TEKNĠK ADAMLARIN EĞĠTĠMĠ ve SINIFLANDIRILMASI TALĠMATI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNĠK ADAMLARIN EĞĠTĠMĠ ve SINIFLANDIRILMASI TALĠMATI"

Transkript

1 TEKNĠK ADAMLARIN EĞĠTĠMĠ ve SINIFLANDIRILMASI TALĠMATI MADDE 1 AMAÇ Bu talimatın amacı, TFF bünyesinde teknik adamlar için açılacak kurs, seminer ve sertifika programlarında standardı sağlamak, talimatın kapsamına giren teknik adamların, modern futbolu uygulayabilecekleri bir ortam yaratmak için gerekli olan idari, mali, hukuki ve teknik esaslar ile teknik adamların eğitimlerine, sınıflandırılmalarına ve denetimlerine ilişkin esasları belirlemektir. MADDE 2 KISALTMALAR ve TANIMLAR Bu talimattaki; a) TFF: Türkiye Futbol Federasyonu nu, b) FGD: TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü nü, c) Kulüp: Futbol dalında faaliyeti bulunan mevzuata uygun olarak kurulmuş ve TFF tarafından tescil edilmiş dernek veya şirketleri, ç) Profesyonel Takım: Profesyonel liglere tescil edilen kulüplerin, bu liglere katılan takımlarını, d) Amatör Takım: TFF tarafından tescil edilmiş kulüplerin, amatör faaliyetlere katılan takımlarını, e) Amatör Teknik Adam: Futbol faaliyetine katılması ile ilgili zorunlu giderler (konaklama, malzeme, sigorta ve antrenman giderleri) dışında herhangi bir ücret almayan ve kulübü ile arasında yazılı bir sözleşme bulunan teknik sorumluları ve antrenörleri, f) Profesyonel Teknik Adam: Futbol faaliyetine katılması ile ilgili zorunlu giderler dışında, ayrıca kulübünden ücret alan ve kulübü ile bu hususta yazılı bir sözleşmesi bulunan teknik sorumluları ve antrenörleri, g) Antrenör: TFF tarafından düzenlenen kurslardan mezun olarak, lisans almış veya TFF tarafından denkliği kabul edilmiş olan kişileri, ğ) Teknik Sorumlu: Kulüpler ile imzaladıkları Teknik Sorumlu Sözleşmesi ne dayanarak görev yapan teknik adamları, h) Gençlik GeliĢtirme Programı Teknik Sorumlusu: Profesyonel ve amatör takımları olan kulüpler ile imzalamış oldukları sözleşme uyarınca Gençlik Geliştirme Programı Teknik Sorumlusu olarak görev yapan kişileri, ı) Kurs: TFF tarafından düzenlenen antrenör lisans kurslarını, i) Lisans Kursu: Teknik adamların eğitimi için esasları işbu talimatla belirlenmiş çalışma alanlarına göre TFF tarafından açılan kursları, 2

2 j) Güncelleme Kursu: Katılımcıların "TFF" Antrenör Lisanslarının, UEFA normlarına uygun olarak değiştirilmesi amacıyla TFF tarafından açılan kursları, k) Sertifika Programı: TFF tarafından düzenlenen sertifika programlarını, l) Aday: TFF tarafından düzenlenen antrenör lisans kurslarına katılmak için başvuruda bulunmuş kişileri, m) Kursiyer: TFF tarafından düzenlenen antrenör lisans kurslarına katılmaya hak kazanmış olan kişileri, n) Güncelleme Programı: TFF tarafından 2008 yılından önce açılmış olan TFF Teknik Direktör, TFF A ve TFF B Antrenör Lisansı kurslarından mezun olmuş antrenörlere yönelik eğitim programını, o) Zorunlu GeliĢim Semineri: TFF ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği tarafından ortaklaşa olarak, antrenörlerin sahip oldukları bilgileri, çalışma alanlarındaki bilimsel gelişmelere uygun olarak yenilemek amacıyla düzenlenen seminerleri, ö) SYO: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulları, Spor Fakülteleri ve bu denkliğe sahip Spor Yüksekokullarını ifade eder. p) Antrenör Eğitimcisi (Tutor): Antrenör Eğitimcisi kurslarını başarı ile bitirip, staj çalışmalarını tamamlayarak TFF tarafından eğitim etkinliklerinde görevlendirilen kişileri, r) Asistan Antrenör Eğitimcisi: Asistan Antrenör Eğitimcisi kurslarını başarı ile bitirip TFF tarafından açılan kurslarda yardımcılık yapan Eğitimci olmaya aday kişileri, ifade eder. MADDE 3 TEKNĠK ADAMLARIN SINIFLANDIRILMASI Teknik adamların, mezun oldukları kurs veya güncelleme kurslarına göre sınıflandırılmaları aşağıdaki gibidir: UEFA PRO Lisanslı Antrenör UEFA Elit A Lisanslı Antrenör UEFA A Lisanslı Antrenör UEFA B Lisanslı Antrenör UEFA A Kaleci Antrenörü TFF Teknik Direktör TFF A Lisanslı Antrenör TFF B Lisanslı Antrenör TFF Grassroots C Lisanslı Antrenör TFF D Lisanslı Antrenör TFF E Lisanslı Antrenör 3

3 TFF Grassroots Gönüllü Lideri TFF Profesyonel Kaleci Antrenörü TFF Amatör Kaleci Antrenörü TFF B Kaleci Antrenörü Futsal Antrenörü Plaj Futbolu Antrenörü Çocuk Futbolu Antrenörü Engelli Futbolu Antrenörü Maç ve Performans Analizi Uzmanı Atletik Performans (Fitness) Uzmanı Oyuncu ve Maç İzleme Uzmanı (Scout) MADDE 4 KURSLARA BAġVURANLARDA ARANACAK GENEL KOġULLAR TFF tarafından düzenlenecek olan tüm kurs ve sertifika programlarına katılacak olan kişilerin; a) 18 yaşını doldurmuş olmaları, b) Futbol Disiplin Talimatı nın Hükümlülük kenar başlıklı maddesinde belirtilen suçlardan dolayı kesin hüküm giymemiş olmaları, c) Disiplin Kurulları tarafından, müsabaka sonucunu etkileme veya bahis eylemleri nedeniyle kesinleşmiş ceza almamış olmaları, ç) Kursa daveti takiben ilgili kursa katılmasına herhangi bir engeli olmadığına dair, tam teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporu almaları, d) TFF tarafından düzenlenen bir antrenör kursuna katılacak kişiler için, Sağlık Bakanlığı ndan, Acil Tıp Uzmanları Derneği nden, Kızılay dan veya İl Sağlık Müdürlükleri nden onaylı bir kurumdan İlkyardım Sertifikası almış olmaları (İlkyardım Sertifikası olmayan veya bu sertifikası güncel olmayan adaylar, antrenör kursları çerçevesinde ilkyardım kursu verilmesi halinde bunlara katılmak zorundadırlar), e) Kurs ücretinin yatırıldığını belgelemeleri, f) İlgililerin bir üst kursa katılabilmesi için, başvuru tarihine kadar açılmış olan en son zorunlu gelişim ve yenileme seminerlerine katılmış, istenen vizeleri tamamlamış ve o kursun ön koşullarını yerine getirmiş olmaları, zorunludur. MADDE 5 KURS, SEMĠNER VE SERTĠFĠKA PROGRAMLARININ DÜZENLENMESĠ (1) Bu Talimat ın 3. maddesinde yer alan teknik adamlara yönelik kurslar, seminerler ve sertifika programları münhasıran TFF tarafından düzenlenir. (2) TFF resmi internet sitesi olan aracılığıyla kurs ve seminerlerin başvuru tarihleri, kurs ve seminer tarihleri ve yeri kamuoyuna duyurur. 4

4 (3) TFF tarafından düzenlenen her türlü antrenör lisansı kursu kapsamında yapılacak olan teorik ve pratik sınavların içeriği ile kursların yürütülmesine ilişkin bütün kurallar FGD tarafından UEFA JIRA Konvansiyonu na uygun olarak belirlenir. (4) TFF, açılacak olan kurs, seminer ve sertifika programları için gerekli gördüğü zamanlarda Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği ile işbirliği yapar. Amatör çalıştırıcı kursları ve seminerleri, TFF kursu ve seminerinin açıldığı ilin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği şubesi ile ortaklaşa gerçekleştirilir. (5) TFF, kurs, seminer ve sertifika programlarındaki teorik dersleri ve bunların sınavlarını e- öğrenme portalı yoluyla da düzenleyebilir. (6) Bölgesel bir lisans kursunda, başvurusu kabul edilen aday sayısı 18 e ulaştığında, FGD o bölgede ilgili kurs ya da güncellemenin açılmasına karar verebilir. MADDE 6 KURS, SEMĠNER VE SERTĠFĠKA PROGRAMLARININ BAġVURU ESASLARI (1) TFF tarafından düzenlenen tüm kurs, seminer ve sertifika programları kural olarak ücretlidir. TFF ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği ni, hesabına yatırılacak miktar her yıl yeniden belirlenerek ilan edilir. TFF, gerekli gördüğü hallerde kursları ücretsiz düzenleyebilir. (2) Başvurusu üzerine kursa davet edildiği halde açılan kursa katılmayan adaylar, ikinci kez davet edildikleri halde kursa katılmadıkları takdirde bir sonraki kursa çağrılmazlar. Bu kursa üçüncü kez başvurmalarına karşın geçerli bir sebep göstermeksizin kurslara katılmayan adaylar, kurslara başvuru haklarını kaybederler. (3) Düzenlenen zorunlu gelişim seminerlerine katılmayan kişilere, bir sonraki zorunlu gelişim seminerine kadar çalışma izni verilmez. MADDE 7 BAġVURU USULÜ ve GĠRĠġ SINAVLARI (1) Adaylar, internet sitesinde yeralan katılım formlarını doldurarak başvuruda bulunurlar. (2) Adaylar, istenen belgelerin asıllarını veya noter tasdikli örneklerini internet sitesinde yayınlanacak yöntemle ve belirtilecek tarihe kadar, belgelerin asıllarını ve noter onaylı suretini FGD Eğitim Müdürlüğü ne teslim ederler. (3) Adaylar bu talimatın eklerinde yer alan kriterler doğrultusunda sıralanırlar. Bu sıralama çerçevesinde adayların kurslara kabul edilip edilmeyeceğine karar verilir. Türkiye Futbol Direktörü başvuru koşullarını yerine getiren antrenör adayları için her kategoride açılacak olan kurslarda en fazla 2 (iki) kursiyer için ek kontenjan açma yetkisine sahiptir. (4) Kadın futbolcular ile ilgili kriter tespitinde, adaylar en üst Kadınlar Futbol Ligi'nde oynadıkları süreler için profesyonel liglerdeki katsayılardan faydalanırlar. 5

