bundan sonraki çal flmalar m zda da bunun daha detayl anlat lmas, örneklendirilmesini sa layaca z. Önümüzdeki dönemde de nihai taslaklar resmi olarak paylafl l r hale gelecek. means of this report. CGWG has already prepared a draft Proforma Annual Report and a draft Guide for its preparation process. Our purpose is to facilitate the reader (here, we visualize a typical SMR) to prepare his/her company's annual report and also to analyze the reports of other companies he/she might be interested in, and thus be informed. We therefore include a lot of simplified items in this report, supported with lots of examples, which can be implemented straightforward by referring to the examples given. What are the agenda items of your Group meetings? When we were making our working calendar for this year, we concentrated main on establishing corporate reporting standards. We meet with representatives from the Ministry of Industry and TOBB (The Union of Chambers and C ommodity Exchanges of Turkey) at regular intervals to check if we are on right track or not. Our primary purpose here is to pave way for SMEs to switch to corporate reporting. We will explain the process in more detail and give further examples in our subsequent works. And the final drafts will be shared as official text in coming term. First of all, it is being planned is to finish the work, which will be presented to IIECB in September Once the work is ready,

17 32 çal flma gruplar /working groups Öncelikli olarak YO KK'e sunulacak çal flmay eylül ay nda tamamlad k. Çal flman n tamamlanmas n n ard ndan çal flman n örnek flirketlerde uygulanmas n n test edilmesi (büyüklüklerine göre flirketlerde) amaçlan yor. Bu amaçla, Aral k 2009 itibariyle TOBB ile yap lacak görüflmeler ile flirket seçimi ve görüflmeleri yap lacak, uygulama sürecine katk da bulunuyor. lgili çal flman n YO KK taraf ndan onaylanmas n n ard ndan 2010 y l ve sonraki donemlerde TTK taslak çal flmalar - n n kapsam nda, ilgili maddenin uygulama tebli lerinin haz rl klar için referans olarak sunulmas ve ilgili kamu ziyaretleri planlan yor. Çal flma grubunuz en çok hangi sorunlar aflmakta zorlan yor? Ülkemizdeki KOB 'lerin büyük bölümü fiirket benim flirketim. Yönetim biçimim kimseyi ilgilendirmez düflüncesiyle hareket ediyor. Böyle bir düflünce yap s na sahip yönetimlerin flirketlerini uluslararas arenaya ç karmalar ve büyütmeleri mümkün de il. Bir KOB birden fazla ülkeye ihracat yap yor diye uluslararas olamaz. Biz iflte bu zihniyeti yine söz konusu KOB lerin ve ülke ekonomisinin ayn zamanda da yabanc yat r mc n n yarar na ortadan kald rmak istiyoruz. fiirketlerin haz rlad m z raporlar sahiplenmelerini ve gönüllü olarak uygulamalar n istiyoruz. Karfl laflt m z en büyük zorunluluk da onlar n gönüllü olmalar n sa lamak. Bu sorunu zamanla aflaca n z düflünüyor musunuz? Barda n yar s bofl ya da dolu demek flu anda çok do ru de- il. Benim bu noktada temkinli bir iyimserli im var. yimserim çünkü bizi destekleyen birçok kurum ve insan var. Biz yak nmak yerine faal olarak çal flmay tercih ediyoruz. Toplant lar - m z, Sermaye Piyasas Kurulu'nun, bakanl klar n ve ifl dünyas - n n perspektifinin bir araya geldi i bir kümeyi oluflturuyor. the next step will be to test its implementation in model companies (differently for different company sizes). Company selection will be made by talks to be made with TOBB in December Our plan for 2010 and the following period, that is after the approval of the work by IIECB, is to present the work as a reference for the regulations to be drafted in connection with the related provision of the impending Turkish Commercial Code, and make visits to related government offices. Which problems are most demanding for your working group? The governing attitude of the great majority of SMEs in our country has been, This is my company and the way it is managed is nobody's concern since many years, and it still is. It is not possible for managements to carry their businesses to the international arena and enlarge them with such approaches. A SME does not become an international company just by exporting to a couple of countries. Our aim is to get rid of this approach for the benefit of these SMEs, the country's economy and foreign investors as well. We want the companies to adopt the reports we have prepared and to implement these voluntarily. The biggest hardship we face is to urge them to volunteer. Do you believe that you will overcome this problem gradually? It would not be entirely correct to say that the glass is half full or half empty. I am, at this point, cautiously optimistic. I am optimistic because there are quite a number of establishments and persons who support us. We prefer to work actively instead of complaining. Our meetings constitute a platform where the perspectives of the Capital Markets Board, ministries and the business world come together.

18 34 büyüteç/magnifier magnifier/büyüteç 35 Türkiye, 2008 y l nda en çok yat r m çeken ülkeler aras nda 20. s rada yer ald In 2008, Turkey ranked 20th among the countries that have attracted the highest investment inflows Uluslararas Yat r mc lar Derne i YASED, Birleflmifl Milletler Ticaret ve Kalk nma Örgütü UNCTAD taraf ndan haz rlanan ve tüm dünyada eflzamanl olarak duyurulan 2009 Dünya Yat r m Raporu'nu kamuoyuna aç klad. International Investors Association YASED, has made the public announcement of the World Investment Report 2009 prepared by United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD, which is launched concurrently around the globe y l n n kesinleflmifl verilerini içeren 2009 Dünya Yat r m Raporu'na göre, en fazla uluslararas do rudan yat r m (UDY) çeken ilk 5 ülke ABD, Fransa, Çin, ngiltere ve Rusya oldu. Türkiye çekti i 18 milyar dolarl k UDY ile en çok yat r m çeken ülkeler aras nda 20. s rada yer ald. Türkiye, geliflmekte olan ülkeler aras ndaki s ralamada ise geçti imiz y l oldu u gibi bu y l da 9. s rada yer ald. Böylece Türkiye, dünya s ralamas nda 2007 verileriyle 25. s rada iken 2008 y l nda 20. s raya yükselmifl; geliflmekte olan ülkeler s ralamas nda ise 9. s radaki yerini korumufl oldu y l nda global UDY girifllerinde yüzde 14 düflüfl yafland UNCTAD' n verilerine göre, dünya genelinde Uluslararas Do rudan Yat r mlar, 2007 rakamlar yla tarihteki en yüksek noktas olan 1 trilyon 979 milyar dolara ulaflmas n n ard ndan, 2008 y l nda global krizin etkileriyle yüzde 14'lük bir düflüfl yaflad ve 1,7 trilyon dolarda kald. Krizin etkilerinin y l sonuna do ru derinleflmesi nedeniyle bu düflüfl s n rl kal rken, 2009 y l nda girifllerin daha keskin bir düflüfl yaflamas ve global UDY'nin 1,2 trilyon dolar n alt nda kalmas bekleniyor. Öte yandan, iyileflmenin 2010 y l nda da yavafl gerçekleflmesi ve girifllerin 1,4 trilyon dolar n üzerine ç kmamas, ancak 2011 y - l nda h z kazanarak 1,8 trilyon dolara yaklaflmas da UNC- TAD raporunda alt çizilen beklentiler aras nda. Uluslararas do rudan yat r mlara, yat r m sto u aç s ndan bak ld nda ise, UNCTAD' n Dünya Yat r m Raporu'na göre, According to the World Investment Report 2009, containing finalized data of 2008, the first 5 recipient countries that have attracted the highest foreign direct investment (FDI) are USA, France, China, UK and Russian Federation. Turkey has attracted $18 billion FDI inflows and ranked 20th among the countries that have attracted the highest investment inflows. This year, Turkey ranked 9th among the developing countries, as in the previous year. Consequently, while Turkey ranked 25th in the global list according to 2007 data, it has ascended to rank 20th in 2008 and maintained its 9th rank among the list of developing countries. In 2008, global FDI inflows shrank by 14 percent According to UNCTAD's data, as a result of the global economic crisis in 2008, Foreign Direct Investment inflows have shrank by 14% after reaching the historical record high of $1.979 trillion in 2007 and remained at $1.7 trillion. This decline was restricted to a certain level as the effects of the crisis intensified toward the year-end, sharper declines are expected in the inflows in 2009 and global FDI inflows to remain below $1.2 trillion. On the other hand, among the underlined estimations of UNCTAD's report, the recovery is expected to be slow in 2010, reaching no more than $1.4 trillion, but gathering momentum in 2011 to approach $1.8 trillion. When we observe the foreign direct investment in terms of investment stocks; according to UNCTAD's World Investment Report, global foreign direct investment stocks reached $14.9 trillion as of While USA and France recorded the highest

19 36 büyüteç/magnifier magnifier/büyüteç y l itibariyle global uluslararas do rudan yat r m sto u 14,9 trilyon dolara ulaflt. ABD ve Fransa en fazla UDY sto- una sahip ülkeler olurken, Türkiye 70 milyar dolarl k sto u ile 40. s rada yer ald. Hong Kong, Çin, Singapur, Meksika, Brezilya ve Rusya Federasyonu, geliflmekte olan ülkeler aras nda en fazla sto a sahip ülkeler oldular. UNCTAD' n raporu, geliflmifl ülkeler ile geliflmekte olan ülkeler aras ndaki farklar da ortaya koyarken; 2008 y l nda, UDY girifllerinin geliflmifl ülkelerde yüzde 29 azalmayla 962 milyar dolara, geliflmekte olan ülkelerde yüzde 17 art flla 621 milyar dolara, geçifl ekonomilerinde ise yüzde 26 art fl ile 114 milyar dolara ulaflt n gösterdi. Geliflmekte olan ülkeler ve geçifl ekonomilerinin girifllerden ald klar pay n, 2007 y l nda yüzde 31'den, 2008 y l nda yüzde 43'e yükselmesi krizin UDY ak fllar üzerindeki etkilerinden biri oldu. Her y l farkl bir konuya odaklanarak de iflik bir alt bafll kla yay nlanan raporun bu y lki alt bafll, Çok Uluslu fiirketler, Tar msal Üretim ve Kalk nma oldu. Rapor, tar m alan nda uluslararas kat l m n giderek artmakta oldu unu ve bu kat l m n, çiftçili in geliflmesi ve verimlili in art r lmas için özel ve kamusal yat r mlara acil ihtiyaç duyan geliflmekte olan ülkelerin tar msal üretimlerinde, önemli bir rol oynayabilece ini belirtiyor. FDI stocks, Turkey ranked 40th with its FDI stocks of $70 billion. Hong Kong, China, Singapore, Mexico, Brazil and Russian Federation recorded the highest FDI stocks among the developing countries. UNCTAD's report also illustrates the differences between developed countries and developing countries; in 2008, FDI inflows to developed countries shrank by 29% to $962 billion and in developing countries reached $621 billion by rising 17% and in transition economies it reached $114 billion by rising 26%. The surge in the developing and transition economies' share in global FDI flows to 43% in 2008 compared to 31% in 2007, marked one of the effects of the crisis on FDI inflows. The World Investment Report, focusing on a different subject each year is issued under different subtitles and the subtitle for 2008 is Transnational Corporations, Agricultural Production and Development. The report specifies that international participation in the agricultural sector is on the rise and this participation may play a significant role in agricultural production of developing countries, which are in dire need of private and public investment to boost productivity and support development of their farming sectors. Decline is observed in merger and acquisition transactions The 2009 report of United Nations Conference on Trade and Development shows that Merger and Acquisition (M&A) Birleflme ve sat n alma ifllemlerinde düflüfl gözleniyor Birleflmifl Milletler Ticaret ve Kalk nma Örgütü'nün 2009 raporu, UDY'ler içerisinde her zaman önemli bir yeri olan Birleflme ve Sat n alma (B&S) ifllemlerinin 2008 y l nda krizin etkisiyle, önemli bir gerileme gösterdi ini ortaya koyuyor. Buna göre B&S ifllemleri geçti imiz y l, bir önceki y la göre yüzde 35 düflüfl göstererek 673 milyar dolara geriledi. Düflüfl trendi 2009 y l nda da devam ediyor; ilk çeyrek itibari ile yüzde 77 oran nda daha keskin bir düflüfl yafland. B&S'lerde daha önce yaflanan yükselifli tetikleyen özel sermaye flirketlerinin s n r ötesi ifllemlerinin de erinde, 2008 y l nda yüzde 38'lik bir düflüfl yafland ve 2009'un ilk yar s nda da daha keskin bir düflüfl kaydettiler. Egemen servet fonlar 2008 y l nda UDY'de art fl kaydederek genel trendi canland rd lar ve bu fonlar n s n r ötesi B&S'lerinin de eri yüzde 16'l k bir art flla 20 milyar ABD Dolar na ulaflt. Ancak bu fonlar da, daha önceki yat r mlar n n de erinin düflmesi ile, 2008 sonras nda finansal ve ekonomik krizden giderek artan bir flekilde etkilendiler. Uluslararas do rudan yat r mlar n (UDY) gelece ine iliflkin beklentiler ise karamsarl n koruyor y l nda UDY girifllerinin 2008 y l ndaki 1,7 trilyon ABD Dolar 'ndan, 1,2 trilyon ABD Dolar 'n n alt na inece i tahmin ediliyor. yileflmenin 2010 y l nda yavafl gerçekleflmesi ve girifllerin 1,4 trilyon ABD Dolar 'n n üzerine ç kmamas, ancak 2011 y l nda h z kazanarak 1,8 trilyon ABD Dolar 'na yaklaflmas bekleniyor. Düflük varl k fiyatlar n n yaratt yat r m imkanlar, geliflmekte olan ülkelerdeki finansal kaynaklar ile enerji ve çevre ba lant l yat - r m ihtiyaçlar toparlanmada etkili olacak faktörler olarak görünüyor. transactions, which have proved to be significant FDI sources at all times, declined considerably in 2008 due to the effect of the economic crisis. According to which, B&S transactions fell by 35% last year compared to the year before that and declined to $673 billion. The decline trend still continues in 2009; as of the first quarter, a sharper decline around 77% has been recorded. Private equity firms, which fuelled the earlier rise in M&As, saw the value of their cross-border transactions drop 38% in 2008, with a sharper decline registered in the first half of Bucking the general trend, however, sovereign wealth funds recorded a rise in FDI in 2008 and the value of their cross-border M&As shot up by 16% to $20 billion. These funds too, however, were increasingly impacted by the financial and economic crisis as the value of their previous investments plummeted. Expectations for the future of Foreign Direct Investments (FDI) remain gloomy. It is estimated that FDI inflows will fall from about $1.7 trillion in 2008 to below $1.2 trillion in Recovery is expected to be slow in 2010, reaching no more than $1.4 trillion, but gathering momentum in 2011 to approach $1.8 trillion. Investment opportunities driven by low asset prices, financial resources in the developing countries and requirements for energy and environment based investments are anticipated to be among the effective factors in recovery.

20 38 büyüteç/magnifier magnifier/büyüteç 39 Barometre Araflt rmas, krizin ancak 2010'dan sonra son bulaca na iflaret ediyor Barometer Survey indicates that the crisis will end only after 2010 YASED, 2009 y l n n ikinci Barometre Araflt rmas 'n n sonuçlar n kamuoyuna aç klad. YASED üyelerinin nabz n tutan ve alt ayda bir güncellenen ankete göre, uluslararas yat r mc lar, global ekonomik krizin olumsuz etkilerinin 2010 y l ndan sonra son bulaca n düflünüyor. YASED has disclosed the results of its second Barometer Survey of International investors, according to the survey, which takes the pulse of YASED members, and updated every six months, consider that the adverse effects of the ongoing global crisis will come to an end after Türkiye'deki uluslararas yat r mc lar n yat r m kararlar n etkileyen, ekonomik ve siyasi geliflmelere yönelik de erlendirmelerini içeren ve yat r m ortam n n nabz n tutan YASED Barometre Araflt rmas, çarp c sonuçlar ortaya koydu. YASED Yönetim Kurulu Üyeleri'nin haz r bulundu u, Yönetim Kurulu Baflkan Piraye Antika ve Genel Sekreter Mustafa Alper'in bas n toplant s nda aç klad Barometre Araflt rmas 'n n sonuçlar na göre, uluslararas yat r mc lar n yüzde 61'i global krizin etkilerinin ancak 2010 y l ndan sonra son bulaca n öngörüyor. Ekonomik göstergelerin stabil kalaca bir döneme girildi ini iflaret eden yat r mc lara göre dünyada ve Türkiye'de ekonomik büyüme, Türkiye'de enflasyon ve faiz oranlar önümüzdeki 6 ay sabit kalacak; döviz kuru ise enflasyona paralel seyredecek. YASED üyeleri, 2009 y l n n ilk 6 ay nda gerçeklefltirdikleri üretim, ciro, kârl l k ve ihracat hedeflerini büyük oranda gerçeklefltirdi. Uluslararas yat r mc lardan yüzde 42'si son alt ayl k dönemde çal flan say lar n n azald n, yüzde 43'ü ayn kald n, ancak yüzde 15'i artt n belirtti. Ekonomik ortamda iyileflme beklentisi düflük Barometre Araflt rmas na göre, dünyada uluslararas do rudan yat r mlar için ekonomik ortam n daha iyiye gidece- ini düflünen yat r mc lar n oran yüzde 37 olurken, yüzde 29 daha kötüye gidece ini, yüzde 34 de de iflmeyece ini düflünüyor. Ekonomik ortamda iyileflme beklentisi Türkiye içinse daha düflük. Uluslararas yat r mc lar n yüzde 40' yat r mlar için ekonomik ortam n daha kötüye gidece ini düflünürken, yüzde 63'ü hükümetin aç klad yeni teflvik sisteminin bile önümüzdeki dönem yat r m kararlar n etkilemedi ini belirtiyor. Önümüzdeki dönemde yat r m yapmay düflünüyor musunuz? sorusuna Hay r diyenlerin oran yüzde 40' n biraz üstünde kalarak y lbafl na göre çok fazla de iflim göstermezken, yat r mc lar n di er yüzde 40' ise ekonomik geliflmeler fl n- YASED's Barometer Survey, which reflects the views of international investors in Turkey on the economic and political developments that affect their investment decisions, has revealed striking results. According to the results of the Barometer Survey unveiled by Chairman Piraye Antika and Secretary General Mustafa Alper, at a press meeting held with the participation of also the Board Members, 61% of international investors expect the effects of the global crisis to recede only after Investors indicate that a new period has started, where economic indicators and economic growth will remain stable during the next 6-month period, both in Turkey and in the world. Inflation and interest rates are also expected to remain stable and exchange rates to be parallel to inflation this period in Turkey. YASED members have realized the production, turnover, profitability and export targets they had set for the first 6 months of 2009, to a great extent. While 42% of the international investors indicated that their employee numbers have decreased during the last 6-month period, 43% have stated that the figures have remained unchanged and 15% have affirmed that their employee numbers have increased. Expectations for the improvement of the economic atmosphere are low According to the Barometer Survey; whereas 37% of the investors concerned consider that the global economic atmosphere will be more favorable for international direct investments, 29% suppose that it will be less favorable and 34% think that it will not change. Expectations for the improvement of the economic atmosphere in Turkey however are weak. While 40% of the international investors consider that the economic atmosphere will be less favorable for investing, 63% indicate that even the new incentive system proclaimed by the Government will not affect their investment decisions in the coming term. Whereas, the ratio of those who have replied negatively to the inquiry, Do you plan any new investments in the coming term? has not changed much since beginning of the year, and remained somewhat above 40%, another 40% of investors have indicated that they consider new investments depending on

