Yıl: 2, Sayı: 5, Aralık 2015, s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yıl: 2, Sayı: 5, Aralık 2015, s"

Transkript

1 Yıl: 2, Sayı: 5, Aralık 2015, s Mustafa YAVUZEKİNCİ 1 Sümeyya TATLI 2 ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUM VE YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Özet Çalışma çocuk gelişimi programı ile okul öncesi öğretmenliği bölümü öğrencileri arasında tutum ve yeterlik bakımından farklılaşma olup olmadığını incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu Kilis 7 Aralık Üniversitesi nde ilgili bölümlere devam eden 197 öğrenci oluşturmuştur. İlişkisel tarama modelindeki araştırmanın verilerinin toplanmasında; Kişisel Bilgi Formu, Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği ve Öğretmenliğe İlişkin Yeterlik Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizde Mann Whitney U Testi, Kruskall Wallis Varyans Analizi ve Spearman Sıra Korelâsyonu Analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda grupların öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum düzeyleri arasında anlamlı farklılığa rastlanmazken, mesleki yeterlik düzeyi bakımından anlamlı farklılaşma olduğu belirlenmiştir. Mesleğe ilişkin tutum düzeyi incelendiğinde mezun olunan lise değişkeni açısından okul öncesi öğretmenliği öğrencileri arasında, bölüme istekli gelme ve bölümden memnun olma değişkeni açısından ise hem okul öncesi öğretmenliği hem de çocuk gelişimi programı öğrencileri arasında anlamlı farklılık görülmüştür. Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği ile İçsel Yeterlik alt boyutu arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir. Anahtar kelimeler: Öğretmenlik, Tutum, Yeterlik. 1 Öğr.Gör.,Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksekokulu ABD., 2 Öğr.Gör.,Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksekokulu ABD.,

2 Mustafa Yavuzekinci _ Sümeyya Tatlı STUDENTS OF CHILD DEVELOPMENT PROGRAM AND PRE-SCHOOL TEACHING COMPARISON OF TEACHER EFFICACY AND ATTITUDES TOWARDS THE TEACHING PROFESSION Abstract This study aims to find out whether there are any meaningful differences among the students of child development program and pre-school teaching in terms of attitude and competence. The sampling of the study consists of 197 final-year students who study in Kilis 7 Aralık University involved program. "Personal Information Form", "Attitudes towards the Teaching Profession "and "Teacher Efficacy Scale" was used in order to collect data in relational scanning model. Mann-Whitney U Test, Kruskall Wallis Variance Analysis and Spearman Rank Correlation Analysis were used in statistical analysis. At the end of the research it was found out that while there is no significant difference in the attitude levels on teaching profession among groups, there is a significant differentiation in terms of professional competence level. In a closer look to professional competence level, there is a meaningful difference among pre-school teaching students within the variable of "the type of high school." In addition, in terms of "satisfied with the department" and "select the department wishfully" variables, both child development program and pre-school teaching department students showed meaningful differentiation. There is a positive correlation between "Attitudes the towards Teaching Profession" and "Internal Efficacy". Keywords: Teaching, Attitude, Efficacy. GİRİŞ Öğretmenlik bir milletin geleceğini oluşturan bireyleri yetiştiren önemli mesleklerden biridir. Toplumların, ileri seviyedeki toplumların düzeyine ulaşabilmelerindeki en önemli etkenlerden biri iyi yetişmiş, nitelikli insan kaynağıdır. Bu açıdan ülkemizde öğretmen yetiştirilmesinin önemi yadsınamaz bir gerçektir (Üstün vd.,2004: 129). Öğretmen, değişik sistemlerde, kuruluşlarda ve düzeylerde öğretme-öğrenim ortamını en etkili biçimde oluşturarak eğitsel amaçları gerçekleştirmede öğrencilere ve anne babalara kılavuzluk ve yardım edecek nitelikte, genel kültüre sahip, öğretmenlikte ve öğreteceği bilimsel dalda, kuramsal alanda ve uygulamada uzmanlaşmış kişidir (Başaran, 1994: ). Eğitimin kalitesi ve niteliği büyük ölçüde öğretmenlerin niteliğiyle doğru orantılıdır. Öğretmen adaylarının seçiminde öğretmenlik mesleğini seven ve isteyen adayların seçilmesi, nitelikli öğretmen yetiştirmenin ilk adımıdır (Şişman, 2007: 194 ). Tutum, inanç ve davranışlar arasında önemli bir etkileşim bulunmaktadır. Bu nedenle öğrencilerin yetiştirilmesinde ve akademik başarılarında öğretmenlerin tutumları, inançları ve sınıf içi davranışları büyük önem taşımaktadır (Taşkın-Can vd., 2005: 47). Papanastasiou ya (2002) göre tutum, bir bireyin nesnelere, insanlara, yerlere, olaylara ve fikirlere karşı lehte ya da aleyhte gerçekleşen duygusal eğilimi dir. Bireylerin çevrelerine ne şekilde tepkide bulunacağı büyük ölçüde sahip oldukları tutumları tarafından şekillenmektedir. Bir birey için, tutum nesnesi bir madde, bir grup olabileceği gibi, bir meslek de olabilmektedir. Mesleğe yönelik tutum mesleğin nasıl yapılacağını belirlemektedir. Bireyin bir mesleğe ilişkin tutumu o meslekteki başarısı ve doyumunu etkilemektedir. Söz konusu meslek öğretmenlik olduğunda ise, konunun önemi daha da artmaktadır (Şenel vd., 2004: 100; Çakır vd., 2006: 38). 328 Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 2, Sayı: 5, Aralık 2015, s