5 (5) En üst Kadınlar Futbol Ligi nde teknik sorumlu olarak görev yapan kişiler, UEFA B Lisans tan UEFA A Lisans a geçişte profesyonel liglerde görev yapmış gibi değerlendirilirler ve ilgili kriterler çerçevesinde elde edilebilecek maksimum puanın en fazla yarısını alırlar. (6) Düzenlenecek olan kursun veya giriş sınavının tarihi ve yeri FGD tarafından başvurusu kabul edilen adaylara veya SMS aracılığıyla bildirilir. (7) Katılım koşullarını yerine getirenlere bir ön sınav öngörülmüşse, bu TFF tarafından belirlenecek sınavda geçer puan alan adaylar kursa kabul edilirler. Sınavda başarılı olamayan adaylar başvurularını tekrarlayabilirler. (8) Güncelleme kursları planlandığı takdirde TFF güncelleme kurslarına katılacak adaylarla ilgili kursa kabul kriterlerini ayrıca ilan eder. (9) Ön başvuru sırasında yatırılmış olan kurs ücretleri, adayın kursa kabul edilmemesi halinde TFF'nin maddi bir kaybına neden olunmamışsa iade edilir. MADDE 8 ANTRENÖR LĠSANS KURSLARI Antrenör Lisans Kursları aşağıdaki gibidir: UEFA PRO ANTRENÖR LĠSANSI KURSU a) "UEFA A" Lisansı ile fiilen 3 sezon boyunca çalışmış olmak. ÖN KOġUL b) EK-1 de yer alan "UEFA Pro Kursu" sıralama kriterlerine gore yapılan sıralamada sonrasında belirlenen kontenjan içerisinde yer almak. KAYIT GEREKLĠ BELGELER ĠÇĠN a) Nüfus cüzdanı örneği, b) 4 adet vesikalık fotoğraf, ç) UEFA A Antrenör Lisansı fotokopisi ve bu lisansla çalışmış olduğunu belgeleyen yazı, ç) Adli sicil sabıka kaydı, d) Sağlık Bakanlığı ndan, Acil Tıp Uzmanları Derneği nden, Kızılay dan veya İl Sağlık Müdürlüklerinden onaylı İlkYardım Sertifikası almış olmak. e)kursa katılımının uygun olduğuna dair, tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu, f) Kurs ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu. KURSUN ĠÇERĠĞĠ ve EĞĠTĠM SÜRESĠ Pratik ve teorik derslerden oluşan, en az 360 saatlik eğitim programı SINAVLAR MEZUNĠYET ve Teorik ve pratik sınavlarda 10 üzerinden 6 puan alanlara UEFA Pro Antrenör Lisansı verilir. 6

6 ÖN KOġUL KAYIT ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER KURSUN ĠÇERĠĞĠ ve EĞĠTĠM SÜRESĠ SINAVLAR ve MEZUNĠYET ÇALIġMA ALANI UEFA ELĠT A ANTRENÖRLÜĞÜ SERTĠFĠKASYON PROGRAMI a) En az UEFA A lisansına sahip olmak, b)ek-2 te yer alan UEFA Elit A sertifikasyon programı başvuru puanlama sistemi çerçevesinde sertifika programı katılımcı sayısı limitlerine dahil olabilecek yeterli puana sahip olmak. a) Nüfus cüzdanı örneği, b) 4 adet vesikalık fotoğraf, c) UEFA A belge fotokopisi ç) Adli sicil sabıka kaydı, d) Sağlık Bakanlığı ndan, Acil Tıp Uzmanları Derneği nden, Kızılay dan veya İl Sağlık Müdürlüklerinden onaylı İlkYardım Sertifikası almış olmak. e) Kursa katılımının uygun olduğuna dair, tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu, f) Kurs ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu. UEFA Elit A kurs programı kapsamında Pratik ve Teorik derslerden oluşan 80 saatlik bir eğitim programı uygulanır. Teorik ve pratik sınavlarda 10 üzerinden 6 puan alanlara ilgili programın sertifikası verilir. Tüm kulüplerde Gençlik Geliştirme Teknik Sorumlusu olarak çalışabilirler. UEFA A ANTRENÖR LĠSANSI KURSU a) UEFA B Antrenör Lisansı ile en az 3 yıl süreyle çalışmış olmak, b) EK-3 te yer alan UEFA A Kursu sıralama kriterlerine gore yapılan sıralama sonrasında belirlenen kontenjan içerisinde yer almak. a) Nüfus cüzdanı örneği, b) 4 adet vesikalık fotoğraf, c) UEFA B Antrenör Lisansı fotokopisi ve bu lisansla çalışmış olduğunu belgeleyen yazı, ç) Adli sicil sabıka kaydı, d) Kursa katılımının uygun olduğuna dair, tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu, e) Sağlık Bakanlığı ndan, Acil Tıp Uzmanları Derneği nden, Kızılay dan veya İl Sağlık Müdürlüklerinden onaylı İlkYardım Sertifikası almış olmak. f) Kurs ücretinin yatırılmış olduğunaa ilişkin banka dekontu.lduğuna tırıldığına ilişkin banka dekontu. Pratik ve teorik derslerden oluşan, en az 180 saatlik eğitim programı. Teorik ve pratik sınavlarda 10 üzerinden 6 puan alanlara UEFA A Antrenör Lisansı verilir. U19 ve altındaki Milli Takımlar ile kulüplerin U21 ve altındaki yaş kategorilerinde teknik sorumlu olarak; Tüm Milli Takımlarda ve tüm profesyonel takımlarda antrenör olarak görev yapabilirler. 7

7 ÖN KOġUL UEFA A KALECĠ ANTRENÖRÜ KURSU UEFA A Kaleci Antrenörü Kursu na a) En az UEFA B Antrenör Lisansına veya TFF Profesyonel Kaleci Antrenörü lisansına sahip olmak, b) EK-4 de yer alan UEFA A Kaleci Antrenörü Kursu sıralama kriterlerine gore yapılan sırlamada sonrasında belirlenen kontenjan içerisinde yer almak.başvuru puanlama sistemi çerçevesinde kurs katılımcı sayısı limitlerine dahil olabilecek yeterli puana sahip olmak. UEFA B ANTRENÖR LĠSANSI KURSU a)tff Grassroots C Antrenör Lisansı ile fiilen en az 3 yıl boyunca çalışmış olmak veya profesyonel futbolcu olarak tescil edilmiş olmak. SYO ların ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Öğrenimi veren Kurumların Antrenörlük Eğitimi Bölümü Futbol Uzmanlık Dalı mezunu olarak TFF Grassroots C Belgesi alanlardan, 3 yıllık çalışma süresi aranmaz. EK-:5 d de yer alan UEFA B Kursu başvuru sıralama kriterlerine göre yapılan sırlamada sonrasında belirlenen kontenjan içerisinde yer almak. Puanlama sistemi çerçevesinde kurs katılımcı sayısı limitlerine dahil olabilecek yeterli puana sahip olmak. KAYIT ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER KURSUN ĠÇERĠĞĠ EĞĠTĠM ve a) Nüfus cüzdanı örneği, b) 4 adet vesikalık fotoğraf, c) Adli sicil sabıka kaydı, ç) UEFA B Lisansı nın veya TFF Profesyonel Kaleci Antrenörü Lisansı nın aslı veya örneği, d) Kursa katılımının uygun olduğuna dair, tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu, e) Program ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu. UEFA A Kaleci Antrenörlüğü kursu kapsamında Pratik ve Teorik derslerden oluşan, en az a) Nüfus cüzdanı örneği, b) 4 adet vesikalık fotoğraf, c) TFF Grassroots C veya TFF Amatör Lisans Fotokopisi, ç) TFF Grassroots C Antrenör Lisansı fotokopisi ve bu lisansla çalışmış olduğunu belgeleyen yazı veya profesyonel lisansla futbol oynadığını belirten TFF yazısı, d) Cumhuriyet Savcılığı ndan alınmış arşivli aadli sicil sabıka kaydı, e) Sağlık Bakanlığı ndan, Acil Tıp Uzmanları Derneği nden, Kızılay dan veya İl Sağlık Müdürlüklerinden onaylı İlkYardım Sertifikası almış olmak. f) Kursa katılımının uygun olduğuna dair, tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu, g) Kurs ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu. Pratik ve teorik derslerden oluşan, en az 120 saatlik eğitim programı 8

8 SÜRESĠ SINAVLAR ve MEZUNĠYET ÇALIġMA ALANI 120 saatlik eğitim programı. Teorik ve pratik sınavlarda 10 üzerinden 6 puan alanlara ilgili kursun lisansı verilir. UEFA A Kaleci antrenörlüğü lisansına sahip antrenörler, her ligdeki amatör ve profesyonel kulüplerin her yaş grubundaki takımlarında kaleci antrenörü olarak görev yapabilirler. Teorik ve pratik sınavlarda 10 üzerinden 6 puan alanlara UEFA B Antrenör Lisansı verilir. TFF ile akreditasyon sistemi kapsamında anlaşması olan Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Öğrenimi veren Kurumların Futbol Antrenörlük Bölümünden başarı ile mezun olan kişilere "UEFA B" Antrenör Lisansı verilir. Profesyonel kulüplerin U15 takımlarında veya amatör kulüplerin her yaş grubundaki takımlarında teknik sorumlu olarak, tüm kadınlar ligi takımlarında teknik sorumlu olarak, TFF 2. Ligen alt iki profesyonel ligdeki ve altındaki liglerdeki takımlarda antrenör olarak görev yapabilirler. 12 yaş altı çocuklara yönelik görev yapacak antrenörler için özel sertifikasyon programlarına katılma şartı aranabilir. ÖN KOġUL KAYIT ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER ATLETĠK PERFORMANS (FITNESS) UZMANLIĞI KURSU a) En az UEFA B Lisansı na sahip olmak b) EK-6 da yer alan Atletik Performans (Fitness) Uzmanlığı kurs programı sıralama kriterlerine göre yapılan sırlamada sonrasında belirlenen kontenjan içerisinde yer almak. c) Teorik ve Pratik kursa kabul sınavlarında 10 üzerinden 6 alan kişiler kursa kabul edilirler. a) Nüfus cüzdanı örneği, b) 4 adet vesikalık fotoğraf, c) Adli sicil sabıka kaydı, ç) Sağlık Bakanlığı ndan, Acil Tıp Uzmanları Derneği nden, Kızılay dan veya İl Sağlık Müdürlüklerinden onaylı İlkYardım MAÇ VE PERFORMANS ANALĠZ UZMANLIĞI SERTĠFĠKASYON PROGRAMI a) En az TFF Grassroots C Lisansı na sahip olmak b) EK-7 de yer alan Maç ve Performans Analiz Uzmanlığı Sertifikasyon Programı sıralama kriterlerine gore yapılan sırlamada sonrasında belirlenen kontenjan içerisinde yer almak a) Nüfus cüzdanı örneği, b) 4 adet vesikalık fotoğraf, c) Adli sicil sabıka kaydı, ç) Sağlık Bakanlığı ndan, Acil Tıp Uzmanları Derneği nden, Kızılay dan veya İl Sağlık Müdürlüklerinden onaylı 9

9 Sertifikası almış olmak. d) Kursa katılımının uygun olduğuna dair, tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu, e)program ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu. İlkYardım Sertifikası almış olmak. d) Sağlık raporu e) Program ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu. KURSUN ĠÇERĠĞĠ EĞĠTĠM SÜRESĠ ve Atletik Performans (Fitness) Uzmanlığı kurs programı kapsamında Pratik ve Teorik derslerden oluşan 80 saatlik bir eğitim programı uygulanır. Maç ve Performans Analiz Uzmanlığı Sertifikasyon programı kapsamında Pratik ve Teorik derslerden oluşan ve TFF tarafından belirlenen eğitim programı uygulanır. SINAVLAR ve MEZUNĠYET ÇALIġMA ALANI Teorik ve pratik sınavlarda 10 üzerinden 7 puan alanlara ilgili kursun lisansı verilir. Atletik Performans (Fitness) Uzmanları Sertifika programından mezun olan antrenörler her lig seviyesindeki amatör ve profesyonel kulüplerin her yaş grubundaki takımlarında Atletik Performans (Fitness) Uzmanı olarak görev yapabilirler. Teorik ve pratik sınavlarda 10 üzerinden 6 puan alanlara ilgili programın sertifikası verilir. Maç ve Performans Analiz Uzmanları Sertifika programından mezun olan antrenörler her lig seviyesindeki amatör ve profesyonel kulüplerin her yaş grubundaki takımlarında Maç ve Performans Analiz Uzmanı olarak görev yapabilirler. ÖN KOġUL KAYIT ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER TFF B KALECĠ ANTRENÖRLÜK KURSU a) En az TFF Grassroots C Antrenör Lisansına sahip olmak, b) EK-8 da yer alan TFF B Kaleci Antrenörü Kursu başvuru puanlama sistemi çerçevesinde kurs katılımcı sayısı limitlerine dahil olabilecek yeterli puana sahip olmak. a) Nüfus cüzdanı örneği, b) 4 adet vesikalık fotoğraf, c) Adli sicil sabıka kaydı, ç) Kursa katılımının uygun olduğuna dair tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu, d) Üniversite öğrencileri için ise güncel öğrenci kimlik belgelerinin fotokopisi, e) Kurs ücretinin yatırıldığına ilişkin TFF GRASSROOTS C ANTRENÖR LĠSANSI KURSU a) TFF Grassroots Gönüllü Lideri Lisansı na sahip olmak veya amatör futbolcu olarak tescil edilmiş olmak. b) EK-9 de yer alan sıralama kriterlerine gore yapılan sırlamada sonrasında belirlenen kontenjan içerisinde yer almak. a) Nüfus cüzdanı örneği, b) 4 adet vesikalık fotoğraf, c) Grassroots Gönüllü Lider Antrenör Lisansı fotokopisi ve bu lisansla çalışmış olduğunu belgeleyen yazı veya Amatör veya profesyonel lisansla futbol oynadığını belirten TFF yazısı, 10

10 KURSUN ĠÇERĠĞĠ ve EĞĠTĠM SÜRESĠ SINAVLAR ve MEZUNĠYET ÇALIġMA ALANI banka dekontu. Pratik ve Teorik derslerden oluşan, en az 30 saatlik eğitim programı. Teorik ve pratik sınavlarda 10 üzerinden 6 puan alanlara B Kaleci Antrenör Lisansı verilir. TFF B Kaleci Antrenörlüğü lisansına sahip antrenörler, Kadın Ligleri takımları ile amatör kulüplerin her yaş grubundaki takımlarında kaleci antrenörü olarak çalışabilirler. ç) Adli sicil sabıka kaydı, d) Sağlık Bakanlığı ndan, Acil Tıp Uzmanları Derneği nden, Kızılay dan veya İl Sağlık Müdürlüklerinden onaylı İlkYardım Sertifikası almış olmak, e) Kursa katılımının uygun olduğuna dair, tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu, f) Kurs ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu. Pratik ve teorik derslerden oluşan, en az 60 saatlik eğitim. Teorik ve pratik sınavlarda 10 üzerinden 6 puan alanlara TFF Grassroots C verilir. SYO Futbol Antrenörlük Bölümü nden mezun olan kişilere TFF Grassroots C Antrenör Lisansı verilir. Amatör futbol faaliyetlerinin her yaş grubunda teknik adam, en üst kadınlar ligi dışındaki kadın liglerinde teknik sorumlu ve tüm kadın liglerinde antrenör olarak görev yapabilirler. OYUNCU VE MAÇ ĠZLEME (SCOUTĠNG) SERTĠFĠKASYON PROGRAMI ÇOCUK SERTĠFĠKASYON PROGRAMI FUTBOLU ÖN KOġUL KAYIT ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER a) En az TFF Grassroots C Antrenör Lisansı na sahip olmak b)ek-10 de yer alan Scouting Sertifikasyon Programı sıralama kriterlerine gore yapılan sırlamada sonrasında belirlenen kontenjan içerisinde yer almak. a) Nüfus cüzdanı örneği, b) 4 adet vesikalık fotoğraf, c) Adli sicil sabıka kaydı, ç) Sağlık Bakanlığı ndan, Acil Tıp Uzmanları Derneği nden, Kızılay dan veya İl Sağlık Müdürlüklerinden onaylı İlkYardım Sertifikası almış olmak. a) En az TFF Grassroots C Antrenör lisansına sahip olmak, b) EK-11 de yer alan Çocuk Futbolu sertifika programı sıralama kriterlerine gore yapılan sırlamada sonrasında belirlenen kontenjan içerisinde yer almak. a) Nüfus cüzdanı örneği, b) 4 adet vesikalık fotoğraf, c) TFF Grassroots C veya TFF Amatör Lisans Fotokopisi, ç) TFF Grassroots C Antrenör Lisansı fotokopisi ve bu lisansla çalışmış olduğunu belgeleyen TFF yazısı, 11

11 KURSUN ĠÇERĠĞĠ ve EĞĠTĠM SÜRESĠ SINAVLAR ve MEZUNĠYET ÇALIġMA ALANI d) Kursa katılımının uygun olduğuna dair bağlı bulunduğu aile hekimliğinden veya eşdeğer özel sağlık kuruluşundan sağlık raporu, e) Program ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu. Oyuncu ve Maç İzleme (Scouting) Sertifikasyon Programı kapsamında Pratik ve Teorik derslerden oluşan ve TFF tarafından belirlenen eğitim programı uygulanır. Teorik ve pratik sınavlarda 10 üzerinden 6 puan alanlara ilgili programın sertifikası verilir. Oyuncu ve Maç İzleme (Scouting) Sertifika Programı ndan mezun olan antrenörler her lig seviyesindeki amatör ve profesyonel kulüplerin her yaş grubundaki takımlarında Oyuncu ve Maç İzleme Uzmanı (Scout) olarak görev yapabilirler. d) Adli sicil sabıka kaydı, e) Sağlık Bakanlığı ndan, Acil Tıp Uzmanları Derneği nden, Kızılay dan veya İl Sağlık Müdürlüklerinden onaylı İlkYardım Sertifikası almış olmak. f) Kursa katılımının uygun olduğuna dair, tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu, g) Kurs ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu. Çocuk Futbolu Sertifikasyon programı kapsamında Pratik ve Teorik derslerden oluşan ve TFF tarafından belirlenen eğitim programı uygulanır. Teorik ve pratik sınavlarda 10 üzerinden 6 puan alanlara ilgili programın sertifikası verilir. Profesyonel kulüplerin, futbol okulları ile U12 ve altındaki yarışma kategorileri dışında kalan takımlarında Çocuk Futbolu antrenörü olarak çalışabilirler. FUTSAL ANTRENÖRLÜĞÜ SERTĠFĠKASYON PROGRAMI PLAJ FUTBOLU ANTRENÖRLÜĞÜ SERTĠFĠKASYON PROGRAMI ÖN KOġUL KAYIT ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER a) En az TFF Grassroots C Antrenör lisansına sahip olmak, b)ek-12 da yer alan Futsal Antrenörlüğü sertifika programı sıralama kriterlerine gore yapılan sırlamada sonrasında belirlenen kontenjan içerisinde yer almak. a) Nüfus cüzdanı örneği, b) 4 adet vesikalık fotoğraf, c) TFF Grassroots C veya TFF a) En az TFF Grassroots C Antrenör lisansına sahip olmak, b) EK-13 de yer alan Plaj Futbolu Antrenörlüğü sertifika programı sıralama kriterlerine gore yapılan sırlamada sonrasında belirlenen kontenjan içerisinde yer almak. a) Nüfus cüzdanı örneği, b) 4 adet vesikalık fotoğraf, c) TFF Grassroots C veya TFF 12

12 KURSUN ĠÇERĠĞĠ ve EĞĠTĠM SÜRESĠ SINAVLAR ve MEZUNĠYET ÇALIġMA ALANI Amatör Lisans Fotokopisi, ç) TFF Grassroots C Antrenör Lisansı fotokopisi ve bu lisansla çalışmış olduğunu belgeleyen TFF yazısı, d)adli sicil sabıka kaydı, e) Sağlık Bakanlığı ndan, Acil Tıp Uzmanları Derneği nden, Kızılay dan veya İl Sağlık Müdürlüklerinden onaylı İlkYardım Sertifikası almış olmak. f) Kursa katılımının uygun olduğuna dair, tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu, g) Kurs ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu. Futsal Antrenörlüğü Sertifikasyon programı kapsamında Pratik ve Teorik derslerden oluşan ve TFF tarafından belirlenen eğitim programı uygulanır. Teorik ve pratik sınavlarda 10 üzerinden 6 puan alanlara ilgili programın sertifikası verilir. Futsal Antrenörlüğü Sertifikasyon programından mezun olan antrenörler futsal ligi seviyesindeki amatör ve profesyonel kulüplerin her yaş grubundaki takımlarında futsal antrenörü olarak çalışabilirler. Amatör Lisans Fotokopisi, ç) TFF Grassroots C Antrenör Lisansı fotokopisi ve bu lisansla çalışmış olduğunu belgeleyen TFF yazısı, d) Adli sicil sabıka kaydı, e) Sağlık Bakanlığı ndan, Acil Tıp Uzmanları Derneği nden, Kızılay dan veya İl Sağlık Müdürlüklerinden onaylı İlkYardım Sertifikası almış olmak. f) Kursa katılımının uygun olduğuna dair, tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu, g) Kurs ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu. Plaj Futbolu Sertifikasyon programı kapsamında Pratik ve Teorik derslerden oluşan ve TFF tarafından belirlenen eğitim programı uygulanır. Teorik ve pratik sınavlarda 10 üzerinden 6 puan alanlara ilgili programın sertifikası verilir. Plaj Futbolu Antrenörlüğü Sertifikasyon programından mezun olan antrenörler plaj futbolu ligi seviyesindeki amatör ve profesyonel kulüplerin her yaş grubundaki takımlarında plaj futbolu antrenörü olarak çalışabilirler. ÖN KOġUL ENGELLĠ FUTBOLU ANTRENÖRLÜĞÜ a) En az TFF Grassroots C Antrenör lisansına sahip olmak, b)ek-14 de yer alan Engelli Futbolu sertifika programı sıralama kriterlerine gore yapılan sırlamada sonrasında belirlenen kontenjan içerisinde yer almak. - GRASSROOTS LĠDERLĠK KURSU KAYIT ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER a) Nüfus cüzdanı örneği, b) 4 adet vesikalık fotoğraf, c) TFF Grassroots C veya TFF Amatör Lisans Fotokopisi, a) Nüfus cüzdanı örneği, b) 4 adet vesikalık fotoğraf, c) adli sicil sabıka kaydı, ç) Sağlık raporu 13

13 KURSUN ĠÇERĠĞĠ EĞĠTĠM SÜRESĠ ve SINAVLAR ve MEZUNĠYET ÇALIġMA ALANI ç) TFF Grassroots C Antrenör Lisansı fotokopisi ve bu lisansla çalışmış olduğunu belgeleyen TFF yazısı, d) Adli sicil sabıka kaydı, e) Sağlık Bakanlığı ndan, Acil Tıp Uzmanları Derneği nden, Kızılay dan veya İl Sağlık Müdürlüklerinden onaylı İlkYardım Sertifikası almış olmak. f) Kursa katılımının uygun olduğuna dair, tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu, g) Kurs ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu. Engelli Futbolu Sertifikasyon programı kapsamında Pratik ve Teorik derslerden oluşan ve TFF tarafından belirlenen eğitim programı uygulanır. Teorik ve pratik sınavlarda 10 üzerinden 6 puan alanlara ilgili programın sertifikası verilir. Amatör ve profesyonel kulüplerin her yaş kategorisindeki engelli futbolu takımlarında Engelli Futbolu antrenörü olarak çalışabilirler. d) Üniversite öğrencileri için öğrenci belgesi, e) Kurs ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu.. Pratik ve teorik derslerden oluşan, en az 12 saatlik eğitim. Teorik ve pratik sınavlarda 10 üzerinden 6 puan alanlara Grassroots Gönüllü Lider Lisansı verilir. Profesyonel ve Amatör kulüplerin resmi futbol faaliyetleri dışında kalan tüm gönüllü futbol organizasyonlarında görev yapabilirler. ÖN KOġUL ANTRENÖR EĞĠTĠMCĠLERĠNĠN GÖREVLENDĠRĠLM ELERĠ ve ÇALIġMA ALANLARI ANTRENÖR EĞĠTĠMCĠSĠ KURSU (TUTOR) a)uefa A Lisansına sahip olmak. b)kursa katılmalarını engelleyecek fiziksel veya psikolojik rahatsızlıkları olmadığına ilişkin, herhangi bir sağlık kuruluşundan rapor almış olmak; c) Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonucunda kursa davet edilmiş olmak. a)antrenör Eğitimcileri, TFF tarafından düzenlenen kurslar, güncelleme seminerleri ve benzeri tüm antrenör eğitim etkinliklerinde FGD tarafından görevlendirilmeleri halinde görev yaparlar. b) Antrenör Eğitimcileri, bir takvim yılında kendilerine teklif edilen görevleri mazeretsiz olarak 2 defa reddederler ise; Antrenör Eğitimcisi unvanlarını kaybederler. ASĠSTAN ANTRENÖR a) Asistan Antrenör Eğitimcileri, Antrenör Eğitimcileri ile birlikte, kursa katılarak yardımcılık görevi yaparlar. 14

14 EĞĠTĠMCĠLERĠNĠN GÖREV ALANLARI ve GELĠġĠM SÜREÇLERĠ YENĠLEME KURSLARI Kurslarla ilgili eğitim çalışmalarını, Eğitim Müdürlüğü'ne sunarak rapor ederler. TFF FGD Eğitimcilerinin yapacağı sınavda başarılı oldukları takdirde Antrenör Eğitimcisi olmaya hak kazanırlar. Asistan Antrenör Eğitimcilerinin açılan kurslara katılmış olmaları, Antrenör Eğitimcisi olmaları için yeterli değildir. Konuya ilişkin takdir hakkı TFF FGD ye aittir. a) Antrenör eğitimcileri, 3 yılda bir Eğitimciler Özel Yenileme Kursu na katılırlar. Antrenör Eğitimcileri, görevlerine devam edebilmeleri için bu kursta başarılı olmak zorundadırlar. b) Antrenör Eğitimcileri, yenileme kursuna katılmadıkları takdirde eğitimci unvanlarını kaybederler. MADDE 9 BÜTÜNLEME SINAVLARI (1) Bir antrenör lisansı kursu kapsamında verilen belirli bir dersin bitirme sınavlarında başarısız olmuş kursiyerler için ilgili ders için en fazla iki bütünleme sınavı düzenlenir. (2) Bütünleme sınavının yeri, tarihi, içeriği ve sınavda uygulanacak kurallar, ilgili kursiyerlere veya SMS aracılığıyla bildirilir. (3) Bütünleme sınavına, bir mazereti olmaksızın 2 defa katılmayan veya bütünleme sınavında 2 defa başarısız olan kursiyerler, kurs ücretini tekrar yatırmak şartıyla kursu en baştan tekrar ederler. MADDE 10 HIZLI GEÇĠġ SĠSTEMĠ 10 yıl en üst ligde futbol oynamış veya en az 10 defa A Milli Takımda yer almış futbolcular için UEFA A ve UEFA B kursu ile ilgili çalışma süresi kriterlerinden 2 yıl muaf tutulur. MADDE 11 YURT DIġINDA AÇILAN ANTRENÖRLÜK KURSLARINA KATILANLARLA ĠLGĠLĠ GENEL ESASLAR (1) UEFA JIRA Konvansiyonu üyesi ülkelerin lisans kurslarına katılmak isteyen kişiler, bu Talimat ın 4. maddesinde yer alan koşulları sağlamaları şartıyla, UEFA Antrenörlük Eğitimi Programı ve UEFA Antrenör Anlaşması'nın Yürütülmesine İlişkin UEFA Düzenlemesi'nin 34. maddesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. (2) UEFA JIRA Konvansiyonu üyesi ülkelerdeki bir kurstan mezun olmuş kişiler, bu Talimat hükümleri çerçevesinde kulüplerde görev yapabilirler. Bununla birlikte 1. fıkrada yer alan koşul ve usulleri yerine getirmeyen kişiler tescil edilmez. (3) UEFA JIRA Konvansiyonu üyesi ülkelerin dışında bir ülkede düzenlenmiş olan bir kurstan mezun adaylar ile ilgili olarak karar vermeye TFF yetkilidir. 15

15 MADDE 12 VĠZE ĠġLEMLERĠ (1) Bir üst kursa katılmak isteyen teknik adamlar, bir kulüpte çalışmakta olduklarını gösteren belgeyi, her yıl, çalıştıkları kulübün bağlı bulunduğu TFF Bölge Müdürlüğü ne onaylatarak vize alırlar. (2) Teknik adamların, aralıklarla veya aralıksız olarak Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig de fiilen çalışmış oldukları her 8 ay, diğer liglerde çalışan antrenörlerin ise, ilgili lig fikstürü süresince çalışmaları, tamamlanmış bir vize dönemi, yıl veya sezon olarak sayılır. (3) Beş yıl boyunca sözleşmeye dayanarak bir kulüpte aktif olarak görev almayan veya gerekli vize işlemlerini yaptırmayan teknik adamlar, geçmiş yıllara ait vize ücretlerini ödemedikçe veya TFF tarafından belirlenecek kurs veya seminerlere katılmadıkça, tekrar bir kulüp ile sözleşme imzalayamazlar ve aktif olarak çalışamazlar. MADDE 13 REFERANS ve VĠZE ÜCRETLERĠ (1) Bu Talimat kapsamında yer alan tüm teknik adamlardan alınacak vize ve referans ücretleri her yıl TFF tarafından tespit ve ilan edilir. İlgili kişinin, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği nden referans getirmesi halinde, TFF Yönetim Kurulu tarafından belirlenen vize ücretleri uygulanır. (2) Vize ve referans ücretleri TFF tarafından belirtilen banka hesabına yatırılmadan lisans ve tescil işlemi yapılmaz. MADDE 14 PROFESYONEL ve AMATÖR TAKIMLARDA ZORUNLU TEKNĠK KADROLAR (1) Profesyonel ve amatör takımları bulunan tüm kulüpler, aşağıdaki tabloda belirtilen sayılardaki teknik adam ve destek elemanlarını, futbol sezonu başından itibaren kadrolarında bulundurmak zorundadırlar. Kulüp/ Takım Teknik Sorumlu Gençlik GeliĢtirme Programı Teknik Sorumlusu Antrenör Kaleci Antrenörü Atletik Performans (Fitness) Uzmanı Oyuncu ve Maç Ġzleme Uzmanı (Scout) Maç ve Performans Analizi Uzmanı Süperlig TFF 1. Lig TFF 2. Lig TFF 3. Lig Bölgesel Amatör Lig * 1 ** 1 *** * 1 ** 1 *** 1 * 1 ** 1 ***

16 Yerel Amatör Ligler * Sezonundan itibaren zorunludur. ** Sezonundan itibaren zorunludur. *** Sezonundan itibaren zorunludur. (2) Profesyonel takımları bulunan kulüpler, tabloda yer alan zorunlu kadrolardan herhangi birinin daimi hastalık, ölüm, sözleşme feshi ile boşalması halinde, iki hafta içerisinde boşalan kadroyu tamamlamak zorundadırlar. Aksi halde ilgili kulüp hakkında Futbol Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır. MADDE 15 - ÖZEL ÇALIġMA ĠZNĠ (1) UEFA PRO veya UEFA A kurslarının ilk aşamasını tamamlayan ve diğer aşamalarına katılmayı taahhüt eden teknik adamlar, TFF FGD tarafından bir defaya mahsus olmak üzere verilen izin ile ilgili kurslar için belirtilen çalışma alanlarında görev yapabilirler. (2) TFF "Grassroots C" lisansı sahibi teknik adamlar, Kadın Futbolu Ligleri Statüsü'ne uygun olmak kaydıyla profesyonel kulüplerin sadece kadın futbol takımlarında görev alabilirler. MADDE 16 SYO MEZUNLARI SYO mezunlarının, sahip olacakları antrenör lisansları, mezun oldukları bölümlere göre aşağıdaki tabloda belirtilmiştir: Antrenörlük Bölümü Futbol Uzm. Dalı Antrenörlük Bölümü Diğer Rekreasyon Bölümü Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü Spor Yönetimi Bölümü TFF Grassroots C Grassroots Gönüllü Liderlik Lisansı Grassroots Gönüllü Liderlik Lisansı Grassroots Gönüllü Liderlik Lisansı Grassroots Gönüllü Liderlik Lisansı MADDE 17 MĠLLĠ TAKIMLARDA ve TFF DE GÖREV YAPAN TEKNĠK ADAMLAR (1) Milli Takımlarda görev alacak tüm teknik adamların, UEFA PRO Lisansı veya UEFA A Lisansı na sahip olmaları zorunludur. (2) Milli Takımlarda görev alacak yabancı uyruklu teknik adamların, vatandaşı oldukları ülkelerdeki en üst düzey antrenörlük belgesine sahip olmaları zorunludur. (3) TFF, gerekli gördüğü hallerde A Milli Takım, A2 Milli Takımı ve U21 Milli Takımı dışındaki kadrolarda görev alacak teknik adamları UEFA A Lisansına sahip olan antrenörler arasından istihdam edebilir. 17

17 (4) TFF'de görev yapan kişilerin sahip oldukları antrenörlük lisansı, çalıştırabilecekleri en üst düzey lig takımı ile imzalanmış bir sözleşmeye eş değer kabul edilir ve çalıştıkları süreler bu şekilde vizelere esas teşkil eder. MADDE 18 TALĠMATLARA AYKIRI TUTUM ve DAVRANIġLAR (1) Bu talimatta belirtilen esaslar dışında hiç kimse, bir kulüp veya kuruluşta bir teknik adamın görevlerini üstlenemez. Teknik adamlar, ilgili kulübün statüsüne uygun kategorideki teknik adam lisansı, TFF nin izni ve taraflar arasında imzalanmış bir sözleşme mevcut olmaksızın, bir futbol takımını fiilen müsabakaya hazırlayamaz, yönetemez ve yönlendiremez. (2) Teknik adamların isimleri, değişik unvanlarla (yönetici, profesyonel futbol yöneticisi, genel kaptan, genel sekreter v.b.) müsabaka isim listesine yazılamaz. (3) Teknik adamlar aynı sezon içinde TFF ye tescil ettirdikleri sözleşmeyle kararlaştırılmış görevden başkaca bir görevi fiilen icra edemezler ve başkaca bir sıfatla müsabaka isim listesine yazılamazlar. (4) 1., 2., ve 3. fıkra hükümlerinin ihlali halinde, ilgili teknik adamlara takip eden futbol sezonunda çalışma izni verilmez. İhlalin devamı veya tekrarı halinde, çalışma izni süresiz olarak geri alınır. (5) İşbu talimat ve liglere ilişkin statü hükümleri gereğince müsabakalarda sahada bulunması gereken teknik sorumlulardan birinin, herhangi bir nedenle bu görevini yerine getirememesi halinde, aynı kulüpte tescilli bulunan antrenörlerden biri teknik sorumlu görevini en fazla iki hafta üstlenebilir ve bu durum temsilci raporunda belirtilir. (6) Amatör takımlar, iki haftalık süre içinde teknik sorumlu görevlendirmezler ise İl Temsilcileri, bu kulüplere ihtar yazısı gönderir. Kulüpler, ihtar yazısının tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde teknik sorumlu görevlendirmezler ise kulübe bu sürenin sona ermesinden sonraki teknik sorumlu görevlendirilmeyen tüm müsabakalarda hükmen mağlubiyet cezası verilir. (7) Bu maddenin 6. fıkrasındaki hükümler, kulübün bulunduğu ildeki lisanslı teknik adam sayısı o ildeki TFF'ye tescilli amatör kulüp sayısının 1,5 katını geçtiği illerde uygulanır. (8) Bir kulüp veya kuruluş ile sözleşme imzalamış, ancak ilgili kulüp veya kuruluşta fiilen görev almayarak lisansını kiraya veren (paravan antrenörlük yapan) kişilerin sözleşmeleri derhal iptal edilir ve bu kişilere 3 sezon boyunca çalışma izni verilmez. Durumun devamı veya tekrarı halinde, ilgili kişinin çalışma izni süresiz olarak geri alınır. MADDE 19 TALĠMAT TA HÜKÜM BULUNMAMASI Bu talimatta hüküm bulunmayan durumlarda, TFF Yönetim Kurulu nihai olarak karar vermeye yetkilidir. MADDE 20 YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER Bu talimatın yürürlüğe girmesi ile birlikte Antrenör Lisansı Kursları Talimatı, Antrenör Eğitimcileri Talimatı ile tarihinde yürürlüğe giren Teknik Adamların Eğitimi ve Sınıflandırılması Talimatı yürürlükten kalkar. 18

18 MADDE 21 YÜRÜRLÜK. Bu talimat, TFF Yönetim Kurulu nun tarih ve 49 sayılı toplantısında kabul edilmiş ve tarihinde TFF nin resmi web sitesi olan adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. TFF Yönetim Kurulu nun tarih ve 3 sayılı toplantısında bu talimatın 3. maddesinde ve 7. maddesinin 2. fıkrasında değişiklik yapılmasına, 7. maddesinin 7. fıkrasının kaldırılmasına diğer fıkraların teselsül ettirilmesine, 8. maddesinde, 9. maddesinin 1.fıkrasında, 12. maddesinin 2.fıkrasında, 14. maddesinin 1.fıkrasında değişiklik yapılmasına, 18. maddesinin 4. ve 5. fıkralarının kaldırılmasına diğer fıkraların teselsül ettirilmesine, yeni geçici 3. ve 4. maddelerin eklenmesine ve EK-2, EK-3, EK-4, EK-5, EK-6, EK-7, EK8, EK-9, EK-10, EK-11, EK-12, EK-13 ve EK-14 te değişiklik yapılmasına karar verilmiş olup, bu değişiklikler tarihinde TFF nin resmi internet sitesi olan adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. GEÇĠCĠ MADDELER (1) "UEFA A" Antrenör Lisansı'na sahip olan teknik adamlar, Sezonundan itibaren TFF 2. Lig'de teknik sorumlu olarak görev yapamazlar. (2) "UEFA A" Antrenör Lisansı'na sahip olan teknik adamlar, Sezonundan itibaren TFF 3. Lig'de teknik sorumlu olarak görev yapamazlar. (3) UEFA D, UEFA E, TFF D ve TFF E Antrenör Lisanslı kişilerin lisansları işbu talimat yürürlüğe girdikten sonra TFF Grassroots Gönüllü Lideri Lisansı olarak değerlendirilecek ve lisansları değiştirilecektir. (4) TFF Amatör Kaleci Antrenörü Lisanslı kişilerin lisansları işbu talimat yürürlüğe girdikten sonra TFF B Kaleci Antrenörü Lisansı olarak değerlendirilecek ve lisansları değiştirilecektir. 19

19 EK.1. PRO LĠSANS KURSU BAġVURU PUANLAMA TABLOSU TOPLAM PUAN = (Görev Süresi (Gün) / Görev Aldığı Ligin Düzeyi)*Görev Katsayısı + (A Milli Oynama Sayısı * 20) + (TFF Görev Süresi (Gün) * TFF Görev Katsayısı) Antrenörün çalıştığı tüm kulüplerde çalışma günü, ilgili takımın lig seviyesine ve antrenörün yaptığı göreve göre ayrı ayrı hesaplanarak, toplam puan alınır. Görev Aldığı Ligin Düzeyi Süper Lig 1 1.Lig 2 2.Lig 3 3.Lig 4 Amatör 5 Görev Katsayısı Teknik Sorumlu 4 Antrenör 3 Gençlik Geliştirme Sorumlusu 2 Gençlik Geliştirme Antrenörü 1 TFF Görev Katsayısı 4 Genç Milli Takımlar Teknik Sorumlusu & A Milli Takım Antrenörü Genç Milli Takımlar Antrenörü 3 TFF Personeli 1 20

20 ALAN EK.2. UEFA ELĠT A KURS BAġVURU PUANLAMA TABLOSU TOPLAM PUAN YIL/SEZON PUAN UEFA A Lisansı ile U19 takımlarında Teknik Sorumlu 65 olarak 6 ve üzeri sezon çalışmış olmak UEFA A Lisansı ile U19 takımlarında Teknik Sorumlu 60 olarak 5 sezon çalışmış olmak UEFA A Lisansı ile U19 takımlarında Teknik Sorumlu 55 olarak 4 sezon çalışmış olmak UEFA A Lisansı ile U19 takımlarında Teknik Sorumlu 50 olarak 3 sezon çalışmış olmak Antrenörlük Gönüllülük Yabancı Bilgisi Uzmanlık Alanı Dil 65 puan 10 Puan 10 Puan 15 Puan UEFA A Lisansı ile U19 takımlarında Teknik Sorumlu 40 olarak 2 sezon çalışmış olmak UEFA A Lisansı ile U19 takımlarında Teknik Sorumlu 30 olarak 1 sezon çalışmış olmak UEFA A Lisansı ile Profesyonel Takım Antrenörü veya 25 Gelişim Ligleri Antrenörü olarak 3 ve üzeri sezon çalışmış olmak UEFA A Lisansı ile Profesyonel Takım Antrenörü veya 20 Gelişim Ligleri Antrenörü olarak 2 sezon çalışmış olmak UEFA A Lisansı ile Profesyonel Takım Antrenörü veya 15 Gelişim Ligleri Antrenörü olarak 1 sezon çalışmış olmak UEFA A Lisansı ile Amatör Ligde 3 ve üzeri sezon 20 çalışmış olmak TFF projelerine gönüllü katılım 5 ve üzeri proje 10 TFF projelerine gönüllü katılım 4 proje 8 TFF projelerine gönüllü katılım 3 proje 6 TFF projelerine gönüllü katılım 2 proje 4 TFF projelerine gönüllü katılım 1 proje 2 Yabancı Dil KPDS/UDS'den en az 50 veya eşdeğeri bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. 10 TFF tarafından açılan Maç ve Performans Analizi Uzmanı, Atletik Performans (Fitness) Uzmanı, Oyuncu ve Maç 15 İzleme Uzmanı (Scout) Sertifikalarından en az birine sahip olmak. 21

TEKNĠK ADAMLARIN EĞĠTĠMĠ ve SINIFLANDIRILMASI TALĠMATI

TEKNĠK ADAMLARIN EĞĠTĠMĠ ve SINIFLANDIRILMASI TALĠMATI TEKNĠK ADAMLARIN EĞĠTĠMĠ ve SINIFLANDIRILMASI TALĠMATI MADDE 1 AMAÇ Bu talimatın amacı, TFF bünyesinde teknik adamlar için açılacak kurs, seminer ve sertifika programlarında standardı sağlamak, talimatın

Detaylı

TEKNİK ADAMLARIN EĞİTİMİ ve SINIFLANDIRILMASI TALİMATI

TEKNİK ADAMLARIN EĞİTİMİ ve SINIFLANDIRILMASI TALİMATI TEKNİK ADAMLARIN EĞİTİMİ ve SINIFLANDIRILMASI TALİMATI MADDE 1 AMAÇ Bu talimatın amacı, TFF bünyesinde teknik adamlar için açılacak kurs, seminer ve sertifika programlarında standardı sağlamak, talimatın

Detaylı

TEKNĠK ADAMLARIN EĞĠTĠMĠ ve SINIFLANDIRILMASI TALĠMATI

TEKNĠK ADAMLARIN EĞĠTĠMĠ ve SINIFLANDIRILMASI TALĠMATI TEKNĠK ADAMLARIN EĞĠTĠMĠ ve SINIFLANDIRILMASI TALĠMATI MADDE 1 AMAÇ Bu talimatın amacı, TFF bünyesinde teknik adamlar için açılacak kurs, seminer ve sertifika programlarında standardı sağlamak, talimatın

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU ANTRENÖR LİSANSI KURSLARI TALİMATI I. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU ANTRENÖR LİSANSI KURSLARI TALİMATI I. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU ANTRENÖR LİSANSI KURSLARI TALİMATI I. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ MADDE 1 -AMAÇ Bu Talimat ın amacı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Grassroots Gönüllü Lider Kursu,

Detaylı

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU ANTRENÖR LĠSANSI KURSLARI TALĠMATI. I. BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU ANTRENÖR LĠSANSI KURSLARI TALĠMATI. I. BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU ANTRENÖR LĠSANSI KURSLARI TALĠMATI I. BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 -AMAÇ Bu Talimat ın amacı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Grassroots Gönüllü Lider Kursu,

Detaylı

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU ANTRENÖR LĠSANSI KURSLARI TALĠMATI. I. BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU ANTRENÖR LĠSANSI KURSLARI TALĠMATI. I. BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU ANTRENÖR LĠSANSI KURSLARI TALĠMATI I. BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 -AMAÇ Bu Talimat ın amacı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen TFF D, TFF C, UEFA B, UEFA A ve

Detaylı

TEKNĠK ADAMLARIN EĞĠTĠMĠ ve SINIFLANDIRILMASI TALĠMATI ĠÇĠNDEKĠLER

TEKNĠK ADAMLARIN EĞĠTĠMĠ ve SINIFLANDIRILMASI TALĠMATI ĠÇĠNDEKĠLER TEKNĠK ADAMLARIN EĞĠTĠMĠ ve SINIFLANDIRILMASI TALĠMATI ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL HÜKÜMLER..3 MADDE 1 AMAÇ...3 MADDE 2 KISALTMALAR ve TANIMLAR...3 II - TEKNĠK ADAMLARIN SINIFLANDIRILMASI.4 MADDE 3 - TEKNİK ADAMLARIN

Detaylı

TEKNĠK ADAMLARIN EĞĠTĠMĠ ve SINIFLANDIRILMASI TALĠMATI ĠÇĠNDEKĠLER

TEKNĠK ADAMLARIN EĞĠTĠMĠ ve SINIFLANDIRILMASI TALĠMATI ĠÇĠNDEKĠLER TEKNĠK ADAMLARIN EĞĠTĠMĠ ve SINIFLANDIRILMASI TALĠMATI ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL HÜKÜMLER..3 MADDE 1 AMAÇ...3 MADDE 2 KISALTMALAR ve TANIMLAR...3 II - TEKNĠK ADAMLARIN SINIFLANDIRILMASI.4 MADDE 3 - TEKNİK ADAMLARIN

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ANTRENÖR LİSANS KURSLARI TALİMATI EKİM 13 KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU ANTRENÖR LİSANS KURSLARI TALİMATI GİRİŞ Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Beden Eğitimi

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL GELİŞTİRME MERKEZİ ANTRENÖR LİSANSI KURSLARI İÇ TALİMATI A. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL GELİŞTİRME MERKEZİ ANTRENÖR LİSANSI KURSLARI İÇ TALİMATI A. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL GELİŞTİRME MERKEZİ ANTRENÖR LİSANSI KURSLARI İÇ TALİMATI A. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ Madde 1. Amaç Bu İç Talimat ın amacı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ANTRENÖR LİSANS KURSLARI TALİMATI EKİM 16 ANTRENÖR LİSANS KURSLARI TALİMATI GİRİŞ Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Çalışma Usul

Detaylı

TEKNĠK ADAMLARIN EĞĠTĠMĠ ve SINIFLANDIRILMASI TALĠMATI

TEKNĠK ADAMLARIN EĞĠTĠMĠ ve SINIFLANDIRILMASI TALĠMATI TEKNĠK ADAMLARIN EĞĠTĠMĠ ve SINIFLANDIRILMASI TALĠMATI MADDE 1 AMAÇ Bu talimatın amacı, TFF bünyesinde teknik adamlar için açılacak kurs, seminer ve sertifika programlarında standardı sağlamak, talimatın

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ANTRENÖR LİSANS KURSLARI TALİMATI AĞUSTOS 17 ANTRENÖR LİSANS KURSLARI TALİMATI GİRİŞ Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Çalışma

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2017-2018 SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; 1'inci Lig ve BTM grubunda tescilli futbol takımlarında bulunan kulüplerin A takım kategorisinin

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 SÜPER LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 SÜPER LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2018-2019 SEZONU U21 SÜPER LİG STATÜSÜ Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; Süper Lig grubunda tescilli futbol takımlarında bulunan kulüplerin A takım kategorisinin bir alt-kategorisi

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2017-2018 SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; 1'inci Lig ve BTM grubunda tescilli futbol takımlarında bulunan kulüplerin A takım kategorisinin

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2018-2019 SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; 1'inci Lig ve BTM grubunda tescilli futbol takımlarında bulunan kulüplerin A takım kategorisinin

Detaylı

Müsabaka mevsiminin 20 Haziran 2013 ile 31 Mayıs 2014 olarak tespitine, zorunlu nedenlerle bu sürelerin değiştirilebilmesine,

Müsabaka mevsiminin 20 Haziran 2013 ile 31 Mayıs 2014 olarak tespitine, zorunlu nedenlerle bu sürelerin değiştirilebilmesine, 2013-2014 FUTBOL SEZONU İLAN EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 2013-2014 futbol sezonunda uygulanmak ve 1. Transfer ve Tescil dönemi başlangıcından itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ MADDE 1 GENEL HÜKÜMLER (1) Halı Saha Ligi TFF tarafından düzenlenir. Futbol Gelişim Direktörlüğü bu statüde yer alan hususlarda karar vermeye yetkilidir.

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ MADDE 1 GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ (1) Halı Saha Ligi TFF tarafından düzenlenir. TFF bu statüde yer alan hususlarda karar vermeye yetkilidir. (2) Halı Saha Ligi, Türkiye

Detaylı

TYF ANTRENÖRLÜK AKREDİTASYON VE VİZE TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER

TYF ANTRENÖRLÜK AKREDİTASYON VE VİZE TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER TYF ANTRENÖRLÜK AKREDİTASYON VE VİZE TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- (1) Bu Talimatın amacı; yüzme, atlama, senkronize yüzme ve açık su dallarında; Müsabakalarda, Kamplarda,Antrenmanlarda,

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ MADDE 1 GENEL HÜKÜMLER (1) Halı Saha Ligi TFF tarafından düzenlenir. Futbol Gelişim Direktörlüğü bu statüde yer alan hususlarda karar vermeye yetkilidir.

Detaylı

TÜRKĠYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL EĞĠTĠM TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKĠYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL EĞĠTĠM TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKĠYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL EĞĠTĠM TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Dans Sporları branşı ile ilgili eğitim içerikli her türlü özel faaliyet,yarışma,

Detaylı

2010-2011 Sezonu İlan Edilmesi Gereken Hususlar

2010-2011 Sezonu İlan Edilmesi Gereken Hususlar 2010-2011 Sezonu İlan Edilmesi Gereken Hususlar 2010-2011 futbol sezonunda uygulanmak ve I. Transfer ve Tescil dönemi başlangıcından itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu

Detaylı

GENEL HÜKÜMLER ESAS HÜKÜMLER

GENEL HÜKÜMLER ESAS HÜKÜMLER AMATÖR FUTBOLCU LĐSANS VE TRANSFER TALĐMATI BĐRĐNCĐ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1- Bu Talimat, amatör futbolun gelişmesini sağlamak ve futbol müsabakalarına katılmak isteyen futbol kulübü ile amatör

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu. Kadınlar Ligi Statüsü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu. Kadınlar Ligi Statüsü Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kadınlar Ligi Statüsü ŞUBAT 2017 2016 2017 Futbol Sezonu Kadınlar Ligi Statüsü Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; KTFF'na tescilli Süper Lig, 1.Lig ile diğer futbol takımlarında

Detaylı

ÖZEL MÜSABAKA VE TURNUVA TALĐMATI ĐÇĐNDEKĐLER

ÖZEL MÜSABAKA VE TURNUVA TALĐMATI ĐÇĐNDEKĐLER ÖZEL MÜSABAKA VE TURNUVA TALĐMATI ĐÇĐNDEKĐLER I. GENEL HÜKÜMLER.2 MADDE 1 AMAÇ...2 MADDE 2 TANIMLAR..2 II. UYULMASI GEREKEN KURALLAR...2 MADDE 3 TARĐHLER...2 MADDE 4 BAŞVURU 3 MADDE 5 TFF ONAYI..3 MADDE

Detaylı

2015 2016 SEZONU SPOR TOTO SÜPER LİG FUTBOLCU UYGUNLUĞU

2015 2016 SEZONU SPOR TOTO SÜPER LİG FUTBOLCU UYGUNLUĞU 2015 2016 SEZONU SPOR TOTO SÜPER LİG FUTBOLCU UYGUNLUĞU MADDE 1 GENEL HÜKÜMLER : 2015 2016 Futbol Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Döneminden itibaren başlamak ve 4 sezon uygulanmak üzere aşağıdaki kararları

Detaylı

TEMSİLCİLİĞE GİRİŞ, UNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA, VİZE YENİLEME KURAL, PRENSİP VE YÖNTEMLERİ TALİMATI

TEMSİLCİLİĞE GİRİŞ, UNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA, VİZE YENİLEME KURAL, PRENSİP VE YÖNTEMLERİ TALİMATI TEMSİLCİLİĞE GİRİŞ, UNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA, VİZE YENİLEME KURAL, PRENSİP VE YÖNTEMLERİ TALİMATI MADDE 1 - AMAÇ Bu Talimat; temsilciliğe başlama, kadro oluşturma, eğitim, kurs, sınav ve vize yenileme

Detaylı

Özel SMMM Sınavı na Girecekler İçin Mesleki Uyum Eğitimi ile Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı Uygulama Rehberi Sirküler 1

Özel SMMM Sınavı na Girecekler İçin Mesleki Uyum Eğitimi ile Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı Uygulama Rehberi Sirküler 1 Özel SMMM Sınavı na Girecekler İçin Mesleki Uyum Eğitimi ile Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı Uygulama Rehberi Sirküler 1 I. Mesleki Uyum Eğitimi ile Özel SMMM Sınavı Katılımcıları 1. Serbest

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ MADDE 1 GENEL HÜKÜMLER (1) Halı Saha Ligi TFF tarafından düzenlenir. TFF bu statüde yer alan hususlarda karar vermeye yetkilidir. (2) Halı Saha Ligi, Türkiye

Detaylı

I- PROFESYONEL FUTBOLCULARIN STATÜSÜ VE TRANSFERLERİ TALİMATI NA GÖRE TESPİT EDİLMESİ GEREKEN YETİŞTİRME TAZMİNATI HESAPLAMA KRİTERLERİ ;

I- PROFESYONEL FUTBOLCULARIN STATÜSÜ VE TRANSFERLERİ TALİMATI NA GÖRE TESPİT EDİLMESİ GEREKEN YETİŞTİRME TAZMİNATI HESAPLAMA KRİTERLERİ ; 2009 2010 Futbol Sezonunda Uygulanmak ve 1. transfer ve tescil dönemi başlangıcından itibaren geçerli olmak üzere; Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı, Futbol Müsabaka Talimatı ve

Detaylı

AMATÖR FUTBOLCU LİSANS VE TRANSFER TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

AMATÖR FUTBOLCU LİSANS VE TRANSFER TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMATÖR FUTBOLCU LİSANS VE TRANSFER TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1- Bu Talimat, amatör futbolun gelişmesini sağlamak ve futbol müsabakalarına katılmak isteyen futbol kulübü ile amatör

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Bayanlar Ligi Statüsü (23 Mart 2011 tarih ve 95/2010-2011 sayılı Yönetim Kurulu genelgesiyle düzenlenmiştir.) Madde 1 - Amaç ve Kapsam: 2010 2011 Futbol Sezonu Bayanlar Ligi

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Sezonu U17 (17 Yaş-altı) Ligi Statüsü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Sezonu U17 (17 Yaş-altı) Ligi Statüsü Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2017-2018 Sezonu U17 (17 Yaş-altı) Ligi Statüsü Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu na ilgili sezon için kayıt yaptıran Süper Lig, 1.Lig ve

Detaylı

A. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

A. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HiF TURNUVALARI TALİMATI A. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ Madde 1. Amaç ve Kapsam Bu Talimat, Türkiye genelinde yürütülecek olan Herkes için Futbol faaliyetleri kapsamında düzenlenecek

Detaylı

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU 2015-2016 SEZONU KULÜP KRİTERLERİ

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU 2015-2016 SEZONU KULÜP KRİTERLERİ SIRA 2015-2016 SEZONU KULÜP KRİTERLERİ KRİTERLER UYGULAMA BAŞLANGICI 1 Spor Kulübü Bilgi Formu A 2, Branş Sorumlusu Bilgileri A 3 Kulüp Adına Yetki Belgesi (Yönetim Kurulu Kararı) A 4 Adres, Tel, Faks

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ MADDE 1 GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ (1) Halı Saha Ligi TFF tarafından düzenlenir. TFF bu statüde yer alan hususlarda karar vermeye yetkilidir. (2) Halı Saha Ligi, Türkiye

Detaylı

HiF TURNUVALARI TALİMATI

HiF TURNUVALARI TALİMATI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HiF TURNUVALARI TALİMATI A. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ Madde 1. Amaç ve Kapsam Bu Talimat, Türkiye genelinde yürütülecek olan Herkes için Futbol faaliyetleri kapsamında düzenlenecek

Detaylı

Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı

Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER MADDE 1- AMAÇ...7 MADDE 2- KAPSAM...7 MADDE 3- DAYANAK......7 MADDE 4- TANIMLAR.....8-9 BÖLÜM II ESAS HÜKÜMLER MADDE 5- TEKNİK ADAMLARIN

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu TEKNİK ADAMLARIN STATÜSÜ, ÇALIŞMA ESASLARI İLE EĞİTİMİ VE SINIFLANDIRILMASI TALİMATI ARALIK 2016 TEKNİK ADAMLARIN STATÜSÜ, ÇALIŞMA ESASLARI İLE EĞİTİMİ VE SINIFLANDIRILMASI

Detaylı

MASA GÖREVLİLERİ YÖNERGESİ

MASA GÖREVLİLERİ YÖNERGESİ MASA GÖREVLİLERİ YÖNERGESİ Masa Görevlileri Yönergesi - 2 - İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 5 1. AMAÇ 5 2. KAPSAM 5 3. DAYANAK 5 4. TANIMLAR 5 ESAS HÜKÜMLER 6 5. MASA GÖREVLİSİ OLABİLME ŞARTLARI 6 6. BAŞVURULAR

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

İKİNCİ TAKIMLA LİGLERE KATILIM UYGULAMA ESASLARI

İKİNCİ TAKIMLA LİGLERE KATILIM UYGULAMA ESASLARI İKİNCİ TAKIMLA LİGLERE KATILIM UYGULAMA ESASLARI İkinci Takımla Liglere Katılım Uygulama Esasları - 2 - Y/K: 31.08.2015 İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 5 1. Amaç 5 2. Kapsam 5 3. Dayanak 5 4. Tanımlar 5 ESAS

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKLU 2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKLU 2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKLU 2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI Bölüm Adı Kontenjan Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Erkek 30 Beden Eğitimi Ve Spor

Detaylı

Teknik Komiser Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Teknik Komiser Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BEDENSEL ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU Teknik Komiser Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1. Amaç Bu Yönergenin amacı, basketbol müsabakalarında organizasyon sorumluğunu üstlenmiş

Detaylı

TÜRKĐYE YELKEN FEDERASYONU ANTRENÖR TALĐMATI

TÜRKĐYE YELKEN FEDERASYONU ANTRENÖR TALĐMATI Đcra Kurulu Kararı 13 / 1 18.4.2007 Değişiklik Karar No 45 / 2 03.06.2008 Değişiklik Karar No 126 / 2 TÜRKĐYE YELKEN FEDERASYONU ANTRENÖR TALĐMATI Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU TEMSĐLCĐLER KURULU UNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA, VĐZE YENĐLEME KURAL, PRENSĐP VE YÖNTEMLERĐ ĐÇ TALĐMATI

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU TEMSĐLCĐLER KURULU UNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA, VĐZE YENĐLEME KURAL, PRENSĐP VE YÖNTEMLERĐ ĐÇ TALĐMATI TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU TEMSĐLCĐLER KURULU TEMSĐLCĐLĐĞE GĐRĐŞ, UNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA, VĐZE YENĐLEME KURAL, PRENSĐP VE YÖNTEMLERĐ ĐÇ TALĐMATI HAZĐRAN 2009 1 İÇİNDEKİLER Madde 1 AMAÇ 3 Madde 2

Detaylı

TL TL 750.TL TL 400.-TL TL TL 400.-TL

TL TL 750.TL TL 400.-TL TL TL 400.-TL MADDE Mevcut Hali Yeni Hali MADDE 38 TAKIM HALĠNDE SPORTMENLĠĞE AYKIRI HAREKET (2)Yukarıdaki fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şekilde takım halinde sportmenliğe aykırı hareket edilmesi halinde

Detaylı

2014 2015 SEZONU COCA-COLA GELĠġĠM LĠGLERĠ STATÜSÜ I.GENEL HÜKÜMLER

2014 2015 SEZONU COCA-COLA GELĠġĠM LĠGLERĠ STATÜSÜ I.GENEL HÜKÜMLER MADDE 1 - AMAÇ ve KAPSAM 2014 2015 SEZONU COCA-COLA GELĠġĠM LĠGLERĠ STATÜSÜ I.GENEL HÜKÜMLER Bu Statü, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulüplerin genç futbolcu gelişim programları dâhilinde, futbolcularının

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU KULÜPLER ARASI YILDIZLAR TENİS LİGİ TALİMATI. Birinci Bölüm Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU KULÜPLER ARASI YILDIZLAR TENİS LİGİ TALİMATI. Birinci Bölüm Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU KULÜPLER ARASI YILDIZLAR TENİS LİGİ TALİMATI Kapsam Birinci Bölüm Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu talimat, kulüpler arası Yıldızlar tenis liglerinin düzenlenmesini, idari

Detaylı

TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU. Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı 15.03.2014 / 11

TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU. Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı 15.03.2014 / 11 TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU PAİNTBALL YARIŞMA TALİMATI TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı 15.03.2014 / 11 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TÜRKİYE HERKES İÇİN SPOR FEDERASYONU YOGA ANTRENÖR EĞİTİM TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE HERKES İÇİN SPOR FEDERASYONU YOGA ANTRENÖR EĞİTİM TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ : 28.06.2013 KARAR NO : 85/7 TÜRKİYE HERKES İÇİN SPOR FEDERASYONU YOGA ANTRENÖR EĞİTİM TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı,

Detaylı

TEMSİLCİLİĞE GİRİŞ, UNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA, VİZE YENİLEME KURAL, PRENSİP VE YÖNTEMLERİ İÇ TALİMATI

TEMSİLCİLİĞE GİRİŞ, UNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA, VİZE YENİLEME KURAL, PRENSİP VE YÖNTEMLERİ İÇ TALİMATI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU GÖZLEMCİLER VE TEMSİLCİLER KURULU TEMSİLCİLİĞE GİRİŞ, UNVAN VE KLASMANLARA AYRILMA, VİZE YENİLEME KURAL, PRENSİP VE YÖNTEMLERİ İÇ TALİMATI Ağustos 2008 2 İÇİNDEKİLER Madde 1

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TEKNİK ADAMLARIN STATÜSÜ VE ÇALIŞMA ESASLARI TALİMATI

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TEKNİK ADAMLARIN STATÜSÜ VE ÇALIŞMA ESASLARI TALİMATI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TEKNİK ADAMLARIN STATÜSÜ VE ÇALIŞMA ESASLARI TALİMATI AĞUSTOS 2010 TEKNİK ADAMLARIN STATÜSÜ ve ÇALIŞMA ESASLARI TALİMATI İÇİNDEKİLER I. GENEL HÜKÜMLER.3 MADDE 1 AMAÇ...3 MADDE

Detaylı

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU ANTRENÖR EĞİTİM TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU ANTRENÖR EĞİTİM TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ: 16.04.2015 KARAR NO : 16 Amaç TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU ANTRENÖR EĞİTİM TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu talimatın amacı

Detaylı

Başvuru Tarihleri Temmuz 2013

Başvuru Tarihleri Temmuz 2013 T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Başvuru Tarihleri 01-12 Temmuz 2013 2013-2014 Eğitim öğretim yılı için Antrenörlük eğitimi bölümüne alınacak öğrencilerin belirlenmesinde uygulanacak

Detaylı

FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER

FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER AMAÇ: MADDE 1- Bu talimat, illerdeki futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini sağlamak, futbolla ilgili kişi ve

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08.2011 28.07.2013 Doğu_Takım_Şmp_1001 TTF Doğu Kulüpleri Arası Takım

Detaylı

2013 2014 SEZONU TRANSFER TAKVİMİ

2013 2014 SEZONU TRANSFER TAKVİMİ 2013 2014 SEZONU TRANSFER TAKVİMİ İŞLEM LİG TARİH/DÖNEM Türk ve yabancı sporcular için yeni sözleşme imzalama dönemi başlangıcı, Türk sporcu tescil ve vize dönemi başlangıcı Türk sporcular ile yeni sözleşme

Detaylı

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçi adaylarının belirlenmesini,

Detaylı

2015 Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası Genel Esasları

2015 Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası Genel Esasları 2015 Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası Genel Esasları * 2015 Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası müsabakalarında, 01.01.2000 ile 31.12.2002 tarihleri arasında doğmuş(bu tarihler dahil) olan lisanslı futbolcular

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi Beden

Detaylı

2013-2014 SEZONU AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR

2013-2014 SEZONU AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR 2013-2014 SEZONU AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR YEREL LİGLERİN KATEGORİLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER: A) BÜYÜKLER: 2012-2013 Sezonunda İl Tertip Komitelerince, amatör küme büyükler kategorisinde

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Senato: 31 Mayıs 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak Madde 1- Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

2014 2015 ÖĞRETĠM YILI BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ SPOR GEÇMĠġĠ ĠÇĠN ĠSTENEN BELGELER

2014 2015 ÖĞRETĠM YILI BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ SPOR GEÇMĠġĠ ĠÇĠN ĠSTENEN BELGELER T.C. EGE ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 ÖĞRETĠM YILI BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ SPOR GEÇMĠġĠ ĠÇĠN ĠSTENEN BELGELER Bornova ĠZMĠR 2014 A. ARTĠSTĠK

Detaylı

SPOR KONDİSYONERLİĞİ EĞİTİM YÖNERGESİ

SPOR KONDİSYONERLİĞİ EĞİTİM YÖNERGESİ SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR EĞİTİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 SPOR KONDİSYONERLİĞİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı sporcuların performans

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu U14 (14 Yaş-altı) Ligi Statüsü (02 Mart 2011 tarih ve 81/2010-2011 sayılı Yönetim Kurulu genelgesiyle düzenlenmiştir.) 2010 2011 Futbol Sezonu U14 (14 Yaş-altı) Ligi Statüsü

Detaylı

ĠġĠTME ENGELLĠLER SPOR FEDERASYONU BAġKANLIĞI SPOR DALLARI TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ĠġĠTME ENGELLĠLER SPOR FEDERASYONU BAġKANLIĞI SPOR DALLARI TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ĠġĠTME ENGELLĠLER SPOR FEDERASYONU BAġKANLIĞI SPOR DALLARI TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu Talimatın amacı, İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde

Detaylı

e) Disiplin Kurulu: İşbu talimat hükümlerine göre disiplin cezası verme hususunda yetkili kılınmış olan kurulu,

e) Disiplin Kurulu: İşbu talimat hükümlerine göre disiplin cezası verme hususunda yetkili kılınmış olan kurulu, TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HiF DİSİPLİN TALİMATI MADDE 1 - Amaç ve Kapsam Bu Talimat, Herkes için Futbol turnuvaları kapsamında yapılan müsabakalarda disiplini sağlamak, disiplin kurullarının oluşumunu,

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu U15 (15 Yaş-altı) Ligi Statüsü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu U15 (15 Yaş-altı) Ligi Statüsü Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu U15 (15 Yaş-altı) Ligi Statüsü Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu na ilgili sezon için kayıt yaptıran Süper Lig, 1.Lig, 2.Lig ve Yükselme

Detaylı

TEKNİK KOMİSER YÖNERGESİ

TEKNİK KOMİSER YÖNERGESİ TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU TEKNİK KOMİSER YÖNERGESİ 2009 2010 SEZONU Teknik Komiser Yönergesi(2009-2010) - 2 - Yürürlüğe Giriş Tarihi (05.08.2008) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER... 5 1. AMAÇ...

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TEKNİK ADAMLARIN STATÜSÜ VE ÇALIŞMA ESASLARI TALİMATI

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TEKNİK ADAMLARIN STATÜSÜ VE ÇALIŞMA ESASLARI TALİMATI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TEKNİK ADAMLARIN STATÜSÜ VE ÇALIŞMA ESASLARI TALİMATI AĞUSTOS 2010 TEKNİK ADAMLARIN STATÜSÜ ve ÇALIŞMA ESASLARI TALİMATI İÇİNDEKİLER I. GENEL HÜKÜMLER.3 MADDE 1 AMAÇ...3 MADDE

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08.2011 20.07.2012 Doğu_Lig_1001 TTF Doğu Kulüpleri Arası Tenis Ligi Talimatı

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Sezonu U15 (15 Yaş-altı) Ligi Statüsü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Sezonu U15 (15 Yaş-altı) Ligi Statüsü Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2016-2017 Sezonu U15 (15 Yaş-altı) Ligi Statüsü Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu na ilgili sezon için kayıt yaptıran Süper Lig, 1.Lig ve

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2017 2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 1. GENEL HÜKÜMLER a. Ön kayıtlar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor

Detaylı

TÜRKĠYE DAĞCILIK FEDERASYONU ÖDÜL TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKĠYE DAĞCILIK FEDERASYONU ÖDÜL TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKĠYE DAĞCILIK FEDERASYONU ÖDÜL TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde:1-Bu talimatın amacı, Türkiye Dağcılık Federasyonu bünyesinde yer alan dağcılık, spor

Detaylı

2015 2016 SEZONU COCA-COLA GELİŞİM LİGLERİ STATÜSÜ I.GENEL HÜKÜMLER

2015 2016 SEZONU COCA-COLA GELİŞİM LİGLERİ STATÜSÜ I.GENEL HÜKÜMLER MADDE 1 - AMAÇ ve KAPSAM 2015 2016 SEZONU COCA-COLA GELİŞİM LİGLERİ STATÜSÜ I.GENEL HÜKÜMLER Bu Statü, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulüplerin genç futbolcu gelişim programları dâhilinde, futbolcularının

Detaylı

Türkiye Futbol Federasyonu 2012-2013 Sezonu Futsal Ligleri Statüsü

Türkiye Futbol Federasyonu 2012-2013 Sezonu Futsal Ligleri Statüsü Türkiye Futbol Federasyonu 2012-2013 Sezonu Futsal Ligleri Statüsü MADDE 1 - KATILIM KOŞULLARI (1) Futsal Ligi ne katılmak isteyen kulüpler, Kulübü temsile yetkili kişiler tarafından eksiksiz olarak doldurup

Detaylı

SEZONU COCA-COLA GELİŞİM LİGLERİ STATÜSÜ I.GENEL HÜKÜMLER

SEZONU COCA-COLA GELİŞİM LİGLERİ STATÜSÜ I.GENEL HÜKÜMLER MADDE 1 - AMAÇ ve KAPSAM 2013 2014 SEZONU COCA-COLA GELİŞİM LİGLERİ STATÜSÜ I.GENEL HÜKÜMLER Bu Statü, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulüplerin genç futbolcu gelişim programları dâhilinde, futbolcularının

Detaylı

----------------------------------------------

---------------------------------------------- T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ M. R. EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU DUYURUSU 20.01.2015 Tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI VE BİREYSEL TENİS LİGİ TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI VE BİREYSEL TENİS LİGİ TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI VE BİREYSEL TENİS LİGİ TALİMATI İLK YAYIN TARİHİ DEĞİŞİKLİK TARİHİ TALİMAT SERİ NUMARASI 18.08.2011 20.06.2017 Doğu_Lig_1001 TTF Doğu Kulüpleri Arası ve Bireysel

Detaylı

TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1- KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF nin ulusal düzeyde oynattığı profesyonel lig müsabakalarından sonraki kupa müsabakalarının ismi Türkiye Kupası dır.

Detaylı

TEKNİK KOMİSER YÖNERGESİ

TEKNİK KOMİSER YÖNERGESİ TEKNİK KOMİSER YÖNERGESİ Teknik Komiser Yönergesi - 2-28.06.2012 İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 5 1. AMAÇ 5 2. KAPSAM 5 3. DAYANAK 5 4. TANIMLAR 5 ESAS HÜKÜMLER 5 GÖREV VE YETKİLER 5 5. GÖREV 5 6. YETKİ VE

Detaylı

Türkiye Futbol Federasyonu 2014 Sezonu Futsal Ligi Statüsü

Türkiye Futbol Federasyonu 2014 Sezonu Futsal Ligi Statüsü Türkiye Futbol Federasyonu 2014 Sezonu Futsal Ligi Statüsü MADDE 1 - KATILIM KOŞULLARI (1) Futsal Ligi ne katılmak isteyen kulüpler, Kulübü temsile yetkili kişiler tarafından eksiksiz olarak doldurup imzalanmış

Detaylı

2007-2008 FUTBOL SEZONUNDA LİSANS TÜRLERİNE GÖRE LİSANS İŞLEMLERİNİN YAPILABİLMESİ İÇİN FUTBOL FEDERASYONUNA İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR

2007-2008 FUTBOL SEZONUNDA LİSANS TÜRLERİNE GÖRE LİSANS İŞLEMLERİNİN YAPILABİLMESİ İÇİN FUTBOL FEDERASYONUNA İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR 2007-2008 FUTBOL SEZONUNDA LİSANS TÜRLERİNE GÖRE LİSANS İŞLEMLERİNİN YAPILABİLMESİ İÇİN FUTBOL FEDERASYONUNA İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR 1- SÖZLEŞMESİ DEVAM EDEN PROFESYONEL FUTBOLCULARIN VİZE İŞLEMİ

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz lisansüstü öğretim programlarına 2014 2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. alınacak programlar,

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TEKNİK ADAMLARIN STATÜSÜ VE ÇALIŞMA ESASLARI TALİMATI

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TEKNİK ADAMLARIN STATÜSÜ VE ÇALIŞMA ESASLARI TALİMATI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TEKNİK ADAMLARIN STATÜSÜ VE ÇALIŞMA ESASLARI TALİMATI AĞUSTOS 2010 TEKNİK ADAMLARIN STATÜSÜ ve ÇALIŞMA ESASLARI TALİMATI İÇİNDEKİLER I. GENEL HÜKÜMLER.3 MADDE 1 AMAÇ...3 MADDE

Detaylı

----------------------------------------------

---------------------------------------------- T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ M. R. EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU DUYURUSU 25.09.2014 Tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında

Detaylı

Eğitim Materyali Departmanı. Ersun Yanal TFF Futbol Genel Direktörü

Eğitim Materyali Departmanı. Ersun Yanal TFF Futbol Genel Direktörü Eğitim Materyali Departmanı Ersun Yanal TFF Futbol Genel Direktörü Eğitim Anlayışımız Gelişime ve etkileşime açık Sürekli öğrenme ilkesi ile hareket eden Antrenörlerin yaratıcılığını öne çıkaran Proje

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Namık Kemal Üniversitesine önlisans ve lisans düzeyinde,

Detaylı

ANKARA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI SEZONU YARIŞMA TALİMATLARI VE USULLERİ BÖLÜM 1

ANKARA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI SEZONU YARIŞMA TALİMATLARI VE USULLERİ BÖLÜM 1 ANKARA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI SEZONU YARIŞMA TALİMATLARI VE USULLERİ BÖLÜM 1 YARIŞMA USULLERİ a. 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Esas Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM Esas Hükümler YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ : 13.04.2011 KARAR NO : 18 GSGM G.T : 28.06.2011/ 2853 TÜRKİYE KANO FEDERASYONU ANTRENÖR EĞİTİM TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu

Detaylı

GENÇLİK GELİŞTİRME LİGLERİ STATÜSÜ

GENÇLİK GELİŞTİRME LİGLERİ STATÜSÜ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 2009 2010 SEZONU GENÇLİK GELİŞTİRME LİGLERİ STATÜSÜ Madde 1. Amaç ve Kapsam I.GENEL HÜKÜMLER Bu Statü, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulüplerin gençlik geliştirme programları

Detaylı

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL YARIŞMA TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı; Dans sporları yarışmalarının, Türkiye Dans Sporları Federasyonu

Detaylı

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına

Detaylı

Türkiye Futbol Federasyonu 2016 Sezonu Futsal Ligi Statüsü

Türkiye Futbol Federasyonu 2016 Sezonu Futsal Ligi Statüsü MADDE 1 - KATILIM KOŞULLARI Türkiye Futbol Federasyonu 2016 Sezonu Futsal Ligi Statüsü (1) Futsal Ligi ne katılmak isteyen kulüpler, kulübü temsile yetkili kişiler tarafından eksiksiz olarak doldurup imzalanmış

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI BİRİMLERİNDE ZORUNLU STAJ, BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ VE BECERİ EĞİTİMİ GÖRECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE TBMM Başkanlık Makamının

Detaylı

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTMEN, ANTRENÖRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTMEN, ANTRENÖRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTMEN, ANTRENÖRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karabük Üniversitesinde

Detaylı

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Balıkesir Üniversitesi tarafından yürütülen Pedagojik Formasyon

Detaylı