Bir Tipografi Ustası Olarak Neville Brody nin Tasarım Anlayı ı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir Tipografi Ustası Olarak Neville Brody nin Tasarım Anlayı ı"

Transkript

1 (1) Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Çiftlikköy Kampusu-Mersin Tel: (2) Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik ASD Çiftlikköy Kampusu-Mersin Tel: Bir Tipografi Ustası Olarak Neville Brody nin Tasarım Anlayı ı (1) Doç. Yusuf Güven - (2) Dilek Çulha Özet Ça da grafik tasarımın en önemli isimlerinden biri olan Neville Brody, özellikle tipografiye getirdi i yeni bakı açısıyla günümüz grafik tasarımının kurucusu olarak kabul edilmektedir. Özellikle The Face ve Arena dergilerinde yaptı ı sanat yönetmenli i; Cabaret Voltaire ve Clock DVA gibi gruplar için hazırladı ı albüm kapaklarıyla ünlenen Brody, çok sayıda font tasarlamı tır. Neville Brody nin sorunun çözümüne uygun font tasarımları üretmesi, O nu sayısal font tasarımcıları arasında da önemli bir yer edinmesini sa lamı tır. Onun tipografi alanındaki bu öncülü ü, tipografinin sınırlarını zorlayan deneysel yazı karakterleri ve afi leri toplayıp düzenli olarak yayınlayan Fuse dergisi gibi günümüz i lerinde de kendini ortaya koymaktadır. Anahtar Kelimeler Neville Brody Grafik Tasarım Tipografi NEVILLE BRODY'S DESIGN CONCEPT AS A MASTER OF TYPOGRAPHY Abstract Neville Brody, one of the most important figures in contemporary graphic design, accepted as the founder of modern graphic design today, especially with the new perspective he brought to the typography. Having made his reputition as art director in magazines such as The Face and Arena; and prepared album covers for Cabaret Voltaire and Clock DVA has designed many fonts. Producing proper font designs in problem solving, Neville Brody, accuires an important place among the digital font designers. His leadership in the field of typography reveals himself in contemporary works such as in the 'Fuse' magazine which collecting experimental typeface characters pushing the limits of typography and posters regularly in order to publish. Keywords Neville Brody Graphic Design Typography 41

2 1. Giri 23 Nisan 1957 yılında Londra da do an Neville Brody, Kuzey Londra nın ta rasında büyümü, grafik tasarımda önemli çalı malara imza atmı ünlü font tasarımcısı, tipografi ustası ve sanat yönetmenidir. Neville Brody, 1975 yılında sanatçı olmak için gitti i Hornsey Sanat Koleji nde grafik tasarım e itimi almaya karar verir. Bu kararı almasında, Hornsey de bulundu um süre boyunca güzel sanatlar dünyasının elitist oldu una ve sadece galeri pazarına hitap etti ini gördüm, böylece grafik tasarımın daha olanaklı olaca ını dü ündüm. Baskıyla yapılan tasarımda niçin ressamca bir tavır alınmasın? (Bekta, 1992: 246) dü üncesi belirleyici olmu tur. Tasarımla insanların daha az de il, daha çok farkına varmasını istiyordum. Uygulamaya ba ladı ım tasarım anlayı ıyla, gizlemek için de il, [onu] ortaya çıkarmak için tasarım yapmaya kararlıydım (Bekta, 1992: 246) diyen Brody, e itim ya antısına London College of Printing de basımcılık e itimi alarak devam eder yılları arasında müzik endüstrisinin geli mesiyle albüm kapakları tasarımları yaygınla mı tır. Özellikle Punk akımının ortaya çıkardı ı tasarım anlayı ı ile gelenekler yıkılmı, endüstrile me süreci, grafik tasarımı da etkisi altına almı tır. Neville Brody e göre; hem Punk döneminin ba langıcından itibaren albüm kapaklarının de i ime u raması hem de tasarım anlayı ında yaratılan hiç kavramı, zamanla kli eler olu turmu ve dolayısıyla dü üncenin üzerinden hayallerin, tasarımda kurgulanabilmesini engellemi tir. Bu nedenle Punk döneminde zamanla- albüm kapaklarında kullanılacak görüntüler sınırlandırılmı ve dar kalıpların ötesine gidilememi tir. Punk dönemi müzisyenlerinin imaj kullanmalarını mevcut dilin bir parçası gibi gören ve imajın sürprizi ya da akıl yürütülebilmesini engelledi ini dü ünen Neville Brody, bu durumun, müzi in ticaret do rultusunda endüstrile mesinden kaynaklandı ını ve istenilse de 20. yüzyılın sonuna kadar yeni ve kalıcı tasarımların yapılamayaca ını savunmu tur. Bu savına kar ın Neville Brody, -ilk olarak- Stiff plakları için bir kaç çalı ma yaparak tasarım dünyasına girer. lk çalı ması Clock DVA; Thirst isimli plak kapa ıdır (Resim-1). 42

3 Resim 1. Clock DVA adlı müzik grubunun Thirst adlı albümü için plak kapa ı çalı ması, 1981 Tasarım, Görüntü, müzik ve arka kapak olmak üzere üç elemandan meydana gelmektedir. Brody albüm kapa ında kullandı ı görüntüyü pul büyüklü ünde çalı mı, sonra fotokopi çekip büyüterek tekrar çalı ıp bunu plak kapa ı boyutlarına getirmi tir. Arka kapa ın profesyonel ve düzenli tipografisi ile bir kontrastlık olu turacak ekilde, plak kapa ı imajından çok, bir resim izlenimi yaratmak istemi tir. Tipografiyi kapa a yerle tirme konusunda güçlük çekince, arkada ı olan Cris Pring in, meseleye mimari bir binayı in a eder gibi yakla, bir fabrika binasını dü ün önerisi (Bekta, 1992: 247), Neville Brody nin tasarım sürecinde önemli bir dönüm noktası olmu tur. Brody nin Cabaret Voltaire adlı müzik grubu için hazırladı ı albüm kapakları, tipografik bir çözümlemedir (Resim-2). Resim 2. Cabaret Voltaire için plak etiketleri ve albüm kapakları,

4 Soldan sa a okutulan yerle mi bir düzenin yerine Brody, okutmanın ba ka biçimlerini ke fetmi, kelimelerin dizilimininden olu an blok sisteminin, harflerin büyük-küçük ili kileriyle tasarlanabilece ini göstermi tir. Böylece, tipografinin geleneksel kurallarını yıkmı ve hareketin biçimlere dönü mesini sa lamı tır. Bu durum, yeni bir tipografik dilin geli meye ba ladı ı dönemin de habercisidir. Özellikle izleyicinin tipografiyle ili kiye girmesini sa layan merak uyandırıcı dergi tasarımları, geleneksele kar ı yeni bir tasarım anlayı ının ba langıcı olarak kabul edilebilir yılları arasında ngiltere de yayınlanan The Face adlı uluslararası moda dergisinde sanat yönetmenli i yapan Neville Brody, dergi tasarımını geleneksel düzeninden kopararak moda foto raflarına yeni bir yakla ım getirir (Resim-3). Moda dergilerinde eskiden oldu u gibi giysi görüntülerinin yerine bir atmosfer tavrı ve ya am biçiminin yansıtılmasını ön plana çıkarır. Resim 3. The Face dergisi için kapak tasarımları, Neville Brody nin, The Face dergisinde yapmak istedi i, yalnızca aktarılmak istenen yazının anlamı üzerinden bir yüzeye yerle tirilmesi de il; aynı zamanda yüzeyi de bir bütün olarak anlamlandırma çabasıdır. sorunun duyguyu tanımlamak de il, duygunun kendisi olması gereklili ini vurgulayan (Erdemir, 1995: 76) Brody, The Face de çözümler getirmiyordu, daha çok sorular ortaya atıp hammaddelerine 44

5 kadar parçalayıp, i levleri gözeterek yeniden birle tirmenin mümkün oldu una ili kin tavırlara yöneliyordu. Neville Brody bu durumu öyle açıklamaktadır The Face kendine tuhaf bir gelenek yarattı. lk defa, stilinin her hafta de i tirilmesinin beklendi i bir dergi oldu. Kendi kendine meydan okuması, ancak aynı kalmayarak olabilirdi. Bu bir gelenek haline gelir gelmez tekrar de i meliydi. Benim yaptı ım, eylerin sürekli de i ebilece ini ve de i ti ini vurgulamaktı. Bunu yaparken de söylemek istedi im kesin do ruların olmadı ıdır, yapılanların ba ka bir alternatifi mutlaka mevcuttur (Bekta, 1992: 248). Neville Brody, - böylece- tasarım anlayı ının nasıl biçimlenece inin sinyallerini de vermi oluyordu. Brody nin The Face dergisi için hazırladı ı çalı malarını sanatsal ve tasarlanmı ögelerden olu turması, okurların be enisini kazanarak medyaya yakınlık duyulmasını sa lamı tır. Tipografik çalı malarında serbest elle çalı maya ba layan Brody, özensizmi izlenimi veren tipografik anlayı ıyla geleneksel tipografik düzen anlayı ının da yıkımını ba latmı olur. Tipografik sorunlar için her zaman uygun karakterleri yaratma yolları arayan Brody, geleneklerin geli tirdi i tipografinin ne oldu unu kavrayarak, sanat tarihindeki tipografik çalı maları neden sevdi inin ayrımını yapar. Bu nedenle gelenekseli kırabilmesi ve yeni tipografik tasarımlar üretebilmesi zor olmaz. Bu yakla ım, aynı zamanda Brody nin varolan tasarımlarla kendini kısıtlamak yerine ke fetmeye yöneli inin anahtarı olarak da de erlendirilebilir. Serbest elle çalı malar yapan ve yeni karakterler yaratan Brody, böylece hem soruna uygun tasarım anlayı ıyla çözümler üretti ini, hem de tasarımlarının taklit edilmesini engellemi oldu unu ileri sürer. Çözüm teknikleri arasında yalnızca serbest tasarım anlayı ı yoktur; aynı zamanda geometrik formların yapısından hareket ederek yarattı ı yazı karakterleri de vardır. The Face dergisinde yeni alternatifleri üretme yolu olarak bilgisayardan faydalanmayan Brody, 60 lı yılların letraset patlamasından etkilendi ini belirtir. Böylece tasarımlarında yalnızca bilgisayarla yetinmedi ini, yazı karakterinin önce kendisini ara tırmaya yöneldi ini ve yeni bir ey ke fedip yaratabildi ini farkeder. Bu durumda harflerin büyük-küçük ili kisi, kendi içerisinde kalınlı ı-inceli i ve di er tasarım elemanlarıyla birle tirilme çabası e lenceli bir oyun halinde yapıldı ında Neville Brody e tasarımda yeni yi olu turabilme olana ı 45

6 sa layabilmi tir. Neville Brody nin tipografik çalı maları, yazının biçimiyle de görüntü olu turulabilece ini ve okutabilece ini gösterir. Yazıyı olu turan harflerin tasarımı, metinlerdeki anlama yönelik alı ılagelmi sorunun tipografi ile çözümünü sa lamı tır. Neville Brody nin tipografi çalı maları her harfin kendine ait bir karakteri oldu unu göstermi ve soruna yönelik anlamla bütünle ti inde yeni bir biçim ifade edebilece ini algılatır. Bu özelliklerini, yazı karakterlerinin ince-kalın, tırnaklı-tırnaksız, uzun-kısa, sivri-düz, kö eli-yumu ak vb. olma durumundan almı, duygu yüklemi ve kendi içerisinde bir anlama dönü türmü tür. Ayrıca yazıyı olu turan harflerin boyutu-geni li i, yazı karakterinin kendi olu turdu u anlamı, yan yana getirildi inde olu acak bo luk ve denge, harfleri olu turacak sözcük öbeklerinin tasarım alanı içinde uygun blok arayı ları ile yerle tirilmesi, grafik tasarımda probleme yönelik tipografik çözüm arayı larının üretilmesini sa lamı tır. Bu durumun izleyiciye sadece alı ılagelmi çözüm biçimini görüntüyle de il, tipografik olarak da algılatabilirli ini gösterir. Neville Brody, tipografiyi ke if sürecinde, geçmi dönemdeki bazı akımlardan etkilendi ini belirtir. Örne in Art Deco akımının estetik ögeleri kullanımından, Konstruktivizm akımının in a sürecinin i levselli indeki teknik olanakları kullanım biçiminden etkilendi ini belirtir. Aynı zamanda Fütürizmin tipografisinin hareketlili i, devinimi ve zamanı yakalama hızı, Dadaistlerin her eyin tasarım objesi olabilme özelli i ve Rodchenko nun tasarımlarındaki geleneksel tipografiyi kırma anlayı ı, Neville Brody tipografisinin geli iminde önemli bir rol oynamı tır. Brody, etkisinde kaldı ı dönem ve akımları taklit etmekten çok eserlerin yapılı ını ve in a etme sürecini anlayarak yeni çözüm arayı ları geli tirmi tir. Modernistler e göre harf sadece ve sadece okumaya hizmet ederken, Brody buna kar ı çıkarak fontların ifade gücünü irdelemi tir (Tansel, 1995:73). E er tasarımına uygun yazı karakteri yoksa, tasarımcı onu duygu ve dü ünceyle yaratmalıdır dü üncesini savunan Brody nin, bu yeni çözüm arayı larına en çok tipografik tasarımlarında rastlanmaktadır. Neville Brody, pek çok süreli yayında (Arena, Per lei, Fuse vb.) sanat yönetmenli i yapmı tır. Neville Brody nin ça ının -sayılı- en önemli tasarımcıları arasında gösteriliyor olma nedeni, yalnızca tipografi alanındaki görü, öneri ve uygulamalarından dolayı de ildir; bilgisayar destekli grafik tasarımda da uluslararası alanda iyi örnekler vermesi, O nu iyi tasarımcılar arasına yerle tirmi tir. Grafik tasarımcı olarak Brody, 46

