I. DÜNDEN BUGÜNE AFYONKARAH SAR EDEB YATI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. DÜNDEN BUGÜNE AFYONKARAH SAR EDEB YATI"

Transkript

1

2 I. DÜNDEN BUGÜNE AFYONKARAH SAR EDEB YATI Yard. Doç. Dr. Mehmet SARI * * Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Böl. Ö retim Üyesi. G R fi Eski kaynaklarda Karahisâr- Sâhip olarak geçen, engin bir tarihe ve zengin bir kültüre sahip olan Afyonkarahisar, Anadolu nun en eski uygarl k merkezlerinden ve befl bin y ll k bir yerleflim merkezimizdir. Bu zaman içinde meydana gelmifl çok genifl bir tarihî ve kültürel zenginli e sahiptir. Yer alt ve yer üstü zenginlikleri ve jeopolitik konumu itibariyle dikkatleri üzerine çeken Afyonkarahisar, bu befl bin y ll k tarih içinde Etiler(Hitit) mparatorlu u, skitler, Frigya, Lidya, Persler, Romal lar, Pond Krall, Bizans, Emeviler, Selçuklu, Germiyano ullar, Osmanl ve Türkiye Cumhuriyeti gibi de iflik medeniyetlere ev sahipli i yapm flt r. Özellikle Selçuklular ve Osmanl lar zaman nda kurulan medreseleri ve buralardan yetiflen müderris, ilim adam, sanatkar, flâir ve yazarlar yla tan nm fl bir bilim, kültür, sanat ve edebiyat merkezimiz olmufltur. Kuflkusuz bunda, bilim adamlar n n ve flâir, hattat, yazar, musikiflinas gibi sanat adamlar n n yetiflti i bir ocak olan Mevlevîli in ve Afyonkarahisar Mevlevîhânesi nin de büyük bir pay vard r. Afyon, komflusu Kütahya flehri gibi Germiyano ullar Beyli i nin ve Osmanl Devleti nin bilim merkezlerinden birisi idi. l ve ilçelerindeki medreseleri, Konya dan sonra Mevlevili in ikinci büyük merkezi oluflu bunun en güzel delilidir. Burada yetiflen veya d flar dan buraya gelip yerleflen bilim adamlar ve edebiyatç gönül sultanlar Afyon u, manevî huzurun bulundu u bir merkez haline getirmifller idi. Edebiyatç n n, sanatkâr n, ilim ve gönül adam n n memleketi her yerdir. Kalem ve kelam erbab mekân ve zaman tan maz. Sanat ve gönül adam Allahü teala n n, kendisine bahfletti i ilmi ve güzellikleri her yerde ve her zamanda insanl n faydas na sunar. flte bu manevî coflkuyla Afyonkarahisar a gelmifl ve Allah r zas için hizmet etmifl ve Afyon a yerleflmifl pek çok paflalar, valiler, askerler, emniyet görevlileri, sa l k elemanlar, e itimciler vs. vard r. Biz bunlardan konumuzla ilgili olan edebiyatç lara, kalem ve kelam erbab na da çal flmam zda yer verece iz 1. 1 Her dönemde ve her yerde oldu u gibi Afyon a hizmet etmesi için görevlendirilenlerden görevini kötüye kullanan, halka zulmeden kifliler de ç km flt r. Bunlar, Afyon halk ndan ilgi görmeyerek cezaland r lm fl ve zamanla unutulup gitmifllerdir. Gerçek mânâs yla Afyon a hizmet edenler, hakk yla vazifelerini yerine getirenler ise halk n sevgisini kazanm fl ve âdeta Afyon dan zor ayr lm fllard r. Bunlardan baz lar Afyon dan ayr l rken Sicil Defterlerine duygular n beyitlerle nakfletmifllerdir. Meselâ brahim ad ndaki bir kad M da Afyon dan ayr l rken flöyle der: Bu kazan n cem i halk ndan ola râz hudâ-y mahlûkât Rahat ile çek intifâ etdi tafl na, topra na bin bir berekât Kad Abdullah Efendi de: Felek yârin diyâr ndan bizi k ld cüdâ flimdi Duâlar cümle yârâna rakdan merhâba flimdi der. Kastamonîzade Mehmet Emin de Vedânamesinde flöyle der: Mukadderât- lâhî gelür zuhûr eyler Âlet-i satranç bir hâneden bir hâneye Mehmet fiemsi ad ndaki bir hâkim Afyon daki görevine bafllarken: Yârab kalemim neflr-i hebâdan sakla Levh-i dilimi nakfl- hevâdan sakla Tevfikin edüp ruh- sevâba rehber fieh-râh- fleriatda hatadan sakla diye dua eder. Afyonlularca çok sevilen bu hâkim Afyon dan ayr l rken de flöyle der: Bihamdili llah zemân m hüsn-i suretle hitâm buldu Muvaffak etdi Mevlâ her umûrum nik-nâm buldu (Bk. Edip Ali Bak, fier iye Sicillerine Göre Afyonkarahisar da XVII, XVIII. As rlarda Meçhul Halk tarihinden Yapraklar, Afyon, 1951, s.119.) Mehmet Sar da Afyon a geliflini flöyle dile getirir: Hizmet için biz Afyon a, geldik baflkent Ankara dan Sözümüz hak yüzümüz ak etsin bizim tek Yaradan Anadolu nun Kilidi AFYON 321

3 Ayr ca Afyon, tarihin en eski milletlerinden olan Türk milletinin, barbar topluluklarca tarihten silinmek istendi i bir zamanda, Kurtulufl meflalesinin yak ld, Büyük Taarruzun bafllat ld, Kocatepe nin destanlaflt bir yer olmas sebebiyle de Türk tarihinde, Türk edebiyat nda ve Türk kültüründe ayr bir yere sahiptir. flte bu topraklarda bilim, sanat ve edebiyat alan nda yüzlerce güzide flahsiyet yetiflmifl ve çok de erli eserler meydana getirilmifltir. Eskilerin söyledi i fierefü l mekan bil mekin sözü, bir flehrin flerefinin orada yetiflip yaflayan k ymetli insanlarla ortaya ç kaca n anlat r. Afyonkarahisar bu yönüyle oldukça zengin ve flerefli bir flehrimizdir. Ancak, bu flahsiyetlerin, ilim ve sanat adamlar n n meydana getirdi i eserlerin ve edebiyat n derinli ine incelenmesi, elde bulunmayan belgelere ulafl larak de- erlendirmelerinin yap lmas uzun bir zaman alacakt r. Biz bu çal flmam zda, bize tan nan imkan, zaman ve kitapta ayr lan sayfa s n r içinde bugüne kadar yapt m z çal flmalara ve elde etti imiz yeni materyallere göre Afyonkarahisar n edebiyat n Eski Edebiyat, Halk Edebiyat ve Yeni Edebiyat bafll klar alt nda k sa ve öz olarak de erlendirip bize ayr lan sayfan n s - n r n aflmamak için flâir ve yazarlar n sadece adlar n verdik. Çal flmam za bir de konumuzla ilgili olarak Bibliyografya eklemeyi uygun gördük. A) Eski Edebiyat Ad eski, özü edebî ve ebedî bir edebiyat. fiekli, türü, vezni yabanc, içeri i, Osmanl yani Müslüman-Türk olan edebiyat. Güzelli i zorlu un arkas nda gizlenen, mânây kelimelerin derinliklerinde saklayan zor ama zengin ve engin bir edebiyat. limli, sanatl, ahlâkl, edepli bir edebiyat. K sacas kabu u yabanc, özü biz olan, bizim olan edebiyat, eski edebiyat... Ahterî, Sultan Dîvânî, Abdurrahim M srî (nâm- di er Abdurrahim Karahisarî), Hasan Karahisarî, Pendârî, Beyânî, Askerî, Râflid, Feyzî, Vehbî, Adanal Ziya gibi pek çok yazar ve flâir Afyonkarahisar bu alanda temsil eden simalardan baz lar d r 2. fiuarâ Tezkirelerine, taflral olduklar için giremeyen, haklar nda afla da bilgi verilecek bu flâirler, Eski Edebiyat m z n zirvedeki flâirlerini aratmayacak derecede bu edebiyat n inceliklerine, sanat na, veznine ve diline vâk f olduklar - n yazd klar fliirlerde ve divanlarda göstermifllerdir. Selçuklular ve Osmanl lar zaman nda önemli bilim ve kültür merkezlerinden olan Afyonkarahisar da yüzlerce y l, onlarca medresede ilim meflk edilmifl, buralardan yüzlerce bilim adam yetiflmifltir. Mesela bu medreselerden sadece birisi olan Hisarard Medresesi, Selçuklu döneminde Sultan I. Alaaddin Keykubat zaman nda onun Lalas Emir Bedrettin Gevhertafl taraf ndan yapt r lan, Selçuklu ve Osmanl döneminde bir çok ünlü ilim ve sanat adam - n n yetiflti i yer olan bilim merkezidir 3. Bilimin oldu u yerde edep ve edebiyat vard r. Bilimin ve edebiyat n oldu u yerde sanat ve kitap vard r. Bunun en güzel ispat ülkemizin çeflitli flehirlerinde bulunan kütüphanelerde yüzlerce el yazma eserin Afyonkarahisarl bilim adamlar na, edebiyatç lara ve hattatlara ait olarak kay tl bulunmas d r. Afyonkarahisar n edebiyat zenginli ini anlamak için bu kütüphanelerden sadece Afyon Gedik Ahmet Pafla l Halk Kütüphanesi ndeki el yazma eserlere göz 2 Afyonkarahisarl Divan fiâirleri bafll kl bir çal flmam z devam etmektedir. 3 Bk.Kâmil fiahin, Afyon da ki Selçuklu Medresesi, IV.Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri, Afyonkarahisar, 1995, s Anadolu nun Kilidi AFYON

4 atmam z yetecektir 4. Söz konusu kütüphanedeki yüzlerce el yazma eserden birço u Afyonlu âlim, flâir, yazar ve hattata aittir. Mesela 1586 da yaz lan Ahterî-i Kebir(03 Gedik 17521) 5 ve 1562 de yaz lan Ahterî-i Sagîr(03 Gedik 17528) Ahterî Mustafa b. Ahmet Karahisârî ye; Vahdetnâme(03 Gedik 21899) Abdurrahim Karahisârî ye; Mecmûatü l-meflk(03 Müze 2502) Ahmet Karahisârî ye; 1887 de yaz lan Dîvân(03 Gedik 20668) Çizmecizâde Ali Feyzî Karahisârî ye; Dîvân(03 Müze) Mehmet Fikrî Hoca ya; 1702 de yaz lan Hâfliye alâ fierh Risâle fî lmi Âdâbi l-bahs(03 Gedik 17662/2) Fâz l Karahisârî ye; 1540 ta yaz lan fiâmili l-luga(03 Gedik 17524/2) Hasan b. Hüseyin Karahisârî ye; Ravnaku t-tefâsir fî Hakki l- Enbiyâ(03 Gedik 17181) Mehmet b. Necip Karahisârî ye; 1889 de yaz lan Mev ize-i Kâbisîye(03 Gedik 17195) Mûsâ b. Mehmet Karahisârî ye; 1651 de yaz lan fierh-i Dîbâce-i Gülistân(03 Gedik 17755) Mevlânâ Rüfldî Karahisârî ye ait eserlerdir. Yine ayn kütüphanedeki pek çok yazma eserin hattat n n Afyonkarahisarl olmas ilmin, sanat n ve edebiyat n Afyonkarahisar da ulaflt mertebeyi gösterir. Meselâ Kûtü l-kulûb(03 Gedik 18368/1), fierhu Ta limi l-müte allim(03 Gedik 18368/2), Minhacü l-müte allim(03 Gedik 18368/3), kâzu n-nâ imîn ve fhâmü l-kâs rîn(03 Gedik 18368/4), Risâle fî Hakki Vâlideyi n-nebî(03 Gedik 18368/5), Risâle fî Beyâni r- 4 Afyon Gedik Ahmet Pafla l Halk Kütüphanesi nde bulunan, maddî ve mânevî de eri Afyon için çok büyük olan yazma eserler ne yaz k ki bütün giriflimlerimize ra men Afyon dan ç km fl ve 2000 y l nda Ankara daki Millî Kütüphane ye götürülmüfltür. 5 Parantez içindeki bu bilgiler yazmalar n kütüphane numaralar d r. Bu yazma eserlerle ilgili daha genifl bilgi için bk. Türkiye Yazmalar Toplu Katalo u 03-Afyon li Yazmalar Katalo u(gedik Ahmed Pafla l Halk Kütüphanesi, l Müzesi ve Dinar lçe Halk Kütüphanesi), Kültür Bakanl Yay., Ankara, Rûh(03 Gedik 18368/6), Risâle fî Tahkki Ta ribi l-kelimeti l- Acemiye(03 Gedik 18368/7), Risâle fî Ahvâli l-k yâme(03 Gedik 18368/8) adl eserler te sülüs hatt ile Ali Feyzî b. Osman n hatt yla; Delâ ilü l-hayrât ve fievâriku l-envâr(03 Gedik 20667) 1837 de ve Kitâb- Ed iye(03 Gedik 20666) harekeli nesih hatt ile Çizmecizâde Süleymân Vehbî b. Osmân n hatt yla; Risâletü l-k yâsiye(03 Gedik 18184/25) talik hat ile, fierhu r- Risâleti l-k yâsiye(03 Gedik 18184/24) talik hat ile Abdurrahman Necâtî Karahisârî nin hatt yla; H rzu l-emânî ve Vechü t-tehânî (03 Gedik 17562/1) 1434 te Ahmet b. Âdil b. Sinan Karahisârî nin hatt yla; Elfiye fi n- Nahv(03 Gedik 17759/3) harekeli nesih hat ile 1876 da Ali b. Hasan Karahisârî nin hatt yla; Et-Tezhîb fî fierhi t-tehzîb(03 Gedik 17624) Avnî Karahisârî nin hatt yla; El- Muhtasar(03 Gedik 18070) talik hat ile Cafer b. Osman Karahisârî nin hatt yla; zhârü l- Esrâr(03 Gedik 17812), Risâletü l- stiâre(03 Gedik 18369/3) nestalik hatt ile, Kasîdetü Yakûlü l- Abd(03 Gedik 18193/5), Telhîsu l- Miftâh(03 Gedik 18193/6), Ferâidü l-fevâ id li-tahk ki Ma âni l- sti âre(03 Gedik 18193/8), El- Alâka(03 Gedik 18193/9), Netâ icü l-enzâr ve Muhassalu Ekâri l-efkâr(03 Gedik 18193/10), Hâfliye alâ fierhi Ferâ idi l-fevâ id li-tahk ki Ma ânî l- stiâre(03 Gedik 18193/12), Kitâbü l-îsâgocî(03 Gedik 18193/13) nesih hat ile, Hâf z Ahmet Rüfldi b. Abdullah Karahisârî nin hatt yla; Penc Bâb(03 Gedik 18321) ran taliki hatt ile Hâf z Mevlüd Karahisârî nin hatt yla; fier-i Dibâce-i Gülistân(03 Gedik 17755) talik hatt ile Mahmut Binali Karahisârî nin hatt yla; Mesâbihu s- Sünne(03 Gedik 17467) celi nesih hatt ile Mûsâ Kadir Karahisârî nin hatt yla; El- Misbâh fi n-nahv(03 Gedik 17988/2) Mehmet Karahisârî nin hatt yla; Risâle fi lmi l- Edeb(03 Gedik 18113/30) talik hatt ile, Anadolu nun Kilidi AFYON 323

5 Dav u l-ma âli fi fierhi Bed i l-emâli(03 Gedik 18113/1), El-Kasidetü n-nûniye(03 Gedik 18113/3) sülüs hatt ile, Tercemetü l Kasideti n-nûniye(03 Gedik 18113/4) talik hatt ile, Kasidetü Yakûlü l-abd(03 Gedik 18113/2) Mûsâ Kâz m Karahisârî nin hatt yla; El-Vâfiye fi fierhi l-kâfiye(03 Gedik 17816) Osman b. Halil Karahisârî nin hatt yla yaz lm fl eserlerdir. Afyonkarahisar daki medreselerde de çok k ymetli edebî ve ilmî eserler yaz lm flt r. Meselâ Taflköprî-zâde Ahmed b. Mustafa n n Risâle fi lmi Âdâbi l-bahs(03 Gedik 17663/1) ve fierhu Risâle fi lmi Âdâbi l-bahs (03 Gedik 17663/2) adl eserleri 1754 te Mehmed b. Musâ n n nesih k rmas hatt yla mâret Medresesi nde; Mehmed b. Hamza Fenârî nin el Fevâidü l-fenârîye(03 Gedik 18422/4) adl eseri 1751 de ve Muhammed b. Muhammed er-râzî et-tahtânî nin Tahrîru l-kavâ idi l-mant kye fi fierhi r-risâleti flfiemsîye(03 Gedik 18422/3) adl eseri 1754 te Abdurrahman b. smâil in talik hatt yla Karahisar Yeni Camii Medresesi nde; Birgili Mehmed b. Pîr Ali nin Dürrü l-yetîm(03 Gedik 17571/1) adl eseri Ahmed b. Cafer in nesih hatt yla 1749 da Gedik Ahmed Pafla Medresesi nde; Dâvud b. Mehmed Karsî nin S fât- lâhîye(03 Gedik 18369/5) adl eseri Ahmed b. Ahmed b. Abdullah n nesih hatt yla 1818 de Karahisar maret-i Cedîd Medresesi nde; Muhammed b. Hüseyn el- Âmilî nin Hulâsatü l-hisâb(03 Gedik 17206) adl eseri 1704 te Gedik Ahmed Pafla Medresesi nde yaz lm fl eserlerdendir. Bunlardan baflka daha bir çok yazma eserin Afyonkarahisar da yaz ld, yine Gedik Ahmed Pafla l Halk Kütüphanesi ndeki yazma eserler incelendi inde anlafl lmaktad r 6. 6 Türkiye Yazmalar Toplu Katalo u 03 te 2, 84, 121, 377, 409, 520, 585, 717, 880, 972 numara ile kay tl yazmalar bunlardand r. Afyonkarahisar da edebiyat n, özellikle Osmanl lar zaman nda ilimle birlikte geliflti ini, baflta Mevlevihane olmak üzere çeflitli medreselerde büyük âlimlerin ve edebiyatç lar n yetiflti ini, emsallerinden geri kalmayacak derecede baflar l olan bu âlim, yazar ve flâirlerin eserlerinin Afyonkarahisar s n rlar d fl na ç karak baflka âlim, flâir ve yazarlar da tesiri alt na ald n ve bunlar n üzerinde çeflitli çal flmalar n yap ld - n söyleyebiliriz. Bu eserlerin bafl nda hiç flüphesiz Ahterî(Ahterî Mustafa b. Ahmet Karahisârî)nin Ahterî-i Kebir ve Ahterî-i Sagîr adl sözlükleri; Abdurrahim M srî-karahisârî in Vahdetnâme si ve Minyetü l-ebrâr ve Gunyetü l Ahyâr ; Abdülhâlim Molla n n Kur an- Kerim Tefsiri, Miftah al-ulüm u ve Dürer ü Güher i; Alaaddin Ali Esved Karahisârî(Karaca Hoca)nin Vikayetü r-rivayetü n-fi l-mesaili l-hidaye si ve Kenzü l-envar ; Ebherî Baba n n 1264 te yazd Felsefî eseri Elhidâye si, 1300 de yazd sa uci adl eseri; Hamza Efendi nin fierhü l-menâr ve 1371 de yazd Mühimmâtü l-kudât ;Hasan Karahisârî( mado lu)nin Farsça dan Türkçe ye çeviri bir lügat olan fiamilü l-lügat ; Hüseyin Efendi(Dinârî) nin Hafliye-i Kazimi ve Hafliye-i Celâl adl eserleri; Kas m b. Muhammed in rflâdü l Mürideyn ile l-murâd isimli tercümesi; Mehmet b. Necib-Karahisârî nin Revnaku t-tefâsir i ve Cevâhirü l-mevâ iz ve l-âsâr ve Zevâhirü n-nesâyih ve l-âsâr ; Mehmet Muhittin in fierh-i Âlî-yi Mevlâ, fierh-i Avrâd- Zenniye, fierh-i Fususü l-hâkim i; Mehmet Said Efendi(Seyyid)in fierh-i Âdab- Gelenbevî si; Mevlânâ Haydar Karahisârî nin fierhü l Menâr ; Mevlânâ Kas m n rfladü l-müridin le l- Murad ; fiâir brahim in Halvetî Tarikati nin âdab ve erkân n anlatan Kitab- Miskin Nikap ; Ali Feyzî Efendi(Karahisârî)nin Mevlânâ n n Evrâd- fierif inin Türkçe ye 324 Anadolu nun Kilidi AFYON

6 çevirisi olan ve 1844 te bas lan Tercüme-i Sugra(Küçük Tercüme) adl eseri; Mahmut Esad Efendi nin bas lan ve ders kitab olarak okutulan Telhis-i Usül-i F k h ve Tarih-i Din-i slâm ; Osman Raflid(Çizmecio lu)in Dîvân ; Mehmet Ali Feyzî(Çizmecio lu)nin Dîvân ; Çizmecizade Vehbi Efendi nin kendi hatt yla yazd Mevlid-i fierifi Tesdisi 7 gibi eserler gelir. Afyon, Konya dan sonra Mevlevili in ikinci büyük merkezidir. Bunda en büyük pay anne taraf ndan Hz. Mevlana ya, mensup ve Abâ-pûfl Bâlî Çelebi nin o lu olarak M.1440 y l nda Afyonkarahisar da do an Mehmet Çelebi nindir. Ad Mehmet, lâkab Dîvâne ve Dîvânî, mahlas Semâî olan bu zât, Afyonkarahisar da kendisi gibi bir çok kuvvetli divân flâirinin yetiflmesinde de önemli rol oynam flt r. Mehmet Çelebi Afyonkarahisar da kurup gelifltirdi i bu Mevlevihanede 8 uzun y llar Afyonlulara dostlu u, kardeflli i, sevgiyi, sayg y, çal flmay, ilmi, edebi anlatt. O bir dava ve fikir adam idi. En büyük gayesi, temelinde bilim, birlik, çal flma, insan sevgisi ve sayg s bulunan slâmiyet in özünü, hurâfelerden, bilim d fl düflüncelerden soyutlayarak insanlara anlatabilmekti. Böyle oldu u içindir ki fliirlerindeki dili halk n anlayabilece i sadeliktedir. Arapça ve Farsça dillerini de çok iyi bilmesine ra men ondaki bu sadelik, sanat n ve veznin ikinci planda kal fl iflte onun bu gayesindendir. Sultan Divâni nin hayat ve fliirleri incelendi inde dikkat çeken bir husus gönül ve aflkt r 9. Gerçekten 7 Bk. Mehmet Sar, Çizmecizade Vehbî ve Mevlidi, V.Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri (13-14 Nisan), Afyonkarahisar, 2000, s.434; Mehmet Sar, Afyonkarahisar Edebiyat ve Kültürü Üzerine Makaleler, Afyon Kocatepe Ü. Yay., Afyon 2003, s Afyonkarahisar Mevlevihanesi ile ilgili bilgi bu eserde baflka bir yaz da verilecektir. 9 Bk. Mehmet Sar, Sultan Semâ î nin fiiirlerinde Gönül, VI.Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri (10-11 Ekim), Ankara, 2003, s.319; Mehmet Sar, Afyonkarahisar Edebiyat ve Kültürü Üzerine Makaleler, Afyon Kocatepe Ü. Yay., Afyon 2003, s.189. de o, Yunus Emre gibi Hac Bayram- Velî gibi, dedesi Mevlâna gibi bir gönül sultan - d r. Sultan Divani, çok sevilmifl, sözleri dinlenmifl ve kendisine büyük bir sayg duyulmufltur. Özellikle Afyonkarahisar da insanlar ayd nlatm fl fiuhudî Dede, Safayi Dede, Sad kî Dede, Safî Ahmed Dede, Dervifl Samti, Melâmi Dede, Siyahi Dede gibi âlim ve flâirleri yetifltirmifltir 10. Bunlardan baflka, afla da hayatlar hakk nda bilgi verece imiz daha pek çok Afyonkarahisarl dîvân flâiri vard r 11. Afyon da flâir ailesi olarak bilinen Çizmecizadeler den Süleyman Vehbî(ö. 1840), Osman Râflid(ö.1897), Ali Feyzî(ö.1893) ve Ahmed Vehbî (ö.1937) de Afyonkarahisarl divân flâirlerindendir. Divan edebiyat n n ve halk edebiyat n n türlerini, flekillerini ve vezinlerini birlikte kullanan, divan tarz fliirleri yan nda âfl k tarz fliirleri de bulunan Vehbi yi, hem divan edebiyat nda hem de halk edebiyat nda de erlendirmek mümkündür 12. Çizmecizade Vehbi Efendinin Mevlid-i fierifi Tesdisi bafll kl Mevlid, Vehbi nin kendi hatt yla yaz lm fl bir eser olup, Süleyman Çelebi Mevlidi nin baz beyitlerinin tesdis edilmesinden ibarettir. Vehbi Mevlidi, flâirin kendi hatt yla oluflturdu u yazma bir defter halinde Afyon Müftülü ü Kütüphanesinde ba fl yoluyla elde edilmifl olarak 346-ll77 numara ile kay tl d r ve yeni harflerle de yay mlanm flt r 13. Divan 10 Bk. Mehmet Sar, Sultan Dîvânî nin Edebî fiahsiyeti, Afyonkarahisar Edebiyat ve Kültürü Üzerine Makaleler, Afyon Kocatepe Ü. Yay., Afyon 2003, s Afyonkarahisarl Dîvân fiâirleri bafll kl bir çal flmam z devam etmektedir. 12 Bk.E. Ali Bak, Afyon da Bir fiâir Ailesi, Ankara, 1942, s.57;.ünver, Nasratt no lu, Afyonkarahisarl fiâirler, Yazarlar, Hattatlar, Ankara, 1971 s.79; Turan Akkoyun, Ömer Fevzi Atabek ve Afyon Vilayeti Tarihçesi, Afyon, 1997, s.287;.ünver Nasratt no lu, Afyonkarahisarl fiâir Çizmecio lu Vehbi, Ankara, Mehmet Sar, Çizmecizade Vehbî ve Mevlidi, V. Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri (13-14 Nisan), Afyonkarahisar, 2000, s.434; Afyonkarahisar Edebiyat ve Kültürü Üzerine Makaleler, Afyon Kocatepe Ü. Yay., Afyon 2003, s.84. Anadolu nun Kilidi AFYON 325

7 edebiyat flâirlerini aratmayacak derecede, aruz ölçüsüyle çok baflar l gazeller yazan Vehbî manzumelerinde, ayn mazmunlar sade bir dille ifllemesini bilmifltir.vehbi hece ölçüsüyle yazd âfl k tarz fliirlerinde de çok baflar l d r. Karacao lan and ran Turnalar fliiri, büyük bestekâr Fehmi Tokay taraf ndan hüzzam makam nda bestelenen Bülbül fliiri ve Afyon Yang n Destan 14 bunlardan baz lar d r. B) Halk Edebiyat Özü bir, sözü bir; flekli de, türü de, vezni de, dili de bizim olan Türk ün olan, öz mal m z öz edebiyat m z Halk Edebiyat. Türk ün tarih sahnesine ç kt andan itibaren onunla bir olmufl, do umunda ölümünde, dü ününde afl nda, zikrinde ibadetinde, Türk ün sevgisini, nefretini, aflk - n, ibadetini, savafl n bar fl n anlatm fl, saz ile sözü ile Türk ün mal halk edebiyat. Türküleri, destanlar, masallar, efsaneleri, a tlar ve Harâbî, Türâbî, Hicâzî, Salih Dehfletî, Âfl k Zülâli, Kalac kl Hakk, Fikrî, Yoksul Dervifl(fiemsettin Kubat), Asl Bac (Münevver Tolun), Fak Eder gibi ozanlar ile Afyonkarahisar Halk Edebiyat, di er flehirlerimizin birço undan zengin bir yap ya sahiptir. Afyon halk edebiyat n n zenginli ini gösteren bir husus da Afyon GAP l Halk Kütüphanesi ndeki cönklerdir. Cönk, uzunlamas na aç lan s rt dar, eni genifl bir kitap türü olup içinde halk edebiyat flâirlerinin fliirleri bulunur. Cönkler halk edebiyat nda hangi flâirlerin hangi fliirlerinin halk aras nda çok sevildi ini de gösteren belgelerdir. Afyon GAP l Halk Kütüphanesi ndeki ve Ankara Milli Kütüphanedeki baz cönklerde Yunus Emre, Niyazi 14 Bk. Yard. Doç. Dr. Mehmet Sar, fiâir Çizmecizâde ve Afyon Yang n Destan, AKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.1, S.1, Afyon, 1999, s. 251;, Afyonkarahisar Edebiyat ve Kültürü Üzerine Makaleler, Afyon, 2003, s.66. M srî, Âfl k Ömer, Cevrî, Fuzulî gibi flâirlerin yan nda Afyonkarhisarl halk flâirlerinden Dehfletî, Harabî, Türabî, Vehbî, Feyzî gibi flâirlerin fliirlerinin bulunuflu da Afyon halk edebiyat n n zenginli ini gösterir 15. Bünyesinde yüzlerce y ldan beri Türkmen, Yörük, Çerkez, Karaçay kültürlerini bar nd ran ve kaynaflt ran Afyonkarahisar n halk edebiyat daha pek çok yönden zengin ve renklidir. Henüz üzerinde genifl kapsaml ciddî bir çal flma yap lmayan Afyonkarahisar halk edebiyat ürünlerinden türküler, destanlar, a tlar, efsaneler, üzerinde ayr ayr durulacak birer çal flma konusudur. 1) Türküler Bizi biz yapan bütün de erleri bünyesinde toplayan, binlerce y ldan beri Türk ün sevgisini, aflk n, st rab n, ac s n, hasretlik duygusunu, vatan ve tabiat sevgisini, do umunu-ölümünü, dinî ve millî günlerini, dü ününü derne ini, kahramanl n, yi itli ini, savafl n, bar fl n, k tl k, deprem, yang n gibi geçirdi i afetleri bünyesinde tafl yan türkülerimiz Bedri Rahmi Eyübo lu nun dedi i gibi Ana sütü kadar temiz//ana sütü kadar candand r bize. Afyonkarahisar da türküler bak m ndan çok zengin yörelerimizden birisidir. Karahisar Kalesi, Al Fadimem, All Gelin Taflbafl n Yol Eder, Dam Bafl na Asagoymufl Galb r, Haydi Güzelim, Hatçem Ç km fl Gül Dal na Cevizin Yapra Dal Aras nda, Çemberim Dalda Kald, Evim Kireç Tutmuyor, Haydi Güzelim, Su Gelir Güldür Güldür gibi Afyonkarahisar türküleri yurdun dört bir yan nda 15 Bk. Türkiye Yazmalar Toplu Katalo u 03-Afyon li Yazmalar Katalo u(gedik Ahmed Pafla l Halk Kütüphanesi, l Müzesi ve Dinar lçe Halk Kütüphanesi), Kültür Bakanl Yay., Ankara, Milli Kütüphane Yazmalar Katalo u(cönkler)-vii-ankara, Anadolu nun Kilidi AFYON

8 söylenilen türkülerimiz içinde ilk s ralar alan türkülerdendir 16. 2) Efsaneler ve Menk beler Bir çeflit anonim halk hikayesi olarak de erlendirilen ve anlat lan olaylarla halk terbiye etmeyi, toplumsal birlikteli e katk - da bulunmay, dinleyenlere k ssadan hisse ç karmay amaçlayan efsane ve menk - beler, halk aras nda eskiden beri söylenegelmifllerdir. Afyonkarahisar efsane ve menk belerinde ifllenen konularda a rl kl olarak Anadolu, Ay ve Günefl, Hayvan, Tafl kesilme, Yalanc l k, Rüya, Gaipten Duyulan Ses, Tükenmeyen yiyecek, A aç-kuru a aç, Su motiflerinin ifllendi i görülür. Afyonefsaneler ve menk beler bak m ndan da zengindir. Ancak bunlar n büyük bir k sm henüz derlenmemifltir Genifl bilgi için bk. Osman Attila, Afyonkarahisar Türküleri; Ankara, 1957; Niyazi Y lmaz, Afyonkarahisar Türküleri ve Dili, Ankara, 1988; Naz m Bursal o lu, Afyonkarahisar Yöresi Türküleri, 1992; Niyazi Y lmaz, Afyonkarahisar Sand kl da Kültür ve Sanat, Ankara, 2001; Niyazi Y lmaz, Afyonkarahisar Türkülerinin Edebî ve Mus kî Örgüsündeki San at ve Estetik Yap, IV. Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri, Afyonkarahisar, 1995, s.98; Ö. Faruk Yald zkaya, Emirda Türküleri, IV. Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri, Afyonkarahisar, 1995, s.164; Rabia Kocaaslan Uçkun, Afyonkarahisar da Türküler, Ninniler ve Maniler, Afyonkarahisar Kütü ü C. II, Afyon, 2001, s.105; Niyazi Y lmaz, Afyonkarahisar Türkülerinde Dil, Temalar ve Motifler, 1 Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri, Afyon, 1990, s.33; Naz m Bursal o lu, Afyonkarahisar Türkülerimiz ve Mahalli lahilerimiz, 1 Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri, Afyon, 1990, s.47; Hayrettin vgin, Afyonkarahisar Emirda n Fadik Türküsü Üzerine, 2 Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri,Afyon, 1991, s Genifl bilgi için bk..ü.nasratt no lu, Afyonkarahisar Efsaneleri, Ankara, 1973; M.Seçkin-M.S. Aygen, Afyon da Dilek ve Adak Yerleri, Afyon, 1986; Mehmet Ayd n, Bayat ve Afyonkarahisar Çevresinde Yaflayan Halk Söylenceleri, 2. Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri(3-4 May s 1991), Afyonkarahisar, 1992, s.37; Saim Sakao lu, Afyonkarahisar Efsanelerindeki Baz Motifler Üzerine, 3. Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri(22-24 Ekim 1993), Afyonkarahisar, 1994, s.94; Mehmet Yard mc, Afyonkarahisar Efsanelerindeki Rüya, Gaipten Duyulan Ses, Tafl Kesilme Gibi Benzer Motif Tafl yan Efsanelerin Yay lma Alanlar, V. Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri(13-14 Nisan 2000), Afyonkarahisar, 2001, s.150; Ercan Kayayerli, Çay Halk Efsanelerinin Türk Efsane Kültüründeki Yeri, V. Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri(13-14 Nisan 2000), Afyonkarahisar, 2001, s.159; Latif Dafldemir, Afyonkarahisar Efsaneleri, Afyonkarahisar Kütü ü C. II, Afyon, 2001, s.91. 3) Masallar Anonim halk edebiyat n n baflta gelen ürünlerinden birisi de masallard r. Adalet, do ruluk, iyilik, ahlak, kahramanl k, yi itlik gibi bütün inanç ve kültürlerde kabul gören evrensel konular n ele al nd masallar, toplumlar n geçmiflteki yaflay fllar, örf, gelenek ve görenekleri, yaflad klar çevre, inançlar ve kültürleri hakk nda bilgiler bulunan belgelerdir. Genelde bütün yörelerimizde anlat lan masallar benzerlik arz ederse de, anlat c n n yaflad çevreden ilave etti i unsurlar sebebiyle küçük farkl l klar görülebilir. Bir k sm derlenmifl ve üzerinde çal flma yap lm fl olan Afyonkarahisar masallar, bölgesel özellikleri yan s ra genelde Dede Korkut Hikayelerindeki anlat fllar ve temalar tafl r. Afyonkarahisar Halk Edebiyat masal bak m ndan da zengindir 18. 4) A tlar slamiyet ten önceki devirlerde sagu denilen a t, sevilen birinin ölümü üzerine onun iyiliklerini, güzelliklerini ve ard ndan duyulan ac y dile getiren söz veya okunan ezgidir. Anadolu da çok yayg n olan a t gelene i zengin bir kültüre ve engin bir tarihi sahip olan Afyonkarahisar da özellikle de Emirda Türkmenleri aras nda çok yayg nd r 19. Bu a tlarda halk n çekti i çileyi, yaflad st rab, ak tt gözyafl n, gönlünün derinliklerindeki atefli bütün 18 Bk. M.S.Aygen, S. Bozok, H.Genç, Afyonkarahisar Masallar, Afyon, 1983; Mehmet Özçelik, Afyonkarahisar Masallar Üzerine Bir Araflt rma, Selçuk Ü. S.B.Enst. Türk Dili ve Ed. Ana Bil. Dal Doktora Tezi, Konya 1993; Abdullah fiengül, Afyonkarahisar Masallar, Afyonkarahisar Kütü ü C. II, Afyon, 2001, s Bk. Ömer Faruk Yald zkaya, Emirda Yöresi Türkmen A tlar, zmir, 1992; Yard. Doç. Dr. Do an Kaya, Emirda Yöresi A tlar n n Yap s, IV.Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri, Afyonkarahisar, 1995, s.281. Anadolu nun Kilidi AFYON 327

9 ç plakl ve samimiyetiyle görmek mümkündür 20. 5) Destanlar Destanlar n Afyon edebiyat nda ayr bir yeri vard r. Halk aras nda Dünya fethedilir ama, Afyonkaahisar kalesi fethedilemez diye zikredilen Afyonkarahisar kalesi 21, tarihe damgas n vurmufl çeflme, kervansaray, köprü gibi tarihî eserleri, tarihte geçirdi i deprem, yang n, kaza gibi do al afetler, Afyon flehri, Çi iltepe, Kocatepe gibi tepeleri, ilçeleri, mevsimler, güzeller, flehitler, Afyon turizmi, Afyon un kurtuluflu, haflhafl ve di- er baz ürünleri üzerine söylenmifl ve yaz lm fl bir çok destan vard r. 22 Bunlardan birisi Çizmecizade Vehbi nin 1318(1902) y - l nda Afyonkarahisar da vuku bulan yang - n anlatan Yang n Destan d r. Elli iki dörtlükten oluflan bu destandan yaz ld döneme ait Afyon la ilgili tarihî, siyasî, iktisadî ve kültürel pek çok bilgi edinmek mümkündür. lk defa tamam Afyon Gedik Ahmet Pafla l Halk Kütüphanesi ndeki yazmalar aras nda bulunan numaral Cönk ten faydalan larak yeni harflere aktar l p yay mlanm flt r. Millî veznimiz olan hecenin 6+5 durakl flekliyle yaz lan destana göre yang n 50 saat sürer, evleri-konaklar kül eder. Yang nda Mevlevî Dergah da yanar. Yang n söndürmek için zmir den asker gelir. Padiflah Abdülhamit Han stanbul dan yiyecek, erzak ve para gönderir. 2 bin Osmanl liras, 60 vagon yiyecek-erzak, 300 çad r gelir. H d rl k a ç kan halk n ard ndan baz ya mac lar ve h rs zlar ortaya 20 Bk. Ömer Faruk Yald zkaya, Emirda Yöresi Türkmen A tlar, zmir, 1992; Ömer Faruk Yald zkaya, Emirda Yöresi A tlar 1 Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri, Afyon, 1990, s Bk. Dr. Mehmet Önder, Afyon un Fetih Destanlar, IV.Afyonkaahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri, Afyonkarahisar, 1995, s Bk. fiiir Diliyle Afyonkarahisar I, hzl. Mehmet Sar, AKÜ Yay., Afyon, ç kar. Eskiflehir, Uflak ve Konya dan yüzlerce insan yard ma gelir. Yang nda 4 cami, 3 dergah, 1 dershane, 1 kilise, 1 karakolhane, 2 hamam, 1 hal imalathanesi, 28 dükkan, 15 f r n ve 1800 ev yan p kül olur. Nice canlar n, ambarlarda tah llar n yand bu yang nda zâyiat 10 milyona ulafl r. 23 C) Yeni Edebiyat Her fleyimizi yeniledi imiz, yüzümüzü ça dafl dünyaya çevirdi imiz, kafam z ve kalbimizi Bat yla hemhâl k ld m z edebiyat, Yeni Edebiyat. Gazete, roman, tiyatro, öykü ile yeni ufuklar arad m z, hareketli, sanc l, de iflimler ve aray fllarla dolu, flimfleklerin çakt, karanl klar n ayd nland edebiyat, Yeni Edebiyat. Afyonkarahisar edebiyat bu dönemde de Ahmet Cevat Pafla, Osman Özkifli, Cevat fiakir Kabaa açl, Osman Attila, Kamil Miras, Osman Nebio lu, Edip Ali Bak, Ali Türk Keskin, Ali Yürük, Alper Aksoy, Ahmet Tunca, brahim Ulvi Yavuz, Nedret Gürcan gibi yazar ve flâirleri ile çok zengin bir flehrimizdir. 1) Gazete ve Dergiler Afyonkarahisar Yeni Edebiyat nda Gazete ve Dergiler ayr bir önem tafl r. Afyon da Nur Mecmuas, Afyon Gençli in Sesi Gazetesi, Beldemiz Dergisi, Birlik Gazetesi, Bolvadin Gazetesi, Cop Gazetesi, Ege Ekspres Gazetesi( zmir), E ridir Ekspres Gazetesi, Emirda Dergisi(Eskiflehir), Haber Gazetesi, nk lap (Afyon) Gazetesi, Kocatepe, Nilüfer Dergisi (Bursa), Odak Gazetesi, Türkeli Gazetesi, Taflp nar Dergisi, Vatandafl Gazetesi(Dinar), Yeflil Çay Gazetesi(Çay) baflta gelenlerdir. flte bu dergi ve gazetelerde fliirlerini, öykülerini ve dörtlükten oluflan destan n yeni ve eski harfli metni için bk. Bk. Mehmet Sar, fiâir Vehbi Çizmecizade ve Afyon Yang n Destan, AKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.1, S.1, Mart 1999, s.251; Afyonkarahisar Edebiyat ve Kültürü Üzerine Makaleler, Afyon Kocatepe Ü. Yay., Afyon 2003, s Anadolu nun Kilidi AFYON

10 24 Muzaffer Bayar, Taflp nar Dergisi Bibliyografyas, Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Bitirme Tezi, zmir, zzet Hilmi, Taflp nar, Taflp nar Dergisi, C.1, S.2, 19 Birinci Kanun 1932, s Taflp nar Yollar nda, Taflp nar Dergisi, C.1, S.1, 19 Birinci Teflrin 1932, s Süleyman Hilmi, Taflp nar, Taflp nar Dergisi, C.1, S.2, 19 Birinci Kanun 1932, s.38. yaz lar n neflretmek suretiyle pek çok yazar ve flâir yetiflmifltir. Hiç flüphesiz bunlar n bafl nda Taflp nar Dergisi gelir. Ülkemizde Cumhuriyetin kuruluflundan sonra halk n ayd nlanmas düflüncesiyle pek çok flehirde kurulan Halkevleri taraf ndan kültür, edebiyat, folklor a rl kl dergiler ç kart lmaya bafllan r. Bunlardan birisi de, Afyon Halkevi taraf ndan ç kar lan Taflp nar Dergisi dir. 24 Yay n hayat na 19 Birinci Teflrin 1932 de bafllayan ve mtiyaz Müdürü Eflatun Cem Güney olan Dergiye Taflp nar ad n, Afyon mebusu Ali Çetinkaya verir 25. Derginin ilk bas m, Afyon Do an Matbaas nda gerçeklefltirilir. Derginin ilk say s ndaki, Taflp nar Yollar nda 26 bafll kl önsözde, derginin yay n hayat na at l fl amaçlar ve gerçeklefltirilmeye çal fl lacak hedefler anlat l r. Derginin ad olan Taflp nar hakk nda da Süleyman Hilmi bir yaz yazar y llar aras nda ç kan Taflp nar Dergisi ndeki belli bafll yazar kadrosu flöyledir: Eflatun Cem Güney (Folklor, Kültür, Edebiyat); M. Zihni Ayar (Hikâyeci); Halit Niyazi (Folklor); Ahmet Zeki (E itim, E itim Meseleleri); Sami smail (Gezi Yaz s, Hat ra); Tahir Hayrettin (Dil, nk lâp Yaz lar ); zzet Ulvi (Makale); Haydar (Gezi Yaz s, Hat ra); M. Ali Tevfik (Tenkit, Makale); Musa Kaz m (Makale); Afyon Mebusu Ali Çetinkaya (Makale); Süleyman Hilmi Gönçer (Memleket Tetkikleri, Afyon Tarih ve Kültürü Üzerine Araflt rmalar); Yusuf Mazhar (Makale, nceleme); Ahmet Faz l (E itim Meselesi, Ö retim Metotlar Konusunda Makaleler); Hamza Osman (Müflahade, Mütalaa); Afyon Mebusu zzet Ulvi ( nceleme, Makale); Reflat O uz (Edebî Yaz lar); Edip Ali Bak (Edebiyat, Folklor Araflt rmalar ); R fk Melul Meriç (Folklor Araflt rmalar ); M. Z. Çerçel (Folklor Araflt rmalar, ncelemeler). Dergide yabanc yazarlar da yer al r. Dr. Erich Branderg ( nceleme), Dr. Heinz Mutlanke (Makale), Thomas Paine (Makale), Wilfrid Wilson Gibson (fiiir), Hans Kohen ( nceleme) vs. Dergideki yaz lar n Afyon Edebiyat aç s ndan önemi büyüktür. M. Zihni den sonra, derginin bafl yazarl n yürüten Edip Ali Bak Afyon edebiyat üzerine yapt araflt rma yaz lar yla dergiye büyük bir zenginlik kazand - r r. Afyonlu flâirler, Afyon tarih ve kültürü üzerine yapt araflt rmalar, Taflp nar dan Damlalar bafll alt nda yay nlanan veciz sözleri ve fliirleri bunlardan bir k sm d r. Afyon tarihi, kültürü ve folkloru üzerine yaz lar araflt rmalar ç kan bir baflka zat Süleyman Hilmi Gönçer dir. Dergide dikkatimizi çeken di er bir araflt rmac da Bekir S tk Sencer dir. Taflp nar Dergisi 23 Nisan 1950 tarihli 161 numaral say dan sonra, A ustos 1963 e kadar yay n hayat na ara verir A ustos unda Dergi, Afyon Halkevi taraf ndan tekrar ç kart lmaya bafllan r. Derginin sahibi ve bafl yazar olarak Hüseyin fien fiaflt mo lu oldu u görülür. Derginin bu yeni döneminde Süleyman Hilmi Gönçer, Haydar Özdemir; Mahir Türkkan, Mahir Erkmen, M. Sadettin Aygen, Osman Attila, Ali Harfli gibi flâir, yazar ve araflt rmac lar dikkati çeker. Yay n hayat na yine bir süre ara veren Taflp nar Dergisi arada ç kan birkaç say dan sonra A ustos 1968 de ç kan özel say ile sona erer Bu konuda genifl bilgi için bk., Erol Ogur, Dünkü Taflp nar, Taflp nar Dergisi, Y l:1, Say :1, Ekim 1999, s.8; Erol Ogur, Taflp nar daki Afyon, V.Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri, Afyonkarahisar, 2000 s.450. Anadolu nun Kilidi AFYON 329

11 Taflp nar Dergisi nin üçüncü defa olmak üzere Afyonkarahisar Belediyesi taraf ndan yay n hayat na geçirildi ini görüyoruz. Birinci say Ekim 1999, ikinci say Haziran 2000, üçüncü say da Kas m 2001 de yay mlan r. 2) Roman ve Hikâye Afyonkarahisar, Malazgirt Muharebesi nden sonra ikinci defa Anadolu kap lar - n n araland, kurtulufl hareketinin bafllat ld bir flehir. Bu itibarla millî ve vatanî konularda duyarl olan kalem erbab n n, zafer ve kurtulufl konulu bir çok roman ve hikayesinde Afyonkarahisar a yer verilir. Nam k Kemal gibi bir fikir adam n n ve yazar n çocukluk y llar n n bir k sm n n Afyon da geçmifl olmas bu flehrin edebiyat aç s ndan önemini art r r. Edebiyat tarihimizde Alper Aksoy,. Ulvi Yavuz, Osman Çizmeciler, Halikarnas Bal kç s gibi afla - daki bölümde haklar nda bilgi verilecek olan yazarlar Afyonkarahisarl d r. 3) fiiir Afyonkarahisarl onlarca flâirin yüzlerce fliirinde a rl kl olarak ifllenen temalar aflk, sevgi, tabiat, vatan, yurt, kahramanl k, zafer, kurtulufltur. Bu fliirlerde ayr ca Afyonkarahisar kalesi baflta olmak üzere çeflmeleri ve di er tarihî yerler üzerinde çokça durulur 29. fiiirlerde mahallî ifadelerin çok yer al fl da dikkat çeken bir husustur 30. D) fiâirler ve Yazarlar 31 Aba-pûfl Bâlî Çelebi, Abdil Çak rer, Abdullah Efendi (Nalbant-zâde), Abdullah 29 Bk. fiiir Diliyle Afyonkarahisar I, hzl. Mehmet Sar, AKÜ Yay., Afyon, Bk. fiiir Diliyle Afyonkarahisar, age., s.251(sözlük k sm ). 31 Verdi imiz Bibliyografyada geçen eserlerde, haklar nda bilgi bulunabilecek flâir, yazar ve ilim adamlar n hayatlar ve eserleri de burada haz rlan p verilmiflken, bu yaz için ayr lan sayfan n s n rl olmas ndan dolay ç kar lm fl ve sadece adlar an lm flt r. Mahir Erkmen, Abdullah Vehbi Efendi (Hüseyin Efendi-zâde, Abdurrahim M srî- Karahisârî, Abdülhâlim Molla, Adanal Ziya 32, Ahmet Cevat Pafla, Ahmet Dede Bal, Ahmet Dede (Pendâri), Ahmet Efendi(Beyânî, Ahmet Efendi (Çelikalay), Ahmet H fzî, Ahmet Muhtar Efendi, Ahmet Nuri, Ahmet Nuri Gümüfl, Ahmet fiemseddin Karahisârî, Ahmet Tâbi, Ahmet Topbafl, Ahmet Tunca, Ahmet Urfal, Ahmet Vehbi Çizmeciler, Alaaddin Ali Esved Karahisârî (Karaca Hoca), Ali Âgah Efendi (fiuhutlu),ali Akçeken.,Ali Efendi(Zihni),Ali Feyzî Efendi (Karahisârî), Ali Gâlip Efendi, Ali Küçük, Ali R za Efendi (Çil Haf z Hoca), Ali fiirî (fieyh Pafla), Ali Türk Keskin, Ali Yürük, Ali Zihnî, Alper (Tayyar) Aksoy, A. Mahir Türkkan, Arslan Ergüç, Bahflî Bey, Bekir S tk Sencer, Buharal Hac Vahit Efendi, Cafer Kirâmi Efendi, Cemal E retli, Cemalettin Bozkurt, Cemalettin Ünlü, Cemil H z r,cevat fiakir Kabaa açl (Halikarnas Bal kç s ), Dervifl Efendi, Dervifl Yakîn, Ebherî Baba, Edip Ali Bak, Enver Dehfletî (Yurter), Ercan Kayayerli, Fak Edeer, Fânî Dede, Faruk fiükrü Yersel, Felâhî Genel, Fikret Ak n, Gazi Aksoy, Gülabo lu Muhammed Askerî, Günefl Han m, Hac Hüseyin Fikrî, Hakk, Haluk Nur Baki, Hamza Efendi, Hamza Vusûlî, Harâbî (Cilo lu Deli Bekir), Hasan Bayezit, Hasan Efendi (Bay k), Hasan Ekmel Efendi(Keskino lu), Hasan Karahisârî ( mado lu), Hasan fiuhûdî, Hayran Bal, H. Fikri Aksoy, H. Fikri Yaz c o lu, H. fiaban Korkmaz, Hayrettin Özk l nç, Hüseyin Efendi (Dinârî), Hüseyin Feyzi Bay k, brahim Atay, brahim Hicâzî, brahim Türâbî, 32 Adanal Ziya gibi bir çok flâir, yazar ve araflt rmac aslen Afyonkarahisarl olmamakla birlikte eserleriyle Afyonkarahisar edebiyat na hizmet etmifl, Afyonkarahisar a yerleflmifl, Afyonkarahisar da ölmüfl veya burada yaflamakta bulunmalar sebebiyle Afyonlu kabul edilerek burada yer alm fllard r. 330 Anadolu nun Kilidi AFYON

12 brahim Ulvi Yavuz, brahim Yüksel, rfan Görkafl, rfan Ünver Nasratt no lu, smail Ârif Bey (Koç-zâde), smail Arslan, smail Hakk, smail Özalp, smail fievkî, Kalac kl Hakk, Kâmil Miras, Kas m b. Muhammed, Kemal Uzun, Lütfi kiz, Mahmut Esad Efendi, Mahremî Dede, Mehmet Abdülaziz Efendi (Mesci-zâde), Mehmet Alaaddino lu, Mehmet Ali Feyzî (Çizmecio lu), Mehmet Âfl k, Mehmet Ayd n, Mehmet b. Necib-Karahisârî, Mehmet b. fieyh-i Ale l- Ma rûf be-hamidî, Mehmet Efendi, Mehmet Efendi (Fevzî), Mehmet Emin Efendi (Emin Hoca), Mehmet Fehmî, Mehmet Fikrî (Sand kl l ), Mehmet Gündo an, Mehmet Hakirî, Mehmet Muhittin, Mehmet Niyazi, Mehmet Saadettin Aygen, Mehmet Saatî, Mehmet Sâd k, Mehmet Said Efendi (Seyyid), Mehmet Sar, Mehmet Semâî (Sultan Dîvânî), Mehmet fiâkir Pafla (Kabaa açl - zâde), Mehmet fieydâî, Mehmet Tokman, Mehmet Ünver Nasratt no lu, Melâmî Dede, Mevlânâ Haydar Karahisârî, Mevlânâ Kâs m, M. Kemal fienocak, M. Müfltak Erenus, M. Saffet Devrim, Muharrem Bayar, Muharrem Gündüz, Muharrem Kubat, Muhyî Çelebi, Muinî Mustafa, Murat Çelebi (Öztorun), Muslihuddin Mustafa(Ahterî), Mustafa Akal n, Mustafa Pafla (Çatalbafl, Musâhib), Mustafa fiükrü Efendi, Mustafa Turna, Muzaffer Görktan(Behçeto lu), Müzaffer Uyan, Müjdat Kayayerli, Münevver Tolun(Âfl k Asl Bac ), Nam k Kemal, Naz m Bursal o lu, Nâz m Erdem, Necati Gündüz, Necmettin Turinay, Nedret Gürcan, Niyazi plikçio lu, Osman Attila, Osman Göker, Osman Nebio lu, Osman Özkifli (Çizmeciler), Osman Hilmi Efendi, Osman Râflid (Çizmecio lu), Osman fievki, Ozan Çulsuz, Ömer Faruk Yald zkaya, Ömer Fevzî Bey(Atabek), Ömer Kalafat, Ramazan Mahfî, Râyî Çelebi, Recep Yaflayacak, Reflit Keskin, Rifat O uz, Sad kî Dede, Sak p Süleyman Efendi, Salih Dehfletî, Selçuk Alparslan, Siyahî Dede, Sübûtî, Süleyman Hilmi Gönçer, Süleyman S rr Üçer, Süleyman Vehbi Efendi (Çizmeci-zâde), fiah Mehmet Çelebi, fiâir brahim, fiemsettin Kubat(Âfl k Yoksul Dervifl), fieyh Hac Hüseyin Efendi (Fikrî), fieyh Kutbettin, fieyho lu Mustafa, Vedat Balkan, Yahya Çelebi, Y lmaz Ç nar, Yusuf lgar, Yusuf Ziyâ Efendi (Ziyâüddin), Yusuf Zülâli(Posoflu Âfl k Zülâli), Zihni Çerçel, Ziya Nebio lu. B BL YOGRAFYA Kitaplar: 1.Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri, Afyon, Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri, Afyon, Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri, Afyon, IV.Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri, Afyon, V.Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri, Afyonkarahisar, VI. Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri, Afyonkarahisar, ABDULKAD RO LU, Prof. Dr. Abdulkerim (hzl.), Nuhbetü l- Âsar li-zeyli Zübdetü l- Efl âr, smail Beli, Ankara, l999. Ahmed R f at, Lugât- Tarihiyye ve Co rafiyye, 7c., stanbul, AKKOYUN, Turan (hzl.), Afyon Vilâyeti Tarihçesi, Ömer Fevzî Atabek, Afyon, 1997.,Yrd.Doç.Dr.Turan, Ömer Fevzi Atabek ve Afyon Vilayeti Tarihçesi, Afyon ALBAYRAK, Sad k, Son Devir Osmanl Ulemâs, C.II, stanbul, Ali Enver, Semâhâne-i Edep, stanbul, Âfl k Çelebi, Meflâirü fl-fiuarâ, Londra, l97l. ATT LA, Osman, Afyonkarahisar Türküleri; Ankara, Anadolu nun Kilidi AFYON 331

13 AYGEN, Dr. Mehmet Saadettin, Afyon daki Kad nana, Afyon, 1986.,Dr. Mehmet Saadettin, Afyonkarahisarl Âlim ve Lü atçi Ahteri, Afyon, 1980.,Dr. Mehmet Saadettin Afyonkarahisar Kapl calar ve Maden Sular, Afyon, 1979.,Mehmet Saadettin, BOZOK, Süleyman, GENÇ, Hüseyin, Afyonkarahisar Masallar, Afyon, 1983.,Dr. Mehmet Saadettin, Büyük Filozof Esirüddin Ebheri, Afyon, 1985.,Dr. Mehmet Saadettin, TUNCA, Ahmet, SARLIK, Ahmet, Büyük Zafere Do ru, Afyon, 1984.,Dr. Mehmet Saadettin, mado lu Hasan Karahisari, Afyon,1985. BAKI, Edip Ali, Afyon da Bir fiâir Ailesi, Ankara, 1942.,Edip Ali, Afyonkarahisar da XVII-XVIII. As rlarda Meçhul Halk Tarihinden Yapraklar, Afyon, 1951.,Edip Ali Afyon da Bir fiair Ailesi, Ankara 1942.,Edip Ali, Afyon fiâirlerinden Mehmet Fevzî, Ankara, 1945.,Edip Ali Afyon daki Sinan Pafla, Afyon, 1947.,Edip Ali, fier iye Sicillerine Göre Afyonkarahisar da XVII, XVIII. As rlarda Meçhul Halk tarihinden Yapraklar, Afyon, 1951.,Edip Ali, Befl K zlar, fl Oca Matbaas, Ni de, 1924.,Edip Ali C lo lu Deli Bekir (Harabi), Afyon, 1945.,Edip Ali Göçmenlerimiz, Afyon, 1951.,Edip Ali Karacaahmet ve Delileri Tedavi Yurdu, Istanbul, 1947.,Edip Ali, Karahisarl fiâir Mehmet Fevzi, Ankara, 1945.,Edip Ali, Küçük F kralar, Konya, 1927.,Edip Ali M s rl o lu Abdurrahim Karahahisarî, Afyon, 1953.,Edip Ali, Nam k Kemal Afyon da, Ankara,1942.,Edip Ali, XV.As rda Afyon da Bir Âlim Ailesi mad ve O ullar Büyük Dil Bilgini Hasan Karahisari, Afyon, 1953.,Edip Ali XV. Yüzy l Konya-Karaman fiairlerinden Aynî, Ankara BANARLI, N. Sami, Resimli Türk Edebiyat Tarihi, 2c, stanbul, l97l. BAYAR, Muharrem, Bolvadin Tarihi, C.I, Ankara, 1996(B. Tarihi) BAYO LU, Servet-PARMAKSIZO LU, smet vd. (hzl.), Türkiye Yazmalar Toplu Katalo u 03, Ankara, B R NC, Necat, Kahramanl k fiiirleri Antolojisi, Ankara, BOZ, Erdo an, Afyon Merkez A z, AKÜ Yay., Afyon, BURSALIO LU, Naz m, Afyonkarahisar Yöresi Türküleri, 1.c.1992, 2.c Büyük Türk Klasikleri, l0c., stanbul, l986- l990. Cönk, Afyon GAP l Halk Kütüphanesi, Yz. No: Cönk, Afyon GAP l Halk Kütüphanesi, Yz. No: l39l0. Cönk, Afyon GAP l Halk Kütüphanesi, Yz. No: l39l6. Cönk, Afyon GAP l Halk Kütüphanesi, Yz. No: l39l8. Cönk, Afyon GAP l Halk Kütüphanesi, Yz. No: l39l9. DEVR M, M. Saffet, fiu Bizim Belde, Ankara, Emirda Ticaret ve Sanayi Odas fl Rehberi, Emirda, ERGUN, S. Nüzhet, Türk fiâirleri, 2c, stanbul, Esrar Dede, Tezkire-i fiuara-y Mevlevîyye, Süleymaniye Ktb.,Yz. No: 109. Fatin Davut, Hatimetü l-efl ar, stanbul, l27l. 332 Anadolu nun Kilidi AFYON

14 GÖKER, Osman-fi fi K, Osman (hzl.), Bolvadin fiiirleri ve Hikayeleri, Bolvadin, 1992.,Osman, Bolvadin e Dair Düflünceler (Demokrasi çin Bir Ad m), Ankara, GÖNER, Hamza, Kütahyal Divân fiâirleri, Halk fiâirleri, Tekke fiâirleri, Âfl k ve Ozanlar, Kütahya, GÖNÇER, Süleyman Afyon ili Tarihi, C.II. Afyon, GÖVSA,. Alaeddin, Türk Meflhurlar Ansiklopedisi, stanbul, GÜMÜfi, Fevzi, Bolvadin in Tarihi ve Folkloru, stanbul, 1978, (Bolvadin ). GÜNDO AN, Mehmet, Afyon Âlimleri Evliyalar, Afyon, 1.bs.1994, 2.bs ,Mehmet, Karacaahmet Sultan (Hz.), Afyon, 1998.,Mehmet, Selçuklu Kad nana, Afyon, IfiIK, hsan, Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi, Ankara, LGAR, Yusuf, Afyonkarahisar da Mevlevilik, Afyon, 1992.,Yusuf, Karahisâr- Sâhip Sanca Müftilik Kurumu ve Afyonkarahisar Müftileri, stanbul, 1992.,Yusuf (hzl.), Afyonkarahisarl fiâir fiah smail Özalp, Afyonkarahisar, 1993.,Yusuf (hzl.), Tarih çinde Afyonkarahisar da Kaybolan Eserlerimiz, C.I, Afyon, 1991.,Yusuf, Tarih Boyunca Afyon da Mevlevilik, Afyon, NAL,.M. Kemal, Son As r Türk fiâirleri, 4c. stanbul, PEKTEN, Doç Dr. Haluk- SEN, Doç. Dr. Mustafa Vd., Tezkirelere Göre Dîvân Edebiyat simler Sözlü üankara, SEN, Doç. Dr. Mustafa (hzl.), Latifi Tezkiresi, Ankara, 1990.,Dr. Mustafa (hzl.), Sehi Bey Tezkiresi(Heflt-Behiflt), Ankara, slâm Ansiklopedisi,14c KOCATÜRK, V. Mahir, Büyük Türk Edebiyat Tarihi, Ankara, l970. KOM SYON, Milli Kütüphane Yazmalar Katalo u(cönkler)-vii-ankara, KOM SYON, Türkiye Yazmalar Toplu Katalo u 03-Afyon li Yazmalar Katalo u (Gedik Ahmed Pafla l Halk Kütüphanesi, l Müzesi ve Dinar lçe Halk Kütüphanesi), Kültür Bakanl Yay., Ankara, KORKMAZ, fiaban-kalafat, Ömer, Afyonkarahisarl fiâirler Antolojisi, Afyon, KUTLUK, Dr. brahim (hzl.), Tezkiretü flfiuara, K nal -zâde Hasan Çelebi, 2c, Ankara, Mehmet Süreyya, Sicill-i Osmanî, 4c, stanbul, MISIRLIO LU, Kadir, Kurtulufl Savafl nda Sar kl Mücahitler, stanbul, Müstakim-zâde Süleyman Sadettin Efendi, Tuhfe-i Hattatîn, stanbul, NASRATTINO LU,. Ünver, Afyonkarahisar A z (Mehmet Ünver ile), Ankara, 1986.,. Ünver, Afyonkarahisar Folklorundan Damlalar I, Ankara, 1976.,. Ünver, Afyonkarahisar Folklorundan DamlalarII, Ankara, 1977.,. Ünver, Afyonkarahisar da Evlenme Töreleri, Ankara, 1975.,. Ünver, Afyonkarahisar Efsaneleri, Ankara, 1973.,. Ünver, Afyonkarahisarl fiâirleri Antolojisi, Ankara, 1972.,. Ünver, Afyonkarahisarl fiâirler, Yazarlar, Hattatlar, Ankara, 1971.,. Ünver, Afyonkarahisarl fiâir Çizmecio lu Vehbi, Ankara, 1981.,. Ünver, Ali Çetinkaya, Ankara, 1.bs. 1977, 2.bs Anadolu nun Kilidi AFYON 333

15 ,. Ünver, Anam n-afyonkarahisar-yemekleri, Ankara, 1974.,. Ünver, Bütün Yönleriyle Afyonkarahisar, Ankara, 1975.,. Ünver(hzl.), Kurtuluflunun 50. Y ldönümünde Afyonkarahisar- Kocatepe- Kurtulufl- Zafer fiiirleri Ant.-I-, Ankara, 1972.,. Ünver, Mevlana n n Torunu Sultan Divanî ve Afyonkarahisar Mevlevî Dergâh, Ankara, 1990.,. Ünver, Posoflu Âfl k Zülâli, Ankara, 1987.,. Ünver, 75 Y lda Yöneticilerimiz, (Mehmet Sarl k ile ortak), Afyonkarahisar, Osman Çizmeciler, Allah Bizimledir, Demir Ktb., stanbul, 1974.,Meflhur Sözlerin Tarihçesi, Demir Ktb., stanbul, 1974.,Tatl Zehir, Demir Ktb., stanbul, ÖZCAN, Abdülkâdir (hzl.), Hadây ku l-hâkay k Fi Tekmileti fl-fiâkay k, Nev i-zâde Ata Ataullah Efendi, stanbul, ÖZSOY, Hakk (hzl.), Ali Türk Keskin, Afyon, SA, Rahim (hzl.), Osman Attila-Hayat, Eserleri ve San at -, Ankara, Salim, Sâlim Tezkiresi, stanbul, SARI, Yard. Doç. Dr. Mehmet, Afyonkarahisar Edebiyat ve Kültürü Üzerine Makaleler, Afyon, 2003.,Mehmet (hzl.), fiiir Diliyle Afyonkarahisar I, AKÜ E itim, Sa l k ve Bilimsel Araflt rma Vakf Yay., Afyon, 2000.,Yard. Doç. Dr. Mehmet, ERAVCI, Yard. Doç. Dr Mustafa, LGAR, Yusuf, KA- RAZEYBEK, Mustafa, DAfiDEM R, Latif, Sultan Dîvânî ve Afyonkarahisar da Mevlevîlik, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yay n, Afyon SENCER, Bekir S tk, Tevarih-i Vefeyat, Vakayi-i Saire, Afyon GAP l Halk Ktb.,Yz.No: SEÇK N, M.-AYGEN, M:S, Afyon da Dilek ve Adak Yerleri, Afyon, fiemseddin Sâmi, Kâmûsü l-a lâm 6c, Ankara, TAH R, Bursal Mehmet, Osmanl Müellifleri, 3c, stanbul, Tezkiretü l-bünyan, stanbul, TOPBAfi, Ahmet, Afyonkarahisar Bibliyografya Denemesi, Afyon, TUMAN, Nâil, Tuhfe-i Nâili, 2c, Ankara 06 Mil. Millî Ktb., Yz. No:611. TUNCA, Ahmet-SARLIK, Ahmet, Büyük Zafere Do ru, Afyon, Türk Ansiklopedisi, 33c, Türk Dili ve Edebiyat Ansiklopedisi, 8c, stanbul, Türk Dünyas Edebiyatç lar Ansiklopedisi, C.I, Ankara, URAZ, Murad, Türk Edip ve fiâirleri, stanbul, UYSAL, Doç. Dr. Ali Osman, Afyon da Üç Eser, Ankara, UZUNÇARfiILI,.Hakk, Kitabeler ve Sahip, Saruhan, Ayd n, Mentefle, nanç, Hamito- ullar Hakk nda Ma lumat, stanbul, 1929.,Ord.Prof.. Hakk, Osmanl Tarihi, 8c, Ankara, l982. ÜNVER, A. Süheyl, Hattat Ahmet Karahisari, stanbul, YALDIZKAYA, Ömer Faruk, Emirda Yöresi Türkmen A tlar, zmir, 1992.,Ömer Faruk, Her Yönüyle Emirda, Ankara, (?) YAZICI, Prof. Dr. Nesimi, Kâmil Miras-Hayat ve Eserleri-Diyanet flleri Baflkanl Yay., Ankara, YAZICIO LU, H. Fikri, Afyonkarahisar Atasözleri ve Tarihçeleri, Afyon, 1981.,H. Fikri, Afyonkarahisar Evliyalar ve lim Adamlar, Afyon, Anadolu nun Kilidi AFYON

16 YILMAZ, Niyazi, Afyonkarahisar Sand kl da Kültür ve Sanat, Ankara, 2001.,Niyazi, Afyonkarahisar Türküleri ve Dili, Anakara, Tezler: ADAY, Erdal, Devederesi Köyü Folklorundan Örnekler, Afyon, 2000 (AKÜ Fen Ed. Fak. Türk Dili ve Edebiyat Böl. Lisans Tezi).,Erdal, Afyon ve Yöresi Halk Bilimi Ürünlerinde Esli Türk nançlar n n zleri, Afyon, 2003(AKÜ So. Bil. Enst. Türk Dili ve Edebiyat Ana Bil. Dal Y. Lisans Tezi). ALIÇ, Mikdat, Adanal fiâir ve Yazarlar, Afyon, 2002 AKÜ (Fen Ed. Fak. Türk Dili ve Edebiyat Böl. Lisans Tezi). AKAY, smail, Taflp nar Dergisi Bibliyografyas, Afyon, 2000 (AKÜ Fen Ed. Fak. Türk Dili ve Edebiyat Böl. Lisans Tezi). AT LLA, Pamukcu, hsaniye Folkloru, Afyon, 2003 (AKÜ Sos. Bil. Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyat Ana Bil. Dal. Yüksek Lisans Tezi). BABACAN, Vasfi, Kale Köyü Folklorundan Örnekler, Afyon, 1998 (AKÜ Fen Ed. Fak. Türk Dili ve Edebiyat Böl. Lisans Tezi). BALKAN, Ayfle Turan, Râflid Dîvân (Edisyon-Kritik ve Tasavvufî Unsurlar), Afyon, 2001(AKÜ Sos. Bil. Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyat Ana Bil. Dal. Yüksek Lisans Tezi). BAYAR, Muzaffer, Taflp nar Dergisi Bibliyografyas, zmir, 1993 (E. Ü. Türk D,l, ve Ed. Böl. Bit. Tezi). ÇAKAR, fiükran, Osman Çizmecilerin Hayat, Edebi fiahsiyeti ve Eserleri, Afyon 1998 (AKÜ Fen-Ed.Fak.Türk Dili ve Ed.Böl. Lisans Tezi). ÇAKIR, Kezban, Afyon da Han m Günleri (Gezekler), Afyon, 1997(AKÜ Fen Ed. Fak. Türk Dili ve Edebiyat Böl. Lisans Tezi). Ç ZMEC, Necla, Afyonkarahisar Meflhurlar, Ankara 1993 (Gazi Ü.G.E t.fak.türk Dili ve Ed.Böl. Lisans.Tezi). ELEREN, Yüksel, fiuhut A z, Afyon, 1997 (AKÜ Sos. Bil. Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyat Ana Bil. Dal. Yüksek Lisans Tezi). ER, Müjdat, Afyonkarahisar Nur Dergisinde Yer Alan fiiirler, Afyon, 2000 (AKÜ Fen Ed. Fak. Türk Dili ve Edebiyat Böl. Lisans Tezi). ERTUNÇ, Volkan, TD ve Ed. An., T.fi.Ant., O.M. ve Son As r T. fiairleri nde Bulunan Afyonkarahisarl Meflhurlar, Afyon, 2003 (AKÜ Fen Ed. Fak. Türk Dili ve Edebiyat Böl. Lisans Tezi). GÖKAY, S d ka, Bolvadin Merkez Folklorundan Derlemeler, Afyon, 2000(AKÜ Sos. Bil. Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyat Ana Bil. Dal Yüksek Lisans Tezi). LGAR, Yusuf, Afyonkarahisarl fiâir Ali Feyzî-Hayat, Eserleri, Edebî Kiflili i ve Türkçe Divan -,Afyon, 1997(AKÜ Sos. Bil. Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyat Ana Bil. Dal Yüksek Lisans Tezi). K R fi, Fadime, Bolvadin Türbeleri, Afyon, 1997 (AKÜ Fen Ed. Fak. Türk Dili ve Edebiyat Böl. Lisans Tezi). OKUR, Mustafa, Edip Ali Bak, Hayat, Edebî fiahsiyeti ve Eserleri, AKÜ Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Böl. Lisans Tezi, ÖZÇEL K, Mehmet, Afyonkarahisar Masallar Üzerine Bir Araflt rma, Konya 1993(Selçuk Ü. Sos. Bil. Enst. Türk Dili ve Ed. Ana Bil. Dal Doktora Tezi). ÖZDEM R, Hüseyin, Afyon Kocatepe Gazetesi nde Yay nlanan Biyografik, Kültürel ve Tarihî Makaleler, Afyon, 2002 (AKÜ Fen Ed. Fak. Türk Dili ve Edebiyat Böl. Lisans Tezi). Anadolu nun Kilidi AFYON 335

17 SAKAR, Yafes, Taflp nar Dergisi ndeki Afyonlu Eski Türk Edebiyat fiâirleri le lgili Biyografik Yaz lar, Afyon, 2002 (AKÜ Fen Ed. Fak. Türk Dili ve Edebiyat Böl. Lisans Tezi). TAKTAK, A. Ferit, Sand kl l Fikrî, Afyon, 1997(AKÜ Sos. Bil. Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyat Ana Bil. Dal. Yüksek Lisans Tezi). TURAN, Ayfle, Afyonkarahisarl fiâir Râflit(Hayat, Edebi Kiflili i ve Türkçe Divan ), Afyon, 1988 (AKÜ Fen Ed. Fak. Türk Dili ve Edebiyat Böl. Lisans Tezi). BALKAN, Ayfle Turan, Râflid Divan (Edisyon Kritik ve Tasavvufî Unsurlar),, AKÜ Sos. Bil. Enst. Türk Dili ve Ed. Ana Bil. Dal Y. Lisans Tezi, Afyon, Makaleler: ABDULKAD RO LU, Prof. Dr. Abdulkerim, Edebiyat Tarihi Aç s ndan Meflhurlar n Önemi ve Afyonkarahisar Meflhurlar, 3. Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri, Afyonkarahisar, 1993, s.59. AKKOYUN, Yard. Doç. Dr. Turan, Dr. Mehmet Saadettin Aygen in Afyon Kültür Hayat na Katk lar, V. Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri, Afyonkarahisar, 2000, s.509. AYDIN, Mehmet, Bayat ve Afyonkarahisar Çevresinde Yaflayan Halk Söylenceleri, 2. Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri(3-4 May s 1991), Afyonkarahisar, 1992, s.37. AYGEN, Dr. M. Saadettin, Afyonkarahisarl Büyük Lügatçi Ahterî, Beldemiz Dergisi, Say :10, 1987, s.3 ve 30. BAKI, Edip Ali, Afyonlu fiâir Dehfletiden Parçalar,Taflp nar, S.79, 87; 100; 134, 135.,Edip Ali brahim Türabî, Taflp nar Dergisi, C.8, S.88, Afyon, 1942, s.76. BALKAN, Vedat, Afyon da Karaçay-Malkar Türklerinin Varl,V.Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri, Afyonkarahisar, 2000, s.332. BALTACIO LU,. Hakk, Yeni Halkevi Reisimiz-Edip Ali Bak, Haber Gzt., S.2558, Afyon, BEHÇETO LU, M. Görktan, Benzetme ve fiâir Vehbi, Türkeli Gazetesi, Afyon, ,M. Görktan fiâir ve Son fiiiri (Vehbi Çizmeciler), Kocatepe Gazetesi, Afyon, BURSALIO LU, Naz m, Afyonkarahisar Türkülerimiz ve Mahalli lahilerimiz, 1 Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri, Afyon, 1990, s.47 DAfiDEM R, Latif, Afyonkarahisar Efsaneleri, Afyonkarahisar Kütü ü C. II, Afyon, 2001, s.91. LGAR, Yusuf, Hac Hüseyin Fikrî Risâlesi(Risâle-i Mergûbe-i rfâniye), IV. Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri, Afyonkarahisar, 1995, s.81. PL KÇ O LU, Niyazi, Afyon un Yetifltirdi i Büyük Din Bilgini Prof. Kâmil Miras ve Eserleri, IV. Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri, Afyonkarahisar, 1995, s.151. VG N, Hayrettin, Afyonkarahisar Emirda n Fadik Türküsü Üzerine, 2 Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri,Afyon, 1991, s.26. KAYA, Yard. Doç. Dr. Do an Emirda Yöresi A tlar n n Yap s, IV.Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri, Afyonkarahisar, 1995, s.281. KAYAYERL, Ercan, Çay Halk Efsanelerinin Türk Efsane Kültüründeki Yeri, V. Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri(13-14 Nisan 2000), Afyonkarahisar, 2001, s Anadolu nun Kilidi AFYON

18 NASRATTINO LU,. Ünver, Türk Âfl kl k Gelene ini Yaflatan Afyonkarahisarl Âfl klar, 3. Afyonkarahisar araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri, Afyonkarahisar, 1993, s.109. OGUR, Erol, Dünkü Taflp nar, Taflp nar Dergisi, Y l:1, Say :1, Ekim 1999, s.8.,erol, Taflp nar daki Afyon, V.Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri, fyonkarahisar, 2000 s.450. ÖNDER; Dr. Mehmet Afyon un Fetih Destanlar, IV.Afyonkaahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri, Afyonkarahisar, 1995, s.1. RAYMAN, Doç. Dr. Hayrettin, Afyonkarahisar da Âfl k Gelene i ve Halk Hikayecili i, Afyonkarahisar Kütü ü C. II, Afyon, 2001, s.49. SAKAO LU, Prof. Dr. Saim, Afyonkarahisar Efsanelerindeki Baz Motifler Üzerine, 3. Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri(22-24 Ekim 1993), Afyonkarahisar, 1994, s.94. SARI, Yard. Doç. Dr. Mehmet, Afyon da Yaflayan Karaçay-Malkar Türklerinden Derlemeler, (Vedat Balkan ile), Kardefl A zlar Dergisi, Beflinci Say, Ocak-fiubat-Mart, 1998, Kastamonu, s.12-17; Birleflik Kafkasya Dergisi, Y l: 4, Say : 113, Ocak-fiubat-Mart 1998, S ,Yard. Doç. Dr. Mehmet, Afyon GAP l Halk Kütüphanesi ve Tüyatok 03 te Bulunmayan Yazmalar, B R-Türk Dünyas ncelemeleri Dergisi Prof Dr. Kemal Eraslan Arma an, stanbul 1998, S.9-10, s.557; Afyon Ekonomi Dergisi,Y l:1, S.2, Temmuz 1998, s.14-18; SARI, Yard. Doç. Dr. Mehmet, Afyonkarahisar Edebiyat ve Kültürü Üzerine Makaleler, Afyon, 2003, s.56.,yard. Doç. Dr. Mehmet, Afyonkarahisar a Hizmet Etmifl Yabanc Meflhurlar ve Gülabo lu Muhammed Askeri, IV Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri, Afyonkarahisar, 1995, s ; SARI, Yard. Doç. Dr. Mehmet, Afyonkarahisar Edebiyat ve Kültürü Üzerine Makaleler, Afyon, 2003, s.1.,yard. Doç. Dr. Mehmet, Afyonkarahisarl Âlimler, fiâirler ve Yazarlar, Afyonkarahisar Kütü ü C. II, Afyon, 2001, s. 26; SARI, Yard. Doç. Dr. Mehmet, Afyonkarahisar Edebiyat ve Kültürü Üzerine Makaleler, Afyon, 2003, s.98.,yard. Doç. Dr. Mehmet, Afyonkarahisarl Heccav fiâirler, Afyonkarahisar Kütü ü C. II, Afyon, 2001, s. 74; SARI, Yard. Doç. Dr. Mehmet, Afyonkarahisar Edebiyat ve Kültürü Üzerine Makaleler, Afyon, 2003, s.125.,yard. Doç. Dr. Mehmet, Afyon un Kalk nmas nda Yabanc lar n Rolü, Türkeli Gazetesi, Afyon, 23 Aral k 1995 s.3; SA- RI, Yard. Doç. Dr. Mehmet, Afyonkarahisar Edebiyat ve Kültürü Üzerine Makaleler, Afyon, 2003, s.11.,yard. Doç. Dr. Mehmet, AKÜ de Hayaller Çiçek Açt, Durum Gazetesi, Afyon, 14 Temmuz 2000, s.3; SARI, Yard. Doç. Dr. Mehmet, Afyonkarahisar Edebiyat ve Kültürü Üzerine Makaleler, Afyon, 2003, s.95.,yard. Doç. Dr. Mehmet, Çizmecizade Osman Özkifli nin fiiirlerinde Hiciv ve Mizah, Türk Kültürü, S. 466, Y l: XL, fiubat 2002, s.81; SARI, Yard. Doç. Dr. Mehmet, Afyonkarahisar Edebiyat ve Kültürü Üzerine Makaleler, Afyon, 2003, s.171.,yard. Doç. Dr. Mehmet, Çizmecizade Osman Râflid ve Lügaz Manzumesi, Afyonkahisar Edebiyat ve Kültürü Üzerine Makaleler, Afyon, 2003, s.76; SARI, Yard. Doç. Dr. Mehmet, Afyonkarahisar Anadolu nun Kilidi AFYON 337

19 Edebiyat ve Kültürü Üzerine Makaleler, Afyon, 2003, s.198.,yard. Doç. Dr. Mehmet, Çizmecizâde Vehbî ve Mevlidi, V. Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri, Afyonkarahisar, Nisan 2000, s.434; SARI, Yard. Doç. Dr. Mehmet, Afyonkarahisar Edebiyat ve Kültürü Üzerine Makaleler, Afyon, 2003, s.84.,yard. Doç. Dr. Mehmet, Edip Ali Bak ve Cumhuriyet Üzerine Söyledikleri, Türk Dili, S.563, Kas m 1998, s.421; SA- RI, Yard. Doç. Dr. Mehmet, Afyonkarahisar Edebiyat ve Kültürü Üzerine Makaleler, Afyon, 2003, s.62.,yard. Doç. Dr. Mehmet, Edip Ali Bak n n Vecizelerinde nsan, Taflp nar Der., Afyon, Y l: 3, S.3, Kas m 2001, s.45; SARI, Yard. Doç. Dr. Mehmet, Afyonkarahisar Edebiyat ve Kültürü Üzerine Makaleler, Afyon, 2003, s.163.,yard. Doç. Dr. Mehmet, Mehmed Semâî ve Gönül Sultanlar m z, Afyon Beldemiz Dergisi, Y l:13, Say :47, Temmuz- A ustos-eylül 1997, s.23-24; SARI, Yard. Doç. Dr. Mehmet, Afyonkarahisar Edebiyat ve Kültürü Üzerine Makaleler, Afyon, 2003, s.19.,yard. Doç. Dr. Mehmet, Gülabo lu Muhammed Askerî Divan nda Gönül, Kütahyal fiâirler Sempozyumu I, ( Kütahya), Kütahya, 2000, s.145; SARI, Yard. Doç. Dr. Mehmet, Afyonkarahisar Edebiyat ve Kültürü Üzerine Makaleler, Afyon, 2003,s.33.,Yard. Doç. Dr. Mehmet, Mehmet Semâî ve Gönül Sultanlar m z, Afyon Beldemiz Dergisi, Temmuz-A t.-eylül 1997, Y l:13, S.47, s.23; SARI, Yard. Doç. Dr. Mehmet, Afyonkarahisar Edebiyat ve Kültürü Üzerine Makaleler, Afyon, 2003, s.19.,yard. Doç. Dr. Mehmet, Ölümünün 40.Y l nda Edip Ali Bak ve Befl K zlar, Taflp nar Dergisi, Afyon, Y l:1, Say :1, Ekim l999, s.20; SARI, Yard. Doç. Dr. Mehmet, Afyonkarahisar Edebiyat ve Kültürü Üzerine Makaleler, Afyon, 2003, s.80.,yard. Doç. Dr. Mehmet, Selanikli Es ad Divan n n Bilinmeyen Bir Nüshas (AGAPK.de), TDK Türk Dili Dergisi, S.558, Haziran 1998, s.557.,yard. Doç. Dr. Mehmet, Söz Uçar Yaz Kal r da Afyon (Kitap tan tma), Türkeli Gazetesi, rfan Sofras Köflesi, Afyon.11 Mart 1997, s.4; SARI, Yard. Doç. Dr. Mehmet, Afyonkarahisar Edebiyat ve Kültürü Üzerine Makaleler, Afyon, 2003, s.16.,yard. Doç. Dr. Mehmet, Sultan Divani nin Edebî fiahsiyeti, Afyonkaahisar Edebiyat ve Kültürü Üzerine Makaleler, Afyon, 2003, s.76.); SARI, Yard. Doç. Dr. Mehmet, Afyonkarahisar Edebiyat ve Kültürü Üzerine Makaleler, Afyon, 2003, s.76.,yard. Doç. Dr. Mehmet, Sultan Semâî nin fiiirlerinde Gönül, VI. Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri (11 Ekim 2002), Afyonkarahisar, 2002, s.319; SARI, Yard. Doç. Dr. Mehmet, Afyonkarahisar Edebiyat ve Kültürü Üzerine Makaleler, Afyon, 2003, s.189.,yard. Doç. Dr. Mehmet, fiâir Çizmecizâde ve Afyon Yang n Destan, AKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.1, S.1, Afyon, 1999, s. 251; SARI, Yard. Doç. Dr. Mehmet, Afyonkarahisar Edebiyat ve Kültürü Üzerine Makaleler, Afyon, 2003, s.66.,yard. Doç. Dr. Mehmet, fiiir Diliyle Afyonkarahisar, Afyonkarahisar Kütü ü C. II, Afyon, 2001, s. 83; SARI, Yard. Doç. Dr. Mehmet, Afyonkarahisar Edebiyat ve Kültürü Üzerine Makaleler, Afyon, 2003, s.150.,yard. Doç. Dr. Mehmet, fiiir Diliyle Kurtuluflun Öyküsü, Afyon Zafer Gazetesi, Afyon, 4 Eylül 2000, s.7. SARLIK, E.Emel, Behçeto lu Muzaffer Görktan la Söylefli, Beldemiz Dergisi, Y l:8, S.26, 1992, s Anadolu nun Kilidi AFYON

20 SATO LU, Abdullah, fiâir Çizmecio lu Vehbi, Türkeli Gazetesi, Afyon, SENCER, Bekir S tk, fiâir Dehfleti ve Eserleri, Taflp nar C. 6, S.174,190; C.7, S. 79. fiah N, Kâmil, Afyon da ki Selçuklu Medresesi, IV. Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri, Afyonkarahisar, 1995, s.233. fiengül, Yard. Doç. Dr. Abdullah, Afyonkarahisar Masallar, Afyonkarahisar Kütü ü C. II, Afyon, 2001, s.83. fientürk, Ahmet Tufan, fiâir Çizmecio lu Vehbi, Türkeli Gazetesi, Afyon, TUNCALP, Enver; fiâir Çizmecio lu Vehbi nin Üç Güzel fiiiri Daha Bulundu, Türkeli Gazetesi, Afyon, TUNCER, Yard. Doç. Dr. Hüseyin, Osman Attila n n Edebiyat m zdaki Konumu, V. Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri(13-14 Nisan 2000), Afyonkarahisar, 2001, s.475. UÇKUN, Rabia Kocaaslan, Afyonkarahisar da Bilmeceler, Atasözleri ve Deyimler, Afyonkarahisar Kütü ü C. II, Afyon, 2001, s.115.,rabia Kocaaslan, Afyonkarahisar da Türküler, Ninniler ve Maniler, Afyonkarahisar Kütü ü C. II, Afyon, 2001, s.105. YALDIZKAYA, Ö. Faruk, Emirda Türküleri, IV. Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri, Afyonkarahisar, 1995, s.164.,ömer Faruk, Emirda Yöresi A tlar 1 Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri, Afyon, 1990, s YARDIMCI, Mehmet, Afyonkarahisar Efsanelerindeki Rüya, Gaipten Duyulan Ses, Tafl Kesilme Gibi Benzer Motif Tafl - yan Efsanelerin Yay lma Alanlar, V. Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri(13-14 Nisan 2000), Afyonkarahisar, 2001, s.150. YARDIM, Prof. Dr. Ali, Gedik Ahmet Pafla Mederesesi nin Afyon Kütüründeki Yeri, IV. Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri, Afyonkarahisar, 1995, s.222. YAZICIO LU, H. Fikri, Afyonkarahisarl Hattatlardan Hac Bekir S tk Sencer, Beldemiz Dergisi, Y l:8, S.29, 1993, s.12. YILMAZ, Niyazi, Afyonkarahisar Türkülerinin Edebî ve Mus kî Örgüsündeki San at ve Estetik Yap, IV. Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri, Afyonkarahisar, 1995, s.98.,niyazi Afyonkarahisar Türkülerinde Dil, Temalar ve Motifler, 1 Afyonkarahisar Araflt rmalar Sempozyumu Bildirileri, Afyon, 1990, s.33. Dergi ve Gazeteler: Afyonkarahisar da Nur Mecmuas, kaz Matbaas, Afyon, 1923 (Muhtelif say lar). Afyon Gençli in Sesi Gazetesi, (Muhtelif Say lar). Beldemiz Dergisi, (Muhtelif Say lar ). Bolvadin Gazetesi, Bolvadin (Muhtelif Say - lar ). E ridir Ekspres Gazetesi, 30 Mart Emirda Dergisi, Eskiflehir (Muhtelif Say lar ). Haber Gazetesi, (29 Kas m 1945, nu:2636 ve Muhtelif say lar). nk lap (Afyon) Gazetesi (Muhtelif Say lar ). Kocatepe Gazetesi (Muhtelif say lar). Nilüfer Dergisi (Muhtelif say lar). Odak Gazetesi (Muhtelif say lar). Taflp nar Dergisi (Muhtelif say lar). Türkeli Gazetesi (Muhtelif say lar). Zafer Gazetesi (Muhtelif say lar). Anadolu nun Kilidi AFYON 339

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Şıvgın, H. (2000). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553,

Şıvgın, H. (2000). 19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap. Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553, Ayıntap Şıvgın, H. (2000). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553, Özdeğer, H. (1977). Antep'in Sosyal ve Ekonomik

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA-

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- Prof. Dr. Ahmet Turan ARSLAN 1949 Y l nda S vas ta do du. 1971 de stanbul mam-hatap Okulu ndan, 1975 te stanbul Yüksek slam Enstitüsü

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç Faizsiz Kazanç OSMAN ÖZÇAY 1963 y l nda Trabzon un Çaykara ilçesinde do du. lk ve orta tahsilini a abeyi ile beraber Gerede de tamamlad. 1980 y l nda girdi i Erzurum Yüksek slam Enstitüsü nde iki y l kadar

Detaylı

LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM. 1. S n f 1. K TAP. YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI

LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM. 1. S n f 1. K TAP. YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM 1. S n f 1. K TAP YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI Bu yay n n her hakk sakl olup, tüm fikrî mülkiyet haklar Sebit E itim ve Bilgi

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

Sanat Dan flman : Teknik Dan flman: Editör: Grafik: Dia Çekim: Renk Ayr m: Bask :

Sanat Dan flman : Teknik Dan flman: Editör: Grafik: Dia Çekim: Renk Ayr m: Bask : HAT SAN ATINA DÂ R Hat san at ; kam fl, kalem ve is mürekkebinin iflbirli i ile insan elinin vücûde getirdi i bir çizgiler saltanat d r. Basit çizgilerin böylesine fliirleflmesi, slâm n devam edegelen

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi

Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi 3 Bas n, milletin müflterek sesidir. Bir milleti ayd nlatma ve irflatta, bir millete muhtaç oldu u fikrî g day vermekte, hulâsa bir milletin

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR 840 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR MEZARLIKLAR 841 ALİYENLER MEZARLIĞI Karatay İlçesi, Yanık Camii Esiri Mehmet Sokakta yer almaktadır. 06.01.1989-370 Mezarlığa

Detaylı

SIRA NO PROJE NO KURUM ADI KURUM TÜRÜ STATÜ İLİ

SIRA NO PROJE NO KURUM ADI KURUM TÜRÜ STATÜ İLİ 1 2013-1-TR1-COM05-46796 24 Kasım Anadolu Lisesi Genel Lise Kamu Osmaniye 2 2013-1-TR1-COM05-46475 8 Şubat Ortaokulu Ortaokul Kamu Gaziantep 3 2013-1-TR1-COM05-46414 80. Yıl Beykonak Ortaokulu Ortaokul

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER:

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER: KONTROL ORTAMI Standart 3: Personelin Yeterliliği ve Performansı İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU

ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU 16 Mart 2010, Ankara Cemile KINACI * Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ça da Türk Lehçeleri ve Edebiyatlar Bölümü ile TÜRKSOY'un i birli

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selim Hilmi ÖZKAN 2. Doğum Tarihi / Yeri : 1974 / Gündoğmuş-ANTALYA 3. Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Süleyman Demirel

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

Kitap Değerlendirmeleri. Book Reviews

Kitap Değerlendirmeleri. Book Reviews Kitap Değerlendirmeleri Book Reviews HAK ÂŞIĞI VE HALK OZANI ÂŞIK YOKSUL DERVİŞ Cem ERDEM * İlmin Medinesi Ahmed-i Muhtar Onun kapıcısı Haydarı Kerrar Hakka girer burdan ervah-ı ebrar Erişir onlara fazl-ı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Fakültesi Selçuk Üniversitesi 1995 Y. Lisans

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

EYÜP VAKIF AB DELER NDEN TÜRK VAKIF HAT SANATLARI MÜZES NE GET R LEN ESERLER

EYÜP VAKIF AB DELER NDEN TÜRK VAKIF HAT SANATLARI MÜZES NE GET R LEN ESERLER T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A EYÜP VAKIF AB DELER NDEN TÜRK VAKIF HAT SANATLARI MÜZES NE GET R LEN ESERLER Dr. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER stanbul Süleymaniye de do du. stanbul Üniversitesi Edebiyat

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

2016 Yılı Mart Ayı Bülteni

2016 Yılı Mart Ayı Bülteni 2016 Yılı Mart Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 03.03.2016 tarihinde Afyonkarahisar Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi nin 2013-2014 ve 2015

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir.

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir. Kök Kavramı Örneklerle Konu Anlatımı 1 TÜRKÇE DERSİNDE ATATÜRKÇÜLÜK 2104 sayılı Tebliğler dergisinde yayımlanan Temel Eğitim ve Orta Öğretim Kurumlarında Atatürk İlke ve İnkılaplarının Öğretim Esasları

Detaylı

ÜN TE I. EDEB YATLA DÜfiÜNCE, SOSYAL VE S YAS HAYATIN L fik S. 1. Edebiyat, Sosyal ve Siyasi Hayat liflkisi. 2. Yenileflme Dönemi. Özet.

ÜN TE I. EDEB YATLA DÜfiÜNCE, SOSYAL VE S YAS HAYATIN L fik S. 1. Edebiyat, Sosyal ve Siyasi Hayat liflkisi. 2. Yenileflme Dönemi. Özet. ÜN TE I EDEB YATLA DÜfiÜNCE, SOSYAL VE S YAS HAYATIN L fik S 1. Edebiyat, Sosyal ve Siyasi Hayat liflkisi 2. Yenileflme Dönemi Özet Test I 1 + BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteyi çal fl p bitirdi inizde; *

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç Faizsiz Kazanç Sanat; lâhî s rlar ve Mutlak Güzel i Aray fl t r. Hat; mimarî, musikî ve edebiyat gibi Medeniyetimizi oluflturan temel tafllardan biridir. Mimarî ve hat ayn dili konuflan iki ayr sanat dal

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

DİPNOTLAR. [1] "İlmi Heyet", Hakimiyeti Milliye, 25.04.1924.

DİPNOTLAR. [1] İlmi Heyet, Hakimiyeti Milliye, 25.04.1924. DİPNOTLAR [1] "İlmi Heyet", Hakimiyeti Milliye, 25.04.1924. [2] Rapor hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: John Dewey, Türkiye Maarifi Hakkında Rapor, Maarif Vekaleti Yayını, İstanbul, 1939. [3] Şükrü Saraçoğlu,

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

I. AFYONKARAH SAR E T M TAR H

I. AFYONKARAH SAR E T M TAR H I. AFYONKARAH SAR E T M TAR H Yusuf LGAR * Türk dönemine ait olmak üzere Afyonkarahisar E itim Tarihi, Selçuklulardan günümüze çok büyük bir süreci kapsamaktad r. Önceki çal flmalar m zda belirgin bir

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ

YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ KÜLTÜREL MERKEZLER YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ Kültür ve slâmî rflad Bakanl Kültürel fller Yard mc l na ba l bir kurum olarak faaliyet gösteren Yaz l Mîras Yay n Merkezi, 1994 y l nda kuruldu. ran- slâm

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

PROF. DR. MAHMUT KAPLAN HAYATI VE ESERLERİ

PROF. DR. MAHMUT KAPLAN HAYATI VE ESERLERİ Celal Bayar Üniversitesi CBÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl : 2011 Cilt :9 Sayı :2 PROF. DR. MAHMUT KAPLAN HAYATI VE ESERLERİ Yrd. Doç. Dr. Selim ALTINTOP Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

TÜRK DİLİ VE AVRASYA DA TARİHİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM

TÜRK DİLİ VE AVRASYA DA TARİHİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM 1984 MARMAR A 1883 ÜNİVERSİTESİ AVRASYA DA 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM marmara ün vers tes atatürk eğ t m fakültes ve türk ocağı stanbul şubes şb rl ğ le T.C. BAȘBAKANLIK TÜRK İȘBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan;

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan; SAYI : 2012/ KONU : Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru /05/2012 KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULUNA (GÖNDERİLMEK ÜZERE) DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA 30 Nisan- 21 Mayıs 2012 tarihleri arasında yapılan

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı