TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ORTAÖĞRETİM OKULLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ 1. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ORTAÖĞRETİM OKULLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ 1. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 1 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ORTAÖĞRETİM OKULLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ 1 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okullarında sınıf geçme ve sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okullarında sınıf geçme ve sınavlarla ilgili usul ve esasları kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 58 inci maddesi, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile 8/10/1986 tarihli ve 86/11092 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bölüm başkanı: Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okullarının teşkilat ve kadrolarında, bölüm başkanı olarak göreve atanan, atama yapılmayan hâllerde ise bölüm içerisindeki öğretmenlerin arasından görevlendirilen en kıdemli subayı, b) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten, kesildiği tarihe kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi, c) Dönem: Ders yılının başladığı tarihten yarıyıl tatiline, yarıyıl tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen süreyi, ç) Grup başkanı: Aynı branş öğretmenlerinin grup kıdemlisini, d) Hazırlık sınıfı: 9 uncu sınıftan önce öğrencilere yabancı dilde dinleme, anlama; okuma, anlama; konuşma ve yazma becerisi kazandırmayı amaçlayan sınıfı, e) Kısım öğretmeni: Okul idaresince ilgili kısımda tercihen en çok derse giren öğretmenlerden seçilen, öğrencilerin ilgi, istek, yetenek, sosyal ve başarı durumları konularında okul idaresi, rehberlik ve danışma şube müdürlüğü/kısım amirliği ile yakın işbirliği içinde bulunan, öğrencilerin çevresi ile sağlıklı ilişkiler kurmasını sağlayan öğretmeni, f) Mezuniyet puanı: Hazırlık sınıfı hariç öğrencinin başarılı olduğu dört sınıfa ait yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasını, g) Okul Komutanı: Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okullarında eğitim-öğretim, yönetim ve disiplin işlerini ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen amaçlar ile üst 1 Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı:

2 2 komutanlıklarca verilecek emirler doğrultusunda yürüten, çağın ve günün koşullarına göre eğitim-öğretim, yönetim ve disiplinin geliştirilmesi için gerekli önlemleri alan personeli, ğ) Ortalama yükseltme sınavı: Okula devam eden öğrenciler için öğrenim gördükleri sınıfta başarılı ya da başarısız oldukları derslerden yapılan sınavı, h) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten, bir sonraki ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi, ı) Öğretim Başkanı: İlgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerde öngörülen eğitim-öğretim amaçları ve okul komutanının vereceği emirler doğrultusunda, eğitim-öğretim ile ilgili organlarla da eşgüdüm sağlayarak öğretimle ilgili her türlü planları ve programları yapan ve yürüten, öğretimin gelişimi için çağın gerektirdiği ölçüde, araştırma ve inceleme yapılmasına yönelik gerekli önlemleri alan personeli, i) Ölçme araçları: Öğrencilerin bilgi, beceri, tavır ve tutuma ilişkin davranışlarının değerlendirmesinde başvurulacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar ile ödev ve projeleri, j) Ölçme-değerlendirme şube müdürü: Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okullarının teşkilat ve kadrolarında, ölçme-değerlendirme şube müdürü olarak göreve atanan, atama yapılmayan hâllerde ise okul komutanlığınca görevlendirilen personeli, k) Rehber öğretmen/danışman: Psikolojik danışma ve rehberlik alanında her türlü faaliyetin planlanması ve yürütülmesinden sorumlu olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okullarının teşkilat ve kadrolarında, rehber öğretmen/danışman olarak göreve atanan personeli, l) Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okulları: Askerî liseler ile astsubay hazırlama okullarını, m) Yetiştirme programı: Ders yılı içinde çeşitli nedenlerle yapılamayan dersler için düzenlenen programı, n) Ortalama yükseltme sınavı hazırlık kursu: Öğrencilerin ortalama yükseltme sınavına gireceği derslere yönelik olarak Okul Komutanlığı tarafından belirlenen süre içerisinde düzenlenen programı, ifade eder. Ölçme ve değerlendirme ilkeleri İKİNCİ BÖLÜM Ölçme ve Değerlendirme MADDE 5 (1) Öğrenci başarısı ile ilgili ölçme ve değerlendirme, devamdevamsızlık konularında yapılacak işlemlerde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur: a) Ölçme ve değerlendirmede objektiflik esas olup öğrencinin başarısı bir bütün olarak dikkate alınır. b) Öğrencilerce alınacak seçmeli dersler, eğitim-öğretim yılı başında öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri ve okulun imkânları dikkate alınarak plan program şube müdürlüğünce belirlenir. c) Öğrencinin sınıf geçmesi, o sınıfta aldığı bütün derslerden başarılı olmasına ya da yıl sonu başarı notu ortalamasına göre belirlenir. ç) Ölçme ve değerlendirmede, öğretim programları esas alınır. d) Öğrenci başarısı; derslerin özelliklerine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar ile varsa ödev, proje çalışması, ders içi ve ders dışı etkinlikler göz önünde bulundurularak tespit edilir. Öğrencilerin başarıları değerlendirilirken ölçme sonuçları ile birlikte, bilimsel 2

3 3 düşünme, bilimsel tutum ve davranış, problem çözme yeteneği, gözlem yapma, araştırma, inceleme, sorumluluk alma, sınıf içi etkinliklere katılım, ekip çalışmasına yatkınlık, fikirlerini anlatabilme ve öğrendiklerini paylaşabilme yeteneği gibi özellikleri göz önüne alınır. e) Öğrenci başarısının ölçülmesinde kullanılan ölçme araçları geçerlilik, güvenilirlik ve kullanışlılık özelliklerini taşır. f) Öğrenci başarısının belirlenmesi amacıyla hazırlanan ölçme araçlarında bilginin yanında kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeylerindeki davranışlar da ölçülür. g) Öğrencinin ders, atölye, uygulama, laboratuvar sınavlarına katılması ve talep edeceği dersten/derslerden alacağı ödevi/ödevleri teslim etmesi zorunludur. ğ) Öğrenciler başarılı ya da başarısız oldukları ders veya derslerden ders yılı sonunda ortalama yükseltme sınavlarına girerler. Ortalama yükseltme sınavları sonunda başarısızlığını bir derse düşürenlere, bir sınav hakkı daha tanınır. h) Öğrenci başarısı çeşitli yöntemlerle izlenir ve başarıyı ölçmeye yönelik bütün süreçler sürekli gözden geçirilir ve iyileştirilir. ı) Her ölçme sonucu, öğrencinin gelişimi için değerlendirilir. i) Öğrencinin kapasite ve yeteneği doğrultusunda, her ölçüm sonucunda tespit edilen durumla verilen eğitim sürekli ilişkilendirilir. j) Tüm eğitim etkinliklerinde, demokrasi ve insan hakları ile ilgili kurallara uyulur. Puan ve notla değerlendirme MADDE 6 (1) Sınav, ödev ve projeler ile uygulamalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. (2) Değerlendirme sonuçları, öğretmen not defteri ile not çizelgelerine puan olarak yazılır. (3) Bir dersin dönem puanı, o dersten alınan puanların aritmetik ortalaması alınarak tespit edilir. (4) Puanların aritmetik ortalaması alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. (5) Elde edilen puanın aşağıdaki çizelgeye göre nota çevrilmesi sonucunda dönem notu elde edilir. (6) Puanların not değeri ve derecesi aşağıdaki gibidir. Puan Not Derece Pekiyi İyi Orta Geçer Geçmez Etkisiz (7) Dönem puanı, yıl sonu puanı, yıl sonu başarı puanı ve mezuniyet (diploma) puanı 100 üzerinden; dönem notu, yıl sonu notu ve yıl sonu başarı notu ise 5 lik not sistemine göre belirlenir. 5 lik not sisteminde başarı dört, başarısızlık iki kademeli notla değerlendirilir. 3

4 4 Program çeşitleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Programlar ile İlgili Esaslar MADDE 7 (1) Ortaöğretimin amaç ve görevlerinin yerine getirilebilmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okullarında; a) Askerî liselerde yükseköğretime/bir üst askerî öğretim kurumuna hazırlayan programlar, b) Astsubay hazırlama okullarında ise hem mesleğe, hem de yükseköğretime hazırlayan programlar uygulanır. c) Öğretim programları, öğretimi yapılan alanın özelliklerine cevap verecek şekilde, ortak dersler, alan dersleri ve seçmeli derslerden oluşur. ç) Bu derslerin her biri, haftalık ders saatleri ve hangi yıllarda okutulacakları, Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanan ve müteakiben Genelkurmay Başkanlığınca yayımlanan haftalık ders çizelgelerinde belirtilir. Ortak dersler MADDE 8 (1) Ortak dersler, her öğrencinin okulu bitirinceye kadar almakla yükümlü olduğu derslerdir. Bu dersler; öğrencilere ortak bir genel kültür vermek, toplum sorunlarını kavratmak, yurdumuzun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak amacına yöneliktir. Alan dersleri MADDE 9 (1) Alan dersleri; öğrenciyi yükseköğretim/bir üst askerî öğretim kurumuna ve mesleğe hazırlayan, öğrenciye bu yönde gelişme imkânı sağlayan derslerdir. Alan derslerinin alınması zorunludur. Seçmeli dersler MADDE 10 (1) Seçmeli dersler ortak ve alan dersleri dışındaki, öğrencinin ilgi ve istekleri doğrultusunda alanında ilerlemesini, kişisel yeteneklerini geliştirmesini sağlayan derslerdir. (2) Seçmeli bir dersin eğitim-öğretime açılabilmesi için, en az 12 öğrenci tarafından seçilmiş olması gerekir. Ancak bu sayı, okul imkânlarının uygun olması durumunda, okul komutanının onayı ile azaltılabilir. Öğrenci başarısının tespiti DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Dönemlerde Öğrenci Başarısının Tespiti MADDE 11 (1) Öğrencinin bir dönemdeki başarısı; öğretim programı esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar, varsa ödev ve projeler, beceri eğitimi ile ders içi ve ders dışı eğitim-öğretim faaliyetleri değerlendirilerek tespit edilir. (2) Ölçme ve değerlendirme şube müdürü ve öğretmenler; her türlü sınav, ödev, proje, beceri eğitimi, ders içi ve ders dışı eğitim-öğretim faaliyetleri ile öğrencinin programlarda amaçlanan bilgi, beceri ve davranışları istenilen düzeyde kazanıp kazanmadığını sürekli kontrol ederler. Yazılı ve uygulamalı sınavlar MADDE 12 (1) Bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısı, haftalık ders saati sayısı üç ve daha fazla olan dersler için üçten, bir ve iki saat olan dersler için ikiden az olamaz. 4

5 5 Yazılı ve uygulamalı sınavların niteliği ve tarihi MADDE 13 (1) Ders yılı içinde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların tarihi, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta, bir günde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmemesi esastır. Ancak okul yönetimince uygun görülen zorunlu hâllerde bir günde üç sınav da yapılabilir. (2) Yazılı sınavlar, kısa cevaplı çok sorulu objektif ölçme araçlarıyla veya derslerin özelliklerine göre az sorulu uzun cevaplı ölçme araçlarıyla yapılır. Yazılı sınavların süresinin bir ders saatini aşmaması esastır. (3) Yazılı sınav tarihleri, bölüm başkanlıkları, plan program ve ölçme-değerlendirme şube müdürlüklerinin işbirliği ile belirlenir. Sınav planlarının belirlenmesinde, öğrencilerin bu konudaki istekleri de dikkate alınabilir. Sözlü sınavlar MADDE 14 (1) Bir dönemde her dersten en az bir sözlü puanı verilmesi esastır. Dersin özelliğine göre ve imkânlar ölçüsünde birden fazla sözlü puanı da verilebilir. Sözlü sınav için, ayrıca bir ders saati ayrılmaz. Sözlü puanı, öğrencilerin; eğitici çalışmalardaki faaliyetleri, derse hazırlıkları, ders içi etkinlikleri, dersle ilgili araştırma çalışmaları değerlendirilerek verilir ve öğrenciye bildirilir. Uygulamalı derslerin sınavları MADDE 15 (1) Resim, müzik dersleri ile uygulamalı nitelikteki diğer derslerin sınavları her dönemde iki, beden eğitimi dersinin üç defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir. Sınav sorularının yıllık plan ve programlara uygunluğu MADDE 16 (1) Öğretmenler ile ölçme ve değerlendirme şube müdürlüklerince yazılı ve uygulamalı sınav soruları düzenlenirken, ders yılı başında grup öğretmenlerince dersin programına uygun olarak hazırlanan yıllık çalışma planında öğretim programlarındaki ders konuları ve dersin amaçları göz önünde bulundurulur. Ortak sınavlar MADDE 17 (1) Bir okulda veya ihtiyaç duyulması hâlinde aynı düzeydeki okullarda, eğitim-öğretim standardını sağlamak, okullar arası farklılıkları gidermek ve veri olarak kullanılmak amacıyla her dönemde yazılı sınavlardan biri birlikte düzenlenir. Ortak sınavlar belirlenen tarihlerde, programlara uygun ortak sorular ve cevap anahtarları hazırlanarak yapılır. Bu sınavlardan alınan puanlar, dönem notunun hesaplanmasında değerlendirmeye katılır. (2) Ortak sınavın her dönemde sadece bir defa yapılması durumunda, bu sınavın dönemin son ayı içinde yapılması esastır. Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesi MADDE 18 (1) Ölçme sonuçları; not vermek ve eksikliklerin belirlenmesi yanında; eğitim ve öğretim amaçlarına ne ölçüde ulaşıldığını tespit etmek, özellikle işlenen ünite ve konuların hangilerinde öğrencilerin başarılı olduklarını belirlemek, başarısız olunan konularda ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğini ortaya çıkarmak amacıyla kullanılır. Sınavlara katılma zorunluluğu MADDE 19 (1) Öğrenciler, sınavlara katılmak, ödev ve projeleri zamanında teslim etmek zorundadırlar. Sınavlara katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrenci; özrünü, özrün başlangıcından itibaren 7 iş günü içinde bildirmek ve özrün bitimini izleyen 7 iş günü içinde de belgelendirerek Öğretim Başkanlığına vermek zorundadır. Ancak 5

6 6 kaza, ölüm, doğal afet, yangın, salgın hastalık, uzun süreli tedavi gerektiren hastalık olağanüstü hâl ve benzeri gibi durumlarda bu süre okul yönetimince belirlenir. (2) Özürsüz olarak sınava katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrenciye o sınav, ödev veya projeden sıfır (0) puan verilir. (3) Özrü, öğretim başkanlığınca kabul edilen öğrenci, söz konusu sınav, ödev veya proje ile ilgili ders öğretmeninin belirleyeceği bir tarihte, kendisine önceden tebliğ edilerek sınava alınır, ödev veya projesi kabul edilir. Bu sınav, zorunlu hallerde sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi, ders dışında da yapılabilir. Not çizelgelerinin teslimi MADDE 20 (1) Dönemlere ait not çizelgeleri dönem sona ermeden en geç üç gün önce öğretmenler tarafından öğretim başkanlığına verilir. Bu çizelgelerde, o döneme ait yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlarla, ödev ve projelere verilen puanlar ile dönem puanı ve dönem notu rakamla yazılır. Sınav sonuçlarının duyurulması MADDE 21 (1) Yıl içinde yapılan sınavların ödev ve projelerin sonuçları, öğretmenler tarafından öğrencilere bildirilir ve yapılan başlıca ortak hatalar sınıfta açıklanır. Yazılı ve uygulamalı sınavlar ile ödev ve proje sonuçlarının en geç 15 gün içinde öğrenciye duyurulması zorunludur. Bu sürenin başlangıcı olarak, yazılı ve uygulamalı sınavın yapıldığı tarih ile ödev veya projenin teslim edildiği tarih esas alınır. Duyuru tarihinden itibaren öğrencinin üç gün içinde müracaatı hâlinde sınav kağıdı, ders öğretmeni tarafından öğrenci ile birlikte bir defa daha incelenir ve sonuç kendisine bildirilir. Öğretmen not defteri BEŞİNCİ BÖLÜM Öğretmen Not Defteri ve Öğrenci Karnesi MADDE 22 (1) Her öğretmen, okul idaresine vereceği not çizelgeleri için esas alınmak üzere bir not defteri tutar ve bu deftere, bu Yönetmelikte gösterilen esaslara göre tespit ettiği puanları, puan ortalamalarını ve dönem notlarını yazar. (2) Not defterlerinin, öğretim yılı başında öğretim başkanlıklarınca her sayfası numaralanıp kaç sayfa olduğu tespit edilir. Onaylanıp mühürlendikten sonra imza karşılığında öğretmenlere teslim edilir. (3) Puanların ve dönem notlarının mürekkepli kalemle yazılmasına, silinti ve kazıntı yapılmamasına özen gösterilir. Her öğretmen, not defterini istendiği zaman; okul komutanı, öğretim başkanı, bölüm başkanı veya denetleme yetkisi olanlara göstermekle yükümlüdür. (4) Öğretim başkanlığınca ders yılı sonunda toplanan not defterleri, plan program şube müdürlüğüne teslim edilir. Teslim alınan bu defterler plan program şube müdürlüğünce bir öğretim yılı saklanır. (5) Ders yılı içinde çeşitli sebeplerle okuldan ayrılan öğretmenler not defterlerini tutanak karşılığında ilgili bölüm başkanlıkları vasıtası ile öğretim başkanlığına teslim etmek zorundadırlar. (6) Not defterine; dönemlere ait yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarla, varsa ödev ve projelere verilen puanlar, bu puanların aritmetik ortalaması ve bu ortalamaya göre dönem notu rakamla yazılır. 6

7 7 Öğrenci karnesi MADDE 23 (1) Öğrencilere; her dönem sonunda velilerine duyurulmak üzere, derslerdeki başarı, disiplin ve devam durumlarını gösteren bir karne verilir. Dönem puanı ve notu ALTINCI BÖLÜM Dönem Puanları ve Notlarının Tespiti MADDE 24 (1) Bir dersin dönem puanı, o döneme ait yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarla varsa ödev ve projelerden alınan puanların aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Elde edilen puanın nota çevrilmesiyle dönem notu tespit edilir. Dönem puanı, dönem notuna çevrilirken yarım ve yarımdan büyük kesirler, bir üst tam puan olarak değerlendirilir, dönem puanında bir değişiklik yapılmaz. Zorunlu hâllerde, bir yazılı sınav eksiği ile dönem puanı ve notu verilebilir. (2) Öğrenciye her dersten bir dönem puanı ve dönem notu verilir. Ancak; a) Yabancı dil dersinde öğrencilere, dinleme-anlama, okuma-anlama, konuşma ve yazma becerilerinin, programın öngördüğü şekilde bütünlük içinde kazandırılması esastır. Bilgi ve beceriler, çeşitli ölçme araçlarından yararlanılarak becerilerin özelliğine göre yazılı, sözlü, ödev ve projelerle değerlendirilir. Dersin birden fazla öğretmen tarafından okutulması durumunda; 1) Ayrı sınav yapılması hâlinde verilen puanların ağırlıklı ortalamasına göre, 2) Ortak sınav yapılması hâlinde becerilerin ayrı ayrı ağırlıklandırılarak değerlendirilmesine göre yabancı dil dersinin dönem puanı ve notu belirlenir. b) Öğretmenin raporlu veya izinli olması, göreve geç başlaması, dönem bitmeden ayrılmasının kesin olduğu durumlar ile kaza, ölüm, doğal afet, yangın, uzun süre tedavi gerektiren hastalık, salgın hastalık, olağanüstü hâl ve benzeri durumlardan dolayı yapılamayan dersler, yetiştirme programları ile tamamlanır. Ders yılının uzatılması yönüne gidilmez. Bu programlara ayrılacak ders saati sayısı, dönem içinde devam edilmeyen toplam ders saati sayısından az olmayacak şekilde düzenlenir. Okul komutanlıkları; gerektiğinde Cumartesi ve Pazar günleri ile ders saatleri dışında da öğretim yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır. c) Dönem sonunda Teşekkür ve Takdir belgelerinin verilmesi; 1) Tam disiplin puanının (Değişik ibare:rg-17/5/ ) (1) 2/10 u veya fazlası kırılmayan ve 2'den aşağı notu olmayan, ağırlıklı not ortalaması (dahil) arasında olan öğrencilere, her dönemin sonunda karneyle birlikte teşekkür belgesi, 2) Tam disiplin puanının (Değişik ibare:rg-17/5/ ) (1) 2/10 u veya fazlası kırılmayan ve 2'den aşağı notu olmayan, ağırlıklı not ortalaması 4,50 ve daha yukarı olan öğrencilere, her dönemin sonunda karneyle birlikte takdir belgesi, verilir. Dönem içinde diğer okullara nakil MADDE 25 (1) Dönemin bitimine 20 ve daha az iş günü kala okuldan ayrılan öğrencinin dönem puanları ve notları tespit edilir, tasdikname düzenlenir. 7

8 8 YEDİNCİ BÖLÜM Yıl Sonu Başarısının Tespiti Bir dersin yıl sonu puanı ve notunun tespiti MADDE 26 (1) Bir dersin yıl sonu puanı; a) Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır. b) Özre dayalı bir sebeple bir dersten yalnız bir dönem puanı almış olan öğrencinin bu puanı ile yetiştirme programında alınan puanın aritmetik ortalaması, yıl sonu puanı sayılır. c) Ortalama yükseltme sınavı veya yıl sonunda bir dersten başarısız olan öğrenciler için yapılan sınav sonunda en az 2 (geçer) puan alınarak başarılı sayılan dersin yıl sonu puanı, bu sınavlarda alınan puanla daha önce belirlenen yıl sonu puanının toplamının aritmetik ortalamasıdır. ç) Bir dersten hiç dönem puanı olmayan öğrencinin yıl sonu puanı, o dersle ilgili yetiştirme programında alınan puanların aritmetik ortalamasından elde edilen puandır. d) Dönem puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. (2) Bir dersin yıl sonu notu ise; a) Birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalamasıdır. b) Özre dayalı bir sebeple bir dersten yalnız bir dönem notu almış olan öğrencinin bu notu, yıl sonu notu sayılır. c) Ortalama yükseltme sınavı veya yıl sonunda bir dersten başarısız olan öğrenciler için yapılan sınavdan, en az 2 (geçer) not alınarak başarılı sayılan dersin yıl sonu notu, bu sınavlarda alınan notla yıl sonu notunun toplamının aritmetik ortalamasıdır. ç) Yıl sonu notu hesaplanırken yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilir. Öğrencinin ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılması MADDE 27 (1) Öğrencinin ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için; a) Öğrencinin ikinci dönem notunun en az 2 (geçer) ve iki dönem ortalamasının en az 2 (geçer) olması zorunludur. Ancak hazırlık sınıfında bu Yönetmeliğin 62 ve 63 üncü madde hükümleri uygulanır. b) Silahlı Kuvvetler Bando Astsubay Hazırlama Okulunda Türk ve Batı Müziği Çalgıları dersinden her dönem sonunda kurulacak komisyonlar tarafından uygulamalı sınavlar yapılır. Ders öğretmeninin dönem notu ile dönem sonu komisyon not ortalaması ayrı ayrı en az 3 (orta) olmalıdır. Bu şekilde ortaya çıkan not ortalaması, öğrencinin o döneme ait dönem notu olur. c) Silahlı Kuvvetler Bando Astsubay Hazırlama Okulunda Türk ve Batı Müziği Çalgıları, Müziksel İşitme Okuma ve Yazma ile Türk ve Batı Müziği Çalgı Toplulukları derslerinde başarılı olabilmek için dönem notunun en az 3 (orta) olması gerekir. 1) Birinci dönem notu 0 (etkisiz) olan öğrencinin ikinci dönem notunun en az 3 (orta) olması gerekir. 2) Bunların dışında, özre dayalı bir sebeple bir dersten yalnız bir dönem notu almış öğrencinin, başarılı sayılabilmesi için, bu notunun en az 2 (geçer) olması gerekir. 8

9 9 Ders yılı sonunda doğrudan sınıf geçme MADDE 28 (1) Ders yılı sonunda; bu Yönetmeliğin 27 nci maddesi hükmüne göre bütün derslerden başarılı sayılan öğrenci doğrudan sınıf geçer. Ortalama yükseltme ve başarısız olunan bir ders için yapılan sınavla sınıf geçme MADDE 29 (1) Öğrenciler başarılı ve başarısız olduğu derslerden ortalama yükseltme sınavına girer. a) Öğrenciler, başarısız oldukları derslerden ortalama yükseltme sınavı hazırlık kurslarına devam etmek zorundadır. Kurslarda her ders için planlanan ders saati sayısının üçte birine veya daha fazlasına özürsüz olarak devam etmeyen öğrenciler, o dersin ortalama yükseltme sınavına alınmaz ve başarısız sayılır. b) Ortalama yükseltme sınavı sonunda, başarısız olduğu derslerin her birinden en az 2 (geçer) not alan öğrenci sınıfını geçer. c) Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okullarının haftalık ders çizelgelerinde her sınıf için ayrı ayrı belirtilen, yıl sonu başarı puanı ile geçilemeyecek derslerin dışında olmak koşulu ile ortalama yükseltme sınavları sonunda bir dersten başarısızlık söz konusu ise; yıl sonu başarı notu üç ve yukarı olanlar bu dersten başarılı sayılarak bir üst sınıfa devam ederler. Yıl sonu başarı notu 3 ten aşağı olanlar bir ders sınavına alınırlar. Bir ders sınavı sonunda, bu dersten 2 (geçer) alamayan öğrencinin aldığı puan ile ders kesim tarihinde belirlenmiş olan yıl sonu puanının ortalamasından elde edilen yıl sonu başarı puanı, yukarıdaki esaslara uyduğu takdirde öğrenci sınıfı geçer, şartları uymayan öğrenci sınıfı tekrar eder. ç) Silahlı Kuvvetler Bando Astsubay Hazırlama Okulunda Türk ve Batı Müziği Çalgıları, Müziksel İşitme Okuma ve Yazma, Türk ve Batı Müziği Çalgı Toplulukları derslerinin ortalama yükseltme ve yıl sonunda başarısız olunan bir ders için yapılan sınav sonucunda öğrencinin başarılı sayılabilmesi için; bu sınavlarda aldığı not en az üç olmalıdır. Sınıfı tekrar etme MADDE 30 (1) Başarısız dersleri veya dersi bulunan öğrencilerden; a) Ders kesiminde yıl sonu başarı notu 3 ten aşağı olan ve ortalama yükseltme sınavına giremeyenler, b) Ortalama yükseltme sınavı sonunda, birden fazla dersten başarısız olanlar, c) Ortalama yükseltme sınavı sonunda, bir dersten başarısız olup yıl sonu başarı notu 3 ten aşağı olan ve başarısız olunan bir ders için yapılan sınav sonunda da bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesi hükümlerine göre başarısız sayılan öğrenciler o sınıfı tekrar ederler. ç) Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan öğrenciler o sınıfı tekrar eder. Öğrenci başarısızlık nedeniyle bir yıl, sağlık nedeniyle bir yıl olmak üzere en fazla iki defa sınıf tekrarı yapabilir. Bu şartları sağlamayan öğrencinin okul ile ilişiği kesilir. Yıl sonu başarı notu ile başarılı sayılamayacak dersler MADDE 31 (1) Öğrenciler, askerî liseler ve Bando Astsubay Hazırlama Okulunun Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanan haftalık ders çizelgesinde her sınıf için ayrı ayrı belirtilen yıl sonu başarı notu ile geçilemeyecek derslerden başarılı olmadıkça başarılı sayılmaz, bir üst sınıfa geçemez ve mezun olamazlar. Bir dersin ağırlığı, ağırlıklı puanı ve ağırlıklı notu MADDE 32 (1) Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısıdır. 9

10 10 (2) Bir dersin yıl sonu puanı ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin ağırlıklı puanıdır. (3) Bir dersin yıl sonu notu ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen not, o dersin ağırlıklı notudur. Yıl sonu başarı puanı ve notu MADDE 33 (1) Öğrencinin yıl sonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile elde edilen puandır. (2) Yıl sonu başarı notu ise derslerin ağırlıklı notları toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile bulunur. (3) Yıl sonu başarı puanı ve yıl sonu başarı notu hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür. (4) Yıl sonu başarı puanı, diploma defterine işlenir ve mezuniyet puanının hesaplanmasında esas alınır. Yıl sonu başarı notu ile sınıf geçen öğrencilerin notları değiştirilmez. Öğrencinin karnesi ile sınıf geçme ve diploma defterine "Yıl sonu başarı notu ile başarılı sayıldı." şeklinde yazılır ve okul mezuniyet sıralamasının hesaplanmasında esas alınır. (5) Ortalama yükseltme ve başarısız olunan bir ders için yapılan sınavlara giren öğrencilerin yıl sonu başarı puanları ve yıl sonu başarı notları, 26 ncı madde hükümlerine göre tespit edilecek yıl sonu puanları ve notları ile yukarıda belirtilen esaslara göre bulunur. Bir üst öğretim kurumuna geçiş MADDE 34 (1) Öğrencilerin mezun oldukları okuldan sonraki bir üst öğretim kurumlarına devamlarıyla ilgili esaslar, Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir. Sınavların şekli SEKİZİNCİ BÖLÜM Ortalama Yükseltme ve Yıl Sonunda Bir Dersten Başarısız Olan Öğrenciler İçin Yapılan Sınavların Esasları MADDE 35 (1) Ortalama yükseltme ve yıl sonunda bir dersten başarısız olan öğrenciler için yapılan sınavların yazılı olarak yapılması esastır. Ancak, resim, müzik, beden eğitimi dersleri ile uygulamalı nitelikteki diğer derslerin sınavları, dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak, bunlardan biri veya birkaçı ile yapılabilir. Bu derslere ait sınavların şekli, sınav komisyonu üyelerince belirlenir. (2) Yabancı dil derslerinin sınavları, yazılı ve sözlü olarak yapılır. Öğrencinin başarısı, sınavlardan aldığı yazılı ve sözlü puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenir. Belirlenen puan nota çevrilerek öğrencinin sınav notu tespit edilir. (3) Dersin özelliğine göre hem yazılı hem sözlü yapılabilen sınavlarda; yazılı sınavlar, sözlü sınavlardan önce uygulanır. Sözlü sınavlara, yazılı sınavları takip eden ilk iş gününde başlanır. Sınav kağıtları sözlü sınavlar sonuçlandıktan sonra açılır. (4) Uygulanacak sınavların şekli, başlama saati ve sınavda kullanılacak araç ve gereçler, sınav çizelgesi ile birlikte okulda ilan edilir. Sınav takvimi MADDE 36 (1) Ortalama yükseltme ve yıl sonunda bir dersten başarısız olan öğrenciler için yapılan sınavlar, her yıl okul komutanlıklarının Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan çalışma takvimlerinde belirtilen zamanlarda yapılır. Sınavlara, ders kesiminden en az 10 gün sonra başlanır. 10

11 11 (2) Ortalama yükseltme ve yıl sonunda bir dersten başarısız olan öğrenciler için yapılan sınavlar zorunluluk hâlinde, cumartesi ve pazar günleri ile çalışma saatleri dışında da yapılabilir. (3) Sınav programı, ortalama yükseltme sınavları için en fazla on iş gününü kapsayacak şekilde, sınavı yapılacak ders sayısı göz önünde bulundurularak, ders kesiminden itibaren beş gün içinde okul komutanlıkları tarafından hazırlanır. Sınavlar, öğrencilere en az üç gün önce tebliğ edilir. (4) Sınavlar için ayrılan günlerin azlığı durumunda; biri öğleden önce, diğeri öğleden sonra olmak üzere, aynı günde iki sınav yapılabilir. (5) Sınav programında; sınavı yapılacak dersler ve görev alacak öğretmenlerin adları, sınav tarihleri, başlama saatleri ile uygulanacak esas ve usuller yer alır. Sınav komisyonları MADDE 37 (1) Sınav komisyonları, öğretim başkanlığınca belirlenen bir başkan ve en az iki üyeden oluşur. (2) Öğretim Başkanı, sınav komisyonlarının başkanı; bölüm başkanları da kendi bölümlerine bağlı derslerin sınav komisyon üyesidir. Öğretim başkanı imkanlar ölçüsünde sınav komisyonlarında ve sınav salonlarında bulunurlar. (3) Sınav komisyonlarının oluşturulması için, okullarda aynı ders/branşta yeter sayıda öğretmen bulunmaması durumunda, diğer öğretmenlerden de branşları dikkate alınarak görevlendirme yapılır. edilir. (4) Sınav komisyonu üyelerine sınavlarla ilgili görevleri, imza karşılığında tebliğ Gözetmen görevlendirme MADDE 38 (1) Öğretim başkanı, sınavlar için yeterli sayıda öğretmeni gözetmen olarak görevlendirir. (2) Sınavlarda gözetmen olarak görevlendirilecek öğretmenlerin sınavlarla ilgili görevleri, kendilerine imza karşılığında tebliğ edilir. (3) Gözetmenler; a) Sınavın başlamasından yarım saat önce görev yerinde hazır bulunurlar. b) Öğrencileri sınav salonuna yerleştirir ve yoklama yaparlar. c) Sınav soru kâğıtlarının dağıtımını sağlarlar. ç) Öğrencilerin sınav süresince sınav kurallarına uygun davranmalarını sağlarlar. d) Sınavın bitiminde; sınav cevap kâğıtlarını eksiksiz teslim alarak kâğıt sarf tutanağının ilgili sütununu sınava girenlere imzalatırlar. Sınava katılmayanların ise, isimlerinin karşısına "GİRMEDİ" yazarlar. e) Sınav evrakını komisyona teslim ederler. Yazılı sınavlar MADDE 39 (1) Komisyonca yapılan yazılı sınavlar için, sınavların başlama saatinden önce komisyon tarafından sorularla birlikte bir cevap anahtarı ve puanlama çizelgesi hazırlanıp öğretim başkanı veya okul komutanı tarafından onaylanır. Puanlama çizelgesi, soru kâğıdında ve cevap anahtarında, her soruya verilen puanın ayrıntılı olarak belirtilmesi şeklinde yapılır. Yazılı sınavlarda, öğrencilerin kimlik bilgilerini kapatacak şekilde hazırlanmış sınav kâğıtları kullanılır. 11

12 12 (2) Çoktan seçmeli sınav gibi uzun bir çalışmayı gerektiren sınavların hazırlıkları, okul komutanlığınca uygun görülmesi hâlinde komisyonca en çok bir gün önceden yapılabilir. Bu konuda gizliliğe uyulur. Sözlü ve uygulamalı sınavlar MADDE 40 (1) Sözlü sınavlarda öğrenciye sınav komisyonunca sorular yazdırılır veya yazılı olarak verilir ve düşünmek için uygun süre tanınır. Cevap verirken öğrencinin sözü kesilmez. Öğrenci soruları cevaplandırırken ikinci öğrenci, verilen soruların cevaplarını hazırlar. Öğrenci sorularını düşünürken bir kağıda not alabilir. Soruların cevaplarını düşünme ve cevaplama süresi komisyonca belirlenir. Belirlenen sürede öğrenci cevaplarını bitirememiş ise ek süre tanınır. Sınavı biten öğrenciye puan takdir edilmeden ikinci öğrenciden cevap istenmez. (2) Uygulamalı sınavlarda, komisyonca belirlenen araç-gereç kullanılır. Değerlendirmeye geçmeden önce uygulamanın özelliğine göre yapılan işlerdeki öğrenci ad ve numaraları görünmeyecek şekilde kapatılır ve en geç 24 saat içinde değerlendirmeye başlanır ve bir hafta içerisinde tamamlanır. Sınavların başlama saati ve süresi MADDE 41 (1) Yazılı sınavlara sabah en geç saat 10.00'da, öğleden sonra saat 14.00'te; sözlü ve uygulamalı sınavlara ise, sabah saat 9.00'da başlanır. Yazılı sınav süresi, dersin özelliğine göre iki ders saatini geçmeyecek şekilde komisyonca belirlenir. (2) Sözlü sınavların saat 17.00'de bitirilememesi ve sınava girecek öğrenci sayısının da 10 öğrenciden fazla olması hâlinde, sınav bir sonraki güne bırakılabilir. (3) Uygulamalı sınavların süresi, sınav komisyonunca tespit edilir. Sınav salonuna girebilecekler MADDE 42 (1) Sınav salonuna; sınav komisyonu üyeleri ve gözetmenler dışında ancak okul komutanı ve okulu denetleme yetkisi olanlar girebilir. Sınavların değerlendirilmesi ve değerlendirme sonunda yapılacak işlemler MADDE43 (1) Sınavların değerlendirilmesi cevap anahtarına ve puanlama çizelgesine göre yapılır. Sözlü sınavları için cevap anahtarı düzenlenmez. a) Yazılı sınavlarda, kâğıtlar okunurken yanlışların altı aslı bozulmayacak şekilde renkli kalemle çizilebilir. Verilen puanlar, sınav kağıtlarının üst kısmında yer alan bölüme, soruların sıra numarası esas alınarak yazılır. b) Yazılı sınavlar değerlendirilirken sorulara verilen bütün puanlar, birden fazla kâğıt kullanan öğrencilerin her kâğıdına ayrı ayrı işlenir ve bu kâğıtlar komisyon başkanı ve üyelerince imzalanır. Yazılı sınavların değerlendirilmesinde anlaşmazlık olursa üyeler puanlarını ayrı ayrı verir. Bu ayrı puanları gösterir belgelerle, gerekçeler bir tutanakla sınav not çizelgesine eklenir. Yapılan değerlendirme sonucunda başarısız olan öğrencilerin sınav kağıtları isimleri açılmaksızın komisyon üyeleri tarafından ikinci bir defa daha aynı esaslarla incelenir. Ayrı ayrı verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak sınav not çizelgesine yazılır. c) Değerlendirme ile ilgili işlemler bittikten sonra alınan puan ve notlar puan çizelgesine yazılır. ç) Sözlü sınavlar bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesine göre yapılır. Yabancı dil derslerinde sözlü sınavların değerlendirilmesi akıcı konuşma, anlama, gramer, telaffuz ve kelime bilgisi başlıkları altında komisyondaki üyeler tarafından ayrı ayrı yapılır ve 12

13 13 değerlendirme sonuçları toplanarak elde edilen aritmetik ortalama öğrencinin sözlü puanı ve notunu oluşturur. d) Öğretim Başkanı, sözlü sınavlarda komisyon üyeleri tarafından ayrı ayrı verilen puanlar arasında önemli farklar görürse, o sınavı durdurup, olayı gerekçesiyle birlikte hemen okul komutanlığına bildirir. Kendi başkanlığında yeni üye ilâvesiyle kuracağı takviyeli bir komisyonla sınavın devamını sağlar. e) Uygulamalı sınavlarda değerlendirme, komisyonca belirlenen ve okul komutanlığınca onaylanan esaslar doğrultusunda yapılır. Aynı dersten birden fazla sınav türü uygulanması hâlinde, puanların aritmetik ortalaması alınıp puana ve nota çevrilir. Özürsüz olarak bu sınavlardan herhangi birine girmeyenlere o sınavdan sıfır (0) puan verilir ve diğer sınavlardan aldığı puanlarla aritmetik ortalaması alınır. Bu şekilde kesinleşen puan ve notlar değiştirilemez ve notlara itirazda bulunulamaz. Cevap anahtarı, puanlama çizelgesi ve sorular, sınav kağıtları ile birlikte iki yıl saklanır. Sınav kağıtları, okulu denetlemeye yetkili olmayan kimselere gösterilmez ve verilmez. Sınavlarda kopya çekme MADDE 44 (1) Sınavlarda kopya çeken veya çekilmesine yardım eden öğrenciler, sınav salonundan çıkarılır ve kendilerine o sınav için sıfır (0) puan verilir. (2) Sınavlarda öğrencilerin bireysel olarak ya da kendi aralarında sözlü, yazılı veya başka yöntem ve araç-gereçle yapacakları her türlü bilgi alışverişi kopya çekme olarak değerlendirilir. Kopya, salondaki görevlilerce bir tutanakla tespit edilir. Kopya eylemi ile ilgili olarak yapılacak işlemler, ilgili makam/komutanlıklarınca yürürlüğe konulacak Disiplin Yönergelerinde gösterilir. Sınavlarda başarılı sayılma MADDE 45 (1) Sınavlarda bir dersten en az 2 (geçer) alan öğrenci; bu dersten başarılı sayılır. Ancak, bu Yönetmeliğin 27 ve 29 uncu maddelerinde yer alan hükümler saklıdır. Sınav sonuçlarının ilanı ve ilişik kesme MADDE 46 (1) Sınav sonuçları, sınavların tamamının değerlendirilmesini müteakip öğretim başkanlığınca yayımlanır ve öğrenci amirliği veya muadili makam tarafından öğrencilere tebliğ edilir. (2) Ortalama yükseltme ve yıl sonunda bir dersten başarısız olan öğrenciler için yapılan sınavların başlama tarihinin beş gün öncesinden, sınavların bitimine kadar, okuldan ayrılma işlemleri için müracaat edilemez. Ancak, okuldan çıkarılacak öğrenciler ile doğrudan sınıf geçen öğrencilerden isteyenlerin okulla ilişikleri kesilir. Sınavlara giremeyenler MADDE 47 (1) Sınavlar sırasında; Yatakta tedaviyi gerektiren bir hastalık sebebiyle sınava giremeyeceklerini rapor ile yangın, deprem gibi doğal afetler yüzünden veya ana, baba, kardeş gibi yakınlarından birinin ağır hastalığı veya vefatı, yahut spor, müzik, folklor gibi ulusal ve uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil etme gibi nedenlerle ortalama yükseltme sınavlarına giremeyeceklerini resmî bir makamdan alacakları belge ile, belgelendirenler, bu belgelerini özürlerinin kalktığı günü takip eden yedi gün içerisinde, okul komutanlığına teslim etmeleri halinde ayrıca sınava alınırlar. Bu sınav da ortalama yükseltme sınavları esaslarına göre yapılır. 13

14 14 Diploma verilmesi DOKUZUNCU BÖLÜM Diploma Düzenlenmesi ve Okul Birincilerinin Seçimi MADDE 48 (1) Okulu bitiren her öğrenciye diploma verilir. Mezuniyet puanı MADDE 49 (1) Mezuniyet puanı, hazırlık sınıfından sonraki dört sınıfın yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Mezuniyet puanı tespit edilirken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür. Diplomada, mezuniyet puanı ile alanı belirtilir. tarih, Diploma tarihi MADDE 50 (1) Diplomalara bitirme tarihi olarak; a) Doğrudan mezun olanlar için ders kesim tarihi, b) Ortalama yükseltme sınavlarına girip mezun olanlar için sınavların sona erdiği c) Yıl sonunda bir dersten başarısız olan öğrenciler için yapılan sınavlar sonunda mezun olanlar için sınavların sona erdiği tarih yazılır. Diplomaların düzenlenmesi ile ilgili hususlar MADDE 51 (1) Diplomaların düzenlenmesi ile ilgili hususlarda, Millî Eğitim Bakanlığınca yürürlüğe konulan ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Öğrenim belgesi verilmesi MADDE 52 (1) Diploma ile birlikte her öğrenciye bir de Öğrenim Belgesi verilir. Bu belgede öğrencinin yıl sonu başarı puanları ve notları ayrı ayrı gösterilir. (2) Ayrıca, her dersten başarı durumu; Doğrudan Geçti, Ortalama Yükseltme Sınavı Sonunda Geçti veya Yıl Sonunda Bir Dersten Başarısız Olan Öğrenciler İçin Yapılan Sınav Sonunda Geçti şeklinde belirtilir. (3) Bu belgeye diploma puanı ve derecesi de işlenir. Öğrenim belgesinin aslı, öğrencinin okul dosyası içinde bir üst öğretim kurumuna gönderilir. (4) Mezun olmadan okuldan ayrılanlara da öğrenim belgesi verilir. Bu belgede, sınıflara göre aldıkları dersler, yıl sonu ders puanları ve notları, ders yılı veya dönem sona ermeden ayrılanlara ayrıca o ders yılındaki derslere ait dönem puan ve notları yer alır. (5) Sağlık nedeni dışında bir nedenle okuldan çıkan veya çıkarılan öğrencilere, okulda bulundukları sürece devlet tarafından yapılmış olan masraflar, sarf tarihinden itibaren işleyen kanunî faizi ile birlikte 30/5/1949 tarihli ve 5401 sayılı Askerî Öğrencilerden Başarı Göstermeyenler Hakkında Kanun ile 3/9/1985 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik kapsamında işlem yapılır ve kendilerine öğrenim belgesi ve tasdikname verilir. Okul birincilerinin seçimi MADDE 53 (1) Öğrencilerin mezuniyet sıralamaları, okulların son sınıflarında okuyan öğrenciler arasından her ders yılı sonunda, disiplin durumu da dikkate alınarak doğrudan geçenlerin mezuniyet puanına göre belirlenir. 14

15 15 (2) Yapılan sıralama neticesinde doğrudan geçenler arasında mezuniyet puanı en yüksek olan öğrenci, okul birincisi ilan edilir. (3) Doğrudan mezun olan öğrencilerin mezuniyet puanlarının eşit olması hâlinde; disiplin notu yüksek olana öncelik tanınır. (4) Öğrencilerin disiplin notlarının da eşit olması hâlinde, son sınıf yıl sonu başarı puanı yüksek olan öğrenci, okul birincisi olarak tespit edilir. (5) Eşitliğin bozulmaması durumunda, bir alt sınıftan başlanarak geriye doğru eşitlik bozuluncaya kadar, yıl sonu başarı puanları incelenerek okul birincisi tespit edilir. (6) Bu şekilde de eşitlik bozulmuyor ise son ders yılından başlanarak derslerin yıl sonu notlarına esas olan dönem puanlarının aritmetik ortalamasının ağırlıklı ortalaması alınarak okul birincisi seçilir. (7) Bu değerlendirme sonunda da eşitliğin bozulmaması hâlinde, okul komutanı, öğretim başkanı, öğrenci amiri veya muadili, bölüm başkanları ve ilgili öğrencilerin katılımı ile kur'a çekilerek okul birincisi ilan edilir. (8) Disiplin tam puanının 1/10 unu kaybeden öğrenciler okul birincisi olamaz. (9) Okul birincileri, okul komutanlıklarınca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına bildirilir. Yetiştirme programları ONUNCU BÖLÜM Yetiştirme Kursları ve Devam ile İlgili Esaslar MADDE 54 (1) Ders yılı içinde öğretmensizlik, doğal afet, salgın hastalık, olağanüstü hâl ve çeşitli sebeplerle bir dönem notu eksik olan ya da hiç dönem notu verilemeyen dersler için ders yılının ikinci döneminde veya ders kesiminde yetiştirme programları uygulanır. (2) Yetiştirme programlarında işlenecek konular ve programın süresi, öğretim başkanı ile programı uygulayacak öğretmen veya öğretmenler tarafından tespit edilir. (3) Programın süresi o dersin bir dönemdeki ders saati toplamından az olamaz. Programda, dersin haftalık saat sayısı dikkate alınarak öğrencilere yeterli sayıda yazılı ve sözlü puanı verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması alınarak yıl sonu puanı ve notu belirlenir. (4) Dönem ve yıl sonu puanı ile notu, bu puan ve notlara göre belirlenir. Derse geç gelme MADDE 55 (1) Derse zamanında girmeyen öğrenciler, sınıf subayı/bölük komutanından alacakları mazeret belgesi ile derse kabul edilir. (2) Geçerli bir özrü olmadan derse geç gelen öğrenciler ile izinsiz olarak sınıftan veya okuldan ayrılan öğrenciler için disiplin işlemi yapılır. Ders yılı süresi ve devamsızlığın hesaplanması MADDE 56 (1) Ders yılının süresi; derslerin başladığı tarihten, kesildiği güne kadar, okulun açık bulunduğu günler sayılarak hesaplanır. (2) Tatil ve her ne sebeple olursa olsun ders yapılmayan günler hesaba katılmaz. (3) Ancak, okul komutanı tarafından ders saatlerinde yapılan toplantılar ders saati içinde kabul edilir. (4) Sabah veya öğleden sonra yapılan ders süreleri, yarım gün sayılır. 15

16 16 (5) İlk derse girmeyenler ile ilk derse girdiği hâlde arada bir veya daha fazla derse girmeyen öğrencilerin devamsızlığı yarım gün sayılır. (6) Devamsızlık hesaplanırken iki yarım gün bir gün kabul edilir. Devam-Devamsızlık MADDE 57 (1) Öğrenciler okula devam etmek zorundadır. Ders yılı içinde toplam 10 günü aşacak şekilde okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenci, puanları ve notları ne olursa olsun başarısız sayılır. (2) Özürlü ve özürsüz devamsızlıklar ile okul yönetimince verilen izinlerin toplamı 30 iş gününü aşamaz. Özürlerini, resmî bir makamdan veya özel sağlık kurum ya da kuruluşlarından usulüne uygun olarak alınmış belge veya rapor ile, mazeretin sona erdiği tarihten itibaren 7 iş günü içinde okul idaresine sunmak şartıyla devam süresini dolduran öğrenciler gibi işlem yapılır. Kaza, yangın, vefat gibi durumlarda, yukarıdaki süre, okul idaresinin takdirine bırakılır. Özel durumlar MADDE 58 (1) Doğal afet, yangın, kaza veya ana, baba, kardeş gibi yakınlarından birinin ağır hastalığı yahut vefatı gibi önemli sebeplerle kendilerine izin verilenler ile tedaviyi gerektiren bir hastalıktan dolayı okula özürlü ve özürsüz devamsızlık süresini aşan öğrenciler; a) Özürlerini, resmî bir makamdan veya özel sağlık kurum ya da kuruluşlarından usulüne uygun olarak alınmış belge veya rapor ile, mazeretin sona erdiği tarihten itibaren 7 iş günü içinde okul idaresine sunmak (Kaza, yangın, vefat gibi durumlarda, yukarıdaki süre, okul idaresinin takdirine bırakılır.), b) Devam süresinin en az üçte ikisine devam etmiş ve iki dönem notu almış bulunmak, kaydıyla devam eden öğrenciler gibi işleme tabi tutulur. (2) Yurt içinde ve yurt dışında, bilim, tiyatro, spor, müzik, folklor, beceri yarışması ve benzeri eğitici-kültürel faaliyetlere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılan öğrenciler, okula devam edemedikleri süre için izinli sayılır ve bu süre devamsızlıktan sayılmaz. Yurt içindeki etkinliklere katılan öğrencilere, Genelkurmay Başkanlığı veya bağlı olduğu kuvvet komutanlıklarınca; yurt dışındaki faaliyetlere katılan öğrencilere ise, Genelkurmay Başkanlığınca izin verilir. Bu izinlerin toplamı diğer devamsızlıklar dahil devam süresinin 1/3 ünü aşamaz. Bu öğrencilerin başarı durumlarının belirlenebilmesi için iki dönem notu almış olmaları gerekir. (3) Yetiştirme programlarına devam zorunludur. Yetiştirme programlarına devam etmek zorunda oldukları toplam ders saatinin özürlü ve özürsüz olarak üçte biri kadar devam etmeyen öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılır. Öğrenim hakkı MADDE 59 (1) Yönetmeliğin 58 inci maddesinde belirtilen nedenlerden dolayı okula devam edemeyen öğrenciler ile ders yılı başlamadan tasdikname alarak okuldan ayrılan öğrenciler, o yıla ait öğrenim hakkını kullanmamış sayılır. Okulu bitirme süresi MADDE 60 (1) Bir öğrenci hazırlık sınıfı hariç bir yıl başarısızlık, bir yıl sağlık nedeniyle sınıf tekrarı dahil olmak üzere dört yıllık öğrenim süresini en fazla altı yılda bitirmek zorundadır. Bu süreler içerisinde okulunu tamamlayamayan öğrencilerin okulla 16

17 17 ilişiği kesilir. Başarısızlıktan iki yıl veya sağlık nedeniyle iki yıl ve hazırlık sınıfında devre kaybeden öğrencilerin okulla ilişiği kesilir. (2) Askerî öğrencilerin sağlık durumlarının/kriterlerinin belirlenmesinde ve sağlık nedeniyle meydana gelecek devamsızlıklar için; Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 25 inci maddesinde yer alan hükümler uygulanır. İş ve tatil günleri MADDE 61 (1) Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okullarında ders yılı süresinin 180 iş gününden az olmaması esastır. Ancak 180 inci iş günü hafta arasına denk geliyorsa ders yılının bitim tarihi, bir önceki haftanın son iş gününe alınarak kısaltılabilir. Dönemlerin başlama ve bitiş tarihleri, dinlenme ve yaz tatillerinin başlama ve bitiş günleri ile ortalama yükseltme ve yıl sonunda bir dersten başarısız olan öğrenciler için yapılan sınavlar, her yıl düzenlenen çalışma takviminde belirtilir. Çalışma takvimleri, Genelkurmay Başkanlığının onayı ile yürürlüğe girer. (2) Ders yılı iki döneme ayrılır. Birinci dönem ile ikinci dönem arasında dinlenme tatili verilir. Dinlenme tatili, ocak-şubat aylarında iki hafta süre ile; ikinci dönemden sonra verilen yaz tatili ise, ders yılının bitiminden itibaren yapılır. ONBİRİNCİ BÖLÜM Hazırlık Sınıfı İlâve Edilmesi, Hazırlık Sınıfında Başarının Hazırlık sınıfı ilâve edilmesi Tespiti, Seviye Belirleme Sınavı MADDE 62 (1) İhtiyaç duyulması hâlinde Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okullarına hazırlık sınıfı da ilâve edilebilir. Hazırlık sınıfında başarının tespiti MADDE 63 (1) Askerî liselerin hazırlık sınıfında yabancı dil dersinden yıl sonunda başarılı olabilmek için, iki dönem not ortalamasının ve ikinci dönem notunun en az üç olması gerekir. Bu derste, okuma-anlama, dinleme-anlama, yazılı anlatım ve sözlü anlatım çalışmaları ayrı ayrı not konusu olmakla birlikte; dönem notu olarak yalnız bir not verilir. Bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinde yer alan hükümler dışındaki derslerden alınan notlar, sınıf geçmeyi etkilemez. Ancak, öğrencilerin teşekkür ve takdir durumları tespit edilirken bu durum dikkate alınır. (2) Yıl sonunda sınıf geçme notu üçün altında olan öğrenci, yabancı dil dersinden hazırlık sınıfında başarısız sayılır ve not yükseltme sınavına alınır. Öğrenci bu sınavda başarılı olabilmek için en az üç almak zorundadır. (3) Hazırlık sınıfında ders yılı sonunda yabancı dil dersinden başarılı olamayan öğrenciler için, takip eden ders yılının başlamasından bir hafta önce yazılı seviye tespit sınavı yapılır. Bu sınavda en az üç not alan öğrenciler başarılı sayılırlar. (4) Hazırlık sınıfında yabancı dil dersinden başarısız olan öğrenciler için yıl sonunda bir dersten yapılan sınav uygulanmaz. Diğer dersler için ise uygulanır. (5) Hazırlık sınıfında; özürlü olarak sene kaybedenler dışında, her ne nedenle olursa olsun başarısız olan öğrencinin okulla ilişiği kesilir. Seviye belirleme sınavı MADDE 64 (1) Öğrencilerden; 9 uncu sınıfta birinci yabancı dil dersini takip edebilecek seviyede oldukları velileri tarafından sınavlardan önce okul yönetimine yazılı 17

18 18 olarak bildirilenler, yabancı dil öğretmenlerinden oluşturulacak komisyonca ders yılı başlamadan hazırlık sınıfı seviyesinde yazılı ve sözlü seviye belirleme sınavına alınırlar. (2) Bu sınavlarda alınan puanlar, nota çevrilir ve en az üç alan öğrenciler, başarılı sayılarak 9 uncu sınıfa devam ettirilir. Sağlık ve diğer hususlar ONİKİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler MADDE 65 (1) Sağlık durumu ile diğer hususlarda; Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır. Yönerge MADDE 66 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin hususlar, ilgili makam/komutanlıklarca çıkarılacak yönergelerle düzenlenir. Yürürlükten kaldırılan mevzuat MADDE 67 (1) 18/4/1998 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Silahlı Kuvvetler Orta Öğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Hazırlık dahil dört yıllık eğitim yapan öğrenciler GEÇİCİ MADDE eğitim öğretim yılında veya daha önceki yıllarda askerî liselere ve astsubay hazırlama okullarına giren öğrencilere, okullarından mezun oluncaya kadar bu Yönetmeliğin 67 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan Silahlı Kuvvetler Orta Öğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci, 8 inci, 9 uncu, 10 uncu, 11 inci, 32 nci, 65 inci ve 67 nci maddeleri uygulanır. Yürürlük MADDE 68 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 69 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve Millî Eğitim Bakanı birlikte yürütür. 18

FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ

FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV SİSTEMİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ ARALIK 2011 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV

Detaylı

ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 7 Eylül 2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazete Ölçme ve Değerlendirme MADDE 43-1. Öğrencilerin başarısı;

Detaylı

7 EYLÜL 2013 CUMARTESİ RESMÎ GAZETE SAYI: 28758 YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

7 EYLÜL 2013 CUMARTESİ RESMÎ GAZETE SAYI: 28758 YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 7 EYLÜL 2013 CUMARTESİ RESMÎ GAZETE SAYI: 28758 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN: YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ DÖRDÜNCÜ KISIM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

Detaylı

2009 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ

2009 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ 2009 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 2009 2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE SINIF GEÇME VE DERS BAŞARISININ ÖLÇÜLMESİ PUANLAR VE DERECELERİ

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE SINIF GEÇME VE DERS BAŞARISININ ÖLÇÜLMESİ PUANLAR VE DERECELERİ 1 BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE SINIF GEÇME VE DERS BAŞARISININ ÖLÇÜLMESİ PUANLAR VE DERECELERİ YAZILI VE UYGULAMALI SINAVLAR Puan 85,00-100,00 Pekiyi 70,00-84,99

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi BİRİNCİ BÖLÜM Ölçme ve Değerlendirmenin Genel Esasları

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL EKREM ELGİNKAN LİSESİ ÖĞRENCİ BAŞARISININ TESPİTİ. Eğitim-öğretim sürecinde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur;

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL EKREM ELGİNKAN LİSESİ ÖĞRENCİ BAŞARISININ TESPİTİ. Eğitim-öğretim sürecinde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur; İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL EKREM ELGİNKAN LİSESİ ÖĞRENCİ BAŞARISININ TESPİTİ Genel İlkeler Eğitim-öğretim sürecinde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur; a) Öğrencilerin, uyum içinde bir arada yaşamanın

Detaylı

SINIF GEÇME HESABI

SINIF GEÇME HESABI 2014-2015 SINIF GEÇME HESABI 1. TÜM DERSLERDEN BAŞARILI İSE 1.1 DOĞRUDAN SINIF GEÇER. (DOĞRUDAN SINIF GEÇER) 2. YILSONU BAŞARI PUANI >= 50 İSE (ORTALAMA İLE SINIF GEÇER ve ZORUNLU; YANİ *(YILDIZLI) DERS)

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ. ÜÇÜNCÜ KISIM Öğrenci Ġşleri

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ. ÜÇÜNCÜ KISIM Öğrenci Ġşleri 7 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28758 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ ÜÇÜNCÜ KISIM Öğrenci Ġşleri ĠKĠNCĠ BÖLÜM Geç Gelme, Devamsızlık

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİKLERİ ESKİ/YENİ KARŞILAŞTIRMALI SUNU 2013

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİKLERİ ESKİ/YENİ KARŞILAŞTIRMALI SUNU 2013 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİKLERİ ESKİ/YENİ KARŞILAŞTIRMALI SUNU 2013 HAZIRLAYAN GÜLŞAH ELKIRMIŞ PSİKOLOJİK DANIŞMAN/ REHBER ÖĞRETMEN YÜRÜLÜKTEN KALDIRILAN ESKİ YÖNETMELİKLER a) Ortaokul ve Ortaöğretim

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslek Liseleri Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslek Liseleri Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Sağlık Bakanlığından: Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslek Liseleri Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Çukurova Üniversitesine bağlı lisans

Detaylı

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ AMAÇ 11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan ön lisans

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1.Bu Yönetmeliğin amacı, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ (13/09/ RG DEĞİŞİKLİKLERLE BERABER)

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ (13/09/ RG DEĞİŞİKLİKLERLE BERABER) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ (13/09/2014 29118 RG DEĞİŞİKLİKLERLE BERABER) Ölçme ve değerlendirmenin genel esasları DÖRDÜNCÜ KISIM Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi BİRİNCİ

Detaylı

2009 2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ ALAN SEÇME VE SINIF GEÇME, SINAV YÖNETMELİĞİ

2009 2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ ALAN SEÇME VE SINIF GEÇME, SINAV YÖNETMELİĞİ 2009 2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ ALAN SEÇME VE SINIF GEÇME, SINAV YÖNETMELİĞİ ALANLARIN BELİRLENMESİ VE DERS SEÇİMİ Liselerde sınıf geçme yönetmeliğinin 45. Maddesi gereği

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Resmî Gazete Sayı : MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 26 Temmuz 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29072 YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi Ölçme ve

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 8.12.2004/25664 Tebliğler Dergisi : ARALIK 2004/2567 Ek ve Değişiklikler: 1) 3.2.2005/25716 RG ŞUBAT 2005/2569

Detaylı

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurulu nun 20.06.2017 tarih ve 73 sayılı kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.V. ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ

T.V. ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ TERAKKİ VAKFI OKULLARI T.V. ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği 9. SINIFLAR EYLÜL, 2010 TVO Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi

Detaylı

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 16 Ağustos 2016 Sayı : 29803 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER Ahi Evran Üniversitesinden: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve Değerlendirme MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ/ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 8.12.2004/25664, Tebliğler Dergisi : ARALIK 2004/2567 Ek ve Değişiklikler: 1)

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/09/20130907-4.htm uzantılı web adresinden alınmıştır. Diğer maddeler için bu web adresini ziyaret edebilirsiniz. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 8.12.2004/25664 Tebliğler Dergisi : ARALIK 2004/2567 Ek ve Değişiklikler: 1) 3.2.2005/25716 RG ŞUBAT 2005/2569

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ Yön.Yayım Tarihi: 08/12/2004/25664 RG Değişiklik: 03/02/2005/25716 RG Değişiklik: 19/10/2005/25971 RG Değişiklik: 20/05/2005/26173

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 8.12.2004/25664 Tebliğler Dergisi : ARALIK 2004/2567 Ek ve Değişiklikler: 1) 3.2.2005/25716 RG ŞUBAT 2005/2569

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ Üçüncü Bölüm

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ Üçüncü Bölüm MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ Üçüncü Bölüm Sınıf geçme ile ilgili kısımlar Dönem puanı MADDE 51- (1) Bir dersin dönem puanı; a) Sınavlardan alınan puanların, b) Performans çalışması

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT BİLİMLERİ FAKÜLTESİ %100 ARAPÇA İLAHİYAT LİSANS PROGRAMI ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Gecme ve Sınav Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Gecme ve Sınav Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Yönetmelik 19.10.2005/25971 Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Gecme ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE NELER DEĞİŞTİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE NELER DEĞİŞTİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE NELER DEĞİŞTİ Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, 1 Temmuz 2015 tarihi itibariyle değişti. ÖĞRENCİ DEVAMSIZLIĞINDA KURAL

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 ABANT İZZET BAYSAL BÖLÜMÜ EĞİTİM- ÖĞRETİM VE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 29 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30052 YÖNETMELİK MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Çift Ana Dal Programı

Çift Ana Dal Programı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge; 24/4/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı Bartın Üniversitesi

Detaylı

ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ. MADDE 43- (1) Öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar gözetilir.

ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ. MADDE 43- (1) Öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar gözetilir. BİRİNCİ BÖLÜM ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ Ölçme ve Değerlendirme Ölçme ve değerlendirmenin genel esasları MADDE 43- (1) Öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar gözetilir.

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNTİBAK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Senato: (Tarih: 07/02/2012, Karar No: 2012/299-5)

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNTİBAK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Senato: (Tarih: 07/02/2012, Karar No: 2012/299-5) MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNTİBAK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Senato: (Tarih: 07/02/2012, Karar No: 2012/299-5) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim,

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını,

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını, 5 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28698 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Bursa Orhangazi Üniversitesinden: BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI PROGRAM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI PROGRAM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI PROGRAM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, müzik alanında özel yetenek ve kabiliyetleri

Detaylı

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ĠNTĠBAK PROGRAMI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ĠNTĠBAK PROGRAMI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ĠNTĠBAK PROGRAMI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ Senato: 25 Ocak 2011 / 287-2-A Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesi Teknoloji

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge; 24/4/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki

Detaylı

28/09/2016 Senato Kararı 2016/86

28/09/2016 Senato Kararı 2016/86 28/09/2016 Senato Kararı 2016/86 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç,

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

R.G : /25685ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSE DEVRESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

R.G : /25685ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSE DEVRESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ R.G :29.12.2004/25685ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSE DEVRESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın 07.08.2001 gün ve 4759 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI FEN LİSELERİ VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİNİN ÖĞRETMENLERİ İLE GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİNİN BEDEN EĞİTİMİ, MÜZİK VE GÖRSEL SANATLAR/RESİM ÖĞRETMENLERİNİN SEÇİMİ VE ATAMALARINA

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete de yayım tarih ve sayısı: 16 Haziran 2009 27260 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Bölüm 1: Genel Esaslar GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç, Kapsam ve Dayanak: Madde 1- Bu yönergenin amacı, zorunlu/isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi

Detaylı

TED ANTALYA KOLEJİ ÖZEL LİSESİ PDR BİRİMİ

TED ANTALYA KOLEJİ ÖZEL LİSESİ PDR BİRİMİ TED ANTALYA KOLEJİ ÖZEL LİSESİ PDR BİRİMİ TED Antalya Koleji PDR Birimi olarak öncelikli amacımız; kişilik özellikleri ve gelişimsel özellikleri göz önünde bulundurarak sorun ortaya çıkmadan öğrencilerimize

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNİN İLGİLİ MADDELERİ. GEÇ GELME, DEVAMSIZLIK ve İLİŞİK KESME

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNİN İLGİLİ MADDELERİ. GEÇ GELME, DEVAMSIZLIK ve İLİŞİK KESME ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNİN İLGİLİ MADDELERİ Sınıf başkanlığı MADDE 32- (1) Bir sınıfta bulunan öğrenciler, sınıf öğretmeni rehberliğinde her ders yılı için sınıf başkanı ve başkan yardımcısı

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Niğde Üniversitesi

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı

Detaylı

T.C. HAKKÂRİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. HAKKÂRİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. HAKKÂRİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ (Senato Tarihi: 19/12/2012 Senato Sayısı: 2012/9) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönerge nin

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; Atatürk Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29474

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29474 Resmi Gazete Tarihi: 13.09.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29474 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Yandal programının amacı, kayıtlı olduğu lisans programını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini

Detaylı

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Yönetim Kurulu Kararı - Tarihi: 12.04.2016, Sayısı: 143 Genel Kurul Kararı - Tarihi: 17.05.2016, Sayısı: 416668568-050.01.04.01.01-2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Malatya

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, T.C. Süleyman Şah Üniversitesi yabancı dil hazırlık

Detaylı

Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi

Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi Puan, Notla Değerlendirme MADDE 16 Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede beşli

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; İlahiyat

Detaylı

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 10 Ağustos 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29084 Aksaray Üniversitesinden: YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge; Gazi Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve bir eğitim-öğretim

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 17.11.2003/25292 Tebliğler Dergisi : ARALIK 2003/2555 Ek ve Değişiklikler: 1) 25.5.2004/25472 rg (TEMMUZ 2004/2562 TD) 2) 5.4.2005/25777

Detaylı

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 9 Ağustos 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29796 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Temmuz 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Ankara Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER Sayı : 28711 Mükerrer ANKARA

Detaylı

SENATO 2016 /09-I

SENATO 2016 /09-I 23.08.2016 SENATO 2016 /09-I BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM- ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ 24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, 04.12.2008 tarih

Detaylı

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresinde görevli personelin mesleki ve teknik yönden yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANTALYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠSMAĠL BAHA SÜRELSAN KONSERVATUVARI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANTALYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠSMAĠL BAHA SÜRELSAN KONSERVATUVARI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönetmelik, Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı bölümlerine ait öğretim, eğitim ve sınav esaslarını düzenler. Kısaltmalar

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde. 1 - Bu yönergenin amacı, 04.12.2008

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK VE BALE ĠLKÖĞRETĠM OKULU ĠLE MÜZĠK VE SAHNE SANATLARI LĠSESĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK VE BALE ĠLKÖĞRETĠM OKULU ĠLE MÜZĠK VE SAHNE SANATLARI LĠSESĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK VE BALE ĠLKÖĞRETĠM OKULU ĠLE MÜZĠK VE SAHNE SANATLARI LĠSESĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. (1)

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün ortaöğretim

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE İSTEĞE BAĞLI TÜRKÇE HAZIRLIK EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE İSTEĞE BAĞLI TÜRKÇE HAZIRLIK EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE İSTEĞE BAĞLI TÜRKÇE HAZIRLIK EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Bölüm 1: Genel Esaslar Amaç, Kapsam ve Dayanak: Madde 1- Bu yönergenin amacı, zorunlu/isteğe bağlı

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Nevşehir Üniversitesi'nin zorunlu ve isteğe

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (17.01.2012 gün ve 28176 Sayılı Resmi Gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Atılım Üniversitesinde

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 6 Kasım 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29167 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2014/6942 Birleşmiş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK PROGRAMI YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK PROGRAMI YÖNERGESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK. Trakya Üniversitesinden: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Trakya Üniversitesinden: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Nisan 2009 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27199 YÖNETMELİK Trakya Üniversitesinden: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar Amaç: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinde,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bölümlerine

Detaylı

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK 4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Balıkesir

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ATILIM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 12 Ocak 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29946 YÖNETMELİK Atılım Üniversitesinden: ATILIM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ALMANCA HAZIRLIK SINIFI İLE LİSANS PROGRAMLARINDA İNGİLİZCE DERSLERİNİN EĞİTİM ÖĞRETİMİ VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN ATAMA YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN ATAMA YÖNERGESİ Senato : 03 Mart 2010 / 4 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam Dayanak Madde 1 (1) Bu yönerge 06/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 14 üncü, 20 nci,

Detaylı

VAN EĞİTİM BİR SEN 1 NOLU ŞUBESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ SORULARI

VAN EĞİTİM BİR SEN 1 NOLU ŞUBESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ SORULARI VAN EĞİTİM BİR SEN 1 NOLU ŞUBESİ HAZIRLAYAN: HARUN YEŞİLOVA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ SORULARI 1-) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ne göre ders süresi

Detaylı

Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Amaç Madde 1 Bu düzenlemenin amacı; BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler a) Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı