Küreselleþme ve Milliyetçilik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Küreselleþme ve Milliyetçilik"

Transkript

1 10 Hoþ Geldin Þehr-i Ramazan SAYI: 17 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ EKÝM 2004 Küreselleþme ve Milliyetçilik 16 Seddül Bahir den 21. Yüzyýla Bakýþ 28

2 Ýçindekiler Sunuþ Sunuþ 3 Baþbuðdan 4 Liderden 8 Genel Baþkan dan Hoþ Geldin Mübarek Ramazan Aþk varsa Ýman var, O halde can var Gülhan HALÝLOÐLU Küreselleþme ve Milliyetçilik Dr. Taner TATAR Türkiye (AKP) Ýslâm Dünyasýna Karþý Ýleri Karakol mu Oluyor? Yrd.Doç.Dr. Hasan OKTAY Irak ýn Bölünmesi ve Siyonistlerin Ortadoðu Planý Ahmet DEMÝR Çaðdaþ Sevr ve Kamuoyunu Yanýltmaya Çalýþanlar Mehmet ÇELEBÝOÐLU Ýdeoloji ve Ýki Yüzlü Ýnsan Tipinin Yükseliþi Seddül Bahir den 21. Yüzyýla Bakýþ Recep KÖK Hakan SARILAR Sosyal Bilgiler Öðretiminde Türk Tarihi Konularýný Yanlýþ Öðretiyoruz. Arþ.Gör. Erkan YEÞÝLTAÞ Türk Din Anlayýþý: Mâtüridîlik - II Potansiyel Bir Güvenlik Sorunu: KÜRESEL ISINMA Ülkü Ocaklarý ndan Kýsa Kýsa... Hanifi ÖZCAN E.Tuðg. Nejat ESLEN Ortadoðu'da, özellikle Irak'ta ABD'nin, Filistin'de Ýsrail'in Müslümanlara yönelik saldýrýlarý, mübarek üç aylarda da var gücüyle devam ediyor Bunun yaný sýra Telafer'deki Türkmen katliamý, iþbirlikçi medya tarafýndan unutturulmaya çalýþýlýyor. Ve maalesef büyük ölçüde unutturmayý baþardýklarý bu katliam, Ülkü Ocaklarý tarafýndan Ýstanbul'da ve Ankara'daki ABD büyükelçiliði önünde protesto edildi Diðer bir protesto da Ýstanbul'da, Fener Rum Patrikhanesi önünde gerçekleþti. Ýhaneti sabit görülen Patrik Gregorius'un, II.Mahmut'un emri ile Benderli Ali Paþa tarafýndan Patrikhanenin 'Orta Kapý' tabir edilen giriþ kapýsý önüne astýrýlmasýný hazmedemeyen Rum Patrikhanesi, bu kapýyý, 'ayný yerde, ayný kademede bir Müslüman - Türk'ü asana kadar' kapatmýþtý. 'Kin Kapýsý' olarak da bilinen bu kapýnýn açýlmasý için Ülkücüler, Patrikhane önünde bir gösteri düzenlediler. Fakat demokratik haklarýný kullanarak bu gösteriyi yapan Ülkücüler, Gregorius ile ayný çalýþmalar içerisinde bulunan þimdiki Patrik Bartholomeus'a yaranmak çabasýndaki AKP iktidarýnýn emrindeki emniyet güçlerinin saldýrýsýna uðrayarak feci þekilde yaralandýlar. Saldýrýya uðrayan Ülküdaþlarýmýzýn fotoðraflarýný dergimizde görebilirsiniz AKP iktidarýnýn artýk gafletle izahý mümkün olmayan icraatlarýndan bir diðeri de çýkardýklarý 'yabancýlarýn mülk edinmesini saðlayan' kanunla ülke topraklarýný Yahudi, Ermeni ve diðer milletlerin vatandaþlarýna(!) parsel parsel satmaya baþlamalarýdýr. Filistin'in Yahudilerin eline nasýl geçtiðini de çok iyi bildiðine inandýðýmýz bu iktidar, yaptýklarýnýn hesabýný elbette bu millete verecektir 'BOP' projesi dahilinde yurdumuz artýk ABD'nin iþgalinde ABD, Ortadoðu'daki asýl hedefi Müslümanlarý katletmeye yönelik saldýrýlarý için bundan böyle Türkiye topraklarýný kullanacak. Müslüman(!) olduðunu söyleyen AKP iktidarý, 13 liman ve havaalanýný ABD'ye üs olarak verdi. Artýk Müslümanlar, AKP'nin izniyle camide namaz kýlarken, türbeleri ziyaret ederken Adana'dan kalkan uçaklarla, Ýskenderun'dan hareket eden gemilerle bombalanýp, katledilecekler 12 Eylül'de darbe yapýldýðýnda ABD'liler, "bizim çocuklar baþardý" demiþlerdi Bu milletin deðerleri için canýný vermekten sakýnmayan evlatlarýný zindanlara dolduran, daraðacýna gönderenler, gerçekten de bu milletin deðer yargýlarýný törpüleyerek, onun milli reflekslerini yok etmeyi 'baþarmýþlar' O gün Amerikalýlarýn söylediði 'baþardýlar' sözünün anlamýný, bugün daha iyi kavrýyoruz. Ama biz de ettiðimiz Ülkücü yeminindeki 'baþaracaðýz' sözünün anlamýný onlara kavratacaðýz. Þehitlerimiz, gazilerimiz buna emin olsun Ve açýklanan AB'nin ilerleme(!) raporuna göre Aleviler de ayrýmcýlýða tabi tutuluyor. Alevilerin en kutsal yerlerinden olan Irak'taki Hz. Ali türbesini bombalayan, Felluce ve Kerbela'da Alevileri katleden müttefiklerden Ýngiltere'nin de içerisinde bulunduðu AB, Türkiye'deki Alevilerin baský altýnda olduðunu buyurmuþ. Gülsek mi, aðlasak mý?... Kasým ayýnda görüþmek dileði ile Allah'a emanet olun AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ Yýl : 2 Sayý: 17 EKÝM 2004 Sahibi Aliþan SATILMIÞ Yazý Ýþleri Müdürü Ýbrahim ÖZBAY Genel Yayýn Yönetmeni Yýldýray ÇÝÇEK Yayýn Danýþmaný Mustafa ÝLTEKÝN Ülkü Ocaklarý Ýnternet Sayfasý Ýdare Yeri Oðuzlar Mahallesi 42. Sokak No: 26 Balgat / ANKARA (0,312) (pbx) Düzenleme / Baský SARAY MATBAACILIK Dergimizde yayýnlanan makaleler kaynak gösterilmek þartýyla iktibas edilebilir. Gönderilen yazýlar yayýmlansýn veya yayýmlanmasýn iade edilmez. Yayýmlanan tüm yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. Dergimiz, prensip icabý ticari reklam almamaktadýr. ( 2 ) Ülkü Ocaklarý

3 Baþbuð dan... Ben Türk Milletini, Sokaklarda ýspanak fiyatýna satýlan demokrasiye, Rüþvet ve hile ile çiðnenen, çiðnetilen hukuk düzenlerine, Ahlâktan mahrum bir hürriyete, tefeciliðe, karaborsaya yer veren bir iktisadi yapýya çaðýrmýyorum. Türklük þuur ve gururuna, Ýslâm ahlâk ve faziletine, yoksullukla savaþa, adalette yarýþa, birliðe, kardeþliðe, kýsacasý hak yolu, ALLAH YOLU'na çaðýrýyorum. Modern medeniyetin en ön safýna geçmek üzere sýçramaya çaðýrýyorum. Sizlere kolay bir baþarý vaad etmiyorum. Kýsa zamanda bir iktidar umanlar, bizimle yola çýkmasýnlar. Yolumuz uzun ve çetindir. Bu yolda karþýnýza menfaat teklifleri, tehditler ve daha bir yýðýn engel çýkacaktýr. Bu çetin yolda dayanabilecekler, bizimle gelsinler. Cesur olanlar, kuvvetli olanlar, gerçekten inananlar kafilemize katýlsýnlar. Milletler arasýndaki mücadele þuurundan mahrum olan toplumlar baþkasýnýn boyunduruðu altýna düþerler. Türk aydýnlarý için Batý'nýn sýðýnmasý olmak bir ideal olarak benimsenmiþtir. Milletimiz için bundan korkunç felaket düþünülemez. Davalarýmýzýn çözümü kendimize dönmek, sarsýlmaz bir birlik halinde el ele vermek ve geceli gündüzlü çalýþmaya giriþmekle mümkündür. Baþbuð Alparslan Türkeþ Ülkü Ocaklarý ( 3 )

4 LÝDER DEN Bugün Türkiye nin geleceðini çok ciddi biçimde tehdit eden tehlikeli bir ateþ çemberinden, bir sýrat köprüsünden geçilmektedir. Türkiye, milli kimliðini, Türklük þuurunu ve milli birliðini hedef alan büyük bir suikastla karþý karþýyadýr. Milli varlýðýmýz ve dirliðimiz tehdit altýndadýr. Türkiye üzerinde haince hesaplarý ve emelleri olan bütün ihtiraslar ve bölücü hevesler bugün bir ihanet seferberliði içine girmiþtir. Bu yöndeki tahrikler meydaný boþ bulan bir cüretle devam etmektedir. Bu þartlar karþýsýnda Türkiye ye gönülden baðlý vatanseverlerin hareketsiz kalmalarý, Türklüðün þerefli tarihine ve Türk milletine karþý yapýlacak en büyük ihanet olacaktýr. Türkiye nin geleceðine kastetmek isteyen bu hýyanet ittifaklarýna ve ihanet odaklarýna hakkettikleri milli bir mukabelede bulunmak ve bütün bunlarýn baþ sorumlusu, hamisi ve teþvikçisi olan AKP zihniyetine gerekli dersi vermek zamaný artýk gelmiþtir. Türkiye de yaratýlan tepkisizlik ortamýndan cesaret alan bu ihanetin bedbaht yolcularýna dur demek, buna karþý milli þuurun rehberliðinde topyekün bir þahlanýþ baþlatmak, artýk kaçýnýlmaz milli bir görevdir. Bu milli seferberliðin, bu topyekün milli direniþin bayraktarlýðýný Milliyetçi Hareket yapacaktýr. Türkiye nin kaderine sahip çýkma mücadelesinin öncüsü, elbette Milliyetçi Hareket olacaktýr. Bu ihanet çemberi, bu büyük kuþatma mutlaka kýrýlacak, Aziz Türk Milleti mutlaka selamete çýkarýlacaktýr. Türk Ülkücüleri ve Milliyetçi camia buna hazýr ve kararlýdýr. Milliyetçi Hareket bu gönül seferberliðini baþlatmak için bütün kadrolarýyla Anadolu ya çýkmaktadýr. AKP nin temsil ettiði bu tehlikeli anlayýþla demokratik hesaplaþma günü gelmiþtir. Bu milli hesaplaþma her ilde, her ilçede ve beldede, Türkiye Sevdasý türküsünün söylendiði vatanýn her köþesinde aziz milletimizle omuz omuza yapýlacaktýr. Bütün teþkilatlarýmýzýn bu mücadelede, her zaman olduðu gibi, büyük bir vatanseverlik ve feragat anlayýþýyla ön safta yerini alacaklarýna inancým tamdýr. Bugünkü istiþare toplantýmýz, bu siyasi mücadele ve seferberlik için vatan sathýna yayýlmadan önce, siyasi cepheye çýkmadan önce yaptýðýmýz son hazýrlýk toplantýmýzdýr. Türkiye yi kuþatan ihanet ve ihtiras ittifakýnýn toplumsal bünyemizde bir kanser gibi yayýldýðý ve bunlara cesaret veren AKP iktidarýnýn devlet imkanlarýný bu yolda pervasýzca kullandýðý gerçeði karþýsýnda, Türk Milliyetçilerinin saflarýný sýklaþtýrmalarý ve ortak dava etrafýnda kenetlenmeleri tarihi bir görev ve sorumluluktur. Türkiye nin onurlu geleceði için, Yeni bir Dünya ve Yeni bir Türkiye için Büyük Buluþmayý gerçekleþtirmek artýk milli bir vecibe halini almýþtýr. Bu birleþmenin, bu Büyük Buluþmanýn siyasi adresi Milliyetçi Hareket Partisidir. Bugün Aziz Milletimizin yegane ümit kapýsý olan, iktidarýn yegane alternatifi ve en büyük adayý olan Milliyetçi Hareketin giderek artan katýlýmlarla güçlenecek gönül kervaný, Büyük Türk Milleti nin bu güvenini ve ümidini boþa çýkarmayacaktýr. AKP iktidarý, vurgun ve talaný devlet politikasý, siyasi takiyeyi ve riyakarlýðý da siyasi mezhep haline getirmiþ, inançsýz ve samimiyetsiz bir kadrodan oluþan bir menfaat ( 4 ) Ülkü Ocaklarý

5 ortaklýðýdýr. AKP nin Türkiye nin gündemine bizzat getirdiði zina konusunda yaþanan son geliþmeler, AKP nin inançsýzlýðýný bir kere daha göstermiþ ve her yönüyle bir ibret vesilesi olmuþtur. 11 Eylül günü yaptýðýmýz basýn toplantýsýnda AKP nin bu konuda sergilediði ilkesiz ve ikiyüzlü tutum hakkýnda þunlarý belirttiðimiz hatýrlanacaktýr: Bugüne kadar, ne yapalým AB için gerekli þart diyerek Türkiye de bölücülüðü ve ihaneti bile serbest býrakan kanunlar çýkaran AKP, þimdi bu konuda AB ne karþý göstermelik bir cesaret nümayiþi yapmaktadýr. Ancak bunu yaparken bir manevra alaný, bir ricat imkanýný da elde bulundurmak kurnazlýðýný göstermektedir. Aslýnda burada bir oyun oynanmaktadýr. Türk milleti bütün bu olanlarý ibretle izlemekte ve bunun nasýl sonuçlanacaðýný merak etmektedir. Bu trajedinin son perdesinin nasýl kapanacaðý, Baþbakan Erdoðan ýn seçim meydanlarýnda namusumuzdur dediði baþörtüsü ile koruyuculuðuna talip olduðu insan onurunun akýbetinin ne olacaðý Meclis açýlýnca görülecektir. AKP, bizzat Baþbakan ýn açýkladýðý tutumundan dönerse, buna aslýnda kimse þaþýrmamalýdýr. Çünkü AKP nin zihniyetinin AB ile iliþkilerde kutsal saydýðý herhangi bir milli, manevi ve ahlaki deðer kalmýþ mýdýr? samimiyetsizlik AKP nin þiârýdýr. AKP bizi yanýltmamýþ, bu tespit ve teþhislerimizi doðrulayan bir riyakarlýk ortaya koymuþtur. Bizzat Baþbakan ýn ailenin kutsallýðý nýn, kadýnýn haysiyeti nin ve insan onuru nun korunmasý için toplumsal ahlak bakýmýndan þart olduðunu söylediði zina konusunda AKP yine geri adým atmýþ, hazýrladýðý yasa düzenlemesini son anda Meclis e getirmekten vazgeçmiþtir. AKP bu konuda da Türk Milletiyle oyun oynayarak adeta alay etmiþ, siyasi zina halinde suçüstü yakalanmýþtýr. Maskesi tamamen düþmüþtür. Hiç olmasa ahlak konularýnda tutarlý, kararlý ve samimi olmasýný bekleyen AKP lileri bile hayal kýrýklýðýna uðratmýþtýr. CHP nin þahsýnda suç ortaðý arayýþýna giren AKP nin Türk Milletine artýk söyleyeceði hiçbir þey kalmamýþtýr. Ancak AKP nin Türk Milletine hiç olmazsa bir ahlak borcu vardýr. Baþbakan Erdoðan ýn bu borcu eda etmeye davet ediyorum. Türk Milleti AKP nin AB nin dayatmalarýna boyun eðen bu teslimiyetçi tutumu karþýsýnda þunu merak etmektedir: AKP zihniyetinin AB ile iliþkilerde kutsal saydýðý herhangi bir milli, manevi ve ahlaki deðer kalmýþ mýdýr? Türkiye de namus kavramý ve ahlak temelinde baþlattýðýnýz bu tartýþma sonunda, hiçbir þey olmamýþ gibi, ricat etmenizin ahlaki bakýmdan temsil ettiði manayý Türk Milleti nasýl deðerlendirmelidir? Olaðanüstü toplantýya çaðýrdýðýnýz Türkiye Büyük Millet Meclisi nde son anda Türk Ceza Kanunu tasarýsýný komisyona geri çekmekle Meclis itibar mý kazanmýþtýr? Namus kavramý mý korunmuþtur? Bu suallerin cevabýný aslýnda her Türk vatandaþý kendi vicdanýnda verecektir. Anayasa yý bile tek baþýna deðiþtirecek büyük bir çoðunlukla iþbaþýnda olan AKP nin bu aczinin, bu inançsýzlýðýnýn ve içten pazarlýklý tutumunun hiçbir izahý yoktur. AKP nin gerçek hüviyeti iþte budur. Bu anlayýþta olan AKP yöneticilerinden ilkeli bir tutum beklemek, aslýnda aþýrý bir iyimserlik ve safiyet olacaktýr. AKP nin namusum dediði baþörtüsü konusunda, Kuran kurslarý ve Ýmam Hatipler konusunda ve YÖK konularýnda da ayný ilkesiz tavrý sergilediðini Türk Milleti yaþayarak öðrenmiþtir. AB nin böyle bir teslimiyet anlayýþýna sahip AKP yi her konuda kullanmak istemesi de aslýnda yadýrganmamalýdýr. Türkiye yi oyalamak ve her istediðini yaptýrmak için AB nin önümüzdeki dönem bir dizi þarta ve þantaja baðlanmýþ göstermelik bir süreç baþlatmasý halinde, AKP zihniyetinin Türkiye yi hangi karanlýk noktalara sürükleyeceðini görmemek ve bundan derin endiþe duymamak mümkün deðildir. Ancak, AKP geri dönüþü olmayan bir yok oluþ sürecine girmiþtir. Türkiye nin yönetimine ilerde talip olacaklarýn gereken ibret derslerini çýkaracaðý maddi ve manevi bir enkazý geride býrakarak yakýnda gidecektir. Bu iktidardan kurtulmak Türkiye için artýk bir onur meselesi haline gelmiþtir. Milliyetçi Hareket, Türkiye üzerinde hesabý olanlarla ittifak yapan AKP nin bu inançsýz ve ilkesiz kadrolarýndan kurtulmak ve hain emellere set çekmek için Türkiye de vatanseverlik þuurunu ayaða kaldýracaktýr. AKP ile demokratik platformlarda ve demokratik vasýtalarla görülecek olan milli hesaplaþma, aziz milletimizin geleceði için ve onlarla birlikte yapýlacaktýr. AKP kadrolarýndan mutlaka hesap sorulacak, Milliyetçi Hareket sonuna kadar bunun takipçisi olacaktýr. AKP iktidarýnýn yangýn yerine çevirdiði Türkiye nin etrafýndaki ateþ çemberi de giderek aðýrlaþmaktadýr. Irak ta yaþanan geliþmeler çok tehlikeli bir mecraya girmiþtir. AKP iktidarý, bütün bu olaylarý kayýtsýz ve ilgisiz bir Ülkü Ocaklarý ( 5 )

6 seyirci gibi uzaktan izlemektedir. Son dönemde Türkmenler in milli varlýðýna yönelik imha çabalarý hýz kazanmýþtýr. ABD nin þýmarttýðý Kuzey Irak taki Kürt gruplar Türkmenleri ezmek ve yok etmek için her yola ve yönteme baþvurmaktadýr. Telafer de yaþanan Türkmen katliamý, ABD nin de Türkmenleri hedef alan sindirme harekatýnýn bir parçasý olduðunu göstermiþtir. AKP iktidarý Türkmenler i feda etmiþ, ABD ve Kürt peþmergelere yaranmak için kaderlerine terk etmiþtir. Telaferde ki Türkmen katliamýna seyirci kalan AKP, Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri nin bile yasa dýþý olduðunu söylediði bu barbarlýk karþýsýnda Türk milletinin baþýný eðik býrakmýþtýr. Zina manevralarýyla meþgul olan Baþbakan Erdoðan ýn bu konuda bir þey söylediðini duyan olmamýþtýr. Dýþiþleri Bakaný Abdullah Gül ün de Telafer katliamýndan bir hafta sonra görüntüyü kurtarmak için ABD ne karþý yaptýðý inandýrýcý olmayan sözde çýkýþ da lafta kalmýþtýr. Dýþiþleri Bakaný nýn bu konudaki ifadeleri aslýnda hem bir itiraf, hem de bir aczin ifadesi olmuþtur. ABD ile Irak a yönelik iþbirliðinin etkileneceðini mahçup bir ifadeyle söyleyen Dýþiþleri Bakaný, bunun için gerekli somut adýmlarý atmak bir yana, bunlar neler olabileceðini dahi ifade edecek cesareti gösterememiþtir. Türk Hükümeti, Telafer yerle bir edildikten ve Türkmenler göçe zorlandýktan sonra çadýr kamplarýna çekilen Türkmen kardeþlerimize yiyecek ve giyecek yardýmý amacýyla birkaç kamyon göndermekle yetinmiþtir. Habur sýnýr kapýsýný geçici bir süre için bile kapatýlmamýþ, Telafer i bombalayan ABD iþgal güçlerinin lojistik desteði kesintisiz sürmüþtür. Bugün Telafer de Türkmen varlýðý silinmeye çalýþýlmakta olup, þehrin kontrolü silahlý peþmergelere emanet edilmiþtir. Türkmen kardeþlerimiz her baskýya maruz býrakýlarak bölgeyi terk etmeye zorlanmýþ ve göçmen durumuna düþürülmüþtür. Milli çýkar ve milli hassasiyet kavramlarýna yabancý olan AKP iktidarýnýn Irak politikasýnýn Türkmenler için acý sonucu maalesef bu olmuþtur. Siyasi çýkar hesaplarýyla ve ABD korkusuyla Türkmenleri katleden ve Türkiye nin toprak bütünlüðünü tahdit edecek arayýþlara giren Barzani ve Talabani gruplarýný kardeþlerimiz diye kucaklayan AKP yöneticileri, Türkmenleri yok olmaya terk etmiþtir. Bugün Türkiye nin Irak ta hiçbir siyasi ve askeri etkisi ve varlýðý bulunmamaktadýr. Bundan cesaret alan ve yüz bulan Irak lý aþiret liderleri Türkiye yi açýkça tehdit etmekte artýk bir beis görmemektedir. Kerkük için savaþýrýz diye meydan okuyan Barzani aþiretine hiçbir AKP yöneticisi, kime karþý savaþacaðýný sormak ve bu savaþýn sonunun onlar için hüsran olacaðýný hatýrlatmak cesaretini ve basiretini göstermemiþtir. Bu atalet politikasýyla Kürtler in Irak ta baðýmsýz devlet olma sürecinin önünü açan AKP iktidarý Türkiye nin Irak politikasýný Kürt ipoteðinin altýna sokmuþtur. AKP nin bu gaflet yolculuðu terörist PKK yý da cesaretlendirmiþ, bu kanlý örgütün Irak taki ele baþlarý basýn mensuplarýna alanen mülakat verecek hale gelmiþlerdir. Kandil daðýndaki inlerinden çýkan bu caniler, þimdi AKP nin büyük dostu Barzani ve Talabani nin himayesinde Kuzey Irak taki þehirlerde yuvalanmaya baþlamýþlardýr. Bu teröristler þimdi siyasi aktör olarak varlýklarýný sürdürme arayýþlarýna girmiþlerdir. Telafer de Türkmenler i imha için bomba yaðdýran ABD iþgal güçleri, Kuzey Irak ta at koþturan bu teröristlere karþý en ufak bir harekette bulunmamýþtýr. Telafer de sivil halka katliam yapan ABD askerleri, hemen birkaç kilometre ötede yuvalanan PKK lý teröristlere karþý kýlýný dahi kýpýrdatmamýþtýr. Daha da vahimi, terör örgütü elebaþlarý ABD yetkilileriyle görüþmekte olduklarýný bir iftihar vesilesi ve güç gösterisi olarak basýna açýklamýþlardýr. Bu açýk itiraf karþýsýnda AKP yetkilileri ise böyle bir þey olduðunu sanmadýklarýný söylemek gibi gayri ciddi bir tutum içine girmiþlerdir. Irak ý büyük bir askeri güçle bir yangýn yerine çeviren ABD nin, terörle mücadele ve Kuzey Irak taki PKK varlýðýna son verme konusunda Türkiye!ye verdikleri sözleri bugüne kadar niye yerine getirmediklerini hiç düþünememiþ, bunu sorgulamak gibi haysiyetli bir tutum sergileyememiþtir. Sonuç olarak, ABD ile iþbirliðinin etkilenebileceði gibi anlamsýz açýklamalar havada kalmýþ, Türkmen katliamý ve PKK teröristlerini himaye etmek bile Habur sýnýr kapýsýnýn kapatýlmasýna yetmemiþtir. AKP iktidarý, ABD kuvvetlerinin askeri lojistiðini saðlayan itaatkar iþbirlikçi ve taþeron rolünü sadakatle sürdürmeyi tercih etmiþtir. Kuzey Irak ta oynanan oyunun son perdesi kapanmak üzeredir. Tarihi Türkmen þehri Kerkük ün Kürtleþmesi yolunda büyük mesafe alýnmýþtýr. Türkmenler silinmiþ, Kürt gruplar arazi talaný ve nüfus yapýsýný kökten deðiþtirmek emellerinde hedefe çok yaklaþmýþlardýr. Kerkük te sona gelinen senaryonun bir provasý da Telafer de yapýlmýþtýr. Bütün bu süreç içinde Türkiye nin milli haysiyetiyle sürekli oynanmýþ ve sonunda Türkiye Irak tan tamamen dýþlanmýþtýr. AKP ise bütün bunlara sessiz ve ilgisiz kalmýþtýr. Türkiye her cephede böyle bir kaos ve kriz ortamýna sürüklenmiþken, milli onurunu koruyamayacak kadar zavallý bir duruma düþürülmüþken, AKP yöneticileri hâlâ yandaþlarýnýn Türkiye sizinle gurur duyuyor sloganlarýndan teselli aramakta ve iktidar koltuðuna yapýþmak için her yolu denemektedir. Türkiye nin nereye götürülmek istenildiðini bu tabloya bakarak kestirmek hiç de güç deðildir. ( 6 ) Ülkü Ocaklarý

7 Bu tehlikeli gidiþe seyirci kalan, demokratik yollarla bunu önlemek için üzerine düþen görevi yapmayan herkes, doðacak sonuçlarýn kendi payýna düþecek sorumluluðunu üstlenecektir. Milli deðerlere baðlýlýðý, milli birlik ve beraberliðin savunuculuðunu yapmayý çaðdýþý bir düþünce olarak gören, bu deðer ve kavramlarýn tahrip olmasýna karþý ses çýkarmamayý ise çaðdaþlýk ve demokrat olmanýn bir ölçüsü sayan, sözde demokrasi havarileri bu vebalden kurtulamayacaktýr. Bu çevrelerin AKP nin dümen suyuna girerek kendi menfaat gemilerini bulanýk sularda bir süre daha yüzdürmeleri belki mümkün olabilecektir. Ancak, ayný geminin yolcusu olduklarýný unutan bu çýkar çevreleri, muhalefete sansür uygulayan basýn ve AKP nin her istediðine bir robot gibi el kaldýran milletvekilleri, devlet gemisi maazallah batarsa, kendilerini kurtaramayacaklarýný hiç unutmamalýdýrlar. Herkes, her kurum ve kuruluþ sonunda ne ektiyse onu biçecektir. Ancak, gözü kararmýþ bu iktidarýn Türkiye yi sürükleyeceði buhranlardan en fazla zarar gören sonuçta yine Türk milleti olacaktýr. Bugün Türk ekonomisi çökme noktasýna gelmiþtir. Ekonomik kriz alarmý veren yüksek bürokratlar AKP li Bakanlar tarafýndan azarlanarak susturulmaktadýr. AKP döneminde tarihinin en aðýr borç bataðýna saplanan Türkiye de iþsizlik ve yoksulluk artýk tahammül edilemeyecek bir sýnýra dayanmýþtýr. Kaynaðý belli olmayan geçici sýcak para giriþiyle ayakta tutulmaya çalýþýlan ekonomik yapý, korkarýz ki yakýnda infilak edecektir. Bu tablo ortadayken, AKP iktidarý sathi bir istikrar görüntüsünü ayakta tutmaya çalýþmak dýþýnda hiçbirþey yapmamaktadýr. Bu alanda da ciddi ve köklü bir tedbir alma iradesinden yoksundur. Orman arazilerini iþgal eden Bakanlarýn, ihale takipçiliðini düzenli meslek haline getiren tüccar danýþmanlarýn elinde, Türkiye ekonomik bir felakete hýzla yol almaktadýr. Türk milletine sýrtýný dönen, iþçi, memur, çiftçi ve köylüyü bu kaçýnýlmaz sona mahkum eden AKP iktidarý, devlet kaynaklarýný talan etme telaþýna düþmüþtür. Ekonomik ve sosyal sýkýntýlar içinde kývranan Türk milleti, hayali bir cennet vaadi peþinde bir hayal yolculuðuna çýkarýlmýþtýr. Türkiye ye verebileceði hiçbirþeyi olmayan AKP, son ümidini bütün sýkýntýlarýn ve dertlerin reçetesi olarak göstermeye çalýþtýðý Avrupa Birliði ne baðlamýþtýr. AKP iktidarýnýn elinde Türk Milletini oyalayabileceði yegane vasýta olarak Avrupa Birliði kalmýþtýr. Ancak, burada da yolun sonuna gelinmektedir. Bu hayal yolculuðunda kader randevusuna kýsa bir zaman kalmýþtýr. AKP nin ve Baþbakan Erdoðan ýn son günlerde AB ne karþý kabadayýlýk taslamasý hiç kimseyi yanýltmamalýdýr. AB ni siyasi amaçlarý için her konuda kullanan ve siyasi iktidarýný ayakta tutabilmek için her vesileyle istismar eden AKP nin, þimdi zina konusundaki tavþana koþ, tazýya tut kurnazlýðý açýða çýkýnca AB ne karþý sesini yükseltmesi de aslýnda siyasi bir manevradýr. Kimse AB üzerinden siyaset yaparak hükümeti sýkýþtýrmasýn þeklinde beyanlarda bulunan ve AB içiþlerimize karýþamaz diye sahte gövde gösterisi yapan Baþbakan Erdoðan a þunlarý sormak isteriz: Türk Milletini aldatmak ve AKP nin yalan saltanatýný sürdürmek için AB ni bugüne kadar kullanan siz deðil miydiniz? AKP nin teslimiyetçi tutumu nedeniyle AB bugüne kadar sürekli Türkiye nin içiþlerine karýþýrken aklýnýz nerdeydi? Yakýn geçmiþte devlete meydan okuyan bölücü hevesler ihanet provalarý yaparken, AB nin talebi diyerek bunlarý teþvik eden siz deðil miydiniz? Türk adaletine hakaret eden AB nin baskýsýyla bu ihanet ortaklarýný mahkemelere baský yaparak salýveren sizin iktidarýnýz deðil miydi? Türkiye nin milli birliðinin ve kardeþliðinin temeline dinamit koymak sonucunu vereceði bilinen AB dayatmalarý karþýsýnda boyun eðerek teslim olan ve sonra da bunlar aslýnda Ankara Kriterleridir diye bunu savunmaya çalýþan siz deðil miydiniz? Þimdi hangi yüzle, eserinden þikayetçi müellif gibi AB nin Türkiye nin içiþlerine müdahalesinden yakýnabiliyorsunuz? Kim, kimden þikayet ediyor? AKP hükümeti bu sorularýn cevabýný dürüstçe verebilecek medeni cesarete sahip deðildir. AKP iktidarýnýn Türk milletine yaþattýðý bu karanlýk dönem yakýnda sona erecektir. Milliyetçi Hareket Türkiye nin yarýnlarýna sahip çýkmak ve onurlu geleceðini hazýrlamak azim ve kararlýðýyla yola çýkmýþtýr. AKP için oyun bitmiþtir. Türk milliyetçileri, Türk milletinin ebedi vataný olarak kalacak olan Türkiye nin, bu badireyi selametle aþmasýný saðlayacak güçtedir. Bu uðurda her þeye katlanmaya hazýr olan Türk milliyetçilerinin çelik iradesi, Türkiye nin düþmanlarýný hüsrana uðratacaktýr. Büyük ve güçlü Türkiye ülküsü mutlaka gerçekleþecektir. Milliyetçi Hareket, Büyük Türk milletinin bekasý ve ebedi saadeti için, Yeni bir Dünya ve Yeni Bir Türkiye için Büyük Buluþmayý mutlaka gerçekleþtirecek ve büyük davalarýn gerektirdiði vekar, azim ve sabýrla Türkiye nin parlak geleceðini hazýrlamak þerefine ve mutluluðuna ulaþacaktýr. Yegane güç kaynaðýmýz olan Büyük Türk Milletine hizmet yolunda Yüce Allah ýn bizlerin yardýmcýsý olmasýný niyaz ediyor, hepinize baþarýlar diliyorum. Dr. Devlet BAHÇELÝ MHP Genel Baþkaný Ülkü Ocaklarý ( 7 )

8 Genel Baþkan dan Aliþan Satýlmýþ Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Genel Baþkaný AKIL GÝDERSE FÝTNE GELÝR Ahmak olan insanlara yön veren, saplantýlarý ve önyargýlarýdýr. Bunlarý yýkýp, parçalamak ise Einstein'ýn dediði gibi atomu parçalamaktan daha zordur. Ahmak olan bir insanýn ruh saðlýðý da tartýþýlmalýdýr. Çünkü; insaný iyiye, doðruya, hakka yönelten aklýnýn yaný sýra, ruh saðlýðý da yerinde olmalýdýr. Akýl ve ruh saðlýðý, senkronize bir þekilde birbirini tamamlayan unsurlardýr. Arapça a-ka-le fiilinden gelip, hakikati bilmek, onu anlamak manasýnda olan ve Allah (cc) tarafýndan insana bahþedilmiþ bulunan akýl, sahip olduðu muhakeme yeteneði sayesinde iyi ile kötüyü, faydalý ile zararlýyý, hayýr ile þerri ve zýddý ile müsemma olan bütün kavramlarý ayýrt edip, olumlu olaný seçmemizi saðlar. Ayný zamanda bilimin de kaynaðý olan akýl, Allah (cc) tarafýndan insana verilen en üstün vasýftýr ki; bu vasýf, insaný diðer yaratýklardan ayýran en önemli özelliktir. Bu sebepten dolayý, Müslümanlýðýn ilk þartý, akýllý olmaktýr. Yüce dinimize göre aklý olmayanýn vebali ve sorumluluðu yoktur. Akýl kelimesinin, Kur'an'ý Kerim'de de tam 49 yerde zikredilmesi, Ýslam dininin akýla verdiði önemin bir göstergesidir. Yalnýz insanlar sýk sýk akýl ile zekayý birbiriyle karýþtýrmýþ, birini diðerinin yerine kullanmakta bir beis görmemiþlerdir. Halbuki zeka, biyolojik olarak açýklanabilir ve beynin sahip olduðu zihinsel kapasiteyi ifade eder. Bunun için, beyni olan her yaratýðýn az veya çok, ileri veya geri bir zekasý vardýr. Akýl ise biyolojik olarak tarif edilemez. Yukarda da belirttiðim gibi, Allah (cc) tarafýndan sadece insana bahþedilmiþ bir niteliktir. Ve bu nitelik, insanýn hak yolu bulmasýný saðlar. Akýllý bir insan, yapacaðý her iþin sonunu hesap ederek ona göre hareket eder. Fakat zeki olan bir insan veya yaratýk, o anki yapacaðý iþin hayrýný veya þerrini, iyiliðini veya kötülüðünü, faydasýný veya zararýný düþünmez; o iþ nasýl kotarýlacaksa, onun gereðini en iyi þekilde yapar. ( 8 ) Ülkü Ocaklarý

9 Mesela bütün hayatý boyunca yakalanmadan, hýrsýzlýk yaparak lüks ve sefahat içinde yaþamýþ bir kiþi, bunu becerdiði için zeki olarak nitelendirilebilir fakat akýllý olarak nitelendirilemez. Çünkü o, zekasýný kullanmýþ ve kýsa vadede çýkarýna uygun bir þekilde çözümler bulmuþtur. Ancak bu yaptýðý hýrsýzlýk yüzünden cehenneme gideceðini düþünmediði için akýlsýzdýr. Eðer akýllý olsa, zekasýný aklýnýn emrine verir, helal ve meþru yollardan da çalýþýp, kazanarak zengin olabilirdi. Çünkü akýl, insanýn uzun vadeli deðerlendirmeler yapmasýný saðlayan bir melekedir. Ýnsan zekasýný aklýnýn emrine vermezse, zekasý kendisinin felaketi olur. Aslolan akýldýr. Ýþte bu nedenle Hz. Adem Aleyhisselam, insanlarý selamete ulaþtýracak olan aklý, imandan önce istemiþtir. Allah'ýn verdiði aklý kullanmayana ya da kullanamayana ise ahmak derler. Ahmak olana ne kadar uðraþýrsanýz uðraþýn, ne yaparsanýz yapýn, onu hakka ve hakikate iletemezsiniz. Nitekim Hz. Ýsa (A.S.); "Körleri iyileþtirmek, ölüleri diriltmek bana zor gelmedi. Fakat ahmak olana doðru sözü anlatamadým." Derken, bu gerçeði iþaret ediyordu. Ahmak olan insanlara yön veren, saplantýlarý ve önyargýlarýdýr. Bunlarý yýkýp, parçalamak ise Einstein'ýn dediði gibi atomu parçalamaktan daha zordur. Ahmak olan bir insanýn ruh saðlýðý da tartýþýlmalýdýr. Çünkü; insaný iyiye, doðruya, hakka yönelten aklýnýn yaný sýra, ruh saðlýðý da yerinde olmalýdýr. Akýl ve ruh saðlýðý, senkronize bir þekilde birbirini tamamlayan unsurlardýr. Bünyesinde kin, haset, kýskançlýk, haset vb. illetleri taþýyan bir kiþinin, aklýndan ve ruh saðlýðýndan söz edilemez. Bu tip insanlar, doðru - dürüst hiçbir iþ yapmadýklarý / yapamadýklarý gibi, baþkasýnýn yaptýðý iþleri de beðenmez, devamlý surette her þeyi eleþtirirler. Bunlarda hakim olan zihniyet, 'istemezük' zihniyetidir. Yapýlan hiçbir iþe alternatif sunmalarý da (akli ve ruhi marazlarý sebebiyle) zaten mümkün deðildir. Herkese ve her þeye eksiklik ve bozukluk atfederek, kendi akýl ve ruh bozukluklarýný sergilerler. Ýster istemez insanýn karakterini de olumsuz olarak etkileyen 'istemezük' zihniyetinin arkasýnda, kendilerini ifade edememelerinden doðan yetersizlikleri vardýr. Bu yetersizliklerinin sonucunda geçimsiz olurlar ve "armut'un sapý var, üzümün çöpü var" diyerek her þeyde bir kusur, bir eksiklik ararlar. Mükemmeliyetçi gibi görünmek istemelerine raðmen aslýnda hasta ruhludurlar. Geçenlerde bir gazetede yayýmlanan bir makalede de bu konuya güzel bir þekilde deðinilmiþ, yazar; ' herkeste kusur arayanlarý, birkaç hafta Cebrail Aleyhisselam'la buluþtursanýz onda da kusur bulur ve "Ayaðýný nasýl kaydýrabilirim?" düþüncesiyle þer yollarý araþtýrýr' diyerek, bu insanlarýn kiþiliklerinin mükemmel bir tahlilini yapmýþ. Bunlara göre kimin ve neyin iyi ve doðru olduðu devamlý deðiþkenlik arzeder. Tutarlý olmadýklarýndan güvenilmezdirler. Dün iyi ve doðru dediðini bugün yerin dibine batýrýr, kötü ve yanlýþ dediðini de baþ tacý eder. Bunun için bu yapýdaki kiþilikleri kaale almamak gerekir. Aksi takdirde bu tür olumsuzluklar imaný da tehlikeye atar. Bilindiði üzre, imaný ve küfrü birbirine karýþtýrýrsanýz fitne ve nifak ortaya çýkar ki, artýk orada çöküþ kaçýnýlmaz olur. Tek çare, hiç vakit geçirmeden bu fitne ve nifak odaklarýna karþý müsamaha göstermeden gerekeni yapmaktýr. Bu ayný zamanda Allah(cc)'ýn da emridir. Ülkü Ocaklarý ( 9 )

10 HOÞ GELDÝN Mübarek Ramazan Tüm Ýslam Dünyasý'nýn her yýl büyük bir heyecanla beklediði, mübarek Ramazan Ayý'nýn içerisindeyiz. Bütün Müslümanlarýn, bereket, hayýr, huzur ve öncelikle de barýþ getirmesini gönülden temenni ettiðimiz bu mübarek ayýný kutlarýz. Her yýl dile getirdiðimiz hayýr temennilerimiz içerisinde yinelemekten en rahatsýzlýk duyduðumuz hiç kuþkusuz 'barýþ' temennimiz. Pek çok Müslüman bu Ramazan'a da çatýþma, zulüm ve sýkýntý içerisinde giriyor. Irak'taki, Filistin'deki, Çeçenistan'daki, Keþmir'deki, Doðu Türkistan'daki ve Endonezya'daki pek çok Müslüman Ramazan Ayý'ný yine çatýþma ve savaþlarla karþýlýyor. Çatýþmalarýn, fakirliðin, açlýðýn ve türlü hastalýklarýn pençesindeki bu masum insanlarýn en büyük istekleri ise, dinlerini rahatça yaþayabilecekleri, barýþýn ve istikrarýn saðlandýðý bir ortamda, huzur içinde hayatlarýný devam ettirmek? Arzu edilen barýþ ve huzur ortamýnýn oluþmasý için ise tüm Müslümanlarýn öncelikle Kuran ahlakýný yüce Allah'ýn emrettiði titizlikle yaþamalarý gerekmektedir. Çünkü ancak bu ahlak yaþandýðýnda, Kuran ahlakýnýn güzelliklerini anlatmak için ciddi bir çaba sarf etmek, iyilik konusunda dayanýþma içinde olmak, ihtiyaç içinde olan Müslüman kardeþlerine ellerinden gelen her türlü yardýmý yapmak mümkün olacaktýr. Ýslam Dünyasý içerisinde Ramazan Ayý, yardýmlaþmanýn ve dayanýþmanýn daha da ön plana çýktýðý, çok önemli bir dönemdir. Burada önemli olan, hiç kimsenin "benim yardýmýmdan ne olur" diye düþünmeden, samimi bir kalple gayret göstermesidir. Asla unutulmamasý gerekir ki, bu gayretleri baþarýlý kýlacak ve iman edenlerin dualarýna icabet edecek olan Alemlerin Rabbi olan Allah'týr. Hayýrlara Vesile Bir Ay: Ramazan Yüce Allah'ýn kullarýna bir lütfu olan Ramazan Ayý, tüm insanlýða bir rehber olarak gönderilen Kuran'ýn indirildiði ve içinde "...bin aydan daha hayýrlý" (Kadir Suresi, 3) olduðu bildirilen Kadir Gecesi'nin bulunduðu bir bereket ayýdýr. Bu ay boyunca, dünya üzerindeki tüm Müslümanlar oruç ibadetlerini yerine getirir, verdikleri nimetler için Rabbimize þükreder ve hatalarýndan dolayý tevbe ederler. Allah, Bakara Suresi'nde, Ramazan Ayý ile ilgili þu þekilde buyurmaktadýr: "Ramazan Ayý? Ýnsanlar için hidayet olan ve doðru yolu ve (hak ile batýlý birbirinden) ayýran apaçýk belgeleri (kapsayan) Kuran onda indirilmiþtir. Öyleyse sizden kim bu aya þahid olursa artýk onu tutsun. Kim hasta ya da yolculukta olursa, tutmadýðý günler sayýsýnca diðer günlerde (tutsun). Allah, size kolaylýk diler, zorluk dilemez. (Bu kolaylýk) sayýyý tamamlamanýz ve sizi doðru yola (hidayete) ulaþtýrmasýna karþýlýk Allah'ý büyük tanýmanýz içindir. Umulur ki þükredersiniz." (Bakara Suresi, 185) Ramazan Ayý ve Oruç Yüce Allah'ýn vermiþ olduðu sayýsýz nimete karþýlýk bir þükür vesilesi olan oruç ibadetinin Allah'ýn razý olacaðý þekilde yerine getirilmesi, güçlü bir imanýn, ihlasýn, samimiyetin ve Allah korkusunun göstergesidir. Çünkü oruç, Allah ile kul arasýndaki bir ibadettir. Ýnsanýn bu farzý yerine getirirken ne niyette olduðunu, samimiyetini, ihlasýný, haram ve helalleri uygulamada gösterdiði titizliðini ancak gizlinin de gizlisini bilen Allah bilmektedir. Bir kiþinin, çevresindekilere gösteriþ amaçlý ya da samimi bir niyetle orucunu tutup tutmadýðýný hiç kimsenin bilmesi mümkün deðildir. Oruç tutan kiþinin bu ibadetinin karþýlýðý ancak Allah katýndadýr. Peygamber Efendimiz de (sav) iman edenleri bir hadisinde þu þekilde müjdelemiþtir: "Bu ayý oruç tutarak, ibadet ederek ve hayýr için harcamada bulunarak geçirenlere ne mutlu!" Allah, orucun farz olduðunu Bakara Suresi'nde þu þekilde bildirir: "Ey ( 10 ) Ülkü Ocaklarý

SAYI: 16 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ AÐUSTOS-EYLÜL 2004

SAYI: 16 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ AÐUSTOS-EYLÜL 2004 37 SAYI: 16 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ AÐUSTOS-EYLÜL 2004 30 36 10 20 Ýçindekiler Sunuþ 10 11 12 14 17 18 20 22 24 27 28 30 32 35 36 37 2 Sunuþ 3 Baþbuðdan 4 Liderden 8 Genel Baþkan dan

Detaylı

SAYI: 15 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ HAZÝRAN-TEMMUZ 2004

SAYI: 15 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ HAZÝRAN-TEMMUZ 2004 SAYI: 15 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ HAZÝRAN-TEMMUZ 2004 Ýçindekiler Sunuþ 11 14 18 23 24 26 27 29 31 33 2 Sunuþ 3 Baþbuðdan 4 Liderden 8 Ülkü Ocaklarý Genel Baþkaný Aliþan Satýlmýþ la Söyleþi.

Detaylı

OKU "Yaratan Rabbinin adýyla oku... Kalem'le öðreten Rabbin, sonsuz kerem sahibidir O, insana bilmediðini öðretti." (Alâk, 96: 1-5) ARADIÐIMI BULDUM

OKU Yaratan Rabbinin adýyla oku... Kalem'le öðreten Rabbin, sonsuz kerem sahibidir O, insana bilmediðini öðretti. (Alâk, 96: 1-5) ARADIÐIMI BULDUM OKU "Yaratan Rabbinin adýyla oku... Kalem'le öðreten Rabbin, sonsuz kerem sahibidir O, insana bilmediðini öðretti." (Alâk, 96: 1-5) ARADIÐIMI BULDUM ÖÐREN VE ÖÐRET SEV SEVÝNDÝRMEYE ÇALIÞ GÖR GÖSTERMEYE

Detaylı

Acýlar Ýçinde Baþarýyý Yakalayanlar

Acýlar Ýçinde Baþarýyý Yakalayanlar Acýlar Ýçinde Baþarýyý Yakalayanlar AKÝS KÝTAP AKÝS KÝTAP Tüm yayýn haklarý yayýnevine aittir. Kaynak gösterilerek tanýtým ve iktibas yapýlabilir. Çoðaltýlamaz, basýlmaz, senaryolaþtýrýlamaz ve faklý biçimlerde

Detaylı

ÇANAKKALE CEPHESÝNDE ÞEHÝT OLAN KOCAELÝLÝLER

ÇANAKKALE CEPHESÝNDE ÞEHÝT OLAN KOCAELÝLÝLER Mart 2009 Yýl: 4 Sayý: 46 ÞEHÝTLER ÖLMEZ AKÝF Ý YENÝDEN ANLAMAK ÇANAKKALE CEPHESÝNDE ÞEHÝT OLAN KOCAELÝLÝLER MODERN ÇAÐDA KADININ YERÝ baþyazý Deðerli Okuyucularýmýz! Dergimizin 46 ncý sayýsýnda sizlere

Detaylı

Alapala devler arasýnda

Alapala devler arasýnda Demirel vefat etti 9. Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel, tedavi gördüðü Ankara'da hayatýný kaybetti.13 Mayýs'ta hastaneye kaldýrýlan Süleyman Demirel'in durumunun bu geceyarýsýndan sonra aðýrlaþtýðý ve önceki

Detaylı

Kardeþe dua, katile lanet

Kardeþe dua, katile lanet Baðcý dan Rektör Alkan a tam destek Köstek deðil, destek olacaðýz AK Parti Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, ziyaret ettiði Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn çalýþmalarýndan duyduðu

Detaylı

MART 2015 Sayý: 555 Fiyat: 7 TL DÜNYANIN TEK KURTULUÞ ÇARESÝ: SEVGÝ SEVGÝNÝN GÖRÜNEN YÜZÜ: MERHAMET GELECEÐÝN ENERJÝSÝ

MART 2015 Sayý: 555 Fiyat: 7 TL DÜNYANIN TEK KURTULUÞ ÇARESÝ: SEVGÝ SEVGÝNÝN GÖRÜNEN YÜZÜ: MERHAMET GELECEÐÝN ENERJÝSÝ MART 2015 Sayý: 555 Fiyat: 7 TL DÜNYANIN TEK KURTULUÞ ÇARESÝ: SEVGÝ SEVGÝNÝN GÖRÜNEN YÜZÜ: MERHAMET GELECEÐÝN ENERJÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 47 Sayý: 555 Mart 2015 Onur Baþkaný:

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

VAH BAÞKAN VAH. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý

VAH BAÞKAN VAH. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý YIL:3 SAYI:715 35 YKR 19 AÐUSTOS 2008 SALI BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441

Detaylı

JALE GÝZER GÜRSOY ile sohbet. Rehber Varlýklarýmýz Var mýdýr? Bir Ömür Böyle Geçti. Prof. Dr. Süleyman Ateþ in Anýlarý

JALE GÝZER GÜRSOY ile sohbet. Rehber Varlýklarýmýz Var mýdýr? Bir Ömür Böyle Geçti. Prof. Dr. Süleyman Ateþ in Anýlarý ARALIK 2007 Sayý: 468 Fiyat: 3.5 YTL Bir Ömür Böyle Geçti Prof. Dr. Süleyman Ateþ in Anýlarý Rehber Varlýklarýmýz Var mýdýr? JALE GÝZER GÜRSOY ile sohbet ÝÇÝNDEKÝLER Hayaller Gerçektir... 2 Dr. Refet Kayserilioðlu

Detaylı

NÝSAN 2009 Sayý: 484 Fiyat: 3.5 YTL. Allah Senden Razý, Sen Allah tan. Aydýnlanma Yolunda Ýnsan. 2 K Kitap ve Kadýn

NÝSAN 2009 Sayý: 484 Fiyat: 3.5 YTL. Allah Senden Razý, Sen Allah tan. Aydýnlanma Yolunda Ýnsan. 2 K Kitap ve Kadýn NÝSAN 2009 Sayý: 484 Fiyat: 3.5 YTL Allah Senden Razý, Sen Allah tan Aydýnlanma Yolunda Ýnsan 2 K Kitap ve Kadýn ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 41 Sayý:484 Nisan 2009 Onur Baþkaný: Dr.

Detaylı

Aylýk Ücretsiz Gazete / Kostenlose Monatliche Zeitung. Sayý/Nr.: 23. Yýl/Jahre: 4. Aralýk/Dezember 2007. Zi`lkade-Zi`lhicce 1428

Aylýk Ücretsiz Gazete / Kostenlose Monatliche Zeitung. Sayý/Nr.: 23. Yýl/Jahre: 4. Aralýk/Dezember 2007. Zi`lkade-Zi`lhicce 1428 IGMG den Yogyakarta ya Saðlýk Merkezi Sayfa: 34`te Usta Yönetmen Mesut UÇAKAN ile Yeni Filmi ANKA KUÞU/ Bana Sýrrýný Aç Üzerine Söyleþi Sayfa: 23`te Gerçekler Hayat ýn Ýçinde Gizlidir hayat Aylýk Ücretsiz

Detaylı

Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Adýna Sahibi: Muhsin DEMÝRCÝ Genel Yayýn Yönetmeni: Hasan AKAR Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: M.

Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Adýna Sahibi: Muhsin DEMÝRCÝ Genel Yayýn Yönetmeni: Hasan AKAR Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: M. Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Eðitim, Kültür, Sanat, Edebiyat Dergisi ISSN: 1307-3966 Yýl: 3 Sayý: 12 Nisan-Eylül 2008-3 Aylýk Dergi Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Adýna Sahibi: Muhsin DEMÝRCÝ Genel

Detaylı

Hastalar teknolojik çözümü sevdi

Hastalar teknolojik çözümü sevdi Yaban hayatý kayýt altýnda Çorum'da yaban hayvanlarýnýn envanterinin çýkarýlmasý için baþlatýlan çalýþma kapsamýnda ormanlýk alanlara yerleþtirilen fotokapanlar sayesinde geyik, karaca, ceylan, tilki,

Detaylı

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný EPDK, Tetaþ ýn elektriðe yüzde 21.08 lik zam önerisini kabul etti. Bu rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný Yýldýz da, elektriðe gelecek zam oranýnýn yüzde 10'lar

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Eylül 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3545 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KIBRIS KAZANI

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Eylül 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3545 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KIBRIS KAZANI Doðalgaz ve petrol gelirinden payýmýz ayrýlsýn ve bütünlüklü çözümden sonra bize teslim edilsin! Biz de Maraþ'ý bütünlüklü çözümden sonraya býraktýðýmýza göre, adil deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi.

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin

Detaylı

Cumhuriyet'in 91. Yýl gururu

Cumhuriyet'in 91. Yýl gururu Prof. Dr. Kenan Mortan Osman Arolat Dr. Rüþtü Bozkurt Karadeniz Kurultayý nda Çorum sanayisi konuþulacak Karadeniz Özelliklerini Koruma Derneði (KÖK) tarafýndan daha önce 5 kez düzenlenen Karadeniz Kalkýnma

Detaylı

SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000. Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU

SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000. Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000 Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 35 Aralýk 2003 Sayý: 420 SEVGÝ YAYINLARI TÝC. LTD.

Detaylı

kardelenseckisi@gmail.com

kardelenseckisi@gmail.com Kiþi, birinin dostluðunu kazanabilmek için, onun sevdiði ve beðendiði vasýflarý kendinde benimsemelidir. Siz isteyin yayýnlasýn. 2005 10 11 12 2006 Siz gönderin yayýnlasýn. kardelenseckisi@gmail.com 2005

Detaylı

Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir

Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir OCAK 2009 Sayý: 481 Fiyat: 3.5 YTL Eski Günýþýðýnýn Son Saatleri Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir 144.000 GÖNÜLERÝ Hayvanlarla Konuþmak ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 41 Sayý:481 Ocak 2009

Detaylı

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bayram tedbirleri tamam Tahtasýz, Ramazan Doðu Bayramý süresince Türkistan'da vatandaþlarýn Uygur huzurlu ve Türkleri ne güvenli bir yapýlan

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.868 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Türkiye þehitlerine aðlýyor BAÐRIMIZ YANDI 13 þehit askerimiz Diyarbakýr

Detaylı

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL Prof.Dr.Haydar BAÞ Kapak-Tasarým : Hasan YAR Ýç dizayn : Selim AYANOÐLU Baský no : 2. Baský, Þubat 2007 Matbaa : Ayyýldýz Matbaacýlýk ISBN 975-7081-16-7 Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. MHP, Osmancýk'ýn taleplerini dinledi asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

SAYI: 260 30 Eylül 2006 1.50 YTL. AFGANÝSTAN, IRAK, LÜBNAN ve FÝLÝSTÝN E ÖZGÜRLÜK

SAYI: 260 30 Eylül 2006 1.50 YTL. AFGANÝSTAN, IRAK, LÜBNAN ve FÝLÝSTÝN E ÖZGÜRLÜK Süpergüç yeniliyor sayfa: 6-7 ANTÝKAPÝTALÝST sosyalist iþçi nin ekidir Yeni bir dünyanýn ayak sesleri Küresel ýsýnma Dünyanýn solundaki kýta sosyalist iþçi ile birlikte isteyin sosyalist isci www.sosyalistisci.org

Detaylı

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým AK Parti'den Çorum Milletvekili aday adayý olan TEÜÞ eski Genel Müdürü Nurettin Kulalý, Milletvekilliðini amaç deðil, memleketine hizmet etmek için araç olarak gördüðünü

Detaylı