EKONOMi ÎLE ÇEVRE SORUNLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERE BİR BAKIŞ-I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EKONOMi ÎLE ÇEVRE SORUNLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERE BİR BAKIŞ-I"

Transkript

1 EKOLOJİ EKONOMi ÎLE ÇEVRE SORUNLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERE BİR BAKIŞ-I Prof. Dr. Koray BAŞOL D.E.Ü.Ü.B.F.Iktisat Bölümü Öğretim Üyesi GİRİŞ Son yıllarda ülkeleri ve hükümetleri meşgul eden meseleler yalnız enflasyon, dış ticaret açıklan, bütçe açıklan, hızlı nüfus artışı, işsizlik, konut sorunları olmayıp kalkınmanın, gelişmenin beraberinde getirdiği çevre sorunlarının da önemli yer tuttuğu bilinen bir gerçektir. Günümüzde doğal kaynaklarla insan arasındaki ilişkilerin önemi bir kat daha artmıştır. Giderek bozulan tabiat, ekolojik dengenin de bozulmasına yolaçmaktadır. Bilindiği gibi doğal kaynaklann insanın sosyal ve ekonomik yaşamında ayn bir yeri ve önemi vardır. Yakın zamana kadar "çevre" yi "hava" ile özdeş ve "çevre sorunlan" m da "hava kirlenmesi" nden ibaret sayan görüşler ağırlıktaydı. Ancak çevre sorunlarına duyulan ilgi arttıkça bu dar "çevre" kavramı yerini daha geniş tanımlamalara bıraktı. Suyun, havanın, toprağın, kısacası doğanın kirlenmesi anlamındaki çevre sorunlan yerine bugün, her türlü insan yerleşmelerinin, sağlık, beslenme, eğitim, çalışma, gelir, yeşil alan ve konut gibi tüm sorunlar ile ilgilenen, "yaşanabilirlik" kavramına en geniş anlamını veren bir çevre anlayışı ağır basmaktadır. Arş. Gör. M. Faysal GÖKALP D.E.Ü.U.B.F.tktisat Bölümü Araştırma Görevlisi Çevre sorunlan türlü yönleri açısından ekonomi ile çok yakından ilgilidir. Çevreyi bu boyutlarından soyutlamaya imkan yoktur. Türkiye' nin gelişmekte olan bir ülke olduğu dikkate alınırsa çevreye ilişkin her türlü girişimin ekonomik yönüne öncelikle eğilmenin zorunluluğu da kendiliğinden ortaya çıkar. İnsan için elverişli bir yaşama ve çalışma çevresi oluşturmak amacı ile ekonomik ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin zorunluluğu açıktır. Ne var ki kalkınma ile çevre sorunlannın çözümü genellikle birbirine karşıt olarak görünür. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde çevre sorunlannı çözmek için, yapılacak yatınmlann payının azaltılması gerekeceği ve dolayısıyle bu iki programın birbiri ile çeliştiği öne sürülmektedir. Oysa çevre sorunlanna yolaçmadan kalkınma ilkesi, ulusal güvenlik ve ulusal kalkınma stratejilerimizin temel unsurlan arasında yeralacak biçimde değerlendirilebilmelidir. Gelişmiş ülkelerde üretim artması, bir yandan yenilenemez kaynakların hızla tükenmesine, diğer yandan da özellikle su ve hava kirlenmesinin artmasına ve böylece bunların kıt kaynaklar haline gelmesine yolaçmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde ise çevre sorunlan, öncelikle yoksulluğun ve toplumun geri kalmışlığının sonuçlandır.

