Değişimin Süreci ve Okul Personeli

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Değişimin Süreci ve Okul Personeli"

Transkript

1 İ. Aydoğan, GAU J. Soc. & Appl. Sci., 3(5), 13-24, 2007 Değişimin Süreci ve Okul Personeli İsmail Aydoğan 1 Girne Amerikan Universitesi, Eğitim Fakültesi, KKTC Özet Araştırmanın problemi ilköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin değişim süreciyle ilgili görüşlerini değerlendirmektir. Araştırmada 200 öğretmen ve 90 okul yöneticisi örneklem olarak alınmıştır. Araştırmada bilgi toplamak amacıyla anket kullanılmıştır. Faktör analizi yapılarak son şekli verilen anketin bireysel olarak değişime hazır olma ve değişim süreci olmak üzere iki alt boyutu bulunmaktadır. Araştırma sonucunda ilköğretim okul yöneticisi ve öğretmenlerin okullarını benimseyerek değişime hazır oldukları ortaya çıkmıştır. Buna karşın, örgütsel anlamda öğretmenler, yöneticiler kadar olumlu görüş belirtmemişlerdir. Bu ise yapılan değişimler konusunda öğretmenlerin yeterince bilgilendirilmediğiyle ilgili olduğu anlaşılmıştır. Yöneticilerin hemen tüm maddelere öğretmenlere göre daha fazla katılmaları sonucunda, okullardaki değişimin formal olduğu veya uygulamaya yeterince geçmediği anlaşılmaktadır. Araştırmada, yapılan değişimlerin öğretmenlerin benimsemesi için hizmet içi eğitimin önemi vurgulanmıştır. Anahtar kelimeler: Değişim, süreç, direnç, benimseme Process of Change and School Staff Abstract This study is conducted to evaluate primary school principals and teachers opinions about the process of change. In this research study 200 teachers and 90 school administrators were chosen as the sampling group. The data collection method of this study was survey method. The results of the factor analysis indicted two sub-dimensions such as being ready for change individually and the process of change. The research results reveal that primary school administrators and teachers are ready for the change internalizing their schools. On the other hand, teachers did not express positive attitude as much as the administrators did in terms of organizational aspects. This is related to the fact that teachers are not informed adequately about the changes. Since the administrators agreed almost on all items of the questionnaire, it is conceived that change at schools is formal and not applied adequately. In this study, the importance of in-service training is emphasized so that teachers could embrace the changes. Key words: Change, Process, Resistance, Acceptance 1 13

2 Değişimin Süreci ve Okul Personeli Giriş Günümüzde teknolojik, sosyal ve ekonomik alanda hızlı değişimler yaşanmaktadır. Sürekli değişim hayatta kalmanın ve önde olmanın gereğidir (Hazır 2003: 64). Değişimin üç ana unsuru sistem, politika ve kurallar ile insandır (Peker & Aytürk 2000: 313). İnsan değişmedikçe hiçbir şey değişmemekte, değişim sadece insanla gerçekleşmektedir. Değişim bir bütünün öğelerinde, öğelerin birbiriyle ilişkilerinde öncekine göre nicelikçe ve nitelikçe gözlenebilir bir ayrılığın oluşmasıdır (Peker 1995: 24). Değişimi kişisel ve örgütsel olarak ele almak mümkündür. Örgütsel değişme, örgütün yeni bir düşünce veya davranış biçimine uyum sağlamasıdır (Evan & Draft 1993: 267). Örgütlerin ayakta kalmaları ve vazgeçilmezliği kendilerini sürekli yenilemeleri, değiştirmeleri ve geliştirmeleriyle mümkündür (Peker & Aytürk 2000: 324). Eğitimde değişmeyi kaçınılmaz kılan bireysel davranışların değişmesi, bilgi patlaması, ürünlerin hızla eskimesi, işgücünün doğasının değişmesi, iş yaşamının kalitesindeki değişmeler somut etkenlerdir (Özdemir 1997: 45) Okullar gibi kamu örgütlerindeki değişmeyi tetikleyen en önemli etken hükümet politikaları ve yasalardaki değişmelerdir. Toplumun değerler sistemindeki değişim ve dönüşüm, teknolojideki değişim ve bilgi patlaması, süreç ve insana ilişkin değişmeler örgütleri değişime zorlayan etkenlerdir (Şimşek 2005). Açık bir sistem olan örgütlerin yaşayabilmeleri çevresel etkilere verecekleri tepkiye bağlıdır. Değişen çevreye, değişmeyen kural ve yöntemlerle cevap vermek mümkün değildir. Çevre ve onunla ilgili faktörler dinamiktir. Örgütte esnek ve dinamik olmak zorundadır (Hicks & Gullet 1981: 306). Herakleitos, "Aynı ırmakta iki kez yıkanamazsınız, çünkü su hiç durmaksızın akar" diyerek, evrenin hem kalıcılık hem de değişim üzerine kurulduğunu ifade etmiştir. Değişim, insanoğlunun var olduğundan bugüne daha iyi yaşamak, temel ihtiyaçlarını karşılamak ve ispat etmek için geçtiği yolların başında sayılabilir. Değişim ne kadar eskilere dayanıyorsa, değişime karşı direnç de o kadar eskidir (Saydam 2005). Bireysel olarak değişime direnç göstermenin en büyük nedeni yeni durum hakkında yetersiz bilgiye sahip olmak, yapacağı etkiyi ve değişim karşısında ne şekilde hareket etmek gerektiğini bilememektir. Değişim sonucunda mevcut konumumda kalabilecek miyim?" gibi kaygılar da değişime direncin en önemli sebeplerindendir (Öncü 2001). Değişimin önündeki diğer bir engel ise geçmişin başarılarıdır. İşler bu kadar iyi giderken değişime ne gerek olduğunu sormak, akılcı ve mantıklıdır (Şahin 2001). Belirsiz bir durumla karşılaşmak çoğu insanı endişelendirir. Ortaya çıkan belirsizlik durumu değişim ile doğrudan ilgili olmamakla birlikte değişimi olumsuz olarak etkilemektedir(tabancalı 2003: 333). Değişimin başarılı olabilmesi için kaynakların yeterli olması gereklidir. Var olan yapı ve süreçlerdeki her değişimin var olan durumdan çok daha fazla bir maliyeti vardır. Eğer örgütlerin elinde bu maliyeti karşılayacak yeterli kaynak yoksa bu durum değişime direncin bir kaynağı olabilir (Şimşek 2005). Değişmeye karşı direnme doğal bir tepki olup, sadece 14