3 Çocuk Gelişimi Programı ve Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutum ve Yeterlilik Düzeylerinin Karşılaştırılması Öğretmenlerin mesleklerine yönelik tutumları mesleğin gereklerini yerine getirmede büyük önem taşımaktadır (Durmuşoğlu vd., 2009: 77). Belirli bir mesleğe ve mesleğin içerdiği etkinliklere yönelik tutumları bilmenin o meslekteki başarıyı ve doyumu yordamadaki katkısı belirgindir (Erkuş vd., 2000: 27). Mesleğe yönelik tutum ve algılar, mesleki yeterlilik algılarını ve meslekteki başarıları etkileyen bir husustur. Yetersiz bilgiye dayalı gelişecek tutum ile daha geniş ve derin bilgiye dayalı oluşan tutumun şiddeti veya derecesinin de farklı olacağı açıktır(terzi ve Tezci, 2007: 597). Yetiştirilen öğretmenlerin niteliğinde öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının yanı sıra öğretmenlik mesleğine ilişkin yeterliklere ne kadar sahip oldukları da önemli bir yer tutmaktadır (Çapri ve Çelikkaleli, 2008: 34). Öğretmenlik mesleği, özel uzmanlık bilgisi ve becerisi gerektiren bir meslek olarak kabul edildiğine göre, bu mesleği tercih eden insanların, mesleğin gereklerini tam olarak yerine getirebilmeleri için bir takım yeterliliklere de sahip olması gerekir (Şişman, 2007: 196 ). Şahin (2004) e göre yeterlik kavramı, bir görevi icra etmek ve görevin gerektirdiği sorumlulukları yerine getirmek için ihtiyaç duyulan yetenek, bilgi ve becerilerdir. Öğretmen yeterliliği ise öğretmenin her bir ana görev kapsamında, işlem karakterinde, kendi içinde bütünlüğü olan, meslek içinde tekrarlanan, daha alt işlem basamaklarına ayrılabilen, başkalarıyla bir araya gelerek farklı görevlerin yapılmasını sağlayan, süresi tam olarak belirlenmese de dakikalarla sınırlı bir zaman diliminde yapılabilen, gerektiğinde bir başkasına devredilebilir nitelikte olan alt görevleri anlatacak şekilde belirlenmiştir (MEB,2002: 21). Öğretme yeterliği (Teaching efficacy), bir öğretmenin, öğrenmede zorluk çeken çocuklarda bile başarıyı yakalayabileceğine olan inancıdır (Slavin, R. E., 2000: 257). Öğretmen yeterliliklerini bireysel öğretmen yeterliliği ve genel öğretmen yeterliliği olarak iki kısımda incelenmiştir. Bireysel öğretmen yeterliliği Bandura nın kendilik yeterliği teorisine dayanır ve öğretmenin kendi becerilerine olan inançlarını içerir. Genel öğretmen yeterliliği ise, Bandura nın bireyin eğitim, zeka ve aileden aldığı eğitimle öğrendiği çevreyi kontrol etme yeteneği ile ilgili beklenti kavramlarıyla ilişkilidir. Bu şekilde öğretmenlerin yeterlilik inançları hem bireysel etkiler hem de dış faktörlerin birleşiminden oluşur (Milson ve Mehlig,2002: 48). Tschannen-Moran ve Hoy (2001: 784) öğretmenin yeterlik inançlarının öğrencinin motivasyonu, başarısı ve kendi yeterlik inançları üzerinde oldukça etkili olduğunu belirtmektedir. Anaokulunda günün büyük bir bölümünü öğretmenle geçiren çocuk öğretmenin tutum ve davranışlarını örnek alıp, onu taklit eder ve onun kişiliğini benimser (Argun ve İkiz, 2003: 413). Bu durum göz önüne alındığında öğretmen adaylarının hem öğretmenliğe karşı tutumları hem de öğretmenliğin gerektirdiği yeterlilik düzeyinin derecesi önem arz eder. Araştırmalar incelendiğinde (Erden,1995; Erkuş vd., 2000; Argun ve İkiz,2003; Şahin,2004; Şenel vd.,2004; Üstün vd., 2004; Şeker vd., 2005; Terzi ve Tezci, 2007; Durmuşoğlu vd.,2009), öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin tutumları ve yeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelendiği çalışmaların eğitim fakültelerinde öğrenimlerine devam eden öğretmen adayları ile gerçekleştirildiği görülmektedir. Öğretmenlik mesleğine ilişkin yeterliklerin ve tutumların kazanıldığı eğitim fakültelerinin sahip olduğu olanaklar (ekonomik, öğretim elemanı sayısı, bina ve tesis durumu vb.) bu fakültelerde yetiştirilen öğretmen adaylarının kendilerini mesleki olarak yeterli ve öğretmenlik mesleğine ilişkin olumlu tutum kazanmış birer öğretmen olarak algılamalarında oldukça önemli bir role sahiptir. (Çapri ve Çelikkaleli, 2008: 34). Ancak, eğitmen yetiştiren ve mezuniyet sonrası 329 Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 2, Sayı:5, Aralık 2015, s

4 Mustafa Yavuzekinci _ Sümeyya Tatlı birçoğunun özel kurumlarda öğretmenlik yaptığı meslek yüksekokullarında öğrenimlerini sürdüren öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin tutumları ve yeterlik inançlarını belirleyen çalışmalar yeterli düzeyde değildir. Bu amaçla hem bu eksikliği gidermek hem de eğitim fakültesinde öğretmenliğe yönelik formasyon derslerinin mesleki tutum ve yeterliliği ne ölçüde belirlediğinin ortaya koyma açısından bu çalışma önem taşımaktadır. Bu genel amaç doğrultusunda çalışmada; 1. Çocuk gelişimi programı ile okul öncesi öğretmenliği bölümü öğrencileri arasında tutum ve yeterlik bakımından bir farklılaşma var mıdır? 2. Çocuk gelişimi programı ile okul öncesi öğretmenliği bölümü öğrencilerinin mezun oldukları lise, bölüme istekli gelme ve bölümden memnun olma durumları tutum bakımından farklılaşmakta mıdır? Sorularına yanıt aranmaktadır. Yöntem Çalışmanın Modeli Çalışma da ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. İlişkisel tarama modelleri, iki ve daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişim varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma modelleridir. İlişkisel çözümleme iki türlü yapılmaktadır. Bunlar korelasyon türü ilişki ile karşılaştırma yolu ile elde edilen ilişkilerdir (Karasar,2012: 81). Gerçekleştirilen çalışmada okul öncesi öğretmenliği ve çocuk gelişimi programı gruplarına ait tutum ve yeterlik değişkenlerinin birlikte değişip değişmedikleri korelasyon türü ilişki ile ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışma Grubu Araştırmanın çalışma grubunu; Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı son sınıfa devam eden toplam 197 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmanın örneklem grubundaki öğrencilerin 93 ü (% 47,2) çocuk gelişimi programı öğrencisi iken, 104 ü (% 52,3) okul öncesi öğretmenliği öğrencisidir. Öğrencilerin 25 i (% 12,7) Anadolu lisesi, 26 sı (% 13,2) genel lise ve 146 sı (% 74,1) meslek lisesi mezunudur. Öğrenimlerine devam etmekte oldukları bölüme istekli gelme durumları bakımdan 171 i (%86,8) olumlu cevap verirken, 26 sı (%13,2) olumsuz cevap vermiştir. Okudukları bölümden memnun olma durumlarına göre ise; 84 ü (%42,6) tamamen memnun, 77 si (%39,1) memnun, 36 sı (%18,3) memnun değildir. Verilerin Toplanması Verilerin toplanmasında öğrencilere ait bilgileri toplamak amacıyla Kişisel Bilgi Formu, öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını belirlemek üzere Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği ve öğretmenlik mesleğine ilişkin yeterlik düzeylerini belirlemek için de Öğretmenliğe İlişkin Yeterlik Ölçeği kullanılmıştır. Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği (ÖMYTÖ): Tanrıöğen (1997), tarafından geliştirilen ÖMYTÖ likert tipli ölçek 52 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte sorulara verilen cevap seçeneklerinden olumlu ifade edilmiş maddeler "tamamen katılıyorum" kategorisinden başlayarak 5, 4, 3, 2, 1 olumsuz ifade edilmiş maddeler ise aynı kategoriden başlayarak 1, 2, 3, 4, 5 olarak puanlanmıştır. Ölçekteki cevap seçenekleri 5-Tamamen Katılıyorum 4- Katılıyorum 3-Kararsızım 2-Katılmıyorum 1-Hiç katılmıyorum şeklinde 5'li ölçekle 330 Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 2, Sayı: 5, Aralık 2015, s

5 Çocuk Gelişimi Programı ve Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutum ve Yeterlilik Düzeylerinin Karşılaştırılması gösterilmiştir. Ölçeğin puan aralığı 'tır. Ölçeğin güvenirliği Cronbach Alpha ve Guttman Split-half teknikleriyle denenmiş ve alpha iç tutarlılık katsayısı.94 Guttman Split-half ise.86 olarak hesaplanmıştır. Öğretmen Yeterlik Ölçeği: Diken (2004) tarafından Türkçeye uyarlanan 16 maddelik ve likert tipli 5 seçenekten oluşan Öğretmen Yeterlik Ölçeği öğretmen adaylarının kendi yeterliklerine yönelik değerlendirmeye yöneliktir ve birbirinden bağımsız iki alt boyuttan oluşmaktadır. Bunlar Faktör I. Bireysel Faktörler (İçsel Faktörler) (1, 3, 5, 7, 9, 11 ve 13. Maddeler) ve Faktör II. Genel Öğretim Yeterliği (Dışsal Faktörler) (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ve 16. Maddeler) şeklindedir. Yedi maddelik ilk faktör öğretmenlerin yeterliğini etkileyen öğretmenlerin daha çok kendilerine ait özellikleri ile ilgili maddeleri kapsamaktadır. Bu alt ölçek öğretmen adaylarının kendi öğretim yeterlikleri, öğretim sırasında karşılaşacakları zorluklarla baş etme için kendilerinde gerekli deneyim ve öz-güveni bulmaları ile ilgili öğretmen adaylarının kendileri hakkındaki görüşlerini yansıtmaktadır. Bu bağlamda ilk alt ölçek Bireysel Öğretim Yeterliği/Öğretmen Öz-yeterliği veya öğretmen yeterliğini etkileyen İçsel Faktörler olarak adlandırılmıştır. İkinci alt ölçek, öğretmen adaylarının yeterliği üzerinde etkisi olabilecek öğretmen adaylarının dışında var olan durum veya faktörleri içeren 9 maddeden oluşmaktadır. Bu maddelerin çoğu öğretmen adaylarının kendileri dışında, öğretmenlik yeterliklerini etkileyen dış faktörler hakkındaki görüşlerini içermektedir. Bu bağlamda ikinci alt ölçek Genel Öğretim yeterliği veya öğretmen etkililiğini etkileyen Dış Faktörler olarak adlandırılmıştır. Ölçeğin ifadeleri, araştırmaya katılan öğrencilerce, Kesinlikle katılmıyorum (1 puan) ile Kesinlikle katılıyorum (5 puan) derecelendirmelerinden biri seçilerek değerlendirilmiştir. İkinci faktörü oluşturan 9 maddenin hepsi olumsuz maddelerdir ve ölçeğin tersten okunmasıyla puanlandırılmaktadırlar Öğretmen yeterlik ölçeğinin Türkçe versiyonunun güvenirlik çalışması Cronbach-Alfa ile yapılmış; ölçeği oluşturan toplam 16 maddenin iç tutarlık katsayısı. 71 olarak bulunmuştur. Ölçeğin iki alt boyutunun güvenirlik çalışması yine Cronbach-Alpha testi ile yapılmış; iç tutarlık katsayısı ilk boyutun. 71, ikinci boyutun ise. 73 olarak bulunmuştur. 331 Verilerin Analizi Çalışma grubuna uygulanan ölçeklerden elde edilen veriler kodlanarak bilgisayara yüklenmiş ve istatistiksel değerlendirilmesinde SPSS versiyon 15.0 bilgisayar paket programından faydalanılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler ortalama ± standart sapma, sayı ve yüzde olarak ifade edilmiştir. Veriler normal dağılıma uymadığı için grupların öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum ile mesleki yeterlik düzeyi arasındaki ilişki durumu ve mesleğe ilişkin tutum ile bölüme istekli gelme değişkeni arasındaki ilişki durumu arasındaki farkların analizinde Mann Whitney U Testi kullanılırken, grupların mesleğe ilişkin tutum ile mezun oldukları lise türü değişkeni ve grupların mesleğe ilişkin tutum ile bölümden memnun olma değişkeni arasındaki ilişki durumunu belirlemek üzere Kruskall Wallis Varyans Analizi testi kullanılmıştır. Kruskal Wallis Varyans analizinden sonra farkı yaratan grubu bulmak için Bonferroni düzeltmeli Mann Whitney U Testi yapılmıştır. Öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile öğretmen yeterlik düzeyleri arasındaki ilişkiyi tespit amacıyla ise; Spearman Sıra Korelâsyonu Analizi yapılmıştır. İstatiksel anlam düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 2, Sayı:5, Aralık 2015, s