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Grubumuz,dekorasyon,inşaat taahhüt,ve turizim sektörlerinde uzun yıllardan beri hizmet vermektedir. Geçmişteki bilgi ve deneyimlerimizi modüler mobilya sistemine dönüştürerek

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, TAVCAM, çok değerli siz müşterilerimizin bildiği gibi bir Aile kuruluşu olup 1979 yılından beri müşterilerimize sektörümüze ve ülkemize hizmet edebilmenin memnuniyeti ile yoluna

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program Dr. Erdogan Dogdu Ms. Fisun Talay Erasmus Coordinator External Relations Dept. edogdu@etu.edu.tr ftalay@etu.edu.tr 28 March 2013 Berlin TD-IHK Seminar Content

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

What Is Team Leadership?

What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? Team leadership is the management of a group of people brought together to work to achieve a common goal.in order to get everyone to work as one functioning

Detaylı

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES Türkiye de işletmelerde beceri eğitimi uygulaması 3308 sayılı Mesleki ve Teknik Eğitim Kanunu ile yapılmaktadır. The skills training program offered in turkey are

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

STAJ RAPORU INTERNSHIP REPORT

STAJ RAPORU INTERNSHIP REPORT STAJ RAPORU INTERNSHIP REPORT ÖĞRENCİ BİLGİSİ STUDENT INFORMATION ADI VE SOYADI NAME AND LASTNAME ÖĞRENCİ NO STUDENT ID PROGRAM / SINIFI PROGRAM / CLASS ÖĞRENİM YILI ACADEMIC YEAR Staj Bilgileri Internship

Detaylı

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır.

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. ÖNSÖZ INTRODUCTION Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. Büroseren Mobilyanın eğitim sektöründe temel ilgi

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

EYLÜL/SEPTEMBER 2014

EYLÜL/SEPTEMBER 2014 EYLÜL/SEPTEMBER 2014 WWW.SAMEKS.ORG 1 MÜSİAD Satın Alma Müdürleri Endeksi 30 Eylül 2014, Salı Eylül ayında sanayi sektörü canlanırken, hizmet sektörü hız kaybetti. Sanayi ve hizmet sektörlerini içeren

Detaylı

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması CV (curriculum vitae): (Kısa özgeçmiş) (Kaynak: Cambridge Dictionary Online :http://dictionary.cambridge.org/ dictionary/english/cv) (In UK) A short written description

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, Dear Colleagues, TAVCAM, siz dostlarımızın bildiği gibi, bir aile kuruluşu olup 1979 yılından beri aydınlatma sektöründe size ve ülkemize hizmet etmenin huzuru içinde yoluna devam

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER PROGRAM OUTCOME 13 Ability to Take Societal, Environmental and Economical Considerations into Account in Professional Activities Program outcome 13

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering Engin Avlar Address : Turkey - Tekirdağ - Çorlu - muhittin Home Telephone : 90 (532) 285 52 86 Cell Phone : 90 (532) 285 52 86 E-Mail : enginavlar@hotmail.com Personal Information Total experience : 14

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

Lesson 42: have to, don t have to. Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak

Lesson 42: have to, don t have to. Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak Lesson 42: have to, don t have to Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak Reading (Okuma) We have to go to school tomorrow. ( Yarın okula gitmeliyiz. ) I have to get up at 5 am tomorrow. ( Yarın sabah 5

Detaylı

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması CV (curriculum vitae): (Kısa özgeçmiş) (Kaynak: Cambridge Dictionary Online :http://dictionary.cambridge.org/ dictionary/english/cv) (In UK) A short written description

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates EMLT Project Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates Yılmaz Kılıçaslan Anadolu University ykilicaslan@anadolu.edu.tr Nilgün Çağlarırmak Uslu Anadolu University ncaglarirmak@anadolu.edu.tr

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, Dear Colleagues, TAVCAM, çok değerli siz müşterilerimizin bildiği gibi bir Aile kuruluşu olup 979 yılından beri müşterilerimize sektörümüze ve ülkemize hizmet edebilmenin memnuniyeti

