TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ORTAÖĞRETİM OKULLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ 1. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ORTAÖĞRETİM OKULLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ 1. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 1 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ORTAÖĞRETİM OKULLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ 1 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okullarında sınıf geçme ve sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okullarında sınıf geçme ve sınavlarla ilgili usul ve esasları kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 58 inci maddesi, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile 8/10/1986 tarihli ve 86/11092 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bölüm başkanı: Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okullarının teşkilat ve kadrolarında, bölüm başkanı olarak göreve atanan, atama yapılmayan hâllerde ise bölüm içerisindeki öğretmenlerin arasından görevlendirilen en kıdemli subayı, b) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten, kesildiği tarihe kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi, c) Dönem: Ders yılının başladığı tarihten yarıyıl tatiline, yarıyıl tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen süreyi, ç) Grup başkanı: Aynı branş öğretmenlerinin grup kıdemlisini, d) Hazırlık sınıfı: 9 uncu sınıftan önce öğrencilere yabancı dilde dinleme, anlama; okuma, anlama; konuşma ve yazma becerisi kazandırmayı amaçlayan sınıfı, e) Kısım öğretmeni: Okul idaresince ilgili kısımda tercihen en çok derse giren öğretmenlerden seçilen, öğrencilerin ilgi, istek, yetenek, sosyal ve başarı durumları konularında okul idaresi, rehberlik ve danışma şube müdürlüğü/kısım amirliği ile yakın işbirliği içinde bulunan, öğrencilerin çevresi ile sağlıklı ilişkiler kurmasını sağlayan öğretmeni, f) Mezuniyet puanı: Hazırlık sınıfı hariç öğrencinin başarılı olduğu dört sınıfa ait yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasını, g) Okul Komutanı: Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okullarında eğitim-öğretim, yönetim ve disiplin işlerini ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen amaçlar ile üst 1 Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı:

2 2 komutanlıklarca verilecek emirler doğrultusunda yürüten, çağın ve günün koşullarına göre eğitim-öğretim, yönetim ve disiplinin geliştirilmesi için gerekli önlemleri alan personeli, ğ) Ortalama yükseltme sınavı: Okula devam eden öğrenciler için öğrenim gördükleri sınıfta başarılı ya da başarısız oldukları derslerden yapılan sınavı, h) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten, bir sonraki ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi, ı) Öğretim Başkanı: İlgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerde öngörülen eğitim-öğretim amaçları ve okul komutanının vereceği emirler doğrultusunda, eğitim-öğretim ile ilgili organlarla da eşgüdüm sağlayarak öğretimle ilgili her türlü planları ve programları yapan ve yürüten, öğretimin gelişimi için çağın gerektirdiği ölçüde, araştırma ve inceleme yapılmasına yönelik gerekli önlemleri alan personeli, i) Ölçme araçları: Öğrencilerin bilgi, beceri, tavır ve tutuma ilişkin davranışlarının değerlendirmesinde başvurulacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar ile ödev ve projeleri, j) Ölçme-değerlendirme şube müdürü: Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okullarının teşkilat ve kadrolarında, ölçme-değerlendirme şube müdürü olarak göreve atanan, atama yapılmayan hâllerde ise okul komutanlığınca görevlendirilen personeli, k) Rehber öğretmen/danışman: Psikolojik danışma ve rehberlik alanında her türlü faaliyetin planlanması ve yürütülmesinden sorumlu olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okullarının teşkilat ve kadrolarında, rehber öğretmen/danışman olarak göreve atanan personeli, l) Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okulları: Askerî liseler ile astsubay hazırlama okullarını, m) Yetiştirme programı: Ders yılı içinde çeşitli nedenlerle yapılamayan dersler için düzenlenen programı, n) Ortalama yükseltme sınavı hazırlık kursu: Öğrencilerin ortalama yükseltme sınavına gireceği derslere yönelik olarak Okul Komutanlığı tarafından belirlenen süre içerisinde düzenlenen programı, ifade eder. Ölçme ve değerlendirme ilkeleri İKİNCİ BÖLÜM Ölçme ve Değerlendirme MADDE 5 (1) Öğrenci başarısı ile ilgili ölçme ve değerlendirme, devamdevamsızlık konularında yapılacak işlemlerde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur: a) Ölçme ve değerlendirmede objektiflik esas olup öğrencinin başarısı bir bütün olarak dikkate alınır. b) Öğrencilerce alınacak seçmeli dersler, eğitim-öğretim yılı başında öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri ve okulun imkânları dikkate alınarak plan program şube müdürlüğünce belirlenir. c) Öğrencinin sınıf geçmesi, o sınıfta aldığı bütün derslerden başarılı olmasına ya da yıl sonu başarı notu ortalamasına göre belirlenir. ç) Ölçme ve değerlendirmede, öğretim programları esas alınır. d) Öğrenci başarısı; derslerin özelliklerine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar ile varsa ödev, proje çalışması, ders içi ve ders dışı etkinlikler göz önünde bulundurularak tespit edilir. Öğrencilerin başarıları değerlendirilirken ölçme sonuçları ile birlikte, bilimsel 2

3 3 düşünme, bilimsel tutum ve davranış, problem çözme yeteneği, gözlem yapma, araştırma, inceleme, sorumluluk alma, sınıf içi etkinliklere katılım, ekip çalışmasına yatkınlık, fikirlerini anlatabilme ve öğrendiklerini paylaşabilme yeteneği gibi özellikleri göz önüne alınır. e) Öğrenci başarısının ölçülmesinde kullanılan ölçme araçları geçerlilik, güvenilirlik ve kullanışlılık özelliklerini taşır. f) Öğrenci başarısının belirlenmesi amacıyla hazırlanan ölçme araçlarında bilginin yanında kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeylerindeki davranışlar da ölçülür. g) Öğrencinin ders, atölye, uygulama, laboratuvar sınavlarına katılması ve talep edeceği dersten/derslerden alacağı ödevi/ödevleri teslim etmesi zorunludur. ğ) Öğrenciler başarılı ya da başarısız oldukları ders veya derslerden ders yılı sonunda ortalama yükseltme sınavlarına girerler. Ortalama yükseltme sınavları sonunda başarısızlığını bir derse düşürenlere, bir sınav hakkı daha tanınır. h) Öğrenci başarısı çeşitli yöntemlerle izlenir ve başarıyı ölçmeye yönelik bütün süreçler sürekli gözden geçirilir ve iyileştirilir. ı) Her ölçme sonucu, öğrencinin gelişimi için değerlendirilir. i) Öğrencinin kapasite ve yeteneği doğrultusunda, her ölçüm sonucunda tespit edilen durumla verilen eğitim sürekli ilişkilendirilir. j) Tüm eğitim etkinliklerinde, demokrasi ve insan hakları ile ilgili kurallara uyulur. Puan ve notla değerlendirme MADDE 6 (1) Sınav, ödev ve projeler ile uygulamalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. (2) Değerlendirme sonuçları, öğretmen not defteri ile not çizelgelerine puan olarak yazılır. (3) Bir dersin dönem puanı, o dersten alınan puanların aritmetik ortalaması alınarak tespit edilir. (4) Puanların aritmetik ortalaması alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. (5) Elde edilen puanın aşağıdaki çizelgeye göre nota çevrilmesi sonucunda dönem notu elde edilir. (6) Puanların not değeri ve derecesi aşağıdaki gibidir. Puan Not Derece Pekiyi İyi Orta Geçer Geçmez Etkisiz (7) Dönem puanı, yıl sonu puanı, yıl sonu başarı puanı ve mezuniyet (diploma) puanı 100 üzerinden; dönem notu, yıl sonu notu ve yıl sonu başarı notu ise 5 lik not sistemine göre belirlenir. 5 lik not sisteminde başarı dört, başarısızlık iki kademeli notla değerlendirilir. 3

4 4 Program çeşitleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Programlar ile İlgili Esaslar MADDE 7 (1) Ortaöğretimin amaç ve görevlerinin yerine getirilebilmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okullarında; a) Askerî liselerde yükseköğretime/bir üst askerî öğretim kurumuna hazırlayan programlar, b) Astsubay hazırlama okullarında ise hem mesleğe, hem de yükseköğretime hazırlayan programlar uygulanır. c) Öğretim programları, öğretimi yapılan alanın özelliklerine cevap verecek şekilde, ortak dersler, alan dersleri ve seçmeli derslerden oluşur. ç) Bu derslerin her biri, haftalık ders saatleri ve hangi yıllarda okutulacakları, Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanan ve müteakiben Genelkurmay Başkanlığınca yayımlanan haftalık ders çizelgelerinde belirtilir. Ortak dersler MADDE 8 (1) Ortak dersler, her öğrencinin okulu bitirinceye kadar almakla yükümlü olduğu derslerdir. Bu dersler; öğrencilere ortak bir genel kültür vermek, toplum sorunlarını kavratmak, yurdumuzun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak amacına yöneliktir. Alan dersleri MADDE 9 (1) Alan dersleri; öğrenciyi yükseköğretim/bir üst askerî öğretim kurumuna ve mesleğe hazırlayan, öğrenciye bu yönde gelişme imkânı sağlayan derslerdir. Alan derslerinin alınması zorunludur. Seçmeli dersler MADDE 10 (1) Seçmeli dersler ortak ve alan dersleri dışındaki, öğrencinin ilgi ve istekleri doğrultusunda alanında ilerlemesini, kişisel yeteneklerini geliştirmesini sağlayan derslerdir. (2) Seçmeli bir dersin eğitim-öğretime açılabilmesi için, en az 12 öğrenci tarafından seçilmiş olması gerekir. Ancak bu sayı, okul imkânlarının uygun olması durumunda, okul komutanının onayı ile azaltılabilir. Öğrenci başarısının tespiti DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Dönemlerde Öğrenci Başarısının Tespiti MADDE 11 (1) Öğrencinin bir dönemdeki başarısı; öğretim programı esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar, varsa ödev ve projeler, beceri eğitimi ile ders içi ve ders dışı eğitim-öğretim faaliyetleri değerlendirilerek tespit edilir. (2) Ölçme ve değerlendirme şube müdürü ve öğretmenler; her türlü sınav, ödev, proje, beceri eğitimi, ders içi ve ders dışı eğitim-öğretim faaliyetleri ile öğrencinin programlarda amaçlanan bilgi, beceri ve davranışları istenilen düzeyde kazanıp kazanmadığını sürekli kontrol ederler. Yazılı ve uygulamalı sınavlar MADDE 12 (1) Bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısı, haftalık ders saati sayısı üç ve daha fazla olan dersler için üçten, bir ve iki saat olan dersler için ikiden az olamaz. 4

5 5 Yazılı ve uygulamalı sınavların niteliği ve tarihi MADDE 13 (1) Ders yılı içinde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların tarihi, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta, bir günde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmemesi esastır. Ancak okul yönetimince uygun görülen zorunlu hâllerde bir günde üç sınav da yapılabilir. (2) Yazılı sınavlar, kısa cevaplı çok sorulu objektif ölçme araçlarıyla veya derslerin özelliklerine göre az sorulu uzun cevaplı ölçme araçlarıyla yapılır. Yazılı sınavların süresinin bir ders saatini aşmaması esastır. (3) Yazılı sınav tarihleri, bölüm başkanlıkları, plan program ve ölçme-değerlendirme şube müdürlüklerinin işbirliği ile belirlenir. Sınav planlarının belirlenmesinde, öğrencilerin bu konudaki istekleri de dikkate alınabilir. Sözlü sınavlar MADDE 14 (1) Bir dönemde her dersten en az bir sözlü puanı verilmesi esastır. Dersin özelliğine göre ve imkânlar ölçüsünde birden fazla sözlü puanı da verilebilir. Sözlü sınav için, ayrıca bir ders saati ayrılmaz. Sözlü puanı, öğrencilerin; eğitici çalışmalardaki faaliyetleri, derse hazırlıkları, ders içi etkinlikleri, dersle ilgili araştırma çalışmaları değerlendirilerek verilir ve öğrenciye bildirilir. Uygulamalı derslerin sınavları MADDE 15 (1) Resim, müzik dersleri ile uygulamalı nitelikteki diğer derslerin sınavları her dönemde iki, beden eğitimi dersinin üç defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir. Sınav sorularının yıllık plan ve programlara uygunluğu MADDE 16 (1) Öğretmenler ile ölçme ve değerlendirme şube müdürlüklerince yazılı ve uygulamalı sınav soruları düzenlenirken, ders yılı başında grup öğretmenlerince dersin programına uygun olarak hazırlanan yıllık çalışma planında öğretim programlarındaki ders konuları ve dersin amaçları göz önünde bulundurulur. Ortak sınavlar MADDE 17 (1) Bir okulda veya ihtiyaç duyulması hâlinde aynı düzeydeki okullarda, eğitim-öğretim standardını sağlamak, okullar arası farklılıkları gidermek ve veri olarak kullanılmak amacıyla her dönemde yazılı sınavlardan biri birlikte düzenlenir. Ortak sınavlar belirlenen tarihlerde, programlara uygun ortak sorular ve cevap anahtarları hazırlanarak yapılır. Bu sınavlardan alınan puanlar, dönem notunun hesaplanmasında değerlendirmeye katılır. (2) Ortak sınavın her dönemde sadece bir defa yapılması durumunda, bu sınavın dönemin son ayı içinde yapılması esastır. Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesi MADDE 18 (1) Ölçme sonuçları; not vermek ve eksikliklerin belirlenmesi yanında; eğitim ve öğretim amaçlarına ne ölçüde ulaşıldığını tespit etmek, özellikle işlenen ünite ve konuların hangilerinde öğrencilerin başarılı olduklarını belirlemek, başarısız olunan konularda ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğini ortaya çıkarmak amacıyla kullanılır. Sınavlara katılma zorunluluğu MADDE 19 (1) Öğrenciler, sınavlara katılmak, ödev ve projeleri zamanında teslim etmek zorundadırlar. Sınavlara katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrenci; özrünü, özrün başlangıcından itibaren 7 iş günü içinde bildirmek ve özrün bitimini izleyen 7 iş günü içinde de belgelendirerek Öğretim Başkanlığına vermek zorundadır. Ancak 5

6 6 kaza, ölüm, doğal afet, yangın, salgın hastalık, uzun süreli tedavi gerektiren hastalık olağanüstü hâl ve benzeri gibi durumlarda bu süre okul yönetimince belirlenir. (2) Özürsüz olarak sınava katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrenciye o sınav, ödev veya projeden sıfır (0) puan verilir. (3) Özrü, öğretim başkanlığınca kabul edilen öğrenci, söz konusu sınav, ödev veya proje ile ilgili ders öğretmeninin belirleyeceği bir tarihte, kendisine önceden tebliğ edilerek sınava alınır, ödev veya projesi kabul edilir. Bu sınav, zorunlu hallerde sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi, ders dışında da yapılabilir. Not çizelgelerinin teslimi MADDE 20 (1) Dönemlere ait not çizelgeleri dönem sona ermeden en geç üç gün önce öğretmenler tarafından öğretim başkanlığına verilir. Bu çizelgelerde, o döneme ait yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlarla, ödev ve projelere verilen puanlar ile dönem puanı ve dönem notu rakamla yazılır. Sınav sonuçlarının duyurulması MADDE 21 (1) Yıl içinde yapılan sınavların ödev ve projelerin sonuçları, öğretmenler tarafından öğrencilere bildirilir ve yapılan başlıca ortak hatalar sınıfta açıklanır. Yazılı ve uygulamalı sınavlar ile ödev ve proje sonuçlarının en geç 15 gün içinde öğrenciye duyurulması zorunludur. Bu sürenin başlangıcı olarak, yazılı ve uygulamalı sınavın yapıldığı tarih ile ödev veya projenin teslim edildiği tarih esas alınır. Duyuru tarihinden itibaren öğrencinin üç gün içinde müracaatı hâlinde sınav kağıdı, ders öğretmeni tarafından öğrenci ile birlikte bir defa daha incelenir ve sonuç kendisine bildirilir. Öğretmen not defteri BEŞİNCİ BÖLÜM Öğretmen Not Defteri ve Öğrenci Karnesi MADDE 22 (1) Her öğretmen, okul idaresine vereceği not çizelgeleri için esas alınmak üzere bir not defteri tutar ve bu deftere, bu Yönetmelikte gösterilen esaslara göre tespit ettiği puanları, puan ortalamalarını ve dönem notlarını yazar. (2) Not defterlerinin, öğretim yılı başında öğretim başkanlıklarınca her sayfası numaralanıp kaç sayfa olduğu tespit edilir. Onaylanıp mühürlendikten sonra imza karşılığında öğretmenlere teslim edilir. (3) Puanların ve dönem notlarının mürekkepli kalemle yazılmasına, silinti ve kazıntı yapılmamasına özen gösterilir. Her öğretmen, not defterini istendiği zaman; okul komutanı, öğretim başkanı, bölüm başkanı veya denetleme yetkisi olanlara göstermekle yükümlüdür. (4) Öğretim başkanlığınca ders yılı sonunda toplanan not defterleri, plan program şube müdürlüğüne teslim edilir. Teslim alınan bu defterler plan program şube müdürlüğünce bir öğretim yılı saklanır. (5) Ders yılı içinde çeşitli sebeplerle okuldan ayrılan öğretmenler not defterlerini tutanak karşılığında ilgili bölüm başkanlıkları vasıtası ile öğretim başkanlığına teslim etmek zorundadırlar. (6) Not defterine; dönemlere ait yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarla, varsa ödev ve projelere verilen puanlar, bu puanların aritmetik ortalaması ve bu ortalamaya göre dönem notu rakamla yazılır. 6

7 7 Öğrenci karnesi MADDE 23 (1) Öğrencilere; her dönem sonunda velilerine duyurulmak üzere, derslerdeki başarı, disiplin ve devam durumlarını gösteren bir karne verilir. Dönem puanı ve notu ALTINCI BÖLÜM Dönem Puanları ve Notlarının Tespiti MADDE 24 (1) Bir dersin dönem puanı, o döneme ait yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarla varsa ödev ve projelerden alınan puanların aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Elde edilen puanın nota çevrilmesiyle dönem notu tespit edilir. Dönem puanı, dönem notuna çevrilirken yarım ve yarımdan büyük kesirler, bir üst tam puan olarak değerlendirilir, dönem puanında bir değişiklik yapılmaz. Zorunlu hâllerde, bir yazılı sınav eksiği ile dönem puanı ve notu verilebilir. (2) Öğrenciye her dersten bir dönem puanı ve dönem notu verilir. Ancak; a) Yabancı dil dersinde öğrencilere, dinleme-anlama, okuma-anlama, konuşma ve yazma becerilerinin, programın öngördüğü şekilde bütünlük içinde kazandırılması esastır. Bilgi ve beceriler, çeşitli ölçme araçlarından yararlanılarak becerilerin özelliğine göre yazılı, sözlü, ödev ve projelerle değerlendirilir. Dersin birden fazla öğretmen tarafından okutulması durumunda; 1) Ayrı sınav yapılması hâlinde verilen puanların ağırlıklı ortalamasına göre, 2) Ortak sınav yapılması hâlinde becerilerin ayrı ayrı ağırlıklandırılarak değerlendirilmesine göre yabancı dil dersinin dönem puanı ve notu belirlenir. b) Öğretmenin raporlu veya izinli olması, göreve geç başlaması, dönem bitmeden ayrılmasının kesin olduğu durumlar ile kaza, ölüm, doğal afet, yangın, uzun süre tedavi gerektiren hastalık, salgın hastalık, olağanüstü hâl ve benzeri durumlardan dolayı yapılamayan dersler, yetiştirme programları ile tamamlanır. Ders yılının uzatılması yönüne gidilmez. Bu programlara ayrılacak ders saati sayısı, dönem içinde devam edilmeyen toplam ders saati sayısından az olmayacak şekilde düzenlenir. Okul komutanlıkları; gerektiğinde Cumartesi ve Pazar günleri ile ders saatleri dışında da öğretim yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır. c) Dönem sonunda Teşekkür ve Takdir belgelerinin verilmesi; 1) Tam disiplin puanının (Değişik ibare:rg-17/5/ ) (1) 2/10 u veya fazlası kırılmayan ve 2'den aşağı notu olmayan, ağırlıklı not ortalaması (dahil) arasında olan öğrencilere, her dönemin sonunda karneyle birlikte teşekkür belgesi, 2) Tam disiplin puanının (Değişik ibare:rg-17/5/ ) (1) 2/10 u veya fazlası kırılmayan ve 2'den aşağı notu olmayan, ağırlıklı not ortalaması 4,50 ve daha yukarı olan öğrencilere, her dönemin sonunda karneyle birlikte takdir belgesi, verilir. Dönem içinde diğer okullara nakil MADDE 25 (1) Dönemin bitimine 20 ve daha az iş günü kala okuldan ayrılan öğrencinin dönem puanları ve notları tespit edilir, tasdikname düzenlenir. 7

8 8 YEDİNCİ BÖLÜM Yıl Sonu Başarısının Tespiti Bir dersin yıl sonu puanı ve notunun tespiti MADDE 26 (1) Bir dersin yıl sonu puanı; a) Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır. b) Özre dayalı bir sebeple bir dersten yalnız bir dönem puanı almış olan öğrencinin bu puanı ile yetiştirme programında alınan puanın aritmetik ortalaması, yıl sonu puanı sayılır. c) Ortalama yükseltme sınavı veya yıl sonunda bir dersten başarısız olan öğrenciler için yapılan sınav sonunda en az 2 (geçer) puan alınarak başarılı sayılan dersin yıl sonu puanı, bu sınavlarda alınan puanla daha önce belirlenen yıl sonu puanının toplamının aritmetik ortalamasıdır. ç) Bir dersten hiç dönem puanı olmayan öğrencinin yıl sonu puanı, o dersle ilgili yetiştirme programında alınan puanların aritmetik ortalamasından elde edilen puandır. d) Dönem puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. (2) Bir dersin yıl sonu notu ise; a) Birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalamasıdır. b) Özre dayalı bir sebeple bir dersten yalnız bir dönem notu almış olan öğrencinin bu notu, yıl sonu notu sayılır. c) Ortalama yükseltme sınavı veya yıl sonunda bir dersten başarısız olan öğrenciler için yapılan sınavdan, en az 2 (geçer) not alınarak başarılı sayılan dersin yıl sonu notu, bu sınavlarda alınan notla yıl sonu notunun toplamının aritmetik ortalamasıdır. ç) Yıl sonu notu hesaplanırken yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilir. Öğrencinin ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılması MADDE 27 (1) Öğrencinin ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için; a) Öğrencinin ikinci dönem notunun en az 2 (geçer) ve iki dönem ortalamasının en az 2 (geçer) olması zorunludur. Ancak hazırlık sınıfında bu Yönetmeliğin 62 ve 63 üncü madde hükümleri uygulanır. b) Silahlı Kuvvetler Bando Astsubay Hazırlama Okulunda Türk ve Batı Müziği Çalgıları dersinden her dönem sonunda kurulacak komisyonlar tarafından uygulamalı sınavlar yapılır. Ders öğretmeninin dönem notu ile dönem sonu komisyon not ortalaması ayrı ayrı en az 3 (orta) olmalıdır. Bu şekilde ortaya çıkan not ortalaması, öğrencinin o döneme ait dönem notu olur. c) Silahlı Kuvvetler Bando Astsubay Hazırlama Okulunda Türk ve Batı Müziği Çalgıları, Müziksel İşitme Okuma ve Yazma ile Türk ve Batı Müziği Çalgı Toplulukları derslerinde başarılı olabilmek için dönem notunun en az 3 (orta) olması gerekir. 1) Birinci dönem notu 0 (etkisiz) olan öğrencinin ikinci dönem notunun en az 3 (orta) olması gerekir. 2) Bunların dışında, özre dayalı bir sebeple bir dersten yalnız bir dönem notu almış öğrencinin, başarılı sayılabilmesi için, bu notunun en az 2 (geçer) olması gerekir. 8

9 9 Ders yılı sonunda doğrudan sınıf geçme MADDE 28 (1) Ders yılı sonunda; bu Yönetmeliğin 27 nci maddesi hükmüne göre bütün derslerden başarılı sayılan öğrenci doğrudan sınıf geçer. Ortalama yükseltme ve başarısız olunan bir ders için yapılan sınavla sınıf geçme MADDE 29 (1) Öğrenciler başarılı ve başarısız olduğu derslerden ortalama yükseltme sınavına girer. a) Öğrenciler, başarısız oldukları derslerden ortalama yükseltme sınavı hazırlık kurslarına devam etmek zorundadır. Kurslarda her ders için planlanan ders saati sayısının üçte birine veya daha fazlasına özürsüz olarak devam etmeyen öğrenciler, o dersin ortalama yükseltme sınavına alınmaz ve başarısız sayılır. b) Ortalama yükseltme sınavı sonunda, başarısız olduğu derslerin her birinden en az 2 (geçer) not alan öğrenci sınıfını geçer. c) Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okullarının haftalık ders çizelgelerinde her sınıf için ayrı ayrı belirtilen, yıl sonu başarı puanı ile geçilemeyecek derslerin dışında olmak koşulu ile ortalama yükseltme sınavları sonunda bir dersten başarısızlık söz konusu ise; yıl sonu başarı notu üç ve yukarı olanlar bu dersten başarılı sayılarak bir üst sınıfa devam ederler. Yıl sonu başarı notu 3 ten aşağı olanlar bir ders sınavına alınırlar. Bir ders sınavı sonunda, bu dersten 2 (geçer) alamayan öğrencinin aldığı puan ile ders kesim tarihinde belirlenmiş olan yıl sonu puanının ortalamasından elde edilen yıl sonu başarı puanı, yukarıdaki esaslara uyduğu takdirde öğrenci sınıfı geçer, şartları uymayan öğrenci sınıfı tekrar eder. ç) Silahlı Kuvvetler Bando Astsubay Hazırlama Okulunda Türk ve Batı Müziği Çalgıları, Müziksel İşitme Okuma ve Yazma, Türk ve Batı Müziği Çalgı Toplulukları derslerinin ortalama yükseltme ve yıl sonunda başarısız olunan bir ders için yapılan sınav sonucunda öğrencinin başarılı sayılabilmesi için; bu sınavlarda aldığı not en az üç olmalıdır. Sınıfı tekrar etme MADDE 30 (1) Başarısız dersleri veya dersi bulunan öğrencilerden; a) Ders kesiminde yıl sonu başarı notu 3 ten aşağı olan ve ortalama yükseltme sınavına giremeyenler, b) Ortalama yükseltme sınavı sonunda, birden fazla dersten başarısız olanlar, c) Ortalama yükseltme sınavı sonunda, bir dersten başarısız olup yıl sonu başarı notu 3 ten aşağı olan ve başarısız olunan bir ders için yapılan sınav sonunda da bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesi hükümlerine göre başarısız sayılan öğrenciler o sınıfı tekrar ederler. ç) Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan öğrenciler o sınıfı tekrar eder. Öğrenci başarısızlık nedeniyle bir yıl, sağlık nedeniyle bir yıl olmak üzere en fazla iki defa sınıf tekrarı yapabilir. Bu şartları sağlamayan öğrencinin okul ile ilişiği kesilir. Yıl sonu başarı notu ile başarılı sayılamayacak dersler MADDE 31 (1) Öğrenciler, askerî liseler ve Bando Astsubay Hazırlama Okulunun Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanan haftalık ders çizelgesinde her sınıf için ayrı ayrı belirtilen yıl sonu başarı notu ile geçilemeyecek derslerden başarılı olmadıkça başarılı sayılmaz, bir üst sınıfa geçemez ve mezun olamazlar. Bir dersin ağırlığı, ağırlıklı puanı ve ağırlıklı notu MADDE 32 (1) Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısıdır. 9

10 10 (2) Bir dersin yıl sonu puanı ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin ağırlıklı puanıdır. (3) Bir dersin yıl sonu notu ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen not, o dersin ağırlıklı notudur. Yıl sonu başarı puanı ve notu MADDE 33 (1) Öğrencinin yıl sonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile elde edilen puandır. (2) Yıl sonu başarı notu ise derslerin ağırlıklı notları toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile bulunur. (3) Yıl sonu başarı puanı ve yıl sonu başarı notu hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür. (4) Yıl sonu başarı puanı, diploma defterine işlenir ve mezuniyet puanının hesaplanmasında esas alınır. Yıl sonu başarı notu ile sınıf geçen öğrencilerin notları değiştirilmez. Öğrencinin karnesi ile sınıf geçme ve diploma defterine "Yıl sonu başarı notu ile başarılı sayıldı." şeklinde yazılır ve okul mezuniyet sıralamasının hesaplanmasında esas alınır. (5) Ortalama yükseltme ve başarısız olunan bir ders için yapılan sınavlara giren öğrencilerin yıl sonu başarı puanları ve yıl sonu başarı notları, 26 ncı madde hükümlerine göre tespit edilecek yıl sonu puanları ve notları ile yukarıda belirtilen esaslara göre bulunur. Bir üst öğretim kurumuna geçiş MADDE 34 (1) Öğrencilerin mezun oldukları okuldan sonraki bir üst öğretim kurumlarına devamlarıyla ilgili esaslar, Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir. Sınavların şekli SEKİZİNCİ BÖLÜM Ortalama Yükseltme ve Yıl Sonunda Bir Dersten Başarısız Olan Öğrenciler İçin Yapılan Sınavların Esasları MADDE 35 (1) Ortalama yükseltme ve yıl sonunda bir dersten başarısız olan öğrenciler için yapılan sınavların yazılı olarak yapılması esastır. Ancak, resim, müzik, beden eğitimi dersleri ile uygulamalı nitelikteki diğer derslerin sınavları, dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak, bunlardan biri veya birkaçı ile yapılabilir. Bu derslere ait sınavların şekli, sınav komisyonu üyelerince belirlenir. (2) Yabancı dil derslerinin sınavları, yazılı ve sözlü olarak yapılır. Öğrencinin başarısı, sınavlardan aldığı yazılı ve sözlü puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenir. Belirlenen puan nota çevrilerek öğrencinin sınav notu tespit edilir. (3) Dersin özelliğine göre hem yazılı hem sözlü yapılabilen sınavlarda; yazılı sınavlar, sözlü sınavlardan önce uygulanır. Sözlü sınavlara, yazılı sınavları takip eden ilk iş gününde başlanır. Sınav kağıtları sözlü sınavlar sonuçlandıktan sonra açılır. (4) Uygulanacak sınavların şekli, başlama saati ve sınavda kullanılacak araç ve gereçler, sınav çizelgesi ile birlikte okulda ilan edilir. Sınav takvimi MADDE 36 (1) Ortalama yükseltme ve yıl sonunda bir dersten başarısız olan öğrenciler için yapılan sınavlar, her yıl okul komutanlıklarının Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan çalışma takvimlerinde belirtilen zamanlarda yapılır. Sınavlara, ders kesiminden en az 10 gün sonra başlanır. 10

11 11 (2) Ortalama yükseltme ve yıl sonunda bir dersten başarısız olan öğrenciler için yapılan sınavlar zorunluluk hâlinde, cumartesi ve pazar günleri ile çalışma saatleri dışında da yapılabilir. (3) Sınav programı, ortalama yükseltme sınavları için en fazla on iş gününü kapsayacak şekilde, sınavı yapılacak ders sayısı göz önünde bulundurularak, ders kesiminden itibaren beş gün içinde okul komutanlıkları tarafından hazırlanır. Sınavlar, öğrencilere en az üç gün önce tebliğ edilir. (4) Sınavlar için ayrılan günlerin azlığı durumunda; biri öğleden önce, diğeri öğleden sonra olmak üzere, aynı günde iki sınav yapılabilir. (5) Sınav programında; sınavı yapılacak dersler ve görev alacak öğretmenlerin adları, sınav tarihleri, başlama saatleri ile uygulanacak esas ve usuller yer alır. Sınav komisyonları MADDE 37 (1) Sınav komisyonları, öğretim başkanlığınca belirlenen bir başkan ve en az iki üyeden oluşur. (2) Öğretim Başkanı, sınav komisyonlarının başkanı; bölüm başkanları da kendi bölümlerine bağlı derslerin sınav komisyon üyesidir. Öğretim başkanı imkanlar ölçüsünde sınav komisyonlarında ve sınav salonlarında bulunurlar. (3) Sınav komisyonlarının oluşturulması için, okullarda aynı ders/branşta yeter sayıda öğretmen bulunmaması durumunda, diğer öğretmenlerden de branşları dikkate alınarak görevlendirme yapılır. edilir. (4) Sınav komisyonu üyelerine sınavlarla ilgili görevleri, imza karşılığında tebliğ Gözetmen görevlendirme MADDE 38 (1) Öğretim başkanı, sınavlar için yeterli sayıda öğretmeni gözetmen olarak görevlendirir. (2) Sınavlarda gözetmen olarak görevlendirilecek öğretmenlerin sınavlarla ilgili görevleri, kendilerine imza karşılığında tebliğ edilir. (3) Gözetmenler; a) Sınavın başlamasından yarım saat önce görev yerinde hazır bulunurlar. b) Öğrencileri sınav salonuna yerleştirir ve yoklama yaparlar. c) Sınav soru kâğıtlarının dağıtımını sağlarlar. ç) Öğrencilerin sınav süresince sınav kurallarına uygun davranmalarını sağlarlar. d) Sınavın bitiminde; sınav cevap kâğıtlarını eksiksiz teslim alarak kâğıt sarf tutanağının ilgili sütununu sınava girenlere imzalatırlar. Sınava katılmayanların ise, isimlerinin karşısına "GİRMEDİ" yazarlar. e) Sınav evrakını komisyona teslim ederler. Yazılı sınavlar MADDE 39 (1) Komisyonca yapılan yazılı sınavlar için, sınavların başlama saatinden önce komisyon tarafından sorularla birlikte bir cevap anahtarı ve puanlama çizelgesi hazırlanıp öğretim başkanı veya okul komutanı tarafından onaylanır. Puanlama çizelgesi, soru kâğıdında ve cevap anahtarında, her soruya verilen puanın ayrıntılı olarak belirtilmesi şeklinde yapılır. Yazılı sınavlarda, öğrencilerin kimlik bilgilerini kapatacak şekilde hazırlanmış sınav kâğıtları kullanılır. 11

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 8.12.2004/25664 Tebliğler Dergisi : ARALIK 2004/2567 Ek ve Değişiklikler: 1) 3.2.2005/25716 RG ŞUBAT 2005/2569

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNİN İLGİLİ MADDELERİ. GEÇ GELME, DEVAMSIZLIK ve İLİŞİK KESME

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNİN İLGİLİ MADDELERİ. GEÇ GELME, DEVAMSIZLIK ve İLİŞİK KESME ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNİN İLGİLİ MADDELERİ Sınıf başkanlığı MADDE 32- (1) Bir sınıfta bulunan öğrenciler, sınıf öğretmeni rehberliğinde her ders yılı için sınıf başkanı ve başkan yardımcısı

Detaylı

ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ. MADDE 43- (1) Öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar gözetilir.

ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ. MADDE 43- (1) Öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar gözetilir. BİRİNCİ BÖLÜM ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ Ölçme ve Değerlendirme Ölçme ve değerlendirmenin genel esasları MADDE 43- (1) Öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar gözetilir.

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî

Detaylı

MEHMET ZAKİR EKNİ ANADOLU LİSESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMALRI YÖNETMELİĞİ

MEHMET ZAKİR EKNİ ANADOLU LİSESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMALRI YÖNETMELİĞİ MEHMET ZAKİR EKNİ ANADOLU LİSESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMALRI YÖNETMELİĞİ 2015 İ N C E K İKİNCİ BÖLÜM Geç Gelme, Devamsızlık ve İlişik Kesme Geç gelme MADDE 35- (1) Geç gelen öğrencilerin

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve sayısı :09.05.2003-25103 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler 7 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28758 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 13 Eylül 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29118 Millî Eğitim Bakanlığından: YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 7/9/2013

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 1) 7/9/2013-28758 RG 2) 19/2/2014-28918 RG 3) 21/6/2014-29037 RG 4) 13/9/2014-29118 RG 5) 19/9/2014-29124 RG 6) 1/7/2015-29403 RG BİRİNCİ KISIM

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ORTAOKULLAR İLE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI KAYIT-KABUL, DEVAM-DEVAMSIZLIK TÜZÜĞÜ

ORTAOKULLAR İLE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI KAYIT-KABUL, DEVAM-DEVAMSIZLIK TÜZÜĞÜ ORTAOKULLAR İLE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI KAYIT-KABUL, DEVAM-DEVAMSIZLIK TÜZÜĞÜ [(29.6.1998 - R.G.70 - EK III A.E. 344 Sayılı Tüzüğün), (29.12.1999 - R.G. 180 - EK III A.E. 844, 30.6.2000 -R.G.81 EK III A.E.

Detaylı

YÖNETMELİK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 30 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28806 İnönü Üniversitesinden: YÖNETMELİK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar Ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı İşletme Fakültesi nde yürütülen

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29103 Hakkari Üniversitesinden: YÖNETMELİK HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

DİL POLİTİKAMIZ DEĞERLENDİRME POLİTİKAMIZ AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKAMIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL LİSESİ

DİL POLİTİKAMIZ DEĞERLENDİRME POLİTİKAMIZ AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKAMIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL LİSESİ *1998* DİL POLİTİKAMIZ DEĞERLENDİRME POLİTİKAMIZ AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKAMIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL LİSESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL LİSESİ KOORDİNASYON Şerife DEMİRCİOĞLU HAZIRLAYANLAR Şerife

Detaylı

12 Ağustos 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27670 YÖNETMELİK

12 Ağustos 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27670 YÖNETMELİK Kocaeli Üniversitesinden: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kocaeli Üniversitesinin

Detaylı

11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408 YÖNETMELİK

11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408 YÖNETMELİK 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408 YÖNETMELİK Hasan Kalyoncu Üniversitesinden: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK Mersin Üniversitesinden: MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK Mersin Üniversitesinden: MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 7 Eylül 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26636 YÖNETMELİK Mersin Üniversitesinden: MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Sevgili Öğrenciler. Hepinize yeni akademik yılda başarılar diliyorum. Prof. Dr. Aral EGE Rektör

Sevgili Öğrenciler. Hepinize yeni akademik yılda başarılar diliyorum. Prof. Dr. Aral EGE Rektör Sevgili Öğrenciler Üniversitemizi tercih ettiniz ve Üniversiteli oldunuz. Sizleri tebrik ediyorum. Bu el kitabı sizin eğitim ve öğretiminizle ilgili bilgileri içeren BAŞVURU kitabıdır. İçerisinde uymanız

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ 24 Ağustos 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29098 ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

YÖNETMELİK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 16 Temmuz 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29418 Mardin Artuklu Üniversitesinden: YÖNETMELİK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29468 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden: YÖNETMELİK OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Ege Üniversitesinden: YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesine bağlı fakülteler,

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 08.01.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28876 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

UFUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 16 Eylül 2012 Resmi Gazete Sayısı: 28413 UFUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler

Detaylı