ANABĠLĠM DALI ADI : BĠYOLOJĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF.DR.KUDDUSĠ ERTUĞRUL TARĠHÇE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANABĠLĠM DALI ADI : BĠYOLOJĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF.DR.KUDDUSĠ ERTUĞRUL TARĠHÇE"

Transkript

1 ANABĠLĠM DALI ADI : BĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF.DR.KUDDUSĠ ERTUĞRUL TARĠHÇE Biyoloji Bölümü 1975 yılında Botanik ve Zooloji bölümleri olarak kurulmuģ ve 1982 yılına kadar iki ayrı bölüm olarak öğretim yapılmıģtır. Bu tarihten sonra Y.Ö.K. kanunu ile iki bölüm Biyoloji bölümü olarak birleģtirilmiģtir. Bölümümüzde sırayla Prof.Dr. A. Rıza ÇETĠK, Prof.Dr. Nasuh ÖDER, Prof.Dr. Adem TATLI, Prof.Dr. M. YaĢar AKSOYLAR, Prof.Dr. Baki EYCE, Prof.Dr. Yusuf DURAK, Prof.Dr. Mustafa KÜÇÜKÖDÜK Bölüm baģkanlığı görevinde bulunmuģlardır. Biyoloji Bölüm BaĢkanlığını Prof.Dr. Abdurrahman AKTÜMSEK yürütmektedir. Biyoloji Bölümü 4 Ana Bilim Dalından oluģmaktadır. ĠLKELERĠMĠZ Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılık, Akademik mükemmellik, Akademik özgürlük, Akılcılık, Eğitimde süreklilik, Etik değerlere bağlılık, Hayvan haklarına saygı ve bağlılık, ĠĢ birliğine açık olmak, Ġnsancıllık, Ġdealistlik, Yaratıcılık, Çevre bilinci, Takım bilinci, Sorumluluk bilinci, Yeniliklere açık olmak, Adil olmak. MĠSYONUMUZ Ülkemizdeki üniversite öğrencilerine lisans ve lisans üstü düzeyde uygun ve yeterli biyoloji eğitimi verilmesi, Biyoloji alanında çağdaģ eğitim, öğretim ve araģtırma faaliyetlerini sürdürmek ve geliģtirmek, Evrensel değerler ıģığında bilim ve teknoloji birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli biyologlar yetiģtirmeye katkı sağlamak, Mezuniyet sonrası eğitim ve araģtırma süreçlerinde yetkin eğitici ve araģtırıcılar yetiģtirmek, Her yıl yüzlerce mezun veren biyoloji bölümü öğrencileri arasında öğrencilerimizin rekabet gücünü artıracak bilgilerin verilmesi, Bilimsel birikim ve beceriyi talep sahipleriyle paylaģmak ve yaymaktır. VĠZYONUMUZ Biyoloji alanında çağdaģ ve ileri olanaklara sahip, uluslararası düzeyde kabul gören akademik faaliyetlerde bulunmak ve araģtırmalar yapmak, Ulusal ve uluslararası ortamlarda mensubu olmaktan övünç duyulan, verdiği eğitim ve öğretim ile toplumda ve paydaģlarından kabul gören saygın, nitelikli, akılcı ve adaletli, Çağın gerektirdiği sosyo-kültürel gereksinimlere duyarlı, Alanındaki bilimsel geliģmelere dinamik yapısı ile ayak uyduran, Eğitim ve araģtırma alanında güvenilir, saygın, baģarılı ve alanlarında söz sahibi bireyler yetiģtirerek toplum ve paydaģlar tarafından saygı ile karģılanmaktır. ANABĠLĠM DALINDAKĠ BĠLĠM DALLARI 1-Botanik Ana Bilim Dalı, 2-Zooloji Ana Bilim Dalı, 3-Genel Biyoloji Ana Bilim Dalı, 4-Moleküler Biyoloji Ana Bilim Dalı

2 BĠYOLOJĠ A.B.D. AKADEMĠK KADROSU ÖĞRETĠM ÜYESĠ BĠLĠM DALI E-POSTA UZMANLIK ALANI Prof.Dr.Yusuf DURAK Genel Biyoloji Bakteriyoloji Prof.Dr.Mustafa KÜÇÜKÖDÜK Botanik Ekoloji-Vejetasyon Prof.Dr.Dr.Abdurrahman AKTÜMSEK Zooloji Hayvan Fizyolojisi-Biyokimya Prof.Dr.Kuddisi ERTUĞRUL Botanik Bitki Sistematiği Prof.Dr.Celaleddin ÖZTÜRK Genel Biyoloji Bitki Sistematiği-Mikoloji-Kültür Mantarcılığı Prof.Dr.Hüseyin DURAL Botanik Bitki sistematiği Prof.Dr.Gıyasettin KAġIK Botanik Mikoloji-Kültür Mantarcılığı Doç.Dr.Yavuz BAĞCI Botanik Bitki Sistematiği Doç.Dr.Hasan Hüseyin DOĞAN Genel Biyoloji Mikoloji-Kültür Mantarcılığı Doç.Dr.Murad Aydın ġanda Botanik Ekoloji-Vejetasyon Doç.Dr.Osman TUGAY Botanik Bitki Sistematiği Doç.Dr.Atilla ARSLAN Zooloji Omurgalı Hayvanlar Doç.Dr.Tuna UYSAL Moleküller Biyoloji Moleküller Genetik Yrd.Doç.Dr.Saadettin ÜNSAL Zooloji Histoloji Yrd.Doç.Dr.Rüstem DUMAN Moleküller Biyoloji Viroloji Doç.Dr.Cengiz AKKÖZ Genel Biyoloji Hidrobiyoloji Yrd.Doç.Dr.Mehtap AKIN Moleküller Biyoloji Bakteriyoloji Doç.Dr.Leyla KALYONCU Zooloji Hayvan Fizyolojisi-Biyokimya Doç.Dr.Emine ARSLAN Moleküller Biyoloji Moleküller Genetik Yrd.Doç.Dr.Hasibe CĠNGĠLLĠ VURAL Moleküller Biyoloji Moleküller Genetik Yrd.Doç.Dr.Turgay ÜSTÜNER Zooloji Böcek sistematiği Yrd.Doç.Dr.Haluk ÖZPARLAK Zooloji Histoloji, Ekofizyoloji Yrd.Doç.Dr.Sinan AKTAġ Genel Biyoloji Mikoloji Yrd.Doç.Dr.Gökhan KARS Moleküller Biyoloji Biyoteknoloji Yrd.Doç.Dr.Hakkı DEMĠRELMA Botanik Bitki Sistematiği

3 Biyoloji A.B.D. Güz Dönemi Ders-Öğretim Üyesi Dersno Oğretim Üyesi Adı Name Bilim Dalı ECTS Kr Prof.Dr. Yusuf Durak Enterik Bakteriler Ve TeĢhis Metotları The Biology Of Enteric Bacteria Genel Biyoloji Prof.Dr. Yusuf Durak Anaerobik Bakterilerin Biyolojisi The Biology Of Anaerobic Bacteria Genel Biyoloji Prof.Dr. Abdurrahman Aktümsek Biyomoleküllerin Metabolizması Metabolism Of Biomolecules Genel Biyoloji Prof.Dr. Abdurrahman Aktümsek Biyolojik Mücadelenin Prensipleri Principles Of Biological Control Genel Biyoloji Prof.Dr. Celaleddin Öztürk Kültür Mantarcılığı - I Mushroom Cultivation-I Genel Biyoloji Prof.Dr. Celaleddin Öztürk Misel Üretim Tekniği Mycelia Production Technical Genel Biyoloji Prof. Dr. Gıyasettin KaĢık Dünyada Kültür Yapılan Makromantarların Biyo.Ve YetiĢtirme Cultivation Substratums And Biological Structure Of Genel Biyoloji 8 3 Substratl. Macrofungi Made Culture In The World Yrd.Doç.Dr. Rüstem Duman Virusların Ġzolasyonu Ve Ġdentfikasyonu Isolation And Identification Of Viruses Genel Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Rüstem Duman Virusların Serolojik TeĢhisi Serodiagnosis Of Viruses Genel Biyoloji Doç. Dr. Cengiz Akköz Plankton Kültürü Culture Of Plancton Genel Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Mehtap Akın Mikrobiyal Ekoloji Microbial Ecology Genel Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Mehtap Akın Uçucu Yağ Bitkileri Ve Fitonsitler Essential Oil Plants And Phytoncids Genel Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Mehtap Akın Alkaloidler Alcholoids Genel Biyoloji Doç. Dr. Cengiz Akköz Bentik Alglerin Ekolojisi Ecology Of Benthic Algae Genel Biyoloji Doç. Dr. Hasan Hüseyin Doğan Mantarlar Aleminde Önemli Türler Ve Biyolojileri The Ġmportant Species And Their Biology Ġn Fungi Regnum Genel Biyoloji Prof. Dr. Gıyasettin KaĢık Mantarların Tabii Sistematiğinin Ana Hatları Main Features Of Fungi Systematic Genel Biyoloji Prof.Dr. Celaleddin Öztürk Kültür Mantarı Hastalıkları Diseases Ġn Mushroom Cultivation Genel Biyoloji Doç. Dr. Hasan Hüseyin Doğan Aphyllophorales in Taksonomisi Taxonomy Of Aphyllophorales (S.L.) Genel Biyoloji Doç. Dr. Hasan Hüseyin Doğan Mantarlar Ve Bitkiler Arasındaki Mikorhizal ĠliĢkiler The Mycorrhizal Relationship Between Fungi And Plants Genel Biyoloji Doç. Dr. Cengiz Akköz Makroalgler Macroalgae Genel Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Sinan AktaĢ Fungaryum Teknikleri Techniques Of Fungarium Genel Biyoloji Doç. Dr. Cengiz Akköz Toprak Algleri Soil Algae Genel Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Sinan AktaĢ Ekonomik Mantarlar Economıc Fungı Genel Biyoloji Prof. Dr. Gıyasettin KaĢık Funguslar Ġçin Kültür Vasatları Culture Nutrients For Fungi Genel Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Sinan AktaĢ Ascomycota nın Taksonomisi Taxonomy Of Ascomycota Genel Biyoloji Doç. Dr. Osman Tugay Dünya Çölleri Ve Florası Flora And Deserts Of The World Botanik Prof.Dr. Mustafa Küçüködük Tohumlularda Çimlenme Biyolojisi The Germınatıon Bıology On Seeds Botanik Prof.Dr. Mustafa Küçüködük Büyüme Ġnhibitörleri Ve Sentetik Büyüme Maddeleri The Growıng Inhıbıtors And Syntetıc Growıng Substances Botanik Prof.Dr. Mustafa Küçüködük Bitki Ekofizyolojisi Plant Ecophysıology Botanik Prof.Dr. Kuddisi Ertuğrul Bitki Sitolojisinde AraĢtırma Metotları The Research Metdods Ġn Plant Cytology Botanik Prof.Dr. Kuddisi Ertuğrul Türkiye'nin Floristik Yapısı Floristic Structure Of Turkey Botanik 8 3

