T.C. AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STRATEJĠK PLANI ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STRATEJĠK PLANI (2015-2019)"

Transkript

1 T.C. AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STRATEJĠK PLANI ( ) AMASYA- 2013

2

3 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ĠÇĠNDEKĠLER... i TABLOLAR DĠZĠNĠ.. iii SUNUġ... iv 1. STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ DURUM ANALĠZĠ GENEL BĠLGĠLER Tarihçe Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi Eğitim-Öğretim AraĢtırma Diğer Faaliyetler KURUM ANALĠZĠ Örgüt Yapısı Fiziki Alanlar Personel Bilgileri Öğrenci Bilgileri AraĢtırma ve Yayın Bilgileri Üniversiteler Arasında Yapılan Ġkili AnlaĢmalar Eğitime Yardımcı Hizmet ve Ürünler PAYDAġ ANALĠZĠ Ġç PaydaĢlar DıĢ PaydaĢlar KURULUġ ĠÇĠ ANALĠZ VE ÇEVRE ANALĠZĠ Birim Ġçi Analiz Güçlü Yönler Zayıf Yönler Çevre Analizi Fırsatlar Tehditler 22 i

4 3. BĠRĠMĠN GELECEĞĠ BĠRĠMĠN MĠSYONU VĠZYONU VE TEMEL DEĞERLERĠ Birimin Misyonu Birimin Vizyonu Birimin Temel Değerleri AMAÇ VE HEDEFLER STRATEJĠK PLANIN MALĠYETLENDĠRĠLMESĠ ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME.. 30 ii

5 TABLOLAR DĠZĠNĠ Sayfa No Tablo 1 Stratejik Plan Hazırlama Ekip Üyeleri.. 1 Tablo 2 Örgüt Yapısı.. 6 Tablo 3: Kapasitelerine Göre Fiziki Alanlar Tablo 4: M 2 Cinsinden Fiziki Alanlar Tablo 5: Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Tablo 6: Kütüphane Kaynakları.. 9 Tablo 7: Kadroların Doluluk Oranına Göre Akademik Personel Dağılımı. 9 Tablo 8: Yıllara Göre Akademik Personel Dağılımı Tablo 9: Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı.. 10 Tablo 10: Akademik Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı.. 10 Tablo 11: Kadroların Doluluk Oranına Göre Ġdari Personel Dağılımı 11 Tablo 12: Ġdari Personelin Eğitim Durumu Tablo 13: Ġdari Personelin Hizmet Süresi 11 Tablo 14: Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı.. 12 Tablo 15: ĠĢçiler (ÇalıĢtıkları Pozisyonlara Göre) Tablo 16: ÇalıĢanların Cinsiyete Göre Dağılımı.. 12 Tablo 17: Eğitim-Öğretim Yılında Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Puanları ve Puan Türleri Tablo 18: Eğitim-Öğretim Yılı Kayıtlı Öğrenci Sayıları Tablo 19: Yıllara Göre Öğrenci Sayısı. 14 Tablo 20: Bilimsel AraĢtırma Proje Bilgileri.. 15 Tablo 21: Yıllar Ġtibariyle Makale Sayıları.. 15 Tablo 22: Üniversitemiz Adresli SSCI SCI AHCI Kapsamındaki Dergilerde Yayımlanan Makale Sayıları 16 Tablo 23: Yıllara Göre Erasmus Programı Hareketliliği. 16 Tablo 24: Yıllara Göre Farabi Programı Hareketliliği. 16 Tablo 25: Yemek Hizmetinden Yararlanan Personel Ve Öğrenci Sayıları Tablo 26: Barınma Hizmetleri Tablosu 17 Tablo 27: Öğrenci Kulüpleri Tablosu.. 17 Tablo 28: Düzenlenen Etkinlikler Tablosu Tablo 29: Sporcu Bilgileri Tablosu Tablo 30: Kısmi Zamanlı ÇalıĢan Öğrenci Sayısı Tablo 31: PaydaĢ Tespit ve Önceliklendirme Tablosu (Ġç PaydaĢlar) Tablo 32: PaydaĢ Tespit ve Önceliklendirme Tablosu (DıĢ PaydaĢlar). 20 Tablo 33: Maliyetlendirme Tablosu 28 Tablo 34: Kaynak Tablosu.. 29 iii

6 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU Günümüzde hızla değiģen ve geliģen teknolojilere paralel olarak nitelikli teknik ara eleman ihtiyacı artmakta, bu da mesleki teknik eğitimin önemini daha da arttırmaktadır Eğitim-Öğretim yılında hizmete baģlayan Yüksekokulumuz, kuruluģundan bu güne, çağın gereksinimlerine uygun olarak kendini sürekli güncellemekte; bölgemiz ve ülkemizin teknik ara eleman ihtiyacına cevap verebilecek gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahip öğrenciler yetiģtirmek için çaba harcamaktadır. Meslek Yüksekokullarını geliģtirmek amacıyla uygulanan Dünya Bankası Projesi kapsamında laboratuvar ve derslikleri ile akademik kadrosunu yenileyen Yüksekokulumuz, her bakımdan yeterli ve iģ hayatında aranılan öğrencileri topluma sunabilmek amacıyla standart eğitim faaliyetlerinin ötesine geçmeye çalıģmakta; akademik ve idari sunulan tüm hizmet alanlarında örnek bir kurum olmak için gayret göstermektedir. Genç bir Üniversiteye bağlı olmanın yanı sıra; 2012 yılı içerisinde Amasya Meslek Yüksekokulunun iki ayrı meslek yüksekokuluna dönüģtürülmesi ile teknik programları çatısı altında toplayarak Yüksekokulumuzun yeniden oluģturulması bizlere ayrıca bir ivme kazandırmıģtır. Personelimizin dinamik, uyumlu ve özverili çalıģmaları baģarıya olan inancımızı daha da arttırmaktadır. Amacımız bundan sonraki yıllarda da Üniversitemizin vizyon ve misyonu doğrultusunda üzerine düģen görevin farkındalığında olarak ülkemizin en iyi, en kaliteli hizmet veren ve en çok tercih edilen Yüksekokulu olmaktır. Doç.Dr. Feda ÖNER Yüksekokul Müdürü iv

7 1. STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Stratejik Planlama çalıģmaları 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9. maddesinde belirtilen; Kamu İdareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. hükmü çerçevesinde Üniversitemizin Stratejik Planlama Kılavuzu ile belirlenmiģ olan çerçeveye göre hazırlanmıģtır. Hazırlık çalıģmalarımız Üniversitemiz Rektörlüğünün 2013 ġubat ayında yayımlamıģ olduğu iç genelge ile baģlamıģ olup ilk aģamada birimimizin Stratejik Planlama Kurulu oluģturulmuģtur (Tablo 1.1). Yapılan ilk toplantıda yol haritasını belirleyen kurul, yaptığı daha sonraki toplantılarda misyon, vizyon, paydaģ analizi, GZFT ve çevre analizi çalıģmalarını sürdürerek Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı nı tamamlamıģtır. STRATEJĠK PLANLAMA KURULU ÜYELERĠ S.N. UNVANI-ADI-SOYADI GÖREVĠ 1 Doç.Dr. Feda ÖNER BaĢkan 2 Öğr.Gör. Mustafa YAZICI Üye 3 Öğr.Gör. Aytaç YILDIZ Üye 4 Öğr.Gör. Cenk GEZEGĠN Üye 5 Öğr.Gör. Erhan BERGĠL Üye 6 Öğr.Gör. Tuğba CANER SÖNMEZ Üye 7 Yüksekokul Sekreter V. Ruhi KILIÇ Üye Tablo 1: Stratejik Planlama Kurulu Üyeleri 1

8 2. DURUM ANALĠZĠ 2.1 GENEL BĠLGĠLER Tarihçe Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Eğitim-Öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak Ticaret Meslek Lisesi binasında eğitim ve öğretime baģlamıģtır yılında 2547 Sayılı Kanun la yükseköğretim kurumları arasına alınarak Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlanmıģtır. Yüksekokulumuz, eğitim ve öğretim yılı baģına kadar Eğitim Fakültesi ile aynı binada hizmetlerini sürdürmüģ, bu tarihten itibaren Dünya Bankası Projesi kapsamında yapılan kendi bağımsız binasına taģınmıģtır. 17 Mart 2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanun la birlikte Amasya Üniversitesine bağlanan okulumuz, Amasya Meslek Yüksekokulunun Yükseköğretim Kurulu nun tarihli kararıyla iki ayrı meslek yüksekokuluna dönüģtürülmesi neticesinde Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu adıyla eğitim ve öğretim hizmetlerini devam ettirmektedir. Bugün 9 bölüm altındaki 14 program ve yaklaģık 2000 öğrencisiyle eğitim öğretim sürecine devam eden Yüksekokulumuz, öğrencilerini alanlarında uzmanlaģmaya ve güncel teknolojiyi kullanarak bilgilerini sürekli yenilemeye yönlendirerek; kazandıkları bilgi ve becerilerini sorumlu meslek elemanı anlayıģı ile birleģtirip onları ülkemizin hizmetine sunmayı hedeflemektedir Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Yüksekokulumuz, Cumhuriyetimizin temel ilkelerine bağlı, aklın ve bilimin üstünlüğünü kabul eden, çağdaģ uygarlık ilkelerini benimsemiģ, araģtıran, bilgiye ulaģan, ulaģtığı bilgiyi kullanan ve paylaģan, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, ahlaklı bireyler yetiģtirmeyi hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda, Yüksekokulumuz ilimize, bölgemize ve ülkemize alanında nitelikli, aranılan bireyler yetiģtirmektedir. Yüksekokulumuz faaliyetlerini Anayasamızın 130. ve 131. maddeleri ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde yürütmektedir. Yasal yükümlülükler açısından bakıldığında bir yükseköğretim kurumu olarak Yüksekokulumuzun amaç ve ilkeleri 2547 Sayılı Yasa nın 4. ve 5. Maddeleri ile görevleri aynı yasanın 12. maddesinde tanımlanmıģtır. Ġlgili madde gereğince 2547 Sayılı Kanun da anılan amaç ve ana ilkelere uygun olarak Yüksekokulumuzun görevleri; 2

9 ÇağdaĢ uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeģitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araģtırma, yayım ve danıģmanlık yapmak, Kendi ihtisas gücü maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik Ģekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiģtirmek, Türk toplumunun yaģam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, Örgün, yaygın, sürekli eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileģme ve tarımda modernleģme alanlarında eğitilmesini sağlamak, Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerde ilerlemesini ve geliģmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluģlarla iģbirliği yaparak, kamu kuruluģlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araģtırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluģlarınca istenecek inceleme ve araģtırmaları sonuçlandırarak düģüncelerini ve önerilerini bildirmek, Eğitim-öğretim seferberliği içinde örgün, yaygın, sürekli eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, Yörelerindeki tarım ve sanayinin geliģmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetiģmesine ve bilgilerinin geliģmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer alanlarda modernleģmeyi sağlamak, üretimde artıģı sağlayacak çalıģma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla iģbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, Eğitim teknolojisini üretmek, geliģtirmek, kullanmak, yaygınlaģtırmak, Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliģtirmek, döner sermaye iģletmelerini kurmak, verimli çalıģtırmak ve bu faaliyetlerin geliģtirilmesine iliģkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. Yüksekokulumuz; görev, yetki ve sorumlulukları 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2809 Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı Kanunu ile tespit edilen akademik personeli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu na tabi olarak çalıģan idari personeliyle kanunla sabit olan vazifelerini yerine getirmektedir. 3

10 2.1.3 Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi Eğitim-Öğretim eğitim-öğretim yılında Yüksekokulumuzda 1855 kayıtlı öğrenci bulunmaktadır. Yüksekokulumuz ĠnĢaat Teknolojisi, Elektrik, Harita ve Kadastro, Elektronik Teknolojisi, Elektronik HaberleĢme Teknolojisi, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi, Bilgisayar Programcılığı, Kimya Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi, Otomotiv Teknolojisi ve Makine olmak üzere 11 programda eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Yüksekokulumuzda birinci öğretim ve ikinci öğretimin yanında eğitim-öğretim yılından itibaren 3 programda uzaktan eğitim verilmeye baģlanacaktır. Hızla geliģen ve büyüyen ülkemizde beliren en önemli ihtiyaçlardan biri nitelikli teknik ara eleman kaynağıdır. GeliĢen sanayide teknolojiyi en verimli Ģekilde kullanacak ve üretim faaliyetlerinde doğrudan yer alacak ara elemanlar ülkemizin bir adım daha ileriye taģınmasında büyük rol oynayacaktır. Yüksekokulumuz, öğrencilerine verdiği teorik bilginin yanında geliģmiģ laboratuvarlarında sunduğu uygulamalı eğitimle de onları en iyi ve en donanımlı Ģekilde yetiģtirmekte; günümüzün teknolojik bilgi birikimine sahip, endüstrinin ihtiyaç duyduğu güncel üretim teknolojilerini kullanabilecek ve uygulama sürecine uygulayabilecek Ģekilde sanayinin hizmetine sunmaktadır AraĢtırma Öğrencilerimiz, kullanımlarına sürekli açık olan laboratuvarlarımızda araģtırma faaliyetlerini yürütmektedir. Aldıkları teorik eğitimin bir yansıması ve yaptıkları araģtırma faaliyetlerinin bir sonucu olarak teknik alanda birçok üretim yapmıģlardır. Atıklardan biodisel üretimi, hurdalardan araç yapımı, kanepe örtülerinden elbise üretimi, güneģ enerjisiyle 220 volt elektrik üretimi bunlardan sadece birkaçıdır. Öğretim elemanlarımız da yürüttükleri yüksek lisans ve doktora çalıģmalarının yanında yaptıkları bilimsel yayınlar ile alanlarına katkı sağlamaktadırlar Diğer Faaliyetler Yüksekokulumuzda eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanında bünyesinde yer alan döner sermaye iģletmesi kapsamında halkımızın ihtiyaçlarına yönelik hizmetler de verilmektedir. ĠnĢaat Teknolojisi Programımız, yeni yapılacak binalarda kullanılacak beton ve demirleri test ederek uygunluk denetimini yapmaktadır. Makine Programımız ürettiği parçalar ile ilimiz sanayisinin ihtiyaç duyduğu parçaları temin etmekte; Otomotiv Teknolojisi Programımız da araçların her türlü bakım-onarım iģlerini karģılamaktadır. 4

11 2.2 KURUM ANALĠZĠ Örgüt Yapısı Yüksekokulumuzun yönetim ve organizasyonu 2547 Sayılı Yasa nın 20. maddesi hükümlerine göre belirlenmiģtir. Yönetim organları Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu dur. Yüksekokul Müdürü, üç yıl için rektör tarafından atanır. Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Yüksekokuldaki idari personelin amiri olan Yüksekokul Sekreteri, idari teģkilatın verimli, düzenli ve uyumlu çalıģmasından okul müdürüne karģı sorumludur. Müdür: Müdür, 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre birimin en üst yöneticisi ve harcama yetkilisidir. Ġdari ve Akademik personelin 1. sicil amiridir. Görevleri; yüksekokul kurullarına baģkanlık etmek, yüksekokul kurullarının kararlarını uygulamak ve yüksekokul birimleri arasında düzenli çalıģmayı sağlamak; her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde yüksekokulun genel durumu ve iģleyiģi hakkında Rektöre rapor vermek; yüksekokul birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak; yüksekokulun ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel Ģekilde kullanılmasında ve geliģtirilmesinde, gerektiğinde güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilerin gerekli sosyal hizmetlerinin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araģtırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli Ģekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçların alınmasında, Rektöre karģı birinci derecede sorumludur. Müdür Yardımcısı: Müdür Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü nün teklifi ve Rektörlük Makamının onayı ile görevlendirilir. Akademik faaliyetlerin organizasyonunu yerine getirirler. Okul Müdürü nün vereceği görevleri yaparlar. Yüksekokul Sekreteri: Yüksekokul Sekreteri, Yüksekokul idari teģkilatının amiridir. Ġdari teģkilatın verimli, düzenli ve uyumlu çalıģmasından Okul Müdürü ne karģı sorumludur. Harcama yetkilisi tarafından görevlendirilen gerçekleģtirme görevlisidir. GerçekleĢtirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; iģin 5

12 yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya iliģkin iģlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler. Yüksekokul Sekreterliğinin görev alanına giren konuların sağlıklı, düzenli ve verimli bir Ģekilde, ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini planlamak, koordine etmek ve denetlemek, kurum içi/dıģı yazıģmaları ve resmi iliģkileri yürütmek, koordine etmek ve denetlemek, Müdürün talimatları doğrultusunda Akademik Kurul, Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak ve ilgililere duyurmak, Kurullarda raportörlük yapmak, Kurul kararlarının yazılmasını ve karar defterlerine iģlenmesini sağlatmak, Yüksekokula ait bina, lojman ve eklentilerinin ısınma, aydınlanma, temizlik ve bakımonarım faaliyetlerini yürütmek, Yüksekokula ait açık ve kapalı alanlarda güvenlik faaliyetlerini takip etmek ve koordinasyonunu sağlamakla görevlidir. Yüksekokul Kurulu Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Yönetim Kurulu Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı Yüksekokul Sekreteri ĠnĢaat Bölüm BaĢkanlığı Yönetici Sekreterliği Birimi Elektrik ve Enerji Blm. BĢk. Muhasebe Birimi Mimarlık ve ġehir Planlama Blm. BĢk. Yazı ĠĢleri Birimi Elektronik ve Otomasyon Blm. BĢk. Öğrenci ĠĢleri Birimi Bilgisayar Teknolojileri Blm. BĢk. Bölüm Sekreterliği Birimi Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Blm. BĢk. Destek Hizmetler Birimi Makine ve Metal Teknolojileri Blm. BĢk. Teknik Hizmetler Birimi Motorlu Araçlar ve UlaĢtırma Teknolojileri Blm. BĢk. Kimya ve Kimyasal ĠĢleme Teknolojileri Blm. BĢk. Tablo 2: Örgüt Yapısı 6

13 2.2.2 Fiziki Alanlar Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Üniversitemizin metrekarelik Yüksekokul YerleĢkesi nde, idari kısmının bulunduğu Teknoloji Fakültesi binası ile kendisine ait laboratuvarlar binasında toplam 5000 metrekarelik kapalı alanda hizmet vermektedir. Kapasitelerine Göre Fiziki Alanlar Eğitim Alanı Kapasite 0-25 Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite 151 ve Üzeri Amfi Sınıf Atölye Bilgisayar Laboratuvarı Diğer Laboratuvar Akıllı Sınıf Toplantı Salonu Konferans Salonu Kütüphane Diğer Toplam Tablo 3: Kapasitelerine Göre Fiziki Alanlar 7

14 M 2 Cinsinden Fiziki Alanlar Alan Sayı M 2 Alan Kapasite Akademik Personel ÇalıĢma Odası Ġdari Personel ÇalıĢma Odası Açık Spor Tesisi Kapalı Spor Tesisi Yemekhane Kantin Tablo 4: M 2 Cinsinden Fiziki Alanlar Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar No Adı Sayı 1 Masaüstü Bilgisayar TaĢınabilir Bilgisayar - 3 Yazıcı 36 4 Projeksiyon 27 5 Tepegöz 1 6 Baskı Makinesi 1 7 Fotokopi Makinesi 5 8 Telefon 40 9 Faks 1 10 Kameralar - 11 Televizyonlar 1 12 Mikroskoplar - 13 Kesintisiz Güç Kaynakları 3 14 Sunucular - 15 Klimalar 6 16 Dijital Kayıt Sistemleri - 17 Güvenlik Kamera Sistemleri - 18 Diğer Network Cihazlar - 19 Laboratuvar Sistemleri - Tablo 5: Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 8

15 Kütüphane Kaynakları Türü Kitap Dergi Sürekli Yayın E-Kitap E-Dergi Diğer Tablo 6: Kütüphane Kaynakları Personel Bilgileri a) Akademik Personel Kadroların Doluluk Oranına Göre Akademik Personel Dağılımı Unvanı Kadroların Doluluk Oranına Göre Dolu BoĢ Toplam Profesör Doçent 1-1 Yardımcı Doçent 1-1 Öğretim Görevlisi AraĢtırma Görevlisi Uzman Okutman 1-1 TOPLAM Tablo 7: Kadroların Doluluk Oranına Göre Akademik Personel Dağılımı 9

16 Yıllara Göre Akademik Personel Dağılımı Akademik Personel Yıllar Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Uzman AraĢtırma Görevlisi TOPLAM Tablo 8: Yıllara Göre Akademik Personel Dağılımı Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı 25 YaĢ ve Altı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51 YaĢ ve Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde Tablo 9: Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı Akademik Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21 Yıl ve Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde Tablo 10: Akademik Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı 10

17 b) Ġdari Personel İDARİ PERSONEL (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu Boş Toplam Genel İdari Hizmetler Sınıfı 6-6 Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı 3-3 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı 3-3 TOPLAM Tablo 11: Kadroların Doluluk Oranına Göre Ġdari Personel Dağılımı İDARİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Kişi Sayısı Yüzde Tablo 12: Ġdari Personelin Eğitim Durumu Yüksek Lisans ve Doktora ĠDARĠ PERSONELĠN HĠZMET SÜRESĠ 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 Yıl ve Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde Tablo 13: Ġdari Personelin Hizmet Süresi 11

18 ĠDARĠ PERSONELĠN YAġ ĠTĠBARĠYLE DAĞILIMI YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde Tablo 14: Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı c) ĠĢçiler ĠġÇĠLER (ÇalıĢtıkları Pozisyonlara Göre) Dolu BoĢ Toplam Sürekli ĠĢçiler Vizeli Geçici ĠĢçiler 3-3 Vizesiz ĠĢçiler TOPLAM 3-3 Tablo 15: ĠĢçiler (ÇalıĢtıkları Pozisyonlara Göre) ÇALIġANLARIN CĠNSĠYETE GÖRE DAĞILIMI Kadın Erkek Toplam K % E % Öğretim Üyeleri Öğretim Elemanları Ġdari Personel Diğer Personel TOPLAM Tablo 16: ÇalıĢanların Cinsiyete Göre Dağılımı 12

19 2.2.4 Öğrenci Bilgileri BÖLÜM PUAN TÜRÜ Eğitim-Öğretim Yılı EN DÜġÜK EN YÜKSEK ĠnĢaat Teknolojisi YGS ĠnĢaat Teknolojisi (Ġ.Ö) YGS Elektrik YGS Elektrik (Ġ.Ö) YGS Harita ve Kadastro YGS Harita ve Kadastro (Ġ.Ö) YGS Elektronik Teknolojisi YGS Elektronik Teknolojisi (Ġ.Ö) YGS Elektronik HaberleĢme Teknolojisi YGS Elektronik HaberleĢme Teknolojisi (Ġ.Ö) YGS Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi YGS Bilgisayar Programcılığı YGS Bilgisayar Programcılığı (Ġ.Ö) YGS Kimya Teknolojisi YGS Makine YGS Makine (Ġ.Ö) YGS Giyim Üretim Teknolojisi YGS Giyim Üretim Teknolojisi (Ġ.Ö) YGS Otomotiv Teknolojisi YGS Otomotiv Teknolojisi (Ġ.Ö) YGS Tablo 17: Eğitim-Öğretim Yılında Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Puanları ve Puan Türleri 13

20 Program ÖĞRENCĠ SAYILARI KIZ ÖĞRENCĠ SAYISI ERKEK ÖĞRENCĠ SAYISI I.Öğretim II.Öğretim I.Öğretim II.Öğretim TOPLAM ĠnĢaat Teknolojisi Elektrik Harita ve Kadastro Elektronik Teknolojisi Elektronik HaberleĢme Tekn Kontrol ve Otomasyon Tekn Bilgisayar Programcılığı Kimya Teknolojisi Makine Giyim Üretim Teknolojisi Otomotiv Teknolojisi TOPLAM Tablo 18: Eğitim-Öğretim Yılı Kayıtlı Öğrenci Sayıları BĠRĠM YILLAR FAKÜLTE TEKNĠK BĠLĠMLER MYO* ENSTĠTÜLER TOPLAM Tablo 19: Yıllara Göre Öğrenci Sayısı (*) Yüksekokulumuz daha önce bağlı olduğu Amasya Meslek Yüksekokulundan ayrılarak Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğretime baģladığından geçmiģ yıllara ait öğrenci sayıları verilememiģtir. 14

21 2.2.5 AraĢtırma ve Yayın Bilgileri BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJE BĠLGĠLERĠ 2013 PROJELER Önceki Yıldan Devreden Proje Yıl Ġçinde Toplam Eklenen Proje Yıl Ġçinde Tamamlanan Proje Toplam Ödenek (TL) KALKINMA BAKANLIĞI TÜBĠTAK AB BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠ DĠĞER TOPLAM Tablo 20: Bilimsel AraĢtırma Proje Bilgileri YILLAR ĠTĠBARĠYLE ÖĞRETĠM ÜYESĠ BAġINA DÜġEN MAKALE SAYISI SSCI SCI - AHCI Kapsamında Yayımlanan Makale Sayıları Öğretim Üyesi Sayısı Öğretim Üyesi BaĢına DüĢen Makale Sayısı Tablo 21: Yıllar Ġtibariyle Makale Sayıları 15

22 SSCI SCI - AHCI KAPSAMINDA YAYIMLANAN MAKALELERĠN BĠRĠM BAZINDA DAĞILIMI Birim SSCI SCI - AHCI Kapsamında Yayımlanan Makale Sayıları SSCI SCI - AHCI Kapsamında Yayımlanan Makale Sayısı Öğretim Üyesi Sayısı Öğretim Üyesi BaĢına DüĢen Makale Sayısı Öğretim Üyesi Sayısı Öğretim Üyesi BaĢına DüĢen Makale Sayısı Tablo 22: Üniversitemiz Adresli SSCI SCI AHCI Kapsamındaki Dergilerde Yayımlanan Makale Sayıları Üniversiteler Arasında Yapılan Ġkili AnlaĢmalar Ġkili AnlaĢma Yapılan Yükseköğretim Kurumu Sayısı Ülke Sayısı Giden Öğrenci Sayısı Gelen Öğrenci Sayısı Öğretim Elemanı Sayısı Tablo 23: Yıllara Göre Erasmus Programı Hareketliliği Ġkili AnlaĢma Yapılan Yükseköğretim Kurumu Sayısı Giden Öğrenci Sayısı Gelen Öğrenci Sayısı Öğretim Elemanı Sayısı Tablo 24: Yıllara Göre Farabi Programı Hareketliliği 16

23 2.2.7 Eğitime Yardımcı Hizmet ve Ürünler YEMEK HĠZMETĠNDEN YARARLANAN PERSONEL VE ÖĞRENCĠ SAYILARI 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Öğrencinin Yediği Yemek Sayısı Öğrenci Sayısı Öğrenci BaĢına Yemek Hizmetinden Yararlanma Oranı % Personelin Yediği Yemek Sayısı Personel Sayısı Personel BaĢına Yemek Hizmetinden Yararlanma Oranı % Tablo 25: Yemek Hizmetinden Yararlanan Personel Ve Öğrenci Sayıları BARINMA HĠZMETĠNDEN YARARLANAN ÖĞRENCĠ SAYILARI 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Öğrenci Sayısı Ortalama Barınma Süresi/Gün Oda BaĢına DüĢen KiĢi Sayısı Tablo 26: Barınma Hizmetleri Tablosu 2012 Yılı 2013 Yılı Öğrenci Kulübü Sayısı 1 1 Mezun Öğrenciler Kulübü - - Kulüplere Üye Olan Öğrenci Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı Kulüplere Üye Olan Öğrenci Oranı % 2.13 % 2.74 Tablo 27: Öğrenci Kulüpleri Tablosu 17

24 Düzenlenen Etkinlik Sayısı DÜZENLENEN ETKĠNLĠKLER 2012 Yılı 2013 Yılı Katılan Öğrenci Sayısı Düzenlenen Etkinlik Sayısı Katılan Öğrenci Sayısı Tablo 28: Düzenlenen Etkinlikler Tablosu SPORCU BĠLGĠLERĠ Katılınan Spor Dalı Sayısı Müsabakalara Katılan Öğrenci Sayısı Kazanılan Madalya Sayısı Milli Sporcu Sayısı Öğrenci Personel TOPLAM Tablo 29: Sporcu Bilgileri Tablosu KISMĠ ZAMANLI ÇALIġAN ÖĞRENCĠ SAYISI 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı Tablo 30: Kısmi Zamanlı ÇalıĢan Öğrenci Sayısı 18

25 2.3 PAYDAġ ANALĠZĠ PaydaĢ; Yüksekokulumuzun iliģkide olduğu, Yüksekokulumuzun faaliyetlerinden etkilenen ve faaliyetleriyle Yüksekokulumuzu etkileyen kiģi veya kurumlardır. PaydaĢ analizinin amacı birimimizin iç ve dıģ çevresi ile olan iliģkilerini güçlendirmektir. Kurumsal değerlendirme çerçevesinde kurumun faaliyet ve hizmetlerinin oluģmasına katkıda bulunan veya bu faaliyet veya hizmetlerden etkilenen iç ve dıģ paydaģlarımızın da görüģlerine baģvurularak planlama faaliyetlerine katılımlarının sağlanılması hedeflenmiģtir. Yüksekokulumuz ile paydaģlarımız arasındaki etkileģimin stratejik açıdan değerlendirilmesini ifade eden paydaģ analizi, etkilenme ve etkileme açısından önemli bulunan paydaģların Yüksekokulumuzdan farklı beklentileri ve bu beklentilerin amaç ve stratejilere etkilerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıģtır. PaydaĢlar iç paydaģlar ve dıģ paydaģlar olmak üzere iki temel gruba ayrılarak incelenmiģtir: Ġç PaydaĢlar: Yüksekokulumuz faaliyetlerinden etkilenen veya Yüksekokulumuzu etkileyen Yüksekokulumuz içindeki kiģi, grup veya birimlerdir. DıĢ PaydaĢlar: Yüksekokulumuz faaliyetlerinden etkilenen veya Yüksekokulumuzu etkileyen, Yüksekokulumuz dıģındaki kiģi, grup veya kurumlardır Ġç PaydaĢlar Ġç paydaģlarımızdan akademik ve idari personelimizle toplantılar yapılarak hizmetler, faaliyetler ve geleceğimizle ilgili hedefler tartıģılmıģ ve ortaya çıkan görüģler stratejik plana yansıtılmıģtır. Ayrıca Üniversitemizde her yıl yapılan ADEK Memnuniyet Anketi de plana katkı sağlamıģtır. ĠÇ PAYDAġLAR PAYDAġ ADI NEDEN PAYDAġ ÖNCELĠĞĠ ETKĠ DÜZEYĠ ÖNEM DERECESĠ Akademik Birimler Temel Ortak Yüksek Güçlü 1.Derece Akademik Personel Temel Ortak Yüksek Güçlü 1.Derece Ġdari Birimler Temel Ortak Yüksek Güçlü 1.Derece Ġdari Personel Temel Ortak Yüksek Güçlü 1.Derece Öğrenciler Hizmet Alan Yüksek Güçlü 1.Derece Öğrenci Temsilcileri Hizmet Alan Yüksek Güçlü 1.Derece Tablo 31: PaydaĢ Tespit ve Önceliklendirme Tablosu (Ġç PaydaĢlar) 19

26 2.3.2 DıĢ PaydaĢlar DıĢ paydaģlarımızla ilgili veriler, akademik personelimiz ve kurullarımızla yapılan toplantılar sonucu ortaya çıkmıģtır. Sanayi kuruluģlarıyla üniversite-sanayi iģbirliğinin geliģtirilmesine yönelik yapılan toplantılar ve akademik personellerimizce sanayi kuruluģlarına gerçekleģtirilen ziyaretler göz önünde bulundurulmuģtur. DIġ PAYDAġLAR PAYDAġ ADI NEDEN PAYDAġ ÖNCELĠĞĠ ETKĠ DÜZEYĠ ÖNEM DERECESĠ Yükseköğretim Kurulu Standart Belirleme Yüksek Güçlü 1.Derece Rektörlük Yönlendirme Yüksek Güçlü 1.Derece Üniversitenin Diğer Birimler Stratejik Ortak Orta Orta 2.Derece Mezunlar Hizmet Alan Orta Orta 2.Derece Öğrenci Aileleri Hizmet Alan DüĢük Zayıf 3.Derece ĠĢverenler Uygulama Alanı Orta Zayıf 3.Derece Sanayi Firmaları Hizmet Alan Orta Zayıf 3.Derece Kredi ve Yurtlar Kurumu Stratejik Ortak DüĢük Zayıf 3.Derece Diğer Eğitim Kurumları Stratejik Ortak DüĢük Zayıf 3. Derece Tablo 32: PaydaĢ Tespit ve Önceliklendirme Tablosu (DıĢ PaydaĢlar) 2.4 KURULUġ ĠÇĠ ANALĠZ VE ÇEVRE ANALĠZĠ Birim Ġçi Analiz Güçlü Yönler 38 yıllık köklü bir geçmiģ ile bölgemizin lokomotif okullarından biri olma, Genç, nitelikli, dinamik akademik ve idari kadro, Personelin uyum içerisinde özveri ile çalıģması, Öğrencilere sunulan kaliteli eğitim, Yenilikçi ve yeniliğe açık bir eğitim anlayıģı, 20

27 Öğrencilerimizin Erasmus, Farabi ve Mevlana değiģim programlarından rahatlıkla yararlanabilmeleri ve Yüksekokulumuz tarafından teģvik edilmeleri, Farklı sanayi dallarına nitelikli ara eleman yetiģtirme, Yönetim tarzının planlılığı ve saydamlığı, kararların oluģmasında katılımcılığı özendirme, Öğrencilerin sorunlarına duyarlı ve onlara en iyi hizmeti sunmayı amaçlayan bir yönetim anlayıģının varlığı, Atölye, laboratuvar ve uygulama alanlarının alt yapısının geliģmiģ olması, ÇalıĢanların yönetime güven duygusu, Sosyal ve bilimsel etkinliklerin desteklenmesi, Uzaktan Eğitim merkezinin olması, Sürekli Eğitim Merkezinin olması, Öğrencilerin öğretim elemanlarına kolaylıkla ulaģabilme imkanının bulunması, Öğretim elemanlarının rahat çalıģabilme imkanlarının bulunması, Yerinde ve zamanında yapılan ihtiyaç analizleri ve ihtiyaçların temini, Zayıf Yönler Üniversite-Sanayi iģbirliğinin yetersizliği, Meslek Yüksek Okullarının staj denetimlerinin etkin yapılamaması, Öğrencilerimize ders saatleri dıģında laboratuvar ve atölyelerde uygulama yaptıracak uzman teknik personelin bulunmaması, Mezunlarımızla iletiģimin yeterli düzeyde sağlanamaması sebebiyle geri bildirimlerin alınamaması, Yüksekokulumuzun tanıtımının yeterince yapılamaması, Yüksekokulumuza ait bir binanın bulunmaması, Akademik kadronun bir kısmının değiģime kapalı olması, Öğrencilerde motivasyon eksikliği, Yabancı dil eğitiminde yeterli baģarıya ulaģılamaması, Mesleki stajların etkin yapılamayıģı, Öğrenim süresinden dolayı sosyal faaliyetlerin çok fazla gerçekleģtirilememesi, Ġdari ve yardımcı personel eksikliği, 21

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybederler. ÖN SÖZ Günümüzde Üniversiteler, sadece

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması... 2 1.3. Fiziki Durum...

ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması... 2 1.3. Fiziki Durum... ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe....... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması.... 2 1.3. Fiziki Durum... 3 2. KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ...

Detaylı

Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930)

Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930) 1 Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930) 2 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ 4 1-KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye

Detaylı

TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU

TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2017 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI 1 T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJĠK PLANI (2013-2017) e-mail:

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 I- GENEL BĠLGĠLER- A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 14 1- Fiziksel Yapı 14 2- Örgüt Yapısı 20 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2011 i ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... iii I- GENEL BĠLGĠLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Yetki,

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2008 STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI Nisan 2009 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜġ... 3 B. YETKĠ, GÖREV

Detaylı

T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJĠK PLANI

T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJĠK PLANI T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJĠK PLANI Niğde, 2014 Yalnız tek bir Ģeye ihtiyacımız vardır, çalıģkan olmak. Servet ve onun tabii neticesi olan refah ve saadet yalnız

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER 1. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ.....: 1 2. MİSYON VİZYON.......: 2 2.1.Misyon.......: 2 2.2.Vizyon.... : 2 2.3.Temel Değerler.......... 2 3. DURUM ANALİZİ......:

Detaylı

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 2010 Yılı İdare Faaliyet Raporu 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER...

Detaylı

2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU

2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI NĠSAN 2012-1 - ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 27.11.1973 tarihinde 1785 sayılı Kanunla Diyarbakır Üniversitesi adı altında kurulan

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür.

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU....3

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ STRATEJĠK PLANI (2013-2017) GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ Web:

Detaylı

NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ĠDARE FAALİYET RAPORU 0 Gelecek için hazırlanan vatan evlatlarına her türlü zorluk karşısında yılmamaları öğretilmelidir. i ĠÇĠNDEKĠLER ġekġller... iv ÇĠZELGELER... v ÜST YÖNETĠCĠ

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU. 1 I- GENEL BĠLGĠLER. 3 A- Misyon ve Vizyon... 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler........ 6 1- Fiziksel Yapı..... 6 2- Örgüt Yapısı......

Detaylı

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 2012 Mali Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Ankara 2013 2 ĠÇĠNDEKĠLER -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi

T.C. Namık Kemal Üniversitesi T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2009 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Sürüm no.1.0 Tekirdağ, Haziran 2010 ii İçindekiler Üst Yönetici SunuĢu... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 6 B. Yetki, Görev

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

ĠÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI RAPORU 2009

ĠÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI RAPORU 2009 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamuda mali yönetim ve kontrol sistemi bütünüyle değiģtirilmiģ ve Avrupa Birliği (AB) normlarına uygun hale getirilmesi amaçlanmıģtır. Kamu mali yönetim

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2013-2017 Stratejik Planı 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. HAZIRLIK ÇALIġMALARI ----------------------------------------------------------------------- 8 1. İzlenen Yöntem ve Planlama Süreci ----------------------------------------------------------

Detaylı

2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU GİRESUN NİSAN 2011 Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar, çalışmalarının denetlenmesinden, karşı fikirler ortaya atılmasından ve tercihleri üzerinde münakaşa yapmaktan

Detaylı

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI 2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI Çankırı 2011 1 İçindekiler 1. SUNUġ... 3 2. MĠSYON VĠZYON... 5 3. TEMEL ĠLKE VE DEĞERLERĠMĠZ... 5 4. DURUM ANALĠZĠ VE DEĞERLENDĠRME... 6 4.1. ÜNĠVERSĠTEMĠZĠN TARĠHĠ GELĠġĠMĠ...

Detaylı

T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU 0 ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C- Ġdareye

Detaylı

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz olunur. Prof. Dr. Rıza AYHAN Rektör

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz olunur. Prof. Dr. Rıza AYHAN Rektör SUNUġ Bilimde, eğitimde ve öğretimde Türkiye Cumhuriyeti nin meģalesi olarak kurulan Gazi Üniversitesi nin tarihi Cumhuriyetin ilk yıllarına uzanmaktadır. Üniversitenin kuruluģunun temelini, Türkiye Cumhuriyetinin

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı