I. DÜNDEN BUGÜNE AFYONKARAH SAR EDEB YATI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. DÜNDEN BUGÜNE AFYONKARAH SAR EDEB YATI"

Transkript

1

2 I. DÜNDEN BUGÜNE AFYONKARAH SAR EDEB YATI Yard. Doç. Dr. Mehmet SARI * * Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Böl. Ö retim Üyesi. G R fi Eski kaynaklarda Karahisâr- Sâhip olarak geçen, engin bir tarihe ve zengin bir kültüre sahip olan Afyonkarahisar, Anadolu nun en eski uygarl k merkezlerinden ve befl bin y ll k bir yerleflim merkezimizdir. Bu zaman içinde meydana gelmifl çok genifl bir tarihî ve kültürel zenginli e sahiptir. Yer alt ve yer üstü zenginlikleri ve jeopolitik konumu itibariyle dikkatleri üzerine çeken Afyonkarahisar, bu befl bin y ll k tarih içinde Etiler(Hitit) mparatorlu u, skitler, Frigya, Lidya, Persler, Romal lar, Pond Krall, Bizans, Emeviler, Selçuklu, Germiyano ullar, Osmanl ve Türkiye Cumhuriyeti gibi de iflik medeniyetlere ev sahipli i yapm flt r. Özellikle Selçuklular ve Osmanl lar zaman nda kurulan medreseleri ve buralardan yetiflen müderris, ilim adam, sanatkar, flâir ve yazarlar yla tan nm fl bir bilim, kültür, sanat ve edebiyat merkezimiz olmufltur. Kuflkusuz bunda, bilim adamlar n n ve flâir, hattat, yazar, musikiflinas gibi sanat adamlar n n yetiflti i bir ocak olan Mevlevîli in ve Afyonkarahisar Mevlevîhânesi nin de büyük bir pay vard r. Afyon, komflusu Kütahya flehri gibi Germiyano ullar Beyli i nin ve Osmanl Devleti nin bilim merkezlerinden birisi idi. l ve ilçelerindeki medreseleri, Konya dan sonra Mevlevili in ikinci büyük merkezi oluflu bunun en güzel delilidir. Burada yetiflen veya d flar dan buraya gelip yerleflen bilim adamlar ve edebiyatç gönül sultanlar Afyon u, manevî huzurun bulundu u bir merkez haline getirmifller idi. Edebiyatç n n, sanatkâr n, ilim ve gönül adam n n memleketi her yerdir. Kalem ve kelam erbab mekân ve zaman tan maz. Sanat ve gönül adam Allahü teala n n, kendisine bahfletti i ilmi ve güzellikleri her yerde ve her zamanda insanl n faydas na sunar. flte bu manevî coflkuyla Afyonkarahisar a gelmifl ve Allah r zas için hizmet etmifl ve Afyon a yerleflmifl pek çok paflalar, valiler, askerler, emniyet görevlileri, sa l k elemanlar, e itimciler vs. vard r. Biz bunlardan konumuzla ilgili olan edebiyatç lara, kalem ve kelam erbab na da çal flmam zda yer verece iz 1. 1 Her dönemde ve her yerde oldu u gibi Afyon a hizmet etmesi için görevlendirilenlerden görevini kötüye kullanan, halka zulmeden kifliler de ç km flt r. Bunlar, Afyon halk ndan ilgi görmeyerek cezaland r lm fl ve zamanla unutulup gitmifllerdir. Gerçek mânâs yla Afyon a hizmet edenler, hakk yla vazifelerini yerine getirenler ise halk n sevgisini kazanm fl ve âdeta Afyon dan zor ayr lm fllard r. Bunlardan baz lar Afyon dan ayr l rken Sicil Defterlerine duygular n beyitlerle nakfletmifllerdir. Meselâ brahim ad ndaki bir kad M da Afyon dan ayr l rken flöyle der: Bu kazan n cem i halk ndan ola râz hudâ-y mahlûkât Rahat ile çek intifâ etdi tafl na, topra na bin bir berekât Kad Abdullah Efendi de: Felek yârin diyâr ndan bizi k ld cüdâ flimdi Duâlar cümle yârâna rakdan merhâba flimdi der. Kastamonîzade Mehmet Emin de Vedânamesinde flöyle der: Mukadderât- lâhî gelür zuhûr eyler Âlet-i satranç bir hâneden bir hâneye Mehmet fiemsi ad ndaki bir hâkim Afyon daki görevine bafllarken: Yârab kalemim neflr-i hebâdan sakla Levh-i dilimi nakfl- hevâdan sakla Tevfikin edüp ruh- sevâba rehber fieh-râh- fleriatda hatadan sakla diye dua eder. Afyonlularca çok sevilen bu hâkim Afyon dan ayr l rken de flöyle der: Bihamdili llah zemân m hüsn-i suretle hitâm buldu Muvaffak etdi Mevlâ her umûrum nik-nâm buldu (Bk. Edip Ali Bak, fier iye Sicillerine Göre Afyonkarahisar da XVII, XVIII. As rlarda Meçhul Halk tarihinden Yapraklar, Afyon, 1951, s.119.) Mehmet Sar da Afyon a geliflini flöyle dile getirir: Hizmet için biz Afyon a, geldik baflkent Ankara dan Sözümüz hak yüzümüz ak etsin bizim tek Yaradan Anadolu nun Kilidi AFYON 321

3 Ayr ca Afyon, tarihin en eski milletlerinden olan Türk milletinin, barbar topluluklarca tarihten silinmek istendi i bir zamanda, Kurtulufl meflalesinin yak ld, Büyük Taarruzun bafllat ld, Kocatepe nin destanlaflt bir yer olmas sebebiyle de Türk tarihinde, Türk edebiyat nda ve Türk kültüründe ayr bir yere sahiptir. flte bu topraklarda bilim, sanat ve edebiyat alan nda yüzlerce güzide flahsiyet yetiflmifl ve çok de erli eserler meydana getirilmifltir. Eskilerin söyledi i fierefü l mekan bil mekin sözü, bir flehrin flerefinin orada yetiflip yaflayan k ymetli insanlarla ortaya ç kaca n anlat r. Afyonkarahisar bu yönüyle oldukça zengin ve flerefli bir flehrimizdir. Ancak, bu flahsiyetlerin, ilim ve sanat adamlar n n meydana getirdi i eserlerin ve edebiyat n derinli ine incelenmesi, elde bulunmayan belgelere ulafl larak de- erlendirmelerinin yap lmas uzun bir zaman alacakt r. Biz bu çal flmam zda, bize tan nan imkan, zaman ve kitapta ayr lan sayfa s n r içinde bugüne kadar yapt m z çal flmalara ve elde etti imiz yeni materyallere göre Afyonkarahisar n edebiyat n Eski Edebiyat, Halk Edebiyat ve Yeni Edebiyat bafll klar alt nda k sa ve öz olarak de erlendirip bize ayr lan sayfan n s - n r n aflmamak için flâir ve yazarlar n sadece adlar n verdik. Çal flmam za bir de konumuzla ilgili olarak Bibliyografya eklemeyi uygun gördük. A) Eski Edebiyat Ad eski, özü edebî ve ebedî bir edebiyat. fiekli, türü, vezni yabanc, içeri i, Osmanl yani Müslüman-Türk olan edebiyat. Güzelli i zorlu un arkas nda gizlenen, mânây kelimelerin derinliklerinde saklayan zor ama zengin ve engin bir edebiyat. limli, sanatl, ahlâkl, edepli bir edebiyat. K sacas kabu u yabanc, özü biz olan, bizim olan edebiyat, eski edebiyat... Ahterî, Sultan Dîvânî, Abdurrahim M srî (nâm- di er Abdurrahim Karahisarî), Hasan Karahisarî, Pendârî, Beyânî, Askerî, Râflid, Feyzî, Vehbî, Adanal Ziya gibi pek çok yazar ve flâir Afyonkarahisar bu alanda temsil eden simalardan baz lar d r 2. fiuarâ Tezkirelerine, taflral olduklar için giremeyen, haklar nda afla da bilgi verilecek bu flâirler, Eski Edebiyat m z n zirvedeki flâirlerini aratmayacak derecede bu edebiyat n inceliklerine, sanat na, veznine ve diline vâk f olduklar - n yazd klar fliirlerde ve divanlarda göstermifllerdir. Selçuklular ve Osmanl lar zaman nda önemli bilim ve kültür merkezlerinden olan Afyonkarahisar da yüzlerce y l, onlarca medresede ilim meflk edilmifl, buralardan yüzlerce bilim adam yetiflmifltir. Mesela bu medreselerden sadece birisi olan Hisarard Medresesi, Selçuklu döneminde Sultan I. Alaaddin Keykubat zaman nda onun Lalas Emir Bedrettin Gevhertafl taraf ndan yapt r lan, Selçuklu ve Osmanl döneminde bir çok ünlü ilim ve sanat adam - n n yetiflti i yer olan bilim merkezidir 3. Bilimin oldu u yerde edep ve edebiyat vard r. Bilimin ve edebiyat n oldu u yerde sanat ve kitap vard r. Bunun en güzel ispat ülkemizin çeflitli flehirlerinde bulunan kütüphanelerde yüzlerce el yazma eserin Afyonkarahisarl bilim adamlar na, edebiyatç lara ve hattatlara ait olarak kay tl bulunmas d r. Afyonkarahisar n edebiyat zenginli ini anlamak için bu kütüphanelerden sadece Afyon Gedik Ahmet Pafla l Halk Kütüphanesi ndeki el yazma eserlere göz 2 Afyonkarahisarl Divan fiâirleri bafll kl bir çal flmam z devam etmektedir. 3 Bk.Kâmil fiahin, Afyon da ki Selçuklu Medresesi, IV.Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri, Afyonkarahisar, 1995, s Anadolu nun Kilidi AFYON

4 atmam z yetecektir 4. Söz konusu kütüphanedeki yüzlerce el yazma eserden birço u Afyonlu âlim, flâir, yazar ve hattata aittir. Mesela 1586 da yaz lan Ahterî-i Kebir(03 Gedik 17521) 5 ve 1562 de yaz lan Ahterî-i Sagîr(03 Gedik 17528) Ahterî Mustafa b. Ahmet Karahisârî ye; Vahdetnâme(03 Gedik 21899) Abdurrahim Karahisârî ye; Mecmûatü l-meflk(03 Müze 2502) Ahmet Karahisârî ye; 1887 de yaz lan Dîvân(03 Gedik 20668) Çizmecizâde Ali Feyzî Karahisârî ye; Dîvân(03 Müze) Mehmet Fikrî Hoca ya; 1702 de yaz lan Hâfliye alâ fierh Risâle fî lmi Âdâbi l-bahs(03 Gedik 17662/2) Fâz l Karahisârî ye; 1540 ta yaz lan fiâmili l-luga(03 Gedik 17524/2) Hasan b. Hüseyin Karahisârî ye; Ravnaku t-tefâsir fî Hakki l- Enbiyâ(03 Gedik 17181) Mehmet b. Necip Karahisârî ye; 1889 de yaz lan Mev ize-i Kâbisîye(03 Gedik 17195) Mûsâ b. Mehmet Karahisârî ye; 1651 de yaz lan fierh-i Dîbâce-i Gülistân(03 Gedik 17755) Mevlânâ Rüfldî Karahisârî ye ait eserlerdir. Yine ayn kütüphanedeki pek çok yazma eserin hattat n n Afyonkarahisarl olmas ilmin, sanat n ve edebiyat n Afyonkarahisar da ulaflt mertebeyi gösterir. Meselâ Kûtü l-kulûb(03 Gedik 18368/1), fierhu Ta limi l-müte allim(03 Gedik 18368/2), Minhacü l-müte allim(03 Gedik 18368/3), kâzu n-nâ imîn ve fhâmü l-kâs rîn(03 Gedik 18368/4), Risâle fî Hakki Vâlideyi n-nebî(03 Gedik 18368/5), Risâle fî Beyâni r- 4 Afyon Gedik Ahmet Pafla l Halk Kütüphanesi nde bulunan, maddî ve mânevî de eri Afyon için çok büyük olan yazma eserler ne yaz k ki bütün giriflimlerimize ra men Afyon dan ç km fl ve 2000 y l nda Ankara daki Millî Kütüphane ye götürülmüfltür. 5 Parantez içindeki bu bilgiler yazmalar n kütüphane numaralar d r. Bu yazma eserlerle ilgili daha genifl bilgi için bk. Türkiye Yazmalar Toplu Katalo u 03-Afyon li Yazmalar Katalo u(gedik Ahmed Pafla l Halk Kütüphanesi, l Müzesi ve Dinar lçe Halk Kütüphanesi), Kültür Bakanl Yay., Ankara, Rûh(03 Gedik 18368/6), Risâle fî Tahkki Ta ribi l-kelimeti l- Acemiye(03 Gedik 18368/7), Risâle fî Ahvâli l-k yâme(03 Gedik 18368/8) adl eserler te sülüs hatt ile Ali Feyzî b. Osman n hatt yla; Delâ ilü l-hayrât ve fievâriku l-envâr(03 Gedik 20667) 1837 de ve Kitâb- Ed iye(03 Gedik 20666) harekeli nesih hatt ile Çizmecizâde Süleymân Vehbî b. Osmân n hatt yla; Risâletü l-k yâsiye(03 Gedik 18184/25) talik hat ile, fierhu r- Risâleti l-k yâsiye(03 Gedik 18184/24) talik hat ile Abdurrahman Necâtî Karahisârî nin hatt yla; H rzu l-emânî ve Vechü t-tehânî (03 Gedik 17562/1) 1434 te Ahmet b. Âdil b. Sinan Karahisârî nin hatt yla; Elfiye fi n- Nahv(03 Gedik 17759/3) harekeli nesih hat ile 1876 da Ali b. Hasan Karahisârî nin hatt yla; Et-Tezhîb fî fierhi t-tehzîb(03 Gedik 17624) Avnî Karahisârî nin hatt yla; El- Muhtasar(03 Gedik 18070) talik hat ile Cafer b. Osman Karahisârî nin hatt yla; zhârü l- Esrâr(03 Gedik 17812), Risâletü l- stiâre(03 Gedik 18369/3) nestalik hatt ile, Kasîdetü Yakûlü l- Abd(03 Gedik 18193/5), Telhîsu l- Miftâh(03 Gedik 18193/6), Ferâidü l-fevâ id li-tahk ki Ma âni l- sti âre(03 Gedik 18193/8), El- Alâka(03 Gedik 18193/9), Netâ icü l-enzâr ve Muhassalu Ekâri l-efkâr(03 Gedik 18193/10), Hâfliye alâ fierhi Ferâ idi l-fevâ id li-tahk ki Ma ânî l- stiâre(03 Gedik 18193/12), Kitâbü l-îsâgocî(03 Gedik 18193/13) nesih hat ile, Hâf z Ahmet Rüfldi b. Abdullah Karahisârî nin hatt yla; Penc Bâb(03 Gedik 18321) ran taliki hatt ile Hâf z Mevlüd Karahisârî nin hatt yla; fier-i Dibâce-i Gülistân(03 Gedik 17755) talik hatt ile Mahmut Binali Karahisârî nin hatt yla; Mesâbihu s- Sünne(03 Gedik 17467) celi nesih hatt ile Mûsâ Kadir Karahisârî nin hatt yla; El- Misbâh fi n-nahv(03 Gedik 17988/2) Mehmet Karahisârî nin hatt yla; Risâle fi lmi l- Edeb(03 Gedik 18113/30) talik hatt ile, Anadolu nun Kilidi AFYON 323

5 Dav u l-ma âli fi fierhi Bed i l-emâli(03 Gedik 18113/1), El-Kasidetü n-nûniye(03 Gedik 18113/3) sülüs hatt ile, Tercemetü l Kasideti n-nûniye(03 Gedik 18113/4) talik hatt ile, Kasidetü Yakûlü l-abd(03 Gedik 18113/2) Mûsâ Kâz m Karahisârî nin hatt yla; El-Vâfiye fi fierhi l-kâfiye(03 Gedik 17816) Osman b. Halil Karahisârî nin hatt yla yaz lm fl eserlerdir. Afyonkarahisar daki medreselerde de çok k ymetli edebî ve ilmî eserler yaz lm flt r. Meselâ Taflköprî-zâde Ahmed b. Mustafa n n Risâle fi lmi Âdâbi l-bahs(03 Gedik 17663/1) ve fierhu Risâle fi lmi Âdâbi l-bahs (03 Gedik 17663/2) adl eserleri 1754 te Mehmed b. Musâ n n nesih k rmas hatt yla mâret Medresesi nde; Mehmed b. Hamza Fenârî nin el Fevâidü l-fenârîye(03 Gedik 18422/4) adl eseri 1751 de ve Muhammed b. Muhammed er-râzî et-tahtânî nin Tahrîru l-kavâ idi l-mant kye fi fierhi r-risâleti flfiemsîye(03 Gedik 18422/3) adl eseri 1754 te Abdurrahman b. smâil in talik hatt yla Karahisar Yeni Camii Medresesi nde; Birgili Mehmed b. Pîr Ali nin Dürrü l-yetîm(03 Gedik 17571/1) adl eseri Ahmed b. Cafer in nesih hatt yla 1749 da Gedik Ahmed Pafla Medresesi nde; Dâvud b. Mehmed Karsî nin S fât- lâhîye(03 Gedik 18369/5) adl eseri Ahmed b. Ahmed b. Abdullah n nesih hatt yla 1818 de Karahisar maret-i Cedîd Medresesi nde; Muhammed b. Hüseyn el- Âmilî nin Hulâsatü l-hisâb(03 Gedik 17206) adl eseri 1704 te Gedik Ahmed Pafla Medresesi nde yaz lm fl eserlerdendir. Bunlardan baflka daha bir çok yazma eserin Afyonkarahisar da yaz ld, yine Gedik Ahmed Pafla l Halk Kütüphanesi ndeki yazma eserler incelendi inde anlafl lmaktad r 6. 6 Türkiye Yazmalar Toplu Katalo u 03 te 2, 84, 121, 377, 409, 520, 585, 717, 880, 972 numara ile kay tl yazmalar bunlardand r. Afyonkarahisar da edebiyat n, özellikle Osmanl lar zaman nda ilimle birlikte geliflti ini, baflta Mevlevihane olmak üzere çeflitli medreselerde büyük âlimlerin ve edebiyatç lar n yetiflti ini, emsallerinden geri kalmayacak derecede baflar l olan bu âlim, yazar ve flâirlerin eserlerinin Afyonkarahisar s n rlar d fl na ç karak baflka âlim, flâir ve yazarlar da tesiri alt na ald n ve bunlar n üzerinde çeflitli çal flmalar n yap ld - n söyleyebiliriz. Bu eserlerin bafl nda hiç flüphesiz Ahterî(Ahterî Mustafa b. Ahmet Karahisârî)nin Ahterî-i Kebir ve Ahterî-i Sagîr adl sözlükleri; Abdurrahim M srî-karahisârî in Vahdetnâme si ve Minyetü l-ebrâr ve Gunyetü l Ahyâr ; Abdülhâlim Molla n n Kur an- Kerim Tefsiri, Miftah al-ulüm u ve Dürer ü Güher i; Alaaddin Ali Esved Karahisârî(Karaca Hoca)nin Vikayetü r-rivayetü n-fi l-mesaili l-hidaye si ve Kenzü l-envar ; Ebherî Baba n n 1264 te yazd Felsefî eseri Elhidâye si, 1300 de yazd sa uci adl eseri; Hamza Efendi nin fierhü l-menâr ve 1371 de yazd Mühimmâtü l-kudât ;Hasan Karahisârî( mado lu)nin Farsça dan Türkçe ye çeviri bir lügat olan fiamilü l-lügat ; Hüseyin Efendi(Dinârî) nin Hafliye-i Kazimi ve Hafliye-i Celâl adl eserleri; Kas m b. Muhammed in rflâdü l Mürideyn ile l-murâd isimli tercümesi; Mehmet b. Necib-Karahisârî nin Revnaku t-tefâsir i ve Cevâhirü l-mevâ iz ve l-âsâr ve Zevâhirü n-nesâyih ve l-âsâr ; Mehmet Muhittin in fierh-i Âlî-yi Mevlâ, fierh-i Avrâd- Zenniye, fierh-i Fususü l-hâkim i; Mehmet Said Efendi(Seyyid)in fierh-i Âdab- Gelenbevî si; Mevlânâ Haydar Karahisârî nin fierhü l Menâr ; Mevlânâ Kas m n rfladü l-müridin le l- Murad ; fiâir brahim in Halvetî Tarikati nin âdab ve erkân n anlatan Kitab- Miskin Nikap ; Ali Feyzî Efendi(Karahisârî)nin Mevlânâ n n Evrâd- fierif inin Türkçe ye 324 Anadolu nun Kilidi AFYON

6 çevirisi olan ve 1844 te bas lan Tercüme-i Sugra(Küçük Tercüme) adl eseri; Mahmut Esad Efendi nin bas lan ve ders kitab olarak okutulan Telhis-i Usül-i F k h ve Tarih-i Din-i slâm ; Osman Raflid(Çizmecio lu)in Dîvân ; Mehmet Ali Feyzî(Çizmecio lu)nin Dîvân ; Çizmecizade Vehbi Efendi nin kendi hatt yla yazd Mevlid-i fierifi Tesdisi 7 gibi eserler gelir. Afyon, Konya dan sonra Mevlevili in ikinci büyük merkezidir. Bunda en büyük pay anne taraf ndan Hz. Mevlana ya, mensup ve Abâ-pûfl Bâlî Çelebi nin o lu olarak M.1440 y l nda Afyonkarahisar da do an Mehmet Çelebi nindir. Ad Mehmet, lâkab Dîvâne ve Dîvânî, mahlas Semâî olan bu zât, Afyonkarahisar da kendisi gibi bir çok kuvvetli divân flâirinin yetiflmesinde de önemli rol oynam flt r. Mehmet Çelebi Afyonkarahisar da kurup gelifltirdi i bu Mevlevihanede 8 uzun y llar Afyonlulara dostlu u, kardeflli i, sevgiyi, sayg y, çal flmay, ilmi, edebi anlatt. O bir dava ve fikir adam idi. En büyük gayesi, temelinde bilim, birlik, çal flma, insan sevgisi ve sayg s bulunan slâmiyet in özünü, hurâfelerden, bilim d fl düflüncelerden soyutlayarak insanlara anlatabilmekti. Böyle oldu u içindir ki fliirlerindeki dili halk n anlayabilece i sadeliktedir. Arapça ve Farsça dillerini de çok iyi bilmesine ra men ondaki bu sadelik, sanat n ve veznin ikinci planda kal fl iflte onun bu gayesindendir. Sultan Divâni nin hayat ve fliirleri incelendi inde dikkat çeken bir husus gönül ve aflkt r 9. Gerçekten 7 Bk. Mehmet Sar, Çizmecizade Vehbî ve Mevlidi, V.Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri (13-14 Nisan), Afyonkarahisar, 2000, s.434; Mehmet Sar, Afyonkarahisar Edebiyat ve Kültürü Üzerine Makaleler, Afyon Kocatepe Ü. Yay., Afyon 2003, s Afyonkarahisar Mevlevihanesi ile ilgili bilgi bu eserde baflka bir yaz da verilecektir. 9 Bk. Mehmet Sar, Sultan Semâ î nin fiiirlerinde Gönül, VI.Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri (10-11 Ekim), Ankara, 2003, s.319; Mehmet Sar, Afyonkarahisar Edebiyat ve Kültürü Üzerine Makaleler, Afyon Kocatepe Ü. Yay., Afyon 2003, s.189. de o, Yunus Emre gibi Hac Bayram- Velî gibi, dedesi Mevlâna gibi bir gönül sultan - d r. Sultan Divani, çok sevilmifl, sözleri dinlenmifl ve kendisine büyük bir sayg duyulmufltur. Özellikle Afyonkarahisar da insanlar ayd nlatm fl fiuhudî Dede, Safayi Dede, Sad kî Dede, Safî Ahmed Dede, Dervifl Samti, Melâmi Dede, Siyahi Dede gibi âlim ve flâirleri yetifltirmifltir 10. Bunlardan baflka, afla da hayatlar hakk nda bilgi verece imiz daha pek çok Afyonkarahisarl dîvân flâiri vard r 11. Afyon da flâir ailesi olarak bilinen Çizmecizadeler den Süleyman Vehbî(ö. 1840), Osman Râflid(ö.1897), Ali Feyzî(ö.1893) ve Ahmed Vehbî (ö.1937) de Afyonkarahisarl divân flâirlerindendir. Divan edebiyat n n ve halk edebiyat n n türlerini, flekillerini ve vezinlerini birlikte kullanan, divan tarz fliirleri yan nda âfl k tarz fliirleri de bulunan Vehbi yi, hem divan edebiyat nda hem de halk edebiyat nda de erlendirmek mümkündür 12. Çizmecizade Vehbi Efendinin Mevlid-i fierifi Tesdisi bafll kl Mevlid, Vehbi nin kendi hatt yla yaz lm fl bir eser olup, Süleyman Çelebi Mevlidi nin baz beyitlerinin tesdis edilmesinden ibarettir. Vehbi Mevlidi, flâirin kendi hatt yla oluflturdu u yazma bir defter halinde Afyon Müftülü ü Kütüphanesinde ba fl yoluyla elde edilmifl olarak 346-ll77 numara ile kay tl d r ve yeni harflerle de yay mlanm flt r 13. Divan 10 Bk. Mehmet Sar, Sultan Dîvânî nin Edebî fiahsiyeti, Afyonkarahisar Edebiyat ve Kültürü Üzerine Makaleler, Afyon Kocatepe Ü. Yay., Afyon 2003, s Afyonkarahisarl Dîvân fiâirleri bafll kl bir çal flmam z devam etmektedir. 12 Bk.E. Ali Bak, Afyon da Bir fiâir Ailesi, Ankara, 1942, s.57;.ünver, Nasratt no lu, Afyonkarahisarl fiâirler, Yazarlar, Hattatlar, Ankara, 1971 s.79; Turan Akkoyun, Ömer Fevzi Atabek ve Afyon Vilayeti Tarihçesi, Afyon, 1997, s.287;.ünver Nasratt no lu, Afyonkarahisarl fiâir Çizmecio lu Vehbi, Ankara, Mehmet Sar, Çizmecizade Vehbî ve Mevlidi, V. Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri (13-14 Nisan), Afyonkarahisar, 2000, s.434; Afyonkarahisar Edebiyat ve Kültürü Üzerine Makaleler, Afyon Kocatepe Ü. Yay., Afyon 2003, s.84. Anadolu nun Kilidi AFYON 325

7 edebiyat flâirlerini aratmayacak derecede, aruz ölçüsüyle çok baflar l gazeller yazan Vehbî manzumelerinde, ayn mazmunlar sade bir dille ifllemesini bilmifltir.vehbi hece ölçüsüyle yazd âfl k tarz fliirlerinde de çok baflar l d r. Karacao lan and ran Turnalar fliiri, büyük bestekâr Fehmi Tokay taraf ndan hüzzam makam nda bestelenen Bülbül fliiri ve Afyon Yang n Destan 14 bunlardan baz lar d r. B) Halk Edebiyat Özü bir, sözü bir; flekli de, türü de, vezni de, dili de bizim olan Türk ün olan, öz mal m z öz edebiyat m z Halk Edebiyat. Türk ün tarih sahnesine ç kt andan itibaren onunla bir olmufl, do umunda ölümünde, dü ününde afl nda, zikrinde ibadetinde, Türk ün sevgisini, nefretini, aflk - n, ibadetini, savafl n bar fl n anlatm fl, saz ile sözü ile Türk ün mal halk edebiyat. Türküleri, destanlar, masallar, efsaneleri, a tlar ve Harâbî, Türâbî, Hicâzî, Salih Dehfletî, Âfl k Zülâli, Kalac kl Hakk, Fikrî, Yoksul Dervifl(fiemsettin Kubat), Asl Bac (Münevver Tolun), Fak Eder gibi ozanlar ile Afyonkarahisar Halk Edebiyat, di er flehirlerimizin birço undan zengin bir yap ya sahiptir. Afyon halk edebiyat n n zenginli ini gösteren bir husus da Afyon GAP l Halk Kütüphanesi ndeki cönklerdir. Cönk, uzunlamas na aç lan s rt dar, eni genifl bir kitap türü olup içinde halk edebiyat flâirlerinin fliirleri bulunur. Cönkler halk edebiyat nda hangi flâirlerin hangi fliirlerinin halk aras nda çok sevildi ini de gösteren belgelerdir. Afyon GAP l Halk Kütüphanesi ndeki ve Ankara Milli Kütüphanedeki baz cönklerde Yunus Emre, Niyazi 14 Bk. Yard. Doç. Dr. Mehmet Sar, fiâir Çizmecizâde ve Afyon Yang n Destan, AKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.1, S.1, Afyon, 1999, s. 251;, Afyonkarahisar Edebiyat ve Kültürü Üzerine Makaleler, Afyon, 2003, s.66. M srî, Âfl k Ömer, Cevrî, Fuzulî gibi flâirlerin yan nda Afyonkarhisarl halk flâirlerinden Dehfletî, Harabî, Türabî, Vehbî, Feyzî gibi flâirlerin fliirlerinin bulunuflu da Afyon halk edebiyat n n zenginli ini gösterir 15. Bünyesinde yüzlerce y ldan beri Türkmen, Yörük, Çerkez, Karaçay kültürlerini bar nd ran ve kaynaflt ran Afyonkarahisar n halk edebiyat daha pek çok yönden zengin ve renklidir. Henüz üzerinde genifl kapsaml ciddî bir çal flma yap lmayan Afyonkarahisar halk edebiyat ürünlerinden türküler, destanlar, a tlar, efsaneler, üzerinde ayr ayr durulacak birer çal flma konusudur. 1) Türküler Bizi biz yapan bütün de erleri bünyesinde toplayan, binlerce y ldan beri Türk ün sevgisini, aflk n, st rab n, ac s n, hasretlik duygusunu, vatan ve tabiat sevgisini, do umunu-ölümünü, dinî ve millî günlerini, dü ününü derne ini, kahramanl n, yi itli ini, savafl n, bar fl n, k tl k, deprem, yang n gibi geçirdi i afetleri bünyesinde tafl yan türkülerimiz Bedri Rahmi Eyübo lu nun dedi i gibi Ana sütü kadar temiz//ana sütü kadar candand r bize. Afyonkarahisar da türküler bak m ndan çok zengin yörelerimizden birisidir. Karahisar Kalesi, Al Fadimem, All Gelin Taflbafl n Yol Eder, Dam Bafl na Asagoymufl Galb r, Haydi Güzelim, Hatçem Ç km fl Gül Dal na Cevizin Yapra Dal Aras nda, Çemberim Dalda Kald, Evim Kireç Tutmuyor, Haydi Güzelim, Su Gelir Güldür Güldür gibi Afyonkarahisar türküleri yurdun dört bir yan nda 15 Bk. Türkiye Yazmalar Toplu Katalo u 03-Afyon li Yazmalar Katalo u(gedik Ahmed Pafla l Halk Kütüphanesi, l Müzesi ve Dinar lçe Halk Kütüphanesi), Kültür Bakanl Yay., Ankara, Milli Kütüphane Yazmalar Katalo u(cönkler)-vii-ankara, Anadolu nun Kilidi AFYON

8 söylenilen türkülerimiz içinde ilk s ralar alan türkülerdendir 16. 2) Efsaneler ve Menk beler Bir çeflit anonim halk hikayesi olarak de erlendirilen ve anlat lan olaylarla halk terbiye etmeyi, toplumsal birlikteli e katk - da bulunmay, dinleyenlere k ssadan hisse ç karmay amaçlayan efsane ve menk - beler, halk aras nda eskiden beri söylenegelmifllerdir. Afyonkarahisar efsane ve menk belerinde ifllenen konularda a rl kl olarak Anadolu, Ay ve Günefl, Hayvan, Tafl kesilme, Yalanc l k, Rüya, Gaipten Duyulan Ses, Tükenmeyen yiyecek, A aç-kuru a aç, Su motiflerinin ifllendi i görülür. Afyonefsaneler ve menk beler bak m ndan da zengindir. Ancak bunlar n büyük bir k sm henüz derlenmemifltir Genifl bilgi için bk. Osman Attila, Afyonkarahisar Türküleri; Ankara, 1957; Niyazi Y lmaz, Afyonkarahisar Türküleri ve Dili, Ankara, 1988; Naz m Bursal o lu, Afyonkarahisar Yöresi Türküleri, 1992; Niyazi Y lmaz, Afyonkarahisar Sand kl da Kültür ve Sanat, Ankara, 2001; Niyazi Y lmaz, Afyonkarahisar Türkülerinin Edebî ve Mus kî Örgüsündeki San at ve Estetik Yap, IV. Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri, Afyonkarahisar, 1995, s.98; Ö. Faruk Yald zkaya, Emirda Türküleri, IV. Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri, Afyonkarahisar, 1995, s.164; Rabia Kocaaslan Uçkun, Afyonkarahisar da Türküler, Ninniler ve Maniler, Afyonkarahisar Kütü ü C. II, Afyon, 2001, s.105; Niyazi Y lmaz, Afyonkarahisar Türkülerinde Dil, Temalar ve Motifler, 1 Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri, Afyon, 1990, s.33; Naz m Bursal o lu, Afyonkarahisar Türkülerimiz ve Mahalli lahilerimiz, 1 Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri, Afyon, 1990, s.47; Hayrettin vgin, Afyonkarahisar Emirda n Fadik Türküsü Üzerine, 2 Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri,Afyon, 1991, s Genifl bilgi için bk..ü.nasratt no lu, Afyonkarahisar Efsaneleri, Ankara, 1973; M.Seçkin-M.S. Aygen, Afyon da Dilek ve Adak Yerleri, Afyon, 1986; Mehmet Ayd n, Bayat ve Afyonkarahisar Çevresinde Yaflayan Halk Söylenceleri, 2. Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri(3-4 May s 1991), Afyonkarahisar, 1992, s.37; Saim Sakao lu, Afyonkarahisar Efsanelerindeki Baz Motifler Üzerine, 3. Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri(22-24 Ekim 1993), Afyonkarahisar, 1994, s.94; Mehmet Yard mc, Afyonkarahisar Efsanelerindeki Rüya, Gaipten Duyulan Ses, Tafl Kesilme Gibi Benzer Motif Tafl yan Efsanelerin Yay lma Alanlar, V. Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri(13-14 Nisan 2000), Afyonkarahisar, 2001, s.150; Ercan Kayayerli, Çay Halk Efsanelerinin Türk Efsane Kültüründeki Yeri, V. Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri(13-14 Nisan 2000), Afyonkarahisar, 2001, s.159; Latif Dafldemir, Afyonkarahisar Efsaneleri, Afyonkarahisar Kütü ü C. II, Afyon, 2001, s.91. 3) Masallar Anonim halk edebiyat n n baflta gelen ürünlerinden birisi de masallard r. Adalet, do ruluk, iyilik, ahlak, kahramanl k, yi itlik gibi bütün inanç ve kültürlerde kabul gören evrensel konular n ele al nd masallar, toplumlar n geçmiflteki yaflay fllar, örf, gelenek ve görenekleri, yaflad klar çevre, inançlar ve kültürleri hakk nda bilgiler bulunan belgelerdir. Genelde bütün yörelerimizde anlat lan masallar benzerlik arz ederse de, anlat c n n yaflad çevreden ilave etti i unsurlar sebebiyle küçük farkl l klar görülebilir. Bir k sm derlenmifl ve üzerinde çal flma yap lm fl olan Afyonkarahisar masallar, bölgesel özellikleri yan s ra genelde Dede Korkut Hikayelerindeki anlat fllar ve temalar tafl r. Afyonkarahisar Halk Edebiyat masal bak m ndan da zengindir 18. 4) A tlar slamiyet ten önceki devirlerde sagu denilen a t, sevilen birinin ölümü üzerine onun iyiliklerini, güzelliklerini ve ard ndan duyulan ac y dile getiren söz veya okunan ezgidir. Anadolu da çok yayg n olan a t gelene i zengin bir kültüre ve engin bir tarihi sahip olan Afyonkarahisar da özellikle de Emirda Türkmenleri aras nda çok yayg nd r 19. Bu a tlarda halk n çekti i çileyi, yaflad st rab, ak tt gözyafl n, gönlünün derinliklerindeki atefli bütün 18 Bk. M.S.Aygen, S. Bozok, H.Genç, Afyonkarahisar Masallar, Afyon, 1983; Mehmet Özçelik, Afyonkarahisar Masallar Üzerine Bir Araflt rma, Selçuk Ü. S.B.Enst. Türk Dili ve Ed. Ana Bil. Dal Doktora Tezi, Konya 1993; Abdullah fiengül, Afyonkarahisar Masallar, Afyonkarahisar Kütü ü C. II, Afyon, 2001, s Bk. Ömer Faruk Yald zkaya, Emirda Yöresi Türkmen A tlar, zmir, 1992; Yard. Doç. Dr. Do an Kaya, Emirda Yöresi A tlar n n Yap s, IV.Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri, Afyonkarahisar, 1995, s.281. Anadolu nun Kilidi AFYON 327

9 ç plakl ve samimiyetiyle görmek mümkündür 20. 5) Destanlar Destanlar n Afyon edebiyat nda ayr bir yeri vard r. Halk aras nda Dünya fethedilir ama, Afyonkaahisar kalesi fethedilemez diye zikredilen Afyonkarahisar kalesi 21, tarihe damgas n vurmufl çeflme, kervansaray, köprü gibi tarihî eserleri, tarihte geçirdi i deprem, yang n, kaza gibi do al afetler, Afyon flehri, Çi iltepe, Kocatepe gibi tepeleri, ilçeleri, mevsimler, güzeller, flehitler, Afyon turizmi, Afyon un kurtuluflu, haflhafl ve di- er baz ürünleri üzerine söylenmifl ve yaz lm fl bir çok destan vard r. 22 Bunlardan birisi Çizmecizade Vehbi nin 1318(1902) y - l nda Afyonkarahisar da vuku bulan yang - n anlatan Yang n Destan d r. Elli iki dörtlükten oluflan bu destandan yaz ld döneme ait Afyon la ilgili tarihî, siyasî, iktisadî ve kültürel pek çok bilgi edinmek mümkündür. lk defa tamam Afyon Gedik Ahmet Pafla l Halk Kütüphanesi ndeki yazmalar aras nda bulunan numaral Cönk ten faydalan larak yeni harflere aktar l p yay mlanm flt r. Millî veznimiz olan hecenin 6+5 durakl flekliyle yaz lan destana göre yang n 50 saat sürer, evleri-konaklar kül eder. Yang nda Mevlevî Dergah da yanar. Yang n söndürmek için zmir den asker gelir. Padiflah Abdülhamit Han stanbul dan yiyecek, erzak ve para gönderir. 2 bin Osmanl liras, 60 vagon yiyecek-erzak, 300 çad r gelir. H d rl k a ç kan halk n ard ndan baz ya mac lar ve h rs zlar ortaya 20 Bk. Ömer Faruk Yald zkaya, Emirda Yöresi Türkmen A tlar, zmir, 1992; Ömer Faruk Yald zkaya, Emirda Yöresi A tlar 1 Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri, Afyon, 1990, s Bk. Dr. Mehmet Önder, Afyon un Fetih Destanlar, IV.Afyonkaahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri, Afyonkarahisar, 1995, s Bk. fiiir Diliyle Afyonkarahisar I, hzl. Mehmet Sar, AKÜ Yay., Afyon, ç kar. Eskiflehir, Uflak ve Konya dan yüzlerce insan yard ma gelir. Yang nda 4 cami, 3 dergah, 1 dershane, 1 kilise, 1 karakolhane, 2 hamam, 1 hal imalathanesi, 28 dükkan, 15 f r n ve 1800 ev yan p kül olur. Nice canlar n, ambarlarda tah llar n yand bu yang nda zâyiat 10 milyona ulafl r. 23 C) Yeni Edebiyat Her fleyimizi yeniledi imiz, yüzümüzü ça dafl dünyaya çevirdi imiz, kafam z ve kalbimizi Bat yla hemhâl k ld m z edebiyat, Yeni Edebiyat. Gazete, roman, tiyatro, öykü ile yeni ufuklar arad m z, hareketli, sanc l, de iflimler ve aray fllarla dolu, flimfleklerin çakt, karanl klar n ayd nland edebiyat, Yeni Edebiyat. Afyonkarahisar edebiyat bu dönemde de Ahmet Cevat Pafla, Osman Özkifli, Cevat fiakir Kabaa açl, Osman Attila, Kamil Miras, Osman Nebio lu, Edip Ali Bak, Ali Türk Keskin, Ali Yürük, Alper Aksoy, Ahmet Tunca, brahim Ulvi Yavuz, Nedret Gürcan gibi yazar ve flâirleri ile çok zengin bir flehrimizdir. 1) Gazete ve Dergiler Afyonkarahisar Yeni Edebiyat nda Gazete ve Dergiler ayr bir önem tafl r. Afyon da Nur Mecmuas, Afyon Gençli in Sesi Gazetesi, Beldemiz Dergisi, Birlik Gazetesi, Bolvadin Gazetesi, Cop Gazetesi, Ege Ekspres Gazetesi( zmir), E ridir Ekspres Gazetesi, Emirda Dergisi(Eskiflehir), Haber Gazetesi, nk lap (Afyon) Gazetesi, Kocatepe, Nilüfer Dergisi (Bursa), Odak Gazetesi, Türkeli Gazetesi, Taflp nar Dergisi, Vatandafl Gazetesi(Dinar), Yeflil Çay Gazetesi(Çay) baflta gelenlerdir. flte bu dergi ve gazetelerde fliirlerini, öykülerini ve dörtlükten oluflan destan n yeni ve eski harfli metni için bk. Bk. Mehmet Sar, fiâir Vehbi Çizmecizade ve Afyon Yang n Destan, AKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.1, S.1, Mart 1999, s.251; Afyonkarahisar Edebiyat ve Kültürü Üzerine Makaleler, Afyon Kocatepe Ü. Yay., Afyon 2003, s Anadolu nun Kilidi AFYON

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl Nisan 2003-A ustos 2005 Sunum Yapanlar Mehmet Serhan Tayfli Nevzat Kaya Tar

Detaylı

Azîz Mahmud Hüdayi Döneminde Üsküdar da Aile Hayat ve Sosyal Yap lanmada Celvetiye Tarikat n n Rolü

Azîz Mahmud Hüdayi Döneminde Üsküdar da Aile Hayat ve Sosyal Yap lanmada Celvetiye Tarikat n n Rolü Azîz Mahmud Hüdayi Döneminde Üsküdar da Aile Hayat ve Sosyal Yap lanmada Celvetiye Tarikat n n Rolü Y R D D O Ç D R N A C fi A H N Ayfon Kocatepe Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü nsanl

Detaylı

ESK TÜRK EDEB YATI TOPLANTILARI. 15. VE 16. YÜZYIL D VANLARINDA ED RNE, BURSA ve STANBUL. Sunum ve Yay na Haz rl k:

ESK TÜRK EDEB YATI TOPLANTILARI. 15. VE 16. YÜZYIL D VANLARINDA ED RNE, BURSA ve STANBUL. Sunum ve Yay na Haz rl k: ESK TÜRK EDEB YATI TOPLANTILARI 15. VE 16. YÜZYIL D VANLARINDA ED RNE, BURSA ve STANBUL ARALIK 2006 Sunum ve Yay na Haz rl k: Fatma Meliha fien Reyhan Çorak Murat Karavelio lu Redaksiyon: Betül Özel Çiçek

Detaylı

Üsküdar da Baz Yer Adlar Üzerine ncelemeler (I)

Üsküdar da Baz Yer Adlar Üzerine ncelemeler (I) Üsküdar da Baz Yer Adlar Üzerine ncelemeler (I) D O Ç. D R. M E H M E T A K F C E Y L A N Marmara Üniversitesi Girifl Günlük yaflam baflta olmak üzere birçok alanda kullan lan yer adlar, milletlerin önemli

Detaylı

(From Abdalan Rum the Zaviye and Derbend of Caliph Yakup who is a Citizen of Giresun)

(From Abdalan Rum the Zaviye and Derbend of Caliph Yakup who is a Citizen of Giresun) ABDALÂN-I RÛM DAN G RESUNLU YAKUP HAL FE (ZAV YES VE DERBEND ) (From Abdalan Rum the Zaviye and Derbend of Caliph Yakup who is a Citizen of Giresun) Mehmet FATSA* ÖZET Biz bu çal flmam zda Karadeniz bölgesinin

Detaylı

Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2. History and Poetry in Yahya Kemal

Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2. History and Poetry in Yahya Kemal Çank r Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2(2): 125-150 Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2 Çank r Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Özet

Detaylı

M L L Î F O L K L O R

M L L Î F O L K L O R M L L Î F O L K L O R Üç Ayl k Uluslar Aras Halkbilimi Dergisi International and Quarterly Journal of Folklore Revue Internationale et Trimestrielle des Arts et Traditions Populaires Türkiye de ilk halkbilimi

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

POL T KADA DE fi M: K NC DÜNYA SAVAfiI VE SONRASI

POL T KADA DE fi M: K NC DÜNYA SAVAfiI VE SONRASI 140-157-CUM-3-A 27/7/06 0:11 Page 1 CUMHUR YET TÜRK YES NDE SOSYAL GÜVENL K VE SOSYAL POL T KALAR SOSYAL POL T KADA DE fi M: K NC DÜNYA SAVAfiI VE SONRASI SOSYAL POL T KADA DE fi M: K NC 3 DÜNYA SAVAfiI

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

KLÂS K TÜRK fi R NDE NAZAR: GÖZ DE MES

KLÂS K TÜRK fi R NDE NAZAR: GÖZ DE MES KLÂS K TÜRK fi R NDE NAZAR: GÖZ DE MES The Evil Eye in Classical Turkish Poetry. Yrd. Doç. Dr. fievkiye KAZAN* ÖZET Nazar; afl r k skançl k, sevgi ve çekemezlik gibi duygular n yaratt enerjinin göz arac

Detaylı

Uncular Cad. 36/2 TR- 34672 STANBUL Tel.:0216/ 492 0504, 532 7545 Faks: 0216/ 492 1840 antenna@antenna-tr.org www.antenna-tr.org

Uncular Cad. 36/2 TR- 34672 STANBUL Tel.:0216/ 492 0504, 532 7545 Faks: 0216/ 492 1840 antenna@antenna-tr.org www.antenna-tr.org DÜfiÜNCEYE ÖZGÜRLÜK 2007 Uncular Cad. 36/2 TR- 34672 STANBUL Tel.:0216/ 492 0504, 532 7545 Faks: 0216/ 492 1840 antenna@antenna-tr.org www.antenna-tr.org Düflünce Suçu(!?)na Karfl Giriflim Düflünceye Özgürlük

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TAR H

ORTA ASYA TÜRK TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2288 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1285 ORTA ASYA TÜRK TAR H Yazarlar Prof.Dr. Ahmet TAfiA IL (Ünite 1-4) Yrd.Doç.Dr. M. Bilal ÇEL K (Ünite 5) Dr. lyas KAMALOV (Ünite

Detaylı

S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r.

S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r. S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r. Üniversitemiz Yap flleri ve Teknik Daire Baflkan S raç GÖK ün babas Hüseyin GÖK ile T p Fakültesi Araflt rma ve Uygulama Hastahanesi Ö retim

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER

Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri ÜÇ AYLAR ve KAND LLER 1 4 20 32 40 60 3 ED TÖR 4 ÜÇ AYLAR 6 BEREKET DOLU ÜÇ AY B ZLER BEKL YOR 8 GECE ALEM N N TAÇLARI 10 70 YIL BEKLENEN ÜÇ AYLAR 12 MÜBAREK GÜN VE GECELER

Detaylı

Saray, Yal ve Di er Yap lar

Saray, Yal ve Di er Yap lar Saray, Yal ve Di er Yap lar EYÜPSULTAN DA SARAY, YALI VE D ER YAPILAR Abdullah Pafla Yal s ahariye sahilinde, fiah Sultan Camiinden sonra gelen B brahim-hân-zâde Halil Bey'in yal s yan nda idi. Daha ileride

Detaylı

BÜYÜK SELÇUKLU TAR H

BÜYÜK SELÇUKLU TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2357 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1354 BÜYÜK SELÇUKLU TAR H Yazarlar Prof.Dr. Gülay Ö ÜN BEZER (Ünite 1-4) Doç.Dr. Adnan ÇEV K (Ünite 5, 6) Yrd.Doç.Dr. Abdurrahim

Detaylı

D D M - AK B ÜK AN ADO L U O T EL C L K VE T UR ZM M E S L EK L S ES N N ÜN V ER S TE M Z E DE VR G E RÇ EK L Efi T

D D M - AK B ÜK AN ADO L U O T EL C L K VE T UR ZM M E S L EK L S ES N N ÜN V ER S TE M Z E DE VR G E RÇ EK L Efi T S AY I : 1 1 M a r t 2 0 0 4 A y d a b i r y a y m l a n r. D D M - AK B ÜK AN ADO L U O T EL C L K VE T UR ZM M E S L EK L S ES N N ÜN V ER S TE M Z E DE VR G E RÇ EK L Efi T H. Kerem BOZY T Bas n Halkla

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, geçen y l Hakk a yürüyen Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini yeni

Detaylı

EYÜP SIRTLARINDA B R NEC P FAZIL

EYÜP SIRTLARINDA B R NEC P FAZIL EYÜP SIRTLARINDA B R NEC P FAZIL Prof. Dr. M.Orhan OKAY 1931 y l nda stanbul da do du. Vefa Lisesi nden ve.ü. Edebiyat Fakültesi nden mezun oldu (1955). Edebiyat Ö retmenli i ile mesleki hayat na bafllad

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı