Türk Yükseköğretiminin Yeniden Yapılanma Çalışmaları:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk Yükseköğretiminin Yeniden Yapılanma Çalışmaları:"

Transkript

1 Türk Yükseköğretiminin Yeniden Yapılanma Çalışmaları: Küresel Eğilimler ve Uluslararasılaşma Çerçevesinde Değerlendirmeler Dr. Armağan Erdoğan Editör Murat Yılmaz SDE İç Politika ve Demokratikleşme Programı Koordinatörü Stratejik Düşünce Enstitüsü Yayınları MART 2013

2 SDE - STRATEJİK DÜŞÜNCE ENSTİTÜSÜ Çetin Emeç Bulvarı A. Öveçler Mahallesi 4. Cadde 1330 Sokak No: Çankaya - ANKARA / TÜRKİYE Tel : Faks : Türk Yükseköğretiminin Yeniden Yapılanma Çalışmaları: Küresel Eğilimler ve Uluslararasılaşma Çerçevesinde Değerlendirmeler Dr. Armağan ERDOĞAN Editör: Murat YILMAZ Mart 2013 ISBN: Tasarım-Baskı: Başak Matbaacılık ve Tan. Hiz. Ltd. Şti. Tel:

3 KISALTMALAR 3 KISALTMALAR AB- Avrupa Birliği AKTS- Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi AYA- Avrupa Yükseköğretim Alanı DE- Diploma Eki ENQA- Avrupa Kalite Ajansı EQAR- Avrupa Kalite Ajansları Tescil ESU- Avrupa Öğrenci Birliği EU- Avrupa Birliği EUA- Avrupa Üniversiteler Birliği EURASHE- Avrupa Yükseköğretim Kurumları Birliği YÖK- Yükseköğretim Kurulu TYK- Türkiye Yükseköğretim Kurulu

4 4 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR 3 ÖNSÖZ 6 SUNUŞ 9 GİRİŞ 11 I. YÜKSEKÖĞRETİMDE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE ) Yükseköğretimde Küresel Eğilimler ve Hedefler ) Uluslararası A ktörlerin Yükseköğretim Yaklaşımları a- UNESCO nun Yükseköğretim Çalışmaları b- OECD nin Yükseköğretim Çalışmaları c- Avrupa Konseyi nin Yükseköğretim Çalışmaları d- Avrupa Komisyonu nun Yükseköğretim Çalışmaları ) Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA) / Bologna Süreci nde Yükseköğretim Çalışmaları ) Küresel Eğilimler Çerçevesinde Türkiye nin Yükseköğretimin Fonksiyonları ve Yapılanması a) Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) b) Diploma ve Derecelerin Tanınması i) Diploma Eki-DE (Diploma Supplement-DS) ii) Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi-AKTS (European Credits Transfer and Accumulation System-ECTS) iii) Ulusal Akademik Tanıma Ağları (ENIC-NARIC) c) Kalite Güvencesi... 42

5 İÇİNDEKİLER 5 d) Hayat Boyu Öğrenme e) Sosyal Boyut f) Hareketlilik II. TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNDE YENİDEN YAPILANMA ÇALIŞMALARI ve YASA TASLAĞI ÖNERİSİ ) Türk Yükseköğretiminin Mevcut Yapısı ve Uluslararası Verilerle Karşılaştırılması ) Türk Yükseköğretim Yasa Taslağı Önerisine İlişkin Analiz ve Değerlendirmeler a) Birinci Bölüm: Amaç, Kapsam, İlkeler, Tanımlar b) İkinci Bölüm: Türkiye Yükseköğretim Kurulu c) Üçüncü Bölüm: Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı d) Dördüncü Bölüm: Yükseköğretim Kurumlarının Kuruluş ve Görevleri 81 e) Beşinci Bölüm: Yükseköğretime Giriş, Yükseköğretim Kurumlarının Eğitim-Öğretim, Araştırma ve Topluma Hizmet Faaliyetleri f) Altıncı Bölüm: Yükseköğretim Kurumlarının Denetimi ve Yükseköğretim Kalite Güvence Sistemi g) Yedinci Bölüm: Öğretim Elemanları ile Diğer Personele İlişkin Hükümler ve Malî Haklar h) Sekizinci Bölüm: Adli Soruşturma ve Disiplin Hükümleri SONUÇ VE DEĞERLENDİRME KAYNAKÇA

6 6 Dr. Armağan Erdoğan ÖNSÖZ Son yüzyılda ortaya çıkan bilgi, iletişim ve teknolojik değişmelerin, küresel boyutta yükseköğretimin yapısını, içeriğini ve fonksiyonlarını köklü bir şekilde değiştirdiği bir gerçektir. Bu çalışmada, hem dünyada yükseköğretimdeki önemli gelişmeler ve gelişme trendleri bu çerçevede küreselleşme ile bölgeselleşme eğilimleri ele alınmış; hem de Türk yükseköğretiminin buna uyumu ve hazırlıkları yapılan yeni yasal düzenlemeler analiz edilmeye çalışılmıştır. Ülkemizde 1981 yılında yapılan Yükseköğretim Yasası ndan (2547) bu yana birçok yönüyle Bunu yaparken gerek medyada, gerek yasa taslağı için bildirilen görüşlerde ve kamuoyunda öncelikli olarak yer alan yükseköğretimin yapısal niteliklerinden çok içeriksel nitelikleri üzerinden değerlendirmeler yapılmıştır. Bir başka ifadeyle, Yükseköğretim üst yapısının kuruluşu, Üniversite yönetim yapıları ve Rektör seçimlerindeki tartışmalara derinlemesine girmek yerine yükseköğretimin temel fonksiyonları olan eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal sorumluluk alanlarında evrensel trendler çerçevesinde öneri ve değerlendirmelerde bulunulmuştur. Eleştirilere maruz kalan, ancak günün koşullarına uygun hale getirilemeyen yükseköğretim sistemimizin mevcut durumu ve hazırlanmakta olan yasal değişiklikleri uluslararası gelişmeler ve kurumlar doğrultusunda değerlendirilmesi de bu kapsamda ele alınmıştır. Çalışmanın ilk ana bölümünde yükseköğretim konusunda içinde bulunduğumuz çağın ortaya çıkardığı değişiklikler ve buna çeşitli uluslararası kuruluşların yaklaşımları karşılaştırmalı olarak ele alınmış; küresel nitelikteki değişimler doğrultusunda 1999 yılında bölgesel bir işbirliği olarak başlayan ve Avrupa bölgesinde ortak bir yükseköğretim alanı oluşturma hedefiyle ortaya çıkan Bologna Süreci nin sunduğu çözümlere, geliştirdiği araçlara ve konuyla ilgili eleştirilere yer verilmiştir. İkinci ana bölümde ise Türk yükseköğretiminin yeniden yapılanmasına yönelik ihtiyaçlar ve hazırlanmakta olan yasa taslağına dünyada yaşanan gelişmeler ve Türkiye nin de içinde yer aldığı uluslararası sistemlerin eğilimleri çerçevesinde değerlendirmeler yapılmış ve yine bu kapsamda öneriler ortaya konulmuştur. Çalışmanın metodolojisi küresel gelişmelerin ve yasa kapsamındaki değişikliklerin karşılaştırmalı analizi şeklinde oluşturulmuştur. Uygulamada sunduğu mekanizmalar, görünürlük ve ölçme-değerlendirme gibi araçlarla bölgesel olarak 47 üye ülke üzerinden yürütmekte olduğu için, üzerindeki tartışmaların farkında olarak, Bologna Süreci nin somut hedef, faaliyet ve uygulamalarına örnek olarak yer verilmiştir. Bu yaklaşımla, çalışmada küresel

7 Küresel Eğilimler ve Uluslararasılaşma Çerçevesinde Değerlendirmeler 7 eğilimlerin bölgesel ve ulusal bağlamdaki somut yansımalarından yola çıkarak yükseköğretimimizin yeniden yapılandırılması sürecinde uygulanabilir ve küresel gelişmelere paralel öneriler getirilmesi hedeflenmiştir. Yükseköğretimin giderek artan önemi ve işlevleri düşünüldüğünde bölgesel ve küresel aktör olma iddiasında olan ülkemiz için uluslararası gelişmelerin uzağında bir yükseköğretim planlaması ve yeniden yapılanmasının başarılı olması mümkün olamaz. Bu nedenle çalışmanın genelinde yükseköğretim felsefesi, yapılanması ve yönetimine ilişkin değerlendirme ve öneriler uluslararası perspektif çerçevesinde yapılmıştır. Bu yönüyle kapsamlı ve güncel bir değerlendirme olmasının uzun bir süredir devam eden, birçok farklı paydaşın görüşüne başvurularak, ülkemizde hiç olmadığı kadar şeffaf ve demokratik bir yaklaşımla yürütülmekte olan yasa çalışmalarının tamamlanması öncesinde politika yapıcılara ve yükseköğretim alanındaki çalışmalara katkı sağlaması hedeflenmiştir. Bu nedenle niyet ve temennilerden ziyade uluslararası yükseköğretim uygulamalarından, eğilim ve hedeflerden yola çıkarak somut öneriler getirilmeye özen gösterilmiştir. Bu çalışmanın hazırlanmasını kayda değer bulan ve yayınlayan Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Yasin Aktay a, 2003 yılında yapılan üniversite reformu ve yasa çalışmaları konusunda yayınıyla ve bu çalışmamın hazırlık aşamasındaki pozitif yaklaşımıyla çalışmanın tamamlanmasını sağlayan Sayın Dr. Murat Yılmaz a, çalışmanın yeni yasa taslağına dair görüşler kısmındaki analizlerimin oluşturulması ve olgunlaşmasında katkıları olan YÖK ün internet sayfasında görüşleri yayınlanan tüm kurum ve kişilere, Türkiye de yükseköğretimin uluslararası gündemini ön planda tutmak üzere görüş ve özverili çalışmalarıyla rehberlik eden Bologna Uzmanlarına, bu çalışmada ve daha önceki ortak çalışmalarımızda anahtar nitelikteki analizleriyle ve ayrıntılı değerlendirmeleriyle yön veren Prof. Dr. Metin Toprak a özellikle teşekkür ederim. Ayrıca yılları arasında başta uluslararası boyutu olmak üzere Yükseköğretim Kurulu nun ulusal ve uluslararası çalışmalarına katkı sağlamama, bu konuda bilgi ve tecrübelerimin artmasına, ülkemi uluslararası ortamlarda temsil etme gururunu yaşamama vesile olan bir önceki YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan a, örnek çalışma disiplini ve yaklaşımıyla birlikte çalışmaktan çok şey öğrendiğim Başkan Vekili Prof. Dr. Ömer Demir e teşekkür ederim. Bu tecrübelerimi değerli bularak devamını sağlayan; açık, şeffaf ve çok katılımlı bir yasa hazırlığı sürecini örnek bir çalışma sistema-

8 8 Dr. Armağan Erdoğan tiği ile sürdüren ve getirilen öneri, değerlendirme ve eleştirileri olgunlukla karşılayarak çalışmaları iyileştirmek için kullanan mevcut YÖK Başkanı Sn. Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya ya da teşekkürü borç bilirim. İnsan kaynağımızın bugünün ve geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda yetişmesi için özverili ve geniş katılımlı çalışmaların hakim olduğu demokratik bir yasa sürecinin yaşanıyor olması da örnek niteliktedir.

9 Küresel Eğilimler ve Uluslararasılaşma Çerçevesinde Değerlendirmeler 9 SUNUŞ Türkiye, her alanda hızla büyüyor ve değişiyor. Türkiye deki büyüme ve değişmeyi eğitim sektöründe de gözlemlemek mümkün. Türkiye nin eğitime ayırdığı bütçe, hem mutlak olarak hem genel bütçedeki oran olarak ciddi bir şekilde artıyor. Bu vadide üniversiteler de nicelik olarak büyüyor ve kullandıkları kaynakların arttığı görülüyor. Türkiye yükseköğretimdeki nicelik problemini aştıkça nitelik meselesi daha çok tartışılıyor, tartışılacak. Nitelik meselesinin tartışılması beraberinde üniversite modellerini, tabiatıyla da kurumsal yapıyı ve mevzuat değişimini gündeme getiriyor. Türkiye deki demokratikleşme, her şeyden önce bürokratik vesayetin tasfiyesi şeklinde gerçekleşiyor. Yükseköğretim Kurulu nun bürokratik vesayetin bir aracı olarak kurulmuş olması, bu bağlamda ister istemez YÖK ü tartışma gündemine getiriyor. Mamafih 2007 deki Cumhurbaşkanlığı seçiminin vesayet kurumlarının iradesi hilafına demokratik süreçle sonuçlanması ve Cumhurbaşkanı nın 2014 de halk tarafından seçilecek olması YÖK ün bürokratik vesayetle ilişkisini kökünden sarsmış durumda. Ancak bundan bağımsız olarak üniversitelerin dünyadaki genel eğilimler dikkate alınarak tartışılması ve bu bağlamda evrensel standartlara uygun, çeşitliliğe izin veren yeni bir kurumsal yapıyı ve mevzuatı gündeme taşıyor.

10 10 Dr. Armağan Erdoğan Bu bağlamda YÖK, bir süredir üniversitelerde ve kamuoyunda tartışılan bir taslak hazırlamış durumda. Bu taslağın bağlayıcı olmadığı anlaşılıyor. Nitekim Başbakanlığın bu konuda ayrıca çalışacağı anlaşılmış durumda. Siyasi iktidarın ve TBMM nin yakın zamanda yükseköğretimi koordine edecek bir kurum ve yetkilerinin ne olacağı, üniversite idaresinin nasıl atanacağı, üniversite modelleri, akademik özgürlük, özerklik, hesap verebilirlik, şeffaflık, verimlilik vs konularını ele alan bir kurumsal yapı ve mevzuat değişikliğine gitmesi bekleniyor. SDE İç Politika ve Demokratikleşme Koordinatörlüğü olarak Türkiye nin değişim sürecine katkı verme misyonunun bir icabı olarak dünyadaki eğilimler istikametinde yükseköğretim sektörünün küresel değerlendirilmesini ve reform önerilerini ihtiva eden Dr. Armağan Erdoğan ın çalışmasını kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Yazarın üniversite ve YÖK teki uzun çalışmalarının bir verimi olan Türk Yükseköğretiminin Yeniden Yapılanma Çalışmaları: Küresel Eğilimler ve Uluslararasılaşma Çerçevesinde Değerlendirmeler adlı eserin halihazırda devam eden yükseköğretim reformuna ve kanun çalışmalarına ciddi katkılar sağlamasını umuyoruz. Dr. Murat Yılmaz SDE İç Politika ve Demokratikleşme Programı Koordinatörü

11 Küresel Eğilimler ve Uluslararasılaşma Çerçevesinde Değerlendirmeler 11 GİRİŞ Küreselleşmenin getirdiği hızlı değişim süreciyle dünyada önceki yüzyılın son yarısında ve özellikle içinde bulunduğumuz son 20 yılda bilgi, iletişim, teknolojideki yaşanan önemli gelişmeler sosyal, siyasi ve ekonomik anlamda çok büyük değişikliklere yol açmıştır. Bu değişimler fiziki, coğrafi ve disiplinler arasındaki sınırların kalkmasına yeni yapıların oluşmasına neden olmuştur. Bu değişimlerin belki de en fazla yaşandığı alan yükseköğretim olmuştur. Küresel nitelikteki rekabet bilginin üretilmesi ve kullanılması üzerinden yaşanmaya başlanmış, bu da yükseköğretimin tanımı ve işlevleri değiştirmiş, kitlesel bir niteliğe büründürmüş ve ekonominin doğrudan muhatabı haline getirmiştir. Yükseköğretimin günümüzde genel kabul gören üç temel işlevi, yani eğitimöğretim, araştırma-inovasyon ve toplumla bütünleşme-toplumsal sorumluluk işlevlerinin birbiriyle bağlantısı ve bütünleyicilik vasfı belirginleşmiştir. Aşağıdaki bölümde ayrıntılı bir şekilde değerlendirilecek olan bu gelişmeler tüm dünyada yükseköğretimin yeniden tanımlanması ve yapılandırılması ihtiyacını oluşturmuştur. Türkiye deki yükseköğretim sistemi ve süreçleri ise 1981 yılında hazırlanan yeni bir yükseköğretim yasasıyla bugünkü yapısına kavuşmuştur. Özetle, ülkedeki yükseköğretim kurumları toplam 27 üniversite olarak yapılandırılmış, programların oluşturulması, açılması, denetlenmesi gibi bütün akademik

12 12 Dr. Armağan Erdoğan ve idari işlevler için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) oluşturulmuştur sayılı yasanın getirdiği belki de istisnai olarak uluslararası sistemle uyumlu bir yapı olarak, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora olmak üzere dereceler oluşturulmuştur. Üniversiteye girişte YÖK ün alt bir kuruluşu olarak kurulan ÖSYM aracılığı ile merkezi sisteme geçilmiş, devlet üniversitelerine ilave olarak vakıfların da üniversite açmasına imkân tanınmıştır yılındaki darbe Anayasası nın felsefesi ve amaçlarıyla uyumlu bir kurum olarak tasarlanan YÖK ve 6 Kasım 1981 de Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası yürürlüğe girdiğinden bugüne kadar 32 yıldır birçok yönüyle, ama temel olarak da aşırı merkeziyetçi ve buyurgan yapısı ile eleştirilmektedir. Yasa evrensel bilim standartları bakımından da önemli sorunları içinde barındırmaktaydı. Aradan geçen zaman içinde bazı bütüncül reform girişimlerinden ne yazık ki sonuç alınamamış 1 ve 2547 sayılı yasa, dünyada yükseköğretimde en önemli değişimlerin yaşandığı çok önemli bir dönemde, çok sınırlı bazı değişikler dışında 32 yıldır varlığını devam ettirmeyi başarmıştır. YÖK ün yapısı darbe sonrası yapılan Anayasa nın yaklaşımına paralel olarak akademik beklentiler ve standartlar doğrultusunda değil, öncelikle ideolojik devletin bir aygıtı olarak yükseköğretimi şekillendirmek, devlete-millete bağlı gençler yetiştirmek ve yükseköğretim kurumlarının her faaliyetini denetlemek amaçlarıyla oluşturulmuştu. Bu çerçevede bilimsel özgürlük, yaratıcılık ve üretim değil, resmi ideolojiye tabi insanlar yetiştirmek ve düzeni korumak öncelikli katı merkezci bir anlayış benimsenmiştir darbesinin felsefesi ve hedefleri ile uyumlu biçimde hazırlanan 2547 sayılı yasa, yükseköğretimin hangi ilkeler çerçevesinde yapılanacağını, nasıl denetleneceğini ve vesayetin nasıl gerçekleşeceğini ayrıntıları ile ifade eden bir yaklaşıma sahiptir. Yasanın Genel Hükümler başlıklı ikinci bölümünde ideolojik, bilim dışı, evrensel bilim ve akademik yaklaşımın uzağında, güvenlik öncelikli devletçi zihniyet açık biçimde ortaya koyulmaktadır: 1 Bu konuda önemli ve iddialı bir çalışma 3 Kasım 2002 de Abdullah Gül Başbakanlığında kurulan 1. AK Parti iktidarının Milli Eğitim Bakanı Erkan Mumcu tarafından yürütülmüş, ancak akamete uğramıştır. Bu reform çalışmasının felsefesi, paydaşları, yöntemi ve içeriği konusunda Murat Yılmaz tarafından derlenen Neden Üniversite Reformu? Yarım Kalmış Bir Reform Taslağı başlıklı çalışma, aynı zamanda konuyla ilgili kapsamlı düzenleme yapmanın nasıl engellerle karşılaştığını anlamak bakımından da son derece önemli bilgiler vermektedir. Bkz.: Murat Yılmaz, Neden Üniversite Reformu? Yarım Kalmış Bir Reform Taslağı, Anadolu Üniversitesi Basımevi, 2012, Eskişehir.

13 Küresel Eğilimler ve Uluslararasılaşma Çerçevesinde Değerlendirmeler Madde 4- Yükseköğretimin amacı: a) Öğrencilerini; (1) ATATÜRK İnkılapları ve ilkeleri doğrultusunda ATATÜRK milliyetçiliğine bağlı, (2) Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan, Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan, (3) Toplum yararını kişisel çıkarının üstünde tutan, aile, ülke ve millet sevgisi ile dolu, (4) Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren, (5) Hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, (6) Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekil de gelişmiş, (7) İlgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip, vatandaşlar olarak yetiştirmek, b) Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak, refah ve mutluluğunu artırmak amacıyla; ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak ve hızlandıracak programlar uygulayarak, çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline gelmesini sağlamak, c) Yükseköğretim kurumları olarak yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır. Türkiye de son yıllarda pek çok alanda demokrasi ve özgürlükler alanında ciddi ilerlemeler sağlayan anayasal-yasal-idari düzenlemeler yapılmasına rağmen; 1980 darbesinin zihniyetiyle yoğun devletçi ideolojik gerekçelerle şekillendirilen, temel amacı bilimsel bir ortam değil devlete bağlı prototip

14 14 Dr. Armağan Erdoğan gençler yetiştirmek olan ve evrensel yükseköğretimin amaçlarıyla asla bağdaşmayacak yukarıdaki maddelerin, 2013 yılında hala yasada varlığını devam ettiriyor olmasını açıklamak mümkün değildir. Yükseköğretim, açık bir biçimde, devleti tehdit eden ve mutlaka kontrol altında tutulması gereken bir alan olarak algılanmış, 2547 de bu anlayışın ürünü olarak katı bir vesayet kurumu olarak düzenlenmiştir sayılı Yükseköğretim Yasası nın içerik ve felsefesindeki tutarsızlık kadar, tanımlanan geniş yetki ve sorumluluklarla oluşturulan kurumsal yapı arasında da ciddi orantısızlık olduğu açıktır. Yani YÖK kurumsal olarak bu yapıyı taşıyacak ve geliştirecek kurumsal bir kapasiteye bir yandan çok geniş yetkilerle donatılmışken, kavuşturulmamıştır. Yasada eğitim-öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanı, öğrenciler e yönelik olarak teşkilat, işleyiş görev ve sorumluluklarını belirlemekle görevlendirilen YÖK ün bu görev ve alanların gerçekleşmesini sağlayacak nitelikte bir kurumsal yapıda kurulmamış olması, yıllar içinde yapının kendini güncelleyememesine de sebep olmuştur. Kendi kurumsal yapısında yükseköğretimin üç temel fonksiyonu olan eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal sorumluluk alanlarında dahi araştırma yapmak, planlamak, uygulanmasını sağlamak, sonuçlarını takip etmek ve iyileştirilmesini sağlamak için uygun bir yapı ve insan kaynağının bulunmaması yükseköğretimimizde pek de dile getirilmeyen çok önemli bir eksikliktir. YÖK üniversiteler üzerinde vesayet kurumu olarak tasarlanıp, her konuda yetkilendirilmiştir ancak bunları kurumsal olarak yürütecek idari, mali ve personel planlaması yapılmamıştır. Üniversitelerden geçici görevlendirmelerle takviye edilen insan kaynağı etkinlik, devamlılık ve kariyer planlaması bakımından uygun bir çözüm olmamıştır. Bunun en büyük olumsuz etkisi ise yükseköğretimin ulusal ve uluslararası gelişmeler karşısında ilgisiz, isteksiz, bilgisiz ve hareketsiz kalması olarak yansımıştır. Bu haliyle üniversitelerin hareket alanını kısıtlayan ve dünyayla rekabet edebilmelerini zora sokan hantal bir yapıya dönüşmüştür. Kuruluş felsefesi ideoloji, denetleme ve kontrol üzerine kurgulanan kurumun, siyasetin bir aracı olarak kullanılması dolayısıyla yükseköğretimi geliştirmek yerine, aşırı ulusal çizgide ve dünyadaki gelişmelerin gerisinde kalmasına yol açmış, dahası üniversitelerin ilerlemesinin önünde set olarak yer almıştır. Bu durum son yıllarda, YÖK yönetimindeki zihniyet değişimine ve iyi niyetli çabalara rağmen etkisiz kalınmasının da temel nedeni olarak görülebilir. YÖK sadece yasasındaki ideolojik altyapısı ve felsefesi dolayısı ile değil,

15 Küresel Eğilimler ve Uluslararasılaşma Çerçevesinde Değerlendirmeler 15 değişen koşullara ve gelişen Türkiye ye ayak uyduramaması yönüyle de her kesimden ciddi eleştiriler almaktadır. Artan akademik, yönetsel ve mali ihtiyaçlar yönünde iyileştirmelerin yapılması ve YÖK ün kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi gibi çok önemli gereklilikler, hem YÖK ün yapısal olarak zayıflığı ve yönetsel bakış açısı, hem de YÖK ün varoluş sebebinin her dönemde siyasi olarak tartışmalı olması nedeniyle pek destek bulamamış, değişiklik ve iyileştirmeler 32 yıl boyunca gereken ölçüde yapılamamıştır. Hatta dikkat çekici bir şekilde Türkiye de yükseköğretim, içeriği ve fonksiyonuyla ters bir paradigmayla, belki de küresel gelişmelerin en uzağında kalan/kalmayı tercih eden bir alan olmuştur. Zaman zaman ortaya çıkan uluslararası etkileşimler ve bunların getirdiği karşılaştırmalı ve küresel yaklaşımların ise sürdürülebilirliği sağlanamamıştır. Dünyada olduğu gibi Türkiye de de yükseköğretimin yaygınlaştırılması ve kapasitesinin artırılması için son dönemde oldukça önemli bir mesafe alınmıştır. Bu hızlı değişim nicel olarak çok olumlu bir gelişme olmakla birlikte bu gelişmelere paralel nitel bir değişimin ne düzeyde olduğu tam olarak belli değildir. Artan yükseköğretim kurumları bir yandan yükseköğretime erişimi, okullaşma oranının ve fırsat eşitliğinin artmasını getirirken öte yandan kalite konusundaki var olan ihtiyacı daha fazla belirginleştirmiştir. Gerek yükseköğretimin ulusal bağlamdaki yönetimi ve koordinasyonunda, gerekse kurumların iç süreçlerinde stratejik hedefler tespit edilip bu doğrultuda politikalar üretilmediği, devamlılığı sağlanmadığı ve takibi yapılmadığı; akademik olarak yükseköğretim alanına yönelik çalışmalar özendirilmediği sürece, yükseköğretime dair uygulamaların pratik ihtiyaçlar ve kaygılar etrafında plansız olarak şekillendirilmesi kaçınılmazdır li yıllardan itibaren ama özellikle 2008 yılından itibaren Türk yükseköğretiminde önemli düzenlemeler ve iyileştirmeler yapılmaya başlanmıştır. Ancak yükseköğretim sistemimizin üzerindeki antidemokratik, merkezci ve vesayetçi zihniyetin egemen kalması bir yana, yönetsel ve finansal yapılanması, vizyonu, kurumdaki insan kaynağının niteliği, yasal ve fiziki kısıtları nedeniyle çağdaş bir yükseköğretime öncülük etmesi çok kolay olamamaktadır yılında YÖK tarafından hazırlatılan Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi Belgesi de önemli ve kapsamlı tespitleri içermiş olmakla birlikte strateji dökümanına dönüştürülmemiş ve uygulanmamıştır. Ayrıca yükseköğretimin plansız bir şekilde büyüdüğü 10. Kalkınma Planı nda Yükseköğretim Sistemi için oluşturulan taslak raporda da yer almıştır.

16 16 Dr. Armağan Erdoğan YÖK ün yapısal sorunları giderilmeden; esnek, özerk, şeffaf, karşılaştırılabilir ve kaliteyi garanti altına alan bir yasal çerçeve çizilmeden yükseköğretimin mevcut sorunları ve gelecek planlamasının yapılması mümkün ve gerçekçi değildir. Evrensel bir yükseköğretim yapılanmasında üniversitelerin eğitimöğretim, araştırma ve toplumsal hizmet rolü dikkate alınmadan, bu kapsamda öğrenciler, öğretim elemanları, öğretim programları, mezunlar, toplumsal ihtiyaçlar, iş dünyasının ihtiyaçları ve uluslararası gelişmelerle irtibatlar önemsenmeden Türkiye nin potansiyeline ve küresel rekabete, sürdürülebilir bir sistem kurulması, neredeyse imkansızdır. Ülkemizin artık planlı ve stratejik hedefleri belli olan bir bilim ve yükseköğretim politikasının kurulamadığı; parçacıl ve günübirlik ihtiyaç ve taleplere göre şekillenen bir yapıyı devam ettirme lüksü yoktur. Plansız büyüme, hedefsiz üniversiteler oluşturma kısa ve orta vadede hakeetiğimiz ivmeyi otomatik olarak getiremeyecektir. Bütün bunların yanında yükseköğretimin öğrenciyi temel alan, kişisel gelişim ve entelektüel birikim kazandırma boyutunu da hatırdan çıkarmamak gerekir.

17 I. YÜKSEKÖĞRETİMDE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE 1) Yükseköğretimde Küresel Eğilimler ve Hedefler Soğuk Savaş ın sona ermesinin de etkisi ile son yirmi yılda dünyada birçok alanda hızlı ve kapsamlı değişiklikler yaşanmaktadır. Değişimin en yoğun yaşandığı alanların başında yükseköğretimin geldiği söylenebilir. Küreselleşme, sosyo-ekonomik eğilimler ve bilgi-iletişim teknolojileri yükseköğretimin kapsamını, rolünü, içeriğini ve hedef kitlesini kaçınılmaz bir şekilde değiştirmektedir. 3 Benzer şekilde, yükseköğretim de ekonomik, siyasi, teknolojik gelişmeler, toplumsal beklentiler, işgücü ve istihdam politikalarında önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Bu anlamda küresel gelişmeler ile yükseköğretimin karşılıklı etkileşim içinde olduğu söylenebilir. Bu yeni durum birçok yönüyle ülkelere, yükseköğretim kurumlarına ve bireylere önemli fırsatlar getirirken, aynı zamanda yeni birtakım sorun alanları ve tehditler de getirmekte, bu da 3 Daha fazla bilgi için bkz. Higher Education to 2030: Globalization, Volume 2, OECD, 2009; ve ALTBACH, Philip G., Liz Reizberg prepared for the, Laura E. Rumbley, Trends in Higher Education: Tracking an Academic Revolution, A Report Prepared for the UNESCO 2009 World Conference on Higher Education, UNESCO, (Çalışmada bundan sonra UNESCO-Trends olarak geçecektir.)

18 18 Dr. Armağan Erdoğan politika değişikliklerini zorunlu kılmaktadır. 4 Bu sürecin önemli bir boyutu da küreselleşme içinde bölgeselleşme eğilimidir. Bu eğilim ister istemez küresel mücadelede bölgesel işbirliklerini ve rekabeti ön plana çıkarmaktadır. Dünya ekonomisi içinde her geçen gün bilim ve Ar-Ge yatırımlarının önemli rol oynaması, bölgeler arasında ortak politikalar geliştirmeyi de zorunlu kılmaktadır. Yeni yüzyılın dinamikleri yükseköğretimin iki temel fonksiyonu olan eğitim ve araştırma alanlarında çok önemli bir zemin değişikliği yaratmıştır. Çünkü bilgi ve teknolojide öncü olan ülkeler ekonomik ve siyasi rekabette de gücü elinde bulundurmaya başlamış, ülkeler arası rekabet kıtalar arası (bölgesel) ve küresel niteliğe bürünmüştür. 5 Yükseköğretim elit bir nitelikten kitlesel bir niteliğe geçmiş ve toplumun farklı katmanlarına yönelmiştir. Bu, hem felsefesini, içeriğini, hem de işlevlerini yeniden tanımlamayı gerektirmiştir. Ayrıca küresel bağlamdaki ekonomik rekabet ülkelerin yetişmiş insan gücünü çağın gereklerine uygun donanımlarla yetiştirmelerini zorunlu kılmış, yükseköğretim sistemleri de bu doğrultuda yeni yaklaşımlar ve yapılanmalara gitme ihtiyacı duymuşlardır. 6 Başka bir ifadeyle, yenidünya düzeninin gerektirdiği uygun işgücü ihtiyacını karşılamak üzere yükseköğretimin içeriği ve yapısında değişiklikler yapılması gerekmiştir. 7 Eğitim-öğretimin iş dünyasında ihtiyaç duyulan yeterliliklere uygun mezunlar yetiştirmesi, araştırmanın ise somut sonuçlar üreterek toplumsal ve ekonomik hayata katma değer üretmesi gereği giderek önem kazanmıştır. Yükseköğretim sadece bir eğitim unsuru olmanın 4 Peter Scott, en temel tehditler olarak yükseköğretimin içeriğini ve ticari bir nitelik taşımaya başlamasını, yönetim tarzındaki ve kaynak bakımından yaşayacağı değişiklere dikkat çekmektedir. The Opportunities and Threats of Globalization, Creating Knowledge, Strengthening Nations: The Changing Role of Higher Education ed. Glen A. Jones, Patricia l. McCarney, Michael L. Skolnik, University of Toronto Press, 2005, ss s Jürgen Enders, yükseköğretimin uluslararasılaşmasından sözederken ulusal nitelikten dönüşen yükseköğretimde uluslararası rekabet unsuruna da değinmektedir. Higher Education, internationalisation and the Nation State: Recent Developments and Challenges to Governance Theory Higher Education, 47: 2004, ss David E. Bloom, Küreselleşmenin yükseköğretimde oluşturduğu baskıyı ve reform ihtiyacını 3 temel öge üzerinden değerlendirmektedir. Ekonomik gelişmeler ve beşeri gelişme, daha fazla kaynak ve ayrıntılı, derinlemesine politikalar. Raising the Pressure: Globalization and the Need for Higher Education Reform, Creating Knowledge, Strengthening Nations: The Changing Role of Higher Education, ed. Glen A. Jones, Patricia L. McCarney, Michael L. Skolnik, University of Toronto Press, 2005, ss , s.22 7 Örneğin Avrupa Komisyonu Avrupa nın 2020 için başarısına yönelik stratejisinde (Lisbon Strategy) ekonomide rekabet ve uygun işgücü için eğitimin her kademesinde kaliteli bir eğitim yapılanması hedeflemiştir. (erişim 10 Aralık 2012)

19 Küresel Eğilimler ve Uluslararasılaşma Çerçevesinde Değerlendirmeler 19 ötesine geçip ülkelerin ekonomik faaliyetlerinde ve hedeflerinde önemli paya sahip olmaya başlamıştır. 8 Yükseköğretim kurumları araştırma-geliştirme (Ar-Ge) kapasiteleriyle bulundukları bölge ve ülkelerin kalkınması, gelişmesi ve refahında çok önemli bir paya sahip olmuşlardır. 2) Uluslararası Aktörlerin Yükseköğretim Yaklaşımları Yükseköğretim konusu her geçen gün çok daha fazla küresel ya da bölgesel aktörün inisiyatif aldığı bir alana dönüşmektedir. Çalışmanın bu bölümünde ülkemizin de üye olduğu bazı uluslararası kurumların yükseköğretim politikalarının ana hatlarını incelemek, yükseköğretim sistemimizin evrensel nitelikteki değerler ve eğilimler doğrultusunda yeniden yapılanması bakımından temel belirleyicileri göstermek bakımından faydalı olacaktır. Bu nedenle, küresel nitelikteki Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı-UNESCO ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü-OECD nin yükseköğretim çalışmaları ve yaklaşımları ile bölgesel nitelikteki önemli yapılanmalar olan Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği Komisyonu nun çalışmaları, yaklaşımları ve uygulamalarının örtüşmekte olduğuna ve ortak politika ve hedefler geliştirdiklerine dikkat çekilmiştir. Dünyadaki en kapsamlı ve yapılandırılmış yükseköğretim alanı inşası iddiasında bulunan Avrupa Yükseköğretim Alanı nın (Bologna Süreci) temel faaliyet başlıklarına ve yükseköğretimimizdeki uygulamalarına yer verilerek yeni yasa taslağı hazırlıklarında dünyadaki uygulamalara, tecrübelere ve planlamalara dikkat çekilmesi hedeflenmiştir. a- UNESCO nun Yükseköğretim Çalışmaları Birçok uluslararası örgütün farklı içerik ve konular çerçevesinde de olsa II. Dünya Savaşı ndan sonra kurulmuş olması tesadüf değildir. Özellikle II. Dünya Savaşı nın ardından ulusların birbirlerini daha doğru tanımasında, barış ve refahı artırmada ve yeni bir dünya düzeni oluşturulmasında eğitimin rolü üzerinde durulmaya başlanmıştır. Bu dönemde kurulan birçok uluslararası 8 Yükseköğretimin küresel ekonomilerdeki rolüne ilişkin olarak daha ayrıntılı bilgi için bkz. Eva Egron Polak, ss Creating Knowledge, Strengthening Nations: The Changing Role of Higher Education, ed. Glen A. Jones, Patricia L. McCarney, Michael L. Skolnik, University of Toronto Press, 2005

20 20 Dr. Armağan Erdoğan örgüt, eğitim konusunu gerek ülkelerin gelişimi bakımından gerekse ortak ve yaşanabilir bir dünya için bir politika aracı olarak belirlemiştir. Bu doğrultuda, UNESCO 1945 yılında 44 ülkenin oluşturduğu günümüzde ise 195 üye ülkeye sahip bir yapı olarak aynı yüzyılda iki dünya savaşını engellemek için ekonomik ve siyasi çabaların yetmediğinden hareketle kadın ve erkeklerin kafasında barışı inşa etmek sloganıyla kurulmuştur. 9 Kuruluş amacı ortak paylaşılan değerler etrafında insanlar, kültürler ve medeniyetler arasında diyalog oluşturmak ve sürdürülebilir barışın tesis edilmesine yardımcı olmak olan UNESCO eğitim, bilim ve kültür alanlarında bu hedeflere ulaşmak için üye ülkeler nezdinde çalışmalar yapar. Temel olarak eğitimin temel bir insan hakkı olduğunu ve insanın gelişimi için gerekli olduğunu bu nedenle de herkesin kaliteli bir eğitime erişmesi gerektiğini, kültürel ve tarihi mirasın korunması ve kültürler arası anlayışı oluşturması gibi değerlere öncelik verir. Bu değerler günümüzün belirsizliklerin hakim olduğu küresel ikliminde ülkelerin ve ulusların bilgi paylaşımı, ortak eğitim ve araştırma faaliyetleri vasıtasıyla birbirini daha doğru anlayabilmesi için önemlidir. Yükseköğretime dair önemli rapor, istatistik ve karşılaştırmalı değerlendirmelerle yönlendirici bir rol üstlenir. Çeşitli aralıklarla düzenlediği faaliyetlerle yeni ortaya çıkan gelişmeler ve eğilimler çerçevesinde yükseköğretime dair veriye dayalı politikalar üretir yılında düzenlediği Yükseköğretimde Dünya Konferansı, yeni yüzyılda yükseköğretimin kurumsal, bölgesel, ulusal ve uluslararası boyutlarıyla ne şekilde yapılanması gerektiğine dair neredeyse olduğu gibi kullanılabilecek temel bir doküman niteliğindedir. Yeni yüzyılda yükseköğretimin vizyonu ve yaklaşımının, misyonu ve fonksiyonlarının, öncelik alanları ve faaliyetlerinin neler olacağına dair çok önemli konulara dikkat çekmiştir yılında ve sonrasında 2009 yılında Dünya Konferansı için hazırlanan Trends in Global Higher Education Raporu ve Bakanlar düzeyinde hazırlanan Bildirge çok önemli bir referans kaynak niteliğindedir. Buna göre, dünyada yaşadıkları ülkenin dışında öğrenim gören 2,5 milyondan fazla öğrenci, buna paralel olarak çok sayıda akademisyen, diploma programı ve üniversitenin olması ve bu sayının hızlı bir artma eğilimiyle 2020 yılında 7 milyona ulaşacak olması uluslararası nitelikte birtakım araçlar oluşturmayı zorunlu 9 Daha ayrıntılı bilgi için bkz. 10 Bkz. UNESCO World Declaration on Higher Education for the Twenty-First Century: Vision and Action (1998)

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

Prof. Dr. Hasan MANDAL Bologna Uzmanı

Prof. Dr. Hasan MANDAL Bologna Uzmanı T.C. Yükseköğretim Kurulu AVRUPA YÜKSEK ÖĞRETİM ALANININ FAALİYETLERİ KAPSAMINDA TÜRK YÜKSEK ÖĞRETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KALİTE GÜVENCESİ 7 Mayıs 2012 Prof. Dr. Hasan MANDAL Bologna Uzmanı ÜNİVERSİTELERİMİZİN

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

BOLOGNA SÜRECİ 2001-2014 DÖNEMİ ve SONRASI

BOLOGNA SÜRECİ 2001-2014 DÖNEMİ ve SONRASI T.C. Yükseköğretim Kurulu BOLOGNA SÜRECİ 2001-2014 DÖNEMİ ve SONRASI 25 Kasım 2014 Prof. Dr. Hasan MANDAL Bologna Uzmanı ve AYA Danışma Kurulu Üyesi YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ EĞİLİMLER Azalan kamu kaynakları

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

BOLOGNA SÜRECİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BEK TOPLANTISI

BOLOGNA SÜRECİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BEK TOPLANTISI BOLOGNA SÜRECİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BEK TOPLANTISI Fahri YAVUZ 4 Mart 2010 Çarşamba, Dış İlişkiler Ofisi Gündem Tanışma Bologna Süreci ve Atatürk Üniversitesi BEK ve Görevleri Önümüzdeki çalışma planının

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

Prof.Dr.Bülent EKER BEK Koordinatörü 03.01.2010 TEKİRDAĞ

Prof.Dr.Bülent EKER BEK Koordinatörü 03.01.2010 TEKİRDAĞ Prof.Dr.Bülent EKER BEK Koordinatörü 03.01.2010 TEKİRDAĞ GİRİŞ BOLOGNA SÜRECİ ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILANLAR PAYDAŞLARIN KATILIMI NASIL OLACAK ÖNERİ VE DİLEKLER 2012 YıLıNA KADAR AVRUPA YÜKSEKÖĞRETIM

Detaylı

Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı. EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education)

Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı. EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education) Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Uluslararası İlişkiler Birimi Çok Taraflı İlişkiler

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu. Basın Duyurusu. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu. Basın Duyurusu. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Basın Duyurusu UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması 16-17 Kasım 2012 Concorde De Luxe Resort Hotel Antalya UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması, Genel

Detaylı

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Slide 2 Yeniden Yapılanma Kamu yönetiminde sorunlar Kötü ekonomik performans Yönetimin hantallaşması, verimsizlik ve etkinsizlik

Detaylı

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları Ekonomi Bakanligi Ev Sahipliginde Özet 5 Ekim 2015 Hilton Istanbul Bosphorus Hotel İstanbul,

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü. Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı

UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü. Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü Günümüz toplumlarında

Detaylı

ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR?

ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR? ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR? Ulusal Eğitim Programı, iki yıllık bir çalışma sonucunda ve çok sayıda akademisyen ve eğitimcinin görüşleri alınarak ülkemiz eğitim sisteminin iyiye ve doğruya dönüşmesi

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

BOLOGNA SÜRECİ VE TÜRKİYE

BOLOGNA SÜRECİ VE TÜRKİYE T.C. Yükseköğretim Kurulu BOLOGNA SÜRECİ VE TÜRKİYE 2011-2013 Dönemi Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projesi YÖK UA MEB ve MYK Paydaş Bilgi Paylaşımı Toplantısı 08 Mart 2013, Ulusal Ajans, Ankara 1 SUNUM

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları 7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları Seda GÖKSU AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sunum Planı 7.ÇP SSH Araştırma Alanı 7.ÇP SSH alanı projelerine nasıl ortak olabilirim?

Detaylı

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Altan Özkil Atılım Üniversitesi Sav. Tekno. Uyg. ve Arşt. Merkezi Müdürü Prof.Dr. Hasan AKAY Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

7. Çerçeve Programı Nedir?

7. Çerçeve Programı Nedir? 7. Çerçeve Programı Nedir? Aslı VURAL 7.ÇP Enerji ve Çevre Alanları Ulusal İrtibat Noktası TÜBİTAK AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ REW Fuarı 20 Haziran 2009, İstanbul, TÜYAP Avrupa Topluluğu

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

Lizbon anlaşmasının, 2009 tarihinde küreselleşme ve yeni bilgi ekonomileri karşısında Avrupa Konseyi kuruldu.

Lizbon anlaşmasının, 2009 tarihinde küreselleşme ve yeni bilgi ekonomileri karşısında Avrupa Konseyi kuruldu. Dr. Hülya BAL Lizbon anlaşmasının, 2009 tarihinde küreselleşme ve yeni bilgi ekonomileri karşısında Avrupa Konseyi kuruldu. Avrupa 2020 Stratejisinin çıkış noktası, dünyada yaşanan küreselleşme, iklim

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

ERİVAN BİLDİRİSİ. ( Avrupa Yükseköğretim Alanı Bakanlar Konferansı Erivan 2015 )

ERİVAN BİLDİRİSİ. ( Avrupa Yükseköğretim Alanı Bakanlar Konferansı Erivan 2015 ) 1 ERİVAN BİLDİRİSİ ( Avrupa Yükseköğretim Alanı Bakanlar Konferansı Erivan 2015 ) Biz, bakanlar olarak, 14-15 Mayıs 2015 tarihlerinde Erivan da toplanarak, Bologna da bizden öncekilere ilham veren bakış

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI 2023 e 10 Kala Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı nda konuya yönelik düşüncelerimi ifade etmeden önce sizleri, şahsım ve İstanbul

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

www.novusens.com 2012, Novusens

www.novusens.com 2012, Novusens www.novusens.com İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK ENSTİTÜSÜ Vizyon... Ulusal ve uluslararası paydaşları ile sürdürülebilir büyüme ve rekabeti amaçlayan, ekonomiye ve toplumsal kalkınmaya katma değer yaratacak

Detaylı

Sosyal Girişimler ve Türkiye

Sosyal Girişimler ve Türkiye Sosyal Girişimler ve Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu Yönetici Özeti Yazarlar: Tevfik Başak Ersen Derya Kaya Zeynep Meydanoğlu Yayına Hazırlayan: Tuğçe Demir Giriş Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) ve

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

Türkiye Ulusal Ajansı kimdir?

Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Niçin Erasmus+? 2007-2013 Gençlik Programı Comenius Erasmus Leonardo da Vinci Grundtvig Değerlendirme Erasmus + Niçin Erasmus+? Avrupa 2020 Stratejisi Akıllı Büyüme Sürdürülebilir

Detaylı

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - İtalya İlişkileri: Fırsatlar ve Güçlükler ( 2014 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış Prof. Dr. Yüksel KAVAK Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi TÜSİAD / UNFPA İstanbul, 5 Kasım 2010 1 Ana tema: Nüfusbilim ve Yönetim Çalışmanın

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2002 Sayfa No: İÇERİK Kapak İçerik 1. AKEV Hakkında 2. Mütevelli Heyeti 3. Özet 4. Faaliyetler ve çıktılar 5. Genel Başarı Göstergeleri 6. Kurum Hedeflerine ulaşımın

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

Avrupa Yükseköğretim Alanına Doğru Avrupa da Yükseköğretimden sorumlu Bakanlar Bildirgesi Prag, 19 Mayıs 2001

Avrupa Yükseköğretim Alanına Doğru Avrupa da Yükseköğretimden sorumlu Bakanlar Bildirgesi Prag, 19 Mayıs 2001 Prag Bildirgesi Avrupa Yükseköğretim Alanına Doğru Avrupa da Yükseköğretimden sorumlu Bakanlar Bildirgesi Prag, 19 Mayıs 2001 Bologna Deklarasyonunun imzalanmasından iki yıl, Sorbonne Deklarasyonunun imzalanmasından

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi Temel Eği)m Genel Müdürlüğü Funda KOCABIYIK Genel Müdür 2013 I. Türkiye de Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi II. Türkiye de Erken Çocukluk Eğitiminin Yapısı III.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ. Nispetiye Cad. Belediye Sitesi A4 Blok No:14A Etiler İstanbul Telefon: / Faks:

AVRUPA BİRLİĞİ. Nispetiye Cad. Belediye Sitesi A4 Blok No:14A Etiler İstanbul Telefon: / Faks: AVRUPA BİRLİĞİ VE KALKINMA AJANSLARI İÇİN UYGULAMALI PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ Avrupa Birliği; Türkiye de her yıl farklı katılım öncesi mali yardım programları kapsamında Türkiye de çeşitli konularda hibe

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 VİZYON BELGESİ(TASLAK) ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 (03-05 Aralık 2015, İstanbul) BÖLÜM 1 Nükleer Güç Programı (NGP) Geliştirilmesinde Önemli Ulusal Politika Adımları Temel

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu Toplantısı TOBB Plaza da

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA DESTEK PROGRAMI (2007-2013) 2007 YILI İŞ PROGRAMI

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA DESTEK PROGRAMI (2007-2013) 2007 YILI İŞ PROGRAMI BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA DESTEK PROGRAMI (2007-2013) 2007 YILI İŞ PROGRAMI Hakan Yerlikaya DPT Bilgi Toplumu Dairesi 5 Temmuz 2007 Ankara Gündem Programın politika arkaplanı İş programının

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu Europass a Genel Bakışş ecdc.europa.eu Europass in Geçmişi Europass Kararı 2004 yılında Avrupa Komisyonu tarafından yeterliliklerin ve yetkinliklerin şeffaflığını sağlayacak tek bir çerçeve olarak kabul

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU ANKARA- 13 /04/2016 1 Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi 2 Araştırma ve Geliştirme Araştırma Stratejisi ve Hedefleri Araştırma Kaynakları Araştırma

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM)

MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM) MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM) MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Oluşturulamamıştır Grup 1 İnsanımızın refahını arttırmak için, adaletli, etkin, verimli, şeffaf

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

Mesleki Eğitimde Gelişmeler

Mesleki Eğitimde Gelişmeler AB Bakanlığı / Ulusal Ajans «Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi» Yerel Yönetimler İçin Avrupa dan Yenilikçi Uygulamalar Transferi Bölgesel Çalıştayı. Mesleki Eğitimde Gelişmeler

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Bilgiler G20 Nedir? G-20 (Group of 20) platformunun kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir görüş alışverişi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN İklim değişikliği eğitimi, öğrencilerin küresel ısınmanın günümüzdeki etkileri üzerine düşünmelerine yardımcı olur ve gelecekte daha sürdürülebilir bir dünyaya sahip

Detaylı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı 1 / 30 İçerik Amaç / Hedef Önem Kamu Destekleri Temel Kavramlar Değerlendirme ne işe yarar? Yöntem 2 / 30 Amaç / Hedef Amaç Etki değerlendirme konusunda,

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLR Mİ?

MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLR Mİ? MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLR Mİ? GENÇLİK PROJESİ "Bu proje T.C. Başbakanlık DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (http://www.ua.gov.tr) Gençlik Programı kapsamında ve Avrupa

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

ERASMUS+ Yükseköğretim Kurumları için. İlyas Ülgür Yükseköğretim Koordinatörü

ERASMUS+ Yükseköğretim Kurumları için. İlyas Ülgür Yükseköğretim Koordinatörü ERASMUS+ Yükseköğretim Kurumları için İlyas Ülgür Yükseköğretim Koordinatörü ERASMUS+ KA1 : Learning mobility of individuals KA2 : Co operation and innovation for good practises KA3 : Policy support Bütçe

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı