GAP'l ö renciler, KOZA lar ndan ç kt GAP students come out of their COCOON s

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAP'l ö renciler, KOZA lar ndan ç kt GAP students come out of their COCOON s"

Transkript

1 ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ GAP'l ö renciler, KOZA lar ndan ç kt GAP students come out of their COCOON s

2 10 GAP'l ö renciler, KOZA lar ndan ç kt GAP students come out of their COCOON s Türkiye, 2008 y l nda en çok yat r m çeken ülkeler aras nda 20. s rada yer ald 38 YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher Piraye Antika Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 34 In 2008, Turkey ranked 20th among the countries that have attracted the highest investment inflows Genel Yay n Yönetmeni ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü / Chief Editor Mustafa Alper Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul Yay n Kurulu / Publication Board Mete Hüsemo lu, Dilek Yard m, Tamer Haflimo lu, Adnan Nas, Atilla Yerlikaya, Günseli Özen Ocako lu, Necla Zarakol Yay n Türü / Publication type Yayg n Süreli / Periodical Bask Tarihi / Date of publishing Ekim / October 2009 Yönetim Yeri / Head Office YASED Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul Tel: (0212) Yaz flleri / Editors Serpil Kaya, Hande Akkafl, Savafl Batmaz Serpil Ifl ldar (YASED), P nar Karaman (YASED) Görsel Uygulama / Visual Application P nar Gazanfer Müjgân Ero lu Murat Helvac Reklam & Halkla liflkiler / Advertisement & PR Yeliz Dönmez Gülflah Marhan Yap m / Production Rota Yay n Yap m Tan t m Tic. Ltd. fiti. Prof. N. Mazhar Ökten Sok. No.1 Rota Binas fiiflli- stanbul Tel: Bask ve Cilt / Printing Tor Ofset San. Tic. Ltd. fiti. mam Çeflme Caddesi No: 26/2 Ayaza a fiiflli- stanbul Tel: (PBX) letiflim Adresi / Contact Address YASED Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul Tel: (0212) Dergide yer alan yaz ve foto raflar n tamam ya da bir k sm YASED in izni al nmadan hiçbir flekilde kullan lamaz. 22 Türkiye potansiyeli büyük, güzel ve modern bir ülke Türkiye iyilefliyor, al m gücü art yor ve gelecekte gerçekten önemli bir ülke olacak diyen Avusturya Ticari Konsolosu Marco Garcia, Avusturya'n n gözünden Türkiye'yi de erlendirdi. Turkey is a beautiful and modern country with great potential The Trade Consul of Austria Marco Garcia, saying Turkey is improving, its purchasing power is increasing, and will be a really important country in the future, evaluated Turkey from the viewpoint of an Austrian. 28 Kurumsal Yönetim Çal flma Grubu, YASED üyelerine Türkiye'nin kurumsal yönetim standartlar n belirleme f rsat n veriyor The Corporate Governance Working Group gives new opportunities to YASED members to establish Turkey's Corporate Governance Standards YASED Yeni Teflvik Sistemi semineri düzenledi Yeni Teflvik Sistemi Semineri 1 Ekim tarihinde YASED taraf ndan düzenlendi. YASED organized a seminar on the New Incentive System YASED organized a seminar titled The New Incentive System on October 1st. Barometre Araflt rmas, krizin ancak 2010'dan sonra son bulaca na iflaret ediyor YASED, 2009 y l n n ikinci Barometre Araflt rmas 'n n sonuçlar n kamuoyuna aç klad. Barometer Survey indicates that the crisis will end only after 2010 YASED has disclosed the results of its second Barometer Survey of stanbul Modern'de bir Sarkis sergisi: Site stanbul Modern Sanatlar Müzesi, ça dafl sanat sahnesinin önemli isimlerinden biri olan Sarkis Zabunyan' n Site adl sergisine ev sahipli i yap yor. A Sarkis exhibition at Istanbul Modern: Complex Istanbul Modern Art Museum is hosting the exhibition of one of the important names of the contemporary art scene, Sarkis Zabunyan, titled Complex.

3 Değerli Okuyucularımız, Dear Readers, ED TÖR / EDITOR Mustafa ALPER YASED Genel Sekreteri YASED Secretary General Dergimizin 2009 Ekim say s nda YASED olarak gerçeklefltirdi imiz faaliyetlere ve önceki say lar m zda oldu u gibi ekonomi ve ifl dünyas ndaki geliflmelere yer verdik. Yönetim'den bölümümüzde YASED Yönetim Kurulu Üyesi brahim Aybar, otomotiv sektörüne krizin etkileri ve sektörde uluslararas yat r mlar üzerine görüfllerini bizlerle paylaflt. Bu say m z n Yol Haritas bölümünde Avusturya Ticari Konsolosu Marco Garcia ile Avusturya'daki ifl ve yat r m ortam, Avusturyal flirketlerin Türkiye'ye bak fl aç s ve özellikle enerji yat r mlar üzerine gerçeklefltirdi imiz röportaj okuyabilirsiniz. Dergimizin Genifl Aç bölümünde YASED stihdam ve E itim Çal flma Grubu taraf ndan hayata geçirilen ve Dergimizin önceki say lar nda da yer verdi imiz Koza Projesi yer al yor. Staj dönemi olan Temmuz ve A ustos aylar nda yaflananlar keyifle okuyaca n za inan yoruz. Çal flma Gruplar bölümünde ise 2009 y l nda faaliyete geçirilen Kurumsal Yönetim Çal flma Grubu'na yer verdik. Grubun kurulufl amac, faaliyetleri ve üzerinde çal flt konular Çal flma Grubu Baflkan Adnan Akan ile gerçeklefltirdi- imiz söyleflide okuyabilirsiniz. Dergimizin Genifl Aç bölümünde YASED stihdam ve E itim Çal flma Grubu taraf ndan hayata geçirilen ve Dergimizin önceki say lar nda da yer verdi imiz Koza Projesi yer al yor. Staj dönemi olan Temmuz ve A ustos aylar nda yaflananlar keyifle okuyaca n za inan yoruz. In this October 2009 issue of our Magazine you will find, as in our previous issues, the activities we have accomplished as YASED, and the recent developments in the economy and business world. YASED Board Member brahim Aybar shares his views in our 'From the Board' section, on the impacts of the crisis on Turkey's automotive sector and the FDI prospects. In the Road Map section of this issue, we present an interview made with Marco Garcia, the Trade Consul of Austria, on the business and investment environment in Austria, Austrian companies' perspectives towards Turkey, and energy investments in particular. Our Wide Angle section narrates the Koza Project accomplished by YASED's Employment and Training Working Group. Although the earlier phases of the project were featured in our former issues, we believe you will much enjoy reading the summer practice stories experienced in July and August. The guest of this issue's Working Groups section is the Corporate Governance Working Group, which was set up in You will read about the objectives and the activities of the working group and the issues worked on, in the interview made with the chairman of the working group, Adnan Akan. Bu say m z n Büyüteç bölümünde YASED'in Eylül ay ile birlikte h zlanan faaliyetlerini okuyabilirsiniz. Yer verdi imiz ilk etkinlik, 17 Eylül tarihinde dünya ile efl zamanl olarak aç klad m z dünyadaki ve Türkiye'deki yat r mlar konusunda son derece önemli verileri içeren UNCTAD - Dünya Yat r m Raporu Bas n Toplant s. Bir di er etkinli imiz de 29 Eylül tarihinde düzenledi miz bas n toplant s nda aç klad m z alt ayda bir güncellenen, üyelerimizin geçmifl dönem de erlendirmeleri ve gelecek dönem tahminlerini içeren Barometre Anketi. Ve son olarak, yer verdi imiz bir di er etkinli imiz 1 Ekim tarihinde, 2009 y l ortas nda yenilenen teflvik mevzuat na iliflkin olarak, yeni sistemin getirdiklerini tart flmak üzere Hazine Müsteflarl yetkililerinin katk lar yla düzenledi imiz "Yeni Teflvik Sistemi ve Uygulamalar " konulu seminer oldu. Kronometre bölümümüzde de her zaman oldu u gibi Üyelerimizin okuyucular m zla paylaflmak istedi i sosyal sorumluluk projelerine iliflkin flirket haberlerini okuyabilirsiniz.bu saym z n Sosyal Günce bölümünde 11. Uluslararas stanbul Bienali ve Sarkis Zabunyan' n stanbul Modern Sanat Müzesi'nde sergilenen Site adl sergisine yer verdik. Our Wide Angle section narrates the Koza Project accomplished by YASED's Employment and Training Working Group. Although the earlier phases of the project were featured in our former issues, we believe you will much enjoy reading the summer practice stories experienced in July and August. In the Magnifier section of this issue, you will read about YASED activities, which have gained momentum in September. The first one of these is the UNCTAD World Investment Report Press Meeting held on 17 September, where YASED unveiled simultaneously all over the world extremely significant data concerning FDI in the world and in Turkey. Another YASED activity is the Barometer Survey, which reflects the evaluations of our members for the previous term and their expectations for the coming one, the results of which YASED shared with the public by a press meeting held on 29 September. Finally, the last activity we feature in this issue is The New Incentive System and Its Implementation seminar organized on October 1 st, with the contribution of the officials of the Undersecretariat of Treasury, with the objective to discuss the amendments introduced by the new incentive scheme, which was put into effect in the middle of As before, you can find in our Chronometer section, the social responsibility projects our member companies want to share with our readers. In the Social Diary section of this issue, you will read about the 11th International Istanbul Biennial and Sarkis Zabunyan's Site exhibition currently on display at Istanbul Museum of Modern Art. Eylül ay ile birlikte ivme kazanan ifl ve ekonomi dünyas nda, y l n son aylar n daha olumlu bir havada geçirmek dile iyle. Pleased to observe the momentum the business and economy world has gained in September, we now hope that the remaining months of the year will be more promising.

4 6 yönetim den/from the board from the board/yönetim den 7 YÖNET M DEN FROM THE BOARD brahim Aybar YASED Yönetim Kurulu Üyesi YASED Board Member Otomotiv sektörünün önemi Bugün otomotiv sektörü, geliflmifl, hatta geliflmekte olan ülkeler için kilit sektör rolündedir. Güçlü bir otomotiv sektörü, sanayileflmifl ülkelerin ortak özelliklerinden biri olarak dikkat çekmektedir. Otomotiv sektörünün bu kadar büyük bir öneme sahip olmas n n bafll ca nedeni, sektörün di er sektörlerle olan yak n iliflkisidir. Otomotiv sektörü, baflka birçok sektörün ürettiklerinden yararlan r; bunlar n bafl nda otomotiv yan sanayii, demir-çelik, cam, plastik, tekstil, elektronik ve elektrik sektörleri gelir. Türkiye'de otomotiv sanayisinin geliflmesinin en büyük etkenlerinden biri üretim alan ndaki geliflmelerdir. Bugün Türkiye, büyük otomobil üreticilerinin dünya üretim üslerinden biri haline gelmifltir. Türkiye'de üretilen ve ihraç edilen otomobiller üretim kalitesiyle ihraç edildi i ülkelerde be- eni toplamaktad r. leri teknolojinin Türkiye'ye transfer edilmesiyle birlikte, Türk otomotiv sanayisinin üretim kalitesi artm fl, bu da otomotiv sanayisini ve bütün sektörün geliflmesini ve büyümesini sa lam flt r. Firmalar n n ihracat projelerinin bafllamas yla birlikte, ihracat n d fl ticaret içindeki pay artmaya bafllam flt r. çinde bulundu umuz küresel ekonomik kriz Türkiye'de otomotiv sektörünü de olumsuz etkilemifltir. Mart 2009'da al nan bir karar ile binek otomobilde 1600 cc alt binek araçlarda yüzde 37 olan ÖTV yüzde 18'e düflürüldü. 15 Haziran 2009'da ise bu oran 9 puan art r larak deste e devam edildi. ÖTV indirimi boyunca sektörde yaflanan hareketlilik stoklar n azalmas na yard mc oldu, otomotiv sanayiinde çarklar döndü, iflçiler yeniden fabrikalara ça r ld. K sa çal flma ödene i taleplerinden vazgeçildi. Tüketici de fiyat avantaj n görünce talebini öne çek- Bugün Türkiye, büyük otomobil üreticilerinin dünya üretim üslerinden biri haline gelmifltir. Türkiye'de üretilen ve ihraç edilen otomobiller üretim kalitesiyle ihraç edildi i ülkelerde be eni toplamaktad r. leri teknolojinin Türkiye'ye transfer edilmesiyle birlikte, Türk otomotiv sanayisinin üretim kalitesi artm fl, bu da otomotiv sanayisini ve bütün sektörün geliflmesini ve büyümesini sa lam flt r. Turkey today, has become one of the world's production bases of major automotive manufacturers. Cars produced in and exported from Turkey are appreciated in the countries they are marketed to, on account of their production qualities. Thanks to the transfer of developed technologies to the country, the production quality of Turkey's automotive industry has improved, which in turn has paved way for the development and growth of the automotive industry and the entire sector. The importance of the automotive sector The automotive sector plays the role of a key sector today for developed and even developing countries. A strong automotive sector is one of the common features of industrialized countries. The main reason to the importantance of the automotive sector is its close involvement with other economic sectors. The automotive sector makes use of the end products of many other sectors, mainly the automotive parts industry, and iron & steel, glass, plastics, textile, electric and electronic sectors. The development of automotive sector in Turkey has mainly been on the manufacturing side. Turkey today, has become one of the world's production bases of major automotive manufacturers. Cars produced in and exported from Turkey are appreciated in the countries they are marketed to, on account of their production qualities. Thanks to the transfer of developed technologies to the country, the production quality of Turkey's automotive industry has improved, which in turn has paved way for the development and growth of the automotive industry and the entire sector. The share of automotive sector exports within Turkey's foreign trade has increased in line with the initiation of export projects by automotive companies. The ongoing global economic crisis has also influenced the automotive sector in Turkey adversely. The Special Consumption Tax (SCT) rate for passenger cars under 1600 cc was decreased from 37% to 18% by a decree in March The support continued after 15 June 2009 as well, but with an increase of 9 points. The liveliness experienced in the sector during the SCTreduction period helped the stocks to decline, the automotive plants started working again and workers were called back to work. Short-time working compensation requests were withdrawn. Consumers, distinguishing the price advantages available, pulled their demands forward and an intensive buying period was experienced. The SCT-cut also contributed to the

5 8 yönetim den/from the board from the board/yönetim den 9 ti ve yo un bir al m dönemi bafllad. Bunlar n yan s ra ÖTV indirimi kamu maliyesine de yarad, ek vergi geliri elde edildi. Bilindi i gibi ülkemizde kay t ve tescilde al nan vergiler çok yüksek, buna karfl l k al m gücü düflük. Yap lan bir araflt rma, Türkiye'de yeni otomobil sat fl na uygulanan toplam vergi yükü, Danimarka'dan sonra Avrupa'da ikinci en yüksek oran oldu unu ortaya ç kard. Ülkemizde kifli bafl na gelire oranla Avrupa'da en yüksek vergi yükü Türkiye'de bulunuyor. Bu durumda ya vergiler düflecek, fiyat ucuzlayacak ya da al m gücü artt r lacak. Al m gücünün yükseltilmesinin makroekonomik geliflmelere ba l zor ve uzun vadeli bir süreç oldu unu biliyoruz. Oto anahtar teslim fiyatlar n düflürmenin en etkin ve h zl çözümü vergi indirimine dayan yor. Ayr ca Kyoto Anlaflmas 'n imzalam fl, Euro 4 standartlar n uygulamaya bafllam fl bir ülke olarak y lbafl nda Euro 5 standartlar na geçece imizi hat rlatmak istiyorum. Halen Türkiye'de 3 milyon otomobil - hafif ticari ve 1 milyona yak n zirai ve offroad araç dolas y s yla 16 yafl ve üzeri motorlu tafl t say s 4 milyonu buluyor. Bu araçlar n çevre standartlar na uyumlu, trafik güvenli i tam ve yeni teknolojillerle donat lm fl araçlarla de iflimini sa lamak üzere bir deste in var olmas büyük önem tafl maktad r. TÜ K'in en son yay mlad nüfus ve motorlu kara tafl tlar istetiklerine göre, nüfusu 71 milyon 517 bin 100 olan Türkiye'de Mart 2009 itibar yla trafi e kay tl 6 milyon 872 bin 598 adet otomobil bulunuyor. Bir baflka ifadeyle ülkemizde yaklafl k 11 kifliye bir otomobil düflüyor. Türkiye'nin otomobil varl bak m ndan Avrupa Birli i ülkelerinin çok gerisinde oldu unu belirtti. Ülkemizde her kifliye düflen otomobil say s 100 civar ndayken AB ülkelerinde bu rakam 500`ün üzerindedir. Bu rakamlar gösteriyor ki; Türkiye'de hala otomobil al m konusunda ciddi bir potansiyel var. Türkiye'nin, yerli bir otomobil markas na sahip olmamas nedeniyle global markalar n yat r m yapmalar na ihtiyac aç kt r. public finance and additional tax revenues were collected. As you know, the taxes collected in our country during vehicle registration are extremely high although the purchasing power is in general low. A research has demonstrated that Turkey ranks second in Europe after Denmark with regard to the tax burden on new car sales. The highest tax burden per capita income in Europe is in Turkey. So either the tax rates will drop and the prices will subsequently fall, or the purchasing power will be raised. We know that increasing purchasing power is a complicated and long-term process, that is dependent on macroeconomic developments. The most effective and rapid way of decreasing turnkey car prices goes through tax cuts. I would also like to remind that we, as a country having signed the Kyoto Protocol and having started implementing Euro 4 standards, are going to switch to Euro 5 standards at the beginning of next year. The number of motor vehicles aged 16 and over currently amount to 4 million in Turkey. Whereas 3 million of these are passenger cars and light commercial vehicles, the number of agricultural and off-road vehicles in this category is around 1 million. The existence of a support, that would facilitate the replacement of these vehicles with vehicles equipped with new technologies and comprehensive traffic safety equipment, and which conform to environmental standards is extremely important. According to the latest population and registered road motor vehicle figures unveiled by the Turkish Statistical Institute (TURKSTAT); there are 6,872,698 registered cars in Turkey as of March 2009, and the population of the country 71,517,100. In other words, there is approximately 1 car for every 11 persons in our country. This is an indication that Turkey is far behind EU states, regarding the number of cars per capita. Whereas the number of cars per 1,000 people is around 100 in our country, this figure exceeds 500 in EU countries. These figures demonstrate that there is yet a considerable potential in Turkey for car purchases. It is evident that Turkey necessitates global brand investments to ç pazar devaml canl ve geliflir tutarsak bu global markalar Türkiye'nin potansiyeline inan r ve ülkemize yat r m yapar dolay s yla ekonomimize katk sa lan r. KOB 'ler de bu büyük yat r mlar n sonucu ortaya ç kan büyük sanayi faaliyetleri çerçevesinde geliflir ve büyür. Onun için global markalar n Türkiye'ye ilk aflamada ithal edilen araçlar n n sat fl ndan çekinmemek gerekir çünkü ürününü Türkiye'de satabilen bir marka ülkemizde yat r m düflünecektir. Özellikle Avrupa pazarlar nda yeni teflvik tedbirlerinin devreye konmas yla Avrupa'da kurulu fabrikalar n kapasite kullanmalar imkan ortaya ç kt. Bu nedenle bizdeki kapasitelerin daha çok iç pazara yönelmesi ile verimli çal flma imkanlar var. Bu da iç pazar n canl olmas n gerektiriyor. O nedenle otomobil fiyatlar n n ucuzlamas dolay s yla buradaki en önemli faktör olan vergi yükünün azalt lmas hayati önem tafl yor. AB'de motorlu tafl t tescilindeki vergi yükünün araç fiyat na göre yüzde 20'ler mertebesinde kalmas, bizde ise yüzde 62 ila yüzde 17 aras nda de ifliyor olmas konunun hayatiyetini net bir flekilde ortaya koyuyor. brahim Aybar-Renault Mais Genel Müdürü Türkiye'nin, yerli bir otomobil markas na sahip olmamas nedeniyle global markalar n yat r m yapmalar na ihtiyac aç kt r. ç pazar devaml canl ve geliflir tutarsak bu global markalar Türkiye'nin potansiyeline inan r ve ülkemize yat r m yapar dolay s yla ekonomimize katk sa lan r. KOB 'ler de bu büyük yat r mlar n sonucu ortaya ç kan büyük sanayi faaliyetleri çerçevesinde geliflir ve büyür. Onun için global markalar n Türkiye'ye ilk aflamada ithal edilen araçlar n n sat fl ndan çekinmemek gerekir çünkü ürününü Türkiye'de satabilen bir marka ülkemizde yat r m düflünecektir. its automotive sector, since it does not have a domestic car brand. If we keep the domestic market lively and growing, global brands confide in Turkey's potential will invest here and thus contribute to the economy. Consequently SMEs develop and grow in the framework of large industrial operation that comes into being as an outcome of large investments. It is therefore needless to be concerned by the sales made by global brands of the vehicles they import in the beginning, because the brand which can market its products in Turkey will consider investing here. The automotive plants in Europe have found new opportunities to utilize their capacities in European markets, as a result of the recent subsidies put into effect. The plants in our country can therefore work efficiently if they are oriented to the domestic market. This necessitates the domestic market to be lively. Car prices therefore need to drop and this requires the key cost factor, namely the tax burden, to be decreased. Motor vehicle registration fee in the EU amounts to around 20% of a vehicle price. The fact that this fee amounts to 62% - 117% of the vehicle price in Turkey, clearly underlines the significance of the problem. brahim Aybar-Renault Mais, General Manager It is evident that Turkey necessitates global brand investments to its automotive sector, since it does not have a domestic car brand. If we keep the domestic market lively and growing, global brands confide in Turkey's potential will invest here and thus contribute to the economy. Consequently SMEs develop and grow in the framework of large industrial operation that comes into being as an outcome of large investments. It is therefore needless to be concerned by the sales made by global brands of the vehicles they import in the beginning, because the brand which can market its products in Turkey will consider investing here.

6 10 genifl aç /wide angle GAP'l ö renciler, KOZA lar ndan ç kt GAP students come out of their COCOON s wide angle/genifl aç 11 YASED, Koza Projesi yle GAP Bölgesi'nde eğitim gören 124 öğrenciye staj imkanı sağladı. Proje, öğrencilerin uluslararası firmaların iş yapış sistemlerini şirket merkezlerinde öğrenmelerini ve staj dönemi süresince edindikleri deneyimleri, gelecekte bölgeleri ve kişisel gelişimleri için kullanabilmelerini sağlamayı hedefliyor. YASED has provided internship opportunities for 124 students studying in the GAP (Southeastern Anatolia Project) area with its Koza (Cocoon) Project. The project aims to allow students to learn the business systems of international companies at the company headquarters and to apply what they have learned during their internship for their region and their personal development in the future. Koza Projesi ilk dönem staj ö rencileri First group of internship students of Koza Project YASED'in, gençlere yeni olanaklar sa layan Koza Projesi'ni, YASED bünyesinde faaliyetlerini yürüten stihdam ve E itim Çal flma Grubu haz rlad. Prof. Dr. Yeflim Toduk'un liderli- inde oluflturulan alt çal flma grubu taraf ndan haz rlanan projeyle, GAP Bölgesi'nde üniversite e itimi alan 124 ö renciye, 2009 yaz döneminde YASED üyesi flirketlerde 1 ay süreyle staj imkan sa land. Ad yaman, Batman, Diyarbak r, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, fianl urfa ve fi rnak olmak üzere 9 ildeki üniversiteleri kapsayan Koza Projesi, GAP daresi'nden de tam destek ald. Proje kapsam nda staj yapacak ö renciler, YASED üyesi flirketlerin insan kaynaklar sorumlular ndan oluflan profesyonel bir ekip taraf ndan yap lan mülakatlarla seçildi. A rl kl olarak 3. ve 4. s n flardan seçilen ö renciler, bu programlarda, liderlik, giriflimcilik ve kiflisel geliflim gibi konularda e itim alarak, kendi bölgelerinden ifl dünyas n n önemli isimlerinin baflar öykülerini dinlediler. YASED's Koza Project, providing new opportunities for young people, was prepared by the Employment and Education Working Group, active within YASED. With the project prepared by a working subgroup created under the leadership of Prof. Dr. Yeflim Toduk, a 1-month long internship YASED member companies during the summer of 2009 was provided for 124 university students from the GAP-Region. The Koza Project encompassing the universities in 9 provinces, namely Ad yaman, Batman, Diyarbak r, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, fianl urfa and fi rnak, received full support from the GAP Administration. The students to be apprenticed within the scope of the project were chosen through interviews with a professional team made up of the human resources responsibles of the YASED member companies. Students, mainly chosen from 3. and 4. grades, received training on subjects such as leadership, entrepreneurship and personal development, and heard the success stories of important names in the business world that come from their own region.

7 12 genifl aç /wide angle wide angle/genifl aç 13 Kendine güvenen bireyler yetifltirilmesi hedefleniyor Prof. Dr. Yeflim Toduk 29 Haziran 2009 Pazartesi günü stanbul Ticaret Üniversitesi'nde ilk grupta yer alan staj ö rencilerinin e itim program bafllad. E itim program n n aç l fl YASED Genel Sekreteri Mustafa Alper taraf ndan yap ld. Daha sonra YASED stihdam ve E itim Çal flma Grubu Baflkan ve YASED Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Koçak ö rencilerle e itim sistemi üzerine bir sohbet gerçeklefltirdi. Ö renciler interaktif sohbet s ras nda, e itim ald klar üniversitelerde ve flehirlerde karfl laflt klar zorluklar, üniversiteden mezun olduktan sonra neler yapmak istediklerini, hayallerini, flehirlerini gelifltirmeye ve istihdam sa lamaya yönelik projelerini anlatt lar. Ayr ca ö renciler, Koza Projesi sayesinde kendilerini gelifltirmek istediklerini ve bu projeyle hayallerine bir ad m daha yaklaflabileceklerini ifade etti. Koçak'tan sonra ö rencilerle bir araya gelen Amrop International orta Prof. Dr. Yeflim Toduk, yapt sunumla projeyi detayl olarak ö rencilere anlatt. Koza Projesi yle kendine güvenen bireyler yetifltirmeyi hedeflediklerini söyleyen Toduk: Bizler, sizlerin bölgelerinizi gelifltirecek olan giriflimciler olman z istiyoruz. Ekonomimizin gündemlerinden bir tanesi de sürdürülebilir kalk nma. Bulundu unuz bölgede kalk nma sa lamak için hem profesyonellik hem de liderlik vas flar na sahip olmal s n z. Takipçisi olan herkes liderdir. Sizler, Koza Grubu'nun ilk önderleri olacaks n z. Bu yüzden size çok güveniyoruz dedi. Projenin misyonunu; Özgüveni yüksek, iletiflim yetene i güçlü ve bilgili gençler yetifltirmek olarak tan mlayan Toduk, üniversite mezunlar n n, Türkiye'nin en temel sürdürülebilir sermayesi oldu unu ifade etti. Toduk, GAP la ilgili hayallerini ise The aim is to develop individuals with self-confidence. The training program for the apprentice students in the first group started on Monday, 29 June 2009 at the Istanbul University of Commerce. The opening of the training program was executed by YASED Secretary General Mustafa Alper. After that, Erdem Koçak, YASED Employment and Education Working Group Chairman and YASED Board Member, talked to the students about the training system. During the interactive talk, the students told about the difficulties they encounter in the universities they are attending and in the cities where they live, what they want to do after they graduate, their dreams, their projects aimed at developing their cities and creating employment. The students also expressed their wish to develop themselves through the Koza Project, and their belief that this project would bring them a step closer to their dreams. Amrop International partner Prof. Dr. Yeflim Toduk, who spoke to the students after Koçak, explained the project in detail to the students with her presentation. Toduk, pointing out that they aimed developing self-confident individuals, said, We want you to become entrepreneurs that develop your regions. One of the items on the agenda of our economy is sustainable development. In order to achieve development in your region you must have both professionalism and leadership qualities. Every person who has a follower is a leader. You are going to be the first leaders of the Koza Group. That is why we have confidence in you. Defining the mission of the Project as Bringing up highly selfconfident, knowledgeable young people with strong communication abilities, Toduk pointed out that university graduates were the most basic sustainable capital of Turkey. Toduk went on to relate her dreams about GAP: We dream of GAP as a region known for peace among cultures, an example with its development and where investments increase several fold. The young people of GAP will undertake a most important role and flöyle anlatt : GAP', kültürleraras bar flla an lan, geliflimiyle örnek olan ve yat r m n katlanarak artt bir bölge olarak hayal ediyoruz. GAP Bölgesi'ndeki gençlik, son derece önemli bir rol üstlenecek ve sürdürülebilir kalk nmay sa layacak seçimler yapacak. Fark Yaratmak çin Fark Atmal s n z Toduk'un ard ndan, ö rencilerle Fark Yaratmak çin Fark Atmal s n z bafll kl konuflmas yla Bakiye Duran bulufltu. Ultra maratoncu, macera sporcusu ve kimya ö retmeni olan Duran, inan lmaz bir hayat öyküsüyle gelen baflar s n, ö rencilerle paylaflt. E itim program kapsam nda PDR International, Türkiye temsilcisi Ferda Binatl Gümüfl taraf ndan ö rencilere, FISH! e itimi verildi. FISH! Felsefesi, özgüvenimizin ve içimizdeki yarat c ruhun ortaya ç kabilmesi için bir davetiye olarak görülüyor. Binatl, FISH! Felsefesi'nin prensiplerini Fark nda Ol, E len, Mutlu Et ve Tutumunu Seç olarak aktard. Binatl sözlerine flöyle devam etti: FISH! tecrübelerinin yer ald filmler, kitaplar, konuflmac lar, program, dan flmanl k hizmetleri ile kiflilerin e lenerek yeniden motive olabilmeleri için onlara ilham vermeyi hedefliyoruz. Bakiye Duran Kiflisel geliflimin ipuçlar verildi 30 Haziran Sal günü, ö renciler TEM Yönetim Gelifltirme Hizmetleri A.fi.'nin kurucular ndan biri olan Tayfun Çalkamake choices that will achieve sustainable development. To Create A Difference You Must Surpass After Toduk, Bakiye Duran with her speech titled To Create A Difference You Must Surpass met with the students. Duran, ultra marathon runner, adventure sportsperson and chemistry teacher, shared her successes achieved with an incredible life story with the students. Within the scope of the training program, FISH training was given to the students by PDR International, Turkey representative Ferda Binatl Gümüfl. The FISH! Philosophy is seen as an invitation for the emergence of our self-confidence and the creative spirit within us. Binatl explained the FISH! philosophy as, Be Aware, Have Fun, Make Happy and Choose Your Attitude. Binatl went on to say, We aim to inspire people to be re-motivated through films showing FISH! experiences, books, speakers, programs and consultancy services. Clues given for self development On Tuesday, June 30, the students met Tayfun Çalkavur, one of the founders of TEM Management Development Services, Inc.. Çalkavur, speaking on the title of Leader Executives of the Future, explained to the students the qualities that a leader must have and what would be done on the way to becoming a leader to the accompaniment of a slide show. Separating the students into groups of three during the training, Çalkavur chose one of the students in each group to be the leader. A mission to be accomplished was given to each group, and a certain time limit

President & CEO, GE International

President & CEO, GE International T ü r k i y e n i n g e l e c e i n d e k i yat r mlar n enerji ve altyap gereksinimleri b e l i r l e y e c e k. Energy and infrastructure requirements will drive Turkey s investments in the future. Baflkan

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu. The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan

YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu. The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan 12 YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu Adnan Nas: Ekonomide

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

Göçte 50. y l 50th years at emigration

Göçte 50. y l 50th years at emigration Göçte 50. y l 50th years at emigration içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul kapak konusu /

Detaylı

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher Tahir Uysal Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 8 Baflkan Tahir Uysal ile yeni dönemde YASED Uluslararas Yat r mc lar Derne

Detaylı

Global Dalgalanman n Yans malar Reflections of the Global Fluctuation

Global Dalgalanman n Yans malar Reflections of the Global Fluctuation Global Dalgalanman n Yans malar Reflections of the Global Fluctuation YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher Tahir Uysal Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul Genel

Detaylı

YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul

YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 12 Türkiye bankac l k sektöründe iddial bir ülke Baflar benim için kiflisel

Detaylı

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:20 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2010 Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU M. M. van Gulpen : Paola Lancellotti: Ali Eser:

Detaylı

YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008. Özdemir Ataseven: As l flveren Alt flveren liflkisi (I)

YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008. Özdemir Ataseven: As l flveren Alt flveren liflkisi (I) YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008 Mehmet DOMAÇ: Tersanelere Giren Herkes E itilmeli Mehmet DOMAÇ: Every One Entering into the Shipyards Must Be Trained Yaflar Duran Aytafl: Gemi

Detaylı

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:12 MART-N SAN / March-April 2009 Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan: Türk Gemi Sanayicileri

Detaylı

A dan Z ye. Notes on EXPO KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF. Religion and Tourism

A dan Z ye. Notes on EXPO KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF. Religion and Tourism A dan Z ye Notes on EXPO KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF Din ve Turizm Religion and Tourism ED TÖR çindekiler/ Contents Haberler/ News Türkiye nin ilk Sunwing i sveç bas n nda Turkey s first Sunwing in

Detaylı

Türkiye de Toplantı Zamanı

Türkiye de Toplantı Zamanı Türkiye de Toplantı Zamanı Time to Meet in Turkey KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF 2009 da Baflrolü Oynayal m! Let s play the leading role in 2009! çindekiler/ Contents Haberler/ News Anadolu turlar m z

Detaylı

YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:18 MART-N SAN / March-April 2010. Yaflar Duran Aytafl: IMO daki Gemi Geri Dönüflümü Çal flmalar

YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:18 MART-N SAN / March-April 2010. Yaflar Duran Aytafl: IMO daki Gemi Geri Dönüflümü Çal flmalar YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:18 MART-N SAN / March-April 2010 Hasan Naibo lu: fl Aleminde Durmak Ölmek Demektir If you stop you die in business world Fevzi flbilir: Yat r mc lar ÇED Raporu na Uygun Davranmal

Detaylı

İŞTE İSTANBUL UN. www.ito.org.tr. HERE ARE THE MOST SUCCESSFUL SME s OF ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010

İŞTE İSTANBUL UN. www.ito.org.tr. HERE ARE THE MOST SUCCESSFUL SME s OF ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010 YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE İŞTE İSTANBUL UN EN BAŞARILI

Detaylı

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB > Yaflar Duran Aytafl: > Özdemir Ataseven: > Yat sektörünün envanteri ç k yor Yalova G OSB

Detaylı

ALL-OUT EFFORTS FOR EMPLOYMENT. www.ito.org.tr. Geli en teknoloji,

ALL-OUT EFFORTS FOR EMPLOYMENT. www.ito.org.tr. Geli en teknoloji, YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:87 N SAN/APRIL 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr STANBUL T CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE Geli en teknoloji, ard nda çöp y

Detaylı

CE Certificates by Turkish Loyd

CE Certificates by Turkish Loyd KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R CE Certificates by Turkish Loyd CE Belgeleri Türk Loydu ndan Binali Y ld r m, Doç.Dr.Mustafa nsel y signing of new protocol, B yachts are going to be CE certified by

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

Bölgesel üs: Türkiye Regional hub: Turkey

Bölgesel üs: Türkiye Regional hub: Turkey APRIL 2012 ISSUE 45th / NİSAN 2012 SAYI 45 Bölgesel üs: Türkiye Regional hub: Turkey içindekiler index KAPAK KONUSU / COVER STORY BİZDEN HABERLER / NEWS FROM YASED DOSYA / FILE YOL HARİTASI / ROAD MAP

Detaylı

A mendments made to the Free Zones Law in 2004

A mendments made to the Free Zones Law in 2004 KOCAELI SHIPYARDS: CALM BEFORE THE STORM... KOCAEL TERSANELER : K NC TUZLA OLMAK STEM YORUZ... 2 004 y l nda Serbest Bölgeler Kanunu nda yap lan de iflikliklerle, bu bölgelerde faaliyet gösterenlerin vergi

Detaylı

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu 30-31 Mart / 30-31 March 1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu Bildiriler Kitabı 1 st International Symposium on Natural Gas Operations & Vocational Education and Training Proceedings

Detaylı

Teflvik paketi aç kland

Teflvik paketi aç kland EKONOM K BAKIfi / ECONOMIC OUTLOOK Teflvik paketi aç kland Baflbakan Erdo an, yeni yat r mlardan elde edilecek kârdan yat r mc lar n yüzde 20 yerine birinci bölgede yüzde 10, ikinci bölgede yüzde 8, üçüncü

Detaylı

Koç mezunlar sineman n zirvesinde!

Koç mezunlar sineman n zirvesinde! KIfi WINTER 2011 Say /Issue 21 Koç mezunlar sineman n zirvesinde! Gautam Sen: Your children could draw the most enduring lessons from their school life if you encourage them to learn for the unknown throughout

Detaylı

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT {2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY 2009 PETK M FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Ç NDEK LER TABLE OF CONTENTS 002 Kurum Profili

Detaylı

Asbest Yerine Cam Yünü. Glass Wool vs. Asbestos. Gemi ölünce ne yapaca- z? What shall we do when ships die?

Asbest Yerine Cam Yünü. Glass Wool vs. Asbestos. Gemi ölünce ne yapaca- z? What shall we do when ships die? Asbest Yerine Cam Yünü Glass Wool vs. Asbestos ürkiye de gemi söküm sanayisinde yaflanan sorunlar, T TMMOB Makine Mühendisleri Odas Kongre Merkezi nde düzenlenen "Hedef Deniz Toplant - lar " bafll kl panelde

Detaylı

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre 2006 y l ihracat hedefi 75 milyar $ 75 million-dollar export target for the end of 2006 Tuncer Kayalar D fl Ticaret Müsteflar Undersecretary of Foreign Trade Röportaj / Interview : Seramik Türkiye Seramik

Detaylı

DO ve Denizbank fl Birli i

DO ve Denizbank fl Birli i DO ve Denizbank fl Birli i Cooperation Between IDO and Denizbank DO ile Denizbank n ifl birli i ile gerçeklefltirilen Sea&Miles Kredi Kart projesi, 10 Mart 2006 tarihinde stanbul Esma Sultan Yal s nda

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. faaliyet raporu 20 07 annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. Ç NDEK LER Yönetim Kurulu'nun Mesajı Yönetim Kurulu 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Konusu 2. Yönetim ve

Detaylı