T.C. AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STRATEJĠK PLANI ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STRATEJĠK PLANI (2015-2019)"

Transkript

1 T.C. AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STRATEJĠK PLANI ( ) AMASYA- 2013

2

3 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ĠÇĠNDEKĠLER... i TABLOLAR DĠZĠNĠ.. iii SUNUġ... iv 1. STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ DURUM ANALĠZĠ GENEL BĠLGĠLER Tarihçe Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi Eğitim-Öğretim AraĢtırma Diğer Faaliyetler KURUM ANALĠZĠ Örgüt Yapısı Fiziki Alanlar Personel Bilgileri Öğrenci Bilgileri AraĢtırma ve Yayın Bilgileri Üniversiteler Arasında Yapılan Ġkili AnlaĢmalar Eğitime Yardımcı Hizmet ve Ürünler PAYDAġ ANALĠZĠ Ġç PaydaĢlar DıĢ PaydaĢlar KURULUġ ĠÇĠ ANALĠZ VE ÇEVRE ANALĠZĠ Birim Ġçi Analiz Güçlü Yönler Zayıf Yönler Çevre Analizi Fırsatlar Tehditler 22 i

4 3. BĠRĠMĠN GELECEĞĠ BĠRĠMĠN MĠSYONU VĠZYONU VE TEMEL DEĞERLERĠ Birimin Misyonu Birimin Vizyonu Birimin Temel Değerleri AMAÇ VE HEDEFLER STRATEJĠK PLANIN MALĠYETLENDĠRĠLMESĠ ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME.. 30 ii

5 TABLOLAR DĠZĠNĠ Sayfa No Tablo 1 Stratejik Plan Hazırlama Ekip Üyeleri.. 1 Tablo 2 Örgüt Yapısı.. 6 Tablo 3: Kapasitelerine Göre Fiziki Alanlar Tablo 4: M 2 Cinsinden Fiziki Alanlar Tablo 5: Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Tablo 6: Kütüphane Kaynakları.. 9 Tablo 7: Kadroların Doluluk Oranına Göre Akademik Personel Dağılımı. 9 Tablo 8: Yıllara Göre Akademik Personel Dağılımı Tablo 9: Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı.. 10 Tablo 10: Akademik Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı.. 10 Tablo 11: Kadroların Doluluk Oranına Göre Ġdari Personel Dağılımı 11 Tablo 12: Ġdari Personelin Eğitim Durumu Tablo 13: Ġdari Personelin Hizmet Süresi 11 Tablo 14: Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı.. 12 Tablo 15: ĠĢçiler (ÇalıĢtıkları Pozisyonlara Göre) Tablo 16: ÇalıĢanların Cinsiyete Göre Dağılımı.. 12 Tablo 17: Eğitim-Öğretim Yılında Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Puanları ve Puan Türleri Tablo 18: Eğitim-Öğretim Yılı Kayıtlı Öğrenci Sayıları Tablo 19: Yıllara Göre Öğrenci Sayısı. 14 Tablo 20: Bilimsel AraĢtırma Proje Bilgileri.. 15 Tablo 21: Yıllar Ġtibariyle Makale Sayıları.. 15 Tablo 22: Üniversitemiz Adresli SSCI SCI AHCI Kapsamındaki Dergilerde Yayımlanan Makale Sayıları 16 Tablo 23: Yıllara Göre Erasmus Programı Hareketliliği. 16 Tablo 24: Yıllara Göre Farabi Programı Hareketliliği. 16 Tablo 25: Yemek Hizmetinden Yararlanan Personel Ve Öğrenci Sayıları Tablo 26: Barınma Hizmetleri Tablosu 17 Tablo 27: Öğrenci Kulüpleri Tablosu.. 17 Tablo 28: Düzenlenen Etkinlikler Tablosu Tablo 29: Sporcu Bilgileri Tablosu Tablo 30: Kısmi Zamanlı ÇalıĢan Öğrenci Sayısı Tablo 31: PaydaĢ Tespit ve Önceliklendirme Tablosu (Ġç PaydaĢlar) Tablo 32: PaydaĢ Tespit ve Önceliklendirme Tablosu (DıĢ PaydaĢlar). 20 Tablo 33: Maliyetlendirme Tablosu 28 Tablo 34: Kaynak Tablosu.. 29 iii

6 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU Günümüzde hızla değiģen ve geliģen teknolojilere paralel olarak nitelikli teknik ara eleman ihtiyacı artmakta, bu da mesleki teknik eğitimin önemini daha da arttırmaktadır Eğitim-Öğretim yılında hizmete baģlayan Yüksekokulumuz, kuruluģundan bu güne, çağın gereksinimlerine uygun olarak kendini sürekli güncellemekte; bölgemiz ve ülkemizin teknik ara eleman ihtiyacına cevap verebilecek gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahip öğrenciler yetiģtirmek için çaba harcamaktadır. Meslek Yüksekokullarını geliģtirmek amacıyla uygulanan Dünya Bankası Projesi kapsamında laboratuvar ve derslikleri ile akademik kadrosunu yenileyen Yüksekokulumuz, her bakımdan yeterli ve iģ hayatında aranılan öğrencileri topluma sunabilmek amacıyla standart eğitim faaliyetlerinin ötesine geçmeye çalıģmakta; akademik ve idari sunulan tüm hizmet alanlarında örnek bir kurum olmak için gayret göstermektedir. Genç bir Üniversiteye bağlı olmanın yanı sıra; 2012 yılı içerisinde Amasya Meslek Yüksekokulunun iki ayrı meslek yüksekokuluna dönüģtürülmesi ile teknik programları çatısı altında toplayarak Yüksekokulumuzun yeniden oluģturulması bizlere ayrıca bir ivme kazandırmıģtır. Personelimizin dinamik, uyumlu ve özverili çalıģmaları baģarıya olan inancımızı daha da arttırmaktadır. Amacımız bundan sonraki yıllarda da Üniversitemizin vizyon ve misyonu doğrultusunda üzerine düģen görevin farkındalığında olarak ülkemizin en iyi, en kaliteli hizmet veren ve en çok tercih edilen Yüksekokulu olmaktır. Doç.Dr. Feda ÖNER Yüksekokul Müdürü iv

7 1. STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Stratejik Planlama çalıģmaları 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9. maddesinde belirtilen; Kamu İdareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. hükmü çerçevesinde Üniversitemizin Stratejik Planlama Kılavuzu ile belirlenmiģ olan çerçeveye göre hazırlanmıģtır. Hazırlık çalıģmalarımız Üniversitemiz Rektörlüğünün 2013 ġubat ayında yayımlamıģ olduğu iç genelge ile baģlamıģ olup ilk aģamada birimimizin Stratejik Planlama Kurulu oluģturulmuģtur (Tablo 1.1). Yapılan ilk toplantıda yol haritasını belirleyen kurul, yaptığı daha sonraki toplantılarda misyon, vizyon, paydaģ analizi, GZFT ve çevre analizi çalıģmalarını sürdürerek Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı nı tamamlamıģtır. STRATEJĠK PLANLAMA KURULU ÜYELERĠ S.N. UNVANI-ADI-SOYADI GÖREVĠ 1 Doç.Dr. Feda ÖNER BaĢkan 2 Öğr.Gör. Mustafa YAZICI Üye 3 Öğr.Gör. Aytaç YILDIZ Üye 4 Öğr.Gör. Cenk GEZEGĠN Üye 5 Öğr.Gör. Erhan BERGĠL Üye 6 Öğr.Gör. Tuğba CANER SÖNMEZ Üye 7 Yüksekokul Sekreter V. Ruhi KILIÇ Üye Tablo 1: Stratejik Planlama Kurulu Üyeleri 1

8 2. DURUM ANALĠZĠ 2.1 GENEL BĠLGĠLER Tarihçe Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Eğitim-Öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak Ticaret Meslek Lisesi binasında eğitim ve öğretime baģlamıģtır yılında 2547 Sayılı Kanun la yükseköğretim kurumları arasına alınarak Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlanmıģtır. Yüksekokulumuz, eğitim ve öğretim yılı baģına kadar Eğitim Fakültesi ile aynı binada hizmetlerini sürdürmüģ, bu tarihten itibaren Dünya Bankası Projesi kapsamında yapılan kendi bağımsız binasına taģınmıģtır. 17 Mart 2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanun la birlikte Amasya Üniversitesine bağlanan okulumuz, Amasya Meslek Yüksekokulunun Yükseköğretim Kurulu nun tarihli kararıyla iki ayrı meslek yüksekokuluna dönüģtürülmesi neticesinde Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu adıyla eğitim ve öğretim hizmetlerini devam ettirmektedir. Bugün 9 bölüm altındaki 14 program ve yaklaģık 2000 öğrencisiyle eğitim öğretim sürecine devam eden Yüksekokulumuz, öğrencilerini alanlarında uzmanlaģmaya ve güncel teknolojiyi kullanarak bilgilerini sürekli yenilemeye yönlendirerek; kazandıkları bilgi ve becerilerini sorumlu meslek elemanı anlayıģı ile birleģtirip onları ülkemizin hizmetine sunmayı hedeflemektedir Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Yüksekokulumuz, Cumhuriyetimizin temel ilkelerine bağlı, aklın ve bilimin üstünlüğünü kabul eden, çağdaģ uygarlık ilkelerini benimsemiģ, araģtıran, bilgiye ulaģan, ulaģtığı bilgiyi kullanan ve paylaģan, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, ahlaklı bireyler yetiģtirmeyi hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda, Yüksekokulumuz ilimize, bölgemize ve ülkemize alanında nitelikli, aranılan bireyler yetiģtirmektedir. Yüksekokulumuz faaliyetlerini Anayasamızın 130. ve 131. maddeleri ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde yürütmektedir. Yasal yükümlülükler açısından bakıldığında bir yükseköğretim kurumu olarak Yüksekokulumuzun amaç ve ilkeleri 2547 Sayılı Yasa nın 4. ve 5. Maddeleri ile görevleri aynı yasanın 12. maddesinde tanımlanmıģtır. Ġlgili madde gereğince 2547 Sayılı Kanun da anılan amaç ve ana ilkelere uygun olarak Yüksekokulumuzun görevleri; 2

9 ÇağdaĢ uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeģitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araģtırma, yayım ve danıģmanlık yapmak, Kendi ihtisas gücü maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik Ģekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiģtirmek, Türk toplumunun yaģam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, Örgün, yaygın, sürekli eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileģme ve tarımda modernleģme alanlarında eğitilmesini sağlamak, Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerde ilerlemesini ve geliģmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluģlarla iģbirliği yaparak, kamu kuruluģlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araģtırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluģlarınca istenecek inceleme ve araģtırmaları sonuçlandırarak düģüncelerini ve önerilerini bildirmek, Eğitim-öğretim seferberliği içinde örgün, yaygın, sürekli eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, Yörelerindeki tarım ve sanayinin geliģmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetiģmesine ve bilgilerinin geliģmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer alanlarda modernleģmeyi sağlamak, üretimde artıģı sağlayacak çalıģma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla iģbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, Eğitim teknolojisini üretmek, geliģtirmek, kullanmak, yaygınlaģtırmak, Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliģtirmek, döner sermaye iģletmelerini kurmak, verimli çalıģtırmak ve bu faaliyetlerin geliģtirilmesine iliģkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. Yüksekokulumuz; görev, yetki ve sorumlulukları 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2809 Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı Kanunu ile tespit edilen akademik personeli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu na tabi olarak çalıģan idari personeliyle kanunla sabit olan vazifelerini yerine getirmektedir. 3

10 2.1.3 Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi Eğitim-Öğretim eğitim-öğretim yılında Yüksekokulumuzda 1855 kayıtlı öğrenci bulunmaktadır. Yüksekokulumuz ĠnĢaat Teknolojisi, Elektrik, Harita ve Kadastro, Elektronik Teknolojisi, Elektronik HaberleĢme Teknolojisi, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi, Bilgisayar Programcılığı, Kimya Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi, Otomotiv Teknolojisi ve Makine olmak üzere 11 programda eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Yüksekokulumuzda birinci öğretim ve ikinci öğretimin yanında eğitim-öğretim yılından itibaren 3 programda uzaktan eğitim verilmeye baģlanacaktır. Hızla geliģen ve büyüyen ülkemizde beliren en önemli ihtiyaçlardan biri nitelikli teknik ara eleman kaynağıdır. GeliĢen sanayide teknolojiyi en verimli Ģekilde kullanacak ve üretim faaliyetlerinde doğrudan yer alacak ara elemanlar ülkemizin bir adım daha ileriye taģınmasında büyük rol oynayacaktır. Yüksekokulumuz, öğrencilerine verdiği teorik bilginin yanında geliģmiģ laboratuvarlarında sunduğu uygulamalı eğitimle de onları en iyi ve en donanımlı Ģekilde yetiģtirmekte; günümüzün teknolojik bilgi birikimine sahip, endüstrinin ihtiyaç duyduğu güncel üretim teknolojilerini kullanabilecek ve uygulama sürecine uygulayabilecek Ģekilde sanayinin hizmetine sunmaktadır AraĢtırma Öğrencilerimiz, kullanımlarına sürekli açık olan laboratuvarlarımızda araģtırma faaliyetlerini yürütmektedir. Aldıkları teorik eğitimin bir yansıması ve yaptıkları araģtırma faaliyetlerinin bir sonucu olarak teknik alanda birçok üretim yapmıģlardır. Atıklardan biodisel üretimi, hurdalardan araç yapımı, kanepe örtülerinden elbise üretimi, güneģ enerjisiyle 220 volt elektrik üretimi bunlardan sadece birkaçıdır. Öğretim elemanlarımız da yürüttükleri yüksek lisans ve doktora çalıģmalarının yanında yaptıkları bilimsel yayınlar ile alanlarına katkı sağlamaktadırlar Diğer Faaliyetler Yüksekokulumuzda eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanında bünyesinde yer alan döner sermaye iģletmesi kapsamında halkımızın ihtiyaçlarına yönelik hizmetler de verilmektedir. ĠnĢaat Teknolojisi Programımız, yeni yapılacak binalarda kullanılacak beton ve demirleri test ederek uygunluk denetimini yapmaktadır. Makine Programımız ürettiği parçalar ile ilimiz sanayisinin ihtiyaç duyduğu parçaları temin etmekte; Otomotiv Teknolojisi Programımız da araçların her türlü bakım-onarım iģlerini karģılamaktadır. 4

11 2.2 KURUM ANALĠZĠ Örgüt Yapısı Yüksekokulumuzun yönetim ve organizasyonu 2547 Sayılı Yasa nın 20. maddesi hükümlerine göre belirlenmiģtir. Yönetim organları Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu dur. Yüksekokul Müdürü, üç yıl için rektör tarafından atanır. Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Yüksekokuldaki idari personelin amiri olan Yüksekokul Sekreteri, idari teģkilatın verimli, düzenli ve uyumlu çalıģmasından okul müdürüne karģı sorumludur. Müdür: Müdür, 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre birimin en üst yöneticisi ve harcama yetkilisidir. Ġdari ve Akademik personelin 1. sicil amiridir. Görevleri; yüksekokul kurullarına baģkanlık etmek, yüksekokul kurullarının kararlarını uygulamak ve yüksekokul birimleri arasında düzenli çalıģmayı sağlamak; her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde yüksekokulun genel durumu ve iģleyiģi hakkında Rektöre rapor vermek; yüksekokul birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak; yüksekokulun ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel Ģekilde kullanılmasında ve geliģtirilmesinde, gerektiğinde güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilerin gerekli sosyal hizmetlerinin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araģtırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli Ģekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçların alınmasında, Rektöre karģı birinci derecede sorumludur. Müdür Yardımcısı: Müdür Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü nün teklifi ve Rektörlük Makamının onayı ile görevlendirilir. Akademik faaliyetlerin organizasyonunu yerine getirirler. Okul Müdürü nün vereceği görevleri yaparlar. Yüksekokul Sekreteri: Yüksekokul Sekreteri, Yüksekokul idari teģkilatının amiridir. Ġdari teģkilatın verimli, düzenli ve uyumlu çalıģmasından Okul Müdürü ne karģı sorumludur. Harcama yetkilisi tarafından görevlendirilen gerçekleģtirme görevlisidir. GerçekleĢtirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; iģin 5

12 yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya iliģkin iģlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler. Yüksekokul Sekreterliğinin görev alanına giren konuların sağlıklı, düzenli ve verimli bir Ģekilde, ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini planlamak, koordine etmek ve denetlemek, kurum içi/dıģı yazıģmaları ve resmi iliģkileri yürütmek, koordine etmek ve denetlemek, Müdürün talimatları doğrultusunda Akademik Kurul, Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak ve ilgililere duyurmak, Kurullarda raportörlük yapmak, Kurul kararlarının yazılmasını ve karar defterlerine iģlenmesini sağlatmak, Yüksekokula ait bina, lojman ve eklentilerinin ısınma, aydınlanma, temizlik ve bakımonarım faaliyetlerini yürütmek, Yüksekokula ait açık ve kapalı alanlarda güvenlik faaliyetlerini takip etmek ve koordinasyonunu sağlamakla görevlidir. Yüksekokul Kurulu Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Yönetim Kurulu Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı Yüksekokul Sekreteri ĠnĢaat Bölüm BaĢkanlığı Yönetici Sekreterliği Birimi Elektrik ve Enerji Blm. BĢk. Muhasebe Birimi Mimarlık ve ġehir Planlama Blm. BĢk. Yazı ĠĢleri Birimi Elektronik ve Otomasyon Blm. BĢk. Öğrenci ĠĢleri Birimi Bilgisayar Teknolojileri Blm. BĢk. Bölüm Sekreterliği Birimi Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Blm. BĢk. Destek Hizmetler Birimi Makine ve Metal Teknolojileri Blm. BĢk. Teknik Hizmetler Birimi Motorlu Araçlar ve UlaĢtırma Teknolojileri Blm. BĢk. Kimya ve Kimyasal ĠĢleme Teknolojileri Blm. BĢk. Tablo 2: Örgüt Yapısı 6

13 2.2.2 Fiziki Alanlar Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Üniversitemizin metrekarelik Yüksekokul YerleĢkesi nde, idari kısmının bulunduğu Teknoloji Fakültesi binası ile kendisine ait laboratuvarlar binasında toplam 5000 metrekarelik kapalı alanda hizmet vermektedir. Kapasitelerine Göre Fiziki Alanlar Eğitim Alanı Kapasite 0-25 Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite 151 ve Üzeri Amfi Sınıf Atölye Bilgisayar Laboratuvarı Diğer Laboratuvar Akıllı Sınıf Toplantı Salonu Konferans Salonu Kütüphane Diğer Toplam Tablo 3: Kapasitelerine Göre Fiziki Alanlar 7

14 M 2 Cinsinden Fiziki Alanlar Alan Sayı M 2 Alan Kapasite Akademik Personel ÇalıĢma Odası Ġdari Personel ÇalıĢma Odası Açık Spor Tesisi Kapalı Spor Tesisi Yemekhane Kantin Tablo 4: M 2 Cinsinden Fiziki Alanlar Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar No Adı Sayı 1 Masaüstü Bilgisayar TaĢınabilir Bilgisayar - 3 Yazıcı 36 4 Projeksiyon 27 5 Tepegöz 1 6 Baskı Makinesi 1 7 Fotokopi Makinesi 5 8 Telefon 40 9 Faks 1 10 Kameralar - 11 Televizyonlar 1 12 Mikroskoplar - 13 Kesintisiz Güç Kaynakları 3 14 Sunucular - 15 Klimalar 6 16 Dijital Kayıt Sistemleri - 17 Güvenlik Kamera Sistemleri - 18 Diğer Network Cihazlar - 19 Laboratuvar Sistemleri - Tablo 5: Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 8

15 Kütüphane Kaynakları Türü Kitap Dergi Sürekli Yayın E-Kitap E-Dergi Diğer Tablo 6: Kütüphane Kaynakları Personel Bilgileri a) Akademik Personel Kadroların Doluluk Oranına Göre Akademik Personel Dağılımı Unvanı Kadroların Doluluk Oranına Göre Dolu BoĢ Toplam Profesör Doçent 1-1 Yardımcı Doçent 1-1 Öğretim Görevlisi AraĢtırma Görevlisi Uzman Okutman 1-1 TOPLAM Tablo 7: Kadroların Doluluk Oranına Göre Akademik Personel Dağılımı 9

16 Yıllara Göre Akademik Personel Dağılımı Akademik Personel Yıllar Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Uzman AraĢtırma Görevlisi TOPLAM Tablo 8: Yıllara Göre Akademik Personel Dağılımı Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı 25 YaĢ ve Altı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51 YaĢ ve Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde Tablo 9: Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı Akademik Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21 Yıl ve Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde Tablo 10: Akademik Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı 10

17 b) Ġdari Personel İDARİ PERSONEL (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu Boş Toplam Genel İdari Hizmetler Sınıfı 6-6 Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı 3-3 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı 3-3 TOPLAM Tablo 11: Kadroların Doluluk Oranına Göre Ġdari Personel Dağılımı İDARİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Kişi Sayısı Yüzde Tablo 12: Ġdari Personelin Eğitim Durumu Yüksek Lisans ve Doktora ĠDARĠ PERSONELĠN HĠZMET SÜRESĠ 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 Yıl ve Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde Tablo 13: Ġdari Personelin Hizmet Süresi 11

18 ĠDARĠ PERSONELĠN YAġ ĠTĠBARĠYLE DAĞILIMI YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde Tablo 14: Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı c) ĠĢçiler ĠġÇĠLER (ÇalıĢtıkları Pozisyonlara Göre) Dolu BoĢ Toplam Sürekli ĠĢçiler Vizeli Geçici ĠĢçiler 3-3 Vizesiz ĠĢçiler TOPLAM 3-3 Tablo 15: ĠĢçiler (ÇalıĢtıkları Pozisyonlara Göre) ÇALIġANLARIN CĠNSĠYETE GÖRE DAĞILIMI Kadın Erkek Toplam K % E % Öğretim Üyeleri Öğretim Elemanları Ġdari Personel Diğer Personel TOPLAM Tablo 16: ÇalıĢanların Cinsiyete Göre Dağılımı 12

19 2.2.4 Öğrenci Bilgileri BÖLÜM PUAN TÜRÜ Eğitim-Öğretim Yılı EN DÜġÜK EN YÜKSEK ĠnĢaat Teknolojisi YGS ĠnĢaat Teknolojisi (Ġ.Ö) YGS Elektrik YGS Elektrik (Ġ.Ö) YGS Harita ve Kadastro YGS Harita ve Kadastro (Ġ.Ö) YGS Elektronik Teknolojisi YGS Elektronik Teknolojisi (Ġ.Ö) YGS Elektronik HaberleĢme Teknolojisi YGS Elektronik HaberleĢme Teknolojisi (Ġ.Ö) YGS Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi YGS Bilgisayar Programcılığı YGS Bilgisayar Programcılığı (Ġ.Ö) YGS Kimya Teknolojisi YGS Makine YGS Makine (Ġ.Ö) YGS Giyim Üretim Teknolojisi YGS Giyim Üretim Teknolojisi (Ġ.Ö) YGS Otomotiv Teknolojisi YGS Otomotiv Teknolojisi (Ġ.Ö) YGS Tablo 17: Eğitim-Öğretim Yılında Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Puanları ve Puan Türleri 13

20 Program ÖĞRENCĠ SAYILARI KIZ ÖĞRENCĠ SAYISI ERKEK ÖĞRENCĠ SAYISI I.Öğretim II.Öğretim I.Öğretim II.Öğretim TOPLAM ĠnĢaat Teknolojisi Elektrik Harita ve Kadastro Elektronik Teknolojisi Elektronik HaberleĢme Tekn Kontrol ve Otomasyon Tekn Bilgisayar Programcılığı Kimya Teknolojisi Makine Giyim Üretim Teknolojisi Otomotiv Teknolojisi TOPLAM Tablo 18: Eğitim-Öğretim Yılı Kayıtlı Öğrenci Sayıları BĠRĠM YILLAR FAKÜLTE TEKNĠK BĠLĠMLER MYO* ENSTĠTÜLER TOPLAM Tablo 19: Yıllara Göre Öğrenci Sayısı (*) Yüksekokulumuz daha önce bağlı olduğu Amasya Meslek Yüksekokulundan ayrılarak Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğretime baģladığından geçmiģ yıllara ait öğrenci sayıları verilememiģtir. 14

21 2.2.5 AraĢtırma ve Yayın Bilgileri BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJE BĠLGĠLERĠ 2013 PROJELER Önceki Yıldan Devreden Proje Yıl Ġçinde Toplam Eklenen Proje Yıl Ġçinde Tamamlanan Proje Toplam Ödenek (TL) KALKINMA BAKANLIĞI TÜBĠTAK AB BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠ DĠĞER TOPLAM Tablo 20: Bilimsel AraĢtırma Proje Bilgileri YILLAR ĠTĠBARĠYLE ÖĞRETĠM ÜYESĠ BAġINA DÜġEN MAKALE SAYISI SSCI SCI - AHCI Kapsamında Yayımlanan Makale Sayıları Öğretim Üyesi Sayısı Öğretim Üyesi BaĢına DüĢen Makale Sayısı Tablo 21: Yıllar Ġtibariyle Makale Sayıları 15

22 SSCI SCI - AHCI KAPSAMINDA YAYIMLANAN MAKALELERĠN BĠRĠM BAZINDA DAĞILIMI Birim SSCI SCI - AHCI Kapsamında Yayımlanan Makale Sayıları SSCI SCI - AHCI Kapsamında Yayımlanan Makale Sayısı Öğretim Üyesi Sayısı Öğretim Üyesi BaĢına DüĢen Makale Sayısı Öğretim Üyesi Sayısı Öğretim Üyesi BaĢına DüĢen Makale Sayısı Tablo 22: Üniversitemiz Adresli SSCI SCI AHCI Kapsamındaki Dergilerde Yayımlanan Makale Sayıları Üniversiteler Arasında Yapılan Ġkili AnlaĢmalar Ġkili AnlaĢma Yapılan Yükseköğretim Kurumu Sayısı Ülke Sayısı Giden Öğrenci Sayısı Gelen Öğrenci Sayısı Öğretim Elemanı Sayısı Tablo 23: Yıllara Göre Erasmus Programı Hareketliliği Ġkili AnlaĢma Yapılan Yükseköğretim Kurumu Sayısı Giden Öğrenci Sayısı Gelen Öğrenci Sayısı Öğretim Elemanı Sayısı Tablo 24: Yıllara Göre Farabi Programı Hareketliliği 16

23 2.2.7 Eğitime Yardımcı Hizmet ve Ürünler YEMEK HĠZMETĠNDEN YARARLANAN PERSONEL VE ÖĞRENCĠ SAYILARI 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Öğrencinin Yediği Yemek Sayısı Öğrenci Sayısı Öğrenci BaĢına Yemek Hizmetinden Yararlanma Oranı % Personelin Yediği Yemek Sayısı Personel Sayısı Personel BaĢına Yemek Hizmetinden Yararlanma Oranı % Tablo 25: Yemek Hizmetinden Yararlanan Personel Ve Öğrenci Sayıları BARINMA HĠZMETĠNDEN YARARLANAN ÖĞRENCĠ SAYILARI 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Öğrenci Sayısı Ortalama Barınma Süresi/Gün Oda BaĢına DüĢen KiĢi Sayısı Tablo 26: Barınma Hizmetleri Tablosu 2012 Yılı 2013 Yılı Öğrenci Kulübü Sayısı 1 1 Mezun Öğrenciler Kulübü - - Kulüplere Üye Olan Öğrenci Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı Kulüplere Üye Olan Öğrenci Oranı % 2.13 % 2.74 Tablo 27: Öğrenci Kulüpleri Tablosu 17

24 Düzenlenen Etkinlik Sayısı DÜZENLENEN ETKĠNLĠKLER 2012 Yılı 2013 Yılı Katılan Öğrenci Sayısı Düzenlenen Etkinlik Sayısı Katılan Öğrenci Sayısı Tablo 28: Düzenlenen Etkinlikler Tablosu SPORCU BĠLGĠLERĠ Katılınan Spor Dalı Sayısı Müsabakalara Katılan Öğrenci Sayısı Kazanılan Madalya Sayısı Milli Sporcu Sayısı Öğrenci Personel TOPLAM Tablo 29: Sporcu Bilgileri Tablosu KISMĠ ZAMANLI ÇALIġAN ÖĞRENCĠ SAYISI 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı Tablo 30: Kısmi Zamanlı ÇalıĢan Öğrenci Sayısı 18

25 2.3 PAYDAġ ANALĠZĠ PaydaĢ; Yüksekokulumuzun iliģkide olduğu, Yüksekokulumuzun faaliyetlerinden etkilenen ve faaliyetleriyle Yüksekokulumuzu etkileyen kiģi veya kurumlardır. PaydaĢ analizinin amacı birimimizin iç ve dıģ çevresi ile olan iliģkilerini güçlendirmektir. Kurumsal değerlendirme çerçevesinde kurumun faaliyet ve hizmetlerinin oluģmasına katkıda bulunan veya bu faaliyet veya hizmetlerden etkilenen iç ve dıģ paydaģlarımızın da görüģlerine baģvurularak planlama faaliyetlerine katılımlarının sağlanılması hedeflenmiģtir. Yüksekokulumuz ile paydaģlarımız arasındaki etkileģimin stratejik açıdan değerlendirilmesini ifade eden paydaģ analizi, etkilenme ve etkileme açısından önemli bulunan paydaģların Yüksekokulumuzdan farklı beklentileri ve bu beklentilerin amaç ve stratejilere etkilerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıģtır. PaydaĢlar iç paydaģlar ve dıģ paydaģlar olmak üzere iki temel gruba ayrılarak incelenmiģtir: Ġç PaydaĢlar: Yüksekokulumuz faaliyetlerinden etkilenen veya Yüksekokulumuzu etkileyen Yüksekokulumuz içindeki kiģi, grup veya birimlerdir. DıĢ PaydaĢlar: Yüksekokulumuz faaliyetlerinden etkilenen veya Yüksekokulumuzu etkileyen, Yüksekokulumuz dıģındaki kiģi, grup veya kurumlardır Ġç PaydaĢlar Ġç paydaģlarımızdan akademik ve idari personelimizle toplantılar yapılarak hizmetler, faaliyetler ve geleceğimizle ilgili hedefler tartıģılmıģ ve ortaya çıkan görüģler stratejik plana yansıtılmıģtır. Ayrıca Üniversitemizde her yıl yapılan ADEK Memnuniyet Anketi de plana katkı sağlamıģtır. ĠÇ PAYDAġLAR PAYDAġ ADI NEDEN PAYDAġ ÖNCELĠĞĠ ETKĠ DÜZEYĠ ÖNEM DERECESĠ Akademik Birimler Temel Ortak Yüksek Güçlü 1.Derece Akademik Personel Temel Ortak Yüksek Güçlü 1.Derece Ġdari Birimler Temel Ortak Yüksek Güçlü 1.Derece Ġdari Personel Temel Ortak Yüksek Güçlü 1.Derece Öğrenciler Hizmet Alan Yüksek Güçlü 1.Derece Öğrenci Temsilcileri Hizmet Alan Yüksek Güçlü 1.Derece Tablo 31: PaydaĢ Tespit ve Önceliklendirme Tablosu (Ġç PaydaĢlar) 19

26 2.3.2 DıĢ PaydaĢlar DıĢ paydaģlarımızla ilgili veriler, akademik personelimiz ve kurullarımızla yapılan toplantılar sonucu ortaya çıkmıģtır. Sanayi kuruluģlarıyla üniversite-sanayi iģbirliğinin geliģtirilmesine yönelik yapılan toplantılar ve akademik personellerimizce sanayi kuruluģlarına gerçekleģtirilen ziyaretler göz önünde bulundurulmuģtur. DIġ PAYDAġLAR PAYDAġ ADI NEDEN PAYDAġ ÖNCELĠĞĠ ETKĠ DÜZEYĠ ÖNEM DERECESĠ Yükseköğretim Kurulu Standart Belirleme Yüksek Güçlü 1.Derece Rektörlük Yönlendirme Yüksek Güçlü 1.Derece Üniversitenin Diğer Birimler Stratejik Ortak Orta Orta 2.Derece Mezunlar Hizmet Alan Orta Orta 2.Derece Öğrenci Aileleri Hizmet Alan DüĢük Zayıf 3.Derece ĠĢverenler Uygulama Alanı Orta Zayıf 3.Derece Sanayi Firmaları Hizmet Alan Orta Zayıf 3.Derece Kredi ve Yurtlar Kurumu Stratejik Ortak DüĢük Zayıf 3.Derece Diğer Eğitim Kurumları Stratejik Ortak DüĢük Zayıf 3. Derece Tablo 32: PaydaĢ Tespit ve Önceliklendirme Tablosu (DıĢ PaydaĢlar) 2.4 KURULUġ ĠÇĠ ANALĠZ VE ÇEVRE ANALĠZĠ Birim Ġçi Analiz Güçlü Yönler 38 yıllık köklü bir geçmiģ ile bölgemizin lokomotif okullarından biri olma, Genç, nitelikli, dinamik akademik ve idari kadro, Personelin uyum içerisinde özveri ile çalıģması, Öğrencilere sunulan kaliteli eğitim, Yenilikçi ve yeniliğe açık bir eğitim anlayıģı, 20

27 Öğrencilerimizin Erasmus, Farabi ve Mevlana değiģim programlarından rahatlıkla yararlanabilmeleri ve Yüksekokulumuz tarafından teģvik edilmeleri, Farklı sanayi dallarına nitelikli ara eleman yetiģtirme, Yönetim tarzının planlılığı ve saydamlığı, kararların oluģmasında katılımcılığı özendirme, Öğrencilerin sorunlarına duyarlı ve onlara en iyi hizmeti sunmayı amaçlayan bir yönetim anlayıģının varlığı, Atölye, laboratuvar ve uygulama alanlarının alt yapısının geliģmiģ olması, ÇalıĢanların yönetime güven duygusu, Sosyal ve bilimsel etkinliklerin desteklenmesi, Uzaktan Eğitim merkezinin olması, Sürekli Eğitim Merkezinin olması, Öğrencilerin öğretim elemanlarına kolaylıkla ulaģabilme imkanının bulunması, Öğretim elemanlarının rahat çalıģabilme imkanlarının bulunması, Yerinde ve zamanında yapılan ihtiyaç analizleri ve ihtiyaçların temini, Zayıf Yönler Üniversite-Sanayi iģbirliğinin yetersizliği, Meslek Yüksek Okullarının staj denetimlerinin etkin yapılamaması, Öğrencilerimize ders saatleri dıģında laboratuvar ve atölyelerde uygulama yaptıracak uzman teknik personelin bulunmaması, Mezunlarımızla iletiģimin yeterli düzeyde sağlanamaması sebebiyle geri bildirimlerin alınamaması, Yüksekokulumuzun tanıtımının yeterince yapılamaması, Yüksekokulumuza ait bir binanın bulunmaması, Akademik kadronun bir kısmının değiģime kapalı olması, Öğrencilerde motivasyon eksikliği, Yabancı dil eğitiminde yeterli baģarıya ulaģılamaması, Mesleki stajların etkin yapılamayıģı, Öğrenim süresinden dolayı sosyal faaliyetlerin çok fazla gerçekleģtirilememesi, Ġdari ve yardımcı personel eksikliği, 21

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2013 BĠRĠM-YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 GENEL BĠLGĠLER A-MĠSYON VE VĠZYON a) Misyon: insan odaklı çözümleri sağlayarak her zaman ve her yerde

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

2012 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

2012 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2012 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU AMASYA- 2013 1 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU Günümüzün hızla gelişen ve değişen teknoloji dünyasında, gelişmelere

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU (BĠRĠMLER ĠÇĠN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTĠTÜ/DAĠRE BAġKANLIĞI/HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ)

Detaylı

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU SUNUġ 2010 yılında kurulan fakültemizin misyon ve vizyonuna paralel olarak yetki, görev ve sorumlulukları, amaç

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4 C. Ġdareye

Detaylı

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI YETKİ, GÖREV VE I Yetki : Yüksekokulumuzun belirlemiş olduğu misyon, vizyon, hedef ve amaçlarına yönelik tüm işlevlerini gerçekleştirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUġ... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 6 Müdürün Görevleri...

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI una universa academia in Anatolia 2015 2019 1 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No I.DURUM ANALİZİ. 4 1.TARİHÇE VE TANIMI. 4 1.1.Tarihçe.. 4 2.SAĞLIK

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI HAVACILIK VE UZAY BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU Ocak 2015, Konya 1 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A. Misyon

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2011 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak! BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER...

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Kuruluş : MADDE 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ İÇ KONTROL SİSTEMİ TANIMI

İÇ KONTROL SİSTEMİ İÇ KONTROL SİSTEMİ TANIMI İÇ KONTROL SİSTEMİ İÇ KONTROL SİSTEMİ TANIMI 5018 Sayılı Kanun kamu idarelerinde iç kontrol sistemlerinin kurulmasını öngörmektedir. Bu kapsamda kurumların organizasyon yapıları, hiyerarģik sistemin oluģturulması,

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ

TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2012 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU OCAK 2013 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 1.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) Toplam Kapasite Adı Sayısı Alanı (m²) (Kişi) Sınıf 4 540 120 Anfi Bilgisayar Laboratuvarı

Detaylı

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ 1.EriĢilebilir Bir Eğitim Sistemi Ġçerisinde Herkese Okul Öncesinden BaĢlayarak Temel Beceri ve Yetkinliklerin Kazandırılması TEDBĠR SORUMLU ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK SÜRE AÇIKLAMA 1.1. Eğitime eriģimde özel

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇORLU MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ FAALĠYET RAPORU

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇORLU MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ FAALĠYET RAPORU 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇORLU MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 3 I- GENEL BĠLGĠLER 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU MART/ 2014, KARABÜK İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

2014 YILI TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

2014 YILI TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU BĠRĠM FAALĠYET RAPORU 2014 YILI TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU BĠRĠM FAALĠYET RAPORU - 1 - ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 I- GENEL BĠLGĠLER.4 A- Misyon ve Vizyon..4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..4 C- Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2013-2017 STRATEJĠK PLAN DURUM ANALĠZĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2013-2017 STRATEJĠK PLAN DURUM ANALĠZĠ BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2013-2017 STRATEJĠK PLAN DURUM ANALĠZĠ 1- GENEL BĠLGĠLER 1.1 Tarihçe GENEL BĠLGĠLER: KuruluĢ ve Tarihçe Üniversitemiz Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GAZİİ ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ Adı Sayısı Alanı (m²) Toplam Kapasite (Kişi) Sınıf 0 650 Anfi 0 650 Bilgisayar Laboratuvarı 4 00 Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ Sağlık Bilimleri Fak. Bölümü 2009 FAALİYET RAPORU Ankara 2009 1 1.1- Eğitim Alanları, Derslikler ve Ofisler 1.1.1. Eğitim Alanları Derslikler Eğitim Alanı Anfi Sınıf Bilgisayar Lab

Detaylı

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2011 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Mart 2012 / GümüĢhane 1 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU Dünya da son yıllarda yönetim anlayıģında yaģanan geliģmeler

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3. Stratejik Alanlar,Amaçlar, ler,stratejiler ve Performans Göstergeleri STRATEJİK ALAN 1. Eğitim- Öğretim Alanı

Detaylı

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU ġirnak - 2010 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

Performans Bilgileri

Performans Bilgileri Bilgileri 5018 sayılı Kanunun 3. maddesinde; Stratejik Plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ CİZRE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ CİZRE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ CİZRE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini,

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini, 1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KARİYER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici Doç.Dr.Ayla KEÇECİ (M.Y.O. Müdürü) aylakececi@duzce.edu.tr / 0 (380) 542 10 15 Düzenleyen

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRETEJİK PLANI http://shmyo.igdir.edu.tr İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 5 Temmuz 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27279 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2009-2013 STRATEJİK PLANI Ekim 2009 I. Durum Analizi A- Tarihi Gelişim Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1 Nisan 1975 tarihinde

Detaylı

Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği Bölümü Neden Makine Mühendisliği Teknolojiyi kullanan, teknoloji üreten ve teknolojiye yön veren, toplum yararına bilimsel bilgi sağlayan günümüz ve yarınların problemlerine çözüm arayan

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

Kapasitesi 251 Üzeri Anfi - - 1 - - - Sınıf 10 - - - - - Bilgisayar Lab. 1 - - - - - Diğer Lab. - - - - - - Toplam 11-1 - - -

Kapasitesi 251 Üzeri Anfi - - 1 - - - Sınıf 10 - - - - - Bilgisayar Lab. 1 - - - - - Diğer Lab. - - - - - - Toplam 11-1 - - - 2007 YILI RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU: ÜST YÖNETĠCĠNĠN SUNUġU: ĠÇĠNDEKĠLER: I-GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon: 03.07.1992 gün ve 3837 Sayılı Kanunla kurulan Rize Ġlahiyat Fakültesinin

Detaylı

2014 YILI ÜZÜMLÜ MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU

2014 YILI ÜZÜMLÜ MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU 2014 YILI ÜZÜMLÜ MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SÜRÜM NO. 1 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU.3 I- GENEL BĠLGĠLER...4 A- Misyon ve Vizyon...4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4

Detaylı

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2012 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ġubat 2013 / GümüĢhane 1 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU Dünya da son yıllarda yönetim anlayıģında yaģanan geliģmeler doğrultusunda,

Detaylı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Sayı : 41811054-010.06.01 21/05/2015 Konu : Görev Tanımları Genelgesi GENELGE (2015/1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında idarenin amaçlarına, belirlenmiģ

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi nde eğitim, öğretim

Detaylı

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Ocak 2010 1 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU Fakültemiz ilk olarak 10/09/2007 tarihli ve 2007/12598 sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER BİRİM TANITIMI Fiziksel Altyapı Bölüm Araç ve Gereçleri Mevcut Durumumuz GZFT Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ERDEK MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ERDEK MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ERDEK MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 2014 1 GENEL BİLGİLER 1.1 KURULUŞUMUZ : Üniversitemiz; 03.07.1992 tarihinde kabul edilen, 11.07.1992 tarih

Detaylı

EĞİTİM BİR ULUSUN HAYAT KAYNAĞIDIR.

EĞİTİM BİR ULUSUN HAYAT KAYNAĞIDIR. i EĞİTİM BİR ULUSUN HAYAT KAYNAĞIDIR. ii ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 TABLOLAR LĠSTESĠ... 2 GRAFĠK LĠSTESĠ... 2 SUNUġ... 3 1.GENEL BĠLGĠLER... 6 1.1. Tarihçe... 6 2.BĠRĠMĠN YAPISI VE GÖREVLERĠ... 7 2.1.Ġdari

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARS-2010 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ... 1 I- GENEL BĠLGĠLER.. 2 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3-4 B- TeĢkilat Yapısı.. 5 C-Fiziksel Kaynaklar... 6-7 D-Ġnsan

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

2014 YILI FAALĠYET RAPORU

2014 YILI FAALĠYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU KONYA 2014 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

EK 1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

EK 1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1 307 Öğrenci Sağlık ĠĢleri SAĞLIK HĠZMETLERĠ Üniversitemiz Öğrenci ve Personeline ilk yardım ve acil sağlık hizmeti vermek. Psikolojik DanıĢmalık ve Rehberlik hizmeti sunulması Yükseköğretim Kurumları,

Detaylı

SUNUM ĠÇERĠĞĠ TARİHÇE VE AKADEMİK BİRİMLER YERLEŞKELER VE FİZİKİ KAPASİTELERİ TEMEL GÖSTERGELER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

SUNUM ĠÇERĠĞĠ TARİHÇE VE AKADEMİK BİRİMLER YERLEŞKELER VE FİZİKİ KAPASİTELERİ TEMEL GÖSTERGELER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ 2014 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SUNUM ĠÇERĠĞĠ TARİHÇE VE AKADEMİK BİRİMLER YERLEŞKELER VE FİZİKİ KAPASİTELERİ TEMEL GÖSTERGELER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ SOSYAL

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2011 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun yayınlanmasıyla beraber veri ve bilgiye dayalı bir yönetimin gerekliliği,

Detaylı

BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU

BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU Boyabat Meslek Yüksekokulu, 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Geçici olarak tahsis

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / FEKE MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5 1.3. Fiziki

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU GÖREVİN KISA TANIMI: Keles Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yüksekokul Müdürü Üniversite Rektörü tarafından atanmış Yüksekokul Müdürü birimin en üst idare amiridir.

Detaylı

BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

BĠRĠM FAALĠYET RAPORU TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2011 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Ocak 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU 2013 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler 1-

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMİSYONLARI VE GÖREV TANIMLAMALARI

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMİSYONLARI VE GÖREV TANIMLAMALARI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMİSYONLARI VE GÖREV TANIMLAMALARI Genel Esaslar 1. Bölüm Komisyonları; bölüm idari işlerini yürütmede, denetlemede ve organize

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Birim/Ġdareye

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı