Küreselleþme ve Milliyetçilik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Küreselleþme ve Milliyetçilik"

Transkript

1 10 Hoþ Geldin Þehr-i Ramazan SAYI: 17 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ EKÝM 2004 Küreselleþme ve Milliyetçilik 16 Seddül Bahir den 21. Yüzyýla Bakýþ 28

2 Ýçindekiler Sunuþ Sunuþ 3 Baþbuðdan 4 Liderden 8 Genel Baþkan dan Hoþ Geldin Mübarek Ramazan Aþk varsa Ýman var, O halde can var Gülhan HALÝLOÐLU Küreselleþme ve Milliyetçilik Dr. Taner TATAR Türkiye (AKP) Ýslâm Dünyasýna Karþý Ýleri Karakol mu Oluyor? Yrd.Doç.Dr. Hasan OKTAY Irak ýn Bölünmesi ve Siyonistlerin Ortadoðu Planý Ahmet DEMÝR Çaðdaþ Sevr ve Kamuoyunu Yanýltmaya Çalýþanlar Mehmet ÇELEBÝOÐLU Ýdeoloji ve Ýki Yüzlü Ýnsan Tipinin Yükseliþi Seddül Bahir den 21. Yüzyýla Bakýþ Recep KÖK Hakan SARILAR Sosyal Bilgiler Öðretiminde Türk Tarihi Konularýný Yanlýþ Öðretiyoruz. Arþ.Gör. Erkan YEÞÝLTAÞ Türk Din Anlayýþý: Mâtüridîlik - II Potansiyel Bir Güvenlik Sorunu: KÜRESEL ISINMA Ülkü Ocaklarý ndan Kýsa Kýsa... Hanifi ÖZCAN E.Tuðg. Nejat ESLEN Ortadoðu'da, özellikle Irak'ta ABD'nin, Filistin'de Ýsrail'in Müslümanlara yönelik saldýrýlarý, mübarek üç aylarda da var gücüyle devam ediyor Bunun yaný sýra Telafer'deki Türkmen katliamý, iþbirlikçi medya tarafýndan unutturulmaya çalýþýlýyor. Ve maalesef büyük ölçüde unutturmayý baþardýklarý bu katliam, Ülkü Ocaklarý tarafýndan Ýstanbul'da ve Ankara'daki ABD büyükelçiliði önünde protesto edildi Diðer bir protesto da Ýstanbul'da, Fener Rum Patrikhanesi önünde gerçekleþti. Ýhaneti sabit görülen Patrik Gregorius'un, II.Mahmut'un emri ile Benderli Ali Paþa tarafýndan Patrikhanenin 'Orta Kapý' tabir edilen giriþ kapýsý önüne astýrýlmasýný hazmedemeyen Rum Patrikhanesi, bu kapýyý, 'ayný yerde, ayný kademede bir Müslüman - Türk'ü asana kadar' kapatmýþtý. 'Kin Kapýsý' olarak da bilinen bu kapýnýn açýlmasý için Ülkücüler, Patrikhane önünde bir gösteri düzenlediler. Fakat demokratik haklarýný kullanarak bu gösteriyi yapan Ülkücüler, Gregorius ile ayný çalýþmalar içerisinde bulunan þimdiki Patrik Bartholomeus'a yaranmak çabasýndaki AKP iktidarýnýn emrindeki emniyet güçlerinin saldýrýsýna uðrayarak feci þekilde yaralandýlar. Saldýrýya uðrayan Ülküdaþlarýmýzýn fotoðraflarýný dergimizde görebilirsiniz AKP iktidarýnýn artýk gafletle izahý mümkün olmayan icraatlarýndan bir diðeri de çýkardýklarý 'yabancýlarýn mülk edinmesini saðlayan' kanunla ülke topraklarýný Yahudi, Ermeni ve diðer milletlerin vatandaþlarýna(!) parsel parsel satmaya baþlamalarýdýr. Filistin'in Yahudilerin eline nasýl geçtiðini de çok iyi bildiðine inandýðýmýz bu iktidar, yaptýklarýnýn hesabýný elbette bu millete verecektir 'BOP' projesi dahilinde yurdumuz artýk ABD'nin iþgalinde ABD, Ortadoðu'daki asýl hedefi Müslümanlarý katletmeye yönelik saldýrýlarý için bundan böyle Türkiye topraklarýný kullanacak. Müslüman(!) olduðunu söyleyen AKP iktidarý, 13 liman ve havaalanýný ABD'ye üs olarak verdi. Artýk Müslümanlar, AKP'nin izniyle camide namaz kýlarken, türbeleri ziyaret ederken Adana'dan kalkan uçaklarla, Ýskenderun'dan hareket eden gemilerle bombalanýp, katledilecekler 12 Eylül'de darbe yapýldýðýnda ABD'liler, "bizim çocuklar baþardý" demiþlerdi Bu milletin deðerleri için canýný vermekten sakýnmayan evlatlarýný zindanlara dolduran, daraðacýna gönderenler, gerçekten de bu milletin deðer yargýlarýný törpüleyerek, onun milli reflekslerini yok etmeyi 'baþarmýþlar' O gün Amerikalýlarýn söylediði 'baþardýlar' sözünün anlamýný, bugün daha iyi kavrýyoruz. Ama biz de ettiðimiz Ülkücü yeminindeki 'baþaracaðýz' sözünün anlamýný onlara kavratacaðýz. Þehitlerimiz, gazilerimiz buna emin olsun Ve açýklanan AB'nin ilerleme(!) raporuna göre Aleviler de ayrýmcýlýða tabi tutuluyor. Alevilerin en kutsal yerlerinden olan Irak'taki Hz. Ali türbesini bombalayan, Felluce ve Kerbela'da Alevileri katleden müttefiklerden Ýngiltere'nin de içerisinde bulunduðu AB, Türkiye'deki Alevilerin baský altýnda olduðunu buyurmuþ. Gülsek mi, aðlasak mý?... Kasým ayýnda görüþmek dileði ile Allah'a emanet olun AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ Yýl : 2 Sayý: 17 EKÝM 2004 Sahibi Aliþan SATILMIÞ Yazý Ýþleri Müdürü Ýbrahim ÖZBAY Genel Yayýn Yönetmeni Yýldýray ÇÝÇEK Yayýn Danýþmaný Mustafa ÝLTEKÝN Ülkü Ocaklarý Ýnternet Sayfasý Ýdare Yeri Oðuzlar Mahallesi 42. Sokak No: 26 Balgat / ANKARA (0,312) (pbx) Düzenleme / Baský SARAY MATBAACILIK Dergimizde yayýnlanan makaleler kaynak gösterilmek þartýyla iktibas edilebilir. Gönderilen yazýlar yayýmlansýn veya yayýmlanmasýn iade edilmez. Yayýmlanan tüm yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. Dergimiz, prensip icabý ticari reklam almamaktadýr. ( 2 ) Ülkü Ocaklarý

3 Baþbuð dan... Ben Türk Milletini, Sokaklarda ýspanak fiyatýna satýlan demokrasiye, Rüþvet ve hile ile çiðnenen, çiðnetilen hukuk düzenlerine, Ahlâktan mahrum bir hürriyete, tefeciliðe, karaborsaya yer veren bir iktisadi yapýya çaðýrmýyorum. Türklük þuur ve gururuna, Ýslâm ahlâk ve faziletine, yoksullukla savaþa, adalette yarýþa, birliðe, kardeþliðe, kýsacasý hak yolu, ALLAH YOLU'na çaðýrýyorum. Modern medeniyetin en ön safýna geçmek üzere sýçramaya çaðýrýyorum. Sizlere kolay bir baþarý vaad etmiyorum. Kýsa zamanda bir iktidar umanlar, bizimle yola çýkmasýnlar. Yolumuz uzun ve çetindir. Bu yolda karþýnýza menfaat teklifleri, tehditler ve daha bir yýðýn engel çýkacaktýr. Bu çetin yolda dayanabilecekler, bizimle gelsinler. Cesur olanlar, kuvvetli olanlar, gerçekten inananlar kafilemize katýlsýnlar. Milletler arasýndaki mücadele þuurundan mahrum olan toplumlar baþkasýnýn boyunduruðu altýna düþerler. Türk aydýnlarý için Batý'nýn sýðýnmasý olmak bir ideal olarak benimsenmiþtir. Milletimiz için bundan korkunç felaket düþünülemez. Davalarýmýzýn çözümü kendimize dönmek, sarsýlmaz bir birlik halinde el ele vermek ve geceli gündüzlü çalýþmaya giriþmekle mümkündür. Baþbuð Alparslan Türkeþ Ülkü Ocaklarý ( 3 )

4 LÝDER DEN Bugün Türkiye nin geleceðini çok ciddi biçimde tehdit eden tehlikeli bir ateþ çemberinden, bir sýrat köprüsünden geçilmektedir. Türkiye, milli kimliðini, Türklük þuurunu ve milli birliðini hedef alan büyük bir suikastla karþý karþýyadýr. Milli varlýðýmýz ve dirliðimiz tehdit altýndadýr. Türkiye üzerinde haince hesaplarý ve emelleri olan bütün ihtiraslar ve bölücü hevesler bugün bir ihanet seferberliði içine girmiþtir. Bu yöndeki tahrikler meydaný boþ bulan bir cüretle devam etmektedir. Bu þartlar karþýsýnda Türkiye ye gönülden baðlý vatanseverlerin hareketsiz kalmalarý, Türklüðün þerefli tarihine ve Türk milletine karþý yapýlacak en büyük ihanet olacaktýr. Türkiye nin geleceðine kastetmek isteyen bu hýyanet ittifaklarýna ve ihanet odaklarýna hakkettikleri milli bir mukabelede bulunmak ve bütün bunlarýn baþ sorumlusu, hamisi ve teþvikçisi olan AKP zihniyetine gerekli dersi vermek zamaný artýk gelmiþtir. Türkiye de yaratýlan tepkisizlik ortamýndan cesaret alan bu ihanetin bedbaht yolcularýna dur demek, buna karþý milli þuurun rehberliðinde topyekün bir þahlanýþ baþlatmak, artýk kaçýnýlmaz milli bir görevdir. Bu milli seferberliðin, bu topyekün milli direniþin bayraktarlýðýný Milliyetçi Hareket yapacaktýr. Türkiye nin kaderine sahip çýkma mücadelesinin öncüsü, elbette Milliyetçi Hareket olacaktýr. Bu ihanet çemberi, bu büyük kuþatma mutlaka kýrýlacak, Aziz Türk Milleti mutlaka selamete çýkarýlacaktýr. Türk Ülkücüleri ve Milliyetçi camia buna hazýr ve kararlýdýr. Milliyetçi Hareket bu gönül seferberliðini baþlatmak için bütün kadrolarýyla Anadolu ya çýkmaktadýr. AKP nin temsil ettiði bu tehlikeli anlayýþla demokratik hesaplaþma günü gelmiþtir. Bu milli hesaplaþma her ilde, her ilçede ve beldede, Türkiye Sevdasý türküsünün söylendiði vatanýn her köþesinde aziz milletimizle omuz omuza yapýlacaktýr. Bütün teþkilatlarýmýzýn bu mücadelede, her zaman olduðu gibi, büyük bir vatanseverlik ve feragat anlayýþýyla ön safta yerini alacaklarýna inancým tamdýr. Bugünkü istiþare toplantýmýz, bu siyasi mücadele ve seferberlik için vatan sathýna yayýlmadan önce, siyasi cepheye çýkmadan önce yaptýðýmýz son hazýrlýk toplantýmýzdýr. Türkiye yi kuþatan ihanet ve ihtiras ittifakýnýn toplumsal bünyemizde bir kanser gibi yayýldýðý ve bunlara cesaret veren AKP iktidarýnýn devlet imkanlarýný bu yolda pervasýzca kullandýðý gerçeði karþýsýnda, Türk Milliyetçilerinin saflarýný sýklaþtýrmalarý ve ortak dava etrafýnda kenetlenmeleri tarihi bir görev ve sorumluluktur. Türkiye nin onurlu geleceði için, Yeni bir Dünya ve Yeni bir Türkiye için Büyük Buluþmayý gerçekleþtirmek artýk milli bir vecibe halini almýþtýr. Bu birleþmenin, bu Büyük Buluþmanýn siyasi adresi Milliyetçi Hareket Partisidir. Bugün Aziz Milletimizin yegane ümit kapýsý olan, iktidarýn yegane alternatifi ve en büyük adayý olan Milliyetçi Hareketin giderek artan katýlýmlarla güçlenecek gönül kervaný, Büyük Türk Milleti nin bu güvenini ve ümidini boþa çýkarmayacaktýr. AKP iktidarý, vurgun ve talaný devlet politikasý, siyasi takiyeyi ve riyakarlýðý da siyasi mezhep haline getirmiþ, inançsýz ve samimiyetsiz bir kadrodan oluþan bir menfaat ( 4 ) Ülkü Ocaklarý

5 ortaklýðýdýr. AKP nin Türkiye nin gündemine bizzat getirdiði zina konusunda yaþanan son geliþmeler, AKP nin inançsýzlýðýný bir kere daha göstermiþ ve her yönüyle bir ibret vesilesi olmuþtur. 11 Eylül günü yaptýðýmýz basýn toplantýsýnda AKP nin bu konuda sergilediði ilkesiz ve ikiyüzlü tutum hakkýnda þunlarý belirttiðimiz hatýrlanacaktýr: Bugüne kadar, ne yapalým AB için gerekli þart diyerek Türkiye de bölücülüðü ve ihaneti bile serbest býrakan kanunlar çýkaran AKP, þimdi bu konuda AB ne karþý göstermelik bir cesaret nümayiþi yapmaktadýr. Ancak bunu yaparken bir manevra alaný, bir ricat imkanýný da elde bulundurmak kurnazlýðýný göstermektedir. Aslýnda burada bir oyun oynanmaktadýr. Türk milleti bütün bu olanlarý ibretle izlemekte ve bunun nasýl sonuçlanacaðýný merak etmektedir. Bu trajedinin son perdesinin nasýl kapanacaðý, Baþbakan Erdoðan ýn seçim meydanlarýnda namusumuzdur dediði baþörtüsü ile koruyuculuðuna talip olduðu insan onurunun akýbetinin ne olacaðý Meclis açýlýnca görülecektir. AKP, bizzat Baþbakan ýn açýkladýðý tutumundan dönerse, buna aslýnda kimse þaþýrmamalýdýr. Çünkü AKP nin zihniyetinin AB ile iliþkilerde kutsal saydýðý herhangi bir milli, manevi ve ahlaki deðer kalmýþ mýdýr? samimiyetsizlik AKP nin þiârýdýr. AKP bizi yanýltmamýþ, bu tespit ve teþhislerimizi doðrulayan bir riyakarlýk ortaya koymuþtur. Bizzat Baþbakan ýn ailenin kutsallýðý nýn, kadýnýn haysiyeti nin ve insan onuru nun korunmasý için toplumsal ahlak bakýmýndan þart olduðunu söylediði zina konusunda AKP yine geri adým atmýþ, hazýrladýðý yasa düzenlemesini son anda Meclis e getirmekten vazgeçmiþtir. AKP bu konuda da Türk Milletiyle oyun oynayarak adeta alay etmiþ, siyasi zina halinde suçüstü yakalanmýþtýr. Maskesi tamamen düþmüþtür. Hiç olmasa ahlak konularýnda tutarlý, kararlý ve samimi olmasýný bekleyen AKP lileri bile hayal kýrýklýðýna uðratmýþtýr. CHP nin þahsýnda suç ortaðý arayýþýna giren AKP nin Türk Milletine artýk söyleyeceði hiçbir þey kalmamýþtýr. Ancak AKP nin Türk Milletine hiç olmazsa bir ahlak borcu vardýr. Baþbakan Erdoðan ýn bu borcu eda etmeye davet ediyorum. Türk Milleti AKP nin AB nin dayatmalarýna boyun eðen bu teslimiyetçi tutumu karþýsýnda þunu merak etmektedir: AKP zihniyetinin AB ile iliþkilerde kutsal saydýðý herhangi bir milli, manevi ve ahlaki deðer kalmýþ mýdýr? Türkiye de namus kavramý ve ahlak temelinde baþlattýðýnýz bu tartýþma sonunda, hiçbir þey olmamýþ gibi, ricat etmenizin ahlaki bakýmdan temsil ettiði manayý Türk Milleti nasýl deðerlendirmelidir? Olaðanüstü toplantýya çaðýrdýðýnýz Türkiye Büyük Millet Meclisi nde son anda Türk Ceza Kanunu tasarýsýný komisyona geri çekmekle Meclis itibar mý kazanmýþtýr? Namus kavramý mý korunmuþtur? Bu suallerin cevabýný aslýnda her Türk vatandaþý kendi vicdanýnda verecektir. Anayasa yý bile tek baþýna deðiþtirecek büyük bir çoðunlukla iþbaþýnda olan AKP nin bu aczinin, bu inançsýzlýðýnýn ve içten pazarlýklý tutumunun hiçbir izahý yoktur. AKP nin gerçek hüviyeti iþte budur. Bu anlayýþta olan AKP yöneticilerinden ilkeli bir tutum beklemek, aslýnda aþýrý bir iyimserlik ve safiyet olacaktýr. AKP nin namusum dediði baþörtüsü konusunda, Kuran kurslarý ve Ýmam Hatipler konusunda ve YÖK konularýnda da ayný ilkesiz tavrý sergilediðini Türk Milleti yaþayarak öðrenmiþtir. AB nin böyle bir teslimiyet anlayýþýna sahip AKP yi her konuda kullanmak istemesi de aslýnda yadýrganmamalýdýr. Türkiye yi oyalamak ve her istediðini yaptýrmak için AB nin önümüzdeki dönem bir dizi þarta ve þantaja baðlanmýþ göstermelik bir süreç baþlatmasý halinde, AKP zihniyetinin Türkiye yi hangi karanlýk noktalara sürükleyeceðini görmemek ve bundan derin endiþe duymamak mümkün deðildir. Ancak, AKP geri dönüþü olmayan bir yok oluþ sürecine girmiþtir. Türkiye nin yönetimine ilerde talip olacaklarýn gereken ibret derslerini çýkaracaðý maddi ve manevi bir enkazý geride býrakarak yakýnda gidecektir. Bu iktidardan kurtulmak Türkiye için artýk bir onur meselesi haline gelmiþtir. Milliyetçi Hareket, Türkiye üzerinde hesabý olanlarla ittifak yapan AKP nin bu inançsýz ve ilkesiz kadrolarýndan kurtulmak ve hain emellere set çekmek için Türkiye de vatanseverlik þuurunu ayaða kaldýracaktýr. AKP ile demokratik platformlarda ve demokratik vasýtalarla görülecek olan milli hesaplaþma, aziz milletimizin geleceði için ve onlarla birlikte yapýlacaktýr. AKP kadrolarýndan mutlaka hesap sorulacak, Milliyetçi Hareket sonuna kadar bunun takipçisi olacaktýr. AKP iktidarýnýn yangýn yerine çevirdiði Türkiye nin etrafýndaki ateþ çemberi de giderek aðýrlaþmaktadýr. Irak ta yaþanan geliþmeler çok tehlikeli bir mecraya girmiþtir. AKP iktidarý, bütün bu olaylarý kayýtsýz ve ilgisiz bir Ülkü Ocaklarý ( 5 )

6 seyirci gibi uzaktan izlemektedir. Son dönemde Türkmenler in milli varlýðýna yönelik imha çabalarý hýz kazanmýþtýr. ABD nin þýmarttýðý Kuzey Irak taki Kürt gruplar Türkmenleri ezmek ve yok etmek için her yola ve yönteme baþvurmaktadýr. Telafer de yaþanan Türkmen katliamý, ABD nin de Türkmenleri hedef alan sindirme harekatýnýn bir parçasý olduðunu göstermiþtir. AKP iktidarý Türkmenler i feda etmiþ, ABD ve Kürt peþmergelere yaranmak için kaderlerine terk etmiþtir. Telaferde ki Türkmen katliamýna seyirci kalan AKP, Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri nin bile yasa dýþý olduðunu söylediði bu barbarlýk karþýsýnda Türk milletinin baþýný eðik býrakmýþtýr. Zina manevralarýyla meþgul olan Baþbakan Erdoðan ýn bu konuda bir þey söylediðini duyan olmamýþtýr. Dýþiþleri Bakaný Abdullah Gül ün de Telafer katliamýndan bir hafta sonra görüntüyü kurtarmak için ABD ne karþý yaptýðý inandýrýcý olmayan sözde çýkýþ da lafta kalmýþtýr. Dýþiþleri Bakaný nýn bu konudaki ifadeleri aslýnda hem bir itiraf, hem de bir aczin ifadesi olmuþtur. ABD ile Irak a yönelik iþbirliðinin etkileneceðini mahçup bir ifadeyle söyleyen Dýþiþleri Bakaný, bunun için gerekli somut adýmlarý atmak bir yana, bunlar neler olabileceðini dahi ifade edecek cesareti gösterememiþtir. Türk Hükümeti, Telafer yerle bir edildikten ve Türkmenler göçe zorlandýktan sonra çadýr kamplarýna çekilen Türkmen kardeþlerimize yiyecek ve giyecek yardýmý amacýyla birkaç kamyon göndermekle yetinmiþtir. Habur sýnýr kapýsýný geçici bir süre için bile kapatýlmamýþ, Telafer i bombalayan ABD iþgal güçlerinin lojistik desteði kesintisiz sürmüþtür. Bugün Telafer de Türkmen varlýðý silinmeye çalýþýlmakta olup, þehrin kontrolü silahlý peþmergelere emanet edilmiþtir. Türkmen kardeþlerimiz her baskýya maruz býrakýlarak bölgeyi terk etmeye zorlanmýþ ve göçmen durumuna düþürülmüþtür. Milli çýkar ve milli hassasiyet kavramlarýna yabancý olan AKP iktidarýnýn Irak politikasýnýn Türkmenler için acý sonucu maalesef bu olmuþtur. Siyasi çýkar hesaplarýyla ve ABD korkusuyla Türkmenleri katleden ve Türkiye nin toprak bütünlüðünü tahdit edecek arayýþlara giren Barzani ve Talabani gruplarýný kardeþlerimiz diye kucaklayan AKP yöneticileri, Türkmenleri yok olmaya terk etmiþtir. Bugün Türkiye nin Irak ta hiçbir siyasi ve askeri etkisi ve varlýðý bulunmamaktadýr. Bundan cesaret alan ve yüz bulan Irak lý aþiret liderleri Türkiye yi açýkça tehdit etmekte artýk bir beis görmemektedir. Kerkük için savaþýrýz diye meydan okuyan Barzani aþiretine hiçbir AKP yöneticisi, kime karþý savaþacaðýný sormak ve bu savaþýn sonunun onlar için hüsran olacaðýný hatýrlatmak cesaretini ve basiretini göstermemiþtir. Bu atalet politikasýyla Kürtler in Irak ta baðýmsýz devlet olma sürecinin önünü açan AKP iktidarý Türkiye nin Irak politikasýný Kürt ipoteðinin altýna sokmuþtur. AKP nin bu gaflet yolculuðu terörist PKK yý da cesaretlendirmiþ, bu kanlý örgütün Irak taki ele baþlarý basýn mensuplarýna alanen mülakat verecek hale gelmiþlerdir. Kandil daðýndaki inlerinden çýkan bu caniler, þimdi AKP nin büyük dostu Barzani ve Talabani nin himayesinde Kuzey Irak taki þehirlerde yuvalanmaya baþlamýþlardýr. Bu teröristler þimdi siyasi aktör olarak varlýklarýný sürdürme arayýþlarýna girmiþlerdir. Telafer de Türkmenler i imha için bomba yaðdýran ABD iþgal güçleri, Kuzey Irak ta at koþturan bu teröristlere karþý en ufak bir harekette bulunmamýþtýr. Telafer de sivil halka katliam yapan ABD askerleri, hemen birkaç kilometre ötede yuvalanan PKK lý teröristlere karþý kýlýný dahi kýpýrdatmamýþtýr. Daha da vahimi, terör örgütü elebaþlarý ABD yetkilileriyle görüþmekte olduklarýný bir iftihar vesilesi ve güç gösterisi olarak basýna açýklamýþlardýr. Bu açýk itiraf karþýsýnda AKP yetkilileri ise böyle bir þey olduðunu sanmadýklarýný söylemek gibi gayri ciddi bir tutum içine girmiþlerdir. Irak ý büyük bir askeri güçle bir yangýn yerine çeviren ABD nin, terörle mücadele ve Kuzey Irak taki PKK varlýðýna son verme konusunda Türkiye!ye verdikleri sözleri bugüne kadar niye yerine getirmediklerini hiç düþünememiþ, bunu sorgulamak gibi haysiyetli bir tutum sergileyememiþtir. Sonuç olarak, ABD ile iþbirliðinin etkilenebileceði gibi anlamsýz açýklamalar havada kalmýþ, Türkmen katliamý ve PKK teröristlerini himaye etmek bile Habur sýnýr kapýsýnýn kapatýlmasýna yetmemiþtir. AKP iktidarý, ABD kuvvetlerinin askeri lojistiðini saðlayan itaatkar iþbirlikçi ve taþeron rolünü sadakatle sürdürmeyi tercih etmiþtir. Kuzey Irak ta oynanan oyunun son perdesi kapanmak üzeredir. Tarihi Türkmen þehri Kerkük ün Kürtleþmesi yolunda büyük mesafe alýnmýþtýr. Türkmenler silinmiþ, Kürt gruplar arazi talaný ve nüfus yapýsýný kökten deðiþtirmek emellerinde hedefe çok yaklaþmýþlardýr. Kerkük te sona gelinen senaryonun bir provasý da Telafer de yapýlmýþtýr. Bütün bu süreç içinde Türkiye nin milli haysiyetiyle sürekli oynanmýþ ve sonunda Türkiye Irak tan tamamen dýþlanmýþtýr. AKP ise bütün bunlara sessiz ve ilgisiz kalmýþtýr. Türkiye her cephede böyle bir kaos ve kriz ortamýna sürüklenmiþken, milli onurunu koruyamayacak kadar zavallý bir duruma düþürülmüþken, AKP yöneticileri hâlâ yandaþlarýnýn Türkiye sizinle gurur duyuyor sloganlarýndan teselli aramakta ve iktidar koltuðuna yapýþmak için her yolu denemektedir. Türkiye nin nereye götürülmek istenildiðini bu tabloya bakarak kestirmek hiç de güç deðildir. ( 6 ) Ülkü Ocaklarý

7 Bu tehlikeli gidiþe seyirci kalan, demokratik yollarla bunu önlemek için üzerine düþen görevi yapmayan herkes, doðacak sonuçlarýn kendi payýna düþecek sorumluluðunu üstlenecektir. Milli deðerlere baðlýlýðý, milli birlik ve beraberliðin savunuculuðunu yapmayý çaðdýþý bir düþünce olarak gören, bu deðer ve kavramlarýn tahrip olmasýna karþý ses çýkarmamayý ise çaðdaþlýk ve demokrat olmanýn bir ölçüsü sayan, sözde demokrasi havarileri bu vebalden kurtulamayacaktýr. Bu çevrelerin AKP nin dümen suyuna girerek kendi menfaat gemilerini bulanýk sularda bir süre daha yüzdürmeleri belki mümkün olabilecektir. Ancak, ayný geminin yolcusu olduklarýný unutan bu çýkar çevreleri, muhalefete sansür uygulayan basýn ve AKP nin her istediðine bir robot gibi el kaldýran milletvekilleri, devlet gemisi maazallah batarsa, kendilerini kurtaramayacaklarýný hiç unutmamalýdýrlar. Herkes, her kurum ve kuruluþ sonunda ne ektiyse onu biçecektir. Ancak, gözü kararmýþ bu iktidarýn Türkiye yi sürükleyeceði buhranlardan en fazla zarar gören sonuçta yine Türk milleti olacaktýr. Bugün Türk ekonomisi çökme noktasýna gelmiþtir. Ekonomik kriz alarmý veren yüksek bürokratlar AKP li Bakanlar tarafýndan azarlanarak susturulmaktadýr. AKP döneminde tarihinin en aðýr borç bataðýna saplanan Türkiye de iþsizlik ve yoksulluk artýk tahammül edilemeyecek bir sýnýra dayanmýþtýr. Kaynaðý belli olmayan geçici sýcak para giriþiyle ayakta tutulmaya çalýþýlan ekonomik yapý, korkarýz ki yakýnda infilak edecektir. Bu tablo ortadayken, AKP iktidarý sathi bir istikrar görüntüsünü ayakta tutmaya çalýþmak dýþýnda hiçbirþey yapmamaktadýr. Bu alanda da ciddi ve köklü bir tedbir alma iradesinden yoksundur. Orman arazilerini iþgal eden Bakanlarýn, ihale takipçiliðini düzenli meslek haline getiren tüccar danýþmanlarýn elinde, Türkiye ekonomik bir felakete hýzla yol almaktadýr. Türk milletine sýrtýný dönen, iþçi, memur, çiftçi ve köylüyü bu kaçýnýlmaz sona mahkum eden AKP iktidarý, devlet kaynaklarýný talan etme telaþýna düþmüþtür. Ekonomik ve sosyal sýkýntýlar içinde kývranan Türk milleti, hayali bir cennet vaadi peþinde bir hayal yolculuðuna çýkarýlmýþtýr. Türkiye ye verebileceði hiçbirþeyi olmayan AKP, son ümidini bütün sýkýntýlarýn ve dertlerin reçetesi olarak göstermeye çalýþtýðý Avrupa Birliði ne baðlamýþtýr. AKP iktidarýnýn elinde Türk Milletini oyalayabileceði yegane vasýta olarak Avrupa Birliði kalmýþtýr. Ancak, burada da yolun sonuna gelinmektedir. Bu hayal yolculuðunda kader randevusuna kýsa bir zaman kalmýþtýr. AKP nin ve Baþbakan Erdoðan ýn son günlerde AB ne karþý kabadayýlýk taslamasý hiç kimseyi yanýltmamalýdýr. AB ni siyasi amaçlarý için her konuda kullanan ve siyasi iktidarýný ayakta tutabilmek için her vesileyle istismar eden AKP nin, þimdi zina konusundaki tavþana koþ, tazýya tut kurnazlýðý açýða çýkýnca AB ne karþý sesini yükseltmesi de aslýnda siyasi bir manevradýr. Kimse AB üzerinden siyaset yaparak hükümeti sýkýþtýrmasýn þeklinde beyanlarda bulunan ve AB içiþlerimize karýþamaz diye sahte gövde gösterisi yapan Baþbakan Erdoðan a þunlarý sormak isteriz: Türk Milletini aldatmak ve AKP nin yalan saltanatýný sürdürmek için AB ni bugüne kadar kullanan siz deðil miydiniz? AKP nin teslimiyetçi tutumu nedeniyle AB bugüne kadar sürekli Türkiye nin içiþlerine karýþýrken aklýnýz nerdeydi? Yakýn geçmiþte devlete meydan okuyan bölücü hevesler ihanet provalarý yaparken, AB nin talebi diyerek bunlarý teþvik eden siz deðil miydiniz? Türk adaletine hakaret eden AB nin baskýsýyla bu ihanet ortaklarýný mahkemelere baský yaparak salýveren sizin iktidarýnýz deðil miydi? Türkiye nin milli birliðinin ve kardeþliðinin temeline dinamit koymak sonucunu vereceði bilinen AB dayatmalarý karþýsýnda boyun eðerek teslim olan ve sonra da bunlar aslýnda Ankara Kriterleridir diye bunu savunmaya çalýþan siz deðil miydiniz? Þimdi hangi yüzle, eserinden þikayetçi müellif gibi AB nin Türkiye nin içiþlerine müdahalesinden yakýnabiliyorsunuz? Kim, kimden þikayet ediyor? AKP hükümeti bu sorularýn cevabýný dürüstçe verebilecek medeni cesarete sahip deðildir. AKP iktidarýnýn Türk milletine yaþattýðý bu karanlýk dönem yakýnda sona erecektir. Milliyetçi Hareket Türkiye nin yarýnlarýna sahip çýkmak ve onurlu geleceðini hazýrlamak azim ve kararlýðýyla yola çýkmýþtýr. AKP için oyun bitmiþtir. Türk milliyetçileri, Türk milletinin ebedi vataný olarak kalacak olan Türkiye nin, bu badireyi selametle aþmasýný saðlayacak güçtedir. Bu uðurda her þeye katlanmaya hazýr olan Türk milliyetçilerinin çelik iradesi, Türkiye nin düþmanlarýný hüsrana uðratacaktýr. Büyük ve güçlü Türkiye ülküsü mutlaka gerçekleþecektir. Milliyetçi Hareket, Büyük Türk milletinin bekasý ve ebedi saadeti için, Yeni bir Dünya ve Yeni Bir Türkiye için Büyük Buluþmayý mutlaka gerçekleþtirecek ve büyük davalarýn gerektirdiði vekar, azim ve sabýrla Türkiye nin parlak geleceðini hazýrlamak þerefine ve mutluluðuna ulaþacaktýr. Yegane güç kaynaðýmýz olan Büyük Türk Milletine hizmet yolunda Yüce Allah ýn bizlerin yardýmcýsý olmasýný niyaz ediyor, hepinize baþarýlar diliyorum. Dr. Devlet BAHÇELÝ MHP Genel Baþkaný Ülkü Ocaklarý ( 7 )

8 Genel Baþkan dan Aliþan Satýlmýþ Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Genel Baþkaný AKIL GÝDERSE FÝTNE GELÝR Ahmak olan insanlara yön veren, saplantýlarý ve önyargýlarýdýr. Bunlarý yýkýp, parçalamak ise Einstein'ýn dediði gibi atomu parçalamaktan daha zordur. Ahmak olan bir insanýn ruh saðlýðý da tartýþýlmalýdýr. Çünkü; insaný iyiye, doðruya, hakka yönelten aklýnýn yaný sýra, ruh saðlýðý da yerinde olmalýdýr. Akýl ve ruh saðlýðý, senkronize bir þekilde birbirini tamamlayan unsurlardýr. Arapça a-ka-le fiilinden gelip, hakikati bilmek, onu anlamak manasýnda olan ve Allah (cc) tarafýndan insana bahþedilmiþ bulunan akýl, sahip olduðu muhakeme yeteneði sayesinde iyi ile kötüyü, faydalý ile zararlýyý, hayýr ile þerri ve zýddý ile müsemma olan bütün kavramlarý ayýrt edip, olumlu olaný seçmemizi saðlar. Ayný zamanda bilimin de kaynaðý olan akýl, Allah (cc) tarafýndan insana verilen en üstün vasýftýr ki; bu vasýf, insaný diðer yaratýklardan ayýran en önemli özelliktir. Bu sebepten dolayý, Müslümanlýðýn ilk þartý, akýllý olmaktýr. Yüce dinimize göre aklý olmayanýn vebali ve sorumluluðu yoktur. Akýl kelimesinin, Kur'an'ý Kerim'de de tam 49 yerde zikredilmesi, Ýslam dininin akýla verdiði önemin bir göstergesidir. Yalnýz insanlar sýk sýk akýl ile zekayý birbiriyle karýþtýrmýþ, birini diðerinin yerine kullanmakta bir beis görmemiþlerdir. Halbuki zeka, biyolojik olarak açýklanabilir ve beynin sahip olduðu zihinsel kapasiteyi ifade eder. Bunun için, beyni olan her yaratýðýn az veya çok, ileri veya geri bir zekasý vardýr. Akýl ise biyolojik olarak tarif edilemez. Yukarda da belirttiðim gibi, Allah (cc) tarafýndan sadece insana bahþedilmiþ bir niteliktir. Ve bu nitelik, insanýn hak yolu bulmasýný saðlar. Akýllý bir insan, yapacaðý her iþin sonunu hesap ederek ona göre hareket eder. Fakat zeki olan bir insan veya yaratýk, o anki yapacaðý iþin hayrýný veya þerrini, iyiliðini veya kötülüðünü, faydasýný veya zararýný düþünmez; o iþ nasýl kotarýlacaksa, onun gereðini en iyi þekilde yapar. ( 8 ) Ülkü Ocaklarý

9 Mesela bütün hayatý boyunca yakalanmadan, hýrsýzlýk yaparak lüks ve sefahat içinde yaþamýþ bir kiþi, bunu becerdiði için zeki olarak nitelendirilebilir fakat akýllý olarak nitelendirilemez. Çünkü o, zekasýný kullanmýþ ve kýsa vadede çýkarýna uygun bir þekilde çözümler bulmuþtur. Ancak bu yaptýðý hýrsýzlýk yüzünden cehenneme gideceðini düþünmediði için akýlsýzdýr. Eðer akýllý olsa, zekasýný aklýnýn emrine verir, helal ve meþru yollardan da çalýþýp, kazanarak zengin olabilirdi. Çünkü akýl, insanýn uzun vadeli deðerlendirmeler yapmasýný saðlayan bir melekedir. Ýnsan zekasýný aklýnýn emrine vermezse, zekasý kendisinin felaketi olur. Aslolan akýldýr. Ýþte bu nedenle Hz. Adem Aleyhisselam, insanlarý selamete ulaþtýracak olan aklý, imandan önce istemiþtir. Allah'ýn verdiði aklý kullanmayana ya da kullanamayana ise ahmak derler. Ahmak olana ne kadar uðraþýrsanýz uðraþýn, ne yaparsanýz yapýn, onu hakka ve hakikate iletemezsiniz. Nitekim Hz. Ýsa (A.S.); "Körleri iyileþtirmek, ölüleri diriltmek bana zor gelmedi. Fakat ahmak olana doðru sözü anlatamadým." Derken, bu gerçeði iþaret ediyordu. Ahmak olan insanlara yön veren, saplantýlarý ve önyargýlarýdýr. Bunlarý yýkýp, parçalamak ise Einstein'ýn dediði gibi atomu parçalamaktan daha zordur. Ahmak olan bir insanýn ruh saðlýðý da tartýþýlmalýdýr. Çünkü; insaný iyiye, doðruya, hakka yönelten aklýnýn yaný sýra, ruh saðlýðý da yerinde olmalýdýr. Akýl ve ruh saðlýðý, senkronize bir þekilde birbirini tamamlayan unsurlardýr. Bünyesinde kin, haset, kýskançlýk, haset vb. illetleri taþýyan bir kiþinin, aklýndan ve ruh saðlýðýndan söz edilemez. Bu tip insanlar, doðru - dürüst hiçbir iþ yapmadýklarý / yapamadýklarý gibi, baþkasýnýn yaptýðý iþleri de beðenmez, devamlý surette her þeyi eleþtirirler. Bunlarda hakim olan zihniyet, 'istemezük' zihniyetidir. Yapýlan hiçbir iþe alternatif sunmalarý da (akli ve ruhi marazlarý sebebiyle) zaten mümkün deðildir. Herkese ve her þeye eksiklik ve bozukluk atfederek, kendi akýl ve ruh bozukluklarýný sergilerler. Ýster istemez insanýn karakterini de olumsuz olarak etkileyen 'istemezük' zihniyetinin arkasýnda, kendilerini ifade edememelerinden doðan yetersizlikleri vardýr. Bu yetersizliklerinin sonucunda geçimsiz olurlar ve "armut'un sapý var, üzümün çöpü var" diyerek her þeyde bir kusur, bir eksiklik ararlar. Mükemmeliyetçi gibi görünmek istemelerine raðmen aslýnda hasta ruhludurlar. Geçenlerde bir gazetede yayýmlanan bir makalede de bu konuya güzel bir þekilde deðinilmiþ, yazar; ' herkeste kusur arayanlarý, birkaç hafta Cebrail Aleyhisselam'la buluþtursanýz onda da kusur bulur ve "Ayaðýný nasýl kaydýrabilirim?" düþüncesiyle þer yollarý araþtýrýr' diyerek, bu insanlarýn kiþiliklerinin mükemmel bir tahlilini yapmýþ. Bunlara göre kimin ve neyin iyi ve doðru olduðu devamlý deðiþkenlik arzeder. Tutarlý olmadýklarýndan güvenilmezdirler. Dün iyi ve doðru dediðini bugün yerin dibine batýrýr, kötü ve yanlýþ dediðini de baþ tacý eder. Bunun için bu yapýdaki kiþilikleri kaale almamak gerekir. Aksi takdirde bu tür olumsuzluklar imaný da tehlikeye atar. Bilindiði üzre, imaný ve küfrü birbirine karýþtýrýrsanýz fitne ve nifak ortaya çýkar ki, artýk orada çöküþ kaçýnýlmaz olur. Tek çare, hiç vakit geçirmeden bu fitne ve nifak odaklarýna karþý müsamaha göstermeden gerekeni yapmaktýr. Bu ayný zamanda Allah(cc)'ýn da emridir. Ülkü Ocaklarý ( 9 )

10 HOÞ GELDÝN Mübarek Ramazan Tüm Ýslam Dünyasý'nýn her yýl büyük bir heyecanla beklediði, mübarek Ramazan Ayý'nýn içerisindeyiz. Bütün Müslümanlarýn, bereket, hayýr, huzur ve öncelikle de barýþ getirmesini gönülden temenni ettiðimiz bu mübarek ayýný kutlarýz. Her yýl dile getirdiðimiz hayýr temennilerimiz içerisinde yinelemekten en rahatsýzlýk duyduðumuz hiç kuþkusuz 'barýþ' temennimiz. Pek çok Müslüman bu Ramazan'a da çatýþma, zulüm ve sýkýntý içerisinde giriyor. Irak'taki, Filistin'deki, Çeçenistan'daki, Keþmir'deki, Doðu Türkistan'daki ve Endonezya'daki pek çok Müslüman Ramazan Ayý'ný yine çatýþma ve savaþlarla karþýlýyor. Çatýþmalarýn, fakirliðin, açlýðýn ve türlü hastalýklarýn pençesindeki bu masum insanlarýn en büyük istekleri ise, dinlerini rahatça yaþayabilecekleri, barýþýn ve istikrarýn saðlandýðý bir ortamda, huzur içinde hayatlarýný devam ettirmek? Arzu edilen barýþ ve huzur ortamýnýn oluþmasý için ise tüm Müslümanlarýn öncelikle Kuran ahlakýný yüce Allah'ýn emrettiði titizlikle yaþamalarý gerekmektedir. Çünkü ancak bu ahlak yaþandýðýnda, Kuran ahlakýnýn güzelliklerini anlatmak için ciddi bir çaba sarf etmek, iyilik konusunda dayanýþma içinde olmak, ihtiyaç içinde olan Müslüman kardeþlerine ellerinden gelen her türlü yardýmý yapmak mümkün olacaktýr. Ýslam Dünyasý içerisinde Ramazan Ayý, yardýmlaþmanýn ve dayanýþmanýn daha da ön plana çýktýðý, çok önemli bir dönemdir. Burada önemli olan, hiç kimsenin "benim yardýmýmdan ne olur" diye düþünmeden, samimi bir kalple gayret göstermesidir. Asla unutulmamasý gerekir ki, bu gayretleri baþarýlý kýlacak ve iman edenlerin dualarýna icabet edecek olan Alemlerin Rabbi olan Allah'týr. Hayýrlara Vesile Bir Ay: Ramazan Yüce Allah'ýn kullarýna bir lütfu olan Ramazan Ayý, tüm insanlýða bir rehber olarak gönderilen Kuran'ýn indirildiði ve içinde "...bin aydan daha hayýrlý" (Kadir Suresi, 3) olduðu bildirilen Kadir Gecesi'nin bulunduðu bir bereket ayýdýr. Bu ay boyunca, dünya üzerindeki tüm Müslümanlar oruç ibadetlerini yerine getirir, verdikleri nimetler için Rabbimize þükreder ve hatalarýndan dolayý tevbe ederler. Allah, Bakara Suresi'nde, Ramazan Ayý ile ilgili þu þekilde buyurmaktadýr: "Ramazan Ayý? Ýnsanlar için hidayet olan ve doðru yolu ve (hak ile batýlý birbirinden) ayýran apaçýk belgeleri (kapsayan) Kuran onda indirilmiþtir. Öyleyse sizden kim bu aya þahid olursa artýk onu tutsun. Kim hasta ya da yolculukta olursa, tutmadýðý günler sayýsýnca diðer günlerde (tutsun). Allah, size kolaylýk diler, zorluk dilemez. (Bu kolaylýk) sayýyý tamamlamanýz ve sizi doðru yola (hidayete) ulaþtýrmasýna karþýlýk Allah'ý büyük tanýmanýz içindir. Umulur ki þükredersiniz." (Bakara Suresi, 185) Ramazan Ayý ve Oruç Yüce Allah'ýn vermiþ olduðu sayýsýz nimete karþýlýk bir þükür vesilesi olan oruç ibadetinin Allah'ýn razý olacaðý þekilde yerine getirilmesi, güçlü bir imanýn, ihlasýn, samimiyetin ve Allah korkusunun göstergesidir. Çünkü oruç, Allah ile kul arasýndaki bir ibadettir. Ýnsanýn bu farzý yerine getirirken ne niyette olduðunu, samimiyetini, ihlasýný, haram ve helalleri uygulamada gösterdiði titizliðini ancak gizlinin de gizlisini bilen Allah bilmektedir. Bir kiþinin, çevresindekilere gösteriþ amaçlý ya da samimi bir niyetle orucunu tutup tutmadýðýný hiç kimsenin bilmesi mümkün deðildir. Oruç tutan kiþinin bu ibadetinin karþýlýðý ancak Allah katýndadýr. Peygamber Efendimiz de (sav) iman edenleri bir hadisinde þu þekilde müjdelemiþtir: "Bu ayý oruç tutarak, ibadet ederek ve hayýr için harcamada bulunarak geçirenlere ne mutlu!" Allah, orucun farz olduðunu Bakara Suresi'nde þu þekilde bildirir: "Ey ( 10 ) Ülkü Ocaklarý

11 iman edenler, sizden öncekilere yazýldýðý gibi, oruç, size de yazýldý (farz kýlýndý). Umulur ki sakýnýrsýnýz." (Bakara Suresi, 183) Oruç ibadetinin Müslümanlar için birçok hikmeti bulunmaktadýr. Belki de en önemli hikmeti ise, kiþinin gün boyunca Allah'ý ve dini aklýndan çýkarmamasýna vesile olmasýdýr. Ramazan harici günlerde birçok insan günlük hayatýn karmaþasý içinde koþtururken çoðu zaman gaflete düþerek Allah'ý aklýndan çýkarabilmektedir. (Allah'ý tenzih ederiz.) Ancak açlýk ve susuzluk gibi iki önemli faktör, insanýn gün boyu dikkatini yaptýðý ibadete vermesine sebep olacak ve her acýktýðý ya da susadýðý an oruçlu olduðunun bilinciyle sabýr gösterecektir. Tüm bunlar ise kiþinin Allah için yaptýðý bu ibadetin kendisine getirdiði manevi gücü yaþamasýna vesile olacaktýr. Orucun bir diðer faydasý da insanlarýn sakýnmalarý, yani kötülüklerden uzak durup, nefislerini terbiye etmeleridir. Bunun tek yolu da, Allah'a samimi bir kalple iman edip, Rabbimizin emir ve tavsiyelerine uymak, vicdanýnýn sesini dinleyip, nefsinin kýþkýrtmalarýndan uzak durmaktýr. Böyle bir kiþinin ahlaký zaman içinde güzelleþecek, imaný olgunlaþacak ve Allah korkusu daha da güçlenecektir. Müminler bir ay boyunca Allah'ýn Kuran'da bildirdiði bu emri uygularlar ve oruç ile birlikte diðer ibadetlerini de yerine getirirken nefislerini terbiye ederler. Kiþi, hayatýnýn her alanýnda, Ramazan Ayý'nda aldýðý bu özel terbiyenin nimetlerinden yararlanýr. Çünkü nefsini terbiye etmiþ -yani elindeki nimetlerin Allah'a ait olduðunu ve acizliðini fark etmiþ- bir insanýn hayatýnda birtakým deðiþiklikler meydana gelir. Oruçla nefsini terbiye etmiþ bir insanýn dünya görüþü, olaylar karþýsýndaki tepkileri ve yorumlarý farklýlaþýr. Bu farklýlaþma sonucu yüce Allah'ýn büyüklüðü karþýsýndaki acizliðini anlar ve Allah'a olan saygý ve sevgi dolu korkusu artmýþ olur. Ramazan Ayý Allah'ýn Üzerimizdeki Rahmetinin Bir Hatýrlatmasýdýr "Ellerimizin yaptýklarýndan kendileri için nice hayvanlarý yarattýðýmýzý görmüyorlar mý? Böylece bunlara malik oluyorlar. Biz onlara kendileri için boyun eðdirdik; iþte bir kýsmý binekleridir, bir kýsmýný(n da etini) yiyorlar. Onlarda kendileri için daha nice yararlar ve içecekler vardýr. Yine de þükretmeyecekler mi?" (Yasin Suresi, 71-73) Allah insanlarý bu dünyada çeþitli eksikliklere ve acizliklere sahip olarak yaratmýþtýr. Ýnsanýn hayatýnýn sonuna kadar beslenmek zorunda olmasý, hayatta kalmasýnýn bu koþula baðlanmýþ olmasý da aslýnda bir eksikliktir. Ancak çoðu insan, belki de beslenme konusunu bir acizlik olarak görmeyi daha önce hiç düþünmemiþtir. Bunu, insanýn yaratýlýþý gereði sahip olduðu doðal bir ihtiyaç olarak kabul etmiþtir. Ama insanýn böyle bir ihtiyacýnýn olmasý bir eksikliktir ve bu eksikliðin altýnda gizlenmiþ hikmetler vardýr. Her insanýn bu hikmetleri kavramaya çalýþmasý gerekir. Çünkü ancak bu mantýðý kavradýðý takdirde, Yaratýcýmýza karþý acizliðini ve O'ndan gelecek her nimete ne kadar muhtaç olduðunu anlayabilir. Oruç tutmanýn müminler üzerine farz kýlýnmasýnýn hikmetlerinden birisi de budur; kýsa süreli, geçici bir açlýk ve susuzluðun dahi insanýn kendi aczini ve zayýflýðýný hatýrlamasýna ve hissetmesine, Allah'a ne derece muhtaç olduðunu anlamasýna yardýmcý olur. Allah, Gönülden ve Katýksýz Bir Ýmaný Emreder "?Kim gönülden bir hayýr yaparsa bu da kendisi için hayýrlýdýr. Oruç tutmanýz, -eðer bilirseniz- sizin için daha hayýrlýdýr." (Bakara Suresi, 184) "Namazlarý ve orta namazýný (üstlerine düþerek, titizlik göstererek) koruyun ve Allah'a gönülden boyun eðiciler olarak (namaza) durun." (Bakara Suresi, 238) Yukarýdaki ayetlerde de görüldüðü gibi Allah, yapýlan ibadetlerin hep gönülden olmasýný bildirmiþtir. Örneðin namaz kýlan, oruç tutan, zekat veren, itaat eden bir insanýn asýl niyeti, kalbinden geçirdikleri önemlidir. Allah, Kuran'da gösteriþ için infak eden veya gösteriþ için namaz kýlan insanlar olduðunu haber verir. Bu insanlar, namaz kýlarken Allah'ý düþünmüyor, O'nun karþýsýnda ne kadar aciz ve boyun eðici olduðunu düþünmeden sadece aðzýyla dua ve tespihleri yapýyor olabilirler. Ancak bu insanlar eðer bu yaptýklarýný, Allah'ýn kendisinden hoþnut olmasýný dileyerek, Allah'a karþý aciz ve muhtaç olduðunu düþünerek, ahiretten korkarak yapmýyorlarsa, Allah katýnda kabul edilmeyebilir. Allah, insanlarýn kestikleri kurbanlarýn kanlarýnýn deðil, sahip olduklarý takvanýn Kendisi'ne ulaþacaðýný bildirir: "Onlarýn etleri ve kanlarý kesin olarak Allah'a ulaþmaz, ancak O'na sizden takva ulaþýr. Ýþte böyle, onlara sizin için boyun eðdirmiþtir; O'nun size hidayet vermesine karþýlýk Allah'ý tekbir etmeniz için. Güzellikte bulunanlara müjde ver." (Hac Suresi, 37) Sonuç Ramazan Ayý, bu ayda yapýlan tüm ibadetler ve Allah'ýn Kuran'da bize emrettiði güzel ahlak samimi bir þekilde kalpten Allah'a yönelerek hareket etmemizi saðlamaktadýr. Çünkü Allah'ýn istediði ve bizim baðýþlanmamýzý saðlayacak en önemli özellik samimi olarak yaptýðýmýz ibadetlerimizdir. Yapýlan tüm bu ibadetler yüce Rabbimiz'e takvaca yaklaþabilmek için birer vesiledir. Bu noktada önemli olan Müslüman bir kiþinin kendisini Allah'a yaklaþtýracak vesileler aramasý ve her vesileyi gönülden deðerlendirmesidir. "Ey iman edenler, Allah'tan korkup-sakýnýn ve (sizi) O'na (yaklaþtýracak) vesile arayýn; O'nun yolunda cihad edin, umulur ki kurtuluþa erersiniz." (Maide Suresi, 35) Unutulmamalýdýr ki kiþiye düþen kendi üzerinde tecelli eden tüm özelliklerini þükür vesilesi yaparak sonsuz merhamet sahibi olan Allah'a katýksýzca baðlanmak ve O'nun emrettiði ibadetleri yerine getirmektir. "De ki: "Þüphesiz benim namazým, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ýndýr." (Enam Suresi, 162) Ülkü Ocaklarý ( 11 )

12 AÞK varsa ÝMAN va Gülhan HALÝLOÐLU Konuya, Hz.Türkistan ý Hoca Ahmet Yesevi nin þu sözü ile baþlamak istiyorum. Milliyetimizin kaynaðý, fýtratýmýzýn rengi olan Hazret der ki: Aþk varsa, iman da var! Aþk yok ise iman da yok! Aþkýn gerekliliði ve önceliði hususunda, bundan daha veciz söz bulunamaz. Ruhlarý þad olsun!.. Ruhaniyetleri bol olsun!.. Evet, Türk ün Müslümanlýk, insanlýk, medeniyet, devlet anlayýþýnýn merkezinde bir þey var! O da aþk! Her þey bu temel üzerine bina edilmiþtir. Türk Cihan Hakimiyeti mefkuresiyle inþa edilmeye çalýþýlan kutsal gayret in esasýnda aþk var!.. Aþk ýn yokluðu, her þeyi yok eder... Ortada ne iman kalýr, ne devlet kalýr, ne medeniyyet kalýr... Ýnsanlýk, periþan olur... Haksýzlýk, hukuksuzluk yolsuzluk alýr baþýný gider?!... Aþk sýzlýk, bir millete kurulabilecek en elim tuzaktýr... Þeytan ve yardakçýlarý sürekli aþksýzlýk tuzaðý ile yollarý kesmektedir. Hani þeytan diyor ya: Onlarýn önlerinde arkasýndan, altlarýndan üstlerinden, saðlarýndan sollarýndan gireceðim... Giripde ne yapacak? Ýnsaný, Ýnna Lillahi ve inna ileyhi raciun sýrrýndan koparmaya çalýþacak!.. Aþksýz insan, ben ancak Allah içinim, ve dönüþüm ancak Allah adýr diyebilir mi? Veya aþksýz insanlar, bizler ancak Allah içiniz, dönüþümüz de ancak ve ancak Allah adýr diyebilirler mi? Elbetteki hayýr! Aþka boðulan, boðulanlar diye bilir! Ýþte bunu bilen þeytan, aþksýzlýk tuzaðý ile yollar keser!.. Yollarý kestirir!.. Zaten onu þeytan eden, lanetli kýlan, aþksýzlýk deðil miydi? Dikkat buyurun! Þeytanlaþmýþ toplumlar, lanetliliklerini küreselleþtirmeye çalýþanlar; zulmün adý olan devletlerini model olarak dayatanlar; Tanrý öldü diyenler; varlýðý olumsuzlaþtýrmaya çalýþanlar, neden-niçin bunu yaparlar? Buna sebeb imansýzlýk deðil mi? Ýmansýzlýklarýnýn sebebi de aþksýzlýk olmuyor mu? Onun içindir ki; Türk ün muhayyilesi aþk varsa, iman var; aþk yoksa iman da yok demiþtir. Dünyasýný, bu þuur üzerine bina eden Türk Muhayyilesi, ötekilerinden ayrýlýr. Aþký merkeze alan bir iman anlayýþý ile, aþký kýyýya atan bir iman anlayýþý hiçbir olur mu? Birisi, medeniliðin kapýsýný aralarken; diðeri, bedeviliðin kapýsýný aralamýþtýr hep! Tarih, buna þahittir!.. Bakýnýz, kiþi iman ettim dediði zaman, esas itibariyle aþýk oldum demiþ oluyor. Akaid ilmine göre iman, kalbitastik dir. Hz.Yusuf un kýssasýný anlatan Yusuf Suresi nde kardeþleri: Ey babamýz!... Sen bize iman edici deðilsin demiyorlar mý? Ne demek bu? Yani, sen bizi tasdik edici deðilsin. Demek oluyor ki iman, kalbi tastikten ibarettir. Zaten tevhid dini nin icabý da budur! Þimdi burada düþünmek lazým ve sormak lazým: Ýnsan, aþk derecesinde sevmediðini tüm kalbi ile tasdik edebilir mi? Hayýr! Aþkýn potasýnda erimeyen bir kimse, en büyük olarak sadece Allah ý görebilir mi? Hayýr! O nun Allahü Ekber demesi, lafta kalmaz mý? Kalýr. lebbeyk sýrrýna mazhariyetsizlik, bu yüzden deðil midir? Bu yüzdendir!.. Kur an-ý Kerim de: Ýman edenlerin, Allah a karþý muhabbeti her þeyden kuvvetlidir? buyurulmasý, meselenin ciddiyeti açýsýndan en kuvvetli delildir. Biraz sevgi ile tam müslümanlýk olmaz; ancak biraz müslümanlýk olur! Ama üzülerek ifade edeyim ki çoðunluk, aþkýn, muhabbetin dinin bel kemiði ni teþkil ettiðinden habersizdir. Sadece dinin mi? Elbetteki deðil! Muhabbet, toplumsal hayatýn da bel kemiði dir. Aþk la pekiþen bir millet, ( 12 ) Ülkü Ocaklarý

13 r, O halde CAN var aþk a istinad eden bir devlet, muhabbet i damarlarýnda kan gibi gezdiren bir hareket, ölümsüzdür. Aþksýz, sevgisiz, muhabbetsiz toplumlar, Kur an ýn ifadesi ile huþubu müsennede dirler. Yani, bir duvara dayanan kupkuru kütüðe benzerler. Oysa ki ölümsüzlük, kök le mümkündür. Bunu çok iyi idrak eden idrak sevelim, sevilelim demiþtir. Yaþamak için sevmek, yaþatýlmýþ olmak için de sevilmek gerekir. Bilmeliyiz ki tahta oturabilmenin þartý muhabbet dir; muhabbetsizlere taht nasip olmaz. Yine bilinmeli ki, Ýslam alemi, göz yaþlarý ile tuza boðsa da, o topraklarda imanýnýn ekinini yeþertemez! Ta ki muhabbetle bezenmedikçe!... Ta ki beyinsizliðini gidermedikçe!... En büyük dert bu! Aþksýzlýk... Sevgisizlik... Bu dertten behemahal kurtulmak lazým. Aksi halde mevcut ruhsuzluðun ve sosyal gaflet in önü alýnamaz olur. Bizim bir tek sermayemiz var! O da yüreðimiz!... Yüreðimizde taþýdýðýmýz aþk!... Bir an gaflete düþmemek için, bu yüreði sinemiz de deðil; avucumuz da taþýmaya mecburuz. Yoksa hep ertelenen hak ve hakikat olur. Sevgisizlik tuzaðý nda buluþanlar, hep elele verdiler... Bütün güllerimizi kopardýlar... Yüce milletimizi, gülleri koparýlan Turan da nahuzar olan bülbüle çevirdiler. Ey Korkut Ata nýn Evlatlarý! Kalkýn! Yeniden güller ekelim, güller yeþertelim!... Bu, ahuzar olan milletimize karþý görevindir senin! Aþký olan beri gelsin! Bakýnýz Yesevi Hazretleri ne diyor: Her kim hüm-i ýþkdan katre tatgay- Tanrý vaslýga ana bir rah-ý yetgay Kim, aþk küpünden bir katre tadacak olsa; tanrý ona mutlaka yeten yolu nasip eder! Þimdi, niçin yetmeyen yollar da bunaldýðýmýzý anlamalýyýz artýk! Yeten yollar eriþmek için de aþk ile sýfatlanmanýn gerekliliðini unutmamalýyýz! Mevlana Hazretleri, o büyük insan, o koca Türk, bir üçgen insan dan bahsediyor! Bir deðil, binlerce Alparslanýz diyen Mevlana, üçgen insan ýn izahýný da þöyle yapýyor. A köþesine Aþk ý, B köþesine akl ý, c köþesine ise ruh u koparak yapýyor. Son derece dikkate deðer bir izahtýr bu! Aklý, (A) köþesine koymuyor. Niye? Akýl, sürükleyen; aþk ile ruh sürüklenen olmasýn diye! Aklý baþa korsanýz, bu durumda akýl hadsizlik yapar... Çýlgýnlýðýn ve azgýnlýðýn kapýsýný aralar... Týpký batýlý akýl gibi!... Ama aklýn önünde aþk, arkasýnda ruh olursa, bu pozisyondaki akýl, akl-ý selim dir. Selim olan, selam ve selamette tutan akýldýr... Yine (B) köþesinde yer alan akýl, akl-ý fehim dir... Fehmeden, idrak eden akýldýr. Fehameti, yaradýlýþ ve gayeyililikte ki idraký, yeryüzünde bir halife varlýk makamýna namzed oluþu aþk ve ruh sayesindedir. Bu sayede, haddinde duran, haddini bilen akl ý olmuþtur. Onun için de: Ýyyake na büdü ve iyyake nestain deme þerefiyle þerefyabdýr. Ýlah laþan deðil; ilahi leþen akýl olmasý sebebiyle Lailahe illa hü derken samimidir. Bütün mesele bu dengeyi kurabilmek, o üçgeni oluþturabilmektir. Aþk-Akýl ve Ruh üçlüsü!... Bu üçlü, derinliðimizdir bizim. Gücümüzü oluþturan derinliðimiz, bu üçgende! Kalu-bela derinliði!... Bizleri bu derinlikte tutan kemiren aþk tý. Medeniyeti yaratan, devleti kuran ve yaþatan da kemiren aþk tan baþkasý deðildi. Toplum olarak çok þeyin yoksuluyuz, kabul! Kanaatimce daha ziyade kemiren aþk ýn yoksuluyuz. Asýl sýkýntý burada. Ama yeniden kemiren aþk ile kovalarýmýzý kalu-bela derinliðine sarkýtmalýyýz! Bileceðiz ki O varsa(o) var; O yoksa (o) yok! Fethi Gemuhluoðlumuz vardý bizim. Arapgirli bir yýldýz!! Allah rahmet eylesin! Dehþet adamdý... Üçgendi... Bütün cihetleri selamlýyandý... Karþýlaþtýðýna (kadýn-erkek fark etmez) hiç aþýk oldun mu? derdi. Ýlk etapta haþlayan, yüzü kýzartan, gözü morartan bir soru gibi gelirdi. Arkasýndan derdi ki: Aþk varsa burs var, aþk yoksa burs yok! Meðer ne kadar haklý imiþ... Ve: yeter ki aþýk olun, neye olursanýz olun! Yeter ki sevin!... Aðacý sevin, denizi sevin, kuþlarý sevin, köyü sevin, kaldýrýmlarý sevin... der, sayardý. Rahmetliyi þimdi daha iyi anlýyorum. Boþuna Aþk varsa, ben varým; aþk yoksa ben de yokum dememiþ! Meðer aðaçlarda kuþlara yuva yaptýran ipekböceðini kelebek edip uçuran, küheylanlarý koþturan, ozanlara türkü yaktýran aþktan baþkasý deðilmiþ! Boþuna Koca Yunus: Daðlar ile taþlar ile, semada uçan kuþlar ile... diyerek, Çaðýrayým Mevlam Seni dememiþ! O büyük insanlar durup dururken; Ya Rabbi! Havada pervaz eden kuþlar hörmetine! Yükseklerden çaðýl çaðýl akan sular hörmetine! Daðlar, ovalar, vadiler hörmetine! Binbir çeþit nebatat hörmetine! diyerek niyazda bulunmamýþlar! Nerde bu diller? Nerede bu derin bellekler? Ne oldu bu imana? Neden, niçin bu aþktan eser yok? Biraz aþk, eninde sonunda varý yok sayar. Tanrý öldü diyenler, birazcýk aþk ile yetinenlerdir. Batý ile Ülkü Ocaklarý ( 13 )

14 aramýzdaki en temel farklardan birisidir bu! Bir de onlarýn tutunduðu sevgi, if li veya because lu bir sevgidir... Yani þartlý bir sevgidir... Çýkarsa, zevke, hazza dayalýdýr... Ben seni severim, eðer dediðimi yaparsan... veya Ben seni severim, çünkü bana faydalýsýn... þartýna baðlý bir sevgidir bu! Eðerli veya çünkülü dür. Türkçe sevmek de ise eðersiz ve çünküsüz bir sevgi esastýr. yaradýlaný severiz Yaradan dan ötürü dedirten sevgi, Türkçe sevmenin gereðidir. Ýþte bariz bir fark da budur! Sadece bu mu? Tabi ki deðil! Sevme yi, sevilme den önceye alan bir sevgimiz var bizim. Yunusca bir sevgi! Sevelim sevilelim diyor Yunus! Narsizmin, egoizmin girdabýna düþmekten beri bir sevgiyi; ilahileþen bir sevgiyi; evvah olan bir sevgiyi iþaret eder, bu sözü ile! Sevme yi öncelik olarak görmeyeni, iki cihan bedbahtý olarak niteler. Batý nýn sevmesi, böyle midir? Sevilmeyi kendileri için bir hak, sevmeyi de baþkalarý için bir vazife olarak korlar. Her neyse! Ýþin özü sevmek! Sevgidir, düþünceyi incelten... Sevgidir, sese letafet kazandýran... Nasrettin Hoca nýn þu öyküsünde ne güzel anlatýlýr bu! Mahallenin müezzininin sesi pek çirkinmiþ, kulak týrmalýyormuþ. Bir gün müezzin yine o çirkin sesi ile ezan okuyup yeri göðü inletmekte iken, Nasrettin Hoca aþaðýdan ona seslenmiþ: - Evladým, ne baðýrýp duruyorsun Öylesine dalsýz-budaksýz bir aðaca çýkmýþsýn ki, seni kurtan mama imkan yok.? Hakikaten aþksýz insanlarýn sesi, (ezan okusalar bile) kuru gürültüden baþka bir anlam taþýmaz; minarei de kupkuru bir aðaca çevirir. Ama aþk ile okunan bir ezan, sertbir kayanýn üzerinde okunsa bile, deðil okuyaný, kayayý dahi eritiyor. Türkçe sevmek, muhabbetden Muhammet oldu hasýl dedirtir. Yeniþehirli Avni gibi Biz aleme bir yar içün ah etmeðe geldik der. Belayý, aþkýn kaynaðýndan gaflet olarak tanýmlar... Gönül darlýðýný, sevginin azlýðýna baðlar. Türkçe sevmek, buna derler! Yüzünü ekþitmeden olayý yudumlamak, ancak Türkçe sevme nin karýdýr. Bakýnýz, bu sevgi sýrf Çanakkale de þehit, topraða bir gül tohumu olarak ekilmiþtir. Yine bu sevgi ile binlerce ülkücü þehit, vatan topraklarýna birer cemre olarak düþmüþlerdir. Aþký tatmayanlar,buna hayf lanýrlar... Tadanlar ise asla! Hoca Ahmed Yesevi, Hünkar Hacý Bektaþý Veli bir müridini Anadolu ya gönderdikleri zaman þöyle demiþlerdir: Bir aþk kütüðünü yaktýk, attýk ( 14 ) Ülkü Ocaklarý Anadolu ya Ýþte o yakýþlar ve yanýþlardý, bizi biz eden! Bir de þunu belirtmeden edemiyeceðim! Ayýbý, ayýplarý örten, aþktýr. Aþksýzlar, ayýp örtmezler; ayýp üretirler... Adeta ayýp makinesi dirler... Habire üretir de üretirler!... Gördüðünü ört, görmediðini söyleme ahlaký, aþk ile mümkündür. Bu milletin fetasý olmak öyle kolay deðildi. Settarü l uyup olanlar, cevr-ü belaya tahammül edenler, ancak fetalýk ünvanýný hakkederler. Bunun yolu da Fenafi l ýþk, yani aþk da fena olmaktýr. Hz. Muhammet bir toplulukta sohbette iken biri geliyor. Bir evde bir kadýnla bir erkeðin kötülükte olduklarýný söylüyor. Oraya, gitmek isteyen sahabelere, Yok, siz gitmeyin!, sonra Hz. Ali ye dönerek Ya Ali! Sen git bak, doðru mu, deðil mi? diyor. Hz. Ali, evde gözlerini yumarak her tarafý dolaþýyor. Sokaða çýkýnca gözlerini açýyor. Ve peygambere Bütün evi dolaþtým, kimseyi görmedim diyor. Durumu anlayan Hz. Peygamber; Ya Ali, sen bu ümmetin Fetasýsýn der. Mesele bu! Bu denli yanmak ve piþmek! Hamlýðýn köküne kibrit suyu dökebilen Ali yi olmak! Aþk potasýnda kaynar dinimiz diyebilen zihniyete sahip olmak! Evet bütün mesele budur! Bilelim ki insanlýk, aþk ve hoþgörü temelinde geliþerek geliyor. Ýnþaallah semt-i mahluk - tan semt-i Halýk a intikal eder. Ýnsan, suret ten ibaret deðildir. Ýnsaný suret ten ibaret gören anlayýþlar, akamete uðramýþ; sistemler, çökmüþtür. Onun için Hz. Mevlana insan, surette insan olsaydý, Ahmet ile Ebu Cehil müsavi olurdu der. Ahmed i Ebu Cehil den ayýran suret deðil; Ahmet leþen aþk týr. Yine Hazret der ki: Surette kalýrsan, putperestsin. Her þeyin suretini býrak, manaya bak, Mana, aþk tan baþka ne olabilir ki? Bütün mesele mananýn manasý ný idrak etmektir. Yoksa, savrulur gideriz! Hz. Mevlana: Hamdým-Yandým-Piþtim demez mi? Peki, Mevlana yý yakan ve piþiren ne idi? Aþk deðil miydi? Elbette ki aþk tý!.. Aþkýn ateþi ile yandý ve o ateþle piþti... Ham dan, en tadýmlý insaný oldu. Demek oluyor ki; aþkýn olmadýðý yerde çiðlik veya hamlýk olur; piþkinlik olmaz. Eðitim, çið olur... Siyaset, ham olur... Sadece eðitim ile siyaset mi? Tabi ki hayýr! Her þey çiðlik ten ibaret kalýr! Yüce Peygamberimiz, yapmakla mükellef olduðu ihali teblið e karþýlýk, insanlardan ücret olarak aþk ve sevgi talep etmiþtir. Tebliðe karþý öngörülen tek ücret, aþktýr.

15 Kur an ýn diliyle þöyle buyrulmuþtu: De ki: Ben bu teblið görevime karþýlýk olarak, sizden yalnýz ve yalnýz ehl-i beytime sevgi istiyorum. Çaðýn hala idrak edemediði tek gerçek, bu! Unutmayalým ki var olmanýn tek þartý: O da sevmektir. Sokrat, varlýðýný düþünme ile kayýtlamýþtý. Düþünüyorum, öyle ise varým diyordu. Oysa Hz.Türkistani Hoca Ahmed Yesevi, varlýðý aþk ile temellendiriyordu ve diyordu ki: Aþk varsa, iman var; öyle ise can var Seviyorsan mü minsin!... Bu taktirde de can sýn; yani var sýn!... Ýþte bizler böyle milletiz! Aþký, varlýðýna temel kýlan, bir milletiz! Onun için Yunus: Gayrýdur her milletten bu bizum milletümüz- Hiç dinde bulunmadý dinü diyanetümüz diyerek, milletimize münhasýr özelliði belirtiyordu. Milletimize has özellik de, aþkdan gayrýsý deðildi. Zaman zaman Türk müslümanlýðý da nedir? Böyle bir þey mümkün mü? diye soranlar olur. Ýslam ile müslümanlýk kavramlarýný, yerli yerine koyamayanlarýn en çok sorduðu bir sorudur bu. Elbette Türk e münhasýr Ýslam olmaz; ama Türk e münhasýr müslümanlýk bal gibi olur. Bundan maksat, Türk ün okuma, anlama ve anlamlandýrmasýdýr. Aþkla okuma, aþkla anlama, aþkla anlamlandýrma Türk e hastýr. Eðer biz, imanettim ifadesini aþýk oldum ; aþýk oldum ifadesini de imanettim olarak anlamlandýrýyorsak; bunun adý, Türk müslümanlýðý dýr. Bundan hedefde, mazhar-ý tam ile bir mazhariyettir. Aksi halde, buçuklu bir netice doðar, Buçuklu insan, buçuklu müslüman, buçuklu demokrat, buçuklu siyaseti, buçuklu idareci, buçuklu ilim adamý gibi!... Kýsmi veya biraz lýk ile tam lýk olmuyor. Onun içindir ki, Türkçe sev sloganý, þiarýmýzdýr bizim. Zira Türkçe sevmeyen, Türkçe konuþamaz! Türkçe konuþamayan da Türkçe düþünemez! Bu þiarla birilerinin hayvan-ý natýk yani konuþan hayvan diye tanýmladýðý insaný; Türkçe sevenler, hayvan-ý aþýk olarak tanýmlamýþtýr. Yine Türkçe Sev þiarý ile emanet i þöyle anlamlandýrýyoruz: Emaneti yüklenmek demek, aþkýn insana galebe ettiðini kabul etmek demektir. Öyle ki, Aþýk sakýnmadan kendini Rabbi ne sunar. Bu hale göre insan için emaneti yüklenmenin sebebi, aþktýr. Daðlarýn, göklerin, yerlerin, yerlerin yüklenemediðini; yüklenmekten çekindiklerini, hiç korkmadan, hiç çekinmeden, hiç titremeden yüklenen insandýr. Aþk ile insanoðlu, kendini Rabbin e sunmuþ, emaneti omuzlamýþtýr. Hafýz Þirazi: Gökler emanetin aðýrlýðýný yüklenmekte çekindi de kur a bize düþtü. O günden beri mecnunlarýz! der. Böyle derken de mecnun kelimesi ile emaneti yüklenmenin hedefini iþaret eder. Yani bu demektir ki aþk bir mertebe-i cinnet tir. Cünun halidir... Bu mertebedeki bir varlýk, sevgilisi uðruna her þeyi yapar... Her sorumluluða katlanýr... Her ateþte yanar... Her zora göðüs gerer... Çünkü onun hali pervasýzlýk halidir... Taþkýnlýk halidir... Hesap kitap bilmez... Zira, muhabbetin en þiddetli derecesindedir o. Bu durumdaki Aþýð ýn, daðlarýn,semanýn, yerin yüklenemediði bir emaneti yüklenmesi son derece tabiidir. Çünkü bu noktada akýl sukut etmiþtir. Batý nýn kýsmi hali de bunu teslim eder. Nice: Her aþkta biraz cinnet vardýr demek zorunda kalmýþtýr. Buçuklu Niçe, aþka da buçuklu bakar. Mazhar-ý tam olma yolundaki insan ise, böyle demez! Þöyle der: Her aþkta tam cinnet vardýr. Bu sebebledir ki, aþýk için, aþký yutkunmak asla söz konusu olamaz! Aþkýný haykýrmak, burcundadýr. Bu haykýrýþýn getireceði külfet, keseceði fatura, aþýk için bir mükafattýr. Bundan dolayýdýr ki Allah ýn arz ettiði emanet, insanýn dýþýndaki varlýklar için bela iken, insan için bir mükafat olarak görünmüþtür. Aþk, zorun kapýsýný aralar, kolay ýn deðil! Aþýk, düzlükte gezinmek züppeliðine asla imrenmez. Zira bilir ve inanýr ki; cennet, düzlükte gezinen züppelerin yeri deðildir. Bayraklarý, düzlükte gezinen züppeler, çekmez! Zafer türkülerini düzlüktekiler, söyletmez! O, zorun, zorluklarýn adamýdýr. Karanlýklarý delip geçen Tarýk yýldýzýdýr. Kur an da kendisiyle yemin içilen yýldýz!.. Braveheart filminin bir yerinde, film kahramaný: Her insan ölümlüdür, ama bazýlarý yaþamaz diyordu. Bu bazýlarý, Allah bilir ki, dünyanýn donmasýna aþk ile direnenlerdir. Evet onlar, hiç yaþamadýlar, hiç yaþamazlar! Önceki sayýda Sayýn Alev Alatlý ile yapýlan söyleþide Alatlý: ülkücülüðün tarifi biraz da olmayacak gibi görünenin üstesinden gelmek deðil midir demektedir. Gayet tabi doðru bir tanýmlama! Ancak bu haktan inen þerbeti içenlere taalluk eder. Yani diyor ya Yunus: Hak tan inen þerbeti içtik Elhamdülillah iþte bunu diyebildiðimiz zaman, o þerbeti içtiðimiz taktirde, karlý daðlarý aþmýþ olacaðýz. Hak tan inen þerbet, aþk þerbetidir. Olmayacak gibi görünenin, aþýlmaz zannedilen karlý daðlarýn üstesinden, ancak aþk þerbeti ile gelinebilir. Türk ün irfanýnda, Türk ün iman anlayýþýnda Allah a baðlý olmak, Allah a susamak demektir. Susamak kelimesini, bir tek kelime ile izah mümkündür; O da Aþk týr... Bu susamýþlýðý,mutlaka muhafaza etmeliyiz! Bunun yerini hiçbir þeyle deðiþtirmemeli, korumalýyýz! Bilmeliyiz ki zafer, Allah a susamýþlarýndýr! Yine bilmeli ve inanmalýyýz ki; Ýstiklal, Allah a susamýþlarýn hakkýdýr. Netice itibariyle, aþk varsa iman da var!... O halde can da var... Görelim Güzel Allah neyler! Neylerse, güzel eyler! Ülkü Ocaklarý ( 15 )

16 KÜRESELLEÞME ve MÝLLÝYETÇÝLÝK Dr. Taner TATAR GÝRÝÞ Küreselleþme kavramýna gelinceye kadar evvelâ modernleþme, hýzlý deðiþimi ya da deðiþme isteðini ifade e- den, hem deðer yüklü hem de mevcudu yani olaný ifade e- den bir kavram olarak sosyoloji literatüründeki yerini almýþtý. Sonra postmodernizm, yine bir baþka hýzlý deðiþimi ve modernizmdeki olumsuzluklarýn bertaraf edildiði cemiyeti ifade etmekle suretiyle, yine deðer yüklü olarak karþýmýza çýktý. Þimdi postmodernizme ilave olarak küreselleþme kavramý ya da olgusu da ayný tavýr ve þekille, meydan okuyucu bir edâ ile karþýmýza dikilmektedir. Farklý þekillerde yorumlanan küreselleþme bir taraftan enformasyon, iletiþim ve teknoloji boyutlarý ile ele alýnýrken diðer taraftan kapitalizmin daha yüksek bir aþamasý olduðuna vurgu yapýlarak, sömürü düzeninin yeni adý o- larak kabul edilmektedir. Teknolojik boyutunun ön planda tutulduðu görüþlerde, mevcut yapý enformasyon toplumu, dijital toplum, network toplum 1 gibi nitelendirmelerle anýlmaktadýr. Bunun gibi bir taraftan millî sýnýrlarýn ve kimliklerin ortadan kalkacaðý, dünya vatandaþlýðý ve dünya devleti gibi kavramlar üzerinde durulurken, diðer taraftan mahallîleþmenin yaþanacaðý ifade e- dilmektedir. Bir ideoloji olarak ele alýndýðýnda küreselleþme, ne olduðu kadar ne olmadýðý da önem arz eder. Bu çerçevede evvela, küreselleþme, sosyal deðiþmenin tek þartý, doðrusal süreci ya da son noktasý deðildir. Yine, küresel iletiþimin yaygýnlaþmasý, kültürlerin birbirine doðru gittikçe yaklaþarak birleþmesini gerektirmez. Nihayet, küreselleþme millî kültürlerin parçalanmasý veya yok olmasý demek deðildir. 2 Ancak bütün bu olmayanlar küreselleþtiriciler için bir hedeftir. MÝSAFÝR ÝDEOLOJÝLER KARÞISINDA KADÝM BÝR DUYGU VE DÜÞÜNCE Milliyetçiliði, modern dünya için olumlu sözde küresel çað için olumsuz bir çerçevede deðerlendirmek çeliþkili bir yaklaþým olmakla birlikte yaygýnlýk arz etmeye baþlamýþtýr. Bu yaklaþýmlarda milliyetçilik, küresel dünyada yerini alamayan milletlerin, baþarýsýzlýklarýna baðlý olarak ortaya çýkan bir hastalýk gibi gösterilmeye çalýþýlmaktadýr. En ileri sanayi toplumlarýnda ve hatta sanayi ötesi olarak adlandýrýlanlarýnda bile milliyetçiliðin önde giden bir fikir, duygu ve siyasi yönelim olduðu gerçeði, teorinin bizatihi sahiplerinin çeliþkisini göstermeye yeter niteliktedir. Milliyetçiliðin dünyanýn her yerinde canlýlýðýný devam ettirmesi, milliyetçiliðin bir döneme hapsedilemeyecek, tarihi ve yaþanmakta olan bir olgu olduðunu göstermektedir. Milliyetçiliðin gelenekselliði, tarihi kökleri ve hatta izleri dikkate alýnmadan günümüzün anlaþýlmasýnýn mümkün olmadýðý aþikardýr. Bazýlarýna göre millet hayalidir. Çünkü farklýlýklar yok sayýlmakta, seçilmiþ benzerliklere vurgu yapýlmaktadýr. Bir milletin içerisinde farklýlýklarýn olduðu hiç þüphesiz doðrudur. Bu týpký bir ailenin içerisinde var olan farklýlýklar gibidir. Ancak, nasýl aile içi farklýlýklar, bu kurumu hayali yapmýyorsa, milleti de farklýlýklarý hayali yapmaz. Ö- zellikle de bu farklýlýklar kültürel zenginliðin mahsulü ise, o birliktelik gerçek bir milliyetdir. Hayal, olmayan bir þeyin zihinlerde canlandýrýlmaya çalýþýlmasýdýr. Halbuki millet fiili bir varoluþtur. Sýnýrlarýnýn geniþliði ve muhtevasýnýn derinliði onu muhayyileye de taþýmaktadýr. Küçük farklýlýklarýn beslediði birliktelik duygusu, büyük baþka nýn tehdidinin idraki nisbetinde yoðunluk arz eder. Milliyetçilik bir toplumun fertlerini birbirine kenetleyen gönül baðýdýr. Millet ise sýnýrlarý belirli bir toprak parçasý üzerinde deðil, ayný vatan üzerinde yaþayan insanlarýn birlikteliðidir. Kaldý ki, ayný vataný paylaþma sadece milletin siyasi tanýmý için geçerli olup, sosyolojik tanýmlama i- çin zorunlu görülmemektedir. Zira milletlerin potansiyel varlýðý siyasi sýnýrlarýnýn ötesine taþabilmektedir. Türk milletinin mevcut durumu bunu göstermektedir. Geniþ bir ( 16 ) Ülkü Ocaklarý

17 toprak parçasýnda, siyasi sýnýrlarý birbirinden ayrý olmakla birlikte, ayný ruhu taþýyan insanlar, tek bir millet olarak düþünülebilir. Bu, topraðýn önemini azaltmaz ancak millet dairesini daha geniþ tutmaya yardým eder. Bununla birlikte meseleye toprak açýsýndan bakmaya devam ettiðimizde görmekteyiz ki, bu coðrafya ezelden vatan yapýlmýþtýr ve bu topraklar bizim için önemlidir. Zira topraðýn kýymeti vatan olmasýndan kaynaklanmaktadýr. Bir cisim olarak toprak, ruh veya mana ile bütünleþtiðinde vatan haline gelir. Topraðýn ruhu, ona verilen manadan ve o- nunla, üzerinde yaþayan insanlarýn geçmiþ tecrübeleri ve þimdiki hayatlarýndan ortaya çýkan ortak deðerden gelir. Böyle bir mana ve iklim dünyasýnda, toprak uðrunda ölen varsa vatandýr. Yine insanlar bastýklarý yerleri toprak diyerek geçmez, altýnda kefensiz yatan, binlerce ve hatta milyonlarca ecdadý düþünür. Düþünür ki, vatan topraklaþýnca millet vatansýzlaþýr. Böyle bir toprakta çiçeklenen insanlar, topraða ekilen kan tohumlarýndan fýþkýrmaktadýrlar. Þehidler topraða birer cemre olarak düþüp, canlarýný verirken, vatana can vermektedirler. Belirli bir toprak parçasý üzerinde hür olarak yaþamak, bir milletin maddi sürekliliði açýsýndan elzemdir. Bu çerçevede, bir taraftan korunma, diðer taraftan hayatý idame ettirme ve kendini gerçekleþtirme imkaný topraðýn üzerinde gerçekleþir. Bir taraftan savunmanýn diðer taraftan atýlýmýn en önemli unsurudur. Diðer taraftan haritalar millet yaratmaz. Sýnýrlarý mürekkeple çizilen devletlerin millet o- labilmesi için uzun bir yol yürümeleri gerekir. Milliyetçiliði Avrupamerkezci yaklaþýmlarla deðerlendirenler, onu modernleþmenin bir ürünü olarak görürler. Modernliðin yaratýcýsý olan Avrupa, dolayýsýyla milliyetçiliðin de yaratýcýsýdýr. Medeniyetin ve insanlýðýn bütün deðerleri gibi o da Avrupa da çýkmýþ ve geliþmiþtir. Böyle bir yaklaþým, milliyetçiliði de, milliyeti de hem belirli bir zamana hem de mekana baðlý kýlmaktadýr. Bir manada da tek kalýp, tek model olarak tanýmlamaktadýr. Millet olabilmeyi ise kendi kalýbýna mahkum etmekte, daha da ileri gidildiðinde, Avrupa dýþýndaki yapýlanmalarý millet haline gelmemiþ, ilkel (pre modern) kalmaya mahkum ve hatta medeniyeti tehdit eden mücadeleciler (artýk terörist) olarak görmektedir. Meseleye millet olabilme açýsýndan baktýðýmýzda, söz konusu görüþlere kýsmen yakýnlýk göstermesi kýsmen de karþý olgularý göstermesi bakýmýndan milletlere yönelik olarak bir sýnýflandýrmanýn doðru olacaðý kanaatindeyiz. Ýmparatorluklarýn daðýlmasýný müteakip ortaya mantar biter gibi çýkan milletlerin bir kýsmý yapay, bir kýsmý da uydu ya da alt milletlerdir. Yapay milletler, yapay olarak oluþturulan devletlerin toplumlarýdýr. Bunlarý bir araya getiren en önemli faktör siyasidir. Siyasi egemenliðin -ki bu da belli belirsizdir- temini ile, sýnýrlarý belirli toprak parçasý üzerinde yaþayan insanlarýn millet olarak kabul e- dilmesi ile kadim milletler arasýnda farklýlýklar vardýr. Mesela I- rak, Kuveyt, Ürdün vs. bunlardandýr. Alt veya uydu milletler ise tarihte uzun süre siyasi egemenliklerini kazanamayýp, sonradan elde eden toplumlardýr. Siyasi elde ediþler, millet olmanýn gereklerini elde etmekle eþ anlamlý deðildir. Çözülmüþ kültürel doku, kültürel asimilasyon, yitirilmiþ öz gelenekler ve baþkalaþmýþ deðerler sistemi millet olma sürecini olumsuz yönde etkilemektedir. Uydu milletler, etnisite itibariyle kadim zamanlardan beri var olmalarýna raðmen, yegane unsur olarak ortaya çýkamamýþ, baþka siyasi birimlerin hakimiyetine tabi olarak varlýklarýný devam ettirmiþlerdir. Bu bakýmdan modernleþme süreci, söz konusu uydularýn baðýmsýz ya da yarý baðýmsýz birimler olarak ortaya çýkma durumunu saðlamýþtýr. Julliard a göre modern çaðda üçüncü milliyetçilik dalgasýný karþýlamakla uðraþýyoruz. Düðmeye basan öðe, birincisinde olduðu gibi Fransýz Devrimi nin bulaþýcý hatýrasýyla süslenen sanayi devrimi deðil; ikincisinde olduðu gibi Birinci Dünya Savaþý nýn büyük sarsýntýsýyla katmerlenen ekonomik kriz de deðil; düðmeye basan öðe, modern kapitalizmin yapýsal bunalýmýyla karmaþýklaþan komünizmin çöküþünün ta kendisidir. 3 Burada her üç etkinin de geçerli olduðunu söyleyebiliriz. Ancak bu bakýþ dünya ölçeðinde kucaklayýcý ve tamamýný açýklayýcý deðildir. Evvela milliyetçilik duygusunun ortaya çýkmasý ve geliþmesi Fransýz devrimi ile birlikte olmamýþtýr. Ýkincisi böyle bir duyguyu ya da hareketi besleyen yegane unsur yoksunluk duygusu olarak görülemez. Zira milliyetçilik zor dönemlerin hastalýklý sonucu deðildir. Sadece, zor zamanlarda milliyetçiliðin tarzý deðiþmektedir. Kaldý ki, zora ya da yoksunluklara milletlerin vermiþ olduðu tepki ya da cevaplar birbirinden farklýlýk arz etmektedir. Bir millet boyun eðmeyi tercih ederken diðeri yok olma pahasýna mücadeleyi seçebilmektedir. Dolayýsýyla birinci durum gerçekleþtiðinde esaretten kurtulmak için milliyetçilik duygularýna sarýlma gözlenirken; ikincisinde kendine güvenin bir yansýmasý olarak ortaya çýkan kadim milliyetçilik duygusu o- labilmektedir. Nihayet söz konusu milliyetçilik dalgalarý, olmayan bir þeyin meydana çýkmasý olarak deðil, var olanýn ifade edilmesi olarak deðerlendirilmelidir. Burada da tehdit olarak algýlanan herhangi bir hareket ya da düþüncenin, ifadenin þiddetini arttýrmasýna etkide bulunduðunu söyleyebiliriz. Tehdit, hazýrda var olabildiði gibi geleceðe dair bir beklenti de olabilir. Yine tehdit, maddî olarak ken- Ülkü Ocaklarý ( 17 )

18 disine ya da sahip olduðu araçlara olabildiði gibi, manevî ya da insanî inanç, tutum ve deðerlere yönelik de olabilir. O halde Batý da ve dünyanýn bir çok yerinde milliyetçilik ve ýrkçýlýk hareketlerinin hýzla canlanmasý ve yayýlmasýný, çýktýðý yere ve türe baðlý olarak bir çok sebeple açýklamak mümkündür. Evvela bütün dünyada niteliði birbiri ile ayný olan tek tip bir milliyetçilik hareketinden söz etmek mümkün deðildir. Zira kimi yerde saldýrganlýk duygularýnýn þahlandýðý bir ortamda ýrkçýlýk þeklinde ortaya çýkarken, baþka bir yerde kendini korumanýn bir aracý olarak karþýmýza çýkabilmektedir. Öte yandan geliþmenin motoru olarak da ortaya çýkabilmektedir. Modernleþmenin milli sýnýrlarý kýrdýðý ve evrensel bir hayatý davet ettiði doðrudur. Ancak, karþýlýklý baðýmlýlýðý esas alan, yýkýlmýþ sýnýr duvarlarý, ötekinin farkýndalýðýný arttýrmýþ ve mensubiyet þuurunu güçlendirmek yoluyla, bütün siyasi akýmlarýn içerisinde -sosyalizmde bile- milliyetçilik belirleyici bað olmuþtur. MÝLLÝYETÇÝLÝK: KEFEN BÝÇÝLEN MÝ, KEFENÝ BÝÇEN MÝ? Küreselleþtiriciler, küreselleþme-kültür iliþkisinde kültürel homojenleþmenin gerçekleþmesi beklentileri ile söz konusu ideolojilerini inþa e- derken, siyasî boyutta millî devletlerin tarihin sahnesinden çekilecekleri yönünde iddialarda bulunmaktadýrlar. Bu iddia çerçevesinde, kültürel yakýnlaþmanýn milliyetçilik duygularýný bertaraf edeceðine dair kehanetler öne sürmektedirler. Öte yandan, etnik milliyetçiliði desteklemek suretiyle de millî devletleri atomlara ayýrýp, kolayca dünya devleti ne katma peþindedirler. Kimilerine göre bu durum paradoksal bir dünya olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Söz konusu paradoksun birinci tarafý küreselleþmedir. Bu çerçevede küreselleþme, kapitalizmin daha çok nüfuz etmesi ve daha çok derinleþmesidir. Paradoksun ikinci tarafýný ise etno-kültürel milliyetçiliðin yükseliþi oluþturmaktadýr. Küreselleþmenin bir etkisi olarak etnik-kültürel milliyetçiliðin yükselmesi, insanlarý kan birliðine sevk etmekte, demokratik toplumlarda vatandaþlýk iliþkisini çözerek, demokrasiyi zayýflatmaktadýr. Bu bakýmdan, etno-kültürel milliyetçiliðin yükseliþine sadece Pazar bireyciliði deðil, ayný zamanda küreselleþmenin demokratik toplumlardaki vatandaþlýk paylaþýmý ve demokrasi erozyonu sebep olmaktadýr. 4 Hall a göre millî devletler düþüþ içerisindedirler ve e- rozyona uðramaktadýrlar. Ancak bu onlarýn tarih sahnesine veda ettikleri manasýna gelmez. Böyle bir erozyon sonunda millî devletler, savunmacý dýþlamacýlýðýn daha da derin bir çukuruna dalmaktadýrlar. Küreselleþmeyle birlikte millî devletler çaðý geriledikçe, millî kimliðin saldýrgan ýrkçýlýk tarafýndan yönlendirilen çok savunmacý ve çok tehlikeli bir biçime dönülmektedir. Millî devlet zayýfladýðýnda, daha az inandýrýcý ve daha az güçlü olmaya baþladýðýnda, buna verilen tepki ayný anda, millî devletin hem üstüne çýkýlmak, hem de altýna inilmek suretiyle yayýlmaktadýr. Ayný anda hem küresel hem de yerel olunmaktadýr. 5 Bütün bu fikirler çerçevesinde küreselleþmenin önündeki en önemli tehdit olarak da milliyetçiliði görmektedirler. Mesela, Annan, küreselleþmeye karþý milliyetçilik, illiberalizm ve popülizmden oluþan üç cepheden söz ederken, en tehlikeli sýfatýný birinciye atfetmiþtir. Ona göre, milliyetçilik ve diðerleri küreselleþmenin baþarý þansýna sinsice zarar vererek tehdit etmektedir. Çünkü küreselleþme, millî gelenekleri ve mahallî kültürleri tahrip edecek yabancý istilacýlar olarak sunulmaktadýr. Yine Ona göre daha da kötü olarak, siyasî liderler, gittikçe artarak tarihî husumetleri istismar etmekte ve çatýþmalarý kýþkýrtarak ekonomik zorluklarýn ortasýnda, halk desteðinin devamý için çaba sarf etmektedirler. 6 Burada Annan ýn endiþe ile belirttiklerini, biz memnuniyetle karþýlayabiliriz. Hakikaten de küreselleþme ideolojisi ve istilasý ile mücadele etmenin en önemli aracý olarak milliyetçilik görülebilir. Sadece mücadele deðil, ayný zamanda var olmanýn ve gerek kültürel, gerekse siyasî emperyalizmle baþa çýkmanýn yolu olarak da görülebilir. Öte yandan, Annan ýn özellikle geliþmekte olan ya da az geliþmiþ ülke liderlerine atfen, milliyetçilik duygusunun baþarýsýzlýklarý örtmek için kullanýldýðýna dair görüþü de pek tutarlý deðildir. Çünkü, milliyetçilik ve ýrkçýlýk, çoðu Avrupa ülkelerinin refah durumlarýnda hala yerli ve yabancýyý ayýrmaktadýr. Irkî bölünmüþlükler, hiyerarþik olarak yapýlanmýþ Avrupa siyasî düzeninde ve ýrkî olarak tertip edilmiþ Avrupanýn siyasî manzaralarýnda yerli ve yabancýlar arasýndaki rekabet aracýlýðýyla hâlâ kullanýlýrken, merkez ve çevre ayrýmý, gücün paylaþýlmasý hususunda devam etmektedir. 7 Dolayýsýyla milliyetçilik, Batý ülkelerinde yabancý düþmanlýðý ve korumacýlýk biçimini almaktadýr. 8 Kaldý ki, Avrupa da bir çok ülkede milliyetçi hatta ýrkçý partilerde ciddi yükseliþler görülmektedir. Le Pen, politik ifadelerini yabancý düþmanlýðý ve AB karþýtlýðý üze- ( 18 ) Ülkü Ocaklarý

19 rine inþa etti ve yükseliþe geçti. Belçika da Flaman bölgesinde yabancý düþmanlýðý üzerine yürütülen siyasî hareket %15 lere varan bir oy potansiyeline sahip olarak karþýmýza çýkýyor. Yine Avusturya, Ýtalya, Hollanda, Norveç, Portekiz, Ýngiltere ve Almanya gibi ülkelerde aþýrý ýrkçý yönelimler dikkatleri çekiyor. Küreselciler, kendi ideolojilerini olumlu manalarda deðerlendirirlerken, milliyetçiliðe son derece olumsuz yaklaþmaktadýrlar. Bu çerçevede küreselleþme, bütünleþmeci, liberal ve ilerlemeci olarak görülürken; milliyetçilik, gerici, ayrýmcý, baskýcý ve geçmiþin bir kalýntýsý olarak görülür. Malesevic, her iki anlayýþýn da tahakkümünden kaçýnýlmasý gerektiðini belirtirken, küreselcilerin aksine milliyetçiliðin olumlu yönlerinin olduðunu, bu yönlerin küreselleþme sürecinde meydana çýkan eksiklikleri tamamlamada önemli bir rol oynayacaðýna inanýr. Ona göre, milliyetçilik içinde doðmuþ olduðumuz ve sorumluluklarýna sahip o- lup, paylaþtýðýmýz kültürün içindeki özel gruplarýn aslî ü- yesi olduðumuzu söyler. Özel gruplarýn kültürüne yönelik sadakat, bireysel iliþkilerin üzerinde önceliðe sahiptir. Milliyetçilik, grup üyeleri arasýndaki dayanýþmayý ve ihtiyacýný duyduklarý kültürel benzersizliklerinin korunmasýný destekler. Milliyetçilik, her þeyden önce, bir bireysel kültür kalýplarýný ve ritüellerini paylaþmak, sevmek ve sevilmek için özel bir gruba mensup olma ihtiyacý duyan bizlerin duygusal varoluþumuzu hatýrlatýr. O akýlcý deðildir, deðiþme ve yaratýcýlýk üreten, akýlcý olarak inþa edilmiþ plan, program ve alýþkanlýklardan sapar ve hayatýmýza mana verir. 9 SONUÇ Bir dönem komünistler evrensellikten söz ederlerken, milliyetçiliðin ortadan kalkacaðýndan dem vurdular. Þimdilerde benzer ifadeleri küreselciler kullanmakta, bu arada da eski ümmetçiler giderek evrenselleþmektedirler. Evrenselliðin milli duvarlarý yýkýp, yerini evrensel bir dünyaya býrakacaðý iddiasý, bilhassa da komünizm söz konusu olduðunda, milliyetçilik duygularýnýn bir tarafa atýlýp, müþterek bir iþçi hareketinin olacaðý beklentisi, milliyetçiliðin, bizatihi bu ideolojinin de içine girmesi ve belirleyici bir unsur haline gelmesi suretiyle, adeta yok olmuþtur. Marksistlerin ön gördüðü yegane kolektif kimlik olan sýnýf kimliði, milliyetçiliðin bir alt kimliði dahi olamamýþ, bir menfaat birliðinden öteye geçememiþtir. Ancak, küreselcilerin kýsmen tarihin sonu iddiasýnda, kýsmen de diðer küreselleþtirici teorilerde ya da alt ideolojilerde, beklentiler tekrar milli sýnýrlarýn ortadan kalkmasýna yönelik olarak ortaya çýkmýþtýr. Týpký komünizm gibi bir ideoloji olan küreselciliðin de yanýldýðý, komünizmde ödenen aðýr faturalar, insanlýðýn önüne gelmeden belli olmuþtur. Küresel güçlerle mücadelede en etkili yolun milli direniþte olduðu kanaati, milliyetçileri haklý çýkarmýþ ve ona yeniden bir güç vermiþtir. Hatta eski evrenselcilerin bir kýsmý, küresel kapitalizme mücadelede ulusçuluðu seçmiþlerdir. Küreselleþme, bir taraftan milli egemenliði tehdit etmekte, diðer taraftan ise milli kimliðe tecavüze yeltenmektedir. Milli egemenlikten söz ettiðimizde temele mekaný yerleþtirmekteyiz. Zira egemenlik, belirli bir siyasi sýnýrýn tayin ettiði mekanda boy vermektedir. Milli kimlikten söz ettiðimizde ise, vurgu zaman üzerindedir. Çünkü milli kimliðin muhtevasý zamanla dolmaktadýr. Milli kimliðin bu þekilde ortaya çýkan zamanla olan iliþkisi gelenek kavramýnda þekillenir. Gelenek, bir taraftan milli kimliðin inþa sürecini, diðer taraftan ise yaþamasýný dile getirir. Egemenliðin temelini teþkil eden mekan, küreselleþmenin sýnýr tanýmaz araçlarýnýn sürekli tecavüzüne maruz kalmaktadýr. Televizyon, internet ve uydu küresel silahlarýn baþýnda gelmektedir. Hýzý, ulaþabilirliði ve yayýlabilirliði ile milli sýnýrlarý yýkmaktadýr. Bu da göstermektedir ki, egemenliðin muhafazasý sýnýr boylarýný muhkem kýlmakla ilgili ve mümkün deðildir. Egemenliðin muhafazasý ve devamlýlýðý, onun sahibi olan milletin kimliðinin muhkem kýlýnmasý ile mümkündür. Bu da zamana sahip olmaktan geçer. Zamana sahip olmak, geleneðin gücünü devam ettirmekten geçer. Çünkü gelenek milli hafýza ve milli kalptir. Alýþkanlýk, adet ve deðiþim ilhamýný gelenekten aldýðý sürece manalý olabilirler. En nihayet milliyetçilik, söz konusu mananýn bayraðýdýr. Zamanýnda açýlan ve yerinde dalgalanan bir bayrak en katý kalplerin en ince tellerini titretebilir ve taþýdýðý derin mana ile de en boþ zihinleri doldurup, onlarý þuurlu kýlabilir. 1. HARRIS, Kevin: How to get the Society We Want, New Statesman, Vol.128, Issue 4460, 11,01,1999. ; FALCH, Morten-HENTEN, Anders: Digital Denmark: From Information Society to Netwoek Society, Telecommunications Policy, 24, GRAY, John: Sahte Þafak (Çev. G.Ç.GÜVEN), Ýst., 1999, sh JULLÝARD, Jacques: Geliyorum Diyen Faþizm, (Çev. Z. ÜSKÜL), Ýst., 1994, sh LAXER, Gordon: Surviving the Americanizing New Right, Canadian Review of Sociology & Anthropology, vol.37, Issue 1, Feb. 2000, sh HALL, Stuart: Yerel ve Küresel: Küreselleþme ve Etniklik (Çev. H. TUNCEL), Kültür, Küreselleþme ve Dünya Sistemi, (Der. A. D. KÝNG), (Çev. G. SEÇKÝN-Ü.H. YOLSAL), Ank., 1998, sh ANNAN, Kofi A.: The Backlash Against Globalism, The Futurist, March 1999, sh LAUGHLIN, Jým Mac: Racism, Ethnicity and Multicultiralism in Contemporary Europe: A Review Essay, Political Geography, Vol.17, No.8, 1998, sh JULLÝARD, Jacques: Ayný makale, sh MALESEVÝC, Sinisa: Globalism and Nationalism: Which one is Bad?, Development in Practice, Vol.9, Num.5, Nowember 1999, sh Ülkü Ocaklarý ( 19 )

20 TÜRKÝYE (AKP) ÝSLÂM DÜNYASINA KARÞI ÝLERÝ KARAKOL MU OLUYOR? Yard.Doç.Dr. Hasan OKTAY AKP iktidarýnýn iki yýllýk icraatý yalnýz Türkiye de deðil Tüm Ýslâm Dünyasýnda da eleþtirilmeye baþlandý. Daha önceki yazýlarýmýzda AKP nin Avcý Kekliði olarak Ýslam dünyasýna karþý kullanýlacaðýný bunu da sýrf meþruiyet kazanmak adýna yapacaklarýný söylemiþtik. ABD ile girilen Büyük Ortadoðu Projesinden sonra AB serüveninde de þaibe ile karþýlanmaktadýr. Dünün sýký Ýslamcýlarý olan AKP iktidarýnýn bu gün deðiþtik yaygaralarýyla fütursuzca hayale bile getirilemeyecek olan yaptýklarý icraatlar artýk Ýslam dünyasý tarafýndan þiddetle eleþtirilmeðe baþlandý. Sosyal Psikoloji ilminde düþman silahýyla aynileþmek diye bir tabir vardýr artýk Ýslam Dünyasýnýn gözünde AKP iktidarý Düþman Silahýna karþý yeni þeyler bulmak adýna düþman silahýyla aynileþerek bizzatihi düþmanýn kendisi olma yoluna girmiþtir. Dün çember sakallý baþörtülü Refah Partisi sempatizaný kitle Batý Kulubü diyerek hakaret ettikleri tüm oluþumlara biraz da yumuþakça edalarýyla eh ne yapalým bak bize hayat hakký tanýnmýyor bari bizde AB dan medet umalým psikolojisine AKP iktidarý tarafýndan sokuldular. Bu hastalýklý psikolojiyle hareket eden AKP iktidarý farkýnda olmadan Bir Medeniyeti yok etmeðe çalýþmaktadýr. AKP iktidarýnýn BOP ve AB serüveninin sonuçlarýnýn neler olabileceðini Birleþik Arap Emirlikleri nde yayýmlanan el Halic gazetesinin 03 Ekim 2004 tarihli sayýsýnda, bir haber-analiz yer almýþtýr Bu haberin tamamýný týrnak içinde vererek Avcý Kekliklerinin artýk Ýslam Dünyasý tarafýndan tanýndýðýný görmek aslýnda tehlikeli bir sonu da peþinden getirmektedir. bu gidiþle AKP nin þahsýnda Türk Milleti þaibe altýnda býrakýlacaktýr. Bir sene önce hiç kimse resmin ters yüz olacaðýný hayal bile edemezdi. Türkiye nin Avrupa Birliði ne tam üyeliði söz konusu olduðunda Avrupalýlarýn çoðu, dini unsuru ön plana çýkarýyor, insan haklarý sloganlarýný ve kimlik konusundaki korkularýný seslendiriyordu. Adalet ve Kalkýnma Partisinin son iki yýllýk iktidarý sýrasýnda Türkiye, seksen yýldýr iktidardaki laik seçkinlerin yapamadýðýný yaparak, Avrupa Birliði nin þartlarýný yerine getirmek a- dýna siyasi reformlarda baþarý gösterdi. Kopenhag kriterleri sayfasýnýn kapanmasýndan sonra Avrupa, Türkiye ile tam üyelik görüþmelerine baþlanmasý konusundaki talebe hayýr diyemeyecek duruma geldi. Ancak bunun nedeni sadece Ankara hükümetinin söz konusu kriterleri yerine getirmesi deðil; ayný zamanda Avrupa nýn Türkiye nin AB ye alýnmasý konusunda þartlarýn deðiþmesine de dayanýyor. Düne kadar tarihi kinleri hatýrlatan, Hristiyan medeniyetini ve yaþlý kýtanýn demografik yapýsýný tehdit eden Türkiye, kucak açmak ve þýmartmak için herkesin bir biriyle yarýþtýðý nazlý bir çocuk oluverdi. Belki de rasyonel düþünmenin zamaný geldi. Bunun nedeni, kýsmen Irak ýn iþgal edilmesi; Türkiye nin aðýrlýðý ve onu yanýna çekmekle Avrupa nýn kendi aðýrlýðýna aðýrlýk katma arzusu yanýnda uluslararasý stratejideki dönüþüm- ( 20 ) Ülkü Ocaklarý

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 1.VE EN YÜCESİ: Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 2.SEVİYE: Allah ın rızasını ve sevgisi kazanmak için 3.SEVİYE: Allah ın verdiği nimetlere(yaşam-akıl-yiyecekler

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Sadîk-i Ahmak yani ahmak dost şiddetli düşmandan,din düşmanından daha fazla verir.

Sadîk-i Ahmak yani ahmak dost şiddetli düşmandan,din düşmanından daha fazla verir. AHMAK DOST Sadîk-i Ahmak yani ahmak dost şiddetli düşmandan,din düşmanından daha fazla verir. İyilik zannıyla topluma,tüm değerlere,insanlığa karşı kötülük işlemektedir. İbrahim Peygamberden yana olduğunu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz)

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) V A İ Z İ N ADI - SOYADI ÜNVANI VAAZIN YERİ VAAZIN GÜNÜ VE SAATİ VAAZIN KONUSU Cahit ÇETİN Müftü Haydarçavuş Camii

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK AİLE KURMAK &AİLE OLMAK Dr. Fatma BAYRAKTAR KARAHAN Uzman-Ankara Aile Nedir? Aile kelimesinin kökü, ğavl dir. Bu kelime, ağır bir sorumluluk altına girmek demektir. Bu kökten gelen aile ise, birini çekince

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Güzel Ahlâkı Kazanmak

Güzel Ahlâkı Kazanmak Ramazan, Allah a yakınlaşma vesilesidir. Oruç tutan insan Allah ın beğendiği davranışlar sergilemeye, nefsinin tutkularından sakınmaya çalışır. Şeytana karşı dikkatli ve şuurludur, vicdanının doğruyu fısıldayan

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3]

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3] Şimdi de hızlıca Müteşabihat hakkında bir iki şey söylemek istiyorum. Deniliyor ki Kur ân da hem Muhkemat hem Müteşabihatlar vardır. Bu durumda Kur ân a nasıl güvenebiliriz? Gerçek şudur ki bu konu doğru

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

KUR'ANDAN DUALAR. "Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru." ( Bakara- 201 )

KUR'ANDAN DUALAR. Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru. ( Bakara- 201 ) KUR'ANDAN DUALAR "Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Edeb Ya Hu! Cumartesi, 03 Ocak :31

Edeb Ya Hu! Cumartesi, 03 Ocak :31 Dünya bilimde altın çağını yaşarken insanlıkta yerlerde sürünüyor. Hayâ kalmamış, saygı kalmamış, sevgi kalmamış, büyüğe hürmet kalmamış. Hayatımızda ne eksik biliyor musunuz? Edeb. Edebe hiç önem vermiyoruz.

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Camiye Girerken Allah ın adıyla, Allah ın Resulüne salat ve selam olsun. Allah ım, hatalarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Camiden Çıkarken Allah ın adıyla, Allah

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 24.07.2012 23.07.2012 TESİ 22.07.2012 21.07.2012 RTESİ 20.07.2012 19.07.2012 RAMAZAN TARİH GÜN VAKİT VAİZİN ADI VE SOYADI VA ZIN KONUSU NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

Detaylı

Siz, Kimi Seviyorsunuz? Perşembe, 07 Ekim 2010 07:38

Siz, Kimi Seviyorsunuz? Perşembe, 07 Ekim 2010 07:38 Bütün mesele tam bir sevgi meselesidir. Sevgi kalpte başlar kalpte biter. Sevgi gönlün, kalbin eylemidir. Allah ın bir ismi de Vedud dur. Allah yarattıklarını sever ve bu dünya sevgi ile ayakta durur.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Selam vermekle karşımızdaki kimseye neyi ifade etmiş oluruz?

Selam vermekle karşımızdaki kimseye neyi ifade etmiş oluruz? DEĞERLER EĞİTİMİ SELAMLAŞMA Selam ne demektir? Selâm, kelime olarak; huzur, barış, sağlık ve iyi dileklerini sunma anlamlarına gelir. Selamlaşmak; insanların karşılıklı olarak birbirlerine sağlık, huzur,

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK HAZIRLAYAN Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK MADDİ TEMİZLİK MANEVİ TEMİZLİK İslam dini, hem maddî, hem de manevî temizliğe büyük bir önem vermiştir. Bu iki kısım temizlik arasında büyük bir ilgi vardır.

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL Ey İnsanlık! Sizi bir tek canlı varlıktan yaratan, ondan da eşini var eden ve her ikisinden de bir çok erkek ve kadın üreten Rabbınıza karşı sorumluluğunuzun

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Dua ve Sûre Kitapçığı

Dua ve Sûre Kitapçığı Dua ve Sûre Kitapçığı Hazırlayan: Melike MÜFTÜOĞLU instagram.com/oyunveetlinliklerledinogretimi SÜBHANEKE DUASI Allah ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer. Hz. Ali

Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer. Hz. Ali Marifet nefsi silmek değil, bilmektir. Hacı Bektaş-ı Veli Nefsin, azgın bir binek atından daha çok şiddetle gemlenmeye muhtaçtır. Hasan Basri Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa,

Detaylı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı Atatürk ün Kişisel Özellikleri Atatürk cesur ve iyi bir liderdir Atatürk iyi bir lider olmak için gerekli bütün özelliklere sahiptir. Dürüstlüğü ve davranışları ile her zaman örnek olmuştur. Gerek devlet

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır:

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1. Güzel ahlâk 2. Kötü ahlâk 2 Güzel ahlâk neye denir? Allah ın ve Resulü nün emir ve tavsiye ettiği, diğer

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : HİDAYET KENAR Eğitsel Performans Duanın Allah tan

Detaylı