MODERNLEŞME PROJESİNİN TEMSİLİNDE ÖNEMLİ BİR YAPI: İSVİÇRELİ MİMAR ERNST ARNOLD EGLİ VE ANKARA SİYASAL BİLGİLER OKULU 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MODERNLEŞME PROJESİNİN TEMSİLİNDE ÖNEMLİ BİR YAPI: İSVİÇRELİ MİMAR ERNST ARNOLD EGLİ VE ANKARA SİYASAL BİLGİLER OKULU 1"

Transkript

1 Alternatif Politika, Cilt. 2, Sayı. 2, , Ekim MODERNLEŞME PROJESİNİN TEMSİLİNDE ÖNEMLİ BİR YAPI: İSVİÇRELİ MİMAR ERNST ARNOLD EGLİ VE ANKARA SİYASAL BİLGİLER OKULU 1 Leyla ALPAGUT* ÖZET Bu ülkeyi, yörelerini, insanlarını, dilini ve ananelerini sevdim. Ayrıca hayatımın zenginleşmesi, yenilenme ve yeni bir eğitim sürecinde yer almaktan mutlu oldum. Ülkede kazandığım şöhretten, içtenlikle kabul görmekten de mutluluk duydum. Egli, Erken Cumhuriyet Dönemi ( ) mimarlık ortamı, Cumhuriyet yönetiminin siyasi ve kültürel yönelimlerini açıkça ortaya koyan etkili bir dile sahiptir. Bu ortamda özellikle 1930 lar boyunca uygulanan Uluslararası Mimarlık Üslubu nun Türkiye ye yerleşmesinde Almanca konuşulan ülkelerden gelen mimarların önemli katkıları olmuştur. Bu mimarlardan İsviçreli Ernst Egli, özellikle başkent Ankara daki çok sayıda tasarımı, eğitimci ve yönetici kimliği ile bu modern üslubun öncülerinden birisidir. Egli, Cumhuriyet yönetiminin titizlikle ve özenle ele aldığı ve açıkça prestij sembolü olarak gördüğü eğitim yapıları alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Bürosu yöneticiliği, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Şubesi yöneticiliği ve eğitimciliği ile başta eğitim yapıları olmak üzere Ankara daki önemli kamu binalarının tasarım ve uygulamaları sözkonusu çalışmalar arasındadır. Makalemizde Ernst Egli nin Türkiye deki çalışmalarında belirginleşen mimarlık anlayışı ile 1936 yılında tasarımını ve yapımını gerçekleştirdiği Siyasal Bilgiler Okulu Binası özellikle Eidgenössichen Technischen Hochschule Zürich (ETHZ) Arşivi nden elde edilen özgün belgeler ile tanıtılmış ve değerlendirilmiştir. Uluslararası Mimarlık Üslubunun Cumhuriyet in modernlik ten beklentilerini nasıl karşıladığı, Siyasal Bilgiler Okulu binasında bu biçim dilinin nasıl kullanıldığı ve yapının başkentin mimari estetiğine nasıl bir katkı sağladığı bu makalenin ana tartışmasıdır. Makalede önce Erken Cumhuriyet Dönemi mimarlık ortamının 1920 ler ve 1930 lar kesiti kısaca ele alınmıştır. Daha sonra Ernst Egli nin Türkiye deki çalışmaları ve mimarlık anlayışı tanıtılmıştır. Ardından Egli nin Ankara daki önemli uygulamalarından olan Siyasal Bilgiler Okulu binası ele alınmış, son bölümde ise yapı, Ernst Egli mimarlığı ve Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı bağlamında değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Errnst Egli, Siyasal Bilgiler Okulu, Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı, Yabancı Mimarlar.

2 127 Leyla Alpagut AN IMPORTANT BUILDING AS FOR THE REPRESENTATION OF MODERNIZATION PROJECT: SWISS ARCHITECT ERNST ARNOLD EGLI and ANKARA POLITICAL SCIENCES SCHOOL ABSTRACT Architectural environment of Early Republic Period ( ) has an effective language explicitly revealing political and cultural aspects of the Republic. Under such conditions, architects coming from German-speaking countries contributed quite significantly in the establishment of International Architectural Style of 30 s in Turkey. Throughout 1930s when the Building of School Political Sciences constituting the subject of the study was constructed, International Architectural Style brought to Turkey by the means of architects coming from Germany-speaking countries became effective. Enrst Egli, one of those architects, is one of the pioneers of this modern style with his numerous designs, and his educator and manager identity. Egli, carried out significant works in the field of educational buildings which he dealt with cautiously and fastidiously and explicitly regarded them as a symbol of prestige. Primarily educational buildings together with National Education Ministry Construction Office management, Istanbul Fine Arts Academy Architecture Branch management and teaching, design and application of important public buildings in Ankara are among the said studies. In our article, Ernst Egli s architectural understanding which became clear with his works in Turkey and the Building of School Political Sciences of which design and construction was carried out by him in 1936 was introduced and evaluated especially by means of the original documents acquired from the archive of Eidgenössichen Technischen Hochschule Zürich (ETHZ). International Architectural Style s way of meeting of Republic s expectation from modernity, it way of use of such formal language in the building of the School of Political Sciences, and this building s contribution to the architectural aesthetics of capital was the main discussion of this article. In the article, 1920s and 1930s of architectural environment of Early Republic Period was initially dealt with in brief. Later Ernst Egli s works in Turkey and architectural understanding were introduced. Afterwards, the building of School of Political Sciences that is one of the important applications of Egli in Ankara was dealt with, in the last section Ernst Egli architecture and Early Republic Period Architecture was evaluated. Key Words: Errnst Egli, School of Political Sciences, Architecture of Early Republic Period, Foreign Architects.

3 Alternatif Politika, Cilt. 2, Sayı. 2, , Ekim I Yılları Arasında Ankara nın Mimarlık Ortamı Milli Meclisin kurulması ile birlikte yönetim, İstanbul dışında bir merkeze, Anadolu nun kalbine, Ankara ya taşınır yılında kente gelen bir gazeteci tarafından, insanları gevşek, tembel, durgun, yorgun, bezgin, hasta ve şikayetçi; genel havası ise, eski ve ihtiyar, ilime, maarife ve sağlık kurallarına kapalı, hoş olmayan bir düzensizlik içinde büyük bir köy olarak tanımlanmaktadır (Bademli 1985: 10; Yasa Yaman 2003: 217). Ancak Ankara, 27 Aralık 1919 da Mili Mücadelenin, 13 Ekim 1923 te Türkiye Cumhuriyeti nin yönetsel merkezi olur. Bu, küçük bir Orta Anadolu kentinin Batılı, çağdaş bir başkente dönüşme öyküsünün de başlangıcını oluşturmaktadır. Ankara nın İnşası Erken Cumhuriyet Dönemi modernite projesinin önemli bir aşamasını oluşturur. Bu dönemin mimarlığı, inşa edilmekte olan yeni sistemin bir parçası olarak, Türkiye Cumhuriyeti nin kurumlarını da barındıran fiziksel mekanı yaratmakla yükümlüdür. 2 Diğer yandan, mimarlığın etkili görsel dili toplumsal dönüşüm için bireyin eğitilmesinde ve yönlendirilmesinde araç olarak kullanılacaktır. Politika, hukuk, eğitim birliği, kamu sağlığı ve Harf Devrimi ile yeniden yapılandırılmaya çalışılan toplum, aynı zamanda gereksinim duyulan yeni fiziksel tasarımları da ortaya çıkarır. 3 Kamu yapılarının hızla yükseldiği yılları arasında Büyük Millet Meclisi, Maliye ve Adliye Vekaleti, Divan-ı Muhasebat, Lozan Palas, Posta Telgraf Umum Müdüriyeti binaları, Gazi ve Latife Kemal ile İsmet Paşa ve Yeni Hayat adlı ilk mektepler yapılır. Aynı zamanda Vakıf Oteli, Etnografya Müzesi gibi bazı binaların yapımına da bu yıllarda başlanır. 4 Bu ilk yılların Ankarası nda sergilenen Milli Mimarlık Üslubu ( ), Cumhuriyet in ulus inşa etme de başvurduğu ulusal anlamlarla yüklüdür. Cumhuriyet in çağdaş anlayışla biçimlenen yeni kurumlarının binalarında, işlevlerinden bağımsız olarak Selçuklu ve Osmanlı anıtsal mimarlığına biçimsel göndermeler yapılmaktadır. Birinci Ulusal Mimarlık Üslubu olarak adlandırılan bu anlayış, Cumhuriyet in ilk yıllarında, ulusal birliğin ve bağımsızlığın sağlanması aşamasında toplumsal gereksinimleri karşılar. Ancak siyasal ve kültürel yönelimlerin değişmesine bağlı olarak geçerliliğini yitirir ve yerini modern mimariye bırakır. Artık yeni yapı anlayışının, içinde bulunduğu kültürel ve ulusal kimliğe uygun, ancak tasarım ilkeleri bakımından evrensel olması hedeflenmektedir. Bu üsluptan kopuşun en önemli gerekçelerinden birisi ise Dünya Ekonomik Krizi nin (1929) yarattığı olumsuz

4 129 Leyla Alpagut koşullardır. Malzeme ve işçi sıkıntılarının yanında ulusal üslup, işlevsel ve pratik olmadığı gerekçesi ile eleştirilmekte, örneğin mimaride kullanılan oymalarda toz biriktiği için hijyenden de uzak olduğu şeklindeki olumsuz düşünceler dönemin yayınlarında dikkati çekmektedir. 5 Vedat Bey, Ankara Palas Oteli nin yapımı sırasında yönetim ile bazı anlaşmazlıklar yaşamış, İtalyan mimar Guilio Mongeri nin kuleli olarak tasarladığı Gazi Köşkü projesi reddedilmiştir. Bunlar, daha 1926 yılında başlayan kırılmanın iki önemli gelişmesi olarak dikkati çekmektedir (Eldem, 1973: 6). Ulusal Mimarlık Üslubunun uygulayıcısı ve savunucularından Vedat Bey ve İtalyan Guilio Mongeri nin Güzel Sanatlar Akademisi ndeki görevlerinden uzaklaştırılarak yerine 1927 de İsviçreli mimar Ernst Egli nin getirilmesi, yönetimin tercihini ve kararlılığını açıkça gösteren diğer bir önemli gelişmedir. 6 Celal Esat Arseven, Atatürk devrimleri ile mimarideki bu üslup değişikliği arasındaki koşutluğu kaçınılmaz bir ilişki olarak şöyle değerlendirmektedir: Sanat üsluplarını daima devirler yaratmıştır. İnkılaplar cemiyetin bünyesini değiştirdiği zamanlarda bunların kültürlerinin de değiştiği görülür. Dünyanın bir yerinde görülmeyen bir büyük Atatürk inkılabının sanatta da bir üslup yaratmamak imkanı yoktur (Arseven, 1938: 13). Sözkonusu Atatürk inkılabı nın belirleyiciliğinde, 1920 lerin sonunda devletçi ekonomi politikası çerçevesinde kapsamlı bir imar programı hazırlama yoluna gidilir. Çıkarılan Teşvik-i Sanayi Kanunu (1927) ile sanat, mimarlık, mühendislik gibi meslek alanlarında yabancı uzmanlardan yararlanma artık bir devlet politikasıdır. Böylece amaçlandığı gibi, Batı nın bilimsel ve teknik alandaki düzeyine birinci elden ulaşmak mümkün olacaktır. Mimarlık uygulamalarında ve eğitiminde modern olana yönelme, muasır medeniyetler seviyesine ulaşma nın temel gerekliliği olarak görülmekte ve bu yönde kararlar alınmaktadır. Bu dönemde söylendiği gibi yeni mimarlık bir his, bir ayrılış için değil, ihmal edileni elde etmek için, ihtiyaç ve zaruret için doğmuştur yılından başlayarak önce Lörcher Planı, daha sonra da Jansen Planında (1928) belirginleşen Yenişehir deki çok sayıda kamu yapısı ve konut, Batılı mimarlar eliyle Türkiye ye getirilen Uluslararası Mimarlık Üslubunda tasarlanmışlardır. 8 Bu bölgede inşa edilen yapılar, sosyal devlet düzeninin ürünleri olarak çoğunlukla, sağlık, eğitim, kültür ve güvenlik yapılarıdır. Celal Esat Arseven, Yeni Mimari adlı kitabında, modern mimarinin işlevselliğini şöyle anlatır: Yeni inşa usulü sayesinde artık hayata lazım olan ziya ve havanın

5 Alternatif Politika, Cilt. 2, Sayı. 2, , Ekim her tarafa girmesine müsait binalar yapılması, binanın dahilindeki taksimat gibi haricindeki şeklin de o binanın göreceği hizmetle hemahenk olması imkanları hasıl olmaktadır (Arseven, 1931). Arseven in övgüyle sözettiği, Almanca konuşulan ülkelerden gelen mimarların katkıları ile gelişen bu mimarlık anlayışı Viyana Kübik i olarak da adlandırılır. 9 Ancak uygulamada bazı farklılıkların ortaya çıkması da kaçınılmaz görünmektedir. Örneğin, modern mimarinin Batı daki uygulamalarında çoğunlukla yer bulamayan simetri, Cumhuriyet i temsil eden kamu yapılarında tercih edilmiş, mimarideki bu dönüşüm, beklentileri karşılayacak şekilde, devleti ve Cumhuriyet i temsil etme işlevine uygun olarak kullanılmıştır. 10 Kentin imarı konusundaki bu yeni yönelimlerin sonucu olarak, 1909 daki ümit kırıcı Ankara değerlendirmesinin aksine 1936 yılında Türkiye ye yolu düşen yabancıların da dikkatini çektiği gibi başkent değişim ve modernleşme yolundadır. 21 Mart 1936 tarihli Ulus Gazetesi nin 6. sayfasında Harold Denny imzasıyla yayınlanan Ankara, Yeni Türkiye yi Anlatan Şehir başlıklı makalede; Şehrin, içinde yaşayan insanlardan daha modern olduğunu söylemek güçtür. İstanbul camileri arasında dolaşarak binbir gece hayatını hatırlayan bir yabancı seyyah, burada göreceği modernlikten müteessir olabilir. O dar ve kıvrık sokaklar, kırmızı fesle ve çedik pabuçla dolaşan halka yaraşırdı. Halbuki Ankara sırtlarında, Avrupa usulünde dikilmiş elbise ve başlarında güzel şapkalarla dolanan erkekler ve şıklıkta onlardan geri kalmayan kadınlar içinde yaşadıkları şehre ziyadesiyle yaraşmaktadır. Yeni Türkiye de en önemli ve bilhassa çok manalı olan müesseseler ilkten başlayarak meslek ve ticaret okullarına kadar kurulmuş okullardır denilmektedir. 11 Modernist estetiğin propaganda işlevinin en belirgin olduğu bina tipleri, yabancıların da dikkatini çektiği gibi, ulusal eğitime ve Cumhuriyet ilkelerinin halka yayılmasına ilişkin olan, okullar, Halkevleri, sergi binalarıdır. II. Yabancı Mimarlar ve Ernst Arnold Egli Modernleşmenin ana kriterlerinden birisi olan kentsel mekanın kurgulanması büyük ölçüde Batılı kent plancılarına ve mimarlara bırakılmıştır. Toplumsal ve kültürel modernleşme sürecine koşut olarak mimarlığın çağdaşlaştırılması amacıyla 1926 yılından itibaren, özellikle Almanca konuşulan ülkelerden mimarlar Türkiye ye davet edilir. Bu mimarlar sadece yapı etkinliği değil, eğitim ve danışmanlık işlerini de yürüterek, henüz yolun başında olan modernleşme ya da çağdaşlaşma sürecine doğrudan katkıda bulunurlar. 12 Bu dönemde özellikle Avusturyalı Clemens Holzmeister, İsviçreli Ernst Arnold Egli ve Alman Bruno Taut

6 131 Leyla Alpagut uygulamaları ve eğitimci kimlikleri ile öne çıkarlar. Theodor Jost tarafından tarihinde gerçekleştirilen Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti (Sağlık Bakanlığı) binası, yönetimin yabancı mimar tercihini ortaya koyan ilk uygulamasıdır. Bu dönemde Yeni Mimari ya da Modern Mimari olarak tanımlanan Uluslararası Mimarlık Üslubu, başta başkent Ankara da olmak üzere uygulanmış, bu yeni mimarlık üslubunu bilen Türk mimarların yetiştirilmesi için Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü nün öğretim programında da yerini almıştır. Almanca konuşulan ülkelerden gelen mimarların içinde Ernst Egli ise özellikle yönetimin titizlikle ele aldığı eğitim yapıları konusunda varlık göstermiş, Ankara nın çağdaş bir başkent kimliği kazanmasına önemli katkılar sağlayan çok sayıdaki eğitim binasının tasarımını ve yapımını gerçekleştirmiştir. II. 1. Cumhuriyet in Mimarı Ernst Arnold Egli ( ) 1893 Yılında Viyana da doğan Egli, mimarlık eğitimini, Viyana Teknik Üniversitesinde 1918 yılında tamamlamıştır (Şekil 1). Mezuniyetinin ardından bir süre serbest çalışmış, 1925 yılında, Viyana Güzel Sanatlar Akademisi nde, Clemens Holzmeister in asistanı olmuştur. Egli, 1927 yılında 34 yaşında genç bir mimar olarak, Türkiye de ve dünyada önemli dönüşümlerin yaşandığı bir dönemde, Türkiye Cumhuriyeti tarafından İstanbul Sanayi-i Nefise Mektebi programlarını tanzim ve ıslah eylemek ve konferanslar virmek ve tedrisatta bulunmak üzere görevlendirilir (TCBCA / ). Sanayi-i Nefise Mektebi nin eğitim programını Orta Avrupa daki Technische Hochschule nin eğitim programına uygun olarak yeniden düzenler. 13 Aynı zamanda, Cumhuriyet in özenle üzerinde durduğu, devrimlere bağlı çağdaş bireylerin yetişeceği modern eğitim binalarının tasarlanıp gerçekleştirileceği Milli Eğitim Bakanlığı nın da baş mimarıdır. Egli bu görevi sırasında inşaat bürosunun kadrolarının oluşmasını sağlamış, bu kadrolar ile hazırladığı çok sayıda proje Cumhuriyet yöneticilerinin beğenisini ve güvenini kazanmış ve sözleşmesi birkaç kez uzatılmıştır. Maarif Vekaleti ndeki bu çalışmalarının yoğunluğu nedeni ile Güzel Sanatlar Akademisi ndeki görevini ancak 1930 da üstlenebilecek, büroyu da İstanbul a taşımak zorunda kalacaktır yılında her iki kurumdaki görevinden ayrılan Egli, 1940 yılında anavatanı İsviçre ye dönene kadar Türk Hava Kurumu Baş Mimarı olarak çalışır. Arkitekt dergisinin 1936 tarihli 2. Sayısında Egli nin istifası ve bunun gerekçesi okuyucularına şöyle

7 Alternatif Politika, Cilt. 2, Sayı. 2, , Ekim duyurulmaktadır: Altı yıldan beri Akademinin Mimari şubesinin başında bulunmuş ve ıslah etmiş olan Mimar Doktor Profesör Egli istifa etmiş, istifası Kültür Bakanlığı tarafından kabul edilmiştir. Öğrendiğimize göre istifaya sebep profesör tarafından birkaç seneden beri Mimari şubesinin ıslahı için vermiş olduğu programın kabul olunmayarak Mimari şubesine lazım olan tahsisatın verilmemiş ve icraatın yapılmamış olmasıdır. Bu istifayı teessürle karşılarız. 14 Egli, 1953 yılında Türkiye ye tekrar geldiğinde Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Örgütü nde görev yapmış ve aynı dönemde, Orta Doğu Amme İdaresi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi nde Şehircilik ve Bölge Planlama konularında dersler vermiştir. 15 Egli nin Türkiye de gerçekleştirdiği tasarımlarının çoğunu eğitim yapıları oluşturmaktadır. Almanca konuşulan ülkelerden gelen Batılı mimarlar arasında Türkiye de en fazla sayıda tasarım yapan Ernst Egli nin Türkiye deki mimari ve kentsel tasarım projelerinin toplam sayısı yaklaşık yetmişbeşi bulmaktadır. Modern Türk mimarlığının öncü projelerinden olan önemli Egli yapıları arasında, Musiki Muallim Mektebi (Devlet Konservatuvarı) ( ), İsmet Paşa Kız Enstitüsü (1930), Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Zootekni, Anatomi-Patoloji, Şarap, Süt Enstitüleri Rektörlük (Ziraat Fakültesi-Veterinerlik Fakültesi) (1933), Divan-ı Muhasebat (Sayıştay) ( ), Irak Büyükelçiliği ( ), Türk Hava Kurumu İdare Binası ( ) yer alır. Ayrıca, 1930 lu yıllarda numune köy olarak ele alınan Etimesgut ta Yatı Mektebi, Hava Alanı, Uçuş Okulu, atölye ve hangarların tasarımları da Egli ye aittir. Yine bu dönemin önemli bir projesi olan ve Atatürk Orman Çiftliği nde Marmara Köşkü (1929), Bira Fabrikası(1937), fabrika çalışanları için Hamam (1937), İşçi ve Memur konutları (1937) ile Lokanta yı Egli tasarlamış ve gerçekleştirmiştir. İmar planını hazırladığı kentler arasında ise Edirne, Balıkesir, Niğde bulunmaktadır. 16 Egli nin Erken Cumhuriyet Dönemi modernite projesinin başıca temsilcileri olan yapıları, Uluslararası Mimarlık Üslubu nun önemli örneklerini oluşturmaktadır. 17 Yapılar çoğunlukla simetrik olarak biçimlenmiş, iki ya da üç katlı ve yatay etkilidir. Cepheler edelputz sıva ile kaplıdır. Bazı yapıların ana giriş düzenlemelerinde kullanılan kolonlar anıtsal görünüm sağlar. Kırma çatılı az sayıda tasarımının dışında, çatılar az eğimli ya da parapet duvarlarının arkasına gizlenerek düz çatı izlenimi sağlanmış, böylece yatay etki daha da güçlendirilmiştir. 18 Dönemin diğer modern kamu yapıları gibi kübik olan bu örnekler, dış mekanları, kütlelerin dik açı ile bir araya gelişleri ve kolon dizileri ile Cumhuriyet

8 133 Leyla Alpagut yönetiminin temsili olan bir anıtsallığı da barındırırlar. Eğitim yapılarında işlevselci bir anlayışla, L, U biçimli ya da dikdörtgen bir avlu çevresinde biçimlenen kütleler kullanmıştır. Egli bu yapılarında, işlevleri ile uyumlu farklı tasarım anlayışlarına gitmiştir. Günümüzün tip projelere karşı istekli tutumu ile karşılaştırıldığında Egli nin çok daha özenli, duyarlı, duygulu ve incelikli çözümler getirdiği daha iyi anlaşılmaktadır. Egli, Türkiye ye gelişini, Ankara da nasıl karşılandığını ve sonrasında neler olduğunu şöyle anlatır: Ertesi sabah Ankara İstasyonu nda, Milli Eğitim Bakanlığı nın bir temsilcisi ve Türk mimarlarını temsilen, son derece saygıdeğer bir şahsiyet olan Mimar Kemaleddin Bey tarafından karşılandım. Bakanlığa, ardından da genç Milli Eğitim Bakanı Necati Bey in huzuruna çıkarıldım. Bakan beni dikkatlice süzerken, elini çenesine doğru getirip Avrupalı bir profesörü daima sakallı olarak tasavvur ettiğinden, benim neden sakalım olmadığını sordu. Bu son derece hoş karşılama, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz şeklindeki karşılama cümleleri ve herhangi bir sorunum olursa kendisine başvurabileceğim yolundaki nazik ifadeler ile devam etti (Egli, 1969: 79). Atatürk, Kemalettin Bey in tasarımı olan Gazi İlk Muallim Mektebi (Gazi Eğitim Enstitüsü, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü) binasının tamamlanması görevini Egli den istemektedir. Egli, bu görevin ilginç öyküsüne anılarında yer vermiştir: Ayrıca Bakan, Kemaleddin Bey in yaptığı plana göre inşaatı başlamış olan öğretmen okulunu ertesi gün ziyaret ederek, detaylı bir incelemede bulunmamı istedi. Ertesi gün incelememi tamamladım. Aynı gün Bakan dan Ankara Palas taki resmi baloya katılma davetini aldım Maarif Bakanı yanıma geldi ve beni Kemal Paşa nın bulunduğu locaya götürerek kendisi ile tanıştırdı. Kemal Paşa beni şöyle bir süzdü ve selamladıktan sonra hemen konuya girerek Sayın Profesör, inşaatına yeni başlanan Öğretmen Okulu ve inşaat planları size gösterilmiş, ne dersiniz, gördükleriniz sizde modern bir okul izlenimi uyandırdı mı acaba? dedi. Kısa bir duraksamanın ardından şöyle dedim: Ekselansları, Kemaleddin Bey ile birlikte çalışırsak, inşaatı elbette modern bir okul haline getirebiliriz. Bunun üzerine Kemal Paşa: Size bunu sormadım, sadece gördüğünüzün sizde modern bir okul izlenimi uyandırıp uyandırmadığını sormuştum dedi. Anlaşılan gerçek düşüncelerimi söylemek zorundaydım ve de bu yapı ve planların modern bir okulu yansıtmadığını açıkça belirttim. Kemal Paşa, Maarif Bakanı Necati ye dönerek planları rafa kaldırın, okulun profesör Egli

9 Alternatif Politika, Cilt. 2, Sayı. 2, , Ekim tarafından inşa edilmesini istiyorum dedi. Paşa nın verdiği bu karardan sonra, nazikçe müsaadelerini isteyip, karmakarışık düşüncelerimle baş başa kalmıştım. Salonda bir aşağı bir yukarı gezinirken Kemaleddin Bey i düşünüyordum Ayağımın tozuyla, daha yeni geldiğim Ankara da kendimi işte böyle bir olayın içinde bulmuştum (Egli, 1969: 79). Mimar Kemalettin, Ernst Egli tarafından yeterince modernist olmadığı için eleştirilen yapının yüzeylerinin yalınlaştırılmaya çalışılmasına oldukça üzülmüştür. Bu son gelişmenin de açıkça ortaya koyduğu gibi, Gazi İlk Muallim Mektebi, Türkiye de Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi ni sonlandıran yapı olmaktadır (Yavuz, 2009: 140; Cengizkan, 2002: 85). Ernst Egli binayı tamamladıktan hemen sonra eğitim yapılarını yerinde incelemek üzere Anadolu ya gezilere gönderilmiştir. 19 Burada gördükleri kendisini bekleyen görevin boyutlarını daha iyi anlamasını sağlayacaktır. Egli, Anadolu da pek çok alanda olduğu gibi inşaat alanındaki yoksunluklara rağmen modern bina yapmanın zorluklarıyla karşı karşıyadır. Türkiye de modern mimari için gerekli malzeme, teknik ve endüstriyel kaynaklar ne yazık ki bulunmamaktadır. Egli mimarlık anlayışını, bu olumsuz koşullara uygun ancak Cumhuriyet in modernlikten beklentilerini karşılayacak şekilde geliştirir. Egli, Türkiye için geliştirilecek bir mimarlıkta Anadolu nun rolünün büyük olduğunu, geleneksel değerlerin unutulmaması gerektiğini vurgular. Herhangi bir eşya gibi dışarıdan ithal edilmiş bir mimarlık yerine, çevresi ile yabancılaşmayacak bir mimarlığı savunur (Egli 1930, s.36). Güzel Sanatlar Akademisi nde Sedat Hakkı Eldem in yürüttüğü Milli Mimari Semineri ni başlatması, yerel ve bölgesel mimarlığa verdiği önemi gösterir. Diğer yandan, Mimar Sinan ı tanıtan bir kitap yayımlaması bu ilginin bir başka boyutudur. Türkiye de modern mimarlığın yaratılmasında Anadolu yu öne çıkaran Egli, mimarlığında modernizm yerine işlevselcilik ile bölgeye uygun yerel yapı geleneğinin sentezini aramıştır. Uluslararası Mimarlık Üslubu nun asimetrik mekan anlayışı, hafiflik, malzemenin sade kullanımı gibi kimi özellikleri Cumhuriyet in mimarlıktan beklediği anıtsallık kavramı ile örtüşmemekte, çelişki oluşturmaktadır. Bu nedenle Egli nin, Türkiye deki uygulamalarında Uluslararası Mimarlığın kübik biçim dilini, simetri gibi anıtsallığı sağlayan ve böylece yeni toplumu temsil eden niteliklere bağlı kalarak uyguladığı görülür. Toplumsal dönüşüm için gerekli olan insan gücünün yetiştirileceği okulların eğitim programları ve bu programlara uygun modern eğitim binaları Cumhuriyet in hassasiyetle ele

10 135 Leyla Alpagut aldığı konulardır. Atatürk ün çağdaş bir ulus kurma kararlılığı, her alandaki yeniliklerin temelini eğitimin oluşturacağı düşüncesini daha da güçlendirir. Cumhuriyet in ilk yıllarından başlayarak ülkenin her yerinde yaygınlaştırılmaya çalışılan modern düşünce, modern yaşam, modern kent gibi kavramların çağdaş eğitim kurumlarında bilimsel yöntemlerle yerleştirilmesi amaçlanır. Bu nedenle her kademedeki okullar hızla açılmış, Tanzimat sonrasında başlayan okullaşma, Cumhuriyet Dönemi nde bütünüyle bilimsel temellere oturtulmaya çalışılmıştır. Özellikle eğitim yapılarının, kent içindeki konumları, kurguları ve modern eğitim programlarının gereklerine uygun tasarım özellikleri ile Erken Cumhuriyet Dönemi nin prestij taşıyıcı nesneleri oldukları anlaşılmaktadır. Örneğin, aralarında Egli nin tasarımı olan İsmet Paşa Kız Enstitüsü binasının da bulunduğu eğitim ve kültür yapılarının bir bölümü Atatürk Bulvarı üzerinde ya da bulvara yakın konumlanırlar. Modernite projesinin önemli bir hattı olan bu ana yol üzerinde özelikle kız okulunun varlığı dikkat çekicidir. Bu, modernleşmenin vitrinini, kadın kimliği üzerinden görselleştirme isteğini açığa çıkaran, kızları modern üniformaları, çağdaş görünümleri ile kentin odağına koymayı amaçlayan bir bilincin ürünüdür. Ankara daki eğitim yapılarının birçoğu Sıhhiye ve çevresi ile Cebeci semtinde yer almaktadır. Yapılarından çoğunun Jansen Planı uygulanmadan önce tamamlandığı ya da yerinin belirlendiği bilinmektedir. Alman kent plancısı Herman Jansen 1928 yılında hazırladığı Ankara planının, 1936 yılında Bayındırlık İşleri dergisinde yayımlanan raporunda Şehrin Taksimatı başlığı altında, yeni yapılacak okullar için Cebeci semtini önerir 20 : Eski şehrin cenubunda hükümet mahallesi (Yenişehir), cenubi şarkisinde de mektepler merkezi olması münasip görülen Cebeci sahasıdır Cebeci nin zirveleri, manumental inşaat için son derece müsait sahalar teşkil etmektedir. Gitgide mekteple, (Darülfunun, Mühendis Mektebi-i Alisi ve b.g.) Ankara ya nakledileceğine nazaran, bu müesseselerin mezkûr zirveler üzerinde bir grup halinde tevhidi tavsiye olunur.(jansen, 1936: 31). Jansen in sözünü ettiği Mühendis Mektebi İstanbul dan Ankara ya hiç gelmese de, yeni kurulanların yanısıra, daha önce İstanbul da açılmış olan, aralarında Mülkiye Mektebi nin de bulunduğu yüksek öğretim kurumlarının bazıları Cumhuriyet in ilk yıllarından başlayarak Ankara ya taşınmıştır. Böylece Başkent Ankara nın, bilim ve eğitim merkezi olarak canlandırılması süreci tamamlanmış olacaktır. 21

11 Alternatif Politika, Cilt. 2, Sayı. 2, , Ekim III. Siyasal Bilgiler Okulu Binası Jansen in belirttiği alanda konumlanan okullardan birisi de Cumhuriyet in çağdaş siyaset adamlarını yetiştiren, bu dönemdeki adı ile Siyasal Bilgiler Okulu binasıdır (Şekil 2). Egli, Ankara daki diğer eğitim yapılarında olduğu gibi bu yapıda da okul türüne, kademesine ve bulunduğu konuma uygun, işlevselci anlayışla modern bir tasarım yapmıştır tarihli Arkitekt Dergisi nin 4. Sayısında Yeni Mülkiye Mektebi binasının yapılacağı haberi şöyle verilmiştir: Ankara da yeni bir Mülkiye Mektebi binası yaptırılmasına karar verilmiştir. Bu bina lira değerinde bir yapı olacaktır. Projeler Profesör Egli tarafından yapılmıştır (Anonim, 1935: 127) Mülkiye Mektebi adıyla 1859 yılında kurulan okul, 1922 yılında Milli Eğitim Bakanlığı na bağlanmış, 10 Haziran 1935 te Türkiye Büyük Millet Meclisi nde onaylanan 2777 sayılı yasa ile Siyasal Bilgiler Okulu adını almıştır. 22 Meclis te konu ile ilgili kararın alındığı 1935 yılında Milli Eğitim Bakanı, Mülkiye Mektebi nin 1911 yılı mezunlarından Abidin Özmendir. Bakan, Mülkiye Mektebi nin Ankara ya gelişi ile ilgili yaptığı konuşmada okulun, Yalnız ilim değil, Atatürk İnkılabıyla yoğrulmuş bir muhitte bulunması, oradan ilhamlar alması lazım olduğundan Ankara ya nakil edilmesini zorunlu görmektedir. Aynı konuşmada ayrıca, mektebe şerefiyle mütenasip bir bina yapılmasını önermekte, okulun eğitim kadrosunun derecelerinin üniversite düzeyine çıkarılmasını arzulamaktadır (Aslantepe 2009: ). Okul, öğretim yılında yeni binasına taşınmış, 1950 yılında çıkan yasa ile Ankara Üniversitesi ne bağlanarak adı Siyasal Bilgiler Fakültesi olmuştur. 23 Siyasal Bilgiler Okulu binası, işlevine göre biçimlen mimari özellikleri, simetrik olarak düzenlenmiş yalın ve sade cepheleri, düz çatı izlenimi veren, böylece kübik etkiyi daha da güçlendiren parapet duvarlarının arkasındaki az eğimli çatısı ile Uluslararası Mimarlık Üslubunun başkent Ankara daki önemli temsilcilerinden birisidir. Yapıda, dönemin diğer kamu yapıları ile benzer şekilde, parçalı bir kübik kütle anlayışı dikkati çeker. Diğer yandan yapıdaki geniş holler, rahat koridorların iki yanındaki derslikler ve bürolar ile, yatakhane, yemekhane, kütüphane gibi işlevlerine göre biçimlenen mekanların arasındaki ilişkilerin akılcı bir anlayışla çözümlendiği görülür. Derslikler ve bürolar, bol ışık alan aydınlık ve ferah mekanlardır. Özgününde, yemekhane, yatakhane, kütüphane, konferans salonu, spor salonu ile birlikte değerlendirilen mekanlar, bu dönemde eğitim anlayışını, bu anlayışa uygun mekanların bütüncül bir anlayışla nasıl kurguladığını,

12 137 Leyla Alpagut bilimsel yöntemlerin ve çözümlerin nasıl üretildiğini anlamayı sağlar (Şekil 11). Okulda, Cumhuriyet in ilkelerini benimseyen, alanlarında donanımlı bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle, eğitim işlevinin yanında barınma, yeme-içme, spor ve sosyal etkinliklere uygun mekanlar, çağdaş yaşamın gerektirdiği bilgi ve görgünün üretildiği alanlar olarak eğitim işlevine katkıda bulunurlar. Cebeci Semti ndeki yapı, Hukuk Fakültesi binasının yanında, ana cephesi Cemal Gürsel Caddesi ne dönük biçimde, caddeden daha yüksek bir konumda ve caddeye paralel, dikdörtgen biçimli yatay bir ana kütle ile bunun kuzeyine bitişik, doğu-batı doğrultusundaki daha büyük bir bloktan oluşur (Şekil 3,4, 5). Ayrıca yapının doğusunda büyük bir spor salonu yer alır. Yarım bodrum üzerine üç katlı ana kütlede derslikler ve bürolar, kuzeyindeki iki katlı blokta ise konferans salonu gibi geniş mekanlar bulunmaktadır. Ana kütlede, giriş aksının belirlediği simetri eksenindeki girişten küçük bir hole, buradan ortasında iki sıra sütunun yer aldığı mermer kaplı çok amaçlı mekana ulaşılır (Şekil 6,7). Zemin katın büyük bir bölümünü kaplayan bu mekan, doğu yüzündeki dokuz büyük pencere nedeni ile oldukça aydınlık ve ferah bir etkiye sahiptir. Birinci kata, bu mekanın iki ucundaki merdivenlerden ulaşılır. Özgününde, küçük giriş holünün iki yanındaki merdivenlerden de ulaşılan birinci katta, koridorun iki yanında farklı büyüklükte bürolar sıralanır. Koridorun doğu yüzündeki bürolar ahşap kaplı zeminleri ve kartonpiyer çerçeve ile kuşatılmış tavanlar ile biçimlenmiştir (Şekil 8). Dersliklerin ve diğer büroların bulunduğu ikinci katta ise birinci katın planı yinelenmiştir. Ana kütlenin kuzeyine bitişik olan blokta simetrik anlayışla yerleştirilmiş, doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı, özgününde yemekhane, yatakhane gibi geniş mekanları barındıran dört bölüm yer alır (Şekil 5) Bunlardan sadece güneydoğu köşedeki konferans salonu, ilk halini büyük ölçüde korumaktadır (Şekil 9). Ana yapının bütün cepheleri birbirinden farklı anlayışla tasarlanmıştır. Caddeye bakan yatay etkili batı cephe oldukça yalındır (Şekil 3). Ankara taşı kaplı yarım bodrum kat, yapının kaidesi gibidir. Zemin katın orta bölümü dışa taşırılarak üzeri balkon olarak düzenlenmiş ve pencere dizilerinin yarattığı biteviyelik kırılmıştır. Oldukça gösterişsiz ve sade olan giriş ile zemin ve birinci kat pencereleri yüzeyden taşkın çerçeve içine alınarak vurgulanmış, ikinci katta ise yatay bir dizi oluşturan pencereler boydan boya bütün cepheyi kaplamıştır.

13 Alternatif Politika, Cilt. 2, Sayı. 2, , Ekim Yapının dersliklerin ve büroların bulunduğu ana kütlesi ile buna bitişik, caddeye dik uzanan diğer kütlesinin cepheleri, arkalarındaki işleve uygun olarak farklı biçimlenmiştir (Şekil 12). Ancak her ikisi kendi içlerinde simetrik özellikler taşır. Egli nin, devleti temsil eden diğer yapılarda olduğu gibi bu yapıda da simetriden kopmadığı görülmektedir. Kütlelerin önde ve geride konumlanmaları ve farklı biçimsel özellikleri, cephenin monoton etkisini azaltmakta, ana kütlede sık yerleştirilmiş üç sıra pencere dizisinin tekdüzeliğini, zemin katın orta bölümünde yapılan dışa taşkın bölüm ve üzerindeki balkon kırmaktadır. Egli nin bütün yapılarında olduğu gibi bu yapıda da bayrak direğinin özenli konumlanışı, incelikli yaklaşımın bir başka ayrıntısı olarak göze çarpar. Betonarme iskelet sisteminde inşa edilen yapı, ince bir saçak silmesi ile kuşatılmış parapet duvarlarının arkasındaki kiremit kaplı kırma çatı ile örtülüdür. Bütün cepheler, 1930 lu yılların diğer kamu yapılarında olduğu gibi edelputz sıva ile kaplanmıştır. Günümüzde, ne yazık ki başka örneklerde de karşılaşıldığı gibi, yapının özgün kimliğine zarar veren bazı değişiklikler yapılmıştır. Örneğin, ana kütlenin köşelerindeki, cephede simetriyi artıran portikler kapatılmış, girişin önündeki merdivenler artırılmış, giriş holünün düzenlemesi bütünüyle değiştirilmiştir. Girişin iki yanındaki kütüphane ve okuma salonu bölünerek büroya dönüştürülmüştür. Diğer yandan caddeye dik uzanan, yemekhane, yatakhane ve konferans salonu gibi büyük mekanların yer aldığı bölümlerin arası cam kaplı bir örtü ile kapatılmış, konferans salonu dışındaki bütün bölümlere derslik ve büro işlevi kazandırılmıştır (Şekil 12). Bütün bu değişiklikler cephelerin özgün görünümünü büyük ölçüde değiştirmiş, örneğin, her iki kütlede kullanılan sütunlu düzenlemelerin cephelerde yarattığı derinlik etkisi yitirilmiştir. Ancak yapıldığı yıllarda, eski birkaç ev dışında binaların hatta ağaçların bile olmadığı bu çıplak alanın, okulun sade olduğu kadar ciddi ve vakur görünümünü daha da artırdığı, Cumhuriyet in ihtiyacı olan siyaset adamlarını yetiştiriyor olmanın sorumluluğunu hissettiren etkili bir görünüm kazandırdığı açıktır. Yalın, kübik, düz çatılı kütleleri ile yapı, 1930 ların hemen başında, henüz geleneğin etkilerini sürdürdüğü binaların arasındaki görünümü ile Cebeci nin eğitim yapılarına ayrılan kimliğine uygun modern bir ifade katmış, yetiştirdiği çok sayıda siyaset adamı ile görsel ve işlevsel anlamını geçmişten bu yana korumuş önemli bir Erken Cumhuriyet Dönemi yapısıdır.

14 139 Leyla Alpagut IV. Sonuç Siyasal Bilgiler Okulu örneğinde açıkça görüldüğü gibi Cumhuriyet, kendisini ifade edecek nesnel ve görsel kimliği yapılar yolu ile aramakta, bu nedenle mimarlık eğitimini ve uygulamalarını yeniden kurgulamakta; Cumhuriyet vatandaşına, çağdaş ve ilerlemeci söylemler barındıran yeni bir anlayış sergilemeyi amaçlamaktadır. Yapıldığı dönemde okul, çağdaş Türkiye nin siyaset adamlarını yetiştiren ayrıcalıklı kimliği, modern üsluptaki mimarisi ve bulvar üzerindeki etkili konumu ve eğitim yapılarının prestij taşıyıcı anlamıyla başkentin sembollerinden birisi ve hemen yanındaki Hukuk Fakültesi binası ile birlikte kentin önemli bir eğitim odağı olmuştur. Atatürk Bulvarı üzerinde ya da yakınında bulunan İsmet Paşa Kız Enstitüsü ve Kız lisesi binalarının, kentin vitrinini modern kadın kimliği ile kurgulama isteğini belirginleştirdiği gibi, Siyasal Bilgiler Okulu da Jansen planında okullar için ayrılan Cebeci de oldukça merkezi bir konumda, kente ve kentliye mimari açıdan olduğu kadar çağdaş görünümlü öğrencileriyle de önemli bir katkı sağlamış, Cumhuriyet kimliğinin etkili araçları arasında görülmüş ve bundan yararlanılmıştır.

15 Alternatif Politika, Cilt. 2, Sayı. 2, , Ekim Ernst Arnold Egli ( ) 2. Siyasal Bilgiler Okulu, Genel Görünüm, ETHZ Hs

16 141 Leyla Alpagut 3. Siyasal Bilgiler Okulu, ETHZ, Hs Siyasal Bilgiler Okulu, Arka Cephe, Genel Görünüm, ETHZ Hs

17 Alternatif Politika, Cilt. 2, Sayı. 2, , Ekim Siyasal Bilgiler Okulu, Zemin Kat Planı, ETHZ Hs Siyasal Bilgiler Okulu, Giriş Holü, ETHZ Hs

18 143 Leyla Alpagut 7. Siyasal Bilgiler Okulu, Hol, La Turquie Kemaliste Siyasal Bilgiler Okulu, Salon, ETHZ Hs

19 Alternatif Politika, Cilt. 2, Sayı. 2, , Ekim Siyasal Bilgiler Okulu, Konferans Salonu, La Turquie Kemaliste Siyasal Bilgiler Okulu Öğrencileri, La Turquie Kemaliste 1939

20 145 Leyla Alpagut 11. Siyasal Bilgiler Okulu, Kütüphane, La Turquie Kemaliste Siyasal Bilgiler Okulu, Genel Görünüm, ETHZ Hs

1930 larda Bir Mimar: İzzet Baysal. An Architect during the 1930 s: İzzet Baysal. Leyla ALPAGUT *

1930 larda Bir Mimar: İzzet Baysal. An Architect during the 1930 s: İzzet Baysal. Leyla ALPAGUT * EFD / JFL Edebiyat Fakültesi Dergisi / Journal of Faculty of Letters Cilt/Volume 26 Sayı/Number 1 (Haziran/June 2009) 1930 larda Bir Mimar: İzzet Baysal An Architect during the 1930 s: İzzet Baysal Leyla

Detaylı

SANAT TARİHİ CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK MİMARİSİ

SANAT TARİHİ CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK MİMARİSİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI PROJESİ SANAT TARİHİ CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK MİMARİSİ Prof. Dr. Kıymet GİRAY KASIM- 2009 ANKARA 9. Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarisi Anahtar Kelimeler:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi : 29.09.1977 : YARDIMCI DOÇENT DOKTOR Y. MİMAR. Derece Üniversite/Okul Birim-Bölüm Tarih. Görev Üniversite / Birim-Bölüm Tarih

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi : 29.09.1977 : YARDIMCI DOÇENT DOKTOR Y. MİMAR. Derece Üniversite/Okul Birim-Bölüm Tarih. Görev Üniversite / Birim-Bölüm Tarih ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : ÖZGÜR ÖZKAN Doğum Tarihi : 29.09.1977 Unvanı : YARDIMCI DOÇENT DOKTOR Y. MİMAR Öğretim Durumu : Derece Üniversite/Okul Birim-Bölüm Tarih Doktora Yüksek Lisans Lisans İSTANBUL TEKNİK

Detaylı

1950 LERDEN GÜNÜMÜZE GELEN BİR ALIŞVERİŞ KOMPLEKSİ: BALIKESİR KASAP VE SEBZE HALİ. Gaye BİROL Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü

1950 LERDEN GÜNÜMÜZE GELEN BİR ALIŞVERİŞ KOMPLEKSİ: BALIKESİR KASAP VE SEBZE HALİ. Gaye BİROL Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü 1950 LERDEN GÜNÜMÜZE GELEN BİR ALIŞVERİŞ KOMPLEKSİ: BALIKESİR KASAP VE SEBZE HALİ Gaye BİROL Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü Yüksek Mimar Orhan Ersan tarafından tasarlanmış olan Balıkesir

Detaylı

İstanbul da Art Nouveau

İstanbul da Art Nouveau İstanbul da Art Nouveau İstanbul da Art Nouveau, Vlora Han, Karaköy İstanbul da Art Nouveau, Dikranyan Mehmet Yörük Yalısı İstanbul da geç 19.yüzyıl mimari çoğulluğu Vedat Tek, Büyük Postane, Sirkeci,

Detaylı

Mimar Clemens Holzmeister ve III. Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası, Danışman: Doç.Dr. Mustafa Servet AKPOLAT.

Mimar Clemens Holzmeister ve III. Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası, Danışman: Doç.Dr. Mustafa Servet AKPOLAT. 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Leyla ALPAGUT Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sanat Tarihi Hacettepe Üniversitesi 199 Y. Lisans Sanat Tarihi Hacettepe Universitesi 1999 Doktora Sanat

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ MEKÂN TASARIMI PROGRAMI

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ MEKÂN TASARIMI PROGRAMI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ MEKÂN TASARIMI PROGRAMI PROGRAMIN TANITIMI: Sanat ve Tasarım, toplumsal yaşamın temelini oluşturan kültür, tarihsel sürecin bir ürünüdür.

Detaylı

Banka Referanslarımız

Banka Referanslarımız Proje Adı Şehri Akbank İzmir/Merkez Şube İzmir KONV. Akbank Operasyon Merkezi Maslak C Blok İstanbul SWMP3600 345 3.500 Alternatif Bank Genel Müdürlük Binası İstanbul PROVİ 8 200 Garanti Bankası A-B-C

Detaylı

fsonmez@erciyes.edu.tr

fsonmez@erciyes.edu.tr 1- ÖZGEÇMİŞ Yard.Doç.Dr. Filiz SÖNMEZ KİŞİSEL BİLGİLER Doğum yeri: İş Adresi: Kayseri Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 39039, Melikgazi/Kayseri Telefon: 0 352 207 6666/35161 Faks:

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİK KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİK KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİK KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ( 14/10/2014 tarih ve 316 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe girmiştir.)

Detaylı

MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ

MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ İZMİR KONAK 1. ETAP (ALSANCAK KAHRAMANLAR BÖLGESİ) 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI HAKKINDA RAPOR 22.07.2013 1 İZMİR KONAK 1. ETAP (ALSANCAK KAHRAMANLAR BÖLGESİ) 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :ALİ KEMAL ŞEREMET. 2. Doğum Tarihi :10.01.1985. 3. Unvanı :MİMAR. 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :ALİ KEMAL ŞEREMET. 2. Doğum Tarihi :10.01.1985. 3. Unvanı :MİMAR. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ KEMAL ŞEREMET 2. Doğum Tarihi :10.01.1985 3. Unvanı :MİMAR 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Karadeniz Teknik Üniv. 2004 Yüksek Lisans Mimarlık-Bina

Detaylı

TÜRKİYE DE KORUMA VE KENT PLANLAMA TARİHİ 1850-1950

TÜRKİYE DE KORUMA VE KENT PLANLAMA TARİHİ 1850-1950 TÜRKİYE DE KORUMA VE KENT PLANLAMA TARİHİ 1850-1950 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ŞEHİR YENİLEME KORUMA DERSİ Doç. Dr. İclal Dinçer TÜRKİYE DE KORUMA VE KENT

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Handan ÖZSIRKINTI KASAP 2. İletişim: 1230 3. Ünvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Sanatta Yeterlik (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

Adnan Kazmaoğlu Mimarlık tarafından tasarlanan Terrace Fulya projesi, odağına Nişantaşı'nı ve ona uygun mimari kaliteyi koyuyor.

Adnan Kazmaoğlu Mimarlık tarafından tasarlanan Terrace Fulya projesi, odağına Nişantaşı'nı ve ona uygun mimari kaliteyi koyuyor. MAYIS 2011 - XXI 72 yapı - konut - İstanbul YENİ NİŞANTAŞI İÇİN Adnan Kazmaoğlu Mimarlık tarafından tasarlanan Terrace Fulya projesi, odağına Nişantaşı'nı ve ona uygun mimari kaliteyi koyuyor. Adnan Kazmaoğlu

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği ve Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Sertifika Programı

İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği ve Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Sertifika Programı İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği ve Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Sertifika Programı Amaç Yerel Yönetimler sertifika programının düzenleniş amacı yaklaşan 2014

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli, Konak

Detaylı

T.C. KASTAMONU VALİLİĞİ MİMAR VEDAT TEK KÜLTÜR ve SANAT MERKEZi

T.C. KASTAMONU VALİLİĞİ MİMAR VEDAT TEK KÜLTÜR ve SANAT MERKEZi T.C. KASTAMONU VALİLİĞİ MİMAR VEDAT TEK KÜLTÜR ve SANAT MERKEZi Efendiler, Gördüklerimin en kıymetli kısmı bu güzel bölgenin samimi halkının çok aydın ve çok genis ve yüksek zihniyet sahibi olmalarıdır.

Detaylı

ONAY A.Ş DURUKENT DURUKENT

ONAY A.Ş DURUKENT DURUKENT DURUKENT insan odaklı tasarım... Niğde nin en güzel bölgelerinde markalı lüks konut projeleri gerçekleştiren ONAY A.Ş., yeni bir proje DURUKENT i sizlere sunmanın kıvancını yaşıyor. Yaptığımız her iş

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Halil Sencer ERKMAN Doğum Tarihi: 30 Mart 1964 İletişim: Adres : Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 38039 Kayseri Türkiye Tel. : 90 352 437 49 01 35300

Detaylı

MİMARİ PROJE RAPORLARI

MİMARİ PROJE RAPORLARI BACA +9.06 alaturka kiremit %33 eğim +8.22 +8.35 %33 eğim %33 eğim +7.31 +7.10 +6.45 yağmur oluğu +6.45 P1 P1 P1 P1 P1 P1 +5.05 +5.05 giyotin pencere giyotin pencere giyotin pencere giyotin pencere giyotin

Detaylı

Mağusa da yaşam değişiyor... Yepyenİ bir anlayış, NorthernLand kalitesiyle birleşerek hayatımıza giriyor...

Mağusa da yaşam değişiyor... Yepyenİ bir anlayış, NorthernLand kalitesiyle birleşerek hayatımıza giriyor... Mağusa da yaşam değişiyor... Yepyenİ bir anlayış, NorthernLand kalitesiyle birleşerek hayatımıza giriyor... 0392 444 4000 www.northernlandcyprus.com www.facebook.com/northernlandcyprus info@northernlandcyprus.com

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı : Masoumeh KHANZADEH 2. Doğum Tarihi : 1974 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :Sanatta Yeterlik 5. Çalıştığı Kurum :Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Üç Şerefeli Camii Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Üç Şerefeli Cami......................... 4 0.1.1 Osmanlı Mimarisinde Çığır Açan İlklerin Buluştuğu Cami............................

Detaylı

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL :

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL : AHMET AFİF PAŞA YALISI 1 230 ADA 21 PARSEL EK-1 Ahmet Afif Paşa Yalısı, Boğaziçi İstinye Koyu nun yakınında, Köybaşı Caddesine 25 m, Boğaz a 40 m cepheli 2.248,28 m² yüzölçümlü arsa üzerinde 1910 yılında

Detaylı

AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ TANIM Ahşap veya ahşap kökenli malzemelerin, istenilen kalite standardında, belirlenen sürede, en düşük maliyetle üretilebilmesi için üretim sistemini tasarlayan, projelendiren, üretim sürecini denetleyen

Detaylı

ernst a. egli mimar, eğitimci, kent plancısı

ernst a. egli mimar, eğitimci, kent plancısı ernst a. egli mimar, eğitimci, kent plancısı İnci ASLANOĞLU Musiki Muallim Mektebi (Devlet Konservatuarı), Ankara, 1 9 2 7-1 9 2 8 Erkek Ticaret Usesi, Ankara, 1928-1 9 3 0 Osmanlı döneminden Cumhuriyete

Detaylı

BOĞAZA. sevgiyle gülümseyen bir ev... Özlem ve Halit Akyürek ten Boğaz da bir restorasyon çalışması...

BOĞAZA. sevgiyle gülümseyen bir ev... Özlem ve Halit Akyürek ten Boğaz da bir restorasyon çalışması... ev de Kuzguncuk un köy içi dokusunu, bugüne dek geçirdiği yangınlardan kalabilen ve 19. yy ın ikinci yarısıyla 20 yy ın başına tarihlenen sıra evler, tek evler, köşkler ve son dönem apartmanları oluşturuyor.

Detaylı

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Ümit ÖZKAN 1, Ayşe DEMİRTAŞ 2 Giriş: Yapıblok, Yapı Merkezi Prefabrikasyon A.Ş. tarafından 1996 yılından beri endüstriyel üretim yöntemleri ile üretilen

Detaylı

Farklılıklarıyla ve detaylardaki zenginlikleriyle sizleri seçkin bir yaşam alanına davet ediyoruz.

Farklılıklarıyla ve detaylardaki zenginlikleriyle sizleri seçkin bir yaşam alanına davet ediyoruz. Farklılıklarıyla ve detaylardaki zenginlikleriyle sizleri seçkin bir yaşam alanına davet ediyoruz. 2 Sizlere yakışır bir yaşam alanı sunuyoruz, çünkü sevdiklerinizin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz.

Detaylı

estetik cephe ve ısı yalıtım sistemleri ısı yalıtım sistemleri ısı yalıtım sistemleri ısı yalıtım sistemleri ısı yalıtım sistemleri

estetik cephe ve ısı yalıtım sistemleri ısı yalıtım sistemleri ısı yalıtım sistemleri ısı yalıtım sistemleri ısı yalıtım sistemleri estetik cephe ve ısı yalıtım sistemleri estetik cephe ve ısı yalıtım sistemleri estetik cephe ve ısı yalıtım sistemleri estetik cephe ve ısı yalıtım sistemleri estetik cephe ve ısı yalıtım sistemleri BİNALARINIZIN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa MÜJDECİ 2. Doğum Tarihi-Yeri: 30.07.1978 - Yerköy 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. (Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) 4. Medeni Durumu: Evli

Detaylı

TÜRKİYE DE KORUMA VE YENİLEME UYGULAMALARI

TÜRKİYE DE KORUMA VE YENİLEME UYGULAMALARI TÜRKİYE DE KORUMA VE YENİLEME UYGULAMALARI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ŞEHİR YENİLEME KORUMA DERSİ Doç. Dr. İclal Dinçer TARİHİ KENT DOKUSUNUN DÖNÜŞÜM BASKISI

Detaylı

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 471 - Analysis of Historic Buildings dersi kapsamında Düzce nin Konuralp Belediyesi ne 8-14 Ekim 2012 tarihleri

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli,

Detaylı

CV - AKADEMİK PERSONEL

CV - AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1.! ADI: Ariz 2.! SOYADI: QURIESH 3.! DOĞUM YERİ: Nablus-Filistin 4.! DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 21.05.1977 5.! İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Mimarlık 5.2. TELEFON NUMARASI: 009 (0530) 049

Detaylı

BAKU OLİMPİK STADYUMU

BAKU OLİMPİK STADYUMU BAKU OLİMPİK STADYUMU Azerbaycan Baku de şehrin yeni simgelerinden biri olmaya aday Baku Olimpik Stadyumu kent merkezine girişte, Haydar Aliyev Bulvarı ile Büyük Şor Gölü sınırında, Azizbeyov Kavşağı ile

Detaylı

BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU

BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU Boyabat Meslek Yüksekokulu, 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Geçici olarak tahsis

Detaylı

MARMARA KÖŞKÜ: ATATÜRK İÇİN MODERN ÇİFTLİK EVİ

MARMARA KÖŞKÜ: ATATÜRK İÇİN MODERN ÇİFTLİK EVİ MARMARA METU JFA 2012/1 KÖŞKÜ: ATATÜRK İÇİN MODERN ÇİFTLİK EVİ DOI: METU 10.4305/METU.JFA.2012.1.4 2012/1 69 (29:1) 69-94 MARMARA KÖŞKÜ: ATATÜRK İÇİN MODERN ÇİFTLİK EVİ Leyla ALPAGUT Alındı: 16.05.2011;

Detaylı

1 2 3 4 5 İçindekiler Genel Bilgiler 3-9 Arsa ve Metro İlişkisi 10-11 Arsa Bilkent Köprüsü İlişkisi 12 Alan Hesabı 13 Yaklaşık Maliyet Tablosu 14 Yaklaşık Gelir ve Zamanlama Tablosu 15 Öneri 1 16-21 Öneri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Soyadı, Adı: Önge, Mustafa Akademik Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Uyruğu: Türk (TC) Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara, 1976 Medeni durumu: Evli E-posta adresi: onge@cankaya.edu.tr EĞİTİM BİLGİLERİ

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR T.. KÜLTÜR VE TURİZM AKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI ÖLGE KURULU KARAR TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.01.20172 35.002/1 KARAR TARİHİ VE NO : 30.01.2011789 T ^ ' İZMİR İzmir İli, ııca İlçesi'nde

Detaylı

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ Doğuş markası, eğitime adanmış yarım asra yaklaşan bir anlam ifade etmektedir. Doğuş Üniversitesi eğitimde ilklerin sahibi, yeniliklerin öncüsü olarak, geçmişinden

Detaylı

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU 24 Mayıs 20 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Heraklitos Okulumuz; Esentepe Mahallesinde 4500m2 arsa üzerine zemin+2 kat olarak inşa edilerek 4

Detaylı

Kara tarafından sunulmuş 3 boyutlu görseller. Siz hayal kurun Biz fark yaratalım.

Kara tarafından sunulmuş 3 boyutlu görseller. Siz hayal kurun Biz fark yaratalım. Kara tarafından sunulmuş 3 boyutlu görseller Siz hayal kurun Biz fark yaratalım. 1 Felsefemiz İşverenin hayallerini referans alarak tasarımda fark yaratmak, kişiye özel ve projenin gerektirdiği konsepti

Detaylı

Bağlıca nın En Kapsamlı Projesi

Bağlıca nın En Kapsamlı Projesi Bağlıca nın En Kapsamlı Projesi YAZICI GRUP / YAZICI İNŞAAT Yazıcı İnşaat, Hasan Yazıcı nın 1954 yılında Trabzon dan iş hayatına atılmak üzere yaptığı göçle başlamıştır. Başlangıçta taşeron olarak çalıştığı

Detaylı

Düşlerinizin ötesinde bir gerçek var...

Düşlerinizin ötesinde bir gerçek var... Düşlerinizin ötesinde bir gerçek var... 357 ayrıcalıklı daireden oluşan konut yaşamı, 52 ticari alanı ve cadde üstü yaşamı ile Vaditepe Gölevleri Bahçeşehir in standatlarını, sizin de yaşam kalitenizi

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

YAŞAM ALANINIZ SİZE ÖZELDİR

YAŞAM ALANINIZ SİZE ÖZELDİR Konutta Altın Çağı YAŞAM ALANINIZ SİZE ÖZELDİR Çağıl İnşaat / Altınbaşak Konutları Çağıl İnşaat 1994 yılında kurulan; çok katlı yapıların tasarımı ve yapımı, yol, sanat yapıları ve köprü yapımında uzmanlaşmış

Detaylı

TBMM BİNALARI E GEMENLİK K A YITSIZ Ş A R TSIZ M İLLETİNDİR

TBMM BİNALARI E GEMENLİK K A YITSIZ Ş A R TSIZ M İLLETİNDİR TBMM BİNALARI E GEMENLİK K A YITSIZ Ş A R TSIZ M İLLETİNDİR GİRİŞ Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1920-1924 tarihleri arasında bugün Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak hizmet vermekte olan Birinci TBMM Binasında,

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Mimarlık IAU(Tabriz Azad İslami Üniversitesi) 1997_2001 Lisans

Derece Alan Üniversite Yıl Mimarlık IAU(Tabriz Azad İslami Üniversitesi) 1997_2001 Lisans ÖZGEÇMİŞ: 1. Ad, Soyad: Masoumeh KHANZADEH 2. Doğum Tarihi: 11.03.1974 3. Doğum Yeri: Tebriz, İRAN 4. Eğtim: Derece Alan Üniversite Yıl Mimarlık IAU(Tabriz Azad İslami Üniversitesi) 1997_2001 Lisans Y.

Detaylı

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Kod 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Kod 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111, 112, 113, 114, 115, 116), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır. Kod Bilim Alanı Koşul No

Detaylı

Doktora Eğitimi (2013 -) - Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi

Doktora Eğitimi (2013 -) - Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi GİZEM KUÇAK TOPRAK Atılım Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Kızılcaşar Mahallesi, 06836 İncek Gölbaşı - Ankara Türkiye Tel: 0 312 586 88 77 E-Mail: gizem.toprak@atilim.edu.tr

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÇALIŞMA İLKELERİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÇALIŞMA İLKELERİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÇALIŞMA İLKELERİ Tanım 1. Bu ilkeler "Doğu Akdeniz Üniversitesi İnternet Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi"nin (İTAM)

Detaylı

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 461 ADA, 6 PARSEL RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU İLE İLİŞKİLİ FOTOĞRAF VE GÖRSELLER

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 461 ADA, 6 PARSEL RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU İLE İLİŞKİLİ FOTOĞRAF VE GÖRSELLER SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 461 ADA, 6 PARSEL RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU İLE İLİŞKİLİ FOTOĞRAF VE GÖRSELLER TARİHİ YAPININ FOTOĞRAFI Foto no: F01 BÖLGEYE AİT TARİHİ PERVİTİTCH HARİTASI TESCİLLİ YAPI

Detaylı

yapıda uzman eller www.hilaryapi.com

yapıda uzman eller www.hilaryapi.com MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ PREFABRİK YAPILAR PEYZAJ VE ÇEVRE DÜZENLEME CEPHE KAPLAMA ZEMİN DÖŞEME VE YER KAPLAMA ÇATI KAPLAMA İZOLASYON VE YALITIM DEKORASYON İŞLERİ EMLAK MÜŞAVİRLĞİ 0312 5661166 0544 Turgut

Detaylı

anka yapı makina profesyoneller kalite ister

anka yapı makina profesyoneller kalite ister anka yapı makina profesyoneller kalite ister Firmamız 2002 yılında atık su arıtma tesisi ve mobilya imalatı ile faaliyete başlamış, spa, hamam, havuz,ısıtma sistemi,kazan dairesi,yalıtım ve izolasyon sistemlerini

Detaylı

T.C. ANTALYA 9. İCRA DAİRESİ 2015/2699 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ANTALYA 9. İCRA DAİRESİ 2015/2699 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ANTALYA 9. İCRA DAİRESİ 2015/2699 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu kaydı : Antalya

Detaylı

PEYZAJ MİMARI TANIM A- GÖREVLER

PEYZAJ MİMARI TANIM A- GÖREVLER TANIM Doğa ve çevrenin insanın ihtiyaçlarını en iyi karşılayabilecek biçimde ekonomik, işlevsel, ekolojik ve estetik ölçülere uygun olarak planlanması, düzenlenmesi, korunması ve geliştirilmesi konularında

Detaylı

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ NDE ERNST EGLI NİN İZLERİ: PLANLAMA, BİRA FABRİKASI, KONUTLAR ve GELENEKSEL BİR HAMAM

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ NDE ERNST EGLI NİN İZLERİ: PLANLAMA, BİRA FABRİKASI, KONUTLAR ve GELENEKSEL BİR HAMAM ATATÜRK METU JFA ORMAN 2010/2 ÇİFTLİĞİ NDE ERNST EGLI NİN İZLERİ DOI: 10.4305/METU.JFA.2010.2.13 2010/2 239 (27:2) 239-264 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ NDE ERNST EGLI NİN İZLERİ: PLANLAMA, BİRA FABRİKASI, KONUTLAR

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülay YEDEKCİ ARSLAN 2. Doğum Tarihi: 25.08.1975 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Trakya Üniversitesi Müh- Mimarlık

Detaylı

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar Üniversite leşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS University Campuses Research Institutes Schools 47 EĞİTİM ve ARAŞTIRMA YAPILARI REFERANS

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul Dolmabahçe

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 09.11.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29527 Amaç NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1

Detaylı

Vizyon: Verimli sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasında ve nitelikli ara eleman yetiştirilmesinde daha etkin ve öncü olmaktır.

Vizyon: Verimli sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasında ve nitelikli ara eleman yetiştirilmesinde daha etkin ve öncü olmaktır. 2012-2013 Yeni Misyon ve Vizyon Sulama Teknolojisi Misyon: Tatlı su kaynaklarının en uygun şekilde kullanılmasına yönelik sulama sistem ve yöntemlerinin seçilmesini ve uygulamasını sağlamak için gereksinim

Detaylı

Yapex 2014 Yapı ve Restorasyon Fuarı Sonuç Raporu..

Yapex 2014 Yapı ve Restorasyon Fuarı Sonuç Raporu.. Yapex 2014 Yapı ve Restorasyon Fuarı Sonuç Raporu.. Yapex 2014, 22 nci Uluslararası Yapı ve Restorasyon Fuarı, 13-16 Kasım 2014 tarihlerinde Antalya Expo Center Salonlarında büyük bir ticari başarıyla

Detaylı

SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ NEDİR? Sanat Tarihi, geçmişte varlık göstermiş uygarlıkların ortaya koyduğu her tür taşınır ve taşınmaz maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Güzel Sanatlar ve

Detaylı

UÇAK MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER

UÇAK MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER TANIM Uçak mühendisi, uçakların tasarlanması ve yapım projelerinin hazırlanması, üretilmesi, geliştirilmesi, bakım-onarımı ve işletilmesi konularında çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ

Detaylı

OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER. (Ek 1)

OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER. (Ek 1) OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER (Ek 1) 1 OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER Çağımızda eğitim ve

Detaylı

Hitit Prefabrik Hakkında

Hitit Prefabrik Hakkında İÇERİK Hitit Prefabrik ile ilgili kurumsal bilgiler, ürün ve hizmetler için özet bilgilere bu dokümanda bulabilirsiniz. Detaylı bilgiler için doküman üzerindeki bağlantıları izleyerek web sitemizin ilgili

Detaylı

Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans. GÜZEL Anadolu Üniversitesi Doktora (Bütünleşik 2014 Program) EĞİTİMİ

Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans. GÜZEL Anadolu Üniversitesi Doktora (Bütünleşik 2014 Program) EĞİTİMİ 1. Adı Soyadı : Evrim ÇAĞLAYAN 2. Doğum Tarihi : 04.02.1984 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans 2006 EĞİTİMİ

Detaylı

1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Asuman ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 22.06.1976 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim Hacettepe Üniversitesi 2002 Y. Lisans Resim

Detaylı

Yapıda uzman imzası. Make. projesi

Yapıda uzman imzası. Make. projesi Yapıda uzman imzası Make 30 projesi Yapıda uzman imzası Şirketimiz, alt ve üst yapı inşaatlarının projelendirme, fizibilite ve uygulama alanlarında faaliyet göstermektedir. Neden Make İnşaat? Projelerini

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü C M -* * - m T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- Konu: Kepez 7469 ada 1 parsel NİP. Î r: *" ' T ' EXP02018 AKTJkLV

Detaylı

2. Ekolojik yapı uygulama atölyesi

2. Ekolojik yapı uygulama atölyesi 5-12 Temmuz 2015 Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü ada art art & culture içerik Asırlar boyu göç toprakları olmuş bereketli Anadolu coğrafyasında hem yerine aitliğin hem de yerine ait yapının bir

Detaylı

Müze eğitiminin amaçları nelerdir?

Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Sergilenen nesnelerle insanlar arasında köprü kurarak nesnelerin onların yaşantıları ile bütünleşmesini sağlamak; Nesnelerin maddi ve ideal değerleri ile algılanması

Detaylı

TEBLİĞ. Yapının Birim Maliyeti YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI (BM) TL/m 2

TEBLİĞ. Yapının Birim Maliyeti YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI (BM) TL/m 2 6 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28992 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2014 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA

Detaylı

KILIÇ İNŞAAT www.kilicinsaatsamsun.com

KILIÇ İNŞAAT www.kilicinsaatsamsun.com KILIÇ İNŞAAT www.kilicinsaatsamsun.com HAKKIMIZDA Kılıç Eğitim Araçları Mobilya İnşaat Mimarlık Mühendislik Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi adı ile hizmet vermektedir. 1974 yılında Hüseyin KILIÇ

Detaylı

MİMARİ PROJE RAPORLARI

MİMARİ PROJE RAPORLARI BACA +9.06 alaturka kiremit %33 eğim +8.22 +8.35 %33 eğim %33 eğim +7.31 +7.10 +6.45 yağmur oluğu +6.45 P1 P1 P1 P1 P1 P1 +5.05 +5.05 giyotin pencere giyotin pencere giyotin pencere giyotin pencere giyotin

Detaylı

ALPEK İNŞAAT AŞ.; Haziran 1987 tarihinde PEÇEN, ERKILAVUZ ve KURT ailelerinin işbirliği ile kurulmuş bir aile şirketidir.

ALPEK İNŞAAT AŞ.; Haziran 1987 tarihinde PEÇEN, ERKILAVUZ ve KURT ailelerinin işbirliği ile kurulmuş bir aile şirketidir. ALPEK İNŞAAT AŞ.; Haziran 1987 tarihinde PEÇEN, ERKILAVUZ ve KURT ailelerinin işbirliği ile kurulmuş bir aile şirketidir. Gerek fonksiyonel ve modern mimari çözümleri, gerekse estetik ve kaliteye vermiş

Detaylı

Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel. Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer

Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel. Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer Temsilcileri, Hepinizi saygıyla selamlıyorum, Başbakanlık Sosyal

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ MİMARİ ESTETİK KOMİSYONU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

RİZE BELEDİYESİ MİMARİ ESTETİK KOMİSYONU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK RİZE BELEDİYESİ MİMARİ ESTETİK KOMİSYONU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Madde 1 AMAÇ Bu yönetmeliğin amacı Rize belediye ve mücavir alan sınırları içinde tarihi, kültürel ve doğal değerlere

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. 30. yıl

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. 30. yıl İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 30. yıl Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kuruluş 30. yıl Peyzaj Mimarlığı Bölümü 1985 te İ.Ü. Orman Fakültesinin 3. bölümü olarak açılmıştır. Fakültemiz,

Detaylı

Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece

Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece İnşaat Teknolojisi programı1976 yılında Yapı Bölümü adı altında kurulmuş olup daha önce Akdeniz üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde eğitim öğretim faaliyetlerini dürdürmüştür. Mehmet

Detaylı

NADOL. yaşam evleri. www.anadoluyasamevleri.com

NADOL. yaşam evleri. www.anadoluyasamevleri.com A yaşam evleri. www.anadoluyasamevleri.com A yaşam evleri. ... SEHIRCILIK VE KONT ALGISINI YENIDEN TANIMLIYORZ Safranbolu nun en değerli ve en büyük arazileri üzerinde hayata geçireceğimiz Anadolu Yaşam

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI TANIM Çalıştığı kurumun tanınmasını, çalışmalarına karşı insanlarda olumlu izlenimler uyandırmasını, çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını ve saygınlığını artırmasını sağlamak

Detaylı

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ; MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi

Detaylı

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı : ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı: Erol ÖZDEN Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Tarih Lisans Resim_İş Bl. Resim-İş Öğr. Marmara Üniversitesi 1984 Yüksek Lisans (2809 Sayılı Kanunun Geçici Marmara Üniversitesi

Detaylı

Mustafa Tunçalp Seramikler Sergisi 21 Ekim 10 Kasım tarihlerinde Rezan Has Müzesi nde ziyaret edilebilir.

Mustafa Tunçalp Seramikler Sergisi 21 Ekim 10 Kasım tarihlerinde Rezan Has Müzesi nde ziyaret edilebilir. MUSTAFA TUNÇALP SERAMİKLER Mustafa Tunçalp Seramikler Sergisi 21 Ekim 10 Kasım tarihlerinde Rezan Has Müzesi nde ziyaret edilebilir. Günümüz seramik sanatçılarından Mustafa Tunçalp, köklerinden yola çıkarak

Detaylı

TEKNİK GEZİ RAPORU. Ders: MİM 121 MİMARİ TASARIM I. Tarih: 07.10.2011 Gezi alanı: Antrepo 3 & 5

TEKNİK GEZİ RAPORU. Ders: MİM 121 MİMARİ TASARIM I. Tarih: 07.10.2011 Gezi alanı: Antrepo 3 & 5 TEKNİK GEZİ RAPORU Ders: MİM 121 MİMARİ TASARIM I. Tarih: 07.10.2011 Gezi alanı: Antrepo 3 & 5 Meclis-i Mebusan Caddesi - Liman İşletmeleri Sahası - Tophane Konumu: Bienal alanının konumunu gösteren harita

Detaylı

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA,

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, 02 Nisan 2012 MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, Amasra Teknik Gezisi 12-13 Mart 2012 tarihleri arasında, ARCH 222 - Arhitectural Design 4 dersi için Bir Sanatçı İçin Konut, ARCH 221 - Arhitectural Design 3

Detaylı

RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK

RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK KINALIADA 46 ADA 10 PARSEL SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ TESCİLLİ YAPI RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK KINALI ADA AHŞAP ESKİ ESER RESTORASYON RAPORU İLİ : İstanbul İLÇESİ : Adalar MAHALLESİ : Kınalı Ada CADDESİ

Detaylı

SULTANBEYLİ NİN YENİ CAZİBE MERKEZİYLE TANIŞMAYA, HAYATINIZI DAHA KONFORLU YAPMAYA, HAYALLERİNİZİ YAŞAMAYA HAZIR MISINIZ?

SULTANBEYLİ NİN YENİ CAZİBE MERKEZİYLE TANIŞMAYA, HAYATINIZI DAHA KONFORLU YAPMAYA, HAYALLERİNİZİ YAŞAMAYA HAZIR MISINIZ? SULTANBEYLİ NİN YENİ CAZİBE MERKEZİYLE TANIŞMAYA, HAYATINIZI DAHA KONFORLU YAPMAYA, HAYALLERİNİZİ YAŞAMAYA HAZIR MISINIZ? TÜM BEKLENTİLERİNİZE EN İYİ YANITLARI BULACAĞINIZ PROJE, SULTANBEYLİ EMLAK KONUTLARI;

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Sanatlar Fakültesi Y. Lisans Fotoğraf Mimar Sinan Güzel Sanatlar 2011- Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora

Derece Alan Üniversite Yıl. Sanatlar Fakültesi Y. Lisans Fotoğraf Mimar Sinan Güzel Sanatlar 2011- Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nevzat Yıldırım 2. Doğum Tarihi: 02.12.1987 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fotoğraf ve Grafik Kocaeli Üniversitesi

Detaylı