II. GAP ve SANAYİ KONGRESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "II. GAP ve SANAYİ KONGRESİ"

Transkript

1 tmmob makina mühendisleri odası II. GAP ve SANAYİ KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI Aralık 21 / Ankara Yayın No...E/21/284

2 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. 36/1-A 644 Demirtepe / ANKARA Tel: (312) Faks: (312) e-posta: Yayın No: E/21/284 ISBN: X Bu yapıtın yayın hakkı Makina Mühendisleri Odası'na aittir. Kitabın hiçbir bölümü değiştirilemez. MMO'nm izni olmadan kitabın hiçbir bölümü elektronik, mekanik vb. yollarla kopya edilip kullanılamaz. Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Aralık 21 / Ankara Baskı: Özkan Matbaacılık (312) I

3 . II. GAP VE SANAYİ KONGRESİ TMMOB Makina Mühendisleri Odası II. GAP ve Sanayi Kongresi 29-3 Eylül 21 Diyarbakır GAP VE BİYOTEKNOLOJİ Nesrin ÖRÇEN E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Bornova/ÎZMİR Tlf: /39 ÖZET Günümüzde pek çok kullanım alanı olan modern gen teknolojisinin pek çoğu DNA kütüphanesine dayalı olarak oluşturuluyor. Bu nedenle DNA kütüphanesinin nasıl oluşturulduğunun teknik olarak bilinmesinde fayda vardır. Bu derlemede DNA kütüphanesi nasıl oluşturulur. DNA kütüphanesinde kullanılan vektörler (özellikle plazmid vektörler), kaç tip DNA kütüphanesi vardır, hedeflenen (ilgilenilen) klonun DNA kütüphanesinden tanımlanması, oluşturulan DNA kütüphaneleri arasındaki farklar, DNA kütüphanelerinin kullanıldığı alanlarla ilgili bilgiler sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: DNA Kütüphanesi, cdna, Genomik DNA GİRİŞ Ülkemizin geleceğe yönelik en büyük projesi olarak tanımlanan GAP 1.7 milyon ha. sulama sistemleri yapımını öngörmektedir. Günümüzde çok popüler hale gelen ve gelecek yüzyıla damgasını vuracak olan biyoteknoloji tarım alanında hızla mesafeler katetmektedir. GAP dahilinde yapılacak olan tarımsal projeler (tarımsal ürün desenleri) içerisinde biyoteknolojik ürünler yer almamış ya da bu konuda hali hazırda bir program yapılmamış. Yasal düzenlemeler (ülkemiz bazında olduğu gibi) belirtilmemiştir. GAP illeri bünyesinde biyoteknolojik üretim yapan şirket (firma)lerin mevcudiyeti varsa, çalışma konulan, deneme yapılacak, çalışılacak bitkilerin mevcut ürün deseniyle uyum veya uyumsuzluğu GAP illerindeki bitkilerin DNA kütüphaneleri ve daha pek çok konu araştırmayı beklemektedir. Bu bildiride GAP illerinde biyoteknolojik çalışmaların teorik bazda (eğitimine) yönelik çalışmaların başlatılması amacıyla bilinmesi gereken temel konulardan biri olan DNA kütüphaneleri hakkında bilgiler verilmiştir. 417

4 DNA KÜTÜPHANESİ Plazmidler bakterilerde bulunan yuvarlak DNA parçalandır. Bunlar restriksiyon enzimleriyle kesilerek, yuvarlak DNA düz DNA haline getirilir. Bu DNA'nın uçları aynı restriksiyon enzimiyle kesilmiş yabancı DNA parçasını kabul edebilir yapıdadır (Şekil 1). Şekil 1: Pek çok çeşit restriksiyon nikleazlar tarafından meydana getirilen kohesif uçlar DNA fragmentinin genoma alınmasına müsaade eder. Bu yolla katılan DNA fragmenti DNA ligaz enzimi yardımıyla katalizlenir. Bu örnekte plazmid DNA'sı kromozomal DNA'yı içine alarak meydana getirilmiştir. Plazmid DNA molekülü Aynı restrüksiyon enzimi ile kesilmiş kromozomal DNA Kromozomal DNA parçasını içeren plazmid DNA molekülü Sekili Bu rekombinant plazmid bakteriye yerleştirilip yabancı genin bakteri genomunda iş görmesi sağlanır. Genomik DNA'nın ya da cdna'nın restriksiyon enzimleri yardımıyla kesildikten sonra vektörlerle aktarılmasıyla oluşturulan DNA havuzunun tümüne birden DNA kütüphanesi denir. Bir geni klonlamak için, DNA kütüphanesi oluşturulurken ya virüs ya da plazmid vektörler kullanılır. Gen klonlamada kullanılan esas prensipler her klonlama vektörü için aynıdır. Detaylar farklı olabilir. Bu derlemede sadece plazmid vektör referansındaki metotlar tartışılacaktır. Gen klonlamada kullanılan plazmid vektörler bakteri, maya ve memeli hücrelerinde doğal olarak bulunan iki kollu DNA molekülleridir. Plazmidler konukçu hücre DNA'sının küçük bir parçasıdır. Bunlar diğer DNA'lardan kolaylıkla aynmlanabilirler. Saflaştınlmış plazmidin yuvarlak DNA'sının klonlama vektörü olarak kullanılması için öncelikle restriksiyon nükleazlar ile kesilerek düz DNA'lar haline getirilirler. Kütüphanesi oluşturulacak hücresel DNA'lar aynı restriksiyon nükleazlar ile kesilirler. Geni içeren restriksiyon fragmentleri, kesilmiş plazmidlere eklenir, sirküler DNA oluşturulur. Bu yabancı DNA'yı içeren rekombinant moleküller DNA ligaz enzimiyle muamele edilerek sirküler formda oluşması garantilenir. Yuvarlak rekombinant DNA, geçici olarak permabl hale getirilmiş hücrelere (bakteri veya maya hücrelerine) aktarılır. Böyle hücrelere plazmidlerle "transfected" edilmiş hücreler denir. Bu hücreler büyüyüp bölünebildiklerinden rekombinant plazmidlerdeki yabancı DNA'mnda çok sayıda kopyası çıkmış olur. 418

5 BİR BAKTERİYE KLONLANMIŞ DNA'NIN SAFLAŞTIRILMASI VE ÇOĞALTILMASI Pek çok bakteriyel plazmid antibiyotiğe dayanıklılık geni taşır. Bu özellik yardımıyla başarılı bir "transfected" olup olmadığı kontrol edilir. Bu yaşayan bakteriler DNA kütüphanesini içerenler olarak bilinirler. Bununla beraber bu bakterilerin sadece bir kaçı özel (istenen) rekombinant plazmidi taşır. İlgilendiğimiz DNA'mn bulunması saflaştınlması ve kullanılacak miktarda elde edilmesi bu hücrelerin ayırt edilmeleri gerekir. İKİ TİP DNA KÜTÜPHANESİ VARDIR 1) Genomik DNA Kütüphanesi: Genomik DNA'mn restriksiyon enzimleriyle kesilip, plazmidlere aktarılmasıyla yapılan DNA kütüphane türüdür. Milyonlarca DNA fragmenti milyonlarca "transfected" hücre kolonileri yaratır. Bu kolonilerin her biri tek ata hücreden gelen klonlardan oluşmaktadır. Bütün plazmidlerin koleksiyonu genomik DNA kütüphanesini kapsadığı kabul edilir. Fakat genomik DNA tesadüfi fragmentlere ayrılır. Pek az fragment sadece bir gen taşır. Pek çoğu sadece genin bir kısmını taşır. Genomik klonlarm çoğu nonkoding DNA'lar taşır. 2) cdna Kütüphanesi: Sadece RNA tarafından transkript edilen ve gene tekabül ettiği farz edilen DNA parçalarının seçilerek klonlama işleminin yapılmasıdır. Hücreden mrna saflaştırılması ile yapılmaktadır. Saflaştırılan her mrna molekülünün komplementer DNA (cdna)'sı yapılır. Bu reaksiyon rivörs transkriptaz enzimi tarafından katalizlenir. Bu enzim RNA kolundan DNA zincirini sentezler. Rivörs transkriptaz tarafından sentezlenen tek kollu DNA molekülü DNA polimeraz enzimi vasıtasıyla çift kollu DNA molekülü haline çevrimlenir ve bu molekül plazmide aktarılarak klonlanır. Bu yolla elde edilen her klon cdna klonu olarak isimlendirilir ve bir mrna'dan elde edilen bütün kolleksiyonu cdna kütüphanesini oluşturur. Şekil 2: cdna'nın sentezi bir mrna molekülünün cdna'sı rivörs transkriptaze enzimi tarafından üretilir. Böylece DNA/RNA hibrid helixi oluşur. DNA-RNA hibrid helixi oluşur. DNA-RNA hibridi alkali ile muamele edilirse RNA kolu nükleotidlerine ayrılır. Geriye kalan tek kollu cdna DNA polimeraz enzimi yardımıyla iki kollu cdna haline getirilir. Hem rivörs transkriptaz ve DNA polimeraz sentezine başlamak için primere ihtiyaç duyarlar. Rivörstranskriptaz için oligonukleotid kullanılır. Genellikle pek çok mrna'nın 3 ucundaki uzun, poly A bölgesi kullanılır. Üretilen çift kollu cdna molekülü kohesif uç (yapışıcı) içermezse yani küt uçlu ise DNA moleküllerine sentetik oligonukleotidler eklenir. 419

6 mrna,..a AAA *.AA Primerin bağlanması I Rivörs y -AAAAAAA transkriptaz ile cdna'nın!,.*'' ' ',V oluşturulması RNA'nm alkali ile muamelesi i P II t f f «v " ' ~ _ r ı M ı ı ı V DNA polimeraz ile komplementer DNA'nın sentezi v i\ f I j ^. V J\\ L\ i \ f t ^ 11" h f!^v ^\ j \ wx ı fc t ı ı \2<\.\r \&z\i. 1 -' \U>c!t \li>cis NÜî^t'^ı i ı M ı T Sİ nükleaz ile muamele edilmesi Orijinal mrna'dan çift kollu cdna'nın oluşması I I I I 1 I T M I t r,' Şekil 2. Orijinal mrna 'dan Çift Kollu cdna 'mn Oluşması GENOMİK DNA KLONLARI VE cdna KLONLARI ARASINDA ÖNEMLİ FARKLAR VARDIR cdna klonlan geni kodlayacak dizinin kesilmemiş şeklini içerirler. Ökaryotlarda genler nonkoding dizilişten koding dizilişler ayrıldıktan sonra işlev görürler. Bu yüzden bu genlerden üretilen mrna başlangıç RNA'dan nonkoding bölgelerin çıkartılması icap eder ve geriye koding dizilişleri kalır. Ne bakteri ne de maya hücreleri ökaryotik hücrelerin genden RNA üretirken yaptıkları bu modifikasyonları yapmazlar.eğer klonlamanm amacı DNA'dan proteinin aminoasit dizilişini belirlemek, bakteri veya maya hücresinde klonlanan genin ekspresiyonu ile protein üretmek ise tercihen cdna ile başlanır (1). Bu konuda pek çok bitkide cdna ve genomik DNA kütüphaneleri oluşturulmuştur (2,3,4,5,6,7,8,9,1,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,21,22,,23,24,25,26). 42

7 . II. GAP VE SANAYİ KONGRESİ Özelleşmiş hücreler spesifik proteinlerini çok miktarda üretir. Buna bağlı olarak proteini kodlayan mrna'larda büyük miktarlarda üretilir. Bu yüzden bu hücrelerden hazırlanan cdna kütüphanesi, bu proteini kodlayan cdna molekülleri bakımından çok zengindir. İlgilenilen cdna'nın bolluğu kütüphanede arzu edilen klonun tanımlanması problemini azaltır. Örneğin yeni oluşan eritrositlerde hemoglobin çok miktarda yapılır ve bu sebeple globulin geni ilk önce klonlananlar arasındadır. rj«le A Kromozomal DNA ıjı-nu ti Restriksiyon Enzimleri ile kesim RNA Transkriptleri J Transkripsiyon "' ^' J DNA Parçalan RNA Splicing DNA'nın Klonlanması mrna I Rivörs Transkripsiyon ve DNA Klonlanması t t Genomik DNA Klonlan cdna Klonlan Şekil 3. Genomik DNA Klonlan ve cdna Klonlan Arasındaki Farkların Şematik Gösterimi Bu örnekte A geni B genine göre daha az sıklıkta transkripte edilmektedir. RNA transkripsiyonunun her iki tipinde mrna'nın oluşması sırasında RNA splicing meydana gelir. Pek çok gen pek çok intron bölgesi içerir. Genomik klonlar bir organzimadaki bütün DNA dizilişlerini tesadüfi örneklerle içerir ve bunların hazırlanmasında kullanılan hücre tipi ne olursa olsun çok nadir istisnalar benzer olacaktır. Aksine cdna klonlan mrna'ya çevrilen genomun sadece belli bölgelerini kapsar ve farklı dokuların hüzreleri farklı set mrna molekülü üretir. Farklı cdna kütüphanesi, kütüphanesi hazırlanacak olan her hücre tipi için ayrı elde edilir (1). 421

8 KAYNAKÇA 1. B.Alberts, D.Bray, J.Lewis, M.Raff, K. Roberts, J.D.Watson. "Molecular biology of the celi" second edition Gerland Publishing, Inc. 136 Madison Avenue, New York.NY A. Mouradov, E. Mouradova and K.J. Scott. "Gene family encoding basic pathogenesis-related 1 j proteins in barley"plant Molecular Biology 26: 53-57, 1994 / 3. Thomas J. Wolpert, Duroy A. Navarre, Daniel L., Moore and Vlado Macko. "Identification of the 1-kD victorin binding protein from oats". The Plant Celi, vol. 6, , August Rickie B. Turley, David L. Ferguson and William R. Meredith, Jr. "Isolation and characterization of a cdna encoding ribosomal protein S16 from cotton (Gossypium hirsutum L.)" Plant Physiol. (1994)16: Susan E. Ledger and Richard C. Gardner "Cloning and characterization of five cdnas for genes differentially expressed during fruit development of kivvifruit (Actinida deliciosa var. deliciosa) Plant Molecular Biology 25: , Rickie B. Turley, David L. Ferguson and William R. Meredith, Jr. "Isolation and characterization f of a cdna encoding ribosomal protein S16 from cotton (Gossypium hirsutum L.)" Plant Physiol. V (1994) 16: Robert C. Wilson, Fanxin Long, E. Miko Maruoka, and James B. Cooper "A new proline-rich early nodulin from Medicago truncatula is highly expressed in nodule meristematic cells" The Plant Celi, Vol 6, , Eike A. Griess, Gabor L. Igloi and Gunter Feix "Isolation and sequence comparison of a maize ' calmodulin cdna" Plant Physiol. 14: , Atilio Castagnaro, Carmen Marana, Pilar Carbonero and Francisco Garcia-Olmedo "cdna cloning and nucleotide sequences of al and a2 thionins from hexaploid wheat endosperm" Plant j Physiol. 16: , 1994 / 1. N. Harris, J.E. Taylor and J.A. Roberts "Isolation of a mrna encoding a nucleoside diphosphate kinase from tomato that is up-regulated by vvounding" Plant Molecular Biology 25: , Fei Wang, Alan G. Smith and Mark L. Brenner "Isolation and sequencing of tomato fruit sucrose synthase cdna" Plant Physiol 13: , Gerhardt Saalbach and Veselin Christov "Sequence of a plant cdna from Vicia faba encoding a / novel Ran- related GTP-binding protein" Plant Molecular Biology 24: , Xongbiao Xue, Sylvie Collin, D. Roy Davies and Colvvyn M. Thomas. "Differential screening of mitochondrial cdna libraries from male-fertile and cytoplasmic male-sterile sugar-beet reveals ( genome rearrangements at atpö and atpa loci" Plant Molecular Biology 25: 91-13, 1994 f 14. Xonbiao Xue, Sylvie Collin, D. Roy Davies and Cohvyn Thomas. "Differential screening of V mitochondrial cdna libraries from male-fertile and cytoplasmic male-sterile sugar-beet reveals genome rearrangements at atpö and atpa loci" Plant Molecular Biology 25: 91-13, Yongcheol Kim, Eugene J. Kim and Philip A. Rea "Isolation and characterization of cdnas encoding the vacuolar H-pyrophosphatase of Beta vulgaris" Plant Physiol. 16: , 1994 ) 422

9 . II. GAP VE SANAYİ KONGRESİ 16. Matthevv J. Hills, Rachel Dann, Derek Lydiate and Andrew Sharpe "Molecular cloning of a cdna firom Brassica napus L. for a homologue of acyl-coa-binding protein" Plant Molecular Biology 25: , Roberto J. Rodriguez-Suarez and Ricardo A. Wolosiuk "Sequence of a cdna encoding chloroplast fructose-1,6- bisphosphatase from rapeseed" Plant Physiol 13: , Christoph Unger, Markus Hardegger, Susanne Lienhard and Amd Sturm "cdna cloning of carrot (Daucus carota) soluble acid b- fiructofüranosidases and comparison with the celi wall isoenzyme" Plant Physiol. 14: , Haruhiko Teramoto, Eiki Momotani, Go Takeba, Hideo Tsuji "Isolation of a cdna clone for a cytokinin-repressed gene in excised cucumber cotyledons" Planta 193: , Patrick J. Gulick, Wei Shen and Hongyan An "ESI, a stress-induced gene from Lophopyrum elongatum" Plant Physiol. 14: 799-8, Karin Herbers, Salome Prat and Lothar Willmitzer "Cloning and characterization of a cathepsin D inhibitor gene from Solanum tuberosum L." Plant Molecular Biology 26: 73-83, Dingbo Zhou, Autar Mattoo, Ning Li, Hidemasa Imaseki and Theophanes Solomos "Complete nucleotide sequence of potato tuber acid invertase cdna" Plant Physiol 16: , Masaaki Umeda-1, Chikage Hara-1, Yuko Matsubayashi-2,Hai-Hang Li-1, Qiang Liu-1, Fumihiko Tadokoro-2, Satoshi Aotsuka-2 and Hirofümi Uchimiya-1 "Expressed sequence tags from cultured cells of rice (Oryza sativa L.) under stressed conditions: analysis of transcripts of genes engaged in ATP-generating pathvvays" Plant Molecular Biology 25: , Bao-Sen Xia, Rosemary N. Waterhouse, Yoshihiro Watanabe, Hideyuki Kajivvara, Setsuko Komatsu and Hisashi Hirano "Nucleotide sequence of a soybean (Glycine max L. Merr.) ubiquitin gene" Plant Physiol 14, 85-86, Natalia Dudareva, Jean-Luc Evrard, Datta T. N.Pillay and Andre Steinmetz "Nucleotide sequence of a pollen-specifıc cdna from Helianthus annuus L. encoding a highly basic protein" Plant Physiol. 16: 43-44, James V. Anderson, Lisa G. Neven, Qin-Bao Li, Dale W. Haskell and Charles L. Guy "A cdna encoding the endoplasmic reticulum-luminal heat-shock protein from spinach (Spinacia oleracea L.)" Plant Physiol. 14: 33-34,

10 TMMOB Makina Mühendisleri Odası II. GAP ve Sanayi Kongresi 29-3 Eylül 21 Diyarbakır GAP'TA BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK Mehmet AKIN* M. Ali ARSERİM* Bilal GÜMÜŞ* * Dicle Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fak. Elek.-Elektronik Müh. Böl. Diyarbakır Tel: /329 E-Posta: OZET Sağlık sisteminde verimlilik ve çağdaş bir medikal bakım düzeyi için tıbbi cihaz gereksinimi her geçen gün artmaktadır. Buna bağlı olarak tıbbi cihazların seçim, bakım, kullanım ve kaynak optimizasyonunda biyomedikal mühendisliğinin durumunun saptanması gerekmektedir. Ayrıca ülkemizde, bilhassa Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan Üniversite Hastaneleri, Sağlık Bakanlığı Hastaneleri, Sosyal Sigortalar Kurumu Hastaneleri, Kuruluş Hastaneleri, Askeri Hastaneler, Özel Hastanelerdeki biyomedikal cihazlar ile biyomedikal servis merkezlerinin durumu saptanmalı ve biyomedikal mühendisliğin önemi ortaya konulmalıdır. Bu çalışmada biyomedikal mühendisliğin ve biyomedikal servis merkezlerinin gerekliliği ve önemi incelenmiştir. l.giriş Sağlık, günümüz toplumlarının gündemini en çok meşgul eden konulardan biri olmaya devam etmektedir. Bireylerin sağlıklı yaşayabilmesi için gerekli önleyici, tedavi edici ve iyileştirici hizmetlerin sağlanmasında, tıp alanındaki bilgi birikimi kadar Tıp ve mühendislik disiplinler arası çalışma dinamiği sonucu oluşan biyomedikal mühendislik gelişmeleri de büyük önem taşımaktadır. Buna paralel olarak çoğalan ve gelişen ölçü ve görüntüleme yöntemleri, giderek otomatikleşen tıbbi test, analiz ve monitoring cihazlan, bireyler ve hastalar için gerekli önleyici, tedavi edici ve iyileştirici hizmetlerin sağlanması da büyük bir hızla artmaktadır. Hızla değişen bu yapı içinde, insan ve tüm insan ihtiyaçları önemini artırarak varolmaya devam edecektir. Bu arada, sağlık hizmetleri yaşama hakkının bir uzantısı olarak daha da önem kazanacaktır. Değişen alışkanlıkların ve çevre koşullarının ortaya çıkardığı yeni hastalıklar yeni gelişmiş tıbbi cihazlara gereksinimi artırmaktadır. 425

11 j 2. BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK V Çağımızda tıbbi teknolojinin baş döndürücü hızla gelişmesinin hastalıkların tanı ve tedaviye getirdiği olumlu katkılar, sağlık kuruluşlarında özellikle hastanelerde tıbbi teknoloji yatırımlarını büyük ölçüde arttırmıştır. Ancak, tıbbi cihazların satın alınması, kullanımı ve çalışır halde tutulması da önemli bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, teknolojiyi kullananlar ile bunu üreten teknik elamanlar arasında köprü görevi görecek, olayları hem hekim hem de mühendislik açısından değerlendirebilecek elemanlara şiddetle gereksinim î duyulmuştur. Tıbbi cihazların verimli ve etkin kullanılabilmesi ise ayrı bir uzmanlık ve meslek dalı / haline gelmiş, tıp ile elektro mekanik mühendisliğin ara kesitini oluşturan Biyomedikal Mühendislik Hizmetlerinden yararlanmayı kaçınılmaz kılmıştır (2). Biyomedikal Mühendislik (Biomedical Engineering); mühendislik ve fen bilimleri uzmanlık dalları ile tıp ve biyoloji bilimlerinin birleşmesinden meydana gelen disiplinler arası bir meslektir (3,4). Başka bir anlatımla, Biyomedikal Mühendislik; mühendislik ilke, kavram ve yöntemlerin biyolojik ve tıbbi sorunların çözümüne uygulanması olarak da tanımlanmaktadır (6). Bugün Avrupa'nın birçok ülkesinde ve özellikle ABD'de «Biyomedikal Mühendisi (Biomedical Engineer)», «Klinik Mühendisi (Clinical Engineer)», «Biyomedikal Teknisyeni (Biomedical Technician)», unvanlarına sahip, bu alanda formel eğitim görmüş elemanlardan oluşan Biyomedikal Mühendisliği Bölümü (Biomedical Engineering f Department) adı altında kurulmuş hastane içi destek servis ünitelerine hemen hemen her hastanede rastlanmaktadır. Ülkemizde, Biyomedikal Mühendislik Hizmetleri, sağlık kuruluşlarında tam olarak tanımlanamamıştır. (2). V Tıbbi teknolojinin hastanelerde yoğun olarak kullanılmaya başlanmasıyla birlikte bunların satın alınması, kullanımı ve tam zamanlı çalıştırılması da önemli bir sorun olarak gündeme gelmiştir. Hastanelerin verimliliği ve hizmet kalitesi bakımından sadece yatırımların akılcı olarak yapılması değil yaşam süreci içinde gerekli bakım-onanm ve kalibrasyonlannın yapılması, sağlık hizmetinin, güvenilirliği yönünden büyük önem taşımaktadır. Tıbbi cihazların büyük bir kısmını dışalım yoluyla sağlayan Tıbbi cihazların verimli ve etkin kullanılabilmesi ise artık ayrı bir disiplin ve uzmanlık dalı haline gelmiş Biyomedikal Mühendislik Hizmetlerinden yararlanmayı kaçınılmaz kılmaktadır. f ' t 2.1. Biyomedikal Mühendislik Hizmetleri Gerek hastanenin kendine ait bir biyomedikal mühendislik hizmetleri birimi olsun, gerekse dışarıdan servis veren kuruluşlar olsun, sağlanması gereken biyomedikal mühendislik hizmetleri ayrıntılarıyla şu şekilde ifade edilebilir: a) Yeni cihaz alımından önceki hizmetler «Tıbbi teknolojinin hastanelerde yoğun olarak kullanılmaya başlanmasıyla birlikte bunların satın -\ alınması önemli bir sorun olarak gündeme gelmiştir. Çeşitli alternatifleri kullanım, teknik özellik, güvenlik ve maliyet açısından incelemek, teknik şartnameleri hazırlamak, teklifleri değerlemek, yeni cihaz için tesis ihtiyaçlarını belirlemek. 426

12 b) Yeni cihaz satın alımı esnasındaki hizmetler Yeni alınan bütün cihazların ön ve nihai kabul muayenelerini yapmak, şartnameye uygun cihazların montajını sağlamak, biyomedikal cihazlara ait kalite garantisi, kullanım müsaadesi gibi konularda ulusal ve uluslararası standartları ve mevzuatı takip etmek. c) Bakım onarım hizmetleri Türkiye'de yeni teknoloji ürünü tıbbi cihaz/sistemlerin toplam ve verimliliğinin düşük olmasındaki en büyük pay sahibi faktörlerden bir diğeri de bakım/onarım faktörüdür. Uygun bakım/onarım servislerinin tıbbi cihaz/sistemlere verilmesinde özel sektör, devlet sektörüne nazaran biraz daha ileride olmasına rağmen yine de tüm sağlık sektörü cihazlarına uygun bakım/onarım vermek konusunda oldukça zayıftır. Mevcut cihazların envanterini yapmak, mevcut cihazların faal bulunmasını sağlamak üzere yedek parça ve malzemelerin stoklarını yönetmek, yoğun bakım ve acil servislerin ihtiyaç duyduğu teknik hizmetleri günde 24 saat süresince sağlamak, cihazları üreten firmalarla, satıcılarla ya da bunların temsilcileriyle düzenli ve sürekli haberleşmeyi sağlamak, arızalanan cihazların mahallinde tamir edilmesini ya da hastane dışında tamir görmesini sağlamak, cihazlarla ilgili el kitabı, broşür, prospektüs gibi dokümanları temin etmek ve arşivlemek, cihazların demode olması ya da tamir masraflarındaki artış nedeniyle kullanımdan çıkartılmasına karar vermek. d) Koruyucu bakım hizmetleri Cihazların düzenli olarak kontrol ve muayenelerinin yapılması için program geliştirmek, Periyodik bakım ve muayenelerin programlandığı gibi yürütülmesini ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak. e) Kalibrasyon hizmetleri f) Eğitim hizmetleri Hastane içi sürekli eğitim programları ile cihazların kullanımı konusunda hizmet-içi eğitim programlan hazırlamak ve yürütmek. Personelin ve yeni metot ve teknolojilerden haberdar edilmesidir. g) Elektrikli aletlerle ilgili önlemler Hastane içinde kullanılan her türlü münferit elektrikli aletin, hastane ve biyomedikal cihazlar açısından güvenlik durumunu araştırmak, bu cihazların gözetim altında bulundurulmasını sağlamak. 3. BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK HİZMETLERİNİN HASTANELERE SAĞLAYACAĞI YARARLAR Bu doğrultuda sağlık harcamaları, son 15-2 yıldan bu yana her ülkede olduğu gibi ülkemizde de artmaktadır. Sağlık bakanlığının bütçesi, Türkiye bütçesinin ortalama % 4-5 civarındadır. Yani hastanelerin harcamalarının % 3'u biyomedikal cihazların alım ve bakımı için harcanmaktadır. Bu durum, biyomedikal cihazların durumuna farklı bir boyut da bakmamızı gerektiriyor [1]. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi'nde (TYİH), 1981 yılında oluşturulan Tıbbi Aygıtlar Bakım Onarım Merkezi (TABOM), Türkiye'de ilk Biyomedikal Mühendislik merkezi olmuştur ve Türkiye'de 427

13 biyomedikal mühendislik hizmetleri ile pek çok deneyim kazanılmasını sağlamıştır. Biyomedikal mühendisliği hizmetlerinin TYİH'ye maliyeti, Hastane'nin toplam tıbbi cihaz değerinin yaklaşık % 5'i kadardır. 17 yataklı Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA), ileri teknoloji ürünü cihazların çalışır durumda tutulmasında karşılaşılan güçlükler, Biyomedikal ve Klinik Mühendislik Merkezi (BKMM)'nin kurulmasına neden olmuştur yılları arasında yapılan bakım-onarım çalışmaları sonucunda, 4736 tıbbi cihaz ve aletin onarımı yapılarak arızalı cihaz oranı, %17'den %1'e indirilmiştir. TYİH ve GATA, hastanelerde Biyomedikal Mühendislik Hizmetlerini ya hizmet anlaşmasıyla ya da bünyesindeki oluşturdukları birimle sağlayarak; tıbbi cihazların bakım/onarım, kalibrasyon, kullanıcı eğitimi, Araştırma-Geliştirme çalışmalarında ve hizmet-içi eğitim sorunlarına kendi olanakları çerçevesinde çözüm getirerek, hastanede var olan teknolojilerin verimli ve etkili kullanımı ve tıbbi cihazlarla ilgili yeni teknolojilerin geliştirilmesi açısından, özellikle teknoloji yoğunluğu yüksek hastaneler için olumlu model oluşturmaktadır. i 'V Boğaziçi Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü'nün İstanbul'daki en büyük beş Sağlık Bakanlığı hastanesinde (Taksim Hastanesi, Beyoğlu Hastanesi, Şişli Etfal Hastanesi, Haseki Hastanesi, Haydarpaşa Numune Hastanesi) yaptığı çalışmanın sonuçları ile ilgili Bakanlığa hazırladığı Çalışma Raporu I ve H'de, bu hastanelerde ve Türkiye genelinde diğer Bakanlık hastanelerinde kurulacak Biyomedikal Mühendisliği Bölümleri tarafından verilecek koruyucu bakım, kalibrasyon ve,-\ onarım hizmetleri ile; (1) cihaz ortalama ömrünün yaklaşık % 3 artacağı, (2) onarım masraflarının ise yaklaşık % 5 azalacağı vurgulanmıştır. Ayrıca, cihaz yapılacak yatırım maliyetinin uygun satın alma yöntemleri ile en az yaklaşık % 2 azalacağı belirtilmiştir(6,7,8). j Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ve bilhassa çevre illere de hizmet veren bir bölge hastanesi konumunda olan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde sağlık hizmetlerinin aksamadan ve doğrulukla yürümesi büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla Üniversitemiz hastanesinde bu amaçla kullanılan birçok tıbbi cihaz bulunmaktadır. Bu cihazların varlığı cihazların bakım onarım ve kalibrasyon sorununu da beraber getirmektedir. Sağlık gibi acil ve temeli insan hayatı olan bir sektörde sağlıklı ve sürekli hizmet için, tıbbi cihazların sorunsuz ve doğru şekilde çalışması oldukça önem arz etmektedir. Bu bakım, onarım ve kalibrasyon işlemlerinin sağlıklı yürütülememesi sebebiyle ülkemizdeki hastanelerimiz tıbbi cihaz mezarlığına dönüşmektedir. Bu durum bu cihazların alımı için harcanan milyonlarca doların karşılığını alamadan heba olmasına ve insan sağlığı için gerekli hizmetlerin mükemmel olarak yürütülememesine neden olmaktadır. j 4. SONUÇ Tıbbi cihazların büyük bir kısmını dışalım yoluyla sağlayan Türkiye gibi ülkelerde Biyomedikal Mühendislik Hizmetleri, sağlık kuruluşlarının hizmet kalitesinin arttırılmasına ve masrafları azaltarak bu kuruluşları kar eden verimli işletmelere dönüştürülmesine katkısı, gelişmiş ülkelerden daha fazladır. Bu bağlamda, biyomedikal mühendislik hizmetleri, kaliteli ve verimli sağlık hizmetlerinin geleceği için çok önemli rol oynayacaktır. 428

14 Tıbbi cihazların verimli ve etkin kullanılabilmesi ise artık ayrı bir disiplin ve uzmanlık dalı haline gelmiş Biyomedikal Mühendislik Hizmetlerinden yararlanmayı kaçınılmaz kılmaktadır. Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan Üniversite Hastaneleri, Sağlık Bakanlığı Hastaneleri, Sosyal Sigortalar Kurumu Hastaneleri, Kuruluş Hastaneleri, Askeri Hastaneleri ve Özel Hastanelerinde biyomedikal mühendis çalıştırılmamaktadır. Yüksek teknolojinin getirdiği komplike ve son derece pahalı cihazların alımında, kullanımında ve koruyucu bakım ve kalibrasyonunda Biyomedikal Mühendislik Hizmetlerinden yararlanılmaması durumunda, yüksek yatırımlar karşılığında beklenen doğru, çabuk tanı ve tedavi hizmeti veren cihazların tam zamanlı çalışması sağlanamayacağı ve hasta başına düşen birim maliyetlerin çok yüksek olacağı çeşitli araştırmalarla da kanıtlanmıştır. Bakanlık bünyesinde ve her bir hastanede veya birbirlerine yakın hastanelerde Biyomedikal Mühendisliği Bölümlerinin süratle oluşturulması ve genişlemesini sağlayacak elemanların yetiştirilmeye başlanmasıdır. Bu konu ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı bünyesinde de çalışmalara başlanmıştır. Ancak bunların hızlandırılması gerekmektedir. Ne yazık ki Türkiye'deki sağlık kuruluşlarında bu faktörler verimliliğe olumsuz etkiler yapmaktadır. Bu etkilerin en aza indirilmesinin yolu eğitime ve Biyomedikal Mühendisliği gibi servis hizmetlerine yatırım yapmaktan geçmektedir. Özellikle anlaşılması gereken konu, sadece yeni teknoloji ürünü cihaz/sistemlere yatırım yapmakla hastanelerimizde verilen hizmetlerin verimliliğini ve kalitesini arttırmak mümkün değildir, zira cihazı çalıştıracak işgücüne, kullanılacak enerji ve malzemeye ve cihaz/sistemleri çalışır durumda tutacak destek hizmetlere de yatırım yapmak zorunluluğu vardır. Bu zorunluluk yerine getirildiği takdirde Türkiye'deki sağlık hizmetleri harcamalarında önemli tasarruflar yapılacak ve verimlilik hiç şüphe yok ki artacaktır. Sonuçta, bu tasarruflar yatırım olarak yine hastanelerimize geri dönecektir. KAYNAKÇA 1. Tanyolaç Necmi, "Developments in Turkey", Biyomedikal Mühendisliği Bülteni, Mayıs 1995, Sayfa Karagöz İrfan, Eroğul Osman: "Üniversite Hastanelerinde Biyomedikal Mühendisliği Uygulamalarına Bir örnek: GATA", Biyomut 94 Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı. (Ekim 1994), Bİ Basımevi. 3. Tanyolaç Necmi, Dökmeci Vedia: "İstanbul ili Sağlık Tesisleri Master Planı( )" (Yayınlanmamış master plan) 4. Tanyolaç Necmi : "Yüksek Teknolojinin Türkiye' deki Durumu ve Biyomedikal Mühendislik Hizmetleri," (Yayınlanmamış Tebliğ), Bİ, Kasım 1986), 5. Tanyolaç Necmi: "Biomedical Engineering Program to Chalenge the High Technology of Medicalin Equipment, " (Proceedings of the 1992 Iniernational Biomedical Engineering Days, Ağustos 1992) 6. İder Ziya, Köymen Hayrettin: "TYİH'nde Biyomedikal Mühendisliği Uygulama ve Danışmanlık Hizmetleri Projesi", (Sonuç Raporu, 1984), Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü Biyomedikal Mühendisliği Merkezi, Ankara, ss B.Ü.Biyomedikal Mühendislik Enstitüsü, Çalışma Raporu-I, (İstanbul: B.Ü., Mart, 1986). 429

15 8. B.Ü. Biyamedikal Mühendislik Enstitüsü, Çalışma Raporu-II, İstanbul: B.Ü., Eylül, 1987). ''' 9. İder Y Ziya, Köymen Hayrettin: "A Pioneering Clinical Engineering Service in Turkey", (İEEE, Eighth Annual Conferance of the Enginieering in Medicine & Biology Society 1986), ss Gökalp B., Lütfi A.: "Bakım Onarım Sorunları ve Alınması Gerekli Tedbirleri" BODE grubu Eğitim yay No.l, Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsü, Elektronik Araştırma Ünitesi, (Şubat 1976) İstanbul, ss Saraçoğlu Fulya, Seçim Hikmet ; «Sağlık Sektöründe Yüksek Teknoloji Kullanımının Hastane Onganizasyonuna Etkileri» (İstanbul İli Sağlık Tesisleri Master Planı ve Uygulama Yöntemi i Semineri'nde sunulan tebliğ), (İstanbul: B.Ü., 25 Nisan 1988), s </ 12. Arja Ilomaki, Pekka Karp, Seppo Savikurki, Jouko Kiiveri: "A New Information System for the Managment of Medical Equipment and the Clinical Engineering Department". (İEEE Eighth Annual Conferance of the Engineering the Medicine & Biology society), s.l Mahachek R. Arnold: "Financial Models and Productivity Controls in Clinical Engineering", (İEEE Engineering in Medicine & Biology society loth Annual International Conferance 1988), ss Price Waterhouse Denetim Firması. "Health Sector Master plan Etüdü, Mevcut Durum Raporu", (Yayınlanmamış Master Plan), (DPT, Aralık 1989), s , 15. Coile C, Russell; The New Hospital: Future Strategies for a Changing Industry, (Rockville: An f Aspen Publication, 1986). v 16. Çorum Serpil; Hastanelerde Tıbbi Teknolojik Verimliliği Etkileyen Faktörlerin Analizi (Radyolojik Cihazlar Örneği), (yayımlanmamış yüksek lisans tezi), (Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst,

1- Filo içinde konteyner gemilerinin sayı, tonaj ve taşıdığı yüklerin miktar yönünden artışı,

1- Filo içinde konteyner gemilerinin sayı, tonaj ve taşıdığı yüklerin miktar yönünden artışı, 7.3. DENİZYOLU Genel Ülkemiz Avrupa, Orta Asya ve Ortadoğu arasında doğal bir köprü olma konumu ile taşımacılık yönünden büyük bir potansiyele sahiptir. Türkiye üç kıtanın geçiş yollarında olan coğrafi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I : TAŞIMACILIK VE TAŞIMACILIK ŞEKİLLERİ...1. Genel Bir Bakış...1. Taşımacılık Şekilleri...2. a. Karayolu Taşımacılığı...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I : TAŞIMACILIK VE TAŞIMACILIK ŞEKİLLERİ...1. Genel Bir Bakış...1. Taşımacılık Şekilleri...2. a. Karayolu Taşımacılığı... 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I : TAŞIMACILIK VE TAŞIMACILIK ŞEKİLLERİ...1 Genel Bir Bakış...1 Taşımacılık Şekilleri...2 a. Karayolu Taşımacılığı...2 b. Demiryolu Taşımacılığı...2 c. İçsu Taşımacılığı...3 d. Havayolu

Detaylı

http://topraksuenerji.org

http://topraksuenerji.org http://topraksuenerji.org İÇİNDEKİLER Önsöz Giriş BÖLÜM 1 Su ve Kalkınma İlişkisi 1. Su Projeleri ve Kalkınma 1.1. Kalkınma, Büyüme ve Gelişme Kavramları 1.2. Su Güvenliği ve Kalkınma 1.3. Bölgesel Kalkınma

Detaylı

KARABÜK ESKİPAZAR METAL VE METAL ÜRÜNLERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖN ARAŞTIRMA VE BİLGİLENDİRME RAPORU

KARABÜK ESKİPAZAR METAL VE METAL ÜRÜNLERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖN ARAŞTIRMA VE BİLGİLENDİRME RAPORU KARABÜK ESKİPAZAR METAL VE METAL ÜRÜNLERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖN ARAŞTIRMA VE BİLGİLENDİRME RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ Karabük, 03.04.2015 İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri, üretim firmalarının

Detaylı

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ 161 GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ SUNUŞ İletişim ve ulaşım teknolojisinde yaşanan gelişme ve ulusal ekonomilerin dışa açılmasıyla

Detaylı

Filyos Vadisi Projesi

Filyos Vadisi Projesi Filyos Vadisi Projesi Mehmet ÇETİNKAYA İnşaat Yüksek Mühendisi, Strateji Geliştirme ve Programlama Birim Başkanı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Kozlu/Zonguldak. Özet Filyos Vadisi Projesi Zonguldak ın

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ TÜRKİYE DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE ÖRNEK UYGULAMALARIN İNCELENMESİ Yüksek Lisans Tezi Arzu DURUSU

Detaylı

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz.

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz. VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ Temmuz. 2003 Ankara İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ PANEL ÜYELERİ PANELİN YAPISI, ÇALIŞMA PROGRAMI ve YÖNETİCİ ÖZETİ 1 ULAŞTIRMA: 1. GİRİŞ 5 1.1.

Detaylı

UMANLARIMlZDAN. ORTADOGU ULKELERINE TRANSIT TAŞıMAClUK {

UMANLARIMlZDAN. ORTADOGU ULKELERINE TRANSIT TAŞıMAClUK { i istanbul TicARET ODASı Yayın No: 1989-13 UMANLARIMlZDAN....,... ORTADOGU ULKELERINE TRANSIT TAŞıMAClUK { istanbul-1989 İSTANBUL TİCARET ODASI LİlVlANLARfMIZDÂN ORTA DOĞU ÜLKELERİNE TRANSİT TAŞIMACILIK

Detaylı

KAYSERİ DE LOJİSTİK SEKTÖRÜ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ LOGISTICS SECTOR IN KAYSERI: CURRENT SITUATION, PROBLEMS AND PROPOSED SOLUTIONS

KAYSERİ DE LOJİSTİK SEKTÖRÜ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ LOGISTICS SECTOR IN KAYSERI: CURRENT SITUATION, PROBLEMS AND PROPOSED SOLUTIONS KAYSERİ DE LOJİSTİK SEKTÖRÜ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 375 Yusuf BAYRAKTUTAN * Mehmet ÖZBİLGİN ** ÖZ Kayseri, farklı iktisadi göstergeler bakımından Türkiye de ilk sıralara yerleşen performansı,

Detaylı

Marmara Bölgesi Otomotiv Lojistik Planlaması

Marmara Bölgesi Otomotiv Lojistik Planlaması Marmara Bölgesi Otomotiv Lojistik Planlaması Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından Koç Üniversitesi ne hazırlatılmıştır. Proje Uludağ İhracatçılar Birliği tarafından desteklenmiştir. Ağustos 2008 1

Detaylı

ÖZET THE HINTERLAND OF İZMİR ALSANCAK PORT AND ITS LINK WITH THE ECONOMIC STRUCTURE OF IZMIR CITY

ÖZET THE HINTERLAND OF İZMİR ALSANCAK PORT AND ITS LINK WITH THE ECONOMIC STRUCTURE OF IZMIR CITY Dokuz Eylül Üniversitesi Cilt:2 Sayı:2 2010 İZMİR ALSANCAK LİMANI NIN ETKİ ALANI VE İZMİR KENTİNİN EKONOMİK YAPISI İLE BAĞI ÖZET Hitay BARAN 1 Çınar ATAY 2 İktisadi faaliyetlerin temel altyapı yatırımlarından

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Anabilim Dalı Mehmet ÖZEL Eylül, 2006

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ ULAŞTIRMA

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ ULAŞTIRMA g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ ULAŞTIRMA TABLOLAR Tablo 1. Seçilmiş Avrupa Ülkelerinde ve Türkiye de 2010 Yılı Karayolu Uzunlukları (Km)... 1 Tablo 2. TR63 Bölgesi Otoyol, Devlet Yolu, İl Yolu Toplam

Detaylı

Afyonkarahisar İli, Potansiyel ve Alternatif Yatırımların Belirlenerek, Ön Fizibilitelerinin Hazırlanması Projesi OCAK 2013

Afyonkarahisar İli, Potansiyel ve Alternatif Yatırımların Belirlenerek, Ön Fizibilitelerinin Hazırlanması Projesi OCAK 2013 Afyonkarahisar İli, Potansiyel ve Alternatif Yatırımların Belirlenerek, Ön Fizibilitelerinin Hazırlanması Projesi OCAK 213 Zafer Kalkınma Ajansı Development Agency Bu Proje T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Tarafından,

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GİRİŞ... 5 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 1.1. Projenin Gerekçesi... 6 1.2. Proje Hakkında Özet Bilgiler... 6 1.2.1.Projenin Adı:... 6 1.2.2.

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ İLE TIBBİ CİHAZ BAKIM KARAR MODELİ

VERİ MADENCİLİĞİ İLE TIBBİ CİHAZ BAKIM KARAR MODELİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI VERİ MADENCİLİĞİ İLE TIBBİ CİHAZ BAKIM KARAR MODELİ KAMİL BERKAY GÖKGÖZ Prof.Dr. NERMİN ÖZGÜLBAŞ

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. SERBEST BÖLGE VE TÜRKİYE DE SERBEST BÖLGELER GA/98-1-1 HAZIRLAYANLAR A. Hakan ATİK ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 1998 ANKARA I. SERBEST BÖLGE NEDİR? En yaygın tanımıyla Serbest

Detaylı

ADIYAMAN MERMER ENDÜSTRİSİ REKABETÇİLİK. ANALİZİ ve STRATEJİK YOL HARİTASI

ADIYAMAN MERMER ENDÜSTRİSİ REKABETÇİLİK. ANALİZİ ve STRATEJİK YOL HARİTASI Adıyaman Mermer Endüstrisi Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi Projesi ADIYAMAN MERMER ENDÜSTRİSİ REKABETÇİLİK ANALİZİ ve STRATEJİK YOL HARİTASI Haktan Sevsay S.M.A.R.T Danışmanlık tarafından Adıyaman

Detaylı

10. KALKINMA PLANI ve BGUS HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TR 52 BÖLGESİ İÇİN KALKINMA ÖNCELİKLERİ ve STRATEJİLERİ

10. KALKINMA PLANI ve BGUS HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TR 52 BÖLGESİ İÇİN KALKINMA ÖNCELİKLERİ ve STRATEJİLERİ 10. KALKINMA PLANI ve BGUS HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TR 52 BÖLGESİ İÇİN KALKINMA ÖNCELİKLERİ ve STRATEJİLERİ GENEL EKONOMİK EĞİLİMLER BÜLTENİ KONYA 2012 1 ÖNSÖZ NEDEN BÖYLE BİR ÇALIŞMAYA İHTİYAÇ DUYULDU?

Detaylı

POLİTİKA VE DÜZENLEMELER

POLİTİKA VE DÜZENLEMELER DENİZCİLİK KARAYOLU SEKTÖRÜ SEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER POLİTİKA VE DÜZENLEMELER PROJE VE FAALİYETLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER İŞLETME FAALİYETLERİ DENİZCİLİK 314 Günümüzde küresel ticaretin %80 i verimli ve ekonomik

Detaylı

Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi. Adana Ekonomisi Üzerine Bir Çalışma. A Study on The Economics of Adana. Kayahan TÜM 1

Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi. Adana Ekonomisi Üzerine Bir Çalışma. A Study on The Economics of Adana. Kayahan TÜM 1 Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:11. Sayı:1.Haziran 2007 ss.63-80 Adana Ekonomisi Üzerine Bir Çalışma A Study on The Economics of Adana Kayahan TÜM 1 ÖZET Bu çalışmada Adana ekonominin geleceği

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN ERZURUM EKONOMİSİNE KATKILARI

SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN ERZURUM EKONOMİSİNE KATKILARI T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN ERZURUM EKONOMİSİNE KATKILARI Ulvi ÇELİK 122008577 YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE DENETİM PROGRAMI DANIŞMAN Yrd.

Detaylı

1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ

1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ 1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ 2004 yılında dünya çelik üretimi 1 milyar ton civarında gerçekleşmiştir. Bu üretimin yaklaşık 1/4 ü Çin tarafından yapılmıştır. Dünyadaki üretimde ikinci sırayı Japonya almıştır.

Detaylı

TÜRKİYE'DE SERBEST BÖLGELER'İN PERFORMANSI VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

TÜRKİYE'DE SERBEST BÖLGELER'İN PERFORMANSI VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1998-70 TÜRKİYE'DE SERBEST BÖLGELER'İN PERFORMANSI VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Hazırlayan: A.Suha ALACAKLIOĞLU Bu eserin tüm telif hal

Detaylı

BANDIRMA LİMANININ ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI VE BANDIRMANIN LOJİSTİK MERKEZ HALİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI

BANDIRMA LİMANININ ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI VE BANDIRMANIN LOJİSTİK MERKEZ HALİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI BANDIRMA İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ Yayın No: 2 BANDIRMA LİMANININ ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI VE BANDIRMANIN LOJİSTİK MERKEZ HALİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI Prof. Dr. Edip ÖRÜCÜ Yrd. Doç.

Detaylı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ MEVCUT DURUM ANALİZİ

BATI KARADENİZ BÖLGESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ MEVCUT DURUM ANALİZİ BATI KARADENİZ BÖLGESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ MEVCUT DURUM ANALİZİ CUMHURİYETİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ TÜRKİYE BATI KARADENİZ BÖLGESİ (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ MEVCUT DURUM ANALİZİ

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU EKİM 2009 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Sektörün Tanımı ve Sınıflandırılması 3 2.2 Türk Kimya Sektörü 6 2.3 Dünya da ve Avrupa

Detaylı

2.6. İyi Uygulama Örnekleri... 52 2.6.1. AL-TAŞ Ambarlı Liman Tesisleri A.Ş... 52 3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME... 53 3.1. İzmit Körfezi Liman Bölgesi

2.6. İyi Uygulama Örnekleri... 52 2.6.1. AL-TAŞ Ambarlı Liman Tesisleri A.Ş... 52 3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME... 53 3.1. İzmit Körfezi Liman Bölgesi İçindekiler 1. GİRİŞ... 5 1.1. Amaç... 5 1.2. Kapsam... 6 1.3. Yöntem... 6 2. MEVCUT DURUM ANALİZİ... 6 2.1. Mevcut Liman Tesisleri ve Alt Bölgeler... 6 2.1.1. Dilovası Alt Bölgesi... 10 2.1.2. Hereke

Detaylı

ULAŞIMDA DEMİRYOLU GERÇEĞİ

ULAŞIMDA DEMİRYOLU GERÇEĞİ tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU ULAŞIMDA DEMİRYOLU GERÇEĞİ Revize Edilmiş Üçüncü Baskı Nisan 2012 Yayın No: MMO/592 tmmob makina mühendisleri odası Meşrutiyet Caddesi No: 19 Kat: 6-7-8 Tel:

Detaylı