1. Multimedya Sistemleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Multimedya Sistemleri"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 Issn: BREYN POPÜLER MULTMEDYA BALANTILARINDA, ESTETK TÜKETM VE ESTETK KÜLTÜRLENME* AESTHETIC CONSUMPTION AND AESTHETIC ACCULTRATION IN INDIVIDUAL S POPULAR MULTIMEDIA CONNECTIONS Hasbi ASLAN ** Öz Estetik olguların toplumdaki ilevi açısından multimedya (çoklu ortam) tüketimi ve dorultusundaki tüketim estetii ve estetik kültürlenme konusu özellikle günümüz bireyi açısından deerlendirmeye açık bir konudur. Multimedya ile ilikili gelecee dönük öngörüler açısından; geni bir yelpazede ele alınmayı gerektiren vekitle iletiim araçlarının tümünü kapsayabilen multimedya ve tüketici arasındaki sosyo-kültürel ilikiyi, sadece üretim ve tüketim bazında sınırlandırmak multimedya kavramının anlamı açısından küçümsenebilir. Günümüz bireyleri ve özellikle gençlii gündelik hayat pratikleri üzerinde güçlü etkileri bulunan ve popüler dünyasında yaam sürdürdükleri multimedya ile edindikleri bilgi ve mesajlarla bir kültürlenme sürecine tabidir. Her an deien zevkler ve doyumlar peinde koan günümüz gençliini, toplumsal ve bireysel kültür farklılıklarını ortadan kaldırarak, ortak tüketim anlayılarında bütünletiren multimedya bir anlamda ortak estetik anlayılar ina etmektedir. Bu ina sürecinde tekniin olanaklarıyla duygulara hükmedebilen multimedya, yarattıı tüketim algısıyla iitsel ve görsel olarak tüketicisi ile daima etkileim içerisindedir. Hâlihazırda günümüzde bu paylaım ve etkileimin alternatifi bulunmamakla birlikte buradaki etkileim veya tüketim perspektifinden; multimedyanın çou kez mantıksal düünmeyi reddeden ve kendisini medyanın popüler hale getirdii tüketim kültürü içindeki edilgenlii iyice kabullenmi bireyin, estetik tüketimi ve estetik kültürlenmesi durumu ile karı karıya kalırız. Anahtar Kelimeler: Multimedya, Medya Tüketimi, Tüketim Estetii, Estetik Kültürlenme. Abstract Multimedia consumption and thus consumption aesthetics and aesthetic acculturation in terms of the social function of aesthetic phenomenon are the matters open to be disputed by especially the individual. Considering futurist foresights associated with multimedia, limiting the socio-cultural relation between multimedia and consumers, which require a wide range of consideration and can cover all mass media, to exclusively production and consumption can be underestimated in terms of the meaning of the concept of multimedia. In today s world people especially the young are experiencing some kind of acculturation through the knowledge and messages they have obtained by means of multimedia where they lead a life of popular world with strong effects on their daily life practices. Gathering today s young people who are in pursuit of everchanging pleasures and satisfactions in a joint understanding of consumption by terminating individual and cultural differences, multimedia in a sense builds up joint aesthetic understandings. During this build-up process multimedia, able to rule the feelings thanks to technological possibilities, is always aurally and visually in touch with consumers via the sense of consumption it has created. Although there is no alternative to this sharing and interaction today, from the perspective of this interaction and consumption, we are facing the aesthetic consumption and aesthetic acculturation of the individual who mostly reject logical thinking and totally accept the passivity in consumption culture where the media has made them popular. Keywords: Multimedia, Media Consumption, Consumption Aesthetics, Aesthetic Acculturation. *Mayıs 2014 de Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından düzenlenen, Gençlik ve Kültürel Mirasımız konulu Uluslararası Kongrede, bildiri olarak sunulan bu yazı, gelitirilerek makale formatına dönütürülmütür. *Yrd. Doç.Dr., OMÜ Eitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eitimi Bölümü

2 Giri Yaam biçimlerinin ve kültürel tercihlerin dinamik yapısı gerei, kitlesel ve bireysel iletiim olgusunun teknolojik ve tasarımsal olarak dönüüm geçirmekte olduu bir evredeyiz. Bu evrede multimedya sistemleri,kitlesel iletiimi olanaklı kılan görsel iletiimi, sözel iletiime oranla çok daha etkin bir duruma taıma eilimindedir. Tüketime yönelik bir endüstrinin sosyo-kültürel bileenleri özellikle iletiim ekseninde birleen yaam pratiklerinin günümüzün multimedya ile gerçekleen estetik tüketimlerini gündeme getirmektedir. letiimi olanaklı kılan iletici ve alıcı arasındaki kodlama, mesaj ve iletiim aracı gibi iletiim sürecinin temel faktörleri büyük ölçüde görsellemi ve multimedya sistemleri ile dolaıma sokulmu durumdadır. Adeta dünya sözcüklere boulmutur. Nereye dönsek, bize ürünlerini satmaya, belli bir yönde oy vermeye veya davalarını desteklememiz için bizi ikna etmeye çalıan kiilerin hedefindeyiz (Radford, 2004:21). nsanlık tarihi, iletiim teknolojilerine yön veren basım ve yayın teknolojilerinin ilk örneklerinden günümüze kadar olaanüstü dönüümlere ahit olsa da, bu ticari ilikinin etkilerinin iletiim ihtiyacının, en eski çalardan günümüze kadar birey için her dönemde aynı heyecanı yarattıı söylenebilir. Ancak böylesi bir tespiti yaparken, günümüz bilgi ve iletiim teknolojilerinin iletiimi daha etkinve daha entegrasyon salayıcı konuma getirdii de unutulmamalıdır. Geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren kapitalizmin toplumsal önermesi olarak öne çıkan popüler kültür, toplumsal tüketim ve ifade biçimlerinde küresellemenin ve multimedyanın etkileri ile ortaya çıkmı ve yerlemitir. Kapitalizm gelitii sürece, mal ve hizmet salayanlar, tüketicinin seçim yaparken çok da özgür olmasını istemezler (Radford, 2004: 21).Böylesine bir tüketim kültürü, bata toplumsal ilikileri ve davranı biçimlerini yeniden belirlerken estetik kültürlenmeye de yön vermektedir sonrasının tüketim kültürü, multimedya ile düünme ve alımlama sürecindeki dönüümünde görsel tüketim ve estetik tüketimi öne çıkarmıtır. Medya ya da dier adıyla kitle iletiim araçları önemli bir kurumsal sosyalizasyon araçlarıdır. Gazeteler, dergiler, televizyon, radyo, filmler ve internet siteleri gerçekliin doasına ilikin neredeyse sınırsız derecede mesajlar iletmektedir (Newman, 2013: 73). Gelikin multimedya sistemleri ile oluturulan ve dolaıma sokulan kitlesel enformatik etkileim,kitlesel kültürün estetik tüketim deneyimlerini ve beeni ölçütlerini estetik kültürlenme bakımından deerlendirme konusu yapmıtır. Özelde birey,genelde ise kitle hakkında çıkarımda bulunmak için yaam biçimleri ve deneyimleri sonucunda kültürel bir olguya dönüen tüketim tercihleri sosyolojik açıdan- her dönemde önemli bir bavuru ölçütü olmutur. Günümüz popüler tüketim kültürü estetik kaygıları ön planda tutan bir estetik tüketimi öne çıkarma eilimini gelitirmektedir. Bu durumda tüketim olgusuyla, estetik deerler arasında psiko-sosyal açıdan çok fonksiyonlu bir iliki söz konusu olumaktadır. Tüketim toplumunda buna dayalı tercihler, yaam biçimleri ve tüketim kültürü baat bir rol üstlenmektedir. Tüketimle estetik deerler arasındaki psikososyolojik iliki üretim, tüketim, etkileim ve paylaım balamlarında bütünleyici bir rol oynayarak, estetik tüketim ve kültürlenmenin belirleyicisi olmaktadır. Günümüzde tüketim anlayılarını destekleyici en belirgin ve kapsamlı araç durumundaki multimedya video, bilgi, ses, oyun ve sosyal paylaım sistemleri için ortaya koyduu imgeleri ile kitlesel tüketimi artırmakla birlikte, varlıını da aynı kitlenin estetik olguları ve deerlerini kullanarak sürdürür. Multimedyanın bu sayede hem üreten hem de tüketen yeni bir insan deneyimini oluturduu görülür. Medya kültürü tüketim toplumu oluturmaya yardımcı olmaktadır. Bunun yanı sıra günlük hayat için yüksek tüketim ideallerini ve ahıslarını yansıtan örnekler bulmakta ve tüketicilere ürün memnuniyeti, sorunlarına çözümler, yeni teknolojiler ve öykünülecek modeller satmaktadır (Kellner, 2010: 7). Sandlin ve McLaren e gere; bu kapitalist paradigma, vatandalık anlayıını, tüketici tercihleri önceden belirlenmi bir seçim sistemine indirgemitir (Sandlin-McLaren, 2010: 239). Bireyi kendisi ve çevresi ile olan ilikilerinde böylesine etkin ve öznel duruma getiren multimedyanın öngördüü tüketim süreçlerinde gelien estetik tüketimin, tüketim olgusuyla ortaya çıktıını biliyoruz. Duygu ve düüncelerin sonucunda tüketime yönelik bir kavram olarak gelien estetiin klasik ve yaygın anlayıları multimedya sistemleri ile yaayan birey için estetik tüketimi alelade bir beeni ve tüketime indirgemitir. Tüketim eyleminin multimedya yoluyla beeniye dönük basit bir estetik kültürlenmeye

