Dergi Tasarýmýnýn Çöküþü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dergi Tasarýmýnýn Çöküþü"

Transkript

1 Dergi Tasarýmýnýn Çöküþü Dizi dizi satýlýða çýkarýlmýþ dergilere þöyle bir göz atýn. Neredeyse birbirinin týpatýp aynýsý olan raflar dolusu dergi göreceksiniz. Ýster müzik, ister moda, ister bedensel zindelik, isterse kadýn dergisi olsun, dergilerin çoðu, kapaðýn üzerine, bir sürü kapak manþetinin arkasýndan sýrýtarak bakan bir ünlünün resmini koyuyor. Ama, bu hep böyle deðildi. 1920ler ve 1930lardaki dergi popülaritesinin altýn çaðý ndan 60lý yýllarýn baþlarýna kadar en ortalama dergiler bile okuyucularý kendine özgü bir tasarýmla, özgün tipografiyle ve çarpýcý çizimlerle cezbetmeye çalýþýyordu. Mehmet Fehmi Aða (Vogue, House & Garden, Vanity Fair), Alexey Brodovitch (Harper's Bazaar), ve Eleanor Treacy ve Francis Brennan (Fortune) gibi çýðýr açýcý sanat yönetmenlerince dergi kapaðý sadece bir ilan panosu olmaktan ziyade bir tuval olarak görülüyordu. O dönemdeki bu ve diðer tasarýmcýlar dergileri baþlýbaþýna sanat eserine dönüþtürdüler. Owen Edwards ýn The American Magazine de yazdýðý gibi, bu tasarýmcýlar ve onlarýn 30lardaki dergileri Amerikalýlar üzerinde Hollywood kadar görsel bir etkide bulunuyordu. Kapaklar için, Diego Rivera, Antonio Petruccelli, ve Margaret Bourke- White gibi günün en iyi sanatçýlarý, çizerleri ve fotoðrafçýlarýný görevlendiriyorlardý. O VANITY FAIR

2 dönemin tasarým ilkesi oldukça basitti: mümkün olan en büyüleyici kapaklarý yaratmak. Bu, derginizi rakiplerinden ayýrmanýn yoluydu. Bugün dergi kapaðý sanatý ünlülere tapýnma ve zevksizlik yüzünden heder oldu. Tasarýmcýlar sadece iþkollarýnýn gereklerini yerine getiriyorlar, yaptýklarý þey otomobil montaj hattýndaki boyacýnýn yaptýðýndan hiç de farklý deðil. Yenilik, yaratýcý ifade veya hatta zeka çoðu kez bir kenara býrakýlmýþ durumda. Sanatsa düþünceler, ünlü kiþinin kafa çekiminin Photoshop ta ne kadar oynanmasý gerektiði ve sýkýþ tepiþ görünmeksizin kapaða ne kadar baþlýk sýkýþtýrýlabileceði ile sýnýrlý. Sonuç: içini açýp bakmadan Playboy la Harper's Bazaar arasýndaki farký bulabilmenin zor olduðu bir dünya. Ortalama dergi yayýn endüstrisi neden bu sanatsal düþüklüðe geldi? Yayýncýlar size, televizyon ve internet ile rekabet edebilmenin tek yolunun ünlülerin gücünden yararlanmak olduðunu söyleyeceklerdir. Ve, üzerinde bir çizim veya Julia Roberts olan bir kapaðý tercih etmek durumunda kaldýklarýnda, tüketicilerin parmaklarýnýn her zaman için Julia ya uzanacaðýný da söyleyeceklerdir. Yayýncýlar haklý olabilir. Ama en son ürünlerinin tanýtýmýný yapan ünlülerin yavan fotoðraflarý niçin tek çýkýþ yolu haline geldi? Neredeyse bütün içindekiler sayfasýný kapaða koymak neden gerekli oldu? Elbetteki gözalýcý bir tasarýmý ihmal etmeyen, ünlü/süpermodel kapaklarýnýn kaliteli çeþitlemelerini yayýnlayan dergiler yok deðil. Ama ne yazýk ki bunlar da bilgi veya ilgi çekici bir okuma kaynaðý olarak tam bir fiyasko. Flaunt, Clear veya Surface gibi içeriksiz periyodikler görsel köpükçüklerden pek de fazla bir þey deðiller. Saygýnlýk görünümü yaratmaktan baþka hiçbir ciddi editoryal misyonlarý yok. Ýler tutar bir özü olmaksýzýn, bu dergilerin grafik cimnastiði gerçekte boþluktan fýrlayýp gelir. Fotoðraflar veya resimler, ne denli incelikli olurlarsa olsunlar, sahici fikirlerin yokluðunu resmederler sadece. Ortaya çýkan ürünler ruhsuz, ölü kaðýt israflarýdýr. (Belki de reklamlar dýþýnda.) Geçmiþin büyük dergileri güçlü editoryal hedefleri ýþýltýlý bir tasarýmla bir araya getiriyordu. Böylesi niyetlere Smithsonian veya the New Yorker gibi dergilerde tanýk olunabiliyorsa da, bunlar çok enderdir. Belki de, bir derginin içeriðini panoda göstermektense onu yorumlayan kapak çalýþmasý için pek sabrý olmayan bir çaðda yaþýyoruz. Ya da belki de okuyucular neyi kaçýrdýklarýný bilmiyorlar ve yayýncýlar da özel olarak umursamýyorlar. Ama kararý siz verin. Ýþte size günümüz dergileri ile ayný dergilerin 60 yýl önceki hallerini karþýlaþtýrma fýrsatý. Gazete bayisinden hangisini alýrdýnýz?

3 ESQUIRE Kapak konseptinin oluþturulmasý için gereken beyin fýrtýnasýnýn Hilary Swank'ýn kalçalarý kadar takdire þayan olduðunu düþünmelisiniz: Tamam, buldum! Bize iç çamaþýrlarýyla poz versin! "Muhteþem!" Ama öte yandan 1955 yýlýnýn Esquire ý henüz Amerika için yeni olan otoyol sisteminin kültürel etkileri üzerine düþünüyordu. Bu geometrik resim gerçeðe uygun olduðu gibi mizahî bir yön taþýyor ve cuk oturuyordu.

4 FORTUNE 1929 da Time ýn yayýncýsý Henry Luce yeni bir iþ dünyasý dergisi yaratmak istediðine karar verdi. Bu dergi Birleþik Devletler deki en güzel dergi olacaktý. Ve tam da bunu yaptý. Fortune hem tasarým hem de yönetim bakýmýndan dergilerin en büyüðüydü. Bugünün Fortune u zengin beyaz adamlarýn portre fotoðraflarýný kapaða koymada ihtisas sahibi.

5 GOOD HOUSEKEEPING Good Housekeeping bir zamanlar sanatsal bir bütünlüðe sahip miydi? Evet, ister inanýn ister inanmayýn 1919 un ev kadýnlarýnýn bile ilgi çekici tasarýmýn kýymetini bilecek kadar incelmiþ olduklarý düþünülüyordu. Þimdi, elbetteki, evde oturan kadýnlar kendilerine destek için sadece Kelly Ripa nýn sözlerine ihtiyaç duyuyorlar.

6 HOUSE&GARDEN Witold Gordon'un 1938 de yaptýðý ve önplandaki kontrast oluþturan pastoral görünümün ortasýna yerleþtirilmiþ modern tarzdaki ev, geleceðin trendlerini çarpýcý bir þekilde önceden haber veriyor. Günümüzün The House & Garden ý ise keyifli bir mobilya kataloðundan pek fazla bir þey deðil.

7 BAZAAR Sanat yönetmeni Alexey Brodovitch, beklentilerin de ötesine geçen bir kadýn moda dergisi yaratmak için Avrupa nýn en iyi sanatçýlarýný ve fotoðrafçýlarýný biraraya topladý, týpký 1939 New York Dünya Fuarý ný gösteren bu soyut kapak resmi gibi. Bugünün Bazaar ýnýn bulabildiði en þaþýrtýcý düþünce Elizabeth Hurley'in babasýz bebeðini kapaða koymak. Abartýnýn da bu kadarý!

8 PLAYBOY Bir zamanlar Playboy'un çoðu fotoðraflý kapaklarý þýktý, zekice düzenlenmiþti ve içerideki zarif grafik tasarýmý yansýtýyordu. Bugünse herhangi bir kadýn dergisinden pek farký yok: seksî bir ünlü, bildik kapak manþetleriyle çevrelenmiþ.

9 TOWN&COUNTRY 1846 dan beri yayýn hayatýnda olduðunu kapaðýnda gururla belirten Town & Country hala yayýnlanmakta olan en eski dergilerden biri. Bu dergi de kapaðýnda seksi, zengin beyaz kadýnlarý gösteren hafif bir yaþam tarzý dergisi haline geriledi.

10 VANITY FAIR Seksi ünlüler formülünü sonuna kadar kullanan günümüz Vanity Fair inin tasarýmý, olaðanüstü geçmiþinin bir gölgesinden ibaret. Ýtalyan fütürist sanatçý Fortunato Depero'nun zekice çizilmiþ sigara içen adam resminden, eskiden Julia Roberts la çýkmýþ eski TV yakýþýklýlarýnýn giydiði ýslak tiþörtlere... Ne utanç verici. Ama reklam alýyor.

11 VOGUE Evet, bir zamanlar dünyanýn önde gelen moda dergisinin kapaðýnda Miguel Covarrubias ýn sürrealist sanatýný kullanmak revaçtaydý. Þimdi ise, moda, güzellerin sütyensiz göðüslerini dað baþlarýnda sergilemelerini gerektiriyor. Daðbaþýnda belki ama kýzýn saçlarý hala harika görünüyor.

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý GAZETE&TASARIM GÜNLERÝ 2007 Bizim için 5N1K1T bir okul gibi 11 Bizim meslekte her þey göz kararý 04 Pellegrin: En iyileri, çekemediðim fotoðraflarým 10 www.5n1k1t.org Mehmet Kamış: 1T, 5N1K için 3. boyut

Detaylı

TV BEYÝNSÝZLEÞTÝRÝYOR MU? E

TV BEYÝNSÝZLEÞTÝRÝYOR MU? E SÝVAS KATLÝAMI Ali Yýldýrým ANLI SÝVAS TAN OZANLAR ÞEHRÝ NE Pir Sultan kýzýydým ben de Banaz da Kanlý yaþ akýttým baharda yazda Dedemi astýlar KANLI SÝVAS TA Daraðacý aðlar Pir Sultan deyü Pir Sultan Abdal

Detaylı

Þiir 3 DE 7 DE 3 DE. M.Ö. 2'nci Yüzyýl'da inþa edilen Likya Birliði Meclisi Binasý, dünyadaki ilk demokratik yönetim binasý olma özelliðiyle önem

Þiir 3 DE 7 DE 3 DE. M.Ö. 2'nci Yüzyýl'da inþa edilen Likya Birliði Meclisi Binasý, dünyadaki ilk demokratik yönetim binasý olma özelliðiyle önem Bina dýþýna siyah çelenk koyan TEKEL iþçilerinin baðlý olduðu Tek-Gýda-Ýþ Ýstanbul 2 No'lu Þube Baþkaný Yunus Durdu, 26 Mayýs'ta yapýlacak olan genel grevin içinin boþaltýlarak bir saatlik yemek boykotuna

Detaylı

Almanya nýn yetiþtirdiði en önemli sanayicilerden biri

Almanya nýn yetiþtirdiði en önemli sanayicilerden biri Aþk-ý Memnu Almancaya Çevrildi Nuran Tezcan Almanya nýn yetiþtirdiði en önemli sanayicilerden biri olan Robert Bosch (1861-1942) adýna, temelini onun attýðý firma tarafýndan 1964 te kurulmuþ olan Robert

Detaylı

SUdergi sayý: 02 / ekim / 2007 Bienal, Yönetim Yoko Ono, Mezuniyet Liberya, Seçim Ýkinci sayýmýzý, aðýrlýklý olarak portrelere, bireylere ve geçtiðimiz yazýn belli baþlý geliþmelerine, projelerine ayýrdýk

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48 indeks 2 N D E S I 8 K7Portre Konuk Yazar Saynur Defne Sarýsoy 86 Tezel 85 23-25 Duyurularýmýz 36 Saðlýk Dr. Aydýn Aksoy 75 42 Gurme Coconot 26-33 Bizim Dünyamýz 38 Saðlýk HLC Hairline Clinic 40 Kiþisel

Detaylı

kültür / sanat / edebiyat

kültür / sanat / edebiyat AYIÞIÐI VII SANAT KÝTAP DÝZÝSÝ kültür / sanat / edebiyat Genel Yayýn Yönetmeni Songül Yücel Yazý Kurulu Songül Yücel Ülkü Þeyda Fatma Yýldýrým Ofset Hazýrlýk Kapak tasarým tux ajans tuxajans@gmail.com

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

deneme (Keyfî seçilmiþ kitaplar için yayýnlanmamýþ önsözler) Editör: Yekta Kopan Cem Akaþ Feridun Andaç Nurdan Beþergil Simten Coþar

deneme (Keyfî seçilmiþ kitaplar için yayýnlanmamýþ önsözler) Editör: Yekta Kopan Cem Akaþ Feridun Andaç Nurdan Beþergil Simten Coþar Cem Akaþ Feridun Andaç Nurdan Beþergil Simten Coþar Çiðdem Çalkýlýç Özlem Denli Nursel Duruel Can Eryümlü Levent Gönenç Murat Gülsoy Ömer Ýzgeç Adnan Kurt Hande Öðüt Nazlý Ökten Çaðkan Sayýn Akýn Sevinç

Detaylı

Sanatçılar içlerindeki ineği çıkardı. vali baþladý, sanatçýlar içlerindeki ineði çýkardý. Ýstanbul sokak-

Sanatçılar içlerindeki ineği çıkardı. vali baþladý, sanatçýlar içlerindeki ineði çýkardý. Ýstanbul sokak- 15 06 Okudu, pastacı oldu... Dikkat, her an bir inekle karþýlaþabilirsiniz! Çünkü Ýnek Festi- Hatýrla Sevgili deki 'pastacý Yeþim Erol un hayat hikayesi, vali baþladý, sanatçýlar içlerindeki ineði çýkardý.

Detaylı

DELÝKANLIYI BOZDU. Delikanlý Hamlet ten

DELÝKANLIYI BOZDU. Delikanlý Hamlet ten 9 ARALIK 2007 PAZAR SAYI: 54 Kurþun adres sormaz, giþe yaptýrýr! Tetikçilik, dünyanýn en ahlaksýz mesleklerinden biri olabilir. Ama ne yazýk ki sinema sanatý buna her zaman katýlmýyor. Bu hafta bir bilgisayar

Detaylı

Nisan 2004 112944 Fiyatý 3.000.000 TL Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 36 Nisan 2004 Sayý: 424 SEVGÝ YAYINLARI TÝC. LTD. ÞTÝ. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü Dr. Refet Kayserilioðlu

Detaylı

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 indeks 2 I N D E K S 7 Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71 36 Maariften Yetiþenler Turhan Dökmeci 41 46 Mesaj Gurme/Tike 38 Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 8 Portre Devrim Gürkan 91 48 Kutusu Asým Arar 73 50 52

Detaylı

Kültür 'Paylaþým'ý Geleneklerimiz, göreneklerimiz daima iyiyi, doðruyu, güzeli gösterir bize Türkiye Finans da bu toplumun gelenek, göreneklerine saygý duyan, onlarý sizlerle paylaþan, sizlerle yaþayan

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

Bir Girişim Hikayesi,

Bir Girişim Hikayesi, Bir Girişim Hikayesi, E-ticaret, Girişimcilik ve Dijital e dair Heyecanlar, kazanışlar, kaybedişler, hatalar, tecrübeler; birçok keyifli macera kitapta sizleri bekliyor. Hakan Yalçın "Bir giriþimcinin

Detaylı

Tüm Paylaþýmcýlara Merhaba... Dergimiz Paylaþým'ýn yeni yýlýn ilk günlerine denk gelen ikinci sayýsýyla sizleri yeniden selamlýyoruz. Bildiðiniz gibi, 2006 sizlere Türkiye Finans çatýsý altýnda hizmet

Detaylı

DEFNE ORMANI KÖLE SAHÝPLERÝ EKMEK KAYGUSU ÇEKMEDÝKLERÝ ÝÇÝN FELSEFE YAPIYORLARDI, ÇÜNKÜ EKMEKLERÝNÝ KÖLELER VERÝYORDU ONLARA;

DEFNE ORMANI KÖLE SAHÝPLERÝ EKMEK KAYGUSU ÇEKMEDÝKLERÝ ÝÇÝN FELSEFE YAPIYORLARDI, ÇÜNKÜ EKMEKLERÝNÝ KÖLELER VERÝYORDU ONLARA; DEFNE ORMANI KÖLE SAHÝPLERÝ EKMEK KAYGUSU ÇEKMEDÝKLERÝ ÝÇÝN FELSEFE YAPIYORLARDI, ÇÜNKÜ EKMEKLERÝNÝ KÖLELER VERÝYORDU ONLARA; KÖLELER EKMEK KAYGUSU ÇEKMEDÝKLERÝ ÝÇÝN FELSEFE YAPMIYORLARDI, ÇÜNKÜ EKMEKLERÝNÝ

Detaylı

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ 1. Bu testte 40 soru vardýr. 2. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Türkçe Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz. 1. (I) Roman bize yeni bir dünyanýn kapýsýný açar, biz de yaþamýmýzýn

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2010 Öðretmenler Günü nde anlamlý ödül Hale Kýrmaz ile Tamek üzerine... Samim Saner: Ortak payda gýda güvenliði En iyi performans Cargill Dubai nin... Gýda güvenliðinin

Detaylı

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE OECD, Türkiye de açlýk sýnýrýnda yaþayan çocuk sayýsýnýn yüzde 24.6 olduðunu açýkladý. Türkiye bu oranla üçüncü sýrada. Ýktisadi Ýþbirliði ve Kalkýnma Teþkilatý (OECD), ilk kez aile deðerleri üzerine hazýrladýðý

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM

HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM Toplum ve Hukuk Araþtýrmalarý Vakfý - TOHAV HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM Hukuk, Demokrasi ve Sivil Toplum Sempozyumu 28-29 Þubat 2004 Diyarbakýr Toplum ve Hukuk Araþtýrmalarý Vakfý Yayýnlarý (5) ISBN

Detaylı

Cazname I. Tunçel Gülsoy

Cazname I. Tunçel Gülsoy Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy www.altkitap.com Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy altkitap - deneme 3 Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy Þubat 2001 Yayýna Hazýrlayan: Düzelti:

Detaylı

BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Türkçeyi Kullanma Gücü,

BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Türkçeyi Kullanma Gücü, SÖZEL BÖLÜM DÝKKAT! BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Ýlk 45 Soru Son 45 Soru Türkçeyi Kullanma Gücü, Sosyal Bilimlerdeki Temel Kavram ve Ýlkelerle Düþünme Gücü ile ilgilidir. Eþit

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

KÜTAHYA ANADOLU ÖÐRETMEN LÝSESÝ www.kaol43.com Yýl : 2012 Sayý : 11 ÝÇÝNDEKÝLER 2 Atatürk'ün Öðretmenlere Hitabý 3 Sunuþ - Nihat Çelikten 4 Model Okul Kütahya Anadolu Öðretmen Lisesi - Ali Osman Acar

Detaylı

Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý

Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý YIL:4 SAYI:815 35 YKR 15 OCAK 2009 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý 2008-2009 Yerel Enerji Forumlarý üst baþlýðýyla düzenlenen etkinlikler

Detaylı