ANABĠLĠM DALI ADI : BĠYOLOJĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF.DR.KUDDUSĠ ERTUĞRUL TARĠHÇE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANABĠLĠM DALI ADI : BĠYOLOJĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF.DR.KUDDUSĠ ERTUĞRUL TARĠHÇE"

Transkript

1 ANABĠLĠM DALI ADI : BĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF.DR.KUDDUSĠ ERTUĞRUL TARĠHÇE Biyoloji Bölümü 1975 yılında Botanik ve Zooloji bölümleri olarak kurulmuģ ve 1982 yılına kadar iki ayrı bölüm olarak öğretim yapılmıģtır. Bu tarihten sonra Y.Ö.K. kanunu ile iki bölüm Biyoloji bölümü olarak birleģtirilmiģtir. Bölümümüzde sırayla Prof.Dr. A. Rıza ÇETĠK, Prof.Dr. Nasuh ÖDER, Prof.Dr. Adem TATLI, Prof.Dr. M. YaĢar AKSOYLAR, Prof.Dr. Baki EYCE, Prof.Dr. Yusuf DURAK, Prof.Dr. Mustafa KÜÇÜKÖDÜK Bölüm baģkanlığı görevinde bulunmuģlardır. Biyoloji Bölüm BaĢkanlığını Prof.Dr. Abdurrahman AKTÜMSEK yürütmektedir. Biyoloji Bölümü 4 Ana Bilim Dalından oluģmaktadır. ĠLKELERĠMĠZ Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılık, Akademik mükemmellik, Akademik özgürlük, Akılcılık, Eğitimde süreklilik, Etik değerlere bağlılık, Hayvan haklarına saygı ve bağlılık, ĠĢ birliğine açık olmak, Ġnsancıllık, Ġdealistlik, Yaratıcılık, Çevre bilinci, Takım bilinci, Sorumluluk bilinci, Yeniliklere açık olmak, Adil olmak. MĠSYONUMUZ Ülkemizdeki üniversite öğrencilerine lisans ve lisans üstü düzeyde uygun ve yeterli biyoloji eğitimi verilmesi, Biyoloji alanında çağdaģ eğitim, öğretim ve araģtırma faaliyetlerini sürdürmek ve geliģtirmek, Evrensel değerler ıģığında bilim ve teknoloji birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli biyologlar yetiģtirmeye katkı sağlamak, Mezuniyet sonrası eğitim ve araģtırma süreçlerinde yetkin eğitici ve araģtırıcılar yetiģtirmek, Her yıl yüzlerce mezun veren biyoloji bölümü öğrencileri arasında öğrencilerimizin rekabet gücünü artıracak bilgilerin verilmesi, Bilimsel birikim ve beceriyi talep sahipleriyle paylaģmak ve yaymaktır. VĠZYONUMUZ Biyoloji alanında çağdaģ ve ileri olanaklara sahip, uluslararası düzeyde kabul gören akademik faaliyetlerde bulunmak ve araģtırmalar yapmak, Ulusal ve uluslararası ortamlarda mensubu olmaktan övünç duyulan, verdiği eğitim ve öğretim ile toplumda ve paydaģlarından kabul gören saygın, nitelikli, akılcı ve adaletli, Çağın gerektirdiği sosyo-kültürel gereksinimlere duyarlı, Alanındaki bilimsel geliģmelere dinamik yapısı ile ayak uyduran, Eğitim ve araģtırma alanında güvenilir, saygın, baģarılı ve alanlarında söz sahibi bireyler yetiģtirerek toplum ve paydaģlar tarafından saygı ile karģılanmaktır. ANABĠLĠM DALINDAKĠ BĠLĠM DALLARI 1-Botanik Ana Bilim Dalı, 2-Zooloji Ana Bilim Dalı, 3-Genel Biyoloji Ana Bilim Dalı, 4-Moleküler Biyoloji Ana Bilim Dalı

2 BĠYOLOJĠ A.B.D. AKADEMĠK KADROSU ÖĞRETĠM ÜYESĠ BĠLĠM DALI E-POSTA UZMANLIK ALANI Prof.Dr.Yusuf DURAK Genel Biyoloji Bakteriyoloji Prof.Dr.Mustafa KÜÇÜKÖDÜK Botanik Ekoloji-Vejetasyon Prof.Dr.Dr.Abdurrahman AKTÜMSEK Zooloji Hayvan Fizyolojisi-Biyokimya Prof.Dr.Kuddisi ERTUĞRUL Botanik Bitki Sistematiği Prof.Dr.Celaleddin ÖZTÜRK Genel Biyoloji Bitki Sistematiği-Mikoloji-Kültür Mantarcılığı Prof.Dr.Hüseyin DURAL Botanik Bitki sistematiği Prof.Dr.Gıyasettin KAġIK Botanik Mikoloji-Kültür Mantarcılığı Doç.Dr.Yavuz BAĞCI Botanik Bitki Sistematiği Doç.Dr.Hasan Hüseyin DOĞAN Genel Biyoloji Mikoloji-Kültür Mantarcılığı Doç.Dr.Murad Aydın ġanda Botanik Ekoloji-Vejetasyon Doç.Dr.Osman TUGAY Botanik Bitki Sistematiği Doç.Dr.Atilla ARSLAN Zooloji Omurgalı Hayvanlar Doç.Dr.Tuna UYSAL Moleküller Biyoloji Moleküller Genetik Yrd.Doç.Dr.Saadettin ÜNSAL Zooloji Histoloji Yrd.Doç.Dr.Rüstem DUMAN Moleküller Biyoloji Viroloji Doç.Dr.Cengiz AKKÖZ Genel Biyoloji Hidrobiyoloji Yrd.Doç.Dr.Mehtap AKIN Moleküller Biyoloji Bakteriyoloji Doç.Dr.Leyla KALYONCU Zooloji Hayvan Fizyolojisi-Biyokimya Doç.Dr.Emine ARSLAN Moleküller Biyoloji Moleküller Genetik Yrd.Doç.Dr.Hasibe CĠNGĠLLĠ VURAL Moleküller Biyoloji Moleküller Genetik Yrd.Doç.Dr.Turgay ÜSTÜNER Zooloji Böcek sistematiği Yrd.Doç.Dr.Haluk ÖZPARLAK Zooloji Histoloji, Ekofizyoloji Yrd.Doç.Dr.Sinan AKTAġ Genel Biyoloji Mikoloji Yrd.Doç.Dr.Gökhan KARS Moleküller Biyoloji Biyoteknoloji Yrd.Doç.Dr.Hakkı DEMĠRELMA Botanik Bitki Sistematiği

3 Biyoloji A.B.D. Güz Dönemi Ders-Öğretim Üyesi Dersno Oğretim Üyesi Adı Name Bilim Dalı ECTS Kr Prof.Dr. Yusuf Durak Enterik Bakteriler Ve TeĢhis Metotları The Biology Of Enteric Bacteria Genel Biyoloji Prof.Dr. Yusuf Durak Anaerobik Bakterilerin Biyolojisi The Biology Of Anaerobic Bacteria Genel Biyoloji Prof.Dr. Abdurrahman Aktümsek Biyomoleküllerin Metabolizması Metabolism Of Biomolecules Genel Biyoloji Prof.Dr. Abdurrahman Aktümsek Biyolojik Mücadelenin Prensipleri Principles Of Biological Control Genel Biyoloji Prof.Dr. Celaleddin Öztürk Kültür Mantarcılığı - I Mushroom Cultivation-I Genel Biyoloji Prof.Dr. Celaleddin Öztürk Misel Üretim Tekniği Mycelia Production Technical Genel Biyoloji Prof. Dr. Gıyasettin KaĢık Dünyada Kültür Yapılan Makromantarların Biyo.Ve YetiĢtirme Cultivation Substratums And Biological Structure Of Genel Biyoloji 8 3 Substratl. Macrofungi Made Culture In The World Yrd.Doç.Dr. Rüstem Duman Virusların Ġzolasyonu Ve Ġdentfikasyonu Isolation And Identification Of Viruses Genel Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Rüstem Duman Virusların Serolojik TeĢhisi Serodiagnosis Of Viruses Genel Biyoloji Doç. Dr. Cengiz Akköz Plankton Kültürü Culture Of Plancton Genel Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Mehtap Akın Mikrobiyal Ekoloji Microbial Ecology Genel Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Mehtap Akın Uçucu Yağ Bitkileri Ve Fitonsitler Essential Oil Plants And Phytoncids Genel Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Mehtap Akın Alkaloidler Alcholoids Genel Biyoloji Doç. Dr. Cengiz Akköz Bentik Alglerin Ekolojisi Ecology Of Benthic Algae Genel Biyoloji Doç. Dr. Hasan Hüseyin Doğan Mantarlar Aleminde Önemli Türler Ve Biyolojileri The Ġmportant Species And Their Biology Ġn Fungi Regnum Genel Biyoloji Prof. Dr. Gıyasettin KaĢık Mantarların Tabii Sistematiğinin Ana Hatları Main Features Of Fungi Systematic Genel Biyoloji Prof.Dr. Celaleddin Öztürk Kültür Mantarı Hastalıkları Diseases Ġn Mushroom Cultivation Genel Biyoloji Doç. Dr. Hasan Hüseyin Doğan Aphyllophorales in Taksonomisi Taxonomy Of Aphyllophorales (S.L.) Genel Biyoloji Doç. Dr. Hasan Hüseyin Doğan Mantarlar Ve Bitkiler Arasındaki Mikorhizal ĠliĢkiler The Mycorrhizal Relationship Between Fungi And Plants Genel Biyoloji Doç. Dr. Cengiz Akköz Makroalgler Macroalgae Genel Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Sinan AktaĢ Fungaryum Teknikleri Techniques Of Fungarium Genel Biyoloji Doç. Dr. Cengiz Akköz Toprak Algleri Soil Algae Genel Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Sinan AktaĢ Ekonomik Mantarlar Economıc Fungı Genel Biyoloji Prof. Dr. Gıyasettin KaĢık Funguslar Ġçin Kültür Vasatları Culture Nutrients For Fungi Genel Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Sinan AktaĢ Ascomycota nın Taksonomisi Taxonomy Of Ascomycota Genel Biyoloji Doç. Dr. Osman Tugay Dünya Çölleri Ve Florası Flora And Deserts Of The World Botanik Prof.Dr. Mustafa Küçüködük Tohumlularda Çimlenme Biyolojisi The Germınatıon Bıology On Seeds Botanik Prof.Dr. Mustafa Küçüködük Büyüme Ġnhibitörleri Ve Sentetik Büyüme Maddeleri The Growıng Inhıbıtors And Syntetıc Growıng Substances Botanik Prof.Dr. Mustafa Küçüködük Bitki Ekofizyolojisi Plant Ecophysıology Botanik Prof.Dr. Kuddisi Ertuğrul Bitki Sitolojisinde AraĢtırma Metotları The Research Metdods Ġn Plant Cytology Botanik Prof.Dr. Kuddisi Ertuğrul Türkiye'nin Floristik Yapısı Floristic Structure Of Turkey Botanik 8 3

4 Dersno Öğretim Üyesi Adı Name Bilim Dalı ECTS Kr Doç. Dr. Cengiz Akköz Fitoplankton Ekolojisi Ve Ġnceleme Metotları The Ecology Of Phytoplancton And Research Methods Botanik Doç. Dr. Cengiz Akköz Ekonomik Önemi Olan Algler Ve Kullanım Alanları The Used Field And Economical Ġmportance Of Algae Botanik Doç. Dr. Yavuz Bağcı Bitki Sistematiği Terminolojisi Terminology Of Plant Systematic Botanik Doç. Dr. Yavuz Bağcı Türkiye'nin Zehirli Bitkileri Poisions Plants Of Turkey Botanik Doç. Dr. Yavuz Bağcı Herbaryum Teknikleri Techniques Of Herbarium Botanik Prof.Dr. Hüseyin Dural Bitki Taksonomisinin Prensipleri Principles Of Plant Taxonomy Botanik Prof.Dr. Kuddisi Ertuğrul Bitki Taksonomisinde Yayın The Scientific Publication Ġn Plant Taxonomy Botanik Doç. Dr. Murat Aydın ġanda Allelopati Allelopathy Botanik Doç. Dr. Murat Aydın ġanda Tatlı Sularda Ağır Metal Kirliliği Ve Makrofitler The Heavy Metal Pollutıon On Freshwater And Macrophytes Botanik Doç. Dr. Osman Tugay Türk Botanik Tarihi GeliĢimi Developing Of Historical Turkish Botany Botanik Doç. Dr. Osman Tugay Botanik Adlandırma Kodu Code Of Botanical Nomenclature Botanik Prof.Dr. Hüseyin Dural Epidermal Yapılar, Özellikleri Ve Sistematikte Kullanımları Epidermal Constructions,Features And Using Ġn Systematics Botanik Prof.Dr. Hüseyin Dural Bitki Taksonomisinde Sistemler Ve Özellikleri Systems And Features On Plant Taxonomy Botanik Doç. Dr. Osman Tugay Türkiyenin Önemli Bitki Alanları The Important Plant Areas Ġn Turkey Botanik Yrd.Doç.Dr. Hakkı Demirelma Sulak Alan Bitkileri Wetland Plants Botanik Doç. Dr. Tuna Uysal Bitki Genomiği Plant Genomics Botanik Doç.Dr. Leyla Kalyoncu Böcek Örneklerini Hazırlama Metotları Methods Of Collect Of Insect Examples Zooloji Prof.Dr. Abdurrahman Aktümsek Metabolizmanın Düzenlenmesi Regulation Of Metabolism Zooloji Doç. Dr. Atilla Arslan Omurgalı Örneklerinin Toplanması, Hazırlanması Ve Kor. Collecting, Preparation And Portection Of Vertebrata Specimens Zooloji Yrd.Doç.Dr. Haluk Özparlak Deney Ġçin Hayvanların Kullanımı The Use Of Anımals For Experıment Zooloji Yrd.Doç.Dr. Haluk Özparlak Ekotoksikoloji Ecotoxıcology Zooloji Yrd.Doç.Dr. Sadettin Ünsal Üriner Ve Genital Sistem Histolojisi Urinary And Reproductive System Zooloji Doç.Dr. Leyla Kalyoncu Hayvanlarda Göç Organizasyonu Organisation Of Animal Migration Zooloji Doç.Dr. Leyla Kalyoncu Omurgasız Hayvanların Endokrinolojisi Endocrinology Of Ġnvertebrata Animals Zooloji Doç. Dr. Atilla Arslan Türkiye Kemiricileri Rodents Of Turkey Zooloji Doç. Dr. Atilla Arslan Omurgalılarda Hareket Mekanizasyonu Movement Mechanism Of Vertebrates Zooloji Yrd.Doç.Dr. Turgay Üstüner Ġleri Böcek Sistematiği Advanced Systematıc Of Insects Zooloji Yrd.Doç.Dr. Haluk Özparlak Ġmmunotoksikoloji Immunotoxıcology Zooloji Prof.Dr. Yusuf Durak Genetik Mühendisliği Ve Dna Teknolojisi Genetic Engineering And Recombinant Dna Technology Moleküler Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Sadettin Ünsal Hücre Ultrastrüktürü Ultrastructure Of The Cell Moleküler Biyoloji Doç.Dr. Emine Arslan Gen Klonlaması Gene Cloning Moleküler Biyoloji Doç.Dr. Emine Arslan Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler Methods Using Ġn Molecular Biology Moleküler Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Hasibe Cingilli Ökaryotik Gen Ekspresyonu Eucaryotic Gene Expression Moleküler Biyoloji 8 3

5 Dersno Öğretim Üyesi Adı Name Bilim Dalı ECTS Kr Yrd.Doç.Dr. Hasibe Cingilli Kanser Moleküler Biyolojisi Cancer Molecular Biology Moleküler Biyoloji Doç. Dr. Tuna Uysal Moleküler Bitki Sistematiği Ve Filogenetik Molecular Systematics And Phylogenetic Of Plants Moleküler Biyoloji Doç.Dr. Emine Arslan Proteinlerin Moleküler Analizleri Molecular Analysis Of Proteins Moleküler Biyoloji Doç. Dr. Tuna Uysal Sistematik'de Kromozomlar Chromosomes Ġn The Systematic Moleküler Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Rüstem Duman Hayvan Hücre Kültürü Animal Cell Culture Moleküler Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Hasibe Cingilli Epigenetik Epıgenetıc Moleküler Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Gökhan Kars Nanobiyoteknoloji Nanobiotechnology Moleküler Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Gökhan Kars Farmasötik Biyoteknoloji Pharmaceutical Biotechnology Moleküler Biyoloji Prof. Dr. Gıyasettin KaĢık Yenen Makrofunguslar Ve Biyolojileri Edible Fungi And Their Biological Features Genel Biyoloji Doç.Dr. Murat Aydın ġanda Ağır Metal HiperakümülatörümBitkiler Plants That Hyperaccumulate Botanik Doç.Dr. Murat Aydın ġanda Bitkilerde Ağır Metal Stresi Heavy Metal Stress in Plants Botanik Yrd.Doç.Dr. Hakkı Demirelma Brassicaceae Familyasının Biyolojisi The Biology of The Family Brassicaceae Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Sadettin Ünsal Solunum Sistemi Histolojisi Histology of Respiratory System Biyoloji 8 3 Biyoloji A.B.D. Bahar Dönemi Ders-Öğretim Üyesi Dersno Öğretim Üyesi Adı Name Bilim Dalı ECTS Kr Prof.Dr. Mustafa Küçüködük Türkiyenin Biyolojik Zenginlikleri Bıologıcal Wealth Of Turkey Genel Biyoloji Prof.Dr. Yusuf Durak Biyolojik Materyalde Preparasyon Tekniği Preparation Methods Ġn Biological Matter Genel Biyoloji Prof.Dr. Yusuf Durak Ġmmunoloji Immunology Genel Biyoloji Prof.Dr. Celaleddin Öztürk Kültür Mantarcılığı -II Mushroom Cultivation-II Genel Biyoloji Prof. Dr. Gıyasettin KaĢık Basıdıomycota'nın Taksonomisi Taxonomy Of Basidiomycota Genel Biyoloji Doç. Dr. Gıyasettin KaĢık Makro Mantarların Ġnceleme Ve TeĢhis Metotları Investigation Of Macrofungi And Identification Methods Genel Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Rüstem Duman Virus SaflaĢtırma Metotları Virus Purification Methods Genel Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Rüstem Duman Klamidya Enfeksiyonlarının Serolojik TeĢhisi Serological Diagnosis Of Chlamydial Infections Genel Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Mehtap Akın Temel Endüstriyel Mikrobiyoloji Basic Industrial Microbiology Genel Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Mehtap Akın Mikrobiyal Fizyoloji Microbial Physiology Genel Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Mehtap Akın Aromaterapi Aromatherapy Genel Biyoloji Doç. Dr. Cengiz Akköz Ötrofikasyon Problemleri Ve Çözüm Yolları Problems Of Eutrophication And Solutions Genel Biyoloji Prof.Dr. Celaleddin Öztürk Kültür Mantarı Zararlıları Harmfulls Ġn Mushroom Cultivation Genel Biyoloji Doç. Dr. Hasan Hüseyin Doğan Myxomycetes Sınıfını Ġnceleme Ve Kültür Metotları The Investigation And Culture Methods Of Myxomycetes Classis Genel Biyoloji Doç. Dr. Hasan Hüseyin Doğan Fungal Morfogenesis Fungal Morfogenesis Genel Biyoloji Doç. Dr. Hasan Hüseyin Doğan Tıbbi Mantarlar Medical Mushrooms Genel Biyoloji Prof.Dr. Celaleddin Öztürk Myxomycota' Nın Taksonomisi Taxonomy Of Myxomycota Genel Biyoloji 8 3

6 Dersno Öğretim Üyesi Adı Name Bilim Dalı ECTS Kr Doç. Dr. Cengiz Akköz Sulak Alan Yönetim Planlaması Wetland Management Genel Biyoloji Prof. Dr. Gıyasettin KaĢık Tuberales'in Taksonomisi Ve Ekolojisi Taxonomy And Ecology Of Tuberales Genel Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Sinan AktaĢ Mikotoksinler Mycotoxins Genel Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Sinan AktaĢ Fungal Ekoloji Fungal Ecology Genel Biyoloji Prof. Dr. Gıyasettin KaĢık Zehirli Makrofunguslar Ve Mantar Zehirlenmeleri Poisonous Macrofungi And Fungi Poisonings Genel Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Sinan AktaĢ Fungal Moleküler Sistematik Fungal Molecular Systematıc Genel Biyoloji Prof.Dr. Mustafa Küçüködük Tatlısularda Bentik Ve Pelajik Organizmalar The Benthıc And Pelajık Organısms On The Freswater Botanik Prof.Dr. Mustafa Küçüködük Bitki Formasyonlarının Sınıflandırılması The Classıfıcatıon Of Plant Formatıons Botanik Prof.Dr. Kuddisi Ertuğrul Sitotaksonomi Cytotaxonomy Botanik Doç. Dr. Cengiz Akköz Alglerin Fizyolojileri Physology Of Algae Botanik Doç. Dr. Yavuz Bağcı Anadolunun Çiçekli Tıbbi Bitkileri Florescent Medical Plants Of Anatalia Botanik Prof.Dr. Hüseyin Dural Kimyasal Metotlarla Bitki Taksonomisi ( Kemotaksonomi ) Chemotaxonomy (Plant Taxonomy With Chemical Methods) Botanik Prof.Dr. Hüseyin Dural Taksonomide Bitki Tanıma Metotları Methods Of Plant Recognition Ġn Taxonomy Botanik Prof.Dr. Hüseyin Dural Bitkilerin Filogenisi Plant Phylogeny Botanik Prof.Dr. Kuddisi Ertuğrul Bitkilerde Hibridizasyon Hybridization Ġn Flowering Plants Botanik Prof.Dr. Kuddisi Ertuğrul Soğanlı Bitkiler Geophytes Of Turkey Botanik Doç. Dr. Murat Aydın ġanda Türkiye Orman Ekosistemlerinin Sintaksonomisi The Syntaxonomy Of Turkey Forest Ecosystems Botanik Doç. Dr. Murat Aydın ġanda Vejetasyunun Fitososyolojik Ġnceleme Metodları Phytosocıologıcal Investıgatıon Methods Of Vegetatıon Botanik Doç. Dr. Yavuz Bağcı Palinoloji Palinology Botanik Doç. Dr. Murat Aydın ġanda Türkiye Ova Ve Dağ Step Vejetasyonunun Sintaksonomisi TheSyntaxonomyOf Plaın-Mountaın Steppe VegetatıonOfTurkıye Botanik Doç. Dr. Osman Tugay Etnobotanik Ethnobotany Botanik Doç. Dr. Osman Tugay Türkiye Florası Flora Of Turkey Botanik Doç. Dr. Osman Tugay Egzotik Ağaç Ve Çalılar Exotic Trees And Shrubs Botanik Doç. Dr. Yavuz Bağcı Yaprak Morfolojisi Ve Sistematik Önemi Morphology Of Leaf And Their Ġmportant Botanik Yrd.Doç.Dr. Hakkı Demirelma Akdeniz Bitki Örtüsü Mediterranean Vegetation Botanik Doç. Dr. Osman Tugay Türkiye'nin Önemli Doğa Alanları The Important Natura Areas Ġn Turkey Botanik Doç. Dr. Osman Tugay Iucn Kırmızı Liste Tehlike Kategorileri Iucn Red List Threat Categories Botanik Doç. Dr. Tuna Uysal Bitki Proteomiği Plant Proteomics Botanik Prof.Dr. Abdurrahman Aktümsek Omurgalı Endokrinolojisi Endocrinology Of Vertebrate Zooloji Prof.Dr. Abdurrahman Aktümsek Metabolik Fizyoloji Metabolic Physiology Zooloji Yrd.Doç.Dr. Sadettin Ünsal Sindirim Sistemi Histolojisi Histology Of Digestive System Zooloji Yrd.Doç.Dr. Sadettin Ünsal DolaĢım Sistemi ve Endokrin Organlar Histolojisi Histology Of Circulation And Endocrine System Zooloji Doç.Dr. Leyla Kalyoncu Böcek Feromonları Insect Pheromone Zooloji Doç.Dr. Leyla Kalyoncu Medikal Entomoloji Medical Entomology Zooloji 8 3

7 Dersno Öğretim Üyesi Adı Name Bilim Dalı ECTS Kr Doç.Dr. Leyla Kalyoncu Böceklerde Sosyal DavranıĢ Social Behavior Of Insects Zooloji Prof.Dr. Abdurrahman Aktümsek Beslenme Fizyolojisi Nutrition Physiology Zooloji Yrd.Doç.Dr. Sadettin Ünsal Histolojik Preparat Hazırlama Teknikleri Histologic Preparation Technique Zooloji Doç. Dr. Atilla Arslan Hayvanlarda Sitogenetik Cytogenetics Ġn Animal Zooloji Doç. Dr. Atilla Arslan Memeli Hayvanların Biyolojisi Ve Ekolojisi Biology And Ecology Of Mammals Zooloji Doç. Dr. Atilla Arslan Türkiye Yarasaları Bats Of Turkey Zooloji Yrd.Doç.Dr. Turgay Üstüner Zoolojik Nomenkulatör Zoologıcal Nomenclature Zooloji Yrd.Doç.Dr. Turgay Üstüner Hayvanların Coğrafik DağılıĢı Geographıcal Dıstrıbutıon Of Animals Zooloji Yrd.Doç.Dr. Haluk Özparlak Pestisitler Ve Etki Mekanizmaları Pestıcıdes And Mechanısm Of Theır Effects Zooloji Yrd.Doç.Dr. Haluk Özparlak Genetik Toksikoloji Genetıc Toxıcology Zooloji Yrd.Doç.Dr. Haluk Özparlak Zehirli Hayvanlar Ve Zehirleri Venomous Anımals And Theır Venoms Zooloji Prof.Dr. Yusuf Durak Dna nın Ġzolasyonu Ve Prufikasyonu Isolation And Prufication Of Dna Moleküler Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Hasibe Cingilli Prokaryotik Gen Ekspresyonu Procaryotic Gene Expression Moleküler Biyoloji Doç.Dr. Emine Arslan Gen Teknolojisi Uygulamaları Ve Etiği Gene Technology Applications And Ethic Moleküler Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Hasibe Cingilli Canlılarda Moleküler Düzenleme Mekanizmaları Signal Transduction Pathways Ġn Living Organisms Moleküler Biyoloji Doç.Dr. Emine Arslan Bitkilerde Kromozom Bantlama Teknikleri Chromosome Banding Methods Ġn Plants Moleküler Biyoloji Doç.Dr. Emine Arslan Genotiplendirme Genotyping Moleküler Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Hasibe Cingilli Protein Yapı Ve ĠĢlevleri Protein Structure And Functions Moleküler Biyoloji Doç. Dr. Tuna Uysal Moleküler Çağda Bitkilerde Biyoinformatik Bioinformatic Of Plants Ġn Molecular Era Moleküler Biyoloji Doç. Dr. Tuna Uysal Populasyonların Moleküler Genetik Analizleri Molecular Genetic Analysis Of Populations Moleküler Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Gökhan Kars Mikrobiyal Biyoyakıt Üretim Biyoteknolojileri Microbial Biofuel Production Biotechnologies Moleküler Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Gökhan Kars Moleküler Mikrobiyoloji Ve Biyoteknoloji Molecular Microbiology And Biotechnology Moleküler Biyoloji Doç.Dr. Emine Arslan Ġleri Moleküler Biyoteknoloji Advanced Molecular Biotechnology Moleküler Biyoloji Yrd.Doç.Dr. Hakkı Demirelma Halofitik Bitkilerin Anatomisi The Anatomy of Halophytic Plants Botanik 8 3

8 DERS ĠÇERĠKLERĠ Omurgalılarda Hareket Mekanizasyonu Movement Mechanism Of Vertebrates 1. Balıkda hareket 2. Balıkda aktif ve pasif yüzme 3. Balıkda dikey ve yatay hareketler ve hız 1. Movement of Pisces 2. Active 3. Passive swimming 4.Vertical and horizontal movements and speed 3. KuĢlarda uçma ve süzülme 4. KuĢlarda iniģ ve süzülme 5. KuĢlarda hız 6. Memelilerde hareket 5. Gliding birds fly in, landing and gliding, speed 6. Mammal movement 7.Walking 8. Running 7. Memelilerde yürüme 8. Memelilerde koģma 9. Memelilerde atlama 10. Memelilerde uçma 9.Jumping 10. Flying 11. Speed Movement vertebrate important functional structures 11. Memelilerde hız Omurgalı hareketlerinde önemli fonksiyonel yapılar Omurgalı Örneklerinin Toplanması, Hazırlanması Ve Korunması Collecting, Preparation And Portection Of Vertebrata Specimens 1-2. Balıklara (Osteichthyes) ait örneklerin toplanması, hazırlanması ve korunması 3-4. Amphibia (iki 1-2. Catching of species belonging to Osteichthyes 3-4. Catching of species belonging to Amphibia yaģamlılar)'lara ait örneklerin toplanması, hazırlanması ve korunması 5-6. Reptil (sürüngen)'lere ait 5-6. Reptilia preparation and protection 7. Prepare of fixatives Taxidermy of specimens of örneklerinin toplanması, hazırlanması ve korunması 7. Koruma çözeltilerinin hazırlanması 8-9. KuĢ Aves Mammalia and its have been preserved ve memeli örneklerinin tahnit metotları Omurgalı örneklerinin etiketlenmesi Örnekleri müzede koruma metotları Türkiye Kemiricileri Rodents Of Turkey 1-3. Türkiye kemirici türleri 4-6. TeĢhis karakterleri 7-8. Taksonomik problemleri YayılıĢları 1-3. Structure of biological 3-4. Ecological 5-6. Distrubution 7-8. Economic importance Habitatları Ekolojik bakımdan önemleri Diagnosises Taxonomic problems of rodents of Turkey Toprak Algleri Soil Algae 1.Toprak Alglerinin Tanımı ve Tarihçesi 2.Toprak Alglerinin Büyüme Biyolojisi 3.Toprak Alglerinin Tayini ve ncelenmesi 4.Normal ve Katkı Maddeli Bahçe Toprağında Kültür 4. KoĢullarında GeliĢim 1. Definition And History Of Soil Algae 2. Growth Biology Of Soil Algae 3. Identification And Investigation Of Soil Algae 4. Cultured Algae Developing In Normal And Additive Soils 5. Ecology Gösteren Algler 5.Toprak Alglerinin Ekolojisi 6. Toprak Alglerin GeliĢimini Etkileyen Faktörler Of Soil Algae 6. Growing Factors Of Soil Algae 7. Succession In Algae 8. Effects Of Algae On 7.Alglerde Süksessiyon 8.Alglerin Toprağa Etkileri 9.Alglerde Rekabet 10. Mevsimlerin Alglere Soil 9. Competition Under Algae 10. Effects Of Seasons On Algae Plankton Kültürü Culture Of Plancton 1. Alglerin tarihçesi 2. Plankton kültürünün önemi ve kültür amaçları 3. Kültür yöntemleri 4. Kültür 1. History of algae, the benthic and planktonic types of algae living in fresh water, brackish water and Tankları ve Havuzları 5. Kültür Ortamları 6. Organik Besleyiciler ve Gübreler 7. Kontaminasyon sea water are evaluated. 2. The importance of plancton culture, the aims of culture and cultivation Kaynakları ve Sterilizasyon 8. Mikroalg Kültürü 9. Saklama Yöntemleri 10. Alg Ürünlerinin Hasadı methods. 3. Culture Tanks and Ponds 4. Culture Media 5. Organic Nutrients and Fertilizers ve Depolanması 11. Ġnceleme Yöntemleri 12. Kontrol Yöntemleri 6. Contamination Sources and Sterilization 7. Microalgal Culture 8. Preservation Methods 9. Harvesting and Storing of Algal Products 10. Examination Methods 11. Control Mehtods Bentik Alglerin Ekolojisi Ecology Of Benthic Algae 1. Bentik alglerin sınıflandırılması 2. Fiziksel ve kimyasal (IĢık, sıcaklık, bulanıklık, tuzluluk,ph, 1- The aim of this course is to investigation of the distribution of Benthic algae that depend on çözünmüģ oksijen, karbondioksit )Etkiler 3. Derinlik 4. Sediman yapısı 5. Biyotik Faktörler ecological factors on benthic. 2- Depressed, hollow placec and cracks to be present on benthic area 6. Predatörler 7. Türlerin dağılıģına etki eden mekanizmalardaki 3- Light, temperature, turbidity, salinity, ph, disolv oxygen, likeco2 of physical and chemical factors. 4- Biotic and abiotic factors. 5- Profundity and structur of sediments. 6- Distribution and classification of algae 7- Explanation for variety of benthic algae Makroalgler Macroalgae 1. Makro alglerin Genel özellikleri 2. Makro alglerin sistematik sınıflandırılması 3. Üreme ve 1-General features of macroalgae 2-Classification of macroalgae 3-Reprodiction, growt,style of life geliģmeleri, YayılıĢ ve yaģayıģları 4. Fizyolojileri ve biyokimyasal özellikleri 5. Ekolojileri 6. Assimilasyon ürünleri ve kullanım alanları 7. Bilinen ve endüstriyel kullanımı olan alg örnekleri 8. Deniz alglerinin kompozisyonları (yağlar,steroller, steroidler, yağ asitleri, toksik maddeler) and to spread of algae 4-Physioogy and biochemistry of algae 3-Ecology of algae 4- Product of assimilaton and to use field. 5-The industrial to use, to be known algal specimen. 6-Compositon of marina algae(fats, streols,steroids, faty acids and toxical katerial)

9 Fitoplankton Ekolojisi Ve Ġnceleme Metotları The Ecology Of Phytoplancton And Research Methods 1. Fitoplanktonların, tanımı, sınıflandırması 2. Fiziksel ve kimyasal (IĢık, sıcaklık, bulanıklık, 1- This lecture implies of laboratory methods on phytoplanctons.2- Sampling methods for Phyto tuzluluk,ph, çözünmüģ oksijen, karbondioksit ) Ġstekleri 3. Derinlik, substratum, Çoğalmaları, plancton organisms, sampling types, fixation. 3- The ecological request of Phytoplancton organisms; hücresel yapıları ve fiziksel-kimyasal Ģartlara uyumları. 4. Ġnceleme metotları 5. Örneklerin Temperature, oxygen,co2, turbidity, transparancy, profundity,ph and substratum. 4- Preparation toplanması, saklanması, sayım ve teģhisleri Biyotik Faktörler 6. Gölün prodüksiyon emsalinin tespiti. methods using in the laboratory, using the phase contrast microscope, principles of species identifi 7. Örnekleme araçlarının tanıtımı ve kullanılması. cation, cell counting and measurement of the cells, water mounts and permanent preparations, staining techniques 5- Biomass identification techniques, biomass from the cell volume, chl-a and organic Ekonomik Önemi Olan Algler Ve Kullanım Alanları The Used Field And Economical Ġmportance Of Algae 1- Ekonomik öneme sahip Alg grupları 2- Alglerden elde edilen ürünler 3- Endüstride kullanımları 4- Ġlaç sanayi de ki kullanımları 5- Kozmetikte kullanımları 6- Gıda sanayi 7- Tekstil 8- Kauçuk 1- The algal group have an conomical importance. 2- Product by algae 3- The use to Industry 4- The use to Pharmacy 5- The use to Cosmetics 6- The use to food Industry 7- Textile 8- Rubber 9- ĠnĢaat 10- Biyolojik mücadele 11- Arıtmada kulanılanlar 12- Gübre sanayi 9- Building 10- Biological struggle 11- Waste water treatment 12- Fertilizer Funguslar Ġçin Kültür Vasatları Culture Nutrients For Fungi 1-Kültürle Ġlgili Kavramlar, 2-Agar ve Agarın DurulaĢtırılması, 3-Mikolojik Vasatların Formüle Edil Cultivation nutrients used in mycology and growth fungus in this nutrients Concepts Connected With mesi, 4-Sterilizasyon, 5-Kültürlerin Organizmalara KarĢı Korunması 6-Fungusların Böcek Öldürücü culture Purely of agar and agar. Agreed solution of mycological nutrients Sterilization. Protect Maddelerin Varlığında Korunması, 7-Böcek Öldürücü Kimyasalların Kültür Tüplerine Konulması, organisms against of culture. Protect insecticide against of fungi. Put in culture tube of intecticide 8-Mitlerin DüĢük Sıcaklıklarda Kontrol Edilmesi, 9-Mitlere KarĢı Kimyasal ve Fiziksek Engellerin chemicals Controlled in low warmth of mits. Constituted of chemical and physical obstacles against OluĢturulması, 10-Bakteri Kontaminasyonunun UzaklaĢtırılması, 11-Vasatların Formülleri 12-Makro mits. Taken away of bacterium contemination Solutions of nutrients Nutrients of makrofungi, funguslar için besiyerleri 13-Mikrofunguslar için besiyerleri 14-parazit funguslar için besiyerleri Nutrients of microfungi, Nutrients of parasitics fungi Dünyada Kültür Yapılan Makromantarların Biyo.Ve YetiĢtirme Substratl. Cultivation Substratums And Biological Structure Of Macrofungi Made Culture In The World 1-Makromantarların Kültürü, Makromantarların Beslenme Tarzları 2-Makrofungusların Ekolojik 1-Culture of Macrofungi, Nourishment ways of Macrofungi 2-Ecologic request of Macrofungi Ġstekleri, Fruktifikasyon Ġçin Gerekli ġartlar, Makromantarların Kültüre Alma Teknikleri 3-Makro,Necessary conditions for fructification, Culture technique of macrofungi 3-Substratum used in culture mantarların Kültüründe Kullanılan Substratlar, Kültürü Yapılan Makromantar Türleri 4-Agaricus of macrofungi, Species of macrofungi made culture 4-Agaricus bisporus and other Agaricus sp., bisporus Ve Diğer Agaricus Türlerinin Biyolojileri Ve YetiĢtirme Substratları 5-Kuehneromyces Cultivation substratum and Biyological Structure 5-Kuehneromyces mutabilis, Cultivation substratum mutabilis Türünün Biyolojisi Ve YetiĢtirme Substratları 6-Pleurotus ostreatus Ve Diğer Pleurotus and Biyological Structure 6-Pleurotus ostreatus and other Pleurotus sp., Cultivation substratum and Türlerinin Biyolojileri Ve YetiĢtirme Substratları 7-Lentinus edodes Türünün Türünün Biyolojisi Ve Biyological Structure 7-Lentinus edodes, Cultivation substratum and Biyological Structure YetiĢtirme Substratları 8-Flammulina velutipes Türünün Biyolojisi Ve YetiĢtirme Substratları 8-Flammulina velutipes, Cultivation substratum and Biyological Structure 9-Stropharia 9-Stropharia rugosoannulata Türünün Biyolojisi Ve YetiĢtirme Substratları rugosoannulata, Cultivation substratum and Biyological Structure 10-Agrocybe pra Mantarların Tabii Sistematiğinin Ana Hatları Main Features Of Fungi Systematic Ascomycetes ve Basidiomycetes'in Morfolojisi Ve Mikroskobik Özellikleri TeĢhiste Kullanılan Terim ve Kavramlar Makromantarların Toplanmasında Kullanılan Ekipman ve Özellikleri 1-What is fungus? 2-Situation in classification of living things 3-Similarity and difference from other organisms 4-Classification systems which are made on fungi 5-Diagnostics features of Arazi ÇalıĢmalarında Dikkat Edilecek Hususlar Arazi Bilgi Formunun Düzenlenmesi Fotoğraf division of Myceteae kingdom 6-Divisions and order of 7-Chytridiomycota 8-Zygomycota Çekimi ve Tekniği Numunelerin TaĢınması, Korunması ve Laboratuara Kadar Saklanması 9-Ascomycota 10-Basidiomycota, 11-Oomycota 12-Hyphochytridiomycota Laboratuvar Bilgi Formunun Düzenlenmesi ve ĠĢlenmesi Kimyasal Reaksiyonlar Spor Tozlarının 13-Labyrintulomycota 14-Dictyosteliomycota, Acrasiomycota and Myxomycota Elde Edilmesi Spor Preparatları Mantar Dokularının Ġncelenmesi Ascomycetes ve Basidiomycetes Sınıflarının Ana Hatları ile Sistematik Olarak Ġncelenmesi Makromantar TeĢhis Metotları Anahtar Kullanımı,Anahtar ÇeĢitleri,TeĢhis Kontrolü, Numunelerin Fungarium Materyali Haline Getirilmesi Fungar

BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANSDERSLERİ (TEZLİ) Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS Dersin Türü FBİ 601 Omurgalıların Karşılaştırmalı Anatomisi 4 0

BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANSDERSLERİ (TEZLİ) Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS Dersin Türü FBİ 601 Omurgalıların Karşılaştırmalı Anatomisi 4 0 BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANSDERSLERİ (TEZLİ) Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS Dersin Türü FBİ 601 Omurgalıların Karşılaştırmalı Anatomisi 4 0 4 7,5 Seçmeli FBİ 602 Tohumlu Bitkilerde Revizyon Çalışmaları

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL BIO-6501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 BIO-6601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL BIO-6502 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 BIO-6602 TEZ HAZIRLIK

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MBG-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MBG-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MBG-5502 UZMANLIK

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI DOKTORA PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL MBG-6501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MBG-6601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL MBG-6502 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MBG-6602

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİYOLOJ İ ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI. KREDİSİ T U L Topl. DERSİN

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİYOLOJ İ ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI. KREDİSİ T U L Topl. DERSİN DERSİN KODU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİYOLOJ İ ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI DERS SAATİ T U L Topl. AKTS FBY5101 Ekonomik Değeri Olan Bitkiler FBY5103 Herbaryum Teknikleri

Detaylı

Toplam AKTS Kredisi 30

Toplam AKTS Kredisi 30 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. Yarıyıl BIO 111 Genel Biyoloji I Zooloji 1 2-2 Z BIO 113 Genel Biyoloji I Botanik 2 2-2 Z BIO 115 Genel Biyoloji I Zooloji

Detaylı

BİY171 Bilgisayara Giriş I Introductıon to Computer I KİM102 Organik Kimya Organic Chemistry TOPLAM 30 TOPLAM 30.

BİY171 Bilgisayara Giriş I Introductıon to Computer I KİM102 Organik Kimya Organic Chemistry TOPLAM 30 TOPLAM 30. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 311 2015-2016 01.Yarıyıl leri 02.Yarıyıl leri BİY117 Genel Zooloji General Zoology 4 0 4 5 BİY118 Genel Botanik General Botany 4 0 4 5 BİY119 Genel Zooloji

Detaylı

1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10

1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10 İçindekiler 1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10 1. BÖLÜM: BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI ve BİYOLOJİ... 12 A. BİLİMSEL ÇALIŞMA YÖNTEMİ... 12 1. Bilim İnsanı ve Bilim... 12 B. BİLİMSEL YÖNTEMİN AŞAMALARI...

Detaylı

BIO113 Bilgisayara Giriş I Introductıon to Computer I BIO114 Bilgisayara Giriş II Introductıon to Computer II

BIO113 Bilgisayara Giriş I Introductıon to Computer I BIO114 Bilgisayara Giriş II Introductıon to Computer II BÖLÜM KODU : 3104 01.Yarıyıl leri 02.Yarıyıl leri BIO101 Genel Zooloji General Zoology 4 0 4 6 BIO102 Genel Botanik General Botany 4 0 4 6 BIO103 Genel Zooloji Lab. General Zoology Lab. 0 2 1 2 BIO104

Detaylı

BIO201 Sitoloji Cytology BIO202 Hayvan Histolojisi Animal Histology

BIO201 Sitoloji Cytology BIO202 Hayvan Histolojisi Animal Histology FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ II. ÖĞRETİM BÖLÜM KODU :3202 2012-2013 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Detaylı

ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI

ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI ORNAMENTAL HORTIKULTUR DERS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL T U K T U K Dersin Adı Dersin Adı Matematik I 2 0 2 Matematik II 2 0 2 Genel Kimya 2 2 3 Türk Dili II

Detaylı

Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS. HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3

Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS. HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3 Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3 Ön Koşul Dersler - Dersin Dili Dersin Türü Dersin Koordinatörleri Dersi Veren Türkçe Zorunlu Dersin Yardımcıları - Dersin Amacı

Detaylı

13.02.2014 tarih ve 579 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Ek-2

13.02.2014 tarih ve 579 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Ek-2 13.0.014 tarih ve 579 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Ek- GÜZ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı * SAYISI ** 1. YARIYIL. YARIYIL BYL601 Seminer 3 10 3 10

Detaylı

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİYOLOJİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI DERS DENKLİKLERİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİYOLOJİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI DERS DENKLİKLERİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİYOLOJİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI DERS DENKLİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL TAR101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-l 2 0 2 TAR103 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-l

Detaylı

1.YARIYIL, DERS KURULU II: TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ II

1.YARIYIL, DERS KURULU II: TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ II .YARIYIL, DERS KURULU II: TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ II GÜNLER SAATLER 09-0 0- - -3 3-4 4-5 5-6 6-7 6 KASIM BİYOFİZİK BİYOFİZİK TIB.BİY.VE GEN. TIB.BİY.VE GEN. MES.İNG. SEÇMELİ DERS SEÇMELİ DERS 7 KASIM

Detaylı

SALI Genel Biyoloji I Grup 2 Prof. Dr. Aykut GÜVENSEN E Computer Grup 1 Doç. Dr. Ali KOÇYİĞİT Lab1,Lab2

SALI Genel Biyoloji I Grup 2 Prof. Dr. Aykut GÜVENSEN E Computer Grup 1 Doç. Dr. Ali KOÇYİĞİT Lab1,Lab2 E.Ü. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fakülte Kurulu kararına dayanılarak yeniden yapılan; E.Ü.FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı İkinci Öğretim (Gece) Haftalık Ders Programı

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü SU ÜRÜNLERİ - DOKTORA DERS LİSTESİ KOD DERS ADI T U L KREDİ SUR5010 Hg ve Pb Bileşikleri Kimyası 3 0 0 3 SUR5012 Sularda Kimyasal

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ

SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ DERS KODU SM6002 SM6003 SM6006 SM6007 SM6008 SM6010 SM6011 SM6012 SM6013 SM6014 SM6015 SM6016 SM6017 SM6018 SM6019 SM6021 SM6023 SM6024 SM6025 SM6026

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES114 2. BAHAR 3 0 0 2

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES114 2. BAHAR 3 0 0 2 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Dersin Adı Kodu Yarıyıl TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları

Detaylı

SALI Genel Kimya-II 10:00-12:00 Doç.Dr. M. Arda A9

SALI Genel Kimya-II 10:00-12:00 Doç.Dr. M. Arda A9 T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ 2015-2016Öğretim Yılı Bahar Dönemi Haftalık Ders Programı A. Fakülte İçinde "BÖLÜMÜMÜZ" Öğrencilerine Verdiğimiz Dersler II. YARIYIL Dersi Alan Dersi Veren Dersin 407001122006

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS PLANLARI ve KREDİLERİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS PLANLARI ve KREDİLERİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS PLANLARI ve KREDİLERİ FAKÜLTESİ : TIP FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ : - PROGRAMI : TIP SINIFI : 1 DÖNEMİ : GÜZ VE BAHAR Kodu Türü Türkçe Adı T U L Kredi AKTS TDL 101

Detaylı

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS GÖREVLENDİRMELERİ

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS GÖREVLENDİRMELERİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS GÖREVLENDİRMELERİ Öğretim Üyesi Dersin Kodu-Adı T. P. K Prof. Dr. Mustafa SÖZEN BIO 101 Genel Zooloji (BIY117 Genel Zooloji dersiyle birlikte verilecektir.)

Detaylı

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I I I. YIL HAFTALIK DERS SAATI FBÖ 101 Z Genel Fizik I General Physics I (4+0) -4 6 FBÖ 151 Z Genel Fizik Lab. I General Physics Lab. I (0+2) -1 2 FBÖ 103 Z Genel Kimya I General Chemistry I (4+0) -4 6 FBÖ

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI ANABİLİM DALI BİLİM DALI / PROGRAMI DERS AŞAMASI Biyoloji Biyoloji / Yüksek Lisans Programı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI I. YARIYIL / GÜZ YARIYILI

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Viroloji Course Name Virology AKTS Ders Uygulaması, Saat/Hafta Kredisi Kredisi (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı (Local (ECTS Ders

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Orkide MİNARECİ Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Bölümü (Temel ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi 1992

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SU BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SU BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Sayfa No: 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SU BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ Sayı: 302.10.00 Tarih: 12.9.2017 Diploma Programı Adı Akademik Yıl : 2017-2018 : SU BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ, LİSANS

Detaylı

BİYOLOG TANIM. Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir.

BİYOLOG TANIM. Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir. TANIM Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir. A- GÖREVLER Biyologların görevleri araştırmacı ve uygulamacı olmalarına göre

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇILACAK DERSLER KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILACAK DERSLER

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇILACAK DERSLER KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILACAK DERSLER FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇILACAK DERSLER KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILACAK DERSLER GÜZ DÖNEMİ ECTS KM 501 Uzmanlık Alan 4 0 0 6 Dersi (Zorunlu) KM 503 İleri Organik Kimya 3 0 3

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI DERS AŞAMASI ANABİLİM DALI BİLİM DALI / PROGRAMI Biyoloji Biyoloji / Yüksek Lisans Programı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI I. YARIYIL / GÜZ YARIYILI

Detaylı

E.Ü.FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 Öğretim Yılı Yaz Dönemi Haftalık Ders Programı. Gün ve Saati Dersin Adı ve Kodu Öğretim Üyesi Yeri

E.Ü.FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 Öğretim Yılı Yaz Dönemi Haftalık Ders Programı. Gün ve Saati Dersin Adı ve Kodu Öğretim Üyesi Yeri 1 E.Ü.FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 Öğretim Yılı Yaz Dönemi Haftalık Ders Programı Gün ve Saati Dersin Adı ve Kodu Öğretim Üyesi Yeri 1. SINIF 08.00-12.00 119 Scientific English I Prof.Dr. İsmail

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I Toprak Bilgisi (ZF 301) Matematik (ZF 301) Toprak Bilgisi Toprak Bilgisi Bahçe Bit. Giriş (ZF 301) Toprak Bilgisi Bahçe Bit. Giriş Fizik (ZF

Detaylı

Biyoloji bilimi kısaca; canlıları, bu canlıların birbirleriyle ve çevreleri ile olan ilişkisini inceleyen temel yaşam bilimidir.

Biyoloji bilimi kısaca; canlıları, bu canlıların birbirleriyle ve çevreleri ile olan ilişkisini inceleyen temel yaşam bilimidir. . Biyoloji bilimi kısaca; canlıları, bu canlıların birbirleriyle ve çevreleri ile olan ilişkisini inceleyen temel yaşam bilimidir. Biyolojik Çeşitlilik ise; Populasyonların gen havuzlarındaki gen çeşitliliği

Detaylı

Ders Adı : GENEL BİYOLOJİ I Ders No : Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : GENEL BİYOLOJİ I Ders No : Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GENEL BİYOLOJİ I Ders No : 030290052 : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI YAZ OKULU EġDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : FEN FAKÜLTESĠ BÖLÜM : BĠYOLOJĠ

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI YAZ OKULU EġDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : FEN FAKÜLTESĠ BÖLÜM : BĠYOLOJĠ 2016-2017 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI YAZ OKULU BÖLÜM : BĠYOLOJĠ Dersin Açıldığı Fakülte Dersin Açıldığı Bölüm Dersin Dersin 1101001062006 Genel Biyoloji I Fen Fakültesi Biyoloji 402001082006 Genel Biyoloji I

Detaylı

E.Ü.FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Birinci Öğretim (Gündüz) Haftalık Ders Programı

E.Ü.FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Birinci Öğretim (Gündüz) Haftalık Ders Programı E.Ü.FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 2016-2017 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Birinci Öğretim (Gündüz) Haftalık Ders Programı A. Fakülte İçinde Kendi Öğrencilerimize Verdiğimiz Dersler Dersin Adı Gün ve Saati

Detaylı

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı Programa Kabul Koşulları: TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı Yüksek Lisans: Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kimya Bölümü, Mühendislik Fakültesi

Detaylı

FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ

FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çukurova University Insitute of Natural and Applied Science FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Journal of Science And Engineering Cilt : 17 Sayı:2 2008 Adana

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS Hafta Teorik

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS Hafta Teorik Önlisans - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Y : Yıl D : Dönem Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS TLT137 Genel Biyoloji Zorunlu 1 1 4 Dersin Amacı Prokaryotik ve ökaryotik

Detaylı

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016)

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 07 Aralık Pazartesi Mikrobiyoloji Mikrobiyolojinin tarihçesi ve mikroorganizmalara genel

Detaylı

BİYOLOJİ ANABİLİM DALI (DOKTORA DERSLERİ)

BİYOLOJİ ANABİLİM DALI (DOKTORA DERSLERİ) BİYOLOJİ ANABİLİM DALI (DOKTORA DERSLERİ) GÜZ YARIYILI BİY 601 Bitki Taksonomisinin Temel Kuralları Bu derste bitki taksonomisinin temel konuları, kuralları ve uygulamaları öğretilecek, isimlendirme ile

Detaylı

KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ DÖNEM I EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI Biyomolekülden Hücreye Ders Kurulu DERS KURULU-II

KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ DÖNEM I EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI Biyomolekülden Hücreye Ders Kurulu DERS KURULU-II KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ DÖNEM I 2016-2017 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI Biyomolekülden Hücreye Ders Kurulu DERS KURULU-II 05 ARALIK 2016 10 ġubat 2017 (8 HAFTA) DERSLER TEORĠK PRATĠK

Detaylı

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Dersin Kodu ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Derslik 1. Öğr. 1 1209202 Evrimin Temel İlke ve Kuramları 11.05.2015

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ...1 BÖLÜM 2: MİKROORGANİZMALARIN MORFOLOJİLERİ.13 BÖLÜM 3: MİKROORGANİZMALARIN HÜCRE YAPILARI...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ...1 BÖLÜM 2: MİKROORGANİZMALARIN MORFOLOJİLERİ.13 BÖLÜM 3: MİKROORGANİZMALARIN HÜCRE YAPILARI... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ...1 1.1. Tanım ve Kapsam...1 1.2. Mikrobiyoloji Biliminin Gelişmesi...2 1.3. Mikroorganizmaların Hayatımızdaki Önemi...5 1.3.1. Mikroorganizmaların Yararları...5

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ EĞİTİM PROGRAMI ( AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN)

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ EĞİTİM PROGRAMI ( AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ EĞİTİM PROGRAMI (2017-2018 AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN) BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) Dersin kodu Dersin Adı T P K AKTS 2100001012017 Eczacılık Tarihi 1 0 1

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ EĞİTİM PROGRAMI ( AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN)

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ EĞİTİM PROGRAMI ( AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ EĞİTİM PROGRAMI (2017-2018 AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN) BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) 2100001012017 Eczacılık Tarihi 1 0 2 2100001032017 Eczacılığa Giriş 1 0

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Genomik ve Proteomik Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ BEŞ YILLIK EĞİTİM PROGRAMI (2014-2015 AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN)

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ BEŞ YILLIK EĞİTİM PROGRAMI (2014-2015 AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ BEŞ YILLIK EĞİTİM PROGRAMI (2014-2015 AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN) BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) Eczacılık Tarihi ve Eczacılığa Giriş 2 0 2 4 107 Genel Kimya

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI 12.01.2016 Salı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI 12.01.2016 Salı Serin İklim Sebzeleri BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI Botanik Matematik Fizik Kimya Bahçe Bit. Fizyolojisi Proje Haz. Tek. Türkiye Meyveciliği Genel Meyvecilik Genel Bağcılık

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

Detaylı

Not: Programda belirtilmeyen dersler var ise öğretim üyesi ile temasa geçilmelidir.

Not: Programda belirtilmeyen dersler var ise öğretim üyesi ile temasa geçilmelidir. BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI SINAV PROGRAMI Matematik Botanik (ZF306 ) Bahçe Bitkilerine Giriş Fizik Toprak Bilgisi Sebze Tohumculuğu Genel Meyvecilik Bahçe Bitkilerinde Hasat ve Muhafaza I I Genel

Detaylı

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ. http://fened.gop.edu.tr/bolumler/biyoloji/index.asp

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ. http://fened.gop.edu.tr/bolumler/biyoloji/index.asp BİYOLOJİ BÖLÜMÜ http://fened.gop.edu.tr/bolumler/biyoloji/index.asp HAKKIMIZDA Bölümümüz, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 26.02.1993 tarihli yazısında belirtilen yürütme kurulunun 25.02.1992 tarihli

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Biyokimya Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YIL

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YIL I. YIL I II (ECTS) Fİ-101 FİİK PHYSICS (3+0)-3 4 KİM-101 KİMYA I CHEMISTRY I (2+2)-3 5 MAT-101 MATEMATİK I MATHEMATICS II (3+0)-3 4 CM-101 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Detaylı

YYÜ. ZİRAAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL I (GÜZ DÖNEMİ) BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI

YYÜ. ZİRAAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL I (GÜZ DÖNEMİ) BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI YYÜ. ZİRAAT FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL I (GÜZ DÖNEMİ) BÖLÜMÜ 1. SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI PRENSİPLERİ D5 () PRENSİPLERİ D5 () PRENSİPLERİ D5 () PRENSİPLERİ D5 BOTANİK I BOTANİK

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I Toprak Bilgisi Fizik (ZF 301) Matematik Toprak Bilgisi (ZF 302) Toprak Bilgisi Bahçe Bit. Giriş (ZF 301) Toprak Bilgisi Bahçe Bit. Giriş Fizik

Detaylı

Burcu TARIKAHYA HACIOĞLU. Biyolog Doçent Doktor. burcu.tarikahyahacioglu@gthb.gov.tr. 02.01.1978 - Ankara. Biyoloji Bölümü/2003

Burcu TARIKAHYA HACIOĞLU. Biyolog Doçent Doktor. burcu.tarikahyahacioglu@gthb.gov.tr. 02.01.1978 - Ankara. Biyoloji Bölümü/2003 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Burcu TARIKAHYA HACIOĞLU Ünvan Biyolog Doçent Doktor Telefon 0 312 3431050 E-mail burcu.tarikahyahacioglu@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 02.01.1978 - Ankara Fotoğraf EĞİTİM

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I Toprak Bilgisi Fizik (ZF 301) Matematik Matematik (ZF 301) Matematik Toprak Bilgisi (ZF 302) Toprak Bilgisi Bahçe Bit. Giriş (ZF 301) Toprak

Detaylı

ODTÜ BİYOTEKNOLOJİ 25.YIL. Prof. Dr. Fusun Eyidoğan Başkent Üniversitesi

ODTÜ BİYOTEKNOLOJİ 25.YIL. Prof. Dr. Fusun Eyidoğan Başkent Üniversitesi ODTÜ BİYOTEKNOLOJİ 25.YIL Prof. Dr. Fusun Eyidoğan Başkent Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Başlığı ve Danışmanları: İnci, Füsun. "Characterization of superoxide dismutase isoenzymes in Turkish wheat varieties

Detaylı

T.C. E. Ü. FEN FAKÜLTESĠ BĠYOKĠMYA BÖLÜMÜ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ DÖNEMĠ FĠNAL SINAV PROGRAMLARI. Dersi Alan Öğr.Grubu

T.C. E. Ü. FEN FAKÜLTESĠ BĠYOKĠMYA BÖLÜMÜ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ DÖNEMĠ FĠNAL SINAV PROGRAMLARI. Dersi Alan Öğr.Grubu I. YARIYIL T.C. E. Ü. FEN FAKÜLTESĠ BĠYOKĠMYA BÖLÜMÜ 2016-2017 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ DÖNEMĠ FĠNAL SINAV PROGRAMLARI Dersin kodu Dersin Adı Saat Dersi Alan Öğretim Üyesinin Adı- Soyadı Sınav Tarihi Yer

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Seda SABAH Teknolojisi (Tartışma) 11:30 12:15 Tıbbi Biyoloji ve Genetik: DNA. Yrd. Doç. Dr. Seda SABAH Teknolojisi (Tartışma)

Yrd. Doç. Dr. Seda SABAH Teknolojisi (Tartışma) 11:30 12:15 Tıbbi Biyoloji ve Genetik: DNA. Yrd. Doç. Dr. Seda SABAH Teknolojisi (Tartışma) HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU III KURUL SORUMLUSU: DOÇ. DR. A.YEŞİM GÖÇMEN KURUL SORUMLUSU YARDIMCISI: YRD. DOÇ. DR. TEKİN YILDIRIM TIP103 HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU III I. HAFTA 06.02.2017 (Pazartesi)

Detaylı

GÜN II. YARIYIL IV. YARIYIL VI. YARIYIL 09.00-11.00 (I.GRUP) 10.00-12.00 09.00-11.00 11.00-13.00 (II.GRUP) MOLEKÜLER BİYOLOJİ

GÜN II. YARIYIL IV. YARIYIL VI. YARIYIL 09.00-11.00 (I.GRUP) 10.00-12.00 09.00-11.00 11.00-13.00 (II.GRUP) MOLEKÜLER BİYOLOJİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI GÜN II. YARIYIL IV. YARIYIL VI. YARIYIL (I.GRUP) (II.GRUP) MOLEKÜLER BİYOLOJİ DENİZ BİYOLOJİSİ BİLGİSAYAR II (UYG.) BİLGİSAYAR LAB.I DOÇ.DR.F.ÖZTAYPROF-DOÇ.DR.S.GEZGİNCİ.OKTAYOĞLU

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : OMURGALI HAYVANLAR SİS LAB. Ders No : 0310150122 Teorik : 0 Pratik : 2 Kredi : 1 ECTS : 1 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

DÖNEM I KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS KURULU 3

DÖNEM I KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS KURULU 3 DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARDIMCILARI DÖNEM 1 KOORDİNATÖRÜ DÖNEM 1 KOORDİNATÖR YARCIMCILARI Prof. Dr. Neyhan ERGENE Prof. Dr. Taner ZİYLAN Prof. Dr. S. Sennur DEMİREL Arş. Gör. Seda ÇETİNKAYA

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GENEL BİYOLOJİ II Ders No : 0000000 Teorik : Pratik : Kredi : ECTS : 8 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

GÜN II. YARIYIL IV. YARIYIL VI. YARIYIL 09.00-11.00 (I.GRUP)

GÜN II. YARIYIL IV. YARIYIL VI. YARIYIL 09.00-11.00 (I.GRUP) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI GÜN II. YARIYIL IV. YARIYIL VI. YARIYIL (I.GRUP) (II.GRUP) MOLEKÜLER BİYOLOJİ BİLGİSAYAR II (UYG.) BİLGİSAYAR LAB.I DOÇ.DR.F.ÖZTAYPROF-DOÇ.DR.S.GEZGİNCİ.OKTAYOĞLU DOÇ.DR.OZAN

Detaylı

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Recep ÇAKIR 06.04.2015-14:00

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Recep ÇAKIR 06.04.2015-14:00 AMASYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV TAKVİMİ Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Recep

Detaylı

E.Ü.FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Birinci Öğretim (Gündüz) Haftalık Ders Programı

E.Ü.FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Birinci Öğretim (Gündüz) Haftalık Ders Programı E.Ü.FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Birinci Öğretim (Gündüz) Haftalık Ders Programı A. Fakülte İçinde Kendi Öğrencilerimize Verdiğimiz Dersler 1.SINIF 1. YARIYIL 00116

Detaylı

Arş.Gör. ÖZLEM SULTAN ASLANTÜRK

Arş.Gör. ÖZLEM SULTAN ASLANTÜRK Arş.Gör. ÖZLEM SULTAN ASLANTÜRK Fen-edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Genel Biyoloji Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1995-2000 Lisans Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Bitkisel ve Hayvansal Üretim T.C. PROGRAM: Büyük ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği I. YARIYIL 00101 Matematik I (2 0 2), Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Trigonometri,Geometri

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ Bağlam Temelli Öğrenme Yrd. Doç. Dr. Ahmet BACANAK 11.06.2013 11:00

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ I. YARIYIL İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0803101 Genel Fizik I 4 General Physics

Detaylı

ORGANIC FARMING IN TURKEY

ORGANIC FARMING IN TURKEY Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and Livestock General Directorate of Plant Production ORGANIC FARMING IN TURKEY By Vildan KARAARSLAN Head of Department Agronomist and Food Science Expert

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YIL

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YIL I. YIL I II FİZ-101 Z FİZİK PHYSICS (3+0)-3 4 KİM-101 Z KİMYA I CHEMISTRY I (2+2)-3 5 MAT-101 Z MATEMATİK I MATHEMATICS I (3+0)-3 4 CM-101 Z ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Detaylı

Omurgalılar Biyolojisi

Omurgalılar Biyolojisi Ege Üniversitesi Yayınları Fen Fakültesi Yayın No. 197 Omurgalılar Biyolojisi (1. Baskı) Abidin BUDAK Ahmet MERMER Bayram GÖÇMEN Dinçer AYAZ Kerim ÇİÇEK Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji ve Hidrobiyoloji

Detaylı

Sustainable Collecting Strategies of MAPs

Sustainable Collecting Strategies of MAPs Sustainable Collecting Strategies of MAPs Nazım ŞEKEROĞLU Kilis 7 Aralık University, Vocational School, Medicinal and Aromatic Plants Programme, 79000, Kilis-TURKEY nsekeroglu@gmail.com Main resources

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Biyoinformatik Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI Botanik Bahçe Bitkileri Fizyolojisi Proje Hazırlama Tekniği Kimya (ZF306 ) Matematik Toprak Bilgisi (ZF 302) Sert Kabuklu Meyveler (306) Sebze

Detaylı

GÜZYARIYILI Saat/Hafta

GÜZYARIYILI Saat/Hafta 2005-2006 Eğitim Öğretim Yılı da dahil olmak üzere Fakültemiz 01 Haziran 2010 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Ankara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ne tabi olarak 5 yıllık

Detaylı

KOMİTE I KOD DİSİPLİN TEORİK PRATİK TOPLAM TIP ANATOMİ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ 3- TIBBİ BİYOKİMYA TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

KOMİTE I KOD DİSİPLİN TEORİK PRATİK TOPLAM TIP ANATOMİ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ 3- TIBBİ BİYOKİMYA TIBBİ MİKROBİYOLOJİ OKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017 2018 AKADEMİK YILI FAZ II KOMİTE I KARDİYOVASKÜLER VE SOLUNUM SİSTEMİ KOMİTESİ (TIP 201) 7 HAFTA (11.09.2017 27.10.2017) KOMİTE I KOD DİSİPLİN TEORİK PRATİK TOPLAM

Detaylı

AÇIK RENK OLANLAR BİTİRME SINAV TARİHLERİ KOYU RENK OLANLAR TELAFİ SINAV TARİHLERİDİR

AÇIK RENK OLANLAR BİTİRME SINAV TARİHLERİ KOYU RENK OLANLAR TELAFİ SINAV TARİHLERİDİR BİYOLOJİ BÖLÜMÜ I.YARIYIL GENEL BİYOLOJİ I 29.12.2014 15.15-16.45 BİYOLOJİ BÖLÜMÜ GENERAL BIOLOGY I 29.12.2014 15.15-16.45 BİYOLOJİ BÖLÜMÜ MATEMATİK 02.01.2015 11.00-12.30 BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 22.01.2015 11.00-12.30

Detaylı

Sazlıdere Barajı (İstanbul) nda Fitoplankton Biyoması ve Bunu Etkileyen Fizikokimyasal Faktörlerin İncelenmesi

Sazlıdere Barajı (İstanbul) nda Fitoplankton Biyoması ve Bunu Etkileyen Fizikokimyasal Faktörlerin İncelenmesi ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Neşe YILMAZ Doğum Tarihi/Yeri: 25.11.1975/Almanya Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Ordu Cad. No:200 Laleli/İstanbul Telefon:

Detaylı

Unvan Ad Soyad Yard.Doç.Dr.Zafer KAYA

Unvan Ad Soyad Yard.Doç.Dr.Zafer KAYA Unvan Ad Soyad Yard.Doç.Dr.Zafer KAYA FOTOĞRAF UZMANLIK ALANI UZMANLIK ALANI : Sistematik Botanik-Bitki Morfolojisi-Palinoloji ÇALIŞTIĞI KONULAR : Sistematik Botanik-Aeropalynoloji-Melissopalynoloji AKADEMİK

Detaylı

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year CV Name: Orkide MİNARECİ Date of Birth: 15.01.1972 Academic Title: Assist. Prof. Dr. Education Programme/Department University Bachelor Master Department of Biology (Fundamental and industrial microbiology)

Detaylı

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Doç. Dr. Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU :00

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Doç. Dr. Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU :00 AMASYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN 2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ Fen Bilimlerinde Nicel Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Tarım ve Hayvancılık Il Mudurlugu, Kocaeli Üni., Arslanbey Meslek Yuksekokulu, 41285, Arslanbey/Kocaeli

Tarım ve Hayvancılık Il Mudurlugu, Kocaeli Üni., Arslanbey Meslek Yuksekokulu, 41285, Arslanbey/Kocaeli VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 181-187 Derleme Review 1Gıda, Tarım ve Hayvancılık Il

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tuba ŞANLI

Yrd. Doç. Dr. Tuba ŞANLI Yrd. Doç. Dr. Tuba ŞANLI Genel olarak gözle net olarak görülemeyecek kadar küçük canlıları inceleyen ve onları konu olarak ele alan bilim dalıdır. Gözle ayırt edilemeyen canlılar; Virüsler, bakteriler,

Detaylı

ECF202 FARMASÖTİK BOTANİK. Dersin Amacı:

ECF202 FARMASÖTİK BOTANİK. Dersin Amacı: ECF202 FARMASÖTİK BOTANİK Bu ders kapsamında, ilaç etken maddesi taşıyan tıbbi bitkiler ve bunların çeşitli organlarından elde edilen droglar, kapsadıkları etken maddelerle, kullanıldığı yerler hakkında

Detaylı

Prof. Dr. Neyhan ERGENE

Prof. Dr. Neyhan ERGENE DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARDIMCILARI DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ DÖNEM I KOORDİNATÖR YARCIMCILARI Prof. Dr. Neyhan ERGENE Prof. Dr. Taner ZİYLAN Prof. Dr. Hasan CÜCE Prof. Dr. S. Sennur DEMİREL Yrd.

Detaylı

(Önceki dönemlerde alınmış ve devam zorunluluğu olmayan dersler için sadece Ara Sınav - Final - Bütünleme sınavları yapılacaktır.)

(Önceki dönemlerde alınmış ve devam zorunluluğu olmayan dersler için sadece Ara Sınav - Final - Bütünleme sınavları yapılacaktır.) I. YARIYIL (Önceki dönemlerde alınmış ve devam zorunluluğu olmayan dersler için sadece Ara Sınav - Final - Bütünleme sınavları yapılacaktır.) Dersin kodu Dersin Adı Saat Dersi Alan Öğretim Üyesinin Adı-

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II I. KURUL DERS PROGRAMI (SĠNĠR SĠSTEMĠ) 18 EYLÜL KASIM 2017 (8 HAFTA)

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II I. KURUL DERS PROGRAMI (SĠNĠR SĠSTEMĠ) 18 EYLÜL KASIM 2017 (8 HAFTA) 2017-2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II I. KURUL DERS PROGRAMI (SĠNĠR SĠSTEMĠ) 18 EYLÜL 2017 10 KASIM 2017 (8 HAFTA) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ DÖNEM II KOORDİNATÖR YARDIMCISI DÖNEM II

Detaylı

Moleküler biyolojiye giriş. Doç.Dr.Pınar AKSOY SAĞIRLI

Moleküler biyolojiye giriş. Doç.Dr.Pınar AKSOY SAĞIRLI Moleküler biyolojiye giriş Doç.Dr.Pınar AKSOY SAĞIRLI Molecular biology terimi ilk kez Warren Weaver tarafından 1938 de kullanıldı. Hayatın fiziksel ve kimyasal olarak açıklanması olarak tanımlandı. 1977

Detaylı

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER: KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM T U K E ÜYESİ FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0 8 30 FBE Seminer

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 MOLEKÜLDEN HÜCREYE DERS KURULU- I. (12 Ekim - 20 Kasım 2015) ZORUNLU DERSLER

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 MOLEKÜLDEN HÜCREYE DERS KURULU- I. (12 Ekim - 20 Kasım 2015) ZORUNLU DERSLER YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 MOLEKÜLDEN HÜCREYE DERS KURULU- I (12 Ekim - 20 Kasım 2015) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Tıbbi Biyoloji ve Genetik 30 4X2 34 Tıbbi Biyokimya

Detaylı

Fen Edebiyat Fak. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Kütahya 1977

Fen Edebiyat Fak. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Kütahya 1977 Adı Soyadı Ünvanı Birimi Doğum Yeri Doğum Tarihi BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İsmail POYRAZ Yrd.Doç.Dr. AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Fen Edebiyat Fak. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Detaylı

2016 MÜFREDATI ECZACILIK FAKÜLTESİ / ECZACILIK EĞİTİM PLANI. Ders Kodu Ders Adı (Türkçe) Müf.No T P K AKTS Tip Op. PSDS PSKM

2016 MÜFREDATI ECZACILIK FAKÜLTESİ / ECZACILIK EĞİTİM PLANI. Ders Kodu Ders Adı (Türkçe) Müf.No T P K AKTS Tip Op. PSDS PSKM 2016 MÜFREDATI ECZACILIK FAKÜLTESİ / ECZACILIK EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ ANA 101 ANATOMİ 2016 3 0 4 4 Z ATA 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2016 2 0 2 2 Z BIY 101 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK

Detaylı

LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI BİTKİ KORUMA 1. SINIF I. YARIYIL

LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI BİTKİ KORUMA 1. SINIF I. YARIYIL BİTKİ KORUMA 1. SINIF I. YARIYIL Ders Kodu Dersin Adı Adı Soyadı Sınav Tarihi S. Saati Sınav Yeri 14BTK101 Botanik Yrd. Doç. Dr. Arda AKÇAL 25.01.2017 13:00 103 14BTK103 Tarımsal Ekoloji Öğr.Gör. Mustafa

Detaylı