ESİN AKTAŞ ÇETİN1, CEM MUHLİS AR2, GÜLDEREN YANIKKAYA DEMİREL3, SEMA BİLGİÇ1, FATİH SALMAN 1 GÜNNUR DENİZ 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESİN AKTAŞ ÇETİN1, CEM MUHLİS AR2, GÜLDEREN YANIKKAYA DEMİREL3, SEMA BİLGİÇ1, FATİH SALMAN 1 GÜNNUR DENİZ 1"

Transkript

1 İnsan Mezenkimal Kök Hücre Fenotipik Karakterizasyonu; Yağ ve Kemik Hücrelerine Yönlendirilmesi Phenotypic Characterization of Human Mesenchymal Stem Cells; Their Differentiation into Fat and Bone Cells ESİN AKTAŞ ÇETİN1, CEM MUHLİS AR2, GÜLDEREN YANIKKAYA DEMİREL3, SEMA BİLGİÇ1, FATİH SALMAN 1 GÜNNUR DENİZ 1 1İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, İmmünoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye 2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye 3Yeditepe Üniversitesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tıbbi İmmünoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye ÖZET Erişkin mezenkimal kök hücreler (MKH) kemik iliğinde (Kİ) bulunan ve dokularda farklı hücre tiplerine farklılaşma potansiyeli olan hücrelerdir. Bu hücreler osteojenik, adipojenik ve kondrojenik farklılaşma özelliği göstermekte ve günümüzde klinikte kullanım potansiyelleri araştırılmaktadır. Çalışmamızda Kİ kökenli MKH eldesi ve bu hücrelerin adiposit ve osteosite yönlendirilmesi amaçlanmıştır. Primer hematolojik malignite saptanmayan kişilerin Kİ aspirasyon örnekleri kullanılmış, izolasyon öncesi ve sonrası CD3, CD16, CD33, CD34, CD38, CD44, CD45, CD59, CD73, CD9 ve CD15 ekspresyonu flow sitometrik olarak analiz edilmiştir. 16 haftalık kültürleri süresince MKH lerin immünfenotipik analizlerine devam edilmiş ve bu hücrelerin 3. pasajını takiben hücreler 5 hafta boyunca adiposit ve osteosite yönlendirilmiştir. Hücrelerin histokimyasal olarak adiposit ve osteositlere dönüşüm oranları araştırılmıştır. MKH izolasyonu sonrası CD3, CD16, CD33, CD38 ve CD45 ekspresyonlarında izolasyon öncesine göre düşüş saptanmıştır. Kültür periyodu boyunca CD59 + CD15 +, CD73, CD9, CD9 + CD73 + ekspresyonunda artış, CD16 ekspresyonunda ise düşüş görülmüştür. MKH ile kıyaslandığında adiposit ve osteosit kültürlerindeki CD59 + CD15 +, CD73, CD9, CD9 + CD73 +, CD15 ekspresyonlarında düşüş saptanmış ve hücrelerin adiposit ve osteositlere dönüşüm oranları histokimyasal olarak gösterilmiştir. Primer kültür süresince yüzey molekül ekspresyonlarında değişiklik göstermeyen MKH lere karşılık, adiposit veya osteosite yönlendirilen hücrelerde MKH belirteçlerinde azalma tespit edilmiştir. Çalışmamız, plastik olma özelliği sayesinde MKH lerin yağ ve kemik hücrelerine yönlendirilebileceğini düşündürmektedir. Anahtar Kelimeler: Mezenkimal kök hücre, kemik iliği, adiposit ABSTRACT Adult mesencyhmal stem cells (MSC) are the cells existing in bone marrow (BM) and having the potential to differentiate to different cell types. These cells present osteogenic, adipogenic and chondrogenic differentiation characteristics and may thus BM aspiration samples from patients with no haematological malignancies were used. CD3, CD16, CD33, CD34, CD38, CD44, CD45, CD59, CD73, CD9 and CD15 expressions were analysed by flow cytometry before and after isolation. Immunophenotypic analyses of the MSCs were repeated during the culture period of 16 weeks. Following the third passage, MSCs were directed into adipocytes and osteocytes for 5 weeks. The differentiation rate into adipocytes and osteocytes were investigated histochemically. There was a decrease in CD3, CD16, CD33, CD38, CD45 expressions following MSC isolation. Increased levels of CD59 + CD15 +, CD73, CD9, CD9 + CD73 + and a decreased CD16 level were observed following MSC differentiation. Compared with MSC, adipocyte and osteocytes show lower CD59 + CD15 +, CD73, CD9, CD9 + CD73 +, CD15 expressions and differentiation into adipocytes and osteocytes were also investigated histochemically. This study demonstrated that MSCs can be directed into fat and bone cells through their plasticity. Key Words: Mesenchymal stem cell, bone marrow, adipocyte Turk J Immunol, 211; 16: 1 Received: Revised: Accepted:

2 GİRİŞ Yetişkin organizmaların kemik iliğinden izole edilen mezenkimal kök hücreler (MKH) veya multipotent stromal hücreler in vivo olarak transplante edildiklerinde heterotropik kemik dokusu oluşturma kapasitesine sahip hücreler olarak tanımlanmışlardır. Son yıllarda bu hücrelerin yağ, göbek kordon kanı, plasenta, diş pulpası, tendonlar, sinoviyal sıvı, dolaşım sistemi ve esas olarak da kemik iliği stromasında bulunduğu gösterilmiştir 1-3. Kemik iliğinde bu hücreler nukleuslu ilik hücrelerinin 1/1.-1/1. ni oluşturmaktadır 4. İnsan MKH leri sağlıklı gönüllülerin iliak kemik iliği aspiratından izole edilebilmekte ve plastik doku kültürü plaklarında çoğaltılabilmektedir 5. Ex vivo olarak çoğaltılabilen, in vivo veya in vitro ortamda osteoblast, kondrosit, adiposit, tenosit, miyosit ve nöral hücrelere farklılaşabilen bu hücrelerin multipotent özellikleri, kolay izolasyon ve kültür aşamaları klinikte terapötik amaçlı kullanımlarına olanak vermekte ve bu hücrelerin çok sayıda doku hasarları için etkili bir terapötik ajan olduğu düşünülmektedir 6-9. MKH ler kemik iliğinin stromal fraksiyonunda bulunarak hematopoezi destekleyen bir hücresel mikroçevre oluşturmaktadır. MKH lerin allogeneik lenfositlerle ko-kültürleri sonucunda lenfosit proliferasyonunu uyarmaması, bu hücrelerin doğal olarak immünojenik olmadığını kanıtlamaktadır. Son yıllarda MKH lerin orta düzeyde sınıf I doku uyumluluk antijenlerini (MHC) eksprese etmelerine rağmen sınıf II antijenlerini taşımaması ve immün sistemi baskılayıcı özelliklerinin in vitro şartlarda spesifik T hücre fonksiyonlarını modüle ederek yapması bu hücrelerin immünomodülatör özelliklerinin de bulunduğunu göstermektedir 1,11. MKH lerin yetişkin sağlıklı bireylerin dokularından kolaylıkla izole edilebilmesi ve çoğaltılabilmesi nedeniyle, birçok biyolojik sistemlerin aksine insan MKH leri hayvan MKH lerinden daha ayrıntılı şekilde tanımlanmıştır. Bununla birlikte bu hücrelerin farklı hayvan türlerinden de izolasyonları yapılmaktadır. En iyi sonuçlar sıçan ve fare deneylerinden elde edilmesine karşılık, MKH lerin terapötik potansiyelleri at, inek, domuz, köpek, koyun ve maymunlarda da araştırılmıştır 12,13. MKH lerin izolasyonları ile ilgili farklı metodlar geliştirilmiş ve flow sitometri yöntemi bu hücrelerin spesifik yüzey antijenlerinin analizlerine olanak vermiştir. Ayrıca MKH lerin tek tabaka kültür halinde çoğalma kapasiteleri bulunmakta, in vitro ve in vivo şartlarda osteoblast, kondrosit ve adipositlere dönüşebildiği belirtilmektedir 14,15. Fonksiyonel çeşitlilik içeren ve farklı dokulardan izole edilen MKH ler CD29, CD44, CD49a-f, CD51, CD73, CD15, CD16, CD166 ve STRO-1 gibi çok sayıda yüzey molekülü eksprese etmelerine rağmen CD11b, CD14 ve CD45 gibi hematopoetik soya özgü yüzey moleküllerini taşımamaktadır 2. MKH ler hematopoetik, non-hematopoetik büyüme faktörleri, sitokinler ve kemokinler salgılamaktadır. Bu sitokinlerin bazıları devamlı, bazıları ise aktivasyon sonucu salgılanmaktadır 16. Buna ek olarak MKH ler birçok sitokin ve büyüme faktörü reseptörlerini de eksprese etmektedir. Kemik iliği mikroçevresine bu hücrelerin dinamik katılımları proteoglikanlar, kollajen, laminin, fibronektin gibi matriks molekülleri ile de gösterilmektedir 6. MKH ler hücreler arası etkileşimde önemli rolleri bulunan yapışma moleküllerini de eksprese etmektedir. Osteopontin ve hiyalüronan gibi çeşitli ligandlar için reseptör olan CD44 ün MKH lerde yüksek orandaki ekspresyonu, bu hücrelerin ilik veya kemikte hücre dışı matriks organizasyonundaki rolünü işaret etmektedir 17,18. MKH ler için belirli belirteçler bulunmasına rağmen, MKH elde edilen donörler arasındaki yaş farklılığı, laboratuvarlarda kullanılan kültür teknikleri ve doku kültürü medyum içeriğindeki farklılıklar nedeniyle MKH için optimal bir belirteç kombinasyonu saptanamamıştır. Çalışmamızda insan Kİ kökenli MKH eldesi ve bu hücrelerin adiposit ve osteosite yönlendirilmesi sürecinde yüzey molekül ekspresyonlarındaki değişimler araştırılmıştır. GEREÇ VE YÖNTEMLER Hasta Grubu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji Polikliniği nde malignite dışı hematolojik hastalığı nedeniyle kemik iliği biyopsi ve aspirasyonu yapılan hastaların (n=17, yaş ortalaması 46±14) örneklerinden artan materyaller hastaların onamı alındıktan sonra MKH kaynağı olarak kullanılmıştır. Kemik iliği biyopsi ve aspirasyonu Jamshidi tipi biyopsi iğnesi kullanılarak posteriyor iliak kanattan yapılmıştır. Rutin olarak sitogenetik çalışma için alınan heparinli kemik iliği aspirasyon örneklerinden artan materyal çalışmada değerlendirilmiştir. Araştırmamızda Helsinki Deklarasyonu Prensipleri ne uygun şekilde 2