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Sayı : 46473657-724.01.01 - E.78285 01.07.2016 : Bosna Hersek'te Yatırım İmkanları K TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 C T U I 1 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute IÇINDEKILER Önsöz Simge ve Kısaltmalar Açıklama 1.Sosyoekonomik

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY No ID Bölümü Department Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year STAJ DEFTERİ / TRAINING DIARY Defter No / Diary Nr... YAPILAN PRATİK ACCOMPLISHMENTS

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. SERTÝFÝKALAR Certificates BAYÝLÝKLERÝMÝZ : çelik halat zincir saplý kanca

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU / YAĞLAR PRODUCT CATALOGUE / OILS

ÜRÜN KATALOĞU / YAĞLAR PRODUCT CATALOGUE / OILS ÜRÜN KATALOĞU / YAĞLAR PRODUCT CATALOGUE / OILS AYÇİÇEK YAĞLARI SUNFLOWER OILS MISIR YAĞLARI CORN OILS KANOLA YAĞLARI CANOLA OILS BİTKİSEL YAĞLAR VEGETABLE OILS www.soyyigit.com.tr / www.kentboringer.com.tr

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 200001212010 YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı After attending the Foreign Language I, students will

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE ALÜMİNYUM Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE Hakkımızda / About us Reel Alüminyum 2001 yılında Gebze de üretime başlamıştır. Şirketimiz, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren müşterilerinin

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

Çocuk bakımı için yardım

Çocuk bakımı için yardım TURKISH Çocuk bakımı için yardım Avustralya Hükümeti, ailelere çocuk bakımı giderlerinde yardımcı olmak için, şunlar dahil bir dizi hizmet ve yardım sunmaktadır: Onaylı ve ruhsatlı çocuk bakımı için Child

Detaylı

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 21 EKİM 2015 / 21 OCTOBER 2015 2. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YENİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 5*The Green Park Hotel,

Detaylı

Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program

Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program Awards Entry Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program http://www.jci.cc/eawards2n/print.php?lang_id=1&u=33941

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular Lesson 66: Indirect questions Ders 66: Dolaylı sorular Reading (Okuma) Could you tell me where she went? (Bana nereye gittiğini söyler misiniz?) Do you know how I can get to the hospital? (Hastaneye nasıl

Detaylı

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012.

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. ÖZET SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması (1995-2010), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. Ödemeler bilançosunun ilk başlığı cari işlemler hesabıdır. Bu hesap içinde en önemli alt başlık da ticaret

Detaylı

January February March 2013 IYLA Trainings and Activities

January February March 2013 IYLA Trainings and Activities January February March 2013 IYLA Trainings and Activities In the months of January February March 2013, various local trainings on 5 different subjects were conducted. In total, our trainers conducted

Detaylı

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr ALISTONE OUR COMPANY Our Company ALISTONE Marble Company has founded by Mr. Ali and Mehmet Başarır in 2005 with a long business life experience started with turning machine manufacturing and respectively

Detaylı

Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri

Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri SHELF SYSTEMS AND ARCHİTECTURAL SERVİCES Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri Liderlik Yolunda Başarı Kalite ve Yeniliğe Bağlıdır. Hakkımızda Avrupa raf sistemleri sektöründe ekonomik, kaliteli, profesyonel

Detaylı

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the 1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the rank of ) 2. for/in/during/over/within (fidow) : last/past time olduğunda bu prepositionlar gelir. 3. Now that;

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

READY-STUDY-GO-AHEAD (http://www.rsgo.eu)

READY-STUDY-GO-AHEAD (http://www.rsgo.eu) READY-STUDY-GO-AHEAD (http://www.rsgo.eu) READY-STUDY-GO-AHEAD (2009-2011) Summary READY-STUDY-GO-AHEAD (2009-2011) will continue and transfer the innovation of the earlier Leonardo Language project for

Detaylı

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti.

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San.Tic.Ltd. Şti. 1979 Yılında kurulan EREN MAKİNA ; Bu gün asansör sektörüne 3500 m2 kapalı alanda, en son teknolojiye sahip 30

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı