THE PRIMARY SCHOOL ADMINISTRATORS COMPETENCIES WITHIN THE FRAMEWORK OF ADMINISTRATING CHANGE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "THE PRIMARY SCHOOL ADMINISTRATORS COMPETENCIES WITHIN THE FRAMEWORK OF ADMINISTRATING CHANGE"

Transkript

1 Türkan Argon ve Nuray Özçelik İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİMİ İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİMİ YÖNETME YETERLİKLERİ * Türkan ARGON ** Nuray ÖZÇELİK *** ÖZET Doğanın, toplumların ve yaşamın değişmesi gibi insanlar tarafından kurulmuş olan örgütlerin de değişimi yaşaması kaçınılmazdır. Toplumsal değişime katkısı düşünüldüğünde bu örgütler içinde eğitim örgütleri ayrıcalıklı ve önemli bir rol üstlenmektedir. Son yıllarda Türk Eğitim Sistemi nde meydana gelen değişiklikler göz önüne alındığında ise eğitim örgütlerinin temel taşı olan okulların ve okul yöneticilerinin bu değişikliklerden etkilenmemesinin mümkün olmadığı görülmektedir. Bu doğrultuda ilköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin değişimi yönetme kapsamında sahip oldukları yeterlikleri, yönetici ve öğretmen algılarına göre belirlemek araştırmanın amacını oluşturmuştur. Betimsel nitelik taşıyan araştırma, eğitimöğretim yılında Ankara ili Mamak ilçesinde bulunan 93 ilköğretim okulunda görev yapan 195 okul yöneticisi ve 356 öğretmene uygulanmıştır. Araştırmada İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Değişimi Yönetme Yeterlikleri ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Okulda değişim ihtiyacını belirleme, Okulu değişim sürecine hazırlama, Okulda değişimi uygulama ve Değişim değerlendirme boyutlarında ilköğretim okul yöneticileri, yönetici görüşlerine göre çok, öğretmen görüşlerine göre orta düzeyde yeterli bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Değişim, değişim yönetimi, değişim yönetimi yeterliği THE PRIMARY SCHOOL ADMINISTRATORS COMPETENCIES WITHIN THE FRAMEWORK OF ADMINISTRATING CHANGE ABSRACT It is inevitable that the organizations formed by individuals as nature, societies and life change. Among these organizations the educational organizations have important and distinguished roles. When recent changes in Turkish Educational System are considered the schools and the school administrators are affected by these changes as they form the keystones of the system. In line with this fact the aim of the present study is to identify the primary school administrators competencies within the framework of administrating change proce at primary schools. The subjects of this study were the primary school administrators * AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü EYDP ABD da hazırlanan bitirme projesine dayalı olarak hazırlanmıştır, 2007 ** Yrd.Doç. Dr., AİBÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, *** Öğretmen, 30 Ağustos İlköğretim Okulu, Mamak-ANKARA 70 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2 İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİMİ Türkan Argon ve Nuray Özçelik (n=195) and the primary school teachers (n=356) who worked at (n=93) primary schools in Mamak district of Ankara in academic year. In this study The Administrators Competencies for Managing Change Inventory was used as data collection instrument. The results of this study indicated that the school administrators mostly had the following competencies according to the school administrators perceptions in identifying the change at schools, to prepare school to change proce,to apply change at school and to evaluate change at school and the school administrators had these competencies according to teachers perceptions at medium level. Keywords: Change, Managing Change, Competencies for Managing Change 1. GİRİŞ Doğanın, yaşamın ve toplumların değişmesi gibi, insanlar tarafından kurulmuş olan örgütlerin de değişimi yaşaması kaçınılmazdır. Doğadaki ve yaşamdaki değişimlerin önlenmesi ve yönlendirilmesi oldukça zorken, örgütlerdeki değişimlerin örgüte katkı sağlaması amacıyla yönlendirilebilmesi ve kontrol edilebilmesi örgüt yöneticisinin bilgi ve becerisi ölçüsünde mümkün olabilmektedir. Değişme, planlı veya plansız herhangi bir sistemin, bir süreç neticesinde belli bir durumdan başka bir duruma dönüşmesi (Peker, 1995) ya da mevcut durumun çevre koşullarının ihtiyaçları karşısında çaresiz ve yetersiz kalması durumunda, yeniden yapılandırılarak o ihtiyaçları giderebilecek düzeyde yeni fikirler üretebilmesine karar verme ve bunu uygulama sürecidir (Vardar, 2001, akt: Erdoğan, 2002). Tearle (2004) günlük hayatın, Morgan (1989) ise günlük mönünün değişmeyen parçası olduğunu belirterek, değişimin hayatın vazgeçilmez parçası olduğuna dikkat çekmişlerdir. İçinde bulundukları toplumsal çevrenin bir ürünü olan örgütler ise yaşamak için çevreye uyum sağlamak, ekonomik, siyasal, kültürel ve sosyal olan kuruluş amaçlarını çevrenin isteklerine göre yeniden düzenlemek ya da değiştirmek durumundadırlar. Bu durumda örgütün çevre ile etkileşiminin örgütsel değişimi zorunlu hale getirdiğini söylemek yanlış olmayacaktır (Budak ve Budak, 2005). Çünkü değişime ayak uydurmayan örgütler, bir süre sonra kendilerini küçülmüş ya da dağılmış görebilmektedirler (Kıngır ve Mesci, 2007). Örgütün yaşamı için önemli bir kavram olan örgütsel değişme, örgütün yeni bir düşünce ya da davranış biçimine uyum sağlayıp adapte olmasına denilmektedir (Peker, 1995). Örgütsel değişim konusunda yapılan çalışmalar, değişimi gerçekleştirmeyi insan davranışlarının değişimi, yapısal değişim, teknolojik değişim gibi farklı sebeplere dayandırmıştır (Can,1997, akt: Akoğlan-Kozak, Güçlü, 2003). İlgili literatür incelendiğinde örgütlerde değişim nedeni olarak işgücü yapısı, teknoloji, ekonomik şoklar, sosyal eğilimler, dünya politikaları ve rekabet olmak üzere genelde 6 nedenin belirginleştiği görülmektedir (Özkalp ve Kırel, 2005). Bu nedenler doğrultusunda örgütlerde yapı, politika yürütme ve yönetici davranışları olmak üzere üç tür temel değişiklik söz konusu olmaktadır (Bursalıoğlu, 1982). Değişim süreci içerisinde açık Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 71

3 Türkan Argon ve Nuray Özçelik İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİMİ bir vizyon belirlemeye çalışan pek çok yönetici değişimin neden önemli ve gerekli olduğunu anlamaya çalışmaktadır (Edmonds, 1999; Betts, 1998; Oliver ve Dempster, 2002, akt: Goolnık, 2006). Değişim bazen çok çabuk gerçekleşip farkında olunmadan ilgililer tarafından uyum sağlanırken, bazen dirençlerle karşılaşabilmektedir. Peker (1995) e göre örgütler değişime direnç içindedir ve değişime karşı direnç evrensel bir olgudur. Değişime karşı oluşan dirençler açık olduğunda süreç içinde gerekli önlemleri almak mümkünken; bu durum fark edilemediğinde istenmeyen durumları da beraberinde getirebilmektedir. Örgütlerde çalışanların değişmeye karşı direnç göstermesinin nedenleri altında alışkanlıklar, güvenlik, ekonomik faktörler, bilinmeyen ile ilgili korku, ilgisizlik gibi nedenler başı çekerken (Özkalp ve Kırel, 2005); bunları yetersizlik duygusu, bir şeyler kaybetme korkusu, yanlış anlama, değişimin yaratacağı tehditler, değişimin zorla empoze edilmesi, liderin güven vermemesi, duygusal etmenler gibi nedenler takip etmektedir (Huey, 1995; Tanrıöğen, 1995, akt: Aksoy, 1999). Bunların yanında örgütte gelenek, kadercilik, gurur, tevazu gibi değer ve tutumlarla ilgili kültürel engeller; grup birliği, sürtüşme, çatışma, yetkinin kaynağı ve sosyal yapı özellikleriyle ilgili sosyal engeller ile iletişim problemleri, öğrenme güçlükleri ve psikolojik engeller de değişimi zorlaştırıp üzerinde olumsuz etki yapabilmektedir (Poster, G.M, NewYork, 1962, akt: Bursalıoğlu, 1982). Belirtilen süreç ve faktörlerle ilgili olan örgüt çalışanlarının özellikle değişim süreci başlatıp yönetecek olan yöneticilerin bu doğrultuda değişim basamaklarını çok iyi kavraması ve uygulaması örgüt amaçlarının gerçekleştirilmesi açısından oldukça önemlidir. Toplumların değişmesinde ve gelişmesinde örgütler içerisinde eğitim örgütü ayrıcalıklı ve önemli bir rol üstlenmektedir. Çünkü eğitim örgütleri hem içinde bulundukları çevreyi etkiledikleri gibi çevreden etkilenmekte hem de değişim sürecini gerçekleştirip uygulayacak bireyleri topluma yetiştirip kazandırma işlevini gerçekleştirmektedirler. Bu bakımdan eğitim sistemleri ve okullar yüzyıllardır toplumların ilgi odağı olmuş ve olmaya devam etmektedir. Ulusal ve uluslararası yaşanılan değişim, sosyal ve açık sistem olan eğitim sisteminde kendini çeşitli şekillerde göstermekte, süreç içinde ve dışındaki bireyleri doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir. Özellikle son yıllarda Türkiye de eğitim sisteminde pek çok değişiklik meydana gelmiş ve gelmeye devam etmektedir. Ortaöğretimde kredili sistemden vazgeçilmesi, liselere girişte önce OKS sonra SBS sınavlarının getirilmesi, üniversite sınavlarındaki değişiklikler, yönetici atama yönetmeliğinin sık sık değiştirilmesi, öğretmen atama ve yer değiştirme işlemlerinin internet aracılığı ile yapılmaya başlanılması, eğitim programlarının yapılandırıcı yaklaşım esas alınarak yeniden düzenlenmesi, okuma yazma öğretiminin değiştirilmesi, eğitimde teknolojik gelişmelerden yararlanılması, öğretmenlikte stajer-uzman-başöğretmenlik unvanlarının getirilerek kariyer sisteminin geliştirilmeye çalışılması, milli eğitim sistemi içinde kişisel bilgilerin İLSİS ten internet aracılığı ile takip edilmesi eğitim sistemi içerisinde şu ana kadar yapılan değişikliklerden dikkat çekenleridir. Ayrıca Türkiye deki siyasal iktidar değişikliklerinin eğitim alanını fazlasıyla etkilemesi eğitim politikalarının sürekli değişmesine neden olmakta ve ülkede sürekli bir eğitim politikasının oluşturulmasına da engel olmaktadır. 72 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

4 İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİMİ Türkan Argon ve Nuray Özçelik Oysa, sürekli ve hızlı bir değişimin yaşandığı günümüzde var olan tüm birey ve örgütleriyle Türkiye nin değişime ayak uydurması gereklidir (Ceyhan ve Sumak, 1999). Bu doğrultuda eğitim örgütlerinin temel taşı olan okullarda değişiklik yapmayı düşünen yöneticilerin, kurumlarındaki değişim politikasını çok iyi belirlemesi, kurum içi ve kurum dışı karşılaşabilecekleri kültürel, sosyal, ekonomik vb. engelleri önceden kestirebilmesi ve gerekli önlemleri alabilmesi büyük önem taşımaktadır. Çünkü değişiklik politikasının açıklanması Türk Eğitim Sistemi nde en çok savsaklanan veya gereksiz görülen eylemlerden birisidir (Bursalıoğlu, 1982). Halbuki büyük talepler ve ortaya çıkan yeni problemlerle yüzyüze kalacak olan okullar beklenmektedir. Bu okullar geçmişte olduğu gibi gelecekte de değişimle yüzleşeceklerdir (Coppieters, 2005). Bu durumda yöneticiler kendini geliştirmeli, geçmiş deneyimlerinden yararlandıkları gibi düşünce ve davranışlarını geleceğe doğrultabilen kişiler olmalıdır. Yöneticiler değişimin gerçekleşeceği ortamdaki sorunları belirleyip amaçları tanımlanmalı ve alternatif çözüm yolları geliştirilmelidirler. Bunun için yönetici bir değişim planı hazırlanmalıdır. Bu plan doğrultusunda uygulama süreci periyodik olarak gözden geçirilmeli gerekli değişiklikler yapılmalıdır. Çünkü gelişmelerin devamlı olarak izlenilip denetlenilmesi, olumlu sonuçlara ulaşılabilmesi bakımından gereklidir (Tokat, 1998). Ayrıca değişim süreci önemli uygulamaları kapsıyor ve çalışanları ilgilendiriyorsa örgüt/okul düzeyindeki herkes tarafından mutlaka anlaşılmalıdır (McCormick, 1992; Ridgeway ve Paey, 1995; Kennewell vd., 2000; akt: Tearle, 2004). Bunların yanında okul üyelerinin işbirliği için, yapılan değişikliklerin okulun ve üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamasına dikkat edilmeli, örgütsel değişimle ilgili yapılacak çalışmalar açık ve doğru haberleşmeyle karşılıklı güvene dayandırılmalıdır. Çünkü değişim için gerekli olan öğrenme süreci ancak güven, iletişim ve sosyal sorumluluk anlayışı üzerine kurulabilir (Eliott vd, 2000). Özetle söylemek gerekirse, okul yöneticilerinin yöneticilik rollerinin giderek değiştiği günümüzde, yöneticilerin tam anlamıyla okul lideri olması beklenmektedir. Çünkü okullarda istenen değişimlerin yapılabilmesinde bu durum son derece önemlidir. Eğitimsel değişiklik, teknik bakımdan basit olmakla birlikte sosyal olarak oldukça karmaşıktır (Fullan, 1992). Ayrıca liderliği olmayan bir değişimden beklenen başarı da sağlanamayacaktır (Tekin vd., 2006). Bu bakımdan lider rolünü oynaması gereken okul yöneticisinin bu konuda yeterli bilgi ve beceriye sahip olması, bilimsel çalışmaları takip etmesi, değişimin gerekçelerini, ne zaman-nasıl yapılacağını, olası direnme yollarının neler olduğunu ve bunları engelleme stratejilerini bilmesi gerekmektedir. En önemlisi ise değişimin tek başına gerçekleştirilebilecek bir süreç olmadığının, ancak tarafların katılımıyla kalıcı başarıya ulaşabileceğinin farkında olmasıdır. Bu bakımdan değişim süreci mutlaka, örgütsel değişimle birlikte, personel üzerine de odaklanmalıdır (Bennett vd., 1992). Bu doğrultuda, araştırmanın amacını ilköğretim okullarında görev yapan okul yöneticilerinin değişimi yönetme kapsamında sahip oldukları yeterlikleri, okul yöneticileri ve öğretmenlerin algılarına göre belirlenmesi oluşturmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için yönetici ve öğretmen algılarına göre ilköğretim okulu yöneticilerinin değişim yönetimi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 73

5 Türkan Argon ve Nuray Özçelik İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİMİ yeterliklerinin düzeyi belirlenmeye çalışılmış, yönetici ve öğretmen görüşlerinde cinsiyet ve görev değişkenlerine göre anlamlı bir fark olup olmadığı tespit edilmiştir. 2. YÖNTEM Tarama modelinde olan araştırmanın evrenini Ankara ili Mamak ilçesinde bulunan 93 ilköğretim okulunda görev yapan 195 okul yöneticisi (93 okul müdürü, 98 müdür yardımcısı) ve 2304 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında yöneticilerin tamamına ulaşılmış, öğretmenlerde ise örneklem alma yoluna gidilerek 356 öğretmene ölçek uygulanmıştır. (Evren 2500 e kadar ise, örneklem 356 olmaktadır, Anderson, 1990, akt: Balcı, 2006). Çalışma grubuna, M. Ak (2006) tarafından geliştirilen İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Değişimi Yönetme Yeterlikleri adlı ölçek uygulanmıştır. Ölçek, yöneticilere ve öğretmenlere uygulanmak üzere 2 türde hazırlanmıştır. Okulda Değişim İhtiyacını Belirleme, Okulu Değişim Sürecine Hazırlama, Okulda Değişim Uygulama ve Değişimi Değerlendirme olmak üzere toplam 4 boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin geçerlik güvenirlik çalışmaları araştırmacı tarafından yapılmış, tüm maddeler için faktör yük değeri.45 in üzerinde çıkmıştır. Güvenirlik çalışmaları için hesaplanan Cronbach Alpha iç tutarlık sayıları Okulda değişim ihtiyacını belirleme boyutunda.93, Okulu değişim sürecine hazırlama boyutunda.98, Okulda değişimi uygulama boyutunda.98, Değişimi değerlendirme boyutunda ise.93 olarak tespit edilmiştir. Bu araştırmada ise tüm boyutlar için hesaplanan Cronbach Alpha iç tutarlık sayısı.94 tür. Verilerin çözümlenmesinde SPSS istatistik paket programı kullanılmıştır. İlköğretim okul yöneticilerinin değişimi yönetme yeterliklerini değerlendirmede aritmetik ortalama ve standart sapmaları hesaplanmıştır. Görev ve cinsiyet değişkenlerine bağlı olarak anlamlı bir farklılığın olup olmadığını belirlemek amacıyla t-testi uygulanmıştır. Grup ortalama puanları arasındaki farkların test edilmesinde 0.05 anlamlılık düzeyi esas alınmıştır. Ölçekte, 5-Pek çok, 4-Çok, 3-Orta, 2-Az, 1-Hiç seçeneklerinden oluşan, 5 li Likert derecelendirme ölçeği kullanılmıştır. Ağırlıklı ortalama puanlarının derecelendirilmesi ve yorumlanması için, (pek çok), (çok), (orta), (az), (hiç) aralıkları kullanılmıştır. Ölçek, araştırma kapsamına alınan ilköğretim kurumlarına internet aracılığı ile gönderilmiştir ve toplanılmıştır. 3. BULGULAR VE YORUM Araştırma bulguları ölçekteki boyutlar esas alınarak, her bir boyutta en yüksek ve en düşük olarak belirlenen yeterlik alanları doğrultusunda sunulmuştur. Cinsiyet değişkeninde öğretmenler arasındaki farklılık incelenmiş, okul yöneticilerine yer verilmemiştir. Bu durumun sebebi bayan okul müdürü sayısının 5 olmasıdır Okulda Değişim İhtiyacını Belirleme Boyutu 74 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

6 İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİMİ Türkan Argon ve Nuray Özçelik M Tablo 1. Okulda Değişim İhtiyacını Belirleme Boyutuna Ait Betimsel İstatistikler Yönetici Öğretmen Toplam Okulda Değişim İhtiyacını Belirleme 1 Dünyada meydana gelen değişmeler karşısında okulun görev ve işlevlerini yeniden tanımlar. 3,7 6 2 Toplumun okuldan beklentilerini sürekli değerlendirir. 4,0 1 3 Sürekli toplantılar yaparak toplumun, öğrenci ve velilerin 3,5 beklenti ve isteklerini belirler. 6 4 Dünyada meydana gelen teknolojik ve sosyo-ekonomik 3,7 gelişmelerin eğitim-öğretime ne yönde etki edeceğini 9 belirler. 5 Okulun işleyişini sürekli kontrol eder, varsa problemleri 4,2 ortaya çıkarmaya çalışır. 6 6 Okul üyeleriyle(öğretmen, öğrenci, veli ve diğer personel) 3,8 sürekli toplantılar yaparak eğitim öğretimi etkin kılma 5 konusunda görüş ve fikirlerini alır. 7 Değişimin okullar için önemini ve gereğini tüm okul üyelerine 3,9 (öğretmen,öğrenci,veli ve diğer personel) açık- net bir 5 biçimde anlatır. 8 Okul üyelerinin değişim baskılarına karşı duyarlı hale 3,8 gelmesini sağlar. 5 9 Okul üyelerine eğitim alanında meydana gelen değişmeleri 3,9 açık ve net bir biçimde anlatır. 8 TOPLAM 3,8 9 0,975 2,9 0,962 3, ,928 1,008 0,811 0,775 1,115 0,982 0,85 0,863 ÇOK 3,1 3,3 0, ,9 3,0 0, ,7 2,9 1, ,5 3,7 0, ,2 3,3 0, ,2 3,3 1, ,1 3,2 0, ,4 3,5 1, ,1 ORTA 3, ,015 0,953 0,998 1,113 0,896 1,099 1,182 1,011 1,177 ORTA Tablo 1 incelendiğinde Okulda Değişim İhtiyacını Belirleme Boyutu nda yönetici görüşlerine ait ortalamalar incelendiğinde birbirine yakın değerler taşıdığı görülmektedir. Yönetici görüşlerine göre en düşük değer =3.56 ile çok düzeyinde sürekli toplantılar yaparak toplumun, öğrenci ve velilerin beklenti ve isteklerini belirleme maddesidir. Değişim ihtiyacını belirlemede çalışanların katılımı ihtiyaçları belirlemede isabetliliği artırdığı gibi, değişim strateji ve misyonunun benimsenmesini de kolaylaştırabilmektedir. Diğer yandan etkili bir yönetici zaman zaman okul personeliyle bir araya gelerek karşılıklı fikir alışverişinde bulunup bilgi, beceri ve deneyimlerini paylaşmalıdır. Bu tip toplantılar okul içindeki problemlerin tespit edilip, çözülmesi yolunda stratejiler geliştirmek için de ideal durumlardır. Diğer yandan değişime karşı olabilecek direnci azaltmanın, öğretmenleri değişim sürecine katmanın da en ideal yoludur. Çünkü toplantılarda yetersiz ve eksik bilgiler giderilip, ön yargılar kaldırılabilmektedir. Ayrıca çalışanların fikirlerine başvurulup, önemsendiklerini hietmeleri motivasyonlarını artırıp, beklenmedik başarılara bile ulaştırabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında araştırma kapsamındaki Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 75

7 Türkan Argon ve Nuray Özçelik İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİMİ yöneticilerin bu maddeye ilişkin ortalamalarının çok düzeyinde çıkması yöneticinin bu tip toplantılara gereken önemi yeteri kadar vermediklerini göstermektedir. Yönetici görüşlerine göre en yüksek değer ise =4.26 ile pek çok düzeyine karşılık gelen okulun işleyişini sürekli kontrol edip varsa problemleri ortaya çıkarmaya çalışma maddesi ile =4.01 ile çok düzeyinde toplumun okuldan beklentilerini sürekli değerlendirme maddelerindedir. Okulda değişim ihtiyacını belirlemede mevcut durumun incelenip, problemlerin ortaya konulması gerekmektedir. Bu sayede yönetici mevcut durumun yetersizliğini ve değişimin gerekliliğini ortaya koyarak hem değişimin diğer aşamaları için hazırlık yapmış olacak hem de okul çalışanlarını ikna edebilecektir. Diğer yandan okullar toplumda oluşan sosyal, politik, kültürel, siyasal, teknolojik ve yönetsel değişikliklerden çabuk etkilenirler. Toplumsal yaşamda meydana gelen bu türden değişmeler eğitim siteminin değişmesini zorunlu kılmaktadır. Ayrıca okullar içinde bulunduğu çevreden etkilendiği gibi toplumsal değişime de katkıda bulunurlar (Çelik, 1994). Bu açıdan bakıldığında okul yöneticilerinin toplumsal yapı ve çevreye ilişkin kapsamlı bilgi sahibi olarak eğitim sistemi ve okul yönetimini etkileyen çevresel dinamiklerden de haberdar olması rollerini etkili bir şekilde gerçekleştirmelerinde oldukça önemlidir. Araştırma kapsamındaki yöneticiler her iki duruma da yüksek düzeyde önem vermektedirler. Öğretmen görüşlerine göre ise Okulda Değişim İhtiyacını Belirleme Boyutu nda yöneticilerin en az sahip olduğu yeterlik dünyada meydana gelen teknolojik ve sosyo-ekonomik gelişmelerin eğitim-öğretime etkisinin yönünü belirlemedir ( =2,70). Bu maddede öğretmenler yöneticilerini orta düzeyde yeterli görmektedirler. Ak (2006) ın araştırmasında da hem yönetici hem öğretmen görüşlerine göre yöneticilerin en az sahip olduğu yeterlik aynı maddedir. Bu yönüyle her iki çalışma benzerlik taşımaktadır. Değişimin içeriği ve süreci göz önüne alındığında sadece toplumsal anlamda değil dünyadaki değişim trendlerini ve etkilerini izlemek ve değerlendirmek gerekmektedir. Aksi takdirde değişimi algılamakta ve uyum göstermekte gecikerek, rekabet yarışının dışında kalınabilir. Öğretmen görüşlerine göre yöneticilerin en yüksek düzeyde sahip olduğu yeterlik düzeyi ise yöneticilerin kendilerini pek çok düzeyinde yeterli gördükleri okulun işleyişini sürekli kontrol edip varsa problemleri ortaya çıkarmaya çalışma maddesidir ( =3,58). Bu durumda hem yöneticiler hem de öğretmenler bu konuya önem verildiğini belirtmektedirler. Okulda Değişim İhtiyacını Belirleme boyutu genel olarak değerlendirildiğinde yöneticiler kendilerini çok düzeyinde ( =3,89) yeterli görürlerken, öğretmenler ise yöneticilerin orta düzeyde ( =3,15) yeterli olduklarını düşünmektedirler. Okulda değişim yönetimi açısından, değişim ihtiyacını belirleme ilk süreçtir. Bu süreçte mevcut durumun tespit edilerek yapılacak olan değişime hazırlıkta yönetici yeterlilikleri oldukça önemlidir. Çünkü yöneticiler, bu süreçte kurum ve ihtiyaçları doğru olarak saptayıp ortaya koymazlarsa sonraki süreçler bu durumdan büyük oranda olumsuz etkilenecektir. Bu bulgulara dayalı olarak yönetici algılarının öğretmenlerin algılarından daha yüksek düzeyde olduğu anlaşılmaktadır. Benzer sonuç Ak 76 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

8 İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİMİ Türkan Argon ve Nuray Özçelik (2006) ın yaptığı araştırmada da elde edilmiştir. Ayrıca Helvacı (2004) nın yaptığı araştırmada da değişim gereksinimi belirleme ve değişim gereksinimi duygusu yaratma boyutunda yönetici ve öğretmen algılarına göre okul yöneticileri çok düzeyinde yeterli görülmüştür. Md Okulu Değişim Sürecine Hazırlama Boyutu: Tablo 2. Okulu Değişim Sürecine Hazırlama Boyutuna Ait Betimsel İstatistikler Yönetici Öğretmen Toplam Okulu Değişim Sürecine Hazırlama 10 Değişimin gerekliliğini, okul ortamındaki tüm 3,89 0,881 3,24 1,068 3,37 1,065 üyelerle birlikte gerekçeleri ile ortaya koyar Bütün okul üyelerinde değişime gereksinim duygusu oluşturur. 3,92 0,821 3,04 0,877 3,21 0,933 Değişimdeki amaçları okul üyeleriyle birlikte belirler. 3,85 0,85 3,09 1,02 3,24 1,034 Değişim ile ulaşılmak istenen noktayı açık ve net bir şekilde tanımlar. 3,99 0,819 3,19 1,04 3,35 1,049 Değişim çabalarını yönlendirebilecek bir değişim vizyonu geliştirir. 3,89 0,805 3,11 0,985 3,26 1,001 Okul üyeleri ile birlikte, uygulanabilir bir değişim modeli(projesi) geliştirir. 3,78 0,788 3,15 0,903 3,27 0,915 Değişime geçişin ne zaman ve nasıl başlatılacağını belirler. 3,77 0,973 3,21 1,028 3,32 1,041 Okulda değişimin hangi alanlarda meydana geleceğini (teknolojik, fiziksel, program, öğretim süreci vb.) belirler. 3,96 0,837 3,21 1,083 3,36 1,08 Okulda ne düzeyde bir değişimin (köklü bir değişiklik mi yoksa kısmi bir değişiklik mi?) gerekli olduğuna okul üyeleri ile birlikte karar 3,94 0,861 3,15 0,843 3,31 0,902 verir. Değişimin sağlayacağı yararların herkes tarafından anlaşılmasını sağlar. 3,99 0,869 3,22 1,058 3,37 1,068 Değişim için yetki ve sorumlulukları üstlenecek kişileri belirler. 4,13 0,866 3,34 1,013 3,5 1,033 Okulda değişim sürecinde yer alan tüm üyelere güven ve destek verir. 4,15 0,825 3,29 1,026 3,46 1,046 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 77

9 Türkan Argon ve Nuray Özçelik İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİMİ Değişimin nasıl gerçekleşeceğini okul 4,09 0,745 3,26 0,974 3,43 0,989 üyelerine etkili biçimde iletir. Değişim için okul üyelerinin desteğini almaya çalışır. 4,16 0,734 3,26 1,151 3,44 1,138 Ortak bir değişim gereksinimi duygusu geliştirmek için okulun bütün üyeleriyle etkili 3,97 0,831 3,26 1,174 3,4 1,149 bir iletişim kurar. Okul üyelerini değişim için duygusal bakımdan hazırlamaya çalışır. 4,06 0,887 2,96 0,962 3,16 1,034 Değişimin okul üyeleri üzerinde ne gibi etkiler yaratacağını önceden kestirmeye çalışır. 4,09 0,685 3,05 0,936 3,26 1,155 Değişim olayının temelinde her zaman insan olduğunu göz önünde bulundurur. 4,25 0,812 3,29 1,155 3,48 1,161 Gerçekleştirmek istediği değişikliklere yalnız kendi açısından değil başkalarının açılarından 4,27 1,139 3,18 0,706 3,39 1,153 da bakar. Değişimin toplumun beklenti ve gereksinimlerini karşılayıp karşılayamayacağını değerlendirir. 4,08 0,846 3,21 0,865 3,38 0,928 Okul üyelerinde değişim için gerekli bilgi, tutum ve beceriyi kazandırmaya çalışır. 4,03 0,736 3,13 0,893 3,31 0,936 Okul üyelerine, değişimin sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için eğitim imkânları sağlar 3,97 0,869 3,08 0,911 3,26 0,968 (Hizmet-içi eğitim kursları gibi). Okul üyelerinin değişime karşı hazır olup olmadığını değerlendirir. 4,06 0,93 2,88 0,769 3,12 1,015 Okul üyelerinin değişim süreci sonunda sahip olmaları gereken yeni bilgi, beceri ve tutumları 3,88 0,823 2,99 0,854 3,16 0,919 belirler. 34 Değişim için gerekli bütçeyi hazırlar. 3,56 1,155 2,88 0,848 3,01 0, Değişime destek olacak kaynakları (araç, gereç,para gibi) hazırlar. 3,54 1,08 3,07 0,729 3,16 0,83 36 Merkezi yerel yönetim ve diğer sosyal kurumlardan okuldaki değişim süreci için 4,02 0,899 3,37 0,904 3,5 0,938 destek sağlamaya çalışır. 37 Değişime engel oluşturan olası etkenleri belirler. 3,84 0,867 3,03 0,799 3,19 0, Değişimi kolaylaştıran olası etkenleri belirler. 4,09 0,654 2,89 0,78 3,13 0, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

10 İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİMİ Türkan Argon ve Nuray Özçelik 39 Değişime karşı oluşabilecek direnişin nedenlerini belirler. 4,01 0,779 2,93 0,915 3,14 0, Direnişleri giderme stratejilerini belirler. 4,17 0,724 3,15 0,906 3,35 0,963 TOPLAM 3,97 ÇOK 3,13 ORTA 3,29 ORT A Tablo 2 incelendiğinde Okulu Değişim Sürecine Hazırlama boyutunda yönetici algılarının birbirine yakın olduğu görülmektedir. Yöneticilere göre en yüksek belirlenen yeterlik alanı pek çok düzeylerine karşılık gelen = 4,27 ile gerçekleştirmek istediği değişikliklere yalnız kendi açısından değil başkalarının açılarından da bakma ve = 4,25 ile değişim olayının temelinde her zaman insan olduğunu göz önünde bulundurmadır. Bu maddeleri = 4,17 ile çok düzeylerinde direnişleri giderme stratejilerini belirleme ve = 4,16 ile değişim için okul üyelerinin desteğini almaya çalışma maddeleri izlemektedir. Bugün gerek özel gerekse kamu sektöründeki örgütler rekabet süreciyle başa çıkabilmek ve varlıklarını etkili bir şekilde devam ettirebilmek için bireysel kaliteye çok önem vermektedirler. Çünkü değişim sürecine örgütün uyum sağlayabilmesi ve başarı ile gerçekleştirebilmesi için insan faktörü en dinamik kaynaktır. Bu açıdan değerlendirildiğinde yöneticiler okulda insan faktörüne en üst düzeyde önem verdiklerini ortalamalar ile göstermişlerdir. Örgütü değişime uydurma ve gerçekçi bir süreç içerisinde değişimi yönetmek için işbirliği ve aktif çaba ile mutlak bir örgütsel katılım gereklidir. Yöneticilerin okullarda değişimi etkileyebilecek direnç kaynaklarıyla bunlara karşı uygulayacağı yaklaşım ve stratejileri de belirlemesi gerekmektedir. Örneğin okul personeli, değişim sürecinde okulda alınan kararlara dahil edilmemişlerse bunu hiettiklerinde değişimi empoze gibi algılayabilirler ve direnç gösterebilirler. Bu durumda okul yöneticisinin değişim ihtiyacının ortak olarak algılanmasını sağlamasının oldukça önem taşıdığı söylenebilir. Ya da değişime etkide bulunabilecek kişileri ve etkilerini baştan belirleyerek, gerekli önlemleri almalıdırlar. Helvacı (2005) ve Başaran (1992) değişime olan direnci azaltmak için eğitim, katılımı sağlama, iletişim ve ödüllendirme sistemlerini önerirken; Lunenburg ve Ornstein (akt: Çınar, 2000) ise bu direnci azaltmak için etkili iletişim, değişmeyi kolaylaştırıcı destek, başarıyı ödüllendirme, planlama ve gerektiğinde zorlama tekniklerinin kullanılabileceğini belirtmektedirler. Yönetici algılarına göre en düşük düzeyde belirlenen yeterlik alanı ise çok düzeylerine karşılık gelen =3,54 ile değişime destek olacak kaynakları (araç, gereç, para gibi) hazırlama ve =3,56 ile değişim için gerekli bütçeyi hazırlama maddeleridir. Bu durumun sebebi Türkiye de okulların merkezi yönetimle alınan kararlar doğrultusunda yönetilmesi olabilir. Çünkü okul yöneticileri Bakanlığın aldığı kararlar doğrultusunda okula ayrılan kaynak ve bütçeyi kullanmakta, bu konuda çok fazla etkide bulunamamaktadırlar. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 79

11 Türkan Argon ve Nuray Özçelik İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİMİ Öğretmen algılarına göre ise yöneticilerin en yüksek düzeyde görüldükleri yeterlik alanı orta düzeye karşılık gelen =3.37 ile merkezi yerel yönetim ve diğer sosyal kurumlardan okuldaki değişim süreci için destek sağlamaya çalışma ve =3.34 ile değişim için yetki ve sorumlulukları üstlenecek kişileri belirleme maddeleridir. Yöneticiler her iki maddede de kendilerini yeterli görürken, öğretmenlerin yöneticileri ile aynı düşüncede olmadığı anlaşılmaktadır. Öğretmenlere göre en düşük olarak belirlenen yeterlik alanları ise =2,88 ile okul üyelerinin değişime karşı hazır olup olmadığını değerlendirme ve değişim için gerekli bütçeyi hazırlama maddeleridir. Halbuki okul personelinin değişim konusundaki isteği ve gayreti ne kadar büyük olursa, değişim de o oranda başarılı olacaktır. Bu açıdan değerlendirildiğinde araştırma kapsamındaki öğretmenler, yöneticilerinin değişime hazırlıklı olup olmama konusunda çalışanlarını değerlendirmelerinde orta düzeyde yeterli olduklarını düşünmektedirler. Bu durumda çalışan desteğini almadan önce, değişime hazır olup olmadıklarının belirlenmesi değişim süreci açısından oldukça önemli olduğu belirtilebilir. Görüldüğü gibi, önceki boyutta olduğu gibi yöneticiler kendilerini tüm yeterlik alanlarında çok düzeyinde yeterli görürken, öğretmenler onların orta düzeyde yeterli olduklarını düşünmektedirler. Yine bu bulgular, Okulu Değişim Sürecine Hazırlama boyutunda yönetici algılarının, öğretmenlerin algılarından yüksek olduğunu göstermektedir. Örneğin yöneticiler, gerçekleştirmek istediği değişikliklere sadece kendi açılarından değil diğerlerinin açılarından da baktıklarını düşünürlerken; öğretmenlerin yöneticilerini, okul üyelerinin değişime karşı hazır olup olmadığını değerlendirme yeterliğinde orta düzeyde yeterli görmeleri, bu konuda aynı düşünmediklerini göstermektedir. Ak (2006) ın araştırmasındaki Okulu Değişim Sürecine Hazırlama boyutundaki yönetici yeterlilikleri açısından elde edilen sonuçlar, bu araştırma sonuçlarıyla paralellik göstermektedir. 80 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

The Opinions Of Teachers And Administrators In The Primary Schools About The Total Quality Management Applications

The Opinions Of Teachers And Administrators In The Primary Schools About The Total Quality Management Applications Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2009), 128-142 128 İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ YÖNETİCİ ve ÖĞRETMENLERİN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN ALGILARI 1 The Opinions

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

Mayıs 2012. Cilt 1 Sayı 2. http://www.jret.org

Mayıs 2012. Cilt 1 Sayı 2. http://www.jret.org Mayıs 2012 Cilt 1 Sayı 2 http://www.jret.org Şubat, Mart, Nisan 2012 Cilt 1 Sayı 2 ISNN: 2146-9199 İletişim Prof. Dr. Zeki Kaya Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri

Detaylı

Liselerde Farklılıkların Yönetimi: Bireysel Tutumlar, Örgütsel Değerler ve Yönetsel Politikalar

Liselerde Farklılıkların Yönetimi: Bireysel Tutumlar, Örgütsel Değerler ve Yönetsel Politikalar Liselerde Farklılıkların Yönetimi: Bireysel Tutumlar, Örgütsel Değerler ve Yönetsel Politikalar Hasan Basri MEMDUHOĞLU 1 Özet: Bu araştırmanın amacı, liselerde yönetici ve öğretmenlerin görüşlerine göre

Detaylı

Yöneticilerin Sahip Olduğu Güç Stilleri ve İş Çevrelerine Uyuma İlişkin Öğretmen Görüşleri

Yöneticilerin Sahip Olduğu Güç Stilleri ve İş Çevrelerine Uyuma İlişkin Öğretmen Görüşleri Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 2, s. 26-48, Kış 2014 BARTIN TÜRKİYE ISSN: 1308-7177 Doi: 10.14686/BUEFAD.201428170 Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 3,

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİCİLİĞİ PROGRAMI DOKTORA TEZİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİCİLİĞİ PROGRAMI DOKTORA TEZİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİCİLİĞİ PROGRAMI DOKTORA TEZİ İLKÖĞRETİM MÜFREDAT LABORATUVAR OKULLARININ OKUL GELİŞTİRME

Detaylı

ISSN : 1308-7274 mahelvaci@yahoo.com 2010 www.newwsa.com Usak-Turkey. DEĞĠġĠME KARġI DĠRENĠġ NEDENLERĠNĠ BELĠRLEME ÖLÇEĞĠ

ISSN : 1308-7274 mahelvaci@yahoo.com 2010 www.newwsa.com Usak-Turkey. DEĞĠġĠME KARġI DĠRENĠġ NEDENLERĠNĠ BELĠRLEME ÖLÇEĞĠ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 1C0425 EDUCATION SCIENCES Received: March 2011 Accepted: July 2011 Mehmet Akif Helvacı Series : 1C Usak

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE GÖRÜLEN LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ARAŞTIRILMASI *

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE GÖRÜLEN LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ARAŞTIRILMASI * The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 6 Issue 1, p. 207-228, January 2013 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE GÖRÜLEN LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

EĞİTİM KURUMLARINA MÜDÜR SEÇİMİNDE UYGULANAN SÖZLÜ SINAVA KATILMIŞ ADAYLARIN SINAVA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

EĞİTİM KURUMLARINA MÜDÜR SEÇİMİNDE UYGULANAN SÖZLÜ SINAVA KATILMIŞ ADAYLARIN SINAVA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİMDALI EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EĞİTİM KURUMLARINA MÜDÜR SEÇİMİNDE UYGULANAN SÖZLÜ SINAVA KATILMIŞ

Detaylı

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) Hazırlayan Serap KÖŞE Eğitim Bilimleri

Detaylı

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010 STRATEJİK PLANLAMA UYGULAMALARINA İLİŞKİN İLK VE ORTA ÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞLERİ Tuğba YANPAR YELKEN Prof. Dr. ME. Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü tyanpar@gmail.com Figen KILIÇ Yrd.

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞME DÜZEYİ BOYUTLARININ ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

OTEL İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞME DÜZEYİ BOYUTLARININ ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA OTEL İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞME DÜZEYİ BOYUTLARININ ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA ÖZET Yrd.Doç.Dr.Alptekin SÖKMEN * Yrd.Doç.Dr.Serdar TARAKÇIOĞLU Bu çalışma ile, otel işletmelerinde görev

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ ETKİLİ OKUL ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMA DÜZEYLERİ

ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ ETKİLİ OKUL ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMA DÜZEYLERİ Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 16 2006 ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ ETKİLİ OKUL ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMA DÜZEYLERİ Yrd. Doç. Dr. Zühal ÇUBUKÇU, Öğr. Gör. Pınar GİRMEN Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, TÜRKİYE

Detaylı

ÇOK PROGRAMLI LĐSELERDE TOPLAM KALĐTE YÖNETĐMĐ UYGULAMALARININ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCĐ GÖRÜŞLERĐ ĐLE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ* Yavuz ERĐŞEN 1 Faruk ÇALIŞKAN 2

ÇOK PROGRAMLI LĐSELERDE TOPLAM KALĐTE YÖNETĐMĐ UYGULAMALARININ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCĐ GÖRÜŞLERĐ ĐLE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ* Yavuz ERĐŞEN 1 Faruk ÇALIŞKAN 2 1 2011 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 27, s.1-14 ÖZET ÇOK PROGRAMLI LĐSELERDE TOPLAM KALĐTE YÖNETĐMĐ UYGULAMALARININ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCĐ GÖRÜŞLERĐ ĐLE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ*

Detaylı

Mesut Düztaş Accepted: January 2011 Firat University 2. ISSN : 1308-7274 mduztas23@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Mesut Düztaş Accepted: January 2011 Firat University 2. ISSN : 1308-7274 mduztas23@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1C0316 EDUCATION SCIENCES İbrahim Kocabaş Received: October 2010 Mesut Düztaş Accepted: January 2011 Firat

Detaylı

OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ (İZMİR İLİ ÖRNEĞİ)

OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ (İZMİR İLİ ÖRNEĞİ) T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ (İZMİR İLİ ÖRNEĞİ) Bahittin DEMİR YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKÇE İŞLETME PROGRAMI DANIŞMAN

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETİCİ BECERİLERİ İLE ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ

İLKÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETİCİ BECERİLERİ İLE ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ İLKÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETİCİ BECERİLERİ İLE ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yaşar Gaziantep Üniversitesi mehmetyasar1@yahoo.com Necati Öztürk Mareşal Fevzi Çakmak

Detaylı

SAĞLIK YÖNETİCİLERİNE AİT İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÇALIŞAN PERFORMANSINA ETKİLERİ: KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ

SAĞLIK YÖNETİCİLERİNE AİT İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÇALIŞAN PERFORMANSINA ETKİLERİ: KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences Yıl: 2010/1, Sayı:11 Year: 2010/1, Number:11 SAĞLIK YÖNETİCİLERİNE AİT

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİMDE YETİŞTİRİLMESİNİN ÖNEMİ VE ESASLARI Yücel KAYABAŞ*

ÖĞRETMENLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİMDE YETİŞTİRİLMESİNİN ÖNEMİ VE ESASLARI Yücel KAYABAŞ* ÖĞRETMENLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİMDE YETİŞTİRİLMESİNİN ÖNEMİ VE ESASLARI Yücel KAYABAŞ* Özet: Bu çalışmayla, hizmet içi eğitimde kuramsal alt yapıya yönelik bilgi vermenin yanı sıra, öğretmenlerin görevleri

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ÖĞRETMENLERİN İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE MATEMATİĞE YÖNELİK

Detaylı

Okul Müdürlerinin Örgüt Kültürü Algılarının İncelenmesi

Okul Müdürlerinin Örgüt Kültürü Algılarının İncelenmesi SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2012, Sayı:25, ss.259-272. SDU Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences May 2012, No:25, pp.259-272. Okul Müdürlerinin Örgüt Kültürü

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2005(2) 18.Sayı 1 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ THE LEVEL OF PRESCHOOL TEACHERS

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENEN ÖRGÜT YAPISI VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİ

OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENEN ÖRGÜT YAPISI VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Yıl:13 Sayı:25 Bahar 2014 s.191-210 OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENEN ÖRGÜT YAPISI VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİ Asım SALDAMLI1 ÖZET Otel işletmelerinde öğrenen

Detaylı

Doç. Dr. Melek Gökay Şazimet Selcen Özdemir

Doç. Dr. Melek Gökay Şazimet Selcen Özdemir Doç. Dr. ÖZET: Bu araştırmayla Görsel Sanatlar öğretmenlerinin motivasyonunu etkileyen faktörler tespit edilmeye çalışılarak, hangi faktörlerin motivasyonu artırdığı, hangilerinin düşürdüğü ortaya konulacaktır.

Detaylı

İlköğretim Okullarında Zümre Öğretmenler Kurulu Çalışmalarının Etkililiği Üzerine Bir İnceleme

İlköğretim Okullarında Zümre Öğretmenler Kurulu Çalışmalarının Etkililiği Üzerine Bir İnceleme 4 İlköğretim Okullarında Zümre Öğretmenler Kurulu Çalışmalarının Etkililiği Üzerine Bir İnceleme An Examination Related to the Effectiveness of Primary School Teachers Committee Meetings Canan Albez Atatürk

Detaylı

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1085 Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri Ahmet AYPAY* Öz Bu çalışmanın amacı,

Detaylı

Otel İşletmelerinde Dönüştürücü Liderlik Davranışlarının Örgüt Sağlığı Üzerine Etkileri: Afyonkarahisar İlinde Bir Araştırma *

Otel İşletmelerinde Dönüştürücü Liderlik Davranışlarının Örgüt Sağlığı Üzerine Etkileri: Afyonkarahisar İlinde Bir Araştırma * Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 13, Sayı: 25, ss. 161-200, 2015 Otel İşletmelerinde Dönüştürücü Liderlik Davranışlarının Örgüt Sağlığı Üzerine Etkileri: Afyonkarahisar İlinde Bir Araştırma * Mustafa SANDIKCI**

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİĞE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK ALGILARI VE TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİĞE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK ALGILARI VE TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİĞE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK ALGILARI VE TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YENĠLENEN FEN VE TEKNOLOJĠ MÜFREDATINDA FEN VE TEKNOLOJĠ ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠNĠN NĠTEL OLARAK BELĠRLENDĠĞĠ BĠR ÇALIġMA YÜKSEK

Detaylı

İlköğretim Okulu 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Temizlik ve Hijyen Algıları

İlköğretim Okulu 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Temizlik ve Hijyen Algıları İlköğretim Okulu 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Temizlik ve Hijyen Algıları Cleanliness and Hygiene Perceptions of Primary School Students in 6 th, 7 th, and 8 th Gradess Gökhan KAHVECİ * & Zülfü DEMİRTAŞ

Detaylı