4 Dersno Öğretim Üyesi Adı Name Bilim Dalı ECTS Kr Doç. Dr. Cengiz Akköz Fitoplankton Ekolojisi Ve Ġnceleme Metotları The Ecology Of Phytoplancton And Research Methods Botanik Doç. Dr. Cengiz Akköz Ekonomik Önemi Olan Algler Ve Kullanım Alanları The Used Field And Economical Ġmportance Of Algae Botanik Doç. Dr. Yavuz Bağcı Bitki Sistematiği Terminolojisi Terminology Of Plant Systematic Botanik Doç. Dr. Yavuz Bağcı Türkiye'nin Zehirli Bitkileri Poisions Plants Of Turkey Botanik Doç. Dr. Yavuz Bağcı Herbaryum Teknikleri Techniques Of Herbarium Botanik Prof.Dr. Hüseyin Dural Bitki Taksonomisinin Prensipleri Principles Of Plant Taxonomy Botanik Prof.Dr. Kuddisi Ertuğrul Bitki Taksonomisinde Yayın The Scientific Publication Ġn Plant Taxonomy Botanik Doç. Dr. Murat Aydın ġanda Allelopati Allelopathy Botanik Doç. Dr. Murat Aydın ġanda Tatlı Sularda Ağır Metal Kirliliği Ve Makrofitler The Heavy Metal Pollutıon On Freshwater And Macrophytes Botanik Doç. Dr. Osman Tugay Türk Botanik Tarihi GeliĢimi Developing Of Historical Turkish Botany Botanik Doç. Dr. Osman Tugay Botanik Adlandırma Kodu Code Of Botanical Nomenclature Botanik Prof.Dr. Hüseyin Dural Epidermal Yapılar, Özellikleri Ve Sistematikte Kullanımları Epidermal Constructions,Features And Using Ġn Systematics Botanik Prof.Dr. Hüseyin Dural Bitki Taksonomisinde Sistemler Ve Özellikleri Systems And Features On Plant Taxonomy Botanik Doç. Dr. Osman Tugay Türkiyenin Önemli Bitki Alanları The Important Plant Areas Ġn Turkey Botanik Yrd.Doç.Dr. Hakkı Demirelma Sulak Alan Bitkileri Wetland Plants Botanik Doç. Dr. Tuna Uysal Bitki Genomiği Plant Genomics Botanik Doç.Dr. Leyla Kalyoncu Böcek Örneklerini Hazırlama Metotları Methods Of Collect Of Insect Examples Zooloji Prof.Dr. Abdurrahman Aktümsek Metabolizmanın Düzenlenmesi Regulation Of Metabolism Zooloji Doç. Dr. Atilla Arslan Omurgalı Örneklerinin Toplanması, Hazırlanması Ve Kor. Collecting, Preparation And Portection Of Vertebrata Specimens Zooloji Yrd.Doç.Dr. Haluk Özparlak Deney Ġçin Hayvanların Kullanımı The Use Of Anımals For Experıment Zooloji Yrd.Doç.Dr. Haluk Özparlak Ekotoksikoloji Ecotoxıcology Zooloji Yrd.Doç.Dr. Sadettin Ünsal Üriner Ve Genital Sistem Histolojisi Urinary And Reproductive System Zooloji Doç.Dr. Leyla Kalyoncu Hayvanlarda Göç Organizasyonu Organisation Of Animal Migration Zooloji Doç.Dr. Leyla Kalyoncu Omurgasız Hayvanların Endokrinolojisi Endocrinology Of Ġnvertebrata Animals Zooloji Doç. Dr. Atilla Arslan Türkiye Kemiricileri Rodents Of Turkey Zooloji Doç. Dr. Atilla Arslan Omurgalılarda Hareket Mekanizasyonu Movement Mechanism Of Vertebrates Zooloji Yrd.Doç.Dr. Turgay Üstüner Ġleri Böcek Sistematiği Advanced Systematıc Of Insects Zooloji Yrd.Doç.Dr. Haluk Özparlak Ġmmunotoksikoloji Immunotoxıcology Zooloji Prof.Dr. Yusuf Durak Genetik Mühendisliği Ve Dna Teknolojisi Genetic Engineering And Recombinant Dna Technology Moleküler Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Sadettin Ünsal Hücre Ultrastrüktürü Ultrastructure Of The Cell Moleküler Biyoloji Doç.Dr. Emine Arslan Gen Klonlaması Gene Cloning Moleküler Biyoloji Doç.Dr. Emine Arslan Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler Methods Using Ġn Molecular Biology Moleküler Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Hasibe Cingilli Ökaryotik Gen Ekspresyonu Eucaryotic Gene Expression Moleküler Biyoloji 8 3

5 Dersno Öğretim Üyesi Adı Name Bilim Dalı ECTS Kr Yrd.Doç.Dr. Hasibe Cingilli Kanser Moleküler Biyolojisi Cancer Molecular Biology Moleküler Biyoloji Doç. Dr. Tuna Uysal Moleküler Bitki Sistematiği Ve Filogenetik Molecular Systematics And Phylogenetic Of Plants Moleküler Biyoloji Doç.Dr. Emine Arslan Proteinlerin Moleküler Analizleri Molecular Analysis Of Proteins Moleküler Biyoloji Doç. Dr. Tuna Uysal Sistematik'de Kromozomlar Chromosomes Ġn The Systematic Moleküler Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Rüstem Duman Hayvan Hücre Kültürü Animal Cell Culture Moleküler Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Hasibe Cingilli Epigenetik Epıgenetıc Moleküler Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Gökhan Kars Nanobiyoteknoloji Nanobiotechnology Moleküler Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Gökhan Kars Farmasötik Biyoteknoloji Pharmaceutical Biotechnology Moleküler Biyoloji Prof. Dr. Gıyasettin KaĢık Yenen Makrofunguslar Ve Biyolojileri Edible Fungi And Their Biological Features Genel Biyoloji Doç.Dr. Murat Aydın ġanda Ağır Metal HiperakümülatörümBitkiler Plants That Hyperaccumulate Botanik Doç.Dr. Murat Aydın ġanda Bitkilerde Ağır Metal Stresi Heavy Metal Stress in Plants Botanik Yrd.Doç.Dr. Hakkı Demirelma Brassicaceae Familyasının Biyolojisi The Biology of The Family Brassicaceae Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Sadettin Ünsal Solunum Sistemi Histolojisi Histology of Respiratory System Biyoloji 8 3 Biyoloji A.B.D. Bahar Dönemi Ders-Öğretim Üyesi Dersno Öğretim Üyesi Adı Name Bilim Dalı ECTS Kr Prof.Dr. Mustafa Küçüködük Türkiyenin Biyolojik Zenginlikleri Bıologıcal Wealth Of Turkey Genel Biyoloji Prof.Dr. Yusuf Durak Biyolojik Materyalde Preparasyon Tekniği Preparation Methods Ġn Biological Matter Genel Biyoloji Prof.Dr. Yusuf Durak Ġmmunoloji Immunology Genel Biyoloji Prof.Dr. Celaleddin Öztürk Kültür Mantarcılığı -II Mushroom Cultivation-II Genel Biyoloji Prof. Dr. Gıyasettin KaĢık Basıdıomycota'nın Taksonomisi Taxonomy Of Basidiomycota Genel Biyoloji Doç. Dr. Gıyasettin KaĢık Makro Mantarların Ġnceleme Ve TeĢhis Metotları Investigation Of Macrofungi And Identification Methods Genel Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Rüstem Duman Virus SaflaĢtırma Metotları Virus Purification Methods Genel Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Rüstem Duman Klamidya Enfeksiyonlarının Serolojik TeĢhisi Serological Diagnosis Of Chlamydial Infections Genel Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Mehtap Akın Temel Endüstriyel Mikrobiyoloji Basic Industrial Microbiology Genel Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Mehtap Akın Mikrobiyal Fizyoloji Microbial Physiology Genel Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Mehtap Akın Aromaterapi Aromatherapy Genel Biyoloji Doç. Dr. Cengiz Akköz Ötrofikasyon Problemleri Ve Çözüm Yolları Problems Of Eutrophication And Solutions Genel Biyoloji Prof.Dr. Celaleddin Öztürk Kültür Mantarı Zararlıları Harmfulls Ġn Mushroom Cultivation Genel Biyoloji Doç. Dr. Hasan Hüseyin Doğan Myxomycetes Sınıfını Ġnceleme Ve Kültür Metotları The Investigation And Culture Methods Of Myxomycetes Classis Genel Biyoloji Doç. Dr. Hasan Hüseyin Doğan Fungal Morfogenesis Fungal Morfogenesis Genel Biyoloji Doç. Dr. Hasan Hüseyin Doğan Tıbbi Mantarlar Medical Mushrooms Genel Biyoloji Prof.Dr. Celaleddin Öztürk Myxomycota' Nın Taksonomisi Taxonomy Of Myxomycota Genel Biyoloji 8 3