6 Mustafa Yavuzekinci _ Sümeyya Tatlı Bulgular Tablo 1. Grupların Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutum İle Mesleki Yeterlik Düzeyi Puanlarına İlişkin Mann Whitney U Testi Sonuçları Grup Bölüm n X ss Mesleğe İlişkin Tutum İçsel yeterlik Dışsal Yeterlik *p<0.05 Çocuk Gelişimi Okul Öncesi Öğretmenliği Çocuk Gelişimi Okul Öncesi Öğretmenliği Çocuk Gelişimi Okul Öncesi Öğretmenliği Sıra Ortala ması Sıra Toplamı U p* Grupların öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum ile mesleki yeterlik düzeyi arasındaki ilişki durumuna bakıldığında, öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum düzeyleri arasında anlamlı farklılığa rastlanmazken, mesleki yeterlik düzeyinin alt boyutları olan içsel yeterlik ve dışsal yeterlikte anlamlı farklılaşma olduğu belirlenmiştir. İçsel yeterlik alt boyutunda okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin puan ortalamaları daha yüksek iken, dışsal yeterlik alt boyutunda çocuk gelişimi öğrencilerinin puan ortalaması anlamlı düzeyde daha yüksektir. 332 Tablo 2. Grubun Mesleğe İlişkin Tutum İle Mezun Olunan Lise Türü Puanlarına İlişkin Kruskal-Wallis Varyans Analizi Sonuçları Grup Mezuniyet n Okul Öncesi Öğretmenliği Sıra Ortalaması Anadolu Lisesi Genel Lise Meslek Lisesi sd X² p* Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 2, Sayı: 5, Aralık 2015, s

7 Çocuk Gelişimi Programı ve Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutum ve Yeterlilik Düzeylerinin Karşılaştırılması *p<0.05 Gruplara ait mesleğe ilişkin tutum puanı ile mezun olunan lise türü arasındaki ilişki durumu incelendiğinde çocuk gelişimi programında yer alan öğrencilerin normal dağılım göstermediği ve iki kişi dışında tümünün meslek lisesi mezunu olduğu görülmektedir. Bu nedenle mezun olunan değişken durumuna göre çocuk gelişimi bölümü istatiksel değerlendirmeye alınmamıştır. Okul öncesi öğretmenliğine devam eden öğrenciler arasında ise mezun olunan lise türüne göre bir farklılaşmaya rastlanmış ve farkı yaratan grubu bulmak için gerçekleştirilen Bonferroni düzeltmeli Mann Whitney U Testi neticesinde bu grubun meslek lisesi mezunu olan grup olduğu bulunmuştur. Tablo 3. Grupların Mesleğe İlişkin Tutum İle Bölüme İstekli Gelme Değişkeni Puanlarına İlişkin Mann Whitney U Testi Sonuçları Grup Çocuk Gelişimi Okul Öncesi Öğretmenliği *p<0.05 Bölüm Sıra Sıra n X Ss İstek Ortalaması Toplamı Evet Hayır Evet Hayır u p* Tablo 3 de grupların mesleğe ilişkin tutum ile bölüme istekli gelme durumları arasındaki ilişkiye bakılmış ve hem okul öncesi öğretmenliği hem de çocuk gelişimi programına istekli gelen öğrencilerin puan ortalamalarının, bölümlerine istekli gelmeyen öğrencilerin puan ortalamalarına göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. 333 Tablo 4. Grupların Mesleğe İlişkin Tutum İle Bölüden Memnun Olma Puanlarına İlişkin Kruskal-Wallis Varyans Analizi Sonuçları Sıra Grup Memnuniyet n Ortalaması Tamamen Memnun Çocuk Memnun Gelişimi Memnun Değil Tamamen Memnun Okul Öncesi Memnun Öğretmenliği Memnun Değil *p<0.05 sd X² p* Grupların mesleğe ilişkin tutum ile bölümden memnun olma değişkeni arasındaki ilişki durumunu gösteren Tablo 4 te çocuk gelişimi programı ve okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin puan ortalamalarında anlamlı farklılığa rastlanmıştır. Farkın kaynağını belirlemek amacıyla ikili grup karşılaştırılmaları için Mann Whitney U-Testi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, farkın kaynağını tamamen memnun olan ile memnun olmayan öğrenciler oluşturmuştur. Mesleki tutum bakımından en yüksek ortalamayı tamamen memnun olan Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 2, Sayı:5, Aralık 2015, s

8 Mustafa Yavuzekinci _ Sümeyya Tatlı öğrenciler alırken, en düşük ortalamayı ise memnun olmayan öğrencilerin elde ettiği görülmüştür. Tablo 5. Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği ile Öğretmen Yeterlik Ölçeği Alt Boyutları Arasındaki İlişkiye Ait Spearman Sıra Korelâsyonu Analizi Testi Sonuçları Öğretmen Yeterlik Ölçeği Alt Boyutları *p<0,05 İçsel Yeterlik Dışsal Yeterlik Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği SpearmanCorrelation.242 P*.001 N 197 SpearmanCorrelation P*.104 N 197 Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının Öğretmen Yeterlik Ölçeği ile Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği alt testlerinden aldıkları puanlar arasında ilişki olup olmadığı Spearman Sıra Korelasyonu Analizi ile incelenmiş olup, Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği ile İçsel Yeterlik alt boyutu arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki olduğu belirlenirken, Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği ile Dışsal Yeterlik alt boyutu arasında anlamlı düzeyde ilişkiye rastlanılmamıştır (p<0.05). Öğretmen Yeterlik Ölçeği ile İçsel Yeterlik alt boyutu arasındaki korelasyon kat sayısı (r=,242, p<0,05) olarak saptanmıştır. Tartışma Araştırma sonucunda gruplar arasında öğretmen mesleki yeterlik düzeyinin alt boyutları olan içsel yeterlik ve dışsal yeterlikte anlamlı farklılaşma olduğu belirlenmiştir. İçsel yeterlik alt boyutunda okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin puan ortalamaları daha yüksek iken, dışsal yeterlik alt boyutunda çocuk gelişimi öğrencilerinin puan ortalaması anlamlı düzeyde daha yüksektir. Bu durum okul öncesi öğretmenliği bölümündeki öğrencilerin çocuk gelişim programında bulunan öğrencilere göre yeterlik konusunda kendilerine olan inançlarının daha yüksek olduğunu, çocuk gelişim programındaki öğrencilerin ise yeterlik konusunda dışsal faktörlere daha fazla bağımlılık duyduğunu ifade etmektedir. Buna göre her iki bölümde de alan derslerinin bir çoğu aynı iken eğitim fakültesinde verilen formasyon derslerinin, okul öncesi öğretmenliği bölümüne devam eden öğrencilere kendilerini yeterli görme bakımından daha yüksek puan ortalamasına sahip olduklarına sebep olduğu düşünülebilir. Tudor (2015), okul öncesi ve ilköğretim öğretmen adayları ile gerçekleştirdiği, adayların mesleki becerilerini geliştirmede öğretim ve araştırma faaliyetlerinin rolünü analiz etmeyi amaçladığı araştırmasında öğrencilerin uzmanlaşma konusunda pedagojik formasyon derslerine ihtiyaç duyduğunu ifade ettiklerini ortaya koymuştur. Altınkurt vd. (2014) ise, pedagojik formasyon programının öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik motivasyonlarını belirlemeye yönelik gerçekleştirdikleri araştırmalarında, formasyon derslerinin öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik motivasyonlarını artırdığını ortaya koymuştur. Bir diğer araştırmada Senemoğlu ve Özçelik (1989), öğretmen yetiştirmede «öğretmenlik bilgisi» kazandırma bakımından fenedebiyat ve eğitim fakültelerinden hangisinin daha etkili olduğunun belirlenmesi konusunda çalışmış ve hemen hemen bütün üniversitelerde eğitim fakültelerinin daha etkili olduğu 334 Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 2, Sayı: 5, Aralık 2015, s

9 Çocuk Gelişimi Programı ve Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutum ve Yeterlilik Düzeylerinin Karşılaştırılması anlaşılmıştır. Ayrıca Çapri ve Çelikkaleli (2008) nin gerçekleştirdikleri benzer çalışmanın sonucunda da öğretmen adaylarının eğitim gördükleri programların öğretmenliğe ilişkin tutumları üzerinde önemli bir etkiye sahip olmadığı fakat eğitim fakültesi öğretmen adaylarının mesleki yeterlik inançları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark oluşturduğu sonucu elde edilmiştir. Araştırmanın incelediği diğer bir değişken olarak mezun olunan lisenin mesleğe ilişkin tutum üzerine anlamlı bir etkisi olup olmadığına bakılmış ve okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinden meslek lisesi mezunu olanlarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları diğer liselere göre anlamlı derecede farklılık göstermiştir. Kız meslek lisesi bünyesinde yer alan çocuk gelişimi bölümlerinin amaçlarından biri de okul öncesi öğretmeni yetiştirmek için altyapı oluşturmaktır. Bu nedenle bu bölümden mezun olan öğrencilerin öğretmenliğe karşı olumlu bir tutum geliştirmeleri beklenen bir sonuçtur. Öğrencilerin mesleğe ilişkin tutum ile bölüme istekli gelme durumları arasındaki ilişkiye bakıldığında her iki grupta da bölüme istekli gelen öğrencilerin puan ortalamalarının istekli gelmeyenlerin puan ortalamalarına göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu durum beklenen bir sonuçtur. Çünkü istediği bölümde öğrenim gören öğrenci bölüme ve mesleğe karşı daha ilgili olacak ve olumlu bir tutum geliştirecektir. Buca Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını inceleyen Tanrıöğen (1997), öğrencilerin öğretmen yetiştiren bir kurumu tercih sıralamasının ilk sıralarına yerleştirmesinin yani bölüme istekli gelme durumunun, öğretmenlik mesleğine karşı olumlu tutumlara sahip olduklarının, başka bir deyişle öğretmenlik mesleğine güdülü olduklarının bir göstergesi olabileceğini belirtmiştir. Öğretmenlik mesleğine yönelik yapılmış bazı diğer araştırmalarda da (Üstün vd.,2004;aslan ve Köksal-Akyol,2006; Gürbüz ve Kışoğlu,2007; Durmuşoğlu vd.,2009; Özder vd.,2010; Yaşar-Ekici, 2014), bölümü isteyerek seçen bireylerin öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının daha olumlu olduğu bulunmuştur. 335 Mesleğe ilişkin tutum ile bölümden memnun olma değişkeni arasındaki ilişki durumunda çocuk gelişimi programı ve okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin puan ortalamalarında tamamen memnun olan ile memnun olmayan öğrenciler arasında anlamlı farklılığa rastlanmıştır. Mesleki tutum bakımından tamamen memnun olan öğrencilerin mesleki tutum puan ortalamaları memnun olmayan öğrencilerin puan ortalamalarından daha yüksektir. Doğal olarak öğrencinin bölümünden memnun olması, onun mesleğine karşı olumlu tutum içerisinde olmasıyla paraleldir ve elde edilen sonuçta bu duruma uygundur. Öğretmen adaylarının mesleki tutumlarını inceleyen bir diğer araştırmada da, Ertok-Konuk (2011) bölümden tamamen memnun olan adayların puan ortalamalarını oldukça, biraz, hiç cevabını veren adayların puan ortalamalarından anlamlı derecede yüksek bulmuştur. Memnuniyet derecesi arttıkça öğrencilerin mesleki tutum puanlarının da paralel olarak arttığı görülmüştür. Öğretmen Yeterlik Ölçeği ile Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği alt testlerinden araştırmaya katılan öğretmen adaylarının aldıkları puanlar bakımından Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği ile İçsel Yeterlik alt boyutu arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir ve bu duruma göre mesleğe ilişkin tutum düzeyi arttıkça içsel yeterliğin de arttığı söylenebilir. Mesleklerine karşı olumlu tutum geliştiren insanlar, işlerini en iyi şekilde yapmak için kendilerini geliştirmeye çalışacak ve zamanla kendilerini o iş konusunda daha yeterli görmeye başlayacaktır. Dolayısıyla mesleki tutum Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 2, Sayı:5, Aralık 2015, s

10 Mustafa Yavuzekinci _ Sümeyya Tatlı arttıkça öz yeterlik düzeyinin de yükselmesi beklenen bir sonuçtur. Ayrıca Andronache vd. (2014), öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları belirlemek üzere gerçekleştirdiği çalışmasında adaylardan bilişsel ve duyuşsal becerileri yüksek olanların mesleki tutumlarının da yüksek olduğu sonucunu elde etmiştir. Bu durum tutum ve yeterlik kavramlarının iç içe olduğunu ve birbirlerini etkilediğini açıkça ortaya koymaktadır. Sonuç ve Öneriler Araştırma sonucunda; grupların öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum ile mesleki yeterlik düzeyi arasındaki ilişki açısından, öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum düzeyleri arasında anlamlı farklılığa rastlanmazken, mesleki yeterlik düzeyinin alt boyutları olan içsel yeterlik ve dışsal yeterlikte anlamlı farklılaşma olduğu belirlenmiştir. İçsel yeterlik alt boyutunda okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin puan ortalamaları daha yüksek iken, dışsal yeterlik alt boyutunda çocuk gelişimi öğrencilerinin puan ortalaması anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur. Gruplara ait mesleğe ilişkin tutum puanı ile mezun olunan lise türü arasındaki ilişki durumuna göre çocuk gelişimi programında yer alan öğrenciler normal dağılım göstermemiş. Okul öncesi öğretmenliğine devam eden öğrenciler arasında ise mezun olunan lise türüne göre bir farklılaşmaya rastlanmış ve meslek lisesi mezunu olan gruba ait puan ortalamalarının diğer liselerden mezun olanlara göre daha yüksek bulunmuştur. Hem okul öncesi öğretmenliği hem de çocuk gelişimi programında, bölüme istekli gelen öğrencilerin puan ortalamalarının, bölümlerine istekli gelmeyen öğrencilerin puan ortalamalarına göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu ve mesleki tutum bakımından tamamen memnun olan öğrencilerin mesleki tutum puan ortalamaları memnun olmayan öğrencilerin puan ortalamalarından daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin mesleğe ilişkin tutum düzeyi arttıkça içsel yeterlik düzeylerinin de arttığı ortaya konulmuştur. 336 Elde edilen sonuçlar doğrultusunda; çocuk gelişimi programı öğrencilerinin içsel yeterlilik düzeylerine artırmaya yönelik eğitimler planlanabilir ve böylece bu bölümdeki öğrencilerin yeterlik konusunda kendilerine olan inançlarının artması sağlanabilir. Mesleki tutum oluşturmada alt yapı oluşturmanın önemli olduğu açıkça ortaya konulmuştur. Bu sebeple eğitim sisteminin temelden planlanması ve bireylerin bu doğrultuda yetiştirilmesi gerekliliği göz önünde bulundurulabilir. Ayrıca bölüme istekli gelme ve bölümden memnun olma durumu öğrencilerin olumlu tutum sahibi olmalarına olanak tanıdığı için öğrencilere erken dönemlerden itibaren doğru meslek seçimi konusunda aydınlatıcı seminerler düzenlenebilir. KAYNAKLAR ALTINKURT, Y., Yılmaz, K. ve Erol, E. (2014). Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Motivasyonları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (1), ANDRONACHEA, D., Bocoş, M., Bocoş, V. ve Macri, C. (2014). Attitude Towards Teaching Profession. Social and Behavioral Sciences, 142, ARGUN, Y. ve İkiz, E. (2003). Okul Öncesi Öğretmenliği Programının Öğrencilerin Mesleki Tutum ve Algılarına Etkilerinin İncelenmesi. OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı Bildiri Kitabı-3, , Ya-Pa Yayıncılık, İstanbul. Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 2, Sayı: 5, Aralık 2015, s

11 Çocuk Gelişimi Programı ve Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutum ve Yeterlilik Düzeylerinin Karşılaştırılması ASLAN, D. ve Köksal-Akyol, A. (2006). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Ve Mesleki Benlik Saygılarının İncelenmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (2), BAŞARAN, E. (1994). Eğitim psikolojisi, modern eğitimin psikolojik temelleri. Kadıoğlu Matbaası, Ankara. ÇAKIR, Ö., Kan, A. ve Sünbül, Ö. (2006). Öğretmenlik Meslek Bilgisi ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Tutum ve Özyeterlik Açısından Değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (1), ÇAPRİ, B. Ve Çelikkaleli, Ö. (2008). Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe İlişkin Tutum Ve Mesleki Yeterlik İnançlarının Cinsiyet, Program Ve Fakültelerine Göre İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 9 (15), DİKEN, İ. H. (2004). Öğretmen Yeterlik Ölçeği: Türkçe uyarlaması, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 16, DURMUŞOĞLU, M. C., Yanık, C. ve Akkoyunlu, B. (2009). Türk ve Azeri Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, ERDEN, M. (1995). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Sertifikası Derslerine Yönelik Tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, ERKUŞ, A., Sanlı, N., Bağlı, M. T. ve Güven, K. (2000). Öğretmenliğe İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 25, 116, ERTOK-Konuk, N. (2011). Müzik Öğretmeni Adaylarının Öğretmenliğe İlişkin Tutum Ve Mesleki Yeterlik Algı Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. GÜRBÜZ, H. ve Kışoğlu, M. (2007). Tezsiz Yüksek Lisans Programına Devam Eden Fen- Edebiyat Ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları (Atatürk Üniversitesi Örneği). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (2), KARASAR, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayıncılık, Ankara. MEB (2002). Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü. Öğretmen Yeterlilikleri. MEB Yayınları, Ankara. MİLSON, A. J. Mehlig, L. M. (2002). Elementary School Teachers Sense of Efficacy for Character Education. The Journal of Educational Research, 96 (1), ÖZDER, H., Konedralı, G. ve Zeki, C. P. (2010). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 16 (2), PAPANASTASİOU, C. (2002). School, Teaching and Family Influence on Student Attitudes Toward Science: Based on TIMSS Data for Cyprus. Studies in Eucational Evaluation, 28, Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 2, Sayı:5, Aralık 2015, s

12 Mustafa Yavuzekinci _ Sümeyya Tatlı SENEMOĞLU, N. ve Özçelik, D. A. (1989). Öğretmen Adaylarına "Öğretmenlik Bilgisi" Kazandırma Bakımından Fen-Edebiyat Ve Eğitim Fakültelerinin Etkililiği. Çağdaş Eğitim. SLAVİN, R. E. (2000). Educational Psychology: Theory and Practice. Allyn and Bacon Pub, Boston. ŞAHİN, A.E., (2004). Öğretmen Yeterliklerinin Belirlenmesi. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 5 (58). ŞEKER, H., Deniz, S. ve Görgen, İ. (2005). Tezsiz Yüksek Lisans Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Yeterlikleri Üzerine Değerlendirmeleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 42, ŞENEL, H. G., Demir, İ., Sertelin, Ç., Kılıçaslan, A., ve Köksal, A. (2004). Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ve kişilik özellikleri arasındaki ilişki. Eğitim Araştırmaları, 15, ŞİŞMAN, M. (2007). Eğitim Bilimine Giriş. Pegem Yayıncılık, Ankara. TANRIÖĞEN, A. (1997). Buca Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, TAŞKIN-Can, B., Cantürk-Günhan, B. ve Öngel-Erdal, S. (2005). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Derslerinde Matematiğin Kullanımına Yönelik Öz Yeterlik İnançlarının İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, TERZİ, A. R. ve Tezci E. (2007) Necatibey Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 52, TSCHANNEN-Moran, M. ve Hoy A. W. (2001). Teacher Efficacy: Capturing an Elusive Construct. Teaching and Teacher Education, 17, TUDOR, L. S. (2015). The Role of School Activities in Training /Development of the Professional Skills Specific for the Teaching Profession. Social and Behavioral Sciences, 180, ÜSTÜN, E., Erkan, S. ve Akman, B. (2004). Türkiye'de Okulöncesi Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10, YAŞAR-Ekici, F. (2014). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Örneği). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7 (35), Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 2, Sayı: 5, Aralık 2015, s

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE MESLEKİ BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE MESLEKİ BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE MESLEKİ BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ Arş. Gör. Durmuş ASLAN Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Türkan CİNPOLAT 1 Fikret ALINCAK 2 Uğur ABAKAY 1 1 Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 179 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ANALYSIS OF THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS TEACHING PROFESSION

Detaylı

Hasan GÜRBÜZ * Mustafa KIŞOĞLU **

Hasan GÜRBÜZ * Mustafa KIŞOĞLU ** 71 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA DEVAM EDEN FEN- EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ATTITUDES OF THE SCIENCE AND ART FACULTY

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygıları Özlem KÖRÜKÇÜ Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO, okorukcu@pau.edu.tr Vuslat OĞUZ İnönü Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO,

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI Yrd.Doç.Dr. Aycan ÇİÇEK SAĞLAM Harran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü aycancicek@hotmail.com ÖZET

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ Derya Özlem YAZLIK 1 İbrahim ÇETİN Ahmet ERDOĞAN 3 1 Kilis Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Akif YÜCEKAYA*, Mehmet GÜLLÜ* 1 İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü* İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

ELETRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Electronic Journal of Social Sciences

ELETRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Electronic Journal of Social Sciences ELETRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Electronic Journal of Social Sciences www.esosder.org info@esosder.org ISSN:1304 0278 Bahar-2008 C.7 S.24 (101-109) Spring-2008 V.7 N.24 ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR

Detaylı

Hilal İlknur TUNÇELİ ** Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sakarya/Türkiye

Hilal İlknur TUNÇELİ ** Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sakarya/Türkiye Pegem Journal of Education & Instruction, 3(3), 2013, 51-58 Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(3), 2013, 51-58 www.pegegog.net ÖĞRETMEN ADAYLARININ İLETİŞİM BECERİLERİ İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ)

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ) SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ) Öğr. Gör. Yusuf Ergen Bayburt Üniversitesi Bayburt Eğitim

Detaylı

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Arş.Gör.Dr. Nurcan KAHRAMAN Prof.

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ Doç. Dr. Kürşat Yenilmez Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi kyenilmez@ogu.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Melih Turğut Eskişehir

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel Açışlı Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi sacisli26@hotmail.com Ali Kolomuç Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI PRESERVICE TEACHERS ATTITUDES TOWARDS TEACHING PROFESSION

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI PRESERVICE TEACHERS ATTITUDES TOWARDS TEACHING PROFESSION ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI PRESERVICE TEACHERS ATTITUDES TOWARDS TEACHING PROFESSION Mehmet TEKEREK KSU, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKİYE tekerek@ksu.edu.tr Sedat POLAT KSU, KAHRAMANMARAŞ,

Detaylı

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015, Cilt 5, Sayı 1, 44-50 Trakya University Journal of Education 2015, Volume 5, Issue 1, 44-50 Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI. Attitude of Music Teachers towards Profession of Music Teaching

MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI. Attitude of Music Teachers towards Profession of Music Teaching Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 151-161 151 MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI Attitude of Music Teachers towards Profession of Music

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

Gönderim Tarihi: Kabul Tarihi:

Gönderim Tarihi: Kabul Tarihi: Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Kafkas University Journal of the Institute of Social Sciences Sonbahar Autumn 2016, Ek Sayı Additional Number 1, 143-152 DOI:10.9775/kausbed.2016.037

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

TÜRKİYE'DE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

TÜRKİYE'DE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ TÜRKİYE'DE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ Elif ÜSTÜN, Semra ERKAN, Berrin AKMAN Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi GİRİŞ Öğretmenlik

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Yabancı Dil Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Hasan ATMACA Ondokuz

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretim I Dersine İlişkin Öz Yeterlik Algıları ve Bilişsel Tutumlarının Belirlenmesi

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretim I Dersine İlişkin Öz Yeterlik Algıları ve Bilişsel Tutumlarının Belirlenmesi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2007 (1) 21. Sayı 15 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretim I Dersine İlişkin Öz Yeterlik Algıları ve Bilişsel Tutumlarının

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

<>GRETMEN ADAYLARıNIN ÖGRETMENLİK SERTİFİKAsI DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARı

<>GRETMEN ADAYLARıNIN ÖGRETMENLİK SERTİFİKAsI DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARı Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11: 99-104 [19951 GRETMEN ADAYLARıNIN ÖGRETMENLİK SERTİFİKAsI DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARı Münire Erden. ABSTRACf: The purjx)se of this study is to detennine

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Semra ERKAN Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi GİRİŞ Teknolojideki değişiklikler ve bilginin hızlı artışı toplumun pekçok alanında

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ- YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ- YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 102 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (2013) 102-116 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ- YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A Study on Determining

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1

Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Pamukkale Üniversitesi Eğitim akültesi Dergisi Yıl 2007 (2) 22. Sayı 1 izik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının arklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Rabia Tanel 2, Serap

Detaylı

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, 2007, ss. 203 220. İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI Yrd.Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 14 Nisan 2008

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 14 Nisan 2008 ORTAÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMEN ÖZYETERLİK İNANÇLARI İLE ÖĞRETMENLİĞE İLİŞKİN TUTUMLARI Yrd. Doç. Dr. Aytunga OĞUZ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Bölümü aytunga@dumlupinar.edu.tr

Detaylı

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi**

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Düşünme; duyum ve izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖSS, AKADEMİK VE KPSS BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖSS, AKADEMİK VE KPSS BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Mayıs 2009 Cilt:17 o:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 479-486 SIIF ÖĞRETMEİ ADAYLARII ÖSS, AKADEMİK VE KPSS BAŞARILARII ÇEŞİTLİ DEĞİŞKELER AÇISIDA İCELEMESİ M. Hanifi ERCOŞKU, Ahmet ALÇACI Atatürk Üniversitesi

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN KURUMLARDA MÜZİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ, MÜZİKAL

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ

Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ Yıl Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ mbozster@gmail.com mboz@hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ Akademik ler

Detaylı

gelişmiş/olgunlaşmış

gelişmiş/olgunlaşmış UZMANLIĞI HALK OYUNLARI VE DANS EĞİTİCİ VE ÖĞRETİCİLİĞİ OLAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARIN İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE EPISTEMOLOGICAL BELIEFS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİ İLE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARINA İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİ İLE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARINA İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİ İLE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARINA İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA Akif ARSLAN Yrd. Doç. Dr. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Kırıkkale/Türkiye

Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Kırıkkale/Türkiye Pegem Journal of Education & Instruction, 3(3), 2013, 41-50 Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(3), 2013, 41-50 www.pegegog.net EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İLE FORMASYON EĞİTİMİ ALAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ *

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Ekim 2007 Cilt:15 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 485-490 İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Kürşad YILMAZ Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ YETENEK ve İLGİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ YETENEK ve İLGİLERİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:I1, Sayı:1 http://efdergi.yyu.edu.tr ÖĞRETMEN ADAYLARININ YETENEK ve İLGİLERİ Yrd.Doç.Dr.Cahit PESEN Öğr.Gör.Akın ODABAŞ Arş.Gör.Dr.Recep

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yalçın UYAR - Hakan SUNAY yuyar@ankara.edu.tr- hsunay@ankara.edu.tr

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article. Technical Program Students' Attitudes Towards Analysis of Computer and Internet Use

Araştırma Makalesi / Research Article. Technical Program Students' Attitudes Towards Analysis of Computer and Internet Use BEÜ Fen Bilimleri Dergisi BEU Journal of Science 2(2), 127-134, 2013 2(2), 127-134, 2013 Araştırma Makalesi / Research Article Teknik Program Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumlarının

Detaylı

Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğrt. Kongresi 25-27 Mayıs 2011, VAN/YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, 52-61 52

Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğrt. Kongresi 25-27 Mayıs 2011, VAN/YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, 52-61 52 Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğrt. Kongresi 25-27 Mayıs 2011, VAN/YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, 52-61 52 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖZYETERLİK VE BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ YETERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI

MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI Mesleki Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin E- Öğrenme Ortamları ile İlgili Görüşlerinin Karşılaştırmalı

Detaylı

M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI. Dr.

M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI. Dr. M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : 51-60 ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI GĠRĠġ Problem Dr. Levent Deniz 1 Bilgisayarlar günlük yaşantı içinde yer

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : ERSİN ŞAHİN Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Cinsiyet : ERKEK Tel : 555 483 44 63 İş Tel : 294 22 46 Posta Adresi

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Akademik Öz-Yeterlikleri ve Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öğretmen Adaylarının Akademik Öz-Yeterlikleri ve Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Öğretmen Adaylarının Akademik Öz-Yeterlikleri ve Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Kürşat YENİLMEZ 1 1 Prof. Dr. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim

Detaylı

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ)

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) Yrd. Doç. Dr. Serkan UMUZDAŞ Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ Doç. Dr. M. Zafer Balbağ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi zbalbag@ogu.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Ersin Karademir Eskişehir

Detaylı

İsmail KARAKUŞ Beylerbeyi Ortaokulu, Eğitim Bilimleri,

İsmail KARAKUŞ Beylerbeyi Ortaokulu, Eğitim Bilimleri, ISSN: 2149-9225 Yıl: 3, Sayı: 9, Eylül 2017, s. 361-377 İsmail KARAKUŞ Beylerbeyi Ortaokulu, Eğitim Bilimleri, karakus8090@hotmail.com ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ YETERLİK ALGILARI İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE

Detaylı

Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları

Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları Serkan Yıldırım *, Abdullatif Kaban ** Özet Eğitim ortamlarında birçok teknoloji kullanılabilmektedir. Bu teknolojiler

Detaylı

beliefs upon the professional competency according to gender, university, department and type of teaching. Pre-Service Teachers Professional Competenc

beliefs upon the professional competency according to gender, university, department and type of teaching. Pre-Service Teachers Professional Competenc Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterliklerine İlişkin İnançları Tuncay Dilci 1, Hatice Yıldız 2 Özet Gelişen toplumun en önemli değişim ajanı öğretmenlerdir. Toplumsal yaşama geçmişten günümüze her zaman

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 32, s.65-81

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 32, s.65-81 65 2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 32, s.65-81 İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Serap TÜFEKÇİ

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ VE FENE YÖNELİK TUTUM İLE BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ *

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ VE FENE YÖNELİK TUTUM İLE BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ * XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ VE FENE YÖNELİK TUTUM İLE BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Detaylı

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği)

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği) Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği) Cahit TAŞDEMİR* * Bitlis Eren Üniversitesi, Tatvan Meslek Yüksekokulu, Bitlis,

Detaylı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (*)

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (*) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 18 (2): 157-170 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (*) Fatih VEYİS

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi 19-22 Ekim 2017 Antalya/Türkiye BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Öznur KARA

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Halil Ġbrahim KAYA Yrd. Doç. Dr. Adnan KÜÇÜKOĞLU ArĢ. Gör. Adnan TAġGIN ArĢ. Gör. Ceyhun OZAN ArĢ.

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Serkan ÖZDEMİR 1, Emine UTKUN 2, Erkan YEŞİL 3 ÖZET Bu çalışmada öncelikle meslek yüksekokulu öğrencilerinin zaman

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 21, Sayfa : 75-88 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM VE YÜKSEK ÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN ĠNTERNET KULLANIMINA YÖNELĠK TUTUMLARININ ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLERE GÖRE INCELENMESĠ

ORTAÖĞRETĠM VE YÜKSEK ÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN ĠNTERNET KULLANIMINA YÖNELĠK TUTUMLARININ ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLERE GÖRE INCELENMESĠ ORTAÖĞRETĠM VE YÜKSEK ÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN ĠNTERNET KULLANIMINA YÖNELĠK TUTUMLARININ ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLERE GÖRE INCELENMESĠ Mustafa KAHYAOĞLU* H. CoĢkun ÇELĠK* *Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi/SİİRT

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİİRT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİİRT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİİRT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) Yrd. Doç. Dr. Erhan Akın Siirt Üniversitesi erhanakin49@hotmail.com

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi International Journal of Science Culture and Sport August 2016 : 4 (Special Issue 1) ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IntJSCS541 Field : Physical Education, Sport Sociology Type : Research Article Recieved:

Detaylı

Necat Toprak 1, Leyla Saraç 1. necattoprak@hotmail.com

Necat Toprak 1, Leyla Saraç 1. necattoprak@hotmail.com 2014, Vol.5, No.2, Pg:35-47 ISSN: 1309-0356 Received : 03.07.2013 Accepted : 09.04.2014 Necat Toprak 1, Leyla Saraç 1 1 Mersin Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Mersin, Türkiye necattoprak@hotmail.com

Detaylı