Güncel Mimarlık Sorunsalları: Koruma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güncel Mimarlık Sorunsalları: Koruma"

Transkript

1 98 Güncel Mimarlık Sorunsalları: Koruma Gökhan Kodalak Cornell Üniversitesi nden, ilk ayağını daha önce yayınladığımız eleştirel modernlik okumalarının ikinci metnini sunuyor. yatay bir düzlemde kendini nasıl yenileyebileceğine dair bazı naif önerilerde bulunulacak. Nostaljik Koruma Tarihi yapılara dokunmaya hakkımız yok. Bizim değiller... Onların üzerinde hala ölülerin hakkı var: başarının övgüsü veya dini bir duygunun dışavurumu veya sabitlemek için uğraştıkları her neyse, üzerinde emek verdikleri şeyi aşındırmaya hakkımız yok. John Ruskin, Mimarlığın Yedi Lambası, Müdafi harabe tutkusu, Louvre Grande Galerie nin hayali harabe görüntüsü, 1796, resim Hubert Robert, Louvre Müzesi. 2 Viollet-le-Duc ün müdahil restorasyonu öncesi Pierrefonds Şatosu, 1855; Fotoğraf: Archives Photographiques. 3 Viollet-le-Duc ün müdahil restorasyonu sonrası Pierrefonds Şatosu, 1874; Fotoğraf: Cornell University Library. Gökhan Kodalak n Moderniteyle birlikte, bir yandan fiziksel çevreye hangi şartlar altında müdahale edileceği, diğer yandansa fiziksel çevrenin hangi kriterler dahilinde müdafaa edileceği üzerine doğan yeni tartışmalar, fiziksel çevrenin tarihi dokusuyla kurulacak yeni ilişki biçimlerini tarifleyen koruma mefhumunu ortaya çıkarır. Metnin ilk iki alt başlığında, korumayı hayali bir bütünlüğe sahip olduğu varsayılan nostaljik bir geçmişe geri dönüş olarak tariflemenin, kozmetik kurgular dahilinde sömürmenin ve ideolojik emellerle tahakküm politikalarına alet etmenin çıkmazlarından bahsedilecek. Son iki alt başlıktaysa korumanın küresel ölçekten mahalli ölçeğe dek tüm aktörlerle iletişim kurarak, her an değişen ve dönüşen kentsel düzlemin hayatiyetine entegre olarak ve mümkün olduğunca eşitlikçi ve Nostaljik Koruma, geleneksel evrenin bütünlüklü olduğuna inanılan dünyasına ve fiziksel çevrenin kutsal bir uyumla bezendiği varsayılan kurgusuna duyulan özlemle, bugünün fiziksel çevresinin koruma sorunlarını çözme arayışıdır. Bu anlayış temelde, modernitenin beraberinde getirdiği tüm kulvarlardaki anlık değişimlerin, yıkımların ve yeniden yapımların bir karşılığını, fiziksel çevrede de bizzat deneyimlemeye başlayan öznelerin, bu değişiklikleri olağan saymak yerine baştan kötücül addetmesi, akabindeyse reaksiyoner bir tavır takınıp fiziksel çevreyi zamandan kopararak değişime kapalı bir vakuma nakletme sevdası veya idealize edilmiş hayali bir geçmişin mitolojik örüntüsüne aktarma hülyası etrafında gelişir; Hemen her yer kötüler tarafından bozulmakta, fiziksel çevre tahrip edilmekteyse, her değişimin olumsuz sayıldığı bir kötümserlik ortamının sonucu, kaçınılmaz olarak geçmişin özlenmesi, Nostaljidir. Ancak, öncelikle şunu vurgulamak gerekir: Nostalji nesnesi

2 olmayan, ama öznesi bulunan bir özleme edimidir Nostalji söz konusu olduğunda, özlenen bir nesne değil, özleyen biri vardır 1. Bu anlamda Nostaljik Koruma, geleneksele özlem duyan modern bir kavrayışı betimler. Modern ulus-devlet tarihleri nasıl kahramanlık hikayeleri etrafında yeniden icat edilip, ulusların köken i tarihin başlangıcına dek gevşetiliyorsa 2 veya Nostaljik Ekoloji ideolojisi sırtını nasıl arkaik Doğa Ana mitine yaslıyorsa 3, Nostaljik Koruma anlayışı da, güncel sıkıntılardan kaçış olarak idealize bir tarihi çevre kurgusu üretir; modern tarih geçmişin büyüsünü bozar; oysa, nostalji büyüsü bozulmuş geçmişin dünyasına yeniden gizem ve büyü katma uğraşıdır Genel geçer kanının aksine, koruma ve modernite bir tür ikili karşıtlık tanımlamaz, aksine koruma disiplininin inşası moderniteyle birlikte başlar. Bu bağlamda Sistine Şapeli fresklerinin 16. yüzyıldan başlayarak geçirdiği sayısız restorasyon düşünüldüğünde 5, Rönesans a dek uzanan bir anlatı inşa etmek mümkün gözükse de, modern tanımıyla korumanın kurallar ve kaideler bütünü olarak yerleşik bir yapılanmaya dönüşmesi, Fransız Devrimi ve Endüstri Devrimi arasındaki bir zaman diliminde, modern inovasyonların olağan bir parçası olarak gerçekleşir. Fransız Devrimi nin hemen ardından, 1790 da kurulan Anıtlar Komisyonu (Commission des Monuments), Napolyon dönemine sarkacak ölçekte Fransa nın anıtsal kataloğunu hazırlamaya girişmiş, Endüstri Devrimi nin meyvelerinin toplanmaya başladığı bir dönemde, 1877 de kurulan Tarihi Binaları Koruma Cemiyeti (Society for the Protection of Ancient Buildings) ise, koruma anlayışıyla birlikte gelişen restorasyon pratiğinin beraberinde getirdiği müdahale merkezli yaklaşıma, müdafaa merkezli çözümler getirmeyi denemiştir. Ekonomik gelişimin yavaş olduğu ve yapı inşa etme baskısının görece az olduğu bir zaman aralığında, yani geleneksel evrede, tarihi yapılar ağırlıklı olarak işlevlerini yerine getirebildikleri sürece varlıklarını sürdürürler. Moderniteyse bu barışçıl koşulu krize sokar, yeni yapılara, yeri örgütlenmelere, yeni fonksiyonlara, yeni hijyen, konfor ve güvenlik taleplerine karşı duyulan ihtiyaç, çoğu zaman eski yapıların kısmen veya temelli yıkımını ima etmeye başlayınca, bu kez tarihi yapıların varlıklarını sürdürebilmesi adına yeni bir koruma politikasının inşaatına ihtiyaç duyulur. Böylece, değişimin her şeyi buharlaştırmaya başladığı bir ortamda, fiziksel çevrede nelerin hangi kriterler dahilinde biriktirileceğini seçmek, moderniteyle birlikte elzem hale gelir. Koruma ve restorasyon pratiklerinin yakın tarihi, 19. yüzyıldan itibaren iki başat damar üzerinden anlatılabilir. Bir tarafta, John Ruskin ( ) ve William Morris ( ) gibi önde gelen isimlerin düşünceleri ve prensipleriyle modern koruma hareketine ivme kazandıran Müdafi kanat yer alır; diğer taraftaysa, Eugene Viollet-le-Duc ( ) ve James Wyatt ( ) gibi isimlerin kuramları ve pratik uygulamalarıyla modern restorasyon hareketini öne çıkaran Müdahil kanat konumlanır. Müdafi kanat, geçmişin ve yaşanmışlığın otantikliğini ön plana çıkaran, pitoresk harabe estetiğini vurgulayan ve tamir etmek dışındaki her türlü yeni müdahaleden sakınan geçmişe yönelik bir saflık arayışına sahipken, Müdahil kanat, daha çok şimdinin geçiciliğine yüzünü dönen, eskiyi yeniyle harmanlayan ve yeri geldiğinde hiçbir zaman barındırmadığı nitelikleri tarihi yapıya enjekte etmekten çekinmeyen fevri bir bütünselliğin peşine düşer. Müdafi kanadın tarihi çevreyle ilişkisi, romantik ve nostaljik yaklaşımların hakim olduğu rijid bir muhafazakarlığı tarifler. Bu anlayış çerçevesinde tarihsel yapı, neredeyse bir tür kutsallık barındırırmışçasına muhafaza edilir, en ufak bir müdahaleye fırsat veren restorasyon dalâlettir, aslolan belleğin ve kimliğin sabitliğidir, yapı üzerindeki el işçiliğinin hüneriyse, yapının belirleyici ve otantik unsuru olarak sunulur. Ruskin, 1849 da yayınladığı Mimarlığın Yedi Lambası adlı kitabında, müdafaa ve müdahale arasındaki ayrıma şöyle değinir; 3

3 100 önemseyen bir tür Önder-Mimar ın öznel tahakkümü güdümünde yıkıcıdır. Bu anlayış çerçevesinde tarihsel yapı, sadece tamir edilmekle kalınmaz, aynı zamanda yeni bir bütünlük arayışı doğrultusunda yeni malzeme, strüktür ve hacim eklentileriyle güncellenir, fakat mimarın kendi öznel pozisyonunu yeni bir kutsallık boyutuna taşımasıyla, aşırı boyutlara varan müdahale cüreti tarihi yapının önemli niteliklerini ortadan kaldırma tehditini beraberinde getirir. Viollet-le-Duc 1856 da Fransız Mimarlığının XI. yüzyıldan XVI. yüzyıla Kadar Açıklamalı Sözlüğü adlı epik eserinin sekizinci cildinde bu konuya şöyle değinir; 4 5 Bir binayı restore etmek onu onarmak değildir, onu bakıma almak ya da aynen yeniden inşa etmek de değildir, fakat onu daha önce var olmadığı haldeki nihai bir durumda yeniden tesis etmek demektir 7. Bu bağlamda, Viollet-le-Duc ün iddiası, Müdahil kanadın tahakküm arayışını dışa vurur; yapının geçmişinde var olmayan elemanları eklemek ve çeşitli katmanlarını yok etmek pahasına dahi olsa, Önder- Mimar ın eksiksiz olduğunu varsaydığı görüşü doğrultusunda, yapıyı uyumlu ve bütünlüklü yeni bir kimlik etrafında nihayete erdirmek, bu kanadın temel hedefidir. 4 Elektrik trafolarının mağrur bir ifadeyle Türk Evi ne dönüştürülmesi, 2011; Fotoğraf: Zile Belediyesi. 5 Üsküp 2014 projesi için icat edilen tarihselci cephe giydirmeleri, 2012; Fotoğraf: Gökhan Kodalak. 6 Alber Speer ve Adolf Hitler tarihselci mimarlık ögelerini tartışırken, 1936; Fotoğraf: Hulton Archive-Stringer, Getty Images. Restorasyon kelimesinin gerçek anlamı, ne kamu tarafından, ne de kamusal anıtların bakımını üstlenenler tarafından tam olarak anlaşılmıştır. Restorasyon, bir yapının muzdarip olacağı topyekün yıkım anlamına gelir Bir zamanlar mimarlıkta güzel ya da muazzam olan herhangi bir şeyi restore etmek, ölüleri diriltmek kadar imkansızdır İşçinin sadece eli ve gözüyle verilebilecek olan o tin, hiçbir zaman geri çağrılamaz Eski olanda biraz olsun yaşam vardır, onun ne olmuş olabileceğine ve ne kaybetmiş olabileceğine dair gizemli öneriler vardır; güneşin ve yağmurun işlediği nazik çizgilerde biraz olsun hoşluk vardır. Yeni oymacılığın kaba sertliğinde bunların hiçbirisi olamaz 6. Müdahil kanadın tarihi çevreyle ilişkisiyse, yenilikçi, yaratıcı fakat kendi rolünü fazla Birbirinin zıttı gibi gözüken bu damarların, biraz dikkatlice gözlemlendiğinde totaliter uzanımlara sahip bir madalyonun iki yüzü oldukları pekala fark edilebilir. Bir tarafta Müdafi kanat, biraz olsun uçlara çekildiğinde tarihi örüntülerin harabe formatında sabitlenmesini, hiçbir şekilde üzerinde taşıdıkları yağmurun, güneşin, insanın tarihsel, tinsel ve kutsal kırışıklıklarına dokunulmamasını, bu mekanların fizikselliklerinin ardına gizlenmiş ruhun, yani uyumlu ve bütünlüklü bir tarihsel mevcudiyeti simgeleyen aura nın zaman içerisinde dondurularak sabitlenmesini ve böylece bir tür totaliter katatoniyi savunur hale gelir. Dolayısıyla buradan Albert Speer in Nazi mimarlığı ideolojisinin temel unsurlarından biri olarak addettiği Harabe Değeri ne (Ruinenwert) doğru yol almak imkan dahiline girer. Hatırlanacağı üzere Speer in 1936 Yaz Olimpiyatları hazırlıkları sırasında ortaya attığı Harabe Değeri Teorisi (Die Ruinenwerttheorie), fiziksel çevreyi yıkılıp harabeye döndüğü zaman ortaya çıkacak