6 Dersno Öğretim Üyesi Adı Name Bilim Dalı ECTS Kr Doç. Dr. Cengiz Akköz Sulak Alan Yönetim Planlaması Wetland Management Genel Biyoloji Prof. Dr. Gıyasettin KaĢık Tuberales'in Taksonomisi Ve Ekolojisi Taxonomy And Ecology Of Tuberales Genel Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Sinan AktaĢ Mikotoksinler Mycotoxins Genel Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Sinan AktaĢ Fungal Ekoloji Fungal Ecology Genel Biyoloji Prof. Dr. Gıyasettin KaĢık Zehirli Makrofunguslar Ve Mantar Zehirlenmeleri Poisonous Macrofungi And Fungi Poisonings Genel Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Sinan AktaĢ Fungal Moleküler Sistematik Fungal Molecular Systematıc Genel Biyoloji Prof.Dr. Mustafa Küçüködük Tatlısularda Bentik Ve Pelajik Organizmalar The Benthıc And Pelajık Organısms On The Freswater Botanik Prof.Dr. Mustafa Küçüködük Bitki Formasyonlarının Sınıflandırılması The Classıfıcatıon Of Plant Formatıons Botanik Prof.Dr. Kuddisi Ertuğrul Sitotaksonomi Cytotaxonomy Botanik Doç. Dr. Cengiz Akköz Alglerin Fizyolojileri Physology Of Algae Botanik Doç. Dr. Yavuz Bağcı Anadolunun Çiçekli Tıbbi Bitkileri Florescent Medical Plants Of Anatalia Botanik Prof.Dr. Hüseyin Dural Kimyasal Metotlarla Bitki Taksonomisi ( Kemotaksonomi ) Chemotaxonomy (Plant Taxonomy With Chemical Methods) Botanik Prof.Dr. Hüseyin Dural Taksonomide Bitki Tanıma Metotları Methods Of Plant Recognition Ġn Taxonomy Botanik Prof.Dr. Hüseyin Dural Bitkilerin Filogenisi Plant Phylogeny Botanik Prof.Dr. Kuddisi Ertuğrul Bitkilerde Hibridizasyon Hybridization Ġn Flowering Plants Botanik Prof.Dr. Kuddisi Ertuğrul Soğanlı Bitkiler Geophytes Of Turkey Botanik Doç. Dr. Murat Aydın ġanda Türkiye Orman Ekosistemlerinin Sintaksonomisi The Syntaxonomy Of Turkey Forest Ecosystems Botanik Doç. Dr. Murat Aydın ġanda Vejetasyunun Fitososyolojik Ġnceleme Metodları Phytosocıologıcal Investıgatıon Methods Of Vegetatıon Botanik Doç. Dr. Yavuz Bağcı Palinoloji Palinology Botanik Doç. Dr. Murat Aydın ġanda Türkiye Ova Ve Dağ Step Vejetasyonunun Sintaksonomisi TheSyntaxonomyOf Plaın-Mountaın Steppe VegetatıonOfTurkıye Botanik Doç. Dr. Osman Tugay Etnobotanik Ethnobotany Botanik Doç. Dr. Osman Tugay Türkiye Florası Flora Of Turkey Botanik Doç. Dr. Osman Tugay Egzotik Ağaç Ve Çalılar Exotic Trees And Shrubs Botanik Doç. Dr. Yavuz Bağcı Yaprak Morfolojisi Ve Sistematik Önemi Morphology Of Leaf And Their Ġmportant Botanik Yrd.Doç.Dr. Hakkı Demirelma Akdeniz Bitki Örtüsü Mediterranean Vegetation Botanik Doç. Dr. Osman Tugay Türkiye'nin Önemli Doğa Alanları The Important Natura Areas Ġn Turkey Botanik Doç. Dr. Osman Tugay Iucn Kırmızı Liste Tehlike Kategorileri Iucn Red List Threat Categories Botanik Doç. Dr. Tuna Uysal Bitki Proteomiği Plant Proteomics Botanik Prof.Dr. Abdurrahman Aktümsek Omurgalı Endokrinolojisi Endocrinology Of Vertebrate Zooloji Prof.Dr. Abdurrahman Aktümsek Metabolik Fizyoloji Metabolic Physiology Zooloji Yrd.Doç.Dr. Sadettin Ünsal Sindirim Sistemi Histolojisi Histology Of Digestive System Zooloji Yrd.Doç.Dr. Sadettin Ünsal DolaĢım Sistemi ve Endokrin Organlar Histolojisi Histology Of Circulation And Endocrine System Zooloji Doç.Dr. Leyla Kalyoncu Böcek Feromonları Insect Pheromone Zooloji Doç.Dr. Leyla Kalyoncu Medikal Entomoloji Medical Entomology Zooloji 8 3

7 Dersno Öğretim Üyesi Adı Name Bilim Dalı ECTS Kr Doç.Dr. Leyla Kalyoncu Böceklerde Sosyal DavranıĢ Social Behavior Of Insects Zooloji Prof.Dr. Abdurrahman Aktümsek Beslenme Fizyolojisi Nutrition Physiology Zooloji Yrd.Doç.Dr. Sadettin Ünsal Histolojik Preparat Hazırlama Teknikleri Histologic Preparation Technique Zooloji Doç. Dr. Atilla Arslan Hayvanlarda Sitogenetik Cytogenetics Ġn Animal Zooloji Doç. Dr. Atilla Arslan Memeli Hayvanların Biyolojisi Ve Ekolojisi Biology And Ecology Of Mammals Zooloji Doç. Dr. Atilla Arslan Türkiye Yarasaları Bats Of Turkey Zooloji Yrd.Doç.Dr. Turgay Üstüner Zoolojik Nomenkulatör Zoologıcal Nomenclature Zooloji Yrd.Doç.Dr. Turgay Üstüner Hayvanların Coğrafik DağılıĢı Geographıcal Dıstrıbutıon Of Animals Zooloji Yrd.Doç.Dr. Haluk Özparlak Pestisitler Ve Etki Mekanizmaları Pestıcıdes And Mechanısm Of Theır Effects Zooloji Yrd.Doç.Dr. Haluk Özparlak Genetik Toksikoloji Genetıc Toxıcology Zooloji Yrd.Doç.Dr. Haluk Özparlak Zehirli Hayvanlar Ve Zehirleri Venomous Anımals And Theır Venoms Zooloji Prof.Dr. Yusuf Durak Dna nın Ġzolasyonu Ve Prufikasyonu Isolation And Prufication Of Dna Moleküler Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Hasibe Cingilli Prokaryotik Gen Ekspresyonu Procaryotic Gene Expression Moleküler Biyoloji Doç.Dr. Emine Arslan Gen Teknolojisi Uygulamaları Ve Etiği Gene Technology Applications And Ethic Moleküler Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Hasibe Cingilli Canlılarda Moleküler Düzenleme Mekanizmaları Signal Transduction Pathways Ġn Living Organisms Moleküler Biyoloji Doç.Dr. Emine Arslan Bitkilerde Kromozom Bantlama Teknikleri Chromosome Banding Methods Ġn Plants Moleküler Biyoloji Doç.Dr. Emine Arslan Genotiplendirme Genotyping Moleküler Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Hasibe Cingilli Protein Yapı Ve ĠĢlevleri Protein Structure And Functions Moleküler Biyoloji Doç. Dr. Tuna Uysal Moleküler Çağda Bitkilerde Biyoinformatik Bioinformatic Of Plants Ġn Molecular Era Moleküler Biyoloji Doç. Dr. Tuna Uysal Populasyonların Moleküler Genetik Analizleri Molecular Genetic Analysis Of Populations Moleküler Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Gökhan Kars Mikrobiyal Biyoyakıt Üretim Biyoteknolojileri Microbial Biofuel Production Biotechnologies Moleküler Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Gökhan Kars Moleküler Mikrobiyoloji Ve Biyoteknoloji Molecular Microbiology And Biotechnology Moleküler Biyoloji Doç.Dr. Emine Arslan Ġleri Moleküler Biyoteknoloji Advanced Molecular Biotechnology Moleküler Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Hakkı Demirelma Halofitik Bitkilerin Anatomisi The Anatomy of Halophytic Plants Botanik 8 3

8 DERS ĠÇERĠKLERĠ Omurgalılarda Hareket Mekanizasyonu Movement Mechanism Of Vertebrates 1. Balıkda hareket 2. Balıkda aktif ve pasif yüzme 3. Balıkda dikey ve yatay hareketler ve hız 1. Movement of Pisces 2. Active 3. Passive swimming 4.Vertical and horizontal movements and speed 3. KuĢlarda uçma ve süzülme 4. KuĢlarda iniģ ve süzülme 5. KuĢlarda hız 6. Memelilerde hareket 5. Gliding birds fly in, landing and gliding, speed 6. Mammal movement 7.Walking 8. Running 7. Memelilerde yürüme 8. Memelilerde koģma 9. Memelilerde atlama 10. Memelilerde uçma 9.Jumping 10. Flying 11. Speed Movement vertebrate important functional structures 11. Memelilerde hız Omurgalı hareketlerinde önemli fonksiyonel yapılar Omurgalı Örneklerinin Toplanması, Hazırlanması Ve Korunması Collecting, Preparation And Portection Of Vertebrata Specimens 1-2. Balıklara (Osteichthyes) ait örneklerin toplanması, hazırlanması ve korunması 3-4. Amphibia (iki 1-2. Catching of species belonging to Osteichthyes 3-4. Catching of species belonging to Amphibia yaģamlılar)'lara ait örneklerin toplanması, hazırlanması ve korunması 5-6. Reptil (sürüngen)'lere ait 5-6. Reptilia preparation and protection 7. Prepare of fixatives Taxidermy of specimens of örneklerinin toplanması, hazırlanması ve korunması 7. Koruma çözeltilerinin hazırlanması 8-9. KuĢ Aves Mammalia and its have been preserved ve memeli örneklerinin tahnit metotları Omurgalı örneklerinin etiketlenmesi Örnekleri müzede koruma metotları Türkiye Kemiricileri Rodents Of Turkey 1-3. Türkiye kemirici türleri 4-6. TeĢhis karakterleri 7-8. Taksonomik problemleri YayılıĢları 1-3. Structure of biological 3-4. Ecological 5-6. Distrubution 7-8. Economic importance Habitatları Ekolojik bakımdan önemleri Diagnosises Taxonomic problems of rodents of Turkey Toprak Algleri Soil Algae 1.Toprak Alglerinin Tanımı ve Tarihçesi 2.Toprak Alglerinin Büyüme Biyolojisi 3.Toprak Alglerinin Tayini ve ncelenmesi 4.Normal ve Katkı Maddeli Bahçe Toprağında Kültür 4. KoĢullarında GeliĢim 1. Definition And History Of Soil Algae 2. Growth Biology Of Soil Algae 3. Identification And Investigation Of Soil Algae 4. Cultured Algae Developing In Normal And Additive Soils 5. Ecology Gösteren Algler 5.Toprak Alglerinin Ekolojisi 6. Toprak Alglerin GeliĢimini Etkileyen Faktörler Of Soil Algae 6. Growing Factors Of Soil Algae 7. Succession In Algae 8. Effects Of Algae On 7.Alglerde Süksessiyon 8.Alglerin Toprağa Etkileri 9.Alglerde Rekabet 10. Mevsimlerin Alglere Soil 9. Competition Under Algae 10. Effects Of Seasons On Algae Plankton Kültürü Culture Of Plancton 1. Alglerin tarihçesi 2. Plankton kültürünün önemi ve kültür amaçları 3. Kültür yöntemleri 4. Kültür 1. History of algae, the benthic and planktonic types of algae living in fresh water, brackish water and Tankları ve Havuzları 5. Kültür Ortamları 6. Organik Besleyiciler ve Gübreler 7. Kontaminasyon sea water are evaluated. 2. The importance of plancton culture, the aims of culture and cultivation Kaynakları ve Sterilizasyon 8. Mikroalg Kültürü 9. Saklama Yöntemleri 10. Alg Ürünlerinin Hasadı methods. 3. Culture Tanks and Ponds 4. Culture Media 5. Organic Nutrients and Fertilizers ve Depolanması 11. Ġnceleme Yöntemleri 12. Kontrol Yöntemleri 6. Contamination Sources and Sterilization 7. Microalgal Culture 8. Preservation Methods 9. Harvesting and Storing of Algal Products 10. Examination Methods 11. Control Mehtods Bentik Alglerin Ekolojisi Ecology Of Benthic Algae 1. Bentik alglerin sınıflandırılması 2. Fiziksel ve kimyasal (IĢık, sıcaklık, bulanıklık, tuzluluk,ph, 1- The aim of this course is to investigation of the distribution of Benthic algae that depend on çözünmüģ oksijen, karbondioksit )Etkiler 3. Derinlik 4. Sediman yapısı 5. Biyotik Faktörler ecological factors on benthic. 2- Depressed, hollow placec and cracks to be present on benthic area 6. Predatörler 7. Türlerin dağılıģına etki eden mekanizmalardaki 3- Light, temperature, turbidity, salinity, ph, disolv oxygen, likeco2 of physical and chemical factors. 4- Biotic and abiotic factors. 5- Profundity and structur of sediments. 6- Distribution and classification of algae 7- Explanation for variety of benthic algae Makroalgler Macroalgae 1. Makro alglerin Genel özellikleri 2. Makro alglerin sistematik sınıflandırılması 3. Üreme ve 1-General features of macroalgae 2-Classification of macroalgae 3-Reprodiction, growt,style of life geliģmeleri, YayılıĢ ve yaģayıģları 4. Fizyolojileri ve biyokimyasal özellikleri 5. Ekolojileri 6. Assimilasyon ürünleri ve kullanım alanları 7. Bilinen ve endüstriyel kullanımı olan alg örnekleri 8. Deniz alglerinin kompozisyonları (yağlar,steroller, steroidler, yağ asitleri, toksik maddeler) and to spread of algae 4-Physioogy and biochemistry of algae 3-Ecology of algae 4- Product of assimilaton and to use field. 5-The industrial to use, to be known algal specimen. 6-Compositon of marina algae(fats, streols,steroids, faty acids and toxical katerial)

9 Fitoplankton Ekolojisi Ve Ġnceleme Metotları The Ecology Of Phytoplancton And Research Methods 1. Fitoplanktonların, tanımı, sınıflandırması 2. Fiziksel ve kimyasal (IĢık, sıcaklık, bulanıklık, 1- This lecture implies of laboratory methods on phytoplanctons.2- Sampling methods for Phyto tuzluluk,ph, çözünmüģ oksijen, karbondioksit ) Ġstekleri 3. Derinlik, substratum, Çoğalmaları, plancton organisms, sampling types, fixation. 3- The ecological request of Phytoplancton organisms; hücresel yapıları ve fiziksel-kimyasal Ģartlara uyumları. 4. Ġnceleme metotları 5. Örneklerin Temperature, oxygen,co2, turbidity, transparancy, profundity,ph and substratum. 4- Preparation toplanması, saklanması, sayım ve teģhisleri Biyotik Faktörler 6. Gölün prodüksiyon emsalinin tespiti. methods using in the laboratory, using the phase contrast microscope, principles of species identifi 7. Örnekleme araçlarının tanıtımı ve kullanılması. cation, cell counting and measurement of the cells, water mounts and permanent preparations, staining techniques 5- Biomass identification techniques, biomass from the cell volume, chl-a and organic Ekonomik Önemi Olan Algler Ve Kullanım Alanları The Used Field And Economical Ġmportance Of Algae 1- Ekonomik öneme sahip Alg grupları 2- Alglerden elde edilen ürünler 3- Endüstride kullanımları 4- Ġlaç sanayi de ki kullanımları 5- Kozmetikte kullanımları 6- Gıda sanayi 7- Tekstil 8- Kauçuk 1- The algal group have an conomical importance. 2- Product by algae 3- The use to Industry 4- The use to Pharmacy 5- The use to Cosmetics 6- The use to food Industry 7- Textile 8- Rubber 9- ĠnĢaat 10- Biyolojik mücadele 11- Arıtmada kulanılanlar 12- Gübre sanayi 9- Building 10- Biological struggle 11- Waste water treatment 12- Fertilizer Funguslar Ġçin Kültür Vasatları Culture Nutrients For Fungi 1-Kültürle Ġlgili Kavramlar, 2-Agar ve Agarın DurulaĢtırılması, 3-Mikolojik Vasatların Formüle Edil Cultivation nutrients used in mycology and growth fungus in this nutrients Concepts Connected With mesi, 4-Sterilizasyon, 5-Kültürlerin Organizmalara KarĢı Korunması 6-Fungusların Böcek Öldürücü culture Purely of agar and agar. Agreed solution of mycological nutrients Sterilization. Protect Maddelerin Varlığında Korunması, 7-Böcek Öldürücü Kimyasalların Kültür Tüplerine Konulması, organisms against of culture. Protect insecticide against of fungi. Put in culture tube of intecticide 8-Mitlerin DüĢük Sıcaklıklarda Kontrol Edilmesi, 9-Mitlere KarĢı Kimyasal ve Fiziksek Engellerin chemicals Controlled in low warmth of mits. Constituted of chemical and physical obstacles against OluĢturulması, 10-Bakteri Kontaminasyonunun UzaklaĢtırılması, 11-Vasatların Formülleri 12-Makro mits. Taken away of bacterium contemination Solutions of nutrients Nutrients of makrofungi, funguslar için besiyerleri 13-Mikrofunguslar için besiyerleri 14-parazit funguslar için besiyerleri Nutrients of microfungi, Nutrients of parasitics fungi Dünyada Kültür Yapılan Makromantarların Biyo.Ve YetiĢtirme Substratl. Cultivation Substratums And Biological Structure Of Macrofungi Made Culture In The World 1-Makromantarların Kültürü, Makromantarların Beslenme Tarzları 2-Makrofungusların Ekolojik 1-Culture of Macrofungi, Nourishment ways of Macrofungi 2-Ecologic request of Macrofungi Ġstekleri, Fruktifikasyon Ġçin Gerekli ġartlar, Makromantarların Kültüre Alma Teknikleri 3-Makro,Necessary conditions for fructification, Culture technique of macrofungi 3-Substratum used in culture mantarların Kültüründe Kullanılan Substratlar, Kültürü Yapılan Makromantar Türleri 4-Agaricus of macrofungi, Species of macrofungi made culture 4-Agaricus bisporus and other Agaricus sp., bisporus Ve Diğer Agaricus Türlerinin Biyolojileri Ve YetiĢtirme Substratları 5-Kuehneromyces Cultivation substratum and Biyological Structure 5-Kuehneromyces mutabilis, Cultivation substratum mutabilis Türünün Biyolojisi Ve YetiĢtirme Substratları 6-Pleurotus ostreatus Ve Diğer Pleurotus and Biyological Structure 6-Pleurotus ostreatus and other Pleurotus sp., Cultivation substratum and Türlerinin Biyolojileri Ve YetiĢtirme Substratları 7-Lentinus edodes Türünün Türünün Biyolojisi Ve Biyological Structure 7-Lentinus edodes, Cultivation substratum and Biyological Structure YetiĢtirme Substratları 8-Flammulina velutipes Türünün Biyolojisi Ve YetiĢtirme Substratları 8-Flammulina velutipes, Cultivation substratum and Biyological Structure 9-Stropharia 9-Stropharia rugosoannulata Türünün Biyolojisi Ve YetiĢtirme Substratları rugosoannulata, Cultivation substratum and Biyological Structure 10-Agrocybe pra Mantarların Tabii Sistematiğinin Ana Hatları Main Features Of Fungi Systematic Ascomycetes ve Basidiomycetes'in Morfolojisi Ve Mikroskobik Özellikleri TeĢhiste Kullanılan Terim ve Kavramlar Makromantarların Toplanmasında Kullanılan Ekipman ve Özellikleri 1-What is fungus? 2-Situation in classification of living things 3-Similarity and difference from other organisms 4-Classification systems which are made on fungi 5-Diagnostics features of Arazi ÇalıĢmalarında Dikkat Edilecek Hususlar Arazi Bilgi Formunun Düzenlenmesi Fotoğraf division of Myceteae kingdom 6-Divisions and order of 7-Chytridiomycota 8-Zygomycota Çekimi ve Tekniği Numunelerin TaĢınması, Korunması ve Laboratuara Kadar Saklanması 9-Ascomycota 10-Basidiomycota, 11-Oomycota 12-Hyphochytridiomycota Laboratuvar Bilgi Formunun Düzenlenmesi ve ĠĢlenmesi Kimyasal Reaksiyonlar Spor Tozlarının 13-Labyrintulomycota 14-Dictyosteliomycota, Acrasiomycota and Myxomycota Elde Edilmesi Spor Preparatları Mantar Dokularının Ġncelenmesi Ascomycetes ve Basidiomycetes Sınıflarının Ana Hatları ile Sistematik Olarak Ġncelenmesi Makromantar TeĢhis Metotları Anahtar Kullanımı,Anahtar ÇeĢitleri,TeĢhis Kontrolü, Numunelerin Fungarium Materyali Haline Getirilmesi Fungar

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL BIO-6501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 BIO-6601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL BIO-6502 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 BIO-6602 TEZ HAZIRLIK

Detaylı

ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI

ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI ORNAMENTAL HORTIKULTUR DERS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL T U K T U K Dersin Adı Dersin Adı Matematik I 2 0 2 Matematik II 2 0 2 Genel Kimya 2 2 3 Türk Dili II

Detaylı

Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS. HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3

Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS. HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3 Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3 Ön Koşul Dersler - Dersin Dili Dersin Türü Dersin Koordinatörleri Dersi Veren Türkçe Zorunlu Dersin Yardımcıları - Dersin Amacı

Detaylı

13.02.2014 tarih ve 579 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Ek-2

13.02.2014 tarih ve 579 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Ek-2 13.0.014 tarih ve 579 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Ek- GÜZ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı * SAYISI ** 1. YARIYIL. YARIYIL BYL601 Seminer 3 10 3 10

Detaylı

1.YARIYIL, DERS KURULU II: TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ II

1.YARIYIL, DERS KURULU II: TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ II .YARIYIL, DERS KURULU II: TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ II GÜNLER SAATLER 09-0 0- - -3 3-4 4-5 5-6 6-7 6 KASIM BİYOFİZİK BİYOFİZİK TIB.BİY.VE GEN. TIB.BİY.VE GEN. MES.İNG. SEÇMELİ DERS SEÇMELİ DERS 7 KASIM

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü SU ÜRÜNLERİ - DOKTORA DERS LİSTESİ KOD DERS ADI T U L KREDİ SUR5010 Hg ve Pb Bileşikleri Kimyası 3 0 0 3 SUR5012 Sularda Kimyasal

Detaylı

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS GÖREVLENDİRMELERİ

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS GÖREVLENDİRMELERİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS GÖREVLENDİRMELERİ Öğretim Üyesi Dersin Kodu-Adı T. P. K Prof. Dr. Mustafa SÖZEN BIO 101 Genel Zooloji (BIY117 Genel Zooloji dersiyle birlikte verilecektir.)

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES114 2. BAHAR 3 0 0 2

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES114 2. BAHAR 3 0 0 2 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Dersin Adı Kodu Yarıyıl TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları

Detaylı

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I I I. YIL HAFTALIK DERS SAATI FBÖ 101 Z Genel Fizik I General Physics I (4+0) -4 6 FBÖ 151 Z Genel Fizik Lab. I General Physics Lab. I (0+2) -1 2 FBÖ 103 Z Genel Kimya I General Chemistry I (4+0) -4 6 FBÖ

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇILACAK DERSLER KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILACAK DERSLER

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇILACAK DERSLER KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILACAK DERSLER FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇILACAK DERSLER KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILACAK DERSLER GÜZ DÖNEMİ ECTS KM 501 Uzmanlık Alan 4 0 0 6 Dersi (Zorunlu) KM 503 İleri Organik Kimya 3 0 3

Detaylı

E.Ü.FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 Öğretim Yılı Yaz Dönemi Haftalık Ders Programı. Gün ve Saati Dersin Adı ve Kodu Öğretim Üyesi Yeri

E.Ü.FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 Öğretim Yılı Yaz Dönemi Haftalık Ders Programı. Gün ve Saati Dersin Adı ve Kodu Öğretim Üyesi Yeri 1 E.Ü.FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 Öğretim Yılı Yaz Dönemi Haftalık Ders Programı Gün ve Saati Dersin Adı ve Kodu Öğretim Üyesi Yeri 1. SINIF 08.00-12.00 119 Scientific English I Prof.Dr. İsmail

Detaylı

BİYOLOG TANIM. Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir.

BİYOLOG TANIM. Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir. TANIM Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir. A- GÖREVLER Biyologların görevleri araştırmacı ve uygulamacı olmalarına göre

Detaylı

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı Programa Kabul Koşulları: TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı Yüksek Lisans: Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kimya Bölümü, Mühendislik Fakültesi

Detaylı

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016)

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 07 Aralık Pazartesi Mikrobiyoloji Mikrobiyolojinin tarihçesi ve mikroorganizmalara genel

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Dersin Kodu ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Derslik 1. Öğr. 1 1209202 Evrimin Temel İlke ve Kuramları 11.05.2015

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ...1 BÖLÜM 2: MİKROORGANİZMALARIN MORFOLOJİLERİ.13 BÖLÜM 3: MİKROORGANİZMALARIN HÜCRE YAPILARI...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ...1 BÖLÜM 2: MİKROORGANİZMALARIN MORFOLOJİLERİ.13 BÖLÜM 3: MİKROORGANİZMALARIN HÜCRE YAPILARI... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ...1 1.1. Tanım ve Kapsam...1 1.2. Mikrobiyoloji Biliminin Gelişmesi...2 1.3. Mikroorganizmaların Hayatımızdaki Önemi...5 1.3.1. Mikroorganizmaların Yararları...5

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI 12.01.2016 Salı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI 12.01.2016 Salı Serin İklim Sebzeleri BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI Botanik Matematik Fizik Kimya Bahçe Bit. Fizyolojisi Proje Haz. Tek. Türkiye Meyveciliği Genel Meyvecilik Genel Bağcılık

Detaylı

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ. http://fened.gop.edu.tr/bolumler/biyoloji/index.asp

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ. http://fened.gop.edu.tr/bolumler/biyoloji/index.asp BİYOLOJİ BÖLÜMÜ http://fened.gop.edu.tr/bolumler/biyoloji/index.asp HAKKIMIZDA Bölümümüz, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 26.02.1993 tarihli yazısında belirtilen yürütme kurulunun 25.02.1992 tarihli

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

Detaylı

GÜN II. YARIYIL IV. YARIYIL VI. YARIYIL 09.00-11.00 (I.GRUP) 10.00-12.00 09.00-11.00 11.00-13.00 (II.GRUP) MOLEKÜLER BİYOLOJİ

GÜN II. YARIYIL IV. YARIYIL VI. YARIYIL 09.00-11.00 (I.GRUP) 10.00-12.00 09.00-11.00 11.00-13.00 (II.GRUP) MOLEKÜLER BİYOLOJİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI GÜN II. YARIYIL IV. YARIYIL VI. YARIYIL (I.GRUP) (II.GRUP) MOLEKÜLER BİYOLOJİ DENİZ BİYOLOJİSİ BİLGİSAYAR II (UYG.) BİLGİSAYAR LAB.I DOÇ.DR.F.ÖZTAYPROF-DOÇ.DR.S.GEZGİNCİ.OKTAYOĞLU

Detaylı

GÜN II. YARIYIL IV. YARIYIL VI. YARIYIL 09.00-11.00 (I.GRUP)

GÜN II. YARIYIL IV. YARIYIL VI. YARIYIL 09.00-11.00 (I.GRUP) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI GÜN II. YARIYIL IV. YARIYIL VI. YARIYIL (I.GRUP) (II.GRUP) MOLEKÜLER BİYOLOJİ BİLGİSAYAR II (UYG.) BİLGİSAYAR LAB.I DOÇ.DR.F.ÖZTAYPROF-DOÇ.DR.S.GEZGİNCİ.OKTAYOĞLU DOÇ.DR.OZAN

Detaylı

Burcu TARIKAHYA HACIOĞLU. Biyolog Doçent Doktor. burcu.tarikahyahacioglu@gthb.gov.tr. 02.01.1978 - Ankara. Biyoloji Bölümü/2003

Burcu TARIKAHYA HACIOĞLU. Biyolog Doçent Doktor. burcu.tarikahyahacioglu@gthb.gov.tr. 02.01.1978 - Ankara. Biyoloji Bölümü/2003 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Burcu TARIKAHYA HACIOĞLU Ünvan Biyolog Doçent Doktor Telefon 0 312 3431050 E-mail burcu.tarikahyahacioglu@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 02.01.1978 - Ankara Fotoğraf EĞİTİM

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ BEŞ YILLIK EĞİTİM PROGRAMI (2014-2015 AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN)

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ BEŞ YILLIK EĞİTİM PROGRAMI (2014-2015 AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ BEŞ YILLIK EĞİTİM PROGRAMI (2014-2015 AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN) BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) Eczacılık Tarihi ve Eczacılığa Giriş 2 0 2 4 107 Genel Kimya

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Genomik ve Proteomik Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YIL

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YIL I. YIL I II (ECTS) Fİ-101 FİİK PHYSICS (3+0)-3 4 KİM-101 KİMYA I CHEMISTRY I (2+2)-3 5 MAT-101 MATEMATİK I MATHEMATICS II (3+0)-3 4 CM-101 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Detaylı

ODTÜ BİYOTEKNOLOJİ 25.YIL. Prof. Dr. Fusun Eyidoğan Başkent Üniversitesi

ODTÜ BİYOTEKNOLOJİ 25.YIL. Prof. Dr. Fusun Eyidoğan Başkent Üniversitesi ODTÜ BİYOTEKNOLOJİ 25.YIL Prof. Dr. Fusun Eyidoğan Başkent Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Başlığı ve Danışmanları: İnci, Füsun. "Characterization of superoxide dismutase isoenzymes in Turkish wheat varieties

Detaylı

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Recep ÇAKIR 06.04.2015-14:00

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Recep ÇAKIR 06.04.2015-14:00 AMASYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV TAKVİMİ Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Recep

Detaylı

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year CV Name: Orkide MİNARECİ Date of Birth: 15.01.1972 Academic Title: Assist. Prof. Dr. Education Programme/Department University Bachelor Master Department of Biology (Fundamental and industrial microbiology)

Detaylı

ORGANIC FARMING IN TURKEY

ORGANIC FARMING IN TURKEY Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and Livestock General Directorate of Plant Production ORGANIC FARMING IN TURKEY By Vildan KARAARSLAN Head of Department Agronomist and Food Science Expert

Detaylı

Sazlıdere Barajı (İstanbul) nda Fitoplankton Biyoması ve Bunu Etkileyen Fizikokimyasal Faktörlerin İncelenmesi

Sazlıdere Barajı (İstanbul) nda Fitoplankton Biyoması ve Bunu Etkileyen Fizikokimyasal Faktörlerin İncelenmesi ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Neşe YILMAZ Doğum Tarihi/Yeri: 25.11.1975/Almanya Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Ordu Cad. No:200 Laleli/İstanbul Telefon:

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ Bağlam Temelli Öğrenme Yrd. Doç. Dr. Ahmet BACANAK 11.06.2013 11:00

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Mustafa Kemal SOYLU. Yüksek Mühendis. mksoylu@hotmail.com

Mustafa Kemal SOYLU. Yüksek Mühendis. mksoylu@hotmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Mustafa Kemal SOYLU Unvan Yüksek Mühendis Telefon 02268142520/1299 E-mail mksoylu@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 28/03/1974- Çamardı (Niğde) Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Biyoinformatik Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Bitkisel ve Hayvansal Üretim T.C. PROGRAM: Büyük ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği I. YARIYIL 00101 Matematik I (2 0 2), Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Trigonometri,Geometri

Detaylı

AÇIK RENK OLANLAR BİTİRME SINAV TARİHLERİ KOYU RENK OLANLAR TELAFİ SINAV TARİHLERİDİR

AÇIK RENK OLANLAR BİTİRME SINAV TARİHLERİ KOYU RENK OLANLAR TELAFİ SINAV TARİHLERİDİR BİYOLOJİ BÖLÜMÜ I.YARIYIL GENEL BİYOLOJİ I 29.12.2014 15.15-16.45 BİYOLOJİ BÖLÜMÜ GENERAL BIOLOGY I 29.12.2014 15.15-16.45 BİYOLOJİ BÖLÜMÜ MATEMATİK 02.01.2015 11.00-12.30 BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 22.01.2015 11.00-12.30

Detaylı

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER: KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM T U K E ÜYESİ FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0 8 30 FBE Seminer

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tuba ŞANLI

Yrd. Doç. Dr. Tuba ŞANLI Yrd. Doç. Dr. Tuba ŞANLI Genel olarak gözle net olarak görülemeyecek kadar küçük canlıları inceleyen ve onları konu olarak ele alan bilim dalıdır. Gözle ayırt edilemeyen canlılar; Virüsler, bakteriler,

Detaylı

Ziraat Fakültesi 1. Sınıflar

Ziraat Fakültesi 1. Sınıflar Ziraat Fakültesi 1. Sınıflar Bölümler 07 08 09 10 11 12 13 14 15 BB 101 Bahçe Prof.Dr. Halit YETİŞİR TBD 109 Kimya TBD 107 Fizik TBD101 Botanik Yrd.Doç.Dr. Hasan PINAR TBD 105 Öğr.Gör. Zeynel TBD 103 Zooloji

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL SONU BİTİRME-TELAFİ SINAV PROGRAMI BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL SONU BİTİRME-TELAFİ SINAV PROGRAMI BİYOLOJİ BÖLÜMÜ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ II.YARIYIL GENEL BİYOLOJİ II 08.06.2015 13.30-15.00 29.06.2015 13.30-15.00 BİYOİSTATİSTİK 01.06.2015 09.00-10.30 MAT.BÖL.SEMİNER SAL.-C.ARF DERS.-D.1-D.2 22.06.2015 09.00-10.30 MAT.BÖL.SEMİNER

Detaylı

Fen Edebiyat Fak. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Kütahya 1977

Fen Edebiyat Fak. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Kütahya 1977 Adı Soyadı Ünvanı Birimi Doğum Yeri Doğum Tarihi BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İsmail POYRAZ Yrd.Doç.Dr. AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Fen Edebiyat Fak. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 MOLEKÜLDEN HÜCREYE DERS KURULU- I. (12 Ekim - 20 Kasım 2015) ZORUNLU DERSLER

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 MOLEKÜLDEN HÜCREYE DERS KURULU- I. (12 Ekim - 20 Kasım 2015) ZORUNLU DERSLER YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 MOLEKÜLDEN HÜCREYE DERS KURULU- I (12 Ekim - 20 Kasım 2015) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Tıbbi Biyoloji ve Genetik 30 4X2 34 Tıbbi Biyokimya

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI ARA SINAVI PROGRAMI

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI ARA SINAVI PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI ARA SINAVI PROGRAMI Bahçe Bitkilerine Giriş (ZF306 ) İnsan Kayn. Ve Yön. Matematik (ZF303-306) Sebze Tohumculuğu Genel Meyvecilik Mesleki Uygulama Genel Bağcılık Bahçe

Detaylı

Toplantı Tarihi: 21.09.2012 Toplantı Sayısı : 421

Toplantı Tarihi: 21.09.2012 Toplantı Sayısı : 421 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi: 21.09.2012 Toplantı Sayısı : 421 Müdür Prof.Dr.Kağan ÜÇOK başkanlığında, Müdür Yardımcıları, Yrd.Doç.Dr.İsmail

Detaylı

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKÇİ (MOLEKÜLER BİYOLOG)

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKÇİ (MOLEKÜLER BİYOLOG) TANIM Canlı hücre içindeki malzemeleri (DNA, Protein, Enzim vb.), hücre yapısının işlevini ve hücreler arasındaki etkileşimi laboratuvar ortamında inceleyerek ortaya çıkaran kişidir. A- GÖREVLER - Canlıları

Detaylı

BİYOLOJİ ANABİLİM DALI (YÜKSEK LİSANS DERSLERİ)

BİYOLOJİ ANABİLİM DALI (YÜKSEK LİSANS DERSLERİ) BİYOLOJİ ANABİLİM DALI (YÜKSEK LİSANS DERSLERİ) GÜZ YARIYILI BİY 501 Moleküler Genetik Moleküler genetik dersinin verilmesinin amacı, nüklear materyalin fonksiyon, genel moleküler yapısı ve moleküler genetik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ünvan Kurum Alan Yıl. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Biyoloji 2005-2010 Yarı zamanlı Öğretim Elemanı Yardımcı Doçent

ÖZGEÇMİŞ. Ünvan Kurum Alan Yıl. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Biyoloji 2005-2010 Yarı zamanlı Öğretim Elemanı Yardımcı Doçent ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sibel YILMAZ İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail 2. Doğum Tarihi : 08.03.1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent : Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Fen/Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji

Detaylı

Celal Bayar Üniv. Fen Bilimleri Enst. 2007-2012. (Manisa)

Celal Bayar Üniv. Fen Bilimleri Enst. 2007-2012. (Manisa) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sevilay ULCAY Doğum Tarihi: 25.07.1979 Ünvanı: Araştırma Görevlisi Doktor Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Celal Bayar

Detaylı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Haziran 2013

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Haziran 2013 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Haziran 2013 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (MBGB) Güçlü ve çok yönlü bir eğitim programı sunarak, gelişen teknoloji çağında, çok hızlı gelişen alanımızda ileri

Detaylı

Unvan Ad Soyad Yard.Doç.Dr.Zafer KAYA

Unvan Ad Soyad Yard.Doç.Dr.Zafer KAYA Unvan Ad Soyad Yard.Doç.Dr.Zafer KAYA FOTOĞRAF UZMANLIK ALANI UZMANLIK ALANI : Sistematik Botanik-Bitki Morfolojisi-Palinoloji ÇALIŞTIĞI KONULAR : Sistematik Botanik-Aeropalynoloji-Melissopalynoloji AKADEMİK

Detaylı

I. DÖNEM - 2. DERS KURULU ( )

I. DÖNEM - 2. DERS KURULU ( ) Açıklamalar: I. DÖNEM - 2. DERS KURULU (2014-2015) Kısaltmalar: DK: Ders kurulu, IHU: İyi hekimlik uygulamaları, Mİng: Akademik/Medikal İngilizce, TDE: Türk Dili ve Edebiyatı, Bilgisayar Okur yazarlığı:

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ III. DERS KURULU (15 ARALIK 2014 17 OCAK 2015) DERS PROGRAMI DEKAN BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 20.07.1982 tarihinde yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı hakkındaki 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle kurulmuş olan Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

GÜN II. YARIYIL IV. YARIYIL VI. YARIYIL 09.00-11.00 MOLEKÜLER BİYOLOJİ FAHİR YENİÇAY DERSHANESİ DOÇ.DR.F.ÖZTAY-DOÇ.DR.S.GEZGİNCİ.

GÜN II. YARIYIL IV. YARIYIL VI. YARIYIL 09.00-11.00 MOLEKÜLER BİYOLOJİ FAHİR YENİÇAY DERSHANESİ DOÇ.DR.F.ÖZTAY-DOÇ.DR.S.GEZGİNCİ. BİYOLOJİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI GÜN II. YARIYIL IV. YARIYIL VI. YARIYIL PAZARTESİ BİLGİSAYAR II (UYG.) MATEMATİK KÜTÜPHANESİ YARD.DOÇ.DR. KAMURAN KARA MOLEKÜLER BİYOLOJİ FAHİR YENİÇAY DERSHANESİ DOÇ.DR.F.ÖZTAY-DOÇ.DR.S.GEZGİNCİ.OKTAYOĞLU

Detaylı

WEEKLY COURSE SCHEDULE : PRIMARY EDUCATION

WEEKLY COURSE SCHEDULE : PRIMARY EDUCATION WEEKLY COURSE SCHEDULE : PRIMARY EDUCATION Semester 1 Week 1 ( 19.09.2011-23.09.2011 ) 08:30-09:20 : Consepts of Nursıng ( Grup 1 ) Afyon Sağlık Y.O. - HEM-1 Lecturer YEŞİM CEYLANTEKİN Introduction 09:30-11:20

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİYOTEKNOLOJİ

ENDÜSTRİYEL BİYOTEKNOLOJİ ENDÜSTRİYEL BİYOTEKNOLOJİ Prof. Fazilet VARDAR SUKAN EBİLTEM 3 Nisan 2013, Ankara Tanımlar Biyoteknoloji Biyoekonomi Giriş Endüstriyel Biyoteknoloji sınırları, ürünlerin niteliği ve hangi sektöre hizmet

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

2011-2012 B.E.Ü DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU BÖLÜM KODU : 12101 1. SINIF 2. SINIF. Ders Kodu

2011-2012 B.E.Ü DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU BÖLÜM KODU : 12101 1. SINIF 2. SINIF. Ders Kodu B.E.Ü DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU BÖLÜM KODU : 12101 2011-2012 1. SINIF 2. SINIF Adı Dönemi İngilizce Adı TE PR TE PR AKTS Adı Dönemi İngilizce Adı TE PR TE PR AKTS DIS 101

Detaylı

Kategori Alt Kategori Program İçeriği Kazanımlar Dersler Arası İlişki I. HAYATSAL OLAYLAR

Kategori Alt Kategori Program İçeriği Kazanımlar Dersler Arası İlişki I. HAYATSAL OLAYLAR 200 Kategori Alt Kategori Program İçeriği Kazanımlar Dersler Arası İlişki I. HAYATSAL OLAYLAR I.1. Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji İnsan için önemli olan birçok ürünlerin üretimi biyoteknolojinin

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012)

T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012) T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012) İZMİR - 2011 T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012)

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 01.12.2014. : Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Sinop

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 01.12.2014. : Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Sinop HÜLYA SİPAHİ ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 01.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Sinop Telefon : 3682715516-4206 E-posta Doğum Tarihi : Faks : Kadro

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Kök Hücre Biyolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Doç.Dr. SALİH MUTLU ÖZGEÇMİŞ DOSYASI. Erzincan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ERZİNCAN

Doç.Dr. SALİH MUTLU ÖZGEÇMİŞ DOSYASI. Erzincan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ERZİNCAN Doç.Dr. SALİH MUTLU ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1981 GÜMÜŞHANE T: 446 2243097 40119 F: smutlu@erzincan.edu.tr

Detaylı

4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Hacettepe 1985 Yüksek Lisans Botanik Hacettepe 1988 Doktora Botanik İnönü 1995

4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Hacettepe 1985 Yüksek Lisans Botanik Hacettepe 1988 Doktora Botanik İnönü 1995 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ekrem Aktoklu İletişim Bilgileri Adres Telefon : +90 386 280 4560 Mail : aktoklu@ahievran.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 11.01.1961 : Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji

Detaylı

LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU

LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU n Adı : Fen Bilimlerinde Ünite Analizleri Kodu : BYE0 Program Adı : OFMAE (Biyoloji Eğitimi) Teori Uygulama.. Proje/ 00 00 n Türü Temel n Amacı Sistem yaklaşımı ile biyoloji ünitelerini analiz adebilme

Detaylı

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ Bitki Doku Kültürü Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TB101 Çiğdem Yamaner (Yrd. Doç. Dr.) 4. Hafta (08.10.2013) ADÜ Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

Detaylı

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı,

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı, ÖZET Bu çalışmada, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bulunan antepfıstığı parsellerinde yer alan bazı erkek tiplerin morfolojik ve biyolojik özelikleri araştırılmıştır. Çalışma, 1995 ve 1996 yıllarında hem

Detaylı

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKÇİ (MOLEKÜLER BİYOLOG)

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKÇİ (MOLEKÜLER BİYOLOG) MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKÇİ (MOLEKÜLER BİYOLOG) TANIM Canlı hücre içindeki malzemeleri (DNA, Protein, Enzim vb.), hücre yapısının işlevini ve hücreler arasındaki etkileşimi laboratuar ortamında inceleyerek

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ 05-06 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcıları: / Histoloji Embriyoloji Yrd. Doç. Dr. Bahadır Murat Demirel / Üyeler: / Tıbbi / Dersin AKTS

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3. Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.DERS B123 2 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1100 1150

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Hücre ve Doku Kültürleri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü 34342 Bebek İstanbul-Türkiye

Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü 34342 Bebek İstanbul-Türkiye Gökhan Türker Cirriculum Vitae TC Kimlik No 14492401948 Doğum Tarihi ve Yeri: YazıĢma Adresi : 30.03.1979 - İstanbul Telefon : 212-3594602 Cep Telefonu: 532-6044810 Faks : 212-2575033 Yabancı Dili: e-posta

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. : Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fak., Çevre Müh. Böl., 68100, AKSARAY

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. : Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fak., Çevre Müh. Böl., 68100, AKSARAY ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Ahmet KILIÇ Doğum Tarihi (gg/aa/yy) : 20.12.1971 Adres : Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fak., Çevre Müh. Böl., 68100, AKSARAY Telefon : 0 555 777 2417

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Hareket Sistemi TIP 107 1 107 7 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Hareket Sistemi TIP 107 1 107 7 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS Hareket Sistemi TIP 107 1 107 7 10 Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam Anatomi 22 18 40 Tıbbi Biyokimya 21 4 25 Tıbbi Biyoloji 16 2 18 Histoloji ve Embriyoloji

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Orman Biyokütlesi

Detaylı

T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012)

T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012) T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012) İZMİR - 2011 T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012)

Detaylı

DÖNEM I 3. DERS KURULU 9 Şubat 3 Nisan 2015. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ

DÖNEM I 3. DERS KURULU 9 Şubat 3 Nisan 2015. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ DÖNEM I. DERS KURULU 9 Şubat Nisan 0 Dekan : Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ Dönem I Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Doç.Dr. Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ

Detaylı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tıbbi Mikrobiyoloji Programı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tıbbi Mikrobiyoloji Programı TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tıbbi Mikrobiyoloji Programı Programa Kabul Koşulları: Yüksek Lisans: Fen, Eczacılık ve Mühendislik Fakültelerinin Biyoloji, Gıda, Çevre ve Kimya ile ilgili bölümlerinden

Detaylı

*All M.S. students must register Seminar course until the beginning of their 4 th semester.

*All M.S. students must register Seminar course until the beginning of their 4 th semester. EK-4 (devam) İZMİR INSTITUTE OF TECHNOLOGY GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING AND SCIENCES DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING CURRICULUM OF THE MS PROGRAM IN BIOTECHNOLOGY The Biotechnology M.S.

Detaylı

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL. Academic and Social Orientation. 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL. Academic and Social Orientation. 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR 811000000001103

Detaylı

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nicel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Recep ÇAKIR :00

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nicel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Recep ÇAKIR :00 AMASYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ Nicel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Recep

Detaylı

YÖNETMELİK. ç) Araştırma ormanı mühendisliği: Araştırma ormanı ile ilgili faaliyetleri yürütmekle görevli mühendisliği,

YÖNETMELİK. ç) Araştırma ormanı mühendisliği: Araştırma ormanı ile ilgili faaliyetleri yürütmekle görevli mühendisliği, 17 Ağustos 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28387 Orman Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLER

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLER FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLER Ders Kodu Dersin Adı Öğretim Üyesi Dersin Kredisi FYFB 10002 Fen Bilimlerinde Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Recep Çakır

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ : ÜLKÜHAN. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ : ÜLKÜHAN. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı : ÜLKÜHAN : YAġAR : Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Eğitimi Marmara Üniversitesi 1999 Y. Lisans Biyoloji Marmara Üniversitesi

Detaylı

Turkey) on Sea Urchin (Paracentrotus lividus) Fresenius Environmental Bulletin,

Turkey) on Sea Urchin (Paracentrotus lividus) Fresenius Environmental Bulletin, ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Selma KATALAY Doğum Tarihi: 24-10-1967 Ünvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji/ Hidrobiyoloji Ege Üniversitesi,Fen

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) 08:30-09:20 : HEMŞİRELİĞE GİRİŞ ( Grup 1 ) Afyon Sağlık Y.O. - HEM-1 Ögr.Grv. YEŞİM CEYLANTEKİN Dersin takdimi 09:30-11:20 : BEDEN

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI VİZE SINAVI PROGRAMI 30.03.2016 Çarşamba

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI VİZE SINAVI PROGRAMI 30.03.2016 Çarşamba S/G BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ Mikrobiyoloji Toprak Bilgisi Tar.Meteoroloji ve Ekoloji Ekonomi Minör Meyveler Hayvan Yetiştirme Bitki Biyoteknolojisi ZF 302-306 Sert Çek. Meyveler Üzümsü Meyveler ZF 302-306

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK BİRİNCİ SINIF Birinci Yarıyıl (Güz Dönemi) Mikrobiyoloji-Parazitoloji 2 2 4 Biyokimya 2 0 4 Anatomi

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2013 2014 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2013 2014 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2013 2014 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI İngilizce- BB ZF 206, 306, Genel Sebzecilik. Meteoroloji ve Ekoloji (, 206), Hayvan Yetiştirme Genetik (ZF 302,

Detaylı

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN Boğaziçi Üniversitesi. Mühendislik fakültesukimya Mühendisliği Bolümü

Detaylı

T.C. GÜN I. YARIYIL III. YARIYIL V. YARIYIL 09.00-11.00 FZ213 BİLGİSAYAR III BİLGİSAYAR LAB.II DOÇ.DR.K.BALCI 09.00-11.00 FZ112 BİLGİSAYAR I (UYG.

T.C. GÜN I. YARIYIL III. YARIYIL V. YARIYIL 09.00-11.00 FZ213 BİLGİSAYAR III BİLGİSAYAR LAB.II DOÇ.DR.K.BALCI 09.00-11.00 FZ112 BİLGİSAYAR I (UYG. T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BİYOLOJİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI GÜN I. YARIYIL III. YARIYIL V. YARIYIL PAZARTESİ FZ112 BİLGİSAYAR I (UYG.) BİLGİSAYAR LAB.I

Detaylı

Nesrin AKTEPE TANGU. ntangu@yalovabahce.gov.tr. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 2012

Nesrin AKTEPE TANGU. ntangu@yalovabahce.gov.tr. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 2012 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Nesrin AKTEPE TANGU Unvan Mühendis (Dr.) Telefon 02268142520/1210 E-mail ntangu@yalovabahce.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 22.08.1970/Kalecik Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ. Derece Alan Üniversite Yıl Önlisans Tıbbi Laboratuvar İstanbul Üniversitesi 2001-2002

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ. Derece Alan Üniversite Yıl Önlisans Tıbbi Laboratuvar İstanbul Üniversitesi 2001-2002 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aysel VEYİSOĞLU Doğum Tarihi: 1981 Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Önlisans Tıbbi Laboratuvar İstanbul Üniversitesi 2001-2002 Lisans Biyoloji

Detaylı

TC ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ-BİYOLOJİ ANABİLİM DALI-TEZLİ YL ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ II.YARIYIL HAFTALIK DERS PROGRAMI

TC ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ-BİYOLOJİ ANABİLİM DALI-TEZLİ YL ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ II.YARIYIL HAFTALIK DERS PROGRAMI 08:00-09:00 BİY513 (Tür) BİY592 (Tür) P BİY592 (Tür) P 08:00-09:00 BİY592 (Tür) G BİY592 (Tür) Z BİY592 (Tür) Z 08:00-09:00 BİY592 (Tür) P 08:00-09:00 BİY592 (Tür) Z 09:00-10:00 BİY502 (Tür) BİY525 (Tür)

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL FİNAL

Detaylı

2012-2013 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

2012-2013 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI 2012-2013 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I 08-09 09-10 Botanik (ZF 301)MFB SY (ZF 301) (ZF 305) MCA 10-11 Botanik (ZF 301)MFB SY (ZF 301) (ZF 305) MCA 11-12 Botanik (ZF 301)MFB

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Kanser Biyolojisi ve Genetiği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı