STAJ YAPILABİLECEK İŞ YERLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STAJ YAPILABİLECEK İŞ YERLERİ"

Transkript

1 STAJ İŞLEMLERİ

2 STAJ YAPILABİLECEK İŞ YERLERİ 1.Çevre mühendisliği uygulamaları konusunda birimleri olan tüm resmi daireler ( Çevre Orman, Bayındırlık, Sağlık, Çalışma, Ulaştırma, Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları, İller Bankası, DSİ, Büyükşehir Belediyesi, Üniversite vd.) 2.Özel sektör kuruluşları (mühendislik büroları, sanayi tesisleri, fabrikaların arıtma tesisleri, şantiyeler) 3.Çevre mühendisliği konusunda araştırma yapan laboratuarlar 4.Çevre mühendisliğinde kullanılan makine ve teçhizatın imali, bakımı ve tamiri konusunda faaliyet gösteren atölyeler 5.Çevre mühendisliği konularında faaliyet gösteren resmi ve özel şantiyeler

3 TANIM Staj, öğrencinin akademik öğrenimi boyunca edindiği teorik ve uygulamaya yönelik bilgilerin ışığında, uygun görülen kişi, kurum ve kuruluşların denetiminde yapacağı pratik çalışmalarla mühendislik tecrübesi kazanmasıdır. Öğrenci, Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Staj Yönergesi ve Çevre Mühendisliği Staj Esasları gereğince, mezun olabilmek için 60 iş günü olan stajını tamamlamak zorundadır. Staj çalışmaları, staj komisyonu tarafından belirlenen esaslar dikkate alınarak yapılır.stajlar, çevre mühendisliğinin çalışma alanlarında uzman staj yöneticilerinin kontrolünde yapılır.

4 ÇALIŞILABİLECEK STAJ KONULARI 1.İçme suyu, yağmur suyu, atık su şebeke inşaatı, arıtma ve bertaraf etme tesisi inşaatı konularında şantiyede yapılan işlerin ve fonksiyonların incelenmesi, gerekli notların tutulması, gerekirse fotoğraflar çekilerek staj defterine işlenmesi 2.Resmi kurum veya özel teşebbüs laboratuarlarında çevre kimyası, çevre mikrobiyolojisi, çevre biyoteknolojisi ile ilgili çalışmalar 3.Çevresel etkilerin değerlendirilmesi (ÇED) çalışması 4.Çevre yönetimi ve planlanması 5.Her türlü atık ve artığı arıtma veya bertaraf etme tesisinin işletilmesi ve yönetimi 6.Çöp deponi alanlarının işletilmesi Konularında gerekli notlar tutulacak ve gerekirse fotoğraf, proje, pafta ve örneklerle birlikte staj defterine eklenecektir.

5 STAJ SÜRESİ Çevre mühendisliğinde stajlar; (1)Laboratuvar stajı 30 iş günü (2) işletme organizasyon stajı 30 iş günü olmak üzere iki ayrı dönemde toplam 60 iş günü olarak yapılır. Öğrenci, en erken 4. yarıyılın sonunda sınav döneminin bitiminden itibaren staj yapabilir. Öğrenci, ilk olarak laboratuvar stajını yapmak zorundadır. Özel durumlar dışında stajlar (1 2) birleştirilemez. Laboratuvar ve işletme stajları en az 10 iş günü olmak üzere en fazla iki parça halinde yapılabilir. Güz yarıyılı sonu ile bahar yarıyılı ders başlangıç tarihi arasındaki sürede staj yapılabilir. Stajlar öğrenim ve sınav dönemlerinde yapılamaz. Ancak tüm derslerini tamamlamış ve başarılı olmuş öğrenciler zaman sınırlaması olmaksızın stajlarını birleştirerek yapabilirler. Ayrıca herhangi bir dönemde devam ve vizesini alması gereken dersi bulunmayan öğrenciler, yarıyıl sonu sınav dönemi başlangıcına kadar olan sürede dönem içinde staj yapabilirler. Hafta sonları ve resmi tatil günlerinde staj yapılamaz ancak kurum hafta sonu çalışma yapıyorsa ve öğrenci staja devam etmişse bunu staj yöneticisi tarafından onaylanmış bir belge ile belirtmelidir.(bu durum özel kuruluşlar için geçerlidir ve staja başlamadan önce staj komisyon başkanının görüşü alınmalıdır.) Öğrenci staj çalışması yapacağı işyerini kendisi bulmak zorundadır. Öğrenci staj başvurusunu ekte sunulan dilekçesiyle ya da kurumun gerekli gördüğü formatta yapar.

6 STAJ DOSYASININ HAZIRLANMASI a. Fakülte Öğrenci İşleri Bürosu ndan alınan staj dosyası ve staj başarı belgeleri fotoğraf yapıştırıldıktan sonra Fakülte Sekreteri ne imzalatılmalıdır. Staj başarı belgeleri daha sonra staj yapılacak iş yerindeki staj yöneticisine sunulacaktır. b. Öğrenci staj çalışmasını yapacağı işyerinden aldığı staj kabul belgesini staj komisyon başkanına onaylatmalıdır.

7 c. Staj defteri mürekkepli kalem veya rapido ile öğrenciye özgü bir dille yazılmalıdır.aynı kurumda staj çalışması yapan öğrencilerin staj dosyaları aynı olmamalı ve özgünlüğe dikkat edilmelidir. Staj dosyası birbirinin aynı olan öğrencilerin staj çalışmaları başarıyla tamamlanmış olarak kabul edilemez. Fotoğraflar dışında kesinlikle bilgisayarda yazılmış ve fotokopi edilmiş dökümanlar staj defterine yapıştırılmamalıdır. Staj defteri dışında sunulması gerekli öngörülen ek çalışma rapoları, ayrı bir dosya olarak veya bilgisayar ortamında kullanılabilir formatta sunulmalıdır.

8 d. Staj defteri, staj yöneticisi ile daha önce belirlenen staj çalışma programını içermeli ve çalışmalar bu programa uygun olarak yapılmalıdır. Yapılan staj çalışmaları özet bir şekilde her iş gününün sonunda staj dosyasına yazılmalıdır, arkalı önle bir (1) sayfayı geçmemelidir. e. Ek olarak sunulacak grafik, proje, tablo, vs. öğrenci tarafından uygun bir ölçekte ayrı bir dosyada oluşturulmalıdır.çizim kurallarına dikkat ederek, sunulacak projenin bir örneği aydınger kağıdına (rapido ile öğrenci tarafından çizilmiş) diğer bir örneği bilgisayar ortamında kullanılabilir formatta sunulmalıdır.

9 f. Staj defteri yazımında uyulması gereken format aşağıda görüldüğü gibidir. 1. Staj çalışma programı 2. Yapılacak staj çalışmasının amacı 3. Kurumun tanıtılması 4. Yapılacak stajın türüne bağlı olarak :

10 LABORATUVAR STAJI Öğrenci, laboratuvar stajını yukarıda önerilen kurumlardan birinde yapabilir.laboratuvar stajı çevre mühendisliği açısından önemli olan parametrelerin analizlenmesi için kaynağından numunelerin alınması, saklanması ve analizlendikten sonra standartlarla kıyaslanması esasına dayanır. Ayrıca öğrenci laboratuar stajını hava kirliliği kalite kontrol ölçümlerinin yapıldığı özel kuruluşlar, devlet daireleri vd. bünyesinde yapabilir.laboratuvar stajının yazımında aşağıdaki format esas alınır.

11 , Çarşamba. İli. Mevkiinde Kızılırmak tan Alınan Su Numunelerinin. Analizleri Yapıldı. 1. Parametrenin Çevre Mühendisliği Açısından Önemi 2. Analiz Metodu 3. Kullanılan Cihazlar ve Kullanım Amaçları 4. Hesaplama 5. İlgili Yönetmelikteki Sınır Değerlerle Kıyaslanması 6. Kurumda Düzenlenen Raporun Bir Örneği ( Ayrıca oluşturulacak ekler dosyasında verilir )

12 İŞLETME ORGANİZASYON STAJI Öğrenci işletme organizasyon stajını laboratuar stajının bitirdikten sonra yapar. Özel durumlar yukarıda açıklanmıştır. Öğrenci işletmeorganizasyon stajında Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi (ÇED) proje inşaat, ilgili kurumda personel istihdamı, iş güvenliği, çevre kaynaklarının planlanması, çöp deponi alanlarının işletilmesi vb. konuları çalışılmalıdır. İşletmeorganizasyon stajının yazımında aşağıdaki format esas alınır.

13 , Çarşamba. İli. Mevkiinde Kurulacak Et Entegre Tesisinin Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi Çalışmasında (ÇED) Oluşacak Atık Su Miktarı Hesaplandı. 1. Kurulacak Tesisin Tanıtılması 2. Hesaplama Metodu ve Hesaplamada Dikkat Edilen Kriterler 3. Atık Su Kaynakları ve Azaltma Önerileri 4. Atık Su Arıtım Alternatifleri 5. Öğrencinin Yorumu 6. Öğrencinin edindiği deneyimlerin kısa özeti

14 ÖĞRENCİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR a tarihli Resmi Gazete de yayınlanan staj yönetmeliğinin 14. ve 15. maddelerine göre, staj yapacaklar nezdinde staj yaptıkları kurumun imkanları nispetinde sosyal hizmetlerinden işçiler gibi paralı ve parasız olarak faydalanabilirler.staj yaptıkları kurumun yönetmeliklerini disiplin ve iş güvenliği ile ilgili hükümlerine uymak zorundadırlar

15 b. Öğrenciye staj çalışması yaptığı kurumca verilen her türlü ceza ve uyarı staj komisyonunca dikkate alınarak hakkında gerekli işlemler yapılacaktır. Staj yöneticisi tarafından başarısız görülen öğrencilerin staj çalışmaları başarıyla tamamlanmış kabul edilmez.

16 c. Düzensiz ve belirtilen formata uygun olarak hazırlanmamış staj dosyaları yapılacak sözlü sınavda dikkate alınarak başarısız olarak değerlendirilebilir ya da stajın bir bölümünün tekrarlanması uygun görülebilir.

17 d. Öğrenciye staj defterine işlediği her türlü çalışmadan sözlü sınavda soru yöneltilecektir.bu nedenle çalışılan konu disiplinli bir şekilde detaylarıyla incelenmelidir. e. İşyerinde oluşabilecek kaza, aksaklık, yaralanma, maddi kayıp vs. gibi durumlardan (iş güvenliği açısından) işyeri sorumlu tutulacaktır.

18 f. Staj dönemi içerisinde her türlü konuda staj komisyon başkanından veya üyelerinden yardım talep edilebilir. Ulaşım adresleri ve telefon numaraları bölümün iletişim portalında mevcuttur. g. Staj başvuru belgeleri komisyonca belirtilen tarihler arasında yapılmalıdır. h. Bu esasların staj yöneticisi tarafından da okunmuş olması sağlanmalıdır.

19 i. Bu esaslar ve staj defteri, öğrenci ve staj yöneticisi tarafından imza edildikten sonra başlayacak olan güz yarıyılının ilk dört haftası içerisinde teslim edilmelidir. Staj defterini belirtilen tarihler arasında teslim etmeyen öğrenciler, staj yapmış kabul edilmez.

20 Yapılacak olan sözlü sınavın tarihi staj defteri teslim tarihinden itibaren bölüm başkanlığı tarafından duyurulacaktır.staj defterini teslim etmiş fakat sözlü sınava girmemiş öğrenciler geçerli bir neden belirtmedikçe stajları başarılı kabul edilmez.mazeretlerinden dolayı sözlü sınava girmemiş öğrenciler için komisyon başkanı tarafından mazeretlerini belirten bir dilekçe sunmaları halinde yeni bir sınav tarihi belirlenebilir

21 BAŞVURU İŞLEMLERİ Öğrenci mmf.balikesir.edu.tr adresinden; Staj Belgeleri kısmına girerek: 1 Zorunlu Staj Kabül Formu belgesinin kendisiyle ilgili bölümleri üç nüsha şeklinde doldurulur, Bölüm Başkanı veya yardımcılarına imzalatılır.

22 2. Staj yapmak istediği kuruma bir nüshasını verilir ve iş yeriyle ilgili kısımlar doldurtularak imzalatılır. 3.İş yerinin doldurduğu belge Bölüm Staj Komisyonu Başkanına imzalatılır. 4.PTT den e Devlet Şifresi alınarak, adresinden bu şifreyle MÜSTAHAKLIK BİLGİSİ belgesi çıkartılır.

23 5 Aşağıdaki üç belge Mühendislik Fakültesi SGK Bürosuna götürülerek staj işlemleri başlatılır. 1 Zorunlu Staj Kabül Formu 2 Müstahaklık Belgesi 3 Nüfus cüzdan fotokopisi

24 UYARI Staj başvuru işlemlerinin staj başlama tarihinden en az 25 gün önce tamamlanması gerekir.

25

Son olarak ilgili bölümün staj komisyonu üyesine onaylatır.

Son olarak ilgili bölümün staj komisyonu üyesine onaylatır. İ.T.Ü. UÇAK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI MADDE 1) Fakülte öğrencileri, Fakültece uygun görülecek işyerlerinde işbu esaslara uygun olarak 12 haftalık mesleki staj yapmak zorundadır. Toplam

Detaylı

T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ

T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ (Üniversite Senatosunun 20.11.2008 tarih ve 2008/20 sayılı toplantısında kabul edilerek, 25.03.2009 tarih, 2009/4 sayılı Mütevelli Heyeti

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : BÖLÜMÜ : PROGRAMI : SINIFI : NUMARASI : İŞ YERİNİN ADI : ADRESİ : : EĞİTİM

Detaylı

8. SORU: Laboratuvarlar, dış cephe tabelalarını ne zaman yaptırmak zorundadır? 1/5

8. SORU: Laboratuvarlar, dış cephe tabelalarını ne zaman yaptırmak zorundadır? 1/5 Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı SIKÇA SORULAN SORULAR 1. SORU: Yeterlik Belgesine sahip Laboratuvarların belge süreleri 1 yıl uzatıldı mı? CEVAP: Geçici Madde 1 in 2 inci fıkrasına göre:

Detaylı

ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ KAYSERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ

ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ KAYSERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ KAYSERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ AMAÇ Madde 1. Bu esaslar, Erciyes Üniversitesi Kayseri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin staj uygulama esaslarını ve ilkelerini belirler KAPSAM

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28772

Resmî Gazete Sayı : 28772 21 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28772 YÖNETMELİK Abant İzzet Baysal Üniversitesinden: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TürkMMMB GÖRÜŞÜ: İLGİLİ MADDENİN ETKB YÖNETMELİĞİ İLE ÇELİŞKİ YARATMAMASI GEREKİR!

TürkMMMB GÖRÜŞÜ: İLGİLİ MADDENİN ETKB YÖNETMELİĞİ İLE ÇELİŞKİ YARATMAMASI GEREKİR! SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmelik; (1) 20.02.2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Su Kullanım

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 9 Mart 2015; Resmi Gazete Sayısı: 29290) Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönerge nin amacı, İstanbul Arel Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu nda öğrenim gören

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen

Detaylı

SOMUNCU GRUP BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE

SOMUNCU GRUP BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE SOMUNCU GRUP BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Somuncu Gruba bağlı birimlerde staj yapacak

Detaylı

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği. Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği. Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217 Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1)

Detaylı

STAJ İÇİN GEREKLİ BELGELER

STAJ İÇİN GEREKLİ BELGELER STAJ İÇİN GEREKLİ BELGELER EK-1 EK-2 2 Adet Olarak Doldurularak İmzalandıktan Sonra i İşyerine Verilecektir. EK-3 EK-4 - Öğrenci Staja Başladıktan Sonra 1 Hafta İçerisinde Belge Aslı Müdürlüğümüze Posta

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Resmi Gazete Tarihi: 03.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28784 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte,

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ

Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1 - (1) Bu ilkeler; Ondokuz

Detaylı

ÇEVRESEL ETKI DEĞERLENDIRMESI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRESEL ETKI DEĞERLENDIRMESI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKI DEĞERLENDIRMESI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Tarih :25 Kasım 2014 Resmi Gazete :29186 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-14-ÇA KAYS

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

30-31 MAYIS 2015 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU( 1 )

30-31 MAYIS 2015 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU( 1 ) 30-31 MAYIS 2015 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU( 1 ) Sınavlara katılmak isteyen adaylar bu kılavuzda yer alan bilgi ve açıklamaları dikkatle okumalıdırlar. Sınav ücreti yatıran,

Detaylı

ÖSYS sonuç belgenizde kayıt tarihleri ile yer belirtilmiştir. Belirtilen gün/günlerde aşağıdaki işlemleri yaparak kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

ÖSYS sonuç belgenizde kayıt tarihleri ile yer belirtilmiştir. Belirtilen gün/günlerde aşağıdaki işlemleri yaparak kayıt yaptırmanız gerekmektedir. 1. ÖSYS sınavı ile yerleştim kayıt için ne yapmam gerekiyor? ÖSYS sonuç belgenizde kayıt tarihleri ile yer belirtilmiştir. Belirtilen gün/günlerde aşağıdaki işlemleri yaparak kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

Detaylı

MOTORLU ÇOK HAFİF HAVA ARACI PİLOTU LİSANS TALİMATI (SHT-ÇHHA) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MOTORLU ÇOK HAFİF HAVA ARACI PİLOTU LİSANS TALİMATI (SHT-ÇHHA) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MOTORLU ÇOK HAFİF HAVA ARACI PİLOTU LİSANS TALİMATI (SHT-ÇHHA) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 - (1) Bu Talimatın amacı; motorlu çok hafif hava aracıyla operasyon yapan ticari, genel ve sportif

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157 BİRİNCİ

Detaylı