Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı ve Uygulama Sorunları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı ve Uygulama Sorunları"

Transkript

1 Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı ve Uygulama Sorunları Geçmişi iki yüz yıl öncesine dayanan bilgi alma özgürlüğünün yanında devletin elindeki verilere erişim hakkı olarak bilgi edinme hakkının ancak çeyrek asırlık bir geçmişi vardır. Son yirmi yıl içerisinde dünya üzerinde Avustralya, Yeni Zelanda, Filipinler den Kenya, Nijerya ve oradan da Arjantin, Peru ve Kanada ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada hukuken tanınan bilgi edinme hakkı, ülkemizde de Avrupa Birliği ne Uyum Süreci nde 2003 yılı içerisinde çıkarılan 4982 sayılı Kanun la düzenlenmiş bulunmaktadır 1. Genel ifadeyle idarenin elindeki bilgilere ulaşabilme hakkı olarak ifade edilen bilgi edinme hakkı bugün bünyesinde temel hak ve özgürlükleri barındıran ve vatandaşlar için en önemli yönetime katılma araçlarından biri olmuştur. Zeliha Aras* Emre Baturay Altınok* Bilgi edinme hakkının demokratik bir devlet için ne derece önemli olduğunu vurgulayan G. Loukis LOUCAIDES e göre bilgi edinme hakkı herkesin hiç bir devlet müdahalesi olmaksızın kendi seçimi doğrultusunda veya basın ve diğer haberleşme 1 SOYKAN Cavidan, Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi İçtihatlarında Bilgi Edinme Hakkı s.63, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:56, Sayı: 2, Yıl: SOYKAN, age, s. 65 bireylerin devlet yönetimine katılımının sağlanmış olması amaçlanmaktadır. Böylece idarenin tek yanlı işlem yapma yetkisi karşısında savunma hakları bakımından zayıf konumda olan başvuru sahibi, bu hak sayesinde idare önünde güçlendirilmiş olacaktır. Bilgi Edinme Hakkı nm İlkeleri 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. Kanun un amaç metni Bilgi edinme hakkı na kaynaklık eden ilkelere yer vermiştir. Buna göre eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak bilgi edinme hakkı kullanılabilinecektir. Ancak unutmamalıdır ki amaç metninde yer alan ilkeler dışında Anayasa da ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nde yer alan düzenlemeler de Bilgi Edinme Hakkının kapsamını oluşturmaktadır. Eşitlik ve tarafsızlık ilkesi kısaca, ilgili idarenin Bilgi edinme başvurusu neticesinde tüm bireylere eşit imkânları ile her türlü bilgiyi elde edebilmesini, hiç ve tarafsız davranmakla yükümlü olduğunu ifade etmektedir. İdare ideolojik, etnik ya da hiyerarşik hiç bir devlet müdahalesi olmaksızın tüm özel kaynaklardaki bilgiye ulaşabilmesini ve devletin elinde tuttuğu bir ayrım yapmadan bilgi edinme hakkını kullanan kamuyu ilgilendiren her türlü veriye erişebilmesini herkese ilgili kanun kapsamında bilgi vermekle yükümlüdür. ifade etmektedir 2 Bilgi Edinme Hakkı na kaynaklık eden ve bu hakkı besleyen bir diğer ilke ise açıklık ilkesidir. Şeffaf İdarenin elindeki bilgiler bilgi edinme yolu ile paylaşılması zaten kamunun da bilmesi gereken bilgilerin kamu ile paylaşılması sağlanırken, bir yandan da ve gün ışığında bir yönetim için bilgi edinme hakkı zaruridir. Açıklık onu kullanmak isteyen kişinin elinin altındaki güçlü bir kontrol aracıdır 3. Yönetimde * Avukat, Ankara Barosu Kent ve Çevre Kurulu açıklık idarenin yaptığı işlemleri herkesin ve en başta 3 KAYA Cemil, İdare Hukukunda Bilgi Edinme Hakkı s. 29, Seçkin Yayınları, 2005

2 Ankara Barosu Dergisi Yıl:67 Sayı: 1 Kış ilgililerin görmesi, bilmesi ve öğrenmesidir. Böylece vatandaş İdare de neler olup bittiğini bilgi edinme yolu ile öğrenebilecektir. Türkiye de Bilgi edinme hakkı AB ye uyum sürecinde yasal düzenlemeye kavuşmuş bir haktır. Mevzuatın hazırlanması sürecinde bilgi edinme hakkına ilişkin resmi belgelerde, az önce bahsettiğimiz ilkeler önemle ifade edilmiştir tarihli Resmî Gazete de yayımlanan Hükümet Programı nda Bilgi edinme hakkı, toplumun bütün kesimlerinde yaygınlaştırılacak ve Kamu yönetiminde gereksiz yere genişletilen gizlilik kültürü ile mücadele edilecek, kamunun bütün iş ve işlemlerinde şeffaflık asıl, gizlilik istisna olacaktır. hükmüne yer verilmiştir. Bilgi Edinme Kanunu nun temel Avrupa Birliği Uyum ve Adalet Komisyonu Raporları ve hükümet programında özetle; bilgi edinme hakkının demokratik hukuk devletinin olmazsa olmaz bir koşul olduğunu ve bu hakkın kullanımı ile devletin denetiminin kolaylaşacağı belirtilmiştir. Bu amaçla; Türkiye de hukuku üstün ve egemen kılmak, bütün kurum ve kurallarıyla yerleştirmek, demokrasiye, özgür insana, örgütlü topluma, demokratik devlete varmak için 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çıkarılmıştır Anayasası nda Bilgi Edinme Hakkı başvurmaların sonucu gecikmeksizin dilekçe sahiplerineyazılı olarak bildirilir. Dilekçe hakkı, ulusal mevzuatta bilgi edinme hakkından çok önce düzenlenmiştir. Dilekçe Hakkı il. gililerin bilgi alma özgürlüğünü kısmen tatmin etse de bilgi edinme hakkı kadar kapsamlı bir bilgi alma özgürlüğünü kapsamamaktadır. Bilgi edinme hakkı ise bugün Dünya nm birçok ülkesinde bir hak olarak değerlendirilmekte ve demok Nitekim Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum ve Adalet Komisyonları rasinin vazgeçilmez bir unsuru sayılmaktadır. Bilgi Raporları nda bilgi edinme hakkı demokrasinin ve edinme hakkının temel hak ve özgürlük olduğunu öne hukukun üstünlüğünün gereklerinden olarak tanımlanmış ve bilgi edinme hakkı, bireylere daha yakın hakkı, bir temek hak ve özgürlük olan düşünceyi açık sürenler ise hayli fazladır. Kanımızca bilgi edinme bir yönetimi, halkın denetimine açıklığı, şeffaflığı lama ve yayma hürriyetinden ayrı düşünülemez. Keza sağlama işlevlerinin yanı sıra halkın devlete karşı Anayasa mn Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti başlıklı 26. maddesine göre: Herkes, düşünce duyduğu kamu güvenini daha yüksek düzeylere çıkarmada önemli bir rol oynadığı, kullanılan bu hak ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek sayesinde hem halkın devleti denetimi kolaylaşmakta başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına olduğu hem de devletin demokratik karakterinin güçlendiği sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi belirtilmiştir. olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayımların izin sistemine bağlanmasına engel değildir. Kanun metninden de açıkça görülüğü üzere haber ve fikir alma hakkı, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti kapsamındadır. Bu hak resmi makamların müdahalesi olmaksızın kullanılacaktır. Bu hakkın kısıtlanması Anayasa ya aykırılık teşkil edecektir. Muhakkak ki şeffaf bir yönetim sadece bilgilerin verilmesi ile sağlanmayacaktır. İlgili kişiler, bilhassa kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, demokratik kitle örgütleri ve sair baskı grupları bu bilgileri kamuoyuna sunacaklar ve nihayetinde açıklığı genelleştireceklerdir. Demokratik bir ülke olmak her şeyden önce haber vermek, bilgilendirmek ile mümkündür. Bilgi Edinme Hakkının Uygulanmasında Ortaya Çıkan Sorunlar Anayasa nm Dilekçe hakkı başlıklı 74. maddesine Ülkemizde bilgi edinme hakkı hem idare hem de göre Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek vatandaşlar için yabancı bir haktır. Bu nedenle bilgi edinme hakkı nın uygulanması konusunda birçok kaydıyla Türkiye de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, sıkıntı yaşanmaktadır. Bu durum, Kanun un yasalaştığı günden sonra yapılan başvuruların büyük bir yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir. Kendileriyle ilgili bölümünün idarelerce yapılan uygulamaya ilişkin 108 Ankara Barosu Dergisi Yıl:67 Sayı: 1 Kış 2009

3 Zeliha ARAS - Emre Baturay ALTINOK Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı ve Uygulama Sorunları görüş talebi ile ilgili başvuruların incelenmesinden e anlaşılmaktadır. Başbakanlık Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu (BEDK), Kanunen kendisine yüklenmemiş bu danışma görevini, Kanun un ruhunun bütün kurumlara eksiksiz yerleşmesi açısından gerekli ve uygun görmüş ve cevapsız bırakmayarak cevaplamıştır. 4 Bu makalede bilgi edinme hakkının uygulanmasında ortaya çıkan sorunların tamamına yer vermek mümkün olmamakla birlikte önemli görülen bir kısım eksikliklere ve hatalara değinilmekle yetinilecektir. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre herkes bilgi edinme hakkına sahiptir. Böylece kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli İdarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlü kılınmışlardır. Nitekim, birkaç yıl içerisinde nerede ise tüm kurum ve kuruluşların bilgi edinme ve halkla ilişkiler birimlerini kurarak idari ve teknik eksikliklerinin büyük bir bölümünü giderdikleri görülmüştür. Ancak bu kez birimlerden kaynaklanan uygulama sorunları ortaya çıkmış, yorum farklılıkları bu hakkın kullanımını engellemeye kadar varmıştır. Özellikle Kanun da yer alan herkes ifadesinin kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca uygulamasında yaşanan sorunların yine ilgililerince itiraz ya da dava yoluna taşınarak çözülmeye çalışıldığı görülmüştür. Örneğin; TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şubesi tarafından tarihinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı na bilgi edinme başvurusu yapılmış, 2008 yılının Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ayları içerisinde almış olduğu meclis kararlarının birer örneğinin kendilerine verilmesi talep edilmiştir. Ancak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı nca bahse konu bilgi edinme başvurusuna olumsuz cevap verilmiştir. Keza aynı Şube nin tarihinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından istemiş olduğu 2008 yılının Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ayları encümen kararları da Kanun un 25. maddesi gereği kurum içi 4 Daha fazla bilgi için Bkz: tarihli arasında yapılan başvurular üzerine verilen BEDK kararları uygulamalardan olduğu gerekçesi ile reddedilmiştir. Her iki cevabın da 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na aykırılık teşkil etmesi sebebiyle Kanun un İtiraz Usulü başlıklı 13. maddesi uyarınca Başbakanlık Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu na itiraz edilmiştir. BEDK söz konusu itirazları; 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 3. maddesinde, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme başvurusunda bulunabilecekleri hükme bağlanmış olup; TMMOB Peyzaj Mimarları Odasının tüzel kişiliği bulunmasına karşın, şubenin tüzel kişiliğinin bulunmadığı ve adı geçen Odanın tüzel kişiliğini temsile yetkili olduğuna dair herhangi bir belge sunulmadığı, görülmekle, 4982 sayılı Kanun kapsamında bilgi edinme başvurusu yapma yetkisinin olmadığı gerekçesi ile reddetmiştir. Bilgi Edinme Kanunu nun amacı demokratik, şeffaf hukuk devletini sağlamaktır. Bu amaçla herkes bilgi edinme hakkına sahiptir. Zannımızca BEDK herkes kavramını Kanun un amacına ve ilkelerine aykırı yorumlamıştır. Bu karar nedeni ile meslek odalarının kuruluş kanunları gereği bölgesel ve il bazında yerelde faaliyet göstermek üzere kurulmuş, yetki ve sorumluluk sahibi şubeleri bilgi edinme haklarından yararlanamayacaklar ve demokratik ve şeffaf hukuk devleti büyük ölçüde zarar göreceği açıktır. Oysa ki Kanun da da ifade edildiği üzere herkes bilgi edinme hakkına sahiptir. Bu gerçek, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik (bundan sonra yalnızca Yönetmelik olarak anılacaktır), Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve yerleşik içtihatları ile de sabittir. Bir diğer örnek ise İzmir Tabip Odası tarafından yapılan bilgi edinme başvurusuna karşı verilen cevabı itirazen inceleyen BEDK nm verdiği karardır. BEDK tarafından İzmir Tabip Odası nın itiraz başvurusu söz konusu Odanın kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olduğu, 4982 sayılı Kanun kapsamında sadece başvuru alabileceği, ancak Kanun kapsamında başvuru yapamayacağı gerekçesi ile reddedilmiştir. BEDK nm bu karan İzmir Tabip Odası tarafından Ankara Barosu Dergisi Yıl:67 Sayı: 1 Kış 2009 J_09

4 Ankara Barosu Dergisi Yıl:67 Sayı: 1 Kış Ankara 2. İdare Mahkemesi nde dava konusu edilmiş ve Mahkemece BEDK nun iptali istenen kararlarının yürütmesinin durdurulması talebi reddedilmiş, ancak Bölge İdare Mahkemesine yapılan itiraz üzerine bu karar kaldırılmıştır. Ankara Bölge İdare Mahkemesi nin, 2. İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararının reddine ilişkin Mahkeme kararını kaldırma kararı gerekçesinde...anıları kanun ile amaçlanan demokratik ve şeffaf Verilen örneklerde açıkça görülmektedir ki BEDK na göre kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları Bilgi Edinme Hakkına sahip değildir. BEDK nın yönetim anlayışının ilkelerinden olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkeleri ile bağdaşmayacağı açık olup, bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin kararlar vermek üzere kurulduğu açıktır 8. Bu anlamda bu haliyle hukuk devleti ilkesi ile sağlanmak istenen amaçlar göz önünde bulundurulmak suretiyle 4982 BEDK nm sorumluluğu ve görevi son derece önemlidir. BEDK verdiği kararlarla henüz ülkemizde yeni sayılı kanunun amacına aykırı şekilde tesis edildiği sonucuna varılan dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir. ifadelerine yer verilmiş ve yargıgınlaştırılacak hem de bu kararlar tüm kamu kurum- tanınan bilgi edinme hakkının uygulanmasını yaylamanın devamında BEDK nm İzmir Tabip Odası na larına emsal olacaktır. ilişkin verdiği karar mahkemece iptal edilmiştir 5. İptal kararının gerekçesi bizi şaşırtmayacak derecede açık ve nettir:... Tabip Odalarının, Yasanın 4. maddesinde sayılan hizmetleri ile sınırlı olarak bu Bilgi Edinme Hakkı uygulaması ve tanınması açısından tarihi bir görevi olan BEDK verdiği her kararı bu sorumluluk ile vermelidir. Aksi halde BEDK hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli olan idare verilen kararlar diğer kamu kurumlan açısından da nezdinde bulunan bilgilere ulaşmaları, 4982 Sayılı bilgi edinme başvurularına cevap olacak ve başvuru Kanun ile amaçlanan demokratik ve şeffaf yönetim sahiplerinin bilgi edinme hakkı sınırlanacaktır. anlayışının ilkelerinden olan eşitlik, tarafsızlık, açıklık ilkelerinin gereği olduğu gibi, 4982 sayılı yasada açıkça kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Tabip Odaları nın bilgi edinme başvurusu yapamayacakları yönünde bir kural öngörülmemesi karşısında, davacı Tabip Odası nın tüzel kişi bilgi edinme başvurusu olarak değerlendirilmesi ve faaliyet alanı ile sınırlı olarak bilgi verilmesi gerekir. Davalı kurumun, bilgi edinme başvurusu olarak değerlendirilmemesi yönündeki dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir. Yine TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkezi tarafından itirazen yapılan başvuru neticesinde BEDK tarafında aynı gerekçe ile itiraz red edilmiş ve söz konusu red işleminin iptali için açılan davada Ankara 16. İdare Mahkemesi nce yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir 6. 5 Ankara 2. İdare Mahkemesi nin tarih, 2007/1378 E., 2008/1462 K. 6 Ankara 16. İdare Mahkemesi nin Tarih, 2008/1328 E. Sayılı yürütmeyi durdurma kararından... Anılan kararlar 7 sayesinde kamu kurumu niteliği n^e meslek kuruluşlarının bilgi edinme hakkının olduğu da yargı kararlan ile teminat altına alındığı görülmektedir. Ne var ki bu durum, BEDK nca hâlihazırda başka kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarınca yapılan başvurularında uygulanmamaktadır. gerek aktarılan Kanunda herkesin bilgi edinme hakkma sahip olduğunun belirtilmesi, gerek kamu kurum ve kuruluşların bilgi edinme başvurusu yapamayacaklarına ilişkin bir düzenlemenin mevcut olmaması, birlikte değerlendirildiğinde kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından bilgi edinme başvurusu yapılabileceği sonucuna varıldığından anılan Kanunun amacının daraltıcı bir şekilde yorumlanması sonucu tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. 7 İzmir Tabip Odası nın benzer gerekçelerle BEDK ya karşı açtığı bir diğer iptal davasında Ankara 3. İdare Mahkemesi 2007/1427 E. Sayılı kararı ile Uyuşmazlıkta, İzmir Tabip Odasınca Aile Hekimliği Eğitimi ile ilgili olarak 4982 sayılı kanun kapsamında yapılan bilgi edime başvurusunun Başbakanlık Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu bilgi ve belge verme yükümlülüğü bulunan İzmir Tabip Odası adına bilgi edinme başvurusunda bulunamayacağı gerekçesiyle red edilmesi anılan kanun ile amaçlanan demokratik ve şeffaf yönetim anlayışının ilkelerinden olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkeleri ile bağdaşmayacağı açık olup, bu haliyle hukuk devleti ilkesi ile sağlanmak istenen amaçlar göz önünde bulundurulmak suretiyle 4982 sayılı kanunun amacına aykırı şekilde tesis edildiği sonucuna varılan dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir kararını vermiştir. 8 BEDK 4982 Sayılı Kanunu md.14.: Bilgi edinme başvurusuyla ilgili yapılacak itirazlar üzerine verilen kararları incelemek ve kurum ve kuruluşlar için bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin olarak kararlar vermek üzere; Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu oluşturulmuştur. 110 Ankara Barosu Dergisi Yıl:67 Sayı: 1 Kış 2009

5 Zeliha ARAS - Emre Baturay ALTINOK Türkiye'de Bilgi Edinme Hakkı ve Uygulama Sorunları Sonuç gilgi demokrasinin oksijenidir. İnsanlar toplumda neler olup bittiğini bilmiyorsa, onları yönetenlerin eylemleri gizli ise, toplum ilişkilerinde anlamlı bir şekilde yer alamazlar. Fakat bilgi yalnızca insanlar için değil iyi bir hükümet için de gerekli bir öğedir. Kötü hükümetler varlıklarını sürdürebilmek için gizliliğe gereksinim duyarlar. Gelişmek için verimsizlik savurganlık ve yozlaşmaya izin verirler. Bilgi, insanlara hükümetin eylemlerini yakından inceleme fırsatını verir ve hükümet eylemlerinin düzgün, bilgilendirilmiş olarak tartışılabilmesi için temel oluşturur 9. Radikal Gazetesi nin iki haberi de Türkiye nin demokrasi sorununu ve yaşadığı oksijen kıtlığını gözler önüne seriyor: İlk haber 10 Bilgi Edinme Hakkı mn ilgili İdarece ciddiye alınmadığının, BEDK nca da Kanun un ruhuna nasıl da aykırı yorumlandığının açık bir örneğini oluşturuyor. Habere göre Bilgi Edinme Kanunu kapsamında, Emniyetin elindeki biber gazı oranının, bu gazın hangi durumlarda ve hangi ölçülerde kullandığının bildirilmesinin isteğine cevap verilmemesi üzerine, itirazen gidilen BEDK nm kararı uyarınca başvuru sahibine cevap vermek durumunda kalan Emniyet Genel Müdürlüğü nün, kendi ifadelerinden anlaşıldığı üzere 2006 da gerektiği kadar biber gazı kullanmış ve kullandığı biber gazının 2007 stoklarındaki yeteri kadar mış, 1 Mayıs 2007 de ise Taksim de biber gazı miktarı belirlenen miktarda kullanılmış, gazın yurtdışı alımlarınm da çeşitli ülkelerden yapılmış! Söz konusu yanıtların muğlak, geçiştirici ve belirsiz olduğu gerekçesi ile BEDK ya yapılan başvuru ise yanıtların yeterli olduğu gerekçesi ile reddedilmiştir. İkinci haber 11 ise Britanya Kraliçesi nin Cumhurbaşkanı Gül e verdiği hediyeler ile ilgilidir. Britanya Kraliçesi nin Türkiye ziyaretinde verdiği hediyeler, Türkiye ile Britanya arasındaki demokrasi ve ifade özgürlüğü algısını ortaya koymaya vesile olmuştur. Leeds Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Yaman Akdeniz, Kraliçe Elizabeth in Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Tayyip Erdoğan ile eşlerine verdiği hediyeleri, bilgi edinme hakkı çerçevesinde öğrenmek için Cumhurbaşkanlığına başvurması neticesinde Türkiye den herhangi bir sonuç alamazken, Britanya Dışişleri Bakanlığı ise bir ay içinde verdiği yanıt ile hediyeleri tek tek saymıştır. Başvuru sahibi Akdeniz, yaptığı açıklamada Mecburiyet varken, cevap bile vermediler. Kanunun uygulanması açısında çok düşündürücü ve üzücü. Bu çalışmada merak edilen Kraliçe nin ne hediye verdiği, ya da ne hediye aldığı konusu değil. Burada demokrasi, açıklık şeffaflık açısından Türkiye ile Britanya yı karşılaştırmaktı demiştir. Bilgi Edinme Hakkı demokratik bir devletin ve ifade özgürlüğünün gereğidir ancak görülüyor ki bu hakkın ülkemizde tanınması hiç de kolay olmayacaktır! KAYNAKÇA Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum ve Adalet Komisyonları Raporları Bilgilenme Hakkı Yasası Madde 19 (Article 19, The Public s Right To Know: Principles On Freedom Of Information Legislation, 1999) KAYA Cemil, İdare Hukukunda Bilgi Edinme Hakkı, Seçkin Yayınları 2005 SOYKAN Cavidan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Bilgi Edinme Hakkı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:56, Sayı: 2, Yıl: Tarihli Resmî Gazete de Yayımlanan Hükümet Programı Tarihli Bilgi Edinme Hakkı Gerektiği Kadar: Birileri Bizimle Alay Mı Ediyor? ve tarihli Türkiye Demokrasi Testini Geçemedi başlıklı Radikal Gazetesi Haberleri 9 Bilgilenme Hakkı Yasası Madde 19 (Article 19, The Public s Right To Know: Principles On Freedom Of Information Legislation, 1999) ( ) tarihli Radikal Gazetesi tarihli Radikal Gazetesi Ankara Barosu Dergisi Yıl:67 Sayı: 1 Kış

ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ

ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ T.C. BAŞBAKANLIK BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA 1 ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ Süheyla Suzan ALICA * ÖZET Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), çevre sorunlarının çözümüne ilişkin en önemli önleyici araçlardan

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI T.C. BAŞBAKANLIK Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA 1 BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI 2 Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

Detaylı

öğreticilik ve uyarıcılık fonksiyonunun

öğreticilik ve uyarıcılık fonksiyonunun ADALET BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ NİN YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI VE İPTALİ İSTEMİYLE YARSAV TARAFINDAN AÇILAN DAVAYA İLİŞKİN GELİŞMELER HAKKINDA ÖZET BİLGİ Bilindiği üzere, 24.01.2007 tarihli,

Detaylı

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI Türk İdare Dergisi Sayı: 466 Mart 2010 95 İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI ÖZET Suat DERVİŞOĞLU 1* İnsan haklarının tanınması ve güvence altına alınması kadar bu

Detaylı

İDARÎ YARGIDA GEREKÇESİZ KARARLAR, SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ İLKESİ VE ÂDİL YARGILANMA HAKKI

İDARÎ YARGIDA GEREKÇESİZ KARARLAR, SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ İLKESİ VE ÂDİL YARGILANMA HAKKI makaleler Mehmet KAYHAN İDARÎ YARGIDA GEREKÇESİZ KARARLAR, SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ İLKESİ VE ÂDİL YARGILANMA HAKKI Mehmet KAYHAN Giriş Yargıya ayrılan kamusal kaynakların yetersizliği, yargılama sürecinin

Detaylı

RED KARARI ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ :

RED KARARI ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ : RED KARARI KARAR NO :2013/59 ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI :.. ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE :Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı/Ankara ŞİKAYET KONUSU :Başbakanlık ve Çalışma Sosyal Güvenlik

Detaylı

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ Erdal KULUÇLU * Giriş İnsan ve insanla ilintili alanları düzenleyen hukuk normları, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından

Detaylı

YASA, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA TAM GÜN SORUNSALI

YASA, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA TAM GÜN SORUNSALI YASA, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA TAM GÜN SORUNSALI Nihan Yancı ÖZALP * ÖZET Ülkemizde 2010 yılından beri tam gün yasası tartışılmaktadır. Süreç, 5947 sayılı yasa ile başlamıştır.

Detaylı

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI ( *) Savunma Hakkı TAKDĐM ( ) Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ A dalet idesine kavuşabilmenin yolu, savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılabiliyor olmasıyla mümkündür. Savunma, muhakeme faaliyetinin

Detaylı

ZİMNİ RETTEN SONRA GELEN AÇIK YANITLARDA DAVA AÇMA SÜRESİ. (İÇTİHAT DEĞERLENDİRMESİ) * - ** Onur Karahanoğulları *

ZİMNİ RETTEN SONRA GELEN AÇIK YANITLARDA DAVA AÇMA SÜRESİ. (İÇTİHAT DEĞERLENDİRMESİ) * - ** Onur Karahanoğulları * (İÇTİHAT DEĞERLENDİRMESİ) * - ** Onur Karahanoğulları * 1 ZİMNİ RETTEN SONRA GELEN AÇIK YANITLARDA DAVA AÇMA SÜRESİ Hukuka aykırı idari eylem ve işlemlerin ortadan kaldırılması için ilgililerin başvurabileceği

Detaylı

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER Yaşar GÖK Sayıştay Uzman Denetçisi Kamu İhale Kurulu E. Üyesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Üyesi 1.GİRİŞ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 5 inci maddesinde

Detaylı

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU?

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? S. Alp Lİmoncuoğlu* Türkiye nin son 25 yılına damgasını vuran tartışmalardan biri türban sorunu dur. Çözümün yasama organına odaklanmış

Detaylı

Avrupa Konseyi Belgelere Erişim Özgürlüğü Sözleşmesi Karşısında Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı

Avrupa Konseyi Belgelere Erişim Özgürlüğü Sözleşmesi Karşısında Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Avrupa Konseyi Belgelere Erişim Özgürlüğü Sözleşmesi Karşısında Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Ramazan Şengül Özet: Günümüzde bireyler devlet faaliyetleri konusunda daha fazla bilgilenme ihtiyacı hissetmektedirler.

