THE PRIMARY SCHOOL ADMINISTRATORS COMPETENCIES WITHIN THE FRAMEWORK OF ADMINISTRATING CHANGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "THE PRIMARY SCHOOL ADMINISTRATORS COMPETENCIES WITHIN THE FRAMEWORK OF ADMINISTRATING CHANGE"

Transkript

1 Türkan Argon ve Nuray Özçelik İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİMİ İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİMİ YÖNETME YETERLİKLERİ * Türkan ARGON ** Nuray ÖZÇELİK *** ÖZET Doğanın, toplumların ve yaşamın değişmesi gibi insanlar tarafından kurulmuş olan örgütlerin de değişimi yaşaması kaçınılmazdır. Toplumsal değişime katkısı düşünüldüğünde bu örgütler içinde eğitim örgütleri ayrıcalıklı ve önemli bir rol üstlenmektedir. Son yıllarda Türk Eğitim Sistemi nde meydana gelen değişiklikler göz önüne alındığında ise eğitim örgütlerinin temel taşı olan okulların ve okul yöneticilerinin bu değişikliklerden etkilenmemesinin mümkün olmadığı görülmektedir. Bu doğrultuda ilköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin değişimi yönetme kapsamında sahip oldukları yeterlikleri, yönetici ve öğretmen algılarına göre belirlemek araştırmanın amacını oluşturmuştur. Betimsel nitelik taşıyan araştırma, eğitimöğretim yılında Ankara ili Mamak ilçesinde bulunan 93 ilköğretim okulunda görev yapan 195 okul yöneticisi ve 356 öğretmene uygulanmıştır. Araştırmada İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Değişimi Yönetme Yeterlikleri ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Okulda değişim ihtiyacını belirleme, Okulu değişim sürecine hazırlama, Okulda değişimi uygulama ve Değişim değerlendirme boyutlarında ilköğretim okul yöneticileri, yönetici görüşlerine göre çok, öğretmen görüşlerine göre orta düzeyde yeterli bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Değişim, değişim yönetimi, değişim yönetimi yeterliği THE PRIMARY SCHOOL ADMINISTRATORS COMPETENCIES WITHIN THE FRAMEWORK OF ADMINISTRATING CHANGE ABSRACT It is inevitable that the organizations formed by individuals as nature, societies and life change. Among these organizations the educational organizations have important and distinguished roles. When recent changes in Turkish Educational System are considered the schools and the school administrators are affected by these changes as they form the keystones of the system. In line with this fact the aim of the present study is to identify the primary school administrators competencies within the framework of administrating change proce at primary schools. The subjects of this study were the primary school administrators * AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü EYDP ABD da hazırlanan bitirme projesine dayalı olarak hazırlanmıştır, 2007 ** Yrd.Doç. Dr., AİBÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, *** Öğretmen, 30 Ağustos İlköğretim Okulu, Mamak-ANKARA 70 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2 İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİMİ Türkan Argon ve Nuray Özçelik (n=195) and the primary school teachers (n=356) who worked at (n=93) primary schools in Mamak district of Ankara in academic year. In this study The Administrators Competencies for Managing Change Inventory was used as data collection instrument. The results of this study indicated that the school administrators mostly had the following competencies according to the school administrators perceptions in identifying the change at schools, to prepare school to change proce,to apply change at school and to evaluate change at school and the school administrators had these competencies according to teachers perceptions at medium level. Keywords: Change, Managing Change, Competencies for Managing Change 1. GİRİŞ Doğanın, yaşamın ve toplumların değişmesi gibi, insanlar tarafından kurulmuş olan örgütlerin de değişimi yaşaması kaçınılmazdır. Doğadaki ve yaşamdaki değişimlerin önlenmesi ve yönlendirilmesi oldukça zorken, örgütlerdeki değişimlerin örgüte katkı sağlaması amacıyla yönlendirilebilmesi ve kontrol edilebilmesi örgüt yöneticisinin bilgi ve becerisi ölçüsünde mümkün olabilmektedir. Değişme, planlı veya plansız herhangi bir sistemin, bir süreç neticesinde belli bir durumdan başka bir duruma dönüşmesi (Peker, 1995) ya da mevcut durumun çevre koşullarının ihtiyaçları karşısında çaresiz ve yetersiz kalması durumunda, yeniden yapılandırılarak o ihtiyaçları giderebilecek düzeyde yeni fikirler üretebilmesine karar verme ve bunu uygulama sürecidir (Vardar, 2001, akt: Erdoğan, 2002). Tearle (2004) günlük hayatın, Morgan (1989) ise günlük mönünün değişmeyen parçası olduğunu belirterek, değişimin hayatın vazgeçilmez parçası olduğuna dikkat çekmişlerdir. İçinde bulundukları toplumsal çevrenin bir ürünü olan örgütler ise yaşamak için çevreye uyum sağlamak, ekonomik, siyasal, kültürel ve sosyal olan kuruluş amaçlarını çevrenin isteklerine göre yeniden düzenlemek ya da değiştirmek durumundadırlar. Bu durumda örgütün çevre ile etkileşiminin örgütsel değişimi zorunlu hale getirdiğini söylemek yanlış olmayacaktır (Budak ve Budak, 2005). Çünkü değişime ayak uydurmayan örgütler, bir süre sonra kendilerini küçülmüş ya da dağılmış görebilmektedirler (Kıngır ve Mesci, 2007). Örgütün yaşamı için önemli bir kavram olan örgütsel değişme, örgütün yeni bir düşünce ya da davranış biçimine uyum sağlayıp adapte olmasına denilmektedir (Peker, 1995). Örgütsel değişim konusunda yapılan çalışmalar, değişimi gerçekleştirmeyi insan davranışlarının değişimi, yapısal değişim, teknolojik değişim gibi farklı sebeplere dayandırmıştır (Can,1997, akt: Akoğlan-Kozak, Güçlü, 2003). İlgili literatür incelendiğinde örgütlerde değişim nedeni olarak işgücü yapısı, teknoloji, ekonomik şoklar, sosyal eğilimler, dünya politikaları ve rekabet olmak üzere genelde 6 nedenin belirginleştiği görülmektedir (Özkalp ve Kırel, 2005). Bu nedenler doğrultusunda örgütlerde yapı, politika yürütme ve yönetici davranışları olmak üzere üç tür temel değişiklik söz konusu olmaktadır (Bursalıoğlu, 1982). Değişim süreci içerisinde açık Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 71

3 Türkan Argon ve Nuray Özçelik İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİMİ bir vizyon belirlemeye çalışan pek çok yönetici değişimin neden önemli ve gerekli olduğunu anlamaya çalışmaktadır (Edmonds, 1999; Betts, 1998; Oliver ve Dempster, 2002, akt: Goolnık, 2006). Değişim bazen çok çabuk gerçekleşip farkında olunmadan ilgililer tarafından uyum sağlanırken, bazen dirençlerle karşılaşabilmektedir. Peker (1995) e göre örgütler değişime direnç içindedir ve değişime karşı direnç evrensel bir olgudur. Değişime karşı oluşan dirençler açık olduğunda süreç içinde gerekli önlemleri almak mümkünken; bu durum fark edilemediğinde istenmeyen durumları da beraberinde getirebilmektedir. Örgütlerde çalışanların değişmeye karşı direnç göstermesinin nedenleri altında alışkanlıklar, güvenlik, ekonomik faktörler, bilinmeyen ile ilgili korku, ilgisizlik gibi nedenler başı çekerken (Özkalp ve Kırel, 2005); bunları yetersizlik duygusu, bir şeyler kaybetme korkusu, yanlış anlama, değişimin yaratacağı tehditler, değişimin zorla empoze edilmesi, liderin güven vermemesi, duygusal etmenler gibi nedenler takip etmektedir (Huey, 1995; Tanrıöğen, 1995, akt: Aksoy, 1999). Bunların yanında örgütte gelenek, kadercilik, gurur, tevazu gibi değer ve tutumlarla ilgili kültürel engeller; grup birliği, sürtüşme, çatışma, yetkinin kaynağı ve sosyal yapı özellikleriyle ilgili sosyal engeller ile iletişim problemleri, öğrenme güçlükleri ve psikolojik engeller de değişimi zorlaştırıp üzerinde olumsuz etki yapabilmektedir (Poster, G.M, NewYork, 1962, akt: Bursalıoğlu, 1982). Belirtilen süreç ve faktörlerle ilgili olan örgüt çalışanlarının özellikle değişim süreci başlatıp yönetecek olan yöneticilerin bu doğrultuda değişim basamaklarını çok iyi kavraması ve uygulaması örgüt amaçlarının gerçekleştirilmesi açısından oldukça önemlidir. Toplumların değişmesinde ve gelişmesinde örgütler içerisinde eğitim örgütü ayrıcalıklı ve önemli bir rol üstlenmektedir. Çünkü eğitim örgütleri hem içinde bulundukları çevreyi etkiledikleri gibi çevreden etkilenmekte hem de değişim sürecini gerçekleştirip uygulayacak bireyleri topluma yetiştirip kazandırma işlevini gerçekleştirmektedirler. Bu bakımdan eğitim sistemleri ve okullar yüzyıllardır toplumların ilgi odağı olmuş ve olmaya devam etmektedir. Ulusal ve uluslararası yaşanılan değişim, sosyal ve açık sistem olan eğitim sisteminde kendini çeşitli şekillerde göstermekte, süreç içinde ve dışındaki bireyleri doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir. Özellikle son yıllarda Türkiye de eğitim sisteminde pek çok değişiklik meydana gelmiş ve gelmeye devam etmektedir. Ortaöğretimde kredili sistemden vazgeçilmesi, liselere girişte önce OKS sonra SBS sınavlarının getirilmesi, üniversite sınavlarındaki değişiklikler, yönetici atama yönetmeliğinin sık sık değiştirilmesi, öğretmen atama ve yer değiştirme işlemlerinin internet aracılığı ile yapılmaya başlanılması, eğitim programlarının yapılandırıcı yaklaşım esas alınarak yeniden düzenlenmesi, okuma yazma öğretiminin değiştirilmesi, eğitimde teknolojik gelişmelerden yararlanılması, öğretmenlikte stajer-uzman-başöğretmenlik unvanlarının getirilerek kariyer sisteminin geliştirilmeye çalışılması, milli eğitim sistemi içinde kişisel bilgilerin İLSİS ten internet aracılığı ile takip edilmesi eğitim sistemi içerisinde şu ana kadar yapılan değişikliklerden dikkat çekenleridir. Ayrıca Türkiye deki siyasal iktidar değişikliklerinin eğitim alanını fazlasıyla etkilemesi eğitim politikalarının sürekli değişmesine neden olmakta ve ülkede sürekli bir eğitim politikasının oluşturulmasına da engel olmaktadır. 72 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

4 İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİMİ Türkan Argon ve Nuray Özçelik Oysa, sürekli ve hızlı bir değişimin yaşandığı günümüzde var olan tüm birey ve örgütleriyle Türkiye nin değişime ayak uydurması gereklidir (Ceyhan ve Sumak, 1999). Bu doğrultuda eğitim örgütlerinin temel taşı olan okullarda değişiklik yapmayı düşünen yöneticilerin, kurumlarındaki değişim politikasını çok iyi belirlemesi, kurum içi ve kurum dışı karşılaşabilecekleri kültürel, sosyal, ekonomik vb. engelleri önceden kestirebilmesi ve gerekli önlemleri alabilmesi büyük önem taşımaktadır. Çünkü değişiklik politikasının açıklanması Türk Eğitim Sistemi nde en çok savsaklanan veya gereksiz görülen eylemlerden birisidir (Bursalıoğlu, 1982). Halbuki büyük talepler ve ortaya çıkan yeni problemlerle yüzyüze kalacak olan okullar beklenmektedir. Bu okullar geçmişte olduğu gibi gelecekte de değişimle yüzleşeceklerdir (Coppieters, 2005). Bu durumda yöneticiler kendini geliştirmeli, geçmiş deneyimlerinden yararlandıkları gibi düşünce ve davranışlarını geleceğe doğrultabilen kişiler olmalıdır. Yöneticiler değişimin gerçekleşeceği ortamdaki sorunları belirleyip amaçları tanımlanmalı ve alternatif çözüm yolları geliştirilmelidirler. Bunun için yönetici bir değişim planı hazırlanmalıdır. Bu plan doğrultusunda uygulama süreci periyodik olarak gözden geçirilmeli gerekli değişiklikler yapılmalıdır. Çünkü gelişmelerin devamlı olarak izlenilip denetlenilmesi, olumlu sonuçlara ulaşılabilmesi bakımından gereklidir (Tokat, 1998). Ayrıca değişim süreci önemli uygulamaları kapsıyor ve çalışanları ilgilendiriyorsa örgüt/okul düzeyindeki herkes tarafından mutlaka anlaşılmalıdır (McCormick, 1992; Ridgeway ve Paey, 1995; Kennewell vd., 2000; akt: Tearle, 2004). Bunların yanında okul üyelerinin işbirliği için, yapılan değişikliklerin okulun ve üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamasına dikkat edilmeli, örgütsel değişimle ilgili yapılacak çalışmalar açık ve doğru haberleşmeyle karşılıklı güvene dayandırılmalıdır. Çünkü değişim için gerekli olan öğrenme süreci ancak güven, iletişim ve sosyal sorumluluk anlayışı üzerine kurulabilir (Eliott vd, 2000). Özetle söylemek gerekirse, okul yöneticilerinin yöneticilik rollerinin giderek değiştiği günümüzde, yöneticilerin tam anlamıyla okul lideri olması beklenmektedir. Çünkü okullarda istenen değişimlerin yapılabilmesinde bu durum son derece önemlidir. Eğitimsel değişiklik, teknik bakımdan basit olmakla birlikte sosyal olarak oldukça karmaşıktır (Fullan, 1992). Ayrıca liderliği olmayan bir değişimden beklenen başarı da sağlanamayacaktır (Tekin vd., 2006). Bu bakımdan lider rolünü oynaması gereken okul yöneticisinin bu konuda yeterli bilgi ve beceriye sahip olması, bilimsel çalışmaları takip etmesi, değişimin gerekçelerini, ne zaman-nasıl yapılacağını, olası direnme yollarının neler olduğunu ve bunları engelleme stratejilerini bilmesi gerekmektedir. En önemlisi ise değişimin tek başına gerçekleştirilebilecek bir süreç olmadığının, ancak tarafların katılımıyla kalıcı başarıya ulaşabileceğinin farkında olmasıdır. Bu bakımdan değişim süreci mutlaka, örgütsel değişimle birlikte, personel üzerine de odaklanmalıdır (Bennett vd., 1992). Bu doğrultuda, araştırmanın amacını ilköğretim okullarında görev yapan okul yöneticilerinin değişimi yönetme kapsamında sahip oldukları yeterlikleri, okul yöneticileri ve öğretmenlerin algılarına göre belirlenmesi oluşturmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için yönetici ve öğretmen algılarına göre ilköğretim okulu yöneticilerinin değişim yönetimi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 73

5 Türkan Argon ve Nuray Özçelik İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİMİ yeterliklerinin düzeyi belirlenmeye çalışılmış, yönetici ve öğretmen görüşlerinde cinsiyet ve görev değişkenlerine göre anlamlı bir fark olup olmadığı tespit edilmiştir. 2. YÖNTEM Tarama modelinde olan araştırmanın evrenini Ankara ili Mamak ilçesinde bulunan 93 ilköğretim okulunda görev yapan 195 okul yöneticisi (93 okul müdürü, 98 müdür yardımcısı) ve 2304 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında yöneticilerin tamamına ulaşılmış, öğretmenlerde ise örneklem alma yoluna gidilerek 356 öğretmene ölçek uygulanmıştır. (Evren 2500 e kadar ise, örneklem 356 olmaktadır, Anderson, 1990, akt: Balcı, 2006). Çalışma grubuna, M. Ak (2006) tarafından geliştirilen İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Değişimi Yönetme Yeterlikleri adlı ölçek uygulanmıştır. Ölçek, yöneticilere ve öğretmenlere uygulanmak üzere 2 türde hazırlanmıştır. Okulda Değişim İhtiyacını Belirleme, Okulu Değişim Sürecine Hazırlama, Okulda Değişim Uygulama ve Değişimi Değerlendirme olmak üzere toplam 4 boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin geçerlik güvenirlik çalışmaları araştırmacı tarafından yapılmış, tüm maddeler için faktör yük değeri.45 in üzerinde çıkmıştır. Güvenirlik çalışmaları için hesaplanan Cronbach Alpha iç tutarlık sayıları Okulda değişim ihtiyacını belirleme boyutunda.93, Okulu değişim sürecine hazırlama boyutunda.98, Okulda değişimi uygulama boyutunda.98, Değişimi değerlendirme boyutunda ise.93 olarak tespit edilmiştir. Bu araştırmada ise tüm boyutlar için hesaplanan Cronbach Alpha iç tutarlık sayısı.94 tür. Verilerin çözümlenmesinde SPSS istatistik paket programı kullanılmıştır. İlköğretim okul yöneticilerinin değişimi yönetme yeterliklerini değerlendirmede aritmetik ortalama ve standart sapmaları hesaplanmıştır. Görev ve cinsiyet değişkenlerine bağlı olarak anlamlı bir farklılığın olup olmadığını belirlemek amacıyla t-testi uygulanmıştır. Grup ortalama puanları arasındaki farkların test edilmesinde 0.05 anlamlılık düzeyi esas alınmıştır. Ölçekte, 5-Pek çok, 4-Çok, 3-Orta, 2-Az, 1-Hiç seçeneklerinden oluşan, 5 li Likert derecelendirme ölçeği kullanılmıştır. Ağırlıklı ortalama puanlarının derecelendirilmesi ve yorumlanması için, (pek çok), (çok), (orta), (az), (hiç) aralıkları kullanılmıştır. Ölçek, araştırma kapsamına alınan ilköğretim kurumlarına internet aracılığı ile gönderilmiştir ve toplanılmıştır. 3. BULGULAR VE YORUM Araştırma bulguları ölçekteki boyutlar esas alınarak, her bir boyutta en yüksek ve en düşük olarak belirlenen yeterlik alanları doğrultusunda sunulmuştur. Cinsiyet değişkeninde öğretmenler arasındaki farklılık incelenmiş, okul yöneticilerine yer verilmemiştir. Bu durumun sebebi bayan okul müdürü sayısının 5 olmasıdır Okulda Değişim İhtiyacını Belirleme Boyutu 74 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

6 İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİMİ Türkan Argon ve Nuray Özçelik M Tablo 1. Okulda Değişim İhtiyacını Belirleme Boyutuna Ait Betimsel İstatistikler Yönetici Öğretmen Toplam Okulda Değişim İhtiyacını Belirleme 1 Dünyada meydana gelen değişmeler karşısında okulun görev ve işlevlerini yeniden tanımlar. 3,7 6 2 Toplumun okuldan beklentilerini sürekli değerlendirir. 4,0 1 3 Sürekli toplantılar yaparak toplumun, öğrenci ve velilerin 3,5 beklenti ve isteklerini belirler. 6 4 Dünyada meydana gelen teknolojik ve sosyo-ekonomik 3,7 gelişmelerin eğitim-öğretime ne yönde etki edeceğini 9 belirler. 5 Okulun işleyişini sürekli kontrol eder, varsa problemleri 4,2 ortaya çıkarmaya çalışır. 6 6 Okul üyeleriyle(öğretmen, öğrenci, veli ve diğer personel) 3,8 sürekli toplantılar yaparak eğitim öğretimi etkin kılma 5 konusunda görüş ve fikirlerini alır. 7 Değişimin okullar için önemini ve gereğini tüm okul üyelerine 3,9 (öğretmen,öğrenci,veli ve diğer personel) açık- net bir 5 biçimde anlatır. 8 Okul üyelerinin değişim baskılarına karşı duyarlı hale 3,8 gelmesini sağlar. 5 9 Okul üyelerine eğitim alanında meydana gelen değişmeleri 3,9 açık ve net bir biçimde anlatır. 8 TOPLAM 3,8 9 0,975 2,9 0,962 3, ,928 1,008 0,811 0,775 1,115 0,982 0,85 0,863 ÇOK 3,1 3,3 0, ,9 3,0 0, ,7 2,9 1, ,5 3,7 0, ,2 3,3 0, ,2 3,3 1, ,1 3,2 0, ,4 3,5 1, ,1 ORTA 3, ,015 0,953 0,998 1,113 0,896 1,099 1,182 1,011 1,177 ORTA Tablo 1 incelendiğinde Okulda Değişim İhtiyacını Belirleme Boyutu nda yönetici görüşlerine ait ortalamalar incelendiğinde birbirine yakın değerler taşıdığı görülmektedir. Yönetici görüşlerine göre en düşük değer =3.56 ile çok düzeyinde sürekli toplantılar yaparak toplumun, öğrenci ve velilerin beklenti ve isteklerini belirleme maddesidir. Değişim ihtiyacını belirlemede çalışanların katılımı ihtiyaçları belirlemede isabetliliği artırdığı gibi, değişim strateji ve misyonunun benimsenmesini de kolaylaştırabilmektedir. Diğer yandan etkili bir yönetici zaman zaman okul personeliyle bir araya gelerek karşılıklı fikir alışverişinde bulunup bilgi, beceri ve deneyimlerini paylaşmalıdır. Bu tip toplantılar okul içindeki problemlerin tespit edilip, çözülmesi yolunda stratejiler geliştirmek için de ideal durumlardır. Diğer yandan değişime karşı olabilecek direnci azaltmanın, öğretmenleri değişim sürecine katmanın da en ideal yoludur. Çünkü toplantılarda yetersiz ve eksik bilgiler giderilip, ön yargılar kaldırılabilmektedir. Ayrıca çalışanların fikirlerine başvurulup, önemsendiklerini hietmeleri motivasyonlarını artırıp, beklenmedik başarılara bile ulaştırabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında araştırma kapsamındaki Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 75

7 Türkan Argon ve Nuray Özçelik İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİMİ yöneticilerin bu maddeye ilişkin ortalamalarının çok düzeyinde çıkması yöneticinin bu tip toplantılara gereken önemi yeteri kadar vermediklerini göstermektedir. Yönetici görüşlerine göre en yüksek değer ise =4.26 ile pek çok düzeyine karşılık gelen okulun işleyişini sürekli kontrol edip varsa problemleri ortaya çıkarmaya çalışma maddesi ile =4.01 ile çok düzeyinde toplumun okuldan beklentilerini sürekli değerlendirme maddelerindedir. Okulda değişim ihtiyacını belirlemede mevcut durumun incelenip, problemlerin ortaya konulması gerekmektedir. Bu sayede yönetici mevcut durumun yetersizliğini ve değişimin gerekliliğini ortaya koyarak hem değişimin diğer aşamaları için hazırlık yapmış olacak hem de okul çalışanlarını ikna edebilecektir. Diğer yandan okullar toplumda oluşan sosyal, politik, kültürel, siyasal, teknolojik ve yönetsel değişikliklerden çabuk etkilenirler. Toplumsal yaşamda meydana gelen bu türden değişmeler eğitim siteminin değişmesini zorunlu kılmaktadır. Ayrıca okullar içinde bulunduğu çevreden etkilendiği gibi toplumsal değişime de katkıda bulunurlar (Çelik, 1994). Bu açıdan bakıldığında okul yöneticilerinin toplumsal yapı ve çevreye ilişkin kapsamlı bilgi sahibi olarak eğitim sistemi ve okul yönetimini etkileyen çevresel dinamiklerden de haberdar olması rollerini etkili bir şekilde gerçekleştirmelerinde oldukça önemlidir. Araştırma kapsamındaki yöneticiler her iki duruma da yüksek düzeyde önem vermektedirler. Öğretmen görüşlerine göre ise Okulda Değişim İhtiyacını Belirleme Boyutu nda yöneticilerin en az sahip olduğu yeterlik dünyada meydana gelen teknolojik ve sosyo-ekonomik gelişmelerin eğitim-öğretime etkisinin yönünü belirlemedir ( =2,70). Bu maddede öğretmenler yöneticilerini orta düzeyde yeterli görmektedirler. Ak (2006) ın araştırmasında da hem yönetici hem öğretmen görüşlerine göre yöneticilerin en az sahip olduğu yeterlik aynı maddedir. Bu yönüyle her iki çalışma benzerlik taşımaktadır. Değişimin içeriği ve süreci göz önüne alındığında sadece toplumsal anlamda değil dünyadaki değişim trendlerini ve etkilerini izlemek ve değerlendirmek gerekmektedir. Aksi takdirde değişimi algılamakta ve uyum göstermekte gecikerek, rekabet yarışının dışında kalınabilir. Öğretmen görüşlerine göre yöneticilerin en yüksek düzeyde sahip olduğu yeterlik düzeyi ise yöneticilerin kendilerini pek çok düzeyinde yeterli gördükleri okulun işleyişini sürekli kontrol edip varsa problemleri ortaya çıkarmaya çalışma maddesidir ( =3,58). Bu durumda hem yöneticiler hem de öğretmenler bu konuya önem verildiğini belirtmektedirler. Okulda Değişim İhtiyacını Belirleme boyutu genel olarak değerlendirildiğinde yöneticiler kendilerini çok düzeyinde ( =3,89) yeterli görürlerken, öğretmenler ise yöneticilerin orta düzeyde ( =3,15) yeterli olduklarını düşünmektedirler. Okulda değişim yönetimi açısından, değişim ihtiyacını belirleme ilk süreçtir. Bu süreçte mevcut durumun tespit edilerek yapılacak olan değişime hazırlıkta yönetici yeterlilikleri oldukça önemlidir. Çünkü yöneticiler, bu süreçte kurum ve ihtiyaçları doğru olarak saptayıp ortaya koymazlarsa sonraki süreçler bu durumdan büyük oranda olumsuz etkilenecektir. Bu bulgulara dayalı olarak yönetici algılarının öğretmenlerin algılarından daha yüksek düzeyde olduğu anlaşılmaktadır. Benzer sonuç Ak 76 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

8 İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİMİ Türkan Argon ve Nuray Özçelik (2006) ın yaptığı araştırmada da elde edilmiştir. Ayrıca Helvacı (2004) nın yaptığı araştırmada da değişim gereksinimi belirleme ve değişim gereksinimi duygusu yaratma boyutunda yönetici ve öğretmen algılarına göre okul yöneticileri çok düzeyinde yeterli görülmüştür. Md Okulu Değişim Sürecine Hazırlama Boyutu: Tablo 2. Okulu Değişim Sürecine Hazırlama Boyutuna Ait Betimsel İstatistikler Yönetici Öğretmen Toplam Okulu Değişim Sürecine Hazırlama 10 Değişimin gerekliliğini, okul ortamındaki tüm 3,89 0,881 3,24 1,068 3,37 1,065 üyelerle birlikte gerekçeleri ile ortaya koyar Bütün okul üyelerinde değişime gereksinim duygusu oluşturur. 3,92 0,821 3,04 0,877 3,21 0,933 Değişimdeki amaçları okul üyeleriyle birlikte belirler. 3,85 0,85 3,09 1,02 3,24 1,034 Değişim ile ulaşılmak istenen noktayı açık ve net bir şekilde tanımlar. 3,99 0,819 3,19 1,04 3,35 1,049 Değişim çabalarını yönlendirebilecek bir değişim vizyonu geliştirir. 3,89 0,805 3,11 0,985 3,26 1,001 Okul üyeleri ile birlikte, uygulanabilir bir değişim modeli(projesi) geliştirir. 3,78 0,788 3,15 0,903 3,27 0,915 Değişime geçişin ne zaman ve nasıl başlatılacağını belirler. 3,77 0,973 3,21 1,028 3,32 1,041 Okulda değişimin hangi alanlarda meydana geleceğini (teknolojik, fiziksel, program, öğretim süreci vb.) belirler. 3,96 0,837 3,21 1,083 3,36 1,08 Okulda ne düzeyde bir değişimin (köklü bir değişiklik mi yoksa kısmi bir değişiklik mi?) gerekli olduğuna okul üyeleri ile birlikte karar 3,94 0,861 3,15 0,843 3,31 0,902 verir. Değişimin sağlayacağı yararların herkes tarafından anlaşılmasını sağlar. 3,99 0,869 3,22 1,058 3,37 1,068 Değişim için yetki ve sorumlulukları üstlenecek kişileri belirler. 4,13 0,866 3,34 1,013 3,5 1,033 Okulda değişim sürecinde yer alan tüm üyelere güven ve destek verir. 4,15 0,825 3,29 1,026 3,46 1,046 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 77

9 Türkan Argon ve Nuray Özçelik İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİMİ Değişimin nasıl gerçekleşeceğini okul 4,09 0,745 3,26 0,974 3,43 0,989 üyelerine etkili biçimde iletir. Değişim için okul üyelerinin desteğini almaya çalışır. 4,16 0,734 3,26 1,151 3,44 1,138 Ortak bir değişim gereksinimi duygusu geliştirmek için okulun bütün üyeleriyle etkili 3,97 0,831 3,26 1,174 3,4 1,149 bir iletişim kurar. Okul üyelerini değişim için duygusal bakımdan hazırlamaya çalışır. 4,06 0,887 2,96 0,962 3,16 1,034 Değişimin okul üyeleri üzerinde ne gibi etkiler yaratacağını önceden kestirmeye çalışır. 4,09 0,685 3,05 0,936 3,26 1,155 Değişim olayının temelinde her zaman insan olduğunu göz önünde bulundurur. 4,25 0,812 3,29 1,155 3,48 1,161 Gerçekleştirmek istediği değişikliklere yalnız kendi açısından değil başkalarının açılarından 4,27 1,139 3,18 0,706 3,39 1,153 da bakar. Değişimin toplumun beklenti ve gereksinimlerini karşılayıp karşılayamayacağını değerlendirir. 4,08 0,846 3,21 0,865 3,38 0,928 Okul üyelerinde değişim için gerekli bilgi, tutum ve beceriyi kazandırmaya çalışır. 4,03 0,736 3,13 0,893 3,31 0,936 Okul üyelerine, değişimin sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için eğitim imkânları sağlar 3,97 0,869 3,08 0,911 3,26 0,968 (Hizmet-içi eğitim kursları gibi). Okul üyelerinin değişime karşı hazır olup olmadığını değerlendirir. 4,06 0,93 2,88 0,769 3,12 1,015 Okul üyelerinin değişim süreci sonunda sahip olmaları gereken yeni bilgi, beceri ve tutumları 3,88 0,823 2,99 0,854 3,16 0,919 belirler. 34 Değişim için gerekli bütçeyi hazırlar. 3,56 1,155 2,88 0,848 3,01 0, Değişime destek olacak kaynakları (araç, gereç,para gibi) hazırlar. 3,54 1,08 3,07 0,729 3,16 0,83 36 Merkezi yerel yönetim ve diğer sosyal kurumlardan okuldaki değişim süreci için 4,02 0,899 3,37 0,904 3,5 0,938 destek sağlamaya çalışır. 37 Değişime engel oluşturan olası etkenleri belirler. 3,84 0,867 3,03 0,799 3,19 0, Değişimi kolaylaştıran olası etkenleri belirler. 4,09 0,654 2,89 0,78 3,13 0, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

10 İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİMİ Türkan Argon ve Nuray Özçelik 39 Değişime karşı oluşabilecek direnişin nedenlerini belirler. 4,01 0,779 2,93 0,915 3,14 0, Direnişleri giderme stratejilerini belirler. 4,17 0,724 3,15 0,906 3,35 0,963 TOPLAM 3,97 ÇOK 3,13 ORTA 3,29 ORT A Tablo 2 incelendiğinde Okulu Değişim Sürecine Hazırlama boyutunda yönetici algılarının birbirine yakın olduğu görülmektedir. Yöneticilere göre en yüksek belirlenen yeterlik alanı pek çok düzeylerine karşılık gelen = 4,27 ile gerçekleştirmek istediği değişikliklere yalnız kendi açısından değil başkalarının açılarından da bakma ve = 4,25 ile değişim olayının temelinde her zaman insan olduğunu göz önünde bulundurmadır. Bu maddeleri = 4,17 ile çok düzeylerinde direnişleri giderme stratejilerini belirleme ve = 4,16 ile değişim için okul üyelerinin desteğini almaya çalışma maddeleri izlemektedir. Bugün gerek özel gerekse kamu sektöründeki örgütler rekabet süreciyle başa çıkabilmek ve varlıklarını etkili bir şekilde devam ettirebilmek için bireysel kaliteye çok önem vermektedirler. Çünkü değişim sürecine örgütün uyum sağlayabilmesi ve başarı ile gerçekleştirebilmesi için insan faktörü en dinamik kaynaktır. Bu açıdan değerlendirildiğinde yöneticiler okulda insan faktörüne en üst düzeyde önem verdiklerini ortalamalar ile göstermişlerdir. Örgütü değişime uydurma ve gerçekçi bir süreç içerisinde değişimi yönetmek için işbirliği ve aktif çaba ile mutlak bir örgütsel katılım gereklidir. Yöneticilerin okullarda değişimi etkileyebilecek direnç kaynaklarıyla bunlara karşı uygulayacağı yaklaşım ve stratejileri de belirlemesi gerekmektedir. Örneğin okul personeli, değişim sürecinde okulda alınan kararlara dahil edilmemişlerse bunu hiettiklerinde değişimi empoze gibi algılayabilirler ve direnç gösterebilirler. Bu durumda okul yöneticisinin değişim ihtiyacının ortak olarak algılanmasını sağlamasının oldukça önem taşıdığı söylenebilir. Ya da değişime etkide bulunabilecek kişileri ve etkilerini baştan belirleyerek, gerekli önlemleri almalıdırlar. Helvacı (2005) ve Başaran (1992) değişime olan direnci azaltmak için eğitim, katılımı sağlama, iletişim ve ödüllendirme sistemlerini önerirken; Lunenburg ve Ornstein (akt: Çınar, 2000) ise bu direnci azaltmak için etkili iletişim, değişmeyi kolaylaştırıcı destek, başarıyı ödüllendirme, planlama ve gerektiğinde zorlama tekniklerinin kullanılabileceğini belirtmektedirler. Yönetici algılarına göre en düşük düzeyde belirlenen yeterlik alanı ise çok düzeylerine karşılık gelen =3,54 ile değişime destek olacak kaynakları (araç, gereç, para gibi) hazırlama ve =3,56 ile değişim için gerekli bütçeyi hazırlama maddeleridir. Bu durumun sebebi Türkiye de okulların merkezi yönetimle alınan kararlar doğrultusunda yönetilmesi olabilir. Çünkü okul yöneticileri Bakanlığın aldığı kararlar doğrultusunda okula ayrılan kaynak ve bütçeyi kullanmakta, bu konuda çok fazla etkide bulunamamaktadırlar. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 79

11 Türkan Argon ve Nuray Özçelik İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİMİ Öğretmen algılarına göre ise yöneticilerin en yüksek düzeyde görüldükleri yeterlik alanı orta düzeye karşılık gelen =3.37 ile merkezi yerel yönetim ve diğer sosyal kurumlardan okuldaki değişim süreci için destek sağlamaya çalışma ve =3.34 ile değişim için yetki ve sorumlulukları üstlenecek kişileri belirleme maddeleridir. Yöneticiler her iki maddede de kendilerini yeterli görürken, öğretmenlerin yöneticileri ile aynı düşüncede olmadığı anlaşılmaktadır. Öğretmenlere göre en düşük olarak belirlenen yeterlik alanları ise =2,88 ile okul üyelerinin değişime karşı hazır olup olmadığını değerlendirme ve değişim için gerekli bütçeyi hazırlama maddeleridir. Halbuki okul personelinin değişim konusundaki isteği ve gayreti ne kadar büyük olursa, değişim de o oranda başarılı olacaktır. Bu açıdan değerlendirildiğinde araştırma kapsamındaki öğretmenler, yöneticilerinin değişime hazırlıklı olup olmama konusunda çalışanlarını değerlendirmelerinde orta düzeyde yeterli olduklarını düşünmektedirler. Bu durumda çalışan desteğini almadan önce, değişime hazır olup olmadıklarının belirlenmesi değişim süreci açısından oldukça önemli olduğu belirtilebilir. Görüldüğü gibi, önceki boyutta olduğu gibi yöneticiler kendilerini tüm yeterlik alanlarında çok düzeyinde yeterli görürken, öğretmenler onların orta düzeyde yeterli olduklarını düşünmektedirler. Yine bu bulgular, Okulu Değişim Sürecine Hazırlama boyutunda yönetici algılarının, öğretmenlerin algılarından yüksek olduğunu göstermektedir. Örneğin yöneticiler, gerçekleştirmek istediği değişikliklere sadece kendi açılarından değil diğerlerinin açılarından da baktıklarını düşünürlerken; öğretmenlerin yöneticilerini, okul üyelerinin değişime karşı hazır olup olmadığını değerlendirme yeterliğinde orta düzeyde yeterli görmeleri, bu konuda aynı düşünmediklerini göstermektedir. Ak (2006) ın araştırmasındaki Okulu Değişim Sürecine Hazırlama boyutundaki yönetici yeterlilikleri açısından elde edilen sonuçlar, bu araştırma sonuçlarıyla paralellik göstermektedir. 80 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

12 İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİMİ Türkan Argon ve Nuray Özçelik M Okulda Değişimi Uygulama Boyutu: Tablo 3. Okulda Değişimi Uygulama Boyutuna Ait Betimsel İstatistikler Yönetici Öğretmen Toplam Okulda Değişimi Uygulama Değişim sürecinde personeli yönlendirebilecek bilgi ve beceriye sahip olur. Değişimi yönlendirecek değişim vizyonunu okulun bütün birimlerine iletir. Değişimi uygularken güçlükleri aşmaları için okul üyeleriyle sürekli iletişim kurar. Okul üyelerinin değişimin uygulanması sürecine etkin bir biçimde katılımlarını sağlar. Değişimi uygularken,okul üyelerinin inanç ve değerlerine gerekli önemi gösterir. Değişimi uygularken okul üyelerinin motivasyonlarını sürekli artırmaya çalışır. Değişime karşı isteksiz olan okul üyeleri için teşvik edici ödüller kullanır. Okul üyelerini etkilemek için örnek davranışlar sergilemeye özen gösterir. Değişimi uygularken okul üyeleri arasında karşılıklı destek ve güven duygusu oluşturmaya çalışır. Değişim sürecinin kişiler üzerinde duygusal etkiler yaratacağını sürekli göz önünde bulundurur. Değişimi uygulama sürecinde takım yaklaşımı ortaya koyar. Okuldaki bütün üyelerin işbirliği içinde hareket etmesini sağlar. Değişim sürecini kontrol amaçlı düzenli ve etkili toplantılar yapar. Değişim sürecinde yer alan personelin performanslarını düzenli ve etkili bir biçimde değerlendirir. 4,13 0,733 3,25 1,072 3,43 1,071 4,08 0,71 3,31 0,984 3,46 0,985 4,18 0,684 3,10 0,986 3,31 1,027 4,11 0,691 3,07 0,834 3,27 0,906 4,20 0,693 3,24 0,961 3,43 0,991 4,20 0,662 3,17 1,067 3,37 1,08 4,04 0,784 2,74 0,989 2,99 1,083 4,20 0,78 3,29 1,062 3,47 1,075 4,28 0,724 3,13 0,975 3,36 1,037 4,02 0,714 3,20 0,895 3,36 0,921 4,23 0,75 2,99 1,054 3,24 1,116 4,01 0,792 3,08 0,957 3,26 0,998 4,01 0,792 2,97 0,896 3,17 0,969 4,06 0,712 3,10 0,82 3,29 0,886 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 81

13 Türkan Argon ve Nuray Özçelik İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİMİ Değişimi planlanan zamanda gerçekleştirmek için plan zaman çizelgesine mümkün olduğunca bağlı kalmaya çalışır. 4,11 0,707 3,03 0,958 3,24 1,009 Değişimin gereğinden hızlı bir biçimde gerçekleşmesi için zorlamalarda bulunmaz. 3,76 1,118 3,09 0,742 3,22 0,87 Değişime karşı oluşan direnişleri uygun stratejilerle giderir. 3,92 0,808 2,97 0,927 3,15 0,979 Değişimin beklenmedik sonuçlar doğurabileceğini göz önünde bulundurur ve 4,00 0,786 2,80 0,782 3,04 0,915 hazırlıklı olur. Değişimi uygularken risk almaktan çekinmez. 3,86 0,93 2,94 1,079 3,12 1,113 Değişimi uygularken engeller ve başarısızlıklar karşısında cesareti kırılmaz. 3,85 1,021 2,88 0,885 3,07 0,99 Değişim sonucu oluşan yeni yapıyı çeşitli etkinliklerle canlı tutmaya gayret eder. 4,08 0,694 3,05 1,028 3,26 1,054 Değişim sonucu meydana gelen yeni oluşumun, okul yapısına iyice yerleşmesini 4,16 0,704 3,30 0,947 3,47 0,966 sağlar. ORT TOPLAM 4,06 ÇOK 3,07 ORTA 3,27 A Yöneticilere göre en yüksek olarak görülen yeterlik alanı =4,28 ile pek çok düzeyine karşılık gelen değişimi uygularken okul üyeleri arasında karşılıklı destek ve güven duygusu oluşturmaya çalışmadır. Bu maddeyi =4,20 ortalama ile, değişimi uygularken okul üyelerinin inanç ve değerlerine gerekli önemi gösterme, motivasyonlarını sürekli artırmaya çalışma ve onları etkilemek için örnek davranışlar sergilemeye özen gösterme maddeleri takip etmektedir. Etkili yöneticilerin ve liderlerin sahip olması gereken önemli niteliklerden birisi de güvendir (Tschannen-Moran, 2003). Güven aynı zamanda örgütlerin yaşamasında ve vizyonlarını gerçekleştirmesinde önemli bir yere sahip (Rosen, 1998) olduğu gibi, örgütte ilişkileri bir arada tutma görevini de yerine getirmektedir. Destek ve güven duygusu okulda uyumu sağladığı gibi motivasyonu da artıracaktır. Örgüt üyelerinin sahip olduğu değerler, inançlar ve paylaştıkları etkinlikler örgüt kültürünün önemli öğeleridir. Yönetici ve çalışanlar arasında değer, amaç ve ideallerde bağlılık ve işbirliği ise örgütte takım ruhunun temellerini oluşturmaktadır. Değişimin gerçekleştirilebilmesi içinse örgütün kültür yapısının dikkate alınarak iyi incelenmesi gerekmektedir. Değişim sürecinde üst yönetim etkin olduğu gibi değişime inandığını davranışlarıyla gösterip, çalışanlarına model olmalıdır. Yönetici algılarına göre en düşük olarak belirlenen yeterlik alanı ise =3,76 ile değişimin gereğinden hızlı bir biçimde gerçekleşmesi için zorlamalarda bulunmama maddesidir. Eğitimde değişim sürecine başta 82 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

14 İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİMİ Türkan Argon ve Nuray Özçelik öğretmenler olmak üzere tüm çalışanların katılımı önemlidir (Erdoğan, 2002; Boztaş, 2007). Çünkü değişim zorlamalarla gerçekleştiğinde, çalışanın gönülsüz olduğu durumlarda uygulanması oldukça zordur (Jagar, 2001). Öğretmenlere göre yöneticilerin en yüksek olarak algılanan yeterlik alanları = 3,31 ile değişimi yönlendirecek değişim vizyonunu okulun bütün birimlerine iletme ve = 3,30 ile değişim sonucu meydana gelen yeni oluşumun okul yapısına iyice yerleşmesini sağlama maddeleridir. Değişimin kabul görmesinin en iyi yolu onun tüm çalışanlar tarafından kabul edilmesi ve örgüt içinde yayılmasını sağlamaktır. Araştırma kapsamındaki yöneticiler öğretmen görüşlerine göre bu yeterliliğe orta düzeyde sahiptir. Öğretmenlere göre en düşük olarak algılanan yeterlik alanı =2,74 değişime karşı isteksiz olan okul üyeleri için teşvik edici ödüller kullanmadır. Bu durumda öğretmen görüşlerinden yöneticilerin okulda değişimi teşvik edici ödüller kullanma yeterliliğine orta düzeyde sahip olduğu anlaşılmaktadır. Yani yöneticiler istenilen düzeyde ödül kullanmamaktadırlar. Halbuki ödül kullanma stratejisi örgütte sadece isteksiz çalışanlara yönelik değil, çalışanların tamamına yönelik olmalı ve kullanılmalıdır. Çünkü ödül, çalışanları teşvik edip motivasyonlarını artırabileceği gibi aynı zamanda ortaya çıkabilecek direnmeleri de engelleyebilecek güce sahiptir. Okulda değişimi uygulama boyutunda da diğer iki boyutta olduğu gibi yöneticiler kendilerini tüm yeterlik alanlarında çok düzeyinde yeterli görürken, öğretmenler onların orta düzeyde yeterli olduklarını düşünmektedirler. Bu bulgular, Okulu Değişim Sürecine Hazırlama boyutunda yönetici algılarının, öğretmenlerin algılarından yüksek olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan bu sonuçlar, Ak (2006) ın araştırma sonuçları ile benzerlik göstermektedir Okulda Değişimi Değerlendirme Boyutu: Tablo 4. Okulda Değişimi Değerlendirme Boyutuna Ait Betimsel İstatistikler M Okulda Değişimi Değerlendirme Değişimin, okulun çevresi üzerinde yaptığı etkileri 63 değerlendirir. Değişimin eğitim sistemi üzerinde yaptığı etkileri 64 değerlendirir. Değişimin okul üyeleri (öğretmen,öğrenci,veli) üzerinde 65 yaptığı etkileri değerlendirir. Değişim sürecinin her aşamasında öğretmenlerin ve 66 değişim sürecine katılan diğer okul üyelerinin görüşlerini değerlendirir. Değişimin devam etmesi ya da etmemesi konusunda 67 değerlendirmeler yapar. TOPLAM 4,0 8 4,0 7 4,1 2 4,1 5 4,1 4 4,1 1 Yönetici Öğretmen Toplam 0,679 0,718 0,682 0,729 0,694 ÇOK 3,1 3 3,1 1 3,2 8 3,1 4 3,2 2 3,1 7 1,084 3,3 2 1,085 1,003 3,3 1,028 1,045 3,4 4 1,039 1,056 3,3 4 1,077 1,031 3,4 1,04 ORTA 3,3 5 ORTA Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 83

15 Türkan Argon ve Nuray Özçelik İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİMİ Tablo 4 incelendiğinde yönetici algılarına göre Okulda Değişimi Değerlendirme boyutunda en düşük yeterlik düzeyi =4,07 ile değişimin eğitim sistemi üzerindeki yaptığı etkileri değerlendirme maddesi, en yüksek yeterlik düzeyi ise =4,15 ile değişim sürecinin her aşamasında öğretmenlerin ve değişim sürecine katılan diğer okul üyelerinin görüşlerini değerlendirme ve =4,14 ile değişimin devam etmesi ya da etmemesi konusunda değerlendirmeler yapma maddelerindedir. Bu boyutta öğretmen algılarına göre yöneticiler en düşük olarak =3,11 ile değişimin eğitim sistemi üzerinde yaptığı etkileri değerlendirme yeterliliğine sahipken, en yüksek olarak =3,28 ile değişimin okul üyeleri (öğretmen, öğrenci, veli) üzerinde yaptığı etkileri değerlendirme yeterliliğine sahiptirler. Yani öğretmenler yöneticilerinin Okulda Değişimi Değerlendirme boyutunda orta düzeyde yeterli olduklarını düşünmektedirler. Bu bulgular, diğer bütün boyutlarda olduğu gibi bu boyutta da yönetici algılarının, öğretmenlerin algılarından yüksek olduğunu göstermektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde bu boyutta da yöneticiler kendilerini çok düzeyinde yeterli görürken; öğretmenler yöneticilerin yeterliliklerinin orta düzeyde olduğunu düşünmektedirler. Öğretmen ve yönetici görüşleri birbirinden farklıdır. Yöneticilerin bütün boyutlarda kendilerini olumlu düzeyde yeterli görmesinin bir sebebi de kişinin kendisini olduğundan iyi görme isteği olabileceği göz önüne alınmalıdır Öğretmenlerin Cinsiyet Değişkenine Göre Okul Yöneticilerinin Değişim Yönetimi Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi Tablo 5. Öğretmenlerin Cinsiyet Değişkenine Göre t-testi Sonuçları Boyutlar Cinsiyet N Sd t p Değişim İhtiyacını Erkek 175 2,62 0,808 Belirleme Kadın 214 3,58 0,660 Değişim Sürecine Erkek 175 2,74 0,692 Hazırlama Kadın 214 3,45 0,664 Değişimi Uygulama Erkek 175 2,72 0,736 Kadın 214 3,37 0,676 Değişimi Değerlendirme Erkek 175 2,72 0,774 Kadın 214 3,53 0, , , , , Tablo 5 incelendiğinde cinsiyet değişkenine göre, bütün boyutlarda kadın ve erkek öğretmenlerin görüşleri arasında.05 düzeyinde anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (p<.05). Boyutlara bakıldığında erkek öğretmenlerin aritmetik ortalaması Değişim İhtiyacını Belirleme boyutunda =2,62, Değişim Sürecine Hazırlama boyutunda =2,74, Değişimi 84 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

16 İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİMİ Türkan Argon ve Nuray Özçelik Değerlendirme boyutunda =2,72, buna karşılık kadın öğretmenlerin ortalamalarının bu boyutlarda sırasıyla =3,58; =3,45; =3,53 olarak hesaplanmıştır. Buna göre üç boyutta da erkek öğretmenler yöneticilerini orta düzeyde yeterli görürken, kadın öğretmenler çok düzeyinde yeterli görmektedir. Değişimi Uygulama boyutunda ise erkek öğretmenlerin aritmetik ortalaması =2,72, kadın öğretmenlerin aritmetik ortalaması ise =3,37 olarak hesaplanmıştır. Değişimi uygulama boyutunda hem erkek hem de kadın öğretmenler yöneticilerini orta düzeyde yeterli görmektedirler. Görüldüğü gibi cinsiyet değişkenine tüm alt boyutlarda yönetici yeterliliklerine ait erkek öğretmenlerin algıları orta düzeyinde çıkmış iken bayan öğretmenlerin algıları sadece 3. alt boyutta orta düzeyinde, diğer tüm alt boyutlarda ise çok düzeyinde çıkmıştır Görev Değişkenine Göre Okul Yöneticilerinin Değişim Yönetimi Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi Tablo 6. Görev Değişkenine Göre t-testi Sonuçları Boyutlar Görev N Sd t p Değişim İhtiyacını Öğretmen 38 3,15 0, , Belirleme Yönetici ,89 0,69 Değişim Sürecine Öğretmen 38 3,13, , Hazırlama Yönetici ,97 0,62 Değişimi Uygulama Öğretmen 38 3,07 0, , Yönetici ,06 0,59 Değişimi Değerlendirme Öğretmen 38 3,17 0, , Yönetici ,11 0,632 Tablo 6 incelendiğinde görev değişkenine göre, bütün boyutlarda öğretmen ve yönetici görüşleri arasında.05 düzeyinde anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (p<.05). Görev değişkenine göre ortalamalar incelendiğinde yöneticilerin Değişim İhtiyacını Belirleme boyutunda =3,89; Değişim Sürecine Hazırlama boyutunda =3,97; Değişimi Uygulama boyutunda =4,06; Değişimi Değerlendirme boyutunda ise =4,11 ortalamaya sahip olduğu, buna karşılık öğretmenlerde ortalamaların bu boyutlarda sırasıyla =3,15, =3,13, =3,07 ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 85

17 Türkan Argon ve Nuray Özçelik İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİMİ =3,17 olduğu tespit edilmiştir. Buna göre dört alt boyutta da yöneticiler kendilerini çok düzeyinde yeterli görürken; öğretmenler ise yöneticilerinin bu boyutlardaki yeterliklerini orta düzeyde olduğunu düşünmektedirler. 4. SONUÇ VE ÖNERİLER İlköğretim Okul Yöneticilerinin değişimi yönetme konusunda yeterlik düzeyleri; Okulda Değişim İhtiyacını Belirleme, Okulu Değişim Sürecine Hazırlama, Okulda Değişimi Uygulama ve Okulda Değişimi Değerlendirme boyutlarının tamamında ilköğretim okulu yöneticileri algılarına göre çok, öğretmenlerinin algılarına göre orta düzeyde yeterlidir. Cinsiyet değişkenine göre; ilköğretim okulu yöneticilerinin değişimi yönetme yeterlilik düzeyine ilişkin erkek ve kadın öğretmen görüşleri tüm boyutlarda anlamlı farklılık göstermektedir. Bütün boyutlarda erkek öğretmenler yöneticilerini orta düzeyde yeterli görürken, kadın öğretmenler sadece Okulda Değişimi Uygulama boyutunda orta düzeyde yeterli, diğer boyutlarda çok düzeyinde yeterli bulmuşlardır. Görev değişkenine göre; ilköğretim okulu yöneticilerinin değişimi yönetme yeterlilik düzeyine ilişkin bütün boyutlarda yönetici ve öğretmen görüşleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. Bu da görev değişkeninin bütün boyutlarda etkili bir faktör olduğunu göstermektedir. Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir. Değişim yönetimini okullarda gerçekleştirebilmek için bu konuda okul yöneticilerinin görev, rol ve yetkilerinin ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden tanımlanmasında fayda vardır. Ayrıca yöneticilerin atanmalarında, değişim yönetimi konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip yöneticilerin atanmasına özen gösterilebilir. Okullardaki değişim sürecinin etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi için, yönetici ve öğretmenlere değişim yönetimi konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla çeşitli etkinlikler (hizmet-içi eğitim, seminer, kurs) düzenlenmelidir. KAYNAKÇA Ak, M. (2006). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Değişimi Yönetme Yeterlikleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar. Akoğlan Kozak M. ve H. Güçlü. (2003). Turizm İşletmelerinde Değişim Yönetimi Üzerine Kavramsal Bir İnceleme: Eskişehir. İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 5(1). İnternet adresi: Aksoy, H. H. (1999). Değişme ve Yenileşme. TC MEB Personeli İçin Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesince 3-21 Temmuz 2000 Tarihleri Arasında Düzenlenen Yönetici Adaylarının Eğitimi Semineri Ders Notları, Ankara. Balcı, A. (2006). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara: PegemA. 86 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

18 İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİMİ Türkan Argon ve Nuray Özçelik Başaran, İ.E. (1992). Yönetimde İnsan İlişkileri. Yönetsel Davranış. Ankara: Gül Yayınevi. Bennett, N., M. Crawford ve C. Riches (1992). Managing Change in Education. London Poul Chapman Publishing. Boztaş, K. (2007). Eğitimde Değişim Yönetimi. Eğitişim Dergisi. E-Eğitim, Bilim ve Sanat Dergisi. Sayı: 14, ISSN: Budak, G. ve G. Budak. (2005). İşletme Yönetimi. İzmir: Barış Yayınları, Fakülteler Kitabevi. Bursalıoğlu, Z. (1982). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları. Ceyhan, E. M.S.Sumak. (1999). Haşlanmış Kurbağa ve Değişim Yönetimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. Sayı:20. Ankara: Pegem Yayınları. Coppieters, P. (2005). Turning Schools into Learning Organizations. Europen Journal of Teacher Education. Vol:28, No:2, June, ISSN , pp: Çelik, V. (1994). Etkili Bir Okul İçin stratejik Yönetim. Eğitim ve Bilim. Sayı:13, S Çınar, İ. (2000). Okulda Değişim ve Toplam Kalite: Bir Değişim Öyküsü. Öğretmen Dünyası. Sayı: 248, S Eliot, D., D. Smith ve M. McGuinne (2000). Eploring the Failure to Learn: Crises and the Barriers to Learning. Rewiev of Busine. Fall/Winter, 21 (3-4): Erdoğan, İ. (2002). Eğitimde Değişim Yönetimi. Ankara: PegemA. Fullan, M. (1992). Succeful School Improvement. Philadelphia, Open University Publishing. Goolnık, G. (2006). Effective Change Management Strategies for Embedding Online Learning Within Higher Education and Enabling the Effective Continuing Profeional Development of its Academic Staff. Turkish Online Journal of Distance Education- TOJDE January, Volume:7, Number:1, Article:11, ISSN Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 87

19 Türkan Argon ve Nuray Özçelik İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİMİ Helvacı, M.A. (2005). Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi. Ankara: Nobel yayın Dağıtım. Helvacı, M.A. (2004). Resmi İlköğretim Okullarında Görev Yapan İlköğretim Okul Yöneticilerinin Değişimi Yönetme Yeterliklerinin Değerlendirilmesi Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, Ankara. Jagar de, P. (2001). Resistance to Change: A New View of an Old Problem. Futurist. May/June Vol: 35, Iue:3, pp: Kıngır, S. ve M.Mesci. (2007). Öğrenen Organizasyonlar. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. ISSN: (19): Morgan, G. (1989). Empowering Human Resources. Human Resource Management in Education. Bristol: Open University Pres, 12 Cofferidge Close Stony Stratford Milton Keynes MKII IBY, pp: Özkalp, E. ve Ç. Kırel. (2005). Örgütsel Davranış. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. Peker, Ö. (1995). Yönetimi Geliştirmenin Sürekliliği. Ankara: TODAİ Yayınları, No:258. Rosen, R.H. (1998). İnsan Yönetimi. (Çev: G.Bulut). İstanbul: MESS Yayınları. Sönmez, Y. (2005). Eğitim Örgütlerinde Değişim Sürecinde İnsan Unsuru ve Okul Yöneticilerinin Rolleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Tearle, P. A (2004). Teheoretical and Instrumental Framework for Implementing Change ın ICT in Education. Cambridge Journal of Education. 34 (3): Tekin, M., H.K. Güreş ve A. Öğüt. (2006). Teknoloji Yönetimi. 3. Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Tokat, B. (1998). Örgütlerde Değişim ve Değişimin Yönetimi. Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi Yayınları. 88 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

20 İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİMİ Türkan Argon ve Nuray Özçelik Tschannen-Moran, M. (2003). Fostering Organizational Citizenship in Schools: Transformational Leadership and Trust. Studies in Leading and Organizing Schools. Greenwich: Information Age Publising. Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 89

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

SINIF OKUTAN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN ALAN VE MESLEK BİLGİLERİNİN YETERLİK DÜZEYİ

SINIF OKUTAN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN ALAN VE MESLEK BİLGİLERİNİN YETERLİK DÜZEYİ Eğitim Yönetimi. Yıl 1 Sayı : 3 Güz 1995 SINIF OKUTAN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN ALAN VE MESLEK BİLGİLERİNİN YETERLİK DÜZEYİ Osman Şahin* Eğitim örgütlerinin amaçlarının gerçekleştirilmesinde rol oynayan en

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FEYYAT GÖKÇE Doğum Tarihi: 25 Haziran 1957 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi Teftişi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

TEOG VE TERCİH DANIŞMANLIĞI

TEOG VE TERCİH DANIŞMANLIĞI TEOG VE TERCİH DANIŞMANLIĞI MESLEK; Bir kimsenin hayatını kazanmak için yaptığı, Diğer insanlara yararlı bir hizmet ya da ürün sağlamaya yönelik olan, Kuralları toplumca belirlenmiş, Belli eğitimle kazanılan

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

N Bilinmeyenli Denklem

N Bilinmeyenli Denklem N Bilinmeyenli Denklem Kamu KİT Kurum Özel Personel HİE Eğitici 182 84 266??????!!! Ünvan 1 1281 158??????!!! Ünvan 2 139??????!!! Ünvan Sözleşmeli 965 Ünvan İşçi 1781??????!!!??????!!! cem@babadogan.net

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Doç. Dr. Cevat ELMA İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı E-posta: cevat.elma@omu.edu.tr Öğretmen liderliğini etkileyen faktörler: Bilgi kaynaklarının

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kurum Denetiminde Karşılaştıkları Sorunlar

İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kurum Denetiminde Karşılaştıkları Sorunlar 756 İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kurum Denetiminde Karşılaştıkları Sorunlar Özet Şelale ÖZTÜRK, MEB-Pınarlar İlköğretim Okulu Tavas-DENİZLİ (sss-ozturk@hotmail.com) Taner GÖK, MEB-Kapukargın İlköğretim

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Arş.Gör.Dr. Nurcan KAHRAMAN Prof.

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

BÖLÜM 1 GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, kısaltmalar ve tanımlardan bahsedilmektedir.

BÖLÜM 1 GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, kısaltmalar ve tanımlardan bahsedilmektedir. BÖLÜM 1 GİRİŞ Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, kısaltmalar ve tanımlardan bahsedilmektedir. 1.1.Problem Durumu İlkokul eğitim-öğretim faaliyetlerinin temelini oluşturmakta ve kişinin geleceğinin

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİMİN AKSAMASINA NEDEN OLAN ETMENLERLE, BİLGİNİN DOĞRUDAN AKTARIMI ANLAYIŞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER Gürcan UZAL (1) Aytekin ERDEM (1) Yaşar ERSOY (2) (1) Yrd.Doç.Dr.;.; Namık Kemal Üniv. Teknik

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yalçın UYAR - Hakan SUNAY yuyar@ankara.edu.tr- hsunay@ankara.edu.tr

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

5. HAFTA PFS109 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME. Yrd.Doç. Dr. Yusuf ESER. yeser@karabuk.edu.tr KBUZEM. Karabük Üniversitesi

5. HAFTA PFS109 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME. Yrd.Doç. Dr. Yusuf ESER. yeser@karabuk.edu.tr KBUZEM. Karabük Üniversitesi 5. HAFTA PFS109 Yrd.Doç. Dr. Yusuf ESER yeser@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİ, PROGRAM GELİŞTİRMEDE ÇALIŞMA GRUPLARI VE ÇALIŞMA

Detaylı

MESLEK LİSELERİNDE YÖNETİCİLER VE ÖĞRETMENLER ARASINDAKİ İLETİŞİM SORUNLARI

MESLEK LİSELERİNDE YÖNETİCİLER VE ÖĞRETMENLER ARASINDAKİ İLETİŞİM SORUNLARI MESLEK LİSELERİNDE YÖNETİCİLER VE ÖĞRETMENLER ARASINDAKİ İLETİŞİM SORUNLARI Yrd. Doç. Dr. Şenay Sezgin Nartgün AİBÜ, Eğitim Fakültesi EBB szbn@yahoo.com Yalçın Çakmak Karacasu İlköğretim Okulu Öğretmeni

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

Yönetim ve Yöneticilik

Yönetim ve Yöneticilik Yönetim ve Yöneticilik Dersin Amaçları Öğrencinin Yönetim kavramını ve sürecini kavramasını Yönetim biliminin özelliklerini anlamasını Yöneticiliğin fonksiyonlarını ve gereklerini anlayıp gerekli bilgi

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ Derya Özlem YAZLIK 1 İbrahim ÇETİN Ahmet ERDOĞAN 3 1 Kilis Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ VELİ MEMNUNİYETİ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKET DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mayıs 2015 Değerlendirme Zekeriya ERDEM TEL: 0224 271 99 00 - GSM: 0505 314 37

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v. 1. Bölüm Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management)

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v. 1. Bölüm Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management) İÇİNDEKİLER Önsöz... v 1. Bölüm Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management) 1. Toplam Kalite Yönetiminin Tanımı, Önemi, Gelişimi ve Guruları... 1 2. Turizm Sektörü Açısından Toplam Kalite Yönetimi

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Akif YÜCEKAYA*, Mehmet GÜLLÜ* 1 İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü* İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN MOTİVASYONUNDA OKUL MÜDÜRLERİNİN YAKLAŞIM ŞEKİLLERİ

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN MOTİVASYONUNDA OKUL MÜDÜRLERİNİN YAKLAŞIM ŞEKİLLERİ ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN MOTİVASYONUNDA OKUL MÜDÜRLERİNİN YAKLAŞIM ŞEKİLLERİ Hüseyin ASLAN, Ümit DOĞAN Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler Kaynakça DOI: http://dx.doi.org/10.14527/9786053183563.073

Detaylı

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ 2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ Psikolojik Danışma ve Rehberlik 1. Hizmet alanlarına göre 2. Temel işlevlerine göre 3. Birey Sayısına göre 4. Öğretim basamaklarına göre 5. Problem alanlarına

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

AİLE OKUL ÇOCUK İLİŞKİSİ AİLE-OKUL ÖĞRENCİ İLİŞKİSİ

AİLE OKUL ÇOCUK İLİŞKİSİ AİLE-OKUL ÖĞRENCİ İLİŞKİSİ AİLE-OKUL ÖĞRENCİ İLİŞKİSİ AİLE OKUL ÇOCUK İLİŞKİSİ Çocuğun gelişimde en önemli kaynak ailedir.çocuğun kalıtımla getirdiği özelliklerin ne kadar gelişeceği,nasıl biçimleneceği ve daha sonraki yılları nasıl

Detaylı

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi TEKNOLOJĠ PLANLAMASI Başkent Üniversitesi ÖĞRENĠM KAZANIMLARI Bu dersi bitirdiğinizde; Teknoloji planlamasının ne olduğuna ilişkin bilgi edinecek, Teknoloji planlamasının amacını öğrenecek, Teknoloji planı

Detaylı

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik Video Başlığı Açıklamalar Süresi Yetkinlikler Liderlikte Güncel Eğilimler Konuşan Değil, Dinleyen Lider Son on yıl içinde liderlik ve yöneticilik konusunda dört önemli değişiklik oldu. Bu videoda liderlik

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin

Detaylı

Öğretmenlerin Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranış Düzeyleri 1 Mehmet Fatih AYAZ 2

Öğretmenlerin Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranış Düzeyleri 1 Mehmet Fatih AYAZ 2 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2): 137-154 Cankiri Karatekin University Journal of Institute of Social Sciences, 6(2): 137-154 Öğretmenlerin Algılarına Göre Okul Müdürlerinin

Detaylı

NEAR EAST UNIVERSITY ÖĞRENCİ EL KİTABI EĞİTİMDE İNSAN KAYNAKLARI YL

NEAR EAST UNIVERSITY ÖĞRENCİ EL KİTABI EĞİTİMDE İNSAN KAYNAKLARI YL NEAR EAST UNIVERSITY ÖĞRENCİ EL KİTABI EĞİTİMDE İNSAN KAYNAKLARI YL 2016-2017 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAM: Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme YL PROGRAMIN AMACI İnsan

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Detaylı

ŞİRKETLERDE STRATEJİK YÖNETİM NEDEN ÖNEMLİDİR?

ŞİRKETLERDE STRATEJİK YÖNETİM NEDEN ÖNEMLİDİR? ŞİRKETLERDE STRATEJİK YÖNETİM NEDEN ÖNEMLİDİR? Dr. Murat K.BEZİRCİ CEO / Stratejist 1 Bugün ve gelecekte artık, yöneticilerin kurumlarını yönetmeleri eskisi kadar kolay değildir. Sürekli değişen çevre

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

SINIF YÖNETİMİNİ ETKİLEYEN ETKENLER Ahmet ATAÇ- Cihan ÇAKMAK Gülenaz SELÇUK

SINIF YÖNETİMİNİ ETKİLEYEN ETKENLER Ahmet ATAÇ- Cihan ÇAKMAK Gülenaz SELÇUK SINIF YÖNETİMİNİ ETKİLEYEN ETKENLER Ahmet ATAÇ- Cihan ÇAKMAK Gülenaz SELÇUK ÜNİTENİN ÖRÜNTÜSÜ A- SOSYAL ETKENLER Aile Toplumsal Norm Ve Değerler Çevre Beklentiler Kitle İletişim Araçları B-PSİKOLOJİK ETKENLER

Detaylı

LİDERLİK (11) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

LİDERLİK (11) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİDERLİK (11) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİDERLİK Belirli amaçlara yönelmiş bulunan insan grubunun hedeflere doğru yönlendirilmesi ayrı bir beceri ve ikna etme yeteneğini gerektirir.

Detaylı

İlkokul ve Ortaokul Yöneticilerinin Yönetsel Etkililik Düzeyi

İlkokul ve Ortaokul Yöneticilerinin Yönetsel Etkililik Düzeyi Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı 1, s. 18 31, Yaz 2013 BARTIN - TÜRKİYE ISSN: 1308-7177 Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 2, Issue 1, p. 18 31, Summer 2013

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

GİRİŞ BÖLÜM I DEĞİŞİM İLE İLGİLİ KAVRAMLARIN TANIMLARI VE DEĞİŞİM TÜRLERİ Değişim Türleri... 22

GİRİŞ BÖLÜM I DEĞİŞİM İLE İLGİLİ KAVRAMLARIN TANIMLARI VE DEĞİŞİM TÜRLERİ Değişim Türleri... 22 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 BÖLÜM I DEĞİŞİM İLE İLGİLİ KAVRAMLARIN TANIMLARI VE DEĞİŞİM TÜRLERİ... 11 Değişim Türleri... 22 BÖLÜM II ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMİN TEMELLERİ... 23 Örgütsel Değişim Süreci ve Doğası... 23

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

AKADEMİSYENLERİN AKADEMİK İLETİŞİM DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

AKADEMİSYENLERİN AKADEMİK İLETİŞİM DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AKADEMİSYENLERİN AKADEMİK İLETİŞİM DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Türkan ARGON*; Arş. Gör. Meltem A. KÖSTERELİOĞLU* *AİBÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bil. Böl. EYDP ABD

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar Yardımcı Doçentlik Tarihi : Nisan 1999 Doçentlik Tarihi : Ekim 2006 Profesörlük Tarihi : Ekim 2011

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar Yardımcı Doçentlik Tarihi : Nisan 1999 Doçentlik Tarihi : Ekim 2006 Profesörlük Tarihi : Ekim 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Fatih TÖREMEN 2. Doğum Tarihi: 14.07.1964 3. Unvan : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransızca Öğretmenliği Atatürk Üniversitesi 1986 Y. Lisans Eğitim

Detaylı

1. LİDER 2. LİDERLİK 3. YÖNETİCİ LİDER FARKI

1. LİDER 2. LİDERLİK 3. YÖNETİCİ LİDER FARKI YÖNETİCİ-LİDER FARKI VE LİDERLİĞİN YÖNETİMDEKİ ÖNEMİ Ahmet VERAL (Rapor) Eskişehir, 2011 1. LİDER Genel bir kavram olarak ele alındığında lider, bir grubun hedef oluşturma ve bu hedeflere ulaşma ve ilerleme

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİ. SINIF PROGRAMI SINIF ÖĞRENME ALANI / ÜNİTE DERS KAZANIMLARI AFETTEN KORUNMA VE GÜVENLİ YAŞAM KAZANIMLARI İnsanlar, Yerler ve Çevreler: Yaşadığımız Yer Doğal afetler karşısında

Detaylı

DEĞİŞİM YÖNETİMİ. Doç.Dr.ARZU UZUN

DEĞİŞİM YÖNETİMİ. Doç.Dr.ARZU UZUN DEĞİŞİM YÖNETİMİ Doç.Dr.ARZU UZUN DEĞİŞEN DÜNYA Bilgi Toplumu Sanayi Toplumu İlkel Toplum Tarım Toplumu Değişen Dünyada Değişen İhtiyaçlar Toplumsal Yaşamın Karmaşıklaşması Gereksinimlerin Farklılaşması

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETİMSEL LİDERLİK ROLLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ ALGILARI

İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETİMSEL LİDERLİK ROLLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ ALGILARI İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETİMSEL LİDERLİK ROLLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ ALGILARI Yrd. Doç. Dr. Mahmut Sağır KSÜ Eğitim Fakültesi msagir_71@hotmail.com Doç. Dr. Salih Paşa Memişoğlu

Detaylı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (*)

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (*) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 18 (2): 157-170 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (*) Fatih VEYİS

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 8.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK YÖNETİM 2 STRATEJİ DEĞERLENDİRME VE KONTROL Stratejik yönetim sürecinin son evresi seçilen stratejinin değerlendirilmesi, değerlendirme

Detaylı

OKUL & ÇEVRE İLİŞKİLERİ

OKUL & ÇEVRE İLİŞKİLERİ OKUL & ÇEVRE İLİŞKİLERİ Okul Çevre İlişkilerinin Temel Boyutları (Aydın, 2004, 162): 1. Okula ailenin katılımı 2. Ailenin okul yönetimine katılımı 3. Baskı grupları ile ilişkiler 4. Okulun çevreye katkıları

Detaylı

Prof. Dr. Münevver ÇETİN

Prof. Dr. Münevver ÇETİN Prof. Dr. Münevver ÇETİN LİDERLİKLE İLGİLİ TANIMLAR Yönetim bilimcilerin üzerinde çok durdukları kavramlardan biri de liderliktir. Warren Bennis in belirttiği gibi, liderlik, üzerinde çok durulan, yazılan

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANNE BABA EĞİTİMİ Ders No : 0100101 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK

Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK 1. Kişisel Bilgiler: İş Adresi : Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa İş Telefonu : +90 (414) 318 3533 Faks : +90 (414) 318 3534 Fakülte

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. MIT Sloan School of Management

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. MIT Sloan School of Management 15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi MIT Sloan School of Management Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde Hedef Sürdürülebilir rekabet avantajını ve buna ulaşmak için gerekli değişiklikleri hayata

Detaylı

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik BAHÇELİİEVLER İİLKOKULU PDR HİİZMETLERİİNİİN TANIITIIMII 1. REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik servisi; bireysel veya grupla psikolojik danışma, veli görüşmesi, rehberlik çalışmalarının dokümanlarının oluşturulması,

Detaylı

MESLEK LİSELERİNDE YÖNETİCİLER VE ÖĞRETMENLER ARASINDAKİ İLETİŞİM SORUNLARI

MESLEK LİSELERİNDE YÖNETİCİLER VE ÖĞRETMENLER ARASINDAKİ İLETİŞİM SORUNLARI 1462 MESLEK LİSELERİNDE YÖNETİCİLER VE ÖĞRETMENLER ARASINDAKİ İLETİŞİM SORUNLARI Abstract Yrd. Doç. Dr. Şenay Sezgin Nartgün, AİBÜ; Eğitim Fakültesi EBB, szbn@yahoo.com Öğretmen Yalçın Çakmak, Karacasu

Detaylı

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı.

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı. ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE KÜLTÜR Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan Örgütün amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirebilmesi, yaşamını sürdürmesi, karşılaştığı sorunları çözmesi ve gelişimini

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 1 Çağdaş Anlayışa Göre Eğitim...3 Eğitimin Amaçları...3 İşlevi....4 Okulun Yapısı...4 Öğrenci Kişilik Hizmetleri (Ö.K.H.)....5

Detaylı

Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi ZEÖ-II 2015

Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi ZEÖ-II 2015 Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi ZEÖ-II 2015 Ön yargı Farklılık Tutumlar Korkular Kaygılar Tabular Hoşgörü Tahammül Farklılıklar Hepimiz birbirimizden farklıyız. Aşağıdakileri kabul ettiğimizde

Detaylı

PERFORMANS YÖNETİM SÜRECİ

PERFORMANS YÖNETİM SÜRECİ PERFORMANS YÖNETİM SÜRECİ Performans yönetimi hangi yöntem ya da yaklaşımı içerirse içersin aşağıdaki evrelerden oluşur: Değerlendirmenin ilk evresi yöneticilerin bireyin performansını ölçmek için gerek

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

ÖĞRETMENLİK DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI: FAKÜLTE-OKUL İŞBİRLİİĞİ

ÖĞRETMENLİK DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI: FAKÜLTE-OKUL İŞBİRLİİĞİ yaz 1999 ÖĞRETMENLİK DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI: FAKÜLTE-OKUL İŞBİRLİİĞİ Ayşenur GÜNGÖRDÜ Ankara ilköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Eğitim fakültelerinin Öğretmen eğitimi programlarında yer alan

Detaylı

ÖNSÖZ... viii. Temel Kavramlar ve Sınıf Yönetiminin Kapsamı Giriş... 24

ÖNSÖZ... viii. Temel Kavramlar ve Sınıf Yönetiminin Kapsamı Giriş... 24 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... viii 1. BÖLÜM- Yrd. Doç. Dr. Durdağı AKAN Temel Kavramlar ve Sınıf Yönetiminin Kapsamı... 1 Giriş... 2 Sınıf ve Sınıf Yönetimi... 2 Sınıf Yönetiminin Kapsamı... 3 Sınıfın Yapısal Özellikleri...

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler karşısında okullarda ve iş yerlerinde

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler karşısında okullarda ve iş yerlerinde Sağlık Personeli Yetiştiren Okullarda Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Eğitimi Yrd. Doç. Dr. Türkan ÖZBAYIR Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İZMİR

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİNDE DÜZENLENEN YÖNETİCİ EĞİTİMİ KURSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİNDE DÜZENLENEN YÖNETİCİ EĞİTİMİ KURSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİNDE DÜZENLENEN YÖNETİCİ EĞİTİMİ KURSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Prof. Dr. Nevzat BATTAL* Arş. Gör. Hasan H. SAHAN** ÖZET BAÜ Necatibey Eğitim Fakültesinde düzenlenen

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU

2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU 2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU Burcu GENÇ ARALIK 2013 Çanakkale Ticaret Borsasına kayıtlı 55 şahıs ve 15 şirket olmak üzere toplam 70 üye ile yüz yüze anket yapılmıştır. Anket verileri 2013 kapsamaktadır.

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı