GAP'l ö renciler, KOZA lar ndan ç kt GAP students come out of their COCOON s

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAP'l ö renciler, KOZA lar ndan ç kt GAP students come out of their COCOON s"

Transkript

1 ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ GAP'l ö renciler, KOZA lar ndan ç kt GAP students come out of their COCOON s

2 10 GAP'l ö renciler, KOZA lar ndan ç kt GAP students come out of their COCOON s Türkiye, 2008 y l nda en çok yat r m çeken ülkeler aras nda 20. s rada yer ald 38 YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher Piraye Antika Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 34 In 2008, Turkey ranked 20th among the countries that have attracted the highest investment inflows Genel Yay n Yönetmeni ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü / Chief Editor Mustafa Alper Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul Yay n Kurulu / Publication Board Mete Hüsemo lu, Dilek Yard m, Tamer Haflimo lu, Adnan Nas, Atilla Yerlikaya, Günseli Özen Ocako lu, Necla Zarakol Yay n Türü / Publication type Yayg n Süreli / Periodical Bask Tarihi / Date of publishing Ekim / October 2009 Yönetim Yeri / Head Office YASED Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul Tel: (0212) Yaz flleri / Editors Serpil Kaya, Hande Akkafl, Savafl Batmaz Serpil Ifl ldar (YASED), P nar Karaman (YASED) Görsel Uygulama / Visual Application P nar Gazanfer Müjgân Ero lu Murat Helvac Reklam & Halkla liflkiler / Advertisement & PR Yeliz Dönmez Gülflah Marhan Yap m / Production Rota Yay n Yap m Tan t m Tic. Ltd. fiti. Prof. N. Mazhar Ökten Sok. No.1 Rota Binas fiiflli- stanbul Tel: Bask ve Cilt / Printing Tor Ofset San. Tic. Ltd. fiti. mam Çeflme Caddesi No: 26/2 Ayaza a fiiflli- stanbul Tel: (PBX) letiflim Adresi / Contact Address YASED Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul Tel: (0212) Dergide yer alan yaz ve foto raflar n tamam ya da bir k sm YASED in izni al nmadan hiçbir flekilde kullan lamaz. 22 Türkiye potansiyeli büyük, güzel ve modern bir ülke Türkiye iyilefliyor, al m gücü art yor ve gelecekte gerçekten önemli bir ülke olacak diyen Avusturya Ticari Konsolosu Marco Garcia, Avusturya'n n gözünden Türkiye'yi de erlendirdi. Turkey is a beautiful and modern country with great potential The Trade Consul of Austria Marco Garcia, saying Turkey is improving, its purchasing power is increasing, and will be a really important country in the future, evaluated Turkey from the viewpoint of an Austrian. 28 Kurumsal Yönetim Çal flma Grubu, YASED üyelerine Türkiye'nin kurumsal yönetim standartlar n belirleme f rsat n veriyor The Corporate Governance Working Group gives new opportunities to YASED members to establish Turkey's Corporate Governance Standards YASED Yeni Teflvik Sistemi semineri düzenledi Yeni Teflvik Sistemi Semineri 1 Ekim tarihinde YASED taraf ndan düzenlendi. YASED organized a seminar on the New Incentive System YASED organized a seminar titled The New Incentive System on October 1st. Barometre Araflt rmas, krizin ancak 2010'dan sonra son bulaca na iflaret ediyor YASED, 2009 y l n n ikinci Barometre Araflt rmas 'n n sonuçlar n kamuoyuna aç klad. Barometer Survey indicates that the crisis will end only after 2010 YASED has disclosed the results of its second Barometer Survey of stanbul Modern'de bir Sarkis sergisi: Site stanbul Modern Sanatlar Müzesi, ça dafl sanat sahnesinin önemli isimlerinden biri olan Sarkis Zabunyan' n Site adl sergisine ev sahipli i yap yor. A Sarkis exhibition at Istanbul Modern: Complex Istanbul Modern Art Museum is hosting the exhibition of one of the important names of the contemporary art scene, Sarkis Zabunyan, titled Complex.