3 İ. Aydoğan, GAU J. Soc. & Appl. Sci., 3(5), 13-24, 2007 sıkıntı ve problem yaratmak isteyen kişilerin sık başvurduğu bir yöntem değildir (Çelikten 2000: 16). Örgütlerde direnme kendini açık veya gizli olarak gösterebilir. Kasıtlı ve açık direnme grev, üretimde ve üretilen malın veya hizmetin kalitesinde düşüş, sabote biçiminde kendini gösterir. Gizli ya da açık direnmenin etkisi gittikçe yoğunlaşabilir. Bu nedenle yöneticilerin değişime direnme kaynaklarını anlamaları, örgütsel değişim açısından önem taşımaktadır (Hellrigel & Woodman 1983: 114). Değişimin planlanması ve uygulanmasında çalışanların sürece katılması, kendilerini nelerin beklediği konusunda bilgilendirilmesi, ödüllendirilmesi, yeni duruma uyum sağlayabilmeleri için her türlü desteğin sağlanması değişime karşı direncin azaltılabilmesi için uygulanabilecek taktiklerdir (Lunenburg & Ornstein, 1996: ). Değişime direnmeyi engellemede kullanılan yöntemlerden birisi de eğitim ve iletişimdir. Eğer değişmenin mantığı ve gereksinmesi daha önceden toplantılar aracılığı ile astlara aktarılırsa değişmeye giden yol engelsiz atlatılabilir (Thampson &Thampson 1984: 394). Değişimi başarabilmenin sırrı değişimi iyi yönetmekten geçmektedir (Aktan 1998: 669). İyi bir yönetim ise etkili bir liderliğe bağlıdır. Değişim pasif ve zayıf yöneticilerin başarabileceği bir iş değildir. Değişim kötü yönetilirse, engelleri ve dirençleri önlenemez ve çözümlenemezse değişimin sonucu başarısız olur (Peker & Aytürk 2000: 319). Etkili yöneticiler, insanları ve kuruluşları değiştirir, kafaları ve yürekleri yeniden biçimlendirir, vizyonlarını genişletir, bilgi ve anlayış düzeylerini yükseltir, amaçları berraklaştırır, ilkeler ve değerlerle uyumlu hale getirir, kalıcı, kendi kendini sürekli kılan, gelişmeyi hızlandıran değişimler yaratırlar (Covey 1997: 12). Eğitim kurumları değişimin hızına uyabilmek için, yeni sorunları öncekinden farklı yöntemlerle çözebilecek okul yöneticilerini yetiştirmeleri gereklidir (Can 2002: 94). Değişimin amaçları yukarıdan aşağıya dikte edilmemeli, geniş bir katılım ile geliştirilmelidir. Eğitimde gerçekleştirilecek bir değişim girişiminin öncelikle öğrenci, öğretmen, yönetici ve veli tarafından benimsenmesi gerekir (Erdoğan 2002: 86). Değişimin başarıyla gerçekleşebilmesi için değişimi yönetenler tarafından, değişim sonunda neler olacağının herkes tarafından anlaşılmış olmasını sağlamak gerekmektedir. Ayrıca, sorumluluğun dağıtılması, işler arasında öncelik sıralamasının yapılması, gerekli bütçenin hazırlanması, uygulama ekibi oluşturulması yöneticilerin değişimde başarıya ulaşmalarını kolaylaştırır. Değişime karşı direnmenin önlenmesinde katılımın yaratacağı etkileri şöyle sıralayabiliriz (Hussey 1997: 67); 1. Önerilen değişmeye yönelik bir sahiplik duygusu yaratabilir. 2. Kişilere endişelerini ve korkularını dile getirme olanağı verir ve bunların bir kısmına cevap bulmalarını sağlar. 3. Değişmeyle ilgili her şeyin, etkilenecekler tarafından anlaşılmasını sağlar. 15

4 Değişimin Süreci ve Okul Personeli 4. Kişilere gerçekleri ve bunları tartışma olanağı vereceğinden söylenti ve dedikoduyu ortadan kaldırır. 5. Stres seviyesini azaltır ve kişilere, olayı kontrol altında tuttukları duygusunu yaşatır. Değişim sürecinde öğretmen önemlidir. Öğretmenlerin uygun görmediği ve benimsemediği bir değişimi gerçekleştirmek çok zordur. Değişime öğretmenlerin önem vermesi için değişimin amaçları ile öğretmenlerin amaçlarının uyuşmasının sağlanması gerekir. Bu nedenle değişime karar verirken, değişim sürecine öğretmenleri de katmak gerekir (Balcı 1993: 56). Eğitim ile ilgili olan değişim çabaları sınıf içindeki eğitim ve öğretimin niteliğini artırmaya yönelik olmalıdır (Taymaz 1986: 38). Değişimin en önemli özelliklerinden birisi değişim sonucunda nasıl bir durumun ortaya çıkacağının bilinmemesidir (Özkalp & Kırel 1996: 413). Bununla birlikte eğitimde değişim somut sonuçlar getirmelidir. Ayrıca okulda gerçekleştirilecek değişimlerde okulun sahip olduğu kültürden yararlanılmalıdır. Okuldaki değişimi engelleyen değerler kaldırılmalı ve değişmeyi sağlayan değerler yerleştirilmelidir (Erdoğan 2002: 90). Sonuç olarak, günümüzün hızlı değişen ortamı, değişimi ve değişim yönetimi ile ilgili yaklaşım ve çabaları sürekli hale getirmiştir. Değişim dönemleri sorunlu ve zor dönemlerdir. Değişim dönemlerinde dikkate alınacak temel değişken ise insandır (Hazır 2003: 78). Eğitim ise bireyde davranış değiştirme sürecidir. Öğretmenler ve okul yöneticileri davranış değiştirmekle görevlidir. Yani eğitim bir değişim sürecidir. Bunun içindir ki öğretmen ve okul yöneticileri değişim yönetimi hakkında bilgili olmak ve değişime açık olmak durumundadırlar. Problem Değişimin kaçılmaz olduğu günümüzde, değişime uyum göstermesi gerekenlerin başında okul yöneticisi ve öğretmenler gelmektedir. Çünkü okullar, ülkelerin her türlü insan gücünün yetiştirildiği yerlerdir. Bu bağlamda bu araştırmanın problemi, ilköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerin değişim süreciyle ilgili görüşlerini değerlendirmektir. Ayrıca araştırmada ilköğretim okul yöneticileri ve öğretmenlerinin değişim olgusuna karşı düşünce ve tutumları da analiz edilmeye çalışılmıştır. Yöntem Araştırmanın evreni Kayseri il merkezindeki ilköğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerdir. Yönetici ve öğretmen sayısının fazla olması nedeniyle örnekleme alınma yoluna gidilmiştir. Tesadüfî örnekleme yoluyla oluşturulan araştırmanın örneklemini, Kayseri il merkezinde görev yapan 200 öğretmen ve 90 okul yöneticisi oluşturmaktadır. 16

5 İ. Aydoğan, GAU J. Soc. & Appl. Sci., 3(5), 13-24, 2007 Araştırmada veriler anket yoluyla toplanmıştır. Anket oluşturulurken, konuyla ilgili tez, makale ve ilgili çalışmalar incelenmiştir. Ayrıca ilgili araştırmalardan da yararlanılmıştır. Oluşturulan 32 maddelik anket taslağı Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi nde görev yapan öğretim üyelerine incelettirilerek, maddelerin konuyu kapsayıp kapsamadığı, anlaşılırlıkları, yeterlikleri konusunda fikirleri alınmıştır. Son şekli verilen anketin yapı geçerliğini ölçmek amacıyla faktör analizi uygulanmıştır. Anketin faktör yapılarını tanımlamak üzere ise Varimax tekniği kullanılmıştır. Aracın güvenirliği için de Cronbach Alpha Güvenirlik katsayısı; maddelerin ayırt ediciliği için ise madde toplam korelasyonu katsayıları hesaplanması yoluna gidilmiştir. Bu analizler, alt ölçeklerin her biri için ayrı ayrı yapılmıştır. Analizler ile her bir alt ölçeğin, birbirini dışta tutan bağımsız boyut ya da faktörlere ayrılması yerine tek boyutlu olup olmadığı ve iç tutarlıkları saptanmak istenmiştir (Balcı 1998: 324). Kısaca aracın 2 alt ölçeği ya da boyutu vardır ve her birinin yapı geçerliği ve iç tutarlığı sınanmıştır. Anketin yapı geçerliğini belirmek için yapılan faktör analizine önce 32 madde ile başlanmıştır. Faktör analizi sonucuna göre, madde seçiminde faktör yükleri. 35 ve üstü değere sahip olan maddelerin ölçeğe alınarak, bu değerin altındaki faktör yükü bulunan maddelerin ölçekten atılması ölçütü esas alınmıştır. Anketin faktör yapılarını tanımlamak üzere Varimax tekniği kullanılmıştır. Faktör analizinin ilk sonuçları uygulandığında 11 maddenin faktör yük değerinin 0.35 in altında kaldığı görülmüştür. Bu maddeler çıkarıldıktan sonra analiz tekrar edilmiş, sonuçta 21 maddenin 2 faktörde toplandığı ve sadece bir faktörde yüksek yük değerine sahip oldukları görülmüştür. Yapılan faktör analizi sonucuna göre 21 maddeden oluşan anketin, 8 maddesini içeren kısmının bireysel olarak değişim hazır olma, 13 maddesini içeren kısmının ise değişim süreci olarak adlandırarak boyutlaştırılmasına karar verilmiştir. Bireysel olarak değişime hazır olma boyutunu oluşturan ve 8 maddeyi içeren alt ölçeğin tek bir boyutu-kavramı, yani bireysel değişimi ölçen maddeler olduğu saptanmıştır. Ölçeğin bu boyutunun birinci faktör öz değeri 9,1 iken açıkladığı toplam varyans %59.7 dir. Bu boyutta maddelerin faktör yükleri 0.50 ila 0.70 arasında değişmektedir. Bu maddelerin ayırt edicilik güçlerinin de yüksek olduğu söylenebilir. Şöyle ki, maddelerin madde toplam korelasyonları 0.59 ila 0.82 arasında değişmekte olduğu görülmektedir. Bu alt ölçeğin Alpha güvenirlik katsayısı da 0.91 dir. Bu bulgu, bu alt ölçeğin iç tutarlık düzeyinin çok yüksek olduğunu göstermektedir. Değişim süreci ile ilgili görüşler boyutunu oluşturan ve 13 maddeyi içeren alt ölçeğin tek bir boyutu-kavramı, yani değişim sürecini ölçen maddeler olduğu saptanmıştır. Ölçeğin bu boyutunun birinci faktör öz değeri 10.6 iken, açıkladığı toplam varyans %64.4 dür. Maddelerin faktör yükler 0.41 ila 0.72 arasında değişmektedir. Bu maddelerin madde toplam korelasyonlarının 0.44 ila 0.81 arasında değiştiği, yani ayırt edicilik güçlerinin yüksek olduğu görülmektedir. Bu alt boyutun Alpha güvenirlik katsayısı da 0.93 dür. Bu bulgularda, bu alt ölçeğin iç tutarlık düzeyinin çok yüksek olduğunu göstermektedir (Tablo 1). 17

6 Değişimin Süreci ve Okul Personeli Tablo 1. Değişim ve süreci ölçeğinin varimax sonrası faktör yükleri ve güvenirlik analizleri Faktörler Bireysel olarak değişime hazır olma boyutu (I. Faktör) Cronbach-Alpha = 0.91 Değişim süreci boyutu (II.Faktör) Cronbach-Alpha = 0.93 Maddeler Faktör Madde Toplam Yükleri Korelasyonları Bulgular ve Yorumlar Bu çalışmada anket bulguları, faktör analizi sonucu oluşan boyutlara göre ele alınmıştır. Bir başka ifadeyle, araştırma verileri, değişime hazır olma alt ve değişim süreci boyutlarında katılımcıların görevlerine (yönetici ve öğretmen) ve cinsiyetlerine göre (kadın ve erkek olma) göre analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Değişime hazır olma Bu bölümde öğretmen ve yöneticilerin değişime hazır bulunuşluk düzeyleri değerlendirilmek istenmiştir. Bu bölümdeki maddelerin analizleri tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2 de de görüldüğü üzere birinci, ikinci, üçüncü, ve dördüncü maddelere verilen cevaplara bakıldığında görev ve cinsiyet açısından farklılık ortaya çıktığı görülmektedir. Verilen cevaplara göre erkek öğretmenler kadın öğretmenlere göre ve yöneticiler öğretmenlere göre daha fazla düzeyde kendilerini okulun bir üyesi olarak görmekte (madde 1), okulun amacını benimsemekte (madde 2), okulla ilgili 18

7 İ. Aydoğan, GAU J. Soc. & Appl. Sci., 3(5), 13-24, 2007 çalışmalara katılmaktan hoşlanmakta (madde 3) ve okulda yapılan toplantılara gönüllü katılmaktadırlar (madde 4). Tablo 2. Yönetici ve öğretmenlerin değişime hazır olması boyutu ile ilgili t-testi sonuçları Maddeler Görev X t P Cinsiyet X t P 1 Öğretmen 4,05 Kadın 3,98 3, , Yönetici 4,56 Erkek 4,36 2 Öğretmen 3,67 Kadın 3,61 4, , Yönetici 4,46 Erkek 4,12 3 Öğretmen 3,94 Kadın 3,82 3, , Yönetici 4,58 Erkek 4,35 4 Öğretmen 3,64 Kadın 3,43 3, , Yönetici 4,26 Erkek 4,09 5 Öğretmen 3,97 Kadın 3,87 1, , Yönetici 4,22 Erkek 4,16 6 Öğretmen 4,56 Kadın 4,64 2, , Yönetici 4,94 Erkek 4,70 7 Öğretmen 3,75 Kadın 3,63 1, , Yönetici 3,34 Erkek 3,60 8 Öğretmen 3,92 Kadın 4,01 3, , Yönetici 4,60 Erkek 4,22 Öğretmen=200, Yönetici=90, Erkek=186, Kadın=104 Okuldaki değişikliklere uyum sağlamak konusunda (madde 5) verilen cevaplara bakıldığında görev ve cinsiyet (Görev: t = 1,606; Cinsiyet: t = 1,886 p > 0.05) açısından farklılık ortaya çıkmadığı görülmektedir. Bütün gruplar bu maddeye iyi düzeyde katılmışlardır. Eğitim ve öğretimde başarılı olmak için yenileşme çalışmalarının yapılmasının gerekli olduğuna inanırım (madde 6), işimde yönetimin desteğini gözetirim (madde 8) maddelerine verilen cevaplar açısından bakıldığında cinsiyet açısından bir farklılık bulunmamasına (Cinsiyet t 6 : = 0.447, t 8 := 1,095, p > 0.05) karşın, görev bakımından anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (Görev: t 6 = 2,791, t 8 : = 3,60, p< 0.05). Buna göre yöneticiler (X 6 = 4,94, X 8 = 4,60) öğretmenlere (X 6 = 4,56, X 8 = 3,92) göre daha fazla 19

8 Değişimin Süreci ve Okul Personeli düzeyde eğitim ve öğretimde başarılı olmak için yenileşme çalışmalarının yapılmasının gerekli olduğuna inanmakta ve yönetimin desteğini daha çok gözetmektedirler. Branşımla ilgili bir yayını takip ederim (madde 7) maddesine verilen cevaplara cinsiyet açısından bakıldığında bir farklılık bulunmamasına (Cinsiyet: t = p > 0.05) karşın, görev bakımından anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (Görev: t = 1.98 p < 0.05). Buna göre öğretmenler (X = 3,75) yöneticilerden (X = 3,34) daha fazla branşlarıyla ilgili bir yayını takip etmektedirler. Değişime hazır olma boyutunda yöneticilerin ve erkek öğretmenlerin okulu daha fazla benimsedikleri söylenebilir. Ayrıca yöneticilerin, öğretmenlere göre daha fazla değişime istekli oldukları görülmektedir. Ancak öğretmenlerin alanlarıyla ilgili gelişmeleri daha fazla takip etmeleri de değişim olgusuna karşı isteksiz olmadıklarını göstermektedir. Bir başka ifadeyle ilköğretim okulu ve yöneticileri okullarındaki değişime hazır oldukları söylenebilir. Kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere karşı daha düşük düzeyde katılım gösterseler de katılım oranları (tüm maddelere de çok düzeyde katılım göstermişlerdir) açısından onlarında isteksiz olmadıkları görülmektedir. Sonuç olarak, ilköğretim okulunda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin okullarındaki değişime istekli oldukları söylenebilir. Değişim süreci Araştırmanın bu bölümünde değişim süreci ile ilgili olarak yönetici ve öğretmenlerin görüşleri incelenmek istenmiştir. Bu bölümdeki maddelerin analizleri tablo 3 de verilmiştir. Tabloda da görüldüğü gibi bir, iki, üç, dört, beş, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir ve on ikinci maddelere verilen cevaplara bakıldığında görev ve cinsiyet açısından farklılık ortaya çıktığı görülmektedir. Verilen cevaplara göre erkek eğitimciler kadın eğitimcilere ve yöneticiler öğretmenlere göre daha fazla düzeyde değişim faaliyetleri gerçekleştirilirken, teknolojik olanakların göz önüne alındığını (madde 1); okullarda yenileşme çalışmaları için uygun ortam olduğunu (madde 2); okullarda değişim faaliyetlerinin yönetim tarafından planlandığını (madde 3); değişim faaliyetlerini uygulama süresince öğretmenlerin kişisel direnişleriyle karşılaşıldığını (madde 4); okullarda gerçekleştirilen yapısal değişimler konusunda öğrenci ve veli beklentisinin göz önünde bulundurulduğunu (madde 5); okuldaki yenileşme çalışanlarına katkıda bulunanları yöneticilerin ödüllendirdiğini (madde 7); yaratıcı düşüncelerin teşvik edildiğini (madde 8); değişim faaliyetleri uygulanmadan önce değişimin nedeni ve nasıl uygulanacağı konusunda yönetimin öğretmenleri bilgilendirdiğini (madde 9); değişime karşı direncin giderilmesinde yönetimin etkili olduğunu (madde 10); değişim faaliyetlerinde görülen aksaklıklar yerinde ve zamanında giderildiğini (madde 11); değişim faaliyetleri boyunca yönetimin gösterdiği davranışlarının güdeleyici olduğunu (madde 12) düşünmektedirler. Bu maddelerden 3.,4., 5., 7., 9., 10., 11., 12. maddelere öğretmenlerin katılımı orta düzeyde olurken, yöneticilerin katılımı 20

9 İ. Aydoğan, GAU J. Soc. & Appl. Sci., 3(5), 13-24, 2007 çok ve pek çok düzeyde olmuştur. 8. maddeye öğretmenlerin katılımı az düzeyde, yöneticilerin katılımı çok düzeyde olmuştur. Tablo 3. Değişim süreci boyutu ile ilgili t-testi sonuçları Maddeler Görev X T P Cinsiyet X T P 1 Öğretmen 3.55 Kadın Yönetici 4.12 Erkek Öğretmen 2.80 Kadın Yönetici 3.76 Erkek Öğretmen 3.09 Kadın Yönetici 4.10 Erkek Öğretmen 2.95 Kadın Yönetici 3.64 Erkek Öğretmen 2.81 Kadın Yönetici 3.72 Erkek Öğretmen 2.66 Kadın Yönetici 2.56 Erkek Öğretmen 2.78 Kadın Yönetici 3.80 Erkek Öğretmen 2.46 Kadın Yönetici 3.76 Erkek Öğretmen 2.98 Kadın Yönetici 4.00 Erkek Öğretmen 2.99 Kadın Yönetici 4.32 Erkek Öğretmen 2.59 Kadın Yönetici 4.12 Erkek Öğretmen 2.78 Kadın Yönetici 4.00 Erkek Öğretmen 3.07 Kadın Yönetici 3.16 Erkek

10 Değişimin Süreci ve Okul Personeli Değişim faaliyetlerinin uygulanmasında zorluklarla karşılaşıldığında hemen eskiye dönüldüğü (madde 6) maddesine verilen cevaplar görev ve cinsiyet yönünden bir farklılık göstermemektedir (Görev: t = 0.433; Cinsiyet: t = 1,105 p > 0,05). Her iki grupta bu maddeye az ve orta düzeyde katılmaktadırlar. Yani bir zorlukla karşılaşıldığında hemen eskiye dönülmediği söylenebilir. Değişimi gerçekleştirme ve sonuçlandırma konusunda öğretmenler yeterliği isteğe sahiptir (madde 13) maddesine verilen cevaplar görev ve cinsiyet yönünden farklılık göstermemekle birlikte (Görev:t = 0.435; Cinsiyet: t = p < 0.05), her iki grupta orta düzeyde bu maddeye katılmaktadırlar. Bu maddeye katılımın orta düzeyde olması oldukça şaşırtıcıdır. Çünkü öğretmenler kendilerinin yeterli istekte olmadığını belirtmektedirler. Bunun nedenini öğretmenlerin 9. maddeye (değişim faaliyetleri uygulanmadan önce değişimin nedeni ve nasıl uygulanacağı konusunda yönetimin öğretmenleri bilgilendirdiğini) ve 8. maddeye (yaratıcı düşüncelerin teşvik edildiğini) az ve orta düzeyde katılmalarıyla açıklamak mümkündür. Bir başka ifadeyle okul yöneticisi değişimle ilgili yeterli bilgilendirmede bulunmadığı ve yaratıcı düşünceyi yeterince teşvik etmediği için öğretmenler değişim gerçekleştirme ve sonuçlandırmada yeterli isteğe sahip değillerdir. Sonuç Dünyada her alanda yaşanan değişimler eğitime de yansımaktadır. Değişen dünyaya ayak uydurabilmek için eğitim sistemini çağın gereklerine göre yeniden düzenlemek gerekmektedir. Bunu başarabilmenin yolu öğretmen ve okul yöneticilerini değişimin gerekli olduğuna inandırmaktır. Yeni okul ve uygulamalar için yeni anlayışlara sahip öğretmen ve yöneticilere ihtiyaç vardır. Araştırma sonuçları yönetici ve öğretmenlerin değişim konusunda görüşlerinin olumlu olduğunu göstermektedir. Bu önemlidir. Çünkü yönetici ve öğretmenler çağın gereklerinin farkında olduğunu göstermektedir. Ancak değişim sürecinde öğretmenlerin yeterli isteğe sahip olmadığı görülmektedir. Ayrıca öğretmenler yöneticiler kadar, okullarda değişim süreci ile ilgili yapılanları yeterli görmemektedir. Çünkü okul yöneticileri, üst yöneticilerin yapılmasını istediklerini formal olarak yerine getirmiş olsalarda, öğretimin ana uygulayıcıları olan öğretmenlerin memnuniyeti çok daha önemlidir. Araştırma sonuçları öğretmenlerin yöneticiler kadar olumlu düşünmediklerini göstermektedir. Bunun sonucu olarak ise öğretmenlerin inanmadığı şartlarda gerçekleştirilen değişim faaliyetlerinin göstermelik olacağı aşikardır. Araştırmada ortaya çıkan diğer önemli bir durumda öğretmenlerin yeterince bilgilendirilmediğidir. Bundan dolayı yönetici ve öğretmenlerin değişim konusunda isteklilik durumlarının devam edebilmesi için şu konulara önem verilmelidir; 1. Yeni uygulamalar yapılmadan önce öğretmenler bilgilendirilmeli, bu uygulamaların gerekliliği konusunda öğretmenler ikna edilmelidir. 22

11 İ. Aydoğan, GAU J. Soc. & Appl. Sci., 3(5), 13-24, Değişimin nedeni ve nasıl uygulanacağı hakkında bilgi verilmelidir. Eğer yeni yöntemler uygulanacaksa bu yöntemler önce öğretmenlere öğretilmeli daha sonra öğretmeleri istenmelidir. Bunun için hizmet içi eğitimlerden yaralanılabilir. 3. Yeni kararlar alınırken öğretmen ve velilerin görüşleri de dikkate alınmalıdır. Böylece okul aile işbirliği sağlanarak okulun amaçlarına hizmet edilmelidir. 4. Değişim faaliyetleri boyunca uygulayıcılar güdülenmeli, değişim çalışmalarına katkıda bulunanlar ödüllendirilmelidir. 5. Okullarda yeni fikirler desteklenmeli, sebepsiz reddedilmemelidir. Bütün öğretmenlerin değişim sürecine dahil edilmesi sağlanmalı, böylece tüm öğretmenlerin okulun bir üyesi olduğu hissettirilmelidir. Öğretmenlerin okulu sahiplenmesi için gerekli olan önlemler alınmalı, bunun için yapılan bütün faaliyetlerden öğretmenler haberdar edilmeli ve katılımları sağlanmalıdır. Kaynakça Aktan CC, Toplumsal Dönüşüm ve Türkiye, İstanbul: Milliyet Yayınları. Balcı A, Okul Kuram Uygulama ve Araştırma, Ankara:Yavuz Dağıtım, Balcı A, Yüksek Öğretimde Toplam Kalite Ölçeği. Eğitim Yönetimi Dergisi. PEGEM Yayınları, Sayı 15. Can N, Değişim Sürecinde Eğitim Yönetimi Milli Eğitim Dergisi, sayı Covey RS, Değişimin Anahtarları, Executive Exellence, sayı 9, İstanbul. Çelikten M, Okul Müdürlerinin Değişim Yönetimi Becerileri, 9.Eğitim Bilimleri Kongresi Sözlü Bildirisi. Evan MW Draft R, Organization Theory Research and Desiging, New York: Macarillan Publishing Company Erdoğan İ, Eğitimde Değişim Yönetimi, Ankara: Pegema Yayıncılık. Hazır K, Değişim Yönetimi Etkinliğinde Vizyon Belirlemenin Önemi, Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, sayı1, Kara Harp Okulu Basımevi, Ankara. Hellrigel DS Woodman JW, Organizational Behavior, New York: West Publishing Company,. Hicks GH Gullet CR Organizasyonlar, Teori ve Davranış, Çev Besim Baykal, İstanbul: İTÜ İşletme Enstitüsü Yayınları, Hussey DE, Kurumsal Değişimi Başarmak, Çev.: Tülay Savaşer, İstanbul: Rota Yayınları. 23

12 Değişimin Süreci ve Okul Personeli Lunenburg FC Ornstein AC, Educational Administration, New York: Wadsworth Publishing, Öncü N A Plandan Uygulamaya: Değişim Yönetimi [WWW document; retrieved December 2005]. URL Özdemir S, Eğitimde Örgütsel Yenileşme, Ankara: Pegem Yayıncılık. Özkalp E Kırel Ç, Örgütsel Davranış, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını. Peker Ö, Yönetimi Geliştirmenin Sürekliliği, Ankara: TODAİE yayınları Peker Ö Aytürk N, Etkili Yönetim Becerileri, Yargı Yayınları, Ankara. Saydam A, Burnunuzu Zamanında Kaldırın [WWW document; retrieved November 2005]. URL Şahin Ü, Değişime Karşı Direnç, The Futurist. [WWW document]. URL Şimşek H, Değişim ve Değişim Yönetimi, Seminerler, [WWW document]. URL Tabancalı E, Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar Uygulamalar ve Sorunlar, Edit: Cevat Elma, Kamile Demir, Örgütsel Değişme, Anı, Ankara. Thampson JB Thampson P, Organization and People, West Publising Company, Minesota. Taymaz H, Okul Yönetimi ve Yönetici Yetiştirme, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt:19, Sayı

5. HAFTA PFS109 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME. Yrd.Doç. Dr. Yusuf ESER. yeser@karabuk.edu.tr KBUZEM. Karabük Üniversitesi

5. HAFTA PFS109 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME. Yrd.Doç. Dr. Yusuf ESER. yeser@karabuk.edu.tr KBUZEM. Karabük Üniversitesi 5. HAFTA PFS109 Yrd.Doç. Dr. Yusuf ESER yeser@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİ, PROGRAM GELİŞTİRMEDE ÇALIŞMA GRUPLARI VE ÇALIŞMA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nihan Demirkasımoğlu Unvan : Araştırma Görevlisi Dr. Bölüm : Eğitim Yönetimi ve Politikası Telefon : +903123633350 / 3017 E-posta : demirkasimoglu@ankara.edu.tr nihansal@yahoo.com

Detaylı

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ VELİ MEMNUNİYETİ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKET DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mayıs 2015 Değerlendirme Zekeriya ERDEM TEL: 0224 271 99 00 - GSM: 0505 314 37

Detaylı

AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ Tebliğler Dergisi : EKİM 1999/2505 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FEYYAT GÖKÇE Doğum Tarihi: 25 Haziran 1957 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi Teftişi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN KARARA KATILMA DURUMLARI VE İSTEKLERİ İLE MOTİVASYON DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ *

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN KARARA KATILMA DURUMLARI VE İSTEKLERİ İLE MOTİVASYON DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ * İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN KARARA KATILMA DURUMLARI VE İSTEKLERİ İLE MOTİVASYON DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ * Mehmet ÖZDOĞRU ** Bahri AYDIN *** ÖZET Bu araştırmanın amacı ilköğretim okullarında çalışan

Detaylı

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı.

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı. ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE KÜLTÜR Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan Örgütün amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirebilmesi, yaşamını sürdürmesi, karşılaştığı sorunları çözmesi ve gelişimini

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi TARİH : / /20 NASIL BİR SİSTEM UYGULANACAK? Performans değerlendirmesinde açık değerlendirme sistemi uygulanacaktır. Bu nedenle önce personel kendisini değerlendirecek, sonrada aşağıda belirtilen şekliyle

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) Hatice GÜZEL Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi A.B.D.,

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

ŞİRKETLERDE STRATEJİK YÖNETİM NEDEN ÖNEMLİDİR?

ŞİRKETLERDE STRATEJİK YÖNETİM NEDEN ÖNEMLİDİR? ŞİRKETLERDE STRATEJİK YÖNETİM NEDEN ÖNEMLİDİR? Dr. Murat K.BEZİRCİ CEO / Stratejist 1 Bugün ve gelecekte artık, yöneticilerin kurumlarını yönetmeleri eskisi kadar kolay değildir. Sürekli değişen çevre

Detaylı

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ , ss. 51-75. SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ Sefer YAVUZ * Özet Sanayi İşçilerinin Dini Yönelimleri ve Çalışma Tutumları Arasındaki İlişki - Çorum

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ

GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ Doç. Dr. Yakup KARA Ertuğrul YOZGAT (A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı) (İş Müfettişi

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Felsefe Grubu Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2000 Yüksek

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik Kaygı Ölçeği. Math Anxiety Scale For Elementary School Students

İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik Kaygı Ölçeği. Math Anxiety Scale For Elementary School Students F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 (2), 442-448, 2005 İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik Kaygı Ölçeği Recep BİNDAK Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Bölümü Siirt

Detaylı

Азeрбайъан Дevlet Педагожи Üniversitesi

Азeрбайъан Дevlet Педагожи Üniversitesi Азeрбайъан Дevlet Педагожи Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi ULUSLARARASI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME POLİTİKALARI ve SORUNLARI SEMPOZYUMU 12 14 MAYIS 2007 BAKÜ BİLDİRİLER Yayına Hazırlayanlar Ayhan Yılmaz Fatih

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

Çocuğun gelişimde en önemli kaynak ailedir.çocugun kalıtımla getirdiği özelliklerin ne kadar gelişeceği, nasıl biçimleneceği ve daha sonraki yılları

Çocuğun gelişimde en önemli kaynak ailedir.çocugun kalıtımla getirdiği özelliklerin ne kadar gelişeceği, nasıl biçimleneceği ve daha sonraki yılları Çocuğun gelişimde en önemli kaynak ailedir.çocugun kalıtımla getirdiği özelliklerin ne kadar gelişeceği, nasıl biçimleneceği ve daha sonraki yılları nasıl etkileyeceği aile içinde şekilenir. Çocuğun okulda

Detaylı

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi TEKNOLOJĠ PLANLAMASI Başkent Üniversitesi ÖĞRENĠM KAZANIMLARI Bu dersi bitirdiğinizde; Teknoloji planlamasının ne olduğuna ilişkin bilgi edinecek, Teknoloji planlamasının amacını öğrenecek, Teknoloji planı

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI

ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında AB tarafından finanse edilen ve Hayat Boyu Öğrenmenin

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin, Okulda Değişim Yönetiminin Gerçekleştirilmesine Bakış Açılarının İncelenmesi

İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin, Okulda Değişim Yönetiminin Gerçekleştirilmesine Bakış Açılarının İncelenmesi İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin, Okulda Değişim Yönetiminin Gerçekleştirilmesine Bakış Açılarının İncelenmesi Burcu CENKER * Esra MACAROĞLU AKGÜL ** Özet Ekonomik gelişmeler, yapısal ve

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

STRES YARATAN FAKTÖRLERİN OKUL YÖNETİCİLERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

STRES YARATAN FAKTÖRLERİN OKUL YÖNETİCİLERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET STRES YARATAN FAKTÖRLERİN OKUL YÖNETİCİLERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ * Dr. Selçuk ÖZDAĞ, ** Eyüp AYDIN, ** Veyis ÜNSAL, ** Mehmet SAYDAM, * Dr. Fahri AKÇAKOYUN * Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKUL YÖNETİCİLERİNİN SAHİP OLDUKLARI NİTELİKLER İLE VİZYON GELİŞTİRME VE YAYMA YETERLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

İLKÖĞRETİM OKUL YÖNETİCİLERİNİN SAHİP OLDUKLARI NİTELİKLER İLE VİZYON GELİŞTİRME VE YAYMA YETERLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 946 I.BURDUR SEMPOZYUMU İLKÖĞRETİM OKUL YÖNETİCİLERİNİN SAHİP OLDUKLARI NİTELİKLER İLE VİZYON GELİŞTİRME VE YAYMA YETERLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ali TAŞ * ÖZET Bu araştırmada; Burdur ili ilköğretim

Detaylı

İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kurum Denetiminde Karşılaştıkları Sorunlar

İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kurum Denetiminde Karşılaştıkları Sorunlar 756 İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kurum Denetiminde Karşılaştıkları Sorunlar Özet Şelale ÖZTÜRK, MEB-Pınarlar İlköğretim Okulu Tavas-DENİZLİ (sss-ozturk@hotmail.com) Taner GÖK, MEB-Kapukargın İlköğretim

Detaylı

FATİH PROJESİ OKUL TEKNOLOJİ PLANI

FATİH PROJESİ OKUL TEKNOLOJİ PLANI OKUL TEKNOLOJİ PLANI 1-Liderlik ve Vizyon 2-Öğrenme ve Öğretme 3-Üretkenlik ve Üstlenilen Görevler 4-Destek Yönetim ve İşlemler 5-Değerlendirme 6-Sosyal Yasal ve Etik Konular Kısa Vade Orta Vade Uzun Vade

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003-

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003- ı. Adı Soyadı: Cevat ELMA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.04.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

Veri Toplama Teknikleri

Veri Toplama Teknikleri A. Gözlem Yoluyla Veri Toplama Teknikleri B. Soruşturma Yoluyla Nicel Veri Toplama Teknikleri Yazılı Soruşturma Tekniği Anket, Başarı Testi Yapılandırılmış Gözlem Önceden hazırlanmış göstergeler ve semboller

