ANABĠLĠM DALI ADI : BĠYOLOJĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF.DR.KUDDUSĠ ERTUĞRUL TARĠHÇE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANABĠLĠM DALI ADI : BĠYOLOJĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF.DR.KUDDUSĠ ERTUĞRUL TARĠHÇE"

Transkript

1 ANABĠLĠM DALI ADI : BĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF.DR.KUDDUSĠ ERTUĞRUL TARĠHÇE Biyoloji Bölümü 1975 yılında Botanik ve Zooloji bölümleri olarak kurulmuģ ve 1982 yılına kadar iki ayrı bölüm olarak öğretim yapılmıģtır. Bu tarihten sonra Y.Ö.K. kanunu ile iki bölüm Biyoloji bölümü olarak birleģtirilmiģtir. Bölümümüzde sırayla Prof.Dr. A. Rıza ÇETĠK, Prof.Dr. Nasuh ÖDER, Prof.Dr. Adem TATLI, Prof.Dr. M. YaĢar AKSOYLAR, Prof.Dr. Baki EYCE, Prof.Dr. Yusuf DURAK, Prof.Dr. Mustafa KÜÇÜKÖDÜK Bölüm baģkanlığı görevinde bulunmuģlardır. Biyoloji Bölüm BaĢkanlığını Prof.Dr. Abdurrahman AKTÜMSEK yürütmektedir. Biyoloji Bölümü 4 Ana Bilim Dalından oluģmaktadır. ĠLKELERĠMĠZ Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılık, Akademik mükemmellik, Akademik özgürlük, Akılcılık, Eğitimde süreklilik, Etik değerlere bağlılık, Hayvan haklarına saygı ve bağlılık, ĠĢ birliğine açık olmak, Ġnsancıllık, Ġdealistlik, Yaratıcılık, Çevre bilinci, Takım bilinci, Sorumluluk bilinci, Yeniliklere açık olmak, Adil olmak. MĠSYONUMUZ Ülkemizdeki üniversite öğrencilerine lisans ve lisans üstü düzeyde uygun ve yeterli biyoloji eğitimi verilmesi, Biyoloji alanında çağdaģ eğitim, öğretim ve araģtırma faaliyetlerini sürdürmek ve geliģtirmek, Evrensel değerler ıģığında bilim ve teknoloji birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli biyologlar yetiģtirmeye katkı sağlamak, Mezuniyet sonrası eğitim ve araģtırma süreçlerinde yetkin eğitici ve araģtırıcılar yetiģtirmek, Her yıl yüzlerce mezun veren biyoloji bölümü öğrencileri arasında öğrencilerimizin rekabet gücünü artıracak bilgilerin verilmesi, Bilimsel birikim ve beceriyi talep sahipleriyle paylaģmak ve yaymaktır. VĠZYONUMUZ Biyoloji alanında çağdaģ ve ileri olanaklara sahip, uluslararası düzeyde kabul gören akademik faaliyetlerde bulunmak ve araģtırmalar yapmak, Ulusal ve uluslararası ortamlarda mensubu olmaktan övünç duyulan, verdiği eğitim ve öğretim ile toplumda ve paydaģlarından kabul gören saygın, nitelikli, akılcı ve adaletli, Çağın gerektirdiği sosyo-kültürel gereksinimlere duyarlı, Alanındaki bilimsel geliģmelere dinamik yapısı ile ayak uyduran, Eğitim ve araģtırma alanında güvenilir, saygın, baģarılı ve alanlarında söz sahibi bireyler yetiģtirerek toplum ve paydaģlar tarafından saygı ile karģılanmaktır. ANABĠLĠM DALINDAKĠ BĠLĠM DALLARI 1-Botanik Ana Bilim Dalı, 2-Zooloji Ana Bilim Dalı, 3-Genel Biyoloji Ana Bilim Dalı, 4-Moleküler Biyoloji Ana Bilim Dalı

2 BĠYOLOJĠ A.B.D. AKADEMĠK KADROSU ÖĞRETĠM ÜYESĠ BĠLĠM DALI E-POSTA UZMANLIK ALANI Prof.Dr.Yusuf DURAK Genel Biyoloji Bakteriyoloji Prof.Dr.Mustafa KÜÇÜKÖDÜK Botanik Ekoloji-Vejetasyon Prof.Dr.Dr.Abdurrahman AKTÜMSEK Zooloji Hayvan Fizyolojisi-Biyokimya Prof.Dr.Kuddisi ERTUĞRUL Botanik Bitki Sistematiği Prof.Dr.Celaleddin ÖZTÜRK Genel Biyoloji Bitki Sistematiği-Mikoloji-Kültür Mantarcılığı Prof.Dr.Hüseyin DURAL Botanik Bitki sistematiği Prof.Dr.Gıyasettin KAġIK Botanik Mikoloji-Kültür Mantarcılığı Doç.Dr.Yavuz BAĞCI Botanik Bitki Sistematiği Doç.Dr.Hasan Hüseyin DOĞAN Genel Biyoloji Mikoloji-Kültür Mantarcılığı Doç.Dr.Murad Aydın ġanda Botanik Ekoloji-Vejetasyon Doç.Dr.Osman TUGAY Botanik Bitki Sistematiği Doç.Dr.Atilla ARSLAN Zooloji Omurgalı Hayvanlar Doç.Dr.Tuna UYSAL Moleküller Biyoloji Moleküller Genetik Yrd.Doç.Dr.Saadettin ÜNSAL Zooloji Histoloji Yrd.Doç.Dr.Rüstem DUMAN Moleküller Biyoloji Viroloji Doç.Dr.Cengiz AKKÖZ Genel Biyoloji Hidrobiyoloji Yrd.Doç.Dr.Mehtap AKIN Moleküller Biyoloji Bakteriyoloji Doç.Dr.Leyla KALYONCU Zooloji Hayvan Fizyolojisi-Biyokimya Doç.Dr.Emine ARSLAN Moleküller Biyoloji Moleküller Genetik Yrd.Doç.Dr.Hasibe CĠNGĠLLĠ VURAL Moleküller Biyoloji Moleküller Genetik Yrd.Doç.Dr.Turgay ÜSTÜNER Zooloji Böcek sistematiği Yrd.Doç.Dr.Haluk ÖZPARLAK Zooloji Histoloji, Ekofizyoloji Yrd.Doç.Dr.Sinan AKTAġ Genel Biyoloji Mikoloji Yrd.Doç.Dr.Gökhan KARS Moleküller Biyoloji Biyoteknoloji Yrd.Doç.Dr.Hakkı DEMĠRELMA Botanik Bitki Sistematiği