7 bilgisayar teknolojisinin olanaklarını hem iyi biliyor hem de iyi kullanıyor olmasına kar ın, tasarımlarında daha çok el çizimini tercih etti i gibi bunun gere ini de savunmaktadır. Bilgisayarın barındırdı ı karakterlerin soruna geçici çözüm üretmesini ve tasarımcıyı tembelle tirdi ini vurgulayan Brody, durumu u örnekle açıklıyor Duvara tasarımcılar bi eyler atıyor, ama anladıkları için de il, ba ka birileri de duvara bi ey attıkları için. Tipografiyi de böyle kullanıyorlar, bir bakıyorsunuz böylece bir anda çok tutulan bir tipografi haline gelebiliyor ve moda yaratıyor (Wozencroft, 1988: 22 ). Bu durum, bilgisayarın olanaklarını kullanmanın dı ına çıkamamaktan öte bir ey de ildir. Bu bir kısıtlamadır ve kısıtlama ke iflerin önünü kapatır; Brody, bu nedenle tasarımda her eyin eline ve gözüne güvenerek ba ladı ını belirtir. Ben bilgisayarı bir fırça gibi kullanan bir ressamım (Salı Toplantıları, 1993: 128) diyebilmeyi de ihmal etmeyen ve bilgisayarlı grafik tasarımda onu en iyilerden biri yapan u dü ünceleridir: Ben bilgisayarlarda çalı mayı caz müzi ine benzetirim, cazı uygun ekilde çalmak için, bir enstrümana yüksek seviyede yetenekli olmaya ba lamanız gerekir. Bilgisayarla çalı ırken bir enstrümanı çalmayı ö renmeniz gerekti i gibi veya bir fırçayla boya yapmayı ö renmeniz gerekti i gibi, teknolojiyi de ö renmeniz ve ardından da onu unutmanız gerekir. Sonra basitçe yaratmaya ve yapılandırmaya ba lamalısınız. Bir piyanist asla piyanonun içini gözetlemekle zaman kaybetmez (http://www.apple.com/pro/profiles/brody/index3.html- Barbara Gibson). Neville Brody nin sorunun çözümüne uygun font tasarımları üretmesi, O nu sayısal font tasarımcıları arasında da önemli bir yer edinmesini sa lamı tır. Onun tipografi alanındaki bu öncülü ü, tipografinin sınırlarını zorlayan deneysel yazı karakterleri ve afi leri toplayıp düzenli olarak yayınlayan Fuse dergisi gibi günümüz i lerinde de kendini ortaya koymaktadır. Fuse dergisinin ilk sayısında(resim-4) Brody, dergi için yaptı ı deneysel yazı çalı malarıyla tipografiyi serbest tasarım sürecine sokar. Brody bu durumu bir ressamın gerçe i göstermeden soyut formları ke fetmeye çalı ması gibidir diye açıklar. Brody nin tasarımlarındaki sözcükler, yazı düzeninden seçilip çıkartılmı gibidirler; ileti ime dair ne varsa onun elemanıdır ve tasarımla bütünle tirebilir. 47

8 Resim 4. Fuse1 dergisi için kapak tasarımı, 1986 Yazıyı ve yazının kendisini barındırdı ı iç güdüsel anlamını ortaya çıkarmayı ba aran Brody nin, tipografi içerisinde soyut kavramlar üzerinden de harfler tasarlamaya ba laması tesadüf de ildir. Böylece Brody, harfler üzerinde yaptı ı de i ikliklerle kendi harf biçimlerini yaratır; farklı yazı karakterlerini birbirleriyle karı tırır, cömert ikon kullanımları yaratarak tipografinin biçim ve i levleri hakkında geleneksel anlayı a meydan okur. Neville Brody, tasarımlarında pekçok hazır yazı karakterini (Garamond, Century, Baskerville, Futura vs. gibi) de kullanmı tır. Örne in Arena dergisinin geli me bölümü için Garamond u tercih etti ini söyler. Garamond un Brody e göre bir sıcaklı ı, bir asaleti vardır. Harflerin akı ı o kadar güzeldir ki; bu, Garamond la yazılan her sözcü ün çok daha kolay okunmasını sa lar. Garamond dı ında Baskerville ve Futura yı da tasarımlarında sıklıkla tercih eden Brody, yalnızca kendi tasarladı ı fontları de il, var olan fontları da karakter olarak tek tek incelemi ve anlamlarını irdelemi tir. Örne in, Futura nın x harfinin, di er harflerinden daha küçük tasarlandı ın, kullanımda basık hale getirilmezse, baskı için zor ve güvenilir sonuçlar yaratmayaca ını savunur. Neville Brody 1987 den 1990 lara kadar Arena da çalı ırken artık bilgisayar yardımıyla çoktan yayılmı olan dı avurumcu görsel biçimine geri dönmeden önce bir süre minimalizmi kullanır, süslemeci olmayan 48

9 tipografisi aracılı ıyla bütünüyle kar ı bir akım ba latır (Grafik Tasarım Dergisi, Tipografi eki, 2006: 26). Tasarımcı, tipografik dilin ne olması gerekti i ile ilgili temel dü üncelere meydan okuyan fikirleri ke fetmelidir dü üncesini savunan Brody, kendi yazı tiplerini tasarlamayı sürdürür. Onun en tanınmı dört yazı tipi Insignia, Arcadia, Typeface Five ve Typeface Six dir. The Face süreli yayını için daha önceden Futura karakterini kullanan Brody, ilk harf tasarımı deneyimini Type Face serisi olarak adlandırır yılında Typeface Five, 1986 yılında Typeface Six ve Typeface Seven ba lıkları için font tasarımı üretmi tir. Modernizmin ve Klasizmin etkisini andıran Typeface Five harf biçimi (Resim 5), geometrik yapı ile ince ve kalın çizginin biraradalı ı olarak de erlendirilebilir. Ardından tasarlanan Typeface Six fontu (Resim- 6), The Face dergisinin 73 ten sonraki sayılarında kullanılmı tır. Bu font, daha önceki sayılarda kullanılan Futura karakterinin yeniden biçimlendirilmesidir. Kare ve daire üzerinden geometrik temele yerle tirilerek geli tirilen bu font, sadece büyük harf olarak tasarlanmı tır. Bu fontlar reklamlardan, albüm ve dergi kapaklarına kadar, rock biyografileri için, moda dergilerinin iç sayfalarında ve kapaklarında da kullanılmı tır. Resim 5. Typeface Five,1985 Resim 6. Typeface Six,