3 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi nden etik kurul onayı ve çalışma kapsamındaki hastalardan Bilgilendirilmiş olur alınmıştır. Kemik İliği Kökenli Mezenkimal Kök Hücre İzolasyonu Heparinli tüplere alınan kemik iliği aspirasyon materyalinden (n=17) MKH progenitörleri, RosetteSep Human Mesencyhmal Stem Cell Enrichment Kokteyli (Stem Cell Technologies, Vancouver, BC) kullanılarak ayrıştırılmıştır. Bu amaçla kemik iliği örnekleri anti-glikoforin A, anti- CD3, anti-cd14, anti-cd19, anti-cd38 ve anti- CD66b antikorları içeren kokteyl ile (lenfosit, eritrosit, granülosit ve monositleri dışlamak amacı ile) inkübe edildikten sonra Ficoll-Hypaque (Sigma Chem. Co., St. Louis, MO) gradiyentiyle santrifüj edilmiş ve mezenkimal hücre öncüllerinin yoğun bulunduğu faz toplanmıştır. İnterfazın toplanıp yıkama aşamalarından sonra MKH öncüllerinin hücre sayımları yapılmış ve MKH leri uyarıcı destek maddeleri içeren MesenCult Bazal Medyumda (Stem Cell Technologies, Vancouver, BC) kültüre alınmıştır. Mezenkimal Kök Hücrelerin Kültür Aşamaları, Yağ ve Kemik Hücre Yönlendirmesi MKH kültürlerinin 3. pasajlarını takiben hücreler, yağ ve kemik hücrelerine yönlendirilmiştir. Adiposit farklılaşması için deksametazon, isobutilmetilksantin, insülin ve BRL gibi maddeler içeren Adipojenik stimülatör suplement (Stem Cell Technologies, Vancouver, BC), osteosit yönlendirilmesi için de deksametazon, askorbik asit-2 fosfat ve beta-gliserol fosfat ihtiva eden osteojenik stimülatör kit (Stem Cell Technologies, Vancouver, BC) kullanılmıştır. Adipojenik ve osteojenik yönlenmeyi sağlayan maddeler içeren MesenCult Bazal medyumunda MKH ler kültüre alınmış, haftada iki kez kültürlerin medyumları değiştirilmiş ve 4. haftanın sonunda hücrelerde oluşan farklılıklar histokimyasal ve flow sitometrik olarak analiz edilmiştir. Flow Sitometrik Metodla Mezenkimal Kök Hücre İmmünofenotiplemesi Laboratuvarımıza gelen kemik iliği örneklerinden MKH izolasyon öncesi ve sonrasında immünofenotipleme yapılmıştır. Bu amaçla CD14- fluoresan izotiyosiyanat (FITC)/CD16-fikoeritrin (PE)/CD4-ECD, CD33-FITC/CD34-PE/CD45-PE Texas kırmızısı (ECD), CD3-PE (Beckman Coulter Immunotech, Marseille, France), CD59-FITC, CD73- PE, CD9-FITC, CD15-PE (Becton Dickinson, San Lose, CA) ve izotipik kontrol olarak immünoglobulin (Ig)G1-FITC/IgG1-PE/IgG1-ECD (Becton Dickinson, San Lose, CA) monoklonal antikorları kullanılmıştır. İmmünofenotiplemede kullanılan antikorlardan CD3, CD16, CD33, CD34, CD38 ve CD45 negatif CD59, CD73, CD9 ve CD15 monoklonal antikorları ise pozitif belirteç olarak düşünülmüştür. 16 hafta (8 pasaj) boyunca kültüre alınan MKH ler ile bu hücrelerin 3. pasajından sonra adiposit ve osteosite yönlendirilen hücrelerin immünofenotipik analizlerine devam edilmiştir. Kültür aşamalarındaki hücreler Tripsin-EDTA solusyonu (Gibco, İnvitrogen, Grand Island, USA) ile hücre süspansiyonu haline getirilmiş ve fluoresan işaretli antikorlarla 3 dk. karanlıkta ve oda ısısında inkübe edilmiştir. Yıkama aşamasını takiben %1 lik paraformaldehitli fosfat tampon solusyonu (PBS) ile hücreler fiske edilmiş ve fiske edilen örnekler BD FACSCalibur cihazında (BD Bioscience, San Jose, CA) CellQuest Software programında analiz edilmiştir. Adiposit ve Osteosit Kültürlerinin Histokimyasal Analizleri Kemik veya yağ hücrelerine yönlendiren MKH kültürlerinin 4. haftası sonunda adiposit farklılaşması için hücreler Oil Red O boyaması, osteoblast farklılaşması için ise Alizarin kırmızısı S boyaması ile boyanarak değerlendirilmiştir. Alizarin kırmızısı S (Santa Cruz Biotechnology, Burlington, NC) boyaması için hücreler doku kültürü medyumundan uzaklaştırıldıktan sonra %4 lük paraformaldehitli PBS ile 2 dk. fikse edilmiş ve fiksasyon sonrası kültür kuyucukları 2 kez distile su ile yıkanmıştır. Kuyucuklar yıkama aşamasından sonra Alizarin kırmızısı S boyasında 15 dk. inkübe edilmiş ve distile su ile yıkandıktan sonra PBS ilave edilerek invert mikroskopta değerlendirilmiştir. Osteojenik farklılaşma hücrelerde kalsiyum fosfat birikimi ile tanımlanmıştır. Adiposite yönlenen hücrelerin ise histokimyasal boyamaları Oil Red O Boyama Kiti (Diagnostic BioSystems, CA) kullanılarak saptanmıştır. Bu amaçla kültür plağında hücrelerin kültür sıvıları uzaklaştırılmış ve propilen glikolde 2 dk. bekletilen hücreler Oil Red O boyası ile 6 dk. boyanmayı takiben %85 lik propilen glikolde 1 dk. bekletilmiştir. Kuyucukların 2 kez distile su ile yıkama aşamalarını takiben hücreler 1 dk. Mayer s Hematoksilini ile boyanmış ve yıkama aşamalarını takiben adipositler invert mikroskopta değerlendirilmiştir. Adipojenik yönlenim lipid damlalarının boyanması ile tanımlanmıştır. 3

4 İSTATİSTİKSEL ANALİZ Verilerimize normal dağılıma uygunluk testi yapılmış ve sonuçların istatistiksel anlamlılığı Student s t testi ile analiz edilmiştir. Her parametre için veriler aritmetik ortalama ± standart sapma (SS) olarak belirtilmiştir. İstatistiksel analiz SPSS 11,5 sürümü kullanılarak yapılmış ve p değeri,5 ten küçük değerler anlamlı olarak kabul edilmiştir BULGULAR MKH Kültür Periyodu Boyunca Saptanan İmmünofenotipik Değişimler Taze kemik iliğinden MKH izolasyonu öncesi ve sonrasında CD59, CD15, CD59 + CD15 +, CD73, CD9, CD9 + CD73 + ekspresyonları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamasına karşılık CD3, CD16, CD33, CD38, CD44, CD45 ekspresyonlarında istatistiksel olarak anlamlı düşüş (p<,1) saptanmıştır (Şekil 1, Tablo 1). MKH kültürlerinin yüzey molekül ekspresyonu kültür öncesi ve sonrası incelendiğinde MKH dönüşümüyle bu hücrelerin CD59 + CD15 +, CD73, CD9, CD9 + CD73 + ekspresyonunda artış (p<,1), CD16 ekspresyonunda ise düşüş (p<,1) tespit edilmiştir (Şekil 2A, Tablo 2). MKH kültürlerinde hücre yüzey CD59 + CD15 + ve CD9 + CD73 + ekspresyon artışları WinMDI analizlerinde gösterilmiştir (Şekil 2B) CD59 CD15 CD59 + CD15 + CD9 CD73 CD9 + CD MKH izolasyonu öncesi MKH izolasyonu sonrası CD3 CD16 CD33 CD34 CD38 CD45 Şekil 1. Kemik iliği MKH izolasyon öncesi ve sonrası hücre yüzey molekül ekspresyonu. Kemik iliği örneklerinden MKH izolasyon öncesi ve sonrası hücre yüzey molekül ekspresyonu flow sitometrik olarak analiz edilmiştir. Sonuçlar her bir grupta ortalama ± standart sapma (SS) olarak saptanmış (n=17) ve istatistiksel olarak anlamlı farklar bar grafiğinde gösterilmiştir (*p<,1). Tablo 1. MKH izolasyon öncesi ve sonrası yüzey molekül ekspresyonlarının istatistiksel analizleri MKH İzolasyon Öncesi (n=17) MKH İzolasyon Sonrası (n=17) Aritmetik ortalama ± SS Aritmetik ortalama ± SS p değeri () () CD59 95,2±4,3 9,±8,3 AD CD15 2,1±1,4 3,±2,1 AD CD59 + CD15 + 2,3±1,3 2,±2, AD CD9 2,1±1,8 3,±,5 AD CD73 2,1±1,1 1,5±1,3 AD CD9 + CD73 + 1,2±,2 1,±,2 AD CD3 39,1±12, 1,3±,6 p<,1 a CD16 37,1±23,2 4,±3,31 p<,1 a CD33 5,15±19,22 2,2±1,8 p<,1 a CD34 3,5±2,43 2,3±1,18 AD CD38 2,1±11,3 2,6±2, p<,1 a CD45 55,3±22, 2,±1,2 p<,1 a a Student s t testi MKH: Mezenkimal kök hücre; SS: Standart sapma, AD:Anlamlı değil 4

5 A B 12 Kemik iliği MKH izolasyon sonrası MKH kültür aşamaları 8 4 CD CD59 CD15 CD59 + CD15 + CD9 CD73 CD9 + CD73 + MKH izolasyonu sonrası MKH kültürleri (8 hafta) CD73,,3 99 CD CD9 CD3 CD16 CD33 CD34 CD38 CD45 Şekil 2. MKH izolasyon sonrası ve 8 pasajlık kültür periyodu boyunca yapılan immünfenotipik analizler. A. MKH izolasyon kiti ile izolasyon sonrası kültüre alınan hücrelerin 16 haftalık 8 pasajlık MKH kültürü boyunca yüzey molekül ekspresyonlarının değişimi ortalama ± SS olarak bar grafikte gösterilmiş (n=36) ve istatistiksel anlamlılıklar belirtilmiştir (*p<,1). B. Kİ MKH lerin izolasyon sonrası ve 4. pasajdaki MKH hücrelerinin CD59 + CD15 + ve CD9 + CD73 + ekspresyonlarının WinMDI görüntüleri gösterilmiştir. Tablo 2. MKH kültür aşamaları boyunca yüzey molekül ekspresyon analizleri MKH İzolasyon Sonrası (n=17) MKH Kültür Aşamaları (n=36) Aritmetik ortalama±ss Aritmetik ortalama±ss p değeri () () CD59 85,±4,3 97,±5,13 p<,1 a CD15 3,±2,1 79,±18, p<,1 a CD59 + CD15 + 2,±2, 8,±17,2 p<,1 a CD9 3,±,5 96,1±5,1 p<,1 a CD73 1,5±1,3 95,±7, p<,1 a CD9 + CD73 + 1,±,2 92,±17,41 p<,1 a CD3 1,3±,6 1,2±,5 AD CD16 4,±3,31 1,3±,3 p<,1 a CD33 2,2±1,8 1,3±1, AD CD34 2,3±1,18 1,4±1,28 AD CD38 2,6±2, 1,8±1,6 AD CD45 2,±1,2 1,6±1, AD a Student s t tesi MKH: Mezenkimal kök hücre; SS: Standart sapma; AD:Anlamlı değil 5

6 MKH lerin Yağ ve Kemik Hücresine Yönlendirilmesi ve Kültür Aşamalarının Flow Sitometrik Analizleri MKH kültürlerinin 3. pasajını takiben hücreler adiposit ve osteosite yönlendirilmiş ve 5 haftalık kültür periyodu boyunca hücrelerdeki yüzey ekspresyon değişimleri flow sitometrik olarak incelenmiştir. MKH ler adiposit ve osteosite yönlendirilmiş hücre öncülleri ile (2 günlük) karşılaştırıldığında adiposit ve osteosit kültürlerindeki CD59 + CD15 +, CD73, CD9, CD9 + CD73 + ve CD15 ekspresyonlarında istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüş (p<,1, p<,5, p<,1, p<,5, p<,1, sırasıyla), CD3, CD33, CD34, CD38 ve CD45 ekspresyonları açısından ise anlamlı bir Tablo 3. MKH kültürlerinin osteosit (I) ve adiposite (II) yönlenmeleri aşamalarında yüzey molekül ekspresyonlarındaki değişimler I MKH Kültür Aşamaları (n=36) Osteosit Kültürleri (n=17) Aritmetik ortalama±ss Aritmetik ortalama±ss p değeri () () CD59 87,±5,13 75,±12,23 AD CD15 79,±18, 42,±26, p<,1 a CD59 + CD15 + 8,±17,2 38,1±28,1 p<,1 a CD9 96,1±5,1 72,4±26,3 p<,1 a CD73 95,±7, 95,±7, p<,5 a CD9 + CD ,±17,41 6,±33,2 p<,5 a CD3 1,2±,5 1,1±,3 AD CD16 1,3±,3 1,±,2 AD CD33 1,3±1, 1,5±,1 AD CD34 1,4±1,28 1,±,58 AD CD38 1,8±1,6 1,4±1, AD CD45 1,6±1, 1,2±,5 AD a Student s t testi MKH: Mezenkimal kök hücre; SS: Standart sapma; AD:Anlamlı değil II MKH Kültür Aşamaları (n=36) Adiposit Kültürleri (n=17) Aritmetik ortalama±ss Aritmetik ortalama±ss p değeri () () CD59 87,±5,13 82,±8,3 AD CD15 79,±18, 32,±25, p<,1 a CD59 + CD15 + 8,±17,2 29,±26,2 p<,1 a CD9 96,1±5,1 68,±27, p<,1 a CD73 95,±7, 95,±7, p<,5 a CD9 + CD ,±17,41 67,1±28, p<,5 a CD3 1,2±,5 1,2±,4 AD CD16 1,3±,3 1,2±,1 AD CD33 1,3±1, 1,3±,6 AD CD34 1,4±1,28 1,2±,78 AD CD38 1,8±1,6 1,2±,6 AD CD45 1,6±1, 1,3±,8 AD a Student s t testi MKH: Mezenkimal kök hücre; SS: Standart sapma; AD:Anlamlı değil 6

7 A B 12 MKH kültürleri Adiposit kültürleri Osteosit kültürleri 8 4 CD CD59 CD59 CD15 CD59 + CD15 + CD9 CD73 CD9 + CD73 + CD MKH kültürleri Osteosit kültürleri Adiposit kültürleri CD9 4 CD3 CD16 CD33 CD34 CD38 CD45 Şekil 3. MKH ve 2 günlük adipojenik ve osteojenik kültürlerin hücre yüzey molekül ekspresyonlarının analizi. A. MKH izolasyon kiti ile izolasyon sonrası hücreler kültür aşamalarına alınmıştır. 16 haftalık 8 pasajlık MKH kültürü boyunca hücrelerdeki yüzey molekül ekspresyonlarının değişimi ortalama ± SS olarak bar grafikte gösterilmiş (n=17) ve istatistiksel anlamlılıklar belirtilmiştir (*p<,1, **p<,5, ***p<,1). B. MKH kültürleri ile adiposit ve osteosite yönlendirilen 3 haftalık MKH kültürlerinde CD59 + CD15 + ve CD9 + CD73 + yüzey molekül ekspresyonundaki değişimlerin WinMDI görüntüleri gösterilmiştir. Şekil 4. MKH, adiposit ve osteosit hücre görüntüleri. MKH kültürleri ile 5 haftalık adiposit ve osteosit kültürlerinin invert mikroskop görüntüleri gösterilmiştir. A. Tek tabaka olmuş primer MKH kültürü (x2). B. 4 haftalık kültürün 3. pasajındaki MKH görüntüsü (x4) C-D. Oil Red O ile boyanan adiposite yönlendirilmiş hücreler (x4) E. Adipojenik medyumda 5 haftalık kültür sonrası adipojenik hücreler (x4) F-G. Alizarin kırmızısı S ile boyanan osteoblastlar (x4) H. Osteojenik medyumda 5 haftalık kültür sonrası osteoblastların görünümü (x4) 7

8 değişiklik saptanmamıştır (Şekil 3A, Tablo 3). Adiposit ve osteosit kültürlerinde flow sitometri yöntemiyle CD59 + CD15 + ve CD9 + CD73 + ekspresyonlarındaki azalma WinMDI program görüntüleri olarak da gösterilmiştir (Şekil 3B). Yağ ve Kemik Hücresine Yönlendirilen MKH lerin Histokimyasal Analizleri MKH ler 3. pasaj aşamasından sonra yağ ve kemik hücrelerine yönlendirilmiş ve hücrelerin immünfenotipik analizlerinin yanı sıra Oil Red O boyama kiti ve Alizarin kırmızısı S boyası yardımıyla histokimyasal boyama yapılmıştır. Kültür plağında MKH kültür görünümleri görülmektedir (Şekil 4A-B). MKH lerin 5 haftalık kültürleri süresince Oil Red O boyama yöntemi ile lipid damlaları içeren adipositler ve kalsiyum fosfat deposunu gösteren Alizarin kırmızısı S solüsyonu boyamalarıyla da MKH lerin osteosite dönüşümleri histokimyasal olarak izlenmiştir (Şekil 4C-D boyanmış; 4E boyanmamış, Şekil 4F-G boyanmış; 4H boyanmamış). TARTIŞMA Çalışmamızın ilk aşamasında Kİ kökenli saf MKH populasyonunun elde edilmesi, ikinci aşamada elde edilen MKH lerin kültür ortamında en uygun koşullarda çoğaltılması, üçüncü aşamada çoğalan hücrelerin kök hücrelerin plastik olma özelliği sayesinde yağ dokusu ve kemik hücreleri haline dönüştürülmesi amaçlanmıştır. İnsan MKH kiti kullanılarak izole edilen 16 haftalık kültür periyodları boyunca MKH lerin yüzey molekül ekspresyonları incelendiğinde CD59 + CD15 +, CD73, CD9, CD9 + CD73 + ekspresyonunda artış, CD16 ekspresyonunda ise düşüş saptanmıştır. Daha önceki çalışmalarda MKH lerin in vitro şartlarda CD59, CD9, CD16, CD29, CD166, CD44, CD73 ve CD15 gibi çok çeşitli yüzey antijenleri eksprese ettiği gösterilmiştir 1,2,11,19,2. Son yıllarda Uluslararası Hücresel Terapi Derneği (ISCT) tarafından tanımlanan kriterlere göre insan kökenli MKH lerin CD73, CD9 ve CD15 ekspresyonu açısından pozitif; CD45, CD34, CD14, CD19 ve HLA-DR molekül ekspresyonu açısından negatif olmalarının yanında bu hücrelerin plastisite ve çeşitli farklılaşma potansiyelleri gibi özelliklere sahip olduğu gösterilmiştir 21. Çalışmamızda da araştırmalarla uyumlu biçimde MKH lerin kültür aşamaları süresince CD59, CD73, CD9, CD15 eksprese etmelerine karşılık, CD3, CD16, CD33, CD34, CD38 ve CD45 eksprese etmedikleri saptanmıştır. MKH lerin çok çeşitli soylara farklılaşma kapasiteleri bulunmakta ve yapılan araştırmalarda bu hücrelerin kemik, kartilaj, tendon, kas ve adipöz dokulara farklılaşabildikleri gösterilmiştir MKH lerin osteogenik farklılaşması, in vitro şartlarda tek tabaka kültürün pro-osteogenik kokteyl ile kültür aşamaları sonucunda oluşmaktadır. Standart olarak kullanılan bu farklılaşma medyumu deksametazon, askorbik asit-2 fosfat ve beta-gliserol fosfat ihtiva etmektedir. Mineralize depolar birinci hafta sonunda belirmekte; kültür zamanı, mineralize olmuş nodüllerin sayı ve büyüklük olarak artışını sağlamak amacıyla kültür süresi 3 haftaya kadar çıkarılabilmektedir. 26Osteogenik farklılaşma alkalen fosfataz enzim aktivitesi, Alizarin-Kırmızısı S solüsyonu ya da von Kossa için gümüş nitrat boyaması ile mineral birikiminin kantitatif ölçümü kolorimetrik yöntemle de saptanabilmektedir Ayrıca osteogenik farklılaşmayı takiben osterix, Cbfa-1, osteopontin, osteocalcin ve kemik siyaloprotein gen RNA ve protein düzeyleri ölçülebilmektedir 29. Çalışmamızda da osteojenik kültür medyumunda 5 haftalık kültür sonrası MKH lerin osteojenik hücrelere yönlenip yönlenmedikleri Alizarin kırmızısı S boyama tekniğiyle incelenmiş ve kalsiyum fosfat birikimi histolojik olarak gösterilmiştir. Olgun adipositlerin oluşumu için MKH lerin 3 hafta boyunca deksametazon, isobutilmetilksantin, insülin ve BRL veya insülin gibi PPAR gamma agonisti içeren medyumunda kültürleri yapılmakta ve lipid damlaları içeren adipositler, oil red O boyama yöntemi ve ayrıca adipsin, leptin, ap2 ve PPARγ2 nin RT-PCR metodu ile gösterilebilmektedir 28,3,31. Olgun adiposit belirteci olan Gliserol-3-fosfat dehidrogenazın enzimatik ölçümü ve ayrıca flow sitometrik yöntemle lipofilik bir boya olan Nil kırmızısı kullanılarak adipositlerin kantitasyonu da mümkündür 32. Araştırmamızda da MKH lerde adipojenik dönüşüm kültür periyodunun 5. haftasında yaptığımız Oil Red O boyama yöntemi ile kanıtlanmıştır. MKH lerin adipojenik ve osteojenik farklılaşmaları histokimyasal olarak belirlendikten sonra bu hücrelerin yüzey molekül ekspresyon analizleri incelenmiştir. Primer kültürleri boyunca yüzey moleküllerinde değişiklik gözlemlenmeyen MKH lere karşılık, osteosit veya adiposite yönlendirilen bu hücrelerde MKH belirteçleri olan CD59, CD73, CD9 ve CD15 ekspresyonlarında düşüş gözlenmiştir. Bulgularımız histokimyasal ve flow sitometrik analiz sonuçlarının birbirleriyle uyumlu olduğunu göstermektedir. 8

9 Klinik açıdan çok çeşitli kullanım alanları bulunan MKH lerin plastisite ve immünomodülatör özellikler taşıması, doku mühendisliği çalışmalarında kullanım potansiyelleri ile birlikte hasar bölgelerine göç etme yetenekleri bu hücrelerin doku onarımında doğal in vivo sistemler olarak da rol oynayabileceğini düşündürmektedir. İmmünomodülatör ve antiinflamatuvar özelliklerinden dolayı bu hücrelerin greft versus host hastalığı (GVHD) tedavisinde kullanımı, MKH lerin hücre tedavileri için önemli adaylar oldukları yönündedir. Bulgularımız MKH lerin adiposit ve osteosite yönlendirilebileceğini göstermekte ve plastik olma özelliği sayesinde yağ ve kemik hücrelerine yönlendirilebilen MKH lerin gerek estetik gerekse ortopedi alanında tedavi amaçlı kullanılabileceğini düşündürmektedir. TEŞEKKÜR Bu proje İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca desteklenmiştir. (Proje No. 388/3625). YAZIŞMA ADRESİ: Prof.Dr.Günnur Deniz İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE), İmmünoloji Anabilim Dalı, Vakıf Gureba Caddesi, Şehremini 34393, İstanbul, Türkiye Telefon : (pbx) Faks : E-posta : KAYNAKLAR 1. Jackson L, Jones DR, Scotting P, Sottile V. Adult mesenchymal stem cells: differentiation potential and therapeutic applications. Postgrad Med, 27;53: Phinney DG, Prockop DJ. Concise review: mesenchymal stem/multipotent stromal cells: the state of transdifferentiation and modes of tissue repair--current views. Stem Cells 27;25: Kuznetsov SA, Mankani MH, Gronthos S, Satomura K, Bianco P, Robey PG. Circulating skeletal stem cells. J Cell Biol, 21;153: Dazzi F, Ramasamy R, Glennie S, Jones SP, Roberts I. The role of mesenchymal stem cells in haemopoiesis. Blood Rev, 26;2: Risbud MV, Shapiro IM, Guttapalli A, Di Martino A, Danielson KG, Beiner JM, et al. Osteogenic potential of adult human stem cells of the lumbar vertebral body and the iliac crest. Spine (Phila Pa 1976), 26;31: Minguell JJ, Erices A, Conget P. Mesenchymal stem cells. Exp Biol Med (Maywood) 21;226: Abdallah BM, Kassem M. Human mesenchymal stem cells: from basic biology to clinical applications. Gene Ther, 28;15: Caplan A. Adult mesenchymal stem cells for tissue engineering versus regenerative medicine. J Cell Physiol, 27;213: Kekilli E, Yağmur C, Ertem K, Turk Bilen B. [Bone grafts and nuclear medicine:rewiev]. Turkiye Klinikleri J Med Sci, 25;25: Le Blanc K, Tammik L, Sundberg B, Haynesworth SE, Ringdén O. Mesenchymal stem cells inhibit and stimulate mixed lymphocyte cultures and mitogenic responses independently of the major histocompatibility complex. Scand J Immunol, 23;57: Chamberlain G, Fox J, Ashton B, Middleton J. Concise review: mesenchymal stem cells: their phenotype, differentiation capacity, immunological features, and potential for homing. Stem Cells, 27;25: Ringe J, Häupl T, Sittinger M. Mesenchymal stem cells for tissue engineering of bone and cartilage] Med Klin (Munich), 23;98: Bosnakovski D, Mizuno M, Kim G, Takagi S, Okumura M, Fujinaga T. Isolation and multilineage differentiation of bovine bone marrow mesenchymal stem cells. Cell Tissue Res, 25;319: Muraglia A, Cancedda R, Quarto R. Clonal mesenchymal progenitors from human bone marrow differentiate in vitro according to a hierarchical model. J Cell Sci, 2;113: Aslan H, Zilberman Y, Kandel L, Liebergall M, Oskouian RJ, Gazit D, et al. Osteogenic differentiation of noncultured immunoisolated bone marrow-derived CD15+ cells. Stem Cells, 26;24: Le Blanc K, Tammik C, Rosendahl K, Zetterberg E, Ringdén O. HLA expression and immunologic properties of differentiated and undifferentiated mesenchymal stem cells. Exp Hematol, 23;31: Minguell JJ. Is hyaluronic acid the "organizer" of the extracellular matrix in marrow stroma? Exp Hematol, 1993;21: Yamazaki M, Nakajima F, Ogasawara A, Moriya H, Majeska RJ, Einhorn TA. Spatial and temporal distribution of CD44 and osteopontin in fracture callus. J Bone Joint Surg Br, 1999;81: Pittenger MF. Mesenchymal stem cells from adult bone marrow. Methods Mol Biol, 28;449: Lin JR, Guo KY, Li JQ, Yan DA. In vitro culture of human bone marrow mesenchymal stem cell clonies and induced differentiation into neuron-like cells. Di Yi Jun Yi Da Xue Xue Bao, 23;23: Dominici M, Le Blanc K, Mueller I, Slaper- Cortenbach I, Marini F, Krause D, et al. Minimal criteria for defining multipotent mesenchymal stromal cells. The International Society for Cellular Therapy position statement. Cytotherapy, 26;8:

10 22. Bruder SP, Kurth AA, Shea M, Hayes WC, Jaiswal N, Kadiyala S. Bone regeneration by implantation of purified, culture-expanded human mesenchymal stem cells. J Orthop Res, 1998;16: Kadiyala S, Young RG, Thiede MA, Bruder SP. Culture expanded canine mesenchymal stem cells possess osteochondrogenic potential in vivo and in vitro. Cell Transplant, 1997;6: Ferrari G, Cusella-De Angelis G, Coletta M, Paolucci E, Stornaiuolo A, Cossu G, Mavilio F. Muscle regeneration by bone marrow-derived myogenic progenitors. Science, 1998;279: Prockop DJ. Marrow stromal cells as stem cells for nonhematopoietic tissues. Science, 1997;276: Okamoto T, Aoyama T, Nakayama T, Nakamata T, Hosaka T, Nishijo K, et al. Clonal heterogeneity in differentiation potential of immortalized human mesenchymal stem cells. Biochem Biophys Res Commun, 22;295: Yoshimura H, Muneta T, Nimura A, Yokoyama A, Koga H, Sekiya I. Comparison of rat mesenchymal stem cells derived from bone marrow, synovium, periosteum, adipose tissue, and muscle. Cell Tissue Res, 27;327: Sottile V, Halleux C, Bassilana F, Keller H, Seuwen K. Stem cell characteristics of human trabecular bonederived cells. Bone, 22;3: Lin Y, Liu L, Li Z, Qiao J, Wu L, Tang W, et al. Pluripotency potential of human adipose-derived stem cells marked with exogenous green fluorescent protein. Mol Cell Biochem, 26 ;291: Ohishi M, Schipani E. Bone marrow mesenchymal stem cells. J Cell Biochem 29;19: Fink T, Abildtrup L, Fogd K, Abdallah BM, Kassem M, Ebbesen P, et al. Induction of adipocyte-like phenotype in human mesenchymal stem cells by hypoxia. Stem Cells, 24;22: Neubauer M, Hacker M, Bauer-Kreisel P, Weiser B, Fischbach C, Schulz MB, et al. Adipose tissue engineering based on mesenchymal stem cells and basic fibroblast growth factor in vitro. Tissue Eng, 25;11:

Kuramsal: 28 saat. 4 saat-histoloji. Uygulama: 28 saat. 14 saat-fizyoloji 10 saat-biyokimya

Kuramsal: 28 saat. 4 saat-histoloji. Uygulama: 28 saat. 14 saat-fizyoloji 10 saat-biyokimya HEMATOPOETİK SİSTEM Hematopoetik Sistem * Periferik kan * Hematopoezle ilgili dokular * Hemopoetik hücrelerin fonksiyon gösterdikleri doku ve organlardan meydana gelmiştir Kuramsal: 28 saat 14 saat-fizyoloji

Detaylı

MEME KANSERİ KÖK HÜCRELERİNİN GEN EKSPRESYON PROFİLİ

MEME KANSERİ KÖK HÜCRELERİNİN GEN EKSPRESYON PROFİLİ MEME KANSERİ KÖK HÜCRELERİNİN GEN EKSPRESYON PROFİLİ Sait Murat Doğan, A. Pınar Erçetin, Zekiye Altun, Duygu Dursun, Safiye Aktaş Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, İzmir Slayt 1 / 14 Meme Kanseri

Detaylı

Paroksismal Nokturnal Hemoglobinürinin Flow Sitometrik Tanısı

Paroksismal Nokturnal Hemoglobinürinin Flow Sitometrik Tanısı Paroksismal Nokturnal Hemoglobinürinin Flow Sitometrik Tanısı Prof. Dr. Nihal Mete Gökmen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Alerji ve Klinik İmmünoloji BD enihalmete@yahoo.com.tr 2 Genel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Uzman ZEHRA SEDA HALBUTOĞULLARI

ÖZGEÇMİŞ Uzman ZEHRA SEDA HALBUTOĞULLARI ÖZGEÇMİŞ Uzman ZEHRA SEDA HALBUTOĞULLARI TC Kimlik No / Pasaport No: Doğum Yılı: Yazışma Adresi : 1978 Kocaeli Kök Hücre ve Gen TedavileriAraştırma ve Uygulama MerkeziKök Hücre AD.Tıp Fak. Morfoloji Binası

Detaylı

HASTALIKLARA YENİ YAKLAŞIM: MEZENKİMAL KÖK HÜCRE. Melis Doğanay, Buse Gürcan, Cenk Anıl Olşen, İrem Darka, Dilara Alpan

HASTALIKLARA YENİ YAKLAŞIM: MEZENKİMAL KÖK HÜCRE. Melis Doğanay, Buse Gürcan, Cenk Anıl Olşen, İrem Darka, Dilara Alpan HASTALIKLARA YENİ YAKLAŞIM: MEZENKİMAL KÖK HÜCRE Melis Doğanay, Buse Gürcan, Cenk Anıl Olşen, İrem Darka, Dilara Alpan Danışman: Prof. Dr. Namık Özbek ÖZET Canlı vücudunda bulunan, kendini yenileyebilen

Detaylı

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ Cem Sezer 1, Mustafa Yıldırım 2, Mustafa Yıldız 2, Arsenal Sezgin Alikanoğlu 1,Utku Dönem Dilli 1, Sevil Göktaş 1, Nurullah Bülbüller

Detaylı

Diyabetik Sıçanlarda Vitre İçine Uygulanan Mezenkimal Kök Hücrelerin Etkisi

Diyabetik Sıçanlarda Vitre İçine Uygulanan Mezenkimal Kök Hücrelerin Etkisi Diyabetik Sıçanlarda Vitre İçine Uygulanan Mezenkimal Kök Hücrelerin Etkisi Eren Çerman 1, Ülkü Arığ 2, Muhsin Eraslan 1, Fatih Mahmut Bulut 2, Özlem Şahin 1, Selvinaz Özkara 3, Fügen Vardar Aker 3, Erdal

Detaylı

Adenovirüs serotip 5 ve adenovirüs serotip 36 nın Colo-320 hücre hattında adipojenik etkilerinin gösterilmesi

Adenovirüs serotip 5 ve adenovirüs serotip 36 nın Colo-320 hücre hattında adipojenik etkilerinin gösterilmesi Adenovirüs serotip 5 ve adenovirüs serotip 36 nın Colo-320 hücre hattında adipojenik etkilerinin gösterilmesi Tamer Şanlıdağ 1, Sinem Akçalı 1, Seda Vatansever 2, Candan Çiçek 3, Murat Sayan 4, Elçin Kal

Detaylı

Nat. Rev. Immunology, 3:199-210, 2003). Belkaid Y ve ark. Nature 420:502-507, 2002).

Nat. Rev. Immunology, 3:199-210, 2003). Belkaid Y ve ark. Nature 420:502-507, 2002). DÜZENLEYİCİ T HÜCRELER Yrd. Doç. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İmmunoloji Alt Birimi ve Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Detaylı

Mezenkimal kök hücrelerin osteoporoz ve fraktür tedavilerinde kullanımı

Mezenkimal kök hücrelerin osteoporoz ve fraktür tedavilerinde kullanımı REVIEW DERLEME Izm Univ Med J 2015; 1:56-63 Mezenkimal kök hücrelerin osteoporoz ve fraktür tedavilerinde kullanımı Use of mesenchymal stem cells for the treatment of osteoporosis and fracture Ayfer Karlıtepe

Detaylı

(ZORUNLU) MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ I (TBG 607 TEORİK 3, 3 KREDİ)

(ZORUNLU) MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ I (TBG 607 TEORİK 3, 3 KREDİ) T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) MOLEKÜLER

Detaylı

XIX. KÖK HÜCRE ve DOKU MÜHENDİSLİĞİ KURSU:

XIX. KÖK HÜCRE ve DOKU MÜHENDİSLİĞİ KURSU: XIX. KÖK HÜCRE ve DOKU MÜHENDİSLİĞİ KURSU: TEMEL TEKNİKLER ve MOLEKÜLER BİYOLOJİ UYGULAMALARI 16-20 KASIM 2015 KOU-KÖGEM KURS BAŞKANI: KURS SEKRETERİ: Doç. Dr. Yusufhan YAZIR Uzm. Bio. Ayşegül BAĞLAR KURS

Detaylı

1.YARIYIL, DERS KURULU II: TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ II

1.YARIYIL, DERS KURULU II: TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ II .YARIYIL, DERS KURULU II: TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ II GÜNLER SAATLER 09-0 0- - -3 3-4 4-5 5-6 6-7 6 KASIM BİYOFİZİK BİYOFİZİK TIB.BİY.VE GEN. TIB.BİY.VE GEN. MES.İNG. SEÇMELİ DERS SEÇMELİ DERS 7 KASIM

Detaylı

CANDİDA İLE UYARILMIŞ VAJİNAL VE BUKKAL EPİTEL HÜCRELERİNİN SİTOKİN ÜRETİMİ

CANDİDA İLE UYARILMIŞ VAJİNAL VE BUKKAL EPİTEL HÜCRELERİNİN SİTOKİN ÜRETİMİ CANDİDA İLE UYARILMIŞ VAJİNAL VE BUKKAL EPİTEL HÜCRELERİNİN SİTOKİN ÜRETİMİ Emine Yeşilyurt, Sevgi Özyeğen Aslan, Ayşe Kalkancı, Işıl Fidan, Semra Kuştimur Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji

Detaylı

III. TEMEL KÖK HÜCRE TEKNİKLERİ VE MİKROSKOPİK UYGULAMALARI KURSU 13-17 EKİM 2008 KOU-KÖGEM

III. TEMEL KÖK HÜCRE TEKNİKLERİ VE MİKROSKOPİK UYGULAMALARI KURSU 13-17 EKİM 2008 KOU-KÖGEM III. TEMEL KÖK HÜCRE TEKNİKLERİ VE MİKROSKOPİK UYGULAMALARI KURSU 13-17 EKİM 2008 KOU-KÖGEM KURS BAŞKANI : PROF.DR. ERDAL KARAÖZ KURS SEKRETERİ : YRD.DOÇ.DR. AYLA EKER SARIBOYACI KURS DÜZENLEME KURULU

Detaylı

KÖK HÜCRELER ve KLİNİKTE KULLANIMLARI STEM CELLS AND CLINICAL APPLICATIONS

KÖK HÜCRELER ve KLİNİKTE KULLANIMLARI STEM CELLS AND CLINICAL APPLICATIONS Received: March 25, 2014 Accepted: October 20, 2014 KÖK HÜCRELER ve KLİNİKTE KULLANIMLARI Seçil ERDEN *1 1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, 60250,

Detaylı

Hematopoe(k Kök Hücre

Hematopoe(k Kök Hücre Hematopoe(k Kök Hücre Hematopoez Hemato...= Kan...poisesis/poie(c= üre+m Sitemi oluşturan çok sayıda (10 dan fazla) olgun kan hücresinin özgün fonksiyonu; 1- Dokulara oksijen taşınması 2- İmmün sistemin

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 LERDE LABORATUVAR İPUÇLARI GENEL TARAMA TESTLERİ Tam kan sayımı Periferik yayma İmmünglobulin düzeyleri (IgG, A, M, E) İzohemaglutinin titresi (Anti A, Anti B titresi) Aşıya karşı antikor yanıtı (Hepatit

Detaylı

XX. KÖK HÜCRE ve DOKU MÜHENDİSLİĞİ KURSU:

XX. KÖK HÜCRE ve DOKU MÜHENDİSLİĞİ KURSU: XX. KÖK HÜCRE ve DOKU MÜHENDİSLİĞİ KURSU: TEMEL TEKNİKLER ve MOLEKÜLER BİYOLOJİ UYGULAMALARI 7-11 ARALIK 2015 KOU-KÖGEM KURS BAŞKANI: KURS SEKRETERİ: Doç. Dr. Yusufhan YAZIR Uzm. Gen. Müh. Sema YUSUFOĞLU

Detaylı

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ Dinç Süren 1, Mustafa Yıldırım 2, Vildan Kaya 3, Ruksan Elal 1, Ömer Tarık Selçuk 4, Üstün Osma 4, Mustafa Yıldız 5, Cem

Detaylı

IV. TEMEL KÖK HÜCRE TEKNİKLERİ VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ UYGULAMALARI KURSU 23-27 MART 2009 KOU-KÖGEM

IV. TEMEL KÖK HÜCRE TEKNİKLERİ VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ UYGULAMALARI KURSU 23-27 MART 2009 KOU-KÖGEM IV. TEMEL KÖK HÜCRE TEKNİKLERİ VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ UYGULAMALARI KURSU 23-27 MART 2009 KOU-KÖGEM KURS BAŞKANI : PROF.DR. ERDAL KARAÖZ KURS SEKRETERİ : YRD.DOÇ.DR. GÜLÇİN GACAR KURS DÜZENLEME KURULU PROF.DR.

Detaylı

MEZENKİMAL KÖK HÜCRE ÜRETİMİNDE KALİTE STANDARTLARI. Bio. Özlem BEYDİLLİ Acıbadem Labcell Hücre Laboratuvarı

MEZENKİMAL KÖK HÜCRE ÜRETİMİNDE KALİTE STANDARTLARI. Bio. Özlem BEYDİLLİ Acıbadem Labcell Hücre Laboratuvarı MEZENKİMAL KÖK HÜCRE ÜRETİMİNDE KALİTE STANDARTLARI Bio. Özlem BEYDİLLİ Acıbadem Labcell Hücre Laboratuvarı Yüksek çoğalma ve kendilerini yenileme özelliklerine sahip, vücut içinde veya laboratuvar ortamında

Detaylı

XII. TEMEL KÖK HÜCRE TEKNİKLERİ VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ UYGULAMALARI KURSU 29 KASIM-3 ARALIK 2010 KOU-KÖGEM

XII. TEMEL KÖK HÜCRE TEKNİKLERİ VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ UYGULAMALARI KURSU 29 KASIM-3 ARALIK 2010 KOU-KÖGEM XII. TEMEL KÖK HÜCRE TEKNİKLERİ VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ UYGULAMALARI KURSU 29 KASIM-3 ARALIK 2010 KOU-KÖGEM KURS BAŞKANI : PROF.DR. ERDAL KARAÖZ KURS DÜZENLEME KURULU PROF.DR. ERTAN URAL DOÇ.DR. ERAY ÇALIŞKAN

Detaylı

XI. TEMEL KÖK HÜCRE TEKNİKLERİ VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ UYGULAMALARI KURSU 11-15 EKİM 2010 KOU-KÖGEM

XI. TEMEL KÖK HÜCRE TEKNİKLERİ VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ UYGULAMALARI KURSU 11-15 EKİM 2010 KOU-KÖGEM XI. TEMEL KÖK HÜCRE TEKNİKLERİ VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ UYGULAMALARI KURSU 11-15 EKİM 2010 KOU-KÖGEM KURS BAŞKANI : PROF.DR. ERDAL KARAÖZ KURS DÜZENLEME KURULU PROF.DR. ERTAN URAL DOÇ.DR. ERAY ÇALIŞKAN DOÇ.DR.

Detaylı

Kök Hücrelere Güncel Yaklaşım.

Kök Hücrelere Güncel Yaklaşım. Kök Hücrelere Güncel Yaklaşım. Doç. Dr. Tunç Akkoç Günümüzde kök hücreler hem reperatif hem de rejeneratif tıp alanında uygulama alanları bulmakta ve umut verici sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Temel laboratuar

Detaylı

Hematopoetic Kök Hücre ve Hematopoez. Dr. Mustafa ÇETİN 2013-2014

Hematopoetic Kök Hücre ve Hematopoez. Dr. Mustafa ÇETİN 2013-2014 Hematopoetic Kök Hücre ve Hematopoez Dr. Mustafa ÇETİN 2013-2014 Konunun Başlıkları 1. Hematopoetik sistem 2. Hematopoez 3. Hematopoetik kök hücre Karekteristiği Klinik kullanımı Hematopoetik Sistem Hemato

Detaylı

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi Bakır M¹, Engin A¹, Kuşkucu MA², Bakır S³, Gündağ Ö¹, Midilli K² Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

BİLİMSEL DOSYA EXTRACT No.1

BİLİMSEL DOSYA EXTRACT No.1 BİLİMSEL DOSYA EXTRACT No.1 Çok üst düzey araştırmacılar ve biyologlarla (Marsilya Eczacılık Fakültesi Biogenotoxicology Laboratuvarı INSERM, GREDECO) işbirliği içerisinde yürütülen 14 yıllık çalışma sonrasında

Detaylı

KANSER AŞILARI. Prof. Dr. Tezer Kutluk Hacettepe Üniversitesi

KANSER AŞILARI. Prof. Dr. Tezer Kutluk Hacettepe Üniversitesi KANSER AŞILARI Prof. Dr. Tezer Kutluk Hacettepe Üniversitesi Bir Halk Sağlığı Sorunu Şu an dünyada 24.600.000 kanserli vardır. Her yıl 10.9 milyon kişi kansere yakalanmaktadır. 2020 yılında bu rakam %50

Detaylı

MEME KARSİNOMLARINDA GATA 3 EKSPRESYONU VE KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ

MEME KARSİNOMLARINDA GATA 3 EKSPRESYONU VE KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ MEME KARSİNOMLARINDA GATA 3 EKSPRESYONU VE KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ Aslı ÇAKIR 1, Özgür EKİNCİ 2, İpek IŞIK GÖNÜL 2, Bülent ÇETİN 3, Mustafa BENEKLİ 3, Ömer ULUOĞLU 2 1 Çorlu Devlet Hastanesi

Detaylı

Özdal Kurt F 1 Vatansever H S 2 Tuğlu İ 2 Deliloğlu Gürhan S İ 3. Özet

Özdal Kurt F 1 Vatansever H S 2 Tuğlu İ 2 Deliloğlu Gürhan S İ 3. Özet Araştırma Makalesi / Research Paper Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 51(1): 15-20, 2012 Farklı implant materyalleri üzerinde osteoblasta farklılaştırılmış kemik iliği stromal kök hücrelerinin

Detaylı

: Multipl Myeloma Kanser Kök Hücresinin Akım Sitometri İle Belirlenmesi ve Prognoza Etkisi

: Multipl Myeloma Kanser Kök Hücresinin Akım Sitometri İle Belirlenmesi ve Prognoza Etkisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE Proje Türü : Hızlandırılmış Destek Projesi Proje No :12H3330002 Proje Yöneticisi Proje Konusu :Prof. Dr. Osman İlhan

Detaylı

VII. TEMEL KÖK HÜCRE TEKNİKLERİ VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ UYGULAMALARI KURSU 19-23 EKİM 2009 KOU-KÖGEM

VII. TEMEL KÖK HÜCRE TEKNİKLERİ VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ UYGULAMALARI KURSU 19-23 EKİM 2009 KOU-KÖGEM VII. TEMEL KÖK HÜCRE TEKNİKLERİ VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ UYGULAMALARI KURSU 19-23 EKİM 2009 KOU-KÖGEM KURS BAŞKANI : PROF.DR. ERDAL KARAÖZ KURS SEKRETERİ : YRD.DOÇ.DR. MURAT KASAP KURS DÜZENLEME KURULU PROF.DR.

Detaylı

Rahim ağzı kanseri hücreleri doku kültürü mikroskopik görüntüsü.

Rahim ağzı kanseri hücreleri doku kültürü mikroskopik görüntüsü. Doç.Dr.Engin DEVECİ HÜCRE KÜLTÜRÜ Hücre Kültürü Araştırma Laboratuvarı, çeşitli hücrelerin invitro kültürlerini yaparak araştırmacılara kanser, kök hücre, hücre mekaniği çalışmaları gibi konularda hücre

Detaylı

XXI. KÖK HÜCRE ve DOKU MÜHENDİSLİĞİ KURSU:

XXI. KÖK HÜCRE ve DOKU MÜHENDİSLİĞİ KURSU: XXI. KÖK HÜCRE ve DOKU MÜHENDİSLİĞİ KURSU: TEMEL TEKNİKLER ve MOLEKÜLER BİYOLOJİ UYGULAMALARI 17-21 EKİM 2016 KOU-KÖGEM KURS BAŞKANI KURS SEKRETERİ : Doç. Dr. Yusufhan YAZIR : Yrd. Doç. Dr. Zehra Seda

Detaylı

Birincil IgA Nefropatisinde C4d Varlığının ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Sağkalımı ile Birlikteliği

Birincil IgA Nefropatisinde C4d Varlığının ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Sağkalımı ile Birlikteliği Birincil IgA Nefropatisinde C4d Varlığının ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Sağkalımı ile Birlikteliği 32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Dr. Cihan Heybeli

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ ve YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA ALANI GÜNCEL DURUM

MİKROBİYOLOJİ ve YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA ALANI GÜNCEL DURUM MİKROBİYOLOJİ ve YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA ALANI GÜNCEL DURUM Doç. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim

Detaylı

ALLOJENİK KORDON KANI BANKACILIĞINDA UMUTLAR

ALLOJENİK KORDON KANI BANKACILIĞINDA UMUTLAR ALLOJENİK KORDON KANI BANKACILIĞINDA UMUTLAR Prof. Dr. İhsan Karadoğan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Kök Hücre Nedir? Kendileri için uygun olan bir çevre içinde

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı:

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı: Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı: Katılımcılara; klinik mikrobiyoloji laboratuarlarında doğru, geçerli ve

Detaylı

16/11/15 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ ABD

16/11/15 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ ABD 16/11/15 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ ABD 1 16/11/15 ACIBADEM ÜN. TIP FAKÜLTESİ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ABD Anabilim Dalımız, 2009 yılında üniversitemizin kuruluşu ile birlikte

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Kök Hücre Biyolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi Hepatit C olgu sunumu Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi BİLECİK DEVLET HASTANESİ 1957 2015 N.E. 36 yaşında, kadın hasta Kadın Doğum polikliniği 16.07.2013 Anti-HCV: pozitif ve lökositoz

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 2 KOMİTESİ. İmmunohistokimya teknikleri ve Kullanım Alanları. Doç.Dr.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 2 KOMİTESİ. İmmunohistokimya teknikleri ve Kullanım Alanları. Doç.Dr. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 2 KOMİTESİ İmmunohistokimya teknikleri ve Kullanım Alanları Doç.Dr. Engin DEVECİ İmmunohistokimya Hücre ve doku içinde bulunan bazı enzimlerin ya

Detaylı

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN Boğaziçi Üniversitesi. Mühendislik fakültesukimya Mühendisliği Bolümü

Detaylı

KÖK HÜCRE BANKACILIĞINDA YASAL DURUM PROF.DR.ERCÜMENT OVALI KTÜ-ATİ TEKNOLOJİ PROJE KOORDİNATÖRÜ

KÖK HÜCRE BANKACILIĞINDA YASAL DURUM PROF.DR.ERCÜMENT OVALI KTÜ-ATİ TEKNOLOJİ PROJE KOORDİNATÖRÜ KÖK HÜCRE BANKACILIĞINDA YASAL DURUM PROF.DR.ERCÜMENT OVALI KTÜ-ATİ TEKNOLOJİ PROJE KOORDİNATÖRÜ Tanımlar İleri Tıbbi Ürün: Bu ürünler İlaç kavramından ayrılarak ayrı bir tanımlamaya alınmıştır. Biyolojik

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

FARKLI ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ İLE SİTOKİN DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FARKLI ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ İLE SİTOKİN DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ FARKLI ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ İLE SİTOKİN DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Genel Bilgi Sitokinler birçok hastalığın teşhis ve takibinde büyük önem taşıyan serum proteinlerindendir. Düzeyleri çok düşük oluğu için

Detaylı

Tip 1 diyabete giriş. Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü

Tip 1 diyabete giriş. Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü Tip 1 diyabete giriş Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü ENTERNASYONAL EKSPER KOMİTE TARAFINDAN HAZIRLANAN DİABETİN YENİ SINIFLAMASI 1 - Tip 1 Diabetes

Detaylı

FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI. Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara

FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI. Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara H. K., 5 yaşında, Kız çocuğu Şikayet: Karında şişlik Özgeçmiş: 8 aylıkken karında

Detaylı

Yetişkin Kök Hücrelerin Dünü ve Bugünü

Yetişkin Kök Hücrelerin Dünü ve Bugünü Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. 2012; 7(3): 231-236 Derleme Yetişkin Kök Hücrelerin Dünü ve Bugünü Özkan ŞİMŞEK Kırıkkale Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 71450 Kırıkkale

Detaylı

Diabetik Nöropatide Kök Hücre Tedavisi Doç.Dr.Mehmet Bozkurt Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi; Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik

Diabetik Nöropatide Kök Hücre Tedavisi Doç.Dr.Mehmet Bozkurt Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi; Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Diabetik Nöropatide Kök Hücre Tedavisi Doç.Dr.Mehmet Bozkurt Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi; Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği,Yara Bakım Merkezi İstanbul Tanım Diabetik

Detaylı

KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA ENDOTEL PROGENİTÖR HÜCRELERİ, İNFLAMASYON VE ENDOTEL DİSFONKSİYONU

KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA ENDOTEL PROGENİTÖR HÜCRELERİ, İNFLAMASYON VE ENDOTEL DİSFONKSİYONU KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA ENDOTEL PROGENİTÖR HÜCRELERİ, İNFLAMASYON VE ENDOTEL DİSFONKSİYONU Abdullah Özkök¹, Esin Aktaş², Akar Yılmaz 3, Ayşegül Telci 4, Hüseyin Oflaz 3, Günnur Deniz², Alaattin

Detaylı

Kemik dokusu, yapısı ve işlevi. Dr. Kutay Engin Özturan

Kemik dokusu, yapısı ve işlevi. Dr. Kutay Engin Özturan Kemik dokusu, yapısı ve işlevi Dr. Kutay Engin Özturan Kemik dokusunun görevleri Mekanik destek ve çatı Hayati organların korunması Mineral depolanması ve homestazisi Kemik iliği için ev sahipliği Hareket

Detaylı

Laboratuarda Kök Hücre. Önümüzdeki on yıl hücre tedavilerinin çok konuşulacağı bir dönem olacaktır.

Laboratuarda Kök Hücre. Önümüzdeki on yıl hücre tedavilerinin çok konuşulacağı bir dönem olacaktır. Laboratuarda Kök Hücre Prof.Dr.Ercüment Ovalı KTÜ-Ati Teknoloji Önümüzdeki on yıl hücre tedavilerinin çok konuşulacağı bir dönem olacaktır. Özellikle kök hücrelerin yoğun rejenerasyon ve differansiyasyon

Detaylı

Romatoid Artrit Patogenezinde SitokinAğı

Romatoid Artrit Patogenezinde SitokinAğı Romatoid Artrit Patogenezinde SitokinAğı Prof. Dr. Ahmet Gül İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Romatoid Artrit Kronik simetrik poliartrit q Eklemde İnflammasyon

Detaylı

Handan Tanyıldızı 1, Nami Yeyin 2, Aslan Aygün 2, Mustafa Demir 2, Levent Kabasakal 2 1. İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Nükleer Fizik ABD 2

Handan Tanyıldızı 1, Nami Yeyin 2, Aslan Aygün 2, Mustafa Demir 2, Levent Kabasakal 2 1. İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Nükleer Fizik ABD 2 Yttrium-90 mikroküre tedavisinde radyasyon kaynaklı karaciğer hastalığı (RILD) analizi ve terapötik aktivite miktarı ile karaciğer fonksiyonu arasındaki ilişkinin incelenmesi Handan Tanyıldızı 1, Nami

Detaylı

HEMATOPOIETIK KÖK HÜCRE

HEMATOPOIETIK KÖK HÜCRE KÖK HÜCRE AFEREZİ HEMATOPOİESİS Kandaki sellüler bileşenleri üretim süreci Erişkinlerde, kemik iliği içeren pelvis, sternum, vertebral ve kafatasında kemik iliği mikroçevresinde üretilir HEMATOPOIETIK

Detaylı

KÖK HÜCREDEN BÖBREK YAPMAK MÜMKÜN OLACAK MI? Doç Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı

KÖK HÜCREDEN BÖBREK YAPMAK MÜMKÜN OLACAK MI? Doç Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı KÖK HÜCREDEN BÖBREK YAPMAK MÜMKÜN OLACAK MI? Doç Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı Lösemilerde kemik iliği nakli Kordon kanından Kök hücre nakli Kök Hücreler BLASTOSİSTTEN EMBRİYONİK KÖK HÜCREYE

Detaylı

Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu

Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu 1945 K SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOC Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji

Detaylı

Hücre Biyoloji Laboratuarı Güz dönemi Alıştırma Soruları (Dr.Selcen Çelik)

Hücre Biyoloji Laboratuarı Güz dönemi Alıştırma Soruları (Dr.Selcen Çelik) Hücre Biyoloji Laboratuarı 2014-2015 Güz dönemi Alıştırma Soruları (Dr.Selcen Çelik Konular: ph ve tamponlar, hücre kültür tekniği, mikrometrik ölçüm ph ve Tamponlar 1. ph sı 8.2 olan 500 ml. 20mM Tris/HCl

Detaylı

Regülatör T hücreleri ve İnsan Hastalıkları

Regülatör T hücreleri ve İnsan Hastalıkları Regülatör T hücreleri ve İnsan Hastalıkları Haner Direskeneli Marmara Tıp Fakültesi İmmün-tolerans Adaptif immün yanıt etkili anti-bakteryal immünite ile antiself yanıtın dengede tutulmasına bağlıdır.

Detaylı

WESTERN BLOT. Yrd. Doç. Dr. Eda Becer. Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı

WESTERN BLOT. Yrd. Doç. Dr. Eda Becer. Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı WESTERN BLOT Yrd. Doç. Dr. Eda Becer Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Northern Blot (RNA) James Alwine George Stark Western Blot (Protein) Eastern Blot (??) George Stark

Detaylı

Dr. Sevim GÖNEN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Doku Tipleme Laboratuvarı

Dr. Sevim GÖNEN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Doku Tipleme Laboratuvarı Dr. Sevim GÖNEN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Doku Tipleme Laboratuvarı Panel Reaktif Antikor Düzeyleri?? Reddedilmiş böbrek nakli ve kan transfüzyonları sonrasında veya kadınlarda gebelik döneminde

Detaylı

THD 2008. Kurs Kitabı MEZANKİMAL KÖK HÜCRE KURSU. Türk Hematoloji Derneği nin Eğitim Çalışmalarından. 12 Ekim 2008 Çeşme, İZMİR. www.thd.org.

THD 2008. Kurs Kitabı MEZANKİMAL KÖK HÜCRE KURSU. Türk Hematoloji Derneği nin Eğitim Çalışmalarından. 12 Ekim 2008 Çeşme, İZMİR. www.thd.org. THD 2008 Türk Hematoloji Derneği nin Eğitim Çalışmalarından MEZANKİMAL KÖK HÜCRE KURSU 12 Ekim 2008 Çeşme, İZMİR Kurs Kitabı www.thd.org.tr İçindekiler 5 BİLİMSEL PROGRAM 7 MEZENKİMAL KÖK HÜCRE KAYNAKLARI

Detaylı

Doç. Dr. UTKU ATEŞ EUTF HİSTOLOJİ & EMBRİYOLOJİ ABD EUTF KORDON KANI BANKASI

Doç. Dr. UTKU ATEŞ EUTF HİSTOLOJİ & EMBRİYOLOJİ ABD EUTF KORDON KANI BANKASI Doç. Dr. UTKU ATEŞ EUTF HİSTOLOJİ & EMBRİYOLOJİ ABD EUTF KORDON KANI BANKASI 1 2 3 Rudolph Virchow: "Omnis cellula e cellula"... 4 1900 lu yılların başlarında Avrupalı araştırmacılar çeşitli kan hücrelerinin

Detaylı

Kök hücreyi tanıyalım

Kök hücreyi tanıyalım FNG & Bilim Tıp Transplantasyon Dergisi 2016;1(1):19-28 doi: 10.5606/fng.transplantasyon.2016.004 Kök hücreyi tanıyalım Let s familiarize ourselves with the stem cell Utku Ateş İstanbul Bilim Üniversitesi

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURULUŞ 1968

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURULUŞ 1968 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURULUŞ 1968 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ 1988 MK DEDEMAN HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ KURULUŞ : 1998 HASTANESİ KURU KURULUŞ 1998 OTOLOG KÖK HÜCRE NAKİLLERİ

Detaylı

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ)

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ) T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3

Detaylı

Haliç Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İstanbul, Türkiye. 1997-2001 Lise Sayısal bölümü, Davut Zeki Akpınar Lisesi, Şanlıurfa, Türkiye.

Haliç Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İstanbul, Türkiye. 1997-2001 Lise Sayısal bölümü, Davut Zeki Akpınar Lisesi, Şanlıurfa, Türkiye. Ziya Denek (29.EYLÜL.1981) İletişim Telefon: +90 312 442 63 84 GSM: +90 532 207 97 39 E-mail: ziyadenek@hotmail.com -- ziya.denek@gmail.com Adres: Gen-Art kadın sağlığı, Tüpbebek ve üreme biyoteknolojisi

Detaylı

Docosahexaenoic Acid Induces Cell Death in Human Non- Small Cell Lung Cancer Cells by Repressing mtor via AMPK Activation and PI3K/Akt Inhibition

Docosahexaenoic Acid Induces Cell Death in Human Non- Small Cell Lung Cancer Cells by Repressing mtor via AMPK Activation and PI3K/Akt Inhibition Docosahexaenoic Acid Induces Cell Death in Human Non- Small Cell Lung Cancer Cells by Repressing mtor via AMPK Activation and PI3K/Akt Inhibition DUYGU PELİSTER - 20130701008 İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

J Popul Ther Clin Pharmacol 8:e257-e260;2011

J Popul Ther Clin Pharmacol 8:e257-e260;2011 SİTOMEGALOVİRUS (CMV) Prof. Dr. Seyyâl ROTA Gazi Ü.Tıp Fakültesi LOW SYSTEMIC GANCICLOVIR EXPOSURE AND PREEMPTIVE TREATMENT FAILURE OF CYTOMEGALOVIRUS REACTIVATION IN A TRANSPLANTED CHILD J Popul Ther

Detaylı

Servikal Erozyon Bulgusu Olan Kadınlarda HPV nin Araştırılması ve Genotiplerinin Belirlenmesi

Servikal Erozyon Bulgusu Olan Kadınlarda HPV nin Araştırılması ve Genotiplerinin Belirlenmesi Servikal Erozyon Bulgusu Olan Kadınlarda HPV nin Araştırılması ve Genotiplerinin Belirlenmesi Doç Dr Ayşen BAYRAM Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D. GİRİŞ İnsan Papilloma Virus

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II. KAN-DOLAŞIM ve SOLUNUM DERS KURULU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II. KAN-DOLAŞIM ve SOLUNUM DERS KURULU DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II KAN-DOLAŞIM ve SOLUNUM DERS KURULU Doç.Dr. Engin DEVECİ İMMÜN SİSTEM TİPLERİ I- Doğal-doğuştan (innate)var olan bağışıklık Fagositik hücreler (makrofajlar, mast

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 2 KOMİTESİ HÜCRE KÜLTÜRÜ ve TEKNOLOJİSİ Doç.Dr. Engin DEVECİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 2 KOMİTESİ HÜCRE KÜLTÜRÜ ve TEKNOLOJİSİ Doç.Dr. Engin DEVECİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 2 KOMİTESİ HÜCRE KÜLTÜRÜ ve TEKNOLOJİSİ Doç.Dr. Engin DEVECİ Hücre Kültürü Araştırma Laboratuvarı, çeşitli hücrelerin invitro kültürlerini yaparak

Detaylı

Kök Hücre ve Veteriner Hekimlikte Uygulama Alanları. Stem Cells and Their Use in Veterinary Medicine

Kök Hücre ve Veteriner Hekimlikte Uygulama Alanları. Stem Cells and Their Use in Veterinary Medicine Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. 2014; 9(3): 198-205 Derleme Kök Hücre ve Veteriner Hekimlikte Uygulama Alanları Orçun CANNAZİK 1, Bülent POLAT 1 1. Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum

Detaylı

Kök Hücre Plastisitesi ve Kan Bankacılığı. Prof. Dr.Ercüment Ovalı

Kök Hücre Plastisitesi ve Kan Bankacılığı. Prof. Dr.Ercüment Ovalı Kök Hücre Plastisitesi ve Kan Bankacılığı Prof. Dr.Ercüment Ovalı Tıbbi Sağalt altımın n Klasik Elemanları Kimyasal-farmakolojik ajanlar Fiziksel ajanlar Cerrahi İşlemler Bugünün n Yeni(?) Elemanı Hücre

Detaylı

TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ CEMRE URAL 1, ZAHİDE ÇAVDAR 1, ASLI ÇELİK 2, ŞEVKİ ARSLAN 3, GÜLSÜM TERZİOĞLU 3, SEDA ÖZBAL 5, BEKİR

Detaylı

Hücrelerinden Arındırılmış Hayvansal Dokuların Rejeneratif Tedavilerde Kullanımı

Hücrelerinden Arındırılmış Hayvansal Dokuların Rejeneratif Tedavilerde Kullanımı Kafkas Univ Vet Fak Derg 21 (1): 139-145, 2015 DOI: 10.9775/kvfd.2014.11663 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi Journal Home-Page: http://vetdergi.kafkas.edu.tr Online Submission: http://vetdergikafkas.org

Detaylı

Doğal Bağışıklık ve Alloantijenler Doç.Dr.Fulya İLHAN Fırat Üniversitesi İmmünoloji A.B.D. Elazığ Page 1 . Doğal bağışıklık elemanları allojenik yabancıyı nasıl tanımaktadır Page 2 Görev dağılımı NK NK

Detaylı

Kök Hücre Biyolojisi. Prof. Dr. Gönül KANIGÜR Prof. Dr. Melek ÖZTÜRK

Kök Hücre Biyolojisi. Prof. Dr. Gönül KANIGÜR Prof. Dr. Melek ÖZTÜRK Kök Hücre Biyolojisi Prof. Dr. Gönül KANIGÜR Prof. Dr. Melek ÖZTÜRK Kök hücre nedir? Kök hücreler organizmanın tüm dokularını ve organlarını oluşturan ana hücrelerdir. Henüz farklılaşmamış olan bu hücreler

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI AKUT MİYELOİD LÖSEMİLERİNDE KEMİK İLİĞİNDEN KÖKEN ALAN MEZENKİMAL STROMAL HÜCRELERİN BİYOLOJİK VE İMMÜNOLOJİK ÖZELLİKLERİ

ÇOCUKLUK ÇAĞI AKUT MİYELOİD LÖSEMİLERİNDE KEMİK İLİĞİNDEN KÖKEN ALAN MEZENKİMAL STROMAL HÜCRELERİN BİYOLOJİK VE İMMÜNOLOJİK ÖZELLİKLERİ T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOCUKLUK ÇAĞI AKUT MİYELOİD LÖSEMİLERİNDE KEMİK İLİĞİNDEN KÖKEN ALAN MEZENKİMAL STROMAL HÜCRELERİN BİYOLOJİK VE İMMÜNOLOJİK ÖZELLİKLERİ YÜKSEK

Detaylı

www.atiteknoloji.com

www.atiteknoloji.com www.atiteknoloji.com Tıbbi Sağaltımın Klasik Elemanları Kimyasal-farmakolojik ajanlar Fiziksel ajanlar Cerrahi Đşlemler Bugünün Yeni(?) Elemanı Hücre Tedavileri Hücre tedavilerinin bilimsel kayıtlardaki

Detaylı

S çan kemik ili i stromal hücrelerinin kültüre edilebilirli i ve osteoblastik formasyonun de erlendirilmesi

S çan kemik ili i stromal hücrelerinin kültüre edilebilirli i ve osteoblastik formasyonun de erlendirilmesi ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2006;40(1):67-71 S çan kemik ili i stromal hücrelerinin kültüre edilebilirli i ve osteoblastik formasyonun de erlendirilmesi Culturability

Detaylı

XVII. TEMEL KÖK HÜCRE TEKNĠKLERĠ VE MOLEKÜLER BĠYOLOJĠ UYGULAMALARI KURSU 24-28 EYLÜL 2012 KOU-KÖGEM

XVII. TEMEL KÖK HÜCRE TEKNĠKLERĠ VE MOLEKÜLER BĠYOLOJĠ UYGULAMALARI KURSU 24-28 EYLÜL 2012 KOU-KÖGEM XVII. TEMEL KÖK HÜCRE TEKNĠKLERĠ VE MOLEKÜLER BĠYOLOJĠ UYGULAMALARI KURSU 24-28 EYLÜL 2012 KOU-KÖGEM KURS BAġKANI: PROF.DR. ERDAL KARAÖZ KURS DÜZENLEME KURULU PROF.DR. ERTAN URAL DOÇ.DR. MURAT KASAP DOÇ.DR.

Detaylı

KONDROSİT ÜRETİMİNDE KALİTE STANDARTLARI. MSc. Bio. Ömür Selin ARAZ Acıbadem Labcell Hücre Laboratuvarı

KONDROSİT ÜRETİMİNDE KALİTE STANDARTLARI. MSc. Bio. Ömür Selin ARAZ Acıbadem Labcell Hücre Laboratuvarı KONDROSİT ÜRETİMİNDE KALİTE STANDARTLARI MSc. Bio. Ömür Selin ARAZ Acıbadem Labcell Hücre Laboratuvarı KONDROSİT Olgun insan kondrositleri lakün olarak adlandırılan matriks boşluklarında bulunan çoğunlukla

Detaylı

Chapter 10. Summary (Turkish)-Özet

Chapter 10. Summary (Turkish)-Özet Chapter 10 Summary (Turkish)-Özet Özet Vücuda alınan enerjinin harcanandan fazla olması durumunda ortaya çıkan obezite, günümüzde tüm dünyada araştırılan sağlık sorunlarından birisidir. Obezitenin görülme

Detaylı

¹GÜTF İç Hastalıkları ABD, ²GÜTF Endokrinoloji Bilim Dalı, ³HÜTF Geriatri Bilim Dalı ⁴GÜTF Biyokimya Bilim Dalı

¹GÜTF İç Hastalıkları ABD, ²GÜTF Endokrinoloji Bilim Dalı, ³HÜTF Geriatri Bilim Dalı ⁴GÜTF Biyokimya Bilim Dalı Dr. Derda GÖKÇE¹, Prof. Dr. İlhan YETKİN², Prof. Dr. Mustafa CANKURTARAN³, Doç. Dr. Özlem GÜLBAHAR⁴, Uzm. Dr. Rana Tuna DOĞRUL³, Uzm. Dr. Cemal KIZILARSLANOĞLU³, Uzm. Dr. Muhittin YALÇIN² ¹GÜTF İç Hastalıkları

Detaylı

KRONİK AMR TEDAVİ EDİLMELİ Mİ? EVET DR. ÜLKEM ÇAKIR ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

KRONİK AMR TEDAVİ EDİLMELİ Mİ? EVET DR. ÜLKEM ÇAKIR ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ + KRONİK AMR TEDAVİ EDİLMELİ Mİ? EVET DR. ÜLKEM ÇAKIR ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ + RENAL ALLOGREFTİN UZUN DÖNEM SAĞKALIMI 1 yıllık sağkalım %95 5 yıllık sağkalım %80 10 yıllık sağkalım %50 USRDS,

Detaylı

Türk Plast Rekonstr Est Cer Derg (2006) Cilt:14, Sayý:3 KÖK HÜCRELER Selahattin ÖZMEN*, Fulya FINDIKÇIOÐLU*, Maria SÝEMÝONOW*** * Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Detaylı

AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ

AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe,. ofsport Sciences 2000, 11 (1-2-3-4), 47-55 AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ SONRASı insülin VE KAN GliKOZ DEGERlERiNiN incelenmesi Cüneyt AYDIN". Kadir GÖKDEMIR"", ıbrahim

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES114 2. BAHAR 3 0 0 2

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES114 2. BAHAR 3 0 0 2 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Dersin Adı Kodu Yarıyıl TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ 05-06 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcıları: / Histoloji Embriyoloji Yrd. Doç. Dr. Bahadır Murat Demirel / Üyeler: / Tıbbi / Dersin AKTS

Detaylı

MAIA Pesticide MultiTest

MAIA Pesticide MultiTest MAIA Pesticide MultiTest GIDALARDA PESTİSiT KALINTILARI İÇİN AB MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ İLE UYUMLU ÇOKLU KALINTI TARAMA TESTİ Microplate Acetylcholinesterase Inhibition Assay (MAIA) katı veya sıvı gıda

Detaylı

CROSSMATCH ELISA YÖNTEMİ

CROSSMATCH ELISA YÖNTEMİ CROSSMATCH ELISA YÖNTEMİ Uzm.Dr.Mustafa BALCI Transplantasyon İmmünolojisi ve Doku Tiplendirme Laboratuvarı Sorumlu Hekimi TRANSMED ÖZEL TIP LABORATUVARI ANKARA Humoral Alloreactivity Pre Tx Preformed

Detaylı

BİLİŞSEL GELİŞİM GERİLİĞİ VE OTİSTİK SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA SERUM PROGRANULİN DÜZEYLERİ

BİLİŞSEL GELİŞİM GERİLİĞİ VE OTİSTİK SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA SERUM PROGRANULİN DÜZEYLERİ BİLİŞSEL GELİŞİM GERİLİĞİ VE OTİSTİK SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA SERUM PROGRANULİN DÜZEYLERİ Fatma Betül ÖZGERİŞ, Nezahat KURT, İlknur İBİLİ UCUZ, Kübra KOÇAK YILMAZ, Atilla ÇAYIR, Onur Burak DURSUN,

Detaylı

Doktora Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik Anabilim Dalı.

Doktora Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik Anabilim Dalı. MERVE ÇAPKIN YURTSEVER İŞ 2016 -... Yardımcı Doçent Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü 2011-2016 Araştırma Görevlisi Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

ENDOMETRİAL KO-KÜLTÜRÜN BAŞARILI OLARAK ETKİLEDİĞİ HASTA TOPLULUĞU KİMLERDİR?

ENDOMETRİAL KO-KÜLTÜRÜN BAŞARILI OLARAK ETKİLEDİĞİ HASTA TOPLULUĞU KİMLERDİR? ENDOMETRİAL KO-KÜLTÜRÜN BAŞARILI OLARAK ETKİLEDİĞİ HASTA TOPLULUĞU KİMLERDİR? Bio. Semra Sertyel ALMAN HASTANESİ IVF LABORATUARLARI YÜT de başarıyı etkileyen faktörler Kadın yaşı Erkek Faktörü Uygun olmayan

Detaylı

Kök Hücre ve Erkek Genital Sisteminde Kök Hücrenin Kaynakları

Kök Hücre ve Erkek Genital Sisteminde Kök Hücrenin Kaynakları Kök Hücre ve Erkek Genital Sisteminde Kök Hücrenin Kaynakları Doç. Dr. Gülperi Öktem Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AD. Designed by TheTemplateMart.com Kök Hücre Embriyogenezis

Detaylı