3 Biyoloji A.B.D. Güz Dönemi Ders-Öğretim Üyesi Dersno Oğretim Üyesi Adı Name Bilim Dalı ECTS Kr Prof.Dr. Yusuf Durak Enterik Bakteriler Ve TeĢhis Metotları The Biology Of Enteric Bacteria Genel Biyoloji Prof.Dr. Yusuf Durak Anaerobik Bakterilerin Biyolojisi The Biology Of Anaerobic Bacteria Genel Biyoloji Prof.Dr. Abdurrahman Aktümsek Biyomoleküllerin Metabolizması Metabolism Of Biomolecules Genel Biyoloji Prof.Dr. Abdurrahman Aktümsek Biyolojik Mücadelenin Prensipleri Principles Of Biological Control Genel Biyoloji Prof.Dr. Celaleddin Öztürk Kültür Mantarcılığı - I Mushroom Cultivation-I Genel Biyoloji Prof.Dr. Celaleddin Öztürk Misel Üretim Tekniği Mycelia Production Technical Genel Biyoloji Prof. Dr. Gıyasettin KaĢık Dünyada Kültür Yapılan Makromantarların Biyo.Ve YetiĢtirme Cultivation Substratums And Biological Structure Of Genel Biyoloji 8 3 Substratl. Macrofungi Made Culture In The World Yrd.Doç.Dr. Rüstem Duman Virusların Ġzolasyonu Ve Ġdentfikasyonu Isolation And Identification Of Viruses Genel Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Rüstem Duman Virusların Serolojik TeĢhisi Serodiagnosis Of Viruses Genel Biyoloji Doç. Dr. Cengiz Akköz Plankton Kültürü Culture Of Plancton Genel Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Mehtap Akın Mikrobiyal Ekoloji Microbial Ecology Genel Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Mehtap Akın Uçucu Yağ Bitkileri Ve Fitonsitler Essential Oil Plants And Phytoncids Genel Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Mehtap Akın Alkaloidler Alcholoids Genel Biyoloji Doç. Dr. Cengiz Akköz Bentik Alglerin Ekolojisi Ecology Of Benthic Algae Genel Biyoloji Doç. Dr. Hasan Hüseyin Doğan Mantarlar Aleminde Önemli Türler Ve Biyolojileri The Ġmportant Species And Their Biology Ġn Fungi Regnum Genel Biyoloji Prof. Dr. Gıyasettin KaĢık Mantarların Tabii Sistematiğinin Ana Hatları Main Features Of Fungi Systematic Genel Biyoloji Prof.Dr. Celaleddin Öztürk Kültür Mantarı Hastalıkları Diseases Ġn Mushroom Cultivation Genel Biyoloji Doç. Dr. Hasan Hüseyin Doğan Aphyllophorales in Taksonomisi Taxonomy Of Aphyllophorales (S.L.) Genel Biyoloji Doç. Dr. Hasan Hüseyin Doğan Mantarlar Ve Bitkiler Arasındaki Mikorhizal ĠliĢkiler The Mycorrhizal Relationship Between Fungi And Plants Genel Biyoloji Doç. Dr. Cengiz Akköz Makroalgler Macroalgae Genel Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Sinan AktaĢ Fungaryum Teknikleri Techniques Of Fungarium Genel Biyoloji Doç. Dr. Cengiz Akköz Toprak Algleri Soil Algae Genel Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Sinan AktaĢ Ekonomik Mantarlar Economıc Fungı Genel Biyoloji Prof. Dr. Gıyasettin KaĢık Funguslar Ġçin Kültür Vasatları Culture Nutrients For Fungi Genel Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Sinan AktaĢ Ascomycota nın Taksonomisi Taxonomy Of Ascomycota Genel Biyoloji Doç. Dr. Osman Tugay Dünya Çölleri Ve Florası Flora And Deserts Of The World Botanik Prof.Dr. Mustafa Küçüködük Tohumlularda Çimlenme Biyolojisi The Germınatıon Bıology On Seeds Botanik Prof.Dr. Mustafa Küçüködük Büyüme Ġnhibitörleri Ve Sentetik Büyüme Maddeleri The Growıng Inhıbıtors And Syntetıc Growıng Substances Botanik Prof.Dr. Mustafa Küçüködük Bitki Ekofizyolojisi Plant Ecophysıology Botanik Prof.Dr. Kuddisi Ertuğrul Bitki Sitolojisinde AraĢtırma Metotları The Research Metdods Ġn Plant Cytology Botanik Prof.Dr. Kuddisi Ertuğrul Türkiye'nin Floristik Yapısı Floristic Structure Of Turkey Botanik 8 3

4 Dersno Öğretim Üyesi Adı Name Bilim Dalı ECTS Kr Doç. Dr. Cengiz Akköz Fitoplankton Ekolojisi Ve Ġnceleme Metotları The Ecology Of Phytoplancton And Research Methods Botanik Doç. Dr. Cengiz Akköz Ekonomik Önemi Olan Algler Ve Kullanım Alanları The Used Field And Economical Ġmportance Of Algae Botanik Doç. Dr. Yavuz Bağcı Bitki Sistematiği Terminolojisi Terminology Of Plant Systematic Botanik Doç. Dr. Yavuz Bağcı Türkiye'nin Zehirli Bitkileri Poisions Plants Of Turkey Botanik Doç. Dr. Yavuz Bağcı Herbaryum Teknikleri Techniques Of Herbarium Botanik Prof.Dr. Hüseyin Dural Bitki Taksonomisinin Prensipleri Principles Of Plant Taxonomy Botanik Prof.Dr. Kuddisi Ertuğrul Bitki Taksonomisinde Yayın The Scientific Publication Ġn Plant Taxonomy Botanik Doç. Dr. Murat Aydın ġanda Allelopati Allelopathy Botanik Doç. Dr. Murat Aydın ġanda Tatlı Sularda Ağır Metal Kirliliği Ve Makrofitler The Heavy Metal Pollutıon On Freshwater And Macrophytes Botanik Doç. Dr. Osman Tugay Türk Botanik Tarihi GeliĢimi Developing Of Historical Turkish Botany Botanik Doç. Dr. Osman Tugay Botanik Adlandırma Kodu Code Of Botanical Nomenclature Botanik Prof.Dr. Hüseyin Dural Epidermal Yapılar, Özellikleri Ve Sistematikte Kullanımları Epidermal Constructions,Features And Using Ġn Systematics Botanik Prof.Dr. Hüseyin Dural Bitki Taksonomisinde Sistemler Ve Özellikleri Systems And Features On Plant Taxonomy Botanik Doç. Dr. Osman Tugay Türkiyenin Önemli Bitki Alanları The Important Plant Areas Ġn Turkey Botanik Yrd.Doç.Dr. Hakkı Demirelma Sulak Alan Bitkileri Wetland Plants Botanik Doç. Dr. Tuna Uysal Bitki Genomiği Plant Genomics Botanik Doç.Dr. Leyla Kalyoncu Böcek Örneklerini Hazırlama Metotları Methods Of Collect Of Insect Examples Zooloji Prof.Dr. Abdurrahman Aktümsek Metabolizmanın Düzenlenmesi Regulation Of Metabolism Zooloji Doç. Dr. Atilla Arslan Omurgalı Örneklerinin Toplanması, Hazırlanması Ve Kor. Collecting, Preparation And Portection Of Vertebrata Specimens Zooloji Yrd.Doç.Dr. Haluk Özparlak Deney Ġçin Hayvanların Kullanımı The Use Of Anımals For Experıment Zooloji Yrd.Doç.Dr. Haluk Özparlak Ekotoksikoloji Ecotoxıcology Zooloji Yrd.Doç.Dr. Sadettin Ünsal Üriner Ve Genital Sistem Histolojisi Urinary And Reproductive System Zooloji Doç.Dr. Leyla Kalyoncu Hayvanlarda Göç Organizasyonu Organisation Of Animal Migration Zooloji Doç.Dr. Leyla Kalyoncu Omurgasız Hayvanların Endokrinolojisi Endocrinology Of Ġnvertebrata Animals Zooloji Doç. Dr. Atilla Arslan Türkiye Kemiricileri Rodents Of Turkey Zooloji Doç. Dr. Atilla Arslan Omurgalılarda Hareket Mekanizasyonu Movement Mechanism Of Vertebrates Zooloji Yrd.Doç.Dr. Turgay Üstüner Ġleri Böcek Sistematiği Advanced Systematıc Of Insects Zooloji Yrd.Doç.Dr. Haluk Özparlak Ġmmunotoksikoloji Immunotoxıcology Zooloji Prof.Dr. Yusuf Durak Genetik Mühendisliği Ve Dna Teknolojisi Genetic Engineering And Recombinant Dna Technology Moleküler Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Sadettin Ünsal Hücre Ultrastrüktürü Ultrastructure Of The Cell Moleküler Biyoloji Doç.Dr. Emine Arslan Gen Klonlaması Gene Cloning Moleküler Biyoloji Doç.Dr. Emine Arslan Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler Methods Using Ġn Molecular Biology Moleküler Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Hasibe Cingilli Ökaryotik Gen Ekspresyonu Eucaryotic Gene Expression Moleküler Biyoloji 8 3

5 Dersno Öğretim Üyesi Adı Name Bilim Dalı ECTS Kr Yrd.Doç.Dr. Hasibe Cingilli Kanser Moleküler Biyolojisi Cancer Molecular Biology Moleküler Biyoloji Doç. Dr. Tuna Uysal Moleküler Bitki Sistematiği Ve Filogenetik Molecular Systematics And Phylogenetic Of Plants Moleküler Biyoloji Doç.Dr. Emine Arslan Proteinlerin Moleküler Analizleri Molecular Analysis Of Proteins Moleküler Biyoloji Doç. Dr. Tuna Uysal Sistematik'de Kromozomlar Chromosomes Ġn The Systematic Moleküler Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Rüstem Duman Hayvan Hücre Kültürü Animal Cell Culture Moleküler Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Hasibe Cingilli Epigenetik Epıgenetıc Moleküler Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Gökhan Kars Nanobiyoteknoloji Nanobiotechnology Moleküler Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Gökhan Kars Farmasötik Biyoteknoloji Pharmaceutical Biotechnology Moleküler Biyoloji Prof. Dr. Gıyasettin KaĢık Yenen Makrofunguslar Ve Biyolojileri Edible Fungi And Their Biological Features Genel Biyoloji Doç.Dr. Murat Aydın ġanda Ağır Metal HiperakümülatörümBitkiler Plants That Hyperaccumulate Botanik Doç.Dr. Murat Aydın ġanda Bitkilerde Ağır Metal Stresi Heavy Metal Stress in Plants Botanik Yrd.Doç.Dr. Hakkı Demirelma Brassicaceae Familyasının Biyolojisi The Biology of The Family Brassicaceae Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Sadettin Ünsal Solunum Sistemi Histolojisi Histology of Respiratory System Biyoloji 8 3 Biyoloji A.B.D. Bahar Dönemi Ders-Öğretim Üyesi Dersno Öğretim Üyesi Adı Name Bilim Dalı ECTS Kr Prof.Dr. Mustafa Küçüködük Türkiyenin Biyolojik Zenginlikleri Bıologıcal Wealth Of Turkey Genel Biyoloji Prof.Dr. Yusuf Durak Biyolojik Materyalde Preparasyon Tekniği Preparation Methods Ġn Biological Matter Genel Biyoloji Prof.Dr. Yusuf Durak Ġmmunoloji Immunology Genel Biyoloji Prof.Dr. Celaleddin Öztürk Kültür Mantarcılığı -II Mushroom Cultivation-II Genel Biyoloji Prof. Dr. Gıyasettin KaĢık Basıdıomycota'nın Taksonomisi Taxonomy Of Basidiomycota Genel Biyoloji Doç. Dr. Gıyasettin KaĢık Makro Mantarların Ġnceleme Ve TeĢhis Metotları Investigation Of Macrofungi And Identification Methods Genel Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Rüstem Duman Virus SaflaĢtırma Metotları Virus Purification Methods Genel Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Rüstem Duman Klamidya Enfeksiyonlarının Serolojik TeĢhisi Serological Diagnosis Of Chlamydial Infections Genel Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Mehtap Akın Temel Endüstriyel Mikrobiyoloji Basic Industrial Microbiology Genel Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Mehtap Akın Mikrobiyal Fizyoloji Microbial Physiology Genel Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Mehtap Akın Aromaterapi Aromatherapy Genel Biyoloji Doç. Dr. Cengiz Akköz Ötrofikasyon Problemleri Ve Çözüm Yolları Problems Of Eutrophication And Solutions Genel Biyoloji Prof.Dr. Celaleddin Öztürk Kültür Mantarı Zararlıları Harmfulls Ġn Mushroom Cultivation Genel Biyoloji Doç. Dr. Hasan Hüseyin Doğan Myxomycetes Sınıfını Ġnceleme Ve Kültür Metotları The Investigation And Culture Methods Of Myxomycetes Classis Genel Biyoloji Doç. Dr. Hasan Hüseyin Doğan Fungal Morfogenesis Fungal Morfogenesis Genel Biyoloji Doç. Dr. Hasan Hüseyin Doğan Tıbbi Mantarlar Medical Mushrooms Genel Biyoloji Prof.Dr. Celaleddin Öztürk Myxomycota' Nın Taksonomisi Taxonomy Of Myxomycota Genel Biyoloji 8 3

6 Dersno Öğretim Üyesi Adı Name Bilim Dalı ECTS Kr Doç. Dr. Cengiz Akköz Sulak Alan Yönetim Planlaması Wetland Management Genel Biyoloji Prof. Dr. Gıyasettin KaĢık Tuberales'in Taksonomisi Ve Ekolojisi Taxonomy And Ecology Of Tuberales Genel Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Sinan AktaĢ Mikotoksinler Mycotoxins Genel Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Sinan AktaĢ Fungal Ekoloji Fungal Ecology Genel Biyoloji Prof. Dr. Gıyasettin KaĢık Zehirli Makrofunguslar Ve Mantar Zehirlenmeleri Poisonous Macrofungi And Fungi Poisonings Genel Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Sinan AktaĢ Fungal Moleküler Sistematik Fungal Molecular Systematıc Genel Biyoloji Prof.Dr. Mustafa Küçüködük Tatlısularda Bentik Ve Pelajik Organizmalar The Benthıc And Pelajık Organısms On The Freswater Botanik Prof.Dr. Mustafa Küçüködük Bitki Formasyonlarının Sınıflandırılması The Classıfıcatıon Of Plant Formatıons Botanik Prof.Dr. Kuddisi Ertuğrul Sitotaksonomi Cytotaxonomy Botanik Doç. Dr. Cengiz Akköz Alglerin Fizyolojileri Physology Of Algae Botanik Doç. Dr. Yavuz Bağcı Anadolunun Çiçekli Tıbbi Bitkileri Florescent Medical Plants Of Anatalia Botanik Prof.Dr. Hüseyin Dural Kimyasal Metotlarla Bitki Taksonomisi ( Kemotaksonomi ) Chemotaxonomy (Plant Taxonomy With Chemical Methods) Botanik Prof.Dr. Hüseyin Dural Taksonomide Bitki Tanıma Metotları Methods Of Plant Recognition Ġn Taxonomy Botanik Prof.Dr. Hüseyin Dural Bitkilerin Filogenisi Plant Phylogeny Botanik Prof.Dr. Kuddisi Ertuğrul Bitkilerde Hibridizasyon Hybridization Ġn Flowering Plants Botanik Prof.Dr. Kuddisi Ertuğrul Soğanlı Bitkiler Geophytes Of Turkey Botanik Doç. Dr. Murat Aydın ġanda Türkiye Orman Ekosistemlerinin Sintaksonomisi The Syntaxonomy Of Turkey Forest Ecosystems Botanik Doç. Dr. Murat Aydın ġanda Vejetasyunun Fitososyolojik Ġnceleme Metodları Phytosocıologıcal Investıgatıon Methods Of Vegetatıon Botanik Doç. Dr. Yavuz Bağcı Palinoloji Palinology Botanik Doç. Dr. Murat Aydın ġanda Türkiye Ova Ve Dağ Step Vejetasyonunun Sintaksonomisi TheSyntaxonomyOf Plaın-Mountaın Steppe VegetatıonOfTurkıye Botanik Doç. Dr. Osman Tugay Etnobotanik Ethnobotany Botanik Doç. Dr. Osman Tugay Türkiye Florası Flora Of Turkey Botanik Doç. Dr. Osman Tugay Egzotik Ağaç Ve Çalılar Exotic Trees And Shrubs Botanik Doç. Dr. Yavuz Bağcı Yaprak Morfolojisi Ve Sistematik Önemi Morphology Of Leaf And Their Ġmportant Botanik Yrd.Doç.Dr. Hakkı Demirelma Akdeniz Bitki Örtüsü Mediterranean Vegetation Botanik Doç. Dr. Osman Tugay Türkiye'nin Önemli Doğa Alanları The Important Natura Areas Ġn Turkey Botanik Doç. Dr. Osman Tugay Iucn Kırmızı Liste Tehlike Kategorileri Iucn Red List Threat Categories Botanik Doç. Dr. Tuna Uysal Bitki Proteomiği Plant Proteomics Botanik Prof.Dr. Abdurrahman Aktümsek Omurgalı Endokrinolojisi Endocrinology Of Vertebrate Zooloji Prof.Dr. Abdurrahman Aktümsek Metabolik Fizyoloji Metabolic Physiology Zooloji Yrd.Doç.Dr. Sadettin Ünsal Sindirim Sistemi Histolojisi Histology Of Digestive System Zooloji Yrd.Doç.Dr. Sadettin Ünsal DolaĢım Sistemi ve Endokrin Organlar Histolojisi Histology Of Circulation And Endocrine System Zooloji Doç.Dr. Leyla Kalyoncu Böcek Feromonları Insect Pheromone Zooloji Doç.Dr. Leyla Kalyoncu Medikal Entomoloji Medical Entomology Zooloji 8 3

7 Dersno Öğretim Üyesi Adı Name Bilim Dalı ECTS Kr Doç.Dr. Leyla Kalyoncu Böceklerde Sosyal DavranıĢ Social Behavior Of Insects Zooloji Prof.Dr. Abdurrahman Aktümsek Beslenme Fizyolojisi Nutrition Physiology Zooloji Yrd.Doç.Dr. Sadettin Ünsal Histolojik Preparat Hazırlama Teknikleri Histologic Preparation Technique Zooloji Doç. Dr. Atilla Arslan Hayvanlarda Sitogenetik Cytogenetics Ġn Animal Zooloji Doç. Dr. Atilla Arslan Memeli Hayvanların Biyolojisi Ve Ekolojisi Biology And Ecology Of Mammals Zooloji Doç. Dr. Atilla Arslan Türkiye Yarasaları Bats Of Turkey Zooloji Yrd.Doç.Dr. Turgay Üstüner Zoolojik Nomenkulatör Zoologıcal Nomenclature Zooloji Yrd.Doç.Dr. Turgay Üstüner Hayvanların Coğrafik DağılıĢı Geographıcal Dıstrıbutıon Of Animals Zooloji Yrd.Doç.Dr. Haluk Özparlak Pestisitler Ve Etki Mekanizmaları Pestıcıdes And Mechanısm Of Theır Effects Zooloji Yrd.Doç.Dr. Haluk Özparlak Genetik Toksikoloji Genetıc Toxıcology Zooloji Yrd.Doç.Dr. Haluk Özparlak Zehirli Hayvanlar Ve Zehirleri Venomous Anımals And Theır Venoms Zooloji Prof.Dr. Yusuf Durak Dna nın Ġzolasyonu Ve Prufikasyonu Isolation And Prufication Of Dna Moleküler Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Hasibe Cingilli Prokaryotik Gen Ekspresyonu Procaryotic Gene Expression Moleküler Biyoloji Doç.Dr. Emine Arslan Gen Teknolojisi Uygulamaları Ve Etiği Gene Technology Applications And Ethic Moleküler Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Hasibe Cingilli Canlılarda Moleküler Düzenleme Mekanizmaları Signal Transduction Pathways Ġn Living Organisms Moleküler Biyoloji Doç.Dr. Emine Arslan Bitkilerde Kromozom Bantlama Teknikleri Chromosome Banding Methods Ġn Plants Moleküler Biyoloji Doç.Dr. Emine Arslan Genotiplendirme Genotyping Moleküler Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Hasibe Cingilli Protein Yapı Ve ĠĢlevleri Protein Structure And Functions Moleküler Biyoloji Doç. Dr. Tuna Uysal Moleküler Çağda Bitkilerde Biyoinformatik Bioinformatic Of Plants Ġn Molecular Era Moleküler Biyoloji Doç. Dr. Tuna Uysal Populasyonların Moleküler Genetik Analizleri Molecular Genetic Analysis Of Populations Moleküler Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Gökhan Kars Mikrobiyal Biyoyakıt Üretim Biyoteknolojileri Microbial Biofuel Production Biotechnologies Moleküler Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Gökhan Kars Moleküler Mikrobiyoloji Ve Biyoteknoloji Molecular Microbiology And Biotechnology Moleküler Biyoloji Doç.Dr. Emine Arslan Ġleri Moleküler Biyoteknoloji Advanced Molecular Biotechnology Moleküler Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Hakkı Demirelma Halofitik Bitkilerin Anatomisi The Anatomy of Halophytic Plants Botanik 8 3

8 DERS ĠÇERĠKLERĠ Omurgalılarda Hareket Mekanizasyonu Movement Mechanism Of Vertebrates 1. Balıkda hareket 2. Balıkda aktif ve pasif yüzme 3. Balıkda dikey ve yatay hareketler ve hız 1. Movement of Pisces 2. Active 3. Passive swimming 4.Vertical and horizontal movements and speed 3. KuĢlarda uçma ve süzülme 4. KuĢlarda iniģ ve süzülme 5. KuĢlarda hız 6. Memelilerde hareket 5. Gliding birds fly in, landing and gliding, speed 6. Mammal movement 7.Walking 8. Running 7. Memelilerde yürüme 8. Memelilerde koģma 9. Memelilerde atlama 10. Memelilerde uçma 9.Jumping 10. Flying 11. Speed Movement vertebrate important functional structures 11. Memelilerde hız Omurgalı hareketlerinde önemli fonksiyonel yapılar Omurgalı Örneklerinin Toplanması, Hazırlanması Ve Korunması Collecting, Preparation And Portection Of Vertebrata Specimens 1-2. Balıklara (Osteichthyes) ait örneklerin toplanması, hazırlanması ve korunması 3-4. Amphibia (iki 1-2. Catching of species belonging to Osteichthyes 3-4. Catching of species belonging to Amphibia yaģamlılar)'lara ait örneklerin toplanması, hazırlanması ve korunması 5-6. Reptil (sürüngen)'lere ait 5-6. Reptilia preparation and protection 7. Prepare of fixatives Taxidermy of specimens of örneklerinin toplanması, hazırlanması ve korunması 7. Koruma çözeltilerinin hazırlanması 8-9. KuĢ Aves Mammalia and its have been preserved ve memeli örneklerinin tahnit metotları Omurgalı örneklerinin etiketlenmesi Örnekleri müzede koruma metotları Türkiye Kemiricileri Rodents Of Turkey 1-3. Türkiye kemirici türleri 4-6. TeĢhis karakterleri 7-8. Taksonomik problemleri YayılıĢları 1-3. Structure of biological 3-4. Ecological 5-6. Distrubution 7-8. Economic importance Habitatları Ekolojik bakımdan önemleri Diagnosises Taxonomic problems of rodents of Turkey Toprak Algleri Soil Algae 1.Toprak Alglerinin Tanımı ve Tarihçesi 2.Toprak Alglerinin Büyüme Biyolojisi 3.Toprak Alglerinin Tayini ve ncelenmesi 4.Normal ve Katkı Maddeli Bahçe Toprağında Kültür 4. KoĢullarında GeliĢim 1. Definition And History Of Soil Algae 2. Growth Biology Of Soil Algae 3. Identification And Investigation Of Soil Algae 4. Cultured Algae Developing In Normal And Additive Soils 5. Ecology Gösteren Algler 5.Toprak Alglerinin Ekolojisi 6. Toprak Alglerin GeliĢimini Etkileyen Faktörler Of Soil Algae 6. Growing Factors Of Soil Algae 7. Succession In Algae 8. Effects Of Algae On 7.Alglerde Süksessiyon 8.Alglerin Toprağa Etkileri 9.Alglerde Rekabet 10. Mevsimlerin Alglere Soil 9. Competition Under Algae 10. Effects Of Seasons On Algae Plankton Kültürü Culture Of Plancton 1. Alglerin tarihçesi 2. Plankton kültürünün önemi ve kültür amaçları 3. Kültür yöntemleri 4. Kültür 1. History of algae, the benthic and planktonic types of algae living in fresh water, brackish water and Tankları ve Havuzları 5. Kültür Ortamları 6. Organik Besleyiciler ve Gübreler 7. Kontaminasyon sea water are evaluated. 2. The importance of plancton culture, the aims of culture and cultivation Kaynakları ve Sterilizasyon 8. Mikroalg Kültürü 9. Saklama Yöntemleri 10. Alg Ürünlerinin Hasadı methods. 3. Culture Tanks and Ponds 4. Culture Media 5. Organic Nutrients and Fertilizers ve Depolanması 11. Ġnceleme Yöntemleri 12. Kontrol Yöntemleri 6. Contamination Sources and Sterilization 7. Microalgal Culture 8. Preservation Methods 9. Harvesting and Storing of Algal Products 10. Examination Methods 11. Control Mehtods Bentik Alglerin Ekolojisi Ecology Of Benthic Algae 1. Bentik alglerin sınıflandırılması 2. Fiziksel ve kimyasal (IĢık, sıcaklık, bulanıklık, tuzluluk,ph, 1- The aim of this course is to investigation of the distribution of Benthic algae that depend on çözünmüģ oksijen, karbondioksit )Etkiler 3. Derinlik 4. Sediman yapısı 5. Biyotik Faktörler ecological factors on benthic. 2- Depressed, hollow placec and cracks to be present on benthic area 6. Predatörler 7. Türlerin dağılıģına etki eden mekanizmalardaki 3- Light, temperature, turbidity, salinity, ph, disolv oxygen, likeco2 of physical and chemical factors. 4- Biotic and abiotic factors. 5- Profundity and structur of sediments. 6- Distribution and classification of algae 7- Explanation for variety of benthic algae Makroalgler Macroalgae 1. Makro alglerin Genel özellikleri 2. Makro alglerin sistematik sınıflandırılması 3. Üreme ve 1-General features of macroalgae 2-Classification of macroalgae 3-Reprodiction, growt,style of life geliģmeleri, YayılıĢ ve yaģayıģları 4. Fizyolojileri ve biyokimyasal özellikleri 5. Ekolojileri 6. Assimilasyon ürünleri ve kullanım alanları 7. Bilinen ve endüstriyel kullanımı olan alg örnekleri 8. Deniz alglerinin kompozisyonları (yağlar,steroller, steroidler, yağ asitleri, toksik maddeler) and to spread of algae 4-Physioogy and biochemistry of algae 3-Ecology of algae 4- Product of assimilaton and to use field. 5-The industrial to use, to be known algal specimen. 6-Compositon of marina algae(fats, streols,steroids, faty acids and toxical katerial)

9 Fitoplankton Ekolojisi Ve Ġnceleme Metotları The Ecology Of Phytoplancton And Research Methods 1. Fitoplanktonların, tanımı, sınıflandırması 2. Fiziksel ve kimyasal (IĢık, sıcaklık, bulanıklık, 1- This lecture implies of laboratory methods on phytoplanctons.2- Sampling methods for Phyto tuzluluk,ph, çözünmüģ oksijen, karbondioksit ) Ġstekleri 3. Derinlik, substratum, Çoğalmaları, plancton organisms, sampling types, fixation. 3- The ecological request of Phytoplancton organisms; hücresel yapıları ve fiziksel-kimyasal Ģartlara uyumları. 4. Ġnceleme metotları 5. Örneklerin Temperature, oxygen,co2, turbidity, transparancy, profundity,ph and substratum. 4- Preparation toplanması, saklanması, sayım ve teģhisleri Biyotik Faktörler 6. Gölün prodüksiyon emsalinin tespiti. methods using in the laboratory, using the phase contrast microscope, principles of species identifi 7. Örnekleme araçlarının tanıtımı ve kullanılması. cation, cell counting and measurement of the cells, water mounts and permanent preparations, staining techniques 5- Biomass identification techniques, biomass from the cell volume, chl-a and organic Ekonomik Önemi Olan Algler Ve Kullanım Alanları The Used Field And Economical Ġmportance Of Algae 1- Ekonomik öneme sahip Alg grupları 2- Alglerden elde edilen ürünler 3- Endüstride kullanımları 4- Ġlaç sanayi de ki kullanımları 5- Kozmetikte kullanımları 6- Gıda sanayi 7- Tekstil 8- Kauçuk 1- The algal group have an conomical importance. 2- Product by algae 3- The use to Industry 4- The use to Pharmacy 5- The use to Cosmetics 6- The use to food Industry 7- Textile 8- Rubber 9- ĠnĢaat 10- Biyolojik mücadele 11- Arıtmada kulanılanlar 12- Gübre sanayi 9- Building 10- Biological struggle 11- Waste water treatment 12- Fertilizer Funguslar Ġçin Kültür Vasatları Culture Nutrients For Fungi 1-Kültürle Ġlgili Kavramlar, 2-Agar ve Agarın DurulaĢtırılması, 3-Mikolojik Vasatların Formüle Edil Cultivation nutrients used in mycology and growth fungus in this nutrients Concepts Connected With mesi, 4-Sterilizasyon, 5-Kültürlerin Organizmalara KarĢı Korunması 6-Fungusların Böcek Öldürücü culture Purely of agar and agar. Agreed solution of mycological nutrients Sterilization. Protect Maddelerin Varlığında Korunması, 7-Böcek Öldürücü Kimyasalların Kültür Tüplerine Konulması, organisms against of culture. Protect insecticide against of fungi. Put in culture tube of intecticide 8-Mitlerin DüĢük Sıcaklıklarda Kontrol Edilmesi, 9-Mitlere KarĢı Kimyasal ve Fiziksek Engellerin chemicals Controlled in low warmth of mits. Constituted of chemical and physical obstacles against OluĢturulması, 10-Bakteri Kontaminasyonunun UzaklaĢtırılması, 11-Vasatların Formülleri 12-Makro mits. Taken away of bacterium contemination Solutions of nutrients Nutrients of makrofungi, funguslar için besiyerleri 13-Mikrofunguslar için besiyerleri 14-parazit funguslar için besiyerleri Nutrients of microfungi, Nutrients of parasitics fungi Dünyada Kültür Yapılan Makromantarların Biyo.Ve YetiĢtirme Substratl. Cultivation Substratums And Biological Structure Of Macrofungi Made Culture In The World 1-Makromantarların Kültürü, Makromantarların Beslenme Tarzları 2-Makrofungusların Ekolojik 1-Culture of Macrofungi, Nourishment ways of Macrofungi 2-Ecologic request of Macrofungi Ġstekleri, Fruktifikasyon Ġçin Gerekli ġartlar, Makromantarların Kültüre Alma Teknikleri 3-Makro,Necessary conditions for fructification, Culture technique of macrofungi 3-Substratum used in culture mantarların Kültüründe Kullanılan Substratlar, Kültürü Yapılan Makromantar Türleri 4-Agaricus of macrofungi, Species of macrofungi made culture 4-Agaricus bisporus and other Agaricus sp., bisporus Ve Diğer Agaricus Türlerinin Biyolojileri Ve YetiĢtirme Substratları 5-Kuehneromyces Cultivation substratum and Biyological Structure 5-Kuehneromyces mutabilis, Cultivation substratum mutabilis Türünün Biyolojisi Ve YetiĢtirme Substratları 6-Pleurotus ostreatus Ve Diğer Pleurotus and Biyological Structure 6-Pleurotus ostreatus and other Pleurotus sp., Cultivation substratum and Türlerinin Biyolojileri Ve YetiĢtirme Substratları 7-Lentinus edodes Türünün Türünün Biyolojisi Ve Biyological Structure 7-Lentinus edodes, Cultivation substratum and Biyological Structure YetiĢtirme Substratları 8-Flammulina velutipes Türünün Biyolojisi Ve YetiĢtirme Substratları 8-Flammulina velutipes, Cultivation substratum and Biyological Structure 9-Stropharia 9-Stropharia rugosoannulata Türünün Biyolojisi Ve YetiĢtirme Substratları rugosoannulata, Cultivation substratum and Biyological Structure 10-Agrocybe pra Mantarların Tabii Sistematiğinin Ana Hatları Main Features Of Fungi Systematic Ascomycetes ve Basidiomycetes'in Morfolojisi Ve Mikroskobik Özellikleri TeĢhiste Kullanılan Terim ve Kavramlar Makromantarların Toplanmasında Kullanılan Ekipman ve Özellikleri 1-What is fungus? 2-Situation in classification of living things 3-Similarity and difference from other organisms 4-Classification systems which are made on fungi 5-Diagnostics features of Arazi ÇalıĢmalarında Dikkat Edilecek Hususlar Arazi Bilgi Formunun Düzenlenmesi Fotoğraf division of Myceteae kingdom 6-Divisions and order of 7-Chytridiomycota 8-Zygomycota Çekimi ve Tekniği Numunelerin TaĢınması, Korunması ve Laboratuara Kadar Saklanması 9-Ascomycota 10-Basidiomycota, 11-Oomycota 12-Hyphochytridiomycota Laboratuvar Bilgi Formunun Düzenlenmesi ve ĠĢlenmesi Kimyasal Reaksiyonlar Spor Tozlarının 13-Labyrintulomycota 14-Dictyosteliomycota, Acrasiomycota and Myxomycota Elde Edilmesi Spor Preparatları Mantar Dokularının Ġncelenmesi Ascomycetes ve Basidiomycetes Sınıflarının Ana Hatları ile Sistematik Olarak Ġncelenmesi Makromantar TeĢhis Metotları Anahtar Kullanımı,Anahtar ÇeĢitleri,TeĢhis Kontrolü, Numunelerin Fungarium Materyali Haline Getirilmesi Fungar

GÜZ YARIYILI KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM

GÜZ YARIYILI KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER: KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM T U K E ÜYESİ FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0 8 30 FBE Seminer Anabilim Dalı

Detaylı

ANABĠLĠM DALI ADI: ZOOTEKNĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. RAMAZAN YETĠġĠR ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER (TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.

ANABĠLĠM DALI ADI: ZOOTEKNĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. RAMAZAN YETĠġĠR ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER (TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V. ANABĠLĠM DALI ADI: ZOOTEKNĠ ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. RAMAZAN YETĠġĠR ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER (TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) Zootekni; ekonomik olarak hayvan ve hayvan ürünleri üretmek

Detaylı

T. C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ

T. C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ T. C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ BAHÇE TARIMI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLERİ Adı Yarıyılı

Detaylı

TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI

TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM T U K E ÜYESİ FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0 8 30 FBE Seminer Anabilim

Detaylı

1504 BIO 102 GENERAL BİOLOGY II (404) 1504 BIY 102 GENEL BİYOLOJİ II (404)

1504 BIO 102 GENERAL BİOLOGY II (404) 1504 BIY 102 GENEL BİYOLOJİ II (404) 1504 BIY 102 GENEL BİYOLOJİ II (404) Archaezoa ve Protista; Kromistanlar ve bitkiler; Mantarlar; Omurgasız hayvanlar; Kordalı hayvanlar; Bitkiler ve diğer ototroflarda besin alınımı ve işlenmesi; Hayvanlar

Detaylı

ANABĠLĠM DALI ADI: TARIM EKONOMĠSĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. CENNET OĞUZ ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.

ANABĠLĠM DALI ADI: TARIM EKONOMĠSĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. CENNET OĞUZ ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V. ANABĠLĠM DALI ADI: TARIM EKONOMĠSĠ ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. CENNET OĞUZ ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) Ülkelerin ekonomik geliģmelerine paralel olarak tarım

Detaylı

ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER (TANIM, TARĠHÇE,HEDEFLER V.S)

ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER (TANIM, TARĠHÇE,HEDEFLER V.S) ANABĠLĠM DALI ADI: ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. MEHMET EMĠN AYDIN ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER (TANIM, TARĠHÇE,HEDEFLER V.S) 1992 yılında kurulan bölümümüzün mevcut öğrenci

Detaylı

ANABĠLĠM DALI ADI: PEYZAJ MĠMARLIĞI. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. SERPĠL ÖNDER

ANABĠLĠM DALI ADI: PEYZAJ MĠMARLIĞI. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. SERPĠL ÖNDER ANABĠLĠM DALI ADI: PEYZAJ MĠMARLIĞI ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. SERPĠL ÖNDER ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER (TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) ASLA nın (Amerika Peyzaj Mimarlığı Topluluğu) tanımına

Detaylı

COURSE CONTENTS OF NUTRITION AND DIETETICS DEPARTMENT BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

COURSE CONTENTS OF NUTRITION AND DIETETICS DEPARTMENT BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DERS İÇERİKLERİ 6GNA101 General Anatomy Genel Anatomi COURSE CONTENTS OF NUTRITION AND DIETETICS DEPARTMENT BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 2-2-3 ECTS/AKTS: 5 Course covers the fundamental

Detaylı

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL Genel Biyoloji-I (4 0 0) (AKTS: 8) Biyoloji Nedir? Biyolojinin konuları ve çalışma alanları, yaşamsal moleküller, hücre ve yapısı, hücre

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL BY 101 Genel Biyoloji-I (4 0 4) AKTS: 8 Bilimin tanımı, bilimsel bilgiler, araştırma becerileri,

Detaylı

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL ( T = Haftalık teorik ders saati; U = Haftalık uygulama ders saati; K = Dersin

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS KODU

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS KODU T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL ( Güz) II.YARIYIL (Bahar) DERS KODU DERS ADI T P K AKTS DERS KODU DERSİN ADI T P K AKTS BIO 101 GENEL BİYOLOJİ-

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL 0905101GENEL FİZİK I (4+0=4) AKTS=3 Fiziğin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve fiziğin

Detaylı

Dersin Kodu ve Adı: 0230502 Moleküler Biyolojide Kullanılan Teknikler II Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Bahar

Dersin Kodu ve Adı: 0230502 Moleküler Biyolojide Kullanılan Teknikler II Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Bahar Dersin Kodu ve Adı: 000 Moleküler Biyolojide Kullanılan Teknikler II II - - 0 0 Moleküler biyolojide kullanılan teknikleri öğretmek PY., PY., PY., PY., PY. - Moleküler biyoloji çalışmalarında kullanılan

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E GÜZ YARIYILI

SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E GÜZ YARIYILI SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL 1.

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL 1. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL (T = Haftalık teorik ders saati; U = Haftalık uygulama ders saati; K

Detaylı

1. YARIYIL. Kimyasal hesaplamalar, atomun yapısı, peryotlu dizge, atom çekirdeğinin yapısı, kimyasal bağlar, gazlar, sıvılar.

1. YARIYIL. Kimyasal hesaplamalar, atomun yapısı, peryotlu dizge, atom çekirdeğinin yapısı, kimyasal bağlar, gazlar, sıvılar. 1. YARIYIL BİY111 BİYOLOJİ Dünyada yaşama giriş, canlıların özellikleri, yaşamda suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, vitaminler, enzimler, prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 2012 Yılı Araştırma Faaliyet Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 2012 Yılı Araştırma Faaliyet Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2012 Yılı Araştırma Faaliyet Raporu Tekirdağ-2013 SUNUŞ Trakya Bölgesi artan nüfusu ve göç alımı ile sürekli büyüyen ve gelişen bir bölgedir. Türkiye arazi

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 2013 Yılı Araştırma Faaliyet Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 2013 Yılı Araştırma Faaliyet Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2013 Yılı Araştırma Faaliyet Raporu Tekirdağ-2014 SUNUŞ Trakya Bölgesi artan nüfusu ve göç alımı ile sürekli büyüyen ve gelişen bir bölgedir. Türkiye arazi

Detaylı

DERSLERĐN ĐÇERĐĞĐ VE YARARLANILACAK KĐTAPLAR I YARIYIL TBD

DERSLERĐN ĐÇERĐĞĐ VE YARARLANILACAK KĐTAPLAR I YARIYIL TBD DERSLERĐN ĐÇERĐĞĐ VE YARARLANILACAK KĐTAPLAR I YARIYIL TBD 101 Botanik I (2 2) 3 Botanik biliminin sınıflandırılması, sitoloji (hücre bilimi), hücre organelleri, nükleus, kromozomlar, ergastik maddeler,

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty 2015-2016 Öğretim Yılı Academic Year Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 1. Sınıf Ders Programı Curriculum

Detaylı

DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING GRADUATE CURRICULUM

DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING GRADUATE CURRICULUM DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING GRADUATE CURRICULUM M.S. In Food Engineering FE 500 Thesis (0-1)Non-credit FE 598 Seminar* (0-2)Non-credit FE 532 Food Engineering Principles (3-0)3 FE 536 Design of Experiments

Detaylı

FP7 2012 çağrıları 1

FP7 2012 çağrıları 1 FP7 2012 çağrıları 1 Sayın İlgili, İlgilendiğiniz proje çağrısı ve/veya başka ortaklık arayışlarınız için Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM ) personeli ile iletişime

Detaylı

(EK-1) Lisans Programındaki Zorunlu ve Seçmeli Derslerin İçerikleri ve Ders Materyali Adları ve Kodları I. YARIYIL

(EK-1) Lisans Programındaki Zorunlu ve Seçmeli Derslerin İçerikleri ve Ders Materyali Adları ve Kodları I. YARIYIL (EK-1) Lisans Programındaki Zorunlu ve Seçmeli Derslerin İçerikleri ve Ders Materyali Adları ve Kodları I. YARIYIL 1. Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS 2414001012014 Matematik 3 0 3 4 Fonksiyon ve limitler,

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

FEN FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI FEN FAKÜLTESİ Fen Fakültesi, 1993 yılındaki yeniden yapılanma sonucunda kurulmuştur. Dört yıllık lisans eğitim-öğretim faaliyetleri Biyoloji, Fizik, İstatistik, Kimya ve Matematik bölümlerinde sürdürülmektedir.

Detaylı

DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S)

DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) ANABĠLĠM DALI ADI: ġehġr VE BÖLGE PLANLAMA ANABĠLĠM DALI BAġKANI: DOÇ. DR. KORAY ÖZCAN ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) Selçuk Üniversitesi, ġehir ve Bölge Planlama

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL 0901101 TEMEL MATEMATİK I (2+0=2) AKTS=4 Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle

Detaylı

TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI

TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI ZORUNLU DERSLER : KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E FBE Uzmanlık Alan Dersi Tüm Öğretim Üyeleri 10 0 10 30 FBE Seminer Tüm Öğretim

Detaylı

1. Ulusal Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojisi Çalıştayı 3-5 Nisan 2014, Sapanca

1. Ulusal Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojisi Çalıştayı 3-5 Nisan 2014, Sapanca 1. ULUSAL SU ÜRÜNLERĠ YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠNDE GAMET BĠYOLOJĠSĠ ÇALIġTAYI 3-5 NĠSAN 2014, SAPANCA ÇALIġTAY ÖZET KĠTABI 1 st National Workshop on Gamete Biology in Aquaculture 3-5 April 2014, Sapanca Abstract

Detaylı