10 Neville Brody Blur yazı karakterini, aslı Franklin Gothic, Record Gothic, Futura ve Helvetica gibi yazı karakterlerinden temellendirmi tir. Ancak, kendi ba ına bir anlama da sahip olan Blur fontu, bilgisayar programlarının olanaklarını deneysel olarak temel harf biçimlerine uygulayarak, harf tasarımlarında yeni bir yöntem kazandırılmı olması bakımından son derece önemlidir (Resim-7). Brody, bilgisayar tekni inin olanaklarının bir harf tasarımındaki olumlu etkisini ve bilgisayarın do ru kullandı ında yeni bir dü üncenin nasıl yaratılabilece ini gösterdi i Blur fontunun en sevdi i yazı tipi olmasını da, onun i lemden geçirilmi bir font olmasıyla açıklar. Resim 7. Blur adlı yazı karakteri, 1990 Neville Brody nin tüm tasarımlarına yayılmı olan anlayı, logo tasarımlarında da farklı de ildir; bu çalı maları da kendine özgüdür ve hep bir dü ünceye dayalıdır. Örne in, The Face dergisi için tasarladı ı contents logo tasarımı, modüler tasarım üzerinden hareket edilerek de i tirilebilir organik bir tasarım yapmak dü üncesinin ürünüdür (Resim- 8). 50

11 Resim 8. The Face dergisi için hazırladı ı ve bir sonraki sayılarda de i ime u ratılmı contents (içindekiler) logosu, 1990 Ayrıca, Comac dergi da ıtıcıları için tasarladı ı logodaki (Resim-9) abartılmı ve yapısal olarak farklı kılınmı M harfi, tasarımın anlatım olanaklarında harf geometrisinin ne denli etkili olabilece inin bir kanıtı olarak de erlendirilebilir. Brody nin, sorunun kendisine uygun çözüm arayı larını de erlendirerek tasarladı ı logolardan bir di eri de, plak kapaklarına uygulanmak için tasarladı ı Zuice (Resim-10) logosudur. Bu logo, sesin bir merkezden yayılabilme özelli inin tipografik kar ılı ı olarak nitelendirilebilir. Resim 9. Comac Magazin için Logo,

12 Resim 10. Zuice için logo, 1987 Brody, rolümü görüyorum, kısmen sorgulama ve dü ünme için bir katalizör gibiyim. lerimin ço u; ki ilerin baktı ı zaman kendi sonuçlarına ula tıkları ana kadar, genelde tamamlanmamı olan ucu açık bir durumu ifade eder derken, çalı malarının ço u için, özellikle birden fazla anlama gelebilecek ekilde tasarlanmı oldu unu kasteder gibidir. Brody nin, yeni fikirleriyle grafik tasarıma kattı ı ruhun ve O nun grafik dilinin halen yeterince anla ılamadı ını savunanlar olsa da, O nun asıl savundu u ey, gerçekten bir oyun oynayan çocu un ciddiyetiyle tipografinin çözümlenebilirli idir. Kendi yaptıklarının da geleneksel olarak kalmasını istemedi ini vurgulayan Brody nin, yalnızca dü ünceye dayalı olan çalı malarındaki tasarım bilincinin algılanmı olması gerekir; aksi taktirde onu taklitten öteye gidilemez. Sonuç Neville Brody nin tasarımları, tasarım sorununun do ru bir mantıkla çözülebilece ini gösteren ve izleyicide ciddi bir gülümsemeye neden olabilecek çalı malardır. Brody i do ru ve gerçek çözüme ula tıran enerjinin kökeninde, tasarım sorununu ve tasarım süresince yapmak istedi i eyi benimsiyor olması son derece önemli bir yer tutar. Brody nin tasarım sürecinden aldı ı keyif, onun tasarımlarına bakarken alınan keyifle e tir; onun tasarımlarının sırrı da bu olsa gerek. Neville Brody, yarattı ı tasarım diliyle bu yüzyılın tasarım anlayı ına pek çok yenili i getirdi i gibi grafik tasarımda önemli bir de i imin de 52

13 öznelerinden biri olarak kabul edilebilir. ngiltere nin 223 yıllık saygın gazetesi The Times ın logosunu 2006 yılında modern zamanlara uyarlayan Brody nin yönetiminde olu turulan tasarımların The Times tarafından gelene in evrimi diye niteledirilmi (http://www.offfistanbul.com/artists_sanatcilar/nevillebrody-2012) olması bir rastlantı de ildir. Çünkü o, tasarımda dü ünsel olanla hayalin harmanlanabilece ini göstermekle kalmamı ; aynı zamanda yıktı ı gelene i, modern yapıda yeniden in a etmi tir. Neville Brody, tasarımda ke fedilmeyi bekleyen bir çok yeninin hatırlatıcı öznesi gibidir. Brody nin tasarımları, teknolojik ça da her ey hızla de i mekteyken, ya am içerisinde kavramlar dahi de i ime u ruyorken, tasarımın hiç bitmeyece ini ve yeni nin yeniden tasarlanabilir olaca ını gösterir bize. Öyle olmasaydı hiç kavramının ardından yeniden do an tasarıma tekrar nasıl ula abilirdi ki? 53

14 Kaynakça Bekta, Dilek, Ça da Grafik Tasarımın Geli imi, YKY, stanbul, Geçmi iyle Gelece i Arasında Kıvranan Sanat, Salı Toplantıları 92-93, Yapı Kredi Yayınları, stanbul, Wozencroft, Jon, The Graphic Language of Neville Brody, Publisher: Thames and Hudson, London, Grafik Tasarım Dergisi, Tipografi eki, Aralık 2006: 26 Erdemir, Elif, Neville Brody Üzerine Kısa Bir Not, Arredamento Dekorasyon, sayı 74, Boyut Yayın, Ekim 1995:76 Tansel, Sepren, Grafik Tasarım Devrimcisi Brody, Arredamento Dekorasyon, sayı 74, Boyut Yayın, Ekim 1995:73 Gibson, Barbara, Neville Brody: Inventing a Graphic Language, 17 Mart Mart =0b5c64ed5468bfb33f f9c5ec, 23 Mart ubat 2012 Resim 1: html, 12 ubat 2012 Resim2:http://www.goodreads.com/author_blog_posts/ the-crackdown-by-cabaret-voltaire, 12 ubat Mart 2012 Resim3:http://www.typogabor.com/nevillebrody/pages/069Nevill ebrody Work.html, 26 Mart

15 52/in/photostream /lightbox/, 12 ubat 2012 Resim 5: NevilleBrody Work.html, 26 Mart 2012 Resim 6: and-7/, 26 Mart 2012 Resim 7: 20 Mart 2012 Resim 8: 20 Mart 2012 Resim 9: 26 Mart 2012 Resim 10: NevilleBrody Work.html, 20 Mart

BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI

BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI HAZIRLAYANLAR 4C SINIFINDAN YAĞMUR ÇEVİK KAAN FANUSÇU ÖZGÜR ARDA ÖNDER BEGÜM ÖNSAL EREN ERTAŞ AYŞENAZ İPEK PROJE DANIŞMANI ASLI ÇAKIR 2009 Ç NDEK LER 1. Giri...

Detaylı

Tipografi (GRT 203) Ders Detayları

Tipografi (GRT 203) Ders Detayları Tipografi (GRT 203) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tipografi GRT 203 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Dersin Adı: Grafik Tasarımında Tipografi II

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Dersin Adı: Grafik Tasarımında Tipografi II DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI Dersi Veren Birim(ler): Bölüm Adı: Dersi Alan Birim(ler): Dersin Adı: Grafik Tasarımında Tipografi II Dersin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Plastik Sanat Eğitimi II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

mekan Kasımpaşa Deniz Hastanesi İLKBAHAR 2014 SAYI: 302

mekan Kasımpaşa Deniz Hastanesi İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 mekan İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 40 41 Kasımpaşa Deniz Hastanesi YÜK. MİMAR BEYZA ŞENER mekan 42 43 BİNALAR DA İNSANLAR GİBİ DOĞAR BÜYÜR ÖMRÜNÜ TAMAMLAYINCA DA ÖLÜR VE YERİNİ YENİLERİ ALIR. Bu ya am bazen

Detaylı

HELVETİCA FONTUNUN DİĞER SANS-SERİF FONTLARLA İLİŞKİSİ

HELVETİCA FONTUNUN DİĞER SANS-SERİF FONTLARLA İLİŞKİSİ HELVETİCA FONTUNUN DİĞER SANS-SERİF FONTLARLA İLİŞKİSİ Gökçin Çubukcu 1 * ve Göknur Sözüneri 2* 1 Öğr.Gör.Dr., İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu, Grafik Tasarımı Programı, TURKİYE, gokcincubukcu@gmail.com

Detaylı

I. Sabit Kaynaklar, bunlar ısınma ve üretim amaçlı faaliyetlerin yapıldı ı yerlerdir.

I. Sabit Kaynaklar, bunlar ısınma ve üretim amaçlı faaliyetlerin yapıldı ı yerlerdir. G R Havanın gerek insan sa lı ına, gerekse do aya zarar verici duruma gelmesi, kirletici denen unsurların fazlala masıyla olur. Kirleticiler, belirli bir kaynaktan atmosfere bırakılan birinci derecede

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Dersin Adı: Grafik Tasarımında Tipografi I

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Dersin Adı: Grafik Tasarımında Tipografi I DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI Dersi Veren Birim(ler): Bölüm Adı: Dersi Alan Birim(ler): Dersin Adı: Grafik Tasarımında Tipografi I Dersin

Detaylı

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK DANIġMAN: Faik GÖKALP SOSYOLOJĠ ALANI ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠ ARASI ARAġTIRMA PROJE YARIġMASI BURSA TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE

Detaylı

Giderilmesinde Farklı Uygulamalar

Giderilmesinde Farklı Uygulamalar Kavram Nedir? Kavramların Önemi Kavram Ö retimi Kavram Yanılgıları Kavram Ö retimi ve Yanılgılarının Giderilmesinde Farklı Uygulamalar Olgular Kavramlar lke ve Genellemeler Kuramlar ve Do a Kanunları Kavram

Detaylı

SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE. Doç. Dr. Mutlu ERBAY

SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE. Doç. Dr. Mutlu ERBAY SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE Doç. Dr. Mutlu ERBAY İstanbul 2013 Yay n No : 2834 İletişim Dizisi : 97 1. Baskı - Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-858 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

MASAÜSTÜ YAYINCILIKTA TİPOGRAFİ

MASAÜSTÜ YAYINCILIKTA TİPOGRAFİ MASAÜSTÜ YAYINCILIKTA TİPOGRAFİ Elif Tarlakazan Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü Grafik Anabilim Dalı, Ankara ÖZET Matbaanın kurulmasıyla ilk kez kullanılan

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM

BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM KURUMSAL YAPI Genel Tekrar MÜY (Masaüstü Yayıncılık) Yazılımları Kelime İşlem Yazılımları Sayfa Düzenleme Yazılımları Görüntü İşleme Yazılımları Çizim (Vektörel) Yazılımlar

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Bölüm Adı: Dersin Adı: İleri Grafik Tasarım I

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Bölüm Adı: Dersin Adı: İleri Grafik Tasarım I DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI Dersi Veren Birim(ler): Dersi Alan Birim(ler): Bölüm Adı: Dersin Adı: İleri Grafik Tasarım I Dersin Düzeyi:

Detaylı

Gelecekteki dinamizmin temelleri gelenek ve tecrübelerdir.

Gelecekteki dinamizmin temelleri gelenek ve tecrübelerdir. Gelecekteki dinamizmin temelleri gelenek ve tecrübelerdir. Medikal teknoloji alanında iyi tanınmı ve geleneksel olarak aile irketi olan 4. jenerasyon Bay Thomas Butsch tarafından y netilmektedir. Kendisi

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TASARIM STÜDYOSU YER: ESKİ BAHÇE KAFE YERLEŞKESİ /KAMPÜS 1.

Detaylı

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com K 8 Fen Koleji'nde, anas n f ndan 8. S n fa kadar bütünlük ve devaml l k arz eden bir e itim program uygulan r. Bu programla tüm s n f düzeylerinde ö rencilere temel

Detaylı

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu info@deskport.net BİZ KİMİZ? Biz Kimiz? Deskport Bilişim ekibinin karakteristik özellikleri olan; özgüven, çalısma azmi, tecrübe ve liderlik vasıflarımızla amacımız, müşterilerimizi

Detaylı

ÇEKİM & STYLING ÜRÜN, MENÜ, KONSEPT VE İÇ MEKAN ÇEKİMLERİ İLE STYLING HİZMETLERİ

ÇEKİM & STYLING ÜRÜN, MENÜ, KONSEPT VE İÇ MEKAN ÇEKİMLERİ İLE STYLING HİZMETLERİ ÇEKİM & STYLING ÜRÜN, MENÜ, KONSEPT VE İÇ MEKAN ÇEKİMLERİ İLE STYLING HİZMETLERİ Yemek Organizasyonları Ürün ve Menü Çekimi İç Mekan Çekimi Mimari & Yemek Özel Catering Hizmetleri Konsept Çekimler *Tüm

Detaylı

Kurumsalla ma nedir? FUTBOLDA KURUMSAL YÖNET M VE DENET M. yıllardan sonra dahil olmu popüler bir terimdir. kavram, verebilirlik ve sorumluluk.

Kurumsalla ma nedir? FUTBOLDA KURUMSAL YÖNET M VE DENET M. yıllardan sonra dahil olmu popüler bir terimdir. kavram, verebilirlik ve sorumluluk. FUTBOLDA KURUMSAL YÖNET M VE DENET M XV.TÜRK YE Ç DENET M KONGRES, 17 Ekim 2011 stanbul Kurumsalla ma nedir?! Türk sporunun içine, özellikle 2000 li yıllardan sonra dahil olmu popüler bir terimdir.! Literatürde

Detaylı

Jeneriklerinin Grafik Tasarımı Açısından De erlendirilmesi

Jeneriklerinin Grafik Tasarımı Açısından De erlendirilmesi e-posta: ersansarikahya@gmail.com Jeneriklerinin Grafik Tasarımı Açısından De erlendirilmesi Dr. Ersan Sarıkahya Özet Bir jeneri in tasarımında etken olan elemanlar renk, tipografi, görüntü, animasyon,

Detaylı

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Sayı: 42 BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Gazi Erçel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Aralık 2000 Ankara 2001 yılında uygulanacak para ve kur politikasının çerçevesi, uygulama prensipleri

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri I MMR 103 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Göstergebilim (GRT 311) Ders Detayları

Göstergebilim (GRT 311) Ders Detayları Göstergebilim (GRT 311) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Göstergebilim GRT 311 Güz 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Genişletilmiş Üçüncü Basım Mart 2010 Yayın No : MMO

Detaylı

TASARIM VE BASIM-YAYIMCILIK TEKNİKERİ

TASARIM VE BASIM-YAYIMCILIK TEKNİKERİ TANIM Basım-yayım sektöründe her türlü materyali kullanarak, müşteri talep ve beklentileri doğrultusunda, gerekli ekipmanları bir araya getirip tasarım, basım ve yayımını yapan kişidir. A-GÖREVLER - Müşteri

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) 2015 Yılı İlk Altı Aylık Web Sayfası Ziyaretçi İstatistik Bülteni

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) 2015 Yılı İlk Altı Aylık Web Sayfası Ziyaretçi İstatistik Bülteni KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) 1 Yılı İlk Altı Aylık Web Sayfası Ziyaretçi İstatistik Bülteni KAYHAM, eğitim-öğretime, Kayseri konulu bilimsel araştırmalara ve Kayseri de Üniversite- Sanayi

Detaylı

TASARIM KÜLTÜRÜ 112441 2015/02 10 TL

TASARIM KÜLTÜRÜ 112441 2015/02 10 TL TASARIM KÜLTÜRÜ D ER G İ S İ 112441 2015/02 10 TL 78 DOSYA Ölüm için Tasar m: Her eyin Bitti i Yer Tasar m n Ba lad Yer mi? Bu dosyan n amac do rudan do ruya bir yoksunlu a i aret etmek: Türkiye de (ve

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

IEEE ANA MARKASI VE ÖĞRENCİ KOLLARI LOGO TASARIM KILAVUZU

IEEE ANA MARKASI VE ÖĞRENCİ KOLLARI LOGO TASARIM KILAVUZU IEEE ANA MARKASI VE ÖĞRENCİ KOLLARI LOGO TASARIM KILAVUZU IEEE ANA MARKASI IEEE logosu, 1963 te iki öncü topluluk AIEE ve IRE nin birleşmesinin ardından, iki kuruluşun da logolarından parçalara sahip olup,

Detaylı

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA 1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA Bu bölümde sosyal medya kavramı, gelişimi, özellikleri ve sosyal medya araçları ele alınarak geleneksel medya ve sosyal medya arasındaki farklar incelenmiştir. Ayrıca bu bölümde,

Detaylı

TeX, LaTeX ve LyX ile Ağrısız Metin Hazırlama

TeX, LaTeX ve LyX ile Ağrısız Metin Hazırlama TeX, LaTeX ve LyX ile Ağrısız Metin Hazırlama Gürer Özen gurer@uludag.org.tr Bildik metin işlemcilerin yol açtığı ağrılar: El ağrısı Sürekli biçimle uğraşmak Aynı işlemleri sürekli yinelemek İçindekiler

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

SORU 3 Hedef kullanıcının çocuk-genç-yetişkin olması kararı tasarımcıdan mı beklenmektedir? CEVAP 3 Kullanıcıların yetişkin olduğu düşünülmelidir.

SORU 3 Hedef kullanıcının çocuk-genç-yetişkin olması kararı tasarımcıdan mı beklenmektedir? CEVAP 3 Kullanıcıların yetişkin olduğu düşünülmelidir. KOÇTAŞ ÜRÜNLERİYLE İÇ MEKAN TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI 2014 SORU-CEVAPLAR: SORU 1 Koçtaş kataloğundan seçeceğimiz ürünlerin detay-renk ve görünüşlerinde değişiklik yapabilir miyiz? (kulp ya da kapak boyutları

Detaylı

BÖLÜM 1 YAZILIM TASARIMINA GİRİŞ YZM211 YAZILIM TASARIMI. Yrd. Doç. Dr. Volkan TUNALI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Maltepe Üniversitesi

BÖLÜM 1 YAZILIM TASARIMINA GİRİŞ YZM211 YAZILIM TASARIMI. Yrd. Doç. Dr. Volkan TUNALI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Maltepe Üniversitesi BÖLÜM 1 YAZILIM TASARIMINA GİRİŞ YZM211 YAZILIM TASARIMI Yrd. Doç. Dr. Volkan TUNALI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Maltepe Üniversitesi Amaçlar 2 Tasarımın ne olduğunu ve çeşitli tasarım türlerinin

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

Medya ve Basın (ETI201) Ders Detayları

Medya ve Basın (ETI201) Ders Detayları Medya ve Basın (ETI201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medya ve Basın ETI201 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME BİÇİMİMİZ: Düşünceleri duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını

Detaylı

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN zmir,2009 1 TE EKKÜR Bu projede eme i geçen danı man ö retmenim Ay egül Gürkan a, sunum hazırlamamda

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Tasarım Psikolojisi SEÇ356 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Tipografi (Fontlar) Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ

Tipografi (Fontlar) Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ Tipografi (Fontlar) Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ Öğretim için hangi Font en iyisi? Duruma göre değişir! Black Letter Gutenberg zamanından kalma, en eski font tiplerinden Öğretim açısından sınırlı kullanım

Detaylı

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Tasarım I GRT 207 Her İkisi 1 2 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİKER MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİKER MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİKER MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

LİDERLERİN DİJİTAL DÜNYASI

LİDERLERİN DİJİTAL DÜNYASI LİDERLERİN DİJİTAL DÜNYASI BÖLÜM 2: FELIX ALLEMANN NESTLE TÜRKİYE CEO su IAB Türkiye olarak, internetin tüketicinin gündelik hayatında, markaların stratejik planlarında yarattığı dönüşümü irdelemek ve

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

TÜBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ

TÜBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ TÜBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ ( FEN ve TEKNOLOJİ FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ ve MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI YİBO 5 ( Çalıştay 2011 ) TÜSSİDE / GEBZE 30 Ocak 06 Şubat 2011 GRUP BEN

Detaylı

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Hayallere inanmam, insan çok çalışırsa başarır Pelin Tüzün, Bebek te üç ay önce hizmete giren Şef makbul Ev Yemekleri nin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM/REKLAMIN AMAÇLARI 45 a. Reklamın İletişim Amacı 46 b. Reklamın Satış Amacı 52

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM/REKLAMIN AMAÇLARI 45 a. Reklamın İletişim Amacı 46 b. Reklamın Satış Amacı 52 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1 5 1. BÖLÜM / REKLAM NEDİR? 21 2. BÖLÜM / DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE REKLAMIN KISA TARİHİ 29 a. Dünyada Reklam 29 b. Türkiye'de Reklam 34 3. BÖLÜM/REKLAMIN AMAÇLARI 45 a. Reklamın İletişim

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

2016 ŞUBAT AYI ENFLASYON RAPORU

2016 ŞUBAT AYI ENFLASYON RAPORU 2016 ŞUBAT AYI ENFLASYON RAPORU HAZIRLAYAN 03.03.2016 RAPOR Yrd. Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN - İstatistik Araştırma Merkezi Yrd. Doç. Dr. Hakan BEKTAŞ İstatistik Araştırma Merkezi Şubat ayında Tüketici

Detaylı

EVLİLİK ÇEŞİTLERİ FATİH HANOĞLU. Her Türlü Soru ve Önerileriniz İçin bilgi@renstitu.com Adresine Mail Atabilirsiniz. Her Hakkı Saklıdır.

EVLİLİK ÇEŞİTLERİ FATİH HANOĞLU. Her Türlü Soru ve Önerileriniz İçin bilgi@renstitu.com Adresine Mail Atabilirsiniz. Her Hakkı Saklıdır. 1- Tamamlayıcı çift tarzında evlilik: Bu tarz en yaygın olandır. Partnerler birbirlerinin ilişkiye katkılarına saygı duyarlar, her partnerin gücü ve yeterliği vardır, yine her partnerin otonomisi mevcuttur.

Detaylı

KARMAŞIK YAPILARDA TEŞVİK MÜDAHALESİ. Metin Durgut, TEPAV 5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, Ocak 2011

KARMAŞIK YAPILARDA TEŞVİK MÜDAHALESİ. Metin Durgut, TEPAV 5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, Ocak 2011 KARMAŞIK YAPILARDA TEŞVİK MÜDAHALESİ Metin Durgut, TEPAV 5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, Ocak 2011 SANAYİLEŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN KABULLER 1. Ekonomi, belli bir alanda uzmanlaşmaktan çok

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye.

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye. RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA www.mggroupturkiye.com MG GROUP KİMDİR? HAKKIMIZDA MG GROUP Olarak; Gerek iş ahlakımız

Detaylı

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında.

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında. Cazkolik.com "Jazz"lı Gündem Jazzlı Gündem Türkiye idealist, heyecanlı ve pırıl pırıl insanlardan oluşan bir ekibin hazırladığı yeni bir caz festivali kazandı. Burak Sülünbaz Cazkolik için izledi ve yazdı.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Böliinı BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİK GELİŞMENİN ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER. Birinci Böliinı BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİK GELİŞMENİN ÖNEMİ İÇİNDEKİLER Birinci Böliinı BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİK GELİŞMENİN ÖNEMİ A. Eski Mısırlılardan Sanayi Devrimine Kadarki Dönemde Bilimin Gelişimi...1 B. Ülkelerarası Gelişmişlik Farklarının Ortaya

Detaylı

Kendi kendini kontrol edebilen, zamanı iyi yöneten, yalnız çalışmaktan hoşlanan, Bilgisayar kullanama yeterliliklerine sahip,

Kendi kendini kontrol edebilen, zamanı iyi yöneten, yalnız çalışmaktan hoşlanan, Bilgisayar kullanama yeterliliklerine sahip, ÖĞRETİM TASARIMI Web tabanlı öğretim ortamlarının iki önemli unsuru Horton (2001) tarafından açıkça belirtilmiştir. Bunlardan ilki ideal öğrenci, ikincisi ise ideal eğitimdir. Bu iki unsur arasındaki ilişkinin

Detaylı

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ Elektrik Mühendisleri Odası(EMO) Bilgi ve Belge Merkezi, sahip olduğu elektrik mühendisliği ve Oda ilgili her türlü bilgi, belge ve kaynakla kapsamlı bir araştırma

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI ANKARA 2011 GENEL

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 29.03.2012 / ÇANAKKALE Fen Lisesi ARAŞTIRMA PROJESİ

Detaylı

GROUPAMA BASIN YANSIMA RAPORU

GROUPAMA BASIN YANSIMA RAPORU GROUPAMA BASIN YANSIMA RAPORU HAZİRAN 2015 Rapor Özeti Yazılı Basın 44 İnternet Haberleri 14 Basın Bülteni Basın Bülteni 11.06.2015 Groupama, 2015 yılında acente memnuniyetini artırdı! Türkiye de sigorta

Detaylı

DERS PROFİLİ. Rus Dış Politikası POLS 439 Güz 7 3+0+0 3 6. Mehmet Turan Çağlar

DERS PROFİLİ. Rus Dış Politikası POLS 439 Güz 7 3+0+0 3 6. Mehmet Turan Çağlar DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Rus Dış Politikası POLS 439 Güz 7 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

AIMCO AIMCO. Kullanım Kılavuzu. Mayıs 2016

AIMCO AIMCO. Kullanım Kılavuzu. Mayıs 2016 AIMCO AIMCO Kullanım Kılavuzu Mayıs 2016 MB Akademi Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Cd. Brandium Rezidans R2 Blok No:23-25 No:126 Ataşehir / İSTANBUL Tel: 0216 692 01 91 Web: www.mbakademi.com.tr 2 AIMCO Mobil

Detaylı

KONUTTA YENİ FİKİRLER

KONUTTA YENİ FİKİRLER KONUTTA YENİ FİKİRLER İSTANBUL TUZLA DA KONUT YERLEŞİMİ TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JÜRİ DEĞERLENDİRME TUTANAĞI KONUTTA YENİ FİKİRLER: EMİNEVİM İstanbul, Tuzla da Konut Yerleşimi

Detaylı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ OYUNCULUK LİSANS PROGRAMI. Güz Yarıyılı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ OYUNCULUK LİSANS PROGRAMI. Güz Yarıyılı T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ OYUNCULUK LİSANS PROGRAMI Güz Yarıyılı OYUNCULUK VE KARAKTER OLUŞTURMA OYU 421 6 AKTS Kredisi 4. yıl 7. yarıyıl Lisans Zorunlu 4 s/hafta Teorik: 2 s/hafta

Detaylı

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. KURUMSAL GÖRSEL KİMLİK KILAVUZU 2014

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. KURUMSAL GÖRSEL KİMLİK KILAVUZU 2014 BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2014 2 BU KILAVUZ NASIL KULLANILMALI? Sayın ilgili Kurumsal Görsel Kimlik Kılavuzu olası tüm görsel gereksinimlere cevap vermesi amacıyla tasarlanmıştır. Kimliğin temel unsuru

Detaylı

Tarım için yeni bir marka. Adama nın anlamı nedir? Logomuz. Çiftçi Tarım Dünya

Tarım için yeni bir marka. Adama nın anlamı nedir? Logomuz. Çiftçi Tarım Dünya Tarım için yeni bir marka Sizler ile birlikte amaçlarımızı, değerlerimizi, hedeflerimizi ve ilkelerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu ilkeler global organizasyonumuz ve markamız gibi gelecek stratejilerimizi

Detaylı

İletişim & Sosyal Medya

İletişim & Sosyal Medya TanerAKHAN Dijital Tasarımcı & Frontend Developer Kısa Bilgi 23.10.1989 İstanbul Doğumlu, E.M.L. Elektrik Bölümü Çıkışlı, Açıköğretim Fakültesi Öğrencisi.. Yetenekler #adobe { Photoshop, Illustrator Indesign,

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

SANAT YAZILARI 21 2009 Güz, yılda iki kez yayımlanır.

SANAT YAZILARI 21 2009 Güz, yılda iki kez yayımlanır. SANAT YAZILARI 21 SANAT YAZILARI 21 2009 Güz, yılda iki kez yayımlanır. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları No: 36 Sahibi Prof.Dr. Uğurcan Akyüz Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar

Detaylı

Baskı Đstemci ve Sunucuları. Sunucu. Đstemci

Baskı Đstemci ve Sunucuları. Sunucu. Đstemci Baskı Đstemci ve Sunucuları En son sabırsızlar için baskı adli yazıda FreeBSD sistemimize nasıl yazıcı yükleyebileceğimize göz atmıştık.bu yazıda ise FreeBSD sistemimizle beraber gelen programlar yardımı

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 Bu faaliyette verilen bilgiler ile belgeye uygun nesne iģlemlerini (Ģekil, resim, grafik, metin kutusu vb.) planlı ve hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Kelime

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Meslek Lisesi Koçları Programı Okul & Şirket Buluşması, 23 Şubat 2016, 09:00 16:30 Koç Holding, Nakkaştepe

Detaylı

Sihirli Parmaklar Öğrencilerimizin; çizgi, renk, doku, kompozisyon, perspektif gibi bilgilerini geliştirerek resim sanatını sevdirmek

Sihirli Parmaklar Öğrencilerimizin; çizgi, renk, doku, kompozisyon, perspektif gibi bilgilerini geliştirerek resim sanatını sevdirmek Hareket Eğitimi Küçük Dev Adamlar Haydi Dans Et Filenin Yıldızları 1.2. SINIFLAR AFTER SCHOOL CLUB SPORTİF SANATSAL BİLİMSEL/KÜLTÜREL Ritm Atölyesi Etkileşimli Masal Öğrencilerimizin yürüme, koşma, sıçrama,

Detaylı

BULUŞ BİLDİRİM FORMU / APARAT

BULUŞ BİLDİRİM FORMU / APARAT Sayfa 1/ 6 / APARAT Bu forma uygun olarak yapacağınız çalışma, Buluşunuzun tarafımızdan en iyi şekilde tanımlanabilmesi ve İleride hukuk önünde istenen korumanın elde edebilmesi için temel teşkil edecektir.

Detaylı

Bilgisayar Destel~li Dil Bilimi ve

Bilgisayar Destel~li Dil Bilimi ve Bilgisayar Destel~li Dil Bilimi ve Türl~ Cumhuriyetleri Saıni DÖNMEZ Günümüzde bili im teknolojilerinin kullanılmadığı alan hiç kalmadı desek yanlı olmayacaktır. Ülkemiz sanayi devrimini geli mi Batı ülkelerinin

Detaylı

İçindekiler. 2. Bölüm: Kurumsal Malzemeler Kartvizit Antetli Kağıt Saygılarımızla Kartı

İçindekiler. 2. Bölüm: Kurumsal Malzemeler Kartvizit Antetli Kağıt Saygılarımızla Kartı GİRİŞ Bu kılavuz, Köfteci Hüsmen Aga Markasının kurumsal kimliğindeki görsel öğelerin kapsamını ve uygulama kurallarını açıklamaktadır. Bugüne kadar süregelen köklü, güçlü ve güvenilir kurum kimliğimizin

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

3D modelling modelleme& animation

3D modelling modelleme& animation 3D modelling modelleme& animation animasyon graphic graf ik& design tasarım web design web tasarım& programming programlama professional photography profesyonel& fotoğrafçılık Product & Photography ürün

Detaylı

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili?

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili? Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti Hasan Çağlayan Dündar Araştırmacı Ayşegül Dinççağ Araştırmacı

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Laboratuar (saat/hafta) Mesleki İngilizce II BES310 6. Bahar 3 0 3 4

Laboratuar (saat/hafta) Mesleki İngilizce II BES310 6. Bahar 3 0 3 4 Mesleki İngilizce-II Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar Mesleki İngilizce II BES310 6. Bahar 3 0 3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili İngilizce Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve Öğrencinin içinde bulunacağı

Detaylı