MODERNLEŞME PROJESİNİN TEMSİLİNDE ÖNEMLİ BİR YAPI: İSVİÇRELİ MİMAR ERNST ARNOLD EGLİ VE ANKARA SİYASAL BİLGİLER OKULU 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MODERNLEŞME PROJESİNİN TEMSİLİNDE ÖNEMLİ BİR YAPI: İSVİÇRELİ MİMAR ERNST ARNOLD EGLİ VE ANKARA SİYASAL BİLGİLER OKULU 1"

Transkript

1 Alternatif Politika, Cilt. 2, Sayı. 2, , Ekim MODERNLEŞME PROJESİNİN TEMSİLİNDE ÖNEMLİ BİR YAPI: İSVİÇRELİ MİMAR ERNST ARNOLD EGLİ VE ANKARA SİYASAL BİLGİLER OKULU 1 Leyla ALPAGUT* ÖZET Bu ülkeyi, yörelerini, insanlarını, dilini ve ananelerini sevdim. Ayrıca hayatımın zenginleşmesi, yenilenme ve yeni bir eğitim sürecinde yer almaktan mutlu oldum. Ülkede kazandığım şöhretten, içtenlikle kabul görmekten de mutluluk duydum. Egli, Erken Cumhuriyet Dönemi ( ) mimarlık ortamı, Cumhuriyet yönetiminin siyasi ve kültürel yönelimlerini açıkça ortaya koyan etkili bir dile sahiptir. Bu ortamda özellikle 1930 lar boyunca uygulanan Uluslararası Mimarlık Üslubu nun Türkiye ye yerleşmesinde Almanca konuşulan ülkelerden gelen mimarların önemli katkıları olmuştur. Bu mimarlardan İsviçreli Ernst Egli, özellikle başkent Ankara daki çok sayıda tasarımı, eğitimci ve yönetici kimliği ile bu modern üslubun öncülerinden birisidir. Egli, Cumhuriyet yönetiminin titizlikle ve özenle ele aldığı ve açıkça prestij sembolü olarak gördüğü eğitim yapıları alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Bürosu yöneticiliği, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Şubesi yöneticiliği ve eğitimciliği ile başta eğitim yapıları olmak üzere Ankara daki önemli kamu binalarının tasarım ve uygulamaları sözkonusu çalışmalar arasındadır. Makalemizde Ernst Egli nin Türkiye deki çalışmalarında belirginleşen mimarlık anlayışı ile 1936 yılında tasarımını ve yapımını gerçekleştirdiği Siyasal Bilgiler Okulu Binası özellikle Eidgenössichen Technischen Hochschule Zürich (ETHZ) Arşivi nden elde edilen özgün belgeler ile tanıtılmış ve değerlendirilmiştir. Uluslararası Mimarlık Üslubunun Cumhuriyet in modernlik ten beklentilerini nasıl karşıladığı, Siyasal Bilgiler Okulu binasında bu biçim dilinin nasıl kullanıldığı ve yapının başkentin mimari estetiğine nasıl bir katkı sağladığı bu makalenin ana tartışmasıdır. Makalede önce Erken Cumhuriyet Dönemi mimarlık ortamının 1920 ler ve 1930 lar kesiti kısaca ele alınmıştır. Daha sonra Ernst Egli nin Türkiye deki çalışmaları ve mimarlık anlayışı tanıtılmıştır. Ardından Egli nin Ankara daki önemli uygulamalarından olan Siyasal Bilgiler Okulu binası ele alınmış, son bölümde ise yapı, Ernst Egli mimarlığı ve Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı bağlamında değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Errnst Egli, Siyasal Bilgiler Okulu, Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı, Yabancı Mimarlar.

2 127 Leyla Alpagut AN IMPORTANT BUILDING AS FOR THE REPRESENTATION OF MODERNIZATION PROJECT: SWISS ARCHITECT ERNST ARNOLD EGLI and ANKARA POLITICAL SCIENCES SCHOOL ABSTRACT Architectural environment of Early Republic Period ( ) has an effective language explicitly revealing political and cultural aspects of the Republic. Under such conditions, architects coming from German-speaking countries contributed quite significantly in the establishment of International Architectural Style of 30 s in Turkey. Throughout 1930s when the Building of School Political Sciences constituting the subject of the study was constructed, International Architectural Style brought to Turkey by the means of architects coming from Germany-speaking countries became effective. Enrst Egli, one of those architects, is one of the pioneers of this modern style with his numerous designs, and his educator and manager identity. Egli, carried out significant works in the field of educational buildings which he dealt with cautiously and fastidiously and explicitly regarded them as a symbol of prestige. Primarily educational buildings together with National Education Ministry Construction Office management, Istanbul Fine Arts Academy Architecture Branch management and teaching, design and application of important public buildings in Ankara are among the said studies. In our article, Ernst Egli s architectural understanding which became clear with his works in Turkey and the Building of School Political Sciences of which design and construction was carried out by him in 1936 was introduced and evaluated especially by means of the original documents acquired from the archive of Eidgenössichen Technischen Hochschule Zürich (ETHZ). International Architectural Style s way of meeting of Republic s expectation from modernity, it way of use of such formal language in the building of the School of Political Sciences, and this building s contribution to the architectural aesthetics of capital was the main discussion of this article. In the article, 1920s and 1930s of architectural environment of Early Republic Period was initially dealt with in brief. Later Ernst Egli s works in Turkey and architectural understanding were introduced. Afterwards, the building of School of Political Sciences that is one of the important applications of Egli in Ankara was dealt with, in the last section Ernst Egli architecture and Early Republic Period Architecture was evaluated. Key Words: Errnst Egli, School of Political Sciences, Architecture of Early Republic Period, Foreign Architects.

3 Alternatif Politika, Cilt. 2, Sayı. 2, , Ekim I Yılları Arasında Ankara nın Mimarlık Ortamı Milli Meclisin kurulması ile birlikte yönetim, İstanbul dışında bir merkeze, Anadolu nun kalbine, Ankara ya taşınır yılında kente gelen bir gazeteci tarafından, insanları gevşek, tembel, durgun, yorgun, bezgin, hasta ve şikayetçi; genel havası ise, eski ve ihtiyar, ilime, maarife ve sağlık kurallarına kapalı, hoş olmayan bir düzensizlik içinde büyük bir köy olarak tanımlanmaktadır (Bademli 1985: 10; Yasa Yaman 2003: 217). Ancak Ankara, 27 Aralık 1919 da Mili Mücadelenin, 13 Ekim 1923 te Türkiye Cumhuriyeti nin yönetsel merkezi olur. Bu, küçük bir Orta Anadolu kentinin Batılı, çağdaş bir başkente dönüşme öyküsünün de başlangıcını oluşturmaktadır. Ankara nın İnşası Erken Cumhuriyet Dönemi modernite projesinin önemli bir aşamasını oluşturur. Bu dönemin mimarlığı, inşa edilmekte olan yeni sistemin bir parçası olarak, Türkiye Cumhuriyeti nin kurumlarını da barındıran fiziksel mekanı yaratmakla yükümlüdür. 2 Diğer yandan, mimarlığın etkili görsel dili toplumsal dönüşüm için bireyin eğitilmesinde ve yönlendirilmesinde araç olarak kullanılacaktır. Politika, hukuk, eğitim birliği, kamu sağlığı ve Harf Devrimi ile yeniden yapılandırılmaya çalışılan toplum, aynı zamanda gereksinim duyulan yeni fiziksel tasarımları da ortaya çıkarır. 3 Kamu yapılarının hızla yükseldiği yılları arasında Büyük Millet Meclisi, Maliye ve Adliye Vekaleti, Divan-ı Muhasebat, Lozan Palas, Posta Telgraf Umum Müdüriyeti binaları, Gazi ve Latife Kemal ile İsmet Paşa ve Yeni Hayat adlı ilk mektepler yapılır. Aynı zamanda Vakıf Oteli, Etnografya Müzesi gibi bazı binaların yapımına da bu yıllarda başlanır. 4 Bu ilk yılların Ankarası nda sergilenen Milli Mimarlık Üslubu ( ), Cumhuriyet in ulus inşa etme de başvurduğu ulusal anlamlarla yüklüdür. Cumhuriyet in çağdaş anlayışla biçimlenen yeni kurumlarının binalarında, işlevlerinden bağımsız olarak Selçuklu ve Osmanlı anıtsal mimarlığına biçimsel göndermeler yapılmaktadır. Birinci Ulusal Mimarlık Üslubu olarak adlandırılan bu anlayış, Cumhuriyet in ilk yıllarında, ulusal birliğin ve bağımsızlığın sağlanması aşamasında toplumsal gereksinimleri karşılar. Ancak siyasal ve kültürel yönelimlerin değişmesine bağlı olarak geçerliliğini yitirir ve yerini modern mimariye bırakır. Artık yeni yapı anlayışının, içinde bulunduğu kültürel ve ulusal kimliğe uygun, ancak tasarım ilkeleri bakımından evrensel olması hedeflenmektedir. Bu üsluptan kopuşun en önemli gerekçelerinden birisi ise Dünya Ekonomik Krizi nin (1929) yarattığı olumsuz

4 129 Leyla Alpagut koşullardır. Malzeme ve işçi sıkıntılarının yanında ulusal üslup, işlevsel ve pratik olmadığı gerekçesi ile eleştirilmekte, örneğin mimaride kullanılan oymalarda toz biriktiği için hijyenden de uzak olduğu şeklindeki olumsuz düşünceler dönemin yayınlarında dikkati çekmektedir. 5 Vedat Bey, Ankara Palas Oteli nin yapımı sırasında yönetim ile bazı anlaşmazlıklar yaşamış, İtalyan mimar Guilio Mongeri nin kuleli olarak tasarladığı Gazi Köşkü projesi reddedilmiştir. Bunlar, daha 1926 yılında başlayan kırılmanın iki önemli gelişmesi olarak dikkati çekmektedir (Eldem, 1973: 6). Ulusal Mimarlık Üslubunun uygulayıcısı ve savunucularından Vedat Bey ve İtalyan Guilio Mongeri nin Güzel Sanatlar Akademisi ndeki görevlerinden uzaklaştırılarak yerine 1927 de İsviçreli mimar Ernst Egli nin getirilmesi, yönetimin tercihini ve kararlılığını açıkça gösteren diğer bir önemli gelişmedir. 6 Celal Esat Arseven, Atatürk devrimleri ile mimarideki bu üslup değişikliği arasındaki koşutluğu kaçınılmaz bir ilişki olarak şöyle değerlendirmektedir: Sanat üsluplarını daima devirler yaratmıştır. İnkılaplar cemiyetin bünyesini değiştirdiği zamanlarda bunların kültürlerinin de değiştiği görülür. Dünyanın bir yerinde görülmeyen bir büyük Atatürk inkılabının sanatta da bir üslup yaratmamak imkanı yoktur (Arseven, 1938: 13). Sözkonusu Atatürk inkılabı nın belirleyiciliğinde, 1920 lerin sonunda devletçi ekonomi politikası çerçevesinde kapsamlı bir imar programı hazırlama yoluna gidilir. Çıkarılan Teşvik-i Sanayi Kanunu (1927) ile sanat, mimarlık, mühendislik gibi meslek alanlarında yabancı uzmanlardan yararlanma artık bir devlet politikasıdır. Böylece amaçlandığı gibi, Batı nın bilimsel ve teknik alandaki düzeyine birinci elden ulaşmak mümkün olacaktır. Mimarlık uygulamalarında ve eğitiminde modern olana yönelme, muasır medeniyetler seviyesine ulaşma nın temel gerekliliği olarak görülmekte ve bu yönde kararlar alınmaktadır. Bu dönemde söylendiği gibi yeni mimarlık bir his, bir ayrılış için değil, ihmal edileni elde etmek için, ihtiyaç ve zaruret için doğmuştur yılından başlayarak önce Lörcher Planı, daha sonra da Jansen Planında (1928) belirginleşen Yenişehir deki çok sayıda kamu yapısı ve konut, Batılı mimarlar eliyle Türkiye ye getirilen Uluslararası Mimarlık Üslubunda tasarlanmışlardır. 8 Bu bölgede inşa edilen yapılar, sosyal devlet düzeninin ürünleri olarak çoğunlukla, sağlık, eğitim, kültür ve güvenlik yapılarıdır. Celal Esat Arseven, Yeni Mimari adlı kitabında, modern mimarinin işlevselliğini şöyle anlatır: Yeni inşa usulü sayesinde artık hayata lazım olan ziya ve havanın

5 Alternatif Politika, Cilt. 2, Sayı. 2, , Ekim her tarafa girmesine müsait binalar yapılması, binanın dahilindeki taksimat gibi haricindeki şeklin de o binanın göreceği hizmetle hemahenk olması imkanları hasıl olmaktadır (Arseven, 1931). Arseven in övgüyle sözettiği, Almanca konuşulan ülkelerden gelen mimarların katkıları ile gelişen bu mimarlık anlayışı Viyana Kübik i olarak da adlandırılır. 9 Ancak uygulamada bazı farklılıkların ortaya çıkması da kaçınılmaz görünmektedir. Örneğin, modern mimarinin Batı daki uygulamalarında çoğunlukla yer bulamayan simetri, Cumhuriyet i temsil eden kamu yapılarında tercih edilmiş, mimarideki bu dönüşüm, beklentileri karşılayacak şekilde, devleti ve Cumhuriyet i temsil etme işlevine uygun olarak kullanılmıştır. 10 Kentin imarı konusundaki bu yeni yönelimlerin sonucu olarak, 1909 daki ümit kırıcı Ankara değerlendirmesinin aksine 1936 yılında Türkiye ye yolu düşen yabancıların da dikkatini çektiği gibi başkent değişim ve modernleşme yolundadır. 21 Mart 1936 tarihli Ulus Gazetesi nin 6. sayfasında Harold Denny imzasıyla yayınlanan Ankara, Yeni Türkiye yi Anlatan Şehir başlıklı makalede; Şehrin, içinde yaşayan insanlardan daha modern olduğunu söylemek güçtür. İstanbul camileri arasında dolaşarak binbir gece hayatını hatırlayan bir yabancı seyyah, burada göreceği modernlikten müteessir olabilir. O dar ve kıvrık sokaklar, kırmızı fesle ve çedik pabuçla dolaşan halka yaraşırdı. Halbuki Ankara sırtlarında, Avrupa usulünde dikilmiş elbise ve başlarında güzel şapkalarla dolanan erkekler ve şıklıkta onlardan geri kalmayan kadınlar içinde yaşadıkları şehre ziyadesiyle yaraşmaktadır. Yeni Türkiye de en önemli ve bilhassa çok manalı olan müesseseler ilkten başlayarak meslek ve ticaret okullarına kadar kurulmuş okullardır denilmektedir. 11 Modernist estetiğin propaganda işlevinin en belirgin olduğu bina tipleri, yabancıların da dikkatini çektiği gibi, ulusal eğitime ve Cumhuriyet ilkelerinin halka yayılmasına ilişkin olan, okullar, Halkevleri, sergi binalarıdır. II. Yabancı Mimarlar ve Ernst Arnold Egli Modernleşmenin ana kriterlerinden birisi olan kentsel mekanın kurgulanması büyük ölçüde Batılı kent plancılarına ve mimarlara bırakılmıştır. Toplumsal ve kültürel modernleşme sürecine koşut olarak mimarlığın çağdaşlaştırılması amacıyla 1926 yılından itibaren, özellikle Almanca konuşulan ülkelerden mimarlar Türkiye ye davet edilir. Bu mimarlar sadece yapı etkinliği değil, eğitim ve danışmanlık işlerini de yürüterek, henüz yolun başında olan modernleşme ya da çağdaşlaşma sürecine doğrudan katkıda bulunurlar. 12 Bu dönemde özellikle Avusturyalı Clemens Holzmeister, İsviçreli Ernst Arnold Egli ve Alman Bruno Taut

6 131 Leyla Alpagut uygulamaları ve eğitimci kimlikleri ile öne çıkarlar. Theodor Jost tarafından tarihinde gerçekleştirilen Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti (Sağlık Bakanlığı) binası, yönetimin yabancı mimar tercihini ortaya koyan ilk uygulamasıdır. Bu dönemde Yeni Mimari ya da Modern Mimari olarak tanımlanan Uluslararası Mimarlık Üslubu, başta başkent Ankara da olmak üzere uygulanmış, bu yeni mimarlık üslubunu bilen Türk mimarların yetiştirilmesi için Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü nün öğretim programında da yerini almıştır. Almanca konuşulan ülkelerden gelen mimarların içinde Ernst Egli ise özellikle yönetimin titizlikle ele aldığı eğitim yapıları konusunda varlık göstermiş, Ankara nın çağdaş bir başkent kimliği kazanmasına önemli katkılar sağlayan çok sayıdaki eğitim binasının tasarımını ve yapımını gerçekleştirmiştir. II. 1. Cumhuriyet in Mimarı Ernst Arnold Egli ( ) 1893 Yılında Viyana da doğan Egli, mimarlık eğitimini, Viyana Teknik Üniversitesinde 1918 yılında tamamlamıştır (Şekil 1). Mezuniyetinin ardından bir süre serbest çalışmış, 1925 yılında, Viyana Güzel Sanatlar Akademisi nde, Clemens Holzmeister in asistanı olmuştur. Egli, 1927 yılında 34 yaşında genç bir mimar olarak, Türkiye de ve dünyada önemli dönüşümlerin yaşandığı bir dönemde, Türkiye Cumhuriyeti tarafından İstanbul Sanayi-i Nefise Mektebi programlarını tanzim ve ıslah eylemek ve konferanslar virmek ve tedrisatta bulunmak üzere görevlendirilir (TCBCA / ). Sanayi-i Nefise Mektebi nin eğitim programını Orta Avrupa daki Technische Hochschule nin eğitim programına uygun olarak yeniden düzenler. 13 Aynı zamanda, Cumhuriyet in özenle üzerinde durduğu, devrimlere bağlı çağdaş bireylerin yetişeceği modern eğitim binalarının tasarlanıp gerçekleştirileceği Milli Eğitim Bakanlığı nın da baş mimarıdır. Egli bu görevi sırasında inşaat bürosunun kadrolarının oluşmasını sağlamış, bu kadrolar ile hazırladığı çok sayıda proje Cumhuriyet yöneticilerinin beğenisini ve güvenini kazanmış ve sözleşmesi birkaç kez uzatılmıştır. Maarif Vekaleti ndeki bu çalışmalarının yoğunluğu nedeni ile Güzel Sanatlar Akademisi ndeki görevini ancak 1930 da üstlenebilecek, büroyu da İstanbul a taşımak zorunda kalacaktır yılında her iki kurumdaki görevinden ayrılan Egli, 1940 yılında anavatanı İsviçre ye dönene kadar Türk Hava Kurumu Baş Mimarı olarak çalışır. Arkitekt dergisinin 1936 tarihli 2. Sayısında Egli nin istifası ve bunun gerekçesi okuyucularına şöyle

7 Alternatif Politika, Cilt. 2, Sayı. 2, , Ekim duyurulmaktadır: Altı yıldan beri Akademinin Mimari şubesinin başında bulunmuş ve ıslah etmiş olan Mimar Doktor Profesör Egli istifa etmiş, istifası Kültür Bakanlığı tarafından kabul edilmiştir. Öğrendiğimize göre istifaya sebep profesör tarafından birkaç seneden beri Mimari şubesinin ıslahı için vermiş olduğu programın kabul olunmayarak Mimari şubesine lazım olan tahsisatın verilmemiş ve icraatın yapılmamış olmasıdır. Bu istifayı teessürle karşılarız. 14 Egli, 1953 yılında Türkiye ye tekrar geldiğinde Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Örgütü nde görev yapmış ve aynı dönemde, Orta Doğu Amme İdaresi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi nde Şehircilik ve Bölge Planlama konularında dersler vermiştir. 15 Egli nin Türkiye de gerçekleştirdiği tasarımlarının çoğunu eğitim yapıları oluşturmaktadır. Almanca konuşulan ülkelerden gelen Batılı mimarlar arasında Türkiye de en fazla sayıda tasarım yapan Ernst Egli nin Türkiye deki mimari ve kentsel tasarım projelerinin toplam sayısı yaklaşık yetmişbeşi bulmaktadır. Modern Türk mimarlığının öncü projelerinden olan önemli Egli yapıları arasında, Musiki Muallim Mektebi (Devlet Konservatuvarı) ( ), İsmet Paşa Kız Enstitüsü (1930), Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Zootekni, Anatomi-Patoloji, Şarap, Süt Enstitüleri Rektörlük (Ziraat Fakültesi-Veterinerlik Fakültesi) (1933), Divan-ı Muhasebat (Sayıştay) ( ), Irak Büyükelçiliği ( ), Türk Hava Kurumu İdare Binası ( ) yer alır. Ayrıca, 1930 lu yıllarda numune köy olarak ele alınan Etimesgut ta Yatı Mektebi, Hava Alanı, Uçuş Okulu, atölye ve hangarların tasarımları da Egli ye aittir. Yine bu dönemin önemli bir projesi olan ve Atatürk Orman Çiftliği nde Marmara Köşkü (1929), Bira Fabrikası(1937), fabrika çalışanları için Hamam (1937), İşçi ve Memur konutları (1937) ile Lokanta yı Egli tasarlamış ve gerçekleştirmiştir. İmar planını hazırladığı kentler arasında ise Edirne, Balıkesir, Niğde bulunmaktadır. 16 Egli nin Erken Cumhuriyet Dönemi modernite projesinin başıca temsilcileri olan yapıları, Uluslararası Mimarlık Üslubu nun önemli örneklerini oluşturmaktadır. 17 Yapılar çoğunlukla simetrik olarak biçimlenmiş, iki ya da üç katlı ve yatay etkilidir. Cepheler edelputz sıva ile kaplıdır. Bazı yapıların ana giriş düzenlemelerinde kullanılan kolonlar anıtsal görünüm sağlar. Kırma çatılı az sayıda tasarımının dışında, çatılar az eğimli ya da parapet duvarlarının arkasına gizlenerek düz çatı izlenimi sağlanmış, böylece yatay etki daha da güçlendirilmiştir. 18 Dönemin diğer modern kamu yapıları gibi kübik olan bu örnekler, dış mekanları, kütlelerin dik açı ile bir araya gelişleri ve kolon dizileri ile Cumhuriyet

8 133 Leyla Alpagut yönetiminin temsili olan bir anıtsallığı da barındırırlar. Eğitim yapılarında işlevselci bir anlayışla, L, U biçimli ya da dikdörtgen bir avlu çevresinde biçimlenen kütleler kullanmıştır. Egli bu yapılarında, işlevleri ile uyumlu farklı tasarım anlayışlarına gitmiştir. Günümüzün tip projelere karşı istekli tutumu ile karşılaştırıldığında Egli nin çok daha özenli, duyarlı, duygulu ve incelikli çözümler getirdiği daha iyi anlaşılmaktadır. Egli, Türkiye ye gelişini, Ankara da nasıl karşılandığını ve sonrasında neler olduğunu şöyle anlatır: Ertesi sabah Ankara İstasyonu nda, Milli Eğitim Bakanlığı nın bir temsilcisi ve Türk mimarlarını temsilen, son derece saygıdeğer bir şahsiyet olan Mimar Kemaleddin Bey tarafından karşılandım. Bakanlığa, ardından da genç Milli Eğitim Bakanı Necati Bey in huzuruna çıkarıldım. Bakan beni dikkatlice süzerken, elini çenesine doğru getirip Avrupalı bir profesörü daima sakallı olarak tasavvur ettiğinden, benim neden sakalım olmadığını sordu. Bu son derece hoş karşılama, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz şeklindeki karşılama cümleleri ve herhangi bir sorunum olursa kendisine başvurabileceğim yolundaki nazik ifadeler ile devam etti (Egli, 1969: 79). Atatürk, Kemalettin Bey in tasarımı olan Gazi İlk Muallim Mektebi (Gazi Eğitim Enstitüsü, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü) binasının tamamlanması görevini Egli den istemektedir. Egli, bu görevin ilginç öyküsüne anılarında yer vermiştir: Ayrıca Bakan, Kemaleddin Bey in yaptığı plana göre inşaatı başlamış olan öğretmen okulunu ertesi gün ziyaret ederek, detaylı bir incelemede bulunmamı istedi. Ertesi gün incelememi tamamladım. Aynı gün Bakan dan Ankara Palas taki resmi baloya katılma davetini aldım Maarif Bakanı yanıma geldi ve beni Kemal Paşa nın bulunduğu locaya götürerek kendisi ile tanıştırdı. Kemal Paşa beni şöyle bir süzdü ve selamladıktan sonra hemen konuya girerek Sayın Profesör, inşaatına yeni başlanan Öğretmen Okulu ve inşaat planları size gösterilmiş, ne dersiniz, gördükleriniz sizde modern bir okul izlenimi uyandırdı mı acaba? dedi. Kısa bir duraksamanın ardından şöyle dedim: Ekselansları, Kemaleddin Bey ile birlikte çalışırsak, inşaatı elbette modern bir okul haline getirebiliriz. Bunun üzerine Kemal Paşa: Size bunu sormadım, sadece gördüğünüzün sizde modern bir okul izlenimi uyandırıp uyandırmadığını sormuştum dedi. Anlaşılan gerçek düşüncelerimi söylemek zorundaydım ve de bu yapı ve planların modern bir okulu yansıtmadığını açıkça belirttim. Kemal Paşa, Maarif Bakanı Necati ye dönerek planları rafa kaldırın, okulun profesör Egli

9 Alternatif Politika, Cilt. 2, Sayı. 2, , Ekim tarafından inşa edilmesini istiyorum dedi. Paşa nın verdiği bu karardan sonra, nazikçe müsaadelerini isteyip, karmakarışık düşüncelerimle baş başa kalmıştım. Salonda bir aşağı bir yukarı gezinirken Kemaleddin Bey i düşünüyordum Ayağımın tozuyla, daha yeni geldiğim Ankara da kendimi işte böyle bir olayın içinde bulmuştum (Egli, 1969: 79). Mimar Kemalettin, Ernst Egli tarafından yeterince modernist olmadığı için eleştirilen yapının yüzeylerinin yalınlaştırılmaya çalışılmasına oldukça üzülmüştür. Bu son gelişmenin de açıkça ortaya koyduğu gibi, Gazi İlk Muallim Mektebi, Türkiye de Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi ni sonlandıran yapı olmaktadır (Yavuz, 2009: 140; Cengizkan, 2002: 85). Ernst Egli binayı tamamladıktan hemen sonra eğitim yapılarını yerinde incelemek üzere Anadolu ya gezilere gönderilmiştir. 19 Burada gördükleri kendisini bekleyen görevin boyutlarını daha iyi anlamasını sağlayacaktır. Egli, Anadolu da pek çok alanda olduğu gibi inşaat alanındaki yoksunluklara rağmen modern bina yapmanın zorluklarıyla karşı karşıyadır. Türkiye de modern mimari için gerekli malzeme, teknik ve endüstriyel kaynaklar ne yazık ki bulunmamaktadır. Egli mimarlık anlayışını, bu olumsuz koşullara uygun ancak Cumhuriyet in modernlikten beklentilerini karşılayacak şekilde geliştirir. Egli, Türkiye için geliştirilecek bir mimarlıkta Anadolu nun rolünün büyük olduğunu, geleneksel değerlerin unutulmaması gerektiğini vurgular. Herhangi bir eşya gibi dışarıdan ithal edilmiş bir mimarlık yerine, çevresi ile yabancılaşmayacak bir mimarlığı savunur (Egli 1930, s.36). Güzel Sanatlar Akademisi nde Sedat Hakkı Eldem in yürüttüğü Milli Mimari Semineri ni başlatması, yerel ve bölgesel mimarlığa verdiği önemi gösterir. Diğer yandan, Mimar Sinan ı tanıtan bir kitap yayımlaması bu ilginin bir başka boyutudur. Türkiye de modern mimarlığın yaratılmasında Anadolu yu öne çıkaran Egli, mimarlığında modernizm yerine işlevselcilik ile bölgeye uygun yerel yapı geleneğinin sentezini aramıştır. Uluslararası Mimarlık Üslubu nun asimetrik mekan anlayışı, hafiflik, malzemenin sade kullanımı gibi kimi özellikleri Cumhuriyet in mimarlıktan beklediği anıtsallık kavramı ile örtüşmemekte, çelişki oluşturmaktadır. Bu nedenle Egli nin, Türkiye deki uygulamalarında Uluslararası Mimarlığın kübik biçim dilini, simetri gibi anıtsallığı sağlayan ve böylece yeni toplumu temsil eden niteliklere bağlı kalarak uyguladığı görülür. Toplumsal dönüşüm için gerekli olan insan gücünün yetiştirileceği okulların eğitim programları ve bu programlara uygun modern eğitim binaları Cumhuriyet in hassasiyetle ele

10 135 Leyla Alpagut aldığı konulardır. Atatürk ün çağdaş bir ulus kurma kararlılığı, her alandaki yeniliklerin temelini eğitimin oluşturacağı düşüncesini daha da güçlendirir. Cumhuriyet in ilk yıllarından başlayarak ülkenin her yerinde yaygınlaştırılmaya çalışılan modern düşünce, modern yaşam, modern kent gibi kavramların çağdaş eğitim kurumlarında bilimsel yöntemlerle yerleştirilmesi amaçlanır. Bu nedenle her kademedeki okullar hızla açılmış, Tanzimat sonrasında başlayan okullaşma, Cumhuriyet Dönemi nde bütünüyle bilimsel temellere oturtulmaya çalışılmıştır. Özellikle eğitim yapılarının, kent içindeki konumları, kurguları ve modern eğitim programlarının gereklerine uygun tasarım özellikleri ile Erken Cumhuriyet Dönemi nin prestij taşıyıcı nesneleri oldukları anlaşılmaktadır. Örneğin, aralarında Egli nin tasarımı olan İsmet Paşa Kız Enstitüsü binasının da bulunduğu eğitim ve kültür yapılarının bir bölümü Atatürk Bulvarı üzerinde ya da bulvara yakın konumlanırlar. Modernite projesinin önemli bir hattı olan bu ana yol üzerinde özelikle kız okulunun varlığı dikkat çekicidir. Bu, modernleşmenin vitrinini, kadın kimliği üzerinden görselleştirme isteğini açığa çıkaran, kızları modern üniformaları, çağdaş görünümleri ile kentin odağına koymayı amaçlayan bir bilincin ürünüdür. Ankara daki eğitim yapılarının birçoğu Sıhhiye ve çevresi ile Cebeci semtinde yer almaktadır. Yapılarından çoğunun Jansen Planı uygulanmadan önce tamamlandığı ya da yerinin belirlendiği bilinmektedir. Alman kent plancısı Herman Jansen 1928 yılında hazırladığı Ankara planının, 1936 yılında Bayındırlık İşleri dergisinde yayımlanan raporunda Şehrin Taksimatı başlığı altında, yeni yapılacak okullar için Cebeci semtini önerir 20 : Eski şehrin cenubunda hükümet mahallesi (Yenişehir), cenubi şarkisinde de mektepler merkezi olması münasip görülen Cebeci sahasıdır Cebeci nin zirveleri, manumental inşaat için son derece müsait sahalar teşkil etmektedir. Gitgide mekteple, (Darülfunun, Mühendis Mektebi-i Alisi ve b.g.) Ankara ya nakledileceğine nazaran, bu müesseselerin mezkûr zirveler üzerinde bir grup halinde tevhidi tavsiye olunur.(jansen, 1936: 31). Jansen in sözünü ettiği Mühendis Mektebi İstanbul dan Ankara ya hiç gelmese de, yeni kurulanların yanısıra, daha önce İstanbul da açılmış olan, aralarında Mülkiye Mektebi nin de bulunduğu yüksek öğretim kurumlarının bazıları Cumhuriyet in ilk yıllarından başlayarak Ankara ya taşınmıştır. Böylece Başkent Ankara nın, bilim ve eğitim merkezi olarak canlandırılması süreci tamamlanmış olacaktır. 21

11 Alternatif Politika, Cilt. 2, Sayı. 2, , Ekim III. Siyasal Bilgiler Okulu Binası Jansen in belirttiği alanda konumlanan okullardan birisi de Cumhuriyet in çağdaş siyaset adamlarını yetiştiren, bu dönemdeki adı ile Siyasal Bilgiler Okulu binasıdır (Şekil 2). Egli, Ankara daki diğer eğitim yapılarında olduğu gibi bu yapıda da okul türüne, kademesine ve bulunduğu konuma uygun, işlevselci anlayışla modern bir tasarım yapmıştır tarihli Arkitekt Dergisi nin 4. Sayısında Yeni Mülkiye Mektebi binasının yapılacağı haberi şöyle verilmiştir: Ankara da yeni bir Mülkiye Mektebi binası yaptırılmasına karar verilmiştir. Bu bina lira değerinde bir yapı olacaktır. Projeler Profesör Egli tarafından yapılmıştır (Anonim, 1935: 127) Mülkiye Mektebi adıyla 1859 yılında kurulan okul, 1922 yılında Milli Eğitim Bakanlığı na bağlanmış, 10 Haziran 1935 te Türkiye Büyük Millet Meclisi nde onaylanan 2777 sayılı yasa ile Siyasal Bilgiler Okulu adını almıştır. 22 Meclis te konu ile ilgili kararın alındığı 1935 yılında Milli Eğitim Bakanı, Mülkiye Mektebi nin 1911 yılı mezunlarından Abidin Özmendir. Bakan, Mülkiye Mektebi nin Ankara ya gelişi ile ilgili yaptığı konuşmada okulun, Yalnız ilim değil, Atatürk İnkılabıyla yoğrulmuş bir muhitte bulunması, oradan ilhamlar alması lazım olduğundan Ankara ya nakil edilmesini zorunlu görmektedir. Aynı konuşmada ayrıca, mektebe şerefiyle mütenasip bir bina yapılmasını önermekte, okulun eğitim kadrosunun derecelerinin üniversite düzeyine çıkarılmasını arzulamaktadır (Aslantepe 2009: ). Okul, öğretim yılında yeni binasına taşınmış, 1950 yılında çıkan yasa ile Ankara Üniversitesi ne bağlanarak adı Siyasal Bilgiler Fakültesi olmuştur. 23 Siyasal Bilgiler Okulu binası, işlevine göre biçimlen mimari özellikleri, simetrik olarak düzenlenmiş yalın ve sade cepheleri, düz çatı izlenimi veren, böylece kübik etkiyi daha da güçlendiren parapet duvarlarının arkasındaki az eğimli çatısı ile Uluslararası Mimarlık Üslubunun başkent Ankara daki önemli temsilcilerinden birisidir. Yapıda, dönemin diğer kamu yapıları ile benzer şekilde, parçalı bir kübik kütle anlayışı dikkati çeker. Diğer yandan yapıdaki geniş holler, rahat koridorların iki yanındaki derslikler ve bürolar ile, yatakhane, yemekhane, kütüphane gibi işlevlerine göre biçimlenen mekanların arasındaki ilişkilerin akılcı bir anlayışla çözümlendiği görülür. Derslikler ve bürolar, bol ışık alan aydınlık ve ferah mekanlardır. Özgününde, yemekhane, yatakhane, kütüphane, konferans salonu, spor salonu ile birlikte değerlendirilen mekanlar, bu dönemde eğitim anlayışını, bu anlayışa uygun mekanların bütüncül bir anlayışla nasıl kurguladığını,

12 137 Leyla Alpagut bilimsel yöntemlerin ve çözümlerin nasıl üretildiğini anlamayı sağlar (Şekil 11). Okulda, Cumhuriyet in ilkelerini benimseyen, alanlarında donanımlı bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle, eğitim işlevinin yanında barınma, yeme-içme, spor ve sosyal etkinliklere uygun mekanlar, çağdaş yaşamın gerektirdiği bilgi ve görgünün üretildiği alanlar olarak eğitim işlevine katkıda bulunurlar. Cebeci Semti ndeki yapı, Hukuk Fakültesi binasının yanında, ana cephesi Cemal Gürsel Caddesi ne dönük biçimde, caddeden daha yüksek bir konumda ve caddeye paralel, dikdörtgen biçimli yatay bir ana kütle ile bunun kuzeyine bitişik, doğu-batı doğrultusundaki daha büyük bir bloktan oluşur (Şekil 3,4, 5). Ayrıca yapının doğusunda büyük bir spor salonu yer alır. Yarım bodrum üzerine üç katlı ana kütlede derslikler ve bürolar, kuzeyindeki iki katlı blokta ise konferans salonu gibi geniş mekanlar bulunmaktadır. Ana kütlede, giriş aksının belirlediği simetri eksenindeki girişten küçük bir hole, buradan ortasında iki sıra sütunun yer aldığı mermer kaplı çok amaçlı mekana ulaşılır (Şekil 6,7). Zemin katın büyük bir bölümünü kaplayan bu mekan, doğu yüzündeki dokuz büyük pencere nedeni ile oldukça aydınlık ve ferah bir etkiye sahiptir. Birinci kata, bu mekanın iki ucundaki merdivenlerden ulaşılır. Özgününde, küçük giriş holünün iki yanındaki merdivenlerden de ulaşılan birinci katta, koridorun iki yanında farklı büyüklükte bürolar sıralanır. Koridorun doğu yüzündeki bürolar ahşap kaplı zeminleri ve kartonpiyer çerçeve ile kuşatılmış tavanlar ile biçimlenmiştir (Şekil 8). Dersliklerin ve diğer büroların bulunduğu ikinci katta ise birinci katın planı yinelenmiştir. Ana kütlenin kuzeyine bitişik olan blokta simetrik anlayışla yerleştirilmiş, doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı, özgününde yemekhane, yatakhane gibi geniş mekanları barındıran dört bölüm yer alır (Şekil 5) Bunlardan sadece güneydoğu köşedeki konferans salonu, ilk halini büyük ölçüde korumaktadır (Şekil 9). Ana yapının bütün cepheleri birbirinden farklı anlayışla tasarlanmıştır. Caddeye bakan yatay etkili batı cephe oldukça yalındır (Şekil 3). Ankara taşı kaplı yarım bodrum kat, yapının kaidesi gibidir. Zemin katın orta bölümü dışa taşırılarak üzeri balkon olarak düzenlenmiş ve pencere dizilerinin yarattığı biteviyelik kırılmıştır. Oldukça gösterişsiz ve sade olan giriş ile zemin ve birinci kat pencereleri yüzeyden taşkın çerçeve içine alınarak vurgulanmış, ikinci katta ise yatay bir dizi oluşturan pencereler boydan boya bütün cepheyi kaplamıştır.

13 Alternatif Politika, Cilt. 2, Sayı. 2, , Ekim Yapının dersliklerin ve büroların bulunduğu ana kütlesi ile buna bitişik, caddeye dik uzanan diğer kütlesinin cepheleri, arkalarındaki işleve uygun olarak farklı biçimlenmiştir (Şekil 12). Ancak her ikisi kendi içlerinde simetrik özellikler taşır. Egli nin, devleti temsil eden diğer yapılarda olduğu gibi bu yapıda da simetriden kopmadığı görülmektedir. Kütlelerin önde ve geride konumlanmaları ve farklı biçimsel özellikleri, cephenin monoton etkisini azaltmakta, ana kütlede sık yerleştirilmiş üç sıra pencere dizisinin tekdüzeliğini, zemin katın orta bölümünde yapılan dışa taşkın bölüm ve üzerindeki balkon kırmaktadır. Egli nin bütün yapılarında olduğu gibi bu yapıda da bayrak direğinin özenli konumlanışı, incelikli yaklaşımın bir başka ayrıntısı olarak göze çarpar. Betonarme iskelet sisteminde inşa edilen yapı, ince bir saçak silmesi ile kuşatılmış parapet duvarlarının arkasındaki kiremit kaplı kırma çatı ile örtülüdür. Bütün cepheler, 1930 lu yılların diğer kamu yapılarında olduğu gibi edelputz sıva ile kaplanmıştır. Günümüzde, ne yazık ki başka örneklerde de karşılaşıldığı gibi, yapının özgün kimliğine zarar veren bazı değişiklikler yapılmıştır. Örneğin, ana kütlenin köşelerindeki, cephede simetriyi artıran portikler kapatılmış, girişin önündeki merdivenler artırılmış, giriş holünün düzenlemesi bütünüyle değiştirilmiştir. Girişin iki yanındaki kütüphane ve okuma salonu bölünerek büroya dönüştürülmüştür. Diğer yandan caddeye dik uzanan, yemekhane, yatakhane ve konferans salonu gibi büyük mekanların yer aldığı bölümlerin arası cam kaplı bir örtü ile kapatılmış, konferans salonu dışındaki bütün bölümlere derslik ve büro işlevi kazandırılmıştır (Şekil 12). Bütün bu değişiklikler cephelerin özgün görünümünü büyük ölçüde değiştirmiş, örneğin, her iki kütlede kullanılan sütunlu düzenlemelerin cephelerde yarattığı derinlik etkisi yitirilmiştir. Ancak yapıldığı yıllarda, eski birkaç ev dışında binaların hatta ağaçların bile olmadığı bu çıplak alanın, okulun sade olduğu kadar ciddi ve vakur görünümünü daha da artırdığı, Cumhuriyet in ihtiyacı olan siyaset adamlarını yetiştiriyor olmanın sorumluluğunu hissettiren etkili bir görünüm kazandırdığı açıktır. Yalın, kübik, düz çatılı kütleleri ile yapı, 1930 ların hemen başında, henüz geleneğin etkilerini sürdürdüğü binaların arasındaki görünümü ile Cebeci nin eğitim yapılarına ayrılan kimliğine uygun modern bir ifade katmış, yetiştirdiği çok sayıda siyaset adamı ile görsel ve işlevsel anlamını geçmişten bu yana korumuş önemli bir Erken Cumhuriyet Dönemi yapısıdır.

14 139 Leyla Alpagut IV. Sonuç Siyasal Bilgiler Okulu örneğinde açıkça görüldüğü gibi Cumhuriyet, kendisini ifade edecek nesnel ve görsel kimliği yapılar yolu ile aramakta, bu nedenle mimarlık eğitimini ve uygulamalarını yeniden kurgulamakta; Cumhuriyet vatandaşına, çağdaş ve ilerlemeci söylemler barındıran yeni bir anlayış sergilemeyi amaçlamaktadır. Yapıldığı dönemde okul, çağdaş Türkiye nin siyaset adamlarını yetiştiren ayrıcalıklı kimliği, modern üsluptaki mimarisi ve bulvar üzerindeki etkili konumu ve eğitim yapılarının prestij taşıyıcı anlamıyla başkentin sembollerinden birisi ve hemen yanındaki Hukuk Fakültesi binası ile birlikte kentin önemli bir eğitim odağı olmuştur. Atatürk Bulvarı üzerinde ya da yakınında bulunan İsmet Paşa Kız Enstitüsü ve Kız lisesi binalarının, kentin vitrinini modern kadın kimliği ile kurgulama isteğini belirginleştirdiği gibi, Siyasal Bilgiler Okulu da Jansen planında okullar için ayrılan Cebeci de oldukça merkezi bir konumda, kente ve kentliye mimari açıdan olduğu kadar çağdaş görünümlü öğrencileriyle de önemli bir katkı sağlamış, Cumhuriyet kimliğinin etkili araçları arasında görülmüş ve bundan yararlanılmıştır.

15 Alternatif Politika, Cilt. 2, Sayı. 2, , Ekim Ernst Arnold Egli ( ) 2. Siyasal Bilgiler Okulu, Genel Görünüm, ETHZ Hs

16 141 Leyla Alpagut 3. Siyasal Bilgiler Okulu, ETHZ, Hs Siyasal Bilgiler Okulu, Arka Cephe, Genel Görünüm, ETHZ Hs

17 Alternatif Politika, Cilt. 2, Sayı. 2, , Ekim Siyasal Bilgiler Okulu, Zemin Kat Planı, ETHZ Hs Siyasal Bilgiler Okulu, Giriş Holü, ETHZ Hs

18 143 Leyla Alpagut 7. Siyasal Bilgiler Okulu, Hol, La Turquie Kemaliste Siyasal Bilgiler Okulu, Salon, ETHZ Hs

19 Alternatif Politika, Cilt. 2, Sayı. 2, , Ekim Siyasal Bilgiler Okulu, Konferans Salonu, La Turquie Kemaliste Siyasal Bilgiler Okulu Öğrencileri, La Turquie Kemaliste 1939

20 145 Leyla Alpagut 11. Siyasal Bilgiler Okulu, Kütüphane, La Turquie Kemaliste Siyasal Bilgiler Okulu, Genel Görünüm, ETHZ Hs

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ NDE ERNST EGLI NİN İZLERİ: PLANLAMA, BİRA FABRİKASI, KONUTLAR ve GELENEKSEL BİR HAMAM

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ NDE ERNST EGLI NİN İZLERİ: PLANLAMA, BİRA FABRİKASI, KONUTLAR ve GELENEKSEL BİR HAMAM ATATÜRK METU JFA ORMAN 2010/2 ÇİFTLİĞİ NDE ERNST EGLI NİN İZLERİ DOI: 10.4305/METU.JFA.2010.2.13 2010/2 239 (27:2) 239-264 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ NDE ERNST EGLI NİN İZLERİ: PLANLAMA, BİRA FABRİKASI, KONUTLAR

Detaylı

Ankara Kentinin UNESCO Dünya Miras Alanı Adaylığı için Bir Öneri ve Eylem Planı *

Ankara Kentinin UNESCO Dünya Miras Alanı Adaylığı için Bir Öneri ve Eylem Planı * Ankara Araştırmaları Dergisi n Journal of Ankara Studies Ankara Kentinin UNESCO Dünya Miras Alanı Adaylığı için Bir Öneri ve Eylem Planı * The Nomination of Ankara City for UNESCO World Heritage Site A

Detaylı

tanınan haklar, cumhuriyetin ilanı ve batılılaşma süreci gelmektedir. Başta İstanbul olmak

tanınan haklar, cumhuriyetin ilanı ve batılılaşma süreci gelmektedir. Başta İstanbul olmak Türkiye de Çok Katlı Konut Oluşum Sürecinin İstanbul Örneği Üzerinden İncelenmesi Selin MUTDOĞAN * ÖZET Osmanlı İmparatorluğu nun son dönemlerinden itibaren Anadolu topraklarında hızlı bir değişim yaşanmaya

Detaylı

1945 1960 DÖNEMİ ESKİŞEHİR MODERN KENT MERKEZİNİN OLUŞUMUNDA ÖNE ÇIKAN YAPILAR

1945 1960 DÖNEMİ ESKİŞEHİR MODERN KENT MERKEZİNİN OLUŞUMUNDA ÖNE ÇIKAN YAPILAR ANADOLU ÜNİVERS İTES İ S OS YAL BİLİMLER DERGİS İ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol. : 10 - S ayı/no: 3 : 191 211 (2010) 1945 1960 DÖNEMİ ESKİŞEHİR MODERN KENT MERKEZİNİN OLUŞUMUNDA

Detaylı

Ankara da Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi nden Bir Örnek: Erzurum Oteli

Ankara da Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi nden Bir Örnek: Erzurum Oteli Ankara Araştırmaları Dergisi n Journal of Ankara Studies Ankara da Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi nden Bir Örnek: Erzurum Oteli A Model from the First National Architecture Period in Ankara: Hotel Erzurum

Detaylı

DOCOMOMO_tr IX. Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları ANTALYA 2013

DOCOMOMO_tr IX. Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları ANTALYA 2013 DOCOMOMO_tr IX. Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları ANTALYA 2013 Yayınlayan Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü Editörler H. Tuğba ÖRMECİOĞLU İkbal ERBAŞ Kapak Tasarımı

Detaylı

Aydın da Mimarlık Mirası Olarak Cumhuriyet Dönemi Konutları

Aydın da Mimarlık Mirası Olarak Cumhuriyet Dönemi Konutları MAKALE / ARTICLE MEGARON 2015;10(1):43-56 DOI: 10.5505/MEGARON.2015.88598 Aydın da Mimarlık Mirası Olarak Cumhuriyet Dönemi Konutları Residential Buildings of the Turkish Republican Period as Architectural

Detaylı

Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları

Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları X. Poster Sunuşları Bildiri Özetleri Kitabı 31 Ekim - 2 Kasım 2014 Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ERZURUM İletişim Atatürk Üniversitesi

Detaylı

Turizm Amaçlı Değişen Tarihi Bölge Talimhane nin Sokak Cephelerinde Mimari Kimliği Oluşturan Verilerin İncelenmesi

Turizm Amaçlı Değişen Tarihi Bölge Talimhane nin Sokak Cephelerinde Mimari Kimliği Oluşturan Verilerin İncelenmesi MAKALE / ARTICLE Turizm Amaçlı Değişen Tarihi Bölge Talimhane nin Sokak Cephelerinde Mimari Kimliği Oluşturan Verilerin İncelenmesi Architectural Identity in Changing Historical Areas: The Street Facades

Detaylı

5. Bölüm. Tarih III (Cumhuriyet Dönemi) Dünden Bugüne Antalya

5. Bölüm. Tarih III (Cumhuriyet Dönemi) Dünden Bugüne Antalya 5. Bölüm Tarih III (Cumhuriyet Dönemi) 187 188 B E Ş İ N C İ B Ö L Ü M T A R İ H III (C U M H U R İ Y E T D Ö N E M İ) V. CUMHURİYET DÖNEMİ ANTALYASI 1- CUMHURİYET DÖNEMİNDE KENTLEŞME A- ANTALYA KENTİ

Detaylı

TARİHİN İKTİDARININ YOK SAYDIKLARI: YAPILAR VE MİMARLAR / İkramiye Evleri 1 Dr. Umut Şumnu 2

TARİHİN İKTİDARININ YOK SAYDIKLARI: YAPILAR VE MİMARLAR / İkramiye Evleri 1 Dr. Umut Şumnu 2 İkramiye Evleri 1 Dr. Umut Şumnu 2 TARİHİN İKTİDARININ YOK SAYDIKLARI: YAPILAR VE MİMARLAR / Giriş İkramiye evleri, yaklaşık 40 yıl boyunca, Türkiye de barınma/konut kültürünün oluşmasında ve gelişmesinde

Detaylı

EDİRNE VE ÇEVRESİNDE OSMANLI DÖNEMİ ASKERİ MİMARİ

EDİRNE VE ÇEVRESİNDE OSMANLI DÖNEMİ ASKERİ MİMARİ EDİRNE VE ÇEVRESİNDE OSMANLI DÖNEMİ ASKERİ MİMARİ Hazırlayan: Servet ÜNKAZAN Danışman: Yrd.Doç. Dr. Mustafa ÖZER Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Sanat Tarihi Anabilim Dalı için öngördüğü

Detaylı

MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ SÖYLEŞİ: BİNA KİMLİKLERİ-2 ..&..

MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ SÖYLEŞİ: BİNA KİMLİKLERİ-2 ..&.. MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ SÖYLEŞİ: BİNA KİMLİKLERİ-2..&.. SUNUCU- Hoşgeldiniz. Mimarlar Odası Ankara Şubesinin bina kimlikleri etkinlikleri adı altında bugün ikincisini düzenliyoruz. Bu arada bina kimlikleri

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLARI VE EĞİTİM İCRAATLARI (1980-1999)

MİLLİ EĞİTİM BAKANLARI VE EĞİTİM İCRAATLARI (1980-1999) iii T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞREİM ANA BİLİM DALI SBE-YL-2007-0007 MİLLİ EĞİTİM BAKANLARI VE EĞİTİM İCRAATLARI (1980-1999) HAZIRLAYAN Derya TAN TEZ DANIŞMANI Yrd.

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Yıl 7. Sayı 14. Güz 2011 Hacettepe University The Atatürk Institute for Modern Turkish History

Detaylı

Tarihe Eş Zamanlı Tanıklık: Ulus ve Kızılay Meydanlarının Değişim Süreci

Tarihe Eş Zamanlı Tanıklık: Ulus ve Kızılay Meydanlarının Değişim Süreci Ankara Araştırmaları Dergisi n Journal of Ankara Studies Tarihe Eş Zamanlı Tanıklık: Ulus ve Kızılay Meydanlarının Değişim Süreci Concurrent Testimony to History: The Process of Change in Ulus and Kızılay

Detaylı

TÜRKİYE YENİ ÜNİVERSİTELERİNE KAVUŞURKEN: TÜRKİYE DE YENİ ÜNİVERSİTELER VE KURULUŞ GEREKÇELERİ

TÜRKİYE YENİ ÜNİVERSİTELERİNE KAVUŞURKEN: TÜRKİYE DE YENİ ÜNİVERSİTELER VE KURULUŞ GEREKÇELERİ TÜRKİYE YENİ ÜNİVERSİTELERİNE KAVUŞURKEN: TÜRKİYE DE YENİ ÜNİVERSİTELER VE KURULUŞ GEREKÇELERİ Öğr. Gör. Dr. Sultan Kavili Arap Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulu Özet Türkiye de üniversitelere

Detaylı

Kontrast. Fotograf Dergisi Özel Sayı: Dünden Bugüne Ankara. Eylül - Ekim 2013. ana sponsorluğunda yayımlanmaktadır.

Kontrast. Fotograf Dergisi Özel Sayı: Dünden Bugüne Ankara. Eylül - Ekim 2013. ana sponsorluğunda yayımlanmaktadır. ) Kontrast Fotograf Dergisi Özel Sayı: Dünden Bugüne Ankara 37 Eylül - Ekim 2013 ana sponsorluğunda yayımlanmaktadır. İçindekiler 4 51 62 65 67 69 71 73 Dosya Konusu: Ankara 4 5 9 10 16 21 25 28 31 32

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TOKİ NİN SOSYAL KONUT VE LÜKS KONUT PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TOKİ NİN SOSYAL KONUT VE LÜKS KONUT PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TOKİ NİN SOSYAL KONUT VE LÜKS KONUT PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ Hatice YILDIRIM TAŞINMAZ GELİŞTİRME ANABİLİM DALI ANKARA

Detaylı

Ankara İli İçin Yönlendirme Sistemi Tasarımı Önerisi, Çankaya İlçesi Kızılay Mahallesi Uygulama Projesi *

Ankara İli İçin Yönlendirme Sistemi Tasarımı Önerisi, Çankaya İlçesi Kızılay Mahallesi Uygulama Projesi * Ankara Araştırmaları Dergisi n Journal of Ankara Studies Ankara İli İçin Yönlendirme Sistemi Tasarımı Önerisi, Çankaya İlçesi Kızılay Mahallesi Uygulama Projesi * The Design Proposal for a Guidance System

Detaylı

1. OTURUM. Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı

1. OTURUM. Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı 1. OTURUM 1 Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı KENTSEL DÖNÜŞÜM VE UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNDEKİ TARİHİ VE ANITSAL YAPILAR Dr. Alkiviades PREPIS Mimar-Mühendis

Detaylı

ŞUBE YÖNETİM KURULU NECATİ PİRİNÇÇİOĞLU FATMA DEMET AYKAL HAMDULLAH KAYA MEHMET ÖZEL ŞEFİKA ERGİN GÜLBAHAR ÖZAYDOĞDU

ŞUBE YÖNETİM KURULU NECATİ PİRİNÇÇİOĞLU FATMA DEMET AYKAL HAMDULLAH KAYA MEHMET ÖZEL ŞEFİKA ERGİN GÜLBAHAR ÖZAYDOĞDU ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKAN BAŞKAN YRD. SEKRETER ÜYE SAYMAN ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE NECATİ PİRİNÇÇİOĞLU ELİF GÜVEN YAVUZ ZİYA ZEYTİNOĞLU ZEKİ TAPANCI FATMA DEMET AYKAL DENİZ BORA KARATAŞ HAMDULLAH KAYA DENETLEME

Detaylı

ESKİ TÜRK EVİ NİN BUTİK OTELE DÖNÜŞÜMÜNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER (SAFRANBOLU EVLERİ VE SOĞUKÇEŞME SOKAĞI KARŞILAŞTIRMALAR DAHİLİNDE)

ESKİ TÜRK EVİ NİN BUTİK OTELE DÖNÜŞÜMÜNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER (SAFRANBOLU EVLERİ VE SOĞUKÇEŞME SOKAĞI KARŞILAŞTIRMALAR DAHİLİNDE) ESKİ TÜRK EVİ NİN BUTİK OTELE DÖNÜŞÜMÜNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER (SAFRANBOLU EVLERİ VE SOĞUKÇEŞME SOKAĞI KARŞILAŞTIRMALAR DAHİLİNDE) SANATTA YETERLİK TEZİ Y. Mimar İlknur YÜKSEL Anabilim Dalı: İç Mimarlık

Detaylı

Dosya Koordinatörü Fatih Söyler. Yayına Hazırlayanlar Deniz Aygün. Grafik Tasarım Harman Şaner Çakmak. Grafik Uygulama Songül Düzgün

Dosya Koordinatörü Fatih Söyler. Yayına Hazırlayanlar Deniz Aygün. Grafik Tasarım Harman Şaner Çakmak. Grafik Uygulama Songül Düzgün KENTSEL KORUMADA FARKLI UYGULAMA VE YAKLAŞIMLAR Dosya Editörü: Pınar Aykaç, ODTÜ, Mimarlık Bölümü, Restorasyon Yüksek Lisans Programı/Arş. Gör. Anayasa nın 63. maddesinde, Devlet, tarih, kültür ve tabiat

Detaylı

İÇMİMARLIK ve ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI

İÇMİMARLIK ve ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI eğitimini tamamlayıp iki yıl Daü Mimarlık Bölümünde hem yüksek lisans eğitimine devam edip hem de assistanlık yapan bu Kıbrıslı genç...-> S 3 Uğur Dağlı Lefke de Modern Bir Kır Evi...Kumarcılar... Geleneksel

Detaylı

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI 1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLAL GÜNEŞ Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. KADİR KASALAK ISPARTA,

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MODERNLEŞME VE KONUT; CUMHURİYET İN SANAYİ YATIRIMLARI İLE KAYSERİ DE MEKANSAL VE TOPLUMSAL DEĞİŞİM DOKTORA TEZİ Y. Mimar Burak ASİLİSKENDER Anabilim

Detaylı

KONUT SEÇİMİ VE DÜZENLENMESİ

KONUT SEÇİMİ VE DÜZENLENMESİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2817 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1775 KONUT SEÇİMİ VE DÜZENLENMESİ Yazarlar Prof.Dr. Meral NALÇAKAN (Ünite 1) Yrd.Doç. Ömer Kutay GÜLER (Ünite 2) Öğr.Gör. Alev

Detaylı

TÜRKİYE DE CUMHURİYET İN İLANINDAN ÇOK PARTİLİ DÖNEME KADAR SİYASÎ YAPI VE KÜTÜPHANELER (1923-1946)

TÜRKİYE DE CUMHURİYET İN İLANINDAN ÇOK PARTİLİ DÖNEME KADAR SİYASÎ YAPI VE KÜTÜPHANELER (1923-1946) 45 TÜRKİYE DE CUMHURİYET İN İLANINDAN ÇOK PARTİLİ DÖNEME KADAR SİYASÎ YAPI VE KÜTÜPHANELER (1923-1946) ANAMERİÇ, Hakan TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Uygulamalı ve kapsamlı bir eğitim için yurdun önemli merkezlerinde

Detaylı

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD. aturkoglu@adu.edu.tr Sanem

Detaylı