2 Çevre Dergisi Bunlar, düşük gelir seviyesi, geri kalmış teknoloji kullanımı veya düşük üretim nedeni ile ortaya çıkmaktadır. Kırsal bölgelerde ve hızla büyüyen şehirlerde yeterince ve sağlıklı içme suyunun olmaması, düzgün bir kanalizasyon veya atık toplama sisteminin hemen hiç bulunmaması sonucu salgın hastalıkların yayılması, marjinal toprakların kullanılması, erozyon ve taşkınlar, gelişmekte olan ülkelerin temel çevre sorunlarını oluşturmaktadır. Yoksulluğun ekolojik bozulmaya yolaçtığı ve bunun da gene yoksulluğu arttırdığı bilinen bir gerçektir. Bu kısır döngüyü kırmanın yolu ise şüphesiz sürdürülebilir kalkınmayı sağlamaktan geçer. EKONOMİK DÜŞÜNCELER VE ÇEVRE SORUNLARI Çevre sorunlarına ekonomik sistemlerin bakış açılan arasında ayırım bulunup bulunmadığı bugün tartışılan bir konudur. İlk bakışta tartışılamayacak ölçüde açık gibi görünmesine rağmen, böyle bir sorunun cevabı üzerinde kolayca birleşilemediği görülmektedir. Bu konudaki görüşler başlıca iki noktada toplanabilir. A- Birinci görüşe göre, çevre sorunu, kapitalist sistemde de, sosyalist sistemde de aynı nitelikte ve önemdedir. Bu görüşe göre farklı gelişme ve sanayileşme düzeyinde, farklı nüfus yoğunluğunda, kentleşme derecesinde, coğrafya ve iklim şartlarmdaki ülkeler birbirlerine benzemezler. Aynı zamanda ekonomik sistemlerin siyasal rejimlerin ve ideolojilerin, çevre açısından önemli bir rolü olduğu ileri sürülemez. Kamunun kontrolündeki sanayi işletmelerinin, çevreyi kirletmekte özel sanayi kuruluşlarından daha geri kalmadıkları bu görüşte olanlarca ileri sürülmektedir. B-İkinci grupta olanlar ise aksi görüşe sahiptirler. Bunların görüşlerine göre durum piyasa ekonomilerinde ve sosyalist ekonomilerde birbirinden ayrıdır. Bu düşüncelerini şuna dayandırırlar: Bir kere kapitalist ekonomilerde, etkinliklerin başlıca itici gücü tüketimdir. İkinci olarak her iki sistem arasında kirlenme nedenleri arasında bir ayırım bulunmasa bile, izlenen politikalar özde birbirlerinden ayrıdır. Mesela; piyasa şartlan içinde tüketiciler, kirleticiler topluma verdikleri zararlan ödemek sorumluluğu duymadıkları gibi, kirleten öder kuralı da gereği gibi işletilemez. Üçüncü olarak da salt kapitalizmin özünde çevre ve kent sorunlarına kalıcı çözümler bulmak için geleceğe dönük planlar yapmak yoktur. "Profitopolis" olarak adlandınlan batının büyük kentlerinde kâr güdüsü çevre için böyle bir kaygı duymayı ikinci plana atarak, toplumsal sorumluluk duygusunu zayıflatmaktadır. Gerçekten klasik ekonomi ile neoklasik ekonominin bu tür sorunlara yaklaşım biçimleri arasında aynmlar bulunduğu açıktır. Klasik ekonomi mal ve hizmetlerin, üretim, dağıtım ve tüketimi ile ilgilenmekle yetiniyor ondan ötesine kanşmıyordu. İlgi alanı "nitelik" ten çok "nicelik" idi. Bugün ise dikkatlerin yavaş yavaş "nitelik" üzerinde yoğunlaşmaya başladığı dikkati çekmektedir. Su, hava, toprak ve doğal güzellikler gibi çoğaltılamayan değerlerin daha iyi korunabilmesi, giderek artan bir önem kazanmış [45]

3 EKOLOJİ bulunuyor. Bunları eskiden olduğu gibi, bedava sayanların sayısı azalmıştır. EKONOMİNİN ÇEŞİTLİ DALLARI VE ÇEVRE SORUNLARI Ekonomi biliminin çeşitli dallan çevre ile farklı yönlerden ilgilidir. Bu ilişkilerin ilki mikro ekonomi, ikincisi ise makro ekonomik açıdan olmak üzere iki başlık altında incelenebilir. Mikro Ekonomi Açısından: Fiyat teorisi tek tek firmaları, çevre harcamalarının faktör fiyatlarına yansıması açısından olduğu gibi, satış fiyatlarını etkilemesi yönünden de ilgilendirmektedir. Öte yandan çevre harcamalarının yükünün hesaplanması da, mikro ekonomik çözümlemeler gerektirmektedir. Makro Ekonomi Açısından; Çevre harcamalarının üretim maliyetini yükseltip satış fiyatlarını etkilemesi yalnız ülke için değil ülkeler arasında da rekabet şartlannı etkiler. Bu nedenle uluslararası ekonomi yönünden önemli sonuçlar doğurur. Mesela; A.B.D. de geçerli olan arıtım standartlarının uygulanması durumunda, demirçelik fiyatlarının %25 artacağı hesabedilmiştir. Böyle bir durum açıktır ki uluslararası pazarlardaki yanşma şartlannı etkileyecektir. İşte bu yüzdendir ki Stockholm Çevre Konferansında; 1- Ülkelerin çevre için harcayacaklan çabalann farklı ticaret politikaları uygulamaya yol açmaması gerektiği, 2- Çevre politikalarının yükünün, gelişmekte olan ülkelere aktanlamayacağı, 3- Hiçbir ülkenin kendi çevre sorunlarını başka ülkelerin zararına çözemeyeceği, yada yüzüstü bırakamayacağı karara bağlanmıştır. Öte yandan, çevre harcamalarmm milli gelir ve büyüme ekonomisi yönünden yavaşlatıcı bir rolü olup olmadığı sorusu sık sık sorulur. Çünkü çevre politikalannı uygulamak için ihtiyaç duyulan kaynaklara talep artınca ekonominin öteki kesimlerinin bundan etkilenmesi kaçınılmazdır. Bu nedenledir ki planlı ekonomilerde plancılar, milli gelir artışının yavaşlamasını önlemek üzere çevre yatırımlarının maliyet hesaplarının yapılmasına önem verirler. Çevrenin bir diğer makro ekonomik boyutu, istihdam ile ilgili olanıdır. Çevre harcamalarının istihdam üzerindeki etkisi dolaylı ya da dolaysız, olumlu ya da olumsuz olabilmektedir. Çevreyi koruma çalışmalarının istihdam üzerindeki etkisi geniş iş alanlarının açılması durumunda olumlu olmaktadır. Öte yandan çevre konulan için zorlayıcı harcama yükümlülüklerinin, sanayi kuruluşlarını eksik kapasite ile çalışmaya ya da tümüyle kapanmaya zorlanması durumunda, işsizlik düzeyinin yükselmesi ihtimali ortaya çıkar. Diğer taraftan kamu maliyesi ve refah ekonomisi, çevre yükünün toplumun tüm kesimleri arasında nasıl dağılacağı konusu ile ilgilidir. Çevrenin korunması amacıyla getirilmesi sözkonusu olan vergi yükünün adaletli bir şekilde dağılması da, ekonominin bu dallarını yakından ilgilendirir. ÇEVRE MALLARI Tabiatın kendini yenileme gücünün

