Bir Tipografi Ustası Olarak Neville Brody nin Tasarım Anlayı ı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir Tipografi Ustası Olarak Neville Brody nin Tasarım Anlayı ı"

Transkript

1 (1) Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Çiftlikköy Kampusu-Mersin Tel: (2) Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik ASD Çiftlikköy Kampusu-Mersin Tel: Bir Tipografi Ustası Olarak Neville Brody nin Tasarım Anlayı ı (1) Doç. Yusuf Güven - (2) Dilek Çulha Özet Ça da grafik tasarımın en önemli isimlerinden biri olan Neville Brody, özellikle tipografiye getirdi i yeni bakı açısıyla günümüz grafik tasarımının kurucusu olarak kabul edilmektedir. Özellikle The Face ve Arena dergilerinde yaptı ı sanat yönetmenli i; Cabaret Voltaire ve Clock DVA gibi gruplar için hazırladı ı albüm kapaklarıyla ünlenen Brody, çok sayıda font tasarlamı tır. Neville Brody nin sorunun çözümüne uygun font tasarımları üretmesi, O nu sayısal font tasarımcıları arasında da önemli bir yer edinmesini sa lamı tır. Onun tipografi alanındaki bu öncülü ü, tipografinin sınırlarını zorlayan deneysel yazı karakterleri ve afi leri toplayıp düzenli olarak yayınlayan Fuse dergisi gibi günümüz i lerinde de kendini ortaya koymaktadır. Anahtar Kelimeler Neville Brody Grafik Tasarım Tipografi NEVILLE BRODY'S DESIGN CONCEPT AS A MASTER OF TYPOGRAPHY Abstract Neville Brody, one of the most important figures in contemporary graphic design, accepted as the founder of modern graphic design today, especially with the new perspective he brought to the typography. Having made his reputition as art director in magazines such as The Face and Arena; and prepared album covers for Cabaret Voltaire and Clock DVA has designed many fonts. Producing proper font designs in problem solving, Neville Brody, accuires an important place among the digital font designers. His leadership in the field of typography reveals himself in contemporary works such as in the 'Fuse' magazine which collecting experimental typeface characters pushing the limits of typography and posters regularly in order to publish. Keywords Neville Brody Graphic Design Typography 41

2 1. Giri 23 Nisan 1957 yılında Londra da do an Neville Brody, Kuzey Londra nın ta rasında büyümü, grafik tasarımda önemli çalı malara imza atmı ünlü font tasarımcısı, tipografi ustası ve sanat yönetmenidir. Neville Brody, 1975 yılında sanatçı olmak için gitti i Hornsey Sanat Koleji nde grafik tasarım e itimi almaya karar verir. Bu kararı almasında, Hornsey de bulundu um süre boyunca güzel sanatlar dünyasının elitist oldu una ve sadece galeri pazarına hitap etti ini gördüm, böylece grafik tasarımın daha olanaklı olaca ını dü ündüm. Baskıyla yapılan tasarımda niçin ressamca bir tavır alınmasın? (Bekta, 1992: 246) dü üncesi belirleyici olmu tur. Tasarımla insanların daha az de il, daha çok farkına varmasını istiyordum. Uygulamaya ba ladı ım tasarım anlayı ıyla, gizlemek için de il, [onu] ortaya çıkarmak için tasarım yapmaya kararlıydım (Bekta, 1992: 246) diyen Brody, e itim ya antısına London College of Printing de basımcılık e itimi alarak devam eder yılları arasında müzik endüstrisinin geli mesiyle albüm kapakları tasarımları yaygınla mı tır. Özellikle Punk akımının ortaya çıkardı ı tasarım anlayı ı ile gelenekler yıkılmı, endüstrile me süreci, grafik tasarımı da etkisi altına almı tır. Neville Brody e göre; hem Punk döneminin ba langıcından itibaren albüm kapaklarının de i ime u raması hem de tasarım anlayı ında yaratılan hiç kavramı, zamanla kli eler olu turmu ve dolayısıyla dü üncenin üzerinden hayallerin, tasarımda kurgulanabilmesini engellemi tir. Bu nedenle Punk döneminde zamanla- albüm kapaklarında kullanılacak görüntüler sınırlandırılmı ve dar kalıpların ötesine gidilememi tir. Punk dönemi müzisyenlerinin imaj kullanmalarını mevcut dilin bir parçası gibi gören ve imajın sürprizi ya da akıl yürütülebilmesini engelledi ini dü ünen Neville Brody, bu durumun, müzi in ticaret do rultusunda endüstrile mesinden kaynaklandı ını ve istenilse de 20. yüzyılın sonuna kadar yeni ve kalıcı tasarımların yapılamayaca ını savunmu tur. Bu savına kar ın Neville Brody, -ilk olarak- Stiff plakları için bir kaç çalı ma yaparak tasarım dünyasına girer. lk çalı ması Clock DVA; Thirst isimli plak kapa ıdır (Resim-1). 42

3 Resim 1. Clock DVA adlı müzik grubunun Thirst adlı albümü için plak kapa ı çalı ması, 1981 Tasarım, Görüntü, müzik ve arka kapak olmak üzere üç elemandan meydana gelmektedir. Brody albüm kapa ında kullandı ı görüntüyü pul büyüklü ünde çalı mı, sonra fotokopi çekip büyüterek tekrar çalı ıp bunu plak kapa ı boyutlarına getirmi tir. Arka kapa ın profesyonel ve düzenli tipografisi ile bir kontrastlık olu turacak ekilde, plak kapa ı imajından çok, bir resim izlenimi yaratmak istemi tir. Tipografiyi kapa a yerle tirme konusunda güçlük çekince, arkada ı olan Cris Pring in, meseleye mimari bir binayı in a eder gibi yakla, bir fabrika binasını dü ün önerisi (Bekta, 1992: 247), Neville Brody nin tasarım sürecinde önemli bir dönüm noktası olmu tur. Brody nin Cabaret Voltaire adlı müzik grubu için hazırladı ı albüm kapakları, tipografik bir çözümlemedir (Resim-2). Resim 2. Cabaret Voltaire için plak etiketleri ve albüm kapakları,

4 Soldan sa a okutulan yerle mi bir düzenin yerine Brody, okutmanın ba ka biçimlerini ke fetmi, kelimelerin dizilimininden olu an blok sisteminin, harflerin büyük-küçük ili kileriyle tasarlanabilece ini göstermi tir. Böylece, tipografinin geleneksel kurallarını yıkmı ve hareketin biçimlere dönü mesini sa lamı tır. Bu durum, yeni bir tipografik dilin geli meye ba ladı ı dönemin de habercisidir. Özellikle izleyicinin tipografiyle ili kiye girmesini sa layan merak uyandırıcı dergi tasarımları, geleneksele kar ı yeni bir tasarım anlayı ının ba langıcı olarak kabul edilebilir yılları arasında ngiltere de yayınlanan The Face adlı uluslararası moda dergisinde sanat yönetmenli i yapan Neville Brody, dergi tasarımını geleneksel düzeninden kopararak moda foto raflarına yeni bir yakla ım getirir (Resim-3). Moda dergilerinde eskiden oldu u gibi giysi görüntülerinin yerine bir atmosfer tavrı ve ya am biçiminin yansıtılmasını ön plana çıkarır. Resim 3. The Face dergisi için kapak tasarımları, Neville Brody nin, The Face dergisinde yapmak istedi i, yalnızca aktarılmak istenen yazının anlamı üzerinden bir yüzeye yerle tirilmesi de il; aynı zamanda yüzeyi de bir bütün olarak anlamlandırma çabasıdır. sorunun duyguyu tanımlamak de il, duygunun kendisi olması gereklili ini vurgulayan (Erdemir, 1995: 76) Brody, The Face de çözümler getirmiyordu, daha çok sorular ortaya atıp hammaddelerine 44

5 kadar parçalayıp, i levleri gözeterek yeniden birle tirmenin mümkün oldu una ili kin tavırlara yöneliyordu. Neville Brody bu durumu öyle açıklamaktadır The Face kendine tuhaf bir gelenek yarattı. lk defa, stilinin her hafta de i tirilmesinin beklendi i bir dergi oldu. Kendi kendine meydan okuması, ancak aynı kalmayarak olabilirdi. Bu bir gelenek haline gelir gelmez tekrar de i meliydi. Benim yaptı ım, eylerin sürekli de i ebilece ini ve de i ti ini vurgulamaktı. Bunu yaparken de söylemek istedi im kesin do ruların olmadı ıdır, yapılanların ba ka bir alternatifi mutlaka mevcuttur (Bekta, 1992: 248). Neville Brody, - böylece- tasarım anlayı ının nasıl biçimlenece inin sinyallerini de vermi oluyordu. Brody nin The Face dergisi için hazırladı ı çalı malarını sanatsal ve tasarlanmı ögelerden olu turması, okurların be enisini kazanarak medyaya yakınlık duyulmasını sa lamı tır. Tipografik çalı malarında serbest elle çalı maya ba layan Brody, özensizmi izlenimi veren tipografik anlayı ıyla geleneksel tipografik düzen anlayı ının da yıkımını ba latmı olur. Tipografik sorunlar için her zaman uygun karakterleri yaratma yolları arayan Brody, geleneklerin geli tirdi i tipografinin ne oldu unu kavrayarak, sanat tarihindeki tipografik çalı maları neden sevdi inin ayrımını yapar. Bu nedenle gelenekseli kırabilmesi ve yeni tipografik tasarımlar üretebilmesi zor olmaz. Bu yakla ım, aynı zamanda Brody nin varolan tasarımlarla kendini kısıtlamak yerine ke fetmeye yöneli inin anahtarı olarak da de erlendirilebilir. Serbest elle çalı malar yapan ve yeni karakterler yaratan Brody, böylece hem soruna uygun tasarım anlayı ıyla çözümler üretti ini, hem de tasarımlarının taklit edilmesini engellemi oldu unu ileri sürer. Çözüm teknikleri arasında yalnızca serbest tasarım anlayı ı yoktur; aynı zamanda geometrik formların yapısından hareket ederek yarattı ı yazı karakterleri de vardır. The Face dergisinde yeni alternatifleri üretme yolu olarak bilgisayardan faydalanmayan Brody, 60 lı yılların letraset patlamasından etkilendi ini belirtir. Böylece tasarımlarında yalnızca bilgisayarla yetinmedi ini, yazı karakterinin önce kendisini ara tırmaya yöneldi ini ve yeni bir ey ke fedip yaratabildi ini farkeder. Bu durumda harflerin büyük-küçük ili kisi, kendi içerisinde kalınlı ı-inceli i ve di er tasarım elemanlarıyla birle tirilme çabası e lenceli bir oyun halinde yapıldı ında Neville Brody e tasarımda yeni yi olu turabilme olana ı 45

6 sa layabilmi tir. Neville Brody nin tipografik çalı maları, yazının biçimiyle de görüntü olu turulabilece ini ve okutabilece ini gösterir. Yazıyı olu turan harflerin tasarımı, metinlerdeki anlama yönelik alı ılagelmi sorunun tipografi ile çözümünü sa lamı tır. Neville Brody nin tipografi çalı maları her harfin kendine ait bir karakteri oldu unu göstermi ve soruna yönelik anlamla bütünle ti inde yeni bir biçim ifade edebilece ini algılatır. Bu özelliklerini, yazı karakterlerinin ince-kalın, tırnaklı-tırnaksız, uzun-kısa, sivri-düz, kö eli-yumu ak vb. olma durumundan almı, duygu yüklemi ve kendi içerisinde bir anlama dönü türmü tür. Ayrıca yazıyı olu turan harflerin boyutu-geni li i, yazı karakterinin kendi olu turdu u anlamı, yan yana getirildi inde olu acak bo luk ve denge, harfleri olu turacak sözcük öbeklerinin tasarım alanı içinde uygun blok arayı ları ile yerle tirilmesi, grafik tasarımda probleme yönelik tipografik çözüm arayı larının üretilmesini sa lamı tır. Bu durumun izleyiciye sadece alı ılagelmi çözüm biçimini görüntüyle de il, tipografik olarak da algılatabilirli ini gösterir. Neville Brody, tipografiyi ke if sürecinde, geçmi dönemdeki bazı akımlardan etkilendi ini belirtir. Örne in Art Deco akımının estetik ögeleri kullanımından, Konstruktivizm akımının in a sürecinin i levselli indeki teknik olanakları kullanım biçiminden etkilendi ini belirtir. Aynı zamanda Fütürizmin tipografisinin hareketlili i, devinimi ve zamanı yakalama hızı, Dadaistlerin her eyin tasarım objesi olabilme özelli i ve Rodchenko nun tasarımlarındaki geleneksel tipografiyi kırma anlayı ı, Neville Brody tipografisinin geli iminde önemli bir rol oynamı tır. Brody, etkisinde kaldı ı dönem ve akımları taklit etmekten çok eserlerin yapılı ını ve in a etme sürecini anlayarak yeni çözüm arayı ları geli tirmi tir. Modernistler e göre harf sadece ve sadece okumaya hizmet ederken, Brody buna kar ı çıkarak fontların ifade gücünü irdelemi tir (Tansel, 1995:73). E er tasarımına uygun yazı karakteri yoksa, tasarımcı onu duygu ve dü ünceyle yaratmalıdır dü üncesini savunan Brody nin, bu yeni çözüm arayı larına en çok tipografik tasarımlarında rastlanmaktadır. Neville Brody, pek çok süreli yayında (Arena, Per lei, Fuse vb.) sanat yönetmenli i yapmı tır. Neville Brody nin ça ının -sayılı- en önemli tasarımcıları arasında gösteriliyor olma nedeni, yalnızca tipografi alanındaki görü, öneri ve uygulamalarından dolayı de ildir; bilgisayar destekli grafik tasarımda da uluslararası alanda iyi örnekler vermesi, O nu iyi tasarımcılar arasına yerle tirmi tir. Grafik tasarımcı olarak Brody, 46

7 bilgisayar teknolojisinin olanaklarını hem iyi biliyor hem de iyi kullanıyor olmasına kar ın, tasarımlarında daha çok el çizimini tercih etti i gibi bunun gere ini de savunmaktadır. Bilgisayarın barındırdı ı karakterlerin soruna geçici çözüm üretmesini ve tasarımcıyı tembelle tirdi ini vurgulayan Brody, durumu u örnekle açıklıyor Duvara tasarımcılar bi eyler atıyor, ama anladıkları için de il, ba ka birileri de duvara bi ey attıkları için. Tipografiyi de böyle kullanıyorlar, bir bakıyorsunuz böylece bir anda çok tutulan bir tipografi haline gelebiliyor ve moda yaratıyor (Wozencroft, 1988: 22 ). Bu durum, bilgisayarın olanaklarını kullanmanın dı ına çıkamamaktan öte bir ey de ildir. Bu bir kısıtlamadır ve kısıtlama ke iflerin önünü kapatır; Brody, bu nedenle tasarımda her eyin eline ve gözüne güvenerek ba ladı ını belirtir. Ben bilgisayarı bir fırça gibi kullanan bir ressamım (Salı Toplantıları, 1993: 128) diyebilmeyi de ihmal etmeyen ve bilgisayarlı grafik tasarımda onu en iyilerden biri yapan u dü ünceleridir: Ben bilgisayarlarda çalı mayı caz müzi ine benzetirim, cazı uygun ekilde çalmak için, bir enstrümana yüksek seviyede yetenekli olmaya ba lamanız gerekir. Bilgisayarla çalı ırken bir enstrümanı çalmayı ö renmeniz gerekti i gibi veya bir fırçayla boya yapmayı ö renmeniz gerekti i gibi, teknolojiyi de ö renmeniz ve ardından da onu unutmanız gerekir. Sonra basitçe yaratmaya ve yapılandırmaya ba lamalısınız. Bir piyanist asla piyanonun içini gözetlemekle zaman kaybetmez (http://www.apple.com/pro/profiles/brody/index3.html- Barbara Gibson). Neville Brody nin sorunun çözümüne uygun font tasarımları üretmesi, O nu sayısal font tasarımcıları arasında da önemli bir yer edinmesini sa lamı tır. Onun tipografi alanındaki bu öncülü ü, tipografinin sınırlarını zorlayan deneysel yazı karakterleri ve afi leri toplayıp düzenli olarak yayınlayan Fuse dergisi gibi günümüz i lerinde de kendini ortaya koymaktadır. Fuse dergisinin ilk sayısında(resim-4) Brody, dergi için yaptı ı deneysel yazı çalı malarıyla tipografiyi serbest tasarım sürecine sokar. Brody bu durumu bir ressamın gerçe i göstermeden soyut formları ke fetmeye çalı ması gibidir diye açıklar. Brody nin tasarımlarındaki sözcükler, yazı düzeninden seçilip çıkartılmı gibidirler; ileti ime dair ne varsa onun elemanıdır ve tasarımla bütünle tirebilir. 47

8 Resim 4. Fuse1 dergisi için kapak tasarımı, 1986 Yazıyı ve yazının kendisini barındırdı ı iç güdüsel anlamını ortaya çıkarmayı ba aran Brody nin, tipografi içerisinde soyut kavramlar üzerinden de harfler tasarlamaya ba laması tesadüf de ildir. Böylece Brody, harfler üzerinde yaptı ı de i ikliklerle kendi harf biçimlerini yaratır; farklı yazı karakterlerini birbirleriyle karı tırır, cömert ikon kullanımları yaratarak tipografinin biçim ve i levleri hakkında geleneksel anlayı a meydan okur. Neville Brody, tasarımlarında pekçok hazır yazı karakterini (Garamond, Century, Baskerville, Futura vs. gibi) de kullanmı tır. Örne in Arena dergisinin geli me bölümü için Garamond u tercih etti ini söyler. Garamond un Brody e göre bir sıcaklı ı, bir asaleti vardır. Harflerin akı ı o kadar güzeldir ki; bu, Garamond la yazılan her sözcü ün çok daha kolay okunmasını sa lar. Garamond dı ında Baskerville ve Futura yı da tasarımlarında sıklıkla tercih eden Brody, yalnızca kendi tasarladı ı fontları de il, var olan fontları da karakter olarak tek tek incelemi ve anlamlarını irdelemi tir. Örne in, Futura nın x harfinin, di er harflerinden daha küçük tasarlandı ın, kullanımda basık hale getirilmezse, baskı için zor ve güvenilir sonuçlar yaratmayaca ını savunur. Neville Brody 1987 den 1990 lara kadar Arena da çalı ırken artık bilgisayar yardımıyla çoktan yayılmı olan dı avurumcu görsel biçimine geri dönmeden önce bir süre minimalizmi kullanır, süslemeci olmayan 48

9 tipografisi aracılı ıyla bütünüyle kar ı bir akım ba latır (Grafik Tasarım Dergisi, Tipografi eki, 2006: 26). Tasarımcı, tipografik dilin ne olması gerekti i ile ilgili temel dü üncelere meydan okuyan fikirleri ke fetmelidir dü üncesini savunan Brody, kendi yazı tiplerini tasarlamayı sürdürür. Onun en tanınmı dört yazı tipi Insignia, Arcadia, Typeface Five ve Typeface Six dir. The Face süreli yayını için daha önceden Futura karakterini kullanan Brody, ilk harf tasarımı deneyimini Type Face serisi olarak adlandırır yılında Typeface Five, 1986 yılında Typeface Six ve Typeface Seven ba lıkları için font tasarımı üretmi tir. Modernizmin ve Klasizmin etkisini andıran Typeface Five harf biçimi (Resim 5), geometrik yapı ile ince ve kalın çizginin biraradalı ı olarak de erlendirilebilir. Ardından tasarlanan Typeface Six fontu (Resim- 6), The Face dergisinin 73 ten sonraki sayılarında kullanılmı tır. Bu font, daha önceki sayılarda kullanılan Futura karakterinin yeniden biçimlendirilmesidir. Kare ve daire üzerinden geometrik temele yerle tirilerek geli tirilen bu font, sadece büyük harf olarak tasarlanmı tır. Bu fontlar reklamlardan, albüm ve dergi kapaklarına kadar, rock biyografileri için, moda dergilerinin iç sayfalarında ve kapaklarında da kullanılmı tır. Resim 5. Typeface Five,1985 Resim 6. Typeface Six,

10 Neville Brody Blur yazı karakterini, aslı Franklin Gothic, Record Gothic, Futura ve Helvetica gibi yazı karakterlerinden temellendirmi tir. Ancak, kendi ba ına bir anlama da sahip olan Blur fontu, bilgisayar programlarının olanaklarını deneysel olarak temel harf biçimlerine uygulayarak, harf tasarımlarında yeni bir yöntem kazandırılmı olması bakımından son derece önemlidir (Resim-7). Brody, bilgisayar tekni inin olanaklarının bir harf tasarımındaki olumlu etkisini ve bilgisayarın do ru kullandı ında yeni bir dü üncenin nasıl yaratılabilece ini gösterdi i Blur fontunun en sevdi i yazı tipi olmasını da, onun i lemden geçirilmi bir font olmasıyla açıklar. Resim 7. Blur adlı yazı karakteri, 1990 Neville Brody nin tüm tasarımlarına yayılmı olan anlayı, logo tasarımlarında da farklı de ildir; bu çalı maları da kendine özgüdür ve hep bir dü ünceye dayalıdır. Örne in, The Face dergisi için tasarladı ı contents logo tasarımı, modüler tasarım üzerinden hareket edilerek de i tirilebilir organik bir tasarım yapmak dü üncesinin ürünüdür (Resim- 8). 50

11 Resim 8. The Face dergisi için hazırladı ı ve bir sonraki sayılarda de i ime u ratılmı contents (içindekiler) logosu, 1990 Ayrıca, Comac dergi da ıtıcıları için tasarladı ı logodaki (Resim-9) abartılmı ve yapısal olarak farklı kılınmı M harfi, tasarımın anlatım olanaklarında harf geometrisinin ne denli etkili olabilece inin bir kanıtı olarak de erlendirilebilir. Brody nin, sorunun kendisine uygun çözüm arayı larını de erlendirerek tasarladı ı logolardan bir di eri de, plak kapaklarına uygulanmak için tasarladı ı Zuice (Resim-10) logosudur. Bu logo, sesin bir merkezden yayılabilme özelli inin tipografik kar ılı ı olarak nitelendirilebilir. Resim 9. Comac Magazin için Logo,

12 Resim 10. Zuice için logo, 1987 Brody, rolümü görüyorum, kısmen sorgulama ve dü ünme için bir katalizör gibiyim. lerimin ço u; ki ilerin baktı ı zaman kendi sonuçlarına ula tıkları ana kadar, genelde tamamlanmamı olan ucu açık bir durumu ifade eder derken, çalı malarının ço u için, özellikle birden fazla anlama gelebilecek ekilde tasarlanmı oldu unu kasteder gibidir. Brody nin, yeni fikirleriyle grafik tasarıma kattı ı ruhun ve O nun grafik dilinin halen yeterince anla ılamadı ını savunanlar olsa da, O nun asıl savundu u ey, gerçekten bir oyun oynayan çocu un ciddiyetiyle tipografinin çözümlenebilirli idir. Kendi yaptıklarının da geleneksel olarak kalmasını istemedi ini vurgulayan Brody nin, yalnızca dü ünceye dayalı olan çalı malarındaki tasarım bilincinin algılanmı olması gerekir; aksi taktirde onu taklitten öteye gidilemez. Sonuç Neville Brody nin tasarımları, tasarım sorununun do ru bir mantıkla çözülebilece ini gösteren ve izleyicide ciddi bir gülümsemeye neden olabilecek çalı malardır. Brody i do ru ve gerçek çözüme ula tıran enerjinin kökeninde, tasarım sorununu ve tasarım süresince yapmak istedi i eyi benimsiyor olması son derece önemli bir yer tutar. Brody nin tasarım sürecinden aldı ı keyif, onun tasarımlarına bakarken alınan keyifle e tir; onun tasarımlarının sırrı da bu olsa gerek. Neville Brody, yarattı ı tasarım diliyle bu yüzyılın tasarım anlayı ına pek çok yenili i getirdi i gibi grafik tasarımda önemli bir de i imin de 52

13 öznelerinden biri olarak kabul edilebilir. ngiltere nin 223 yıllık saygın gazetesi The Times ın logosunu 2006 yılında modern zamanlara uyarlayan Brody nin yönetiminde olu turulan tasarımların The Times tarafından gelene in evrimi diye niteledirilmi (http://www.offfistanbul.com/artists_sanatcilar/nevillebrody-2012) olması bir rastlantı de ildir. Çünkü o, tasarımda dü ünsel olanla hayalin harmanlanabilece ini göstermekle kalmamı ; aynı zamanda yıktı ı gelene i, modern yapıda yeniden in a etmi tir. Neville Brody, tasarımda ke fedilmeyi bekleyen bir çok yeninin hatırlatıcı öznesi gibidir. Brody nin tasarımları, teknolojik ça da her ey hızla de i mekteyken, ya am içerisinde kavramlar dahi de i ime u ruyorken, tasarımın hiç bitmeyece ini ve yeni nin yeniden tasarlanabilir olaca ını gösterir bize. Öyle olmasaydı hiç kavramının ardından yeniden do an tasarıma tekrar nasıl ula abilirdi ki? 53

14 Kaynakça Bekta, Dilek, Ça da Grafik Tasarımın Geli imi, YKY, stanbul, Geçmi iyle Gelece i Arasında Kıvranan Sanat, Salı Toplantıları 92-93, Yapı Kredi Yayınları, stanbul, Wozencroft, Jon, The Graphic Language of Neville Brody, Publisher: Thames and Hudson, London, Grafik Tasarım Dergisi, Tipografi eki, Aralık 2006: 26 Erdemir, Elif, Neville Brody Üzerine Kısa Bir Not, Arredamento Dekorasyon, sayı 74, Boyut Yayın, Ekim 1995:76 Tansel, Sepren, Grafik Tasarım Devrimcisi Brody, Arredamento Dekorasyon, sayı 74, Boyut Yayın, Ekim 1995:73 Gibson, Barbara, Neville Brody: Inventing a Graphic Language, 17 Mart Mart =0b5c64ed5468bfb33f f9c5ec, 23 Mart ubat 2012 Resim 1: html, 12 ubat 2012 Resim2:http://www.goodreads.com/author_blog_posts/ the-crackdown-by-cabaret-voltaire, 12 ubat Mart 2012 Resim3:http://www.typogabor.com/nevillebrody/pages/069Nevill ebrody Work.html, 26 Mart

15 52/in/photostream /lightbox/, 12 ubat 2012 Resim 5: NevilleBrody Work.html, 26 Mart 2012 Resim 6: and-7/, 26 Mart 2012 Resim 7: 20 Mart 2012 Resim 8: 20 Mart 2012 Resim 9: 26 Mart 2012 Resim 10: NevilleBrody Work.html, 20 Mart

Jeneriklerinin Grafik Tasarımı Açısından De erlendirilmesi

Jeneriklerinin Grafik Tasarımı Açısından De erlendirilmesi e-posta: ersansarikahya@gmail.com Jeneriklerinin Grafik Tasarımı Açısından De erlendirilmesi Dr. Ersan Sarıkahya Özet Bir jeneri in tasarımında etken olan elemanlar renk, tipografi, görüntü, animasyon,

Detaylı

Le Corbusier Mimarlı ı Ve Onun Fotografik Temsili: Foto-Mekan, Foto-Hikaye, Foto-Duvar

Le Corbusier Mimarlı ı Ve Onun Fotografik Temsili: Foto-Mekan, Foto-Hikaye, Foto-Duvar (1) Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Tınaztepe Yerle kesi, Buca, 35160 zmir Tel: 0232 412 8391 e-posta: erdem.yildirim@deu.edu.tr (2) Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi,

Detaylı

STANBUL TEKN K ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ M MARLIK D S PL N NDE ENFORMEL B LG PAYLA IM VE LET M ORTAMLARI. YÜKSEK L SANS TEZ Eylem YILMAZ

STANBUL TEKN K ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ M MARLIK D S PL N NDE ENFORMEL B LG PAYLA IM VE LET M ORTAMLARI. YÜKSEK L SANS TEZ Eylem YILMAZ STANBUL TEKN K ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ M MARLIK D S PL N NDE ENFORMEL B LG PAYLA IM VE LET M ORTAMLARI YÜKSEK L SANS TEZ Eylem YILMAZ Anabilim Dalı : Mimarlık Programı : Mimari Tasarım Programı

Detaylı

ç Mimarlık E itiminde Yaratıcı Drama

ç Mimarlık E itiminde Yaratıcı Drama (1) Kadir Has Üniversitesi, STANBUL e-posta: selin.tunali@khas.edu.tr (2) Kadir Has Üniversitesi, STANBUL e-posta: mine.ozkaynak@khas.edu.tr ç Mimarlık E itiminde Yaratıcı Drama (1) Selin Üst - (2) Mine

Detaylı

Kurumsal Bilgi Kaynakları ve Bilgi Yönetimi

Kurumsal Bilgi Kaynakları ve Bilgi Yönetimi Türk Kütüphanecili i 22, 1 (2008), 59-81 Kurumsal Bilgi Kaynakları ve Bilgi Yönetimi Institutional Knowledge Sources and Knowledge Management Fahrettin Özdemirci *1 ve Cengiz Aydın **2** Öz Bilgi artan

Detaylı

Ruhdan UZUN * * Yrd. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi leti im Fakültesi

Ruhdan UZUN * * Yrd. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi leti im Fakültesi GAZETEC L KTE YEN B R YÖNEL M: YURTTA GAZETEC L Ruhdan UZUN * ÖZET Gazetecilik mesle inin büyük medya gruplarının ekonomik gereklerine göre biçimlenmesinin yarattı ı sorunlar, yeni bir gazetecilik anlayı

Detaylı

TMMOB Bursa l Koordinasyon Kurulu Bursa 4. Kent Sempozyumu 7-8 Haziran 2013 KENTSEL K ML N YANSITICISI OLARAK KAMUSAL DI MEKANLAR Sibel Polat 1, Neslihan Dosto lu 2 1 Uluda Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYE

ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYE GÜZEL SANATLAR VE SPOR L SELER ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYE 9 YAZARLAR ükran ÜST Adem Yavuz HIZAL Cemil CANDA Ahmet PEHL VAN B R NC BASKI Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlü ü, 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I...:

Detaylı

TÜRK YE N N TANITIMI TÜS AD ÖRNE

TÜRK YE N N TANITIMI TÜS AD ÖRNE TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ AVRUPA B RL ÜYEL YOLUNDA TÜRK YE N N TANITIMI TÜS AD ÖRNE Yrd. Doç. Dr. pek Altınba ak Ar. Gör. Elem Yalçın Mart 2008 (Yayın No. TÜS AD-T/2008-03:454) Meflrutiyet

Detaylı

Yemek Yeme Mekânlarının Olu um Sürecinde Sosyo-Kültürel Ve Fiziksel Belirleyiciler

Yemek Yeme Mekânlarının Olu um Sürecinde Sosyo-Kültürel Ve Fiziksel Belirleyiciler TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, ç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü; Sö ütözü Cad. No:43, 06560 Sö ütözü / Ankara Tel: 0 312 292 45 60 e-posta: myalcin@etu.edu.tr

Detaylı

Goethe ve Schiller. Eindexamen Turks vwo 2003-II. Tekst 1. havovwo.nl. tartı manın de il, yeni bir dostlu un da ba langıcı oldu.

Goethe ve Schiller. Eindexamen Turks vwo 2003-II. Tekst 1. havovwo.nl. tartı manın de il, yeni bir dostlu un da ba langıcı oldu. Tekst 1 Goethe ve Schiller F KRET DO AN 1 Almanya nın yeti tirdi i en büyük airler kimlerdir diye sorulsa, ku kusuz hemen akla iki isim gelir: Goethe ve Schiller. Halen okul kitaplarında bile adları birlikte

Detaylı

BELLY-C: GÖBEK DANSI Ç N MÜZ K ARAYÜZÜ

BELLY-C: GÖBEK DANSI Ç N MÜZ K ARAYÜZÜ Proje No: 106K249 BELLY-C: GÖBEK DANSI Ç N MÜZ K ARAYÜZÜ EKMEL ERTAN EK M 2007 STANBUL ÖNSÖZ Bu proje daha kapsamlı bir sanatsal ara tırma ve üretim sürecinin bir parçası olarak ba ladı ve tamamlandı.

Detaylı

Türkçe Haberlerde Yeni Olay Bulma ve zleme: Bir Deney Derleminin Olu turulması

Türkçe Haberlerde Yeni Olay Bulma ve zleme: Bir Deney Derleminin Olu turulması Türkçe Haberlerde Yeni Olay Bulma ve zleme: Bir Deney Derleminin Olu turulması New Event Detection and Tracking in Turkish News: Construction of a Test Collection * Fazlı Can, Seyit Koçberber, Özgür Ba

Detaylı

Tasarımda Temel Etkile im: Temel Tasarım E itiminde Bütünle ik Ortak Zemin

Tasarımda Temel Etkile im: Temel Tasarım E itiminde Bütünle ik Ortak Zemin Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Eti Mahallesi, Yükseli Sokak, No: 5, Maltepe/ANKARA e-posta:dilekakbulut@gazi.edu.tr Tasarımda Temel Etkile im: Temel Tasarım E

Detaylı

ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR

ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR T.C. BAHÇE EH R ÜN VERS TES ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR Yüksek Lisans Tezi GÜLÜZAR ASLI ORAL STANBUL, 2013 T.C. BAHÇE EH R ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ NSAN KAYNAKLARI YÖNET M ÇALI

Detaylı

SOSYAL DEMOKRAS GÜNDEM

SOSYAL DEMOKRAS GÜNDEM Ç NDEK LER ASAF SAVA AKAT ÖNSÖZ 1. SHP PART PROGRAMI DE MEL D R 3 2. ÖRGÜTTE YEN L K VE PART Ç DEMOKRAS 92 3. PART Ç E T M VE ÖRGÜTLENME 100 SOSYAL DEMOKRAS GÜNDEM 4. TEKNOLOJ VE PART Ç DEMOKRAS 109 5.

Detaylı

SAYI TAY SAYI: 52 OCAK-MART 2004

SAYI TAY SAYI: 52 OCAK-MART 2004 Ç NDEK LER SAYI TAY DERG S SAYI: 52 OCAK-MART 2004 3 Yerel Yönetim Olgusu ve Küreselle me Sürecindeki Yükseli i Dr. H. Ömer KÖSE Sayı tay Ba denetçisi 43 Türk Kamu Yönetiminde Örgüt Kültürü ve Önemi Mürteza

Detaylı

Edebiyat, bir dilek feneri...

Edebiyat, bir dilek feneri... Edebiyat, bir dilek feneri... Oda ına insanı ve edebiyatı alacak bir dergi hayaliyle çıktık bu Keçi yoluna. lk sayıdan bugüne kadar dijital bir mecrada artarak okunmak, her gün daha da patikala an edebiyat

Detaylı

GENÇLER N MESLEK SEÇ M SÜREC NDE Ç NDE YA ADIKLARI TOPLUMUN YÜKSELEN

GENÇLER N MESLEK SEÇ M SÜREC NDE Ç NDE YA ADIKLARI TOPLUMUN YÜKSELEN ÖZEL EGE GENÇLER N MESLEK SEÇ M SÜREC NDE Ç NDE YA ADIKLARI TOPLUMUN YÜKSELEN DE ERLER N N GENÇLER N TERC HLER NE ETK S HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Berçin Dökmeciler Ça la Bozkurt DANI MAN Ö RETMENLER: Fatma

Detaylı

GÖRÜ. Bir Gençlik Projesi. Eindexamen Turks vwo 2005-I. Tekst 1 HAYRETT N AYDIN. havovwo.nl

GÖRÜ. Bir Gençlik Projesi. Eindexamen Turks vwo 2005-I. Tekst 1 HAYRETT N AYDIN. havovwo.nl Tekst 1 GÖRÜ HAYRETT N AYDIN Bir Gençlik Projesi 1 Avrupa da ve özellikle Almanya da ya ayan genç insanlarımızın, daha önce kar ıla madıkları, çünkü gündeme hiç gelmemi yepyeni sorunlarla kar ı kar ıya

Detaylı

Sayı: 390 ÇEE. E itimvete kilatlandırma Sekreterleri Toplantısı Bölge ube Yöneticileri E itim Semineri. Üçlü Danı ma Kurulu Toplandı

Sayı: 390 ÇEE. E itimvete kilatlandırma Sekreterleri Toplantısı Bölge ube Yöneticileri E itim Semineri. Üçlü Danı ma Kurulu Toplandı Sayı: 390 DOSYA ÇEE Bölümleri E itimvete kilatlandırma Sekreterleri Toplantısı Bölge ube Yöneticileri E itim Semineri 12. Çalı ma li kileri Kongresi Üçlü Danı ma Kurulu Toplandı 16. Dünya Verimlilik Kongresi

Detaylı

BAHAETT N KARAKOÇ UN RLER NDE SIRA DI I BA DA TIRMALAR

BAHAETT N KARAKOÇ UN RLER NDE SIRA DI I BA DA TIRMALAR TC GAZ ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TÜRK D L B L M DALI BAHAETT N KARAKOÇ UN RLER NDE SIRA DI I BA DA TIRMALAR MASTER TEZ Hazırlayan Aytaç D NÇ YILDIRIM Tez Danı manı Yrd. Doç. Dr. Güzin TURAL

Detaylı

çinin Kitapl Çal ma Ya am nda Kas m-aral k 2009 TÜRK- 'in Gündeminden 2010 Y l n n Ba lama Vuru u: Açl k S n r 812.- Lira Ethem Ezgü'yü Kaybettik

çinin Kitapl Çal ma Ya am nda Kas m-aral k 2009 TÜRK- 'in Gündeminden 2010 Y l n n Ba lama Vuru u: Açl k S n r 812.- Lira Ethem Ezgü'yü Kaybettik Say : 387 eker Fabrikalar n n Özelle tirilmesine Tepki tfaiye çisi Direniyor Asgari Ücrete Günde 1 Lira Zam Türkiye Kurumu Genel Kurulu Yap ld SGK Genel Kurulu Yap ld TÜRK YE Ç SEND KALARI KONFEDERASYONU

Detaylı

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur. Tekstboekje.

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur. Tekstboekje. Turks (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur 20 03 Tekstboekje. 300010 12A Begin 300010 12A 2 Lees verder Tekst 1 Cumhuriyet 300010 12A

Detaylı

2012 ULUSLARARASI KONGRE

2012 ULUSLARARASI KONGRE 2012 ULUSLARARASI KONGRE YER NDE PS KOLOJ K TAC Z 19-20 Nisan 2012, zmir-türk YE Bilim nsanları Derne i scientist.bilim@gmail.com http://scientists-sciences.net www. bilinder.org 2012 ULUSLARARASI YER

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TÜRKÇE Ö RET M NDE YARATICI YAZMA BECER LER N N GEL T R LMES

TÜRKÇE Ö RET M NDE YARATICI YAZMA BECER LER N N GEL T R LMES TÜRKÇE Ö RET M NDE YARATICI YAZMA BECER LER N N GEL T R LMES Dr. Mehmet TEM ZKAN ÖZ: Yarat c l k; her bireyde var olan ve insan ya am n n her bölümünde bulunabilen bir yetenek, günlük ya amdan bilimsel

Detaylı

Ar ivcilik E itimi: Hacettepe Üniversitesi Deneyiminin Ardından

Ar ivcilik E itimi: Hacettepe Üniversitesi Deneyiminin Ardından Ar ivcilik E itimi: Hacettepe Üniversitesi Deneyiminin Ardından Archival Education: The Experience of Hacettepe University * Gülbün Baydur ve Özgür Külcü Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi

Detaylı

Kendini Bilmek ve Kendini Kontrol Etmek

Kendini Bilmek ve Kendini Kontrol Etmek Bir De er Kendini Bilmek ve Kendini Kontrol Etmek Hayati HÖKELEKL * * Prof. Dr., Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din psikolojisi bölümü ö retim üyesi, hayatihokelekli@hotmail.com Önce kendini tanı!

Detaylı

32 Yıl Sonra Taksim'de...

32 Yıl Sonra Taksim'de... Sayı: 388 32 Yıl Sonra Taksim'de... Ba kanlar Kurulumuz Abant'ta Toplandı Ba bakan Yardımcısı Arınç TÜRK- 'i Ziyaret Etti MPM Genel Kurulu Yapıldı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlandı Bölge ve l Temsilcileri

Detaylı