3 dönümesi, bu araçların aynı zamanda estetik tüketime ve estetik kültürlenmeye referans salayan nesneler olarak algılanmalarını gerektirir. Multimedya araçlarının bireylere yönelik ciddi birer referans olarak algılanması, multimedya ve estetik arasındaki ekonomik ve psikolojik ilikinin sanıldıı gibi basit bir ekilde tanımlanamayacaını ortaya da koyar. Gelecekteki deiimler ve dinamikler ne olursa olsun bugün medya kültürü, neyin gerçek, önemli ve hayati olduuna karar vererek, toplumsal ve politik konularda hükmetmeyi sürdürmektedir (Kellner, 2010: 10). Kitle iletiim araçları veya küresel anlamıyla multimedya ve birey arasındaki bu karmaık ve etkileimli iliki, birçok yönüyle deerlendirilebilecei gibi, estetiin temel deerleri ve toplumsal deerler açısından da incelenebilir. Dolayısıyla bireyin kültürel deneyimlerini incelerken; medya tüketimine estetiinin temel deerleri perspektifinden baktıımızda, multimedya tüketimi ve estetik arasındaki ilikiyi bir aratırma konusu olarak ele almak mümkün olmaktadır. Gözlem, okuma, deerlendirme veya tüketim tercihi noktasında birbirinden çok farklı sistemler ortaya koyan multimedya kültürel algı düzeyi ne olursa olsun bütün bireyler için bütüncül, balamsal ve da çok kültürlü sistemler yaratır. Böylesi bir durum kültürel etkileim ortamında, estetik algı ve kaygıların geliimi açısından dikkate alınmalıdır. Estetik algı ve bu algıya göre ortaya çıkan estetik kaygı multimedya eksenli bir tüketim balamında deerlendirilmelidir. 1. Multimedya Sistemleri letiim ve tüketim tercihlerinin bireysel ve kitlesel etkilerine balı olarak gelitirilen kitle iletiim araçlarının son tasarımları ve tanımlamalarının bireyin günlük yaamını bütünüyle etkisi altına aldıı görülür. Özellikle son yarım asırda gerçekletirilen bu tasarımları ve etkilerini inceleme konusu olarak ele aldıımızda multimedya sistemlerini en baa koymak gerekmektedir. Birleik bir kelime olarak multimedyayı (çokluortam) incelediimizde (TDK, 2005: 1419),multi(çoklu) birden çok ilev barındırabilirken, media(ortam) ise varlıın içinde bulunduu ortam anlamına gelmektedir. Öyleyse multimedya çoulcu eilimli ve kendine özgü tanımlamalarla yerine oturan bir olgudur.bireyin arzu ettii çok disiplinli etkileim olanaklarını ilevsel olarak ortaya koyabilecek estetik bir tasarım olarak karımıza çıkan multimedya sistemlerinin öncelikle bireyin bütün duyu organlarına hitap edebilecek biçimlerde üretildikleri görülür. Etkileimli olarak birden fazla duyu organına hitap edebilen çoklu ortamlar multimedya sistemi olarak belirtilebilir. Büyük ölçüde teknoloji ve tasarıma balı olarak üretime sokulan multimedya sistemleri birbirine benzeyen ve kendi içinde etkileimde bulunabilen çok sayıda medya tasarımının bir araya gelmesiyle olumaktadır. Günümüzde günlük yaam, eitim öretim ortamları bata olmak üzere kamusal olarak bireyin bütün deneyimleri multimedya sistemleri ile entegre olmu çoklu ortamlara dönütürülmütür. Bir piyasa köktenciliinin hâkimiyeti altındaki, egemen medya bir ticari gelenekler, propaganda ve elence kombinasyonuna dönümütür (Giroux, 2008: 207). Multimedyanın çounlukla ticari görünümlü bu yapısına Giroux gibi Chomsky nin ifadeleri de oldukça ilginçtir. Büyük medyalar, ayrıcalıklı izleyicilerini dier iyerlerine satan kurululardan oluur (Chomsky, 2002: 12). Multimedya üreticileri, bunun yanında bireyin hayatını bütünüyle etkisi altına alabilecek, kuatacak alternatif seçenekler üretebilmenin teknik ve tasarım olanaklarını aratırmaktadırlar. Bireyin aynı anda birden çok ihtiyacını karılamasına olanak veren multimedyanın duyulara olan etkisi ve bireyin tüketim tercihlerine olan etkisi bu çalıma konusu açısından önemlidir. letmek ve iletiim gibi pratiklere ortam salayan multimedya, bunu gerçekletirirken oluturduu her türlü kurguda bir mesaj ve imaj taımaktadır. Film ve televizyondan, çizgi romanlar ve reklamlara kadar medya mesajlarının çou, görsel ve metinsel unsurların bir karıımını sunarken, medya ortamının bütün izleyicileri, türler aracılııyla olduu kadar, kurumsal ve finansal düzenlemelerle de birbirine balayan basılı ve görsel kitle iletiim ortamı oluturur (Jensen, 2005:48). Böylece multimedya sistemlerinin iletiim ve tüketim odaklı sanal bir gezegen yarattıı da ortaya çıkar. Multimedyanın kurguladıı dünyamızda gerçeklikten oldukça uzaklaan bireyin tüketimlerini de dikkate almak gerekir. Rollo May, günümüzün medya dünyasını, bireyin kendisini yitik hissetmekle kalmadıı, gerçekten yittii, doadan ve

4 dier insanlardan yabancılamayla birlikte kendisinden de yabancılatıı bir dünya (Yaar, 2006: ) eklinde yorumlar. Varlık nedeni tüketim ihtiyacından kaynaklanan multimedyanın toplum üzerindeki etkisi kültürel açıdan deerlendirme konusudur. Mültimedyanın kültürel etkilerinden söz ederken tüketim kültürü ve etkileim kavramlarına ayrıca deinmek gerekmektedir. Günümüz itibarı ile multimedyanın medyadan devraldıı sistemlerden ve dönüümden söz ederken, sistem ve tüketici arasındaki ilikiden dolayı özellikle etkileim kavramına deinmek gerekmektedir. Tüketici ve sistem arasındaki etkileim süreci, genellikle tüketicinin sistemle olan münasebeti düzeyinde açıklanabilir. Bu açıklama kapsamında gösterilebilecek bir örnek olarak izleyiciyi ortam içinde olduu hissini vermek amacıyla gerçekletirilen- üç boyutlu sinema sistemleri gösterilebilir. zleyici için gelitirilen bu sistemler bunun da ötesine geçerek, -seyirci ve kurgu arasındaki ilikinin düzeyini artırmak amacıyla- seyircinin oturduu koltuklara filmdeki sahneye balantılı olarak hareket aktarılmaktadır. Böylece sistem izleyiciyi daha çok ortam içine çekmeyi ve dolayısıyla etkileimi artırmayı hedeflemektedir. 2. Multimedya ile tasarımcı birey anlayıı Medya ve multimedya sistemlerinin toplumsal bir yaklaımla öznellii hedefleyen üretim ve tüketim ekseninde var oldukları belirtilebilir. Multimedya sistemleri görsel kültür üzerinden öznelliin kurgulanmasına veya tasarlanmasına yönelik üretim ve tüketim potansiyelleri üzerine odaklanmıtır. Bilgi teknolojilerinin tüketime sunduu multimedya sistemleri, öznelliin ekseninde bütüncül anlayılarlaher bir tüketiciye birer tasarımcı rolü atfetmeyi önermektedir. Kurgulanması ve tasarımlanması sonlanmı geleneksel medya sistemleri bunun aksine kurgunun ve tasarımın henüz tanımlanmadıı; düünsel ve estetik açıdan bireyin ve toplumunda içine alındıı yeni multimedya sistemlerine dönümü durumdadır. Adorno, medyanın kamusal bir pedagoji biçimi olduunu ve medyanın bilerek ve isteyerek bir bilinç seviyesi yaratmada modern kitle iletiim araçlarının etkisini göz önünde bulunduran eitimcilerin ve dierlerinin oluturduu barbarlatırma biçimlerine büyük ölçüde katkıda bulunduunu söyler (Giroux, 2008: 62). Kitle iletiim araçları veya multimedya sistemleri olmaksızın günümüz iletiimini veya bunun ötesinde pedagojisini düünmek olanaksız hale gelmitir. Öznelliin merkezde olduu yeni multimedya sistemlerinden söz ederken bütün yeni teknolojilerin multimedya sistemlerini bu anlayıla üreterek tüketime soktukları görülmektedir. Düünsel veya estetik açıdan bireyin yorumsal anlamda içinde olmadıı multimedya sistemlerinin devamlılıının uzun sürmedii görülür. nsanlık serüveni yeni bir bin yıla girerken, medya kültürü; ekonomi, siyaset, kültür ve günlük hayatı düzenleyen merkezi güç olmaya devam etmektedir (Kellner, 2010: 7). Günümüz bireyi yorumsal anlamda multimedya sistemlerinin içinde olmayı oldukça özümsemi ve kabul etmi görünmektedir. Özellikle sosyal medya ile bilgi, sosyal olaylar, sanatsal aktiviteler, kentsel yaam, siyasi veya toplumsal anlamdaki her türden içerikler günümüz bireyini multimedya sistemleri ile konunun muhatabı yapmı ve yorumlamasını, kurgulamasını, tasarlamasını önermitir. Bu anlamda popüler bir multimedya sisteminin parçası olarak sosyal medya ile bütün bireyler sosyal anlamda, siyasi, sanatsal ve daha pek çok yönden içerik üretmektedir. Bireyin öznelliinin ön plana çıktıı böylesine bir sistemler bütünlüünde, yorumlarının önemsendiini ve deer verildiini fark eden birey tüketim kültürünün bir mekanizması olduunun farkına varmadan veya göremeden sistemin bir parçası olmaya devam edecektir. Gerçeklikte böyle bir medya, insanların bakı alanlarını daraltıp demokrasiye, tartıma platformlarına, eletirel alıverilere ve vatandalık haklarına zarar verir (Giroux, 2008: 208). Ve bu sistem yetkin veya yetkin olmayan bütün bireylerin yorumlarına, kurgularına ve öngörülerine açık bulunarak ahlaki dejenerasyon yaratmaktadır.bu anlamda üretim ve tüketim pratiklerini bu anlayıla sürdüremeyen medya sistemlerinin hızla yok olacaını kestirmek de zor deildir. Görüldüü gibi bireyi hızla içine alan multimedya sistemleri özellikle internetin hâkim olduu balamları daha etkili hale getirmektedir. Bu yolla bireyin sosyal içerik üretimine olanak veren multimedya sistemleri dierlerine oranla, düünsel içerik ve estetik içerik gibi nitelik bakımından ön plana çıkan çok hızlı deikenlere olanak veren genel sosyal içeriklerle dikkat çekmektedir. Hızla deien sosyal

5 içerikler üreticilerinin birbirleri ile olan etkileimlerine olanak vermektedir. Bugün sıradan bir yaam sürdüren ve nitelikli bir içerik üreten bir birey, popüler anlamdaki üreticilerle, siyasi, ahlaki ve sanatsal üreticilerle aynı platformlarda karılama olanaını da bulabilmektedirler. 3. Multimedya ve Tüketim Olguları Bir önceki bölümde multimedya sistemlerinin iletiim ekseninde tüketim odaklı sanal bir gezegen yarattıına deinilmiti. Bireyin kendi deneyimleri dıında kalan dünyayı kefetme arzusu ve tüketim alıkanlıklarının normal dengelerin üzerine çıkarma eilimleri büyük ölçüde multimedya sistemleri sayesinde gerçeklemektedir. Teknokapitalizm, göz kamatıran ve karı konulamaz bir bilgi/elence toplumuna girerken, medya devleri arasındaki birlemeler hızla çoalmakta, rekabet artmakta ve medya, seyircilerin ilgisini büyük para mekanizmalarını körükleyen programlara ve reklamlara çekmek için gösteriler düzenlemektedir (Kellner, 2010: 7). Öncelikle bireye hizmet ettii sanılan multimedya sistemleri eletirel olarak deerlendirildiklerinde bunun pekte böyle olmadıı görülür. Tüketim kültürü perspektifinden incelendiinde, kamunun mülkiyet alanını kültürel olarak büyük ölçüde etkisi atına alan multimedya; yaratmı olduu global baskın tüketim kültürü ve alıkanlıkların daima en iyisi ve yenisi olduu imajını yaratmaktadır. Multimedya tüketim ve toplum arasındaki etkileimi deerlendirirken modernitenin ortaya koyduu yaklaımlara da referans gösterilebilir. Modernitenin karakteristik bir dayatması olarak tüketim kültürü bireyi ve toplumu farklı sosyal balamlarda etkisi altına alabilen bir olgu olarak karımıza çıkmaktadır. Tüketim kültürü içinde multimedya sistemlerine özel bir bölüm ayırmak gerektii bu ekilde anlaılabilir. Modernitenin kültürel sonuçları bakımından multimedya ve tüketim olgusunu tartıırken sosyal göstergeleri ayrıca incelemekte fayda vardır.ülkemiz için sosyo-ekonomik gelimilik düzeyinin çok üzerinde bir multimedya tüketimi ve anlayıları söz konusudur. Tüketim kültürünün yeni kahramanları bir hayat tarzını üzerinden düünmeksizin gelenek ya da alıkanlıklar yoluyla benimsetmekten ziyade, hayat tarzını bir hayat projesi haline getirir (Featherstone, 2005: 145).Bu ekilde hayat tarzı ve tüketim olgusunun multimedyanın manipüle ettii düünülebilir. Günümüz bireyi, kendisi için üretilen multimedya sistemleri balantılarında içerik üreten bir konumdadır. Böylece sanatsal, kültürel, endüstriyel platformlarda tüketimle birlikte üretim eyleminde de bulunabilen günümüz bireyi, multimedya sistemleri ile olan münasebetinde bilgi ve haber medyasında görülerini tartıabilmekte ve sanatsal etkinliklere katılabilmektedir. Bu nedenle multimedya tüketimleri incelendiinde öznelliin ön plana çıktıı görülür. Bireyin bütün bir gününü kapsayabilecek deneyimlerine alternatifler üreten multimedya, üretimlerini ve tasarımlarını da buna balı olarak gelitirmektedir. Öznelliin ön plana çıktıı, bireyin multimedya ile olan etkileimi dorultusundaki tüketim anlayılarının arttıı böylesi bir süreçte, bütün deneyimlerini ulusal ve uluslararası ölçekte deerlendirme fırsatı bulabilen birey, aynı anda hareketli grafikler, dijital video, müzik, ses, resim ve video animasyonları içeren programlar, görsel imgeler,imajlmar, bilgi içeren etkileimli medya ile ilgilenirken aynı anda da özel olarak mesleini icra edebilmektedir. Bilmedii dünyanın ve yaamadıı deneyimlerin tecrübe edilebileceine yönelik inançları ve teknolojik imkânları sunan multimedya böylece bireye kendi kararlarının ve öznelliinin sonuçlarını gösterebilmektedir. Hiçbir sınırlamanın ve engelleme eiliminin söz konusu olmadıı böylesi bir ortamda birey tüketim özgürlüünü yaamaktadır. Metanın ön planda tutulduu kapitalist toplumlarda vitrinler ve reklamlar, dü kuran insanı çekmek için düzenlenmi ökse çubukları gibidir (Erns, 1995: 105). Erns in sözünü ettii birey ile vitrinler ve reklamlar arasındaki iliki ve etkileim, geçmie oranla süreçsel balamlarda günümüz bireyini ifade etmesi bakımından son derece uygun bir ifade biçimidir. Yaratılıının ilk gayesi ihtiyaç üretmek ve bunları karılamak olan multimedya, günümüzde bütün bireylerin ortak tüketim alanı olarak kullandıkları süreçlerin en baında gelmektedir. Tüketicisiyle beraber yaratılan bir anlam olan multimedya ve multimedya tüketiminden bahsedersen tüketim kavramına kısaca deinmek yararlı olacaktır. Ekonomik olduu kadar kültürü yansıtması bakımından anlamını gelitiren bir kavram olarak ele alınması gereken tüketim, sosyal etkileime dönük psikolojik bir olgu olarak görülmek durumundadır

6 Tüketimin kitle toplumunun manipüle ettii ürünler olduunu ifade eden Featherstone, tüketimin her eyden önce göstergelerin tüketimi olarak algılanması gerektiine dikkati çeker (Featherstone,1996: 141); Baudrillard a göre metaların kitlesel üretim yönündeki hamlenin temel görünümü udur. Kapitalizme koullarında, malların orijinal doal kullanım deerinin mübadele deerine tabi kılınması metanın Saussurecü anlamda bir gösterge; yani anlamı özgöndergesel (self-referantial) bir gösterenler sistemi içerisindeki konumu tarafından keyfi olarak belirlenen bir gösterge haline gelmesiyle sonuçlanmıtır. u halde tüketimin, kullanım deerlerinin tüketimi olarak, maddi bir fayda olarak deil, her eyden önce göstergelerin tüketimi olarak anlaılması gerekir (Featherstone, 1996:141). Tüketim kültürünün çeitli ekillerde dolaysız bedensel tahrik ve hazlar yaratan, tüketicinin hayalinde cokuyla karılanır hale gelmi hazlar, rüyalar ve arzular sorununu ortaya koyduu üzerinde duran Featherstone a göre; Tüketim kültürü alıkanlıkları, hayat tarzını bir hayat projesi haline getirir; bir hayat tarzı çerçevesinde bir araya getirdikleri ürünlerin, giysilerin, pratiklerin, tecrübelerin, görünülerin ve bedensel özelliklerin tikelliinde kendi bireyselliklerini ve üslup anlayılarını tehir ederler. Tüketim kültürü içerisinde modern bireyin sadece elbiseleriyle deil, bir beeniden yoksun olup olmadıını gösterecek ekilde, evi, mobilyaları, dekorasyonu, otomobili ve dier faaliyetleriyle de konutuunun bilincine varması salanır (Featherstone, 1996: 145). Birey, birer multimedyaya dönüme eilimindeki tüketim malzemeleriyle dolaylı veya dolaysız bir iletiim ve etkileim halindedir. Böylesi bir arzu ve istek özellikle genç bireylerin tüketim üslupları, multimedya üretimi ve tüketimini planlayan sektörel düüncenin yeni yapılanmalarına yön verecek niteliktedir. Teknolojik gelimeler dorultusunda tüketim çılgınlıının multimedya sektöründe yaandıı günümüzde, insanlar hayatlarını meta ya duyduu arzu istikametinde kitle iletiim araçlarına göre yönlendirip programlar hale getirmitir. Gündelik hayatın enformasyonu konumundaki multimedya tüketiminin youn olarak egemen olduu modern toplumlarda özellikle genç bireylerin bu ilikileri birçok aratırmaya da konu olmutur. Özellikle gençlerin çalıırken, dinlenirken, uyurken, spor yaparken, vs. cep telefonu ve internetin saladıı multimedya imkânlarından kendisini alamadıı görülür. Günümüzde medya tüketiminin çok çeitli biçimlerde gerçekletirildiini ifade eden Nalçaolu na göre; zleyiciler yalnızca içerii için tüketmiyorlar. Aynı zamanda medyayı kendi amaçları için kullanıyorlar ya da medya tüketicinin ihtiyaçlarını karılamalarını salıyor (Nalçaolu,2003: 47). Bugünün bireyi teknolojinin gelitirdii ve çeitlendirdii multimedya ile sadece içerii tüketmiyor aynı zamanda içeriin üretilmesine katkıda bulunabilecek duruma geliyor. Tüketici buradaki kendi konumundan oldukça memnuniyet duyduunu da sosyal medya paylaımları ve tüketimi ile gösteriyor. nceolu, medya tüketiminin geldii noktayı öyle özetlemektedir; ngiltere nin ve Dünya nın ilk günlük gazetesi London Daily Courant, 11 Mart 1702 de çıkarıldı. ABD, radyo ve televizyon yayıncılıının gelimesine öncülük etti. Kablo Tv yayınlarının ilk kez ABD de balaması ve yayılması elektronik yayıncılıın özel giriimin elinde olmasından kaynaklanıyor. Gazetelerden farklı olarak televizyonun okuryazarlık engeli yoktur. 100 Amerikalının 90 ının evinde televizyon seti vardır. 24 Kasım 1963 te ABD nüfusunun % 96 sı Bakan Kennedy e yapılan suikastı dünya nüfusunun 1/5 i yani, 750 milyon kii 20 Temmuz 1969 da Amerikalı astronot Neil Armstrong un aya ayak basıını canlı izledi (nceolu,1994: 10-72). Çoklu ortamlara dönüen medyanın günümüzdeki tüketim oranı geçmie oranla çok daha fazladır. Bu oranın önemli bir bölümünü gençlerin olutuu söylemek yanlı olmayacaktır. Günlük yaam biçimlerine göre tasarımlan multimedya sistemleri bu yönüyle alternatif yaam ve tüketim olanakları sunmaktadır. Günümüz gençliinin arzu ettii yaam biçimleri, tüketim tercihleri ile ihtiyaç duyduu bütün bilgileri satın aldıı bir multimedya sisteminden elde etmektedir. Kültürel anlamda bir gencin kafasındaki bilgilerin büyük bir çounluunun multimedya sistemleri ile ekillendii söylenmektedir

7 Sosyal ve kültürel içeriklerinden ötürü ticari olma durumu pek önemsenmeyen veyageri planda kalan multimedya, endüstrinin ve ekonominin önemli bir parçası durumundadır. Sosyal etkileri ile dikkati çekse de ekonomik ve ticari kaygılarla üretilen sistemlerdir. Önemli ticari kuruluların elinde bulunan multimedya sistemlerinin endüstriyel ve ekonomik bir oluum olduunu; basit bir iletiim aracı olarak bir telefon markasının yeni üretilecek olan versiyonunun ne zaman üretileceine ve fiyatının ne olacaına ilikin beklentilerin önemli bir kitle tarafından merak konusu olduundan anlayabiliyoruz. Jean-Marie Charon un önemli ticari kurulularının ellerinde bulunan medyanın ticari ve ekonomik bir oluum olduuna ilikin kanıtı öyledir: Bütün dönemlerde gazetelerin üç hedefi vardır:bunlardan birisi basılan metnin miktarını gelitirmek; ikincisi çeitlilik ve içerii gelitirmektir (Charon,1992: 269). Sadece basın medyası için yapılan bu tanımlar, genelde multimedyanın ekonomik niteliini açıklamak için yeterlidir. Bu durum dier kitle iletiim araçları için de biçim ve içerik farklılııyla geçerliliini korumaktadır. Kitlelerle iletiimi salayan tüm araçları kapsayan multimedya sistemleri bireyleri son derece hızlı bir yaam temposuna itmektedir. Büyük ölçüde popüler kültürün dayattıı tüketim olgularında multimedya davranı ve tüketim tercihlerinde çabuk etkilenen, çabuk tüketebilen ve de aynı hızla terk edebilen bir gençlik yaratmıtır. Günümüzün karmaık modern toplumlarında bireylere kendi tecrübe ettikleri deneyimler dıında kalan dünyanın bilgi ve tecrübelerini ve olaylarını aktarma eilimindeki multimedya her türden iletiime yönelik unsurlarla bireyi son derece hızlı bir tüketim sürecine itmektedir. Teknolojik gelimelerin en hızlı yansıdıı alan olarak multimedya sistemleri böylece önemli bir tüketim kültürü oluturmaktadır. Her bir parçası kendi içinde bir sistemler bütünlüü barındırabilen çoklu ortamlarla multimedya sistemleri postmodern bir tüketim kültürü çaını modernize etme gayretindedir. Multimedyanın bireyleri gerçekliin ötesinde imajlar peinde koturduuna ve farklılamanın tüketim kültürünün en önemli silahı olduuna dikkati çeken Fetherstone a göre; Kurallar yoktur, tercihler vardır. Tüketim kültürü maddi bir fayda olarak deil, göstergelerin tüketilmesidir. Sıradan mallara giz, sır, egzotiklik, güzellik ilintilendirilir. Bu malların orijinal ve ilevsel kullanımı gözden kaybolur. Bizim gerçeklik duygumuzu tehdit eden bir imaj aırılıı üretir. Tüketim kültürü postmodern bir kültürdür. Bu dünya, iliki ve tecrübelerinde en son modanın peinden koan, maceradan holanan, yaayacaı tek bir hayatı olduunun ve bu hayatta zevk almak için gayret edilmesi gerektiinin bilincinde olan insanların dünyasıdır (1996: 25). Multimedya tüketim kültürünün temsilcisi gibi hareket etmektedir. Bireyler, her türden bilginin kaynaı ve aktarıcısı olan elendirme, bilgilendirme ve eitme gibi son derece geni görsel ve iitsel özellikleri kapsayan multimedya araçlarını kendi amaçları dorultusunda kullanmaktadır. zleyiciler medyayı yalnızca içerii için tüketmiyorlar. Aynı zamanda medyayı kendi amaçları için kullanıyorlar ya da medya izleyicilerin bazı ihtiyaçlarını doyurmalarına yarayabiliyor. Bu durumda medyanın etkisinden deil, nasıl kullanıldıından ve hangi ihtiyaçları karıladıından söz edilebilir (Nalçaolu, 2003: 27). Yeni multimedya sistemlerinin hangi dorultuda kullanıldıkları, özgürletirici veya tüketim dorultuları balamında kullanılması gerektii önemli bir tartıma konusudur. Yeni iletiim teknolojilerinin hayatımızı ve dünyayı nasıl deitirdii sorunu, bu teknolojilerin bize saladıı imkânlar kadar, bu imkânların kimler tarafından, ne için ve nasıl kullanıldııyla ilgili bir sorundur. Çünkü yeni iletiim teknolojilerini özgürletirici hedefler için kullanacaklar ya da daha fazla baskı ve kontrol için kullanacaklar da bizleriz (Alanku, 2008: 29). Buradan medya tüketiminde belirleyici unsurlardan birisinin, insanların ihtiyaçlarına karılık verip veremedikleri sonucunu çıkarabiliriz. Multimedyadan istediini elde eden bireyler büyük ölçüde özgürletirici yanından dolayı tüketimini tercih ettii sistemde devamlı kalmayı tercih etmektedir. Bireyin tercihine ilikin seçenekleri bir arada sıralayacak olursak; multimedya sayesinde: Mekân ve zamanın sınırları silinmekte, bunun sonucu olarak zaman ve mekândan baımsız olunabilmektedir; Gerçeklik yeniden, baka türlü veya daha iyi bir biçimde yaratılabilmektedir; Birey belirlenmilikten ve sorumluluklarından kurtulabilmekte, kendi kararları dorultusunda kendini gerçekletirebilmektedir;

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK TELEVZYONLARINDAK GIDA REKLAMLARINDA

Detaylı

Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz

Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz Digital Newspapers and Marketing: An Analysis Related To Marketing Dynamics

Detaylı

zmir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel letiim Tasarımı Bölümü, Güzelyalı, zmir; cem.guzeloglu@izmir.edu.tr

zmir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel letiim Tasarımı Bölümü, Güzelyalı, zmir; cem.guzeloglu@izmir.edu.tr Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKYE DE MODA MARKALARININ GÖSTERGELERLE

Detaylı

POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZK ÜZERNE ABOUT POPULAR CULTURE AND MUSIC Deniz AYDAR

POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZK ÜZERNE ABOUT POPULAR CULTURE AND MUSIC Deniz AYDAR Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZK ÜZERNE ABOUT

Detaylı

HALKLA LKLER YÖNETCLER VE DUYGUSAL ZEKA* PUBLIC RELATIONS MANAGERS AND EMOTIONAL INTELLIGENCE Deniz SEZGIN** Sezgin ATE***

HALKLA LKLER YÖNETCLER VE DUYGUSAL ZEKA* PUBLIC RELATIONS MANAGERS AND EMOTIONAL INTELLIGENCE Deniz SEZGIN** Sezgin ATE*** Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 HALKLA LKLER YÖNETCLER VE DUYGUSAL ZEKA*

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi.

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KÜLTÜR PLANLAYICISI OLARAK ÇEVRMENN

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 GAZETE REKLÂMLARINDA MZAH: TÜRK MZAH REKLÂMLARINA LKN TARHSEL BR ANALZ HUMOR AT NEWSPAPER

Detaylı

ULUSLARARASI GÖÇ VE KÜLTÜRLERARASI LETM INTERNATIONAL MIGRATION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION Zeynep AKSOY

ULUSLARARASI GÖÇ VE KÜLTÜRLERARASI LETM INTERNATIONAL MIGRATION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION Zeynep AKSOY Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ULUSLARARASI GÖÇ

Detaylı

YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS

YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ L YL 2006-0006 YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS HAZIRLAYAN: Bengü Emine ÇOLAKOLU DANIMAN: Yrd.Doç.Dr. Mustafa

Detaylı

unsurlar sadece kamu politikasını etkileyen deil, aynı zamanda üretilen kamu politikasından etkilenen taraflar da olabilmektedir (Yıldız ve Sobacı,

unsurlar sadece kamu politikasını etkileyen deil, aynı zamanda üretilen kamu politikasından etkilenen taraflar da olabilmektedir (Yıldız ve Sobacı, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KAMU POLTKASI

Detaylı

STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR VE ZDÜÜMLER STADIUM: SIMILARITIES, PARALLELISMS AND PROJECTIONS

STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR VE ZDÜÜMLER STADIUM: SIMILARITIES, PARALLELISMS AND PROJECTIONS Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR

Detaylı

Sistem Performansının Kontrolü. Verinin Enformasyona Dönüümü. Veri, Model ve Bilgi. Kaynaklarının. Depolanması. ekil 1: Enformasyon Genel leyi Modeli

Sistem Performansının Kontrolü. Verinin Enformasyona Dönüümü. Veri, Model ve Bilgi. Kaynaklarının. Depolanması. ekil 1: Enformasyon Genel leyi Modeli Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ENFORMASYON KURAMI

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 KURUM Ç LETMN KALTEYE OLAN ETKS: YEN LETM TEKNOLOJLERNN KURUM Ç LETMN

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 KÜRESELLEME-ULUS DEVLET KARITLIININ GERÇEKLKLER GLOBALISATION-NATIONAL STATE CONTRARISM

Detaylı

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri R.Levent VEZNEDAROLU, A. Oytun ÖZGÜR Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları lveznedarolu@yahoo.com ÖZ: Bu makalede, örenme stillerinin ne olduu, öretim sürecini

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 TÜRKÇE ÖRETMNDE YAZMA ETM WRITING EDUCATION IN TURKISH TEACHING Ali GÖÇER Özet Örencilerin

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr. Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr. Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ULUSLARARASI LETMELERN WEB STELERNN TASARIMINDA KÜLTÜREL BOYUTLARIN

Detaylı

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir?

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ORTADOU'NUN YENDEN

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 BARI GAZETECL: TÜRK YAZILI BASININDA 2003 IRAK SAVAI HABERLERNN DEERLENDRLMES PEACE JOURNALISM:

Detaylı

Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development

Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development Genel Geliim Sürecinde Müziksel Geliim Musical Development In The Procces Of Development Gökhan ÖZDEMR *, Gökay YILDIZ ** Özet Toplumların kültürel özellikleri incelendi"inde, kültürün geli#imi a#amalarında

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 TOPLAM KALTE YÖNETM UYGULAMALARINA ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ETKS: AMPRK BR ÇALIMA HAZIRLAYAN: BAAK ÇATALOLU DANIMAN: YRD. DOÇ. DR. AL ENDER ALTUNOLU

Detaylı

F!Z!KSEL AKS!YON D!ZGES!: ORGAN!K OYUNCULUK VE TEKRARLANAB!L!RL!K

F!Z!KSEL AKS!YON D!ZGES!: ORGAN!K OYUNCULUK VE TEKRARLANAB!L!RL!K KADR HAS ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ FZKSEL AKSYON DZGES: ORGANK OYUNCULUK VE TEKRARLANABLRLK YÜKSEK LSANS TEZ "EBNEM HASSANSOUGH stanbul, 2012 ÖZET FZKSEL AKSYON DZGES: ORGANK OYUNCULUK VE TEKRARLANABLRLK

Detaylı

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A..

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A.. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FOMBRUN TBAR

Detaylı

DOULU VE BATILI MEDYALARIN TÜKETC PROFL FARKLARININ MARKA KMLNE YANSIMASI: EL CEZRE ÖRNE

DOULU VE BATILI MEDYALARIN TÜKETC PROFL FARKLARININ MARKA KMLNE YANSIMASI: EL CEZRE ÖRNE DOULU VE BATILI MEDYALARIN TÜKETC PROFL FARKLARININ MARKA KMLNE YANSIMASI: EL CEZRE ÖRNE THE REFLECTION OF EASTERN AND WESTERN MEDIAS S CONSUMER PROFILE DIFFERANCES TO BRAND IDENTITY: THE CASE OF AL JAZEERA

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

4158-;*f+f-7,838!0, q

4158-;*f+f-7,838!0, q 4158-;*f+f-7,838!0, q ===.ER?>J-!HJ>'JJ'& p'c#&#?#('@#('-brh'b$#h qq ;Q(>(>(-;QN(H>& Lars von Trier in Aralık 2006 da gösterime giren komedi filmi The Boss of It All da (Emret Patronum) bir IT (bili!im

Detaylı

PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS

PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS ! "#$#%$#%&$#' #$$ PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS Ara. Gör. M. Akif HELVACI Ankara Üniversitesi Eitim

Detaylı

nsan yaamı, teknolojik, ekonomik ve sosyal artlardaki yeniliklerin de etkisiyle hızla deimekte ve gelimektedir. Bu süreç içerisinde turizm endüstrisi

nsan yaamı, teknolojik, ekonomik ve sosyal artlardaki yeniliklerin de etkisiyle hızla deimekte ve gelimektedir. Bu süreç içerisinde turizm endüstrisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRGÜTSEL BALILIK

Detaylı