3 Değerli Okuyucularımız, Dear Readers, ED TÖR / EDITOR Mustafa ALPER YASED Genel Sekreteri YASED Secretary General Dergimizin 2009 Ekim say s nda YASED olarak gerçeklefltirdi imiz faaliyetlere ve önceki say lar m zda oldu u gibi ekonomi ve ifl dünyas ndaki geliflmelere yer verdik. Yönetim'den bölümümüzde YASED Yönetim Kurulu Üyesi brahim Aybar, otomotiv sektörüne krizin etkileri ve sektörde uluslararas yat r mlar üzerine görüfllerini bizlerle paylaflt. Bu say m z n Yol Haritas bölümünde Avusturya Ticari Konsolosu Marco Garcia ile Avusturya'daki ifl ve yat r m ortam, Avusturyal flirketlerin Türkiye'ye bak fl aç s ve özellikle enerji yat r mlar üzerine gerçeklefltirdi imiz röportaj okuyabilirsiniz. Dergimizin Genifl Aç bölümünde YASED stihdam ve E itim Çal flma Grubu taraf ndan hayata geçirilen ve Dergimizin önceki say lar nda da yer verdi imiz Koza Projesi yer al yor. Staj dönemi olan Temmuz ve A ustos aylar nda yaflananlar keyifle okuyaca n za inan yoruz. Çal flma Gruplar bölümünde ise 2009 y l nda faaliyete geçirilen Kurumsal Yönetim Çal flma Grubu'na yer verdik. Grubun kurulufl amac, faaliyetleri ve üzerinde çal flt konular Çal flma Grubu Baflkan Adnan Akan ile gerçeklefltirdi- imiz söyleflide okuyabilirsiniz. Dergimizin Genifl Aç bölümünde YASED stihdam ve E itim Çal flma Grubu taraf ndan hayata geçirilen ve Dergimizin önceki say lar nda da yer verdi imiz Koza Projesi yer al yor. Staj dönemi olan Temmuz ve A ustos aylar nda yaflananlar keyifle okuyaca n za inan yoruz. In this October 2009 issue of our Magazine you will find, as in our previous issues, the activities we have accomplished as YASED, and the recent developments in the economy and business world. YASED Board Member brahim Aybar shares his views in our 'From the Board' section, on the impacts of the crisis on Turkey's automotive sector and the FDI prospects. In the Road Map section of this issue, we present an interview made with Marco Garcia, the Trade Consul of Austria, on the business and investment environment in Austria, Austrian companies' perspectives towards Turkey, and energy investments in particular. Our Wide Angle section narrates the Koza Project accomplished by YASED's Employment and Training Working Group. Although the earlier phases of the project were featured in our former issues, we believe you will much enjoy reading the summer practice stories experienced in July and August. The guest of this issue's Working Groups section is the Corporate Governance Working Group, which was set up in You will read about the objectives and the activities of the working group and the issues worked on, in the interview made with the chairman of the working group, Adnan Akan. Bu say m z n Büyüteç bölümünde YASED'in Eylül ay ile birlikte h zlanan faaliyetlerini okuyabilirsiniz. Yer verdi imiz ilk etkinlik, 17 Eylül tarihinde dünya ile efl zamanl olarak aç klad m z dünyadaki ve Türkiye'deki yat r mlar konusunda son derece önemli verileri içeren UNCTAD - Dünya Yat r m Raporu Bas n Toplant s. Bir di er etkinli imiz de 29 Eylül tarihinde düzenledi miz bas n toplant s nda aç klad m z alt ayda bir güncellenen, üyelerimizin geçmifl dönem de erlendirmeleri ve gelecek dönem tahminlerini içeren Barometre Anketi. Ve son olarak, yer verdi imiz bir di er etkinli imiz 1 Ekim tarihinde, 2009 y l ortas nda yenilenen teflvik mevzuat na iliflkin olarak, yeni sistemin getirdiklerini tart flmak üzere Hazine Müsteflarl yetkililerinin katk lar yla düzenledi imiz "Yeni Teflvik Sistemi ve Uygulamalar " konulu seminer oldu. Kronometre bölümümüzde de her zaman oldu u gibi Üyelerimizin okuyucular m zla paylaflmak istedi i sosyal sorumluluk projelerine iliflkin flirket haberlerini okuyabilirsiniz.bu saym z n Sosyal Günce bölümünde 11. Uluslararas stanbul Bienali ve Sarkis Zabunyan' n stanbul Modern Sanat Müzesi'nde sergilenen Site adl sergisine yer verdik. Our Wide Angle section narrates the Koza Project accomplished by YASED's Employment and Training Working Group. Although the earlier phases of the project were featured in our former issues, we believe you will much enjoy reading the summer practice stories experienced in July and August. In the Magnifier section of this issue, you will read about YASED activities, which have gained momentum in September. The first one of these is the UNCTAD World Investment Report Press Meeting held on 17 September, where YASED unveiled simultaneously all over the world extremely significant data concerning FDI in the world and in Turkey. Another YASED activity is the Barometer Survey, which reflects the evaluations of our members for the previous term and their expectations for the coming one, the results of which YASED shared with the public by a press meeting held on 29 September. Finally, the last activity we feature in this issue is The New Incentive System and Its Implementation seminar organized on October 1 st, with the contribution of the officials of the Undersecretariat of Treasury, with the objective to discuss the amendments introduced by the new incentive scheme, which was put into effect in the middle of As before, you can find in our Chronometer section, the social responsibility projects our member companies want to share with our readers. In the Social Diary section of this issue, you will read about the 11th International Istanbul Biennial and Sarkis Zabunyan's Site exhibition currently on display at Istanbul Museum of Modern Art. Eylül ay ile birlikte ivme kazanan ifl ve ekonomi dünyas nda, y l n son aylar n daha olumlu bir havada geçirmek dile iyle. Pleased to observe the momentum the business and economy world has gained in September, we now hope that the remaining months of the year will be more promising.

4 6 yönetim den/from the board from the board/yönetim den 7 YÖNET M DEN FROM THE BOARD brahim Aybar YASED Yönetim Kurulu Üyesi YASED Board Member Otomotiv sektörünün önemi Bugün otomotiv sektörü, geliflmifl, hatta geliflmekte olan ülkeler için kilit sektör rolündedir. Güçlü bir otomotiv sektörü, sanayileflmifl ülkelerin ortak özelliklerinden biri olarak dikkat çekmektedir. Otomotiv sektörünün bu kadar büyük bir öneme sahip olmas n n bafll ca nedeni, sektörün di er sektörlerle olan yak n iliflkisidir. Otomotiv sektörü, baflka birçok sektörün ürettiklerinden yararlan r; bunlar n bafl nda otomotiv yan sanayii, demir-çelik, cam, plastik, tekstil, elektronik ve elektrik sektörleri gelir. Türkiye'de otomotiv sanayisinin geliflmesinin en büyük etkenlerinden biri üretim alan ndaki geliflmelerdir. Bugün Türkiye, büyük otomobil üreticilerinin dünya üretim üslerinden biri haline gelmifltir. Türkiye'de üretilen ve ihraç edilen otomobiller üretim kalitesiyle ihraç edildi i ülkelerde be- eni toplamaktad r. leri teknolojinin Türkiye'ye transfer edilmesiyle birlikte, Türk otomotiv sanayisinin üretim kalitesi artm fl, bu da otomotiv sanayisini ve bütün sektörün geliflmesini ve büyümesini sa lam flt r. Firmalar n n ihracat projelerinin bafllamas yla birlikte, ihracat n d fl ticaret içindeki pay artmaya bafllam flt r. çinde bulundu umuz küresel ekonomik kriz Türkiye'de otomotiv sektörünü de olumsuz etkilemifltir. Mart 2009'da al nan bir karar ile binek otomobilde 1600 cc alt binek araçlarda yüzde 37 olan ÖTV yüzde 18'e düflürüldü. 15 Haziran 2009'da ise bu oran 9 puan art r larak deste e devam edildi. ÖTV indirimi boyunca sektörde yaflanan hareketlilik stoklar n azalmas na yard mc oldu, otomotiv sanayiinde çarklar döndü, iflçiler yeniden fabrikalara ça r ld. K sa çal flma ödene i taleplerinden vazgeçildi. Tüketici de fiyat avantaj n görünce talebini öne çek- Bugün Türkiye, büyük otomobil üreticilerinin dünya üretim üslerinden biri haline gelmifltir. Türkiye'de üretilen ve ihraç edilen otomobiller üretim kalitesiyle ihraç edildi i ülkelerde be eni toplamaktad r. leri teknolojinin Türkiye'ye transfer edilmesiyle birlikte, Türk otomotiv sanayisinin üretim kalitesi artm fl, bu da otomotiv sanayisini ve bütün sektörün geliflmesini ve büyümesini sa lam flt r. Turkey today, has become one of the world's production bases of major automotive manufacturers. Cars produced in and exported from Turkey are appreciated in the countries they are marketed to, on account of their production qualities. Thanks to the transfer of developed technologies to the country, the production quality of Turkey's automotive industry has improved, which in turn has paved way for the development and growth of the automotive industry and the entire sector. The importance of the automotive sector The automotive sector plays the role of a key sector today for developed and even developing countries. A strong automotive sector is one of the common features of industrialized countries. The main reason to the importantance of the automotive sector is its close involvement with other economic sectors. The automotive sector makes use of the end products of many other sectors, mainly the automotive parts industry, and iron & steel, glass, plastics, textile, electric and electronic sectors. The development of automotive sector in Turkey has mainly been on the manufacturing side. Turkey today, has become one of the world's production bases of major automotive manufacturers. Cars produced in and exported from Turkey are appreciated in the countries they are marketed to, on account of their production qualities. Thanks to the transfer of developed technologies to the country, the production quality of Turkey's automotive industry has improved, which in turn has paved way for the development and growth of the automotive industry and the entire sector. The share of automotive sector exports within Turkey's foreign trade has increased in line with the initiation of export projects by automotive companies. The ongoing global economic crisis has also influenced the automotive sector in Turkey adversely. The Special Consumption Tax (SCT) rate for passenger cars under 1600 cc was decreased from 37% to 18% by a decree in March The support continued after 15 June 2009 as well, but with an increase of 9 points. The liveliness experienced in the sector during the SCTreduction period helped the stocks to decline, the automotive plants started working again and workers were called back to work. Short-time working compensation requests were withdrawn. Consumers, distinguishing the price advantages available, pulled their demands forward and an intensive buying period was experienced. The SCT-cut also contributed to the

5 8 yönetim den/from the board from the board/yönetim den 9 ti ve yo un bir al m dönemi bafllad. Bunlar n yan s ra ÖTV indirimi kamu maliyesine de yarad, ek vergi geliri elde edildi. Bilindi i gibi ülkemizde kay t ve tescilde al nan vergiler çok yüksek, buna karfl l k al m gücü düflük. Yap lan bir araflt rma, Türkiye'de yeni otomobil sat fl na uygulanan toplam vergi yükü, Danimarka'dan sonra Avrupa'da ikinci en yüksek oran oldu unu ortaya ç kard. Ülkemizde kifli bafl na gelire oranla Avrupa'da en yüksek vergi yükü Türkiye'de bulunuyor. Bu durumda ya vergiler düflecek, fiyat ucuzlayacak ya da al m gücü artt r lacak. Al m gücünün yükseltilmesinin makroekonomik geliflmelere ba l zor ve uzun vadeli bir süreç oldu unu biliyoruz. Oto anahtar teslim fiyatlar n düflürmenin en etkin ve h zl çözümü vergi indirimine dayan yor. Ayr ca Kyoto Anlaflmas 'n imzalam fl, Euro 4 standartlar n uygulamaya bafllam fl bir ülke olarak y lbafl nda Euro 5 standartlar na geçece imizi hat rlatmak istiyorum. Halen Türkiye'de 3 milyon otomobil - hafif ticari ve 1 milyona yak n zirai ve offroad araç dolas y s yla 16 yafl ve üzeri motorlu tafl t say s 4 milyonu buluyor. Bu araçlar n çevre standartlar na uyumlu, trafik güvenli i tam ve yeni teknolojillerle donat lm fl araçlarla de iflimini sa lamak üzere bir deste in var olmas büyük önem tafl maktad r. TÜ K'in en son yay mlad nüfus ve motorlu kara tafl tlar istetiklerine göre, nüfusu 71 milyon 517 bin 100 olan Türkiye'de Mart 2009 itibar yla trafi e kay tl 6 milyon 872 bin 598 adet otomobil bulunuyor. Bir baflka ifadeyle ülkemizde yaklafl k 11 kifliye bir otomobil düflüyor. Türkiye'nin otomobil varl bak m ndan Avrupa Birli i ülkelerinin çok gerisinde oldu unu belirtti. Ülkemizde her kifliye düflen otomobil say s 100 civar ndayken AB ülkelerinde bu rakam 500`ün üzerindedir. Bu rakamlar gösteriyor ki; Türkiye'de hala otomobil al m konusunda ciddi bir potansiyel var. Türkiye'nin, yerli bir otomobil markas na sahip olmamas nedeniyle global markalar n yat r m yapmalar na ihtiyac aç kt r. public finance and additional tax revenues were collected. As you know, the taxes collected in our country during vehicle registration are extremely high although the purchasing power is in general low. A research has demonstrated that Turkey ranks second in Europe after Denmark with regard to the tax burden on new car sales. The highest tax burden per capita income in Europe is in Turkey. So either the tax rates will drop and the prices will subsequently fall, or the purchasing power will be raised. We know that increasing purchasing power is a complicated and long-term process, that is dependent on macroeconomic developments. The most effective and rapid way of decreasing turnkey car prices goes through tax cuts. I would also like to remind that we, as a country having signed the Kyoto Protocol and having started implementing Euro 4 standards, are going to switch to Euro 5 standards at the beginning of next year. The number of motor vehicles aged 16 and over currently amount to 4 million in Turkey. Whereas 3 million of these are passenger cars and light commercial vehicles, the number of agricultural and off-road vehicles in this category is around 1 million. The existence of a support, that would facilitate the replacement of these vehicles with vehicles equipped with new technologies and comprehensive traffic safety equipment, and which conform to environmental standards is extremely important. According to the latest population and registered road motor vehicle figures unveiled by the Turkish Statistical Institute (TURKSTAT); there are 6,872,698 registered cars in Turkey as of March 2009, and the population of the country 71,517,100. In other words, there is approximately 1 car for every 11 persons in our country. This is an indication that Turkey is far behind EU states, regarding the number of cars per capita. Whereas the number of cars per 1,000 people is around 100 in our country, this figure exceeds 500 in EU countries. These figures demonstrate that there is yet a considerable potential in Turkey for car purchases. It is evident that Turkey necessitates global brand investments to ç pazar devaml canl ve geliflir tutarsak bu global markalar Türkiye'nin potansiyeline inan r ve ülkemize yat r m yapar dolay s yla ekonomimize katk sa lan r. KOB 'ler de bu büyük yat r mlar n sonucu ortaya ç kan büyük sanayi faaliyetleri çerçevesinde geliflir ve büyür. Onun için global markalar n Türkiye'ye ilk aflamada ithal edilen araçlar n n sat fl ndan çekinmemek gerekir çünkü ürününü Türkiye'de satabilen bir marka ülkemizde yat r m düflünecektir. Özellikle Avrupa pazarlar nda yeni teflvik tedbirlerinin devreye konmas yla Avrupa'da kurulu fabrikalar n kapasite kullanmalar imkan ortaya ç kt. Bu nedenle bizdeki kapasitelerin daha çok iç pazara yönelmesi ile verimli çal flma imkanlar var. Bu da iç pazar n canl olmas n gerektiriyor. O nedenle otomobil fiyatlar n n ucuzlamas dolay s yla buradaki en önemli faktör olan vergi yükünün azalt lmas hayati önem tafl yor. AB'de motorlu tafl t tescilindeki vergi yükünün araç fiyat na göre yüzde 20'ler mertebesinde kalmas, bizde ise yüzde 62 ila yüzde 17 aras nda de ifliyor olmas konunun hayatiyetini net bir flekilde ortaya koyuyor. brahim Aybar-Renault Mais Genel Müdürü Türkiye'nin, yerli bir otomobil markas na sahip olmamas nedeniyle global markalar n yat r m yapmalar na ihtiyac aç kt r. ç pazar devaml canl ve geliflir tutarsak bu global markalar Türkiye'nin potansiyeline inan r ve ülkemize yat r m yapar dolay s yla ekonomimize katk sa lan r. KOB 'ler de bu büyük yat r mlar n sonucu ortaya ç kan büyük sanayi faaliyetleri çerçevesinde geliflir ve büyür. Onun için global markalar n Türkiye'ye ilk aflamada ithal edilen araçlar n n sat fl ndan çekinmemek gerekir çünkü ürününü Türkiye'de satabilen bir marka ülkemizde yat r m düflünecektir. its automotive sector, since it does not have a domestic car brand. If we keep the domestic market lively and growing, global brands confide in Turkey's potential will invest here and thus contribute to the economy. Consequently SMEs develop and grow in the framework of large industrial operation that comes into being as an outcome of large investments. It is therefore needless to be concerned by the sales made by global brands of the vehicles they import in the beginning, because the brand which can market its products in Turkey will consider investing here. The automotive plants in Europe have found new opportunities to utilize their capacities in European markets, as a result of the recent subsidies put into effect. The plants in our country can therefore work efficiently if they are oriented to the domestic market. This necessitates the domestic market to be lively. Car prices therefore need to drop and this requires the key cost factor, namely the tax burden, to be decreased. Motor vehicle registration fee in the EU amounts to around 20% of a vehicle price. The fact that this fee amounts to 62% - 117% of the vehicle price in Turkey, clearly underlines the significance of the problem. brahim Aybar-Renault Mais, General Manager It is evident that Turkey necessitates global brand investments to its automotive sector, since it does not have a domestic car brand. If we keep the domestic market lively and growing, global brands confide in Turkey's potential will invest here and thus contribute to the economy. Consequently SMEs develop and grow in the framework of large industrial operation that comes into being as an outcome of large investments. It is therefore needless to be concerned by the sales made by global brands of the vehicles they import in the beginning, because the brand which can market its products in Turkey will consider investing here.

6 10 genifl aç /wide angle GAP'l ö renciler, KOZA lar ndan ç kt GAP students come out of their COCOON s wide angle/genifl aç 11 YASED, Koza Projesi yle GAP Bölgesi'nde eğitim gören 124 öğrenciye staj imkanı sağladı. Proje, öğrencilerin uluslararası firmaların iş yapış sistemlerini şirket merkezlerinde öğrenmelerini ve staj dönemi süresince edindikleri deneyimleri, gelecekte bölgeleri ve kişisel gelişimleri için kullanabilmelerini sağlamayı hedefliyor. YASED has provided internship opportunities for 124 students studying in the GAP (Southeastern Anatolia Project) area with its Koza (Cocoon) Project. The project aims to allow students to learn the business systems of international companies at the company headquarters and to apply what they have learned during their internship for their region and their personal development in the future. Koza Projesi ilk dönem staj ö rencileri First group of internship students of Koza Project YASED'in, gençlere yeni olanaklar sa layan Koza Projesi'ni, YASED bünyesinde faaliyetlerini yürüten stihdam ve E itim Çal flma Grubu haz rlad. Prof. Dr. Yeflim Toduk'un liderli- inde oluflturulan alt çal flma grubu taraf ndan haz rlanan projeyle, GAP Bölgesi'nde üniversite e itimi alan 124 ö renciye, 2009 yaz döneminde YASED üyesi flirketlerde 1 ay süreyle staj imkan sa land. Ad yaman, Batman, Diyarbak r, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, fianl urfa ve fi rnak olmak üzere 9 ildeki üniversiteleri kapsayan Koza Projesi, GAP daresi'nden de tam destek ald. Proje kapsam nda staj yapacak ö renciler, YASED üyesi flirketlerin insan kaynaklar sorumlular ndan oluflan profesyonel bir ekip taraf ndan yap lan mülakatlarla seçildi. A rl kl olarak 3. ve 4. s n flardan seçilen ö renciler, bu programlarda, liderlik, giriflimcilik ve kiflisel geliflim gibi konularda e itim alarak, kendi bölgelerinden ifl dünyas n n önemli isimlerinin baflar öykülerini dinlediler. YASED's Koza Project, providing new opportunities for young people, was prepared by the Employment and Education Working Group, active within YASED. With the project prepared by a working subgroup created under the leadership of Prof. Dr. Yeflim Toduk, a 1-month long internship YASED member companies during the summer of 2009 was provided for 124 university students from the GAP-Region. The Koza Project encompassing the universities in 9 provinces, namely Ad yaman, Batman, Diyarbak r, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, fianl urfa and fi rnak, received full support from the GAP Administration. The students to be apprenticed within the scope of the project were chosen through interviews with a professional team made up of the human resources responsibles of the YASED member companies. Students, mainly chosen from 3. and 4. grades, received training on subjects such as leadership, entrepreneurship and personal development, and heard the success stories of important names in the business world that come from their own region.

7 12 genifl aç /wide angle wide angle/genifl aç 13 Kendine güvenen bireyler yetifltirilmesi hedefleniyor Prof. Dr. Yeflim Toduk 29 Haziran 2009 Pazartesi günü stanbul Ticaret Üniversitesi'nde ilk grupta yer alan staj ö rencilerinin e itim program bafllad. E itim program n n aç l fl YASED Genel Sekreteri Mustafa Alper taraf ndan yap ld. Daha sonra YASED stihdam ve E itim Çal flma Grubu Baflkan ve YASED Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Koçak ö rencilerle e itim sistemi üzerine bir sohbet gerçeklefltirdi. Ö renciler interaktif sohbet s ras nda, e itim ald klar üniversitelerde ve flehirlerde karfl laflt klar zorluklar, üniversiteden mezun olduktan sonra neler yapmak istediklerini, hayallerini, flehirlerini gelifltirmeye ve istihdam sa lamaya yönelik projelerini anlatt lar. Ayr ca ö renciler, Koza Projesi sayesinde kendilerini gelifltirmek istediklerini ve bu projeyle hayallerine bir ad m daha yaklaflabileceklerini ifade etti. Koçak'tan sonra ö rencilerle bir araya gelen Amrop International orta Prof. Dr. Yeflim Toduk, yapt sunumla projeyi detayl olarak ö rencilere anlatt. Koza Projesi yle kendine güvenen bireyler yetifltirmeyi hedeflediklerini söyleyen Toduk: Bizler, sizlerin bölgelerinizi gelifltirecek olan giriflimciler olman z istiyoruz. Ekonomimizin gündemlerinden bir tanesi de sürdürülebilir kalk nma. Bulundu unuz bölgede kalk nma sa lamak için hem profesyonellik hem de liderlik vas flar na sahip olmal s n z. Takipçisi olan herkes liderdir. Sizler, Koza Grubu'nun ilk önderleri olacaks n z. Bu yüzden size çok güveniyoruz dedi. Projenin misyonunu; Özgüveni yüksek, iletiflim yetene i güçlü ve bilgili gençler yetifltirmek olarak tan mlayan Toduk, üniversite mezunlar n n, Türkiye'nin en temel sürdürülebilir sermayesi oldu unu ifade etti. Toduk, GAP la ilgili hayallerini ise The aim is to develop individuals with self-confidence. The training program for the apprentice students in the first group started on Monday, 29 June 2009 at the Istanbul University of Commerce. The opening of the training program was executed by YASED Secretary General Mustafa Alper. After that, Erdem Koçak, YASED Employment and Education Working Group Chairman and YASED Board Member, talked to the students about the training system. During the interactive talk, the students told about the difficulties they encounter in the universities they are attending and in the cities where they live, what they want to do after they graduate, their dreams, their projects aimed at developing their cities and creating employment. The students also expressed their wish to develop themselves through the Koza Project, and their belief that this project would bring them a step closer to their dreams. Amrop International partner Prof. Dr. Yeflim Toduk, who spoke to the students after Koçak, explained the project in detail to the students with her presentation. Toduk, pointing out that they aimed developing self-confident individuals, said, We want you to become entrepreneurs that develop your regions. One of the items on the agenda of our economy is sustainable development. In order to achieve development in your region you must have both professionalism and leadership qualities. Every person who has a follower is a leader. You are going to be the first leaders of the Koza Group. That is why we have confidence in you. Defining the mission of the Project as Bringing up highly selfconfident, knowledgeable young people with strong communication abilities, Toduk pointed out that university graduates were the most basic sustainable capital of Turkey. Toduk went on to relate her dreams about GAP: We dream of GAP as a region known for peace among cultures, an example with its development and where investments increase several fold. The young people of GAP will undertake a most important role and flöyle anlatt : GAP', kültürleraras bar flla an lan, geliflimiyle örnek olan ve yat r m n katlanarak artt bir bölge olarak hayal ediyoruz. GAP Bölgesi'ndeki gençlik, son derece önemli bir rol üstlenecek ve sürdürülebilir kalk nmay sa layacak seçimler yapacak. Fark Yaratmak çin Fark Atmal s n z Toduk'un ard ndan, ö rencilerle Fark Yaratmak çin Fark Atmal s n z bafll kl konuflmas yla Bakiye Duran bulufltu. Ultra maratoncu, macera sporcusu ve kimya ö retmeni olan Duran, inan lmaz bir hayat öyküsüyle gelen baflar s n, ö rencilerle paylaflt. E itim program kapsam nda PDR International, Türkiye temsilcisi Ferda Binatl Gümüfl taraf ndan ö rencilere, FISH! e itimi verildi. FISH! Felsefesi, özgüvenimizin ve içimizdeki yarat c ruhun ortaya ç kabilmesi için bir davetiye olarak görülüyor. Binatl, FISH! Felsefesi'nin prensiplerini Fark nda Ol, E len, Mutlu Et ve Tutumunu Seç olarak aktard. Binatl sözlerine flöyle devam etti: FISH! tecrübelerinin yer ald filmler, kitaplar, konuflmac lar, program, dan flmanl k hizmetleri ile kiflilerin e lenerek yeniden motive olabilmeleri için onlara ilham vermeyi hedefliyoruz. Bakiye Duran Kiflisel geliflimin ipuçlar verildi 30 Haziran Sal günü, ö renciler TEM Yönetim Gelifltirme Hizmetleri A.fi.'nin kurucular ndan biri olan Tayfun Çalkamake choices that will achieve sustainable development. To Create A Difference You Must Surpass After Toduk, Bakiye Duran with her speech titled To Create A Difference You Must Surpass met with the students. Duran, ultra marathon runner, adventure sportsperson and chemistry teacher, shared her successes achieved with an incredible life story with the students. Within the scope of the training program, FISH training was given to the students by PDR International, Turkey representative Ferda Binatl Gümüfl. The FISH! Philosophy is seen as an invitation for the emergence of our self-confidence and the creative spirit within us. Binatl explained the FISH! philosophy as, Be Aware, Have Fun, Make Happy and Choose Your Attitude. Binatl went on to say, We aim to inspire people to be re-motivated through films showing FISH! experiences, books, speakers, programs and consultancy services. Clues given for self development On Tuesday, June 30, the students met Tayfun Çalkavur, one of the founders of TEM Management Development Services, Inc.. Çalkavur, speaking on the title of Leader Executives of the Future, explained to the students the qualities that a leader must have and what would be done on the way to becoming a leader to the accompaniment of a slide show. Separating the students into groups of three during the training, Çalkavur chose one of the students in each group to be the leader. A mission to be accomplished was given to each group, and a certain time limit

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, TAVCAM, çok değerli siz müşterilerimizin bildiği gibi bir Aile kuruluşu olup 1979 yılından beri müşterilerimize sektörümüze ve ülkemize hizmet edebilmenin memnuniyeti ile yoluna

Detaylı

STAJ RAPORU INTERNSHIP REPORT

STAJ RAPORU INTERNSHIP REPORT STAJ RAPORU INTERNSHIP REPORT ÖĞRENCİ BİLGİSİ STUDENT INFORMATION ADI VE SOYADI NAME AND LASTNAME ÖĞRENCİ NO STUDENT ID PROGRAM / SINIFI PROGRAM / CLASS ÖĞRENİM YILI ACADEMIC YEAR Staj Bilgileri Internship

Detaylı

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program Dr. Erdogan Dogdu Ms. Fisun Talay Erasmus Coordinator External Relations Dept. edogdu@etu.edu.tr ftalay@etu.edu.tr 28 March 2013 Berlin TD-IHK Seminar Content

Detaylı

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES Türkiye de işletmelerde beceri eğitimi uygulaması 3308 sayılı Mesleki ve Teknik Eğitim Kanunu ile yapılmaktadır. The skills training program offered in turkey are

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır.

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. ÖNSÖZ INTRODUCTION Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. Büroseren Mobilyanın eğitim sektöründe temel ilgi

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

EYLÜL/SEPTEMBER 2014

EYLÜL/SEPTEMBER 2014 EYLÜL/SEPTEMBER 2014 WWW.SAMEKS.ORG 1 MÜSİAD Satın Alma Müdürleri Endeksi 30 Eylül 2014, Salı Eylül ayında sanayi sektörü canlanırken, hizmet sektörü hız kaybetti. Sanayi ve hizmet sektörlerini içeren

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, Dear Colleagues, TAVCAM, siz dostlarımızın bildiği gibi, bir aile kuruluşu olup 1979 yılından beri aydınlatma sektöründe size ve ülkemize hizmet etmenin huzuru içinde yoluna devam

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering Engin Avlar Address : Turkey - Tekirdağ - Çorlu - muhittin Home Telephone : 90 (532) 285 52 86 Cell Phone : 90 (532) 285 52 86 E-Mail : enginavlar@hotmail.com Personal Information Total experience : 14

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması CV (curriculum vitae): (Kısa özgeçmiş) (Kaynak: Cambridge Dictionary Online :http://dictionary.cambridge.org/ dictionary/english/cv) (In UK) A short written description

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

January February March 2013 IYLA Trainings and Activities

January February March 2013 IYLA Trainings and Activities January February March 2013 IYLA Trainings and Activities In the months of January February March 2013, various local trainings on 5 different subjects were conducted. In total, our trainers conducted

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 C T U I 1 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute IÇINDEKILER Önsöz Simge ve Kısaltmalar Açıklama 1.Sosyoekonomik

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. SERTÝFÝKALAR Certificates BAYÝLÝKLERÝMÝZ : çelik halat zincir saplý kanca

Detaylı

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr ALISTONE OUR COMPANY Our Company ALISTONE Marble Company has founded by Mr. Ali and Mehmet Başarır in 2005 with a long business life experience started with turning machine manufacturing and respectively

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Çocuk bakımı için yardım

Çocuk bakımı için yardım TURKISH Çocuk bakımı için yardım Avustralya Hükümeti, ailelere çocuk bakımı giderlerinde yardımcı olmak için, şunlar dahil bir dizi hizmet ve yardım sunmaktadır: Onaylı ve ruhsatlı çocuk bakımı için Child

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 21 EKİM 2015 / 21 OCTOBER 2015 2. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YENİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 5*The Green Park Hotel,

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması CV (curriculum vitae): (Kısa özgeçmiş) (Kaynak: Cambridge Dictionary Online :http://dictionary.cambridge.org/ dictionary/english/cv) (In UK) A short written description

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

paketlemenin ötesinde

paketlemenin ötesinde paketlemenin ötesinde beyond packaging www.etkinplastik.com Etkin Plastik Etkin Plastik ve Kalıp Ltd. Şirketi dünyadaki en son teknolojiyi takip eden, kullanan ve gereken yeni teknolojileri geliştiren

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

Software R&D Center. Generate future softwares

Software R&D Center. Generate future softwares Software R&D Center Generate future softwares WHO WE ARE? Served in Bursa R&D Center and İstanbul Service Office with more than 70 qualified staff, Litera is a turkish software company that established

Detaylı

READY-STUDY-GO-AHEAD (http://www.rsgo.eu)

READY-STUDY-GO-AHEAD (http://www.rsgo.eu) READY-STUDY-GO-AHEAD (http://www.rsgo.eu) READY-STUDY-GO-AHEAD (2009-2011) Summary READY-STUDY-GO-AHEAD (2009-2011) will continue and transfer the innovation of the earlier Leonardo Language project for

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey.

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey. Av. Serdar B. SADAY Tel : 0 216 290 13 16 GSM : 0 532 204 28 80 E-mail: serdar@bilgehukuk.gen.tr Av. A. Akın AYSAN Tel :0 216 290 12 20 Gsm :0 505 668 85 90 E- mail: akin@bilgehukuk.gen.tr Address : Bahariye

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

NEAR EAST UNIVERSITY

NEAR EAST UNIVERSITY NEAR EAST UNIVERSITY FOOD ENGINEERING DEPARTMENT STAJ PROGRAM DEFTERİ THE SUMMER PRACTICE DIARY ÖĞRENCİNİN STUDENT S SOYADI, ADI :... SURNAME, NAME ÖĞRENİM YILI :... TRAINING YEAR Haftalık Staj Programı

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları 5. SINIF My Daily Routine 1. 3. UNIT-1 TEST-1 do you go to school? At 8.30 Sevgi Ýlhan Saati ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Where B) Who C) What time D) What 4. A) It's one o'clock.

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

Not: Formu indirdikten sonra, Adobe Reader ile açıp elektronik ortamda doldurabilir ve eposta ile bize gönderebilirsiniz.

Not: Formu indirdikten sonra, Adobe Reader ile açıp elektronik ortamda doldurabilir ve eposta ile bize gönderebilirsiniz. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Mezun Anket Formu ÇANKAYA UNIVERSITY Department of Industrial Engineering Alumni Survey Form Sevgili Endüstri Mühendisliği Mezunları, Çankaya Üniversitesi

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002 Offered by: Bilgisayar Mühendisliği Course Title: SENIOR PROJECT Course Org. Title: SENIOR PROJECT Course Level: Lisans Course Code: CME 4002 Language of Instruction: İngilizce Form Submitting/Renewal

Detaylı

Experiences with Self Consumption Projects

Experiences with Self Consumption Projects Experiences with Self Consumption Projects Özgür SARPDAĞ Business Development Manager 9 th of April, Wednesday Solarpraxis PV Power Plants Turkey New Energy Renewable Energy Index 1. ELSE Enerji References

Detaylı

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı

SEN-DE-GEL ASSOCIATION 2013 ANNUAL REPORT

SEN-DE-GEL ASSOCIATION 2013 ANNUAL REPORT SEN-DE-GEL ASSOCIATION 2013 ANNUAL REPORT Tel: +90 216 465 3941 Fax: +90 216 465 2179 e-mail: info@sen-de-gel.org www.sendegel.org.tr Part 1. Management Bodies Part 2. 2013 Activities CONTENTS I. Animal

Detaylı

Dünya Bankası İşletme Araştırması. Örneklem Yönetimi

Dünya Bankası İşletme Araştırması. Örneklem Yönetimi Dünya Bankası İşletme Araştırması Örneklem Yönetimi Istanbul Türkiye, 27-30 Temmuz, 2015 UYGULAMADA ÖRNEKLEM TASARIMI Araştırmanın temsiliyeti için önemlidir. Fakat, bazı pratikle ilgili konular var Dünya

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

NURSİMA GROUP Chairman of the Executive Board. NURSİMA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı

NURSİMA GROUP Chairman of the Executive Board. NURSİMA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Hakkımızda / Vizyonumuz / Değerlerimiz 1995 yılında ırakta faaliyete başlayan grup 2008 yılında kurulan NURSIMA Grubu, başarılı geçmişiyle Irak ın önde gelen grupları arasında yer almakta ve gida sektöründe

Detaylı

STAJ RAPORU TRAINING REPORT

STAJ RAPORU TRAINING REPORT STAJ RAPORU TRAINING REPORT ÖĞRENCİ BİLGİSİ STUDENT INFORMATION ADI VE SOYADI :... NAME AND LASTNAME BÖLÜMÜ :... DEPARTMENT ÖĞRENİM YILI :... TRAINING YEAR Adres/Address: T.C.OKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK

Detaylı

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress 16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress İstanbul Expo Center İstanbul / TURKEY Sponsorluk, hedef kitlenizin

Detaylı

Barometre 2014-II. Barometer

Barometre 2014-II. Barometer Barometre 2014-II Barometer YASED Barometre Anketi sorularının hazırlanmasındaki katkılarından ötürü Yöntem Research Consultancy Ltd e teşekkürlerimizi sunarız. We extend our sincere thanks to Yöntem Research

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

CMPE Program Educational Objectives Employer Survey English Turkish - 2014

CMPE Program Educational Objectives Employer Survey English Turkish - 2014 #1 CMPE Program Educational Objectives Employer Survey English Turkish - 2014 COM PLETE Collector: New Email Invitation (Email) Started: Thursday, April 10, 2014 1:20:02 AM Last Modified: Thursday, April

Detaylı

Arkasýnda dev bir teknoloji ve Ar-Ge yatýrýmý bulunduran Fýrat Çelik Kapýlarý, hayatýnýzý kolaylaþtýrmak ve yaþadýðýnýz mekanlarý daha güvenli hale getirmek için ü ret i l m e k te d i r. Amacýmýz; daha

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi nde iktisat yüksek lisans eğitimi tezli ve

Detaylı

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir?

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? SBS PRACTICE EXAM 4 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? 4. Düşünce balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcüğü seçiniz. You are not a hardworking student, Mike! Jeff is a/an friend.

Detaylı

Students can get almost everything they need near the university campus. Student: Öğrenci Can: -ebilmek get: almak, sahip olmak, erişmek

Students can get almost everything they need near the university campus. Student: Öğrenci Can: -ebilmek get: almak, sahip olmak, erişmek MESLEKİ İNGİLİZCE I DERSİ - 1. HAFTA ÇEVİRİ METİNLERİ 1. NEW YORK UNIVERSITY New York University is in Greenwich Village. in: içinde, -de/da Village: köy, kasaba New York Üniversitesi Greenwich kasabasındadır.

Detaylı

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com DELTA KABLO Türk kablo sektörünün en büyük

Detaylı

O.4.2 Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. 1. O.2.11 Okuduklarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. 1

O.4.2 Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. 1. O.2.11 Okuduklarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. 1 O.4.2 Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. O.2. Okuduklarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. Y.2.6 Yazılarında söz varlığından yararlanır. 2 O.2.3 Okuma öncesi okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili

Detaylı

MAVİ YUNUSLAR SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ

MAVİ YUNUSLAR SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ ÖZEL ASÇAY ANAOKULU MAVİ YUNUSLAR SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ Hazırlayan:HATİCE DEVECİ ÖĞRETMENİN MESAJI: MERHABA; 13.10.2014-17.10.2014 tarihleri arasında uygulanan etkinlikleri sizlere sunmaktayım. SEVGİLERLE

Detaylı

PROJE, İMALAT, SERVİS

PROJE, İMALAT, SERVİS HİZMET KATALOĞU SERVICE BROCHURE PROJE, İMALAT, SERVİS PROJECT, PRODUCTION, SERVICE 2010 TR-EN ÖNSÖZ INTRODUCTION B.N.:34/14.01/9310 B. N.:01.09.0218.513 Onurmak ısı sistemleri 2001 yılında Onur Metal

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006)

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) Country : Turkey Province : KÜTAHYA Name Of The Organisation : TAMDER Tüm Aktif Memurlar Derneği (The Association of Active Officers) Address

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make

ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make payment to the Government. MUHASEBECİ: Kişilerin veya

Detaylı