4 Çevre Dergisi bir sının olduğu anlaşıldığından beri "Çevre Mallan" adı verilen değerlerin de önemi artmıştır. Geçmişte malların üretim ve tüketim mallan olarak ayırt edilmesi ile yetinilmiştir. Artıklar, üretimde ve tüketimde kullanılmayan maddeler, tabii ve tarihi varlıklar ve değerler ele alınmıyordu. Bugün ise toplu tüketime konu olan mallara yüksek bir değer biçme gereği genellikle kabul görmektedir. Ne var ki bazı özel ve tüzel kişiler, hatta bazen de kamu yönetimleri bile, çevre mallarını toplum yarararına aykırı bir biçimde kullanmaktadırlar. Faaliyetlerinde bir kasıt bulunmasa bile bunlar çevreyi kullanırken başkalarını çevre temizliği için önlemler almaya, alınacak önlemlerin maliyetine katlanmaya dolaylı olarak zorlanmaktadırlar. Tatil köyleri yaparak kıyılan bozanlann, Haliç' i çamurla ve zararlı maddelerle dolduran sanayi kuruluşlarının yaptıktan, bu tür faaliyetlerdir. Bunların bütün parasal yükü, bu kirletme eylemlerine katılmamış olanların omuzlannda kalır. Hatta gelecek kuşaklar da bunlardan zarar görür. Oysa insanlığın sahip olduğu mal varlığının en uygun biçimde kullanılması gerekir. Üretilen mal ve hizmetlerin dolaşımını en çoğa çıkarmak pahasına, bu mal varlığının yok edilmesi savunulamaz. Bu amaçla ekonomistler, yıpranma (amortisman) kavramının çevreye uygulanması zorunluluğundan söz ederler. Çevre mallannın geleceğinin güvence altına alınması, üretimin bir bölümünün bu yıpranmanın giderilmesine aynlmasını zorunlu kılar. Bu, kuşaklar arasındaki dayanışmanın da bir gereği sayılmaktadır. Bozulan doğal çevre bir daha eski durumuna getirilemeyeceği için, bugünkü kuşaklann bir ölçüde özveride bulunmak pahasına da olsa bunu göze alması gereklidir. İşte bu nedenledir ki, çevre sorunlanna uzunca bir dönem için yaklaşmak gereği genellikle kabul edilmektedir. Çevre bir toplumsal hesaplar sistemi içene sokulmakta, korunması ve geliştirilmesi için harcanacak kaynaklann gelecekteki avantaj ve dezavantajlarının bugünkü para değeri üzerinden hesaplanması önem kazanmaktadır. Bu görüşler ışığında Amerikalı yazar "Ralph Nader" günümüzün "tüketim toplumu" nün yerini, insan çevresinden ve hayat kalitesinden kendilerini sorumlu sayan "tüketiciler toplumu" kavramının alması gerektiğini öne sürmüştür. Tüketiciler toplumu akımının sözcüsü olan Nader, böylece insanın "bireysel bencilliğini" terketmesi zorunluluğunu dile getirmektedir. Bireysel bencillik yerine, toplumsal sorumluluk kavramının konmasının, çevre sorunları için de çözüm yollan açabileceğini savunmaktadır. İKTİSAT POLİTİKASI VE ÇEVRE SORUNLARI Çevre sorunlarının çözümünde farklı ekonomik ve toplumsal sistemlerin tuttuğu yollar arasında farklılıklar olduğu görülür. Piyasa ekonomilerinde asıl olan, çevre unsurlannın fiyat mekanizması içine nasıl sokulacağının tespit edilmesidir. Planlı ekonomilerde ise bu alanda, planlama yöntemlerinden nasıl yararlanılacağının belirlenmesi önem kazanır. Bu ayrımlarına rağmen bütün sistemler için geçerli sayılabilecek çeşitli tespitler yapılabilir. ]47]

5 EKOLOJİ a) Birinci olarak serbest rekabetin, kirliliği arttırıcı, hiç değilse azaltılmasını güçleştirici bir etken olduğu genellikle kabul edilmektedir. Çünkü üretici için mal ve hizmetlerin ucuza rnaledilmesi, hayati önem taşır. Bu açıdan bakılırsa arıtım teknolojisi kullanan, bunun için harcama yapan kuruluşlar, zarar etmeyi de göze almış olurlar. Açıktır ki üretilmesi ve kullanılması kirlenmeye yolaçan malların fiyatı, kirlenme oluşturmayan ya da az kirlilik meydana getiren mal ve hizmetlerin fiyatlarından düşük olmaktadır. b) İkinci olarak çevre sorunları kümülatif etkileri olan sorunlardır. Sonraya bırakılmaları, savsaklanmaları daha yüksek bir maliyetle "tedavi" edilmelerini zorunlu kılar. c) Üçüncü olarak, çevre sorunları açısından gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında görülen ayrımlar, farklı ekonomik ve toplumsal sistemler arasındaki ayrımlardan daha büyük ve daha önemlidir. Gelişmekte olan ülkeler arıtım tesisleri için büyük çapta yatırım yaptıkları taktirde, gelişmelerini bir ölçüde yavaşlatmış da olabilirler. Bu nedenle maliyeti yüksek olan kaynaklarını çevrenin temizliği için kullanırken dikkatli davranmak zorundadırlar. d) Dördüncü nokta da kirlenmenin yükünün kimlere ne ölçüde yükleneceği konusudur. Herkesin her türlü yükü kendi sırtından atmaya kalktığı bir dünyada fertlere ve firmalara toplumun uzun dönemdeki çıkarlarını düşünmek zorunluluğu yüklenmelidir. Böyle bir yükümlülük çağımız siyaset felsefesi akımlarına uygun düşer. Piyasa ekonomileri yük paylaşımında uygulanmak üzere "kirleten öder" kuralım bulmuştur. Bizim Çevre Yasamızda da benimsenmiş olan bu kuralın aşağıdaki nedenlerle, kullanılmasında dikkatli davranmak gereği vardır: 4 Birinci olarak, kirletenlerle etkilenenleri birbirlerinden ayırtetmek her zaman mümkün olmaz. Mesela oto sürücüleri havayı kendileri kirlettikleri gibi kirlenmeden kendileri de etkilenirler. Bunlara oto yapımcılarını da katabiliriz. O halde yükün kirletenler arasında adaletli bir biçimde bölüştürülmesi gerekir. İkinci olarak, kirletenlerin başkalarına ve genel olarak topluma, giderilmesi imkânsız zararlar vermeleri durumunda, "kirleten öder" kuralı geçerliliğini geniş ölçüde yitirmektedir. Meselâ; İstanbul Boğazı 1 nm çevresinin tüm değerleri elden çıktıktan sonra bunun sorumlularından para cezası almak neye yarar? O halde bozanın, kirletenin yapacağı ödeme, önleyici nitelikte olduğu, kaybedilen değerin yeniden kazanılmasına imkân verdiği ölçüde anlamlıdır. Üçüncü olarak, dolaylı ve uzun dönemli, maddi nitelikte olmayan zararları ölçme güçlükleri, "kirleten öder" kuralının uygulanmasında adaletsizlik de doğurabilmektedir. Son olarak kirletenin ödeyeceği miktar ekonomik etkinliğin tümüyle durdurulmasına ya da yavaşlatılmasına yolaçacak olduğu taktirde bundan ekonominin tümünün zarar göreceğini söyleyebiliriz. 48]~

6 Çevre Dergisi HABERLER HABERLER HABERLER HABERLER l.uluslararasi ÇEVRE KORUMA SEMPOZYUMU İZMİR'DE YAPILDI. TBMM Çevre Araştırma Komisyonu,Çevreden Sorumlu Devlet Bakanlığı,İzmir İli Çevre Koruma Vakfı,Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünce ortaklaşa düzenlenen 1.Uluslararası Çevre Koruma Sempozyumu 8 Haziran 1991 tarihinde İzmir Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.amerikajngiltere, Mısır ve Azerbaycan'ın çeşitli Üniversite ve araştırma kuruluşları ile Türkiye'deki 17 üniversiteden 121 bilim adamının tebliğli olarak katıldığı sempozyum oldukça büyük ilgi topladı. Sempoz- yum düzenleme kurulundan Prof. Dr. Osman Yüreklitürk sunulan tebliğlerin türkçc ve ingilizce olarak kitap halinde basılıcağını bildirdi. Sempozyum açılışında çevre koruma konusundaki faaliyetleri ve destekleri nedeniyle Devlet Bakanı Vehbi Dinçerler.Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürürjzmir Valisi Kutlu Aktaş,Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Sermct Akgün.Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Rcfet Saygılı, Devlet Bakanlığı Müşaviri Hüseyin Karakaya,Smai Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürü Dr.İltcr Serim,İzmir Milletvekili Işılay Saygın,Miami Üniversitesinden Prof. Dr. T. Nejat Vcziroğlu, Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Gürbüz Atagündüz, İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Samsunlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yavuz Aytekin, Ege Üniversitesi Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Münir Öztürk, Ege Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. İdris Kovancı, İngiltere Bradford Üniversitesinden Prof. Dr. M. Seaward, Mısır Milli Araştırma Enstitüsü Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Azza I. Hafez, Mısır Atom Enerjisi Kurumu Çevre Uzmanı Prof. Dr. Samir El Manharavvy ve Ressam Hatice Donma'ya teşekkür belgesi verildi. Sempozyumun T. Şişe Cam Sanayi, Coca Cola, Nil A.Ş. ve Şelale A.Ş. tarafından desteklendiği bildirildi.

ARSADA ÖZEL MÜLKİYETİN KAMU VE TOPLUM YARARINA DÜZENLENMEMESİNİN YARATTIĞI SORUNLAR

ARSADA ÖZEL MÜLKİYETİN KAMU VE TOPLUM YARARINA DÜZENLENMEMESİNİN YARATTIĞI SORUNLAR ARSADA ÖZEL MÜLKİYETİN KAMU VE TOPLUM YARARINA DÜZENLENMEMESİNİN YARATTIĞI SORUNLAR Haldun Ö Z E N «Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amaciyle, kanunla sınırlanabilir.

Detaylı

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ 1. GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Sanayi devriminden bu yana, farklı politikalarla ele alınan sanayileşme, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

EDİTÖR DEN. Güney Mimarlık Kent ve Planlamayı, Adana yı Tartışıyor

EDİTÖR DEN. Güney Mimarlık Kent ve Planlamayı, Adana yı Tartışıyor EDİTÖR DEN Güney Mimarlık Kent ve Planlamayı, Adana yı Tartışıyor GÜNEY MİMARLIK DERGİSİ ISSN 1309-9639 ARALIK 2010 SAYI: 2 Kapak fotoğrafı: Cemil Güven Kentsel Kimlik Fotoğraf Yarışması (Kuzey Adana)

Detaylı

Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi

Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi İ. ÖZTÜRK, A. OZANSOY Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi İlhami ÖZTÜRK * Ahmet OZANSOY ** Özet Sosyal güvenlik primleri hariç toplam vergi gelirlerinin GSYİH ye oranı dikkate alındığında

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

TÜRKİYE'DE "KAMU KESİMİ VE ÖZEL KESİM" AYIRIMININ NORMATİF VE REEL PLANDA ÖNEMİ VE SINIRLARI

TÜRKİYE'DE KAMU KESİMİ VE ÖZEL KESİM AYIRIMININ NORMATİF VE REEL PLANDA ÖNEMİ VE SINIRLARI T.C MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE'DE "KAMU KESİMİ VE ÖZEL KESİM" AYIRIMININ NORMATİF VE REEL PLANDA ÖNEMİ VE SINIRLARI ERTAN TOSUN DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ HAVAALANI TERMİNAL BİNALARINDA YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ M. Cemil ACAR Havaalanları Daire Başkanı (Yüksek Mimar) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları Havaalanları Daire Başkanlığı Sivil Havacılık Genel

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

KAMU HİZMETİ İMTİYAZINDAN YAP İŞLET DEVRET YÖNTEMİNE: YASAL SERÜVEN

KAMU HİZMETİ İMTİYAZINDAN YAP İŞLET DEVRET YÖNTEMİNE: YASAL SERÜVEN KAMU HİZMETİ İMTİYAZINDAN YAP İŞLET DEVRET YÖNTEMİNE: YASAL SERÜVEN Hüsniye AKILLI * ÖZET Araştırmada temel olarak kamu hizmeti kavramına ve kamu hizmetinin görülüş usullerinden biri olan yap işlet devret

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ 0 ÖNSÖZ Gelişen teknoloji, hızlı nüfus artışı ve artan ihtiyaçlar nedeniyle devletin yerine getirmesi gereken

Detaylı

TÜRKivE EKONOMisiNDE SON VILLARDA VASANAN VÜKSEK ORANLI BÜVÜME RAKAMLARıNıN ic PiVASA ÜZERiNDEKi ETKiLERi

TÜRKivE EKONOMisiNDE SON VILLARDA VASANAN VÜKSEK ORANLI BÜVÜME RAKAMLARıNıN ic PiVASA ÜZERiNDEKi ETKiLERi TÜRKivE EKONOMisiNDE SON VILLARDA VASANAN VÜKSEK ORANLI BÜVÜME RAKAMLARıNıN ic PiVASA ÜZERiNDEKi ETKiLERi TÜRKiYE EKONOMisi YAYıNLARı YAYıN NO: 2008-56 TÜRR:İYE EKONOMİsİNDE SON YıLLARDA YAŞANAN YUKSEK

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN YÖNETİM VE ORGANİZASYON Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 Yönetim Ve Organizasyon Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlar diğer varlıklardan farklı olarak toplu olarak

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI PAZARLAMA PLANI EL KİTABI SEDEF ÇETİNEL ANKARA-2005 ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

TÜRKİYE DE SULARLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELERİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUM

TÜRKİYE DE SULARLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELERİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUM TÜRKİYE DE SULARLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELERİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUM Özdemir Özbay DSİ Hukuk Müşaviri Bilindiği üzere çevreyi oluşturan en önemli unsurlardan olan su ve toprak ile insanoğlununun

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr. Alaattin KIZILTAN 2014 Her Hakkı Saklıdır T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz.

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz. VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ Temmuz. 2003 Ankara İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ PANEL ÜYELERİ PANELİN YAPISI, ÇALIŞMA PROGRAMI ve YÖNETİCİ ÖZETİ 1 ULAŞTIRMA: 1. GİRİŞ 5 1.1.

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ Süheyla Suzan ALICA * ÖZET Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), çevre sorunlarının çözümüne ilişkin en önemli önleyici araçlardan

Detaylı

BEŞİNCİ YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

BEŞİNCİ YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI 17/7/2008 TARİH VE 26939 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GÖRÜŞ VE ÖNERİLER BEŞİNCİ YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ TOLGA HAN ULUÇEÇEN MAYIS

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ Ayten OLCAR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

Detaylı

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin , sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin disiplinlerarası sosyal bilim çalışmalarını teşvik etmek üzere düzenlediği çalışmalardan birisi

Detaylı

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ. ve TÜRKİYE DOHA TURU ÇOK TARAFLI TİCARET MÜZAKERELERİ. Editörler : Dr. M. Sait AKMAN Şahin YAMAN

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ. ve TÜRKİYE DOHA TURU ÇOK TARAFLI TİCARET MÜZAKERELERİ. Editörler : Dr. M. Sait AKMAN Şahin YAMAN DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ DOHA TURU ÇOK TARAFLI TİCARET MÜZAKERELERİ ve TÜRKİYE Editörler : Dr. M. Sait AKMAN Şahin YAMAN DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ DOHA TURU ÇOK TARAFLI TİCARET MÜZAKERELERİ ve TÜRKİYE Aralık 2008

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKİYE GIDA GÜVENCESİ DURUMU

DÜNYA VE TÜRKİYE GIDA GÜVENCESİ DURUMU Ekonomik Yaklaşım, Cilt : 21, Sayı : 76, ss. 1-30 DÜNYA VE TÜRKİYE GIDA GÜVENCESİ DURUMU Taylan KIYMAZ 1 Ahmet ŞAHİNÖZ 2 Özet Uluslararası finans kurumları aracılığıyla ve Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmaları

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 344MV0042 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı