K r m-kongo Kanamal Ate i (KKKA), viral

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K r m-kongo Kanamal Ate i (KKKA), viral"

Transkript

1 Kırım Kongo Kanamalı Ateşi S. Sami KARTI Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Kliniği, İstanbul K r m-kongo Kanamal Ate i (KKKA), viral hemorajik ate ler gurubundan bir hastal kt r ve yak n zamanda ülkemizde yüzlerce vakan n görülmesi sebebiyle önem kazanm t r. Kene s rmas ile bula an zoonoz bir hastal k olup multi-sistemik tutulum yan nda ciddi morbidite ve mortalite ile karakterizedir. Hastal n etkeni olan RNA virusu kenelerden hayvanlara veya direk olarak insanlara bula t r labilir. Hayvanc l kla u ra- an ki iler hastal enfekte hayvanlardan alabilir ve en büyük risk gurubunu olu tururlar. Hastalar n kan ve vücut salg lar ile de insandan-insana geçi olabilir. Nozokomial geçi riski olmas sebebi ile bu tür vakalar takip eden tüm sa l k çal anlar n n KKKA konusunda yeterince bilgilendirilmeleri artt r. Bu yaz da ülkemizde son y llarda giderek artan ve önlenemeyen KKKA hakk nda ayr nt l klinik bilgi bilgi vermenin yan nda bu hastal önlemenin yollar n tart aca z. KKKA Etiyoloji ve Epidemiyolojisi Hastal n etkeni Bunyaviridae ailesinin Nairovirus genusundan bir RNA virusudur. Nairoviruslar genelde tek sarmall RNA içeren küresel yap da yakla k 85 ila 100 nm çapta zarfl viruslard r. Hastal k K r m hemorajik ate i olarak ilk defa 1944 y l nda bat K r m da tarlalar ndan mahsül kald rmaya çal an yerli halka yard m eden iki yüzü a k n Rus askerinde ortaya ç kan ate ve ciddi kanama ile tan mlanm t r [1]. Ayn hastal k Rusya n n de i ik bölgelerinde ve Balkanlarda da tarif edilmi ancak etken olan virus bir dönem için gösterilememi tir. Kongo Cumhuriyetinde 1967 de görülen bir hemorajik ate vakas ndan izole edilen virusun [2] daha sonra K r m Hemorajik ate i vakalar ndan izole edilen virus ile ayn oldu u gösterilmesi ile virus K r m-kongo Hemorajik Ate i virusu olarak adland r lm t r [3]. Hastal k K r m ba ta olmak üzere eski Sovyetler Birli i olarak an lan bir çok do u Avrupa ülkesinde, Türkiye, Eski Yugoslavya, Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan olmak üzere ço u balkan ülkelerinde, Zaire, Kenya, Kongo, Kenya, Güney Afrika Cumhuriyeti gibi birçok Afrika ülkelerinde, Umman, Suudi Arabistan, Dubai, Irak, ran, Kazakistan, Çin ve Pakistan gibi Asya ve Orta Do u ülkelerinide içine alan geni bir co rafyada görülmektedir [4-13]. Türkiye den KKHA vakalar son dört y l içerisinde özellikle do u anadolu ve baz karadeniz illerinde; Tokat, Yozgat, Sivas, Kelkit vadisi bölgelerinden bildirilmi tir. (6,7) Nairovirus genusunun üyesi olan tüm viruslar argasid veya ixodid keneler arac l yla di er canl lara bula t r l rlar. Bu viruslardan sadece üçünün; Dugbe, Nairobi koyun virusu ve KKHA virusu, insanlarda hastal k etkeni olabilece i gösterilmi tir. KKKA viruslar argasid kenelerden ziyade ixodid gurubu kenelerce ve bu guruptan da özellikle Hyalomma genusu kenelerce (Hyalomma marginatum marginatum) bula t r l rlar [14]. Keneler virus için hem rezervuar konak hem de vektör konak rolünü üstlenmektedirler. Enfekte olan keneler virusu tüm ya amlar boyunca ta yabilirler. Kenelerde virusun ta nmas mevsimsel özellik ta maz, yaz ve k aylar boyunca virusu bünyelerinde bulundurabilirler. Keneler aras nda virusun geçi i trans-ovarial, trans-stadial veya horizontal yolla olabilir [15]. Bu ekilde kene populasyonlar aras nda virusun devaml l sa lanmakla birlikte kenelerin virusu ald klar en önemli kaynak immatür dönemlerinde yap t klar küçük vertebral hayvanlar (tav an, s çan vb) gösterilmektedir [16, 17]. Nimf veya larva dönemindeki keneler genelde küçük vertebral hay Ekim 2009, Antalya 109

2 KARTI S. S. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vanlar ve ku lara yap arak beslenirler, yeti kin dönemlerinde ise daha çok büyük ba hayvanlar tercih ederler, yeti kin keneler enfekte büyükba hayvanlardan beslenme esnas nda da virusu alabilirler [16, 18]. nsanlar enfekte eden keneler de yine yeti kin dönemdeki kenelerdir [16]. Evcil veya vah i çok çe itli büyükba hayvanlar (s r, koyun, keçi vb.) keneler arac l yla enfekte olabilirler; burada çe itli ku türleri büyük önem ta maktad r, göçleri esnas nda uzak mesafeler aras nda enfekte kenelerin ta nmas nda rol oynayabilirler [19-24]. Türkiye deki 2 vakadan izole edilen su lar n Rus ve Kosova su lar na benzemesi hastal göçmen ku lar vas tas ile Türkiye ye ta nd n göstermektedir (6). Hayvanlarda hastal k asemptomatik seyreder ve ortalama bir hafta kadar süren bir viremi periyodu olmaktad r. nsanlara virusun bula mas ; enfekte kenelerin s rmas, enfekte hayvanlar n kan ve sekresyonlar veya enfekte insanlar n kan ve sekresyonlar ile olabilir [13]. Büyükba hayvanlardan kenelerin temizlenmesi esnas nda özellikle kene ç plak elle ezilirse aç a ç kan enfekte kan yoluyla virusun al nabilece i de gösterilmi tir. Bunun yan nda ç plak elle sa lan enfekte hayvanlardan bula s kt r. nsanlarda KKKA virusu infeksiyonu tesadüfidir ( accidental dead-end-host ) ve insanlar infeksiyon sonras ciddi hastal k geli ti i bilinen tek canl d rlar. KKKA için endemik olan bölgelerde büyükba hayvanc l kla u ra anlar (çiftçiler, kasaplar, sütçüler, dericiler, çobanlar vb), veterinerler, görevli askeri birlikler ve kamp veya di er do a sporlar amac ile bu bölgelere seyahat edenler en önemli risk gurubunu olu tururlar [6, 20, 25-27]. Keneler viruslar bünyelerinde her mevsim bulundurabilmelerine kar n insanlarda KKHA infeksiyonu mevsimsel farkl l k gösterir ve s kl kla bahar ve yaz aylar nda görülür [16]. Türkiye de KKHA May s ay nda ba lay p A ustos ay sonunda sona erer. Kenelerin s cak aylarda say lar n n artmas ve yeti kin olanlar n n bu dönemlerde daha hareketli olmalar en muhtemel sebeptir. Hastal n zoonotik geçi özelliklerinin yan nda daha az görülen ancak önemli bir di er geçi yolu da nozokomial geçi tir. KKKA vakalar n takip eden tüm sa l k çal anlar i ne batmas, enfekte kan ve salg larla mukozal kontak ve cerrahi yaralanmalar yolu ile virusu alabilirler [5, 28-32]. Kenelerden veya enfekte hayvanlardan insana bula oldu unda hastal n inkübasyon süresi 2-5 gündür, nozokomial infeksiyonlarda inkübasyon süresi ortalama 4-9 gün olarak bildirilmekle birlikte minimum 2 gün inkübasyon süresi bildirilen vakalar da vard r [13]. Hastal n hava yoluyla geçmedi i bilinmektedir. Klinik ve Laboratuvar Bulgular KKKA ciddi morbiditie ve mortaliteye sahip multisistemik tutulum gösteren bir hastal kt r. Vakalar n ço unlu u akut ate li bir dönemden sonra toparlanmalar na ra men özellikle hastanede yat r larak takip edilmesi gereken vakalar n üçte birinde mortalite geli ebilir [33]. Enteresan ekilde virus nozokomial yolla al nd nda hastal n inkübasyonu zoonotik yolla al nanlara göre biraz daha uzundur ve hastal k bu vakalarda daha iddetli seyretmektedir. Farkl co rafi bölgelerde farkl düzeyde mortalite düzeyleri bildirilmekte ancak bunda virus subguruplar aras ndaki patojenite farkl l klar n n rol oynad dü ünülmektedir. Yakla k 2-9 günlük inkübasyon periyodundan sonra hastal k kendini ani geli en ate, ü üme, titreme, ba a r s, kas ve s rt a r s, eklem a r lar ile gösterir. Bu ikayetleri bulant, kusma ve kar n a r s takip eder. Ekstremitelerde görülen a r lar dayan lamayacak tarzda iddetli a r lar olabilir. Baz vakalarda diyare görülebilir. Konjonktivalarda tutulum olmamas na ra men yüzde ve boyun bölgesinde dikkati çeken k zar kl klar olabilir. Bu ikayetleri takiben önce s rtta ba layan ve sonra tüm vücuda yay lan pete iyal döküntüler olur. Uvula ve sert palat civar nda kanamal ekzantemler s k görülür. Tüm vakalar n yakla k %75 inde hastal n üç veya maksimum yedinci gününde tipik kanama bulgular ortaya ç kar; burun, di etleri, gastrointestinal sistem, akci erler ve genitoüriner sistem kanamalar görülebilir. Tipik olarak kan al nan damar civar nda yayg n ekimozlar olu ur ve bir miktar kan s zmaya devam eder. Baz vakalarda çok yayg n purpurik döküntüler görülebilir. Vakalar n %50 sinde hepatomegali veya splenomegali tespit edilebilir. Baz lar nda pulmoner ödem ve plevral efüzyonlar geli ebilir. Ba lang çta boyun a r s, huzursuzluk hissi, ki ilik bozukluklar olabilir ve bu durum vakalar n %10-25 inde ajitasyon veya depresyon, koma gibi giderek ciddile en santral sinir sistemi bulgular na dönü ebilir ve bu vakalarda prognoz kötüdür. Santral tutulum menenjit ya da ensefalit tablosundan çok, ensefalopati eklindedir. Genel olarak mortalite oranlar %30-50 lere ula abilir. En s k ölüm sebebi organ yetmezli i (kardiyak, serebral, karaci er, böbrek, pulmoner), intrakranial kanama ve di er iç organlarda ciddi kanamalard r ve genelde mortalite hastal n 4-14 üncü günlerinde görülür [10, 13, 34, 35] Ulusal Hematoloji Kongresi

3 Kırım Kongo Kanamalı Ateşi KARTI S. S. Hastal n laboratuvar bulgular aras nda lökopeni, trombositopeni, PTZ (parsiyel tromboplastin zaman ), PZ (protrombin zaman ), fibrinojen ve fibrin y k m ürünlerinde art dikkat çekicidir [32, 34, 36]. Lökosit say s genelede 3 x 10 9 /L nin alt ndad r, ba lang çta normal veya hafif artm bulunabilse de k sa sürede dü me görülecektir. Trombositopeni KKKA vakalar n n en tipik laboratuvar bulgusudur, mortalitesi yüksek vakalarda daha ilk günlerde trombosit say lar 20x10 9 /L nin alt na inebilir, baz lar nda ise ba lang çta hafif dü ük bir trombosit say s varken birinci hafta sonuna do ru say çok daha fazla azal r. Hastal n ba lang c nda çok dü ük trombosit seviyesinin olmas kötü prognoz i aretidir ve hastal n seyri esnas nda ciddi kanamalar geli ebilir. Kanamalar n nedeninin multifaktöriyel oldu u dü ünülmektedir. Bu hastalarda kanama nedeni olarak endotel hasar n n da rol oynad dü ünülebilir. Trombositopeni ve lökopeninin nedeni kesin olarak bilinmemektedir. Ülkemizde son dört y l içerisinde görülen vakalardan özellikle Karadeniz Ü. T p Fakültesi Hematoloji bölümünde yap lan kemik ili i incelemelerinde vakalar n %50 sinde hemofagositoz gösterilmi tir. Günümüze kadar yay nlanan çal malar n hiçbirinde KKKA vakalar nda bu bulgudan bahsedilmemi, sadece bir kaç yaz da kemik ili i de erlendirmesi yap lan az say daki vakada myeloid seride ve trombositlerde azalma oldu undan bahsedilmi tir. Karadeniz de görülen vakalar n yap lan kemik il i aspirasyonlar nda belirgin hemofagositoz tespit edilmi tir. Hastalar n yar s nda hemofagositoz gösterilmesi sitopenilerin olu mas nda hemofagositozun önemli rol oynad n göstermektedir. Di er testler aras nda karaci er fonksiyon testlerinde (ALT, AST, bilirubin, alkalen fosfotaz), laktat dehidrogenaz, kreatin fosfokinaz ve kreatinin düzeylerinde art görülebilir. Yap lan otopsi de erlendirmelerinde, karaci er enzimleri yüksek bulunan yedi vakan n be inde karaci erlerinde nekrotik alanlar tespit edilmi, örneklerde özellikle santral ve portal venlerde trombus olu umu ile çevre hepatositlerde yayg n nekroz tespit edilmi tir [34]. Kanama bulgular nn n geli mesinde muhtemel bir di er faktör de ciddi endotel tutulumuna ba l vasküler hasar olmas d r. Damar endotel yap lar nda geli en hasara trombositopeni ve trombosit fonksiyon bozukluklar eklendi inde kanama kaç n lmazd r. Di er organlarda görülen kanamalarda da muhtemelen ayn mekanizma rol oynamaktad r. ALT de erlerinin 150 IU/L ve AST de erlerinin 200IU/L üzerinde olmas kötü prognoza i aret eder. Kreatin fosfokinaz düzeylerinde art ciddi kas tutulumunu gösterse de henüz elimizde patolojik olarak bu vakalarda ne tür bir kas hasar oldu unu gösteren bilgi yok, ancak vakalarda hastal n seyri esnas nda dehidratasyonla birlikte kas kütlesinde azalma, erime ve iddetli kas a r lar dikkati çekmektedir. Bu durumun rabdomyolize ba l oldu u dü ünülmekle beraber bunun için kesin kan t gösterilememi tir. TANI Hastal n morbidite ve mortalitesinin yüksek olmas sebebi ile h zl bir ekilde tan konmas gerekmektedir. Oldukça bula c bir virus oldu- u için test i lemleri esnas nda laboratuvarda ve hasta takibinde gerekli koruyucu önlemler mutlaka al nmal d r. Viremi hastal n ba lad günden itibaren onikinci güne kadar sürebilir. Bu dönem içerisinde kan ya da doku örneklerinden virus izole edilebilir ve hücre kültüründe (CER, Vero E6 hücre kültürleri veya canl farelerin serebral hücrelerine inoküle edilerek) üretilebilir [38]. Viral antijenlerin kan ve doku örneklerinde tespiti için çe itli ELISA, IFA ve immünhistokimyasal yöntemler kullan labilir [39, 40]. RT-PCR (reverse transcription polymerase chain reaction) yöntemi ile virus geninin S segmenti (small segment) tespit edilebilir ve özellikle uygun ekilde saklanan örnekler bu yöntemle test edildi inde oldukça ba ar l sonuçlar al nabilir [41-43]. KKKA virusu kan örneklerinde +4 derecede 10 gün kadar stabil kalabilir, virus izole edilmek istendi inde ya da RT-PCR testi ile gösterilmek istendi inde örneklerin -80 derece veya alt nda saklanmas gerekmektedir. Hastal n ilk haftas içerisinde virus izolasyonu, antijen testleri ya da RT-PCR tan da en uygun testlerdir. Hastal n alt nc gününden itibaren virusa kar geli tirilen antikorlar serumda ELISA veya IFA yöntemi ile tespit edilebilir [44-46]. Ortalama hastal n 7-9 uncu günlerinden itibaren IgM ve IgG antikorlar ortaya ç kar, ilerleyen gün ve haftalarda ise titre artar. Mortalite erken geli ebildi inden özellikle ciddi vakalarda henüz yeterli antikor titresi geli meden vakalar kaybedilebilir. Bu sebeple antikor düzeyleri hastal n ilk haftas nda yard mc olmaz. IgM düzeyleri 4 aya kadar tespit edilebilir, IgG titreleri ise 5 y l kadar pozitif kalabilir ve zaman içerisinde tespit edilemeyecek düzeylere gerileyebilir [47]. Nötralize edici antikorlar hastal n onuncu gününden sonra ortaya ç kar ve çok uzun y llar pozitif kal r Ekim 2009, Antalya 111

4 KARTI S. S. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi TEDAV KKHA tan s konan veya üphesi olan vakalar izole odalarda takip edilmelidir. Hastalar n takibi esnas nda, a a da hastal ktan korunma k sm nda ayr nt l olarak bahsetti imiz ekilde gerekli koruyucu önlemler al nmal d r. Tedavide ana unsur destek tedavisidir. S v ve elektrolit dengesi yeterli düzeylerde tutulmal, gerekti inde kan, trombosit ve taze donmu plazma transfüzyonlar yap lmal d r. iddetli a r s olan hastalara uygun analjezikler verilmelidir. Hastal n özgün tedavisinde ise günümüze kadar etkinli i gösterilen tek ilaç ribavirin dir. Guanozin analo u olan ribavirinin Lassa virus [48], renal sendromla giden hemorajik ate [49] gibi di er viral hemorajik ate vakalar nda etkili olabilece i gösterilmi tir, Ebola virusuna kar etkisi gösterilememi tir [50]. KKKA virusuna yönelik olarak invitro, hayvan çal malar ve çok say da anekdotal vaka raporlar ribavirinin etkili olabilece ini göstermi tir [36, 50-54]. Tedavinin etkinli i aç s ndan erken tan çok önemlidir, ciddi komplikasyonlar geli tikten sonra ribavirin tedavisinin etkinli i azalmaktat r. Pakistan da bir sa l k merkezinde nozokomial yolla bula an ve hastal k geli en üç sa l k çal an nda oral ribavirin tedavisi oldukça ba ar l olmu ve 48 saat sonras nda tedavi ile klinik ve laboratuvar düzelme gözlenmi tir [36]. Ribavirin, parenteral yoldan önce 30 mg/kg dozunda yükleme dozu verildikten sonra 4 gün 8mg/kg 6 saatte bir, sonrak alt gün için ise 8 saat ara ile 8mg/kg olarak önerilmektedir [50, 55]. Pakistan dan bildirilen vakalarda oldu u gibi parenteral ribavirinin olmad - durumlarda oral ribavirin ilk 4 gün 4gr/gün sonraki 6 gün 2.4g/gün al nd nda da etkili olabilir. ran dan bildirilen bir çal mada tan s ispatlanm 69 KKKA vakas nda oral ribavirinin etkinli i %80 olarak rapor edilmi tir [54]. Ribavirinin en önemli yan etkisi anemidir ve genelde tedavi tamamland ktan sonra anemide belirgin düzelme görülür. Tedavide bir di er alternatif ise immün plazmad r, ancak etkinli i normal plazma transfüzyonu ile kar- la t r ld nda fark bulunamam t r [56]. Korunma ve Hastal n Kontrolü KKKA virusunun endemik oldu u bölgelerde ya ayanlar veya bu bölgelere seyahat edenler, özellikle kenelerden hastal n bula t r c l n artt bahar ve yaz aylar nda kenelere kar önlem almal d rlar. Uzun kollu kazak veya gömlek ile uzun paçal pantolonlar, uzun çorap ve bot tecih edilmeli, giysiler düzenli olarak kene varl aç s ndan kontrol edilmelidir. Keneleri vücuttan kovucu maddeler cilde (DEET) veya elbiselere (permethrin) tatbik edilebilir. Vücuda ya da elbiseye yap m keneler ç plak elle uzakla t r lmaya çal lmamal d r. Endemik bölgelerde hayvanc l kla u ra anlar (kasapl k yapanlar, et, süt gibi hayvansal ürünlerin i lenmesinde çal anlar) eldiven, gözlük gibi koruyucu materyaller kullanmal d rlar. Günümüzde hastal a kar çe itli a lar denenmekle birlikte yeterli düzeyde etkin ve ba ar l bir a henüz geli tirilemi tir. Hastal kla mücadelede bir di er önemli nokta ise endemik bölgelerde kene popülasyonlar n n kontrolü amac ile uygun kimyasal ilaçlarla tarlalar n ilaçlanmas d r (%2 lik hipoklorit gibi). Yaln z unu belirtmek gerekir ki; Ülkemizde KKKA hastal ndan kaybedilen hastalara bak ld - nda bunlar n tamam na yak n n n çok ilkel artlarda hayvanc l k yapan fakir ve e itimsiz köylüler olduklar görülecektir. Bu nedenle yukarda sayd m z önlemleri bu insanlar n almas n bekleyemeyiz. Devletin ve özellikle bölge üniversitelerinin endemik bölgelerde hastal önlemeye yönelik çok ciddi çal malar yapmas gerekmektedir. KKKA vakalar hastaneye yat r ld klar nda sa l k çal anlar n n nozokomial geçi aç s ndan uyar lmalar ve gerekli koruyucu önlemler almalar sa lanmal d r. Nozokomial geçi önlemleri CDC (Centers for Disease Control) taraf ndan ayr nt l bir ekilde tan mlanm t r [57]. KKHA vakalar öncelikle izole odalarda takip edilmeli ve oda ziyareti k s tlanmal d r. Hemorajik ate dü ünülen vakalar, belirli risk faktörleri varsa aksi ispat edilene kadar izole odada KKKA vakalar gibi takip edilmelidirler. Bu risk faktörleri unlard r; endemik alanlara son 14 gün içerisinde seyahat öyküsü veya endemik alanlarda ya yor olmak, tan s bilinen bir hastan n veya evcil hayvan n kan veya vücut sekresyonlar ile temas öyküsü, hemorajik ate ara t rmalar n n yap ld laboratuvarlarda çal yor olmak. Hastalar n ilk de erlendirmeleri esnas nda tan amaçl kan ve vücut s v lar uygun koruyucu önlemler alt nda al nmal d r. Enfekte numuneler su geçirmez dayan kl kaplarda ve üzerine hastal belirten uyar etiketleri yap t r lm halde laboratuvara nakledilmelidir. Genel olarak eldiven, maske, gözlük ve koruyucu önlük kullan m kan ve sekresyonlarla temas n önlenmesinde yeterli olacakt r. Hasta odas na giren ve bir metreden daha fazla yakla anlar bu önlemleri mutlaka almal d r. Virusun infekte cans z yüzeyler arac l ile de bula t r labilece i unutulmamal d r. nfekte i ne, bistüri gibi delici, bat c cisimlerle yaralanmalara kar dikkatli olunmad d r. Cerrahi müdahale eden ekipler hastal n bula ma riskine yönelik olarak mutlaka uyar lmal d r. Tan ya yönelik tetkiklerin yap ld Ulusal Hematoloji Kongresi

5 Kırım Kongo Kanamalı Ateşi KARTI S. S. klinik laboratuvarlarda 2-3 üncü derece güvenlik önlemleri yeterli olmakla birlikte virus izolasyonu çal malar n n yap ld laboratuvarlarda 4. derece güvenlik önlemlerinin al nmas gerekmektedir. Cans z yüzeyler uygun dezenfektanlarla temizlenmelidir. Hastan n kan ve sekresyonlar n n bula t çar af ve giysiler otoklavlanabilir veya çama r suyu ile y kan p kaynat labilir. nfekte i ne, bistüri gibi cisimler otoklavland ktan sonra veya 1:100 çama r suyu veya di er dezenfektan solüsyonlarda bekletildikten sonra rutin yöntemlerle imha edilebilir. Ölümle sonuçlanan vakalarda kadavra ile temas minimuma indirilmeli ve su geçirmez materyallere sar lmal d r. KKKA üphesi olan vakalar n kan ve vücut s v lar ile perkütan veya mukokütanöz temas edildi inde o bölge bol su ile y kanmal d r. Bu vakalar 14 gün boyunca KKKA belirtileri aç s ndan yak n takip edilmelidir. Kaynaklar 1. Chumakov, M., A. Butenko, and C.N.e. al., New data on the virus causing Crimean Haemorrhagic Fever. Vop Virusol, : p Simpson, D., et al., Congo virus: a hitherto undescribed virus occuring in Africa. Part 1. Human isolation - clinical notes. East Afr Med J, : p Casals, J., Antigenic similarity between the virus causing Crimean haemorrhagic fever and Congo virus. Proc Soc Exp Biol Med, : p Papa, A., et al., Genetic detection and isolation of crimean-congo hemorrhagic fever virus, Kosovo, Yugoslavia. Emerg Infect Dis, (8): p Papa, A., et al., Crimean-Congo hemorrhagic fever in Albania. Eur J Clin Microbiol Infect Dis, : p Karti SS, Odabasi Z, Korten V, Yilmaz M, Sonmez M, Caylan R, Akdogan E, Eren N, Koksal I, Ovali E, Erickson BR, Vincent MJ, Nichol ST, Comer JA, Rollin PE, Ksiazek TG. Crimean-Congo hemorrhagic fever in Turkey. Emerg Infect Dis. 2004;10: Ergonul O, Celikbas A, Dokuzoguz B, Eren S, Baykam N, Esener H. Characteristics of patients with Crimean-Congo hemorrhagic fever in a recent outbreak in Turkey and impact of oral ribavirin therapy. Clin Infect Dis. 2004;39: Iashina, L., et al., Genetic identification of the Crimean-Congo hemorrhagic fever virus during epidemic outbreak in Kazakhstan in Mol Gen Mikrobiol Virusol, : p El-Azazy, O. and E. Scrimgeour, Crimean-Congo haemorrhagic fever virus infection in the western province of Saudi Arabia. Trans R Soc Trop Med Hyg, : p Swanepoel, R., et al., Epidemiologic and clinical features of Crimean-Congo hemorrhagic fever in southern Africa. Am J Trop Med Hyg., (1): p Yen, Y., et al., Characteristics of Crimean-Congo hemorrhagic fever virus (Xinjiang strain) in China. Am J Trop Med Hyg, (6). 12. Simpson, D., Viral hemorrhagic fevers of man. Bull Wld Hlth Org, : p Stickland, H., Crimean-Congo Hemorrhagic Fever, in Tropical medicine and emerging infectious diseases, J. McCormick and S. Fischer-Hoch, Editors. 2000, W.B. Saunders: Philadelphia. p Shepherd, A., et al., Experimental studies on the replication and transmission of Crimean-Congo hemorrhagic fever virus in some African tick species. 15. Gonzalez, J., et al., Sexual and transovarian transmission of Crimean-Congo haemorrhagic fever virus in Hyalomma truncatum ticks. Res Virol, (1): p Rechav, Y., Seasonal activity and hosts of the vectors of Crimean-Congo haemorrhagic fever in South Africa. S Afr Med J Mar, (6): p Shepherd, A., et al., Viraemic transmission of Crimean-Congo haemorrhagic fever virus to ticks. Epidemiol Infect, (2): p Wilson, M., et al., Transmission of Crimean-Congo haemorrhagic fever virus from experimentally infected sheep to Hyalomma truncatum ticks. Res Virol, (5): p Shepherd, A., et al., Antibody to Crimean-Congo hemorrhagic fever virus in wild mammals from southern Africa. Am J Trop Med Hyg, (1): p Fisher-Hoch, S., et al., Risk of human infections with Crimean-Congo hemorrhagic fever virus in a South African rural community. Am J Trop Med Hyg, (3): p Mariner, J., J. Morrill, and T. Ksiazek, Antibodies to hemorrhagic fever viruses in domestic livestock in Niger: Rift Valley fever and Crimean-Congo hemorrhagic fever. Am J Trop Med Hyg, (3): p Davies, F., Tick virus diseases of sheep and goats. Parassitologia, (2): p Huchzermeyer, F., Public health risks of ostrich and crocodile meat. Rev Sci Tech, (2): p Shepherd, A., et al., Field and laboratory investigation of Crimean-Congo haemorrhagic fever virus (Nairovirus, family Bunyaviridae) infection in birds. Trans R Soc Trop Med Hyg, (6): p Swanepoel, R., et al., A common-source outbreak of Crimean-Congo haemorrhagic fever on a dairy farm. S Afr Med J, (9): p Chapman, L., et al., Risk factors for Crimean- Congo hemorrhagic fever in rural northern Senegal. J Infect Dis, (4): p Mayers, D., Exotic virus infections of military significance. Hemorrhagic fever viruses and pox virus infections. Dermatol Clin, (1): p Ekim 2009, Antalya 113

6 KARTI S. S. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi 28. Colebunders, R., et al., Imported viral haemorrhagic fever with a potential for person-toperson transmission: review and recommendations for initial management of a suspected case in Belgium. Acta Clin Belg, : p Weber, D. and W. Rutala, Risks and prevention of nosocomial transmission of rare zoonotic diseases. Clin Infect Dis, : p Altaf, A., et al., Outbreak of Crimean-Congo haemorrhagic fever in Quetta, Pakistan: contact tracing and risk assessment. Trop Med Int Health, : p Van Eeden, P., et al., A nosocomial outbreak of Crimean-Congo haemorrhagic fever at Tygerberg Hospital. Part I. Clinical features. S Afr Med J, : p Suleiman, M., et al., Congo/Crimean haemorrhagic fever in Dubai. An outbreak at the Rashid Hospital. Lancet, (8201): p Gear, J., Crimean Congo Hemorrhagic Fever, in CRC handbook of viral and ricketsial hemorrhagic fevers, J. Gear, Editor. 1988, CRC Press: Florida. p Swanepoel, R., et al., The clinical pathology of Crimean-Congo hemorrhagic fever. Rev Infect Dis, (Suppl 4): p. S Mayers, D., Tickborne Hemorhhagic Fever, in Tickborn Infectious Diseases, Diagnosis and Management, B. Cunha, Editor. 2000, Marcel Dekker Inc.: New York. p Fisher-Hoch, S., et al., Crimean Congohaemorrhagic fever treated with oral ribavirin. Lancet, ((8973)): p Peters, C. and S. Zaki, Role of the endothelium in viral hemorrhagic fevers. Critical Care Medicine, (5). 38. Shepherd, A., et al., Comparison of methods for isolation and titration of Crimean-Congo hemorrhagic fever virus. J Clin Microbiol, (4): p Shepherd, A., R. Swanepoel, and D. Gill, Evaluation of enzyme-linked immunosorbent assay and reversed passive hemagglutination for detection of Crimean-Congo hemorrhagic fever virus antigen. J Clin Microbiol, (2): p Burt, F., et al., Immunohistochemical and in situ localization of Crimean-Congo hemorrhagic fever (CCHF) virus in human tissues and implications for CCHF pathogenesis. Arch Pathol Lab Med, (8): p Burt, F., et al., The use of a reverse transcriptionpolymerase chain reaction for the detection of viral nucleic acid in the diagnosis of Crimean-Congo haemorrhagic fever. J Virol Methods, (2): p Drosten, C., et al., Rapid detection and quantification of RNA of Ebola and Marburg viruses, Lassa virus, Crimean-Congo hemorrhagic fever virus, Rift Valley fever virus, dengue virus, and yellow fever virus by real-time reverse transcription-pcr. J Clin Microbiol, (7): p Schwarz, T., et al., Polymerase chain reaction for diagnosis and identification of distinct variants of Crimean-Congo hemorrhagic fever virus in the United Arab Emirates. Am J Trop Med Hyg, (2): p Saluzzo, J. and B. Le Guenno, Rapid diagnosis of human Crimean-Congo hemorrhagic fever and detection of the virus in naturally infected ticks. J Clin Microbiol, (5): p Burt, F., R. Swanepoel, and L. Braack, Enzymelinked immunosorbent assays for the detection of antibody to Crimean-Congo haemorrhagic fever virus in the sera of livestock and wild vertebrates. Epidemiol Infect, (3): p Burt, F., et al., Serodiagnosis of Crimean-Congo haemorrhagic fever. Epidemiol Infect, (3): p Shepherd, A., R. Swanepoel, and P. Leman, Antibody response in Crimean-Congo hemorrhagic fever. Rev Infect Dis, (Suppl 4): p. S McCormick, J., I. King, and P. Webb, Lassa fever. Effective therapy with ribavirin. N Engl J Med, : p Huggins, J., C. Hsiang, and T. Cosgriff, Prospective double-blind, concurrent, placebo-controlled clinical trial of intravenous ribavirin therapy of hemorrhagic fever with renal syndrome. J Infec Dis, : p Huggins, J., Prospects for treatment of viral hemorrhagic fevers with ribavirin, a broadspectrum antiviral drug. Rev Infect Dis, (Suppl 4): p. S Tignor, G. and C. Hanham, Ribavirin efficacy in an in vivo model of Crimean-Congo hemorrhagic fever virus (CCHF) infection. Antiviral Res, (4): p Watts, D., et al., Inhibition of Crimean-Congo hemorrhagic fever viral infectivity yields in vitro by ribavirin. Am J Trop Med Hyg, : p van de Wal, B., et al., A nosocomial outbreak of Crimean-Congo haemorrhagic fever at Tygerberg Hospital. Part IV. Preventive and prophylactic measures. S Afr Med J, (10): p Mardani, M., et al., The efficacy of oral ribavirin in the treatment of crimean-congo hemorrhagic fever in Iran. Clin Infect Dis, (12): p Huggins, J.W., et al., Prospective, double-blind, concurrent, placebo-controlled clinical trial of intravenous ribavirin therapy of hemorrhagic fever with renal syndrome. J Infect Dis, (6): p Vassilenko, S., et al., Specific intravenous immunoglobulin for Crimean-Congo haemorrhagic fever. Lancet, (8692): p CDC, Update: Management of Patients with Suspected Viral Hemorrhagic Fever United States. MMWR, (25): p Ulusal Hematoloji Kongresi

TULAREMİ KONTROL ve KORUNMA. Dr. Kemalettin ÖZDEN

TULAREMİ KONTROL ve KORUNMA. Dr. Kemalettin ÖZDEN TULAREMİ KONTROL ve KORUNMA Dr. Kemalettin ÖZDEN Bulaş yolları Deri ve mukozal yol: İnfekte kene veya sinek gibi vektörlerin ısırmasıyla veya infekte hayvan dokuları, hayvan çıkartılarıyla (idrar, dışkı

Detaylı

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ (KKKA) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi 2015

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ (KKKA) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi 2015 KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ (KKKA) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi 2015 KKKA-Türkiye 2002 yılının ilkbahar ve yaz aylarında özellikle,

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD)

AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD) AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD) 1 GÜNDEM Tanım Epidemiyoloji (Hastalığın Yayılımı) Mücadele Soru-Cevap 2 Afrika Hastalığı Nedir? Sivrisinek, kene ve sokucu sineklerle

Detaylı

Yumurta, Larva, Nimf ve Erişkin kene

Yumurta, Larva, Nimf ve Erişkin kene Yumurta, Larva, Nimf ve Erişkin kene 1 Kenelerde Kan Emme Davranışları Keneler buldukları her türlü sıcak kanlı canlılardan ve sürüngenlerden kan emebilirler. Sindirim sistemi oldukça gelişmiştir. Bu nedenle

Detaylı

KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ

KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi nedir? Kırım-Kongo Kanamalı Ateş (KKKA), keneler tarafından taşınan Nairovirüs isimli bir mikrobiyal etkenin neden olduğu ateş, cilt içi ve diğer alanlarda

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

Kırım Kongo hemorajik ateşi

Kırım Kongo hemorajik ateşi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2006; 49: 175-184 Yorum Kırım Kongo hemorajik ateşi Ateş Kara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Doçenti SUMMARY: Kara A. Crimean-Congo hemorrhagic fever

Detaylı

İklim ve vektör bağımlı güncel viral enfeksiyonlar

İklim ve vektör bağımlı güncel viral enfeksiyonlar İklim ve vektör bağımlı güncel viral enfeksiyonlar Prof.Dr. Ayşen Gargılı Marmara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Epidemiyoloji Araştırma Merkezi Ulusal Kan Merkezler ve Transfüzyon Tıbbı Kursu

Detaylı

Kırım-Kongo kanamalı ateşi virusunun kimyasal ve fiziksel etkenlere karşı duyarlılığı nedir?

Kırım-Kongo kanamalı ateşi virusunun kimyasal ve fiziksel etkenlere karşı duyarlılığı nedir? (KKKA, Crimean Congo haemorrhagic fever) Kırım-Kongo kanamalı ateşi nedir? Kırım-Kongo kanamalı ateşinde(kkka) etken nedir? Bunyaviridae ailesine bağlı Nairovirus soyundan virüslerin meydana getirdiği,

Detaylı

2008 YILI KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ OLGULARININ LABORATUVAR TANISINDA PCR VE ELISA-IgM SONUÇLARININ İRDELENMESİ

2008 YILI KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ OLGULARININ LABORATUVAR TANISINDA PCR VE ELISA-IgM SONUÇLARININ İRDELENMESİ Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2010; 44: 57-64 2008 YILI KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ OLGULARININ LABORATUVAR TANISINDA PCR VE ELISA-IgM SONUÇLARININ İRDELENMESİ EVALUATION OF PCR AND ELISA-IgM

Detaylı

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ ANKEM Derg 2009;23(Ek 2):234-240 KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ Önder ERGÖNÜL Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL onderergonul@yahoo.com

Detaylı

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ Kırım Kongo hastalığı 2002 yılından bu yana ülkemizde giderek yayılan viral bir hastalıktır. Keneler aracılığıyla yayılan hastalık tedaviye rağmen % 10 oranında ölümcül seyretmektedir.

Detaylı

Kocaeli de Uzun İnkübasyon Süreli Sporadik Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Olgusu

Kocaeli de Uzun İnkübasyon Süreli Sporadik Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Olgusu Olgu Sunumu/Case Report Mikrobiyol Bul 2012; 46(1): 129-133 Kocaeli de Uzun İnkübasyon Süreli Sporadik Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Olgusu A Case of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever with Long Incubation Period

Detaylı

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit 2016 un türevi 1. ROMATİZMAL ATEŞ NEDİR? 1.1 Nedir? Romatizmal ateş, streptokok adı

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Hantavirus. Dr Mustafa Kemal Çelen Dicle Üniversitesi Hastanesi

Hantavirus. Dr Mustafa Kemal Çelen Dicle Üniversitesi Hastanesi Hantavirus Dr Mustafa Kemal Çelen Dicle Üniversitesi Hastanesi 1 SALGIN ANATOMİSİ 2009 Şubat ayı içerisinde Zonguldak ta; yüksek ateş, trombositopeni ve akut böbrek yetmezliği tablosu gelişen ve hızla

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr Türk Toraks Derneği Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı www.toraks.org.tr Editörler HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Münevver Erdinç Ege Üniversitesi

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

ANKARA BÖLGESİNDE KENE TEMASI ÖYKÜSÜ OLMAYAN İKİ KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ OLGUSU

ANKARA BÖLGESİNDE KENE TEMASI ÖYKÜSÜ OLMAYAN İKİ KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ OLGUSU Olgu Sunumu/Case Report Mikrobiyol Bul 2009; 43: 677-681 ANKARA BÖLGESİNDE KENE TEMASI ÖYKÜSÜ OLMAYAN İKİ KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ OLGUSU TWO CRIMEAN-CONGO HEMORRHAGIC FEVER CASES WITHOUT HISTORY OF

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir. KULLANMA TALİMATI ASİST 1200 mg toz içeren saşe Ağızdan alınır. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir. Bu ilacı

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ

KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ 83 Giriş KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ Doç.Dr. Hürrem BODUR Ankara Numune EA Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA); Asya, Afrika ve Avrupa kıtasında

Detaylı

Özel Hasta Gruplarında Yoğun Bakım. Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi

Özel Hasta Gruplarında Yoğun Bakım. Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Özel Hasta Gruplarında Yoğun Bakım Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Zülal ÖZKURT* * Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ERZURUM Kırım-Kongo kanamalı

Detaylı

KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ: KORUNMA VE KONTROL

KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ: KORUNMA VE KONTROL KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ: KORUNMA VE KONTROL Dr. Esragül AKINCI Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikrobiyoloji Kliniği KKKA: COĞRAFİK DAĞILIM Hastalığın görüldüğü

Detaylı

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ LABORATUVAR TANISI

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ LABORATUVAR TANISI KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ LABORATUVAR TANISI Dr. Etem ÖZKAYA Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Viroloji Referans ve Araştırma Laboratuvarı Dr. Mustafa Aydın ÇEVİK anısına II. Zoonotik Hastalıklar

Detaylı

KIRIM-KONGO HEMORAJİK ATEŞİ CRIMEAN-CONGO HEMORRHAGIC FEVER. Turabi GÜNEŞ*

KIRIM-KONGO HEMORAJİK ATEŞİ CRIMEAN-CONGO HEMORRHAGIC FEVER. Turabi GÜNEŞ* MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜLT 2006; 40: BÜLTENİ 279-287 279 KIRIM-KONGO HEMORAJİK ATEŞİ CRIMEAN-CONGO HEMORRHAGIC FEVER Turabi GÜNEŞ* ÖZET: Kırım-Kongo Hemorajik Ateş (CCHF) virusu, Bunyaviridae ailesi

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Vektör kaynaklı Viral Enfeksiyonlar. Koray Ergünay

Vektör kaynaklı Viral Enfeksiyonlar. Koray Ergünay Vektör kaynaklı Viral Enfeksiyonlar Koray Ergünay Arbovirus... (arthopod-borne virus) Artropod vektörler ile vertebralılar arasında nakledilen viruslar Robovirus... (rodent-borne virus) Kemirici (rodent)

Detaylı

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi. Dr. Hilal Tıpırdamaz Sipahi E.Ü.T.F. Halk Sağlığı A.D

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi. Dr. Hilal Tıpırdamaz Sipahi E.Ü.T.F. Halk Sağlığı A.D Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Dr. Hilal Tıpırdamaz Sipahi E.Ü.T.F. Halk Sağlığı A.D. 15.11.2006 Kırım nerede? Kongo nerede? Tarihçe 12. Yyda bugünkü Tacikistan da kanamalı bir sendrom tanımlanmış, kene yada

Detaylı

Besin intoksikasyonu şüphesiyle başvuran üç Kırım Kongo Kanamalı Ateşi: Olgu sunumu

Besin intoksikasyonu şüphesiyle başvuran üç Kırım Kongo Kanamalı Ateşi: Olgu sunumu Türk Aile Hek Derg 2016; 20 (3): 122-126 TAHUD 2016 Olgu Sunumu Case Report doi: 10.15511/tahd.16.21126 Besin intoksikasyonu şüphesiyle başvuran üç Kırım Kongo Kanamalı Ateşi: Olgu sunumu Three Crimean

Detaylı

09.02.2015. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. 10.Sınıf Enfeksiyondan Korunma. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon

09.02.2015. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. 10.Sınıf Enfeksiyondan Korunma. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon 10.Sınıf Enfeksiyondan Korunma 32.Hafta ( 04 08 / 05 / 2015 ) YANIK ÜNİTELERİNDE DEZENFEKSİYON Slayt No: 56 Hasta yatakları ve örtülerinin temizliğine dikkat edilmeli, Her hastadan sonra hidroterapi cihazında

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

Ebola virüsü İstanbul'a geldi!

Ebola virüsü İstanbul'a geldi! On5yirmi5.com Ebola virüsü İstanbul'a geldi! Ebola Virüsü İstanbul'a Geldi! Ebola Nedir? Afrika'da birçok insanın ölmesine sebep olan Ebola virüsünün İstanbul'a gelmiş olduğundan şüpheleniliyor. Yayın

Detaylı

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM)

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) Buğday rüşeymi buğday başağının alt kısmında bulunan embriyodur. Buğdayın 1 tonundan sadece 1 kilogram rüşeym elde edilebilmektedir. Rüşeym özel yöntemlerle elde edilmediği

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu antalya EAH Çalışmaya Katılan

Detaylı

DÜZCE TIP DERGİSİ DÜZCE MEDICAL JOURNAL

DÜZCE TIP DERGİSİ DÜZCE MEDICAL JOURNAL DÜZCE TIP DERGİSİ DÜZCE MEDICAL JOURNAL ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE Hayati KANDİŞ 1 Yavuz KATIRCI 2 Hakan UZUN 3 Harun GÜNEŞ 1 İsmail Hamdi KARA 4 Mehmet Faruk GEYİK 5 Endemik Bir Bölgede Kene Isırığı

Detaylı

KIRIM-KONGO HEMORAJ K ATE ÖZET SUMMARY. Crimean-Congo Hemorrhagic Fever

KIRIM-KONGO HEMORAJ K ATE ÖZET SUMMARY. Crimean-Congo Hemorrhagic Fever ANKEM Derg 2006;20(Ek 2):227-231. KIRIM-KONGO HEMORAJ K ATE Mehmet BAKIR, Nazif ELALDI Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve nfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, S VAS nelaldi@cumhuriyet.edu.tr

Detaylı

Kastamonu İli Aile Hekimlerinin Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Kastamonu İli Aile Hekimlerinin Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi flora KLİNİK ÇALIŞMA/ RESEARCH ARTICLE Kastamonu İli Aile Hekimlerinin Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Çiğdem KADER 1, Ayşe ERBAY 2, Servet AKER 3, Şengül ALPER

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. 35, 50 ve 100 gramlık alüminyum tüplerde, uygulayıcısı ve kullanma talimatı ile birlikte karton kutuda kullanıma sunulmaktadır.

KULLANMA TALİMATI. 35, 50 ve 100 gramlık alüminyum tüplerde, uygulayıcısı ve kullanma talimatı ile birlikte karton kutuda kullanıma sunulmaktadır. ESTRIOL Vajinal Krem, 1 mg Vajinal yolla veya haricen uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 1 gramında 1 mg östriol bulunur. Yardımcı maddeler: Dekalinyum klorür, Parfüm yağı, Dokusat sodyum, Propilen

Detaylı

B05.11 Faaliyet Alanı

B05.11 Faaliyet Alanı 82 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B05. C de Fonksiyonlar) Bir tanıtıcının faaliyet alanı, tanıtıcının kod içinde kullanılabileceği program kısmıdır. Örneğin, bir blok içinde

Detaylı

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00 Müşteri : Kozyatağı Mahallesi Sarı Kanarya Sok. No: 14 K2 Plaza Kat: 11 Kadıköy 34742 İstanbul Türkiye Konu : Seçilen Yakıt Özelliklerin Belirlenmesi için Dizel Yakıtlara İlişkin Testlerin, Doğrulanması

Detaylı

K r m-kongo Hemorajik Ateşi

K r m-kongo Hemorajik Ateşi Türkiye Tıp Dergisi 2004; 11(3): 145-156 K r m-kongo Hemorajik Ateşi Zülal ÖZKURT, Ayten KADANALI Atatürk Üniversitesi T p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal, ERZURUM

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir çiğneme tableti 725 mg (250 mg baza eşdeğer) Pirantel pamoat içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir çiğneme tableti 725 mg (250 mg baza eşdeğer) Pirantel pamoat içerir. KULLANMA TALİMATI KONTİL çiğneme tableti Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir çiğneme tableti 725 mg (250 mg baza eşdeğer) Pirantel pamoat içerir. Yardımcı maddeler: Sodyum siklamat, povidon K-30, sukroz,

Detaylı

KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞ TE TEDAVİ VE KORUNMA. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları AD.

KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞ TE TEDAVİ VE KORUNMA. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları AD. KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞ TE TEDAVİ VE KORUNMA Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları AD. Ayırıcı Tanı Bilinen Enfeksiyonlar Bruselloz Q Ateşi Riketsiyoz Erlichioz Lyme Leptospiroz

Detaylı

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi!

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! www.kenthospital.com Kent Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği! Kuruluşumuzdan bu yana

Detaylı

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler:

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler: Mikro TESE Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Mikroskopik TESE ameliyatı genel, veya bolgesel anestezi altında yapılabilir. Skrotum (torba) orta hattan 4 cm lik bir kesi yapılırak testislere ulaşılır ve testisler

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA)

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) 1 Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Nedir? Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), çoğunlukla keneler aracılığıyla hayvanlardan insanlara bulaştırılan mikrobik bir hastalıktır.

Detaylı

HASTA TRANSFER PROSEDÜRÜ

HASTA TRANSFER PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 08.11.2012 Acil Servis Hemşire İzlem Formu ifadesi kaldırıldı. 01 Yerine Acil Servis hasta Değerlendirme ve Gözlem Formu ndaki hemşire izlem notları

Detaylı

Doç. Dr. Orhan YILMAZ

Doç. Dr. Orhan YILMAZ Yazar Ad 151 Doç. Dr. Orhan YILMAZ İnsanda iletişimin en önemli araçlarından biri olan ses, kişinin duygusal yapısını yansıtan bir olaydır. Yaş ilerledikçe tüm organlarda görülebilen yaşlanma konuşma

Detaylı

ZOONOTİK HASTALIKLARIN İNSANLARDAKİ DURUMU

ZOONOTİK HASTALIKLARIN İNSANLARDAKİ DURUMU ZOONOTİK HASTALIKLARIN İNSANLARDAKİ DURUMU 5 Dr. Vet. Hekim Ramazan UZUN, Vet. Hekim Ahmet SAFRAN, Uzm. Dr. Turan BUZGAN Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Zoonotik hastalıklar, dünyada

Detaylı

The Journal of Current Pediatrics

The Journal of Current Pediatrics Güncel Pediatri The Journal of Current Pediatrics ÖZGÜN ARAŞTIRMA ORIGINAL ARTICLE Sivas, Cumhuriyet Üniversitesi ne Başvuran Kırım-Kongo Kanamalı Ateş li Çocukların Klinik ve Rutin Laboratuvar Testleri

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ne ait tarla arazisi,

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:19 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:22

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:19 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:22 Çocuğumun Sık Sık Başı Ağrıyor Ne Yapabilirim? Başağrısı toplumun büyük kesiminde görülebilen ve insanların büyük çoğunluğunun hayatlarının değişik dönemlerinde karşılaştığı ve çare aradığı bir problemdir.

Detaylı

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu;

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; PROLAKTİNOMA Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; Prolaktinoma beyinde yer alan hipofiz bezinin prolaktin salgılayan tümörüdür. Kanserleşmez ancak hormonal dengeyi bozar. Prolaktin hormonu

Detaylı

KULLANMA TALİMATI FERICOSE

KULLANMA TALİMATI FERICOSE KULLANMA TALİMATI FERICOSE 100mg/5ml İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul Damar içine uygulanır. Etkin madde: 5 ml lik her bir ampul, 100 mg (20 mg/ml) elementer demire eşdeğer 2700 mg demir hidroksit

Detaylı

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ Rev. No : 01 Rev.Tarihi : 13 Haziran 2012 1/ 1. Amaç: UÜ-SK da organ ve doku nakli hizmetlerinden yararlanacak hastaların ve/veya canlı vericilerinin başvuru kriterlerinin ve organ bekleme listelerine

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Yönergenin Amacı, Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre Düzenleme tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR SY 820 Ürün Tanımı Alkali Köpüğü Kontrollü Şişe Yıkama Maddesi Ürün Kodu FH-017 Ürünün Uygulama Alanı Gıda Hijyeni Üretici/Tedarikçi

Detaylı

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 KONU İLGİ Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Besleme TERCÜME VE DERLEME Ürün Müdürü Esra ÇINAR

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı

Viral Kanamalı Grup Etkenleri ve MERS Yeni Bir Afet mi? Uzm. Dr. Murat ONGAR Ankara EAH Acil Tıp Kliniği

Viral Kanamalı Grup Etkenleri ve MERS Yeni Bir Afet mi? Uzm. Dr. Murat ONGAR Ankara EAH Acil Tıp Kliniği Viral Kanamalı Grup Etkenleri ve MERS Yeni Bir Afet mi? Uzm. Dr. Murat ONGAR Ankara EAH Acil Tıp Kliniği AFET İnsanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, insanın normal yaşantısını ve

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

KULLANMA TALİMATI SOMATOSTATİN EUMEDICA 250 µg i.v. İnfüzyon için Liyofilize Toz içeren Flakon Damardan uygulanır. Etkin madde: Her flakonda etkin madde olarak, 250 µg somatostatine eşdeğer miktarda hidratlanmış

Detaylı

KKKAH ve Aşı Çalışmaları. Prof. Dr. AYKUT ÖZDARENDELİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ AŞI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ

KKKAH ve Aşı Çalışmaları. Prof. Dr. AYKUT ÖZDARENDELİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ AŞI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ KKKAH ve Aşı Çalışmaları Prof. Dr. AYKUT ÖZDARENDELİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ AŞI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ 12.yy Tacikistan da tanımlanmış KKKA ilk tarihçesi Kanama Burun kanaması Kara ölüm Kırım 1944-45

Detaylı

K r m-kongo Hemorajik Atefli Epidemiyolojisi

K r m-kongo Hemorajik Atefli Epidemiyolojisi Klimik Dergisi Cilt 17, Say :3 2004, s:151-156 151 K r m-kongo Hemorajik Atefli Epidemiyolojisi Nazif Elald Girifl Viral hemorajik atefl (VHA), insanlarda farkl viruslar taraf ndan oluflturulan, atefl

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 19 Ocak 2016 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; Kısa dönemde 144 günlük ortalama $1110.82 trend değişimi için referans takip seviyesi olabilir.

Detaylı

Kırım Kongo kanamalı ateşinin intrauterin ve postnatal dönem etkileri

Kırım Kongo kanamalı ateşinin intrauterin ve postnatal dönem etkileri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2011; 54: 182-188 Derleme Kırım Kongo kanamalı ateşinin intrauterin ve postnatal dönem etkileri Evrim Alyamaç Dizdar 1, Ömer Erdeve 2, Uğur Dilmen 3 Zekai Tahir Burak

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL BİRİMİ

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL BİRİMİ EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL BİRİMİ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA ATIK PİLLERİN YÖNETİMİ Çevre Koruma ve Kontrol Birimi Çavuş Bey Mah. No: 1 EDİRNE Tel:

Detaylı

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI 1. Firma karını maksimize eden üretim düzeyini seçmiştir. Bu üretim düzeyinde ürünün fiyatı 20YTL ve ortalama toplam maliyet 25YTL dir. Firma: A)

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI TİSİNON 10 mg kapsül Ağızdan alınır. Her kapsül; Etkin madde: 10 mg nitisinon Yardımcı maddeler: Prejelatinize nişasta ve opak beyaz gövde / opak lacivert kapak No:3 sert jelatin kapsül

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

SÜTÇÜ İNEKLERDE SAĞIM HİJYENİ

SÜTÇÜ İNEKLERDE SAĞIM HİJYENİ SÜTÇÜ İNEKLERDE SAĞIM HİJYENİ Sütçü inek işletmelerinde Yasal düzenlemeler ve standartlara uygun üretim Hayvan sağlığı ve refahı Çalışanların bilgi-becerisi ve memnuniyeti MASTİTİSLERDE AZALMA - SÜT KALİTESİNDE

Detaylı

Hantavirus İnfeksiyonları

Hantavirus İnfeksiyonları Hantavirus İnfeksiyonları Başak Dokuzoğuz ANKARA NUMUNE EĞ. VE ARAŞ. HASTANESİ 1.Enf. Hast. Ve Kl. Mikrobiyoloji Kliniği Hemorajik Ateş Virüsleri Filoviridae Marburg Hemorajik Ateşi Ebola Hemorajik Ateşi

Detaylı

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ HAZAR STRATEJI ENSTITÜSÜ ENERJI VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI MERKEZI EMİN AKHUNDZADA SERAY ÖZKAN ARALIK 2014 Azerbaycan Enerji Görünümü 1İran Enerji Görünümü www.hazar.org HASEN Enerji

Detaylı

Hastalık sahra altı Afrika da ve güney Amerika da yaşayanlarda ve bu bölgeye seyahat edenlerde görülür.

Hastalık sahra altı Afrika da ve güney Amerika da yaşayanlarda ve bu bölgeye seyahat edenlerde görülür. SARI HUMMA Yellow Fever; Sarı humma sivri sinekler ile bulaşan mikrobik hastalıktır. Hastalık sahra altı Afrika ve güney Amerika da görülmektedir. Bu bölgeye seyahat yapacak kişilerin Sarı humma aşısı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Her bir ampul 1000 mg Kolin alfoskerat a

Detaylı

DERLEME. Anahtar kelimeler: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Kırım Kongo Kanamalı Ateş Virüsü, kene.

DERLEME. Anahtar kelimeler: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Kırım Kongo Kanamalı Ateş Virüsü, kene. DERLEME F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2012: 26 (1): 53-60 http://www.fusabil.org Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Akın KIRBAŞ 1 Haydar ÖZDEMİR 2 1 Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ Sağlık hizmeti veren, Doktor Ebe Hemşire Diş hekimi Hemşirelik öğrencileri, risk altındadır Bu personelin enfeksiyon açısından izlemi personel sağlığı ve hastane

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015 3 Kasım 2015 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; RSI indikatörü genel olarak dip/tepe fiyatlamalarında başarılı sonuçlar vermektedir. Günlük bazda

Detaylı

Bulaşıcı mikrobik akut bağırsak iltihabıdır.

Bulaşıcı mikrobik akut bağırsak iltihabıdır. KOLERA Bulaşıcı mikrobik akut bağırsak iltihabıdır. Vibrio Cholera bakterisinin sebep olduğu su ve gıdalar ile bulaşan salgınlara yol açan bir hastalıktır. Bakterinin salgıladığı toksin nedeniyle bağırsaklar

Detaylı

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sayın hast, Hastalıkların teşhisi ve tedavisinde son on yılda çok büyük gelişmeler kaydedildi.

Detaylı

AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak.

AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak. AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak. KAPSAM: Tüm ayaktan ve yatarak tedavi gören hasta ve hasta

Detaylı

Çakmak Mah. Balkan Cad. No:53 34770 Ümraniye - İSTANBUL Tel : (0216) 528 36 00 Fax : (0216) 5287 87 00

Çakmak Mah. Balkan Cad. No:53 34770 Ümraniye - İSTANBUL Tel : (0216) 528 36 00 Fax : (0216) 5287 87 00 Yayın Tarihi: 08.07.2009 Sayfa 1/6 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı : Kullanım amacı : Üretici Firma: Şirket Merkezi : Larvasit Makteshim Chemical Works. Ltd. PO Box 60 Beer Sheva

Detaylı