4 estetiğe ve bu estetiğin bakıma dahi ihtiyaç duymayan evrensel bir değere sahip olacağı öngörüsüne göre tasarlamayı öğütler 8. Bu bağlamda, harabenin kutsal estetiği karşısında felce uğramanın bir sonraki durağı pekala, harabenin kutsal estetiğini inşa ederek toplum üzerinde felç edici bir tahakküm kurmaya işaret edebilir. Öte yandan Müdahil kanatsa, biraz olsun uçlara çekildiğinde meşruiyeti tartışılır yorumlar doğrultusunda tarihi örüntülerin önem arz etmediği varsayılan katmanlarının yok edilmesini, geçmişte dahi sahip olmadığı bütünlüklü mevcudiyetine, Önder-Mimar ın sözde eksiksiz vizyonu doğrultusundaki müdahalelerle kavuşturulabileceğini ve böylece Önder-Mimar diktatörlüğündeki yıkımı ve totaliter bir yeniden yapımı savunur hale gelir. Buradansa bu kez Fütüristler in yıkım ve yeniden yapım şemaları na doğru yol almak imkan dahiline girer. Hatırlanacak olursa Antonio Sant Elia ve Filippo Tommaso Marinetti nin manifestoları, tam da mevcut kentleri yok etmek ve her şeyi kendi bütünlüklü çizgileriyle yeni baştan inşa etmek üzerine kuruludur 9. Nostaljik Koruma, bu iki damarı üst üste bindirerek, kimlik politikaları doğrultusunda ideolojik ve turistik kazanç doğrultusunda ekonomik nedenlerle muhayyel ve idealize edilmiş tarihsel konstrüksiyonlar üretir. Bugün yerel ortamda hayali Osmanlı mahallelerini canlandırma seferleri ve sokaklardaki trafoları boyayıp Türk Evi ne dönüştürme girişimleri bu anlayışın ürünüdür 10. Nostaljik Koruma, her daim kimlik sorunsalıyla boğuşanların ve hayali kökleri ile konsantre özlerini arayanların gölgesinde yeşerir. Bugün Üsküp 2014 adıyla Makedon hükümetinin giriştiği, kent merkezini daha anıtsal kılmak adına hayali bir geçmişe öykünerek restore etme projesi, dikilen devcileyin boyutlardaki ulus büyüklerinin yüzlerce heykelinin yanında, fiziksel çevrenin kabuğunu soyarak Gotik, Barok ve Rönesans stilinde yeni çehrelerle donatmayı öngörür 11. Bu bağlamda Üsküp ün ve Makedonya nın, 14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar Osmanlı hegemonyası altında kaldığını ve bu bağlamda Rönesans ı yaşamak bir tarafa, tarihinde Gotik veya Barok stilinde herhangi bir yapıya ev sahipliği dahi yapmadığını hatırlatmak gerekir. Dolayısıyla başat amaç, bir taraftan Sovyetler Birliği nin dağılması ve demir perdenin yıkılması sonrası Yugoslavya dan daha 1991 de bağımsızlığını kazanabilmiş genç ulusdevletin ideolojik olarak kendi kimliğini Batı Avrupa ya daha yakın bir şekilde tanımlamak istemesi, diğer taraftansa kent merkezini tarihin estetizasyonuna yönelik bir modelle süsleyerek turistik tüketime açma uyanıklığı olarak gözükür. Bu dramatik modelin aslen, köken ve kimlik saplantılarının en uçlarda yaşandığı Mussolini dönemi Faşist İtalyası nda geliştirildiğini ortaya koymak, herhalde artık şaşırtıcı olmayacaktır. Bugün el değmemiş ve otantik Ortaçağ kentleri olarak pazarlanan ve gün geçtikçe artan yoğunluklarla turistlerin akınına uğrayan Arezzo, Siena ve San Gimignano gibi yerleşkeler, geç uluslaşan İtalya nın toplumsal ve politik bütünlüğü için, faşist kültürün özcü gelenek inşası doğrultusunda titizlikle planlanarak Ortaçağ laştırılmışlardır 12. Nostaljik Koruma anlayışı doğrultusunda tarihe tapınmak, artık modern çağın önde gelen seküler inanç aktivitelerinden biri haline gelir 13. Nostaljik Koruma düzleminin temel açmazı, katatonik Müdafi kanadın, tarihi harabenin kutsallık ürettiğine inanmasında, amirane Müdahil kanadınsa, kendi kişisel kutsallığının harabeler üretmeyi meşru kıldığını sanmasında yatar. Oysaki ne harabeler kutsal ve bütünlüklüdür, ne de öznenin kendisinde menkul olduğunu varsaydığı kutsallık ve bütünlük tarihi çevreyi harap etmeyi gerektirir. Koruma düzlemine dair anlamlı bir çift söz söylemenin öncelikli koşullarının başında, tarihselliği, tarihi nesneyi, özneyi ve öznel karar mekanizmalarını aşkınlaştırmanın, yani Nostaljik bir kutsallık ve mutlak bir bütünlük arayışının, basitçe terki gelir. Kozmetik Koruma Beyoğlu nun ışığı Tarlabaşı nda parıldayacak. 500 milyon dolarlık dev proje ile Tarlabaşı nı Paris teki Champs Elysees ye dönüştüreceğiz. Beyoğlu Belediye Başkanı, Tarlabaşı Yenileniyor Resmi İnternet Sitesi, 2011 Kozmetik Koruma, koruma sorunsalını bir tür Potemkin aparatı olarak metalaştırarak sömürür. Bir taraftan tarihi çevreyi turistik bir kartpostala indirger, öte taraftan düşük gelirli sınıfı kovup yerine yüksek gelirli sınıfı yerleştirmek adına elitist mutenalaştırma politikaları güder. Sahtekorumacı ve politik doğrucu tavrı sayesindeyse koruma kurulları, yerel yönetimler ve mesleki odalar gibi karar verici mekanizmaları çoğu zaman piyasa dinamikleriyle buluşturarak ekonomik anlamda kazançlı bir ortaklık tesis etme açıkgözlülüğüyle kozmetik işlemini kolayca meşrulaştırır. Dolayısıyla temel amaç tarihi çevrenin korunması, biriktirilmesi ve yaşatılması olmaktan çıkar ve tarihin pazarlanabilir imajı üzerinden basitçe kazanç elde etmeye doğru kayar. Kozmetik Koruma nın ana damarlarından biri olan Turistik Koruma, tarihi çevrenin fiziksel boyutunu korumakta aşırıya kaçar ve tarihselliği dondurulmuş ve steril bir ambalajla turistik ölçekte pazarlar. Turistik Koruma nın el attığı tarihi çevre öncelikle kentsel aktivitelerden ve gündelik yaşantıdan 6 101

5 Venedik, tarihseverler için turistik Disneyland I, 2010; Fotoğraf: Jeff Bergman, Flicker. 8 Dubrovnik, tarihseverler için turistik Disneyland II, 2009; Fotoğraf: Gökhan Kodalak. 9 Tarlabaşı, mutenalaştırma öncesi tehcir, 2012; Fotoğraf: Eli Hurwitz, Tumblr. koparılıp, bir tür tarihi tema parkı olarak yeniden şekillendirilir, yerel kullanıcıları çeşitli nedenlerle burayı terk etmek zorunda bırakılır ve yeni kullanıcıları bu simülasyonu kısa sürede tüketip evlerine geri dönmeleri planlanan turistler olarak kodlanır. Dolayısıyla tarihi çevre kartondan bir iskelet haline döner, kent ölçeğinde dondurulmuş bir tarihi bütünlüğü temsil ettiği savlanır, delice arzulanan bu nostalji de karşılığını ıskalamaz ve piyasa tarafından sömürülür. Turizm üzerinden kapitalist ekonomiye kentsel ölçekte dahil olma beklentisi, geç modern evreden itibaren neredeyse tüm kentsel ve ulusal bürokrasilerin rüyalarını süslediğinden, Turistik Koruma uygulaması dünyanın dört bir yanına yayılır. En belirgin örnek olarak, Venedik ve Dubrovnik in güncel durumları verilebilir. Tüm tarihi çevre artık fiziksel anlamda dondurulmuştur, hatta tüm kent tarihi herhangi bir aralıkta olduğundan çok daha tarihsel bir hale sokulmuştur. Artık bu kentler ağırlıklı olarak yaşanmak için değil dikizlenmek için, üretmek için değil tüketmek için, keşfetmek için değil uslu uslu tur rehberlerini takip etmek için özenle yeniden yapılandırılmıştır. Temsiliyetin tuzakları nostaljiyle, korumanın tuzakları sömürüyle, bütünselliğin tuzakları katatoniyle buluşmuş, ortaya bir tür gösteri kenti çıkmıştır 14. Bu bağlamda, yerel mimarlık ortamında İstanbul un Tarihi Yarımadası nın da benzer bir Turistik Koruma kurgusuna doğru yönlendiği aşikar değil midir? Bugün Tarihi Yarımada nın gündüz nüfusu iki buçuk milyon civarında seyrederken, gece nüfusu sadece elli bindir 15, turistik dikiz ile alışveriş dışındaki toplumsal işlevler yavaş yavaş Yarımada yı terk etmiş, kentte yerleşik olarak yaşayan neredeyse hiç kimse kalmamıştır. Belki de Dubrovnik ve Venedik gibi gelişmiş örneklerle arasındaki temel fark, bütüncül bir turistik tema parkı kurgusunun kente profesyonelce oturtulamamasında, yani yerel yönetimin ve piyasanın bu bölgeyi sömürmenin üzerine şimdilik yeterli yoğunlukta eğilmemiş olmasıdır. Bu kartpostallaştırılmış tarihi örüntü kurgusunuysa, salt tepeden inme planlama mekanizmalarıyla açıklamak naiflik olacaktır, bu bağlamda turistler içselleştirdikleri kozmetik tarihselliği, kendi dikizleriyle tarihi çevreye geri yansıtarak, kartpostallaştırılmış tarihi örüntünün icadında ve sürdürülmesinde aktif rol oynarlar. Turistik Koruma özetle, tarihin kozmetik temsillerini dikizlemektir. Elitist Mutenalaştırma olarak adlandırılabilecek diğer damarın asıl amacıysa ne tarihi yapıların hasar görmüş

6 fiziki durumlarını, ne buradaki toplumsallığın ve kentselliğin tarihi dokuyla etkileşiminin çeşitliliğini, ne de burada yaşayan, burayı günlük hayatlarında kullanan aktörlerin yaşam standartlarını iyileştirmektir. Elitist Mutenalaştırma nın temelde dönüştürmeyi amaçladığı şey basitçe, bu mekansal örüntünün ekonomik karşılığıdır, yani dönüştürme işlemi sonucunda elde edeceği kendi karıdır. Dolayısıyla ilk iş, mekanın gerçek kullanıcılarının, yani genellikle düşük gelirli sınıfların toplumsal düzlemde çeşitlilik arz eden heterojen dokusunun uzaklaştırılması ve yüksek gelirli sınıfla yer değiştirilmesidir. 103 Bu bağlamda Elitist Mutenalaştırma operasyonu planlı işler, dönüşüm kendiliğinden gerçekleşmez, fakat bir tür toplum mühendisliği türevi olarak tepeden inme yöntemlerle dayatılır. Düşük gelirli sınıfın sürgün işleminin pratik boyutu yasalarla halledilemezse, piyasa aparatları üzerinden kira ve gayrimenkul bedellerindeki manipülasyonlarla işlem kolaylıkla çözülür. Teorik anlamdaki meşruiyetse, bir taraftan bu kentsel örüntünün ehliyet i üzerine çok tehlikeli bir ötekileştirme politikası gütmek, diğer taraftansa tarihselliğin aura sını salt yüksek gelirli sınıfa yakıştırmak ve pazarlamak yoluyla kurgulanır. Dolayısıyla İstanbul da yakın zamanda gerçekleştirilen mutenalaştırma projelerinin Tarlabaşı, Sulukule, Fener ve Balat gibi düşük gelirli sınıfın ve etnik, dini, cinsel kimlikleri ötekileştirilmiş toplumsal kesimlerin ikamet ettiği bölgelerde gerçekleşmesi tesadüf değildir. Sadece bu kentsel dönüşüm pratiğinin literatürdeki kavramlaştırılmaları, yani Kentsel Ehlileştirme, Kentsel Canlandırma, Kentsel Soylulaştırma, Kentsel Mutenalaştırma ve Kentsel Nezihleştirme gibi başlıklar yan yana düşünüldüğünde dahi, bu aşağılayıcı terimlerin ne denli tehlikeli güzergahlara açıldığı kolayca kavranabilir. Mesajın şu olduğu aşikardır; Siz düşük gelirli sınıflar, sosyoekonomik tabanınızdan dolayı piyasa tarafından yeterince sömürülememenizin yanında, siz bu çevrede oturmak için yeterince ehil ve kalifiye değilsiniz, yani buraya layık değilsiniz; siz bu çevrede oturmak için yeterince soylu ve asil değilsiniz, yani kökü ve kanı yeterince değerli değilsiniz; siz bu çevrede oturmak için yeterince mutena ve itinalı, yani yeterince özenli değilsiniz; siz bu çevrede oturmak için yeterince nezih ve saygıdeğer, yani yeterince lekesiz ve dürüst değilsiniz; ve hatta siz bu çevrede oturmak için yeterince, kusura bakmayınız ama, canlı dahi değilsiniz. Bu utanç verici yaklaşım, yerel bürokrasilerin, piyasanın, mimarlığın ve kentsel tasarımın, koruma pratiğinin ve toplumsal bilincin ortak ayıbı olarak kabul edilmelidir. Oysaki Ehil in kökü, bilindiği üzere Arapça da ahl dan gelir, yani bir yere yerleşmiş, iskan etmiş Ahali yle aynı kökten türer 16. Bu gibi durumlarda yapılması gereken belki de basitçe, naif ama tehlikeli ajandalarla toplumu ehil etmenin peşinde koşmak değil, ahali olmuşun taleplerini göz önünde bulundurarak kentsel çevreyi birlikte şekillendirmektir. Elitist Mutenalaştırma nın küresel ölçekte Beyrut tan Sidney e, Londra dan Cape Town a dek uzanan sayısız örneği üzerinden konuşmak mümkündür ancak, yerel ve gündemdeki bir örnekten, İstanbul Tarlabaşı nda süregelen kentsel dönüşüm projesinden bahsetmek daha isabetli olabilir. Türkiye deki kentsel dönüşüm projelerinin içerisinde en çok ön plana çıkan, en çok para harcanan, en çok eleştiri alan fakat mütemadiyen politik doğrucu meşruiyet örüntüleriyle kendini aklayan Tarlabaşı yenileme projesinde, mutenalaştırma politikalarının tüm tanıdık güzergahlarına tanıklık edilir. Yerel kültürde bu güzergahların başlangıcı, genelde bağlamından koparılmış dünyaca ünlü bir kentsel varsıllık örnek gösterilerek gerçekleştirilir. Bu projede de, bizzat Beyoğlu Belediye Başkanı tarafından, hiçbir kategori üzerinden ilişkisi kurulamayacak olsa dahi, Tarlabaşı nın Paris teki Champs Elysees ye dönüştürüleceği ilan edilerek işe başlanır 17. Sonrasında, projenin kapalı kapılar ardında yapılmadığı imajını oluşturmak adına, projenin süreci içerisindeki güvenli zaman aralıklarında çeşitli bilgilendirmeler, sunumlar ve sergiler planlanır. Mesleki bilirkişiler dikkatle seçilir, tanınmış üniversitelerden raporlar alınır ve şöhretli mimarlarla anlaşılır. Kolayca farkedilebilecek unsurların başında, Demirören Alışveriş Merkezi ndeki kozmetik restorasyon uygulamasında da görüldüğü üzere, artık bu işlemlerin birer meşruiyet aracı olarak politik doğrucu önkabuller şeklinde cereyan etmesi gelir. Bu projenin Tarlabaşı Geleceğini Paylaşıyor sergisi ya da Demirören projesinin Beyoğlu Nereye Gidiyor sergisi bu bağlamda, kozmetik sergiler, kullanılan üniversite bilirkişileri, kozmetik bilirkişiler, kullanılan şöhretli mimarlar, kozmetik şöhretli mimarlardır. Hepsi, Elitist Mutenalaştırma nın bürokratik ulu kişiler tarafından benimsenmesi sonucu ortaya çıkan tepeden inme bir soylulaştırma politikasının araçları rolünü oynarlar. Proje için hazırlanan ve resmi sitelerinden elde edilebilecek 50 soruda Tarlabaşı Yenileme Projesi adlı kitapçık biraz dikkatli bir gözlemciye, satır aralarında birçok şeyi ifşa eder; proje alanında yaşayan mülk sahipleri Anadolu coğrafyasının mozaiğini oluşturmaktadır ve proje alanında yaşayan mülk sahipleri, çoğunlukla katı atık toplayıcısı-seyyar satıcı-midyeci gibi düşük gelirli ve kalifiye olmayan işlerde çalışmaktadır, dolayısıyla Tarlabaşı na toplu ve bütünleşik çözüm şarttır 18. Tarlabaşı ndaki bu Elitist Mutenalaştırma örneğinin vahim sonucu şöyle şekillenir; 9

7 burada oturan mülk sahibi düşük gelirli sınıfa sunulan, öncekinden çok daha az metrekarelere -genelde aile bireylerinin sayısı nedeniyle burada yaşamayı sürdüremeyecekleri boyuttaki hacimlererazı olmaları, kira sahibi düşük gelirli sınıfa sunulansa evlerini zorla terk etmeleri ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başlanlığı nın (TOKİ) İstanbul un periferisinde inşa etmeye başladığı, yarım yüzyıldan fazla bir zamandır iflas ettiği bilinen minimum yaşam alanı (existenzminimum) prensibiyle üretilmiş toplu konutlarda ve genelde maddi yeterlilikleri olmadığı bir satın alma önceliğiyle idare etmeleridir. Dolayısıyla yapıların ve tarihi dokunun eskimesiyle oluşan sorunların çözümü, burada yaşayanlar, burada çalışanlar, burayı kullananlar, burada farklı hacimlerde konaklamayı arzulayanlar, burayı terk etmek istemeyenler ve benzeri birçok aktörün taleplerinin es geçilmesiyle ve bürokratik elitlerle, piyasa sermayedarlarının el ele vermesiyle birlikte bu aktörlerin çoğunun buradan kovulmasıyla son bulur. Bu yaklaşımın Türkiye nin yönetim geleneğine pek ters düştüğü de söylenemez; kendisine önderlik bahşedildiğini varsayan amirler, tepeden inme emirlerle memurları olarak gördükleri halkı yeterince kalifiye bulmadıklarından, ötekileştirerek, uzaktaysa uzak tutarak, yakındaysa kovup uzaklaştırarak, kısa vadede gelir eşitsizliği sorunsalından kaçındığını ve en azından fiziksel çevreyi sınıfsal anlamda mutenalaştırdığını düşünürler. Yapılması gereken aksine, eşitlikçi ve yatay bir düzlem öne sürerek, kentsel mekanın deneyiminin müşterek bir hak olduğunu savunarak, sınıfsal ve kültürel farklılıklara yönelik gizli ve aleni aşağılayıcı ve buyurgan yaklaşımlara karşı çıkarak, kentsel örüntülerin yenilenmesi ve dönüştürülmesi fiziki sorunlar nedeniyle elzemse, o örüntünün tüm kullanıcılarının o çevrenin dönüşümünde söz sahibi olacağı ve dönüşümü sonrası o çevreyi kullanmayı sürdürebilecekleri bir çözümü talep ve inşa ederek, elitist toplumsal mühendisliğin piyasa güdümlü bu politik doğrucu uzantılarını ortadan kaldırmaktır 19. Koruma düzlemi üzerinde anlamlı bir çift söz söylemenin öncelikli koşullarından bir diğeri de, kentselliği, tarihselliği, tarihi çevreyi ve tarihi nesneyi tek boyuta indirgeyerek metalaştırmanın, iktidar öznelerini ve onların karar mekanizmalarını mutlak bir hiyerarşik kodlamanın tepesine oturtmanın, yani toplumu dışlayan salt bürokrasi ve piyasa güdümlü elitist bir idari anlayışın, basitçe terkidir. Realist Koruma Zaman durdurulamıyor, fakat korumacılığın cephaneliğinde zamanın etkilerinin nasıl idare edileceğine, korunanın nasıl hayatta kalabileceğine ve aynı zamanda nasıl evrilebileceğine dair bir değerlendirme de bulunmuyor. OMA, CRONOCAOS Sergisi, Venedik Bienali, 2010 Realist Koruma, koruma sorunsalının temelde bir tür modernite sorunsalı olduğunun farkındalığıyla toplumsal, kültürel, ekonomik ve politik arka planlarını göz ardı etmeden, hangi nesneyi, yapıyı ya da örüntüyü, hangi koşullarda ve hangi nedenlere dayandırarak biriktirmek gerektiğinin, analitik, gerçekçi ve eşitlikçi çözümlerini arar. Bu bağlamda korumayı tecrit halde bir kurtarma operasyonu olarak konumlandırmak yerine, daha geniş bir tarih endüstrisi nin parçası olarak müzeler, anıt ve abideler, koleksiyonlar, tarihi kurmacalar ve popüler kültür girişimleri ile iç içe değerlendirmek isabet olacaktır 20. Koruma ortamı bu geniş spektrumla yüzleşmenin aksine, çoğu zaman lineer bir güzergaha hapsettiği tarihi kaynağını korumak üzerine aşırı yoğunlaşır ve elzem ihtiyaçların başında gelen tarihi çevre ve nesnelerin eleştirel anlamda yorumlanmasını ihmal eder. Bu doğrultuda yapılması gerekenlerin başında, Realist Koruma girişimini her farklı koşula karşı aynı koruma pratiklerini öneren ebedi bir kaideler bütünü olarak sabitlemek yerine, esnek bir altyapı üzerinde makro ölçekten mikro ölçeğe dek tüm aktörlerin söz hakkına sahip olduğu bir tartışma ve uzlaşı platformu olarak inşa etmek gelir. 20. yüzyıl, koruma düzleminin bir ağ formasyonuna doğru evrilmesi bağlamında önemli başlangıçlara sahne olur. Postmodern evreyle birlikte koruma kulvarında kurulan geniş yetkili ilk küresel organizasyon ağını, II. Dünya Savaşı sonrasında inşa edilen Birleşmiş Milletler çatısı altındaki bir dizi kültürel örgüt oluşturur yılında Atina Tüzüğü yle temelleri atılan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS), Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü nün (UNESCO) 1964 teki Venedik Tüzüğü sonrası Dünya Mirasları listesini oluşturabilmesi adına yardımcı bir uluslararası örgüt olarak 1965 te kurulur de UNESCO nun daha bilimsel bir tabana kavuşması adına oluşturulan Dünya Koruma Birliği (IUCN) ve 1959 da koruma ve kültürel varlıkların restorasyonu konuları hakkında kamu bilincini oluşturmak ve arttırmak amacıyla kurulan Uluslararası Kültürel Varlıkların Restorasyonu ve Korunması Çalışmaları Merkezi (ICCROM) bu ağı yeni katmanlarla genişletir yılında Hollanda da kurulan, Modern mimarlık akımının kentsel ölçekli ya da tekil örneklerinin belgelenmesi ve korunması açılımına sahip Docomomo girişimiyse, benzer bir uluslararası ağı bu kez modern mimarlık coğrafyası üzerinden kurgular. Avrupa merkezli bir başlangıcı olan girişim, kısa sürede tüm dünyaya yayılır ve ulusal, yerel ve akademik çalışma gruplarıyla modern mimarlık ürünlerinin belgelenmesi, korunması, restorasyonu ve yeniden

8 işlevlendirilmesi yolunda etkin bir tartışma ve uzlaşı ağına dönüşme yönünde ilerler. Bu makro yapılanmalar içerisinde ön plana çıkan kavramların başında Dünya Mirası gelir. Dünya Mirası, UNESCO tarafından belirlenen ve küresel ölçekte kültürel ile doğal varlıkların gelecek nesillere aktarılması fikriyle oluşturulan bir listedir. UNESCO nun 1972 yılındaki genel konferansında hazırlanan 38 maddelik Dünya Doğal ve Kültürel Mirası Koruma Antlaşması nı imzalayan 175 ten fazla ülkenin korumayı garanti ettikleri anıt ve sit alanları arasından Dünya Mirası kriterlerine uygun bulunanlar bu listede yer almaya hak kazanırlar. Dünya Mirası Fonu tarafından desteklenen küresel bir koruma politikası, korunacak evrensel değer deki eserlerin seçim kriterlerini ön plana çıkartır. Bu kriterlerin başındaysa Olağanüstü Evrensel Değer (Outstanding Universal Value) olarak tanımlanan soyut bir kavram gelir. UNESCO ya göre; Olağanüstü Evrensel Değer, öyle istisnai bir kültürel ve/veya doğal ehemmiyet anlamına gelir ki, ulusal sınırları aşar ve tüm insanlığın mevcut ve gelecek nesilleri için ortak bir önem teşkil eder UNESCO, ICOMOS, Docomomo gibi girişimler, kıtasal, ulusal ve kentsel ölçeklerle etkileşim halindeki küresel ölçekli yeni bir koruma ağını tanımlamaları bağlamında oldukça anlamlı gözükürler, ancak üzerlerine inşa edildikleri bazı kavramların da bir o kadar müphem ve sorunlu olduğunu gözden kaçırmamak gerekir 22. Bu doğrultuda Olağanüstülük kavramı istisnai arayışlar peşine düşerek daha en baştan olağanı dışlamakla işe koyulur, korunacak fiziksel çevrenin yaratıcı insan dehasının ürünü olması gibi kıstaslar sırtını geçmiş yüzyılda epey aşındırılmış olan Giorgio Vasari nin Rönesans ta inşa ettiği deha mitolojisine yaslar 23, kısaca dahilerin inşa ettiği varsayılan olağanüstü ürün söylemi, 1960 sonrası düşün alanında, en hafif ifadeyle, oldukça tartışmalı bir kulvarı tanımlar. Öte yandan Evrensellik kavramı koruma pratiği özelinde daha da çelişkili gözükür. Koruma pratiğinde peşine düşülen, fiziksel çevrenin herkes tarafından aynı şekilde kavranabileceği varsayılan metafiziksel evrenselliğinin aksine, fiziksel çevrenin herkes tarafından farklı şekillerde yorumlamaya açık olduğu ve değerini tarihsel farklılık üretimi sayesinde kazanan dünyevi tikelliği değil midir? Koruma düzleminde neyin olağan, neyin olağanüstü olduğu her daim ayrıcalık inşaatlarını beraberinde getirir. Ayrıcalık, salt evrensel iddialar veya sosyoekonomik kulvarda piyasa sömürüleri ve sınıf çatışmaları üzerinden işlemez, aynı zamanda yerel tartışmalar ve sosyopolitik kimlik inşaatları doğrultusunda ayrımcı ve ötekileştirici uygulamalar üzerinden de örgütlenir; Tarihi miras aynı zamanda baskıcı, bozguncu ve yozlaştırıcıdır... Yabancı düşmanlığı ve nefretini doğurmakla kalmaz, kavgacı ihtilafın savaş çığlığına dönüşür. Tarihi miras, kendi açgözlü ve şovenist amaçları uğruna gerçek tarihi 10 Tarlabaşı, ayrıcalıklılar için mutenalaştırma, 2012; Fotoğraf: Mehmet Akıncı, Wordpress 11 Tarihi Yarımada, kartpostal kent olma yolunda. 12 Makro koruma ağı ve UNESCO Dünya Mirası Haritası, 2012.

9 106 örneğin Amerika da da korumacılık; (1) Amerikan kimliğinin kısıtlı nosyonlarını idame ettirmek için, (2) göçmenlerin ve Afrika kökenli Amerikalılar ın tarihini uzun yıllar boyunca Ulusal Kayıtlar dan uzak tutmak için ve (3) beyaz ırkın egemenliğini sürdürmek için kullanılmıştır 25. Dolayısıyla koruma pratiğindeki ayrıcalık eğilimi, bir anlamda küresel ölçeğe yayılmış sabit ve ari bir kimlik illüzyonu üzerinden üstünlük inşa etme arayışıyla doğrudan ilintilidir; Birbirine karışmış mirasların varisleri olarak, salt kendi geçmişimize -ki gerçekten neyin kendi geçmişimiz olduğuna karar verebileceğimizi varsayarsak- aşırı bir bağlılık duymak yerine, birçok geçmişle bağ kurmaktan daha fazla kazanım elde ederiz. Hiçbir geçmiş sadece bize ait olamayacağı gibi, geçmişteki hiçbir topluluk da belirli bir tarihe karşı özcü iddialarda bulunmayı meşru kılacak denli bize benzemez. Ayrıcalıklı kabile sırları yerine, kozmopolit atalarımızın tüm kozmopolit varislerine söyleyecek şeyleri vardır, hiçbir zaman birkaç kendinden menkul seçilmiş kişiyle sınırlandırılamazlar Makro ve mikro koruma ağları arasında köprü kurmaya çalışan Docomomo yapılanması. 14 Mikro koruma ağı ve mutenalaştırma karşıtı dayanışma, 2011; Fotoğraf: Karol Leon, Flicker. 15 Dünyanın dışına taşan aşırı koruma refleksi, Apollo 11 iniş sahası, 1969; Fotoğraf: NASA. çarpıtılmış mitlerle baltalar. Eleştirel akıl yerine köklü inançları methederek, toplumsal etkinliği engeller ve önceden buyrulmuş kaderin pasif kabulünü tasdik eder... Tarihi miras, doğası gereği partizan müfritleri heyecanlandırır. Tarihi miras ihtirasları ulusal ve etnik çatışmalarda, ırkçılık ve yeniden dirilmekte olan genetik determinizmde (...) başat bir rol oynar 24. Bu bağlamda, yerel mimarlık ortamında Osmanlı İmparatorluğu ndan kalma anıtlar ve cami tipolojileri çok daha kolay koruma pratiğinden faydalanabiliyorken, Bizans İmparatorluğu ndan kalma anıtların ve kilise tipolojilerinin koruma pratiğiyle ilişkisinin çok daha sancılı süregeldiğini belirtmek herhalde şaşırtıcı olmayacaktır. Fakat bu eğilimin salt yerel ortamın bir ürünü olduğunu söylemek haksızlık olur, Ayrıcalık, doğası gereği ayrımcılığı beraberinde getirir. Bir başka kulvarda, formel olanın enformel olana karşı olan yerleşik üstünlüğü, tasarımın niteliksel kodlarını kullanarak kendini meşru kılar. Bu anlayış çerçevesinde 2007 yılında dünyada 1 milyara ulaşan yoksul nüfusun içinde yaşadığı gecekondu örüntülerinden 27 ve fiziksel çevrenin önemli bir kısmını oluşturan vernaküler mimarlık örneklerinden hiçbiri tarihsel hafızaya alınmak istenmezken, toplumsal düzlemin oldukça kısıtlı ve varlıklı bir kesiminin faydalanabildiği şöhretli mimarların butik işleri daha inşa halindeyken korunmaya aday gösterilir. Fiziksel çevrenin korunması bu bağlamda, ehillerin dayatmacı ve ayrımcı mekanizmalarının yerine, yatay düzlemlerde ve eşitlikçi ağlar etrafında yeniden örgütlenebildiği ölçüde toplumsal ve fiziksel düzlem arasındaki ilişkiyi daha adil kılmaya yardımcı olabilir. Tam da bu doğrultuda, makro ölçekli bu organizasyonların, ulusal ve mesleki oda teşkilatlarıyla birlikte tipolojik standartlar ve hiyerarşik kurgular içerisinde ketlenme ihtimali göz önünde bulundurularak, mikro ölçekli yapılanmalarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, toplumsal kolektiflerle, akademik oluşumlarla ve bireysel duyarlılıklarla çaprazlanması sağlanmalı ve böylece tepeden inme piramidal bir yönetim şeması yerine, daha eşitlikçi bir ağ

10 formasyonu etrafında sistem demokratikleştirilmelidir. Realist Koruma kısaca, sosyopolitik ve ekonomik düzlemleri göz ardı etmeden makro ölçekten mikro ölçeğe dek koruma sorunsallarına dair geniş bir yelpazede periyodik çözüm önerileri getirir, analitik karar verme mekanizmalarını, araştırma, tartışma ve uzlaşma platformları üzerinden mümkün olduğunca dinamik ve interaktif kılar ve koruma kulvarının daha devingen ve eşitlikçi bir ağ formasyonuna doğru evrilmesine önayak olur. 107 Aufgehoben Koruma Ah benim ruhum, ebedi hayata heveslenme, fakat mümkün olanın sınırlarını zorla. Pindaros, Pythian iii, M.Ö. 474 Aufgehoben Koruma, öncelikle koruma etkinliğinin Müdafi ve Müdahil kanatlar olarak bugüne dek beraberinde taşıdığı frijid dikotomiyi ve tarihin aura sını sömürmek isteyen nostaljik ve kozmetik kurguları reddederek işe başlar. 20. yüzyılın ilk yarısında mimarlık düzlemi, özellikle Fütürist, Konstrüktivist, Modernist Mimarlık gibi dönemin etkin hareketleri düşünüldüğünde, tarihi çevreyle sorunlu bir ilişki kurmuştur, ikinci yarısında özellikle Postmodern Mimarlık bu ilişkiyi düzeltmek amacıyla hamleler yapmış fakat tarihle ilişkiyi bir tür keyfi stilizasyona indirgemekten öteye geçirememiştir. 21. yüzyıl başlangıcındaysa artık, tarihte eşi benzeri görülmemiş boyutlardaki fiziksel çevre değişimiyle, tarihte eşi benzeri görülmemiş oranlardaki fiziksel çevre korumasını bir arada nasıl yürüteceği problematiği karşısında, mimarlık ortamı ne yapacağını bilmez halde gözükür. Yapılması gerekenlerin başında, mümkün olduğunca fazla aktörü bu kaygan zemin üzerinde toplayıp, Realist Koruma düzeneğinin de yardımıyla farklı ölçekli ağlar etrafında yeni ilişkiler kurmak, ağırlıklı olarak kafasını pratiğe gömmüş koruma aktörlerinin Aşırı koruma, Ayrıcalıklı koruma, Turistik Koruma, Elitist Mutenalaştırma, Müdafaa ve Müdahale, Katatoni ve Hayatiyet, Nostalji ve Bellek gibi başlıklar üzerinde tartışmasını ve yeni spekülasyonlar üretmesini sağlamak gelir. Ancak bu şekilde fiziksel çevrenin geleceğini tanımlayacak olan radikal değişim ve aşırı koruma rejimleri arasındaki ilişkiyi yeni melez üretimler ve periyodik uzlaşılar vasıtasıyla bereketli bir şekilde tesis etmek mümkün olabilir. Yakın dönemde iyiden iyiye su yüzüne çıkan Aşırı Koruma sorunsalı, tarihi çevrelerin, yapıların ve nesnelerin biriktirilmesine dair oluşan modern bilinç ve duyarlılık eşiğinin hızla aşılarak, bir tür aşırı biriktirme obsesyonuna doğru yol alınmasını tanımlar. Bugün artık dünya yüzeyinin %4 ü salt UNESCO tarafından kültürel ve doğal başlıklar altında Dünya Mirası Listesi ne dahil edilmiş, korkutucu bir oran olan %12 siyse çeşitli ölçeklerdeki rejimler tarafından (küresel, ulusal, kentsel vs.) sabit kılınarak koruma altına alınmıştır 28. Böylelikle resmi koruma altındaki tarihi bölgeler on binlerden milyonlara katlanmış, ve bu tarihi artefaktların bir kısmını saklamak ve sergilemek adına dünya üzerindeki mevcut müzelerin %95 i İkinci Dünya Savaşı ndan sonra inşa edilmiştir 29. Koruma düzleminin yönetici elitlerin ve kompetanların dar çerçeveleri dışında ne denli tartışıldığı ve üzerinde ne denli uzlaşıldığı tartışmalı olan karar ve kaideleriyle uygulana gelen bu obsesif biriktirme refleksinin, devcileyin bir ölçeğe doğru göz kırpan tarihi serüvenini iki farklı güzergah üzerinden analiz etmek anlamlı olur. Bir tarafta korumaya karar verilen zamanla, korunan nesne ve örüntünün inşa edildiği zaman arasındaki aralık veri olarak kabul edilerek, zaman merkezli bir anlatı inşa edilebilir; diğer taraftaysa korumaya karar verilen nesne ve örüntülerin değişen tipoloji ve ölçeklerinin evrim güzergahı üzerinden, mekan, işlev ve ölçek bazlı bir başka anlatı geliştirilebilir. Zaman merkezli anlatıda, bir zamanlar 1750 yılı öncesinde inşa edilmiş yapılar ve yüzlerce yıllık geçmişi olan antikalar gibi uzak bir geçmişle sınırlandırılan tarihi mirasın, artık evvelki günü dahi içinde barındırır 30 hale geldiği bir evrim sürecinden bahsetmek mümkün gözükür. Koruma pratiğinin bu evrimini Britanya örneği özelinde incelemek gerekirse, geç 19. yüzyılda Sir John Lubbock tarafından öne sürülen 1882 Antik Anıtları Koruma Yasası, devlet yönetimi tarafından tarihi anıtların korunmasına yönelik ihtiyacı onaylar ve çoğu iskan edilmemiş dolmenler, taş daireler, höyükler ve dikmeler gibi tarihöncesi strüktürlerden oluşan, 68 anıtı koruma altına alır 31. Bu girişimle birlikte, bir yapının korunması için gereken zaman aralığı yaklaşık olarak 2300 yıl olarak belirlenmiştir de yasaya bazı kısmi eklemeler yapılır, örneğin anıtın tanımı mimari ya da tarihi ilgiye vakıf, herhangi bir strüktür, inşaat ya da anıt olarak 15

11 Aufheben kavramının ve diyalektik düşüncenin önde gelen isimleri Georg Hegel ve Karl Marx, illüstrasyon Ufuk Suçsuzer. 17 DNA replikasyonda eski ve yeninin çatışmalı fakat bereketli birlikteliği. genişletilir ve Ortaçağ anıtlarının listeye dahil edilmesine müsaade edilir 32. Böylece korunacak yapının yaş sınırı 400 yıla çekilmiş olur yılında Kraliyet Komisyonu nun kurulmasıyla birlikte, artık yeni eşik 1700 yılı olarak belirlenir, dolayısıyla zaman aralığı 200 yıla çekilir da bu kez 18. ve 19. yüzyıl da inşa edilen yapıların da listeye dahil edilmesiyle birlikte zaman aralığı 50 yılın altına iner yüzyılın başında, Tarihi Çevrenin Planlaması ve Politika Rehberliği ne 2007 yılında yapılan bir revizyonla birlikteyse, artık herhangi bir zaman aralığı zorundalığı ortadan kalkar, otuz yıldan daha erken yaşa sahip yapılar da, olağanüstü niteliklere sahipse ve tehdit altındaysa, koruma listesine dahil edilebilir hale gelirler 34. Dolayısıyla geçen yüzyıldan bugüne gelen süreçte, yapıların inşa süreleriyle, koruma kararlarının alındığı süre arasındaki zaman aralığı iki bin üç yüz yıldan, büyük bir hızla sıfıra iniverir; İnanılmaz derecede heyecanlı ve biraz olsun absürd bir zamanda yaşıyoruz, öyle ki koruma bizi sollamaya başladı. Belki de biz, korumanın artık retroaktif bir aktivite olmaktan çıkıp, prospektif bir aktivite haline gelişini ilk deneyimleyenler olacağız Bu absürd bir hipotez gibi görünüyor, ancak bazı evlerin inşaatları biter bitmez korunmalarına karar verilmesiyle, çoktan gerçekleşti bile 35. Mekan, işlev ve ölçek merkezli anlatıdaysa, ilk korunan yapı tipolojisinin 19. yüzyılın başından itibaren antik anıtlar olduğu gözlemlenebilir. 19. yüzyılın ortalarında dini yapılar, konutlar, tarihi kent meydanları ve doğal çevre, 20. yüzyılın başından itibarense fener kuleleri, mezarlıklar, ofis yapıları ve hatta demiryolları koruma listelerine dahil edilir sonrası dönemle birlikte, postmodern evreye girildiğindeyse artık lunaparklardan doğal adalara, kumarhanelerden alışveriş merkezlerine, kayak merkezlerinden muharebe meydanlarına, barajlardan otoyollara kadar sayısız tipoloji koruma pratiğine entegre edilir. New Mexico Devlet Üniversitesi nde antropolog olarak görev yapan Dr. Beth O Leary tarafından, Ay ın yüzeyi üzerinde yer alan Apollo 11 uzay mekiğinin iniş alanının dahi, Dünya Mirası listesine alınarak korunmasının teklif edilmesi, Aşırı Koruma kulvarının ne denli radikal boyutlara taşındığının habercisidir 36. Böylece Aşırı Koruma takıntısı dünyanın sınırlarını aşmış gözükür. Koruma tipolojilerinin çeşitlenmesiyle birlikte, koruma alanlarının ölçeğinin de gittikçe büyüdüğü gözlenir; 19. yüzyılın başında, bir anıtın yapısal ölçeği üzerinden başlayan koruma kurgusu, 21. yüzyıla gelindiğinde artık sahil şeritlerinden devcileyin adalara, doğal sit alanlarından kilometrelerce uzanan otoyollara kadar genişlemiştir. Bu radikal dönüşüm, en iyi İsviçre deki Rhaetian Demiryolları nın 2008 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirasları listesine alınmasıyla örneklenebilir. Bahsi edilen koruma, 384 kilometrelik bir demiryolu üzerinde vuku bulmuş ve korunan demiryolu, tampon bölgesiyle birlikte hektarlık bir alan kaplar hale gelmiştir 37. Özetle artık korunan tarihi çevreye dair kayda değer sorunsalların başında, korumanın kıtlığı ve yetersizliği değil, tam aksine korumanın taşkınlığı ve aşırılığı gelir. Aufgehoben Koruma nın isim babası Georg W.F. Hegel in felsefesinin temelinde ve sonrasında Karl Marx ın diyalektiğinde, Aufheben kavramı önemli bir rol oynar. Mantık Bilimi adlı kitabında Hegel, Aufheben kavramını şu sözlerle açıklar; Aufheben dilde çifte anlam barındırır: bir taraftan koruma, sürdürme anlamına gelir, öte yandan ortadan kaldırma, sonlandırma anlamını taşır Bu karşıt anlamlar için tek ve aynı sözcüğü kullanan bir dil bulmak kesinlikle dikkate değerdir Bir şey ancak karşıtıyla ittifak kurduğu anda, bir üst seviyeye taşınabilir 38. Aufheben kavramı Almanca da bir yandan ortadan kaldırma, yadsıma, değilleme anlamına gelir, diğer yandan koruma ve sürdürme eylemini ifade eder, öte yandansa ilginç bir biçimde üstesinden gelme anlamını taşır. Kavram İngilizce ye (sublate), Fransızca ya (dépasser) veya

12 Türkçe ye (ortadan kaldırma) çevrildiğinde, Almanca da taşıdığı çok anlamlılığı yitirir. Aufgehoben Koruma, tam da bu çok anlamlılık düzleminde işlev görür; öncelikle tarihi çevrenin tarihin ta kendisini ifade ediyormuşçasına zaman içerisinde dondurulma eylemi yadsınır, değillenir ve ortadan kaldırılır, ardından tarihi çevre değişimin ta kendisini merkez alan yeni bir anlayış etrafında korunarak sürdürülür ve son olaraksa tüm farklılık ve başkalaşımlarıyla sosyal ve kentsel hayatiyet, tarihi çevreye eklemlenerek koruma pratiğinin ana kördüğümünün üstesinden gelmek amaçlanır. Dolayısıyla maharet, Hegel diyalektiğinin genelde sonlandırıldığı sahte sentezde, yani yeni bir bütünlük ve ruhani uyum illüzyonunda değil, aksine bu verimli mücadeleyi örgütleyebilme dünyeviliğindedir. Aufgehoben Koruma, koruma düzleminin içinde bulunduğu katatonik yapılanmayı, değişim ve hayatiyetle karşılar, farklılaşan mekanla, insanla, kültürle ve zamanla bir arada var olabilecek esneklikte ve canlılıkta, kendisini uzlaşılan ölçülerde yapıp bozmaktan çekinmeyen bir koruma düzleminin peşine düşer. Böylelikle koruma düzlemiyle ilişkiye giren her aktör değişime karşı çıkan tüm korumacıların aksine, değişimin avukatlığı na evrilir 39. Temel amaç geçmiş ve geleceği eşzamanlı bir perspektifle gözlemektir. Mekanın korunmasından bahsetmek özetle, ancak mekanı canlı ve devingen kılmak koşuluyla anlam kazanabilir; Ne yazık ki, çoğu koruma müzakeresi değişimi yeni olasılıklar olarak görmektense, bir şeylerin kaybı olarak tartışıyor çünkü insanlar (özellikle koruma teşebbüsünün uygulayıcıları ve hamileri), herhangi bir yeni koşula geçmişteki bir sihirli zaman dan daha kötü olduğu gerekçesiyle karşı çıkıyor Anlık değişimi ve sabitliği aynı anda üzerinde taşıması gereken kentsel çevre için topyekûn bir çözümden söz edilemez. Kent ancak, tarihi önem taşıyan kentsel donanım ının mühim parçalarının korunmasını şuan için yeni çözümler icat etme eylemiyle üst üste bindirebildiği sürece evrimini kesintisizce sürdürebilir 40. Aufgehoben Koruma koruma düzlemini katatonik sabitlikten hayati devingenliğe, hayali nostaljik avuntudan dünyevi bellek birikimine, özcü kimlik arayışlarından melez çoğulculuğa, ayrıcalıklı ve sömürücü mutenalaştırma mekanizmalarından eşitlikçi bir arada yaşama mekanizmalarına doğru kaydırma mukavemetinden başka bir şey değildir. n Y. Mimar Gökhan Kodalak, Cornell Üniversitesi: Mimarlık ve Kentsel Gelişim Tarihi doktora öğrencisi / ABOUTBLANK Kurucu Ortağı Notlar: 1 Uğur Tanyeli, Mimarlığın Aktörleri: Türkiye , (İstanbul: Garanti Galeri, 2007), s Geleneğin, tarihselliğin ve kimliğin ideolojik emellerle icat ve inşaatı için; Eric Hobsbawm ve Terence Ranger, ed., The Invention of Tradition, (Cambridge: Cambridge University Press, 1983); Benedict Anderson, Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism, (London: Verso, 1991). 3 Gökhan Kodalak, Güncel Mimarlık Sorunsalları: Ekoloji, Arredamento Mimarlık, no: 249, Ekim 2011, s Uğur Tanyeli, Yaşanmamış Geçmişin Resmi, Rüya, İnşa, İtiraz: Mimari Eleştiri Metinleri, (İstanbul: Boyut, 2011), s Sistine Şapeli nin geçirdiği restorasyonlarla ilgili daha detaylı bilgi için; Massimo Giacometti, ed., Michelangelo s Colours Rediscovered in The Sistine Chapel, (New York: Harmony Books, 1986). 6 John Ruskin, The seven lamps of architecture, (New York: Dover Publications, 1989), s Eugene Viollet-le-Duc, The foundations of architecture, (New York: George Braziller, 1990), s Frederic Spotts, Hitler and the Power of Aesthetics, (New York: The Overlook Press), Antonio Sant Elia ve Filippo Tommaso Marinetti, Futurist Architecture, Programs and manifestoes on 20th-century architecture, ed. Ulrich Conrads, (Cambridge: The MIT Press, 1975), s Yakın zamanda popüleritesi artan Yeni Osmanlıcılığın kavramsal olarak incelemesi için; Yeni Osmanlıcılık: İdeoloji, Politika, Ruh Hali ve Estetik Olarak, Arredamento Mimarlık 261, Ekim 2012, s Marusic, Siniša, Skopje 2014: The new face of Macedonia, updated, Skopje: BalkanInsight, 27 Temmuz San Gimignano örneğinin detaylı analizi için; Medina Lasansky, Urban Editing, Historic Preservation, and Political Rhetoric: The Fascist Redesign of San Gimignano, Journal of the Society of Architectural Historians, vol: 63, no: 3, Sept. 2004, s James Lees-Milne, People and Places: Country House Donors and the National Trust, (London; Murray, 1992), s Gösteri (Spectacle) kavramı, yerli yersiz kullanımıyla içi boşaltılmış olsa da, Aşırı Turistik Koruma anlayışı çerçevesinde anlamlı gözükür; Guy Debord, Gösteri Toplumu, (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2006). 15 Cengiz Giritoglu ve Gülden Oruç, The Evaluation of Vitality and Viability of Historical Peninsula, Aesop Congress, Vienna, 2005, s Çağdaş Türkçenin Etimolojik Sözlüğü, Ehil ve Ahali, 25 Ekim Tarlabaşı Yenileniyor, Beyoğlu nun Işığı Tarlabaşı nda Parıldayacak, 01 Haziran Tarlabaşı Yenileniyor, 50 Soruda Tarlabaşı Yenileme Projesi, projesi.pdf, 01 Haziran Kent Hakkı ve Mekan Adaleti gibi kavramların kuramsal kaynaklarından bazıları için; Henri Lefebvre, The Production of Space, (Oxford: Basil Blackwell, 1991); David Harvey, The Right to the City, New Left Review, no:53, Sept./Oct. 2008, s Max Page ve Randall Mason, ed., Giving Preservation a History: Histories of Historic Preservation in the United States (London: Routledge, 2004), s UNESCO, Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, (Paris: World Heritage Centre, 2005). 22 Docomomo, Modern Mimarlık mirası ve koruma ile modernitenin gerilimli ilişkisiyle ilgili zihin açıcı bir söyleşi metni için; Bülent Tanju, 20. Yüzyıl Mimarlık Mirası, Ege Mimarlık, no:48, Nisan 2003, s Giorgio Vasari, The Lives of the Artists, in Eric Fernie, Art History and its Methods: A Critical Anthology, (London: Phaidon, 1999), s David Lowenthal, The Heritage Crusade and Its Contradictions, Giving Preservation a History: Histories of Historic Preservation in the United States, Max Page ve Randall Mason, ed., (London: Routledge, 2004), s Page ve Mason, ed., Giving Preservation a History, s Lowenthal, The Heritage Crusade and Its Contradictions, s United Nations HABITAT, Slum Dwellers to double by 2030, 21 Slum dwellers to double.pdf, 01 Haziran United Nations Environment Programme, Our Planet Magazine, 4.2_english.pdf, 01 Haziran Lowenthal, The Heritage Crusade and Its Contradictions, s A.g.y., s Listelenen anıtların 26 sı İngiltere, 22 si İskoçya, 18 i İrlanda ve 3 ü Galler de konumlanır; Charles Mynors, Listed Buildings, Conservation Areas and Monuments, (London: Thomson, 2006), s A.g.y. 33 A.g.y. 34 Planning Policy Guidance Note 15, Planning and the Historic Environment, (Norwich: The Stationary Office, 2007), s Rem Koolhaas, Preservation is Overtaking Us, Future Anterior, 1 (2), 2004, s Beth O Leary, Evolution of Space Archaeology and Heritage, Handbook of Space Engineering, Archaeology, and Heritage, Ann Darrin ve Beth O Leary, eds., (Boca Raton: CRC Press, 2009), s UNESCO, World Heritage: Rhaetian Railway, whc.unesco.org/en/list/1276, 01 Haziran Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Science of Logic, (London: George Allen & Unwin, 1969), s Rahul Mehrotra, Conservation and Change: Questions for Conservation Education in Urban India, Thinking Conservation: Contemporary Prespectives from India, Amita Baig ve Rahul Mehrotra, eds., (Mumbai: Jasubhai Media, 2009), s A.g.y. 109

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

UNESCO Dünya Mirası. http://whc.unesco.org/en/list/

UNESCO Dünya Mirası. http://whc.unesco.org/en/list/ UNESCO Dünya Mirası UNESCO Dünya Miras Listesi, Dünya Miras Komitesi nin üstün evrensel değere sahip olduğunu onayladığı kültürel, doğal ve karma miras alanlarını içermektedir. 802 si kültürel, 197 si

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE TARİH

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE TARİH KENTSEL DÖNÜŞÜM VE TARİH Kentsel dönüşüm tașınmazın yeniden üretimi anlamına gelmektedir ve sabit sermayenin yeniden üretimi söz konusudur. Bu yeniden üretim, kendiliğinden ve bilinçli șekilde olabilir.

Detaylı

AŞKIN BULMACA BAROK KENT

AŞKIN BULMACA BAROK KENT AŞKIN BULMACA 18.yy'da Aydınlanma filozoflarıyla tariflenen modernlik, nesnel bilimi, evrensel ahlak ve yasayı, oluşturduğu strüktür çerçevesinde geliştirme sürecinden oluşur. Bu adım aynı zamanda, tüm

Detaylı

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri İLTB 601 İletişim Çalışmalarında Anahtar Kavramlar Derste iletişim çalışmalarına

Detaylı

(11 Ocak 1995 tarihinde Bakanlık vekillerinin 525inci toplantısında Bakanlar Komitesince kabul edilmiştir)

(11 Ocak 1995 tarihinde Bakanlık vekillerinin 525inci toplantısında Bakanlar Komitesince kabul edilmiştir) Mimari Mirasa Ait Tarihi Anıt ve Binalarla İlgili Belgeleme Metod ve Sistemlerini Düzenlemekle Görevli Üye Ülke Bakanlarından Oluşan Komitede Alınan Tavsiye Kararı No. R(95)3, (COE 1995) Recommendation

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Mimarlıkta Dönüşüm ARCH 517 1/2 3 3 7. Yard.Doç.Dr.Emiliano Bugatti

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Mimarlıkta Dönüşüm ARCH 517 1/2 3 3 7. Yard.Doç.Dr.Emiliano Bugatti DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Mimarlıkta Dönüşüm ARCH 517 1/2 3 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü İngilizce Yüksek Lisans Seçmeli

Detaylı

H+Bredgatan H+ BREDGATAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ. Erik Giudice Architects sunar. Helsingborg, İsveç

H+Bredgatan H+ BREDGATAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ. Erik Giudice Architects sunar. Helsingborg, İsveç Görseller: EGA H+ BREDGATAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ Helsingborg, İsveç İsveç in en iddialı planlama ve kentsel dönüşüm projelerinden biri olan H+ projesi, Helsingborg kentinin güney kısımlarının mavi-yeşil

Detaylı

KENT SOSYOLOJİSİ GİRİŞ PLANLAMA TEKNOLOJİ ORGANİZASYON. Kutsal Üçlü (Storper,1997)

KENT SOSYOLOJİSİ GİRİŞ PLANLAMA TEKNOLOJİ ORGANİZASYON. Kutsal Üçlü (Storper,1997) KENT SOSYOLOJİSİ GİRİŞ Ayşe e Nur ÖKTEN Yıldız z Teknik Üniversitesi PLANLAMA Kutsal Üçlü (Storper,1997) SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TEKNOLOJİ ORGANİZASYON MEKAN 1 PLANLAMA Ekonomi Siyaset bilimi Sosyoloji Antropoloji

Detaylı

1. Kültürel Miras Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar. 2. Türkiye de Kültürel Mirasın Anlamı ve Yönetimi

1. Kültürel Miras Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar. 2. Türkiye de Kültürel Mirasın Anlamı ve Yönetimi 1. Kültürel Miras Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar 2. Türkiye de Kültürel Mirasın Anlamı ve Yönetimi 3. Türkiye de Kültürel Miras Politikaları ve Uygulama Araçları 4. Dünya da ve Türkiye de Alan Yönetimi

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

DÖRDÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER

DÖRDÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER DÖRDÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER İNG 401/ALM 401/FRA 401 YABANCI DİL IV İngilizce, Fransızca ve Almanca lisan bilgisi veren dersler. İNG 409/ALM 409/FRA 409 YABANCI DİL IV İngilizce, Fransızca ve Almanca

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş PSIR 101 3 3 + 0 3 5. Temel siyasal deyimleri ayırt eder 1,2,3 A,C

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş PSIR 101 3 3 + 0 3 5. Temel siyasal deyimleri ayırt eder 1,2,3 A,C DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Siyaset Bilimine Giriş PSIR 101 3 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

İKTİSADÎ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (Başlangıcından Neoklasiklere) (İktisada Giriş I dersi için yardımcı kısa notlar)

İKTİSADÎ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (Başlangıcından Neoklasiklere) (İktisada Giriş I dersi için yardımcı kısa notlar) İKTİSADÎ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (Başlangıcından Neoklasiklere) (İktisada Giriş I dersi için yardımcı kısa notlar) Merkantilizm: 15. ve 16. yüzyıllardaki coğrafî keşiflerde birlikte Avrupa ülkeleri dünyaya açılmaya

Detaylı

PARK-BAHÇE VE PEYZAJ MİMARİSİ

PARK-BAHÇE VE PEYZAJ MİMARİSİ PARK-BAHÇE VE PEYZAJ MİMARİSİ Yrd.Doç.Dr. Simay KIRCA 2017-2018 Güz Yarıyılı DERS 5 KÜLTÜREL PEYZAJLAR Kültür; toplumların yaşam biçimleri, gelenek ve göreneklerinin, üretim olanaklarının bileşkesi olarak

Detaylı

AVRUPA MİRAS GÜNLERİ. Umut Özdemir. Kültür ve Turizm Uzmanı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

AVRUPA MİRAS GÜNLERİ. Umut Özdemir. Kültür ve Turizm Uzmanı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı AVRUPA MİRAS GÜNLERİ Umut Özdemir Kültür ve Turizm Uzmanı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Avrupa Miras Günleri fikri Fransa da 1984 yılında başlatılan Kapıları Açık Anıtlar tasarısının tüm Avrupa ya yayılmasının

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ NEDİR? Sanat Tarihi, geçmişte varlık göstermiş uygarlıkların ortaya koyduğu her tür taşınır ve taşınmaz maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Güzel Sanatlar ve

Detaylı

HER TÜRLÜ MEKANIN YIKILIŞINI İŞİTİYORUM,PARÇALANAN CAMI VE ÇÖKEN

HER TÜRLÜ MEKANIN YIKILIŞINI İŞİTİYORUM,PARÇALANAN CAMI VE ÇÖKEN ZAMAN-MEKAN HER TÜRLÜ MEKANIN YIKILIŞINI İŞİTİYORUM,PARÇALANAN CAMI VE ÇÖKEN DUVARLARI, ZAMAN İSE SON BİR KIZGIN ALEV. JAMES JOYCE Küreselleşme sürecinde hız kazanan teknoloji, mesafelerin sesten bile

Detaylı

içindekiler Bölüm I Planlama Sürecine İlişkin Öneriler... 15

içindekiler Bölüm I Planlama Sürecine İlişkin Öneriler... 15 içindekiler GEÇMİŞİMİZ İÇİN BİR GELECEK...VII GİRİŞ...IX Bölüm I KÜLTÜREL MİRAS KAVRAMI VE TARİHSEL ÇEVRE KORUMASININ ÖNEMİ Kültürel Miras Kavram ve Tanımları...4 Kültürel Mirasın Korunmasının Önemi...5

Detaylı

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Fransa İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen ekonomisi

Detaylı

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Yazarlar Prof.Dr.Önder Kutlu Doç.Dr. Betül Karagöz Doç.Dr. Fazıl Yozgat Doç.Dr. Mustafa Talas Yrd.Doç.Dr. Bülent Kara Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı Yeni Nesil Devlet Üniversitesi SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı 2015-2016 Tanıtım Broşürü Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Kamu Yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları

Detaylı

İTO Başkanı İbrahim Çağlar: İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıya muazzam fırsatlar sunuyor

İTO Başkanı İbrahim Çağlar: İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıya muazzam fırsatlar sunuyor İstanbul görkemli maketi ve inşaat firmalarıyla MIPIM Fuarı nda İTO Başkanı İbrahim Çağlar: İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıya muazzam fırsatlar sunuyor "Nasıl ki Nuri Bilge, Cannes film festivalinin

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

"1. İSTANBUL TASARIM BİENALİ" TEKNİK GEZİ RAPORU

1. İSTANBUL TASARIM BİENALİ TEKNİK GEZİ RAPORU "1. İSTANBUL TASARIM BİENALİ" TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Lisans Programı, MİM 103 Mimarlıkta Araştırma Yöntemleri dersi kapsamında, 1. İstanbul Tasarım Bienali teknik gezisi

Detaylı

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ Mehmet Uçum 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri a. Tartışmanın Arka Planı Ülkemizde, hükümet biçimi olarak başkanlık sistemi tartışması yeni

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM BÖLÜMÜ KVK101 KORUMA-ONARIM KAVRAM VE İLKELERİ DERS 5 Doç. Dr. Cengiz ÇETİN KORUMA ALANINDAKİ ULUSLARARASI KURULUŞLAR II.

Detaylı

JÜRİ GÖRÜŞÜ. Yaratıcı düşünmeyi teşvik eden nice yarışmalarda birlikte olmak dileği ile. Prof. Dr. Aysu AKALIN Gazi Üniversitesi

JÜRİ GÖRÜŞÜ. Yaratıcı düşünmeyi teşvik eden nice yarışmalarda birlikte olmak dileği ile. Prof. Dr. Aysu AKALIN Gazi Üniversitesi JÜRİ GÖRÜŞÜ ÇUHADAROĞLU sponsorluğunda gerçekleştirilen ÇUHADAROĞLU Alüminyum 2013 Öğrenci Yarışması nın ana teması Expo 2016 Antalya Kulesi Projesi dir. Yarışmacılardan sembolik bir kule tasarımı istenmiş

Detaylı

1950 LERDEN GÜNÜMÜZE GELEN BİR ALIŞVERİŞ KOMPLEKSİ: BALIKESİR KASAP VE SEBZE HALİ. Gaye BİROL Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü

1950 LERDEN GÜNÜMÜZE GELEN BİR ALIŞVERİŞ KOMPLEKSİ: BALIKESİR KASAP VE SEBZE HALİ. Gaye BİROL Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü 1950 LERDEN GÜNÜMÜZE GELEN BİR ALIŞVERİŞ KOMPLEKSİ: BALIKESİR KASAP VE SEBZE HALİ Gaye BİROL Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü Yüksek Mimar Orhan Ersan tarafından tasarlanmış olan Balıkesir

Detaylı

DEĞİŞEN KENT MEKANI ALGISI: UZLAŞI VE ÇATIŞMA ZEMİNLERİ ÜZERİNDEN DERECELENMİŞ MEKAN KURGULARI

DEĞİŞEN KENT MEKANI ALGISI: UZLAŞI VE ÇATIŞMA ZEMİNLERİ ÜZERİNDEN DERECELENMİŞ MEKAN KURGULARI DEĞİŞEN KENT MEKANI ALGISI: UZLAŞI VE ÇATIŞMA ZEMİNLERİ ÜZERİNDEN DERECELENMİŞ MEKAN KURGULARI Gezi Olayları ndan bu yana taraflar, uzlaşı anlarının işlevini yitirdiği esnalarda, çatışmalar ister salt

Detaylı

Çevresini Algılayabilen Geleceğin Otobüs Durağı

Çevresini Algılayabilen Geleceğin Otobüs Durağı EYESTOP Carlo Ratti Mimar ve mühendis Carlo Ratti, Politecnico di Torino ve Paris te École Nationale des Ponts et Chaussées de eğitim gördü. Doktorasını İngiltere de Cambridge Üniversitesi nde tamamlayan

Detaylı

Sosyoloji. Konular ve Sorunlar

Sosyoloji. Konular ve Sorunlar Sosyoloji Konular ve Sorunlar Ontoloji (Varlık) Felsefe Aksiyoloji (Değer) Epistemoloji (Bilgi) 2 Felsefe Aksiyoloji (Değer) Etik Estetik Hukuk Felsefesi 3 Bilim (Olgular) Deney Gözlem Felsefe Düşünme

Detaylı

GİRİŞ. İşimin FELSEFESİ

GİRİŞ. İşimin FELSEFESİ GİRİŞ Bir mimarın işi, bir güzel sanat, resim, heykel, müzik, şiir, dans ve sinema ile birlikte kullanıcı özel duygularını kışkırtmak gerekir yedi sanatlarından biridir. Mimar, temsil ve sanat gerçekleştirmek

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

İktisat Tarihi (ECON 204T (IKT 125)) Ders Detayları

İktisat Tarihi (ECON 204T (IKT 125)) Ders Detayları İktisat Tarihi (ECON 204T (IKT 125)) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İktisat Tarihi ECON 204T (IKT 125) Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

SAĞLAM BİR GEÇMİŞİN MUTLU BİR ÜZERİNDE YÜKSELİR...

SAĞLAM BİR GEÇMİŞİN MUTLU BİR ÜZERİNDE YÜKSELİR... YAŞAM MUTLU BİR SAĞLAM BİR GEÇMİŞİN ÜZERİNDE YÜKSELİR... İnşaat dünyası yeni bir vizyonla tanışıyor. Bu bir yaşam ve gelecek vizyonu. Bu vizyonun geçmişinde güç, temelinde güven var. İş dünyasının ve Türkiye

Detaylı

AYIRAN SINIRLAR OLMADAN AVRUPA İÇİN PAYLAŞILAN TARİHLER

AYIRAN SINIRLAR OLMADAN AVRUPA İÇİN PAYLAŞILAN TARİHLER AYIRAN SINIRLAR OLMADAN AVRUPA İÇİN PAYLAŞILAN TARİHLER 33Sanayi Devriminin etkisi 33Eğitimin gelişimi 33Sanat tarihinde yansıtıldığı haliyle insan hakları 3 3 Avrupa ve dünya BİR GEZGİN Tarih öğretimi

Detaylı

Ekolojik Tasarımlar ve Sanat

Ekolojik Tasarımlar ve Sanat Ekolojik Tasarımlar ve Sanat Çevre, çok geniş kapsama sahip olan bir kavram olduğu için, tek bir tanım yerine bu konuda yapılmış araştırmalarda kullanılan çeşitli tanımları bulunmaktadır. Çevre: İnsanın

Detaylı

MEKANIN SOSYOLOJİSİ. Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul)

MEKANIN SOSYOLOJİSİ. Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) Bölüm SOSYOLOJİ Dersin Kodu SOSY4207 Dersin Adı MEKANIN SOSYOLOJİSİ Kredi AKTS Türü (Seçmeli - Zorunlu) Derse kabul koşulları (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) Öğretim dili 3 6 Seçmeli YOK TÜRKÇE Dersin işleniş

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

Erginoğlu&Çalışlar Mimarlık, Tuz Ambarı yla Dünya Mimarlık Festivali nde 1. lik kazandı.

Erginoğlu&Çalışlar Mimarlık, Tuz Ambarı yla Dünya Mimarlık Festivali nde 1. lik kazandı. BASIN BÜLTENİ Erginoğlu&Çalışlar Mimarlık, Tuz Ambarı yla Dünya Mimarlık Festivali nde 1. lik kazandı. Her yıl dünyanın dört bir yanından mimarları bir araya getirmek, mimarlık mesleği alanında nitelikli

Detaylı

GAZİEMİR AKTEPE VE EMREZ MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANI KENTSEL TASARIM VE MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JÜRİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

GAZİEMİR AKTEPE VE EMREZ MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANI KENTSEL TASARIM VE MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JÜRİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI GAZİEMİR AKTEPE VE EMREZ MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANI KENTSEL TASARIM VE MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JÜRİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TUTANAK 1 İzmir Büyükşehir Belediyesi Gaziemir Aktepe

Detaylı

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız Disiplinlerüstü Temalar Kim Olduğumuz Bulunduğumuz mekan ve zaman Kendimizi ifade etme Kendimizi Gezegeni paylaşmak Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Latin Amerika da Toplum ve Siyaset PSIR 453 7-8 3 + 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Latin Amerika da Toplum ve Siyaset PSIR 453 7-8 3 + 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Latin Amerika da Toplum ve Siyaset PSIR 453 7-8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin

Detaylı

Kente katbekat değer katan uzmanlık:

Kente katbekat değer katan uzmanlık: Kente katbekat değer katan uzmanlık: İbrahim Dumankaya Holding ten kente değer katan bir vizyon; DKY İnşaat. Temelleri 1961 yılında atılan İbrahim Dumankaya Holding in 52 yıllık inşaat deneyimi ve birikimi,

Detaylı

KAPSAYICI EĞİTİM. Kapsayıcı Eğitimin Tanımı Ayrımcılığa Neden Olan Faktörler

KAPSAYICI EĞİTİM. Kapsayıcı Eğitimin Tanımı Ayrımcılığa Neden Olan Faktörler KAPSAYICI EĞİTİM Kapsayıcı Eğitimin Tanımı Ayrımcılığa Neden Olan Faktörler Sınıfında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Eğitimi 1 Kapsayıcı Eğitim Eğitimde kapsayıcılık

Detaylı

TOPLUMSAL TEMSİLİYET

TOPLUMSAL TEMSİLİYET TOPLUMSAL TEMSİLİYET Mekân Sözcük Arapça ve en basit tanımıyla yer, mahal, bulunulan yer, durulan yer, oturulan yer, üzerinde iş yapılan yer, anlamına geliyor. 1 Ve yine Arapça kökeni itibariyle kevn sözcüğünden

Detaylı

MimED 2014 JÜRİ RAPORU 6-7 Aralık 2014

MimED 2014 JÜRİ RAPORU 6-7 Aralık 2014 MimED 2014 JÜRİ RAPORU 6-7 Aralık 2014 MimED 2015 jürisi 5-6 Aralık 2015 tarihinde İTÜ Taşkışla yerleşkesi 203 koridorunda saat 10.30 da Deniz ARSLAN [öğr.gör.dr., itü], Çiğdem DEMİREL EREN [öğr.gör.dr.,

Detaylı

TÜRKĠYE YÜKSEKÖĞRETĠM YETERLĠLĠKLER ÇERÇEVESĠ-PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠ-TEMEL ALAN YETERLĠLĠKLERĠ ĠLĠġKĠSĠ

TÜRKĠYE YÜKSEKÖĞRETĠM YETERLĠLĠKLER ÇERÇEVESĠ-PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠ-TEMEL ALAN YETERLĠLĠKLERĠ ĠLĠġKĠSĠ BECERĠLER BĠLGĠ BĠLGĠ BECERĠLER TÜRKĠYE YÜKSEKÖĞRETĠM YETERLĠLĠKLER ÇERÇEVESĠ--TEMEL ALAN YETERLĠLĠKLERĠ ĠLĠġKĠSĠ (Mimarlık ve Yapı) 1. İlgili alanda insan ve toplum odaklı, çevreye (doğal ve yapılı) duyarlı

Detaylı

1972 Dünya Miras Sözleşmesi

1972 Dünya Miras Sözleşmesi 1972 Dünya Miras Sözleşmesi Dünyada kültürel ve çevresel açıdan evrensel üstün değer taşıyan tarihsel alan ve doğal bölgelerin korunması Dünya Miras Listesi 745 Kültürel 188 Doğal 29 Karma (Doğal ve kültürel)

Detaylı

İYİ VE KÖTÜ NÜN KÖKENLERİ

İYİ VE KÖTÜ NÜN KÖKENLERİ İYİ VE KÖTÜ NÜN KÖKENLERİ Hayatın asıl etik anlamı, bizim iyi ve kötü sözcükleriyle tanımlayarak yol almaya çalıştığımız soyutluklardadır. Bu derece soyut ve kökenleri sıra dışı olan kavramlarla uğraşmak

Detaylı

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 4. Türksoy Üye Devletleri UNESCO Millî Komisyonları Toplantısı 2. Kültürel ve Doğal Miras Semineri

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 4. Türksoy Üye Devletleri UNESCO Millî Komisyonları Toplantısı 2. Kültürel ve Doğal Miras Semineri UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 4. Türksoy Üye Devletleri UNESCO Millî Komisyonları Toplantısı 2. Kültürel ve Doğal Miras Semineri DÜNYA MİRASI KAVRAMI Dünya Mirası, geçmişimizden bize kalan, günümüzde

Detaylı

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. - 1 - I. A.B.D. HAKKINDA GERÇEKLER Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. 1- Genel bakış A.B.D. nin değişen nüfus yapısı: http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0699/ijse/ijse0699.htm

Detaylı

DEVİNİMİN GÖRSEL DİLİ SERGİSİ VE KİTABI (VISUAL LANGUAGE EXHIBITION OF MOTION AND ITS BOOK)

DEVİNİMİN GÖRSEL DİLİ SERGİSİ VE KİTABI (VISUAL LANGUAGE EXHIBITION OF MOTION AND ITS BOOK) DEVİNİMİN GÖRSEL DİLİ SERGİSİ VE KİTABI (VISUAL LANGUAGE EXHIBITION OF MOTION AND ITS BOOK) TAHSİN AYDOĞMUŞ Fotoğrafçı tahsinaydogmus@hotmail.com Her şey devinim halindedir. Tüm Toplumsal olayların belirleyicisi

Detaylı

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Polonya İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

BASIN AÇIKLAMASI Dünya Kupası Başlarken Bir Şehir Stadımız Daha Yıkılıyor

BASIN AÇIKLAMASI Dünya Kupası Başlarken Bir Şehir Stadımız Daha Yıkılıyor BASIN AÇIKLAMASI Dünya Kupası Başlarken Bir Şehir Stadımız Daha Yıkılıyor Antik çağlardan beri, kentsel dokunun ve kentin kültürel öğesi olarak kent kimliğinin önemli bir parçası olan statlar, en temel

Detaylı

2018 YGS Konuları. Türkçe Konuları

2018 YGS Konuları. Türkçe Konuları 2018 YGS Konuları Türkçe Konuları 1. Sözcük Anlamı 2. Söz Yorumu 3. Deyim ve Atasözü 4. Cümle Anlamı 5. Cümle Yorumu 6. Paragrafta Anlatım Teknikleri 7. Paragrafta Konu-Ana Düşünce 8. Paragrafta Yapı 9.

Detaylı

İnternetin Gerçekleştirdiği Dönüşümün Sonucunda Şeffaflık ve Bilgi Kirliliği Arasında: Yurttaş Gazeteciliği

İnternetin Gerçekleştirdiği Dönüşümün Sonucunda Şeffaflık ve Bilgi Kirliliği Arasında: Yurttaş Gazeteciliği İnternetin Gerçekleştirdiği Dönüşümün Sonucunda Şeffaflık ve Bilgi Kirliliği Arasında: Yurttaş Gazeteciliği Özet: F. Çağdaş İslim* Cansu İslim * İnternet yaşadığımız çağın şüphesiz en temel gerçeklerinden

Detaylı

Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği Bölümü Neden Makine Mühendisliği Teknolojiyi kullanan, teknoloji üreten ve teknolojiye yön veren, toplum yararına bilimsel bilgi sağlayan günümüz ve yarınların problemlerine çözüm arayan

Detaylı

ECE Hizmetleri Yoksullara Nasıl Yaygınlaştırılır ve Kadınlar için Güçlendirme Stratejisi Olarak Nasıl Kullanılır?

ECE Hizmetleri Yoksullara Nasıl Yaygınlaştırılır ve Kadınlar için Güçlendirme Stratejisi Olarak Nasıl Kullanılır? ECE Hizmetleri Yoksullara Nasıl Yaygınlaştırılır ve Kadınlar için Güçlendirme Stratejisi Olarak Nasıl Kullanılır? Kadın ve Çocuk Merkezleri ECE Hizmetleri Sunan Kadın Kooperatifleri Kadın Emeğii Değerlendirme

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm MSGSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ PLN 703 KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm 2014-2015 GÜZ YARIYILI Prof.Dr. Fatma ÜNSAL unsal.fatma@gmail.com TÜRKİYE NİN KENTLEŞME DİNAMİKLERİ Cumhuriyet öncesi Cumhuriyet

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AKTÖRLERİ VE ÖRNEKLER. Ayaz ZAMANOV-1700103 İrem BAHÇELİOĞLU-1603166

TÜRKİYE DEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AKTÖRLERİ VE ÖRNEKLER. Ayaz ZAMANOV-1700103 İrem BAHÇELİOĞLU-1603166 TÜRKİYE DEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AKTÖRLERİ VE ÖRNEKLER Ayaz ZAMANOV-1700103 İrem BAHÇELİOĞLU-1603166 İÇERİK Kentsel dönüşüme bakış Kentsel dönüşümdeki aktörler Kamu yönetimi Merkezi yönetim, Yerel yönetimler

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KASIM 2016 SAYI 1 1 MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YAYIN KURULU Prof.Dr. Çağrı ERHAN (Rektör) Akademisyen ve öğrencileri bilgilendirmeyi, bölümler arası

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

CATI YALITIM CEPHE DOSYA MEHPARE EVRENOL SELÇUK AVCI BOĞAÇHAN DÜNDARALP. MART 2014 Say 371 Fiyat 10 TL

CATI YALITIM CEPHE DOSYA MEHPARE EVRENOL SELÇUK AVCI BOĞAÇHAN DÜNDARALP. MART 2014 Say 371 Fiyat 10 TL MART 2014 Say 371 Fiyat 10 TL TÜRK YE N N ULUSLARARASI YATIRIM, PROJE VE MÜTEAHH TL K DERG S MEHPARE EVRENOL SELÇUK AVCI BOĞAÇHAN DÜNDARALP CATI DOSYA CEPHE YALITIM CEPHE YALITIM ÇATI BOĞAÇHAN DÜNDARALP

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

Kentleşme ve Konut Politikası

Kentleşme ve Konut Politikası Kentleşme ve Konut Politikası Syllabus Adnan Menderes Üniversitesi, Söke İşletme Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü, Lisans Programı A.Arda YÜCEYILMAZ (Ph.D) Email: yuceyilmaz@adu.edu.tr Ders Tanım: İnsanın

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

İZMİR VE FAYTON; BİR KİMLİK İMGESİ

İZMİR VE FAYTON; BİR KİMLİK İMGESİ İZMİR VE FAYTON; BİR KİMLİK İMGESİ ATAY, Çınar, KIRAÇ, Suna İnan. 19.yy İzmir Fotoğrafları Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Ens. Yayını. s.93 (1997) HAZIRLAYAN: SENEM ÖZGÖNÜL Kasım 2007 İZMİR VE FAYTON;

Detaylı

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR İsmail ERTEN Çanakkale bölgesi düz damlı ve kırma çatılı yapılar dağılım Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 1. dönem dağılışı 1462-1500 Çanakkale

Detaylı

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - İtalya İlişkileri: Fırsatlar ve Güçlükler ( 2014 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ Doç. Dr. O. Can ÜNVER 15 Nisan 2017 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAMU DİPLOMASİSİ SERTİFİKA PROGRAMI İletişim Nedir? İletişim, bireyler, insan grupları,

Detaylı

Avrupa'da Okullarda Sanat. ve Kültür Eğitimi

Avrupa'da Okullarda Sanat. ve Kültür Eğitimi Avrupa'da Okullarda Sanat ve Kültür Eğitimi Bu çalışma Eurydice ağı tarafından hazırlanılmış ve 30 Avrupa ülkesinde uygulanan sanat eğitimi politikaları ve çalışmaları hakkında güncel, detaylı ve karşılaştırmalı

Detaylı

Gruplar Şebekeler Örgütler

Gruplar Şebekeler Örgütler Gruplar Şebekeler Örgütler Lütfi Sunar Sosyolojiye Giriş / 6-7. Ders Sosyal Grup Nedir? Sosyal grup ortak bir kimliği paylaşan ve karşılıklı beklentilerle birbiri ile ilişki içinde olan insanlar topluluğudur

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KASIM 2016 SAYI 1 1 MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YAYIN KURULU Prof.Dr. Çağrı ERHAN (Rektör) Akademisyen ve öğrencileri bilgilendirmeyi, bölümler arası

Detaylı

Levent SÜMER, PMP, Torunlar GYO Planlama Müdürü, UPYE Kurucu YK Üyesi

Levent SÜMER, PMP, Torunlar GYO Planlama Müdürü, UPYE Kurucu YK Üyesi PMI Türkiye Proje Yönetim Zirvesi Eylül 27-28, 2013 Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Levent SÜMER, PMP, Torunlar GYO Planlama Müdürü, UPYE Kurucu YK Üyesi 1 Levent SÜMER (PMP) Torunlar GYO Planlama Müdürü

Detaylı

Mimarlık Meslek Pratiği

Mimarlık Meslek Pratiği Mimarlık Meslek Pratiği Mimarlık Meslek Pratiği Mimarlık yapı sektörünün ayrılmaz bir parçasıdır. Yapı sektörü ise tüm dünyada diğer sektörler için itici güç oluşturan dinamik bir sektördür. Son elli yıldır

Detaylı

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da YANLIŞ ALGILANAN FİKİR HAREKETİ: FEMİNİZM Feminizm kelimesi, insanlarda farklı algıların oluşmasına sebep olmuştur. Kelimenin anlamını tam olarak bilmeyen, merak edip araştırmayan günümüzün insanları,

Detaylı

Kentsel Tasarıma Giriş (GTM 016) Ders Detayları

Kentsel Tasarıma Giriş (GTM 016) Ders Detayları Kentsel Tasarıma Giriş (GTM 016) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kentsel Tasarıma Giriş GTM 016 Seçmeli 1 2 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

BÜYÜKPARK SOSYAL ODAKLI KAFETERYA TASARIMI

BÜYÜKPARK SOSYAL ODAKLI KAFETERYA TASARIMI ISS EYLÜL BÜYÜKPARK SOSYAL ODAKLI KAFETERYA TASARIMI 2 YA AR Ü ERS TES M MARLIK FAKÜLTES MIMARLIK E E RE TASARIMI B LÜMÜ 3 Y M O AT LA B B B BİF (Bornova İçin Fikirler) Bir kenti tasarlamak, o kent için

Detaylı

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması Dr. Selman ÖĞÜT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 21. Yüzyılda Uluslararası Hukuk Çerçevesinde BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar

Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar Hamburg Uyum Meclisi Genel bilgiler Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar 1. Uyum Meclisi ne için gereklidir? Entegrasyon; örneğin politika, ekonomi, iş piyasası, eğitim, sosyal işler, kültür, din,

Detaylı

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA,

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, 02 Nisan 2012 MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, Amasra Teknik Gezisi 12-13 Mart 2012 tarihleri arasında, ARCH 222 - Arhitectural Design 4 dersi için Bir Sanatçı İçin Konut, ARCH 221 - Arhitectural Design 3

Detaylı

KENT ÖLÇEĞİNDE KORUMA ve YENİLEME KAVRAMLARI

KENT ÖLÇEĞİNDE KORUMA ve YENİLEME KAVRAMLARI KENT ÖLÇEĞİNDE KORUMA ve YENİLEME KAVRAMLARI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ŞEHİR YENİLEME KORUMA DERSİ Doç. Dr. İclal Dinçer KENT ÖLÇEĞİNDE KORUMA ve YENİLEME

Detaylı

Mustafa BALTACI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Uzmanı

Mustafa BALTACI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Uzmanı BRÜKSEL KALKINMA AJANSI Mustafa BALTACI Uzmanı 03.02.2010 BRÜKSEL KALKINMA AJANSI Brüksel Kalkınma Ajansı 1974 yılında kurulmuştur. Genel olarak iki hedef üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ekonomik Büyüme Şehir

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

6 TEMEL İLKESİ. 1 Bilgi 2 Bilinç 3 Buluşma 4 Beklenti 5 Belirsizlik 6 Benimseme

6 TEMEL İLKESİ. 1 Bilgi 2 Bilinç 3 Buluşma 4 Beklenti 5 Belirsizlik 6 Benimseme U Z L A Ş M A Y Ö N E T İ M İ N İ N 6 TEMEL İLKESİ 1 Bilgi 2 Bilinç 3 Buluşma 4 Beklenti 5 Belirsizlik 6 Benimseme UZLAŞMA YÖNETİMİNİN 6B BASAMAKLARI Günümüzde, Planlama ve Proje Geliştirme süreçleri,

Detaylı