Detaylı

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR BİRİNCİ BÖLÜM Av.Sedat KARTAL Kamulaştırmasız El Koyma Kavramı: Kamulaştırma yetkisine sahip bir idarenin, Anayasa ve yasalara uygun

Detaylı

5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*)

5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*) Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008 5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*) Ayhan TÖZER,

Detaylı

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 [3] Yazarlar: Etyen Mahçupyan, Mehmet Uçum, Özge Genç www.anayasaizleme.org Sunuş Özge

Detaylı

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI 5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI Fehmi BAŞARAN Sayıştay Üyesi I-GİRİŞ Bilindiği üzere, son yıllarda Dünyadaki gelişmelere paralel olarak

Detaylı

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU Bilindiği üzere, 2577 sayılı İdari Yargılama

Detaylı

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor Nisan 2011 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3... 5 1 VE YAPISI ARAMASI... 11 1.1

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU Kabul Tarihi : 09-10-2003 KANUN NUMARASI :4982 Yayın Tarihi : 24.10.2003 Yürürlük Tarihi : 24-04-2004 Resmi Gazete Sayısı : 25269 Niteliği : BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK KANUNUNDA YAPILMASI GEREKLİ DEĞİŞİKLİKLERİ HAZIRLAMA KOMİSYONUNUN 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK KANUNUNDA YAPILMASI GEREKLİ DEĞİŞİKLİKLERİ HAZIRLAMA KOMİSYONUNUN 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK KANUNUNDA YAPILMASI GEREKLİ DEĞİŞİKLİKLERİ HAZIRLAMA KOMİSYONUNUN 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ ÇALIŞMA METNİ 2014 MAYIS Türkiye Barolar Birliği Yönetim

Detaylı

BEŞİNCİ YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

BEŞİNCİ YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI 17/7/2008 TARİH VE 26939 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GÖRÜŞ VE ÖNERİLER BEŞİNCİ YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

İNSAN HAKLARI BAZ İSTASYONLARI VE. Makaleler. Özge KAYAKUZGUN Stj. Avukat

İNSAN HAKLARI BAZ İSTASYONLARI VE. Makaleler. Özge KAYAKUZGUN Stj. Avukat 37 BAZ İSTASYONLARI VE İNSAN HAKLARI GİRİŞ Hepimiz insanız. Hayvan da olabilirdik ne olduğumuzun önemi olmaması gerekir en nihayetinde nefes alıyoruz yani bu dünyadayız ve yaşıyoruz. Doğduğumuzda yüz yüze

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/2004 No : 2004/7189 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/10/2003 No : 4982 Yayımlandığı

Detaylı

İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu tarafından hazırlanan Cep Telefonu Baz İstasyonları Raporu ÖNSÖZ SUNUŞ

İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu tarafından hazırlanan Cep Telefonu Baz İstasyonları Raporu ÖNSÖZ SUNUŞ İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu tarafından hazırlanan Cep Telefonu Baz İstasyonları Raporu ÖNSÖZ SUNUŞ BAZ İSTASYONLARININ İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ : HUKUKİ DURUM BAZ İSTASYONLARININ YASAL DAYANAĞI

Detaylı

(4628 S. K. m. 4) (4077 S. K. m. 6, 22) (6100 S. K. Geç. m. 3) (YHGK. 24.04.2013 T. 2012/13-1229 E. 2013/577 K.)

(4628 S. K. m. 4) (4077 S. K. m. 6, 22) (6100 S. K. Geç. m. 3) (YHGK. 24.04.2013 T. 2012/13-1229 E. 2013/577 K.) HAKEM HEYETİ KARARINI ŞİKAYET DAVASI - KARARDA KAYIP KAÇAK ADI ALTINDA ALINAN BEDELİN DAVALIYA İADESİNE KARAR VERİLDİĞİ - UYUŞMAZLIK HAKKINDA GENEL HÜKÜMLERDEKİ SÜRELERE TABİ OLARAK DAVA AÇILABİLECEĞİ

Detaylı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı Bankacılar Dergisi, Sayı 63, 2007 Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı 1. Giriş Akın EKİCİ * 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun Sırların Saklanması konulu 73. maddesinde düzenlenmiştir.

Detaylı