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN HEDEFLERİ: Öğrencilerin Fen Dersi hakkındaki olumlu yada olumsuz görüşlerini öğrenmek Fen Dersinin sevilmemesinin

Detaylı

Okul Yöneticilerinin Okuldaki. Nilüfer ÖZABACI. Neşe SAKARYA ** Melike DOĞAN *** ABSTRACT

Okul Yöneticilerinin Okuldaki. Nilüfer ÖZABACI. Neşe SAKARYA ** Melike DOĞAN *** ABSTRACT OKUL YÖNETİCİLERİNİN OKULDAKİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ The Evaluation of the School Administrators Thoughts about the Counseling and Guidance

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

Örnek Yol Haritası (Example roadmap)

Örnek Yol Haritası (Example roadmap) Örnek Yol Haritası (Example roadmap) Bu belge, katılım yol haritası için önerilen bir şablon sunmaktadır. Planın kurumun stratejik hedefleriyle ilgili olmasını ve bunların yol haritasında yansıtılmasını

Detaylı

1. LİDER 2. LİDERLİK 3. YÖNETİCİ LİDER FARKI

1. LİDER 2. LİDERLİK 3. YÖNETİCİ LİDER FARKI YÖNETİCİ-LİDER FARKI VE LİDERLİĞİN YÖNETİMDEKİ ÖNEMİ Ahmet VERAL (Rapor) Eskişehir, 2011 1. LİDER Genel bir kavram olarak ele alındığında lider, bir grubun hedef oluşturma ve bu hedeflere ulaşma ve ilerleme

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN KARAR VERME STİLLERİ (1)

İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN KARAR VERME STİLLERİ (1) Mayıs 009 Cilt:17 No: Kastamonu Eğitim Dergisi 415-46 İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN KARAR VERME STİLLERİ (1) Ebru OĞUZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,Eğitim Bilimleri Bölümü, Samsun. Özet

Detaylı

T.C KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI

T.C KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI T.C KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMLERİNİN MESLEKİ GELİŞİME YÖNELİK TUTUMLARI VE İŞ

Detaylı

Niçin değişmek zorundayız?

Niçin değişmek zorundayız? Niçin değişmek zorundayız? Niçin değişmek zorundayız? Zorunlu olunduğu için Kaynaklarını verimli kullanmak için Rekabet edebilmek için Kurumların kendileri ile yarışmaları için Farklı olabilmek için Hızlı

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adnan Menderes Üniversitesi Yardımcı Doçentlik Tarihi : 17.09.2009 Ufuk Üniversitesi Yadımcı Doçentlik Tarihi : 06.10.

ÖZGEÇMİŞ. Adnan Menderes Üniversitesi Yardımcı Doçentlik Tarihi : 17.09.2009 Ufuk Üniversitesi Yadımcı Doçentlik Tarihi : 06.10. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ömer Cem KARACAOĞLU 2. Doğum Tarih : 12.03.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği Pamukkale Üniversitesi

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik Video Başlığı Açıklamalar Süresi Yetkinlikler Liderlikte Güncel Eğilimler Konuşan Değil, Dinleyen Lider Son on yıl içinde liderlik ve yöneticilik konusunda dört önemli değişiklik oldu. Bu videoda liderlik

Detaylı

29.04.2013. Tanışalım, Kaynaşalım GİRİŞİMCİLİK. Arzu Akalın GİRİŞİM GİRİŞİMCİLİK GİRİŞİM? GİRİŞİM NEDİR?

29.04.2013. Tanışalım, Kaynaşalım GİRİŞİMCİLİK. Arzu Akalın GİRİŞİM GİRİŞİMCİLİK GİRİŞİM? GİRİŞİM NEDİR? Tanışalım, Kaynaşalım CİLİK Arzu Akalın CİLİK? NEDİR? İŞ 1 GİR GİRİŞ GİRİŞMEK GİRİŞMEK GİDİŞMEK İŞ, GİR, GİRİŞ, GİRİŞMEK GİDİŞMEK 2 CİLİK NEDİR? GERÇEK CİLİK NEDİR? SEZMEK, GÖRMEK EYLEME GEÇMEK GERÇEK

Detaylı

İLKOKULLARDA HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİNİN ÖĞRETMENLERE YARARLILIĞI (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ)

İLKOKULLARDA HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİNİN ÖĞRETMENLERE YARARLILIĞI (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ) İLKOKULLARDA HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİNİN ÖĞRETMENLERE YARARLILIĞI (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ) Yrd. Doç. Dr. Ezlam Pepeler İnönü Üniversitesi, Malatya ezlam.susam@inonu.edu.tr Aysel Murat Elazığ ayselmurat23@gmail.com

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLERİNE UYGULANACAK TEFTİŞ FORM ÖNERİSİ

SINIF ÖĞRETMENLERİNE UYGULANACAK TEFTİŞ FORM ÖNERİSİ SINIF ÖĞRETMENLERİNE UYGULANACAK TEFTİŞ FORM ÖNERİSİ Yrd. Doç. Dr. Yalçın ERGÜNEŞ* Mehmet HARMAN ÖZET Eğitim sisteminde bir alt sistem olan denetim, yönetimin amaçlarının gerçekleştirilmesinde en etkin

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM 6. VE 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMI İLE İLGİLİ BİR DEĞERLENDİRME: ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

YENİ İLKÖĞRETİM 6. VE 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMI İLE İLGİLİ BİR DEĞERLENDİRME: ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ YENİ İLKÖĞRETİM 6. VE 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMI İLE İLGİLİ BİR DEĞERLENDİRME: ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Nihat ŞİMŞEK Özet / Abstract Bu çalışmanın amacı, yeni sosyal bilgiler programı ile ilgili öğretmenlerin

Detaylı

THE PRIMARY SCHOOL ADMINISTRATORS COMPETENCIES WITHIN THE FRAMEWORK OF ADMINISTRATING CHANGE

THE PRIMARY SCHOOL ADMINISTRATORS COMPETENCIES WITHIN THE FRAMEWORK OF ADMINISTRATING CHANGE Türkan Argon ve Nuray Özçelik İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİMİ İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİMİ YÖNETME YETERLİKLERİ * Türkan ARGON ** Nuray ÖZÇELİK *** ÖZET Doğanın, toplumların ve yaşamın

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

Yaşam Değerleri Envanterinin Faktör Yapısı ve Güvenirliği. Prof. Dr. Hasan BACANLI Doç. Dr. Feride BACANLI

Yaşam Değerleri Envanterinin Faktör Yapısı ve Güvenirliği. Prof. Dr. Hasan BACANLI Doç. Dr. Feride BACANLI Yaşam Değerleri Envanterinin Faktör Yapısı ve Güvenirliği Prof. Dr. Hasan BACANLI Doç. Dr. Feride BACANLI Rokeach İnsanların sahip oldukları değerler uzun zamandır psikolog ve sosyologların ilgisini çekmiştir.

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü

T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü -2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖSYS YILLIK ÇALIŞMA PLANI SN İL ÇALIŞTAY KONULARI BULANCAK BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ 3 4 Okullarda,

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ im im Hiç T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Göreviniz: Görev Yaptığınız Birim: Yaşınız: 8-30 3-40 4-50 5-60 6 ve üstü Cinsiyetiniz: Kadın Erkek Marmara Üniversitesi'ndeki Hizmet

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN KURUMLARDA MÜZİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ, MÜZİKAL

Detaylı

ÖN SÖZ I ÖN SÖZ II ÖN SÖZ II BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK

ÖN SÖZ I ÖN SÖZ II ÖN SÖZ II BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ I... iii ÖN SÖZ II...iv ÖN SÖZ II...vi 1. BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK...1 ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ...2 KİŞİLİK HİZMETLERİNİN UZMANLIK MESLEĞİ OLMA NİTELİKLERİ...3

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Öğr. Gör. Can KARAOSMANOĞLU Yaşar Üniversitesi - MYO Marina ve Yat İşletmeciliği Programı Doç. Dr. İpek KAZANÇOĞLU

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Türkiye de Devlet Okullarında Eğitim Yöneticilerinin Kariyer Planlama Sorunsalı ENGİN ŞİMŞEK

Türkiye de Devlet Okullarında Eğitim Yöneticilerinin Kariyer Planlama Sorunsalı ENGİN ŞİMŞEK Türkiye de Devlet Okullarında Eğitim Yöneticilerinin Kariyer Planlama Sorunsalı ENGİN ŞİMŞEK Problem Durumu Hem bireysel hem de toplumsal bir eylem olan eğitimin formal örgütü okullardır (Aydın, 2000:

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ Ali Dinçkan, BTYÖN Danışmanlık İş sürekliliği, kurumun kritik süreçlerinin belirlenmesi, bu süreçlerin sürekliliği için gerekli çalışmaların

Detaylı

Eğitim Takvimi. 2015 Sonbahar Dönemi. CTI ın çığır açan Co-Active Koçluk Programı. İngilizce ve Türkçe Dil Seçenekleri

Eğitim Takvimi. 2015 Sonbahar Dönemi. CTI ın çığır açan Co-Active Koçluk Programı. İngilizce ve Türkçe Dil Seçenekleri CTI ın çığır açan Co-Active Koçluk Programı 2015 Sonbahar Dönemi Eğitim Takvimi İngilizce ve Türkçe Dil Seçenekleri Elemental - Value, CTI Co-Active Koçluk programlarının Türkiye temsilcisidir. NEDEN CTI?

Detaylı

PROJEDE iletişim YöNETiMi

PROJEDE iletişim YöNETiMi 2013-2014 GÜZ YARIYILI PROJE YAPIM YÖNETİMİ DERSİ PROJEDE iletişim YöNETiMi 10071057 T.GAMZE ÇELİK Proje İletişim Yönetimi, proje bilgilerinin zamanında ve uygun şekilde üretilmesi, toplanması, dağıtılması,

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

Prof. Dr. Münevver ÇETİN

Prof. Dr. Münevver ÇETİN Prof. Dr. Münevver ÇETİN LİDERLİKLE İLGİLİ TANIMLAR Yönetim bilimcilerin üzerinde çok durdukları kavramlardan biri de liderliktir. Warren Bennis in belirttiği gibi, liderlik, üzerinde çok durulan, yazılan

Detaylı

Sistem Analizi ve. Tasarımı. Mustafa COŞAR

Sistem Analizi ve. Tasarımı. Mustafa COŞAR Sistem Analizi ve 1 Tasarımı 2013 Mustafa COŞAR Sunum Planı Genel Kavramlar 2 Sistem Genel Sistem Teorisi Sistemin Öğeleri Bilgi Sistemleri Sistem Analizi Sistem Geliştirme Hayat Döngüsü Sistem Analizi

Detaylı

İş Yerinde Ruh Sağlığı

İş Yerinde Ruh Sağlığı İş Yerinde Ruh Sağlığı Yeni bir Yaklaşım Freud a göre, bir insan sevebiliyor ve çalışabiliyorsa ruh sağlığı yerindedir. Dünya Sağlık Örgütü nün tanımına göre de ruh sağlığı, yalnızca ruhsal bir rahatsızlık

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ N DENETİMİ

EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ N DENETİMİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ N DENETİMİ 1 TEFTİŞ/DENETİM Denetim, planlanan örgütsel amaçlardan sapmayı önlemek için, örgütün islemesini izleme ve düzeltme sürecidir (Başaran, 2000, 137). Denetim, öğretmenlerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 1 Çağdaş Anlayışa Göre Eğitim...3 Eğitimin Amaçları...3 İşlevi....4 Okulun Yapısı...4 Öğrenci Kişilik Hizmetleri (Ö.K.H.)....5

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMA

EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMA EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMA M. DENİZ AYBEY EĞİTİM ŞUBE 2009 1 EĞİTİM İHTİYACI Çalışanların işe girerken beraberlerinde getirdikleri bilgi, beceri ve tutumlar ile işlerinin görev ve sorumluluklarını yerine

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İZMİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İZMİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI İZMİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI Okulda Yapılan Okul Yıllık Gelişim Modeli kapsamındaki tanıtım toplantısına katılması Okulda yapılan Okul Yıllık Gelişim Modeli

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU 2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU KAIZEN EĞİTİM KATALOĞU İÇİNDEKİLER TABLOSU KALİTE YÖNETİM EĞİTİMLERİ... 2 A. Kalite Yönetim Sistemi Programı... 2 A1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Bilgilendirme

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası 2012 Üye Memnuniyeti Anketi

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası 2012 Üye Memnuniyeti Anketi Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Giriş Anket çalışması ile ilgili kurum ile hizmet sözleşmesi imzalanması ve proje koordinatörü ile gerçekleştirilen toplantı sonrası araştırma çalışmaları hakkında bir faaliyet

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

Türk Bakış Açısından Pisa Araştırma Sonuçları. Prof. Dr. Giray Berberoğlu

Türk Bakış Açısından Pisa Araştırma Sonuçları. Prof. Dr. Giray Berberoğlu Türk Bakış Açısından Pisa Araştırma Sonuçları Prof. Dr. Giray Berberoğlu Bilindiği gibi PISA 2003 şu üç soruya cevap aramaktadır. 1. Onbeş yaş öğrencileri bilgi toplumunda karşılaşacakları sorunlarla ne

Detaylı

Bölüm 2. Stratejik Yönetim Süreci. ve Unsurları. Stratejik Yönetim Süreci. Stratejik Yönetim Süreci nin Evreleri

Bölüm 2. Stratejik Yönetim Süreci. ve Unsurları. Stratejik Yönetim Süreci. Stratejik Yönetim Süreci nin Evreleri Stratejik Yönetim Süreci Bölüm 2 Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları Stratejik Yönetim Süreci, İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik

Detaylı

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA MART EĞİTİMLERİ ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA EĞİTİM PROGRAMLARI Geçmişten geleceğe köprü... MART/ 2010 10 MARTT

Detaylı